Samsung | SM-T800 | Samsung SM-T800 Korisničko uputstvo (Kitkat)

SM-T800
Uputstvo za upotrebu
Serbian. 07/2014. Rev.1.1
www.samsung.com
Sadržaj
Prvo pročitajte sledeće
Pokreti i funkcije
upotrebljivosti
37Pokreti
39 Više prozora
44 Okvir s alatkama
44 Povećanje osetljivosti ekrana osetljivog
na dodir
Početak rada
7
8
10
12
14
15
Sadržaj pakovanja
Raspored uređaja
Punjenje baterije
Korišćenje memorijske kartice
Uključivanje i isključivanje uređaja
Zaključavanje i otključavanje ekrana
Personalizacija
45 Upravljanje Početnim ekranom i
ekranom aplikacija
50 Postavljanje slike pozadine i tonova
zvona
51 Promena načina zaključavanja ekrana
52 Skener otisaka prstiju
55 Privatan režim
57 Više korisnika
59 Prebacivanje podataka sa svog
prethodnog uređaja
60 Postavljanje naloga
Osnovne informacije
16 Korišćenje ekrana osetljivog na dodir
19 Izgled početnog ekrana
22 Table sa obaveštenjima i brzom
postavkom
25 Otvaranje aplikacija
25 Instaliranje ili deinstaliranje aplikacija
27 Unos teksta
30 Snimanje ekrana
30 Moji fajlovi
32 Funkcija štednje energije
33 Prikaz informacija o pomoći
Kontakti
61 Dodavanje kontakata
62 Upravljanje kontaktima
Mrežno povezivanje
34Wi-Fi
35Internet
2
Sadržaj
Kamera
116 Hancom Office Viewer
120NYTimes
121 „Google“ aplikacije
65 Osnovno snimanje
68 Načini snimanja
71 Podešavanja kamere
Povezivanje sa drugim
uređajima
Galerija
123Bluetooth
125 Wi-Fi Direct
127 Brzo poveži
129 Bočna sinhronizacija 3.0
135 Remote PC
140 Screen Mirroring
142 Mobilno štampanje
74 Pregledanje fotografija ili video zapisa
76 Uređivanje fotografija ili video zapisa
81 Podešavanja galerije
Multimedija
82Muzika
85Video
Menadžer uređaja i
podataka
Korisne aplikacije i funkcije
143 Nadogradnja uređaja
144 Prenošenje datoteka između uređaja i
računara
145 Kreiranje rezervne kopije i obnavljanje
podataka
146 Obavljanje resetovanja podataka
88 Režim za dete
91 S pronalazač
92 S planer
95 S Voice
97E-pošta
99Kalkulator
99Sat
100WatchON
103WebEx
112Businessweek+
113Dropbox
114Evernote
115Flipboard
Podešavanja
147 O podešavanjima
147Veze
151Uređaj
156Opšte
163Aplikacije
3
Sadržaj
Pristupačnost
168 O pristupačnosti
169 Korišćenje tastera "Početak" za
otvaranje menija pristupačnosti
169 Povratni glas (TalkBack)
180 Promena veličine fonta
180 Uvećanje ekrana
180 Podešavanje podsetnika za obaveštenja
181 Vraćanje boja prikaza
181 Podešavanje boje
182 Podešavanje obaveštenja preko blica
182 Isključivanje svih zvukova
182 Podešavanja titlova
183 Podešavanje balansa zvuka
183 Mono zvuk
184 Pomoćni meni
186 Podešavanje opcija za kašnjenje
kuckanja i držanja
186 Kontrola interakcije
187 Korišćenje režima jednog kuckanja
187 Upravljanje podešavanjima
pristupačnosti
188 Korišćenje drugih korisnih funkcija
Rešavanje problema
4
Prvo pročitajte sledeće
Pre nego što počnete da koristite uređaj pročitajte ovo uputstvo kako biste bili sigurni da ga
koristite na bezbedan i ispravan način.
• Opisi su zasnovani na podrazumevanim podešavanjima uređaja.
• Neki sadržaji se mogu razlikovati u odnosu na vaš uređaj u zavisnosti od regiona, dobavljača
usluga ili softvera uređaja.
• Sadržaj (sadržaj visokog kvaliteta) koji zahteva korišćenje većeg dela CPU i RAM memorije
uticaće na celokupne performanse uređaja. Aplikacije povezane sa sadržajem možda neće
raditi ispravno, u zavisnosti od specifikacija uređaja i okruženja u kome se on koristi.
• Kompanija Samsung nije odgovorna za probleme u performansama uzrokovane
aplikacijama dostavljenim od strane bilo kog drugog dobavljača osim kompanije Samsung.
• Kompanija Samsung nije odgovorna za probleme u funkcionisanju ili nekompatibilnosti
koji su uzrokovani izmenama u podešavanju registara ili izmenama u softveru operativnog
sistema. Pokušaj prilagođavanja operativnog sistema može uzrokovati nepravilan rad vašeg
uređaja ili aplikacija.
• Korišćenje softvera, izvora zvuka, slika pozadine, slika i drugih medija na ovom uređaju je
obuhvaćeno licencom za ograničenu upotrebu. Izdvajanje i korišćenje ovih materijala u
komercijalne ili neke druge svrhe predstavlja kršenje zakona o autorskim pravima. Korisnici
su u potpunosti odgovorni za nezakonitu upotrebu medija.
• Standardne aplikacije koje ste dobili uz uređaj su podložne promenama i više ne moraju
biti podržane bez prethodne najave. Ako imate pitanja u vezi aplikacija koje ste dobili uz
uređaj, obratite se Samsung servisnom centru. Za korisnički instalirane aplikacije, obratite se
dobavljaču usluga.
• Izmena operativnog sistema uređaja ili instaliranje softvera iz neslužbenih izvora može
dovesti do kvara uređaja i oštećenja ili gubitka podataka. Ove akcije predstavljaju povrede
ugovora o licenciranju kompanije Samsung i poništavaju vašu garanciju.
5
Prvo pročitajte sledeće
Ikone sa uputstvima
Upozorenje: Situacije koje mogu da izazovu vašu povredu ili povredu drugih osoba
Oprez: Situacije koje mogu da prouzrokuju oštećenja na vašem uređaju ili drugoj opremi
Napomena: Napomene, saveti za korišćenje ili dodatne informacije
6
Početak rada
Sadržaj pakovanja
Proverite da li su u kutiji proizvoda sledeće stavke:
• Uređaj
• Kratko uputstvo za upotrebu
• Stavke isporučene sa uređajem i raspoloživi pribor mogu da se razlikuju u zavisnosti
od regiona ili dobavljača usluge.
• Isporučeni pribor je dizajniran samo za ovaj uređaj i ne mora biti kompatibilan sa
drugim uređajima.
• Izgled i specifikacije su podložni promenama bez prethodnog obaveštenja.
• Dodatnu opremu možete da nabavite kod lokalnog distributera Samsung proizvoda.
Proverite da li je oprema kompatibilna sa uređajem pre kupovine.
• Dostupnost kompletne dodatne opreme podložno je promenama i zavisi isključivo
od proizvođača. Za više informacija o raspoloživoj dodatnoj opremi pogledajte web
lokaciju kompanije Samsung.
7
Početak rada
Raspored uređaja
Taster za jačinu zvuka
Kamera sa prednje
strane
Taster za uključivanje/
isključivanje
IrLED
Zvučnik
Svetlosni senzor
Otvor za memorijsku
karticu
Ekran osetljiv na dodir
Višenamenski
konektor
Taster za nedavno
aktivne aplikacije
Taster "Početak"
Taster "Nazad"
Kamera sa zadnje
strane
Utičnica za slušalice
Blic
Zvučnik
Pokrenite klip
GPS antena
Pokrenite klip
Mikrofon
• Ne pokrivajte oblast antene rukama ili drugim predmetima. To može uzrokovati
probleme sa povezivanjem ili pražnjenje baterije.
• Preporučuje se upotreba zaštite za ekran koju je odobrila kompanija Samsung.
Neodobrene zaštite za ekrane mogu da izazovu kvarove na senzorima.
• Sprečite da voda dođe u dodir sa ekranom osetljivim na dodir. Ekran osetljiv na dodir
možda neće raditi ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa vodom.
8
Početak rada
Tasteri
Taster
Funkcija
Uključivanje
Nedavno
korišćene
aplikacije
Početak
• Pritisnite i držite da biste uključili ili isključili uređaj.
• Pritisnite da uključite ili zaključate ekran.
• Kucnite da biste otvorili listu nedavno korišćenih aplikacija.
• Kucnite i držite za pristup dodatnim opcijama trenutnog
ekrana.
• Pritisnite da uključite ekran dok je ekran zaključan.
• Pritisnite da biste se vratili na Početni ekran.
• Pritisnite dvaput da biste pokrenuli aplikaciju S Voice.
• Pritisnite i zadržite da biste pokrenuli Google.
Nazad
• Kucnite da biste se vratili u prethodni ekran.
Jačina zvuka
• Pritisnite da biste prilagodili jačinu zvuka uređaja.
9
Početak rada
Punjenje baterije
Koristite punjač da napunite bateriju pre prvog korišćenja uređaja.
Koristite samo punjače, baterije i kablove koje je odobrila kompanija Samsung.
Neodobreni punjači ili kablovi mogu dovesti do eksplozije baterije ili oštećenja uređaja.
• Kada je energija baterije niska, prikazana ikona baterije je prazna.
• Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po priključivanju
punjača. Ostavite praznu bateriju da se puni nekoliko minuta pre nego što uključite
uređaj.
• Ako koristite više aplikacija odjednom, mrežne aplikacije ili aplikacije za koje je
potrebna veza s drugim uređajem, baterija će se brzo prazniti. Da biste izbegli
isključivanje sa mreže ili gubitak energije tokom prenosa podataka, uvek koristite te
aplikacije nakon što se baterija u potpunosti napuni.
Povežite USB kabl na USB adapter za napajanje i priključite kraj USB kabla u višenamenski
konektor.
Nepravilno povezivanje punjača može da prouzrokuje ozbiljnu štetu na uređaju. Sva
oštećenja uzrokovana nepravilnim rukovanjem nisu pokrivena garancijom.
10
Početak rada
• Uređaj se može koristiti i dok se puni, ali tako će možda biti potrebno više vremena da
se baterija potpuno napuni.
• Ako uređaj dobija nestabilno napajanje tokom punjenja, ekran osetljiv na dodir
možda neće biti u funkciji. Ukoliko se ovo dogodi, isključite punjač iz uređaja.
• Tokom punjenja uređaj može da se zagreje. To je normalno i ne bi trebalo da utiče
na vek trajanja ili na performanse uređaja. Ako se baterija zagreje više nego što je
uobičajeno, punjač može prestati sa punjenjem.
• Ukoliko se uređaj ne puni kako treba, odnesite uređaj i punjač u servisni centar
kompanije Samsung.
Nakon što se uređaj u potpunosti napuni, isključite ga sa punjača. Prvo isključite punjač iz
uređaja, a zatim ga isključite iz električne utičnice.
Da biste uštedeli energiju, isključite punjač kada ga ne koristite. Punjač nema prekidač
za napajanje, tako da ga morate isključiti iz električne utičnice kada nije u upotrebi da
biste izbegli potrošnju energije. Tokom punjenja, punjač treba držati u blizini električne
utičnice kako bi bio lako dostupan.
Smanjenje potrošnje baterije
Vaš uređaj pruža opcije koje će vam pomoći da uštedite energiju baterije. Prilagođavanjem ove
opcije i deaktiviranjem funkcija u pozadini, uređaj možete koristiti duže između dva punjenja:
• Kada ne koristite uređaj, prebacite na režim pasivnog rada pritiskom na taster za
uključivanje/isključivanje.
• Zatvorite nepotrebne aplikacije koristeći menadžer zadataka.
• Deaktivirajte Bluetooth funkciju.
• Deaktivirajte „Wi-Fi“ funkciju.
• Deaktivirajte automatsku sinhronizaciju aplikacija.
• Smanjite vreme trajanja pozadinskog svetla.
• Smanjite osvetljenost ekrana.
11
Početak rada
Korišćenje memorijske kartice
Instaliranje memorijske kartice
Vaš uređaj prihvata memorijske kartice maksimalnog kapaciteta 128 GB. U zavisnosti od
proizvođača i tipa memorijske kartice, neke memorijske kartice ne moraju biti kompatibilne sa
vašim uređajem.
• Neke memorijske kartice ne moraju biti potpuno kompatibilne sa uređajem. Upotreba
nekompatibilne kartice može da ošteti uređaj ili samu memorijsku karticu i da ošteti
podatke koji se čuvaju na kartici.
• Vodite računa da memorijsku karticu umetnete na pravu stranu.
• Uređaj podržava FAT i exFAT sisteme datoteka za memorijske kartice. Ukoliko unesete
karticu formatiranu sa drugačijim sistemom datoteka, uređaj će zatražiti da ponovo
formatirate memorijsku karticu.
• Često ispisivanje i brisanje podataka skratiće vek trajanja memorijskih kartica.
• Kada ubacujete memorijsku karticu u uređaj, direktorijum memorijske kartice se
pojavljuje u fascikli Moji fajlovi → SD card.
1 Otvorite poklopac otvora za memorijsku karticu.
2 Ubacite memorijsku karticu tako da kontakt površine zlatne boje budu okrenute nadole.
3 Gurnite memorijsku karticu u slot dok se ne smesti čvrsto u ležište.
4 Zatvorite poklopac otvora za memorijsku karticu.
12
Početak rada
Uklanjanje memorijske kartice
Pre nego što uklonite memorijsku karticu, prvo je isključite radi bezbednog uklanjanja. Na
Početnom ekranu, kucnite na → Podešavanja → Opšte → Memorija → Isključi SD karticu.
1 Otvorite poklopac otvora za memorijsku karticu.
2 Gurnite memorijsku karticu tako da se odvoji od uređaja a zatim je izvadite.
3 Zatvorite poklopac otvora za memorijsku karticu.
Ne uklanjajte memorijsku karticu dok uređaj prenosi informacije ili im pristupa. To može
izazvati gubitak ili oštećenje podataka ili može da ošteti memorijsku karticu ili uređaj.
Kompanija Samsung nije odgovorna za gubitke koji proizilaze iz zloupotrebe oštećenih
memorijskih kartica, uključujući gubitak podataka.
Formatiranje memorijske kartice
Memorijska kartica formatirana na računaru ne mora biti kompatibilna sa uređajem. Memorijsku
karticu formatirajte na uređaju.
Na Početnom ekranu, kucnite na → Podešavanja → Opšte → Memorija → Formatiraj SD
karticu → Formatiraj SD karticu → Obriši sve.
Pre formatiranja memorijske kartice, ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih
važnih podataka koji se čuvaju u uređaju. Garancija proizvođača ne pokriva gubitke
podataka nastale radnjama korisnika.
13
Početak rada
Uključivanje i isključivanje uređaja
Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje nekoliko sekundi da biste uključili uređaj.
Kada po prvi put uključite uređaj ili nakon obavljanja resetovanja podataka, pratite uputstva na
ekranu za podešavanje svog uređaja.
Da biste isključili uređaj, pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje, a zatim kucnite na
Isključivanje.
Pratite sva važeća upozorenja i uputstva zvaničnog osoblja kada se nalazite na mestima
na kojima je zabranjena upotreba bežičnih uređaja, kao što su avioni i bolnice.
14
Početak rada
Zaključavanje i otključavanje ekrana
Pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje ekran se isključuje i zaključava. Ekran se takođe
gasi i automatski zaključava ako se uređaj ne koristi određeno vreme.
Da biste otključali ekran, pritisnite taster za uključivanje/isključivanje ili taster „Početak“ i lako
udarite prstom u bilo kom smeru unutar oblasti otključanog ekrana.
Možete da promenite šifru za otključavanje kako bi otključali ekran. Pogledajte Promena načina
zaključavanja ekrana za više informacija.
15
Osnovne informacije
Korišćenje ekrana osetljivog na dodir
• Ne dozvolite da ekran osetljiv na dodir dođe u kontakt sa drugim električnim
uređajima. Elektrostatičko pražnjenje može da dovede do kvara ekrana osetljivog na
dodir.
• Da biste izbegli oštećenje ekrana osetljivog na dodir, ne dodirujte ga oštrim
predmetima ili ne primenjujte preveliku silu na njega vrhovima prstiju.
• Uređaj možda neće prepoznati unos dodirom u blizini ivica ekrana, koji se vrše izvan
oblasti za unos dodirom.
• Ako se ekran osetljiv na dodir ostavlja u pripravnosti u dužim vremenskim intervalima
može doći do pojave paslika (osvetljenost ekrana) ili fantomskih slika. Isključite ekran
osetljiv na dodir kada ne koristite uređaj.
• Preporučuje se da prilikom korišćenja ekrana osetljivog na dodir koristite prste.
Kuckanje
Da biste otvorili aplikaciju, izabrali stavku menija, pritisli dugme na ekranu ili uneli znak pomoću
tastature na ekranu, kucnite prstom na njih.
16
Osnovne informacije
Kuckanje i držanje
Kucnite na i držite stavku ili ekran duže od 2 sekunde da biste pristupili dostupnim opcijama.
Prevlačenje
Da biste pomerili stavku, kucnite na nju i držite je i prevucite na željeno mesto.
Dvostruko kuckanje
Dva puta kucnite na veb stranicu ili sliku da biste uvećali. Ponovo dva puta kucnite za povratak.
17
Osnovne informacije
Lako udaranje
Lako udarite levo ili desno na Početnom ekranu ili ekranu aplikacija da biste videli drugi panel.
Lako udarite gore ili dole da biste listali kroz veb stranicu ili listu stavki, kao što su kontakti.
Širenje i štipanje
Raširite dva prsta na Web stranici, mapi ili slici da biste uvećali deo prikaza. Uštipajte za
umanjenje prikaza.
18
Osnovne informacije
Izgled početnog ekrana
Početni ekran
Početni ekran predstavlja polaznu tačku za pristupanje svim funkcijama uređaja. Početni ekran
ima dve različite vrste panela. Panel klasičnog Početnog ekrana prikazuje vidžete, prečice do
aplikacija i drugo, a panel Početnog ekrana sadržaja prikazuje vidžete sadržaja. Vidžeti su male
aplikacije koje pokreću određene funkcije aplikacija da bi pružili informacije i lakši pristup
Početnom ekranu.
Za prikaz drugih ploča, pomerajte ulevo ili udesno ili kucnite na jedan od pokazivača ekrana u
dnu ekrana. Da prilagodite po želji Početni ekran, pogledajte Upravljanje klasičnim početnim
ekranom ili Upravljanje Početnim ekranom sadržaja.
<Klasičan Početni ekran>
<Početni ekran sadržaja>
19
Osnovne informacije
Ekran aplikacija
Ekran aplikacija prikazuje ikone svih aplikacija, uključujući nove instalirane aplikacije.
Na Početnom ekranu kucnite na da biste otvorili ekran Aplikacije. Za prikaz drugih ploča,
pomerajte ulevo ili udesno ili odaberite pokazivač ekrana u dnu ekrana. Da prilagodite po želji
ekran Aplikacije, pogledajte Upravljanje ekranom aplikacija.
Pristupanje
dodatnim opcijama.
Aplikacija
Pokazatelji ekrana
20
Osnovne informacije
Indikator ikona
Pokazivač ikona se pojavljuje na statusnoj traci u vrhu ekrana. Ikone navedene u donjoj tabeli su
najuobičajenije.
Statusna traka se možda neće pojaviti u vrhu ekrana nekih aplikacija. Za prikaz statusne
trake, prevucite nadole sa vrha ekrana.
Ikona
Značenje
Wi-Fi je povezan
Aktivirana „Bluetooth“ funkcija
GPS je aktiviran
Aktivirana funkcija pametnog zaustavljanja ili pametnog pauziranja
Sinhronizovano sa Web-om
Povezan sa računarom
Alarm je aktiviran
Aktiviran režim isključenja zvuka
Aktiviran režim vibracije
Režim letenja je aktiviran
Pojavila se greška ili se zahteva oprez
Nivo napunjenosti baterije
21
Osnovne informacije
Table sa obaveštenjima i brzom postavkom
Korišćenje table sa obaveštenjima
Kada dobijete nova obaveštenja, kao što su poruke, pojaviće se pokazivač ikonica na statusnoj
traci. Da biste videli više informacija o ikonicama, otvorite tablu sa obaveštenjima i pogledajte
detalje.
Da biste otvorili tablu sa obaveštenjima, prevucite statusnu traku nadole. Da biste zatvorili tablu
sa obaveštenjima, prevucite traku sa dna ekrana nagore.
Možete da koristite sledeće funkcije na tabli sa obaveštenjima.
Aktiviranje ili
deaktiviranje opcija.
Kucnite na i držite
opcije za prikaz
detaljnijih
podešavanja.
Pokreni
podešavanja.
Prikaz svih tastera
brze postavke.
Pokreni
S pronalazač.
Pokreni Brzo poveži.
Kucnite na
obaveštenje i
obavljajte razne
radnje.
Izbriši sva
obaveštenja.
Podešavanje
osvetljenosti.
Podešavanje jačine
zvuka.
22
Osnovne informacije
Preraspodela tastera brzog podešavanja
Da biste promenili raspored tastera brze postavke na panelu sa obaveštenjima, kucnite na
, kucnite i zadržite stavku, a zatim prevucite stavku na drugu lokaciju.
→
Korišćenje table brze postavke
Možete da aktivirate ili deaktivirate neke funkcije na tabli sa obaveštenjima. Za aktiviranje ili
deaktiviranje više funkcija, otvorite tablu brze postavke.
Da biste otvorili tablu brze postavke, prevucite sa dva prsta statusnu traku nadole. Možete i da
kucnete na na tabli sa obaveštenjima. Da biste zatvorili tablu brze postavke, prevucite traku sa
dna ekrana nagore.
Kucnite na sledeće opcije da biste ih aktivirali ili deaktivirali. Možete da vidite detaljnija
podešavanja ako kucnete i zadržite taster.
• Wi-Fi: Pogledajte Wi-Fi za više informacija.
• Lokacija: Pogledajte Lokacija za više informacija.
• Zvuk / Vibracija / Isključi ton: Izaberite režim oglašavanja.
• Ekran rotacija: Omogućavanje ili sprečavanje rotacije interfejsa pri rotaciji uređaja.
Neke aplikacije ne dozvoljavaju rotaciju ekrana.
23
Osnovne informacije
• Bluetooth: Pogledajte Bluetooth za više informacija.
• Prilag. prikaz: Kada aktivirate ovu funkciju, ekran se automatski optimizuje za razne
aplikacije.
• Izu. ušt. energ.: Pogledajte Režim izuzetne uštede energije za više informacija.
• Više prozora: Pogledajte Više prozora za više informacija.
• Toolbox: Pogledajte Okvir s alatkama za više informacija.
• Screen Mirroring: Pogledajte Screen Mirroring za više informacija.
• Sinhron.: Kada aktivirate ovu funkciju, uređaj automatski sinhronizuje aplikacije, kao što su
kalendar ili e-pošta.
• Režim čitanja: U režimu čitanja, uređaj pomaže da se vaše oči zaštite pri čitanju tokom noći.
• Pametan ostanak: Kada aktivirate ovu funkciju, ekran ostaje uključen sve dok gledate u
njega.
• Pametna pauza: Kada aktivirate ovu funkciju, reprodukcija se pauzira kada sklonite pogled
sa ekrana.
• Štednja napajanja: Pogledajte Funkcija štednje energije za više informacija.
• Režim blokiranja: Pogledajte Režim blokiranja za više informacija.
• Profil letenja: Pogledajte Profil letenja za više informacija.
• Privatni režim: Pogledajte Privatan režim za više informacija.
• Osetljiv. dodira: Pogledajte Povećanje osetljivosti ekrana osetljivog na dodir za više
informacija.
24
Osnovne informacije
Otvaranje aplikacija
Na Početnom ekranu ili ekranu aplikacija izaberite ikonu aplikacije da biste je otvorili.
Da biste otvorili listu nedavno korišćenih aplikacija, kucnite na
koju želite da otvorite.
i odaberite ikonicu aplikacije
Zatvaranje aplikacije
→ Men. zadataka, a zatim kucnite na Kraj pored aplikacije da biste je zatvorili. Da
Kucnite
→
biste zatvorili sve aktivne aplikacije, zatim kucnite na Završi sve. Alternativno, kucnite na
Zatvori sve.
Instaliranje ili deinstaliranje aplikacija
Samsung Apps
Koristite ovu aplikaciju da biste kupili i preuzeli aplikacije.
Na ekranu aplikacija kucnite na Samsung Apps.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
Instaliranje aplikacija
Pretražite aplikacije prema kategoriji ili kucnite na
za pretraživanje ključne reči.
Izaberite aplikaciju da biste pogledali informacije o njoj. Da biste preuzeli besplatne aplikacije,
kucnite na Besplatno. Da biste kupili i preuzeli aplikacije koje nisu besplatne, kucnite na taster
koji pokazuje cenu aplikacije.
Da biste promenili postavku automatskog ažuriranja, kucnite na → Podešavanja →
Automatski ažuriraj aplikacije, a zatim izaberite opciju.
25
Osnovne informacije
Play прод.
Koristite ovu aplikaciju da biste kupili i preuzeli aplikacije.
Na ekranu aplikacija kucnite na Play прод.
Instaliranje aplikacija
Pretražite aplikacije prema kategoriji ili kucnite na
za pretraživanje ključne reči.
Izaberite aplikaciju da biste pogledali informacije o njoj. Da biste preuzeli besplatne aplikacije,
kucnite na ИНСТАЛИРАЈ. Da biste kupili i preuzeli aplikacije koje nisu besplatne, kucnite na cenu
i sledite uputstva na ekranu.
Da biste promenili postavku automatskog ažuriranja, kucnite na → ПОДЕШАВАЊА
→ Аутоматско ажурирање апликација, a zatim izaberite opciju.
Preuzimanje predloženih aplikacija
Možete da vidite i preuzmete aplikacije namenjene za „Galaxy“ uređaj.
Na klasičnom Početnom ekranu, kucnite na vidžet GALAXY Essentials ili na vidžet GALAXY Gifts
a zatim kucnite na pored aplikacije.
Za preuzimanje svih aplikacija sa liste, kucnite na Preuzmi sve.
Upravljanje aplikacijama
Deinstaliranje ili onemogućavanje aplikacija
Da biste onemogućili podrazumevane aplikacije, otvorite ekran Aplikacije, kucnite na →
Deinstaliranje/onemogućavanje aplikacija. će se pojaviti na aplikacijama koje možete da
onemogućite. Odaberite aplikaciju i kucnite na Onemogućavanje aplikacije.
Da biste deinstalirali preuzete aplikacije, otvorite ekrane Aplikacije, kucnite na → Preuzete
aplikacije → Deinstaliraj. Ili na ekranu Aplikacije, kucnite na Podešavanja → Aplikacije →
Menadžer aplikacija, izaberite aplikaciju, a zatim kucnite na Deinstaliraj.
26
Osnovne informacije
Aktivacija aplikacija
Na ekranu aplikacija kucnite na → Prikaz onemogućenih aplikacija, izaberite aplikacije, a zatim
kucnite na Gotovo. Ili na ekranu Aplikacije, kucnite na Podešavanja → Aplikacije → Menadžer
aplikacija, pomerajte do ONEMOGUĆENO, izaberite aplikaciju, a zatim kucnite na Omogući.
• Sakrivanje aplikacija: Sakrijte aplikacije samo u ekranu aplikacija. Možete da nastavite
da koristite sakrivene aplikacije.
• Onemogućavanje aplikacija: Onemogućite odabrane podrazumevane aplikacije koje
se ne mogu deinstalirati sa uređaja. Ne možete da koristite onemogućene aplikacije.
• Deinstaliranje aplikacija: Deinstalirajte preuzete aplikacije.
Unos teksta
Izgled tastature
Automatski se pojavljuje tastatura kada unesete tekst u slanje poruka, kreiranje beleški i drugo.
Unos teksta nije podržan na nekim jezicima. Da biste unosili tekst, morate da promenite
jezik pisanja na neki od podržanih jezika.
Predložene ključne
reči
Prelazak u sledeći
red.
Brisanje prethodnog
znaka.
Unos znakova
interpunkcije.
Unos velikih slova. Za
sva velika slova,
kucnite ikonu dva
puta.
Pomeranje
pokazivača.
Unos razmaka.
Promenite
podešavanja
tastature.
27
Osnovne informacije
Promena jezika unosa
Kucnite na → Izaberi jezike unosa, a zatim izaberite jezike za korišćenje. Ako izaberete dva ili
više jezika, možete da prebacujete između jezika unosa povlačenjem tastera za razmak ulevo ili
udesno.
Korišćenje dodatnih funkcija tastature
Kucnite i držite da biste koristili razne funkcije. Ostale ikone se mogu pojavljivati umesto
zavisno od poslednje korišćene funkcije.
• : Unos teksta glasom.
Promenite jezik.
Počnite ili pauzirajte
unošenje teksta
glasom.
Otvorite tastaturu.
• : Prebacivanje na režim rukopisa.
Prebacivanje između
načina prikazivanja
brojeva i načina
prepoznavanja
karaktera.
Prebaci na
standardnu tastaturu.
Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
28
Osnovne informacije
• : Dodavanje stavke iz međumemorije.
• : Promenite podešavanja tastature.
• : Promena tipa tastature. Možete da pomerate tastaturu na drugu lokaciju njenim
prevlačenjem
.
Prebaci na
standardnu tastaturu.
Kopiranje i lepljenje
1 Kucnite i držite preko teksta.
2 Prevucite ili da biste odabrali željeni tekst, ili kucnite na Izaberi sve da biste odabrali ceo
tekst.
3 Kucnite na Kopiraj ili Iseci. Izabrani tekst se kopira u ostavu.
4 Postavite kursor gde želite da umetnete tekst i kucnite na → Zalepi. Da biste nalepili tekst
koji ste prethodno umnožili, kucnite na
→ Privremena memorija i izaberite tekst.
29
Osnovne informacije
Snimanje ekrana
Snimite ekran dok koristite uređaj.
Pritisnite i držite naizmenično taster „Početak“ i taster za uključivanje/isključivanje. Slika se čuva
u fascikli Galerija → → Album → Screenshots. Nakon pravljenja snimka, možete da uredite
sliku i da je podelite sa drugima.
Možete da takođe snimite ekran preko drugih metoda. Pogledajte Prevuci dlanom za snimanje za
više informacija.
Nije moguće napraviti snimak ekrana tokom korišćenja nekih aplikacija.
Moji fajlovi
O aplikaciji Moje datoteke
Koristite ovu aplikaciju za pristup različitim datotekama uskladištenim na uređaju ili na drugim
lokacijama, kao što su usluge tzv. „cloud“ skladištenja.
Na ekranu aplikacija kucnite na Moji fajlovi. Ili kucnite na
Pogledajte datoteke
koje su grupisane po
datumu.
na klasičnom početnom ekranu.
Pristupanje
dodatnim opcijama.
Pogledajte prečice za
fascikle.
Pretraga datoteka ili
fascikli.
Pogledajte
informacije o
skladištenju.
Pogledajte datoteke
po kategorijama.
Promena režima
prikaza.
Pogledajte istoriju
preuzimanja.
Pogledajte datoteke
sačuvane na uređaju.
30
Osnovne informacije
Kucnite na i koristite sledeće opcije:
• Izaberi: Izaberite datoteke ili fascikle za primenu opcija.
• Obriši: Brisanje datoteka ili fascikli.
• Dodaj FTP: Dodajte prečicu za FTP server u opciji FOLDERI.
• Skeniraj uređaje u okolini: Pretraga uređaja sa aktiviranim deljenjem medija.
• Opcije prikaza: Promenite opcije prikaza datoteke.
Pregled datoteka
Na ekranu aplikacija kucnite na Moji fajlovi.
Izaberite fasciklu, kucnite na , a zatim koristite jednu od sledećih opcija:
• Izaberi: Izaberite datoteke ili fascikle za primenu opcija.
• Sortiraj po: Sortiranje datoteka ili fascikli.
• Dodaj u Omiljene foldere: Dodajte prečicu za fasciklu u OMILJENI FOLDERI.
• Obriši: Brisanje datoteka ili fascikli.
• Dodaj prečicu na poč.ekr.: Dodajte prečicu do datoteke ili fascikle na klasični Početni ekran.
• Dodaj FTP: Dodajte prečicu za FTP server u opciji FOLDERI.
• Skeniraj uređaje u okolini: Pretraga uređaja sa aktiviranim deljenjem medija.
• Opcije prikaza: Promenite opcije prikaza datoteke.
Kucnite i držite datoteku ili fasciklu, a zatim koristite sledeće opcije:
• : Deljenje datoteka sa drugima.
• : Brisanje datoteka ili fascikli.
• : Premeštanje datoteka ili fascikli u drugu fasciklu.
• : Kopiranje datoteka ili fascikli u drugu fasciklu.
• → Preimenuj: Promena imena datoteke ili fascikle.
• → Dodaj u Omiljene foldere: Dodajte prečicu za fasciklu u OMILJENI FOLDERI.
• → Dodaj prečicu na poč.ekr.: Dodajte prečicu do datoteke ili fascikle na klasični Početni
ekran.
• → Poštanski broj: Kompresujte datoteke ili fascikle da kreirate zip datoteku.
• → Detalji: Prikaz detalja o datoteci ili fascikli.
31
Osnovne informacije
Funkcija štednje energije
Režim štednje energije
Smanjite potrošnju baterije tako što će ograničiti funkcije uređaja.
Na ekranu Aplikacije, kucnite na Podešavanja → Opšte → Štednja energije, a zatim kucnite na
prekidač Režim štednje energije da biste ga aktivirali. Ili možete da otvorite tablu brze postavke,
i kucnete na Štednja napajanja da biste ga aktivirali.
Izaberite iz sledećih opcija:
• Ograniči performanse: Ograničite razne opcije, tako što ćete npr. isključiti pozadinsko svetlo
Tastera za nedavno aktivne aplikacije ili taster "Nazad".
• Režim nijanse sive: Prikazuje boje na ekranu u sivim nijansama.
Režim izuzetne uštede energije
Koristite ovaj režim da biste produžili trajanje baterije. U režimu maksimalne štednje energije,
uređaj radi sledeće:
• Prikazuje boje na ekranu u sivim nijansama.
• Ograničava dostupne aplikacije na samo osnovne i odabrane aplikacije.
• Deaktivira funkcije Wi-Fi i „Bluetooth“.
32
Osnovne informacije
Na ekranu Aplikacije, kucnite na Podešavanja → Opšte → Štednja energije, a zatim kucnite na
prekidač Režim izuzetne uštede energije da biste ga aktivirali. Ili možete da otvorite tablu brze
postavke, i kucnete na Izu. ušt. energ. da biste ga aktivirali.
Pristupanje
dodatnim opcijama.
Osnovne aplikacije
Dodavanje još
aplikacija za
korišćenje.
Procenjeno
maksimalno vreme u
stanju pripravnosti
Preostala
napunjenost baterije
Da biste dodali aplikaciju na Početni ekran, kucnite na
i izaberite aplikaciju.
Da biste uklonili aplikaciju sa Početnog ekrana, kucnite na → Ukloni, izaberite aplikaciju sa
zatim kucnite na Gotovo.
,a
Da biste promenili postavke režima maksimalne uštede energije, kao što je umrežavanje ili zvuk
kucnite na → Podešavanja.
Da biste deaktivirali režim maksimalne štednje energije, kucnite na → Onem. rež. Izuzet. ušt.
energ.
Procenjeno maksimalno vreme pripravnosti pokazuje vreme potrebno bateriji da se
isprazni ukoliko se uređaj ne koristi. Vreme pripravnosti može da varira, u zavisnosti od
podešavanja vašeg uređaja i uslova rada.
Prikaz informacija o pomoći
Da biste videli informacije o tome kako da koristite uređaj i aplikacije, na ekranu Aplikacije,
kucnite na Pomoć.
Da biste videli informacije o pomoći za aplikaciju dok koristite aplikaciju, kucnite na → Pomoć.
Neke aplikacije nemaju informacija o pomoći.
33
Mrežno povezivanje
Wi-Fi
Povežite uređaj na Wi-Fi mrežu da biste koristili Internet ili delili medijske datoteke sa drugim
uređajima. Za dodatne opcije pogledajte deo Wi-Fi.
• Vaš uređaj koristi neharmonizovanu frekvenciju i namenjen je upotrebi u svim
evropskim zemljama. WLAN može da se koristi u Evropskoj Uniji bez ograničenja u
zatvorenom prostoru, ali ne može da se koristi na otvorenom.
• Isključite Wi-Fi funkciju kada je ne koristite da biste štedeli energiju baterije.
1 Na ekranu aplikacija, kucnite na Podešavanja → Veze → Wi-Fi, a zatim kucnite na prekidač
Wi-Fi kako bi ga aktivirali.
2 Izaberite mrežu sa liste „Wi-Fi“ mreža. Mreže za koje je potrebna lozinka pojavljuje se sa
ikonom katanca.
3 Kucnite na Poveži se.
Kada se uređaj povezuje na „Wi-Fi“ mrežu, uređaj će ponovo da se poveže na tu mrežu
svaki put kada je dostupna bez potrebe unosa lozinke.
Da biste sprečili uređaj da se automatski povezuje na mrežu, izaberite ga sa liste mreža i
kucnite na Zaboravi.
34
Mrežno povezivanje
Dodavanje Wi-Fi mreža
Ako se željena mreža ne pojavljuje na listi „Wi-Fi“ mreža, kucnite na Dodaj Wi-Fi mrežu u dnu
liste. Unesite ime mreže u SSID mreže, izaberite tip zaštite i unesite lozinku ako mreža nije
otvorena, a zatim kucnite na Poveži se.
Aktivacija Wi-Fi Passpoint
Wi-Fi „Passpoint“ omogućava uređaju da traži i spaja se na potvrđenu Wi-Fi mrežu. Možete da
koristite funkciju „Passpoint“ da se spojite na javne Wi-Fi mreže koje podržavaju automatizovanu
potvrdu identiteta. Kada se prebacite na novu lokaciju, tražiće i povezaće se na drugu potvrđenu
„Wi-Fi“ mrežu.
Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona.
Kucnite na → Napredno, a zatim označite Passpoint.
Internet
Pregledanje Web stranica
1 Na ekranu aplikacija kucnite na Internet.
2 Kucnite na polje za adresu. Da biste promenili program za pretragu, kucnite na ikonu
programa za pretragu pored polja za Web adresu.
3 Unesite Web adresu ili ključnu reč a zatim kucnite na Idi. Da biste pretraživali internet
glasom, kucnite na .
35
Mrežno povezivanje
Da biste videli trake sa alatkama, prevucite blago prstom nadole na ekranu.
Otvori novu karticu.
Pristupanje
dodatnim opcijama.
Zatvori karticu.
Pređi na prethodno
posećenu stranicu.
Pogledajte svoje
markere, sačuvane
stranice i noviju
istoriju pretrage po
internetu.
Otvori početnu
stranicu.
Osveži trenutnu web
stranicu.
Obeleži trenutnu
web stranicu.
Pročitaj članak u
režimu čitanja.
Postavljanje početne stranice
Na ekranu aplikacija kucnite na Internet.
Kucnite na → Podešavanja → Podesi početnu stranicu, a zatim izaberite jedno od sledećeg:
• Podrazumevana stranica: Postavite podrazumevanu veb stranicu uređaja kao svoju
početnu stranicu.
• Trenutna strana: Postavite trenutnu veb stranicu uređaja kao svoju početnu stranicu.
• Najposećeniji sajtovi: Postavite listu najčešće posećivanih veb stranica kao svoju početnu
stranicu.
• Ostalo: Postavite ranije podešenu veb stranicu kao svoju početnu stranicu.
Dok gledate veb stranicu, kucnite na
da biste otvorili početnu stranicu.
Upravljanje istorijom Web stranica
Na ekranu aplikacija kucnite na Internet.
Kucnite na
→ Istorija da biste otvorili Web stranicu sa liste nedavno posećenih Web stranica.
Da biste izbrisali istoriju, kucnite na Izmeni →
.
Da biste izbrisali veb stranice, kucnite na Izmeni, kucnite i držite veb stranicu, izaberite veb
stranice za brisanje, a zatim kucnite na .
36
Pokreti i funkcije upotrebljivosti
Pokreti
Ukoliko se uređaj jako protrese ili udara to može dovesti do neželjenih unosa. Upravljajte
pokretima na pravilan način.
Utišaj/pauziraj
Na ekranu aplikacija, kucnite na Podešavanja → Uređaj → Pokreti, a zatim kucnite na prekidač
Utišaj/pauziraj kako bi ga aktivirali.
Prekrivanjem ekrana rukom
Prekrijte ekran svojim dlanom kako bi isključili zvuk alarma ili pauzirali reprodukovanje medija.
Kucnite na Utišaj/pauziraj → Prekrivanjem ekrana rukom.
37
Pokreti i funkcije upotrebljivosti
Pametna pauza
Reprodukcija se automatski pauzira kada se okrenete od ekrana. Reprodukcija se nastavlja kada
ponovo pogledate na ekran.
Kucnite na Utišaj/pauziraj → Pametna pauza.
Prevuci dlanom za snimanje
Na ekranu Aplikacije, kucnite na Podešavanja → Uređaj → Pokreti, a zatim kucnite na prekidač
Prevuci dlanom za snimanje kako bi ga aktivirali.
Postavite ruku bočno na ekran i prevucite preko ekrana sleva nadesno ili obrnuto da biste
napravili snimak ekrana. Slika se čuva u fascikli Galerija → → Album → Screenshots. Nakon
pravljenja snimka, možete da uredite sliku i da je podelite sa drugima.
Nije moguće napraviti snimak ekrana tokom korišćenja nekih aplikacija.
38
Pokreti i funkcije upotrebljivosti
Više prozora
O funkciji Više prozora
Koristite ovu funkciju da biste istovremeno aktivirali dve aplikacije na ekranu. Ovu funkciju
možete da koristite za pregled e-pošte ili korišćenje Interneta uz istovremenu reprodukciju video
zapisa.
Pokretanje funkcije Više prozora
1 Na ekranu Aplikacije, kucnite na Podešavanja → Uređaj → Više prozora, a zatim kucnite
na prekidač Više prozora da biste ga aktivirali. Ili možete da otvorite tablu brze postavke, i
kucnete na Više prozora da biste ga aktivirali.
2 Brzo prevucite prstom od desne ivice ekrana prema sredini ekrana da biste otvorili paletu
Više prozora. Umesto toga, kucnite i držite
.
Sistemska
paleta više
prozora
39
Pokreti i funkcije upotrebljivosti
3 Kucnite i držite ikonicu aplikacije da pokrenete sa palete Više prozora, a zatim je prevucite na
ekran.
Pustite ikonu aplikacije kada ekran postane plav.
4 Kucnite i držite drugu ikonu aplikacije na sistemskoj paleti Više prozora, a zatim je prevucite
na novu lokaciju.
Ikone aplikacije označene sa
ekranu.
se mogu istovremeno pokrenuti u odvojenim prozorima na
Kreiranje kombinacije Više prozora
Koristite ovu funkciju da sačuvate kombinaciju trenutno aktivnih aplikacija u Više prozora.
1 Pokrenite dve aplikacije u deljenom ekranu Više prozora.
2 Otvorite sistemsku paletu više prozora i kucnite na → Kreiraj.
Kombinacija Više prozora se dodaje u vrhu palete Više prozora.
Da biste obrisali kombinacije Više prozora, otvorite paletu Više prozora, kucnite na
Izmeni, izaberite Više prozora, a zatim kucnite na OK.
40
→
Pokreti i funkcije upotrebljivosti
Podešavanje veličine prozora
Prevucite krug između prozora sa aplikacijama ulevo ili udesno da biste prilagodili veličinu
prozora.
Korišćenje opcija Više prozora
Kada koristite aplikacije Više prozorima, izaberite prozor aplikacije i plavi okvir će se pojaviti oko
njega. Kucnite na krug između prozora aplikacija da biste pristupili sledećim opcijama:
41
Pokreti i funkcije upotrebljivosti
• : Otvorite listu nedavno korišćenih aplikacija u izabranom prozoru.
• : Promena lokacija između aplikacija Više prozora.
• : Prevucite i pustite tekst ili kopirane slike iz jednog prozora u drugi. Kucnite i držite
stavku u odabranom prozoru i prevucite je na lokaciju u drugom prozoru.
Neke aplikacije ne podržavaju ovu funkciju.
• : Povećanje prozora.
• : Zatvorite aplikaciju.
42
Pokreti i funkcije upotrebljivosti
Preuređivanje aplikacija na paleti Više prozora
Možete da preuredite aplikacije na paleti Više prozora.
1 Na ekranu Aplikacije, kucnite na Podešavanja → Uređaj → Više prozora, a zatim kucnite
na prekidač Više prozora da biste ga aktivirali. Ili možete da otvorite tablu brze postavke, i
kucnete na Više prozora da biste ga aktivirali.
2 Otvorite sistemsku paletu višestrukih prozora i kucnite na
→ Izmeni.
Uređaj prikazuje dostupne aplikacije koje možete da koristite na paleti Više prozora.
3 Kucnite i zadržite aplikaciju i prevucite je na paletu Više prozora.
4 Kucnite na Kraj.
43
Pokreti i funkcije upotrebljivosti
Okvir s alatkama
Možete jednostavno pokrenuti različite aplikacije sa okvira sa alatkama dok koristite druge
aplikacije.
Na ekranu Aplikacije, kucnite na Podešavanja → Uređaj → Okvir s alatkama, a zatim kucnite
na prekidač Okvir s alatkama kako bi ga aktivirali. Ili otvorite tablu brze postavke, i kucnete na
Toolbox da biste ga aktivirali. Na ekranu se pojavljuje .
Da biste pokrenuli aplikaciju, kucnite na
i izaberite aplikaciju.
Da biste pomerili okvir sa alatkama, kucnite
i prevucite na drugu lokaciju.
Da biste promenili aplikacije u okviru sa alatkama, kucnite i držite
Izmeni.
Da biste sakrili okvir sa alatkama, kucnite i držite
, a zatim prevucite na
, a zatim prevucite na Ukloni.
Povećanje osetljivosti ekrana osetljivog na dodir
Koristite ovu funkciju da rukujete ekranom dok nosite rukavice.
Na ekranu Aplikacije kucnite na Podešavanja → Uređaj → Ekran, a zatim označite Uvećaj
osetljivost dodira. Ili možete da otvorite tablu brze postavke, i kucnete na Osetljiv. dodira da
biste ga aktivirali.
• Koristite kožne rukavice za bolje prepoznavanje dodira na ekranu. Druge vrste
materijala možda neće biti prepoznate.
• Za najbolje rezultate, čvrsto kucnite na ekran dok nosite rukavice.
44
Personalizacija
Upravljanje Početnim ekranom i ekranom
aplikacija
Upravljanje klasičnim početnim ekranom
Dodavanje stavki
Kucnite i držite aplikaciju ili fasciklu sa ekrana aplikacija a zatim je prevucite na klasični Početni
ekran.
Da biste dodali vidžete, na klasičnom Početnom ekranu kucnite i držite prst na praznom
području, kucnite na Widget-i, kucnite i držite vidžet, a zatim ga prevucite na klasični Početni
ekran.
Pomeranje i uklanjanje stavke
Kucnite i držite stavku na klasičnom Početnom ekranu a zatim je prevucite na novu lokaciju.
Da biste pomerili stavku na drugi panel, prevucite je do kraja ekrana.
Takođe možete da pomerite često korišćene aplikacije u prostor za prečice u dnu klasičnog
Početnog ekrana.
Da biste uklonili stavku, kucnite i držite stavku. Zatim je prevucite u Ukloni koje se pojavljuje u
vrhu ekrana.
Kreiranje fascikle
1 Na klasičnom Početnom ekranu, kucnite na aplikaciju i zadržite je, a zatim je prevucite u
Kreiraj folder koje se pojavljuje u vrhu ekrana.
2 Unesite ime fascikle.
3 Kucnite na , odaberite aplikacije za premeštanje u fasciklu a zatim kucnite na Gotovo.
45
Personalizacija
Upravljanje fasciklama
Da biste preimenovali fasciklu, izaberite fasciklu, a zatim kucnite na postojeći naziv fascikle.
Upišite novo ime fascikle i kucnite na Kraj.
Da biste promenili boju fascikle, izaberite fasciklu, kucnite na , a zatim izaberite boju.
Da biste premestili više aplikacija u fasciklu, kucnite i držite aplikaciju a zatim je prevucite u
fasciklu.
Da biste premestili aplikaciju u fasciklu, izaberite fasciklu, kucnite na i držite aplikaciju, a zatim je
prevucite na drugu lokaciju.
Upravljanje tablama
Na klasičnom Početnom ekranu kucnite i držite prazno područje da biste dodali, premestili ili
uklonili tablu.
Da biste dodali tablu, listajte levo do poslednje ploče, a zatim kucnite na
.
Da biste pomerili tablu, kucnite na pregled panela i držite ga, a zatim ga prevucite na novu
lokaciju.
Da biste uklonili tablu, kucnite i držite pregled panela, a zatim ga prevucite u Ukloni u vrhu
ekrana.
Da biste postavili tablu kao glavni klasični Početni ekran, kucnite na
.
Upravljanje Početnim ekranom sadržaja
Početni ekran sadržaja prikazuje vidžete sadržaja. Aplikaciji možete da pristupite direktno ako na
početnom ekranu sadržaja izaberete vidžet sadržaja.
46
Personalizacija
Dodavanje vidžeta ili panela
1 Približite prste na početnom ekranu sadržaja.
2 Na ekranu vidžeta, izaberite panel za uređivanje ili kucnite na
da biste kreirali novi panel
( 1 ). Izaberite vidžete koje želite da dodate na panel iz donjeg okna ekrana ( 2 ).
Listajte nalevo ili nadesno u donjem oknu ekrana da biste videli više vidžeta.
3 Kucnite na Gotovo.
Podešavanje veličine vidžeta
1 Na početnom ekranu sadržaja, kucnite i držite vidžet kome želite da promenite veličinu.
2 Podesite veličinu vidžeta prevlačenjem okvira oko njega.
3 Kucnite na
da biste sačuvali izmene.
47
Personalizacija
Premeštanje vidžeta
1 Na početnom ekranu sadržaja, kucnite i držite vidžet.
2 Kucnite i zadržite vidžet a zatim ga prevucite na novu lokaciju.
Da biste rasporedili vidžete na trenutnoj tabli na nasumičnim lokacijama, kucnite na
Promeni raspored.
Uklanjanje panela
1 Približite prste na početnom ekranu sadržaja.
2 Na ekranu sa widget-ima, kucnite i držite panel da biste ga uklonili.
3 Prevucite tablu u Ukloni koje se pojavljuje u vrhu ekrana.
Najmanje jedna tabla mora ostati na Početnom ekranu sadržaja.
Upravljanje ekranom aplikacija
Promena režima prikaza
Na ekranu aplikacija kucnite na → Tip prikaza i izaberite način sortiranja.
Sakrivanje aplikacija
Sakrijte aplikacije koje ne želite da vidite na ekranu aplikacija.
Na ekranu aplikacija kucnite na → Sakrij aplikacije, izaberite aplikacije, a zatim kucnite na
Gotovo.
Za prikaz sakrivenih aplikacija, kucnite na → Prikaži skrivene aplikacije, izaberite aplikacije, a
zatim kucnite na Gotovo.
48
Personalizacija
Pomeranje stavki
Na ekranu aplikacija, kucnite na → Izmeni. Kucnite i zadržite stavku, a zatim je prevucite na
novu lokaciju.
Da biste pomerili stavku na drugi panel, prevucite je do kraja ekrana.
Da biste pomerili stavku na novu tablu, prevucite je do Kreiraj stranicu koje se pojavljuje u vrhu
ekrana.
Možete da premestite fascikle isključivo na tablu fascikli.
Kreiranje fascikli
1 Na ekranu aplikacija, kucnite na → Kreiraj folder.
2 Unesite ime fascikle.
3 Kucnite na , odaberite aplikacije za premeštanje u fasciklu a zatim kucnite na Gotovo.
Nova fascikla se dodaje na tablu fascikli ekrana Aplikacije.
Upravljanje fasciklama
Da biste preimenovali fasciklu, izaberite fasciklu i kucnite na postojeći naziv fascikle. Upišite novo
ime fascikle i kucnite na Kraj.
Da biste promenili boju fascikle, izaberite fasciklu, kucnite na , a zatim izaberite boju.
Da biste premestili više aplikacija u fasciklu, kucnite na → Izmeni, kucnite i držite aplikaciju a
zatim je prevucite u fasciklu.
Da biste premestili aplikaciju u fasciklu, kucnite na → Izmeni, izaberite fasciklu, kucnite na i
držite aplikaciju, a zatim je prevucite na tablu aplikacija. Ako premestite aplikaciju iz fascikle u
tablu fascikli, kreiraće se nova fascikla.
49
Personalizacija
Postavljanje slike pozadine i tonova zvona
Postavljanje slika pozadine
Postavite sliku ili fotografiju skladištenu na uređaju kao sliku pozadine za klasični Početni ekran ili
zaključani ekran.
1 Na klasičnom Početnom ekranu kucnite na i držite prazan prostor, a zatim kucnite na Tapeti.
Na ekranu Aplikacije, kucnite na Podešavanja → Uređaj → Tapet.
2 Odaberite ekran za promenu ili primenu pozadine.
3 Prevucite udesno ili ulevo i odaberite neku od slika prikazanih u dnu ekrana.
Da biste izabrali fotografije koje su snimljene kamerom uređaja ili druge slike, kucnite na Još
slika.
4 Kucnite na Postavi tapet ili Kraj.
Promena tonova zvona
Promenite ton zvona za obaveštenja.
Na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja → Uređaj → Zvuk → Obaveštenja, izaberite zvuk
zvona a zatim kucnite na OK.
50
Personalizacija
Promena načina zaključavanja ekrana
Možete da promenite način na koji zaključavate ekran kako biste sprečili druge da pristupe vašim
ličnim informacijama.
Na ekranu Aplikacije, kucnite na Podešavanja → Uređaj → Zaključavanje ekrana →
Zaključavanje ekrana, a zatim odaberite način zaključavanja ekrana. Uređaj zahteva kod za
otključavanje prilikom svakog otključavanja.
Ukoliko zaboravite kod za otključavanje, odnesite uređaj u servisni centar kompanije
Samsungkako bi ga resetovali.
Oblik
Nacrtajte oblik povezivanjem četiri ili više tačaka, a zatim ponovo nacrtajte oblik da biste ga
potvrdili. Postavite rezervni PIN za otključavanje ekrana kada zaboravite oblik.
Otisak prsta
Registrujte otiske prstiju za otključavanje ekrana. Pogledajte Skener otisaka prstiju za više
informacija.
PIN kod
PIN se sastoji isključivo od brojeva. Unesite najmanje četiri broja, a zatim ponovo unesite lozinku
da biste je potvrdili.
51
Personalizacija
Šifra
Lozinka se sastoji od znakova i brojeva. Unesite najmanje četiri znaka, uključujući brojeve i
simbole, a zatim ponovo unesite lozinku da biste je potvrdili.
Skener otisaka prstiju
Za bolje prepoznavanje otiska prsta
Kada skenirate prste, na uređaju, vodite računa o sledećim stvarima koje mogu uticati na
performanse funkcije:
• Dugme „Početak“ sadrži senzor za prepoznavanje otiska prsta. Proverite da dugme „Početak“
nije izgrebano ili oštećeno metalnim predmetima, kao što su novčići, ključevi i ogrlice.
• Štitnik ekrana koja dolazi uz uređaj može da izazove kvar na senzoru prepoznavanja otiska
prsta. Uklonite štitnik ekrana da biste povećali osetljivost otiska prsta.
• Proverite da li su oblast za prepoznavanje otiska prsta i vaši prsti čisti i suvi.
• Uređaj možda neće prepoznati otiske prstiju koji su naborani ili imaju ožiljke.
• Uređaj možda neće prepoznati otiske prsta malih ili tankih prstiju.
• Da biste poboljšali postupak prepoznavanja, registrujte otiske prstiju ruke koju češće
koristite za korišćenje uređaja.
• Ne prevlačite prstom previše brzo ili sporo. Prevucite prstom umerenom brzinom da biste
omogućili da ga uređaj prepozna.
• U suvim okruženjima može doći do stvaranja statičkog elektriciteta u uređaju. Izbegavajte
korišćenje ove funkcije u suvim okruženjima ili pre korišćenja funkcije, ispraznite statički
elektricitet dodirivanjem metalnog predmeta.
52
Personalizacija
Registrovanje otisaka prstiju
1 Na ekranu Aplikacije, kucnite na Podešavanja → Uređaj → Skener otisaka prstiju →
Menadžer otisaka prstiju.
2 Ako registrujete više otisaka prstiju, pojaviće se iskačući prozor za prepoznavanje otisaka
prstiju. Skenirajte registrovani otisak prsta na uređaju i kucnite na
.
3 Stavite prst na mesto za otisak prsta u donjem centralnom delu ekrana.
4 Kucnite i držite ekran na mesto za otisak prsta, a zatim pređite prstom nadole preko tastera
"Početak".
Ponovite ovu radnju koristeći isti prst sve dok se otisak prsta ne registruje.
Ako savijete prst ili koristite vrh prsta, uređaj možda neće prepoznati vaše otiske prstiju.
5 Ako se pojavi iskačući prozor koji traži lozinku, unesite alternativnu lozinku i kucnite na
Nastavi, ponovo unesite alternativnu lozinku da biste je potvrdili a zatim kucnite na OK.
Možete da koristite alternativnu lozinku umesto skeniranja svojih otisaka prstiju.
6 Ako se pojavi iskačući prozor zaključavanja otiskom prsta, kucnite na OK. Možete da koristite
otiske prstiju da otključate ekran.
53
Personalizacija
Upravljanje registrovanim otiscima prstiju
Možete da obrišete ili preimenujete svoje registrovane otiske prstiju.
Na ekranu Aplikacije, kucnite na Podešavanja → Uređaj → Skener otisaka prstiju → Menadžer
otisaka prstiju.
Da biste obrisali otiske prstiju, kucnite na → Deregistruj, izaberite otiske prstiju, a zatim kucnite
na → OK.
Da biste preimenovali otisak prsta, kucnite na i držite otisak prsta, kucnite na
ime a zatim kucnite na OK.
, unesite novo
Promena alternativne lozinke
Možete da promenite lozinku koju koristite kao alternativnu na skeniranje svojih otisaka prstiju.
1 Na ekranu Aplikacije, kucnite na Podešavanja → Uređaj → Skener otisaka prstiju →
Promeni alternativnu lozinku.
2 Skenirajte registrovan otisak prsta ili kucnite na Alternativna lozinka.
3 Unesite novu lozinku i kucnite na Nastavi.
4 Ponovo unesite lozinku i kucnite na OK.
Otključavanje ekrana otiskom prsta
Možete da otključate ekran registrovanim otiscima prstiju.
Na ekranu Aplikacije, kucnite na Podešavanja → Uređaj → Skener otisaka prstiju →
Zaključavanje ekrana → Otisak prsta. Možete i na ekranu Aplikacije da kucnete na
Podešavanja → Uređaj → Zaključavanje ekrana → Zaključavanje ekrana → Otisak prsta.
Potvrđivanje lozinke za Samsung nalog
Koristite otiske prstiju da potvrdite lozinku svog Samsung naloga. Možete da koristite otisak prsta
umesto unosa svoje lozinke; npr. kada kupujete sadržaj u Samsung Apps.
Na ekranu Aplikacije kucnite na Podešavanja → Uređaj → Skener otisaka prstiju → Potvrdi
Samsung nalog, a zatim kucnite na prekidač u gornjem desnom delu ekrana da biste aktivirali.
Unesite lozinku svog Samsung naloga i kucnite na Kraj.
54
Personalizacija
Korišćenje otisaka prstiju za kupovinu putem „PayPal“-a
Možete da obavite kupovine skeniranjem svojim otisaka prstiju.
Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
1 Na ekranu Aplikacije, kucnite na Podešavanja → Uređaj → Skener otisaka prstiju → Pay
with PayPal.
2 Kucnite na Instaliraj pod FIDO Ready™ podrška.
3 Kucnite na Veza pod „PayPal“ nalog.
4 Sledite uputstva data na internetu da se prijavite na web-sajt „PayPal“ i registrujete svoje
otiske prstiju.
Privatan režim
O režimu privatnosti
Koristite ovaj režim da biste sprečili druge osobe da koriste ili pristupaju specifičnom sadržaju,
kao što su slike i dokumenti, koji se čuvaju na uređaju. Možete da sačuvate sadržaj na specifičnu
lokaciju, a zatim da deaktivirate režim privatnosti kako biste bezbedno sakrili stavke.
Skrivanje sadržaja
1 Na ekranu Aplikacije, kucnite na Podešavanja → Uređaj → Privatan režim, a zatim kucnite
na prekidač Privatan režim da biste ga aktivirali. Ili možete da otvorite tablu brze postavke, i
kucnete na Privatni režim da biste ga aktivirali.
Kada aktivirate režim privatnosti po prvi put, postavite šifru za otključavanje i rezervni PIN
kôd.
2 Unesite kôd za otključavanje režima privatnosti.
Kada je ovaj režim aktiviran, pojaviće se
u vrhu ekrana.
55
Personalizacija
3 Da biste izabrali stavke za sakrivanje, kucnite i držite stavku sa liste, označite stavke za biranje
a zatim kucnite na → Premesti u folder Privatno.
Stavke koje su premeštene u režim privatnosti pojaviće se sa
na njima.
4 Kada ste izabrali stavke koje treba sakriti, otvorite ekran Aplikacije, kucnite na Podešavanja
→ Uređaj → Privatan režim, a zatim kucnite na prekidač Privatan režim da biste ga
deaktivirali. Ili možete da otvorite tablu brze postavke, i kucnete na Privatni režim da biste
ga deaktivirali.
Odabrane stavke će nestati sa ekrana.
Uverite se da su sve datoteke sačuvane ili prebačene na odgovarajući način pre
deaktiviranja režima privatnosti.
Prikaz sakrivenog sadržaja
Možete da videte sakrivene stavke onda kada je aktiviran režim privatnosti.
1 Na ekranu Aplikacije, kucnite na Podešavanja → Uređaj → Privatan režim, a zatim kucnite
na prekidač Privatan režim da biste ga aktivirali. Ili možete da otvorite tablu brze postavke, i
kucnete na Privatni režim da biste ga aktivirali.
2 Unesite kôd za otključavanje režima privatnosti.
3 Na ekranu aplikacija kucnite na Moji fajlovi → Privatni.
Sve stavke premeštene u režim privatnosti će se pojaviti na ekranu.
56
Personalizacija
Više korisnika
Postavite dodatne korisničke naloge da drugi korisnici koriste uređaj sa personalizovanim
podešavanjima, kao što su nalozi e-pošte, željeno u vezi slika pozadine i još mnogo toga.
Dostupne su sledeće vrste korisničkih naloga.
• Vlasnik: Nalog vlasnika je kreiran tek prilikom postavljanja uređaja po prvi put, i ne može
da se kreira više od jednom. Ovaj nalog ima punu kontrolu nad uređajem, uključujući
upravljanje korisničkim nalogom.
• Korisnik: Ovaj nalog dozvoljava korisnicima da pristupe svojim aplikacijama i sadržaju, i
prilagode postavke uređaja koje utiču na sve naloge.
• Ograničeni profil: Ograničen nalog može da pristupi samo aplikacijama i sadržaju
dozvoljenom od strane naloga vlasnika, i ne može da koristi usluge koje zahtevaju
prijavljivanje.
Dodavanje korisnika
1 Na ekranu Aplikacije, kucnite na Podešavanja → Uređaj → Korisnici.
2 Kucnite na → Korisnik → OK → Podesi sada.
3 Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili postavku naloga.
Dodavanje ograničenih profila
1 Na ekranu Aplikacije, kucnite na Podešavanja → Uređaj → Korisnici.
2 Kucnite na → Ograničeni profil.
3 Postavite kôd za otključavanje, a zatim izaberite aplikacije i sadržaj kome korisnici sa
ograničenim pristupom mogu da imaju pristup.
57
Personalizacija
Promena korisnika
Kucnite na u vrhu zaključanog ekrana. Izaberite nalog na koji želite da pređete, a zatim
otključajte uređaj.
Nalog korisnika
Upravljanje korisnicima
Kada koristite nalog vlasnika, možete da brišete naloge ili da menjate podešavanja naloga.
1 Na ekranu Aplikacije, kucnite na Podešavanja → Uređaj → Korisnici.
2 Izaberite nalog pod DRUGI KORISNICI. Zatim izaberite ili poništite izbor aplikacija i sadržaja
kako bi tom nalogu dozvolili ili zabranili pristup njima.
Da biste obrisali nalog, kucnite na
.
58
Personalizacija
Prebacivanje podataka sa svog prethodnog
uređaja
Korišćenje rezervnih naloga
Možete da prenosite rezervne podatke sa prethodnog uređaja na svoj novi uređaj koristeći svoj
„Google“ ili Samsung nalog. Pogledajte Kreiranje rezervne kopije i obnavljanje podataka za više
informacija.
Korišćenje aplikacije „Samsung Smart Switch“
Možete da prenesete podatke sa prethodnog uređaja na novi uređaj preko
Pametnog prebacivanja (za mobilne telefone i računare). Za više informacija posetite
www.samsung.com/smartswitch.
Aplikacija „Samsung Smart Switch“ nije podržana na nekim uređajima ili računarima.
Korišćenje aplikacije „Smart Switch Mobile“
Koristite ovu aplikaciju da prenesete podatke sa prethodnog „iPhone“ ili „Android“ uređaja na vaš
novi uređaj. Aplikaciju možete preuzeti sa usluga Samsung Apps ili Play прод.
1 Na svom uređaju kucnite na Smart Switch Mobile.
2 Na svom uređaju, izaberite opciju u zavisnosti od prethodnog tipa uređaja i pratite uputstva
na ekranu.
Ako je prethodni uređaj „Android“ uređaj, obezbedite da je aplikacija Pametno prebacivanje
na mobilni instalirana na uređaju. Dodatne informacije potražite u okviru pomoći.
59
Personalizacija
Korišćenje aplikacije „Smart Switch“ sa računarima
Koristite ovu funkciju da uvezete rezervnu kopiju svojih podataka (sa izabranih mobilnih
uređaja proizvođača) sa računara na svoj uređaj. Možete da preuzmete aplikaciju sa
www.samsung.com/smartswitch.
1 Napravite rezervnu kopiju podataka sa prethodnog uređaja na računar. Za više informacija,
kontaktirajte proizvođača uređaja.
2 Na računaru pokrenite aplikaciju „Smart Switch“.
3 Povežite trenutni uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
4 Na računaru, kliknite na proizvođača prethodnog uređaja i sledite uputstva na ekranu da bi
prebacili podatke na svoj uređaj.
Korišćenje „Samsung Kies“
Uvezite rezervnu kopiju podataka sa računara preko „Samsung Kies“ aplikacije da biste vratili
podatke na uređaj. Takođe, možete da napravite rezervnu kopiju podataka na računaru pomoću
aplikacije „Samsung Kies“. Pogledajte Povezivanje pomoću programa „Samsung Kies“ za više
informacija.
Postavljanje naloga
Dodavanje naloga
Neke aplikacije koje se koriste na uređaju zahtevaju registrovani nalog. Kreirajte naloge da biste
doživeli najbolje iskustvo sa uređajem.
Na ekranu Aplikacije, kucnite na Podešavanja → Opšte → Nalozi → Dodaj nalog i izaberite
servis za naloge. Zatim, sledite uputstva na ekranu da biste dovršili podešavanje naloga.
Da biste sinhronizovali sadržaj sa svojim nalozima, odaberite nalog i označite stavke za
sinhronizovanje.
Uklanjanje naloga
Na ekranu Aplikacije, kucnite na Podešavanja → Opšte → Nalozi, izaberite nalog, a zatim
kucnite na Ukloni nalog.
60
Kontakti
Dodavanje kontakata
Premeštanje kontakata sa drugih uređaja
Možete da premestite kontakte sa drugih uređaja na vaš uređaj. Pogledajte Prebacivanje
podataka sa svog prethodnog uređaja za više informacija.
Ručno kreiranje kontakata
1 Na ekranu aplikacija kucnite na Kontakti → Kontakti.
2 Kucnite na i unesite informacije o kontaktu.
• : Dodavanje slike.
• /
: Dodavanje ili brisanje polja kontakta.
3 Kucnite na Sačuvaj.
Kreiranje kontakata sa vizitkarti
Snimite fotografiju vizitkarte i izvucite informacije za kontakt sa nje.
1 Na ekranu aplikacija kucnite na Kontakti → Kontakti.
2 Kucnite na → Vizitkarte → .
Da biste izabrali ili dodali jezike koje želite da prepoznate, kucnite na → Ciljni jezik.
61
Kontakti
3 Stavite vizitkartu na ravnu površinu.
4 Podesite uređaj tako da vizitkarta stane unutar okvira na ekranu. Kada okvir pozeleni,
uređaj automatski snima fotografiju. Uređaj takođe čita informacije za kontakt sa vizitkarte i
pretvara ih u podatke kontakta.
• Ako uređaj ne snimi fotografiju automatski, kucnite na
.
• Da biste ručno snimili fotografije vizitkarti, kucnite na → Automatsko snimanje →
Isključeno.
• Da biste izvukli tekst sa spremljene slike, kucnite na → Učitaj sliku.
5 Uredite ili dodajte informacije i kucnite na Sačuvaj.
Upravljanje kontaktima
Uređivanje kontakta
1 Na ekranu aplikacija kucnite na Kontakti → Kontakti.
2 Izaberite kontakt za uređivanje i kucnite na .
3 Uredite informacije o kontaktu ili kucnite na Dodaj drugo polje da biste dodali još
informacija o kontaktu.
4 Kucnite na Sačuvaj.
Brisanje kontakta
Izaberite kontakt za brisanje i kucnite na
.
Deljenje kontakta
Izaberite kontakt za deljenje, kucnite na → Deli vizitkartu putem, a zatim izaberite metod
deljenja.
62
Kontakti
Upravljanje grupama
Na ekranu Aplikacije kucnite na Kontakti → Grupe.
Kreiranje nove grupe
Kucnite na
, unesite ime grupe, a zatim kucnite na Sačuvaj.
Dodavanje kontakata u grupu
Izaberite grupu, a zatim kucnite na → Dodaj člana. Izaberite kontakt koji ćete dodati, a zatim
kucnite na Gotovo.
Brisanje grupe
Kucnite na → Obriši grupe, izaberite grupe koje je korisnik dodao, a zatim kucnite na Gotovo.
Slanje e-poruke članovima grupe
Izaberite grupu, kucnite na → Pošalji e-poruku, izaberite članove, kucnite na Gotovo, unesite
poruku a zatim kucnite na taster za slanje.
Spajanje kontakta sa nalozima
Spojite kontakte koji su sačuvani na uređaju sa svojim nalozima.
Na ekranu aplikacija kucnite na Kontakti → Kontakti.
Kucnite na → Spoji naloge → Spoji sa Google nalogom ili Spajanje sa Samsung nalogom.
Uvoz i izvoz kontakata
Uvezite kontakte sa memorijskih uređaja na svoj uređaj ili izvezite kontakte sa svog uređaja na
memorijske uređaje.
Na ekranu aplikacija kucnite na Kontakti → Kontakti.
Kucnite na → Podešavanja → Uvezi/izvezi, a zatim izaberite opciju za uvoz ili izvoz.
63
Kontakti
Pretraga kontakata
Na ekranu aplikacija kucnite na Kontakti → Kontakti.
Koristite jedan od sledećih metoda za pretragu:
• Krećite se gore ili dole po listi kontakata.
• Prevucite prstom duž indeksa na levoj strani liste kontakata da biste brzo prošli kroz nju.
• Kucnite na polje za pretragu u gornjem delu liste kontakata i unesite kriterijum za pretragu.
Kada se kontakt izabere, uradite jedno od sledećeg:
• : Dodavanje u omiljene kontakte.
• : Sastavljanje e-poruke.
Dodavanje prečica za kontakte na klasični Početni ekran
Dodajte prečice za kontakte sa kojima redovno komunicirate na klasični Početni ekran.
1 Na ekranu aplikacija kucnite na Kontakti → Kontakti.
2 Izaberite kontakt.
3 Kucnite na → Dodaj prečicu na poč.ekr.
64
Kamera
Osnovno snimanje
Snimanje fotografija ili pravljenje video zapisa
1 Na ekranu aplikacija kucnite na Kamera.
2 Kucnite sliku na ekranu za pregled na mestu na koje kamera treba da se fokusira.
Kada je subjekt u fokusu, okvir fokusa postaje zelen.
3 Kucnite na
za snimanje fotografije ili
za pravljenje video zapisa.
• Raširite dva prsta na ekranu za uvećanje i približite ih za umanjenje prikaza.
• Da biste napravili sliku iz video zapisa tokom snimanja, kucnite na
.
• Da biste promenili fokus dok pravite video zapis, kucnite na mesto gde želite da postavite
fokus. Da biste fokusirali u centar ekrana kucnite na .
Prikažite trenutni režim.
Prebacivanje između
kamera sa prednje i
zadnje strane.
Početak snimanja video
zapisa.
Snimanje fotografije.
Prečice kamere
Promena režima
fotografisanja.
Promena podešavanja
kamere.
Pregled snimljenih
fotografija i video zapisa.
65
Kamera
• Kamera se automatski isključuje kada se ne koristi.
• Proverite da li je objektiv čist. U suprotnom, uređaj možda neće raditi ispravno u
nekim režimima za koje se zahtevaju visoke rezolucije.
• Objektiv kamere sa prednje strane je dobar za pravljenje fotografija širokih uglova.
Može da se javi manje izobličenje kod fotografija širokih uglova i ne ukazuje na
probleme u radu uređaja.
Reorganizacija prečica za kameru
Možete reorganizovati prečice za kameru za brz i jednostavan pristup na ekranu za pregled. Na
ekranu prikaza kucnite na . Kucnite na stavku i zadržite je, a zatim je prevucite u slot u levom
delu ekrana.
Etiketa kamere
• Ne snimajte fotografije i ne pravite video zapise drugih osoba bez njihove dozvole.
• Ne snimajte fotografije i ne pravite video zapise gde je to zabranjeno zakonom.
• Ne snimajte fotografije i ne pravite video zapise na mestima na kojima možete narušiti
privatnost drugih osoba.
66
Kamera
Daljinski vizir
Koristite svoj uređaj kao vizir za drugi uređaj. Možete da kontrolišete drugi uređaj daljinski kako
biste pravili fotografije ili video zapise iz daljine. Vaš uređaj prikazuje istu sliku koja je prikazana
na povezanom uređaju.
1 Na ekranu aplikacija kucnite na Kamera.
2 Kucnite na → Daljinski vizir.
3 Kucnite na Wi-Fi Direct podešavanja da bi se povezali sa drugim uređajem.
4 Kucnite na sliku na ekranu za pregled na mestu na koje kamera treba da se fokusira.
5 Kucnite na da biste snimili fotografiju prikazanu na viziru povezanog uređaja.
Uverite se da uređaj na koji želite da se spojite podržava režim daljinskog vizira.
67
Kamera
Načini snimanja
Auto
Koristite ovaj režim da biste omogućili da kamera proceni okruženje i odredi idealni režim za
fotografiju.
Na ekranu aplikacija kucnite na Kamera → Režim → Auto.
Lepo lice
Koristite ovaj režim sa snimanje fotografije sa osvetljenim licima za nežnije slike.
Na ekranu aplikacija kucnite na Kamera → Režim → Lepo lice.
Snimak i dr.
Koristite ovaj režim da biste snimili niz fotografija koje ćete izmeniti primenom različitih efekata
pomoću režima snimanja. Uređaj identifikuje fotografije sa
u Galerija.
Funkcija zumiranja nije dostupna dok snimate fotografije u ovom režimu.
1 Na ekranu aplikacija kucnite na Kamera.
2 Kucnite na Režim → Snimak i dr.
3 Kucnite na .
Uređaj snima niz fotografija i prikazuje dostupne režime snimanja.
4 Izaberite režim snimanja i primenite efekat na fotografije.
• Najbolja fotografija: Napravite niz fotografija i sačuvajte najbolju. Da biste pregledali
ostale fotografiju u nizu, listajte ulevo ili udesno. Uređaj preporučuje najbolju fotografiju i
identifikuje je sa .
68
Kamera
• Najbolje lice: Snimite više grupnih fotografija u isto vreme, i kombinujte ih radi kreiranja
najbolje moguće slike. Kucnite na beli okvir svakog lica i odaberite najbolju pojedinačnu
pozu za svaki subjekat iz poza koje se pojavljuju u dnu ekrana. Zatim, ujedinite slike u
jednu fotografiju. Uređaj preporučuje najbolju fotografiju i identifikuje je sa .
• Snimak drame: Snimite niz fotografija i kombinujte ih da biste kreirali sliku koja pokazuje
tragove kretanja. Produžite trag pokreta u slici izborom više fotografija sa dna ekrana. Da
biste uredili tragove pokreta izabranih fotografija, kucnite na i izaberite fotografiju.
Kucnite na Vrati da biste prikazali tragove pokreta subjekta ili kucnite na Ukloni da biste
obrisali tragove pokreta. Uredite fotografiju prema želji i kucnite na Gotovo.
• Brisač: Obrišite neželjene objekte u pokretu. Kucnite na da biste obrisali neželjene
objekte u pokretu. Kucnite na da biste vratili originalnu fotografiju.
• Snimak pomeranja: Primenite efekat na pozadinu subjekta pomoću koga izgleda kao
da se subjekt kreće veoma brzo. Kucnite na Objekti da biste izabrali subjekat. Kucnite na
Zam. pokr. da biste promenili ugao zamagljivanja koji primenjujete na pozadinu. Kucnite
na Ugao → i nacrtajte krug prstom oko velikog kruga da podesite ugao zamućenja.
Da biste prilagodili nivo zamućenja pozadine, kucnite na Zam. pokr. i prevucite traku za
podešavanje.
5 Kada ste završili sa uređivanjem fotografija, kucnite na Sačuvaj.
Panorama
Koristite ovaj režim za snimanje fotografije sastavljene od mnogo spojenih fotografija. Uređaj
identifikuje fotografiju sa
u Galerija.
Na ekranu Aplikacije kucnite na Kamera → Režim → Panorama.
Da biste dobili najbolji snimak, pratite sledeće savete:
• Pomerajte kameru polako u jednom smeru.
• Zadržite sliku unutar okvira na viziru kamere.
• Izbegavajte snimanje fotografija nejasne pozadine, kao što je nebo bez oblaka ili čist
zid.
69
Kamera
HDR (jarke boje)
Koristite ovaj režim da snimite fotografije sa bogatim bojama i reprodukujte detalje čak i u
svetlim i tamnim oblastima.
Na ekranu Aplikacije kucnite na Kamera → Režim → HDR (jarke boje).
Bez efekta
Sa efektom
Dvost. kam.
Kada snimate fotografiju pejzaža pomoću kamere sa zadnje strane, slika ili video zapis snimljen
kamerom sa prednje strane se pojavljuje u dodatnom prozoru, ili obrnuto. Koristite ovu funkciju
za istovremeno fotografisanje prelepih pejzaža i autoportreta.
Na ekranu aplikacija, kucnite na Kamera → Režim → Dvost. kam. da biste prebacili na režim
dvostruke kamere. Kucnite na za snimanje fotografije ili za pravljenje video zapisa.
Prebacivanje između
kamera sa prednje i
zadnje strane.
Kucnite da biste
promenili veličinu ili
premestili lokaciju.
Izbor između
različitih dostupnih
stilova.
70
Kamera
• Možete snimiti video zapise u režimu dvostruke kamere do maksimalno 5 minuta u
„Full HD“ formatu i do 10 minuta u HD ili VGA formatu.
• Dok pravite video zapise u ovom režimu, zvuk se snima unutrašnjim mikrofonom.
Upravljanje režimima snimanja
Izaberite režime snimanja koji će se pojaviti na ekranu za biranje režima.
Na ekranu Aplikacije, kucnite na Kamera → Režim → Uprav. rež.
Preuzimanje režima snimanja
Preuzmite još režima snimanja iz Samsung Apps.
Na ekranu Aplikacije kucnite na Kamera → Režim → Preuzmi.
Podešavanja kamere
Na ekranu aplikacija kucnite na Kamera →
režimu kamere i u režimu video kamere.
. Nisu sve opcije navedene u nastavku dostupne i u
• Veličina slike: Izaberite rezoluciju. Koristite veću rezoluciju za bolji kvalitet. Međutim, tako se
koristi više memorije.
• Brz snimci: Snimite niz fotografija objekata u pokretu.
• Stabilizacija slike: Postavite uređaj da automatski prepoznaje tamnije uslove i prilagođava
osvetljenost fotografije bez blica.
Ova opcija nije dostupna kada pravite video zapise.
71
Kamera
• Detekcija lica: Podešavanje uređaja za prepoznavanje lica ljudi i pomoć pri kreiranju njihovih
fotografija.
• ISO: Izaberite ISO vrednost. Kontroliše osetljivost kamere na osvetljenje. Meri se u
ekvivalentima film-kamera. Niske vrednosti su za nepokretne ili dobro osvetljene objekte.
Više vrednosti su za pokretne ili loše osvetljene objekte.
• Režimi merenja: Izaberite metod merenja. Ovim se određuje metod izračunavanja vrednosti
osvetljenja. Središnje procenjeno meri pozadinsko osvetljenje u središtu scene. Tačkasto
meri vrednost osvetljenja na određenom mestu. Matrično daje srednju vrednost cele scene.
• Kucni za snim. slika: Kucnite na sliku na ekranu pregleda da slikate.
• Sačuvaj kao: Postavite uređaj da snima i fotografije bogatih tonova i originalne fotografije, ili
samo fotografije bogatih tonova.
• Veličina videa: Izaberite rezoluciju. Koristite veću rezoluciju za bolji kvalitet. Međutim, tako
se koristi više memorije.
• Režim snimanja: Promena režima snimanja.
• Stabilizacija videa: Aktiviranje ili deaktiviranje kompenzacije drmanja. Kompenzacija
drmanja pomaže kod fokusiranja kada se kamera kreće.
• Efekti: Izaberite filter efekat za korišćenje kada snimate fotografije ili pravite video zapise. Da
biste preuzeli još efekata, kucnite na Preuzmi. Da biste promenili redosled efekata ili sakrili
efekte sa liste, kucnite na Uprav. efekt.
• Blic: Aktiviranje ili deaktiviranje blica.
• Tajmer: Koristite za odložene snimke.
• Režim prikaza: Promenite odnos visine i širine ekrana prikaza.
• Oznake lokacije: Postavljanje oznake GPS lokacije na fotografiju.
• Radi boljeg GPS signala, izbegavajte snimanje na mestima gde signal može biti
ometen, kao što su zgrade ili prizemne oblasti ili u slabim vremenskim uslovima.
• Vaša lokacija se može pojaviti na fotografijama kada ih otpremite na internet. Da biste
to izbegli, deaktivirajte podešavanje za GPS označavanje.
72
Kamera
• Skladišna lokacija: Izaberite memorijske lokacije za skladištenje.
• Prikaz slika/videa: Postavite uređaj da pokazuje fotografije ili video zapise nakon snimanja.
• Daljinski vizir: Postavite uređaj da koristi drugi uređaj kao vizir i da upravlja njime radi
snimanja fotografija ili pravljenja video zapisa. Pogledajte Daljinski vizir za više informacija.
• Balans bele boje: Izaberite odgovarajući balans bele boje, tako da slike imaju prirodan
opseg boja. Podešavanja su dizajnirana za specijalne slučajeve osvetljavanja. Ova
podešavanja su slična toplotnom opsegu sa ekspoziciju balansa bele boje na profesionalnim
kamerama.
• Vrednost ekspozicije: Promenite vrednost ekspozicije. Određuje količinu svetla koju dobija
senzor kamere. Za situacije sa slabim osvetljenjem koristite veću ekspoziciju.
• Vođice: Prikaz vođica vizira radi lakšeg stvaranja kompozicije prilikom izbora subjekata.
• Tast. za jač. zv.: Postavite uređaj da koristi taster za jačinu zvuka za kontrolu funkcije blende
ili zumiranja.
• Kontrola glasom: Podešavanje uređaja za snimanje fotografija putem govornih naredbi.
• Pomoć: Pogledajte informacije o pomoći pri korišćenju kamere.
• Resetuj podešavanja: Promena podešavanja za kameru.
Dostupne opcije se razlikuju zavisno od izabranog režima.
73
Galerija
Pregledanje fotografija ili video zapisa
Pregledanje sadržaja na uređaju
Na ekranu Aplikacije, kucnite na Galerija i izaberite sliku ili video zapis.
Video datoteke pokazuju ikonu
na pregledu sličice.
Da biste sakrili ili prikazali traku menija i sličice prikaza, kucnite na ekran.
Pretraga drugih
uređaja za prikaz
slike.
Izmena slike.
Vraćanje na
prethodni ekran.
Pristupanje
dodatnim opcijama.
Brisanje slike.
Slanje slike drugima.
Prikaz sadržaja sačuvanog na drugim uređajima
Tražite fotografije i video zapise koji su sačuvani na drugim uređajima i pogledajte ih na svom
uređaju.
Na ekranu aplikacija kucnite na Galerija.
74
Galerija
Pristup sadržaju na uređaju u blizini
Kucnite na i izaberite uređaj u UREĐAJI U BLIZINI da biste pristupili sadržaju. Možete da vidite
fotografije i video zapise na uređajima sa aktiviranom funkcijom deljenja sadržaja.
Na ekranu Aplikacija kucnite na Podešavanja → Veze → Uređaji u blizini, a zatim kucnite na
prekidač Uređaji u blizini da biste ga aktivirali. Za dodatne opcije pogledajte deo Uređaji u
blizini.
Biranje opcije sortiranja
Slike ili video zapisi na vašem uređaju se mogu sortirati po vremenu ili albumu. Možete takođe da
filtrirate slike i video zapise po kategoriji, kao što su ljudi ili događaji.
Na ekranu Aplikacije kucnite na Galerija → , a zatim iaberite opciju sortiranja.
Pristupanje dodatnim opcijama
Na ekranu Aplikacije, kucnite na Galerija i izaberite sliku ili video zapis. Kucnite na i koristite
sledeće opcije.
• Više informacija: Pogledajte još informacija o datoteci.
• Kopiraj u privremenu memoriju: Kopiraj datoteku u privremenu memoriju.
• Studio: Uredite slike ili video zapise u režimu studija. Za više informacija pogledajte deo
Uređivanje fotografija ili video zapisa.
• Rotiraj ulevo: Rotacija u smeru suprotnom od kretanja kazaljki sata.
• Rotiraj udesno: Rotacija u smeru kretanja kazaljki sata.
• Opseci: Isecanje slike.
• Preimenuj: Preimenovanje datoteke.
• Slajd-šou: Pokretanje slajd-šoua sa slikama u trenutnom folderu.
• Postavi kao: Postavljanje slike za tapet ili sliku kontakta.
• Štampaj: Štampajte sliku povezivanjem uređaja na štampač. Pogledajte Mobilno štampanje
za više informacija.
• Podešavanja: Promenite podešavanja galerije.
Dostupne opcije mogu se razlikovati zavisno od izabrane datoteke.
Da biste izabrali više datoteka sa liste datoteka, kucnite na i zadržite datoteku a zatim kucnite
na druge datoteke. Kada su datoteke izabrane, možete da ih delite ili obrišete istovremeno ili da
kucnete na da biste pristupili dodatnim opcijama.
75
Galerija
Uređivanje fotografija ili video zapisa
Foto studio
Uredite slike primenom različitih efekata.
1 Na ekranu aplikacija kucnite na Galerija.
2 Kucnite na → Studio → Foto studio.
3 Izaberite sliku za uređivanje.
4 Uredite sliku primenom različitih efekata.
Ukrasite sliku
dodavanjem
nalepnica.
Isecanje slike.
Crtanje na slici.
Rotiranje slike.
Stavite okvir na sliku.
Prilagodite
zasićenost boja ili
osvetljenje slike.
Primena efekata na
sliku.
5 Kada ste završili sa uređivanjem slike, kucnite na
6 Unesite naziv datoteke i kucnite na OK.
→ Sačuvaj kao.
Uređena fotografija se čuva u fascikli Studio. Da biste otvorili fasciklu, kucnite na Galerija →
→ Album → Studio.
76
Galerija
Kolaž studio
Kombinujte nekoliko slika zajedno da biste kreirali kolaž.
1 Na ekranu aplikacija kucnite na Galerija.
2 Kucnite na → Studio → Kolaž studio.
3 Izaberite slike za kombinovanje i kucnite na Kraj.
4 Uredite sliku primenom različitih efekata.
Dodaj slike.
Brisanje slike.
Brisanje slike.
Sakrij tablu za slike.
Promenite prikaz
podele.
Promenite stil kolaža.
5 Kada ste završili sa uređivanjem slika, kucnite na Sačuvaj.
Uređena slika se čuva u fascikli Studio. Da biste otvorili fasciklu, kucnite na Galerija →
Album → Studio.
77
→
Galerija
Snimak i dr.
Primenite različite efekte na snimljene slike.
Mogu se izabrati jedino fotografije snimljene u režimu Snimak i drugo.
1 Na ekranu aplikacija kucnite na Galerija.
2 Kucnite na → Studio → Snimak i dr.
3 Izaberite sliku za uređivanje.
4 Uredite sliku primenom različitih efekata.
Napravi sliku koja
pokazuje tragove
kretanja.
Obriši objekte koji se
kreću iz pozadine.
Kreiraj najbolju
moguću sliku.
Sačuvaj najbolju
fotografiju.
Neka se subjekat
izgleda da se brzo
kreće.
5 Kada ste završili sa uređivanjem slike, kucnite na Sačuvaj.
Uređena slika se čuva u fascikli Studio. Da biste otvorili fasciklu, kucnite na Galerija →
Album → Studio.
78
→
Galerija
Editor videa
Uredite ili kreirajte video zapise od više slika i video zapisa.
Da biste koristili ovu funkciju, morate preuzeti i instalirati potrebnu aplikaciju.
1 Na ekranu aplikacija kucnite na Galerija.
2 Kucnite na → Studio → Editor videa.
3 Izaberite temu da primenite i kucnite na Kraj.
4 Izaberite video zapise za uređivanje.
Takođe, možete da izaberete slike da biste kreirali video zapis.
5 Uredite video primenom različitih efekata.
Dodaj pozadinsku
muziku ili primeni
zvučne efekte na
video klip.
Poništavanje ili
vraćanje prethodne
akcije.
Automatski uredi
video klip.
Dodaj još slika.
Pristupanje
dodatnim opcijama.
Dodajte još video
zapisa.
Čuvanje video klipa.
Snimi video zapis.
Reprodukcija video
klipa.
Podeli ili smanji video
zapise, ili promeni
redosled video
zapisa.
6 Kada ste završili sa uređivanjem video zapisa, kucnite na Izvezi.
7 Izaberite opciju za čuvanje i kucnite na OK.
Uređeni video zapis se čuva u fascikli Export. Da biste otvorili fasciklu, kucnite na Galerija →
→ Album → Export.
79
Galerija
Sečenje video zapisa
Isecite delove video zapisa.
1 Na ekranu aplikacija kucnite na Galerija.
2 Kucnite na → Studio → Sečenje video zapisa.
3 Izaberite video zapis za uređivanje.
4 Pomerite početnu zagradu na željeno mesto početka, pomerite zadnju zagradu na željeno
mesto završetka, kucnite na Gotovo.
Trenutni položaj
Otvorena zagrada
Zatvorena zagrada
5 Unesite naziv datoteke, a zatim kucnite na OK da biste sačuvali video zapis.
80
Galerija
Podešavanja galerije
1 Na ekranu aplikacija kucnite na Galerija.
2 Kucnite na → Podešavanja.
3 Možete da koristite sledeće opcije:
• Oznaka drugar: Označite fotografije sa informacijama, kao što je datum ili lokacija. Da
biste uredili oznake, kucnite na informacije na slici, kucnite na , uredite detalje a zatim
kucnite na Kraj.
• Oznaka lica: Dodelite oznake na lica sa slike. Žuti okvir se pojavljuje oko lica kada se
otkrije. Izaberite lice, kucnite na Dodaj ime, a zatim izaberite kontakt za identifikaciju
oznake lica. Kada se oznaka lica pojavi na slici, kucnite na nju i pristupite raznim opcijama,
kao što je slanje poruka toj osobi.
Kada koristite Oznaka lica, prepoznavanje lica može biti neuspešno u zavisnosti od ugla
lica, veličine lica, boje kože, izraza lica, uslova osvetljenja ili pribora koji subjekt nosi.
81
Multimedija
Muzika
Reprodukovanje muzike
Na ekranu aplikacija kucnite na Muzika.
Izaberite kategoriju muzike, a zatim izaberite pesmu za reprodukciju.
Podešavanje jačine
zvuka.
Pretraga drugih
uređaja za
reprodukciju
datoteke.
Pristupanje
dodatnim opcijama.
Pogledajte listu
preporučenih
pesama na osnovu
pesme koja se
trenutno
reprodukuje.
Podešavanje
datoteke kao
omiljene pesme.
Uključivanje
nasumičnog režima.
Otvaranje liste za
reprodukciju.
Promena režima
ponavljanja.
Dodavanje pesme na
listu za reprodukciju.
Prelazak na
prethodnu pesmu.
Kucnite i držite za
brzi prelazak unazad.
Prelazak na sledeću
pesmu. Kucnite i
držite za brzi prelazak
unapred.
Pauziranje i
nastavljanje
reprodukcije.
82
Multimedija
Da biste slušali pesme pri jednakim nivoima jačine zvuka, kucnite na → Podešavanja →
Napredno, a zatim označite Pametna jačina zvuka.
Kada se aktivira Pametna jačina zvuka, zvuk će možda biti glasniji od nivoa jačine zvuka
uređaja. Budite pažljivi kako biste izbegli dugotrajno izlaganje zvukovima velike jačine i
sprečili oštećenje sluha.
Pametna jačina zvuka se možda neće aktivirati za neke datoteke.
Da biste postavili personalizovani zvuk pri slušanju pesama pomoću slušalica, kucnite na →
Podešavanja → Napredno → Adapt Sound → Uključeno.
Kada po prvi put aktivirate ovu opciju, kucnite na Pokreni da biste podesili zvuk. Uređaj pokreće
niz testova zvuka da bi podesio nivo zvuka i počeo sa emitovanjem zvučnog signala. Kucnite
na Da ako čujete zvučni signal ili Ne ako ga ne čujete. Ponovite ove korake za svaki test dok ne
završite podešavanje zvuka. Zatim označite Zvuk muzike i kucnite na Kraj da biste primenili
opciju kada slušate muziku.
Kada pojačate zvuk do nivoa 14 ili višeg nivoa, opcija za prilagođavanje zvuka se ne
primenjuje na reprodukciju muzike. Ako utišate zvuk do nivoa 13 ili nižeg nivoa, opcija se
ponovo primenjuje.
Postavljanje pesme za ton alarma
Da biste pesmu koja se trenutno reprodukuje kao ton alarma, kucnite na → Postavi kao → Od
početka ili Automatska preporuka, izaberite opciju a zatim kucnite na Gotovo.
Kreiranje lista za reprodukciju
Napravite sopstveni izbor pesama.
Na ekranu aplikacija kucnite na Muzika.
Kucnite na Lis. za rep. → → Kreiraj listu za reprodukciju. Unesite naslov i kucnite na OK.
Kucnite na , izaberite pesme koje ćete dodati, a zatim kucnite na Kraj.
Da biste na listu za reprodukciju dodali pesmu koja se trenutno reprodukuje, kucnite na
izaberite listu za reprodukciju.
83
,i
Multimedija
Reprodukcija muzike prema raspoloženju
Koristite ovu funkciju za reprodukciju muzike koja odgovara vašem raspoloženju.
Na ekranu aplikacija kucnite na Muzika.
Kucnite na Muzički kvadrat. Pesme se automatski kategorizuju prema raspoloženju. Kucnite na
ćeliju raspoloženja ili prevucite više ćelija da biste slušali muziku u ćelijama.
Kategorije pesama su zasnovane na dostupnim informacijama o pesmi. Neke pesme se
možda neće prepoznati u ćelijama raspoloženja.
Reprodukovanje muzike sačuvane na drugim uređajima
Tražite muziku koja je sačuvana na drugim uređajima i reprodukujte je na svom uređaju.
Na ekranu aplikacija kucnite na Muzika.
Pristup muzici na uređaju u blizini
Kucnite na Uređaji u blizini i izaberite uređaj da bi mu pristupili i reprodukovali muziku. Možete
da reprodukujete pesme na uređajima sa aktiviranom funkcijom deljenja sadržaja.
Na ekranu Aplikacija kucnite na Podešavanja → Veze → Uređaji u blizini, a zatim kucnite na
prekidač Uređaji u blizini da biste ga aktivirali. Za dodatne opcije pogledajte deo Uređaji u
blizini.
84
Multimedija
Video
Reprodukovanje video zapisa
Na ekranu aplikacija kucnite na Video.
Izaberite video koji ćete reprodukovati.
Pretraga drugih
uređaja za
reprodukciju
datoteke.
Prebaci na iskačući
video plejer.
Pristupanje
dodatnim opcijama.
Učinite ton prikaza
življim.
Podešavanje jačine
zvuka.
Kretanje unapred ili
unazad prevlačenjam
trake.
Pauziranje i
nastavljanje
reprodukcije.
Pomeranje kontrolne
table na levo.
Pomeranje kontrolne
table na desno.
Otvaranje liste za
reprodukciju.
Promena razmere
ekrana.
Prelazak na
prethodni video
zapis. Kucnite i držite
za brzi prelazak
unazad.
Prelazak na sledeći
video zapis. Kucnite i
držite za brzi prelazak
unapred.
85
Multimedija
Korišćenje iskačućeg video plejera
Koristite ovu funkciju za korišćenje drugih aplikacija bez zatvaranja video plejera. Prilikom
gledanja video zapisa, kucnite na
da biste koristili iskačući video plejer.
Raširite dva prsta na ekranu za uvećanje plejera ili ih približite za umanjenje plejera. Za
pomeranje plejera, prevucite plejer na drugu lokaciju.
Pravljenje fotografija
Da biste koristili ovu funkciju, tokom reprodukovanja, kucnite na → Podešavanja, označite
Snimanje, a zatim kucnite na Zatvori.
Kucnite na
da biste napravili fotografiju sa video zapisa tokom reprodukovanja.
Deljenje ili brisanje video zapisa
Na ekranu aplikacija kucnite na Video.
Izaberite i držite video zapis, kucnite na
, a zatim izaberite način deljenja.
Kucnite na → Obriši, odaberite video zapise, a zatim kucnite na Kraj.
Uređivanje video zapisa
Na ekranu aplikacija kucnite na Video.
Izaberite video zapis, kucnite na → Izmeni → Studio → Sečenje video zapisa. Pomerite
početnu zagradu na željeno mesto početka, pomerite zadnju zagradu na željeno mesto
završetka, kucnite na Gotovo, unesite naziv datoteke a zatim kucnite na OK da biste sačuvali
video zapis.
Za uređivanje video zapisa pomoću aplikacije uređivač video zapisa, izaberite video zapis a zatim
kucnite na → Izmeni → Editor videa.
86
Multimedija
Reprodukovanje video zapisa sačuvanih na drugim uređajima
Tražite video zapise koji su sačuvani na drugim uređajima i reprodukujte ih na svom uređaju.
Na ekranu aplikacija kucnite na Video.
Pristup video zapisu na uređaju u blizini
Kucnite na Uređaji u blizini i izaberite uređaj da bi mu pristupili i reprodukovali video zapis.
Možete da reprodukujete video zapise na uređajima sa aktiviranom funkcijom deljenja sadržaja.
Na ekranu Aplikacija kucnite na Podešavanja → Veze → Uređaji u blizini, a zatim kucnite na
prekidač Uređaji u blizini da biste ga aktivirali. Za dodatne opcije pogledajte deo Uređaji u
blizini.
87
Korisne aplikacije i funkcije
Režim za dete
Pokretanje režima za decu
Koristite ovaj vidžet da pružite zabavno i sigurno okruženje za decu tako što ćete im blokirati
pristup izvesnim aplikacijama ili sadržaju.
Pre nego što upotrebite ovaj vidžet, potrebno je da ga preuzmete i instalirate. Na klasičnom
Početnom ekranu kucnite na Režim za dete → Instaliraj.
Da biste pokrenuli režim za decu, kucnite na Režim za dete na klasičnom Početnom i ekranu
Aplikacije. Kada se instalira, pojaviće se vidžet na klasičnom Početnom i ekranu Aplikacije.
Kada po prvi put pokrećete ovaj vidžet, kucnite na Podesi PIN u dnu ekrana. Zatim, pratite
uputstva na ekranu.
Ukoliko se vidžet Režim za dete slučajno deinstalira, možete ga ponovo instalirati. Na
klasičnom Početnom ekranu, kucnite i držite prst na praznom području i kucnite na
Widget-i, kucnite i držite vidžet Režim za dete. Prevucite vidžet na klasični Početni ekran
i kucnite na Režim za dete da biste ga ponovo instalirali.
Početni ekran režima za decu
Početni ekran predstavlja polaznu tačku za pristupanje svim aplikacijama u režimu za decu.
Nedavno dodate
aplikacije
Dečiji medijski zapisi
Dečije crtanje
Dečija kamera
Dečija galerija
Izlaz iz dečijeg
režima.
Dečiji snimač glasa
Pristupite roditeljskim
kontrolama.
88
Korisne aplikacije i funkcije
Koristite ovu aplikaciju za reprodukciju video zapisa. Pre korišćenja ove aplikacije, dodajte video
zapise koju su sačuvani na uređaju u aplikaciju. Za više informacija pogledajte deo Roditeljska
kontrola.
Koristite ovu aplikaciju da pravite crtež olovkom, četkicom ili drugo.
Koristite ovu aplikaciju da biste sačuvali slike, crteže, govorne beleške i medijske datoteke kojima
deci dozvoljavate pristup.
Koristite ovu aplikaciju za snimanje ili reprodukciju govornih zapisa.
Koristite ovu aplikaciju za snimanje fotografija ili video zapisa.
89
Korisne aplikacije i funkcije
Područje za igranje režima za decu
Na Početnom ekranu pomerajte udesno da biste otvorili područje za igranje režima za decu.
Možete da imate interakciju sa likovima, pozadinskim objektima i više.
Roditeljska kontrola
Koristite ovu funkciju da podesite ograničenja režima za decu da biste upravljali pristupom
sadržaju i aplikacijama. Možete da menjate podešavanja režima za decu, ograničenja vremena
korišćenja i više.
Na Početnom ekranu kucnite na
i unesite PIN kôd.
Za izlazak iz roditeljske kontrole, pritisnite taster "Početak".
• Imena dece: Pogledajte i uredite dečje profile.
• Aktivnost: Pogledajte informacije o tome kako deca koriste uređaj, npr. vreme igranja i
najčešće korišćene aplikacije.
• Dnevno ogran. vr. repr.: Podesite vremensko ograničenje korišćenja uređaja od strane dece.
• Aplikacije: Pogledajte i dodajte aplikacije koje se mogu koristiti u režimu za decu.
• Mediji: Dozvolite deci da pristupaju određenim slikama i video zapisima sačuvanim na
uređaju.
• Opšte: Konfigurisanje podešavanja Režima za decu.
• Prodavnica za decu: Preuzmite aplikacije za decu sa Samsung Apps.
90
Korisne aplikacije i funkcije
S pronalazač
Koristite ovu aplikaciju za traženje sadržaja na uređaju. Možete da primenite razne filtere i vidite
istoriju pretrage.
Otvorite panel sa obaveštenjima i kucnite na S pronalazač.
Traženje sadržaja
Kucnite na polje za pretragu i unesite ključnu reč, ili kucnite na
i izgovorite ključnu reč.
Da biste dobili preciznije rezultate, kucnite na filtere ispod polja za pretragu.
Da biste ažurirali listu rezultata pretrage, kucnite na → Osveži.
Da biste postavili search parametre pomoću dostupnih filtera, kucnite na → Podešavanja →
Filter → Izaberi filtere.
Da biste izabrali kategorije pretrage, kucnite na → Podešavanja → Pretraži → Izaberi kategor.
pretrage.
Upravljanje istorijom pretrage
Možete prikazati ili brisati svoje prethodne pretrage. Izaberite stavku po stavku iz prethodne
pretrage kako bi ponovo obavili pretragu.
Da biste izbrisali istoriju, kucnite na → Podešavanja → Pretraži → Obriši istoriju, izaberite
ključne reči pretrage, a zatim kucnite na Kraj.
Da biste podesili uređaj da ne čuva istoriju pretrage, kucnite na → Podešavanja → Pretraži, a
zatim poništite označeno Sačuvaj istoriju pretrage.
91
Korisne aplikacije i funkcije
S planer
Pokretanje aplikacije S planer
Koristite ovu aplikaciju za upravljanje događajima i zadacima.
Na ekranu aplikacija kucnite na S planer.
Idi na današnji
datum.
Kreirajte događaje ili
zadatke.
Promena režima
prikaza.
Pristupanje
dodatnim opcijama.
Traži događaje ili
zadatke.
Kucnite na i koristite sledeće usluge:
• Idi na: Pređi na određeni datum.
• Obriši: Obrišite događaj ili zadatak.
• Sinhronizacija: Sinhronizujte događaje i zadatke sa svojim nalozima.
• Kalendari: Odaberite kalendare za prikaz.
• Podešavanja: Promenite podešavanja za S planer.
92
Korisne aplikacije i funkcije
Kreiranje događaja ili zadataka
1 Na ekranu aplikacija kucnite na S planer.
2 Kucnite na . Druga mogućnost je izaberete datum bez ikakvih događaja ili zadataka u
njemu i ponovo kucnete na datum.
Ako datum već ima sačuvane događaje ili zadatke u njemu, kucnite na datum i kucnite na
3 Odaberite ili događaj ili zadatak i unesite detalje.
• Događaj: Postavite datum početka i završetka za događaj. Možete da postavite opcionu
postavku ponavljanja.
• Zadatak: Dodajte zadatak za obaviti na određeni datum. Možete da postavite opcionu
prioritetnu postavku.
Odaberite kalendar
za korišćenje ili za
sinhronizaciju.
Izbor stavke.
Unesite naslov.
Pridružite mapu koja
prikazuje lokaciju
događaja.
Postavite datum
početka i završetka
za događaj.
Dodajte više detalja.
4 Kucnite na Gotovo da biste sačuvali događaj ili zadatak.
93
.
Korisne aplikacije i funkcije
Sinhronizovanje događaja i zadaci sa svojim nalozima
Na ekranu aplikacija kucnite na S planer.
Da biste sinhronizovali događaje i zadatke sa svojim nalozima, kucnite na → Sinhronizacija.
Da biste dodali naloge za sinhronizovanje, kucnite na → Kalendari → Dodaj nalog. Zatim
izaberite nalog za sinhronizovanje i prijavite se. Kada se nalog doda, biće prikazan zeleni krug
pored naziva naloga.
Da biste promenili opciju sinhronizovanja naloga, otvorite ekran Aplikacija, kucnite na
Podešavanja → Opšte → Nalozi, a zatim izaberite uslugu naloga.
Brisanje događaja ili zadataka
Na ekranu aplikacija kucnite na S planer.
Da biste obrisali događaje ili zadatke, kucnite na → Obriši, odaberite događaje ili zadatke, a
zatim kucnite na Gotovo → OK.
Da biste obrisali događaj ili zadatak dok ga gledate, kucnite na → Obriši → OK.
Da biste označili zadatke kao urađene, kucnite na datum koji ima zadatke u sebi i označite
završene zadatke.
Deljenje događaja ili zadataka
Na ekranu aplikacija kucnite na S planer.
Da biste podelili događaj ili zadatak, kucnite na → Podeli putem, a zatim izaberite metod
deljenja.
94
Korisne aplikacije i funkcije
S Voice
O aplikaciji „S Voice“
Koristite ovu aplikaciju da biste uređajem upravljali pomoću glasa radi izvršavanja raznih funkcija.
Na ekranu aplikacija kucnite na S Voice. Umesto toga, pritisnite dvaput na taster „Početak“.
Da biste deaktivirali pristup ako pritisnete taster „Početak“, kucnite na → Settings → Wake-up, i
poništite označeno Open via the home key.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
Podešavanje jezika
Kucnite na → Settings → General → Language, a zatim izaberite jezik.
Izabrani jezik se primenjuje samo na S Voice, a ne na jezik prikazan na uređaju.
Korišćenje aplikacije „S Voice“
Kada pokrenete aplikaciju S Voice, uređaj započinje prepoznavanje glasa i mikrofon postaje
crven.
Izgovorite govornu komandu.
Ako izgovorite komandu i uređaj je prepozna, ikona mikrofona u dnu ekrana treperi zeleno.
Zatim, uređaj izvršava komandu.
95
Korisne aplikacije i funkcije
Saveti za bolje prepoznavanje glasa:
• Govorite jasno.
• Govorite na tihim mestima.
• Ne koristite uvredljive reči ili reči slenga.
• Izbegavajte da govorite sa akcentom.
Uređaj možda neće prepoznati vaše naredbe ili može sprovoditi neželjene naredbe, u zavisnosti
od vašeg okruženja ili načina govora.
Aktivacija „S Voice“ u režimu pripravnosti
Ako se aplikacija „S Voice“ ne koristi u određenom periodu, ona automatski prelazi u režim
pripravnosti.
Kucnite na ikonu mikrofona ili recite uređaju “Zdravo Galaksi” da biste nastavili prepoznavanje
glasa.
Menjanje komande za buđenje
Možete da promenite komandu za buđenje, da ne bude „Zdravo Galaxy“. Komanda za buđenje se
koristi za pokretanje S Voice kada je uređaj u režimu pripravnosti.
Kucnite na → Settings → Wake-up → Voice wake-up → Set wake-up command.
Onemogućavanje glasovnog odgovora
Kucnite na → Disable Voice feedback. Uređaj prestaje da pruža glasovni odgovor kada
izgovarate komande.
Ispravljanje neželjenih govornih komandi
Možete da uredite govorne komande ako ih uređaj ne prepoznaje pravilno.
Da biste ispravili govornu komandu, kucnite na poslednji oblačič za govor koji sadrži izgovoreni
tekst i uredite tekst putem tastature.
96
Korisne aplikacije i funkcije
E-pošta
Konfigurisanje naloga e-pošte
Na ekranu aplikacija kucnite na E-pošta.
Konfigurišite nalog e-pošte pri prvom otvaranju aplikacije E-pošta.
Unesite adresu e-pošte i lozinku. Kucnite na Naredna za privatni nalog e-pošte, kao što je
„Google mail“, ili kucnite na Ruč. konfigur. za kompanijski nalog e-pošte. Nakon toga pratite
uputstva na ekranu da biste završili podešavanje.
Da biste konfigurisali novi nalog e-pošte, kucnite na → Podešavanja → Dodaj nalog.
Ako imate više od dva naloga e-pošte, možete postaviti jedan kao podrazumevani nalog. Kucnite
na → Podešavanja, izaberite nalog, a zatim kucnite na Podrazumev. nalog.
Slanje poruka
Na ekranu aplikacija kucnite na E-pošta.
Kucnite
u gornjem delu ekrana da sastavite poruku.
Slanje poruke.
Odbaci poruku.
Pristupanje
dodatnim opcijama.
Dodajte priomaoce.
Dodajte CC ili BCC.
Unesite naslov.
Ubacite datoteke u
poruku, ili koristite
opcije uređivanja.
Unos poruke.
Dodajte slike, video
zapise i drugo.
Dodajte sebe kao
primaoca.
Dodajte primaoce sa
liste kontakata.
Sačuvaj poruku za
kasniju isporuku.
97
Korisne aplikacije i funkcije
Pristupanje dodatnim opcijama
Prilikom sastavljanja poruke, kucnite na i pristupite dodatnim opcijama.
• Slanje rasporeda: Pošaljite poruku u zakazano vreme.
• Ako je uređaj isključen u predviđeno vreme, nije priključen na mrežu ili je mreža
nestabilna, poruka se neće poslati.
• Ova funkcija se zasniva na postavci vremena i datuma na uređaju. Poruke se mogu
slati u pogrešno vreme ako se krećete između vremenskih zona ili mreža ne ažurira
informacije.
• Prioritet: Izaberite nivo prioriteta poruke.
• Opcije bezbednosti: Postavite opcije bezbednosti poruke.
Čitanje poruka
Na ekranu aplikacija kucnite na E-pošta.
Izaberite nalog e-pošte koji ćete koristiti i nove poruke se preuzimaju. Da biste ručno preuzeli
nove poruke, kucnite na .
Kucnite na poruku da biste je pročitali.
Prosleđivanje poruke.
Brisanje poruke.
Dodavanje adrese
e-pošte na listu
kontakata ili prikaz
drugih opcija.
Pristupanje
dodatnim opcijama.
Označavanje poruke
za podsetnik.
Otvaranje priloga.
Odgovaranje na
poruku.
Promenite izgled
ekrana.
Sastavljanje poruke.
98
Korisne aplikacije i funkcije
Kalkulator
Koristite ovu aplikaciju za jednostavne ili složene proračune.
Na ekranu aplikacija kucnite na Kalkulator.
Možete da vidite istoriju kalkulatora na levoj strani ekrana.
Da biste izbrisali istoriju, kucnite na
.
Sat
Alarm
Na ekranu aplikacija kucnite na Sat → Alarm.
Podešavanje alarma
Kucnite na u listi alarma, postavite vreme alarma, izaberite dane u kojima će se alarm
ponavljati, postavite druge razne opcije alarma a zatim kucnite na Sačuvaj. Da biste aktivirali i
deaktivirali alarme, kucnite na pored alarma na listi alarma.
• Odremaj: Postavite interval i broj ponavljanja alarma nakon zadanog vremena.
• Pametan alarm: Postavite vreme i zvuk za pametni alarm. Pametni alarm se oglašava sa
niskom jačinom zvuka nekoliko minuta pre nego što je podešeni alarm namešten da se
oglasi. Jačina zvuka pametnog alarma se postepeno povećava sve dok ga ne isključite ili dok
se ne oglasi podešeni alarm.
Zaustavljanje alarma
Prevucite van velikog kruga da biste zaustavili alarm. Ako ste prethodno omogućili opciju
odlaganja alarma, prevucite
izvan velikog kruga kako bi ponovili alarm nakon određenog
vremena.
Brisanje alarma
Kucnite na → Obriši, izaberite alarme, a zatim kucnite na Gotovo.
99
Korisne aplikacije i funkcije
Svetsko vreme
Na ekranu aplikacija kucnite na Sat → Svetsko vreme.
Kreiranje satova
Kucnite na
i unesite ime grada ili izaberite grad sa liste gradova.
Da biste primenili letnje računanje vremena, kucnite i držite sat, a zatim kucnite na
.
Brisanje satova
Kucnite na → Obriši, izaberite vreme, a zatim kucnite na Gotovo.
WatchON
O aplikaciji „WatchON“
Koristite ovu aplikaciju za spajanje na TV i koristite uređaj kao daljinski upravljač. Možete da
tražite i birate TV programe i kontrolišete kanale sa svojim uređajem.
Na ekranu aplikacija kucnite na WatchON.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
100
Korisne aplikacije i funkcije
Povezivanje sa TV aparatom
1 Na ekranu aplikacija kucnite na WatchON.
2 Izaberite regiju i servis za emitovanje, a zatim pratite uputstva na ekranu.
Pojaviće se dostupni TV programi.
Korišćenje uređaja kao daljinskog upravljača
Možete da uključite ili isključite TV, pretražujete kanale ili podesite jačinu zvuka na TV aparatu
koristeći uređaj kao daljinski upravljač.
1 Na ekranu aplikacija kucnite na WatchON.
2 Kucnite na → Postavka.
3 Izaberite marku TV aparata.
4 Proverite da li je infracrveni port uređaja okrenut prema TV aparatu i kucnite na Uključite
svoj TV. Zatim kucnite na U redu ako uređaj uključi TV.
Ako uređaj ne uključi TV, kucnite na Pokušaj ponovo, a zatim ponovite postupak dok TV
aparat ne prepozna signal.
5 Izaberite izvor kanala.
101
Korisne aplikacije i funkcije
6 Kada se završi postavka, kucnite na
.
Uključivanje ili isključivanje TV
aparata.
Dodatne funkcije
Meniji za kontrolu TV aparata
Gledanje TV programa pomoću uređaja
Izaberite TV program sa liste dostupnih programa koje želite da gledate na povezanom TV
aparatu. Proverite da li je infracrveni port uređaja okrenut prema TV aparatu.
1 Na ekranu aplikacija kucnite na WatchON.
2 Izaberite kategoriju u dnu ekrana.
3 Izaberite TV program i kucnite na Gledaj na TV aparatu.
Izabrani program će se pokazati na povezanom TV aparatu.
4 Kucnite na
da biste promenili kanale ili podesili jačinu zvuka.
Na ekranu se pojavljuje panel daljinskog upravljača.
102
Korisne aplikacije i funkcije
Podešavanje podsetnika za programe
1 Odaberite TV program za gledanje.
2 Kucnite na , postavite alarm da vas podseti na vreme početka TV programa, a zatim
kucnite na Urađeno.
Alarm se isključuje u predviđeno vreme.
WebEx
O aplikaciji „WebEx“
Koristite ovu aplikaciju da sazovete ili prisustvujete telekonferencijama. Možete koristiti različite
funkcije, poput deljenja sadržaja i HD video sastanaka.
Pre korišćenja ove aplikacije
• Proverite da li je uređaj povezan sa Wi-Fi mrežom.
• Proverite da li imate WebEx nalog.
• Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
• Ova aplikacija možda neće raditi pravilno u zavisnosti od zaštitnog zida i statusa
mreže.
103
Korisne aplikacije i funkcije
Prijavljivanje za nalog
1 Na ekranu aplikacija kucnite na WebEx.
2 Na prijavnom ekranu kucnite na Create an account.
3 Na ekranu se pojavljuje web stranica za pridruživanje aplikaciji WebEx.
Ovu aplikaciju nećete moći da koristite ako se na ekranu pojavi iskačući prozor sa
porukom da aplikacija „WebEx“ nije dostupna u vašem regionu.
4 Sledite uputstva na ekranu da biste konfigurisali nalog.
Neke funkcije nisu dostupne nakon isteka probnog perioda. Pređite na pretplatnički
nalog da biste koristili WebEx usluge. Dodatne informacije potražite u na veb sajtu
„WebEx“-a.
104
Korisne aplikacije i funkcije
Kreiranje sesije sastanka
1 Kucnite na WebEx na ekranu aplikacija i kucnite na Sign in.
2 Unesite lozinku i kucnite na Sign in.
3 Na uređaju se pojavljuje WebEx ekran.
Kreiranjete sesiju
sastanka.
Osvežite listu
sastanaka.
Pridruživanje sesiji
sastanka putem
unosa broja sesije.
Zatvorite aplikaciju.
4 Kucnite na da biste napravili sesiju sastanka.
5 Unesite temu sastanka, postavite lozinku, a zatim kucnite na Start now.
105
Korisne aplikacije i funkcije
6 Kucnite na → Connect using Internet.
7 Mikrofon će se uključiti i se pojavljuje u gornjem desnom delu ekrana. Možete održati
audio sastanak sa drugima.
Uključivanje ili
isključivanje
mikrofona.
Pokretanje ili
prekidanje video
sastanka.
Pokretanje ili
prekidanje audio
sastanka.
Deljenje ekrana.
Prekidanje sesije
sastanka.
Provera informacija o
sastanku.
Pozivanje ljudi ili
podsećanje učesnika
na sastanak.
Pregled broja sesije.
Pregled učesnika i
ćaskanje sa njima.
Pozivanje ljudi na sastanak
Pozovite druge na sastanak slanjem pozivnice e-poštom. Takođe, možete da podelite broj sesije
ili broj telefona sesije sa drugima da biste ih pozvali na sastanak.
Pozivanje ljudi e-poštom
1 Kucnite na → Invite by email.
2 Unesite adresu e-pošte i kucnite na Send invitation.
Pozivanje osoba slanjem broja telefona sesije
Možete pozvati druge osobe na sastanak deljenjem broja telefona sesije. Broj telefona sesije
se kreira kada kreirate sesiju sastanka. On se šalje u e-poruci sa pozivnicom zajedno sa drugim
informacijama o sastanku.
Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
106
Korisne aplikacije i funkcije
Priključivanje sastanku po broju sesije
Da biste se pridružili sastanku koristite jednu od sledećih metoda:
Pridruživanje sastanku pomoću broja sesije
1 Na ekranu aplikacija kucnite na WebEx.
2 Prijavite se na svoj WebEx nalog.
3 Kucnite na → Join by number.
4 Unesite broj sesije kojoj želite da se pridružite i kucnite na Join.
Broj sesije se kreira kada organizator kreira sesiju sastanka. Ako ne znate broj, obratite se
organizatoru.
107
Korisne aplikacije i funkcije
5 Kucnite na → Connect using Internet.
6 Mikrofon će se uključiti i se pojavljuje u gornjem desnom delu ekrana. Možete održati
audio sastanak sa drugima.
Pridruživanje sastanku izborom jednog od My Meetings
1 Na ekranu aplikacija kucnite na WebEx.
2 Prijavite se na svoj WebEx nalog.
3 Izaberite sastanak u opciji My Meetings i kucnite na Join.
4 Kucnite na → Connect using Internet.
5 Mikrofon će se uključiti i se pojavljuje u gornjem desnom delu ekrana. Možete se pridružiti
audio sastanku.
Pridruživanje sastanku putem e-poruke sa pozivnicom
Kada vas neko pozove na sastanak, primićete pozivnicu e-poštom.
1 Otvorite e-poruku sa pozivnicom i kucnite na link u e-poruci.
2 WebEx se pokreće i pojavljuje se ekran za prijavljivanje.
108
Korisne aplikacije i funkcije
3 Prijavite se na svoj WebEx nalog.
Ako ste se već prijavili na svoj nalog, na ekranu će se pojaviti ekran sastanka.
4 Kucnite na → Connect using Internet.
5 Mikrofon će se uključiti i se pojavljuje u gornjem desnom delu ekrana. Možete održati
audio sastanak sa drugima.
Pridruživanje sastanku pozivanjem broja telefona sesije
Možete da se pridružite sastanku pozivanjem broja telefona sesije sa pametnog telefona.
Pozovite broj telefona sesije koji ste dobili u e-poruci sa pozivnicom.
Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
Vođenje sastanka
Vođenje video sastanka
1 Kucnite na → Start my video.
2 Vaša sllika se prikazuje u donjem levom delu ekrana.
Da biste prekinuli video sastanak, kucnite na
→ Stop my video.
Vođenje audio sastanka
1 Kucnite na → Connect using Internet.
2 Mikrofon će se uključiti i se pojavljuje u gornjem desnom delu ekrana.
Da biste isključili zvuk, kucnite na . Ikona se menja u .
Da biste prekinuli audio sastanak, kucnite na
109
→ Leave audio conference.
Korisne aplikacije i funkcije
Ćaskanje sa učesnicima
1 Kucnite na da biste videli listu učesnika.
2 Izaberite ime naloga i kucnite na Chat.
3 Na ekranu se pojavljuje prozor za ćaskanje.
Da biste ćaskali sa svim učesnicima, kucnite na Chat with everyone.
Deljenje ekrana
Podelite trenutni ekran na vašem uređaju sa učesnicima. Samo osoba koja je označena kao
izlagač može deliti određeni ekran. Osoba koja kreira sastanak je označena kao izlagač na
početku sastanka.
1 Kucnite na Share screen u gornjem delu ekrana ako ste vi izlagač.
2 Ako ovu funkciju koristite po prvi put, pratite uputstva na ekranu.
3 Kucnite na Share screen u iskačućem prozoru.
4 Kada se aktivira funkcija deljenja ekrana, će se pojaviti u gornjem desnom uglu ekrana.
Sadržaj na ekranu uređaja izlagača biće prikazan na ekranima uređaja učesnika.
Prekidanje funkcije deljenja ekrana
Kucnite na
→ Stop sharing. Uređaj prestaje sa deljenjem ekrana i prikazuje ekran sastanka.
110
Korisne aplikacije i funkcije
Promena izlagača
Organizator sastanka i trenutni izlagač mogu promeniti izlagača.
1 Kucnite na i izaberite učesnika koga ćete označiti kao izlagača.
2 Kucnite na Make presenter.
3
će se pojaviti pored imena naloga izlagača.
Zatvaranje ili napuštanje sastanka
Kucnite na
→ End meeting ili Leave meeting.
Kada mrežna veza ne uspe tokom sastanka
Ako je sastanak još uvek u toku, ponovo se priključite sastanku.
Ako je sastanak završen, ponovo pokrenite sastanak.
111
Korisne aplikacije i funkcije
Businessweek+
Koristite ovu aplikaciju da dobijete najnovije vesti o finansijama, poslovanju, podacima tržišta i
više.
Na ekranu aplikacija kucnite na Businessweek+.
Kada ovu aplikaciju otvarate prvi put, pratite uputstva na ekranu.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
Preuzimanje članka
1 Listajte izdanja po datumu i pogledajte naslovne slike.
Na glavnom ekranu „Businessweek+“-a, možete da vidite jednu od sledećih opcija:
• : Promena režima prikaza.
• : Pristupi preuzetoj listi izdanja.
• : Pristupi sačuvanim člancima po kategoriji.
• : Prikaži detaljne informacije o aplikaciji ili promenite podešavanja.
2 Kucnite na Download. Slika se pojavljuje i prikazuje status preuzimanja.
Listajte naslovne strane za preuzimanje još članaka.
Otvaranje i prikaz članaka
Kada se preuzimanje završi, kucnite na naslovnu stranu izdanja i listajte stranice.
Tokom prikaza članka, možete da koristite jednu od sledećih opcija:
• : Pristupi preuzetoj listi izdanja.
• : Reprodukuj dostupan video ili zvučni zapis.
• : Pristupi sačuvanim člancima po kategoriji.
• : Prikaži i traži indeks raznih preduzeća.
112
Korisne aplikacije i funkcije
• : Prikaži naslove ili članke po kategoriji.
• Related: Detaljno prikaži povezane informacije o finansijama.
• : Sačuvaj članak na listu isečaka.
• : Promeni veličinu fonta.
• : Pošaljite trenutnu stranu drugima.
Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od članka koji čitate.
Dropbox
Koristite ovu aplikaciju da biste sačuvali i delili datoteke sa drugima putem „Dropbox cloud“
skladišta. Kada sačuvate datoteke u „Dropbox“, vaš uređaj se automatski sinhronizuje sa veb
serverom i drugim uređajima koji imaju instaliran „Dropbox“.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
Na ekranu aplikacija kucnite na Dropbox.
Kada pokrenete ovu aplikaciju po prvi put, ili ponovo je pokrenete nakon obavljanja resetovanja
podataka, pratite uputstva na ekranu da biste završili podešavanje.
Koristite sledeće funkcije:
• : Otpremite ili otvorite datoteke. Kucnite na → Upload here da biste otpremili datoteke.
• : Pregledajte otpremljene fotografije ili video zapise. Kucnite na
obrislai datoteke, ili kreirali albume.
• : Otvorite datoteke u listi omiljenih.
• : Pregledajte obaveštenja.
113
da biste podelili ili
Korisne aplikacije i funkcije
Evernote
Koristite ovu aplikaciju da kreirate, sinhronizujete i delite multimedijalne beleške. Takođe možete
dodavati oznake beleškama, ili sortirati beleške u beležnicu kako biste mogli da upravljate svojim
idejama efikasnije.
Na ekranu aplikacija kucnite na Evernote.
Prijavite se na svoj „Evernote“ nalog. Ukoliko ga nemate, napravite „Evernote“ nalog. Sledite
uputstva na ekranu da biste dovršili konfigurisanje.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
Prikaži informacije o
memoriji i nalogu.
Traži beleške.
Sinhronizuj
napomene sa svojim
nalogom ili promeni
podešavanja.
Sastavi napomene sa
raznim opcijama.
Prikaži ažurirane
objave o savetima
pomoću aplikacije i
drugih funkcija.
Prikaži napomene u
raznim režimima.
114
Korisne aplikacije i funkcije
Sastavljanje beleški
Možete da napravite belešku pomoću slika, govornih zapisa i drugih priloga. Izaberite opciju za
sastavljanje beleške.
Dok sastavljate belešku, koristite sledeće opcije:
• : Postavite podsetnik beleške.
• : Priložite datoteke ili koristite dodatne opcije.
• : Snimite fotografiju i priložite je uz belešku.
• → Сачувај: Sačuvaj belešku.
• → Бележница: Izaberite gde da sačuvate.
• → Ознаке: Dodajte oznake belešci.
• → Постави локацију: Dodajte lokaciju belešci.
• → Подешавања: Pristupanje dodatnim opcijama.
Brisanje beleški
Kucnite i držite belešku, a zatim kucnite na Обриши.
Flipboard
Koristite ovu aplikaciju da vidite ažuriranja uživo i vesti sa socijalne mreže u personalizovanom
formatu časopisa.
Na ekranu aplikacija kucnite na Flipboard.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
Kada pokrenete ovu aplikaciju po prvi put, ili ponovo je pokrenete nakon obavljanja resetovanja
podataka, pratite uputstva na ekranu da biste završili podešavanje.
Na glavnom ekranu „Flipboard“-a, izaberite između raznih novinskih članaka i pretplata.
115
Korisne aplikacije i funkcije
Uređivanje pretplata
→ My Flipboard da biste videli svoje pretplate.
Na glavnom ekranu „Flipboard“-a, kucnite na
Da biste izbrisali pretplate ili promenili njihovu lokaciju, kucnite na i držite stavku. Zatim
prebacite stavku u korpu za otpatke ili na novu lokaciju.
Da biste dodali još pretplata, kucnite na
kucnite na .
, izaberite pretplatu pod DISCOVER MORE, a zatim
Pravljenje personalizovanih časopisa
Sačuvajte razni sadržaj tako što ćete napraviti sopstveni časopis za čitanje kasnije ili deljenje sa
drugima.
Dok čitate sadržaj, kucnite na
da biste napravili časopis. Možete da napravite novi časopis ili
da sačuvate izabrani sadržaj na postojeći časopis.
Da biste videli časopise, kucnite na
→ My Flipboard.
→ My Flipboard →
Da biste videli informacije o pomoći, kucnite na
Možete da posetite veb sajt „Flipboard“ za više informacija.
→ Help.
Hancom Office Viewer
O „Hancom Office“ prikazivaču
Koristite ovu aplikaciju da biste izmenili dokumente u različitim formatima, uključujući unakrsne
tabele i prezentacije.
Na ekranu aplikacija kucnite na Hancom Office Viewer.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
116
Korisne aplikacije i funkcije
Pretraga dokumenata
Na ekranu aplikacija kucnite na Hancom Office Viewer.
Kucnite na Otvori da biste pregledali dokument.
Sortiranje
dokumenata i fascikli.
Kreiraj fasciklu.
Izbor dokumenata ili
fascikli.
Preuzmi nove
dokumente i fascikle.
Promena režima
prikaza.
Da biste tražili nedavno korišćene dokumente, kucnite na Nedavno korišćeni dokumenti.
Čitanje dokumenata
Na ekranu aplikacija kucnite na Hancom Office Viewer.
Kucnite na dokument u listi Nedavno korišćeni dokumenti ili u fascikli.
Kucnite na ili , a zatim koristite jednu od sledećih funkcija:
Program za obradu teksta
• Pronađi: Potražite tekst.
• Zum: Promena veličine prikaza.
• Informacije o dokumentu: Pregledajte detalje o dokumentu, kao što su naslov, datum i
autor.
• Prikaži/sakrij komentare: Sakrijte ili pokažite komentare na dokumentu.
117
Korisne aplikacije i funkcije
• Štampaj: Štampajte dokument povezivanjem uređaja na štampač. Pogledajte Mobilno
štampanje za više informacija.
• Pošalji: Slanje dokumenta drugima ili deljenje.
• Uredi: Uredi dokument. Da biste koristili ovu funkciju, morate preuzeti i instalirati potrebnu
aplikaciju.
• Pomoć: Pogledajte informacije o programu "Hancom Office Viewer".
Prezentacija
• Pronađi: Potražite tekst.
• Zum: Promena veličine prikaza.
• Informacije o dokumentu: Pregledajte detalje o dokumentu, kao što su naslov, datum i
autor.
• Projekcija slajdova: Pokrenite slajd šou od prve strane.
• Od trenutnog slajda: Pokrenite slajd šou od trenutne strane.
• Prikaz za izlagača: Prikažite alatke za prezentaciju na uređaju kada je on povezan na
spoljašnji monitor.
• Štampaj: Štampajte dokument povezivanjem uređaja na štampač. Pogledajte Mobilno
štampanje za više informacija.
• Pošalji: Slanje dokumenta drugima ili deljenje.
• Uredi: Uredi dokument. Da biste koristili ovu funkciju, morate preuzeti i instalirati potrebnu
aplikaciju.
• Pomoć: Pogledajte informacije o programu "Hancom Office Viewer".
Unakrsna tabela
• Pronađi: Potražite tekst.
• Zum: Promena veličine prikaza.
• Informacije o dokumentu: Pregledajte detalje o dokumentu, kao što su naslov, datum i
autor.
• Sortiraj: Sortiranje ćelija prema zadatom kriterijumu.
• Prikaži formule: Pregledajte formule unutar ćelija umesto izračunatih rezultata.
118
Korisne aplikacije i funkcije
• Zamrzni okna: Držanje izabranog reda na mestu.
• Koordinatne linije: Sakrijte ili pokažite linije mreže.
• Prikaži sve komentare: Sakrijte ili pokažite beleške na dokumentu.
• Oblast štampanja: Izaberite oblast za štampu.
• Štampaj: Štampajte dokument povezivanjem uređaja na štampač. Pogledajte Mobilno
štampanje za više informacija.
• Pošalji: Slanje dokumenta drugima ili deljenje.
• Uredi: Uredi dokument. Da biste koristili ovu funkciju, morate preuzeti i instalirati potrebnu
aplikaciju.
• Pomoć: Pogledajte informacije o programu "Hancom Office Viewer".
PDF
• Pretraži: Potražite tekst.
• Pošalji: Slanje dokumenta drugima ili deljenje.
• Svojstva: Pregledajte detalje o dokumentu, kao što su naslov, datum i autor.
• Zumiranje: Promena veličine prikaza.
• Sakrij komentare / Prikaži komentare: Sakrijte ili pokažite komentare na dokumentu.
• Vertikalno pomeranje stranice / Neprekidni prikaz / Horizontalno pomeranje stranice:
Promena režima prikaza.
• Prikaz za čitanje: Prikaz samo sadržaja dokumenta, bez margina.
• Idi na stranicu: Pređite na određenu stranu.
• Obeleživači: Pogledajte obeleživače na dokumentu.
• Odštampaj: Štampajte dokument povezivanjem uređaja na štampač. Pogledajte Mobilno
štampanje za više informacija.
Dostupne funkcije mogu se razlikovati zavisno od izabrane datoteke.
119
Korisne aplikacije i funkcije
Upravljanje dokumentima
Na ekranu aplikacija kucnite na Hancom Office Viewer.
Dok pregledate dokument, kucnite na
od sledećih opcija.
• , izaberite dokumente ili fascikle, a zatim koristite jednu
: Promena imena dokumenta ili fascikle.
• : Kopiranje dokumenata ili fascikli u drugu fasciklu.
• : Pomeranje dokumenata ili fascikli u drugu fasciklu.
• : Brisanje dokumenata ili fascikli.
• : Slanje dokumenata drugima ili njihovo deljenje.
NYTimes
Koristite ovu aplikaciju da pretražujete i pregledate neke članke i drugo.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
1 Na ekranu aplikacija kucnite na NYTimes.
2 Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili konfigurisanje.
Kada se pojavi glavni ekran „NYTimes“-a, koristite jednu od sledećih opcija:
• : Osveži listu članaka.
• : Pretraga članaka.
• : Pristup dodatnim opcijama ili promena podešavanja.
3 Kucnite na članak koji želite da pročitate.
Tokom prikaza članka, možete da koristite jednu od sledećih opcija:
• : Pregled komentara drugih korisnika o članku.
• : Pošaljite trenutnu stranu drugima.
• : Sačuvaj članak na svoju listu.
• : Dodaj svoje beleške članku.
• : Pristup dodatnim opcijama ili promena podešavanja.
120
Korisne aplikacije i funkcije
„Google“ aplikacije
„Google“ pruža aplikacije za zabavu, društveno umrežavanje i poslovanje. Možda će vam
trebati „Google“ nalog da pristupite nekim aplikacijama. Pogledajte Postavljanje naloga za više
informacija.
Za prikaz informacija o aplikaciji, otvorite glavni ekran aplikacije, kucnite na → Pomoć.
Neke aplikacije možda neće biti dostupne ili će biti drugačije označene, u zavisnosti od
regiona ili dobavljača usluge.
Chrome
Pretraga za informacijama i pregledanje veb stranica.
Google Mail
Slanje ili primanje e-pošte preko usluge „Google Mail“.
Google+
Podelite svoje novosti i pratite ažuriranja koje vaša porodica, prijatelji i drugi dele. Takođe možete
napraviti rezervne kopije svojih fotografija i video zapisa, i još mnogo toga.
Мапе
Pronađite svoju lokaciju na mapi, tražite lokacije, i pogledajte informacije o lokaciji za različita
mesta.
Google Play музика
Otkrijte, slušajte i delite muziku na svom uređaju.
Play Movies & TV
Gledajte video zapise sačuvane na uređaju i preuzmite razne sadržaje za gledanje sa Play прод.
121
Korisne aplikacije i funkcije
Play књиге
Preuzmite razne knjige sa Play прод. i pročitajte ih.
Play новинарница
Čitajte novosti i časopise koje vas interesuju na jednoj prijatnoj lokaciji.
Play игре
Preuzmite igrice sa Play прод. i igrajte ih sa drugima.
Диск
Sačuvajte sadržaj na tzv. „cloud“ usluzi, pristupite mu sa bilo kog mesta i delite ga sa drugima.
YouTube
Gledajte ili pravite video zapise i delite ih sa drugima.
Слике
Upravljajte fotografijama, albumima i video zapisima koje ste sačuvali na uređaj i otpremili na
Google+.
Hangouts
Ćaskajte sa prijateljima pojedinačno ili u grupama i koristite slike, smajlije i video pozive dok
ćaskate.
Google
Brzo tražite stavke na internetu ili svom uređaju.
Гласовна претрага
Brzo tražite stavke izgovaranjem ključne reči ili fraze.
Google подешавања
Konfigurišite postavke za neke funkcije koje je obezbedio „Google“.
122
Povezivanje sa drugim
uređajima
Bluetooth
O „Bluetooth“ funkciji
„Bluetooth“ kreira direktnu bežičnu vezu između dva uređaja na malom rastojanju. Koristite
„Bluetooth“ za razmenu podataka ili medijskih datoteka sa drugim uređajima.
• Kompanija Samsung nije odgovorna za gubitak, presretanje ili zloupotrebu poslatih ili
primljenih podataka putem „Bluetooth“-a.
• Uvek se uverite da delite i primate podatke sa uređaja kojima verujete i koji su
prikladno obezbeđeni. Ako između uređaja postoji prepreka, radno rastojanje može
biti manje.
• Neki uređaji, posebno oni koje nije testirao ili odobrio „Bluetooth SIG“, mogu biti
nekompatibilni sa vašim uređajem.
• Ne koristite „Bluetooth“ funkciju u nezakonite svrhe (na primer, izradu piratskih kopija
datoteka ili nezakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe).
Samsung nije odgovoran za posledice nezakonitog korišćenja „Bluetooth“ funkcije.
123
Povezivanje sa drugim uređajima
Uparivanje sa drugim „Bluetooth“ uređajima
1 Na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja → Veze → Bluetooth, kucnite na prekidač
Bluetooth da biste ga aktivirali, a zatim kucnite na Skeniraj.
Prikazaće se otkriveni uređaji.
Da biste podesili da uređaj bude vidljiv za druge uređaje, kucnite na ime uređaja.
2 Izaberite uređaj za uparivanje.
Ako je vaš uređaj ranije uparivan sa drugim uređajem, kucnite na ime uređaja bez potvrde
automatski generisane lozinke.
Ako se uređaj sa kojim želite da izvršite uparivanje ne nalazi na listi, zahtevajte da uređaj
uključi opciju vidljivosti.
3 Prihvatite „Bluetooth“ zahtev za autorizaciju na oba uređaja kao potvrdu.
Slanje i prijem podataka
Mnoge aplikacije podržavaju prenos podataka putem funkcije „Bluetooth“. Možete da sa drugim
„Bluetooth“ uređajima delite podatke, kao što su datoteke kontakata ili medija. Sledeće akcije
predstavljaju primer slanje slike na drugi uređaj.
Slanje slike
1 Na ekranu aplikacija kucnite na Galerija.
2 Izaberite sliku.
3 Kucnite na → Bluetooth, a zatim izaberite uređaj na koji ćete da prebacite sliku.
Ako se uređaj sa kojim želite da izvršite uparivanje ne nalazi na listi, zahtevajte da uređaj
uključi opciju vidljivosti. Odnosno, postavite uređaj da bude vidljiv drugim uređajima.
4 Prihvatite „Bluetooth“ zahtev za autorizaciju na drugom uređaju.
124
Povezivanje sa drugim uređajima
Primanje slike
Kada drugi uređaj pošalje sliku, prihvatite „Bluetooth“ zahtev za autorizaciju. Primljena slika se
čuva u fascikli Galerija → → Album → Download fascikli.
Rasparivanje Bluetooth uređaja
1 Na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja → Veze → Bluetooth.
Uređaj prikazuje upareni uređaj na listi.
2 Kucnite na pored imena uređaja za rasparivanje.
3 Kucnite na Raspari.
Wi-Fi Direct
O „Wi-Fi Direct“-u
„Wi-Fi Direct“ funkcija direktno povezuje uređaje putem Wi-Fi mreže bez korišćenja pristupne
tačke.
Povezivanje sa drugim uređajima
1 Na ekranu aplikacija, kucnite na Podešavanja → Veze → Wi-Fi, a zatim kucnite na prekidač
Wi-Fi kako bi ga aktivirali.
2 Kucnite na Wi-Fi Direct.
Prikazaće se otkriveni uređaji.
3 Izaberite uređaj za povezivanje.
Da biste povezali više uređaja, kucnite na Višestruko povezivanje.
Da biste promenili ime uređaja, kucnite na → Preimenuj uređaj.
4 Prihvatite zahtev za autorizaciju „Wi-Fi Direct“-a na drugom uređaju da biste potvrdili.
125
Povezivanje sa drugim uređajima
Slanje i prijem podataka
Možete da sa drugim uređajima delite podatke, kao što su datoteke kontakata ili medija. Sledeće
akcije predstavljaju primer slanje slike na drugi uređaj.
Slanje slike
1 Na ekranu aplikacija kucnite na Galerija.
2 Izaberite sliku.
3 Kucnite na → Wi-Fi Direct, a zatim izaberite uređaj na koji ćete da prebacite sliku.
4 Prihvatite zahtev za autorizaciju „Wi-Fi Direct“-a na drugom uređaju.
Primanje slike
Kada drugi uređaj pošalje sliku, prihvatite zahtev za autorizaciju „Wi-Fi Direct“-a. Primljena slika se
čuva u fascikli Galerija → → Album → Download fascikli.
Prekidanje veze uređaja
1 Na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja → Veze → Wi-Fi.
2 Kucnite na Wi-Fi Direct.
Uređaj prikazuje povezane uređaje na listi.
3 Kucnite na Završi povezivanje → OK da biste prekinuli vezu uređaja.
126
Povezivanje sa drugim uređajima
Brzo poveži
O funkciji Quick Connect
Koristite ovu funkciju da jednostavno pretražite i povežete uređaje u blizini. Uređaj možete da
koristite kao daljinski upravljač ako ga povežete sa TV aparatom.
• Načini povezivanja se mogu razlikovati u zavisnosti od tipa povezanog uređaja ili
deljenog sadržaja.
• Naziv uređaja može da varira, u zavisnosti od „Bluetooth“ uređaja sa kojima se uparuje.
Na primer, naziv uređaja može da bude prikazan kao BT MAC.
Pre korišćenja ove funkcije
• Kada povezujete sa uređajem koji podržava funkciju Brzo povezivanje, uključite ekran
uređaja kako bi je mogao otkriti.
• Kada povezujete sa uređajem koji ne podržava funkciju Brzo povezivanje, uverite se da je
aktivirana funkcija „Wi-Fi Direct“ ili „Bluetooth“.
Povezivanje sa drugim uređajima
1 Otvorite panel sa obaveštenjima i kucnite na Brzo poveži.
Kada se tabla otvori, „Bluetooth“ funkcija se automatski aktivira i uređaj traži uređaje u blizini.
2 Izaberite uređaj za povezivanje.
Sledeći koraci se mogu razlikovati zavisno od povezanog uređaja. Pratite uputstva na ekranu
da biste završili povezivanje uređaja.
Da biste dozvolili obližnjim uređajima da traže vaš uređaj i da se povežu sa njim, kucnite
na → Uvek spreman za vezu, a zatim kucnite na taster Uvek spreman za vezu da biste
aktivirali.
127
Povezivanje sa drugim uređajima
Ponovno traženje uređaja
Ako se željeni uređaj ne pojavljuje na listi, potražite uređaj.
Kucnite na
i izaberite uređaj sa liste otkrivenih uređaja.
Odspajanje uređaja
Da biste deaktivirali funkciju „Quick Connect“, kucnite na
kucnite na .
u vrhu ekrana. Umesto toga,
Deljenje sadržaja
Podelite sadržaj sa povezanim uređajima.
1 Otvorite panel sa obaveštenjima i kucnite na Brzo poveži.
2 Izaberite uređaj sa liste otkrivenih uređaja.
3 Izaberite kategoriju medija.
4 Izaberite sadržaj za deljenje i kucnite na Kraj.
Vaš uređaj šalje sadržaj na povezani uređaj.
Povezivanje sa TV aparatom
Povežite uređaj na TV aparat i upravljajte TV aparatom koristeći uređaj kao daljinski upravljač.
1 Otvorite panel sa obaveštenjima i kucnite na Brzo poveži.
2 Izaberite TV sa liste otkrivenih uređaja.
Kada se uređaj poveže na TV, na ekranu će se pojaviti prikaz daljinskog upravljanja.
Kada po prvi put povežete uređaj na TV, kucnite na Podesi daljin. uprav. Zatim sledite
uputstva na ekranu da biste dovršili povezivanje uređaja.
3 Upravljajte povezanim TV prijemnikom preko daljinske kontrole.
128
Povezivanje sa drugim uređajima
Bočna sinhronizacija 3.0
O Bočnoj sinhronizaciji 3.0
Korisite ovu aplikaciju za kontrolu ekrana pametnog telefona pomoću virtuelnog ekrana
pametnog telefona na tablet računaru.
• Na tablet računaru, pogledajte poruke ili koristite sobu za ćaskanje pametnog telefona.
• Na tablet računaru, pogledajte video koji se reprodukuje na pametnom telefonu na većem
displeju.
• Jednostavno prebacujte datoteke između tablet uređaja i pametnog telefona prevlačenjem i
puštanjem datoteka.
Pre korišćenja ove aplikacije
• Vaš tablet računar i pametni telefon moraju da podržavaju Wi-Fi Direct. U suprotnom, oba
uređaja moraju biti povezana na istu pristupnu tačku.
• SideSync 3.0 mora biti instaliran na tablet računaru i pametnom telefonu.
Ako nije instaliran ni na jednom uređaju, preuzmite i instalirajte aplikaciju sa usluge
Samsung Apps ili Play прод.
• Bočna sinhronizacija 3.0 funkcioniše samo na uređajima koji imaju Android sistem verzije 4.4
ili noviju verziju.
Povezivanje tablet računara i pametnog telefona
1 Na vašem tablet uređaju, kucnite na Bočna sinhronizacija 3.0 na ekranu Aplikacije.
2 Pokrenite program Bočna sinhronizacija 3.0 na pametnom telefonu.
129
Povezivanje sa drugim uređajima
3 Tablet računar automatski traži dostupne pametne telefone.
Izaberite jedan od izabranih pametnih telefona.
4 Na ekranu pametnog telefona kucnite na OK.
5 Virtuelni ekran pametnog telefona se prikazuje na vašem tablet računaru dok se ekran
pametnog telefona isključuje.
130
Povezivanje sa drugim uređajima
Korišćenje virtuelnog ekrana pametnog telefona
Pretražite ekran i koristite aplikacije na virtuelnom ekranu pametnog telefona. Možete slati ili
primati poruke, ili ćaskati sa drugima.
• Neke funkcije, poput funkcija Kamera i Screen Mirroring, možda neće raditi na
virtuelnom ekranu pametnog telefona.
• Virtuelni ekran pametnog telefona može da se razlikuje, u zavisnosti od verzije
pametnog telefona.
Minimizacija ekrana.
Prilagođavanje veličine ekrana
ekranu tablet računara.
Pristupanje dodatnim opcijama.
Rotacija ekrana
Zatvori Bočna sinhronizacija 3.0.
Snimanje ekrana
Otvorite istu web stranicu u web
pregledaču tablet računara.
Virtuelni ekran pametnog
telefona
Taster za nedavno aktivne
aplikacije
Taster "Nazad"
Taster "Početak"
131
Povezivanje sa drugim uređajima
Premeštanje virtuelnog ekrana pametnog telefona
Kucnite na i prevucite gornju ivicu virtuelnog ekrana pametnog telefona da biste ga premestili
na drugu lokaciju.
Podešavanje veličine virtuelnog ekrana pametnog telefona
1 Kucnite i držite u donjem desnom delu virtuelnog ekrana pametnog telefona.
2 Kada se pojavi okvir, prevucite okvir da biste podesili veličinu.
Unos teksta
Kada unosite tekst na virtuelnom ekranu pametnog telefona, pojavljuje se tastatura tablet
računara. Unesite tekst pomoću tastature.
132
Povezivanje sa drugim uređajima
Prebacivanje između ekrana pametnog telefona i virtuelnog ekrana
pametnog telefona
Ne možete istovremeno da koristite ekran pametnog telefona i virtuelni ekran pametnog
telefona. Kada koristite virtuelni ekran pametnog telefona na tablet računaru, ekran pametnog
telefona se isključuje.
Korišćenje ekrana pametnog telefona
Pritisnite taster "Početak" na pametnom telefonu da biste uključili ekran pametnog telefona i
isključili virtuelni ekran pametnog telefona na tablet računaru.
Korišćenje virtuelnog ekrana pametnog telefona
Kucnite na Pređi na tablet računar na ekranu tablet računara da biste uključili virtuelni ekran
pametnog telefona i isključili ekran pametnog telefona.
Reprodukcija muzike ili video zapisa na tablet računaru
Reprodukujte muziku ili video zapise sačuvane na pametnom telefonu preko ekrana i zvučnika
na tablet računaru.
1 Otvorite muzičku ili video datoteku na virtuelnom ekranu pametnog telefona na tablet
računaru.
2 Izabrana datoteka se reprodukuje preko ekrana i zvučnika tablet računara.
Podesite jačinu zvuka virtuelnog ekrana pametnog telefona ili tablet računara tokom
reprodukcije.
133
Povezivanje sa drugim uređajima
Kopiranje datoteka između uređaja
Kopiranje datoteka sa pametnog uređaja na tablet računar
1 Kucnite i držite datoteku na virtuelnom ekranu pametnog telefona.
2 Izaberite datoteke za kopiranje, kucnite i držite bilo koju izabranu datoteku, a zatim je
prevucite na ekran tablet računara.
3 Moji fajlovi se pokreće na ekranu tablet računara. Izaberite fasciklu u kojoj ćete sačuvati
datoteku i kucnite na Gotovo.
Kopiranje datoteka sa tablet računara na pametan telefon
1 Kucnite i držite datoteku na ekranu tablet računara.
2 Izaberite datoteke za kopiranje, kucnite i držite bilo koju izabranu datoteku, a zatim je
prevucite na virtuelni ekran pametnog telefona.
3 Moji fajlovi se pokreće na virtuelnom ekranu pametnog telefona. Izaberite fasciklu u kojoj
ćete sačuvati datoteku i kucnite na Gotovo.
Korišćenje funkcija poziva sa tablet uređajem
Možete da koristite funkcije poziva pametnog telefona sa zvučnikom i mikrofonom tablet
uređaja. Primite dolazni poziv ili uputite poziv pomoću virtuelnog ekrana pametnog telefona.
Za dodatne informacije o funkcijama poziva, pogledajte uputstvo za upotrebu
pametnog telefona.
134
Povezivanje sa drugim uređajima
Remote PC
Pokretanje „Remote PC“-a
Koristite ovu aplikaciju da pogledate i kontrolišete ekran vašeg računara na uređaju
povezivanjem uređaja i računara putem „Wi-Fi“ ili lokalne mreže. Takođe, možete lako gledati i
prenositi datoteke između uređaja i računara.
Pre korišćenja ove aplikacije
• Proverite da li imate registrovani Samsung nalog.
• Proverite da li je računar uključen.
• Proverite da li je Agent instaliran na računaru.
• Da biste koristili ovu funkciju, uradite sledeće po navedenom redosledu:
1. Registrujte uređaj preko Samsung naloga.
2. Registrujte računar preko Samsung naloga.
3. Daljinski se povežite na uređaj i računar.
Registrovanje uređaja
1 Na svom uređaju, kucnite na Remote PC na ekranu Aplikacije.
2 Kucnite na Next na stranici dobrodošlice.
Pokreni aplikaciju.
135
Povezivanje sa drugim uređajima
3 Kucnite na Prijava, unesite svoj Samsung nalog i lozinku, a zatim ponovo kucnite na Prijava.
Ako Samsung nalog nije registrovan, pratite uputstva na ekranu da biste kreirali Samsung
nalog.
Registrovanje računara
1 Na svom računaru pokrenite web pregledač i posetite remotepc.rview.com.
2 Prijavite se na svoj Samsung nalog.
Morate se prijaviti na isti Samsung nalog koji koristite na svom uređaju.
3 Instalirajte Agent ako nije instaliran na računaru.
Pratite uputstva na ekranu da biste uneli ime displeja za računar, proksi postavke i lozinku. Za
više informacija o postavkama proksi servera, kontaktirajte svog administratora mreže.
će se pojaviti na traci zadataka kada se instalacija završi.
4 Kucnite na Check Connection (Refresh).
136
Povezivanje sa drugim uređajima
Daljinsko povezivanje uređaja i računara
1 Na ekranu Aplikacije kucnite na Remote PC.
2 Kucnite na Check Connection (Refresh).
Pogledajte ime
računara.
Daljinski povežite
uređaj i računar.
3 Kucnite na ON computer.
4 Unesite lozinku za povezivanje i kucnite na OK.
Kucnite na Forgotten your password? ako se ne sećate lozinke.
5 Veza je uspostavljena i sada možete daljinski kontrolisati računar preko uređaja.
137
Povezivanje sa drugim uređajima
Kontrolisanje računara na uređaju
Nakon povezivanja uređaja, možete pregledati i kontrolisati ekran vašeg računara na uređaju.
Takođe, možete da otvorite ili menjate datoteke na računaru i da ih prenosite na uređaj.
Listajte preko ekrana.
Pristupanje dodatnim
opcijama.
Kucnite na ekran i kucnite na
Status veze
u donjem delu ekrana da biste koristili jednu od sledećih opcija:
• Mouse: Prikažite pokazivač miša ne ekranu uređaja.
• Keyboard: Otvorite tastaturu da biste uneli tekst u izabrano tekstualno polje.
• Remote Explorer: Otvorite menadžer datoteka da potražite datoteke i prenesete ih između
povezanih uređaja.
• Switch Window: Prebacite se između dva monitora kada je računar povezan na dual
monitore.
• Close: Zatvorite trenutno aktivnu aplikaciju.
• More:
– – Screen lock: Zaključajte ekran uređaja da biste onemogućili zumiranje i funkcije
pomeranja.
– – Settings: Promenite podešavanja veze.
– – Ctrl + Alt + Delete: Otvorite menadžer zadataka na svom računaru.
– – Disconnect: Zatvorite konekciju između uređaja i računara.
138
Povezivanje sa drugim uređajima
Prenošenje datoteka između uređaja i računara
1 Kucnite na → Remote Explorer.
2 Kucnite i držite datoteku na panelu upravljača datotekama računara. Zatim, prevucite je u
panel upravljača datotekama uređaja. Datoteku možete da pomerate u suprotnom pravcu.
Upravljač
datotekama računara
Upravljač
datotekama uređaja
Isključivanje veze uređaja i računara
Na svom uređaju, kucnite na
→ OK.
Na svom računaru, desni klik
na traku sa zadacima i izađite iz programa Agent.
139
Povezivanje sa drugim uređajima
Screen Mirroring
O funkciji Screen Mirroring
Koristite ovu funkciju za povezivanje uređaja na veliki ekran sa „AllShare Cast“ hardverskim
ključem ili HomeSync, a zatim podelite sadržaj. Ovu funkciju možete koristiti i sa drugim
uređajima koji podržavaju funkciju „Wi-Fi Miracast“.
Uređaji sa funkcijom
Preslikavanje ekrana
(AllShare Cast hardverski
ključ, HomeSync i Wi-Fi
Miracast uređaji)
• Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
• Uređaji sa „Miracast“ funkcijom koji ne podržavaju zaštitu digitalnog sadržaja velikog
propusnog opsega (HDCP 2.X) možda neće biti kompatibilni sa ovom funkcijom.
• Neke datoteke se mogu sporije reprodukovati zavisno od mrežne veze.
• Da biste uštedeli energiju, isključite ovu funkciju kada je ne koristite.
• Ako zadate „Wi-Fi“ frekvenciju, „AllShare Cast“ hardverski ključevi ili „HomeSync“
možda neće biti detektovani ili se neće povezati.
• Ako reprodukujete video zapise ili igrate igrice na TV aparatu, izaberite odgovarajući
režim rada TV aparata da biste dobili najbolji doživljaj.
140
Povezivanje sa drugim uređajima
Pregledanje sadržaja na TV aparatu
Pre nego što povežete TV aparat na uređaj, povežite TV aparat i uređaj sa aktivnom funkcijom
preslikavanja ekrana. Da biste konfigurisali vezu, pogledajte korisničko uputstvo za uređaj.
Sledeće akcije predstavljaju primer pregleda sadržaja na TV aparatu koju je povezan preko
hardverskog ključa za AllShare Cast.
1 Povežite uređaj sa aktivnom funkcijom preslikavanje ekrana na TV aparat preko HDMI kabla.
2 Na TV aparatu izaberite režim povezivanja, kao što je HDMI režim, da biste povezali spoljašnji
uređaj.
3 Na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja → Veze → Screen Mirroring.
Prikazaće se otkriveni uređaji.
4 Izaberite uređaj za povezivanje.
Ekran vašeg uređaja se pojavljuje na TV ekranu.
Ako uređaj povezujete po prvi put, kucnite i držite ime hardverskog ključa na listi i unesite
PIN prikazan na TV ekranu.
5 Otvorite ili reprodukujte datoteku, a zatim upravljajte ekranom pomoću tastera na uređaju.
Zaustavljanje pregledanja sadržaja
Na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja → Veze → Screen Mirroring, a zatim prevucite
prekidač za Screen Mirroring da biste ga deaktivirali.
141
Povezivanje sa drugim uređajima
Mobilno štampanje
Povežite uređaj na štampač preko „Wi-Fi“ ili „Wi-Fi Direct“-a, i štampajte slike ili dokumente.
Neki štampači ne moraju biti kompatibilni sa uređajem.
Povezivanje sa štampačem
Na ekranu Aplikacije kucnite na Podešavanja → Veze → Štampanje, izaberite vrstu štampača,
a zatim kucnite na prekidač u gornjem desnom delu ekrana da biste aktivirali. Uređaj će tražiti
štampače koji su spojeni na istu Wi-Fi mrežu kao i uređaj. Izaberite štampač za korišćenje kao
podrazumevani štampač.
Da biste ručno dodali štampače, kucnite na → Dodaj štampač →
kucnite na OK.
, unesite detalje a zatim
Da biste promenili podešavanja štampanja, kucnite na → Podešavanja.
Sadržaj štampanja
Dok pregledate sadržaj, kao što su slike ili dokumenti, kucnite na → Štampaj, a zatim odaberite
štampač.
142
Menadžer uređaja i podataka
Nadogradnja uređaja
Uređaj se može nadograditi na najnoviji softver.
Nadogradnja „over-the-air“
Uređaj se može direktno nadograditi na najnoviji softver putem usluge "firmware over-the-air"
(FOTA).
Na ekranu Aplikacije kucnite na Podešavanja → Opšte → O uređaju → Ažuriranje softvera →
Dopuni sada.
Nadogradnja pomoću programa „Samsung Kies“
Preuzmite najnoviju verziju programa „Samsung Kies“ sa veb lokacije kompanije Samsung.
Pokrenite „Samsung Kies“ i povežite uređaj sa računarom. „Samsung Kies“ automatski prepoznaje
uređaj i pokazuje dostupne dopune u polju za dijalog, ako postoje. Kliknite na taster "Ažuriraj"
u polju za dijalog da biste započeli nadogradnju. Pogledajte pomoć za „Samsung Kies“ za više
informacija o nadogradnji.
• Nemojte isključivati računar ili isključivati USB kabl dok se uređaj nadograđuje.
• Tokom nadogradnje uređaja, ne povezujte druge medijske uređaje na računar. Na taj
način možete ometati proceduru ažuriranja.
143
Menadžer uređaja i podataka
Prenošenje datoteka između uređaja i računara
Premestite audio, video, slikovne ili druge datoteke sa uređaja na računar ili obrnuto.
Ne isključujte USB kabl iz uređaja prilikom prenosa datoteka. U suprotnom može doći do
gubitka podataka ili oštećenja uređaja.
• Ne isključujte uređaj iz računara dok se reprodukuju datoteke sačuvane na uređaju
na povezanom računaru. Nakon što završi reprodukcija datoteke, isključite uređaj iz
računara.
• Uređaji možda neće pravilno raditi ako su spojeni preko USB čvorišta. Povežite
direktno uređaj na USB port računara.
Povezivanje kao medijski uređaj
1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
2 Otvorite panel za obaveštenjima, a zatim kucnite na Povezan kao medijski uređaj →
Medija uređaj (MTP).
Kucnite na Kamera (PTP) ako vaš računar ne podržava protokol za prenos medija (MTP) ili
nema instalirane odgovarajuće upravljačke programe.
3 Prenesite datoteke između uređaja i računara.
144
Menadžer uređaja i podataka
Povezivanje pomoću programa „Samsung Kies“
„Samsung Kies“ je računarska aplikacija koja upravlja medijskim sadržajem i ličnim informacijama
pomoću Samsung uređaja. Preuzmite najnoviju verziju programa „Samsung Kies“ sa Web lokacije
kompanije Samsung.
1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
„Samsung Kies“ se automatski pokreće na računaru. Ako se aplikacija „Samsung Kies“ ne
pokrene, dva puta kliknite na ikonu „Samsung Kies“ na računaru.
2 Prenesite datoteke između uređaja i računara.
Dodatne informacije potražite u okviru pomoći za „Samsung Kies“.
Kreiranje rezervne kopije i obnavljanje podataka
Bezbedno čuvajte svoje lične podatke, podatke o aplikacijama i podešavanjima na uređaju.
Možete da napravite rezervnu kopiju osetljivih podataka na rezervni nalog i da im pristupite
kasnije.
Korišćenje „Google“ naloga
1 Na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja.
2 Kucnite na Opšte → Bekap i resetovanje i označite Bekapuj moje podatke.
3 Kucnite na Rezervni nalog i izaberite jedan nalog koji ćete postaviti za rezervni nalog.
Da biste vratili podatke, morate da se prijavite se na svoj „Google“ nalog u čarobnjaku
za postavku. Možete da pokrenete i otvorite čarobnjak za postavku tako što ćete obaviti
resetovanje fabričkih podataka na uređaju. Ako se ne prijavite na svoj „Google“ nalog
preko čarobnjaka za postavku, nećete moći da vratite rezervnu kopiju podataka.
145
Menadžer uređaja i podataka
Korišćenje Samsung naloga
1 Na ekranu Aplikacija kucnite na Podešavanja → Opšte → Nalozi → Dodaj nalog →
Samsung nalog, a zatim se prijavite na svoj Samsung nalog.
2 Na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja.
3 Kucnite na Opšte → Cloud → Bekap, označite stavke za pravljenje rezervne kopije a zatim
kucnite na Bekapuj sada → Bekapuj.
Za povratak podataka, otvorite ekran Aplikacije, kucnite na Podešavanja → Opšte →
Cloud → Vrati, izaberite stavke, a zatim kucnite na Vrati sada.
Obavljanje resetovanja podataka
Obrišite sva podešavanja i podatke na uređaju. Pre obavljanja fabričkog resetovanja, obavezno
napravite rezervne kopije svih važnih podataka koji se čuvaju na uređaju. Za više informacija
pogledajte deo Kreiranje rezervne kopije i obnavljanje podataka.
Na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja → Opšte → Bekap i resetovanje → Vraćanje na
fabrička podešavanja → Resetuj uređaj → Obriši sve. Uređaj se automatski ponovo pokreće.
146
Podešavanja
O podešavanjima
Koristite ovu aplikaciju za konfigurisanje uređaja, postavljanje opcija za aplikacije i dodavanje
naloga.
Na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja.
Da biste tražili podešavanja unosom ključnih reči, kucnite na
.
Veze
Wi-Fi
Aktivirajte Wi-Fi funkciju da biste se povezali na Wi-Fi mrežu i pristupili Internetu ili drugim
uređajima na mreži.
Na ekranu Podešavanja kucnite na Veze → Wi-Fi, a zatim prevucite prekidač Wi-Fi udesno da
biste ga aktivirali.
Da biste koristili opcije kucnite na .
• Napredno: Prilagođavanje Wi-Fi podešavanja.
• WPS pritisni dugme: Povežite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu pomoću WPS tastera.
• WPS unos PIN koda: Povežite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu pomoću WPS PIN broja.
• Pomoć: Pogledajte informacije o pomoći za „Wi-Fi“.
Podešavanje pravila neaktivnosti „Wi-Fi“
Kucnite na → Napredno → Neka Wi-Fi bude uključen tokom režima spavanja.
Podešavanje obaveštenja putem mreže
Uređaj može detektovati otvorene Wi-Fi mreže i prikazati ikonu na statusnoj liniji radi
obaveštavanja o dostupnosti mreža.
Kucnite na → Napredno i označite Obaveštenje putem mreže da biste aktivirali ovu funkciju.
147
Podešavanja
Bluetooth
Aktivirajte „Bluetooth“ funkciju da biste razmenjivali informacije na kraćim rastojanjima.
Na ekranu Podešavanja kucnite na Veze → Bluetooth, a zatim prevucite prekidač Bluetooth
udesno da biste ga aktivirali.
Da biste koristili dodatne opcije kucnite na .
• Vreme vidljivosti je isteklo: Podesite vreme za koje je uređaj vidljiv.
• Primljeni fajlovi: Pogledajte datoteke primljene preko „Bluetooth“-a.
• Preimenuj uređaj: Promenite naziv uređaja.
• Pomoć: Pogledajte informacije o pomoći za „Bluetooth“.
Profil letenja
Onemogućava sve bežične funkcije na uređaju. Možete da koristite samo usluge koje ne koriste
mrežu.
Na ekranu Podešavanja kucnite na Veze → Profil letenja.
Upotreba podataka
Pratite količinu korišćenih podataka.
Na ekranu podešavanja kucnite na Veze → Upotreba podataka.
• Ciklus upotrebe podataka: Postavite mesečni datum resetovanja za kontrolu korišćenja
podataka između dva perioda.
Da biste koristili dodatne opcije kucnite na .
• Auto. sinh. podataka: Aktivirajte ili deaktivirajte automatsko sinhronizovanje aplikacija, kao
što je kalendar ili e-pošta. Možete izabrati koje će se informacije sinhronizovati za svaki nalog
u Podešavanja → Opšte → Nalozi.
• Mobilne pristupne tačke: Izaberite mobilne pristupne tačke da biste sprečili da ih koriste
aplikacije koje se izvršavaju u pozadini.
148
Podešavanja
Lokacija
Promenite podešavanja dozvola za informacije o lokaciji.
Na ekranu Podešavanja kucnite na Veze → Lokacija, a zatim kucnite na prekidač Lokacija da
biste ga aktivirali.
• Mod: Izaberite metod za prikupljanje podataka o Vašoj lokaciji.
• NEDAVNI ZAHTEVI ZA PRUŽANJE INFORMACIJA O LOKACIJI: Pregledajte koje aplikacije su
zahtevale informacije o vašoj trenutnoj lokaciji i korišćenju baterije.
• USLUGE LOKACIJE: Pogledajte usluge lokacija koje vaš uređaj koristi.
• Moja mesta: Podesite profile koji će se koristiti za posebne lokacije kada koristite GPS, Wi-Fi
ili „Bluetooth“ funkcije za nalaženje vaše trenutne lokacije.
Još mreža
Prilagodite podešavanja za kontrolu mreža.
Na ekranu Podešavanja kucnite na Veze → Još mreža.
VPN
Podesite i povežite se sa virtuelnim privatnim mrežama (VPN-ovima).
Eternet
Ethernet opcija je dostupna kada je Ethernet adapter povezan na uređaj. Koristite ovu opciju da
aktivirate Ethernet funkciju i konfigurišete mrežne postavke.
149
Podešavanja
Uređaji u blizini
Promenite podešavanja za deljenje sadržaja kada povežete uređaj sa uređajima u blizini.
Na ekranu Podešavanja kucnite na Veze → Uređaji u blizini, a zatim kucnite na prekidač Uređaji
u blizini da biste ga aktivirali.
• IME UREĐAJA: Unesite naziv servera medija za vaš uređaj.
• Sadržaj koji se deli: Postavite uređaj da deli vaš sadržaj sa drugim uređajima.
• Dozvoljeni uređaji: Pregledajte listu uređaja koji mogu da pristupe vašem uređaju.
• Odbačeni uređaji: Pregledajte listu uređaja kojima je blokiran pristup vašem uređaju.
• Preuzmi u: Izbor memorijske lokacije za čuvanje medijskih datoteka.
• Primi fajlove sa drugih uređaja: Podesite uređaj da prihvati podatke poslate sa drugih
uređaja.
Štampanje
Konfigurišite postavke za dodatne komponente štampača koje su instalirane na uređaju. Možete
da tražite dostupne štampače ili da dodate jedan ručno kako biste štampali datoteke putem
„Wi-Fi“ ili tzv. klaud usluga.
Na ekranu Podešavanja, kucnite na Veze → Štampanje.
Screen Mirroring
Aktivirajte funkciju preslikavanja ekrana i podelite svoj ekran sa drugima.
Na ekranu Podešavanja kucnite na Veze → Screen Mirroring.
150
Podešavanja
Uređaj
Zvuk
Promenite podešavanja za različite zvuke na uređaju.
Na ekranu Podešavanja kucnite na Uređaj → Zvuk.
• Režim zvuka: Podesite uređaj da koristi režim zvuka ili nečujni režim.
• Jač. zvuka: Podesite jačinu zvuka za muziku i video, zvuke sistema i obaveštenja.
• Intenzitet vibracije: Podesite jačinu vibrirajućeg obaveštenja.
• Obaveštenja: Izaberite ton zvona za događaje, kao što su dolazne poruke.
• Dodirni zvuke: Podesite uređaj tako da emituje zvuk kada izaberete aplikaciju ili opciju na
ekranu osetljivom na dodir.
• Zvuci zaključavanja ekrana: Postavite uređaj da emituje zvuk kada zaključavate ili
otključavate ekran osetljiv na dodir.
• Eho dodira: Podesite uređaj tako da vibrira kada kucnete na tastere.
• SAMSUNG APLIKACIJE: Promenite postavke obaveštenja za svaku aplikaciju.
• Zvuk pri kucanju: Podesite uređaj da emituje zvuk kada pritisnite taster.
• Vibracija pri kucanju: Podesite uređaj da vibrira kada pritisnite taster.
Ekran
Promenite podešavanja ekrana.
Na ekranu Podešavanja, kucnite na Uređaj → Ekran.
• Font:
– – Stil fonta: Promenite tip fonta za tekst prikaza.
– – Veličina fonta: Promena veličine fonta.
• Osvetljenje: Podesite osvetljenost ekrana.
151
Podešavanja
• Rotacija ekrana: Podesite da se sadržaj automatski rotira kada rotirate uređaj.
– – Pametna rotacija: Podesite interfejs tako da se ne rotira u skladu sa orijentacijom vašeg
lica.
• Pametno zadržavanje: Podesite uređaj da biste sprečili isključivanje pozadinskog svetla
ekrana dok gledate u ekran.
• Vreme isključivanja ekrana: Podesite koliko će uređaj sačekati pre nego što isključi
pozadinsko svetlo ekrana.
• Režim ekrana:
– – Prilagodljiv prikaz: Koristite ovaj režim za optimizaciju ekrana prema podešavanju
ekrana.
– – AMOLED bioskop: Koristite ovaj režim da boje na ekranu budu življe.
– – AMOLED fotografija: Koristite ovaj režim da bi nijanse na ekranu izgledale kao prave
boje.
– – Osnovni: Koristite ovaj režim u mutnom okruženju, sličnom onom u sobi za razvijanje
slika.
• Režim čitanja: Izaberite koje će aplikacije koristiti režim čitanja. U režimu čitanja, uređaj
pomaže da se vaše oči zaštite pri čitanju tokom noći.
• Auto. pod. tona ekrana: Podesite uređaj da štedi energiju podešavanjem osvetljenosti
ekrana.
• Sanjarenje: Postavite uređaj da pokrene čuvara ekrana kada se uređaj puni ili je povezan sa
priključnom bazom.
• Trajanje svetla tastera: Postavite trajanje pozadinskog svetla Tastera za nedavno aktivne
aplikacije i tastera "Nazad".
• Uvećaj osetljivost dodira: Podesite uređaj da omogući korišćenje dodirnog ekrana kada
nosite rukavice.
U zavisnosti od tipa materijala koji nosite dok dodirujete uređaj, neke naredbe možda
neće biti prepoznate.
152
Podešavanja
Tapet
Promena podešavanja tapeta.
Na ekranu Podešavanja, kucnite na Uređaj → Tapet.
• Početni ekran: Izaberite sliku pozadine za klasični Početni ekran.
• Zaključavanje ekrana: Izaberite sliku pozadine za zaključani ekran.
• Početni i zaključani ekrani: Izaberite sliku pozadine za klasični Početni ekran i zaključani
ekran.
Zaključavanje ekrana
Promenite podešavanja za zaključavanje ekrana.
Na ekranu Podešavanja kucnite na Uređaj → Zaključavanje ekrana.
• Zaključavanje ekrana: Promenite način zaključavanja ekrana. Sledeće opcije se mogu
razlikovati u zavisnosti od izabranog načina zaključavanja ekrana.
• Kartica za zaključavanje ekrana: Postavite uređaj da prikazuje kartice na zaključanom
ekranu koje pokazuju trenutno vreme, ažurirane novosti, vaš raspored i više. Promenite
podešavanja za kartice.
• Opcije widget-a za sat: Konfigurišite postavke za dodatak sata.
– – Veličina sata: Promenite veličinu sata.
– – Prikaži datum: Podesite uređaj da prikazuje datum uz sat.
• Prečice: Postavite uređaj da prikazuje i uređuje prečice aplikacija na zaključanom ekranu.
Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
• Informacije o vlasniku: Unesite vaše informacije koje se prikazuju uz sat.
• Efekat otključavanja: Izaberite efekat koji vidite pri otključavanju ekrana.
• Tekst pomoći: Podesite uređaj da prikazuje tekst pomoći na zaključanom ekranu.
153
Podešavanja
Više prozora
Podesite uređaj da koristi višestruke prozore.
Na ekranu Podešavanja kucnite na Uređaj → Više prozora, a zatim prevucite taster Više prozora
da biste ga aktivirali.
• Otv. prik. u više prozora: Postavite uređaj da aktivira funkciju više prozora kada otvorite
datoteke iz Moji fajlovi ili Video. Takođe, uređaj aktivira ovu funkciju kada gledate priloge u
porukama.
Panel sa obaveštenjima
Prilagodite stavke koje se pojavljuju na tabli s obaveštenjima.
Na ekranu Podešavanja kucnite na Uređaj → Panel sa obaveštenjima.
• Osvetljenje i jač. zvuka: Postavite uređaj da prikazuje podešavanje osvetljenja i jačine na
panelu za obaveštenja.
• Preporučene aplikacije: Postavite uređaj da prikazuje listu preporučenih aplikacija na
panelu za obaveštenja na osnovu Vaših akcija, poput povezivanja slušalica na uređaj.
• Pod. dug. za brzo podeš.: Prerasporedite tastere za brza podešavanja koji su prikazani na
panelu za obaveštenja.
Okvir s alatkama
Podesitite uređaj da koristi okvir sa alatkama.
Na ekranu Podešavanja kucnite na Uređaj → Okvir s alatkama, a zatim kucnite na prekidač
Okvir s alatkama da biste ga aktivirali.
Pregledajte listu aplikacija koju ćete prikazati u okviru sa alatkama. Da biste uredili listu aplikacija,
kucnite na .
154
Podešavanja
Pokreti
Aktivirajte funkciju prepoznavanja pokreta i promenite podešavanja koja upravljaju funkcijom
prepoznavanja pokreta na vašem uređaju.
Na ekranu Podešavanja, kucnite na Uređaj → Pokreti.
• Utišaj/pauziraj:
– – Prekrivanjem ekrana rukom: Postavite uređaj da pauzira reprodukciju medija kada
ekran dodirnete dlanom.
– – Pametna pauza: Podesite uređaj da pauzira reprodukciju video zapisa kada sklonite
pogled sa ekrana.
• Prevuci dlanom za snimanje: Podesite uređaj da snimi izgled ekrana kada prevučete rukom
nalevo ili nadesno preko ekrana.
Pristupačnost
Koristite ovu funkciju za unapređenje pristupačnosti uređaju. Za više informacija pogledajte deo
O pristupačnosti.
Na ekranu Podešavanja, kucnite na Uređaj → Pristupačnost.
Režim blokiranja
Izaberite koja će se obaveštenja blokirati i na koliko dugo.
Na ekranu Podešavanja kucnite na Uređaj → Režim blokiranja, a zatim kucnite na taster Režim
blokiranja da biste ga aktivirali.
Korisnici
Postavite i upravljajte korisničkim profilima za personalizovana podešavanja. Za više informacija
pogledajte deo Više korisnika.
Na ekranu Podešavanja, kucnite na Uređaj → Korisnici.
155
Podešavanja
Privatan režim
Podesite uređaj da sprečava druge da pristupe vašem ličnom sadržaju aktiviranjem režima
privatnosti.
Na ekranu Podešavanja kucnite na Uređaj → Privatan režim, a zatim kucnite na taster Privatan
režim da biste ga aktivirali.
• Način otključavanja: Postavite ili promenite način otključavanja da biste aktivirali režim
privatnosti.
Skener otisaka prstiju
Registrujte svoj otisak prsta na uređaju da biste zaštitili uređaj ili se prijavite na vaš Samsung
nalog.
Na ekranu podešavanja kucnite na Uređaj → Skener otisaka prstiju.
• Menadžer otisaka prstiju: Registrujte ili obrišite informacije o otiscima prstiju.
• Promeni alternativnu lozinku: Promenite rezervnu lozinku da koristite ako uređaj ne
prepoznaje otisak prsta.
• Zaključavanje ekrana: Promenite način zaključavanja ekrana.
• Potvrdi Samsung nalog: Podesite uređaj da potvrdi vaš Samsung nalog sa otiscima prstiju.
• Pay with PayPal: Podesite uređaj da potvrđuje vaš „PayPal“ nalog i da daje ovlašćenja za
kupovine koristeći vaše otiske prstiju.
Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
Opšte
Nalozi
Dodajte naloge za e-poštu i SNS.
Na ekranu Podešavanja kucnite na Opšte → Nalozi.
156
Podešavanja
Cloud
Promenite podešavanja za sinhronizaciju podataka ili datoteka putem vašeg Samsung naloga ili
Dropbox cloud skladišta.
Na ekranu Podešavanja kucnite na Opšte → Cloud.
Bekap i resetovanje
Promenite podešavanja za upravljanje podešavanjima i podacima.
Na ekranu Podešavanja kucnite na Opšte → Bekap i resetovanje.
• Bekapuj moje podatke: Podesite uređaj da biste napravili rezervnu kopiju podešavanja i
podataka aplikacija na „Google“ serveru.
• Rezervni nalog: Postavite ili uredite vaš „Google“ rezervni nalog.
• Automatsko vraćanje: Podesite uređaj da obnovi podešavanja i podatke aplikacija kada se
aplikacije ponovo instaliraju na uređaj.
• Vraćanje na fabrička podešavanja: Resetujte podešavanja na fabričke podrazumevane
vrednosti i obrišite sve podatke.
Jezik i unos
Promenite podešavanja za unos teksta. Neke opcije možda neće biti dostupne u zavisnosti od
izabranog jezika.
Na ekranu Podešavanja kucnite na Opšte → Jezik i unos.
Jezik
Izaberite jezik na ekranu za sve menije i aplikacije.
Podrazumevano
Izaberite podrazumevani tip tastature za unos teksta.
157
Podešavanja
Samsung tastatura
Da biste promenili podešavanja za Samsung tastaturu, kucnite na
.
Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluga.
• Izaberi jezike unosa: Izaberite jezike za unos teksta.
• Prediktivni unos teksta: Aktivirajte prediktivni režim za predviđanje reči na osnovu vašeg
unosa i za prikaz predloga reči. Takođe možete da prilagodite podešavanja predviđanja reči.
• Automatska zamena: Podesite uređaj da ispravlja pogrešno napisane i nepotpune reči tako
što ćete kucnuti na razmaknicu.
• Automatska velika slova: Podesite uređaj da automatski piše veliko prvo slovo nakon
interpunkcijskog znaka za kraj rečenice, kao što su tačka, upitnik ili uzvičnik.
• Automatski razmak: Podesite uređaj da automatski umeće razmak između reči.
• Automatska provera interpukcije: Podesite uređaj tako da ubaci tačku kada dvaput
kucnete na razmaknicu.
• Prevlač. prstom po tast.:
– – Nema: Podesite uređaj da deaktivira funkciju kuckanja na tastaturi.
– – Neprekidan unos: Podesite uređaj za unos teksta prevlačenjem preko tastature.
– – Kontrola kursora: Omogućite funkciju navigacije pametne tastature da biste pomerili
kursor prevlačenjem preko tastature.
– – Unos kucanjem: Omogućite ili onemogućite unos brojeva ili simbola sa tastature kada
kucnete taster, a zatim lako udarite prstom nagore.
• Zvuk: Podesite uređaj da emituje zvuk kada pritisnite taster.
• Vibracija: Podesite uređaj da vibrira kada dodirnete taster.
• Pregled karaktera: Podesite uređaj da prikazuje veliku sliku svakog dodirnutog znaka.
• Kucni i drži čekanje: Postavite vreme prepoznavanja za kuckanje i držanje ekrana.
• Resetuj podešavanja: Resetujte podešavanja za Samsung tastaturu.
158
Podešavanja
Google унос текста гласом
Da biste promenili podešavanja za glasovni unos, kucnite na
.
• Изaбери језике уноса: Izaberite jezike za unos teksta.
• Блокирај увредљиве речи: Postavite uređaj da spreči prepoznavanje uvredljivih reči u
glasovnim unosima.
• Офлајн препознавање говора: Preuzmite i instalirajte jezičke podatke za unos govora van
mreže.
Govorna pretraga
• Језик: Izaberite jezik za prepoznavanje glasa.
• Otkivanje ključne reči „U redu 'Google'“: Podesite uređaj da počne sa prepoznavanjem
glasa kada kažete komandu koja će ga pokrenuti prilikom korišćenja aplikacije za pretragu.
Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
• Говорни излаз: Postavite da uređaj obezbedi glasovni odziv koji vas upozorava na trenutnu
akciju.
• Блокирај увредљиве речи: Sakrijte uvredljive reči iz rezultata glasovne pretrage.
• Офлајн препознавање говора: Preuzmite i instalirajte jezičke podatke za unos govora van
mreže.
• Персонализ. препознавање: Podesite uređaj da koristi informacije sa vaše Google
kontrolne table da biste poboljšali preciznost prepoznavanja glasa.
• Bluetooth слушалице: Postavite uređaj da omogući unos glasom ključnih reči za pretragu
reko mikrofona „Bluetooth“ slušalica kada su „Bluetooth“ slušalice priključene.
Opcije čitanja teksta
• ŽELJENI TTS MEHANIZAM: Izaberite mehanizam za sintezu govora. Da biste promenili
podešavanja za programe za sintezu govora kucnite na .
• Brzina govora: Izaberite brzinu za funkciju čitanja teksta.
• Poslušaj primer: Preslušajte izgovoreni tekst kao primer.
• Status podrazum. jezika: Pogledajte status podrazumevanog jezika za funkciju tekst-ugovor.
159
Podešavanja
Lebdenje miša
Aktivirajte funkciju prevlačenja miša. Obavite različite funkcije dok se pokazivač miša ili podloga
za praćenje, koji su povezani sa vašim uređajem, kreću preko ekrana.
• Pregled i oznake ikona: Postavite uređaj da prikazuje pregled sadržaja ili otvara prozore sa
informacijama kada pokazivač pokazuje na stavku.
• Kretanje po listi: Postavite uređaj da lista kroz spiskove pomeranjem pokazivača do ivice
ekrana.
Brzina pokazivača
Podesite brzinu pokazivača za miš ili trekped povezan sa uređajem.
Datum i vreme
Pristupite i izmenite sledeća podešavanja da biste upravljali načinom na koji uređaj prikazuje
vreme i datum.
Na ekranu Podešavanja kucnite na Opšte → Datum i vreme.
Ako baterija ostane potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vreme i datum se
resetuju.
• Podesi datum: Ručno podesite trenutni datum.
• Podesi vreme: Ručno podesite trenutno vreme.
• Izaberi vremensku zonu: Postavite matičnu vremensku zonu.
• Koristi 24-časovni format: Prikažite vreme u formatu 24 sata.
• Izaberi format datuma: Izaberite format datuma.
Predmeti
Promenite podešavanja dodatne opreme.
Na ekranu Podešavanja kucnite na Opšte → Predmeti.
• Audio izlaz: Izaberite format zvučnog izlaza koji ćete koristiti kada povezujete uređaj sa
HDMI uređajima. Neki uređaji možda neće podržati podešavanje okolnog zvuka.
• Automatsko otključavanje: Podesite uređaj da se automatski otključava kada se poklopac
otvori.
160
Podešavanja
Baterija
Pregledajte vrednost energije baterije koju troši vaš uređaj.
Na ekranu Podešavanja kucnite na Opšte → Baterija.
• Prikaži procenat baterije: Postavite uređaj da prikazuje preostali radni vek baterije.
Štednja energije
Aktivirajte režim štednje energije i promenite podešavanja za režim štednje energije. Za više
informacija pogledajte deo Funkcija štednje energije.
Na ekranu Podešavanja kucnite na Opšte → Štednja energije.
• Režim štednje energije: Aktivirajte režim štednje energije i promenite podešavanja za režim
štednje energije.
– – Ograniči performanse: Podesite uređaj da ograniči razne opcije, kao što je isključivanje
pozadinskog svetla Tastera za nedavno aktivne aplikacije ili tastera "Nazad".
– – Režim nijanse sive: Podesite uređaj da prikaže boje na ekranu u sivim nijansama.
• Režim izuzetne uštede energije: Produžite vreme trajanja režima pripravnosti i smanjite
potrošnju baterije jednostavnijim prikazom i omogućavajući ograničen pristup aplikaciji.
Procenjeno maksimalno vreme pripravnosti pokazuje vreme potrebno bateriji da se
isprazni ukoliko se uređaj ne koristi. Vreme pripravnosti može da varira, u zavisnosti od
podešavanja vašeg uređaja i uslova rada.
161
Podešavanja
Memorija
Pregledajte informacije o memoriji vašeg uređaja i memorijskoj kartici ili formatirajte memorijsku
karticu.
Na ekranu Podešavanja kucnite na Opšte → Memorija.
Formatiranjem memorijske kartice sa nje se trajno brišu svi podaci.
Stvarni dostupan kapacitet unutrašnje memorije je manji od navedenog kapaciteta
zato što operativni sistem i podrazumevane aplikacije zauzimaju veći deo memorije.
Raspoloživi kapacitet se može promeniti kada nadogradite uređaj.
Bezbednost
Promenite podešavanja za zaštitu vašeg uređaja.
Na ekranu Podešavanja kucnite na Opšte → Bezbednost.
• Šifruj uređaj: Postavite lozinku za šifrovanje podataka sačuvanih na uređaju. Morate da
unesete lozinku svaki put kada uključite uređaj.
Napunite bateriju pre nego što omogućite ovo podešavanje zato što će možda biti
potrebno više od jednog sata za šifrovanje podataka.
• Šifrovanje eksterne SD kartice: Postavite uređaj da šifruje datoteke na memorijskoj kartici.
Ako resetujete uređaj na fabrične vrednosti sa ovim omogućenim podešavanjem, uređaj
neće moći da pročita vaše šifrovane datoteke. Onemogućite ovo podešavanje pre
resetovanja uređaja.
• Daljinske kontrole: Postavite uređaj da dozvoli daljinsku kontrolu nad vašim izgubljenim ili
ukradenim uređajem putem Interneta. Da biste koristili ovu funkciju, morate se prijaviti na
vaš Samsung nalog.
– – REGISTRACIJA NALOGA: Dodajte ili pregledajte vaš Samsung nalog.
– – Koristi bežične mreže: Podesite uređaj da dozvoli prikupljanje podataka o lokaciji ili
odredi lokaciju vašeg izgubljenog ili ukradenog uređaja putem Wi-Fi mreže.
• Idi na sajt: Pristupite web lokaciji "Pronađi moj mobilni uređaj"
(findmymobile.samsung.com). Možete da pratite i kontrolišete vaš izgubljen ili ukraden
uređaj na veb lokaciji „Find my mobile“.
162
Podešavanja
• Učini lozinke vidljivim: Podesite uređaj da prikazuje lozinke prilikom unosa.
• Administratori uređaja: Pregledajte administratore uređaja koji su instalirani na vašem
uređaju. Možete da dozvolite administratorima da primenjuju nova pravila na uređaju.
• Nepoznati izvori: Postavite uređaj da dozvoli instalaciju aplikacija sa nepoznatih izvora.
• Potvrdi aplikacije: Postavite da biste omogućili da „Google“ proveri da li aplikacija sadrži
štetan sadržaj pre instalacije.
• Až. politike bezbednosti: Podesite uređaj da proverava i preuzima bezbednosne zakrpe.
• Šalji izveštaje o bezbednosti: Podesite uređaj da automatski šalje izveštaje o bezbednosti
kompaniji Samsung.
• Tip skladišta: Podesite tip skladištenja za datoteke akreditiva.
• Pouzdana autentifikacija: Koristite sertifikate i akreditive kako biste se uverili da bezbedno
koristite razne aplikacije.
• Instaliraj iz memorije uređaja: Instalirajte šifrovane sertifikate sačuvane u USB memoriji.
• Obriši uverenja: Obrišite sav sadržaj akreditiva iz uređaja i resetujte lozinku.
O uređaju
Pristupite informacijama uređaja, izmenite naziv uređaja ili ažurirajte softver uređaja.
Na ekranu Podešavanja kucnite na Opšte → O uređaju.
Aplikacije
Menadžer aplikacija
Prikaz i upravljanje aplikacijama na vašem uređaju.
Na ekranu Podešavanja kucnite na Aplikacije → Menadžer aplikacija.
Podrazumevane aplikacije
Izaberite podrazumevanu postavku za korišćenje aplikacija.
Na ekranu Podešavanja kucnite na Aplikacije → Podrazumevane aplikacije.
163
Podešavanja
Kontakti
Promenite postavke za korišćenje kontakata.
Na ekranu Podešavanja kucnite na Aplikacije → Kontakti.
• Uvezi/izvezi: Uvezite ili izvezite kontakte.
• Kontakti za prikazivanje: Odaberite koji kontakti će biti prikazani.
• Samo kontakti sa tel.: Podesite uređaj da prikazuje kontakte koji imaju samo broj telefona.
• Sortiraj po: Izaberite opciju za sortiranje kontakata.
• Prikaži kontakte po: Izaberite opciju za prikazivanje imena kontakata.
• Pošalji informacije o kontaktu: Izaberite metod za deljenje kontakata.
• Nalozi: Dodajte ili uredite naloge sa kojima sinhronizujete kontakte.
E-pošta
Promenite podešavanja za upravljanje i slanje e-poruka.
Na ekranu Podešavanja kucnite na Aplikacije → E-pošta.
• Opšta podešav.:
– – Ekran: Promenite podešavanja za prikazivanje e-poruka.
– – Sastavljanje i slanje:
Podrazumevana veličina slike: Izaberite veličinu priloga kada dodajete sliku.
Odloži slanje e-poruke: Podesite vreme koje uređaj čeka pre slanja e-pošte nakon što
kucnete na taster za slanje.
– – Podrazumevani displej: Podesite uređaj da otvori poseban ekran nakon brisanja
e-poruka.
– – Potvrdi brisanje: Podesite uređaj da zahteva potvrdu pre brisanja poruka.
– – Prioritetni pošiljaoci: Promenite podešavanja za prioritetne pošiljaoce.
– – Spam adrese: Dodajte adrese e-pošte za blokadu.
• PODEŠAVANJA NALOGA: Upravljajte postojećim nalozima za e-poštu ili dodajte nove
naloge.
164
Podešavanja
Galerija
Promenite postavke za korišćenje Galerija.
Na ekranu Podešavanja kucnite na Aplikacije → Galerija.
• Oznake:
– – Oznaka drugar: Podesite uređaj da prikazuje kontekstualne oznake.
– – Oznaka lica: Registruje lica na slici kao oznake lica.
Internet
Promenite postavke za korišćenje Interneta.
Na ekranu Podešavanja kucnite na Aplikacije → Internet.
• Nalog: Prijavite se na Samsung nalog.
• Podesi početnu stranicu: Podesite podrazumevanu početnu stranicu.
• Autom. popunjav. obrazaca: Podesite uređaj da automatski unosi informacije o korisniku,
kao što je ime ili brojevi telefona kada popunjavate obrasce na web stranicama.
• Privatnost: Upravljajte ličnim podacima kada posećujete web stranice.
• Tekst i ekran: Promenite podešavanja, podesite veličinu fonta i drugo, kada gledate web
stranice.
• Podešavanja sadržaja: Promenite podešavanja za upravljanje kolačićima od posećenih web
stranica ili podesite da li ćete prikazivati iskačuće prozore i drugo.
• Upravlj. propusnom moći: Promenite podešavanja protoka.
165
Podešavanja
S planer
Promenite postavke za korišćenje S planer.
Na ekranu Podešavanja kucnite na Aplikacije → S planer.
• Prikaži podešavanja:
– – Prvi dan u nedelji: Izaberite prvi dan u nedelji.
– – Prikaži broj nedelje: Podesite uređaj da prikazuje broj nedelja u godini.
– – Sakrij odbijene događaje: Podesite uređaj da sakrije protekle događaje.
– – Sakrij završene zadatke: Podesite uređaj da sakrije završene zadatke.
– – Vreme: Podesite uređaj da prikazuje vremensku prognozu.
• Vremenska zona:
– – Fiksiraj vremensku zonu: Podesite uređaj da ne menja postavku za vremensku zonu pri
kretanju kroz vremenske zone.
– – Izaberi vremensku zonu: Izaberite vremensku zonu.
– – Prikaži danas u skladu sa: Postavite kalendar da koristi vašu vremensku zonu ili izabrani
vremensku zonu.
• Obaveštenje o događaju:
– – Izaberi tip upozorenja: Izaberite podešavanja za obaveštenja za događaje.
– – Izaberi ton zvona: Izaberite ton zvona za događaje ili zadatke.
– – Vibracija: Podesite uređaj da vibrira da bi vas obavestio o događajima ili zadacima.
– – Brzi odgovori: Izaberite ili kreirajte šablone za slanje poruka učesnicima događaja.
166
Podešavanja
S Voice
Promenite podešavanja za prepoznavanje glasa.
Na ekranu Podešavanja kucnite na Aplikacije → S Voice.
• General:
– – Language: Izaberite jezik za prepoznavanje glasa.
– – Hide offensive words: Sakrijte uvredljive reči iz rezultata glasovne pretrage.
– – About: Pregledajte informacije o verziji.
• Wake-up:
– – Open via the home key: Postavite uređaj da pokreće funkciju S Voice dvostrukim
pritiskom na taster "Početak".
– – Voice wake-up: Podesite uređaj za pokretanje prepoznavanja glasa izgovaranjem
naredbe za buđenje tokom korišćenja aplikacije S Voice.
• Advanced:
– – Check missed events: Podesite uređaj da pokrene S Voice i da vas upozori na propuštena
obaveštenja kada su slušalice spojene i kada pritisnete taster slušalica.
– – Personal briefing: Podesite uređaj da prikazuje događaje sačuvane u S planer dok
koristite S Voice.
– – Erase S Voice data: Izbriši podatke koje je koristio S Voice sa servera „S Voice“-a.
– – Home address: Unesite kućnu adresu da biste koristili informacije o lokaciji uz funkciju
govorne komande.
– – Log in to Facebook: Unesite informacije o vašem Facebook nalogu da biste koristili
Facebook sa funkcijom S Voice.
– – Sign in to Twitter: Unesite informacije o vašem „Twitter“ nalogu da biste koristili „Twitter“
sa funkcijom S Voice.
167
Pristupačnost
O pristupačnosti
Meniji za pristupačnost su specijalne funkcije za osobe sa određenim fizičkim ograničenjima, kao
što je loš vid ili oštećen sluh. Možete da koristite sledeće funkcije:
• „TalkBack“
• Promena veličine fonta
• Uvećanje ekrana
• Podsetnici obaveštenja
• Vraćanje boja prikaza
• Podešavanje boje
• Isključivanje svih zvukova
• Obaveštenje o blicu
• Podešavanje balansa zvuka
• Mono audio režim
• Prilagođavanje podešavanja titlova
• Pomoćni meniji
• Podešavanje opcija za kašnjenje kuckanja i držanja
• Režim kontrole interakcije
• Režim jednog kuckanja
• Upravljanje podešavanjima pristupačnosti
Da biste koristili menije za pristupačnost, otvorite ekran Aplikacije, kucnite na Podešavanja →
Uređaj → Pristupačnost.
168
Pristupačnost
Korišćenje tastera "Početak" za otvaranje menija
pristupačnosti
Možete da pristupite sledećim menijima za pristupačnost ako tri puta brzo pritisnete taster
"Početak".
• Pristupačnost
• TalkBack
• Negativ boja
• Kontrola interakcije
Na ekranu aplikacija, kucnite na Podešavanja → Uređaj → Pristupačnost, a zatim kucnite na
dugme Direktan pristup kako bi ga aktivirali. Zatim izaberite meni pristupačnosti za otvaranje
kada tri puta brzo pritisnete taster "Početak".
Ako odaberete više od jednog menija, uređaj će prikazati iskačući prozor pitajući vas koji meni
bi trebalo da se koristi svaki put kada tri puta brzo pritisnete taster "Početak". Za omogućavanje
Kontrola interakcije na menijima pristupačnosti, aktivirajte tu funkciju. Na ekranu aplikacija,
kucnite na Podešavanja → Uređaj → Pristupačnost → Spretnost ruku i interakcija, a zatim
kucnite na prekidač Kontrola interakcije kako bi ga aktivirali.
Povratni glas (TalkBack)
Aktiviranje i deaktiviranje „TalkBack“-a
Kada aktivirajte funkciju „TalkBack“, uređaj naglas čita tekst na ekranu ili izabrane funkcije. Ova
funkcija je korisna ako imate problema da vidite ekran.
1 Na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja → Uređaj → Pristupačnost → Vid →
TalkBack.
2 Kucnite na prekidač u vrhu ekrana da biste ga aktivirali.
Da biste deaktivirali funkciju „TalkBack“, kucnite na prekidač u vrhu ekrana i dva puta brzo
kucnite bilo gde na ekranu.
3 Kucnite na OK.
Da biste deaktivirali funkciju „TalkBack“, kucnite na OK i dva puta brzo kucnite bilo gde na
ekranu.
169
Pristupačnost
Kada aktivirate „Talkback“, uređaj obezbeđuje povratni glas i naglas čita funkcije koje birate.
Takođe, uređaj obezbeđuje povratni glas kada se ekran isključi, kada stigne novo obaveštenje i
drugo.
Kada aktivirate Истраживање додиром dok koristite „TalkBack“, uređaj naglas čita odabrane
stavke. Prvo, uređaj naglas čita stavke na ekranu kada kucnete na njih. Zatim će uređaj obaviti
funkciju ili otvoriti aplikaciju ako dva puta brzo kucnete bilo gde na ekranu. Ako je deaktivirano
Истраживање додиром, uređaj ne može da obavlja razne funkcije koje zahtevaju pokrete
prstiju.
Da biste aktivirali Истраживање додиром, otvorite ekrane Aplikacije, kucnite na Podešavanja
→ Uređaj → Pristupačnost → Vid → TalkBack → Podešavanja, a zatim označite
Истраживање додиром.
Neke funkcije nisu dostupne kada koristite funkciju „TalkBack“.
Upravljanje ekranom pomoću gestova prstima
Možete da koristite razne pokrete prstima da biste kontrolisali ekran dok koristite „TalkBack“.
Ako je deaktivirano Истраживање додиром, uređaj ne može da obavlja neke funkcije koje
zahtevaju pokrete prstiju.
Da biste aktivirali Истраживање додиром, otvorite ekran Aplikacije, kucnite na Podešavanja →
Uređaj → Pristupačnost → Vid → TalkBack → Podešavanja, a zatim označite Истраживање
додиром.
• Istraživanje ekrana: Postavite prst na ekran i pomerajte prst da biste istraživali ekran. Izaberite
i držite stavku i uređaj će pročitati stavku naglas. Kada pustite prst, biće izabrana stavka pod
vašim prstom.
• Biranje stavki: Kucnite na stavku da biste je izabrali. Ili izaberite i držite stavku dok
pretražujete po ekranu a zatim podignite prst.
• Otvaranje izabrane stavke: Dok se izabrane stavke čitaju naglas, kada čujete željenu stavku,
podignite prst sa stavke. Zatim dva puta brzo kucnite bilo gde na ekranu.
• Biranje prethodne stavke: Pomerajte brzo nagore ili nalevo na ekranu jednim prstom.
170
Pristupačnost
• Biranje sledeće stavke: Pomerajte brzo nadole ili nadesno na ekranu jednim prstom.
• Pomeranja po listama: Pomerajte ekran nagore ili nadole sa dva prsta.
• Povratak na prethodnu stranicu: Pomerajte ekran nadesno sa dva prsta.
• Pomeranje na sledeću stranicu: Pomerajte ekran nalevo sa dva prsta.
• Otključavanje ekrana: Pomerajte ekran u bilo kom smeru unutar oblasti zaključanog ekrana
sa dva prsta.
• Otvaranje panela sa obaveštenjima: Prevucite vrh ekrana nadole sa dva prsta.
• Otvaranje panela brze postavke: Prevucite vrh ekrana nadole sa tri prsta.
Možete konfigurisati podešavanja pomeranja prsta za „TalkBack“ u opciji Управљај покретима.
Za više informacija pogledajte deo Konfigurisanje podešavanja gestova prsta.
Konfigurisanje podešavanja gestova prsta
Kada koristite „TalkBack“, možete da obavljate radnje pokretima prstiju. Možete da obavljate
radnje kao što je povratak na prethodni ekran, otvaranje Početnog ekrana i drugo. Konfigurišite
pokrete prstiju pre korišćenja.
Konfigurisanje podešavanja za vertikalne pokrete
Možete da koristite dvodelne vertikalne gestove prevlačeći prst nagore i nadole sa dna ekrana ili
obrnuto.
Na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja → Uređaj → Pristupačnost → Vid → TalkBack →
Podešavanja → Управљај покретима → Дводелни вертикални покрети. Zatim, izaberite
jednu od sledećih funkcija:
• Прелазите на прву и последњу ставку на екрану: Kada prstom prevučete nagore a
zatim nadole po ekranu, bira se prva stavka u vrhu ekrana. Kada prstom prevučete nadole a
zatim nagore na ekranu, bira se poslednja stavka u dnu ekrana.
• Померајте се кроз опције грануларности читања кружним покретима: Kada prstom
prevučete nagore a zatim nadole po ekranu, menja se jedinica za čitanje. Jedinica za čitanje
se menja u stranicu, paragraf, liniju, red, znak i podrazumevano. Kada prstom prevučete
nadole a zatim nagore na ekranu, jedinice za čitanje se menjaju u obrnutom redosledu.
171
Pristupačnost
Konfigurisanje podešavanja za gestove prečica
Koristite ovu funkciju za postavljanje osam gestova prečica. Možete da postavite gestove kao što
je prevlačenje prsta nagore a zatim udesno ne podižući ga, i drugo. Možete da menjate gestove
prečica ili da dodelite funkcije praznim prečicama.
Na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja → Uređaj → Pristupačnost → Vid → TalkBack →
Podešavanja → Управљај покретима. Izaberite gest, a zatim joj dodelite funkciju.
Dostupne su sledeće funkcije:
• Дугме Назад: Kucnite da biste se vratili u prethodni ekran.
• Дугме Почетна: Otvorite Početni ekran.
• Дугме Недавне апликације: Otvorite listu nedavno korišćenih aplikacija.
• Отвори обавештења: Otvorite panel sa obaveštenjima.
• Отвори мени глобалног контекста: Otvara meni globalnog sadržaja. Kucnite i držite
ekran da biste otvorili kružni globalni kontekstualni meni. Možete da koristite funkcije, kao
što je Брза навигација, Прочитај од врха, Изговори последњи исказ слово по слово
i Прочитај од следеђе ставке. Zatim, istražite menije crtajući krug prstom, bez podizanja
prsta. Kada pronađete željeni meni, podignite prst sa menija da biste ga izabrali.
Kucnite na Паузирај повратне информације u gornjem levom uglu ekrana kako bi
pauzirali glasovni odgovor.
Kucnite na Подешавања TalkBack-a u gornjem desnom uglu ekrana za pristup
podešavanjima „TalkBack“-a. Za više informacija pogledajte deo Konfigurisanje podešavanja
za „TalkBack“.
• Отвори локални контекстуални мени: Otvara meni lokalnog sadržaja. Možete da
izaberete jedinicu za čitanje teksta na ekranu. Kada koristite ovu funkciju dok unosite tekst,
dostupni su kontekstualni meniji, kao što je meni za kontrolu kursora. Kucnite i držite ekran
da biste otvorili kružni kontekstualni meni. Zatim, istražite menije crtajući krug prstom, bez
podizanja prsta. Kada pronađete željeni meni, podignite prst sa menija da biste ga izabrali.
• Прочитај од врха: Pročitajte stavke naglas od prve stavke do zadnje stavke redom.
• Прочитај од следеђе ставке: Pročitajte stavke naglas od prve stavke do označene stavke
redom.
172
Pristupačnost
Promena jedinica za čitanje
Kada koristite „TalkBack“, možete da slušate tekst na ekranu. Možete da prevlačite prst nagore,
nadole, ulevo ili udesno da biste izabrali željeni tekst. Podrazumevano, uređaj naglas čita tekst
u izabranoj oblasti. Odnosno, možete da postavite uređaj da čita tekst u drugim jedinicama za
čitanje, kao što su linije ili paragrafi.
Promena jedinica za čitanje pomoću lokalnog kontekstualnog menija
1 Izaberite određeni tekst za čitanje.
2 Prevucite prstom nagore, a zatim udesno ne podižući ga da biste otvorili lokalni
kontekstualni meni.
3 Kucnite i držite ekran i prstom nacrtajte krug da biste istražili menije. Zatim podignite prst
kada čujete Промени грануларност.
4 Kucnite i držite ekran ponovo i prstom nacrtajte krug da biste istražili menije. Zatim
podignite prst kada čujete željenu jedinicu za čitanje.
Da biste promenili gest prečice da biste otvorili lokalni kontekstualni meni, pogledajte deo
Konfigurisanje podešavanja za gestove prečica.
Promena jedinica za čitanje pomoću dvodelnih vertikalnih gestova
Kada prstom prevučete nagore a zatim nadole na ekranu, menja se jedinica za čitanje. Jedinica
za čitanje se menja u stranicu, paragraf, liniju, red, znak a zatim u podrazumevano. Kada
prstom prevučete nadole a zatim nagore na ekranu, jedinice za čitanje se menjaju u obrnutom
redosledu.
Na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja → Uređaj → Pristupačnost → Vid → TalkBack →
Podešavanja → Управљај покретима → Дводелни вертикални покрети → Померајте се
кроз опције грануларности читања кружним покретима.
Možete da slušate tekst pored trenutno izabranog teksta pomoću trenutne jedinice za čitanje.
Da biste poslušali sledeći odeljak teksta, prevucite svojim prstom nadole ili udesno na ekranu.
Možete takođe da slušate tekst pre trenutno izabranog teksta pomoću trenutne jedinice za
čitanje. Da biste poslušali prethodni odeljak teksta, prevucite prstom nagore ili ulevo na ekranu.
173
Pristupačnost
Pauziranje „TalkBack“-a
Otvorite globalni kontekstualni meni prevlačeći prstom nadole a zatim nadesno na ekranu bez
podizanja prsta. Kada izaberete Паузирај повратне информације u gornjem levom delu
ekrana, „TalkBack“ se pauzira.
Kada se „TalkBack“ pauzira, možete da ga nastavite kada uključite ekran ili na druge načine. Da
biste promenili način nastavka „TalkBack“-a, otvorite ekran Aplikacije, kucnite na Podešavanja
→ Uređaj → Pristupačnost → Vid → TalkBack → Podešavanja → Настави после
суспендовања. Zatim izaberite opciju.
Da biste promenili gest prečice da biste otvorili globalni kontekstualni meni, pogledajte deo
Konfigurisanje podešavanja za gestove prečica.
Korišćenje funkcije za brzu navigaciju
Možete da pristupite menijima crtanjem kruga na ekranu bez pomeranja nagore ili nadole radi
biranja stavke preko funkcije brze navigacije.
Otvorite globalni kontekstualni meni prevlačeći prstom nadole a zatim nadesno na ekranu bez
podizanja prsta. Kucnite i držite ekran i prstom nacrtajte krug oko menija da biste istražili menije.
Zatim podignite prst kada čujete Брза навигација. Kucnite na ekran ponovo i prstom nacrtajte
krug oko menija da biste istražili menije. Zatim podignite prst kada čujete željeni meni.
Dodavanje i upravljanje oznakama slike
Možete da dodelite oznake slikama na ekranu. Uređaj čita naglas oznake kada se izaberu slike.
Dodajte oznake slikama bez oznaka pomoću lokalnog kontekstualnog menija.
Otvorite lokalni kontekstualni meni prevlačeći prstom nagore a zatim nadesno na ekranu bez
podizanja prsta. Kucnite i držite ekran i prstom nacrtajte krug oko menija da biste istražili menije.
Kada čujete meni dodaj oznake, podignite prst da biste dodali oznake.
Da biste pregledali oznake, otvorite ekran Aplikacije, kucnite na Podešavanja → Uređaj →
Pristupačnost → Vid → TalkBack → Podešavanja → Управљај прилагођеним ознакама.
174
Pristupačnost
Konfigurisanje podešavanja za „TalkBack“
Konfigurišite podešavanja za „Talkback“ kako vam odgovara.
Na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja → Uređaj → Pristupačnost → Vid → TalkBack →
Podešavanja. Ili otvorite globalni kontekstualni meni prevlačeći prstom nadole a zatim nadesno
na ekranu bez podizanja prsta. Zatim prevucite prst na gornji desni deo ekrana i pustite ga kada
čujete Подешавања TalkBack-a.
• Јачина звука говора: Podesite nivo jačine zvuka za glasovni odgovor.
Jačina zvuka glasovnog odgovora može da varira, u zavisnosti od jačine zvuka medija. Da
biste podesili jačinu zvuka medija, pritisnite taster za jačinu zvuka ulevo ili udesno prilikom
slušanja glasovnog odgovora. Ili na ekranu aplikacija, kucnite na Podešavanja → Uređaj →
Zvuk → Jač. zvuka, a zatim prevucite traku za podešavanje jačine zvuka medijskog sadržaja
nalevo ili nadesno.
• Користи промене јачине: Podesite uređaj da tiho čita tekst naglas kada se unosi pomoću
tastature.
• Ехо тастатуре: Postavite uređaj da naglas čita tekst ili simbole koji se unose pomoću
tastature. Takođe možete da podesite tip tastature na koju ćete primeniti ovu funkciju.
• Говори када је екран искљ.: Postavite uređaj da obezbedi glasovni odgovor kada je ekran
isključen.
• Продрмајте за почетак непрекидног читања: Postavite uređaj da naglas čita tekst koji
se nalazi na ekranu kada protresete uređaj. Možete da izaberete između različitih brzina
drmanja.
• Обавештење вибрацијом: Podesite uređaj tako da vibrira kada pretražujete po ekranu.
• Обавештење звуком: Postavite uređaj da emituje zvuk kada upravljate ekranom, na
primer, pomerate ekran i drugo.
175
Pristupačnost
• Фокусирај звук говора: Postavite uređaj da smanjuje jačinu zvuka medija kada uređaj
naglas čita stavku.
• Јачина звука: Podesite jačinu zvuka koji se reprodukuje kada dodirujete ekran da biste ga
kontrolisali. Ova funkcija je dostupna kada se izabere Обавештење звуком.
• Истраживање додиром: Postavite uređaj da naglas čita stavke pod prstom. Pomerite prst
bilo gde na ekranu da biste našli željenu stavku. Kada čujete željenu stavku, podignite prst
s nje i kucnite dva puta brzo bilo gde na ekranu da biste je otvorili. Možete da pređete na
željenu stranicu prevlačenjem ekrana sa dva prsta nalevo ili nadesno. Da biste saznali kako
da upravljate ekranom pomoću funkcije istraživanja dodirom, pogledajte deo Upravljanje
ekranom pomoću gestova prstima za više informacija.
• Аутоматски померај листе: Postavite uređaj da automatski pretraži kroz ostatak liste koja
nije prikazana na ekranu i da naglas pročita stavke.
• Избор једним додиром: Postavite uređaj da otvori izabranu stavku kada jednom kucnete
na nju.
• Покрени водич „Истраживање додиром“: Pogledajte uputstvo za korišćenje funkcije
Istraži dodirom.
• Управљај покретима: Odredite radnje da obavljate pokretima prstiju. Za više informacija
pogledajte deo Konfigurisanje podešavanja gestova prsta.
• Управљај прилагођеним ознакама: Pregledajte dodate oznake.
• Настави после суспендовања: Izaberite način da biste obnovili glasovni odgovor.
• Програмерска подешавања: Postavite opcije za razvoj aplikacije.
Korišćenje uređaja sa isključenim ekranom
Postavite uređaj da isključuje ekran svaki put kako bi sadržaj sa vašeg ekrana ostao privatan.
Ekran se ne uključuje kada pritisnete spoljašnje tastere ili kucnete na ekran. Takođe, trenutno
aktivirane funkcije se ne isključuju.
Na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja → Uređaj → Pristupačnost → Vid, a zatim
označite Taman ekran. Ovu funkciju možete da aktivirate ili deaktivirate ako dvaput pritisnete
taster za uključivanje/isključivanje.
176
Pristupačnost
Korišćenje funkcije za brz unos preko tastera
Postavite uređaj da unosi znak kada podignete prst sa znaka na tastaturi. Možete da koristite ovu
funkciju za unos znakova umesto podizanja prsta i dvostrukog kuckanja na ekran.
Na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja → Uređaj → Pristupačnost → Vid, a zatim
označite Brzi unos tasterom.
Čitanje lozinki naglas
Postavite uređaj da naglas čita lozinke kada unosite lozinku dok je funkcija „TalkBack“ aktivirana.
Koristite ovu funkciju da biste se uverili da unosite pravu lozinku.
Na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja → Uređaj → Pristupačnost → Vid, a zatim
označite Izgovaraj lozinke.
Podešavanje funkcija za čitanje teksta
Promenite podešavanje za funkcije za čitanje teksta koje se koriste kada je funkcija „Talkback“
aktivirana, kao što su jezici, brzina i drugo.
Na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja → Uređaj → Pristupačnost → Vid → Opcije
čitanja teksta, a zatim koristite sledeće funkcije:
• Mehanizam za Samsung čitanje teksta / Google механизам за претварање текста у
говор: Izaberite program za čitanje teksta.
• Brzina govora: Izaberite brzinu za funkciju čitanja teksta.
• Poslušaj primer: Preslušajte izgovoreni tekst kao primer. Ako uređaj ne može da naglas čita
primere, kucnite na → Instaliraj govorne podatke da biste preuzeli i instalirali govorne
podatke za funkciju čitanja teksta.
• Status podrazum. jezika: Pogledajte status trenutnog jezika postavljenog za funkciju tekstu-govor.
177
Pristupačnost
Unos teksta pomoću tastature
Da biste prikazali tastaturu, kucnite na polje za unos teksta, a zatim dva puta brzo kucnite bilo
gde na ekranu.
Kada prstom dodirnete tastaturu, uređaj naglas čita tastere sa znacima ispod vašeg prsta. Kada
čujete željeni znak, podignite prst sa ekrana da biste ga izabrali. Znak se unosi i uređaj čita tekst
naglas.
Ako nije aktivirano Brzi unos tasterom, pustite prst sa znaka koji želite, a zatim dva puta brzo
kucnite bilo gde na ekranu. Da biste aktivirali funkciju brzog unosa, otvorite ekran Aplikacije,
kucnite na Podešavanja → Uređaj → Pristupačnost → Vid, a zatim označite Brzi unos
tasterom.
Unos dodatnih znakova
Kucnite i držite taster na tastaturi. Ako su na tasteru dostupni dodatni znaci, iznad tastature se
pojavljuje iskačući prozor sa tim znacima. Da biste izabrali znak, prevucite svoj prst na ekranu dok
ne čujete željeni znak a zatim ga podignite.
Promena jezika unosa
Da biste dodali jezike za unos, otvorite ekran Aplikacije, kucnite na Podešavanja → Opšte →
Jezik i unos. Zatim, kucnite na pored opcije Samsung tastatura → Izaberi jezike unosa, a
zatim izaberite jezikeza korišćenje.
Da biste promenili jezik unosa, kucnite na
, a zatim kucnite dva puta brzo bilo gde na ekranu.
Uređivanje teksta
Koristite lokalni kontekstualni meni za pomeranje kursora ili kopiranje ili lepljenje teksta.
Otvorite lokalni kontekstualni meni prevlačeći prstom nagore a zatim nadesno na ekranu bez
podizanja prsta. Kucnite i držite ekran i prstom nacrtajte krug oko menija da biste istražili meni.
Zatim podignite prst kada čujete Промени грануларност. Kucnite na ekran ponovo i nacrtajte
krug oko menija da biste istražili menije. Zatim podignite prst kada čujete željenu jedinicu za
čitanje.
Kada uređujete tekst, postavite jedinicu za čitanje na reč ili znak, kako vam odgovara. U režimu
izbora, uređaj odabire tekst prema izabranoj jedinici za čitanje.
178
Pristupačnost
Prevucite prst nagore, nadole, levo ili desno da biste slušali tekst. Kada se tekst koji želite da
uredite čita naglas, koristite sledeće akcije:
• Brisanje teksta: Kucnite na taster za brisanje na tastaturi.
• Biranje teksta pomoću režima izbora: Aktivirajte režim izbora da biste izabrali i poslušali tekst.
Da biste aktivirali režim izbora, otvorite lokalni kontekstualni meni i izaberite Контрола
курсора → Покрени режим избора. Listajte nalevo ili nadesno da biste poslušali tekst
ispred ili iza trenutno izabranog teksta. Da biste deaktivirali režim izbora, otvorite lokalni
kontekstualni meni i izaberite Контрола курсора → Затвори режим избора.
• Biranje celog teksta: Otvorite lokalni kontekstualni meni i izaberite Контрола курсора →
Изабери све. Biće izabran sav tekst u dokumentu.
• Kopiranje ili isecanje teksta: Izaberite tekst koristeći lokalni kontekstualni meni. Zatim
otvorite lokalni kontekstualni meni i izaberite Контрола курсора. Izaberite Копирај da
biste kopirali izabrani tekst ili izaberite Исеци da biste isekli izabrani tekst. Izabrani tekst se
kopira u ostavu.
• Lepljenje teksta: Postavite kursor na mesto gde tekst treba umetnuti, otvorite lokalni
kontekstualni meni, a zatim izaberite Контрола курсора → Налепи.
Unos teksta glasom
Možete da unesete tekst glasom. Da biste prikazali tastaturu, kucnite na polje za unos teksta, a
zatim dva puta brzo kucnite bilo gde na ekranu.
Kada kucnete i držite , uređaj će prikazati iskačući prozor sa prikazom opcija tastature.
Prevucite prst na ekranu ne podižući ga. Kada se izabere , podignite prst. Zatim izgovorite reči
koje želite uneti u polje za tekst. Izgovorene reči će se pojaviti kao tekst na ekranu i uređaj će ih
naglas pročitati.
Za unos dodatnog teksta, izaberite taster mikrofon i izgovorite reči.
Promena jezika unosa
Prilikom unosa teksta glasom, izaberite Српски (Србија) i izaberite jezik kako biste promenili
jezik unosa.
Da biste dodali jezike na listu, izaberite Српски (Србија) → Додај још језика, poništite
označeno Аутоматско, a zatim izaberite jezike koje želite da koristite.
179
Pristupačnost
Promena veličine fonta
Koristite ovu funkciju za promenu veličine fonta. Uređaj obezbeđuje različite veličine fontova
kako bi olakšao korišćenje uređaja slabovidim osobama. Podešavanje veličine fonta na Ogroman
možda neće biti dostupno u nekim aplikacijama.
Na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja → Uređaj → Pristupačnost → Vid → Veličina
fonta.
Uvećanje ekrana
Koristite ovu funkciju da uvećate ekran i da zumirate posebnu oblast.
Na ekranu Aplikacije, kucnite na Podešavanja → Uređaj → Pristupačnost → Vid → Uvećanje
pokretima, a zatim kucnite na prekidač u vrhu ekrana kako biste ga aktivirali.
• Uvećanje i umanjenje prikaza: Kucnite na ekran brzo tri puta da biste uvećali određenu
oblast. Ponovo kucnite brzo na ekran tri puta da biste se vratili.
• Istraživanje ekrana pomeranjem: Koristite dva prsta za kretanje kroz uvećani ekran.
• Podešavanje odnosa zuma: Kucnite na uvećani ekran sa dva prsta. Zatim, raširite dva prsta ili
ih približite jedan drugom da biste podesili odnos.
• Tastature na ekranu se ne mogu uvećavati.
• Kada je ovaj funkcija aktivirana, performanse nekih aplikacija, kao što je Kalkulator,
mogu biti umanjene.
Podešavanje podsetnika za obaveštenja
Koristite ovu funkciju da vas upozori o obaveštenjima koja niste označili u intervalu.
Na ekranu Aplikacije, kucnite na Podešavanja → Uređaj → Pristupačnost → Vid → Podsetnik
za obaveštenja, a zatim kucnite na prekidač u vrhu ekrana kako biste ga aktivirali.
Da biste podesili interval između upozorenja, kucnite na Interval podsetnika.
180
Pristupačnost
Vraćanje boja prikaza
Koristite ovu funkciju da biste poboljšali vidljivost ekrana i da biste pomogli korisnicima da lakše
prepoznaju tekst na ekranu. Kada je ova funkcija aktivirana, uređaj prikazuje negativnu sliku koja
vraća boje na ekranu. Vraćanje boja povećava kontrast između crne i bele boje.
Na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja → Uređaj → Pristupačnost → Vid, a zatim
označite Negativ boja.
Podešavanje boje
Koristite ovu funkciju da biste podesili kako se boje prikazuju na ekranu ako imate problema pri
raspoznavanju boja. Uređaj menja boje u prepoznatljivije boje.
1 Na ekranu Aplikacije, kucnite na Podešavanja → Uređaj → Pristupačnost → Vid.
2 Kucnite na prekidač Prilagođavanje boje da biste ga aktivirali.
3 Kucnite na Pokreni.
4 Rasporedite pločice sa bojama prema sličnosti, počev od osnovne boje.
5 Kada završite sa podešavanjem boja, kucnite na Kraj.
Ako možete da raspoznate boje, dodatno podešavanje nije potrebno.
6 Ako boje ne mogu da se raspoznaju, kucnite na Kamera ili Slika.
7 Prevucite traku za podešavanje boje nalevo ili nadesno i kucnite na Kraj.
Da ponovo podesite boju, kucnite na → Ponovno podešavanje boje.
181
Pristupačnost
Podešavanje obaveštenja preko blica
Postavite blic da treperi kada imate nove poruke ili obaveštenja.
Na ekranu Aplikacije, kucnite na Podešavanja → Uređaj → Pristupačnost → Sluh, a zatim
označite Obaveštenje o blicu.
Isključivanje svih zvukova
Postavite da uređaj isključi sve zvukove uređaja, kao što su zvukovi medija.
Na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja → Uređaj → Pristupačnost → Sluh, a zatim
kucnite na Isključi sve zvuke.
Podešavanja titlova
Samsung titlovi
Na ekranu Aplikacije, kucnite na Podešavanja → Uređaj → Pristupačnost → Sluh → Samsung
titlovi (CC), a zatim kucnite na prekidač u vrhu ekrana kako biste ga aktivirali.
Možete da koristite sledeće opcije:
• Poravnanje: Promenite položaj titlova.
• Font: Promena tipa fonta.
• Veličina fonta: Promena veličine fonta.
• Ivica: Promenite ivicu teksta titla.
• Font: Promenite boju i providnost teksta.
• Boja pozadine: Promenite boju i providnost polja titlova u pozadini.
• Snimak prozora: Promenite boju i providnost polja prozora titlova.
182
Pristupačnost
Google titlovi
Na ekranu Aplikacije, kucnite na Podešavanja → Uređaj → Pristupačnost → Sluh → Google
titlovi (CC), a zatim kucnite na prekidač u vrhu ekrana kako biste ga aktivirali.
Možete da koristite sledeće opcije:
• Jezik: Izaberite jezik prikaza titla.
• Veličina slova: Promena veličine fonta.
• Stil titla: Promenite stil titla.
Podešavanje balansa zvuka
Podesite uređaj da podešava balans zvuka pri korišćenju slušalica.
Da biste podesili balans zvuka, povežite slušalice na uređaj. Na ekranu aplikacija kucnite
na Podešavanja → Uređaj → Pristupačnost → Sluh → Balans zvuka. Prevucite traku za
podešavanje ulevo ili udesno i podesite balans zvuka, a zatim kucnite na Podesi.
Mono zvuk
Postavite uređaj da menja izlaz zvuka sa stereo na mono kada su priključene slušalice. Mono izlaz
kombinuje stereo zvuk u jedan signal koji se reprodukuje preko svih slušalica. Koristite ovo ako
imate oštećen sluh ili ako vam je jedna slušalica zgodnija.
Na ekranu Aplikacije, kucnite na Podešavanja → Uređaj → Pristupačnost → Sluh, a zatim
označite Mono zvuk.
183
Pristupačnost
Pomoćni meni
Prikazivanje ikone pomoćne prečice
Postavite uređaj da prikazuje ikonu pomoćne prečice. Možete da koristite ikone da pristupite
aplikacijama, funkcijama i podešavanjima kuckanjem na pomoćne menije u ikoni. Kontrolišite
uređaj kuckanjem na pomoćne menije u ikoni bez istraživanja ekrana. Kada se pokrene ova
funkcija, aktivira se Režim jednog kucanja.
1 Na ekranu Aplikacije, kucnite na Podešavanja → Uređaj → Pristupačnost → Spretnost
ruku i interakcija.
2 Kucnite na prekidač Pomoćni meni da biste ga aktivirali.
U donjem desnom delu ekrana se pojavljuje ikona pomoćne prečice.
3 Kucnite na Pomoćni meni → Dominantna ruka da biste ikonu pomoćne prečice pomerili
na zgodnu lokaciju.
Pristupanje pomoćnim menijima
Ikona pomoćnih menija se pojavljuje kao plivajuća ikona za jednostavan pristup pomoćnim
menijima sa svih ekrana.
Kada kucnete na ikonu pomoćne prečice, ikona se malo proširi i pomoćni meniji se pojavljuju
na ikoni. Kucnite na strelicu za gore ili dole da biste prešli da druge panele ili pomerajte ekran
nagore ili nadole da biste izabrali druge menije.
184
Pristupačnost
Korišćenje kursora
U meniju za pomoć, kucnite na Kursor. Na ekranu se pojavljuje kursor i oblast u kojoj se može
upravljati kursorom. Možete da kontrolišete ekran malim pokretima prstiju u području osetljivom
na dodir. Prevucite prst u području osetljivom na dodir da biste pomerali kursor. Takođe kucnite
na ekran da biste izabrali stavke pod kursorom.
Možete da koristite sledeće opcije:
• /
: Odaberite stavku ili prevucite nalevo ili nadesno na ekranu.
• /
: Pomerajte nagore ili nadole po ekranu.
• : Premestite oblast dodira na drugu lokaciju.
• : Zatvorite oblast dodira.
Da biste promenili podešavanja kursora, otvorite ekran Aplikacije, kucnite na Podešavanja →
Uređaj → Pristupačnost → Spretnost ruku i interakcija, kucnite na Pomoćni meni, prebacite
da aktivirate, kucnite na Pomoćni meni, a zatim koristite opcije pod TAČPED I PODEŠAV.
KURSORA.
Korišćenje poboljšanih menija za pomoć
Podesite uređaj da prikazuje poboljšane pomoćne menije za izabrane aplikacije. Na primer, kada
pokrenete Galerija, funkcije za traženje i sastavljanje poruka se pojavljuju na meniju za pomoć.
Na ekranu Aplikacije, kucnite na Podešavanja → Uređaj → Pristupačnost → Spretnost ruku i
interakcija → Pomoćni meni → Napredni pomoćni meni, a zatim kucnite na prekidač u vrhu
ekrana kako biste ga aktivirali i izaberite aplikacije.
Uređivanje pomoćnih menija
Ovu funkciju možete da koristite da uredite menije u ikonici pomoćne prečice.
Na ekranu aplikacija, kucnite na Podešavanja → Uređaj → Pristupačnost → Spretnost ruku i
interakcija, kucnite na prekidač Pomoćni meni da biste ga aktivirali, kucnite na Pomoćni meni, a
zatim kucnite na Izmeni. Da biste dodali ili obrisali menije, kucnite na ili .
185
Pristupačnost
Podešavanje opcija za kašnjenje kuckanja i
držanja
Postavite vreme prepoznavanja za kuckanje i držanje ekrana.
Na ekranu Aplikacije, kucnite na Podešavanja → Uređaj → Pristupačnost → Spretnost ruku i
interakcija → Kucni i drži čekanje, a zatim izaberite opciju.
Kontrola interakcije
Aktivirajte režim kontrole interakcije da biste ograničili reakciju uređaja na unose dok koristite
aplikacije. Koristite ovaj režim kada želite da omogućite drugima ograničen pristup i kontrolu nad
vašim medijima ili podacima.
1 Na ekranu Aplikacije, kucnite na Podešavanja → Uređaj → Pristupačnost → Spretnost
ruku i interakcija → Kontrola interakcije.
2 Kucnite na prekidač u vrhu ekrana da biste ga aktivirali.
3 Istovremeno pritisnite i držite taster „Početak“ i taster za jačinu zvuka ulevo dok koristite
aplikaciju.
4 Podesite veličinu okvira ili nacrtajte liniju oko oblasti koju želite da ograničite.
5 Kucnite na Kraj.
Uređaj prikazuje ograničenu oblast. Ako kucnete na ekran ili pritiskate tastere, kao što je
taster "Početak", oni neće funkcionisati u ovoj oblasti.
Da biste deaktivirali režim kontrole interakcije, istovremeno pritisnite i držite taster „Početak“ i
taster za jačinu zvuka. ulevo.
186
Pristupačnost
Korišćenje režima jednog kuckanja
Podesite uređaj da kontroliše obaveštenja kuckanjem na taster umesto prevlačenjem. Kada se
oglasi alarm, kucnite na taster da zaustavite alarm umesto da prevlačite taster.
Na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja → Uređaj → Pristupačnost, a zatim označite
Režim jednog kucanja.
Upravljanje podešavanjima pristupačnosti
Snimanje podešavanja za pristupačnost u datoteci
Izvezite trenutna podešavanja za pristupačnost u datoteku.
Na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja → Uređaj → Pristupačnost → Organizac.
pristupačnosti → Uvezi/izvezi, izaberite opciju za izvoz a zatim kucnite na OK. Datoteka
podešavanja za pristupačnost se čuva na izabranoj lokaciji za čuvanje.
Uvoz datoteke podešavanja za pristupačnost
Uvezite datoteku podešavanja za pristupačnost i ažurirajte trenutna podešavanja.
Na ekranu Aplikacije, kucnite na Podešavanja → Uređaj → Pristupačnost → Organizac.
pristupačnosti → Uvezi/izvezi, a zatim izaberite opciju za uvoz. Izaberite datoteku za uvoz i
kucnite na Gotovo → OK. Podešavanja za pristupačnost će biti ažurirana na osnovu uvezene
datoteke.
Deljenje datoteka podešavanja za pristupačnost
Podelite datoteke podešavanja pristupačnosti sa drugima putem e-pošte, „Wi-Fi Direct“-a,
„Bluetooth“-a i drugo.
Na ekranu Aplikacije, kucnite na Podešavanja → Uređaj → Pristupačnost → Organizac.
pristupačnosti → Podeli putem. Zatim, izaberite datoteke pristupačnosti i kucnite na Gotovo.
Izaberite metod deljenja i pratite uputstva na ekranu da biste podelili datoteke.
187
Pristupačnost
Pregled usluga pristupačnosti
Pogledajte usluge pristupačnosti instalirane na uređaju.
Na ekranu Aplikacije, kucnite na Podešavanja → Uređaj → Pristupačnost, i pogledajte listu
usluga pristupačnosti dostupnih u USLUGE.
Korišćenje drugih korisnih funkcija
• Korišćenje funkcije „S Voice“: Možete da koristite funkciju S Voice za obavljanje raznih
funkcija pomoću glasovnih komandi. Pokrenite S Voice i šaljite poruke i gledajte zadatke.
• Pretraga glasom: Koristite glasovne komande za pretragu sadržaja na web-stranici. Koristite
ovu funkciju kada ste u pokretu i ne možete da koristite ruke da biste uneli tekst. Za više
informacija pogledajte deo Гласовна претрага.
• Korišćenje table sa obaveštenjima: Prevucite nadole statusnu traku da biste otvorili tablu sa
obaveštenjima. Možete da vidite nove poruke, prilagodite osvetljenje ekrana i drugo. Za više
informacija pogledajte deo Table sa obaveštenjima i brzom postavkom.
• Korišćenje kontrolnih pokreta: Kontrolišite uređaj pokretima ili gestovima dlana. Za više
informacija pogledajte deo Pokreti.
• Korišćenje skenera prst: Registrujte otiske prstiju na uređaj za otključavanje ekrana ili
potvrdu lozinke na Samsung nalogu. Za više informacija pogledajte deo Skener otisaka
prstiju.
• Korišćenje prečica do kontakata: Dodajte prečice kontaktima na klasičnom Početnom ekranu
radi lakšeg slanja poruka. Za više informacija pogledajte deo Dodavanje prečica za kontakte
na klasični Početni ekran.
188
Rešavanje problema
Pre nego što kontaktirate Samsungov servisni centar, pokušajte da primenite sledeća rešenja.
Neke situacije možda neće moći da se primene na vaš uređaj.
Kada uključite uređaj ili dok koristite uređaj, od vas će se tražiti da
unesete jedan od sledećih kodova:
• Lozinka: Kada je funkcija zaključavanja uređaja omogućena, morate uneti lozinku koju ste
postavili za uređaj.
• PIN kod: Kada koristite uređaj po prvi put ili kada je zahtev za PIN kodom omogućen, morate
uneti PIN kod koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Ovu funkciju možete onemogućiti
korišćenjem menija "Zaključaj SIM karticu".
• PUK: Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, obično kao posledica višestrukog nepravilnog
unosa PIN koda. Morate uneti PUK kod koji ste dobili od dobavljača usluge.
• PIN2: Kada pristupate meniju koji zahteva PIN2, morate da unesete PIN2 kod koji ste dobili uz
SIM ili USIM karticu. Za više informacija se obratite svom dobavljaču usluge.
Vaš uređaj prikazuje poruke o greškama mreže ili usluge
• Kada se nalazite u oblastima gde je signal slab ili prijem loš, možete ostati bez mreže.
Pomerite se u drugu oblast i pokušajte ponovo. Prilikom pomeranja, može se javiti više
poruka o grešci.
• Nekim opcijama ne možete da pristupite bez pretplate. Za više informacija se obratite svom
dobavljaču usluge.
Vaš uređaj se ne uključuje
• Kada je baterija potpuno prazna vaš uređaj se neće uključiti. Potpuno napunite bateriju pre
pokretanja uređaja.
• Baterija možda nije pravilno umetnuta. Ponovo umetnite bateriju.
• Obrišite oba kontakta zlatne boje i ponovo umetnite bateriju.
189
Rešavanje problema
Ekran osetljiv na dodir reaguje sporo ili nepravilno
• Ako pričvrstite zaštitnu futrolu ili opcionalnu dodatnu opremu na ekran osetljiv na dodir,
ekran možda neće ispravno funkcionisati.
• Ako nosite rukavice, ako vam ruke nisu čiste kada kuckate na ekran osetljiv na dodir ili ako
dodirujete ekran oštrim predmetima ili vrhovima prstiju, ekran možda neće raditi ispravno.
• Ekran osetljiv na dodir možda neće raditi ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir
sa vodom.
• Ponovo pokrenite uređaj da biste obrisali sve privremene greške softvera.
• Proverite da li je softver vašeg uređaja nadograđen do najnovije verzije.
• Ako je ekran osetljiv na dodir ogreban ili oštećen, posetite Samsungov servisni centar.
Vaš uređaj se zamrzava ili ima neotklonjive greške
Ako se vaš uređaj zamrzava ili prekida rad, možda ćete morati da zatvorite aplikacije ili ponovo
umetnete bateriju i uključite uređaj da biste povratili funkcionalnost. Ako je vaš uređaj blokiran
i ne reaguje, zajedno pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje i taster za jačinu zvuka
nalevo duže od 7 sekundi da bi se ponovo pokrenuo.
Ako to ne reši problem, izvršite vraćanje na fabrička podešavanja. Na ekranu aplikacija kucnite
na Podešavanja → Opšte → Bekap i resetovanje → Vraćanje na fabrička podešavanja →
Resetuj uređaj → Obriši sve. Pre obavljanja fabričkog resetovanja, ne zaboravite da napravite
rezervne kopije svih važnih podataka koji se čuvaju u uređaju.
Ako problem i dalje postoji, kontaktirajte Samsungov servisni centar.
Pozivi se ne uspostavljaju
• Proverite da li ste pristupili odgovarajućoj mobilnoj mreži.
• Proverite da li ste postavili zabranu poziva za broj telefona koji birate.
• Proverite da li ste postavili zabranu poziva za dolazni broj telefona.
Sagovornici ne mogu da vas čuju prilikom poziva
• Proverite da li ste pokrili ugrađeni mikrofon.
• Proverite da li je mikrofon blizu ustima.
• Ako koristite slušalice, proverite da li su pravilno povezane.
190
Rešavanje problema
Zvuk odzvanja tokom poziva
Podesite jačinu zvuka pritiskom na taster za jačinu zvuka ili pređite u drugu oblast.
Mobilna mreža ili internet često nisu dostupni ili je slab kvalitet zvuka
• Proverite da li blokirate unutrašnju antenu uređaja.
• Kada se nalazite u oblastima gde je signal slab ili prijem loš, možete ostati bez mreže. Možda
postoje problemi sa povezivanjem zbog kvara u baznoj stanici dobavljača usluge. Pomerite
se u drugu oblast i pokušajte ponovo.
• Kada koristite uređaj dok se krećete, usluge bežične mreže mogu biti onemogućene usled
problema sa mrežom dobavljača usluge.
Ikona baterije je prazna
Vaša baterija je prazna. Napunite ili zamenite bateriju.
Baterija se ne puni ispravno (za punjače koje je odobrio Samsung)
• Proverite da li je punjač pravilno povezan.
• Ako su terminali baterije zaprljani, baterija se možda ne puni pravilno ili se uređaj isključuje.
Obrišite oba kontakta zlatne boje i pokušajte da ponovo napunite bateriju.
• Baterije na nekim uređajima ne može menjati korisnik. Da biste zamenili bateriju, posetite
Samsungov servisni centar.
Baterija se prazni brže u nego kada je prvobitno kupljena
• Kada bateriju izlažete veoma niskim ili veoma visokim temperaturama, korisni kapacitet se
može smanjiti.
• Potrošnja baterije se povećava kada koristite funkcije za razmenu poruka ili neke aplikacije,
kao što su igrice ili internet.
• Baterija se troši i korisni kapacitet će se smanjivati tokom vremena.
191
Rešavanje problema
Vaš uređaj je vruć na dodir
Kada koristite aplikacije za koje je potrebna veća energija ili na uređaju koristite aplikacije u
dužem vremenskom periodu, uređaj može biti vruć na dodir. To je normalno i ne bi trebalo da
utiče na vek trajanja ili na performanse vašeg uređaja.
Javljaju se poruke o greškama prilikom pokretanja kamere
Vaš uređaj mora imati dovoljno memorije i raspolagati sa dovoljno energije baterije da biste
koristili aplikacije kamere. Ako se prilikom pokretanja kamere javljaju poruke o greškama,
pokušajte sledeće:
• Napunite bateriju ili je zamenite napunjenom baterijom.
• Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa
uređaja.
• Ponovo pokrenite uređaj. Ako i nakon izvršavanja ovih operacija još uvek imate problema sa
aplikacijom kamere obratite se Samsungovom servisnom centru.
Kvalitet fotografija je lošiji u odnosu na pregled
• Kvalitet vaših fotografija se može razlikovati, u zavisnosti od okruženja i tehnike
fotografisanja koju koristite.
• Ako fotografije snimate na mračnim mestima, noću ili u prostorijama, može se javiti šum na
slici ili fotografije mogu biti van fokusa.
Javljaju se poruke o greškama prilikom otvaranja multimedijskih
datoteka
Ako dobijete poruke o greškama ili se multimedijske datoteke ne reprodukuju, pokušajte sledeće
kada ih otvorite na svom uređaju, pokušajte sledeće:
• Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa
uređaja.
• Proverite da muzička datoteka nije zaštićena standardom Digital Rights Management (DRM).
Ako je datoteka zaštićena stadardom DRM, proverite da li imate odgovarajuću licencu ili ključ
za reprodukciju datoteke.
• Uverite se da uređaj podržava formate datoteka. Ukoliko format datoteke nije podržan, kao
npr. DivX ili AC3, instalirajte aplikaciju koja ga podržava. Da biste potvrdili formate datoteka
koje podržava vaš uređaj, idite na www.samsung.com.
192
Rešavanje problema
• Vaš uređaj podržava fotografije i video zapise snimljene uređajem. Fotografije i video zapisi
snimljeni drugim uređajima možda neće funkcionisati pravilno.
• Vaš uređaj podržava multimedijske datoteke koje je odobrio vaš dobavljač mrežnih usluga ili
dobavljači dodatnih usluga. Neki sadržaji koji se razmenjuju na internetu, kao što su tonovi
zvona, video zapisi ili pozadine možda neće raditi pravilno.
Drugi „Bluetooth“ uređaj nije pronađen
• Proverite da li je bežična „Bluetooth“ funkcija aktivirana na vašem uređaju.
• Proverite da li je bežična „Bluetooth“ funkcija aktivirana na uređaju sa kojim želite da se
povežete.
• Proverite da li se vaš uređaj i drugi „Bluetooth“ uređaj nalaze unutar maksimalnog dometa
„Bluetooth“ veze (10 m).
Ako gorenavedeni saveti ne reše problem, obratite se Samsungovom servisnom centru.
Veza nije uspostavljena kada povežete uređaj sa računarom
• Proverite da li je korišćeni USB kabl kompatibilan sa uređajem.
• Proverite da li je na vašem računaru instaliran i ažuriran odgovarajući upravljački program.
• Ako koristite „Windows XP“, proverite da li imate „Windows XP Service Pack 3“ ili noviju verziju
instaliranu na računaru.
• Proverite da li imate Samsung Kies ili Windows Media Player 10 ili noviju verziju instaliranu na
računaru.
Vaš uređaj ne može da pronađe vašu trenutnu lokaciju
GPS signali mogu biti ometani na nekim lokacijama, kao na primer unutar prostorija. U tim
situacijama podesite uređaj da koristi Wi-Fi ili mobilnu mrežu za nalaženje vaše trenutne lokacije.
193
Rešavanje problema
Podaci sačuvani u uređaju su izgubljeni
Uvek napravite rezervnu kopiju svih važnih podataka sačuvanih u vašem uređaju. U suprotnom,
nećete moći da vratite podatke ako se oštete ili izgube. Kompanija Samsung nije odgovorna za
gubitak podataka koji se nalaze u uređaju.
Mali razmak se javlja oko spoljne strane kućišta uređaja
• Taj razmak je potrebna proizvodna karakteristika i može se javiti neko manje ljuljanje ili
vibracije delova.
• Vremenom, trenje između delova može izazvati proširivanje razmaka.
194
Autorska prava
Copyright © 2014 Samsung Electronics
Ovaj priručnik je zaštićen međunarodnim zakonima o autorskim pravima.
Nijedan deo ovog priručnika se ne sme reprodukovati, distribuirati, prevoditi niti prenositi
ni u jednom obliku niti bilo kojim putem, elektronskim niti mehaničkim, što podrazumeva
fotokopiranje, snimanje i skladištenje u okviru bilo kog skladišta informacija i sistema za
preuzimanje, bez prethodne dozvole kompanije „Samsung Electronics“ u pisanom obliku.
Žigovi
• SAMSUNG i SAMSUNG logotip predstavljaju registrovane žigove kompanije „Samsung
Electronics“.
• Bluetooth® je registrovani žig kompanije Bluetooth SIG, Inc. u celom svetu.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi
CERTIFIED™ i Wi-Fi logotip su registrovani žigovi kompanije Wi-Fi Alliance.
• Svi ostali žigovi i autorska prava su vlasništvo odgovarajućih vlasnika.
Download PDF

advertising