Samsung | SM-P600 | Samsung SM-P600 Korisničko uputstvo (Lollipop)

SM-P600
Упатство за корисникот
www.samsung.com
Информации за ова
упатство
Уредот Ви овозможува висококвалитетна мобилна комуникација и забава, користејќи ги
високите стандарди и технолошката експертиза на Samsung. Ова упатство за корисникот е
специјално дизајнирано да Ви даде детални информации за функциите и одликите на уредот.
• Ве молиме внимателно прочитајте го ова упатство пред да го користите уредот за да се
осигурате за неговата безбедна и правилна употреба.
• Описите се засновани на стандардните нагодувања на уредот.
• Сликите и сликите од екранот може да се разликуваат во нивниот изглед од вистинскиот
производ.
• Содржината може да се разликува од крајниот производ или од софтверот доставен
од операторите или носачите и е предмет на промена без претходно известување.
За најновата верзија на ова упатство, посетете ја интернет-страницата на Samsung,
www.samsung.com.
• Содржините (содржини со висок квалитет), за кои е потребен силен CPU и многу
RAM меморија, ќе имаат влијание врз изведбата на уредот. Апликациите поврзани со
содржината може да работат неправилно во зависност од спецификациите на уредот и
средината во која тој се користи.
• Достапните функции и додатните услуги можат да се разликуваат во зависност од уредот,
софтверот и од операторот.
• Апликациите и нивните функции може да се разликуваат по земја, регион или
спецификациите на хардверот. Samsung не е одговорен за проблеми со перформансите
предизвикани од апликации од кој било друг провајдер, освен Samsung.
• Samsung не е одговорен за проблеми со перформансите или некомпатибилностите
предизвикани со менувањето на нагодувањата на регистарот или менувањето на
софтверот на оперативниот систем. Обидите да се прилагоди оперативниот систем може
да предизвикаат неправилно функционирање на Вашиот уред или на апликациите.
• Софтверот, звучните извори, заднините, сликите и другите медиумски содржини
понудени во овој уред се лиценцирани за ограничена употреба. Преземањето и
користењето на овие материјали за комерцијални или други цели е прекршување
на законите за авторски права. Корисниците се целосно одговорни за незаконско
користење на медиумите.
2
Информации за ова упатство
• Може да настанат дополнителни трошоци за податочните услуги, како што се
разменување пораки, поставување и преземање, автоматска синхронизација или
користење услуги за лоцирање. За избегнување дополнителни трошоци, изберете
соодветен податочен тарифен план. За подетални информации, контактирајте го Вашиот
оператор.
• Основните апликации што доаѓаат со уредот се предмет на ажурирања и постои
можност веќе да не се поддржуваат без претходно известување. Ако имате прашања
за апликација испорачана со уредот, контактирајте сервисен центар на Samsung. За
апликации инсталирани од корисникот, контактирајте сервис.
• Модификувањето на оперативниот систем на уредот или инсталирањето софтвер од
неофицијални извори може да резултира со неправилно функционирање на уредот
и оштетување или загуба на податоци. Овие дејства претставуваат прекршување на
Вашиот договор за лиценца со Samsung и Вашата гаранција веќе нема да важи.
Икони за инструкции
Предупредување: Ситуации кои можат да предизвикаат Ваша повреда и повреда на
другите
Внимание: Ситуации кои можат да предизвикаат оштетување на Вашиот уред или на
друга опрема
Забелешка: Белешки, совети за употреба или дополнителни информации
Авторско право
Авторско право © 2015 Samsung Electronics
Овој водич е заштитен според меѓународните закони за авторски права.
Ниеден дел од овој водич за корисникот не смее да биде копиран, дистрибуиран, преведен
или пренесен во која било форма или на кој било начин, електронски или механички,
вклучувајќи фотокопирање, снимање, чување во кое било складиште за информации и
систем за пронаоѓање, без претходна писмена дозвола од Samsung Electronics.
3
Информации за ова упатство
Трговски марки
• SAMSUNG и логото SAMSUNG се регистрирани трговски марки на Samsung Electronics.
®
• Bluetooth е регистрирана трговска марка на Bluetooth SIG, Inc. ширум светот.
®
™
™
™
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi CERTIFIED Passpoint , Wi-Fi Direct , Wi-Fi
CERTIFIED , и логото Wi-Fi се регистрирани трговски марки на Wi-Fi Alliance.
™
• Сите други трговски марки и авторски права се сопственост на нивните соодветни
сопственици.
4
Содржина
Почнуваме
37
Помош
37
Внесување текст
40
Поврзување со Wi-Fi мрежа
41
Поставување сметки
41
Поставување кориснички профили
42
Префрлување фајлови
43
Обезбедување на уредот
45
Надградба на уредот
7
Изглед на уредот
8
Копчиња
9
S Пенкало
9
Содржина на пакетот
10
Полнење на батеријата
12
Вметнување мемориска картичка
14
Замена на врвот на S Pen
15
Вклучување и исклучување на уредот
15
Држење на уредот
16
Заклучување и отклучување на уредот
Комуникација
16
Прилагодување на јачината на тонот
46
Именик
16
Префрлување во тивок режим
50
Е-пошта
51
Gmail
53
Hangouts
53
Google+
53
Photos
53
Twitter
Основни информации
17
Икони на индикатор
18
Користење на екран на допир
21
Контролни движења
23
Движења со дланка
24
Паметно паузирање
Интернет и мрежа
24
Користење Multi window
54
Интернет
28
Користење на S Pen
55
Chrome
31
Воздушен преглед
56
Bluetooth
32
Известувања
57
Screen Mirroring
33
Почетен екран
58
Samsung Link
35
Екран со апликации
58
Group Play
36
Користење апликации
59
Peel Smart Remote
5
Содржина
Медиуми
60
Музика
62
Камера
69
Галерија
73
Албум со приказна
73
Видео
74
Видео обработка
75
YouTube
75
Flipboard
76
Businessweek+
76
NYTimes
76
SketchBook for Galaxy
Play Store
78
Galaxy Apps
78
Play Books
79
Play Movies
79
Play Music
79
Play Games
79
Play Newsstand
Аларм
95
Светски Часовник
95
Калкулатор
96
S-Преведувач
96
S Voice
97
S Finder
97
Google
98
Гласовно пребарување
99
Албум со исечоци
100 Мои фајлови
102 TripAdvisor
102 Evernote
102 KNOX
Продавници за
апликации и медиуми
77
94
Патување и локално
103 Карти
Нагодувања
104 Во врска со нагодувања
104 КОНЕКЦИИ
107 УРЕД
111 КОНТРОЛИ
114 ОПШТО
118 Поставки за Google
Алатки
80
S Note
87
Акциска белешка
88
S Planner
90
Dropbox
90
Облак
91
Drive
92
POLARIS Office 5
Додаток
119 Решавање проблеми
125 Вадење на батеријата
6
Почнуваме
Изглед на уредот
Копче за јачина на звук
Копче за вклучување/
ресетирање/исклучување
Предна камера
Сензор за светло
Екран на допир
Звучник
Копче за мени
Копче Дома
Копче за назад
Микрофон
Повеќенаменски приклучок
Задна камера
Отвор за S Пенкало
Приклучок за слушалки
Блиц
Звучник
GPS-антена
Отвор за мемориска картичка
7
Почнуваме
• Не покривајте ја антената со Вашите раце или други предмети. Тоа може да
предизвика проблеми во поврзувањето или да ја потроши батеријата.
• Се препорачува користење заштитник за екран одобрен од Samsung.
Неодобрените заштитници за екран може да предизвикаат неправилно работење
на сензорите.
• Не дозволувајте екранот на допир да дојде во контакт со вода. Екранот на допир
може да функционира неправилно во влажни услови или кога е изложен на вода.
Копчиња
Копче
Функција
• Држете го притиснато за вклучување или исклучување на
уредот.
Вклучување/
ресетирање/
исклучување
Мени
• Држете го притиснато повеќе од 7 секунди за да го
ресетирате уредот ако јавува грешки, прекинува повици
или се блокира.
• Притиснете го за заклучување или отклучување на уредот.
Уредот преминува во заклучен режим кога екран на допир
се исклучува.
• Допрете го за да се отвори списокот со опции достапни за
тековниот приказ.
• Допрете и задржете на почетниот екран за да активирате
S Finder.
• Притиснете го за да се вратите на почетниот екран.
Дома
• Држете го притиснато за да се отвори список на
неодманешни апликации.
Назад
• Допрете го за да се вратите на претходниот приказ.
Јачина на тон
• Притиснете го за прилагодување на јачината на тонот на
уредот.
8
Почнуваме
S Пенкало
Копче за
S Пенкало
Врв на S Пенкало
Име
Функција
Врв на S Пенкало
• Извршете основни дејства со S Пенкалото. (стр. 18)
Копче за S
Пенкало
• Извршете напредни дејства со S Пенкалото. (стр. 28)
Содржина на пакетот
Проверете дали во кутијата се содржани следните предмети:
• Уред
• Брз водич за употреба
• Опремата испорачана со уредот и достапните додатоци можат да се разликуваат
во зависност од регионот или операторот.
• Испорачаната опрема е наменета само за овој уред и може да не биде
компатибилна со други уреди.
• Изгледите и спецификациите можат да се променат без претходно известување.
• Можете да купите дополнителни додатоци од Вашата локална продавница на
Samsung. Осигурете се дека тие се компатибилни со уредот пред да ги купите.
• Другите додатоци може да не бидат компатибилни со Вашиот уред.
• Користете само додатоци одобрени од Samsung. Неправилното функционирање
предизвикано од неодобрена дополнителна опрема не е покриено со гаранцијата.
• Достапноста на додатоци може да подлежи на промени, а тоа сосема зависи од
производствените компании. За повеќе информации за достапната дополнителна
опрема, посетете ја интернет-страницата на Samsung.
9
Почнуваме
Полнење на батеријата
Пред првата употреба, наполнете го уредот со полначот. Исто така, може да се употреби
компјутер за полнење на уредот со нивно поврзување со USB-кабел.
Користете само полначи, батерии и кабли што се одобрени од Samsung.
Неодобрените полначи или кабли, може да предизвикаат експлозија на батеријата
или оштетување на уредот.
• Кога нивото на Вашата батерија е ниско, уредот емитува предупредувачки тон и
прикажува порака за празна батерија.
• Ако батеријата е целосно испразнета, уредот не може да се вклучи веднаш кога ќе
се поврзе полначот. Оставете ја целосно празната батерија да се наполни неколку
минути пред да го вклучите уредот.
• Ако користите повеќе апликации истовремено, мрежни апликации или апликации
што бараат поврзување со друг уред, батеријата брзо ќе се испразни. За да
избегнете исклучување од мрежата или трошење енергија за време на трансфер
на податоци, секогаш користете ги овие апликации по целосно полнење на
батеријата.
Полнење со полначот
Поврзете го USB кабелот со USB адаптерот за напојување и потоа вклучете го крајот на USB
кабелот во повеќенаменскиот приклучок.
Неправилното поврзување на полначот може да предизвика сериозно оштетување
на уредот. Штетите предизвикани од неправилно користење не се покриени со
гаранцијата.
10
Почнуваме
• Можете да го користите уредот во текот на полнењето, но целосното полнење на
батеријата може да потрае подолго.
• Ако уредот прима нестабилно напојување додека се полни, екранот на допир
може да не функционира. Доколку тоа се случи, исклучете го полначот од уредот.
• При полнење, уредот може да се загрее. Ова е вообичаена појава и не би требало
да влијае врз работниот век или функционирањето на уредот. Ако батеријата се
загрее повеќе од вообичаеното, полначот може да запре со полнење.
• Ако уредот не се полни правилно, однесете ги уредот и полначот во сервисен
центар на Samsung.
Откако целосно ќе се наполни, исклучете го уредот од полначот. Прво откачете го полначот
од уредот, а потоа откачете го од електричниот приклучок.
Не отстранувајте ја батеријата пред да го извадите полначот. Тоа може да го оштети
уредот.
За штедење енергија, исклучете го полначот кога не е во употреба. Полначот
нема прекинувач за вклучување / исклучување и затоа мора да го исклучите од
електричниот приклучок кога не е во употреба, за да избегнете непотребно трошење
електрична енергија. Полначот треба да остане во близина на електричниот
приклучок и да е лесно достапен додека трае полнењето.
Проверка на статусот на полнење на батеријата
Кога ја полните батеријата додека уредот е исклучен, следниве икони ќе го прикажуваат
моменталниот статус на полнење на батеријата:
Полнење
Целосно наполнета
11
Почнуваме
Намалување на потрошувачката на батеријата
Вашиот уред нуди опции што можат да Ви помогнат да ја заштедите енергијата на батеријата.
Со прилагодување на овие опции и деактивирање одлики во заднина, можете да го
користите уредот подолго помеѓу полнењата:
• Кога не го користите уредот, префрлете на режим на спиење со притискање на копчето
за вклучување/ресетирање/исклучување.
• Затворете ги непотребните апликации со уредувачот на задачи.
• Деактивирајте ја одликата Bluetooth.
• Деактивирајте ја одликата Wi-Fi.
• Деактивирајте го автоматското синхронизирање на апликации.
• Деактивирајте го времето на исклучување на заднинското светло.
• Намалете го интензитетот на светлина на екранот.
Вметнување мемориска картичка
Вашиот уред прифаќа мемориски картички со максимален капацитет од 64 GB. Во зависност
од производителот и типот на мемориската картичка, некои мемориски картички може да не
бидат компатибилни со Вашиот уред.
• Некои мемориски картички може да не бидат целосно компатибилни со
уредот. Користењето некомпатибилна мемориска картичка може да доведе
до оштетување на уредот или на мемориската картичка, и може да ги оштети
податоците зачувани на картичката.
• Внимавајте мемориската картичка треба да ја вметнете со правилната страна
нагоре.
• Уредот поддржува FAT и exFAT структури на фајлови за мемориски картички.
Доколку вметнете картичка форматирана со различна структура фајлови, уредот
може да побара преформатирање на мемориската картичка.
• Честото снимање и бришење податоци го скратува работниот век на мемориските
картички.
• Кога ќе ставите мемориска картичка во уредот, во папката SD-карт. ќе се појави
директориумот на датотеки од мемориската картичка.
12
Почнуваме
1 Вметнете ја мемориската картичка со златно-обоените контакти свртени надолу.
2 Притиснете ја мемориската картичка во отворот до крај додека не се заклучи на лице
место.
Отстранување на мемориската картичка
Пред да ја отстраните мемориската картичка, прво демонтирајте ја за безбедно
→ Нагодувања → ОПШТО → Меморија →
отстранување. На почетниот екран, допрете
Демонтирај SD-картичка.
Туркајте ја мемориската картичка додека не се ослободи од уредот и потоа извлечете ја
надвор.
Не отстранувајте ја мемориската картичка додека уредот пренесува или пристапува
до информации. На тој начин може да дојде до губење или оштетување на
податоците, или може да дојде до оштетување на мемориската картичка или уредот.
Samsung не е одговорен за загубата што настанала како резултат од неправилната
употреба или од оштетени мемориски картички, вклучувајќи губење податоци.
Форматирање на мемориската картичка
Мемориска картичка форматирана на компјутер може да не биде компатибилна со уредот.
Форматирајте ја мемориската картичка на уредот.
→ Нагодувања → ОПШТО → Меморија → Форматирај
На почетниот екран, допрете
SD-картички → ФОРМАТИРАЈ SD-КАРТИЧКА → ИЗБРИШИ СÈ.
Пред да ја форматирате мемориската картичка, не заборавајте да направите
резервни копии од сите важни податоци зачувани на уредот. Гаранцијата на
производителот не покрива губење податоци како резултат на дејства на корисникот.
13
Почнуваме
Замена на врвот на S Pen
При употреба на S Пенкалото, врвот на S Пенкалото може да затапи. Ако врвот затапи,
заменете го со нов.
1 Цврсто фатете го врвот со пинцета, а потоа извлечете го.
2 Ставете нов врв на S Пенкалото, треба да слушнете звук на кликнување.
Внимавајте да не си го штипнете прстот помеѓу пинцетата и врвот.
• Не употребувајте стари врвови. Со употреба на стари врвови може да дојде до
дефект на S Пенкалото.
• Не притискајте го прекумерно врвот кога го внесувате во S Пенкалото.
• Не внесувајте го тркалезниот крај на врвот во S Пенкалото. Ова може да ги оштети
S Pen или уредот.
Црно обоеното перце има бело гумено капаче на врвот. Ако гуменото капаче е
истрошено, заменете го со ново.
14
Почнуваме
Вклучување и исклучување на уредот
Кога го вклучувате уредот за првпат, следете ги упатствата на екранот за да го поставите
Вашиот уред.
Држете го притиснато копчето за вклучување/ресетирање/исклучување неколку секунди за
да го вклучите уредот.
• Следете ги поставените предупредувања и насоки од службениот персонал кога се
наоѓате во области каде што користењето безжични уреди е ограничено, како на
пример авиони и болници.
• Држете го притиснато копчето за вклучување/ресетирање/исклучување и допрете
Режим за летало за деактивирање на безжичните одлики.
За да го исклучите уредот, држете го притиснато копчето за вклучување/ресетирање/
исклучување и потоа допрете Исклучување.
Држење на уредот
Не покривајте ја антената со Вашите раце или други предмети. Тоа може да предизвика
проблеми во поврзувањето или да ја потроши батеријата.
15
Почнуваме
Заклучување и отклучување на уредот
Кога не е во употреба, заклучете го уредот за да спречите несакани операции. Со
притискање на копчето за вклучување/ресетирање/исклучување се исклучува екранот
и уредот се става во заклучен режим. Уредот се заклучува автоматски ако не се користи
одреден период.
За да го отклучите уредот, притиснете го копчето за вклучување/исклучување или матичното
копче кога екранот е исклучен, допрете каде било на екранот и потоа благо поминете со
прстот во која било насока.
Прилагодување на јачината на тонот
Притиснете го копчето за гласност нагоре или надолу за да ја нагодите гласноста при
пуштање музика или видео-записи.
Префрлување во тивок режим
Користете еден од следниве методи:
• Држете го притиснато копчето за јачина на звук надолу додека не се префрли во тивок
режим.
• Отворете го панелот за известување на горниот дел од екранот и потоа допрете Звук
или Вибрации.
16
Основни информации
Икони на индикатор
Иконите прикажани на горниот дел од екранот овозможуваат информации во врска со
статусот на уредот. Во долната табела се наведени најчестите икони.
Икона
Значење
Поврзано преку Wi-Fi
Одликата Bluetooth е активирана
GPS е активиран
Одликата за паметен екран е активирана
Синхронизиран со Интернет
Алармот е активиран
S Пенкалото е отстрането
Тивкиот режим е активиран
Режимот за вибрации е активиран
Режимот за летало е активиран
Настаната грешка или потребно внимание
Ниво на батеријата
17
Основни информации
Користење на екран на допир
Употребувајте само прсти или S Пенкало за користење на екранот чувствителен на допир.
• Не дозволувајте екранот на допир да дојде во контакт со други електрични уреди.
Електричните празнења може да предизвикаат неисправност на екранот на допир.
• За да избегнете оштетување на екранот на допир, не допирајте го со остри
предмети и не притискајте пресилно со Вашите прсти.
• Уредот може да не ги препознае внесувањата со допир во близина на рабовите на
приказот кои се вон областа за внесување со допир.
• Ако го оставите екранот на допир во мирување подолг временски период, тоа
може да резултира со пост-слики (разобличеност на приказот) или заматеност.
Исклучете го екранот на допир кога не го користите уредот.
Движења со прстите
Допирање
За да отворите апликација, да изберете ставка од мени, да притиснете копче на екранот, или
за да внесете знак со помош на тастатурата на екран, допрете со прст.
18
Основни информации
Допирање и задржување
Допрете и задржете ставка подолго од 2 секунди за пристап до достапните опции.
Влечење
За преместување икона, минијатурен приказ или преглед на нова локација, задржете ја
допрено и влечете ја до целната позиција.
19
Основни информации
Двојно допирање
Допрете двојно на интернет-страница или слика за зумирање во делот. Повторно допрете
двојно за да се вратите.
Лизгање
Повлечете благо десно или лево на почетниот екран, или екранот со апликации, за да видите
друг панел. Благо удрете нагоре или надолу за движење низ интернет-страница, или список,
како што се контактите.
Штипкање
Раздалечувајте два прста на интернет-страница, мапа или слика за зумирање во делот. Спојте
ги брзо за одзумирање.
20
Основни информации
Контролни движења
Едноставните движења овозможуваат лесна контрола на уредот.
Пред користење движења, осигурете се дека одликата за движења е активирана. На
→ Нагодувања → КОНТРОЛИ → Движења, и потоа
почетниот екран, допрете
повлечете го копчето Движења надесно.
Прекумерното тресење или удирање на уредот може да резултира со ненамерни
внесувања. Контролирајте ги движењата правилно.
Ротирање на приказот
Многу апликации овозможуваат приказ и во исправена и во легната ориентација.
Ротирањето на уредот предизвикува приказот автоматски да се прилагоди за да одговара на
новата ориентација на приказот.
За да спречите приказот автоматски да ротира, отворете го панелот за известување и
деселектирајте Вртење екран.
• Некои апликации не овозможуваат ротирање на приказот.
• Некои апликации прикажуваат различен приказ во зависност од ориентацијата.
21
Основни информации
Навалување
Допрете и задржете две точки на екранот, и потоа навалувајте го екранот напред и назад за
зумирање или одзумирање.
Поместување за прелистување
Кога некоја слика е зумирана, допрете и задржете точка на екранот и потоа лизгајте го уредот
во која било насока за движење низ сликата.
22
Основни информации
Движења со дланка
Користете движења со дланка за контролирање на уредот со допирање на екранот.
Пред користењето движења, осигурете се дека одликата за движења со дланка е активирана.
→ Нагодувања → КОНТРОЛИ → Движење со дланка, и
На почетниот екран, допрете
потоа повлечете го копчето Движење со дланка надесно.
Поминување со дланка
Поминете со дланката преку екранот за сликање на екранот. Сликата се зачувува во
Галерија → Screenshots. Не е возможно да се слика екранот додека се користат одредени
апликации.
Покривање
Покријте го екранот со дланката за паузирање на емитувањето.
23
Основни информации
Паметно паузирање
Користете ја оваа одлика за да паузирате видеа кога не гледате во екранот.
→ Нагодувања → КОНТРОЛИ → Паметен екран и потоа
На почетниот екран, допрете
штиклирајте го Паметно паузирање.
За време на емитување видео-запис, погледнете настрана од екранот за да го паузирате
емитувањето. За да продолжите со емитување, повторно погледнете во екранот.
Користење Multi window
Користете ја оваа одлика за истовремено прикажување повеќе апликации на екранот.
• Можат да работат само апликациите што се на мултипрозорецот.
• Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од
операторот.
→ Нагодувања
За да ја користите одликата Multi Window, на основниот екран допрете на
→ УРЕД → Повеќе прозорци и повлечете го прекинувачот Повеќе прозорци на десно.
24
Основни информации
Користење Multi window со поделен екран
Користете ја оваа одлика за прикажување апликации на поделен екран.
Стартување апликации на Multi window со поделен екран
1 Влечете го прстот од десниот раб кон средината на екранот. Алтернативно, допрете и
задржете
.
Таблата на Multi window се појавува на десната страна од екранот.
Фиока на Повеќе
прозорци
2 Допрете и држете на некоја икона од таблата на Multi window и потоа одвлечете ја на
екранот.
Кога екранот ќе стане син, пуштете ја иконата на апликацијата.
25
Основни информации
3 Допрете и држете на друга икона од таблата на Multi window и потоа одвлечете ја на
ново место.
Можете истовремено да ја стартувате истата апликација на поделениот екран. Само
апликациите кои имаат
до нивната икона ја подржуваат оваа одлика.
Споделување содржини меѓу апликациите
Можете лесно, со влечење и спуштање, да споделувате содржини меѓу апликациите, како
Е-пошта и Интернет.
Одредени апликации не ја поддржуваат оваа одлика.
1 Стартувајте ги Е-пошта и Интернет во Multi window со поделен екран.
Пристап до опциите
на Multi window.
2 Допрете на кругот меѓу прозорците на апликациите и потоа допрете на
.
Допрете го кругот меѓу прозорците на апликациите за да пристапите до следниве
опции:
• : Променете ја локацијата на апликациите во Мултипрозорецот.
• : Споделување ставки, како на пример, слики, текст или врски меѓу
прозорците на апликациите со нивно влечење и спуштање.
• : Максимизирање на прозорецот.
• : Затворете ја апликацијата.
26
Основни информации
3 Допрете и држете на некоја ставка од прозорецот на Интернет и одвлечете ја во
прозорецот на е-пошта.
Креирање комбинации на Muti Window
Користете ја оваа одлика за да ги зачувате апликациите кои се во тој момент пуштени во
Muti window како комбинација.
1 Стартувајте повеќе апликации во Multi window со поделен екран.
2 Отворете ја фиоката на Повеќе прозорци и допрете → Ново.
3 Комбинацијата којашто е стартувана во тој момент во Multi Window е зачувана на
таблата на Multi Window.
За стартување апликации со помош на зачувана комбинација, изберете ја комбинацијата
од таблата на Multi window.
27
Основни информации
Користење на S Pen
Вклученото S Pen може да се користи за лесно избирање ставки или извршување функции.
Дејствата на користење на S Pen со притиснато копче, овозможуваат дополнителни корисни
алатки, како што е сликање на екранот.
Извлечете го S Pen од отворот за да го користите.
Кога ќе го извлечете S Pen од отворот, уредот го детектира тоа и ги извршува следниве
работи:
• Го вклучува екранот чувствителен на допир (ако е исклучен).
• Го активира Action Memo или ги прикажува аеро-наредбите.
• Врвот на пенкалото за S-пенкалото се заменува. Ако врвот се затапи, заменете го
со нов.
• Доколку S-пенкалото не работи правилно, однесете го во сервисен центар на
Samsung. Погледнете на интернет-страницата на Samsung за информации за
S-пенкалото.
• За најдобри резултати, држете го S-пенкалото под прав агол со екранот и
избегнувајте да го користите под остри агли.
28
Основни информации
Активирање потсетник за дејство
Со притиснато копче на S-пенкалото, допрете двапати на екранот за да активирате потсетник
за дејство.
Прибележете или нацртајте потсетник, а потоа со допир на
изберете го потсетникот за
да извршите разни дејства, како на пример, воспоставување телефонски повик, додавање
контакти или испраќање порака. Со избран потсетник, нацртајте линија околу областа со
S-пенкалото за да направите разни работи во избраната област.
Селектирање и фотографирање слика
Употребете го S Pen да нацртате затворена контура околу областа што сакате да ја зачувате
или споделите. Можете да скратите дел од некоја слика. Кога има содржина што сакате
да ја задржите, како на пример дел од слика, отворете ги аеронаредбите и допрете на
Отсекување слика.
Ако е неопходно, употребете една од следниве опции:
• : Обновете го првобитниот избор.
• : Преобразете ја формата на изборот во круг.
• : Преобразете ја формата на изборот во правоаголник.
• : Прилагодете го изборот.
29
Основни информации
Воздушна команда
Притиснете го копчето на S Pen додека го држите S Pen над екранот за да се прикажат аеронаредбите.
Со оваа одлика може директно да ги направите следниве акции:
• Акциска белешка: Пишување потсетник и негово селектирање со исцртување линија
околу него за да се преземе некое дејство во врска со потсетникот.
• Паметно бирање: Соберете ја саканата содржина од веб-страници или музика и
видеозаписи додека се тие пуштени.
• Пиш. на екр.: Снимање слика на екранот и нејзино уредување.
• Прозорец за пенкало: Активирајте повеќе апликации во одредени површини на
екранот.
Стартување апликации во избраната област
Допрете на Прозорец за пенкало во аеронаредбите. Повлечете линија околу некоја област,
а потоа одберете апликација. Апликацијата се активира во областа на нацртаното.
За да ја минимизирате апликацијата, допрете
како подвижни икони.
. Минимизираните апликации се прикажани
За да ја максимизирате апликацијата, допрете на
За да ги затворите апликациите, допрете
.
30
.
Основни информации
Отворање на достапните опции
Одредени ставки имаат контекстуални менија со коишто покажувачот на S Pen светка.
Воздушен преглед
Користете ја оваа одлика за да вршите разни функции додека го држите S Pen блиску над
екранот.
→ Нагодувања → КОНТРОЛИ → S Pen → Воздушен
На почетниот екран, допрете
преглед, и потоа повлечете го копчето Воздушен преглед надесно.
Насочете го S Pen на некоја ставка за да ја прегледате содржината или да ги видите
информациите во појавен прозорец.
Може да лизгате низ панелите или списоците ако го движите покажувачот на S Пенкалото
кон некој од рабовите на екранот (горе/долу/лево/десно).
31
Основни информации
Известувања
Иконите за известување се прикажуваат на статусната лента горе на екранот за да
сигнализираат за нови пораки, пропуштени повици, настани од календарот, статус на уредот
и др. Повлечете ја надолу статусната лента за да се отвори. Листајте низ списокот за преглед
на дополнителни известувања. За да го затворите панелот за известување, повлечете ја
нагоре лентата што е на дното од приказот.
Од панелот за известување , може да ги прегледувате тековните поставки на уредот.
Повлечете ја надолу статусната лента и допрете на
за да ги користите следниве опции:
• Wi-Fi: Активирајте ја или деактивирајте ја одликата Wi-Fi.
• Локација: Активирајте ја или деактивирајте ја одликата за GPS.
• Звук: Активирајте го или деактивирајте го тивкиот режим. Можете да го наместите
уредот да вибрира или да ги исклучува сите звуци во тивок режим.
• Вртење екран: Дозволете или спречете приказот да се ротира кога го вртите уредот.
• Bluetooth: Активирајте ја или деактивирајте ја одликата Bluetooth.
• Повеќе прозорци: Поставете уредот да го користи Мултипрозорецот.
• Screen Mirroring: Активирајте ја или деактивирајте ја одликата за рефлексија на екранот.
• Синхрон.: Активирајте ја или деактивирајте ја автоматската синхронизација на
апликациите.
• Реж. за читање: Активирајте го или деактивирајте го режимот за читање. Во режим за
читање, уредот помага во заштита на Вашите очи кога читате ноќе. За да изберете со кои
апликации ќе се користи, допрете Нагодувања → УРЕД → Екран → Режим за читање.
• Паметно мирув.: Активирајте ја или деактивирајте ја одликата за паметно мирување.
• Паметна пауза: Активирајте ја или деактивирајте ја одликата за паметно мирување.
• Штедење енергија: Активирајте го или деактивирајте го режимот за штедење енергија.
• Режим за летало: Активирајте го или деактивирајте го режимот за летање.
• Воздушен преглед: Активирајте ја или деактивирајте ја одликата воздушен преглед.
Достапните опции може да се разликуваат во зависност од регионот или операторот.
За да ги прераспоредите опциите во панелот за известувања, отворете го панелот за
→ , допрете и задржете ставка и потоа одвлечете ја на друга
известувања, допрете
локација.
32
Основни информации
Почетен екран
Почетниот екран е почетната точка за пристап до сите одлики на уредот. На него се
прикажани икони за индикатор, виџети, кратенки до апликации и др.
Почетниот екран има повеќе прозорци. За преглед на други панели, лизгајте налево или
надесно.
Прераспоредување ставки
Додавање ставки
Задржете допрено една апликација или папка од екранот со апликации, и потоа одвлечете
го во почетниот екран.
За да додадете виџети, допрете и задржете една празна област на почетниот екран, допрете
Виџети, допрете и задржете еден виџет и потоа одвлечете го на почетниот екран.
Преместување ставка
Допрете и задржете ставка и одвлечете ја на нова локација. За преместување во друг панел,
влечете ја кон страната на приказот.
Отстранување ставка
Допрете и задржете ставка, и потоа одвлечете ја до корпата за отпадоци што се појавува
на горниот дел од почетниот екран. Кога корпата за отпадоци ќе стане црвена, отпуштете ја
ставката.
33
Основни информации
Прераспоредување панели
Додавање нов панел
Штипнете на екранот и допрете на
.
Преместување панел
Штипнете на екранот, задржете допрено преглед на панел и потоа одвлечете го до нова
локација.
Отстранување панел
Штипнете на екранот, допрете и држете на панел со преглед и потоа одвлечете го до корпата
за отпадоци горе на екранот.
Поставување заднина
Поставување слика или фотографија, запамтена во уредот, како заднина на Основниот екран
или на заклучениот екран.
1 На Основниот екран, допрете и држете на празно место и потоа допрете на Заднини.
Алтернативно, на екранот со апликации, допрете Нагодувања → УРЕД → Заднина.
2 Изберете екран на кој ќе ја измените или на кој ќе ја примените заднината.
3 Лизгајте лево или десно и изберете од слики прикажани во долниот дел на екранот.
За да изберете фотографии кои сте ги сликале со камерата на уредот или други слики,
допрете Од Галерија.
4 Допрете ПОСТАВЕНО КАКО ЗАДНИНА или ГОТОВО.
Користење виџети
Виџетите се мали апликации кои обезбедуваат лесни функции и информации на Вашиот
почетен екран. За да ги користите, додајте виџети од панелот со виџети на почетниот екран.
• Некои виџети се поврзуваат со интернет-услуги. Користењето виџети од Интернет
може да предизвика дополнителни трошоци.
• Достапните виџети може да се разликуваат зависно од регионот или операторот.
34
Основни информации
Додавање виџети на почетниот екран
На основниот екран, допрете и држете на празно место, допрете на Виџети. Влечете лево
или десно на панелот со виџети, и потоа допрете и задржете виџет за да го додадете на
почетниот екран. Ставете го на саканата локација, сменете ја големината со влечење на
рамката ако е потребно, а потоа допрете каде било на екранот за да ја зачувате локацијата
на графичката контрола.
Екран со апликации
Екранот со апликации прикажува икони за сите апликации, вклучувајќи ги
новоинсталираните.
На почетниот екран, допрете
за да се отвори екранот со апликации.
За преглед на други панели, лизгајте налево или надесно.
Прераспоредување апликации
→ Измени, задржете допрено апликација, и потоа одвлечете ја до нова
Допрете
локација. За преместување во друг панел, влечете ја кон страната на приказот.
Организирање папки
Ставете ги сродните апликации во посебна папка за полесна работа.
→ Измени, задржете допрено апликација, и потоа одвлечете ја до Направи
Допрете
папка. Внесете име на папката и потоа допрете Гот. Ставете ги апликациите во новата папка
со влечење и потоа допрете СОЧУВАЈ за да го зачувате распоредот.
Прераспоредување панели
Штипнете на екранот, задржете допрено преглед на панел и потоа одвлечете го до нова
локација.
Инсталирање апликации
Користете ги продавниците за апликации, како што е Galaxy Apps, за преземање и
инсталирање апликации.
35
Основни информации
Деинсталирање апликации
→ Одинсталирај/исклучи апликации и потоа изберете ја апликацијата што
Допрете
сакате да ја деинсталирате.
Основните апликации што доаѓаат со уредот не можат да се деинсталираат.
Оневозможување на апликации
→ Одинсталирај/исклучи апликации и потоа изберете ја апликацијата што
Допрете на
сакате да ја оневозможите.
→
За да овозможите одредени апликации, на екранот со апликации допрете на
Прикажи исклучени апликации, одберете ги апликациите и потоа допрете на ГОТОВО.
• Преземените апликации и некои зададени апликации кои се испорачуваат со
уредот не можат да се оневозможат.
• Кога ја користите оваа одлика, оневозможените апликации исчезнуваат од
екранот со апликации, но сè уште се чуваат во уредот.
Користење апликации
Овој уред може да работи со многу различни видови апликации од медиумски до интернетапликации.
Отворање апликација
На почетниот екран или екранот со апликации изберете икона на апликација за да ја
отворите.
Одредени апликации се групирани во папки. Допрете папка, а потоа допрете на
апликација за да ја отворите.
Отворање неодамна користени апликации
Држете го притиснато копчето Дома за да се отвори список со неодамнешни апликации.
Изберете икона на апликација за да се отвори.
36
Основни информации
Затворање апликација
Затворете ги апликациите што не се користат за заштита на енергијата на батеријата и за
одржување на перформансите на уредот.
Притиснете и задржете го копчето Дома, допрете Уред. на зад. и потоа допрете КРАЈ
веднаш до апликацијата за да ја затворите. За да ги затворите сите активни апликации,
допрете ЗАВРШИ СÈ. Или, притиснете и држете го копчето Дома и потоа допрете Затвори
ги сите.
Помош
Пристапете до информации за помош за да научите како да го користите уредот и
апликациите, или да конфигурирате важни нагодувања.
Допрете Помош на екранот со апликации. Изберете категорија за да видите совети.
За подредување на категориите по азбучен ред, допрете
За пребарување клучни зборови, допрете
→ Подреди според име.
.
Внесување текст
Користете ја тастатурата Samsung или одликата за говорен влез за внесување текст.
Внесувањето текст не поддржува одредени јазици. За внесување текст, треба да го
измените работниот јазик на еден од поддржаните јазици.
Промена на видот на тастатура
Допрете на кое било текстуално поле, отворете го панелот за известување, допрете
Изберете тастатура и потоа изберете го видот на тастатура што ќе се користи.
Префрлете во ракописен
режим.
Избришете го претходниот
знак.
Започнете нов ред.
Внесувајте големи букви.
Внесувајте големи букви.
Внесете интерпункциски
знаци.
Внесете празно место.
37
Основни информации
Внесување големи букви
Допрете
пред да внесете знак. За сите букви да бидат големи, допрете два пати.
Промена на видот на тастатура
Допрете и задржете
, и потоа допрете
за промена на видот на тастатура.
Можете да ја преместите тастатурата на друга локација со влечење на картичката.
Промена на јазичните тастатури
Додајте јазици на тастатурата и потоа повлечете го копчето за празно место налево или
надесно за да ги менувате јазиците на тастатурата.
Ракопис
Допрете
и потоа напиште збор со прст или со S пенкало. Предложените зборови се
прикажуваат како знаци што се внесуваат. Изберете предложен збор.
Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од операторот.
38
Основни информации
Директен внес со пенкало
Отворете го екранот со апликации, допрете Нагодувања → КОНТРОЛИ → S Pen →
Директен внес со пенк., и потоа повлечете го копчето Директен внес со пенк. надесно.
Додека лебдите со S Pen врз полето со текст, се појавува иконата
во аголот горе лево на
полето со текст. Допрете
за да пишувате со S Pen. За да направите едноставни поправки,
да го смените јазикот за запис или да внесете празно место помеѓу знаците, допрете го секој
алат за поправка прикажан на подлошката за пишување.
Кога оваа одлика ќе се овозможи, може да го сторите следново:
• Да испратите рачно напишана порака.
• Да го поставите алармот само со пишување на броевите.
• Да прелистувате Интернет со пишување на интернет-адресата.
Внесување текст преку говор
Активирајте ја одликата за зборување и потоа зборувајте во микрофонот. Уредот го
прикажува тоа што Вие го зборувате.
За да го промените јазикот или да додадете јазици за гласовното препознавање, допрете на
.
Копирање и пресликување
Допрете и задржете текст, влечете го или за да изберете повеќе или помалку текст, и
потоа допрете Копирај за копирање или Исечи за отсекување. Избраниот текст се копира во
посредната меморија.
За да го пресликате во поле за внесување текст, задржете допрено на точката каде што треба
да се вметне и потоа притиснете Пресликај.
39
Основни информации
Поврзување со Wi-Fi мрежа
Поврзете го уредот со мрежа Wi-Fi за да користите Интернет или да споделувате медиумски
фајлови со други уреди. (стр. 104)
Вклучување и исклучување Wi-Fi
Отворете го панелот за известување и потоа допрете Wi-Fi за вклучување или исклучување.
• Вашиот уред користи нехармонизирана фреквенција и е наменет за употреба
во сите европски држави. WLAN може се користи во ЕУ без ограничувања за
затворени простории, но не може да се користи на отворен простор.
• Исклучете го Wi-Fi за да ја заштедите енергијата на батеријата кога не го
користите.
Приклучување на мрежи Wi-Fi
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → КОНЕКЦИИ → Wi-Fi и потоа повлечете
го копчето Wi-Fi надесно.
Изберете мрежа од списокот пронајдени мрежи Wi-Fi, внесете лозинка ако е потребно, и
потоа допрете ПОВРЗИ. Мрежите за кои е неопходна лозинка се прикажуваат со заклучена
икона. Откако уредот ќе се поврзе на мрежа Wi-Fi, уредот автоматски ќе се поврзува на
истата секогаш кога е достапна.
Додавање Wi-Fi мрежи
Ако посакуваната мрежа не се појави во списокот со мрежи, допрете Додај мрежа Wi-Fi
на дното од списокот со мрежи. Внесете го името на мрежата во Мрежен SSID, изберете го
типот на безбедност и внесете ја лозинката доколку мрежата не е отворена, и потоа допрете
ПОВРЗИ.
Заборавање мрежи Wi-Fi
Секоја мрежа што се користела, вклучувајќи ја тековната мрежа, може да се заборави така
што уредот нема автоматски да се поврзува на неа. Изберете ја мрежата од списокот со
мрежи и потоа допрете ЗАБОРАВИ.
40
Основни информации
Поставување сметки
За апликациите на Google, како што е Play Store, потребна е сметка Google, а за Galaxy Apps
потребна е сметка Samsung. Креирајте сметки Google и Samsung за да го имате најдоброто
искуство со уредот.
Додавање сметки
Следете ги упатствата што се појавуваат кога ќе се отвори апликацијата на Google без
најавување за да се постави сметка на Google.
За да се најавите или да креирате сметка на Google, на екранот со апликации, допрете
Нагодувања → ОПШТО → Сметки → Додај сметка → Google. Потоа, следете ги
упатствата на екранот за комплетирање на поставувањето сметка. Можат да се користат
повеќе од една сметка на Google на уредот.
Исто така, поставете и сметка на Samsung.
Отстранување сметки
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → ОПШТО → Сметки, изберете име на
→
сметка под Сметки, изберете ја сметката што треба да се отстрани, и потоа допрете
Избриши сметка.
Поставување кориснички профили
Се поставуваат кориснички профили и потоа се избира еден од нив при отклучување на
уредот за користење на персонализираните поставки. Со поставување повеќе кориснички
профили, повеќе корисници можат да го делат уредот без да влијаат на личните поставки на
другите, како сметките за е-пошта, сликите на заднината и друго.
→ Нагодувања → ОПШТО → Корисници → Додај
На Основниот екран, допрете на
корисник или профил и потоа следете ги инструкциите на екранот за да поставите нов
кориснички профил. За да пристапите на уредот со кориснички профил, изберете профил од
горниот десен агол на заклучениот екран.
41
Основни информации
Префрлување фајлови
Пренесувајте аудио-записи, видео-записи, слики и други видови фајлови од уредот на
компјутер или обратно.
Поврзување со Samsung Kies
Samsung Kies е компјутерска апликација која управува со мултимедијалните содржини и
личните податоци со уредите Samsung. Преземете ја најновата Samsung Kies од интернетстраницата на Samsung.
1 Поврзете го уредот со компјутер со USB-кабел.
Samsung Kies автоматски се стартува на компјутерот. Ако Samsung Kies не стартува
автоматски, кликнете двојно на иконата на Samsung Kies на Вашиот компјутер.
2 Префрлајте фајлови помеѓу Вашиот уред и компјутерот.
Повеќе информации за помош побарајте во информациите за Samsung Kies.
Поврзување со Windows Media Player
Осигурете дека Windows Media Player е инсталиран на компјутерот.
1 Поврзете го уредот со компјутер со USB-кабел.
2 Отворете го Windows Media Player и синхронизирајте музички фајлови.
Поврзување како медиумски уред
1 Поврзете го уредот со компјутер со USB-кабел.
2 Отворете го панелот за известување и потоа допрете Поврзано како медиумски уред
→ Медиумски уред (MTP).
Допрете Камера (PTP) ако Вашиот компјутер не поддржува Media Transfer Protocol
(MTP) или нема инсталирано соодветни драјвери.
3 Префрлајте фајлови помеѓу Вашиот уред и компјутерот.
42
Основни информации
Обезбедување на уредот
Спречете другите да не ги користат или да не пристапуваат до личните податоци и
информации складирани на уредот со користење на одликите за безбедност. При
отклучување, уредот бара код за отклучување.
Поставување потпис
На екранот со апликации допрете Нагодувања → УРЕД → Заклучување на екранот →
Заклучување на екранот → Потпис.
Исцртајте го својот потпис со S пенкалото, потоа исцртајте го уште двапати за да го
потврдите. Поставете резервен ПИН за отклучување или шема за отклучување на екранот
кога ќе го заборавите потписот.
Кога го отклучувате уредот, внимавајте да се потпишувате на ист начин, на пример
аголот на пишување, како кога го регистриравте потписот.
Поставување шара
На екранот со апликации допрете Нагодувања → УРЕД → Заклучување на екранот →
Заклучување на екранот → Шара.
Нацртајте шара со поврзување четири или повеќе точки и потоа повторно нацртајте ја
шарата за потврда. Поставете заштитен PIN за отклучување за да го отклучите екранот кога
ќе ја заборавите шарата.
43
Основни информации
Поставување PIN
На екранот со апликации допрете Нагодувања → УРЕД → Заклучување на екранот →
Заклучување на екранот → PIN.
Внесете најмалку четири броја и потоа повторно внесете ја лозинката за верификација.
Поставување лозинка
На екранот со апликации допрете Нагодувања → УРЕД → Заклучување на екранот →
Заклучување на екранот → Лозинка.
Внесете најмалку четири знака вклучувајќи броеви и симболи, и потоа повторно внесете ја
лозинката за верификација.
Отклучување на уредот
Вклучете го екранот со притискање на копчето за вклучување/ресетирање/исклучување или
копчето Дома, и внесете го кодот за отклучување.
Доколку го заборавите кодот за отклучување, однесете го уредот во сервисен центар
на Samsung за негово ресетирање.
44
Основни информации
Надградба на уредот
Уредот може да се надгради со најновиот софтвер.
Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од операторот.
Надградба со Samsung Kies
Стартувајте го Samsung Kies и поврзете го уредот со компјутерот. Samsung Kies автоматски
го препознава уредот и прикажува достапни ажурирања во рамката за дијалог доколку
има такви. Кликнете го копчето за ажурирање во рамката за дијалог за да започне
надградувањето. Видете во информациите за помош за Samsung Kies за детали за
надградбата.
• Не исклучувајте го компјутерот и не откачувајте го USB-кабелот додека уредот се
надградува.
• Додека уредот се надградува, не поврзувајте други медиумски уреди на
компјутерот. Во спротивно може да дојде до пречки во процесот на ажурирање.
Безжична надградба
Овој уред може директно да се надгради со најновиот софтвер со фирмвер-сервисот FOTA
(фирмвер безжична надградба).
На екранот со апликации допрете Нагодувања → ОПШТО → За уредот → Софтверски
ажурирања → Ажурирај сега.
45
Комуникација
Именик
Користете ја оваа апликација за управување со контакти, вклучувајќи телефонски броеви,
адреси на е-пошти и др.
Допрете Именик на екранот со апликации.
Управување со контакти
Допрете ИМЕНИК.
Креирање контакт
Допрете
и внесете информации за контактот.
• : Додајте слика.
• /
: Додајте или избришете поле за контакт.
Менување контакт
Изберете контакт за изменување и потоа допрете
Бришење контакт
Допрете
→ Избриши контакти.
46
.
Комуникација
Пребарување контакти
Допрете ИМЕНИК.
Користете еден од следниве методи за пребарување:
• Лизгајте нагоре или надолу во списокот со контакти.
• Употребете го индексот од лево во списокот со контакти за брзо листање со влечење
прст долж индексот.
• Допрете го полето за пребарување на врвот од списокот со контакти и внесете
критериуми за пребарување.
Штом се избере контакт, преземете едно од следниве дејства:
• : Додајте во омилени контакти.
• : Составете е-порака.
Прикажување контакти
Допрете ИМЕНИК.
Зададено, уредот ги покажува сите зачувани контакти.
→ Опции → Контакти за прикажување и потоа изберете локација каде да се
Допрете
зачуваат контактите.
Префрлување контакти
Допрете ИМЕНИК.
Префрлување контакти на Google
Допрете на
→ Премести контакти на уредот на → Google.
Контактите префрлени на Google Contacts се појавуваат со
во списокот со контакти.
Префрлување контакти на Samsung
Допрете на
→ Премести контакти на уредот на → Samsung Account.
Контактите префрлени на Samsung Contacts се појавуваат со
47
во списокот со контакти.
Комуникација
Увезување и извезување контакти
Допрете ИМЕНИК.
Увезување контакти
Допрете на
→ Опции → Увези/Извези контакти и потоа изберете опција за увезување.
Извезување контакти
Допрете на
извезување.
→ Опции → Увези/Извези контакти и потоа изберете опција за
Споделување контакти
→ Избери, изберете контакти, допрете
Допрете
споделување.
и потоа изберете метод за
Омилени контакти
Допрете ОМИЛЕНИ.
Допрете
и потоа преземете едно од следниве дејства:
• Отстрани од Омилени: Отстранете контакти од омилените.
• Помош: Пристапете до информациите за помош во врска со употребата на контактите.
Групи контакти
Допрете ГРУПИ.
Додавање контакти во група
Изберете група и потоа допрете
допрете ГОТОВО.
→ Додај член. Изберете контакти за додавање и потоа
48
Комуникација
Управување со групи
Допрете
и потоа преземете едно од следниве дејства:
• Измени група: Сменете ги поставките за групи.
• Избриши од групата: Отстранете членови од групата.
• Прати е-пошта: Испратете е-пошта до членовите во групата.
• Смени редослед: Задржете допрено веднаш до името на групата, повлечете го
нагоре или надолу во друга позиција, и потоа допрете ГОТОВО.
• Помош: Пристапете до информациите за помош во врска со употребата на контактите.
Бришење групи
→ Избриши групи, изберете групи додадени од корисникот и потоа допрете
Допрете
ГОТОВО. Основните групи не можат да се избришат.
Испраќање е-пошта до членови во група
Изберете група, допрете
→ Прати е-пошта, изберете членови и потоа допрете ГОТОВО.
Визит-картичка
Допрете ИМЕНИК.
Креирајте визит-картичка и пратете ја на други.
Допрете Постави профил, внесете детали како што се телефонски број, адреса на е-пошта
и поштенска адреса, и потоа допрете СОЧУВАЈ. Ако информациите за корисникот биле
зачувани кога сте го поставувале уредот, изберете ја визит-картичката во Мене, и потоа
допрете
за изменување.
Допрете на
→ Сподели картичка преку и потоа одберете го начинот на споделување.
49
Комуникација
Е-пошта
Користете ја оваа апликација за праќање или преглед на е-пораки.
Допрете Е-пошта на екранот со апликации.
Поставување сметка на е-пошта
Поставете сметка на е-пошта кога отворате Е-пошта првпат.
Внесете ги адресата на е-пошта и лозинката. Допрете СЛЕДНО за лична сметка на е-пошта,
како што е Google Mail, или допрете РАЧНО ПОСТ. за службена сметка на е-пошта. Потоа,
следете ги упатствата на екранот за да го комплетирате поставувањето.
За поставување друга е-пошта, допрете
→ Опции → Додај сметка.
Праќање пораки
Допрете ја сметката на е-поштата што ќе се користи и потоа допрете
екранот. Внесете приматели, наслов и порака, и потоа допрете .
на горниот дел од
Допрете
за да додадете примател од списокот со контакти.
Допрете
за да прикачите слики, видео-записи, контакти, белешки, настани и др.
Допрете →
пораката.
за вметнување слики, настани, контакти и локациски информации и др. во
Праќање закажани пораки
→ Праќање распоред. Штиклирајте го Праќање
Додека пишувате порака, допрете
распоред, поставете ги времето и датумот и потоа допрете ГОТОВО. Уредот ќе ја прати
пораката во назначените време и датум.
• Ако уредот се исклучи во закажаното време, не е поврзан на мрежа или мрежата
е нестабилна, пораката нема да биде пратена.
• Оваа одлика се заснова на времето и датумот што се поставени на уредот.
Времето и датумот можат да бидат неточни ако се движите низ временските зони
и мрежата не ја ажурира информацијата.
50
Комуникација
Читање пораки
Изберете сметка на е-пошта што ќе се користи и ќе се вчитуваат новите пораки. За рачно
вчитување нови пораки, допрете .
Допрете порака за да ја прочитате.
Составете порака.
Одговорете на пораката.
Препратете ја пораката.
Избришете ја пораката.
Додајте ја оваа адреса на
е-пошта во списокот со
контакти.
Означете ја пораката како
потсетник.
Отворете прилози.
Допрете ја картичката со прилогот за да ги отворите прилозите и потоа допрете СОЧУВАЈ за
да го зачувате.
Gmail
Користете ја оваа апликација за брзо и директно пристапување до услугата Google Mail.
Допрете Gmail на екранот со апликации.
• Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или
операторот.
• Оваа апликација може да биде означена поинаку во зависност од регионот или
операторот.
51
Комуникација
Праќање пораки
Во кое било поштенско сандаче, допрете
допрете .
, внесете приматели, наслов и порака, и потоа
Допрете на
за да додадете повеќе приматели.
Допрете на
→ Attach file за да приложите слики, видеа, музика и друго.
Допрете → Save draft за да ја зачувате пораката за праќање подоцна.
Допрете → Discard за да почнете одново.
Допрете → Settings за да ги смените поставките на Google Mail.
Допрете на → Help & feedback за да пристапите до информации за помош за Google Mail
или за да дадете свое мислење за развој на апликацијата.
Читање пораки
Чувајте ја пораката за
долгорочно складирање.
За пребарување порака.
Избришете ја пораката.
Означете ја пораката како
потсетник.
Прегледајте прилог.
Одговарање на сите
приматели или печатење
на пораката.
Препраќање порака до
другите.
Составете порака.
Одговорете на пораката.
Ознаки
Google Mail не користи фактички папки, туку наместо нив користи ознаки. Кога Google Mail
стартува, ќе се прикаже порака означена со Влезно сандаче.
За да додадете ознака на порака, изберете ја пораката, допрете
изберете ја ознаката што сакате да ја доделите.
52
→ Change labels и потоа
Комуникација
Hangouts
Користете ја оваа апликација за разговор со другите.
Допрете Hangouts на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Изберете пријател од листата со пријатели, или внесете податоци за пребарување и изберете
пријател од резултатите за да започнете разговор.
Google+
Користете ја оваа апликација за да останете поврзани со луѓето преку социјалната мрежа на
Google.
Допрете Google+ на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Допрете Home за промена на категоријата, и потоа лизгајте нагоре или надолу за да ги
видите објавите од Вашите кругови.
Photos
Користете ја оваа апликација за прегледување и споделување слики или видеа преку
сервисите на социјалната мрежа на Google.
Допрете Photos на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Twitter
Користете ја оваа апликација за да пристапите до сајтот на социјалната мрежа Twitter и да
бидете во контакт со луѓето.
Допрете Twitter на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
53
Интернет и мрежа
Интернет
Користете ја оваа апликација за пребарување на Интернет.
Допрете Интернет на екранот со апликации.
Прегледување интернет-страници
Допрете го полето за адреса, внесете ја интернет-адресата и потоа допрете Оди.
Допрете на
за пристап до дополнителните опции при прегледување интернет-страници.
Отворање нова страница
Допрете
.
За да одите на друга интернет-страница, листајте лево или десно во полето со наслови и
допрете на насловот што сакате да го изберете.
Пребарување на Интернет преку говор
→ , кажете клучен збор и потоа изберете еден од
Допрете го полето за адреса, допрете
предложените клучни зборови што се појавуваат.
Сочувани адреси
За да ја сочувате адресата на тековната интернет-страница, допрете ОМИЛ. СТР. → ДОДАЈ.
За да отворите сочувана страница, допрете ОМИЛ. СТР. и потоа изберете една.
Историја
Допрете ОМИЛ. СТР. → БЕЛЕЖНИК за да отворите интернет-страница од списокот со
→
неодамна посетени интернет-страници. За да ја избришете историјата, допрете
Избриши историја.
54
Интернет и мрежа
Сочувани страници
За преглед на сочуваните интернет-страници, допрете ОМИЛ. СТР. → СОЧУВАНИ
СТРАНИЦИ.
Линкови
Задржете допрено линк на интернет-страницата за да го отворите во нова страница, да го
сочувате или да го копирате.
Споделување интернет-страници
За да споделите адреса на интернет-страница со другите, допрете
→ Сподели.
За да споделите дел од интернет-страница, задржете го допрено саканиот текст и потоа
допрете Сподели.
Chrome
Користете ја оваа апликација за пребарување информации и прелистување интернетстраници.
Допрете Chrome на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Прегледување интернет-страници
Допрете го полето за адреса, и потоа внесете интернет-адреса или критериуми за
пребарување.
Отворање нова страница
Допрете
→ New tab.
За да одите на друга интернет-страница, листајте лево или десно во полето со наслови и
допрете на насловот што сакате да го изберете.
Сочувани адреси
Допрете
за да ја обележите тековната интернет-страница, внесете детали, како што се име
и интернет-адреса и потоа допрете Save.
За да отворите сочувана страница, допрете
→ Bookmarks и потоа изберете една.
55
Интернет и мрежа
Пребарување на Интернет преку говор
Допрете , кажете клучен збор и потоа изберете еден од предложените клучни зборови што
ќе се појават.
Синхронизирање со други уреди
Синхронизирајте отворени картички и сочувани страници со Chrome на друг уред кога сте
најавени со истата сметка на Google.
→ Recent tabs за да ги видите омилените страници на другите уреди. Изберете
Допрете
интернет-страница за да пристапите до неа.
Допрете
→ Bookmarks за да ги видите маркерите.
Bluetooth
Bluetooth креира директна безжична врска помеѓу два уреда на кратки растојанија.
Користете Bluetooth за разменување податоци или медиумски фајлови со други уреди.
• Samsung не е одговорен за загуба, пресретнување или злоупотреба на податоци
што се испратени или примени преку одликата Bluetooth.
• Секогаш уверете се дека споделувате и примате податоци од уреди на коишто
им верувате и коишто се соодветно обезбедени. Доколку постојат пречки помеѓу
уредите, досегот на брановите може да се намали.
• Некои уреди, особено тие што не се тестирани или одобрени од Bluetooth SIG,
може да бидат некомпатибилни со Вашиот уред.
• Не користете ја одликата Bluetooth за нелегални намени (на пример, правење
пиратски копии на фајлови или незаконско прислушување комуникации за
комерцијални потреби).
Samsung не е одговорен за последиците од незаконското користење на одликата
Bluetooth.
За да активирате Bluetooth, на екранот со апликации, допрете Нагодувања → КОНЕКЦИИ
→ Bluetooth и потоа повлечете го копчето Bluetooth надесно.
56
Интернет и мрежа
Спојување со други уреди со Bluetooth
На екранот со апликации допрете Нагодувања → КОНЕКЦИИ → Bluetooth → СКЕНИРАЈ
и пронајдените уреди ќе се прикажат. Изберете го уредот со кој сакате да се споите и потоа
прифатете ја автоматски-генерираната лозинка на двата уреда за потврда.
Примање и праќање податоци
Многу апликации поддржуваат пренос на податоци преку Bluetooth. Пример за тоа е
Галерија. Отворете Галерија, изберете слика, допрете → Bluetooth и потоа изберете
еден од уредите со Bluetooth. Потоа, прифатете го барањето за авторизација за Bluetooth
на другиот уред за да ја примите сликата. Кога друг уред Ви праќа податоци, прифатете
го барањето за авторизација преку Bluetooth што го поставил другиот уред. Примените
датотеки се зачувуваат во папката Download. Ако се прими контакт, тој автоматски се додава
во списокот со контакти.
Screen Mirroring
Користете ја оваа одлика за да го поврзете Вашиот уред на голем екран со приклучок за
AllShare Cast или HomeSync уред, и потоа споделувајте ги Вашите содржини. Исто така,
можете да ја користите оваа одлика со други уреди што ја поддржуваат одликата Wi-Fi
Miracast.
• Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од
операторот.
• Уредите со овозможен Miracast кои не поддржуваат HDCP може да не бидат
компатибилни со оваа одлика.
• Емитувањето на некои фајлови може да е со прекини во зависност од мрежната
конекција.
• За да заштедите енергија, деактивирајте ја оваа одлика кога не е во употреба.
• Ако зададете опсег на фреквенција за Wi-Fi, приклучокот за AllShare Cast или
HomeSync уредите може да не бидат откриени или поврзани.
• Ако емитувате видео-записи или игри на телевизор, изберете соодветен ТВ режим
за да добиете најдобро искуство.
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → КОНЕКЦИИ → Screen Mirroring.
Изберете уред, отворете или емитувајте фајл и потоа контролирајте го емитувањето со
копчињата на Вашиот уред. За да се поврзете со уред со користење PIN, допрете го и
задржете го името на уредот и внесете го PIN-от.
57
Интернет и мрежа
Samsung Link
Користете ја оваа апликација за да пуштате содржини зачувани на уреди кои се лоцирани на
друго место или кај сервисите за веб-складирање преку Интернет. Може да репродуцирате
и испратите мултимедијални датотеки од уредот до друг уред или на услуга за складирање на
веб.
За користење на оваа апликација, морате да се најавите на сметката на Samsung и да
регистрирате два или повеќе уреда. Методите за регистрација може да се разликуваат
зависно од видот на уредот.
Допрете Samsung Link на екранот со апликации.
За да активирате Samsung Link, треба да ја преземете и инсталирате апликацијата. Допрете
на Инстал. и следете ги упатствата на екранот.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Group Play
Искористете ја оваа апликација за да уживате во моменти со Вашите пријатели преку
споделување и пуштање содржини. Креирајте или приклучете се на сесија на Group Play, а
потоа споделувајте содржини, како слики или музика.
Допрете Group Play на екранот со апликации.
За да активирате Group Play, треба да ја преземете и да ја инсталирате апликацијата.
Допрете на Инсталирај и следете ги упатствата на екранот.
• Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или
операторот.
• Додека ја користите оваа апликација немате пристап до Интернет.
58
Интернет и мрежа
Peel Smart Remote
Користете ја оваа апликација за да го користите уредот како далечински управувач за
телевизори и системи за забава.
Допрете Peel Smart Remote на екранот со апликации.
Прво морате да го поврзете уредот со мрежа во Wi-Fi и да обезбедите дека портата за
инфрацрвени зраци е насочена кон телевизорот.
Поставување на уредот како далечински управувач за
телевизори
Допрете на Choose Your Country or Region, изберете земја или регион и потоа следете ги
упатствата на екранот за да ја завршите постапката за поставување.
Допрете ја рачката на панелот долу оддесно на екранот за да го отворите панелот за
далечинскиот управувач.
Допрете
→ Add New Room за да додадете нов простор.
Прилагодување на поставките за далечинскиот управувач
Допрете
и користете ги следниве нагодувања:
• Rooms & Devices: Сменете ги поставките за поврзување.
• Edit Channels: Уредувајте ги каналите што се прикажуваат на екранот на уредот.
• Profile: Внесете го профилот на корисникот за да може Peel да ви помогне да ги најдете
најчестите избори во кои може да уживате.
• Favorite Programs: Прегледајте ги омилените програми.
• Cut Programs: Вратете ги претходно сокриените програми.
• Genres: Сокријте или сменете го редоследот на жанрите.
• Sports: Сокријте или сменете го редоследот на спортовите.
• Send Feedback: Испратете го своето мислење за развој на апликацијата.
• Notifications: Поставете го уредот да ве потсетува за разни ТВ програми кои следуваат.
• Reset Peel: Ресетирајте ги поставките за поврзувањето.
59
Медиуми
Музика
Користете ја оваа апликација за слушање музика.
Допрете Музика на екранот со апликации.
Емитување музика
Изберете музичка категорија и потоа изберете песна за емитување.
Допрете ја сликата на албумот на дното од екранот за да се отвори плеерот за музика.
Побарајте други уреди за
да го емитувате фајлот.
Прилагодете ја јачината на
тонот.
Поставете го фајлот како
Ваша омилена песна.
Променете го режимот за
повторување.
Вклучете произволен режим.
Отворете ја музичката
листа.
Скокнете на следната
песна. Задржете допрено
за брзо премотување
нанапред.
Рестартирајте ја песната
што се емитува во
моментот или скокнете на
претходната песна.
Задржете допрено за брзо
премотување наназад.
Паузирајте го или
продолжете го
емитувањето.
60
Медиуми
За слушање песни со иста јачина на звукот, допрете
Паметна јачина.
→ Опции → Дополнително →
Кога Паметна јачина е активирано, јачината на звукот може да биде повисока
отколку нивото на јачина на звук на уредот. Користете го внимателно за да избегнете
долготрајно изложување на гласни звуци со што ќе се спречи оштетување на Вашиот
слух.
Паметна јачина може да не се активира за одредени датотеки.
За поставување персонализиран звук додека слушате песни преку слушалки, допрете
→ Опции → Дополнително → Adapt Sound → Вклучено. Кога ќе ја зглолемите
јачината на звук до 14 или повисоко, опцијата за адаптирање на звукот не се применува врз
емитувањето. Ако ја намалите јачината на звукот на ниво 13 или пониско, опцијата повторно
се применува.
Поставување песна како тон на ѕвонење или тон на аларм
За да ја користите песната како тон за аларм што ја слушате во моментот, допрете на
Постави како и потоа изберете опција.
→
Креирање музички листи
Направете сопствен избор на песни.
→ Нова листа. Внесете име и допрете OK.
Допрете МУЗ. ЛИСТИ и потоа допрете
Допрете , изберете песни за додавање и потоа допрете ГОТ.
За да ја додадете песната што моментално се емитува во музичка листа, допрете
Додај во листа.
→
Емитување музика според расположение
Емитувајте музика групирана според расположение. Музичката листа автоматски се креира
од уредот.
Допрете МУЗИЧКИ ПЛОШТАД и изберете расположение. Или изберете повеќе ќелии со
влечење на прстот.
61
Медиуми
Камера
Користете ја оваа апликација за сликање фотографии или снимање видео-записи.
Користете Галерија за преглед на фотографии и видео-записи снимени со камерата на
уредот. (стр. 69)
Допрете Камера на екранот со апликации.
• Камерата автоматски се исклучува кога не се користи.
• Проверете дали е чиста леќата. Ако не е, уредот може да не работи како што треба
во одредени режими за кои се потребни високи резолуции.
Правила на однесување при користење на камерата
• Не снимајте фотографии или видео-записи од други луѓе без нивна дозвола.
• Не снимајте фотографии или видео-записи каде што е забрането со закон.
• Не снимајте фотографии или видео-записи на места каде што може да ја загрозите
приватноста на луѓето.
Фотографирање
Фотографирање
Допрете ја сликата на приказот за преглед каде што треба да се фокусира камерата. Кога
субјектот е во фокус, рамката за фокус станува зелена. Допрете
за да фотографирате.
Погледнете повеќе опции.
Префрлете се во режим на
двојна камера.
Прикажете тековен режим.
Префрлете помеѓу
предната и задната камера.
Започнете со снимање
видео-запис.
Променете го режимот за
сликање.
Прикажете фотографии и
видео-записи што сте ги
фотографирале.
Изберете од различните
достапни ефекти.
62
Медиуми
Режим за сликање
Достапни се неколку фото-ефекти.
Допрете Режим, и потоа лизгајте нагоре или надолу по екранот од неговата десна страна.
• Автоматски: Користете го ова за да дозволите камерата да го процени опкружувањето и
да го одреди идеалниот режим за фотографијата.
• Убаво лице: Направете фотографија со разведрени лица за понежни слики.
• Најдобра фотографија: Направете серија фотографии и потоа зачувајте ја најдобрата
од нив.
• Најдобро лице: Користете го ова за повеќекратни групни слики истовремено и
комбинирајте ги за да ја креирате најдобрата можна слика.
Допрете
за да сликате повеќекратни фотографии. За да добиете најдобра слика,
држете ја камерата стабилно и останете мирни додека фотографирате. Кога ќе се отвори
Галерија, допрете ја жолтата рамка на секое лице и изберете ја најдобрата поединечна
поза за субјектот. Откако ќе ја изберете позата за секое лице, допрете Сочувај за да ги
споите сликите во единствена фотографија и зачувајте ја.
• Звук и слика: Користете го ова да за направите фотографија со звук.
Допрете
за да фотографирате. Уредот ќе сними неколку секунди звук откако ќе
направи фотографија.
Додека фотографирате во овој режим, звукот се снима преку внатрешниот
микрофон.
• Драма: Користете го ова за да направите серија фотографии и да ги комбинирате за да
креирате слика што прикажува трага од движењето.
За најдобро фотографирање, следете ги овие совети. Уредот може да не фотографира
правилно во други услови за сликање.
– – Држете ја камерата стабилно и останете мирни додека фотографирате.
– – Фотографирајте објект што се движи во една насока.
– – Фотографирајте со заднини на кои нема објекти што се движат.
– – Избегнувајте да фотографирате објект и заднина со слични бои.
– – Избегнувајте фотографирање објект што е преблиску или предалеку за да се собере
во визирот, или што е предолг, како на пример автобус или воз.
63
Медиуми
• Богат тон (HDR): Користете го ова за фотографирање со подобрен сооднос на контраст.
• Гумичка: Користете го ова за бришење на движењата на објектите што се движат во
заднината.
Допрете
за да направите серија фотографии. Уредот ги брише трагите од
движењето на објектот што се движи. За да ја обновите оригиналната фотографија,
допрете Прик. подв. објекти и потоа допрете ја означената област.
За најдобро фотографирање, следете ги овие совети.
– – Држете ја камерата стабилно и останете мирни додека фотографирате.
– – Кога снимате слики од предмет и заднина коишто имаат слични бои, камерата може
да не го препознае целосното движење.
– – Кога фотографирате предмет што се движи многу бавно или многу брзо, камерата
може да не ги препознае сите движења.
– – Доколку во заднина се движат повеќе објекти, камерата може да не ги препознае
сите движења.
• Панорама: Направете фотографија составена од повеќе фотографии сложени заедно.
За најдобро фотографирање, следете ги овие совети.
– – Бавно движете ја камерата во една насока.
– – Држете го визирот на камерата во внатрешноста на рамката за водење.
– – Избегнувајте фотографирање објекти со непрепознатлива заднина, како празно небо
или чисти ѕидови.
• Спортови: Користете ја оваа опција кога сликате субјекти што се движат со голема
брзина.
Панорамски фотографии
Панорамска фотографија е слика во пејзажна ориентација што се состои од повеќе снимки.
Допрете Режим → Панорама.
Допрете
и придвижете ја камерата во една насока. Кога сината рамка ќе се порамни со
визирот, камерата автоматски прави следна слика во панорамската секвенца. За да запре
сликањето, допрете
.
Ако визирот е вон насока, уредот го запира фотографирањето.
64
Медиуми
Применување ефекти на филтер
Користете ги ефектите преку филтри за да направите единствени фотографии или видеа.
Допрете
и изберете ефект на филтер. Достапните опции зависат од режимот.
Снимање видео-записи
Снимање видео-запис
Допрете
за да снимите видео-запис. За паузирање на снимањето, допрете
запирање на снимањето, допрете .
. За
Додека снимате, користете ги следниве опции:
• За да го промените фокусот, допрете каде што сакате да се фокусирате. За да се
фокусирате на центарот од екранот, допрете .
• За да направите слика од видео-записот додека снимате, допрете
.
Режим за снимање
Допрете
→
за да го смените режимот на снимање.
• Нормално: Користете го овој режим за нормален квалитет.
• Лимит за e-пошта: Користете го овој режим за да го намалите квалитетот на снимање
за праќање преку е-пошта.
• Брзо движење: Користете го овој режим за снимање видео-запис на субјект во
движење. Уредот ќе го емитува видео-записот во забрзано движење.
65
Медиуми
Зумирање и одзумирање
Користете еден од следниве методи:
• Користете го копчето за јачина на звук за зумирање или одзумирање.
• Раздалечувајте два прста на екранот за зумирање и спојте ги брзо за одзумирање.
Ефектот на зумирање/одзумирање е достапен само кога се користи одликата за
зумирање додека снимате видео-запис.
Режим Двојна камера
Кога ќе сликате некој пејзаж со задната камера, сликата или видео-записот сликани со
предната камера се прикажуваат во вметнат прозорец, или обратно. Користете ја оваа
одлика за фотографирање прекрасни пејзажи и автопортрет, истовремено.
Допрете
за да се префрлите во режим на двојна камера. Допрете
фотографирате или
за да снимате.
за да
Допрете и држете за да ја
промените големината или
локацијата.
Изберете од различните
достапни стилови.
• Можете да снимате видео-записи во режим на двојна камера со времетраење до
5 минути во Full HD и до 10 минути во HD.
• Додека снимате видео-записи во овој режим, звукот се снима преку внатрешниот
микрофон.
66
Медиуми
Споделување слика
Допрете
→
и потоа изберете едно од следново:
• Споделување снимка: Пратете фотографија директно на друг уред преку Wi-Fi Direct.
• Другарско делење фотки: Поставете го уредот да препознава лице на некого кого сте
го означиле во фотографија и да ја му ја испрати.
• Оддалечен окулар: Поставете го уредот да управува со камерата далечински.
Далечинско управување на камерата
Поставете го уредот како визир за да управува со камерата далечински.
→
Допрете на
Direct. Допрете
визир.
→ Оддалечен окулар и потоа поврзете ги уредот и камерата со Wi-Fi
за да направите фотографија далечински користејќи го уредот како
Конфигурирање опции за камерата
→
Допрете
за да ги конфигурирате опциите за камерата. Не сите од следниве опции
се достапни во двата режима - фиксна камера и видео-камера. Достапните опции може да
се разликуваат во зависност од режимот што се користи.
• Голем.на фотографијата / Видео големина: Изберете резолуција. Користете повисока
резолуција за поголем квалитет. Но на тој начин се зафаќа поголема меморија.
• Рафално сликање: Направте серија фотографии на објекти во движење.
• Допрете за сликање: Допрете на сликата на приказот за преглед за да фотографирате.
• Откривање лица: Поставете го уредот да ги препознава лицата на луѓето и да Ви
помогне да направите фотографија со нив.
• Режими за мерење: Изберете метод за мерење. Ова утврдува како се пресметуваат
вредностите на светлината. Центрирано ја мери светлината на заднината во центарот
на приказот. Точка ја мери вредноста на светлината на конкретна локација. Матрична
снимка прави просек од целата сцена.
67
Медиуми
• ISO: Изберете вредност за ISO. Со ова се контролира чувствителноста за светлина
на камерата. Се мери во еквивалент на камера со филм. Ниските вредности се за
фиксни или силно-осветлени објекти. Високите вредности се за брзодвижечки или
слабоосветлени објекти.
• Стабилизирање видео: Активирајте го или деактивирајте го стабилизаторот.
Стабилизаторот помага во фокусирањето кога камерата се движи.
• Паметно стабил.: Поставете уредот автоматски да детектира потемни услови и да ја
прилагодува светлината на фотографијата без блицот.
• Сочувај како: Поставете уредот да ја избрише оригиналната фотографија кога
фотографирате во режим со богати нијанси.
• Ознака за локација: Прикачете локациска ознака GPS кон фотографијата. Активирајте ја
оваа одлика кога фотографирате за да креирате албуми во Албум со приказна.
• За подобрување на GPS-сигналите, избегнувајте снимање на локации каде што
сигналот може да биде попречен, како што е меѓу згради или ниски подрачја или
во лоши временски услови.
• Вашата локација може да се прикаже на Вашите фотографии кога ќе ги објавите на
Интернет. За да го избегнете тоа, деактивирајте ја поставката за GPS-ознака.
• Разгл. слики/видеа: Го поставува уредот да ги покажува фотографиите или видеата по
нивното снимање.
• Копче за јачина: Поставете го уредот да го користи копчето за јачина на тонот како
контрола за блендата или функцијата за зумирање.
• Тајмер: Користете го за одложени снимки.
• Баланс на белата: Изберете соодветен баланс на бело, така што сликите да имаат
опсег на реални бои. Овие нагодувања се дизајнирани за конкретни услови на
осветлување. Овие нагодувања се слични на опсегот за експозиција на баланс на бело
кај професионалните камери.
• Експо-зиција: Сменете ја вредноста на експозицијата. Со ова се одредува колку
светлина да прима сензорот на камерата. За слабоосветлени ситуации, користете висока
експозиција.
• Со водилки: Приказ на водилки во визирот што помагаат во креирање на
композицијата кога избирате субјекти.
68
Медиуми
• Блиц: Активирајте го или деактивирајте го блицот.
• Говорна контрола: Поставете камерата да слика фотографии со говорни команди.
• Контекстуално име на фајл: Поставување на камерата да се прикаже контекстуални
ознаки. Активирајте го ова за да користите Tag Buddy во Галерија и Албум со приказна.
• Сочувај како превртено: Превртете ја сликата за да создадете слика во огледало од
оригиналната сцена.
• Место: Изберете ја мемориската локација за складирање.
• Ресетирај: Ресетирајте ги опциите за камерата.
Кратенки
Реорганизирајте ги кратенките за лесен пристап до различните опции на камерата.
Допрете
→ Смени брзи поставки.
Допрете и задржете опција, и потоа одвлечете до отворот на горниот дел од екранот.
Другите икони може да се преместат во рамки на списокот со допирање и влечење.
Галерија
Користете ја оваа апликација за гледање слики и видео-записи.
Допрете Галерија на екранот со апликации.
Гледање слики
Со стартувањето на Галерија се прикажуваат достапните папки. Кога друга апликација,
како што е Е-пошта, зачува слика, папката Download се креира автоматски за сликата да
се зачува во неа. На истиот начин, кога се зачувува слика од екранот, автоматски се креира
папката Screenshots. Изберете папка за да се отвори.
Во папка, сликите се прикажуваат според датумот на нивното креирање. Изберете слика за
да ја погледнете на цел екран.
Лизгајте лево или десно за да ја видите следната или претходната слика.
69
Медиуми
Зумирање и одзумирање
Користете еден од следните методи за зумирање слика:
• Допрете двојно каде било за зумирање.
• Раздалечувајте два прста на кое било место каде што сакате да зумирате. Спојте ги брзо
за одзумирање или допрете го екранот двојно за враќање.
Гледање слики со користење на одликата за движења
Користете ја одликата за движења за извршување функција со конретно движење.
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → КОНТРОЛИ → Движења, повлечете го
прекинувачот за Движења надесно, а потоа вклучете го прекинувачот за секоја одлика.
За да прекинете со користење на одликата за движења, влечете го копчето Движења
налево.
Емитување видео-записи
Видео-фајловите се прикажани со иконата
гледање и допрете .
во прегледот. Изберете видео-запис за
Отсекување сегменти од видео-запис
Изберете видео и допрете на . Преместете ја почетната заграда на саканата почетна точка,
преместете ја крајната заграда на саканата крајна точка и потоа зачувајте го видео-записот.
Изменување слики
Кога гледате слика, допрете
и користете ги следниве функции:
• Омилени страници: Додај во списокот со омилени.
• Слајдови: Започнете слајд-шоу со сликите во тековната папка.
• Рамка за фотографии: Употребете го ова за да додадете рамка и забелешка кон слика.
Изменетата слика на екранот ќе се зачува во папката Photo frame.
• Пишувајте на слика: Користете го ова за да напишете на опачината на сликата. Допрете
за изменување на белешката.
70
Медиуми
• Печати: Се печати сликата со поврзување на уредот на печатач. Некои печатачи може
да не бидат компатибилни со уредот.
• Преименувај: Преименувајте го фајлот.
• Другарско делење фотки: Пратете ја сликата некому чие лице е означено на неа.
• Ротирај лево: Ротирајте во спротивен правец од стрелките на часовникот.
• Ротирај десно: Ротирајте во правец на стрелките на часовникот.
• Потсечи: Сменете ја сината рамка да се отсече и зачувајте ја сликата во неа.
• Постави како: Поставете ја сликата како заднина или како слика за контакт.
• Детали: Погледнете детали за сликата.
• Опции: Сменете ги поставките за галеријата.
Изменување слики
Кога гледате слика, допрете
и користете ги следниве функции:
• Заврти: Ротирајте ја сликата.
• Потсечи: Отсечете ја сликата.
• Боја: Прилагодете ги заситеноста или светлината на сликата.
• Ефект: Применете ефекти врз сликата.
• Налепница: Прикачете лепенки.
• Цртеж: Цртајте врз сликата.
• Рамки: Применете рамки врз сликата.
Омилени слики
Додека гледате слика, допрете
списокот со омилени.
→ Омилени страници за да ја додадете сликата во
Бришење слики
Користете еден од следниве методи:
• Во папка, допрете на
→ Изберете запис, изберете слики и потоа допрете на
• Додека гледате слика, допрете
.
71
.
Медиуми
Споделување слики
Користете еден од следниве методи:
• Во папка допрете на
→ Изберете запис, изберете слики и потоа допрете на
им ги испратите на другите или да ги споделите преку социјалните мрежи.
за да
• Кога гледате слика, допрете за да ја пратите на други или за да ја споделите преку
услугите на социјалните мрежи.
Поставување заднина
Кога гледате слика, допрете
за да ја доделите на контакт.
→ Постави како за да ја поставите сликата како заднина или
Означување лица
→ Опции → Ознаки и потоа штиклирајте Ознака за лице. Се појавува жолта
Допрете
рамка околу препознатото лице. Допрете го лицето, допрете Додај име, и потоа изберете
или додајте контакт.
Кога ознаката за лице ќе се појави на сликата, допрете ја ознаката и видете ги достапните
опции, како што е испраќање пораки.
Препознавањето лица може да не успее во зависност од аголот на лицето,
големината на лицето, бојата на кожата, изразот на лицето, условите на осветлување
или од додатоците што ги носи субјектот.
Користење на Пријателот за ознаки
→ Опции → Ознаки → Другар за ознаки и потоа повлечете го копчето
Допрете
Другар за ознаки надесно за приказ на контекстуална ознака (време, локација, датум и име
на лицето) кога отворате слика.
Организирање папки
Отворете папка за да ги организирате сликите или видеата зачувани во уредот. Може да
копирате или преместувате датотеки од една папка во друга.
Допрете
за да отворите нова папка. Внесете име за папката, допрете OK и потоа изберете
слики или видеа. Допрете и задржете избрана слика или видео, одвлечете ја во нова папка и
потоа допрете ГОТОВО. Допрете КОПИРАЈ за да копирате или ПРЕМЕСТИ за да преместите.
72
Медиуми
Албум со приказна
Користете ја оваа апликација за да креирате сопствен дигитален албум, и да ги чувате
Вашите приказни со уредно и автоматско организирање на Вашите слики.
Допрете Албум со приказна на екранот со апликации.
За да активирате Албум со приказна, треба да ја преземете и инсталирате апликацијата.
Допрете на Инсталирај и следете ги упатствата на екранот.
Видео
Користете ја оваа апликација за емитување видео-фајлови.
Допрете Видео на екранот со апликации.
Емитување видео-записи
Изберете видео-запис за емитување.
Префрлете во режим за
лебдечки екран.
Побарајте други уреди за
да го емитувате фајлот.
Прилагодете ја јачината на
тонот.
Движете се нанапред или
наназад со влечење на
лентата.
Скокнете на следниот
видео-запис. Задржете
допрено за брзо
премотување нанапред.
Поместете го контролниот
панел налево.
Поместете го контролниот
панел надесно.
Отворете ја музичката
листа.
Променете го размерот на
приказот.
Рестартирајте го
видео-записот што се
емитува во моментот или
скокнете на претходниот
видео-запис. Задржете
допрено за брзо
премотување наназад.
Паузирајте го или
продолжете го
емитувањето.
73
Медиуми
Бришење видео-записи
Допрете на
→ Избриши, изберете видеа и потоа допрете на
.
Споделување видео-записи
→ Избери, изберете видео-записи, допрете
Допрете
споделување.
, и потоа изберете метод на
Користење истакнат плеер за видео
Користете ја оваа одлика за да користите други апликации без да го затворате плеерот за
видео. Додека гледате видео-записи, допрете
за користење на истакнатиот плеер.
Раздалечувајте два прста на екранот за зголемување на плеерот или спојте ги брзо за
намалување. За преместување на плеерот, одвлечете го до друга локација.
Видео обработка
Користете ја оваа апликација за уредување видеа и за примена на разни ефекти.
Допрете Видео обработка на екранот со апликации.
За да активирате Видео обработка, треба да ја преземете и инсталирате апликацијата.
Допрете на Инстал. и следете ги упатствата на екранот.
Одредени датотеки со видеа во Галерија нема да може да се гледаат зависно од
резолуцијата на видеото и од кодекот.
74
Медиуми
YouTube
Користете ја оваа апликација за гледање видео-записи од интернет-страницата на YouTube.
Допрете YouTube на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Гледање видео-записи
Допрете
и внесете клучен збор. Изберете еден од добиените резултати од пребарувањето
за гледање видео-запис.
Допрете
за да се прикаже целиот екран.
Споделување видео-записи
Изберете го видео-записот за гледање, допрете
и изберете метод за споделување.
Поставување видео-записи
→ Поставувања →
Допрете на
потоа допрете на UPLOAD.
, изберете видео, внесете информации за видеото и
Flipboard
Користете ја оваа апликација за пристап до Вашите лични списанија.
Допрете Flipboard на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Кога ја стартувате оваа апликација првпат или сте ја рестартирале откако сте извеле
ресетирање на податоци, следете ги упатствата на екранот за да го завршите поставувањето.
Изберете насловна сторија или тема, благо лизгајте низ страниците на Flipboard и потоа
изберете напис за читање.
75
Медиуми
Businessweek+
Користете ја оваа апликација да ги добиете најновите вести за финансии, бизнис, податоци
за пазарот и повеќе.
Допрете Businessweek+ на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
NYTimes
Користете ја оваа апликација за пребарување и прелистување написи и друго.
Допрете NYTimes на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
За пребарување написи допрете на
пребарување.
и потоа внесете клучен збор во полето за
SketchBook for Galaxy
Користете ја оваа апликација за да креирате брз концепт или да ја скицирате Вашата идеја за
проект.
Отворете го екранот со апликации, допрете SketchBook for Galaxy.
Користете уметнички алатки за да нацртате и обоите дигитална уметност. Сликата се зачувува
во Галерија.
За да активирате SketchBook for Galaxy, треба да ја преземете и инсталирате апликацијата.
Допрете на Install и следете ги упатствата на екранот.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
76
Продавници за апликации
и медиуми
Play Store
Користете ја оваа апликација за купување и преземање апликации и игри што можат да
работат на уредот.
Допрете Play Store на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Инсталирање апликации
Прегледајте ги апликациите според категорија или допрете го полето за пребарување за да
пребарате според клучен збор.
Изберете апликација за да видите информации. За да ја преземете, допрете ИНСТАЛИРАЈ.
Доколку се бара плаќање за апликацијата, допрете на цената и следете ги упатствата на
екранот за да ја комплетирате постапката на купување.
Кога нова верзија ќе стане достапна за која било инсталирана апликација, ќе
се појави икона за ажурирање на горниот дел од екранот да Ве извести за
ажурирањето. Отворете го панелот за известување и допрете ја иконата за да ја
ажурирате апликацијата.
Деинсталирање апликации
Деинсталирајте апликации купени од Play Store.
→ Мои апликации, изберете апликација за бришење од списокот со
Допрете
инсталирани апликации и потоа допрете ДЕИНСТАЛИРАЈ.
77
Продавници за апликации и медиуми
Galaxy Apps
Користете ја оваа апликација за купување и преземање посветени апликации на Samsung. За
повеќе информации, посетете го apps.samsung.com.
Допрете Galaxy Apps на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Инсталирање апликации
Прелистувајте апликации според категорија. Допрете КАТЕГОРИЈА за да изберете
категорија.
За пребарување апликација, допрете ПРЕБАРАЈ на горниот дел од екранот и потоа внесете
клучен збор во полето за пребарување.
Изберете апликација за да видите информации. За да ја преземете, допрете ИНСТАЛИРАЈ.
Доколку се бара плаќање за апликацијата, допрете на цената и следете ги упатствата на
екранот за да ја комплетирате постапката на купување.
Кога нова верзија ќе стане достапна за која било инсталирана апликација, ќе
се појави икона за ажурирање на горниот дел од екранот да Ве извести за
ажурирањето. Отворете го панелот за известување и допрете ја иконата за да ја
ажурирате апликацијата.
Play Books
Користете ја оваа апликација за читање и преземање фајлови со книги.
Допрете Play Books на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
78
Продавници за апликации и медиуми
Play Movies
Користете ја оваа апликација за гледање, преземање и изнајмување филмови или
телевизиски емисии.
Допрете Play Movies на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Play Music
Користете ја оваа апликација за слушање музика од уредот или стримување музика од облакуслугата на Google.
Допрете Play Music на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Play Games
Користете ја оваа апликација за да преземете и играте игри.
Допрете Play Games на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Play Newsstand
Користете ја оваа апликација за читање најнови вести.
Допрете Play Newsstand на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
79
Алатки
S Note
Користете ја оваа апликација за да креирате белешка користејќи мултимедијални датотеки
или говорни потсетници.
Допрете S Note на екранот со апликации.
Создавање белешки
Кога ќе вклучите S Note за првпат, допрете на СЛЕДНО за да ги поставите стандардната
корица и образец. Следете ги упатствата на екранот за комплетирање на поставувањето.
Составување белешки
Креирајте белешки со збогатена содржина со додавање мултимедиумски датотеки или
говорни пораки.
Допрете
за да пишувате или цртате на екранот, или допрете
тастатурата.
за внесување текст со
Отповикајте го и повторно
извршете го последното
дејство.
Изберете ја белешката.
Зачувување на белешката.
Избришете ја белешката.
Внесете празно белешка.
Менување на начинот на
внес при цртање со S Pen и
со прст или само со S Pen.
Додајте уште една
страница на тековната
белешка.
80
Алатки
За да избришете рамка, допрете и задржете ја рамката, а потоа допрете Избриши.
Кога составувате белешка, допрете
линијата или бојата на моливот.
за промена на видот на молив, дебелината на
Зачувајте го тековното
нагодување како профил на
пенкало.
Сменете го типот на моливот.
Сменете ја дебелината на
линијата.
Додајте нова боја заснована врз
избирачот на боја.
Сменете ја бојата на моливот.
За да зголемувате или намалувате, раздалечувајте или доближувајте два прста.
За да додадете нова страница, допрете
За да избришете страница, допрете
→ Додај страна.
→ Избриши страна.
За да додадете ознака на страницата, допрете
→ Опции за стр. → Измени ознаки.
За да додадете индекс на страницата, допрете
→ Опции за стр. → Измени индекс.
За да го смените урнекот за страницата, допрете
За да ја смените заднината на страницата, допрете
За да прикажете мрежа на страницата, допрете
→ Додај урнек.
→ Опции за стр. → Смени заднина.
→ Опции за стр. → Водилки.
Употреба на алатката за бришење
Повлечената линија не се препознава како серија од точки, туку како кратки потези.
Поради тоа, можете да одберете цела линија и да ја избришете, да ја преместите или да ја
трансформирате. Сепак, може да се случи да избришете и дел од линијата што не сте сакале
да го избришете, или да не можете да избришете интензивни или преклопени линии кога ја
користите алатката за бришење.
За да ги намалите шансите за ненамерно бришење на делови, приспособете ја големината
→ .
на алатката за бришење преку допирање
За да ја избришете белешката, допрете на ИЗБРИШИ ГИ СИТЕ.
Дури и со смалена алатка за бришење може да не успеете прецизно да ја избришете
саканата област.
81
Алатки
Уредување рачно напишани белешки
Селектирајте рачно напишана белешка за да ја отсечете, поместите, да ја смените нејзината
големина или да ја трансформирате. Кога пишувате или цртате белешка допрете на
.
Потоа допрете ја белешката или нацртајте линија околу неа за да ја селектирате и уредите.
За да ја преместите белешката на друго место, селектирајте ја белешката и одвлечете ја на
новото место.
За да ја смените големината на белешката, селектирајте ја белешката и потоа влечете ја
рачката на рамката.
На селектирана белешка можете да ги користите следниве опции:
• Својства: Менување на својствата на белешката како што се формата, големината, бојата
или дебелината.
• Претвори во: Конвертирање на нацртана фигура или рачно испишана белешка во
добро уредена форма.
• Исечи: Отсекување на белешката. За да ја ставите на друго место допрете и држете на
тоа место и потоа допрете на Пресликај.
• Копирај: Копирање на белешката. За да ја ставите на друго место допрете и држете на
тоа место и потоа допрете на Пресликај.
• Избриши: Избришете ја белешката.
82
Алатки
Внесување мултимедијални датотеки
Допрете
→ Вметни за да вметнете слики, видео-записи, говорни потсетници и др.
Внесување идејна скица
→ Вметни → Цртање идеи и потоа напишете клучен збор или изберете
Допрете на
категорија за пребарување слики.
За да додадете сопствени скици во списокот, допрете
во панелот за скицирање.
→ Ново, а потоа нацртајте слика
Вметнување слика или видео со рамка
→ Вметни → Слика или Видео-запис → Сликај во нацртаната рамка или
Допрете
Снимај видео на платното.
Нацртајте рамка на белешката и потоа допрете во рамката со S Пенкалото или со прстот за
да направите фотографија или видео.
Вметнување информации од мапа
→ Вметни → Мапи, прелистувајте низ мапите или допрете на полето за
Допрете на
пребарување за да најдете локација и потоа допрете на
.
• За да ја видите локацијата на целосен екран, допрете и држете ја мапата, а потоа
допрете Отвори карта.
83
Алатки
Креирање и управување со графикони
Создавање табела
→ Вметни → Лесна табела → Табела, поставете го бројот на редови и колони
Допрете
за табелата, а потоа допрете ГОТ.
• Допрете ќелија за да внесете податоци во табелата.
• За да додадете или избришете колони, допрете
колона.
→ Додај колона или Избриши
• За да додадете или избришете редови, допрете
→ Додај ред или Избриши ред.
Создавање графикон
→ Вметни → Лесна табела, а потоа допрете вид
За да создадете графикон, допрете
графикон. Потоа, нацртајте рамки, линии или разделувачи во графиконот.
За да направите графикон од податоците во табелата, допрете и држете на табелата, допрете
на Измени табела →
и потоа изберете го типот на графиконот.
84
Алатки
Уредување графикон
Допрете и држете на графикон или табела, допрете на Измени табела и потоа користете ги
следниве опции:
• Допрете
горе лево на екранот за да го смените видот на графиконот.
• Допрете на ставка, допрете на
и потоа менувајте ги вредностите.
Достапните опции може да се разликуваат зависно од видот на графикон.
Преглед на страници со белешки
Кога гледате страници, допрете
и користете ги следниве функции:
• Избриши страна: Избришете ја страницата.
• Додај кратенка на екранот: Додајте кратенка до страницата на почетниот екран.
• Печати: Печатење на страницата со поврзување на уредот на печатач. Некои печатачи
може да не бидат компатибилни со уредот.
• Сочувај како: Зачувајте ја страницата со друго име.
• Постави како: Поставете ја страницата како заднина или како слика за контакт.
85
Алатки
Преглед на увид на страници
Повлечете је белешката надолу за да ги прегледувате страниците над белешката.
Допрете
на насловната страна на белешката за да пристапите до следните опции:
• Избриши: Избришете ја белешката.
• Сподели: Споделете ја белешката со други.
• Извези: Извезете ја белешката како слика или PDF-датотека.
• Преименувај: Преименувајте ја белешката.
• Измени насловна: Сменете ја насловната страницата на белешката.
• Додај во Омилени: Додајте ја белешката во списокот со омилени.
• Заклучи: Заклучете ја белешката за да не може да ја гледаат другите.
Уредување белешки
Допрете белешка за да ја отворите. Белешката се покажува во режим на преглед. За да ја
уредите белешката, допрете на .
Пребарување белешки
Користете ја оваа одлика за да пребарувате белешка со внесување критериум за
пребарување, како имиња, ознаки или рачно напишани зборови.
→ Пребарување, допрете го полето за пребарување горе на екранот, а потоа
Допрете
внесете критериуми за пребарување.
86
Алатки
Акциска белешка
Користете ја оваа апликација за составување потсетник напишан со рака и за брзо
извршување на некоја од корисните одлики обезбедени со Action Memo.
Со притиснато копче на S-пенкалото, допрете двапати на екранот за да активирате потсетник
за дејство.
Составување белешки
Напишете потсетник и потоа допрете на
. Кога ќе се појави менито со функциите,
изберете функција за користење на податоците од потсетникот што го напишавте.
• : Креирање контакт.
• : Испраќање е-пошта.
• : Пребарување на Интернет.
• : Барање локација.
• : Креирање задача.
Доколку сакате да користите конкретен податок од потсетникот, допрете за да го
деселектирате потсетникот и нацртајте круг околу податокот.
Пишување потсетник или
менување боја на пенкалото.
Избришете ја белешката.
Зачувување потсетник.
Цртање линија околу дадена
област.
Затворање на потсетникот.
Нагодување на големината на
подлошката за потсетник.
87
Алатки
Прелистување белешки
Прелистувајте ги минијатурните прикази на белешките со лизгање нагоре или надолу.
Допрете потсетник за да го уредите.
За да креирате потсетник, допрете на
Допрете
.
→ Пребарување за да пребарате потсетник.
За да избришете потсетници, допрете и држете на потсетниците, а потоа допрете на
За да испратите потсетници на други, допрете на
Допрете
.
→ Сподели.
→ Подреди според за да го смените режимот за преглед.
За да пристапите до информациите за помош за Action Memo, допрете на
→ Помош.
S Planner
Користете ја оваа апликација за управување со настани и задачи.
Допрете S Planner на екранот со апликации.
Креирање настани или задачи
Допрете
и потоа употребете еден од следниве методи:
• НАСТАН: Внесете настан со изборна опција за повторување.
• ЗАДАЧА: Внесете задача со изборна опција за приоритет.
За да додадете настан или задача побрзо, допрете датум за да го изберете и потоа повторно
допрете го.
88
Алатки
Внесете наслов и назначете кој календар да се користи или да се синхронизира. Потоа
допрете на ВИДИ ПОВЕЌЕ ОПЦИИ за да додадете повеќе детали, како на пример, колку
често се повторува настанот, кога има предвремено предупредување или каде се случува.
Прикачете мапа со приказ на локацијата на настанот. Внесете ја локацијата во полето
Локација, допрете веднаш до полето и потоа покажете ја точната локација со допирање и
задржување на мапата што се појавува.
Синхронизирање со Google Calendar
На екранот со апликации допрете на Нагодувања → ОПШТО → Сметки → Google под
Сметки, изберете ја сметката за Google, и потоа штиклирајте го Синхронизирај Календар.
За рачна синхронизација за ажурирање, на екранот со апликации, допрете S Planner →
→ Синхронизирај.
За да прикажете синхронизирани настани или задачи, допрете
изберете ја сметката на Google.
→ Календари, а потоа
Ракописно пишување во преглед по месеци
На екранот за преглед по месеци, допрете на
за да ја активирате оваа одлика.
Промена на видот на календарот
Изберете еден од разните видови календари вклучувајќи годишен, месечен, седмичен и
друго на горната страна од екранот.
Пребарување настани
Допрете
и потоа внесете клучен збор за пребарување.
За преглед на денешните настани, допрете ДЕНЕС на горниот дел од екранот.
Бришење настани или задачи
Допрете на
→ Избриши, одберете настани или задачи и потоа допрете на ГОТОВО.
Споделување настани
Изберете настан или задача, допрете на → Сподели преку и потоа изберете метод за
споделување.
89
Алатки
Dropbox
Користете ја оваа апликација за зачувување и споделување фајлови со другите преку
меморијата Dropbox cloud. Кога зачувувате фајлови во Dropbox, уредот автоматски се
синхронизира со интернет-серверот и со сите останати компјутери што имаат инсталирано
Dropbox.
Допрете Dropbox на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Кога првпат го стартувате Dropbox, следете ги инструкциите на екранот за да го комплетирате
поставувањето.
Штом се активира Dropbox, фотографиите и видео-записите што се снимаат со камерата на
уредот, автоматски се поставуваат на Dropbox. За да ги видите поставените фотографии или
видео-записи, допрете . За да споделувате или бришете фајлови, или да креирате албуми,
допрете
и потоа изберете фајлови.
→
→ Upload here → Photos or videos
За поставување фајлови на Dropbox, допрете
или Other files. За да отворите фајлови во Dropbox, изберете фајл.
Кога прегледувате фајлови или видео-записи, допрете
за додавање во списокот со
омилени. За да отворите фајлови во списокот со омилени, допрете .
Облак
Користете ја оваа одлика за синхронизација на фајлови или резервна копија од нагодувањата
или податоци од апликациите, со Вашата сметка за Samsung или со Dropbox.
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → ОПШТО → Облак.
Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од операторот.
Синхронизирање со сметка Samsung
Допрете ја Вашата сметка Samsung или Опции за синхр. за да ги синхронизирате фајловите.
90
Алатки
Правење резервна копија или враќање податоци
Допрете на Резервна копија или Обнови за да направите резервна копија или да ги
вратите податоците со Вашата сметка од Samsung.
Синхронизирање со Dropbox
Допрете Поврзи сметка Dropbox и потоа внесете ја сметката за Dropbox. Следете ги
упатствата на екранот за комплетирање на поставувањето.
Штом се најавите, допрете Allow и уредот автоматски ги синхронизира сите фајлови со
Dropbox кога и да направите измени.
Drive
Користете ја оваа апликација за да креирате и уредувате документи и да ги споделувате со
другите преку складот Google Drive. Кога креирате документи или ставате датотеки на Google
Drive, Вашиот уред автоматски се синхронизира со веб-серверот и со сите компјутери на
кои е инсталиран Google Drive. Имате пристап до Вашите датотеки без пренесување или
преземање.
Допрете Drive на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
91
Алатки
POLARIS Office 5
Користете ја оваа апликација за да ги уредувате документите во разни формати, вклучувајќи
и табели и презентации.
Допрете POLARIS Office 5 на екранот со апликации.
Одредени функции нема да бидат достапни во зависност од видот на датотеката.
Креирајте документ.
Прегледајте ги
неодамнешните
документи.
Прелистувајте папки.
Споделување документи
со другите.
Прелистувајте според
форматите на
документите.
Прегледајте ги омилените
документи.
Креирање документи
Допрете
и потоа изберете вид документ.
Употребете го алатникот за уредување горе на екранот за да го уредите документот.
За да завршите, допрете ја иконата на документот во горниот лев агол на екранот, допрете
на Зачувај, внесете име на датотеката, изберете папка во која ќе се зачува и потоа допрете
на ЗАЧУВАЈ.
За да го зачувате документот како PDF датотека, допрете ја иконата на документот во горниот
лев агол на екранот, допрете на Извези во PDF, внесете име на датотеката и потоа допрете
на ИЗВЕЗИ.
При уредување на документите, допрете на
следниве опции:
и потоа можете да користите една од
• Префрли во режим за преглед: Приказ на документот.
• Забелешка на слајд: Уредување потсетници во слајдовите.
• Најди/замени: Пребарајте или заменете текст.
• Изглед на страницата: Сменете го распоредот на страниците.
92
Алатки
• Конверзија на екранот: Применување анимација или преодни ефекти за слајдовите.
• Претпочитани опции: Промена на поставките за режимот на прикажување.
• Прочитај сé: Прочитајте го документот преку функцијата за текст во говор.
• Филтрирај: Подредете ги филтрираните ќелии според одредени критериуми.
• Сортирај: Подредете ги ќелиите според одредени критериуми.
• Заштити лист: Заклучете ја табелата за да не може да ја уредуваат други.
• Замрзни: Задржете го избраниот ред на место.
• Пресметај одново: Пресметајте ги одново функциите на табелата.
• Зафаќање на екранот: Правење слика од избраната област.
• Преглед на информации: Преглед на деталите за документот.
• Помош: Пристапување до информациите за помош за користење на POLARIS Office.
Читање документи
Допрете датотека во екранот за неодамнешни документи. Или допрете Прелистувач на
датотеки, Вид на форма, Омилени или Заеднички преглед и потоа изберете датотека
којашто треба да се отвори.
За да цртате во документот допрете на
.
За барање одреден текст во документот допрете на
Допрете
.
и потоа употребете една од следниве функции:
• Префрли во режим за уредување: Го отвора алатникот за уредување.
• Означена страница: Го отвора панелот за ознаки. Изберете натпис за да одите на
местото со ознаката.
• Претпочитани опции: Промена на поставките за режимот на прикажување.
• Преглед на еден слајд: Прегледувајте ги слајдовите еден по еден.
• Забелешка на слајд: Уредување потсетници во слајдовите.
• Замрзни: Задржете го избраниот ред на место.
• Зафаќање на екранот: Правење слика од избраната област.
• Преглед на информации: Преглед на деталите за документот.
• Помош: Пристапување до информациите за помош за користење на POLARIS Office.
93
Алатки
Споделување документи
Споделувајте документи со повеќе уреди што се поврани на истиот Wi-Fi. При
споделувањето документи можете да напишете белешка или да цртате на екранот.
За да креирате група за споделување допрете на Заеднички преглед → . Изберете
документ што сакате да го споделите, внесете име и лозинка за групата за споделување и
допрете на OK.
За да се придружите на група за споделување, побарајте ја групата за споделување и
придружете се со лозинката.
Аларм
Користете ја оваа апликација за да поставите повици и аларми за будење пред важни
настани.
Допрете Аларм на екранот со апликации.
Вклучување или
исклучување на алармот.
Датум и време
Поставување аларми
Допрете , поставете време кога да се вклучи алармот, изберете ги деновите кога да се
повторува алармот и потоа допрете СОЧУВАЈ. Исто така, со S Pen можете да внесете време
за аларм.
• По 5 мин.: Поставете интервал и број колку пати да се повтори алармот по однапред
поставено време.
• Паметен аларм: Поставете време кога да се исклучи алармот пред претходно
поставеното време.
94
Алатки
Стопирање аларми
Одвлечете го
надвор од големиот круг за да го стопирате алармот. Одвлечете го
надвор од големиот круг за да го повторите алармот по одредено време.
Бришење аларми
Допрете и задржете аларм и потоа допрете
.
Светски Часовник
Користете ја оваа апликација за да го проверите времето во многу главни градови низ
светот.
Допрете Светски Часовник на екранот со апликации.
Креирање часовници
Допрете
и потоа внесете име на град или изберете град од списокот со градови.
За примена на летно време, допрете на
на .
→ Избери, изберете часовник и потоа допрете
Бришење часовници
Допрете
→ Избери, изберете часовници и потоа допрете
Калкулатор
Користете ја оваа апликација за прости или сложени пресметки.
Допрете Калкулатор на екранот со апликации.
За да ја избришете историјата, допрете ИЗБРИШИ ИСТОРИЈА.
95
.
Алатки
S-Преведувач
Користете ја оваа апликација за преведување текст на други јазици.
Допрете S-Преведувач на екранот со апликации.
За да активирате S-Преведувач, треба да ја преземете и инсталирате апликацијата. Допрете
Инсталирај, а потоа следете ги упатствата на екранот.
S Voice
Користете ја оваа апликација за да давате говорни команди на уредот за да извршува разни
функции.
Допрете S Voice на екранот со апликации. Алтернативно, притиснете го копчето Дома два
пати.
• Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или
операторот.
• Оваа апликација не се поддржува на одредени јазици.
Еве неколку примери на говорни команди:
• Отворете музика
• Стартувајте калкулатор
• Проверете распоред
Совети за подобро гласовно препознавање
• Зборувајте јасно.
• Зборувајте на тивки места.
• Не користете навредливи зборови или жаргон.
• Избегнувајте да зборувате на дијалект.
Уредот може да не ги препознае Вашите наредби или може да изврши несакани наредби, во
зависност од Вашето опкружување или начинот на кој зборувате.
96
Алатки
Употреба на наредбите за будење на заклучениот екран
На заклучениот екран, може да користите различни функции со поставени наредби за
будење.
За да ја активирате оваа одлика, на екранот со апликации, допрете Нагодувања → УРЕД →
Заклучување на екранот, а потоа влечете го прекинувачот за Разбуди се во екранот за
заклучување надесно.
S Finder
Користете ја оваа апликација за да пребарувате голем опсег на ставки на уредот, вклучувајќи
е-пошта, документи, слики, музика, апликации и друго.
Допрете и држете
за да активирате S Finder.
Допрете го полето за пребарување и потоа внесете критериум за пребарување. Или допрете
,а потоа внесете клучен збор за пребарување. Може да ја користите и оваа одлика за да
пребарувате ракописна содржина на уредот.
Google
Користете ја оваа апликација за пребарување не само на Интернет, туку и апликации и
нивните содржини на уредот.
Допрете Google на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Пребарување на уредот
Допрете го полето за пребарување и потоа внесете клучен збор. Алтернативно, допрете
потоа изговорете клучен збор.
и
Ако нема никакви резултати од апликациите, се појавува интернет-прелистувачот со приказ
на резултати од пребарувањето.
97
Алатки
Опсег на пребарување
→ Поставки → Пребарување
За да изберете кои апликации да се пребаруваат, допрете
на таблет, и потоа штиклирајте ги ставките за пребарување.
Google Now
Стартувајте го Google search за да ги видите картичките од Google Now што ги покажуваат
моменталните временски информации, информации за јавен транспорт, Вашиот следен
состанок и друго кога најмногу Ви треба.
Приклучете се на Google Now кога ќе го отворите Google search за првпат. За да ги
→ Поставки → Картички на Now и
промените поставките за Google Now, допрете на
потоа влечете го прекинувачот Прикажи картички налево или надесно.
Гласовно пребарување
Користете ја оваа апликација за пребарување интернет-страници преку говор.
Допрете Гласовно пребарување на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Изговорете клучен збор или фраза кога ќе се појави Се слуша... на екранот. Изберете еден
од клучните зборови што се појавуваат.
98
Алатки
Албум со исечоци
Користете ја оваа апликација за да направите личен дигитален албум со содржина од
интернет-страници, видеа и друго.
Допрете Албум со исечоци на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Создавање категории
→ Измени категорија, изберете распоред од списокот, внесете име, а потоа
Допрете
допрете ГОТ.
Собирање ставки
Кога има содржина што сакате да ја соберете, како на пример дел од веб-страница, отворете
ги аеронаредбите и допрете на Паметно бирање или Отсекување слика. Откако ќе ја
изберете содржината, допрете на , изберете категорија и потоа допрете на СОЧУВАЈ.
Преглед на ставки
Изберете категорија и потоа изберете ставка. Додека гледате некој елемент, допрете на
линкот за да одите до изворот.
99
Алатки
Мои фајлови
Користете ја оваа апликација за пристап до секаков вид фајлови зачувани на уредот,
вклучувајќи слики, видео-записи, песни и звучни записи.
Допрете Мои фајлови на екранот со апликации.
Прегледување фајлови
Датотеките што се зачувани во уредот се сортираат по одреден критериум. Од десниот
прозорец на екранот изберете една од следниве категории:
• Историја: Прикажете фајлови што се групирани според датум.
• Омилени папки: Преглед на кратенки до папки.
• Папки: Преглед на датотеки складирани во внатрешната меморија или на мемориска
картичка.
• Категории: Преглед на датотеки сортирани според нивниот тип.
• Апликации: Преглед на датотеки зачувани или креирани од конкретни апликации.
Изберете категорија и потоа изберете датотека или папка за да ја отворите.
Во папка, допрете
и потоа употребете една од следниве опции:
• Избери: Изберете датотеки или папки.
• Подреди според: Подредете ги фајловите или папките.
• Додај во омилени папки: Додавање кратенка до папка во Омилени папки.
• Додај кратенка на екранот: Додавање кратенка до датотека или папка во основниот
екран.
• Додај FTP: Додадете кратенка за еден FTP сервер во регионот за кратенки.
• Скенирај за блиски уреди: Пребарајте уреди што имаат активирано споделување
медиуми.
• Опции за приказот: Менување на опциите за прикажување датотека.
Допрете на
функции:
→ Избери, изберете датотека или папка и потоа користете една од следниве
• : Испраќање датотека на други.
• : Избришете датотеки или папки.
• : Преместете датотеки или папки во друга папка.
• : Копирајте датотеки или папки во друга папка.
100
Алатки
• → Преименувај: Преименувајте датотека или папка.
• → Додај во омилени папки: Додавање кратенка до папка во Омилени папки.
• → Додај кратенка на екранот: Додавање кратенка до датотека или папка во
основниот екран.
• → Зип: Компримирање на датотеки или папки за креирање zip датотека.
• → Детали: Прегледајте ги деталите за датотеката или папката.
Пребарување датотека
Допрете
и потоа внесете ги критериумите за пребарување.
Преглед на информации за складирање
Допрете
за да прегледате информации за Вашиот уред и мемориската картичка.
Менување на режимот на преглед
Допрете
за да го смените режимот на преглед.
Креирање папки
Допрете на
, внесете име за папката и потоа допрете на НОВО.
Додавање кратенки до папки
Додавање кратенка до често користените папки во Омилени папки. Изберете папка и
→ Додај во омилени папки.
допрете на
Додавање кратенки за FTP сервер на уредот
Додавање кратенка до FTP-сервер во Папки. Допрете на
деталите за FTP-серверот и потоа допрете на ГОТОВО.
101
→ Додај FTP, внесете ги
Алатки
TripAdvisor
Користете ја оваа апликација за добивање информации за патување, како што се
дестинација или хотел. Исто така, можете да резервирате соба и да ги споделувате своите
рецензии со другите.
Допрете TripAdvisor на екранот со апликации.
За да активирате TripAdvisor, треба да ја преземете и инсталирате апликацијата. Допрете
Инсталирај, а потоа следете ги упатствата на екранот.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Evernote
Користете ја оваа апликација за да создадете, синхронизирате и споделите мултимедијални
белешки што сте ги креирале. Може да додадете ознаки на белешките или да ги сортирате
белешките во бележникот за да може ефикасно да управувате со Вашите идеи.
Допрете Evernote на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
KNOX
Користете ја оваа апликација за да ги одвоите личните од деловните податоци и за безбедно
да пристапувате од Вашиот уред до апликациите на претпријатието.
Допрете KNOX на екранот со апликации.
• Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или
операторот.
• За да се заштитат Вашите податоци, KNOX и придружните податоци се бришат
кога неколку пати погрешно ќе се внесе лозинката.
102
Патување и локално
Карти
Користете ја оваа апликација за покажување на локацијата на уредот, пребарување места
или за добивање насоки.
Допрете Карти на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Пребарување локации
Пребарувајте локации со внесување адреса или клучен збор. Штом се пронајде локацијата,
изберете локација за преглед на детални информации. Повеќе информации побарајте во
информациите за помош.
Добивање насоки за дестинација
Допрете
за да поставите почетна и крајна локација, и потоа изберете начин на патување.
Уредот ги прикажува маршрутите преку кои може да се стигне до одредиштето.
103
Нагодувања
Во врска со нагодувања
Користете ја оваа апликација за конфигурирање на уредот, поставување опции за апликации
и додавање сметки.
Допрете Нагодувања на екранот со апликации.
КОНЕКЦИИ
Wi-Fi
Активирајте ја одликата Wi-Fi за поврзување на Wi-Fi мрежа и пристап до Интернет или до
други мрежни уреди.
За користење на опциите, допрете Wi-Fi →
.
• Дополнително: Прилагодете ги опциите за Wi-Fi.
• Копче за WPS: Поврзете се на безбедна мрежа Wi-Fi со копчето за WPS.
• Внесување WPS PIN: Поврзете се на безбедна мрежа Wi-Fi со WPS PIN.
• Помош: Пристапете до информациите за помош за Wi-Fi.
Поставување правило за спиење на Wi-Fi
Допрете Wi-Fi →
→ Дополнително → Остави Wi-Fi вклучено за време на спиење.
104
Нагодувања
Поставување Мрежно известување
Уредот може да детектира отворени мрежи Wi-Fi и ќе прикаже икона на статусната лента за
да Ве извести кога сте достапни.
→ Дополнително и штиклирајте го полето Мрежно известување за
Допрете Wi-Fi →
да ја активирате оваа одлика.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct поврзува два уреда преку мрежа на Wi-Fi без да бара пристапна точка.
Допрете Wi-Fi →
→ Wi-Fi Direct.
Bluetooth
Активирајте ја функцијата Bluetooth за размена на информации на кратко растојание.
За користење повеќе опции, допрете
.
• Истечено време на видливост: Поставете го периодот во којшто уредот ќе биде
видлив.
• Примени фајлови: Прегледајте ги датотеките преку одликата за Bluetooth.
• Преименувај го уредот: Поставете име за Bluetooth на уредот.
• Помош: Пристапете до информациите за помош за Bluetooth.
Режим за летало
Ова ги деактивира сите безжични функции на Вашиот уред. Може да користите услуги што
не зависат од мрежата.
Корист.податоци
Следете го бројот на искористени податоци и приспособете ги опциите за ограничување.
За користење повеќе опции, допрете
.
• Мобилни пристапни точки: Изберете хотспот со Wi-Fi за да спречите вклучените
апликации што се отворени во заднина да ги користат.
105
Нагодувања
Локација
Променете ги Нагодувања за дозволите за локациските информации.
• Режим: Избор на метод за собирање податоци за Вашата локација.
• Последни барања за локација: Го поставува уредот да покажува кои апликации ги
користат информациите за Вашата тековна локација и колку тие ја трошат батеријата.
• Услуги за локација: Преглед на услугите за локација што ги користи Вашиот уред.
• Мои места: Поставете ги профилите што ќе се користат за одредени локации кога
користите одлики на GPS, Wi-Fi или Bluetooth за наоѓање на тековната локација.
Уште мрежи
Прилагодете ги Нагодувања за контролирање на мрежите.
Печатење
Конфигурирајте ги нагодувањата за додатоците за печатач што се инсталирани на уредот.
Можете да пребарувате достапни печатачи или да додадете печатач рачно за печатење
фајлови преку Wi-Fi или облак-услугите.
VPN
Поставување и поврзување со Виртуелни приватни мрежи (VPN).
Уреди во близина
• Име на уредот: Преглед на името на уредот.
• Содржина за делење: Поставете го уредот да ја споделува содржината со други уреди.
• Дозволени уреди: Видете ја листата на уреди што можат да пристапат до Вашиот уред.
• Попречени уреди: Видете ја листата на уреди на кои им е блокиран пристапот до
Вашиот уред.
• Преземи во: Изберете мемориска локација за зачувување на медиумските фајлови.
• Примај фајлови од други уреди: Поставете го уредот да прифаќа префрлувања од
други уреди.
Screen Mirroring
Активирајте ја одликата за рефлексија на екранот и споделувајте го Вашиот екран со други.
106
Нагодувања
УРЕД
Звуци и известувања
Променете ги нагодувањата за различните звуци на уредот.
• Интензитет на вибрациите: Прилагодете го интензитетот на вибрациите за
известување.
• Ѕвонење за известување: Изберете тон за ѕвонење за настани, како на пример
дојдовни пораки.
• Adapt Sound: Персонализирајте го звукот за увото што најмногу го користите кога
слушате музика.
Екран
Изменете ги Нагодувања за екранот.
• Светлина: Поставете го интензитетот на светлина на екранот.
• Истечено време за екранот: Поставете временски период пред уредот да го исклучи
заднинското светло на екранот.
• Траење на осветлување на допирното копче: Поставете го времетраењето за
заднинското светло на копчињата.
• Екрански режим:
– – Приспособлив екран: Користете го овој режим за оптимизација на екранот согласно
неговите поставки.
– – Кино AMOLED: Користете го овој режим за да го направите тонот на екранот
поживописен.
– – Фото AMOLED: Користете го овој режим за нормално опкружување.
– – Основно: Користете го овој режим за придушено опкружување, како што е темна
просторија.
• Режим за читање: Изберете кои апликации ќе користат режим за читање. Во режим за
читање, уредот помага во заштита на Вашите очи кога читате ноќе.
• Денски сон: Поставете го уредот да го активира заштитникот на екранот кога уредот е
поврзан со лежиште на биро или кога се полни.
• Прикажи проценти на бат.: Поставете го уредот да ја прикажува преостанатата
енергија на батеријата.
• Измени по доловување на екранот: Поставува уредување на снимката на екранот
веднаш откако ќе ја направите.
107
Нагодувања
Повеќе прозорци
Активирање на одликата Multi window за пуштање на екранот повеќе апликации во исто
време.
• Отв.во прегл.на под.екран: Го поставува уредот да ја активира одликата Multi Window
кога отворате датотеки преку Мои фајлови или Видео.
Заклучување на екранот
Изменете ги Нагодувања за заклучениот екран.
• Заклучување на екранот: Активирајте ја одликата за заклучување на екранот. Следниве
опции може да се разликуваат во зависност од избраната одлика за заклучување на
екранот.
• Опции за виџетот за часовник: Конфигурирајте ги поставките за графичката контрола
за часовник.
– – Големина на часовникот: Сменете ја големината на часовникот.
– – Покажи датум: Поставете го уредот да ги прикажува датумот и часовникот.
• Инфо. за сопств.: Внесете ги информациите што ќе се прикажуваат со часовникот.
• Акц. бел. на екр.за закл.: Поставете го уредот да активира Action Memo кога ќе допрете
два пати на заклучениот екран со притиснато копче на S Пенкалото.
• Ефект на отклучување: Изберете ефект за отклучување на екранот.
• Разбуди се во екранот за заклучување: Поставете уредот да ја препознава Вашата
команда за будење кога екранот е заклучен.
• Текст за помош: Поставете го уредот да го прикажува текстот за помош на заклучениот
екран.
Заднина
Променете ги нагодувањата за тапет.
• Почетен екран: Изберете заднинска слика за основниот екран.
• Заклучување на екранот: Изберете заднинска слика за заклучениот екран.
• Почетен и екран за заклучување: Изберете заднинска слика за основниот и за
заклучениот екран.
108
Нагодувања
Фонт
Сменете ги поставките за фонтот.
• Тип букви: Променете го типот букви за приказ на текстот.
• Големина на букви: Променете ја големината на буквите.
Табла за известувања
Прилагодете ги ставките што се појавуваат на панелот за известување.
• Прилагодување на осветленоста: Го поставува уредот да ја прикажува лентата за
нагодување на осветленоста во панелот за известување.
• Препорачани апликации: Поставување на уредот да ја покажува листата на
препорачани апликации на панелот за известување врз основа на Вашите дејства, како
на пр. приклучување слушалки на уредот.
• Пост.копч.за брзи пост.: Прередете ги копчињата за брзи поставки прикажани на
панелот за известувања.
Пристапност
Услугите за пристапност се специјални одлики за лицата со одредени физички пречки.
Пристапете и изменете ги следниве опции за подобрување на пристапноста на уредот.
• Вид: Приспособување на поставките за подобрување на пристапноста за корисници со
пречки во видот.
– – TalkBack: Активирајте го Talkback кој овозможува говорни повратни информации.
– – Изговарај лозинки: Поставете го уредот да ги чита лозинките што ги внесувате со
Talkback на глас.
– – Големина на букви: Променете ја големината на буквите.
– – Гестови за зголемување: Поставете го уредот да зумира или одзумира со движење
на прстите.
– – Потсетник за известување: Поставување на уредот да ве предупреди кога
имате пропуштено известување и поставување на интервалот за повторување на
предупредувањето.
– – Негативни бои: Инвертирајте ги прикажаните бои за подобрување на видливоста.
– – Прилагодување бои: Прилагодете ја шемата со боите за екранот ако уредот утврди
дека сте далтонист или имате потешкотии при читање на содржината.
109
Нагодувања
– – Кратенка за пристапност: Поставете го уредот да активира Talkback кога ќе
притиснете и ќе го задржите копчето за вклучување/исклучување и потоа ќе допрете
и ќе го задржите екранот со два прста.
– – Опции за текст во говор: Изменете ги нагодувањата за одликите текст во говор кога
е активирана TalkBack, како на пример јазици, брзина и друго.
• Слух: Приспособување на поставките за подобрување на пристапноста за корисници со
пречки во слухот.
– – Известување со блиц: Поставете блицот да трепка кога имате нови пораки или
известувања.
– – Исклучи ги сите звуци: Ги исклучува сите звуци на уредот.
– – Титли Samsung (CC): Го поставува уредот да ги покажува титлите на содржините
поддржани од Samsung и да ги менува поставките за титлите.
– – Титли Google (CC): Го поставува уредот да ги покажува титлите на содржините
поддржани од Google и да ги менува поставките за титлите.
– – Баланс на звукот: Прилагодете го балансот на звукот кога користите двојни
слушалки.
– – Моно-аудио: Активирајте моно-звук кога слушате со една слушалка.
• Подвижност и интеракција: Приспособување на поставките за подобрување на
пристапноста за корисници со намалена умешност.
– – Мени за помошник: Поставете го уредот да покажува икона за помошна кратенка
што може да Ви помогне да пристапите до функции коишто се поддржуваат со
екстерни копчиња или одлики на панелот за известувања. Исто така, можете да го
изменувате менито на иконата на кратенката.
– – Одложување на допри и држи: Поставете го времето на препознавање при
допирање и задржување на екранот.
– – Контрола на интеракција: Го активира режимот на интерактивна контрола за да ја
ограничи реакцијата на уредот на внесови во некоја апликација.
• Режим со еден допир: Поставете уредот да ги контролирате известувањата со
допирање на копчето наместо влечење.
• Управување со пристапност: Извезете ги или увезете ги поставките за пристапност за
да ги споделите со други уреди.
110
Нагодувања
КОНТРОЛИ
Јазик и внесување
Променете ги нагодувањата за внесување текст. Некои опции може да не бидат достапни во
зависност од избраниот јазик.
Јазик
Изберете јазик на екран за сите менија и апликации.
Основно
Изберете стандарден тип тастатура за внесување текст.
Тастатура Samsung
Достапните опции може да се разликуваат во зависност од регионот или операторот.
• Изберете јазици за внесување: Изберете јазик за внесување текст.
• Предвидување текст: Активирајте го режимот за предвидлив текст за предвидување
зборови на основа на Вашето внесување и приказ на предлози за зборови. Исто така,
може да ги прилагодите Нагодувања за предвидување текст.
• Автоматска замена: Поставете го уредот да поправа погрешно напишани зборови со
допир на копчето за празно место или на интерпукцискиот знак.
• Автоматски големи букви: Поставете го уредот автоматски да ја поставува првата
буква голема по краен интерпункциски знак, како што е точка, прашалник или извичник.
• Автоматски празни места: Поставете го уредот автоматски да внесува празно место
меѓу зборовите.
• Автоматска интерпункција: Поставете го уредот за внесување точка кога допирате
двојно на кочето за празно место.
• Поминување по тастатура:
– – Ништо: Поставете го уредот да ја деактивира одликата за лизгање на тастатурата.
– – Постојано внесување: Поставете го уредот да внесува текст со лизгање по
тастатурата.
– – Контрола на покажувачот: Овозможете ја одликата за паметна навигација со
тастатурата за да го движите курсорот со лизгање на тастатурата.
111
Нагодувања
• Звук: Поставете го уредот да емитува звук кога ќе се допре копче.
• Вибрации: Поставете го уредот да вибрира кога ќе се допре копче.
• Преглед на ликот: Поставете уредот да прикажува голема слика на секој знак што се
внесува.
• Откривање молив: Поставете уредот да го отвора прозорецот за ракопис кога полето
ќе се допре со S Пенкало.
• Ресетирај параметри: Ресетирајте ги Нагодувања на тастатурата Samsung.
Гласовно пишување на Google
• Јазик: Изберете работни јазици за внесување текст.
• Препознавање говор без мрежа: Преземете и инсталирајте јазични податоци за
внесување со говор без мрежа.
• Блокирај навредливи зборови: Поставете го уредот да спречува препознавање
навредливи зборови при говорните записи.
Препознавање ракопис
Избор на јазикот за препознавање на ракописот.
Опции за текст во говор
• Пожелен TTS погон: Изберете погон за синтеза на говор. За промена на опциите за
погоните за синтеза на говор, допрете .
• Брзина на говор: Изберете брзина за функцијата текст во говор.
• Слушни пример: Слушајте го изговорениот текст за пример.
• Сост. на основниот јазик: Преглед на статусот на вообичаениот јазик во врска со
одликата Текст во говор.
Брзина на покажувачот
Прилагодете ја брзината на покажувачот за глушецот или за подлошката поврзани со уредот.
Говорна контрола
Поставете го уредот да препознава говорни наредби за контрола на уредот. Може да ги
изберете одликите за контрола со говорни наредби.
112
Нагодувања
S Pen
Променете ги опциите за користење на S Пенкало.
• Исклучи откривање пенкало: Поставете екранот да не реагира кога S Пенкалото се
вметне или се извлече од неговото лежиште.
• Покажувач: Поставете го уредот да го прикажува покажувачот на S Pen кога S Pen лебди
над екранот.
• Директен внес со пенк.: Го поставува уредот да ја стартува подлошката за пишување
кога S Pen лебди над поле за внесување текст.
• Воздушен преглед: Поставување на уредот да ја активира одликата аеропреглед за
преглед на содржини или гледање информации во појавувачки прозорец кога ќе го
насочите S Pen кон некоја ставка.
– – Преглед на информациите: Прегледувајте ги информациите во појавен прозорец
со покажување на ставките со S Пенкало.
– – Преглед на напредокот: Додека емитувате музика или видео-записи, прегледајте
сцена или видете го изминатото време со покажување на рамката за напредок
S Пенкалото.
– – Етикети на иконите: Прегледувајте ги информациите за одредена ставка во појавен
прозорец со покажување на ставката со S Пенкалото.
– – Листање: Додека прегледувате е-пошта или интернет-страници, држете го
S Пенкалото над работ на екранот за да лизгате низ страницата.
• Воздушна команда: Поставување на уредот да ја активира одликата аеронаредби за
извршување разни дејства со притиснато копче на S Pen.
• Звучни и тактилни повратни информации: Поставете уредот да емитува звук и да
вибрира кога поминувате со лебдење преку фајлови, наслови или опции.
• Опции за откачување: Поставете го уредот да започне Action Memo или да се прикаже
воздушна команда кога S пенкалото е извлечено од неговото лежиште.
• Звук за закачување/откачување: Поставете уредот да емитува звук кога S Пенкалото
се вметне или се извлече од неговото лежиште.
• Вибрација за зак./откач.: Поставување на уредот да вибрира кога S Pen ќе се вметне
или извлече од лежиштето.
113
Нагодувања
Движења
Активирајте ја одликата за препознавање движења и променете ги нагодувањата кои го
контролираат препознавањето на движења на Вашиот уред.
• Зум: Поставете да се зумира или одзумира додека прегледувате слики во Галерија или
прелистувате интернет-страници, со допирање и задржување две точки со прстите и
потоа со навалување на уредот напред и назад.
• Прегледај слика: Поставете да се движите низ сликата со движење на уредот во кој
било правец кога сликата е зумирана.
Движење со дланка
Активирајте ја одликата за движење на дланката за да го контролирате уредот без да го
допирате екранот.
• Сними од екран: Поставете да се направи слика од екранот кога со дланката ќе
поминете лево или десно по екранот.
• Искл. звук/паузирај: Поставете да се паузира емитувањето кога ќе го допрете екранот
со Вашата дланка.
Паметен екран
• Паметно останување: Поставете го уредот да спречува исклучување на заднинското
осветлување додека гледате во екранот.
• Паметно вртење: Поставете приказот да не се ротира според ориентацијата на Вашето
лице.
• Паметно паузирање: Поставете уредот да го паузира емитувањето видео-запис кога ќе
погледнете настрана од екранот.
ОПШТО
Сметки
Додајте е-пошта или SNS-сметки.
Облак
Променете ги нагодувањата за синхронизирање податоци или фајлови со Вашата сметка на
Samsung или меморијата Dropbox cloud.
114
Нагодувања
Резервна копија и ресетирање
Променете ги нагодувањата за управување со Вашите нагодувања и податоци.
• Рез. копија на податоци: Поставете го уредот да прави резервни копии на поставките и
на податоците од апликациите на серверот на Google.
• Сметка за резервна копија: Поставете или изменете ја Вашата сметка на Google за
резервни копии.
• Автоматско обновување: Поставете го уредот да ги обновува поставките и податоците
за апликациите кога тие ќе се преинсталираат на уредот.
• Ресетирање на фабричките нагодувања: Ресетирајте ги Нагодувања на фабричките
стандардни вредности и избришете ги сите податоци.
Датум и време
Пристапете и изменете ги следниве нагодувања за контрола на тоа како уредот ги прикажува
датумот и времето.
Ако батеријата целосно се испразни или се отстрани од уредот, времето и датумот ќе
се ресетираат.
• Постави датум: Поставете го тековниот датум рачно.
• Постави час: Поставете го тековното време рачно.
• Изберете временска зона: Поставете ја матичната временска зона.
• Користи 24-часовен формат: Прикажете го времето во 24-часовен формат.
Додатоци
Променете ги нагодувањата за додатоците.
• Звук на лежиштето: Поставете го уредот да емитува звук кога уредот се поврзува или
отстранува од лежиштето за на биро.
• Режим за аудио излез: Поставете го уредот да го користи звучникот на поврзаното
лежиште кога е поврзан во лежиште за на биро.
• Аудио излез: Изберете формат за излезот за звук што ќе се користи при поврзување
на уредот со HDMI уреди. Некои уреди може да не ја поддржуваат опцијата за
опкружувачки звук.
• Автоматско отклучување: Поставете уредот автоматски да се отклучи кога ќе се отвори
капакот.
115
Нагодувања
• Daynote: Поставување на уредот да покажува дневна белешка со датум, време,
временски услови и настани кога ќе го отворите капакот.
• Единица: Избор на стандардна единица за температура при прикажување на
информациите за временските услови во Дневната белешка.
Управител со апликацијата
Погледнете и уредувајте ги апликациите на Вашиот уред.
Основни апликации
Избор на вообичаени поставки за користење на апликациите.
Корисници
Поставете и управувајте со профили на корисници за прилагодени нагодувања.
Батерија
Приказ на количината на потрошена батерија од Вашиот уред.
Режим за штедење енергија
Активирајте го режимот за штедење енергија и променете ги нагодувањата на режимот за
штедење енергија.
• Перформанси на CPU: Поставете го уредот да го ограничува користењето на одредени
системски ресурси.
• Екрански излез: Поставете уредот да ја намалува светлината на екранот.
• Исклучи тактилни повратни информации: Поставете го уредот да ги исклучи
вибрациите кога ќе ги допрете копчињата.
• Дознајте за штедењето енергија: Научете како да ја намалите потрошувачката на
енергија на батеријата.
116
Нагодувања
Меморија
Видете ги информациите за меморијата на Вашиот уред и мемориската картичка или
форматирајте ја мемориски картичка.
Форматирањето на мемориската картичка ќе доведе до трајно бришење на сите
податоци од картичката.
Вистинскиот достапен капацитет на внатрешна меморија е помал од назначениот
капацитет, бидејќи оперативниот систем и стандардните апликации заземаат дел од
меморијата. Достапниот капацитет може да се промени кога ќе го надградите уредот.
Сигурност
Променете ги опциите за безбедност на уредот.
• Администратори на уредот: Видете ги администраторите на уредот инсталирани на
уредот. Можете да дозволите администратори на уредот за примена на нови правила за
уредот.
• Непознати извори: Го поставува уредот да дозволува инсталирање на апликации од
непознато потекло.
• Шифрирање на уредот: Поставете лозинка за шифрирање на податоците зачувани на
уредот. Лозинката морате да ја внесувате при секое вклучување на уредот.
Наполнете ја батеријата пред да ја овозможите оваа опција бидејќи може да биде
потребно повеќе од еден час за да се шифрираат податоците.
• Шифрирај надворешна SD-картичка: Поставете го уредот да ги кодира датотеките на
мемориската картичка.
Ако го ресетирате уредот на фабричките стандардни вредности, а оваа функција
е овозможена, уредот нема да може да ги прочита Вашите шифрирани фајлови.
Исклучете ја оваа опција пред да го ресетирате уредот.
117
Нагодувања
• Далечински контроли: Поставете го уредот да овозможи контрола врз изгубен или
украден уред далечински преку Интернет. За користење на оваа одлика, морате да се
најавите на Вашата сметка на Samsung.
– – Регистрација на сметка: Додајте или прегледувајте ја својата сметка на Samsung.
– – Услуга за лоцирање Google: Поставете да се дозволи собирање информации и да се
одреди локацијата на Вашиот изгубен или украден уред преку мрежа Wi-Fi.
• Отвори сајт: Пристапете до интернет-страницата за наоѓање на мобилниот телефон
(findmymobile.samsung.com). Можете да го следите и контролирате Вашиот изгубен или
украден уред на интернет-страницата Find my mobile.
• Лозинките да се видливи: По стандард, за безбедност уредот ја сокрива лозинката.
Поставете уредот да ги прикажува лозинките како што се внесуваат.
• Ажур.на полит. за безб.:
– – Автоматски ажурирања: Поставете го уредот да проверува и автоматски да презема
безбедносни ажурирања.
– – Провери дали има ажурирања: Проверка на ажурирањата за безбедност.
• Праќај безбедносни извештаи: Поставување на уредот автоматски да испраќа
извештаи за безбедноста кога уредот е поврзан на Wi-Fi мрежа.
• Вид складирање: Поставете вид на склад за доверливи датотеки.
• Доверливи препораки: Користете сертификати и препораки за да овозможите
безбедна употреба на разни апликации.
• Инсталирај од мем. на уредот: Инсталирајте шифрирани сертификати кои се зачувани
во USB-меморијата.
• Избриши препораки: Избришете ја содржината на препораките од уредот и повторно
поставете ја лозинката.
За уредот
Пристапете до информации за уредот и за ажурирање на софтверот на уредот.
Поставки за Google
Користете ја оваа апликација за да ги конфигурирате поставките за одредени одлики што ги
обезбедува Google.
Допрете Поставки за Google на екранот со апликации.
118
Додаток
Решавање проблеми
Пред да се обратите до сервисен центар на Samsung, Ве молиме обидете се со следниве
решенија. Некои ситуации може да не бидат применливи на Вашиот уред.
Кога ќе го вклучите Вашиот уред или додека го користите, уредот
бара да се внесе еден од следниве кодови:
• Лозинка: Кога е овозможено заклучувањето на уредот, Вие морате да ја внесете
лозинката што сте ја поставиле на уредот.
• PIN: Кога го користите уредот за првпат или кога е овозможено барањето PIN, мора да
го внесете PIN-кодот испорачан со SIM или USIM-картичката. Можете да ја деактивирате
оваа одлика преку менито Заклучување на SIM-картичка.
• PUK: Вашата SIM или USIM-картичка е блокирана, најчесто како резултат на внесување
погрешен PIN неколку пати. Морате да го внесете PUK-кодот испорачан од Вашиот
оператор.
• PIN2: Кога пристапувате кон мени за кое е потребен PIN2 код, морате да го внесете PIN2
кодот испорачан со SIM или USIM-картичката. За подетални информации, контактирајте
го Вашиот оператор.
Вашиот уред прикажува пораки за грешка во мрежата или
услугата
• Кога сте во подрачја со слаб сигнал или лош прием, може да изгубите прием. Преместете
се во друго подрачје и обидете се повторно. Додека се движите, може да се појават
пораки за грешка неколку пати.
• Не можете да пристапите до некои од опциите без претплата. Контактирајте го Вашиот
оператор за повеќе информации.
Вашиот уред не се вклучува
• Кога батеријата е целосно испразнета, Вашиот уред нема да се вклучи. Целосно
наполнете ја батеријата пред да го вклучите уредот.
• Батеријата е можеби неправилно вметната. Повторно вметнете ја батеријата.
• Избришете ги златно-обоените контакти и повторно вметнете ја батеријата.
119
Додаток
Екранот на допир реагира бавно или неправилно
• Ако поставите заштитен капак или изборен додаток на екранот на допир, екранот на
допир може да не функционира правилно.
• Ако носите заштитни ракавици, ако Вашите раце не се чисти додека го допирате екранот
на допир или ако го допирате екранот на допир со остри предмети или со врвовите на
Вашите прсти, екранот на допир може да не функционира исправно.
• Екранот на допир може да функционира неправилно во влажни услови или кога е
изложен на вода.
• Рестартирајте го Вашиот уред за да се исчистат сите евентуални софтверски грешки.
• Осигурете се дека софтверот на Вашиот уред е надграден со најновата верзија.
• Доколку екранот на допир е изгребан или оштетен, однесете го во сервисен центар на
Samsung.
Вашиот уред се блокира или јавува фатални грешки
Ако уредот се блокира или прекинува повици, можеби треба да ги затворите сите
апликации, или повторно да ја вметнете батеријата и да го вклучите уредот за да ја поврати
својата функционалност. Ако Вашиот уред е блокиран и не реагира, задржете го притиснато
копчето за вклучување/ресетирање/исклучување повеќе од 7 секунди за да го рестартирате.
Ако со тоа не се реши проблемот, извршете фабричко ресетирање на податоците. На
екранот со апликации, допрете Нагодувања → ОПШТО → Резервна копија и ресетирање
→ Ресетирање на фабричките нагодувања → РЕСЕТИРАЈ УРЕД → ИЗБРИШИ СÈ. Пред
да извршите ресетирање на фабричките вредности, не заборавајте да направите резервни
копии од сите важни податоци зачувани на уредот.
Ако проблемот и натаму останува нерешен, обратете се до сервисен центар на Samsung.
Повиците не се поврзуваат
• Осигурете се дека сте пристапиле до точната мобилна мрежа.
• Осигурете се дека не сте поставиле забрана за повици за телефонскиот број што го
бирате.
• Осигурете се дека не сте поставиле забрана за повици за дојдовниот телефонски број.
Другите не можат да Ве слушаат при разговорот
• Осигурете се дека не го покривате вградениот микрофон.
• Осигурете се дека микрофонот е блиску до Вашата уста.
• Ако користите слушалки, oсигурете се дека се правилно поврзани.
120
Додаток
Се слуша ехо од звукот за време на разговорот
Прилагодете ја јачината на звукот со притискање на копчето за јачина на звук или
преместете се во друга област.
Доаѓа до чести прекини во врската со мобилната мрежа или со
Интернет
• Осигурете се дека не ја блокирате внатрешната антена на уредот.
• Кога сте во подрачја со слаб сигнал или лош прием, може да изгубите прием. Може да
имате проблеми со поврзувањето заради проблеми со базната станица на операторот.
Преместете се во друго подрачје и обидете се повторно.
• Кога го користите уредот додека се движите, услугите на безжична мрежа може да бидат
деактивирани заради проблеми со мрежата на операторот.
Иконата за батеријата е празна
Нивото на батеријата е ниско. Наполнете ја или заменете ја батеријата.
Батеријата не се полни правилно (за полначи одобрени од
Samsung)
• Уверете се дека полначот е правилно поврзан.
• Ако терминалите на батеријата се нечисти, батеријата може да не се полни правилно
или уредот може да се исклучи. Избришете ги двата златно-обоени контакта и повторно
обидете се да ја наполните батеријата.
• Батериите на некои уреди немаат можност за замена од страна на корисникот. За замена
на батеријата, посетете сервисен центар на Samsung.
Батеријата се троши побрзо од периодот кога била купена
• Кога ја изложувате батеријата на многу високи или многу ниски температури, корисниот
капацитет може да се намали.
• Потрошувачката на батеријата се зголемува кога ги користите одликите за размена на
пораки или некои апликации, како што се игри или Интернет.
• Батеријата е потрошен дел и корисниот капацитет ќе се намалува со текот на времето.
121
Додаток
Вашиот уред е презагреан при допир
Кога користите апликации што бараат повеќе енергија или користите апликации на уредот
подолго време, Вашиот уред може да биде презагреан при допир. Ова е вообичаена појава
и не би требало да влијае врз животниот век или функционирањето на уредот.
Се појавуваат пораки за грешка кога се стартува камерата
Вашиот уред мора да има доволно количина слободна меморија и енергија на батеријата
за да работи апликацијата за камерата. Ако добивате пораки за грешка кога ја стартувате
камерата, обидете се со следново:
• Наполнете ја батеријата или заменете ја со батерија што е целосно наполнета.
• Ослободете меморија со префрлување на некои од фајловите на компјутер или нивно
бришење од уредот.
• Рестартирајте го уредот. Ако сè уште имате проблеми со апликацијата за камерата по
обидувањето со претходните совети, контактирајте го сервисниот центар на Samsung.
Квалитетот на фотографиите е понизок од оној на прегледот
• Квалитетот на Вашите фотографии може да се разликува во зависност од околината и
фотографските техники што ги користите.
• Ако фотографирате во темни области, ноќе или во затворена просторија, може да се
јават пречки на сликата или сликите може да бидат вон фокус.
Се појавуваат пораки за грешка при отворање мултимедијални
фајлови
Ако добивате пораки за грешка или мултимедијалните фајлови не се емитуваат кога ги
отворате на Вашиот уред, обидете се со следново:
• Ослободете меморија со префрлување на некои од фајловите на компјутер или нивно
бришење од уредот.
• Осигурете се дека музичкиот фајл не е заштитен со DRM (Управување со дигитални
права). Ако фајлот е заштитен со DRM, обезбедете дека ја имате соодветната лиценца
или клуч за емитување на фајлот.
• Осигурете се дека уредот ги поддржува форматите на фајлови. Ако некој формат на
фајл не е поддржан, како на пример DivX или AC3, инсталирајте една апликација што го
поддржува. За да ги потврдите форматите на фајлови што ги поддржува Вашиот уред,
посетете ја www.samsung.com.
122
Додаток
• Вашиот уред поддржува фотографии и видео-записи снимени со уредот. Фотографиите и
видео-записите снимени со други уреди може да не работат правилно.
• Вашиот уред поддржува мултимедијални фајлови што се овластени од Вашиот мрежен
оператор или од операторите за дополнителни услуги. Некои содржини кои кружат
по Интернет, како што се тонови за ѕвонење, видео-записи или заднини, може да не
работат правилно.
Другиот уред со Bluetooth не може да се лоцира
• Осигурете се дека безжичната одлика Bluetooth е активирана на Вашиот уред.
• Уверете се дека безжичната одлика Bluetooth е активирана на уредот на кој сакате да се
поврзете.
• Бидете сигурни дека Вашиот уред и другиот Bluetooth се во максимален Bluetooth опсег
(10 м).
Ако со горенаведените совети не се реши проблемот, контактирајте сервисен центар на
Samsung.
Не се воспоставува врска кога го поврзувате уредот со компјутер
• Осигурете се дека USB-кабелот што го користите е компатибилен со Вашиот уред.
• Осигурете се дека го имате инсталирано правилниот драјвер на Вашиот компјутер и дека
го имате ажурирано.
• Ако користите Windows XP, осигурете се дека имате инсталирано Windows XP Service Pack
3 или понов на Вашиот компјутер.
• Осигурете се дека на Вашиот компјутер сте инсталирале Samsung Kies или Windows
Media Player 10 или понова верзија.
Вашиот уред не може да ја пронајде Вашата моментална
локација
Сигналите на GPS може да се попречени во некои локации како на пример во затворен
простор. Поставете уредот да користи Wi-Fi или мобилна мрежа за пронаоѓање на Вашата
локација во вакви ситуации.
123
Додаток
Загубени се податоци зачувани на уредот
Секогаш правете резервни копии на сите важни податоци зачувани на уредот. Во спротивно,
нема да може да ги вратите податоците ако дојде до нивна загуба или оштетување. Samsung
не е одговорен за губењето какви било податоци зачувани на уредот.
Се појавува мала празнина околу надворешноста на уредот
• Оваа празнина е неопходна производна одлика и може да дојде до одредени мали
протресувања или вибрации на некои делови.
• Со тек на време, триењето помеѓу деловите може да предизвика оваа празнина малку
да се прошири.
124
Додаток
Вадење на батеријата
• За да ја извадите батеријата, мора да отидете во овластен сервисен центар со добиените
упатства.
• За Bаша безбедност, не смеете да се обидувате да ја извадите батеријата. Доколку
батеријата не се извади правилно, тоа може да доведе до оштетување на батеријата и
уредот, да предизвика повреда на лице и/или да доведе до губење на безбедноста на
уредот.
• Samsung не презема одговорност за каква било штета или загуба (без оглед дали е
според договор или неизвршување обврски, вклучувајќи невнимание) што може да
настане поради непочитување на овие предупредувања и упатства, освен за смрт или
повреда на лице предизвикана од невнимание на Samsung.
1 Извадете ја мемориската картичка и S Pen од уредот.
2 Вметнете ја алатката за отворање на уредот во процепот меѓу екранот на уредот и
капакот за батерија.
Потоа, почнете да го одделувате екранот од капакот за батерија со користење на
алатката за да ги разделите.
3 Продолжете да ја вметнувате алатката и да ги раздвојувате екранот и капакот за батерија
на мали растојанија околу уредот.
4 Кога екранот ќе се ослободи, одделете ги екранот и капакот за батерија.
Потоа ставете го капакот за батерија настрана и поставете го екранот завртен надолу на
рамна работна површина.
5 Одвртете ги и извадете ги шрафовите.
6 Исклучете го конекторот за батеријата.
7 Отстранете ја батеријата.
125
Одреден дел од содржината може да се разликува од Вашиот уред во зависност од регионот,
операторот и верзијата на софтверот, и е предмет на промена без претходно известување.
www.samsung.com
Macedonian. 11/2015. Rev.1.0
Download PDF

advertising