Samsung | SM-P600 | Samsung SM-P600 Korisničko uputstvo (Jellybean)

SM-P600
Упатство за корисникот
www.samsung.com
Информации за ова
упатство
Уредот Ви овозможува висококвалитетна мобилна комуникација и забава, користејќи ги
високите стандарди и технолошката експертиза на Samsung. Ова упатство за корисникот е
специјално дизајнирано да Ви даде детални информации за функциите и одликите на уредот.
• Ве молиме внимателно прочитајте го ова упатство пред да го користите уредот за да се
осигурате за неговата безбедна и правилна употреба.
• Описите се засновани на основните нагодувања на уредот.
• Сликите и сликите од екранот може да се разликуваат во нивниот изглед од вистинскиот
производ.
• Содржината може да се разликува од крајниот производ или од софтверот доставен
од операторите или носачите и е предмет на промена без претходно известување.
За најновата верзија на ова упатство, посетете ја интернет-страницата на Samsung,
www.samsung.com.
• Содржините (содржини со висок квалитет), за кои е потребен силен CPU и многу
RAM меморија, ќе имаат влијание врз изведбата на уредот. Апликациите поврзани со
содржината може да работат неправилно во зависност од спецификациите на уредот и
средината во која тој се користи.
• Достапните функции и додатните услуги можат да се разликуваат во зависност од уредот,
софтверот и од операторот.
• Апликациите и нивните функции може да се разликуваат по земја, регион или
спецификациите на хардверот. Samsung не е одговорен за проблеми со перформансите
предизвикани од апликации од кој било друг провајдер, освен Samsung.
• Samsung не е одговорен за проблеми со перформансите или некомпатибилноста
предизвикана од изменување на поставувањата на регистарот или модификување на
софтверот на оперативниот систем. Обидите да се прилагоди оперативниот систем може
да предизвикаат неправилно функционирање на Вашиот уред или на апликациите.
• Софтверот, звучните извори, заднините, сликите и другите медиумски содржини
понудени во овој уред се лиценцирани за ограничена употреба. Симнувањето и
користењето на овие материјали за комерцијални или други цели е прекршување
на законите за авторски права. Корисниците се целосно одговорни за незаконско
користење на медиумите.
• Може да настанат дополнителни трошоци за податочните услуги, како што: се
разменување пораки, поставување и преземање, автоматска синхронизација или
користење услуги за лоцирање. За избегнување дополнителни трошоци, изберете
соодветен податочен тарифен план. За подетални информации, контактирајте го Вашиот
оператор.
2
Информации за ова упатство
• Основните апликации што доаѓаат со уредот се предмет на ажурирања и постои
можност веќе да не се поддржуваат без претходно известување. Ако имате прашања
за апликација испорачана со уредот, контактирајте сервисен центар на Samsung. За
апликации инсталирани од корисникот, контактирајте сервис.
• Модификувањето на оперативниот систем на уредот или инсталирањето софтвер од
неофицијални извори може да резултира со неправилно функционирање на уредот
и оштетување или загуба на податоци. Овие дејства претставуваат прекршување на
Вашиот договор за лиценца со Samsung и Вашата гаранција веќе нема да важи.
Икони за инструкции
Предупредување: Ситуации кои можат да предизвикаат Ваша повреда и повреда на
другите
Внимание: Ситуации кои можат да предизвикаат оштетување на Вашиот уред или на
друга опрема
Забелешка: Белешки, совети за употреба или дополнителни информации
Авторско право
Авторско право © 2013 Samsung Electronics
Овој водич е заштитен според меѓународните закони за авторски права.
Ниеден дел од овој водич за корисникот не може да биде копиран, дистрибуиран, преведен,
или пренесен во која било форма или на кој било начин, електронски или механички,
вклучувајќи фотокопирање, снимање, чување во какво било складиште за информации и
систем за пронаоѓање, без претходна писмена дозвола од Samsung Electronics.
3
Информации за ова упатство
Трговски марки
• SAMSUNG и логото SAMSUNG се регистрирани трговски марки на Samsung Electronics.
®
• Bluetooth е регистрирана трговска марка на Bluetooth SIG, Inc. ширум светот.
®
™
™
™ и логото Wi-Fi се
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
регистрирани трговски марки на Wi-Fi Alliance.
• Сите други трговски марки и авторски права се сопственост на нивните соодветни
сопственици.
4
Содржина
Почнуваме
7
Изглед на уредот
8
Копчиња
9
S Пенкало
9
Содржина на пакетот
10
Полнење на батеријата
12
Вметнување мемориска картичка
14
Замена на врвот на S Пенкалото
15
Вклучување и исклучување на уредот
15
Држење на уредот
16
Прилагодување на јачината на тонот
16
Префрлување во тивок режим
36
Користење апликации
37
Екран со апликации
38
Помош
38
Внесување текст
41
Поврзување со мрежа Wi-Fi
42
Поставување сметки
43
Префрлување фајлови
44
Обезбедување на уредот
46
Надградба на уредот
Комуникација
Основни информации
47
Именик
51
Е-пошта
52
Google Mail
54
Hangouts
54
Google+
55
ChatON
55
Twitter
17
Индикатор за икони
18
Користење на екранот чувствителен
на допир
21
Контролни движења
23
Движења со дланка
24
Користење на S Pen
28
Воздушен преглед
Интернет и мрежа
28
Паметно листање
56
Интернет
29
Паметно листање
57
Chrome
29
Активирање на мултипрозорецот
58
Bluetooth
31
Известувања
59
Screen Mirroring
31
Панел за известување
60
Samsung Link
32
Основен екран
60
Group Play
35
Заклучен екран
5
Содржина
61
WatchON
Медиуми
62
Музика
64
Камера
71
Галерија
75
Албум со приказна
75
Видео
76
Видео обработка
77
YouTube
78
Мое списание
79
Flipboard
79
SketchBook for Galaxy
80
Businessweek+
80
NYTimes
Play Store
82
Samsung Hub
82
Samsung Apps
83
Play Books
83
Play Movies
83
Play Music
83
Play Games
S Note
89
S Planner
91
POLARIS Office 5
93
Dropbox
94
Облак
96
Светски Часовник
96
Дигитрон
96
S-Преведувач
97
S Voice
98
S Finder
98
Google
99
Албум со исечоци
100 Мои фајлови
101 Преземено
101 TripAdvisor
102 Evernote
102 KNOX
Патување и локално
103 Maps
Опции
104 За опциите
104 Конекции
107 Уред
111 Контроли
116 Општо
119 Google Settings
Решавање проблеми
Алатки
84
Аларм
100 Voice Search
Продавници за
апликации и медиуми
81
95
6
Почнуваме
Изглед на уредот
Копче за јачина на
звук
Копче за
вклучување/ресетирање/исклучување
Предна камера
Сензор за светло
Екран чувствителен
на допир
Звучник
Копче за мени
Копче дома
Копче за назад
Микрофон
Повеќенаменски
приклучок
Задна камера
Отвор за S Пенкало
Приклучок за
слушалки
Звучник
Блиц
GPS-антена
Отвор за мемориска
картичка
7
Почнуваме
• Не покривајте ја антената со Вашите раце или други предмети. Тоа може да
предизвика проблеми во поврзувањето или да ја потроши батеријата.
• Се препорачува користење заштитник за екран одобрен од Samsung.
Неодобрените заштитници за екран може да предизвикаат неправилно работење
на сензорите.
• Не дозволувајте екранот чувствителен на допир да дојде во контакт со вода.
Екранот чувствителен на допир може неправилно да функционира во влажни
услови или кога е изложен на вода.
Копчиња
Копче
Функција
• Држете го притиснато за вклучување или исклучување на
уредот.
Вклучување/
ресетирање/
исклучување
Мени
• Држете го притиснато повеќе од 7 секунди за да го
ресетирате уредот ако јавува грешки, прекинува повици
или се блокира.
• Притиснете го за заклучување или отклучување на уредот.
Уредот преминува во заклучен режим кога екранот
чувствителен на допир се исклучува.
• Допрете го за да се отвори списокот со опции достапни за
тековниот приказ.
• Допрете и задржете на почетниот екран за да активирате
Ѕ-пронаоѓач.
• Притиснете го за да се вратите на основниот екран.
Дома
• Држете го притиснато за да се отвори список на
неодманешни апликации.
Назад
• Допрете го за да се вратите на претходниот приказ.
Јачина на тон
• Притиснете го за прилагодување на јачината на тонот на
уредот.
8
Почнуваме
S Пенкало
Копче за S
Пенкало
Врв на S Пенкало
Име
Функција
Врв на S Пенкало
• Извршете основни дејства со S Пенкалото. (стр. 18)
Копче за S
Пенкало
• Извршете напредни дејства со S Пенкалото. (стр. 24)
Содржина на пакетот
Проверете дали во кутијата се содржани следните предмети:
• Уред
• Брз водич за употреба
• Опремата испорачана со уредот и достапните додатоци може да се разликуваат
во зависност од регионот или операторот.
• Испорачаната опрема е наменета само за овој уред и може да не е компатибилна
со други уреди.
• Изгледите и спецификациите можат да се променат без претходно известување.
• Можете да купите дополнителни додатоци од Вашата локална продавница на
Samsung. Осигурете се дека тие се компатибилни со уредот пред да ги купите.
• Другите додатоци може да не бидат компатибилни со Вашиот уред.
• Користете само дополнителна опрема одобрена од Samsung. Неправилното
функционирање предизвикано од неодобрена дополнителна опрема не е
покриено со гаранцијата.
• Достапноста на дополнителната опрема може да подлежи на промени, а тоа
сосема зависи од производствените компании. За повеќе информации за
достапната дополнителна опрема, посетете ја интернет-страницата на Samsung.
9
Почнуваме
Полнење на батеријата
Наполнете ја батеријата пред првата употреба со полначот. Исто така, може да се употреби
компјутер за полнење на уредот со нивно поврзување со USB-кабел.
Користете само полначи, батерии и кабли што се одобрени од Samsung.
Неодобрените полначи или кабли, може да предизвикаат експлозија на батеријата
или оштетување на уредот.
• Кога нивото на Вашата батерија е ниско, уредот емитува предупредувачки тон и
прикажува порака за празна батерија.
• Ако батеријата е целосно испразнета, уредот не може да се вклучи веднаш кога ќе
се поврзе полначот. Оставете ја целосно празната батерија да се наполни неколку
минути пред да го вклучите уредот.
• Ако користите повеќе апликации истовремено, мрежни апликации или апликации
што бараат поврзување со друг уред, батеријата брзо ќе се испразни. За да
избегнете исклучување од мрежата или трошење енергија за време на трансфер
на податоци, секогаш користете ги овие апликации по целосно полнење на
батеријата.
Полнење со полначот
Поврзете го USB-кабелот со USB-адаптерот за напојување и вклучете го крајот на USBкабелот во повеќенаменскиот приклучок.
Неправилното поврзување на полначот може да предизвика сериозно оштетување
на уредот. Штетите предизвикани од неправилно користење не се покриени со
гаранцијата.
10
Почнуваме
• Може да го користите уредот во текот на полнењето, но целосното полнење на
батеријата може да потрае подолго.
• Ако уредот прима нестабилно напојување додека се полни, екранот на допир
може да не функционира. Доколку тоа се случи, исклучете го полначот од уредот.
• При полнење, уредот може да се загрее. Ова е вообичаена појава и не би требало
да влијае врз работниот век или функционирањето на уредот. Ако батеријата се
загрее повеќе од вообичаеното, полначот може да запре со полнење.
• Ако уредот не се полни правилно, однесете ги уредот и полначот во сервисен
центар на Samsung.
Откако целосно ќе се наполни, исклучете го уредот од полначот. Прво откачете го полначот
од уредот, а потоа откачете го од електричниот приклучок.
Не вадете ја батеријата пред да го извадите полначот. Тоа може да го оштети уредот.
За штедење енергија, исклучете го полначот кога не е во употреба. Полначот
нема прекинувач за вклучување / исклучување и затоа мора да го исклучите од
електричниот приклучок кога не е во употреба, за да избегнете непотребно трошење
електрична енергија. Полначот треба да остане во близина на електричниот
приклучок и да е лесно достапен додека трае полнењето.
Проверка на статусот на полнење на батеријата
Кога ја полните батеријата додека уредот е исклучен, следниве икони ќе го прикажуваат
моменталниот статус на полнење на батеријата:
Полнење
Целосно наполнета
11
Почнуваме
Намалување на потрошувачката на батеријата
Вашиот уред нуди опции што можат да Ви помогнат да ја заштедите енергијата на батеријата.
Со прилагодување на овие опции и деактивирање одлики во заднина, можете да го
користите уредот подолго помеѓу полнењата:
• Кога не го користите уредот, префрлете на режим на спиење со притискање на копчето
за вклучување/ресетирање/исклучување.
• Затворете ги непотребните апликации со уредувачот на задачи.
• Деактивирајте ја одликата Bluetooth.
• Деактивирајте ја одликата Wi-Fi.
• Деактивирајте го автоматското синхронизирање на апликации.
• Деактивирајте го времето на исклучување на заднинското светло.
• Намалете го интензитетот на светлина на екранот.
Вметнување мемориска картичка
Вашиот уред прифаќа мемориски картички со максимален капацитет од 64 GB. Во зависност
од производителот и типот на мемориската картичка, некои мемориски картички може да не
бидат компатибилни со Вашиот уред.
• Некои мемориски картички може да не бидат целосно компатибилни со
уредот. Користењето некомпатибилна мемориска картичка може да доведе
до оштетување на уредот или на мемориската картичка, и може да ги оштети
податоците зачувани на картичката.
• Внимавајте мемориската картичка треба да ја вметнете со правилната страна
нагоре.
• Уредот поддржува FAT и exFAT структури на фајлови за мемориски картички.
Доколку вметнете картичка форматирана со различна структура фајлови, уредот
може да побара преформатирање на мемориската картичка.
• Честото снимање и бришење податоци го скратува работниот век на мемориските
картички.
• Кога ќе вметнете мемориска картичка во уредот, директориумот со датотеки
на мемориската картичка ќе се појави во папката Мои фајлови → Сите → SD
memory card.
12
Почнуваме
1 Вметнете ја мемориската картичка со златно-обоените контакти свртени надолу.
2 Притиснете ја мемориската картичка во отворот до крај додека не се заклучи на лице
место.
Отстранување на мемориската картичка
Пред да ја отстраните мемориската картичка, прво демонтирајте ја за безбедно
→ Нагодувања → Општо → Меморија →
отстранување. На почетниот екран, допрете
Демонтирај SD-картичка.
Туркајте ја мемориската картичка додека не се ослободи од уредот и потоа извлечете ја
надвор.
Не отстранувајте ја мемориската картичка додека уредот пренесува или пристапува
до информации. На тој начин може да дојде до губење или оштетување на
податоците, или може да дојде до оштетување на мемориската картичка или уредот.
Samsung не е одговорен за загубата што настанала како резултат од неправилната
употреба или од оштетени мемориски картички, вклучувајќи губење податоци.
Форматирање на мемориската картичка
Мемориска картичка форматирана на компјутер може да не биде компатибилна со уредот.
Форматирајте ја мемориската картичка на уредот.
→ Нагодувања → Општо → Меморија → Форматирај
На почетниот екран, допрете
SD-картички → Форматирај SD-картички → Избриши сè.
Пред да ја форматирате мемориската картичка, не заборавајте да направите
резервни копии од сите важни податоци зачувани на уредот. Гаранцијата на
производителот не покрива губење податоци како резултат на дејства на корисникот.
13
Почнуваме
Замена на врвот на S Пенкалото
При употреба на S Пенкалото, врвот на S Пенкалото може да затапи. Ако врвот се затапи,
заменете го со нов.
1 Цврсто зафатете го врвот со пинцета, а потоа извлечете го.
2 Ставете нов врв на S Пенкалото, треба да слушнете звук на кликнување.
Внимавајте да не го заглавите прстот помеѓу пинцетата и врвот.
• Не употребувајте стари врвови. Со употреба на стари врвови може да дојде до
дефект на S Пенкалото.
• Не притискајте го прекумерно врвот кога го внесувате во S Пенкалото.
• Не внесувајте го тркалезниот крај на врвот во S Пенкалото. Ова може да ги оштети
S Pen или уредот.
Црно обоеното перце има бело гумено капаче на врвот. Ако гуменото капаче е
истрошено, заменете го со ново.
14
Почнуваме
Вклучување и исклучување на уредот
Кога го вклучувате уредот за прв пат, следете ги упатствата од екранот за да го прилагодите
Вашиот уред.
Држете го притиснато копчето за вклучување неколку секунди за да го вклучите или
исклучите уредот.
• Следете ги поставените предупредувања и насоки од службениот персонал кога се
наоѓате во области каде што користењето безжични уреди е ограничено, како на
пример авиони и болници.
• Држете го притиснато копчето за вклучување/ресетирање/исклучување и допрете
Режим за летало за деактивирање на безжичните одлики.
За да го исклучите уредот, држете го притиснато копчето за вклучување/ресетирање/
исклучување и потоа допрете Исклучување.
Држење на уредот
Не покривајте ја антената со Вашите раце или други предмети. Тоа може да предизвика
проблеми во поврзувањето или да ја потроши батеријата.
15
Почнуваме
Прилагодување на јачината на тонот
Притиснете го копчето за јачина на звук нагоре или надолу за прилагодување на јачината
на тонот на ѕвонење, или за да ја прилагодите јачината на звукот кога емитувате музика или
видео-запис.
Префрлување во тивок режим
Користете еден од следниве методи:
• Држете го притиснато копчето за јачина на звук надолу додека не се префрли во тивок
режим.
• Држете го притиснато копчето за вклучување/ресетирање/исклучување и потоа допрете
Исклучи звук или Вибрации.
• Отворете го панелот за известување на горниот дел од екранот и потоа допрете Звук
или Вибрации.
16
Основни информации
Индикатор за икони
Иконите прикажани на горниот дел од екранот овозможуваат информации во врска со
статусот на уредот. Во долната табела се наведени најчестите икони.
Икона
Значење
Поврзано преку Wi-Fi
Одликата Bluetooth е активирана
GPS е активиран
Одликата за паметен екран е активирана
Синхронизиран со Интернет
Поврзан на компјутер
Алармот е активиран
S Пенкалото е отстрането
Тивкиот режим е активиран
Режимот на вибрации е активиран
Режимот за летало е активиран
Настаната грешка или потребно внимание
Ниво на батеријата
17
Основни информации
Користење на екранот чувствителен на
допир
Употребувајте само прсти или S Пенкало за користење на екранот чувствителен на допир.
• Не дозволувајте екранот чувствителен на допир да дојде во контакт со други
електрични уреди. Електричните празнења може да предизвикаат неисправност
на екранот чувствителен на допир.
• За да избегнете оштетување на екранот чувствителен на допир, не допирајте го со
остри предмети и не притискајте пресилно со Вашите прсти.
• Уредот нема да препознае записи на допир близу до рабовите на екранот и
надвор од областа за запис на допир.
• Ако го оставите екранот на допир во мирување подолг временски период, тоа
може да резултира со постслики (разобличеност на приказот) или заматеност.
Исклучете го екранот на допир кога не го користите уредот.
Движења со прстите
Допирање
За да отворите апликација, да изберете ставка од мени, да притиснете копче на екранот, или
за да внесете знак со помош на тастатурата на екран, допрете со прст.
18
Основни информации
Допирање и задржување
Допрете и задржете ставка подолго од 2 секунди за пристап до достапните опции.
Влечење
За преместување икона, минијатурен приказ или преглед на нова локација, задржете ја
допрено и влечете ја до целната позиција.
19
Основни информации
Двојно допирање
Допрете двојно интернет-страница, мапа или слика за зумирање во делот. Повторно допрете
двојно за да се вратите.
Благо удирање
Удрете благо десно или лево на почетниот екран, или екранот со апликации, за да видите
друг панел. Удрете благо нагоре или надолу за движење низ интернет- страница, или список,
како што се контактите.
20
Основни информации
Штипкање
Раздалечувајте два прста на интернет-страница, мапа или слика за зумирање во делот. Спојте
ги брзо за одзумирање.
Контролни движења
Едноставните движења овозможуваат лесна контрола на уредот.
Пред користењето движења, осигурете се дека одликата за движења е активирана. На
→ Нагодувања → Контроли → Движења, и потоа повлечете
почетниот екран, допрете
го копчето Движења надесно.
Прекумерното тресење или удирање на уредот може да резултира со ненамерни
внесувања. Контролирајте ги движењата правилно.
Ротирање на приказот
Многу апликации овозможуваат приказ и во исправена и во легната ориентација.
Ротирањето на уредот предизвикува приказот автоматски да се прилагоди за да одговара на
новата ориентација на приказот.
21
Основни информации
За да спречите приказот автоматски да ротира, отворете го панелот за известување и
деселектирајте Вртење екран.
• Некои апликации не овозможуваат ротирање на приказот.
• Некои апликации прикажуваат различен приказ во зависност од ориентацијата.
Навалување
Допрете и задржете две точки на екранот, и потоа навалувајте го екранот напред и назад за
зумирање или одзумирање.
Поместување за придвижување
Допрете и задржете ставка на екранот и потоа движете го уредот налево или надесно за
преместување ставката на друга страница на почетниот екран или екранот со апликации.
22
Основни информации
Поместување за прелистување
Кога некоја слика е зумирана, допрете и задржете точка на екранот и потоа лизгајте го уредот
во која било насока за движење низ сликата.
Движења со дланка
Користете движења со дланка за контролирање на уредот со допирање на екранот.
Пред користењето движења, осигурете се дека одликата за движења со дланка е активирана.
→ Нагодувања → Контроли → Движење со дланка, и
На почетниот екран, допрете
потоа повлечете го копчето Движење со дланка надесно.
Поминување со дланка
Поминете со дланката преку екранот за сликање на екранот. Сликата се зачувува во
Галерија → Screenshots. Не е возможно да се слика екранот додека се користат одредени
апликации.
23
Основни информации
Покривање
Покријте го екранот со дланката за паузирање на емитувањето.
Користење на S Pen
Вклученото S Pen може да се користи за лесно избирање ставки или извршување функции.
Дејствата на користење на S Pen со копчето притиснато, овозможуваат дополнителни
корисни алатки, како што е сликање на екранот.
Извлечете го S Pen од отворот за да го користите.
Кога ќе го извлечете S Pen од отворот, уредот го детектира тоа и ги извршува следниве
работи:
• Го вклучува екранот чувствителен на допир (ако е исклучен).
• Ја активира Акциска белешка или ги прикажува аеронаредбите.
24
Основни информации
• Врвот на пенкалото за S-пенкалото се заменува. Ако врвот се затапи, заменете го
со нов.
• Доколку S-пенкалото не работи правилно, однесете го во сервисен центар на
Samsung. Погледнете на интернет-страницата на Samsung за информации за
S-пенкалото.
• За најдобри резултати, држете го S-пенкалото под прав агол со екранот и
избегнувајте да го користите под остри агли.
Сликање на екранот
Со копчето на S-пенкалото притиснато, допрете го екранот додека не слушнете кликнување.
Сликата на екранот се зачувува во папката Галерија → Screenshots.
Можно е да се црта или пишува врз слика од екранот, или да се отсекува. Изменетата слика
на екранот се зачувува во папката Галерија → IMG_edited.
Не е возможно да се слика екранот додека се користат одредени апликации.
25
Основни информации
Активирање на потсетник за дејство
Со притиснато копче на S-пенкалото, допрете двапати на екранот за да активирате потсетник
за дејство.
Прибележете или нацртајте потсетник, а потоа со допир на
изберете го потсетникот за
да извршите разни дејства, како на пример, воспоставување телефонски повик, додавање
контакти или испраќање порака. Со избран потсетник, нацртајте линија околу областа со
S-пенкалото за да направите разни работи во избраната област.
Селектирање и фотографирање слика
Со копчето на S Пенкалото притиснато, нацртајте линија околу некоја област за да ја
селектирате.
Ако е неопходно, употребете една од следниве опции:
• : Обновете го првобитниот избор.
• : Преобразете го изборот во кружен облик.
• : Преобразете го изборот во правоаголен облик.
• : Прилагодете го изборот.
Изберете апликација што ќе се користи со селектираната област што се појавува на дното од
приказот.
26
Основни информации
Употреба на воздушна наредба
Притиснете го копчето за S Pen додека лебдите со S Pen врз екранот.
Најчесто, аеронаредбите се појавуваат на екранот кога ќе се притисне на копчето на S Pen
Користете ги следните дејства:
• Акциска белешка: Активирајте го потсетникот за дејство.
• Собирање исечоци: Изберете и зафатете слика, а потоа зачувајте ја сликата во Албум
со исечоци.
• Пишување на екран: Зафатете слика од екранот и уредете ја со S Пенкалото.
• S Finder: Активирајте S Finder.
• Прозорец за пенкало: Активирајте повеќе апликации во одредени површини на
екранот.
Одредени ставки имаат контекстуални менија со коишто покажувачот на S Pen светка.
Притиснете го копчето на S Pen за да се прикаже менито додека лебдите со S Pen над
ставката.
27
Основни информации
Воздушен преглед
Користете ја оваа одлика за да вршите разни функции додека го држите S Pen блиску над
екранот.
→ Нагодувања → Контроли → S Pen → Воздушен
На почетниот екран, допрете
преглед, и потоа повлечете го копчето Воздушен преглед надесно.
Насочете го S Pen на некоја ставка за да ја прегледате содржината или да ги видите
информациите во појавен прозорец.
Може да лизгате низ панелите или списоците ако го движите покажувачот на S Пенкалото
кон некој од рабовите на екранот (горе/долу/лево/десно).
Паметно листање
Користете ја оваа одлика за да паузирате видеа кога не гледате во екранот.
→ Нагодувања → Контроли → Паметен екран и потоа
На почетниот екран, допрете
штиклирајте го Паметно паузирање.
За време на емитување видео-запис, погледнете настрана од екранот за да го паузирате
емитувањето. За да продолжите со емитување, повторно погледнете во екранот.
28
Основни информации
Паметно листање
Користете ја оваа одлика за да го лизгате екранот нагоре или надолу со закосување на
главата или уредот.
→ Нагодувања → Контроли → Паметен екран →
На почетниот екран, допрете
Паметно листање и потоа повлечете го копчето Паметно листање надесно. Допрете
Паметно листање и потоа изберете начин на лизгање.
Кога прегледувате е-пошта или интернет-страници, се појавува икона за типот на листање
(
за ориентацијата на главата) која го покажува статусот на препознавањето на
движењата.
Кога уредот ќе ги препознае движењата на Вашата глава или на уредот, иконата се менува
во
или . Тогаш, навалете ја Вашата глава надолу или кренете ја нагоре, или навалете го
уредот нанапред или наназад за да листате во таа насока.
Активирање на мултипрозорецот
Користете ја оваа одлика за работење со две апликации на екранот, истовремено.
• Можат да работат само апликациите што се на мултипрозорецот.
• Кога стартувате апликации што содржат мултимедијални фајлови, како што е
музика или видео-записи, ќе се емитува звукот од двата фајла.
• Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од
операторот.
За да ја користите одликата Multi Window, на екранот со апликации допрете на Нагодувања
→ Уред → Повеќе прозорци, и потоа одвлечете го на десно копчето Повеќе прозорци.
29
Основни информации
Користење на Мултипрозорецот
За да го прикажете панелот со повеќе прозорци, допрете и задржете
. На левата страна на
екранот се појавува панелот Multi Window. Изберете една апликација и потоа одвлечете нова
апликација до нова локација. Може истовремено да ја активирате истата апликација на двата
прозорца. За да го сокриете панелот на мултипрозорецот, повторно допрете и задржете
.
Повлечете го лево или десно кругот меѓу панелите со апликации за да ја нагодите
големината на панелите.
Допрете ја дршката на панелот за да го сокриете или прикажете. Кога панелот е отворен,
допрете ја и задржете ја дршката и влечете ја до левиот или десниот раб на екранот за да го
преместите панелот. Кога панелот е сокриен, допрете ја и задржете ја рачката и влечете ја
нагоре или надолу за поместување на рачката.
Користење апликации од Мултипрозорецот
Кога користите апликации со Multi Window, изберете панел со апликација, допрете на кругот
меѓу панелите со апликации и користете едно од следново:
• : Отворање листа на неодамна користени апликации во левиот или десниот
прозорец.
• : Променете ја локацијата на апликациите во Мултипрозорецот.
• : Споделете ги ставките меѓу прозорците на апликациите. Влечете ставка за да ја
споделите од еден прозорец во друг. Одредени апликации не ја подржуваат оваа
одлика.
• : Затворете ја апликацијата.
30
Основни информации
Споделување фајлови
Влечете ставка што сакате да ја споделите во другиот прозорец за да ја споделите ставката
од едниот прозорец во другиот.
Создавање спарен прозорец
Користете ја оваа одлика за да ја зачувате постојната комбинација на тековните апликации за
повеќе прозорци.
Во панелот со повеќе прозорци, допрете
OK.
→ Ново, внесете наслов и потоа притиснете
Известувања
Иконите за известување се прикажуваат на статусната лента горе на екранот за да
сигнализираат за нови пораки, пропуштени повици, настани од календарот, статус на уредот
и др. Повлечете ја надолу статусната лента за да се отвори. Листајте низ списокот за преглед
на дополнителни известувања. За да го затворите панелот за известување, повлечете ја
нагоре лентата што е на дното од приказот.
Панел за известување
Од панелот за известување , може да ги прегледувате тековните поставки на уредот.
Повлечете ја надолу статусната лента и допрете на
за да ги користите следниве опции:
• Wi-Fi: Активирајте ја или деактивирајте ја одликата Wi-Fi.
• GPS: Активирајте ја или деактивирајте ја одликата за GPS.
• Звук: Активирајте го или деактивирајте го тивкиот режим. Можете да го наместите
уредот да вибрира или да ги исклучува сите звуци во тивок режим.
• Вртење екран: Дозволете или спречете приказот да се ротира кога го вртите уредот.
• Bluetooth: Активирајте ја или деактивирајте ја одликата Bluetooth.
• Реж. за читање: Активирајте го или деактивирајте го режимот за читање. Во режимот
за читање, уредот Ви ги заштитува очите кога читате навечер. За да изберете со кои
апликации ќе се користи, допрете Нагодувања → Уред → Екран → Режим за читање.
• Режим за блок.: Активирајте го или деактивирајте го режимот за блокирање. Во режим
за блокирање, уредот ќе ги блокира известувањата. Допрете Нагодувања → Уред →
Режим за блокирање за да изберете кои известувања ќе се блокираат.
31
Основни информации
• Штедење енергија: Активирајте го или деактивирајте го режимот за штедење енергија.
• Повеќе прозорци: Поставете да се користи мултипрозорецот.
• Screen Mirroring: Активирајте ја или деактивирајте ја одликата за рефлексија на екранот.
• Воздушен преглед: Активирајте ја или деактивирајте ја одликата воздушен преглед.
• Паметно мирув.: Активирајте ја или деактивирајте ја одликата за паметно мирување.
• Паметна пауза: Активирајте ја или деактивирајте ја одликата за паметно мирување.
• Паметно листање: Активирајте ја или деактивирајте ја одликата за паметно листање.
• Синхрон.: Активирајте ја или деактивирајте ја автоматската синхронизација на
апликациите.
• Режим за летало: Активирајте го или деактивирајте го режимот за летање.
Достапните опции може да се разликуваат во зависност од регионот или операторот.
За да ги прераспоредите опциите во панелот за известувања, отворете го панелот за
→ , допрете и задржете ставка и потоа одвлечете ја на друга
известувања, допрете
локација.
Основен екран
Основниот екран е почетната точка за пристап до сите одлики на уредот. На него се
прикажани икони за индикатор, виџети, кратенки до апликации и др.
Основниот екран има повеќе прозорци. За преглед на други панели, лизгајте налево или
надесно.
Прераспоредување ставки
Додавање икона за апликација
На почетниот екран, допрете
во преглед на панел.
, задржете допрена икона на апликација и потоа повлечете ја
32
Основни информации
Додавање ставка
Прилагодете го почетниот екран со додавање графички контроли, папки или панели.
Задржете ја допрено празната област на почетниот екран и потоа изберете една од следниве
категории:
• Апликации и виџети: Додајте графички контроли на почетниот екран.
• Папка: Креирај нова папка.
• Страна: Додавање нов панел на основниот екран.
Преместување ставка
Допрете и задржете ставка и одвлечете ја на нова локација. За преместување во друг панел,
влечете ја кон страната на приказот.
Отстранување ставка
Допрете и задржете ставка, и потоа одвлечете ја до корпата за отпадоци што се појавува
на горниот дел од почетниот екран. Кога корпата за отпадоци ќе стане црвена, отпуштете ја
ставката.
Прераспоредување панели
Додавање нов панел
Допрете
→ Измени страница →
.
Преместување панел
→ Измени страница, задржете допрено преглед на панел, и потоа одвлечете го
Допрете
до нова локација.
Отстранување панел
→ Измени страница, задржете допрен преглед за панел и потоа одвлечете го
Допрете
до корпата за отпадоци горе на екранот.
33
Основни информации
Поставување заднина
Поставете слика или фотографија зачувани во уредот како заднина за почетниот екран.
На почетниот екран, допрете
од следниве:
→ Постави заднина → Почетен екран и изберете едно
• Галерија: Гледајте фотографии направени со камерата на уредот или слики преземени
од Интернет.
• Живи заднини: Гледајте анимирани слики.
• Заднини: Гледајте слики за заднини.
Потоа, изберете слика и допрете Постави заднина. Или изберете слика, променете ја
нејзината големина со влечење на рамката и потоа допрете Готово.
Користење виџети
Виџетите се мали апликации кои обезбедуваат лесни функции и информации на Вашиот
почетен екран. За да ги користите, додајте виџети од панелот со виџети на почетниот екран.
• Некои виџети се поврзуваат со интернет-услуги. Користењето виџети од Интернет
може да предизвика дополнителни трошоци.
• Достапните виџети може да се разликуваат зависно од регионот или операторот.
Додавање виџети на почетниот екран
→ Виџети. Лизгајте лево или десно на панелот со виџети, и
На почетниот екран допрете
потоа допрете и задржете виџет за да го додадете на почетниот екран.
34
Основни информации
Заклучен екран
Заклучениот екран спречува уредот да изврши несакана операција кога не се користи, исто
така, Ви дозволува додавање соодветни виџети.
Заклучување и отклучување на уредот
Со притискање на копчето за вклучување/ресетирање/исклучување се исклучува екранот
и уредот се става во заклучен режим. Уредот се заклучува автоматски ако не се користи
одреден период.
За да го отклучите уредот, притиснете го копчето за вклучување/исклучување или копчето за
основниот екран и повлечете со прстот во кој било правец во областа на заклучениот екран
оддесно на екранот.
Додавање виџети
За користење виџети кога екранот е заклучен, на екранот со апликации, допрете
Нагодувања → Уред → Заклучување на екранот, и потоа штиклирајте го Повеќе виџети.
Допрете на панелот со виџети во левиот дел на екранот. Листајте лево до последната
страница, допрете на , и потоа изберете виџет што сакате да го ставите на заклучениот
екран.
35
Основни информации
Прераспоредување панели
Преместување панел
Листајте лево или десно на панелот со виџети, допрете и држете на приказ на панел и потоа
одвлечете го на ново место.
Отстранување панел
Листајте лево или десно на панелот со виџети, допрете и држете на приказ на панел и потоа
одвлечете го во корпата за отпадок во горниот дел на екранот.
Користење апликации
Овој уред може да работи со многу различни видови апликации од медиумски до интернетапликации.
Отворање апликација
На почетниот екран или екранот со апликации изберете икона на апликација за да ја
отворите.
Одредени апликации се групирани во папки. Допрете папка, а потоа допрете на
апликација за да ја отворите.
Отворање неодамна користени апликации
Држете го притиснато копчето Дома за да се отвори список со неодамнешни апликации.
Изберете икона на апликација за да се отвори.
Затворање апликација
Затворете ги апликациите што не се користат за заштита на енергијата на батеријата и за
одржување на перформансите на уредот.
Притиснете и задржете го копчето Дома, допрете Уред. на зад. и потоа допрете Крај веднаш
до апликацијата за да ја затворите. За да ги затворите сите активни апликации, допрете
Заврши сѐ. Или, притиснете и држете го копчето Дома и потоа допрете Затвори ги сите.
36
Основни информации
Екран со апликации
Екранот со апликации прикажува икони за сите апликации, вклучувајќи ги
новоинсталираните.
На почетниот екран, допрете
за да се отвори екранот со апликации.
За преглед на други панели, лизгајте налево или надесно.
Прераспоредување апликации
→ Измени, задржете допрено апликација, и потоа одвлечете ја до нова
Допрете
локација. За преместување во друг панел, влечете ја кон страната на приказот.
Организирање папки
Ставете ги сродните апликации во посебна папка за полесна работа.
→ Измени, задржете допрено апликација, и потоа одвлечете ја до Направи
Допрете
папка. Внесете име на папката и потоа допрете OK. Ставете ги апликациите во новата папка
со влечење и потоа допрете Сочувај за да го зачувате распоредот.
Прераспоредување панели
Штипнете на екранот, задржете допрено преглед на панел и потоа одвлечете го до нова
локација.
Инсталирање апликации
Користете ги продавниците за апликации, како што е Samsung Apps, за преземање и
инсталирање апликации.
Деинсталирање апликации
→ Одинсталирај/исклучи апликации и потоа изберете ја апликацијата што
Допрете
сакате да ја деинсталирате.
Основните апликации што доаѓаат со уредот не можат да се деинсталираат.
37
Основни информации
Помош
Пристапете до информации за помош за да научите како да го користите уредот и
апликациите, или да конфигурирате важни нагодувања.
Допрете Помош на екранот со апликации. Изберете категорија за да видите совети.
За подредување на категориите по азбучен ред, допрете
За пребарување клучни зборови, допрете
.
.
Внесување текст
Користете ја тастатурата Samsung или одликата за говорен влез за внесување текст.
Внесувањето текст не поддржува одредени јазици. За внесување текст, треба да го
измените работниот јазик на еден од поддржаните јазици.
Промена на видот на тастатура
Допрете на кое било текстуално поле, отворете го панелот за известување, допрете
Изберете внесување, и потоа изберете го видот на тастатура што ќе се користи.
Промена на типот на
тастатурата меѓу подвижна
и фиксна тастатура.
Избришете го претходниот
знак.
Започнете нов ред.
Внесувајте со големи букви.
Внесувајте со големи
букви.
Додајте ставка од складот.
Внесете интерпункциски
знаци.
Внесете празно место.
38
Основни информации
Внесување големи букви
Допрете
пред да внесете знак. За сите букви да бидат големи, допрете два пати.
Промена на видот на тастатура
Допрете на
за да го смените типот на тастатурата.
Промена на јазичните тастатури
Додајте јазици на тастатурата и потоа повлечете го копчето за празно место налево или
надесно за да ги менувате јазиците на тастатурата.
Ракопис
Допрете и држете на
, допрете на
и потоа напишете збор со прстот или со S Pen.
Предложените зборови се прикажуваат како знаци што се внесуваат. Изберете предложен
збор.
Директен внес со пенкало
Отворете го екранот со апликации, допрете Нагодувања → Контроли → S Pen →
Директен внес со пенк., и потоа повлечете го копчето Директен внес со пенк. надесно.
Додека лебдите со S Pen врз полето со текст, се појавува иконата
во аголот горе лево на
полето со текст. Допрете
за да пишувате со S Pen. За да направите едноставни поправки,
да го смените јазикот за запис или да внесете празно место помеѓу знаците, допрете го секој
алат за поправка прикажан на подлошката за пишување.
39
Основни информации
Кога оваа одлика ќе се овозможи, може да го сторите следново:
• Да испратите рачно напишана порака.
• Да го поставите алармот само со пишување на броевите.
Внесување текст преку говор
Активирајте ја одликата за зборување и потоа зборувајте во микрофонот. Уредот го
прикажува тоа што Вие го зборувате.
Ако уредот не ги препознава зборовите, допрете го подвлечениот текст и изберете
алтернативен збор или фраза од приложениот список.
За да го смените јазикот или да додадете јазици за говорно препознавање, допрете го
тековниот јазик.
Копирање и пресликување
Допрете и задржете текст, влечете го или за да изберете повеќе или помалку текст, и
потоа допрете Копирај за копирање или Исечи за отсекување. Избраниот текст се копира во
посредната меморија.
За да го пресликате во поле за внесување текст, задржете допрено на точката каде што треба
да се вметне и потоа притиснете Пресликај.
40
Основни информации
Поврзување со мрежа Wi-Fi
Поврзете го уредот со мрежа Wi-Fi за да користите Интернет или да споделувате медиумски
фајлови со други уреди. (стр. 104)
Вклучување и исклучување Wi-Fi
Отворете го панелот за известување и потоа допрете Wi-Fi за вклучување или исклучување.
• Вашиот уред користи нехармонизирана фреквенција и е наменет за употреба
во сите европски држави. WLAN може се користи во ЕУ без ограничувања за
затворени простории, но не може да се користи на отворен простор.
• Исклучете го Wi-Fi за да ја заштедите енергијата на батеријата кога не го
користите.
Приклучување на мрежи Wi-Fi
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Конекции → Wi-Fi и потоа повлечете го
копчето Wi-Fi надесно.
Изберете мрежа од списокот пронајдени мрежи Wi-Fi, внесете лозинка ако е потребно, и
потоа допрете Поврзи. Мрежите за кои е неопходна лозинка се прикажуваат со заклучена
икона. Откако уредот ќе се поврзе на мрежа Wi-Fi, уредот автоматски ќе се поврзува на
истата секој пат кога е достапна.
Додавање мрежи Wi-Fi
Ако посакуваната мрежа не се појави во списокот со мрежи, допрете Додај мрежа Wi-Fi
на дното од списокот со мрежи. Внесете го името на мрежата во Мрежен SSID, изберете го
типот на безбедност и внесете ја лозинката доколку мрежата не е отворена, и потоа допрете
Поврзи.
41
Основни информации
Заборавање Wi-Fi мрежи
Секоја мрежа што се користела, вклучувајќи ја тековната мрежа, може да се заборави така
што уредот нема автоматски да се поврзува на неа. Изберете ја мрежата од списокот со
мрежи и потоа допрете Заборави.
Поставување сметки
За апликациите на Google, како што е Play Store, потребна е сметка Google, а за Samsung
Apps потребна е сметка Samsung. Креирајте сметки Google и Samsung за да го имате
најдоброто искуство со уредот.
Додавање сметки
Следете ги упатствата што се појавуваат кога ќе се отвори апликацијата на Google без
најавување за да се постави сметка на Google.
За да се најавите или да креирате сметка на Google, на екранот со апликации, допрете
Нагодувања → Општо → Сметки → Додај сметка → Google. Потоа, допрете New за
креирање нова сметка, или допрете Existing, и потоа следете ги упатствата на екранот за
да го комплетирате поставувањето сметка. Можат да се користат повеќе од една сметка на
Google на уредот.
Исто така, поставете и сметка на Samsung.
Отстранување сметки
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Општо, изберете име на сметка под
Сметки, изберете ја сметката што треба да се отстрани, и потоа допрете Избр. сметка.
42
Основни информации
Префрлување фајлови
Пренесувајте аудио-записи, видео-записи, слики и други видови фајлови од уредот на
компјутер или обратно.
Следниве формати фајлови се поддржани од некои апликации. Некои формати
фајлови не се поддржани во зависност од верзијата на софтверот на уредот или
оперативниот систем на компјутерот.
• Музика: mp3, m4a, 3ga, aac, ogg, oga, wav, wma, amr, awb, flac, midi, xmf, mxmf, imy,
rtttl, rtx, и ota
• Слика: bmp, gif, jpg и png
• Видео-запис: avi, wmv, asf, flv, mkv, mp4, 3gp, и webm
• Документ: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, и txt
Поврзување со Samsung Kies
Samsung Kies е компјутерска апликација која управува со мултимедијалните содржини и
личните податоци со уредите Samsung. Преземете ја најновата Samsung Kies од интернетстраницата на Samsung.
1 Поврзете го уредот со компјутер со USB-кабел.
Samsung Kies автоматски се стартува на компјутерот. Ако Samsung Kies не стартува
автоматски, кликнете двојно на иконата на Samsung Kies на Вашиот компјутер.
2 Префрлајте фајлови помеѓу Вашиот уред и компјутерот.
Повеќе информации за помош побарајте во информациите за Samsung Kies.
Поврзување со Windows Media Player
Осигурете дека Windows Media Player е инсталиран на компјутерот.
1 Поврзете го уредот со компјутер со USB-кабел.
2 Отворете го Windows Media Player и синхронизирајте музички фајлови.
43
Основни информации
Поврзување како медиумски уред
1 Поврзете го уредот со компјутер со USB-кабел.
2 Отворете го панелот за известување и потоа допрете Поврзано како медиумски уред
→ Медиумски уред (MTP).
Допрете Камера (PTP) ако Вашиот компјутер не поддржува Media Transfer Protocol
(MTP) или нема инсталирано соодветни драјвери.
3 Префрлајте фајлови помеѓу Вашиот уред и компјутерот.
Обезбедување на уредот
Спречете другите да не ги користат или да не пристапуваат до личните податоци и
информации складирани на уредот со користење на одликите за безбедност. При
отклучување, уредот бара код за отклучување.
Поставување шара
На екранот со апликации допрете Нагодувања → Уред → Заклучување на екранот →
Заклучување на екранот → Шара.
Нацртајте шара со поврзување на четири или повеќе точки и потоа повторно нацртајте ја
шарата за потврда. Поставете заштитен PIN за отклучување за да го отклучите екранот кога
ќе ја заборавите шарата.
44
Основни информации
Поставување PIN
На екранот со апликации допрете Нагодувања → Уред → Заклучување на екранот →
Заклучување на екранот → PIN.
Внесете најмалку четири броја и потоа повторно внесете ја лозинката за верификација.
Поставување лозинка
На екранот со апликации допрете Нагодувања → Уред → Заклучување на екранот →
Заклучување на екранот → Лозинка.
Внесете најмалку четири знака вклучувајќи броеви и симболи, и потоа повторно внесете ја
лозинката за верификација.
Отклучување на уредот
Вклучете го екранот со притискање на копчето за вклучување/ресетирање/исклучување или
копчето Дома, и внесете го кодот за отклучување.
Доколку го заборавите кодот за отклучување, однесете го уредот во сервисен центар
на Samsung за негово ресетирање.
45
Основни информации
Надградба на уредот
Уредот може да се надгради со најновиот софтвер.
Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од операторот.
Надградба со Samsung Kies
Стартувајте го Samsung Kies и поврзете го уредот со компјутерот. Samsung Kies автоматски
го препознава уредот и прикажува достапни ажурирања во рамката за дијалог доколку
има такви. Кликнете го копчето за ажурирање во рамката за дијалог за да започне
надградувањето. Видете во информациите за помош за Samsung Kies за детали за
надградбата.
• Немојте да го исклучувате компјутерот или да го откачувате USB-кабелот додека
уредот се надградува.
• Додека уредот се надградува, не поврзувајте други медиумски уреди на
компјутерот. Во спротивно може да дојде до пречки во процесот на ажурирање.
Безжична надградба
Овој уред може директно да се надгради со најновиот софтвер со фирмвер-сервисот FOTA
(фирмвер безжична надградба).
На екранот со апликации допрете Нагодувања → Општо → За уредот → Ажурирање
софтвер → Ажурирај.
46
Комуникација
Именик
Користете ја оваа апликација за управување со контакти, вклучувајќи телефонски броеви,
адреси на е-пошти и др.
Допрете Именик на екранот со апликации.
Управување со контакти
Допрете Именик.
Креирање контакт
Допрете
и внесете информации за контактот.
• : Додајте слика.
• /
: Додајте или избришете поле за контакт.
Изменување контакт
Изберете контакт за изменување и потоа допрете
.
Бришење контакт
Допрете
→ Избриши контакти.
Пребарување контакти
Допрете Именик.
Користете еден од следниве методи за пребарување:
• Лизгајте нагоре или надолу во списокот со контакти.
• Употребете го индексот одлево во списокот со контакти за брзо листање со влечење
прст долж индексот.
• Допрете го полето за пребарување на врвот од списокот со контакти и внесете
критериуми за пребарување.
47
Комуникација
Штом се избере контакт, преземете едно од следниве дејства:
• : Додајте во омилени контакти.
• : Составете е-порака.
Прикажување контакти
Допрете Именик.
Зададено, уредот ги покажува сите зачувани контакти.
→ Контакти за прикажување и потоа изберете локација каде да се зачуваат
Допрете
контактите.
Префрлување контакти
Допрете Именик.
Префрлување контакти на Google
Допрете
→ Спој сметки → Спој со Google.
Контактите префрлени на Google Contacts се појавуваат со
во списокот со контакти.
Префрлување контакти на Samsung
Допрете
→ Спој сметки → Спој со Samsung account.
Контактите префрлени на Samsung Contacts се појавуваат со
во списокот со контакти.
Увезување и извезување контакти
Допрете Именик.
Увезување контакти
Допрете
→ Увоз/Извоз → Увези од меморија USB или Увези од SD-картичка.
Извезување контакти
Допрете
→ Увоз/Извоз → Извези на USB-меморија или Извези во SD-картичка.
48
Комуникација
Споделување контакти
→ Сподели картичка преку, изберете контакти, допрете Готово и потоа
Допрете
изберете метод за споделување.
Омилени контакти
Допрете Омилени.
Допрете
и потоа преземете едно од следниве дејства:
• Пребарај: Пребарувајте контакти.
• Додај во омилени: Додајте контакти во омилени.
• Отстрани од Омилени: Отстранете контакти од омилените.
• Табелирано / Листа: Преглед на контакти табелирано или во листа.
• Помош: Пристапете до информациите за помош околу употребата на контактите.
Групи контакти
Допрете Групи.
Додавање контакти во група
Изберете група и потоа допрете
. Изберете контакти за додавање и потоа допрете Готово.
49
Комуникација
Управување со групи
Допрете
и потоа преземете едно од следниве дејства:
• Пребарај: Пребарувајте контакти.
• Измени: Сменете ги поставките за групи.
• Ново: Направете нова група.
• Отстрани член: Отстранете членови од групата.
• Прати е-пошта: Испратете е-пошта до членовите во групата.
• Смени редослед: Задржете допрено
веднаш до името на групата, повлечете го
нагоре или надолу во друга позиција, и потоа допрете Готово.
• Помош: Пристапете до информациите за помош околу употребата на контактите.
Испраќање е-пошта до членови во група
Изберете група, допрете
→ Прати е-пошта, изберете членови и потоа допрете Готово.
Визит-картичка
Допрете Именик.
Креирајте визит-картичка и пратете ја на други.
Допрете Постави профил, внесете детали како што се телефонски број, адреса на е-пошта
и поштенска адреса, и потоа допрете Сочувај. Ако информациите за корисникот биле
зачувани кога сте го поставувале уредот, изберете ја визит-картичката во МЕНЕ, и потоа
допрете
за изменување.
Допрете
→ Сподели картичка преку и потоа изберете метод за споделување.
50
Комуникација
Е-пошта
Користете ја оваа апликација за праќање или преглед на е-пораки.
Допрете Е-пошта на екранот со апликации.
Поставување сметка на е-пошта
Поставете сметка на е-пошта кога отворате Е-пошта за прв пат.
Внесете ги адресата на е-пошта и лозинката. Допрете Следно за лична сметка на е-пошта,
како што е Google Mail, или допрете Рачно пост. за службена сметка на е-пошта. Потоа,
следете ги упатствата на екранот за да го комплетирате поставувањето.
За поставување друга е-пошта, допрете
→ Опции → Додај сметка.
Праќање пораки
Допрете ја сметката на е-поштата што ќе се користи и потоа допрете
екранот. Внесете приматели, наслов и порака, и потоа допрете .
на горниот дел од
Допрете
за да додадете примател од списокот со контакти.
Допрете
за да прикачите слики, видео-записи, контакти, белешки, настани и др.
Допрете →
пораката.
за вметнување слики, настани, контакти и локациски информации и др. во
Праќање закажани пораки
→ Праќање распоред, поставете време и датум и
При составување порака, допрете на
потоа допрете на Готово. Уредот ќе ја прати пораката во назначените време и датум.
• Ако уредот се исклучи во закажаното време, не е поврзан на мрежа или мрежата
е нестабилна, пораката нема да биде пратена.
• Оваа одлика се заснова на времето и датумот што се поставени на уредот.
Времето и датумот можат да бидат неточни ако се движите низ временските зони
и мрежата не ја ажурира информацијата.
51
Комуникација
Читање пораки
Изберете е-пошта што ќе се користи и новите пораки ќе cе вчитуваат. За рачно вчитување
нови пораки, допрете
.
Допрете порака за да ја прочитате.
За пребарување порака.
Повикајте ги новите
пораки.
Препратете ја пораката.
Избришете ја пораката.
Додајте ја оваа адреса на
е-пошта во списокот со
контакти.
Означете ја пораката како
потсетник.
Одговорете на пораката.
Отворете прилози.
Составете порака.
Допрете ја картичката со прилогот за да ги отворите прилозите и потоа допрете Сочувај за
да го зачувате.
Google Mail
Користете ја оваа апликација за брзо и директно пристапување до услугата Google Mail.
Допрете Google Mail на екранот со апликации.
• Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или
операторот.
• Оваа апликација може да биде означена поинаку во зависност од регионот или
операторот.
52
Комуникација
Праќање пораки
Во кое било поштенско сандаче, допрете
допрете SEND.
, внесете приматели, наслов и порака, и потоа
Допрете +CC/BCC за додавање повеќе приматели.
Допрете
за да прикачите слики.
Допрете
→ Save draft за да ја зачувате пораката за праќање подоцна.
Допрете
→ Attach video за да приложите видеа.
Допрете
→ Discard за да почнете одново.
Допрете
→ Settings за да ги смените поставките на Google Mail.
Допрете на
апликации.
→ Send feedback за да го соопштите Вашето мислење за развој на
→ Help да добиете информации со помош за Google Mail.
Допрете
Читање пораки
Составете порака.
За пребарување порака.
Чувајте ја оваа порака за
долгорочно складирање.
Избришете ја оваа порака.
Проследете ја оваа порака
на други.
Прегледајте прилог.
Одговорете им на сите
приматели.
Одговорете на оваа
порака.
Означете ја пораката како
потсетник.
Ознаки
Google Mail не користи фактички папки, туку наместо нив користи ознаки. Кога Google Mail
стартува, ќе се прикаже порака означена со Влезно сандаче.
За да додадете ознака на порака, изберете ја пораката, допрете
изберете ја ознаката што сакате да ја доделите.
53
→ Change labels и потоа
Комуникација
Hangouts
Користете ја оваа апликација за разговор со другите.
Допрете Hangouts на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Изберете пријател од списокот со пријатели или внесете податоци за да пребарате и да
изберете пријател од резултатите за да почнете да разговарате.
Google+
Користете ја оваа апликација за да останете поврзани со луѓето преку социјалната мрежа на
Google.
Допрете Google+ на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Допрете All за промена на категоријата, и потоа влечете горе или долу за преглед на
објавите од Вашите кругови.
Допрете
за да користите други одлики на социјалната мрежа.
54
Комуникација
ChatON
Користете ја оваа апликација за разговор со кој било уред. За да ја користите оваа
апликација, мора да се најавите на Вашата сметка на Samsung или да го потврдите Вашиот
телефонски број.
Допрете ChatON на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Креирајте список на другари преку внесување телефонски броеви или адреси на е-пошти на
сметки Samsung, или преку избирање другари од списокот со предлози.
Допрете
→ Почни разговор и изберете пријател за да разговарате.
Twitter
Користете ја оваа апликација за да пристапите до сајтот на социјалната мрежа Twitter и да
бидете во контакт со луѓето.
Допрете Twitter на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
55
Интернет и мрежа
Интернет
Користете ја оваа апликација за пребарување на Интернет.
Допрете Интернет на екранот со апликации.
Прегледување интернет-страници
Допрете го полето за адреса, внесете ја интернет-адресата и потоа допрете Оди.
Допрете
за да споделите или отпечатите интернет-страница додека ја прегледувате.
За да го промените пребарувачот, допрете го полето за адреса и потоа допрете ја иконата на
пребарувачот веднаш до интернет-адресата.
Отворање нова страница
Допрете
.
За да одите на друга интернет-страница, листајте лево или десно во полето со наслови и
допрете на насловот што сакате да го изберете.
Пребарување на Интернет преку говор
Допрете го полето за адреса, допрете , кажете клучен збор и потоа изберете еден од
предложените клучни зборови што се појавуваат.
Сочувани адреси
Допрете
за да ја обележите тековната интернет-страница.
За да отворите сочувана страница, допрете
и потоа изберете една.
Историја
Допрете → Историја за да отворите интернет-страница од списокот со неодамна
→ Бриши
посетени интернет-страници. За да ја избришете историјата, допрете
историја.
56
Интернет и мрежа
Линкови
Задржете допрено линк на интернет-страницата за да го отворите во нова страница, да го
сочувате или да го копирате.
За преглед на сочуваните линкови, користете Преземено. (стр. 101)
Споделување интернет-страници
За да споделите адреса на интернет-страница со другите, допрете
→ Сподели преку.
За да споделите дел од интернет-страница, задржете го допрено саканиот текст и потоа
допрете Сподели преку.
Chrome
Користете ја оваа апликација за пребарување информации и прелистување интернетстраници.
Допрете Chrome на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Прегледување интернет-страници
Допрете го полето за адреса, и потоа внесете интернет-адреса или критериуми за
пребарување.
Отворање нова страница
Допрете
→ New tab.
За да одите на друга интернет-страница, листајте лево или десно во полето со наслови и
допрете на насловот што сакате да го изберете.
Сочувани адреси
Допрете
за да ја обележите тековната интернет-страница, внесете детали, како што се име
и интернет-адреса и потоа допрете Save.
За да отворите сочувана страница, допрете
→ Bookmarks и потоа изберете една.
57
Интернет и мрежа
Пребарување на Интернет преку говор
Допрете , кажете клучен збор и потоа изберете еден од предложените клучни зборови
што ќе се појават.
Синхронизирање со други уреди
Синхронизирајте отворени картички и сочувани страници со Chrome на друг уред кога сте
најавени со истата сметка на Google.
Допрете → Other devices за да видите омилените страници на други уреди. Изберете
интернет-страница за да пристапите до неа.
Bluetooth
Bluetooth создава директна безжична врска помеѓу два уреда на кратки растојанија.
Користете Bluetooth за разменување податоци или медиумски фајлови со други уреди.
• Samsung не е одговорен за загуба, пресретнување или злоупотреба на податоци
што се испратени или примени преку одликата Bluetooth.
• Секогаш обезбедете споделување и примање податоци од уреди на коишто им
верувате и коишто се соодветно обезбедени. Доколку постојат пречки помеѓу
уредите, досегот на брановите може да се намали.
• Некои уреди, особено тие што не се тестирани или одобрени од Bluetooth SIG,
може да бидат некомпатибилни со Вашиот уред.
• Не користете ја одликата Bluetooth за нелегални намени (на пример, правење
пиратски копии фајлови или незаконско прислушкување комуникации за
комерцијални потреби).
Samsung не е одговорен за последиците од незаконското користење на одликата
Bluetooth.
За да активирате Bluetooth, на екранот со апликации, допрете Нагодувања → Конекции →
Bluetooth и потоа повлечете го копчето Bluetooth надесно.
58
Интернет и мрежа
Спојување со други уреди со Bluetooth
На екранот со апликации допрете Нагодувања → Конекции → Bluetooth → Скенирај и
пронајдените уреди ќе се прикажат. Изберете го уредот со кој сакате да се споите и потоа
прифатете ја автоматски-генерираната лозинка на двата уреда за потврда.
Примање и праќање податоци
Многу апликации поддржуваат пренос на податоци преку Bluetooth. Пример за тоа е
Галерија. Отворете Галерија, изберете слика, допрете → Bluetooth и потоа изберете
еден од уредите со Bluetooth. Потоа, прифатете го барањето за авторизација за Bluetooth на
другиот уред за да ја примите сликата. Пренесениот фајл се зачувува во папката Bluetooth.
Ако се прими контакт, тој автоматски се додава во списокот со контакти.
Screen Mirroring
Користете ја оваа одлика за да го поврзите Вашиот уред на голем екран со приклучок за
AllShare Cast или HomeSync уред, и потоа споделувајте ги Вашите содржини. Исто така,
можете да ја користите оваа одлика со други уреди што ја поддржуваат одликата Wi-Fi
Miracast.
• Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од
операторот.
• Уредите со овозможен Miracast кои не поддржуваат HDCP може да не бидат
компатибилни со оваа одлика.
• Емитувањето на некои фајлови може да е со прекини во зависност од мрежната
конекција.
• За да заштедите енергија, деактивирајте ја оваа одлика кога не е во употреба.
• Ако зададете опсег на фреквенција за Wi-Fi, приклучокот за AllShare Cast или
HomeSync уредите може да не бидат откриени или поврзани.
• Ако емитувате видео-записи или игри на телевизор, изберете соодветен ТВ режим
за да добиете најдобро искуство.
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Конекции → Screen Mirroring, и потоа
повлечете го копчето Screen Mirroring надесно. Изберете уред, отворете или емитувајте
фајл и потоа контролирајте го емитувањето со копчињата на Вашиот уред. За да се поврзете
со уред со користење PIN, допрете го и задржете го името на уредот и внесете го PIN-от.
59
Интернет и мрежа
Samsung Link
Користете ја оваа апликација за да репродуцирате содржина зачувана на оддалечени уреди
или услуги за чување преку Интернет. Може да репродуцирате и испратите мултимедијални
датотеки од уредот до друг уред или на услуга за складирање на веб.
Допрете Samsung Link на екранот со апликации.
За да активирате Samsung Link, треба да ја преземете и инсталирате апликацијата. Допрете
Инстал., а потоа следете ги упатствата на екранот.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Group Play
Искористете ја оваа апликација за да уживате во моменти со Вашите пријатели преку
споделување и пуштање содржини. Создајте или приклучете се на сесија на Group Play, а
потоа споделувајте содржини, како слики или музика.
Допрете Group Play на екранот со апликации.
За да активирате Group Play, треба да ја преземете и инсталирате апликацијата. Допрете
Инсталирај, а потоа следете ги упатствата на екранот.
• Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или
операторот.
• Додека ја користите оваа апликација немате пристап до Интернет.
60
Интернет и мрежа
WatchON
Користете ја оваа апликација за поврзување со телевизор за да ги гледате Вашите омилени
серии и филмови.
Допрете WatchON на екранот со апликации.
Прво мора да го поврзете уредот на мрежа и да се осигурате дека инфрацрвениот
приклучок на уредот е свртен кон телевизорот.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Поврзување со телевизор
Поврзете со телевизор за да го прикажете екранот на уредот на голема површина и
далечински управувајте го телевизорот со уредот.
Изберете држава, регион и услуга за емитување. Допрете на → Поставување, изберете ја
марката на телевизорот и следете ги упатствата на екранот за да го регистрирате телевизорот
во уредот. Чекорите се разликуваат во зависност од избраните опции.
За поврзување со други уреди, допрете
соба.
→ Нагодувања → Опции за собата → Додај
Гледање телевизија
Изберете од предлозите за ТВ програмата базирани на Вашиот избор при регистрирањето
на телевизорот или изберете категорија од долниот дел на екранот. Изберете ТВ програма
или филм и потоа допрете на Гледај на ТВ, Гледај го каналот, или Гледај сега. Избраната
програма ќе се прикаже на поврзаниот телевизор.
Допрете
и отворете го контролниот панел за управување со телевизорот.
Поставување потсетници за програми
Допрете на Историја во долниот дел на екранот и изберете го времето на ТВ прогамата што
сакате да ја гледате. Изберете програма и потоа допрете на .
Во S Planner се додава потсетник за избраните програми.
61
Медиуми
Музика
Користете ја оваа апликација за слушање музика.
Допрете Музика на екранот со апликации.
• Некои формати фајлови не се поддржани, во зависност од софтверот инсталиран
на уредот.
• Одредени датотеки нема да се емитуваат правилно во зависност од методот за
кодирање
Емитување музика
Изберете музичка категорија и потоа изберете песна за емитување.
Допрете ја сликата на албумот на дното од екранот за да се отвори плеерот за музика.
Прилагодете ја јачината на
тонот.
Скенирајте за уреди со
овозможена DLNA.
Поставете го фајлот како
Ваша омилена песна.
Променете го режимот за
повторување.
Отворете ја музичката
листа.
Вклучете произволен режим.
Сокријте го приказот на
плеерот за музика.
Рестартирајте ја песната
што се емитува во
моментот или скокнете на
претходната песна.
Задржете допрено за брзо
премотување наназад.
Скокнете на следната
песна. Задржете допрено
за брзо премотување
нанапред.
Паузирајте го или
продолжете го
емитувањето.
62
Медиуми
За слушање песни со иста јачина на звукот, допрете
Паметна јачина.
→ Опции → Дополнително →
Паметна јачина може да не се активира за одредени датотеки.
Кога Паметна јачина е активирана, јачината на звукот може да се долови погласно
отколку нивото на јачина на звук на уредот. Користете го внимателно за да избегнете
долготрајно изложување на гласни звуци со што ќе се спречи оштетување на Вашиот
слух.
→
За поставување персонализиран звук додека слушате песни преку слушалки, допрете
Опции → Дополнително → Adapt Sound → Вклучено. Кога ќе го засилите звукот до ниво
14 или повисоко, опцијата за адаптирање на звукот не се применува врз емитувањето. Ако ја
намалите јачината на звукот на ниво 13 или пониско, опцијата повторно се применува.
Поставување песна како тон за аларм
За да ја користите како тон за аларм песната што ја слушате во моментот, допрете на
Постави како тон на аларм, и изберете опција.
→
Креирање музички листи
Направете сопствен избор песни.
Допрете
Готово.
, внесете име и допрете OK. Изберете кои песни ќе се опфатат и потоа допрете
За да ја додадете песната што моментално се емитува во музичка листа, допрете
Додај во музичка листа.
→
Емитување музика според расположение
Емитувајте музика групирана според расположение. Музичката листа автоматски се креира
од уредот. Кога ќе додадете нова песна, допрете Музички плоштад → .
Допрете Музички плоштад и изберете расположение. Или изберете повеќе ќелии со
влечење на прстот.
63
Медиуми
Камера
Користете ја оваа апликација за сликање фотографии или снимање видео-записи.
Користете Галерија за преглед на фотографии и видео-записи снимени со камерата на
уредот. (стр. 71)
Допрете Камера на екранот со апликации.
• Камерата автоматски се исклучува кога не се користи.
• Проверете дали е чиста леќата. Ако не е, уредот може да не работи како што треба
во одредени режими за кои се потребни високи резолуции.
Правила на однесување при користење на камерата
• Не снимајте фотографии или видео-записи од други луѓе без нивна дозвола.
• Не снимајте фотографии или видео-записи каде што е забрането со закон.
• Не снимајте фотографии или видео-записи на места каде што може да ја загрозите
приватноста на луѓето.
Фотографирање
Фотографирање
Допрете ја сликата на приказот за преглед каде што треба да се фокусира камерата. Кога
субјектот е во фокус, рамката за фокус станува зелена. Допрете
за да фотографирате.
Погледнете повеќе опции.
Префрлете се во режим на
двојна камера.
Прикажи го тековниот
режим.
Префрлете помеѓу
предната и задната камера.
Започнете со снимање
видео-запис.
Променете го режимот за
сликање.
Отворете ја Галеријата за
гледање слики и
видео-записи.
Изберете од различните
достапни ефекти.
64
Медиуми
Режим за сликање
Достапни се неколку фото-ефекти.
Допрете Режим, и потоа лизгајте нагоре или надолу по екранот од неговата десна страна.
• Автоматски: Користете го ова за да дозволите камерата да го процени опкружувањето и
да го одреди идеалниот режим за фотографијата.
• Убаво лице: Направете фотографија со разведрени лица за понежни слики.
• Најдобра фотографија: Направете серија фотографии и потоа зачувајте ја најдобрата
од нив.
• Најдобро лице: Користете го ова за повеќекратни групни слики истовремено и
комбинирајте ги за да ја креирате најдобрата можна слика.
Допрете
за да сликате повеќекратни фотографии. За да добиете најдобра слика,
држете ја камерата стабилно и останете мирни додека фотографирате. Кога ќе се отвори
Галерија, допрете ја жолтата рамка на секое лице и изберете ја најдобрата поединечна
поза за субјектот. Откако ќе ја изберете позата за секое лице, допрете Сочувај за да ги
споите сликите во единствена фотографија и зачувајте ја.
• Звук и слика: Користете го ова да за направите фотографија со звук.
Допрете
за да фотографирате. Уредот ќе сними неколку секунди звук откако ќе
направи фотографија.
Додека фотографирате во овој режим, звукот се снима преку внатрешниот
микрофон.
• Драма: Користете го ова за да направите серија фотографии и да ги комбинирате за да
креирате слика што прикажува трага од движењето.
За најдобро фотографирање, следете ги овие совети. Уредот може да не фотографира
правилно во други услови за сликање.
– – Држете ја камерата стабилно и останете мирни додека фотографирате.
– – Фотографирајте објект што се движи во една насока.
– – Фотографирајте со заднини на кои нема објекти што се движат.
– – Избегнувајте да фотографирате објект и заднина со слични бои.
– – Избегнувајте фотографирање објект што е преблиску или предалеку за да се собере
во визирот, или што е предолг, како на пример автобус или воз.
65
Медиуми
• Богат тон (HDR): Користете го ова за фотографирање со подобрен сооднос на контраст.
• Гумичка: Користете го ова за бришење на движењата на објектите што се движат во
заднина.
Допрете
за да направите серија фотографии. Уредот ги брише трагите од
движењето на објектот што се движи. За да ја обновите оригиналната фотографија,
допрете Прик. подв. објекти и потоа допрете ја означената област.
За најдобро фотографирање, следете ги овие совети.
– – Држете ја камерата стабилно и останете мирни додека фотографирате.
– – Избегнувајте да фотографирате објект и заднина со слични бои.
– – Кога фотографирате предмет што се движи многу бавно или многу брзо, камерата
може да не ги препознае сите движења.
– – Доколку во заднина се движат повеќе објекти, камерата може да не ги препознае
сите движења.
• Панорама: Направете фотографија составена од повеќе фотографии сложени заедно.
За најдобро фотографирање, следете ги овие совети.
– – Бавно движете ја камерата во една насока.
– – Држете го визирот на камерата во рамки на рамката за водење.
– – Избегнувајте фотографирање објекти со непрепознатлива заднина, како празно небо
или чисти ѕидови.
• Спортови: Користете ја оваа опција кога сликате субјекти што се движат со голема
брзина.
• Ноќе: Користете ја оваа поставка за фотографии во темни услови.
Панорамски фотографии
Панорамска фотографија е слика во пејзажна ориентација што се состои од повеќе снимки.
Допрете Режим → Панорама.
Допрете
и придвижете ја камерата во една насока. Кога сината рамка ќе се порамни со
визирот, камерата автоматски прави следна слика во панорамската секвенца. За да запре
сликањето, допрете
.
Ако визирот е вон насока, уредот го запира фотографирањето.
66
Медиуми
Примена на ефектите преку филтри
Користете ги ефектите преку филтри за да направите единствени фотографии или видеа.
Допрете
и изберете ефект на филтер. Достапните опции зависат од режимот.
Снимање видео-записи
Снимање видео-запис
Допрете
за да снимите видео-запис. За паузирање на снимањето, допрете
запирање на снимањето, допрете .
. За
Притиснете го копчето за фотографирање за да фотографирате додека снимате видео.
Додека снимате, користете ги следниве опции:
• За да го промените фокусот, допрете каде што сакате да се фокусирате. За да се
фокусирате на центарот од екранот, допрете .
• За да направите слика од видео-записот додека снимате, допрете
.
Режим за снимање
Допрете
→
за да го смените режимот на снимање.
• Нормално: Користете го овој режим за нормален квалитет.
• Лимит за e-пошта: Користете го овој режим за да го намалите квалитетот при
испраќање преку е-пошта.
• Брзо движење: Користете го овој режим за снимање видео-запис на субјект во
движење. Уредот ќе го емитува видео-записот во забрзано движење.
67
Медиуми
Зумирање и одзумирање
Користете еден од следниве методи:
• Користете го копчето за јачина на звук за зумирање или одзумирање.
• Раздалечувајте два прста на екранот за зумирање и спојте ги брзо за одзумирање.
Ефектот на зумирање/одзумирање е достапен само кога се користи одликата за
зумирање додека снимате видео-запис.
Режим Двојна камера
Кога ќе фотографирате пејзаж со задната камера, сликата или снимката од предната камера
се прикажува во вметнат прозорец, или обратно. Користете ја оваа одлика за фотографитање
прекрасни пејзажи и автопортрет, истовремено.
Допрете
за да се префрлите во режим на двојна камера. Допрете
фотографирате или
за да снимате.
за да
Задржете допрено за
променување на
големината или локацијата.
Изберете од различните
достапни стилови.
68
Медиуми
• Можете да снимате видео-записи во режим на двојна камера со времетраење до
5 минути во Full HD и до 10 минути во HD.
• Додека снимате видео-записи во овој режим, звукот се снима преку внатрешниот
микрофон.
Споделување слика
Допрете
→
и потоа изберете едно од следново:
• Споделување снимка: Пратете фотографија директно на друг уред преку Wi-Fi Direct.
• Другарско делење фотки: Поставете го уредот да препознава лице на некого кого сте
го означиле во фотографија и да ја му ја испрати.
• ChatON делење фото.: Испратете фотографија до друг уред преку ChatON.
• Оддалечен окулар: Поставете го уредот да управува со камерата далечински.
Далечинско управување на камерата
Поставете уред како визир за да управува со камерата далечински.
→
Допрете на
Direct. Допрете
визир.
→ Оддалечен окулар и потоа поврзете ги уредот и камерата со Wi-Fi
за да направите фотографија далечински користејќи го уредот како
Конфигурирање опции за камерата
→
Допрете
за да ги конфигурирате опциите за камерата. Не сите од следниве опции
се достапни во двата режима - фиксна камера и видео-камера. Достапните опции може да
се разликуваат во зависност од режимот што се користи.
• Голем.на фотографијата / Видео големина: Изберете резолуција. Користете повисока
резолуција за поголем квалитет. Во тој случај се одзема поголема меморија.
• Рафално сликање: Направте серија фотографии на објекти во движење.
• Допрете за сликање: Допрете на сликата на приказот за преглед за да фотографирате.
• Откривање лица: Поставете го уредот да ги препознава лицата на луѓето и да Ви
помогне да направите фотографија со нив.
69
Медиуми
• Мерење: Изберете метод за мерење. Ова утврдува како се пресметуваат вредностите
на светлината. Центрирано ја мери светлината на заднината во центарот на приказот.
Точка ја мери вредноста на светлината на конкретна локација. Матрична снимка прави
просек од целата сцена.
• ISO: Изберете вредност за ISO. Со ова се контролира чувствителноста кон светлина
на камерата. Се мери во еквивалент на камера со филм. Ниските вредности се за
фиксни или силно-осветлени објекти. Високите вредности се за брзодвижечки или
слабоосветлени објекти.
• Стабилизирање видео: Активирајте го или деактивирајте го стабилизаторот.
Стабилизаторот помага во фокусирањето кога камерата се движи.
• Автоматско откривање ноќ: Поставете уредот автоматски да детектира потемни услови
и да ја прилагодува светлината на фотографијата без блицот.
• Сочувај како: Поставете уредот да ја избрише оригиналната фотографија кога
фотографирате во режим со богати нијанси.
• Ознака за локација: Прикачете локациска ознака GPS кон фотографијата. Активирајте ја
оваа одлика кога фотографирате за да креирате албуми во Албум со приказна.
• За подобрување на GPS-сигналите, избегнувајте снимање на локации каде што
сигналот може да биде попречен, како што е меѓу згради или ниски подрачја или
во лоши временски услови.
• Вашата локација може да се прикаже на Вашите фотографии кога ќе ги објавите на
Интернет. За да го избегнете тоа, деактивирајте ја поставката за GPS-ознака.
• Ревизија: Прикажи ги накусо направените фотографии.
• Копче за јачина: Поставете го уредот да го користи копчето за јачина на тонот како
контрола за блендата или функцијата за зумирање.
• Тајмер: Користете го за одложени снимки.
• Баланс на бело: Изберете соодветен баланс на бело, така што сликите да имаат опсег на
реални бои. Овие нагодувања се дизајнирани за конкретни услови на осветлување. Овие
нагодувања се слични на опсегот за експозиција на баланс на бело кај професионалните
камери.
• Вредност на експозиција: Сменете ја вредноста на експозицијата. Со ова се одредува
колку светлина да прима сензорот на камерата. За слабоосветлени ситуации, користете
висока експозиција.
• Со водилки: Приказ на водилки во визирот што помагаат во креирање на
композицијата кога избирате субјекти.
70
Медиуми
• Блиц: Активирајте го или деактивирајте го блицот.
• Говорна контрола: Поставете камерата да слика фотографии со говорни команди.
• Контекстуално име на фајл: Поставување на камерата да се прикаже контекстуални
ознаки. Активирајте го ова за да користите Tag Buddy во Галерија и Албум со приказна.
• Сочувај како превртено: Превртете ја сликата за да создадете слика во огледало од
оригиналната сцена.
• Место: Изберете ја мемориската локација за складирање.
• Ресетирај: Ресетирајте ги опциите за камерата.
Кратенки
Реорганизирајте ги кратенките за лесен пристап до различните опции на камерата.
Допрете
→ Смени брзи поставки.
Допрете и задржете опција, и потоа одвлечете до отворот на горниот дел од екранот.
Другите икони може да се преместат во рамки на списокот со допирање и влечење.
Галерија
Користете ја оваа апликација за гледање слики и видео-записи.
Допрете Галерија на екранот со апликации.
• Некои формати фајлови не се поддржани, во зависност од софтверот инсталиран
на уредот.
• Одредени датотеки нема да се емитуваат правилно во зависност од методот за
кодирање
Гледање слики
Со стартувањето на Галерија се прикажуваат достапните папки. Кога друга апликација,
како што е Е-пошта, зачува слика, папката Download се креира автоматски за сликата да
се зачува во неа. На истиот начин, кога се зачувува слика од екранот, автоматски се креира
папката Screenshots. Изберете папка за да се отвори.
Во папка, сликите се прикажуваат според датумот на нивното креирање. Изберете слика за
да ја погледнете на цел екран.
Лизгајте лево или десно за да ја видите следната или претходната слика.
71
Медиуми
Зумирање и одзумирање
Користете еден од следните методи за зумирање слика:
• Допрете двојно каде било за зумирање.
• Раздалечувајте два прста на кое било место каде што сакате да зумирате. Спојте ги брзо
за одзумирање или допрете го екранот двојно за враќање.
Гледање слики со користење на одликата за движења
Користете ја одликата за движења за извршување функција со конретно движење.
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Контроли → Движења, повлечете го
прекинувачот за Движења надесно, а потоа вклучете го прекинувачот за секоја одлика.
За да прекинете со користење на одликата за движења, влечете го копчето Движења на
лево.
Емитување видео-записи
Видео-фајловите се прикажани со иконата
гледање и допрете .
во прегледот. Изберете видео-запис за
Отсекување сегменти од видео-запис
Изберете видео-запис и потоа допрете . Преместете ја почетната заграда на саканата
почетна точка, преместете ја крајната заграда на саканата крајна точка и потоа зачувајте го
видео-записот.
Изменување слики
Кога гледате слика, допрете
и користете ги следниве функции:
• Омилени страници: Додај во списокот со омилени.
• Слајдови: Започнете слајд-шоу со сликите во тековната папка.
• Рамка за фотографии: Употребете го ова за да додадете рамка и забелешка кон слика.
Изменетата слика на екранот ќе се зачува во папката Photo frame.
• Фото-белешка: Користете го ова за да напишете на опачината на сликата. Допрете
изменување на белешката.
• Копирај во посредната меморија: Копирајте во посредната меморија.
72
за
Медиуми
• Печати: Печатете преку USB или врска преку Wi-Fi. Одредени печатачи нема да бидат
компатибилни со уредот.
• Преименувај: Преименувајте го фајлот.
• Другарско делење фотки: Пратете ја сликата некому чие лице е означено на неа.
• Ротирај лево: Ротирајте во спротивен правец од стрелките на часовникот.
• Ротирај десно: Ротирајте во правец на стрелките на часовникот.
• Потсечи: Сменете ја сината рамка да се отсече и зачувајте ја сликата во неа.
• Постави како: Поставете ја сликата како заднина или како слика за контакт.
• Детали: Погледнете детали за сликата.
• Опции: Сменете ги поставките за галеријата.
Изменување слики
Кога гледате слика, допрете
и користете ги следниве функции:
• Заврти: Ротирајте ја сликата.
• Потсечи: Отсечете дел од сликата.
• Боја: Прилагодете ја заситеноста или осветленоста на сликата.
• Ефект: Применете ефекти врз сликата.
• Налепница: Прикачете лепенки.
• Цртеж: Цртајте врз сликата.
• Рамка: Применете рамки врз сликата.
Омилени слики
Додека гледате слика, допрете
списокот со омилени.
→ Омилени страници за да ја додадете сликата во
Бришење слики
Користете еден од следниве методи:
• Во папка, допрете
допрете .
→ Изберете запис, изберете слики со штиклирање и потоа
• Додека гледате слика, допрете
.
73
Медиуми
Споделување слики
Користете еден од следниве методи:
• Во папка, допрете
→ Изберете запис, изберете слики со штиклирање, а потоа
допрете за да ги испратите на други или да ги споделите на социјалните интернетстраници.
• Кога гледате слика, допрете за да ја пратите на други или за да ја споделите преку
услугите на социјалните мрежи.
Поставување заднина
Кога гледате слика, допрете
за да ја доделите на контакт.
→ Постави како за да ја поставите сликата како заднина или
Означување лица
→ Опции → Ознаки и потоа штиклирајте Ознака за лице. Се појавува жолта
Допрете
рамка околу препознатото лице. Допрете го лицето, допрете Додај име, и потоа изберете
или додајте контакт.
Кога ознаката за лице ќе се појави на сликата, допрете ја ознаката и видете ги достапните
опции, како што е испраќање пораки.
Препознавањето лица може да не успее во зависност од аголот на лицето,
големината на лицето, бојата на кожата, изразот на лицето, условите на осветлување
или од додатоците што ги носи субјектот.
Користење на пријателот за ознаки
→ Опции → Ознаки → Другар за ознаки и потоа повлечете го копчето
Допрете
Другар за ознаки надесно за приказ на контекстуална ознака (време, локација, датум и име
на лицето) кога отворате слика.
74
Медиуми
Албум со приказна
Користете ја оваа апликација за да креирате сопствен дигитален албум, и да ги чувате
Вашите приказни со уредно и автоматско организирање на Вашите слики.
Допрете Албум со приказна на екранот со апликации.
За да активирате Албум со приказна, треба да ја преземете и инсталирате апликацијата.
Допрете Инсталирај, а потоа следете ги упатствата на екранот.
Видео
Користете ја оваа апликација за емитување видео-фајлови.
Допрете Видео на екранот со апликации.
• Некои формати фајлови не се поддржани, во зависност од софтверот инсталиран
на уредот.
• Одредени датотеки нема да се емитуваат правилно во зависност од методот за
кодирање.
Емитување видео-записи
Изберете видео-запис за емитување.
Скенирајте за уреди со
овозможена DLNA.
Прилагодете ја јачината на
тонот.
Движете се нанапред или
наназад со влечење на
лентата.
Скокнете на следниот
видео-запис. Задржете
допрено за брзо
премотување нанапред.
Префрлете во режим за
лебдечки екран.
Променете го размерот на
приказот.
Рестартирајте го
видео-записот што се
емитува во моментот или
скокнете на претходниот
видео-запис. Задржете
допрено за брзо
премотување наназад.
Паузирајте го или
продолжете го
емитувањето.
75
Медиуми
Бришење видео-записи
→ Избриши, изберете видео-записи со штиклирање и потоа допрете
Допрете
Избриши.
Споделување видео-записи
→ Сподели преку, изберете видео-записи со штиклирање, допрете Гот. и потоа
Допрете
изберете метод на споделување.
Користење истакнат плеер за видео
Користете ја оваа одлика за да користите други апликации без да го затворате плеерот за
видео. Додека гледате видео-записи, допрете
за користење на истакнатиот плеер.
Раздалечувајте два прста на екранот за зголемување на плеерот или спојте ги брзо за
намалување. За преместување на плеерот, одвлечете го до друга локација.
Купување видео-записи
Лизгајте го екранот налево или надесно, а потоа изберете видео.
Видео обработка
Користете ја оваа апликација за уредување видеа и за примена на разни ефекти.
Допрете Видео-ур. на екранот со апликации.
За да активирате Видео-ур., треба да ја преземете и инсталирате апликацијата. Допрете
Инстал., а потоа следете ги упатствата на екранот.
• Одредени датотеки со видеа во Галерија нема да може да се гледаат зависно од
резолуцијата на видеото и од кодекот.
• Одредени датотеки нема да се емитуваат правилно во зависност од методот за
кодирање.
76
Медиуми
YouTube
Користете ја оваа апликација за гледање видео-записи од интернет-страницата на YouTube.
Допрете YouTube на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Гледање видео-записи
Допрете
и внесете клучен збор. Изберете еден од добиените резултати од пребарувањето
за гледање видео-запис.
Допрете
за да се прикаже целиот екран.
Додајте го видео-записот
во музичката листа.
Пребарувајте
видео-записи.
Испратете го URL-от на
другите.
Паузирајте или
продолжете го
емитувањето.
Променете го квалитетот
на приказот.
Излезете од целиот екран.
Движете се нанапред или
наназад со влечење на
лентата.
Споделување видео-записи
Изберете го видео-записот за гледање, допрете
и изберете метод за споделување.
Поставување видео-записи
Изберете ја Вашата сметка, допрете , изберете видео-запис, внесете информации за
видео-записот и потоа допрете UPLOAD.
77
Медиуми
Мое списание
Користете ги овие апликации за да создадете Ваше лично социјално списание.
На Основниот екран повлечете со прстот нагоре од долниот дел на екранот.
Кога го вклучувате Мое списание за првпат, допрете Следно, прочитајте ги и
согласете се со условите и одредбите, а потоа допрете Почни.
Допрете за да поставите свое списание и потоа изберете ги категориите. Допрете ,
изберете нови теми, а потоа допрете .
Повлечете налево или надесно за да ја смените категоријата и повлечете нагоре или надолу
за да ги вртите страниците на списанието, а потоа изберете го написот што сакате да го
прочитате.
Кога гледате страница, допрете
и користете ги следниве функции:
• : Стартување на S Note.
• : Стартување на S Planner.
• : Испраќање е-пошта.
• : Активирајте пребарување на Google.
• : Отворете го интернет-прелистувачот.
• : Отворете го екранот со апликации.
При читање напис, користете ги следните икони:
• : Вратете се на претходната страница.
• : Споделете го написот со другите.
• : Поставете напис во ставките што Ви се допаѓаат на Facebook.
• : Видете ги коментарите на другите за написот.
• : Поставете го написот во ставките што Ви се допаѓаат на Flipboard.
• : Додајте го написот во списанието на Flipboard.
78
Медиуми
Flipboard
Користете ја оваа апликација за пристап до Вашите лични списанија.
Допрете Flipboard на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Потчукнете одлево на страницата за добредојде за да вклучите Flipboard, изберете ги темите
за вести и потоа допрете Build Your Flipboard.
Изберете насловна сторија или тема, благо лизгајте низ страниците на Flipboard и потоа
изберете напис за читање.
При читање напис, користете ги следните икони:
• : Вратете се на претходната страница.
• : Споделете го написот со другите.
• : Поставете го написот во ставките што Ви се допаѓаат на Flipboard.
• : Додајте го написот во списанието на Flipboard.
SketchBook for Galaxy
Користете ја оваа апликација за да создадете брз концепт или да ја скицирате Вашата идеја
за проект.
Отворете го екранот со апликации, допрете SketchBook for Galaxy.
Користете уметнички алатки за да нацртате и обоите дигитална уметност. Сликата ќе се
зачува во Галерија.
За да активирате SketchBook for Galaxy, треба да ја преземете и инсталирате апликацијата.
Допрете Install, а потоа следете ги упатствата на екранот.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
79
Медиуми
Businessweek+
Користете ја оваа апликација за да ги добиете најновите вести за финансии, бизнис и друго.
Допрете Businessweek+ на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
NYTimes
Користете ја оваа апликација за пребарување и прелистување написи и друго.
Допрете NYTimes на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
За пребарување написи допрете на
пребарување.
и потоа внесете клучен збор во полето за
80
Продавници за апликации
и медиуми
Play Store
Користете ја оваа апликација за купување и преземање апликации и игри што можат да
работат на уредот.
Допрете Play Store на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Инсталирање апликации
Прелистувајте апликации според категорија или допрете
за пребарување со клучен збор.
Изберете апликација за да видите информации. За да ја преземете, допрете INSTALL.
Доколку има одредена наплата за апликацијата, допрете ја цената и следете ги упатствата на
екранот за да го комплетирате купопродажниот процес.
• Кога нова верзија ќе стане достапна за која било инсталирана апликација, ќе
се појави икона за ажурирање на горниот дел од екранот да Ве извести за
ажурирањето. Отворете го панелот за известување и допрете ја иконата за да ја
ажурирате апликацијата.
• За да инсталирате апликации што сте ги презеле од други извори, на екранот со
апликации, допрете Нагодувања → Општо → Сигурност → Непознати извори.
Деинсталирање апликации
Деинсталирајте апликации купени од Play Store.
Допрете , изберете апликација за бришење од списокот со инсталирани апликации и
потоа изберете UNINSTALL.
81
Продавници за апликации и медиуми
Samsung Hub
Користете ја оваа апликација за да купувате, уживате или да управувате со содржината на
дигиталните медиуми. Samsung Hub промовира и Ви препорачува содржина што ќе Ви се
допадне.
Допрете Samsung Hub на екранот со апликации.
Обезбедените видови содржина се разликуваат зависно од регионот или операторот.
Купување мултимедијални содржини
Изберете категорија услуги, изберете мултимедијална содржина и потоа завршете го
процесот на купување.
Управување со содржина на уредот
Изберете категорија услуги, лизгајте лево и потоа управувајте со содржината на уредот.
Samsung Apps
Користете ја оваа апликација за купување и преземање посветени апликации на Samsung. За
повеќе информации, посетете ја интернет-страницата www.samsungapps.com.
Допрете Samsung Apps на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Инсталирање апликации
Прелистувајте апликации според категорија. Допрете КАТЕГОРИЈА за да изберете
категорија.
За пребарување апликација, допрете
збор во полето за пребарување.
на горниот дел од екранот и потоа внесете клучен
Изберете апликација за да видите информации. За да ја преземете, допрете Бесплатно.
Доколку има одредена наплата за апликацијата, допрете ја цената и следете ги упатствата на
екранот за да го комплетирате купопродажниот процес.
82
Продавници за апликации и медиуми
Play Books
Користете ја оваа апликација за читање и преземање фајлови со книги.
Допрете Play Books на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Play Movies
Користете ја оваа апликација за гледање, преземање и изнајмување филмови или
телевизиски емисии.
Допрете Play Movies на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Play Music
Користете ја оваа апликација за слушање музика од уредот или стримување музика од облакуслугата на Google.
Допрете Play Music на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Play Games
Користете ја оваа апликација за да преземете и играте игри.
Допрете Play Games на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
83
Алатки
S Note
Користете ја оваа апликација за да создадете белешка користејќи мултимедијални датотеки
или говорни снимки.
Допрете S Note на екранот со апликации.
Создавање белешки
Кога ќе вклучите S Note за првпат, допрете Почеток за да ги поставите зададените корици и
урнек. Следете ги упатствата на екранот за комплетирање на поставката.
Составување белешки
Создајте белешки со збогатен состав со тоа што ќе цртате скици со прстот или со
S Пенкалото или со тоа што ќе додадете мултимедијални датотеки или говорни потсетници.
Допрете
за да пишувате или цртате на екранот, или допрете
тастатурата.
за внесување текст со
Отповикајте го и повторно
извршете го последното
дејство.
Изберете ја белешката.
Избришете ја белешката.
Внесете празно белешка.
Зачувување на белешката.
Додајте уште една
страница на тековната
белешка.
Вметнете мултимедијален
фајл.
Промена во режим за S
Пенкало или во режим со
прст.
Сменете ги опциите за
страницата.
84
Алатки
Кога користите урнеци со рамки за сликите, допрете и задржете ја рамката на сликата и
потоа допрете Слики или Сликај за да додадете слика.
За да избришете рамка, допрете и задржете ја рамката, а потоа допрете Избриши.
Кога составувате белешка, допрете
уште еднаш за да ги смените видот на пенкалото,
дебелината на линијата или бојата на моливот.
Кога ја бришете ракописната белешка, допрете
и потоа допрете
за да ја смените
големината на бришачот или допрете Бриши се` за да ја избришете содржината од
белешката.
Зачувајте го тековното
нагодување како профил на
пенкало.
Сменете го типот на моливот.
Сменете ја дебелината на
линијата.
Сменете ја бојата на моливот.
Додајте нова боја заснована врз
избирачот на боја.
Раздалечувајте или собирајте ги прстите за да ги зумирате или одзумирате.
За да додадете нова страница, допрете
За да избришете страница, допрете
→ Додај страна.
→ Избр. стр.
За да додадете ознака на страницата, допрете
→ Додај озн.
За да додадете индекс на страницата, допрете
→ Индекс. стр.
За да го смените урнекот за страницата, допрете
За да ја смените заднината на страницата, допрете
За да прикажете мрежа на страницата, допрете
85
→ Додај урнек.
→ Заднина.
→ Прикажи мрежа.
Алатки
Употреба на алатката за избор
Напишете формула или нацртајте облик, а потоа допрете
. Нацртајте линија околу
формулата или обликот за да ги изберете, а потоа допрете Претвори во → Облик или
Формула за да ја организирате.
Внесување мултимедијални датотеки
Допрете
за да вметнете слики, видео-записи, говорни потсетници и др.
Создавање табела
Допрете → Лесна табела → Табела, поставете го бројот на редови и колони за табелата,
а потоа допрете Гот.
• Допрете ќелија за да внесете податоци во табелата.
• За да додадете или избришете колони, допрете
Избриши комплет податоци.
→ Дод. комп. податоци или
• За да додадете или избришете редови, допрете
→ Додај запис или Бриши запис.
Создавање графикон
За да создадете графикон, допрете → Лесна табела, а потоа допрете вид графикон.
Потоа, нацртајте рамки, линии или разделувачи во графиконот.
За да направите графикон со податоците од табелата, допрете и држете ја табелата, допрете
Измени табела → , а потоа изберете графикон.
86
Алатки
Уредување графикон
За да уредите графикон, допрете на графиконот или табелата → Измени табела, а потоа
користете ги следниве опции:
• Допрете
горе одлево на екранот за да го смените видот на графиконот.
• Допрете ставка и допрете
или со S Пенкало.
, а потоа впишете вредности, поправете ги со Вашиот прст
Достапните опции може да се разликуваат зависно од видот на графикон.
Употреба на скица за идеја
Допрете → Цртање идеи, а потоа впишете тастатура или изберете категорија за
пребарување слики.
За да додадете сопствени скици во списокот, допрете
за скицирање.
, а потоа исцртајте слика во панелот
Преглед на страници со белешки
Кога гледате страници, допрете
и користете ги следниве функции:
• Избриши: Избришете ја страницата.
• Сподели преку: Испратете ја страницата на други.
• Извези: Зачувување страница како слика или PDF-датотека.
• Измени страници: Додавање или бришење страници.
• Додај озн.: Додајте ознака на страницата.
• Индекс. стр.: Додајте индекс на страницата.
• Додај кратенка на екранот: Додајте кратенка до страницата на почетниот екран.
• Печати: Отпечатете ја страната преку USB или врска преку Wi-Fi. Одредени печатачи
нема да бидат компатибилни со уредот.
• Сочувај како: Зачувајте ја страницата со друго име.
• Постави како: Поставување белешка како заднина или нејзино доделување на некој
контакт.
87
Алатки
Преглед на увид на страници
Повлечете је белешката надолу за да ги прегледувате страниците над белешката.
Допрете
на насловната страна на белешката за да пристапите до следните опции:
• Избриши: Избришете ја белешката.
• Сподели преку: Споделете ја белешката со други.
• Извези: Извезете ја белешката како слика или PDF-датотека.
• Преименувај: Преименувајте ја белешката.
• Измени насловна: Сменете ја насловната страна на белешката.
• Додај во Омилени: Додајте ја белешката во списокот со омилени.
• Заклучи: Заклучете ја белешката за да не може да ја гледаат другите.
• Додај кратенка на екранот: Додајте кратенка до белешката на почетниот екран.
Пребарување белешки
Користете ја оваа одлика за да пребарувате белешка со внесување на критериум за
пребарување, како имиња, ознаки или рачно напишани зборови.
Допрете , допрете го полето за пребарување горе на екранот, а потоа внесете критериуми
за пребарување.
88
Алатки
S Planner
Користете ја оваа апликација за управување со настани и задачи.
Допрете S Planner на екранот со апликации.
Креирање настани или задачи
Допрете
и потоа употребете еден од следниве методи:
• Додај настан: Внесете настан со изборна опција за повторување.
• Додај задача: Внесете задача со изборна опција за приоритет.
За да додадете настан или задача побрзо, допрете датум за да го изберете и потоа повторно
допрете го.
Внесете наслов и назначете кој календар да се користи или да се синхронизира. Потоа
допрете Изм. детали за настанот или Измени детали за задачата за да додадете повеќе
детали, како што се: колку често да се повторува настанот, кога да има дополнително
известување или каде се случува.
Поканете ги другите на настанат со испратена е-порака. Внесете ја адресата на е-поштата во
полето Учесници или допрете
за да го отворите списокот со контакти.
Прикачете мапа со приказ на локацијата на настанот. Внесете ја локацијата во полето
Локација, допрете веднаш до полето и потоа покажете ја точната локација со допирање
и задржување на мапата што се појавува.
89
Алатки
Синхронизирање со Google Calendar
На екранот со апликации допрете на Нагодувања → Општо → Сметки → Google под Мои
сметки, изберете ја сметката за Google, и потоа штиклирајте го Синхронизирај Календар.
За рачна синхронизација за ажурирање, на екранот со апликации, допрете S Planner →
→ Синхронизација.
За да прикажете синхронизирани настани или задачи, допрете
изберете ја сметката на Google.
→ Календари, а потоа
Ракописно пишување во преглед по месеци
На екранот за преглед по месеци, допрете
за да ја активирате оваа одлика. Ова е
достапно само кај прегледот по месеци во пејзажен режим.
Променување на видот на календарот
Изберете еден од разните видови календари вклучувајќи годишен, месечен, седмичен и
друго на горната страна од екранот.
Пребарување настани
Допрете
и потоа внесете клучен збор за пребарување.
За преглед на денешните настани, допрете Денес на горниот дел од екранот.
Бришење настани
Допрете на
Избриши.
→ Избриши, одберете ги настаните со штиклирање и потоа допрете на
Споделување настани
Изберете настан или задача, допрете на
споделување.
→ Сподели преку и потоа изберете метод за
90
Алатки
POLARIS Office 5
Користете ја оваа апликација за да ги уредувате документите во разни формати, вклучително
и табели и презентации.
Допрете POLARIS Office 5 на екранот со апликации.
Одредени функции нема да бидат достапни во зависност од видот на датотеката.
Креирајте документ.
Прегледајте ги
неодамнешните
документи.
Прелистувајте папки.
Споделување документи
со другите.
Прелистувајте според
форматите на
документите.
Прегледајте ги омилените
документи.
Креирање документи
Допрете
и потоа изберете вид документ.
Употребете го алатникот за уредување горе на екранот за да го уредите документот.
За да завршите, допрете ја иконата на документот во горниот лев агол на екранот, допрете
на Зачувај, внесете име на датотеката, изберете папка во која ќе се зачува и потоа допрете
на Зачувај.
За да го зачувате документот како PDF датотека, допрете ја иконата на документот во горниот
лев агол на екранот, допрете на Извези во PDF, внесете име на датотеката и потоа допрете
на Извези.
При уредување на документите, допрете на
следниве опции:
и потоа можете да користите една од
• Префрли во режим за преглед: Приказ на документот.
• Забелешка на слајд: Уредување потсетници во слајдовите.
• Најди/замени: Пребарајте или заменете текст.
• Изглед на страницата: Сменете го распоредот на страниците.
91
Алатки
• Конверзија на екранот: Применување анимација или преодни ефекти за слајдовите.
• Претпочитани опции: Промена на поставките за режимот на прикажување.
• Прочитај сè: Прочитајте го документот преку функцијата за текст во говор.
• Филтрирај: Подредете ги филтрираните ќелии според одредени критериуми.
• Сортирај: Подредете ги ќелиите според одредени критериуми.
• Заштити лист: Заклучете ја табелата за да не може да ја уредуваат други.
• Замрзни: Задржете го избраниот ред на место.
• Пресметај одново: Пресметајте ги одново функциите на табелата.
• Зафаќање на екранот: Правење слика од избраната област.
• Преглед на информации: Преглед на деталите за документот.
• Помош: Пристапување до информациите за помош за користење на POLARIS Office.
Читање документи
Допрете датотека во екранот за неодамнешни документи. Или допрете Прелистувач на
датотеки, Вид форма, Омилени или Заеднички преглед и потоа изберете датотека
којашто треба да се отвори.
За да цртате во документот допрете на
.
За барање одреден текст во документот допрете на
Допрете
.
и потоа употребете една од следниве функции:
• Префрли во режим за уредување: Го отвора алатникот за уредување.
• Означена страница: Го отвора панелот за ознаки. Изберете натпис за да одите на
местото со ознаката.
• Претпочитани опции: Промена на поставките за режимот на прикажување.
• Континуиран преглед: Прегледувајте ги слајдовите континуирано.
• Забелешка на слајд: Уредување потсетници во слајдовите.
• Замрзни: Задржете го избраниот ред на место.
• Зафаќање на екранот: Правење слика од избраната област.
• Преглед на информации: Преглед на деталите за документот.
• Помош: Пристапување до информациите за помош за користење на POLARIS Office.
92
Алатки
Споделување документи
Споделувајте документи со повеќе уреди што се поврани на истиот Wi-Fi. При
споделувањето документи можете да напишете белешка или да цртате на екранот.
За да креирате група за споделување допрете на Заеднички преглед → . Изберете
документ што сакате да го споделите, внесете име и лозинка за групата за споделување и
допрете на OK.
За да се придружите на група за споделување, побарајте ја групата за споделување и
придружете се со лозинката.
Dropbox
Користете ја оваа апликација за зачувување и споделување фајлови со другите преку
меморијата Dropbox cloud. Кога зачувувате фајлови во Dropbox, уредот автоматски се
синхронизира со интернет-серверот и со сите останати компјутери што имаат инсталирано
Dropbox.
Допрете Dropbox на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Кога го стартувате Dropbox за прв пат, допрете Start за да го активирате. Следете ги
упатствата на екранот за комплетирање на поставувањето.
Штом се активира Dropbox, фотографиите и видео-записите што се снимаат со камерата на
уредот, автоматски се поставуваат на Dropbox. За да ги видите поставените фотографии или
видео-записи, допрете . За да споделувате или бришете фајлови, или да креирате албуми,
допрете
и потоа изберете фајлови.
→
→ Upload here → Photos or videos
За поставување фајлови на Dropbox, допрете
или Other files. За да отворите фајлови во Dropbox, изберете фајл.
Кога прегледувате фајлови или видео-записи, допрете
за додавање во списокот со
омилени. За да отворите фајлови во списокот со омилени, допрете .
93
Алатки
Облак
Користете ја оваа одлика за синхронизација на фајлови или резервна копија од нагодувањата
или податоци од апликациите, со Вашата сметка за Samsung или со Dropbox.
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Општо → Облак.
Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од операторот.
Синхронизирање со сметка Samsung
Допрете ја Вашата сметка Samsung или Опции за синхр. за да ги синхронизирате фајловите.
Правење резервна копија или враќање податоци
Допрете Резервна копија за да се вратите назад или допрете Обнови првобитни за да ги
вратите Вашите податоци преку сметката на Samsung.
Синхронизирање со Dropbox
Допрете Поврзи сметка Dropbox и потоа внесете ја сметката за Dropbox. Следете ги
упатствата на екранот за комплетирање на поставувањето.
Штом се најавите, допрете Allow и уредот автоматски ги синхронизира сите фајлови со
Dropbox кога и да направите измени.
94
Алатки
Аларм
Користете ја оваа апликација за да поставите повици и аларми за будење пред важни
настани.
Допрете Аларм на екранот со апликации.
Вклучување или
исклучување на алармот.
Датум и време
Поставување аларми
Допрете , поставете време кога да се вклучи алармот, изберете ги деновите кога да се
повторува алармот и потоа допрете Сочувај. Може да поставите аларм со пишување на
броевите со S Пенкалото.
• Аларм за локација: Поставете локација. Алармот се вклучува само кога сте во таа
локација.
• По 5 мин.: Поставете интервал и број колку пати да се повтори алармот по однапред
поставено време.
• Паметен аларм: Поставете време кога да се исклучи алармот пред претходно
поставеното време.
Стопирање аларми
Одвлечете го
надвор од големиот круг за да го стопирате алармот. Одвлечете го
надвор од големиот круг за да го повторите алармот по одредено време.
Бришење аларми
Допрете и задржете аларм и потоа допрете Бриши.
95
Алатки
Светски Часовник
Користете ја оваа апликација за да го проверите времето во многу главни градови низ
светот.
Допрете Светски Часовник на екранот со апликации.
Креирање часовници
Допрете на
и внесете го името на градот или изберете го градот од листата на градови
или глобусот и потоа допрете на .
За примена на летно време, задржете допрено часовник и потоа допрете Опции за летно
време.
Бришење часовници
Допрете го и задржете го часовникот и потоа допрете Избриши.
Дигитрон
Користете ја оваа апликација за прости или сложени пресметки.
Допрете Дигитрон на екранот со апликации.
За да ја избришете историјата, допрете
→ Избриши историја.
S-Преведувач
Користете ја оваа апликација за преведување текст на други јазици.
Допрете S-Преведувач на екранот со апликации.
За да активирате S-Преведувач, треба да ја преземете и инсталирате апликацијата. Допрете
Инсталирај, а потоа следете ги упатствата на екранот.
96
Алатки
S Voice
Користете ја оваа апликација за да давате говорни команди на уредот за да извршува разни
функции.
Допрете S Voice на екранот со апликации. Алтернативно, допрете го копчето Дома два пати.
• Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или
операторот.
• Оваа апликација не се поддржува на одредени јазици.
Еве неколку примери на говорни команди:
• Отворете музика
• Стартувајте калкулатор
• Проверете распоред
Совети за подобро гласовно препознавање
• Зборувајте јасно.
• Зборувајте на тивки места.
• Не користете навредливи зборови или жаргон.
• Избегнувајте да зборувате на дијалект.
Уредот може да не ги препознае Вашите команди или може да изврши несакани команди, во
зависност од Вашето опкружување или начинот на кој зборувате.
Употреба на наредбите за будење на заклучениот екран
На заклучениот екран, може да користите различни функции со поставени наредби за
будење.
За да ја активирате оваа одлика, на екранот со апликации, допрете Нагодувања → Уред →
Заклучување на екранот, а потоа влечете го прекинувачот за Разбуди се во екранот за
заклучување надесно.
97
Алатки
S Finder
Користете ја оваа апликација за да пребарувате голем број ставки на уредот, вклучувајќи
е-пошта, документи, слики, музика, апликации и друго.
Допрете и држете
за да активирате S Finder.
Допрете го полето за пребарување и потоа внесете критериум за пребарување.
Алтернативно, допрете и потоа изговорете клучен збор. Исто така, може да ја користите
оваа одлика за да пребарувате на уредот содржини напишани со рака.
Google
Користете ја оваа апликација за пребарување не само на Интернет, туку и апликации и
нивните содржини на уредот.
Допрете Google на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Пребарување на уредот
Допрете го полето за пребарување и потоа внесете клучен збор. Алтернативно, допрете
потоа изговорете клучен збор.
и
Ако нема никакви резултати од апликациите, се појавува интернет-прелистувачот со приказ
на резултати од пребарувањето.
Опсег на пребарување
За да изберете кои апликации да се пребаруваат, допрете
потоа штиклирајте ги ставките за пребарување.
98
→ Settings → Tablet search, и
Алатки
Google Now
Стартувајте го Google search за да ги видите картичките од Google Now што ги покажуваат
моменталните временски информации, информации за јавен транспорт, Вашиот следен
состанок и друго кога најмногу Ви треба.
Приклучете се на Google Now кога ќе го отворите Google search за прв пат. За промена на
→ Settings → Google Now.
опциите за Google Now, допрете
Албум со исечоци
Користете ја оваа апликација за да со креирате личен дигитален албум со содржина од
интернет-страници, видеа и друго.
Допрете Албум со исечоци на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Создавање категории
Допрете → Направи категорија, изберете распоред од списокот, внесете име, а потоа
допрете OK.
Собирање ставки
Додека ги прегледувате интернет-страниците или видеата со притиснато копче на
S Пенклалото, нацртајте линија околу областа за да ја изберете. Допрете Албум со исечоци
во списокот со апликации што ќе се појави долу на екранот и потоа изберете категорија каде
ќе ја додадете избраната област.
Или, допрете на Собирање исечоци во аерокомандите, нацртајте линија околу некоја
област и потоа допрете на
.
Преглед на ставки
Изберете категорија и потоа изберете ставка. Додека прегледувате некоја ставка, допрете на
Линк за да одите на изворот од каде што била преземена.
99
Алатки
Voice Search
Користете ја оваа апликација за пребарување интернет-страници преку говор.
Допрете Voice Search на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Изговорете клучен збор или фраза кога ќе се појави Speak now на екранот.
Мои фајлови
Користете ја оваа апликација за пристап до секаков вид фајлови зачувани на уредот,
вклучувајќи слики, видео-записи, песни и звучни записи.
Допрете Мои фајлови на екранот со апликации.
Прегледување фајлови
Изберете категорија и потоа изберете папка за да ја отворите. За да ги прегледате сликите
или видеата во Dropbox, допрете Dropbox, а потоа најавете се на Вашата сметка на Dropbox.
Во папка, допрете
и потоа употребете една од следниве опции:
• Додај FTP: Во областа за кратенки додава кратенка до FTP-сервер.
• Избери запис: Изберете датотеки или папки.
• Подреди според: Подредете ги фајловите или папките.
• Додај кратенка: Додајте кратенка од папката до областа за кратенки.
• Скенирај за блиски уреди: Пребарајте уреди што имаат активирано споделување
медиуми.
• Опции: Променете ги опциите за управувачот со фајлови.
Пребарување датотека
Допрете , допрете го полето за пребарување горе на екранот, а потоа внесете критериуми
за пребарување.
100
Алатки
Додавање кратенки до папки
Додајте кратенка до често користени папки во областа за кратенки. Во папка допрете на
→ Додај кратенка.
Додавање FTP-сервер на уредот
→ Додај FTP, внесете
Додајте кратенка до FTP-сервер во областа за кратенки. Допрете
детали како што се адреса на серверот, корисничко име и лозинка, а потоа допрете Готово.
Преземено
Користете ја оваа апликација за да видите кои фајлови биле преземени преку апликациите.
Допрете Преземено на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Изберете фајл за да го отворите со соодветна апликација.
За подредување на фајловите според големина, допрете Подреди според големина.
За подредување на фајловите според датум, допрете Подреди по датум.
TripAdvisor
Користете ја оваа апликација за добивање информации за патување, како што се
дестинација или хотел. Исто така, можете да резервирате соба и да ги споделувате своите
рецензии со другите.
Допрете TripAdvisor на екранот со апликации.
За да активирате TripAdvisor, треба да ја преземете и инсталирате апликацијата. Допрете
Install, а потоа следете ги упатствата на екранот.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
101
Алатки
Evernote
Користете ја оваа апликација за да создадете, синхронизирате и споделите мултимедијални
белешки што сте ги создале. Може да додадете ознаки на белешките или да ги сортирате
белешките во бележникот за да може ефикасно да управувате со Вашите идеи.
Допрете Evernote на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
KNOX
Слободно користете ги оваа апликација и уредот и за работа и за лична употреба.
Допрете KNOX на екранот со апликации.
За да активирате KNOX, треба да ја преземете и инсталирате апликацијата. Допрете
Инсталирај, а потоа следете ги упатствата на екранот.
• Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или
операторот.
• За да се обезбедат податоците, KNOX и поврзаните податоци се бришат кога ќе се
внесе погрешна лозинка неколку пати.
102
Патување и локално
Maps
Користете ја оваа апликација за покажување на локацијата на уредот, пребарување места
или за добивање насоки.
Допрете Maps на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Пребарување локации
Пребарајте ги локациите со внесувате на адреса или клучен збор. Штом ќе ја најдете
локацијата, изберете ја за да прегледате со детални информации. Погледнете помош за
повеќе информации.
Добивање насоки за дестинација
Допрете
за да поставите почетни и крајни локации и потоа изберете го начинот на
патување. Уредот ги покажува маршрутите како да стигнете до дестинацијата.
103
Опции
За опциите
Користете ја оваа апликација за конфигурирање на уредот, поставување опции за апликации
и додавање сметки.
Допрете Нагодувања на екранот со апликации.
Конекции
Wi-Fi
Активирајте ја одликата Wi-Fi за поврзување на мрежа Wi-Fi и пристап до Интернет или до
други мрежни уреди.
За користење на опциите, допрете Wi-Fi →
.
• Дополнително: Прилагодете ги опциите за Wi-Fi.
• Копче за WPS: Поврзете се на безбедна мрежа Wi-Fi со копчето за WPS.
• Внесување WPS PIN: Поврзете се на безбедна мрежа Wi-Fi со WPS PIN.
• Помош: Пристапете до информациите за помош за Wi-Fi.
Поставување правило за спиење на Wi-Fi
Wi-Fi →
→ Дополнително → Остави Wi-Fi вклучено за време на спиење.
Поставување Мрежно известување
Уредот може да детектира отворени мрежи Wi-Fi и ќе прикаже икона на статусната лента за
да Ве извести кога сте достапни.
→ Дополнително и штиклирајте го полето Мрежно известување за
Допрете Wi-Fi →
да ја активирате оваа одлика.
104
Опции
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct поврзува два уреда преку мрежа на Wi-Fi без да бара пристапна точка.
Допрете Wi-Fi → Wi-Fi Direct.
Bluetooth
Активирајте ја функцијата Bluetooth за размена на информации на кратко растојание.
За користење повеќе опции, допрете
.
• Истечено време на видливост: Поставете го периодот во којшто уредот ќе биде
видлив.
• Примени фајлови: Прегледајте ги датотеките преку одликата за Bluetooth.
• Помош: Пристапете до информациите за помош за Bluetooth.
Режим за летало
Ова ги деактивира сите безжични функции на Вашиот уред. Може да користите услуги што
не зависат од мрежата.
Користење податоци
Чувајте запис за количината на употребени податоци.
За користење повеќе опции, допрете
.
• Автоматска синхронизација на податоците: Активирајте ја или деактивирајте ја
автоматската синхронизација на апликациите. Може да изберете кои информации да се
синхронизираат за секоја сметка преку Нагодувања → Општо → Сметки.
• Мобилни пристапни точки: Изберете хотспот со Wi-Fi за да спречите вклучените
апликации што се отворени во заднина да ги користат.
105
Опции
Услуги за локација
Сменете ги поставките за дозвола за информации за локацијата.
• Пристапувај до мојата локација: Поставете го уредот да дозволува апликациите да ги
користат информациите за тековната локација.
• Користи сателити GPS: Поставете го уредот да користи GPS-сателит за да ја најде
тековната локација.
• Користи безжични мрежи: Поставете го уредот да дозволува прибирање податоци за
локацијата или да ја одреди локацијата на изгубениот или украдениот уред преку Wi-Fi.
• Мои места: Поставете ги профилите што ќе се користат за одредени локации кога
користите одлики на GPS, Wi-Fi или Bluetooth за наоѓање на тековната локација.
Повеќе мрежи
Прилагодете ги опциите за контролирање на мрежите.
VPN
Поставување и поврзување со Виртуелни приватни мрежи (VPN).
Уреди во близина
• Име на уред: Поставете име за Вашиот уред како медиумски сервер.
• Споделени содржини: Поставете го уредот да ја споделува содржината со други уреди.
• Листа на дозволени уреди: Видете ја листата на уреди што можат да пристапат до
Вашиот уред.
• Листа на недозволени уреди: Видете ја листата на уреди на кои им е блокиран
пристапот до Вашиот уред.
• Преземи во: Изберете мемориска локација за зачувување на медиумските фајлови.
• Прати од други уреди: Поставете го уредот да прифаќа префрлувања од други уреди.
Screen Mirroring
Активирајте ја одликата за рефлексија на екранот и споделувајте го Вашиот екран со други.
106
Опции
Уред
Звук
Променете ги опциите за различните звуци на уредот.
• Јачина: Прилагодете го нивото на јачина на тон за музиката и видеата, системските
звуци и за известувањата.
• Интензитет на вибрациите: Прилагодете го интензитетот на вибрациите за
известување.
• Основен звук за известување: Изберете тон за ѕвонење за настани, како на пример
дојдовни пораки.
• Звуци на допир: Поставете го уредот да се огласи кога ќе изберете некоја апликација
или опција на екранот чувствителен на допир.
• Звук за заклучување на екранот: Поставете го уредот да се огласи кога го заклучувате
или отклучувате екранот чувствителен на допир.
• Тактилни повратни информации: Поставете го уредот да вибрира кога ќе ги допрете
копчињата.
• Звук за закачување/откачување пенкало: Поставете уредот да емитува звук кога
S Пенкалото се вметне или се извлече од неговото лежиште.
• Звук при допирање копче: Поставете го уредот да емитува звук кога ќе се допре копче.
• Вибр. при допирање копче: Поставете го уредот да вибрира кога ќе се допре копче.
• Аудио излез: Изберете формат за излезот за звук што ќе се користи при поврзување
на уредот со HDMI уреди. Некои уреди може да не ја поддржуваат опцијата за
опкружувачки звук.
• Adapt Sound: Персонализирајте го звукот за увото што најмногу го користите кога
слушате музика.
Екран
• Светлина: Поставете го интензитетот на светлина на екранот.
• Истечено време за екранот: Поставете временски период пред уредот да го исклучи
заднинското светло на екранот.
• Траење на осветлување на допирното копче: Поставете го времетраењето за
заднинското светло на копчињата.
107
Опции
• Екрански режим:
– – Приспособи екран: Користете го овој режим за оптимизација на екранот согласно
неговите поставки.
– – Динамично: Користете го овој режим за да го направите тонот на екранот
поживописен.
– – Стандарден: Користете го овој режим за нормално опкружување.
– – Филм: Користете го овој режим за придушено опкружување, како што е темна
просторија.
• Режим за читање: Изберете кои апликации ќе користат режим за читање. Во режимот
за читање, уредот Ви ги заштитува очите кога читате навечер.
• Денски сон: Поставете го уредот да го активира заштитникот на екранот кога уредот е
поврзан со лежиште на биро или кога се полни.
• Прикажи проценти на бат.: Поставете го уредот да ја прикажува преостанатата
енергија на батеријата.
• Измени по доловување на екранот: Поставете го уредот да ја уредува фотографијата
веднаш откако ќе ја направите.
Повеќе прозорци
Поставете уредот да го користи Мултипрозорецот.
Заклучување на екранот
Изменете ги опциите за заклучениот екран.
• Заклучување на екранот: Активирајте ја одликата за заклучување на екранот. Следните
опции може да се разликуваат во зависност од избраната одлика за заклучување на
екранот.
• Повеќе виџети: Поставете го уредот да дозволува употреба на графички контроли на
заклучениот екран.
• Опции за виџетот за часовник: Конфигурирајте ги поставките за графичката контрола
за часовник.
– – Големина на часовникот: Сменете ја големината на часовникот.
– – Покажи датум: Поставете го уредот да ги прикажува датумот и часовникот.
• Кратенки: Поставете го уредот да ги прикажува и уредува кратенките до апликациите на
заклучениот екран.
Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од операторот.
108
Опции
• Лична порака: Уредете ја личната порака.
• Инфо. за сопств.: Внесете ги информациите што ќе се прикажуваат со часовникот.
• Ефект на отклучување: Изберете ефект за отклучување на екранот.
• Ефект на мастило: Сменете ја бојата на ефектот на мастило. Ефектот на мастило е
достапен само со S Пенкало.
• Разбуди се во екранот за заклучување: Поставете уредот да ја препознава Вашата
команда за будење кога екранот е заклучен.
• Акц. бел. на екр.за закл.: Поставете го уредот да активира Action Memo кога ќе допрете
двапати на заклучениот екран со притиснато копче на S Пенкалото.
• Текст за помош: Поставете го уредот да го прикажува текстот за помош на заклучениот
екран.
Заднина
Сменете ги поставките за заднината.
• Основен екран: Изберете заднинска слика за основниот екран.
• Заклучување на екранот: Изберете заднинска слика за заклучениот екран.
• Почетен и екрани за заклучување: Изберете заднинска слика за основниот и за
заклучениот екран.
Фонт
Сменете ги поставките за фонтот.
• Тип букви: Променете го типот букви за приказ на текстот.
• Големина на букви: Променете ја големината на буквите.
Табла за известувања
Прилагодете ги ставките што се појавуваат на панелот за известувања.
109
Опции
Пристапност
Услугите за пристапност се специјални одлики за лицата со одредени физички пречки.
Пристапете и изменете ги следниве опции за подобрување на пристапноста на уредот.
• Автом. вртење на екранот: Поставете приказот автоматски да се заврти кога ќе се
заврти уредот.
• Истечено време за екранот: Поставете временски период пред уредот да го исклучи
заднинското светло на екранот.
• Изговарај лозинки: Поставете го уредот да ги чита лозинките што ги внесувате со
Talkback на глас.
• Режим лесен допир: Поставете го ова за да ги контролирате известувањата со
допирање наместо влечење на копчето.
• Покажи кратенка: Додајте кратенка за опциите за Пристапност на брзото мени што се
појавува кога ќе го притиснете и задржите копчето за вклучување/исклучување.
• Управување со пристапност: Извезете ги или увезете ги поставките за пристапност за
да ги споделите со други уреди.
• TalkBack: Активирајте го Talkback кој овозможува говорни повратни информации.
• Големина на букви: Променете ја големината на буквите.
• Зголемување: Поставете го уредот да зумира или одзумира со движење на прстите.
• Негативни бои: Инвертирајте ги прикажаните бои за подобрување на видливоста.
• Прилагодување бои: Прилагодете ја шемата со боите за екранот ако уредот утврди
дека сте далтонист или имате потешкотии при читање на содржината.
• Потсетник за известување: Активирајте или деактивирајте звуци на бипкање за нови
известувања.
• Кратенка за пристапност: Поставете го уредот да активира Talkback кога ќе притиснете
и ќе го задржите копчето за вклучување/исклучување и потоа ќе допрете и ќе го
задржите екранот со два прста.
• Опции за текст во говор:
– – Пожелен TTS погон: Изберете погон за синтеза на говор. За промена на опциите за
погоните за синтеза на говор, допрете .
– – Брзина на говор: Изберете брзина за функцијата текст во говор.
– – Слушни пример: Слушајте го изговорениот текст за пример.
110
Опции
• Баланс на звукот: Прилагодете го балансот на звукот кога користите двојни слушалки.
• Моно-аудио: Активирајте моно-звук кога слушате со една слушалка.
• Исклучи ги сите звуци: Ги исклучува сите звуци на уредот.
• Известување со блиц: Го поставува блицот да трепка кога имате нова порака или
известување.
• Мени за помошник: Поставете го уредот да покажува икона за помошна кратенка што
може да Ви помогне да пристапите до функции коишто се поддржуваат со екстерни
копчиња или одлики на панелот за известувања. Исто така, можете да го изменувате
менито на иконата на кратенката.
• Одложување на допри и држи: Поставете го времето на препознавање при допирање
и здражување на екранот.
• Контрола на интеракција: Поставете ја областа на екранот што ќе се исклучи од
внесување со допир.
Режим за блокирање
Изберете кои известувањата ќе се блокираат и колку долго ќе бидат блокирани.
Контроли
Јазик и внесување
Променете ги нагодувањата за внесување текст. Некои опции може да не бидат достапни во
зависност од избраниот јазик.
Јазик
Изберете јазик на екран за сите менија и апликации.
Основно
Изберете основен тип тастатура за внесување текст.
111
Опции
Тастатура Samsung
За промена на опциите за тастатурата Samsung, допрете
.
Достапните опции може да се разликуваат во зависност од регионот или операторот.
• Работни јазици: Изберете јазик за внесување текст.
• Предвидување текст: Активирајте го режимот за предвидлив текст за предвидување
зборови на основа на Вашето внесување и приказ на предлози за зборови. Исто така,
може да ги прилагодите опциите за предвидување текст.
• Автоматска замена: Поставете го уредот да поправа погрешно напишани зборови со
допир на копчето за празно место или на интерпукцискиот знак.
• Автоматска прва голема буква: Поставете го уредот автоматски да ја поставува првата
буква голема по краен интерпункциски знак, како што е точка, прашалник или извичник.
• Автоматски празни места: Поставете го уредот автоматски да внесува празно место
меѓу зборовите.
• Автоматска интерпункција: Поставете го уредот за внесување точка кога допирате
двојно на кочето за празно место.
• Ништо: Поставете го уредот да ја деактивира одликата за лизгање на тастатурата.
• Постојано внесување: Поставете го уредот да внесува текст со лизгање по тастатурата.
• Контрола на покажувачот: Овозможете ја одликата за паметна навигација со
тастатурата за да го движите курсорот со лизгање на тастатурата.
• Звук: Поставете го уредот да емитува звук кога ќе се допре копче.
• Вибрации: Поставете го уредот да вибрира кога ќе се допре копче.
• Преглед на ликот: Поставете уредот да прикажува голема слика на секој знак што се
внесува.
• Откривање молив: Поставете уредот да го отвора прозорецот за ракопис кога полето
ќе се допре со S Пенкало.
• Помош: Пристапете до информациите за помош преку тастатурата на Samsung.
• Ресетирај параметри: Ресетирајте ги нагодувањата на тастатурата Samsung.
112
Опции
Google voice typing
За промена на опциите за внесување со говор, допрете
.
• Choose input languages: Изберете работни јазици за внесување текст.
• Block offensive words: Поставете го уредот да спречува препознавање навредливи
зборови при говорните записи.
• Download offline speech recognition: Преземете и инсталирајте јазични податоци за
внесување со говор без мрежа.
Препознавање ракопис
Изберете јазик за пребарување на ракопис.
Говорно пребарување
• Language: Изберете јазик за препознавачот на говор Google.
• Speech output: Поставете уредот да дава говорни повратни информации за да Ве
извести за тековното дејство.
• Block offensive words: Сокријте ги навредливите зборови од резултатите на говорното
пребарување.
• Download offline speech recognition: Преземете и инсталирајте јазични податоци за
внесување со говор без мрежа.
• Bluetooth headset: Поставете уредот да дозволи говорно пребарување со слушалка
Bluetooth кога истата е поврзана со уредот.
Опции за текст во говор
• Пожелен TTS погон: Изберете погон за синтеза на говор. За промена на опциите за
погоните за синтеза на говор, допрете .
• Брзина на говор: Изберете брзина за функцијата текст во говор.
• Слушни пример: Слушајте го изговорениот текст за пример.
113
Опции
Брзина на покажувачот
Прилагодете ја брзината на покажувачот за глушецот или за подлошката поврзани со уредот.
Говорна контрола
Поставете го уредот да препознава говорни наредби за контрола на уредот. Може да ги
изберете одликите за контрола со говорни наредби.
S Pen
Променете ги опциите за користење на S Пенкало.
• Исклучи откривање пенкало: Поставете екранот да не реагира кога S Пенкалото се
вметне или се извлече од неговото лежиште.
• Покажувач: Поставете го уредот да го прикажува покажувачот на S Пенкалото кога
S Пенкалото лебди над екранот.
• Директен внес со пенк.: Поставете го уредот да ја активира подлошката за пишување
кога S Пенкалото лебди над поле за внесување текст.
• Воздушен преглед: Поставете го уредот да го прикажува покажувачот на S Pen кога
S Pen лебди над екранот.
• Воздушна команда: Додека го држите S Pen во близина над некоја ставка, притиснете
го копчето на пенкалото за да се прикаже листата со опции за таа ставка или аеронаредбите.
• Звучни и тактилни повратни информации: Поставете уредот да емитува звук и да
вибрира кога покажувате на ставки со Вашиот прст.
• Опции за откач. пенкало: Поставете го уредот да започне Action Memo или да се
прикаже воздушна команда кога S пенкалото е извлечено од неговото лежиште.
• Звук за закачување/откачување пенкало: Поставете уредот да емитува звук кога
S Пенкалото се вметне или се извлече од неговото лежиште.
114
Опции
Движења
Активирајте ја одликата за препознавање движења и променете ги опциите кои ја
контролираат одликата за препознавање на движења на Вашиот уред.
• Зум: Поставете да се зумира или одзумира додека прегледувате слики во Галерија или
прелистувате интернет-страници, со допирање и задржување две точки со прстите и
потоа со навалување на уредот напред и назад.
• Премести икона: Поставете да се преместува ставка на друга страница кога ќе ја
допрете и задржите ставката, и потоа го навалувате уредот лево или десно.
• Прегледај слика: Поставете да се движите низ сликата со движење на уредот во кој
било правец кога сликата е зумирана.
Движење со дланка
Активирајте ја одликата за движење на дланката за да го контролирате уредот без да го
допирате екранот.
• Сними од екран: Поставете да се направи слика од екранот кога со дланката ќе
поминете лево или десно по екранот.
• Искл. звук/паузирај: Поставете да се паузира емитувањето кога ќе го допрете екранот
со Вашата дланка.
Паметен екран
• Паметно останување: Поставете го уредот да спречува исклучување на заднинското
осветлување додека гледате во екранот.
• Паметно вртење: Поставете приказот да не се ротира според ориентацијата на Вашето
лице.
• Паметно паузирање: Поставете уредот да го паузира емитувањето видео-запис кога ќе
погледнете настрана од екранот.
• Паметно листање:
– – Листање по: Изберете метод за лизгање по екранот нагоре или надолу.
– – Брзина: Прилагодете ја брзината за лизгање по екранот.
– – Приказ за визуелни повратни информации: Поставете го уредот да прикажува
сигнална икона кога уредот ќе го препознае Вашето дејство.
Оваа одлика може да не работи правилно во услови на силна светлина, темни
услови или кога уредот се преместува или се протресува.
115
Опции
Општо
Сметки
Додајте е-пошта или SNS-сметки.
Облак
Променете ги опциите за синхронизирање податоци или фајлови со Вашата сметка на
Samsung или меморијата Dropbox cloud.
Резервна копија и ресетирање
Променете ги опциите за управување со Вашите нагодувања и податоци.
• Рез. копија на податоци: Поставете го уредот да прави резервни копии на поставките и
на податоците од апликациите на серверот на Google.
• Сметка за резервна копија: Поставете или изменете ја Вашата сметка на Google за
резервни копии.
• Автоматско обновување: Поставете го уредот да ги обновува поставките и податоците
за апликациите кога тие ќе се преинсталираат на уредот.
• Ресетирање на фабричките нагодувања: Ресетирајте ги нагодувањата на фабричките
стандардни вредности и избришете ги сите податоци.
Датум и време
Пристапете и изменете ги следниве опции за контрола за начинот како уредот ги прикажува
датумот и времето.
Ако батеријата целосно се испразни или се отстрани од уредот, времето и датумот ќе
се ресетираат.
• Постави датум: Поставете го тековниот датум рачно.
• Постави час: Поставете го тековното време рачно.
• Изберете временска зона: Поставете ја матичната временска зона.
• Користи 24-часовен формат: Прикажете го времето во 24-часовен формат.
• Изберете формат на датумот: Изберете формат за датумот.
116
Опции
Додатоци
Променете ги опциите за додатоците.
• Звук на лежиштето: Поставете го уредот да емитува звук кога уредот се поврзува или
отстранува од лежиштето за на биро.
• Режим за аудио-излез: Поставете го уредот да го користи звучникот на поврзаното
лежиште кога е поврзан во лежиште за на биро.
• Аудио-излез: Изберете формат за излезот за звук што ќе се користи при поврзување
на уредот со HDMI уреди. Некои уреди може да не ја поддржуваат опцијата за
опкружувачки звук.
• Daynote: Поставете го уредот да го покаже нотесот кога ќе се отвори покривката.
• Единица: Поставете ги опциите за мерните единици.
Управител со апликацијата
Погледнете и уредувајте ги апликациите на Вашиот уред.
Батерија
Приказ на количината на потрошена батерија од Вашиот уред.
Режим за штедење енергија
Активирајте го режимот за штедење енергија и променете ги опциите на режимот за
штедење енергија.
• Штедење енергија на процесорот: Поставете го уредот да го ограничува користењето
на одредени системски ресурси.
• Екранско штедење енергија: Поставете уредот да ја намалува светлината на екранот.
• Исклучи тактилни повратни информации: Поставете го уредот да ги исклучи
вибрациите кога ќе ги допрете копчињата.
• Дознајте за штедењето енергија: Научете како да ја намалите потрошувачката на
енергија на батеријата.
117
Опции
Меморија
Видете информации за меморијата на Вашиот уред и мемориската картичка или
форматирајте ја мемориски картичка.
Форматирањето на мемориската картичка ќе доведе до трајно бришење на сите
податоци од картичката.
Вистинскиот достапен капацитет на внатрешна меморија е помал од назначениот
капацитет, бидејќи оперативниот систем и стандардните апликации заземаат дел од
меморијата. Достапниот простор може да се смени кога го надградувате уредот.
Сигурност
Променете ги опциите за безбедност на уредот и за SIM или USIM-картичката.
• Шифрирање на уредот: Поставете лозинка за шифрирање на податоците зачувани на
уредот. Лозинката морате да ја внесувате при секое вклучување на уредот.
Наполнете ја батеријата пред да ја овозможите оваа опција бидејќи може да биде
потребно повеќе од еден час за да се шифрираат податоците.
• Шифрирај надворешна SD-картичка: Поставете го уредот да ги кодира датотеките на
мемориската картичка.
Ако го ресетирате уредот на фабричките стандардни вредности, а оваа функција
е овозможена, уредот нема да може да ги прочита Вашите шифрирани фајлови.
Исклучете ја оваа опција пред да го ресетирате уредот.
• Далечински контроли: Поставете го уредот да овозможи контрола врз изгубен или
украден уред далечински преку Интернет. За користење на оваа одлика, мора да се
најавите на Вашата сметка на Samsung.
– – Регистрација на сметка: Додајте или прегледувајте ја својата сметка на Samsung.
– – Користи безжични мрежи: Поставете го уредот да дозволува прибирање податоци
за локацијата или да ја одреди локацијата на изгубениот или украдениот уред преку
Wi-Fi.
• Оди на интернет-страницата за наоѓање на мојот мобилен: Пристапете до интернетстраницата за наоѓање на мобилниот телефон (findmymobile.samsung.com). Можете да
го следите и контролирате изгубениот или украдениот уред на интернет-страницата за
наоѓање на мобилниот телефон.
118
Опции
• Лозинките да се видливи: По стандард, за безбедност уредот ја сокрива лозинката.
Поставете уредот да ги прикажува лозинките како што се внесуваат.
• Администратори на уредот: Видете ги администраторите на уредот инсталирани на
уредот. Можете да дозволите администратори на уредот за примена на нови правила за
уредот.
• Непознати извори: Изберете за да инсталирате апликации од кој било извор. Ако не е
избрано, може да се преземаат апликации само од Play Store.
• Потврдувај апликации: Поставете го ова да овозможите Google да ја проверува
апликацијата дали има штетно влијание пред да ја инсталирате.
• Смени безбедносно ниво: Изберете го нивото на дејствување според политиката за
безбедност.
• Автом.ажур.на безбедноста: Поставете го уредот да проверува и автоматски да
презема безбедносни ажурирања.
• Само преку Wi-Fi: Поставете го уредот автоматски да презема безбедносни ажурирања
само кога уредот е поврзан во Wi-Fi мрежа.
• Вид складирање: Го поставува типот на складирање за доверливи содржини.
• Доверливи препораки: Користете сертификати и препораки за да овозможите
безбедна употреба на разни апликации.
• Инсталирај од мем. на уредот: Инсталирајте шифрирани сертификати кои се зачувани
во USB-меморијата.
• Избриши препораки: Избришете ја содржината на препораките од уредот и повторно
поставете ја лозинката.
За уредот
Пристапете до информации за уредот и за ажурирање на софтверот на уредот.
Google Settings
Користете ја оваа апликација за да ги конфигурирате поставките за одредени одлики што ги
обезбедува Google.
Допрете Google Settings на екранот со апликации.
119
Решавање проблеми
Пред да се обратите до сервисен центар на Samsung, Ве молиме обидете се со следниве
решенија. Некои ситуации може да не бидат применливи на Вашиот уред.
Кога ќе го вклучите Вашиот уред или додека го користите, уредот
бара да се внесе еден од следниве кодови:
• Лозинка: Кога е овозможено заклучувањето на уредот, Вие морате да ја внесете
лозинката што сте ја поставиле на уредот.
• PIN: Кога го користите уредот за прв пат или кога е овозможено барањето PIN, мора да
го внесете PIN-кодот испорачан со SIM или USIM-картичката. Можете да ја деактивирате
оваа одлика преку менито Заклучување на SIM-картичка.
• PUK: Вашата SIM или USIM-картичка е блокирана, најчесто како резултат на внесување
погрешен PIN неколку пати. Морате да го внесете PUK-кодот испорачан од Вашиот
оператор.
• PIN2: Кога пристапувате кон мени за кое е потребен PIN2 код, морате да го внесете PIN2
кодот испорачан со SIM или USIM-картичката. За подетални информации, контактирајте
го Вашиот оператор.
Вашиот уред прикажува пораки за грешка во мрежата или
услугата
• Кога сте во подрачја со слаб сигнал или лош прием, може да изгубите прием. Преместете
се во друго подрачје и обидете се повторно. Додека се движите, може да се појават
известувања за грешка неколку пати.
• Не можете да пристапите до некои од опциите без претплата. Контактирајте го Вашиот
оператор за повеќе информации.
Вашиот уред не се вклучува
• Кога батеријата е целосно испразнета, Вашиот уред нема да се вклучи. Целосно
наполнете ја батеријата пред да го вклучите уредот.
• Батеријата е можеби неправилно вметната. Повторно вметнете ја батеријата.
• Избришете ги златно-обоените контакти и повторно вметнете ја батеријата.
120
Решавање проблеми
Екранот чувствителен на допир реагира бавно или неправилно
• Ако поставите заштитен капак или изборен додаток на екранот чувствителен на допир,
екранот може да не функционира правилно.
• Ако носите заштитни ракавици, ако Вашите раце не се чисти додека го допирате екранот
чувствителен на допир или ако го допирате екранот со остри предмети или со врвовите
на Вашите прсти, екранот чувствителен на допир може да не функционира исправно.
• Екранот чувствителен на допир може неправилно да функционира во влажни услови
или кога е изложен на вода.
• Рестартирајте го Вашиот уред за да се исчистат сите евентуални софтверски грешки.
• Осигурете се дека софтверот на Вашиот уред е надграден со најновата верзија.
• Доколку екранот чувствителен на допир е изгребан или оштетен, однесете го во
сервисен центар на Samsung.
Вашиот уред се блокира или јавува фатални грешки
Ако уредот се блокира или прекинува повици, можеби треба да ги затворите сите
апликации, или повторно да ја вметнете батеријата и да го вклучите уредот за да ја поврати
својата функционалност. Ако Вашиот уред е блокиран и не реагира, задржете го притиснато
копчето за вклучување/ресетирање/исклучување повеќе од 7 секунди за да го рестартирате.
Ако со тоа не се реши проблемот, извршете ресетирање на фабричките вредности. На
екранот со апликации, допрете Нагодувања → Општо → Резервна копија и ресетирање
→ Ресетирање на фабричките нагодувања → Ресетирај уред → Избриши сè. Пред да
извршите ресетирање на фабричките вредности, не заборавајте да направите резервни
копии од сите важни податоци зачувани на уредот.
Ако проблемот и натаму останува нерешен, обратете се до сервисен центар на Samsung.
Повиците не се поврзуваат
• Осигурете се дека сте пристапиле до точната мобилна мрежа.
• Осигурете се дека не сте поставиле забрана за повици за телефонскиот број што го
бирате.
• Осигурете се дека не сте поставиле забрана за повици за дојдовниот телефонски број.
Другите не можат да Ве слушаат при разговорот
• Осигурете се дека не го покривате вградениот микрофон.
• Осигурете се дека микрофонот е блиску до Вашата уста.
• Ако користите слушалки, осигурете се дека се правилно поврзани.
121
Решавање проблеми
Се слуша ехо од звукот за време на разговорот
Прилагодете ја јачината на звукот со притискање на копчето за јачина на звук или
преместете се во друга област.
Доаѓа до чести прекини во врската со мобилната мрежа или со
Интернет
• Осигурете се дека не ја блокирате внатрешната антена на уредот.
• Кога сте во подрачја со слаб сигнал или лош прием, може да изгубите прием. Може да
имате проблеми со поврзувањето заради проблеми со базната станица на операторот.
Преместете се во друго подрачје и обидете се повторно.
• Кога го користите уредот додека се движите, услугите на безжична мрежа може да бидат
деактивирани заради проблеми со мрежата на операторот.
Иконата за батеријата е празна
Нивото на батеријата е ниско. Наполнете ја или заменете ја батеријата.
Батеријата не се полни правилно (за полначи одобрени од
Samsung)
• Уверете се дека полначот е правилно поврзан.
• Ако терминалите на батеријата се нечисти, батеријата може да не се полни правилно
или уредот може да се исклучи. Избришете ги двата златно-обоени контакта и повторно
обидете се да ја наполните батеријата.
• Батериите во некои уреди немаат можност за замена од страна на корисникот. За замена
на батеријата, посетете сервисен центар на Samsung.
Батеријата се троши побрзо отколку во периодот кога била
купена
• Кога ја изложувате батеријата на многу високи или многу ниски температури, корисниот
капацитет може да се намали.
• Потрошувачката на батеријата се зголемува кога ги користите одликите за размена на
пораки или некои апликации, како што се игри или Интернет.
• Батеријата е потрошен дел и корисниот капацитет ќе се намалува со текот на времето.
122
Решавање проблеми
Вашиот уред е презагреан при допир
Кога користите апликации што бараат повеќе енергија или користите апликации на уредот
подолго време, Вашиот уред може да биде презагреан при допир. Ова е вообичаена појава
и не би требало да влијае врз животниот век или функционирањето на уредот.
Се појавуваат пораки за грешка кога се стартува камерата
Вашиот уред мора да има доволно количина слободна меморија и енергија на батеријата
за да работи апликацијата за камерата. Ако добивате пораки за грешка кога ја стартувате
камерата, обидете се со следново:
• Наполнете ја батеријата или заменете ја со батерија што е целосно наполнета.
• Ослободете меморија со префрлување на некои од фајловите на компјутер или нивно
бришење од уредот.
• Рестартирајте го уредот. Ако сè уште имате проблеми со апликацијата за камерата по
обидувањето со претходните совети, контактирајте го сервисниот центар на Samsung.
Квалитетот на фотографиите е понизок отколку оној на прегледот
• Квалитетот на Вашите фотографии може да се разликува во зависност од околината и
фотографските техники што ги користите.
• Ако фотографирате во темни области, ноќе или во затворена просторија, може да се
јават пречки на сликата или сликите може да бидат вон фокус.
Се појавуваат пораки за грешка при отворање мултимедијални
фајлови
Ако добивате пораки за грешка или фајловите не се емитуваат кога отворате мултимедијални
фајлови на Вашиот уред, обидете се со следново:
• Ослободете меморија со префрлување на некои од фајловите на компјутер или нивно
бришење од уредот.
• Осигурете се дека музичкиот фајл не е заштитен со DRM (Управување со дигитални
права). Ако фајлот е заштитен со DRM, осигурете се дека ја имате соодветната лиценца
или клуч за емитување на фајлот.
• Осигурете се дека Вашиот уред го поддржува таквиот вид фајл.
123
Решавање проблеми
• Вашиот уред поддржува фотографии и видео-записи снимени со уредот. Фотографиите и
видео-записите снимени со други уреди може да не работат правилно.
• Вашиот уред поддржува мултимедијални фајлови што се овластени од Вашиот мрежен
оператор или од операторите за дополнителни услуги. Некои содржини кои кружат
по Интернет, како што се тонови за ѕвонење, видео-записи или заднини, може да не
работат правилно.
Другиот уред со Bluetooth не може да се лоцира
• Осигурете се дека безжичната одлика Bluetooth е активирана на Вашиот уред.
• Осигурете се дека безжичната одлика Bluetooth е активирана на уредот на кој сакате да
се поврзете.
• Осигурете се дека Вашиот уред и другиот уред со Bluetooth се во Bluetooth опсег (10 m).
Ако со горенаведените совети не се реши проблемот, контактирајте сервисен центар на
Samsung.
Не се воспоставува врска кога го поврзувате уредот со компјутер
• Осигурете се дека USB-кабелот што го користите е компатибилен со Вашиот уред.
• Осигурете се дека го имате инсталирано правилниот драјвер на Вашиот компјутер и дека
го имате ажурирано.
• Ако користите Windows XP, осигурете се дека имате инсталирано Windows XP Service Pack
3 или понов на Вашиот компјутер.
• Осигурете се дека имате инсталирано Samsung Kies, или Windows Media Player 10 или
понов на Вашиот компјутер.
Вашиот уред не може да ја пронајде Вашата моментална
локација
Сигналите на GPS може да се попречени во некои локации како на пример во затворен
простор. Поставете уредот да користи Wi-Fi или мобилна мрежа за пронаоѓање на Вашата
локација во вакви ситуации.
124
Решавање проблеми
Загубени се податоци зачувани на уредот
Секогаш правете резервни копии на сите важни податоци зачувани на уредот. Во спротивно,
нема да може да ги вратите податоците ако дојде до нивна загуба или оштетување. Samsung
не е одговорен за губење какви било податоци зачувани на уредот.
Се појавува мала празнина околу надворешноста на уредот
• Оваа празнина е неопходна производна одлика и може да дојде до одредени мали
протресувања или вибрации на некои делови.
• Со тек на времето, триењето помеѓу деловите може да предизвика оваа празнина малку
да се прошири.
125
Одреден дел од содржината може да се разликува од Вашиот уред во зависност од регионот,
операторот и верзијата на софтверот, и е предмет на промена без претходно известување.
www.samsung.com
Macedonian. 07/2014. Rev.1.1
Download PDF

advertising