Samsung | SM-P600 | Samsung SM-P600 Korisničko uputstvo (Lollipop)

SM-P600
Uputstvo za upotrebu
www.samsung.com
O ovom uputstvu
Ovaj uređaj omogućava mobilne komunikacije i zabavu visokog kvaliteta uz korišćenje visokih
standarda i tehnološkog iskustva kompanije Samsung. Ovo korisničko uputstvo je posebno
predviđeno da pruži detalje o funkcijama i karakteristikama uređaja.
• Pre nego što počnete da koristite uređaj pročitajte ovo uputstvo kako biste bili sigurni da ga
koristite na bezbedan i ispravan način.
• Opisi su zasnovani na podrazumevanim podešavanjima uređaja.
• Slike i snimci ekrana mogu odstupati od stvarnog proizvoda.
• Sadržaj može odstupati od konačnog proizvoda ili softvera koji dostavljaju dobavljači
usluga ili operateri i podložan je promenama bez prethodnog obaveštenja. Najnoviju verziju
uputstva potražite na Web lokaciji kompanije Samsung www.samsung.com.
• Sadržaj (sadržaj visokog kvaliteta) koji zahteva korišćenje većeg dela CPU i RAM memorije
uticaće na celokupne performanse uređaja. Aplikacije povezane sa sadržajem možda neće
raditi ispravno, u zavisnosti od specifikacija uređaja i okruženja u kome se on koristi.
• Dostupne funkcije i dodatne usluge mogu varirati u zavisnosti od uređaja, softvera ili
provajdera.
• Aplikacije i njihove funkcije mogu da variraju u zavisnosti od zemlje, regiona ili hardverskih
specifikacija. Samsung nije odgovoran za probleme u performansama uzrokovane
aplikacijama bilo kog drugog dobavljača osim kompanije Samsung.
• Kompanija Samsung nije odgovorna za probleme u funkcionisanju ili nekompatibilnosti
koji su uzrokovani izmenama u podešavanju registara ili izmenama u softveru operativnog
sistema. Pokušaj prilagođavanja operativnog sistema može uzrokovati nepravilan rad vašeg
uređaja ili aplikacija.
• Korišćenje softvera, izvora zvuka, slika pozadine, slika i drugih medija na ovom uređaju je
obuhvaćeno licencom za ograničenu upotrebu. Izdvajanje i korišćenje ovih materijala u
komercijalne ili neke druge svrhe predstavlja kršenje zakona o autorskim pravima. Korisnici
su u potpunosti odgovorni za nezakonitu upotrebu medija.
• Za usluge prenosa podataka, kao što su razmena poruka, otpremanje i preuzimanje,
automatsko sinhronizovanje ili korišćenje usluga lokacija mogu se obračunavati dodatni
troškovi. Da biste izbegli dodatne troškove, izaberite odgovarajući tarifni plan. Za informacije
se obratite svom dobavljaču usluge.
2
O ovom uputstvu
• Standardne aplikacije koje ste dobili uz uređaj su podložne promenama i više ne moraju
biti podržane bez prethodne najave. Ako imate pitanja u vezi aplikacija koje ste dobili uz
uređaj, obratite se Samsung servisnom centru. Za korisnički instalirane aplikacije, obratite se
dobavljaču usluga.
• Izmena operativnog sistema uređaja ili instaliranje softvera iz neslužbenih izvora može
dovesti do kvara uređaja i oštećenja ili gubitka podataka. Ove akcije predstavljaju povrede
ugovora o licenciranju kompanije Samsung i poništavaju vašu garanciju.
Ikone sa uputstvima
Upozorenje: Situacije koje mogu dovesti do povrede vas ili drugih
Oprez: Situacije koje mogu dovesti do oštećenja vašeg uređaja ili druge opreme
Napomena: Napomene, saveti za korišćenje ili dodatne informacije
Autorska prava
Copyright © 2015 Samsung Electronics
Ovaj priručnik je zaštićen međunarodnim zakonima o autorskim pravima.
Nijedan deo ovog priručnika se ne sme reprodukovati, distribuirati, prevoditi niti prenositi
ni u jednom obliku niti bilo kojim putem, elektronskim niti mehaničkim, što podrazumeva
fotokopiranje, snimanje i skladištenje u okviru bilo kog skladišta informacija i sistema za
preuzimanje, bez prethodne dozvole kompanije „Samsung Electronics“ u pisanom obliku.
3
O ovom uputstvu
Žigovi
• SAMSUNG i SAMSUNG logotip predstavljaju registrovane žigove kompanije Samsung
Electronics.
• Bluetooth® je registrovani žig kompanije Bluetooth SIG, Inc. u celom svetu.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi
CERTIFIED™ i Wi-Fi logotip su registrovani žigovi kompanije Wi-Fi Alliance.
• Svi ostali žigovi i autorska prava su vlasništvo odgovarajućih vlasnika.
4
Sadržaj
Početak rada
37Pomoć
37 Unos teksta
40 Povezivanje na „Wi-Fi“ mrežu
41 Konfigurisanje naloga
41 Postavljanje korisničkih profila
42 Prenos datoteka
43 Zaštita uređaja
45 Nadogradnja uređaja
7 Raspored uređaja
8Tasteri
9 S olovka
9 Sadržaj pakovanja
10 Punjenje baterije
12 Umetanje memorijske kartice
14 Zamena vrha na S olovci
15 Uključivanje i isključivanje uređaja
15 Držanje uređaja
16 Zaključavanje i otključavanje uređaja
16 Podešavanje jačine zvuka
16 Prebacivanje na nečujni režim
Komunikacija
46Kontakti
50E-pošta
51Gmail
53Hangouts
53Google+
53Слике
53Twitter
Osnovne informacije
17 Indikator ikona
18 Korišćenje ekrana osetljivog na dodir
21 Pokreti za upravljanje
23 Pokret dlanom
24 Samsung Pametna pauza
24 Korišćenje višestrukih prozora
28Korišćenje S olovke
31 Prikaz oblačića
32Obaveštenja
33 Početni ekran
35 Ekran aplikacija
36 Korišćenje aplikacija
Web i mreža
54Internet
55Chrome
56Bluetooth
57 Screen Mirroring
58 Samsung Link
58 Group Play
59 Peel Smart Remote
5
Sadržaj
Mediji
94Alarm
95 Svetsko vreme
95Kalkulator
96 S prevodilac
96 S Voice
97 S pronalazač
97Google
98 Гласовна претрага
99 Album za isečke
100 Moji fajlovi
102TripAdvisor
102Evernote
102KNOX
60Muzika
62Kamera
69Galerija
73 Album priče
73Video
74 Editor videa
75YouTube
75Flipboard
76Businessweek+
76NYTimes
76 SketchBook for Galaxy
Aplikacije i prodavnice
medija
77
78
78
79
79
79
79
Putovanja i lokalno
103Мапе
Play продавница
Galaxy Apps
Play књиге
Play филмови
Google Play музика
Play игре
Play новинарница
Podešavanja
104 O podešavanjima
104VEZE
107UREĐAJ
111KOMANDE
115OPŠTE
118 Google подешавања
Uslužni programi
80 S Note
87 Beleška radnje
88 S planer
90Dropbox
90Cloud
91Диск
92 POLARIS Office 5
Dodatak
119 Rešavanje problema
125 Uklanjanje baterije
6
Početak rada
Raspored uređaja
Taster za jačinu zvuka
Taster za uključivanje/
isključivanje
Svetlosni senzor
Kamera sa prednje
strane
Ekran osetljiv na
dodir
Zvučnik
Taster "Meni"
Taster "Početak"
Taster "Nazad"
Mikrofon
Višenamenski
konektor
Kamera sa zadnje
strane
Otvor za S olovku
Utičnica za slušalice
Blic
Zvučnik
GPS antena
Otvor za memorijsku
karticu
7
Početak rada
• Ne pokrivajte oblast antene rukama ili drugim predmetima. To može uzrokovati
probleme sa povezivanjem ili pražnjenje baterije.
• Preporučuje se upotreba zaštite za ekran koju je odobrila kompanija Samsung.
Neodobrene zaštite za ekrane mogu da izazovu kvarove na senzorima.
• Sprečite da voda dođe u dodir sa ekranom osetljivim na dodir. Ekran osetljiv na dodir
možda neće raditi ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa vodom.
Tasteri
Taster
Funkcija
• Pritisnite i držite da biste uključili ili isključili uređaj.
Uključivanje
Meni
• Pritisnite i držite duže od 7 sekundi da biste ponovo postavili
uređaj ako dođe do neotklonjivih grešaka ili prekida ili
zamrzavanja.
• Pritisnite da biste zaključali ili otključali uređaj. Uređaj prelazi u
režim zaključavanja kada se ekran osetljiv na dodir isključi.
• Kucnite da biste otvorili listu opcija dostupnih na trenutnom
ekranu.
• Dodirnite i zadržite početni ekran da biste pokrenuli
S pronalazač.
• Pritisnite da biste se vratili na Početni ekran.
Početak
• Pritisnite i držite da biste otvorili listu nedavno korišćenih
aplikacija.
Nazad
• Kucnite da biste se vratili na prethodni ekran.
Jačina zvuka
• Pritisnite da biste prilagodili jačinu zvuka uređaja.
8
Početak rada
S olovka
Taster S olovke
Vrh S olovke
Ime
Funkcija
Vrh S olovke
• Obavlja osnovne operacije sa S olovkom. (str. 18)
Taster S olovke
• Obavlja napredne operacije sa S olovkom. (str. 28)
Sadržaj pakovanja
Proverite da li su u kutiji proizvoda sledeće stavke:
• Uređaj
• Kratko uputstvo za upotrebu
• Stavke isporučene sa uređajem i raspoloživi pribor mogu da se razlikuju u zavisnosti
od regiona ili dobavljača usluge.
• Isporučeni pribor je dizajniran samo za ovaj uređaj i ne mora biti kompatibilan sa
drugim uređajima.
• Izgled i specifikacije su podložni promenama bez prethodnog obaveštenja.
• Dodatnu opremu možete da nabavite kod lokalnog distributera Samsung proizvoda.
Proverite da li je oprema kompatibilna sa uređajem pre kupovine.
• Druga dodatna oprema ne mora biti kompatibilna sa vašim uređajem.
• Koristite isključivo dodatnu opremu koju je odobrila kompanija Samsung. Kvarovi
uzrokovani korišćenjem neodobrene dodatne opreme nisu pokrivene servisom u
garanciji.
• Dostupnost kompletne dodatne opreme podložna je promenama i zavisi isključivo
od proizvođača. Za više informacija o raspoloživoj dodatnoj opremi pogledajte veb
lokaciju kompanije Samsung.
9
Početak rada
Punjenje baterije
Koristite punjač da napunite bateriju pre prvog korišćenja uređaja. Za punjenje uređaja se može
koristiti i računar kada ga povežete putem USB kabla.
Koristite samo punjače, baterije i kablove koje je odobrila kompanija Samsung.
Neodobreni punjači ili kablovi mogu dovesti do eksplozije baterije ili oštećenja uređaja.
• Kada se baterija isprazni, uređaj emituje ton upozorenja i prikazuje poruku da je
baterija gotovo prazna.
• Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po priključivanju
punjača. Ostavite praznu bateriju da se puni nekoliko minuta pre nego što uključite
uređaj.
• Ako koristite više aplikacija odjednom, mrežne aplikacije ili aplikacije za koje je
potrebna veza s drugim uređajem, baterija će se brzo prazniti. Da biste izbegli
isključivanje sa mreže ili gubitak energije tokom prenosa podataka, uvek koristite te
aplikacije nakon što se baterija u potpunosti napuni.
Punjenje pomoću punjača
Povežite USB kabl na USB adapter za napajanje i priključite kraj USB kabla u višenamenski
konektor.
Nepravilno povezivanje punjača može da prouzrokuje ozbiljnu štetu na uređaju. Sva
oštećenja uzrokovana nepravilnim rukovanjem nisu pokrivena garancijom.
10
Početak rada
• Uređaj se može koristiti i dok se puni, ali tako će možda biti potrebno više vremena da
se baterija potpuno napuni.
• Ako uređaj dobija nestabilno napajanje tokom punjenja, ekran osetljiv na dodir
možda neće biti u funkciji. Ukoliko se ovo dogodi, isključite punjač iz uređaja.
• Tokom punjenja uređaj može da se zagreje. To je normalno i ne bi trebalo da utiče
na vek trajanja ili na performanse uređaja. Ako se baterija zagreje više nego što je
uobičajeno, punjač može prestati sa punjenjem.
• Ukoliko se uređaj ne puni kako treba, odnesite uređaj i punjač u servisni centar
kompanije Samsung.
Nakon što se uređaj u potpunosti napuni, isključite ga sa punjača. Prvo isključite punjač iz
uređaja, a zatim ga isključite iz električne utičnice.
Nemojte da uklanjate bateriju pre nego što uklonite punjač. Na taj način se uređaj može
oštetiti.
Da biste uštedeli energiju, isključite punjač kada ga ne koristite. Punjač nema prekidač
za napajanje, tako da ga morate isključiti iz električne utičnice kada nije u upotrebi da
biste izbegli potrošnju energije. Tokom punjenja, punjač treba držati u blizini električne
utičnice kako bi bio lako dostupan.
Provera statusa punjenja baterije
Kada bateriju punite dok je uređaj isključen, sledeće ikone će pokazivati trenutni status punjenja
baterije:
Punjenje
Potpuno napunjena
11
Početak rada
Smanjenje potrošnje baterije
Vaš uređaj pruža opcije koje će vam pomoći da uštedite energiju baterije. Prilagođavanjem ove
opcije i deaktiviranjem funkcija u pozadini, uređaj možete koristiti duže između dva punjenja:
• Kada ne koristite uređaj, prebacite na režim pasivnog rada pritiskom na taster za
uključivanje/isključivanje.
• Zatvorite nepotrebne aplikacije pomoću menadžera zadataka.
• Deaktivirajte Bluetooth funkciju.
• Deaktivirajte „Wi-Fi“ funkciju.
• Deaktivirajte automatsku sinhronizaciju aplikacija.
• Smanjite vreme trajanja pozadinskog svetla.
• Smanjite osvetljenost ekrana.
Umetanje memorijske kartice
Vaš uređaj prihvata memorijske kartice maksimalnog kapaciteta 64 GB. U zavisnosti od
proizvođača i tipa memorijske kartice, neke memorijske kartice ne moraju biti kompatibilne sa
vašim uređajem.
• Neke memorijske kartice ne moraju biti potpuno kompatibilne sa uređajem. Upotreba
nekompatibilne kartice može da ošteti uređaj ili samu memorijsku karticu i da ošteti
podatke koji se čuvaju na kartici.
• Vodite računa da memorijsku karticu umetnete na pravu stranu.
• Uređaj podržava FAT i exFAT sisteme datoteka za memorijske kartice. Ukoliko unesete
karticu formatiranu sa drugačijim sistemom datoteka, uređaj će zatražiti da ponovo
formatirate memorijsku karticu.
• Često ispisivanje i brisanje podataka skratiće vek trajanja memorijskih kartica.
• Kada stavite memorijsku karticu u uređaj, direktorijum sa datotekama na memorijskoj
kartici će se pojaviti u fascikli SD kartica.
12
Početak rada
1 Ubacite memorijsku karticu tako da kontakt površine zlatne boje budu okrenute nadole.
2 Gurnite memorijsku karticu u slot dok se ne smesti čvrsto u ležište.
Uklanjanje memorijske kartice
Pre nego što uklonite memorijsku karticu, prvo je isključite radi bezbednog uklanjanja. Na
Početnom ekranu kucnite na → Podešavanja → OPŠTE → Memorija → Isključi SD karticu.
Gurnite memorijsku karticu tako da se odvoji od uređaja a zatim je izvadite.
Ne uklanjajte memorijsku karticu dok uređaj prenosi informacije ili im pristupa. To
može izazvati gubitak ili oštećenje podataka ili oštećenje memorijske kartice ili uređaja.
Kompanija Samsung nije odgovorna za gubitke koji proizilaze iz zloupotrebe oštećenih
memorijskih kartica, uključujući gubitak podataka.
Formatiranje memorijske kartice
Memorijska kartica formatirana na računaru ne mora biti kompatibilna sa uređajem. Memorijsku
karticu formatirajte na uređaju.
Na Početnom ekranu kucnite na → Podešavanja → OPŠTE → Memorija → Formatiraj SD
karticu → FORMATIRAJ SD KARTICU → IZBRIŠI SVE.
Pre formatiranja memorijske kartice, ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih
važnih podataka koji se čuvaju na uređaju. Garancija proizvođača ne pokriva gubitke
podataka nastale radnjama korisnika.
13
Početak rada
Zamena vrha na S olovci
Prilikom korišćenja S olovke, vrh S olovke može postati tup. Ako je vrh tup, zamenite ga novim.
1 Uhvatite vrh čvrsto pincetom, a zatim ga izvucite.
2 Umetnite novi vrh u S olovku dok ne čujete klik.
Pazite da vam se prst ne zaglavi između pincete i vrha.
• Nemojte ponovo koristiti stare vrhove. To može izazvati prestanak rada S olovke.
• Ne pritiskajte preterano vrh prilikom ubacivanja vrha u S olovku.
• Ne ubacujte okrugli kraj vrha u S olovku. Ovo može oštetiti S olovku ili uređaj.
Crni vrh ima belu gumenu kapicu na vrhu. Ako je gumena kapica istrošena, zamenite vrh
novim vrhom.
14
Početak rada
Uključivanje i isključivanje uređaja
Pri prvom uključivanju uređaja pratite uputstva na ekranu za podešavanje vašeg uređaja.
Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje nekoliko sekundi da biste uključili uređaj.
• Pratite sva važeća upozorenja i uputstva zvaničnog osoblja kada se nalazite na
mestima na kojima je zabranjena upotreba bežičnih uređaja, kao što su avioni i
bolnice.
• Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje i kucnite na Profil letenja da biste
onemogućili bežične funkcije.
Da biste isključili uređaj, pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje, a zatim kucnite na
Isključivanje.
Držanje uređaja
Ne pokrivajte oblast antene rukama ili drugim predmetima. To može uzrokovati probleme sa
povezivanjem ili pražnjenje baterije.
15
Početak rada
Zaključavanje i otključavanje uređaja
Kada uređaj ne koristite zaključajte ga da biste sprečili neželjene operacije. Pritiskom na taster
za uključivanje/isključivanje ekran se isključuje i uređaj prelazi u zaključani režim. Uređaj se
automatski zaključava ako se ne koristi u predviđenom vremenskom periodu.
Da biste otključali uređaj, pritisnite taster za uključivanje/isključivanje ili taster "Početak" kada
je dodirni ekran isključen, kucnite bilo gde na ekranu, a zatim lagano udarite prstom u bilo kom
smeru.
Podešavanje jačine zvuka
Dok se reprodukuje muzika ili video, jačina zvuka se podešava pritiskanjem tastera za jačinu
zvuka nagore ili nadole.
Prebacivanje na nečujni režim
Koristite jedan od sledećih metoda:
• Pritisnite i držite dole taster za jačinu zvuka dok se ne aktivira nečujni režim.
• Otvorite panel sa obaveštenjima u gornjem delu ekrana, a zatim kucnite na Zvuk ili
Vibracija.
16
Osnovne informacije
Indikator ikona
Ikone prikazane u vrhu ekrana pružaju informacije o statusu uređaja. Ikone navedene u donjoj
tabeli su najuobičajenije.
Ikona
Značenje
Wi-Fi je povezan
Aktivirana „Bluetooth“ funkcija
GPS je aktiviran
Aktivirana funkcija pametnog ekrana
Sinhronizovano sa Web-om
Alarm je aktiviran
S olovka je uklonjena
Nečujni režim je aktiviran
Aktiviran režim vibracije
Režim letenja je aktiviran
Pojavila se greška ili se zahteva oprez
Nivo napunjenosti baterije
17
Osnovne informacije
Korišćenje ekrana osetljivog na dodir
Pri korišćenju ekrana osetljivog na dodir koristite samo prste ili S olovku.
• Ne dozvolite da ekran osetljiv na dodir dođe u kontakt sa drugim električnim
uređajima. Elektrostatičko pražnjenje može da dovede do kvara ekrana osetljivog na
dodir.
• Da biste izbegli oštećenje ekrana osetljivog na dodir, ne dodirujte ga oštrim
predmetima ili ne primenjujte preveliku silu na njega vrhovima prstiju.
• Uređaj možda neće prepoznati unos dodirom u blizini ivica ekrana, koji se vrše izvan
oblasti za unos dodirom.
• Ako se ekran osetljiv na dodir ostavlja u pripravnosti u dužim vremenskim intervalima
može doći do pojave paslika (osvetljenost ekrana) ili fantomskih slika. Isključite ekran
osetljiv na dodir kada ne koristite uređaj.
Pokreti prstima
Kuckanje
Da biste otvorili aplikaciju, izabrali stavku menija, pritisli dugme na ekranu ili uneli znak pomoću
tastature na ekranu, kucnite prstom na njih.
18
Osnovne informacije
Kuckanje i držanje
Kucnite na stavku i držite je duže od 2 sekunde da biste pristupili dostupnim opcijama.
Prevlačenje
Da biste pomerili ikonu, sličicu ili pregled na novu lokaciju, kucnite na nju i držite je i prevucite na
željeno mesto.
19
Osnovne informacije
Dvostruko kuckanje
Dva puta kucnite na web stranicu ili sliku da biste uvećali deo prikaza. Ponovo dva puta kucnite
za povratak.
Lako prevlačenje
Lako prevucite levo ili desno na Početnom ekranu ili ekranu aplikacija da biste videli drugi panel.
Lako prevucite gore ili dole da biste listali kroz Web stranicu ili listu, kao što su kontakti.
Štipanje
Raširite dva prsta na veb stranici, mapi ili slici da biste uvećali deo prikaza. Uštipajte za umanjenje
prikaza.
20
Osnovne informacije
Pokreti za upravljanje
Jednostavni pokreti omogućavaju lako upravljanje uređajem.
Pre korišćenja pokreta, proverite da li je funkcija pokreta aktivirana. Na Početnom ekranu kucnite
na → Podešavanja → KOMANDE → Pokreti, a zatim prevucite prekidač Pokreti udesno.
Ukoliko se uređaj jako protrese ili udara to može dovesti do neželjenih unosa. Upravljajte
pokretima na pravilan način.
Rotiranje ekrana
Mnoge aplikacije omogućavaju prikaz u orijentaciji portreta ili pejzaža. Rotiranje uređaja dovodi
do automatskog prilagođavanja prikaza novoj orijentaciji ekrana.
Da biste sprečili automatsko rotiranje prikaza, otvorite panel sa obaveštenjima i opozovite opciju
Ekran rotacija.
• Neke aplikacije ne dozvoljavaju rotaciju ekrana.
• Neke aplikacije prikazuju različite ekrane u zavisnosti od orijentacije.
21
Osnovne informacije
Naginjanje
Kucnite i držite dve tačke na ekranu, a zatim nagnite uređaj unazad i unapred da biste uvećali ili
umanjili prikaz.
Pomeranje za pretraživanje
Kada se slika uveća, kucnite i držite tačku na ekranu, a zatim pomerajte uređaj u bilo kom smeru
da biste se kretali kroz sliku.
22
Osnovne informacije
Pokret dlanom
Koristite pokrete dlanom za upravljanje uređajem dodirivanjem ekrana.
Pre korišćenja pokreta, proverite da li je funkcija pokreta dlanom aktivirana. Na Početnom ekranu
kucnite na → Podešavanja → KOMANDE → Pokret dlanom, a zatim prevucite prekidač
Pokret dlanom udesno.
Prevlačenje
Prevucite rukom preko ekrana da biste napravili snimak ekrana. Slika se čuva u fascikli Galerija →
Screenshots. Nije moguće napraviti snimak ekrana tokom korišćenja nekih aplikacija.
Pokrivanje
Pokrijte ekran dlanom da biste pauzirali reprodukciju medija.
23
Osnovne informacije
Samsung Pametna pauza
Koristite ovu funkciju da biste pauzirali video zapise kada ne gledate u ekran.
Na Početnom ekranu kucnite na
označite Pametna pauza.
→ Podešavanja → KOMANDE → Pametan ekran, a zatim
Tokom reprodukcije video zapisa sklonite pogled sa ekrana da biste pauzirali video. Da nastavite
reprodukciju, ponovo pogledajte na ekran.
Korišćenje višestrukih prozora
Koristite ovu funkciju da biste istovremeno pokrenuli više aplikacija na ekranu.
• Mogu se izvršavati samo aplikacije u panelu sa višestrukim prozorima.
• Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
Da biste koristili višestruke prozore, na ekranu aplikacija dotaknite → Podešavanja →
UREĐAJ → Više prozora, a zatim prevucite prekidač Više prozora nadesno.
24
Osnovne informacije
Korišćenje višestrukih prozora sa podeljenim ekranom
Koristite ovu funkciju da biste pokretali aplikacije u podeljenom ekranu.
Pokretanje aplikacija u višestrukim prozorima sa podeljenim ekranom
1 Prevucite prst sa desne ivice ekrana prema sredini ekrana. Umesto toga, kucnite i držite
Paleta višestrukih prozora pojavljuje se na desnoj strani ekrana.
Sistemska paleta više
prozora
2 Dotaknite i zadržite ikonu aplikacije na paleti višestrukih prozora, a zatim je prevucite na
ekran.
Pustite ikonu aplikacije kada ekran postane plav.
25
.
Osnovne informacije
3 Dotaknite i zadržite ikonu druge aplikacije na paleti višestrukih prozora, a zatim je prevucite
na novu lokaciju.
Istu aplikaciju možete istovremeno pokrenuti u podeljenom ekranu. Samo aplikacije sa
slikom pored ikone podržavaju ovu funkciju.
Deljenje sadržaja između aplikacija
Možete jednostavno da delite sadržaj između aplikacija, kao što su E-pošta i Internet, tako što
ćete ih prevući i pustiti.
Neke aplikacije možda ne podržavaju ovu funkciju.
1 Pokrenite E-pošta i Internet u višestrukim prozorima sa podeljenim ekranom.
Pristup opcijama
višestrukih prozora.
2 Dotaknite krug između prozora aplikacija, a zatim dotaknite
.
Dotaknite krug između prozora aplikacija da biste pristupili sledećim opcijama:
• : Promena lokacija između aplikacija višestrukih prozora.
• : Deljenje stavki, kao što su slike, tekst ili veze, između prozora aplikacija
prevlačenjem i puštanjem.
• : Povećavanje prozora.
• : Zatvaranje aplikacije.
26
Osnovne informacije
3 Dotaknite i zadržite stavku u prozoru „Internet“ i prevucite je na lokaciju u prozoru „Email“.
Kreiranje kombinacije višestrukih prozora
Koristite ovu funkciju da biste sačuvali aplikacije koje se trenutno izvršavaju u višestrukim
prozorima kao kombinaciju.
1 Pokrenite više aplikacija u višestrukim prozorima sa podeljenim ekranom.
2 Otvorite sistemsku paletu više prozora i kucnite na → Kreiraj.
3 Kombinacija višestrukih prozora koja se trenutno izvršava dodata je u paletu višestrukih
prozora.
Da biste pokrenuli aplikacije pomoću sačuvane kombinacije, izaberite kombinaciju sa palete
višestrukih prozora.
27
Osnovne informacije
Korišćenje S olovke
Priložena S olovka se može koristiti za jednostavno biranje stavki ili obavljanje funkcija. Akcije u
kojima se koristi S olovka sa pritisnutim tasterom omogućavaju dodatne pogodnosti, kao što je
snimak ekrana.
Izvadite S olovku iz slota da biste je koristili.
Kada S olovku izvadite iz slota, uređaj je detektuje i obavlja sledeće operacije:
• Uključuje ekran osetljiv na dodir (ako je isključen).
• Pokreće memo radnje ili prikazuje komandu u vazduhu.
• Vrh S olovke se može zameniti. Ako vrh olovke postane tup, zamenite ga novim.
• Ako S olovka ne radi ispravno, odnesite je u Samsungov servisni centar. Dodatne
informacije o S olovci potražite na Web lokaciji kompanije Samsung.
• Za najbolje rezultate, S olovku držite uspravno na ekran osetljiv na dodir i izbegavajte
da je koristite pod oštrim uglovima.
28
Osnovne informacije
Pokretanje memo radnje
Kada je taster S olovke pritisnut, dva puta dodirnite ekran da biste pokrenuli memo radnje.
Zapišite ili nacrtajte belešku, a zatim izaberite belešku tako što ćete dodirnuti
da biste izvršili
različite radnje kao što su upućivanje poziva, dodavanje kontakata ili slanje e-pošte. Dok je memo
izabran, nacrtajte liniju oko oblasti pomoću S olovke da biste izvršili radnje sa izabranom oblašću.
Izbor i snimanje slike
Koristite S olovku za crtanje zatvorenog oblika oko oblasti koju želite da sačuvate ili delite.
Možete opseći deo slike. Kada naiđete na sadržaj koji želite da snimite, kao što je deo slike,
otvorite komandu u vazduhu i dodirnite Sličica.
Ako je potrebno, koristite neku od sledećih opcija:
• : Vraćanje prvobitnog izbora.
• : Pretvaranje izbora u kružni oblik.
• : Pretvaranje izbora u pravougaoni oblik.
• : Prilagođavanje izbora.
29
Osnovne informacije
Komanda u vazduhu
Pritisnite dugme S olovke dok držite S olovku iznad ekrana da biste prikazali vazdušnu komandu.
Pomoću ove funkcije možete direktno da koristite sledeće radnje:
• Beleška radnje: Napišite belešku, a zatim je izaberite crtanjem linije oko nje da biste
preduzeli radnje u vezi sa njom.
• Pametan izbor: Prikupite željenu oblast sadržaja sa veb-stranica ili iz muzike i video zapisa
tokom reprodukcije.
• Pis. po ekr.: Snimite sadržaj ekrana i uredite ga.
• Prozor olovke: Pokrenite više aplikacija u navedenoj oblasti na ekranu.
Pokretanje aplikacija u izabranoj oblasti
Dodirnite Prozor olovke u air komandama. Nacrtajte liniju oko neke oblasti, a zatim izaberite
aplikaciju. Aplikacija se pokreće u nacrtanoj oblasti.
Da biste umanjili aplikaciju, dodirnite
. Smanjene aplikacije se prikazuju kao plutajuće ikone.
Da biste povećali aplikaciju, dodirnite
.
Da biste zatvorili aplikacije, dodirnite
.
30
Osnovne informacije
Otvaranje dostupnih opcija
Neke stavke imaju kontekstualne menije koji čine da pokazivač S olovke sija.
Prikaz oblačića
Koristite ovu funkciju da biste izvršili razne funkcije dok se S olovka nalazi iznad ekrana.
Na Početnom ekranu kucnite na → Podešavanja → KOMANDE → S olovka → Prikaz
oblačića, a zatim prevucite prekidač Prikaz oblačića udesno.
Pokažite S olovkom na stavku da biste pregledali sadržaj ili prikazali informacije u iskačućem
prozoru.
Možete listati kroz panele ili liste pomeranjem pokazivača S olovke na ivicu (gornju/donju/levu/
desnu) ekrana.
31
Osnovne informacije
Obaveštenja
Ikone obaveštenja se pojavljuju na statusnoj liniji pri vrhu ekrana i ukazuju na nove poruke,
kalendarske događaje, status uređaja i drugo. Prevucite nadole statusnu liniju da biste otvorili
panel za obaveštenja. Pretražite listu da biste videli dodatna upozorenja. Da biste zatvorili panel
za obaveštenja, prevucite nagore liniju koja se nalazi u donjem delu ekrana.
Iz panela za obaveštenja možete pregledati trenutna podešavanja vašeg uređaja. Prevucite
naniže sa statusne trake i zatim dodirnite da biste koristili sledeće opcije:
• Wi-Fi: Aktiviranje ili deaktiviranje Wi-Fi funkcije.
• Lokacija: Aktiviranje ili deaktiviranje GPS funkcije.
• Zvuk: Aktiviranje ili deaktiviranje nečujnog režima. U nečujnom režimu možete da ukjučite
vibraciju ili isključite zvuk uređaja.
• Ekran rotacija: Omogućavanje ili sprečavanje rotacije interfejsa pri rotaciji uređaja.
• Bluetooth: Aktiviranje ili deaktiviranje Bluetooth funkcije.
• Više prozora: Podesitite uređaj za korišćenje višestrukih prozora.
• Screen Mirroring: Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije preslikavanja ekrana.
• Sinhron.: Aktivirajte ili deaktivirajte automatsko sinhronizovanje aplikacija.
• Režim čitanja: Aktiviranje ili deaktiviranje režima za čitanje. U režimu čitanja, uređaj pomaže
da se vaše oči zaštite pri čitanju tokom noći. Da biste izabrali aplikacije koje će biti korišćene,
kucnite Podešavanja → UREĐAJ → Ekran → Režim čitanja.
• Pametan ostanak: Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju Pametan i budan.
• Pametna pauza: Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju „Pametna pauza“.
• Ušteda energije: Aktiviranje ili deaktiviranje režima štednje energije.
• Profil letenja: Aktivirajte ili deaktivirajte režim letenja.
• Prikaz oblačića: Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije prikaza odozgo.
Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluga.
Da biste promenili raspored opcija na panelu sa obaveštenjima, otvorite panel sa obaveštenjima,
kucnite na → , kucnite i zadržite stavku, a zatim je prevucite na drugu lokaciju.
32
Osnovne informacije
Početni ekran
Početni ekran predstavlja polaznu tačku za pristup svim funkcijama uređaja. On pokazuje ikone
indikatora, widget-e, prečice aplikacija i drugo.
Početni ekran može imati više panela. Da biste pregledali ostale panele, listajte ulevo ili udesno.
Promena mesta stavkama
Dodavanje stavki
Kucnite i držite aplikaciju ili fasciklu sa ekrana aplikacija a zatim je prevucite na Početni ekran.
Da biste dodali vidžete, kucnite na i zadržite prazan prostor na Početnom ekranu, kucnite na
Widget-i, kucnite i držite vidžet a zatim ga prevucite na Početni ekran.
Pomeranje stavke
Kucnite i zadržite stavku, a zatim je prevucite na novu lokaciju. Da biste je pomerili na drugi panel,
prevucite je do kraja ekrana.
Uklanjanje stavke
Kucnite na stavku i zadržite je, a zatim prevucite u kantu za otpatke koja se pojavljuje u vrhu
Početnog ekrana. Kada kanta za otpatke postane crvena, otpustite stavku.
33
Osnovne informacije
Promena mesta panela
Dodavanje novog panela
Približite prste na ekranu i dotaknite
.
Pomeranje panela
Uštipajte ekran, kucnite na pregled panela i držite ga, a zatim ga prevucite na novu lokaciju.
Uklanjanje panela
Približite prste na ekranu, dotaknite i zadržite pregled panela, a zatim ga prevucite u kantu za
otpatke na vrhu ekrana.
Postavljanje slika pozadine
Postavite sliku ili fotografiju skladištenu na uređaju kao sliku pozadine za Početni ekran ili
zaključani ekran.
1 Na Početnom ekranu kucnite i držite prazan prostor, a zatim kucnite na Tapeti. Na ekranu
Aplikacije, kucnite na Podešavanja → UREĐAJ → Tapet.
2 Odaberite ekran za promenu ili primenu pozadine.
3 Prevucite udesno ili ulevo i odaberite neku od slika prikazanih u dnu ekrana.
Da biste izabrali fotografije koje su snimljene kamerom uređaja ili druge slike, kucnite na Iz
galerije.
4 Kucnite na POSTAVI KAO TAPET ili GOTOVO.
Korišćenje widget-a
Widget-i su male aplikacije koje pružaju praktične funkcije i informacije na početnom ekranu. Da
biste ih koristili, dodajte widget-e sa panela widget-a na Početni ekran.
• Neki widget-i se povezuju sa uslugama na Web-u. Ako izaberete widget koji je
zasnovan na Web-u, možda ćete imati dodatne troškove.
• Dostupni widget-i mogu da se razlikuju što zavisi od regiona ili dobavljača usluga.
34
Osnovne informacije
Dodavanje widget-a na Početni ekran
Na početnom ekranu dodirnite i zadržite praznu površinu, pa dodirnite Widget-i. Listajte ulevo
ili udesno na panelu widget-a, a zatim kucnite na widget i držite ga da biste ga dodali na Počenti
ekran. Stavite ga na željenu lokaciju, promenite mu veličinu prevlačenjem okvira ako je potrebno,
a zatim kucnite bilo gde na ekranu da biste sačuvali lokaciju widget-a.
Ekran aplikacija
Ekran aplikacija prikazuje ikone svih aplikacija, uključujući nove instalirane aplikacije.
Na Početnom ekranu kucnite na
da biste otvorili ekran aplikacija.
Da biste pregledali ostale panele, listajte ulevo ili udesno.
Promena mesta aplikacija
→ Izmeni, kucnite na aplikaciju i držite je, a zatim je prevucite na novu lokaciju.
Kucnite na
Da biste je pomerili na drugi panel, prevucite je do kraja ekrana.
Organizovanje foldera
Stavite povezane aplikacije zajedno u folder radi udobnosti.
→ Izmeni, kucnite na aplikaciju i držite je, a zatim je prevucite do opcije Kreiraj
Kucnite na
folder. Unesite ime foldera a zatim kucnite na Kraj. Stavite aplikacije u novi folder tako što ćete
prevući, a zatim kucnite na Sačuvaj da biste sačuvali raspored.
Promena mesta panela
Uštipajte ekran, kucnite na pregled panela i držite ga, a zatim ga prevucite na novu lokaciju.
Instaliranje aplikacija
Koristite prodavnice aplikacija, kao što je Galaxy Apps, za preuzimanje i instaliranje aplikacija.
35
Osnovne informacije
Deinstaliranje aplikacija
Kucnite na
deinstalirali.
→ Deinstaliraj/onemogući aplikacije, a zatim izaberite aplikaciju da biste je
Podrazumevane aplikacije koje ste dobili uz uređaj se ne mogu deinstalirati.
Onemogućavanje aplikacija
→ Deinstaliraj/onemogući aplikacije, a zatim izaberite aplikaciju da biste je
Dotaknite
onemogućili.
→ Prikaži onemogućene
Para activar las aplicaciones, en la pantalla de aplicaciones, toque
aplikacije, seleccione las aplicaciones y, a continuación, toque GOTOVO.
• Preuzete aplikacije i neke podrazumevane aplikacije koje dolaze sa uređajem ne
mogu da se onemoguće.
• Kada koristite ovu funkciju, onemogućene aplikacije nestaju sa ekrana aplikacija, ali
još uvek se nalaze na uređaju.
Korišćenje aplikacija
Ovaj uređaj može koristiti više različitih tipova aplikacija, od medijskih do Internet aplikacija.
Otvaranje aplikacije
Na Početnom ekranu ili ekranu aplikacija izaberite ikonu aplikacije da biste je otvorili.
Neke aplikacije se grupišu u fascikle. Kucnite na fasciklu, a zatim kucnite na aplikaciju da
biste je otvorili.
Otvaranje nedavno korišćenih aplikacija
Pritisnite i držite taster "Početak" da biste otvorili listu nedavno aktivnih aplikacija.
Izaberite ikonu aplikacije koju želite da otvorite.
36
Osnovne informacije
Zatvaranje aplikacije
Zatvorite aplikacije koje se ne koriste da biste sačuvali energiju baterije i održali performanse
uređaja.
Pritisnite i držite taster "Početak", kucnite na Men. zadataka, a zatim kucnite na KRAJ pored
aplikacije da biste je zatvorili. Da biste zatvorili sve aktivne aplikacije, zatim kucnite na UGASI
SVE. Umesto toga, pritisnite i držite taster "Početak", a zatim kucnite na Zatvori sve.
Pomoć
Pristupite informacijama o pomoći da biste saznali kako da koristite uređaj i aplikacije ili
konfigurišete važna podešavanja.
Na ekranu aplikacija kucnite na Pomoć. Izaberite kategoriju za prikaz saveta.
Da biste sortirali kategorije prema abecednom redu, kucnite na
Da biste potražili ključne reči, kucnite na
→ Sortiraj po nazivu.
.
Unos teksta
Za unos teksta koristite Samsung tastaturu ili funkciju za unos glasom.
Unos teksta nije podržan na nekim jezicima. Da biste unosili tekst, morate da promenite
jezik pisanja na neki od podržanih jezika.
Promena tipa tastature
Kucnite na bilo koje polje za tekst, otvorite panel sa obaveštenjima, kucnite na Izaberi tastaturu,
a zatim izaberite tip tastature koji ćete koristiti.
Prebacivanje na režim
rukopisa.
Brisanje prethodnog znaka.
Prelazak u sledeći red.
Unos velikih slova.
Unos velikih slova.
Unos znakova
interpunkcije.
Unos razmaka.
37
Osnovne informacije
Unos velikih slova
Kucnite na
pre unosa znaka. Za sva velika slova, kucnite ikonu dva puta.
Promena tipa tastature
Kucnite i zadržite
, a zatim kucnite na
da biste promenili tip tastature.
Možete da pomerate tastaturu na drugu lokaciju prevlačenjem kartice.
Promena jezika tastature
Dodajte jezike na tastaturi, a zatim prevucite taster razmaknice nalevo ili nadesno da biste
promenili jezike tastature.
Rukopis
Kucnite na , a zatim upišite reč pomoću prsta ili S olovke. Prilikom unosa znakova pojavljuje se
predlog reči. Izaberite predloženu reč.
Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
38
Osnovne informacije
Direktan unos sa olovkom
Na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja → KOMANDE → S olovka → Direktan unos sa
olovkom, a zatim prevucite prekidač za Direktan unos sa olovkom nadesno.
Dok držite S olovku preko tekstualnog polja, ikona se pojavljuje u gornjem levom uglu
tekstualnog polja. Dodirnite da biste pisali pomoći S olovke. Da biste izvršili jednostavne
ispravke, promenili jezike unosa ili uneli razmak između znakova, kucnite na svaku alatku za
ispravku koja je prikazana na tabli za pisanje.
Kada je ova funkcija omogućena, možete izvršiti sledeće:
• Šaljite rukom pisane poruke.
• Postavite alarm jednostavnim pisanjem brojeva.
• Pretražujte Internet pisanjem web adresa.
Unos teksta glasom
Aktivirajte funkciju glasovnog unoca a zatim izgovarajte reči u mikrofon. Uređaj prikazuje reči
koje izgovarate.
Da biste promenili jezik ili dodali jezike za prepoznavanje glasa, dodirnite
.
Kopiranje i lepljenje
Kucnite i zadržite iznad teksta, prevucite ili da biste izabrali više ili manje teksta, a zatim
kucnite na Kopiraj za kopiranje ili Iseci za isecanje. Izabrani tekst se kopira u ostavu.
Da biste tekst nalepili u polje za unos teksta, kucnite na tačku gde se vrši unos i zadržite je, a
zatim kucnite na Nalepi.
39
Osnovne informacije
Povezivanje na „Wi-Fi“ mrežu
Povežite uređaj na Wi-Fi mrežu da biste koristili Internet ili delili medijske datoteke sa drugim
uređajima. (str. 104)
Uključivanje i isključivanje Wi-Fi
Otvorite panel sa obaveštenjima, a zatim kucnite na Wi-Fi da biste je uključili ili isključili.
• Vaš uređaj koristi neharmonizovanu frekvenciju i namenjen je za upotrebu u svim
evropskim zemljama. WLAN može da se koristi u Evropskoj Uniji bez ograničenja u
zatvorenom prostoru, ali ne može da se koristi na otvorenom.
• Isključite Wi-Fi funkciju kada je ne koristite da biste štedeli energiju baterije.
Pridruživanje na Wi-Fi mrežu
Na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja → VEZE → Wi-Fi, a zatim prevucite prekidač za
Wi-Fi nadesno.
Izaberite mrežu sa liste detektovanih Wi-Fi mreža, unesite lozinku ako je potrebno, a zatim
kucnite na POVEŽI SE. Mreže za koje je potrebna lozinka pojavljuje se sa ikonom katanca. Nakon
povezivanja uređaja na Wi-Fi mrežu, on se automatski povezuje na mrežu uvek kada je ona
dostupna.
Dodavanje Wi-Fi mreža
Ako se željena mreža ne pojavljuje na listi mreža, kucnite na Dodaj Wi-Fi mrežu pri dnu liste
mreža. Unesite ime mreže u SSID mreže, izaberite tip zaštite i unesite lozinku ako mreža nije
otvorena, a zatim kucnite na POVEŽI SE.
Brisanje Wi-Fi mreža
Svaka mreža koja je nekada korišćena, uključujući trenutnu mrežu, može se obrisati tako da
se uređaj ne povezuje automatski na nju. Izaberite mrežu sa liste mreža, a zatim kucnite na
ZABORAVI.
40
Osnovne informacije
Konfigurisanje naloga
Za Google aplikacije, kao što je Play продавница, potreban je Google nalog, dok je za Galaxy
Apps potreban Samsung nalog. Kreirajte Google i Samsung nalog da biste doživeli najbolje
iskustvo sa uređajem.
Dodavanje naloga
Sledite uputstva koja se pojavljuju nakon otvaranja Google aplikacije, bez prijavljivanja, da biste
konfigurisali Google nalog.
Da biste se prijavili ili registrovali za Google nalog, na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja
→ OPŠTE → Nalozi → Dodaj nalog → Google. Zatim, sledite uputstva na ekranu da biste
dovršili podešavanje naloga. Na uređaju možete da koristite više od jednog Google naloga.
Takođe, konfigurišite Samsung nalog.
Uklanjanje naloga
Na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja → OPŠTE → Nalozi, izaberite ime naloga u opciji
→ Ukloni nalog.
Nalozi, izaberite nalog koji želite da uklonite, a zatim kucnite na
Postavljanje korisničkih profila
Podesite korisničke profile, a zatim izaberite jedan prilikom otključavanja uređaja da biste koristili
personalizovane postavke. Podešavanjem većeg broja korisničkih profila nekoliko korisnika može
da deli uređaj bez uticaja na lične postavke drugih korisnika, kao što su nalozi e-pošte, željene
tapete itd.
Na početnom ekranu dodirnite → Podešavanja → OPŠTE → Korisnici → Dodaj korisnika
ili profil, a zatim sledite uputstva na ekranu da biste postavili novi korisnički profil. Da biste
pristupili uređaju sa korisničkim profilom, izaberite profil u gornjem desnom uglu zaključanog
ekrana.
41
Osnovne informacije
Prenos datoteka
Premestite audio, video, slikovne ili druge datoteke sa uređaja na računar ili obrnuto.
Povezivanje pomoću programa Samsung Kies
Samsung Kies je računarska aplikacija koja upravlja medijskim sadržajem i ličnim informacijama
pomoću Samsung uređaja. Preuzmite najnoviju verziju programa „Samsung Kies“ sa Web lokacije
kompanije Samsung.
1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
„Samsung Kies“ se automatski pokreće na računaru. Ako se aplikacija „Samsung Kies“ ne
pokrene, dva puta kliknite na ikonu „Samsung Kies“ na računaru.
2 Prenesite datoteke između uređaja i računara.
Dodatne informacije potražite u okviru pomoći za „Samsung Kies“.
Povezivanje pomoću programa Windows Media Player
Proverite da li je Windows Media Player instaliran na računaru.
1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
2 Otvorite Windows Media Player da biste sinhronizovali muzičke fajlove.
Povezivanje kao medijski uređaj
1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
2 Otvorite panel sa obaveštenjima, a zatim kucnite na Povezan kao medijski uređaj →
Medija uređaj (MTP).
Kucnite na Kamera (PTP) ako vaš računar ne podržava protokol za prenos medija (MTP) ili
nema instalirane odgovarajuće upravljačke programe.
3 Prenesite datoteke između uređaja i računara.
42
Osnovne informacije
Zaštita uređaja
Sprečite druge osobe da koriste ili pristupaju ličnim podacima i informacijama uskladištenim na
uređaju pomoću bezbednosnih funkcija. Uređaj zahteva kod za otključavanje prilikom svakog
otključavanja.
Postavljanje potpisa
Na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja → UREĐAJ → Zaključan ekran → Zaključavanje
ekrana → Potpis.
Potpišite se pomoću S olovke, a zatim napišite potpis još dva puta da biste ga potvrdili. Postavite
PIN za otključavanje ekrana ili šablon za otključavanje kada zaboravite potpis.
Prilikom otključavanja uređaja pazite da potpis bude napisan na isti način, na primer pod
istim uglom, kao i kada ste ga registrovali.
Postavljanje oblika
Na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja → UREĐAJ → Zaključan ekran → Zaključavanje
ekrana → Oblik.
Nacrtajte oblik povezivanjem četiri ili više tačaka, a zatim ponovo nacrtajte oblik da biste ga
potvrdili. Postavite PIN za otključavanje ekrana kada zaboravite oblik.
43
Osnovne informacije
Postavljanje PIN-a
Na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja → UREĐAJ → Zaključan ekran → Zaključavanje
ekrana → PIN kod.
Unesite najmanje četiri broja, a zatim ponovo unesite lozinku da biste je potvrdili.
Postavljanje lozinke
Na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja → UREĐAJ → Zaključan ekran → Zaključavanje
ekrana → Lozinka.
Unesite najmanje četiri znaka, uključujući brojeve i simbole, a zatim ponovo unesite lozinku da
biste je potvrdili.
Otključavanje uređaja
Uključite ekran pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje ili taster "Početak", a zatim unesite
kod za otključavanje.
Ukoliko zaboravite kod za otključavanje, odnesite uređaj u servisni centar kompanije
Samsung kako bi ga resetovali.
44
Osnovne informacije
Nadogradnja uređaja
Uređaj se može nadograditi na najnoviji softver.
Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
Nadogradnja pomoću programa „Samsung Kies“
Pokrenite „Samsung Kies“ i povežite uređaj sa računarom. „Samsung Kies“ automatski prepoznaje
uređaj i pokazuje dostupne dopune u polju za dijalog, ako postoje. Kliknite na taster "Ažuriraj"
u polju za dijalog da biste započeli nadogradnju. Pogledajte pomoć za „Samsung Kies“ u vezi
detalja o nadogradnji.
• Nemojte isključivati računar ili isključivati USB kabl dok se uređaj nadograđuje.
• Tokom nadogradnje uređaja, ne povezujte druge medijske uređaje na računar. Na taj
način možete ometati proceduru ažuriranja.
Nadogradnja „over-the-air“
Uređaj se može direktno nadograditi na najnoviji softver putem usluge "firmware over-the-air"
(FOTA).
Na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja → OPŠTE → O uređaju → Dopune softvera →
Dopuni sada.
45
Komunikacija
Kontakti
Koristite ovu aplikaciju za upravljanje kontaktima, uključujući brojeve telefona, adrese e-pošte i
drugo.
Na ekranu aplikacija kucnite na Kontakti.
Upravljanje kontaktima
Dodirnite KONTAKTI.
Kreiranje kontakta
Kucnite na
i unesite informacije o kontaktu.
• : Dodavanje slike.
• /
: Dodavanje ili brisanje polja kontakta.
Uređivanje kontakta
Izaberite grupu za uređivanje, a zatim kucnite na
Brisanje kontakta
Kucnite na
→ Obriši kontakte.
46
.
Komunikacija
Pretraga kontakata
Dodirnite KONTAKTI.
Koristite jedan od sledećih metoda za pretragu:
• Krećite se gore ili dole po listi kontakata.
• Koristite indeks na levoj strani liste kontakata za brzo kretanje, povlačenjem prsta preko
njega.
• Kucnite na polje za pretragu u gornjem delu liste kontakata i unesite kriterijum za pretragu.
Kada se kontakt izabere, uradite jedno od sledećeg:
• : Dodavanje u omiljene kontakte.
• : Sastavljanje e-poruke.
Prikazivanje kontakata
Dodirnite KONTAKTI.
Uređaj podrazumevano prikazuje sve sačuvane kontakte.
→ Podešavanja → Kontakti za prikazivanje, a zatim izaberite lokaciju na
Dodirnite stavku
kojoj se čuvaju kontakti.
Premeštanje kontakata
Dodirnite KONTAKTI.
Premeštanje kontakata na Google
Dodirnite
→ Premesti kontakte koji se nalaze u uređaju na → Google.
Kontakti koji su premešteni u Google kontakte prikazuju se sa
na listi kontakata.
Premeštanje kontakata na Samsung
Dodirnite
→ Premesti kontakte koji se nalaze u uređaju na → Samsung account.
Kontakti koji su premešteni u Samsung kontakte prikazuju se sa
47
na listi kontakata.
Komunikacija
Uvoz i izvoz kontakata
Dodirnite KONTAKTI.
Uvoz kontakata
Dodirnite
→ Podešavanja → Uvezi/izvezi kontakte, a zatim izaberite opciju uvoza.
Izvoz kontakata
Dodirnite
→ Podešavanja → Uvezi/izvezi kontakte, a zatim izaberite opciju izvoza.
Deljenje kontakata
Dodirnite
→ Izaberi, izaberite kontakte, dodirnite
, a zatim izaberite metod deljenja.
Omiljeni kontakti
Dodirnite OMILJENI.
Kucnite na
, a zatim uradite jedno od sledećeg:
• Ukloni iz omiljenih: Uklanjanje kontakata iz omiljenih.
• Pomoć: Pristupite informacijama pomoći o korišćenju kontakata.
Grupe kontakata
Dodirnite GRUPE.
Dodavanje kontakata u grupu
Izaberite grupu, a zatim kucnite na
kucnite na GOTOVO.
→ Dodaj člana. Izaberite kontakt koji ćete dodati, a zatim
48
Komunikacija
Upravljanje grupama
Kucnite na
, a zatim uradite jedno od sledećeg:
• Izmeni grupu: Promenite postavke grupe.
• Ukloni iz grupe: Uklonite članove iz grupe.
• Pošalji e-poruku: Pošaljite e-poruku članovima grupe.
• Promeni redosled: Kucnite i držite pored imena grupe, prevucite je gore iili dole u drugi
položaj, a zatim kucnite na GOTOVO.
• Pomoć: Pristupite informacijama pomoći o korišćenju kontakata.
Brisanje grupa
→ Obriši grupe, izaberite grupe koje je korisnik dodao, a zatim kucnite na
Kucnite na
GOTOVO. Podrazumevane grupe se ne mogu brisati.
Slanje e-poruke članovima grupe
Izaberite grupu, kucnite na
GOTOVO.
→ Pošalji e-poruku, izaberite članove, a zatim kucnite na
Vizitkarta
Dodirnite KONTAKTI.
Kreirajte vizitkartu i pošaljite je drugima.
Kucnite na Konfiguriši profil, unesite detalje, kao što je broj telefona, adresa e-pošte i
poštanska adresa, a zatim kucnite na SAČUVAJ. Ako su informacije korisnika sačuvane prilikom
konfiguracije uređaja, izaberite vizitkartu u Ja, a zatim kucnite na da biste je uredili.
Dodirnite
→ Podeli vizitkartu koristeći, a zatim izaberite metod deljenja.
49
Komunikacija
E-pošta
Koristite ovu aplikaciju za slanje ili pregled poruka e-pošte.
Na ekranu aplikacija kucnite na E-pošta.
Konfigurisanje naloga e-pošte
Konfigurišite nalog e-pošte pri prvom otvaranju aplikacije E-pošta.
Unesite adresu e-pošte i lozinku. Kucnite na NAREDNA za privatni nalog e-pošte, kao što je
„Google mail“, ili kucnite na RUČ. KONFIGUR. za kompanijski nalog e-pošte. Nakon toga pratite
uputstva na ekranu da biste završili podešavanje.
Da biste konfigurisali novi nalog e-pošte, kucnite na
→ Podešavanja → Dodaj nalog.
Slanje poruka
Kucnite na nalog e-pošte koji ćete koristiti, a zatim kucnite na
primaoce, predmet i poruku, a zatim kucnite na .
pri vrhu ekrana. Unesite
Kucnite na
da biste dodali primaoca iz liste kontakata.
Kucnite na
da biste dodali slike, video zapise, kontakte, beleške, događaje i drugo.
Kucnite na →
drugo.
da biste u poruku ubacili slike, događaje, kontakte, informacije o lokaciji i
Slanje planiranih poruka
→ Slanje rasporeda. Označite Slanje rasporeda, postavite
Pri sastavljanju poruke kucnite na
vreme i datum, a zatim kucnite na GOTOVO. Uređaj će poslati poruku u određeno vreme i na
određeni datum.
• Ako je uređaj isključen u predviđeno vreme, nije priključen na mrežu ili je mreža
nestabilna, poruka se neće poslati.
• Ova funkcija se zasniva na postavci vremena i datuma na uređaju. Vreme i datum
mogu biti netačni ako se krećete između vremenskih zona a mreža ne ažurira
informaciju.
50
Komunikacija
Čitanje poruka
Izaberite nalog e-pošte koji ćete koristiti i nove poruke se preuzimaju. Da biste ručno preuzeli
nove poruke, kucnite na .
Kucnite na poruku da biste je pročitali.
Sastavljanje poruke.
Odgovaranje na poruku.
Prosleđivanje poruke.
Brisanje poruke.
Dodavanje adrese e-pošte
na listu kontakata.
Označavanje poruke za
podsetnik.
Otvaranje priloga.
Kucnite na karticu sa prilozima da biste otvorili priloge, a zatim kucnite na SAČUVAJ da biste
sačuvali prilog.
Gmail
Koristite ovu aplikaciju za brzo i direktno pristupanje usluzi Google Mail.
Na ekranu aplikacija kucnite na Gmail.
• Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
• Ova aplikacija može biti označena različito zavisno od regiona ili dobavljača usluge.
51
Komunikacija
Slanje poruka
U bilo kom sandučetu, kucnite na
, unesite primaoce, predmet i poruku, a zatim kucnite na
Dodirnite
da biste dodali još primalaca.
Dodirnite
→ Приложи датотеку da biste priložili slike, video zapise, muziku i ostalo.
Kucnite na → Сачувај недовршену поруку da biste snimili poruku za kasnije slanje.
Kucnite na → Одбаци da biste počeli od početka.
Kucnite na → Подешавања da biste promenili postavke za Google Mail.
Kucnite na → Помоћ и повратне информације da biste pristupili informacijama pomoći za
Google Mail ili poslali svoje mišljenje za razvoj aplikacije.
Čitanje poruka
Držanje poruke u
dugotrajnom skladištu.
Traži poruku.
Brisanje poruke.
Označavanje poruke za
podsetnik.
Slanje odgovora svim
primaocima ili štampanje
poruke.
Pregled priloga.
Prosleđivanje poruke
drugima.
Sastavljanje poruke.
Odgovaranje na poruku.
Oznake
Google Mail ne koristi stvarne foldere, već koristi oznake. Kada se Google Mail pokrene, on
pokazuje poruke označene sa Prijemno sanduče.
Da biste poruci dodali oznaku, izaberite poruku, kucnite na
izaberite oznaku za dodelu.
52
→ Промени ознаке, a zatim
.
Komunikacija
Hangouts
Koristite ovu aplikaciju za ćaskanje sa drugima.
Na ekranu aplikacija kucnite na Hangouts.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
Izaberite prijatelja sa liste prijatelja ili unesite podatke za pretraživanje i izaberite prijatelja iz
rezultata da biste započeli ćaskanje.
Google+
Koristite ovu aplikaciju da biste ostali povezani sa osobama putem usluge društvene mreže
kompanije Google.
Na ekranu aplikacija kucnite na Google+.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
Kucnite na Почетна da biste promenili kategoriju, a zatim listajte nagore ili nadole da biste videli
objave iz vaših krugova.
Слике
Koristite ovu aplikaciju da biste pregledali i delili slike ili video snimke putem usluga društvene
mreže kompanije Google.
Na ekranu aplikacija kucnite na Слике.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
Twitter
Koristite ovu aplikaciju da biste pristupili lokaciji Twitter društvene mreže i ostali u kontaktu s
ljudima.
Na ekranu aplikacija kucnite na Twitter.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
53
Web i mreža
Internet
Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje Interneta.
Na ekranu aplikacija kucnite na Internet.
Pregled web stranica
Kucnite na polje za adresu, unesite web adresu, a zatim kucnite na Idi.
Toque
para acceder a opciones adicionales mientras ve una página Web.
Otvaranje nove stranice
Kucnite na
.
Da biste prešli na drugu veb-stranicu, listajte nalevo ili nadesno na polju naslova, a zatim kucnite
na naslov da biste ga izabrali.
Pretraga Web-a glasom
Kucnite na polje za adresu, kucnite na
prikazanih predloženih ključnih reči.
→ , izgovorite ključnu reč, a zatim izaberite jednu od
Obeleživači
Da biste obeležili trenutnu Web stranicu, kucnite na OBELEŽIV. → DODAJ.
Da biste otvorili Web stranicu sa obeleživačem, kucnite na OBELEŽIV., a zatim izaberite stranicu.
Istorija
Kucnite na OBELEŽIV. → ISTORIJA da biste otvorili Web stranicu sa liste nedavno posećenih Web
→ Obriši istoriju.
stranica. Da biste izbrisali istoriju, kucnite na
54
Web i mreža
Sačuvane stranice
Da biste pregledali sačuvane Web stranice, kucnite na OBELEŽIV. → SAČUVANE STRANE.
Veze
Kucnite i držite vezu na web stranici da biste je otvorili u novoj stranici, sačuvali ili kopirali.
Deljenje web stranica
Da biste sa drugima podelili adresu Web stranice, kucnite na
→ Podeli.
Da biste podelili deo web stranice, kucnite i držite željeni tekst, a zatim kucnite na Podeli.
Chrome
Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje informacija i pregledanje web stranica.
Na ekranu aplikacija kucnite na Chrome.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
Pregled web stranica
Kucnite na polje za adresu, a zatim unesite Web adresu ili kriterijum za pretragu.
Otvaranje nove stranice
Kucnite na
→ Нова карт.
Da biste prešli na drugu veb-stranicu, listajte nalevo ili nadesno na polju naslova, a zatim kucnite
na naslov da biste ga izabrali.
Obeleživači
Za obeležavanje trenutne web stranice kucnite na
zatim kucnite na Сачувај.
, unesite detalje, npr. ime i Web adresu a
Da biste otvorili Web stranicu sa obeleživačem, kucnite na
izaberite stranicu.
55
→ Обележивачи, a zatim
Web i mreža
Pretraga Web-a glasom
Dodirnite stavku , izgovorite ključnu reč, a zatim izaberite jednu od predloženih reči koje se
pojave.
Sinhronizacija sa drugim uređajima
Sinhronizujte otvorene kartice i obeleživače da biste ih koristili uz Chrome na drugom uređaju,
kada ste prijavljeni na isti Google nalog.
Za pregled otvorenih kartica na drugim uređajima kucnite na
картице. Izaberite Web stranu koju ćete otvoriti.
Za pregled obeleživača, dodirnite
→ Недавно коришћене
→ Обележивачи.
Bluetooth
„Bluetooth“ kreira direktnu bežičnu vezu između dva uređaja na malom rastojanju. Koristite
„Bluetooth“ za razmenu podataka ili medijskih datoteka sa drugim uređajima.
• Samsung nije odgovoran za gubitak, presretanje ili zloupotrebu poslatih ili primljenih
podataka putem „Bluetooth“ funkcije.
• Uvek se uverite da delite i primate podatke sa uređaja kojima verujete i koji su
prikladno obezbeđeni. Ako između uređaja postoji prepreka, radno rastojanje može
biti manje.
• Neki uređaji, posebno oni koje nije testirao ili odobrio „Bluetooth SIG“, mogu biti
nekompatibilni sa vašim uređajem.
• Ne koristite „Bluetooth“ funkciju u nezakonite svrhe (na primer, izradu piratskih kopija
datoteka ili nezakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe).
Samsung nije odgovoran za posledice nezakonitog korišćenja „Bluetooth“ funkcije.
Da biste aktivirali Bluetooth, na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja → VEZE → Bluetooth,
a zatim prevucite prekidač za Bluetooth nadesno.
56
Web i mreža
Uparivanje sa drugim „Bluetooth“ uređajima
Na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja → VEZE → Bluetooth → SKENIRAJ, i prikazaće
se otkriveni uređaji. Izaberite uređaj sa kojim želite da obavite uparivanje, a zatim prihvatite
automatski generisan pristupni kod na oba uređaja radi potvrde.
Slanje i prijem podataka
Mnoge aplikacije podržavaju prenos podataka putem funkcije Bluetooth. Primer je aplikacija
Galerija. Otvorite aplikaciju Galerija, izaberite sliku, kucnite na → Bluetooth, i izaberite
jedan od Bluetooth uređaja. Nakon toga, prihvatite zahtev za autorizaciju Bluetooth veze na
drugom uređaju da biste primili sliku. Kada vam drugi uređaj pošalje podatke, prihvatite zahtev
za autorizaciju Bluetooth veze koji uputi drugi uređaj. Primljene datoteke se čuvaju u fascikli
Download. Ako je primljen kontakt, on se automatski dodaje na listu kontakata.
Screen Mirroring
Koristite ovu funkciju za povezivanje uređaja na veliki ekran sa „AllShare Cast“ hardverskim
ključem ili HomeSync, a zatim podelite sadržaj. Ovu funkciju možete koristiti i sa drugim
uređajima koji podržavaju funkciju „Wi-Fi Miracast“.
• Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
• Uređaji sa Miracast funkcijom koji ne podržavaju zaštitu digitalnog sadržaja velikog
propusnog opsega (HDCP) možda neće biti kompatibilni sa ovom funkcijom.
• Neke datoteke se mogu sporije reprodukovati zavisno od mrežne veze.
• Da biste uštedeli energiju, isključite ovu funkciju kada je ne koristite.
• Ako zadate Wi-Fi frekvenciju, „AllShare Cast“ hardverski ključevi ili „HomeSync“ možda
neće biti otkriveni ili se neće povezati.
• Ako reprodukujete video zapise ili igrate igrice na TV aparatu, izaberite odgovarajući
režim rada TV aparata da biste dobili najbolji doživljaj.
Na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja → VEZE → Screen Mirroring. Izaberite uređaj,
otvorite ili reprodukujte datoteku, a zatim upravljajte ekranom pomoću tastera na uređaju. Za
povezivanje sa uređajem pomoću PIN-a, kucnite i zadržite naziv uređaja da biste uneli svoj PIN.
57
Web i mreža
Samsung Link
Koristite aplikaciju da biste reprodukovali sadržaj sačuvan na daljinskim uređajima ili uslugama
veb-skladištenja na internetu. Možete reprodukovati i slati multimedijalne datoteke sa svog
uređaja na drugi uređaj ili servis za web skladištenje.
Da biste koristili ovu aplikaciju, morate se prijaviti na vaš Samsung nalog i registrovati dva ili više
uređaja. Načini registracije mogu se razlikovati zavisno od tipa uređaja.
Na ekranu aplikacija kucnite na Samsung Link.
Da biste pokrenuli Samsung Link, morate preuzeti i instalirati aplikaciju. Dotaknite Instalir., a
zatim pratite uputstva na ekranu.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
Group Play
Koristite ovu aplikaciju da biste uživali u trenucima sa svojim prijateljima deljenjem i
reprodukovanjem sadržaja. Kreirajte sesiju „Grupno reprodukovanje“ ili joj se pridružite, a zatim
delite sadržaj, kao što su slike ili muzika.
Na ekranu aplikacija kucnite na Group Play.
Da biste pokrenuli Group Play, morate preuzeti i instalirati aplikaciju. Dotaknite Instaliraj, a zatim
pratite uputstva na ekranu.
• Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
• Dok koristite ovu aplikaciju, ne možete pristupiti internetu.
58
Web i mreža
Peel Smart Remote
Koristite ovu aplikaciju da biste uređaj koristili kao daljinski za TV aparate i sisteme za zabavu.
Na ekranu aplikacija kucnite na Peel Smart Remote.
Morate prvo da povežete uređaj sa Wi-Fi mrežom i proverite da li je port za infracrvenu vezu
uređaja okrenut ka TV-u.
Podešavanje uređaja kao daljinski za TV aparat
Toque Choose Your Country or Region, seleccione un país o región y, después, siga las
instrucciones de la pantalla para completar el proceso de configuración.
Dodirnite regulator panela na dnu desne ivice ekrana da biste otvorili panel daljinskog.
Dodirnite stavku
→ Add New Room da biste dodali još jednu sobu.
Prilagođavanje postavki daljinskog
Kucnite na
i koristite sledeće opcije:
• Rooms & Devices: Promenite postavke veze.
• Edit Channels: Uredite kanale prikazane na ekranu uređaja.
• Profile: Introduzca el perfil de usuario para que Peel le ayude a encontrar sus selecciones
favoritas.
• Favorite Programs: Prikažite omiljene programe.
• Cut Programs: Vratite u prethodno stanje prethodno skrivene programe.
• Genres: Sakrijte ili promenite redosled žanrova.
• Sports: Sakrijte ili promenite redosled sportova.
• Send Feedback: Prijavite svoje mišljenje za razvoj aplikacije.
• Notifications: Podesite uređaj da vas podseti na razne predstojeće TV programe.
• Reset Peel: Uspostavite početne vrednosti postavki za povezivanje.
59
Mediji
Muzika
Koristite ovu aplikaciju da biste slušali muziku.
Na ekranu aplikacija kucnite na Muzika.
Reprodukovanje muzike
Izaberite kategoriju muzike, a zatim izaberite pesmu za reprodukciju.
Kucnite na sliku albuma u donjem delu ekrana da biste otvorili ekran sa muzičkim plejerom.
Pretraga drugih uređaja za
reprodukciju datoteke.
Podešavanje jačine zvuka.
Podešavanje datoteke kao
omiljene pesme.
Uključivanje nasumičnog
režima.
Promena režima
ponavljanja.
Otvaranje liste za
reprodukciju.
Prelazak na sledeću pesmu.
Kucnite i držite za brzi
prelazak unapred.
Ponovno pokretanje pesme
koja se trenutno
reprodukuje ili preskakanje
na sledeću pesmu. Kucnite i
držite za brzi prelazak
unazad.
Pauziranje i nastavljanje
reprodukcije.
60
Mediji
Da biste slušali pesme pri jednakim nivoima jačine zvuka, kucnite na
Napredno → Pametna jačina zvuka.
→ Podešavanja →
Kada se aktivira Pametna jačina zvuka, zvuk će možda biti glasniji od nivoa jačine zvuka
uređaja. Budite pažljivi kako biste izbegli dugotrajno izlaganje zvukovima velike jačine i
sprečili oštećenje sluha.
Pametna jačina zvuka možda nije aktiviran za neke datoteke.
→
Da biste postavili personalizovani zvuk pri slušanju pesama pomoću slušalica, kucnite na
Podešavanja → Napredno → Adapt Sound → Uključeno. Kada pojačate zvuk do nivoa 14 ili
višeg nivoa, opcija za prilagođavanje zvuka se ne primenjuje na reprodukciju muzike. Ako utišate
zvuk do nivoa 13 ili nižeg nivoa, opcija se ponovo primenjuje.
Postavljanje pesme za ton zvona ili ton alarma
Da biste pesmu koja se trenutno reprodukuje koristili kao ton zvona alarma, dodirnite
Postavi kao i izaberite neku opciju.
→
Kreiranje lista za reprodukciju
Napravite sopstveni izbor pesama.
→ Kreiraj plejlistu. Unesite naslov i kucnite na OK.
Kucnite na LIS. ZA REP., a zatim kucnite na
Kucnite na , izaberite pesme koje ćete dodati, a zatim kucnite na KRAJ.
Da biste na listu za reprodukciju dodali pesmu koja se trenutno reprodukuje, kucnite na
Dodaj u plejlistu.
Reprodukcija muzike prema raspoloženju
Reprodukujte muziku grupisano prema raspoloženju. Uređaj automatski kreira listu za
reprodukciju.
Kucnite na MUZIČKI KVADRAT i izaberite ćeliju sa raspoloženjem. Ili izaberite više ćelija
prevlačenjem prsta.
61
→
Mediji
Kamera
Koristite ovu aplikaciju za snimanje fotografija ili video zapisa.
Koristite aplikaciju Galerija za prikaz fotografija i video zapisa snimljenih kamerom uređaja.
(str. 69)
Na ekranu aplikacija kucnite na Kamera.
• Kamera se automatski isključuje kada se ne koristi.
• Proverite da li je objektiv čist. U suprotnom, uređaj možda neće raditi ispravno u
nekim režimima za koje se zahtevaju visoke rezolucije.
Etiketa kamere
• Ne snimajte fotografije ili video zapise drugih osoba bez njihove dozvole.
• Ne snimajte fotografije ili video zapise gde je to zabranjeno zakonom.
• Ne snimajte fotografije ili video zapise na mestima na kojima možete narušiti privatnost
drugih osoba.
Snimanje fotografija
Snimanje fotografije
Kucnite sliku na ekranu za pregled na mestu na koje kamera treba da se fokusira. Kada je subjekt
u fokusu, okvir fokusa postaje zelen. Kucnite na
da biste snimili fotografiju.
Prikaz više opcija.
Prebacivanje u režim
dvostruka kamera.
Prikažite trenutni režim.
Prebacivanje između
kamere sa prednje i zadnje
strane.
Početak snimanja video
zapisa.
Promena režima
fotografisanja.
Pregled snimljenih
fotografija i video zapisa.
Izbor između različitih
dostupnih efekata.
62
Mediji
Način snimanja
Na raspolaganju je nekoliko efekata fotografije.
Kucnite na Režim, a zatim vršite pomeranje nagore ili nadole po ekranu na desnoj strani ekrana.
• Auto: Koristite ovu opciju da biste kameri dozvolili da proceni okruženje i odredi idealan
režim za fotografiju.
• Lepo lice: Snimanje fotografije sa osvetljenim licima za nežnije slike.
• Najbolja fotografija: Snimanje niza fotografija, a zatim čuvanje najbolje.
• Najbolje lice: Koristite ovu funkciju za snimanje više grupnih fotografija u isto vreme, i
njihovo kombinovanje radi kreiranja najbolje moguće slike.
Kucnite na
da biste snimili više fotografija. Da biste dobili najbolju fotografiju, čvrsto
držite kameru i ostanite mirni prilikom snimanja fotografija. Kada se otvori Galerija, kucnite
na žuti okvir na svakom licu i izaberite najbolju pojedinačnu pozu za subjekta. Nakon izbora
poze za svaku osobu, kucnite na Sačuvaj da biste slike ugradili u jednu fotografiju, a zatim je
sačuvajte.
• Zvuk i snimak: Koristite ovu opciju za snimanje fotografije sa zvukom.
Kucnite na
da biste snimili fotografiju. Uređaj snima nekoliko sekundi zvuka pre nego
što snimi fotografiju.
Pri snimanju fotografija u ovom režimu, zvuk se snima unutrašnjim mikrofonom.
• Drama: Koristite ovu funkciju za snimanje niza fotografija i njihovo kombinovanje radi
kreiranja slike koja pokazuje trag kretanja.
Da biste dobili najbolji snimak, pratite sledeće savete. Uređaj možda neće pravilno snimati
fotografije u drugim uslovima snimanja.
– – Čvrsto držite kameru i ostanite mirni prilikom snimanja fotografija.
– – Snimite fotografije subjekta koji se kreće u jednom smeru.
– – Snimite fotografije sa pozadinama na kojima se ne kreću subjekti.
– – Izbegavajte snimanje fotografija subjekta i pozadine sa sličnim bojama.
– – Izbegavajte da snimate fotografije subjekta koji je preblizu ili predaleko da bi stao u vizir,
ili koji je predugačak, kao što je autobus ili voz.
63
Mediji
• Jarke boje (HDR): Koristite da biste snimili fotografiju s poboljšanim odnosom kontrasta.
• Brisač: Koristite ovu funkciju za brisanje kretanja objekata koji se kreću u pozadini.
Kucnite
da biste snimili niz fotografija. Uređaj briše tragove kretanja pokretnog objekta.
Da biste vratili originalnu fotografiju, kucnite na Prikaži pok. objekte, a zatim kucnite na
označenu oblast.
Da biste dobili najbolji snimak, pratite sledeće savete.
– – Čvrsto držite kameru i ostanite mirni prilikom snimanja fotografija.
– – Kada snimate fotografije objekta i pozadine sa sličnim bojama, kamera možda neće
prepoznati sve od pokreta.
– – Pri snimanju fotografija subjekta koji se neznatno kreće ili se značajno kreće, kamera
možda neće prepoznati sve pokrete.
– – Ako se u pozadini nalazi više subjekata koji se kreću, fotoaparat možda neće prepoznati
sve pokrete.
• Panorama: Snimanje fotografije sastavljene od mnogo spojenih fotografija.
Da biste dobili najbolji snimak, pratite sledeće savete.
– – Pomerajte kameru polako u jednom smeru.
– – Držite vizir kamere u okviru vodećeg okvira.
– – Izbegavajte da snimate fotografije subjekata koji se nalaze ispred neprepoznatljivih
pozadina, kao što je prazno nebo ili jednobojni zid.
• Sportovi: Koristite ovo podešavanje za subjekte koji se brzo kreću.
Panoramske fotografije
Panoramska fotografija je široka slika pejzaža koja se sastoji od više snimaka.
Kucnite na Režim → Panorama.
Kucnite na
i pomerite kameru u jednom smeru. Kada se plavi okvir poravna sa vizirom,
kamera automatski pravi drugi snimak u panoramskoj sekvenci. Da biste zaustavili fotografisanje,
kucnite na
.
Ako vizir nije dobro usmeren, uređaj prekida snimanje.
64
Mediji
Primena efekata filtera
Koristite efekte filtera za snimanje jedinstvenih fotografija ili video zapisa.
Kucnite na
i i zaberite efekat filtera. Dostupne opcije variraju od režima do režima.
Snimanje video zapisa
Snimanje video zapisa
Kucnite na da biste snimili video zapis. Da biste pauzirali snimanje kucnite na
zaustavili snimanje kucnite na .
. Da biste
Tokom snimanja koristite sledeće akcije:
• Da biste promenili fokus, kucnite na mesto gde želite da postavite fokus. Da biste fokusirali u
centar ekrana kucnite na .
• Da biste napravili sliku iz video zapisa tokom snimanja, kucnite na
.
Režim snimanja
Kucnite na
→
da biste promenili režim snimanja.
• Normalno: Koristite ovaj režim za normalan kvalitet.
• Granična veličina za e-poruke: Koristite ovaj režim da biste smanjili kvalitet snimanja radi
slanja e-poštom.
• Brzo kretanje: Koristite ovaj režim za snimanje video zapisa subjekata u pokretu. Uređaj će
reprodukovati video zapis ubrzano.
65
Mediji
Uvećanje i umanjenje prikaza
Koristite jedan od sledećih metoda:
• Koristite taster za jačinu zvuka da biste uvećali ili umanjili.
• Raširite dva prsta na ekranu za uvećanje i približite ih za umanjenje prikaza.
Efekat uvećanja/umanjenja prikaza je dostupan kada koristite funkciju zumiranja tokom
snimanja video zapisa.
Režim Dvostruka kamera
Kada snimate fotografiju pejzaža pomoću kamere sa zadnje strane, slika ili video zapis snimljen
kamerom sa prednje strane se pojavljuje u dodatnom prozoru, ili obrnuto. Koristite ovu funkciju
za istovremeno fotografisanje prelepih pejzaža i autoportreta.
Kucnite na
za prebacivanje u režim dvostruka kamera. Kucnite na
ili za snimanje video zapisa.
za snimanje fotografije
Dodirnite i zadržite da biste
promenili veličinu ili
premestite lokaciju.
Izbor između različitih
dostupnih stilova.
• Možete snimiti video zapise u režimu dvostruke kamere do maksimalno 5 minuta u
Full HD formatu i do 10 minuta u HD formatu.
• Dok snimate video zapise u ovom režimu, zvuk se snima unutrašnjim mikrofonom.
66
Mediji
Deljeni snimak
Dodirnite stavku
→
, a zatim izaberite neku od sledećih opcija:
• Podeli snimak: Slanje fotografije direktno na drugi uređaj putem funkcije Wi-Fi Direct.
• Deljenje fotografija drugara: Postavite uređaj da prepoznaje lice osobe koju ste označili na
fotografiji i šalje je toj osobi.
• Daljinski vizir: Podesite uređaj da biste daljinski upravljali kamerom.
Daljinsko upravljanje kamerom
Podesite uređaj kao vizir da biste daljinski upravljali kamerom.
→
Kucnite na
Direct. Kucnite na
→ Daljinski vizir, a zatim povežite uređaj i kameru pomoću funkcije Wi-Fi
da biste daljinski snimili fotografiju koristeći uređaj kao vizir.
Konfigurisanje podešavanja za kameru
→ da biste konfigurisali podešavanja za kameru. Nisu sve opcije navedene
Kucnite na
u nastavku dostupne i u režimu kamere i u režimu video kamere. Dostupne opcije se razlikuju
zavisno od izabranog režima.
• Veličina fotografije / Veličina video zapisa: Izbor rezolucije. Koristite veću rezoluciju za bolji
kvalitet. Međutim, tako se koristi više memorije.
• Rafalni snimak: Snimite niz fotografija objekata u pokretu.
• Kucni za snim. slika: Kucnite na sliku na ekranu pregleda da biste snimili fotografije.
• Detekcija lica: Podešavanje uređaja za prepoznavanje lica ljudi i pomoć pri kreiranju njihovih
fotografija.
• Režimi merenja: Izbor metoda merenja. Ovim se određuje metod izračunavanja vrednosti
osvetljenja. U centru meri pozadinsko osvetljenje u središtu scene. U tački meri vrednost
osvetljenja na određenom mestu. Matrično daje srednju vrednost cele scene.
67
Mediji
• ISO: Izbor ISO vrednosti. Kontroliše osetljivost kamere na osvetljenje. Meri se u ekvivalentima
film-kamera. Niske vrednosti su za nepokretne ili dobro osvetljene objekte. Više vrednosti su
za pokretne ili loše osvetljene objekte.
• Stabilizacija videa: Aktiviranje ili deaktiviranje kompenzacije drmanja. Kompenzacija
drmanja pomaže kod fokusiranja kada se kamera kreće.
• Pametna stabiliz.: Postavite uređaj da automatski prepoznaje tamnije uslove i prilagođava
osvetljenost fotografije bez blica.
• Sačuvaj kao: Postavite uređaj da briše originalnu fotografiju pri snimanju fotografija u
režimu pune nijanse.
• Oznaka lokacije: Postavljanje oznake GPS lokacije na fotografiju. Aktivirajte ovu funkciju
kada snimate fotografije za kreiranje albuma u opciji Album priče.
• Radi boljeg GPS signala, izbegavajte snimanje na mestima gde signal može biti
ometen, kao što su zgrade ili prizemne oblasti ili u slabim vremenskim uslovima.
• Vaša lokacija se može pojaviti na fotografijama kada ih otpremite na internet. Da biste
to izbegli, deaktivirajte podešavanje za GPS označavanje.
• Prikaz slika/videa: Izaberite uređaj za prikaz fotografija ili video zapisa nakon snimanja.
• Tast. za jač. zv.: Podesite uređaj da koristi taster za jačinu zvuka za kontrolisanje funkcija
blende i zumiranja.
• Tajmer: Koristite za odložene snimke.
• Balans bele boje: Izbor odgovarajućeg balansa bele boje, tako da slike imaju prirodan opseg
boja. Podešavanja su dizajnirana za specijalne slučajeve osvetljavanja. Ova podešavanja su
slična toplotnom opsegu sa ekspoziciju balansa bele boje na profesionalnim kamerama.
• Nivo ekspozic.: Promena vrednosti ekspozicije. Određuje količinu svetla koju dobija senzor
kamere. Za situacije sa slabim osvetljenjem koristite veću ekspoziciju.
• Smernice: Prikaz vođica vizira radi lakšeg stvaranja kompozicije prilikom izbora subjekata.
68
Mediji
• Blic: Aktiviranje ili deaktiviranje blica.
• Kontrola glasom: Podešavanje kamere za snimanje fotografija putem govornih naredbi.
• Kontekstualni naziv fajla: Podešavanje kamere za prikaz kontekstualnih oznaka. Aktivirajte
ovu opciju da biste koristili aplikaciju Tag Buddy u Galerija i Album priče.
• Sačuvaj kao obrnuto: Okretanje slike radi kreiranja slike u ogledalu originalne scene.
• Čuvanje: Izbor memorijske lokacije za skladištenje.
• Resetov.: Promena podešavanja za kameru.
Prečice
Reorganizujte prečice za lakši pristup različitim opcijama kamere.
Kucnite na
→ Izmeni brza podešavanja.
Kucnite na opciju i zadržite je, a zatim je prevucite u slot u vrhu ekrana. Druge ikone se mogu
pomerati unutar liste ako na njih kucnete i prevučete ih.
Galerija
Koristite ovu aplikaciju za prikaz slika i video zapisa.
Na ekranu aplikacija kucnite na Galerija.
Pregled slika
Pokretanjem aplikacije Galerija prikazuju se dostupni folderi. Kada druga aplikacija, kao što
je E-pošta, sačuva sliku, fascikla Download se automatski kreira kako bi prihvatila sliku. Na isti
način, snimanjem slike ekrana automatski se kreira folder Screenshots. Izaberite folder da biste
ga otvorili.
U folderu se slike prikazuju prema datumu kreiranja. Izaberite sliku da biste je videli preko celog
ekrana.
Listajte ulevo ili udesno da biste videli sledeću ili prethodnu sliku.
69
Mediji
Uvećanje i umanjenje prikaza
Koristite jedan od sledećih metoda za uvećanje slike:
• Dva puta kucnite bilo gde da biste uvećali prikaz.
• Raširite dva prsta na bilo kom mestu da biste uvećali prikaz. Približite prste da biste umanjili
prikaz ili kucnite dva puta za povratak.
Pregled slika pomoću funkcije pokreta
Koristite funkciju pokreta da biste izvršili funkciju putem određenog pokreta.
Na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja → KOMANDE → Pokreti, prevucite prekidač
Pokreti udesno, a zatim uključite prekidač za svaku funkciju.
Da biste prestali sa korišćenjem funkcije pokreta, prevucite prekidač Pokreti ulevo.
Reprodukovanje video zapisa
Video datoteke imaju ikonu
na pregledu. Izaberite video zapis koji ćete gledati i kucnite na
.
Isecanje segmenata video zapisa
Izaberite video zapis, a zatim dotaknite . Pomerite početnu zagradu na željeno mesto početka,
pomerite zadnju zagradu na željeno mesto završetka, a zatim sačuvajte video.
Uređivanje slika
Pri pregledu slika kucnite na
i koristite sledeće funkcije:
• Omiljeni: Dodavanje na listu omiljenih stavki.
• Slajd-šou: Pokretanje slajd-šoua sa slikama u trenutnom folderu.
• Okvir fotografije: Koristite ovo da biste slici dodali okvir i belešku. Izmenjena slika se čuva u
fascikli Photo frame.
• Piši na slici: Koristite ovu opciju da biste napisali belešku na poleđini slike. Kucnite na
biste izmenili belešku.
70
da
Mediji
• Štampaj: Odštampajte sliku tako što ćete povezati uređaj sa štampačom. Neki štampači ne
moraju biti kompatibilni sa uređajem.
• Preimenuj: Preimenovanje datoteke.
• Deljenje fotografija drugara: Slanje slike osobi čije je lice označeno na slici.
• Rotiraj ulevo: Rotiranje u smeru suprotno od kretanja kazaljki sata.
• Rotiraj udesno: Rotiranje u smeru kretanja kazaljki sata.
• Opseci: Promena veličine plavog okvira za opsecanje i čuvanje slike.
• Postavi kao: Postavite sliku kao poster ili sliku kontakta.
• Detalji: Pregled detalja slike.
• Podešavanja: Promenite postavke galerije.
Izmena slika
Pri pregledu slika kucnite na
i koristite sledeće funkcije:
• Rotiraj: Rotiranje slike.
• Opseci: Isecanje slike.
• Boja: Prilagodite zasićenost boja ili osvetljenje slike.
• Efekat: Primena efekata na sliku.
• Nalepnica: Lepljenje nalepnica.
• Crtež: Crtanje na slici.
• Okviri: Primena okvira na sliku.
Omiljene slike
Dok gledate sliku kucnite na
→ Omiljeni da biste sliku dodali na listu favorita.
Brisanje slika
Koristite jedan od sledećih metoda:
• U fascikli dodirnite stavku
→ Izaberi stavku, izaberite slike, a zatim dodirnite stavku
• Prilikom pregleda slike kucnite na
.
71
.
Mediji
Deljenje slika
Koristite jedan od sledećih metoda:
• U fascikli dodirnite
→ Izaberi stavku, izaberite slike, a zatim dodirnite
poslali drugima ili delili putem usluga društvenih mreža.
• Prilikom pregleda slike kucnite na
društvenih mreža.
da biste ih
da biste je poslali drugima ili je podelite putem usluga
Postavljanje tapeta
Prilikom pregleda slike kucnite na
dodelili kontaktu.
→ Postavi kao da biste sliku postavili kao tapet ili je
Označavanje lica
→ Podešavanja → Oznake, a zatim označite stavku Oznaka lica. Oko
Dodirnite stavku
prepoznatog lica se pojavljuje žuti okvir. Dodirnite lice, kucnite na Dodaj ime, a zatim izaberite ili
dodajte kontakta.
Kada se oznaka lica pojavi na slici, kucnite na oznaku i koristite dostupne opcije, kao što je slanje
e-poruka.
Prepoznavanje lica može biti neuspešno u zavisnosti od ugla lica, veličine lica, boje kože,
izraza lica, uslova osvetljenja ili pribora koji subjekt nosi.
Korišćenje aplikacije Oznaka drugar
→ Podešavanja → Oznake → Asistent za oznake, a zatim prevucite prekidač
Kucnite na
za Asistent za oznake nadesno da biste prilikom otvaranja slike prikazali kontekstualnu oznaku
(vreme, lokacija, datum i ime osobe).
Organizovanje foldera
Napravite fasciklu da biste organizovali slike ili video zapise uskladištene na uređaju. Datoteke
možete da kopirate iz jedne u drugu fasciklu.
Da biste napravili novu fasciklu, kucnite na . Unesite ime fascikle, kucnite na OK, a zatim
dodirnite slike ili video zapise. Kucnite i držite bilo koju izabranu sliku ili video, prevucite ih novu
fasciklu, a zatim kucnite na GOTOVO. Kucnite na KOPIRAJ da biste kopirali ili na PREMESTI da
biste premestili.
72
Mediji
Album priče
Koristite ovu aplikaciju za kreiranje sopstvenog digitalnog albuma da biste čuvali svoje priče uz
uredno i automatsko organizovanje slika.
Na ekranu aplikacija kucnite na Album priče.
Da biste pokrenuli Album priče, morate preuzeti i instalirati aplikaciju. Dotaknite Instaliraj, a
zatim pratite uputstva na ekranu.
Video
Koristite ovu aplikaciju za reprodukciju datoteka video zapisa.
Na ekranu aplikacija kucnite na Video.
Reprodukovanje video zapisa
Izaberite video koji ćete reprodukovati.
Prebacivanje na režim
plutajućeg ekrana.
Pretraga drugih uređaja za
reprodukciju datoteke.
Podešavanje jačine zvuka.
Kretanje unapred ili unazad
prevlačenjam trake.
Prelazak na sledeći video
zapis. Kucnite i držite za
brzi prelazak unapred.
Pomeranje kontrolne table
na levo.
Pomeranje kontrolne table
na desno.
Otvaranje liste za
reprodukciju.
Promena razmere ekrana.
Pauziranje i nastavljanje
reprodukcije.
Ponovno pokretanje video
zapisa koji se trenutno
reprodukuje ili preskakanje
na prethodni video zapis.
Kucnite i držite za brzi
prelazak unazad.
73
Mediji
Brisanje video zapisa
Dodirnite
→ Izbriši, izaberite video snimke, a zatim dodirnite
.
Deljenje video zapisa
→ Izaberi, izaberite video zapise, kucnite na
Kucnite na
izaberite metod deljenja.
→ Podeli koristeći, a zatim
Korišćenje iskačućeg video plejera
Koristite ovu funkciju za korišćenje drugih aplikacija bez zatvaranja video plejera. Prilikom
gledanja video zapisa, kucnite na
da biste koristili iskačući plejer.
Raširite dva prsta na ekranu za uvećanje plejera ili ih približite za umanjenje plejera. Za
pomeranje plejera, prevucite plejer na drugu lokaciju.
Editor videa
Koristite ovu aplikaciju za uređivanje video zapisa i primenjivanje različitih efekata.
Na ekranu aplikacija kucnite na Editor videa.
Da biste pokrenuli Editor videa, morate preuzeti i instalirati aplikaciju. Dotaknite Instalir., a zatim
pratite uputstva na ekranu.
Neke datoteke video zapisa koje se nalaze u Galerija možda neće moći da budu
prikazane u zavisnosti od rezolucije video zapisa i kodeka.
74
Mediji
YouTube
Koristite ovu aplikaciju da biste gledali video zapise sa YouTube Web lokacije.
Na ekranu aplikacija kucnite na YouTube.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
Gledanje video zapisa
Kucnite na , a zatim unesite ključnu reč. Izaberite jedan od vraćenih rezultata pretrage da biste
gledali video zapis.
Dodirnite stavku
da biste prikazali ceo ekran.
Deljenje video zapisa
Izaberite video zapis za gledanje, kucnite na
, a zatim izaberite metod deljenja.
Slanje video zapisa
→ Отпремљено →
Dodirnite
dodirnite ОТПРЕМИ.
, izaberite video zapis, unesite informacije za video, a zatim
Flipboard
Koristite ovu aplikaciju za pristupanje personalizovanim časopisima.
Na ekranu aplikacija kucnite na Flipboard.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
Kada pokrenete ovu aplikaciju po prvi put, ili ponovo je pokrenete nakon obavljanja resetovanja
podataka, pratite uputstva na ekranu da biste završili podešavanje.
Izaberite priču sa naslovne strane ili temu, lako udarite „Flipboard“ stranice, a zatim izaberite
članak koji želite da pročitate.
75
Mediji
Businessweek+
Koristite ovu aplikaciju da biste dobili najnovije vesti o finansijama, poslovanju, podacima o
tržištu i još mnogo toga.
Na ekranu aplikacija kucnite na Businessweek+.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
NYTimes
Koristite ovu aplikaciju da biste pregledali i kretali se kroz neke članke i još mnogo toga.
Na ekranu aplikacija kucnite na NYTimes.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
Da biste pronašli članke, kucnite na
, a zatim unesite ključnu reč u polje za pretragu.
SketchBook for Galaxy
Koristite ovu aplikaciju da biste kreirali brzi koncept ili napravili nacrt ideje za neki projekat.
Na ekranu „Aplikacije“ kucnite na SketchBook for Galaxy.
Koristite umetničke alatke da biste crtali i slikali digitalnu umetnost. Slika se čuva u Galerija.
Da biste pokrenuli SketchBook for Galaxy, morate preuzeti i instalirati aplikaciju. Dotaknite
Install, a zatim pratite uputstva na ekranu.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
76
Aplikacije i prodavnice medija
Play продавница
Koristite ovu aplikaciju za kupovinu i preuzimanje aplikacija i igrica koje se mogu koristiti na
uređaju.
Na ekranu aplikacija kucnite na Play продавница.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
Instaliranje aplikacija
Pretražite aplikacije prema kategoriji ili dodirnite polje za pretragu da biste pretraživali po
ključnoj reči.
Izaberite aplikaciju da biste pogledali informacije. Da biste je preuzeli kucnite na ИНСТАЛИРАЈ.
Ako aplikacija treba da se plati, dodirnite cenu, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste završili
proces kupovine.
Kada je nova verzija dostupna za bilo koju instaliranu aplikaciju, u vrhu ekrana se
pojavljuje ikona za ažuriranje koja vas upozorava na novu verziju. Otvorite panel sa
obaveštenjima i kucnite na ikonu da biste ažurirali aplikaciju.
Deinstaliranje aplikacija
Deinstalirajte aplikacije kupljene na usluzi Play продавница.
→ Moje апликације, izaberite aplikaciju za brisanje na listi instaliranih aplikacija,
Kucnite na
a zatim kucnite na ДЕИНСТАЛИРАЈ.
77
Aplikacije i prodavnice medija
Galaxy Apps
Koristite ovu aplikaciju da biste kupili i preuzeli određene Samsung aplikacije. Za više informacija
posetite apps.samsung.com.
Na ekranu aplikacija kucnite na Galaxy Apps.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
Instaliranje aplikacija
Pretražite aplikacije po kategoriji. Kucnite na КАТЕGORIJE da biste izabrali kategoriju.
Da biste tražili aplikaciju, kucnite na PRETRAGA u vrhu ekrana, a zatim unesite ključnu reč u polje
za pretragu.
Izaberite aplikaciju da biste pogledali informacije. Da biste je preuzeli kucnite na INSTALIRAJ.
Ako aplikacija treba da se plati, dodirnite cenu, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste završili
proces kupovine.
Kada je nova verzija dostupna za bilo koju instaliranu aplikaciju, u vrhu ekrana se
pojavljuje ikona za ažuriranje koja vas upozorava na novu verziju. Otvorite panel sa
obaveštenjima i kucnite na ikonu da biste ažurirali aplikaciju.
Play књиге
Koristite ovu aplikaciju za čitanje i preuzimanje datoteka knjiga.
Na ekranu aplikacija kucnite na Play књиге.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
78
Aplikacije i prodavnice medija
Play филмови
Koristite ovu aplikaciju za gledanje, preuzimanje i iznajmljivanje filmova i TV emisija.
Na ekranu aplikacija kucnite na Play филмови.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
Google Play музика
Koristite ovu aplikaciju za slušanje muzike sa uređaja ili strimovanje muzike sa Google cloud
usluge.
Na ekranu aplikacija kucnite na Google Play музика.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
Play игре
Koristite ovu aplikaciju da biste preuzimali i igrali igre.
Na ekranu aplikacija kucnite na Play игре.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
Play новинарница
Koristite ovu aplikaciju da biste pročitali najnovije vesti.
Na ekranu aplikacija kucnite na Play новинарница.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
79
Uslužni programi
S Note
Koristite ovu aplikaciju za kreiranje beleške pomoću multimedijalnih datoteka ili glasovnih
beležaka.
Na ekranu aplikacija kucnite na S Note.
Kreiranje beleški
Kada prvi put pokrenete S belešku, dodirnite NAREDNA da biste postavili podrazumevane
naslovne strane i predložak. Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili konfigurisanje.
Sastavljanje beleški
Kreirajte napomene sa obogaćenim sadržajem tako što ćete dodati multimedijalne datoteke ili
govorne beleške.
Kucnite na
tastature.
da biste pisali ili crtali po ekranu, ili kucnite na
da biste uneli tekst preko
Poništavanje i vraćanje
prethodne akcije.
Izaberite belešku.
Sačuvajte belešku.
Obrišite belešku.
Unos beleške.
Promenite režim unosa za
crtanje S olovkom i prstom
ili samo S olovkom.
Dodavanje nove stranice
trenutnoj beleški.
80
Uslužni programi
Da biste izbrisali okvir, kucnite i zadržite okvir, a zatim kucnite na Izbriši.
Pri zapisivanju beleške kucnite na
da biste promenili tip olovke, debljinu liniju ili boju olovke.
Čuvanje trenutnog podešavanja
kao profila olovke.
Promena tipa olovke.
Promena debljine linije.
Promena boje olovke.
Dodajte novu boju na osnovu
birača boje.
Da biste uvećali ili umanjili, raširite dva prsta ili ih približite.
Da biste dodali novu stranicu, kucnite na
Da biste izbrisali stranicu, kucnite na
→ Dodaj stranu.
→ Obriši stranu.
Da biste dodali oznaku na stranicu, kucnite na
→ Opcije stran. → Izmeni oznake.
Da biste dodali indeks na stranicu, kucnite na
→ Opcije stran. → Izmeni indeks.
Da biste promenili predložak stranice, kucnite na
→ Dodaj obrazac.
Da biste promenili pozadinu stranice, kucnite na
→ Opcije stran. → Promeni pozadinu.
Da biste prikazali koordinatnu mrežu na stranici, kucnite na
→ Opcije stran. → Vođice.
Korišćenje alatke za brisanje
Nacrtana linija se ne prepoznaje kao niz tačaka, već kao kratki potezi. Iz ovog razloga možete
izabrati celu liniju i izbrisati je, premestiti ili transformisati. Međutim, može vam se desiti
da izbrišete čak i deo linije koji niste želeli ili možda nećete moći da izbrišete jake odnosno
preklopljene linije prilikom korišćenja alatke za brisanje.
Da biste smanjili broj brisanja neplaniranih delova, prilagodite veličinu gumice tako što ćete
dodirnuti → .
Da biste izbrisali napomenu, kucnite na OBRIŠI SVE.
Čak i pomoću manje gumice, možda nećete moći precizno da obrišete planiranu oblast.
81
Uslužni programi
Uređivanje rukom napisanih napomena
Izaberite rukom pisanu belešku za izrezivanje, premeštanje, promenu veličine ili preoblikovanje.
Prilikom zapisivanja ili crtanja beleške dodirnite . Zatim dodirnite belešku ili je zaokružite da
biste je izabrali i uredili.
Da biste premestili belešku na neku drugu lokaciju, izaberite je, a zatim je prevucite na drugu
lokaciju.
Da biste promenili veličinu beleške, izaberite je i zatim povucite ručku okvira.
Kada je izabrana rukom pisana beleška, upotrebite sledeće opcije:
• Svojstva: Promenite svojstva beleške kao što su izgled, veličina, boja ili debljina.
• Transformiši u: Pretvorite nacrtani oblik ili rukom pisanu belešku u organizovanu.
• Iseci: Izrežite belešku. Da biste je zalepili na neku drugu lokaciju, dodirnite i zadržite lokaciju,
a zatim dodirnite Zalepi.
• Kopiraj: Kopirajte belešku. Da biste je zalepili na neku drugu lokaciju, dodirnite i zadržite
lokaciju, a zatim dodirnite Zalepi.
• Izbriši: Izbrišite belešku.
82
Uslužni programi
Umetanje multimedijalnih datoteka
Kucnite na
→ Ubaci da biste umetnuli slike, video zapise, govorne beleške i još mnogo toga.
Umetanje skice ideje
→ Ubaci → Skica ideje, a zatim napišite ključnu reč ili izaberite kategoriju da biste
Dodirnite
pretražili slike.
Da biste na listu dodali sopstvene nacrte, kucnite na
panelu nacrta.
→ Kreiraj, a zatim nacrtajte sliku u
Umetanje slike ili video zapisa sa okvirom
→ Ubaci → Slika ili Video zapis → Snimi sliku u nacrtanom okviru ili Snimi
Dodirnite
video zapis na platnu.
Nacrtajte okvir u belešci, a zatim dodirnite unutar njega pomoću S olovke ili prsta da biste snimili
fotografiju ili video.
Umetanje informacija iz mape
→ Ubaci → Mape, pomerajte se kroz mape ili dodirnite polje za pretragu da biste
Dodirnite
pronašli mesto, a zatim dodirnite .
• Da biste prikazali lokaciju preko celog ekrana, dodirnite i zadržite mapu, a zatim dodirnite
Otvori mapu.
83
Uslužni programi
Kreiranje grafikona i upravljanje njima
Kreiranje tabele
→ Ubaci → Lak grafikon → Tabela, podesite broj redova i kolona za tabelu, a
Kucnite na
zatim kucnite na KRAJ.
• Da biste uneli podatke u tabelu, kucnite na ćeliju tabele.
• Da biste dodali ili izbrisali kolone, kucnite na
→ Dodaj kolonu ili Izbriši kolonu.
• Da biste dodali ili izbrisali redove, kucnite na
→ Dodaj red ili Izbriši red.
Kreiranje grafikona
→ Ubaci → Lak grafikon, a zatim izaberite tip grafikona.
Da biste kreirali grafikon, kucnite na
Zatim nacrtajte trake, linije ili pregrade na grafikonu.
Da biste kreirali grafikon od podataka u tabeli, dodirnite i zadržite tabelu, dodirnite Izmeni
grafikon →
, a zatim izaberite tip grafikona.
84
Uslužni programi
Uređivanje grafikona
Dodirnite i zadržite grafikon ili tabelu, dodirnite Izmeni grafikon, a zatim upotrebite sledeće
opcije:
• Kucnite na
na gornjem levom delu ekrana da biste promenili tip grafikona.
• Dodirnite stavku, dodirnite
, a zatim uredite vrednosti.
Raspoložive opcije mogu se razlikovati zavisno od tipa grafikona.
Prikazivanje stranica sa beleškama
Prilikom prikazivanja stranca kucnite na
da biste koristili sledeće opcije:
• Obriši stranu: Izbrišite stranicu.
• Dodaj prečicu na poč. ekr.: Dodajte prečicu na stranicu na početnom ekranu.
• Štampaj: Odštampajte stranicu tako što ćete povezati uređaj sa štampačem. Neki štampači
ne moraju biti kompatibilni sa uređajem.
• Sačuvaj kao: Sačuvajte stranicu sa drugim imenom.
• Postavi kao: Postavite stranicu kao poster ili sliku kontakta.
85
Uslužni programi
Pregled prikazivanja slika
Prevucite belešku da biste pregledali stranice iznad beleške.
Kucnite na
na naslovnoj stranici beleške da biste pristupili sledećim opcijama:
• Izbriši: Izbrišite belešku.
• Podeli: Delite belešku sa drugima.
• Izvezi: Izvezite belešku kao datoteku slike ili PDF datoteku.
• Preimenuj: Preimenujte belešku.
• Izmeni omot: Promenite naslovnu stranicu beleške.
• Dodaj u omiljene: Dodajte belešku na listu omiljenih stavki.
• Zaključaj: Zaključajte belešku tako da drugi ne mogu da je prikažu.
Uređivanje beležaka
Dotaknite belešku da biste je otvorili. Beleška se prikazuje u režimu prikaza. Da biste uredili
belešku, dodirnite .
Pretraživanje beleški
Koristite ovu funkciju da biste pretražili belešku unosom kriterijuma za pretragu, kao što su
imena, oznake, tekst ili rukom pisane reči.
Kucnite na
pretragu.
→ Pretraži kucnite na polje za pretragu na vrhu ekrana i unesite kriterijum za
86
Uslužni programi
Beleška radnje
Koristite ovu aplikaciju da biste sastavili belešku napisanu rukopisom i da biste brzo obavili neku
od korisnih funkcija koje se nalaze u memo radnjama.
Kada je taster S olovke pritisnut, dva puta dodirnite ekran da biste pokrenuli memo radnje.
Sastavljanje beležaka
Napišite belešku, a zatim dodirnite
. Kada se pojavi meni funkcija, izaberite funkciju da biste
koristili informacije sa beleške koju ste napisali.
• : kreiranje kontakta.
• : Slanje e-pošte.
• : pretraga interneta.
• : traženje lokacije.
• : kreiranje zadatka.
Ako želite da koristite određene informacije sa beleške, dodirnite da biste uklonili izbor beleške, a
zatim nacrtajte krug oko informacija.
Pisanje beleške ili menjanje boje
olovke.
Brisanje beleške.
Čuvanje beleške.
Crtanje linije oko oblasti.
Zatvaranje beleške.
Podešavanje veličine podloge
beleške.
87
Uslužni programi
Pretraživanje beležaka
Pretražite sličice beležaka listanjem nagore ili nadole.
Da biste uredili belešku, kucnite na nju.
Da biste kreirali belešku, dotaknite
.
Da biste potražili belešku, dodirnite stavku
→ Pretraži.
Da biste izbrisali beleške, dodirnite i zadržite beleške, a zatim dodirnite
Da biste drugima poslali beleške, dodirnite
Da biste promenili režim prikaza, kucnite na
.
→ Podeli.
→ Sortiraj po.
Da biste pristupili informacijama pomoći za memo radnje, dodirnite
→ Pomoć.
S planer
Koristite ovu aplikaciju za upravljanje događajima i zadacima.
Na ekranu aplikacija kucnite na S planer.
Kreiranje događaja ili zadataka
Kucnite na
, a zatim koristite jednu od sledećih metoda:
• DOGAĐAJ: Unos događaja sa opcijom podešavanja ponavljanja.
• ZADATAK: Unos zadatka sa opcijom podešavanja prioriteta.
Da biste detaljnije dodali događaj ili zadatak, kucnite na datum da biste ga izabrali i ponovo ga
kucnite.
88
Uslužni programi
Unesite naslov i zadajte koji se kalendar koristi ili sa kojim se sinhronizuje. Zatim dodirnite
PRIKAŽI JOŠ OPCIJA da biste dodali još detalja kao što su koliko se često događaj ponavlja, kada
sadrži prethodno upozorenje ili gde se on odvija.
Pridružite mapu koja prikazuje lokaciju događaja. Unesite lokaciju u polje Lokacija, kucnite na
pored polja, a zatim tačno odredite lokaciju kuckanjem i držanjem lokacije na prikazanoj mapi.
Sinhronizacija sa Google kalendarom
Na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja → OPŠTE → Nalozi → Google u opciji Nalozi,
izaberite Google nalog, a zatim označite Sinhronizuj Kalendar.
Da biste izvršili ručnu sinhronizaciju radi ažuriranja, na ekranu aplikacija kucnite na S planer →
→ Sinhronizuj sada.
Da biste prikazali sinhronizovane događaje ili zadatke, kucnite na
potvrdite izbor Google naloga.
→ Kalendari, a zatim
Pisanje rukom u prikazu meseca
Na ekranu prikaza meseca dodirnite
da biste aktivirali ovu funkciju.
Promena tipa kalendara
Izaberite neki od različitih tipova kalendara, što obuhvata godišnji, mesečni, nedeljni i ostale, na
gornjoj strani ekrana.
Pretraga događaja
Kucnite na
, a zatim unesite ključnu reč za pretragu.
Da biste prikazali današnje događaje, kucnite na DANAS u vrhu ekrana.
Brisanje događaja ili zadataka
Dodirnite
→ Obriši, izaberite događaje ili zadatke, a zatim dodirnite GOTOVO.
Deljenje događaja
Izaberite događaj ili zadatak, kucnite na → Podeli koristeći, a zatim izaberite metod deljenja.
89
Uslužni programi
Dropbox
Koristite ovu aplikaciju da biste sačuvali i delili datoteke sa drugima putem Dropbox cloud
skladišta. Kada sačuvate datoteke u Dropbox folder, vaš uređaj se automatski sinhronizuje sa Web
serverom i drugim računarima koji imaju instaliran Dropbox.
Na ekranu aplikacija kucnite na Dropbox.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
Kada prvi put pokrećete Dropbox, pratite uputstva na ekranu da biste završili podešavanje.
Kada se Dropbox aktivira, fotografije i video zapisi snimljeni kamerom uređaja se automatski šalju
na Dropbox. Da biste prikazali poslate fotografije ili video zapise, kucnite na . Da biste delili ili
brisali datoteke ili kreirali albume, kucnite na a zatim izaberite datoteke.
→ Upload here → Photos or videos
Da biste poslali datoteke na Dropbox, kucnite na →
ili Other files. Da biste otvorili datoteke u aplikaciji Dropbox, izaberite datoteku.
Prilikom pregledanja slika ili video zapisa, kucnite na da biste ih dodali na listu omiljenih. Da
biste otvorili datoteke iz liste omiljenih, kucnite na .
Cloud
Koristite ovu funkciju za sinhronizaciju datoteka ili rezervno kopiranje podešavanja i podataka
aplikacija pomoću vašeg Samsung naloga ili Dropbox.
Na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja → OPŠTE → Cloud.
Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
Sinhronizacija sa Samsung nalogom
Kucnite na vaš Samsung nalog ili opciju Podešavanja sinhronizacije da biste sinhronizovali
datoteke.
90
Uslužni programi
Kreiranje rezervne kopije ili obnavljanje podataka
Dodirnite Bekap ili Vrati da biste napravili rezervnu kopiju podataka ili da biste ih vratili pomoću
svog Samsung naloga.
Sinhronizacija sa Dropbox
Kucnite na Poveži Dropbox nalog, a zatim unesite Dropbox nalog. Sledite uputstva na ekranu da
biste dovršili konfigurisanje.
Kada se prijavite kucnite na Allow uređaj automatski sinhronizuje datoteke sa Dropbox uvek
kada vršite promene.
Диск
Koristite ovu aplikaciju da biste kreirali i uređivali dokumenta i podelili ih sa drugima putem
Google Drive skladišta. Kada kreirate dokumenta ili ih otpremite na Google Drive, uređaj se
automatski sinhronizuje sa veb-serverom i svakim drugim računarom na kojem je instaliran
Google Drive. Pristupite datotekama bez prenošenja ili preuzimanja.
Na ekranu aplikacija kucnite na Диск.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
91
Uslužni programi
POLARIS Office 5
Koristite ovu aplikaciju za uređivanje dokumenata u različitim formatima, uključujući unakrsne
tabele i prezentacije.
Na ekranu aplikacija kucnite na POLARIS Office 5.
Neke funkcije možda neće biti dostupne, u zavisnosti od tipa datoteke.
Kreirajte dokument.
Prikaži nedavne
dokumente.
Delite dokumenta sa
drugima.
Pregledajte fascikle.
Prikažite omiljene
dokumente.
Pretražujte po formatima
dokumenata.
Kreiranje dokumenata
Kucnite na
, a zatim izaberite tip dokumenta.
Koristite traku sa alatkama za uređivanje na vrhu ekrana da biste uredili dokument.
Da biste završili, kucnite na ikonu dokumenta u gornjem levom uglu ekrana, kucnite na Sačuvaj,
unesite ime datoteke, izaberite fasciklu u kojoj ćete je sačuvati, a zatim kucnite na SAČUVAJ.
Da biste sačuvali dokument kao PDF datoteku, kucnite na ikonu dokumenta u gornjem levom
uglu ekrana, kucnite na Izvoz PDF-a, unesite ime datoteke, a zatim kucnite na IZVOZ.
Dok uređujete dokumenta, kucnite na
, a zatim koristite jednu od sledećih funkcija:
• Prebacite na Režim prikaza: Pregled dokumenta.
• Zabeleška (slajd): Uređivanje beležaka na slajdovima.
• Nađi / Zameni: Potražite ili zamenite tekst.
• Izgled stranice: Promenite raspored stranica.
92
Uslužni programi
• Konverzija ekrana: Postavljanje animacije ili prelaznih efekata na slajdovima.
• Postavke: Promena postavki režima prikaza.
• Čitaj sve: Pročitajte dokument putem funkcije čitanja teksta.
• Filter: Prikažite ćelije filtrirane po određenom kriterijumu.
• Sortiraj: Sortirajte ćelije po određenom kriterijumu.
• Zaštiti list: Zaključajte list tako da drugi ne mogu da ga uređuju.
• Zamrzni: Zadržite izabrani red na mestu.
• Ponovo preračunaj: Ponovo izračunajte funkcije na listu.
• Snimanje ekrana: Snimanje izabrane oblasti.
• Pregled informacija: Prikaz detalja o dokumentu.
• Pomoć: Pristupite pomoćnim informacijama za korišćenje aplikacije POLARIS Office.
Čitanje dokumenata
Dodirnite datoteku na ekranu sa nedavnim dokumentima. Kucnite na Pregledač datoteka, Тip
obrasca, Omiljene lokacije ili Gledajte Zajedno, a zatim izaberite datoteku koju ćete otvoriti.
Da biste crtali na dokumentu, kucnite na
.
Da biste pronašli tekst u dokumentu, kucnite na
Kucnite na
.
, a zatim koristite jednu od sledećih funkcija:
• Prebacite na Režim uređivanja: Otvaranje trake sa alatkama za uređivanje.
• Obeleživač: Otvaranje panela sa obeleživačima. Izbor oznake za prelaz na tačku obeleživača.
• Postavke: Promena postavki režima prikaza.
• Pogled jednog slajda: Prikažite slajdove jedan po jedan.
• Zabeleška (slajd): Uređivanje beležaka na slajdovima.
• Zamrzni: Zadržite izabrani red na mestu.
• Snimanje ekrana: Snimanje izabrane oblasti.
• Pregled informacija: Prikaz detalja o dokumentu.
• Pomoć: Pristupite pomoćnim informacijama za korišćenje aplikacije POLARIS Office.
93
Uslužni programi
Deljenje dokumenata
Delite dokumenta sa mnogim uređajima koji su povezani na istu Wi-Fi mrežu. Dok delite
dokumente, možete da napišete belešku ili da crtate na ekranu.
Da biste kreirali grupu za deljenje, kucnite na Gledajte Zajedno → . Izaberite dokument koji
želite da delite, unesite ime i lozinku za grupu za deljenje, a zatim kucnite na OK.
Da biste se pridružili grupi za deljenje, pronađite grupu za deljenje i pridružite joj se pomoću
lozinke.
Alarm
Koristite ovu aplikaciju da biste podesili pozive za buđenje i alarme za važne događaje.
Na ekranu aplikacija kucnite na Alarm.
Uključivanje ili isključivanje
alarma.
Datum i vreme
Podešavanje alarma
Kucnite na , postavite vreme za aktivaciju alarma, izaberite dane za ponavljanje alarma, a zatim
kucnite na SAČUVAJ. Vreme alarma možete uneti i pomoću S olovke.
• Odremaj: Postavite interval i broj ponavljanja alarma nakon zadanog vremena.
• Pametan alarm: Postavite vreme za aktiviranje alarma pre zadanog vremena.
94
Uslužni programi
Zaustavljanje alarma
Prevucite van velikog kruga da biste zaustavili alarm. Prevucite
ponovili alarm nakon određenog vremena.
van velikog kruga da biste
Brisanje alarma
Kucnite i držite alarm, a zatim kucnite na
.
Svetsko vreme
Koristite ovu aplikaciju za proveravanje vremena u mnogim velikim svetskim gradovima.
Na ekranu aplikacija kucnite na Svetsko vreme.
Kreiranje satova
Kucnite na
i unesite ime grada ili izaberite grad sa liste gradova.
Da biste primenili letnje računanje vremena, dotaknite
dotaknite .
→ Izaberi, izaberite sat, a zatim
Brisanje satova
Kucnite na
→ Izaberi, izaberite satove, a zatim kucnite na
Kalkulator
Koristite ovu aplikaciju za jednostavne ili složene proračune.
Na ekranu aplikacija kucnite na Kalkulator.
Da biste izbrisali istoriju, kucnite na OBRIŠI ISTORIJU.
95
.
Uslužni programi
S prevodilac
Koristite ovu aplikaciju za prevođenje teksta na druge jezike.
Na ekranu aplikacija kucnite na S prevodilac.
Da biste pokrenuli S prevodilac, morate preuzeti i instalirati aplikaciju. Kucnite na Instaliraj, a
zatim pratite uputstva na ekranu.
S Voice
Koristite ovu aplikaciju da biste glasom upravljali uređajem da obavlja razne funkcije.
Na ekranu aplikacija kucnite na S Voice. Umesto toga, pritisnite dvaput na taster „Početak“.
• Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
• Ova aplikacija nije podržana na nekim jezicima.
Ovde je navedeno nekoliko primera govornih naredbi:
• Otvori muziku
• Pokreni kalkulator
• Proveri raspored
Saveti za bolje prepoznavanje glasa
• Govorite jasno.
• Govorite na tihim mestima.
• Ne koristite uvredljive reči ili reči slenga.
• Izbegavajte da govorite sa akcentom.
Uređaj možda neće prepoznati vaše naredbe ili može sprovoditi neželjene naredbe, u zavisnosti
od vašeg okruženja ili načina govora.
96
Uslužni programi
Korišćenje komandi buđenja na zaključanom ekranu
Na zaključanom ekranu možete koristiti razne funkcije sa unapred podešenim komandama za
buđenje.
Da biste aktivirali ovu funkciju, na ekranu „Aplikacije“ kucnite na Podešavanja → UREĐAJ →
Zaključan ekran, a zatim prevucite prekidač Buđenje u zaključanom ekranu nadesno.
S pronalazač
Koristite ovu aplikaciju da biste pretražili veliko mnoštvo stavki na uređaju, uključujući e-poruke,
dokumente, slike, muziku, aplikacije i još mnogo toga.
Kucnite i zadržite
da biste pokrenuli S pronalazač.
Dodirnite polje za pretragu, a zatim unesite kriterijume za pretragu. Kucnite na , a zatim
izgovorite ključnu reč za pretragu. Ovu funkciju možete koristiti za pretraživanje sadržaja
napisanog rukom u uređaju.
Google
Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje ne samo Interneta, već i aplikacija i njihovog sadržaja na
uređaju.
Na ekranu aplikacija kucnite na Google.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
Pretraga uređaja
Kucnite na polje za pretragu, a zatim unesite ključnu reč. Umesto toga, kucnite na , a zatim
izgovorite ključnu reč.
Ako aplikacije ne vrate nikakve rezultate, pojavljuje se web pregledač sa prikazom rezultata
pretraživanja.
97
Uslužni programi
Opseg pretrage
Da biste izabrali aplikaciju za pretragu, kucnite na
zatim stavite oznaku pored stavki za pretragu.
→ Подешавања → Претрага таблета, a
Google тренутно
Pokrenite Google pretragu da biste videli Google Now kartice koje pokazuju trenutno vreme,
informacije o javnom transportu, vaš sledeći sastanak i drugo, kada su vam te informacije
najpotrebnije.
Pridružite se Google Now pri prvom otvaranju Google pretrage. Da biste promenili postavke
→ Подешавања → Картице за тренутно, a zatim prevucite
za Google Now, dodirnite
prekidač Прикажи картице ulevo ili udesno.
Гласовна претрага
Koristite ovu aplikaciju za glasovno pretraživanje Web stranica.
Na ekranu aplikacija kucnite na Гласовна претрага.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
Izgovorite ključnu reč ili frazu kada se na ekranu pojavi poruka Слуша се... Izaberite jednu od
prikazanih predloga ključnih reči.
98
Uslužni programi
Album za isečke
Koristite ovu aplikaciju da biste kreirali sopstvenu digitalnu beležnicu sa sadržajem sa web
stranica, video zapisima i još mnogo toga.
Na ekranu aplikacija kucnite na Album za isečke.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
Kreiranje kategorija
Kucnite na
→ Izmeni kategoriju, izaberite raspored sa liste, unesite ime i kucnite na KRAJ.
Prikupljanje stavki
Kada naiđete na sadržaj koji želite da prikupite, kao što je deo veb-stranice, otvorite komandu
u vazduhu i dodirnite Pametan izbor ili Sličica. Kada izaberete sadržaj, dodirnite , izaberite
kategoriju, a zatim dodirnite SAČUVAJ.
Prikazivanje stavki
Izaberite kategoriju, a zatim izaberite stavku. Dok pregledate neku stavku, dodirnite vezu da biste
prešli na izvor.
99
Uslužni programi
Moji fajlovi
Koristite ovu aplikaciju da biste pristupili svim datotekama skladištenim na uređaju, uključujući
slike, video zapise, pesme i zvučne isečke.
Na ekranu aplikacija kucnite na Moji fajlovi.
Pregled datoteka
Datoteke koje se čuvaju na uređaju sortiraju se prema kriterijumu. U levom oknu ekrana izaberite
jednu od sledećih kategorija:
• Vremenski sled: Pogledajte datoteke koje su grupisane po datumu.
• Omiljeni folderi: Prikazuje prečice za fascikle.
• Folderi: Pregledajte datoteke sačuvane u unutrašnjoj memoriji ili na memorijskoj kartici.
• Kategorije: Prikazuje datoteke sortirane prema tipu.
• Aplikacije: Prikazuje datoteke koje su sačuvane ili kreirane pomoću određenih aplikacija.
Izaberite kategoriju, a zatim izaberite datoteku ili fasciklu za otvaranje.
Unutar foldera kucnite na
, a zatim koristite jednu od sledećih opcija:
• Izaberi: Izaberite datoteke ili fascikle.
• Sortiraj po: Sortiranje datoteka ili foldera.
• Dodaj u Omiljene foldere: Dodaje prečicu prema fascikli u Omiljeni folderi.
• Dodaj prečicu na poč.ekr.: Dodaje prečicu prema datoteci ili fascikli na početni ekran.
• Dodaj FTP: Dodajte prečicu za FTP server u oblast sa prečicama.
• Skeniraj uređaje u okolini: Pretraga uređaja sa aktiviranim deljenjem medija.
• Opcije prikaza: Menja opcije prikaza datoteke.
→ Izaberi, izaberite datoteku ili fasciklu, a zatim koristite jednu od sledećih opcija:
Dotaknite
• : Slanje datoteke drugim osobama.
• : Izbrišite datoteke ili fascikle.
• : Premestite datoteke ili fascikle u drugu fasciklu.
• : Kopirajte datoteke ili fascikle u drugu fasciklu.
100
Uslužni programi
• → Preimenuj: Preimenujte datoteku ili fasciklu.
• → Dodaj u Omiljene foldere: Dodaje prečicu prema fascikli u Omiljeni folderi.
• → Dodaj prečicu na poč.ekr.: Dodaje prečicu prema datoteci ili fascikli na početni ekran.
• → Poštanski broj: Komprimuje datoteke ili fascikle da bi se kreirala zip datoteka.
• → Detalji: Prikažite detalje datoteke ili fascikle.
Pretraživanje datoteke
Dodirnite stavku
, a zatim unesite kriterijume pretrage.
Prikaz informacija o skladištenju
Kucnite na
da pogledajte informacije o uređaju i memorijskoj kartici.
Promena režima prikaza
Dotaknite
da biste promenili režim prikaza.
Kreiranje fascikli
Dotaknite
, unesite naziv fascikle, a zatim dotaknite KREIRAJ.
Dodavanje prečica za foldere
Dodaje prečicu za često korišćene fascikle u Omiljeni folderi. Izaberite fasciklu i dotaknite
Dodaj u Omiljene foldere.
→
Dodavanje prečica za FTP server na uređaj
Dodaje prečicu FTP servera u Folderi. Dotaknite
a zatim dotaknite GOTOVO.
101
→ Dodaj FTP, unesite podatke za FTP server,
Uslužni programi
TripAdvisor
Koristite ovu aplikaciju da biste preuzeli informacije o putovanju, kao što su odredište ili hotel.
Takođe, možete zakupiti sobu ili let i podeliti svoje komentare sa drugima.
Na ekranu aplikacija kucnite na TripAdvisor.
Da biste pokrenuli TripAdvisor, morate preuzeti i instalirati aplikaciju. Kucnite na Instaliraj, a
zatim pratite uputstva na ekranu.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
Evernote
Koristite ovu aplikaciju da biste kreirali, sinhronizovali i delili multimedijalne beleške koje kreirate.
Možete dodati oznake u beleške ili sortirati beleške u beležnici tako da možete efikasno da
upravljate svojim idejama.
Na ekranu aplikacija kucnite na Evernote.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
KNOX
Koristite ovu aplikaciju da biste razdvojili lične i poslovne podatke i da biste bezbedno pristupili
poslovnim aplikacijama pomoću uređaja.
Na ekranu aplikacija kucnite na KNOX.
• Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
• Da bi se obezbedili podaci, KNOX i povezani podaci se brišu kada nekoliko puta
neispravno unesete lozinku.
102
Putovanja i lokalno
Мапе
Koristite ovu aplikaciju da biste tačno odredili lokaciju uređaja, tražili mesta ili dobili uputstva.
Na ekranu aplikacija kucnite na Мапе.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
Pretraga lokacija
Potražite lokacije unošenjem adrese ili ključne reči. Kada je lokacija pronađena, izaberite lokaciju
da biste videli detaljne informacije. Dodatne informacije potražite u okviru pomoći.
Dobijanje uputstava do odredišta
Kucnite na da biste podesili početnu i krajnju lokaciju, a zatim izaberite način putovanja.
Uređaj pokazuje rute za dolazak na odredište.
103
Podešavanja
O podešavanjima
Koristite ovu aplikaciju za konfigurisanje uređaja, postavljanje opcija za aplikacije i dodavanje
naloga.
Na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja.
VEZE
Wi-Fi
Aktivirajte Wi-Fi funkciju da biste se povezali na Wi-Fi mrežu i pristupili Internetu ili drugim
uređajima na mreži.
Da biste koristili opcije kucnite na Wi-Fi →
.
• Napredno: Prilagođavanje Wi-Fi podešavanja.
• Dugme za WPS: Povežite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu pomoću WPS tastera.
• Unos PIN-a za WPS: Povežite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu pomoću WPS PIN-a.
• Pomoć: Pristupite informacijama pomoći za aplikaciju Wi-Fi.
Podešavanje pravila neaktivnosti „Wi-Fi“
Kucnite na Wi-Fi →
→ Napredno → Neka Wi-Fi bude uključen tokom režima spavanja.
104
Podešavanja
Podešavanje obaveštenja putem mreže
Uređaj može detektovati otvorene Wi-Fi mreže i prikazati ikonu na statusnoj liniji radi
obaveštavanja o dostupnosti mreža.
Kucnite na Wi-Fi →
funkciju.
→ Napredno i označite Obaveštenja o mrežama da biste aktivirali ovu
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct direktno povezuje dva uređaja putem Wi-Fi mreže bez zahtevanja pristupne tačke.
Kucnite na Wi-Fi →
→ Wi-Fi Direct.
Bluetooth
Aktivirajte „Bluetooth“ funkciju da biste razmenjivali informacije na kraćim rastojanjima.
Da biste koristili dodatne opcije kucnite na
.
• Trajanje vidljivosti: Podesite trajanje vidljivosti uređaja.
• Primljeni fajlovi: Prikažite primljene datoteke preko Bluetooth funkcije.
• Preimenuj uređaj: Podesite Bluetooth ime za uređaj.
• Pomoć: Pristupite informacijama o pomoći za Bluetooth.
Profil letenja
Onemogućava sve bežične funkcije na uređaju. Možete da koristite samo usluge koje ne koriste
mrežu.
Upotreba podat.
Pratite količinu korišćenih podataka.
Da biste koristili dodatne opcije kucnite na
.
• Mobilne pristupne tačke: Izaberite Wi-Fi hotspotove da biste sprečili aplikacije koje se
pokreću u pozadini da ih koriste.
105
Podešavanja
Lokacija
Promenite podešavanja dozvola za informacije o lokaciji.
• Mod: Izbor metoda prikupljanja podataka o vašoj lokaciji.
• Nedavni zahtevi za pružanje informacija o lokaciji: Podešavanje uređaja da prikaže koje
aplikacije koriste informacije o vašoj trenutnoj lokaciji i njihovo korišćenje baterije.
• Usluge lokacije: Prikazuje usluge lokacije koje koristi uređaj.
• Moja mesta: Podesite profile koji će se koristiti za određene lokacije kada koristite GPS, Wi-Fi
ili Bluetooth funkcije da biste pronašli treutnu lokaciju.
Još mreža
Prilagodite podešavanja za kontrolu mreža.
Štampanje
Konfigurišite postavke za dodatne komponente štampača koje su instalirane na uređaju. Možete
da tražite dostupne štampače ili da dodate jedan ručno kako biste štampali datoteke putem
„Wi-Fi“ ili tzv. klaud usluga.
VPN
Podesite i povežite se sa virtuelnim privatnim mrežama (VPN-ovima).
Uređaji u blizini
• Naziv uređaja: Prikazuje naziv uređaja.
• Sadržaj koji se deli: Podesite uređaj za deljenje vašeg sadržaja sa drugim uređajima.
• Dozvoljeni uređaji: Pregled liste uređaja koji mogu da pristupe vašem uređaju.
• Odbačeni uređaji: Pregled liste uređaja kojima je pristup vašem uređaju zabranjen.
• Preuzmi na: Izbor memorijske lokacije za čuvanje n+medijskih datoteka.
• Primi fajlove sa drugih uređaja: Podesite uređaj za prihvatanje otpremanja sa drugih
uređaja.
Screen Mirroring
Aktivirajte funkciju preslikavanja ekrana i podelite svoj ekran sa drugima.
106
Podešavanja
UREĐAJ
Zvukovi i obaveštenja
Promenite podešavanja za različite zvuke na uređaju.
• Intenzitet vibracije: Podesite jačinu vibrirajućeg obaveštenja.
• Ton zvona obaveštenja: Izaberite ton zvona za događaje, kao što su dolazne poruke.
• Adapt Sound: Personalizujte zvuk za uvo koje najčešće koristite tokom slušanja muzike.
Ekran
Promenite podešavanja ekrana.
• Osvetljenje: Podesite osvetljenost ekrana.
• Vreme do isključivanja ekrana: Podesite koliko će uređaj sačekati pre nego što isključi
pozadinsko svetlo ekrana.
• Trajanje svetla tastera: Podesite trajanje pozadinskog osvetljenja dodirnih tastera.
• Režim ekrana:
– – Prilagodljiv prikaz: Koristite ovaj režim za optimizovanje ekrana u odnosu na postavke
ekrana.
– – AMOLED bioskop: Koristite ovaj režim da biste ton ekrana učinili živopisnijim.
– – AMOLED fotografija: Koristite ovaj režim za normalno okruženje.
– – Osnovni: Koristite ovaj režim za tamno okruženje kao što je mračna soba.
• Režim čitanja: Izaberite aplikacije koje će koristiti režim čitanja. U režimu čitanja, uređaj
pomaže da se vaše oči zaštite pri čitanju tokom noći.
• Sanjarenje: Podesite uređaj da pokreće čuvar ekrana kad se poveže sa stonim postoljem ili
punjačem.
• Prikaži procenat baterije: Podesite uređaj da biste prikazali preostali radni vek baterije.
• Izmeni nakon snimanja ekrana: Podesite uređivanje snimka ekrana nakon hvatanja.
107
Podešavanja
Više prozora
Aktivira funkciju višestrukih prozora da biste istovremeno pokrenuli više aplikacija na ekranu.
• Otvori u prik. pod. ekr.: Podesite uređaj tako da aktivira funkciju višestrukih prozora kada
otvorite datoteke iz aplikacija Moji fajlovi ili Video.
Zaključan ekran
Promenite podešavanja za zaključani ekran.
• Zaključavanje ekrana: Aktivirajte funkciju zaključavanja ekrana. Dostupne opcije se mogu
razlikovati u zavisnosti od izabrane funkcije za zaključavanje ekrana.
• Opcije widget-a za sat: Konfigurišite podešavanja za widget sata.
– – Veličina sata: Promenite veličinu sata.
– – Prikaži datum: Podesite uređaj da prikaže datum uz sat.
• Informacije o vlasniku: Unesite informacije koje se prikazuju uz sat.
• Bel. radnje na zaklj. ekr.: Podesite uređaj da biste pokrenuli memo radnje kada dvaput
kliknete na zaključani ekran sa pritisnutim tasterom S olovka.
• Efekat otključavanja: Izaberite efekat prilikom otključavanja ekrana.
• Buđenje u zaključanom ekranu: Podesite uređaj da prepozna naredbu za buđenje kada je
ekran zaključan.
• Tekst pomoći: Podesite uređaj za prikaz teksta pomoći na zaključanom ekranu.
Tapet
Promena podešavanja tapeta.
• Početni ekran: Izaberite sliku pozadine za početni ekran.
• Zaključan ekran: Izaberite sliku pozadine za zaključani ekran.
• Početni i zaključani ekran: Izaberite sliku pozadine za Početni ekran i zaključani ekran.
108
Podešavanja
Slova
Promenite podešavanja za font.
• Stil fonta: Promenite tip fonta za tekst prikaza.
• Veličina slova: Promena veličine fonta.
Panel sa obaveštenjima
Prilagodite stavke koje se pojavljuju na tabli s obaveštenjima.
• Podešavanje osvetljenja: Podesite uređaj tako da prikaže traku za podešavanje osvetljenosti
na panelu sa obaveštenjima.
• Preporučene aplikacije: Podešava uređaj tako da prikazuje spisak preporučenih aplikacija
na panelu sa obaveštenjima na osnovu vaših radnji, kao što je povezivanje slušalica sa
uređajem.
• Pod. dug. za brzo podeš.: Prerasporedite dugmad za brzo podešavanje koja se prikazuju na
tabeli sa obaveštenjima.
Pristupačnost
Usluge pristupačnosti su posebne funkcije za osobe sa invaliditetom. Pristupite i promenite
sledeća podešavanja da biste poboljšali pristupačnost uređaju.
• Vid: Prilagođava postavke da bi se poboljšala pristupačnost korisnicima sa oštećenim vidom.
– – TalkBack: Aktivirajte TalkBack, koja omogućava glasovni odziv.
– – Izgovaraj lozinke: Podesite uređaj da glasno čita šifre koje unosite putem aplikacije
TalkBack.
– – Veličina slova: Promena veličine fonta.
– – Uvećanje pokretima: Podesite ovaj uređaj da biste uvećavali ili umanjivali pomoću
pokreta prstima.
– – Podsetnik za obaveštenja: Podešava uređaj tako da vas upozori kada imate propuštena
obaveštenja i postavlja interval za ponavljanje upozorenja.
– – Negativne boje: Postavite suprotne boje prikaza da biste poboljšali vidljivost.
– – Prilagođavanje boje: Prilagodite šemu boja ekrana kada uređaj utvrdi da ne razlikujete
boje ili da imate poteškoća prilikom čitanja sadržaja.
109
Podešavanja
– – Prečica za pristupačnost: Podesite uređaj da aktivira TalkBack kada pritisnete i držite
taster za uključivanje, a zatim dodirnete i držite ekran sa dva prsta.
– – Opcije čitanja teksta: Promenite podešavanje za funkcije za čitanje teksta koje se koriste
kada je funkcija „TalkBack“ aktivirana, kao što su jezici, brzina i drugo.
• Sluh: Prilagođava postavke da bi se poboljšala pristupačnost korisnicima sa oštećenim
sluhom.
– – Obaveštenje blicem: Postavite blic da treperi kada imate nove poruke ili obaveštenja.
– – Isključi sve zvuke: Isključite sve zvuke uređaja.
– – Samsung titlovi: Podesite uređaj da prikaže zatvorene opise na sadržaju koje podržava
Samsung i da promeni postavke zatvorenih opisa.
– – Google titlovi: Podesite uređaj da prikaže zatvorene opise na sadržaju koje podržava
Google i da promeni postavke zatvorenih opisa.
– – Balans zvuka: Podesite balans zvuka pri korišćenju dvostrukih slušalica.
– – Mono zvuk: Omogućite mono zvuk pri slušanju zvuka preko jedne slušalice.
• Spretnost ruku i interakcija: Prilagođava postavke da bi se poboljšala pristupačnost
korisnicima sa smanjenim motornim funkcijama šaka i prstiju.
– – Pomoćni meni: Podesite uređaj da prikaže asistivnu ikonu prečice koja vam pomaže
da pristupite funkcijama koje podržavaju spoljna dugmad ili funkcije na panelu za
obaveštenja. Takođe, možete menjati meni na ikoni prečice.
– – Kašnjenje nakon kucanja i držanja: Postavite vreme prepoznavanja za kuckanje i
držanje ekrana.
– – Kontrola interakcije: Aktivirajte režim kontrole interakcije da biste ograničili reakcije
uređaja prilikom unosa u nekoj aplikaciji.
• Režim jednog kucanja: Podesite uređaj da kontroliše obaveštenja kuckanjem na taster
umesto prevlačenjem.
• Organizac. pristupačnosti: Izvezite ili uvezite postavke pristupačnosti da biste ih delili sa
drugim uređajima.
110
Podešavanja
KOMANDE
Jezik i unos
Promenite podešavanja za unos teksta. Neke opcije možda neće biti dostupne u zavisnosti od
izabranog jezika.
Jezik
Izaberite jezik na ekranu (za sve menije i aplikacije).
Podrazumevano
Izaberite podrazumevani tip tastature za unos teksta.
Samsung tastatura
Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluga.
• Izaberi jezike unosa: Izaberite jezike za unos teksta.
• Prediktivni unos teksta: Aktivirajte prediktivni režim za predviđanje reči na osnovu vašeg
unosa i za prikaz predloga reči. Takođe možete da prilagodite podešavanja predviđanja reči.
• Automatska zamena: Podesite uređaj da ispravlja pogrešno napisane i nekompletne reči
kucanjem na razmaknicu ili interpunkcijski znak.
• Automatska velika slova: Podesite uređaj da automatski piše veliko prvo slovo nakon
interpunkcijskog znaka za kraj rečenice, kao što su tačka, upitnik ili uzvičnik.
• Automatski razmak: Podesite uređaj da automatski unosi razmak između reči.
• Automatska interpunkcija: Podesite uređaj tako da ubaci tačku kada dvaput kucnete na
razmaknicu.
• Prevlač. prstom po tast.:
– – Nema: Podesite uređaj da deaktivira funkciju prevlačenja preko tastature.
– – Neprekidan unos: Podesite uređaj za unos teksta prevlačenjem preko tastature.
– – Kontrola kursora: Omogućite funkciju navigacije pametne tastature da biste pomerali
pokazivač pomeranjem tastature.
111
Podešavanja
• Zvuk: Podesite uređaj da emituje zvuk kada dodirnete taster.
• Vibracija: Podesite uređaj da vibrira kada dodirnete taster.
• Pregled karaktera: Podesite uređaj da prikazuje veliku sliku svakog dodirnutog slova.
• Detekcija olovkom: Podesite uređaj da biste otvorili panel za unos rukopisa kada se na polje
kucne S olovkom.
• Resetuj podešavanja: Resetujte podešavanja za Samsung tastaturu.
Google унос текста гласом
• Језик: Izaberite jezike za unos teksta.
• Офлајн препознавање говора: Preuzmite i instalirajte jezičke podatke za unos teksta van
mreže.
• Блокирај увредљиве речи: Podesite uređaj da sprečava prepoznavanje nepristojnih reči u
glasovnim unosima.
Prepoznavanje rukopisa
Izaberite jezik za prepoznavanje rukopisa.
Opcije čitanja teksta
• Željeni TTS mehanizam: Izaberite program za sintezu govora. Da biste promenili
podešavanja za programe za sintezu govora kucnite na .
• Brzina govora: Izaberite brzinu za funkciju čitanja teksta.
• Poslušaj primer: Preslušajte izgovoreni tekst kao primer.
• Status podrazum. jezika: Prikažite status podrazumevanog jezika u funkciji čitanja teksta.
Brzina pokazivača
Podesite brzinu pokazivača za miš ili trekped povezan sa uređajem.
Kontrola glasom
Podesite uređaj da prepoznaje govorne naredbe kako biste upravljali vašim uređajem. Možete
funkcije za upravljanje pomoću govornih naredbi.
112
Podešavanja
S olovka
Promenite podešavanja za korišćenje S olovke.
• Onemog. detekciju olovke: Podesite da ekran ne reaguje prilikom umetanja ili uklanjanja
S olovke.
• Pokazivač: Podesite uređaj za prikaz pokazivača S olovke kada se S olovka drži iznad ekrana.
• Direktan unos sa olovkom: Podesite uređaj tako da pokrene tablu za pisanje dok držite
S olovku iznad polja za unos teksta.
• Prikaz oblačića: Podesite uređaj da aktivira funkciju prikaza odozgo radi pregleda sadržaja ili
prikaza informacija u iskačućem prozoru kada prevučete S olovku preko neke stavke.
– – Pregled informacija: Prikažite informacije u iskačućem prozoru postavljanjem
pokazivača na stavke pomoću S olovke.
– – Napredovanje pregleda: Tokom reprodukcije muzike ili video zapisa, pregledajte scenu
ili prikažite proteklo vreme pokazujući na traku napretka pomoću S olovke.
– – Oznake ikona: Prikažite jednostavne informacije o nekoj stavci u iskačućem prozoru
postavljanjem pokazivača na stavku pomoću S olovke.
– – Kretanje po listi: Prilikom prikazivanja e-poruka ili web stranica zadržite S olovku iznad
ivice ekrana da biste se pomerali preko stranice.
• Komanda u vazduhu: Podesite uređaj da aktivira funkciju komande u vazduhu da biste
obavili različite radnje direktno sa pritisnutim tasterom S olovke.
• Eho dodira i zvuka: Permite definir el dispositivo para que emita sonidos y vibre cuando se
pase sin tocar sobre archivos, asuntos u opciones.
• Opcije uklanjanja: Podesite uređaj za pokretanje Beleške radnje ili za prikaz komandi u
vazduhu kada je S olovka uklonjena iz uređaja.
• Zvuk prilaganja/uklanjanja: Podesite uređaj da emituje zvuk kada se S olovka umetne ili
izvadi iz slota.
• Vibracija prilag./uklanj.: Podesite uređaj da vibrira kada se S olovka umetne ili izvadi iz slota.
113
Podešavanja
Pokreti
Aktivirajte funkciju prepoznavanja pokreta i promenite podešavanja koja upravljaju funkcijom
prepoznavanja pokreta na vašem uređaju.
• Zumiranje: Postavite uređaj da uvećava ili umanjuje prikaz pri pregledanju slika u aplikaciji
Galerija ili pretraživanju web stranica kada prstima kuckate i držite dve tačke a zatim
naginjete uređaj napred i nazad.
• Pretraži sliku: Postavite uređaj da lista kroz sliku pomeranjem uređaja u bilo kom pravcu
kada je slika uvećana.
Pokret dlanom
Aktivirajte funkciju pokreta dlanom da biste kontrolisali uređaj dodirivanjem ekrana.
• Snimi ekran: Podesite uređaj da snima sliku ekrana kada prevučete rukom nalevo ili nadesno
preko ekrana.
• Utišaj/pauziraj: Postavite uređaj da pauzira reprodukciju medija kada ekran dodirnete
dlanom.
Pametan ekran
• Pametno zadržavanje: Podesite uređaj da spreči gašenje svetla u pozadini ekrana dok
gledate u ekran.
• Pametna rotacija: Podesite interfejs tako da se ne rotira u skladu sa orijentacijom vašeg lica.
• Pametna pauza: Podesite uređaj da pauzira reprodukciju video zapisa kada sklonite pogled
sa ekrana.
114
Podešavanja
OPŠTE
Nalozi
Dodajte naloge za e-poštu i SNS.
Cloud
Promenite podešavanja za sinhronizaciju podataka ili datoteka putem vašeg Samsung naloga ili
Dropbox cloud skladišta.
Bekap i resetovanje
Promenite podešavanja za upravljanje podešavanjima i podacima.
• Bekapuj moje podatke: Podesite uređaj za pravljenje rezervne kopije podešavanja i
podataka aplikacija na Google serveru.
• Rezervni nalog: Konfigurišite ili izmenite Google nalog za rezervno kopiranje.
• Automatsko vraćanje: Podesite uređaj da biste obnovili podešavanja i podatke aplikacija
kada su aplikacije ponovo instalirane na uređaju.
• Vraćanje na fabrička podešavanja: Resetujte podešavanja na fabričke vrednosti i izbrišite
sve podatke.
Datum i vreme
Pristupite i izmenite sledeća podešavanja da biste upravljali načinom na koji uređaj prikazuje
vreme i datum.
Ako baterija ostane potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vreme i datum se
resetuju.
• Podesi datum: Ručno podesite trenutni datum.
• Podesi vreme: Ručno podesite trenutno vreme.
• Izaberi vremensku zonu: Podesite matičnu vremensku zonu.
• Koristi 24-časovni format: Prikažite 24-časovni format.
115
Podešavanja
Pribor
Promenite podešavanja dodatne opreme.
• Zvuk postolja: Podesite uređaj tako da reprodukuje zvuk kada se vaš uređaj poveže na stono
postolje ili se odatle ukloni.
• Režim audio izlaza: Podesite uređaj da biste koristili zvučnik postolja kada je uređaj
priključen na stonom postolju.
• Audio izlaz: Izaberite format zvučnog izlaza koji ćete koristiti kada povezujete uređaj sa
HDMI uređajima. Neki uređaji možda neće podržati podešavanje okolnog zvuka.
• Automatsko otključavanje: Podesite uređaj da se automatski otključava kada se poklopac
otvori.
• Beleška o danu: Podesite uređaj da prilikom otvaranja poklopca prikaže dnevnu belešku sa
datumom, vremenom, klimatskim uslovima i događajima.
• Jedinica: Izaberite podrazumevanu jedinicu temperature prilikom prikaza klimatskih
informacija u aplikaciji Daynote.
Menadžer aplikacija
Prikaz i upravljanje aplikacijama na vašem uređaju.
Podrazumevane aplikacije
Izaberite podrazumevano podešavanje za korišćenje aplikacija.
Korisnici
Postavite i upravljajte korisničkim profilima za personalizovana podešavanja.
Baterija
Pregledajte vrednost energije baterije koju troši vaš uređaj.
116
Podešavanja
Režim štednje energije
Aktivirajte režim štednje energije i promenite podešavanja za režim štednje energije.
• Performanse CPU-a: Podesite uređaj da ograničava korišćenje nekih resursa sistema.
• Izlaz ekrana: Podesite uređaj da biste smanjili osvetljenje prikaza.
• Onemogući eho dodira: Podesite uređaj da isključi vibraciju kada dodirnete tastere.
• Saznaj o uštedi energije: Otkrijte kako da smanjite potrošnju baterije.
Memorija
Pregledajte informacije o memoriji vašeg uređaja i memorijskoj kartici ili formatirajte memorijsku
karticu.
Formatiranjem memorijske kartice sa nje se trajno brišu svi podaci.
Stvarni dostupan kapacitet unutrašnje memorije je manji od navedenog kapaciteta
zato što operativni sistem i podrazumevane aplikacije zauzimaju veći deo memorije.
Raspoloživi kapacitet se može promeniti kada nadogradite uređaj.
Zaštita
Promenite podešavanja za zaštitu vašeg uređaja.
• Administratori uređaja: Pregledajte administratore uređaja koji su instalirani na vašem
uređaju. Možete da dozvolite administratorima da primenjuju nova pravila na uređaju.
• Nepoznati izvori: Podesite uređaj tako da dozvoljava instaliranje aplikacija iz nepoznatih
izvora.
• Šifruj uređaj: Podesite šifru za šifrovanje podataka koji se čuvaju na uređaju. Morate da
unesete lozinku svaki put kada uključite uređaj.
Napunite bateriju pre nego što omogućite ovo podešavanje zato što će možda biti
potrebno više od jednog sata za šifrovanje podataka.
• Šifrovanje eksterne SD kartice: Podesite uređaj da šifruje datoteke na memorijskoj kartici.
Ako resetujete uređaj na fabrične vrednosti sa ovim omogućenim podešavanjem, uređaj
neće moći da pročita vaše šifrovane datoteke. Onemogućite ovo podešavanje pre
resetovanja uređaja.
117
Podešavanja
• Daljinske komande: Podesite uređaj za dozvolu kontrole vašeg izgubljenog ili ukradenog
uređaja daljinskim putem preko interneta. Da biste koristili ovu funkciju, morate se prijaviti
na vaš Samsung nalog.
– – Registracija naloga: Dodajte ili pregledajte vaš Samsung nalog.
– – Google usluga lociranja: Podesite uređaj da dozvoljava prikupljanje podataka o lokaciji
ili određivanje lokacije vašeg izgubljenog ili ukradenog uređaja putem Wi-Fi mreže.
• Idi na sajt: Pristupite web lokaciji „Pronađi moj mobilni uređaj“
(findmymobile.samsung.com). Možete da pratite i kontrolišete vaš izgubljen ili ukraden
uređaj na Find my mobile web lokaciji.
• Učini lozinke vidljivim: Prema podrazumevanim vrednostima, uređaj sakriva šifre iz
bezbednosnih razloga. Podesite uređaj da prikazuje lozinke prilikom unosa.
• Až. politike bezbednosti:
– – Automatske dopune: Podesite uređaj da automatski proverava i preuzima bezbednosne
ispravke.
– – Proveri ima li dopuna: Proverava da li ima bezbednosnih ažuriranja.
• Šalji izveštaje o bezbednosti: Podešava uređaj tako da automatski šalje bezbednosne
izveštaje kada je uređaj povezan sa Wi-Fi mrežom.
• Tip skladišta: Podesite tip skladištenja za datoteke akreditiva.
• Pouzdana autentifikacija: Koristite sertifikate i akreditive kako biste se uverili da bezbedno
koristite razne aplikacije.
• Instaliraj iz memorije uređaja: Instalirajte šifrovane certifikate sačuvane u USB memoriji.
• Obriši uverenja: Obrišite sav sadržaj akreditiva iz uređaja i resetujte šifru.
O uređaju
Pristupite informacijama o uređaju i ažurirajte softver uređaja.
Google подешавања
Koristite ovu aplikaciju da biste konfigurisali postavke za neke od funkcija koje pruža Google.
Na ekranu aplikacija kucnite na Google подешавања.
118
Dodatak
Rešavanje problema
Pre nego što kontaktirate Samsungov servisni centar, pokušajte da primenite sledeća rešenja.
Neke situacije možda neće moći da se primene na vaš uređaj.
Kada uključite uređaj ili dok koristite uređaj, od vas će se tražiti da
unesete jedan od sledećih kodova:
• Šifra: Kada je funkcija zaključavanja uređaja omogućena, morate uneti šifru koju ste postavili
za uređaj.
• PIN kod: Kada koristite uređaj po prvi put ili kada je zahtev za PIN kodom omogućen, morate
uneti PIN kod koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Ovu funkciju možete onemogućiti
korišćenjem menija „Zaključaj SIM karticu“.
• PUK: Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, obično kao posledica višestrukog nepravilnog
unosa PIN koda. Morate uneti PUK kod koji ste dobili od dobavljača usluge.
• PIN2: Kada pristupate meniju koji zahteva PIN2, morate da unesete PIN2 kod koji ste dobili uz
SIM ili USIM karticu. Za informacije se obratite svom dobavljaču usluge.
Vaš uređaj prikazuje poruke o greškama mreže ili usluge
• Kada se nalazite u oblastima gde je signal slab ili prijem loš, možete ostati bez mreže.
Pomerite se u drugu oblast i pokušajte ponovo. Prilikom pomeranja, može se javiti više
poruka o grešci.
• Nekim opcijama ne možete da pristupite bez pretplate. Za dodatne informacije kontaktirajte
svog dobavljača usluga.
Vaš uređaj se ne uključuje
• Kada je baterija potpuno prazna vaš uređaj se neće uključiti. Napunite bateriju u potpunosti
pre nego što uključite uređaj.
• Baterija možda nije pravilno umetnuta. Ponovo umetnite bateriju.
• Obrišite oba kontakta zlatne boje i ponovo umetnite bateriju.
119
Dodatak
Ekran osetljiv na dodir reaguje sporo ili nepravilno
• Ako pričvrstite zaštitnu futrolu ili opcionalnu dodatnu opremu na ekran osetljiv na dodir,
ekran možda neće ispravno funkcionisati.
• Ako nosite rukavice, ako vam ruke nisu čiste kada kuckate na ekran osetljiv na dodir ili ako
dodirujete ekran oštrim predmetima ili vrhovima prstiju, ekran možda neće raditi ispravno.
• Ekran osetljiv na dodir možda neće raditi ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir
sa vodom.
• Ponovo pokrenite uređaj da biste obrisali sve privremene greške softvera.
• Proverite da li je softver vašeg uređaja nadograđen do najnovije verzije.
• Ako je ekran osetljiv na dodir ogreban ili oštećen, posetite Samsungov servisni centar.
Vaš uređaj se zamrzava ili ima neotklonjive greške
Ako se vaš uređaj zamrzava ili prekida rad, možda ćete morati da zatvorite aplikacije ili ponovo
umetnete bateriju i uključite uređaj da biste povratili funkcionalnost. Ako je vaš uređaj blokiran
i ne reaguje, pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje duže od 7 sekundi da bi se
pokrenuo.
Ako to ne reši problem, izvršite vraćanje na fabrička podešavanja. Na ekranu aplikacija kucnite
na Podešavanja → OPŠTE → Bekap i resetovanje → Vraćanje na fabrička podešavanja
→ RESETUJ UREĐAJ → IZBRIŠI SVE. Pre obavljanja fabričkog resetovanja, ne zaboravite da
napravite rezervne kopije svih važnih podataka koji se čuvaju na uređaju.
Ako problem i dalje postoji, kontaktirajte Samsungov servisni centar.
Pozivi se ne uspostavljaju
• Proverite da li ste pristupili odgovarajućoj mobilnoj mreži.
• Proverite da li ste postavili zabranu poziva za broj telefona koji birate.
• Proverite da li ste postavili zabranu poziva za dolazni broj telefona.
Sagovornici ne mogu da vas čuju prilikom poziva
• Proverite da li ste pokrili ugrađeni mikrofon.
• Proverite da li je mikrofon blizu ustima.
• Ako koristite slušalice, proverite da li su pravilno povezane.
120
Dodatak
Zvuk odzvanja tokom poziva
Podesite jačinu zvuka pritiskom na taster za jačinu zvuka ili pređite u drugu oblast.
Mobilna mreža ili internet često nisu dostupni ili je slab kvalitet zvuka
• Proverite da li blokirate unutrašnju antenu uređaja.
• Kada se nalazite u oblastima gde je signal slab ili prijem loš, možete ostati bez mreže. Možda
postoje problemi sa povezivanjem zbog kvara u baznoj stanici dobavljača usluge. Pomerite
se u drugu oblast i pokušajte ponovo.
• Kada koristite uređaj dok se krećete, usluge bežične mreže mogu biti onemogućene usled
problema sa mrežom dobavljača usluge.
Ikona baterije je prazna
Vaša baterija je prazna. Napunite ili zamenite bateriju.
Baterija se ne puni ispravno (za punjače koje je odobrio Samsung)
• Proverite da li je punjač pravilno povezan.
• Ako su terminali baterije zaprljani, baterija se možda ne puni pravilno ili se uređaj isključuje.
Obrišite oba kontakta zlatne boje i pokušajte da ponovo napunite bateriju.
• Baterije na nekim uređajima ne može menjati korisnik. Da biste zamenili bateriju, posetite
Samsungov servisni centar.
Baterija se prazni brže u nego kada je prvobitno kupljena
• Kada bateriju izlažete veoma niskim ili veoma visokim temperaturama, korisni kapacitet se
može smanjiti.
• Potrošnja baterije se povećava kada koristite funkcije za razmenu poruka ili neke aplikacije,
kao što su igrice ili Internet.
• Baterija se troši i korisni kapacitet će se smanjivati tokom vremena.
121
Dodatak
Vaš uređaj je vruć na dodir
Kada koristite aplikacije za koje je potrebna veća energija ili na uređaju koristite aplikacije u
dužem vremenskom periodu, uređaj može biti vruć na dodir. To je normalno i ne bi trebalo da
utiče na vek trajanja ili na performanse vašeg uređaja.
Javljaju se poruke o greškama prilikom pokretanja kamere
Vaš uređaj mora imati dovoljno memorije i raspolagati sa dovoljno energije baterije da biste
koristili kameru. Ako se prilikom pokretanja kamere javljaju poruke o greškama, pokušajte
sledeće:
• Napunite bateriju ili je zamenite napunjenom baterijom.
• Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa
uređaja.
• Ponovo pokrenite uređaj. Ako i nakon izvršavanja ovih operacija još uvek imate problema sa
aplikacijom kamere obratite se Samsungovom servisnom centru.
Kvalitet fotografija je lošiji u odnosu na pregled
• Kvalitet vaših fotografija se može razlikovati, u zavisnosti od okruženja i tehnike
fotografisanja koju koristite.
• Ako fotografije snimate na mračnim mestima, noću ili u prostorijama, može se javiti šum na
slici ili fotografije mogu biti van fokusa.
Javljaju se poruke o greškama prilikom otvaranja multimedijskih
datoteka
Ako dobijete poruke o greškama ili se multimedijske datoteke ne reprodukuju, pokušajte sledeće
kada ih otvorite na svom uređaju, pokušajte sledeće:
• Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa
uređaja.
• Proverite da muzička datoteka nije zaštićena standardom Digital Rights Management (DRM).
Ako je datoteka zaštićena stadardom DRM, proverite da li imate odgovarajuću licencu ili ključ
za reprodukciju datoteke.
• Uverite se da uređaj podržava formate datoteka. Ukoliko format datoteke nije podržan, kao
npr. DivX ili AC3, instalirajte aplikaciju koja ga podržava. Da biste potvrdili formate datoteka
koje podržava vaš uređaj, idite na www.samsung.com.
122
Dodatak
• Vaš uređaj podržava fotografije i video zapise snimljene uređajem. Fotografije i video zapisi
snimljeni drugim uređajima možda neće funkcionisati pravilno.
• Vaš uređaj podržava multimedijske datoteke koje je odobrio vaš dobavljač mrežnih usluga ili
dobavljači dodatnih usluga. Neki sadržaji koji se razmenjuju na internetu, kao što su tonovi
zvona, video zapisi ili pozadine možda neće raditi pravilno.
Drugi „Bluetooth“ uređaj nije pronađen
• Proverite da li je bežična „Bluetooth“ funkcija aktivirana na vašem uređaju.
• Proverite da li je bežična „Bluetooth“ funkcija aktivirana na uređaju sa kojim želite da se
povežete.
• Proverite da li se vaš uređaj i drugi „Bluetooth“ uređaj nalaze unutar maksimalnog dometa
„Bluetooth“ veze (10 m).
Ako gorenavedeni saveti ne reše problem, obratite se Samsungovom servisnom centru.
Veza nije uspostavljena kada povežete uređaj sa računarom
• Proverite da li je korišćeni USB kabl kompatibilan sa uređajem.
• Proverite da li je na vašem računaru instaliran i ažuriran odgovarajući upravljački program.
• Ako koristite Windows XP, proverite da li imate Windows XP Service Pack 3 ili noviju verziju
instaliranu na računaru.
• Proverite da li imate Samsung Kies ili Windows Media Player 10 ili noviju verziju instaliranu na
računaru.
Vaš uređaj ne može da pronađe vašu trenutnu lokaciju
GPS signali mogu biti ometani na nekim lokacijama, kao na primer unutar prostorija. U tim
situacijama podesite uređaj da koristi Wi-Fi ili mobilnu mrežu za nalaženje vaše trenutne lokacije.
123
Dodatak
Podaci sačuvani na uređaju su izgubljeni
Uvek napravite rezervnu kopiju svih važnih podataka sačuvanih na vašem uređaju. U suprotnom,
nećete moći da vratite podatke ako se oštete ili izgube. Samsung nije odgovoran za gubitak
podataka koji se nalaze na uređaju.
Mali razmak se javlja oko spoljne strane kućišta uređaja
• Taj razmak je potrebna proizvodna karakteristika i može se javiti neko manje ljuljanje ili
vibracije delova.
• Vremenom, trenje između delova može izazvati proširivanje razmaka.
124
Dodatak
Uklanjanje baterije
• Da biste uklonili bateriju, morate posetiti ovlašćeni servisni centar sa obezbeđenim
uputstvima.
• Iz bezbednosnih razloga, ne smete pokušavati da uklonite bateriju. Ako se baterija ne
ukloni ispravno, mogu se oštetiti baterija i uređaj, može doći to telesnih povreda i/ili to može
učiniti da uređaj ne bude bezbedan.
• Kompanija Samsung ne prihvata odgovornost za štete ili gubitke (bilo na osnovu ugovora
ili prekršaja, što obuhvata i nemar) koji mogu nastati zato što se strogo ne poštuju ova
upozorenja i uputstva, osim odgovornosti za smrt ili telesne povrede koje nestanu zbog
nemara kompanije Samsung.
1 Uklonite memorijsku karticu i S olovku iz uređaja.
2 Umetnite alatku za otvaranje uređaja u otvor između ekrana uređaja i zadnjeg poklopca.
Zatim, počnite da odvajate ekran od zadnjeg poklopca tako što ćete koristiti alatku kao
polugu.
3 Ponavljajte umetanje alatke i razdvajanje ekrana i zadnjeg poklopca na malim razmacima
oko uređaja.
4 Kada se ekran otkači, odvojite ekran i zadnji poklopac.
Zatim odložite zadnji poklopac ustranu i stavite ekran na ravnu radnu površinu tako da bude
okrenut nadole.
5 Olabavite i uklonite zavrtnje.
6 Otkačite priključak baterije.
7 Izvadite bateriju.
125
Neki sadržaji se mogu razlikovati u poređenju sa vašim uređajem u zavisnosti od regiona,
dobavljača usluge ili verzije softvera, i mogu se menjati bez prethodnog obaveštenja.
www.samsung.com
Serbian. 11/2015. Rev.1.0
Download PDF

advertising