Samsung | SM-P600 | Samsung SM-P600 Korisničko uputstvo (Jellybean)

SM-P600
Uputstvo za upotrebu
www.samsung.com
O ovom uputstvu
Ovaj uređaj omogućava mobilne komunikacije i zabavu visokog kvaliteta uz korišćenje visokih
standarda i tehnološkog iskustva kompanije Samsung. Ovo korisničko uputstvo je posebno
predviđeno da pruži detalje o funkcijama i karakteristikama uređaja.
• Pre nego što počnete da koristite uređaj pročitajte ovo uputstvo kako biste bili sigurni da ga
koristite na bezbedan i ispravan način.
• Opisi su zasnovani na podrazumevanim postavkama uređaja.
• Slike i snimci ekrana mogu odstupati od stvarnog proizvoda.
• Sadržaj može odstupati od konačnog proizvoda ili softvera koji dostavljaju dobavljači
usluga ili operateri i podložan je promenama bez prethodnog obaveštenja. Najnoviju verziju
uputstva potražite na Web lokaciji kompanije Samsung www.samsung.com.
• Sadržaj (sadržaj visokog kvaliteta) koji zahteva korišćenje većeg dela CPU i RAM memorije
uticaće na celokupne performanse uređaja. Aplikacije povezane sa sadržajem možda neće
raditi ispravno, u zavisnosti od specifikacija uređaja i okruženja u kome se on koristi.
• Dostupne funkcije i dodatne usluge mogu varirati u zavisnosti od uređaja, softvera ili
provajdera.
• Aplikacije i njihove funkcije mogu da variraju u zavisnosti od zemlje, regiona ili hardverskih
specifikacija. Samsung nije odgovoran za probleme u performansama uzrokovane
aplikacijama bilo kog drugog dobavljača osim kompanije Samsung.
• Samsung nije odgovoran za probleme u funkcionisanju ili nekompatibilnosti koji su
uzrokovani izmenama u podešavanju registara ili izmenama u softveru operativnog sistema.
Pokušaj prilagođavanja operativnog sistema može uzrokovati nepravilan rad vašeg uređaja
ili aplikacija.
• Korišćenje softvera, izvora zvuka, tapeta, slika i drugih medija na ovom uređaju je
obuhvaćeno licencom za ograničenu upotrebu. Izdvajanje i korišćenje ovih materijala u
komercijalne ili neke druge svrhe predstavlja kršenje zakona o autorskim pravima. Korisnici
su u potpunosti odgovorni za nezakonitu upotrebu medija.
• Za usluge prenosa podataka, kao što su razmena poruka, otpremanje i preuzimanje,
automatsko sinhronizovanje ili korišćenje usluga lokacija mogu se obračunavati dodatni
troškovi. Da biste izbegli dodatne troškove, izaberite odgovarajući tarifni plan. Za informacije
se obratite svom dobavljaču usluge.
2
O ovom uputstvu
• Standardne aplikacije koje ste dobili uz uređaj su podložne promenama i više ne moraju
biti podržane bez prethodne najave. Ako imate pitanja u vezi aplikacija koje ste dobili uz
uređaj, obratite se Samsung servisnom centru. Za korisnički instalirane aplikacije, obratite se
dobavljaču usluga.
• Izmena operativnog sistema uređaja ili instaliranje softvera iz neslužbenih izvora može
dovesti do kvara uređaja i oštećenja ili gubitka podataka. Ove akcije predstavljaju povrede
Samsung ugovora o licenciranju i poništavaju vašu garanciju.
Ikone sa uputstvima
Upozorenje: Situacije koje mogu dovesti do povrede vas ili drugih
Oprez: Situacije koje mogu dovesti do oštećenja vašeg uređaja ili druge opreme
Napomena: Napomene, saveti za korišćenje ili dodatne informacije
Autorska prava
Copyright © 2013 Samsung Electronics
Ovaj priručnik je zaštićen međunarodnim zakonima o autorskim pravima.
Nijedan deo ovog priručnika se ne sme reprodukovati, distribuirati, prevoditi niti prenositi
ni u jednom obliku niti bilo kojim putem, elektronskim niti mehaničkim, što podrazumeva
fotokopiranje, snimanje i skladištenje u okviru bilo kog skladišta informacija i sistema za
preuzimanje, bez prethodne dozvole kompanije Samsung Electronics u pisanom obliku.
3
O ovom uputstvu
Žigovi
• SAMSUNG i SAMSUNG logotip predstavljaju registrovane žigove kompanije Samsung
Electronics.
• Bluetooth® je registrovani žig kompanije Bluetooth SIG, Inc. u celom svetu.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ i Wi-Fi logotip su
registrovani žigovi kompanije Wi-Fi Alliance.
• Svi ostali žigovi i autorska prava su vlasništvo odgovarajućih vlasnika.
4
Sadržaj
Početak rada
37 Ekran aplikacija
38Pomoć
38 Unos teksta
41 Povezivanje na Wi-Fi mrežu
42 Konfigurisanje naloga
43 Prenos datoteka
44 Obezbeđivanje uređaja
46 Nadogradnja uređaja
7 Raspored uređaja
8Tasteri
9 S olovka
9 Sadržaj pakovanja
10 Punjenje baterije
12 Umetanje memorijske kartice
14 Zamena vrha na S olovci
15 Uključivanje i isključivanje uređaja
15 Držanje uređaja
16 Podešavanje jačine zvuka
16 Prebacivanje na nečujni režim
Komunikacija
47Kontakti
51E-pošta
52 Google Mail
54Hangouts
54Google+
55ChatON
55Twitter
Osnovne informacije
17 Indikator ikona
18 Korišćenje ekrana osetljivog na dodir
21 Pokreti za upravljanje
23 Pokret dlanom
24Korišćenje S olovke
28 Prikaz oblačića
28 Samsung Pametna pauza
29 Samsung Pametno pomeranje
29 Aktiviranje višestrukih prozora
31Obaveštenja
31 Panel za obaveštenja
32 Početni ekran
35 Zaključani ekran
36 Korišćenje aplikacija
Web i mreža
56Internet
57Chrome
58Bluetooth
59 Screen Mirroring
60 Samsung Link
60 Group Play
61WatchON
5
Sadržaj
Mediji
96Kalkulator
96 S prevodilac
97 S Voice
98 S pronalazač
98Google
99 Album za isečke
100 Гласовна претрага
100 Moji fajlovi
101Preuzimanja
101TripAdvisor
102Evernote
102KNOX
62Muzika
64Kamera
71Galerija
75 Album priče
75Video
76 Video editor
77YouTube
78 Moj časopis
79Flipboard
79 SketchBook for Galaxy
80Businessweek+
80NYTimes
Putovanja i lokalno
Aplikacije i prodavnice
medija
103Мапе
81
82
82
83
83
83
83
Podešavanja
Play продавница
Samsung Hub
Samsung Apps
Play књиге
Play Movies
Google Play музика
Play игре
104 O podešavanjima
104Veze
107Uređaj
111Komande
116Opšte
119 Google подешавања
Uslužni programi
Rešavanje problema
84 S Note
89 S planer
91 POLARIS Office 5
93Dropbox
94Cloud
95Alarm
96 Svetsko vreme
6
Početak rada
Raspored uređaja
Taster za
uključivanje/isključiva
nje
Taster za jačinu zvuka
Kamera sa prednje
strane
Svetlosni senzor
Dodirni ekran
Zvučnik
Taster "Meni"
Taster "Početak"
Taster "Nazad"
Mikrofon
Višenamenski
konektor
Kamera sa zadnje
strane
Otvor za S olovku
Konektor za slušalicu
Blic
Zvučnik
GPS antena
Slot za memorijsku
karticu
7
Početak rada
• Ne pokrivajte oblast antene rukama ili drugim predmetima. To može uzrokovati
probleme sa povezivanjem ili pražnjenje baterije.
• Preporučuje se upotreba zaštite za ekran koju je odobrila kompanija Samsung.
Neodobrene zaštite za ekrane mogu da izazovu kvarove na senzorima.
• Sprečite da voda dođe u dodir sa ekranom na dodir. Ekran na dodir možda neće raditi
ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa vodom.
Tasteri
Taster
Funkcija
• Pritisnite i držite da biste uključili ili isključili uređaj.
Uključivanje
Meni
• Pritisnite i držite duže od 7 sekundi da biste ponovo postavili
uređaj ako dođe do neotklonjivih grešaka ili prekida ili
zamrzavanja.
• Pritisnite da biste zaključali ili otključali uređaj. Uređaj prelazi u
režim zaključavanja kada se dodirni ekran isključi.
• Kucnite da biste otvorili listu opcija dostupnih na trenutnom
ekranu.
• Dodirnite i zadržite početni ekran da biste pokrenuli
S pronalazač.
• Pritisnite da biste se vratili na Početni ekran.
Početak
• Pritisnite i držite da biste otvorili listu nedavno korišćenih
aplikacija.
Nazad
• Tapnite da biste se vratili u prethodni ekran.
Jačina zvuka
• Pritisnite da biste prilagodili jačinu zvuka uređaja.
8
Početak rada
S olovka
Taster S olovke
Vrh S olovke
Ime
Funkcija
Vrh S olovke
• Obavlja osnovne operacije sa S olovkom. (str. 18)
Taster S olovke
• Obavlja napredne operacije sa S olovkom. (str. 24)
Sadržaj pakovanja
Proverite da li su u kutiji proizvoda sledeće stavke:
• Uređaj
• Kratko uputstvo za upotrebu
• Stavke isporučene sa uređajem i raspoloživi pribor mogu da se razlikuju u zavisnosti
od regiona ili dobaljača usluge.
• Isporučeni pribor je dizajniran samo za ovaj uređaj i ne mora biti kompatibilan sa
drugim uređajima.
• Izgled i specifikacije su podložni promenama bez prethodnog obaveštenja.
• Dodatnu opremu možete da nabavite kod lokalnog distributera Samsung proizvoda.
Proverite da li je oprema kompatibilna sa uređajem pre kupovine.
• Druga dodatna oprema ne mora biti kompatibilna sa vašim uređajem.
• Koristite isključivo dodatnu opremu koju je odobrila kompanija Samsung. Kvarovi
uzrokovani korišćenjem neodobrene dodatne opreme nisu pokrivene servisom u
garanciji.
• Dostupnost kompletne dodatne opreme podložno je promenama i zavisi isključivo
od proizvođača. Za više informacija o raspoloživoj dodatnoj opremi pogledajte Web
stranicu kompanije Samsung.
9
Početak rada
Punjenje baterije
Koristite punjač da napunite bateriju pre prvog korišćenja uređaja. Za punjenje uređaja se može
koristiti i računar kada ga povežete putem USB kabla.
Koristite samo punjače, baterije i kablove koje je odobrila kompanija Samsung.
Neodobreni punjači ili kablovi mogu dovesti do eksplozije baterije ili oštećenja uređaja.
• Kada se baterija isprazni, uređaj emituje ton upozorenja i prikazuje poruku da je
baterija gotovo prazna.
• Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po priključivanju
punjača. Ostavite praznu bateriju da se puni nekoliko minuta pre nego što uključite
uređaj.
• Ako koristite više aplikacija odjednom, mrežne aplikacije ili aplikacije za koje je
potrebna veza s drugim uređajem, baterija će se brzo prazniti. Da biste izbegli
isključivanje sa mreže ili gubitak energije tokom prenosa podataka, uvek koristite te
aplikacije nakon što se baterija u potpunosti napuni.
Punjenje pomoću punjača
Povežite USB kabl na USB adapter za napajanje i priključite kraj USB adaptera u višenamenski
konektor.
Nepravilno povezivanje punjača može da prouzrokuje ozbiljnu štetu na uređaju. Sva
oštećenja uzrokovana nepravilnim rukovanjem nisu pokrivena garancijom.
10
Početak rada
• Uređaj se može koristiti i dok se puni, ali tako će možda biti potrebno više vremena da
se baterija potpuno napuni.
• Ako uređaj dobija nestabilno napajanje tokom punjenja, ekran osetljiv na dodir
možda neće biti u funkciji. Ukoliko se ovo dogodi, isključite punjač iz uređaja.
• Tokom punjenja uređaj može da se zagreje. To je normalno i ne bi trebalo da utiče
na vek trajanja ili na performanse uređaja. Ako se baterija zagreje više nego što je
uobičajeno, punjač može prestati sa punjenjem.
• Ukoliko se uređaj ne puni kako treba, odnesite uređaj i punjač u servisni centar
kompanije Samsung.
Nakon što se uređaj u potpunosti napuni, isključite ga sa punjača. Prvo isključite punjač iz
uređaja, a zatim ga isključite iz električne utičnice.
Nemojte da uklanjate bateriju pre nego što uklonite punjač. Na taj način se uređaj može
oštetiti.
Da biste uštedeli energiju, isključite punjač kada ga ne koristite. Punjač nema prekidač
za napajanje, tako da ga morate isključiti iz električne utičnice kada nije u upotrebi da
biste izbegli potrošnju energije. Tokom punjenja, punjač treba držati u blizini električne
utičnice kako bi bio lako dostupan.
Provera statusa punjenja baterije
Kada bateriju punite dok je uređaj isključen, sledeće ikone će pokazivati trenutni status punjenja
baterije:
Punjenje
Potpuno napunjena
11
Početak rada
Smanjenje potrošnje baterije
Vaš uređaj pruža opcije koje će vam pomoći da uštedite energiju baterije. Prilagođavanjem ove
opcije i deaktiviranjem funkcija u pozadini, uređaj možete koristiti duže između dva punjenja:
• Kada ne koristite uređaj, prebacite na režim pasivnog rada pritiskom na taster za
uključivanje/isključivanje.
• Zatvorite nepotrebne aplikacije pomoću menadžera zadataka.
• Deaktivirajte Bluetooth funkciju.
• Deaktivirajte Wi-Fi funkciju.
• Deaktivirajte automatsku sinhronizaciju aplikacija.
• Smanjite vreme trajanja pozadinskog svetla.
• Smanjite osvetljenost ekrana.
Umetanje memorijske kartice
Vaš uređaj prihvata memorijske kartice maksimalnog kapaciteta 64 GB. U zavisnosti od
proizvođača i tipa memorijske kartice, neke memorijske kartice ne moraju biti kompatibilne sa
vašim uređajem.
• Neke memorijske kartice ne moraju biti potpuno kompatibilne sa uređajem. Upotreba
nekompatibilne kartice može da ošteti uređaj ili samu memorijsku karticu i da ošteti
podatke koji se čuvaju na kartici.
• Vodite računa da memorijsku karticu umetnete na pravu stranu.
• Uređaj podržava FAT i exFAT sisteme datoteka za memorijske kartice. Ukoliko unesete
karticu formatiranu sa drugačijim sistemom datoteka, uređaj će zatražiti da ponovo
formatirate memorijsku karticu.
• Često ispisivanje i brisanje podataka skratiće vek trajanja memorijskih kartica.
• Kada stavite memorijsku karticu u uređaj, direktorijum memorijske kartice će se
pojaviti u fascikli Moji fajlovi → Sve → SD memory card.
12
Početak rada
1 Ubacite memorijsku karticu tako da kontakt površine zlatne boje budu okrenute na dole.
2 Gurnite memorijsku karticu u slot dok se ne smesti čvrsto u ležište.
Uklanjanje memorijske kartice
Pre nego što uklonite memorijsku karticu, prvo je isključite radi bezbednog uklanjanja. Na
Početnom ekranu kucnite na → Podešavanja → Opšte → Memorija → Isključi SD karticu.
Gurnite memorijsku karticu tako da se odvoji od uređaja a zatim je izvadite.
Ne uklanjajte memorijsku karticu dok uređaj prenosi informacije ili im pristupa. To
može izazvati gubitak ili oštećenje podataka ili oštećenje memorijske kartice ili uređaja.
Samsung nije odgovoran za gubitke koji proizilaze iz zloupotrebe oštećenih memorijskih
kartica, uključujući gubitak podataka.
Formatiranje memorijske kartice
Memorijska kartica formatirana na računaru ne mora biti kompatibilna sa uređajem. Memorijsku
karticu formatirajte na uređaju.
Na Početnom ekranu kucnite na → Podešavanja → Opšte → Memorija → Formatiraj SD
karticu → Formatiraj SD karticu → Obriši sve.
Pre formatiranja memorijske kartice, ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih
važnih podataka koji se čuvaju na uređaju. Garancija proizvođača ne pokriva gubitke
podataka nastale radnjama korisnika.
13
Početak rada
Zamena vrha na S olovci
Prilikom korišćenja S olovke, vrh S olovke može postati tup. Ako je vrh tup, zamenite ga novim.
1 Uhvatite vrh čvrsto pincetom, a zatim ga izvucite.
2 Umetnite novi vrh u S olovku dok ne čujete klik.
Pazite da vam se prst ne zaglavi između pincete i vrha.
• Nemojte ponovo koristiti stare vrhove. To može izazvati prestanak rada S olovke.
• Ne pritiskajte preterano vrh prilikom ubacivanja vrha u S olovku.
• Ne ubacujte okrugli kraj vrha u S olovku. Ovo može oštetiti S olovku ili uređaj.
Crni vrh ima belu gumenu kapicu na vrhu. Ako je gumena kapica istrošena, zamenite vrh
novim vrhom.
14
Početak rada
Uključivanje i isključivanje uređaja
Pri prvom uključivanju uređaja pratite uputstva na ekranu za podešavanje vašeg uređaja.
Pritisnite i zadržite taster za uključivanje/isključivanje nekoliko sekundi da biste uključili i isključili
uređaj.
• Pratite sva važeća upozorenja i uputstva zvaničnog osoblja kada se nalazite na
mestima na kojima je zabranjena upotreba bežičnih uređaja, kao što su avioni i
bolnice.
• Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje i kucnite na Profil letenja da biste
onemogućili bežične funkcije.
Da biste isključili uređaj, pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje, a zatim kucnite na
Isključivanje.
Držanje uređaja
Ne pokrivajte oblast antene rukama ili drugim predmetima. To može uzrokovati probleme sa
povezivanjem ili pražnjenje baterije.
15
Početak rada
Podešavanje jačine zvuka
Pritisnite taster za jačinu zvuka gore ili dole da biste prilagodili jačinu zvuka zvona ili da biste
prilagodili jačinu zvuka pri reprodukciji muzike ili video zapisa.
Prebacivanje na nečujni režim
Koristite jedan od sledećih metoda:
• Pritisnite i držite dole taster za jačinu zvuka dok se ne aktivira nečujni režim.
• Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje, a zatim kucnite na Isključi ton ili
Vibracija.
• Otvorite panel sa obaveštenjima u gornjem delu ekrana, a zatim kucnite na Zvuk ili
Vibracija.
16
Osnovne informacije
Indikator ikona
Ikone prikazane u vrhu ekrana pružaju informacije o statusu uređaja. Ikone navedene u donjoj
tabeli su najuobičajenije.
Ikona
Značenje
Wi-Fi je povezan
Aktivirana Bluetooth funkcija
GPS je aktiviran
Aktivirana funkcija pametnog ekrana
Sinhronizovano sa Web-om
Povezan sa računarom
Alarm je aktiviran
S olovka je uklonjena
Nečujni režim je aktiviran
Aktiviran mod vibracije
Režim letenja je aktiviran
Pojavila se greška ili se zahteva oprez
Nivo napunjenosti baterije
17
Osnovne informacije
Korišćenje ekrana osetljivog na dodir
Pri korišćenju ekrana osetljivog na dodir koristite samo prste ili S olovku.
• Ne dozvolite da ekran osetljiv na dodir dođe u kontakt sa drugim električnim
uređajima. Elektrostatičko pražnjenje može da dovede do kvara ekrana osetljivog na
dodir.
• Da biste izbegli oštećenje ekrana osetljivog na dodir, ne dodirujte ga oštrim
predmetima ili ne primenjujte preveliku silu na njega vrhovima prstiju.
• Uređaj možda neće prepoznati unose dodirom blizu ivica ekrana, koje su izvan oblasti
za unos dodirom.
• Ako se ekran osetljiv na dodir ostavlja u pripravnosti u dužim vremenskim intervalima
može doći do pojave paslika (osvetljenost ekrana) ili fantomnih slika. Isključite ekran
osetljiv na dodir kada ne koristite uređaj.
Pokreti prstima
Kuckanje
Da biste otvorili aplikaciju, izabrali stavku menija, pritisli dugme na ekranu ili uneli znak pomoću
tastature na ekranu, kucnite prstom na njih.
18
Osnovne informacije
Kuckanje i držanje
Kucnite na stavku i držite je duže od 2 sekunde da biste pristupili dostupnim opcijama.
Prevlačenje
Da biste pomerili ikonu, sličicu ili pregled na novu lokaciju, kucnite na nju i držite je i prevucite na
željeno mesto.
19
Osnovne informacije
Dvostruko kuckanje
Dva puta kucnite na Web stranicu, mapu ili sliku da biste uvećali deo prikaza. Ponovo kucnite dva
puta za povratak u prethodno stanje.
Lako udaranje
Lako udarite levo ili desno na Početnom ekranu ili ekranu aplikacija da biste videli drugi panel.
Lako udarite gore ili dole da biste listali kroz Web stranicu ili listu, kao što su kontakti.
20
Osnovne informacije
Štipanje
Raširite dva prsta na Web stranici, mapi ili slici da biste uvećali deo prikaza. Uštipajte za
umanjenje prikaza.
Pokreti za upravljanje
Jednostavni pokreti omogućavaju lako upravljanje uređajem.
Pre korišćenja pokreta, proverite da li je funkcija pokreta aktivirana. Na Početnom ekranu kucnite
na → Podešavanja → Komande → Pokreti, a zatim prevucite prekidač Pokreti udesno.
Ukoliko se uređaj jako protrese ili udara to može dovesti do neželjenih unosa. Upravljajte
pokretima na pravilan način.
Rotiranje ekrana
Mnoge aplikacije omogućavaju prikaz u orijentaciji portreta ili pejzaža. Rotiranje uređaja dovodi
do automatskog prilagođavanja prikaza novoj orijentaciji ekrana.
21
Osnovne informacije
Da biste sprečili automatsko rotiranje prikaza, otvorite panel sa obaveštenjima i opozovite opciju
Ekran rotacija.
• Neke aplikacije ne dozvoljavaju rotaciju ekrana.
• Neke aplikacije prikazuju različite ekrane u zavisnosti od orijentacije.
Naginjanje
Kucnite i držite dve tačke na ekranu, a zatim nagnite uređaj unazad i unapred da biste uvećali ili
umanjili prikaz.
Pomeranje za premeštanje
Kucnite na stavku i držite je, a zatim pomerajte uređaj ulevo ili udesno da biste stavku pomerili na
drugi panel na početnom ekranu ili ekranu aplikacija.
22
Osnovne informacije
Pomeranje za pretraživanje
Kada se slika uveća, kucnite i držite tačku na ekranu, a zatim pomerajte uređaj u bilo kom smeru
da biste se kretali kroz sliku.
Pokret dlanom
Koristite pokrete dlanom za upravljanje uređajem dodirivanjem ekrana.
Pre korišćenja pokreta, proverite da li je funkcija pokreta dlanom aktivirana. Na Početnom ekranu
kucnite na → Podešavanja → Komande → Pokret dlanom, a zatim prevucite prekidač
Pokret dlanom udesno.
Povlačenje
Prevucite rukom preko ekrana da biste napravili snimak ekrana. Slika se čuva u fascikli Galerija →
Screenshots. Nije moguće napraviti snimak ekrana tokom korišćenja nekih aplikacija.
23
Osnovne informacije
Pokrivanje
Pokrijte ekran dlanom da biste pauzirali reprodukciju medija.
Korišćenje S olovke
Priložena S olovka se može koristiti za jednostavno biranje stavki ili obavljanje funkcija. Akcije u
kojima se koristi S olovka sa pritisnutim tasterom omogućavaju dodatne pogodnosti, kao što je
snimak ekrana.
Izvadite S olovku iz slota da biste je koristili.
Kada S olovku izvadite iz slota, uređaj je detektuje i obavlja sledeće operacije:
• Uključuje ekran osetljiv na dodir (ako je isključen).
• Pokreće memo radnje ili prikazuje komande u vazduhu.
24
Osnovne informacije
• Vrh S olovke se može zameniti. Ako vrh olovke postane tup, zamenite ga novim.
• Ako S olovka ne radi ispravno, odnesite je u Samsungov servisni centar. Dodatne
informacije o S olovci potražite na Web lokaciji kompanije Samsung.
• Za najbolje rezultate, S olovku držite uspravno na ekran osetljiv na dodir i izbegavajte
da je koristite pod oštrim uglovima.
Snimanje slika ekrana
Kada je taster S olovke pritisnut dodirnite ekran tako da čujete "klik". Snimak ekrana se čuva u
fascikli Galerija → Screenshots.
Moguće je crtati ili pisati na, ili opsecati, snimku ekrana. Izmenjena slika se čuva u fascikli Galerija
→ IMG_edited.
Nije moguće napraviti snimak ekrana tokom korišćenja nekih aplikacija.
25
Osnovne informacije
Pokretanje memo radnje
Kada je taster S olovke pritisnut, dva puta dodirnite ekran da biste pokrenuli memo radnje.
Zapišite ili nacrtajte belešku, a zatim izaberite belešku tako što ćete dodirnuti
da biste izvršili
različite radnje kao što su upućivanje poziva, dodavanje kontakata ili slanje e-pošte. Dok je memo
izabran, nacrtajte liniju oko oblasti pomoću S olovke da biste izvršili radnje sa izabranom oblašću.
Izbor i snimanje slike
Kada je taster S olovke pritisnut nacrtajte liniju oko oblasti da biste je izabrali.
Ako je potrebno, koristite neku od sledećih opcija:
• : vraćanje prvobitnog izbora.
• : konvertovanje izbora u kružni oblik.
• : konvertovanje izbora u pravougaoni oblik.
• : prilagođavanje izbora.
Izaberite aplikaciju koju ćete koristiti uz izabranu oblast označavanjem ikona koje se javljaju u
dnu ekrana.
26
Osnovne informacije
Korišćenje komande u vazduhu
Pritisnite taster S olovke dok držite S olovku iznad ekrana.
U većini slučajeva, vazdušne komande se pojavljuju na ekranu kada pritisnete taster S olovka.
Koristite sledeće radnje:
• Beleška radnje: Pokrenite memo radnje.
• Kreator albuma za isečke: Izaberite i snimite sliku, a zatim je sačuvajte u Album za isečke.
• Pisanje po ekranu: Napravite snimak ekrana i uredite ga pomoću S olovke.
• S pronalazač: Pokrenite S pronalazač.
• Prozor olovke: Pokrenite više aplikacija u navedenoj oblasti na ekranu.
Neke stavke imaju kontekstualne menije koji čine da pokazivač S olovke sija. Pritisnite taster
S olovke da biste prikazali meni dok držite S olovku preko stavke.
27
Osnovne informacije
Prikaz oblačića
Koristite ovu funkciju da biste izvršili razne funkcije dok se S olovka nalazi iznad ekrana.
Na Početnom ekranu kucnite na → Podešavanja → Komande → S olovka → Prikaz
oblačića, a zatim prevucite prekidač Prikaz oblačića udesno.
Pokažite S olovkom na stavku da biste pregledali sadržaj ili prikazali informacije u iskačućem
prozoru.
Možete listati kroz panele ili liste pomeranjem pokazivača S olovke na ivicu (gornju/donju/levu/
desnu) ekrana.
Samsung Pametna pauza
Koristite ovu funkciju da biste pauzirali video zapise kada ne gledate u ekran.
Na Početnom ekranu kucnite na
označite Pametna pauza.
→ Podešavanja → Komande → Pametan ekran, a zatim
Tokom reprodukcije video zapisa sklonite pogled sa ekrana da biste pauzirali video. Da nastavite
reprodukciju, ponovo pogledajte na ekran.
28
Osnovne informacije
Samsung Pametno pomeranje
Koristite ovu funkciju da biste pomerali ekran nagore ili nadole naginjanjem glave ili uređaja.
Na Početnom ekranu kucnite na → Podešavanja → Komande → Pametan ekran →
Pametno pomeranje a zatim prevucite prekidač za Pametno pomeranje nadesno. Kucnite na
Pametno pomeranje, a zatim izaberite tip pomeranja.
Kada pregledate e-poruke ili web stranice, prikazuje se ikona tipa pomeranja (
glave) koja prikazuje status prepoznavanja za pokrete.
za položaj
Kada uređaj prepozna pokrete koje vršite glavom ili uređajem, ikona se menja u
ili . Zatim
nagnite glavu nadole ili nagore ili nagnite uređaj napred ili nazad da biste izvršili pomeranje u
tom pravcu.
Aktiviranje višestrukih prozora
Koristite ovu funkciju da biste istovremeno aktivirali dve aplikacije na ekranu.
• Mogu se izvršavati samo aplikacije u panelu sa višestrukim prozorima.
• Prilikom pokretanja aplikacija koje sadrže multimedijske datoteke, kao što su muzika
ili video, reprodukovaće se zvuk obe datoteke.
• Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
Da biste koristili višestruke prozore, na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja → Uređaj →
Više prozora, a zatim prevucite prekidač za Više prozora nadesno.
29
Osnovne informacije
Korišćenje ekrana sa višestrukim prozorima
Da biste prikazali panel sa višestrukim prozorima, kucnite i zadržite . Panel sa višestrukim
prozorima se pojavljuje na levoj strani ekrana. Izaberite jednu aplikaciju, a zatim prevucite drugu
aplikaciju na novu lokaciju. Jednu aplikaciju možete istovremeno pokrenuti u dva prozora. Da
biste sakrili panel sa višestrukim prozorima, ponovo kucnite i zadržite .
Prevucite krug između panela aplikacija nalevo ili nadesno da biste prilagodili veličinu panela.
Kucnite na ručku panela da biste sakrili ili prikazali panel. Kada je panel otvoren, kucnite i zadržite
ručku i prevucite je do leve ili desne ivice ekrana da biste pomerili panel. Kada je panel sakriven,
kucnite i zadržite ručku i prevucite je gore ili dole da biste pomerili ručku.
Korišćenje aplikacija višestrukih prozora
Dok koristite aplikacije višestrukih prozora, izaberite panel aplikacije, kucnite na krug između
panela aplikacija, a zatim koristite nešto od sledećeg:
• : Otvorite listu nedavno korišćenih aplikacija u levom ili desnom prozoru.
• : Promena lokacija između aplikacija višestrukih prozora.
• : Delite stavke između prozora aplikacije. Prevucite stavku da biste delili iz jednog prozora
u drugi. Neke aplikacije možda ne podržavaju ovu funkciju.
• : Zatvaranje aplikacije.
30
Osnovne informacije
Deljenje datoteka
Prevucite stavku koju želite da delite u drugi prozor da biste delili stavku iz jednog prozora u
drugi.
Kreiranje uparenih prozora
Koristite ovu funkciju da biste sačuvali kombinaciju aplikacije višestrukih prozora koje su
trenutno pokrenute.
→ Kreiraj, unesite naslov, a zatim kucnite na
Na panelu sa višestrukim prozorima kucnite na
OK.
Obaveštenja
Ikone obaveštenja se pojavljuju na statusnoj liniji pri vrhu ekrana i ukazuju na nove poruke,
kalendarske događaje, status uređaja i drugo. Prevucite nadole statusnu liniju da biste otvorili
panel za obaveštenja. Pretražite listu da biste videli dodatna upozorenja. Da biste zatvorili panel
za obaveštenja, prevucite nagore liniju koja se nalazi u donjem delu ekrana.
Panel za obaveštenja
Iz panela za obaveštenja možete pregledati trenutna podešavanja vašeg uređaja. Prevucite
naniže sa statusne trake i zatim dodirnite da biste koristili sledeće opcije:
• Wi-Fi: Aktiviranje ili deaktiviranje Wi-Fi funkcije.
• GPS: Aktiviranje ili deaktiviranje GPS funkcije.
• Zvuk: Aktiviranje ili deaktiviranje nečujnog režima. U nečujnom režimu možete da ukjučite
vibraciju ili isključite zvuk uređaja.
• Ekran rotacija: Omogućavanje ili sprečavanje rotacije interfejsa pri rotaciji uređaja.
• Bluetooth: Aktiviranje ili deaktiviranje Bluetooth funkcije.
• Režim čitanja: Aktiviranje ili deaktiviranje režima za čitanje. U režimu za čitanje uređaj štiti
vaše oči prilikom čitanja noću. Da biste izabrali aplikacije koje će biti korišćene, kucnite
Podešavanja → Uređaj → Ekran → Režim čitanja.
• Režim blokiranja: Aktiviranje ili deaktiviranje režima blokiranja. U režimu blokiranja, vaš
uređaj blokira obaveštenja. Da biste izabrali koja obaveštenja će biti blokirana, dodirnite
stavke Podešavanja → Uređaj → Režim blokiranja.
31
Osnovne informacije
• Štednja napajanja: Aktiviranje ili deaktiviranje režima štednje energije.
• Više prozora: Podesitite za korišćenje višestrukih prozora.
• Screen Mirroring: Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije preslikavanja ekrana.
• Prikaz oblačića: Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije prikaza odozgo.
• Pametan ostanak: Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju Pametan i budan.
• Pametna pauza: Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju „Pametna pauza“.
• Pamet. pomer.: Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije Smart Scroll.
• Sinhron.: Aktivirajte ili deaktivirajte automatsko sinhronizovanje aplikacija.
• Profil letenja: Aktivirajte ili deaktivirajte režim letenja.
Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluga.
Da biste promenili raspored opcija na panelu sa obaveštenjima, otvorite panel sa obaveštenjima,
kucnite na → , kucnite i zadržite stavku, a zatim je prevucite na drugu lokaciju.
Početni ekran
Početni ekran predstavlja polaznu tačku za pristup svim funkcijama uređaja. On pokazuje ikone
indikatora, widget-e, prečice aplikacija i drugo.
Početni ekran može imati više panela. Da biste pregledali ostale panele, listajte ulevo ili udesno.
Promena mesta stavkama
Dodavanje ikone aplikacije
Na Početnom ekranu kucnite na
pregled panela.
, kucnite na ikonu aplikacije i zadržite je, a zatim prevucite u
32
Osnovne informacije
Dodavanje stavke
Prilagodite početni ekran dodavanjem widget-a, fascikli ili panela.
Kucnite na praznu oblast na Početnom ekranu i zadržite je, a zatim izaberite jednu od sledećih
kategorija:
• Aplikacije i widget-i: Dodajte widget-e ili aplikacije početnom ekranu.
• Folder: Kreiranje foldera.
• Strana: Dodajte novi panel na Početni ekran.
Pomeranje stavke
Kucnite i zadržite stavku, a zatim je prevucite na novu lokaciju. Da biste je pomerili na drugi
panel, prevucite je do kraja ekrana.
Uklanjanje stavke
Kucnite na stavku i zadržite je, a zatim prevucite u kantu za otpatke koja se pojavljuje u vrhu
Početnog ekrana. Kada kanta za otpatke postane crvena, otpustite stavku.
Promena mesta panela
Dodavanje novog panela
Kucnite na
→ Izmeni stranu →
.
Pomeranje panela
Kucnite na
lokaciju.
→ Izmeni stranu, kucnite na i držite pregled panela, a zatim ga prevucite na novu
Uklanjanje panela
→ Izmeni stranu, dodirnite i držite pregled panela, a zatim ga prevucite u
Dodirnite stavku
kantu za otpatke na vrhu ekrana.
33
Osnovne informacije
Postavljanje tapeta
Postavite sliku ili fotografiju skladištenu na uređaju kao tapet za Početni ekran.
Na Početnom ekranu kucnite na
→ Postavi tapet → Početni ekran, a zatim izaberite sledeće:
• Galerija: Pregled fotografija snimljenih kamerom uređaja ili slika preuzetih sa Interneta.
• Živi tapeti: Pregled animiranih slika.
• Tapeti: Pregled slika tapeta.
Zatim, izaberite sliku i kucnite na Postavi tapet. Ili, izaberite sliku, promenite njenu veličinu
prevlačenjem okvira, a zatim kucnite na Gotovo.
Korišćenje widget-a
Widget-i su male aplikacije koje pružaju praktične funkcije i informacije na početnom ekranu. Da
biste ih koristili, dodajte widget-e sa panela widget-a na Početni ekran.
• Neki widget-i se povezuju sa uslugama na Web-u. Ako izaberete widget koji je
zasnovan na Web-u, možda ćete imati dodatne troškove.
• Dostupni widget-i mogu da se razlikuju što zavisi od regiona ili dobavljača usluga.
Dodavanje widget-a na Početni ekran
Na Početnom ekranu kucnite na → Widget-i. Listajte ulevo ili udesno na panelu widget-a, a
zatim kucnite na widget i držite ga da biste ga dodali na Počenti ekran.
34
Osnovne informacije
Zaključani ekran
Zaključani ekran sprečava neželjene operacije uređaja kada se ne koristi i omogućava dodavanje
zgodnih widget-a.
Zaključavanje i otključavanje uređaja
Pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje ekran se isključuje i uređaj prelazi u zaključani
režim. Uređaj se automatski zaključava ako se ne koristi u predviđenom vremenskom periodu.
Da biste otključali uređaj, pritisnite taster za uključivanje ili taster Početak i lagano udarite prstom
u bilo kom smeru unutar oblasti otključanog ekrana na desnoj strani ekrana.
Dodavanje widget-a
Da biste koristili widget-e kada je ekran zaključan, na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja
→ Uređaj → Zaključavanje ekrana, a zatim označite opciju Više widget-a.
Kucnite na oblast panela sa widget-ima na levoj strani ekrana. Listajte nalevo do poslednje
stranice, kucnite na , a zatim izaberite widget koji ćete dodati na zaključan ekran.
35
Osnovne informacije
Promena mesta panela
Pomeranje panela
Listajte nalevo ili nadesno u oblasti panela sa widget-ima, kucnite na pregled panela i zadržite ga,
a zatim ga prevucite na novu lokaciju.
Uklanjanje panela
Listajte nalevo ili nadesno u oblasti panela sa widget-ima, kucnite na pregled panela i zadržite ga,
a zatim ga prevucite u kantu za otpatke na vrhu ekrana.
Korišćenje aplikacija
Ovaj uređaj može koristiti više različitih tipova aplikacija, od medijskih do Internet aplikacija.
Otvaranje aplikacije
Na Početnom ekranu ili ekranu aplikacija izaberite ikonu aplikacije da biste je otvorili.
Neke aplikacije se grupišu u fascikle. Kucnite na fasciklu, a zatim kucnite na aplikaciju da
biste je otvorili.
Otvaranje nedavno korišćenih aplikacija
Pritisnite i držite taster "Početak" da biste otvorili listu nedavno aktivnih aplikacija.
Izaberite ikonu aplikacije koju želite da otvorite.
Zatvaranje aplikacije
Zatvorite aplikacije koje se ne koriste da biste sačuvali energiju baterije i održali performanse
uređaja.
Pritisnite i držite taster "Početak", kucnite na Men. zadataka, a zatim kucnite na Kraj pored
aplikacije da biste je zatvorili. Da biste zatvorili sve aktivne aplikacije, zatim kucnite na Završi sve.
Umesto toga, pritisnite i držite taster "Početak", a zatim kucnite na Zatvori sve.
36
Osnovne informacije
Ekran aplikacija
Ekran aplikacija prikazuje ikone svih aplikacija, uključujući nove instalirane aplikacije.
Na Početnom ekranu kucnite na
da biste otvorili ekran aplikacija.
Da biste pregledali ostale panele, listajte ulevo ili udesno.
Promena mesta aplikacija
→ Izmeni, kucnite na aplikaciju i držite je, a zatim je prevucite na novu lokaciju.
Kucnite na
Da biste je pomerili na drugi panel, prevucite je do kraja ekrana.
Organizovanje foldera
Stavite povezane aplikacije zajedno u folder radi udobnosti.
→ Izmeni, kucnite na aplikaciju i držite je, a zatim je prevucite do opcije Kreiraj
Kucnite na
folder. Unesite ime foldera a zatim kucnite na OK. Stavite aplikacije u novi folder tako što ćete
prevući, a zatim kucnite na Sačuvaj da biste sačuvali raspored.
Promena mesta panela
Uštipajte ekran, kucnite na pregled panela i držite ga, a zatim ga prevucite na novu lokaciju.
Instaliranje aplikacija
Koristite prodavnice aplikacija, kao što je Samsung Apps, za preuzimanje i instaliranje aplikacija.
Deinstaliranje aplikacija
→ Deinstaliranje/onemogućavanje aplikacija, a zatim izaberite aplikaciju da
Kucnite na
biste je deinstalirali.
Podrazumevane aplikacije koje ste dobili uz uređaj se ne mogu deinstalirati.
37
Osnovne informacije
Pomoć
Pristupite informacijama o pomoći da biste saznali kako da koristite uređaj i aplikacije ili
konfigurišete važna podešavanja.
Na ekranu aplikacija kucnite na Pomoć. Izaberite kategoriju za prikaz saveta.
Da biste sortirali kategorije prema abecednom redu, kucnite na
Da biste potražili ključne reči, kucnite na
.
.
Unos teksta
Za unos teksta koristite Samsung tastaturu ili funkciju za unos glasom.
Unos teksta nije podržan na nekim jezicima. Da biste unosili tekst, morate da promenite
jezik pisanja na neki od podržanih jezika.
Promena tipa tastature
Kucnite na bilo koje polje za tekst, otvorite panel sa obaveštenjima, kucnite na Izaberi način
unosa, a zatim izaberite tip tastature koji ćete koristiti.
Promenite tip tastature
tako da bude plutajuća ili
fiksirana tastatura.
Brisanje prethodnog znaka.
Prelazak u sledeći red.
Unos velikih slova.
Unos velikih slova.
Unos znakova
interpunkcije.
Dodajte stavku iz ostave.
Unos razmaka.
38
Osnovne informacije
Unos velikih slova
Kucnite na
pre unosa znaka. Za sva velika slova, kucnite ikonu dva puta.
Promena tipa tastature
Kucnite na
da biste promenili tip tastature.
Promena jezika tastature
Dodajte jezike na tastaturi, a zatim prevucite taster razmaknice nalevo ili nadesno da biste
promenili jezike tastature.
Rukopis
Kucnite i zadržite , kucnite na , a zatim upišite reč pomoću prsta ili S olovke. Prilikom unosa
znakova pojavljuje se predlog reči. Izaberite predloženu reč.
Direktan unos sa olovkom
Na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja → Komande → S olovka → Direktan unos sa
olovkom, a zatim prevucite prekidač za Direktan unos sa olovkom nadesno.
Dok držite S olovku preko tekstualnog polja, ikona se pojavljuje u gornjem levom uglu
tekstualnog polja. Dodirnite da biste pisali pomoći S olovke. Da biste izvršili jednostavne
ispravke, promenili jezike unosa ili uneli razmak između znakova, kucnite na svaku alatku za
ispravku koja je prikazana na tabli za pisanje.
39
Osnovne informacije
Kada je ova funkcija omogućena, možete izvršiti sledeće radnje:
• Šaljite rukom pisane poruke.
• Postavite alarm jednostavnim pisanjem brojeva.
Unos teksta glasom
Aktivirajte funkciju glasovnog unoca a zatim izgovarajte reči u mikrofon. Uređaj prikazuje reči
koje izgovarate.
Ako uređaj ne prepozna izgovorene reči, kucnite na podvučeni tekst i izaberite drugu reč ili izraz
iz padajuće liste.
Da biste promenili jezik ili dodali jezike za prepoznavanje glasa, kucnite na trenutni jezik.
Kopiranje i lepljenje
Kucnite i zadržite iznad teksta, prevucite ili da biste izabrali više ili manje teksta, a zatim
kucnite na Kopiraj za kopiranje ili Iseci za isecanje. Izabrani tekst se kopira u ostavu.
Da biste tekst nalepili u polje za unos teksta, kucnite na tačku gde se vrši unos i zadržite je, a
zatim kucnite na Zalepi.
40
Osnovne informacije
Povezivanje na Wi-Fi mrežu
Povežite uređaj na Wi-Fi mrežu da biste koristili Internet ili delili medijske datoteke sa drugim
uređajima. (str. 104)
Uključivanje i isključivanje Wi-Fi
Otvorite panel sa obaveštenjima, a zatim kucnite na Wi-Fi da biste je uključili ili isključili.
• Vaš uređaj koristi neharmonizovanu frekvenciju i namenjen je upotrebi u svim
evropskim zemljama. WLAN može da se koristi u Evropskoj Uniji bez ograničenja u
zatvorenom prostoru, ali ne može da se koristi na otvorenom.
• Isključite Wi-Fi funkciju kada je ne koristite da biste štedeli energiju baterije.
Pridruživanje na Wi-Fi mrežu
Na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja → Veze → Wi-Fi, a zatim prevucite prekidač za
Wi-Fi nadesno.
Izaberite mrežu sa liste detektovanih Wi-Fi mreža, unesite lozinku ako je potrebno, a zatim
kucnite na Poveži se. Mreže za koje je potrebna lozinka pojavljuje se sa ikonom katanca. Nakon
povezivanja uređaja na Wi-Fi mrežu, on se automatski povezuje na mrežu uvek kada je ona
dostupna.
Dodavanje Wi-Fi mreža
Ako se željena mreža ne pojavljuje na listi mreža, kucnite na Dodaj Wi-Fi mrežu pri dnu liste
mreža. Unesite ime mreže u SSID mreže, izaberite tip zaštite i unesite lozinku ako mreža nije
otvorena, a zatim kucnite na Poveži se.
41
Osnovne informacije
Brisanje Wi-Fi mreža
Svaka mreža koja je nekada korišćena, uključujući trenutnu mrežu, može se obrisati tako da
se uređaj ne povezuje automatski na nju. Izaberite mrežu sa liste mreža, a zatim kucnite na
Zaboravi.
Konfigurisanje naloga
Za Google aplikacije, kao što je Play прод., potreban je Google nalog, dok je za Samsung Apps
potreban Samsung nalog. Kreirajte Google i Samsung nalog da biste doživeli najbolje iskustvo sa
uređajem.
Dodavanje naloga
Sledite uputstva koja se pojavljuju nakon otvaranja Google aplikacije, bez prijavljivanja, da biste
konfigurisali Google nalog.
Da biste se prijavili ili registrovali za Google nalog, na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja
→ Opšte → Nalozi → Dodaj nalog → Google. Nakon toga, kucnite na Нови da biste se
registrovali, ili kucnite na Постојећи, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste završili
konfiguraciju naloga. Na uređaju možete da koristite više od jednog Google naloga.
Takođe, konfigurišite Samsung nalog.
Uklanjanje naloga
Na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja → Opšte, izaberite ime naloga u opciji Nalozi,
izaberite nalog koji želite da uklonite, a zatim kucnite na Ukloni nalog.
42
Osnovne informacije
Prenos datoteka
Premestite audio, video, slikovne ili druge datoteke sa uređaja na računar ili obrnuto.
Sledeće formate datoteka podržavaju neke aplikacije. Neki formati datoteka nisu
podržani u zavisnosti od verzije softvera uređaja ili računarskog operativnog sistema.
• Muzika: mp3, m4a, 3ga, aac, ogg, oga, wav, wma, amr, awb, flac, midi, xmf, mxmf, imy,
rtttl, rtx, i ota
• Slike: bmp, gif, jpg, i png
• Video: avi, wmv, asf, flv, mkv, mp4, 3gp, i webm
• Dokument: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, i txt
Povezivanje pomoću programa Samsung Kies
Samsung Kies je računarska aplikacija koja upravlja medijskim sadržajem i ličnim informacijama
pomoću Samsung uređaja. Preuzmite najnoviju verziju programa Samsung Kies sa Web lokacije
kompanije Samsung.
1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
Samsung Kies se automatski pokreće na računaru. Ako se aplikacija Samsung Kies ne
pokrene, dva puta kliknite na ikonu Samsung Kies na računaru.
2 Prenesite datoteke između uređaja i računara.
Dodatne informacije potražite u okviru pomoći za Samsung Kies.
Povezivanje pomoću programa Windows Media Player
Proverite da li je Windows Media Player instaliran na računaru.
1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
2 Otvorite Windows Media Player da biste sinhronizovali muzičke fajlove.
43
Osnovne informacije
Povezivanje kao medijski uređaj
1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
2 Otvorite panel sa obaveštenjima, a zatim kucnite na Povezan kao medijski uređaj →
Medija uređaj (MTP).
Kucnite na Kamera (PTP) ako vaš uređaj ne podržava protokol za prenos medija (MTP) ili
nema instalirane odgovarajuće upravljačke programe.
3 Prenesite datoteke između uređaja i računara.
Obezbeđivanje uređaja
Sprečite druge osobe da koriste ili pristupaju ličnim podacima i informacijama uskladištenim na
uređaju pomoću bezbednosnih funkcija. Uređaj zahteva kod za otključavanje prilikom svakog
otključavanja.
Postavljanje oblika
Na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja → Uređaj → Zaključavanje ekrana →
Zaključavanje ekrana → Oblik.
Nacrtajte oblik povezivanjem četiri ili više tačaka, a zatim ponovo nacrtajte oblik da biste ga
potvrdili. Postavite PIN za otključavanje ekrana kada zaboravite oblik.
44
Osnovne informacije
Postavljanje PIN-a
Na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja → Uređaj → Zaključavanje ekrana →
Zaključavanje ekrana → PIN kod.
Unesite najmanje četiri broja, a zatim ponovo unesite lozinku da biste je potvrdili.
Postavljanje lozinke
Na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja → Uređaj → Zaključavanje ekrana →
Zaključavanje ekrana → Šifra.
Unesite najmanje četiri znaka, uključujući brojeve i simbole, a zatim ponovo unesite lozinku da
biste je potvrdili.
Otključavanje uređaja
Uključite ekran pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje ili taster "Početak", a zatim unesite
kod za otključavanje.
Ukoliko zaboravite kod za otključavanje, odnesite uređaj u Samsungov servisni centar
kako bi ga resetovali.
45
Osnovne informacije
Nadogradnja uređaja
Uređaj se može nadograditi na najnoviji softver.
Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
Nadogradnja pomoću programa Samsung Kies
Pokrenite Samsung Kies i povežite uređaj sa računarom. Samsung Kies automatski prepoznaje
uređaj i pokazuje dostupne dopune u polju za dijalog, ako postoje. Kliknite na taster "Ažuriraj" u
polju za dijalog da biste započeli nadogradnju. Pogledajte pomoć za Samsung Kies u vezi detalja
o nadogradnji.
• Nemojte isključivati računar ili isključivati USB kabl dok se uređaj nadograđuje.
• Tokom nadogradnje uređaja, ne povezujte druge medijske uređaje na računar. Na taj
način možete ometati proceduru ažuriranja.
Nadogradnja over-the-air
Uređaj se može direktno nadograditi na najnoviji softver putem usluge "firmware over-the-air"
(FOTA).
Na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja → Opšte → O uređaju → Ažuriranje softvera →
Ažuriraj.
46
Komunikacija
Kontakti
Koristite ovu aplikaciju za upravljanje kontaktima, uključujući brojeve telefona, adrese e-pošte i
drugo.
Na ekranu aplikacija kucnite na Kontakti.
Upravljanje kontaktima
Dodirnite Kontakti.
Kreiranje kontakta
Kucnite na
i unesite informacije o kontaktu.
• : Dodavanje slike.
• /
: Dodavanje ili brisanje polja kontakta.
Uređivanje kontakta
Izaberite grupu za uređivanje, a zatim kucnite na
.
Brisanje kontakta
Kucnite na
→ Obriši kontakte.
Pretraga kontakata
Dodirnite Kontakti.
Koristite jedan od sledećih metoda za pretragu:
• Krećite se gore ili dole po listi kontakata.
• Koristite indeks na levoj strani liste kontakata za brzo kretanje, povlačenjem prsta preko
njega.
• Kucnite na polje za pretragu u gornjem delu liste kontakata i unesite kriterijum za pretragu.
47
Komunikacija
Kada se kontakt izabere, uradite jedno od sledećeg:
• : Dodavanje u omiljene kontakte.
• : Sastavljanje e-poruke.
Prikazivanje kontakata
Dodirnite Kontakti.
Uređaj podrazumevano prikazuje sve sačuvane kontakte.
Dodirnite stavku
kontakti.
→ Kontakti za prikazivanje, a zatim izaberite lokaciju na kojoj se čuvaju
Premeštanje kontakata
Dodirnite Kontakti.
Premeštanje kontakata na Google
Kucnite na
→ Spoji naloge → Spoji sa Google nalogom.
Kontakti koji su premešteni u Google kontakte prikazuju se sa
na listi kontakata.
Premeštanje kontakata na Samsung
Kucnite na
→ Spoji naloge → Spajanje sa Samsung nalogom.
Kontakti koji su premešteni u Samsung kontakte prikazuju se sa
na listi kontakata.
Uvoz i izvoz kontakata
Dodirnite Kontakti.
Uvoz kontakata
Kucnite na
→ Uvezi/izvezi → Uvezi sa USB memorije ili Uvezi sa SD kartice.
Izvoz kontakata
Dodirnite stavke
→ Uvezi/izvezi → Izvezi u USB memoriju ili Izvezi na SD karticu.
48
Komunikacija
Deljenje kontakata
→ Deli vizitkartu putem, izaberite kontakte, kucnite na Gotovo, a zatim izaberite
Kucnite na
metod deljenja.
Omiljeni kontakti
Dodirnite Omiljeni.
Kucnite na
, a zatim uradite jedno od sledećeg:
• Pretraga: Pretraga kontakata.
• Dodaj u Omiljene: Dodavanje kontakata u omiljene.
• Ukloni iz omiljenih: Uklanjanje kontakata iz omiljenih.
• Prikaz u vidu rešetke / Prikaz u vidu liste: Prikaz kontakata u obliku mreže ili liste.
• Pomoć: Pristupite informacijama pomoći o korišćenju kontakata.
Grupe kontakata
Dodirnite Grupe.
Dodavanje kontakata u grupu
Izaberite grupu, a zatim kucnite na
Gotovo.
. Izaberite kontakt koji ćete dodati, a zatim kucnite na
49
Komunikacija
Upravljanje grupama
Kucnite na
, a zatim uradite jedno od sledećeg:
• Pretraga: Pretraga kontakata.
• Izmeni: Promenite postavke grupe.
• Kreiraj: Stvaranje nove grupe.
• Ukloni člana: Uklonite članove iz grupe.
• Pošalji e-poruku: Pošaljite e-poruku članovima grupe.
• Promeni redosled: Kucnite i držite
položaj, a zatim kucnite na Gotovo.
pored imena grupe, prevucite je gore iili dole u drugi
• Pomoć: Pristupite informacijama pomoći o korišćenju kontakata.
Slanje e-poruke članovima grupe
Izaberite grupu, kucnite na
→ Pošalji e-poruku, izaberite članove, a zatim kucnite na Gotovo.
Vizitkarta
Dodirnite Kontakti.
Kreirajte vizitkartu i pošaljite je drugima.
Kucnite na Konfiguriši profil, unesite detalje, kao što je broj telefona, adresa e-pošte i poštanska
adresa, a zatim kucnite na Sačuvaj. Ako su informacije korisnika sačuvane prilikom konfiguracije
uređaja, izaberite vizitkartu u JA, a zatim kucnite na da biste je uredili.
Kucnite na
→ Deli vizitkartu putem, a zatim izaberite metod deljenja.
50
Komunikacija
E-pošta
Koristite ovu aplikaciju za slanje ili pregled poruka e-pošte.
Na ekranu aplikacija kucnite na E-pošta.
Konfigurisanje naloga e-pošte
Konfigurišite nalog e-pošte pri prvom otvaranju aplikacije E-pošta.
Unesite adresu e-pošte i lozinku. Kucnite na Naredna za privatni nalog e-pošte, kao što je Google
Mail, ili kucnite na Ručno konfigur. za kompanijski nalog e-pošte. Nakon toga pratite uputstva na
ekranu da biste završili konfiguraciju.
Da biste konfigurisali novi nalog e-pošte, kucnite na
→ Podešavanja → Dodaj nalog.
Slanje poruka
Kucnite na nalog e-pošte koji ćete koristiti, a zatim kucnite na
primaoce, predmet i poruku, a zatim kucnite na .
pri vrhu ekrana. Unesite
Kucnite na
da biste dodali primaoca iz liste kontakata.
Kucnite na
da biste dodali slike, video zapise, kontakte, beleške, događaje i drugo.
Kucnite na →
drugo.
da biste u poruku ubacili slike, događaje, kontakte, informacije o lokaciji i
Slanje planiranih poruka
→ Slanje rasporeda, postavite datum i vreme, a zatim
Kada sastavljate poruku, kucnite na
kucnite na Gotovo. Uređaj će poslati poruku u određeno vreme i na određeni datum.
• Ako je uređaj isključen u predviđeno vreme, nije priključen na mrežu ili je mreža
nestabilna, poruka se neće poslati.
• Ova funkcija se zasniva na postavci vremena i datuma na uređaju. Vreme i datum
mogu biti netačni ako se krećete između vremenskih zona a mreža ne ažurira
informaciju.
51
Komunikacija
Čitanje poruka
Izaberite nalog e-pošte koji ćete koristiti i nove poruke se preuzimaju. Da biste ručno preuzeli
nove poruke, kucnite na .
Kucnite na poruku da biste je pročitali.
Traži poruku.
Preuzmi nove poruke.
Prosleđivanje poruke.
Brisanje poruke.
Dodavanje adrese e-pošte
na listu kontakata.
Označavanje poruke za
podsetnik.
Odgovaranje na poruku.
Otvaranje priloga.
Sastavljanje poruke.
Kucnite na karticu sa prilozima da biste otvorili priloge, a zatim kucnite na Sačuvaj da biste
sačuvali prilog.
Google Mail
Koristite ovu aplikaciju za brzo i direktno pristupanje usluzi Google Mail.
Na ekranu aplikacija kucnite na Google Mail.
• Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
• Ova aplikacija može biti označena različito zavisno od regiona ili dobavljača usluge.
52
Komunikacija
Slanje poruka
U bilo kom sandučetu, kucnite na
ПОШАЉИ.
, unesite primaoce, predmet i poruku, a zatim kucnite na
Kucnite na + CC/BCC da biste dodali više primaoca.
Kucnite na
da biste priložili slike.
Kucnite na
→ Сачувај недовршену поруку da biste snimili poruku za kasnije slanje.
Dodirnite stavku
→ Приложи видео da biste priložili video zapise.
Kucnite na
→ Одбаци da biste počeli od početka.
Kucnite na
→ Подешавања da biste promenili postavke za Google Mail.
Kucnite na
aplikacije.
→ Пошаљи повратну информацију da biste dali svoje mišljenje za razvoj
Kucnite na
→ Помоћ da biste pristupili informacijama pomoći za Google Mail.
Čitanje poruka
Sastavljanje poruke.
Traži poruku.
Držanje poruke u
dugotrajnom skladištu.
Brisanje ove poruke.
Prosleđivanje poruke
drugim osobama.
Odgovaranje na poruku
svim primaocima.
Odgovaranje na poruku.
Označavanje poruke za
podsetnik.
Oznake
Google Mail ne koristi stvarne foldere, već koristi oznake. Kada se Google Mail pokrene, on
pokazuje poruke označene sa Prijemno sanduče.
Da biste poruci dodali oznaku, izaberite poruku, kucnite na
izaberite oznaku za dodelu.
53
→ Промени ознаке, a zatim
Komunikacija
Hangouts
Koristite ovu aplikaciju za ćaskanje sa drugima.
Na ekranu aplikacija kucnite na Hangouts.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
Izaberite prijatelja sa liste prijatelja ili unesite podatke za pretragu i iz rezultata izaberite prijatelja
da biste započeli ćaskanje.
Google+
Koristite ovu aplikaciju da biste ostali povezani sa osobama putem usluge društvene mreže
kompanije Google.
Na ekranu aplikacija kucnite na Google+.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
Kucnite na Све da biste promenili kategoriju, a zatim listajte nagore ili nadole da biste pogledali
objave iz svojih krugova.
Kucnite na
da biste koristili ostale usluge društvenih mreža.
54
Komunikacija
ChatON
Koristite ovu aplikaciju za ćaskanje sa bilo kojim uređajem. Da biste koristili ovu aplikaciju,
morate se prijaviti na Samsung nalog ili potvrdili broj telefona.
Na ekranu aplikacija kucnite na ChatON.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
Kreirajte listu prijatelja tako što ćete uneti brojeve telefona ili adrese e-pošte iz Samsung naloga,
ili izaberite prijatelje sa liste predloga.
Kucnite na
→ Započni ćaskanje i izaberite prijatelja sa kojim ćete započeti ćaskanje.
Twitter
Koristite ovu aplikaciju da biste pristupili lokaciji Twitter društvene mreže i ostali u kontaktu s
ljudima.
Na ekranu aplikacija kucnite na Twitter.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
55
Web i mreža
Internet
Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje Interneta.
Na ekranu aplikacija kucnite na Internet.
Pregled web stranica
Kucnite na polje za adresu, unesite web adresu, a zatim kucnite na Idi.
Kucnite na
da biste delili ili odštampali trenutnu web stranicu dok je prikazujete.
Da biste promenili program za pretragu, kucnite na polje za adresu a zatim kucnite na ikonu
programa za pretragu pored web adrese.
Otvaranje nove stranice
Kucnite na
.
Da biste prešli na drugu veb-stranicu, listajte nalevo ili nadesno na polju naslova, a zatim kucnite
na naslov da biste ga izabrali.
Pretraga Web-a glasom
Kucnite na polje za adresu, kucnite na , izgovorite ključnu reč, a zatim izaberite jednu od
prikazanih predloženih ključnih reči.
Obeleživači
Da biste obeležili trenutnu Web stranicu, kucnite na
.
Da biste otvorili Web stranicu sa obeleživačem, kucnite na , a zatim izaberite stranicu.
Istorija
Kucnite na → Istorija da biste otvorili Web stranicu sa liste nedavno posećenih Web stranica.
→ Obriši istoriju.
Da biste izbrisali istoriju, kucnite na
56
Web i mreža
Veze
Kucnite i držite vezu na web stranici da biste je otvorili u novoj stranici, sačuvali ili kopirali.
Da biste pregledali sačuvane veze, koristite Preuzimanja. (str. 101)
Deljenje web stranica
Da biste sa drugima podelili adresu Web stranice, kucnite na
→ Podeli putem.
Da biste podelili deo web stranice, kucnite i držite željeni tekst, a zatim kucnite na Podeli putem.
Chrome
Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje informacija i pregledanje web stranica.
Na ekranu aplikacija kucnite na Chrome.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
Pregled web stranica
Kucnite na polje za adresu, a zatim unesite Web adresu ili kriterijum za pretragu.
Otvaranje nove stranice
Kucnite na → Нова карт.
Da biste prešli na drugu veb-stranicu, listajte nalevo ili nadesno na polju naslova, a zatim kucnite
na naslov da biste ga izabrali.
Obeleživači
Za obeležavanje trenutne web stranice kucnite na
zatim kucnite na Сачувај.
, unesite detalje, npr. ime i Web adresu a
Da biste otvorili Web stranicu sa obeleživačem, kucnite na → Обележивачи, a zatim izaberite
stranicu.
57
Web i mreža
Pretraga Web-a glasom
Dodirnite stavku , izgovorite ključnu reč, a zatim izaberite jednu od predloženih reči koje se
pojave.
Sinhronizacija sa drugim uređajima
Sinhronizujte otvorene kartice i obeleživače da biste ih koristili uz Chrome na drugom uređaju,
kada ste prijavljeni na isti Google nalog.
Za pregled otvorenih kartica na drugim uređajima kucnite na → Други уређаји. Izaberite Web
stranu koju ćete otvoriti.
Bluetooth
Bluetooth kreira direktnu bežičnu vezu između dva uređaja na malom rastojanju. Koristite
Bluetooth za razmenu podataka ili medijskih datoteka sa drugim uređajima.
• Samsung nije odgovoran za gubitak, presretanje ili zloupotrebu poslatih ili primljenih
podataka putem Bluetooth veze.
• Uvek se uverite da delite i primate podatke sa uređaja kojima verujete i koji su
prikladno obezbeđeni. Ako između uređaja postoji prepreka, radno rastojanje može
biti manje.
• Neki uređaji, posebno oni koje nije testirao ili odobrio Bluetooth SIG, mogu biti
nekompatibilni sa vašim uređajem.
• Ne koristite Bluetooth funkciju u nezakonite svrhe (na primer, izradu piratskih kopija
datoteka ili nezakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe).
Samsung nije odgovoran za posledice nezakonitog korišćenja Bluetooth funkcije.
Da biste aktivirali Bluetooth, na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja → Veze → Bluetooth,
a zatim prevucite prekidač za Bluetooth nadesno.
58
Web i mreža
Uparivanje sa drugim Bluetooth uređajima
Na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja → Veze → Bluetooth → Skeniraj, i prikazaće
se otkriveni uređaji. Izaberite uređaj sa kojim želite da obavite uparivanje, a zatim prihvatite
automatski generisan pristupni kod na oba uređaja radi potvrde.
Slanje i prijem podataka
Mnoge aplikacije podržavaju prenos podataka putem funkcije Bluetooth. Primer je aplikacija
Galerija. Otvorite aplikaciju Galerija, izaberite sliku, kucnite na → Bluetooth, i izaberite jedan
od Bluetooth uređaja. Nakon toga, prihvatite zahtev za autorizaciju Bluetooth veze na drugom
uređaju da biste primili sliku. Preneta datoteka se čuva u folderu Bluetooth. Ako je primljen
kontakt, on se automatski dodaje na listu kontakata.
Screen Mirroring
Koristite ovu funkciju za povezivanje uređaja na veliki ekran sa AllShare Cast hardverskim ključem
ili HomeSync, a zatim podelite sadržaj. Ovu funkciju možete koristiti i sa drugim uređajima koji
podržavaju funkciju Wi-Fi Miracast.
• Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
• Uređaji sa Miracast funkcijom koji ne podržavaju zaštitu digitalnog sadržaja velikog
propusnog opsega (HDCP) možda neće biti kompatibilni sa ovom funkcijom.
• Neke datoteke se mogu sporije reprodukovati zavisno od mrežne veze.
• Da biste uštedeli energiju, isključite ovu funkciju kada je ne koristite.
• Ako zadate Wi-Fi frekvenciju, AllShare Cast hardverski ključevi ili HomeSync možda
neće biti otkriveni ili se neće povezati.
• Ako reprodukujete video zapise ili igrate igrice na TV aparatu, izaberite odgovarajući
režim rada TV aparata da biste dobili najbolji doživljaj.
Na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja → Veze → Screen Mirroring, a zatim prevucite
prekidač za Screen Mirroring nadesno. Izaberite uređaj, otvorite ili reprodukujte datoteku, a
zatim upravljajte ekranom pomoću tastera na uređaju. Za povezivanje sa uređajem pomoću
PIN-a, kucnite i zadržite naziv uređaja da biste uneli svoj PIN.
59
Web i mreža
Samsung Link
Koristite aplikaciju da biste reprodukovali sadržaj sačuvan na daljinskim uređajima ili uslugama
web skladištenja na Internetu. Možete reprodukovati i slati multimedijalne datoteke sa svog
uređaja na drugi uređaj ili servis za web skladištenje.
Na ekranu aplikacija kucnite na Samsung Link.
Da biste pokrenuli Samsung Link, morate preuzeti i instalirati aplikaciju. Kucnite na Instalir., a
zatim pratite uputstva na ekranu.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
Group Play
Koristite ovu aplikaciju da biste uživali u trenucima sa svojim prijateljima deljenjem i
reprodukovanjem sadržaja. Kreirajte sesiju „Grupno reprodukovanje“ ili joj se pridružite, a zatim
delite sadržaj, kao što su slike ili muzika.
Na ekranu aplikacija kucnite na Group Play.
Da biste pokrenuli Group Play, morate preuzeti i instalirati aplikaciju. Kucnite na Instaliraj, a
zatim pratite uputstva na ekranu.
• Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
• Dok koristite ovu aplikaciju, ne možete pristupiti internetu.
60
Web i mreža
WatchON
Koristite ovu aplikaciju da povežete TV aparat kako bi gledali omiljene emisije i filmove.
Na ekranu aplikacija kucnite na WatchON.
Prvo morate povezati uređaj na mrežu i obezbediti da je infracrveni port na uređaju okrenut
prema TV aparatu.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
Povezivanje sa TV aparatom
Povežite TV aparat da biste prikazali ekran uređaja na većoj površini i upravljali TV aparatom
daljinskim putem preko uređaja.
Izaberite zemlju, region i uslugu emitovanja. Kucnite na → Postavljanje, izaberite marku TV
aparata, a zatim pratite uputstva na ekranu za registraciju TV aparata na uređaju. Koraci se mogu
razlikovati u zavisnosti od izabranih opcija.
Da biste povezali druge uređaje, kucnite na
Dodaj prostoriju.
→ Podešavanja → Podešavanja prostorije →
Gledanje televizije
Izaberite na osnovu predloga TV programa prema vašem izboru prilikom registracije TV aparata
ili izaberite kategoriju na dnu ekrana. Izaberite TV program ili film, a zatim kucnite na Gledaj na
televizoru, Gledaj ovaj kanal ili Gledaj sad. Izabrani program će se pojaviti na povezanom TV
aparatu.
Kucnite na i otvorite kontrolnu tablu da biste upravljali TV aparatom.
Podešavanje podsetnika za programe
Kucnite na Vremenski sled na dnu ekrana i izaberite vreme za TV program koji želite da gledate.
Izaberite program, a zatim kucnite na .
Podsetnik za izabrani program se dodaje u S planer.
61
Mediji
Muzika
Koristite ovu aplikaciju da biste slušali muziku.
Na ekranu aplikacija kucnite na Muzika.
• Neki formati datoteka nisu podržani u zavisnosti od softvera instaliranog na uređaju.
• Neke datoteke se možda neće pravilno reprodukovati u zavisnosti od načina
kodiranja.
Reprodukovanje muzike
Izaberite kategoriju muzike, a zatim izaberite pesmu za reprodukciju.
Kucnite na sliku albuma u donjem delu ekrana da biste otvorili ekran sa muzičkim plejerom.
Podešavanje jačine zvuka.
Skeniranje DLNA uređaja.
Podešavanje datoteke kao
omiljene pesme.
Promena režima
ponavljanja.
Uključivanje nasumičnog
režima.
Otvaranje liste za
reprodukciju.
Skrivanje ekrana muzičkog
plejera.
Prelazak na sledeću pesmu.
Kucnite i držite za brzi
prelazak unapred.
Ponovno pokretanje pesme
koja se trenutno
reprodukuje ili preskakanje
na sledeću pesmu. Kucnite i
držite za brzi prelazak
unazad.
Pauziranje i nastavljanje
reprodukcije.
62
Mediji
Da biste slušali pesme pri jednakim nivoima jačine zvuka, kucnite na
Napredno → Pametna jačina zvuka.
→ Podešavanja →
Pametna jačina zvuka možda nije aktiviran za neke datoteke.
Kada se aktivira funkcija Pametna jačina zvuka, jačina zvuka može biti veća od nivoa
jačine zvuka uređaja. Budite pažljivi kako biste izbegli dugotrajno izlaganje zvukovima
velike jačine i sprečili oštećenje sluha.
→
Da biste postavili personalizovani zvuk pri slušanju pesama pomoću slušalica, kucnite na
Podešavanja → Napredno → Adapt Sound → Uključeno. Kada pojačate zvuk do nivoa 14 ili
višeg nivoa, opcija za prilagođavanje zvuka se ne primenjuje na reprodukciju muzike. Ako utišate
zvuk do nivoa 13 ili nižeg nivoa, opcija se ponovo primenjuje.
Podešavanje pesme kao tona alarma
Da biste pesmu koja se trenutno reprodukuje koristili kao ton alarma, kucnite na
kao ton alarma i izaberite neku opciju.
→ Postavi
Kreiranje lista za reprodukciju
Napravite sopstveni izbor pesama.
Kucnite na , unesite naslov i kucnite na OK. Izaberite pesme koje ćete dodati, a zatim kucnite
na Gotovo.
Da biste na listu za reprodukciju dodali pesmu koja se trenutno reprodukuje, kucnite na
Dodaj u listu za reprodukciju.
Reprodukcija muzike prema raspoloženju
Reprodukujte muziku grupisano prema raspoloženju. Uređaj automatski kreira listu za
reprodukciju. Kada se doda nova pesma, kucnite na Muzički kvadrat → .
Kucnite na Muzički kvadrat i izaberite ćeliju sa raspoloženjem. Ili izaberite više ćelija
prevlačenjem prsta.
63
→
Mediji
Kamera
Koristite ovu aplikaciju za snimanje fotografija ili video zapisa.
Koristite aplikaciju Galerija za prikaz fotografija i video zapisa snimljenih kamerom uređaja.
(str. 71)
Na ekranu aplikacija kucnite na Kamera.
• Kamera se automatski isključuje kada se ne koristi.
• Proverite da li je objektiv čist. U suprotnom, uređaj možda neće raditi ispravno u
nekim režimima za koje se zahtevaju visoke rezolucije.
Etiketa kamere
• Ne snimajte fotografije ili video zapise drugih osoba bez njihove dozvole.
• Ne snimajte fotografije ili video zapise gde je to zabranjeno zakonom.
• Ne snimajte fotografije ili video zapise na mestima na kojima možete narušiti privatnost
drugih osoba.
Snimanje fotografija
Snimanje fotografije
Kucnite sliku na ekranu za pregled na mestu na koje kamera treba da se fokusira. Kada je subjekt
u fokusu, okvir fokusa postaje zelen. Kucnite na
da biste snimili fotografiju.
Prikaz više opcija.
Prebacivanje u režim
dvostruka kamera.
Prebacivanje između
prednje i zadnje kamere.
Prikaz trenutnog režima.
Početak snimanja video
zapisa.
Promena režima
fotografisanja.
Otvaranje aplikacije Galerija
za prikaz fotografija i video
zapisa.
Izbor između različitih
dostupnih efekata.
64
Mediji
Način snimanja
Na raspolaganju je nekoliko efekata fotografije.
Kucnite na Režim, a zatim vršite pomeranje nagore ili nadole po ekranu na desnoj strani ekrana.
• Automatski: Koristite ovu opciju da biste kameri dozvolili da proceni okruženje i odredi
idealan režim za fotografiju.
• Lepo lice: Snimanje fotografije sa osvetljenim licima za nežnije slike.
• Najbolja fotografija: Snimanje niza fotografija, a zatim čuvanje najbolje.
• Najbolje lice: Koristite ovu funkciju za snimanje više grupnih fotografija u isto vreme, i
njihovo kombinovanje radi kreiranja najbolje moguće slike.
Kucnite na
da biste snimili više fotografija. Da biste dobili najbolju fotografiju, čvrsto
držite kameru i ostanite mirni prilikom snimanja fotografija. Kada se otvori Galerija, kucnite
na žuti okvir na svakom licu i izaberite najbolju pojedinačnu pozu za subjekta. Nakon izbora
poze za svaku osobu, kucnite na Sačuvaj da biste slike ugradili u jednu fotografiju, a zatim je
sačuvajte.
• Zvuk i snimak: Koristite ovu opciju za snimanje fotografije sa zvukom.
Kucnite na
da biste snimili fotografiju. Uređaj snima nekoliko sekundi zvuka pre nego
što snimi fotografiju.
Pri snimanju fotografija u ovom režimu, zvuk se snima unutrašnjim mikrofonom.
• Drama: Koristite ovu funkciju za snimanje niza fotografija i njihovo kombinovanje radi
kreiranja slike koja pokazuje trag kretanja.
Da biste dobili najbolji snimak, pratite sledeće savete. Uređaj možda neće pravilno snimati
fotografije u drugim uslovima snimanja.
– – Čvrsto držite kameru i ostanite mirni prilikom snimanja fotografija.
– – Snimite fotografije subjekta koji se kreće u jednom smeru.
– – Snimite fotografije sa pozadinama na kojima se ne kreću subjekti.
– – Izbegavajte snimanje fotografija subjekta i pozadine sa sličnim bojama.
– – Izbegavajte da snimate fotografije subjekta koji je preblizu ili predaleko da bi stao u vizir,
ili koji je predugačak, kao što je autobus ili voz.
65
Mediji
• Jarke boje (HDR): Koristite da biste snimili fotografiju s poboljšanim odnosom kontrasta.
• Brisač: Koristite ovu funkciju za brisanje kretanja subjekata koji se kreću u pozadini.
Kucnite
da biste snimili niz fotografija. Uređaj briše tragove kretanja pokretnog
subjekta. Da biste vratili originalnu fotografiju, kucnite na Prikaži pok. objekte, a zatim
kucnite na označenu oblast.
Da biste dobili najbolji snimak, pratite sledeće savete.
– – Čvrsto držite kameru i ostanite mirni prilikom snimanja fotografija.
– – Izbegavajte snimanje fotografija subjekta i pozadine sa sličnim bojama.
– – Pri snimanju fotografija subjekta koji se neznatno kreće ili se značajno kreće, kamera
možda neće prepoznati sve pokrete.
– – Ako se u pozadini nalazi više subjekata koji se kreću, fotoaparat možda neće prepoznati
sve pokrete.
• Panorama: Snimanje fotografije sastavljene od mnogo spojenih fotografija.
Da biste dobili najbolji snimak, pratite sledeće savete.
– – Pomerajte fotoaparat polako u jednom smeru.
– – Držite vizir fotoaparata u okviru vodećeg okvira.
– – Izbegavajte da snimate fotografije subjekata koji se nalaze ispred neprepoznatljivih
pozadina, kao što je prazno nebo ili jednobojni zid.
• Sportovi: Koristite ovo podešavanje za subjekte koji se brzo kreću.
• Noć: Koristite ovu postavku za slike napravljene u mračnijim uslovima.
Panoramske fotografije
Panoramska fotografija je široka slika pejzaža koja se sastoji od više snimaka.
Kucnite na Režim → Panorama.
Kucnite na
i pomerite kameru u jednom smeru. Kada se plavi okvir poravna sa vizirom,
kamera automatski pravi drugi snimak u panoramskoj sekvenci. Da biste zaustavili fotografisanje,
kucnite na
.
Ako vizir nije dobro usmeren, uređaj prekida snimanje.
66
Mediji
Primenjivanje efekata filtera
Koristite efekte filtera za snimanje jedinstvenih fotografija ili video zapisa.
Kucnite na
i i zaberite efekat filtera. Dostupne opcije variraju od režima do režima.
Snimanje video zapisa
Snimanje video zapisa
Kucnite na da biste snimili video zapis. Da biste pauzirali snimanje kucnite na
zaustavili snimanje kucnite na .
. Da biste
Pritisnite dugme blende da biste fotografisali dok snimate video zapis.
Tokom snimanja koristite sledeće akcije:
• Da biste promenili fokus, kucnite na mesto gde želite da postavite fokus. Da biste fokusirali u
centar ekrana kucnite na .
• Da biste napravili sliku iz video zapisa tokom snimanja, kucnite na
.
Režim snimanja
Kucnite na
→
da biste promenili režim snimanja.
• Normalno: Koristite ovaj režim za normalan kvalitet.
• Granična veličina za e-poruke: Koristite ovaj režim za slabiji kvalitet za slanje putem
e-poruka.
• Brzo kretanje: Koristite ovaj režim za snimanje video zapisa subjekata u pokretu. Uređaj će
reprodukovati video zapis ubrzano.
67
Mediji
Uvećanje i umanjenje prikaza
Koristite jedan od sledećih metoda:
• Koristite taster za jačinu zvuka da biste uvećali ili umanjili.
• Raširite dva prsta na ekranu za uvećanje i približite ih za umanjenje prikaza.
Efekat uvećanja/umanjenja prikaza je dostupan kada koristite funkciju zumiranja tokom
snimanja video zapisa.
Režim Dvostruka kamera
Kada snimate fotografiju pejzaža pomoću kamere sa zadnje strane, slika ili video zapis snimljen
kamerom sa prednje strane se pojavljuje u dodatnom prozoru, ili obrnuto. Koristite ovu funkciju
za istovremeno fotografisanje prelepih pejzaža i autoportreta.
Kucnite na
za prebacivanje u režim dvostruka kamera. Kucnite na
ili za snimanje video zapisa.
za snimanje fotografije
Kucnite da biste promenili
veličinu ili premestili
lokaciju.
Izbor između različitih
dostupnih stilova.
68
Mediji
• Možete snimiti video zapise u režimu dvostruke kamere do maksimalno 5 minuta u
Full HD formatu i do 10 minuta u HD formatu.
• Dok snimate video zapise u ovom režimu, zvuk se snima unutrašnjim mikrofonom.
Deljeni snimak
Dodirnite stavku
→
, a zatim izaberite neku od sledećih opcija:
• Podeli snimak: Slanje fotografije direktno na drugi uređaj putem funkcije Wi-Fi Direct.
• Deljenje fotografija drugara: Postavite uređaj da prepoznaje lice osobe koju ste označili na
fotografiji i šalje je toj osobi.
• ChatON deljenje foto.: Pošaljite fotografiju na drugi uređaj putem usluge ChatON.
• Daljinski vizir: Podesite uređaj da biste daljinski upravljali kamerom.
Daljinsko upravljanje kamerom
Podesite uređaj kao vizir da biste daljinski upravljali kamerom.
→
Kucnite na
Direct. Kucnite na
→ Daljinski vizir, a zatim povežite uređaj i kameru pomoću funkcije Wi-Fi
da biste daljinski snimili fotografiju koristeći uređaj kao vizir.
Konfigurisanje podešavanja za kameru
→ da biste konfigurisali podešavanja za kameru. Nisu sve opcije navedene u
Kucnite na
nastavku dostupne i u režimu fotoaparata i u režimu video kamere. Dostupne opcije se razlikuju
zavisno od izabranog režima.
• Veličina fotografije / Veličina video zapisa: Izbor rezolucije. Koristite veću rezoluciju za bolji
kvalitet. Međutim, tako se koristi više memorije.
• Rafalni snimak: Snimite niz fotografija objekata u pokretu.
• Kucni za sn. slika: Kucnite na sliku na ekranu pregleda da biste snimili fotografije.
• Detekcija lica: Podešavanje uređaja za prepoznavanje lica ljudi i pomoć pri kreiranju njihovih
fotografija.
69
Mediji
• Merenje: Izbor metoda merenja. Ovim se određuje metod izračunavanja vrednosti
osvetljenja. Središnje procenjeno meri pozadinsko osvetljenje u središtu scene. Tačkasto
meri vrednost osvetljenja na određenom mestu. Matrično daje srednju vrednost cele scene.
• ISO: Izbor ISO vrednosti. Kontroliše osetljivost kamere na osvetljenje. Meri se u ekvivalentima
film-kamera. Niske vrednosti su za nepokretne ili dobro osvetljene objekte. Više vrednosti su
za pokretne ili loše osvetljene objekte.
• Stabilizacija video snimka: Aktiviranje ili deaktiviranje kompenzacije drmanja.
Kompenzacija drmanja pomaže kod fokusiranja kada se kamera kreće.
• Automatska detekcija noću: Postavite uređaj da automatski prepoznaje tamnije uslove i
prilagođava osvetljenost fotografije bez blica.
• Sačuvaj kao: Postavite uređaj da briše originalnu fotografiju pri snimanju fotografija u
režimu pune nijanse.
• Oznaka lokacije: Postavljanje oznake GPS lokacije na fotografiju. Aktivirajte ovu funkciju
kada snimate fotografije za kreiranje albuma u opciji Album priče.
• Radi boljeg GPS signala, izbegavajte snimanje na mestima gde signal može biti
ometen, kao što su zgrade ili prizemne oblasti ili u slabim vremenskim uslovima.
• Vaša lokacija se može pojaviti na fotografijama kada ih otpremite na internet. Da biste
to izbegli, deaktivirajte podešavanje za GPS označavanje.
• Pregled: Kratak prikaz snimljenih fotografija.
• Tas. za jač. zv.: Podesite uređaj da koristi taster za jačinu zvuka za kontrolisanje funkcija
blende i zumiranja.
• Tajmer: Koristite za odložene snimke.
• Balans bele boje: Izbor odgovarajućeg balansa bele boje, tako da slike imaju prirodan opseg
boja. Podešavanja su dizajnirana za specijalne slučajeve osvetljavanja. Ova podešavanja su
slična toplotnom opsegu sa ekspoziciju balansa bele boje na profesionalnim kamerama.
• Nivo ekspozicije: Promena vrednosti ekspozicije. Određuje količinu svetla koju dobija senzor
kamere. Za situacije sa slabim osvetljenjem koristite veću ekspoziciju.
• Smernice: Prikaz vođica vizira radi lakšeg stvaranja kompozicije prilikom izbora subjekata.
70
Mediji
• Blic: Aktiviranje ili deaktiviranje blica.
• Regulacija glasa: Podešavanje kamere za snimanje fotografija putem govornih naredbi.
• Kontekstualni naziv fajla: Podešavanje kamere za prikaz kontekstualnih oznaka. Aktivirajte
ovu opciju da biste koristili aplikaciju Tag Buddy u Galerija i Album priče.
• Sačuvaj kao obrnuto: Okretanje slike radi kreiranja slike u ogledalu originalne scene.
• Čuvanje: Izbor memorijske lokacije za skladištenje.
• Resetuj: Promena podešavanja za kameru.
Prečice
Reorganizujte prečice za lakši pristup različitim opcijama kamere.
Kucnite na
→ Izmeni brza podešavanja.
Kucnite na opciju i zadržite je, a zatim je prevucite u slot u vrhu ekrana. Druge ikone se mogu
pomerati unutar liste ako na njih kucnete i prevučete ih.
Galerija
Koristite ovu aplikaciju za prikaz slika i video zapisa.
Na ekranu aplikacija kucnite na Galerija.
• Neki formati datoteka nisu podržani u zavisnosti od softvera instaliranog na uređaju.
• Neke datoteke se možda neće pravilno reprodukovati u zavisnosti od načina
kodiranja.
Pregled slika
Pokretanjem aplikacije Galerija prikazuju se dostupni folderi. Kada druga aplikacija, kao što
je E-pošta, sačuva sliku, fascikla Download se automatski kreira kako bi prihvatila sliku. Na isti
način, snimanjem slike ekrana automatski se kreira folder Screenshots. Izaberite folder da biste
ga otvorili.
U folderu se slike prikazuju prema datumu kreiranja. Izaberite sliku da biste je videli preko celog
ekrana.
Listajte ulevo ili udesno da biste videli sledeću ili prethodnu sliku.
71
Mediji
Uvećanje i umanjenje prikaza
Koristite jedan od sledećih metoda za uvećanje slike:
• Dva puta kucnite bilo gde da biste uvećali prikaz.
• Raširite dva prsta na bilo kom mestu da biste uvećali prikaz. Približite prste da biste umanjili
prikaz ili kucnite dva puta za povratak.
Pregled slika pomoću funkcije pokreta
Koristite funkciju pokreta da biste izvršili funkciju putem određenog pokreta.
Na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja → Komande → Pokreti, prevucite prekidač
Pokreti udesno, a zatim uključite prekidač za svaku funkciju.
Da biste prestali sa korišćenjem funkcije pokreta, prevucite prekidač Pokreti ulevo.
Reprodukovanje video zapisa
Video datoteke imaju ikonu
na pregledu. Izaberite video zapis koji ćete gledati i kucnite na
.
Isecanje segmenata video zapisa
Izaberite video zapis, a zatim kucnite na . Pomerite početnu zagradu na željeno mesto početka,
pomerite zadnju zagradu na željeno mesto završetka, a zatim sačuvajte video.
Uređivanje slika
Pri pregledu slika kucnite na
i koristite sledeće funkcije:
• Omiljeni: Dodavanje na listu omiljenih stavki.
• Slajd-šou: Pokretanje slajd-šoua sa slikama u trenutnom folderu.
• Okvir fotografije: Koristite ovo da biste slici dodali okvir i belešku. Izmenjena slika se čuva u
fascikli Photo frame.
• Beleška uz fotografiju: Koristite ovu opciju da biste napisali belešku na poleđini slike.
Kucnite na da biste izmenili belešku.
• Kopiraj u privremenu memoriju: Kopiraj u privremenu memoriju.
72
Mediji
• Štampaj: Odštampajte sliku preko USB ili Wi-Fi veze. Neki štampači možda neće biti
kompatibilni sa vašim uređajem.
• Preimenuj: Preimenovanje datoteke.
• Deljenje fotografija drugara: Slanje slike osobi čije je lice označeno na slici.
• Rotiraj ulevo: Rotiranje u smeru suprotno od kretanja kazaljki sata.
• Rotiraj udesno: Rotiranje u smeru kretanja kazaljki sata.
• Opseci: Promena veličine plavog okvira za opsecanje i čuvanje slike.
• Postavi kao: Postavite sliku kao poster ili sliku kontakta.
• Detalji: Pregled detalja slike.
• Podešavanja: Promenite postavke galerije.
Izmena slika
Pri pregledu slika kucnite na
i koristite sledeće funkcije:
• Rotiraj: Rotiranje slike.
• Opseci: Isecanje slike.
• Boja: Podešavanje zasićenja ili osvetljenja slike.
• Efekat: Primena efekata na sliku.
• Nalepnica: Lepljenje nalepnica.
• Crtež: Crtanje na slici.
• Okvir: Primena okvira na sliku.
Omiljene slike
Dok gledate sliku kucnite na
→ Omiljeni da biste sliku dodali na listu favorita.
Brisanje slika
Koristite jedan od sledećih metoda:
• Unutar foldera kucnite na
kucnite na .
→ Izaberi stavku, izaberite slike stavljanjem oznaka, a zatim
• Prilikom pregleda slike kucnite na
.
73
Mediji
Deljenje slika
Koristite jedan od sledećih metoda:
• Unutar foldera kucnite na
→ Izaberi stavku, izaberite slike stavljanjem oznaka, a zatim
kucnite na da biste ih poslali drugima ili delili putem usluga društvenih mreža.
• Prilikom pregleda slike kucnite na
društvenih mreža.
da biste je poslali drugima ili je podelite putem usluga
Postavljanje tapeta
Prilikom pregleda slike kucnite na
dodelili kontaktu.
→ Postavi kao da biste sliku postavili kao tapet ili je
Označavanje lica
→ Podešavanja → Oznake, a zatim označite stavku Oznaka lica. Oko
Dodirnite stavku
prepoznatog lica se pojavljuje žuti okvir. Dodirnite lice, kucnite na Dodaj ime, a zatim izaberite ili
dodajte kontakta.
Kada se oznaka lica pojavi na slici, kucnite na oznaku i koristite dostupne opcije, kao što je slanje
e-poruka.
Prepoznavanje lica može biti neuspešno u zavisnosti od ugla lica, veličine lica, boje kože,
izraza lica, uslova osvetljenja ili pribora koji subjekt nosi.
Korišćenje aplikacije Oznaka drugar
→ Podešavanja → Oznake → Oznaka drugar, a zatim prevucite prekidač za
Kucnite na
Oznaka drugar nadesno da biste prilikom otvaranja slike prikazali kontekstualnu oznaku (vreme,
lokacija, datum i ime osobe).
74
Mediji
Album priče
Koristite ovu aplikaciju za kreiranje sopstvenog digitalnog albuma da biste čuvali svoje priče uz
uredno i automatsko organizovanje slika.
Na ekranu aplikacija kucnite na Album priče.
Da biste pokrenuli Album priče, morate preuzeti i instalirati aplikaciju. Dodirnite Instaliraj, a
zatim pratite uputstvo na ekranu.
Video
Koristite ovu aplikaciju za reprodukciju datoteka video zapisa.
Na ekranu aplikacija kucnite na Video.
• Neki formati datoteka nisu podržani u zavisnosti od softvera instaliranog na uređaju.
• Neke datoteke se možda neće pravilno reprodukovati u zavisnosti od načina
kodiranja.
Reprodukovanje video zapisa
Izaberite video koji ćete reprodukovati.
Skeniranje DLNA uređaja.
Podešavanje jačine zvuka.
Kretanje unapred ili unazad
prevlačenjam trake.
Prelazak na sledeći video
zapis. Kucnite i držite za
brzi prelazak unapred.
Prebacivanje na režim
plutajućeg ekrana.
Promena razmere ekrana.
Ponovno pokretanje video
zapisa koji se trenutno
reprodukuje ili preskakanje
na prethodni video zapis.
Kucnite i držite za brzi
prelazak unazad.
Pauziranje i nastavljanje
reprodukcije.
75
Mediji
Brisanje video zapisa
Kucnite na
→ Obriši, izaberite video zapise stavljanjem oznake, a zatim kucnite na Obriši.
Deljenje video zapisa
→ Podeli putem, izaberite video označavanjem, kucnite na Kraj, a zatim izaberite
Kucnite na
metod deljenja.
Korišćenje iskačućeg video plejera
Koristite ovu funkciju za korišćenje drugih aplikacija bez zatvaranja video plejera. Prilikom
gledanja video zapisa, kucnite na
da biste koristili iskačući plejer.
Raširite dva prsta na ekranu za uvećanje plejera ili ih približite za umanjenje plejera. Za
pomeranje plejera, prevucite plejer na drugu lokaciju.
Kupovina video zapisa
Pomerite ekran nalevo ili nadesno, a zatim izaberite video.
Video editor
Koristite ovu aplikaciju za uređivanje video zapisa i primenjivanje različitih efekata.
Na ekranu aplikacija kucnite na Vid.editor.
Da biste pokrenuli Vid.editor, morate preuzeti i instalirati aplikaciju. Kucnite na Instalir., a zatim
pratite uputstva na ekranu.
• Neke datoteke video zapisa koje se nalaze u Galerija možda neće moći da budu
prikazane u zavisnosti od rezolucije video zapisa i kodeka.
• Neke datoteke se možda neće pravilno reprodukovati u zavisnosti od načina
kodiranja.
76
Mediji
YouTube
Koristite ovu aplikaciju da biste gledali video zapise sa YouTube Web lokacije.
Na ekranu aplikacija kucnite na YouTube.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
Gledanje video zapisa
Kucnite na , a zatim unesite ključnu reč. Izaberite jedan od vraćenih rezultata pretrage da biste
gledali video zapis.
Dodirnite stavku
da biste prikazali ceo ekran.
Dodavanje video zapisa na
listu za reprodukciju.
Traženje video zapisa.
Slanje URL adrese drugima.
Pauziranje ili nastavljanje
reprodukcije.
Promena kvaliteta prikaza.
Izađite iz režima celog
ekrana.
Kretanje unapred ili unazad
prevlačenjam trake.
Deljenje video zapisa
Izaberite video zapis za gledanje, kucnite na
, a zatim izaberite metod deljenja.
Slanje video zapisa
Izaberite vaš nalog, kucnite na
kucnite na ОТПРЕМИ.
, izaberite video zapis, unesite informacije za video, a zatim
77
Mediji
Moj časopis
Koristite aplikacije da biste kreirali sopstveni društveni magazin.
Na početnom ekranu pređite prstom sa dna ekrana.
Kada pokrećete „Moj magazin“ po prvi put, kucnite na Naredno, pročitajte odredbe i
uslove i pristanite na njih, a zatim kucnite na Start.
Da biste podesili svoj časopis, dodirnite , a zatim izaberite kategorije. Kucnite na , izaberite
nove teme, a zatim kucnite na .
Prevucite nalevo ili nadesno da biste promenili kategoriju, prevucite nagore ili nadole da biste
okretali stranice časopisa, a zatim izaberite članak koji želite da pročitate.
Prilikom pregledanja stranice kucnite na
• da biste koristili sledeću aplikaciju:
: Pokretanje aplikacije S Note.
• : Pokretanje aplikacije S Planner.
• : Slanje e-pošte.
• : Pokrenite Google pretragu.
• : Otvorite web pregledač.
• : Otvorite ekran „Aplikacije“.
Dok čitate članak, koristite sledeće ikone:
• : Vraćanje na prethodnu stranu.
• : Deljenje članka sa drugima.
• : Podesi članak kao obeležen oznakom „Sviđa mi se“ u usluzi Facebook.
• : Pregled komentara drugih ljudi o članku.
• : Podesi članak kao obeležen oznakom „Sviđa mi se“ u usluzi Flipboard.
• : Dodajte članak u svoj Flipboard časopis.
78
Mediji
Flipboard
Koristite ovu aplikaciju za pristupanje personalizovanim časopisima.
Na ekranu aplikacija kucnite na Flipboard.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
Da biste pokrenuli aplikaciju Flipboard, lako udarite levo na stranicu dobrodošlice, izaberite nove
teme, a zatim kucnite na Build Your Flipboard.
Izaberite priču sa naslovne strane ili temu, lako udarite Flipboard stranice, a zatim izaberite članak
koji želite da pročitate.
Dok čitate članak, koristite sledeće ikone:
• : Vraćanje na prethodnu stranu.
• : Deljenje članka sa drugima.
• : Podesi članak kao obeležen oznakom „Sviđa mi se“ u usluzi Flipboard.
• : Dodajte članak u svoj Flipboard časopis.
SketchBook for Galaxy
Koristite ovu aplikaciju da biste kreirali brzi koncept ili napravili nacrt ideje za neki projekat.
Na ekranu „Aplikacije“ kucnite na SketchBook for Galaxy.
Koristite umetničke alatke da biste crtali i slikali digitalnu umetnost. Slika se čuva u Galerija.
Da biste pokrenuli SketchBook for Galaxy, morate preuzeti i instalirati aplikaciju. Kucnite na
Install, a zatim pratite uputstva na ekranu.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
79
Mediji
Businessweek+
Koristite ovu aplikaciju da biste dobili najnovije vesti o finansijama, poslovanju i još mnogo toga.
Na ekranu aplikacija kucnite na Businessweek+.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
NYTimes
Koristite ovu aplikaciju da biste pregledali i kretali se kroz neke članke i još mnogo toga.
Na ekranu aplikacija kucnite na NYTimes.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
Da biste pronašli članke, kucnite na
, a zatim unesite ključnu reč u polje za pretragu.
80
Aplikacije i prodavnice medija
Play продавница
Koristite ovu aplikaciju za kupovinu i preuzimanje aplikacija i igrica koje se mogu koristiti na
uređaju.
Na ekranu aplikacija kucnite na Play прод.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
Instaliranje aplikacija
Pretražite aplikacija prema kategoriji ili kucnite na
za pretraživanje po ključnoj reči.
Izaberite aplikaciju da biste pogledali informacije. Da biste je preuzeli kucnite na ИНСТАЛИРАЈ.
Ako za aplikaciju postoji naknada, kucnite na cenu, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste
završili proces kupovine.
• Kada je nova verzija dostupna za bilo koju instaliranu aplikaciju, u vrhu ekrana se
pojavljuje ikona za ažuriranje koja vas upozorava na novu verziju. Otvorite panel sa
obaveštenjima i kucnite na ikonu da biste ažurirali aplikaciju.
• Da biste instalirali aplikacije koje ste preuzeli iz drugih izvora, na ekranu aplikacija
kucnite na Podešavanja → Opšte → Bezbednost → Nepoznati izvori.
Deinstaliranje aplikacija
Deinstalirajte aplikacije kupljene na usluzi Play прод.
Kucnite na , izaberite aplikaciju za brisanje na listi instaliranih aplikacija, a zatim kucnite na
ДЕИНСТАЛИРАЈ.
81
Aplikacije i prodavnice medija
Samsung Hub
Koristite ovu aplikaciju za kupovinu digitalnog medijskog sadržaja, uživanje u njemu i upravljanje
njime. Samsung Hub takođe promoviše i preporučuje sadržaj koji će vam se možda svideti.
Na ekranu aplikacija kucnite na Samsung Hub.
Dostupne vrste sadržaja mogu se razlikovati u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluga.
Kupovina multimedijalnog sadržaja
Izaberite kategoriju usluge, izaberite sadržaj medija, a zatim završite proces kupovine.
Upravljanje sadržajima na uređaju
Izaberite kategoriju usluge, pomerite levo, a zatim upravljajte sadržajem na uređaju.
Samsung Apps
Koristite ovu aplikaciju da biste kupili i preuzeli određene Samsung aplikacije. Za više informacija
posetite www.samsungapps.com.
Na ekranu aplikacija kucnite na Samsung Apps.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
Instaliranje aplikacija
Pretražite aplikacije po kategoriji. Kucnite na KATEGORIJE da biste izabrali kategoriju.
Da biste tražili aplikaciju, kucnite na
pretragu.
u vrhu ekrana, a zatim unesite ključnu reč u polje za
Izaberite aplikaciju da biste pogledali informacije. Da biste je preuzeli kucnite na Besplatno. Ako
za aplikaciju postoji naknada, kucnite na cenu, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste završili
proces kupovine.
82
Aplikacije i prodavnice medija
Play књиге
Koristite ovu aplikaciju za čitanje i preuzimanje datoteka knjiga.
Na ekranu aplikacija kucnite na Play књиге.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
Play Movies
Koristite ovu aplikaciju za gledanje, preuzimanje i iznajmljivanje filmova i TV emisija.
Na ekranu aplikacija kucnite na Play Movies.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
Google Play музика
Koristite ovu aplikaciju za slušanje muzike sa uređaja ili strimovanje muzike sa Google cloud
usluge.
Na ekranu aplikacija kucnite na Google Play музика.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
Play игре
Koristite ovu aplikaciju da biste preuzimali i igrali igre.
Na ekranu aplikacija kucnite na Play игре.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
83
Uslužni programi
S Note
Koristite ovu aplikaciju za kreiranje beleške pomoću multimedijalnih datoteka ili glasovnih
zapisa.
Na ekranu aplikacija kucnite na S Note.
Kreiranje beleški
Kada pokrenete S belešku prvi put, kucnite na Početak da biste postavili podrazumevane
naslovne strane i predložak. Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili konfigurisanje.
Sastavljanje beleški
Kreirajte beleške sa obogaćenim sadržajem crtanjem skica pomoću prsta ili S olovke, ili
dodavanjem multimedijalnih datoteka ili govornih beleški.
Kucnite na
tastature.
da biste pisali ili crtali po ekranu, ili kucnite na
da biste uneli tekst preko
Poništavanje i vraćanje
prethodne akcije.
Izaberite belešku.
Obrišite belešku.
Unos beleške.
Sačuvajte belešku.
Dodavanje nove stranice
trenutnoj beleški.
Prebacite se na režim S
olovke ili režim prsta.
Unos multimedijske
datoteke.
Promenite opciju stranice.
84
Uslužni programi
Kada koristite predloške koji imaju okvire slike, kucnite i zadržite okvir slike, a zatim kucnite Slike
ili Slikaj da biste dodali sliku.
Da biste izbrisali okvir, kucnite i zadržite okvir, a zatim kucnite na Obriši.
Pri zapisivanju beleške kucnite na
da biste promenili tip olovke, debljinu linije ili boju olovke.
Kada brišete rukom pisanu belešku, kucnite na , a zatim kucnite na
veličinu gumice ili kucnite na Briši sve da biste obrisali belešku.
da biste promenili
Čuvanje trenutnog podešavanja
kao profila olovke.
Promena tipa olovke.
Promena debljine linije.
Promena boje olovke.
Dodajte novu boju na osnovu
birača boje.
Da biste uvećali ili umanjili ekran, raširite dva prsta ili ih približite.
Da biste dodali novu stranicu, kucnite na
Da biste izbrisali stranicu, kucnite na
→ Dodaj stranu.
→ Izbriši str.
Da biste dodali oznaku na stranicu, kucnite na
→ Označi.
Da biste dodali indeks na stranicu, kucnite na
→ Indeks. str.
Da biste promenili predložak stranice, kucnite na
→ Dodaj obrazac.
Da biste promenili pozadinu stranice, kucnite na
→ Pozadina.
Da biste prikazali koordinatnu mrežu na stranici, kucnite na
85
→ Pokaži mrežu.
Uslužni programi
Korišćenje alatke za izbor
Napišite formulu ili nacrtajte oblik, a zatim kucnite na . Nacrtajte liniju oko formule ili oblika da
biste ga izabrali, a zatim kucnite na Transformiši u → Oblik ili Formula da biste ga organizovali.
Umetanje multimedijalnih datoteka
Kucnite na
da biste umetnuli slike, video zapise, govorne beleške i još mnogo toga.
Kreiranje tabele
Kucnite na
Kraj.
→ Lak grafikon → Sto, podesite broj redova i kolona za tabelu, a zatim kucnite na
• Da biste uneli podatke u tabelu, kucnite na ćeliju tabele.
• Da biste dodali ili izbrisali kolone, kucnite na
podataka.
→ Dodaj skup podataka ili Izbriši skup
• Da biste dodali ili izbrisali redove, kucnite na
→ Dodaj stavku ili Izbriši stavku.
Kreiranje grafikona
Da biste kreirali grafikon, kucnite na → Lak grafikon, a zatim izaberite tip grafikona. Zatim
nacrtajte trake, linije ili pregrade na grafikonu.
Da biste kreirali grafikon od podataka u tabeli, kucnite i zadržite tabelu, kucnite na Izmeni
grafikon → , a zatim izaberite grafikon.
86
Uslužni programi
Uređivanje grafikona
Da biste uredili grafikon, kucnite na grafikon ili tabelu → Izmeni grafikon, a zatim koristite
sledeće opcije:
• Kucnite na
na gornjem levom delu ekrana da biste promenili tip grafikona.
• Kucnite na stavku, a zatim kucnite na
prst ili S olovku.
i zapišite vrednosti koje možete ispraviti koristeći
Raspoložive opcije mogu se razlikovati zavisno od tipa grafikona.
Korišćenje nacrta ideje
Kucnite na
slike.
→ Skica ideje, a zatim napišite ključnu reč ili izaberite kategoriju da biste pretražili
Da biste na listu dodali sopstvene nacrte, kucnite na
, a zatim nacrtajte sliku u panelu nacrta.
Prikazivanje stranica sa beleškama
Prilikom prikazivanja stranca kucnite na
da biste koristili sledeće opcije:
• Obriši: Izbrišite stranicu.
• Podeli putem: Pošaljite stranicu drugim osobama.
• Izvezi: Sačuvajte stranicu kao datoteku slike ili PDF datoteku.
• Izmeni strane: Dodajte ili izbrišite stranice.
• Označi: Dodavanje oznake na stranicu.
• Indeks. str.: Dodajte indeks na stranicu.
• Dodaj prečicu na poč. ekr.: Dodajte prečicu na stranicu na početnom ekranu.
• Štampaj: Odštampajte stranicu preko USB ili Wi-Fi veze. Neki štampači možda neće biti
kompatibilni sa vašim uređajem.
• Sačuvaj kao: Sačuvajte stranicu sa drugim imenom.
• Postavi kao: Postavite belešku kao tapet ili je dodelite nekom kontaktu.
87
Uslužni programi
Pregled prikazivanja slika
Prevucite belešku da biste pregledali stranice iznad beleške.
Kucnite na
na naslovnoj stranici beleške da biste pristupili sledećim opcijama:
• Obriši: Izbrišite belešku.
• Podeli putem: Delite belešku sa drugima.
• Izvezi: Izvezite belešku kao datoteku slike ili PDF datoteku.
• Preimenuj: Preimenujte belešku.
• Izmeni omot: Promenite naslovnu stranicu beleške.
• Dodaj u Omiljene: Dodajte belešku na listu omiljenih stavki.
• Zaključaj: Zaključajte belešku tako da drugi ne mogu da je prikažu.
• Dodaj prečicu na poč. ekr.: Dodajte prečicu na belešku na početnom ekranu.
Pretraživanje beleški
Koristite ovu funkciju da biste pretražili belešku unosom kriterijuma za pretragu, kao što su
imena, oznake, tekst ili rukom pisane reči.
Kucnite na
kucnite na polje za pretragu na vrhu ekrana i unesite kriterijum za pretragu.
88
Uslužni programi
S planer
Koristite ovu aplikaciju za upravljanje događajima i zadacima.
Na ekranu aplikacija kucnite na S planer.
Kreiranje događaja ili zadataka
Kucnite na
, a zatim koristite jednu od sledećih metoda:
• Dodaj događaj: Unos događaja sa opcijom podešavanja ponavljanja.
• Dodaj zadatak: Unos zadatka sa opcijom podešavanja prioriteta.
Da biste detaljnije dodali događaj ili zadatak, kucnite na datum da biste ga izabrali i ponovo ga
kucnite.
Unesite naslov i zadajte koji se kalendar koristi ili sa kojim se sinhronizuje. Zatim, kucnite na
Izmeni detalje o događaju ili Izmeni detalje o zadatku da biste dodali detalje, kao što su koliko
se često događaj ponavlja, kada sadrži napredno upozorenje ili gde se on odvija.
Pozovite druge na događaj tako što ćete im poslati e-poruku. Unesite e-adresu u polje Učesnici ili
kucnite na da biste otvorili listu kontakata.
Pridružite mapu koja prikazuje lokaciju događaja. Unesite lokaciju u polje Lokacija, kucnite na
pored polja, a zatim tačno odredite lokaciju kuckanjem i držanjem lokacije na prikazanoj mapi.
89
Uslužni programi
Sinhronizacija sa Google kalendarom
Na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja → Opšte → Nalozi → Google u opciji Moji nalozi,
izaberite Google nalog, a zatim označite Sinhronizuj Kalendar.
Da biste izvršili ručnu sinhronizaciju radi ažuriranja, na ekranu aplikacija kucnite na S planer →
→ Sinhronizacija.
Da biste prikazali sinhronizovane događaje ili zadatke, kucnite na
potvrdite izbor Google naloga.
→ Kalendari, a zatim
Pisanje rukom u prikazu meseca
Na ekranu prikaza meseca, kucnite na da biste aktivirali ovu funkciju. Ovo je dostupno u
mesečnom prikazu u položenom režimu.
Promena tipa kalendara
Izaberite neki od različitih tipova kalendara, što obuhvata godišnji, mesečni, nedeljni i ostale, na
gornjoj strani ekrana.
Pretraga događaja
Kucnite na
, a zatim unesite ključnu reč za pretragu.
Da biste prikazali današnje događaje, kucnite na Danas u vrhu ekrana.
Brisanje događaja
Kucnite na
→ Obriši, izaberite događaje stavljanjem oznake, a zatim kucnite na Obriši.
Deljenje događaja
Izaberite događaj ili zadatak, kucnite na
→ Podeli putem, a zatim izaberite metod deljenja.
90
Uslužni programi
POLARIS Office 5
Koristite ovu aplikaciju za uređivanje dokumenata u različitim formatima, uključujući unakrsne
tabele i prezentacije.
Na ekranu aplikacija kucnite na POLARIS Office 5.
Neke funkcije možda neće biti dostupne, u zavisnosti od tipa datoteke.
Kreirajte dokument.
Prikaži nedavne
dokumente.
Delite dokumenta sa
drugima.
Pregledajte fascikle.
Pretražujte po formatima
dokumenata.
Prikažite omiljene
dokumente.
Kreiranje dokumenata
Kucnite na
, a zatim izaberite tip dokumenta.
Koristite traku sa alatkama za uređivanje na vrhu ekrana da biste uredili dokument.
Da biste završili, kucnite na ikonu dokumenta u gornjem levom uglu ekrana, kucnite na Sačuvaj,
unesite ime datoteke, izaberite fasciklu u kojoj ćete je sačuvati, a zatim kucnite na Sačuvaj.
Da biste sačuvali dokument kao PDF datoteku, kucnite na ikonu dokumenta u gornjem levom
uglu ekrana, kucnite na Izvoz PDF-a, unesite ime datoteke, a zatim kucnite na Izvoz.
Dok uređujete dokumenta, kucnite na
, a zatim koristite jednu od sledećih funkcija:
• Prebacite na Režim prikaza: Pregled dokumenta.
• Zabeleška (slajd): Uređivanje beležaka na slajdovima.
• Nađi / Zameni: Potražite ili zamenite tekst.
• Izgled stranice: Promenite raspored stranica.
91
Uslužni programi
• Konverzija ekrana: Postavljanje animacije ili prelaznih efekata na slajdovima.
• Postavke: Promena postavki režima prikaza.
• Čitaj sve: Pročitajte dokument putem funkcije čitanja teksta.
• Filter: Prikažite ćelije filtrirane po određenom kriterijumu.
• Sortiraj: Sortirajte ćelije po određenom kriterijumu.
• Zaštiti list: Zaključajte list tako da drugi ne mogu da ga uređuju.
• Zamrzni: Zadržite izabrani red na mestu.
• Ponovo preračunaj: Ponovo izračunajte funkcije na listu.
• Snimanje ekrana: Snimanje izabrane oblasti.
• Pregled informacija: Prikaz detalja o dokumentu.
• Pomoć: Pristupite pomoćnim informacijama za korišćenje aplikacije POLARIS Office.
Čitanje dokumenata
Dodirnite datoteku na ekranu sa nedavnim dokumentima. Kucnite na Pregledač datoteka, Tip
obrasca, Omiljene lokacije ili Gledajte Zajedno, a zatim izaberite datoteku koju ćete otvoriti.
Da biste crtali na dokumentu, kucnite na
.
Da biste pronašli tekst u dokumentu, kucnite na
Kucnite na
.
, a zatim koristite jednu od sledećih funkcija:
• Prebacite na Režim uređivanja: Otvaranje trake sa alatkama za uređivanje.
• Obeleživač: Otvaranje panela sa obeleživačima. Izbor oznake za prelaz na tačku obeleživača.
• Postavke: Promena postavki režima prikaza.
• Kontinuirani pregled: Neprekidno prikazujte slajdove.
• Zabeleška (slajd): Uređivanje beležaka na slajdovima.
• Zamrzni: Zadržite izabrani red na mestu.
• Snimanje ekrana: Snimanje izabrane oblasti.
• Pregled informacija: Prikaz detalja o dokumentu.
• Pomoć: Pristupite pomoćnim informacijama za korišćenje aplikacije POLARIS Office.
92
Uslužni programi
Deljenje dokumenata
Delite dokumenta sa mnogim uređajima koji su povezani na istu Wi-Fi mrežu. Dok delite
dokumente, možete da napišete belešku ili da crtate na ekranu.
Da biste kreirali grupu za deljenje, kucnite na Gledajte Zajedno → . Izaberite dokument koji
želite da delite, unesite ime i lozinku za grupu za deljenje, a zatim kucnite na OK.
Da biste se pridružili grupi za deljenje, pronađite grupu za deljenje i pridružite joj se pomoću
lozinke.
Dropbox
Koristite ovu aplikaciju da biste sačuvali i delili datoteke sa drugima putem Dropbox cloud
skladišta. Kada sačuvate datoteke u Dropbox folder, vaš uređaj se automatski sinhronizuje sa Web
serverom i drugim računarima koji imaju instaliran Dropbox.
Na ekranu aplikacija kucnite na Dropbox.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
Kada pokrećete Dropbox po prvi put, kucnite na Start da biste je instalirali. Sledite uputstva na
ekranu da biste dovršili konfigurisanje.
Kada se Dropbox aktivira, fotografije i video zapisi snimljeni kamerom uređaja se automatski šalju
na Dropbox. Da biste prikazali poslate fotografije ili video zapise, kucnite na . Da biste delili ili
brisali datoteke ili kreirali albume, kucnite na a zatim izaberite datoteke.
→ Upload here → Photos or videos
Da biste poslali datoteke na Dropbox, kucnite na →
ili Other files. Da biste otvorili datoteke u aplikaciji Dropbox, izaberite datoteku.
Prilikom pregledanja slika ili video zapisa, kucnite na da biste ih dodali na listu omiljenih. Da
biste otvorili datoteke iz liste omiljenih, kucnite na .
93
Uslužni programi
Cloud
Koristite ovu funkciju za sinhronizaciju datoteka ili rezervno kopiranje podešavanja i podataka
aplikacija pomoću vašeg Samsung naloga ili Dropbox.
Na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja → Opšte → Cloud.
Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
Sinhronizacija sa Samsung nalogom
Kucnite na vaš Samsung nalog ili opciju Podešavanja sinhronizacije da biste sinhronizovali
datoteke.
Kreiranje rezervne kopije ili obnavljanje podataka
Kucnite na Bekap da biste kreirali rezervnu kopiju ili kucnuli na Vrati da biste obnovili podatke
pomoću vašeg Samsung naloga.
Sinhronizacija sa Dropbox
Kucnite na Poveži Dropbox nalog, a zatim unesite Dropbox nalog. Sledite uputstva na ekranu da
biste dovršili konfigurisanje.
Kada se prijavite kucnite na Allow uređaj automatski sinhronizuje datoteke sa Dropbox uvek
kada vršite promene.
94
Uslužni programi
Alarm
Koristite ovu aplikaciju da biste podesili pozive za buđenje i alarme za važne događaje.
Na ekranu aplikacija kucnite na Alarm.
Uključivanje ili isključivanje
alarma.
Datum i vreme
Podešavanje alarma
Kucnite na , postavite vreme za aktivaciju alarma, izaberite dane za ponavljanje alarma, a zatim
kucnite na Sačuvaj. Alarm možete podesiti pisanjem brojeva pomoću S olovke.
• Alarm lokacije: Podesite lokaciju. Alarm se aktivira samo kada se nalazite na lokaciji.
• Odremaj: Postavite interval i broj ponavljanja alarma nakon zadanog vremena.
• Pametan alarm: Postavite vreme za aktiviranje alarma pre zadanog vremena.
Zaustavljanje alarma
Prevucite van velikog kruga da biste zaustavili alarm. Prevucite
ponovili alarm nakon određenog vremena.
Brisanje alarma
Kucnite i držite alarm, a zatim kucnite na Obriši.
95
van velikog kruga da biste
Uslužni programi
Svetsko vreme
Koristite ovu aplikaciju za proveravanje vremena u mnogim velikim svetskim gradovima.
Na ekranu aplikacija kucnite na Svetsko vreme.
Kreiranje satova
Kucnite na
kucnite na
, unesite ime grada, odnosno izaberite grad iz liste gradova ili sa globusa, a zatim
.
Da biste primenili letnje računanje vremena, kucnite i držite sat, a zatim kucnite na Podešavanja
letnjeg računanja vremena.
Brisanje satova
Kucnite i držite sat, a zatim kucnite na Obriši.
Kalkulator
Koristite ovu aplikaciju za jednostavne ili složene proračune.
Na ekranu aplikacija kucnite na Kalkulator.
Da biste izbrisali istoriju, kucnite na
→ Obriši istoriju.
S prevodilac
Koristite ovu aplikaciju za prevođenje teksta na druge jezike.
Na ekranu aplikacija kucnite na S prevodilac.
Da biste pokrenuli S prevodilac, morate preuzeti i instalirati aplikaciju. Kucnite na Instaliraj, a
zatim pratite uputstva na ekranu.
96
Uslužni programi
S Voice
Koristite ovu aplikaciju da biste glasom upravljali uređajem da obavlja razne funkcije.
Na ekranu aplikacija kucnite na S Voice. Umesto toga, kucnite dvaput na taster "Početak".
• Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
• Ova aplikacija nije podržana na nekim jezicima.
Ovde je navedeno nekoliko primera govornih naredbi:
• Otvori muziku
• Pokreni kalkulator
• Proveri raspored
Saveti za bolje prepoznavanje glasa
• Govorite jasno.
• Govorite na tihim mestima.
• Ne koristite uvredljive reči ili reči slenga.
• Izbegavajte da govorite sa akcentom.
Uređaj možda neće prepoznati vaše naredbe ili može sprovoditi neželjene naredbe, u zavisnosti
od vašeg okruženja ili načina govora.
Korišćenje komandi buđenja na zaključanom ekranu
Na zaključanom ekranu možete koristiti razne funkcije sa unapred podešenim komandama za
buđenje.
Da biste aktivirali ovu funkciju, na ekranu „Aplikacije“ kucnite na Podešavanja → Uređaj →
Zaključavanje ekrana, a zatim prevucite prekidač Buđenje u zaključanom ekranu nadesno.
97
Uslužni programi
S pronalazač
Koristite ovu aplikaciju da biste pretražili veliko mnoštvo stavki na uređaju, što obuhvata
e-poruke, dokumente, slike, muziku, aplikacije i još mnogo toga.
Kucnite i zadržite
da biste pokrenuli S pronalazač.
Dodirnite polje za pretragu, a zatim unesite kriterijume za pretragu. Umesto toga, kucnite na ,
a zatim izgovorite ključnu reč. Ovu funkciju možete koristiti i za pretraživanje sadržaja napisanog
rukom u uređaju.
Google
Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje ne samo Interneta, već i aplikacija i njihovog sadržaja na
uređaju.
Na ekranu aplikacija kucnite na Google.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
Pretraga uređaja
Kucnite na polje za pretragu, a zatim unesite ključnu reč. Umesto toga, kucnite na , a zatim
izgovorite ključnu reč.
Ako aplikacije ne vrate nikakve rezultate, pojavljuje se web pregledač sa prikazom rezultata
pretraživanja.
Opseg pretrage
Da biste izabrali aplikaciju za pretragu, kucnite na
zatim stavite oznaku pored stavki za pretragu.
98
→ Подешавања → Претрага таблета, a
Uslužni programi
Google тренутно
Pokrenite Google pretragu da biste videli Google Now kartice koje pokazuju trenutno vreme,
informacije o javnom transportu, vaš sledeći sastanak i drugo, kada su vam te informacije
najpotrebnije.
Pridružite se Google Now pri prvom otvaranju Google pretrage. Za promenu podešavanja za
→ Podešavanja → Google тренутно.
Google Now kucnite na
Album za isečke
Koristite ovu aplikaciju da biste kreirali sopstvenu digitalnu beležnicu sa sadržajem sa web
stranica, video zapisima i još mnogo toga.
Na ekranu aplikacija kucnite na Album za isečke.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
Kreiranje kategorija
Kucnite na
→ Kreiraj kategoriju, izaberite raspored sa liste, unesite ime i kucnite na OK.
Prikupljanje stavki
Prilikom prikazivanja web stranica ili video zapisa, dok je pritisnut taster S olovke, nacrtajte
liniju oko oblasti da biste je izabrali. Dodirnite stavku Album za isečke na listi aplikacija koja se
pojavljuje na dnu ekrana, a zatim izaberite kategoriju da biste dodali izabranu oblast.
Alternativno možete dodirnuti Kreator albuma za isečke u komandama u vazduhu, nacrtati
liniju oko oblasti i zatim dodirnuti .
Prikazivanje stavki
Izaberite kategoriju, a zatim izaberite stavku. Prilikom prikazivanja stavke kucnite na Veza da
biste prešli na izvor iz kojeg je prikupljena.
99
Uslužni programi
Гласовна претрага
Koristite ovu aplikaciju za glasovno pretraživanje Web stranica.
Na ekranu aplikacija kucnite na Гласовна претрага.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
Izgovorite ključnu reč ili frazu kada se na ekranu pojavi poruka Говорим сада.
Moji fajlovi
Koristite ovu aplikaciju da biste pristupili svim datotekama skladištenim na uređaju, uključujući
slike, video zapise, pesme i zvučne isečke.
Na ekranu aplikacija kucnite na Moji fajlovi.
Pregled datoteka
Izaberite kategoriju, a zatim kucnite na fasciklu da biste je otvorili. Da biste prikazali otpremljene
slike ili video zapise u usluzi Dropbox, kucnite na Dropbox, a zatim se prijavite na Dropbox nalog.
Unutar foldera kucnite na
, a zatim koristite jednu od sledećih opcija:
• Dodaj FTP: Dodajte prečicu FTP servera u oblast sa prečicama.
• Izaberi objekat: Izaberite datoteke ili fascikle.
• Sortiraj po: Sortiranje datoteka ili foldera.
• Dodaj prečicu: Dodajte prečicu fascikle u oblast sa prečicama.
• Skeniraj uređaje u okolini: Pretraga uređaja sa aktiviranim deljenjem medija.
• Podešavanja: Promena podešavanja upravljača datotekama.
Pretraživanje datoteke
Kucnite na
kucnite na polje za pretragu na vrhu ekrana i unesite kriterijum za pretragu.
100
Uslužni programi
Dodavanje prečica za foldere
U oblast sa prečicama dodajte prečicu do često korišćenih fascikli. U fascikli kucnite na
Dodaj prečicu.
→
Dodavanje prečice FTP servera na uređaj
Dodajte prečicu FTP servera u oblast sa prečicama. Kucnite na
servera, korisničko ime i lozinku, a zatim kucnite na Gotovo.
→ Dodaj FTP, unesite adresu
Preuzimanja
Koristite ovu aplikaciju za pregled datoteka preuzetih putem aplikacija.
Na ekranu aplikacija kucnite na Preuzimanja.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
Izaberite datoteku da biste je otvorili pomoću odgovarajuće aplikacije.
Da biste sortirali datoteke prema veličini, kucnite na Sortiraj po veličini.
Da biste sortirali datoteke prema datumu, kucnite na Sortiraj po datumu.
TripAdvisor
Koristite ovu aplikaciju da biste preuzeli informacije o putovanju, kao što su odredište ili hotel.
Takođe, možete zakupiti sobu ili let i podeliti svoje komentare sa drugima.
Na ekranu aplikacija kucnite na TripAdvisor.
Da biste pokrenuli TripAdvisor, morate preuzeti i instalirati aplikaciju. Kucnite na Install, a zatim
pratite uputstva na ekranu.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
101
Uslužni programi
Evernote
Koristite ovu aplikaciju da biste kreirali, sinhronizovali i delili multimedijalne beleške koje kreirate.
Možete dodati oznake u beleške ili sortirati beleške u beležnici tako da možete efikasno da
upravljate svojim idejama.
Na ekranu aplikacija kucnite na Evernote.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
KNOX
Koristite ovu aplikaciju radi korišćenja uređaja za posao i ličnu upotrebu.
Na ekranu aplikacija kucnite na KNOX.
Da biste pokrenuli KNOX, morate preuzeti i instalirati aplikaciju. Kucnite na Instaliraj, a zatim
pratite uputstva na ekranu.
• Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
• Da biste obezbedili podatke, KNOX i povezani podaci se brišu kada nekoliko puta
neispravno unesete lozinku.
102
Putovanja i lokalno
Мапе
Koristite ovu aplikaciju da biste tačno odredili lokaciju uređaja, tražili mesta ili dobili uputstva.
Na ekranu aplikacija kucnite na Мапе.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
Pretraga lokacija
Potražite lokacije tako što ćete uneti adresu ili ključnu reč. Kad se lokacija pronađe, izaberite je da
biste prikazali detaljne informacije. Dodatne informacije potražite u pomoći.
Dobijanje uputstava do odredišta
Kucnite na da biste podesili početnu i odredišnu lokaciju, a zatim izaberite način putovanja.
Uređaj prikazuje maršrute za stizanje na odredište.
103
Podešavanja
O podešavanjima
Koristite ovu aplikaciju za konfigurisanje uređaja, postavljanje opcija za aplikacije i dodavanje
naloga.
Na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja.
Veze
Wi-Fi
Aktivirajte Wi-Fi funkciju da biste se povezali na Wi-Fi mrežu i pristupili Internetu ili drugim
uređajima na mreži.
Da biste koristili opcije kucnite na Wi-Fi →
.
• Napredno: Prilagođavanje Wi-Fi podešavanja.
• WPS pritisni dugme: Povežite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu pomoću WPS tastera.
• WPS unos PIN koda: Povežite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu pomoću WPS PIN-a.
• Pomoć: Pristupite informacijama pomoći za aplikaciju Wi-Fi.
Podešavanje pravila neaktivnosti Wi-Fi
Kucnite na Wi-Fi →
→ Napredno → Neka Wi-Fi bude uključen tokom režima spavanja.
Podešavanje obaveštenja putem mreže
Uređaj može detektovati otvorene Wi-Fi mreže i prikazati ikonu na statusnoj liniji radi
obaveštavanja o dostupnosti mreža.
Kucnite na Wi-Fi →
ovu funkciju.
→ Napredno i označite Obaveštenje putem mreže da biste aktivirali
104
Podešavanja
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct direktno povezuje dva uređaja putem Wi-Fi mreže bez zahtevanja pristupne tačke.
Kucnite na Wi-Fi → Wi-Fi Direct.
Bluetooth
Aktivirajte Bluetooth funkciju da biste razmenjivali informacije na kraćim rastojanjima.
Da biste koristili dodatne opcije kucnite na
.
• Vreme vidljivosti je isteklo: Podesite trajanje vidljivosti uređaja.
• Primljeni fajlovi: Prikažite primljene datoteke preko Bluetooth funkcije.
• Pomoć: Pristupite informacijama o pomoći za Bluetooth.
Profil letenja
Onemogućava sve bežične funkcije na uređaju. Možete da koristite samo usluge koje ne koriste
mrežu.
Upotreba podataka
Pratite količinu korišćenih podataka.
Da biste koristili dodatne opcije kucnite na
.
• Auto. sinh. podataka: Aktivirajte ili deaktivirajte automatsko sinhronizovanje aplikacija.
Informacije koje želite da sinhronizujete za svaki nalog možete izabrati u okviru Podešavanja
→ Opšte → Nalozi.
• Mobilne pristupne tačke: Izaberite Wi-Fi hotspotove da biste sprečili aplikacije koje se
pokreću u pozadini da ih koriste.
105
Podešavanja
Usluge lokacije
Promenite podešavanja dozvola za informacije o lokaciji.
• Pristupi mojoj lokaciji: Podesite uređaj da omogućava aplikacijama da koriste informacije o
vašoj trenutnoj lokaciji.
• Koristi GPS satelite: Podesite uređaj za korišćenje GPS satelita za pronalaženje vaše trenutne
lokacije.
• Koristi bežične mreže: Podesite uređaj da dozvoljava prikupljanje podataka o lokaciji ili
određivanje lokacije vašeg izgubljenog ili ukradenog uređaja putem Wi-Fi mreže.
• Moja mesta: Podesite profile koji će se koristiti za određene lokacije kada koristite GPS, Wi-Fi
ili Bluetooth funkcije da biste pronašli treutnu lokaciju.
Još mreža
Prilagodite podešavanja za kontrolu mreža.
VPN
Podesite i povežite se sa virtuelnim privatnim mrežama (VPN-ovima).
Uređaji u blizini
• Ime uređaja: Unesite ime uređaja za server za medije.
• Deljeni sadržaji: Podesite uređaj za deljenje vašeg sadržaja sa drugim uređajima.
• Lista dozvoljenih uređaja: Pregled liste uređaja koji mogu da pristupe vašem uređaju.
• Lista nedozvoljenih uređaja: Pregled liste uređaja kojima je pristup vašem uređaju
zabranjen.
• Preuzmi u: Izbor memorijske lokacije za čuvanje n+medijskih datoteka.
• Pošalji sa drugih uređaja: Podesite uređaj za prihvatanje otpremanja sa drugih uređaja.
Screen Mirroring
Aktivirajte funkciju preslikavanja ekrana i podelite svoj ekran sa drugima.
106
Podešavanja
Uređaj
Zvuk
Promenite podešavanja za različite zvuke na uređaju.
• Jač. zvuka: Podesite jačinu zvuka za muziku i video zapise, zvuke sistema i obaveštenja.
• Intenzitet vibracije: Podesite jačinu vibrirajućeg obaveštenja.
• Podrazum. zvuk obaveštenja: Izaberite ton zvona za događaje, kao što su dolazne poruke.
• Dodirni zvuke: Podesite uređaj tako da emituje zvuk kada izaberete aplikaciju ili opciju na
ekranu osetljivom na dodir.
• Zvuci zaključavanja ekrana: Postavite uređaj da emituje zvuk kada zaključavate ili
otključavate ekran osetljiv na dodir.
• Eho dodira: Podesite uređaj tako da vibrira kada dodirnete tastere.
• Zvuk prilaganja/uklanjanja olovke: Podesite uređaj da emituje zvuk kada se S olovka
umetne ili izvadi iz slota.
• Zvuk kuc. na taster: Podesite uređaj da emituje zvuk kada dodirnete taster.
• Vibracija kuc. na taster: Podesite uređaj da vibrira kada dodirnete taster.
• Audio izlaz: Izaberite format zvučnog izlaza koji ćete koristiti kada povezujete uređaj sa
HDMI uređajima. Neki uređaji možda neće podržati podešavanje okolnog zvuka.
• Adapt Sound: Personalizujte zvuk za uvo koje najčešće koristite tokom slušanja muzike.
Ekran
• Osvetljenje: Podesite osvetljenost ekrana.
• Vreme isključivanja ekrana: Podesite koliko će uređaj sačekati pre nego što isključi
pozadinsko svetlo ekrana.
• Trajanje svetla tastera: Podesite trajanje pozadinskog osvetljenja dodirnih tastera.
107
Podešavanja
• Režim ekrana:
– – Prilagodi prikaz: Koristite ovaj režim za optimizovanje ekrana u odnosu na postavke
ekrana.
– – Dinamička: Koristite ovaj režim da biste ton ekrana učinili živopisnijim.
– – Standardno: Koristite ovaj režim za normalno okruženje.
– – Film: Koristite ovaj režim za tamno okruženje kao što je mračna soba.
• Režim čitanja: Izaberite aplikacije koje će koristiti režim čitanja. U režimu za čitanje uređaj
štiti vaše oči prilikom čitanja noću.
• Sanjarenje: Podesite uređaj da pokreće čuvar ekrana kad se poveže sa stonim postoljem ili
punjačem.
• Prikaži procenat baterije: Podesite uređaj da biste prikazali preostali radni vek baterije.
• Izmeni nakon snimanja ekrana: Podesite uređaj da uredi snimak ekrana nakon hvatanja.
Više prozora
Podesitite uređaj za korišćenje višestrukih prozora.
Zaključavanje ekrana
Promenite podešavanja za zaključani ekran.
• Zaključavanje ekrana: Aktivirajte funkciju zaključavanja ekrana. Sledeće opcije mogu da se
razlikuju u zavisnosti od izabrane funkcije zaključavanja ekrana.
• Više widget-a: Podesite uređaj da biste dozvolili upotrebu widget-a na zaključanom ekranu.
• Opcije widget-a za sat: Konfigurišite podešavanja za widget sata.
– – Veličina sata: Promenite veličinu sata.
– – Prikaži datum: Podesite uređaj da prikaže datum uz sat.
• Prečice: Podesite uređaj za prikaz i izmenu prečica aplikacija na zaključanom ekranu.
Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
108
Podešavanja
• Lična poruka: Uredite ličnu poruku.
• Informacije o vlasniku: Unesite informacije koje se prikazuju uz sat.
• Efekat otključavanja: Izaberite efekat prilikom otključavanja ekrana.
• Efekat mastila: Promenite boju za efekat mastila. Efekat mastila je dostupan samo sa
S olovkom.
• Buđenje u zaključanom ekranu: Podesite uređaj da prepozna naredbu za buđenje kada je
ekran zaključan.
• Bel. radnje na zaklj. ekr.: Podesite uređaj da biste pokrenuli memo radnje kada dvaput
kliknete na zaključani ekran sa pritisnutim tasterom S olovka.
• Tekst pomoći: Podesite uređaj za prikaz teksta pomoći na zaključanom ekranu.
Tapet
Promenite podešavanja za tapet.
• Početni ekran: Izaberite sliku pozadine za početni ekran.
• Zaključavanje ekrana: Izaberite sliku pozadine za zaključani ekran.
• Početni i zaključani ekrani: Izaberite sliku pozadine za Početni ekran i zaključani ekran.
Font
Promenite podešavanja za font.
• Stil fonta: Promenite tip fonta za tekst prikaza.
• Veličina fonta: Promena veličine fonta.
Panel sa obaveštenjima
Prilagodite stavke koje se pojavljuju na panelu za obaveštenja.
109
Podešavanja
Pristupačnost
Usluge pristupačnosti su posebne funkcije za osobe sa invaliditetom. Pristupite i promenite
sledeća podešavanja da biste poboljšali pristupačnost uređaju.
• Automatski rotiraj ekran: Podesite interfejs da se automatski rotira kada rotirate uređaj.
• Vreme isključivanja ekrana: Podesite koliko će uređaj sačekati pre nego što isključi
pozadinsko svetlo ekrana.
• Izgovaraj lozinke: Podesite uređaj da glasno čita šifre koje unosite putem aplikacije
Talkback.
• Režim Lak dodir: Podesite ovo da biste kontrolisali obaveštenja tako što ćete kucnuti na
taster umesto prevlačenja.
• Prikaži prečicu: Dodavanje prečice za Pristupačnost na brzom meniju koji se pojavljuje kada
pritisnete i držite taster za uključivanje.
• Organizac. pristupačnosti: Izvezite ili uvezite postavke pristupačnosti da biste ih delili sa
drugim uređajima.
• TalkBack: Aktivirajte Talkback, koja omogućava glasovni odziv.
• Veličina fonta: Promena veličine fonta.
• Povećanje: Podesite ovaj uređaj da biste uvećavali ili umanjivali pomoću pokreta prstima.
• Negativ boja: Postavite suprotne boje prikaza da biste poboljšali vidljivost.
• Prilagođavanje boje: Prilagodite šemu boja ekrana kada uređaj utvrdi da ne razlikujete boje
ili da imate poteškoća prilikom čitanja sadržaja.
• Podsetnik za obaveštenja: Aktivirajte ili deaktivirajte pištave zvukove za nova obaveštenja.
• Prečica za pristupačnost: Podesite uređaj da aktivira Talkback kada pritisnete i držite taster
za uključivanje, a zatim dodirnete i držite ekran sa dva prsta.
• Opcije čitanja teksta:
– – Željeni TTS mehanizam: Izaberite program za sintezu govora. Da biste promenili
podešavanja za programe za sintezu govora kucnite na .
– – Brzina govora: Izaberite brzinu za funkciju čitanja teksta.
– – Poslušaj primer: Preslušajte izgovoreni tekst kao primer.
110
Podešavanja
• Balans zvuka: Podesite balans zvuka pri korišćenju dvostrukih slušalica.
• Mono zvuk: Omogućite mono zvuk pri slušanju zvuka preko jedne slušalice.
• Isključi sve zvuke: Isključite sve zvuke uređaja.
• Obaveštenje o blicu: Postavite blic da trepće kada imate nove poruke ili obaveštenja.
• Pomoćni meni: Podesite uređaj da prikaže asistivnu ikonu prečice koja vam pomaže da
pristupite funkcijama koje podržavaju spoljna dugmad ili funkcije na panelu za obaveštenja.
Takođe, možete menjati meni na ikoni prečice.
• Kucni i drži čekanje: Podesite vreme prepoznavanja za kuckanje i držanje ekrana.
• Kontrola interakcije: Podesite oblast na ekranu koja će se izuzeti iz unosa dodirom.
Režim blokiranja
Izaberite obaveštenja koja će biti blokirana i trajanje blokiranja.
Komande
Jezik i unos
Promenite podešavanja za unos teksta. Neke opcije možda neće biti dostupne u zavisnosti od
izabranog jezika.
Jezik
Izaberite jezik na ekranu (za sve menije i aplikacije).
Podrazumevano
Izaberite podrazumevani tip tastature za unos teksta.
111
Podešavanja
Samsung tastatura
Da biste promenili podešavanja za Samsung tastaturu, kucnite na
.
Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluga.
• Jezici unosa: Izaberite jezike za unos teksta.
• Prediktivni unos teksta: Aktivirajte prediktivni režim za predviđanje reči na osnovu vašeg
unosa i za prikaz predloga reči. Takođe možete da prilagodite podešavanja predviđanja reči.
• Automatska zamena: Podesite uređaj da ispravlja pogrešno napisane i nekompletne reči
kucanjem na razmaknicu ili interpunkcijski znak.
• Automatska velika slova: Podesite uređaj da automatski piše veliko prvo slovo nakon
interpunkcijskog znaka za kraj rečenice, kao što su tačka, upitnik ili uzvičnik.
• Automatski razmak: Podesite uređaj da automatski unosi razmak između reči.
• Automatska provera interpukcije: Podesite uređaj tako da ubaci tačku kada dvaput
kucnete na razmaknicu.
• Nema: Podesite uređaj da deaktivira funkciju prevlačenja preko tastature.
• Neprekidan unos: Podesite uređaj za unos teksta prevlačenjem preko tastature.
• Kontrola kursora: Omogućite funkciju navigacije pametne tastature da biste pomerali
pokazivač pomeranjem tastature.
• Zvuk: Podesite uređaj da emituje zvuk kada dodirnete taster.
• Vibracija: Podesite uređaj da vibrira kada dodirnete taster.
• Pregled karaktera: Podesite uređaj da prikazuje veliku sliku svakog dodirnutog slova.
• Detekcija olovkom: Podesite uređaj da biste otvorili panel za unos rukopisa kada se na polje
kucne S olovkom.
• Pomoć: Pristupite informacijama pomoći za korišćenje Samsung tastature.
• Resetuj podešavanja: Resetujte podešavanja za Samsung tastaturu.
112
Podešavanja
Google унос текста гласом
Da biste promenili podešavanja za glasovni unos, kucnite na
.
• Изабери језике уноса: Izaberite jezike za unos teksta.
• Блокирај увредљиве речи: Podesite uređaj da sprečava prepoznavanje nepristojnih reči u
glasovnim unosima.
• Преузми препоз. гласа ван мреже: Preuzmite i instalirajte jezičke podatke za unos teksta
van mreže.
Prepoznavanje rukopisa
Izaberite jezik pretrage za traženje rukopisa.
Govorna pretraga
• Језик: Izaberite jezik za prepoznavanje glasa.
• Говорни излаз: Podesite uređaj da obezbedi govorni odziv koji vas upozorava na trenutnu
akciju.
• Блокирај увредљиве речи: Sakrijte uvredljive reči iz rezultata glasovne pretrage.
• Преузми препоз. гласа ван мреже: Preuzmite i instalirajte jezičke podatke za unos teksta
van mreže.
• Bluetooth слушалице: Postavite uređaj tako da dozvoli glasovnu pretragu pomoću
Bluetooth slušalice, kada je ona povezana sa uređajem.
Opcije čitanja teksta
• Željeni TTS mehanizam: Izaberite program za sintezu govora. Da biste promenili
podešavanja za programe za sintezu govora kucnite na .
• Brzina govora: Izaberite brzinu za funkciju čitanja teksta.
• Poslušaj primer: Preslušajte izgovoreni tekst kao primer.
113
Podešavanja
Brzina pokazivača
Podesite brzinu pokazivača za miš ili trekped povezan sa uređajem.
Kontrola glasom
Podesite uređaj da prepoznaje govorne naredbe kako biste upravljali vašim uređajem. Možete
funkcije za upravljanje pomoću govornih naredbi.
S olovka
Promenite podešavanja za korišćenje S olovke.
• Onemog. detekciju olovke: Podesite da ekran ne reaguje prilikom umetanja ili uklanjanja
S olovke.
• Pokazivač: Podesite uređaj za prikaz pokazivača S olovke kada se S olovka drži iznad ekrana.
• Direktan unos sa olovkom: Podesite uređaj za pokretanje table za pisanje dok držite
S olovku iznad polja za unos teksta.
• Prikaz oblačića: Podesite uređaj za prikaz pokazivača S olovke kada se S olovka drži iznad
ekrana.
• Komanda u vazduhu: Prilikom zadržavanja S olovke iznad stavke, pritisnite taster olovke da
biste prikazali listu opcija za stavku ili vazdušnu komandu.
• Eho dodira i zvuka: Podesite uređaj da emituje zvuk i vibrira kada prstom pokazujete na
stavke.
• Opcije uklanjanja olovke: Podesite uređaj za pokretanje Beleške radnje ili za prikaz komandi
u vazduhu kada je S olovka uklonjena iz uređaja.
• Zvuk prilaganja/uklanjanja olovke: Podesite uređaj da emituje zvuk kada se S olovka
umetne ili izvadi iz slota.
114
Podešavanja
Pokreti
Aktivirajte funkciju prepoznavanja pokreta i promenite podešavanja koja upravljaju funkcijom
prepoznavanja pokreta na vašem uređaju.
• Zumiranje: Postavite uređaj da uvećava ili umanjuje prikaz pri pregledanju slika u aplikaciji
Galerija ili pretraživanju web stranica kada prstima kuckate i držite dve tačke a zatim
naginjete uređaj napred i nazad.
• Premesti ikonu: Podesite da biste premestili stavku na drugu stranu kada kucnete i zadržite
stavku, a onda nakrivite uređaj ulevo ili udesno.
• Pretraži sliku: Postavite uređaj da lista kroz sliku pomeranjem uređaja u bilo kom pravcu
kada je slika uvećana.
Pokret dlanom
Aktivirajte funkciju pokreta dlanom da biste kontrolisali uređaj dodirivanjem ekrana.
• Snimi ekran: Podesite uređaj da snima sliku ekrana kada prevučete rukom nalevo ili nadesno
preko ekrana.
• Utišaj/pauziraj: Postavite uređaj da pauzira reprodukciju medija kada ekran dodirnete
dlanom.
Pametan ekran
• Pametno zadržavanje: Podesite uređaj da spreči gašenje svetla u pozadini ekrana dok
gledate u ekran.
• Pametna rotacija: Podesite interfejs tako da se ne rotira u skladu sa orijentacijom vašeg lica.
• Pametna pauza: Podesite uređaj da pauzira reprodukciju video zapisa kada sklonite pogled
sa ekrana.
• Pametno pomeranje:
– – Listaj po: Izaberite način listanja po ekranu nagore ili nadole.
– – Brzina: Prilagodite brzinu listanja po ekranu.
– – Prikaz vizuelnih povratnih informacija: Postavite uređaj tako da prikazuje ikonu signala
kada uređaj prepozna vašu akciju.
Ova funkcija možda neće pravilno raditi na jarkom svetlu, u tamnim okruženjima ili kada
se uređaj pomera ili trese.
115
Podešavanja
Opšte
Nalozi
Dodajte naloge za e-poštu i SNS.
Cloud
Promenite podešavanja za sinhronizaciju podataka ili datoteka putem vašeg Samsung naloga ili
Dropbox cloud skladišta.
Bekap i resetovanje
Promenite podešavanja za upravljanje podešavanjima i podacima.
• Bekapuj moje podatke: Podesite uređaj za pravljenje rezervne kopije podešavanja i
podataka aplikacija na Google serveru.
• Rezervni nalog: Konfigurišite ili izmenite Google nalog za rezervno kopiranje.
• Automatsko vraćanje: Podesite uređaj da biste obnovili podešavanja i podatke aplikacija
kada su aplikacije ponovo instalirane na uređaju.
• Vraćanje na fabrička podešavanja: Resetujte podešavanja na fabričke vrednosti i izbrišite
sve podatke.
Datum i vreme
Pristupite i izmenite sledeća podešavanja da biste upravljali načinom na koji uređaj prikazuje
vreme i datum.
Ako baterija ostane potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vreme i datum se
resetuju.
• Podesi datum: Ručno podesite trenutni datum.
• Podesi vreme: Ručno podesite trenutno vreme.
• Izaberi vremensku zonu: Podesite matičnu vremensku zonu.
• Koristi 24-časovni format: Prikažite 24-časovni format.
• Izaberi format datuma: Izaberite format datuma.
116
Podešavanja
Pomoćni
Promenite podešavanja dodatne opreme.
• Zvuk postolja: Podesite uređaj tako da reprodukuje zvuk kada se vaš uređaj poveže na stono
postolje ili se odatle ukloni.
• Režim audio izlaza: Podesite uređaj da biste koristili zvučnik postolja kada je uređaj
priključen na stonom postolju.
• Audio izlaz: Izaberite format zvučnog izlaza koji ćete koristiti kada povezujete uređaj sa
HDMI uređajima. Neki uređaji možda neće podržati podešavanje okolnog zvuka.
• Beleška o danu: Podesite uređaj da prikaže brzu beležnicu kada se otvori poklopac.
• Jedinica: Postavite opcije za jedinicu.
Menadžer aplikacija
Prikaz i upravljanje aplikacijama na vašem uređaju.
Baterija
Pregledajte vrednost energije baterije koju troši vaš uređaj.
Režim štednje energije
Aktivirajte režim štednje energije i promenite podešavanja za režim štednje energije.
• Štednja napajanja procesora: Podesite uređaj da ograničava korišćenje nekih resursa
sistema.
• Ušteda napajanja ekrana: Podesite uređaj da biste smanjili osvetljenje prikaza.
• Isključi eho dodira: Podesite uređaj da isključi vibraciju kada dodirnete tastere.
• Saznaj o uštedi energije: Otkrijte kako da smanjite potrošnju baterije.
117
Podešavanja
Memorija
Pregledajte informacije o memoriji vašeg uređaja i memorijskoj kartici ili formatirajte memorijsku
karticu.
Formatiranjem memorijske kartice sa nje se trajno brišu svi podaci.
Stvarni dostupan kapacitet unutrašnje memorije je manji od navedenog kapaciteta
zato što operativni sistem i podrazumevane aplikacije zauzimaju veći deo memorije.
Dostupan kapacitet se može promeniti kada nadogradite uređaj.
Bezbednost
Promenite podešavanja za zaštitu uređaja i SIM ili USIM karticu.
• Šifruj uređaj: Podesite šifru za šifrovanje podataka koji se čuvaju na uređaju. Morate da
unesete lozinku svaki put kada uključite uređaj.
Napunite bateriju pre nego što omogućite ovo podešavanje zato što će možda biti
potrebno više od jednog sata za šifrovanje podataka.
• Šifrovanje eksterne SD kartice: Podesite uređaj da šifruje datoteke na memorijskoj kartici.
Ako resetujete uređaj na fabrične vrednosti sa ovim omogućenim podešavanjem,
uređaj neće moći da pročita vaše šifrovane fajlove. Onemogućite ovo podešavanje pre
resetovanja uređaja.
• Daljinske kontrole: Podesite uređaj za dozvolu kontrole vašeg izgubljenog ili ukradenog
uređaja daljinskim putem preko interneta. Da biste koristili ovu funkciju, morate se prijaviti
na vaš Samsung nalog.
– – Registracija naloga: Dodajte ili pregledajte vaš Samsung nalog.
– – Koristi bežične mreže: Podesite uređaj da dozvoljava prikupljanje podataka o lokaciji ili
određivanje lokacije vašeg izgubljenog ili ukradenog uređaja putem Wi-Fi mreže.
• Web stranica Pronađi moj mobilni telefon: Pristupite web lokaciji „Pronađi moj mobilni
uređaj“ (findmymobile.samsung.com). Izgubljeni ili ukradeni uređaj možete da pratite i
kontrolišete na web lokaciji „Pronađi moj mobilni uređaj“.
118
Podešavanja
• Učini lozinke vidljivim: Prema podrazumevanim vrednostima, uređaj sakriva šifre iz
bezbednosnih razloga. Podesite uređaj da prikazuje lozinke prilikom unosa.
• Administratori uređaja: Pregledajte administratore uređaja koji su instalirani na vašem
uređaju. Možete da dozvolite administratorima da primenjuju nova pravila na uređaju.
• Nepoznati izvori: Odaberite da biste instalirali aplikacije iz bilo kog izvora. Ako nije
određeno, preuzmite aplikacije samo sa usluge Play Prodavnica.
• Potvrdi aplikacije: Podesite ovu opciju da biste usluzi Google dozvolili da pregleda da li je
aplikacija štetna pre instalacije.
• Promeni nivo bezbednosti: Izaberite nivo za akcije u skladu sa pravilima bezbednosti.
• Auto. ažuriraj bezbednost: Podesite uređaj da automatski proverava i preuzima
bezbednosne ispravke.
• Samo putem Wi-Fi veze: Podesite uređaj da automatski preuzima bezbednosne ispravke
samo kada je uređaj povezan sa Wi-Fi mrežom.
• Tip skladišta: Podesite tip skladištenja za sadržaje akreditiva.
• Pouzdana autentifikacija: Koristite sertifikate i akreditive kako biste se uverili da bezbedno
koristite razne aplikacije.
• Instaliraj iz memorije uređaja: Instalirajte šifrovane certifikate sačuvane u USB memoriji.
• Obriši uverenja: Obrišite sav sadržaj akreditiva iz uređaja i resetujte šifru.
O uređaju
Pristupite informacijama o uređaju i ažurirajte softver uređaja.
Google подешавања
Koristite ovu aplikaciju da biste konfigurisali postavke za neke od funkcija koje pruža Google.
Na ekranu aplikacija kucnite na Google подешавања.
119
Rešavanje problema
Pre nego što kontaktirate Samsungov servisni centar, pokušajte da primenite sledeća rešenja.
Neke situacije možda neće moći da se primene na vaš uređaj.
Kada uključite uređaj ili dok koristite uređaj, od vas će se tražiti da
unesete jedan od sledećih kodova:
• Šifra: Kada je funkcija zaključavanja uređaja omogućena, morate uneti šifru koju ste postavili
za uređaj.
• PIN kod: Kada koristite uređaj po prvi put ili kada je zahtev za PIN kodom omogućen, morate
uneti PIN kod koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Ovu funkciju možete onemogućiti
korišćenjem menija "Zaključaj SIM karticu".
• PUK: Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, obično kao posledica višestrukog nepravilnog
unosa PIN koda. Morate uneti PUK kod koji ste dobili od dobavljača usluge.
• PIN2: Kada pristupate meniju koji zahteva PIN2, morate da unesete PIN2 kod koji ste dobili uz
SIM ili USIM karticu. Za informacije se obratite svom dobavljaču usluge.
Vaš uređaj prikazuje poruke o greškama mreže ili usluge
• Kada se nalazite u oblastima gde je signal slab ili prijem loš, možete ostati bez mreže.
Pomerite se u drugu oblast i pokušajte ponovo. Prilikom pomeranja, može se javiti više
poruka o grešci.
• Nekim opcijama ne možete da pristupite bez pretplate. Za dodatne informacije kontaktirajte
svog dobavljača usluga.
Vaš uređaj se ne uključuje
• Kada je baterija potpuno prazna vaš uređaj se neće uključiti. Napunite bateriju u potpunosti
pre nego što uključite uređaj.
• Baterija možda nije pravilno umetnuta. Ponovo umetnite bateriju.
• Obrišite oba kontakta zlatne boje i ponovo umetnite bateriju.
120
Rešavanje problema
Ekran osetljiv na dodir reaguje sporo ili nepravilno
• Ako pričvrstite zaštitnu futrolu ili opcionalnu dodatnu opremu na ekran osetljiv na dodir,
ekran možda neće ispravno funkcionisati.
• Ako nosite rukavice, ako vam ruke nisu čiste kada dodirujete ekran osetljiv na dodir ili ako
dodirujete ekran oštrim predmetima ili vrhovima prstiju, ekran možda neće raditi ispravno.
• Ekran na dodir možda neće raditi ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa
vodom.
• Ponovo pokrenite uređaj da biste obrisali sve privremene greške softvera.
• Proverite da li je softver vašeg uređaja nadograđen do najnovije verzije.
• Ako je ekran osetljiv na dodir ogreban ili oštećen, posetite Samsungov servisni centar.
Vaš uređaj se zamrzava ili ima neotklonjive greške
Ako se vaš uređaj zamrzava ili prekida rad, možda ćete morati da zatvorite aplikacije ili ponovo
umetnete bateriju i uključite uređaj da biste povratili funkcionalnost. Ako je vaš uređaj blokiran
i ne reaguje, pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje duže od 7 sekundi da bi se
pokrenuo.
Ako to ne reši problem, izvršite vraćanje na fabrička podešavanja. Na ekranu aplikacija kucnite
na Podešavanja → Opšte → Bekap i resetovanje → Vraćanje na fabrička podešavanja →
Resetuj uređaj → Obriši sve. Pre obavljanja fabričkog resetovanja, ne zaboravite da napravite
rezervne kopije svih važnih podataka koji se čuvaju na uređaju.
Ako problem i dalje postoji, kontaktirajte Samsungov servisni centar.
Pozivi se ne uspostavljaju
• Proverite da li ste pristupili odgovarajućoj mobilnoj mreži.
• Proverite da li ste postavili zabranu poziva za broj telefona koji birate.
• Proverite da li ste postavili zabranu poziva za dolazni broj telefona.
Sagovornici ne mogu da vas čuju prilikom poziva
• Proverite da li ste pokrili ugrađeni mikrofon.
• Proverite da li je mikrofon blizu ustima.
• Ako koristite slušalice, proverite da li su pravilno povezane.
121
Rešavanje problema
Zvuk odzvanja tokom poziva
Podesite jačinu zvuka pritiskom na taster za jačinu zvuka ili pređite u drugu oblast.
Mobilna mreža ili Internet često nisu dostupni ili je slab kvalitet zvuka
• Proverite da li blokirate internu antenu uređaja.
• Kada se nalazite u oblastima gde je signal slab ili prijem loš, možete ostati bez mreže. Možda
postoje problemi sa povezivanjem zbog kvara u baznoj stanici dobavljača usluge. Pomerite
se u drugu oblast i pokušajte ponovo.
• Kada koristite uređaj dok se krećete, usluge bežične mreže mogu biti onemogućene usled
problema sa mrežom dobavljača usluge.
Ikona baterije je prazna
Vaša baterija je prazna. Napunite ili zamenite bateriju.
Baterija se ne puni ispravno (za punjače koje je odobrio Samsung)
• Proverite da li je punjač pravilno povezan.
• Ako su terminali baterije zaprljani, baterija se možda ne puni pravilno ili se uređaj isključuje.
Obrišite oba kontakta zlatne boje i pokušajte da ponovo napunite bateriju.
• Baterije na nekim uređajima ne može menjati korisnik. Da biste zamenili bateriju, posetite
Samsungov servisni centar.
Baterija se prazni brže u nego kada je prvobitno kupljena
• Kada bateriju izlažete veoma niskim ili veoma visokim temperaturama, korisni kapacitet se
može smanjiti.
• Potrošnja baterije se povećava kada koristite funkcije za razmenu poruka ili neke aplikacije,
kao što su igrice ili Internet.
• Baterija se troši i korisni kapacitet će se smanjivati tokom vremena.
122
Rešavanje problema
Vaš uređaj je vruć na dodir
Kada koristite aplikacije za koje je potrebna veća energija ili na uređaju koristite aplikacije u
dužem vremenskom periodu, uređaj može biti vruć na dodir. To je normalno i ne bi trebalo da
utiče na vek trajanja ili na performanse vašeg uređaja.
Javljaju se poruke o greškama prilikom pokretanja kamere
Vaš uređaj mora imati dovoljno memorije i raspolagati sa dovoljno energije baterije da biste
koristili kameru. Ako se prilikom pokretanja kamere javljaju poruke o greškama, pokušajte
sledeće:
• Napunite bateriju ili je zamenite napunjenom baterijom.
• Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa
uređaja.
• Ponovo pokrenite uređaj. Ako i nakon izvršavanja ovih operacija još uvek imate problema sa
aplikacijom kamere obratite se Samsungovom servisnom centru.
Kvalitet fotografija je lošiji u odnosu na pregled
• Kvalitet vaših fotografija se može razlikovati, u zavisnosti od okruženja i tehnike
fotografisanja koju koristite.
• Ako fotografije snimate na mračnim mestima, noću ili u prostorijama, može se javiti šum na
slici ili fotografije mogu biti van fokusa.
Javljaju se poruke o greškama prilikom otvaranja multimedijskih
datoteka
Ako se prilikom otvaranja multimedijskih datoteka na uređaju pojave poruke o greškama,
pokušajte sledeće:
• Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa
uređaja.
• Proverite da muzička datoteka nije zaštićena standardom Digital Rights Management (DRM).
Ako je datoteka zaštićena stadardom DRM, proverite da li imate odgovarajuću licencu ili ključ
za reprodukciju datoteke.
• Proverite da li vaš uređaj podržava tip datoteke.
123
Rešavanje problema
• Vaš uređaj podržava fotografije i video zapise snimljene uređajem. Fotografije i video zapisi
snimljeni drugim uređajima možda neće funkcionisati pravilno.
• Vaš uređaj podržava multimedijske datoteke koje je odobrio vaš dobavljač mrežnih usluga ili
dobavljači dodatnih usluga. Neki sadržaji koji se razmenjuju na Internetu, kao što su tonovi
zvona, video zapisi ili pozadine možda neće raditi pravilno.
Drugi Bluetooth uređaj nije pronađen
• Proverite da li je bežična Bluetooth funkcija aktivirana na vašem uređaju.
• Proverite da li je bežična Bluetooth funkcija aktivirana na uređaju sa kojim želite da se
povežete.
• Proverite da li se vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj nalaze unutar maksimalnog dometa
Bluetooth veze (10 m).
Ako gorenavedeni saveti ne reše problem, obratite se Samsungovom servisnom centru.
Veza nije uspostavljena kada povežete uređaj sa računarom
• Proverite da li je korišćeni USB kabl kompatibilan sa uređajem.
• Proverite da li je na vašem računaru instaliran i ažuriran odgovarajući upravljački program.
• Ako koristite Windows XP, proverite da li imate Windows XP Service Pack 3 ili noviju verziju
instaliranu na računaru.
• Proverite da li imate Samsung Kies ili Windows Media Player 10 ili noviju verziju instaliranu na
računaru.
Vaš uređaj ne može da pronađe vašu trenutnu lokaciju
GPS signali mogu biti ometani na nekim lokacijama, kao na primer unutar prostorija. U tim
situacijama podesite uređaj da koristi Wi-Fi ili mobilnu mrežu za nalaženje vaše trenutne lokacije.
124
Rešavanje problema
Podaci sačuvani na uređaju su izgubljeni
Uvek napravite rezervnu kopiju svih važnih podataka sačuvanih na vašem uređaju. U suprotnom,
nećete moći da vratite podatke ako se oštete ili izgube. Samsung nije odgovoran za gubitak
podataka koji se nalaze na uređaju.
Mali razmak se javlja oko spoljne strane kućišta uređaja
• Taj razmak je potrebna proizvodna karakteristika i može se javiti neko manje ljuljanje ili
vibracije delova.
• Vremenom, trenje između delova može izazvati proširivanje razmaka.
125
Neki sadržaji se mogu razlikovati u poređenju sa vašim uređajem u zavisnosti od regiona,
dobavljača usluge ili verzije softvera, i mogu se menjati bez prethodnog obaveštenja.
www.samsung.com
Serbian. 07/2014. Rev.1.1
Download PDF