Samsung | SM-P905 | Samsung SM-P905 Korisničko uputstvo (Lollipop)

SM-P905
Упатство за корисникот
www.samsung.com
Информации за ова
упатство
Уредот Ви овозможува висококвалитетна мобилна комуникација и забава, користејќи ги
високите стандарди и технолошката експертиза на Samsung. Ова упатство за корисникот е
специјално дизајнирано да Ви даде детални информации за функциите и одликите на уредот.
• Ве молиме внимателно прочитајте го ова упатство пред да го користите уредот за да се
осигурате за неговата безбедна и правилна употреба.
• Описите се засновани на стандардните нагодувања на уредот.
• Сликите и сликите од екранот може да се разликуваат во нивниот изглед од вистинскиот
производ.
• Содржината може да се разликува од крајниот производ или од софтверот доставен
од операторите или носачите и е предмет на промена без претходно известување.
За најновата верзија на ова упатство, посетете ја интернет-страницата на Samsung,
www.samsung.com.
• Содржините (содржини со висок квалитет), за кои е потребен силен CPU и многу
RAM меморија, ќе имаат влијание врз изведбата на уредот. Апликациите поврзани со
содржината може да работат неправилно во зависност од спецификациите на уредот и
средината во која тој се користи.
• Достапните функции и додатните услуги можат да се разликуваат во зависност од уредот,
софтверот и од операторот.
• Апликациите и нивните функции може да се разликуваат по земја, регион или
спецификациите на хардверот. Samsung не е одговорен за проблеми со перформансите
предизвикани од апликации од кој било друг провајдер, освен Samsung.
• Samsung не е одговорен за проблеми со перформансите или некомпатибилностите
предизвикани со менувањето на нагодувањата на регистарот или менувањето на
софтверот на оперативниот систем. Обидите да се прилагоди оперативниот систем може
да предизвикаат неправилно функционирање на Вашиот уред или на апликациите.
• Софтверот, звучните извори, заднините, сликите и другите медиумски содржини понудени
во овој уред се лиценцирани за ограничена употреба. Преземањето и користењето на
овие материјали за комерцијални или други цели е прекршување на законите за авторски
права. Корисниците се целосно одговорни за незаконско користење на медиумите.
• Може да настанат дополнителни трошоци за податочните услуги, како што се
разменување пораки, поставување и преземање, автоматска синхронизација или
користење услуги за лоцирање. За избегнување дополнителни трошоци, изберете
соодветен податочен тарифен план. За подетални информации, контактирајте со Вашиот
оператор.
2
Информации за ова упатство
• Основните апликации што доаѓаат со уредот се предмет на ажурирања и постои
можност веќе да не се поддржуваат без претходно известување. Ако имате прашања
за апликација испорачана со уредот, контактирајте сервисен центар на Samsung. За
апликации инсталирани од корисникот, контактирајте ги операторите.
• Модификувањето на оперативниот систем на уредот или инсталирањето софтвер од
неофицијални извори може да резултира со неправилно функционирање на уредот
и оштетување или загуба на податоци. Овие дејства претставуваат прекршување на
Вашиот договор за лиценца со Samsung и Вашата гаранција веќе нема да важи.
• Во зависност од регионот или моделот, некои уреди треба да добијат одобрение од
Федералната комисија за комуникации (FCC). Доколку Вашиот уред е одобрен од FCC,
можете да ја видите ознаката на одобрението за него (FCC ID). За да ја видите ознаката
→ Нагодувања → ОПШТО → За уредот.
на одобрението (FCC ID), допрете
Икони за инструкции
Предупредување: Ситуации кои можат да предизвикаат Ваша повреда и повреда на
другите
Внимание: Ситуации кои можат да предизвикаат оштетување на Вашиот уред или на
друга опрема
Забелешка: Белешки, совети за употреба или дополнителни информации
Авторско право
Авторско право © 2015 Samsung Electronics
Овој водич е заштитен според меѓународните закони за авторски права.
Ниеден дел од овој водич за корисникот не смее да биде копиран, дистрибуиран, преведен
или пренесен во која било форма или на кој било начин, електронски или механички,
вклучувајќи фотокопирање, снимање, чување во кое било складиште за информации и
систем за пронаоѓање, без претходна писмена дозвола од Samsung Electronics.
3
Информации за ова упатство
Трговски марки
• SAMSUNG и логото SAMSUNG се регистрирани трговски марки на Samsung Electronics.
®
• Bluetooth е регистрирана трговска марка на Bluetooth SIG, Inc. ширум светот.
®
™
™
™
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi CERTIFIED Passpoint , Wi-Fi Direct , Wi-Fi
CERTIFIED , и логото Wi-Fi се регистрирани трговски марки на Wi-Fi Alliance.
™
• Сите други трговски марки и авторски права се сопственост на нивните соодветни
сопственици.
4
Содржина
Почнуваме
8
Изглед на уредот
9
Копчиња
10
S Pen
10
Содржина на пакетот
11
Инсталирање SIM или USIM-картичка
12
Полнење на батеријата
15
Вметнување мемориска картичка
17
Замена на перото за S Pen
18
Вклучување и исклучување на уредот
18
Држење на уредот
19
Заклучување и отклучување на уредот
19
Прилагодување на јачината на тонот
19
Префрлување во тивок режим
Икони на индикатор
21
Користење на екранот на допир
25
Контролни движења
27
Движења со дланка
28
Samsung Smart Pause
29
Користење Повеќе прозорци
34
Користење на S Pen
37
Воздушен преглед
Известувања
39
Почетен екран
45
Екран со апликации
46
Користење апликации
47
Помош
47
Внесување текст
50
Поврзување со Wi-Fi мрежа
51
Поставување сметки
52
Поставување кориснички профили
52
Префрлување фајлови
53
Обезбедување на уредот
54
Надградба на уредот
Комуникација
Основни информации
20
38
5
56
Телефон
61
Именик
65
Пораки
66
Е-пошта
68
Е-пошта
70
Hangouts
70
Google+
71
Photos
71
Twitter
Содржина
Интернет и мрежа
Алатки
72
Интернет
121 S Note
73
Chrome
127 Акциска белешка
74
Bluetooth
129 S Planner
75
Screen Mirroring
131 Dropbox
76
e-Meeting
131 Облак
82
WebEx
132 Drive
91
Remote PC
132 Hancom Office Viewer
95
Сајд-синк 3.0
135 Аларм
136 Светски Часовник
137 Калкулатор
Медиуми
137 S Voice
138 Google
101 Музика
139 Гласовно пребарување
103 Камера
139 Албум со исечоци
110 Галерија
140 Мои фајлови
114 Видео
142 Evernote
115 YouTube
142 KNOX
116 Flipboard
116 Businessweek+
117 NYTimes
Патување и локално
117 SketchBook for Galaxy
143 Maps
Продавници за
апликации и медиуми
Нагодувања
144 Во врска со нагодувања
118 Play Store
144 КОНЕКЦИИ
119 Galaxy Apps
148 УРЕД
119 Play Books
154 КОНТРОЛИ
120 Play Movies
158 ОПШТО
120 Play Music
162 Поставки за Google
120 Play Games
120 Play Newsstand
6
Содржина
Додаток
163 Решавање проблеми
168 Отстранување на батеријата
7
Почнуваме
Изглед на уредот
Предна камера
Копче за јачина на
звук
IrLED
Копче за вклучување/
ресетирање/
исклучување
Звучник
Сензор за светло
Повеќенаменски
приклучок
Екран на допир
Отвор за мемориска
картичка
Копче за
неодамнешни
апликации
Отвор за
SIM-картичка
Копче за назад
Копче Дома
Микрофон
Задна камера
GPS-антена
S Pen
Приклучок за
слушалки
Блиц
Звучник
Главна антена
8
Почнуваме
• Не покривајте ја антената со Вашите раце или други предмети. Тоа може да
предизвика проблеми во поврзувањето или да ја потроши батеријата.
• Се препорачува користење заштитник на екран одобрен од Samsung.
Неодобрените заштитници на екран може да предизвикаат неправилна работа на
сензорите.
• Не дозволувајте екранот на допир да дојде во контакт со вода. Екранот на допир
може да функционира неправилно во влажни услови или кога е изложен на вода.
Копчиња
Копче
Функција
• Држете го притиснато за вклучување или исклучување на
уредот.
Вклучување/
ресетирање/
исклучување
Неодамнешни
апликации
• Држете го притиснато повеќе од 7 секунди за да го
ресетирате уредот ако јавува грешки, прекинува повици
или се блокира.
• Притиснете го за заклучување или отклучување на уредот.
Уредот преминува во заклучен режим кога екранот на
допир ќе се исклучи.
• Допрете за да се отвори листата со неодамнешни
апликации.
• Притиснете го за да се вратите на почетниот екран.
Дома
• Задржете го притиснато за стартување на Google
пребарување.
Назад
• Допрете го за да се вратите на претходниот приказ.
Јачина на тон
• Притиснете го за прилагодување на јачината на тонот на
уредот.
9
Почнуваме
S Pen
Копче за S Pen
Врв на S Pen
Име
Функција
Врв на S Pen
• Извршете основни дејства со S Pen. (стр. 21)
Копче за S Pen
• Извршете напредни дејства со S Pen. (стр. 34)
Содржина на пакетот
Проверете дали во кутијата се содржани следните предмети:
• Уред
• Брз водич за употреба
• Опремата испорачана со уредот и достапните додатоци можат да се разликуваат
во зависност од регионот или операторот.
• Испорачаната опрема е наменета само за овој уред и може да не биде
компатибилна со други уреди.
• Изгледите и спецификациите можат да се променат без претходно известување.
• Можете да купите дополнителни додатоци од Вашата локална продавница на
Samsung. Осигурете се дека тие се компатибилни со уредот пред да ги купите.
• Другите додатоци може да не бидат компатибилни со Вашиот уред.
• Користете само додатоци одобрени од Samsung. Неправилното функционирање
предизвикано од неодобрена дополнителна опрема не е покриено со гаранцијата.
• Достапноста на додатоци може да подлежи на промени, а тоа сосема зависи од
производствените компании. За повеќе информации за достапната дополнителна
опрема, посетете ја интернет-страницата на Samsung.
10
Почнуваме
Инсталирање SIM или USIM-картичка
Вметнете ја SIM или USIM-картичката добиена од Вашиот мобилен оператор.
• Само microSIM-картичките работат со овој уред.
• Некои услуги LTE може да не бидат достапни во зависност од операторот. За
подетални информации за достапноста на услугата, контактирајте со Вашиот
оператор.
1 Отворете го капачето на отворот за SIM-картичка.
2 Вметнете ја SIM или USIM-картичката со златно-обоените контакти свртени надолу.
3 Турнете ја SIM или USIM картичката во лежиштето додека не се заклучи на лице место.
• Не вметнувајте мемориска картичка во отворот за SIM-картичка. Ако мемориската
картичка се заглави во отворот за SIM-картичката, мора да го однесете уредот во
сервисниот центар на Samsung за да се отстрани мемориската картичка.
• Внимавајте да не ја изгубите, или не дозволувајте други да ја користат SIM или
USIM-картичката. Samsung не е одговорен за никакви штети или неправилности
предизвикани од изгубени или украдени картички.
4 Затворете го капачето на отворот за SIM-картичка.
11
Почнуваме
Отстранување SIM или USIM-картичка
1 Отворете го капачето на отворот за SIM-картичка.
2 Туркајте ја SIM или USIM-картичката додека не се ослободи од уредот и потоа извлечете
ја надвор.
3 Затворете го капачето на отворот за SIM-картичка.
Полнење на батеријата
Пред првата употреба, употребете го полначот за да ја наполните батеријата.
Користете само полначи, батерии и кабли што се одобрени од Samsung.
Неодобрените полначи или кабли, може да предизвикаат експлозија на батеријата
или оштетување на уредот.
• Кога енергијата на батеријата е на ниско ниво, иконата за батеријата се прикажува
празна.
• Ако батеријата е целосно испразнета, уредот не може да се вклучи веднаш кога ќе
се поврзе полначот. Оставете ја целосно празната батерија да се наполни неколку
минути пред да го вклучите уредот.
• Ако користите повеќе апликации истовремено, мрежни апликации или апликации
што бараат поврзување со друг уред, батеријата брзо ќе се испразни. За да
избегнете исклучување од мрежата или трошење енергија за време на трансфер
на податоци, секогаш користете ги овие апликации после целосно полнење на
батеријата.
12
Почнуваме
Полнење со полначот
Поврзете го USB-кабелот со USB-адаптерот за напојување и потоа вклучете го крајот на USBкабелот во повеќенаменскиот приклучок.
Неправилното поврзување на полначот може да предизвика сериозно оштетување
на уредот. Штетите предизвикани од неправилно користење не се покриени со
гаранцијата.
• Можете да го користите уредот во текот на полнењето, но целосното полнење на
батеријата може да потрае подолго.
• Ако уредот прима нестабилно напојување додека се полни, екранот на допир
може да не функционира. Доколку тоа се случи, исклучете го полначот од уредот.
• При полнење, уредот може да се загрее. Ова е вообичаена појава и не би требало
да влијае врз работниот век или функционирањето на уредот. Ако батеријата се
загрее повеќе од вообичаеното, полначот може да запре со полнење.
• Ако уредот не се полни правилно, однесете ги уредот и полначот во сервисен
центар на Samsung.
13
Почнуваме
Откако целосно ќе се наполни, исклучете го уредот од полначот. Прво откачете го полначот
од уредот, а потоа откачете го од електричниот приклучок.
За штедење енергија, исклучете го полначот кога не е во употреба. Полначот нема
прекинувач за вклучување/исклучување и затоа мора да го исклучите полначот од
електричниот приклучок кога не е во употреба, за да избегнете непотребно трошење
електрична енергија. Полначот треба да остане во близина на електричниот
приклучок и да е лесно достапен додека трае полнењето.
Проверка на статусот на полнење на батеријата
Кога ја полните батеријата додека уредот е исклучен, следниве икони ќе го прикажуваат
моменталниот статус на полнење на батеријата:
Полнење
Целосно наполнета
Намалување на потрошувачката на батеријата
Вашиот уред нуди опции што можат да Ви помогнат да ја заштедите енергијата на батеријата.
Со прилагодување на овие опции и деактивирање одлики во заднина, можете да го
користите уредот подолго помеѓу полнењата:
• Кога не го користите уредот, префрлете на режим на спиење со притискање на копчето
за вклучување/ресетирање/исклучување.
• Затворете ги непотребните апликации со уредувачот на задачи.
• Деактивирајте ја одликата Bluetooth.
• Деактивирајте ја одликата Wi-Fi.
• Деактивирајте го автоматското синхронизирање на апликации.
• Деактивирајте го времето на исклучување на заднинското светло.
• Намалете го интензитетот на светлина на екранот.
14
Почнуваме
Вметнување мемориска картичка
Вашиот уред прифаќа мемориски картички со максимален капацитет од 64 GB. Во зависност
од производителот и типот на мемориската картичка, некои мемориски картички може да не
бидат компатибилни со Вашиот уред.
• Некои мемориски картички може да не бидат целосно компатибилни со
уредот. Користењето некомпатибилна мемориска картичка може да доведе до
оштетување на уредот или на мемориската картичка, или може да ги оштети
податоците зачувани на картичката.
• Внимавајте мемориската картичка треба да ја вметнете со правилната страна
нагоре.
• Уредот поддржува FAT и exFAT структури на фајлови за мемориски картички.
Доколку вметнете картичка форматирана со различна структура фајлови, уредот
може да побара преформатирање на мемориската картичка.
• Честото снимање и бришење податоци го скратува работниот век на мемориските
картички.
• Кога во уредот вметнувате мемориска картичка, се појавува директориумот со
фајлови на мемориската картичка во папката SD-карт.
1 Отворете го капакот на отворот за мемориска картичка.
2 Вметнете ја мемориската картичка со златно-обоените контакти свртени надолу.
3 Притиснете ја мемориската картичка во отворот до крај додека не се заклучи на лице
место.
4 Затворете го капакот на отворот за мемориска картичка.
15
Почнуваме
Отстранување на мемориската картичка
Пред да ја отстраните мемориската картичка, прво демонтирајте ја за безбедно
→ Нагодувања → ОПШТО → Меморија →
отстранување. На почетниот екран, допрете
Демонтирај SD-картичка.
1 Отворете го капакот на отворот за мемориска картичка.
2 Туркајте ја мемориската картичка додека не се ослободи од уредот и потоа извлечете ја
надвор.
3 Затворете го капакот на отворот за мемориска картичка.
Не отстранувајте ја мемориската картичка додека уредот пренесува или пристапува
до информации. На тој начин може да дојде до губење или оштетување на
податоците, или може да дојде до оштетување на мемориската картичка или уредот.
Samsung не е одговорен за загубата што настанала како резултат од неправилната
употреба или од оштетени мемориски картички, вклучувајќи губење податоци.
Форматирање на мемориската картичка
Мемориска картичка форматирана на компјутер може да не биде компатибилна со уредот.
Форматирајте ја мемориската картичка на уредот.
→ Нагодувања → ОПШТО → Меморија → Форматирај
На почетниот екран, допрете
SD-картички → ФОРМАТИРАЈ SD-КАРТИЧКА → ИЗБРИШИ СÈ.
Пред да ја форматирате мемориската картичка, не заборавајте да направите
резервни копии од сите важни податоци зачувани на уредот. Гаранцијата на
производителот не покрива губење на податоци како резултат на дејства на
корисникот.
16
Почнуваме
Замена на перото за S Pen
Додека го користите S Pen, перото за S Pen може да се истапи. Ако перото избледи, заменете
го со ново.
1 Држете го цврсто перото со пинцета и потоа извлечете го.
2 Внесувајте го новиот врв во S Pen сѐ додека не слушнете кликнување.
Внимавајте да не си го зафатите прстот меѓу пинцетата и перото.
• Не употребувајте повторно стари пера. Тоа може да предизвика неправилно
работење на S Pen.
• Не притискајте го прекумерно перото кога го внесувате во S Pen.
• Не внесувајте го заоблениот крај на перото во S Pen. Тоа може да предизвика
оштетување на S Pen, или на Вашиот уред.
17
Почнуваме
Вклучување и исклучување на уредот
Кога го вклучувате уредот за првпат, следете ги упатствата на екранот за да го поставите
Вашиот уред.
Држете го притиснато копчето за вклучување/ресетирање/исклучување неколку секунди за
да го вклучите уредот.
• Следете ги поставените предупредувања и насоки од службениот персонал кога се
наоѓате во области каде што користењето безжични уреди е ограничено, како на
пример авиони и болници.
• Држете го притиснато копчето за вклучување/ресетирање/исклучување и допрете
Режим за летало за деактивирање на безжичните одлики.
За да го исклучите уредот, држете го притиснато копчето за вклучување/ресетирање/
исклучување и потоа допрете Исклучување.
Држење на уредот
Не покривајте ја антената со Вашите раце или други предмети. Тоа може да предизвика
проблеми во поврзувањето или да ја потроши батеријата.
18
Почнуваме
Заклучување и отклучување на уредот
Кога не е во употреба, заклучете го уредот за да спречите несакани операции. Со
притискање на копчето за вклучување/ресетирање/исклучување се исклучува екранот
и уредот се става во заклучен режим. Уредот се заклучува автоматски ако не се користи
одреден период.
За да го отклучите уредот, притиснете го копчето за вклучување/ресетирање/исклучување
или копчето дома кога екранот на допир е исклучен, допрете каде било на екранот и потоа
благо лизгајте со прстот во која било насока.
Прилагодување на јачината на тонот
Притиснете го Копчето за јачина на звук налево или надесно за прилагодување на јачината
на тонот на ѕвонење, или за да ја прилагодите јачината на звукот кога репродуцирате музика
или видео-запис.
Префрлување во тивок режим
Користете еден од следниве методи:
• Држете го притиснато Копчето за јачина на звук налево додека не се префрли во тивок
режим.
• Отворете го панелот за известување на горниот дел од екранот и потоа допрете Звук
или Вибрации.
19
Основни информации
Икони на индикатор
Иконите прикажани на горниот дел од екранот овозможуваат информации во врска со
статусот на уредот. Во долната табела се наведени најчестите икони.
Икона
Значење
Нема сигнал
Јачина на сигнал
Роаминг (надвор од нормалната област на покриеност со услугата)
Мрежата GPRS е поврзана
Мрежата EDGE е поврзана
Мрежата UMTS е поврзана
Мрежата HSDPA е поврзана
HSPA+ мрежата е поврзана
Мрежата LTE е поврзана
Wi-Fi поврзан
Одликата Bluetooth е активирана
GPS е активиран
Повик во тек
Пропуштен повик
Одликата за паметен екран е активирана
Синхронизиран со Интернет
Нова текстуална или мултимедијална порака
Алармот е активиран
S Pen е отстрането
20
Основни информации
Икона
Значење
Тивкиот режим е активиран
Режимот за вибрации е активиран
Режимот за летало е активиран
Настаната грешка или потребно внимание
Ниво на батеријата
Користење на екранот на допир
Употребувајте само прсти или S Pen за користење на екранот на допир.
• Не дозволувајте екранот на допир да дојде во контакт со други електрични уреди.
Електричните празнења може да предизвикаат неисправност на екранот на допир.
• За да избегнете оштетување на екранот на допир, не допирајте го со остри
предмети и не притискајте пресилно со Вашите прсти.
• Уредот може да не ги препознае внесувањата со допир во близина на рабовите на
приказот кои се вон областа за внесување со допир.
• Ако го оставите екранот на допир во мирување подолг временски период, тоа
може да резултира со пост-слики (разобличеност на приказот) или заматеност.
Исклучете го екранот на допир кога не го користите уредот.
21
Основни информации
Движења со прстите
Допирање
За да отворите апликација, да изберете ставка од мени, да притиснете копче на екранот, или
за да внесете знак со помош на тастатурата на екран, допрете со прст.
Допирање и задржување
Допрете и задржете ставка подолго од 2 секунди за пристап до достапните опции.
22
Основни информации
Влечење
За преместување икона, минијатурен приказ или преглед на нова локација, задржете ја
допрено и влечете ја до целната позиција.
Двојно допирање
Допрете двојно на интернет-страница или слика за зумирање во делот. Повторно допрете
двојно за да се вратите.
23
Основни информации
Лизгање
Благо удрете надесно или налево на почетниот екран, или екранот со апликации, за да
видите друг панел. Благо удрете нагоре или надолу за движење низ интернет-страница, или
список, како што се контактите.
Штипкање
Раздалечувајте два прста на интернет-страница, мапа или слика за зумирање во делот. Спојте
ги брзо за одзумирање.
24
Основни информации
Контролни движења
Едноставните движења овозможуваат лесна контрола на уредот.
Пред користењето движења, осигурете се дека одликата за движења е активирана. На
→ Нагодувања → КОНТРОЛИ → Движења, и потоа
почетниот екран, допрете
повлечете го копчето Движења надесно.
Прекумерното тресење или удирање на уредот може да резултира со ненамерни
внесувања. Контролирајте ги движењата правилно.
Ротирање на приказот
Многу апликации овозможуваат приказ и во исправена и во легната ориентација.
Ротирањето на уредот предизвикува приказот автоматски да се прилагоди за да одговара на
новата ориентација на приказот.
За да спречите приказот автоматски да ротира, отворете го панелот за известување и
деселектирајте Вртење екран.
• Некои апликации не овозможуваат ротирање на приказот.
• Некои апликации прикажуваат различен приказ во зависност од ориентацијата.
25
Основни информации
Поместување за прелистување
Кога некоја слика е зумирана, допрете и задржете точка на екранот и потоа лизгајте го уредот
во која било насока за движење низ сликата.
Навалување
Допрете и задржете две точки на екранот, и потоа навалувајте го уредот напред и назад за
зумирање или одзумирање.
26
Основни информации
Движења со дланка
Користете движења со дланка за контролирање на уредот со допирање на екранот.
Пред да користите движења, осигурете се дека одликата за движења со дланка е активирана.
→ Нагодувања → КОНТРОЛИ → Движење со дланка, и
На почетниот екран, допрете
потоа повлечето го копчето Движење со дланка надесно.
Поминување со дланка
Поминете со дланката преку екранот за сликање на екранот. Сликата се зачувува во
Галерија → Screenshots. Не е возможно да се слика екранот додека се користат одредени
апликации.
Покривање
Покријте го екранот со дланката за паузирање на емитувањето.
27
Основни информации
Samsung Smart Pause
Користете ја оваа карактеристика за да паузирате видео-записи кога не го гледате екранот.
→ Нагодувања → КОНТРОЛИ → Паметен екран и потоа
На почетниот екран, допрете
штиклирајте Паметно паузирање.
За време на емитување видео-запис, погледнете настрана од екранот за да го паузирате
емитувањето. За да продолжите со емитување, повторно погледнете во екранот.
28
Основни информации
Користење Повеќе прозорци
Користете ја оваа одлика за истовремено извршување на повеќекратни апликации на
екранот.
• Можат да работат само апликациите што се во фиоката на Повеќе прозорци.
• Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од
операторот.
→ Нагодувања →
За да употребувате Повеќе прозорци, на почетниот екран, допрете
УРЕД → Повеќе прозорци, и потоа повлечете го копчето Повеќе прозорци надесно.
Можете да употребувате два типа Повеќе прозорци.
<Поделен екран на Повеќе прозорци>
<Скокачки Повеќе прозорци>
Користење на поделен екран Повеќе прозорци
Користете ја оваа одлика за да извршувате апликации во поделен екран.
Можете да употребувате истовремено најмногу четири апликации на екранот.
29
Основни информации
Стартување апликации во поделениот екран Повеќе прозорци
1 Влечете ги прстите од десниот раб на екранот кон средината на екранот. Алтернативно,
допрете и задржете
.
Панелот на Повеќе прозорци се прикажува на десната страна на екранот.
Фиока на Повеќе
прозорци
2 Допрете и задржете една икона на апликација на панелот на Повеќе прозорци и потоа
повлечете ја на екранот.
Отпуштете ја иконата на апликацијата кога екранот се обојува со сина боја.
30
Основни информации
3 Допрете и задржете икона на друга апликација на фиоката на Повеќе прозорци и потоа
повлечете ја на нова локација.
Можете истовремено да ја стартувате истата апликација во поделен екран. Само
апликациите со
веднаш до нивната икона ја поддржуваат оваа одлика.
Споделување содржина меѓу апликациите
Можете лесно да споделувате содржина помеѓу апликации, како на пример Е-пошта и
Интернет, со нивно влечење и отпуштање.
Некои апликации може да не ја поддржуваат оваа одлика.
1 Стартувајте Е-пошта и Интернет во поделениот екран на Повеќе прозорци.
Пристапете до
опциите на Повеќе
прозорци
2 Допрете го кругот помеѓу прозорците на апликациите и потоа допрете
.
Допрете го кругот помеѓу апликациите за пристап во следните опции:
• : Променете ја локацијата на апликациите во Повеќе прозорци.
• : Споделете ставки како на пример слики, текстови или врски помеѓу апликации
со нивно влечење и отпуштање.
• : Зголемете го максимално прозорецот.
• : Затворете ја апликацијата.
31
Основни информации
3 Допрете и задржете една ставка во интернет-прозорецот и влечете ја на локација во
прозорецот на е-пошта.
Креирање комбинација на Повеќе прозорци
Користете ја оваа одлика за да ја сочувате комбинацијата на апликациите Повеќе прозорци
кои се извршуваат во моментот.
1 Стартувајте повеќе апликации во поделениот екран на Повеќе прозорци.
2 Отворете ја фиоката на Повеќе прозорци и допрете → Ново.
Комбинацијата на апликации Повеќе прозорци кои се извршуваат во моментот е
додадена на фиоката на Повеќе прозорци.
За да стартувате апликации со помош на зачувана комбинација, изберете ја
комбинацијата од фиоката на Повеќе прозорци.
32
Основни информации
Користење на скокачки екран Повеќе прозорци
Користете ја оваа одлика за да започнувате други апликации во скокачки прозорци.
1 Влечете ги прстите од десниот раб на екранот кон средината на екранот. Алтернативно,
допрете и задржете
.
Панелот на Повеќе прозорци се прикажува на десната страна на екранот.
Фиока на Повеќе
прозорци
2 Изберете една икона на апликација на фиоката на Повеќе прозорци.
На екранот ќе се појави скокачки прозорец.
Минимизирајте
го прозорецот.
Затворете го
прозорецот.
Максимизирајте
го прозорецот.
Можете да ја стартувате истата апликација во повеќе скокачки екрани истовремено.
Само апликациите со
веднаш до нивната икона ја поддржуваат оваа одлика.
33
Основни информации
Користење на S Pen
Вклученото S Pen може да се користи за лесно избирање ставки или извршување функции.
Дејствата со користење на S Pen со притиснато копче, овозможуваат дополнителни корисни
одлики, како што е сликање на екранот.
Извлечете S Pen од лежиштето за да го користите.
Кога ќе го извлечете S Pen од лежиштето, уредот го детектира тоа и ги извршува следниве
дејства:
• Го вклучува екранот на допир (ако е исклучен).
• Ја започнува Action Memo или прикажува говорна команда.
• Врвот на S Pen е заменлив. Ако перото на стилото избледи, заменете го со ново.
• Доколку S Pen не работи правилно, однесете го во сервисен центар на Samsung.
За информации за S Pen, осврнете се на интернет-страницата на Samsung.
• За најдобри резултати, држете го S Pen под прав агол со екранот на допир и
избегнувајте да го користите под остри агли.
34
Основни информации
Воздушна команда
За да прикажете воздушна команда, притиснете го копчето на S Pen додека го движите S Pen
преку екранот во нагорен правец.
Со оваа одлика можете директно да ги употребувате следниве дејства:
• Акциска белешка: Претворете го Вашиот ракопис во активна врска до збир на корисни
одлики.
• Пишување на екран: Доловете слика од екранот и уредете ја.
• Прозорец за пенкало: Употребете го S Pen за да нацртате еден прозорец и да отворите
корисни апликации во него.
Креирање едноставен потсетник
Допрете Акциска белешка на воздушната команда. Или, со притиснато копче за S Pen,
допрете го екранот два пати. Напишете потсетник и допрете
за да го изберите
потсетникот. Кога ќе се појави менито на функциите, изберете една функција за да ги
употребите информациите што ги напишавте во потсетникот.
• : Воспоставување повик.
• : Креирајте контакт.
• : Пратете порака.
• : Испратете е-порака.
• : Пребарувајте на Интернет.
• : Пребарувајте локација.
• : Создадете задача.
Доколку сакате да користите специфични информации од потсетникот, допрете за
деселектирање на потсетникот и нацртајте круг околу информациите.
35
Основни информации
Сликање на екранот
Допрете Пишување на екран на воздушната команда. Можно е да се црта или пишува врз
слика од екранот, или да се отсекува.
Сликата на екранот се зачувува во папката Галерија → Screenshots.
Не е возможно да се слика екранот додека се користат одредени апликации.
Започнување на апликации во селектираната област
Допрете Прозорец за пенкало преку воздушната команда. Нацртајте линија околу некоја
област и потоа изберете една апликација. Апликацијата започнува во областа која ја
нацртавте.
За да ја минимизирате апликацијата, допрете
прикажуваат како лебдечки икони.
. Минимизираните апликации се
За да ја зголемите максимално апликацијата, допрете
За да ги затворите апликациите, допрете
.
.
Отворање на достапните опции
Некои ставки имаа контекстуални менија, коишто предизвикуваат светкање на покажувачот
на S Pen. Притиснете го копчето S Pen за да го прикажете менито додека го движите S Pen
преку ставката.
36
Основни информации
Селектирање и фотографирање слика
Допрете Отсекување слика на воздушната команда.
Доколку е неопходно, употребете една од следниве опции:
• : Обновување на почетниот избор.
• : Претворање на изборот во кружен облик.
• : Претворање на изборот во правоаголен облик.
• : Прилагодете го изборот.
Воздушен преглед
Користете ја оваа одлика за да изведувате разни функции додека го движите S Pen преку
екранот.
→ Нагодувања → КОНТРОЛИ → S Pen → Воздушен
На почетниот екран, допрете
преглед, и потоа повлечете го надесно копчето што се наоѓа во десниот горен агол на
екранот.
Покажете на ставка со S Pen за да ја прегледате нејзината содржина или за да ги видите
информациите во скокачки прозорец.
Можете да лизгате низ прозорците или списоците со движење на S Pen на некој од рабовите
на екранот (горе/долу/лево/десно).
37
Основни информации
Известувања
Иконите за известување се прикажуваат на статусната лента на горниот дел од екранот и
сигнализираат пропуштени повици, нови пораки, настани од календарот, статус на уредот и
др. Повлечете ја надолу статусната лента за да се отвори панелот за известување. Листајте
низ списокот за преглед на дополнителни известувања. За да го затворите панелот за
известувања, поминете со прстот нагоре по екранот.
Од панелот за известување, можете да ги гледате тековните нагодувања на Вашиот уред.
Повлечете ја надолу статусната лента и потоа допрете
за да ги користите следниве опции:
• Wi-Fi: Активирајте ја или деактивирајте ја Wi-Fi одликата.
• Локација: Активирајте ја или деактивирајте ја одликата за GPS.
• Звук: Активирајте го или деактивирајте го тивкиот режим. Можете да го наместите
уредот да вибрира или да ги исклучува сите звуци во тивок режим.
• Вртење екран: Дозволете или спречете приказот да се ротира кога го вртите уредот.
• Bluetooth: Активирајте ја или деактивирајте ја одликата Bluetooth.
• Мобилни податоци: Активирајте ја или деактивирајте ја податочната врска.
• Повеќе прозорци: Поставете уредот да користи Повеќе прозорци.
• Мобилен хотспот: Активирајте ја или деактивирајте ја Wi-Fi одликата за споделување.
• Screen Mirroring: Активирајте ја или деактивирајте ја одликата за рефлексија на екранот.
• Синхрон.: Активирајте го или деактивирајте го автоматското синхронизирање
апликации.
• Реж. за читање: Активирајте го или деактивирајте го режимот за читање. Во режим за
читање, уредот помага во заштита на Вашите очи кога читате ноќе. За да изберете кои
апликации ќе се користат во него, допрете Нагодувања → УРЕД → Екран → Режим за
читање.
• Паметно мирув.: Активирајте ја или деактивирајте ја одликата за паметно мирување.
• Паметна пауза: Активирајте ја или деактивирајте ја одликата за паметно паузирање.
• Штедење енергија: Активирајте го или деактивирајте го режимот за штедење.
38
Основни информации
• Режим за летало: Активирајте го или деактивирајте го режимот за летало.
• Воздушен преглед: Активирајте ја или деактивирајте ја одликата воздушен преглед.
Достапните опции може да се разликуваат во зависност од регионот или операторот.
За прераспоредување на опциите на панелот за известување, отворете го панелот за
→ , допрете и задржете ставка, и потоа одвлечете ја на друга
известување, допрете
локација.
Почетен екран
Почетниот екран е почетната точка за пристап до сите одлики на уредот.
Почетниот екран има два вида панели. Панелот на Класичниот почетен екран прикажува
кратенки до апликации и виџети, а панелот на Почетниот екран на Содржина прикажува
виџети на Содржина.
Почетниот екран има повеќе прозорци. За преглед на други панели, лизгајте налево или
надесно.
<Класичен почетен екран>
<Почетен екран на Content>
39
Основни информации
Преглед на сите апликации
На почетниот екран, допрете
за да ги прикажете сите апликации.
<Почетен екран>
<Екран со апликации>
За да се вратите во почетниот екран, притиснете го копчето Дома.
40
Основни информации
Користење на класичниот почетен екран на Magazine
На класичниот почетен екран се прикажани икони-индикатори, виџети, кратенки на
апликации и друго.
Додавање ставка
1 Допрете на почетниот екран.
2 Држете допрена една апликација и потоа одвлечете ја до саканата локација.
Додадена икона
Префрлете се на
почетниот екран на
Content.
41
Основни информации
Додавање или отстранување панел од класичниот почетен екран
1 Штипнете со прстите на класичниот почетен екран.
2 Допрете
за да додадете панел.
За да отстраните панел, допрете и задржете го панелот и потоа одвлечете го до корпата
за отпадоци на горниот дел од екранот.
Поставување заднина
Поставете слика или фотографија зачувани во уредот како тапет за класичниот почетен
екран.
1 На екранот со апликации, допрете Нагодувања → УРЕД → Заднина. Или, задржете
допрено на една празна област на класичниот почетен екран и потоа допрете Заднини
→ Почетен екран.
2 Изберете екран на кој ќе ја промените или на кој ќе ја примените заднината.
3 Лизгајте лево или десно и изберете од слики прикажани во долниот дел на екранот.
За да изберете фотографии кои сте ги сликале со камерата на уредот или други слики,
допрете Од Галерија.
4 Допрете ПОСТАВЕНО КАКО ЗАДНИНА или ГОТОВО.
42
Основни информации
Користење на почетниот екран на Content
Почетниот екран на Содржина прикажува виџети на Содржина. Можете директно да
пристапите во една апликација со избирање на виџет на почетниот екран на Content.
Додавање виџети или панели
1 Штипнете го почетниот екран на Content со прстите.
2 На екранот со виџети, изберете панел за уредување или допрете
за да креирате еден
нов панел ( 1 ). Изберете виџети кои ќе ги додадете на панелот од долното окно на
екранот ( 2 ).
Лизгајте налево или надесно во долното окно на екранот за да прикажете повеќе
виџети.
43
Основни информации
3 Допрете ГОТОВО.
Прилагодување на големината на виџетот
1 На почетниот екран на Content, допрете и задржете еден виџет на кој сакате да му ја
измените големината.
2 Прилагодете ја големината на виџетот со влечење на рамката околу него.
3 Допрете
за да ги зачувате промените.
Отстранување на панел од почетниот екран на Content
1 Штипнете го почетниот екран на Content со прстите.
2 На екранот со виџети, допрете и задржете го панелот кој сакате да го отстраните.
3 Одвлечете го панелот во корпата за отпадоци во горниот дел на екранот.
Кога корпата за отпадоци ќе стане црвена, отпуштете го панелот.
Најмалку еден панел треба да остане на почетниот екран на Content.
44
Основни информации
Екран со апликации
Екранот со апликации прикажува икони за сите апликации, вклучувајќи ги
новоинсталираните.
На почетниот екран, допрете
за да се отвори екранот со апликации.
За преглед на други панели, лизгајте налево или надесно.
Прераспоредување апликации
Оваа одлика е достапна само во прилагодлив мрежен преглед.
Допрете → Измени, задржете допрено апликација и потоа одвлечете ја до нова локација.
За преместување во друг панел, влечете ја кон страната на приказот.
Организирање папки
Ставете ги сродните апликации во посебна папка за полесна работа.
Допрете → Измени, допрете и задржете апликација и потоа одвлечете ја до Направи
папка. Внесете име на папката и потоа допрете Гот. Ставете ги апликациите во новата папка
со влечење и потоа допрете СОЧУВАЈ за да го зачувате распоредот.
Прераспоредување панели
Штипнете на екранот, задржете допрено преглед на панел и потоа одвлечете го до нова
локација.
Инсталирање апликации
Користете ги продавниците за апликации, како што е Galaxy Apps, за преземање и
инсталирање апликации.
Деинсталирање апликации
Допрете → Одинсталирај/исклучи апликации и потоа изберете ја апликацијата што
сакате да ја деинсталирате.
Основните апликации што доаѓаат со уредот не можат да се деинсталираат.
45
Основни информации
Исклучување на апликации
Допрете → Одинсталирај/исклучи апликации и потоа изберете ја апликацијата што
сакате да ја исклучите.
За да ја вклучите апликацијата, на екранот со апликации, допрете Нагодувања → ОПШТО
→ Управител со апликацијата, лизгајте до ИСКЛУЧЕНО, изберете ја апликацијата, и потоа
допрете ВКЛУЧИ.
• Презементите апликации и некои стандардни апликации што доаѓаат со уредот не
можат да се исклучат.
• Кога ја употребувате оваа одлика, исклучените апликации ќе исчезнат од екранот
со апликации, но сѐ уште се зачувани во уредот.
Користење апликации
Овој уред може да работи со многу различни видови апликации од медиумски до интернетапликации.
Отворање апликација
На почетниот екран или екранот со апликации изберете икона на апликација за да ја
отворите.
Некои апликации се групирани во папки. Допрете папка и потоа изберете
апликацијата за да се отвори.
Отворање неодамна користени апликации
Допрете
за да се отвори списокот со неодманешно употребени апликации.
Изберете икона на апликација за да се отвори.
Затворање апликација
Затворете ги апликациите што не се користат за заштеда на енергијата на батеријата и за
одржување на перформансите на уредот.
→ Уред. на зад., и потоа допрете КРАЈ веднаш до апликацијата за да ја
Допрете
затворите. За да ги затворите сите активни апликации, допрете ЗАВРШИ СÈ. Или, допрете
→ Затвори ги сите.
46
Основни информации
Помош
Пристапете до информации за помош за да научите како да го користите уредот и
апликациите, или да конфигурирате важни нагодувања.
Допрете Помош на екранот со апликации. Изберете категорија за да видите совети.
За подредување на категориите по азбучен ред, допрете → Подреди според име.
За пребарување клучни зборови, допрете
.
Внесување текст
Користете ја тастатурата Samsung или одликата за говорен влез за внесување текст.
Внесувањето текст не поддржува одредени јазици. За внесување текст, треба да го
измените работниот јазик на еден од поддржаните јазици.
Промена на видот на тастатура
Допрете на кое било текстуално поле, отворете го панелот за известувања, допрете
Изберете тастатура и потоа изберете го видот на тастатура што ќе се користи.
Користење на тастатурата Samsung
Избришете го претходниот
знак.
Префрлете во ракописен
режим.
Сокријте ја тастатурата.
Започнете нов ред.
Внесувајте големи букви.
Внесувајте големи букви.
Внесете интерпункциски
знаци.
Поместете го покажувачот.
Внесете празно место.
47
Основни информации
Внесување големи букви
Допрете го копчето Shift пред да внесете знак. За дабидат сите букви големи, допрете Caps
Lock.
Промена на видот на тастатура
Допрете и задржете
, и потоа допрете
за промена на видот на тастатура.
На лебдечката тастатура, допрете и задржете ја картичката и преместете ја лебдечката
тастатура на друга локација.
Промена на јазичните тастатури
Додајте јазици за тастатурата, и потоа лизгајте го копчето за празно место налево или
надесно за променување на јазичните тастатури.
Ракопис
Допрете
и потоа напишете збор со прст или со S Pen. Предложените зборови се
прикажуваат како знаци што се внесуваат. Изберете предложен збор.
Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од операторот.
48
Основни информации
Директно внесување со пенакло
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → КОНТРОЛИ → S Pen → Директен
внес со пенк. и потоа повлечете го надесно копчето што се наоѓа во десниот горен дел од
екранот.
Кога го движите S Pen преку текстуално поле, се појавува
во горниот лев агол на
текстуалното поле. Допрете
за да пишувате со S Pen. За да правите едноставни корекции,
да ги менувате јазиците за внесување текст или да внесувате простори меѓу знаци, допрете ја
секоја алатка за корекции кои се прикажуваат на подлогата за рачно пишување.
Кога оваа одлика е оневозможена, можете да го правите следново:
• Пратете рачно напишана порака.
• Упатете повик со пишување на името на контактот или телефонскиот број на тастатурата.
• Одредете аларм само со пишување на броеви.
• Прелистувајте на Интернет со пишување на веб-адреси.
Внесување текст преку говор
Активирајте ја одликата за зборување и потоа зборувајте во микрофонот. Уредот го
прикажува тоа што Вие го зборувате.
Ако уредот не ги препознава Вашите зборови правилно, допрете го подвлечениот текст и
изберете алтернативен збор или фраза од приложениот список.
За да го промените јазикот или да додадете јазици за гласовното препознавање, допрете го
тековниот јазик.
Копирање и пресликување
Допрете и задржете текст, влечете го или за да изберете повеќе или помалку текст, и
потоа допрете Копирај за копирање или Исечи за отсекување. Избраниот текст се копира во
посредната меморија.
За да го пресликате во поле за внесување текст, допрете и задржете на точката каде што
треба да се вметне и потоа допрете → Пресликај.
49
Основни информации
Поврзување со Wi-Fi мрежа
Поврзете го уредот со мрежа Wi-Fi за да користите Интернет или да споделувате медиумски
фајлови со други уреди. (стр. 144)
Вклучување и исклучување Wi-Fi
Отворете го панелот за известување и потоа допрете Wi-Fi за вклучување или исклучување.
• Вашиот уред користи нехармонизирана фреквенција и е наменет за употреба
во сите европски држави. WLAN може се користи во ЕУ без ограничувања за
затворени простории, но не може да се користи на отворен простор.
• Исклучете го Wi-Fi за да ја заштедите енергијата на батеријата кога не го
користите.
Приклучување на Wi-Fi мрежи
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → КОНЕКЦИИ → Wi-Fi, и потоа повлечете
го копчето Wi-Fi надесно.
Изберете мрежа од списокот пронајдени Wi-Fi мрежи, внесете лозинка ако е потребно, и
потоа допрете ПОВРЗИ. Мрежите за кои е неопходна лозинка се прикажуваат со заклучена
икона. Откако уредот ќе се поврзе на мрежа Wi-Fi, уредот автоматски ќе се поврзува на
истата секогаш кога е достапна.
Додавање Wi-Fi мрежи
Ако посакуваната мрежа не се појави во списокот со мрежи, допрете Додај мрежа Wi-Fi
на дното од списокот со мрежи. Внесете го името на мрежата во Мрежен SSID, изберете го
типот на безбедност и внесете ја лозинката доколку мрежата не е отворена, и потоа допрете
ПОВРЗИ.
50
Основни информации
Активирање на Wi-Fi CERTIFIED Passpoint
Со Passpoint, уредот автоматски пребарува достапни Wi-Fi мрежи и се вклучува во некоја од
нив. Ако дојдете во нова област ќе се прикучи на друга достапна Wi-Fi мрежа без да биде
неопходна лозинка.
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → КОНЕКЦИИ → Wi-Fi → →
Дополнително, и потоа повлечете го копчето Passpoint надесно.
Заборавање мрежи Wi-Fi
Секоја мрежа што се користела, вклучувајќи ја тековната мрежа, може да се заборави, така
што уредот нема автоматски да се поврзува на неа. Изберете ја мрежата од списокот со
мрежи и потоа допрете ЗАБОРАВИ.
Поставување сметки
За апликациите на Google, како што е Play Store, потребна е сметка Google, а за Galaxy Apps
потребна е сметка Samsung. Креирајте сметки Google и Samsung за да го имате најдоброто
искуство со уредот.
Додавање сметки
За да поставите сметка на Samsung без најавување, следете ги упатствата што ќе се појават
кога отворате апликација на Samsung Apps.
За да се најавите или да пријавите сметка Samsung, на екранот со апликации, допрете
Нагодувања → ОПШТО → Сметки → Додај сметка → Сметка Samsung. Потоа, допрете
НАПРАВИ СМЕТКА за да се пријавите, или допрете НАЈАВА, и потоа следете ги упатствата
на екранот за да го завршите поставувањето на сметка.
Отстранување сметки
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → ОПШТО → Сметки, изберете една
сметка со име Мои сметки, изберете една сметка која сакате да ја отстраните и потоа
допрете → Избриши сметка.
51
Основни информации
Поставување кориснички профили
Поставете кориснички профили и потоа изберете еден кога го отклучувате уредот за да
користите прилагодени опции. Со поставување на повеќекратни кориснички профили,
некои корисници можат да го споделуваат уредот без да влијаат врз личните опции на други
корисници, како на пример, сметки на е-пошта, избрани тапети и др.
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → ОПШТО → Корисници → Додај
корисник → ОК → ПОСТАВИ СЕГА, и потоа следете ги упатствата на екранот за
поставување на нов кориснички профил. За пристап во уредот со кориснички профил, на
екранот со апликации, допрете Нагодувања → ОПШТО → Корисници и потоа изберете
профил.
Префрлување фајлови
Пренесувајте аудио-записи, видео-записи, слики и други видови фајлови од уредот на
компјутер или обратно.
Поврзување со Samsung Kies
Samsung Kies е компјутерска апликација што управува со мултимедијалните содржини и
личните податоци со уреди Samsung. Преземете ја најновата Samsung Kies од интернетстраницата на Samsung.
1 Поврзете го уредот со компјутер со USB-кабел.
Samsung Kies автоматски се стартува на компјутерот. Ако Samsung Kies не стартува
автоматски, кликнете двојно на иконата на Samsung Kies на Вашиот компјутер.
2 Префрлајте фајлови помеѓу Вашиот уред и компјутерот.
Повеќе информации за помош побарајте во информациите за Samsung Kies.
Поврзување со Windows Media Player
Осигурете дека Windows Media Player е инсталиран на компјутерот.
1 Поврзете го уредот со компјутер со USB-кабел.
2 Отворете го Windows Media Player и синхронизирајте музички фајлови.
52
Основни информации
Поврзување како медиумски уред
1 Поврзете го уредот со компјутер со USB-кабел.
2 Отворете го панелот за известување и потоа допрете Поврзано како медиумски уред
→ Медиумски уред (MTP).
Допрете Камера (PTP) ако Вашиот компјутер не поддржува Media Transfer Protocol
(MTP) или нема инсталирано соодветни драјвери.
3 Префрлајте фајлови помеѓу Вашиот уред и компјутерот.
Обезбедување на уредот
Спречете другите да ги користат или да пристапуваат до личните податоци и информациите
складирани на уредот со користење на одликите за безбедност. При отклучување, уредот
бара код за отклучување.
Поставување шара
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → УРЕД → Заклучување на екранот →
Заклучување на екранот → Шара.
Нацртајте шара со поврзување четири или повеќе точки и потоа повторно нацртајте ја
шарата за потврда. Поставете заштитен PIN за отклучување за да го отклучите екранот кога
ќе ја заборавите шарата.
53
Основни информации
Поставување PIN
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → УРЕД → Заклучување на екранот →
Заклучување на екранот → PIN.
Внесете најмалку четири броја и потоа повторно внесете ја лозинката за верификација.
Поставување лозинка
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → УРЕД → Заклучување на екранот →
Заклучување на екранот → Лозинка.
Внесете најмалку четири знака вклучувајќи броеви и симболи, и потоа повторно внесете ја
лозинката за верификација.
Отклучување на уредот
Вклучете го екранот со притискање на копчето за вклучување/ресетирање/исклучување или
копчето Дома, и внесете го кодот за отклучување.
Доколку го заборавите кодот за отклучување, однесете го уредот во сервисен центар
на Samsung за негово ресетирање.
Надградба на уредот
Уредот може да се надгради со најновиот софтвер.
Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од операторот.
Надградба со Samsung Kies
Стартувајте го Samsung Kies и поврзете го уредот со компјутерот. Samsung Kies автоматски
го препознава уредот и прикажува достапни ажурирања во рамката за дијалог доколку
има такви. Кликнете го копчето за ажурирање во рамката за дијалог за да започне
надградувањето. Видете во информациите за помош за Samsung Kies за детали за
надградбата.
• Не исклучувајте го компјутерот и не откачувајте го USB-кабелот додека уредот се
надградува.
• Додека уредот се надградува, не поврзувајте други медиумски уреди на
компјутерот. Во спротивно може да дојде до пречки во процесот на ажурирање.
54
Основни информации
Безжична надградба
Овој уред може директно да се надгради со најновиот софтвер со фирмвер-сервисот FOTA
(фирмвер безжична надградба).
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → ОПШТО → За уредот → Софтверски
ажурирања → Ажурирај сега.
55
Комуникација
Телефон
Користете ја оваа апликација за да упатувате или да одговарате на повици.
Допрете Телефон на екранот со апликации.
Упатување повици
Упатување повик
Користете еден од следниве методи:
• ТЕЛЕФОН: Внесете го бројот со помош на тастатурата и потоа допрете
.
• ГРУПИ: Упатете повик од списокот со групи на контакти.
• ОМИЛЕНИ: Упатете повик од списокот со омилени контакти.
• ИМЕНИК: Упатете повик од списокот со контакти.
Броеви за брзо бирање
За броеви за брзо бирање, задржете ја допрено соодветната цифра.
Предвидување број
Кога внесувате броеви на тастатурата, се појавуваат автоматски предвидувања. Изберете
едно од нив за да упатите повик.
56
Комуникација
Наоѓање контакти
Внесете име, телефонски број или адреса на е-пошта за да најдете контакт во списокот со
контакти. Како што се внесуваат знаците, се појавуваат предвидените контакти. Изберете
еден за да упатите повик кон него.
Упатување меѓународен повик
Допрете и задржете 0 сѐ додека не се појави знакот +. Внесете го кодот за државата,
подрачје и телефонскиот број и потоа допрете .
За време на повик
Достапни се следниве дејства:
• Дод. повик: Упатете втор повик.
• Тастатура: Отворете ја тастатурата.
• Заврши повик: Завршете го тековниот повик.
• Дополнителна јачина: Зголемете ја јачината на тонот.
• Искл.мик.: Исклучете го микрофонот за да не Ве слуша соговорникот.
• Bluetooth: Префрлете се на слушалка Bluetooth ако е поврзана на уредот.
• → На чекање: Задржете повик. Допрете → Продолжи повик за да го воспоставите
задржаниот повик.
• → Именик: Отворете го списокот со контакти.
• → Порака: Пратете порака.
Додавање контакти
За да додадете телефонски број во списокот со контакти преку тастатурата, внесете го бројот
и допрете Додај во Контакти.
FDN-броеви
Овој уред може да се постави да ги ограничува појдовните повици само на броеви во рамки
на зададени префикси. Овие префикси се чуваат на SIM или USIM-картичката.
Допрете → Опции за повиците → Опции за повиците → Повеќе параметри → FDN
броеви → Вклучи FDN повици, и потоа внесете го PIN2 испорачан со SIM или USIMкартичката. Допрете Листа на FDN броеви и додајте броеви.
57
Комуникација
Забрана за повици
Овој уред може да се постави да спречува воспоставување одредени повици. На пример,
може да се оневозможи воспоставувањето меѓународни повици.
Допрете → Опции за повиците → Опции за повиците → Повеќе параметри →
Забрана на повици, изберете опција за забрана на повици и потоа внесете лозинка.
Примање повици
Одговарање на повик
Кога доаѓа повик, допрете ОДГОВОРИ.
Ако услугата за повик на 2-ра линија е активна, може да се воспостави уште еден повик. Кога
се воспоставува вториот повик, првиот повик се става на чекање.
Одбивање повик
Кога доаѓа повик, допрете ОТФРЛИ.
За праќање порака при одбивање дојдовен повик, повлечете ја лентата за одбивање порака
нагоре. За да создадете порака за одбивање, допрете → Опции за повиците → Опции за
повиците → Одбивање повик → Пораки за одбивање.
Автоматско одбивање повици од непожелни броеви
Допрете → Опции за повиците → Опции за повиците → Одбивање повик → Режим
за автоматско одбивање → Броеви за автом. одбивање → Листа за автоматско
одбивање. Допрете , внесете број, назначете категорија и потоа допрете СОЧУВАЈ.
Пропуштени повици
Доколку се пропушти повик, на статусната лента се појавува
известување за преглед на список со пропуштени повици.
58
. Отворете го панелот за
Комуникација
Повик на 2-ра линија
Повик на 2-ра линија е услуга овозможена од операторот. Корисникот може да ја користи
оваа услуга за суспендирање на тековниот повик и префрлање на дојдовен повик. Оваа
услуга не е достапна за видео-повици.
За користење на оваа услуга, допрете → Опции за повиците → Опции за повиците →
Повеќе параметри → Повик на 2-ра линија.
Препраќање повици
Уредот може да се постави да ги препраќа дојдовните повици на назначен број.
Допрете → Опции за повиците → Опции за повиците → Повеќе параметри →
Препраќање повици, и потоа изберете вид и услов на повик. Внесете број и допрете
ВКЛУЧИ.
Видео-повици
Упатување видео-повик
Внесете го бројот или изберете контакт од списокот со контакти, и потоа допрете
Во тек на видео-повик
Достапни се следниве дејства:
• : Префрлајте се меѓу предна и задна камера.
• ДОЛОВИ СЛИКА: Доловете ја сликата на соговорникот.
• СНИМИ ВИДЕО-ЗАПИС: Снимете видео-запис на сликите на другата страна.
Во многу држави, снимањето без дозвола од другата страна е незаконски.
• СОКРИЈ МЕ: Сокријте ја Вашата слика од соговорникот.
• ИЗЛЕЗНА СЛИКА: Изберете слика за да му ја прикажете на соговорникот.
• Искл.мик.: Исклучете го микрофонот за да не Ве слуша соговорникот.
• Крај: Завршете го тековниот повик.
59
.
Комуникација
• → Тастатура: Отворете ја тастатурата.
• → Вклучи двојна камера: Користете ги и предната и задната камера, така што другата
страна да може да Ве види Вас и Вашето опкружување.
Видео-повик во режим на двојна камера ќе биде овозможен до 3 минути. По
3 минути уредот ќе ја исклучи задната камера за оптимална изведба.
Смена на слики
Одвлечете ја сликата од која било од страните врз сликата на другата страна за да ги смените
сликите.
Преслушајте говорна порака
Задржете допрено 1 на тастатурата и потоа следете ги упатствата од Вашиот оператор.
60
Комуникација
Именик
Користете ја оваа апликација за управување со контакти, вклучувајќи телефонски броеви,
адреси на е-пошти и др.
Допрете Именик на екранот со апликации.
Управување со контакти
Допрете ИМЕНИК.
Креирање контакт
Допрете
и внесете информации за контактот.
Менување контакт
Изберете контакт за менување и потоа допрете
.
Бришење контакт
Допрете
.
Поставување број за брзо бирање
Допрете → Поставување брзо бирање, изберете број за брзо бирање и потоа изберете
контакт за него. За да отстраните број за брзо бирање, допрете .
Пребарување контакти
Допрете ИМЕНИК.
Користете еден од следниве методи за пребарување:
• Лизгајте нагоре или надолу во списокот со контакти.
• Користете го индексот на левата страна од списокот со контакти за брзо листање со
влечење на прст долж индексот.
• Допрете го полето за пребарување на врвот од списокот со контакти и внесете
критериуми за пребарување.
61
Комуникација
Штом се избере контакт, преземете едно од следниве дејства:
• : Додајте во омилени контакти.
• /
: Воспоставете гласовен или видео-повик.
• : Составете порака.
• : Составете порака на е-пошта.
Прикажување на контактите
Допрете ИМЕНИК.
Стандардно, уредот ги прикажува сите зачувани контакти.
Допрете → Опции → Контакти за прикажување, и потоа изберете локација во која се
зачувувани контактите.
Префрлување контакти
Допрете ИМЕНИК.
Префрлување контакти на Google
Допрете → Премести контакти на уредот на → Google.
Префрлување контакти на Samsung
Допрете → Премести контакти на уредот на → Samsung Аccount.
Увезување и извезување контакти
Допрете ИМЕНИК.
Увезување контакти
Допрете → Опции → Увези/Извези контакти, и потоа изберете една опција за увоз.
62
Комуникација
Извезување контакти
Допрете → Опции → Увези/Извези контакти, и потоа изберете една опција за извоз.
Споделување контакти
Допрете → Избери, изберете контакти, допрете
споделување.
, и потоа изберете метод за
Омилени контакти
Допрете ОМИЛЕНИ.
Допрете
за да додадете контакти во омилените.
Допрете , и потоа преземете едно од следниве дејства:
• Отстрани од Омилени: Отстранете контакти од омилените.
• Помош: Пристапете до информации за помош во врска со користењето на контактите.
Групи контакти
Допрете ГРУПИ.
Создавање група
Допрете
, поставете детали на група, додадете контакти и потоа допрете СОЧУВАЈ.
Додавање контакти во група
Изберете група и потоа допрете → Додај член. Изберете контакти за додавање и потоа
допрете ГОТОВО.
63
Комуникација
Управување со групи
Изберете група, допрете , и потоа преземете едно од следните дејства:
• Избриши групи: Изберете групи додадени од корисникот и потоа допрете ГОТОВО.
Основните групи не можат да се избришат.
• Измени група: Променете ги нагодувањата за група.
• Додај член: Додајте членови во групата.
• Избриши од групата: Отстранете членови од групата.
• Прати порака: Пратете порака на членови на група.
• Прати е-пошта: Пратете е-порака на членови на група.
• Смени редослед: Задржете допрено веднаш до името на групата, повлечете го
нагоре или надолу во друга позиција, и потоа допрете ГОТОВО.
• Помош: Пристапете до информации за помош во врска со користењето на контактите.
Праќање порака или е-пошта на членови на група
Изберете група, допрете → Прати порака или Прати е-пошта, изберете членови и потоа
допрете ГОТОВО.
Визит-картичка
Допрете ИМЕНИК.
Креирајте визит-картичка и пратете ја на други.
Допрете Постави профил, внесете детали како што се телефонски број, адреса на е-пошта
и поштенска адреса, и потоа допрете СОЧУВАЈ. Ако информациите за корисникот биле
сочувани кога сте го поставувале уредот, изберете ја визит-картичката и потоа допрете
за
изменување.
Допрете → Сподели картичка преку и потоа изберете метод за споделување.
64
Комуникација
Пораки
Користете ја оваа апликација за праќање текстуални (SMS) или мултимедијални пораки
(MMS).
Допрете Пораки на екранот со апликации.
Може да настанат дополнителни трошоци при праќање или примање пораки додека
сте надвор од покриеноста на Вашата матична мрежа. За подетални информации,
контактирајте со Вашиот оператор.
Праќање пораки
Допрете
, додајте приматели, внесете порака и потоа допрете
.
Користете ги следниве методи за додавање приматели:
• Внесете телефонски број.
• Допрете
, изберете контакти и потоа допрете ГОТОВО.
Користете ги следниве методи за да составите мултимедијална порака:
• Допрете
, и прикачете слики, видео-записи, контакти, белешки, настани и др.
• Допрете → Додај наслов за да внесете наслов.
Праќање рачно пишувани пораки
Кога го движите S Pen преку текстуално поле, се појавува
во горниот лев агол на
текстуалното поле. Допрете
, и потоа допрете
за да внесете рачно пишувана порака со
S Pen.
65
Комуникација
Праќање закажани пораки
Додека пишувате порака, допрете → Закажи порака. Поставете време и датум, и потоа
допрете ОДРЕДИ. Уредот ќе ја прати пораката во назначените време и датум.
• Ако уредот се исклучи во закажаното време, не е поврзан на мрежа или мрежата
е нестабилна, пораката нема да биде пратена.
• Оваа одлика се заснова на времето и датумот што се поставени на уредот.
Времето и датумот можат да бидат неточни ако се движите низ временските зони
и мрежата не ја ажурира информацијата.
Преглед на дојдовни пораки
Дојдовните пораки се групирани во низи пораки по контакти.
Изберете контакт за да ја видите пораката на лицето.
Е-пошта
Користете ја оваа апликација за праќање или преглед на е-пораки.
Допрете Е-пошта на екранот со апликации.
Поставување сметка на е-пошта
Поставете сметка на е-пошта кога отворате Е-пошта првпат.
Внесете ги адресата на е-пошта и лозинката. Допрете СЛЕДНО за лична сметка на е-пошта,
како што е Google Mail, или допрете РАЧНО ПОСТ. за службена сметка на е-пошта. Потоа,
следете ги упатствата на екранот за да го комплетирате поставувањето.
За поставување друга сметка на е-пошта, допрете → Опции → Додај сметка.
66
Комуникација
Праќање пораки
Допрете ја сметката на е-пошта што ќе се користи и потоа допрете
екранот. Внесете приматели, наслов и порака и потоа допрете .
на горниот дел од
Допрете
за да додадете примател од списокот со контакти.
Допрете
за да прикачите слики, видео-записи, контакти, белешки, настани и др.
Допрете →
во пораката.
за да вметнете слики, настани, контакти, информации за локација и друго
Праќање закажани пораки
Додека пишувате порака, допрете → Праќање распоред. Штиклирајте Праќање
распоред, поставете ги времето и датумот и потоа допрете ГОТОВО. Уредот ќе ја прати
пораката во назначените време и датум.
• Ако уредот се исклучи во закажаното време, не е поврзан на мрежа или мрежата
е нестабилна, пораката нема да биде пратена.
• Оваа одлика се заснова на времето и датумот што се поставени на уредот.
Времето и датумот можат да бидат неточни ако се движите низ временските зони
и мрежата не ја ажурира информацијата.
67
Комуникација
Читање пораки
Изберете сметка на е-пошта што ќе се користи и ќе се вчитуваат новите пораки. За рачно
вчитување нови пораки, допрете .
Допрете порака за да ја прочитате.
Одговорете на пораката.
Составете порака.
Избришете ја пораката.
Променете го распоредот
на екранот.
Пристапете до
дополнителни опции.
Додајте ја оваа адреса на
е-пошта во списокот со
контакти.
Означете ја пораката како
потсетник.
Отворете прилози.
Препратете ја пораката.
Допрете ја картичката со прилогот за да ги отворите прилозите и потоа допрете СОЧУВАЈ за
да го зачувате.
Е-пошта
Користете ја оваа апликација за брзо и директно пристапување до услугата Google Mail.
Допрете Е-пошта на екранот со апликации.
• Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или
давателот на услуги.
• Оваа апликација може да биде означена поинаку во зависност од регионот или
операторот.
68
Комуникација
Праќање пораки
Во кое било поштенско сандаче, допрете
допрете .
, внесете приматели, наслов и порака, и потоа
Допрете → Зачувај нацрт за да ја зачувате пораката за подоцнежно праќање.
Допрете → Отфрли за да почнете одново.
Допрете → Поставки за да ги промените нагодувањата за Google Mail.
Читање пораки
Чувајте ја пораката за
долгорочно складирање.
Избришете ја пораката.
Пристапете до
дополнителни опции.
Додајте ја оваа адреса на
е-пошта во списокот со
контакти.
Препратете ја пораката на
други.
Прегледајте прилог.
Одговорете на пораката.
Составете порака.
Означете ја пораката како
потсетник.
69
Комуникација
Ознаки
Google Mail не користи фактички папки, туку наместо нив користи ознаки. Кога Google Mail
стартува, ќе се прикаже порака означена со Влезно сандаче.
Допрете
за да видите пораки во други ознаки.
За да додадете ознака на порака, изберете ја пораката, допрете → Промени папки, и
потоа изберете ознака за доделување.
Hangouts
Користете ја оваа апликација за да разговарате со другите.
Допрете Hangouts на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или давателот
на услуги.
Изберете пријател од листата со пријатели или внесете податоци за пребарување и изберете
пријател од резултатите за да започнете разговор.
Google+
Користете ја оваа апликација за да останете поврзани со луѓето преку социјалната мрежа на
Google.
Допрете Google+ на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или давателот
на услуги.
Допрете Everything за промена на категоријата и потоа лизгајте нагоре или надолу за да ги
прикажете објавите од Вашите кругови.
70
Комуникација
Photos
Користете ја оваа апликација за да прикажувате и споделувате слики или видео-записи
преку социјалната мрежа на Google.
Допрете Photos на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или давателот
на услуги.
Изберете една од следниве категории:
• ALL: Прикажете ги сите слики или видео-записи кои се снимени или преземени на
уредот.
• HIGHLIGHTS: Прегледајте слики или видео-записи групирани според датум или албум.
Допрете за да ги прегледате сите слики или видео-записи во групата.
Потоа, изберете една слика или видео-запис.
Додека ги гледате, употребете една од следните икони:
• : Модифицирајте ја сликата.
• : Споделете ја сликата или видео-записот со други.
• : Избришете ја сликата или видео-записот.
Twitter
Користете ја оваа апликација за да останете поврзани со Вашата социјалната мрежа на
Twitter.
Допрете Twitter на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или давателот
на услуги.
71
Интернет и мрежа
Интернет
Користете ја оваа апликација за сурфање на Интернет.
Допрете Интернет на екранот со апликации.
Прегледување интернет-страници
Допрете го полето за адреса, внесете ја интернет-адресата и потоа допрете Оди.
Допрете ПОВЕЌЕ за споделување, сочувување или печатење на тековната интернетстраница, додека прегледувате интернет-страница.
За да го промените пребарувачот, ПОВЕЌЕ → Опции → Основен пребарувач.
Отворање нова страница
Допрете
.
За да отидете на друга интернет-страница, лизгајте налево или надесно на полето со
насловот и допрете ја страницата за да ја изберете.
Пребарување на Интернет преку говор
→ , изговорете клучен збор и потоа изберете
Допрете го полето за адреса, допрете
еден од предложените клучни зборови што се појавуваат.
Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од операторот.
Сочувани адреси
За да ја сочувате адресата на тековната интернет-страница, допрете ОМИЛ. СТР. → ДОДАЈ.
За да отворите сочувана интернет-страница, допрете ОМИЛ. СТР. и потоа изберете една.
Историја
Допрете ОМИЛ. СТР. → БЕЛЕЖНИК за да отворите интернет-страница од списокот со
неодамна посетени интернет-страници. За да ја избришете историјата, допрете ПОВЕЌЕ →
Избриши историја.
72
Интернет и мрежа
Сочувани страници
За преглед на сочуваните интернет-страници, допрете ОМИЛ. СТР. → СОЧУВАНИ
СТРАНИЦИ.
Линкови
Задржете допрено линк на интернет-страницата за да го отворите во нова страница, да го
сочувате или да го копирате.
За да прикажете зачувани врски, на екранот со апликации, допрете Мои фајлови →
Меморија на уредот → Download.
Споделување интернет-страници
За да споделите адреса на интернет-страница со другите, допрете ПОВЕЌЕ → Сподели.
За да споделите дел од интернет-страница, задржете го допрено саканиот текст и потоа
допрете Сподели.
Chrome
Користете ја оваа апликација за пребарување информации и прелистување интернетстраници.
Допрете Chrome на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или давателот
на услуги.
Прегледување интернет-страници
Допрете го полето за адреса, и потоа внесете интернет-адреса или критериуми за
пребарување.
Отворање нова страница
Допрете → New tab.
За да отидете на друга интернет-страница, лизгајте налево или надесно на полето со
насловот и допрете го насловот за да ја изберете.
73
Интернет и мрежа
Сочувани адреси
За да ја сочувате адресата на тековната интернет-страница, допрете
→ Save.
За да отворите сочувана интернет-страница, допрете → Bookmarks, и потоа изберете една.
Пребарување на Интернет преку говор
Допрете , кажете клучен збор и потоа изберете еден од предложените клучни зборови
што се појавуваат.
Синхронизирање со други уреди
Синхронизирајте отворени картички и сочувани страници со Chrome на друг уред кога сте
најавени со истата сметка на Google.
За да прикажете отворени картички на други уреди, допрете → Recent tabs. Изберете
интернет-страница за да пристапите до неа.
За да ги видите сочуваните страници, допрете → Bookmarks.
Bluetooth
Bluetooth создава директна безжична врска помеѓу два уреда на кратки растојанија.
Користете Bluetooth за разменување податоци или медиумски фајлови со други уреди.
• Samsung не е одговорен за загуба, пресретнување или злоупотреба на податоци
што се испратени или примени преку одликата Bluetooth.
• Секогаш уверете се дека споделувате и примате податоци од уреди на коишто
им верувате и коишто се соодветно обезбедени. Доколку постојат пречки помеѓу
уредите, досегот на брановите може да се намали.
• Некои уреди, особено тие што не се тестирани или одобрени од Bluetooth SIG,
може да бидат некомпатибилни со Вашиот уред.
• Не користете ја одликата Bluetooth за нелегални намени (на пример, правење
пиратски копии на фајлови или незаконско прислушување комуникации за
комерцијални потреби).
Samsung не е одговорен за последиците од незаконското користење на одликата
Bluetooth.
За да активирате Bluetooth, на екранот со апликации, допрете Нагодувања → КОНЕКЦИИ
→ Bluetooth, и потоа повлечете го копчето Bluetooth надесно.
74
Интернет и мрежа
Спојување со други уреди со Bluetooth
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → КОНЕКЦИИ → Bluetooth → СКЕНИРАЈ,
и пронајдените уреди ќе се прикажат. Изберете го уредот со кој сакате да се споите и потоа
прифатете ја автоматски-генерираната лозинка на двата уреда за потврда.
Примање и праќање податоци
Многу апликации поддржуваат пренос на податоци преку Bluetooth. Пример за тоа е
Галерија. Отворете Галерија, изберете слика, допрете → Bluetooth, и потоа изберете
еден од уредите Bluetooth. Потоа, прифатете го барањето за авторизација за Bluetooth на
другиот уред за да ја примите сликата.
Кога друг уред Ви испраќа податоци, прифатете го барањето за авторизација на Bluetooth
поднесено од другиот уред. Примените датотеки се сочувуваат во папката Download. Ако се
прими контакт, тој автоматски се додава во списокот со контакти.
Screen Mirroring
Користете ја оваа одлика за да го поврзете Вашиот уред на голем екран со приклучок за
AllShare Cast или HomeSync уред, и потоа споделувајте ги Вашите содржини. Исто така,
можете да ја користите оваа одлика со други уреди што ја поддржуваат одликата Wi-Fi
Miracast.
• Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од
операторот.
• Уредите со овозможен Miracast кои не поддржуваат Заштита на широкопојасна
дигитална содржина (HDCP 2.X) може да не бидат компатибилни со оваа одлика.
• Емитувањето на некои фајлови може да е со прекини во зависност од мрежната
врска.
• За да заштедите енергија, деактивирајте ја оваа одлика кога не е во употреба.
• Ако зададете опсег на фреквенција за Wi-Fi, приклучокот за AllShare Cast или
HomeSync уредите може да не бидат откриени или поврзани.
• Ако емитувате видео-записи или игри на телевизор, изберете соодветен ТВ режим
за да добиете најдобро искуство.
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → КОНЕКЦИИ → Screen Mirroring.
Изберете уред, отворете или емитувајте фајл и потоа контролирајте го екранот со копчињата
на Вашиот уред. За да се поврзете со уред со користење PIN, допрете го и задржете го името
на уредот и внесете го PIN-от.
75
Интернет и мрежа
e-Meeting
Користете ја оваа апликација за организирање или учествување во е-средби. Можете да
споделувате фајлови со учесници за време на средбата.
За да ја користите оваа апликација, сите уреди кои ќе се користат на средбата мора
да бидат поврзани на истата пристапна точка.
Креирање средба
Создадете средба на која ќе бидете домаќин.
1 Допрете e-Meeting на екранот со апликации.
2 Допрете Следно.
3 Допрете и согласете се со одредбите и условите и потоа допрете Почни.
4 Допрете НАПРАВИ СОСТАНОК.
Создајте средба.
76
Интернет и мрежа
5 Проверете ги информациите за мрежата за да ги споделите со други, поставете детали за
средбата и потоа допрете ГОТОВО.
За да додадете фајлови, допрете
.
Проверете ги
информациите за
мрежата за да ги
споделите со други.
Информации за
средба
Употребете лозинка.
Поставете лозинка и ниво на безбедност за средбата.
• Прикажи лозинка: Обезбедете им ја лозинката на учесниците кои треба да се
внесат за да се придружат на средбата.
• Дозволи автом. придруж.: Дозволете им на учесниците да се придружат на
средбата кога ќе ја внесат лозинката без одобрение на домаќинот.
• Овозможи меморирање фајлови: Дозволете им на учесниците да сликаат слики
од екран и да ги зачувуваат фајловите од средбата во текот на средбата.
77
Интернет и мрежа
6 Средбата е создадена.
На екранот ќе се појави фајлот кој се додаде при создавањето на средбата, а доколку не
додадовте фајл, на екранот ќе се појави белата табла.
Пристапете до
дополнителни
опции.
Прикажете го
споделениот фајл.
<Средба со фајл>
7 Споделете ги со учесниците информациите за мрежа и лозинката за создадената средба,
за да им дозволите да се приклучат на средбата.
Прудружување на средба
Доколки Ви се обезбедени информациите за мрежата за средба, можете да се придружите
на средбата.
1 Допрете e-Meeting на екранот со апликации.
2 Допрете ПРИДРУЖИ СЕ НА СОСТАНОК.
Прудружете се во
средба.
78
Интернет и мрежа
3 Изберете ја средбата во која ќе се вклучите.
4 Внесете го вашето име, напишете ја лозинката ако е неопходно.
5 Допрете ГОТОВО или ОК. Потоа, можете да влезете на средбата.
Можете да ги прикажете фајловите или содржината која ја споделува домаќинот.
Користење на екранот на средбата
Екран на домаќин
Кога сте домаќин, можете да отворите еден фајл и да се движите низ неговите страници, или
да ја прикажете белата табла и да пишувате на неа.
Екранот на домаќинот се прикажува на екраните на учесниците.
Отворање на фајлови
1 Допрете Фајлови ( 1 ) → ДОДАЈ ( 2 ) и потоа изберете фајл.
79
Интернет и мрежа
2 Избраниот фајл ќе биде додаден на листата со фајлови. Допрете еден фајл за да го
отворите.
Пристапете до
дополнителни
опции.
Список на фајлови
Икона-домаќин
Прикажување на белата табла
Допрете → ПОКАЖИ ТАБЛА.
На екранот ќе се појави белата табла.
Користење на дополнителните опции
Допрете за да употребете едно од следните:
Пристапете до
дополнителни
опции.
• ОТВОРИ НОВ ФАЈЛ: Отворете нови фајлови.
• ВКЛУЧИ ПРЕГЛЕД НА СЦЕНАРИО: Го прикажува окното со белешки под
презентацијата.
80
Интернет и мрежа
• ЗАБЕЛЕШКИ ОД СОСТАНОКОТ: Создадете записник од средбата со помош на S Note.
• САНДАЧЕ ЗА ПОРАКИ: Праќајте пораки на присутните.
• ПРАТИ ФАЈЛОВИ: Испратете фајлови до учесниците.
• СПОДЕЛИ ФАЈЛОВИ: Споделете фајлови со учесниците.
• ЗАКЛУЧУВАЊЕ СТРАНИЦА: Заклучете ја страницата за присутните да можат да ја
гледаат само страницата што ја презентира домаќинот.
• РЕЖИМ САМО S PEN: Поставете екранот да го препознава само S Pen.
• СМЕНИ ДОМАЌИН: Изменете го организаторот на средбата.
• СОЧУВАЈ ФАЈЛОВИ ЗА СОСТАНОК: Зачувајте ги фајловите од средбата и сите
напишани дела.
• ИНФОРМАЦИИ ЗА СОСТАНОКОТ: Прикажете информации за средбата.
• ПОМОШ: Пристапете до информации за помош во врска со е-Средба.
• ЗАТВОРИ СОСТАНОК: Затворете ја тековната средба.
Екран на учесниците
Прикажете го екранот кој го споделува домаќинот и пишувајте на него.
За да бидете водител, допрете . Екранот се менува во режим на водител. Допрете
се вратите во режим на учесник.
Затворање или излез од средбата
Допрете или → ЗАТВОРИ СОСТАНОК или ИЗЛЕЗИ ОД СОСТАНОКОТ.
81
за да
Интернет и мрежа
Кога мрежната врска се прекинува за време на средбата
Кога домаќинот е исклучен
Завршете ја средбата или поврзете се повторно на истата мрежа за да ја продолжите
средбата.
Учесниците можат да ги сочуваат фајловите и да излезат од средбата или да причекаат
додека таа не заврши.
Кога учесниците се исклучени
Старувај e-Meeting и приклучете се повторно на средбата.
WebEx
Користете ја оваа апликација за организирање или учествување на телеконференции.
Можете да користите разни одлики како споделување на содржина и HD видео-средби.
Пред користењето на оваа апликација
• Осигурете се дека уредот е поврзан со Wi-Fi или мобилна мрежа. Може да настанат
дополнителни трошоци кога ја употребувате оваа апликација преку мрежата.
• Осигурете се дека имате сметка на WebEx.
• Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или
давателот на услуги.
• Оваа апликација може да не работи правилно во зависност од заштитниот ѕид и
состојбата на мрежата.
82
Интернет и мрежа
Креирање сметка
1 Допрете WebEx на екранот со апликации.
2 Допрете Create an account на екранот за најавување.
3 На екранот ќе се појави веб-страницата за создавање сметка на WebEx.
Не можете да ја користите оваа апликација доколку на екранот се појави скокачки
прозорец кој не известува дека WebEx не е достапна во регионот.
4 Следете ги упатствата на екранот за комплетирање на создавањето сметка.
Некои одлики нема да бидат достапни по истекувањето на пробниот период.
Префрлете се на платена сметка за ги користите сите WebEx одлики. За детали, одете
се на веб-страницата на WebEx.
Креирање средба
1 Допрете WebEx на екранот со апликации и допрете Sign in.
2 Внесете ја регистрираната адреса на е-пошта и допрете Next.
3 Внесете ја лозинката и допрете Sign in.
83
Интернет и мрежа
4 На уредот ќе се појави екранот на WebEx.
Создајте средба.
Освежете ја листата
на средба.
Придружете се во
средба внесувајќи го
бројот на средба.
5 Допрете за да создадете средба.
6 Внесете тема на средбата, поставете лозинка и потоа допрете Start now.
7 Допрете
→ Connect using Internet.
84
Интернет и мрежа
8 Микрофонот ќе биде вклучен и во горниот десен агол на екранот ќе се појави
. Можете
да имате аудио-средба со други.
Вклучете го или
исклучете го
микрофонот.
Започнете или
завршете
аудио-средба.
Споделете го
екранот.
Завршете ја
средбата.
Проверете ги
информациите за
средбата.
Започнете или
завршете
видео-средба.
Прикажете го бројот
на сесија.
Поканување на лица на средба
Поканете други лица на настанот праќајќи им покана преку е-порака. Исто така, можете да
споделите со други број на средба или телефонски број на средбата за да ги поканите на
средба.
Поканување на лица преку е-порака
1 Допрете → → Invite by email.
2 Внесете една адреса на е-пошта и допрете Send invitation.
Поканување луѓе со испраќање на телефонски број на средба
Можете да поканите други на средба со помош на споделување на телефонскиот број на
средбата. Телефонскиот број на средба се создава кога создавате средба. Се доставува во
е-порака со поканата, заедно со другите информации.
Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од операторот.
85
Интернет и мрежа
Приклучување во средба
За да се приклучите во средба, употребете еден од следните методи.
Приклучување во средба со број на средба
1 Допрете WebEx на екранот со апликации.
2 Најавете се на Вашата WebEx сметка.
3 Допрете → Join meeting.
4 Внесете број на средба во која сакате да се приклучите и допрете Join.
Бројот на средба се создава кога еден домаќин создава средба. Доколку не го знаете
бројот, контактирајте со домаќинот.
86
Интернет и мрежа
5 Допрете → Connect using Internet.
6 Микрофонот ќе биде вклучен и во горниот десен агол на екранот ќе се појави
. Можете
да имате аудио-средба со други.
Приклучување во средба со избирање на средба во My Meetings
1 Допрете WebEx на екранот со апликации.
2 Најавете се на Вашата WebEx сметка.
3 Изберете една средба во My Meetings и допрете Start.
4 Допрете → Connect using Internet.
5 Микрофонот ќе биде вклучен и во горниот десен агол на екранот ќе се појави
да се приклучите во аудио-средбата.
87
. Можете
Интернет и мрежа
Приклучување во средба со покана преку е-пошта
Кога некој ќе Ве покани на средба, ќе добиете покана преку е-пошта.
1 Отворете ја поканата и допрете ја врската во е-порака.
2 Ќе стартува WebEx и ќе се појави екранот за најавување.
3 Најавете се на Вашата WebEx сметка.
Доколку веќе сте се најавиле на Вашата сметка, на екранот ќе се појави екранот за
средби.
4 Допрете → Connect using Internet.
5 Микрофонот ќе биде вклучен и во горниот десен агол на екранот ќе се појави
. Можете
да имате аудио-средба со други.
Приклучување на средба со повикување на телефонски број на
средба
Можете да се приклучите на средба преку повикување на телефонскиот број на средбата од
паметен телефон. Повикајте го телефонскиот број кој Ви се достави во електронската покана.
Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од операторот.
Изведување средба
Изведување видео-средба
1 Допрете → Start my video.
2 Вашата средба се прикажува во долниот лев дел на екранот.
За да ја прекинете видео-средбата, допрете
88
→ Stop my video.
Интернет и мрежа
Изведување аудио-средба
1 Допрете → Connect using Internet.
2 Микрофонот ќе биде вклучен и во горниот десен агол на екранот ќе се појави
За да го исклучите звукот, допрете . Иконата се менува во
За да ја прекинете аудио-средбата, допрете
.
.
→ Leave audio conference.
Разговор со пријатели
1 Допрете за да го видите списокот со учесници.
2 Изберете една име на сметка.
3 На екранот ќе се појави прозорецот за разговор.
За да разговарате со сите учесници, допрете
.
Споделување екран
Споделете го тековниот екран на Вашиот уред со учесниците. Само лицето означено како
водител може да го споделува екранот на некој друг. Лицето кое ја создаде средбата е
означен како водител на почетокот на средбата.
1 Доколку сте водителот, допрете Share screen во горниот дел на екранот.
2 Ако ја користите оваа одлика за првпат, следете ги упатствата на екранот.
3 Допрете Share screen во скокачкиот прозорец.
4 Кога ќе се активира одликата за споделување екран, во горниот десен дел од екранот ќе
се појави
.
На екраните на уредите на учесниците ќе се појави содржината од екранот на уредот на
водителот.
89
Интернет и мрежа
Прекинување на одликата за споделување екран
→ Stop sharing. Уредот запира да ги споделува екраните и се прикажува екранот
Допрете
за средба.
Промена на водител
Домаќинот на средбата и тековниот водител можат да го изменат водителот.
1 Допрете и изберете учесник кого ќе го назначите како водител.
2 Допрете Make presenter.
3
ќе се појави веднаш до името на сметката на водителот.
Затворање или излез од средбата
Допрете
→ End meeting или Leave meeting.
Кога врската на мрежата се прекинува за време на
средбата
Ако средбата сѐ уште трае, поврзете се повторно.
Ако средбата завршила, започнете ја повторно.
90
Интернет и мрежа
Remote PC
Користете ја оваа апликација за да го прикажувате или контролирате екранот на Вашиот
компјутер со поврзување на Вашиот уред и компјутерот преку Wi-Fi или локална мрежа.
Исто така, можете лесно да прикажете и да пренесете фајлови преку Вашиот уред и
компјутерот.
Пред користењето на оваа апликација
• Обезбедете дека имате регистрирана сметка на Samsung.
• Обезбедете дека компјутерот е вклучен.
• Обезбедете дека Агентот е инсталиран на Вашиот компјутер.
• За да ја користите оваа одлика, изведете го следното по броен редослед:
1. Регистрирајте го уредот со Вашата сметка на Samsung.
2. Регистрирајте го компјутерот со Вашата сметка на Samsung.
3. Поврзете ги далечински уредот и компјутерот.
Регистрирање на уредот
1 Допрете Remote PC на екранот со апликации.
2 Допрете Next на поздравната страница.
Започнете ја
апликацијата.
91
Интернет и мрежа
3 Допрете НАЈАВА, внесете ги Вашата сметка и лозинка на Samsung и потоа допрете
НАЈАВА повторно.
Ако немате регистрирана сметка Samsung, допрете НАПРАВИ СМЕТКА и следете ги
упатствата на екранот за да создадете сметка Samsung.
Регистрација на Вашиот компјутер
1 На Вашиот компјутер, стартувајте го веб-прегледувачот и посетете ја страницата
remotepc.rview.com.
2 Најавете се на Вашата сметка Samsung.
Мора да се пријавите на истата сметка на Samsung која ја користите за Вашиот уред.
3 Инсталирајте го Агентот, доколку го немате.
Следете ги упатствата на екранот за да внесете име за прикажување на компјутерот,
прокси-параметрите и лозинката. За детали во врска со параметрите на проксисерверот, контактирајте со администраторот на Вашата мрежа.
ќе се појави на лентата со задачи кога ќе заврши процесот на инсталација.
4 Допрете Check connection (Refresh).
92
Интернет и мрежа
Далечинско поврзување на уредот и компјутер
1 Допрете Remote PC на екранот со апликации.
2 Допрете Refresh.
Прикажете го името
на компјутерот.
Поврзете ги
оддалечено уредот и
компјутерот.
3 Допрете ON.
4 Внесете ја лозинката за врска и допрете OK.
Допрете Forgotten your password? ако не се сеќавате на лозинката.
5 Врската е остварена и можете оддалечено да го контролирате компјутерот од уредот.
93
Интернет и мрежа
Контролирање на компјутерот на уредот
По поврзувањето на двата уреда, можете да го гледате и контролирате екранот на
компјутерот на екранот на Вашиот уред. Исто така, можете да отворате или уредувате
фајлови во компјутерот и да ги пренесувате на уредот.
Лизгајте низ екранот.
Пристапете до
дополнителни опции.
Статус на врска
Допрете го екранот и допрете
следните:
во долниот дел на екранот за да употребите едно од
• Mouse: Прикажете го покажувачот на глушецот на екранот на уредот.
• Keyboard: Отворете ја тастатурата за да внесете текст во избраното текстуално поле.
• Remote Explorer: Отворете го управувачот на фајлови за да пребарувате и пренесувате
фајлови помеѓу поврзаните уреди.
• Switch Window: Префрлајте се меѓу два монитори кога компјутерот е поврзан со двојни
монитори.
94
Интернет и мрежа
Префрлање фајлови помеѓу Вашиот уред и компјутерот
1 Допрете → Remote Explorer.
2 Допрете и задржете еден фајл на панелот на управувачот на фајлови на компјутерот.
Потоа, повлечете го на панелот на управувачот на фајлови на уредот. Исто така, можете
да префрлате фајл и обратно.
Управувач на
датотеки на
компјутерот
Управувач на
датотеки на уредот
Сајд-синк 3.0
Користете ја оваа апликација за да го контролирате екранот на паметниот телефон со
виртуелен екран на паметниот телефон на Вашиот таблет.
• На Вашиот таблет, прикажете ги пораките или употребете ја просторијата за разговор на
паметниот телефон.
• На Вашиот таблет, гледајте видео кое се репродуцира на паметниот телефон на поголем
екран.
• Префрлајте фајлови помеѓу Вашиот таблет и паметниот телефон.
Пред користењето на оваа апликација
• Вашиот таблет и паметниот телефон мора да поддржуваат Wi-Fi Direct. Во спротивно,
обата уреди мора да бидат поврзани на истата пристапна точка.
• Мора да ја инсталирате SideSync 3.0 и на Вашиот таблет и на Вашиот паметен телефон.
Ако не е инсталирана на ниеден уред, преземете ја и инсталирајте ја од Galaxy Apps или
Play Store.
• SideSync 3.0 функционира само на уреди со Android верзија 4.4 или понова.
95
Интернет и мрежа
Поврзување на Вашиот таблет и паметниот телефон
1 Допрете Сајд-синк 3.0 на екранот со апликации на Вашиот таблет.
За да ја започнете Сајд-синк 3.0, потребно е да ја преземете и инсталирате
апликацијата. Допрете Инсталирај и следете ги упатствата на екранот.
2 Стартувајте ја Сајд-синк 3.0 на паметниот телефон.
3 Таблетот автоматски пребарува достапни паметни телефони.
Изберете една од најдените категории.
96
Интернет и мрежа
4 Допрете ОК на екранот на паметниот телефон.
5 Виртуелниот екран на паметниот телефон се прикажува на Вашиот таблет и екранот на
паметниот телефон се исклучува.
Користење на виртуелниот екран на паметниот телефон
Прегледајте го екранот и користете апликации во виртуелниот екран на паметниот телефон.
Можете да испраќате или добивате пораки или да разговарате со други.
Некои одлики, како Screen Mirroring, може да не работат на виртуелниот екран на
паметниот телефон.
97
Интернет и мрежа
Минимизирајте го екранот.
Максимизирајте го екранот за
да одговара на екранот на
Вашиот таблет.
Пристапете до дополнителни
опции.
Ротација на екран
Затвори ја Сајд-синк 3.0.
Слика на екран
Отворете ја истата страница во
веб-прегледувачот на Вашиот
таблет.
Виртуелен екран на паметниот
телефон
Копче за неодамнешни
апликации
Копче за назад
Копче Дома
Преместување на виртуелниот екран на паметниот телефон
Повлечете и оставете го горниот раб на виртуелниот екран на паметниот телефон за да го
преместите на друга локација.
98
Интернет и мрежа
Прилагодување на големината на виртуелниот екран на паметниот
телефон
1 Допрете и задржете
во долниот десен дел на виртуелниот екран на паметниот
телефон.
2 Кога ќе се појави рамка, повлечете ја за да ја прилагодите големината.
Внесување текст
Кога внесувате текст во виртуелниот екран на паметниот телефон, ќе се појави тастатурата на
таблетот. Внесете текст со помош на тастатурата.
Префрлање меѓу екранот на паметниот телефон и виртуелниот екран
на паметниот телефон
Не е можно истовремено да ги користите екранот на паметниот телефон и виртуелниот
екран на паметниот телефон. Кога го користите виртуелниот екран на паметниот телефон на
таблетот, екранот на паметниот телефон се исклучува.
Користење на екранот на паметниот телефон
Притиснете го копчето Дома на паметниот телефон за да го вклучите екранот на паметниот
телефон и исклучете го виртуелниот екран на паметниот телефон на таблетот.
99
Интернет и мрежа
Користење на виртуелниот екран на паметниот телефон
Допрете ПРЕФРЛИ НА ТАБЛЕТ на екранот на таблетот за да го вклучите виртуелниот екран
на паметниот телефон и да го исклучите екранот на паметниот телефон.
Емитување на музика или видео-записи на таблетот
Емитувајте музика или видео-записи зачувани во паметниот телефон преку екранот и
звучникот на таблетот.
1 Отворете музички или видео фајл на виртуелниот екран на таблетот.
2 Избраните фајлови се емитуваат со помош на екранот и звучникот на таблетот.
Прилагодете ја јачината на тонот на виртуелниот екран на паметниот телефон за време на
емитувањето.
Копирање фајлови помеѓу уредите
Копирање фајлови од паметниот телефон на таблет
1 Допрете и задржете еден фајл на екранот на паметниот телефон.
2 Изберете фајлови за копирање, допрете и задржете кој било избран фајл и потоа
одвлечете го на екранот на таблетот.
3 Мои фајлови стартува на екранот на таблетот. Изберете папка во која ќе го зачувате
фајлот и допрете ГОТОВО.
Копирање фајлови од таблет во паметниот телефон
1 Допрете и задржете еден фајл на екранот на таблетот.
2 Изберете фајлови за копирање, допрете и задржете било кој избран фајл и потоа
одвлечете го на екранот на паметниот телефон.
3 Мои фајлови стартува на виртуелниот екран на паметниот телефон. Изберете папка во
која ќе го зачувате фајлот и допрете ГОТОВО.
100
Медиуми
Музика
Користете ја оваа апликација за слушање музика.
Допрете Музика на екранот со апликации.
• Некои формати фајлови не се поддржани, во зависност од софтверот инсталиран
на уредот.
• Некои фајлови може да не се емитуваат правилно во зависност од методот со кој
се кодирани.
Емитување музика
Изберете музичка категорија и потоа изберете песна за емитување.
Допрете ја сликата на албумот на дното од екранот за да се отвори плеерот за музика.
Побарајте други уреди за
да го емитувате фајлот.
Пристапете до
дополнителни опции.
Прилагодете ја јачината на
тонот.
Поставете го фајлот како
Ваша омилена песна.
Вклучете произволен
режим.
Променете го режимот за
повторување.
Отворете ја музичката
листа.
Скокнете на следната
песна. Задржете допрено
за брзо премотување
нанапред.
Рестартирајте ја песната
што се емитува во
моментот или скокнете на
претходната песна.
Задржете допрено за брзо
премотување наназад.
Паузирајте го или
продолжете го
емитувањето.
101
Медиуми
За слушање песни на еднакви нивоа јачина на звук, допрете → Опции → Дополнително
→ Паметна јачина.
Кога Паметна јачина е активирано, јачината на звукот може да биде повисока
отколку нивото на јачина на звук на уредот. Користете го внимателно за да избегнете
долготрајно изложување на гласни звуци со што ќе се спречи оштетување на Вашиот
слух.
Паметна јачина може да не е активирана за некои фајлови.
За поставување персонализиран звук додека слушате песни преку слушалки, допрете
→ Опции → Дополнително → Adapt Sound → Вклучено. Кога ќе ја зголемите јачината
на звук до 14 или повисоко, опцијата за адаптирање на звукот не се применува врз
емитувањето. Ако ја намалите јачината на звукот на ниво 13 или пониско, опцијата повторно
се применува.
Поставување песна како тон на ѕвонење
За користење на песната што моментално се емитува како тон на ѕвонење, допрете →
Постави како → Ѕвонење на телефонот → ГОТ.
Креирање музички листи
Направете сопствен избор на песни.
Допрете МУЗ. ЛИСТИ, и потоа допрете → Нова листа. Внесете име и допрете OK.
Допрете , изберете песни за додавање и потоа допрете ГОТ.
За да ја додадете песната што моментално се емитува во музичка листа, допрете → Додај
во листа.
Емитување музика според расположение
Емитувајте музика групирана според расположение. Музичката листа автоматски се креира
од уредот.
Допрете МУЗИЧКИ ПЛОШТАД и изберете ќелија за расположение. Или изберете повеќе
ќелии со влечење на прстот.
102
Медиуми
Камера
Користете ја оваа апликација за сликање фотографии или снимање видео-записи.
Користете Галерија за преглед на фотографии и видео-записи снимени со камерата на
уредот. (стр. 110)
Допрете Камера на екранот со апликации.
• Камерата автоматски се исклучува кога не се користи.
• Проверете дали е чиста леќата. Ако не е, уредот може да не работи како што треба
во одредени режими за кои се потребни високи резолуции.
Правила на однесување при користење на камерата
• Не снимајте фотографии или видео-записи од други луѓе без нивна дозвола.
• Не снимајте фотографии или видео-записи каде што е забрането со закон.
• Не снимајте фотографии или видео-записи на места каде што може да ја загрозите
приватноста на луѓето.
Фотографирање
Фотографирање
Допрете ја сликата на приказот за преглед каде што треба да се фокусира камерата. Кога
субјектот е во фокус, рамката за фокус станува зелена. Допрете
за да фотографирате.
Префрлете се во режим на
двојна камера.
Ги покажува тековните
нагодувања на камерата.
Променете ги
нагодувањата за камерата.
Прикажете тековен режим.
Започнете со снимање
видео-запис.
Префрлете помеѓу
предната и задната камера.
Променете го режимот за
сликање.
Погледнете повеќе опции.
Изберете од различните
достапни ефекти.
Прикажете фотографии и
видео-записи кои сте ги
направиле.
103
Медиуми
Режим за сликање
Достапни се неколку фото-ефекти.
Допрете Режим, и потоа лизгајте нагоре или надолу по екранот од неговата десна страна.
• Автоматски: Користете го ова за да се овозможи камерата да го процени
опкружувањето и да го одреди идеалниот режим за фотографијата.
• Убаво лице: Направете фотографија со разведрени лица за понежни слики.
• Најдобра фотографија: Направете серија фотографии и потоа зачувајте ја најдобрата
од нив.
• Најдобро лице: Користете го ова за повеќекратни групни слики истовремено и
комбинирајте ги за да ја креирате најдобрата можна слика.
Допрете
за да сликате повеќекратни фотографии. За да добиете најдобра слика,
држете ја камерата стабилно и останете мирни додека фотографирате. Кога ќе се отвори
Галерија, допрете ја жолтата рамка на секое лице и изберете ја најдобрата поединечна
за да ги споите
поза за субјектот. Откако ќе ја изберете позата за секое лице, допрете
сликите во единствена фотографија и зачувајте ја.
• Звук и слика: Користете го ова за да направите фотографија со звук.
Допрете
за да фотографирате. Уредот ќе сними неколку секунди звук откако ќе
направи фотографија.
Додека фотографирате во овој режим, звукот се снима преку внатрешниот
микрофон.
• Драма: Користете го ова за да направите серија фотографии и да ги комбинирате за да
креирате слика што прикажува трага од движењето.
За најдобро фотографирање, следете ги овие совети. Уредот може да не фотографира
правилно во други услови за сликање.
– – Држете ја камерата стабилно и останете мирни додека фотографирате.
– – Фотографирајте објект што се движи во една насока.
– – Фотографирајте со заднини на кои нема објекти што се движат.
– – Избегнувајте да фотографирате објект и заднина со слични бои.
– – Избегнувајте фотографирање објект што е преблиску или предалеку за да се собере
во визирот, или што е предолг, како на пример автобус или воз.
• Богат тон (HDR): Користете го ова за фотографирање со подобрен сооднос на контраст.
104
Медиуми
• Гумичка: Користете го ова за бришење на движењата на објектите што се движат во
заднина.
Допрете
за да направите серија фотографии. Уредот ги брише трагите од движењето
на објектот што се движи. За да ја обновите оригиналната фотографија, допрете , и
потоа допрете ја означената област.
За најдобро фотографирање, следете ги овие совети.
– – Држете ја камерата стабилно и останете мирни додека фотографирате.
– – Кога фотографирате објект и заднина со слични бои, камерата може да не ги
препознае сите движења.
– – Кога фотографирате предмет што се движи многу бавно или многу брзо, камерата
може да не ги препознае сите движења.
– – Доколку во заднина се движат повеќе објекти, камерата може да не ги препознае
сите движења.
• Панорама: Направете фотографија составена од повеќе фотографии сложени заедно.
За најдобро фотографирање, следете ги овие совети.
– – Бавно движете ја камерата во една насока.
– – Држете го визирот на камерата во внатрешноста на рамката за водење.
– – Избегнувајте фотографирање објекти со непрепознатлива заднина, како празно небо
или чисти ѕидови.
• Спортови: Користете ја оваа опција кога сликате субјекти што се движат со голема
брзина.
Панорамски фотографии
Панорамска фотографија е слика во пејзажна ориентација што се состои од повеќе снимки.
Допрете Режим → Панорама.
Допрете
и придвижете ја камерата во една насока. Кога двете рамки на панорамската
водилка се порамнат, камерата автоматски прави следна слика во панорамската секвенца. За
да запре сликањето, допрете .
Ако визирот е вон насока, уредот го запира фотографирањето.
105
Медиуми
Применување ефекти на филтер
Користете ги ефектите преку филтри за да направите единствени фотографии или видеа.
Допрете
и изберете ефект на филтер. Достапните опции зависат од режимот.
Снимање видео-записи
Снимање видео-запис
Допрете
за да снимите видео-запис. За паузирање на снимањето, допрете
запирање на снимањето, допрете .
. За
Додека снимате, користете ги следниве опции:
• За да го промените фокусот, допрете каде што сакате да се фокусирате. За да се
фокусирате на центарот од екранот, допрете .
• За да направите слика од видео-записот додека снимате, допрете
.
Режим за снимање
Допрете
→
за промена на режимот на снимање.
• Нормално: Користете го овој режим за нормален квалитет.
• Ограничување за ММЅ: Користете го овој режим за намалување на квалитетот на
снимање за праќање преку е-пошта.
• Брзо движење: Користете го овој режим за снимање видео-запис на субјект во
движење. Уредот ќе го емитува видео-записот во забрзано движење.
106
Медиуми
Зумирање и одзумирање
Користете еден од следниве методи:
• Користете го Копчето за јачина на звук за зумирање или одзумирање.
• Раздалечувајте два прста на екранот за зумирање и спојте ги брзо за одзумирање.
Ефектот на зумирање/одзумирање е достапен само кога се користи одликата за
зумирање додека снимате видео-запис.
Режим Двојна камера
Кога сликате некој пејзаж со задната камера, сликата или видео-записот сликани со предната
камера се прикажуваат во вметнат прозорец или обратно. Користете ја оваа одлика за
фотографирање прекрасни пејзажи и автопортрет, истовремено.
Допрете
за да се префрлите во режим на двојна камера. Допрете
или
за да снимате.
за да фотографирате
Допрете за промена на
големината или промена
на локацијата.
Изберете од различните
достапни стилови.
• Можете да снимате видео-записи во режим на двојна камера со времетраење до
5 минути во Full HD и до 10 минути во HD.
• Додека снимате видео-записи во овој режим, звукот се снима преку внатрешниот
микрофон.
107
Медиуми
Споделување слика
Допрете
→
, и потоа изберете едно од следниве:
• Споделување снимка: Пратете фотографија директно на друг уред преку Wi-Fi Direct.
• Другарско делење фотки: Поставете го уредот да препознава лице на некого кого сте
го означиле во фотографија за да му се испрати фотографијата.
Конфигурирање опции за камерата
Допрете
за да ги конфигурирате опциите за камерата. Не сите од следниве опции се
достапни во двата режима - фиксна камера и видео-камера. Достапните опции може да се
разликуваат во зависност од режимот што се користи.
• Голем.на фотографијата / Видео големина: Изберете резолуција. Користете повисока
резолуција за поголем квалитет. Но на тој начин се зафаќа поголема меморија.
• Рафално сликање: Направте серија фотографии на објекти во движење.
• Допрете за сликање: Допрете ја сликата на приказот за преглед за да сликате
фотографии.
• Откривање лица: Поставете го уредот да ги препознава лицата на луѓето и да Ви
помогне да направите фотографија со нив.
• Режими за мерење: Изберете метод за мерење. Ова утврдува како се пресметуваат
вредностите на светлината. Центрирано ја мери светлината на заднината во центарот
на приказот. Точка ја мери вредноста на светлината на конкретна локација. Матрична
снимка прави просек од целата сцена.
• ISO: Изберете вредност за ISO. Со ова се контролира чувствителноста за светлина
на камерата. Се мери во еквивалент на камера со филм. Ниските вредности се за
фиксни или силно-осветлени објекти. Високите вредности се за брзодвижечки или
слабоосветлени објекти.
• Паметно стабил.: Поставете го уредот автоматски да детектира потемни услови и да ја
прилагодува светлината на фотографијата без блиц.
108
Медиуми
• Стабилизирање видео: Активирајте го или деактивирајте го стабилизаторот.
Стабилизаторот помага во фокусирањето кога камерата се движи.
• Сочувај како: Поставете го уредот да ги зачувува и фотографијата со богата нијанса и
оригиналната фотографија или само фотографијата со богата нијанса.
• Ознака за локација: Прикачете локациска ознака GPS кон фотографијата.
• За подобрување на GPS-сигналите, избегнувајте снимање на локации каде што
сигналот може да биде попречен, како што е меѓу згради или ниски подрачја или
во лоши временски услови.
• Вашата локација може да се прикаже на Вашите фотографии кога ќе ги објавите на
Интернет. За да го избегнете тоа, деактивирајте ја поставката за GPS-ознака.
• Разгл. слики/видеа: Поставете уредот да прикажува фотографии или видео-записи по
нивното сликање.
• Копче за јачина: Поставете уредот да го користи копчето за јачина на звук за да ги
контролира функциите на копчето за фотографирање или зумирање.
• Тајмер: Користете го за одложени снимки.
• Баланс на белата: Изберете соодветен баланс на бело, така што сликите да имаат
опсег на реални бои. Овие нагодувања се дизајнирани за конкретни услови на
осветлување. Овие нагодувања се слични на опсегот за експозиција на баланс на бело
кај професионалните камери.
• Експо-зиција: Сменете ја вредноста на експозицијата. Со ова се одредува колку
светлина да прима сензорот на камерата. За слабоосветлени ситуации, користете висока
експозиција.
• Со водилки: Приказ на водилки во визирот што помагаат во креирање на
композицијата кога избирате субјекти.
• Блиц: Активирајте го или деактивирајте го блицот.
• Говорна контрола: Поставете камерата да фотографира со говорни команди.
• Контекстуално име на фајл: Поставете ја камерата да прикажува контекстуални ознаки.
Активирајте го ова за да го користите Пријателот за ознаки во Галерија.
• Сочувај како превртено: Превртете ја сликата за да создадете слика во огледало од
оригиналната сцена.
• Место: Изберете ја мемориската локација за складирање.
• Ресетирај: Ресетирајте ги нагодувањата за камерата.
• Помош: Пристапете до информациите за помош за користење на камерата.
109
Медиуми
Кратенки
Реорганизирајте ги кратенките за лесен пристап до различните опции на камерата.
Допрете
и допрете и задржете икона на кратенка.
Допрете и задржете опција, и потоа одвлечете до отворот на горниот дел од екранот.
Галерија
Користете ја оваа апликација за гледање слики и видео-записи.
Допрете Галерија на екранот со апликации.
• Некои формати фајлови не се поддржани, во зависност од софтверот инсталиран
на уредот.
• Некои фајлови може да не се емитуваат правилно во зависност од методот со кој
се кодирани.
Гледање слики
Со стартувањето на Галерија се прикажуваат достапните папки. Кога друга апликација,
како што е Е-пошта, зачува слика, папката Download се креира автоматски за сликата да
се зачува во неа. На истиот начин, кога се зачувува слика од екранот, автоматски се креира
папката Screenshots. Изберете папка за да се отвори.
Во папка, сликите се прикажуваат според датумот на нивното креирање. Изберете слика за
да ја погледнете на цел екран.
Лизгајте лево или десно за да ја видите следната или претходната слика.
Зумирање и одзумирање
Користете еден од следните начини за зумирање слика:
• Допрете двојно каде било за зумирање.
• Раздалечувајте два прста на кое било место каде што сакате да зумирате. Спојте ги брзо
за одзумирање или допрете го екранот двојно за враќање.
110
Медиуми
Гледање слики со користење на одликата за движења
Користете ја одликата за движења за извршување функција со конретно движење.
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → КОНТРОЛИ → Движења, повлечете го
копчето Движења надесно и потоа вклучете го копчето за секоја одлика.
За да престанете со користење на одликата за движења, исклучете го копчето за одликата.
Емитување видео-записи
Видео-фајловите се прикажани со иконата
гледање и допрете .
во прегледот. Изберете видео-запис за
Отсекување сегменти од видео-запис
Изберете видео-запис и допрете . Преместете ја почетната заграда на саканата почетна
точка, преместете ја крајната заграда на саканата крајна точка и потоа зачувајте го видеозаписот.
Уредување слики
Кога гледате слика, допрете и користете ги следниве функции:
• Омилени страници: Додадете во списокот со омилени.
• Слајдови: Започнете слајд-шоу со сликите во тековната папка.
• Печати: Отпечатете ја сликата преку поврзување на уредот со печатач. Некои печатачи
може да не бидат компатибилни со уредот.
• Преименувај: Преименувајте го фајлот.
• Другарско делење фотки: Пратете ја сликата некому чие лице е означено на неа.
• Потсечи: Променете ја големината на белата рамка за отсекување и зачувување на
сликата во неа.
• Постави како: Поставете ја сликата како заднина или како слика за контакт.
• Детали: Погледнете детали за сликата.
• Опции: Променете ги опциите за Галеријата.
111
Медиуми
Изменување слики
Кога гледате слика, допрете
и користете ги следниве функции:
• Заврти: Ротирајте ја сликата.
• Потсечи: Отсечете дел од сликата.
• Боја: Прилагодете ги заситеноста или светлината на сликата.
• Ефект: Применете ефекти врз сликата.
• Налепница: Прикачете лепенки.
• Цртеж: Цртајте врз сликата.
• Рамки: Применете рамки врз сликата.
Омилени слики
Додека гледате слика, допрете → Омилени страници за да ја додадете сликата во
списокот со омилени.
Бришење слики
Користете еден од следниве методи:
• Во папка, допрете → Изберете запис, изберете слики и потоа допрете
• Додека гледате слика, допрете
.
.
Споделување слики
Користете еден од следниве методи:
• Во папка, допрете → Изберете запис, изберете слики, а потоа допрете
пратите на други или да ги споделите преку социјалните мрежи.
за да ги
• Кога гледате слика, допрете за да ја пратите на други или за да ја споделите преку
услугите на социјалните мрежи.
Поставување заднина
Кога гледате слика, допрете → Постави како за да ја поставите сликата како заднина или
за да ја доделите на контакт.
112
Медиуми
Означување лица
Кога гледате слика, допрете → Опции → Ознаки, и потоа штиклирајте Ознака за лице. Се
појавува жолта рамка околу препознатото лице. Допрете го лицето, допрете Додај име, и
потоа изберете или додајте контакт.
Кога ознаката за лице ќе се појави на слика, допрете ја ознаката и видете ги достапните
опции, како што се воспоставување повици или праќање пораки.
Препознавањето лица може да не успее во зависност од аголот на лицето,
големината на лицето, бојата на кожата, изразот на лицето, условите на осветлување
или од додатоците што ги носи субјектот.
Користење на Пријателот за ознаки
Допрете → Опции → Ознаки → Другар за ознаки, и потоа повлечете го копчето Другар
за ознаки надесно за приказ на контекстуална ознака (време, локација, датум и име на
лицето) кога отворате слика.
Организирање папки
Креирајте папка за организирање на сликите или видео-записите зачувани на уредот. Може
да копирате или преместувате фајлови од една папка во друга.
За да креирате нова папка, допрете . Внесете име за папката, допрете OK, и потоа
штиклирајте слики или видео-записи. Допрете и задржете која било избрана слика или
видео-запис, одвлечете го во новата папка и потоа допрете ГОТОВО. Допрете КОПИРАЈ за
копирање или ПРЕМЕСТИ за преместување.
113
Медиуми
Видео
Користете ја оваа апликација за емитување видео-фајлови.
Допрете Видео на екранот со апликации.
• Некои формати фајлови не се поддржани, во зависност од софтверот инсталиран
на уредот.
• Некои фајлови може да не се емитуваат правилно во зависност од методот со кој
се кодирани.
Емитување видео-записи
Изберете видео-запис за емитување.
Префрлете се во режим на
лебдечки приказ.
Прилагодете ја јачината на
тонот.
Пристапете до
дополнителни опции.
Побарајте други уреди за
да го емитувате фајлот.
Движете се нанапред или
наназад со влечење на
лентата.
Поместете го контролниот
панел налево.
Поместете го контролниот
панел надесно.
Отворете ја музичката
листа.
Променете го размерот на
приказот.
Рестартирајте го
видео-записот што се
емитува во моментот или
скокнете на претходниот
видео-запис. Задржете
допрено за брзо
премотување наназад.
Скокнете на следниот
видео-запис. Задржете
допрено за брзо
премотување нанапред.
Паузирајте го или
продолжете го
емитувањето.
114
Медиуми
Бришење видео-записи
Допрете → Избриши, изберете видео-записи и потоа допрете ГОТ.
Споделување видео-записи
Допрете → Избери, изберете видео-записи, допрете
споделување.
, и потоа изберете метод за
Користење истакнат плеер за видео
Користете ја оваа одлика за да користите други апликации без да го затворате плеерот за
видео. Додека гледате видео-записи, допрете
за користење на истакнатиот плеер.
Раздалечувајте два прста на екранот за зголемување на плеерот или спојте ги брзо за
намалување. За преместување на плеерот, одвлечете го до друга локација.
YouTube
Користете ја оваа апликација за гледање видео-записи од интернет-страницата на YouTube.
Допрете YouTube на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или давателот
на услуги.
Гледање видео-записи
Допрете
и внесете клучен збор. Изберете еден од добиените резултати од пребарувањето
за гледање видео-запис.
Допрете го екранот, и потоа допрете
за да го целиот екран.
115
Медиуми
Споделување видео-записи
Изберете го видео-записот за гледање, допрете
и изберете метод за споделување.
Поставување видео-записи
→ Поставувањa → , изберете видео-запис, внесете информации за видеоДопрете
записот и потоа допрете UPLOAD.
Flipboard
Користете ја оваа апликација за пристап до Вашите лични списанија.
Допрете Flipboard на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или давателот
на услуги.
За да го стратувате Flipboard, благо удрете на левиот дел од страницата за добредојде,
изберете теми на вести и потоа допрете Build Your Flipboard.
Изберете насловна сторија или тема, благо лизгајте низ страниците на Flipboard и потоа
изберете напис за читање.
Businessweek+
Користете ја оваа апликација за да ги добивате најновите вести за финансии, бизнис,
податоци за пазарите и повеќе.
Допрете Businessweek+ на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или давателот
на услуги.
116
Медиуми
NYTimes
Користете ја оваа апликација за да разлистувате или да се движите низ написи и повеќе.
Допрете NYTimes на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или давателот
на услуги.
За да пребарувате написи, допрете
пребарување.
, и потоа внесете клучен збор во полето за
SketchBook for Galaxy
Користете ја оваа апликација за да создавате брз концепт или да внесувате кратки црти за
вашата идеја за некој проект.
Допрете SketchBook for Galaxy на екранот со апликации.
За да ја започнете SketchBook for Galaxy, мора да ја преземете и инсталирате апликацијата.
Допрете Install и следете ги упатствата на екранот.
• Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или
давателот на услуги.
• Може да настанат дополнителни трошоци кога ја преземате оваа апликација
преку мобилна мрежа. За да избегнете дополнителни трошоци, контактирајте го
Вашиот оператор.
117
Продавници за апликации
и медиуми
Play Store
Користете ја оваа апликација за купување и преземање апликации и игри што можат да
работат на уредот.
Допрете Play Store на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или давателот
на услуги.
Инсталирање апликации
Прелистувајте апликации според категорија или допрете го полето за пребарување за да
пребарувате со клучен збор.
Изберете апликација за да видите информации. За да ја преземете, допрете INSTALL.
Доколку има одредена наплата за апликацијата, допрете на цената и следете ги упатствата на
екранот за да го комплетирате процесот на купување.
Кога нова верзија ќе стане достапна за која било инсталирана апликација, ќе
се појави икона за ажурирање на горниот дел од екранот за да Ве извести за
ажурирањето. Отворете го панелот за известување и допрете ја иконата за да ја
ажурирате апликацијата.
Деинсталирање апликации
Деинсталирајте апликации купени од Play Store.
→ Мои апликации, изберете апликација за бришење од списокот со
Допрете
инсталирани апликации и потоа допрете UNINSTALL.
118
Продавници за апликации и медиуми
Galaxy Apps
Користете ја оваа апликација за купување и преземање посветени апликации на Samsung. За
повеќе информации, посетете ја apps.samsung.com.
Допрете Galaxy Apps на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или давателот
на услуги.
Инсталирање апликации
Прегледувајте апликации според категорија или допрете ПРЕБАРАЈ за да пребарате клучен
збор.
Изберете една апликација за да ги прикажете нејзините информации. За да преземете
бесплатни апликации, допрете ИНСТАЛИРАЈ. За да купите и преземете апликации за кои се
плаќа, допрете ја цената и следете ги упатствата на екранот.
За да го измените нагодувањето за автоматско ажурирање, допрете Galaxy Apps →
Опции → Автоматско ажурирање апликации и потоа изберете една опција.
Play Books
Користете ја оваа апликација за читање и преземање фајлови со книги.
Допрете Play Books на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или давателот
на услуги.
119
Продавници за апликации и медиуми
Play Movies
Користете ја оваа апликација за гледање, преземање и изнајмување филмови или
телевизиски емисии.
Допрете Play Movies на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или давателот
на услуги.
Play Music
Користете ја оваа апликација за слушање музика од уредот или стримување музика од облакуслугата на Google.
Допрете Play Music на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или давателот
на услуги.
Play Games
Користете ја оваа апликација за преземање и играње игри.
Допрете Play Games на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или давателот
на услуги.
Play Newsstand
Користете ја оваа апликација за читање на најновите вести.
Допрете Play Newsstand на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или давателот
на услуги.
120
Алатки
S Note
Користете ја оваа апликација за да направите белешка со помош на мултимедијални
датотеки или гласовни потсетувања.
Допрете S Note на екранот со апликации.
Создавање белешки
Кога S Note се извршува за прв пат, допрете СЛЕДНО за да ја поставите стандардната
насловна страница и шаблон. Следете ги упатствата на екранот за комплетирање на
поставувањето.
Составување белешки
Создадете белешки со збогатена содржина со додавање на мултимедијални датотеки или
гласовни потсетувања.
Допрете за да пишувате или цртате на екранот, или допрете
тастатурата.
за внесување текст со
Изберете белешка.
Сочувајте ја белешката.
Напишете белешка.
Пристапете до
дополнителни опции.
Избришете ја белешката.
Изменете го режимот на
внесување за да цртате и
со S Pen и со прст, или да
цртате само со S Pen.
Внесете празна белешка.
Отповикајте го и повторно
извршете го последното
дејство.
Додајте уште една
страница на тековната
белешка.
121
Алатки
Кога ги користите шаблоните кои имаат рамка на слика, допрете ја и задржете ја рамката на
сликата и потоа допрете Слики или Сликај за да додадете слика.
За да избришете рамка, допрете и задржете ја рамката, а потоа допрете Избриши.
Кога составувате белешка, допрете
или бојата на стилото.
за промена на видот на молив, дебелината на линијата
Зачувајте го тековното
нагодување како профил на
пенкало.
Сменете го типот на моливот.
Сменете ја дебелината на
линијата.
Сменете ја бојата на моливот.
Додајте нова боја врз основа на
бирачот на бои.
За да зумирате или одзумирате, раширете ги двата прста или штипнете.
За да додадете нова страница, допрете → Додај страна.
За да го измените шаблонот на страница, допрете → Додај урнек.
За да ја избришете страницата, допрете → Избриши страна.
За да го измените распоредот за страниците или да увезете страници од други белешки,
допрете → Измени страници.
За да ги снимите Вашите дејства додека цртате белешка, допрете → Сними цртање.
За да додадете или избришете ознаки на страницата, допрете → Опции за стр. → Измени
ознаки.
За да додадете или избришете индекс на страницата, допрете → Опции за стр. → Измени
индекс.
За да ја измените позадината на страницата, допрете → Опции за стр. → Смени заднина.
За да прикажете решетка на страницата, допрете → Опции за стр. → Водилки.
122
Алатки
Користење на алатката за бришење
Една нацртана линија не се препознава како серија на точки, туку како кратки удари. Од
оваа причина, можете да изберете една цела линија и да ја избришете, пренесете или
трансформирате. Меѓутоа, може да се случи да избришете без да сакате и дел од линија или
да не сте во можност да избришете дебели или преклопени линии кога ја користите алатката
за бришење.
За да ги намалите случаите на несакано бришење на делови, прилагодете ја големината на
→ .
алатката со допирање на
За да ја избришете белешката, допрете ИЗБРИШИ ГИ СИТЕ.
Дури и ако имате помала алатка за бришење, можеби нема да можете да го
избришете саканиот дел прецизно.
Уредување на рачно напишани белешки
Изберете една рачно напишана белешка за да ја отсечете, да ја преуредите големината или
да ја трансформирате. Кога составувате или цртате белешка, допрете
. Потоа, допрете ја
белешката или нацртајте линија околу неа за да ја изберете и да ја уредите.
За да преместите белешка во друга локација, изберете ја белешката и потоа повлечете ја и
оставете ја во новата локација.
За да ја измените големината на белешката, изберете ја и потоа повлечете ја рачката на
рамката.
Додека сте избрале рачно напишана белешка, употребете ги следните опции:
• Својства: Изменете ги својствата на белешката како распоредот, големината, бојата или
дебелината.
• Претвори во: Претворете нацртан облик или рачно напишана белешка во една добро
организирана белешка.
• Исечи: Отсечете ја белешката. За да ја залепите во друга локација, допрете и задржете ја
локацијата и потоа допрете Пресликај.
• Копирај: Ископирајте ја белешката. За да ја залепите во друга локација, допрете и
задржете ја локацијата и потоа допрете Пресликај.
• Избриши: Избришете ја белешката.
123
Алатки
Внесување мултимедијални датотеки
Допрете → Вметни за да внесете слики, видео-записи, гласовни потсетувања и др.
Внесување на идеен цртеж
Допрете → Вметни → Цртање идеи и потоа напишете еден клучен збор или изберете
една категорија за пребарување на слики.
За да додадете Ваши лични цртежи на листата допрете → Ново и потоа нацртајте една
слика во панелот за цртање.
Внесување на слика или видео-запис со рамка
Допрете → Вметни → Слика или Видео-запис → Сликај во нацртаната рамка или
Снимај видео на платното.
Нацртајте една рамка на белешката и потоа допрете во рамката со S Pen или со прстот за да
сликате фотографија или видео-запис.
Внесување на информации на карта
Допрете → Вметни → Мапи, прелистајте ги картите или допрете Пребарување за да
пребарате место, и потоа допрете
.
За да погледнете една локација во полн екран, допрете и задржете ја картата и потоа
допрете Отвори карта.
124
Алатки
Создавање и уредување графикони
Создавање табела
Допрете → Вметни → Лесна табела → Табела, одредете го бројот на редови и колони на
табелата и потоа допрете ГОТ.
За да внесете податоци во табелата, допрете една ќелија на табелата.
За да додадете или избришете колони, допрете → Додај колона или Избриши колона.
За да додадете или избришете редови, допрете → Додај ред или Избриши ред.
Создавање графикон
За да создадете графикон, допрете → Вметни → Лесна табела и потоа изберете тип на
графикон. Потоа, нацртајте ленти, линии или разделници на графиконот.
За да создадете графикон од податоците во табелата, допрете и задржете ја табелата,
допрете Измени табела →
, и потоа изберете еден тип на графикон.
125
Алатки
Уредување на графикон
За да уредите графикон, допрете и задржете го графиконот или табелата и допрете Измени
табела, а потоа употребете ги следните опции:
• Допрете
во горниот лев дел на екранот за да го измените типот на графикон.
• Допрете една ставка, допрете
, и потоа уредете ги вредностите.
Достапните опции може да варираат во зависност од типот на графикон.
Прегледување на страници со белешки
Кога прегледувате страници, допрете за да ги употребите следните опции:
• Избриши страна: Избришете ја страницата.
• Додај кратенка на екранот: Додадете кратенка до страницата на почетниот екран.
• Печати: Отпечатете ја страницата преку поврзување на уредот со печатач. Некои
печатачи може да не бидат компатибилни со уредот.
• Сочувај како: Сочувајте ја страницата со различно име.
• Постави како: Поставете ја страницата како тапет или како слика на контакт.
Прегледување на приказ на страници
Повлечете надолу една белешка за да ги прикажете страниците над белешката.
Допрете
на корицата на белешката за пристап до следните опции:
• Избриши: Избришете ја белешката.
• Сподели: Споделете ја белешката со други.
126
Алатки
• Извези: Извезете ја белешката како сликовна датотека или датотека во PDF формат.
• Преименувај: Преименувајте ја белешката.
• Измени насловна: Изменете ја корицата на белешката.
• Додај во Омилени: Додајте ја белешката во листата на омилени.
• Заклучи: Заклучете ја белешката за другите да не можат да ја видат.
Уредување белешки
Допрете една белешка за да ја отворите. Белешката се прикажува во режим на приказ. За да
ја уредите белешката, допрете .
Пребарување белешки
Користете ја оваа одлика за да пребарувате белешка со внесување критериуми на
пребарување, како имиња, ознаки, текст или време.
Допрете → Пребарување, допрете го полето за пребарување на врвот на екранот и потоа
внесете критериуми за пребарување.
Акциска белешка
Користете ја оваа апликација за да составувате рачно напишани потсетувања и за брзо
изведување на корисни одлики кои ги пружа Action Memo.
Допрете Акциска белешка на екранот со апликации.
Составување белешки
Допрете , напишете потсетување и потоа допрете
. Кога ќе се појави менито на
функциите, изберете една функција за да ги употребите информациите што ги напишавте во
потсетникот.
• : Воспоставување повик.
• : Креирајте контакт.
• : Пратете порака.
• : Испратете е-порака.
127
Алатки
• : Пребарувајте на Интернет.
• : Пребарувајте локација.
• : Создадете задача.
Доколку сакате да користите специфични информации од потсетникот, допрете за
деселектирање на потсетникот и нацртајте круг околу информациите.
Напишете потсетување.
Сочувајте ја белешката.
Избришете ја белешката.
Затворете го потсетувањето.
Нацртајте линија околу некоја
област.
Прилагодете ја големината на
подлогата за потсетник.
Уредете ја белешката како фајл
на S Note.
Прелистување белешки
Прелистувајте ги минијатурните прикази на белешките со лизгање нагоре или надолу.
За изменување на белешката, допрете ја.
За да создадете потсетување, допрете
.
За пребарување белешка, допрете → Пребарување.
За да пристапите до информации за помош за action memo, допрете → Помош.
128
Алатки
S Planner
Користете ја оваа апликација за управување со настани и задачи.
Допрете S Planner на екранот со апликации.
Креирање настани или задачи
Допрете
, a потоа употребете еден од следниве методи:
• НАСТАН: Внесете настан со изборно нагодување за повторување.
• ЗАДАЧА: Внесете задача со изборно нагодување за приоритет.
За да додадете настан или задача побрзо, допрете датум за да го изберете и потоа повторно
допрете го.
Внесете наслов и назначете кој календар да се користи или да се синхронизира. Потоа
допрете БИДИ ПОВЕЌЕ ОПЦИИ за да додадете повеќе детали, како колку често се
повторува настанот или каде се случува.
Прикачете мапа со приказ на локацијата на настанот. Внесете ја локацијата во полето
Локација, допрете веднаш до полето, a потоа покажете ја точната локација со допирање
и задржување на мапата што се појавува.
129
Алатки
Синхронизирање со Google Calendar
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → ОПШТО → Сметки → Google под Мои
сметки, изберете ја сметката Google, a потоа штиклирајте го Синхронизирај Календар.
За рачна синхронизација за ажурирање, на екранот со апликации, допрете S Planner → →
Синхронизирај.
За прикажување синхронизирани настани или задачи, допрете → Календари, a потоа
штиклирајте ја сметката Google.
Рачно пишување во преглед на месец
На екранот на преглед на месец, допрете
достапна само во преглед на месец.
за да ја активирате оваа одлика. Оваа одлика е
Промена на вид на календар
Изберете еден од различните видови календари вклучувајќи годишен, месечен, седмичен и
други во горниот дел на екранот.
Пребарување настани или задачи
Допрете
, и потоа внесете клучен збор за пребарување.
За преглед на денешните настани или задачи, допрете ДЕНЕС на горниот дел на екранот.
Бришење настани или задачи
Изберете датум, изберете настан или задача и потоа допрете → Избриши.
Споделување настани или задачи
Изберете датум, изберете настан или задача, допрете → Сподели преку и потоа изберете
метод за споделување.
130
Алатки
Dropbox
Користете ја оваа апликација за зачувување и споделување фајлови со другите преку
меморијата Dropbox cloud. Кога зачувувате фајлови во Dropbox, уредот автоматски се
синхронизира со интернет-серверот и со сите останати компјутери што имаат инсталирано
Dropbox.
Допрете Dropbox на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или давателот
на услуги.
Најавете се на Вашата сметка на Dropbox. Ако немате, креирајте сметка на Dropbox.
Штом сте ја активирале апликацијата Dropbox, допрете Turn on Camera Upload за да
поставите автоматски на Dropbox фотографии и видео-записи сликани со камерата на
уредот. За да ги видите поставените фотографии или видео-записи, допрете . За да
споделувате или бришете фајлови, или да креирате албуми, допрете , и потоа изберете
фајлови.
→ → Upload here → Photos or videos или
За поставување фајлови на Dropbox, допрете
Other files. За да отворите фајлови во Dropbox, изберете фајл.
Кога прегледувате фајлови или видео-записи, допрете
за додавање во списокот со
омилени. За да отворите фајлови во списокот со омилени, допрете .
Облак
Користете ја оваа одлика за синхронизација на фајлови или резервна копија на податоци од
апликациите со Вашата сметка за Samsung или со Dropbox.
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → ОПШТО → Облак.
Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од операторот.
Синхронизирање со сметка Samsung
Допрете ја Вашата сметка Samsung или Опции за синхр. за да ги синхронизирате фајловите.
131
Алатки
Правење резервна копија или враќање податоци
Допрете Резервна копија или Обнови првобитни за правење резервна копија од
податоците или за нивно обновување со Вашата сметка Samsung.
Синхронизирање со Dropbox
Допрете Поврзи сметка Dropbox, a потоа внесете ја сметката за Dropbox. Следете ги
упатствата на екранот за комплетирање на поставувањето.
Штом се најавите, допрете Allow и уредот автоматски ги синхронизира сите фајлови со
Dropbox кога и да направите измени.
Drive
Користете ја оваа апликација за да создавате и уредувате документи и да ги споделувате со
други преку складиштето Google Drive. Кога создавате или поставувате датотеки во Google
Drive, Вашиот уред автоматски се синхронизира со интернет-серверот и со сите останати
компјутери што имаат инсталирана Google Drive. Пристапете до Вашите датотеки без
пренесување или преземање.
Допрете Drive на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или давателот
на услуги.
Hancom Office Viewer
Користете ја оваа апликација за прегледување документи во различни формати, вклучувајќи
табели и презентации.
Допрете Hancom Office Viewer на екранот со апликации.
132
Алатки
Пребарување документи
Допрете Open за да прегледате еден документ.
Додека го прегледувате документот, употребете една од следните опции:
• : Креирајте папка.
• : Повратете нови документи.
• : Подредете документи и папки.
• : Променете го режимот за преглед.
• : Изберете документи или папки.
За да пребарате неодамна користени документи, допрете Recent Documents.
Читање документи
Допрете еден документ во Recent Documents или во некоја папка.
Допрете или , и потоа употребете една од следниве функции:
Текст-процесор
• Find: Пребарај текст.
• Zoom: Сменете ја големината на поглед.
• Document Info: Погледнете детали на документот како наслов, датум и автор.
• Print: Отпечатете го документот преку поврзување на уредот со печатач. Некои печатачи
може да не бидат компатибилни со уредот.
• Send: Пратете го документот на други или споделете го.
• About: Прикажете информации за Hancom Viewer.
133
Алатки
Презентација
• Find: Пребарај текст.
• Zoom: Сменете ја големината на поглед.
• Document Info: Погледнете детали на документот како наслов, датум и автор.
• Slide Show: Започнете слајдшоу од првата страница.
• From Current Slide: Започнете слајдшоу од тековната страница.
• Show Presenter View: Прикажете алатки за презентација на уредот кога е поврзан со
надворешен монитор.
• Print: Отпечатете го документот преку поврзување на уредот со печатач. Некои печатачи
може да не бидат компатибилни со уредот.
• Send: Пратете го документот на други или споделете го.
• About: Прикажете информации за Hancom Viewer.
Табела
• Find: Пребарај текст.
• Zoom: Сменете ја големината на поглед.
• Document Info: Погледнете детали на документот како наслов, датум и автор.
• Sort: Подредете ги ќелиите според конкретни критериуми.
• Show Formulas: Прикажете ги формулите во ќелиите наместо нивните пресметани
резултати.
• Freeze Panes: Задржете го избраниот ред заклучен во своето место.
• Gridlines: Сокријте или прикажете линии на решетка.
• Show All Comments: Сокријте ги или прикажете ги белешките на документот.
• Print Area: Изберете една област на која ќе печатите.
• Print: Отпечатете го документот преку поврзување на уредот со печатач. Некои печатачи
може да не бидат компатибилни со уредот.
• Send: Пратете го документот на други или споделете го.
• About: Прикажете информации за Hancom Viewer.
134
Алатки
PDF
• Пребарување: Пребарај текст.
• Испрати: Пратете го документот на други или споделете го.
• Својства: Погледнете детали на документот како наслов, датум и автор.
• Зум: Сменете ја големината на поглед.
• Прикажи коментари: Сокријте ги или прикажете ги коментарите на документот.
• Вертикално придвижување на страница / Continuous view / Хоризонтално
придвижување на страница: Изменете го режимот на преглед.
• Приказ за читање: Прикажете ја само содржината на документот, без маргините.
• Оди на страница: Префрлете се на назначена страница.
• Означени страници: Прикажете ги обележувачите на документот.
• Отпечати: Отпечатете го документот преку поврзување на уредот со печатач. Некои
печатачи може да не бидат компатибилни со уредот.
Аларм
Користете ја оваа апликација за поставување повици за будење и важни настани.
Допрете Аларм на екранот со апликации.
Вклучување или
исклучување на алармот.
135
Алатки
Поставување аларми
Допрете , поставете време за вклучување на аларм, изберете денови во кои се повторува
алармот и потоа допрете СОЧУВАЈ. Исто така, можете да пишувате броеви со S Pen за да
поставите аларм.
• По 5 мин.: Поставете интервал и колку пати да се повтори алармот по поставеното
време.
• Паметен аларм: Поставете време во кое алармот ќе се вклучи пред поставеното време.
Стопирање аларми
Одвлечете го
надвор од големиот круг за да го стопирате алармот. Одвлечете го
надвор од големиот круг за да го повторите алармот по одредено време.
Бришење аларми
Допрете → Бриши, изберете аларми и потоа допрете
.
Светски Часовник
Користете ја оваа апликација за да го проверите времето во кој било поголем град ширум
светот.
Допрете Светски Часовник на екранот со апликации.
Креирање часовници
Допрете
, и потоа внесете име на град или изберете град од списокот со градови.
За примена на летно време, допрете → Избери, изберете часовник и потоа допрете
Бришење часовници
Допрете → Избери, изберете часовници и потоа допрете
136
.
.
Алатки
Калкулатор
Користете ја оваа апликација за прости или сложени пресметки.
Допрете Калкулатор на екранот со апликации.
За да ја избришете историјата, допрете ИЗБРИШИ ИСТОРИЈА.
S Voice
Користете ја оваа апликација за да управувате со уредот преку говор за извршување разни
работи.
Допрете S Voice на екранот со апликации. Алтернативно, притиснете го копчето Дома
двапати.
• Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или
давателот на услуги.
• Оваа апликација не е поддржана за одредени јазици.
Еве неколку примери на говорни команди:
• Отворете музика
• Стартувајте калкулатор
• Повикајте ја Лулу на мобилен
• Повикајте ја Лулу на работа
• Проверете распоред
Совети за подобро гласовно препознавање
• Зборувајте јасно.
• Зборувајте на тивки места.
• Не користете навредливи зборови или жаргон.
• Избегнувајте да зборувате на дијалект.
Уредот може да не ги препознае Вашите наредби или може да изврши несакани наредби, во
зависност од Вашето опкружување или начинот на кој зборувате.
137
Алатки
Користење наредби за будење на заклучениот екран
На заклучениот екран, можете да користите разни функции со однапред дефинирани
наредби за будење.
За да ја активирате оваа одлика, на екранот со апликации, допрете Нагодувања → УРЕД
→ Заклучување на екранот, а потоа повлечете го копчето Разбуди се во екранот за
заклучување надесно.
Google
Користете ја оваа апликација за пребарување не само на Интернет, туку и апликации и
нивните содржини на уредот.
Допрете Google на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или давателот
на услуги.
Пребарување на уредот
Допрете го полето за пребарување, а потоа внесете клучен збор. Алтернативно, допрете
потоа изговорете клучен збор.
,а
Опсег на пребарување
За да изберете кои апликации да се пребаруваат, допрете
телефон, а потоа штиклирајте ги ставките за пребарување.
→ Поставки → Пребарување
Google Now
Стартувајте го Google search за да ги видите картичките од Google Now што ги покажуваат
моменталните временски информации, информации за јавен транспорт, Вашиот следен
состанок и друго кога најмногу Ви треба.
Приклучете се на Google Now кога ќе го отворите Google search за првпат. За да ги измените
→ Поставки, и потоа повлечете го копчето
нагодувањата на Google Now, допрете
Google Now налево или надесно.
138
Алатки
Гласовно пребарување
Користете ја оваа апликација за пребарување веб-страници преку говор.
Допрете Гласовно пребарување на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или давателот
на услуги.
Изговорете клучен збор или фраза кога ќе се појави Speak now на екранот.
Албум со исечоци
Користете ја оваа апликација за да создадете Ваш личен дигитален албум со содржини од
веб-страници, видео-записи и повеќе.
Допрете Албум со исечоци на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или давателот
на услуги.
Создавање категории
Допрете → Управување со категориите →
, внесете име и потоа допрете ГОТ.
Собирање на ставки
Додека прикажувате интернет-страница или видео-запис, допрете Отсекување слика
→
на воздушната команда и нацртајте линија околу саканиот предмет. Потоа, допрете
СОЧУВАЈ.
Прегледување на ставки
Изберете категорија и потоа изберете една ставка. Додека прегледувате ставка, допрете ја
врската за да преминете на изворот.
139
Алатки
Мои фајлови
Користете ја оваа апликација за пристап до секаков вид фајлови зачувани на уредот,
вклучувајќи слики, видео-записи, песни и звучни записи.
Допрете Мои фајлови на екранот со апликации.
Прегледување фајлови
Датотеките складирани во уредот се подредени според критериуми. Од левото окно на
екранот, изберете една од следниве категории:
• Историја: Прегледајте датотеки групирани според датум.
• Омилени папки: Прегледајте нови кратенки до папки.
• Папки: Прегледајте датотеки складирани во внатрешната меморија или мемориската
картичка и кратенки до FTP сервери.
• Категории: Прегледајте датотеки подредени според нивните типови.
• Апликации: Прегледајте датотеки складирани или создадени во специфични апликации.
Изберете категорија, a потоа изберете папка за да ја отворите.
Откако избравте една категорија, допрете , a потоа употребете една од следниве опции:
• Избери: Изберете фајлови или папки.
• Додај FTP: Додадете кратенка до еден FTP сервер во Папки.
• Скенирај за блиски уреди: Пребарајте уреди што имаат активирано споделување
медиуми.
• Опции за приказот: Изменете ги опциите за прикажување на датотеки.
Допрете → Избери, за да изберете датотека или папка, и потоа употребете една од
следниве функции:
• : Пратете фајлови на други или споделете ги.
• : Избришете ги фајловите или папките.
• : Преместете ги фајловите или папките во друга папка.
• : Копирајте ги фајловите или папките во друга папка.
140
Алатки
• → Преименувај: Преименувајте фајлови или папки.
• → Додај во омилени папки: Додадете кратенка до папката во Омилени папки.
• → Додај кратенка на екранот: Додадете кратенка до датотека или папка на
почетниот екран.
• → Зип: Компресирајте фајлови или папки за да создадете фајл zip.
• → Детали: Видете детали за фајловите или папките.
Пребарување фајл
Допрете
, и потоа внесете критериум за пребарување.
Преглед на информации за складирање
Допрете
за да прегледате информации за Вашиот уред и мемориската картичка.
Промена на режимот за преглед
Допрете
за промена на режимот на преглед.
Создавање на папки
Допрете
, внесете име за папката и потоа допрете НОВО.
Додавање кратенки до папки
Додадете кратенка со често употребувани папки во Омилени папки. Изберете папка и
допрете → Додај во омилени папки.
Додавање кратенки за FTP сервер на уредот
Додадете кратенка за FTP сервер во Папки. Допрете → Додај FTP, внесете детали за FTP
серверот, a потоа допрете ГОТОВО.
141
Алатки
Evernote
Користете ја оваа апликација за да создавате, синхронизирате и споделувате мултимедијални
белешки. Можете да додавате ознаки на белешките или да ги подредувате белешките во
тетратка за поефикасно управување на Вашите идеи.
Допрете Evernote на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или давателот
на услуги.
KNOX
Користете ја оваа апликација за да ги одвојувате личните и службените податоци и за
безбеден пристап кон службените апликации од Вашиот уред.
Допрете KNOX на екранот со апликации.
• Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или
давателот на услуги.
• За да ги обезбедите Вашите податоци, KNOX и поврзаните податоци се бришат
кога се внесува грешна лозинка неколку пати.
• Може да настанат дополнителни трошоци кога ја преземате оваа апликација
преку мобилна мрежа. За да избегнете дополнителни трошоци, контактирајте го
Вашиот оператор.
142
Патување и локално
Maps
Користете ја оваа апликација за покажување на локацијата на уредот, пребарување места
или за добивање насоки.
Допрете Maps на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или давателот
на услуги.
Пребарување локации
Пребарувајте локации со внесување адреса или клучен збор. Штом се пронајде локацијата,
изберете локација за преглед на детални информации. Повеќе информации побарајте во
информациите за помош.
Добивање насоки за дестинација
Допрете
за да поставите почетна и крајна локација, и потоа изберете начин на патување.
Уредот ги прикажува маршрутите преку кои може да се стигне до одредиштето.
143
Нагодувања
Во врска со нагодувања
Користете ја оваа апликација за конфигурирање на уредот, поставување опции за апликации
и додавање сметки.
Допрете Нагодувања на екранот со апликации.
КОНЕКЦИИ
Wi-Fi
Активирајте ја одликата Wi-Fi за поврзување на Wi-Fi мрежа и пристап до Интернет или до
други мрежни уреди.
За користење на опциите, допрете .
• Дополнително: Прилагодете ги опциите за Wi-Fi.
• Копче за WPS: Поврзете се на безбедна Wi-Fi мрежа со копчето за WPS.
• Внесување WPS PIN: Поврзете се на безбедна Wi-Fi мрежа со WPS PIN.
• Помош: Пристапете до информации за помош за Wi-Fi.
Поставување правило за спиење на Wi-Fi
На екранот Нагодувања, допрете КОНЕКЦИИ → Wi-Fi → → Дополнително → Остави
Wi-Fi вклучено за време на спиење.
Кога е исклучен екранот, уредот автоматски ги исклучува врските Wi-Fi. Кога ќе се
случи тоа, уредот автоматски пристапува до податочните мрежи ако е поставено
да ги користи. Тоа може да предизвика дополнителни трошоци за трансфер. За да
избегнете дополнителни трошоци, поставете ја оваа опција на Секогаш.
144
Нагодувања
Поставување Мрежно известување
Уредот може да детектира отворени мрежи Wi-Fi и ќе прикаже икона на статусната лента за
да Ве извести кога се достапни.
На екранот Нагодувања, допрете КОНЕКЦИИ → Wi-Fi → → Дополнително и штиклирајте
го Мрежно известување за да ја активирате оваа одлика.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct поврзува два уреда преку мрежа Wi-Fi без потреба од пристапна точка.
На екранот Нагодувања, допрете КОНЕКЦИИ → Wi-Fi → → Wi-Fi Direct.
Bluetooth
Активирајте ја одликата Bluetooth за размена на информации на кратко растојание.
За користење повеќе опции, допрете .
• Истечено време на видливост: Поставете колку време уредот да биде видлив.
• Примени фајлови: Прикажете ги фајловите примени преку одликата Bluetooth.
• Помош: Пристапете до информации за помош за Bluetooth.
Споделување и Мобилен хотспот
• Мобилен хотспот: Користете ги мобилните хотспотови за споделување на мрежната
врска на уредот со компјутери или други уреди прек Wi-Fi мрежа.
• Делење преку USB: Користете споделување врска со USB за да ја споделувате
мобилната мрежна врска на Вашиот уред со компјутер преку USB. Кога ќе се поврзете со
компјутер, уредот се користи како безжичен модем за компјутерот.
• Делење опсег Bluetooth: Користете ограничен опсег со Bluetooth за да ја споделувате
мобилната мрежна врска на Вашиот уред со компјутери или со други уреди преку
Bluetooth.
145
Нагодувања
Режим за летало
Ова ги деактивира сите безжични функции на Вашиот уред. Може да користите услуги што
не зависат од мрежата.
Засилувач на преземања
Поставете го уредот истовремено да презема фајлови, како преку Wi-Fi, така и преку
мобилни мрежи.
Може да настанат дополнителни трошоци кога преземате фајлови преку мобилната
мрежа.
Корист.податоци
Следете го количеството искористени податоци и приспособете ги опциите за ограничување.
• Мобилни податоци: Поставете уредот да користи податочни врски на која било
мобилна мрежа.
• Одреди ограничување за мобилни податоци: Поставете ограничување за
користењето на мобилните податоци.
За користење повеќе опции, допрете .
• Огран. податоци во заден план: Поставете уредот да ја деактивира синхронизацијата
во заднина додека користите мобилна мрежа.
• Покажи употреба на Wi-Fi: Поставете уредот да ја прикажува Вашата искористеност на
податоци преку Wi-Fi.
• Мобилни пристапни точки: Изберете мобилни хотспотови за да спречите апликациите
што работат во заднина да ги користат.
Локација
Променете ги нагодувањата за дозволите за локациските информации.
• Режим: Изберете метод за собирање на податоци за Вашата локација.
• Последни барања за локација: Прикажете кои апликации бараат информации за
Вашата моментална локација и нивното користење на батерија.
• Услуги за локација: Прикажете кои апликации ги користат информациите за Вашата
моментална локација.
• Мои места: Поставете профили кои ќе се користат за конкретни локации кога користите
GPS, Wi-Fi, или Bluetooth одлики за пронаоѓање на Вашата моментална локација.
• Означи моментална локација: Изберете апликации за да им дозволите да ги
употребуваат информациите за вашата моментална локација.
146
Нагодувања
Уште мрежи
Прилагодете ги опциите за контрола на врските со другите уреди или мрежи.
Основна апликација за размена на пораки
Изберете ја стандардната апликација за размена на пораки.
Печатење
Конфигурирајте ги нагодувањата за додатоците за печатач што се инсталирани на уредот.
Можете да пребарувате достапни печатачи или рачно да додадете печатач за печатење
фајлови преку Wi-Fi или облак-услугите.
Мобилни мрежи
• Мобилни податоци: Поставете да се дозволат мрежни пакет-податоци за мрежните
услуги.
• Роаминг за податоци: Поставете уредот да ги користи податочните врски додека сте во
роаминг.
• Имиња на пристапната точка: Поставете имиња на пристапна точка (APN).
• Мрежен режим: Изберете вид мрежа.
• Мрежни оператори: Пребарувајте достапни мрежи и регистрирајте рачно мрежа.
VPN
Поставување и поврзување со Виртуелни приватни мрежи (VPN).
Етернет
Опцијата Етернет е достапна кога адаптерот за Етернет е приклучен со уредот. Користете ја
оваа опција за да ја активирате одликата Етернет и да ги конфигурирате опциите на мрежата.
147
Нагодувања
Уреди во близина
• Име на уредот: Погледнете го името на уредот.
• Содржина за делење: Поставете уредот да ја споделува Вашата содржина со други
уреди.
• Дозволени уреди: Прикажете ја листата со уреди што можат да пристапат до Вашиот
уред.
• Попречени уреди: Видете ја листата на уреди на кои им е блокиран пристапот до
Вашиот уред.
• Преземи во: Изберете мемориска локација за зачувување на медиумските фајлови.
• Примај фајлови од други уреди: Поставете уредот да прифаќа поставувања од други
уреди.
Screen Mirroring
Активирајте ја одликата за рефлексија на екранот и споделувајте го Вашиот екран со други.
УРЕД
Звуци и известувања
Променете ги нагодувањата за различните звуци на уредот.
• Интензитет на вибрациите: Прилагодете го интензитетот на вибрациите за
известување.
• Тонови на ѕвонење: Додадете или изберете звук на ѕвонење за дојдовни повици.
• Вибрации: Додајте или изберете шема за вибрации.
• Ѕвонење за известување: Изберете некој звук за ѕвонење за настани како што се
дојдовни пораки и пропуштени повици.
• Известувања на апликациите: Изменете ги нагодувањата за известувања за секоја
апликација.
Екран
Изменете ги нагодувањата за екранот.
• Светлина: Поставете го интензитетот на светлина на екранот.
• Истечено време за екранот: Поставете временски период пред уредот да го исклучи
заднинското светло на екранот.
• Траење на осветлување на допирното копче: Поставете го времетраењето за
заднинското светло на копчињата.
148
Нагодувања
• Екрански режим:
– – Приспособи екран: Користете го овој режим за оптимизирање на екранот согласно
неговите нагодувања.
– – Динамично: Користете го овој режим за нијансата на приказот да е пожива.
– – Стандарден: Користете го овој режим за нормални опкружувања.
– – Кино: Користете го овој режим за затемнети опкружувања, како на пример во темна
соба.
• Режим за читање: Изберете кои апликации да го користат режимот за читање. Во
режим за читање, уредот помага во заштита на Вашите очи кога читате ноќе.
• Денски сон: Поставете уредот да стартува заштитник за екранот кога Вашиот уред се
полни.
• Прикажи проценти на бат.: Поставете на уредот да се гледа преостанатата енергија на
батеријата.
Повеќе прозорци
Активирајте ја одликата Повеќе прозорци за истовремено извршување на повеќекратни
апликации на екранот.
• Отв.во прегл.на под.екран: Поставете го уредот да ја активира одликата Повеќе
прозорци кога отворате датотеки од Мои фајлови или Видео.
Заклучување на екранот
Изменете ги нагодувањата за заклучениот екран.
• Заклучување на екранот: Активирајте ја одликата за заклучување на екранот. Следниве
опции може да се разликуваат во зависност од избраната одлика за заклучување на
екранот.
• Опции за виџетот за часовник: Конфигурирајте ги нагодувањата за виџетот Часовник.
– – Двоен часовник: Поставете уредот да го прикажува двојниот часовник.
– – Големина на часовникот: Променете ја големината на часовникот.
– – Покажи датум: Поставете уредот да го прикажува датумот заедно со часовникот.
• Кратенки: Поставете уредот да прикажува и изменува кратенки до апликации на
заклучениот екран.
Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од операторот.
149
Нагодувања
• Инфо. за сопств.: Внесете ги Вашите информации што ќе се прикажуваат со часовникот.
• Акц. бел. на екр.за закл.: Поставете да се стартува Белешка за дејство кога ќе го
допрете заклучениот екран два пати со притиснато копче за S Pen.
• Ефект на отклучување: Изберете ефект кога го отклучувате екранот.
• Разбуди се во екранот за заклучување: Поставете уредот да ја препознава Вашата
команда за будење кога екранот е заклучен.
• Текст за помош: Поставете уредот да прикажува текст за помош на заклучениот екран.
Заднина
Променете ги нагодувањата за тапет.
• Почетен екран: Изберете слика на заднина за почетниот екран.
• Заклучување на екранот: Изберете слика на заднина за заклучениот екран.
• Почетен и екран за заклучување: Изберете слика на заднина за почетниот екран и за
заклучениот екран.
Фонт
Изменете ги опциите за фонтот.
• Тип букви: Променете го типот на фонт за приказ на текстот.
• Големина на букви: Променете ја големината на фонтот.
Табла за известувања
Прилагодете ги ставките што се појавуваат на панелот за известување.
• Препорачани апликации: Одредете уредот да прикажува листа со препорачани
апликации на панелот за известување, врз основа на Вашите дејства, како на пример,
поврзување на слушалки со уредот.
• Пост.копч.за брзи пост.: Преуредете ги копчињата за брзо нагодување прикажани на
панелот за известувања.
150
Нагодувања
Пристапност
Услугите за пристапност се специјални одлики за лицата со одредени физички пречки.
Пристапете и изменете ги следниве опции за подобрување на пристапноста на уредот.
• Одговарање и завршување повици:
– – Притискање на копчето дома: Поставете уредот да одговара на дојдовен повик
кога го притискате копчето дома.
– – Користење говорни команди: Поставете уредот да одговара или да одбива
дојдовен повик со говорни команди.
– – Притискање на копчето за вклучување: Поставете уредот да завршува повик кога
го притискате копчето за вклучување/ресетирање/исклучување.
• Управување со пристапност: Извезете ги или увезете опции за пристапност за да ги
споделувате со другите уреди.
Повик
Прилагодете ги Нагодувања за одликите за повикување.
Опции за повиците
• Одбивање повик: Одбијте ги повиците од одредени телефонски броеви автоматски.
Додајте телефонски броеви во листата за одбивање.
• Одговарање и завршување повици:
– – Притискање на копчето дома: Поставете уредот да одговара на дојдовен повик
кога го притискате копчето Дома.
– – Користење говорни команди: Поставете уредот да одговара или да одбива
дојдовен повик со говорни команди.
– – Притискање на копчето за вклучување: Поставете уредот да завршува повик кога
го притискате копчето за вклучување/ресетирање/исклучување.
151
Нагодувања
• Известувања при разговор:
– – Вибр. кога ќе се одговори: Поставете уредот да вибрира кога другата страна ќе
одговори на повик.
– – Вибр. при крај на повик: Поставете уредот да вибрира кога другата страна го
завршува повикот.
– – Тон при поврзување повик: Активирајте го или деактивирајте го тонот за
поврзување повик.
– – Потсетник на траењето: Активирајте го или деактивирајте го тонот за потсетување
на секоја минута.
– – Тон за крај на повик: Активирајте го или деактивирајте го тонот за завршување
повик.
– – Известувај при повици: Поставете уредот да Ве известува за настани во тек на
повик.
• Додатоци за повици:
– – Автом. одговарање: Поставете го уредот автоматски да одговори по одреден
период (достапно само кога се поврзани слушалки).
– – Тајмер за автом. одгов.: Одредете колку време уредот да почека пред да одговори
на некој повик.
– – Услови за појдовен повик: Поставете уредот да дозволи појдовни повици со
слушалка Bluetooth дури и кога уредот е заклучен.
– – Видови појдовни повици: Изберете го видот појдовни повици што ќе се
воспоставуваат кога се користи слушалка Bluetooth.
• Повеќе параметри:
– – Прик.мој иднет.на повик.: Прикажете го Вашиот ID на повикувач на другите страни
при појдовните повици.
– – Препраќање повици: Пренасочете ги дојдовните повици на друг број.
– – Автоматски префикс: Поставете уредот автоматски да вметнува префикс (подрачен
код или код за државата) пред телефонскиот број.
– – Забрана на повици: Блокирајте дојдовни или појдовни повици.
– – Повик на 2-ра линија: Дозволете прием на известувања за дојдовни повици додека
има повик во тек.
– – Автом. повторно повикување: Активирајте го автоматско повторно бирање за
повици кои не се поврзале или биле прекинати.
– – FDN броеви: Активирајте го или деактивирајте го FDN-режимот за ограничување на
повиците кон броеви што се во FDN-листата. Внесете го PIN2 испорачан со Вашата
SIM или USIM-картичка.
152
Нагодувања
Ѕвонења и звуци
• Ѕвон. и тонови на тастат.:
– – Ѕвонења: Додадете или изберете звук на ѕвонење за дојдовни повици.
– – Вибрации: Додајте или изберете шема за вибрации.
– – Вибрации при ѕвонење: Поставете уредот да вибрира и емитува звук на ѕвонење за
дојдовните повици.
– – Тон на таст. за бирање: Поставете го уредот да се огласи кога ќе допрете на
копчињата на тастатурата.
Видео повици
• Сокриј мое видео: Изберете слика што ќе се прикаже на другата страна.
Говорна пошта
• Оператор: Изберете го или поставете го Вашиот оператор за говорна пошта.
• Опции за говорна пошта: Внесете го бројот за пристап до услугата за говорна пошта.
Овој број можете да го добиете од Вашиот оператор.
• Звук за известување: Изберете тон на ѕвонење за да Ве известува за нови пораки во
говорната пошта.
• Вибрации: Поставете уредот да вибрира кога имате нови пораки во говорната пошта.
Интернет повик
• Поставки на сметката за повикување: Приспособете ги нагодувањата за интернетски
повици.
153
Нагодувања
КОНТРОЛИ
Јазик и внесување
Променете ги нагодувањата за внесување текст. Некои опции може да не бидат достапни во
зависност од избраниот јазик.
Јазик
Изберете јазик на екран за сите менија и апликации.
Основно
Изберете стандарден тип тастатура за внесување текст.
Тастатура Samsung
Променете ги нагодувањата на Samsung тастатура.
Достапните опции може да се разликуваат во зависност од регионот или операторот.
• Изберете јазици за внесување: Изберете јазици за внесување текст.
• Предвидување текст: Активирајте го режимот за предвидлив текст за предвидување
зборови на основа на Вашето внесување и приказ на предлози за зборови. Исто така,
може да ги прилагодите нагодувањата за предвидување текст.
• Автоматска замена: Поставете уредот да врши корекција на грешно напишани и
нецелосни зборови со допирање на копчето за празно место или за интерпункциски
знак.
• Автоматски големи букви: Поставете уредот автоматски да ја поставува првата буква
голема по краен интерпункциски знак, како што е: точка, прашалник или извичник.
• Автоматски празни места: Поставете уредот автоматски да поставува празно место
помеѓу зборовите.
• Автоматска интерпункција: Поставете уредот да внесува точка кога допирате двојно на
копчето за празно место.
• Звук: Поставете уредот да се огласи кога ќе се допре копче.
• Вибрации: Поставете го уредот да вибрира кога ќе се допре копче.
154
Нагодувања
• Преглед на ликот: Поставете уредот да прикажува голема слика на секој знак што се
внесува.
• Откривање молив: Поставете уредот да го отвора прозорецот за ракопис кога полето
ќе се допре со S Pen.
• Ресетирај параметри: Ресетирајте ги нагодувањата на тастатурата Samsung.
Гласовно пишување на Google
Променете ги опциите за говорно внесување.
• Избери влезни јазици: Изберете работни јазици за внесување текст.
• Блокирај навредливи зборови: Поставете уредот да спречи да препознава
навредливи зборови при внесувањето со говор.
• Препознавање говор без мрежа: Преземете и инсталирајте јазични податоци за
говорен влез без мрежа.
Говорен влез
Изменете ги нагодувањата за препознавачот на глас.
Опции за текст во говор
• Пожелен TTS погон: Изберете погон за синтеза на говор. За промена на нагодувањата
за погоните за синтеза на говор, допрете .
• Брзина на говор: Изберете брзина за функцијата текст во говор.
• Слушни пример: Слушнете го изговорениот текст за пример.
• Сост. на основниот јазик: Погледнете го статусот на стандардниот јазик за одликата
текст во говор.
Брзина на покажувачот
Прилагодете ја брзината на покажувачот за глушецот или на подлошката поврзани со
Вашиот уред.
Говорна контрола
Поставете уредот да ги препознава говорните команди за контролирање на уредот. Можете
да ги одберете опциите што сакате да ги контролирате со говорни команди.
155
Нагодувања
S Pen
Променете ги опциите за користење на S Pen.
• Исклучи откривање пенкало: Поставете го екранот да не реагира кога го внесувате
или отстранувате S Pen.
• Покажувач: Поставете уредот да го прикажува покажувачот на S Pen кога S Pen лебди
преку екранот.
• Директен внес со пенк.: Подесете го уредот да ја започнува подлогата за рачно
пишување кога S Pen лебди над поле за внесување текст.
• Воздушен преглед: Поставете уредот за ја активира одликата Воздушен преглед за
да прикажува содржини или да прегледува информации во скокачки прозорец кога
покажувате кон некоја ставка со S Pen.
– – Преглед на информациите: Гледајте информации во скокачки прозорец преку
покажување кон ставка со S Pen.
– – Преглед на напредокот: Додека емитувате музика или видео-записи, прегледајте
сцена или видете го поминатото време со покажување на прогресната линија кон
S Pen.
– – Преглед на брзото бирање: Гледајте информации за контакт или броеви за брзо
бирање во истакнат прозорец со покажување на бројот за брзо бирање со Вашиот
прст.
– – Етикети на иконите: Прикажете едноставни информации за ставка во скокачки
прозорец преку покажување кон ставка со S Pen.
– – Листање: Додека прегледувате е-пошта или интернет-страници, држете го S Pen
преку работ на екранот за да се движите низ страницата.
• Воздушна команда: Поставете го уредот да ја активира одликата возушна команда за
да изведува разни дејства додека копчето на S Pen е притиснато.
• Звучни и тактилни повратни информации: Поставете уредот да емитува звук и да
вибрира кога поминувате со лебдење преку фајлови, наслови или опции.
• Опции за откачување: Поставете уредот да ја стартува Белешка за дејство или да
прикажува говорни команди кога S Pen е извлечено од лежиштето.
• Звук за закачување/откачување: Поставете уредот да емитува звук кога S Pen се
внесува или извлекува од лежиштето.
• Вибрација за зак./откач.: Поставете уредот да вибрира кога S Pen се внесува или
извлекува од лежиштето.
156
Нагодувања
Движења
Активирајте ја одликата за препознавање движења и променете ги нагодувањата кои го
контролираат препознавањето на движења на Вашиот уред.
• Зум: Поставете да се зумира или одзумира додека прегледувате слики во Галерија или
прелистувате интернет-страници, со допирање и задржување две точки со прстите и
потоа со навалување на уредот напред и назад.
• Прегледај слика: Поставете да се движите низ сликата со движење на уредот во кој
било правец кога сликата е зумирана.
Движење со дланка
Активирајте движења со дланка за контролирање на уредот со допирање на екранот.
• Сними од екран: Поставете уредот да долови слика од екран, кога со дланката ќе
поминете лево или десно по екранот.
• Искл. звук/паузирај: Поставете уредот да го паузира емитувањето кога ќе го допрете
екранот со Вашата дланка.
Паметен екран
• Паметно останување: Поставете на уредот да се спречи заднинското светло на екранот
да се исклучува додека гледате во екранот.
• Паметно вртење: Поставете интерфејсот да не се ротира според ориентацијата на
Вашето лице.
• Паметно паузирање: Поставете уредот да го паузира емитувањето видео-запис кога ќе
погледнете настрана од екранот.
157
Нагодувања
ОПШТО
Сметки
Додајте е-пошта или SNS-сметки.
Облак
Променете ги нагодувањата за синхронизирање податоци или фајлови со Вашата сметка на
Samsung или меморијата Dropbox cloud.
Резервна копија и ресетирање
Променете ги нагодувањата за управување со Вашите нагодувања и податоци.
• Рез. копија на податоци: Поставете уредот да прави резервни копии од Вашите
нагодувања и податоци од апликации на серверот Google.
• Сметка за резервна копија: Поставете или изменете ја Вашата сметка на Google за
резервни копии.
• Автоматско обновување: Поставете уредот да направи обновување на Вашите
нагодувања и податоци од апликациите кога апликациите ќе се преинсталираат на
уредот.
• Ресетирање на фабричките нагодувања: Ресетирајте ги нагодувањата на фабричките
стандардни вредности и избришете ги сите податоци.
Датум и време
Пристапете и изменете ги следниве нагодувања за контрола на тоа како уредот ги прикажува
датумот и времето.
Ако батеријата целосно се испразни или се отстрани од уредот, времето и датумот ќе
се ресетираат.
• Автоматски датум и време: Автоматско ажурирање на времето и датумот кога се
движите низ временски зони.
• Постави датум: Поставете го тековниот датум рачно.
• Постави час: Поставете го моменталното време рачно.
158
Нагодувања
• Автоматска временска зона: Поставете уредот да прима информации за временската
зона од мрежата кога се движите низ временските зони.
• Изберете временска зона: Поставете ја матичната временска зона.
• Користи 24-часовен формат: Прикажете го времето во 24-часовен формат.
• Изберете формат на датумот: Изберете формат за датумот.
Додатоци
Променете ги нагодувањата за додатоците.
• Аудио излез: Изберете формат за излезот за звук што ќе се користи при поврзување
на уредот со HDMI-уреди. Некои уреди може да не ја поддржуваат опцијата за
опкружувачки звук.
• Автоматско отклучување: Поставете уредот автоматски да се отклучи кога ќе се отвори
капакот.
• Daynote: Поставете го уредот да прикажува дневни пораки со приказ на датум, време,
временски услови и настани кога го отворате капакот.
• Единица: Изберете ја стандардната мерна единица за температура кога се прикажуваат
информациите за времето во Daynote.
Управител со апликацијата
Погледнете и уредувајте ги апликациите на Вашиот уред.
Основни апликации
Изберете стандардни нагодувања за користење на апликации.
• Дома: Изберете стандарден режим на почетен екран.
• Пораки: Изберете ја стандардната апликација која ќе ја користите за размена на пораки.
Корисници
Поставете и управувајте со профили на корисници за персонализирани нагодувања.
Батерија
Приказ на количината на потрошена батерија од Вашиот уред.
159
Нагодувања
Режим за штедење енергија
Активирајте го режимот за штедење енергија и променете ги нагодувањата на режимот за
штедење енергија.
• Перформанси на CPU: Поставете го уредот да го ограничува користењето на одредени
системски ресурси.
• Екрански излез: Поставете уредот да ја намалува осветленоста на екранот.
• Исклучи тактилни повратни информации: Поставете уредот да ги исклучува
вибрациите кога ги допирате копчињата.
• Дознајте за штедењето енергија: Научете како да ја намалите потрошувачката на
батеријата.
Меморија
Најдете информации за меморијата на Вашиот уред и мемориската картичка или
форматирајте ја мемориската картичка.
Форматирањето на мемориската картичка ќе доведе до трајно бришење на сите
податоци од картичката.
Вистинскиот достапен капацитет на внатрешна меморија е помал од назначениот
капацитет, бидејќи оперативниот систем и стандардните апликации заземаат дел од
меморијата. Достапниот капацитет може да се промени кога ќе го надградите уредот.
Сигурност
Променете ги опциите за безбедност на уредот и за SIM или USIM-картичката.
• Администратори на уредот: Погледнете ги администраторите на уредот инсталирани
на уредот. Можете да дозволите администратори на уредот за примена на нови правила
за уредот.
• Непознати извори: Поставете уредот да дозволува инсталација на апликации од
непознати извори.
• Шифрирање на уредот: Поставете лозинка за шифрирање на податоците зачувани на
уредот. Лозинката морате да ја внесувате при секое вклучување на уредот.
Наполнете ја батеријата пред да ја овозможите оваа опција бидејќи може да биде
потребно повеќе од еден час за да се шифрираат податоците.
• Шифрирај надворешна SD-картичка: Поставете уредот да ги шифрира фајловите на
мемориската картичка.
160
Нагодувања
Ако го ресетирате уредот на фабричките стандардни вредности, а оваа функција
е овозможена, уредот нема да може да ги прочита Вашите шифрирани фајлови.
Исклучете ја оваа опција пред да го ресетирате уредот.
• Далечински контроли: Поставете уредот да овозможи контрола на Вашиот изгубен или
украден уред далечински, преку Интернет. За користење на оваа одлика, морате да се
најавите на Вашата сметка на Samsung.
– – Регистрација на сметка: Додајте или погледнете ја Вашата сметка на Samsung.
• Извест. за замена на SIM: Активирајте ја или деактивирајте ја одликата Најди го мојот
мобилен која помага во лоцирање на уредот кога е изгубен или украден.
• Отвори сајт: Пристапете до интернет-страницата Find my mobile
(findmymobile.samsung.com). Можете да го следите и контролирате Вашиот изгубен или
украден уред на интернет-страницата Find my mobile.
• Постави заклучување на SIM-картичката:
– – Заклучување на SIM-картичка: Активирајте или деактивирајте ја одликата за
заклучување на PIN за да бара PIN пред користење на уредот.
– – Смени PIN за SIM-от: Сменете го PIN-от што се користи за пристап до податоците од
SIM или USIM-картичката.
• Лозинките да се видливи: Поставете уредот да ги прикажува лозинките како што се
внесуваат.
• Ажур.на полит. за безб.:
– – Автоматски ажурирања: Поставете го уредот автоматски да проверува и презема
безбедносни ажурирања.
– – Претпочитани мрежи: Изберете една опција за поврзување со мрежната врска и
автоматско преземање безбедносни ажурирања.
– – Провери дали има ажурирања: Проверете дали има безбедносни ажурирања.
• Праќај безбедносни извештаи: Поставете го уредот да испраќа безбедносни извештаи
автоматски кога уредот се поврзува со Wi-Fi мрежа.
• Вид складирање: Поставете тип на складиште за фајлови-акредитиви.
• Доверливи препораки: Користете сертификати и препораки за да осигурите безбедна
употреба на разни апликации.
• Инсталирај од мем. на уредот: Инсталирајте шифрирани сертификати од локацијата
или службата во која се складирани.
• Избриши препораки: Избришете ја содржината на препораките од уредот и повторно
поставете ја лозинката.
161
Нагодувања
За уредот
Пристапете кон информациите на уредот, уредете го името на уредот или ажурирајте го
софтверот.
Поставки за Google
Користете ја оваа апликација за конфигурирање на нагодувањата за некои одлики
овозможени од Google.
Допрете Поставки за Google на екранот со апликации.
162
Додаток
Решавање проблеми
Пред да се обратите до сервисен центар на Samsung, Ве молиме обидете се со следниве
решенија. Некои ситуации може да не бидат применливи на Вашиот уред.
Кога ќе го вклучите Вашиот уред или додека го користите, уредот
бара да се внесе еден од следниве кодови:
• Лозинка: Кога е овозможено заклучувањето на уредот, Вие ќе морате да ја внесете
лозинката што сте ја поставиле за уредот.
• PIN: Кога го користите уредот за првпат или кога е овозможено барањето PIN, мора да
го внесете PIN-кодот испорачан со SIM или USIM-картичката. Можете да ја деактивирате
оваа одлика преку менито Заклучување на SIM-картичка.
• PUK: Вашата SIM или USIM-картичка е блокирана, најчесто како резултат на внесување
погрешен PIN неколку пати. Морате да го внесете PUK-кодот испорачан од Вашиот
оператор.
• PIN2: Кога пристапувате кон мени за кое е потребен PIN2-код, морате да го внесете PIN2
-кодот испорачан со SIM или USIM-картичката. За подетални информации, контактирајте
со Вашиот оператор.
Вашиот уред прикажува пораки за грешка во мрежата или
услугата
• Кога сте во подрачја со слаб сигнал или лош прием, може да изгубите прием. Преместете
се во друго подрачје и обидете се повторно. Додека се движите, може да се појават
пораки за грешка неколку пати.
• Не можете да пристапите до некои од опциите без претплата. Контактирајте со Вашиот
оператор за повеќе информации.
Вашиот уред не се вклучува
• Кога батеријата е целосно испразнета, Вашиот уред нема да се вклучи. Целосно
наполнете ја батеријата пред да го вклучите уредот.
• Батеријата е можеби неправилно вметната. Повторно вметнете ја батеријата.
• Избришете ги златно-обоените контакти и повторно вметнете ја батеријата.
163
Додаток
Екранот на допир реагира бавно или неправилно
• Ако поставите заштитен капак или изборен додаток на екранот на допир, екранот на
допир може да не функционира правилно.
• Ако носите заштитни ракавици, ако Вашите раце не се чисти додека го допирате екранот
на допир или ако го допирате екранот на допир со остри предмети или со врвовите на
Вашите прсти, екранот на допир може да не функционира исправно.
• Екранот на допир може да функционира неправилно во влажни услови или кога е
изложен на вода.
• Рестартирајте го Вашиот уред за да се исчистат сите евентуални софтверски грешки.
• Осигурете се дека софтверот на Вашиот уред е надграден со најновата верзија.
• Доколку екранот на допир е изгребан или оштетен, однесете го во сервисен центар на
Samsung.
Вашиот уред се блокира или јавува фатални грешки
Ако уредот се блокира или прекинува повици, можеби треба да ги затворите сите
апликации, или повторно да ја вметнете батеријата и да го вклучите уредот за да ја поврати
својата функционалност. Ако Вашиот уред е блокиран и не реагира, задржете го притиснато
копчето за вклучување/ресетирање/исклучување повеќе од 7 секунди за да го рестартирате.
Ако со тоа не се реши проблемот, извршете фабричко ресетирање на податоците. На
екранот со апликации, допрете Нагодувања → ОПШТО → Резервна копија и ресетирање
→ Ресетирање на фабричките нагодувања → РЕСЕТИРАЈ УРЕД → ИЗБРИШИ СÈ. Пред
да извршите фабричко ресетирање на податоците, не заборавајте да направите резервни
копии од сите важни податоци зачувани на уредот.
Ако проблемот и натаму останува нерешен, обратете се до сервисен центар на Samsung.
Повиците не се поврзуваат
• Осигурете се дека сте пристапиле до точната мобилна мрежа.
• Осигурете се дека не сте поставиле забрана за повици за телефонскиот број што го
бирате.
• Осигурете се дека не сте поставиле забрана за повици за дојдовниот телефонски број.
Другите не можат да Ве слушаат при разговорот
• Осигурете се дека не го покривате вградениот микрофон.
• Осигурете се дека микрофонот е блиску до Вашата уста.
• Ако користите слушалки, oсигурете се дека се правилно поврзани.
164
Додаток
Се слуша ехо од звукот за време на разговорот
Прилагодете ја јачината на звукот со притискање на Копчето за јачина на звук или
преместете се во друга област.
Доаѓа до чести прекини во врската со мобилната мрежа или со
Интернет
• Осигурете се дека не ја блокирате внатрешната антена на уредот.
• Кога сте во подрачја со слаб сигнал или лош прием, може да изгубите прием. Може да
имате проблеми со поврзувањето заради проблеми со базната станица на операторот.
Преместете се во друго подрачје и обидете се повторно.
• Кога го користите уредот додека се движите, услугите на безжична мрежа може да бидат
деактивирани заради проблеми со мрежата на операторот.
Иконата за батеријата е празна
Нивото на батеријата е ниско. Наполнете ја или заменете ја батеријата.
Батеријата не се полни правилно (за полначи одобрени од
Samsung)
• Уверете се дека полначот е правилно поврзан.
• Ако терминалите на батеријата се нечисти, батеријата може да не се полни правилно
или уредот може да се исклучи. Избришете ги двата златно-обоени контакта и повторно
обидете се да ја наполните батеријата.
• Батериите на некои уреди немаат можност за замена од страна на корисникот. За замена
на батеријата, посетете сервисен центар на Samsung.
Батеријата се троши побрзо од периодот кога била купена
• Кога ја изложувате батеријата на многу високи или многу ниски температури, корисниот
капацитет може да се намали.
• Потрошувачката на батеријата се зголемува кога ги користите одликите за размена на
пораки или некои апликации, како што се игри или Интернет.
• Батеријата е потрошен дел и корисниот капацитет ќе се намалува со текот на времето.
165
Додаток
Вашиот уред е презагреан при допир
Кога користите апликации што бараат повеќе енергија или користите апликации на уредот
подолго време, Вашиот уред може да биде презагреан при допир. Ова е вообичаена појава
и не би требало да влијае врз животниот век или функционирањето на уредот.
Се појавуваат пораки за грешка кога се стартува камерата
Вашиот уред мора да има доволно количина слободна меморија и енергија на батеријата
за да работи апликацијата за камерата. Ако добивате пораки за грешка кога ја стартувате
камерата, обидете се со следново:
• Наполнете ја батеријата или заменете ја со батерија што е целосно наполнета.
• Ослободете меморија со префрлување на некои од фајловите на компјутер или нивно
бришење од уредот.
• Рестартирајте го уредот. Ако сѐ уште имате проблеми со апликацијата за камерата по
обидите со овие совети, контактирајте со сервисен центар на Samsung.
Квалитетот на фотографиите е понизок од оној на прегледот
• Квалитетот на Вашите фотографии може да се разликува во зависност од околината и
фотографските техники што ги користите.
• Ако фотографирате во темни области, ноќе или во затворена просторија, може да се
јават пречки на сликата или сликите може да бидат вон фокус.
Се појавуваат пораки за грешка при отворање мултимедијални
фајлови
Ако добивате пораки за грешка или фајловите не се емитуваат кога отворате мултимедијални
фајлови на Вашиот уред, обидете се со следново:
• Ослободете меморија со префрлување на некои од фајловите на компјутер или нивно
бришење од уредот.
• Осигурете се дека музичкиот фајл не е заштитен со DRM (Управување со дигитални
права). Ако фајлот е заштитен со DRM, обезбедете дека ја имате соодветната лиценца
или клуч за емитување на фајлот.
• Осигурете се дека Вашиот уред го поддржува таквиот вид фајл.
• Вашиот уред поддржува фотографии и видео-записи снимени со уредот. Фотографиите и
видео-записите снимени со други уреди може да не работат правилно.
• Вашиот уред поддржува мултимедијални фајлови што се овластени од Вашиот мрежен
оператор или од операторите за дополнителни услуги. Некои содржини кои кружат
по Интернет, како што се тонови за ѕвонење, видео-записи или заднини, може да не
работат правилно.
166
Додаток
Другиот уред со Bluetooth не може да се лоцира
• Осигурете се дека безжичната одлика Bluetooth е активирана на Вашиот уред.
• Уверете се дека безжичната одлика Bluetooth е активирана на уредот на кој сакате да се
поврзете.
• Бидете сигурни дека Вашиот уред и другиот Bluetooth се во максимален Bluetooth опсег
(10 м).
Ако со горенаведените совети не се реши проблемот, контактирајте сервисен центар на
Samsung.
Не се воспоставува врска кога го поврзувате уредот со компјутер
• Осигурете се дека USB-кабелот што го користите е компатибилен со Вашиот уред.
• Осигурете се дека го имате инсталирано правилниот драјвер на Вашиот компјутер и дека
го имате ажурирано.
• Ако сте корисник на Windows XP, обезбедете дека на Вашиот компјутер сте инсталирале
Windows XP Service Pack 3 или понова верзија.
• Осигурете се дека на Вашиот компјутер сте инсталирале Samsung Kies или Windows
Media Player 10 или понова верзија.
Вашиот уред не може да ја пронајде Вашата моментална
локација
Сигналите на GPS може да се попречени во некои локации како на пример во затворен
простор. Поставете уредот да користи Wi-Fi или мобилна мрежа за пронаоѓање на Вашата
локација во вакви ситуации.
Изгубени се податоци зачувани на уредот
Секогаш правете резервни копии на сите важни податоци зачувани на уредот. Во спротивно,
нема да може да ги вратите податоците ако дојде до нивна загуба или оштетување. Samsung
не е одговорен за губење какви било податоци зачувани на уредот.
Се појавува мала празнина околу надворешноста на уредот
• Оваа празнина е неопходна производна одлика и може да дојде до одредени мали
протресувања или вибрации на некои делови.
• Со тек на време, триењето помеѓу деловите може да предизвика оваа празнина малку
да се прошири.
167
Додаток
Отстранување на батеријата
• За да ја отстраните батеријата, мора да се обратите во овластен сервисен центар во
приложените упатства.
• За Ваша безбедност, не обидувајте се да ја отстраните батеријата. Ако батеријата не
е соодветно отстранета, тоа може да доведе до оштетување на батеријата и уредот, да
предизвика лична повреда, и/или да резултира со намалена безбедност на уредот.
• Samsung нема да прифати никаква одговорност за оштетување или загуба (по договор
или извршување на прекршок, вклучувајќи невнимание) што може да произлезе од
погрешно прецизно следење на овие предупредувања и упатства, освен смрт или лична
повреда предизвикана од невнимание на Samsung.
1 Извлечете го S Pen од лежиштето.
2 Внесете ја алатката за отворање на уредот во празнината веднаш до лежиштето за S Pen.
Потоа, почнете да го раздвојувате задниот капак од уредот со алатот за раздвојување.
Внимавајте кога го внесувате алатот, за да избегнете оштетување на внатрешните
делови на уредот.
3 Внесувајте го повторно алатот околу уредот на редовни временски интервали и
раздвојте го задниот капак од уредот.
Завртете го внимателно задниот капак и осигурете се дека запците не се оштетиле.
4 Отстранете го задниот капак и поставете го уредот завртен надолу на рамна работна
површина.
5 Одвртете ги и отстранете ги завртките од уредот.
6 Одвојте го конекторот на батеријата и отстранете ја лентата.
7 Отстранете ја батеријата.
168
Некои содржини може да се разликуваат од Вашиот уред во зависност од регионот,
операторот или верзијата на софтверот и се предмет на промена без претходно
известување.
www.samsung.com
Macedonian. 06/2015. Rev.1.0
Download PDF

advertising