Samsung | SM-P905 | Samsung SM-P905 Korisničko uputstvo (Kitkat)

SM-P905
Uputstvo za upotrebu
www.samsung.com
O ovom uputstvu
Ovaj uređaj omogućava mobilne komunikacije i zabavu visokog kvaliteta uz korišćenje visokih
standarda i tehnološkog iskustva kompanije Samsung. Ovo uputstvo za upotrebu je posebno
predviđeno da pruži detalje o funkcijama i karakteristikama uređaja.
• Pre nego što počnete da koristite uređaj pročitajte ovo uputstvo kako biste bili sigurni da ga
koristite na bezbedan i ispravan način.
• Opisi su zasnovani na podrazumevanim podešavanjima uređaja.
• Slike i snimci ekrana mogu odstupati od stvarnog proizvoda.
• Sadržaj može odstupati od konačnog proizvoda ili softvera koji dostavljaju dobavljači
usluga ili operateri i podložan je promenama bez prethodnog obaveštenja. Najnoviju verziju
uputstva potražite na Web lokaciji kompanije Samsung www.samsung.com.
• Sadržaj (sadržaj visokog kvaliteta) koji zahteva korišćenje većeg dela CPU i RAM memorije
uticaće na celokupne performanse uređaja. Aplikacije povezane sa sadržajem možda neće
raditi ispravno, u zavisnosti od specifikacija uređaja i okruženja u kome se on koristi.
• Dostupne funkcije i dodatne usluge mogu varirati u zavisnosti od uređaja, softvera ili
dobavljača usluga.
• Aplikacije i njihove funkcije mogu da variraju u zavisnosti od zemlje, regiona ili hardverskih
specifikacija. Samsung nije odgovoran za probleme u performansama uzrokovane
aplikacijama bilo kog drugog dobavljača osim kompanije Samsung.
• Samsung nije odgovoran za probleme u funkcionisanju ili nekompatibilnosti koji su
uzrokovani izmenama u podešavanju registara ili izmenama u softveru operativnog sistema.
Pokušaj prilagođavanja operativnog sistema može uzrokovati nepravilan rad vašeg uređaja
ili aplikacija.
• Korišćenje softvera, izvora zvuka, tapeta, slika i drugih medija na ovom uređaju je
obuhvaćeno licencom za ograničenu upotrebu. Izdvajanje i korišćenje ovih materijala u
komercijalne ili neke druge svrhe predstavlja kršenje zakona o autorskim pravima. Korisnici
su u potpunosti odgovorni za nezakonitu upotrebu medija.
• Za usluge prenosa podataka, kao što su razmena poruka, otpremanje i preuzimanje,
automatsko sinhronizovanje ili korišćenje usluga lokacija mogu se obračunavati dodatni
troškovi. Da biste izbegli dodatne troškove, izaberite odgovarajući tarifni plan. Za informacije
se obratite svom dobavljaču usluge.
2
O ovom uputstvu
• Standardne aplikacije koje ste dobili uz uređaj su podložne promenama i više ne moraju
biti podržane bez prethodne najave. Ako imate pitanja u vezi aplikacija koje ste dobili uz
uređaj, obratite se Samsung servisnom centru. Za korisnički instalirane aplikacije, obratite se
dobavljaču usluga.
• Izmena operativnog sistema uređaja ili instaliranje softvera iz neslužbenih izvora može
dovesti do kvara uređaja i oštećenja ili gubitka podataka. Ove akcije predstavljaju povrede
Samsung ugovora o licenciranju i poništavaju vašu garanciju.
Ikone sa uputstvima
Upozorenje: Situacije koje mogu da izazovu vašu povredu ili povredu drugih osoba
Oprez: Situacije koje mogu da prouzrokuju oštećenja na vašem uređaju ili drugoj opremi
Napomena: Napomene, saveti za korišćenje ili dodatne informacije
Autorska prava
Copyright © 2014 Samsung Electronics
Ovaj priručnik je zaštićen međunarodnim zakonima o autorskim pravima.
Nijedan deo ovog priručnika se ne sme reprodukovati, distribuirati, prevoditi niti prenositi
ni u jednom obliku niti bilo kojim putem, elektronskim niti mehaničkim, što podrazumeva
fotokopiranje, snimanje i skladištenje u okviru bilo kog skladišta informacija i sistema za
preuzimanje, bez prethodne dozvole kompanije Samsung Electronics u pisanom obliku.
3
O ovom uputstvu
Žigovi
• SAMSUNG i SAMSUNG logotip predstavljaju registrovane žigove kompanije Samsung
Electronics.
• Bluetooth® je registrovani žig kompanije Bluetooth SIG, Inc. u celom svetu.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi
CERTIFIED™ i Wi-Fi logotip su registrovani žigovi kompanije Wi-Fi Alliance.
• Svi ostali žigovi i autorska prava su vlasništvo odgovarajućih vlasnika.
4
Sadržaj
Početak rada
38Obaveštenja
39 Početni ekran
45 Ekran aplikacija
46 Korišćenje aplikacija
47Pomoć
47 Unos teksta
50 Povezivanje na Wi-Fi mrežu
51 Konfigurisanje naloga
52 Postavljanje profila korisnika
52 Prenos datoteka
54 Zaštita uređaja
56 Nadogradnja uređaja
8 Raspored uređaja
9Tasteri
10 S olovka
10 Sadržaj pakovanja
11 Instaliranje SIM ili USIM kartice
12 Punjenje baterije
15 Umetanje memorijske kartice
17 Zamena vrha S olovke
18 Uključivanje i isključivanje uređaja
18 Držanje uređaja
19 Zaključavanje i otključavanje uređaja
19 Podešavanje jačine zvuka
19 Prebacivanje na nečujni režim
Komunikacija
57Telefon
62Kontakti
67Poruke
68E-pošta
70 Google Mail
72Hangouts
72Google+
73Слике
73Twitter
Osnovne informacije
20
21
25
27
28
29
34
37
Indikator ikona
Korišćenje ekrana osetljivog na dodir
Pokreti za upravljanje
Pokreti dlanom
Samsung Pametna pauza
Korišćenje višestrukih prozora
Korišćenje S olovke
Prikaz oblačića
5
Sadržaj
Web i mreža
124
124
124
124
74Internet
75Chrome
76Bluetooth
77 Screen Mirroring
78e-Meeting
84WebEx
93 Remote PC
98 Bočna sinhronizacija 3.0
104WatchON
Play Movies & TV
Google Play музика
Play игре
Play новинарница
Uslužni programi
125 S Note
132 Beleška radnje
133 S planer
135Dropbox
135Cloud
136Диск
136 Hancom prikazivač
139Alarm
140 Svetsko vreme
141Kalkulator
141 S Voice
142 S pronalazač
142Google
143 Гласовна претрага
143 Album za isečke
144 Moji fajlovi
146Preuzimanja
147Evernote
147KNOX
Mediji
105Muzika
107Kamera
114Galerija
118Video
119YouTube
120Flipboard
120Businessweek+
121NYTimes
121 SketchBook for Galaxy
Aplikacije i prodavnice
medija
122 Play прод.
123 Samsung Apps
123 Play књиге
6
Sadržaj
Putovanja i lokalno
148Мапе
Podešavanja
149 O podešavanjima
149Veze
153Uređaj
161Komande
167Opšte
171 Google подешавања
Rešavanje problema
7
Početak rada
Raspored uređaja
Kamera sa prednje
strane
IrLED
Taster za jačinu zvuka
Taster za uključivanje/
isključivanje
Zvučnik
Svetlosni senzor
Višenamenski
konektor
Ekran osetljiv na dodir
Otvor za memorijsku
karticu
Taster za nedavno
aktivne aplikacije
Slot za SIM karticu
Taster "Početak"
Taster "Nazad"
Mikrofon
Kamera sa zadnje
strane
GPS antena
S olovka
Utičnica za slušalice
Blic
Zvučnik
Glavna antena
8
Početak rada
• Ne pokrivajte oblast antene rukama ili drugim predmetima. To može uzrokovati
probleme sa povezivanjem ili pražnjenje baterije.
• Ne koristite zaštitu za ekran. To uzrokuje neispravnost senzora.
• Sprečite da voda dođe u dodir sa ekranom osetljivim na dodir. Ekran osetljiv na dodir
možda neće raditi ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa vodom.
Tasteri
Taster
Funkcija
• Pritisnite i držite da biste uključili ili isključili uređaj.
Uključivanje
• Pritisnite i držite duže od 7 sekundi da biste ponovo postavili
uređaj ako dođe do neotklonjivih grešaka ili prekida ili
zamrzavanja.
• Pritisnite da biste zaključali ili otključali uređaj. Uređaj prelazi u
režim zaključavanja kada se ekran osetljiv na dodir isključi.
Nedavno
korišćene
aplikacije
Početak
• Kucnite da biste otvorili listu nedavno korišćenih aplikacija.
• Pritisnite da biste se vratili na Početni ekran.
• Pritisnite i zadržite da biste pokrenuli Google pretragu.
Nazad
• Kucnite da biste se vratili u prethodni ekran.
Jačina zvuka
• Pritisnite da biste prilagodili jačinu zvuka uređaja.
9
Početak rada
S olovka
Taster za S olovku
Vrh za S olovku
Ime
Funkcija
Vrh za S olovku
• Obavite osnovne operacije sa S olovkom. (str. 21)
Taster za S olovku
• Obavite napredne operacije sa S olovkom. (str. 34)
Sadržaj pakovanja
Proverite da li su u kutiji proizvoda sledeće stavke:
• Uređaj
• Kratko uputstvo za upotrebu
• Stavke isporučene sa uređajem i raspoloživi pribor mogu da se razlikuju u zavisnosti
od regiona ili dobaljača usluge.
• Isporučeni pribor je dizajniran samo za ovaj uređaj i ne mora biti kompatibilan sa
drugim uređajima.
• Izgled i specifikacije su podložni promenama bez prethodnog obaveštenja.
• Dodatnu opremu možete da nabavite kod lokalnog distributera Samsung proizvoda.
Proverite da li je oprema kompatibilna sa uređajem pre kupovine.
• Druga dodatna oprema ne mora biti kompatibilna sa vašim uređajem.
• Koristite isključivo dodatnu opremu koju je odobrila kompanija Samsung. Kvarovi
uzrokovani korišćenjem neodobrene dodatne opreme nisu pokrivene servisom u
garanciji.
• Dostupnost kompletne dodatne opreme podložno je promenama i zavisi isključivo
od proizvođača. Za više informacija o raspoloživoj dodatnoj opremi pogledajte web
lokaciju kompanije Samsung.
10
Početak rada
Instaliranje SIM ili USIM kartice
Umetnite SIM ili USIM karticu koju ste dobili od dobavljača usluga mobilne telefonije.
• Na uređaju mogu raditi samo microSIM kartice.
• Neke LTE usluge možda neće biti dostupne u zavisnosti od dobavljača usluge. Za
dodatne informacije o dostupnosti usluge se obratite svom dobavljaču usluge.
1 Otvorite poklopac slota za SIM karticu.
2 Ubacite SIM ili USIM karticu tako da kontakti zlatne boje budu okrenute nadole.
3 Gurnite SIM ili USIM karticu u slot tako da se smesti u ležište.
• Ne stavljajte memorijsku karticu u slot za SIM karticu. Ako se memorijska kartica
zaglavi unutar slota za SIM karticu, odnesite uređaj u Samsung servisni centar gde će
izvaditi memorijsku karticu.
• Vodite računa da ne izgubite SIM ili USIM karticu i ne dozvolite drugima da je koriste.
Samsung nije odgovoran za bilo kakva oštećenja ili neugodnosti koje su posledica
izgubljenih ili ukradenih kartica.
4 Zatvorite poklopac slota za SIM karticu.
11
Početak rada
Uklanjanje SIM ili USIM kartice
1 Otvorite poklopac slota za SIM karticu.
2 Gurnite SIM ili USIM karticu tako da se odvoji od uređaja a zatim je izvadite.
3 Zatvorite poklopac slota za SIM karticu.
Punjenje baterije
Koristite punjač da napunite bateriju pre prvog korišćenja uređaja.
Koristite samo punjače, baterije i kablove koje je odobrila kompanija Samsung.
Neodobreni punjači ili kablovi mogu dovesti do eksplozije baterije ili oštećenja uređaja.
• Kada je energija baterije niska, prikazana ikona baterije je prazna.
• Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po priključivanju
punjača. Ostavite praznu bateriju da se puni nekoliko minuta pre nego što uključite
uređaj.
• Ako koristite više aplikacija odjednom, mrežne aplikacije ili aplikacije za koje je
potrebna veza s drugim uređajem, baterija će se brzo prazniti. Da biste izbegli
isključivanje sa mreže ili gubitak energije tokom prenosa podataka, uvek koristite te
aplikacije nakon što se baterija u potpunosti napuni.
12
Početak rada
Punjenje pomoću punjača
Povežite USB kabl na USB adapter za napajanje i priključite kraj USB kabla u višenamenski
konektor.
Nepravilno povezivanje punjača može da prouzrokuje ozbiljnu štetu na uređaju. Sva
oštećenja uzrokovana nepravilnim rukovanjem nisu pokrivena garancijom.
• Uređaj se može koristiti i dok se puni, ali tako će možda biti potrebno više vremena da
se baterija potpuno napuni.
• Ako uređaj dobija nestabilno napajanje tokom punjenja, ekran osetljiv na dodir
možda neće biti u funkciji. Ukoliko se ovo dogodi, isključite punjač iz uređaja.
• Tokom punjenja uređaj može da se zagreje. To je normalno i ne bi trebalo da utiče
na vek trajanja ili na performanse uređaja. Ako se baterija zagreje više nego što je
uobičajeno, punjač može prestati sa punjenjem.
• Ukoliko se uređaj ne puni kako treba, odnesite uređaj i punjač u servisni centar
kompanije Samsung.
13
Početak rada
Nakon što se uređaj u potpunosti napuni, isključite ga sa punjača. Prvo isključite punjač iz
uređaja, a zatim ga isključite iz električne utičnice.
Da biste uštedeli energiju, isključite punjač kada ga ne koristite. Punjač nema prekidač
za napajanje, tako da ga morate isključiti iz električne utičnice kada nije u upotrebi da
biste izbegli potrošnju energije. Tokom punjenja, punjač treba držati u blizini električne
utičnice kako bi bio lako dostupan.
Provera statusa punjenja baterije
Kada bateriju punite dok je uređaj isključen, sledeće ikone će pokazivati trenutni status punjenja
baterije:
Punjenje
Potpuno napunjena
Smanjenje potrošnje baterije
Vaš uređaj pruža opcije koje će vam pomoći da uštedite energiju baterije. Prilagođavanjem ove
opcije i deaktiviranjem funkcija u pozadini, uređaj možete koristiti duže između dva punjenja:
• Kada ne koristite uređaj, prebacite na režim pasivnog rada pritiskom na taster za
uključivanje/isključivanje.
• Zatvorite nepotrebne aplikacije pomoću menadžera zadataka.
• Deaktivirajte Bluetooth funkciju.
• Deaktivirajte Wi-Fi funkciju.
• Deaktivirajte automatsku sinhronizaciju aplikacija.
• Smanjite vreme trajanja pozadinskog svetla.
• Smanjite osvetljenost ekrana.
14
Početak rada
Umetanje memorijske kartice
Vaš uređaj prihvata memorijske kartice maksimalnog kapaciteta 64 GB. U zavisnosti od
proizvođača i tipa memorijske kartice, neke memorijske kartice ne moraju biti kompatibilne sa
vašim uređajem.
• Neke memorijske kartice ne moraju biti potpuno kompatibilne sa uređajem. Upotreba
nekompatibilne kartice može da ošteti uređaj ili samu memorijsku karticu i da ošteti
podatke koji se čuvaju na kartici.
• Vodite računa da memorijsku karticu umetnete na pravu stranu gore.
• Uređaj podržava FAT i exFAT sisteme datoteka za memorijske kartice. Ukoliko unesete
karticu formatiranu sa drugačijim sistemom datoteka, uređaj će zatražiti da ponovo
formatirate memorijsku karticu.
• Često ispisivanje i brisanje podataka skratiće vek trajanja memorijskih kartica.
• Kada ubacujete memorijsku karticu u uređaj, direktorijum memorijske kartice se
pojavljuje u fascikli SD Memory card.
1 Otvorite poklopac otvora za memorijsku karticu.
2 Ubacite memorijsku karticu tako da kontakt površine zlatne boje budu okrenute nadole.
3 Gurnite memorijsku karticu u slot dok se ne smesti čvrsto u ležište.
4 Zatvorite poklopac otvora za memorijsku karticu.
15
Početak rada
Uklanjanje memorijske kartice
Pre nego što uklonite memorijsku karticu, prvo je isključite radi bezbednog uklanjanja. Na
Početnom ekranu, kucnite → Podešavanja → Opšte → Memorija → Isključi SD karticu.
1 Otvorite poklopac otvora za memorijsku karticu.
2 Gurnite memorijsku karticu tako da se odvoji od uređaja a zatim je izvadite.
3 Zatvorite poklopac otvora za memorijsku karticu.
Ne uklanjajte memorijsku karticu dok uređaj prenosi informacije ili im pristupa. To
može izazvati gubitak ili oštećenje podataka ili oštećenje memorijske kartice ili uređaja.
Samsung nije odgovoran za gubitke koji proizilaze iz zloupotrebe oštećenih memorijskih
kartica, uključujući gubitak podataka.
Formatiranje memorijske kartice
Memorijska kartica formatirana na računaru ne mora biti kompatibilna sa uređajem. Memorijsku
karticu formatirajte na uređaju.
Na Početnom ekranu, kucnite → Podešavanja → Opšte → Memorija → Formatiraj SD
karticu → Formatiraj SD karticu → Obriši sve.
Pre formatiranja memorijske kartice, ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih
važnih podataka koji se čuvaju na uređaju. Garancija proizvođača ne pokriva gubitke
podataka nastale radnjama korisnika.
16
Početak rada
Zamena vrha S olovke
Tokom korišćenja S olovke, njen vrh može postati tup. Ukoliko je vrh tup, zamenite ga novim.
1 Držite vrh čvrsto pincetom, i zatim ga izvucite.
2 Ubacite novi vrh u S olovku dok ne čujete da klikne.
Pazite da Vam prst ne bude uhvaćen između pincete i vrha.
• Ne koristite ponovo stare vrhove. To može uzrokovati kvar S olovke.
• Ne pritiskajte vrh prekomerno prilikom ubacivanja u S olovku.
• Ne ubacujte zaobljeni kraj vrha u S olovku. To može uzrokovati oštećenje S olovke ili
Vašeg uređaja.
17
Početak rada
Uključivanje i isključivanje uređaja
Pri prvom uključivanju uređaja pratite uputstva na ekranu za podešavanje vašeg uređaja.
Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje nekoliko sekundi da biste uključili uređaj.
• Pratite sva važeća upozorenja i uputstva zvaničnog osoblja kada se nalazite na
mestima na kojima je zabranjena upotreba bežičnih uređaja, kao što su avioni i
bolnice.
• Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje i kucnite na Profil letenja da biste
onemogućili bežične funkcije.
Da biste isključili uređaj, pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje, a zatim kucnite na
Isključivanje.
Držanje uređaja
Ne pokrivajte oblast antene rukama ili drugim predmetima. To može uzrokovati probleme sa
povezivanjem ili pražnjenje baterije.
18
Početak rada
Zaključavanje i otključavanje uređaja
Kada uređaj ne koristite zaključajte ga da biste sprečili neželjene operacije. Pritiskom na taster
za uključivanje/isključivanje ekran se isključuje i uređaj prelazi u zaključani režim. Uređaj se
automatski zaključava ako se ne koristi u predviđenom vremenskom periodu.
Da biste otključali uređaj, pritisnite taster za uključivanje/isključivanje ili taster "Pocetak" kada
je dodirni ekran isključen, kucnite bilo gde na ekranu, a zatim lagano udarite prstom u bilo kom
smeru.
Podešavanje jačine zvuka
Pritisnite taster za jačinu zvuka na levo ili desno da biste prilagodili jačinu zvuka zvona ili da biste
prilagodili jačinu zvuka pri reprodukciji muzike ili video zapisa.
Prebacivanje na nečujni režim
Koristite jedan od sledećih metoda:
• Pritisnite i držite na levo taster za jačinu zvuka dok se ne aktivira nečujni režim.
• Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje, a zatim kucnite na Isključi ton ili
Vibracija.
• Otvorite panel sa obaveštenjima u gornjem delu ekrana, a zatim kucnite na Zvuk ili
Vibracija.
19
Osnovne informacije
Indikator ikona
Ikone prikazane u vrhu ekrana pružaju informacije o statusu uređaja. Ikone navedene u donjoj
tabeli su najuobičajenije.
Ikona
Značenje
Nema signala
Jačina signala
Roming (izvan uobičajenog dometa mreže)
GPRS mreža je povezana
EDGE mreža je povezana
UMTS mreža je povezana
HSDPA mreža je povezana
HSPA+ mreža je povezana
LTE mreža je povezana
Wi-Fi je povezan
Aktivirana Bluetooth funkcija
GPS je aktiviran
Poziv je u toku
Propušten poziv
Aktivirana funkcija pametnog ekrana
Sinhronizovano sa Web-om
Povezan sa računarom
Nema SIM ili USIM kartice
Nova tekstualna ili multimedijalna poruka
Alarm je aktiviran
20
Osnovne informacije
Ikona
Značenje
S olovka je uklonjena
Aktiviran režim isključenja zvuka
Aktiviran režim vibracije
Režim letenja je aktiviran
Pojavila se greška ili se zahteva oprez
Nivo napunjenosti baterije
Korišćenje ekrana osetljivog na dodir
Pri korišćenju ekrana osetljivog na dodir koristite samo prste ili S olovku.
• Ne dozvolite da ekran osetljiv na dodir dođe u kontakt sa drugim električnim
uređajima. Elektrostatičko pražnjenje može da dovede do kvara ekrana osetljivog na
dodir.
• Da biste izbegli oštećenje ekrana osetljivog na dodir, ne dodirujte ga oštrim
predmetima ili ne primenjujte preveliku silu na njega vrhovima prstiju.
• Uređaj možda neće prepoznati unos dodirom u blizini ivica ekrana, koji se vrše izvan
oblasti za unos dodirom.
• Ako se ekran osetljiv na dodir ostavlja u pripravnosti u dužim vremenskim intervalima
može doći do pojave paslika (osvetljenost ekrana) ili fantomnih slika. Isključite ekran
osetljiv na dodir kada ne koristite uređaj.
21
Osnovne informacije
Pokreti prstima
Kuckanje
Da biste otvorili aplikaciju, izabrali stavku menija, pritisli dugme na ekranu ili uneli znak pomoću
tastature na ekranu, kucnite prstom na njih.
Kuckanje i držanje
Kucnite na stavku i držite je duže od 2 sekunde da biste pristupili dostupnim opcijama.
22
Osnovne informacije
Prevlačenje
Da biste pomerili ikonu, sličicu ili pregled na novu lokaciju, kucnite na nju i držite je i prevucite na
željeno mesto.
Dvostruko kuckanje
Dva puta kucnite na web stranicu ili sliku da biste uvećali deo prikaza. Ponovo kucnite dva puta
za povratak u prethodno stanje.
23
Osnovne informacije
Lako udaranje
Lako udarite levo ili desno na Početnom ekranu ili ekranu aplikacija da biste videli drugi panel.
Lako udarite gore ili dole da biste listali kroz Web stranicu ili listu, kao što su kontakti.
Štipanje
Raširite dva prsta na Web stranici, mapi ili slici da biste uvećali deo prikaza. Uštipajte za
umanjenje prikaza.
24
Osnovne informacije
Pokreti za upravljanje
Jednostavni pokreti omogućavaju lako upravljanje uređajem.
Pre korišćenja pokreta, proverite da li je funkcija pokreta aktivirana. Na Početnom ekranu, kucnite
→ Podešavanja → Komande → Pokreti, a zatim prevucite prekidač Pokreti na desno.
Ukoliko se uređaj jako protrese ili udara to može dovesti do neželjenih unosa. Upravljajte
pokretima na pravilan način.
Rotiranje ekrana
Mnoge aplikacije omogućavaju prikaz u orijentaciji portreta ili pejzaža. Rotiranje uređaja dovodi
do automatskog prilagođavanja prikaza novoj orijentaciji ekrana.
Da biste sprečili automatsko rotiranje prikaza, otvorite panel za obaveštenjima i odznačite Ekran
rotacija.
• Neke aplikacije ne dozvoljavaju rotaciju ekrana.
• Neke aplikacije prikazuju različite ekrane u zavisnosti od orijentacije.
25
Osnovne informacije
Podizanje
Kada uređaj podignete nakon dužeg perioda nekorišćenja ili kada je ekran bio isključen, on će
vibrirati ako postoje propušteni pozivi ili nove poruke.
Pomeranje za pretraživanje
Kada se slika uveća, kucnite i držite tačku na ekranu, a zatim pomerajte uređaj u bilo kom smeru
da biste se kretali kroz sliku.
26
Osnovne informacije
Naginjanje
Kucnite i držite dve tačke na ekranu, a zatim nagnite uređaj unazad i unapred da biste uvećali ili
umanjili prikaz.
Pokreti dlanom
Koristite pokrete dlanom za upravljanje uređajem dodirivanjem ekrana.
Pre korišćenja pokreta, proverite da li je funkcija pokreta dlanom aktivirana. Na Početnom ekranu,
kucnite → Podešavanja → Komande → Pokret dlanom, a zatim prevucite prekidač Pokret
dlanom na desno.
Povlačenje
Prevucite rukom preko ekrana da biste napravili snimak ekrana. Slika se čuva u fascikli Galerija →
Screenshots. Nije moguće napraviti snimak ekrana tokom korišćenja nekih aplikacija.
27
Osnovne informacije
Pokrivanje
Pokrijte ekran dlanom da biste pauzirali reprodukciju medija.
Samsung Pametna pauza
Koristite ovu funkciju da pauzirate reprodukciju video zapisa kada sklonite pogled sa ekrana.
Na Početnom ekranu, kucnite
označite Pametna pauza.
→ Podešavanja → Komande → Pametan ekran, a zatim
Tokom reprodukcije video zapisa sklonite pogled sa ekrana da biste pauzirali video. Da nastavite
reprodukciju, ponovo pogledajte na ekran.
28
Osnovne informacije
Korišćenje višestrukih prozora
Koristite ovu funkciju da biste istovremeno aktivirali više aplikacija na ekranu.
• Mogu se izvršavati samo aplikacije na sistemskoj paleti višestrukih prozora.
• Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
Da biste koristili višestruke prozore, na početnom ekranu kucnite na → Podešavanja →
Uređaj → Više prozora, a zatim prevucite dugme za opciju Više prozora udesno.
Možete da koristite dve vrste višestrukih prozora.
<Deljenje ekrana u višestrukim prozorima>
<Otvaranje višestrukih prozora>
Korišćenje višestrukih prozora sa deljenim ekranom
Koristite ovu funkciju za pokretanje aplikacija na deljenom ekranu.
Možete istovremeno pokretati do četiri aplikacije na ekranu.
29
Osnovne informacije
Pokretanje aplikacija u višestrukom prozoru sa deljenim ekranom
1 Prevucite prstom od desnog ruba ekrana prema sredini ekrana. Umesto toga, kucnite i držite
.
Sistemska paleta sa višestrukim prozorima se pojavljuje na desnoj strani ekrana.
Sistemska paleta
višestrukih prozora
2 Kucnite i držite ikonu aplikacije na sistemskoj paleti višestrukih prozora, a zatim je prevucite
na ekran.
Otpustite ikonu aplikacije kada ekran postane plav.
30
Osnovne informacije
3 Kucnite i držite drugu ikonu aplikacije na sistemskoj paleti višestrukih prozora, a zatim je
prevucite na novu lokaciju.
Možete istovremeno da pokrenete istu aplikaciju u podeljenom ekranu. Samo aplikacije
sa pored svoje ikone podržavaju ovu funkciju.
Deljenje sadržaja između aplikacija
Možete jednostavno deliti sadržaj između aplikacija, kao što su E-pošta i Internet, njihovim
prevlačenjem i otpuštanjem.
Neke aplikacije ne podržavaju ovu funkciju.
1 Pokrenite aplikaciju E-pošta i Internet u deljenom ekranu višestrukih prozora.
Pristupanje opcijama
višestrukih prozora
2 Kucnite na krug između prozora aplikacija, a zatim kucnite na
.
Kucnite na krug između prozora aplikacija da biste pristupili sledećim opcijama:
• : Otvaranje liste nedavno korišćenih aplikacija u izabranom prozoru.
• : Promena lokacija između aplikacija višestrukih prozora.
• : Deljenje stavki kao što su slike, tekst ili linkovi između prozora aplikacija funkcijom
prevlačenja i otpuštanja.
• : Povećanje prozora.
• : Zatvaranje aplikacije.
31
Osnovne informacije
3 Kucnite i držite stavku u prozoru za Internet i prevucite je na lokaciju u prozoru za E-poštu.
Kreiranje kombinacije višestrukih prozora
Koristite ovu funkciju da sačuvate trenutno aktivne aplikacije višestrukih prozora kao
kombinaciju.
1 Pokrenite više aplikacija u deljenom ekranu višestrukih prozora.
2 Otvorite sistemsku paletu višestrukih prozora i kucnite na → Kreiraj.
3 Unesite naslov i kucnite na OK.
Trenutno aktivna kombinacija višestukih prozora se dodaje na sistemsku paletu višestrukih
prozora.
Da biste pokrenuli aplikacije pomoću sačuvane kombinacije, izaberite kombinaciju sa
sistemske palete višestrukih prozora.
32
Osnovne informacije
Korišćenje iskačućih višestrukih prozora
Koristite ovu funkciju da pokrenete aplikacije u iskačućim prozorima.
1 Prevucite prstom od desnog ruba ekrana prema sredini ekrana. Umesto toga, kucnite i držite
.
Sistemska paleta sa višestrukim prozorima se pojavljuje na desnoj strani ekrana.
Sistemska paleta
višestrukih prozora
2 Kucnite na ikonu aplikacije na sistemskoj paleti višestrukih prozora.
Na ekranu će se pojaviti iskačući prozor.
Smanjenje
prozora.
Zatvaranje
prozora.
Povećanje
prozora.
Možete istovremeno da pokrenete istu aplikaciju u višestrukim iskačućim prozorima.
Samo aplikacije sa pored svoje ikone podržavaju ovu funkciju.
33
Osnovne informacije
Korišćenje S olovke
Priložena S olovka se može koristiti za jednostavno biranje stavki ili izvršavanje funkcija. Akcije
pri korišćenju S olovke uz pritisnut taster obezbeđuju dodatne pogodnosti, kao što je snimanje
ekrana.
Izvadite S olovku iz slota da biste je koristili.
Kada S olovku izvadite iz slota, uređaj je detektuje i obavlja sledeće operacije:
• Uključuje dodirni ekran (ako je isključen).
• Pokreće Action Memo, ilI prikazuje komande oblačića.
• Vrh S olovke se može menjati. Ukoliko je vrh olovke tup, zamenite ga novim.
• Ako S olovka ne radi ispravno, odnesite je u Samsungov servisni centar. Dodatne
informacije o S olovci potražite na Web lokaciji kompanije Samsung.
• Za najbolje rezultate, S olovku držite uspravno na ekran osetljiv na dodir i izbegavajte
da je koristite pod oštrim uglovima.
34
Osnovne informacije
Komande oblačića
Pritisnite taster S olovke dok lebdi iznad ekrana da bi se prikazale komande oblačića.
Sa ovom funkcijom, možete direktno koristiti sledeće akcije:
• Beleška radnje: Pretvorite svoj rukopis u upotrebljive veze ka jednoj iz opsega korisnih
funkcija.
• Kreator albuma za isečke: Sakupite različit sadržaj i sačuvajte ga. (str. 143)
• Pisanje po ekranu: Snimite izgled ekrana i uređujte ga.
• S pronalazač: Potražite širok spektar sadržaja na Vašem uređaju. (str. 142)
• Prozor olovke: Koristite S olovku da nacrtate prozor i otvorite korisne aplikacije unutar
njega.
Pravljenje jednostavnog memoranduma
Iz komandi oblačića kucnite Beleška radnje. Alternativno, sa pritisnutim tasterom S olovke,
duplo kucnite na ekran. Napišite memorandum i kucnite
da izaberete memorandum. Kada
se meni funkcija pojavi, izaberite funkciju da biste koristili informacije sa memoranduma koji ste
napisali.
• : Uputite poziv.
• : Kreirajte kontakt.
• : Pošaljite poruku.
• : Pošaljite email.
• : Pretražite internet.
• : Potražite lokaciju.
• : Kreirajte zadatak.
Ukoliko želite da koristite određenu informaciju iz memoranduma, kucnite da odznačite
memorandum i nacrtajte krug oko informacije.
35
Osnovne informacije
Snimanje slika ekrana
Iz komandi oblačića kucnite Pisanje po ekranu. Alternativno, sa pritisnutim tasterom S olovke,
kucnite i držite na ekranu dok ne čujete klik. Moguće je crtati ili pisati na, ili opsecati, snimak
ekrana.
Snimak ekrana se čuva u fascikli Galerija → Screenshots.
Nije moguće napraviti snimak ekrana tokom korišćenja nekih aplikacija.
Pokretanje aplikacija u izabranoj oblasti
Iz komandi oblačića kucnite Prozor olovke. Nacrtajte liniju oko neke oblasti, a zatim izaberite
aplikaciju. Aplikacija se pokreće u oblasti koju ste nacrtali.
Da smanjite aplikaciju, kucnite
. Smanjene aplikacije su prikazane kao lebdeće ikonice.
Da skupite aplikaciju, kucnite na
Da zatvorite aplikacije, kucnite
.
.
Otvaranje dostupnih opcija
Neke stavke imaju kontekstualne menije koji čine da indikator S olovke svetli. Pritisnite taster S
olovke za prikaz menija dok lebdi iznad stavke.
36
Osnovne informacije
Izbor i snimanje slike
Kada je taster S olovke pritisnut, iscrtajte liniju oko oblasti koju želite izabrati.
Ukoliko je potrebno, koristite jednu od sledećih opcija:
• : Povratite prvobitni izbor.
• : Pretvorite izbor u kružni oblik.
• : Pretvorite izbor u pravougaoni oblik.
• : Prilagodite izbor.
Izaberite aplikaciju koju ćete koristiti na izabranoj oblasti biranjem ikona koje se pojavljuju u
donjem delu ekrana.
Prikaz oblačića
Koristite ovu funkciju da izvršite različite funkcije dok S olovka lebdi iznad ekrana.
Na Početnom ekranu, kucnite → Podešavanja → Komande → S olovka → Prikaz oblačića,
a zatim prevucite prekidač u desnom gornjem delu ekrana na desno.
S olovkom pokažite na stavku da biste pregledali sadržaj ili prikazali informacije u iskačućem
prozoru.
Možete listati kroz panele ili liste pomeranjem indikatora S olovke do ivice (gore/dole/levo/
desno) ekrana.
37
Osnovne informacije
Obaveštenja
Ikone obaveštenja se pojavljuju na statusnoj liniji pri vrhu ekrana i ukazuju na propuštene pozive,
nove poruke, kalendarske događaje, status uređaja i drugo. Prevucite nadole statusnu liniju da
biste otvorili panel za obaveštenja. Pretražite listu da biste videli dodatna upozorenja. Da biste
zatvorili panel za obaveštenja, prevucite nagore liniju koja se nalazi u donjem delu ekrana.
Iz panela sa obaveštenjima možete pregledati trenutna podešavanja vašeg uređaja. Prevucite
prstom nadole sa statusne linije, a zatim kucnite na da biste koristili sledeće opcije:
• Wi-Fi: Aktiviranje ili deaktiviranje Wi-Fi funkcije.
• GPS: Aktiviranje ili deaktiviranje GPS funkcije.
• Zvuk: Aktiviranje ili deaktiviranje nečujnog režima. U nečujnom režimu možete da ukjučite
vibraciju ili isključite zvuk uređaja.
• Ekran rotacija: Omogućavanje ili sprečavanje rotacije interfejsa pri rotaciji uređaja.
• Bluetooth: Aktiviranje ili deaktiviranje Bluetooth funkcije.
• Režim čitanja: Aktiviranje ili deaktiviranje režima čitanja. U režimu čitanja, uređaj pomaže
da se vaše oči zaštite pri čitanju tokom noći. Da biste izabrali koje će se aplikacije koristiti,
kucnite Podešavanja → Uređaj → Ekran → Režim čitanja.
• Mobilni podaci: Aktiviranje ili deaktiviranje veze za prenos podataka.
• Režim blokiranja: Aktiviranje ili deaktiviranje režima blokiranja. U režimu blokiranja, vaš
uređaj blokira obaveštenja. Da biste izabrali koja obaveštenja će biti blokirana, kucnite
Podešavanja → Uređaj → Režim blokiranja.
• Štednja napajanja: Aktiviranje ili deaktiviranje režima štednje energije.
• Više prozora: Podesitite uređaj za korišćenje višestrukih prozora.
• Screen Mirroring: Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije preslikavanja ekrana.
• Wi-Fi prist. tač.: Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije deljenja Wi-Fi mreže.
• Prikaz oblačića: Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije prikaza odozgo.
38
Osnovne informacije
• Pametan ostanak: Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije pametnog svetla.
• Pametna pauza: Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju pametne pauze.
• Sinhron.: Aktiviranje ili deaktiviranje automatske sinhronizacije aplikacija.
• Profil letenja: Aktiviranje ili deaktiviranje režima letenja.
Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluga.
Da biste promenili raspored opcija na panelu sa obaveštenjima, otvorite panel sa obaveštenjima,
kucnite na → , kucnite i zadržite stavku, a zatim prevucite stavku na drugu lokaciju.
Početni ekran
Početni ekran predstavlja polaznu tačku za pristup svim funkcijama uređaja.
Početni ekran ima dve različite vrste panela. Panel klasičnog početnog ekrana prikazuje prečice
do aplikacija i vidžeta, a panel početnog ekrana sadržaja prikazuje vidžete sadržaja.
Početni ekran može imati više panela. Da biste pregledali ostale panele, listajte ulevo ili udesno.
<Klasičan početni ekran>
<Početni ekran sadržaja>
39
Osnovne informacije
Pregled svih aplikacija
Na Početnom ekranu kucnite na
da biste pregledali sve aplikacije.
<Početni ekran>
<Ekran aplikacija>
Da biste se vratili na Početni ekran, pritisnite Taster "Početak".
40
Osnovne informacije
Korišćenje klasičnog početnog ekrana
Klasičan početni ekran pokazuje ikone indikatora, vidžete, prečice aplikacija i drugo.
Dodavanje stavke
1 Na Početnom ekranu kucnite na .
2 Kucnite i držite stavku sa kartice Aplikac. ili Widget-i i prevucite je na željeno mesto.
Dodata ikona
Vraćanje na početni
ekran za sadržaj.
41
Osnovne informacije
Dodavanje ili uklanjanje panela iz klasičnog početnog ekrana
1 Uštipajte prstima klasičan početni ekran.
2 Kucnite na
da biste dodali panel.
Da biste uklonili panel, kucnite i držite panela, a zatim ga prevucite u kantu za otpatke na
vrhu ekrana.
Postavljanje tapeta
Postavite sliku ili fotografiju koja se nalazi na uređaju kao tapet za klasičan početni ekran.
Kucnite i držite praznu oblast na klasičnom početnom ekranu, kucnite Početni ekran, a zatim
izaberite nešto od navedenog:
• Galerija: Pregled fotografija snimljenih kamerom uređaja ili slika preuzetih sa Interneta.
• Živi tapeti: Pregled animiranih slika.
• Слике: Pregled slika u Слике.
• Tapeti: Pregled slika tapeta.
Izaberite sliku, promenite veličinu okvira ako je potrebno, a zatim je postavite kao tapet.
42
Osnovne informacije
Korišćenje početnog ekrana sadržaja
Početni ekran sadržaja prikazuje vidžete sadržaja. Aplikaciji možete da pristupite direktno ako na
početnom ekranu sadržaja izaberete vidžet sadržaja.
Dodavanje dodatka ili panela
1 Približite prste na početnom ekranu sadržaja.
2 Na ekranu vidžeta, izaberite panel za uređivanje ili kucnite na
da biste kreirali novi panel
( 1 ). Izaberite vidžete koje želite da dodate na panel iz donjeg okna ekrana ( 2 ).
Listajte nalevo ili nadesno u donjem oknu ekrana da biste videli više vidžeta.
43
Osnovne informacije
3 Kucnite na Gotovo.
Podešavanje veličine dodatka
1 Na početnom ekranu sadržaja, kucnite i držite vidžet kome želite da promenite veličinu.
2 Podesite veličinu vidžeta prevlačenjem okvira oko njega.
3 Kucnite na
da biste sačuvali izmene.
Uklanjanje panela sa početnog ekrana sadržaja
1 Približite prste na početnom ekranu sadržaja.
2 Na ekranu sa widget-ima, kucnite i držite panel da biste ga uklonili.
3 Prevucite panel u kantu za otpatke u gornjem delu ekrana.
Kada kanta za otpatke postane crvena, otpustite panel.
Najmanje jedan panel mora ostati na početnom ekranu sadržaja.
44
Osnovne informacije
Ekran aplikacija
Ekran aplikacija prikazuje ikone svih aplikacija, uključujući nove instalirane aplikacije.
Na Početnom ekranu kucnite na
da biste otvorili ekran aplikacija.
Da biste pregledali ostale panele, listajte ulevo ili udesno.
Promena mesta aplikacija
Ova funkcija je dostupna samo u prilagodljivom prikazu mreže.
Kucnite na → Izmeni, kucnite na aplikaciju i držite je, a zatim je prevucite na novu lokaciju. Da
biste je pomerili na drugi panel, prevucite je do kraja ekrana.
Organizovanje foldera
Stavite povezane aplikacije zajedno u folder radi udobnosti.
Kucnite na → Izmeni, kucnite na aplikaciju i držite je, a zatim je prevucite do opcije Kreiraj
folder. Unesite ime foldera a zatim kucnite na Zatvori sve. Stavite aplikacije u novi folder tako što
ćete prevući, a zatim kucnite na Sačuvaj da biste sačuvali raspored.
Promena mesta panela
Uštipajte ekran, kucnite na pregled panela i držite ga, a zatim ga prevucite na novu lokaciju.
Instaliranje aplikacija
Koristite prodavnice aplikacija, kao što je Samsung Apps, za preuzimanje i instaliranje aplikacija.
Deinstaliranje aplikacija
Kucnite na → Deinstaliranje/onemogućavanje aplikacija, a zatim izaberite aplikaciju da biste
je deinstalirali.
Podrazumevane aplikacije koje ste dobili uz uređaj se ne mogu deinstalirati.
45
Osnovne informacije
Onemogućavanje aplikacija
Kucnite na → Deinstaliranje/onemogućavanje aplikacija, a zatim izaberite aplikaciju da biste
je onemogućili.
Da biste omogućili aplikaciju, na ekranu aplikacija, kucnite na Podešavanja → Opšte →
Мenadžer aplikacija, listajte do opcije ONEMOGUĆENO., izaberite aplikaciju, a zatim kucnite na
Omogući.
• Preuzete aplikacije i neke podrazumevane aplikacije koje ste dobili uz uređaj se ne
mogu onemogućiti.
• Kada koristite ovu funkciju, onemogućene aplikacije nestaju sa ekrana aplikacija ali se
i dalje nalaze na uređaju.
Korišćenje aplikacija
Ovaj uređaj može koristiti više različitih tipova aplikacija, od medijskih do Internet aplikacija.
Otvaranje aplikacije
Na Početnom ekranu ili ekranu aplikacija izaberite ikonu aplikacije da biste je otvorili.
Neke aplikacije su grupisane u fascikle. Kucnite na fasciklu, a zatim izaberite aplikaciju da
biste je otvorili.
Otvaranje nedavno korišćenih aplikacija
Kucnite
da biste otvorili listu nedavno korišćenih aplikacija.
Izaberite ikonu aplikacije koju želite da otvorite.
Zatvaranje aplikacije
Zatvorite aplikacije koje se ne koriste da biste sačuvali energiju baterije i održali performanse
uređaja.
→ Men. zadataka, a zatim kucnite Kraj pored aplikacije da biste je zatvorili. Da biste
Kucnite
→ Završi sve.
zatvorili sve aktivne aplikacije, zatim kucnite na Zav.sve. Alternativno, kucnite
46
Osnovne informacije
Pomoć
Pristupite informacijama o pomoći da biste saznali kako da koristite uređaj i aplikacije ili
konfigurišete važna podešavanja.
Na ekranu aplikacija kucnite na Pomoć. Izaberite kategoriju za prikaz saveta.
Da biste sortirali kategorije prema abecednom redu, kucnite na
Da biste potražili ključne reči, kucnite na
.
.
Unos teksta
Za unos teksta koristite Samsung tastaturu ili funkciju za unos glasom.
Unos teksta nije podržan na nekim jezicima. Da biste unosili tekst, morate da promenite
jezik pisanja na neki od podržanih jezika.
Promena tipa tastature
Kucnite na bilo koje polje za tekst, otvorite panel za obaveštenjima, kucnite na Izaberi način
unosa, a zatim izaberite tip tastature koji ćete koristiti.
Korišćenje Samsung tastature
Prebacivanje na režim
rukopisa.
Brisanje prethodnog znaka.
Sakrivanje tastature.
Prelazak u sledeći red.
Unos velikih slova.
Unos velikih slova.
Unos znakova
interpunkcije.
Pomeranje pokazivača.
Unos razmaka.
47
Osnovne informacije
Unos velikih slova
Kucnite Shift pre unošenja slova. Za sva velika slova, kucnite Caps lock.
Promena tipa tastature
Kucnite i zadržite
, a zatim kucnite na
Na lebdećoj tastaturi, kucnite i držite
da biste promenili tip tastature.
i premestite lebdeću tastaturu na drugu lokaciju.
Promena jezika tastature
Dodajte jezike na tastaturi, a zatim prevucite taster razmaknice nalevo ili nadesno da biste
promenili jezike tastature.
Rukopis
Kucnite na , a zatim upišite reč pomoću prsta ili S olovke. Prilikom unosa znakova pojavljuje se
predlog reči. Izaberite predloženu reč.
Koristite pokrete za pisanje rukom za obavljanje akcija, kao što su izmena ili brisanje znakova i
umetanje razmaka. Da biste pogledali vodiče za pokrete, kucnite i zadržite , a zatim kucnite na
→ Pomoć.
Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
48
Osnovne informacije
Direktan unos olovkom
Na ekranu aplikacija, kucnite Podešavanja → Komande → S olovka → Direktan unos sa
olovkom, a zatim prevucite prekidač u gornjem desnom delu ekrana na desno.
Kada lebdite S olovkom iznad tekstualnog polja, se pojavljuje u gornjem levom uglu
tekstualnog polja. Kucnite da biste pisali S olovkom. Da biste izvršili jednostavne izmene,
promenili jezik unosa, ili ubacili razmak izmedju znakova, kucnite na svaki alat za prepravke koji
je prikazan na podlozi za rukopis.
Kada je ova funkcija omogućena, možete uraditi sledeće:
• Pošaljite ručno pisanu poruku.
• Uputite poziv upisivanjem imena kontakta ili broja telefona na tastaturi.
• Postavite alarm samo upisivanjem brojeva.
• Pregledajte internet upisivanjem web adresa.
Unos teksta glasom
Aktivirajte funkciju glasovnog unoca a zatim izgovarajte reči u mikrofon. Uređaj prikazuje reči
koje izgovarate.
Ako uređaj tačno ne prepozna izgovorene reči, kucnite na podvučeni tekst i izaberite drugu reč ili
izraz iz padajuće liste.
Da biste promenili jezik ili dodali jezike za prepoznavanje glasa, kucnite na trenutni jezik.
Kopiranje i lepljenje
Kucnite i zadržite iznad teksta, prevucite ili da biste izabrali više ili manje teksta, a zatim
kucnite na Kopiraj za kopiranje ili Iseci za isecanje. Izabrani tekst se kopira u ostavu.
Da biste tekst nalepili u polje za unos teksta, kucnite na tačku gde se vrši unos i zadržite je, a
zatim kucnite na Zalepi.
49
Osnovne informacije
Povezivanje na Wi-Fi mrežu
Povežite uređaj na Wi-Fi mrežu da biste koristili Internet ili delili medijske datoteke sa drugim
uređajima. (str. 149)
Uključivanje i isključivanje Wi-Fi
Otvorite panel za obaveštenjima, a zatim kucnite na Wi-Fi da biste je uključili ili isključili.
• Vaš uređaj koristi neharmonizovanu frekvenciju i namenjen je upotrebi u svim
evropskim zemljama. WLAN može da se koristi u Evropskoj Uniji bez ograničenja u
zatvorenom prostoru, ali ne može da se koristi na otvorenom.
• Isključite Wi-Fi funkciju kada je ne koristite da biste štedeli energiju baterije.
Pridruživanje na Wi-Fi mrežu
Na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja → Veze → Wi-Fi, a zatim prevucite prekidač za
Wi-Fi nadesno.
Izaberite mrežu sa liste detektovanih Wi-Fi mreža, unesite lozinku ako je potrebno, a zatim
kucnite na Poveži se. Mreže za koje je potrebna lozinka pojavljuje se sa ikonom katanca. Nakon
povezivanja uređaja na Wi-Fi mrežu, on se automatski povezuje na mrežu uvek kada je ona
dostupna.
Dodavanje Wi-Fi mreža
Ako se željena mreža ne pojavljuje na listi mreža, kucnite na Dodaj Wi-Fi mrežu pri dnu liste
mreža. Unesite ime mreže u SSID mreže, izaberite tip zaštite i unesite lozinku ako mreža nije
otvorena, a zatim kucnite na Poveži se.
50
Osnovne informacije
Aktivacija Wi-Fi CERTIFIED Passpoint
Uz Passpoint, uređaj automatski tarži dostupne Wi-Fi mreže i povezuje se sa nekom. Ukoliko se
pomerite u novo područje povezaće se sa drugom dostupnom Wi-Fi mrežom koja ne zahteva
lozinku.
Na ekranu apliakcija, kucnite Podešavanja → Veze → Wi-Fi → → Napredno, a zatim prevucite
prekidač Passpoint na desno.
Brisanje Wi-Fi mreža
Svaka mreža koja je nekada korišćena, uključujući trenutnu mrežu, može se obrisati tako da
se uređaj ne povezuje automatski na nju. Izaberite mrežu sa liste mreža, a zatim kucnite na
Zaboravi.
Konfigurisanje naloga
Za Google aplikacije, kao što je Play прод., potreban je Google nalog, dok je za Samsung Apps
potreban Samsung nalog. Kreirajte Google i Samsung nalog da biste doživeli najbolje iskustvo sa
uređajem.
Dodavanje naloga
Sledite uputstva koja se pojavljuju nakon otvaranja Google aplikacije, bez prijavljivanja, da biste
podesili Google nalog.
Da biste se prijavili ili registrovali za Google nalog, na ekranu aplikacija, kucnite na Podešavanja
→ Opšte → Nalozi → Dodaj nalog → Google. Nakon toga, kucnite na Нови da biste se
registrovali, ili kucnite Постојећи, a zatim pratite uputstva da biste završili konfiguraciju naloga.
Na uređaju možete da koristite više od jednog Google naloga.
Takođe, podesite Samsung nalog.
Uklanjanje naloga
Na ekranu aplikacija, kucnite na Podešavanja → Opšte → Nalozi, izaberite naziv naloga pod
Moji nalozi, izaberite nalog za uklanjanje, a zatim kucnite Ukloni nalog.
51
Osnovne informacije
Postavljanje profila korisnika
Postavite profile korisnika i zatim izaberite jedan prilikom otključavanja uređaja da biste koristili
personalizovane postavke. Postavljanjem višestrukih profila korisnika, nekoliko korisnika može
deliti uređaj bez uticaja na tuđe lične postavke, poput naloga elektronske pošte, tapeta i ostalog.
Na ekranu aplikacija, kucnite na Podešavanja → Opšte → Korisnici → → OK → Podesi
sada, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste postavili novi korisnički profil. Da biste pristupili
uređaju sa korisničkim profilom, izaberite profil u gornjem desnom delu zaključanog ekrana.
Prenos datoteka
Premestite audio, video, slikovne ili druge datoteke sa uređaja na računar ili obrnuto.
Sledeće formate datoteka podržavaju neke aplikacije. Neki formati datoteka nisu
podržani u zavisnosti od verzije softvera uređaja ili računarskog operativnog sistema.
• Muzika: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac i flac
• Slike: bmp, gif, jpg i png
• Video: avi, wmv, asf, flv, mkv, mp4, 3gp, webm i m4v
• Dokument: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf i txt
Ako aplikacija ne može reprodukovati datoteke u divx ili ac3 formatu, instalirajte
aplikacije koje podržavaju te formate.
52
Osnovne informacije
Povezivanje pomoću programa Samsung Kies
Samsung Kies je računarska aplikacija koja upravlja medijskim sadržajem i ličnim informacijama
pomoću Samsung uređaja. Preuzmite najnoviju verziju programa Samsung Kies sa Web lokacije
kompanije Samsung.
1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
Samsung Kies se automatski pokreće na računaru. Ako se aplikacija Samsung Kies ne
pokrene, dva puta kliknite na ikonu Samsung Kies na računaru.
2 Prenesite datoteke između uređaja i računara.
Dodatne informacije potražite u okviru pomoći za Samsung Kies.
Povezivanje pomoću programa Windows Media Player
Proverite da li je Windows Media Player instaliran na računaru.
1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
2 Otvorite Windows Media Player da biste sinhronizovali muzičke fajlove.
Povezivanje kao medijski uređaj
1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
2 Otvorite panel za obaveštenjima, a zatim kucnite na Povezan kao medijski uređaj →
Medija uređaj (MTP).
Kucnite na Kamera (PTP) ako vaš računar ne podržava protokol za prenos medija (MTP) ili
nema instalirane odgovarajuće upravljačke programe.
3 Prenesite datoteke između uređaja i računara.
53
Osnovne informacije
Zaštita uređaja
Sprečite druge osobe da koriste ili pristupaju ličnim podacima i informacijama uskladištenim na
uređaju pomoću bezbednosnih funkcija. Uređaj zahteva kod za otključavanje prilikom svakog
otključavanja.
Podešavanje potpisa
Na ekranu aplikacija, kucnite Podešavanja → Uređaj → Zaključavanje ekrana →
Zaključavanje ekrana → Potpis.
Nacrtajte Vaš potpis, a zatim nacrtajte potpis još dva puta da ga potvrdite. Postavite rezervni PIN
za otključavanje ekrana kada zaboravite potpis.
Pri otključavanju uređaja, pobrinite se da napišete Vaš potpis pod istim uslovima, poput
ugla pisanja, kao prilikom registracije potpisa.
Postavljanje oblika
Na ekranu aplikacija, kucnite na Podešavanja → Uređaj → Zaključavanje ekrana →
Zaključavanje ekrana → Oblik.
Nacrtajte oblik povezivanjem četiri ili više tačaka, a zatim ponovo nacrtajte oblik da biste ga
potvrdili. Postavite PIN za otključavanje ekrana kada zaboravite oblik.
54
Osnovne informacije
Postavljanje PIN-a
Na ekranu aplikacija, kucnite na Podešavanja → Uređaj → Zaključavanje ekrana →
Zaključavanje ekrana → PIN kod.
Unesite najmanje četiri broja, a zatim ponovo unesite lozinku da biste je potvrdili.
Postavljanje lozinke
Na ekranu aplikacija, kucnite na Podešavanja → Uređaj → Zaključavanje ekrana →
Zaključavanje ekrana → Šifra.
Unesite najmanje četiri znaka, uključujući brojeve i simbole, a zatim ponovo unesite lozinku da
biste je potvrdili.
Otključavanje uređaja
Uključite ekran pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje ili taster "Pocetak", a zatim unesite
kod za otključavanje.
Ukoliko zaboravite kod za otključavanje, odnesite uređaj u Samsungov servisni centar
kako bi ga resetovali.
55
Osnovne informacije
Nadogradnja uređaja
Uređaj se može nadograditi na najnoviji softver.
Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
Nadogradnja pomoću programa Samsung Kies
Pokrenite Samsung Kies i povežite uređaj sa računarom. Samsung Kies automatski prepoznaje
uređaj i pokazuje dostupne dopune u polju za dijalog, ako postoje. Kliknite na taster "Ažuriraj" u
polju za dijalog da biste započeli nadogradnju. Pogledajte pomoć za Samsung Kies u vezi detalja
o nadogradnji.
• Nemojte isključivati računar ili isključivati USB kabl dok se uređaj nadograđuje.
• Tokom nadogradnje uređaja, ne povezujte druge medijske uređaje na računar. Na taj
način možete ometati proceduru ažuriranja.
Nadogradnja over-the-air
Uređaj se može direktno nadograditi na najnoviji softver putem usluge "firmware over-the-air"
(FOTA).
Na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja → Opšte → O uređaju → Ažuriranje softvera →
Ažuriraj.
56
Komunikacija
Telefon
Koristite ovu aplikaciju za upućivanje poziva ili odgovaranje na poziv.
Na ekranu aplikacija kucnite na Telefon.
Upućivanje poziva
Upućivanje poziva
Koristite jedan od sledećih metoda:
• Telefon: Unesite broj pomoću tastature, a zatim kucnite na .
• Grupe: Uputite poziv sa liste grupa kontakata.
• Omiljeni: Uputite poziv sa liste omiljenih kontakata.
• Kontakti: Uputite poziv sa liste kontakata.
Brojevi za brzo biranje
Za brojeve za brzo biranje, kucnite i držite odgovarajuću cifru.
Predviđanje brojeva
Prilikom unosa brojeva na tastaturi pojavljuju se automatski predlozi. Izaberite jedan od njih da
biste uputili poziv.
Pronalaženje kontakata
Unesite ime, broj telefona ili adresu e-pošte da biste pronašli kontakt na listi kontakata. Prilikom
unosa znakova pojavljuju se predlozi kontakata. Izaberite jedan da biste ga pozvali.
57
Komunikacija
Pozivanje međunarodnog broja
Kucnite i držite 0 dok se ne pojavi znak +. Unesite kod države, pozivni broj i broj telefona, a zatim
kucnite na .
Tokom poziva
Dostupne su sledeće akcije:
• : Prebacite se na Bluetooth slušalicu ako je povezana sa uređajem.
• : Pozivanje drugog broja.
• Prekini poziv: Prekidanje trenutnog poziva.
• Tastatura: Otvaranje tastature.
• Isključi ton: Isključite mikrofon tako da druga strana ne može da vas čuje.
• Spoji: Upućivanje poziva sa više učesnika uz dva postojeća poziva. Ponovite postupak da
biste dodali još učesnika. Ova funkcija je dostupna samo ako je aktivna usluga poziva sa više
učesnika.
• Zameni: Prebacivanje između dva poziva.
• → Omogućite dodatnu jačinu zvuka: Pojačajte zvuk.
• → Poziv na čekanju: Zadržite poziv. Kucnite na → Obust. ček. da biste preuzeli poziv na
čekanju.
• → Upravljanje konferenc. pozivom: Obavljanje privatnog razgovora sa jednim
sagovornikom tokom poziva sa više učesnika ili isključivanje jednog sagovornika sa poziva sa
više učesnika.
• → Kontakti: Otvaranje liste kontakata.
• → Action Memo: Pokrenite Action Memo.
• → Poruka: Slanje poruke.
• → Prenos: Povezivanje prvog sagovornika sa drugim sagovornikom. Na ovaj način se vi
isključujete iz razgovora.
58
Komunikacija
Dodavanje kontakata
Da biste putem tastature na kontakt listu dodali broj telefona, unesite broj i kucnite na Dodaj u
kontakte.
Pregled dnevnika poziva
Kucnite na Telefon da biste pregledali istoriju dolaznih i odlaznih poziva.
Da biste filtrirali dnevnik poziva, kucnite na → Prikaži, a zatim izaberite opciju.
Broj za režim fiksnog biranja
Uređaj se može postaviti tako da ograničava odlazne pozive samo na brojeve sa posebnim
prefiksima. Ti prefiksi su uskladišteni na SIM ili USIM kartici.
Kucnite na → Podešavanja poziva → Podešavanja poziva → Dodatna podešavanja →
Brojevi za režim fiksnog biranja → Omogući fiks. bir., a zatim unesite PIN2 koji ste dobili uz SIM
ili USIM karticu. Kucnite na Lista brojeva fiksnog biranja a zatim dodajte brojeve.
Zabrana poziva
Uređaj se može postaviti tako da sprečava upućivanje određenih poziva. Na primer, mogu se
onemogućiti međunarodni pozivi.
Kucnite na → Podešavanja poziva → Podešavanja poziva → Dodatna podešavanja →
Zabrana poziva, izaberite tip poziva, izaberite opciju zabrane poziva, a zatim unesite lozinku.
Prijem poziva
Odgovaranje na poziv
Kada pristigne poziv, prevucite
izvan velikog kruga.
Ako je usluga poziva na čekanju aktivna, moguće je uputiti drugi poziv. Kada se odgovori na
drugi poziv, prvi poziv se stavlja na čekanje.
59
Komunikacija
Odbijanje poziva
Kada pristigne poziv, prevucite
izvan velikog kruga.
Da biste poslali poruku prilikom odbijanja dolaznog poziva, prevucite traku sa porukama za
odbijanje nagore. Da biste kreirali poruku za odbijanje, kucnite na → Podešavanja poziva →
Podešavanja poziva → Podesi poruke za odbijanje poziva.
Automatsko odbijanje poziva sa neželjenih brojeva
Kucnite na → Podešavanja poziva → Podešavanja poziva → Odbijanje poziva → Režim
automatskog odbacivanja → Autom. odbijanje brojeva → Lista za automatsko odbacivanje.
Kucnite na , unesite broj, dodelite kategoriju, a zatim kucnite na Sačuvaj.
Propušteni pozivi
U slučaju propuštenog poziva, na statusnoj liniji se pojavljuje
obaveštenjima da biste pregledali listu propuštenih poziva.
. Otvorite panel sa
Poziv na čekanju
Poziv na čekanju je usluga koju obezbeđuje dobavljač usluga. Korisnik može da koristi ovu
uslugu za prekid trenutnog poziva i prelazak na dolazni poziv. Ova usluga nije dostupna za video
pozive.
Da biste koristili ovu funkciju kucnite na → Podešavanja poziva → Podešavanja poziva →
Dodatna podešavanja → Poziv na čekanju.
Prosleđivanje poziva
Uređaj se može podesiti za slanje dolaznih poziva na određeni broj.
Kucnite na → Podešavanja poziva → Podešavanja poziva → Dodatna podešavanja →
Prosleđivanje poziva, a zatim izaberite tip poziva i stanje. Unesite broj i kucnite na Omogući.
60
Komunikacija
Video pozivi
Upućivanje video poziva
Unesite broj ili izaberite kontakt sa liste kontakata, a zatim kucnite na
.
Tokom video poziva
Dostupne su sledeće akcije:
• Promeni kameru: Prebacivanje između kamere sa prednje i zadnje strane.
• Isključi ton: Isključite mikrofon tako da druga strana ne može da vas čuje.
• Prekini poziv: Prekidanje trenutnog poziva.
• Fotografiši: Snimanje slike druge strane.
• Snimi video zapis: Snimanje video zapisa slika druge strane.
U velikom broju zemalja snimanje poziva bez dozvole druge strane je protivzakonito.
• Sakrij me: Sakrijte svoju sliku od druge strane.
• Odlazna slika: Izaberite sliku koja će se prikazivati sagovorniku.
• → Tastatura: Otvaranje tastature.
• → Prebaci na slušalice: Prebacivanje na Bluetooth slušalicu ako je povezana sa uređajem.
• → Animirane emocije: Primena ikona emocija na sliku.
• → Tematski prikaz: Primena dekorativnih ikona na sliku.
• → Omogući prikaz crtaća: Promena režima prikaza u prikaz crtaća.
• → Aktiviraj dvostruku kameru: Koristite kameru sa prednje i zadnje strane tako da druga
strana može videti vas i vaše okruženje.
Video pozivanje u režimu dvostruke kamere biće obezbeđeno za maksimalno 3 minuta.
Nakon 3 minuta uređaj će isključiti kameru sa zadnje strane za postizanje optimalnih
performansi.
61
Komunikacija
Zamena slika
Prevucite sliku bilo koje strane na sliku druge strane da biste zamenili slike.
Slušanje govorne poruke
Kucnite i držite 1 na tastaturi, a zatim pratite uputstva vašeg dobavljača usluge.
Kontakti
Koristite ovu aplikaciju za upravljanje kontaktima, uključujući brojeve telefona, adrese e-pošte i
drugo.
Na ekranu aplikacija kucnite na Kontakti.
Upravljanje kontaktima
Kucnite na Kontakti.
Kreiranje kontakta
Kucnite na
i unesite informacije o kontaktu.
• : Dodavanje slike.
• /
: Dodavanje ili brisanje polja kontakta.
62
Komunikacija
Uređivanje kontakta
Izaberite grupu za uređivanje, a zatim kucnite na
.
Brisanje kontakta
Kucnite na
.
Podešavanje broja za brzo biranje
Kucnite na → Podešavanja → Podešavanje brzog biranja, izaberite broj za brzo biranje, a
zatim kontakt za njega. Da biste obrisali broj za brzo biranje, kucnite na broj i zadržite ga, a zatim
kucnite na Ukloni.
Pretraga kontakata
Kucnite na Kontakti.
Koristite jedan od sledećih metoda za pretragu:
• Krećite se gore ili dole po listi kontakata.
• Koristite indeks na levoj strani liste kontakata za brzo kretanje, povlačenjem prsta preko
njega.
• Kucnite na polje za pretragu u gornjem delu liste kontakata i unesite kriterijum za pretragu.
Kada se kontakt izabere, uradite jedno od sledećeg:
• : Dodavanje u omiljene kontakte.
• /
: Upućivanje glasovnog ili video poziva.
• : Sastavljanje poruke.
• : Sastavljanje e-poruke.
63
Komunikacija
Prikazivanje kontakata
Kucnite na Kontakti.
Uređaj podrazumevano prikazuje sve kontakte.
Kucnite → Podešavanja → Kontakti za prikazivanje, a zatim izaberite lokaciju gde se kontakti
čuvaju.
Premeštanje kontakata
Kucnite na Kontakti.
Premeštanje kontakata na Google
Kucnite na → Spoji naloge → Spoji sa Google nalogom.
Kontakti koji su premešteni u Google kontakte prikazuju se sa
na listi kontakata.
Premeštanje kontakata na Samsung
Kucnite na → Spoji naloge → Spajanje sa Samsung nalogom.
Kontakti koji su premešteni u Samsung kontakte prikazuju se sa
na listi kontakata.
Uvoz i izvoz kontakata
Kucnite na Kontakti.
Uvoz kontakata
Kucnite → Podešavanja → Uvezi/izvezi, a zatim izaberite opciju uvoza.
Izvoz kontakata
Kucnite → Podešavanja → Uvezi/izvezi, a zatim izaberite opciju izvoza.
64
Komunikacija
Deljenje kontakata
Kucnite → Deli vizitkartu putem → Više kontakata, izaberite kontakte, kucnite Gotovo, a
zatim izaberite metod deljenja.
Omiljeni kontakti
Kucnite na Omiljeni.
Kucnite
da dodate kontakte u omiljene.
Kucnite na , a zatim uradite jedno od sledećeg:
• Pretraži: Pretraga kontakata.
• Ukloni iz omiljenih: Uklanjanje kontakata iz favorita.
• Prikaz u vidu rešetke / Prikaz u vidu liste: Pregled kontakata u obliku mreže ili liste.
• Pomoć: Pristupanje informacijama pomoći za korišćenje kontakata.
Grupe kontakata
Kucnite na Grupe.
Kreiranje grupe
Kucnite na
, postavite detalje grupe, dodajte kontakte, a zatim kucnite na Sačuvaj.
Dodavanje kontakata u grupu
Izaberite grupu, a zatim kucnite na → Dodaj člana. Izaberite kontakt koji ćete dodati, a zatim
kucnite na Gotovo.
65
Komunikacija
Upravljanje grupama
Izaberite grupu, kucnite , a zatim preduzmite jednu od sledećih akcija:
• Pretraži: Pretraga kontakata.
• Obriši grupe: Izaberite grupe koje je dodao korisnik, a zatim kucnite Gotovo.
Podrazumevane grupe se ne mogu brisati.
• Izmeni: Promena podešavanja grupe.
• Dodaj člana: Dodavanje članova grupi.
• Ukloni člana: Uklanjanje članova iz grupe.
• Pošalji poruku: Pošaljite poruku članovima grupe.
• Pošalji e-poruku: Pošaljite e-poštu članovima grupe.
• Promeni redosled: Kucnite i držite
položaj, a zatim kucnite na Gotovo.
pored imena grupe, prevucite je gore iili dole u drugi
• Pomoć: Pristupanje informacijama pomoći za korišćenje kontakata.
Slanje poruke ili e-pošte članovima grupe
Izaberite grupu, kucnite na → Pošalji poruku ili Pošalji e-poruku, izaberite članove, a zatim
kucnite na Gotovo.
Vizitkarta
Kucnite na Kontakti.
Kreirajte vizitkartu i pošaljite je drugima.
Kucnite na Konfiguriši profil, unesite detalje, kao što je broj telefona, adresa e-pošte i poštanska
adresa, a zatim kucnite na Sačuvaj. Ako su informacije korisnika sačuvane prilikom konfiguracije
uređaja, izaberite vizitkartu, a zatim kucnite na da biste je uredili.
Kucnite → Deli vizitkartu putem → Izabrani kontakt, a zatim izaberite metod deljenja.
66
Komunikacija
Poruke
Koristite ovu aplikaciju za slanje tekstualnih poruka (SMS) ili multimedijskih poruka (MMS).
Na ekranu aplikacija kucnite na Poruke.
Može doći do dodatnih naplata za slanje i prijem poruka kada se nalazite van oblasti
pokrivenosti matične mreže. Za informacije se obratite svom dobavljaču usluge.
Slanje poruka
Kucnite na
, dodajte primaoce, unesite poruku, a zatim kucnite na
.
Koristite sledeće metode za dodavanje primaoca:
• Unesite broj telefona.
• Kucnite na
, izaberite kontakte, a zatim kucnite na Gotovo.
Koristite sledeće metode za kreiranje multimedijske poruke:
• Kucnite na
, i dodajte slike, video zapise, kontakte, beleške, događaje i drugo.
• Kucnite na → Dodaj naslov da biste uneli naslov.
Slanje ručno pisanih poruka
Kada lebdite S olovkom iznad tekstualnog polja, se pojavljuje u gornjem levom uglu
tekstualnog polja. Kucnite na , i kucnite na da unesete ručno pisanu poruku pomoću S
olovke.
67
Komunikacija
Slanje planiranih poruka
Dok sastavljate poruku, kucnite na → Planiranje. Postavite vreme i datum, a zatim kucnite na
OK. Uređaj će poslati poruku u određeno vreme i na određeni datum.
• Ako je uređaj isključen u predviđeno vreme, nije priključen na mrežu ili je mreža
nestabilna, poruka se neće poslati.
• Ova funkcija se zasniva na postavci vremena i datuma na uređaju. Vreme i datum
mogu biti netačni ako se krećete između vremenskih zona a mreža ne ažurira
informaciju.
Prikaz dolaznih poruka
Dolazne poruke su grupisane u nizove poruka po kontaktu.
Izaberite kontakt za prikaz njegove poruke.
E-pošta
Koristite ovu aplikaciju za slanje ili pregled poruka e-pošte.
Na ekranu aplikacija kucnite na E-pošta.
Konfigurisanje naloga e-pošte
Konfigurišite nalog e-pošte pri prvom otvaranju aplikacije E-pošta.
Unesite adresu e-pošte i lozinku. Kucnite na za privatni nalog elektronske pošte, kao što je
Google Mail, ili kucnite na Ručno konfigur. za nalog elektronske pošte kompanije. Nakon toga
pratite uputstva na ekranu da biste završili podešavanje.
Da biste konfigurisali novi nalog e-pošte, kucnite na → Podešavanja → Dodaj nalog.
68
Komunikacija
Slanje poruka
Kucnite na nalog e-pošte koji ćete koristiti, a zatim kucnite na
primaoce, predmet i poruku, a zatim kucnite na .
Kucnite na
pri vrhu ekrana. Unesite
da biste dodali primaoca iz liste kontakata.
Kucnite Uklj. mene da dodate sebe kao primaoca.
Kucnite na
da biste dodali slike, video zapise, kontakte, beleške, događaje i drugo.
Kucnite na →
drugo.
da biste u poruku ubacili slike, događaje, kontkate, informacije o lokaciji i
Slanje planiranih poruka
Pri sastavljanju poruke kucnite na → Slanje rasporeda. Označite Slanje rasporeda, postavite
vreme i datum, a zatim kucnite na Gotovo. Uređaj će poslati poruku u određeno vreme i na
određeni datum.
• Ako je uređaj isključen u predviđeno vreme, nije priključen na mrežu ili je mreža
nestabilna, poruka se neće poslati.
• Ova funkcija se zasniva na postavci vremena i datuma na uređaju. Vreme i datum
mogu biti netačni ako se krećete između vremenskih zona a mreža ne ažurira
informaciju.
69
Komunikacija
Čitanje poruka
Izaberite nalog e-pošte koji ćete koristiti i nove poruke se preuzimaju. Da biste ručno preuzeli
nove poruke, kucnite na .
Kucnite na poruku da biste je pročitali.
Prosleđivanje poruke.
Promenite izgled ekrana.
Brisanje poruke.
Pristupanje dodatnim
opcijama.
Dodavanje adrese e-pošte
na listu kontakata.
Označavanje poruke za
podsetnik.
Otvaranje priloga.
Odgovaranje na poruku.
Sastavljanje poruke.
Kucnite na karticu sa prilozima da biste otvorili priloge, a zatim kucnite na Sačuvaj da biste
sačuvali prilog.
Google Mail
Koristite ovu aplikaciju za brzo i direktno pristupanje usluzi Google Mail.
Na ekranu aplikacija kucnite na Google Mail.
• Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
• Ova aplikacija može biti označena različito zavisno od regiona ili dobavljača usluge.
70
Komunikacija
Slanje poruka
U bilo kom sandučetu, kucnite na
ПОШАЉИ.
, unesite primaoce, predmet i poruku, a zatim kucnite na
Kucnite na → Сачувај недовршену поруку da biste snimili poruku za kasnije slanje.
Kucnite na → Приложи датотеку da biste priložili slike, video zapise, muziku i drugo.
Kucnite na → Одбаци da biste počeli od početka.
Kucnite na → Подешавања da biste promenili podešavanje za Google Mail.
Kucnite na → Пошаљи повратне информације da biste poslali svoja mišljenja o razvoju
aplikacije.
Kucnite na → Помоћ da biste pristupili informacijama pomoći za Google Mail.
Čitanje poruka
Držanje poruke u
dugotrajnom skladištu.
Pretraga poruke.
Brisanje poruke.
Sastavljanje poruke.
Pristupanje dodatnim
opcijama.
Dodavanje adrese e-pošte
na listu kontakata.
Odgovaranje svim
primaocima ili štampanje
poruke.
Pregled priloga.
Prosleđivanje poruke
drugima.
Odgovaranje na poruku.
Označavanje poruke za
podsetnik.
71
Komunikacija
Oznake
Google Mail ne koristi stvarne foldere, već koristi oznake. Kada se Google Mail pokrene, on
pokazuje poruke označene sa Prijemno sanduče.
Izaberite oznaku u CBE ОЗНАКЕ da vidite poruke pod ostalim oznakama.
Da biste poruci dodali oznaku, izaberite poruku, kucnite na → Промени ознаке, a zatim
izaberite oznaku koju ćete da dodelite.
Hangouts
Koristite ovu aplikaciju za ćaskanje sa drugima.
Na ekranu aplikacija kucnite na Hangouts.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
Izaberite prijatelja sa liste prijatelja ili unesite podatke za pretraživanje i izaberite prijatelja iz
rezultata da biste započeli ćaskanje.
Google+
Koristite ovu aplikaciju da biste ostali povezani sa osobama putem usluge društvene mreže
kompanije Google.
Na ekranu aplikacija kucnite na Google+.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
Kucnite na Све da biste promenili kategoriju, a zatim listajte nagore ili nadole da biste videli
objave iz vaših krugova.
Kucnite na
da biste koristili ostale usluge društvenih mreža.
72
Komunikacija
Слике
Koristite ovu aplikaciju da biste pregledali i delili slike ili video zapise putem usluga društvene
mreže kompanije Google.
Na ekranu aplikacija kucnite na Слике.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
Izaberite jednu od sledećih kategorija:
• KAMEPA: Pogledajte sve slike ili video zapise koji su snimljeni ili preuzeti na uređaj.
• ИСТАКНУТО: Pogledajte slike ili video zapise grupisane po datumu ili albumu. Kucnite da
pogledate sve slike ili video zapise u grupi.
Zatim, izaberite sliku ili video zapis.
Dok pregledate, koristite jednu od sledećih ikonica:
• : Izmenite sliku.
• : Podelite sliku ili video zapis sa drugima.
• : Izbrišite sliku ili video zapis.
Twitter
Koristite ovu aplikaciju da ostanete povezani sa Vašom društvenom mrežom na Twitteru.
Na ekranu aplikacija kucnite Twitter.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
73
Web i mreža
Internet
Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje Interneta.
Na ekranu aplikacija kucnite na Internet.
Pregled web stranica
Kucnite na polje za adresu, unesite web adresu, a zatim kucnite na Idi.
Kucnite na da biste delili, sačuvali ili štampali trenutnu web stranicu dok je pregledate.
Da biste promenili program za pretragu, kucnite na polje za adresu a zatim kucnite na ikonu
programa za pretragu pored web adrese.
Otvaranje nove stranice
Kucnite na → Nova kartica.
Da biste prešli na novu web stranicu, listajte levo ili desno u polju sa naslovom, i kucnite na
naslov da biste ga izabrali.
Pretraga Web-a glasom
Kucnite na polje za adresu, kucnite → , izgovorite ključnu reč, a zatim izaberite jednu od
prikazanih predloženih ključnih reči.
Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
Obeleživači
Da biste obeležili trenutnu web stranicu, kucnite
→
.
Da biste otvorili Web stranicu sa obeleživačem, kucnite na , a zatim izaberite stranicu.
74
Web i mreža
Istorija
Kucnite na → Istorija da biste otvorili Web stranicu sa liste nedavno posećenih Web stranica.
Da biste izbrisali istoriju, kucnite na .
Sačuvane strane
Da biste pregledali sačuvane web stranice, kucnite na
→ Sačuvane strane.
Veze
Kucnite i držite vezu na web stranici da biste je otvorili u novoj stranici, sačuvali ili kopirali.
Da biste pregledali sačuvane veze, koristite Preuzimanja. (str. 146)
Deljenje web stranica
Da biste sa drugima podelili adresu web stranice, kucnite na → Podeli putem.
Da biste podelili deo web stranice, kucnite i držite željeni tekst, a zatim kucnite na Podeli putem.
Chrome
Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje informacija i pregledanje web stranica.
Na ekranu aplikacija kucnite na Chrome.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
Pregled web stranica
Kucnite na polje za adresu, a zatim unesite Web adresu ili kriterijum za pretragu.
Otvaranje nove stranice
Kucnite na → Нова карт.
Da biste prešli na novu web stranicu, listajte levo ili desno u polju sa naslovom, i kucnite na
naslov da biste ga izabrali.
75
Web i mreža
Obeleživači
Da biste obeležili trenutnu web stranicu, kucnite
→ Сачувај.
Da otvorite obeleženu web stranicu, kucnite → Обележивачи, a zatim izaberite jedan.
Pretraga Web-a glasom
Kucnite na , izgovorite ključnu reč, a zatim izaberite jednu od prikazanih predloženih ključnih
reči.
Sinhronizacija sa drugim uređajima
Sinhronizujte otvorene kartice i obeleživače da biste ih koristili uz Chrome na drugom uređaju,
kada ste prijavljeni na isti Google nalog.
Da biste pregledali otvorene kartice na drugim uređajima, kucnite na → Други уређаји.
Izaberite Web stranu koju ćete otvoriti.
Da pogledate obeleživač kucnite ОБЕЛЕЖИВАЧИ.
Bluetooth
Bluetooth kreira direktnu bežičnu vezu između dva uređaja na malom rastojanju. Koristite
Bluetooth za razmenu podataka ili medijskih datoteka sa drugim uređajima.
• Samsung nije odgovoran za gubitak, presretanje ili zloupotrebu poslatih ili primljenih
podataka putem Bluetooth funkcije.
• Uvek se uverite da delite i primate podatke sa uređaja kojima verujete i koji su
prikladno obezbeđeni. Ako između uređaja postoji prepreka, radno rastojanje može
biti manje.
• Neki uređaji, posebno oni koje nije testirao ili odobrio Bluetooth SIG, mogu biti
nekompatibilni sa vašim uređajem.
• Ne koristite Bluetooth funkciju u nezakonite svrhe (na primer, izradu piratskih kopija
datoteka ili nezakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe).
Samsung nije odgovoran za posledice nezakonitog korišćenja Bluetooth funkcije.
Da biste aktivirali Bluetooth, na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja → Veze → Bluetooth,
a zatim prevucite prekidač za Bluetooth nadesno.
76
Web i mreža
Uparivanje sa drugim Bluetooth uređajima
Na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja → Veze → Bluetooth → Skeniraj, i prikazaće
se otkriveni uređaji. Izaberite uređaj sa kojim želite da obavite uparivanje, a zatim prihvatite
automatski generisan pristupni kod na oba uređaja radi potvrde.
Slanje i prijem podataka
Mnoge aplikacije podržavaju prenos podataka putem funkcije Bluetooth. Primer je aplikacija
Galerija. Otvorite aplikaciju Galerija, izaberite sliku, kucnite na → Bluetooth, a zatim izaberite
jedan Bluetooth uređaj. Nakon toga, prihvatite zahtev za autorizaciju Bluetooth veze na drugom
uređaju da biste primili sliku.
Kada Vam drugi uređaj pošalje podatke, prihvatite Bluetooth zahtev za autorizaciju koji kreira
drugi uređaj. Primljene datoteke se čuvaju u fascikli Bluetooth. Ako je primljen kontakt, on se
automatski dodaje na listu kontakata.
Screen Mirroring
Koristite ovu funkciju za povezivanje uređaja na veliki ekran sa AllShare Cast hardverskim ključem
ili HomeSync, a zatim podelite sadržaj. Ovu funkciju možete koristiti i sa drugim uređajima koji
podržavaju funkciju Wi-Fi Miracast.
• Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
• Uređaji sa Miracast funkcijom koji ne podržavaju zaštitu digitalnog sadržaja velikog
propusnog opsega (HDCP 2.X) možda neće biti kompatibilni sa ovom funkcijom.
• Neke datoteke se mogu sporije reprodukovati zavisno od mrežne veze.
• Da biste uštedeli energiju, isključite ovu funkciju kada je ne koristite.
• Ako zadate Wi-Fi frekvenciju, AllShare Cast hardverski ključevi ili HomeSync možda
neće biti otkriveni ili se neće povezati.
• Ako reprodukujete video zapise ili igrate igrice na TV aparatu, izaberite odgovarajući
režim rada TV aparata da biste dobili najbolji doživljaj.
Na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja → Veze → Screen Mirroring, a zatim prevucite
prekidač za Screen Mirroring nadesno. Izaberite uređaj, otvorite ili reprodukujte datoteku, a
zatim upravljajte ekranom pomoću tastera na uređaju. Za povezivanje sa uređajem pomoću
PIN-a, kucnite i zadržite naziv uređaja da biste uneli svoj PIN.
77
Web i mreža
e-Meeting
Koristite ovu aplikaciju da sazovete ili prisustvujete e-sastanku. Možete da delite datoteke sa
učesnicima tokom sastanka.
Da biste koristili ovu aplikaciju, svi uređaji koji će biti korišćeni na sastanku moraju biti
povezani na istu pristupnu tačku.
Kreiranje sesije sastanka
Kreirajte sastanak da biste ga održali.
1 Na ekranu aplikacija kucnite e-Meeting.
2 Kucnite na Kreiranje sastanka.
Kreiranjete sesiju
sastanka.
78
Web i mreža
3 Proverite mrežne informacije koje ćete deliti sa drugima, postavite detalje za sastanak, a
zatim kucnite na Gotovo.
Da biste dodali datoteke za sastanak, kucnite na
.
Provera mrežnih
informacija za
deljenje sa drugima.
Informacije o
sastancima
Korišćenje lozinke.
Postavite lozinku i sigurnosni nivo za sastanak.
• Prikaži lozinku: Obezbedite lozinku učesnicima koji će biti uneti radi priključivanja
sastanku.
• Dozvoli autom. priključ.: Omogućite učesnicima da se priključe sastanku kada unesu
lozinku, bez odobrenja domaćina.
• Dozvoli čuvanje fajla: Omogućava učesnicima da naprave snimke ekrana i sačuvaju
datoteke sa sastanaka tokom sastanka.
79
Web i mreža
4 Sesija sastanka je kreirana.
Datoteka koja je dodata kada je sesija sastanka kreirana se pojavljuje na ekranu, ili ukoliko
nijedna datoteka nije dodata, bela tabla se pojavljuje na ekranu.
Pristupanje
dodatnim opcijama.
Pogledajte deljenu
datoteku.
<Sesija sastanka sa datotekom>
5 Podelite mrežne informacije i lozinku za kreirani sastanak sa učesnicima, da biste im
omogućili da prisustvuju sastanku.
Priključivanje sastanku
Ukoliko su Vam obezbeđene mrežne informacije za sastanak, možete mu se priključiti.
1 Na ekranu aplikacija kucnite e-Meeting.
2 Kucnite na Pridruživanje sastanku.
Priključivanje
sastanku.
80
Web i mreža
3 Izaberite mrežu preko koje se sastanak obavlja, unesite lozinku ako je potrebno, a zatim
kucnite na Gotovo.
4 Izaberite sastanak kome ćete se pridružiti.
5 Unesite svoje ime i kucnite na Gotovo. Zatim, možete uneti sesiju sastanka.
Možete pogledati datoteke ili sadržaj koji domaćin deli.
Korišćenje ekrana sesije sastanka
Ekran domaćina
Kada ste domaćin, možete otvoriti datoteku i pomeriti se na naredne stranice u datoteci, ili
prikazati belu tablu i pisati po njoj.
Ekran domaćina je prikazan na ekranima učesnika.
Otvaranje datoteka
1 Kucnite na Fajlovi ( 1 ) → Dodaj ( 2 ), a zatim izaberite datoteku.
81
Web i mreža
2 Izabrana datoteka je dodata na listu datoteka. Kucnite na datoteku da biste je otvorili.
Prikaz bele table.
Pristupanje
dodatnim opcijama.
Lista datoteka
Ikona hosta
Prikazivanje bele table
Kucnite na Prikaži belu tablu u gornjem desnom delu ekrana.
Bela tabla se pojavljuje na ekranu.
Upotreba dodatnih opcija
Kucnite na da biste koristili jedan od sledećih izbora:
Pristupanje
dodatnim opcijama.
• Otvori novi fajl: Otvorite nove datoteke.
• Omogući prikazivanje skripte: Prikazuje okno sa beleškama ispod prezentacije.
82
Web i mreža
• Beleške sa sastanka: Kreirajte minute sastanka koristeći S belešku.
• Sanduče: Slanje poruka učesnicima.
• Prikaži primljene poruke: Postavite uređaj da prikazuje tekst nove poruke primljene od
učesnika.
• Pošalji fajlove: Pošaljite datoteke učesnicima.
• Podeli putem: Podelite datoteke sa učesnicima.
• Zaključavanje stranica: Zaključava stranicu tako da učesnici mogu videti samo stranicu koju
domaćin prezentuje.
• Samo režim S olovke: Postavlja ekran da prepoznaje samo S olovku.
• Promeni domaćina: Promenite organizatora.
• Sačuvaj fajlove sastanka: Sačuvajte datoteke sa sastanka i sav pisani rad.
• Informacije o sastanku: Pogledajte informacije sa sastanka.
• Pomoć: Pristupanje informacijama pomoći o e-sastanku.
• Zatvori sastanak: Zatvorite trenutnu sesiju sastanka.
Ekran učesnika
Pogledajte ekran koji domaćin deli i pišite po njemu.
Dok listate kroz dokument, kucnite na
Da biste bili izlagač, kucnite na
vratili u režim učesnika.
da biste prešli na stranu koju predavač prikazuje.
. Ekran se menja u režim izlagača. Kucnite na
Zatvaranje ili izlazak sa sastanka
Kucnite na ili → Zatvori sastanak ili Napusti sastanak.
83
da biste se
Web i mreža
Kada mrežna konekcija otkaže tokom sastanka
Kada je prekinuta veza sa organizatorom
Okončajte sastanak ili se povežite ponovo na istu mrežu da biste nastavili sastanak.
Učesnici mogu snimati datoteke i izaći sa sastanka, ili sačekati dok se sastanak ne nastavi.
Kada je prekinuta veza sa učesnicima
Pokrenite e-Meeting i ponovo se priključite sastanku.
WebEx
Koristite ovu aplikaciju da sazovete ili prisustvujete telekonferencijama. Možete koristiti različite
funkcije poput deljenja sadržaja i HD video sastanaka.
Pre upotrebe ove aplikacije
• Pobrinite se da je uređaj povezan na Wi-Fi ili mobilnu mrežu. Možete snositi dodatne
troškove za korišćenje ove aplikacije putem mreže.
• Pobrinite se da imate WebEx nalog.
• Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
• Ova aplikacija možda neće pravilno raditi u zavisnosti od zaštitnog zida i statusa
mreže.
84
Web i mreža
Registracija naloga
1 Na ekranu aplikacija kucnite na WebEx.
2 Kucnite na Get an account na ekranu za prijavljivanje.
3 Web stranica za priključivanje na WebEx će se pojaviti na ekranu.
Ne možete koristiti ovu aplikaciju ukoliko se iskačući prozor pojavi na ekranu sa
informacijom da WebEx nije dostupan u regionu.
4 Sledite uputstva na ekranu da biste podesili nalog.
Neke funkcije nisu dostupne kada probni period istekne. Prebacite se na plaćeni nalog
da biste koristili sve WebEx funkcije. Za detalje, konsultujte WebEx web stranicu.
Kreiranje sesije sastanka
1 Kucnite na WebEx na ekranu aplikacija i kucnite na Sign in.
2 Unesite registrovanu adresu e-pošte i kucnite na Next.
3 Unesite lozinku i kucnite na Sign in.
85
Web i mreža
4 WebEx ekran se pojavljuje na uređaju.
Kreiranjete sesiju
sastanka.
Osvežite listu
sastanka.
Priključivanje
sastanku unošenjem
broja sesije.
Zatvaranje aplikacije.
Idite na WebEx web
stranicu.
5 Kucnite na da kreirate sesiju sastanka.
6 Unesite temu sastanka, postavite lozinku, a zatim kucnite na Start now.
7 Kucnite na
→ Connect using Internet.
86
Web i mreža
8 Mikrofon će se uključiti i
se pojavljuje u gornjem desnom delu ekrana. Možete imati audio
sastanak sa ostalima.
Započnite ili završite
video sastanak.
Uključivanje ili
isključivanje
mikrofona.
Započnite ili završite
audio sastanak.
Deljenje ekrana.
Završite sesiju
sastanka.
Proverite informacije
sa sastanka.
Pozovite ljude ili
podsetite pozvane na
sastanak.
Pogledajte broj sesije.
Pogledajte učesnike i
ćaskajte sa njima.
Pozivanje ljudi na sastanak
Pozovite druge na sastanak slanjem pozivnice e-poštom. Takođe, možete da podelite broj sesije
ili broj telefona sesije sa drugima da biste ih pozvali na sastanak.
Pozivanje ljudi e-poštom
1 Kucnite na → Invite by email.
2 Unesite adresu e-pošte i kucnite na Send invitation.
Pozivanje osoba slanjem broja telefona sesije
Možete pozvati druge osobe na sastanak deljenjem broja telefona sesije. Broj telefona sesije
se kreira kada kreirate sesiju sastanka. On se šalje u e-poruci sa pozivnicom zajedno sa drugim
informacijama o sastanku.
Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
87
Web i mreža
Priključivanje sesiji sastanka
Da biste se priključili sastanku, koristite jednu od sledećih metoda.
Priključivanje sastanku po broju sesije
1 Na ekranu aplikacija kucnite na WebEx.
2 Prijavite se na svoj WebEx nalog.
3 Kucnite na → Join by number.
4 Unesite broj sesije da se priključite i kucnite na Join.
Broj sesije se kreira kada domaćin kreira sesiju sastanka. Ukoliko ne znate broj, kontaktirajte
domaćina.
5 Kucnite na → Connect using Internet.
6 Mikrofon će se uključiti i se pojavljuje u gornjem desnom delu ekrana. Možete imati audio
sastanak sa ostalima.
88
Web i mreža
Priključivanje sastanku izborom jednog od My Meetings
1 Na ekranu aplikacija kucnite na WebEx.
2 Prijavite se na svoj WebEx nalog.
3 Izaberite sastanak u My Meetings i kucnite na Join.
4 Kucnite na → Connect using Internet.
5 Mikrofon će se uključiti i se pojavljuje u gornjem desnom delu ekrana. Možete se priključiti
audio sastanku.
Pridruživanje sastanku putem e-poruke sa pozivnicom
Kada Vas neko pozove na sastanak, dobićete e-poštu sa pozivnicom.
1 Otvorite e-poruku sa pozivnicom i kucnite na link u e-poruci.
2 WebEx se pokreće i ekran za prijavu se pojavljuje.
3 Prijavite se na svoj WebEx nalog.
Ukoliko ste već prijavljeni na Vaš nalog, ekran sastanka će se pojaviti.
89
Web i mreža
4 Kucnite na → Connect using Internet.
5 Mikrofon će se uključiti i se pojavljuje u gornjem desnom delu ekrana. Možete imati audio
sastanak sa ostalima.
Pridruživanje sastanku pozivanjem broja telefona sesije
Možete da se pridružite sastanku pozivanjem broja telefona sesije sa pametnog telefona.
Pozovite broj telefona sesije koji ste dobili u e-poruci sa pozivnicom.
Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
Održavanje sastanka
Održavanje video sastanka
1 Kucnite na → Start my video.
2 Vaša slika je prikazana u donjem levom delu ekrana.
Da biste zaustavili video sastanak, kucnite na
→ Stop my video.
Održavanje audio sastanka
1 Kucnite na → Connect using Internet.
2 Mikrofon će se uključiti i se pojavljuje u gornjem desnom delu ekrana.
Da biste isključili zvuk, kucnite na . Ikona se menja u
Da zaustavite audio sastanak, kucnite na
.
→ Leave audio conference.
90
Web i mreža
Ćaskanje sa učesnicima
1 Kucnite na da biste videli listu učesnika.
2 Izaberite ime naloga i kucnite na Chat.
3 Prozor za ćaskanje se pojavljuje na ekranu.
Da biste ćaskali sa svim učesnicima, kucnite na Chat with everyone.
Deljenje ekrana
Delite trenutni ekran na Vašem uređaju sa učesnicima. Samo osoba označena kao izlagač može
da deli nečiji ekran. Osoba koja kreira sastanak je označena kao izlagač na početku sastanka.
1 Kucnite na Share screen u gornjem delu ekrana ukoliko ste izlagač.
2 Ukoliko koristite ovu funkciju po prvi put, pratite uputstva na ekranu.
3 Kucnite na Share screen u iskačućem prozoru.
4 Kada je funkcija deljenja ekrana aktivirana, će se pojaviti u gornjem desnom delu ekrana.
Sadržaj na ekranu uređaja izlagača će se prikazati na ekranima uređaja učesnika.
Zaustavljanje funkcije deljenja ekrana
Kucnite na
→ Stop sharing. Uređaj zaustavlja deljenje ekrana i prikazuje ekran sastanka.
91
Web i mreža
Promena izlagača
Domaćin sastanka i trenutni izlagač mogu promeniti izlagača.
1 Kucnite na i izaberite učesnika kojeg ćete odrediti kao izlagača.
2 Kucnite na Make presenter.
3
će se pojaviti pored naziva naloga izlagača.
Zatvaranje ili napuštanje sastanka
Kucnite na
→ End meeting ili Leave meeting.
Kada mrežna konekcija otkaže tokom sastanka
Ukoliko sastanak još uvek traje, ponovo se povežite na njega.
Ukoliko je sastanak završen, ponovo ga pokrenite.
92
Web i mreža
Remote PC
Koristite ovu aplikaciju da pogledate i kontrolišete ekran vašeg računara na uređaju
povezivanjem uređaja i računara putem Wi-Fi ili lokalne mreže. Takođe, možete lako gledati i
prenositi datoteke između uređaja i računara.
Pre upotrebe ove aplikacije
• Pobrinite se da imate registrovan Samsung nalog.
• Pobrinite se da je računar uključen.
• Proverite da li je Agent instaliran na računaru.
• Da biste koristili ovu funkciju, uradite sledeće po navedenom redosledu:
1. Registrujte uređaj pomoću Vašeg Samsung naloga.
2. Registrujte računar pomoću Vašeg Samsung naloga.
3. Sa udaljenosti povežite uređaj i računar.
Registracija uređaja
1 Na ekranu aplikacija kucnite Remote PC.
2 Kucnite na Start na stranici dobrodošlice.
Start aplikacije.
93
Web i mreža
3 Kucnite na Prijava, unesite svoj Samsung nalog i lozinku, a zatim ponovo kucnite na Prijava.
Ako Samsung nalog nije registrovan, pratite uputstva na ekranu da biste kreirali Samsung
nalog.
4 Pogledajte vodič i kucnite na Next.
5 Proces registracije je završen i ekran udaljenog PC se pojavljuje na ekranu.
Registracija računara
Pre korišćenja ove aplikacije, morate instalirati agenta na Vašem računaru.
1 Na Vašem računaru, pokrenite web pregledač i posetite remotepc.rview.com.
2 Prijavite se na svoj Samsung nalog.
Morate se prijaviti na isti Samsung nalog koji koristite na svom uređaju.
3 Instalirajte Agent ako nije instaliran na računaru.
Pratite uputstva na ekranu da biste uneli ime displeja za računar, proksi postavke i lozinku. Za
detalje o postavkama proksi servera, kontaktirajte svog administratora mreže.
će se pojaviti na traci zadataka kada se instalacija završi.
4 Kucnite na Check connection.
94
Web i mreža
Daljinsko povezivanje uređaja i računara
1 Na ekranu aplikacija kucnite Remote PC.
2 Kucnite na Check Connection (Refresh).
Pogledajte naziv
računara.
Sa udaljenosti
povežite uređaj i
računar.
3 Kucnite na ON computer.
4 Unesite lozinku za konekciju i kucnite na OK.
Kucnite na Forgotten your password? ako se ne sećate lozinke.
5 Konekcija je uspostavljena i možete daljinski kontrolisati računar na uređaju.
95
Web i mreža
Kontrolisanje računara na uređaju
Nakon povezivanja uređaja, možete pregledati i kontrolisati ekran Vašeg računara na uređaju.
Takođe možete otvarati i uređivati datoteke na računaru i prenositi ih na uređaj.
Listajte preko ekrana.
Pristupanje dodatnim
opcijama.
Status veze
Kucnite na ekran i kucnite na
na dnu ekrana da biste koristili jedan od sledećih izbora:
• Mouse: Prikažite pokazivač miša na ekranu uređaja.
• Keyboard: Otvorite tastaturu da biste uneli tekst u izabrano tekstualno polje.
• Remote Explorer: Otvorite menadžer datoteka da potražite datoteke i prenesete ih između
povezanih uređaja.
• Screen lock: Zaključajte ekran uređaja da biste onemogućili zumiranje i funkcije pomeranja.
• Switch Window: Prebacite se između dva monitora kada je računar povezan na dva
monitora.
• Settings: Promenite podešavanja veze.
• Disconnect: Zatvorite konekciju između uređaja i računara.
96
Web i mreža
Prenos datoteka između uređaja i računara
1 Kucnite na → Remote Explorer.
2 Kucnite i držite datoteku na panelu upravljača datotekama računara. Zatim, prevucite je u
panel upravljača datotekama uređaja. Datoteku možete da pomerate u suprotnom pravcu.
Upravljač datotekama
na računaru
Upravljač datotekama
na uređaju
97
Web i mreža
Bočna sinhronizacija 3.0
Koristite ovu aplikaciju da kontrolišete ekran pametnog telefona pomoću virtuelnog ekrana
telefona na Vašem tabletu.
• Na Vašem tabletu, pregledajte poruke ili koristite sobu za ćaskanje sa pametnog telefona.
• Na Vašem tabletu, gledajte video koji se reprodukuje na pametnom telefonu, na većem
ekranu.
• Prenosite lako datoteke između tableta i pametnog telefona.
Pre upotrebe ove aplikacije
• Vaš tablet računar i pametni telefon moraju da podržavaju Wi-Fi Direct. U suprotnom, oba
uređaja moraju biti povezana na istu pristupnu tačku.
• SideSync 3.0 mora biti instaliran i na tabletu i na pametnom telefonu.
Ukoliko nije instaliran na nekom od uređaja, preuzmite ga i instalirajte sa Samsung Apps ili
Play прод.
• SideSync 3.0 funkcioniše samo na uređajima koji imaju Android sistem verzije 4.4 ili noviju
verziju.
Povezivanje Vašeg tableta i pametnog telefona
1 Na ekranu aplikacija na vašem tablet računaru kucnite na Bočna sinhronizacija 3.0.
Da pokrenete Bočna sinhronizacija 3.0, morate preuzeti i instalirati aplikaciju. Kucnite na
Instaliraj i sledite uputstva na ekranu da biste dovršili instalaciju.
2 Pokrenite program Bočna sinhronizacija 3.0 na pametnom telefonu.
98
Web i mreža
3 Tablet računar automatski traži dostupne pametne telefone.
Izaberite jedan od izabranih pametnih telefona.
4 Na ekranu pametnog telefona kucnite na OK.
5 Virtuelni ekran pametnog telefona je prikazan na Vašem tabletu a ekran pametnog telefona
je isključen.
99
Web i mreža
Korišćenje virtuelnog ekrana pametnog telefona
Pretražujte ekran i koristite aplikacije na virtuelnom ekranu pametnog telefona. Možete slati ili
primati poruke, ili ćaskati sa drugima.
Neke funkcije, poput funkcija Telefon, Kamera i Screen Mirroring možda neće raditi na
virtuelnom ekranu pametnog telefona.
Minimizacija ekrana.
Prilagođavanje veličine ekrana
ekranu tablet računara.
Pristupanje dodatnim opcijama.
Rotacija ekrana
Zatvori SideSync 3.0.
Snimanje ekrana
Otvorite istu web stranicu u web
pregledaču tablet računara.
Virtuelni ekran pametnog telefona
Taster "Nazad"
Taster "Meni"
Taster "Početak"
100
Web i mreža
Pomeranje virtuelnog ekrana pametnog telefona
Kucnite na i prevucite gornju ivicu virtuelnog ekrana pametnog telefona da biste ga premestili
na drugu lokaciju.
Podešavanje veličine virtuelnog ekrana pametnog telefona
1 Kucnite i držite u donjem desnom delu virtuelnog ekrana pametnog telefona.
2 Kada se okvir pojavi, prevucite okvir da biste podesili veličinu.
Unos teksta
Kada unesete tekst u virtuelni ekran pametnog telefona, tastatura tableta se pojavljuje. Unesite
tekst koristeći tastaturu.
101
Web i mreža
Prebacivanje između ekrana i virtuelnog ekrana pametnog telefona
Nije moguće koristiti ekran i virtuelni ekran pametnog telefona istovremeno. Kada koristite
virtuelni ekran pametnog telefona na tabletu, ekran telefona se isključuje.
Korišćenje ekrana pametnog telefona
Pritisnite taster Početne stranice pametnog telefona da uključite ekran i isključite virtuelni ekran
pametnog telefona na tabletu.
Korišćenje virtuelnog ekrana pametnog telefona
Kucnite na Pređi na tablet računar na ekranu tablet računara da biste uključili virtuelni ekran
pametnog telefona i isključili ekran pametnog telefona.
Reprodukcija muzike ili video zapisa na tabletu
Reprodukujte muziku ili video zapise na pametnom telefonu putem ekrana i zvučnika tableta.
1 Otvorite muzičku ili video datoteku u virtuelnom ekranu pametnog telefona na tabletu.
2 Izabrana datoteka se reprodukuje preko ekrana i zvučnika tablet računara.
Podesite jačinu zvuka virtuelnog ekrana pametnog telefona ili tablet računara tokom
reprodukcije.
102
Web i mreža
Kopiranje datoteka između uređaja
Kopiranje datoteka sa pametnog telefona na tablet
1 Kucnite i držite datoteku na virtuelnom ekranu pametnog telefona.
2 Izaberite datoteke za kopiranje, kucnite i držite bilo koju izabranu datoteku, a zatim je
prevucite na ekran tablet računara.
3 Moji fajlovi se pokreće na ekranu tablet računara. Izaberite fasciklu da biste sačuvali
datoteku i kucnite na Gotovo.
Kopiranje datoteka sa tableta na pametni telefon
1 Kucnite na datoteku i držite je na ekranu tableta.
2 Izaberite datoteke za kopiranje, kucnite i držite bilo koju izabranu datoteku, a zatim je
prevucite na virtuelni ekran pametnog telefona.
3 Moji fajlovi se pokreće na virtuelnom ekranu pametnog telefona. Izaberite fasciklu da biste
sačuvali datoteku i kucnite na Gotovo.
103
Web i mreža
WatchON
Koristite ovu aplikaciju da povežete TV aparat kako bi gledali omiljene emisije i filmove.
Na ekranu aplikacija kucnite na WatchON.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
Prvo morate povezati uređaj na mrežu i obezbediti da je infracrveni port na uređaju okrenut
prema TV aparatu.
Povezivanje sa TV aparatom
Povežite TV aparat da biste prikazali ekran uređaja na većoj površini i upravljali TV aparatom
daljinskim putem preko uređaja.
Kucnite Postavi WatchON, izaberite region i servis za emitovanje, a zatim kucnite Dalje. Kucnite
→ Podešavanje, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste registrovali TV za uređaj. Koraci se
mogu razlikovati u zavisnosti od izabranih opcija.
Da biste se povezali na druge uređaje, kucnite → Postavke → Sobne postavke → Soba 1 →
Dodaj uređaj.
Gledanje televizije
Izaberite iz predloga TV programa ili izaberite kategoriju u donjem delu ekrana. Izaberite TV
program a zatim kucnite Gledaj na TV aparatu. Izabrani program će se pojaviti na povezanom TV
aparatu.
Kucnite na i otvorite kontrolnu tablu da biste upravljali TV aparatom.
Podešavanje podsetnika za programe
Kucnite na Vreme pri dnu ekrana i izaberite vreme za TV program koji želite da gledate. Izaberite
program, a zatim kucnite .
104
Mediji
Muzika
Koristite ovu aplikaciju da biste slušali muziku.
Na ekranu aplikacija kucnite na Muzika.
• Neki formati datoteka nisu podržani u zavisnosti od softvera instaliranog na uređaju.
• Neke datoteke se možda neće pravilno reprodukovati zavisno od korišćenog načina
kodiranja.
Reprodukovanje muzike
Izaberite kategoriju muzike, a zatim izaberite pesmu za reprodukciju.
Kucnite na sliku albuma u donjem delu ekrana da biste otvorili ekran sa muzičkim plejerom.
Pretraga drugih uređaja za
reprodukciju datoteke.
Pristupanje dodatnim
opcijama.
Podešavanje jačine zvuka.
Uključivanje nasumičnog
režima.
Podešavanje datoteke kao
omiljene pesme.
Promena režima
ponavljanja.
Otvaranje liste za
reprodukciju.
Prelazak na sledeću pesmu.
Kucnite i držite za brzi
prelazak unapred.
Ponovno pokretanje pesme
koja se trenutno
reprodukuje ili preskakanje
na sledeću pesmu. Kucnite i
držite za brzi prelazak
unazad.
Pauziranje i nastavljanje
reprodukcije.
105
Mediji
Da biste slušali pesme pri jednakim nivoima jačine zvuka, kucnite → Podešavanja → Plejer →
Pametna jačina zvuka.
Kada se aktivira funkcija Pametna jačina zvuka, jačina zvuka može biti veća od nivoa
jačine zvuka uređaja. Budite pažljivi kako biste izbegli dugotrajno izlaganje zvukovima
velike jačine i sprečili oštećenje sluha.
Pametna jačina zvuka se možda neće aktivirati za neke datoteke.
Da biste postavili personalizovani zvuk pri slušanju pesama pomoću slušalica, kucnite na →
Podešavanja → Plejer → Adapt Sound → Uključeno. Kada pojačate zvuk do nivoa 14 ili višeg
nivoa, opcija za prilagođavanje zvuka se ne primenjuje na reprodukciju muzike. Ako utišate zvuk
do nivoa 13 ili nižeg nivoa, opcija se ponovo primenjuje.
Postavljanje pesme za ton zvona
Da biste koristili trenutno reprodukovanu pesmu kao melodiju zvona, kucnite na → Postavi
kao → Od početka ili Automatska preporuka → Ton zvona telefona → Gotovo.
Kreiranje lista za reprodukciju
Napravite sopstveni izbor pesama.
Kucnite na Lis. za rep., a zatim kucnite na → Kreiraj listu za reprodukciju. Unesite naslov i
kucnite na OK. Kucnite na Dodaj numere, izaberite pesme, a zatim kucnite na Kraj.
Da biste na listu za reprodukciju dodali pesmu koja se trenutno reprodukuje, kucnite na →
Dodaj u listu.
Reprodukcija muzike prema raspoloženju
Reprodukujte muziku grupisano prema raspoloženju. Uređaj automatski kreira listu za
reprodukciju.
Kucnite → Muzički kvadrat, i izaberite ćeliju sa raspoloženjem. Ili izaberite više ćelija
prevlačenjem prsta.
106
Mediji
Kamera
Koristite ovu aplikaciju za snimanje fotografija ili video zapisa.
Koristite aplikaciju Galerija za prikaz fotografija i video zapisa snimljenih kamerom uređaja.
(str. 114)
Na ekranu aplikacija kucnite na Kamera.
• Kamera se automatski isključuje kada se ne koristi.
• Proverite da li je objektiv čist. U suprotnom, uređaj možda neće raditi ispravno u
nekim režimima za koje se zahtevaju visoke rezolucije.
Etiketa kamere
• Ne snimajte fotografije ili video zapise drugih osoba bez njihove dozvole.
• Ne snimajte fotografije ili video zapise gde je to zabranjeno zakonom.
• Ne snimajte fotografije ili video zapise na mestima na kojima možete narušiti privatnost
drugih osoba.
Snimanje fotografija
Snimanje fotografije
Kucnite sliku na ekranu za pregled na mestu na koje kamera treba da se fokusira. Kada je subjekt
u fokusu, okvir fokusa postaje zelen. Kucnite na da biste snimili fotografiju.
Pokazivanje trenutnih
podešavanja kamere.
Prebacivanje u režim
dvostruka kamera.
Prikažite trenutni režim.
Promena podešavanja za
kameru.
Početak snimanja video
zapisa.
Prebacivanje između
kamere sa prednje i zadnje
strane.
Promena režima
fotografisanja.
Prikaz više opcija.
Izaberite između različitih
dostupnih efekata.
Pregled snimljenih
fotografija i video zapisa.
107
Mediji
Način snimanja
Na raspolaganju je nekoliko efekata fotografije.
Kucnite na Režim, a zatim vršite pomeranje nagore ili nadole po ekranu na desnoj strani ekrana.
• Automatski: Koristite ovo da biste omogućili da kamera proceni okruženje i odredi idealni
režim za fotografiju.
• Lepo lice: Snimanje fotografije sa osvetljenim licima za nežnije slike.
• Najbolja fotografija: Snimanje niza fotografija, a zatim čuvanje najbolje.
• Najbolje lice: Koristite ovu funkciju za snimanje više grupnih fotografija u isto vreme, i
njihovo kombinovanje radi kreiranja najbolje moguće slike.
Kucnite na da biste snimili više fotografija. Da biste dobili najbolju fotografiju, čvrsto
držite kameru i ostanite mirni prilikom snimanja fotografija. Kada se Galerija otvori, kucnite
na žuti okvir na svakom licu i izaberite najbolju pojedinačnu pozu za subjekta. Nakon izbora
poze za svaku osobu, kucnite na Sačuvaj da biste slike ugradili u jednu fotografiju, a zatim je
sačuvajte.
• Zvuk i snimak: Koristite da biste snimili fotografiju i zvuk.
Kucnite na da biste snimili fotografiju. Uređaj snima nekoliko sekundi zvuka pre nego što
snimi fotografiju.
Pri snimanju fotografija u ovom režimu, zvuk se snima unutrašnjim mikrofonom.
• Drama: Koristite ovu funkciju za snimanje niza fotografija i njihovo kombinovanje radi
kreiranja slike koja pokazuje trag kretanja.
Da biste dobili najbolji snimak, pratite sledeće savete. Uređaj možda neće pravilno snimati
fotografije u drugim uslovima snimanja.
– – Čvrsto držite kameru i ostanite mirni prilikom snimanja fotografija.
– – Snimite fotografije subjekta koji se kreće u jednom smeru.
– – Snimite fotografije sa pozadinama na kojima se ne kreću subjekti.
– – Izbegavajte snimanje fotografija subjekta i pozadine sa sličnim bojama.
– – Izbegavajte da snimate fotografije subjekta koji je preblizu ili predaleko da bi stao u
Viewfinder, ili koji je predugačak, kao što je autobus ili voz.
• Jarke boje (HDR): Koristite da biste snimili fotografiju s poboljšanim odnosom kontrasta.
108
Mediji
• Brisač: Koristite ovu funkciju za brisanje kretanja subjekata koji se kreću u pozadini.
Kucnite na da biste snimili niz fotografija. Uređaj briše tragove kretanja pokretnog
subjekta. Da biste vratili originalnu fotografiju, kucnite na , a zatim kucnite na označenu
oblast.
Da biste dobili najbolji snimak, pratite sledeće savete.
– – Čvrsto držite kameru i ostanite mirni prilikom snimanja fotografija.
– – Kada snimate fotografije objekta i pozadine sličnih boja, kamera možda neće prepoznati
sve pokrete.
– – Pri snimanju fotografija subjekta koji se neznatno kreće ili se značajno kreće, kamera
možda neće prepoznati sve pokrete.
– – Ako se u pozadini nalazi više subjekata koji se kreću, kamera možda neće prepoznati sve
pokrete.
• Panorama: Snimanje fotografije sastavljene od mnogo spojenih fotografija.
Da biste dobili najbolji snimak, pratite sledeće savete.
– – Pomerajte kameru polako u jednom smeru.
– – Držite vizir kamere u okviru vodećeg okvira.
– – Izbegavajte da snimate fotografije subjekata koji se nalaze ispred neprepoznatljivih
pozadina, kao što je prazno nebo ili jednobojni zid.
• Sportovi: Koristite ovo podešavanje za subjekte koji se brzo kreću.
Panoramske fotografije
Panoramska fotografija je široka slika pejzaža koja se sastoji od više snimaka.
Kucnite na Režim → Panorama.
Kucnite na i pomerite kameru u jednom smeru. Kada se dva okvira panorame poravnaju,
kamera automatski pravi drugi snimak u panoramskoj sekvenci. Da biste zaustavili fotografisanje,
kucnite na .
Ako vizir nije dobro usmeren, uređaj prekida snimanje.
109
Mediji
Primena efekata filtera
Koristite efekte filtera za snimanje jedinstvenih fotografija ili video zapisa.
Kucnite na
i izaberite efekat filtera. Dostupne opcije variraju od režima do režima.
Snimanje video zapisa
Snimanje video zapisa
Kucnite na da biste snimili video zapis. Da biste pauzirali snimanje kucnite na
zaustavili snimanje kucnite na .
. Da biste
Tokom snimanja koristite sledeće akcije:
• Da biste promenili fokus, kucnite na mesto gde želite da postavite fokus. Da biste fokusirali u
centar ekrana kucnite na .
• Da biste napravili sliku iz video zapisa tokom snimanja, kucnite na
.
Režim snimanja
Kucnite na
→
da biste promenili režim snimanja.
• Normalno: Koristite ovaj režim za normalan kvalitet.
• MMS limit: Koristite ovaj režim da smanjte kvalitet snimanja za slanje putem poruka.
• Brzo kretanje: Koristite ovaj režim za snimanje video zapisa subjekata u pokretu. Uređaj će
reprodukovati video zapis ubrzano.
110
Mediji
Uvećanje i umanjenje prikaza
Koristite jedan od sledećih metoda:
• Koristite taster za jačinu zvuka da biste uvećali ili umanjili.
• Raširite dva prsta na ekranu za uvećanje i približite ih za umanjenje prikaza.
Efekat uvećanja/umanjenja prikaza je dostupan kada koristite funkciju zumiranja tokom
snimanja video zapisa.
Režim Dvostruka kamera
Kada snimate fotografiju pejzaža pomoću kamere sa zadnje strane, slika ili video zapis snimljen
kamerom sa prednje strane se pojavljuje u dodatnom prozoru, ili obrnuto. Koristite ovu funkciju
za istovremeno fotografisanje prelepih pejzaža i autoportreta.
Kucnite na
za prebacivanje u režim dvostruke kamere. Kucnite na
za snimanje video zapisa.
za snimanje fotografije ili
Kucnite da biste promenili
veličinu ili premestili
lokaciju.
Izbor između različitih
dostupnih stilova.
• Možete snimiti video zapise u režimu dvostruke kamere do maksimalno 5 minuta u
Full HD formatu i do 10 minuta u HD formatu.
• Dok snimate video zapise u ovom režimu, zvuk se snima unutrašnjim mikrofonom.
111
Mediji
Deljeni snimak
Kucnite na
→
, a zatim izaberite jedno od sledećeg:
• Podeli snimak: Slanje fotografije direktno na drugi uređaj putem funkcije Wi-Fi Direct.
• Deljenje fotografija drugara: Postavite uređaj da prepoznaje lice osobe koju ste označili na
fotografiji i šalje je toj osobi.
• Daljinski vizir: Podesite uređaj tako da daljinski upravlja kamerom.
Daljinsko upravljanje kamerom
Podesite uređaj kao vizir da biste daljinski upravljali kamerom.
Kucnite na → → Daljinski vizir, a zatim povežite uređaj i kameru pomoću funkcije Wi-Fi
Direct. Kucnite na da biste daljinski snimili fotografiju koristeći uređaj kao tražilo.
Konfigurisanje podešavanja za kameru
Kucnite na da biste konfigurisali podešavanja za kameru. Nisu sve opcije navedene u nastavku
dostupne i u režimu kamere i u režimu video kamere. Dostupne opcije se razlikuju zavisno od
izabranog režima.
• Veličina fotografije / Veličina video zapisa: Izaberite rezoluciju. Koristite veću rezoluciju za
bolji kvalitet. Međutim, tako se koristi više memorije.
• Rafalni snimak: Snimite niz fotografija objekata u pokretu.
• Kucni za sn. slika: Kucnite na sliku na ekranu pregleda da slikate.
• Detekcija lica: Podešavanje uređaja za prepoznavanje lica ljudi i pomoć pri kreiranju njihovih
fotografija.
• Režimi merenja: Izaberite metod merenja. Ovim se određuje metod izračunavanja vrednosti
osvetljenja. Središnje procenjeno meri pozadinsko osvetljenje u središtu scene. Tačkasto
meri vrednost osvetljenja na određenom mestu. Matrično daje srednju vrednost cele scene.
• ISO: Izaberite ISO vrednost. Kontroliše osetljivost kamere na osvetljenje. Meri se u
ekvivalentima film-kamera. Niske vrednosti su za nepokretne ili dobro osvetljene objekte.
Više vrednosti su za pokretne ili loše osvetljene objekte.
• Pametna stabilizacija: Postavite uređaj da automatski prepoznaje tamnije uslove i
prilagođava osvetljenost fotografije bez blica.
112
Mediji
• Sačuvaj kao: Postavite uređaj da snima i fotografije bogatih tonova i originalne fotografije, ili
samo fotografije bogatih tonova.
• Stab. video zapisa: Aktiviranje ili deaktiviranje kompenzacije drmanja. Kompenzacija
drmanja pomaže kod fokusiranja kada se kamera kreće.
• Oznaka lokacije: Postavljanje oznake GPS lokacije na fotografiju.
• Radi boljeg GPS signala, izbegavajte snimanje na mestima gde signal može biti
ometen, kao što su zgrade ili prizemne oblasti ili u slabim vremenskim uslovima.
• Vaša lokacija se može pojaviti na fotografijama kada ih otpremite na internet. Da biste
to izbegli, deaktivirajte podešavanje za GPS označavanje.
• Prikaz slika/videa: Postavite da uređaj pokaže fotografije ili video zapise nakon snimanja.
• Tast. za jač. zv.: Postavite uređaj da koristi taster za jačinu zvuka za kontrolu funkcije blende
ili zumiranja.
• Tajmer: Koristite za odložene snimke.
• Balans bele boje: Izaberite odgovarajući balans bele boje, tako da slike imaju prirodan
opseg boja. Podešavanja su dizajnirana za specijalne slučajeve osvetljavanja. Ova
podešavanja su slična toplotnom opsegu sa ekspoziciju balansa bele boje na profesionalnim
kamerama.
• Nivo ekspozic.: Promenite vrednost ekspozicije. Određuje količinu svetla koju dobija senzor
kamere. Za situacije sa slabim osvetljenjem koristite veću ekspoziciju.
• Vođice: Prikaz vođica vizira radi lakšeg stvaranja kompozicije prilikom izbora subjekata.
• Blic: Aktiviranje ili deaktiviranje blica.
• Kontrola glasom: Podešavanje kamere za snimanje fotografija putem govornih naredbi.
• Kontekstualni naziv fajla: Podešavanje kamere za prikaz kontekstualnih oznaka. Aktivirajte
ovo da biste koristili funkciju Tag Buddy u Galerija.
• Sačuvaj kao obrnuto: Okretanje slike radi kreiranja slike u ogledalu originalne scene.
• Čuvanje: Izaberite memorijske lokacije za skladištenje.
• Resetov.: Promena podešavanja za kameru.
• Pomoć: Pristupite pomoćnim informacijama za korišćenje kamere.
113
Mediji
Prečice
Reorganizujte prečice za lakši pristup različitim opcijama kamere.
Kucnite
i kucnite i držite ikonicu prečice.
Kucnite na opciju i zadržite je, a zatim je prevucite u slot u vrhu ekrana.
Galerija
Koristite ovu aplikaciju za prikaz slika i video zapisa.
Na ekranu aplikacija kucnite na Galerija.
• Neki formati datoteka nisu podržani u zavisnosti od softvera instaliranog na uređaju.
• Neke datoteke se možda neće pravilno reprodukovati zavisno od korišćenog načina
kodiranja.
Pregled slika
Pokretanjem aplikacije Galerija prikazuju se dostupni folderi. Kada druga aplikacija, kao što
je E-pošta, sačuva sliku, fascikla Download se automatski kreira kako bi prihvatila sliku. Na isti
način, snimanjem slike ekrana automatski se kreira folder Screenshots. Izaberite folder da biste
ga otvorili.
U folderu se slike prikazuju prema datumu kreiranja. Izaberite sliku da biste je videli preko celog
ekrana.
Listajte ulevo ili udesno da biste videli sledeću ili prethodnu sliku.
Uvećanje i umanjenje prikaza
Koristite jedan od sledećih metoda za uvećanje slike:
• Dva puta kucnite bilo gde da biste uvećali prikaz.
• Raširite dva prsta na bilo kom mestu da biste uvećali prikaz. Približite prste da biste umanjili
prikaz ili kucnite dva puta za povratak.
114
Mediji
Pregled slika pomoću funkcije pokreta
Koristite funkciju pokreta da biste izvršili funkciju putem određenog pokreta.
Na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja → Komande → Pokreti, prevucite prekidač
Pokreti na desno, a zatim uključite prekidač za svaku funkciju.
Da biste prestali sa korišćenjem funkcije pokreta, isključite prekidač za funkciju.
Reprodukovanje video zapisa
Video datoteke imaju ikonu
na pregledu. Izaberite video zapis koji ćete gledati i kucnite na
.
Isecanje segmenata video zapisa
Izaberite video a zatim kucnite na . Pomerite početnu zagradu na željeno mesto početka,
pomerite zadnju zagradu na željeno mesto završetka, a zatim sačuvajte video.
Uređivanje slika
Pri pregledu slika kucnite na i koristite sledeće funkcije:
• Omiljeni: Dodajte na listu omiljenog.
• Slajd-šou: Pokretanje slajd-šoua sa slikama u trenutnom folderu.
• Okvir fotografije: Koristite da biste slici dodali okvir i belešku. Izmenjena slika se čuva u
fascikli Photo frame.
• Beleška uz fotografiju: Koristite za upis obaveštenja na poleđini slike. Kucnite na
izmenili belešku.
da biste
• Kopiraj u privremenu memoriju: Kopiranje u međumemoriju.
• Štampaj: Štampajte sliku povezivanjem uređaja na štampač. Neki štampači ne moraju biti
kompatibilni sa uređajem.
• Preimenuj: Preimenovanje datoteke.
• Deljenje fotografija drugara: Slanje slike osobi čije je lice označeno na slici.
• Rotiraj ulevo: Rotacija u smeru suprotnom od kretanja kazaljki sata.
115
Mediji
• Rotiraj udesno: Rotacija u smeru kretanja kazaljki sata.
• Opseci: Promena veličine plavog okvira za opsecanje i čuvanje slike.
• Postavi kao: Postavljanje slike za tapet ili sliku kontakta.
• Detalji: Pregled detalja slike.
• Podešavanja: Promenite podešavanja galerije.
Izmena slika
Pri pregledu slika kucnite na
i koristite sledeće funkcije:
• Rotiraj: Rotiranje slike.
• Opseci: Isecanje slike.
• Boja: Prilagodite zasićenost boja ili osvetljenje slike.
• Efekat: Primena efekata na sliku.
• Nalepnica: Lepljenje nalepnica.
• Crtež: Crtanje na slici.
• Okvir: Primena okvira na sliku.
Omiljene slike
Dok gledate sliku kucnite na → Omiljeni da biste sliku dodali na listu favorita.
Izrada kolaža od slika
Unutar fascikle, kucnite na → Izaberi stavku, izaberite dve do četiri slike, a zatim kucnite na →
Kreiraj kolaž. Izaberite stil u donjem delu ekrana, a zatim kucnite na Sačuva.
Da biste dodali slike, kucnite na
Da biste obrisali slike, kucnite na
.
.
Da biste promenili tip deljenja, kucnite na .
116
Mediji
Brisanje slika
Koristite jedan od sledećih metoda:
• Unutar foldera, kucnite na → Izaberi stavku, izaberite slike, a zatim kucnite na
• Prilikom pregleda slike kucnite na
.
.
Deljenje slika
Koristite jedan od sledećih metoda:
• U fascikli kucnite na → Izaberi stavku, izaberite slike, a zatim kucnite na
poslali drugima ili ih podelite putem usluga društvenih mreža.
• Prilikom pregleda slike kucnite na
društvenih mreža.
da biste ih
da biste je poslali drugima ili je podelite putem usluga
Postavljanje tapeta
Prilikom pregleda slike kucnite na → Postavi kao da biste sliku postavili kao tapet ili je dodelili
kontaktu.
Označavanje lica
Kada pregledate sliku, kucnite → Podešavanja → Oznake, a zatim označite Oznaka lica. Oko
prepoznatog lica na slici se pojavljuje žuti okvir. Dodirnite lice, kucnite na Dodaj ime, a zatim
izaberite ili dodajte kontakta.
Kada se oznaka lica pojavi na slici, kucnite na oznaku i koristite dostupne opcije, kao što je
upućivanje poziva ili slanje poruka.
Prepoznavanje lica može biti neuspešno u zavisnosti od ugla lica, veličine lica, boje kože,
izraza lica, uslova osvetljenja ili pribora koji subjekt nosi.
Korišćenje aplikacije Oznaka drugar
Kucnite na → Podešavanja → Oznake → Oznaka drugar, a zatim prevucite prekidač za
Oznaka drugar nadesno tda biste prilikom otvaranja slike prikazali kontekstualnu oznaku
(vreme, lokacija, datum i ime osobe).
117
Mediji
Organizovanje foldera
Kreirajte fasciklu da biste organizovali slike ili video zapise koji se čuvaju na uređaju. Možete da
kopirate ili pomerite datoteke iz jedne fascikle u drugu.
Da biste kreirali novu fasciklu, kucnite na . Unesite ime fascikle, kucnite na OK, a zatim označite
slike ili video zapise. Kucnite i držite bilo koju izabranu sliku ili video zapis, prevucite u novu
fasciklu, a zatim kucnite na Gotovo. Kucnite na Kopiraj da biste kopirali ili Premesti da biste
premestili stavke.
Video
Koristite ovu aplikaciju za reprodukciju datoteka video zapisa.
Na ekranu aplikacija kucnite na Video.
• Neki formati datoteka nisu podržani u zavisnosti od softvera instaliranog na uređaju.
• Neke datoteke se možda neće pravilno reprodukovati zavisno od korišćenog načina
kodiranja.
Reprodukovanje video zapisa
Izaberite video koji ćete reprodukovati.
Prebacivanje u režim
plutajućeg ekrana.
Podešavanje jačine zvuka.
Pristupanje dodatnim
opcijama.
Pretraga drugih uređaja za
reprodukciju datoteke.
Kretanje unapred ili unazad
prevlačenjam trake.
Pomeranje kontrolne table
na levo.
Pomeranje kontrolne table
na desno.
Otvaranje liste za
reprodukciju.
Promena razmere ekrana.
Ponovno pokretanje video
zapisa koji se trenutno
reprodukuje ili preskakanje
na prethodni video zapis.
Kucnite i držite za brzi
prelazak unazad.
Prelazak na sledeći video
zapis. Kucnite i držite za brzi
prelazak unapred.
Pauziranje i nastavljanje
reprodukcije.
118
Mediji
Brisanje video zapisa
Kucnite na → Obriši, izaberite video zapise, a zatim kucnite na Obriši.
Deljenje video zapisa
Kucnite na → Podeli putem, izaberite video zapise, kucnite na Kraj, a zatim izaberite metod
deljenja.
Korišćenje iskačućeg video plejera
Koristite ovu funkciju za korišćenje drugih aplikacija bez zatvaranja video plejera. Prilikom
gledanja video zapisa, kucnite na
da biste koristili iskačući plejer.
Raširite dva prsta na ekranu za uvećanje plejera ili ih približite za umanjenje plejera. Za
pomeranje plejera, prevucite plejer na drugu lokaciju.
YouTube
Koristite ovu aplikaciju da biste gledali video zapise sa YouTube Web lokacije.
Na ekranu aplikacija kucnite na YouTube.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
Gledanje video zapisa
Kucnite na , a zatim unesite ključnu reč. Izaberite jedan od vraćenih rezultata pretrage da biste
gledali video zapis.
Kucnite na ekran, a zatim kucnite
za prikaz celog ekrana.
119
Mediji
Deljenje video zapisa
Izaberite video zapis za gledanje, kucnite na
, a zatim izaberite metod deljenja.
Slanje video zapisa
Kucnite Отпремљено →
ОТПРЕМИ.
, izaberite video zapis, unesite informacije o njemu, a zatim kucnite
Flipboard
Koristite ovu aplikaciju za pristupanje personalizovanim časopisima.
Na ekranu aplikacija kucnite na Flipboard.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
Da biste pokrenuli aplikaciju Flipboard, lako udarite stranicu dobrodošlice nalevo, izaberite temu
vesti, a zatim kucnite na Build Your Flipboard.
Izaberite priču sa naslovne strane ili temu, lako udarite Flipboard stranice, a zatim izaberite članak
koji želite da pročitate.
Businessweek+
Koristite ovu aplikaciju da dobijete najnovije vesti o finansijama, poslovanju, podacima tržišta i
više.
Na ekranu aplikacija kucnite na Businessweek+.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
120
Mediji
NYTimes
Koristite ovu aplikaciju da pretražujete i surfujete po nekim člancima i više.
Na ekranu aplikacija kucnite na NYTimes.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
Da potražite članke, kucnite
, a zatim unesite ključnu reč u polje pretrage.
SketchBook for Galaxy
Koristite ovu aplikaciju da kreirate brzi koncept ili skicirate ideju za projekat.
Na ekranu aplikacija kucnite na SketchBook for Galaxy.
Da pokrenete SketchBook for Galaxy, morate preuzeti i instalirati aplikaciju. Kucnite Install i
pratite uputstva na ekranu.
• Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
• Pri preuzimanju ove aplikacije putem mobilne mreže mogu se obračunati dodatne
naknade. Da biste izbegli dodatne naknade, kontaktirajte svog dobavljača usluga.
121
Aplikacije i prodavnice medija
Play прод.
Koristite ovu aplikaciju za kupovinu i preuzimanje aplikacija i igrica koje se mogu koristiti na
uređaju.
Na ekranu aplikacija kucnite na Play прод.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
Instaliranje aplikacija
Pretražite aplikacija prema kategoriji ili kucnite na
za pretraživanje po ključnoj reči.
Izaberite aplikaciju da biste pogledali informacije. Da biste je preuzeli kucnite na ИНСТАЛИРАЈ.
Ako za aplikaciju postoji naknada, kucnite na cenu, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste
završili proces kupovine.
• Kada je nova verzija dostupna za bilo koju instaliranu aplikaciju, u vrhu ekrana se
pojavljuje ikona za ažuriranje koja vas upozorava na novu verziju. Otvorite panel sa
obaveštenjima i kucnite na ikonu da biste ažurirali aplikaciju.
• Da biste instalirali aplikacije koje ste preuzeli iz drugih izvora, na ekranu aplikacija
kucnite na Podešavanja → Opšte → Bezbednost → Nepoznati izvori.
Deinstaliranje aplikacija
Deinstalirajte aplikacije kupljene na usluzi Play прод.
Kucnite na → Моје апликације, izaberite aplikaciju za brisanje na listi instaliranih aplikacija, a
zatim kucnite na ДЕИНСТАЛИРАЈ.
122
Aplikacije i prodavnice medija
Samsung Apps
Koristite ovu aplikaciju da biste kupili i preuzeli određene Samsung aplikacije. Za više informacija
posetite apps.samsung.com.
Na ekranu aplikacija kucnite na Samsung Apps.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
Instaliranje aplikacija
Pretražite aplikacije po kategoriji. Kucnite na KATEGORIJE da biste izabrali kategoriju.
Da biste tražili aplikaciju, kucnite na
pretragu.
u vrhu ekrana, a zatim unesite ključnu reč u polje za
Izaberite aplikaciju da biste pogledali informacije. Da biste je preuzeli kucnite na Besplatno. Ako
za aplikaciju postoji naknada, kucnite na cenu, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste završili
proces kupovine.
Kada je nova verzija dostupna za bilo koju instaliranu aplikaciju, u vrhu ekrana se
pojavljuje ikona za ažuriranje koja vas upozorava na novu verziju. Otvorite panel sa
obaveštenjima i kucnite na ikonu da biste ažurirali aplikaciju.
Play књиге
Koristite ovu aplikaciju za čitanje i preuzimanje datoteka knjiga.
Na ekranu aplikacija kucnite na Play књиге.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
123
Aplikacije i prodavnice medija
Play Movies & TV
Koristite ovu aplikaciju za gledanje, preuzimanje i iznajmljivanje filmova i TV emisija.
Na ekranu aplikacija kucnite na Play Movies & TV.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
Google Play музика
Koristite ovu aplikaciju za slušanje muzike sa uređaja ili strimovanje muzike sa Google cloud
usluge.
Na ekranu aplikacija kucnite na Google Play музика.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
Play игре
Koristite ovu aplikaciju za preuzimanje i igranje igrica.
Na ekranu aplikacija kucnite na Play игре.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
Play новинарница
Koristite ovu aplikaciju za čitanje najnovijih novinskih članaka.
Na ekranu aplikacija kucnite na Play новинарница.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
124
Uslužni programi
S Note
Koristite ovu aplikaciju za kreiranje beleške pomoću multimedijalnih datoteka i glasovnih zapisa.
Na ekranu aplikacija kucnite na S Note.
Kreiranje beleški
Kada radite sa S Note po prvi put, kucnite Početak da postavite podrazumevanu naslovnicu i
predložak. Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili konfigurisanje.
Sastavljanje beleški
Kreirajte beleške sa obogaćenim sadržajem dodavanjem multimedijalnih datoteka ili glasovnih
zapisa.
Kucnite na
tastature.
da biste pisali ili crtali po ekranu, ili kucnite na
da biste uneli tekst preko
Izbor beleške.
Unos beleške.
Čuvanje beleške.
Pisanje beleške.
Pristupanje dodatnim
opcijama.
Brisanje beleške.
Poništavanje i vraćanje
prethodne akcije.
Crtanje S olovkom ili
prstom.
Unos multimedijske
datoteke.
Prebacivanje na režim
uvećanog rukopisa.
Promena opcija stranice.
Dodavanje nove stranice
trenutnoj beleški.
125
Uslužni programi
Kada koristite predloške koji imaju slikovne okvire, kucnite i držite slikovni okvir, zatim kucnite
Slike ili Slikaj da dodate sliku.
Za brisanje okvira, kucnite na okvir i zadržite ga a zatim kucnite Izbriši.
Pri zapisivanju beleške kucnite na
da biste promenili tip olovke, debljinu liniju ili boju olovke.
Čuvanje trenutnog podešavanja
kao profila olovke.
Promena tipa olovke.
Promena debljine linije.
Promena boje olovke.
Dodavanje nove boje pomoću
aplikacije Color Picker.
Da zumirate ili odzumirate, raširite dva prsta ili ih skupite.
Da biste dodali novu stranu, kucnite na → Dodaj stranu.
Da promenite predložak strane, kucnite → Dodaj obrazac.
Da biste promenili izgled stranica ili uvezli stranice iz drugih beleški, kucnite na → Izmeni
strane.
Da biste obrisali stranu, kucnite na → Obriši stranu.
Da snimite svoje akcije tokom crtanja beleške, kucnite → Snimi skice.
Da sakrijete traku sa alatima, kucnite → Sakrij alatke.
Da snimite stranu pod drugačijim nazivom, kucnite → Sačuvaj kao.
Da biste dodali ili uklonili oznake na stranici, kucnite na
→ Izmeni oznake.
Da biste dodali ili uklonili indeks na stranici, kucnite na
→ Izmeni indeks.
→ Promeni pozadinu.
Da biste promenili pozadinu stranice, kucnite na
Da biste prikazali mrežu na stranici, kucnite na
→ Pokaži mrežu.
126
Uslužni programi
Korišćenje alata za brisanje
Nacrtana linija nije prepoznata kao serija tačaka već kratkih crtica. Iz ovog razloga, možete
izabrati celu liniju i izbrisati, pomeriti ili transformisati je. Međutim, može se dogoditi da izbrišete
čak i deo linije koji ne nameravate, ili možda nećete moći da izbrišete jake ili preklapajuće linije
korišćenjem alata za brisanje.
Da smanjite broj slučajeva nenamernog brisanja delova, podesite veličinu brisača kucanjem na
→ .
Da biste izbrisali belešku, kucnite na Obriši sve.
Čak i sa manjim brisačem, možda nećete moći da precizno izbrišete oblast koju želite.
Uređivanje ručno pisanih beleški
Izaberite ručno pisanu belešku za sečenje, pomeranje, promenu veličine ili transformaciju. Za
kratke ili crtane beleške, kucnite . Zatim, kucnite na belešku ili nacrtajte liniju oko nje da je
izaberete i uredite.
Da pomerite belešku na drugu lokaciju, izaberite belešku a zatim je prevucite na novu lokaciju.
Da promenite veličinu beleške, izaberite belešku a zatim prevucite regulator okvira.
Sa izabranom ručno pisanom beleškom, koristite sledeće opcije:
• Svojstva: Promenite svojstva beleške, poput izgleda, veličine, boje ili debljine.
• Transformiši u: Prebacite nacrtan oblik ili ručno pisanu belešku u dobro organizovane.
• Iseci: Isecite belešku. Da biste je nalepili na drugu lokaciju, kucnite i držite lokaciju, a zatim
kucnite Zalepi.
• Kopiraj: Kopirajte belešku. Da biste je nalepili na drugu lokaciju, kucnite i držite lokaciju, a
zatim kucnite Zalepi.
• Izbriši: Izbrišite belešku.
127
Uslužni programi
Ubacivanje multimedijalnih datoteka
Kucnite na
da biste dodali slike, video zapise, glasovne zapise i drugo.
Ubacivanje idejne skice
Kucnite
→ Skica ideje, a zatim napišite ključnu reč ili izaberite kategoriju da potražite slike.
Da dodate svoje skice na listu, kucnite
, a zatim nacrtajte sliku u panelu za skiciranje.
Ubacivanje slike ili video zapisa sa okvirom
Kucnite
→ Slike ili Video zapis → Okvir fotografije ili Snimi video zapis na platnu.
Nacrtajte okvir na belešci, a zatim kucnite unutar okvira S olovkom ili prstom da snimite
fotografiju ili video zapis.
Ubacivanje informacija mapiranja
Kucnite
Snimi.
→ Mape, listajte kroz mape ili kucnite Pretraži da potražite mesto a zatim kucnite
Da pogledate lokaciju preko celog ekrana, kucnite i držite mapu, a zatim kucnite Otvori mapu.
128
Uslužni programi
Kreiranje i upravljanje grafikonima
Kreiranje tabele
Kucnite
Kraj.
→ Lak grafikon → Tabela, postavite broj redova i kolona za tabelu, a zatim kucnite
Da unesete podatke u tabelu, kucnite na ćeliju tabele.
Da dodate ili izbrišete kolone, kucnite na → Dodaj kolonu ili Izbriši kolonu.
Da dodate ili izbrišete redove, kucnite na → Dodaj red ili Izbriši red.
Kreiranje grafikona
Da kreirate grafikon, kucnite → Lak grafikon, a zatim izaberite tip grafikona. Zatim, nacrtajte
table, linije ili pregrade na grafikonu.
Da napravite grafikon od podataka u tabeli, kucnite i držite tabelu, kucnite Izmeni grafikon →
, a zatim izaberite tip grafikona.
129
Uslužni programi
Uređivanje grafikona
Da uredite grafikon, kucnite i držite grafikon ili tabelu, kucnite Izmeni grafikon, a zatim koristite
sledeće opcije:
• Kucnite
u gornjem levom delu ekrana da promenite tip grafikona.
• Kucnite stavku, kucnite
, a zatim uredite vrednosti.
Dostupne opcije mogu se razlikovati zavisno od tipa grafikona.
Pregled strana beleški
Pri pregledu strana, kucnite na da koristite sledeće opcije:
• Izbriši: Izbrišite stranu.
• Podeli putem: Slanje strane drugima.
• Izvezi: Izvezite stranu kao datoteku slike ili datoteku PDF.
• Izmeni strane: Promenite izgled stranica ili uvezite stranice iz drugih beleški.
• Izmeni oznake: Dodavanje ili brisanje oznaka na stranici.
• Izmeni indeks: Dodavanje ili uređivanje indeksa na stranici.
• Dodaj prečicu na poč. ekr.: Dodajte prečicu do strane na Početni ekran.
• Štampaj: Štampajte sliku povezivanjem uređaja na štampač. Neki štampači ne moraju biti
kompatibilni sa uređajem.
• Sačuvaj kao: Čuvanje dokumenta pod različitim imenom.
• Postavi kao: Postavljanje strane za tapet ili sliku kontakta.
130
Uslužni programi
Pregled strana za gledanje
Prevucite naniže belešku da pregledate strane iznad beleške.
Kucnite
na naslovnici beleške da biste pristupili sledećim opcijama:
• Izbriši: Izbrišite belešku.
• Podeli putem: Podelite belešku sa drugima.
• Izvezi: Izvezite belešku kao datoteku slike ili datoteku PDF.
• Preimenuj: Preimenovanje beleške.
• Izmeni omot: Izmenite naslovnicu beleške.
• Dodaj u Omiljene: Dodajte belešku na listu omiljenih.
• Zaključaj: Zaključavanje beleške tako da je drugi ne bi videli.
• Dodaj prečicu na poč. ekr.: Dodajte prečicu do beleške na Početnom ekranu.
Uređivanje beleški
Kucnite na belešku da biste je otvorili. Beleška je prikazana u režimu pregleda. Da biste uredili
belešku, kucnite na .
Traženje beleški
Koristite ovu funkciju da potražite belešku unošenjem kriterijuma pretrage, poput naziva,
oznaka, teksta ili rukom pisanih reči.
Kucnite
, kucnite na polje za pretragu u gornjem delu ekrana i unesite kriterijume za pretragu.
131
Uslužni programi
Beleška radnje
Koristite ovu aplikaciju da sastavite ručno pisanu belešku i brzo izvršite neku od korisnih funkcija
koju pruža Action Memo.
Na ekranu aplikacija kucnite na Beleška radnje.
Sastavljanje beležaka
Kucnite na , unesite belešku, a zatim kucnite na . Kada se meni funkcija pojavi, izaberite
funkciju da biste koristili informacije sa memoranduma koji ste napisali.
• : Uputite poziv.
• : Kreirajte kontakt.
• : Pošaljite poruku.
• : Pošaljite email.
• : Pretražite internet.
• : Potražite lokaciju.
• : Kreirajte zadatak.
Ukoliko želite da koristite određenu informaciju iz memoranduma, kucnite da odznačite
memorandum i nacrtajte krug oko informacije.
Promena boje pozadine.
Brisanje beleške.
Sakrijte neke alate.
Napišite belešku.
Sačuvajte belešku.
Nacrtajte liniju oko neke oblasti.
Zatvorite belešku.
Smanjite belešku.
Pogledajte listu beleški.
Podesite veličini podloge za
belešku.
Sačuvajte belešku i kreirajte novu
belešku.
132
Uslužni programi
Pretraživanje beležaka
Pretražite sličice beležaka listanjem nagore ili nadole.
Kucnite na belešku da biste je izmenili.
Da biste kreirali belešku, kucnite na
.
Da biste potražili belešku, kucnite na
Da biste obrisali beleške, kucnite na
.
.
Da biste beleške poslali drugima, kucnite na → Podeli putem.
Da biste promenili režim prikaza, kucnite na → Prikaži.
Da biste pogledali informacije pomoći za Action Memo, kucnite na → Pomoć.
S planer
Koristite ovu aplikaciju za upravljanje događajima i zadacima.
Na ekranu aplikacija kucnite na S planer.
Kreiranje događaja ili zadataka
Kucnite na
, a zatim koristite jednu od sledećih metoda:
• Događaj: Unos događaja sa opcijom podešavanja ponavljanja.
• Zadatak: Unos zadatka sa opcijom podešavanja prioriteta.
Da biste detaljnije dodali događaj ili zadatak, kucnite na datum da biste ga izabrali i ponovo ga
kucnite.
133
Uslužni programi
Unesite naslov i zadajte koji se kalendar koristi ili sa kojim se sinhronizuje. Zatim, kucnite na
Izmeni detalje o događaju ili Izmeni detalje o zadatku da biste dodali detalje, kao što su koliko
se često događaj ponavlja, kada sadrži napredno upozorenje ili gde se on odvija.
Pridružite mapu koja prikazuje lokaciju događaja. Unesite lokaciju u polje Lokacija, kucnite na
pored polja, a zatim tačno odredite lokaciju kuckanjem i držanjem lokacije na prikazanoj mapi.
Sinhronizacija sa Google kalendarom
Na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja → Opšte → Nalozi → Google pod opcijom Moji
nalozi, izaberite Google nalog, a zatim označite Sinhronizuj Kalendar.
Da biste izvršili ručnu sinhronizaciju radi ažuriranja, na ekranu aplikacija kucnite na S planer →
→ Sinhronizacija.
Da biste prikazali sinhronizovane događaje ili zadatke, kucnite na → Kalendari, a zatim
označite Google nalog.
Rukopis u pregledu meseci
Na ekranu pregleda meseci, kucnite
pregleda meseci.
da aktivirate ovu funkciju. Ovo je dostupno samo kod
Promena tipa kalendara
Izaberite neki od različitih tipova kalendara, uključujući godišnji, mesečni, nedeljni i ostale na
vrhu ekrana.
Traženje događaja ili zadataka
Kucnite na
, a zatim unesite ključnu reč za pretragu.
Da biste prikazali današnje događaje ili zadatke, kucnite na Danas u vrhu ekrana.
Brisanje događaja ili zadataka
Izaberite događaj ili zadatak a zatim kucnite na → Obriši.
Deljenje događaja ili zadataka
Izaberite događaj ili zadatak, kucnite na → Podeli putem, a zatim izaberite metod deljenja.
134
Uslužni programi
Dropbox
Koristite ovu aplikaciju da biste sačuvali i delili datoteke sa drugima putem Dropbox cloud
skladišta. Kada sačuvate datoteke u Dropbox folder, vaš uređaj se automatski sinhronizuje sa Web
serverom i drugim računarima koji imaju instaliran Dropbox.
Na ekranu aplikacija kucnite na Dropbox.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
Kada pokrećete Dropbox po prvi put, kucnite na Start da biste je instalirali. Sledite uputstva na
ekranu da biste dovršili konfigurisanje.
Kada je Dropbox aktiviran, kucnite Turn on Camera Upload za otpremanje fotografija i video
zapisa snimljenih kamerom uređaja automatski na Dropbox. Da biste prikazali poslate fotografije
ili video zapise, kucnite na . Da biste delili ili brisali datoteke ili kreirali albume, kucnite na a
zatim izaberite datoteke.
Da biste otpremili fajlove na Dropbox, kucnite na → → Upload here → Photos or videos ili
Other files. Da biste otvorili datoteke u aplikaciji Dropbox, izaberite datoteku.
Prilikom pregledanja slika ili video zapisa, kucnite na da biste ih dodali na listu omiljenih. Da
biste otvorili datoteke iz liste omiljenih, kucnite na .
Cloud
Koristite ovu funkciju za sinhronizaciju datoteka ili rezervno kopiranje podataka aplikacija
pomoću vašeg Samsung naloga ili Dropbox usluge.
Na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja → Opšte → Cloud.
Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
Sinhronizacija sa Samsung nalogom
Kucnite na vaš Samsung nalog ili opciju Podešavanja sinhronizacije da biste sinhronizovali
datoteke.
135
Uslužni programi
Kreiranje rezervne kopije ili obnavljanje podataka
Kucnite na Bekap ili Vrati da biste kreirali rezervnu kopiju ili obnovili podatke pomoću vašeg
Samsung naloga.
Sinhronizacija sa Dropbox
Kucnite na Poveži Dropbox nalog, a zatim unesite Dropbox nalog. Sledite uputstva na ekranu da
biste dovršili konfigurisanje.
Kada se prijavite kucnite na Allow uređaj automatski sinhronizuje datoteke sa Dropbox uvek
kada vršite promene.
Диск
Koristite ovu aplikaciju da kreirate i uredite dokumenta i delite ih sa drugima putem Google Drive
skladištenja. Kada kreirate dokumenta ili ih otpremite na Google Drive, Vaš uređaj se automatski
sinhronizuje sa web serverom i drugim računarima koji imaju instaliran Google Drive. Pristupite
Vašim datotekama bez prenošenja ili preuzimanja.
Na ekranu aplikacija kucnite na Диск.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
Hancom prikazivač
Koristite ovu aplikaciju da biste izmenili dokumente u različitim formatima, uključujući unakrsne
tabele i prezentacije.
Na ekranu aplikacija kucnite na Hancom prikazivač.
136
Uslužni programi
Pretraga dokumenata
Kucnite na Otvori da pregledate dokument.
Tokom pregleda dokumenta, koristite jednu od sledećih opcija:
• : Kreiranje fascikle.
• : Povratite nove dokumente.
• : Sortirajte dokumente i fascikle.
• : Promena režima prikaza.
• : Izaberite dokumente ili fascikle.
Da potražite nedavno korišćene dokumente, kucnite na Nedavno korišćeni dokumenti.
Čitanje dokumenata
Kucnite na dokument u Nedavno korišćeni dokumenti ili u fascikli.
Kucnite na ili , a zatim koristite jednu od sledećih funkcija:
Obrada teksta
• Pronalaženje: Potraži tekst.
• Zum: Promena veličine prikaza.
• Informacije o dokumentu: Pogledajte detalje dokumenta poput naslova, datuma i autora.
• Štampaj: Štampajte dokument povezivanjem uređaja na štampač. Neki štampači ne moraju
biti kompatibilni sa uređajem.
• Pošalji: Pošaljite dokument drugima ili ga delite.
• Pomoć: Pogledajte informacije o programu Hancom Viewer.
137
Uslužni programi
Prezentacija
• Pronalaženje: Potraži tekst.
• Zum: Promena veličine prikaza.
• Informacije o dokumentu: Pogledajte detalje dokumenta poput naslova, datuma i autora.
• Projekcija slajdova: Pokrenite slajdove od prve stranice.
• Od trenutnog slajda: Pokrenite slajdove od trenutne stranice.
• Prikaz za izlagača: Prikažite alatke za prezentaciju na uređaju kada je on povezan na
spoljašnji monitor.
• Štampaj: Štampajte dokument povezivanjem uređaja na štampač. Neki štampači ne moraju
biti kompatibilni sa uređajem.
• Pošalji: Pošaljite dokument drugima ili ga delite.
• Pomoć: Pogledajte informacije o programu Hancom Viewer.
Unakrsna tabela
• Pronađi: Potraži tekst.
• Zum: Promena veličine prikaza.
• Informacije o dokumentu: Pogledajte detalje dokumenta poput naslova, datuma i autora.
• Sortiraj: Sortiranje ćelija prema zadatom kriterijumu.
• Prikaži formule: Pogledajte formule unutar ćelija umesto izračunatih rezultata.
• Zamrzni okna: Držanje izabranog reda na mestu.
• Koordinatne linije: Sakrijte ili prikažite mrežne linije.
• Prikaži sve komentare: Sakrijte ili prikažite napomene na dokumentu.
• Oblast štampanja: Izaberite područje za štampu.
• Štampaj: Štampajte dokument povezivanjem uređaja na štampač. Neki štampači ne moraju
biti kompatibilni sa uređajem.
• Pošalji: Pošaljite dokument drugima ili ga delite.
• Pomoć: Pogledajte informacije o programu Hancom Viewer.
138
Uslužni programi
PDF
• Pretraži: Potraži tekst.
• Pošalji: Pošaljite dokument drugima ili ga delite.
• Svojstva: Pogledajte detalje dokumenta poput naslova, datuma i autora.
• Zumiranje: Promena veličine prikaza.
• Hide comments: Sakrijte ili prikažite komentare na dokumentu.
• Vertikalno pomeranje stranice: Promenite režim pregleda. Ova opcija može biti označena
različito u zavisnosti od izabranog režima prikaza.
• Prikaz za čitanje: Prikaz samo sadržaja dokumenta, bez margina.
• Idi na stranicu: Pomerite se na određenu stranicu.
• Obeleživači: Pogledajte markere u dokumentu.
• Odštampaj: Štampajte dokument povezivanjem uređaja na štampač. Neki štampači ne
moraju biti kompatibilni sa uređajem.
Alarm
Koristite ovu aplikaciju da biste postavili alarme za važne događaje.
Na ekranu aplikacija kucnite na Alarm.
Uključivanje ili isključivanje
alarma.
139
Uslužni programi
Podešavanje alarma
Kucnite na , postavite vreme za aktivaciju alarma, izaberite dane za ponavljanje alarma, a zatim
kucnite na Sačuvaj. Takođe možete da napišete brojeve S olovkom da biste postavili alarm.
• Alarm lokacije: Postavite lokaciju. Alarm se aktivira samo kada se nalazite na lokaciji.
• Odremaj: Postavite interval i broj ponavljanja alarma nakon zadanog vremena.
• Pametan alarm: Postavite vreme za isključivanje alarma pre zadanog vremena.
Zaustavljanje alarma
Prevucite van velikog kruga da biste zaustavili alarm. Prevucite
ponovili alarm nakon određenog vremena.
van velikog kruga da biste
Brisanje alarma
Kucnite na → Izaberi, izaberite alarme, a zatim kucnite na
.
Svetsko vreme
Koristite ovu aplikaciju za proveru vremena u mnogim glavnim gradovima na svetu.
Na ekranu aplikacija kucnite na Svetsko vreme.
Kreiranje satova
Kucnite na
i unesite ime grada ili izaberite grad sa liste gradova.
Da biste primenili letnje računanje vremena, kucnite → Izaberi, izaberite sat, a zatim kucnite
→ Podešavanja letnjeg računanja vremena.
Brisanje satova
Kucnite na → Izaberi, izaberite satove, a zatim kucnite na
140
.
Uslužni programi
Kalkulator
Koristite ovu aplikaciju za jednostavne ili složene proračune.
Na ekranu aplikacija kucnite na Kalkulator.
Da biste izbrisali istoriju, kucnite na
.
S Voice
Koristite ovu aplikaciju da biste uređajem upravljali pomoću glasa radi izvršavanja raznih funkcija.
Na ekranu aplikacija kucnite na S Voice. Umesto toga, pritisnite dvaput na taster "Pocetak".
• Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
• Ova aplikacija nije podržana na nekim jezicima.
Ovde je navedeno nekoliko primera govornih naredbi:
• Otvori muziku
• Pokreni kalkulator
• Pozovi Lidija mobilni
• Pozovi Lidija posao
• Proveri raspored
Saveti za bolje prepoznavanje glasa
• Govorite jasno.
• Govorite na tihim mestima.
• Ne koristite uvredljive reči ili reči slenga.
• Izbegavajte da govorite sa akcentom.
Uređaj možda neće prepoznati vaše naredbe ili može sprovoditi neželjene naredbe, u zavisnosti
od vašeg okruženja ili načina govora.
141
Uslužni programi
Korišćenje naredbi za pokretanje na zaključanom ekranu
Na zaključanom ekranu možete da koristite različite funkcije pomoću unapred podešenih
naredbi za pokretanje.
Da biste aktivirali ovu funkciju, na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja → Uređaj →
Zaključavanje ekrana, a zatim prevucite prekidač Buđenje u zaključanom ekranu na desno.
S pronalazač
Koristite ovu aplikaciju da potražite širok spektar stavki na uređaju, uključujući emailove,
dokumenta, slike, muziku, aplikacije i više.
Iz komandi oblačića kucnite S pronalazač.
Kucnite na polje za pretragu, a zatim unesite kriterijume za pretragu. Alternativno, kucnite na
, a zatim izgovorite ključnu reč za pretragu. Takođe možete koristiti ovu funkciju da potrežite
ručno pisani sadržaj na uređaju.
Google
Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje ne samo Interneta, već i aplikacija i njihovog sadržaja na
uređaju.
Na ekranu aplikacija kucnite na Google.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
Pretraga uređaja
Kucnite na polje za pretragu, a zatim unesite ključnu reč. Umesto toga, kucnite na , a zatim
izgovorite ključnu reč.
Opseg pretrage
Da biste izabrali aplikaciju za pretragu, kucnite na → Подешавања → Претрага таблета, a
zatim označite stavke koje ćete tražiti.
142
Uslužni programi
Google Now
Pokrenite Google pretragu da biste videli Google Now kartice koje pokazuju trenutno vreme,
informacije o javnom transportu, vaš sledeći sastanak i drugo, kada su vam te informacije
najpotrebnije.
Pridružite se Google Now pri prvom otvaranju Google pretrage. Da promenite Google Now
postavke, kucnite → Подешавања, a zatim prevucite prekidač Google Now na levo ili desno.
Гласовна претрага
Koristite ovu aplikaciju za glasovno pretraživanje Web stranica.
Na ekranu aplikacija kucnite na Гласовна претрага.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
Izgovorite ključnu reč ili frazu kada se na ekranu pojavi poruka Говорим сада.
Album za isečke
Koristite ovu aplikaciju da kreirate sopstveni digitalni album sa sadržajem sa web stranica, video
zapisima i više.
Na ekranu aplikacija kucnite na Album za isečke.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
Kreiranje kategorija
Kucnite
, izaberite izgled sa liste, unesite naziv, a zatim kucnite Sačuvaj.
143
Uslužni programi
Sakupljanje stavki
Tokom pregleda web stranica ili video zapisa, kada je taster S olovke pritisnut, iscrtajte liniju oko
oblasti koju želite izabrati. Kucnite Album za isečke sa liste aplikacija koja se pojavljuje na dnu
ekrana, izaberite kategoriju, a zatim kucnite Kraj da dodate izabranu oblast.
Alternativno, kucnite Kreator albuma za isečke na komandi oblačića, iscrtajte liniju oko neke
oblasti, izaberite kategoriju, a zatim kucnite Kraj.
Pregled stavki
Izaberite kategoriju, a zatim izaberite stavku. Tokom pregleda stavke, kucnite
izvor.
za odlazak na
Moji fajlovi
Koristite ovu aplikaciju da biste pristupili svim datotekama skladištenim na uređaju, uključujući
slike, video zapise, pesme i zvučne isečke.
Na ekranu aplikacija kucnite na Moji fajlovi.
Pregled datoteka
Datoteke sačuvane u uređaju su sortirane po kriterijumima. Sa levog okna ekrana, izaberite jednu
od sledećih kategorija:
• Vremenski sled: Pogledajte datoteke koje su grupisane po datumu.
• Omiljeni folderi: Pogledajte prečice do fascikli.
• Folderi: Pogledajte datoteke sačuvane u internoj memoriji ili na memorijskoj kartici, i prečice
do FTP servera.
• Kategorije: Pogledajte datoteke sortirane po svom tipu.
• Aplikacije: Pogledajte datoteke sačuvane ili kreirane u određenim aplikacijama.
Izaberite kategoriju, a zatim izaberite datoteku ili fasciklu da biste je otvorili.
144
Uslužni programi
Nakon izbora kategorije, kucnite , a zatim koristite jednu od sledećih opcija:
• Izaberi: Izaberite datoteke ili fascikle.
• Sortiraj po: Sortiranje datoteka ili fascikli.
• Dodaj u Omiljene foldere: Dodajte prečicu za fasciklu u Omiljeni folderi.
• Dodaj prečicu na poč.ekr.: Dodajte prečicu do datoteke ili fascikle na Početni ekran.
• Dodaj FTP: Dodajte prečicu za FTP server u Folderi.
• Skeniraj uređaje u okolini: Pretraga uređaja sa aktiviranim deljenjem medija.
• Opcije prikaza: Promenite opcije prikaza datoteke.
Kucnite na → Izaberi da biste izabrali datoteku ili fasciklu, a zatim koristite jednu od sledećih
funkcija:
• : Pošaljite datoteke drugima ili ih podelite.
• : Brisanje datoteka ili fascikli.
• : Premeštanje datoteka ili fascikli u drugu fasciklu.
• : Kopiranje datoteka ili fascikli u drugu fasciklu.
• → Preimenuj: Promena imena datoteke ili fascikle.
• → Dodaj u Omiljene foldere: Dodajte prečicu do fascikle u Omiljeni folderi.
• → Dodaj prečicu na poč.ekr.: Dodajte prečicu do datoteke ili fascikle na Početni ekran.
• → Poštanski broj: Kompresujte datoteke ili fascikle da kreirate zip datoteku.
• → Detalji: Prikaz detalja o datoteci ili fascikli.
Pretraga datoteke
Kucnite
, a zatim unesite kriterijume za pretragu.
Prikaz informacija o skladištenju
Kucnite
da pogledajte informacije o uređaju i memorijskoj kartici.
Promena režima prikaza
Kucnite na
da biste promenili režim prikaza.
145
Uslužni programi
Kreiranje fascikli
Kucnite
, unesite naziv fascikle, a zatim kucnite OK.
Dodavanje prečica za foldere
Dodajte prečicu za često korišćene fascikle u Omiljeni folderi. Izaberite fasciklu i kucnite →
Dodaj u Omiljene foldere.
Dodavanje prečica za FTP server na uređaj
Dodajte prečicu za FTP server u Folderi. Kucnite → Dodaj FTP, unesite detalje za FTP server, a
zatim kucnite Gotovo.
Preuzimanja
Koristite ovu aplikaciju za pregled datoteka preuzetih putem aplikacija.
Na ekranu aplikacija kucnite na Preuzimanja.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
Izaberite datoteku da biste je otvorili pomoću odgovarajuće aplikacije.
Da biste sortirali datoteke prema nazivu, kucnite
Da biste sortirali datoteke prema datumu, kucnite
Da biste sortirali datoteke prema veličini, kucnite
Da biste izbrisali istoriju, kucnite na → Obriši listu.
146
→ Po imenu.
→ Po datumu.
→ Po veličini.
Uslužni programi
Evernote
Koristite ovu aplikaciju da kreirate, sinhronizujete i delite multimedijalne beleške. Takođe možete
dodavati oznake beleškama, ili sortirati beleške u beležnicu kako biste mogli da upravljate svojim
idejama efikasnije.
Na ekranu aplikacija kucnite na Evernote.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
KNOX
Koristite ovu aplikaciju da odvojite lične i poslovne podatke i pristupite preduzetničkim
aplikacijama bezbedno sa Vašeg uređaja.
Na ekranu aplikacija kucnite na KNOX.
Da pokrenete KNOX, morate preuzeti i instalirati aplikaciju. Kucnite Instaliraj i pratite uputstva na
ekranu.
• Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
• Radi obezbeđivanja Vaših podataka, KNOX i povezani podaci se brišu kada se lozinka
unese pogrešno nekoliko puta.
• Pri preuzimanju ove aplikacije putem mobilne mreže mogu se obračunati dodatne
naknade. Da biste izbegli dodatne naknade, kontaktirajte svog dobavljača usluga.
147
Putovanja i lokalno
Мапе
Koristite ovu aplikaciju da biste tačno odredili lokaciju uređaja, tražili mesta ili dobili uputstva.
Na ekranu aplikacija kucnite na Мапе.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
Pretraga lokacija
Potražite lokacije unošenjem adrese ili ključne reči. Kada je lokacija pronađena, izaberite lokaciju
da biste videli detaljne informacije. Dodatne informacije potražite u okviru pomoći.
Dobijanje uputstava do odredišta
Kucnite na da biste podesili početnu i krajnju lokaciju, a zatim izaberite način putovanja.
Uređaj pokazuje rute za dolazak na odredište.
148
Podešavanja
O podešavanjima
Koristite ovu aplikaciju za konfigurisanje uređaja, postavljanje opcija za aplikacije i dodavanje
naloga.
Na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja.
Veze
Wi-Fi
Aktivirajte Wi-Fi funkciju da biste se povezali na Wi-Fi mrežu i pristupili Internetu ili drugim
uređajima na mreži.
Da biste koristili opcije kucnite na .
• Napredno: Prilagođavanje Wi-Fi podešavanja.
• WPS pritisni dugme: Povežite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu pomoću WPS tastera.
• WPS unos PIN koda: Povežite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu pomoću WPS PIN broja.
• Pomoć: Pristupite informacijama pomoći za Wi-Fi.
Podešavanje pravila neaktivnosti Wi-Fi
Na ekranu podešavanja kucnite na Veze → Wi-Fi → → Napredno → Neka Wi-Fi bude
uključen tokom režima spavanja.
Prilikom prelaska u režim štednje energije, uređaj automatski isključuje Wi-Fi veze. Kada
do toga dođe, uređaj automatski pristupa mrežama za prenos podataka ako je podešen
za njihovo korišćenje. To može dovesti do obračunavanja naknada za prenos podataka.
Da biste izbegli naknade za korišćenje podataka, ovu opciju postavite na Uvek.
149
Podešavanja
Podešavanje obaveštenja putem mreže
Uređaj može detektovati otvorene Wi-Fi mreže i prikazati ikonu na statusnoj liniji radi
obaveštavanja o dostupnosti mreža.
Na ekranu podešavanja kucnite na Veze → Wi-Fi → → Napredno i označite Obaveštenje
putem mreže da biste aktivirali ovu funkciju.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct funkcija direktno povezuje dva uređaja putem Wi-Fi mreže bez korišćenja pristupne
tačke.
Na ekranu sa podešavanjima, kucnite na Veze → Wi-Fi → Wi-Fi Direct.
Bluetooth
Aktivirajte Bluetooth funkciju da biste razmenjivali informacije na kraćim rastojanjima.
Da biste koristili dodatne opcije kucnite na .
• Vreme vidljivosti je isteklo: Podesite vreme za koje je uređaj vidljiv.
• Primljeni fajlovi: Pogledajte datoteke primljene preko Bluetooth funkcije.
• Pomoć: Pristupite informacijama pomoći za Bluetooth.
Veziv. i prenosiva pristupna tačka
• Prenosiva Wi-Fi pristupna tačka: Koristite prenosivu Wi-Fi pristupnu tačku da biste delili
mobilnu mrežnu vezu uređaja sa računarima ili drugim uređajima putem Wi-Fi mreže.
• USB vezivanje: Koristite funkciju USB vezivanja da biste delili mobilnu mrežnu vezu uređaja
sa računarima putem USB veze. Kada je povezan sa računarom, uređaj se koristi kao bežični
modem za računar.
• Bluetooth deljenje preko vezivanja: Koristite funkciju Bluetooth vezivanja da biste delili
mobilnu mrežnu vezu uređaja sa računarima ili drugim uređajima putem Bluetooth veze.
150
Podešavanja
Profil letenja
Onemogućava sve bežične funkcije na uređaju. Možete da koristite samo usluge koje ne koriste
mrežu.
Pojačivač mreže
Podesite uređaj da preuzima datoteke i putem Wi-Fi i mobilnih mreža istovremeno.
• Podesi min. vel. fajla: Izaberite minimalnu veličinu datoteka koje će se preuzimati
korišćenjem ove funkcije.
• Iskočna obaveštenja o upotrebi mobilnih podataka: Podesite uređaj da prikazuje iskačući
prozor pre preuzimanja datoteka putem mobilne mreže
Upotreba podataka
Beležite iznos upotrebe podataka i prilagodite podešavanja za ograničenje.
• Podaci za mob. uređaje: Podesite uređaj da koristi veze za prenos podataka na svim
mobilnim mrežama.
• Ciklus upotrebe podataka: Unesite datum u mesecu za kontrolu korišćenja mobilnih
podataka.
Da biste koristili dodatne opcije kucnite na .
• Slanje podataka u romingu: Podesite uređaj da koristi veze za prenos podataka u romingu.
• Zabr. pren. podat. u pozadini: Podesite uređaj da isključi sinhronizaciju u pozadini pri
korišćenju mobilne mreže.
• Auto. sinh. podataka: Aktiviranje ili deaktiviranje automatske sinhronizacije aplikacija.
Možete izabrati koje će se informacije sinhronizovati za svaki nalog u Podešavanja → Opšte
→ Nalozi.
• Prilaži upotrebu Wi-Fi veze: Podesite uređaj da prikazuje korišćenje podataka preko Wi-Fi.
• Mobilne pristupne tačke: Izaberite Wi-Fi pristupne tačke da biste sprečili da ih koriste
aplikacije koje se izvršavaju u pozadini.
151
Podešavanja
Lokacija
Promenite podešavanja dozvola za informacije o lokaciji.
• Mod: Izaberite metod za prikupljanje podataka o Vašoj lokaciji.
• Moja mesta: Podesite profile koji će se koristiti za posebne lokacije kada koristite GPS, Wi-Fi
ili Bluetooth funkcije za nalaženje vaše trenutne lokacije.
Još mreža
Prilagodite podešavanja za kontrolu veza sa drugim uređajima ili mrežama.
Podrazumevana aplikacija za poruke
Izaberite podrazumevanu aplikaciju za korišćenje razmene poruka.
Štampanje
Konfigurišite postavke za dodatne komponente štampača koje su instalirane na uređaju. Možete
da tražite dostupne štampače ili da dodate jedan ručno kako biste štampali datoteke putem Wi-Fi
ili cloud usluga.
Mobilne mreže
• Podaci za mob. uređaje: Koristite da biste omogućili mreže za paketni prenos podataka za
mrežne usluge.
• Slanje podataka u romingu: Podesite uređaj da koristi veze za prenos podataka u romingu.
• Nazivi pristupnih tačaka: Konfigurišite imena pristupnih tačaka (APN).
• Mrežni režim rada: Izaberite tip mreže.
• Mrežni operateri: Potražite dostupne mreže i izaberite mrežu za roming.
VPN
Podesite i povežite se sa virtuelnim privatnim mrežama (VPN-ovima).
Eternet
• Ethernet: Aktivirajte Ethernet funkciju da biste se povezali na lokalnu mrežu ili internet.
• Konfigurišite Ethernet uređaj: Konfigurišite mrežne postavke za Ethernet uređaje.
152
Podešavanja
Uređaji u blizini
• Ime uređaja: Pogledajte naziv uređaja.
• Deljeni sadržaji: Postavite uređaj da deli vaš sadržaj sa drugim uređajima.
• Lista dozvoljenih uređaja: Pregledajte listu uređaja koji mogu da pristupe vašem uređaju.
• Lista nedozvoljenih uređaja: Pregledajte listu uređaja kojima je blokiran pristup vašem
uređaju.
• Preuzmi u: Izbor memorijske lokacije za čuvanje medijskih datoteka.
• Pošalji sa drugih uređaja: Podesite uređaj da prihvati podatke poslate sa drugih uređaja.
Screen Mirroring
Aktivirajte funkciju preslikavanja ekrana i podelite svoj ekran sa drugima.
Uređaj
Zvuk
Promenite podešavanja za različite zvuke na uređaju.
• Jač. zvuka: Podesite jačinu zvuka za tonove zvona, muziku i video, zvuke sistema i
obaveštenja.
• Intenzitet vibracije: Podesite jačinu vibrirajućeg obaveštenja.
• Tonovi zvona: Izaberite ili dodajte ton zvona za obaveštenje o primljenim pozivima.
• Vibracije: Dodajte ili izaberite uzorak vibracije.
• Podrazum. zvuk obaveštenja: Izaberite ton zvona za događaje, kao što su dolazne poruke i
propušteni pozivi.
• Vibriraj kad zvoni: Podesite uređaj da vibrira i reprodukuje ton za dolazne pozive.
• Zvuk brojčanika: Podesite uređaj tako da emituje zvuk kada dodirnete tastere na tastaturi.
• Dodirni zvuke: Podesite uređaj tako da emituje zvuk kada izaberete aplikaciju ili opciju na
ekranu osetljivom na dodir.
153
Podešavanja
• Zvuci zaključavanja ekrana: Postavite uređaj da emituje zvuk kada zaključavate ili
otključavate ekran osetljiv na dodir.
• Eho dodira: Podesite uređaj tako da vibrira kada dodirnete tastere.
• Zvuk prilaganja/uklanjanja olovke: Podesite uređaj da emituje zvuk kada se S olovka
umetne ili izvadi iz slota.
• Samsung aplikacije: Promenite postavke obaveštenja za svaku aplikaciju.
• Zvuk kuc. na taster: Podesite uređaj da emituje zvuk kada pritisnite taster.
• Vibracija kuc. na taster: Podesite uređaj da vibrira kada dodirnete taster.
• Audio izlaz: Izaberite format zvučnog izlaza koji ćete koristiti kada povezujete uređaj sa
HDMI uređajima. Neki uređaji možda neće podržati podešavanje okolnog zvuka.
• Adapt Sound: Personalizujte zvuk za uvo koje najviše koristite tokom razgovora ili slušanja
muzike.
Ekran
Promenite podešavanja ekrana.
• Osvetljenje: Podesite osvetljenost ekrana.
• Vreme isključivanja ekrana: Podesite koliko će uređaj sačekati pre nego što isključi
pozadinsko svetlo ekrana.
• Trajanje svetla tastera: Podesite trajanje pozadinskog osvetljenja dodirnih tastera.
• Režim ekrana:
– – Prilagodi prikaz: Koristite ovaj režim za optimizaciju ekrana prema podešavanju ekrana.
– – Dinamička: Koristite ovaj režim da boje na ekranu budu življe.
– – Standardno: Koristite ovaj režim u normalnom okruženju.
– – Film: Koristite ovaj režim u mutnom okruženje, sličnom onom u sobi za razvijanje slika.
• Režim čitanja: Izaberite koje će aplikacije koristiti režim čitanja. U režimu čitanja, uređaj
pomaže da se vaše oči zaštite pri čitanju tokom noći.
• Sanjarenje: Postavite uređaj da aktivira čuvara ekrana kada se uređaj puni.
• Prikaži procenat baterije: Postavite uređaj da prikazuje preostali radni vek baterije.
• Izmeni nakon snimanja ekrana: Postavite za izmenu snimka ekrana nakon samog snimanja.
154
Podešavanja
Više prozora
Aktivirajte funkciju višestrukih prozora da biste istovremeno aktivirali više aplikacija na ekranu.
• Otv. prik. u više prozora: Postavite uređaj da aktivira funkciju višestrukih prozora kada
otvorite fascikle iz Moji fajlovi ili Video.
Zaključavanje ekrana
Promenite podešavanja za zaključani ekran.
• Zaključavanje ekrana: Aktivirajte funkciju zaključavanja ekrana. Dostupne opcije se mogu
razlikovati u zavisnosti od izabrane funkcije za zaključavanje ekrana.
• Kartica za zaključavanje ekrana: Postavite uređaj da prikazuje kartice na zaključanom
ekranu koje pokazuju trenutno vreme, ažurirane novosti, Vaš raspored i više. Promenite
podešavanja za kartice.
• Opcije widget-a za sat: Konfigurišite postavke za dodatak sata.
– – Dvostruki sat: Podesite uređaj da prikazuje dvostruki sat.
– – Veličina sata: Promenite veličinu sata.
– – Prikaži datum: Podesite uređaj da prikazuje datum uz sat.
• Prečice: Postavite uređaj da prikazuje i uređuje prečice aplikacija na zaključanom ekranu.
Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
• Lična poruka: Podesite uređaj da prikazuje ličnu poruku na zaključanom ekranu.
– – Izmeni ličnu poruku: Uređivanje lične poruke.
• Informacije o vlasniku: Unesite vaše informacije koje se prikazuju uz sat.
• Efekat otključavanja: Izaberite efekat pri otključavanju ekrana.
• Efekat mastila: Promenite boju za efekat mastila.
• Buđenje u zaključanom ekranu: Postavite uređaj da prepoznaje naredbu buđenja kada je
ekran zaključan.
• Bel. radnje na zaklj. ekr.: Postavite uređaj da pokreće Action Memo kada duplo kucnete
zaključani ekran sa pritisnutim tasterom S olovke.
• Tekst pomoći: Podesite uređaj da prikazuje tekst pomoći na zaključanom ekranu.
155
Podešavanja
Tapet
Promena podešavanja tapeta.
• Početni ekran: Izaberite sliku pozadine za početni ekran.
• Zaključavanje ekrana: Izaberite sliku pozadine za zaključani ekran.
• Početni i zaključani ekrani: Izaberite sliku pozadine za početni ekran i zaključani ekran.
Font
Promenite podešavanja fonta.
• Stil fonta: Promenite tip fonta za tekst prikaza.
• Veličina fonta: Promena veličine fonta.
Panel sa obaveštenjima
Prilagodite stavke koje se pojavljuju na tabli s obaveštenjima.
• Osvetljenje i jač. zvuka: Postavite uređaj da prikazuje podešavanje osvetljenja i jačine na
panelu za obaveštenja.
• Preporučene aplikacije: Postavite uređaj da prikazuje listu preporučenih aplikacija na
panelu za obaveštenja na osnovu Vaših akcija, poput povezivanja slušalica na uređaj.
• Podesi dugmad za brzo podešavanje: Prerasporedite tastere za brza podešavanja koji su
prikazani na panelu za obaveštenja.
156
Podešavanja
Pristupačnost
Usluge pristupačnosti su posebne funkcije za osobe sa invaliditetom. Pristupite i promenite
sledeća podešavanja da biste poboljšali pristupačnost uređaju.
• Automatski rotiraj ekran: Podesite interfejs da se automatski rotira kada rotirate uređaj.
• Vreme isključivanja ekrana: Podesite koliko će uređaj sačekati pre nego što isključi
pozadinsko svetlo ekrana.
• Izgovaraj lozinke: Podesite uređaj tako da naglas čita lozinke koje unosite pomoću usluge
TalkBack.
• Odgovaranje/završavanje poziva:
– – Taster za početak odgovara na pozive: Podesite uređaj tako da odgovori na poziv kada
pritisnete taster "Početak".
– – Regulacija glasa: Podesite uređaj da odgovara na ili odbija poziv govornim naredbama.
– – Tast. za uk. prekida poz.: Podesite uređaj da prekine poziv kada pritisnete taster za
uključivanje/isključivanje.
• Režim Lak dodir: Podesite ovo da kontroliše dolazne pozive ili obaveštenja kuckanjem na
taster umesto prevlačenjem.
• Prikaži prečicu: Dodaj prečicu za Pristupačnost ili TalkBack na brzi meni koji se pojavljuje
kada pritisnete i držite taster za uključivanje.
• Organizac. pristupačnosti: Izvezite ili uvezite podešavanja pristupačnosti da biste ih podelili
sa drugim uređajima.
– – Izvezi: Izvezite trenutno dostupna podešavanja kao datoteku.
– – Ažuriraj: Uvezite trenutno dostupna podešavanja kao datoteku.
– – Podeli putem: Podelite datoteku sa dostupnim podešavanjima sa drugima.
• TalkBack: Aktivirajte uslugu TalkBack, koja obezbeđuje govorni odziv.
• Veličina fonta: Promena veličine fonta.
• Povećanje: Podesite uređaj da uveća ili umanji prikaz pokretima prstiju.
• Negativ boja: Okrenite boje ekrana da biste poboljšali vidljivost.
• Prilagođavanje boje: Prilagodite šemu boja ekrana kada uređaj utvrdi da ne raspoznajete
boje ili imate problem sa čitanjem sadržaja.
157
Podešavanja
• Podsetnik za obaveštenja: Podesite uređaj da Vas alarmira kada propustite obaveštenja i
postavite interval za ponavljanje alarma.
• Prečica za pristupačnost: Podesite uređaj da aktivira funkciju Talkback kada pritisnete i
zadržite taster za uključivanje, a zatim kucnete i zadržite ekran sa dva prsta.
• Opcije čitanja teksta:
– – Željeni TTS mehanizam: Izaberite mehanizam za sintezu govora. Da biste promenili
podešavanja za programe za sintezu govora kucnite na .
– – Brzina govora: Izaberite brzinu za funkciju čitanja teksta.
– – Poslušaj primer: Preslušajte izgovoreni tekst kao primer.
– – Status podrazumevanog jezika: Pogledajte status podrazumevanog jezika za funkciju
tekst-u-govor.
• Balans zvuka: Podesite balans zvuka pri korišćenju dvostrukih slušalica.
• Mono zvuk: Omogućite mono zvuk pri slušanju zvuka preko jedne slušalice.
• Isključi sve zvuke: Isključite sve zvuke uređaja.
• Obaveštenje o blicu: Postavite blic da treperi kada imate dolazne pozive, nove poruke ili
obaveštenja.
• Google titlovi (CC): Podesite uređaj da prikazuje zatvorene naslove o sadržaju koji podržava
Google i promeni postavke zatvorenih naslova.
• Samsung titlovi (CC): Podesite uređaj da prikazuje zatvorene naslove o sadržaju koji
podržava Samsung i promeni postavke zatvorenih naslova.
• Pomoćni meni: Podesite uređaj da prikaže ikonu pomoćnih prečica koje vam pomažu
da pristupite funkcijama podržanim spoljnim tasterima ili funkcijama na panelu sa
obaveštenjima. Takođe, možete menjati meni na ikoni prečice.
– – Dominantna ruka: Izaberite levu ili desnu ruku za jednostavno korišćenje pomoćnog
menija.
– – Izmeni: Prilagodite stavke koje se pojavljuju u pomoćnom meniju.
• Kucni i drži čekanje: Postavite vreme prepoznavanja za kuckanje i držanje ekrana.
• Kontrola interakcije: Aktivirajte režim kontrole interakcije radi ograničenja reakcije uređaja
na unos stavki u aplikaciji.
158
Podešavanja
Poziv
Prilagodite podešavanja za funkcije pozivanja.
Podešavanja poziva
• Odbijanje poziva: Automatski odbijte pozive sa određenih brojeva telefona. Dodajte
brojeve telefona na listu za odbijanje.
• Podesi poruke za odbijanje poziva: Dodajte ili izmenite poruke poslate pri odbijanju poziva.
• Odgovaranje/završavanje poziva:
– – Taster za početak odgovara na pozive: Podesite uređaj tako da odgovori na poziv kada
pritisnete taster "Početak".
– – Regulacija glasa: Podesite uređaj da odgovara na ili odbija poziv govornim naredbama.
– – Tast. za uk. prekida poz.: Podesite uređaj da prekine poziv kada pritisnete taster za
uključivanje/isključivanje.
• Upozorenja na poziv:
– – Vibracija za odgovor: Podesite uređaj da vibrira kada sagovornik odgovori na poziv.
– – Vibrac. za prekid poziva: Podesite uređaj da vibrira kada sagovornik prekine razgovor.
– – Ton uspostavljanja poziva: Aktiviranje ili deaktiviranje tona za uspostavljanje veze.
– – Zvuk za minute: Aktiviranje ili deaktiviranje tona za minutni podsetnik.
– – Ton za kraj poziva: Aktiviranje ili deaktiviranje tona za prekid veze.
– – Upozorenja u toku poziva: Postavite uređaj da vas upozori na događaje tokom poziva.
• Pribor za pozivanje:
– – Automatsko javljanje: Podesite uređaj da automatski odgovara na poziv nakon
određenog perioda (dostupno samo kada je povezana slušalica).
– – Tajmer autom. javljanja: Izaberite vremenski period koji uređaj čeka pre nego što
odgovori na pozive.
– – Uslovi pri odlazn. pozivu: Podesite uređaj da omogući odlazne pozive preko Bluetooth
slušalice, čak i kada je uređaj zaključan.
– – Tip odlaznog poziva: Izaberite tip odlaznih poziva koje možete vršiti kada koristite
Bluetooth slušalicu.
159
Podešavanja
• Dodatna podešavanja:
– – Identifikacija pozivaoca: Prikažite ID pozivaoca drugim sagovornicima kod odlaznih
poziva.
– – Prosleđivanje poziva: Preusmerite dolazne pozive na drugi broj.
– – Automatski pozivni broj: Podesite uređaj da automatski ubacuje prefiks (pozivni broj
oblasti ili države) pre broja telefona.
– – Zabrana poziva: Blokirajte dolazne ili odlazne pozive.
– – Poziv na čekanju: Dozvolite obaveštenja o dolaznom pozivu dok je poziv u toku.
– – Automatsko ponovno biranje: Aktivirajte automatsko ponovno biranje za pozive koji
nisu uspostavljeni ili koji su prekinuti.
– – Brojevi za režim fiksnog biranja: Aktivirajte ili deaktivirajte režim fiksnog biranja (FDN)
da biste ograničili pozive za brojeve sa liste FDN brojeva. Unesite PIN2 koji ste dobili uz
vašu SIM ili USIM karticu.
Podešavanja tona zvona i zvuka
• Tonovi zvona i tastature:
– – Tonovi zvona: Izaberite ton zvona za obaveštenje o primljenim pozivima.
– – Vibracije: Dodajte ili izaberite uzorak vibracije.
– – Vibriraj kad zvoni: Podesite uređaj da vibrira i reprodukuje ton za dolazne pozive.
– – Zvuk brojčanika: Podesite uređaj tako da emituje zvuk kada dodirnete tastere na
tastaturi.
• Pojačaj kada je u džepu: Postavite uređaj da pojača ton zvona kada se uređaj nalazi u torbi
ili džepu.
Podešavanja video poziva
• Slika za video poziv: Izaberite sliku koja će se prikazivati sagovorniku.
• Sopstveni video prikaz u primljenom pozivu: Podesite da li čete prikazati svoju sliku uživo
ili unapred postavljenu sliku drugoj strani.
• Koristi opcije za neuspešan poziv: Izaberite govorni poziv ako se video poziv ne uspostavi.
160
Podešavanja
Govorna pošta
• Usluga govorne pošte: Izaberite ili postavite dobavljača usluge govorne pošte.
• Podešavanja govorne pošte: Unesite broj za pristup usluzi govorne pošte. Zatražite ovaj
broj od dobavljača usluga.
• Zvuk: Izaberite ton zvona za obaveštenje o novoj govornoj pošti.
• Vibracija: Postavite uređaj da vibrira kada pristugnu govorne poruke.
Podešavanja Internet poziva
• Nalozi: Postavite uređaj da prihvati IP pozive i podesite naloge za usluge IP pozivanja.
• Koristi Internet telef.: Postavite da li ćete koristiti usluge IP pozivanja za sve pozive ili samo
za IP pozive.
Režim blokiranja
Izaberite koja obaveštenja se blokiraju ili podesite obaveštenja za pozive od određenih kontakata
u režimu blokiranja.
Komande
Jezik i unos
Promenite podešavanja za unos teksta. Neke opcije možda neće biti dostupne u zavisnosti od
izabranog jezika.
Jezik
Izaberite jezik na ekranu (za sve menije i aplikacije).
Podrazumevano
Izaberite podrazumevani tip tastature za unos teksta.
161
Podešavanja
Samsung tastatura
Da biste promenili podešavanja za Samsung tastaturu, kucnite na
.
Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluga.
• Izaberi jezike unosa: Izaberite jezike za unos teksta.
• Prediktivni unos teksta: Aktivirajte prediktivni režim za predviđanje reči na osnovu vašeg
unosa i za prikaz predloga reči. Takođe možete da prilagodite podešavanja predviđanja reči.
• Automatska zamena: Podesite uređaj da ispravlja pogrešno napisane i nepotpune reči tako
što ćete kucnuti na razmaknicu ili znak interpunkcije.
• Automatska velika slova: Podesite uređaj da automatski piše veliko prvo slovo nakon
interpunkcijskog znaka za kraj rečenice, kao što su tačka, upitnik ili uzvičnik.
• Automatski razmak: Podesite uređaj da automatski umeće razmak između reči.
• Automatska provera interpukcije: Podesite uređaj tako da ubaci tačku kada dvaput
kucnete na razmaknicu.
• Nema: Podesite uređaj da deaktivira funkciju kuckanja na tastaturi.
• Neprekidan unos: Podesite uređaj za unos teksta prevlačenjem preko tastature.
• Kontrola kursora: Omogućite funkciju navigacije pametne tastature da biste pomerili kursor
prevlačenjem preko tastature.
• Zvuk: Podesite uređaj da se oglasi kada dodirnete taster.
• Vibracija: Podesite uređaj da vibrira kada dodirnete taster.
• Pregled karaktera: Podesite uređaj da prikazuje veliku sliku svakog dodirnutog znaka.
• Detekcija olovkom: Podesite uređaj da biste otvorili panel za unos rukopisa kada se na polje
kucne S olovkom.
• Pomoć: Pristupite pomoćnim informacijama za Samsung tastature.
• Resetuj podešavanja: Resetujte podešavanja za Samsung tastaturu.
162
Podešavanja
Google унос текста гласом
Da biste promenili podešavanja za glasovni unos, kucnite na
.
• Изaбери језике уноса: Izaberite jezike za unos teksta.
• Блокирај увредљиве речи: Postavite uređaj da spreči prepoznavanje uvredljivih reči u
glasovnim unosima.
• Офлајн препознавање говора: Preuzmite i instalirajte jezičke podatke za unos govora van
mreže.
Prepoznavanje rukopisa
Izaberite jezik za prepoznavanje rukopisa.
Prepoznavanje govora
Izaberite mehanizam prepoznavanja glasa.
Ova funkcija se javlja kada koristite aplikaciju za prepoznavanje govora.
Govorna pretraga
Koristite sledeće opcije za Samsung prepoznavanje glasa:
• Language: Izaberite jezik za prepoznavanje glasa.
• Open via the home key: Postavite uređaj da pokreće S Voice duplim kuckanjem na taster
Početne strane.
• Use location data: Podesite uređaj da koristi informacije o lokaciji za rezultate pretraživanja
glasom.
• Hide offensive words: Sakrijte uvredljive reči iz rezultata glasovne pretrage.
• About: Pregledajte informacije o verziji.
• Show body of message: Postavite uređaj da prikazuje tekst nove poruke primljene u
hendsfri režimu.
• Wake up command: Podesite uređaj za pokretanje prepoznavanja glasa izgovaranjem
naredbe za buđenje tokom korišćenja aplikacije S Voice.
163
Podešavanja
• Check missed events: Podesite uređaj da proverava propuštene pozive, poruke ili događaje
kada je aplikacija S Voice pokrenuta, pritiskom na taster slušalice.
• Home address: Unesite kućnu adresu da biste koristili informacije o lokaciji uz funkciju
govorne komande.
• Log in to Facebookk: Unesite informacije o vašem Facebook nalogu da biste koristili
Facebook sa funkcijom S Voice.
• Log in to Twitter: Unesite informacije o vašem Twitter nalogu da biste koristili Twitter sa
funkcijom S Voice.
Koristite sledeće opcije za Google prepoznavanje glasa:
• Језик: Izaberite jezik za prepoznavanje glasa.
• Говорни излаз: Postavite da uređaj obezbedi glasovni odziv koji vas upozorava na trenutnu
akciju.
• Блокирај увредљиве речи: Sakrijte uvredljive reči iz rezultata glasovne pretrage.
• Офлајн препознавање говора: Preuzmite i instalirajte jezičke podatke za unos govora van
mreže.
• Bluetooth слушалице: Postavite uređaj tako da dozvoli glasovnu pretragu pomoću
Bluetooth slušalice, kada je ona povezana sa uređajem.
Opcije čitanja teksta
• Željeni TTS mehanizam: Izaberite mehanizam za sintezu govora. Da biste promenili
podešavanja za programe za sintezu govora kucnite na .
• Brzina govora: Izaberite brzinu za funkciju čitanja teksta.
• Poslušaj primer: Preslušajte izgovoreni tekst kao primer.
• Status podrazumevanog jezika: Pogledajte status podrazumevanog jezika za funkciju
tekst-u-govor.
Lebdenje miša
Aktivirajte Mouseover funkciju da izvršava različite funkcije dok se pokazivač miša ili podloga za
praćenje, koji su povezani sa vašim uređajem, kreću preko ekrana.
• Pregled i oznake ikona: Postavite uređaj da prikazuje pregled sadržaja ili otvara prozore sa
informacijama kada pokazivač pokazuje na stavku.
• Kretanje po listi: Postavite uređaj da lista kroz spiskove pomeranjem pokazivača do ivice
ekrana.
164
Podešavanja
Brzina pokazivača
Podesite brzinu pokazivača za miš ili trekped povezan sa uređajem.
Kontrola glasom
Podesite uređaj da prepoznajte glasovne komande za kontrolu uređaja. Možete da izaberete
funkcije za kontrolu pomoću glasovnih komandi.
Ako je aktivirana opcija Vibriraj kad zvoni, uređaj neće moći da prepozna govorne
komande kada pristigne poziv.
S olovka
Promenite podešavanja za korišćenje S olovke.
• Onemog. detekciju olovke: Podesite da ekran ne reaguje prilikom umetanja ili uklanjanja S
olovke.
• Pokazivač: Podesite uređaj da prikazuje pokazivač S olovke kada lebdi iznad ekrana.
• Direktan unos sa olovkom: Podesite uređaj da pokreće podlogu za ručno pisanje kada S
olovka lebdi iznad polja za unos teksta.
• Prikaz oblačića: Podesite uređaj da aktivira funkciju prikaza oblačića radi pregleda sadržaja
ili pregleda informacija u iskačućem prozoru kada pokažete na stavku pomoću S olovke.
– – Pregled informacija: Prikažite informacije u iskačućem prozoru pokazujući S olovkom na
stavke.
– – Napredovanje pregleda: Tokom reprodukcije muzike ili video zapisa, pregledajte scenu
ili prikažite proteklo vreme pokazujući S olovkom na traku napretka.
– – Pregled brzog biranja: Prikažite informacije o kontaktu za brojeve za brzo biranje u
iskačućem prozoru pokazujući prstom na broj za brzo biranje.
– – Oznake ikona: Prikažite informacije za stavku u iskačućem prozoru pokazujući S olovkom
na stavku.
– – Kretanje po listi: Tokom pregledanja emailova ili web stranica, držite S olovku preko ivice
ekrana da pomerate stranu.
165
Podešavanja
• Komanda u vazduhu: Podesite uređaj da aktivira funkciju komande oblačića radi izvršavanja
različitih akcija kada je taster S olovke pritisnut.
• Eho dodira i zvuka: Postavite uređaj da emituje zvuk i vibrira kada lebdite iznad datoteka,
subjekata ili opcija.
• Opcije uklanjanja olovke: Podesite uređaj da pokreće Action Memo ili prikazuje komandu
oblačića kada je S olovka izvučena iz slota.
• Zvuk prilaganja/uklanjanja olovke: Podesite uređaj da emituje zvuk kada se S olovka
umetne ili izvadi iz slota.
• Vibracija prilag./uklanj.: Podesite uređaj da vibrira kada se S olovka umetne ili izvadi iz slota.
Pokreti
Aktivirajte funkciju prepoznavanja pokreta i promenite podešavanja koja upravljaju funkcijom
prepoznavanja pokreta na vašem uređaju.
• Pametno upozorenje: Podesite uređaj da vas upozorava na propuštene pozive ili nove
poruke pri podizanju uređaja.
• Zumiranje: Postavite uređaj da uvećava ili umanjuje prikaz pri pregledanju slika u aplikaciji
Galerija ili pretraživanju web stranica kada prstima kuckate i držite dve tačke a zatim
naginjete uređaj napred i nazad.
• Pretraži sliku: Postavite uređaj da lista kroz sliku pomeranjem uređaja u bilo kom pravcu
kada je slika uvećana.
Pokret dlanom
Aktivirajte funkciju pokreta dlanom za upravljanje uređajem dodirivanjem ekrana.
• Snimi ekran: Podesite uređaj da snima sliku ekrana kada prevučete rukom nalevo ili nadesno
preko ekrana.
• Utišaj/pauziraj: Postavite uređaj da pauzira reprodukciju medija kada ekran dodirnete
dlanom.
166
Podešavanja
Pametan ekran
• Pametno zadržavanje: Podesite uređaj da biste sprečili isključivanje pozadinskog svetla
ekrana dok gledate u ekran.
• Pametna rotacija: Podesite interfejs tako da se ne rotira u skladu sa orijentacijom vašeg lica.
• Pametna pauza: Podesite uređaj da pauzira reprodukciju video zapisa kada sklonite pogled
sa ekrana.
Opšte
Nalozi
Dodajte naloge za e-poštu i SNS.
Cloud
Promenite podešavanja za sinhronizaciju podataka ili datoteka putem vašeg Samsung naloga ili
Dropbox cloud skladišta.
Bekap i resetovanje
Promenite podešavanja za upravljanje podešavanjima i podacima.
• Bekapuj moje podatke: Podesite uređaj da biste napravili rezervnu kopiju podešavanja i
podataka aplikacija na Google serveru.
• Rezervni nalog: Postavite ili uredite vaš Google rezervni nalog.
• Automatsko vraćanje: Podesite uređaj da obnovi podešavanja i podatke aplikacija kada se
aplikacije ponovo instaliraju na uređaj.
• Vraćanje na fabrička podešavanja: Resetujte podešavanja na fabričke podrazumevane
vrednosti i obrišite sve podatke.
167
Podešavanja
Datum i vreme
Pristupite i izmenite sledeća podešavanja da biste upravljali načinom na koji uređaj prikazuje
vreme i datum.
Ako baterija ostane potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vreme i datum se
resetuju.
• Automatski datum i vreme: Automatski ažurirajte vreme i datum kada se krećete iz jedne
vremenske zone u drugu.
• Podesi datum: Ručno podesite trenutni datum.
• Podesi vreme: Ručno podesite trenutno vreme.
• Automatska vremenska zona: Postavite uređaj za prijem informacija o vremenskoj zoni sa
mreže kada se krećete između vremenskih zona.
• Izaberi vremensku zonu: Postavite matičnu vremensku zonu.
• Koristi 24-časovni format: Prikažite vreme u formatu 24 sata.
• Izaberi format datuma: Izaberite format datuma.
Pomoćni
Promenite podešavanja dodatne opreme.
• Audio izlaz: Izaberite format zvučnog izlaza koji ćete koristiti kada povezujete uređaj sa
HDMI uređajima. Neki uređaji možda neće podržati podešavanje okolnog zvuka.
• Automatsko otključavanje: Podesite uređaj da se automatski otključava kada se poklopac
otvori.
• Beleška o danu: Podesite uređaj da prikazuje dnevnu poruku koja pokazuje datum, vreme,
vremensku prognozu i događaje kada otvorite poklopac.
• Jedinica: Izaberite podrazumevanu jedinicu temperature za prikazivanje informacija o
vremenu u dnevnoj poruci.
168
Podešavanja
Menadžer aplikacija
Prikaz i upravljanje aplikacijama na vašem uređaju.
Podrazumevane aplikacije
Izaberite podrazumevanu postavku za korišćenje aplikacija.
• Početna: Izaberite podrazumevani režim Početnog ekrana.
• Poruka: Izaberite podrazumevanu aplikaciju za korišćenje razmene poruka.
Korisnici
Postavite i upravljajte korisničkim profilima za personalizovana podešavanja.
Baterija
Pregledajte vrednost energije baterije koju troši vaš uređaj.
Režim štednje energije
Aktivirajte režim štednje energije i promenite podešavanja za režim štednje energije.
• Štednja napajanja procesora: Postavite uređaj da ograničava korišćenje nekih resursa
sistema.
• Ušteda napajanja ekrana: Podesite uređaj da biste smanjili osvetljenje ekrana.
• Isključi eho dodira: Podesite uređaj da isključi vibraciju kada dodirnete tastere.
• Saznaj o uštedi energije: Otkrijte kako da umanjute potrošnju baterije.
Memorija
Pregledajte informacije o memoriji vašeg uređaja i memorijskoj kartici ili formatirajte memorijsku
karticu.
Formatiranjem memorijske kartice sa nje se trajno brišu svi podaci.
Stvarni dostupan kapacitet unutrašnje memorije je manji od navedenog kapaciteta
zato što operativni sistem i podrazumevane aplikacije zauzimaju veći deo memorije.
Raspoloživi kapacitet se može promeniti kada nadogradite uređaj.
169
Podešavanja
Bezbednost
Promenite podešavanja za zaštitu uređaja i SIM ili USIM karticu.
• Šifruj uređaj: Postavite lozinku za šifrovanje podataka sačuvanih na uređaju. Morate da
unesete lozinku svaki put kada uključite uređaj.
Napunite bateriju pre nego što omogućite ovo podešavanje zato što će možda biti
potrebno više od jednog sata za šifrovanje podataka.
• Šifrovanje eksterne SD kartice: Postavite uređaj da šifruje datoteke na memorijskoj kartici.
Ako resetujete uređaj na fabrične vrednosti sa ovim omogućenim podešavanjem,
uređaj neće moći da pročita vaše šifrovane fajlove. Onemogućite ovo podešavanje pre
resetovanja uređaja.
• Daljinske kontrole: Postavite uređaj da dozvoli daljinsku kontrolu nad vašim izgubljenim ili
ukradenim uređajem putem Interneta. Da biste koristili ovu funkciju, morate se prijaviti na
vaš Samsung nalog.
– – Registracija naloga: Dodajte ili pregledajte vaš Samsung nalog.
– – Koristi bežične mreže: Podesite uređaj da dozvoli prikupljanje podataka o lokaciji ili
odredi lokaciju vašeg izgubljenog ili ukradenog uređaja putem Wi-Fi ili mobilne mreže.
• Upozorenje o SIM promeni: Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju "Pronađi moj mobilni uređaj"
koja pomaže da locirate izgubljeni ili ukradeni uređaj.
• Web stranica Pronađi moj mobilni telefon: Pristupite web lokaciji "Pronađi moj mobilni
uređaj" (findmymobile.samsung.com). Možete da pratite i kontrolišete vaš izgubljen ili
ukraden uređaj na Find my mobile web lokaciji.
• Podesi zaključavanje SIM kartice:
– – Zaključaj SIM karticu: Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju zaključavanja PIN-a kako bi pre
korišćenja uređaja bilo neophodno da se unese PIN.
– – Promeni PIN kod SIM kartice: Promenite PIN kôd koji se koristi za pristupanje podacima
na SIM ili USIM kartici.
• Učini lozinke vidljivim: Podesite uređaj da prikazuje lozinke prilikom unosa.
• Administratori uređaja: Pregledajte administratore uređaja koji su instalirani na vašem
uređaju. Možete da dozvolite administratorima da primenjuju nova pravila na uređaju.
170
Podešavanja
• Nepoznati izvori: Podesite da biste instalirali aplikacije iz svih izvora. Ako nije određeno,
preuzmite aplikacije samo sa usluge Play прод.
• Potvrdi aplikacije: Postavite uređaj da biste omogućili da Google proveri aplikaciju na loše
ponašanje pre instalacije.
• Promeni nivo bezbednosti: Podesite nivo akcija u okviru politike bezbednosti.
• Až. politike bezbednosti:
– – Automatske dopune: Podesite uređaj da proverava i preuzima bezbednosne zakrpe
automatski.
– – Željene mreže: Izaberite opciju za povezivanje mreže da biste proverili i automatski
preuzeli bezbednosna ažuriranja.
– – Proveri ima li dopuna: Proverite bezbednosna ažuriranja.
• Šalji izveštaje o bezbednosti: Podesite uređaj da šalje bezbednosne izveštaje automatski
kada je uređaj povezan na Wi-Fi mrežu.
• Tip skladišta: Podesite tip skladištenja za datoteke akreditiva.
• Pouzdana autentifikacija: Koristite sertifikate i akreditive kako biste se uverili da bezbedno
koristite razne aplikacije.
• Instaliraj iz memorije uređaja: Instalirajte enkriptovane sertifikate sa lokacije ili servisa na
kojima su uskladišteni.
• Obriši uverenja: Obrišite sav sadržaj akreditiva iz uređaja i resetujte lozinku.
O uređaju
Pristupite informacijama uređaja, izmenite naziv uređaja ili ažurirajte softver uređaja.
Google подешавања
Koristite ovu aplikaciju za konfigurisanje postavki za neke funkcije koje je obezbedio Google.
Na ekranu aplikacija kucnite na Google подешавања.
171
Rešavanje problema
Pre nego što kontaktirate Samsungov servisni centar, pokušajte da primenite sledeća rešenja.
Neke situacije možda neće moći da se primene na vaš uređaj.
Kada uključite uređaj ili dok koristite uređaj, od vas će se tražiti da
unesete jedan od sledećih kodova:
• Lozinka: Kada je funkcija zaključavanja uređaja omogućena, morate uneti lozinku koju ste
postavili za uređaj.
• PIN kod: Kada koristite uređaj po prvi put ili kada je zahtev za PIN kodom omogućen, morate
uneti PIN kod koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Ovu funkciju možete onemogućiti
korišćenjem menija "Zaključaj SIM karticu".
• PUK: Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, obično kao posledica višestrukog nepravilnog
unosa PIN koda. Morate uneti PUK kod koji ste dobili od dobavljača usluge.
• PIN2: Kada pristupate meniju koji zahteva PIN2, morate da unesete PIN2 kod koji ste dobili uz
SIM ili USIM karticu. Za informacije se obratite svom dobavljaču usluge.
Vaš uređaj prikazuje poruke o greškama mreže ili usluge
• Kada se nalazite u oblastima gde je signal slab ili prijem loš, možete ostati bez mreže.
Pomerite se u drugu oblast i pokušajte ponovo. Prilikom pomeranja, može se javiti više
poruka o grešci.
• Nekim opcijama ne možete da pristupite bez pretplate. Za dodatne informacije kontaktirajte
svog dobavljača usluga.
Vaš uređaj se ne uključuje
• Kada je baterija potpuno prazna vaš uređaj se neće uključiti. Napunite bateriju u potpunosti
pre nego što uključite uređaj.
• Baterija možda nije pravilno umetnuta. Ponovo umetnite bateriju.
• Obrišite oba kontakta zlatne boje i ponovo umetnite bateriju.
172
Rešavanje problema
Ekran osetljiv na dodir reaguje sporo ili nepravilno
• Ako pričvrstite zaštitnu futrolu ili opcionalnu dodatnu opremu na ekran osetljiv na dodir,
ekran možda neće ispravno funkcionisati.
• Ako nosite rukavice, ako vam ruke nisu čiste kada kuckate na ekran osetljiv na dodir ili ako
dodirujete ekran oštrim predmetima ili vrhovima prstiju, ekran možda neće raditi ispravno.
• Ekran osetljiv na dodir možda neće raditi ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir
sa vodom.
• Ponovo pokrenite uređaj da biste obrisali sve privremene greške softvera.
• Proverite da li je softver vašeg uređaja nadograđen do najnovije verzije.
• Ako je ekran osetljiv na dodir ogreban ili oštećen, posetite Samsungov servisni centar.
Vaš uređaj se zamrzava ili ima neotklonjive greške
Ako se vaš uređaj zamrzava ili prekida rad, možda ćete morati da zatvorite aplikacije ili ponovo
umetnete bateriju i uključite uređaj da biste povratili funkcionalnost. Ako je vaš uređaj blokiran
i ne reaguje, pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje duže od 7 sekundi da bi se
pokrenuo.
Ako to ne reši problem, izvršite vraćanje na fabrička podešavanja. Na ekranu aplikacija kucnite
na Podešavanja → Opšte → Bekap i resetovanje → Vraćanje na fabrička podešavanja →
Resetuj uređaj → Obriši sve. Pre obavljanja fabričkog resetovanja, ne zaboravite da napravite
rezervne kopije svih važnih podataka koji se čuvaju na uređaju.
Ako problem i dalje postoji, kontaktirajte Samsungov servisni centar.
Pozivi se ne uspostavljaju
• Proverite da li ste pristupili odgovarajućoj mobilnoj mreži.
• Proverite da li ste postavili zabranu poziva za broj telefona koji birate.
• Proverite da li ste postavili zabranu poziva za dolazni broj telefona.
Sagovornici ne mogu da vas čuju prilikom poziva
• Proverite da li ste pokrili ugrađeni mikrofon.
• Proverite da li je mikrofon blizu ustima.
• Ako koristite slušalice, proverite da li su pravilno povezane.
173
Rešavanje problema
Zvuk odzvanja tokom poziva
Podesite jačinu zvuka pritiskom na taster za jačinu zvuka ili pređite u drugu oblast.
Mobilna mreža ili Internet često nisu dostupni ili je slab kvalitet zvuka
• Proverite da li blokirate unutrašnju antenu uređaja.
• Kada se nalazite u oblastima gde je signal slab ili prijem loš, možete ostati bez mreže. Možda
postoje problemi sa povezivanjem zbog kvara u baznoj stanici dobavljača usluge. Pomerite
se u drugu oblast i pokušajte ponovo.
• Kada koristite uređaj dok se krećete, usluge bežične mreže mogu biti onemogućene usled
problema sa mrežom dobavljača usluge.
Ikona baterije je prazna
Vaša baterija je prazna. Napunite ili zamenite bateriju.
Baterija se ne puni ispravno (za punjače koje je odobrio Samsung)
• Proverite da li je punjač pravilno povezan.
• Ako su terminali baterije zaprljani, baterija se možda ne puni pravilno ili se uređaj isključuje.
Obrišite oba kontakta zlatne boje i pokušajte da ponovo napunite bateriju.
• Baterije na nekim uređajima ne može menjati korisnik. Da biste zamenili bateriju, posetite
Samsungov servisni centar.
Baterija se prazni brže u nego kada je prvobitno kupljena
• Kada bateriju izlažete veoma niskim ili veoma visokim temperaturama, korisni kapacitet se
može smanjiti.
• Potrošnja baterije se povećava kada koristite funkcije za razmenu poruka ili neke aplikacije,
kao što su igrice ili Internet.
• Baterija se troši i korisni kapacitet će se smanjivati tokom vremena.
174
Rešavanje problema
Vaš uređaj je vruć na dodir
Kada koristite aplikacije za koje je potrebna veća energija ili na uređaju koristite aplikacije u
dužem vremenskom periodu, uređaj može biti vruć na dodir. To je normalno i ne bi trebalo da
utiče na vek trajanja ili na performanse vašeg uređaja.
Javljaju se poruke o greškama prilikom pokretanja kamere
Vaš uređaj mora imati dovoljno memorije i raspolagati sa dovoljno energije baterije da biste
koristili kameru. Ako se prilikom pokretanja kamere javljaju poruke o greškama, pokušajte
sledeće:
• Napunite bateriju ili je zamenite napunjenom baterijom.
• Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa
uređaja.
• Ponovo pokrenite uređaj. Ako i nakon izvršavanja ovih operacija još uvek imate problema sa
aplikacijom kamere obratite se Samsungovom servisnom centru.
Kvalitet fotografija je lošiji u odnosu na pregled
• Kvalitet vaših fotografija se može razlikovati, u zavisnosti od okruženja i tehnike
fotografisanja koju koristite.
• Ako fotografije snimate na mračnim mestima, noću ili u prostorijama, može se javiti šum na
slici ili fotografije mogu biti van fokusa.
Javljaju se poruke o greškama prilikom otvaranja multimedijskih
datoteka
Ako se prilikom otvaranja multimedijskih datoteka na uređaju pojave poruke o greškama,
pokušajte sledeće:
• Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa
uređaja.
• Proverite da muzička datoteka nije zaštićena standardom Digital Rights Management (DRM).
Ako je datoteka zaštićena stadardom DRM, proverite da li imate odgovarajuću licencu ili ključ
za reprodukciju datoteke.
• Proverite da li vaš uređaj podržava tip datoteke.
175
Rešavanje problema
• Vaš uređaj podržava fotografije i video zapise snimljene uređajem. Fotografije i video zapisi
snimljeni drugim uređajima možda neće funkcionisati pravilno.
• Vaš uređaj podržava multimedijske datoteke koje je odobrio vaš dobavljač mrežnih usluga ili
dobavljači dodatnih usluga. Neki sadržaji koji se razmenjuju na Internetu, kao što su tonovi
zvona, video zapisi ili pozadine možda neće raditi pravilno.
Drugi Bluetooth uređaj nije pronađen
• Proverite da li je bežična Bluetooth funkcija aktivirana na vašem uređaju.
• Proverite da li je bežična Bluetooth funkcija aktivirana na uređaju sa kojim želite da se
povežete.
• Proverite da li se vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj nalaze unutar maksimalnog dometa
Bluetooth veze (10 m).
Ako gorenavedeni saveti ne reše problem, obratite se Samsungovom servisnom centru.
Veza nije uspostavljena kada povežete uređaj sa računarom
• Proverite da li je korišćeni USB kabl kompatibilan sa uređajem.
• Proverite da li je na vašem računaru instaliran i ažuriran odgovarajući upravljački program.
• Ako koristite Windows XP, proverite da li imate Windows XP Service Pack 3 ili noviju verziju
instaliranu na računaru.
• Proverite da li imate Samsung Kies ili Windows Media Player 10 ili noviju verziju instaliranu na
računaru.
Vaš uređaj ne može da pronađe vašu trenutnu lokaciju
GPS signali mogu biti ometani na nekim lokacijama, kao na primer unutar prostorija. U tim
situacijama podesite uređaj da koristi Wi-Fi ili mobilnu mrežu za nalaženje vaše trenutne lokacije.
176
Rešavanje problema
Podaci sačuvani na uređaju su izgubljeni
Uvek napravite rezervnu kopiju svih važnih podataka sačuvanih na vašem uređaju. U suprotnom,
nećete moći da vratite podatke ako se oštete ili izgube. Samsung nije odgovoran za gubitak
podataka koji se nalaze na uređaju.
Mali razmak se javlja oko spoljne strane kućišta uređaja
• Taj razmak je potrebna proizvodna karakteristika i može se javiti neko manje ljuljanje ili
vibracije delova.
• Vremenom, trenje između delova može izazvati proširivanje razmaka.
177
Određeni sadržaj se može razlikovati za vaš uređaj u zavisnosti od regiona, mobilnog operatera ili
verzije softvera, i može se menjati bez prethodnog obaveštenja.
www.samsung.com
Serbian. 02/2014. Rev.1.0
Download PDF

advertising