Samsung | SM-T2105 | Samsung SM-T2105 Упатство за користење

SM-T2105
Упатство за корисникот
www.samsung.com
Информации за ова
упатство
Уредот Ви овозможува висококвалитетна мобилна комуникација и забава, користејќи ги
високите стандарди и технолошката експертиза на Samsung. Ова упатство за корисникот е
специјално дизајнирано да Ви даде детални информации за функциите и одликите на уредот.
• Ве молиме внимателно прочитајте го ова упатство пред да го користите уредот за да се
осигурате за неговата безбедна и правилна употреба.
• Описите се засновани на основните нагодувања на уредот.
• Сликите и сликите од екранот може да се разликуваат во нивниот изглед од вистинскиот
производ.
• Содржината може да се разликува од крајниот производ или од софтверот доставен
од операторите или носачите и е предмет на промена без претходно известување.
За најновата верзија на ова упатство, посетете ја интернет-страницата на Samsung,
www.samsung.com.
• Содржините (содржини со висок квалитет), за кои е потребен силен CPU и многу
RAM меморија, ќе имаат влијание врз изведбата на уредот. Апликациите поврзани со
содржината може да работат неправилно во зависност од спецификациите на уредот и
средината во која тој се користи.
• Достапните функции и додатните услуги можат да се разликуваат во зависност од уредот,
софтверот и од операторот.
• Апликациите и нивните функции може да се разликуваат по земја, регион или
спецификациите на хардверот. Samsung не е одговорен за проблеми со перформансите
предизвикани од апликации од кој било друг провајдер, освен Samsung.
• Samsung не е одговорен за проблеми со перформансите или некомпатибилноста
предизвикана од изменување на поставувањата на регистарот или модификување на
софтверот на оперативниот систем. Обидите да се прилагоди оперативниот систем може
да предизвикаат неправилно функционирање на Вашиот уред или на апликациите.
• Софтверот, звучните извори, заднините, сликите и другите медиумски содржини
понудени во овој уред се лиценцирани за ограничена употреба. Симнувањето и
користењето на овие материјали за комерцијални или други цели е прекршување
на законите за авторски права. Корисниците се целосно одговорни за незаконско
користење на медиумите.
2
Информации за ова упатство
• Основните апликации што доаѓаат со уредот се предмет на ажурирања и постои
можност веќе да не се поддржуваат без претходно известување. Ако имате прашања
за апликација испорачана со уредот, контактирајте сервисен центар на Samsung. За
апликации инсталирани од корисникот, контактирајте сервис.
• Модификувањето на оперативниот систем на уредот или инсталирањето софтвер од
неофицијални извори може да резултира со неправилно функционирање на уредот
и оштетување или загуба на податоци. Овие дејства претставуваат прекршување на
Вашиот договор за лиценца со Samsung и Вашата гаранција веќе нема да важи.
Икони за инструкции
Предупредување: Ситуации кои можат да предизвикаат Ваша повреда и повреда на
другите
Внимание: Ситуации кои можат да предизвикаат оштетување на Вашиот уред или на
друга опрема
Забелешка: Белешки, совети за употреба или дополнителни информации
Авторско право
Авторско право © 2013 Samsung Electronics
Овој водич е заштитен според меѓународните закони за авторски права.
Ниеден дел од овој водич за корисникот не може да биде копиран, дистрибуиран, преведен,
или пренесен во која било форма или на кој било начин, електронски или механички,
вклучувајќи фотокопирање, снимање, чување во какво било складиште за информации и
систем за пронаоѓање, без претходна писмена дозвола од Samsung Electronics.
3
Информации за ова упатство
Трговски марки
• SAMSUNG и логото SAMSUNG се регистрирани трговски марки на Samsung Electronics.
™
™
™
™
™ Store и
• Логото Android, Google , Google Maps , Google Mail ,YouTube , Google Play
Google Talk се трговски марки на Google, Inc.
®
™
• Bluetooth е регистрирана трговска марка на Bluetooth SIG, Inc. ширум светот.
®
™
™
™ и логото Wi-Fi се
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
регистрирани трговски марки на Wi-Fi Alliance.
• Сите други трговски марки и авторски права се сопственост на нивните соодветни
сопственици.
®
®
DivX , DivX Certified и поврзаните лого-знаци се
трговски марки на Rovi Corporation или нејзините
подружници и се користат под лиценца.
ЗА DIVX ВИДЕО
®
DivX е дигитален видео-формат креиран од DivX, LLC, подружница на Rovi Corporation.
Ова е официјален DivX Certified уред кој има поминато строги тестови за потврда дека
емитува DivX видео. Посетете ја интернет-страницата www.divx.com за повеќе информации и
софтверски алатки за конвертирање на Вашите фајлови во DivX видео-записи.
®
ЗА DIVX ВИДЕО ПО НАРАЧКА
®
Овој DivX Certified уред мора да биде регистриран за да може да емитува купени DivX
Video-on-Demand -VOD (видео по нарачка) филмови. За да го добиете Вашиот код за
регистрација, пронајдете го одделот DivX VOD во менито со опции на Вашиот уред. Посетете
ја интернет-страницата vod.divx.com за повеќе информации за тоа како да ја направите
Вашата регистрација.
®
®
DivX Certified за емитување DivX видео до HD 720p, вклучувајќи првокласна содржина.
Произведено според лиценцата на Dolby
Laboratories. Симболите Dolby, Dolby Digital Plus и
double-D се заштитени знаци на Dolby Laboratories.
4
Содржина
Почнуваме
Детски режим
7
Изглед на уредот
34
Користење детски режим
8
Копчиња
34
Основен екран
9
Содржина на пакетот
35
Апликации
10
Полнење на батеријата
38
Преземање апликации и содржини
12
Вметнување мемориска картичка
38
Опции
14
Вклучување и исклучување на уредот
14
Држење на уредот
15
Заклучување и отклучување на уредот
15
Прилагодување на јачината на тонот
15
Префрлување во тивок режим
Комуникација
Основни информации
16
Индикатор за икони
17
Користење на екранот чувствителен
на допир
20
Ротирање на приказот
21
Известувања
22
Основен екран
24
Користење апликации
25
Екран со апликации
26
Внесување текст
28
Поврзување со мрежа Wi-Fi
29
Поставување сметки
30
Префрлување фајлови
31
Обезбедување на уредот
33
Надградба на уредот
39
Именик
42
Google Mail
44
Hangouts
44
Google+
44
Messenger
Интернет и мрежа
45
Chrome
46
Bluetooth
Медиуми
5
48
Плеер за музика
49
Камера
55
Галерија
58
Видео-плеер
59
YouTube
Содржина
Продавници за
апликации и медиуми
74
Режим за блокирање
74
Звук
61
Play Store
75
Екран
62
Samsung Apps
75
Меморија
63
Play Books
76
Режим за штедење енергија
63
Play Movies
76
Батерија
63
Play Music
76
Управител со апликацијата
63
Play Magazines
76
Услуги за локација
77
Заклучување на екранот
77
Сигурност
78
Јазик и внесување
80
Резервна копија и ресетирање
Алатки
64
S Planner
81
Додај сметка
66
Dropbox
81
Додатоци
66
Аларм
81
Датум и време
67
Калкулатор
82
Пристапност
68
Google
83
Опции за програмери
69
Voice Search
84
За уредот
69
Мои фајлови
84
Google Settings
70
Преземања
Апликации по избор
Патување и локално
71
Maps
Решавање проблеми
Опции
72
За опциите
72
Wi-Fi
73
Bluetooth
73
Користење податоци
73
Повеќе параметри
74
Режим на почетен екран
6
Почнуваме
Изглед на уредот
Предна камера
Сензор за светло
Микрофон за
интерфон
Копче за
вклучување/ресетирање/исклучување
Копче за јачина на
звук
Екран чувствителен
на допир
Копче дома
Копче за назад
Копче за мени
Микрофон
Повеќенаменски
приклучок
Приклучок за
слушалки
Задна камера
Отвор за
мемориска
картичка
Звучник
Звучник
7
Почнуваме
Микрофонот на горниот дел од уредот е активен само кога го користите интерфонот или
снимате видео-записи.
• Не покривајте ја антената со Вашите раце или други предмети. Тоа може да
предизвика проблеми во поврзувањето или да ја потроши батеријата.
• Не користете заштитник за екранот. Тоа може да предизвика неправилно
функционирање на сензорот.
• Не дозволувајте екранот чувствителен на допир да дојде во контакт со вода.
Екранот чувствителен на допир може неправилно да функционира во влажни
услови или кога е изложен на вода.
Копчиња
Копче
Функција
• Држете го притиснато за вклучување или исклучување на
уредот.
Вклучување/
ресетирање/
исклучување
Мени
• Држете притиснато повеќе од 7 секунди за да го ресетирате
уредот ако јавува грешки, прекинува повици или се
блокира.
• Притиснете го за заклучување или отклучување на уредот.
Уредот преминува во заклучен режим кога екранот
чувствителен на допир се исклучува.
• Допрете го за да се отвори списокот со опции достапни за
тековниот приказ.
• Допрете и задржете на почетниот екран за да го стартувате
Google search.
• Притиснете го за да се вратите на основниот екран.
Дома
• Држете го притиснато за да се отвори список на
неодманешни апликации.
Назад
• Допрете го за да се вратите на претходниот приказ.
Јачина на тон
• Притиснете го за прилагодување на јачината на тонот на
уредот.
8
Почнуваме
Содржина на пакетот
Проверете дали во кутијата се содржани следните предмети:
• Уред
• Брз водич за употреба
• Опремата испорачана со уредот и достапните додатоци може да се разликуваат
во зависност од регионот или операторот.
• Испорачаната опрема е наменета само за овој уред и може да не е компатибилна
со други уреди.
• Изгледите и спецификациите можат да се променат без претходно известување.
• Можете да купите дополнителни додатоци од Вашата локална продавница на
Samsung. Осигурете се дека тие се компатибилни со уредот пред да ги купите.
• Другите додатоци може да не бидат компатибилни со Вашиот уред.
• Користете само дополнителна опрема одобрена од Samsung. Неправилното
функционирање предизвикано од неодобрена дополнителна опрема не е
покриено со гаранцијата.
• Достапноста на дополнителната опрема може да подлежи на промени, а тоа
сосема зависи од производствените компании. За повеќе информации за
достапната дополнителна опрема, посетете ја интернет-страницата на Samsung.
9
Почнуваме
Полнење на батеријата
Наполнете ја батеријата пред првата употреба со полначот. Исто така, може да се употреби
компјутер за полнење на уредот со нивно поврзување со USB-кабел.
Користете само полначи, батерии и кабли што се одобрени од Samsung.
Неодобрените полначи или кабли, може да предизвикаат експлозија на батеријата
или оштетување на уредот.
• Кога нивото на Вашата батерија е ниско, уредот емитува предупредувачки тон и
прикажува порака за празна батерија.
• Ако батеријата е целосно испразнета, уредот не може да се вклучи веднаш кога ќе
се поврзе полначот. Оставете ја целосно празната батерија да се наполни неколку
минути пред да го вклучите уредот.
• Ако користите повеќе апликации истовремено, мрежни апликации или апликации
што бараат поврзување со друг уред, батеријата брзо ќе се испразни. За да
избегнете исклучување од мрежата или трошење енергија за време на трансфер
на податоци, секогаш користете ги овие апликации по целосно полнење на
батеријата.
Полнење со полначот
Поврзете го USB-кабелот со USB-адаптерот за напојување и вклучете го крајот на USBкабелот во повеќенаменскиот приклучок.
Неправилното поврзување на полначот може да предизвика сериозно оштетување
на уредот. Штетите предизвикани од неправилно користење не се покриени со
гаранцијата.
10
Почнуваме
• Може да го користите уредот во текот на полнењето, но целосното полнење на
батеријата може да потрае подолго.
• Ако уредот прима нестабилно напојување додека се полни, екранот на допир
може да не функционира. Доколку тоа се случи, исклучете го полначот од уредот.
• При полнење, уредот може да се загрее. Ова е вообичаена појава и не би требало
да влијае врз работниот век или функционирањето на уредот. Ако батеријата се
загрее повеќе од вообичаеното, полначот може да запре со полнење.
• Ако уредот не се полни правилно, однесете ги уредот и полначот во сервисен
центар на Samsung.
Откако целосно ќе се наполни, исклучете го уредот од полначот. Прво откачете го полначот
од уредот, а потоа откачете го од електричниот приклучок.
За штедење енергија, исклучете го полначот кога не е во употреба. Полначот
нема прекинувач за вклучување / исклучување и затоа мора да го исклучите од
електричниот приклучок кога не е во употреба, за да избегнете непотребно трошење
електрична енергија. Уредот треба да остане во близина на електричниот приклучок
додека се полни.
Проверка на статусот на полнење на батеријата
Кога ја полните батеријата додека уредот е исклучен, следниве икони ќе го прикажуваат
моменталниот статус на полнење на батеријата:
Полнење
Целосно наполнета
11
Почнуваме
Намалување на потрошувачката на батеријата
Вашиот уред нуди опции што можат да Ви помогнат да ја заштедите енергијата на батеријата.
Со прилагодување на овие опции и деактивирање одлики во заднина, можете да го
користите уредот подолго помеѓу полнењата:
• Кога не го користите уредот, префрлете на режим на спиење со притискање на копчето
за вклучување/ресетирање/исклучување.
• Затворете ги непотребните апликации со уредувачот на задачи.
• Деактивирајте ја одликата Bluetooth.
• Деактивирајте ја одликата Wi-Fi.
• Деактивирајте го автоматското синхронизирање на апликации.
• Деактивирајте го времето на исклучување на заднинското светло.
• Намалете го интензитетот на светлина на екранот.
Вметнување мемориска картичка
Вашиот уред прифаќа мемориски картички со максимален капацитет од 32 GB. Во зависност
од производителот и типот на мемориската картичка, некои мемориски картички може да не
бидат компатибилни со Вашиот уред.
• Некои мемориски картички може да не бидат целосно компатибилни со
уредот. Користењето некомпатибилна мемориска картичка може да доведе
до оштетување на уредот или на мемориската картичка, и може да ги оштети
податоците зачувани на картичката.
• Внимавајте мемориската картичка треба да ја вметнете со правилната страна
нагоре.
• Уредот поддржува само FAT-структура фајлови за мемориски картички. Доколку
вметнете картичка форматирана со различна структура фајлови, уредот може да
побара преформатирање на мемориската картичка.
• Честото снимање и бришење податоци го скратува работниот век на мемориските
картички.
• Кога ќе вметнете мемориска картичка во уредот, директориумот со фајлови
на мемориската картичка ќе се појави во папката extSdCard под внатрешната
меморија.
1 Отворете го капакот на отворот за мемориската картичка.
2 Вметнете ја мемориската картичка со златно-обоените контакти свртени надолу.
3 Притиснете ја мемориската картичка во отворот до крај додека не се заклучи на лице место.
12
Почнуваме
4 Затворете го капакот на отворот за мемориската картичка.
Отстранување на мемориската картичка
Пред да ја отстраните мемориската картичка, прво демонтирајте ја за безбедно
отстранување. На почетниот екран, допрете Аплик. → Нагодувања → Меморија →
Демонтирај SD-картичка.
1 Отворете го капакот на отворот за мемориската картичка.
2 Туркајте ја мемориската картичка додека не се ослободи од уредот и потоа извлечете ја
надвор.
3 Затворете го капакот на отворот за мемориската картичка.
Не отстранувајте ја мемориската картичка додека уредот пренесува или пристапува
до информации. На тој начин може да дојде до губење или оштетување на
податоците, или може да дојде до оштетување на мемориската картичка или уредот.
Samsung не е одговорен за загубата што настанала како резултат од неправилната
употреба или од оштетени мемориски картички, вклучувајќи губење податоци.
Форматирање на мемориската картичка
Мемориска картичка форматирана на компјутер може да не биде компатибилна со уредот.
Форматирајте ја мемориската картичка на уредот.
На почетниот екран, допрете Аплик. → Нагодувања → Меморија → Форматирај SDкартичка → Форматирај SD-картичка → Избриши сè.
Пред да ја форматирате мемориската картичка, не заборавајте да направите
резервни копии од сите важни податоци зачувани на уредот. Гаранцијата на
производителот не покрива губење податоци како резултат на дејства на корисникот.
13
Почнуваме
Вклучување и исклучување на уредот
Кога го вклучувате уредот за прв пат, следете ги упатствата од екранот за да го прилагодите
Вашиот уред.
Држете го притиснато копчето за вклучување неколку секунди за да го вклучите уредот.
• Следете ги поставените предупредувања и насоки од службениот персонал кога се
наоѓате во области каде што користењето безжични уреди е ограничено, како на
пример авиони и болници.
• Држете го притиснато копчето за вклучување/ресетирање/исклучување и допрете
Режим за летало за деактивирање на безжичните одлики.
За да го исклучите уредот, држете го притиснато копчето за вклучување/ресетирање/
исклучување и потоа допрете Исклучување.
Држење на уредот
Не покривајте ја антената со Вашите раце или други предмети. Тоа може да предизвика
проблеми во поврзувањето или да ја потроши батеријата.
14
Почнуваме
Заклучување и отклучување на уредот
Кога не е во употреба, заклучете го уредот за да спречите несакани операции. Со
притискање на копчето за вклучување/ресетирање/исклучување се исклучува екранот
и уредот се става во заклучен режим. Уредот се заклучува автоматски ако не се користи
одреден период.
За да го отклучите уредот, притиснете го копчето за вклучување/исклучување или матичното
копче кога екранот е исклучен, допрете каде било на екранот и потоа благо поминете со
прстот во која било насока.
Прилагодување на јачината на тонот
Притиснете го копчето за јачина на звук нагоре или надолу за прилагодување на јачината
на тонот на ѕвонење, или за да ја прилагодите јачината на звукот кога емитувате музика или
видео-запис.
Префрлување во тивок режим
Користете еден од следниве методи:
• Држете го притиснато копчето за јачина на звук надолу додека не се префрли во тивок
режим.
• Држете го притиснато копчето за вклучување/исклучување и потоа допрете Исклучи
звук.
• Отворете го панелот за известување на горниот дел од екранот и потоа допрете Звук.
15
Основни информации
Индикатор за икони
Иконите прикажани на горниот дел од екранот овозможуваат информации во врска со
статусот на уредот. Во долната табела се наведени најчестите икони.
Икона
Значење
Поврзано преку Wi-Fi
Одликата Bluetooth е активирана
Синхронизиран со Интернет
Поврзан на компјутер
Алармот е активиран
Тивкиот режим е активиран
Режимот за летало е активиран
Настаната грешка или потребно внимание
Ниво на батеријата
16
Основни информации
Користење на екранот чувствителен на
допир
Употребувајте само прсти за користење на екранот чувствителен на допир.
• Не дозволувајте екранот чувствителен на допир да дојде во контакт со други
електрични уреди. Електричните празнења може да предизвикаат неисправност
на екранот чувствителен на допир.
• Не дозволувајте екранот чувствителен на допир да дојде во контакт со вода.
Екранот чувствителен на допир може неправилно да функционира во влажни
услови или кога е изложен на вода.
• За да избегнете оштетување на екранот чувствителен на допир, не допирајте го со
остри предмети и не притискајте пресилно со Вашите прсти.
• Ако го оставите екранот на допир во мирување подолг временски период, тоа
може да резултира со пост-слики (разобличеност на приказот) или заматеност.
Исклучете го екранот на допир кога не го користите уредот.
Движења со прстите
Допирање
За да отворите апликација, да изберете ставка од мени, да притиснете копче на екранот, или
за да внесете знак со помош на тастатурата на екран, допрете со прст.
17
Основни информации
Влечење
За преместување икона, минијатурен приказ или преглед на нова локација, задржете ја
допрено и влечете ја до целната позиција.
Двојно допирање
Допрете двојно интернет-страница, мапа или слика за зумирање во делот. Повторно допрете
двојно за да се вратите.
18
Основни информации
Благо удирање
Удрете благо десно или лево на почетниот екран, или екранот со апликации, за да видите
друг панел. Удрете благо нагоре или надолу за движење низ интернет- страница, или список,
како што се контактите.
Штипкање
Раздалечувајте два прста на интернет-страница, мапа или слика за зумирање во делот. Спојте
ги брзо за одзумирање.
19
Основни информации
Ротирање на приказот
Многу апликации овозможуваат приказ и во исправена и во легната ориентација.
Ротирањето на уредот предизвикува приказот автоматски да се прилагоди за да одговара на
новата ориентација на приказот.
За да спречите приказот автоматски да ротира, отворете го панелот за известување и
деселектирајте Вртење екран.
• Некои апликации не овозможуваат ротирање на приказот.
• Некои апликации прикажуваат различен приказ во зависност од ориентацијата.
Калкулаторот се претвора во научен калкулатор кога уредот ќе се ротира.
20
Основни информации
Известувања
Иконите за известување се прикажуваат на статусната лента горе на екранот за да
сигнализираат за нови пораки, пропуштени повици, настани од календарот, статус на уредот
и др. Повлечете ја надолу статусната лента за да се отвори. Листајте низ списокот за преглед
на дополнителни известувања. За да го затворите панелот за известување, повлечете ја
нагоре лентата што е на дното од приказот.
Од прозорецот со известувања, можете да го видите моменталниот статус на уредот и да ги
користите следите опции:
• Wi-Fi: Активирајте ја или деактивирајте ја одликата Wi-Fi.
• Звук: Активирајте го или деактивирајте го тивкиот режим.
• Вртење екран: Дозволете или спречете приказот да се ротира кога го вртите уредот.
• Bluetooth: Активирајте ја или деактивирајте ја одликата Bluetooth.
• Штедење на енергија: Активирајте го или деактивирајте го режимот за штедење
енергија.
• Режим за блок.: Активирајте го или деактивирајте го режимот за блокирање. Во режим
за блокирање, уредот ќе ги блокира известувањата. Допрете Нагодувања → Режим за
блокирање за да изберете кои известувања ќе се блокираат.
• Синхрон.: Активирајте ја или деактивирајте ја автоматската синхронизација на
апликациите.
• Состојба при возење: Активирајте го или деактивирајте го режимот за возење.
• Режим за летало: Активирајте го или деактивирајте го режимот за летање.
Достапните опции може да се разликуваат во зависност од регионот или операторот.
21
Основни информации
Основен екран
Основниот екран е почетната точка за пристап до сите одлики на уредот. На него се
прикажани икони за индикатор, виџети, кратенки до апликации и др.
Основниот екран има повеќе прозорци. За преглед на други панели, лизгајте налево или
надесно.
Прераспоредување ставки
Додавање икона за апликација
На почетниот екран, допрете Аплик., задржете допрена икона на апликација и потоа
повлечете ја во преглед на панел.
Додавање ставка
Прилагодете го почетниот екран со додавање виџети, папки или страници.
Задржете ја допрено празната област на почетниот екран и потоа изберете една од следниве
категории:
• Апликации и виџети: Додајте графички контроли на почетниот екран.
• Папка: Креирај нова папка.
• Страна: Креирај нова страница.
Преместување ставка
Допрете и задржете ставка и одвлечете ја на нова локација. За преместување во друг панел,
влечете ја кон страната на приказот.
22
Основни информации
Отстранување ставка
Допрете и задржете ставка, и потоа одвлечете ја до корпата за отпадоци што се појавува
на горниот дел од почетниот екран. Кога корпата за отпадоци ќе стане црвена, отпуштете ја
ставката.
Прераспоредување панели
Додавање нов панел
Допрете
→ Измени страница →
.
Преместување панел
→ Измени страница, задржете допрено преглед на панел, и потоа одвлечете го
Допрете
до нова локација.
Отстранување панел
→ Измени страница, задржете допрено преглед на панел, и потоа одвлечете го
Допрете
до корпата за отпадоци на дното од приказот.
Поставување заднина
Поставете слика или фотографија зачувани во уредот како заднина за почетниот екран.
На почетниот екран, допрете
од следниве:
→ Постави заднина → Почетен екран и изберете едно
• Галерија: Гледајте фотографии направени со камерата на уредот или слики преземени
од Интернет.
• Живи заднини: Гледајте анимирани слики.
• Заднини: Гледајте слики за заднини.
Потоа, изберете слика и допрете Постави заднина. Или изберете слика, променете ја
нејзината големина со влечење на рамката и потоа допрете Готово.
23
Основни информации
Користење виџети
Виџетите се мали апликации кои обезбедуваат лесни функции и информации на Вашиот
почетен екран. За да ги користите, додајте виџети од панелот со виџети на почетниот екран.
• Некои виџети се поврзуваат со интернет-услуги. Користењето виџети од Интернет
може да предизвика дополнителни трошоци.
• Достапните виџети може да се разликуваат зависно од регионот или операторот.
Додавање виџети на почетниот екран
На почетниот екран допрете Аплик. → Виџети. Лизгајте лево или десно на панелот со
виџети, и потоа допрете и задржете виџет за да го додадете на почетниот екран. Ставете
го виџетот на саканата локација, променете ја неговата големина со влечење на рамката, а
потоа допрете каде било на екранот за да ја зачувате неговата локација.
Користење виџети за кратенки до опции
На почетниот екран, допрете Аплик. → Виџети, и потоа допрете и задржете Кратенка за
опции за да се отвори список со опции. Изберете опција за да ја додадете на почетниот
екран како кратенка.
Користење апликации
Овој уред може да работи со многу различни видови апликации од медиумски до интернетапликации.
Отворање апликација
На почетниот екран или екранот со апликации изберете икона на апликација за да ја
отворите.
Отворање неодамна користени апликации
Држете го притиснато копчето Дома за да се отвори список со неодамнешни апликации.
Изберете икона на апликација за да се отвори.
24
Основни информации
Затворање апликација
Затворете ги апликациите што не се користат за заштита на енергијата на батеријата и за
одржување на перформансите на уредот.
Држете го притиснато копчето Дома, допрете , и потоа допрете Крај веднаш до
апликацијата за да ја затворите. За да ги затворите сите активни апликации, допрете Заврши.
Алтернативно, држете го притиснато копчето Дома и потоа допрете .
Екран со апликации
Екранот со апликации прикажува икони за сите апликации, вклучувајќи ги
новоинсталираните.
На почетниот екран, допрете Аплик. за да се отвори екранот со апликации.
За преглед на други панели, лизгајте налево или надесно.
Прераспоредување апликации
→ Измени, задржете допрено апликација, и потоа одвлечете ја до нова
Допрете
локација. За преместување во друг панел, влечете ја кон страната на приказот.
Организирање папки
Ставете ги сродните апликации во посебна папка за полесна работа.
→ Измени, задржете допрено апликација, и потоа одвлечете ја до Направи
Допрете
папка. Внесете име на папката и потоа допрете OK. Ставете ги апликациите во новата папка
со влечење и потоа допрете Сочувај за да го зачувате распоредот.
Прераспоредување панели
Штипнете на екранот, задржете допрено преглед на панел и потоа одвлечете го до нова
локација.
Инсталирање апликации
Користете ги продавниците за апликации, како што е Samsung Apps, за преземање и
инсталирање апликации.
25
Основни информации
Деинсталирање апликации
→ Деинсталирај и потоа изберете ја апликацијата што сакате да ја
Допрете
деинсталирате.
Основните апликации што доаѓаат со уредот не можат да се деинсталираат.
Споделување апликации
Споделувајте преземени апликации со други корисници преку е-пошта, Bluetooth или други
методи.
→ Сподели апликации, изберете апликации, допрете Готово и потоа изберете
Допрете
метод за споделување. Следните чекори се разликуваат во зависност од избраниот метод.
Внесување текст
Користете ја тастатурата Samsung или одликата за говорен влез за внесување текст.
Внесувањето текст не поддржува одредени јазици. За внесување текст, треба да го
измените работниот јазик на еден од поддржаните јазици.
Промена на видот на тастатура
Допрете на кое било текстуално поле, отворете го панелот за известување, допрете
Изберете внесување, и потоа изберете го видот на тастатура што ќе се користи.
Користење на тастатурата Samsung
Поставете опции за тастаурата
Samsung.
Избришете го претходниот знак.
Започнете нов ред.
Внесувајте со големи букви.
Внесувајте со големи букви.
Внесете цифри и
интерпункциски знаци.
Додајте ставка од складот.
Внесете празно место.
26
Основни информации
Внесување големи букви
Допрете
пред да внесете знак. За сите букви да бидат големи, допрете два пати.
Промена на видот на тастатура
Допрете и задржете
, и потоа допрете
за промена на видот на тастатура.
Допрете и задржете
и преместете ја лебдечката тастатура на друга локација. За да се
префрлите на статична тастатура, допрете
.
Промена на јазичните тастатури
Додајте јазици на тастатурата и потоа повлечете го копчето за празно место налево или
надесно за да ги менувате јазиците на тастатурата.
Внесување текст преку говор
Активирајте ја одликата за зборување и потоа зборувајте во микрофонот. Уредот го
прикажува тоа што Вие го зборувате.
Ако уредот не ги препознава Вашите зборови правилно, допрете го подвлечениот текст и
изберете алтернативен збор или фраза од приложениот список.
За да го промените јазикот или да додадете јазици за гласовното препознавање, допрете го
тековниот јазик.
Копирање и пресликување
Допрете и задржете текст, влечете го или за да изберете повеќе или помалку текст, и
потоа допрете Копирај за копирање или Исечи за отсекување. Избраниот текст се копира во
посредната меморија.
За да го пресликате во поле за внесување текст, задржете допрено на точката каде што треба
да се вметне и потоа притиснете Пресликај.
27
Основни информации
Поврзување со мрежа Wi-Fi
Поврзете го уредот со мрежа Wi-Fi за да користите Интернет или да споделувате медиумски
фајлови со други уреди. (стр. 72)
Вклучување и исклучување Wi-Fi
Отворете го панелот за известување и потоа допрете Wi-Fi за вклучување или исклучување.
• Вашиот уред користи нехармонизирана фреквенција и е наменет за употреба
во сите европски држави. WLAN може се користи во ЕУ без ограничувања за
затворени простории, но не може да се користи на отворен простор.
• Исклучете го Wi-Fi за да ја заштедите енергијата на батеријата кога не го
користите.
Приклучување на мрежи Wi-Fi
На почетниот екран, допрете Нагодувања → Wi-Fi и потоа повлечете го копчето Wi-Fi
надесно.
Изберете мрежа од списокот пронајдени мрежи Wi-Fi, внесете лозинка ако е потребно, и
потоа допрете Поврзи. Мрежите за кои е неопходна лозинка се прикажуваат со заклучена
икона. Откако уредот ќе се поврзе на мрежа Wi-Fi, уредот автоматски ќе се поврзува на
истата секој пат кога е достапна.
Додавање мрежи Wi-Fi
Ако посакуваната мрежа не се појави во списокот со мрежи, допрете Додај мрежа Wi-Fi
на дното од списокот со мрежи. Внесете го името на мрежата во Мрежен SSID, изберете го
типот на безбедност и внесете ја лозинката доколку мрежата не е отворена, и потоа допрете
Сочувај.
Заборавање Wi-Fi мрежи
Секоја мрежа што се користела, вклучувајќи ја тековната мрежа, може да се заборави така
што уредот нема автоматски да се поврзува на неа. Изберете ја мрежата од списокот со
мрежи и потоа допрете Заборави.
28
Основни информации
Поставување сметки
За апликациите на Google, како што е Play Store, потребна е сметка Google, а за Samsung
Apps потребна е сметка Samsung. Креирајте сметки Google и Samsung за да го имате
најдоброто искуство со уредот.
Додавање сметки
Следете ги упатствата што се појавуваат кога ќе се отвори апликацијата на Google без
најавување за да се постави сметка на Google.
За да се најавите или да креирате сметка Google, на екранот со апликации допрете
Нагодувања → Додај сметка → Google. Потоа, допрете New за креирање нова сметка,
или допрете Existing, и потоа следете ги упатствата на екранот за да го комплетирате
поставувањето сметка. Можат да се користат повеќе од една сметка на Google на уредот.
Исто така, поставете и сметка на Samsung.
Отстранување сметки
На екранот со апликации, допрете Нагодувања, изберете име на сметка под Сметки,
изберете ја сметката што треба да се отстрани, и потоа допрете Избриши сметка.
29
Основни информации
Префрлување фајлови
Пренесувајте аудио-записи, видео-записи, слики и други видови фајлови од уредот на
компјутер или обратно.
Следниве формати фајлови се поддржани од некои апликации. Некои формати
фајлови не се поддржани во зависност од верзијата на софтверот на уредот или
оперативниот систем на компјутерот.
• Музика: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac, wav, rtx, и imy
• Слика: bmp, gif, jpg, и png
• Видео-запис: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, asf, mkv, и webm
• Документ: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, и txt
Поврзување со Samsung Kies
Samsung Kies е компјутерска апликација која управува со мултимедијалните содржини и
личните податоци со уредите Samsung. Преземете ја најновата Samsung Kies од интернетстраницата на Samsung.
1 Поврзете го уредот со компјутер со USB-кабел.
Samsung Kies автоматски се стартува на компјутерот. Ако Samsung Kies не стартува
автоматски, кликнете двојно на иконата на Samsung Kies на Вашиот компјутер.
2 Префрлајте фајлови помеѓу Вашиот уред и компјутерот.
Повеќе информации за помош побарајте во информациите за Samsung Kies.
Поврзување со Windows Media Player
Осигурете дека Windows Media Player е инсталиран на компјутерот.
1 Поврзете го уредот со компјутер со USB-кабел.
2 Отворете го Windows Media Player и синхронизирајте музички фајлови.
30
Основни информации
Поврзување како медиумски уред
1 Поврзете го уредот со компјутер со USB-кабел.
2 Отворете го панелот за известување и потоа допрете Поврзано како медиумски уред
→ Медиумски уред (MTP).
Допрете Камера (PTP) ако Вашиот компјутер не поддржува Media Transfer Protocol
(MTP) или нема инсталирано соодветни драјвери.
3 Префрлајте фајлови помеѓу Вашиот уред и компјутерот.
Обезбедување на уредот
Спречете другите да ги користат или да пристапуваат до личните податоци и информации
складирани на уредот со користење на одликите за безбедност. При отклучување, уредот
бара код за отклучување.
Поставување отклучување со лице
На екранот со апликации допрете Нагодувања → Заклучување на екранот →
Заклучување на екранот → Отклучување со лице.
Поставете го Вашето лице во рамката за да се направи фотографија. Потоа, поставете
заштитен PIN или шара за отклучување на екранот во случај отклучувањето со лице да не
успее.
31
Основни информации
Поставување шара
На екранот со апликации допрете Нагодувања → Заклучување на екранот →
Заклучување на екранот → Шара.
Нацртајте шара со поврзување на четири или повеќе точки и потоа повторно нацртајте ја
шарата за потврда. Поставете заштитен PIN за отклучување за да го отклучите екранот кога
ќе ја заборавите шарата.
Поставување PIN
На екранот со апликации допрете Нагодувања → Заклучување на екранот →
Заклучување на екранот → PIN.
Внесете најмалку четири броја и потоа повторно внесете ја лозинката за верификација.
Поставување лозинка
На екранот со апликации допрете Нагодувања → Заклучување на екранот →
Заклучување на екранот → Лозинка.
Внесете најмалку четири знака вклучувајќи броеви и симболи, и потоа повторно внесете ја
лозинката за верификација.
Отклучување на уредот
Вклучете го екранот со притискање на копчето за вклучување/ресетирање/исклучување или
копчето Дома, и внесете го кодот за отклучување.
Доколку го заборавите кодот за отклучување, однесете го уредот во сервисен центар
на Samsung за негово ресетирање.
32
Основни информации
Надградба на уредот
Уредот може да се надгради со најновиот софтвер.
Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од операторот.
Надградба со Samsung Kies
Стартувајте го Samsung Kies и поврзете го уредот со компјутерот. Samsung Kies автоматски
го препознава уредот и прикажува достапни ажурирања во рамката за дијалог доколку
има такви. Кликнете го копчето за ажурирање во рамката за дијалог за да започне
надградувањето. Видете во информациите за помош за Samsung Kies за детали за
надградбата.
• Немојте да го исклучувате компјутерот или да го откачувате USB-кабелот додека
уредот се надградува.
• Додека уредот се надградува, не поврзувајте други медиумски уреди на
компјутерот. Во спротивно може да дојде до пречки во процесот на ажурирање.
Безжична надградба
Овој уред може директно да се надгради со најновиот софтвер со фирмвер-сервисот FOTA
(фирмвер безжична надградба).
На екранот со апликации допрете Нагодувања → За уредот → Ажурирање софтвер →
Ажурирај.
33
Детски режим
Користење детски режим
Во детскиот режим можете да пристапите до апликации направени за деца.
Допрете Детски режим на екранот со апликации.
Исто така, можете да допрете и на Нагодувања → Режим на почетен екран → Детски
режим → Примени → OK.
За да се вратите на стандарден режим, допрете на
Стандарден почетен екран.
→
→ внесете го PIN-от →
Основен екран
На основниот екран можете да поставувате кориснички профили, да избирате апликации и
да преуредувате ставки.
Поставете
кориснички профили.
Допрете и задржете
за да го промените
ликот.
Пристапете до
апликациите.
Промена на
поставките за
детскиот режим.
Пристапете до
екранот со апликации.
Поставување кориснички профили
На основниот екран допрете на Име. Внесете корисничко име и сменете ја сликата на
профилот.
34
Детски режим
Додавање или отстранување ставки
На почетниот екран допрете
Допрете на
ставки.
→
→ Измени картички.
за да отстраните ставка, или допрете на Додај картичка за да додадете
Апликации
На екранот со апликации се прикажани иконите за сите апликации.
На основниот екран допрете на
апликација за да ја отворите.
за да го отворите екранот со апликации, а потоа изберете
Фотографирање
Користете ја оваа апликација за сликање фотографии или снимање видео-записи.
Допрете Детска камера на екранот со апликации.
Камерата автоматски се исклучува кога не се користи.
Фотографирање
Нагодете го фокусот, а потоа допрете на
за да фотографирате.
Префрлете помеѓу
предната и задната
камера.
Префрлете се помеѓу
фиксен и
видео-режим.
Изберете од
различните достапни
ефекти.
Затворете ја
камерата.
Отворете го
прегледникот на
слики за приказ на
фотографиите.
Снимање видео-запис
Во режимот за фотографирање, допрете на
запирање на снимањето, допрете
.
, а потоа допрете на
35
за да снимате. За
Детски режим
Детска галерија
Користете ја оваа апликација за гледање слики и видео-записи.
Допрете Детска галерија на екранот со апликации.
Гледање фотографии и пуштање видеа.
Изберете фотографија или видео. Листајте лево или десно за да ја видите следната или
претходната фотографија или видео.
За да гледате видео, допрете на
.
Детско видео
Користете ја оваа апликација за емитување видео-фајлови.
Допрете Детско видео на екранот со апликации.
• Некои формати фајлови не се поддржани во зависност од софтверот на уредот.
• Одредени датотеки нема да се емитуваат правилно во зависност од методот за
кодирање.
Пуштање видеа
Изберете видео-запис за емитување.
Прилагодете ја
јачината на тонот.
Паузирајте го или
продолжете го
емитувањето.
Движете се нанапред
или наназад со
влечење на лентата.
Рестартирајте го
видео-записот што се
емитува во моментот
или скокнете на
претходниот
видео-запис.
Задржете допрено за
брзо премотување
наназад.
Скокнете на следниот
видео-запис.
Задржете допрено за
брзо премотување
нанапред.
36
Детски режим
Toca Hair Salon 2
Оваа апликација можете да ја користите за правење фризура со чешел, ножици, фен или
боја. Можете да го украсите ликот со шапка, очила или шнола и да го фотографирате.
Допрете на копчето Play на почетната страница и изберете лик. Лизгајте ја масата во долниот
дел од екранот за да изберете опција.
Допрете Toca Hair Salon 2 на екранот со апликации.
Toca Train
Оваа апликација можете да ја користите за да бидете машиновозач на 3D воз. Допрете на
копчето Play на почетната страница и одберете број на десната страна на екранот за да
изберете брзина. Можете да го менувате аголот на гледање со влечење на екранот во која
било насока. Допрете на копчето со восче во горниот десен агол на екранот за да го смените
режимот на возење.
Допрете Toca Train на екранот со апликации.
Inventions
Оваа апликација можете да ја користите за да извршувате креативни мисии. Откако ќе ја
поминете мисијата, се отклучува нова мисија.
Допрете Inventions на екранот со апликации.
Inventions 2
Оваа апликација можете да ја користите за да извршувате креативни мисии. Оваа апликација
вклучува мисии од повисоки нивоа.
Допрете Inventions 2 на екранот со апликации.
Create!
Оваа апликација можете да ја користите за боење слики или цртање нови слики. Стартувајте
ја оваа апликација и допрете на копчето Play на почетната страница за да ги видите
постојните слики. Можете да изберете слика и на неа да цртате или да ставате налепнци.
За да ја зачувате сликата, допрете на копчето со камера над сликата. Може да ја видите
зачуваната слика со допирање на копчето со камера на почетната страница.
Допрете Create! на екранот со апликации.
37
Детски режим
Kids Planet Discovery
Оваа апликација можете да ја користите за да научите за земји, градови и држави во светот.
Можете да изберете тема и ниво на почетната страница.
Допрете Kids Planet Discovery на екранот со апликации.
Преземање апликации и содржини
Детска продавница
Оваа апликација можете да ја користите за да преземате апликации за деца од Samsung
Apps. Изберете категорија или допрете на
и внесете клучен збор во полето за
пребарување.
Допрете Детска продавница на екранот со апликации.
Опции
Користете ја оваа одлика за да го конфигурирате детскиот режим. Можете да изберете кои
апликации ќе бидат достапни во детскиот режим или да поставите временска граница за
користење на уредот. За конфигурирање на некои одлики потребен е PIN.
На основниот екран допрете на
.
• : Активирајте или деактивиајте ги одликите Wi-Fi и Bluetooth, како и автоматското
ротирање на екранот, тивкиот режим или режимот за штедење енергија. Поставете ја
осветленоста на екранот или позадината на основниот екран и преуредете ги ставките
на основниот екран.
• : Конфигурирајте дополнителни поставки.
– – Опции: Изберете папките од галериите да бидат достапни во детскиот режим.
Деактивирајте ги копчињата за мени и за назад во детскиот режим. Поставете го
уредот да ги покажува новите инсталирани апликации во детски режим. Поставете го
уредот да пушти гласовен водич во врска со користењето на детскиот режим.
– – Time manager: Поставете временски граници и ограничете го периодот на
користење на детскиот режим.
– – Управител со апликацијата: Изберете и додадете апликации од основниот режим.
– – Смени PIN: Сменете го PIN-от.
– – Стандарден почетен екран: Префрлете се на стандарден режим.
38
Комуникација
Именик
Користете ја оваа апликација за управување со контакти, вклучувајќи телефонски броеви,
адреси на е-пошти и др.
Допрете Именик на екранот со апликации.
Управување со контакти
Креирање контакт
Допрете
и внесете информации за контактот.
• : Додајте слика.
• /
: Додајте или избришете поле за контакт.
Изменување контакт
Изберете контакт за изменување и потоа допрете
.
Бришење контакт
Допрете
.
Пребарување контакти
Користете еден од следниве методи за пребарување:
• Лизгајте нагоре или надолу во списокот со контакти.
• Употребете го индексот одлево во списокот со контакти за брзо листање со влечење
прст долж индексот.
• Допрете го полето за пребарување на врвот од списокот со контакти и внесете
критериуми за пребарување.
39
Комуникација
Штом се избере контакт, преземете едно од следниве дејства:
• : Додајте во омилени контакти.
• : Составете е-порака.
Прикажување контакти
Зададено, уредот ги покажува сите зачувани контакти.
→ Контакти за прикажување и потоа изберете локација каде да се зачуваат
Допрете
контактите.
Увезување и извезување контакти
Синхронизирање со Google Contacts
Допрете
→ Спој со Google.
Контактите синхронизирани со Google Contacts се појавуваат со
во списокот со контакти.
Ако се додаде или избрише контакт во уредот, тој, исто така, се додава или брише од Google
Contacts и обратно.
Синхронизирање со Samsung Contacts
Допрете
→ Спој со Samsung account.
Контактите синхронизирани со Samsung Contacts се појавуваат со
контакти.
во списокот со
Ако се додаде или избрише контакт во уредот, тој, исто така, се додава или брише од
Samsung Contacts и обратно.
Увезување контакти
Допрете
→ Увоз/Извоз → Увези од SD-картичка или Увези од меморија USB.
Извезување контакти
Допрете
→ Увоз/Извоз → Извези во SD-картичка или Извези на USB меморија.
Споделување контакти
→ Увоз/Извоз → Сподели картичка преку, изберете контакти, допрете
Допрете
Готово и потоа изберете метод за споделување.
40
Комуникација
Омилени контакти
Допрете
и потоа преземете едно од следниве дејства:
• Пребарај: Пребарувајте контакти.
• Додај во омилени: Додајте контакти во омилени.
• Отстрани од Омилени: Отстранете контакти од омилените.
• Табелирано / Листа: Преглед на контакти табелирано или во листа.
Групи контакти
Додавање контакти во група
Изберете група и потоа допрете
допрете Готово.
→ Додај член. Изберете контакти за додавање и потоа
Управување со групи
Допрете
и потоа преземете едно од следниве дејства:
• Пребарај: Пребарувајте контакти.
• Измени: Сменете ги поставките за групи.
• Додај член: Додајте членови во групата.
• Отстрани член: Отстранете членови од групата.
• Прати e-mail: Испратете е-пошта до членовите во групата.
• Смени редослед: Задржете допрено
веднаш до името на групата, повлечете го
нагоре или надолу во друга позиција, и потоа допрете Готово.
Бришење групи
Допрете , изберете групи што ги додал корисникот и потоа допрете Избриши. Основните
групи не можат да се избришат.
Испраќање е-пошта до членови во група
Изберете група, допрете
→ Прати е-пошта, изберете членови и потоа допрете Готово.
41
Комуникација
Визит-картичка
Креирајте визит-картичка и пратете ја на други.
Допрете Постави профил, внесете детали како што се телефонски број, адреса на е-пошта
и поштенска адреса, и потоа допрете Сочувај. Ако информациите за корисникот биле
зачувани кога сте го поставувале уредот, изберете ја визит-картичката во МЕНЕ, и потоа
допрете
за изменување.
Допрете
→ Сподели картичка преку и потоа изберете метод за споделување.
Google Mail
Користете ја оваа апликација за брзо и директно пристапување до услугата Google Mail.
Допрете Google Mail на екранот со апликации.
• Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или
операторот.
• Оваа апликација може да биде означена поинаку во зависност од регионот или
операторот.
Праќање пораки
Во кое било поштенско сандаче, допрете
допрете SEND.
, внесете приматели, наслов и порака, и потоа
Допрете +CC/BCC за додавање повеќе приматели.
Допрете
за да прикачите слики.
Допрете
→ Save draft за да ја зачувате пораката за праќање подоцна.
Допрете
→ Attach video за да приложите видеа.
Допрете
→ Discard за да почнете одново.
42
Комуникација
Читање пораки
Избришете ја оваа порака.
Означете ја пораката како
непрочитана.
Чувајте ја оваа порака за
долгорочно складирање.
Преместете ја пораката во друго
поштенско сандаче.
Додајте ја оваа адреса на
е-пошта во списокот со контакти.
Проследете ја оваа порака на
други.
Одговорете на сите приматели.
Означете ја пораката како
потсетник.
Одговорете на оваа порака.
Прегледајте прилог.
Ознаки
Google Mail не користи фактички папки, туку наместо нив користи ознаки. Кога Google Mail
стартува, ќе се прикаже порака означена со Влезно сандаче.
Допрете на
→ Refresh за рачно да ги вратите новите пораки.
За да додадете ознака на порака, изберете ја пораката, допрете
изберете ја ознаката што сакате да ја доделите.
43
→ Change labels, и потоа
Комуникација
Hangouts
Користете ја оваа апликација за разговор со другите.
Допрете Hangouts на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Изберете пријател од списокот со пријатели или внесете податоци за да пребарате и да
изберете пријател од резултатите за да почнете да разговарате.
Google+
Користете ја оваа апликација за да останете поврзани со луѓето преку социјалната мрежа на
Google.
Допрете Google+ на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Допрете All за промена на категоријата, и потоа влечете горе или долу за преглед на
објавите од Вашите кругови.
Допрете
за да користите други одлики на социјалната мрежа.
Messenger
Користете ја оваа апликација за да разговарате со другите преку сервисот за размена на
инстант-пораки на Google+.
Допрете Messenger на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Изберете пријател од списокот со пријатели, внесете порака во полето на дното од екранот и
потоа допрете .
44
Интернет и мрежа
Chrome
Користете ја оваа апликација за пребарување информации и прелистување интернетстраници.
Допрете Chrome на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Прегледување интернет-страници
Допрете го полето за адреса, и потоа внесете интернет-адреса или критериуми за
пребарување.
Отворање нова страница
Допрете
→ New tab.
Влечете налево или надесно во полето за наслов за да отидете на друга интернет-страница и
допрете ја страницата за да ја изберете.
Сочувани адреси
Допрете
за да ја обележите тековната интернет-страница, внесете детали, како што се име
и интернет-адреса и потоа допрете Save.
За да отворите сочувана страница, допрете
→ Bookmarks и потоа изберете една.
Пребарување на Интернет преку говор
Допрете , кажете клучен збор и потоа изберете еден од предложените клучни зборови
што ќе се појават.
45
Интернет и мрежа
Синхронизирање со други уреди
Синхронизирајте отворени картички и сочувани страници со Chrome на друг уред кога сте
најавени со истата сметка на Google.
Допрете → Other devices за да видите омилените страници на други уреди. Изберете
интернет-страница за да пристапите до неа.
Допрете
→ Bookmarks за да ги видите маркерите.
Bluetooth
Bluetooth создава директна безжична врска помеѓу два уреда на кратки растојанија.
Користете Bluetooth за разменување податоци или медиумски фајлови со други уреди.
• Samsung не е одговорен за загуба, пресретнување или злоупотреба на податоци
што се испратени или примени преку одликата Bluetooth.
• Секогаш обезбедете споделување и примање податоци од уреди на коишто им
верувате и коишто се соодветно обезбедени. Доколку постојат пречки помеѓу
уредите, досегот на брановите може да се намали.
• Некои уреди, особено тие што не се тестирани или одобрени од Bluetooth SIG,
може да бидат некомпатибилни со Вашиот уред.
• Не користете ја одликата Bluetooth за нелегални намени (на пример, правење
пиратски копии фајлови или незаконско прислушкување комуникации за
комерцијални потреби).
Samsung не е одговорен за последиците од незаконското користење на одликата
Bluetooth.
За да го активирате Bluetooth, на екранот со апликации допрете Нагодувања → Bluetooth и
потоа повлечете го копчето Bluetooth надесно.
46
Интернет и мрежа
Спојување со други уреди со Bluetooth
На екранот со апликации допрете Нагодувања → Bluetooth → Скенирај и пронајдените
уреди ќе се прикажат. Изберете го уредот со кој сакате да се споите и потоа прифатете ја
автоматски-генерираната лозинка на двата уреда за потврда.
Примање и праќање податоци
Многу апликации поддржуваат пренос на податоци преку Bluetooth. Пример за тоа е
Галерија. Отворете Галерија, изберете слика, допрете → Bluetooth и потоа изберете
еден од уредите со Bluetooth. Потоа, прифатете го барањето за авторизација за Bluetooth на
другиот уред за да ја примите сликата. Пренесениот фајл се зачувува во папката Bluetooth.
Ако се прими контакт, тој автоматски се додава во списокот со контакти.
47
Медиуми
Плеер за музика
Користете ја оваа апликација за слушање музика.
Допрете Плеер за музика на екранот со апликации.
• Некои формати фајлови не се поддржани, во зависност од софтверот инсталиран
на уредот.
• Одредени датотеки нема да се емитуваат правилно во зависност од методот за
кодирање.
Емитување музика
Изберете музичка категорија и потоа изберете песна за емитување.
Допрете ја сликата на албумот на дното од екранот за да се отвори плеерот за музика.
Отворете ја музичката листа.
Поставете ја датотеката како
омилена нумера.
Погледнете ги деталите за
датотеката.
Намалете го гласот.
Изберете звучен ефект.
Прилагодете ја јачината на тонот.
Вклучете произволен режим.
Променете го режимот за
повторување.
Рестартирајте ја песната што се
емитува во моментот или
скокнете на претходната песна.
Задржете допрено за брзо
премотување наназад.
Скокнете на следната песна.
Задржете допрено за брзо
премотување нанапред.
Паузирајте го или продолжете го
емитувањето.
48
Медиуми
Поставување песна како тон за аларм
За да ја користите песната што ја слушате во моментот како тон за аларм, допрете на
Постави како тон на аларм.
→
Креирање музички листи
Направете сопствен избор на песни.
→ Нова листа. Внесете име и допрете OK. Изберете кои песни ќе се опфатат и
Допрете
потоа допрете Готово.
За да ја додадете песната што моментално се емитува во музичка листа, допрете
Додај во музичка листа.
→
Емитување музика според расположение
Емитувајте музика групирана според расположение. Музичката листа автоматски се креира
од уредот. Кога ќе додадете нова песна, допрете Музички плоштад → .
Допрете Музички плоштад и изберете расположение. Или изберете повеќе ќелии со
влечење на прстот.
Камера
Користете ја оваа апликација за сликање фотографии или снимање видео-записи.
Користете Галерија за преглед на фотографии и видео-записи снимени со камерата на
уредот. (стр. 55)
Допрете Камера на екранот со апликации.
• Камерата автоматски се исклучува кога не се користи.
• Проверете дали е чиста леќата. Ако не е, уредот може да не работи како што
треба во одредени режими за кои се потребни високи резолуции.
Правила на однесување при користење на камерата
• Не снимајте фотографии или видео-записи од други луѓе без нивна дозвола.
• Не снимајте фотографии или видео-записи каде што е забрането со закон.
• Не снимајте фотографии или видео-записи на места каде што може да ја загрозите
приватноста на луѓето.
49
Медиуми
Фотографирање
Фотографирање
Допрете
за да фотографирате.
Поставете одложени
снимки.
Покажува која
меморија е во
употреба.
Префрлете се помеѓу
фиксен и
видео-режим.
Префрлете помеѓу
предната и задната
камера.
Променете го
режимот за сликање.
Одредете колку
светлина ќе прима
сензорот на камерата.
Отворете го
прегледникот на
слики за приказ на
фотографиите.
Променете ги опциите
за камерата.
Изберете од
различните достапни
ефекти.
Екрански режим
Однапред дефинираните нагодувања овозможуваат полесно фотографирање според
принципот „насочи и сликај“.
Допрете
→ Екрански режим.
• Пејзажно: Користете ја оваа поставка за да фотографирате сино небо и пејзажи со
многу бои.
• Спортови: Користете ја оваа опција кога сликате субјекти што се движат со голема
брзина.
• Забава/во затворено: Користете ја оваа опција во добро осветлени внатрешни услови.
• Плажа/Снег: Користете ја оваа опција во добро осветлени или сончеви надворешни
услови.
50
Медиуми
• Зајдисонце: Користете ја оваа опција за побогати бои и поостар контраст.
• Мугри: Користете ја оваа опција за многу неизразени бои.
• Есенска боја: Користете ја оваа опција за црвеникаво заднинско опкружување.
• Светло на свеќи: Користете ја оваа опција за слики на јасна светлина врз темна заднина.
• Огномет: Користете ја оваа поставка за сцени со големи контрасти.
• Заднинско светло: Користете ја оваа поставка за предмети со силна светлина зад нив.
• Ноќе: Користете ја оваа поставка за фотографии во темни услови.
Режим за сликање
Достапни се неколку фото-ефекти.
Допрете
→ Режим за сликање.
• Еднократно: Сликајте единечна фотографија.
• Панорама: Направете фотографија составена од повеќе фотографии сложени заедно.
• Споделување снимка: Пратете фотографија директно на друг уред преку Wi-Fi Direct.
• Фото-насмевка: Фотографирајте кога лицето се смее.
Панорамски фотографии
Панорамска фотографија е слика во пејзажна ориентација што се состои од повеќе снимки.
Допрете
→ Режим за сликање → Панорама.
Допрете
и придвижете ја камерата во една насока. Кога двете рамки на водилките за
двете панорами ќе се порамнат, камерата автоматски ја прави следната фотографија во
панорамски редослед. За да запре сликањето, допрете
повторно. Ако визирот е вон
насока, уредот го запира фотографирањето.
51
Медиуми
Снимање видео-записи
Снимање видео-запис
Повлечете го копчето за видео до иконата за видео и потоа допрете
снимањето. За запирање на снимањето, допрете .
за да започне
Функцијата за зумирање може да не е достапна кога снимате со највисоката
резолуција.
Режим за снимање
Поставете одложени
снимки.
Покажува која
меморија е во
употреба.
Префрлете се помеѓу
фиксен и
видео-режим.
Префрлете помеѓу
предната и задната
камера.
Промена на режимот
за снимање.
Изберете од
различните достапни
ефекти.
Отворете го плеерот
за видео за
емитување
видео-записи.
Променете ги
опциите за камерата.
Одредете колку
светлина ќе прима
сензорот на камерата.
52
Медиуми
Допрете
за промена на режимот на снимање.
• Нормално: Користете го овој режим за нормален квалитет.
• Лимит за e-пошта: Користете го овој режим за да го намалите квалитетот при
испраќање преку е-пошта.
Зумирање и одзумирање
Користете еден од следниве методи:
• Користете го копчето за јачина на звук за зумирање или одзумирање.
• Раздалечувајте два прста на екранот за зумирање и спојте ги брзо за одзумирање.
• Функцијата за зумирање може да не е достапна кога снимате со највисоката
резолуција.
• Ефектот на зумирање/одзумирање е достапен само кога се користи одликата за
зумирање додека снимате видео-запис.
53
Медиуми
Конфигурирање опции за камерата
Допрете
за да ги конфигурирате опциите за камерата. Не сите од следниве опции се
достапни во двата режима - фиксна камера и видео-камера. Достапните опции може да се
разликуваат во зависност од режимот што се користи.
• Измени кратенки: Реорганизирајте ги кратенките до често користените опции.
• Автопортрет: Фотографирање автопортрет.
• Снимање автопортрет: Снимете видео од Вас.
• Режим за сликање: Променете го режимот за сликање.
• Режим за снимање: Сменете го режимот за снимање.
• Ефекти: Изберете од различните достапни ефекти.
• Екрански режим: Променете го екранскиот режим.
• Светлина: Сменете ја осветленоста.
• Тајмер: Користете го за одложени снимки.
• Резолуција: Изберете резолуција. Користете повисока резолуција за поголем квалитет.
Во тој случај се одзема поголема меморија.
• Баланс на бело: Изберете соодветен баланс на бело, така што сликите да имаат опсег на
реални бои. Овие нагодувања се дизајнирани за конкретни услови на осветлување. Овие
нагодувања се слични на опсегот за експозиција на баланс на бело кај професионалните
камери.
• Мерење: Изберете метод за мерење. Ова утврдува како се пресметуваат вредностите
на светлината. Центрирано ја мери светлината на заднината во центарот на приказот.
Точка ја мери вредноста на светлината на конкретна локација. Матрична снимка прави
просек од целата сцена.
• Со водилки: Приказ на водилки во визирот што помагаат во креирање на
композицијата кога избирате субјекти.
• Квалитет на сликата: Поставете го нивото на квалитет за фотографиите. За сликите со
поголем квалитет потребен е поголем простор за чување.
• Квалитет на видео: Поставете го нивото на квалитет за видео-записите.
• Место: Изберете ја мемориската локација за складирање.
• Ресетирај: Ресетирајте ги опциите за камерата.
54
Медиуми
Кратенки
Реорганизирајте ги кратенките за лесен пристап до различните опции на камерата.
Допрете
→ Измени кратенки.
Допрете и задржете опција, и потоа одвлечете до отворот на левиот дел од екранот. Другите
икони може да се преместат во рамки на списокот со допирање и влечење.
Галерија
Користете ја оваа апликација за гледање слики и видео-записи.
Допрете Галерија на екранот со апликации.
• Некои формати фајлови не се поддржани, во зависност од софтверот инсталиран
на уредот.
• Одредени датотеки нема да се емитуваат правилно во зависност од методот за
кодирање.
Гледање слики
Со стартувањето на Галерија се прикажуваат достапните папки. Кога друга апликација, како
што е Google Mail, зачува слика, папката Преземања се креира автоматски за сликата да
се зачува во неа. На истиот начин, кога се зачувува слика од екранот, автоматски се креира
папката Screenshots. Изберете папка за да се отвори.
Во папка, сликите се прикажуваат според датумот на нивното креирање. Изберете слика за
да ја погледнете на цел екран.
Лизгајте лево или десно за да ја видите следната или претходната слика.
Зумирање и одзумирање
Користете еден од следните методи за зумирање слика:
• Допрете двојно каде било за зумирање.
• Раздалечувајте два прста на кое било место каде што сакате да зумирате. Спојте ги брзо
за одзумирање или допрете го екранот двојно за враќање.
55
Медиуми
Емитување видео-записи
Видео-фајловите се прикажани со иконата
гледање и допрете .
во прегледот. Изберете видео-запис за
Изменување слики
Кога гледате слика, допрете
и користете ги следниве функции:
• Ознака за лице: Регистрирајте ги лицата на сликата како ознаки на лица.
• Копирај во посредната меморија: Копирајте во посредната меморија.
• Ротирај лево: Ротирајте во спротивен правец од стрелките на часовникот.
• Ротирај десно: Ротирајте во правец на стрелките на часовникот.
• Потсечи: Сменете ја сината рамка да се отсече и зачувајте ја сликата во неа.
• Измени: Стартувајте ја апликацијата за уредување фотографии.
• Постави како: Поставете ја сликата како заднина или како слика за контакт.
• Печати: Печатете преку USB или врска преку Wi-Fi. Одредени печатачи нема да бидат
компатибилни со уредот.
• Преименувај: Преименувајте го фајлот.
• Скенирај за блиски уреди: Пребарајте уреди што имаат активирано споделување
медиуми.
• Детали: Погледнете детали за сликата.
Омилени слики
Додека гледате слика, допрете
за да ја додадете сликата во списокот со омилени.
Бришење слики
Користете еден од следниве методи:
• Во папка, допрете
допрете .
→ Изберете запис, изберете слики со штиклирање и потоа
• Додека гледате слика, допрете
.
56
Медиуми
Споделување слики
Користете еден од следниве методи:
• Во папка, допрете
→ Изберете запис, изберете слики со штиклирање и потоа
допрете за да ги пратите на други.
• Кога гледате слика, допрете за да ја пратите на други или за да ја споделите преку
услугите на социјалните мрежи.
Поставување заднина
Кога гледате слика, допрете
за да ја доделите на контакт.
→ Постави како за да ја поставите сликата како заднина или
Означување лица
→ Ознака за лице → Вклучено. Се појавува жолта рамка
Кога гледате слика, допрете
околу препознатото лице. Допрете го лицето, допрете Додај име, и потоа изберете или
додајте контакт.
Кога ознаката за лице ќе се појави на сликата, допрете ја ознаката и видете ги достапните
опции, како што е испраќање пораки.
Препознавањето лица може да не успее во зависност од аголот на лицето,
големината на лицето, бојата на кожата, изразот на лицето, условите на осветлување
или од додатоците што ги носи субјектот.
Организирање папки
Создајте папка за да ги организирате сликите или видеата зачувани во уредот. Може да
копирате или преместувате датотеки од една папка во друга.
Допрете
за да создадете нова папка. Внесете име за папката, допрете OK и потоа
изберете слики или видеа. Допрете и задржете избрана слика или видео, одвлечете ја во
нова папка и потоа допрете Готово. Допрете Копирај за да копирате или Прем. за да
преместите.
57
Медиуми
Видео-плеер
Користете ја оваа апликација за емитување видео-фајлови.
Допрете Видео-плеер на екранот со апликации.
• Избегнувајте заклучување на екранот на уредот додека се емитува DivX Видео на
барање. Секој пат кога го заклучувате екранот додека емитувате DivX Видео на
барање, ќе се намали еден од Вашите достапни броења за изнајмување.
• Некои формати фајлови не се поддржани, во зависност од софтверот инсталиран
на уредот.
• Одредени датотеки нема да се емитуваат правилно во зависност од методот за
кодирање.
Емитување видео-записи
Изберете видео-запис за емитување.
Прилагодете ја
јачината на тонот.
Намалете ја
големината на
видео-приказот.
Стишете го гласот.
Движете се
нанапред или
наназад со влечење
на лентата.
Скокнете на следниот
видео-запис.
Задржете допрено за
брзо премотување
нанапред.
Вметнете
обележувач.
Променете го
размерот на приказот.
Рестартирајте го
видео-записот што се
емитува во моментот
или скокнете на
претходниот
видео-запис.
Задржете допрено за
брзо премотување
наназад.
Паузирајте го или
продолжете го
емитувањето.
58
Медиуми
Бришење видео-записи
→ Избриши, изберете видео-записи со штиклирање и потоа допрете
Допрете
Избриши.
Споделување видео-записи
→ Сподели преку, изберете метод за споделување, изберете ги видеата со
Допрете
штиклирање и потоа допрете Сподели.
Користење истакнат плеер за видео
Користете ја оваа одлика за да користите други апликации без да го затворате плеерот за
видео. Додека гледате видео-записи, допрете
за користење на истакнатиот плеер.
Раздалечувајте два прста на екранот за зголемување на плеерот или спојте ги брзо за
намалување. За преместување на плеерот, одвлечете го до друга локација.
YouTube
Користете ја оваа апликација за гледање видео-записи од интернет-страницата на YouTube.
Допрете YouTube на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
59
Медиуми
Гледање видео-записи
Допрете
и внесете клучен збор. Изберете еден од добиените резултати од пребарувањето
за гледање видео-запис.
Ротирајте го уредот во пејзажна ориентација за приказ на цел екран.
Пребарувајте
видео-записи.
Испратете го URL-от
на другите.
Паузирајте или
продолжете го
емитувањето.
Движете се нанапред
или наназад со
влечење на лентата.
Додајте го
видео-записот во
музичката листа.
Променете го
квалитетот на
приказот.
Споделување видео-записи
Изберете го видео-записот за гледање, допрете
и изберете метод за споделување.
Поставување видео-записи
Изберете ја Вашата сметка, допрете , изберете видео-запис, внесете информации за
видео-записот и потоа допрете UPLOAD.
60
Продавници за апликации
и медиуми
Play Store
Користете ја оваа апликација за купување и преземање апликации и игри што можат да
работат на уредот.
Допрете Play Store на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Инсталирање апликации
Прелистувајте апликации според категорија или допрете
за пребарување со клучен збор.
Изберете апликација за да видите информации. За да ја преземете, допрете INSTALL.
Доколку има одредена наплата за апликацијата, допрете ја цената и следете ги упатствата на
екранот за да го комплетирате купопродажниот процес.
• Кога нова верзија ќе стане достапна за која било инсталирана апликација, ќе
се појави икона за ажурирање на горниот дел од екранот да Ве извести за
ажурирањето. Отворете го панелот за известување и допрете ја иконата за да ја
ажурирате апликацијата.
• За да инсталирате апликации што сте ги презеле од други извори, на екранот со
апликации, допрете Нагодувања → Сигурност → Непознати извори.
Деинсталирање апликации
Деинсталирајте апликации купени од Play Store.
Допрете , изберете апликација за бришење од списокот со инсталирани апликации и
потоа изберете UNINSTALL.
61
Продавници за апликации и медиуми
Samsung Apps
Користете ја оваа апликација за купување и преземање посветени апликации на Samsung. За
повеќе информации, посетете ја интернет-страницата www.samsungapps.com.
Допрете Samsung Apps на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Ако сметката на Samsung не е регистрирана, следете ги упатствата на екранот за да креирате
сметка на Samsung. За да го комплетирате процесот на регистрација, прочитајте ги односите
и условите, и потоа допрете Потврди за да се согласите со нив.
Инсталирање апликации
Прелистувајте апликации според категорија. Допрете КАТЕГОРИЈА за да изберете
категорија.
За пребарување апликација, допрете
збор во полето за пребарување.
на горниот дел од екранот и потоа внесете клучен
Изберете апликација за да видите информации. За да ја преземете, допрете Бесплатно.
Доколку има одредена наплата за апликацијата, допрете ја цената и следете ги упатствата на
екранот за да го комплетирате купопродажниот процес.
62
Продавници за апликации и медиуми
Play Books
Користете ја оваа апликација за читање и преземање фајлови со книги.
Допрете Play Books на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Play Movies
Користете ја оваа апликација за гледање, преземање и изнајмување филмови или
телевизиски емисии.
Допрете Play Movies на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Play Music
Користете ја оваа апликација за слушање музика од уредот или стримување музика од облакуслугата на Google.
Допрете Play Music на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Play Magazines
Користете ја оваа апликација за читање и преземање списанија.
Допрете Play Magazines на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
63
Алатки
S Planner
Користете ја оваа апликација за управување со настани и задачи.
Допрете S Planner на екранот со апликации.
Креирање настани или задачи
Допрете
и потоа употребете еден од следниве методи:
• Додај настан: Внесете настан со изборна опција за повторување.
• Додај задача: Внесете задача со изборна опција за приоритет.
За да додадете настан или задача побрзо, допрете датум за да го изберете и потоа повторно
допрете го.
64
Алатки
Внесете наслов и назначете кој календар да се користи или да се синхронизира. Потоа
допрете Изм. детали за настанот или Измени детали за задачата за да додадете повеќе
детали, како што се: колку често да се повторува настанот, кога да има дополнително
известување или каде се случува.
Прикачете мапа со приказ на локацијата на настанот. Внесете ја локацијата во полето
Локација, допрете
веднаш до полето и потоа покажете ја точната локација со допирање
и задржување на мапата што се појавува.
Прикачете слика. Допрете Слики и потоа сликајте фотографија или изберете една од
постоечките.
Синхронизирање со Google Calendar
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Google под Сметки → сметка Google
→ Синхронизирај Календар → Синхр. сега. За рачна синхронизација за ажурирање, на
→ Синхронизација.
екранот со апликации, допрете S Planner →
→ Опции → Види
За да се прикажат синхронизираните настани или задачи, допрете
опции → Календ., изберете ја сметката на Google и потоа допрете OK.
Променување на видот на календарот
Допрете горе лево на екранот и потоа изберете еден од различните видови календари
вклучувајќи, месечни, седмични и др. Може да се искористи движење со штипкање за
промена на видот на календарот. На пример, штипнете за промена од месечен во годишен
календар и раздалечувајте ги прстите за промена од годишен назад на месечен календар.
Пребарување настани
Допрете
и потоа внесете клучен збор за пребарување.
За преглед на денешните настани, допрете Денес на горниот дел од екранот.
Бришење настани
Изберете настан и потоа допрете Избриши.
Споделување настани
Изберете настан, допрете
→ Сподели преку и потоа изберете метод за споделување.
65
Алатки
Dropbox
Користете ја оваа апликација за зачувување и споделување фајлови со другите преку
меморијата Dropbox cloud. Кога зачувувате фајлови во Dropbox, уредот автоматски се
синхронизира со интернет-серверот и со сите останати компјутери што имаат инсталирано
Dropbox.
Допрете Dropbox на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Кога го стартувате Dropbox за прв пат, допрете Start за да го активирате. Следете ги
упатствата на екранот за комплетирање на поставувањето.
Штом се активира Dropbox, фотографиите и видео-записите што се снимаат со камерата на
уредот, автоматски се поставуваат на Dropbox. За да ги видите поставените фотографии или
видео-записи, допрете .
→
→ Upload here → Photos or videos
За поставување фајлови на Dropbox, допрете
или Other files. За да отворите фајлови во Dropbox, изберете фајл.
За да отворите фајлови во списокот со омилени, допрете
.
За да споделувате или бришете фајлови, или да креирате албуми, допрете
изберете фајлови.
и потоа
Аларм
Користете ја оваа апликација за да поставите повици и аларми за будење пред важни
настани.
Допрете Аларм на екранот со апликации.
Вклучување или исклучување на
алармот.
66
Алатки
Поставување аларми
Допрете , поставете време кога да се вклучи алармот, изберете ги деновите кога да се
повторува алармот и потоа допрете Сочувај.
• Аларм за локација: Поставете локација. Алармот се вклучува само кога сте во таа
локација.
• По 5 мин.: Поставете интервал и број колку пати да се повтори алармот по однапред
поставено време.
• Паметен аларм: Поставете време кога да се исклучи алармот пред претходно
поставеното време.
Стопирање аларми
Одвлечете го
надвор од големиот круг за да го стопирате алармот. Одвлечете го
надвор од големиот круг за да го повторите алармот по одредено време.
Бришење аларми
Допрете и задржете аларм и потоа допрете Бриши.
Калкулатор
Користете ја оваа апликација за прости или сложени пресметки.
Допрете Калкулатор на екранот со апликации.
Завртете го уредот во пејзажен приказ за користење научен дигитрон. Ако Вртење екран е
→ Научен дигитрон.
деактивирано, допрете
За да ја видите историјата на пресметки, допрете
За да ја избришете историјата, допрете
за да ја сокриете тастатурата.
→ Избриши историја.
За да ја смените големината на буквите во историјата, допрете
67
→ Големина на букви.
Алатки
Google
Користете ја оваа апликација за пребарување не само на Интернет, туку и апликации и
нивните содржини на уредот.
Допрете Google на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Пребарување на уредот
Допрете го полето за пребарување и потоа внесете клучен збор. Алтернативно, допрете
, кажете клучен збор, и потоа изберете еден од предложените клучни зборови што се
појавуваат.
Ако нема никакви резултати од апликациите, се појавува интернет-прелистувачот со приказ
на резултати од пребарувањето.
Опсег на пребарување
За да изберете кои апликации да се пребаруваат, допрете
потоа штиклирајте ги ставките за пребарување.
→ Settings → Tablet search, и
Google Now
Стартувајте го Google search за да ги видите картичките од Google Now што ги покажуваат
моменталните временски информации, информации за јавен транспорт, Вашиот следен
состанок и друго кога најмногу Ви треба.
Приклучете се на Google Now кога ќе го отворите Google search за прв пат. За промена на
→ Settings → Google Now.
опциите за Google Now, допрете
68
Алатки
Voice Search
Користете ја оваа апликација за пребарување интернет-страници преку говор.
Допрете Voice Search на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Изговорете клучен збор или фраза кога ќе се појави Speak now на екранот. Изберете еден
од клучните зборови што се појавуваат.
Мои фајлови
Користете ја оваа апликација за пристап до секаков вид фајлови зачувани на уредот,
вклучувајќи слики, видео-записи, песни и звучни записи.
Допрете Мои фајлови на екранот со апликации.
Изберете папка за да се отвори. За да се вратите назад на носечката папка, допрете
се вратите во директориумот, допрете .
. За да
Употребете една од следниве функции во папка:
• : Пребарувајте фајлови.
• : Променете го режимот за преглед.
• : Креирајте папка.
• Час: Подредете ги фајловите или папките.
Изберете датотека или папка со штиклирање и потоа изберете една од следниве функции:
• : Копирајте датотеки или папки во друга папка.
• : Преместете датотеки или папки во друга папка.
• : Избришете датотеки или папки.
• : Испратете датотеки на други.
• → Преименувај: Преименувајте датотека или папка.
• → Детали: Прегледајте ги деталите за датотеката или папката.
69
Алатки
Преземања
Користете ја оваа апликација за да видите кои фајлови биле преземени преку апликациите.
Допрете Преземања на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Изберете фајл за да го отворите со соодветна апликација.
За подредување на фајловите според големина, допрете Подреди според големина.
За подредување на фајловите според датум, допрете Подреди по датум.
70
Патување и локално
Maps
Користете ја оваа апликација за покажување на локацијата на уредот, пребарување места
или за добивање насоки.
Допрете Maps на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Пребарување локации
Пребарајте ги локациите со внесувате на адреса или клучен збор. Штом ќе ја најдете
локацијата, изберете ја за да прегледате со детални информации. Погледнете помош за
повеќе информации.
Добивање насоки за дестинација
Допрете
за да поставите почетни и крајни локации и потоа изберете го начинот на
патување. Уредот ги покажува маршрутите како да стигнете до дестинацијата.
71
Опции
За опциите
Користете ја оваа апликација за конфигурирање на уредот, поставување опции за апликации
и додавање сметки.
Допрете Нагодувања на екранот со апликации.
Wi-Fi
Активирајте ја одликата Wi-Fi за поврзување на мрежа Wi-Fi и пристап до Интернет или до
други мрежни уреди.
За користење на опциите, допрете
.
• Дополнително: Прилагодете ги опциите за Wi-Fi.
• Копче за WPS: Поврзете се на безбедна мрежа Wi-Fi со копчето за WPS.
• Внесување WPS PIN: Поврзете се на безбедна мрежа Wi-Fi со WPS PIN.
Поставување правило за спиење на Wi-Fi
На приказот на опциите, допрете Wi-Fi →
за време на спиење.
→ Дополнително → Остави Wi-Fi вклучено
Поставување Мрежно известување
Уредот може да детектира отворени мрежи Wi-Fi и ќе прикаже икона на статусната лента за
да Ве извести кога сте достапни.
→ Дополнително и штиклирајте го полето
На екранот со опции, допрете Wi-Fi →
Мрежно известување за да ја активирате оваа одлика.
72
Опции
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct поврзува два уреда преку мрежа на Wi-Fi без да бара пристапна точка.
Во екранот за Поставки, допрете Wi-Fi → Wi-Fi Direct.
Bluetooth
Активирајте ја функцијата Bluetooth за размена на информации на кратко растојание.
За користење повеќе опции, допрете
.
• Преименувај го уредот: Поставете име за Bluetooth на уредот.
• Истечено време на видливост: Поставете го периодот за којшто уредот ќе биде
видлив.
• Примени фајлови: Прегледајте ги датотеките преку одликата за Bluetooth.
Користење податоци
Чувајте запис за количината на употребени податоци.
Повеќе параметри
Прилагодете ги опциите за контрола на врските со другите уреди или мрежи.
Режим за летало
Ова ги деактивира сите безжични функции на Вашиот уред. Може да користите услуги што
не зависат од мрежата.
VPN
Поставување и поврзување со Виртуелни приватни мрежи (VPN).
73
Опции
Уреди во близина
• Споделување фајлови: Активирајте го споделувањето медиуми за да дозволите други
уреди со овозможен DLNA да пристапуваат до датотеките со медиуми на уредот.
• Споделени содржини: Поставете го уредот да ја споделува содржината со други уреди.
• Име на уред: Поставете име за Вашиот уред како медиумски сервер.
• Листа на дозволени уреди: Видете ја листата на уреди што можат да пристапат до
Вашиот уред.
• Листа на недозволени уреди: Видете ја листата на уреди на кои им е блокиран
пристапот до Вашиот уред.
• Преземи во: Изберете мемориска локација за зачувување на медиумските фајлови.
• Прати од други уреди: Поставете го уредот да прифаќа префрлувања од други уреди.
Kies преку Wi-Fi
Поврзете го уредот со Samsung Kies преку мрежа Wi-Fi.
Режим на почетен екран
Изберете режим на основниот екран (основен или детски).
Режим за блокирање
Изберете кои известувањата ќе се блокираат и колку долго ќе бидат блокирани.
Звук
Променете ги опциите за различните звуци на уредот.
• Јачина: Прилагодете го нивото на јачина на тон за музиката и видеата, системските
звуци и за известувањата.
• Основни известувања: Изберете тон за ѕвонење за настани, како на пример дојдовни
пораки.
• Звуци на допир: Поставете го уредот да се огласи кога ќе изберете некоја апликација
или опција на екранот чувствителен на допир.
• Звук за заклучување на екранот: Поставете го уредот да се огласи кога го заклучувате
или отклучувате екранот чувствителен на допир.
74
Опции
Екран
Изменете ги опциите за екранот.
• Заднина:
– – Основен екран: Изберете заднинска слика за основниот екран.
– – Заклучување на екранот: Изберете заднинска слика за заклучениот екран.
– – Почетен и екрани за заклучување: Изберете заднинска слика за основниот и за
заклучениот екран.
• Табла за известувања: Прилагодете ги ставките што се појавуваат на панелот за
известувања.
• Светлина: Поставете го интензитетот на светлина на екранот.
• Истечено време за екранот: Поставете временски период пред уредот да го исклучи
заднинското светло на екранот.
• Тип букви: Променете го типот букви за приказ на текстот.
• Големина на букви: Променете ја големината на буквите.
• Прикажи проценти на бат.: Поставете го уредот да ја прикажува преостанатата
енергија на батеријата.
Меморија
Видете информации за меморијата на Вашиот уред и мемориската картичка или
форматирајте ја мемориски картичка.
Форматирањето на мемориската картичка ќе доведе до трајно бришење на сите
податоци од картичката.
Вистинскиот достапен капацитет на внатрешна меморија е помал од назначениот
капацитет, бидејќи оперативниот систем и стандардните апликации заземаат дел од
меморијата. Достапниот простор може да се смени кога го надградувате уредот.
75
Опции
Режим за штедење енергија
Активирајте го режимот за штедење енергија и променете ги опциите на режимот за
штедење енергија.
• Уредот автоматски се исклучува ако екранот нема да се допре или ако не се
притиснат копчињата за веќе поставениот временски период. Изберете подолг
временски период за продолжена употреба.
• Оваа одлика е оневозможена кога пуштате видеа или слушате музика.
• Може да ја штедите енергијата на батеријата ако ја вклучите оваа одлика.
• Штедење енергија на процесорот: Поставете го уредот да го ограничува користењето
на одредени системски ресурси.
• Екранско штедење енергија: Поставете уредот да ја намалува светлината на екранот.
• Дознајте за режимот за Штедење енергија: Научете како да ја намалите
потрошувачката на енергија на батеријата.
Батерија
Приказ на количината на потрошена батерија од Вашиот уред.
Управител со апликацијата
Погледнете и уредувајте ги апликациите на Вашиот уред.
Услуги за локација
Сменете ги поставките за дозвола за информации за локацијата.
• Користи безжични мрежи: Поставете го уредот да дозволува прибирање податоци за
локацијата или да ја одреди локацијата на изгубениот или украдениот уред преку Wi-Fi.
• Локација и пребарување Google: Поставете го уредот да ја користи тековната локација
за пребарување со Google и за други услуги на Google.
76
Опции
Заклучување на екранот
Изменете ги опциите за заклучениот екран.
• Заклучување на екранот: Активирајте ја одликата за заклучување на екранот. Следните
опции може да се разликуваат во зависност од избраната одлика за заклучување на
екранот.
• Опции за заклучување на екранот: Изменете ги опциите за заклучениот екран. Овие
опции се применуваат само кога ќе ја поставите опцијата за заклучување со удирање.
– – Часовник: Поставете го уредот да го прикажува часовникот на заклучениот екран.
– – Време: Поставете го уредот да ги прикажува информациите за временската прогноза
на заклучен екран и сменете ги поставките за приказот на временската прогноза.
– – Текст за помош: Поставете го уредот да го прикажува текстот за помош на
заклучениот екран.
• Инфо. за сопств.: Внесете ги Вашите информации што се прикажуваат на заклучениот
екран.
Сигурност
Променете ги опциите за безбедност на уредот.
• Шифрирање на уредот: Поставете лозинка за шифрирање на податоците зачувани на
уредот. Лозинката морате да ја внесувате при секое вклучување на уредот.
Наполнете ја батеријата пред да ја овозможите оваа опција бидејќи може да биде
потребно повеќе од еден час за да се шифрираат податоците.
• Шифрирај надворешна SD-картичка:
– – Шифрирај: Поставете го уредот да ги кодира датотеките кога ќе ги зачувате на
мемориска картичка.
– – Целосно шифрирање: Поставете го уредот да ги кодира сите датотеки на
мемориската картичка.
– – Без мултимедијалните фајлови: Поставете го уредот да ги кодира сите датотеки на
мемориската картичка, освен медиумските датотеки.
Ако го ресетирате уредот на фабричките стандардни вредности, а оваа функција
е овозможена, уредот нема да може да ги прочита Вашите шифрирани фајлови.
Исклучете ја оваа опција пред да го ресетирате уредот.
77
Опции
• Лозинките да се видливи: По стандард, за безбедност уредот ја сокрива лозинката.
Поставете уредот да ги прикажува лозинките како што се внесуваат.
• Администратори на уредот: Видете ги администраторите на уредот инсталирани на
уредот. Можете да дозволите администратори на уредот за примена на нови правила за
уредот.
• Непознати извори: Изберете за да инсталирате апликации од кој било извор. Ако не е
избрано, може да се преземаат апликации само од Play Store.
• Доверливи препораки: Користете сертификати и препораки за да овозможите
безбедна употреба на разни апликации.
• Инсталирај од мем. на уредот: Инсталирајте шифрирани сертификати кои се зачувани
во USB-меморијата.
• Избриши препораки: Избришете ја содржината на препораките од уредот и повторно
поставете ја лозинката.
Јазик и внесување
Променете ги нагодувањата за внесување текст. Некои опции може да не бидат достапни во
зависност од избраниот јазик.
Јазик
Изберете јазик на екран за сите менија и апликации.
Основно
Изберете основен тип тастатура за внесување текст.
Google voice typing
За промена на опциите за внесување со говор, допрете
.
• Choose input languages: Изберете работни јазици за внесување текст.
• Block offensive words: Поставете го уредот да спречува препознавање навредливи
зборови при говорните записи.
• Download offline speech recognition: Преземете и инсталирајте јазични податоци за
внесување со говор без мрежа.
78
Опции
Тастатура Samsung
За промена на опциите за тастатурата Samsung, допрете
.
Достапните опции може да се разликуваат во зависност од регионот или операторот.
• Работни јазици: Изберете јазик за внесување текст.
• Предвидување текст: Активирајте го режимот за предвидлив текст за предвидување
зборови на основа на Вашето внесување и приказ на предлози за зборови. Исто така,
може да ги прилагодите опциите за предвидување текст.
• Постојано внесување: Поставете го уредот да внесува текст со лизгање по тастатурата.
• Контрола на покажувачот: Овозможете или оневозможете ја одликата за навигација
на паметната тастатура со која курсорот се движи додека се лизга тастатурата.
• Дополнително:
– – Автоматска прва голема буква: Поставете го уредот автоматски да ја поставува
првата буква голема по краен интерпункциски знак, како што е точка, прашалник или
извичник.
– – Автоматски празни места: Поставете го уредот автоматски да внесува празно место
меѓу зборовите.
– – Автоматска интерпункција: Поставете го уредот за внесување точка кога допирате
двојно на кочето за празно место.
– – Преглед на ликот: Поставете уредот да прикажува голема слика на секој знак што се
внесува.
– – Звук при допирање копче: Поставете го уредот да емитува звук кога ќе се допре
копче.
• Упатство: Научете како да внесувате текст со тастатурата Samsung.
• Ресетирај параметри: Ресетирајте ги нагодувањата на тастатурата Samsung.
Говорно пребарување
• Language: Изберете јазик за препознавачот на говор Google.
• Speech output: Поставете уредот да дава говорни повратни информации за да Ве
извести за тековното дејство.
• Block offensive words: Сокријте ги навредливите зборови од резултатите на говорното
пребарување.
79
Опции
• Download offline speech recognition: Преземете и инсталирајте јазични податоци за
внесување со говор без мрежа.
• Bluetooth headset: Поставете уредот да дозволи говорно пребарување со слушалка
Bluetooth кога истата е поврзана со уредот.
Излез текст во говор
• Пожелен TTS погон: Изберете погон за синтеза на говор. За промена на опциите за
погоните за синтеза на говор, допрете .
• Брзина на говор: Изберете брзина за функцијата текст во говор.
• Слушни пример: Слушајте го изговорениот текст за пример.
• Режим за возење: Активирајте го режимот за возење за да го поставите уредот да чита
содржини гласно и назначете апликации што ќе се користат во режимот за возење.
Брзина на покажувачот
Прилагодете ја брзината на покажувачот за глушецот или за подлошката поврзани со уредот.
Резервна копија и ресетирање
Променете ги опциите за управување со Вашите нагодувања и податоци.
• Рез. копија на податоци: Поставете го уредот да прави резервни копии на поставките и
на податоците од апликациите на серверот на Google.
• Сметка за резервна копија: Поставете или изменете ја Вашата сметка на Google за
резервни копии.
• Автоматско обновување: Поставете го уредот да ги обновува поставките и податоците
за апликациите кога тие ќе се преинсталираат на уредот.
• Ресетирање на фабричките нагодувања: Ресетирајте ги нагодувањата на фабричките
стандардни вредности и избришете ги сите податоци.
80
Опции
Додај сметка
Додајте е-пошта или SNS-сметки.
Додатоци
Променете ги опциите за додатоците.
• Звук на лежиштето: Поставете го уредот да емитува звук кога уредот се поврзува или
отстранува од лежиштето за на биро.
• Режим за аудио излез: Поставете го уредот да го користи звучникот на поврзаното
лежиште кога е поврзан во лежиште за на биро.
Датум и време
Пристапете и изменете ги следниве опции за контрола за начинот како уредот ги прикажува
датумот и времето.
Ако батеријата целосно се испразни или се отстрани од уредот, времето и датумот ќе
се ресетираат.
• Постави датум: Поставете го тековниот датум рачно.
• Постави час: Поставете го тековното време рачно.
• Изберете временска зона: Поставете ја матичната временска зона.
• Користи 24-часовен формат: Прикажете го времето во 24-часовен формат.
• Изберете формат на датумот: Изберете формат за датумот.
81
Опции
Пристапност
Услугите за пристапност се специјални одлики за лицата со одредени физички пречки.
Пристапете и изменете ги следниве опции за подобрување на пристапноста на уредот.
• Автом. вртење на екранот: Поставете приказот автоматски да се заврти кога ќе се
заврти уредот.
• Истечено време за екранот: Поставете временски период пред уредот да го исклучи
заднинското светло на екранот.
• Изговарај лозинки: Поставете го уредот да ги чита лозинките што ги внесувате со
Talkback на глас.
• Покажи кратенка: Додајте кратенка за опциите за Пристапност на брзото мени што се
појавува кога ќе го притиснете и задржите копчето за вклучување/исклучување.
• TalkBack: Активирајте го Talkback кој овозможува говорни повратни информации.
• Големина на букви: Променете ја големината на буквите.
• Излез текст во говор:
– – Пожелен TTS погон: Изберете погон за синтеза на говор. За промена на опциите за
погоните за синтеза на говор, допрете .
– – Брзина на говор: Изберете брзина за функцијата текст во говор.
– – Слушни пример: Слушајте го изговорениот текст за пример.
– – Режим за возење: Активирајте го режимот за возење за да го поставите уредот
да чита содржини гласно и назначете апликации што ќе се користат во режимот за
возење.
• Подобри пристапност на Интернет: Поставете апликациите да инсталираат интернетскрипти за нивната содржина да стане попристапна.
• Моно аудио: Активирајте моно звук кога слушате со една слушалка.
• Исклучи ги сите звуци: Ги исклучува сите звуци на уредот.
• Одложување на допри и држи: Поставете го времето на препознавање при допирање
и здражување на екранот.
82
Опции
Опции за програмери
Променете ги нагодувањата за развој на апликацијата.
• Резервна лозинка на работната површина: Поставете лозинка за осигурување на
резервната копија од Вашите податоци.
• Останете будни: Поставете екранот да остане вклучен додека ја полните батеријата.
• Заштити SD-картичка: Поставете го уредот да бара потврда кога се читаат податоци од
мемориска картичка.
• Дебагирање на USB: Активирајте дебагирање на USB за да го поврзете Вашиот уред со
компјутер со USB-кабел.
• Дозволи лажни локации: Дозволете лажни локации и информации на услуга да бидат
испратени до услугата за уредување на локација заради тестирање.
• Изберете апликација за дебагирање: Изберете апликации за дебагирање и спречете
јавување грешки кога ќе го паузирате дебагирањето.
• Почекајте за дебагерот: Поставете го уредот да спречува избраната апликација да се
вчитува додека не е подготвен отстранувачот на грешки.
• Прикажи допири: Поставете го уредот да го прикажува покажувачот кога ќе го допрете
екранот.
• Покажи место на покажувач: Поставете го уредот да ги прикажува координатите и
покажувачот кога ќе го допрете екранот.
• Покажи граници на распоредот: Поставете го уредот да ги прикажува границите.
• Покажи ажурирања со поглед GPU: Поставете го уредот да трепка кај деловите на
екранот кога тие се ажурираат со GPU.
• Покажи екрански ажурирања: Поставете го уредот да трепка кај деловите на екранот
кога тие се ажурираат.
• Размер на аним. на проз.: Изберете брзина за отворање и затворање на истакнатите
прозорци.
• Размер на анимација на преминот: Изберете брзина на префлање меѓу приказите.
• Размер на траењето на аниматорот: Изберете колку долго да се прикажуваат
истакнатите прозорци.
• Исклучи хардверски слоеви: Поставете го уредот да ги крие хардверските
преклопувања.
83
Опции
• Принудно исцртување GPU: Поставете го уредот да користи дводимензионално
хардверско забрзување за да се подобри графичкиот приказ.
• Прецизен режим: Поставете да трепка екранот кога апликациите извршуваат долги
дејства.
• Покажи употреба на CPU: Поставете го уредот да ги прикажува сите активни процеси.
• Профил за исцртување на GPU: Поставете го уредот да го проверува времето за GPUисцртување.
• Овозможи траги: Поставете го уредот да ги зафаќа трагите од работата на апликациите
и системот.
• Не чувај ги активностите: Поставете го уредот да исклучува активна апликација кога ќе
активирате нова апликација.
• Ограничи процеси во заднина: Поставете го уредот да го ограничува бројот на
процеси што може да се извршуваат во заднината.
• Прикажи ги сите ANR-а: Поставете уредот да Ве известува за апликации што не
реагираат, а се активни во заднина.
За уредот
Пристапете до информации за уредот и за ажурирање на софтверот на уредот.
Google Settings
Користете ја оваа апликација за да ги конфигурирате поставките за одредени одлики што ги
обезбедува Google.
Допрете Google Settings на екранот со апликации.
84
Апликации по избор
Следните апликации мора прво да се преземат пред да може да ги користите.
Некои од наведените апликации можат одново да се вчитаат или да бидат
недостапни во зависност од регионот или од давателот на услугата.
• Dolphin Readers
• Ocean!
• Digipals
• Farm 123
• Little Bridge English 1
• Talking Ginger
Допрете икона за апликација на почетниот екран или од екранот со апликации и следете ги
упатствата на екранот за да ја преземете.
85
Решавање проблеми
Пред да се обратите до сервисен центар на Samsung, Ве молиме обидете се со следниве
решенија. Некои ситуации може да не бидат применливи на Вашиот уред.
Кога ќе го вклучите Вашиот уред или додека го користите, уредот
бара да се внесе еден од следниве кодови:
• Лозинка: Кога е овозможено заклучувањето на уредот, Вие морате да ја внесете
лозинката што сте ја поставиле на уредот.
• PIN: Кога го користите уредот за прв пат или кога е овозможено барањето PIN, мора да
го внесете PIN-кодот испорачан со SIM или USIM-картичката. Можете да ја деактивирате
оваа одлика преку менито Заклучување на SIM-картичка.
• PUK: Вашата SIM или USIM-картичка е блокирана, најчесто како резултат на внесување
погрешен PIN неколку пати. Морате да го внесете PUK-кодот испорачан од Вашиот
оператор.
• PIN2: Кога пристапувате кон мени за кое е потребен PIN2 код, морате да го внесете PIN2
кодот испорачан со SIM или USIM-картичката. За подетални информации, контактирајте
го Вашиот оператор.
Вашиот уред прикажува пораки за грешка во мрежата или
услугата
• Кога сте во подрачја со слаб сигнал или лош прием, може да изгубите прием. Преместете
се во друго подрачје и обидете се повторно. Додека се движите, може да се појават
известувања за грешка неколку пати.
• Не можете да пристапите до некои од опциите без претплата. Контактирајте го Вашиот
оператор за повеќе информации.
Вашиот уред не се вклучува
• Кога батеријата е целосно испразнета, Вашиот уред нема да се вклучи. Целосно
наполнете ја батеријата пред да го вклучите уредот.
• Батеријата е можеби неправилно вметната. Повторно вметнете ја батеријата.
• Избришете ги златно-обоените контакти и повторно вметнете ја батеријата.
86
Решавање проблеми
Екранот чувствителен на допир реагира бавно или неправилно
• Ако поставите заштитен капак или изборен додаток на екранот чувствителен на допир,
екранот може да не функционира правилно.
• Ако носите заштитни ракавици, ако Вашите раце не се чисти додека го допирате екранот
чувствителен на допир или ако го допирате екранот со остри предмети или со врвовите
на Вашите прсти, екранот чувствителен на допир може да не функционира исправно.
• Екранот чувствителен на допир може неправилно да функционира во влажни услови
или кога е изложен на вода.
• Рестартирајте го Вашиот уред за да се исчистат сите евентуални софтверски грешки.
• Осигурете се дека софтверот на Вашиот уред е надграден со најновата верзија.
• Доколку екранот чувствителен на допир е изгребан или оштетен, однесете го во
сервисен центар на Samsung.
Вашиот уред се блокира или јавува фатални грешки
Ако уредот се блокира или прекинува повици, можеби треба да ги затворите сите
апликации, или повторно да ја вметнете батеријата и да го вклучите уредот за да ја поврати
својата функционалност. Ако Вашиот уред е блокиран и не реагира, задржете го притиснато
копчето за вклучување/ресетирање/исклучување повеќе од 7 секунди за да го рестартирате.
Ако со тоа не се реши проблемот, извршете ресетирање на фабричките вредности. На
екранот со апликации, допрете Нагодувања → Резервна копија и ресетирање →
Ресетирање на фабричките нагодувања → Ресетирај уред → Избриши сè. Пред да
извршите ресетирање на фабричките вредности, не заборавајте да направите резервни
копии од сите важни податоци зачувани на уредот.
Ако проблемот и натаму останува нерешен, обратете се до сервисен центар на Samsung.
Повиците не се поврзуваат
• Осигурете се дека сте пристапиле до точната мобилна мрежа.
• Осигурете се дека не сте поставиле забрана за повици за телефонскиот број што го
бирате.
• Осигурете се дека не сте поставиле забрана за повици за дојдовниот телефонски број.
Другите не можат да Ве слушаат при разговорот
• Осигурете се дека не го покривате вградениот микрофон.
• Осигурете се дека микрофонот е блиску до Вашата уста.
• Ако користите слушалки, осигурете се дека се правилно поврзани.
87
Решавање проблеми
Се слуша ехо од звукот за време на разговорот
Прилагодете ја јачината на звукот со притискање на копчето за јачина на звук или
преместете се во друга област.
Доаѓа до чести прекини во врската со мобилната мрежа или со
Интернет
• Осигурете се дека не ја блокирате внатрешната антена на уредот.
• Кога сте во подрачја со слаб сигнал или лош прием, може да изгубите прием. Може да
имате проблеми со поврзувањето заради проблеми со базната станица на операторот.
Преместете се во друго подрачје и обидете се повторно.
• Кога го користите уредот додека се движите, услугите на безжична мрежа може да бидат
деактивирани заради проблеми со мрежата на операторот.
Иконата за батеријата е празна
Нивото на батеријата е ниско. Наполнете ја или заменете ја батеријата.
Батеријата не се полни правилно (за полначи одобрени од
Samsung)
• Уверете се дека полначот е правилно поврзан.
• Ако терминалите на батеријата се нечисти, батеријата може да не се полни правилно
или уредот може да се исклучи. Избришете ги двата златно-обоени контакта и повторно
обидете се да ја наполните батеријата.
• Батериите во некои уреди немаат можност за замена од страна на корисникот. За замена
на батеријата, посетете сервисен центар на Samsung.
Батеријата се троши побрзо отколку во периодот кога била
купена
• Кога ја изложувате батеријата на многу високи или многу ниски температури, корисниот
капацитет може да се намали.
• Потрошувачката на батеријата се зголемува кога ги користите одликите за размена на
пораки или некои апликации, како што се игри или Интернет.
• Батеријата е потрошен дел и корисниот капацитет ќе се намалува со текот на времето.
88
Решавање проблеми
Вашиот уред е презагреан при допир
Кога користите апликации што бараат повеќе енергија или користите апликации на уредот
подолго време, Вашиот уред може да биде презагреан при допир. Ова е вообичаена појава
и не би требало да влијае врз животниот век или функционирањето на уредот.
Се појавуваат пораки за грешка кога се стартува камерата
Вашиот уред мора да има доволно количина слободна меморија и енергија на батеријата
за да работи апликацијата за камерата. Ако добивате пораки за грешка кога ја стартувате
камерата, обидете се со следново:
• Наполнете ја батеријата или заменете ја со батерија што е целосно наполнета.
• Ослободете меморија со префрлување на некои од фајловите на компјутер или нивно
бришење од уредот.
• Рестартирајте го уредот. Ако сè уште имате проблеми со апликацијата за камерата по
обидувањето со претходните совети, контактирајте го сервисниот центар на Samsung.
Квалитетот на фотографиите е понизок отколку оној на прегледот
• Квалитетот на Вашите фотографии може да се разликува во зависност од околината и
фотографските техники што ги користите.
• Ако фотографирате во темни области, ноќе или во затворена просторија, може да се
јават пречки на сликата или сликите може да бидат вон фокус.
Се појавуваат пораки за грешка при отворање мултимедијални
фајлови
Ако добивате пораки за грешка или фајловите не се емитуваат кога отворате мултимедијални
фајлови на Вашиот уред, обидете се со следново:
• Ослободете меморија со префрлување на некои од фајловите на компјутер или нивно
бришење од уредот.
• Осигурете се дека музичкиот фајл не е заштитен со DRM (Управување со дигитални
права). Ако фајлот е заштитен со DRM, осигурете се дека ја имате соодветната лиценца
или клуч за емитување на фајлот.
• Осигурете се дека Вашиот уред го поддржува таквиот вид фајл.
89
Решавање проблеми
• Вашиот уред поддржува фотографии и видео-записи снимени со уредот. Фотографиите и
видео-записите снимени со други уреди може да не работат правилно.
• Вашиот уред поддржува мултимедијални фајлови што се овластени од Вашиот мрежен
оператор или од операторите за дополнителни услуги. Некои содржини кои кружат
по Интернет, како што се тонови за ѕвонење, видео-записи или заднини, може да не
работат правилно.
Другиот уред со Bluetooth не може да се лоцира
• Осигурете се дека безжичната одлика Bluetooth е активирана на Вашиот уред.
• Осигурете се дека безжичната одлика Bluetooth е активирана на уредот на кој сакате да
се поврзете.
• Осигурете се дека Вашиот уред и другиот уред со Bluetooth се во Bluetooth опсег (10 m).
Ако со горенаведените совети не се реши проблемот, контактирајте сервисен центар на
Samsung.
Не се воспоставува врска кога го поврзувате уредот со компјутер
• Осигурете се дека USB-кабелот што го користите е компатибилен со Вашиот уред.
• Осигурете се дека го имате инсталирано правилниот драјвер на Вашиот компјутер и дека
го имате ажурирано.
• Ако користите Windows XP, осигурете се дека имате инсталирано Windows XP Service Pack
3 или понов на Вашиот компјутер.
• Осигурете се дека имате инсталирано Samsung Kies, или Windows Media Player 10 или
понов на Вашиот компјутер.
Вашиот уред не може да ја пронајде Вашата моментална
локација
Сигналите на GPS може да се попречени во некои локации како на пример во затворен
простор. Поставете уредот да користи Wi-Fi или мобилна мрежа за пронаоѓање на Вашата
локација во вакви ситуации.
90
Решавање проблеми
Загубени се податоци зачувани на уредот
Секогаш правете резервни копии на сите важни податоци зачувани на уредот. Во спротивно,
нема да може да ги вратите податоците ако дојде до нивна загуба или оштетување. Samsung
не е одговорен за губење какви било податоци зачувани на уредот.
Се појавува мала празнина околу надворешноста на уредот
• Оваа празнина е неопходна производна одлика и може да дојде до одредени мали
протресувања или вибрации на некои делови.
• Со тек на времето, триењето помеѓу деловите може да предизвика оваа празнина малку
да се прошири.
91
Одреден дел од содржината може да се разликува од Вашиот уред во зависност од регионот,
операторот и верзијата на софтверот, и е предмет на промена без претходно известување.
www.samsung.com
Macedonian. 11/2013. Rev. 1.0
Download PDF