Samsung | SM-T2105 | Samsung SM-T2105 Korisnički priručnik

SM-T2105
Uputstvo za upotrebu
www.samsung.com
O ovom uputstvu
Ovaj uređaj omogućava mobilne komunikacije i zabavu visokog kvaliteta uz korišćenje visokih
standarda i tehnološkog iskustva kompanije Samsung. Ovo korisničko uputstvo je posebno
predviđeno da pruži detalje o funkcijama i karakteristikama uređaja.
• Pre nego što počnete da koristite uređaj pročitajte ovo uputstvo kako biste bili sigurni da ga
koristite na bezbedan i ispravan način.
• Opisi su zasnovani na podrazumevanim postavkama uređaja.
• Slike i snimci ekrana mogu odstupati od stvarnog proizvoda.
• Sadržaj može odstupati od konačnog proizvoda ili softvera koji dostavljaju dobavljači
usluga ili operateri i podložan je promenama bez prethodnog obaveštenja. Najnoviju verziju
uputstva potražite na Web lokaciji kompanije Samsung www.samsung.com.
• Sadržaj (sadržaj visokog kvaliteta) koji zahteva korišćenje većeg dela CPU i RAM memorije
uticaće na celokupne performanse uređaja. Aplikacije povezane sa sadržajem možda neće
raditi ispravno, u zavisnosti od specifikacija uređaja i okruženja u kome se on koristi.
• Dostupne funkcije i dodatne usluge mogu varirati u zavisnosti od uređaja, softvera ili
provajdera.
• Aplikacije i njihove funkcije mogu da variraju u zavisnosti od zemlje, regiona ili hardverskih
specifikacija. Samsung nije odgovoran za probleme u performansama uzrokovane
aplikacijama bilo kog drugog dobavljača osim kompanije Samsung.
• Samsung nije odgovoran za probleme u funkcionisanju ili nekompatibilnosti koji su
uzrokovani izmenama u podešavanju registara ili izmenama u softveru operativnog sistema.
Pokušaj prilagođavanja operativnog sistema može uzrokovati nepravilan rad vašeg uređaja
ili aplikacija.
• Korišćenje softvera, izvora zvuka, tapeta, slika i drugih medija na ovom uređaju je
obuhvaćeno licencom za ograničenu upotrebu. Izdvajanje i korišćenje ovih materijala u
komercijalne ili neke druge svrhe predstavlja kršenje zakona o autorskim pravima. Korisnici
su u potpunosti odgovorni za nezakonitu upotrebu medija.
2
O ovom uputstvu
• Standardne aplikacije koje ste dobili uz uređaj su podložne promenama i više ne moraju
biti podržane bez prethodne najave. Ako imate pitanja u vezi aplikacija koje ste dobili uz
uređaj, obratite se Samsung servisnom centru. Za korisnički instalirane aplikacije, obratite se
dobavljaču usluga.
• Izmena operativnog sistema uređaja ili instaliranje softvera iz neslužbenih izvora može
dovesti do kvara uređaja i oštećenja ili gubitka podataka. Ove akcije predstavljaju povrede
Samsung ugovora o licenciranju i poništavaju vašu garanciju.
Ikone sa uputstvima
Upozorenje: Situacije koje mogu dovesti do povrede vas ili drugih
Oprez: Situacije koje mogu dovesti do oštećenja vašeg uređaja ili druge opreme
Napomena: Napomene, saveti za korišćenje ili dodatne informacije
Autorska prava
Copyright © 2013 Samsung Electronics
Ovaj priručnik je zaštićen međunarodnim zakonima o autorskim pravima.
Nijedan deo ovog priručnika se ne sme reprodukovati, distribuirati, prevoditi niti prenositi
ni u jednom obliku niti bilo kojim putem, elektronskim niti mehaničkim, što podrazumeva
fotokopiranje, snimanje i skladištenje u okviru bilo kog skladišta informacija i sistema za
preuzimanje, bez prethodne dozvole kompanije Samsung Electronics u pisanom obliku.
3
O ovom uputstvu
Žigovi
• SAMSUNG i SAMSUNG logotip predstavljaju registrovane žigove kompanije Samsung
Electronics.
• Logotip Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store
i Google Talk™ su zaštitni žigovi kompanije Google, Inc.
• Bluetooth® je registrovani žig kompanije Bluetooth SIG, Inc. u celom svetu.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ i Wi-Fi logotip su
registrovani žigovi kompanije Wi-Fi Alliance.
• Svi ostali žigovi i autorska prava su vlasništvo odgovarajućih vlasnika.
DivX®, DivX Certified® i povezani logotipi su žigovi
kompanije Rovi Corporation ili njenih podružnica i koriste u
okviru licence.
OSNOVNI PODACI O DIVX VIDEO FORMATU
DivX® je digitalni video format koji je kreirala kompanija DivX, LLC, podružnica Rovi Corporation.
Ovo je zvanični DivX Certified® uređaj za koji je kroz najstrožije testove potvrđeno da može
reprodukovati DivX video zapise. Posetite lokaciju www.divx.com sa dodatnim informacijama i
softverskim alatkama za konvertovanje datoteka u DivX video format.
OSNOVNI PODACI O DIVX VIDEO ZAPISU NA ZAHTEV
Ovaj DivX Certified® uređaj mora biti registrovan kako bi mogli da se reprodukuju filmovi DivX
video zapisa na zahtev (VOD). Da biste generisali kôd za registraciju, pronađite odeljak DivX VOD
u meniju za konfigurisanje uređaja. Posetite vod.divx.com za više informacija o tome kako da
završite registraciju.
DivX Certified® za reprodukciju DivX® video zapisa do HD 720p, uključujući premijum sadržaj.
Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories. Dolby,
Dolby Digital Plus i duplo-D simbol su žigovi Dolby
Laboratories.
4
Sadržaj
Početak rada
Režim za decu
7 Raspored uređaja
8Tasteri
9 Sadržaj pakovanja
10 Punjenje baterije
12 Umetanje memorijske kartice
14 Uključivanje i isključivanje uređaja
14 Držanje uređaja
15 Zaključavanje i otključavanje uređaja
15 Podešavanje jačine zvuka
15 Prebacivanje na nečujni režim
34 Upotreba režima za decu
34 Početni ekran
35Aplikacije
38 Preuzimanje aplikacija i sadržaja
38Podešavanja
Komunikacija
39Kontakti
42 Google Mail
44Hangouts
44Google+
44Месинџер
Osnovne informacije
16 Indikator ikona
17 Korišćenje ekrana osetljivog na dodir
20 Rotiranje ekrana
21Obaveštenja
22 Početni ekran
24 Korišćenje aplikacija
25 Ekran aplikacija
26 Unos teksta
28 Povezivanje na Wi-Fi mrežu
29 Konfigurisanje naloga
30 Prenos datoteka
31 Obezbeđivanje uređaja
33 Nadogradnja uređaja
Web i mreža
45Chrome
46Bluetooth
Mediji
48 Muzički plejer
49Kamera
55Galerija
58 Video plejer
59YouTube
5
Sadržaj
Aplikacije i prodavnice
medija
64 S planer
66Dropbox
66Alarm
67Kalkulator
68Google
69 Гласовна претрага
69 Moji fajlovi
70Preuzim.
74 Režim početnog ekrana
74 Režim blokiranja
74Zvuk
75Ekran
75Memorija
76 Režim štednje energije
76Baterija
76 Menadžer aplikacija
76 Usluge lokacije
77 Zaključavanje ekrana
77Bezbednost
78 Jezik i unos
80 Bekap i resetovanje
81 Dodaj nalog
81Pomoćni
81 Datum i vreme
82Pristupačnost
83 Opcije razvojnog tima
84 O uređaju
84 Google подешавањ
Putovanja i lokalno
Opcionalne aplikacije
61
62
63
63
63
63
Play продавница
Samsung Apps
Play Books
Play Movies
Google Play музика
Play часописи
Uslužni programi
71Мапе
Rešavanje problema
Podešavanja
72 O podešavanjima
72Wi-Fi
73Bluetooth
73 Upotreba podataka
73 Još podešavanja
6
Početak rada
Raspored uređaja
Kamera sa prednje
strane
Svetlosni senzor
Mikrofon za
spikerfon
Taster za
uključivanje/isključi
vanje
Taster za jačinu
zvuka
Dodirni ekran
Taster "Početak"
Taster "Nazad"
Taster "Meni"
Mikrofon
Višenamenski
konektor
Konektor za
slušalicu
Kamera sa zadnje
strane
Slot za memorijsku
karticu
Zvučnik
Zvučnik
7
Početak rada
Mikrofon u gornjem delu uređaja je aktivan samo kada koristite spikerfon ili snimate video
zapise.
• Ne pokrivajte oblast antene rukama ili drugim predmetima. To može uzrokovati
probleme sa povezivanjem ili pražnjenje baterije.
• Ne koristite zaštitu za ekran. To uzrokuje neispravnost senzora.
• Sprečite da voda dođe u dodir sa ekranom na dodir. Ekran na dodir možda neće raditi
ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa vodom.
Tasteri
Taster
Funkcija
• Pritisnite i držite da biste uključili ili isključili uređaj.
Uključivanje
Meni
• Pritisnite i držite duže od 7 sekundi da biste ponovo postavili
uređaj u slučaju da postoje neotklonjive greške ili prekidi ili ako
se ekran zamrzava.
• Pritisnite da biste zaključali ili otključali uređaj. Uređaj prelazi u
režim zaključavanja kada se dodirni ekran isključi.
• Kucnite da biste otvorili listu opcija dostupnih na trenutnom
ekranu.
• Tapnite i držite Početni ekran da biste pokrenuli Google
pretragu.
• Pritisnite da biste se vratili na Početni ekran.
Početak
• Pritisnite i držite da biste otvorili listu nedavno korišćenih
aplikacija.
Nazad
• Tapnite da biste se vratili u prethodni ekran.
Jačina zvuka
• Pritisnite da biste prilagodili jačinu zvuka uređaja.
8
Početak rada
Sadržaj pakovanja
Proverite da li su u kutiji proizvoda sledeće stavke:
• Uređaj
• Kratko uputstvo za upotrebu
• Stavke isporučene sa uređajem i raspoloživi pribor mogu da se razlikuju u zavisnosti
od regiona ili dobaljača usluge.
• Isporučeni pribor je dizajniran samo za ovaj uređaj i ne mora biti kompatibilan sa
drugim uređajima.
• Izgled i specifikacije su podložni promenama bez prethodnog obaveštenja.
• Dodatnu opremu možete da nabavite kod lokalnog distributera Samsung proizvoda.
Proverite da li je oprema kompatibilna sa uređajem pre kupovine.
• Druga dodatna oprema ne mora biti kompatibilna sa vašim uređajem.
• Koristite isključivo dodatnu opremu koju je odobrila kompanija Samsung. Kvarovi
uzrokovani korišćenjem neodobrene dodatne opreme nisu pokrivene servisom u
garanciji.
• Dostupnost kompletne dodatne opreme podložno je promenama i zavisi isključivo
od proizvođača. Za više informacija o raspoloživoj dodatnoj opremi pogledajte Web
stranicu kompanije Samsung.
9
Početak rada
Punjenje baterije
Koristite punjač da napunite bateriju pre prvog korišćenja uređaja. Za punjenje uređaja se može
koristiti i računar kada ga povežete putem USB kabla.
Koristite samo punjače, baterije i kablove koje je odobrila kompanija Samsung.
Neodobreni punjači ili kablovi mogu dovesti do eksplozije baterije ili oštećenja uređaja.
• Kada se baterija isprazni, uređaj emituje ton upozorenja i prikazuje poruku da je
baterija gotovo prazna.
• Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po priključivanju
punjača. Ostavite praznu bateriju da se puni nekoliko minuta pre nego što uključite
uređaj.
• Ako koristite više aplikacija odjednom, mrežne aplikacije ili aplikacije za koje je
potrebna veza s drugim uređajem, baterija će se brzo prazniti. Da biste izbegli
isključivanje sa mreže ili gubitak energije tokom prenosa podataka, uvek koristite te
aplikacije nakon što se baterija u potpunosti napuni.
Punjenje pomoću punjača
Povežite USB kabl na USB adapter za napajanje i priključite kraj USB adaptera u višenamenski
konektor.
Nepravilno povezivanje punjača može da prouzrokuje ozbiljnu štetu na uređaju. Sva
oštećenja uzrokovana nepravilnim rukovanjem nisu pokrivena garancijom.
10
Početak rada
• Uređaj se može koristiti i dok se puni, ali tako će možda biti potrebno više vremena da
se baterija potpuno napuni.
• Ako uređaj dobija nestabilno napajanje tokom punjenja, ekran osetljiv na dodir
možda neće biti u funkciji. Ukoliko se ovo dogodi, isključite punjač iz uređaja.
• Tokom punjenja uređaj može da se zagreje. To je normalno i ne bi trebalo da utiče
na vek trajanja ili na performanse uređaja. Ako se baterija zagreje više nego što je
uobičajeno, punjač može prestati sa punjenjem.
• Ukoliko se uređaj ne puni kako treba, odnesite uređaj i punjač u servisni centar
kompanije Samsung.
Nakon što se uređaj u potpunosti napuni, isključite ga sa punjača. Prvo isključite punjač iz
uređaja, a zatim ga isključite iz električne utičnice.
Da biste uštedeli energiju, isključite punjač kada ga ne koristite. Punjač nema prekidač
za napajanje, tako da ga morate isključiti iz električne utičnice kada nije u upotrebi da
biste izbegli potrošnju energije. Uređaj treba držati u blizini električne utičnice prilikom
punjenja.
Provera statusa punjenja baterije
Kada bateriju punite dok je uređaj isključen, sledeće ikone će pokazivati trenutni status punjenja
baterije:
Punjenje
Potpuno napunjena
11
Početak rada
Smanjenje potrošnje baterije
Vaš uređaj pruža opcije koje će vam pomoći da uštedite energiju baterije. Prilagođavanjem ove
opcije i deaktiviranjem funkcija u pozadini, uređaj možete koristiti duže između dva punjenja:
• Kada ne koristite uređaj, prebacite na režim pasivnog rada pritiskom na taster za
uključivanje/isključivanje.
• Zatvorite nepotrebne aplikacije pomoću menadžera zadataka.
• Deaktivirajte Bluetooth funkciju.
• Deaktivirajte Wi-Fi funkciju.
• Deaktivirajte automatsku sinhronizaciju aplikacija.
• Smanjite vreme trajanja pozadinskog svetla.
• Smanjite osvetljenost ekrana.
Umetanje memorijske kartice
Vaš uređaj prihvata memorijske kartice maksimalnog kapaciteta 32 GB. U zavisnosti od
proizvođača i tipa memorijske kartice, neke memorijske kartice ne moraju biti kompatibilne sa
vašim uređajem.
• Neke memorijske kartice ne moraju biti potpuno kompatibilne sa uređajem. Upotreba
nekompatibilne kartice može da ošteti uređaj ili samu memorijsku karticu i da ošteti
podatke koji se čuvaju na kartici.
• Vodite računa da memorijsku karticu umetnete na pravu stranu.
• Uređaj podržava isključivo FAT sistem datoteka za memorijske kartice. Ukoliko unesete
karticu formatiranu sa drugačijim sistemom datoteka, uređaj će zatražiti da ponovo
formatirate memorijsku karticu.
• Često ispisivanje i brisanje podataka skratiće vek trajanja memorijskih kartica.
• Kada stavite memorijsku karticu u uređaj, direktorijum memorijske kartice će se
pojaviti u fascikli extSdCard u internoj memoriji.
1 Otvorite poklopac slota memorijske kartice.
2 Ubacite memorijsku karticu tako da kontakt površine zlatne boje budu okrenute na dole.
3 Gurnite memorijsku karticu u slot dok se ne smesti čvrsto u ležište.
12
Početak rada
4 Zatvorite poklopac slota memorijske kartice.
Uklanjanje memorijske kartice
Pre nego što uklonite memorijsku karticu, prvo je isključite radi bezbednog uklanjanja. Na
Početnom ekranu kucnite na Aplik. → Podešavanja → Memorija → Isključi SD karticu.
1 Otvorite poklopac slota memorijske kartice.
2 Gurnite memorijsku karticu tako da se odvoji od uređaja a zatim je izvadite.
3 Zatvorite poklopac slota memorijske kartice.
Ne uklanjajte memorijsku karticu dok uređaj prenosi informacije ili im pristupa. To
može izazvati gubitak ili oštećenje podataka ili oštećenje memorijske kartice ili uređaja.
Samsung nije odgovoran za gubitke koji proizilaze iz zloupotrebe oštećenih memorijskih
kartica, uključujući gubitak podataka.
Formatiranje memorijske kartice
Memorijska kartica formatirana na računaru ne mora biti kompatibilna sa uređajem. Memorijsku
karticu formatirajte na uređaju.
Na Početnom ekranu kucnite na Aplik. → Podešavanja → Memorija → Formatiraj SD karticu
→ Formatiraj SD karticu → Obriši sve.
Pre formatiranja memorijske kartice, ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih
važnih podataka koji se čuvaju na uređaju. Garancija proizvođača ne pokriva gubitke
podataka nastale radnjama korisnika.
13
Početak rada
Uključivanje i isključivanje uređaja
Pri prvom uključivanju uređaja pratite uputstva na ekranu za podešavanje vašeg uređaja.
Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje nekoliko sekundi da biste uključili uređaj.
• Pratite sva važeća upozorenja i uputstva zvaničnog osoblja kada se nalazite na
mestima na kojima je zabranjena upotreba bežičnih uređaja, kao što su avioni i
bolnice.
• Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje i kucnite na Profil letenja da biste
onemogućili bežične funkcije.
Da biste isključili uređaj, pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje, a zatim kucnite na
Isključivanje.
Držanje uređaja
Ne pokrivajte oblast antene rukama ili drugim predmetima. To može uzrokovati probleme sa
povezivanjem ili pražnjenje baterije.
14
Početak rada
Zaključavanje i otključavanje uređaja
Kada uređaj ne koristite zaključajte ga da biste sprečili neželjene operacije. Pritiskom na taster
za uključivanje/isključivanje ekran se isključuje i uređaj prelazi u zaključani režim. Uređaj se
automatski zaključava ako se ne koristi u predviđenom vremenskom periodu.
Da biste otključali uređaj, pritisnite taster za uključivanje/isključivanje ili taster "Početak" kada
je dodirni ekran isključen, kucnite bilo gde na ekranu, a zatim lagano udarite prstom u bilo kom
smeru.
Podešavanje jačine zvuka
Pritisnite taster za jačinu zvuka gore ili dole da biste prilagodili jačinu zvuka zvona ili da biste
prilagodili jačinu zvuka pri reprodukciji muzike ili video zapisa.
Prebacivanje na nečujni režim
Koristite jedan od sledećih metoda:
• Pritisnite i držite dole taster za jačinu zvuka dok se ne aktivira nečujni režim.
• Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje, a zatim kucnite na Isključi ton.
• Otvorite panel sa obaveštenjima u gornjem delu ekrana, a zatim kucnite na Zvuk.
15
Osnovne informacije
Indikator ikona
Ikone prikazane u vrhu ekrana pružaju informacije o statusu uređaja. Ikone navedene u donjoj
tabeli su najuobičajenije.
Ikona
Značenje
Wi-Fi je povezan
Aktivirana Bluetooth funkcija
Sinhronizovano sa Web-om
Povezan sa računarom
Alarm je aktiviran
Nečujni režim je aktiviran
Režim letenja je aktiviran
Pojavila se greška ili se zahteva oprez
Nivo napunjenosti baterije
16
Osnovne informacije
Korišćenje ekrana osetljivog na dodir
Pri korišćenju ekrana osetljivog na dodir koristite samo prste.
• Ne dozvolite da ekran osetljiv na dodir dođe u kontakt sa drugim električnim
uređajima. Elektrostatičko pražnjenje može da dovede do kvara ekrana osetljivog na
dodir.
• Ne dozvolite da ekran osetljiv na dodir dođe u kontakt sa vodom. Ekran na dodir
možda neće raditi ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa vodom.
• Da biste izbegli oštećenje ekrana osetljivog na dodir, ne dodirujte ga oštrim
predmetima ili ne primenjujte preveliku silu na njega vrhovima prstiju.
• Ako se ekran osetljiv na dodir ostavlja u pripravnosti u dužim vremenskim intervalima
može doći do pojave paslika (osvetljenost ekrana) ili fantomnih slika. Isključite ekran
osetljiv na dodir kada ne koristite uređaj.
Pokreti prstima
Kuckanje
Da biste otvorili aplikaciju, izabrali stavku menija, pritisli dugme na ekranu ili uneli znak pomoću
tastature na ekranu, kucnite prstom na njih.
17
Osnovne informacije
Prevlačenje
Da biste pomerili ikonu, sličicu ili pregled na novu lokaciju, kucnite na nju i držite je i prevucite na
željeno mesto.
Dvostruko kuckanje
Dva puta kucnite na Web stranicu, mapu ili sliku da biste uvećali deo prikaza. Ponovo kucnite dva
puta za povratak u prethodno stanje.
18
Osnovne informacije
Lako udaranje
Lako udarite levo ili desno na Početnom ekranu ili ekranu aplikacija da biste videli drugi panel.
Lako udarite gore ili dole da biste listali kroz Web stranicu ili listu, kao što su kontakti.
Štipanje
Raširite dva prsta na Web stranici, mapi ili slici da biste uvećali deo prikaza. Uštipajte za
umanjenje prikaza.
19
Osnovne informacije
Rotiranje ekrana
Mnoge aplikacije omogućavaju prikaz u orijentaciji portreta ili pejzaža. Rotiranje uređaja dovodi
do automatskog prilagođavanja prikaza novoj orijentaciji ekrana.
Da biste sprečili automatsko rotiranje prikaza, otvorite panel sa obaveštenjima i opozovite opciju
Ekran rotacija.
• Neke aplikacije ne dozvoljavaju rotaciju ekrana.
• Neke aplikacije prikazuju različite ekrane u zavisnosti od orijentacije. Kalkulator se
pretvara u naučni kalkulator kada se rotira u pejzažnu orijentaciju.
20
Osnovne informacije
Obaveštenja
Ikone obaveštenja se pojavljuju na statusnoj liniji pri vrhu ekrana i ukazuju na nove poruke,
kalendarske događaje, status uređaja i drugo. Prevucite nadole statusnu liniju da biste otvorili
panel za obaveštenja. Pretražite listu da biste videli dodatna upozorenja. Da biste zatvorili panel
za obaveštenja, prevucite nagore liniju koja se nalazi u donjem delu ekrana.
Iz panela sa obaveštenjima možete da vidite trenutni status vašeg uređaja i koristite sledeće
opcije:
• Wi-Fi: Aktiviranje ili deaktiviranje Wi-Fi funkcije.
• Zvuk: Aktiviranje ili deaktiviranje nečujnog režima.
• Ekran rotacija: Omogućavanje ili sprečavanje rotacije interfejsa pri rotaciji uređaja.
• Bluetooth: Aktiviranje ili deaktiviranje Bluetooth funkcije.
• Štednja napajanja: Aktiviranje ili deaktiviranje režima štednje energije.
• Režim blokiranja: Aktiviranje ili deaktiviranje režima blokiranja. U režimu blokiranja, vaš
uređaj blokira obaveštenja. Da biste izabrali koja obaveštenja će biti blokirana, dodirnite
stavke Podešavanja → Režim blokiranja.
• Sinhron.: Aktivirajte ili deaktivirajte automatsko sinhronizovanje aplikacija.
• Režim vožnje: Aktivirajte ili deaktivirajte režim vožnje.
• Profil letenja: Aktivirajte ili deaktivirajte režim letenja.
Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluga.
21
Osnovne informacije
Početni ekran
Početni ekran predstavlja polaznu tačku za pristup svim funkcijama uređaja. On pokazuje ikone
indikatora, widget-e, prečice aplikacija i drugo.
Početni ekran može imati više panela. Da biste pregledali ostale panele, listajte ulevo ili udesno.
Promena mesta stavkama
Dodavanje ikone aplikacije
Na Početnom ekranu kucnite na Aplik., kucnite na ikonu aplikacije i zadržite je, a zatim prevucite
u pregled panela.
Dodavanje stavke
Prilagodite početni ekran dodavanjem widget-a, fascikli ili stranice.
Kucnite na praznu oblast na Početnom ekranu i zadržite je, a zatim izaberite jednu od sledećih
kategorija:
• Aplikacije i widget-i: Dodajte widget-e ili aplikacije početnom ekranu.
• Folder: Kreiranje foldera.
• Strana: Kreiranje nove stranice.
Pomeranje stavke
Kucnite i zadržite stavku, a zatim je prevucite na novu lokaciju. Da biste je pomerili na drugi
panel, prevucite je do kraja ekrana.
22
Osnovne informacije
Uklanjanje stavke
Kucnite na stavku i zadržite je, a zatim prevucite u kantu za otpatke koja se pojavljuje u vrhu
Početnog ekrana. Kada kanta za otpatke postane crvena, otpustite stavku.
Promena mesta panela
Dodavanje novog panela
Kucnite na
→ Izmeni stranu →
.
Pomeranje panela
Kucnite na
lokaciju.
→ Izmeni stranu, kucnite na i držite pregled panela, a zatim ga prevucite na novu
Uklanjanje panela
→ Izmeni stranu, kucnite na i držite pregled panela, a zatim ga prevucite u kantu
Kucnite na
za otpatke na dnu ekrana.
Postavljanje tapeta
Postavite sliku ili fotografiju skladištenu na uređaju kao tapet za Početni ekran.
Na Početnom ekranu kucnite na
→ Postavi tapet → Početni ekran, a zatim izaberite sledeće:
• Galerija: Pregled fotografija snimljenih kamerom uređaja ili slika preuzetih sa Interneta.
• Živi tapeti: Pregled animiranih slika.
• Tapeti: Pregled slika tapeta.
Zatim, izaberite sliku i kucnite na Postavi tapet ili Podesi tapet. Ili, izaberite sliku, promenite
njenu veličinu prevlačenjem okvira, a zatim kucnite na Gotovo.
23
Osnovne informacije
Korišćenje widget-a
Widget-i su male aplikacije koje pružaju praktične funkcije i informacije na početnom ekranu. Da
biste ih koristili, dodajte widget-e sa panela widget-a na Početni ekran.
• Neki widget-i se povezuju sa uslugama na Web-u. Ako izaberete widget koji je
zasnovan na Web-u, možda ćete imati dodatne troškove.
• Dostupni widget-i mogu da se razlikuju što zavisi od regiona ili dobavljača usluga.
Dodavanje widget-a na Početni ekran
Na Početnom ekranu kucnite na Aplik. → Widget-i. Listajte ulevo ili udesno na panelu widget-a,
a zatim kucnite na widget i držite ga da biste ga dodali na Počenti ekran. Stavite ga na željenu
lokaciju, promenite mu veličinu prevlačenjem okvira, a zatim kucnite bilo gde na ekranu da biste
sačuvali lokaciju widget-a.
Korišćenje widget-a za prečice podešavanja
Na Početnom ekranu kucnite na Aplik. → Widget-i, a zatim kucnite na i zadržite Prečica
podešavanja da biste otvorili listu opcija za podešavanje. Izaberite opciju za podešavanje koju
ćete dodati na Početni ekran kao prečicu.
Korišćenje aplikacija
Ovaj uređaj može koristiti više različitih tipova aplikacija, od medijskih do Internet aplikacija.
Otvaranje aplikacije
Na Početnom ekranu ili ekranu aplikacija izaberite ikonu aplikacije da biste je otvorili.
Otvaranje nedavno korišćenih aplikacija
Pritisnite i držite taster "Početak" da biste otvorili listu nedavno aktivnih aplikacija.
Izaberite ikonu aplikacije koju želite da otvorite.
24
Osnovne informacije
Zatvaranje aplikacije
Zatvorite aplikacije koje se ne koriste da biste sačuvali energiju baterije i održali performanse
uređaja.
Pritisnite i držite taster "Početak", kucnite na , a zatim kucnite na Kraj pored aplikacije da biste
je zatvorili. Da biste zatvorili sve aktivne aplikacije, zatim kucnite na Isključi sve. Umesto toga,
pritisnite i držite taster "Početak", a zatim kucnite na .
Ekran aplikacija
Ekran aplikacija prikazuje ikone svih aplikacija, uključujući nove instalirane aplikacije.
Na Početnom ekranu kucnite na Aplik. da biste otvorili ekran aplikacija.
Da biste pregledali ostale panele, listajte ulevo ili udesno.
Promena mesta aplikacija
→ Izmeni, kucnite na aplikaciju i držite je, a zatim je prevucite na novu lokaciju.
Kucnite na
Da biste je pomerili na drugi panel, prevucite je do kraja ekrana.
Organizovanje foldera
Stavite povezane aplikacije zajedno u folder radi udobnosti.
→ Izmeni, kucnite na aplikaciju i držite je, a zatim je prevucite do opcije Kreiraj
Kucnite na
folder. Unesite ime foldera a zatim kucnite na OK. Stavite aplikacije u novi folder tako što ćete
prevući, a zatim kucnite na Sačuvaj da biste sačuvali raspored.
Promena mesta panela
Uštipajte ekran, kucnite na pregled panela i držite ga, a zatim ga prevucite na novu lokaciju.
Instaliranje aplikacija
Koristite prodavnice aplikacija, kao što je Samsung Apps, za preuzimanje i instaliranje aplikacija.
25
Osnovne informacije
Deinstaliranje aplikacija
Kucnite na
→ Deinstaliraj, a zatim izaberite aplikaciju da biste je deinstalirali.
Podrazumevane aplikacije koje ste dobili uz uređaj se ne mogu deinstalirati.
Deljenje aplikacija
Delite preuzete aplikacije sa drugim korisnicima putem e-pošte, Bluetooth funkcije ili drugih
metoda.
→ Podeli aplikacije, izaberite aplikaciju, kucnite na Gotovo, a zatim izaberite
Kucnite na
metod deljenja. Sledeći koraci se razlikuju u zavisnosti od izabranog metoda.
Unos teksta
Za unos teksta koristite Samsung tastaturu ili funkciju za unos glasom.
Unos teksta nije podržan na nekim jezicima. Da biste unosili tekst, morate da promenite
jezik pisanja na neki od podržanih jezika.
Promena tipa tastature
Kucnite na bilo koje polje za tekst, otvorite panel sa obaveštenjima, kucnite na Izaberi način
unosa, a zatim izaberite tip tastature koji ćete koristiti.
Korišćenje Samsung tastature
Postavljanje opcija za Samsung
tastaturu.
Brisanje prethodnog znaka.
Prelazak u sledeći red.
Unos velikih slova.
Unos velikih slova.
Unos brojeva i znakova
interpunkcije.
Unos razmaka.
Dodajte stavku iz ostave.
26
Osnovne informacije
Unos velikih slova
Kucnite na
pre unosa znaka. Za sva velika slova, kucnite ikonu dva puta.
Promena tipa tastature
Kucnite i zadržite
, a zatim kucnite na
da biste promenili tip tastature.
Kucnite i zadržite
i pomerite lebdeću tastaturu na drugu lokaciju. Da biste prebacili na fiksnu
tastaturu, kucnite na .
Promena jezika tastature
Dodajte jezike na tastaturi, a zatim prevucite taster razmaknice nalevo ili nadesno da biste
promenili jezike tastature.
Unos teksta glasom
Aktivirajte funkciju glasovnog unoca a zatim izgovarajte reči u mikrofon. Uređaj prikazuje reči
koje izgovarate.
Ako uređaj tačno ne prepozna izgovorene reči, kucnite na podvučeni tekst i izaberite drugu reč ili
izraz iz padajuće liste.
Da biste promenili jezik ili dodali jezike za prepoznavanje glasa, kucnite na trenutni jezik.
Kopiranje i lepljenje
Kucnite i zadržite iznad teksta, prevucite ili da biste izabrali više ili manje teksta, a zatim
kucnite na Kopiraj za kopiranje ili Iseci za isecanje. Izabrani tekst se kopira u ostavu.
Da biste tekst nalepili u polje za unos teksta, kucnite na tačku gde se vrši unos i zadržite je, a
zatim kucnite na Zalepi.
27
Osnovne informacije
Povezivanje na Wi-Fi mrežu
Povežite uređaj na Wi-Fi mrežu da biste koristili Internet ili delili medijske datoteke sa drugim
uređajima. (str. 72)
Uključivanje i isključivanje Wi-Fi
Otvorite panel sa obaveštenjima, a zatim kucnite na Wi-Fi da biste je uključili ili isključili.
• Vaš uređaj koristi neharmonizovanu frekvenciju i namenjen je upotrebi u svim
evropskim zemljama. WLAN može da se koristi u Evropskoj Uniji bez ograničenja u
zatvorenom prostoru, ali ne može da se koristi na otvorenom.
• Isključite Wi-Fi funkciju kada je ne koristite da biste štedeli energiju baterije.
Pridruživanje na Wi-Fi mrežu
Na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja → Wi-Fi, a zatim prevucite prekidač Wi-Fi udesno.
Izaberite mrežu sa liste detektovanih Wi-Fi mreža, unesite lozinku ako je potrebno, a zatim
kucnite na Poveži se. Mreže za koje je potrebna lozinka pojavljuje se sa ikonom katanca. Nakon
povezivanja uređaja na Wi-Fi mrežu, on se automatski povezuje na mrežu uvek kada je ona
dostupna.
Dodavanje Wi-Fi mreža
Ako se željena mreža ne pojavljuje na listi mreža, kucnite na Dodaj Wi-Fi mrežu pri dnu liste
mreža. Unesite ime mreže u SSID mreže, izaberite tip zaštite i unesite lozinku ako mreža nije
otvorena, a zatim kucnite na Sačuvaj.
Brisanje Wi-Fi mreža
Svaka mreža koja je nekada korišćena, uključujući trenutnu mrežu, može se obrisati tako da
se uređaj ne povezuje automatski na nju. Izaberite mrežu sa liste mreža, a zatim kucnite na
Zaboravi.
28
Osnovne informacije
Konfigurisanje naloga
Za Google aplikacije, kao što je Play прод., potreban je Google nalog, dok je za Samsung Apps
potreban Samsung nalog. Kreirajte Google i Samsung nalog da biste doživeli najbolje iskustvo sa
uređajem.
Dodavanje naloga
Sledite uputstva koja se pojavljuju nakon otvaranja Google aplikacije, bez prijavljivanja, da biste
konfigurisali Google nalog.
Da biste se prijavili ili registrovali za Google nalog, na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja
→ Dodaj nalog → Google. Nakon toga, kucnite na Нови da biste se registrovali, ili kucnite na
Постојећи, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste završili konfiguraciju naloga. Na uređaju
možete da koristite više od jednog Google naloga.
Takođe, konfigurišite Samsung nalog.
Uklanjanje naloga
Na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja, izaberite ime naloga u opciji Nalozi, izaberite nalog
koji želite da uklonite, a zatim kucnite na Ukloni nalog.
29
Osnovne informacije
Prenos datoteka
Premestite audio, video, slikovne ili druge datoteke sa uređaja na računar ili obrnuto.
Sledeće formate datoteka podržavaju neke aplikacije. Neki formati datoteka nisu
podržani u zavisnosti od verzije softvera uređaja ili računarskog operativnog sistema.
• Muzika: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac, wav, rtx, i imy
• Slike: bmp, gif, jpg, i png
• Video: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, asf, mkv, i webm
• Dokument: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, i txt
Povezivanje pomoću programa Samsung Kies
Samsung Kies je računarska aplikacija koja upravlja medijskim sadržajem i ličnim informacijama
pomoću Samsung uređaja. Preuzmite najnoviju verziju programa Samsung Kies sa Web lokacije
kompanije Samsung.
1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
Samsung Kies se automatski pokreće na računaru. Ako se aplikacija Samsung Kies ne
pokrene, dva puta kliknite na ikonu Samsung Kies na računaru.
2 Prenesite datoteke između uređaja i računara.
Dodatne informacije potražite u okviru pomoći za Samsung Kies.
Povezivanje pomoću programa Windows Media Player
Proverite da li je Windows Media Player instaliran na računaru.
1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
2 Otvorite Windows Media Player da biste sinhronizovali muzičke fajlove.
30
Osnovne informacije
Povezivanje kao medijski uređaj
1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
2 Otvorite panel sa obaveštenjima, a zatim kucnite na Povezan kao medijski uređaj →
Medija uređaj (MTP).
Kucnite na Kamera (PTP) ako vaš uređaj ne podržava protokol za prenos medija (MTP) ili
nema instalirane odgovarajuće upravljačke programe.
3 Prenesite datoteke između uređaja i računara.
Obezbeđivanje uređaja
Sprečite druge osobe da koriste ili pristupaju ličnim podacima i informacijama uskladištenim na
uređaju pomoću bezbednosnih funkcija. Uređaj zahteva kod za otključavanje prilikom svakog
otključavanja.
Postavljanje otključavanja prepoznavanjem lica
Na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja → Zaključavanje ekrana → Zaključavanje ekrana
→ Otključavanje lica.
Namestite lice u okvir radi snimanja. Zatim, postavite PIN ili oblik za otključavanje ekrana u
slučaju da otključavanje prepoznavanjem lica ne uspe.
31
Osnovne informacije
Postavljanje oblika
Na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja → Zaključavanje ekrana → Zaključavanje ekrana
→ Oblik.
Nacrtajte oblik povezivanjem četiri ili više tačaka, a zatim ponovo nacrtajte oblik da biste ga
potvrdili. Postavite PIN za otključavanje ekrana kada zaboravite oblik.
Postavljanje PIN-a
Na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja → Zaključavanje ekrana → Zaključavanje ekrana
→ PIN kod.
Unesite najmanje četiri broja, a zatim ponovo unesite lozinku da biste je potvrdili.
Postavljanje lozinke
Na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja → Zaključavanje ekrana → Zaključavanje ekrana
→ Šifra.
Unesite najmanje četiri znaka, uključujući brojeve i simbole, a zatim ponovo unesite lozinku da
biste je potvrdili.
Otključavanje uređaja
Uključite ekran pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje ili taster "Početak", a zatim unesite
kod za otključavanje.
Ukoliko zaboravite kod za otključavanje, odnesite uređaj u Samsungov servisni centar
kako bi ga resetovali.
32
Osnovne informacije
Nadogradnja uređaja
Uređaj se može nadograditi na najnoviji softver.
Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
Nadogradnja pomoću programa Samsung Kies
Pokrenite Samsung Kies i povežite uređaj sa računarom. Samsung Kies automatski prepoznaje
uređaj i pokazuje dostupne dopune u polju za dijalog, ako postoje. Kliknite na taster "Ažuriraj" u
polju za dijalog da biste započeli nadogradnju. Pogledajte pomoć za Samsung Kies u vezi detalja
o nadogradnji.
• Nemojte isključivati računar ili isključivati USB kabl dok se uređaj nadograđuje.
• Tokom nadogradnje uređaja, ne povezujte druge medijske uređaje na računar. Na taj
način možete ometati proceduru ažuriranja.
Nadogradnja over-the-air
Uređaj se može direktno nadograditi na najnoviji softver putem usluge "firmware over-the-air"
(FOTA).
Na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja → O uređaju → Ažuriranje softvera → Ažuriraj.
33
Režim za decu
Upotreba režima za decu
U režimu za decu možete pristupiti aplikacijama namenjenim deci.
Na ekranu aplikacija kucnite na Režim za decu.
Možete takođe kucnuti Podešavanja → Režim početnog ekrana → Režim za decu → Primeni
→ OK.
Da biste se prebacili u standardni režim, kucnite
ekran.
→
→ unesite PIN → Standardni početni
Početni ekran
Na početnom ekranu možete postavljati korisničke profile, birati aplikacije i preraspoređivati
stavke.
Postavite korisničke
profile.
Dodirnite i zadržite da
biste promenili lik.
Pristupite
aplikacijama.
Promenite
podešavanja režima
za decu.
Pristupite ekranu sa
aplikacijama.
Postavljanje korisničkih profila
Na početnom ekranu kucnite Ime. Unesite korisničko ime i promenite sliku profila.
34
Režim za decu
Dodavanje i uklanjanje stavaka
Na Početnom ekranu kucnite na
Kucnite
→
→ Izmeni kartice.
da biste uklonili neku stavku ili Dodaj karticu da biste dodali stavke.
Aplikacije
Na ekranu sa aplikacijama prikazuju se ikone za sve aplikacije.
Na početnom ekranu kucnite
aplikaciju da biste je otvorili.
da biste otvorili ekran sa aplikacijama, a zatim odaberite neku
Snimanje fotografija
Koristite ovu aplikaciju za snimanje fotografija ili video zapisa.
Na ekranu aplikacija kucnite na Dečija kamera.
Kamera se automatski isključuje kada se ne koristi.
Snimanje fotografije
Podesite fokus i zatim kucnite
da biste snimili fotografiju.
Prebacivanje između
prednje i zadnje
kamere.
Prebacivanje između
režima fotografije i
video zapisa.
Izbor između različitih
dostupnih efekata.
Zatvorite kameru.
Otvaranje prikazivača
slika za prikaz
fotografija.
Snimanje video zapisa
U režimu mirovanja kucnite
snimanje kucnite na
.
i zatim kucnite
da biste snimili video zapis. Da biste zaustavili
35
Režim za decu
Dečija galerija
Koristite ovu aplikaciju za prikaz slika i video zapisa.
Na ekranu aplikacija kucnite na Dečija galerija.
Pregled slika i reprodukcija video zapisa
Izaberite sliku ili video zapis. Listajte ulevo ili udesno da biste videli sledeću ili prethodnu sliku ili
video zapis.
Za reprodukciju video zapisa kucnite
.
Dečiji video zapis
Koristite ovu aplikaciju za reprodukciju datoteka video zapisa.
Na ekranu aplikacija kucnite na Dečiji video zapis.
• Neki formati datoteka nisu podržani u zavisnosti od softvera uređaja.
• Neke datoteke se možda neće pravilno reprodukovati u zavisnosti od načina
kodiranja.
Reprodukcija video zapisa
Izaberite video koji ćete reprodukovati.
Podešavanje jačine
zvuka.
Pauziranje i
nastavljanje
reprodukcije.
Kretanje unapred ili
unazad prevlačenjam
trake.
Ponovno pokretanje
video zapisa koji se
trenutno reprodukuje
ili preskakanje na
prethodni video
zapis. Kucnite i držite
za brzi prelazak
unazad.
Prelazak na sledeći
video zapis. Kucnite i
držite za brzi prelazak
unapred.
36
Režim za decu
Toca Hair Salon 2
Ovu aplikaciju koristite za oblikovanje frizure lika češljem, makazama, fenom ili bojom. Lik
možete ukrasiti šeširom, naočarima ili iglom za kosu i snimiti fotografiju. Kucnite dugme za
reprodukciju na početnoj strani i izaberite neki lik. Gurnite tabelu na dnu ekrana da biste izabrali
opcije.
Na ekranu aplikacija kucnite na Toca Hair Salon 2.
Toca Train
Ovu aplikaciju koristite da postanete mašinovođa 3D voza. Kucnite dugme za reprodukciju na
početnoj strani i izaberite broj sa desne strane ekrana da biste izabrali brzinu. Ugao gledanja
možete da promenite povlačenjem ekrana u bilo kojem smeru. Kucnite dugme voza u gornjem
desnom uglu ekrana da biste promenili režim vožnje.
Na ekranu aplikacija kucnite na Toca Train.
Inventions
Ovu aplikaciju koristite za obavljanje kreativnih misija. Kada završite jednu misiju, otključava se
nova.
Na ekranu aplikacija kucnite na Inventions.
Inventions 2
Ovu aplikaciju koristite za obavljanje kreativnih misija. Ova aplikacija sadrži i misije višeg nivoa.
Na ekranu aplikacija kucnite na Inventions 2.
Create!
Ovu aplikaciju koristite za bojenje postojećih slika ili crtanje novih. Pokrenite ovu aplikaciju i
kucnite dugme za reprodukciju na početnoj strani da biste prikazali postojeće slike. Možete
izabrati sliku i nacrtati ili staviti nalepnice na nju. Da biste sačuvali sliku, kucnite dugme kamere
iznad nje. Sačuvanu sliku možete pregledati kucajem na dugme kamere na početnoj strani.
Na ekranu aplikacija kucnite na Create!.
37
Režim za decu
Kids Planet Discovery
Ovu aplikaciju koristite da učenje o svetskim državama i gradovima. Temu i nivo možete odabrati
na početnoj strani.
Na ekranu aplikacija kucnite na Kids Planet Discovery.
Preuzimanje aplikacija i sadržaja
Prodavnica za decu
Ovu aplikaciju koristite za preuzimanje aplikacija za decu sa servisa Samsung Apps. Izaberite
kategoriju ili kucnite i unesite ključnu reč u polje za pretraživanje.
Na ekranu aplikacija kucnite na Prodavnica za decu.
Podešavanja
Ovu funkciju koristite za konfiguraciju režima za decu. Možete izabrati aplikacije koje će
biti dostupne u režimu za decu ili odrediti vremenska ograničenja korišćenja uređaja. Za
konfiguraciju nekih funkcija potreban je PIN.
Na početnom ekranu kucnite
.
• : Aktivacija ili deaktivacija funkcije Wi-Fi, funkcije Bluetooth, automatske rotacije ekrana,
tihog režima ili uštede energije. Postavite svetlinu ekrana ili pozadine na početnom ekranu i
prerasporedite stavke na početnom ekranu.
• : Konfigurisanje dodatnih podešavanja.
– – Podešavanja: Izaberite fascikle galerije koji će biti dostupni u režimu za decu.
Deaktivirajte dugmad meni i nazad u režimu za decu. Postavite uređaj tako da se
prikazuju nove aplikacije instalirane u režimu za decu. Postavite uređaj tako da
reprodukuje glasovna uputstva za upotrebu režima za decu.
– – Upravljanje vremenom: Postavite vremenska ograničenja i period upotrebe režima za
decu.
– – Menadžer aplikacija: Izaberite i dodajte aplikacije iz standardnog režima.
– – Promeni PIN kod: Promenite PIN.
– – Standardni početni ekran: Prebacite se na standardni režim.
38
Komunikacija
Kontakti
Koristite ovu aplikaciju za upravljanje kontaktima, uključujući brojeve telefona, adrese e-pošte i
drugo.
Na ekranu aplikacija kucnite na Kontakti.
Upravljanje kontaktima
Kreiranje kontakta
Kucnite na
i unesite informacije o kontaktu.
• : Dodavanje slike.
• /
: Dodavanje ili brisanje polja kontakta.
Uređivanje kontakta
Izaberite grupu za uređivanje, a zatim kucnite na
.
Brisanje kontakta
Kucnite na
.
Pretraga kontakata
Koristite jedan od sledećih metoda za pretragu:
• Krećite se gore ili dole po listi kontakata.
• Koristite indeks na levoj strani liste kontakata za brzo kretanje, povlačenjem prsta preko
njega.
• Kucnite na polje za pretragu u gornjem delu liste kontakata i unesite kriterijum za pretragu.
39
Komunikacija
Kada se kontakt izabere, uradite jedno od sledećeg:
• : Dodavanje u omiljene kontakte.
• : Sastavljanje e-poruke.
Prikazivanje kontakata
Uređaj podrazumevano prikazuje sve sačuvane kontakte.
Dodirnite stavku
kontakti.
→ Kontakti za prikazivanje, a zatim izaberite lokaciju na kojoj se čuvaju
Uvoz i izvoz kontakata
Sinhronizacija sa Google kontaktima
Kucnite na
→ Spoji sa Google nalogom.
Kontakti koji su sinhronizovani sa Google kontaktima prikazuju se sa
u listi kontakata.
Ako se kontakt doda ili obriše na uređaju, on se takođe dodaje ili briše u Google kontaktima i
obrnuto.
Sinhronizacija sa Samsung kontaktima
Kucnite na
→ Spajanje sa Samsung nalogom.
Kontakti koji su sinhronizovani sa Samsung kontaktima prikazuju se sa
u listi kontakata.
Ako se kontakt doda ili obriše na uređaju, on se takođe dodaje ili briše u Samsung kontaktima i
obrnuto.
Uvoz kontakata
Kucnite na
→ Uvezi/izvezi → Uvezi sa SD kartice ili Uvezi sa USB memorije.
Izvoz kontakata
Dodirnite stavke
→ Uvezi/izvezi → Izvezi na SD karticu ili Izvezi u USB memoriju.
Deljenje kontakata
→ Uvezi/izvezi → Deli vizitkartu putem, izaberite kontakte, kucnite na Gotovo,
Kucnite na
a zatim izaberite metod deljenja.
40
Komunikacija
Omiljeni kontakti
Kucnite na
, a zatim uradite jedno od sledećeg:
• Pretraži: Pretraga kontakata.
• Dodaj u Omiljene: Dodavanje kontakata u omiljene.
• Ukloni iz omiljenih: Uklanjanje kontakata iz omiljenih.
• Prikaz u vidu rešetke / Prikaz u vidu liste: Prikaz kontakata u obliku mreže ili liste.
Grupe kontakata
Dodavanje kontakata u grupu
Izaberite grupu, a zatim kucnite na
kucnite na Gotovo.
→ Dodaj člana. Izaberite kontakt koji ćete dodati, a zatim
Upravljanje grupama
Kucnite na
, a zatim uradite jedno od sledećeg:
• Pretraži: Pretraga kontakata.
• Izmeni: Promenite postavke grupe.
• Dodaj člana: Dodajte članove u grupu.
• Ukloni člana: Uklonite članove iz grupe.
• Pošalji e-poruku: Pošaljite e-poruku članovima grupe.
• Promeni redosled: Kucnite i držite
položaj, a zatim kucnite na Gotovo.
pored imena grupe, prevucite je gore iili dole u drugi
Brisanje grupa
Kucnite na , izaberite grupe koje je dodao korisnik, a zatim kucnite na Obriši. Podrazumevane
grupe se ne mogu brisati.
Slanje e-poruke članovima grupe
Izaberite grupu, kucnite na
→ Pošalji e-poruku, izaberite članove, a zatim kucnite na Gotovo.
41
Komunikacija
Vizitkarta
Kreirajte vizitkartu i pošaljite je drugima.
Kucnite na Konfiguriši profil, unesite detalje, kao što je broj telefona, adresa e-pošte i poštanska
adresa, a zatim kucnite na Sačuvaj. Ako su informacije korisnika sačuvane prilikom konfiguracije
uređaja, izaberite vizitkartu u JA, a zatim kucnite na da biste je uredili.
Kucnite na
→ Deli vizitkartu putem, a zatim izaberite metod deljenja.
Google Mail
Koristite ovu aplikaciju za brzo i direktno pristupanje usluzi Google Mail.
Na ekranu aplikacija kucnite na Google Mail.
• Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
• Ova aplikacija može biti označena različito zavisno od regiona ili dobavljača usluge.
Slanje poruka
U bilo kom sandučetu, kucnite na
ПОШАЉИ.
, unesite primaoce, predmet i poruku, a zatim kucnite na
Kucnite na + CC/BCC da biste dodali više primaoca.
Kucnite na
da biste priložili slike.
Kucnite na
→ Сачувај недовршену поруку da biste snimili poruku za kasnije slanje.
Dodirnite stavku
Kucnite na
→ Приложи видео da biste priložili video zapise.
→ Одбаци da biste počeli od početka.
42
Komunikacija
Čitanje poruka
Brisanje ove poruke.
Držanje poruke u dugotrajnom
skladištu.
Dodavanje oznake poruci.
Označavanje poruke kao
nepročitane.
Prosleđivanje poruke drugim
osobama.
Odgovaranje na poruku svim
primaocima.
Odgovaranje na poruku.
Dodavanje adrese e-pošte na listu
kontakata.
Označavanje poruke za podsetnik.
Pregled priloga.
Oznake
Google Mail ne koristi stvarne foldere, već koristi oznake. Kada se Google Mail pokrene, on
pokazuje poruke označene sa Prijemno sanduče.
Za ručno preuzimanje novih poruka kucnite
→ Освежи.
Da biste poruci dodali oznaku, izaberite poruku, kucnite na
izaberite oznaku za dodelu.
43
→ Промени ознаке, a zatim
Komunikacija
Hangouts
Koristite ovu aplikaciju za ćaskanje sa drugima.
Na ekranu aplikacija kucnite na Hangouts.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
Izaberite prijatelja sa liste prijatelja ili unesite podatke za pretragu i iz rezultata izaberite prijatelja
da biste započeli ćaskanje.
Google+
Koristite ovu aplikaciju da biste ostali povezani sa osobama putem usluge društvene mreže
kompanije Google.
Na ekranu aplikacija kucnite na Google+.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
Kucnite na Свe da biste promenili kategoriju, a zatim listajte nagore ili nadole da biste pogledali
objave iz svojih krugova.
Kucnite na
da biste koristili ostale usluge društvenih mreža.
Месинџер
Koristite ovu aplikaciju za ćaskanje sa drugima putem Google+ usluge za brzu razmenu poruka.
Na ekranu aplikacija kucnite na Месинџер.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
Izaberite prijatelja sa liste prijatelja, unesite poruku u polje pri dnu ekrana, a zatim kucnite na
44
.
Web i mreža
Chrome
Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje informacija i pregledanje web stranica.
Na ekranu aplikacija kucnite na Chrome.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
Pregled web stranica
Kucnite na polje za adresu, a zatim unesite Web adresu ili kriterijum za pretragu.
Otvaranje nove stranice
Kucnite na → Нова карт.
Da biste prešli na novu web stranicu, pomerajte se levo ili desno na polju naslova, a zatim kucnite
na stranicu da biste je izabrali.
Obeleživači
Za obeležavanje trenutne web stranice kucnite na
zatim kucnite na Сачувај.
, unesite detalje, npr. ime i Web adresu a
Da biste otvorili Web stranicu sa obeleživačem, kucnite na → Обележивачи, a zatim izaberite
stranicu.
Pretraga Web-a glasom
Dodirnite stavku , izgovorite ključnu reč, a zatim izaberite jednu od predloženih reči koje se
pojave.
45
Web i mreža
Sinhronizacija sa drugim uređajima
Sinhronizujte otvorene kartice i obeleživače da biste ih koristili uz Chrome na drugom uređaju,
kada ste prijavljeni na isti Google nalog.
Za pregled otvorenih kartica na drugim uređajima kucnite na → Други уређаји. Izaberite Web
stranu koju ćete otvoriti.
Za pregled obeleživača, dodirnite → Обележивачи.
Bluetooth
Bluetooth kreira direktnu bežičnu vezu između dva uređaja na malom rastojanju. Koristite
Bluetooth za razmenu podataka ili medijskih datoteka sa drugim uređajima.
• Samsung nije odgovoran za gubitak, presretanje ili zloupotrebu poslatih ili primljenih
podataka putem Bluetooth veze.
• Uvek se uverite da delite i primate podatke sa uređaja kojima verujete i koji su
prikladno obezbeđeni. Ako između uređaja postoji prepreka, radno rastojanje može
biti manje.
• Neki uređaji, posebno oni koje nije testirao ili odobrio Bluetooth SIG, mogu biti
nekompatibilni sa vašim uređajem.
• Ne koristite Bluetooth funkciju u nezakonite svrhe (na primer, izradu piratskih kopija
datoteka ili nezakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe).
Samsung nije odgovoran za posledice nezakonitog korišćenja Bluetooth funkcije.
Da biste aktivirali Bluetooth, na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja → Bluetooth, a zatim
prevucite prekidač Bluetooth udesno.
46
Web i mreža
Uparivanje sa drugim Bluetooth uređajima
Na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja → Bluetooth → Skeniraj, i prikazaće se
detektovani uređaji. Izaberite uređaj sa kojim želite da obavite uparivanje, a zatim prihvatite
automatski generisan pristupni kod na oba uređaja radi potvrde.
Slanje i prijem podataka
Mnoge aplikacije podržavaju prenos podataka putem funkcije Bluetooth. Primer je aplikacija
Galerija. Otvorite aplikaciju Galerija, izaberite sliku, kucnite na → Bluetooth, i izaberite jedan
od Bluetooth uređaja. Nakon toga, prihvatite zahtev za autorizaciju Bluetooth veze na drugom
uređaju da biste primili sliku. Preneta datoteka se čuva u folderu Bluetooth. Ako je primljen
kontakt, on se automatski dodaje na listu kontakata.
47
Mediji
Muzički plejer
Koristite ovu aplikaciju da biste slušali muziku.
Na ekranu aplikacija kucnite na Muzički plejer.
• Neki formati datoteka nisu podržani u zavisnosti od softvera instaliranog na uređaju.
• Neke datoteke se možda neće pravilno reprodukovati u zavisnosti od načina
kodiranja.
Reprodukovanje muzike
Izaberite kategoriju muzike, a zatim izaberite pesmu za reprodukciju.
Kucnite na sliku albuma u donjem delu ekrana da biste otvorili ekran sa muzičkim plejerom.
Otvaranje liste za reprodukciju.
Postavite datoteku kao omiljenu
numeru.
Prikažite detalje o datoteci.
Izbor zvučnog efekta.
Privremeno isključite zvuk.
Podešavanje jačine zvuka.
Uključivanje nasumičnog režima.
Promena režima ponavljanja.
Ponovno pokretanje pesme koja
se trenutno reprodukuje ili
preskakanje na sledeću pesmu.
Kucnite i držite za brzi prelazak
unazad.
Prelazak na sledeću pesmu.
Kucnite i držite za brzi prelazak
unapred.
Pauziranje i nastavljanje
reprodukcije.
48
Mediji
Podešavanje pesme kao tona alarma
Da biste pesmu koja se trenutno reprodukuje koristili kao ton alarma, kucnite na
kao ton alarma.
→ Postavi
Kreiranje lista za reprodukciju
Napravite sopstveni izbor pesama.
Kucnite na → Kreir. listu za reprod. Unesite naslov i kucnite na OK. Izaberite pesme koje ćete
dodati, a zatim kucnite na Gotovo.
Da biste na listu za reprodukciju dodali pesmu koja se trenutno reprodukuje, kucnite na
Dodaj u listu.
→
Reprodukcija muzike prema raspoloženju
Reprodukujte muziku grupisano prema raspoloženju. Uređaj automatski kreira listu za
reprodukciju. Kada se doda nova pesma, kucnite na Muzički kvadrat → .
Kucnite na Muzički kvadrat i izaberite ćeliju sa raspoloženjem. Ili izaberite više ćelija
prevlačenjem prsta.
Kamera
Koristite ovu aplikaciju za snimanje fotografija ili video zapisa.
Koristite aplikaciju Galerija za prikaz fotografija i video zapisa snimljenih kamerom uređaja.
(str. 55)
Na ekranu aplikacija kucnite na Kamera.
• Kamera se automatski isključuje kada se ne koristi.
• Proverite da li je objektiv čist. U suprotnom, uređaj možda neće raditi ispravno u
nekim režimima za koje se zahtevaju visoke rezolucije.
Etiketa kamere
• Ne snimajte fotografije ili video zapise drugih osoba bez njihove dozvole.
• Ne snimajte fotografije ili video zapise gde je to zabranjeno zakonom.
• Ne snimajte fotografije ili video zapise na mestima na kojima možete narušiti privatnost
drugih osoba.
49
Mediji
Snimanje fotografija
Snimanje fotografije
Kucnite na
da biste snimili fotografiju.
Podesite snimke sa
odloženim vremenom.
Pokazuje koje se
skladište koristi.
Prebacivanje između
prednje i zadnje
kamere.
Prebacivanje između
režima fotografije i
video zapisa.
Promena režima
fotografisanja.
Utvrdite koliko svetla
prima senzor kamere.
Otvaranje prikazivača
slika za prikaz
fotografija.
Promena podešavanja
za kameru.
Izbor između različitih
dostupnih efekata.
Režim Scena
Unapred određene postavke olakšavaju izradu brzih fotografija.
Kucnite na
→ Režim Scena.
• Pejzaž: Koristite ovu postavku za pravljenje fotografija plavog neba i pejzaža sa bogatijim
bojama.
• Sportovi: Koristite ovo podešavanje za subjekte koji se brzo kreću.
• Žurka/enterijer: Koristite ovo podešavanje za dobro osvetljene scene u prostorijama.
• Plaža/Sneg: Koristite ovo podešavanje za dobro osvetljene scene napolju.
50
Mediji
• Zalazak sunca: Koristite ovo podešavanje za punije boje i oštrije kontraste.
• Zora: Koristite ovo podešavanje za veoma nežne boje.
• Jesenja boja: Koristite ovo podešavanje za scensku pozadinu sa crvenim prelazom.
• Svetlost sveća: Koristite ovo podešavanje za slike jake svetlosti na tamnoj pozadini.
• Vatromet: Koristite ovu postavku za scene sa jakim kontrastom.
• Pozadinsko svetlo: Koristite ovu postavku za objekte sa jakim svetlom iza njih.
• Noć: Koristite ovu postavku za slike napravljene u mračnijim uslovima.
Način snimanja
Na raspolaganju je nekoliko efekata fotografije.
Kucnite na
→ Način snimanja.
• Pojedinačni snimak: Snimanje jedne fotografije.
• Panorama: Snimanje fotografije sastavljene od mnogo spojenih fotografija.
• Podeli snimak: Slanje fotografije direktno na drugi uređaj putem funkcije Wi-Fi Direct.
• Snim. osmeha: Snimite fotografiju kada se subjekt nasmeši.
Panoramske fotografije
Panoramska fotografija je široka slika pejzaža koja se sastoji od više snimaka.
Kucnite na
→ Način snimanja → Panorama.
Kucnite na
i pomerite kameru u jednom smeru. Kada se poravnaju dva okvira panorame,
kamera automatski pravi drugi snimak u panoramskoj sekvenci. Da biste zaustavili snimanje,
ponovo kucnite na
. Ako vizir nije dobro usmeren, uređaj prekida snimanje.
51
Mediji
Snimanje video zapisa
Snimanje video zapisa
Gurnite prekidač fotografija-video prema ikoni video zapisa, a zatim kucnite na
snimili video zapis. Da biste zaustavili snimanje kucnite na .
da biste
Funkcija zumiranja možda neće biti dostupna kada snimate u najvećoj rezoluciji.
Režim snimanja
Podesite snimke sa
odloženim
vremenom.
Prebacivanje između
prednje i zadnje
kamere.
Promena režima
snimanja.
Pokazuje koje se
skladište koristi.
Prebacivanje između
režima fotografije i
video zapisa.
Izbor između različitih
dostupnih efekata.
Otvaranje video
plejera za
reprodukciju video
zapisa.
Promena podešavanja
za kameru.
Utvrdite koliko svetla
prima senzor kamere.
52
Mediji
Kucnite na
da biste promenili režim snimanja.
• Normalan: Koristite ovaj režim za normalan kvalitet.
• Granična veličina za e-poruke: Koristite ovaj režim za slabiji kvalitet za slanje putem
e-poruka.
Uvećanje i umanjenje prikaza
Koristite jedan od sledećih metoda:
• Koristite taster za jačinu zvuka da biste uvećali ili umanjili.
• Raširite dva prsta na ekranu za uvećanje i približite ih za umanjenje prikaza.
• Funkcija zumiranja možda neće biti dostupna kada snimate u najvećoj rezoluciji.
• Efekat uvećanja/umanjenja prikaza je dostupan kada koristite funkciju zumiranja
tokom snimanja video zapisa.
53
Mediji
Konfigurisanje podešavanja za kameru
Kucnite na da biste konfigurisali podešavanja za kameru. Nisu sve opcije navedene u nastavku
dostupne i u režimu fotoaparata i u režimu video kamere. Dostupne opcije se razlikuju zavisno od
izabranog režima.
• Izmeni prečice: Promenite raspored prečica do često korišćenih opcija.
• Autoportret: Fotografisanje samoga sebe.
• Snimanje sebe: Snimanje video zapisa samoga sebe.
• Način snimanja: Promena režima fotografisanja.
• Režim snimanja: Promenite režim snimanja.
• Efekti: Izbor između različitih dostupnih efekata.
• Režim Scena: Promena režima scene.
• Osvetljenje: Promenite svetlinu.
• Tajmer: Koristite za odložene snimke.
• Rezolucija: Izbor rezolucije. Koristite veću rezoluciju za bolji kvalitet. Međutim, tako se koristi
više memorije.
• Balans bele boje: Izbor odgovarajućeg balansa bele boje, tako da slike imaju prirodan opseg
boja. Podešavanja su dizajnirana za specijalne slučajeve osvetljavanja. Ova podešavanja su
slična toplotnom opsegu sa ekspoziciju balansa bele boje na profesionalnim kamerama.
• Merenje: Izbor metoda merenja. Ovim se određuje metod izračunavanja vrednosti
osvetljenja. Središnje procenjeno meri pozadinsko osvetljenje u središtu scene. Tačkasto
meri vrednost osvetljenja na određenom mestu. Matrično daje srednju vrednost cele scene.
• Smernice: Prikaz vođica vizira radi lakšeg stvaranja kompozicije prilikom izbora subjekata.
• Kvalitet snimka: Podesite nivo kvaliteta fotografija. Slike većeg kvaliteta zahtevaju više
prostora u memoriji.
• Kvalitet video zapisa: Podešavanje nivoa kvaliteta video zapisa.
• Čuvanje: Izbor memorijske lokacije za skladištenje.
• Resetuj: Promena podešavanja za kameru.
54
Mediji
Prečice
Reorganizujte prečice za lakši pristup različitim opcijama kamere.
Kucnite na
→ Izmeni prečice.
Kucnite na opciju i zadržite je, a zatim je prevucite u slot u levom delu ekrana. Druge ikone se
mogu pomerati unutar liste ako na njih kucnete i prevučete ih.
Galerija
Koristite ovu aplikaciju za prikaz slika i video zapisa.
Na ekranu aplikacija kucnite na Galerija.
• Neki formati datoteka nisu podržani u zavisnosti od softvera instaliranog na uređaju.
• Neke datoteke se možda neće pravilno reprodukovati u zavisnosti od načina
kodiranja.
Pregled slika
Pokretanjem aplikacije Galerija prikazuju se dostupni folderi. Kada druga aplikacija, kao što je
Google Mail, sačuva sliku, fascikla Preuzim. se automatski kreira kako bi prihvatila sliku. Na isti
način, snimanjem slike ekrana automatski se kreira folder Screenshots. Izaberite folder da biste
ga otvorili.
U folderu se slike prikazuju prema datumu kreiranja. Izaberite sliku da biste je videli preko celog
ekrana.
Listajte ulevo ili udesno da biste videli sledeću ili prethodnu sliku.
Uvećanje i umanjenje prikaza
Koristite jedan od sledećih metoda za uvećanje slike:
• Dva puta kucnite bilo gde da biste uvećali prikaz.
• Raširite dva prsta na bilo kom mestu da biste uvećali prikaz. Približite prste da biste umanjili
prikaz ili kucnite dva puta za povratak.
55
Mediji
Reprodukovanje video zapisa
Video datoteke imaju ikonu
na pregledu. Izaberite video zapis koji ćete gledati i kucnite na
Uređivanje slika
Pri pregledu slika kucnite na
i koristite sledeće funkcije:
• Oznaka lica: Registruje lica na slici kao oznake lica.
• Kopiraj u privremenu memoriju: Kopiraj u privremenu memoriju.
• Rotiraj ulevo: Rotiranje u smeru suprotno od kretanja kazaljki sata.
• Rotiraj udesno: Rotiranje u smeru kretanja kazaljki sata.
• Opseci: Promena veličine plavog okvira za opsecanje i čuvanje slike.
• Izmeni: Pokreni Editor fotografija.
• Postavi kao: Postavite sliku kao poster ili sliku kontakta.
• Štampaj: Odštampajte sliku preko USB ili Wi-Fi veze. Neki štampači možda neće biti
kompatibilni sa vašim uređajem.
• Preimenuj: Preimenovanje datoteke.
• Skeniraj uređaje u okolini: Pretraga uređaja sa aktiviranim deljenjem medija.
• Detalji: Pregled detalja slike.
Omiljene slike
Dok gledate sliku kucnite na
da biste sliku dodali na listu omiljenih.
Brisanje slika
Koristite jedan od sledećih metoda:
• Unutar foldera kucnite na
kucnite na .
→ Izaberi stavku, izaberite slike stavljanjem oznaka, a zatim
• Prilikom pregleda slike kucnite na
.
56
.
Mediji
Deljenje slika
Koristite jedan od sledećih metoda:
• Unutar foldera kucnite na
→ Izaberi stavku, izaberite slike stavljanjem oznaka, a zatim
kucnite na da biste ih poslali drugima.
• Prilikom pregleda slike kucnite na
društvenih mreža.
da biste je poslali drugima ili je podelite putem usluga
Postavljanje tapeta
Prilikom pregleda slike kucnite na
dodelili kontaktu.
→ Postavi kao da biste sliku postavili kao tapet ili je
Označavanje lica
→ Oznaka lica → Uključeno. Oko prepoznatog lica se
Dok gledate sliku kucnite na
pojavljuje žuti okvir. Dodirnite lice, kucnite na Dodaj ime, a zatim izaberite ili dodajte kontakta.
Kada se oznaka lica pojavi na slici, kucnite na oznaku i koristite dostupne opcije, kao što je slanje
e-poruka.
Prepoznavanje lica može biti neuspešno u zavisnosti od ugla lica, veličine lica, boje kože,
izraza lica, uslova osvetljenja ili pribora koji subjekt nosi.
Organizovanje foldera
Napravite fasciklu da biste organizovali slike ili video zapise uskladištene na uređaju. Datoteke
možete da kopirate iz jedne u drugu fasciklu.
Da biste napravili novu fasciklu, kucnite na . Unesite ime fascikle, kucnite na OK, a zatim
dodirnite slike ili video zapise. Kucnite i držite bilo koju izabranu sliku ili video, prevucite ih novu
fasciklu, a zatim kucnite na Gotovo. Kucnite na Kopiraj da biste kopirali ili na Prem. da biste
premestili.
57
Mediji
Video plejer
Koristite ovu aplikaciju za reprodukciju datoteka video zapisa.
Na ekranu aplikacija kucnite na Video plejer.
• Izbegavajte zaključavanje ekrana uređaja tokom reprodukcije DivX video zapisa na
zahtev. Svaki put kada zaključate ekran tokom reprodukcije DivX video zapisa na
zahtev, jedan od dostupnih brojača izdavanja se gubi.
• Neki formati datoteka nisu podržani u zavisnosti od softvera instaliranog na uređaju.
• Neke datoteke se možda neće pravilno reprodukovati u zavisnosti od načina
kodiranja.
Reprodukovanje video zapisa
Izaberite video koji ćete reprodukovati.
Podešavanje jačine
zvuka.
Smanjenje veličine
video ekrana.
Privremeno isključite
zvuk.
Kretanje unapred ili
unazad prevlačenjam
trake.
Prelazak na sledeći
video zapis. Kucnite i
držite za brzi prelazak
unapred.
Promena razmere
ekrana.
Ponovno pokretanje
video zapisa koji se
trenutno
reprodukuje ili
preskakanje na
prethodni video
zapis. Kucnite i držite
za brzi prelazak
unazad.
Umetnite obeleživač.
Pauziranje i
nastavljanje
reprodukcije.
58
Mediji
Brisanje video zapisa
Kucnite na
→ Obriši, izaberite video zapise stavljanjem oznake, a zatim kucnite na Obriši.
Deljenje video zapisa
→ Podeli putem, izaberite metod deljenja, izaberite video zapis stavljanjem
Kucnite na
oznake, a zatim kucnite na Podeli.
Korišćenje iskačućeg video plejera
Koristite ovu funkciju za korišćenje drugih aplikacija bez zatvaranja video plejera. Prilikom
gledanja video zapisa, kucnite na
da biste koristili iskačući plejer.
Raširite dva prsta na ekranu za uvećanje plejera ili ih približite za umanjenje plejera. Za
pomeranje plejera, prevucite plejer na drugu lokaciju.
YouTube
Koristite ovu aplikaciju da biste gledali video zapise sa YouTube Web lokacije.
Na ekranu aplikacija kucnite na YouTube.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
59
Mediji
Gledanje video zapisa
Kucnite na , a zatim unesite ključnu reč. Izaberite jedan od vraćenih rezultata pretrage da biste
gledali video zapis.
Rotirajte uređaj u pejzažnu orijentaciju da biste prikazali ceo ekran.
Traženje video zapisa.
Slanje URL adrese
drugima.
Pauziranje ili
nastavljanje
reprodukcije.
Kretanje unapred ili
unazad prevlačenjam
trake.
Dodavanje video
zapisa na listu za
reprodukciju.
Promena kvaliteta
prikaza.
Deljenje video zapisa
Izaberite video zapis za gledanje, kucnite na
, a zatim izaberite metod deljenja.
Slanje video zapisa
Izaberite vaš nalog, kucnite na
kucnite na ОТПРЕМИ.
, izaberite video zapis, unesite informacije za video, a zatim
60
Aplikacije i prodavnice medija
Play продавница
Koristite ovu aplikaciju za kupovinu i preuzimanje aplikacija i igrica koje se mogu koristiti na
uređaju.
Na ekranu aplikacija kucnite na Play прод.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
Instaliranje aplikacija
Pretražite aplikacija prema kategoriji ili kucnite na
za pretraživanje po ključnoj reči.
Izaberite aplikaciju da biste pogledali informacije. Da biste je preuzeli kucnite na ИНСТАЛИРАЈ.
Ako za aplikaciju postoji naknada, kucnite na cenu, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste
završili proces kupovine.
• Kada je nova verzija dostupna za bilo koju instaliranu aplikaciju, u vrhu ekrana se
pojavljuje ikona za ažuriranje koja vas upozorava na novu verziju. Otvorite panel sa
obaveštenjima i kucnite na ikonu da biste ažurirali aplikaciju.
• Da biste instalirali aplikacije koje ste preuzeli iz drugih izvora, na ekranu aplikacija
kucnite na Podešavanja → Bezbednost → Nepoznati izvori.
Deinstaliranje aplikacija
Deinstalirajte aplikacije kupljene na usluzi Play прод.
Kucnite na , izaberite aplikaciju za brisanje na listi instaliranih aplikacija, a zatim kucnite na
ДЕИНСТАЛИРАЈ.
61
Aplikacije i prodavnice medija
Samsung Apps
Koristite ovu aplikaciju da biste kupili i preuzeli određene Samsung aplikacije. Za više informacija
posetite www.samsungapps.com.
Na ekranu aplikacija kucnite na Samsung Apps.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
Ako Samsung nalog nije registrovan, pratite uputstva na ekranu da biste kreirali Samsung nalog.
Da biste završili proces prijavljivanja, pročitajte uslove i odredbe, a zatim kucnite na Prihvati da
biste ih prihvatili.
Instaliranje aplikacija
Pretražite aplikacije po kategoriji. Kucnite na КАТЕGORIJE da biste izabrali kategoriju.
Da biste tražili aplikaciju, kucnite na
pretragu.
u vrhu ekrana, a zatim unesite ključnu reč u polje za
Izaberite aplikaciju da biste pogledali informacije. Da biste je preuzeli kucnite na Besplatno. Ako
za aplikaciju postoji naknada, kucnite na cenu, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste završili
proces kupovine.
62
Aplikacije i prodavnice medija
Play Books
Koristite ovu aplikaciju za čitanje i preuzimanje datoteka knjiga.
Na ekranu aplikacija kucnite na Play Books.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
Play Movies
Koristite ovu aplikaciju za gledanje, preuzimanje i iznajmljivanje filmova i TV emisija.
Na ekranu aplikacija kucnite na Play Movies.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
Google Play музика
Koristite ovu aplikaciju za slušanje muzike sa uređaja ili strimovanje muzike sa Google cloud
usluge.
Na ekranu aplikacija kucnite na Google Play музика.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
Play часописи
Koristite ovu aplikaciju za čitanje i preuzimanje časopisa.
Na ekranu aplikacija kucnite na Play часописи.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
63
Uslužni programi
S planer
Koristite ovu aplikaciju za upravljanje događajima i zadacima.
Na ekranu aplikacija kucnite na S planer.
Kreiranje događaja ili zadataka
Kucnite na
, a zatim koristite jednu od sledećih metoda:
• Dodaj događaj: Unos događaja sa opcijom podešavanja ponavljanja.
• Dodaj zadatak: Unos zadatka sa opcijom podešavanja prioriteta.
Da biste detaljnije dodali događaj ili zadatak, kucnite na datum da biste ga izabrali i ponovo ga
kucnite.
64
Uslužni programi
Unesite naslov i zadajte koji se kalendar koristi ili sa kojim se sinhronizuje. Zatim, kucnite na
Izmeni detalje o događaju ili Izmeni detalje o zadatku da biste dodali detalje, kao što su koliko
se često događaj ponavlja, kada sadrži napredno upozorenje ili gde se on odvija.
Pridružite mapu koja prikazuje lokaciju događaja. Unesite lokaciju u polje Lokacija, kucnite na
pored polja, a zatim tačno odredite lokaciju kuckanjem i držanjem lokacije na prikazanoj mapi.
Dodajte sliku. Kucnite na Slike, a zatim napravite fotografiju ili izaberite neku od postojećih.
Sinhronizacija sa Google kalendarom
Na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja → Google u opciji Nalozi → Google nalog →
Sinhronizuj Kalendar → Sinh. sada. Da biste izvršili ručnu sinhronizaciju radi ažuriranja, na
→ Sinhronizacija.
ekranu aplikacija kucnite na S planer →
→ Podešavanja → Prikaži
Da biste prikazali sinhronizovani događaj ili zadatak, kucnite na
podešavanja → Kalendari, izaberite Google nalog, a zatim kucnite na OK.
Promena tipa kalendara
Kucnite na gornji levi deo ekrana, a zatim izaberite jedan od različitih tipova kalendara uključujući
mesečni, sedmični i druge. Pokret štipanja može se koristiti za promenu tipa kalendara. Na
primer, uštipajte da biste promenili mesečni u godišnji kalendar, i raširite prste da biste godišnji
kalendar vratili u mesečni kalendar.
Pretraga događaja
Kucnite na
, a zatim unesite ključnu reč za pretragu.
Da biste prikazali današnje događaje, kucnite na Danas u vrhu ekrana.
Brisanje događaja
Izaberite događaj, a zatim kucnite na Obriši.
Deljenje događaja
Izaberite događaj, kucnite na
→ Podeli putem, a zatim izaberite metod deljenja.
65
Uslužni programi
Dropbox
Koristite ovu aplikaciju da biste sačuvali i delili datoteke sa drugima putem Dropbox cloud
skladišta. Kada sačuvate datoteke u Dropbox folder, vaš uređaj se automatski sinhronizuje sa Web
serverom i drugim računarima koji imaju instaliran Dropbox.
Na ekranu aplikacija kucnite na Dropbox.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
Kada pokrećete Dropbox po prvi put, kucnite na Start da biste je instalirali. Sledite uputstva na
ekranu da biste dovršili konfigurisanje.
Kada se Dropbox aktivira, fotografije i video zapisi snimljeni kamerom uređaja se automatski šalju
na Dropbox. Da biste prikazali poslate fotografije ili video zapise, kucnite na .
→ Upload here → Photos or videos
Da biste poslali datoteke na Dropbox, kucnite na →
ili Other files. Da biste otvorili datoteke u aplikaciji Dropbox, izaberite datoteku.
Da biste otvorili datoteke iz liste omiljenih, kucnite na
.
Da biste delili ili brisali datoteke ili kreirali albume, kucnite na
a zatim izaberite datoteke.
Alarm
Koristite ovu aplikaciju da biste podesili pozive za buđenje i alarme za važne događaje.
Na ekranu aplikacija kucnite na Alarm.
Uključivanje ili isključivanje
alarma.
66
Uslužni programi
Podešavanje alarma
Kucnite na , postavite vreme za aktivaciju alarma, izaberite dane za ponavljanje alarma, a zatim
kucnite na Sačuvaj.
• Alarm lokacije: Podesite lokaciju. Alarm se aktivira samo kada se nalazite na lokaciji.
• Odremaj: Postavite interval i broj ponavljanja alarma nakon zadanog vremena.
• Pametan alarm: Postavite vreme za aktiviranje alarma pre zadanog vremena.
Zaustavljanje alarma
Prevucite van velikog kruga da biste zaustavili alarm. Prevucite
ponovili alarm nakon određenog vremena.
van velikog kruga da biste
Brisanje alarma
Kucnite i držite alarm, a zatim kucnite na Obriši.
Kalkulator
Koristite ovu aplikaciju za jednostavne ili složene proračune.
Na ekranu aplikacija kucnite na Kalkulator.
Okrenite uređaj u orijentaciju pejzaža da biste prikazali prošireni kalkulator. Ako je funkcija Ekran
→ Naučni kalkulator.
rotacija onemogućena, kucnite na
Da biste videli istoriju izračunavanja, kucnite na
Da biste izbrisali istoriju, kucnite na
da biste sakrili tastaturu.
→ Obriši istoriju.
Da biste promenili veličinu znakova za istoriju, kucnite na
67
→ Veličina slova.
Uslužni programi
Google
Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje ne samo Interneta, već i aplikacija i njihovog sadržaja na
uređaju.
Na ekranu aplikacija kucnite na Google.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
Pretraga uređaja
Kucnite na polje za pretragu, a zatim unesite ključnu reč. Umesto toga, kucnite na , izgovorite
ključnu reč, a zatim izaberite jednu od prikazanih predloženih ključnih reči.
Ako aplikacije ne vrate nikakve rezultate, pojavljuje se web pregledač sa prikazom rezultata
pretraživanja.
Opseg pretrage
Da biste izabrali aplikaciju za pretragu, kucnite na
zatim stavite oznaku pored stavki za pretragu.
→ Подешавања → Претрага таблета, a
Google тренутно
Pokrenite Google pretragu da biste videli Google Now kartice koje pokazuju trenutno vreme,
informacije o javnom transportu, vaš sledeći sastanak i drugo, kada su vam te informacije
najpotrebnije.
Pridružite se Google Now pri prvom otvaranju Google pretrage. Za promenu podešavanja za
→ Подешавања → Google тренутно.
Google Now kucnite na
68
Uslužni programi
Гласовна претрага
Koristite ovu aplikaciju za glasovno pretraživanje Web stranica.
Na ekranu aplikacija kucnite na Гласовна претрага.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
Izgovorite ključnu reč ili frazu kada se na ekranu pojavi poruka Говорим сада. Izaberite jednu od
prikazanih predloga ključnih reči.
Moji fajlovi
Koristite ovu aplikaciju da biste pristupili svim datotekama skladištenim na uređaju, uključujući
slike, video zapise, pesme i zvučne isečke.
Na ekranu aplikacija kucnite na Moji fajlovi.
Izaberite folder da biste ga otvorili. Da biste se vratili u početni folder, kucnite na
vratili u glavni direktorijum, kucnite na .
. Da biste se
U fascikli koristite jednu od sledećih funkcija:
• : Pretraga datoteka.
• : Promena režima prikaza.
• : Kreiranje foldera.
• Vreme: Sortiranje datoteka ili foldera.
Izaberite datoteku ili fasciklu tako što ćete je označiti, a zatim koristite neku od sledećih funkcija:
• : Kopirajte datoteke ili fascikle u drugu fasciklu.
• : Premestite datoteke ili fascikle u drugu fasciklu.
• : Izbrišite datoteke ili fascikle.
• : Pošaljite datoteke drugima.
• → Preimenuj: Preimenujte datoteku ili fasciklu.
• → Detalji: Prikažite detalje datoteke ili fascikle.
69
Uslužni programi
Preuzim.
Koristite ovu aplikaciju za pregled datoteka preuzetih putem aplikacija.
Na ekranu aplikacija kucnite na Preuzim.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
Izaberite datoteku da biste je otvorili pomoću odgovarajuće aplikacije.
Da biste sortirali datoteke prema veličini, kucnite na Sortiraj po veličini.
Da biste sortirali datoteke prema datumu, kucnite na Sortiraj po datumu.
70
Putovanja i lokalno
Мапе
Koristite ovu aplikaciju da biste tačno odredili lokaciju uređaja, tražili mesta ili dobili uputstva.
Na ekranu aplikacija kucnite na Мапе.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
Pretraga lokacija
Potražite lokacije tako što ćete uneti adresu ili ključnu reč. Kad se lokacija pronađe, izaberite je da
biste prikazali detaljne informacije. Dodatne informacije potražite u pomoći.
Dobijanje uputstava do odredišta
Kucnite na da biste podesili početnu i odredišnu lokaciju, a zatim izaberite način putovanja.
Uređaj prikazuje maršrute za stizanje na odredište.
71
Podešavanja
O podešavanjima
Koristite ovu aplikaciju za konfigurisanje uređaja, postavljanje opcija za aplikacije i dodavanje
naloga.
Na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja.
Wi-Fi
Aktivirajte Wi-Fi funkciju da biste se povezali na Wi-Fi mrežu i pristupili Internetu ili drugim
uređajima na mreži.
Da biste koristili opcije kucnite na
.
• Napredno: Prilagođavanje Wi-Fi podešavanja.
• WPS pritisni dugme: Povežite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu pomoću WPS tastera.
• WPS unos PIN koda: Povežite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu pomoću WPS PIN-a.
Podešavanje pravila neaktivnosti Wi-Fi
Na ekranu podešavanja kucnite na Wi-Fi →
tokom režima spavanja.
→ Napredno → Neka Wi-Fi bude uključen
Podešavanje obaveštenja putem mreže
Uređaj može detektovati otvorene Wi-Fi mreže i prikazati ikonu na statusnoj liniji radi
obaveštavanja o dostupnosti mreža.
Na ekranu podešavanja kucnite na Wi-Fi →
putem mreže da biste aktivirali ovu funkciju.
→ Napredno a zatim označite Obaveštenje
72
Podešavanja
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct direktno povezuje dva uređaja putem Wi-Fi mreže bez zahtevanja pristupne tačke.
Na ekranu podešavanja kucnite na Wi-Fi → Wi-Fi Direct.
Bluetooth
Aktivirajte Bluetooth funkciju da biste razmenjivali informacije na kraćim rastojanjima.
Da biste koristili dodatne opcije kucnite na
.
• Preimenuj uređaj: Podesite Bluetooth ime za uređaj.
• Vreme vidljivosti je isteklo: Podesite trajanje vidljivosti uređaja.
• Primljeni fajlovi: Prikažite primljene datoteke preko Bluetooth funkcije.
Upotreba podataka
Pratite količinu korišćenih podataka.
Još podešavanja
Prilagodite podešavanja za kontrolu veza sa drugim uređajima ili mrežama.
Profil letenja
Onemogućava sve bežične funkcije na uređaju. Možete da koristite samo usluge koje ne koriste
mrežu.
VPN
Podesite i povežite se sa virtuelnim privatnim mrežama (VPN-ovima).
73
Podešavanja
Uređaji u blizini
• Deljenje fajlova: Aktivirajte deljenje medija da biste dozvolili drugim uređajima kod kojih je
omogućena usluga DLNA da pristupe medijskim fajlovima na vašem uređaju.
• Deljeni sadržaji: Podesite uređaj za deljenje vašeg sadržaja sa drugim uređajima.
• Ime uređaja: Unesite ime uređaja za server za medije.
• Lista dozvoljenih uređaja: Pregled liste uređaja koji mogu da pristupe vašem uređaju.
• Lista nedozvoljenih uređaja: Pregled liste uređaja kojima je pristup vašem uređaju
zabranjen.
• Preuzmi u: Izbor memorijske lokacije za čuvanje n+medijskih datoteka.
• Pošalji sa drugih uređaja: Podesite uređaj za prihvatanje otpremanja sa drugih uređaja.
Kies preko Wi-Fija
Povežite uređaj na program Samsung Kies putem Wi-Fi mreže.
Režim početnog ekrana
Izaberite režim početnog ekrana (osnovni ili za decu).
Režim blokiranja
Izaberite obaveštenja koja će biti blokirana i trajanje blokiranja.
Zvuk
Promenite podešavanja za različite zvuke na uređaju.
• Jač. zvuka: Podesite jačinu zvuka za muziku i video zapise, zvuke sistema i obaveštenja.
• Podrazumevana obaveštenja: Izaberite ton zvona za događaje, kao što su dolazne poruke.
• Dodirni zvuke: Podesite uređaj tako da emituje zvuk kada izaberete aplikaciju ili opciju na
ekranu osetljivom na dodir.
• Zvuci zaključavanja ekrana: Postavite uređaj da emituje zvuk kada zaključavate ili
otključavate ekran osetljiv na dodir.
74
Podešavanja
Ekran
Promenite podešavanja ekrana.
• Tapet:
– – Početni ekran: Izaberite sliku pozadine za početni ekran.
– – Zaključavanje ekrana: Izaberite sliku pozadine za zaključani ekran.
– – Početni i zaključani ekrani: Izaberite sliku pozadine za Početni ekran i zaključani ekran.
• Panel sa obaveštenjima: Prilagodite stavke koje se pojavljuju na panelu za obaveštenja.
• Osvetljenje: Podesite osvetljenost ekrana.
• Vreme isključivanja ekrana: Podesite koliko će uređaj sačekati pre nego što isključi
pozadinsko svetlo ekrana.
• Stil fonta: Promenite tip fonta za tekst prikaza.
• Veličina fonta: Promena veličine fonta.
• Prikaži procenat baterije: Podesite uređaj da biste prikazali preostali radni vek baterije.
Memorija
Pregledajte informacije o memoriji vašeg uređaja i memorijskoj kartici ili formatirajte memorijsku
karticu.
Formatiranjem memorijske kartice sa nje se trajno brišu svi podaci.
Stvarni dostupan kapacitet unutrašnje memorije je manji od navedenog kapaciteta
zato što operativni sistem i podrazumevane aplikacije zauzimaju veći deo memorije.
Dostupan kapacitet se može promeniti kada nadogradite uređaj.
75
Podešavanja
Režim štednje energije
Aktivirajte režim štednje energije i promenite podešavanja za režim štednje energije.
• Uređaj se automatski isključuje ako se ekran ne dodiruje ili ako se tasteri ne pritisnu
tokom unapred određenog vremenskog perioda. Za dužu upotrebu izaberite duži
vremenski period.
• Ova funkcija je onemogućena prilikom reprodukovanja video zapisa ili slušanja
muzike.
• Uključivanjem ove funkcije možete uštedeti energiju baterije.
• Štednja napajanja procesora: Podesite uređaj da ograničava korišćenje nekih resursa
sistema.
• Ušteda napajanja ekrana: Podesite uređaj da biste smanjili osvetljenje prikaza.
• Saznaj o režimu uštede energije: Otkrijte kako da smanjite potrošnju baterije.
Baterija
Pregledajte vrednost energije baterije koju troši vaš uređaj.
Menadžer aplikacija
Prikaz i upravljanje aplikacijama na vašem uređaju.
Usluge lokacije
Promenite podešavanja dozvola za informacije o lokaciji.
• Koristi bežične mreže: Podesite uređaj da dozvoljava prikupljanje podataka o lokaciji ili
određivanje lokacije vašeg izgubljenog ili ukradenog uređaja putem Wi-Fi mreže.
• Lokacija i Google pretraga: Podesite uređaj tako da koristi lokaciju na kojoj se trenutno
nalazite za Google pretragu i ostale Google usluge.
76
Podešavanja
Zaključavanje ekrana
Promenite podešavanja za zaključani ekran.
• Zaključavanje ekrana: Aktivirajte funkciju zaključavanja ekrana. Sledeće opcije mogu da se
razlikuju u zavisnosti od izabrane funkcije zaključavanja ekrana.
• Opcije zaključavanja ekrana: Promenite podešavanja za zaključavanje ekrana. Ova
podešavanja se primenjuju samo kada je postavljena opcija za zaključavanje prevlačenjem.
– – Sat: Podesite uređaj za prikaz sata na zaključanom ekranu.
– – Vreme: Podesite uređaj da prikazuje informacije o vremenu na zaključanom ekranu i
promenite postavke za prikaz vremena.
– – Tekst pomoći: Podesite uređaj za prikaz teksta pomoći na zaključanom ekranu.
• Informacije o vlasniku: Unesite vaše informacije koje se prikazuju na zaključanom ekranu.
Bezbednost
Promenite podešavanja za bezbednost uređaja.
• Šifruj uređaj: Podesite šifru za šifrovanje podataka koji se čuvaju na uređaju. Morate da
unesete lozinku svaki put kada uključite uređaj.
Napunite bateriju pre nego što omogućite ovo podešavanje zato što će možda biti
potrebno više od jednog sata za šifrovanje podataka.
• Šifrovanje eksterne SD kartice:
– – Šifruj: Podesite uređaj za šifrovanje datoteka prilikom čuvanja na memorijsku karticu.
– – Potpuno šifrovanje: Podesite uređaj za šifrovanje svih datoteka na memorijskoj kartici.
– – Izuzmi multimedijalne fajlove: Podesite uređaj za šifrovanje svih datoteka na
memorijskoj kartici, osim medijskih datoteka.
Ako resetujete uređaj na fabrične vrednosti sa ovim omogućenim podešavanjem,
uređaj neće moći da pročita vaše šifrovane fajlove. Onemogućite ovo podešavanje pre
resetovanja uređaja.
77
Podešavanja
• Učini lozinke vidljivim: Prema podrazumevanim vrednostima, uređaj sakriva šifre iz
bezbednosnih razloga. Podesite uređaj da prikazuje lozinke prilikom unosa.
• Administratori uređaja: Pregledajte administratore uređaja koji su instalirani na vašem
uređaju. Možete da dozvolite administratorima da primenjuju nova pravila na uređaju.
• Nepoznati izvori: Odaberite da biste instalirali aplikacije iz bilo kog izvora. Ako nije
određeno, preuzmite aplikacije samo sa usluge Play прод.
• Pouzdana autentifikacija: Koristite sertifikate i akreditive kako biste se uverili da bezbedno
koristite razne aplikacije.
• Instaliraj iz memorije uređaja: Instalirajte šifrovane certifikate sačuvane u USB memoriji.
• Obriši uverenja: Obrišite sav sadržaj akreditiva iz uređaja i resetujte šifru.
Jezik i unos
Promenite podešavanja za unos teksta. Neke opcije možda neće biti dostupne u zavisnosti od
izabranog jezika.
Jezik
Izaberite jezik na ekranu (za sve menije i aplikacije).
Podrazumevano
Izaberite podrazumevani tip tastature za unos teksta.
Google унос текста гласом
Da biste promenili podešavanja za glasovni unos, kucnite na
.
• Изабери језике уноса: Izaberite jezike za unos teksta.
• Блокирај увредљиве речи: Podesite uređaj da sprečava prepoznavanje nepristojnih reči u
glasovnim unosima.
• Преузми препоз. гласа ван мреже: Preuzmite i instalirajte jezičke podatke za unos teksta
van mreže.
78
Podešavanja
Samsung tastatura
Da biste promenili podešavanja za Samsung tastaturu, kucnite na
.
Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluga.
• Jezici unosa: Izaberite jezike za unos teksta.
• Prediktivni unos teksta: Aktivirajte prediktivni režim za predviđanje reči na osnovu vašeg
unosa i za prikaz predloga reči. Takođe možete da prilagodite podešavanja predviđanja reči.
• Neprekidan unos: Podesite uređaj za unos teksta prevlačenjem preko tastature.
• Kontrola kursora: Omogućite ili onemogućite funkciju navigacije pametne tastature da
biste pomerali pokazivač pomeranjem tastature.
• Napredno:
– – Automatska velika slova: Podesite uređaj da automatski piše veliko prvo slovo nakon
interpunkcijskog znaka za kraj rečenice, kao što su tačka, upitnik ili uzvičnik.
– – Automatski razmak: Podesite uređaj da automatski unosi razmak između reči.
– – Automatska provera interpukcije: Podesite uređaj tako da ubaci tačku kada dvaput
kucnete na razmaknicu.
– – Pregled karaktera: Podesite uređaj da prikazuje veliku sliku svakog dodirnutog slova.
– – Zvuk kuc. na taster: Podesite uređaj da emituje zvuk kada dodirnete taster.
• Vodič: Saznajte kako da unosite tekst pomoću Samsung tastature.
• Resetuj podešavanja: Resetujte podešavanja za Samsung tastaturu.
Govorna pretraga
• Језик: Izaberite jezik za prepoznavanje glasa.
• Говорни излаз: Podesite uređaj da obezbedi govorni odziv koji vas upozorava na trenutnu
akciju.
• Блокирај увредљиве речи: Sakrijte uvredljive reči iz rezultata glasovne pretrage.
79
Podešavanja
• Преузми препоз. гласа ван мреже: Preuzmite i instalirajte jezičke podatke za unos teksta
van mreže.
• Bluetooth слушалице: Postavite uređaj tako da dozvoli glasovnu pretragu pomoću
Bluetooth slušalice, kada je ona povezana sa uređajem.
Izlaz čitanja teksta
• Željeni TTS mehanizam: Izaberite program za sintezu govora. Da biste promenili
podešavanja za programe za sintezu govora kucnite na .
• Brzina govora: Izaberite brzinu za funkciju čitanja teksta.
• Poslušaj primer: Preslušajte izgovoreni tekst kao primer.
• Režim vožnje: Aktivirajte režim vožnje da biste podesili uređaj da čita sadržaj na glas i zadaje
koje će se aplikacije koristiti u režimu vožnje.
Brzina pokazivača
Podesite brzinu pokazivača za miš ili trekped povezan sa uređajem.
Bekap i resetovanje
Promenite podešavanja za upravljanje podešavanjima i podacima.
• Bekapuj moje podatke: Podesite uređaj za pravljenje rezervne kopije podešavanja i
podataka aplikacija na Google serveru.
• Rezervni nalog: Konfigurišite ili izmenite Google nalog za rezervno kopiranje.
• Automatsko vraćanje: Podesite uređaj da biste obnovili podešavanja i podatke aplikacija
kada su aplikacije ponovo instalirane na uređaju.
• Vraćanje na fabrička podešavanja: Resetujte podešavanja na fabričke vrednosti i izbrišite
sve podatke.
80
Podešavanja
Dodaj nalog
Dodajte naloge za e-poštu i SNS.
Pomoćni
Promenite podešavanja dodatne opreme.
• Zvuk postolja: Podesite uređaj tako da reprodukuje zvuk kada se vaš uređaj poveže na stono
postolje ili se odatle ukloni.
• Režim audio izlaza: Podesite uređaj da biste koristili zvučnik postolja kada je uređaj
priključen na stonom postolju.
Datum i vreme
Pristupite i izmenite sledeća podešavanja da biste upravljali načinom na koji uređaj prikazuje
vreme i datum.
Ako baterija ostane potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vreme i datum se
resetuju.
• Podesi datum: Ručno podesite trenutni datum.
• Podesi vreme: Ručno podesite trenutno vreme.
• Izaberi vremensku zonu: Podesite matičnu vremensku zonu.
• Koristi 24-časovni format: Prikažite 24-časovni format.
• Izaberi format datuma: Izaberite format datuma.
81
Podešavanja
Pristupačnost
Usluge pristupačnosti su posebne funkcije za osobe sa invaliditetom. Pristupite i promenite
sledeća podešavanja da biste poboljšali pristupačnost uređaju.
• Automatski rotiraj ekran: Podesite interfejs da se automatski rotira kada rotirate uređaj.
• Vreme isključivanja ekrana: Podesite koliko će uređaj sačekati pre nego što isključi
pozadinsko svetlo ekrana.
• Izgovaraj lozinke: Podesite uređaj da glasno čita šifre koje unosite putem aplikacije
Talkback.
• Prikaži prečicu: Dodavanje prečice za Pristupačnost na brzom meniju koji se pojavljuje kada
pritisnete i držite taster za uključivanje.
• TalkBack: Aktivirajte Talkback, koja omogućava glasovni odziv.
• Veličina fonta: Promena veličine fonta.
• Izlaz čitanja teksta:
– – Željeni TTS mehanizam: Izaberite program za sintezu govora. Da biste promenili
podešavanja za programe za sintezu govora kucnite na .
– – Brzina govora: Izaberite brzinu za funkciju čitanja teksta.
– – Poslušaj primer: Preslušajte izgovoreni tekst kao primer.
– – Režim vožnje: Aktivirajte režim vožnje da biste podesili uređaj da čita sadržaj na glas i
zadaje koje će se aplikacije koristiti u režimu vožnje.
• Poboljšaj web pristupačnost: Podesite aplikacije tako da instaliraju Web skriptove za lakši
pristup njihovom Web sadržaju.
• Mono zvuk: Omogućite mono zvuk pri slušanju zvuka preko jedne slušalice.
• Isključi sve zvuke: Isključite sve zvuke uređaja.
• Kucni i drži čekanje: Podesite vreme prepoznavanja za kuckanje i držanje ekrana.
82
Podešavanja
Opcije razvojnog tima
Promenite podešavanja za razvoj aplikacije.
• Loz. bekapa radne površine: Podesite lozinku za zaštitu vaših rezervnih kopija podataka.
• Ostani budan: Podesite ekran tako da ostane uključen dok punite bateriju.
• Zaštiti SD karticu: Podesite uređaj da zahteva potvrdu pri čitanju podataka sa memorijske
kartice.
• Otkrivanje greške putem USB-a: Aktivirajte režim otkrivanja greške USB-a da biste povezali
uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
• Dozvoli lažne lokacije: Dozvolite da se usluzi Location Manager šalju lažne lokacije i servisne
informacije u cilju testiranja.
• Izaberi aplikaciju za koju treba otkloniti greške: Izaberite aplikacije za otkrivanje grešaka i
sprečite greške u pauzi otklanjanja grešaka.
• Sačekaj otklanjanje grešaka: Podesite uređaj da biste sprečili učitavanje izabrane aplikacije
do aktivacije otklanjanja grešaka.
• Prikaži dodire: Podesite uređaj za prikaz pokazivača pri dodirivanju ekrana.
• Pokaži lokac. pokazivača: Podesite uređaj za prikaz koordinata i tragova pokazivača pri
dodirivanju ekrana.
• Prikaži granice prikaza: Podesite uređaj za prikaz granica.
• Prikaži ažuriranja GPU prikaza: Podesite uređaj za osvetljavanje oblasti na ekranu prilikom
ažuriranja putem GPU.
• Prikaži dopune ekrana: Podesite uređaj za osvetljavanje oblasti na ekranu prilikom
ažuriranja.
• Skala animacije prozora: Izaberite brzinu otvaranja i zatvaranja iskačućih prozora.
• Skala animacije prelaska: Izaberite brzinu za prelazak iz jednog u drugi ekran.
• Skala trajanja animacije: Izaberite interval prikaza iskačućih prozora.
• Onemogući preklapanje hardvera: Podesite uređaj za skrivanje preklapanja hardvera.
83
Podešavanja
• Prisilno GPU poravnanje: Podesite uređaj za korišćenje 2D hardverskog ubrzanja za
poboljšanje performansi grafike.
• Strogi režim: Podesite osvetljenje ekrana uređaja kada aplikacija obavlja dugotrajne
operacije.
• Prikaži upotr. procesora: Podesite uređaj da navodi sve aktivne procese.
• Profil za GPU poravnanje: Podesite uređaj da proverava vreme GPU poravnanja.
• Omogući tragove: Podesite uređaj da snima tragove performansi aplikacije i sistema.
• Ne čuvaj aktivnosti: Podesite uređaj za zatvaranje aktivne aplikacije prilikom pokretanja
nove aplikacije.
• Ograniči pozadinske procese: Podesite uređaj za ograničavanje broja procesa koji se mogu
izvršavati u pozadini.
• Prikaži sve ANR-ove: Podesite uređaj da vas upozorava na oštećene aplikacije koje se
izvršavaju u pozadini.
O uređaju
Pristupite informacijama o uređaju i ažurirajte softver uređaja.
Google подешавањ
Koristite ovu aplikaciju da biste konfigurisali postavke za neke od funkcija koje pruža Google.
Na ekranu aplikacija kucnite na Google подешавањ.
84
Opcionalne aplikacije
Sledeće aplikacije se moraju preuzeti da biste mogli da ih koristite.
Neke od navedenih aplikacija mogu biti unapred učitane ili neće biti dostupne, zavisno
od regiona ili dobavljača usluge.
• Dolphin Readers
• Ocean!
• Digipals
• Farm 123
• Little Bridge English 1
• Talking Ginger
Na početnom ekranu ili na ekranu sa aplikacijama dodirnite ikonu aplikacije i sledite uputstva na
ekranu da biste je preuzeli.
85
Rešavanje problema
Pre nego što kontaktirate Samsungov servisni centar, pokušajte da primenite sledeća rešenja.
Neke situacije možda neće moći da se primene na vaš uređaj.
Kada uključite uređaj ili dok koristite uređaj, od vas će se tražiti da
unesete jedan od sledećih kodova:
• Šifra: Kada je funkcija zaključavanja uređaja omogućena, morate uneti šifru koju ste postavili
za uređaj.
• PIN kod: Kada koristite uređaj po prvi put ili kada je zahtev za PIN kodom omogućen, morate
uneti PIN kod koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Ovu funkciju možete onemogućiti
korišćenjem menija "Zaključaj SIM karticu".
• PUK: Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, obično kao posledica višestrukog nepravilnog
unosa PIN koda. Morate uneti PUK kod koji ste dobili od dobavljača usluge.
• PIN2: Kada pristupate meniju koji zahteva PIN2, morate da unesete PIN2 kod koji ste dobili uz
SIM ili USIM karticu. Za informacije se obratite svom dobavljaču usluge.
Vaš uređaj prikazuje poruke o greškama mreže ili usluge
• Kada se nalazite u oblastima gde je signal slab ili prijem loš, možete ostati bez mreže.
Pomerite se u drugu oblast i pokušajte ponovo. Prilikom pomeranja, može se javiti više
poruka o grešci.
• Nekim opcijama ne možete da pristupite bez pretplate. Za dodatne informacije kontaktirajte
svog dobavljača usluga.
Vaš uređaj se ne uključuje
• Kada je baterija potpuno prazna vaš uređaj se neće uključiti. Napunite bateriju u potpunosti
pre nego što uključite uređaj.
• Baterija možda nije pravilno umetnuta. Ponovo umetnite bateriju.
• Obrišite oba kontakta zlatne boje i ponovo umetnite bateriju.
86
Rešavanje problema
Ekran osetljiv na dodir reaguje sporo ili nepravilno
• Ako pričvrstite zaštitnu futrolu ili opcionalnu dodatnu opremu na ekran osetljiv na dodir,
ekran možda neće ispravno funkcionisati.
• Ako nosite rukavice, ako vam ruke nisu čiste kada dodirujete ekran osetljiv na dodir ili ako
dodirujete ekran oštrim predmetima ili vrhovima prstiju, ekran možda neće raditi ispravno.
• Ekran na dodir možda neće raditi ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa
vodom.
• Ponovo pokrenite uređaj da biste obrisali sve privremene greške softvera.
• Proverite da li je softver vašeg uređaja nadograđen do najnovije verzije.
• Ako je ekran osetljiv na dodir ogreban ili oštećen, posetite Samsungov servisni centar.
Vaš uređaj se zamrzava ili ima neotklonjive greške
Ako se vaš uređaj zamrzava ili prekida rad, možda ćete morati da zatvorite aplikacije ili ponovo
umetnete bateriju i uključite uređaj da biste povratili funkcionalnost. Ako je vaš uređaj blokiran
i ne reaguje, pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje duže od 7 sekundi da bi se
pokrenuo.
Ako to ne reši problem, izvršite vraćanje na fabrička podešavanja. Na ekranu aplikacija kucnite na
Podešavanja → Bekap i resetovanje → Vraćanje na fabrička podešavanja → Resetuj uređaj
→ Obriši sve. Pre obavljanja fabričkog resetovanja, ne zaboravite da napravite rezervne kopije
svih važnih podataka koji se čuvaju na uređaju.
Ako problem i dalje postoji, kontaktirajte Samsungov servisni centar.
Pozivi se ne uspostavljaju
• Proverite da li ste pristupili odgovarajućoj mobilnoj mreži.
• Proverite da li ste postavili zabranu poziva za broj telefona koji birate.
• Proverite da li ste postavili zabranu poziva za dolazni broj telefona.
Sagovornici ne mogu da vas čuju prilikom poziva
• Proverite da li ste pokrili ugrađeni mikrofon.
• Proverite da li je mikrofon blizu ustima.
• Ako koristite slušalice, proverite da li su pravilno povezane.
87
Rešavanje problema
Zvuk odzvanja tokom poziva
Podesite jačinu zvuka pritiskom na taster za jačinu zvuka ili pređite u drugu oblast.
Mobilna mreža ili Internet često nisu dostupni ili je slab kvalitet zvuka
• Proverite da li blokirate internu antenu uređaja.
• Kada se nalazite u oblastima gde je signal slab ili prijem loš, možete ostati bez mreže. Možda
postoje problemi sa povezivanjem zbog kvara u baznoj stanici dobavljača usluge. Pomerite
se u drugu oblast i pokušajte ponovo.
• Kada koristite uređaj dok se krećete, usluge bežične mreže mogu biti onemogućene usled
problema sa mrežom dobavljača usluge.
Ikona baterije je prazna
Vaša baterija je prazna. Napunite ili zamenite bateriju.
Baterija se ne puni ispravno (za punjače koje je odobrio Samsung)
• Proverite da li je punjač pravilno povezan.
• Ako su terminali baterije zaprljani, baterija se možda ne puni pravilno ili se uređaj isključuje.
Obrišite oba kontakta zlatne boje i pokušajte da ponovo napunite bateriju.
• Baterije na nekim uređajima ne može menjati korisnik. Da biste zamenili bateriju, posetite
Samsungov servisni centar.
Baterija se prazni brže u nego kada je prvobitno kupljena
• Kada bateriju izlažete veoma niskim ili veoma visokim temperaturama, korisni kapacitet se
može smanjiti.
• Potrošnja baterije se povećava kada koristite funkcije za razmenu poruka ili neke aplikacije,
kao što su igrice ili Internet.
• Baterija se troši i korisni kapacitet će se smanjivati tokom vremena.
88
Rešavanje problema
Vaš uređaj je vruć na dodir
Kada koristite aplikacije za koje je potrebna veća energija ili na uređaju koristite aplikacije u
dužem vremenskom periodu, uređaj može biti vruć na dodir. To je normalno i ne bi trebalo da
utiče na vek trajanja ili na performanse vašeg uređaja.
Javljaju se poruke o greškama prilikom pokretanja kamere
Vaš uređaj mora imati dovoljno memorije i raspolagati sa dovoljno energije baterije da biste
koristili kameru. Ako se prilikom pokretanja kamere javljaju poruke o greškama, pokušajte
sledeće:
• Napunite bateriju ili je zamenite napunjenom baterijom.
• Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa
uređaja.
• Ponovo pokrenite uređaj. Ako i nakon izvršavanja ovih operacija još uvek imate problema sa
aplikacijom kamere obratite se Samsungovom servisnom centru.
Kvalitet fotografija je lošiji u odnosu na pregled
• Kvalitet vaših fotografija se može razlikovati, u zavisnosti od okruženja i tehnike
fotografisanja koju koristite.
• Ako fotografije snimate na mračnim mestima, noću ili u prostorijama, može se javiti šum na
slici ili fotografije mogu biti van fokusa.
Javljaju se poruke o greškama prilikom otvaranja multimedijskih
datoteka
Ako se prilikom otvaranja multimedijskih datoteka na uređaju pojave poruke o greškama,
pokušajte sledeće:
• Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa
uređaja.
• Proverite da muzička datoteka nije zaštićena standardom Digital Rights Management (DRM).
Ako je datoteka zaštićena stadardom DRM, proverite da li imate odgovarajuću licencu ili ključ
za reprodukciju datoteke.
• Proverite da li vaš uređaj podržava tip datoteke.
89
Rešavanje problema
• Vaš uređaj podržava fotografije i video zapise snimljene uređajem. Fotografije i video zapisi
snimljeni drugim uređajima možda neće funkcionisati pravilno.
• Vaš uređaj podržava multimedijske datoteke koje je odobrio vaš dobavljač mrežnih usluga ili
dobavljači dodatnih usluga. Neki sadržaji koji se razmenjuju na Internetu, kao što su tonovi
zvona, video zapisi ili pozadine možda neće raditi pravilno.
Drugi Bluetooth uređaj nije pronađen
• Proverite da li je bežična Bluetooth funkcija aktivirana na vašem uređaju.
• Proverite da li je bežična Bluetooth funkcija aktivirana na uređaju sa kojim želite da se
povežete.
• Proverite da li se vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj nalaze unutar maksimalnog dometa
Bluetooth veze (10 m).
Ako gorenavedeni saveti ne reše problem, obratite se Samsungovom servisnom centru.
Veza nije uspostavljena kada povežete uređaj sa računarom
• Proverite da li je korišćeni USB kabl kompatibilan sa uređajem.
• Proverite da li je na vašem računaru instaliran i ažuriran odgovarajući upravljački program.
• Ako koristite Windows XP, proverite da li imate Windows XP Service Pack 3 ili noviju verziju
instaliranu na računaru.
• Proverite da li imate Samsung Kies ili Windows Media Player 10 ili noviju verziju instaliranu na
računaru.
Vaš uređaj ne može da pronađe vašu trenutnu lokaciju
GPS signali mogu biti ometani na nekim lokacijama, kao na primer unutar prostorija. U tim
situacijama podesite uređaj da koristi Wi-Fi ili mobilnu mrežu za nalaženje vaše trenutne lokacije.
90
Rešavanje problema
Podaci sačuvani na uređaju su izgubljeni
Uvek napravite rezervnu kopiju svih važnih podataka sačuvanih na vašem uređaju. U suprotnom,
nećete moći da vratite podatke ako se oštete ili izgube. Samsung nije odgovoran za gubitak
podataka koji se nalaze na uređaju.
Mali razmak se javlja oko spoljne strane kućišta uređaja
• Taj razmak je potrebna proizvodna karakteristika i može se javiti neko manje ljuljanje ili
vibracije delova.
• Vremenom, trenje između delova može izazvati proširivanje razmaka.
91
Neki sadržaji se mogu razlikovati u poređenju sa vašim uređajem u zavisnosti od regiona,
dobavljača usluge ili verzije softvera, i mogu se menjati bez prethodnog obaveštenja.
www.samsung.com
Serbian. 11/2013. Rev. 1.0
Download PDF

advertising