Samsung | SM-T320 | Samsung SM-T320 Упатство за користење

SM-T320
Упатство за корисникот
www.samsung.com
Информации за ова
упатство
Уредот Ви овозможува висококвалитетна мобилна комуникација и забава, користејќи ги
високите стандарди и технолошката експертиза на Samsung. Ова упатство за корисникот е
специјално дизајнирано да Ви даде детални информации за функциите и одликите на уредот.
• Ве молиме внимателно прочитајте го ова упатство пред да го користите уредот за да се
осигурате за неговата безбедна и правилна употреба.
• Описите се засновани на основните нагодувања на уредот.
• Сликите и сликите од екранот може да се разликуваат во нивниот изглед од вистинскиот
производ.
• Содржината може да се разликува од крајниот производ или од софтверот доставен
од операторите или носачите и е предмет на промена без претходно известување.
За најновата верзија на ова упатство, посетете ја интернет-страницата на Samsung,
www.samsung.com.
• Содржините (содржини со висок квалитет), за кои е потребен силен CPU и многу
RAM меморија, ќе имаат влијание врз работата на уредот. Апликациите поврзани со
содржината може да работат неправилно во зависност од спецификациите на уредот и
средината во која тој се користи.
• Достапните функции и додатните услуги можат да се разликуваат во зависност од уредот,
софтверот и од операторот.
• Апликациите и нивните функции може да се разликуваат по земја, регион или
спецификациите на хардверот. Samsung не е одговорен за проблеми со перформансите
предизвикани од апликации од кој било друг провајдер, освен Samsung.
• Samsung не е одговорен за проблеми со перформансите или некомпатибилностите
предизвикани со менувањето на нагодувањата на регистарот или менувањето на
софтверот на оперативниот систем. Обидите да се прилагоди оперативниот систем може
да предизвикаат неправилно функционирање на Вашиот уред или на апликациите.
• Софтверот, звучните извори, заднините, сликите и другите медиумски содржини
понудени во овој уред се лиценцирани за ограничена употреба. Симнувањето и
користењето на овие материјали за комерцијални или други цели е прекршување
на законите за авторски права. Корисниците се целосно одговорни за незаконско
користење на медиумите.
2
Информации за ова упатство
• Основните апликации што доаѓаат со уредот се предмет на ажурирања и постои
можност веќе да не се поддржуваат без претходно известување. Ако имате прашања
за апликација испорачана со уредот, контактирајте сервисен центар на Samsung. За
апликации инсталирани од корисникот, контактирајте ги операторите.
• Модификувањето на оперативниот систем на уредот или инсталирањето софтвер од
неофицијални извори може да резултира со неправилно функционирање на уредот
и оштетување или загуба на податоци. Овие дејства претставуваат прекршување на
Вашиот договор за лиценца со Samsung и Вашата гаранција веќе нема да важи.
Икони за инструкции
Предупредување: Ситуации кои можат да предизвикаат Ваша повреда и повреда на
другите
Внимание: Ситуации кои можат да предизвикаат оштетување на Вашиот уред или на
друга опрема
Забелешка: Белешки, совети за употреба или дополнителни информации
Авторско право
Авторско право © 2014 Samsung Electronics
Овој водич е заштитен според меѓународните закони за авторски права.
Ниеден дел од овој водич за корисникот не смее да биде копиран, дистрибуиран, преведен
или пренесен во која било форма или на кој било начин, електронски или механички,
вклучувајќи фотокопирање, снимање, чување во кое било складиште за информации и
систем за пронаоѓање, без претходна писмена дозвола од Samsung Electronics.
3
Информации за ова упатство
Трговски марки
• SAMSUNG и логото SAMSUNG се регистрирани трговски марки на Samsung Electronics.
®
• Bluetooth е регистрирана трговска марка на Bluetooth SIG, Inc. ширум светот.
®
™
™
™ и логото Wi-Fi се
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
регистрирани трговски марки на Wi-Fi Alliance.
• Сите други трговски марки и авторски права се сопственост на нивните соодветни
сопственици.
4
Содржина
Почнуваме
43
Поврзување со мрежа Wi-Fi
44
Поставување сметки
45
Поставување кориснички профили
45
Префрлување фајлови
47
Обезбедување на уредот
48
Надградба на уредот
7
Изглед на уредот
8
Копчиња
9
Содржина на пакетот
10
Полнење на батеријата
12
Вметнување мемориска картичка
14
Вклучување и исклучување на уредот
15
Држење на уредот
15
Заклучување и отклучување на уредот
Комуникација
15
Прилагодување на јачината на тонот
49
Именик
15
Префрлување во тивок режим
53
Е-пошта
55
Google Mail
57
Hangouts
57
Google+
58
Photos
Основни информации
16
Индикатор за икони
17
Користење на екранот чувствителен
на допир
20
Контролни движења
Интернет и мрежа
22
Движења со дланка
59
Интернет
23
Samsung Smart Pause
60
Chrome
24
Користење на Мултипрозорец
61
Bluetooth
30
Известувања
62
Screen Mirroring
31
Почетен екран
63
e-Meeting
39
Екран со апликации
71
WebEx
40
Користење апликации
79
Remote PC
41
Помош
84
Сајд-синк 3.0
41
Внесување текст
5
Содржина
Медиуми
91
Музика
93
Камера
124 Преземено
125 KNOX
100 Галерија
104 Видео
Патување и локално
105 YouTube
126 Maps
106 Flipboard
Опции
Продавници за
апликации и медиуми
127 За опциите
127 Конекции
130 Уред
107 Play Store
135 Контроли
108 Samsung Apps
139 Општо
108 Play Books
142 Google Settings
109 Play Movies
109 Play Music
109 Play Games
Додаток
109 Play Newsstand
143 Решавање проблеми
148 Отстранување на батеријата
Алатки
110 Белешка
111 S Planner
113 Dropbox
113 Облак
114 Drive
115 Hancom Viewer
118 Аларм
119 Светски Часовник
120 Дигитрон
120 S Voice
121 Google
122 Voice Search
122 Мои фајлови
6
Почнуваме
Изглед на уредот
Предна камера
Микрофон
Сензор за светло
Копче за вклучување/
ресетирање/исклучување
Копче за јачина на звук
Екран чувствителен на
допир
IrLED
Копче Дома
Копче за назад
Копче за неодамнешни
апликации
Повеќенаменски
приклучок
Приклучок за слушалки
Задна камера
GPS-антена
Блиц
Отвор за мемориска
картичка
Звучник
Звучник
7
Почнуваме
• Не покривајте ја антената со Вашите раце или други предмети. Тоа може да
предизвика проблеми во поврзувањето или да ја потроши батеријата.
• Не користете заштитник за екранот. Тоа може да предизвика неправилно
функционирање на сензорот.
• Не дозволувајте екранот чувствителен на допир да дојде во контакт со вода.
Екранот чувствителен на допир може неправилно да функционира во влажни
услови или кога е изложен на вода.
Копчиња
Копче
Функција
• Држете го притиснато за вклучување или исклучување на
уредот.
Вклучување/
ресетирање/
исклучување
Неодамнешни
апликации
• Држете го притиснато повеќе од 7 секунди за да го
ресетирате уредот ако јавува грешки, прекинува повици
или се блокира.
• Притиснете го за заклучување или отклучување на уредот.
Уредот преминува во заклучен режим кога екранот
чувствителен на допир се исклучува.
• Допрете за да се отвори листата со неодамнешни
апликации.
• Притиснете го за да се вратите на почетниот екран.
Дома
• Задржете го притиснато за стартување на Google
пребарување.
Назад
• Допрете го за да се вратите на претходниот приказ.
Јачина на тон
• Притиснете го за прилагодување на јачината на тонот на
уредот.
8
Почнуваме
Содржина на пакетот
Проверете дали во кутијата се содржани следните предмети:
• Уред
• Брз водич за употреба
• Опремата испорачана со уредот и достапните додатоци можат да се разликуваат
во зависност од регионот или операторот.
• Испорачаната опрема е наменета само за овој уред и може да не биде
компатибилна со други уреди.
• Изгледите и спецификациите можат да се променат без претходно известување.
• Можете да купите дополнителни додатоци од Вашата локална продавница на
Samsung. Осигурете се дека тие се компатибилни со уредот пред да ги купите.
• Другите додатоци може да не бидат компатибилни со Вашиот уред.
• Користете само дополнителна опрема одобрена од Samsung. Неправилното
функционирање предизвикано од неодобрена дополнителна опрема не е
покриено со гаранцијата.
• Достапноста на дополнителната опрема може да подлежи на промени, а тоа
сосема зависи од производствените компании. За повеќе информации за
достапната дополнителна опрема, посетете ја интернет-страницата на Samsung.
9
Почнуваме
Полнење на батеријата
Наполнете ја батеријата пред првата употреба со полначот.
Користете само полначи, батерии и кабли што се одобрени од Samsung.
Неодобрените полначи или кабли, може да предизвикаат експлозија на батеријата
или оштетување на уредот.
• Кога енергијата на батеријата е на ниско ниво, иконата за батеријата се прикажува
празна.
• Ако батеријата е целосно испразнета, уредот не може да се вклучи веднаш кога ќе
се поврзе полначот. Оставете ја целосно празната батерија да се наполни неколку
минути пред да го вклучите уредот.
• Ако користите повеќе апликации истовремено, мрежни апликации или апликации
што бараат поврзување со друг уред, батеријата брзо ќе се испразни. За да
избегнете исклучување од мрежата или трошење енергија за време на трансфер
на податоци, секогаш користете ги овие апликации после целосно полнење на
батеријата.
Полнење со полначот
Поврзете го USB-кабелот со USB-адаптерот за напојување и потоа вклучете го крајот на USBкабелот во повеќенаменскиот приклучок.
10
Почнуваме
Неправилното поврзување на полначот може да предизвика сериозно оштетување
на уредот. Штетите предизвикани од неправилно користење не се покриени со
гаранцијата.
• Можете да го користите уредот во текот на полнењето, но целосното полнење на
батеријата може да потрае подолго.
• Ако уредот прима нестабилно напојување додека се полни, екранот чувствителен
на допир може да не функционира. Доколку тоа се случи, исклучете го полначот
од уредот.
• При полнење, уредот може да се загрее. Ова е вообичаена појава и не би требало
да влијае врз работниот век или функционирањето на уредот. Ако батеријата се
загрее повеќе од вообичаеното, полначот може да запре со полнење.
• Ако уредот не се полни правилно, однесете ги уредот и полначот во сервисен
центар на Samsung.
Откако целосно ќе се наполни, исклучете го уредот од полначот. Прво откачете го полначот
од уредот, а потоа откачете го од електричниот приклучок.
За штедење енергија, исклучете го полначот кога не е во употреба. Полначот
нема прекинувач за вклучување / исклучување и затоа мора да го исклучите од
електричниот приклучок кога не е во употреба, за да избегнете непотребно трошење
електрична енергија. Полначот треба да остане во близина на електричниот
приклучок и да е лесно достапен додека трае полнењето.
Проверка на статусот на полнење на батеријата
Кога ја полните батеријата додека уредот е исклучен, следниве икони ќе го прикажуваат
моменталниот статус на полнење на батеријата:
Полнење
Целосно наполнета
11
Почнуваме
Намалување на потрошувачката на батеријата
Вашиот уред нуди опции што можат да Ви помогнат да ја заштедите енергијата на батеријата.
Со прилагодување на овие опции и деактивирање одлики во заднина, можете да го
користите уредот подолго помеѓу полнењата:
• Кога не го користите уредот, префрлете на режим на спиење со притискање на копчето
за вклучување/ресетирање/исклучување.
• Затворете ги непотребните апликации со уредувачот на задачи.
• Деактивирајте ја одликата Bluetooth.
• Деактивирајте ја одликата Wi-Fi.
• Деактивирајте го автоматското синхронизирање на апликации.
• Деактивирајте го времето на исклучување на заднинското светло.
• Намалете го интензитетот на светлина на екранот.
Вметнување мемориска картичка
Вашиот уред прифаќа мемориски картички со максимален капацитет од 64 GB. Во зависност
од производителот и типот на мемориската картичка, некои мемориски картички може да не
бидат компатибилни со Вашиот уред.
• Некои мемориски картички може да не бидат целосно компатибилни со
уредот. Користењето некомпатибилна мемориска картичка може да доведе
до оштетување на уредот или на мемориската картичка, и може да ги оштети
податоците зачувани на картичката.
• Внимавајте мемориската картичка треба да ја вметнете со правилната страна
нагоре.
• Уредот поддржува FAT и exFAT структури на фајлови за мемориски картички.
Доколку вметнете картичка форматирана со различна структура фајлови, уредот
може да побара преформатирање на мемориската картичка.
• Честото снимање и бришење податоци го скратува работниот век на мемориските
картички.
• Кога во уредот вметнувате мемориска картичка, се појавува директориумот со
фајлови на мемориската картичка во папката SD Memory card.
12
Почнуваме
1 Отворете го капакот на отворот за мемориска картичка.
2 Вметнете ја мемориската картичка со златно-обоените контакти свртени надолу.
3 Притиснете ја мемориската картичка во отворот до крај додека не се заклучи на лице
место.
4 Затворете го капакот на отворот за мемориска картичка.
Отстранување на мемориската картичка
Пред да ја отстраните мемориската картичка, прво демонтирајте ја за безбедно
→ Нагодувања → Општо → Меморија →
отстранување. На почетниот екран, допрете
Демонтирај SD-картичка.
1 Отворете го капакот на отворот за мемориска картичка.
2 Туркајте ја мемориската картичка додека не се ослободи од уредот и потоа извлечете ја
надвор.
3 Затворете го капакот на отворот за мемориска картичка.
Не отстранувајте ја мемориската картичка додека уредот пренесува или пристапува
до информации. На тој начин може да дојде до губење или оштетување на
податоците, или може да дојде до оштетување на мемориската картичка или уредот.
Samsung не е одговорен за загубата што настанала како резултат од неправилната
употреба или од оштетени мемориски картички, вклучувајќи губење податоци.
13
Почнуваме
Форматирање на мемориската картичка
Мемориска картичка форматирана на компјутер може да не биде компатибилна со уредот.
Форматирајте ја мемориската картичка на уредот.
→ Нагодувања → Општо → Меморија → Форматирај
На почетниот екран, допрете
SD-картички → Форматирај SD-картичка → Избриши сè.
Пред да ја форматирате мемориската картичка, не заборавајте да направите
резервни копии од сите важни податоци зачувани на уредот. Гаранцијата на
производителот не покрива губење на податоци како резултат на дејства на
корисникот.
Вклучување и исклучување на уредот
Кога го вклучувате уредот за првпат, следете ги упатствата од екранот за да го поставите
Вашиот уред.
Држете го притиснато копчето за вклучување/ресетирање/исклучување неколку секунди за
да го вклучите уредот.
• Следете ги поставените предупредувања и насоки од службениот персонал кога се
наоѓате во области каде што користењето безжични уреди е ограничено, како на
пример авиони и болници.
• Држете го притиснато копчето за вклучување/ресетирање/исклучување и допрете
Режим за летало за деактивирање на безжичните одлики.
За да го исклучите уредот, држете го притиснато копчето за вклучување/ресетирање/
исклучување и потоа допрете Исклучување.
14
Почнуваме
Држење на уредот
Не покривајте ја антената со Вашите раце или други предмети. Тоа може да предизвика
проблеми во поврзувањето или да ја потроши батеријата.
Заклучување и отклучување на уредот
Кога не е во употреба, заклучете го уредот за да спречите несакани операции. Со
притискање на копчето за вклучување/ресетирање/исклучување се исклучува екранот
и уредот се става во заклучен режим. Уредот се заклучува автоматски ако не се користи
одреден период.
За да го отклучите уредот, притиснете го копчето за вклучување/ресетирање/исклучување
или копчето Дома кога екранот на допир е исклучен, допрете каде било на екранот и потоа
благо лизгајте со прстот во која било насока.
Прилагодување на јачината на тонот
Притиснете го копчето за јачина на звук нагоре или надолу за прилагодување на јачината
на тонот на ѕвонење, или за да ја прилагодите јачината на звукот кога емитувате музика или
видео-запис.
Префрлување во тивок режим
Користете еден од следниве методи:
• Држете го притиснато копчето за јачина на звук надолу додека не се префрли во тивок
режим.
• Држете го притиснато копчето за вклучување/ресетирање/исклучување и потоа допрете
Исклучи звук или Вибрации.
• Отворете го панелот за известување на горниот дел од екранот и потоа допрете Звук
или Вибрации.
15
Основни информации
Индикатор за икони
Иконите прикажани на горниот дел од екранот овозможуваат информации во врска со
статусот на уредот. Во долната табела се наведени најчестите икони.
Икона
Значење
Wi-Fi поврзан
Одликата Bluetooth е активирана
GPS е активиран
Одликата за паметен екран е активирана
Синхронизиран со Интернет
Поврзан на компјутер
Алармот е активиран
Тивкиот режим е активиран
Режимот за вибрации е активиран
Режимот за летало е активиран
Настаната грешка или потребно внимание
Ниво на батеријата
16
Основни информации
Користење на екранот чувствителен на
допир
Употребувајте само прсти за користење на екранот чувствителен на допир.
• Не дозволувајте екранот чувствителен на допир да дојде во контакт со други
електрични уреди. Електричните празнења може да предизвикаат неисправност
на екранот чувствителен на допир.
• За да избегнете оштетување на екранот чувствителен на допир, не допирајте го со
остри предмети и не притискајте пресилно со Вашите прсти.
• Уредот може да не ги препознае внесувањата со допир во близина на рабовите на
приказот кои се вон областа за внесување со допир.
• Ако го оставите екранот чувствителен на допир во мирување подолг временски
период, тоа може да резултира со пост-слики (разобличеност на приказот) или
заматеност. Исклучете го екранот чувствителен на допир кога не го користите
уредот.
Движења со прстите
Допирање
За да отворите апликација, да изберете ставка од мени, да притиснете копче на екранот, или
за да внесете знак со помош на тастатурата на екран, допрете со прст.
17
Основни информации
Допирање и задржување
Допрете и задржете ставка подолго од 2 секунди за пристап до достапните опции.
Влечење
За преместување икона, минијатурен приказ или преглед на нова локација, задржете ја
допрено и влечете ја до целната позиција.
18
Основни информации
Двојно допирање
Допрете двојно на интернет-страница или слика за зумирање во делот. Повторно допрете
двојно за да се вратите.
Лизгање
Благо удрете надесно или налево на почетниот екран, или екранот со апликации, за да
видите друг панел. Лизгајте нагоре или надолу за движење низ интернет-страница, или
список, како што се контактите.
19
Основни информации
Штипкање
Раздалечувајте два прста на интернет-страница, мапа или слика за зумирање во делот. Спојте
ги брзо за одзумирање.
Контролни движења
Едноставните движења овозможуваат лесна контрола на уредот.
Пред користењето движења, осигурете се дека одликата за движења е активирана. На
→ Нагодувања → Контроли → Движења, и потоа повлечете
почетниот екран, допрете
го копчето Движења надесно.
Прекумерното тресење или удирање на уредот може да резултира со ненамерни
внесувања. Контролирајте ги движењата правилно.
Ротирање на приказот
Многу апликации овозможуваат приказ и во исправена и во легната ориентација.
Ротирањето на уредот предизвикува приказот автоматски да се прилагоди за да одговара на
новата ориентација на приказот.
20
Основни информации
За да спречите приказот автоматски да ротира, отворете го панелот за известување и
деселектирајте Вртење екран.
• Некои апликации не овозможуваат ротирање на приказот.
• Некои апликации прикажуваат различен приказ во зависност од ориентацијата.
Поместување за прелистување
Кога некоја слика е зумирана, допрете и задржете точка на екранот и потоа лизгајте го уредот
во која било насока за движење низ сликата.
21
Основни информации
Навалување
Допрете и задржете две точки на екранот, и потоа навалувајте го уредот напред и назад за
зумирање или одзумирање.
Движења со дланка
Користете движења со дланка за контролирање на уредот со допирање на екранот.
Пред да користите движења, осигурете се дека одликата за движења со дланка е активирана.
→ Нагодувања → Контроли → Движење со дланка, и
На почетниот екран, допрете
потоа повлечето го копчето Движење со дланка надесно.
Поминување со дланка
Поминете со дланката преку екранот за сликање на екранот. Сликата се зачувува во
Галерија → Screenshots. Не е возможно да се слика екранот додека се користат одредени
апликации.
22
Основни информации
Покривање
Покријте го екранот со дланката за паузирање на емитувањето.
Samsung Smart Pause
Користете ја оваа карактеристика за да паузирате видео-записи кога не го гледате екранот.
→ Нагодувања → Контроли → Паметен екран, и потоа
На почетниот екран, допрете
штиклирајте Паметно паузирање.
За време на емитување видео-запис, погледнете настрана од екранот за да го паузирате
емитувањето. За да продолжите со емитување, повторно погледнете во екранот.
23
Основни информации
Користење на Мултипрозорец
Користете ја оваа одлика за истовремено извршување на повеќекратни апликации на
екранот.
• Можат да работат само апликациите што се во фиоката на Мултипрозорец.
• Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од
операторот.
→ Нагодувања → Уред
За да употребувате Mултипрозорец, на почетниот екран, допрете
→ Повеќе прозорци, и потоа повлечете го копчето Повеќе прозорци, надесно.
Можете да употребувате два типа Мултипрозорец.
<Поделен екран на Мултипрозорец>
<Скокачки Мултипрозорец>
24
Основни информации
Користење на поделен екран Мултипрозорец
Користете ја оваа одлика за да извршувате апликации во поделен екран.
Стартување апликации во поделениот екран Мултипрозорец
1 Влечете ги прстите од десниот раб на екранот кон средината на екранот. Алтернативно,
допрете и задржете
.
Панелот на Мултипрозорец се прикажува на десната страна на екранот.
Фиока на
Мултипрозорец
2 Допрете и задржете една икона на апликација на Мултипрозорец панелот и потоа
повлечете ја на екранот.
Отпуштете ја иконата на апликацијата кога екранот се обојува со сина боја.
25
Основни информации
3 Допрете и задржете икона на друга апликација на фиоката на Мултипрозорец и потоа
повлечете ја на нова локација.
Можете истовремено да ја стартувате истата апликација во поделен екран. Само
апликациите со
веднаш до нивната икона ја поддржуваат оваа одлика.
Споделување содржина помеѓу апликациите
Можете лесно да споделувате содржина помеѓу апликации, како на пример Е-пошта и
Интернет, со нивно влечење и отпуштање.
Некои апликации може да не ја поддржуваат оваа одлика.
1 Стартувајте Е-пошта и Интернет во поделениот екран Мултипрозорец.
Пристапете до опциите на
Mултипрозорец
26
Основни информации
2 Допрете го кругот помеѓу прозорците на апликациите и потоа допрете
.
Допрете го кругот помеѓу апликациите за пристап во следните опции:
• : Отворете една листа на неодамнешно употребени апликации во избраниот
прозорец.
• : Променете ја локацијата на апликациите во мултипрозорецот.
• : Споделете ставки како на пример слики, текстови или врски помеѓу апликации
со нивно влечење и отпуштање.
• : Зголемете го максимално прозорецот.
• : Затворете ја апликацијата.
3 Допрете и задржете една ставка во интернет-прозорецот и влечете ја на локација во
прозорецот на е-пошта.
27
Основни информации
Создавање комбинација Мултипрозорец
Користете ја оваа одлика за да ја сочувате комбинацијата Мултипрозорец апликации кои се
извршуваат во моментот.
1 Стартувајте повеќе апликации во поделениот екран на Мултипрозорец.
2 Отворете ја фиоката на Мултипрозорец и допрете → Ново.
3 Внесете име и допрете OK.
Комбинацијата на Мултипрозорец апликации кои се извршуваат во моментот е
додадена на Мултипрозорец фиоката.
За да стартувате апликации со помош на зачувана комбинација, изберете ја
комбинацијата од Мултипрозорец фиоката.
Користење на скокачки екран Мултипрозорец
Користете ја оваа одлика за да започнувате други апликации во скокачки прозорци.
1 Влечете ги прстите од десниот раб на екранот кон средината на екранот. Алтернативно,
допрете и задржете
.
Панелот на Мултипрозорец се прикажува на десната страна на екранот.
Фиока на
Мултипрозорец
28
Основни информации
2 Изберете една икона на апликација на фиоката на Мултипрозорец.
На екранот ќе се појави скокачки прозорец.
Минимизирајте го прозорецот.
Затворете го прозорецот.
Максимизирајте го
прозорецот.
Можете да ја стартувате истата апликација во повеќе скокачки екрани истовремено.
Само апликациите со
веднаш до нивната икона ја поддржуваат оваа одлика.
29
Основни информации
Известувања
Иконите за известување се прикажуваат на статусната лента на горниот дел од екранот и
сигнализираат нови пораки, настани од календарот, статус на уредот и др. Повлечете ја
надолу статусната лента за да се отвори панелот за известување. Листајте низ списокот за
преглед на дополнителни известувања. За да го затворите панелот за известување, повлечете
ја нагоре лентата што е на дното од приказот.
Од панелот за известување, можете да ги гледате тековните нагодувања на Вашиот уред.
Повлечете ја надолу статусната лента и потоа допрете
за да ги користите следниве опции:
• Wi-Fi: Активирајте ја или деактивирајте ја Wi-Fi одликата.
• GPS: Активирајте ја или деактивирајте ја одликата за GPS.
• Звук: Активирајте го или деактивирајте го тивкиот режим. Можете да го наместите
уредот да вибрира или да ги исклучува сите звуци во тивок режим.
• Вртење екран: Дозволете или спречете приказот да се ротира кога го вртите уредот.
• Bluetooth: Активирајте ја или деактивирајте ја одликата Bluetooth.
• Режим за блок.: Активирајте го или деактивирајте го режимот за блокирање. Во режим
за блокирање, уредот ќе ги блокира известувањата. За да изберете кои известувања да
бидат блокирани, допрете Нагодувања → Уред → Режим за блокирање.
• Штедење енергија: Активирајте го или деактивирајте го режимот за штедење.
• Повеќе прозорци: Поставете уредот да го користи мултипрозорецот.
• Screen Mirroring: Активирајте ја или деактивирајте ја одликата за рефлексија на екранот.
• Паметно мирув.: Активирајте ја или деактивирајте ја одликата за паметно мирување.
• Паметна пауза: Активирајте ја или деактивирајте ја одликата за паметно паузирање.
• Синхрон.: Активирајте го или деактивирајте го автоматското синхронизирање
апликации.
• Режим за летало: Активирајте го или деактивирајте го режимот за летање.
Достапните опции може да се разликуваат во зависност од регионот или операторот.
За прераспоредување на опциите на панелот за известување, отворете го панелот за
→ , допрете и задржете ставка, и потоа одвлечете ја на друга
известување, допрете
локација.
30
Основни информации
Почетен екран
Почетниот екран е почетната точка за пристап до сите одлики на уредот.
Почетниот екран има два вида панели. Панелот на Класичниот почетен екран прикажува
кратенки до апликации и виџети, а панелот на Почетниот екран на Содржина прикажува
виџети на Содржина.
Почетниот екран има повеќе прозорци. За преглед на други панели, лизгајте налево или
надесно.
<Класичен почетен екран>
<Почетен екран на Content>
31
Основни информации
Преглед на сите апликации
На почетниот екран, допрете
за да ги прикажете сите апликации.
<Почетен екран>
<Екран со апликации>
32
Основни информации
За да се вратите во почетниот екран, притиснете го копчето Дома.
33
Основни информации
Користење на класичниот почетен екран
На класичниот почетен екран се прикажани икони-индикатори, виџети, кратенки на
апликации и друго.
Додавање ставка
1 Допрете на почетниот екран.
2 Допрете и задржете една ставка од картичката Апликац. или Виџети и одвлечете ја на
саканата локација.
Додадена икона
Префрлете се на почетниот
екран на Content.
34
Основни информации
Додавање или отстранување панел од класичниот почетен екран
1 Штипнете со прстите на класичниот почетен екран.
2 Допрете
за да додадете панел.
За да отстраните панел, допрете и задржете го панелот и потоа одвлечете го до корпата
за отпадоци на горниот дел од екранот.
Поставување заднина
Поставете слика или фотографија зачувани во уредот како тапет за класичниот почетен
екран.
Допрете и задржете ја празната област на класичниот панел, допрете Почетен екран, и
потоа изберете едно од следниве:
• Галерија: Гледајте фотографии направени со камерата на уредот или слики преземени
од Интернет.
• Живи заднини: Гледајте анимирани слики.
• Photos: Видете слики во Photos.
• Заднини: Гледајте слики за заднини.
Изберете една слика, преуредете ја големината ако е неопходно и потоа одредете ја како
тапет.
35
Основни информации
Користење на почетниот екран на Содржина
Почетниот екран на Содржина прикажува виџети на Содржина. Можете директно да
пристапите во една апликација со избирање на виџет на почетниот екран на Содржина.
Додавање виџети или панели
1 Штипнете го почетниот екран на Содржина со прстите.
36
Основни информации
2 На екранот со виџети, изберете панел за уредување или допрете
за да создадете
еден нов панел ( 1 ). Изберете виџети кои ќе ги додадете на панелот од долното окно на
екранот ( 2 ).
Лизгајте налево или надесно во долното окно на екранот за да прикажете повеќе
виџети.
3 Допрете Готово.
37
Основни информации
Пролагодување на големината на виџетот
1 На почетниот екран на Содржина, допрете и задржете еден виџет на кој сакате да му ја
измените големината.
2 Прилагодете ја големината на виџетот со влечење на рамката околу него.
3 Допрете
за да ги зачувате промените.
Отстранување на панел од почетниот екран на Содржина
1 Штипнете го почетниот екран на Содржина со прстите.
2 На екранот со виџети, допрете и задржете го панелот кој сакате да го отстраните.
3 Одвлечете го панелот во корпата за отпадоци во горниот дел на екранот.
Кога корпата за отпадоци ќе стане црвена, отпуштете го панелот.
Најмалку еден панел треба да остане на почетниот екран на Содржина.
38
Основни информации
Екран со апликации
Екранот со апликации прикажува икони за сите апликации, вклучувајќи ги
новоинсталираните.
На почетниот екран, допрете
за да се отвори екранот со апликации.
За преглед на други панели, лизгајте налево или надесно.
Прераспоредување апликации
Оваа одлика е достапна само во прилагодлив мрежен преглед.
Допрете → Измени, задржете допрено апликација и потоа одвлечете ја до нова локација.
За преместување во друг панел, влечете ја кон страната на приказот.
Организирање папки
Ставете ги сродните апликации во посебна папка за полесна работа.
Допрете → Измени, допрете и задржете апликација и потоа одвлечете ја до Направи
папка. Внесете име на папката и потоа допрете OK. Ставете ги апликациите во новата папка
со влечење и потоа допрете Сочувај за да го зачувате распоредот.
Прераспоредување панели
Штипнете на екранот, задржете допрено преглед на панел и потоа одвлечете го до нова
локација.
Инсталирање апликации
Користете ги продавниците за апликации, како што е Samsung Apps, за преземање и
инсталирање апликации.
Деинсталирање апликации
Допрете → Одинсталирај/исклучи апликации, и потоа изберете ја апликацијата што
сакате да ја деинсталирате.
Основните апликации што доаѓаат со уредот не можат да се деинсталираат.
39
Основни информации
Исклучување на апликации
Допрете → Одинсталирај/исклучи апликации, и потоа изберете ја апликацијата што
сакате да ја исклучите.
За да ја вклучите апликацијата, на екранот со апликации, допрете Нагодувања → Општо
→ Управител со апликацијата, лисгајте до Исклучено., изберете ја апликацијата, и потоа
допрете Вклучи.
• Презементите апликации и некои стандардни апликации што доаѓаат со уредот не
можат да се исклучат.
• Кога ја употребувате оваа одлика, исклучените апликации ќе исчезнат од екранот
со апликации, но сè уште се зачувани во уредот.
Користење апликации
Овој уред може да работи со многу различни видови апликации од медиумски до интернетапликации.
Отворање апликација
На почетниот екран или екранот со апликации изберете икона на апликација за да ја
отворите.
Некои апликации се групирани во папки. Допрете папка и потоа изберете
апликацијата за да се отвори.
Отворање неодамна користени апликации
Допрете
за да се отвори списокот со неодманешно употребени апликации.
Изберете икона на апликација за да се отвори.
Затворање апликација
Затворете ги апликациите што не се користат за заштеда на енергијата на батеријата и за
одржување на перформансите на уредот.
→ Уред. на зад., и потоа допрете Крај веднаш до апликацијата за да ја
Допрете
затворите. За да ги затворите сите активни апликации, допрете Заврши сѐ. Или, допрете
→ Затвори ги сите.
40
Основни информации
Помош
Пристапете до информации за помош за да научите како да го користите уредот и
апликациите, или да конфигурирате важни нагодувања.
Допрете Помош на екранот со апликации. Изберете категорија за да видите совети.
За подредување на категориите по азбучен ред, допрете
За пребарување клучни зборови, допрете
.
.
Внесување текст
Користете ја тастатурата Samsung или одликата за говорен влез за внесување текст.
Внесувањето текст не поддржува одредени јазици. За внесување текст, треба да го
измените работниот јазик на еден од поддржаните јазици.
Промена на видот на тастатура
Допрете на кое било текстуално поле, отворете го панелот за известување, допрете
Изберете внесување, и потоа изберете го видот на тастатура што ќе се користи.
Користење на тастатурата Samsung
Започнете нов ред.
Поставете опции за тастаурата
Samsung.
Избришете го претходниот знак.
Внесувајте со големи букви.
Внесувајте со големи букви.
Внесете интерпункциски знаци.
Поместете го покажувачот.
Внесете празно место.
41
Основни информации
Внесување големи букви
Допрете
пред да внесете знак. За сите букви да бидат големи, допрете го два пати.
Промена на видот на тастатура
Допрете и задржете
, и потоа допрете
за промена на видот на тастатура.
На лебдечката тастатура, допрете и задржете
друга локација.
и преместете ја лебдечката тастатура на
Промена на јазичните тастатури
Додајте јазици за тастатурата, и потоа лизгајте го копчето за празно место налево или
надесно за променување на јазичните тастатури.
Ракопис
Допрете и задржете , допрете
, и потоа напиште збор со прстот. Предложените зборови
се прикажуваат како знаци што се внесуваат. Изберете предложен збор.
Користете ракописни движења за извршување дејства, како што се изменување или
бришење знаци, и вметнување празни места. За да ги видите водичите за движења, допрете
→ Помош → Користење гестови за ракопис.
и задржете
, и потоа допрете
Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од операторот.
42
Основни информации
Внесување текст преку говор
Активирајте ја одликата за зборување и потоа зборувајте во микрофонот. Уредот го
прикажува тоа што Вие го зборувате.
Ако уредот не ги препознава Вашите зборови правилно, допрете го подвлечениот текст и
изберете алтернативен збор или фраза од приложениот список.
За да го промените јазикот или да додадете јазици за гласовното препознавање, допрете го
тековниот јазик.
Копирање и пресликување
Допрете и задржете текст, влечете го или за да изберете повеќе или помалку текст, и
потоа допрете Копирај за копирање или Исечи за отсекување. Избраниот текст се копира во
посредната меморија.
За да го пресликате во поле за внесување текст, задржете допрено на точката каде што треба
да се вметне и потоа допрете Пресликај.
Поврзување со мрежа Wi-Fi
Поврзете го уредот со мрежа Wi-Fi за да користите Интернет или да споделувате медиумски
фајлови со други уреди. (стр. 127)
Осигурете врската Wi-Fi да биде активна пред да користите интернет-апликации.
Вклучување и исклучување Wi-Fi
Отворете го панелот за известување и потоа допрете Wi-Fi за вклучување или исклучување.
• Вашиот уред користи нехармонизирана фреквенција и е наменет за употреба
во сите европски држави. WLAN може се користи во ЕУ без ограничувања за
затворени простории, но не може да се користи на отворен простор.
• Исклучете го Wi-Fi за да ја заштедите енергијата на батеријата кога не го
користите.
43
Основни информации
Приклучување на Wi-Fi мрежи
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Конекции → Wi-Fi, и потоа повлечете го
копчето Wi-Fi надесно.
Изберете мрежа од списокот пронајдени Wi-Fi мрежи, внесете лозинка ако е потребно, и
потоа допрете Поврзи. Мрежите за кои е неопходна лозинка се прикажуваат со заклучена
икона. Откако уредот ќе се поврзе на мрежа Wi-Fi, уредот автоматски ќе се поврзува на
истата секој пат кога е достапна.
Додавање Wi-Fi мрежи
Ако посакуваната мрежа не се појави во списокот со мрежи, допрете Додај мрежа Wi-Fi
на дното од списокот со мрежи. Внесете го името на мрежата во Мрежен SSID, изберете го
типот на безбедност и внесете ја лозинката доколку мрежата не е отворена, и потоа допрете
Поврзи.
Заборавање мрежи Wi-Fi
Секоја мрежа што се користела, вклучувајќи ја тековната мрежа, може да се заборави така
што уредот нема автоматски да се поврзува на неа. Изберете ја мрежата од списокот со
мрежи и потоа допрете Заборави.
Поставување сметки
За апликациите на Google, како што е Play Store, потребна е сметка Google, а за Samsung
Apps потребна е сметка Samsung. Креирајте сметки Google и Samsung за да го имате
најдоброто искуство со уредот.
Додавање сметки
Следете ги упатствата што се појавуваат кога ќе се отвори апликацијата на Google без
најавување за да се постави сметка на Google.
За да се најавите или да создадете Google сметка, на екранот со апликации, допрете
Нагодувања → Општо → Сметки → Додај сметка → Google. Потоа, допрете New за
создавање нова, или допрете Existing, и потоа следете ги упатствата на екранот за да го
комплетирате поставувањето сметка. Можат да се користат повеќе од една сметка на Google
на уредот.
Исто така, поставете сметка и на Samsung.
44
Основни информации
Отстранување сметки
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Општо → Сметки, изберете една сметка
со име Мои сметки, изберете една сметка која сакате да ја отстраните и потоа допрете
Избр. сметка.
Поставување кориснички профили
Поставете кориснички профили и потоа изберете еден кога го отклучувате уредот за да
користите прилагодени опции. Со поставување на повеќекратни кориснички профили,
некои корисници можат да го споделуваат уредот без да влијаат врз личните опции на други
корисници, како на пример, сметки на е-пошта, претпочитани тапети и др.
→ OK →
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Општо → Корисници →
Постави сега, и потоа следете ги упатствата на екранот за поставување на нов кориснички
профил. За пристап до уредот со кориснички профил, изберете еден профил на горниот
десен агол на заклучениот екран.
Префрлување фајлови
Пренесувајте аудио-записи, видео-записи, слики и други видови фајлови од уредот на
компјутер или обратно.
Следниве формати фајлови се поддржани од некои апликации. Некои формати
фајлови не се поддржани во зависност од верзијата на софтверот на уредот или
оперативниот систем на компјутерот.
• Музика: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac и flac
• Слика: bmp, gif, jpg и png
• Видео-запис: avi, wmv, asf, flv, mkv, mp4, 3gp, webm и m4v
• Документ: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf и txt
Ако апликациите не можат да емитуваат фајлови во формат divX или ac3
инсталирајте апликации кои ги поддржуваат.
45
Основни информации
Поврзување со Samsung Kies
Samsung Kies е компјутерска апликација што управува со мултимедијалните содржини и
личните податоци со уреди Samsung. Преземете ја најновата Samsung Kies од интернетстраницата на Samsung.
1 Поврзете го уредот со компјутер со USB-кабел.
Samsung Kies автоматски се стартува на компјутерот. Ако Samsung Kies не стартува
автоматски, кликнете двојно на иконата на Samsung Kies на Вашиот компјутер.
2 Префрлајте фајлови помеѓу Вашиот уред и компјутерот.
Повеќе информации за помош побарајте во информациите за Samsung Kies.
Поврзување со Windows Media Player
Осигурете дека Windows Media Player е инсталиран на компјутерот.
1 Поврзете го уредот со компјутер со USB-кабел.
2 Отворете го Windows Media Player и синхронизирајте музички фајлови.
Поврзување како медиумски уред
1 Поврзете го уредот со компјутер со USB-кабел.
2 Отворете го панелот за известување и потоа допрете Поврзано како медиумски уред
→ Медиумски уред (MTP).
Допрете Камера (PTP) ако Вашиот компјутер не поддржува Media Transfer Protocol
(MTP) или нема инсталирано соодветни драјвери.
3 Префрлајте фајлови помеѓу Вашиот уред и компјутерот.
46
Основни информации
Обезбедување на уредот
Спречете другите да ги користат или да пристапуваат до личните податоци и информациите
складирани на уредот со користење на одликите за безбедност. При отклучување, уредот
бара код за отклучување.
Поставување шара
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Уред → Заклучување на екранот →
Заклучување на екранот → Шара.
Нацртајте шара со поврзување четири или повеќе точки и потоа повторно нацртајте ја
шарата за потврда. Поставете заштитен PIN за отклучување за да го отклучите екранот кога
ќе ја заборавите шарата.
Поставување PIN
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Уред → Заклучување на екранот →
Заклучување на екранот → PIN.
Внесете најмалку четири броја и потоа повторно внесете ја лозинката за верификација.
Поставување лозинка
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Уред → Заклучување на екранот →
Заклучување на екранот → Лозинка.
Внесете најмалку четири знака вклучувајќи броеви и симболи, и потоа повторно внесете ја
лозинката за верификација.
47
Основни информации
Отклучување на уредот
Вклучете го екранот со притискање на копчето за вклучување/ресетирање/исклучување или
Копчето дома, и внесете го кодот за отклучување.
Доколку го заборавите кодот за отклучување, однесете го уредот во сервисен центар
на Samsung за негово ресетирање.
Надградба на уредот
Уредот може да се надгради со најновиот софтвер.
Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од операторот.
Надградба со Samsung Kies
Стартувајте го Samsung Kies и поврзете го уредот со компјутерот. Samsung Kies автоматски
го препознава уредот и прикажува достапни ажурирања во рамката за дијалог доколку
има такви. Кликнете го копчето за ажурирање во рамката за дијалог за да започне
надградувањето. Видете во информациите за помош за Samsung Kies за детали за
надградбата.
• Не исклучувајте го компјутерот и не откачувајте го USB-кабелот додека уредот се
надградува.
• Додека уредот се надградува, не поврзувајте други медиумски уреди на
компјутерот. Во спротивно може да дојде до пречки во процесот на ажурирање.
Безжична надградба
Овој уред може директно да се надгради со најновиот софтвер со фирмвер-сервисот FOTA
(фирмвер безжична надградба).
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Општо → За уредот → Ажурирање
софтвер → Ажурирај.
48
Комуникација
Именик
Користете ја оваа апликација за управување со контакти, вклучувајќи телефонски броеви,
адреси на е-пошти и др.
Допрете Именик на екранот со апликации.
Управување со контакти
Допрете Именик.
Креирање контакт
Допрете
и внесете информации за контактот.
• : Додајте слика.
• /
: Додајте или избришете поле за контакт.
Менување контакт
Изберете контакт за менување и потоа допрете
Бришење контакт
Допрете
.
49
.
Комуникација
Пребарување контакти
Допрете Именик.
Користете еден од следниве методи за пребарување:
• Лизгајте нагоре или надолу во списокот со контакти.
• Користете го индексот на левата страна од списокот со контакти за брзо листање со
влечење на прст долж индексот.
• Допрете го полето за пребарување на врвот од списокот со контакти и внесете
критериуми за пребарување.
Штом се избере контакт, преземете едно од следниве дејства:
• : Додајте во омилени контакти.
• : Составете порака на е-пошта.
Прикажување на контактите
Допрете Именик.
Стандардно, уредот ги прикажува сите зачувани контакти.
Допрете → Опции → Контакти за прикажување, и потоа изберете локација во која се
зачувувани контактите.
Префрлување контакти
Допрете Именик.
Префрлување контакти на Google
Допрете → Спој сметки → Спој со Google.
Контактите префрлени на Google Контакти се појавуваат со
во списокот со контакти.
Префрлување контакти на Samsung
Допрете → Спој сметки → Спој со Samsung account.
Контактите префрлени на Samsung Контакти се појавуваат со
50
во списокот со контакти.
Комуникација
Увезување и извезување контакти
Допрете Именик.
Увезување контакти
Допрете → Опции → Увоз/Извоз, и потоа изберете една опција за увоз.
Извезување контакти
Допрете → Опции → Увоз/Извоз, и потоа изберете една опција за извоз.
Споделување контакти
Допрете → Сподели картичка преку → Повеќе контакти, изберете контакти, допрете
Готово, и потоа изберете метод на споделување.
Омилени контакти
Допрете Омилени.
Допрете
за да додадете контакти во омилените.
Допрете , и потоа преземете едно од следниве дејства:
• Пребарај: Пребарувајте контакти.
• Отстрани од Омилени: Отстранете контакти од омилените.
• Листа / Табелирано: Гледајте ги контактите во облик на мрежа или листа.
• Помош: Пристапете до информации за помош во врска со користењето на контактите.
51
Комуникација
Групи контакти
Допрете Групи.
Создавање група
Допрете
, поставете детали на група, додадете контакти и потоа допрете Сочувај.
Додавање контакти во група
Изберете група и потоа допрете → Додај член. Изберете контакти за додавање и потоа
допрете Готово.
Управување со групи
Допрете , и потоа преземете едно од следниве дејства:
• Пребарај: Пребарувајте контакти.
• Избриши групи: Изберете групи додадени од корисникот и потоа допрете Готово.
Основните групи не можат да се избришат.
• Измени: Променете ги опциите за групата.
• Додај член: Додајте членови во групата.
• Отстрани член: Отстранете членови од групата.
• Прати е-пошта: Пратете е-порака на членови на група.
• Смени редослед: Задржете допрено
веднаш до името на групата, повлечете го
нагоре или надолу во друга позиција, и потоа допрете Готово.
• Помош: Пристапете до информации за помош во врска со користењето на контактите.
Праќање е-порака на членови на група
Изберете група, допрете → Прати е-пошта, изберете членови и потоа допрете Готово.
52
Комуникација
Визит-картичка
Допрете Именик.
Креирајте визит-картичка и пратете ја на други.
Допрете Постави профил, внесете детали како што се телефонски број, адреса на е-пошта
и поштенска адреса, и потоа допрете Сочувај. Ако информациите за корисникот биле
сочувани кога сте го поставувале уредот, изберете ја визит-картичката и потоа допрете
за
изменување.
Допрете → Сподели картичка преку → Избран контакт, и потоа изберете метод на
споделување.
Е-пошта
Користете ја оваа апликација за праќање или преглед на е-пораки.
Допрете Е-пошта на екранот со апликации.
Поставување сметка на е-пошта
Поставете сметка на е-пошта кога отворате Е-пошта првпат.
Внесете ги адресата на е-пошта и лозинката. Допрете за лична сметка на е-пошта, како
што е Google Mail, или допрете Рачно пост. за службена сметка на е-пошта. Потоа, следете
ги упатствата на екранот за да го комплетирате поставувањето.
За поставување друга сметка на е-пошта, допрете → Опции → Додај сметка.
Праќање пораки
Допрете ја сметката на е-пошта што ќе се користи и потоа допрете
екранот. Внесете приматели, наслов и порака, и потоа допрете .
Допрете
на горниот дел од
за да додадете примател од списокот со контакти.
Допрете +Мене за да се додадете себеси како примател.
Допрете
за да прикачите слики, видео-записи, контакти, белешки, настани и др.
Допрете →
во пораката.
за да вметнете слики, настани, контакти, информации за локација и друго
53
Комуникација
Праќање закажани пораки
Додека пишувате порака, допрете → Праќање распоред. Штиклирајте го Праќање
распоред, поставете ги времето и датумот и потоа допрете Готово. Уредот ќе ја прати
пораката во назначените време и датум.
• Ако уредот се исклучи во закажаното време, не е поврзан на мрежа или мрежата
е нестабилна, пораката нема да биде пратена.
• Оваа одлика се заснова на времето и датумот што се поставени на уредот.
Времето и датумот можат да бидат неточни ако се движите низ временските зони
и мрежата не ја ажурира информацијата.
Читање пораки
Изберете сметка на е-пошта што ќе се користи и ќе се вчитуваат новите пораки. За рачно
вчитување нови пораки, допрете .
Допрете порака за да ја прочитате.
Препратете ја пораката.
Избришете ја пораката.
Пристапете до дополнителни
опции.
Означете ја пораката како
потсетник.
Додајте ја оваа адреса на
е-пошта во списокот со контакти.
Отворете прилози.
Одговорете на пораката.
Составете порака.
Одете на претходната или
следната порака.
Допрете ја картичката со прилогот за да ги отворите прилозите и потоа допрете Сочувај за
да го зачувате.
54
Комуникација
Google Mail
Користете ја оваа апликација за брзо и директно пристапување до услугата Google Mail.
Допрете Google Mail на екранот со апликации.
• Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или
операторот.
• Оваа апликација може да биде означена поинаку во зависност од регионот или
операторот.
Праќање пораки
Во кое било поштенско сандаче, допрете
допрете SEND.
, внесете приматели, наслов и порака, и потоа
Допрете
→ Save draft за да ја зачувате пораката за подоцнежно праќање.
Допрете
→ Attach file за приложување слики, видео-записи и музика и друго.
Допрете
→ Discard за да почнете одново.
Допрете
→ Settings за да ги промените нагодувањата за Google Mail.
Допрете
→ Send feedback за да ги пријавите Вашите мислења за развој на апликацијата.
Допрете
→ Help за да пристапите до информации за помош за Google Mail.
55
Комуникација
Читање пораки
Избришете ја пораката.
Означете ја пораката како
непрочитана.
Чувајте ја пораката за
долгорочно складирање.
Преместете ја пораката во друго
сандаче.
Пристапете до дополнителни
опции.
Додајте ја оваа адреса на
е-пошта во списокот со
контакти.
Одговорете на сите приматели
или отпечатете ја пораката.
Прегледајте прилог.
Препратете ја пораката на други.
Одговорете на пораката.
Означете ја пораката како
потсетник.
Ознаки
Google Mail не користи фактички папки, туку наместо нив користи ознаки. Кога Google Mail
стартува, ќе се прикаже порака означена со Влезно сандаче.
Изберете една ознака во ALL LABELS за да ги прикажете пораките во други ознаки.
За да додадете ознака на порака, изберете ја пораката, допрете
изберете ознака за доделување.
56
→ Change labels, и потоа
Комуникација
Hangouts
Користете ја оваа апликација за да разговарате со другите.
Допрете Hangouts на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Изберете пријател од листата со пријатели, или внесете податоци за пребарување и изберете
пријател од резултатите за да започнете разговор.
Google+
Користете ја оваа апликација за да останете поврзани со луѓето преку социјалната мрежа на
Google.
Допрете Google+ на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Допрете All за промена на категоријата, и потоа лизгајте нагоре или надолу за да ги видите
објавите од Вашите кругови.
Допрете
за да користите други одлики на социјалната мрежа.
57
Комуникација
Photos
Користете ја оваа апликација за да прикажувате и споделувате слики или видео-записи
преку социјалната мрежа на Google.
Допрете Photos на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Изберете една од следниве категории:
• CAMERA: Прикажете ги сите слики или видео-записи кои се снимени или преземени на
уредот.
• HIGHLIGHTS: Прегледајте слики или видео-записи групирани според датум или албум.
Допрете за да ги прегледате сите слики или видео-записи во групата.
Потоа, изберете една слика или видео-запис.
Додека ги гледате, употребете една од следните икони:
• : Модифицирајте ја сликата.
• : Споделете ја сликата или видео-записот со други.
• : Избришете ја сликата или видео-записот.
58
Интернет и мрежа
Интернет
Користете ја оваа апликација за сурфање на Интернет.
Допрете Интернет на екранот со апликации.
Прегледување интернет-страници
Допрете го полето за адреса, внесете ја интернет-адресата и потоа допрете Оди.
Допрете за споделување, сочувување или печатење на тековната интернет-страница
додека прегледувате интернет-страница.
За да го промените пребарувачот, допрете го полето за адреса и потоа допрете ја иконата на
пребарувачот веднаш до интернет-адресата.
Отворање нова страница
Допрете → Нова картичка.
За да отидете на друга интернет-страница, лизгајте налево или надесно на полето со
насловот и допрете ја страницата за да ја изберете.
Пребарување на Интернет преку говор
→ , изговорете клучен збор и потоа изберете
Допрете го полето за адреса, допрете
еден од предложените клучни зборови што се појавуваат.
Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од операторот.
Сочувани адреси
За да ја сочувате адресата на тековната интернет-страница, допрете
За да отворите сочувана интернет-страница, допрете
59
→
.
, и потоа изберете една.
Интернет и мрежа
Историја
Допрете → Историја за да отворите интернет-страница од списокот со неодамна
посетени интернет-страници. За да ја избришете историјата, допрете .
Сочувани страници
За преглед на сочуваните интернет-страници, допрете
→ Сочув. стр.
Линкови
Задржете допрено линк на интернет-страницата за да го отворите во нова страница, да го
сочувате или да го копирате.
За преглед на сочуваните линкови, користете Преземено. (стр. 124)
Споделување интернет-страници
За да споделите адреса на интернет-страница со другите, допрете → Сподели преку.
За да споделите дел од интернет-страница, задржете го допрено саканиот текст и потоа
допрете Сподели преку.
Chrome
Користете ја оваа апликација за пребарување информации и прелистување интернетстраници.
Допрете Chrome на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Прегледување интернет-страници
Допрете го полето за адреса, и потоа внесете интернет-адреса или критериуми за
пребарување.
Отворање нова страница
Допрете
→ New tab.
За да отидете на друга интернет-страница, лизгајте налево или надесно на полето со
насловот и допрете го насловот за да ја изберете.
60
Интернет и мрежа
Сочувани адреси
За да ја сочувате адресата на тековната интернет-страница, допрете
За да отворите сочувана интернет-страница, допрете
една.
→ Save.
→ Bookmarks, и потоа изберете
Пребарување на Интернет преку говор
Допрете , кажете клучен збор и потоа изберете еден од предложените клучни зборови
што се појавуваат.
Синхронизирање со други уреди
Синхронизирајте отворени картички и сочувани страници со Chrome на друг уред кога сте
најавени со истата сметка на Google.
За да погледнете отворени картички на други уреди, допрете
интернет-страница за да пристапите до неа.
→ Other devices. Изберете
За да ги видите сочуваните страници, допрете BOOKMARKS.
Bluetooth
Bluetooth создава директна безжична врска помеѓу два уреда на кратки растојанија.
Користете Bluetooth за разменување податоци или медиумски фајлови со други уреди.
• Samsung не е одговорен за загуба, пресретнување или злоупотреба на податоци
што се испратени или примени преку одликата Bluetooth.
• Секогаш обезбедете споделување и примање податоци од уреди на коишто им
верувате и коишто се соодветно обезбедени. Доколку постојат пречки помеѓу
уредите, досегот на брановите може да се намали.
• Некои уреди, особено тие што не се тестирани или одобрени од Bluetooth SIG,
може да бидат некомпатибилни со Вашиот уред.
• Не користете ја одликата Bluetooth за нелегални намени (на пример, правење
пиратски копии фајлови или незаконско прислушкување комуникации за
комерцијални потреби).
Samsung не е одговорен за последиците од незаконското користење на одликата
Bluetooth.
За да активирате Bluetooth, на екранот со апликации, допрете Нагодувања → Конекции →
Bluetooth, и потоа повлечете го копчето Bluetooth надесно.
61
Интернет и мрежа
Спојување со други уреди со Bluetooth
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Конекции → Bluetooth → Скенирај, и
пронајдените уреди ќе се прикажат. Изберете го уредот со кој сакате да се споите и потоа
прифатете ја автоматски-генерираната лозинка на двата уреда за потврда.
Примање и праќање податоци
Многу апликации поддржуваат пренос на податоци преку Bluetooth. Пример за тоа е
Галерија. Отворете Галерија, изберете слика, допрете → Bluetooth, и потоа изберете
еден од уредите Bluetooth. Потоа, прифатете го барањето за авторизација за Bluetooth на
другиот уред за да ја примите сликата.
Кога друг уред Ви испраќа податоци, прифатете го барањето за авторизација на Bluetooth
поднесено од другиот уред. Примените датотеки се сочувуваат во папката Bluetooth. Ако се
прими контакт, тој автоматски се додава во списокот со контакти.
Screen Mirroring
Користете ја оваа одлика за да го поврзете Вашиот уред на голем екран со приклучок за
AllShare Cast или HomeSync уред, и потоа споделувајте ги Вашите содржини. Исто така,
можете да ја користите оваа одлика со други уреди што ја поддржуваат одликата Wi-Fi
Miracast.
• Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од
операторот.
• Уредите со овозможен Miracast кои не поддржуваат Заштита на широкопојасна
дигитална содржина (HDCP 2.X) може да не бидат компатибилни со оваа одлика.
• Емитувањето на некои фајлови може да е со прекини во зависност од мрежната
конекција.
• За да заштедите енергија, деактивирајте ја оваа одлика кога не е во употреба.
• Ако зададете опсег на фреквенција за Wi-Fi, приклучокот за AllShare Cast или
HomeSync уредите може да не бидат откриени или поврзани.
• Ако емитувате видео-записи или игри на телевизор, изберете соодветен ТВ режим
за да добиете најдобро искуство.
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Конекции → Screen Mirroring, и потоа
повлечете го копчето Screen Mirroring надесно. Изберете уред, отворете или емитувајте
фајл и потоа контролирајте го екранот со копчињата на Вашиот уред. За да се поврзете со
уред со користење PIN, допрете го и задржете го името на уредот и внесете го PIN-от.
62
Интернет и мрежа
e-Meeting
Користете ја оваа апликација за организирање или учествување во е-средби. Можете да
споделувате фајлови со учесници за време на средбата.
За да ја користите оваа апликација, сите уреди кои ќе се користат на средбата мора
да бидат поврзани на истата пристапна точка.
Создавање средба
Создадете средба на која ќе бидете домаќин.
1 Допрете e-Meeting на екранот со апликации.
2 Допрете Направи состанок.
Креирајте средба.
63
Интернет и мрежа
3 Проверете ги информациите за мрежата за да ги споделите со другите, поставете детали
за средбата и потоа допрете Готово.
За да додадете фајлови, допрете
.
Проверете ги информациите за
мрежата за да ги споделите со
други.
Информации за средба
Употребете лозинка.
Поставете лозинка и ниво на безбедност за средбата.
• Прикажи лозинка: Обезбедете им ја лозинката на учесниците кои треба да се
внесат за да се придружат на средбата.
• Дозволи автом. придруж.: Дозволете им на учесниците да се придружат на
средбата кога ќе ја внесат лозинката без одобрение на домаќинот.
• Овозможи меморирање фајлови: Дозволете им на учесниците да сликаат слики
од екран и да ги зачувуваат фајловите од средбата во текот на средбата.
64
Интернет и мрежа
4 Средбата е создадена.
На екранот ќе се појави фајлот кој се додаде при создавањето на средбата, а доколку не
додадовте фајл, на екранот ќе се појави белата табла.
Пристапете до дополнителни
опции.
Прикажете го споделениот фајл.
<Средба со фајл>
5 Споделете ги со учесниците информациите за мрежа и лозинката за да им дозволите да
се приклучат на средбата.
65
Интернет и мрежа
Прудружување на средба
Доколки Ви се обезбедени информациите за мрежата за средба, можете да се придружите
на средбата.
1 Допрете e-Meeting на екранот со апликации.
2 Допрете Придружи се на состанок.
Прудружете се на средба.
3 Изберете мрежа на која е поврзана средбата, внесете лозинка ако е потребно, и потоа
допрете ОК.
4 Изберете ја средбата во која ќе се вклучите.
5 Внесете го Вашето име и допрете Готово. Потоа, можете да влезете на средбата.
Можете да ги прикажете фајловите или содржината која ја споделува домаќинот.
66
Интернет и мрежа
Користење на екранот на средбата
Екран на домаќин
Кога сте домаќин, можете да отворите еден фајл и да се движите низ неговите страници, или
да ја прикажете белата табла и да пишувате на неа.
Екранот на домаќинот се прикажува на екраните на учесниците.
Отворање на фајлови
1 Допрете Фајлови ( 1 ) → Додај ( 2 ), и потоа изберете фајл.
67
Интернет и мрежа
2 Избраниот фајл ќе биде додаден на листата со фајлови. Допрете еден фајл за да го
отворите.
Прикажете ја белата табла.
Пристапете до дополнителни
опции.
Икона-домаќин
Список на фајлови
Прикажување на белата табла
Допрете Пoкажи табла во горниот десен дел на екранот.
На екранот ќе се појави белата табла.
68
Интернет и мрежа
Користење дополнителните опции
Допрете за да употребете едно од следните:
Пристапете до дополнителни
опции.
• Отвори нов Фајл: Отворете нови датотеки.
• Вклучи преглед на сценарио: Го прикажува окното со белешки под презентацијата.
• Сандаче за пораки: Праќајте пораки на присутните.
• Прикажи примени пораки: Поставете уредот да го прикажува текстот на новата порака
од учесниците.
• Прати Фајлови: Испратете датотеки до учесниците.
• Сподели преку: Споделете датотеки со учесниците.
• Заклучување страница: Заклучете ја страницата за присутните да можат да ја гледаат
само страницата што ја презентира домаќинот.
• Смени домаќин: Изменете го организаторот на средбата.
• Сочувај Фајлови за состанок: Зачувајте ги датотеките од средбата и сите напишани
дела.
• Информации за состанокот: Прикажете информации за средбата.
• Помош: Пристапете до информации за помош во врска со е-средба.
• Затвори состанок: Затворете ја тековната средба.
69
Интернет и мрежа
Екран на учесниците
Прикажете го екранот кој го споделува домаќинот и пишувајте на него.
Додека лизгате низ документот, допрете
водителот.
за да одите до страницата која ја прикажува
За да бидете водител, допрете . Екранот се менува во режим на водител. Допрете
се вратите во режим на учесник.
Затворање или излез од средбата
Допрете или → Затвори состанок или Излези од состанокот.
Кога врската на мрежата се прекинува за време на
средбата
Кога домаќинот е исклучен
Завршете ја средбата или поврзете се повторно на истата мрежа за да ја продолжите
средбата.
Учесниците можат да ги сочуваат фајловите и да излезат од средбата или да причекаат
додека таа не заврши.
Кога учесниците се исклучени
Стартувајте е-средба и приклучете се повторно на средбата.
70
за да
Интернет и мрежа
WebEx
Користете ја оваа апликација за организирање или учествување на телеконференции.
Можете да користите разни одлики како споделување на содржина и HD видео-средби.
Пред користењето на оваа апликација
• Осигурете се дека уредот е поврзан со Wi-Fi мрежа.
• Осигурете се дека имате сметка на WebEx.
• Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или
операторот.
• Оваа апликација може да не работи правилно во зависност од заштитниот ѕид и
состојбата на мрежата.
Создавање сметка
1 Допрете WebEx на екранот со апликации.
2 Допрете Get an account на екранот за пријавување.
71
Интернет и мрежа
3 На екранот ќе се појави веб-страницата за креирање сметка на WebEx.
Не можете да ја користите оваа апликација доколку на екранот се појави скокачки
прозорец кој Ве известува дека WebEx не е достапна во регионот.
4 Следете ги упатствата на екранот за комплетирање на креирањето сметка.
Некои одлики нема да бидат достапни по истекувањето на пробниот период.
Префрлете се на платена сметка за ги користите сите WebEx одлики. За детали,
погледнете се на веб-страницата на WebEx.
Создавање на средба
1 Допрете WebEx на екранот со апликации и допрете Sign in.
2 Внесете ја регистрираната адреса на е-пошта и допрете Next.
3 Внесете ја лозинката и допрете Sign in.
4 На уредот ќе се појави екранот на WebEx.
Создајте средба.
Придружете се во средба
внесувајќи го бројот на
средба.
Освежете ја листата на
средба.
Затворете ја апликацијата.
Одете на веб-страницата
на WebEx.
72
Интернет и мрежа
5 Допрете за да креирате средба.
6 Внесете тема на средбата, поставете лозинка и потоа допрете Start now.
7 Допрете → Connect using Internet.
8 Микрофонот ќе биде вклучен и во горниот десен агол на екранот ќе се појави
. Можете
да имате аудио-средба со други.
Вклучете го или исклучете го
микрофонот.
Започнете или завршете
видео-средба.
Споделете го екранот.
Започнете или завршете
аудио-средба.
Завршете ја средбата.
Проверете ги информациите за
средбата.
Поканете луѓе или потсетете
поканети за средбата.
Прикажете го бројот на сесија.
Прикажете ги учесниците или
разговарајте со нив.
73
Интернет и мрежа
Поканување на лица на средба
Поканете други лица на настанот праќајќи им покана преку е-пошта. Исто така, можете да
споделите со други број на средба или телефонски број на средбата за да ги поканите на
средба.
Поканување на лица преку е-пошта
1 Допрете → Invite by email.
2 Внесете една адреса на е-пошта и допрете Send invitation.
Поканување луѓе со испраќање телефонски број на средба
Можете да поканите други на средба со помош на споделување телефонскиот број на
средбата. Телефонскиот број на средба се создава кога создавате средба. Се доставува во ел.
порака со поканата, заедно со другите информации.
Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од операторот.
Приклучување во средба
За да се приклучите во средба, употребете еден од следните методи.
Приклучување во средба со број на средба
1 Допрете WebEx на екранот со апликации.
2 Најавете се на Вашата WebEx сметка.
74
Интернет и мрежа
3 Допрете
→ Join by number.
4 Внесете број на средба во која сакате да се приклучите и допрете Join.
Бројот на средба се создава кога еден домаќин создава средба. Доколку не го знаете
бројот, контактирајте со домаќинот.
5 Допрете → Connect using Internet.
6 Микрофонот ќе биде вклучен и во горниот десен агол на екранот ќе се појави
да имате аудио-средба со други.
75
. Можете
Интернет и мрежа
Приклучување во средба со избирање на средба во My Meetings
1 Допрете WebEx на екранот со апликации.
2 Најавете се на Вашата WebEx сметка.
3 Изберете една средба во My Meetings и допрете Join.
4 Допрете → Connect using Internet.
5 Микрофонот ќе биде вклучен и во горниот десен агол на екранот ќе се појави
. Можете
да се приклучите во аудио-средбата.
Приклучување во средба со покана преку е-пошта
Кога некој ќе Ве покани на средба, ќе добиете покана преку е-пошта.
1 Отворете ја поканата и допрете ја врската во ел. порака.
2 Ќе стратува WebEx и ќе се појави екранот за најавување.
3 Најавете се на Вашата WebEx сметка.
Доколку веќе сте се најавиле на Вашата сметка, на екранот ќе се појави екранот за
средби.
4 Допрете → Connect using Internet.
5 Микрофонот ќе биде вклучен и во горниот десен агол на екранот ќе се појави
да имате аудио-средба со други.
76
. Можете
Интернет и мрежа
Приклучување на средба со повикување на телефонски број на
средба
Можете да се приклучите на средба преку повикување на телефонскиот број на средбата
од паметниот телефон. Повикајте го телефонскиот број кој ви се достави во електронската
покана.
Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од операторот.
Изведување средба
Изведување видео-средба
1 Допрете → Start my video.
2 Вашата средба се прикажува во долниот лев дел на екранот.
За да ја прекинете видео-средбата, допрете
→ Stop my video.
Изведување аудио-средба
1 Допрете → Connect using Internet.
2 Микрофонот ќе биде вклучен и во горниот десен агол на екранот ќе се појави
За да го исклучите звукот, допрете . Иконата се менува во
За да ја прекинете аудио-средбата, допрете
.
→ Leave audio conference.
Разговор со пријатели
1 Допрете за го видите списокот со учесници.
2 Изберете едно име на сметка и допрете Chat.
3 На екранот ќе се појави прозорецот за разговор.
За да разговарате со сите учесници, допрете Chat with everyone.
77
.
Интернет и мрежа
Споделување екран
Споделете го тековниот екран на Вашиот уред со учесниците. Само лицето означено како
водител може да го споделува екранот на некој друг. Лицето кое ја создаде средбата е
означен како водител на почетокот на средбата.
1 Допрете во горниот дел на екранот ако сте водителот.
2 Ако ја користите оваа одлика за првпат, следете ги упатствата на екранот.
3 Допрете Share screen во скокачкиот прозорец.
4 Кога ќе се активира одликата за споделување екран, во горниот десен дел од екранот ќе
се појави
.
На екраните на уредите на учесниците ќе се појави содржината на екранот уредот на
водителот.
Прекинување на одликата за споделување екран
→ Stop sharing. Уредот запира да ги споделува екраните и се прикажува екранот
Допрете
за средба.
Промена на водител
Домаќинот на средбата и тековниот водител может да го изменат водителот.
1 Допрете и изберете учесник кого ќе го назначите како водител.
2 Допрете Make presenter.
3
ќе се појави веднаш до името на сметката на водителот.
78
Интернет и мрежа
Затворање или излез од средбата
Допрете
→ End meeting или Leave meeting.
Кога врската на мрежата се прекинува за време на
средбата
Ако средбата сè уште трае, поврзете се повторно.
Ако средбата завршила, започнете ја повторно.
Remote PC
Користете ја оваа апликација за да го прикажувате или контролирате екранот на Вашиот
компјутер со поврзување на Вашиот уред и компјутерот преку Wi-Fi или локална мрежа.
Исто така можете лесно да прикажете и да пренесете фајлови преку Вашиот уред и
компјутерот.
Пред користењето на оваа апликација
• Обезбедете дека имате регистрирана сметка на Samsung.
• Обезбедете дека компјутерот е вклучен.
• Обезбедете дека Агентот е инсталиран на Вашиот компјутер.
• За да ја користите оваа одлика, изведете го следното по броен редослед:
1. Регистрирајте го уредот со Вашата сметка на Samsung.
2. Регистрирајте го компјутерот со Вашата сметка на Samsung.
3. Поврзете ги далечински уредот и компјутерот.
79
Интернет и мрежа
Регистрирање на уредот
1 Допрете Remote PC на екранот со апликации.
2 Допрете Start на поздравната страница.
Започнете ја
апликацијата.
3 Допрете Најава, внесете ги Вашата сметка и лозинка на Samsung и потоа допрете
Најава повторно.
Ако не е регистрирана сметка Samsung, следете ги упатствата на екранот за да креирате
сметка Samsung.
4 Погледнете го интернет-упатството и допрете Next.
5 Процесот на регистрација е завршен и на екранот се прикажува екранот на
Далечинскиот компјутер.
80
Интернет и мрежа
Регистрација на Вашиот компјутер
1 На Вашиот компјутер, стартувајте го интернет-пребарувачот и посетете ја страницата
remotepc.rview.com.
2 Најавете се на Вашата Samsung сметка.
Мора да се пријавите на истата сметка на Samsung која ја користите за Вашиот уред.
3 Инсталирајте го Агентот, доколку го немате.
Следете ги упатствата на екранот за да внесете име за прикажување на компјутерот,
прокси-параметрите и лозинката. За детали во врска со параметрите на проксисерверот, контактирајте со администраторот на Вашата мрежа.
ќе се појави на лентата со задачи кога ќе заврши процесот на инсталација.
4 Допрете Провери врска.
81
Интернет и мрежа
Далечинско поврзување на уредот и компјутер
1 Допрете Remote PC на екранот со апликации.
2 Допрете Check Connection (Refresh).
Прикажете го името на
компјутерот.
Поврзете ги
оддалечено уредот и
компјутерот.
3 Допрете ON computer.
4 Внесете ја лозинката за врска и допрете OK.
Допрете Forgotten your password? ако не се сеќавате на лозинката.
5 Врската е остварена и можете оддалечено да го контролирате компјутерот од уредот.
82
Интернет и мрежа
Контролирање на компјутерот на уредот
По поврзувањето на двата уреда, можете да го гледате и контролирате екранот на
компјутерот на екранот на Вашиот уред. Исто така, можете да отворате или уредувате
фајлови во компјутерот и да ги пренесувате на уредот.
Лизгајте низ
екранот.
Пристапете до
дополнителни
опции.
Статус на врска
Допрете го екранот и допрете
следните:
во долниот дел на екранот за да употребите едно од
• Mouse: Прикажете го прикажувачот на глушецот на екранот на уредот.
• Keyboard: Отворете ја тастатурата за да внесете текст во избраното текстуално поле.
• Remote Explorer: Отворете го управувачот на датотеки за да пребарувате и пренесувате
датотеки помеѓу поврзаните уреди.
• Screen lock: Заклучете го екранот на уредот за да ги оневозможите зумот и функциите за
лизгање.
• Switch Window: Префрлајте се меѓу два монитори кога компјутерот е поврзан со двојни
монитори.
• Settings: Изменете ги опциите за поврзување.
• Disconnect: Затворете ја врската помеѓу уредот и компјутерот.
83
Интернет и мрежа
Префрлање фајлови помеѓу Вашиот уред и компјутерот
1 Допрете → Remote Explorer.
2 Допрете и задржете еден фајл на панелот на управувачот на датотеки на компјутерот.
Потоа, повлечете го на панелот на управувачот на датотеки на уредот. Исто така можете
да префрлате фајл и обратно.
Управувач на датотеки
на компјутерот
Управувач на датотеки
на уредот
Сајд-синк 3.0
Користете ја оваа апликација за да го контролирате екранот на паметниот телефон со
виртуелен екран на паметниот телефон на Вашиот таблет.
• На Вашиот таблет, прикажете ги пораките или употребете ја просторијата за разговор на
паметниот телефон.
• На Вашиот таблет, гледајте видео кое се репродуцира на паметниот телефон. на поголем
екран.
• Префрлајте фајлови помеѓу Вашиот таблет и паметниот телефон.
Пред користењето на оваа апликација
• Вашиот таблет и паметниот телефон мора да поддржуваат Wi-Fi Direct. Во спротивно,
двата уреди мора да бидат поврзани на истата пристапна точка.
• Мора да ја инсталирате SideSync 3.0 и на на Вашиот таблет и на Вашиот паметен телефон.
Ако не е исталирана на ниеден уред, преземете ја и инталирајте ја од Samsung Apps или
Play Store.
• SideSync 3.0 функционира само на уреди со Андроид верзија 4.4 или понова.
84
Интернет и мрежа
Поврзување на Вашиот таблет и паметниот телефон
1 Допрете Сајд-синк 3.0 на екранот со апликации на Вашиот таблет.
За да ја започнете Сајд-синк 3.0, потребно е да ја преземете и инсталирате
апликацијата. Допрете Инсталирај и следете ги упатствата на екранот.
2 Стартувајте ја Сајд-синк 3.0 на паметниот телефон.
3 Таблетот автоматски пребарува достапни паметни телефони.
Изберете една од најдените категории.
4 Допрете ОК на екранот паметниот телефон.
85
Интернет и мрежа
5 Виртуелниот екран на паметниот телефон се прикажува на Вашиот таблет и екранот на
паметниот телефон се исклучува.
86
Интернет и мрежа
Користење на виртуелниот екран на паметниот телефон
Прегледајте го екранот и користете апликации во виртуелниот екран на паметниот телефон.
Можете да испраќате или добивате пораки или да разговарате со други.
Некои одлики како Камера и Screen Mirroring, може да не работат на виртуелниот
екран на паметниот телефон.
Минимизирајте го екранот.
Пристапете до дополнителни
опции.
Максимизирајте го екранот за
да одговара на екранот на
Вашиот таблет.
Ротација на екран
Затвори ја SideSync 3.0.
Слика на екран
Отворете ја истата страница во
интернет-пребарувачот на
Вашиот таблет.
Виртуелен екран на паметниот
телефон
Копче за мени
Копче за назад
Копче Дома
87
Интернет и мрежа
Преместување на виртуелниот екран на паметниот телефон
Повлечете и оставете го горниот раб на виртуелниот екран на паметниот телефон за да го
преместите на друга локација.
Прилагодување на големината на виртуелниот екран на паметниот
телефон
1 Допрете и задржете
во долниот десен дел на виртуелниот екран на паметниот
телефон.
2 Кога ќе се појави рамка, повлечете ја за да ја прилагодите големината.
88
Интернет и мрежа
Внесување текст
Кога внесувате текст во виртуелниот екран на паметниот телефон, ќе се појави тастатурата на
таблетот. Внесете текст со помош на тастатурата.
Префрлање меѓу екранот на паметниот телефон и виртуелниот екран
на паметниот телефон
Не е можно истовремено да ги користите екранот на паметниот телефон и виртуелниот
екран на паметниот телефон. Кога го користите виртуелниот екран на паметниот телефон на
таблетот, екранот на паметниот телефон се исклучува.
Користење на екранот на паметниот телефон
Притиснете го копчето Дома на паметниот телефон за да го вклучите екранот на паметниот
телефон и исклучете го виртуелниот екран на паметниот телефон на таблетот.
Користење на виртуелниот екран на паметниот телефон
Допрете Префрли на таблет на екранот на таблетот за да го вклучите виртуелниот екран на
паметниот телефон и да го исклучите екранот на паметниот телефон.
89
Интернет и мрежа
Емитување на музика или видео-записи на таблетот
Емитувајте музика или видео-записи зачувани во паметниот телефон преку екранот и
звучникот на таблетот.
1 Отворете музички или видео фајл на виртуелниот екран на таблетот.
2 Избраните фајлови се емитуваат со помош на екранот и звучникот на таблетот.
Прилагодете ја јачината на тонот на виртуелниот екран на паметниот телефон за време на
емитувањето.
Копирање на фајлови помеѓу уредите
Копирање фајлови од паметен телефон во таблет
1 Допрете и задржете еден фајл на екранот на паметниот телефон.
2 Изберете фајлови за копирање, допрете и задржете било кој избран фајл и потоа
одвлечете го на екранот на таблетот.
3 Мои фајлови стартува на екранот на таблетот. Изберете папка во која ќе го зачувате
фајлот и допрете Готово.
Копирање фајлови од таблет во паметен телефон
1 Допрете и задржете еден фајл на екранот на таблетот.
2 Изберете фајлови за копирање, допрете и задржете било кој избран фајл и потоа
одвлечете го на екранот на паметниот телефон.
3 Мои фајлови стартува на виртуелниот екран на смарфонот. Изберете папка во која ќе
го зачувате фајлот и допрете Готово.
90
Медиуми
Музика
Користете ја оваа апликација за слушање музика.
Допрете Музика на екранот со апликации.
• Некои формати фајлови не се поддржани, во зависност од софтверот инсталиран
на уредот.
• Некои фајлови може да не се емитуваат правилно во зависност од методот со кој
се кодирани.
Емитување музика
Изберете музичка категорија и потоа изберете песна за емитување.
Допрете ја сликата на албумот на дното од екранот за да се отвори плеерот за музика.
Побарајте други уреди за да го
емитувате фајлот.
Пристапете до дополнителни
опции.
Прилагодете ја јачината на тонот.
Поставете го фајлот како Ваша
омилена песна.
Вклучете произволен режим.
Отворете ја музичката листа.
Променете го режимот за
повторување.
Рестартирајте ја песната што се
емитува во моментот или
скокнете на претходната песна.
Задржете допрено за брзо
премотување наназад.
Скокнете на следната песна.
Задржете допрено за брзо
премотување нанапред.
Паузирајте го или продолжете го
емитувањето.
91
Медиуми
За слушање песни со иста јачина на звукот, допрете → Нагодување → Плеер → Паметна
јачина.
Кога Паметна јачина е активирано, јачината на звукот може да биде погласно
отколку нивото на јачина на звук на уредот. Користете го внимателно за да избегнете
долготрајно изложување на гласни звуци со што ќе се спречи оштетување на Вашиот
слух.
Паметна јачина може да не се активира за некои фајлови.
За поставување персонализиран звук додека слушате песни преку слушалки, допрете
→ Нагодување → Плеер → Adapt Sound → Вклучено. Кога ќе ја зглолемите јачината
на тонот до 14 или повисоко, опцијата за адаптирање на звукот не се применува врз
емитувањето. Ако ја намалите јачината на звукот на ниво 13 или пониско, опцијата повторно
се применува.
Поставување песна како тон на аларм
За да ја употребите песната која ја слушате во моментот како тон на аларм, допрете →
Постави како → Од почетокот или Автоматски препораки → Готово.
Креирање музички листи
Направете сопствен избор на песни.
Допрете Муз. листи, и потоа допрете → Нова листа. Внесете име и допрете OK. Допрете
Додај записи, изберете песни за вклучување и потоа допрете Гот.
За да ја додадете песната што моментално се емитува во музичка листа, допрете → Додај
во листа.
Емитување музика според расположение
Емитувајте музика групирана според расположение. Музичката листа автоматски се креира
од уредот.
Допрете → Музички плоштад, и изберете ќелија на расположение. Или изберете повеќе
ќелии со влечење на прстот.
92
Медиуми
Камера
Користете ја оваа апликација за сликање фотографии или снимање видео-записи.
Користете Галерија за преглед на фотографии и видео-записи снимени со камерата на
уредот. (стр. 100)
Допрете Камера на екранот со апликации.
• Камерата автоматски се исклучува кога не се користи.
• Проверете дали е чиста леќата. Ако не е, уредот може да не работи како што треба
во одредени режими за кои се потребни високи резолуции.
Правила на однесување при користење на камерата
• Не снимајте фотографии или видео-записи од други луѓе без нивна дозвола.
• Не снимајте фотографии или видео-записи каде што е забрането со закон.
• Не снимајте фотографии или видео-записи на места каде што може да ја загрозите
приватноста на луѓето.
Фотографирање
Фотографирање
Допрете ја сликата на приказот за преглед каде што треба да се фокусира камерата. Кога
субјектот е во фокус, рамката за фокус станува зелена. Допрете
за да фотографирате.
Префрлете се во режим
на двојна камера.
Прикажете тековен
режим.
Променете ги
нагодувањата за
камерата.
Започнете со снимање
видео-запис.
Префрлете помеѓу
предната и задната
камера.
Погледнете повеќе
опции.
Променете го режимот
за сликање.
Изберете од различните
достапни ефекти.
Прикажете фотографии
и видео-записи кои сте
ги направиле.
93
Медиуми
Режим за сликање
Достапни се неколку фото-ефекти.
Допрете Режим, и потоа лизгајте нагоре или надолу по екранот од неговата десна страна.
• Автоматски: Користете го ова за да се овозможи камерата да го процени
опкружувањето и да го одреди идеалниот режим за фотографијата.
• Убаво лице: Направете фотографија со разведрени лица за понежни слики.
• Најдобра фотографија: Направете серија фотографии и потоа зачувајте ја најдобрата
од нив.
• Најдобро лице: Користете го ова за повеќекратни групни слики истовремено и
комбинирајте ги за да ја креирате најдобрата можна слика.
Допрете
за да сликате повеќекратни фотографии. За да добиете најдобра слика,
држете ја камерата стабилно и останете мирни додека фотографирате. Кога ќе се отвори
Галерија, допрете ја жолтата рамка на секое лице и изберете ја најдобрата поединечна
поза за субјектот. Откако ќе ја изберете позата за секое лице, допрете Сочувај за да ги
споите сликите во единствена фотографија и зачувајте ја.
• Звук и слика: Користете го ова за да направите фотографија со звук.
Допрете
за да фотографирате. Уредот ќе сними неколку секунди звук откако ќе
направи фотографија.
• Драма: Користете го ова за да направите серија фотографии и да ги комбинирате за да
креирате слика што прикажува трага од движењето.
За најдобро фотографирање, следете ги овие совети. Уредот може да не фотографира
правилно во други услови за сликање.
– – Држете ја камерата стабилно и останете мирни додека фотографирате.
– – Фотографирајте објект што се движи во една насока.
– – Фотографирајте со заднини на кои нема објекти што се движат.
– – Избегнувајте да фотографирате објект и заднина со слични бои.
– – Избегнувајте фотографирање објект што е преблиску или предалеку за да се собере
во визирот, или што е предолг, како на пример автобус или воз.
94
Медиуми
• Богат тон (HDR): Користете го ова за фотографирање со подобрен сооднос на контраст.
• Гумичка: Користете го ова за бришење на движењата на објектите што се движат во
заднина.
Допрете
за да направите серија фотографии. Уредот ги брише трагите од движењето
на објектот што се движи. За да ја обновите оригиналната фотографија, допрете , и
потоа допрете ја означената област.
За најдобро фотографирање, следете ги овие совети.
– – Држете ја камерата стабилно и останете мирни додека фотографирате.
– – Кога фотографирате објект и заднина со слични бои, камерата може да не ги
препознае сите движења.
– – Кога фотографирате предмет што се движи многу бавно или многу брзо, камерата
може да не ги препознае сите движења.
– – Доколку во заднина се движат повеќе објекти, камерата може да не ги препознае
сите движења.
• Панорама: Направете фотографија составена од повеќе фотографии сложени заедно.
За најдобро фотографирање, следете ги овие совети.
– – Бавно движете ја камерата во една насока.
– – Држете го визирот на камерата во рамки на рамката за водење.
– – Избегнувајте фотографирање објекти со непрепознатлива заднина, како празно небо
или чисти ѕидови.
• Спортови: Користете ја оваа опција кога сликате субјекти што се движат со голема
брзина.
Панорамски фотографии
Панорамска фотографија е слика во пејзажна ориентација што се состои од повеќе снимки.
Допрете Режим → Панорама.
Допрете
и придвижете ја камерата во една насока. Кога двете рамки на панорамската
водилка се порамнат, камерата автоматски прави следна слика во панорамската секвенца. За
да запре сликањето, допрете .
Ако визирот е вон насока, уредот го запира фотографирањето.
95
Медиуми
Применување ефекти на филтер
Користете ги ефектите преку филтри за да направите единствени фотографии или видеа.
Допрете
и изберете ефект на филтер. Достапните опции зависат од режимот.
Снимање видео-записи
Снимање видео-запис
Допрете
за да снимите видео-запис. За паузирање на снимањето, допрете
запирање на снимањето, допрете .
. За
Додека снимате, користете ги следниве опции:
• За да го промените фокусот, допрете каде што сакате да се фокусирате. За да се
фокусирате на центарот од екранот, допрете .
• За да направите слика од видео-записот додека снимате, допрете
.
Режим за снимање
Допрете
→
за промена на режимот на снимање.
• Нормално: Користете го овој режим за нормален квалитет.
• Лимит за e-пошта: Користете го овој режим за намалување на квалитетот на снимање
за праќање преку е-пошта.
• Брзо движење: Користете го овој режим за снимање видео-запис на субјект во
движење. Уредот ќе го емитува видео-записот во забрзано движење.
96
Медиуми
Зумирање и одзумирање
Користете еден од следниве методи:
• Користете го копчето за јачина на звук за зумирање или одзумирање.
• Раздалечувајте два прста на екранот за зумирање и спојте ги брзо за одзумирање.
Ефектот на зумирање/одзумирање е достапен само кога се користи одликата за
зумирање додека снимате видео-запис.
Режим Двојна камера
Кога ќе сликате некој пејзаж со задната камера, сликата или видео-записот сликани со
предната камера се прикажуваат во вметнат прозорец, или обратно. Користете ја оваа
одлика за фотографитање прекрасни пејзажи и автопортрет, истовремено.
Допрете
за да се префрлите во режим на двојна камера. Допрете
или
за да снимате.
за да фотографирате
Допрете за промена на
големината или
промена на локацијата.
Изберете од различните
достапни стилови.
Можете да снимате видео-записи во режим на двојна камера со времетраење до
5 минути во Full HD и до 10 минути во HD.
97
Медиуми
Споделување слика
Допрете
→
, и потоа изберете едно од следниве:
• Споделување снимка: Пратете фотографија директно на друг уред преку Wi-Fi Direct.
• Другарско делење фотки: Поставете го уредот да препознава лице на некого кого сте
го означиле во фотографија и да ја му ја испрати.
• Оддалечен окулар: Поставете уред што далечински ќе ја управува камерата.
Далечинско управување на камерата
Поставете уред како визир за управување на камерата далечински.
→ Оддалечен окулар, и потоа поврзете ги уредот и камерата со помош на
Допрете →
Wi-Fi Direct. Допрете
за да направите фотографија далечински користејќи го уредот како
визир.
Конфигурирање опции за камерата
Допрете
за да ги конфигурирате опциите за камерата. Не сите од следниве опции се
достапни во двата режима - фиксна камера и видео-камера. Достапните опции може да се
разликуваат во зависност од режимот што се користи.
• Голем.на фотографијата / Видео големина: Изберете резолуција. Користете повисока
резолуција за поголем квалитет. Но на тој начин се зафаќа поголема меморија.
• Рафално сликање: Направте серија фотографии на објекти во движење.
• Допрете за сликање.: Допрете ја сликата на приказот за преглед за да сликате
фотографии.
• Откривање лица: Поставете го уредот да ги препознава лицата на луѓето и да Ви
помогне да направите фотографија со нив.
• Режими за мерење: Изберете метод за мерење. Ова утврдува како се пресметуваат
вредностите на светлината. Центрирано ја мери светлината на заднината во центарот
на приказот. Точка ја мери вредноста на светлината на конкретна локација. Матрична
снимка прави просек од целата сцена.
• ISO: Изберете вредност за ISO. Со ова се контролира чувствителноста за светлина
на камерата. Се мери во еквивалент на камера со филм. Ниските вредности се за
фиксни или силно-осветлени објекти. Високите вредности се за брзодвижечки или
слабоосветлени објекти.
98
Медиуми
• Паметно стабилизирање: Поставете го уредот автоматски да детектира потемни услови
и да ја прилагодува светлината на фотографијата без блиц.
• Сочувај како: Поставете го уредот да ги зачувува и фотографијата со богата нијанса и
оригиналната фотографија или само фотографијата со богата нијанса.
• Стабил. видео: Активирајте го или деактивирајте го стабилизаторот. Стабилизаторот
помага во фокусирањето кога камерата се движи.
• Ознака за локација: Прикачете локациска ознака GPS кон фотографијата.
• За подобрување на GPS-сигналите, избегнувајте снимање на локации каде што
сигналот може да биде попречен, како што е меѓу згради или ниски подрачја или
во лоши временски услови.
• Вашата локација може да се прикаже на Вашите фотографии кога ќе ги објавите на
Интернет. За да го избегнете тоа, деактивирајте ја поставката за GPS-ознака.
• Разгл. слики/видеа: Поставете уредот да прикажува фотографии или видео-записи по
нивното сликање.
• Копче за јачина: Поставете уредот да го користи копчето за јачина на звук за контрола
на функцијата за блендата или за зумирање.
• Тајмер: Користете го за одложени снимки.
• Баланс на белата: Изберете соодветен баланс на бело, така што сликите да имаат
опсег на реални бои. Овие нагодувања се дизајнирани за конкретни услови на
осветлување. Овие нагодувања се слични на опсегот за експозиција на баланс на бело
кај професионалните камери.
• Експозиција: Сменете ја вредноста на експозицијата. Со ова се одредува колку
светлина да прима сензорот на камерата. За слабоосветлени ситуации, користете висока
експозиција.
• Водилки: Приказ на водилки во визирот што помагаат во креирање на композицијата
кога избирате субјекти.
• Блиц: Активирајте го или деактивирајте го блицот.
• Говорна контрола: Поставете камерата да фотографира со говорни команди.
• Контекстуално име на фајл: Поставете ја камерата да прикажува контекстуални ознаки.
Активирајте го ова за да го користите Пријателот за ознаки во Галерија.
• Сочувај како превртено: Превртете ја сликата за да создадете слика во огледало од
оригиналната сцена.
• Место: Изберете ја мемориската локација за складирање.
• Ресетирај: Ресетирајте ги опциите за камерата.
• Помош: Пристапете до информациите за помош за користење на камерата.
99
Медиуми
Кратенки
Реорганизирајте ги кратенките за лесен пристап до различните опции на камерата.
Допрете
и допрете и задржете икона на кратенка.
Допрете и задржете опција, и потоа одвлечете до отворот на горниот дел од екранот.
Галерија
Користете ја оваа апликација за гледање слики и видео-записи.
Допрете Галерија на екранот со апликации.
• Некои формати фајлови не се поддржани, во зависност од софтверот инсталиран
на уредот.
• Некои фајлови може да не се емитуваат правилно во зависност од методот со кој
се кодирани.
Гледање слики
Со стартувањето на Галерија се прикажуваат достапните папки. Кога друга апликација,
како што е Е-пошта, зачува слика, папката Download се креира автоматски за сликата да
се зачува во неа. На истиот начин, кога се зачувува слика од екранот, автоматски се креира
папката Screenshots. Изберете папка за да се отвори.
Во папка, сликите се прикажуваат според датумот на нивното креирање. Изберете слика за
да ја погледнете на цел екран.
Лизгајте лево или десно за да ја видите следната или претходната слика.
Зумирање и одзумирање
Користете еден од следните начини за зумирање слика:
• Допрете двојно каде било за зумирање.
• Раздалечувајте два прста на кое било место каде што сакате да зумирате. Спојте ги брзо
за одзумирање или допрете го екранот двојно за враќање.
100
Медиуми
Гледање слики со користење на одликата за движења
Користете ја одликата за движења за извршување функција со конретно движење.
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Контроли → Движења, повлечете го
копчето Движења надесно и потоа вклучете го копчето за секоја одлика.
За да престанете со користење на одликата за движења, исклучете го копчето за одликата.
Емитување видео-записи
Видео-фајловите се прикажани со иконата
гледање и допрете .
во прегледот. Изберете видео-запис за
Отсекување сегменти од видео-запис
Изберете видео-запис и допрете . Преместете ја почетната заграда на саканата почетна
точка, преместете ја крајната заграда на саканата крајна точка и потоа зачувајте го видеозаписот.
Изменување слики
Кога гледате слика, допрете и користете ги следниве функции:
• Омилени страници: Додадете во списокот со омилени.
• Слајдови: Започнете слајд-шоу со сликите во тековната папка.
• Рамка за фотографии: Користете го ова за додавање рамка и белешка на слика.
Изменетата слика на екранот се зачувува во папката Photo frame.
• Фото-белешка: Користете ја оваа опција за пишување белешка на задниот дел на
сликата. Допрете за изменување на белешката.
• Копирај во посредната меморија: Копирајте во посредната меморија.
• Печати: Отпечатете ја сликата преку поврзување на уредот со печатач. Некои печатачи
може да не бидат компатибилни со уредот.
• Преименувај: Преименувајте го фајлот.
• Другарско делење фотки: Пратете ја сликата некому чие лице е означено на неа.
• Ротирај лево: Ротирајте во спротивен правец од стрелките на часовникот.
• Ротирај десно: Ротирајте во правец на стрелките на часовникот.
• Потсечи: Променете ја големината на сината рамка за отсекување и зачувување на
сликата во неа.
• Постави како: Поставете ја сликата како заднина или како слика за контакт.
• Детали: Погледнете детали за сликата.
• Опции: Променете ги опциите за Галеријата.
101
Медиуми
Изменување слики
Кога гледате слика, допрете
и користете ги следниве функции:
• Заврти: Ротирајте ја сликата.
• Потсечи: Отсечете дел од сликата.
• Боја: Прилагодете ги заситеноста или светлината на сликата.
• Ефект: Применете ефекти врз сликата.
• Налепница: Прикачете лепенки.
• Цртеж: Цртајте врз сликата.
• Рамка: Применете рамки врз сликата.
Омилени слики
Додека гледате слика, допрете → Омилени страници за да ја додадете сликата во
списокот со омилени.
Креирање колажи со слики
Во папка, допрете → Изберете запис, изберете две до четири слики и потоа допрете →
Направи колаж. Изберете стил на дното од приказот и потоа допрете Сочувај.
За додавање слики, допрете
.
За бришење слики, допрете
.
За промена на видот на поделеност, допрете .
Бришење слики
Користете еден од следниве методи:
• Во папка, допрете → Изберете запис, изберете слики и потоа допрете
• Додека гледате слика, допрете
.
102
.
Медиуми
Споделување слики
Користете еден од следниве методи:
• Во папка, допрете → Изберете запис, изберете слики, а потоа допрете
пратите на други или да ги споделите преку социјалните мрежи.
за да ги
• Кога гледате слика, допрете за да ја пратите на други или за да ја споделите преку
услугите на социјалните мрежи.
Поставување заднина
Кога гледате слика, допрете → Постави како за да ја поставите сликата како заднина или
за да ја доделите на контакт.
Означување лица
Кога гледате слика, допрете → Опции → Ознаки, и потоа штиклирајте Ознака за лице. Се
појавува жолта рамка околу препознатото лице. Допрете го лицето, допрете Додај име, и
потоа изберете или додајте контакт.
Кога ознаката за лице ќе се појави на слика, допрете ја ознаката и употребете ги достапните
опции, како што се праќање пораки.
Препознавањето лица може да не успее во зависност од аголот на лицето,
големината на лицето, бојата на кожата, изразот на лицето, условите на осветлување
или од додатоците што ги носи субјектот.
Користење на Пријателот за ознаки
Допрете → Опции → Ознаки → Другар за ознаки, и потоа повлечете го копчето Другар
за ознаки надесно за приказ на контекстуална ознака (време, локација, датум и име на
лицето) кога отворате слика.
Организирање папки
Креирајте папка за организирање на сликите или видео-записите зачувани на уредот. Може
да копирате или преместувате фајлови од една папка во друга.
За да креирате нова папка, допрете . Внесете име за папката, допрете OK, и потоа
штиклирајте слики или видео-записи. Допрете и задржете која било избрана слика или
видео-запис, одвлечете го во новата папка и потоа допрете Готово. Допрете Коп. за
копирање или Премести за преместување.
103
Медиуми
Видео
Користете ја оваа апликација за емитување видео-фајлови.
Допрете Видео на екранот со апликации.
• Некои формати фајлови не се поддржани, во зависност од софтверот инсталиран
на уредот.
• Некои фајлови може да не се емитуваат правилно во зависност од методот со кој
се кодирани.
Емитување видео-записи
Изберете видео-запис за емитување.
Побарајте други уреди
за да го емитувате
фајлот.
Прилагодете ја јачината
на тонот.
Префрлете се во режим
на лебдечки приказ.
Пристапете до
дополнителни опции.
Движете се нанапред
или наназад со влечење
на лентата.
Скокнете на следниот
видео-запис. Задржете
допрено за брзо
премотување нанапред.
Поместете го
контролниот панел
налево.
Отворете ја музичката
листа.
Поместете го
контролниот панел
надесно.
Променете го размерот
на приказот.
Рестартирајте го
видео-записот што се
емитува во моментот
или скокнете на
претходниот
видео-запис. Задржете
допрено за брзо
премотување наназад.
Паузирајте го или
продолжете го
емитувањето.
104
Медиуми
Бришење видео-записи
Допрете → Избриши, изберете видео-записи и потоа допрете Избриши.
Споделување видео-записи
Допрете → Сподели преку, изберете видео-записи, допрете Гот., и потоа изберете метод
на споделување.
Користење истакнат плеер за видео
Користете ја оваа одлика за да користите други апликации без да го затворате плеерот за
видео. Додека гледате видео-записи, допрете
за користење на истакнатиот плеер.
Раздалечувајте два прста на екранот за зголемување на плеерот или спојте ги брзо за
намалување. За преместување на плеерот, одвлечете го до друга локација.
YouTube
Користете ја оваа апликација за гледање видео-записи од интернет-страницата на YouTube.
Допрете YouTube на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Гледање видео-записи
Допрете
и внесете клучен збор. Изберете еден од добиените резултати од пребарувањето
за гледање видео-запис.
Допрете го екранот, допрете
прикажете цел екран.
, и потоа завртете го уредот во пејзажен приказ за да
105
Медиуми
Споделување видео-записи
Изберете го видео-записот за гледање, допрете
и изберете метод за споделување.
Поставување видео-записи
Допрете → Uploads →
потоа допрете UPLOAD.
, изберете видео-запис, внесете информации за видео-записот и
Flipboard
Користете ја оваа апликација за пристап до Вашите персонализирани списанија.
Допрете Flipboard на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
За да го стратувате Flipboard, благо удрете на левиот дел од страницата за добредојде,
изберете теми на вести и потоа допрете Build Your Flipboard.
Изберете насловна сторија или тема, благо лизгајте низ страниците на Flipboard и потоа
изберете напис за читање.
106
Продавници за апликации
и медиуми
Play Store
Користете ја оваа апликација за купување и преземање апликации и игри што можат да
работат на уредот.
Допрете Play Store на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Инсталирање апликации
Прелистувајте апликации според категорија или допрете
за пребарување со клучен збор.
Изберете апликација за да видите информации. За да ја преземете, допрете INSTALL.
Доколку има одредена наплата за апликацијата, допрете на цената и следете ги упатствата на
екранот за да го комплетирате процесот на купување.
• Кога нова верзија ќе стане достапна за која било инсталирана апликација, ќе
се појави икона за ажурирање на горниот дел од екранот за да Ве извести за
ажурирањето. Отворете го панелот за известување и допрете ја иконата за да ја
ажурирате апликацијата.
• За да инсталирате апликации што сте ги презеле од други извори, на екранот со
апликации, допрете Нагодувања → Општо → Сигурност → Непознати извори.
Деинсталирање апликации
Деинсталирајте апликации купени од Play Store.
Допрете → My apps, изберете апликација за бришење од списокот со инсталирани
апликации и потоа допрете UNINSTALL.
107
Продавници за апликации и медиуми
Samsung Apps
Користете ја оваа апликација за купување и преземање посветени апликации на Samsung. За
повеќе информации, посетете ја apps.samsung.com.
Допрете Samsung Apps на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Инсталирање апликации
Прелистувајте апликации според категорија. Допрете КАТЕГОРИЈА за да изберете
категорија.
За пребарување апликација, допрете
збор во полето за пребарување.
на горниот дел од екранот и потоа внесете клучен
Изберете апликација за да видите информации. За да ја преземете, допрете Бесплатно.
Доколку има одредена наплата за апликацијата, допрете на цената и следете ги упатствата на
екранот за да го комплетирате процесот на купување.
Кога нова верзија ќе стане достапна за која било инсталирана апликација, ќе
се појави икона за ажурирање на горниот дел од екранот за да Ве извести за
ажурирањето. Отворете го панелот за известување и допрете ја иконата за да ја
ажурирате апликацијата.
Play Books
Користете ја оваа апликација за читање и преземање фајлови со книги.
Допрете Play Books на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
108
Продавници за апликации и медиуми
Play Movies
Користете ја оваа апликација за гледање, преземање и изнајмување филмови или
телевизиски емисии.
Допрете Play Movies на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Play Music
Користете ја оваа апликација за слушање музика од уредот или стримување музика од облакуслугата на Google.
Допрете Play Music на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Play Games
Користете ја оваа апликација за преземање и играње игри.
Допрете Play Games на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Play Newsstand
Користете ја оваа апликација за читање на најновите вести.
Допрете Play Newsstand на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
109
Алатки
Белешка
Користете ја оваа апликација за запишување важни информации за нивно зачувување и
прегледување подоцна.
Допрете Белешка на екранот со апликации.
Составување белешки
Допрете
, внесете белешка и потоа допрете Сочувај.
За измена на категорија, допрете
.
За вметнување слика во белешка, допрете
.
За да направите гласовна белешка која ќе ја внесете во белешка, допрете
.
Прелистување белешки
Прелистувајте ги минијатурните прикази на белешките со лизгање нагоре или надолу.
За да уредите белешка, допрете минијатурен, и потоа допрете ја содржината на белешката.
За да креирате потсетување, допрете
За да побарате белешка, допрете
.
.
За да уредите или да отпечатите белешки, допрете → Избери, изберете белешки, и потоа
допрете или .
За да го уредите списокот со категории, допрете
.
Прегледување белешка
Допрете минијатурен приказ на белешка за да ја отворите.
За уредување на белешката, допрете ја содржината на белешката.
За бришење на белешката, допрете
.
За да ја пратите белешката на други, допрете
.
За да ја отпечатите белешка преку поврзување на уред со печатач, допрете
печатачи може да не бидат компатибилни со уредот.
110
. Некои
Алатки
S Planner
Користете ја оваа апликација за управување со настани и задачи.
Допрете S Planner на екранот со апликации.
Креирање настани или задачи
Допрете
, и потоа употребете еден од следниве методи:
• Настан: Внесете настан со изборна опција за повторување.
• Задача: Внесете задача со опција за изборен приоритет.
За да додадете настан или задача побрзо, допрете датум за да го изберете и потоа повторно
допрете го.
Внесете наслов и назначете кој календар да се користи или да се синхронизира. Потоа
допрете Изм. детали за настанот или Измени детали за задачата за да додадете повеќе
детали, како што се: колку често да се повторува настанот, кога да има дополнително
известување или каде се случува.
Прикачете мапа со приказ на локацијата на настанот. Внесете ја локацијата во полето
Локација, допрете веднаш до полето и потоа покажете ја точната локација со допирање
и задржување на мапата што се појавува.
111
Алатки
Синхронизирање со Google Calendar
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Општо → Сметки → Google под Мои
сметки, изберете ја сметката Google и потоа штиклирајте го Синхронизирај Календар.
За рачна синхронизација за ажурирање, на екранот со апликации, допрете S Planner → →
Синхронизација.
За прикажување синхронизирани настани или задачи, допрете → Календари, и потоа
штиклирајте ја сметката Google.
Промена на видот на календарот
Допрете на горниот лев агол на екранот, и потоа изберете од различните видови календари
вклучувајќи месечни, седмични и др.
Пребарување настани или задачи
Допрете
, и потоа внесете клучен збор за пребарување.
За преглед на денешните настани или задачи, допрете Денес на горниот дел на екранот.
Бришење настани или задачи
Изберете настан или задача, и потоа допрете → Избриши.
Споделување настани или задачи
Изберете настан или задача, допрете → Сподели преку, и потоа изберете метод за
споделување.
112
Алатки
Dropbox
Користете ја оваа апликација за зачувување и споделување фајлови со другите преку
меморијата Dropbox cloud. Кога зачувувате фајлови во Dropbox, уредот автоматски се
синхронизира со интернет-серверот и со сите останати компјутери што имаат инсталирано
Dropbox.
Допрете Dropbox на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Кога ја стартувате Dropbox за првпат, допрете Start за да ја активирате. Следете ги упатствата
на екранот за комплетирање на поставувањето.
Штом сте ја активирале апликацијата Dropbox, допрете Turn on Camera Upload за да
поставите автоматски на Dropbox фотографии и видео-записи сликани со камерата на
уредот. За да ги видите поставените фотографии или видео-записи, допрете . За да
споделувате или бришете фајлови, или да креирате албуми, допрете , и потоа изберете
фајлови.
→ → Upload here → Photos or videos или
За поставување фајлови на Dropbox, допрете
Other files. За да отворите фајлови во Dropbox, изберете фајл.
Кога прегледувате фајлови или видео-записи, допрете
за додавање во списокот со
омилени. За да отворите фајлови во списокот со омилени, допрете .
Облак
Користете ја оваа одлика за синхронизација на фајлови или резервна копија на податоци од
апликациите со Вашата сметка за Samsung или со Dropbox.
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Општо → Облак.
Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од операторот.
113
Алатки
Синхронизирање со сметка Samsung
Допрете ја Вашата сметка Samsung или Опции за синхр. за да ги синхронизирате фајловите.
Правење резервна копија или враќање податоци
Допрете Резервна копија или Обнови првобитни за правење резервна копија од
податоците или за нивно обновување со Вашата сметка Samsung.
Синхронизирање со Dropbox
Допрете Поврзи сметка Dropbox, и потоа внесете ја сметката за Dropbox. Следете ги
упатствата на екранот за комплетирање на поставувањето.
Штом се најавите, допрете Allow и уредот автоматски ги синхронизира сите фајлови со
Dropbox кога и да направите измени.
Drive
Користете ја оваа апликација за да создавате и уредувате документи и да ги споделувате со
други преку складиштето Google Drive. Кога создавате или поставувате датотеки во Google
Drive, вашиот уред автоматски се синхронизира со интернет-серверот и со сите останати
компјутери што имаат инсталирана Google Drive. Пристапете до вашите датотеки без
пренесување или преземање.
Допрете Drive на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
114
Алатки
Hancom Viewer
Користете ја оваа апликација за прегледување документи во различни формати, вклучувајќи
табели и презентации.
Допрете Hancom Viewer на екранот со апликации.
Пребарување документи
Допрете Open за да прегледате еден документ.
Додека го прегледувате документот, употребете една од следните опции:
• : Креирајте папка.
• : Повратете нови документи.
• : Подредете документи и папки.
• : Променете го режимот за преглед.
• : Изберете документи или папки.
За да пребарате неодамна користени документ, допрете Recent Documents.
Читање документи
Допрете еден документ во Recent Documents или во некоја папка.
Допрете или , и потоа употребете една од следниве функции:
Текст-процесор
• Find: Пребарај текст.
• Zoom: Сменете ја големината на поглед.
• Document Info: Погледнете детали на документот како наслов, датум и автор.
• Print: Отпечатете ја сликата преку поврзување на уредот со печатач. Некои печатачи
може да не бидат компатибилни со уредот.
• Send: Пратете го документот на други или споделете го.
• Help: Прикажете информации за Hancom Viewer.
115
Алатки
Презентација
• Find: Пребарај текст.
• Zoom: Сменете ја големината на поглед.
• Document Info: Погледнете детали на документот како наслов, датум и автор.
• Slide Show: Започнете слајдшоу од првата страница.
• From Current Slide: Започнете слајдшоу од тековната страница.
• Show Presenter View: Прикажете алатки за презентација на уредот кога е поврзан со
надворешен монитор.
• Print: Отпечатете ја сликата преку поврзување на уредот со печатач. Некои печатачи
може да не бидат компатибилни со уредот.
• Send: Пратете го документот на други или споделете го.
• Help: Прикажете информации за Hancom Viewer.
Табела
• Find: Пребарај текст.
• Zoom: Сменете ја големината на поглед.
• Document Info: Погледнете детали на документот како наслов, датум и автор.
• Sort: Подредете ги ќелиите според конкретни критериуми.
• Show Formulas: Прикажете ги формулите во ќелиите наместо нивните пресметани
резултати.
• Freeze Panes: Задржете го избраниот ред заклучен во своето место.
• Gridlines: Скријте или прикажете линии на решетка.
• Show All Comments: Сокријте ги или прикажете ги белешките на документот.
116
Алатки
• Print Area: Изберете една област на која ќе печатите.
• Print: Отпечатете ја сликата преку поврзување на уредот со печатач. Некои печатачи
може да не бидат компатибилни со уредот.
• Send: Пратете го документот на други или споделете го.
• Help: Прикажете информации за Hancom Viewer.
PDF
• Пребарување: Пребарај текст.
• Испрати: Пратете го документот на други или споделете го.
• Својства: Погледнете детали на документот како наслов, датум и автор.
• зум: Сменете ја големината на поглед.
• Hide comments: Сокријте ги или прикажете ги коментарите на документот.
• Вертикално придвижување на страница: Изменете го режимот на прикажување.
Оваа одлика може да биде означена различно во зависност од избраниот режим на
приказ.
• Приказ за читање: Прикажете ја само содржината на документот, без маргините.
• Оди на страница: Префлете се на назначена страница.
• Означени страници: Прикажете ги обележувачите на документот.
• Отпечати: Отпечатете ја сликата преку поврзување на уредот со печатач. Некои
печатачи може да не бидат компатибилни со уредот.
117
Алатки
Аларм
Користете ја оваа апликација за поставување повици за будење и важни настани.
Допрете Аларм на екранот со апликации.
Вклучување или исклучување на
алармот.
Поставување аларми
Допрете , поставете време кога да се вклучи, изберете денови во кои да се повторува
алармот и потоа допрете Сочувај.
• Аларм за локација: Поставете локација. Алармот се вклучува само кога сте во таа
локација.
• По 5 мин.: Поставете интервал и колку пати да се повтори алармот по поставеното
време.
• Паметен аларм: Поставете време во кое алармот ќе се вклучи пред поставеното време.
118
Алатки
Стопирање аларми
Одвлечете го
надвор од големиот круг за да го стопирате алармот. Одвлечете го
надвор од големиот круг за да го повторите алармот по одредено време.
Бришење аларми
Допрете → Избери, изберете аларм и потоа допрете
.
Светски Часовник
Користете ја оваа апликација за да го проверите времето во кој било поголем град ширум
светот.
Допрете Светски Часовник на екранот со апликации.
Креирање часовници
Допрете
и потоа внесете име на град или изберете град од списокот со градови.
За примена на летно време, допрете → Избери, изберете часовник и потоа допрете →
Опции за летно време.
Бришење часовници
Допрете → Избери, изберете часовници и потоа допрете
119
.
Алатки
Дигитрон
Користете ја оваа апликација за прости или сложени пресметки.
Допрете Дигитрон на екранот со апликации.
За да ја избришете историјата, допрете
.
S Voice
Користете ја оваа апликација за да управувате со уредот преку говор за извршување разни
работи.
Допрете S Voice на екранот со апликации. Алтернативно, притиснете го копчето дома два
пати.
• Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или
операторот.
• Оваа апликација не е поддржана за одредени јазици.
Еве неколку примери на говорни команди:
• Отворете музика
• Стартувајте калкулатор
• Проверете распоред
Совети за подобро гласовно препознавање
• Зборувајте јасно.
• Зборувајте на тивки места.
• Не користете навредливи зборови или жаргон.
• Избегнувајте да зборувате на дијалект.
Уредот може да не ги препознае Вашите команди или може да изврши несакани команди, во
зависност од Вашето опкружување или начинот на кој зборувате.
120
Алатки
Користење команди за будење на заклучениот екран
На заклучениот екран, можете да користите разни функции со однапред дефинирани
команди за будење.
За да ја активирате оваа одлика, на екранот со апликации, допрете Нагодувања → Уред
→ Заклучување на екранот, и потоа повлечете го копчето Разбуди се во екранот за
заклучување надесно.
Google
Користете ја оваа апликација за пребарување не само на Интернет, туку и апликации и
нивните содржини на уредот.
Допрете Google на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Пребарување на уредот
Допрете го полето за пребарување и потоа внесете клучен збор. Алтернативно, допрете
потоа изговорете клучен збор.
,и
Опсег на пребарување
За да изберете кои апликации да се пребаруваат, допрете
потоа штиклирајте ги ставките за пребарување.
→ Settings → Tablet search, и
Google Now
Стартувајте го Google search за да ги видите картичките од Google Now што ги покажуваат
моменталните временски информации, информации за јавен транспорт, Вашиот следен
состанок и друго кога најмногу Ви треба.
Приклучете се на Google Now кога ќе го отворите Google search за првпат. За да ги измените
нагодувањата на Google Now, допрете → Settings, и потоа повлечете го копчето Google
Now налево или надесно.
121
Алатки
Voice Search
Користете ја оваа апликација за пребарување интернет-страници преку говор.
Допрете Voice Search на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Изговорете клучен збор или фраза кога ќе се појави Speak now на екранот.
Мои фајлови
Користете ја оваа апликација за пристап до секаков вид фајлови зачувани на уредот,
вклучувајќи слики, видео-записи, песни и звучни записи.
Допрете Мои фајлови на екранот со апликации.
Прегледување фајлови
Датотеките складирани во уредот се подредени според критериуми. Од левото окно на
екранот, изберете една од следниве категории:
• Историја: Прегледајте датотеки групирани според датум.
• Омилени папки: Прегледајте нови кратенки до папки.
• Папки: Прегледајте датотеки складирани во внатрешната меморија или мемориската
картичка и кратенки до FTP сервери.
• Категории: Прегледајте датотеки подредени според нивните типови.
• Апликации: Прегледајте датотеки складирани или создадени во специфични апликации.
Изберете категорија и потоа изберете папка за да ја отворите.
122
Алатки
Откако избравте една категорија, допрете , потоа употребете една од следниве опции:
• Избери: Изберете датотеки или папки.
• Подреди според: Подредете ги фајловите или папките.
• Додај во омилени папки: Додадете кратенка до папката во Омилени папки.
• Додај кратенка на екранот: Додадете кратенка до датотеката или папката на почетниот
екран.
• Додај FTP: Додадете кратенка до еден FTP сервер во Папки.
• Скенирај за блиски уреди: Пребарајте уреди со активирано споделување медиуми.
• Опции за приказот: Изменете ги опциите за прикажување на датотеки.
Допрете → Избери, за да изберете датотека или папка, и потоа употребете една од
следниве функции:
• : Пратете фајлови на други или споделете ги.
• : Избришете ги фајловите или папките.
• : Преместете ги фајловите или папките во друга папка.
• : Копирајте ги фајловите или папките во друга папка.
• → Преименувај: Преименувајте фајлови или папки.
• → Додај во омилени папки: Додадете кратенка до папката во Омилени папки.
• → Додај кратенка на екранот: Додадете кратенка до датотека или папка на почетниот
екран.
• → Зип: Компресирајте датотеки или папки за да создадете датотека zip.
• → Детали: Видете детали за фајловите или папките.
Пребарување фајл
Допрете
, и потоа внесете критериум за пребарување.
Преглед на информации за складирање
Допрете
за да прегледате информации за вашиот уред и мемориската картичка.
123
Алатки
Промена на режимот за преглед
Допрете
за промена на режимот на преглед.
Создавање на папки
Допрете
, внесете име за папката и потоа допрете OK.
Додавање кратенки до папки
Додадете кратенка со често употребувани папки во Омилени папки. Изберете папка и
допрете → Додај во омилени папки.
Додавање на кратенки за FTP сервер на уредот
Додадете кратенка за FTP сервер во Папки. Допрете → Додај FTP, внесете детали за FTP
серверот и потоа допрете Готово.
Преземено
Користете ја оваа апликација за да видите кои фајлови биле преземени преку апликациите.
Допрете Преземено на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Изберете фајл за да го отворите со соодветна апликација.
За подредување на датотеките според наслов, допрете
За подредување на датотеките според датум, допрете
→ По име.
→ Според датум.
За подредување на датотеките според големина, допрете
За да ја избришете историјата, допрете → Избриши листа.
124
→ По големина.
Алатки
KNOX
Користете ја оваа апликација за да ги одвојувате личните и службените податоци и за
безбеден пристап кон службените апликации од Вашиот уред.
Допрете KNOX на екранот со апликации.
За да ја започнете KNOX, потребно е да ја преземете и инсталирате апликацијата. Допрете
Инсталирај и следете ги упатствата на екранот.
• Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или
операторот.
• За да ги обезбедите Вашите податоци, KNOX и поврзаните податоци се бришат
кога се внесува грешна лозинка неколку пати.
125
Патување и локално
Maps
Користете ја оваа апликација за покажување на локацијата на уредот, пребарување места
или за добивање насоки.
Допрете Maps на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Пребарување локации
Пребарувајте локации со внесување адреса или клучен збор. Штом се пронајде локацијата,
изберете локација за преглед на детални информации. Повеќе информации побарајте во
информациите за помош.
Добивање насоки за дестинација
Допрете
за да поставите почетна и крајна локација, и потоа изберете начин на патување.
Уредот ги прикажува маршрутите преку кои може да се стигне до одредиштето.
126
Опции
За опциите
Користете ја оваа апликација за конфигурирање на уредот, поставување опции за апликации
и додавање сметки.
Допрете Нагодувања на екранот со апликации.
Конекции
Wi-Fi
Активирајте ја одликата Wi-Fi за поврзување на мрежа Wi-Fi и пристап до Интернет или до
други мрежни уреди.
За користење на опциите, допрете .
• Дополнително: Прилагодете ги опциите за Wi-Fi.
• Копче за WPS: Поврзете се на безбедна мрежа Wi-Fi со копчето за WPS.
• Внесување WPS PIN: Поврзете се на безбедна мрежа Wi-Fi со WPS PIN.
• Помош: Пристапете до информации за помош за Wi-Fi.
Поставување правило за спиење на Wi-Fi
На екранот со опции, допрете Конекции → Wi-Fi → → Дополнително → Остави Wi-Fi
вклучено за време на спиење.
127
Опции
Поставување Мрежно известување
Уредот може да детектира отворени мрежи Wi-Fi и ќе прикаже икона на статусната лента за
да Ве извести кога сте достапни.
На екранот со опции, допрете Конекции → Wi-Fi → → Дополнително и штиклирајте го
Мрежно известување за да ја активирате оваа одлика.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct поврзува два уреда преку мрежа Wi-Fi без потреба од пристапна точка.
На екранот со опции, допрете Конекции → Wi-Fi → Wi-Fi Direct.
Bluetooth
Активирајте ја функцијата Bluetooth за размена на информации на кратко растојание.
За користење повеќе опции, допрете .
• Истечено време на видливост: Поставете колку време уредот да биде видлив.
• Примени фајлови: Видете ги фајловите примени преку одликата Bluetooth.
• Помош: Пристапете до информации за помош за Bluetooth.
Режим за летало
Ова ги деактивира сите безжични функции на Вашиот уред. Може да користите услуги што
не зависат од мрежата.
Користење податоци
Следете ја Вашата количина на искористеност на податоци.
• Циклус на корист. подат.: Внесете датум за месечно ресетирање за следење на
податоците за искористеност.
За користење повеќе опции, допрете .
• Автоматска синхронизација на податоците: Активирајте го или деактивирајте го
автоматското синхронизирање апликации. Можете да изберете кои информации да се
синхронизираат за секоја сметка во Нагодувања → Општо → Сметки.
• Мобилни пристапни точки: Изберете Wi-Fi пристапни точки за да спречите
апликациите што работат во заднина да ги користат.
128
Опции
Локација
Променете ги нагодувањата за дозволите за локациските информации.
• Режим: Изберете метод за собирање на податоци за Вашата локација.
• Последни барања за локација: Прикажете кои апликации бараат информации за
Вашата моментална локација и нивното користење на батерија.
• Услуги за локација: Прикажете кои апликации ги користат информациите за Вашата
моментална локација.
• Мои места: Поставете профили кои ќе се користат за конкретни локации кога користите
GPS, Wi-Fi, или Bluetooth одлики за пронаоѓање на Вашата моментална локација.
Повеќе мрежи
Прилагодете ги опциите за контрола на врските со другите уреди или мрежи.
Печатење
Конфигурирајте ги нагодувањата за додатоците за печатач што се инсталирани на уредот.
Можете да пребарувате достапни печатачи или рачно да додадете печатач за печатење
фајлови преку Wi-Fi или облак-услугите.
VPN
Поставување и поврзување со Виртуелни приватни мрежи (VPN).
Етернет
Опцијата Етернет е достапна кога адаптерот за Етернет е приклучен со уредот. Користете ја
оваа опција за да ја активирате одликата Етернет и да ги конфигурирате опциите на мрежата.
Уреди во близина
• Име на уред: Погледнете го името на уредот.
• Споделени содржини: Поставете уредот да ја споделува Вашата содржина со други
уреди.
• Листа на дозволени уреди: Видете ја листата уреди што можат да пристапат до Вашиот
уред.
• Листа на недозволени уреди: Видете ја листата на уреди на кои им е блокиран
пристапот до Вашиот уред.
129
Опции
• Преземи во: Изберете мемориска локација за зачувување на медиумските фајлови.
• Прати од други уреди: Поставете уредот да прифаќа праќања од други уреди.
Screen Mirroring
Активирајте ја одликата за рефлексија на екранот и споделувајте го Вашиот екран со други.
Уред
Звук
Променете ги опциите за различните звуци на уредот.
• Јачина: Прилагодете го нивото на јачина на тон за музиката и видео-записите,
системските звуци и тоновите на известувањата.
• Основен звук за известување: Изберете тон за ѕвонење за настани како што се
дојдовни пораки.
• Звуци на допир: Поставете го уредот да се огласи кога ќе изберете некоја апликација
или опција на екранот чувствителен на допир.
• Звук за заклучување на екранот: Поставете го уредот да се огласи кога го заклучувате
или отклучувате екранот чувствителен на допир.
• Апликации Samsung: Изменете ги нагодувањата за известувања за секоја апликација.
• Звук при допирање копче: Поставете го уредот да емитува звук кога ќе се допре копче.
• Аудио излез: Изберете формат за излезот за звук што ќе се користи при поврзување
на уредот со HDMI-уреди. Некои уреди може да не ја поддржуваат опцијата за
опкружувачки звук.
• Adapt Sound: Персонализирајте го звукот за увото што најчесто го користите додека
слушате музика.
Екран
Изменете ги опциите за екранот.
• Светлина: Поставете го интензитетот на светлина на екранот.
• Истечено време за екранот: Поставете временски период пред уредот да го исклучи
заднинското светло на екранот.
• Траење на осветлување на допирното копче: Поставете го времетраењето за
заднинското светло на копчињата.
130
Опции
• Денски сон: Поставете уредот да стартува заштитник за екранот кога Вашиот уред е
поврзан на лежиште за на биро или кога се полни.
• Прикажи проценти на бат.: Поставете на уредот да се гледа преостанатата енергија на
батеријата.
• Измени по доловување на екранот: Поставете да се изменува сликата на екранот по
сликањето.
Повеќе прозорци
Активирајте ја одликата Мултипрозорец за истовремено извршување на повеќекратни
апликации на екранот.
• Отв.во прегл.на пов.проз.: Поставете го уредот да ја активира одликата Повеќе
прозорци кога отворате датотеки од Мои фајлови или Видео.
Заклучување на екранот
Изменете ги опциите за заклучениот екран.
• Заклучување на екранот: Активирајте ја одликата за заклучување на екранот. Следниве
опции може да се разликуваат во зависност од избраната одлика за заклучување на
екранот.
• Опции за виџетот за часовник: Конфигурирајте ги нагодувањата за виџетот Часовник.
– – Големина на часовникот: Променете ја големината на часовникот.
– – Покажи датум: Поставете уредот да го прикажува датумот заедно со часовникот.
• Кратенки: Поставете уредот да прикажува и изменува кратенки до апликации на
заклучениот екран.
Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од операторот.
• Лична порака: Поставете уредот да прикаже лична порака на заклучениот екран.
– – Измени лична порака: Изменете ја личната порака.
• Инфо. за сопств.: Внесете ги Вашите информации што ќе се прикажуваат со часовникот.
• Ефект на отклучување: Изберете ефект кога го отклучувате екранот.
• Разбуди се во екранот за заклучување: Поставете уредот да ја препознава Вашата
команда за будење кога екранот е заклучен.
• Текст за помош: Поставете уредот да прикажува текст за помош на заклучениот екран.
131
Опции
Заднина
Променете ги нагодувањата за тапет.
• Основен екран: Изберете заднинска слика за почетниот екран.
• Заклучување на екранот: Изберете заднинска слика за заклучениот екран.
• Почетен и екрани за заклучување: Изберете заднинска слика за почетниот екран и за
заклучениот екран.
Фонт
Изменете ги опциите за фонтот.
• Тип букви: Променете го типот букви за приказ на текстот.
• Големина на букви: Променете ја големината на буквите.
Табла за известувања
Прилагодете ги ставките што се појавуваат на панелот за известување.
• Осветленост и гласност: Одредете уредот да ги прикажува лентите за прилагодување
на осветленоста и гласноста на панелот за исвестувања.
• Препорачани апликации: Одредете уредот да прикажува листа со препорачани
апликации на панелот за известување, врз основа на вашите дејства, како на пример,
поврзување на слушалки со уредот.
• Одредете ги копчињата за брзо поставување: Преуредете ги копчињата за брзо
подесување прикажани на панелот за известувања.
132
Опции
Пристапност
Услугите за пристапност се специјални одлики за лицата со одредени физички пречки.
Пристапете и изменете ги следниве опции за подобрување на пристапноста на уредот.
• Автом. вртење на екранот: Поставете приказот автоматски да се врти кога ќе се вртите
уредот.
• Истечено време за екранот: Поставете временски период пред уредот да го исклучи
заднинското светло на екранот.
• Изговарај лозинки: Поставете го уредот да ги чита на глас лозинките што ги внесувате
со TalkBack.
• Режим лесен допир: Поставете го уредот да ги контролира известувањата со благо
допирање на копчето наместо влечење.
• Покажи кратенка: Додајте кратенка за Пристапност или TalkBack на брзото мени што
се појавува кога ќе држите притиснато копчето за вклучување/ресетирање/исклучување.
• Управување со пристапност: Извезете ги или увезете опции за пристапност за да ги
споделувате со другите уреди.
– – Извези: Извезете ги тековните нагодувања за пристапност како фајл.
– – Ажурирај: Увезете ги тековните нагодувања за пристапност како фајл.
– – Сподели преку: Споделете ги опциите за пристапност да датотеки на други.
• TalkBack: Активирајте ја TalkBack која овозможува говорни повратни информации.
• Големина на букви: Променете ја големината на буквите.
• Зголемување: Поставете уредот да зумира и одзумира со движења со прстите.
• Негативни бои: Инвертирајте ги прикажаните бои за подобрување на видливоста.
• Потсетник за известување: Поставете уредот да ве известува кога сте пропуштиле
известувања и поставете временски интервал за повторување на предупредувањето.
• Кратенка за пристапност: Поставете уредот да ја активира TalkBack кога ќе го држите
притиснато копчето за вклучување/ресетирање/исклучување, и потоа задржете допрено
на екранот со два прста.
133
Опции
• Опции за текст во говор:
– – Пожелен TTS погон: Изберете погон за синтеза на говор. За промена на опциите за
погоните за синтеза на говор, допрете .
– – Брзина на говор: Изберете брзина за функцијата текст во говор.
– – Слушни пример: Слушнете го изговорениот текст за пример.
– – Состојба на основниот јазик: Погледнете го статусот на стандардниот јазик за
одликата текст во говор.
• Баланс на звукот: Прилагодете го балансот на звукот кога користите двојни слушалки.
• Моно-аудио: Активирајте моно-звук кога слушате со една слушалка.
• Исклучи ги сите звуци: Исклучете ги сите звуци на уредот.
• Известување со блиц: Поставете блицот да трепка кога имате нови пораки или
известувања.
• Титли Google (CC): Подесете го уредот да прикажува затворени поднаслови на
содржина поддржана од Google и да ги менува нагодувањата за поднаслови.
• Титли Samsung (CC): Подесете го уредот да прикажува затворени поднаслови на
содржина поддржана од Samsung и да ги менува нагодувањата за поднаслови.
• Мени за помошник: Поставете уредот да ја прикажува иконата на кратенката за
асистирање што Ви помага да пристапите до функции поддржани од надворешни
копчиња или одлики на панелот за известување. Исто така, можете да го изменувате
менито на иконата на кратенката.
– – Доминантна рака: Изберете ја левата или десната рака за лесно користење на
менито за помош.
– – Измени: Прилагодете ги ставките што се појавуваат на панелот за известување.
• Одложување на допри и држи: Поставете го времето на препознавање при допирање
и задржување на екранот.
• Контрола на интеракција: Режим на контрола на интеракција за ограничување на
реакцијата на уредот при внесувања во апликација.
Режим за блокирање
Изберете кои известувања да бидат блокирани и колку долго.
134
Опции
Контроли
Јазик и внесување
Променете ги нагодувањата за внесување текст. Некои опции може да не бидат достапни во
зависност од избраниот јазик.
Јазик
Изберете јазик на екран за сите менија и апликации.
Основно
Изберете основен тип тастатура за внесување текст.
Тастатура Samsung
За промена на опциите за тастатурата Samsung, допрете
.
Достапните опции може да се разликуваат во зависност од регионот или операторот.
• Изберете јазици за внесување: Изберете јазици за внесување текст.
• Предвидување текст: Активирајте го режимот за предвидлив текст за предвидување
зборови на основа на Вашето внесување и приказ на предлози за зборови. Исто така,
може да ги прилагодите опциите за предвидување текст.
• Автоматска замена: Поставете уредот да врши корекција на погрешно напишани и
нецелосни зборови со допирање на копчето за празно место или за интерпункциски
знак.
• Автоматска прва голема буква: Поставете го уредот автоматски да ја поставува
првата буква голема по краен интерпункциски знак, како што е: точка, прашалник или
извичник.
• Автоматски празни места: Поставете уредот автоматски да поставува празно место
помеѓу зборовите.
• Автоматска интерпункција: Поставете го уредот да внесува точка кога допирате двојно
на кочето за празно место.
• Ништо: Поставете го уредот да ја деактивира одликата за лизгање преку тастатура.
• Постојано внесување: Поставете уредот да внесува текст со лизгање по тастатурата.
• Контрола на покажувачот: Активирајте ја одликата за паметна тастатура за навигација
на покажувачот со лизгање на тастатурата.
135
Опции
• Звук: Поставете уредот да се огласи кога ќе се допре копче.
• Преглед на ликот: Поставете уредот да прикажува голема слика на секој знак што се
внесува.
• Помош: Пристапете до информациите за помош за користење на тастатурата Samsung.
• Ресетирај параметри: Ресетирајте ги нагодувањата на тастатурата Samsung.
Google voice typing
За промена на опциите за внесување со говор, допрете
.
• Choose input languages: Изберете работни јазици за внесување текст.
• Block offensive words: Поставете уредот да спречи да препознава навредливи зборови
при внесувањето со говор.
• Offline speech recognition: Преземете и инсталирајте јазични податоци за говорен влез
без мрежа.
Препознавач на говор
Изберете погон за препознавање говор.
Оваа одлика се појавува штом ја употребите апликацијата за гласовно
препознавање.
Говорно пребарување
За говорното препознавање на Samsung, користете ги следниве опции:
• Language: Изберете јазик за препознавачот на говор.
• Open via the home key: Поставете уредот да ја стартува апликацијата S Voice со двојно
притискање на копчето Дома.
• Use location data: Поставете уредот да користи информации за локацијата за
резултатите од говорното пребарување.
• Hide offensive words: Сокријте ги навредливите зборови од резултатите на говорното
пребарување.
• About: Преглед на информациите за верзијата.
• Wake up command: Поставете на уредот да се стартува говорното препознавање со
кажување команда за будење додека го користите S Voice.
136
Опции
• Check missed events: Поставете го уредот да проверува пропуштени повици или
настани кога S Voice стартува со притискање на копчето за слушалките.
• Home address: Внесете ја Вашата домашна адреса за користење на локациските
информации со одликата за говорна команда.
• Log in to Facebook: Внесете ги информациите за користење на Facebook преку S Voice.
• Log in to Twitter: Внесете ги информациите за користење Twitter со S Voice.
За говорното препознавање на Google, користете ги следниве опции:
• Language: Изберете јазик за препознавачот на говор.
• Speech output: Поставете уредот да дава говорни повратни информации за да Ве
извести за тековното дејство.
• Block offensive words: Сокријте ги навредливите зборови од резултатите на говорното
пребарување.
• Offline speech recognition: Преземете и инсталирајте јазични податоци за говорен влез
без мрежа.
• Bluetooth headset: Поставете уредот да дозволи говорно пребарување со слушалка
Bluetooth кога истата е поврзана со уредот.
Опции за текст во говор
• Пожелен TTS погон: Изберете погон за синтеза на говор. За промена на опциите за
погоните за синтеза на говор, допрете .
• Брзина на говор: Изберете брзина за функцијата текст во говор.
• Слушни пример: Слушнете го изговорениот текст за пример.
• Состојба на основниот јазик: Погледнете го статусот на стандардниот јазик за одликата
текст во говор.
Глувче одозгора
Активирајте ја одликата поминување со глувче за да изведувате разни функции додека
покажувачот на глувчето или подлошката поврзана на Вашиот уред се движат преку екранот.
• Преглед и етик. на икони: Поставете уредот да прикажува преглед на содржината или
истакати информации кога со покажувачот ќе се покаже на некоја ставка.
• Листање: Поставете го уредот да лизга низ листи со движење на покажувачот на раб од
екранот.
137
Опции
Брзина на покажувачот
Прилагодете ја брзината на покажувачот за глушецот или за подлошката поврзани со уредот.
Говорна контрола
Поставете уредот да ги препознава говорните команди за контролирање на уредот. Можете
да ги одберете опциите што сакате да ги контролирате со говорни команди.
Движења
Активирајте ја одликата за препознавање движења и променете ги опциите кои го
контролираат препознавањето на движења на вашиот уред.
• Зум: Поставете да се зумира или одзумира додека прегледувате слики во Галерија или
прелистувате интернет-страници, со допирање и задржување две точки со прстите и
потоа со навалување на уредот напред и назад.
• Прегледај слика: Поставете да се движите низ сликата со движење на уредот во кој
било правец кога сликата е зумирана.
Движење со дланка
Активирајте движења со дланка за контролирање на уредот со допирање на екранот.
• Сними од екран: Поставете да се направи слика од екранот кога со дланката ќе
поминете лево или десно по екранот.
• Искл. звук/паузирај: Поставете на уредот да се паузира емитувањето кога ќе го допрете
екранот со Вашата дланка.
Паметен екран
• Паметно останување: Поставете на уредот да се спречи заднинското светло на екранот
да се исклучува додека гледате во екранот.
• Паметно вртење: Поставете интерфејсот да не се ротира според ориентацијата на
Вашето лице.
• Паметно паузирање: Поставете уредот да го паузира емитувањето видео-запис кога ќе
погледнете настрана од екранот.
138
Опции
Општо
Сметки
Додајте е-пошта или SNS-сметки.
Облак
Променете ги опциите за синхронизирање податоци или фајлови со Вашата сметка на
Samsung или меморијата Dropbox cloud.
Резервна копија и ресетирање
Променете ги опциите за управување со Вашите нагодувања и податоци.
• Рез. копија на податоци: Поставете уредот да прави резервни копии од Вашите
нагодувања и податоци од апликации на серверот Google.
• Сметка за резервна копија: Поставете или изменете ја Вашата сметка на Google за
резервни копии.
• Автоматско обновување: Поставете уредот да направи обновување на Вашите
нагодувања и податоци од апликациите кога апликациите ќе се преинсталираат на
уредот.
• Ресетирање на фабричките нагодувања: Ресетирајте ги нагодувањата на фабричките
стандардни вредности и избришете ги сите податоци.
Датум и време
Пристапете и изменете ги следниве опции за контрола на тоа како уредот ги прикажува
датумот и времето.
Ако батеријата целосно се испразни или се отстрани од уредот, времето и датумот ќе
се ресетираат.
• Постави датум: Поставете го тековниот датум рачно.
• Постави час: Поставете го моменталното време рачно.
• Изберете временска зона: Поставете ја матичната временска зона.
• Користи 24-часовен формат: Прикажете го времето во 24-часовен формат.
• Изберете формат на датумот: Изберете формат за датумот.
139
Опции
Додатоци
Променете ги опциите за додатоците.
• Звук на лежиштето: Поставете го уредот да емитува звук кога уредот се поврзува или
отстранува од лежиштето за на биро.
• Режим за аудио излез: Поставете уредот да го користи звучникот на поврзаното
лежиште кога Вашиот уред е поврзан на лежиште за на биро.
• Аудио излез: Изберете формат за излезот за звук што ќе се користи при поврзување
на уредот со HDMI-уреди. Некои уреди може да не ја поддржуваат опцијата за
опкружувачки звук.
Управител со апликацијата
Погледнете и уредувајте ги апликациите на Вашиот уред.
Основни апликации
• Дома: Изберете стандарден режим на почетна страница.
Корисници
Поставете и управувајте со профили на корисници за прилагодени нагодувања.
Батерија
Приказ на количината на потрошена батерија од Вашиот уред.
• Прикажи проценти на бат.: Поставете на уредот да се гледа преостанатата енергија на
батеријата.
Режим за штедење енергија
Активирајте го режимот за штедење енергија и променете ги опциите на режимот за
штедење енергија.
• Штедење енергија на процесорот: Поставете го уредот да го ограничува користењето
на одредени системски ресурси.
• Екранско штедење енергија: Поставете уредот да ја намалува светлината на екранот.
• Дознајте за штедењето енергија: Научете како да ја намалите потрошувачката на
батеријата.
140
Опции
Меморија
Видете информации за меморијата на Вашиот уред и мемориската картичка или
форматирајте ја мемориски картичка.
Форматирањето на мемориската картичка ќе доведе до трајно бришење на сите
податоци од картичката.
Вистинскиот достапен капацитет на внатрешна меморија е помал од назначениот
капацитет, бидејќи оперативниот систем и стандардните апликации заземаат дел од
меморијата. Достапниот капацитет може да се промени кога ќе го надградите уредот.
Сигурност
Променете ги опциите за безбедност на уредот.
• Шифрирање на уредот: Поставете лозинка за шифрирање на податоците зачувани на
уредот. Лозинката морате да ја внесувате при секое вклучување на уредот.
Наполнете ја батеријата пред да ја овозможите оваа опција бидејќи може да биде
потребно повеќе од еден час за да се шифрираат податоците.
• Шифрирај надворешна SD-картичка: Поставете уредот да ги шифрира фајловите на
мемориската картичка.
Ако го ресетирате уредот на фабричките стандардни вредности, а оваа функција
е овозможена, уредот нема да може да ги прочита Вашите шифрирани фајлови.
Исклучете ја оваа опција пред да го ресетирате уредот.
• Далечински контроли: Поставете уредот да овозможи контрола на Вашиот изгубен или
украден уред далечински, преку Интернет. За користење на оваа одлика, морате да се
најавите на Вашата сметка на Samsung.
– – Регистрација на сметка: Додајте или погледнете ја Вашата сметка на Samsung.
– – Користи безжични мрежи: Поставете да се дозволи собирање информации и да се
одреди локацијата на Вашиот изгубен или украден уред преку мрежа Wi-Fi.
• Оди на интернет-страницата за наоѓање на мојот мобилен: Пристапете до интернетстраницата Најди го мојот мобилен (findmymobile.samsung.com). Можете да го следите и
контролирате вашиот изгубен или украден уред на интернет-страницата Find my mobile.
• Лозинките да се видливи: Поставете уредот да ги прикажува лозинките како што се
внесуваат.
141
Опции
• Администратори на уредот: Видете ги администраторите на уредот инсталирани на
уредот. Можете да дозволите администратори на уредот за примена на нови правила за
уредот.
• Непознати извори: Изберете да преземате апликации од кој било извор. Доколку не е
избрано, може да се преземаат апликации само од Play Store.
• Потврдувај апликации: Поставете го уредот да дозволува Google да ги проверува
апликациите дали се штетни пред да ги инсталирате.
• Смени безбедносно ниво: Изберете го нивото на безбедност кое спаѓа во политиката
за безбедност.
• Ажур.на полит. за безб.:
– – Автоматски ажурирања: Поставете го уредот автоматски да проверува и презема
безбедносни ажурирања.
– – Провери дали има ажурирања: Проверете дали има безбедносни ажурирања.
• Праќај безбедносни извештаи: Поставете го уредот да испраќа безбедносни извештаи
автоматски кога уредот се поврзува со Wi-Fi мрежа.
• Вид складирање: Поставете тип на складиште за датотеки-акредитиви.
• Доверливи препораки: Користете сертификати и препораки за да осигурите безбедна
употреба на разни апликации.
• Инсталирај од мем. на уредот: Инсталирајте шифрирани сертификати кои се зачувани
во USB-меморијата.
• Избриши препораки: Избришете ја содржината на препораките од уредот и повторно
поставете ја лозинката.
За уредот
Пристапете кон информациите на уредот, уредете го името на уредот или ажурирајте го
софверот.
Google Settings
Користете ја оваа апликација за конфигурирање на нагодувањата за некои одлики
овозможени од Google.
Допрете Google Settings на екранот со апликации.
142
Додаток
Решавање проблеми
Пред да се обратите до сервисен центар на Samsung, Ве молиме обидете се со следниве
решенија. Некои ситуации може да не бидат применливи на Вашиот уред.
Кога ќе го вклучите Вашиот уред или додека го користите, уредот
бара да се внесе еден од следниве кодови:
• Лозинка: Кога е овозможено заклучувањето на уредот, Вие ќе морате да ја внесете
лозинката што сте ја поставиле за уредот.
• PIN: Кога го користите уредот за првпат или кога е овозможено барањето PIN, мора да
го внесете PIN-кодот испорачан со SIM или USIM-картичката. Можете да ја деактивирате
оваа одлика преку менито Заклучување на SIM-картичка.
• PUK: Вашата SIM или USIM-картичка е блокирана, најчесто како резултат на внесување
погрешен PIN неколку пати. Морате да го внесете PUK-кодот испорачан од Вашиот
оператор.
• PIN2: Кога пристапувате кон мени за кое е потребен PIN2-код, морате да го внесете PIN2
-кодот испорачан со SIM или USIM-картичката. За подетални информации, контактирајте
го Вашиот оператор.
Вашиот уред прикажува пораки за грешка во мрежата или
услугата
• Кога сте во подрачја со слаб сигнал или лош прием, може да изгубите прием. Преместете
се во друго подрачје и обидете се повторно. Додека се движите, може да се појават
пораки за грешка неколку пати.
• Не можете да пристапите до некои од опциите без претплата. Контактирајте го Вашиот
оператор за повеќе информации.
Вашиот уред не се вклучува
• Кога батеријата е целосно испразнета, Вашиот уред нема да се вклучи. Целосно
наполнете ја батеријата пред да го вклучите уредот.
• Батеријата е можеби неправилно вметната. Повторно вметнете ја батеријата.
• Избришете ги златно-обоените контакти и повторно вметнете ја батеријата.
143
Додаток
Екранот чувствителен на допир реагира бавно или неправилно
• Ако поставите заштитен капак или изборен додаток на екранот чувствителен на допир,
екранот може да не функционира правилно.
• Ако носите заштитни ракавици, ако Вашите раце не се чисти додека го допирате екранот
чувствителен на допир или ако го допирате екранот со остри предмети или со врвовите
на Вашите прсти, екранот чувствителен на допир може да не функционира исправно.
• Екранот чувствителен на допир може неправилно да функционира во влажни услови
или кога е изложен на вода.
• Рестартирајте го Вашиот уред за да се исчистат сите евентуални софтверски грешки.
• Осигурете се дека софтверот на Вашиот уред е надграден со најновата верзија.
• Доколку екранот чувствителен на допир е изгребан или оштетен, однесете го во
сервисен центар на Samsung.
Вашиот уред се блокира или јавува фатални грешки
Ако уредот се блокира или прекинува повици, можеби треба да ги затворите сите
апликации, или повторно да ја вметнете батеријата и да го вклучите уредот за да ја поврати
својата функционалност. Ако Вашиот уред е блокиран и не реагира, задржете го притиснато
копчето за вклучување/ресетирање/исклучување повеќе од 7 секунди за да го рестартирате.
Ако со тоа не се реши проблемот, извршете ресетирање на фабричките вредности. На
екранот со апликации, допрете Нагодувања → Општо → Резервна копија и ресетирање
→ Ресетирање на фабричките нагодувања → Ресетирај уред → Избриши сè. Пред да
извршите ресетирање на фабричките вредности, не заборавајте да направите резервни
копии од сите важни податоци зачувани на уредот.
Ако проблемот и натаму останува нерешен, обратете се до сервисен центар на Samsung.
Повиците не се поврзуваат
• Осигурете се дека сте пристапиле до точната мобилна мрежа.
• Осигурете се дека не сте поставиле забрана за повици за телефонскиот број што го
бирате.
• Осигурете се дека не сте поставиле забрана за повици за дојдовниот телефонски број.
Другите не можат да Ве слушаат при разговорот
• Осигурете се дека не го покривате вградениот микрофон.
• Осигурете се дека микрофонот е блиску до Вашата уста.
• Ако користите слушалки, осигурете се дека се правилно поврзани.
144
Додаток
Се слуша ехо од звукот за време на разговорот
Прилагодете ја јачината на звукот со притискање на копчето за јачина на звук или
преместете се во друга област.
Доаѓа до чести прекини во врската со мобилната мрежа или со
Интернет
• Осигурете се дека не ја блокирате внатрешната антена на уредот.
• Кога сте во подрачја со слаб сигнал или лош прием, може да изгубите прием. Може да
имате проблеми со поврзувањето заради проблеми со базната станица на операторот.
Преместете се во друго подрачје и обидете се повторно.
• Кога го користите уредот додека се движите, услугите на безжична мрежа може да бидат
деактивирани заради проблеми со мрежата на операторот.
Иконата за батеријата е празна
Нивото на батеријата е ниско. Наполнете ја или заменете ја батеријата.
Батеријата не се полни правилно (за полначи одобрени од
Samsung)
• Уверете се дека полначот е правилно поврзан.
• Ако терминалите на батеријата се нечисти, батеријата може да не се полни правилно
или уредот може да се исклучи. Избришете ги двата златно-обоени контакта и повторно
обидете се да ја наполните батеријата.
• Батериите на некои уреди немаат можност за замена од страна на корисникот. За замена
на батеријата, посетете сервисен центар на Samsung.
Батеријата се троши побрзо од периодот кога била купена
• Кога ја изложувате батеријата на многу високи или многу ниски температури, корисниот
капацитет може да се намали.
• Потрошувачката на батеријата се зголемува кога ги користите одликите за размена на
пораки или некои апликации, како што се игри или Интернет.
• Батеријата е потрошен дел и корисниот капацитет ќе се намалува со текот на времето.
145
Додаток
Вашиот уред е презагреан при допир
Кога користите апликации што бараат повеќе енергија или користите апликации на уредот
подолго време, Вашиот уред може да биде презагреан при допир. Ова е вообичаена појава
и не би требало да влијае врз животниот век или функционирањето на уредот.
Се појавуваат пораки за грешка кога се стартува камерата
Вашиот уред мора да има доволно количина слободна меморија и енергија на батеријата
за да работи апликацијата за камерата. Ако добивате пораки за грешка кога ја стартувате
камерата, обидете се со следново:
• Наполнете ја батеријата или заменете ја со батерија што е целосно наполнета.
• Ослободете меморија со префрлување на некои од фајловите на компјутер или нивно
бришење од уредот.
• Рестартирајте го уредот. Ако сè уште имате проблеми со апликацијата за камерата по
обидите со овие совети, контактирајте со сервисен центар на Samsung.
Квалитетот на фотографиите е понизок од оној на прегледот
• Квалитетот на Вашите фотографии може да се разликува во зависност од околината и
фотографските техники што ги користите.
• Ако фотографирате во темни области, ноќе или во затворена просторија, може да се
јават пречки на сликата или сликите може да бидат вон фокус.
Се појавуваат пораки за грешка при отворање мултимедијални
фајлови
Ако добивате пораки за грешка или фајловите не се емитуваат кога отворате мултимедијални
фајлови на Вашиот уред, обидете се со следново:
• Ослободете меморија со префрлување на некои од фајловите на компјутер или нивно
бришење од уредот.
• Осигурете се дека музичкиот фајл не е заштитен со DRM (Управување со дигитални
права). Ако фајлот е заштитен со DRM, осигурете се дека ја имате соодветната лиценца
или клуч за емитување на фајлот.
• Осигурете се дека Вашиот уред го поддржува таквиот вид фајл.
146
Додаток
• Вашиот уред поддржува фотографии и видео-записи снимени со уредот. Фотографиите и
видео-записите снимени со други уреди може да не работат правилно.
• Вашиот уред поддржува мултимедијални фајлови што се овластени од Вашиот мрежен
оператор или од операторите за дополнителни услуги. Некои содржини кои кружат
по Интернет, како што се тонови за ѕвонење, видео-записи или заднини, може да не
работат правилно.
Другиот уред со Bluetooth не може да се лоцира
• Осигурете се дека безжичната одлика Bluetooth е активирана на Вашиот уред.
• Осигурете се дека безжичната одлика Bluetooth е активирана на уредот на кој сакате да
се поврзете.
• Осигурете се дека Вашиот уред и другиот уред со Bluetooth се во Bluetooth опсег (10 m).
Ако со горенаведените совети не се реши проблемот, контактирајте сервисен центар на
Samsung.
Не се воспоставува врска кога го поврзувате уредот со компјутер
• Осигурете се дека USB-кабелот што го користите е компатибилен со Вашиот уред.
• Осигурете се дека го имате инсталирано правилниот драјвер на Вашиот компјутер и дека
го имате ажурирано.
• Ако сте корисник на Windows XP, обезбедете дека на Вашиот компјутер сте инсталирале
Windows XP Service Pack 3 или понова верзија.
• Осигурете се дека на Вашиот компјутер сте инсталирале Samsung Kies или Windows
Media Player 10 или понова верзија.
Вашиот уред не може да ја пронајде Вашата моментална
локација
Сигналите на GPS може да се попречени во некои локации како на пример во затворен
простор. Поставете уредот да користи Wi-Fi или мобилна мрежа за пронаоѓање на Вашата
локација во вакви ситуации.
147
Додаток
Загубени се податоци зачувани на уредот
Секогаш правете резервни копии на сите важни податоци зачувани на уредот. Во спротивно,
нема да може да ги вратите податоците ако дојде до нивна загуба или оштетување. Samsung
не е одговорен за губењето какви било податоци зачувани на уредот.
Се појавува мала празнина околу надворешноста на уредот
• Оваа празнина е неопходна производна одлика и може да дојде до одредени мали
протресувања или вибрации на некои делови.
• Со тек на време, триењето помеѓу деловите може да предизвика оваа празнина малку
да се прошири.
Отстранување на батеријата
• За да ја отстраните батеријата, мора да се обратите во овластен сервисен центар во
приложените упатства.
• За Ваша безбедност, не обидувајте се да ја отстраните батеријата. Ако батеријата не
е соодветно отстранета, тоа може да доведе до оштетување на батеријата и уредот, да
предизвика лична повреда, и/или да резултира со намалена безбедност на уредот.
• Samsung нема да прифати никаква одговорност за оштетување или загуба (по договор
или извршување на прекршок, вклучувајќи невнимание) што може да произлезе од
погрешно прецизно следење на овие предупредувања и упатства, освен смрт или лична
повреда предизвикана од невнимание на Samsung.
1 Отстранете ја мемориската картичка.
2 Внесете го алатот за отворање на уредот во празнината помеѓу екранот на уредот и
задниот капак.
Потоа, почнете да го раздвојувате екранот од задниот капак за да ги одвоите.
Внимавајте кога го внесувате алатот, за да избегнете оштетување на внатрешните
делови на уредот.
148
Додаток
3 Продолжете да го внесувате алатот и да го одвојувате екранот од задниот капак на мали
растојанија околу уредот.
Завртете го внимателно задниот капак и осигурете се дека запците не се оштетиле.
4 Кога екранот ќе се ослободи, одвојте го екранот од задниот капак.
Потоа, ставете го задниот капак настрана и поставете го екранот завртен надолу на
рамна површина.
5 Одвртете ги и отстранете ги четирите завртки од батеријата.
6 Одвојте го конекторот на батеријата и отстранете ја лентата.
7 Отстранете ја батеријата влечејќи ја картичката за влечење нагоре.
Не употребувајте други алати освен картичката за влечење кога ја отстранувате
батеријата. Тоа може да предизвика оштетување на батеријата.
149
Некои содржини може да се разликуваат од Вашиот уред во зависност од регионот,
операторот или верзијата на софтверот и се предмет на промена без претходно
известување.
www.samsung.com
Macedonian. 06/2015. Rev.1.1
Download PDF

advertising