Samsung | LE26D450G1W | Samsung LE26D450G1W Упатство за користење

E-MANUAL
imagine the possibilities
Thank you for purchasing this Samsung
product. To receive more complete service,
please register your product at
www.samsung.com/register
Model___________ Serial No._____________
Содржина
• Користење на копчето INFO (водич
во вид на емисија)
• Мрежа
за серијата LCD 550 и понови
1
• Мени на систем
• Користење на менито за канали
(Гледај ТВ)
2
• Мени за поддршка
• Управ. за распоред.
7
• Список со канали
• Управување со канали
• Одново пребарување на канали
Останати информации
Функции по личен избор
Поставување на канали
64
92
114
5
11
17
• Мои содржини
122
• Anynet+
149
• AllShare™
Основни функции
• Мени за слика
35
• Мени за звук
52
167
• Kensington брава против кражба
173
• Отвор за поврзување на заедничкиот
интерфејс
175
• Решавање на проблеми
Напредни функции
за серијата LCD 550 и понови
• Функција за телетекст за аналогни
канали
163
• Лиценца
171
192
❑❑ Користење на копчето INFO (водич во вид на емисија)
Екранот го прикажува тековниот канал и статусот на одредени аудио-видео
поставувања.
Водичот во вид на емисија прикажува информации за дневната ТВ програма
на секој канал, според времето на емитување.
●● Придвижете се со помош на копчињата ◄, ► за да погледнете
информации за саканата програма при гледање на тековниот канал.
●● Придвижете се со помош на копчињата ▲, ▼ за да погледнете
информации за други канали. Ако сакате да се префрлите на тековно
избраниот канал, притиснете го копчето ENTERE.
▶


Сите
Информации
* Може да се разликува во зависност од моделот.
Macedonian
❑❑ Користење на менито за канали (Гледај ТВ)
OO MENUm → Поддршка → Почет. стр. на содр. → ENTERE
Притиснете го копчето CONTENT за избирање на функцијата Гледај ТВ, а
потоа изберете го саканото мени. Ќе се прикажат сите екрани.
■■ Водич
◀
Информациите за EPG (електронски
водич на канали) ги обезбедуваат
телевизиските куќи. Користејќи
ги распоредите на програмите
обезбедени од телевизиските куќи,
ќе можете однапред да одредите
кои програми сакате да ги гледате,
така што каналот автоматски ќе
се префрли на избраниот канал
во одредено време. Внесените
информации за каналите може да
изгледаат празни или застарени, во
зависност од статусот на каналот.
Macedonian
Гледај ТВ
Водич
Управ. за распоред.
▶
Список со канали
Управувач со канали
Мои содржини
Извор
Користење на приказот на канали
Водич
19:10 Вто 1 Јун
DTV ант. 3 five
Home and Away
19:00 - 19:30
Драма
Дени е повредена кога Скот го објаснува својот став за бракот...
800 five
Денес
◀
19:00
19:30
1 Discovery
American Chopper
2 DiscoveryH&L
Tsunami Pri...
Нема информации
5 QVC
Нема информации
▼ 6 R4DTT
Нема информации
A
B
D распоред.
C
Управ.
за
1
A
B
D
-24 часа
2
C C+24
A A часа
B B
3
Dark Angel
Fiv...
Нема информации
4 price-drop.tv
C
20:30
Tine Team
The Curious...
Home and...
3 five
20:00
D D
Реж. Канал
; Информации
4
* Може да се разликува во зависност од моделот.
Macedonian
5
k Стр.
6
E Распоред
7
▶
A
◀
1C
B
D боја (Управ. за распоред.): Ве носи во резервираните програми во
Црвена
Управ. за распоред..
C2
A
D
Зелена
боја (-24 часа): Прикажување на список со програми кои треба да се
емитуваат по 24 часа.
3
A B
D (+24 часа): Прикажување на список со програми кои треба да се
Жолта
боја
емитуваат по 24 часа.
B4
Сина боја (Реж. Канал): Изберете го видот на канали кои сакате да се прикажат
во прозорецот за Список со канали.(Сите, ТВ, Радио, Податоци/др., Омилени
1~5)
A
B
C
D
5 ; (Информации): Прикажува детали за избраната програма.
6 k (Стр.): Преминување на претходната или следната страница.
7 E (Гледај / Распоред)
●● При избирање на тековна програма, ќе можете да ја погледнете избраната
програма.
●● При избирање на идната програма, ќе можете да направите резервација за
гледање на избраната програма. За откажување на распоредот, повторно
притиснете го копчето ENTERE и изберете Откажи распореди.
Macedonian
▶
■■ Управ. за распоред.
Откажете или поставете ја функцијата Глед. со тајмер за прикажување на
саканиот канал во одреденото време.
Користење на функцијата за Гледање со тајмер
Можете да го поставите саканиот канал автоматски да се прикаже во одредено
време.За да ја користите оваа функција, прво треба да го поставите тековното
време.
1. Притиснете го копчето ENTERE за рачно додавање на програми во
распоредот.
◀
2. Притиснете го копчето ◄/►/▲/▼ за поставување на Антена, Канал,
Повтори, Датум, Вр. на поч..
●● Антена: Изберете го саканиот сигнал кој се емитува.
●● Канал: Изберете го саканиот канал.
Macedonian
▶
●● Повтори: Изберете Еднаш, Рачен, Саб-Нед, Пон-пет или Секој
ден, според вашите потреби. Доколку изберете Рачен, можете да го
поставите саканиот ден.
NN Ознаката (c) го посочува избраниот ден.
●● Датум: Овозможува поставување на саканиот датум.
NN Тоа е достапно ако изберете Еднаш за опцијата Повтори.
●● Вр. на поч.: Овозможува поставување на саканото почетно време.
NN Доколку сакате да го уредите или откажете распоредот, изберете го
◀
резервираниот распоред од Распоред, а потоа изберете Уреди или
Откажи распореди.
Macedonian
▶
■■ Список со канали
Овозможува прегледување на
информации за каналот, Сите, ТВ,
Радио, Податоци/др., Аналоген или
Омилени 1-5.
NN Ако го притиснете копчето CH
Список со канали
Сите
1
2
ТВ#6
The Spo...
BBC ONE glogal News
3
Pardon...
4
Real Sp...
6
The Daily
7
LIST на далечинскиот управувач,
8
екранот со Список со канали
9
веднаш ќе се прикаже.
Сите: Овозможува прикажување
на сите достапни канали во моментот.
ТВ: Овозможува прикажување на сите достапни ТВ канали во моментот.
Радио: Овозможува прикажување на сите радио канали во моментот.
Податоци/др.: Овозможува прикажување на сите достапни MHP или други
канали во моментот.
Аналоген: Овозможува прикажување на сите достапни аналогни канали
во моментот.
Омилени 1-5: Овозможува прикажување на сите омилени канали.
Pros vs.
Денес
Pardon...
◀
●●
●●
●●
●●
●●
●●
Ант.
Macedonian
C
A Антена
B
C
A B на програм
D
D Преглед
L Реж. Канал
E Гледај
k Стр.
▶
NN Омилени 1-5 ќе се прикаже кога ќе ја поставите функцијата Додај во
омилени.
NN Ако сакате да ги погледнете омилените канали кои сте ги додале,
притиснете го копчето CH LIST и користете го копчето L (Реж. Канал)
за да се движите низ Омилени 1-5.
NN Користење на копчињата од далечинскиот управувач со функцијата
Список со канали.
●C●
◀
B
D боја (Антена): Овозможува префрлување на Ант., Кабел
Црвена
или Сателит за серијата LCD 570 .
A B
D (Преглед на програм / Преглед на канал): Овозможува
●● C Жолта
боја
приказ на програмата при избирање на дигитален канал. Ве враќа на
приказот на канали.
●● L (Реж. Канал/Канал): Преминете на Сите, ТВ, Радио, Податоци/
др. или Омилени 1-5 / Промена на каналите.
A
NN Кога ќе го притиснете копчето
A B
Dна програм), можете
(Преглед
да преминете на друг канал со помош на копчето L (Канал).
Macedonian
C
▶
●● E (Гледај / Информации): Овозможува гледање на каналот кој ќе го
изберете. / Прикажува детали за избраната програма.
●● k (Стр.): Овозможува преминување на следната или претходната
страница.
Икони за прикажување на статусот на каналите
Икона
◀
Операции
a
Аналоген канал.
)
Резервирана програма.
\
Заклучен канал.
Macedonian
▶
Како да ја користите функцијата Гледање со тајмер во Списокот со канали
(само дигитални канали)
Кога ќе ја поставите функцијата Глед. со тајмер во Список со канали, програмата
ќе можете да ја поставите само во Преглед на програм.
1. Притиснете го копчето CH LIST а потоа изберете го саканиот дигитален канал.
2. Притиснете го копчето
C
A B
Dна програм).
(Преглед
3. П
ритиснете ги копчињата ▲ / ▼ за избирање на саканата програма, а потоа
притиснетего копчето ENTERE или INFO.
◀
4. Изберете Глед. со тајмер, а кога ќе завршите притиснете го копчето
ENTERE.
NN Доколку сакате да ја откажете функцијата Глед. со тајмер, следете ги
чекорите од 1 до 3. Изберете Откажи распореди.
Macedonian
▶
■■ Управувач со канали
Овозможува уредување на канал по ваш избор.
●● (
Управувач со канали
) Канали: Овозможува
прикажување на списокот со
канали според видот на канал.
●● ( ) Омилени 1-5: Овозможува
прикажување на омилените
канали.
●● (
) Сателит: Овозможува
прикажување на списокот со
канали според сигналот на
сателитот. за серијата LCD 570
* Може да се разликува во зависност од моделот.
NN Користење на копчињата во боја
со функцијата Управувач со канали.
◀
Сите
Ант. C
●C●
C
A
B
A Антена
B
D C
A
Избран објект: 4 Број на каналот
B
D Сортирање E Избери T Алатки R Врати
B
D боја (Антена): Овозможува префрлување на Ант., Кабел
Црвена
или Сателит за серијата LCD 570 .
●● D Сина боја (Сортирање): Променете го редоследот на листата по
број или име.
A
Macedonian
▶
Икони за прикажување на статусот на каналите
Икона
◀
Операции
a
Аналоген канал.
c
Избран канал.
F
Канал кој е поставен како омилен.
\
Заклучен канал.
Го прикажува менито со опции на функцијата Управувач со
канали.
T
Macedonian
▶
Мени со опции за управувањето со канали t
Поставете го секој канал со помош на менито со опции за Управувач со
канали (Гледај, Додај во омилени/Измени омилени, Закл./Отклучи, Уреди
име на канал, Уреди број на канал, Избриши, Избери се/Откажи ги сите,
Преуреди за серијата LCD 570 ).
Опциите во менито може да се разликуваат во зависност од статусот на каналот.
1. Изберете канал и притиснете го копчето TOOLS.
2. Изберете функција и променете ги нејзините поставувања.
◀
▶
Macedonian
●● Гледај: Овозможува гледање на избраниот канал.
●● Додај во омилени/Измени омилени: Поставете ги каналите кои често ги
гледате како омилени. / Додадете или избришете го избраниот канал во
функцијата Омилени 1-5.
◀
1.
Изберете ја функцијата Додај во омилени/Измени омилени, а потоа
притиснете го копчето ENTERE.
NN Доколку каналот е веќе додаден во омилените канали, ќе се прикаже
екранот за Измени омилени.
2.
Притиснете го копчето ENTERE за да изберете Омилени 1-5, а потоа
притиснете го копчето OK.
NN Омилениот канал можете да го додадете во повеќе места за омилени
во Омилени 1-5.
Macedonian
▶
●● Закл./Отклучи: Заклучување на канал за да не може да се избира ниту гледа.
NN ЗАБЕЛЕШКА
●● Оваа функција е достапна само кога функцијата Заклуч. на каналот е
поставена на Вкл.
●● Се појавува екранот за внесување на PIN број. Внесете го вашиот
4-цифрен PIN. Променете го PIN бројот користејќи ја опцијата Измени
PIN.
●● Уреди име на канал (само аналогни канали): Доделете сопствено име на
каналот.
◀
●● Уреди број на канал: Уредете го бројот со притиснување на саканите
нумерички копчиња.
NN Во некои области може да нема поддршка за функциите Уреди име на
канал и Уреди број на канал.
Macedonian
▶
●● Избриши: Можете да избришете канал за прикажување на саканите канали.
●● Откажи ги сите: Овозможува откажување на сите избрани канали.
NN Функцијата Откажи ги сите може да се избере само кога еден или повеќе
канали се избрани.
●● Избери се: Овозможува избирање на сите канали од списокот со канали.
●● Преуреди (кога Антена е поставена на Сателит) за серијата LCD 570 :
Преуредување на списокот со канали по нумерички редослед.
◀
▶
Macedonian
❑❑ Одново пребарување на канали
OO MENUm → Канал → ENTERE
■■ Антена (Ант. / Кабел / Сателит за серијата LCD 570 )
Пред да можете да ги зачувате достапните канали, мора да го посочите видот
на изворен сигнал кој е поврзан на телевизорот (т.е. систем со Ант., Кабел
или Сателит за серијата LCD 570 ).
◀
▶
Macedonian
■■ Земја
(во зависност од земјата)
Се појавува екранот за внесување на PIN број. Внесете го вашиот PIN број од
4 цифри.
●● Дигитален канал: Променете ја земјата за дигитални канали.
●● Аналоген канал: Променете ја земјата за аналогни канали.
◀
▶
Macedonian
■■ Автоматско пребарување на канали
◀
(во зависност од земјата)
Овозможува автоматско скенирање на канали и нивно зачувување во
телевизорот.
NN Автоматски доделените броеви на програмите можеби нема да
одговараат на вашиот избор. Ако каналот е заклучен, ќе се појави екранот
за внесување на PIN број.
●● Автоматско пребарување на канали
Ант. / Кабел / Сателит за серијата LCD 570 : Изберете го изворот на антена
кој сакате да го зачувате.
Дигитален и аналоген / Дигитален / Аналоген: Изберете го изворот на
каналот кој сакате да го зачувате.
Macedonian
▶
Кога изворот на Антена е поставен на Ант. или Кабел:
При избирање на Кабел → Дигитален и аналоген или Дигитален:
Внесете вредност за скенирање на канали од кабелска телевизија.
–– Реж.на пребар. (Цел / Мрежа / Брзо): Скенирање на сите канали
◀
со активни станици за емитување и зачувување на каналите во
телевизорот.
NN Ако изберете Брзо, можете рачно да поставите Мрежа, ID
на мрежа, ID на мрежа, Модулација и Стап.на симбол со
притиснување на нумеричките копчиња на далечинскиот
управувач.
–– Мрежа (Авто. / Рачен): Избирање на режим на поставување ID на
мрежа помеѓу Авто. или Рачен.
–– ID на мрежа: Кога функцијата Мрежа е поставена на Рачен, можете да
поставите ID на мрежа со помош на нумеричките копчиња.
Macedonian
▶
–– Фреквенција: Ја прикажува фреквенцијата на каналот. (се разликува
◀
во секоја земја)
–– Модулација: Ги прикажува достапните вредности за модулација.
–– Стап.на симбол: Ја прикажува достапната стапка на симболи.
●● Опција за кабелско пребарување
(во зависност од земјата и само за кабелски сигнали)
Овозможува поставување на дополнителни опции за пребарување, како
фреквенција и стапка на симболи за пребарување на кабелска мрежа.
Почетна фреквен. / Крајна фреквенција: Поставување на почетна и
крајна фреквенција (различно за секоја земја).
Стап.на симбол: Ја прикажува достапната стапка на симболи.
Модулација: Ги прикажува достапните вредности за модулација.
Macedonian
▶
■■ Рачно пребарување на канали
Овозможува рачно скенирање на канали и нивно зачувување во телевизорот.
NN Ако каналот е заклучен, ќе се појави екранот за внесување на PIN број.
NN Според изворот на канал, може да се изврши Рачно преб. канали.
Кога изворот на Антена е поставен на Ант., Кабел или Сателит:
●● Барање на дигитални канали: Овозможува рачно скенирање на
◀
дигитални канали и нивно зачувување во телевизорот. Притиснете го
C A (Нов)
B
D пребарување на дигиталните канали. По завршување
копчето
за
на скенирањето, каналот ќе се ажурира во листата на канали.
–– При избирање на Антена → Ант.: Канал, Фреквенција, Шир.на опсег
–– При избирање на Антена → Кабел: Фреквенција, Модулација, Стап.
на симбол
–– При избирање на Антена → Сателит: Сателит, Канал за серијата LCD 570
Macedonian
▶
●● Барање на аналогни канали: Скенира аналогни канали. Притиснете го
C A (Нов)
B
D пребарување на дигиталните канали со прилагодување
копчето
за
на Програма, Систем на бои, Звучен систем, Канал, Пребар..
NN Режим на канал
–– P (режим на програми): По завршување на пребарувањето, на
◀
станиците кои емитуваат програми во вашата област ќе им бидат
доделени броеви за позиција од P0 до P99. Во овој режим можете
да изберете канал со внесување на бројот на позиција.
–– C (режим на антенски канали) / S (режим на кабелски канали):
Овие два режими ви овозможуваат да изберете канал преку
внесување на доделениот број за секој канал од станиците за
антенска или кабелска телевизија.
Macedonian
▶
Кога изворот на Антена е поставен на Сателит
за серијата LCD 570
:
●● Транспондер: Избирање на транспондер со помош на копчињата за
◀
нагоре/надолу.
●● Реж.на скен. (Сите канали / Само бесплатни канали): Ги избира
слободните или сите канали за зачувување.
●● Пребарув. на мрежа (Деактив. / Активир.): Активир. / Деактив. на
пребарувањето на мрежи со помош на копчињата за нагоре/надолу.
●● Квал. на сигналот: Прикажување на тековниот статус на сигналот кој се
емитува.
NN Информациите за сателитот и неговиот транспондер подлежат на промени
во зависност од условите за емитување.
NN По завршување на поставувањето, преминете на Пребар. и притиснете го
копчето ENTERE. Пребарувањето на канали започнува.
Macedonian
▶
■■ Сателитски систем за серијата LCD 570
Се појавува екранот за внесување на PIN број. Внесете го вашиот PIN број од
4 цифри. Сателитски систем е достапен кога функцијата Антена е поставена
на Сателит. Пред активирање на функцијата Авто. зачув., поставете ја
функцијата Сателитски систем. Тогаш скенирањето на канали ќе работи
нормално.
●● Избор на сателит: Овозможува избор на сателити за телевизорот.
NN Оваа функција е достапна кога функцијата Антена е поставена на
Сателит.
◀
●● LNB напој. (Иск / Вкл): Го вклучува или исклучува напојувањето за LNB.
●● Постав. за LNB: Конфигурирање на надворешната опрема.
Сателит: Избирање на сателит за примање на дигитални емитувања.
Транспондер: Избирање на транспондер од листата или додавање на нов
транспондер.
DiSEqC режим: Избирање на DiSEqC режим за избраниот LNB.
Пониски LNB осцилатори: Поставување на LNB осцилаторите на пониска
фреквенција.
Macedonian
▶
Повисоки LNB осцилатори: Поставување на LNB осцилаторите на
повисока фреквенција.
Тон 22 kHz (Иск / Вкл / Авто.): Избирање на тон од 22 kHz, во зависност од
видот на LNB. За универзален LNB, треба да биде поставен на автоматски.
Квал. на сигналот: Прикажување на тековниот статус на сигналот кој се
емитува.
●● SatCR/Unicable поставки
◀
NN Достапно кога функцијата LNB напој. е поставена на Вкл.
NN При користење на оваа функција, звукот привремено ќе се исклучи.
SatCR/Unicable поставки(Вкл / Иск): Активирање или деактивирање на
поддршката за инсталација со еден кабел.
Бр. на прик. место: Избирање на корисничкиот број на SatCR приклучно
место за овој приемник. Изберете од опсегот помеѓу 1 и 8.
Macedonian
▶
Фрек.на прик.место: Внесување на соодветната фреквенција за примање
на сигнал од SatCR.
NN Опфатен е целиот опсег од 950MHz до 2150NHz. Однапред
дефинираните вредности се 1210MHz, 1420MHz, 1680MHz, 2040MHz.
Дет.фрекв.на пр.место: Детектирање на фреквенцијата на сигналот за
избраниот број на приклучно место.
Пот.фрек.на пр.место: Потврдете дали внесената фреквенција е
соодветна за избраниот број на приклучно место.
◀
▶
Macedonian
●● Поставки за позиционерот: Конфигурирање на позиционерот на
антената.
Позиционер (Вкл / Иск): Вклучување и исклучување на контролата на
позиционерот.
Вид на позиционер (USALS / DiSEqC 1.2): Го поставува видот на
позиционирање помеѓу DiSEqC 1.2 и USALS (универзален сателитски
систем за автоматско лоцирање).
–– Моја гео. долж.: Поставување на географската должина за мојата
◀
локација.
–– Моја гео. шир.: Поставување на географската ширина за мојата
локација.
–– Поставки за гео. должина на сателит: Поставување на географската
должина за сателити дефинирани од страна на корисникот.
Macedonian
▶
Корис. режим: Поставување на позицијата на сателитската антена според
секој сателит.Ако тековната позиција на антената ја зачувате според
одреден сателит, сателитската антена може да се придвижи на однапред
поставената позиција кога сигналот ќе биде потребен.
–– Сателит: Избира сателит за кој се поставува позиција.
–– Транспондер: Избирање на транспондер од листата за прием на
◀
сигнал.
–– Реж. на движ.: Избирање на режим за движење помеѓу дискретно и
континуирано движење.
–– Гол.на чекор: Прилагодување на големината на чекорите за ротација
на антената. Големината на чекор е достапна кога режимот на движење
е поставен на чекор.
–– Оди во Зачувана позиција: Ротирање на антената во зачуваната
позиција на сателитот.
Macedonian
▶
–– Позиција на антената: Прилагодување и зачувување на позицијата на
антената за избраниот сателит.
–– Зачувај тековна позиција: Зачувување на тековната позиција како
избрано ограничување на позиционерот.
–– Квал. на сигналот: Прикажување на тековниот статус на сигналот кој
се емитува.
Режим на инстал.: Поставување на опсегот на движење на сателитската
антена или ресетирање на позицијата. Оваа функција најчесто ја користи
водичот за инсталирање.
–– Гранична позиција (Исток / Запад): Избирање на насоката на
◀
ограничување на позиционерот.
–– Позиција на антената: Прилагодување и зачувување на позицијата на
антената за избраниот сателит.
Macedonian
▶
–– Зачувај тековна позиција: Зачувување на тековната позиција како
избрано ограничување на позиционерот.
–– Оди на нула: Поместување на антената во референтна позиција.
–– Ресет. ја границата на позиц.: Овозможува антената да ротира преку
целосниот лак.
●● Ресет. ги сите поставки (OK / Откажи): Сите поставки за сателитот ќе
бидат ресетирани на почетните вредности.
◀
▶
Macedonian
■■ Уреди број на канал (Деактив. / Активир.)
(во зависност од земјата)
Користи го ова за промена на број на канал. Кога бројот на каналот е
променет, информациите за каналот не се надградувани автоматски.
◀
▶
Macedonian
■■ Фино постав.
(само аналогни канали)
Доколку сигналот е слаб или изобличен, рачно прилагодете го каналот.
NN Фино прилагодените канали се означени со ѕвездичка “*”.
NN За ресетирање на финото прилагодување, изберете Ресет..
◀
▶
Macedonian
■■ Транс. на спис. со кан.
(во зависност од земјата)
Ја вчитува или испишува мапата со канали. Треба да приклучите USB
мемориски уред на телевизорот.
NN Се појавува екранот за внесување на PIN. Внесете го вашиот PIN број од
4 цифри.
●● Увези од USB: Увезување на список со канали од USB.
●● Извези на USB: Извезување на список со канали на USB.
◀
▶
Macedonian
❑❑ Менување на однапред поставен режим на слика
OO MENUm → Слика → Режим на слика → ENTERE
■■ Режим на слика
◀
Изберете го саканиот вид на слика.
NN При поврзување со компјутер, може да вршите прилагодување само на
функциите Забава и Стандард.
●● Динамички: Соодветен за осветлена просторија.
●● Стандард: Соодветен за нормално опкружување.
●● Природен за серијата LCD 550 и понови : Соодветни за намалување на
заморот на очите.
●● Филм: Соодветен за гледање филмови во темна просторија.
●● Забава: Соодветен за гледање филмови и играње игри.
NN Достапно е само при поврзување со компјутер.
Macedonian
▶
❑❑ Прилагодување на поставувањата за слика
■■ Samsung MagicAngle за моделот LCD 450 (19”, 22”)
OO MENUm → Слика → Samsung MagicAngle → ENTERE
◀
Прилагодете го аголот на гледање на екранот за оптимизирање на квалитетот
на екранот според вашата позиција на гледање.
●● Samsung MagicAngle: При гледање на екранот под агол одозгора или
одоздола, ако го поставите соодветниот режим за секоја позиција ќе
добиете сличен квалитет на сликата како да седите директно пред екранот.
Иск: Изберете ја оваа опција кога гледате од стандардна позиција.
Реж. за навал. назад: Изберете ја оваа опција кога гледате малку пониска
позиција.
Стоечки режим: Изберете ја оваа опција кога гледате од повисока
позиција.
●● Режим: Прилагодување на аголот на гледање на екранот.
NN Кога функцијата Samsung MagicAngle е поставена на Реж. за навал.
назад или Стоечки режим, функцијата Гама не е достапна.
Macedonian
▶
■■ Задн. светло / Контраст / Интензитет / Острина / Боја /
Нијан.(З/Ц)
Вашиот телевизор нуди многу опции за поставување на квалитетот на сликата.
OO MENUm → Слика → Задн. светло → ENTERE
NN ЗАБЕЛЕШКА
●● Во аналогните режими ТВ, Надв., AV кај системот PAL, функцијата
◀
Нијан.(З/Ц) не е достапна.
●● При поврзување со компјутер, може да вршите прилагодување само
на функциите Задн. светло, Контраст, Интензитет и Острина.
●● Поставувањата можат да се прилагодат и зачуваат за секој
надворешен уред кој е поврзан на телевизорот.
Macedonian
▶
■■ Приспособување на екранот
Поставување на разни опции за сликата како големина на слика и сооднос.
●● Гол. на сликата: Вашиот кабелски или сателитски приемник може да има и
своја група на големини на екран. Меѓутоа, ние препорачуваме користење
на режимот 16:9 во најголем дел од времето.
Авто. широк: автоматско поставување на сликата со сооднос 16:9.
16:9: сликата се поставува во 16:9 широк режим.
Широк зум: зголемување на сликата повеќе од 4:3.
NN Прилагодете ја функцијата за Позиција со помош на копчињата ▲, ▼.
◀
Зум: вертикално зголемување на широките слики со сооднос од 16:9 за да
одговараат на големината на екранот.
NN Прилагодете ја функцијата за Позиција или Гол. со помош на
копчињата ▲, ▼.
Macedonian
▶
4:3: сликата се поставува во режим (4:3).
NN Избегнувајте долго време да гледате содржини во форматот 4:3.
◀
Трагите на левиот и десниот раб и центарот на екранот може да
предизвикаат задржување на сликата (прегорување на екранот) кое не
е покриено со гаранцијата.
Одг. на екран: Прикажување на целосна слика без отсекувања кога
влезниот сигнал е HDMI (720p / 1080i / 1080p) или компонентен (1080i /
1080p).
Паметен погл. 1 за серијата LCD 550 и понови : Го намалува оригиналниот
екран за 50%.
Паметен погл. 2 за серијата LCD 550 и понови : Го намалува оригиналниот
екран за 25%.
NN ЗАБЕЛЕШКА
●● Паметен погл. 1 е овозможен само во HDMI режим.
●● Паметен погл. 2 е овозможен само во DTV и HDMI режим.
●● Големината на сликата може да се разликува во зависност од
влезната резолуција која се репродуцира со помош на функцијата
Видео од Мои содржини.
Macedonian
▶
●● Позиција: Прилагодување на позицијата на сликата. Достапно само во
Одг. на екран или Широк зум.
●● Зумирај/Положба: Прилагодување на позицијата на сликата. Достапно
само во менито за Зум.
NN ЗАБЕЛЕШКА
●● По избирање на функцијата Одг. на екран во HDMI (1080i / 1080p)
или компонентен (1080i / 1080p) режим, може да биде потребно да ја
поставите сликата во центарот на екранот:
1. Притиснете го копчето u или d за да изберете Позиција.
◀
2. Притиснете го копчето ENTERE.
3. Притиснете го копчето u, d, l или r за движење на сликата.
●● Во зависност од влезниот извор, опциите за големина на сликата може
да се менуваат.
●● Ако сакате да ја ресетирате позицијата која сте ја прилагодиле,
изберете Ресет. од екранот за Позиција. Сликата ќе се постави на
нејзината зададена позиција.
Macedonian
▶
●● Дополнителните елементи може да се разликуваат во зависност од
◀
избраниот режим.
●● При поврзување со компјутер, можно е прилагодување само на
режимите 16:9 и 4:3.
●● Поставувањата можат да се прилагодат и зачуваат за секој
надворешен уред кој е поврзан на влезот на телевизорот.
●● Ако ја користите функцијата Одг. на екран со HDMI 720p влез, 1
линија ќе биде отсечена на горниот, долниот, левиот и десниот дел, а
тоа важи и за функцијата прекумерно скенирање.
●● Гол. на екран 4:3 (16:9 / Широк зум / Зум / 4:3): Достапно само кога
големината на сликата е поставена на Авто. широк. Можете да ја
одредите саканата големина на слика како 4:3 WSS (услуга за широк
екран) или оригинална големина. За секоја европска држава е потребна
различна големина на слика.
Macedonian
▶
●● Пост. на екран на компј.
NN Достапно во PC режим.
◀
Грубо / Фино: Отстранување или намалување на шумот на сликата.
Доколку шумот не се отстрани со фино прилагодување, поставете ја
фреквенцијата колку е можно подобро (Грубо) и повторно извршете фино
прилагодување. Откако ќе го намалите шумот, повторно прилагодете ја
сликата за да се порамни со центарот на екранот.
Позиција: Прилагодете ја позицијата на PC сликата доколку не е
добро поставена на ТВ екранот. Притиснете го копчето ▲ или ▼ за
прилагодување на вертикалната позиција. Притиснете го копчето ◄ или ►
за да ја прилагодите хоризонталната позиција.
Ресет. слика: Ресетирање на сликата на зададените поставувања.
Macedonian
▶
■■ Авто. приспособување t
OO MENUm → Слика → Авто. приспособување → ENTERE
Автоматско поставување на вредностите/позициите на фреквенцијата и фино
прилагодување на поставувањата.
NN Достапно во PC режим.
NN Не е достапно при поврзување со HDMI/DVI кабел.
Користење на вашиот телевизор како компјутерски (PC) екран
◀
Поставување на софтверот на компјутерот (за Windows XP)
Во зависност од верзијата на Windows и видео картичката, вистинските екрани на
вашиот компјутер може да се разликуваат, при што речиси секогаш се применуваат
истите основни информации за поставување. (Доколку ова не е случај, обратете
се до производителот на компјутери или до продавачот на Samsung.)
Macedonian
▶
1. Кликнете на “Control Panel” од почетното мени на Windows.
2. Кликнете на “Appearance and Themes” во прозорецот на “Control Panel” и ќе се
прикаже прозорец за дијалог.
3. Кликнете на “Display” и ќе се прикаже прозорец за дијалог.
4. Преместете се на “Settings” во прикажаниот прозорец за дијалог.
●● Точно поставување за големината (резолуција)
●● Ако во прозорецот за дијалог постои опција за вертикална фреквенција,
точната вредност за неа е “60” или “60 Hz”. Во спротивно, кликнете на “OK”
и излезете од прозорецот за дијалог.
◀
▶
Macedonian
❑❑ Менување на опции за слика
■■ Напредни поставки
OO MENUm → Слика → Напредни поставки → ENTERE
◀
(достапни во режимот Стандард /
Филм)
Можете да ги прилагодувате деталните
поставувања за екранот, вклучувајќи ја
бојата и контрастот.
NN При поврзување со компјутер, може
да вршите прилагодување само на
функциите Гама и Интензитет.
●● Црн тон (Иск / Темно / Потемно
/ Најтемно): Изберете го нивото
на црна боја за прилагодување на
длабочината на екранот.
Macedonian
Напредни поставки
►
Црн тон
: Иск
Динамички контраст
: Среден
Детал на сенка
:0
Гама
:0
Само RGB-режим
: Иск
Бои
: Мајчин
▶
Интензитет
▼
U Движ.
E Внеси
R Врати
●● Динамички контраст (Иск / Низ. / Среден / Висок): Прилагодување на
●●
●●
●●
●●
контрастот на екранот.
Детал на сенка: Зголемување на светлината кај темните слики.
Гама: Прилагодување на интензитетот на примарните бои.
Само RGB-режим (Иск / Црв. / Зелен / Сина): Прикажување на црвената,
зелената и сината боја за фино прилагодување на нијансите и заситеноста.
Бои (Авто. / Мајчин): Прилагодување на опсегот на достапни бои за
создавање на сликата.
◀
▶
Macedonian
●● Интензитет: Прилагодување на температурата на бојата за добивање на
поприродна слика.
R-Offset / G-Offset / B-Offset: Прилагодување на затемнетоста на секоја
боја (црвена, зелена, сина).
R-Gain / G-Gain / B-Gain: Прилагодување на осветленоста на секоја боја
(црвена, зелена, сина).
Ресет.: Ресетирање на функцијата Интензитет на зададеното
поставување.
◀
●● Брз тон: Нагласување на розовата нијанса “Брз тон.”
●● Засилув. на рабовите (Иск / Вкл): Нагласување на рабовите на објектите.
▶
●● Осветл. на движење (Иск / Вкл): Намалување на потрошувачката на
енергија преку контрола на осветленоста со адаптирано движење.
Macedonian
■■ Опции за слика
OO MENUm → Слика → Опции за слика → ENTERE
Опции за слика
NN При поврзување со компјутер, може
◀
да вршите прилагодување само на
функциите Тон на бои.
●● Тон на бои (Ладен / Стандард /
Топло1 / Топло2)
NN Топло1 или Топло2 ќе се
деактивираат кога режимот
на слика ќе се постави на
Динамички.
NN
Тон на бои
Дигитален филтер на
шум
MPEG Филтер на шум
: Стандард
HDMI Ниво на црно
: Нормален
Реж. на филм
: Иск
: Авто.
: Авто.
▶
U Движ.
Поставувањата можат да се
прилагодат и зачуваат за секој
надворешен уред кој е поврзан на влезот на телевизорот.
Macedonian
►
E Внеси
R Врати
●● Дигитален филтер на шум (Иск / Низ. / Среден / Висок / Авто. / Авто.
визуализација): Доколку приемниот сигнал на телевизорот е слаб, можете
да ја активирате функцијата Дигитален филтер на шум за да се намалат
статичните или привидните облици кои може да се појават на екранот.
NN Кога сигналот е слаб, прилагодете ги другите опции додека не се
добие најдобрата слика.
Авто. визуализација: При менување на аналогни канали, ја прикажува
јачината на сигналот.
◀
NN Достапно само за аналогни канали.
NN Кога ќе го притиснете копчето INFO, ќе се прикаже лентата за јачина
на сигналот.
NN Кога лентата е зелена, примате најдобар можен сигнал.
●● MPEG Филтер на шум (Иск / Низ. / Среден / Висок / Авто.): Го намалува
нивото на шум кај MPEG записите за да обезбеди подобар квалитет на
сликата.
Macedonian
▶
●● HDMI Ниво на црно (Низ. / Нормален): Избирање на ниво на црната боја
за прилагодување на длабочината на екранот.
NN Достапно само во HDMI режим (RGB сигнали).
●● Реж. на филм (Иск / Авто1 / Авто2): Поставување на телевизорот за
автоматско детектирање и обработување на филмските сигнали од сите
извори и за прилагодување на сликата за оптимален квалитет.
NN Достапно за TV, AV, КОМПОНЕНТЕН (480i / 1080i) и HDMI (1080i)
режим.
NN Ако сликата на екранот не изгледа природно, променете ги нејзините
◀
опции на Иск/ Авто1/ Авто2 во Реж. на филм.
Macedonian
▶
■■ Ресетирање слика (OK / Откажи)
Го ресетира тековниот режим на слика на неговото зададено поставување.
◀
▶
Macedonian
❑❑ Промена на однапред поставениот режим на звук
OO MENUm → Звук → Режим на звук → ENTERE
■■ Режим на звук t
◀
●●
●●
●●
●●
●●
Стандард: избирање на нормален режим на звук.
Музика: нагласување на музиката во однос на гласовите.
Филм: добивање најдобар звук за филмовите.
Избриши глас: нагласување на гласовите во однос на другите звуци.
Засили: зголемување на интензитетот на звуци со висока фреквенција за
подобро доживување при слушањето за лицата со оштетен слух.
NN Ако функцијата Избор на звучник е поставена на Надворешен звучник,
Режим на звук ќе биде оневозможен.
Macedonian
▶
❑❑ Системи за звук итн.
OO MENUm → Звук → Звучен ефект → ENTERE
■■ Звучен ефект
◀
(само стандарден режим на звук)
Изберете опција со помош на копчињата со стрелки за нагоре и надолу, а
потоа притиснете го копчето ENTERE.
●● SRS TruSurround HD (Иск / Вкл)
(само стандарден режим на звук)
Оваа функција нуди виртуелно доживување на 5.1-канален опкружувачки
звук преку два звучника кои ја користат технологијата HRTF (Head Related
Transfer Function).
●● SRS TruDialog (Иск / Вкл)
(само стандарден режим на звук)
Оваа функција овозможува зголемување на интензитетот на глас во однос
на музиката во позадина или звучните ефекти, за да може појасно да се
слуша дијалогот.
Macedonian
▶
●● Стабилизатор
Користете ја функцијата Стабилизатор за прилагодување на параметрите
на звукот за секој звучник.
Рамнотежа: Прилагодување на рамнотежата помеѓу десниот и левиот
звучник.
100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (прилагодување на ширина на опсег):
Прилагодување на нивото на специфични фреквенции.
Ресет.: Ресетирање на стабилизаторот на неговите зададени поставувања.
NN Ако функцијата Избор на звучник е поставена на Надворешен звучник,
◀
Звучен ефект ќе биде оневозможен.
Macedonian
▶
■■ Опции за емит. на звукот
●● Јазик на звукот
(само дигитални канали)
Променете ги зададените вредности за јазиците на звукот.
NN Достапниот јазик може да биде различен во зависност од преносот.
●● Формат на звук
◀
(само дигитални канали)
Кога звукот истовремено ќе се емитува од главниот звучник и аудио
приемник, може да се јави ехо заради разликата во брзината на
декодирање помеѓу главниот звучник и аудио приемникот. Во тој случај,
користете ја функцијата на звучникот од телевизорот.
NN Формат на звук може да биде различен во зависност од преносот.
5.1-каналниот Dolby дигитален звук е достапен само при поврзување
на надворешен звучник преку оптички кабел.
Macedonian
▶
●● Опис на звук
(не е достапно на сите локации) (само дигитални канали)
Оваа функција управува со проследениот звук за AD (опис на звук) кој се
испраќа заедно со главниот звук од телевизиската станица.
NN Опис на звук (Иск / Вкл): Вклучување или исклучување на функцијата
за опис на звук.
NN Глас: Прилагодување на гласот на описот на звук.
◀
▶
Macedonian
■■ Дополнителни поставки
●● DTV ниво на звук (MPEG / HE-AAC): (само дигитални канали) Оваа
функција овозможува намалување на нееднаквоста на сигналот за глас
(еден од сигналите кој се прима при емитувањето на дигитална телевизија)
на соодветно ниво.
NN Според видот на сигналот кој се емитува, MPEG / HE-AAC може да се
прилагоди помеѓу -10dB и 0dB.
NN За зголемување или намалување на јачината на звукот, прилагодете ја
вредноста во опсегот помеѓу 0 и -10.
◀
▶
Macedonian
●● SPDIF излез: SPDIF (дигитален интерфејс за Sony и Philips) се користи
за добивање на дигитален звук, намалување на пречките на звучниците и
разни дигитални уреди како DVD плеери.
Формат на звук: Можете да го изберете дигиталниот формат на излезниот
звук(SPDIF). Достапниот дигитален формат на излезниот звук(SPDIF) може
да се разликува во зависност од влезниот извор.
NN Извлечете максимум од вашето интерактивно доживување на 3D
◀
звукот со поврзување на 5.1-канални звучници со Dolby Digital систем.
Доцн. на звук.: Отстранува проблеми при синхронизација на звук и слика,
при гледање телевизија или видео записи и при слушање на дигитален
звук преку надворешен уред како AV приемник (0ms - 250ms).
Macedonian
▶
●● Dolby Digital Комп (Line / RF): Оваа функција ја минимизира нееднаквоста
на сигналот помеѓу дигиталниот dolby сигнал и сигналот за глас (т.е. MPEG
аудио запис, HE-AAC, ATV звук).
NN Изберете Line за да добиете динамичен звук или RF за да ја намалите
разликата помеѓу гласните и тивките звуци во ноќта.
Line: Поставете го нивото на излезот за сигнали поголеми или помали од
-31dB (референца) на -20dB или -31dB.
RF: Поставете го нивото на излезот за сигнали поголеми или помали од
-20dB (референца) на -10dB или -20dB.
◀
▶
Macedonian
■■ Поставки за звучниците
●● Избор на звучник (Надворешен звучник / ТВ звучник)
Можно е да се појави ехо на звукот поради разликата во брзината на
декодирање помеѓу главниот звучник и аудио приемникот. Во тој случај,
поставете го телевизорот на Надворешен звучник.
NN Кога функцијата Избор на звучник е поставена на Надворешен
звучник, јачината на звукот и копчето MUTE нема да функционираат,
а поставувањата на звукот ќе бидат ограничени.
◀
NN Кога функцијата Избор на звучник е поставена на Надворешен
звучник.
●● ТВ звучник: Иск, Надворешен звучник: Вкл
NN Кога функцијата Избор на звучник е поставена на ТВ звучник.
●● ТВ звучник: Вкл, Надворешен звучник: Вкл
NN Ако нема видео сигнал, звукот ќе биде исклучен и на двата звучника.
Macedonian
▶
●● Авто.јач.звук (Иск / Нормален / Ноќен)
За изедначување на нивото на јачина на звукот на секој канал, поставете
ја функцијата на Нормален.
Ноќен: Овој режим нуди подобро доживување на звукот во споредба со
режимот Нормален, речиси без никаков шум. Соодветен за користење во
ноќта.
NN За користење на контролата за јачина на звукот на изворот кој е
◀
поврзан со телевизорот, поставете ја функцијата Авто.јач.звук на
телевизорот на Иск. Во спротивно, нема да можете да извршите
промена на јачината на звукот на изворот.
Macedonian
▶
■■ Ресет. на звук (OK / Откажи)
Ресетирање на сите поставувања за звукот на фабрички зададените
вредности.
◀
▶
Macedonian
❑❑ Избор на режим на звук
OO DUAL I-II → ENTERE
По поставувањето на Dual I-II, на екранот ќе се прикаже тековниот режим на
звук.
A2 Стерео
◀
NICAM Стерео
Вид на звук
Dual I-II
Моно
Моно
Стерео
Стерео ↔ Моно
Dual
Dual I ↔ Dual II
Моно
Моно
Стерео
Моно ↔ Стерео
Dual
Моно → Dual I
 Dual II 
Зададено
Автоматска промена
Dual I
Автоматска промена
Dual I
NNДоколку стерео сигналот е слаб и се јавува автоматско префрлување,
поставете на Моно.
NNФункцијата е активирана единствено за сигнал со стерео звук.
NNДостапно само кога функцијата Извор е поставена на ТВ.
Macedonian
▶
❑❑ Поставување на мрежата
за серијата LCD 550 и понови
■■ Поставки на мрежа
OO MENUm → Мрежа → Поставување мрежа → ENTERE
Поставете ја мрежната врска да користи AllShare™ и да врши софтверски
надградувања.
◀
■■ Статус на мрежата
OO MENUm → Мрежа → Статус на мрежата → ENTERE
Можете да го проверите тековниот статус на мрежата и интернетот.
■■ Поставки за AllShare
OO MENUm → Мрежа → Поставки за AllShare → ENTERE
Изберете дали сакате да ги користите функциите за мултимедија на мрежата.
За повеќе детали за опциите за поставување, погледнете ги инструкциите за
“AllShare™”.
Macedonian
▶
❑❑ Поврзување на жична мрежа
Користејќи соодветен кабел, можете да го приклучите вашиот телевизор на
LAN мрежа на три начини:
●● Можете да го приклучите вашиот телевизор на LAN мрежа со поврзување
на LAN приклучокот, кој се наоѓа на задната страна од вашиот телевизор,
со надворешен модем со помош на LAN кабел. Погледнете ја сликата
подолу.
Задна ТВ плоча
◀
Приклучок за модем на ѕидот
Надворешен модем
(ADSL / VDSL / кабелска ТВ)
Кабел за модем
Macedonian
LAN кабел
▶
●● Можете да го приклучите вашиот телевизор на LAN мрежа со поврзување
на LAN приклучокот, кој се наоѓа на задната страна од вашиот телевизор,
со IP разделник кој е поврзан на надворешен модем. За поврзување
користете LAN кабел. Погледнете ја сликата подолу.
Задна ТВ плоча
Приклучок за модем на ѕидот
Надворешен модем
IP разделник
(ADSL / VDSL / кабелска ТВ) (со DHCP сервер)
◀
Кабел за модем
LAN кабел
Macedonian
LAN кабел
▶
●● Во зависност од начинот на кој е кофигурирана вашата мрежа, можете
да го приклучите вашиот телевизор на LAN мрежа со поврзување на LAN
приклучокот, кој се наоѓа на задната страна од вашиот телевизор, директно
на мрежен приклучок на ѕидот со помош на LAN кабел. Погледнете ја
сликата подолу. Ве потсетуваме дека ѕидниот приклучок е поврзан со
модем или рутер на друго место во вашата куќа.
Задна ТВ плоча
Приклучок за LAN на ѕидот
◀
▶
LAN кабел
Macedonian
●● Доколку имате динамичка мрежа, потребно е да користите ADSL модем
◀
или рутер кој поддржува Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP).
Модемите и рутерите кои поддржуваат DHCP автоматски обезбедуваат
вредности за IP адреса, маска на подмрежа, мрежен премин и DNS кои
му се потребни на вашиот телевизор да пристапи на интернет, така што
не мора рачно да ги внесувате. Повеќето домашни мрежи се динамички
мрежи.
За некои мрежи е потребна статична IP адреса. Ако за вашата мрежа
е потребна статична IP адреса, мора рачно да ги внесете вредностите
за IP адреса, маска на подмрежа, мрежен премин и DNS на екранот за
поставување на кабелска мрежа на вашиот телевизор, при поставување
на мрежната врска. Побарајте ги вредностите за IP адреса, маска на
подмрежа, мрежен премин и DNS од вашиот давател на интернет услуги
(ISP). Ако имате компјутер со Windows, овие вредности можете да ги
добиете и преку вашиот компјутер.
NN Ако за вашата мрежа е потребна статична IP адреса, можете да
користите ADSL модеми кои поддржуваат DHCP. ADSL модемите
кои поддржуваат DHCP ви овозможуваат да користите и статични IP
адреси.
NN A network speed of lower than 10 Mbps is not supported.
Macedonian
▶
■■ Поставувње мрежа (автоматски)
Користете го автоматското поставување на мрежа при поврзување на вашиот
телевизор на мрежа која поддржува DHCP. За автоматско поставување на
кабелската мрежа на вашиот телевизор, следете ги овие чекори:
Како да извршите автоматско поставување
1. Одете на екранот за Поставки на мрежа. За да влезете во него, следете
ги упатствата од Поставки на мрежа.
2. Изберете Жичен.
◀
3. Екранот за мрежна врска ќе
се појави и поставувањето на
мрежата ќе заврши.
▶
Поставки на мрежа
Одберете го видот на мрежната врска.
Жичен
Безжична
(општо)
WPS(PBC)
One Foot
Connection
Поврзете се на мрежата користејќи LAN
кабел. Осигурајте се дека LAN кабелот е
поврзан.
U Движ.
Macedonian
E Внеси
e Излез
NN Доколку не успее автоматски
Поставки на мрежа
да се постави, проверете како е
поврзан LAN приклучокот.
Жичното поврзување на мрежата и поврзувањето на интернет се
успешни.
МАС адреса
00:40:30:30:20:10
NN Доколку не можете да ги
◀
пронајдете вредностите за
мрежната врска или сакате
рачно да ја поставите врската,
поставете го поврзувањето на
рачно. Погледнете го делот
за “Како да извршите рачно
поставување”.
Macedonian
IP адреса
192.168.10.21
Мас.на подмрежа
255.255.255.0
Мреж.прем
192.168.10.1
DNS сервер
203.248.252.2
Успешно се поврзавте на интернет.
Доколку имате проблем со користење на интернет услугата,
контактирајте со вашиот интернет провајдер.
IP поставки
a Претходен
OK
L Движ.
E Внеси
R Врати
▶
■■ Постав. на мрежа (Рачен)
Користете го рачното поставување на мрежа при поврзување на вашиот
телевизор на мрежа за која е потребна статична IP адреса.
Пронаоѓање на вредностите за мрежната врска
За да ги пронајдете вредностите за мрежната врска кај повеќето компјутери со
Windows, следете ги овие чекори:
1. Десно кликнување со глувчето на иконата за мрежа на долниот десен
агол од екранот.
◀
2. На менито кое ќе се појави, кликнете статус.
3. На прозорчето со дијалог кое ќе се појави, кликнете на картичката за
поддршка.
4. На картичката за поддршка, кликнете го копчето за детали.
Вредностите за мрежната врска ќе се прикажат.
Macedonian
▶
Како да извршите рачно поставување
За рачно поставување на кабелската мрежа на вашиот телевизор, следете ги
овие чекори:
1. Следете ги чекорите од 1 до 2 од постапката “Како да извршите рачно
поставување”.
2. Изберете IP поставки на екранот
за тестирање на мрежа.
3. Поставете го IP режим на Рачен.
◀
4. Притиснете го копчето ▼ на
далечинскиот управувач за да
отидете до првото поле за внес.
IP поставки
IP режим
Рачен
►
IP адреса
0
.
0
.
0
.
0
Мас.на подмрежа
0
.
0
.
0
.
0
Мреж.прем
0
.
0
.
0
.
0
.
0
DSN режим
Рачен
DNS сервер
0
.
0
.
0
OK
U Движ.
Macedonian
E Внеси
R Врати
▶
5. Внесете ги вредностите за IP адреса, Мас.на подмрежа, Мреж.прем и
DNS сервер. Внесете ги броевите со помош на нумеричките копчиња на
вашиот далечински управувач и користете ги копчињата со стрелки за
движење од едно до друго поле за внес.
6. Кога ќе завршите, изберете OK.
7. Екранот за мрежна врска ќе се појави и поставувањето на мрежата ќе
заврши.
◀
▶
Macedonian
❑❑ Поврзување на безжична мрежа
за серијата LCD 550 и понови
За поврзување на телевизорот на вашата безжична мрежа, потребен ви
е безжичен рутер или модем и адаптер за безжичен LAN од Samsung
(WIS09ABGN, WIS09ABGN2, WIS10ABGN), кој треба да го приклучите на
USB приклучокот на задната или страничната плоча на вашиот телевизор.
Погледнете ја сликата подолу.
◀
Безжичен IP разделник
(безжичен разделник со DHCP сервер)
Странична ТВ плоча
▶
Приклучок за LAN на ѕидот
Samsung безжичен
LAN адаптер
LAN кабел
Macedonian

или
Адаптерот за безжичен LAN од Samsung се продава одделно и може да се
купи кај одредени продавачи и на интернет страници за продажба. Адаптерот
за безжичен LAN од Samsung ги поддржува протоколите за комуникација
IEEE 802.11a/b/g и n. Samsung препорачува користење на IEEE 802.11n. Кога
репродуцирате видео запис преку мрежна врска, можно е видео записот да не
се репродуцира рамномерно.
NN ЗАБЕЛЕШКА
●● За да се поврзете на безжична мрежа, мора да користите “адаптер за
◀
безжичен LAN од Samsung” (WIS09ABGN, WIS09ABGN2, WIS10ABGN).
●● Адаптерот за безжичен LAN од Samsung и продолжителниот USB
кабел се продаваат одделно и можат да се купат кај одредени
продавачи и на интернет страници за продажба.
Macedonian
▶
●● За да користите безжична мрежа, вашиот телевизор моа да биде
поврзан со безжичен IP разделник (рутер или модем). Ако безжичниот
IP разделник поддржува DHCP, вашиот телевизор може да користи
DHCP или статична IP адреса за да се поврзе на безжичната мрежа.
●● Изберете канал за безжичниот IP разделник кој не се користи во
моментот. Доколку избраниот канал за безжичниот IP разделник
во моментот го користи друг уред кој се наоѓа во близина, тоа ќе
резултира со пречки и неуспешна комуникација.
●● Ако користите безбедносен систем кој не е наведен во листата на
ситеми подолу, тој нема да функционира со телевизорот.
◀
▶
Macedonian
●● Ако го изберете режимот HIGH PURE THROUGHPUT (Greenfield)
802.11n, а видот на шифрирање за вашиот безжичен рутер го
поставите на WEP, TKIP или TKI PAES (WPS2Mixed), телевизорите
на Samsung нема да ја поддржат врската во согласност со новите
спецификации за Wi-Fi сертификатите.
●● Ако вашиот безжичен рутер поддржува WPS (Wi-Fi Protected
Setup), можете да се поврзете на мрежата преку PBC (Push Button
Configuration) или PIN (Personal Identification Number). WPS автоматски
ќе ги конфигурира SSID и WPA клучот, независно од режимот.
◀
▶
Macedonian
●● Доколку вашиот рутер, модем или уред немаат сертификат, нема да
◀
можат да се поврзат на телевизорот преку “адаптер за безжичен LAN
од Samsung.”
●● Проверете дали телевизорот е вклучен пред да го поврзете адаптерот
за безжичен LAN од Samsung.
●● Методи на поврзување: Поставувањето на безжичната мрежа може да
се изврши на пет начини.
–– Автоматско поставување (користејќи ја функцијата за автоматско
пребарување на мрежа)
–– Рачно поставување
–– WPS (PBC)
–– One Foot Connection
–– Ad hoc
●● Адаптерот за безжичен LAN од Samsung може да не биде препознаен
при поврзување преку USB hub уред или преку продолжителен USB
кабел кој не е идентичен со испорачаниот.
Macedonian
▶
Известување
Сликата може да изгледа лошо или да има пречки кај некои канали кога
телевизорот е поврзан со адаптерот за безжичен LAN од Samsung. Во тој случај,
извршете го поврзувањето на еден од следните начини или поврзете го адаптерот
за безжичен LAN од Samsung преку USB кабел и поставете го на место во кое
нема радио пречки.
Метод 1
◀
Поврзете се со помош на USB адаптерот кој е закосен на десно. За поврзување
на адаптерот за безжичен LAN од Samsung преку USB адаптерот кој е закосен на
десно, следете ги овие чекори:
1. Поврзете го USB адаптерот кој е закосен
на десно со адаптерот за безжичен LAN
од Samsung.
2. Поврзете го другиот крај од адаптерот
кој е закосен на десно во приклучокот
USB.
Macedonian
▶
Метод 2
Поврзување преку продолжителен кабел
За повторно поврзување на адаптерот за
безжичен LAN од Samsung со помош на
продолжителен кабел, следете ги ови чекори:
или
1. Поврзете го продолжителниот кабел со
приклучокот USB.
◀
2. Поврзете го продолжителниот кабел и
адаптерот за безжичен LAN од Samsung.
3. Приклучете го адаптерот за безжичен LAN од Samsung на задниот дел од
телевизорот во близина на врвот, со помош на двострана леплива лента.
NN Адаптерот за безжичен LAN од Samsung треба да се постави во област
без пречки со цел да се избегнат пречките помеѓу адаптерот и приемникот.
Macedonian
▶
■■ Поставувње мрежа (автоматски)
Повеќето безжични мрежи имаат дополнителен безбедносен систем кој
од уредите кои пристапуваат на мрежата бара да емитуваат шифриран
безбедносен код наречен пристап или безбедносен клуч. Безбедносниот
клуч се темели на лозинка, најчесто еден збор или низа на букви и броеви со
одредена должина која морате да ја внесете при поставување на безбедноста
за вашата безжична мрежа. Доколку го користите овој метод за поставување
на мрежната врска и имате безбедносен клуч за вашата безжична мрежа, за
време на процесот на поставување ќе мора да ја внесете лозинката.
Како да извршите автоматско поставување
◀
1. Одете на екранот за Мрежни поставки. За да влезете во него, следете ги
упатствата од Мрежни поставки.
Macedonian
▶
2. Изберете Безжична (општо).
3. Функцијата Мрежа пребарува
достапни безжични мрежи. Кога
пребарувањето ќе заврши, ќе
се прикаже листа на достапни
мрежи.
◀
Поставки на мрежа
Одберете го видот на мрежната врска.
Жичен
Безжична
(општо)
WPS(PBC)
Поставете безжична мрежа со избирање на
вашата пристапна точка. Може ќе треба да внесете
безбедносен клуч во зависност од поставувањата
на пристапната точка.
4. Во листата на мрежи,
One Foot
Connection
притиснете го копчето ▲ или
U Движ. E Внеси R Врати
▼ за да изберете мрежа, а
потоа притиснете го копчето
ENTERE.
NN Ако безжичниот рутер е поставен на Скриено (невидливо), за
воспоставување на врската мора да изберете Додај мрежа и точно да
внесете Име (SSID) и Безбед. Клуч.
5. Ако се прикаже екранот за Безбедност, преминете на чекор 6. Ако го
изберете безжичниот рутер кој не користи безбедност, преминете на чекор
7.
Macedonian
▶
◀
6. Ако безжичниот рутер
користи безбедност,
внесете го безбедносниот
клуч(безбедносен код или PIN),
а потоа изберете Готов.
NN При внесување
на безбедносниот
клуч(безбедносен код или
PIN), користете ги копчињата
▲/▼/◄ /► на далечинскиот
управувач за избирање на
броеви/букви.
Мрежни поставки
Внесете безбедносен клуч.
0 е внесен
a
b
c
d
e
f
1
2
3
g
h
i
j
k
l
4
5
6
m
n
o
p
q
r
7
8
9
s
t
u
v
w
x
y
z
0
F
Избриши
a/A
a Претходен
Простор
n Движ.
E Внеси
Готов
R Врати
NN Лозинката можете да ја пронајдете на еден од екраните кои сте ги
користеле за поставување на рутерот или модемот.
7. Екранот за мрежна врска ќе се појави и поставувањето на мрежата ќе
заврши.
NN Доколку не успеете да го поставите безбедносниот клуч(безбедносен
код или PIN), изберете Повтор. или IP поставки.
NN Доколку сакате рачно да ја поставите врската, изберете IP поставки.
Погледнете го делот за “Како да извршите рачно поставување”.
Macedonian
▶
■■ Постав. на мрежа (Рачен)
Користете го рачното поставување на мрежа при поврзување на вашиот
телевизор на мрежа за која е потребна статична IP адреса.
Пронаоѓање на вредностите за мрежната врска
За да ги пронајдете вредностите за мрежната врска кај повеќето компјутери со
Windows, следете ги овие чекори:
1. Десно кликнување со глувчето на иконата за мрежа на долниот десен
агол од екранот.
◀
2. На менито кое ќе се појави, кликнете статус.
3. На прозорчето со дијалог кое ќе се појави, кликнете на картичката за
поддршка.
4. На картичката за поддршка, кликнете го копчето за детали. Вредностите
за мрежната врска ќе се прикажат.
Macedonian
▶
Како да извршите рачно поставување
За рачно поставување на кабелската мрежа на вашиот телевизор, следете ги
овие чекори:
1. Следете ги чекорите од 1 до 7 од постапката “Како да извршите рачно
поставување”.
2. Изберете IP поставки на екранот за тестирање на мрежа.
3. Поставете го IP режим на Рачен.
◀
4. Притиснете го копчето ▼ на далечинскиот управувач за да отидете до
првото поле за внес.
5. Внесете ги вредностите за IP адреса, Мас.на подмрежа, Мреж.прем и
DNS сервер. Внесете ги броевите со помош на нумеричките копчиња на
вашиот далечински управувач и користете ги копчињата со стрелки за
движење од едно до друго поле за внес.
6. Кога ќе завршите, изберете OK.
7. Екранот за мрежна врска ќе се појави и поставувањето на мрежата ќе
заврши.
Macedonian
▶
■■ Постав. на мрежа (WPS(PBC))
Како да извршите поставување со помош на WPS(PBC)
Ако вашиот рутер има копче за PBC (WPS), следете ги овие чекори:
1.Одете на екранот за Поставки на мрежа. За да влезете во него, следете
ги упатствата од Поставки на мрежа.
2. Изберете WPS(PBC).
◀
3.Притиснете го копчето
WPS(PBC) на вашиот рутер
во рок од 2 минути. Вашиот
телевизор автоматски ќе ги
добие сите вредности за
поставување на мрежата кои му
се потребни и ќе се поврзе на
мрежата.
Поставки на мрежа
Одберете го видот на мрежната врска.
Жичен
WPS(PBC)
One Foot
Connection
4.Екранот за мрежна врска ќе се
појави и поставувањето на мрежата ќе заврши.
Macedonian
▶
Безжична
(општо)
Едноставно поврзување на пристапната точка со
притиснување на копчето WPS(PBC). Изберете
ја оваа опција доколку вашата пристапна точка
поддржува Push button configuration(PBC).
U Движ.
E Внеси
R Врати
■■ Постав. на мрежа (One Foot Connection)
Функцијата One Foot Connection овозможува лесно поврзување на
телевизорите од Samsung со безжични рутери од Samsung, поставувајќи го
безжичниот рутер од Samsung на растојание до 1 стапка(25cm) од телевизорот
од Samsung. Ако вашиот безжичен рутер не поддржува One Foot Connection,
поврзувањето мора да го извршите на некој друг начин.
NN Проверете која опрема поддржува One Foot Connection на интернет
страницата www.samsung.com.
Како да извршите поставување со помош на One Foot Connection
◀
Вклучете го безжичниот рутер и телевизорот.
1.Одете на екранот за Поставки на мрежа. За да влезете во него, следете
ги упатствата од Поставки на мрежа.
Macedonian
▶
2.Изберете One Foot Connection.
3.Поставете го безжичниот рутер
паралелно со адаптерот за
безжичен LAN од Samsung на
растојание помало од 25cm.
4. Почекајте врската автоматски да
се воспостави.
5. Екранот за мрежна врска ќе
се појави и поставувањето на
мрежата ќе заврши.
◀
Поставки на мрежа
Одберете го видот на мрежната врска.
Жична
Безжична
(општо)
WPS(PBC)
One Foot
Connection
Поврзете се автомат. на безжичната мрежа ако
вашиот безжичен рутер поддржува One Foot
Connection. Изберете го овој вид на врска, откако
ќе го поставите безжичниот рутер на 25 цм (10
инчи)од вашиот ТВ.
U Движ.
E Внеси
R Врати
6. Поставете го безжичниот рутер на саканата локација.
NN Ако поставувањата на безжичниот рутер се променат или инсталирате
нов безжичен рутер, повторно мора да ја извршите постапката за One
Foot Connection, почнувајќи од чекор 1.
Macedonian
▶
■■ Поставување на мрежа (Ad-Hoc)
Можете да се поврзете на мобилен уред кој поддржува Ad-hoc без безжичен
рутер, со помош на “адаптер за безжичен LAN од Samsung”. При поврзување
со мобилен уред, можете да ги користите фајловите на уредот или да се
поврзете на интернет користејќи ги функциите AllShare или Мултимедија.
Како да се пврзете со нов Ad-hoc
1. Одете на екранот за Поставки на мрежа. За да влезете во него, следете
ги упатствата од Поставки на мрежа.
◀
2. Изберете Безжична (општо).
3. Доколку изберете Ad hoc, на екранот ќе се појави пораката "Ад хок
услугата поддржува директна врска со уреди што поддржуваат
Wi-Fi, како мобилен телефон или компјутер. Постоечкиот мрежен
систем може да има ограничена функционалност. Дали сакате да го
промените мрежното поврзување?".
Macedonian
▶
4. Внесете го генерираното Име на мрежата (SSID) и Безбед. Клуч во
уредот кој сакате да го поврзете.
NN Ако мрежата не функционира правилно, повторно проверете го
внесеното Име на мрежата (SSID) и Безбед. Клуч. Неточен Безбед.
Клуч може да предизвика неправилно функционирање.
NN Доколку уредот еднаш се поврзе, тој ќе биде прикажан во листата
на Поставување мрежа. Ако повторно го поврзете, ќе можете да го
пронајдете во листата на мрежна поставка.
◀
▶
Macedonian
◀
Ако вашиот телевизор не може да се поврзе на интернет
Можно е вашиот телевизор да не може да се поврзе на интернет
бидејќи вашиот давател на интернет услуги трајно ја регистрирал MAC
адресата (единствен број за идентификација) на вашиот компјутер или
модем, која се проверува при секое поврзување на интернет за да се
спречи неовластен пристап. Бидејќи вашиот телевизор има различна
MAC адреса, вашиот давател на интернет услуги не може да ја провери
автентичноста на неговата MAC адреса и телевизорот не може да се
поврзе.
За да го решите овој проблем, обратете се кај вашиот давател на
интернет услуги за постапката со која може да поврзете и други уреди
(како што е вашиот телевизор) на интернет, освен вашиот компјутер.
Ако вашиот давател на интернет услуги ви бара ID или лозинка за
поврзување на интернет, можно е вашиот телевизор да не може да се
поврзе на интернет. Во тој случај, при поврзување на интернет мора да
внесете ID или лозинка.
Поврзувањето на интернет може да не успее поради проблем со
заштитниот ѕид. Во тој случај, обратете се кај вашиот давател на
интернет услуги.
Ако не можете да се поврзете на интернет и покрај тоа што сте ги
следеле постапките на вашиот давател на интернет услуги, обратете се
во Samsung Electronics.
Macedonian
▶
❑❑ Поставување на времето
OO MENUm → Систем → Време → ENTERE
■■ Време
NN Тековното време ќе се прикаже при секое притиснување на копчето INFO.
●● Часовн.: Поставувањето на часовникот е за користење на разни функции
◀
за мерење на време кои ги нуди телевизорот.
NN Доколку го исклучите кабелот за напојување, ќе треба повторно да го
наместите часовникот.
Реж. на час.: Овозможува рачно или автоматско поставување на тековното
време.
–– Авто.: Поставете го тековното време автоматски, со помош на времето
од дигиталниот канал.
NN За автоматско поставување на времето, антената мора да биде
приклучена.
Macedonian
▶
–– Рачен: Рачно поставување на тековното време.
NN Во зависност од сигналот и станицата која го емитува, автоматското
поставување на времето може да биде погрешно. Во тој случај, рачно
поставете го времето.
Пост. часов.: Рачно поставете Ден, Месец, Год., Час и Минута.
NN Достапно само кога Реж. на час. е поставен на Рачен.
Врем. зона (во зависност од земјата): Изберете ја вашата временска зона.
◀
NN Оваа функција е достапна само кога Реж. на час. е поставен на Авто..
NN При избирање на Рачен во Врем. зона, функциите GMT и DST ќе се
активираат.
Macedonian
▶
❑❑ Користење на функцијата Време на исклучување
OO MENUm → Систем → Време → Време на искл. → ENTERE
●● Време на искл. t: Автоматско исклучување на телевизорот по
однапред поставен временски период. (30, 60, 90, 120, 150 и 180 минути).
NN За откажување на функцијата Време на искл., изберете Иск.
◀
❑❑ Поставување на тајмерот за вклучување /
исклучување
▶
Тајмер за вклуч. 1
OO MENUm → Систем → Време →
Тајмер за вклуч. <или> Тајмер за
искл. → ENTERE
●● Тајмер за вклуч. 1 / Тајмер за
вклуч. 2 / Тајмер за вклуч. 3: Може
да се постават три различни опции
за тајмерот за вклучување. Најпрво
мора да го поставите часовникот.
Постав.
Еднаш
Нед
Вр.на вк.
04
Извор
ТВ
Пон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Глас
00
Антена
ATV
20
Канал
3
U Приспос. L Движ. E Внеси R Врати
Macedonian
–– Постав.: Изберете Иск, Еднаш, Секој ден, Пон-пет, Пон-саб, Саб-Нед
или Рачен, според вашите потреби. Доколку изберете Рачен, можете
да го поставите денот на кој сакате да се активира тајмерот.
NN Ознаката c го посочува избраниот ден.
–– Вр.на вк.: Поставете го часот, минутите.
–– Глас: Поставете ја саканата јачина на звук.
–– Извор: Изберете ТВ или USB содржини кои сакате да се
◀
репродуцираат при автоматско вклучување на телевизорот. (USB може
да се избере само кога USB уредот е приклучен на телевизорот)
–– Антена (кога функцијата Извор е поставена на ТВ): Изберете ATV или
DTV.
–– Канал (кога функцијата Извор е поставена на ТВ): Изберете го
саканиот канал.
–– Музика / Фото (кога функцијата Извор е поставена на USB): Изберете
фолдер на USB уредот кој содржи музика или фотографии кои сакате
да се репродуцираат при автоматско вклучување на телевизорот.
Macedonian
▶
NN ЗАБЕЛЕШКА
●● Доколку на USB уредот нема музички фајлови или фолдерот кој
●●
●●
●●
◀
●●
●●
содржи музички фајл не е избран, функцијата за тајмер нема да
функционира правилно.
Кога на USB меморискиот уред има само една фотографија, слајд
шоуто нема да се репродуцира.
Доколку името на фолдерот е предолго, нема да можете да го
изберете.
За секој USB уред кој го користите се доделува сопствен фолдер.
При користење на повеќе USB уреди од ист вид, проверете дали
фолдерите кои се доделени на секој USB уред имаат различни
имиња.
Ви препорачуваме да користите USB мемориски уред и читач на
повеќе картички кога ја користите функцијата Тајмер за вклуч..
Функцијата Тајмер за вклуч. може да не работи со USB уреди кои
имаат вградена батерија, MP3 плеери или PMP уреди изработени
од одредени производители, бидејќи за овие уреди е потребно
долго време за да бидат препознаени.
Macedonian
▶
●● Тајмер за искл. 1 / Тајмер за искл.
◀
2 / Тајмер за искл. 3: Може да се
постават три различни опции за
тајмерот за исклучување. Најпрво
мора да го поставите часовникот.
Постав.: Изберете Иск, Еднаш, Секој
ден, Пон-пет, Пон-саб, Саб-Нед
или Рачен, според вашите потреби.
Доколку изберете Рачен, можете да
го поставите денот на кој сакате да
се активира тајмерот.
NN Ознаката c го посочува
Тајмер за искл. 1
Постав.
Еднаш
Пон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Вр.на иск.
избраниот ден.
Вр.на иск.: Поставете го часот, минутите.
Macedonian
Нед
04
00
L Движ. U Приспос. E Внеси R Врати
▶
❑❑ Заклучување на програмата
OO MENUm → Систем → Безбедност → ENTERE
■■ Безбедност
NN Екранот за внесување на PIN број се појавува пред екранот за
◀
поставување.
●● Заклуч. на каналот (Иск / Вкл): Заклучете ги каналите со управувачот
на канали за да спречите неовластени корисници, како деца, да гледаат
несоодветни програми.
NN Достапно само кога влезниот извор е поставен на ТВ.
Macedonian
▶
●● Закл. ранг. на прог. (во зависност од земјата): Спречува неовластени
корисници, како деца, да гледаат несоодветни програми со помош на
4-цифрен PIN код кој го одредува корисникот. Доколку избраниот канал е
заклучен, ќе се прикаже симболот “\”.
NN Елементите на функцијата Закл. ранг. на прог. се разликуваат во
зависност од земјата.
●● Измени PIN: Променете ја лозинката која е потребна за поставување на
◀
телевизорот.
●● Услуги за возрасни(Иск / Вкл): Овозможува прилагодување на функцијата
за Услуги за возрасни. (само Обединето Кралство)
NN Функцијата Услуги за возрасни е достапна само за Freesat антена.
Macedonian
▶
❑❑ Слика во слика (PIP)
OO MENUm → Систем → PIP → ENTERE
■■ PIP t
Можност за истовремено гледање преку приемникот на телевизорот и еден
надворешен видео извор. PIP (слика во слика) не функционира во истиот
режим.
NN ЗАБЕЛЕШКА
◀
●● За звук при користење на слика во слика, погледнете ги инструкциите
за Избор на звук.
●● Ако го исклучите телевизорот додека гледате во PIP режим,
прозорецот за PIP ќе се изгуби.
●● Може да забележите дека сликата во прозорецот за PIP станува малку
неприродна кога главниот екран го користите за игри или караоке.
Macedonian
▶
●● Поставувања за PIP
◀
Главна слика
Споредна слика
Компонентен, HDMI, PC
ТВ
●●
●●
●●
●●
PIP (Иск / Вкл): Активирање или деактивирање на функцијата PIP.
Канал: Избирање канал за споредниот екран.
Гол. (Õ / Ã): Избирање големина на споредната слика.
Позиција (à / – / — / œ): Избирање позиција на споредната
слика.
●● Избор на звук (Глав. / Под): Можете да го изберете саканиот звук
(Глав. / Под) во PIP режим.
Macedonian
▶
❑❑ Економски решенија
OO MENUm → Систем → Еко решение → ENTERE
■■ Еко решение
●● Заштеда на енерг. (Иск / Низ. / Среден / Висок / Исклуч. слика) t:
◀
Оваа функција го прилагодува интензитетот на сликата на телевизорот
со цел да ја намали потрошувачката на енергија. Ако изберете Исклуч.
слика, екранот ќе се исклучи, но звукот ќе остане вклучен. Притиснете кое
било копче, освен копчето за глас, за да го вклучите екранот.
●● Еко сензор (Иск / Вкл) за серијата LCD 550 и понови : За да го подобрите
заштедувањето на енергија; поставувањата на сликата автоматски ќе се
адаптираат на светлината во собата.
NN Ако го прилагодите Задн. светло, функцијата Еко сензор ќе биде
поставена на Иск.
мин.позад.светло.: Кога Еко сензор е поставен на Вкл, минималниот
интензитет на екранот може рачно да се прилагоди.
NN Ако Еко сензор е поставен на Вкл, интензитетот на екранот може да
се промени (да стане малку потемен или поосветлен) во зависност од
јачината на светлината во опкружувањето.
Macedonian
▶
●● Исклуч. кога нема сигнал (Иск / 15 мин. / 30 мин. / 60 мин.):
За да се избегне непотребната потрошувачка на енергија, поставете
колку долго сакате вашиот телевизор да остане вклучен доколку не прима
сигнал.
NN Деактивирано кога компјутерот е во режим на заштеда на енергија.
●● Авто-исклучув. (Иск / Вкл): Телевизорот автоматски ќе се исклучи
доколку корисникот не ракува со него 4 часа.
◀
▶
Macedonian
❑❑ Други функции
OO MENUm → Систем → ENTERE
■■ Јазик
●● Јазик на мени: Поставете јазик на менито.
●● јазик на телетекстот (во зависност од земјата): Поставете го саканиот
◀
јазик на телетекстот.
NN Англискиот јазик се поставува како зададен во случаи кога избраниот
јазик не е достапен во преносот.
●● Барање (Прв јазик на звукот / Втор јазик за звукот / Прв јазик на
преводот / Втор јазик на преводот / Прв јазик на телетекстот / Втор
јазик на телетекстот): Изберете јазик кој ќе биде зададен јазик при
избирање на канали.
NN Прв јазик на телетекстот и Втор јазик на телетекстот може да не
бидат поддржани во некои локации.
Macedonian
▶
■■ Превод
Користете го ова мени за поставување на режимот за Превод.
●● Превод (Иск / Вкл): Автоматско вклучување или исклучување на преводот.
●● Режим на превод (Нормален / Нарушен слух): Поставување на режимот
за превод.
●● Јазик на преводот: Поставување на јазик на преводот.
NN Доколку програмата која ја гледате не ја поддржува функцијата
Нарушен слух, режимот Нормален ќе се активира автоматски дури и
ако е избран режимот Нарушен слух.
◀
NN Англискиот јазик се поставува како зададен во случаи кога избраниот
јазик не е достапен во преносот.
Macedonian
▶
■■ Дигитален текст (Деактив. / Активир.)
◀
(само Обединето Кралство)
Доколку програмата емитува дигитален текст, оваа функција е овозможена.
NN MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group)
Меѓународен стандард за системи за кодирање на податоци, кој се
користи во мултимедија и хипермедија. Овој систем е на повисоко
ниво од MPEG системот и вклучува хипермедија со поврзување на
податоци како фотографии, анимација, графички и видео фајлови, како и
мултимедијални податоци. MHEG претставува интерактивна технологија
и се применува во различни полиња вклучувајќи VOD (видео по порачка),
ITV (интерактивна телевизија), EC (електронска комерција), едукација
преку телевизија, теле-конференции, дигитални библиотеки и мрежни
игри.
Macedonian
▶
■■ Време на авто. заштита
●● Време на авто. заштита (Иск / 2 часа / 4 часа / 8 часа / 10 часа):
Доколку екранот остане неактивен, прикажувајќи фотографија во одреден
временски период кој го дефинира корисникот, заштитникот на екранот се
активира за да спречи формирање сенки на екранот.
◀
▶
Macedonian
■■ Општо
●● Реж. на игри (Иск / Вкл): Кога приклучувате конзола за игри како
PlayStation™ или Xbox™, со избирање на режимот на игри можете да
уживате во пореалистично доживување при играњето.
NN ЗАБЕЛЕШКА
●● Мерки на претпазливост и ограничувања за режимот на игри
–– За да ја исклучите конзолата за игри и да поврзете друг
◀
надворешен уред, поставете го Реж. на игри на Иск во менито
за поставување.
–– Доколку го прикажете ТВ менито во Реж. на игри, екранот
малку ќе се затресе.
●● Реж. на игри не е достапен во режимите PC и ТВ.
Macedonian
▶
●● Откако ќе ја поврзете конзолата за игри, поставете го Реж. на игри
на Вкл за да спречите лош квалитет на сликата.
●● Доколку Реж. на игри е поставен на Вкл:
–– Режим на слика е поставен на Стандард, а Режим на звук е
поставен на Филм.
●● Транспарент. на мени (Интенз. / Темно): Поставете ја транспарентноста
◀
на менито.
●● Прик. на логото (Иск / Вкл): Прикажување на логото на Samsung при
вклучување на телевизорот.
●● Име на ТВ за серијата LCD 550 и понови : Направете промена на функцијата
Име на ТВ.
NN Доколку изберете Корис. влез, можете рачно да внесете име на
телевизорот.
Macedonian
▶
■■ Anynet+(HDMI-CEC)
За повеќе детали за опциите за поставување, погледнете ги инструкциите за
“Anynet+(HDMI-CEC)”.
◀
▶
Macedonian
■■ DivX® Видео на барање
Прикажување на кодот за регистрација кој е овластен за телевизорот. Ако се
поврзете на интернет страницата на DivX и се регистрирате, ќе можете да го
преземете фајлот за регистрација за видео по потреба. Ако ја репродуцирате
регистрацијата за видео по потреба преку Мои содржини, регистрацијата ќе
биде целосна.
NN За повеќе информации за DivX® видео по потреба, посетете ја страницата
“http://vod.divx.com”.
◀
▶
Macedonian
■■ Заеднички интерфејс
●● CI мени: На корисникот му се овозможува пристап до менито понудено од
CAM модулот. Избор на CI менито врз основа на менито за PC картичка.
●● Инфо. за апликација: Погледнете информации за CAM уредот кој е
вметнат во CI приклучокот и за “CI или CI+ картичката” која е вметната во
CAM уредот. Можете да инсталирате CAM во секој момент, без разлика
дали телевизорот е вклучен или исклучен.
1. Набавете CI CAM модул кај најблискиот дистрибутер или преку
телефон.
◀
2. Цврсто вметнете ја “CI или CI+ картичката” во CAM уредот во насока
на стрелката.
3. Вметнете го CAM уредот со “CI или CI+ картичка” во отворот за
заеднички интерфејс во насока на стрелката, така што да биде
паралелен со отворот.
4. Проверете дали можете да видите слика на некој кодиран канал.
Macedonian
▶
■■ Мрежен далечински управувач
за серијата LCD 550 и понови
Вклучете/исклучете или дадете дозвола за безжична далечинска контрола
преку мобилни телефони кои ќе се поврзат и ќе го контролираат телевизорот.
Мора да поседувате мобилен телефон/уред од Samsung кој поддржува
далечинска контрола преку мрежа. За повеќе податоци, погледнете ги
прирачниците за секој уред.
◀
▶
Macedonian
❑❑ Мени за поддршка
OO MENUm → Поддршка → e-Manual → ENTERE
■■ e-Manual
Можете да го прочитате воведот и инструкциите за функциите на телевизорот
кои се зачувани во вашиот телевизор.
NN За детални информации за екранот на e-Manual, погледнете го делот за
“Како да го погледнете e-Manual” во упатството за користење.
◀
▶
Macedonian
■■ Самодијагноза
NN Самодијагноза може да потрае неколку секунди, таа е дел од нормалното
◀
функционирање на телевизорот.
●● Тест на слика (Да / Не): Се користи за проверување дали има проблеми
со сликата.
●● Тест на звук (Да / Не): Користете ја вградената мелодија за да проверите
дали има проблеми со звукот.
NN Доколку не слушате звук од звучниците на телевизорот, пред да
извршите тест на звукот, проверете дали Избор на звучник е
поставен на ТВ звучник во менито Звук.
NN
За време на тестот ќе ја слушнете мелодијата, дури и ако Избор на
звучник е поставен на Надворешен звучник или звукот е стишен со
притиснување на копчето MUTE.
Macedonian
▶
●● Информации за сигналот: (само дигитални сигнали) HDTV каналите
имаат совршен квалитет на приемот или каналите не се достапни.
Прилагодете ја вашата антена за да ја зголемите јачината на сигналот.
●● Реш.проблеми: Ако имате проблем со телевизорот, погледнете ги овие
објаснувања.
NN Ако не можете да примените ниту еден од овие совети за решавање
проблеми, обратете се во центарот за кориснички услуги на Samsung.
◀
▶
Macedonian
■■ Софтвер. надградување
Софтвер. надградување може да се
изврши со преземање на најновиот
фирмвер од интернет страницата “www.
samsung.com” на USB мемориски уред.
Тековна верзија од софтверот е веќе
инсталирана на телевизорот.
NN Софтверот е прикажан во следниот
формат “Year/Month/Day_Version”.
◀
Софтвер. надградување
Тековна верзија
2011/01/18_000001
Пре. USB
Преку интер.
Преку канал
Алтернативен софтвер
----/--/--_------
Надград. во режим на мир. : Иск
U Движ. E Внеси R Врати
* Може да се разликува во зависност од
моделот.
Macedonian
▶
Инсталирање на најновата верзија
●● Пре. USB: Вметнете го USB уредот со
◀
Странична ТВ плоча
фирмверот за надградба во телевизорот,
кој е преземен од интернет страницата
“www.samsung.com”. Внимавајте да
не го исклучите напојувањето или да
го отстраните USB уредот додека не
заврши надградбата. Телевизорот
автоматски ќе се исклучи и вклучи
* Може да се разликува во
по завршување на надграбата на
зависност од моделот.
фирмверот. По надградбата на
софтверот, поставките за видео и
звук кои сте ги направиле претходно ќе се вратат на нивните зададени
вредности. Ви препорачуваме да ги запишете вашите поставувања за да
можете лесно да ги поставите по надградбата.
Macedonian
▶
●● Преку интер.
за серијата LCD 550 и понови
: Надградете го софтверот преку
интернет.
NN Најпрво, конфигурирајте ја мрежата. За подетално користење на
поставувањата на мрежата, погледнете ги инструкциите за “Мрежна
врска”.
NN Ако интернет врската не функционира правилно, може е прекината
врската. Обидете се повторно да преземете. Ако проблемот не се
отстрани, преземете го преку USB и извршете надградба.
●● Преку канал: Надградете го софтверот со помош на сигналот кој се
◀
емитува.
NN Ако ја изберете оваа функција во текот на пренесувањето на
софтверот, ќе се изврши автоматско пребарување и преземање на
софтверот.
NN Времето кое е потребно за преземање на софтверот се одредува
според статусот на сигналот.
Macedonian
▶
●● Алтернативен софтвер (архивирање)
: Ако со
новиот фирмвер настане проблем кој влијае врз функционирањето, можете
да го промените софтверот во претходната верзија.
NN Ако го промените софтверот, ќе се прикаже тековниот софтвер.
за серијата LCD 450 и понови
●● Надград. во режим на мир. (Иск / 1 час подоцна / 2 часа подоцна /
00:00 / 02:00 / 12:00 / 14:00) за серијата LCD 450и понови : Во избраното време
автоматски ќе се изврши рачно надградување. Бидејќи напојувањето на
уредот е вклучено во внатрешноста, екранот на LCD уредот може да се
вклучи на кратко. Овој феномен може да трае подолго од 1 час, сè додека
не заврши надградбата на софтверот.
◀
▶
Macedonian
■■ Контакт. со Samsung
Погледнете ги овие информации кога вашиот телевизор не работи правилно
или кога сакате да извршите надградба на софтверот. Можете да пронајдете
информации за нашите центри за поддршка и за начините за преземање на
производи и софтвер.
■■ Почетна стрaна на содржина
Овозможува користење на разни корисни содржини.
◀
▶
Macedonian
❑❑ Користење на Мои преземени содржини
Уживајте во фотографии, музика и/или филмови зачувани на USB уред за
масовно складирање (MSC) и/или вашиот компјутер.
1. Притиснете го копчето CONTENT
за да изберете Мои содржини.
Мои содржини
2. Притиснете го копчето ▲/▼ за
избирање на саканото мени
(Видео, Фото, Музика), а потоа
притиснете го копчето ENTERE.
Видео
Фото
Музика
Извор
Гледај ТВ
◀
▶
* Може да се разликува во зависност од моделот.
Macedonian
❑❑ Поврзување на USB уред
1. Вклучете го телевизорот.
2. Поврзете USB уред, кој содржи фајлови
со фотографии, музика и/или филмови
на USB приклучокот на страничната
плоча на телевизорот.
3. Кога USB уредот ќе се поврзе со
телевизорот, ќе се појави прозорец.
Потоа изберете Поврзан е некој уред.
◀
Macedonian
Странична ТВ плоча
* Може да се разликува во зависност од
моделот.
▶
NN Уредот може да не работи правилно со нелиценцирани мултимедиумски
фајлови.
NN Листа на работи кои мора да ги знаете пред да започнете да користите Мои
содржини
●● Нема поддршка за MTP (протокол за пренос на медиумски содржини).
●● Системот на фајлови поддржува FAT16, FAT32 и NTFS.
●● Одредени видови на USB дигитални фотоапарати и аудио уреди може да
◀
не бидат компатибилни со овој телевизор.
●● Мои содржини поддржува само USB уреди за масовно складирање
(MSC). MSC претставува класа на уред кој служи за пренос на масовно
складирани податоци. Примери за MSC се малите мемориски уреди,
читачите на флеш картички и USB хард дисковите (не се поддржани
USB HUB уреди). Уредите треба да се приклучуваат директно на USB
приклучокот на телевизорот.
●● Пред да го поврзете вашиот уред на телевизорот, архивирајте ги вашите
фајлови за да спречите оштетување или губење на податоците. SAMSUNG
нема да прифати одговорност за какво било оштетување или губење на
податоци.
Macedonian
▶
●● Нема поддршка за USB (HDD). за серијата LCD 400, 450
●● Приклучете USB хард диск на наменскиот USB 1 (HDD).
за серијата LCD 550 и понови
●● Не го исклучувајте USB уредот за време на вчитувањето.
●● Колку е повисока резолуцијата на сликата, толку повеќе време ќе биде
◀
потребно за прикажување на екранот.
●● Максималната поддржана резолуција за JPEG изнесува 15360 x 8640
пиксели.
●● За неподдржани или оштетени фајлови се прикажува пораката “Формат на
дат. кој не е поддржан”.
●● Ако фајловите се сортираат според Прик. на папка, во секој фолдер може
да се прикажат до 1000 фајлови.
Macedonian
▶
●● MP3 фајловите со DRM, кои се преземени од интернет страници кои не се
◀
бесплатни, не можат да се репродуцираат. Digital Rights Management (DRM)
е технологија која поддржува создавање, дистрибуирање и управување
со содржини на интегриран и сèопфатен начин, вклучувајќи и заштита
на правата и интересите на давателите на содржини, спречување на
нелегалното копирање на содржини, како и управување со исплати и
спогодби.
●● Ако се приклучени повеќе од 2 PTP уреди, ќе можете да користите само
еден од нив.
●● Ако се приклучени повеќе од два MSC уреди, можно е некои од нив да не
бидат препознаени. USB уредот за кој е потребна голема струја (поголема
од 500mA или 5V), може да не биде поддржан.
Macedonian
▶
●● Ако при поврзување или користење на некој USB уред се прикаже
пораката со предупредување за преголемо напојување, уредот може да не
биде препознаен или да не работи правилно.
●● Ако на телевизорот не се случува ништо во временски период кој е
одреден со Време на авто. заштита, ќе се активира заштитникот на
екранот.
●● Режимот за заштеда на енергија кај некои надворешни хард дискови може
автоматски да се активира при поврзување со телевизорот.
◀
▶
Macedonian
●● Ако користите продолжителен USB кабел, можно е USB уредот да не биде
●●
●●
◀
●●
●●
●●
препознаен или фајлвоите на уредот да не бидат прочитани.
Ако USB уредот кој е поврзан со телевизорот не може да биде препознаен,
листата на фајлови на уредот е оштетена или фајловите од листата не
се репродуцираат, поврзете го USB уредот на компјутер, форматирајте го
уредот и проверете го поврзувањето.
Ако некој избришан фајл од компјутерот сè уште е присутен при
активирање на Мои содржини, искористете ја функцијата “Empty the
Recycle Bin” на компјутерот за трајно да го избришете фајлот.
Мои содржини поддржуваат само секвенцијален jpeg формат.
Функциите за пребарување сцени и за приказ на сликички не се поддржани
во Видео.
Ако бројот на фајловите и фолдерите кои се зачувани на USB уредот за
складирање е поголем од 4000, можно е фајловите и фолдерите да не се
прикажат, а некои фолдери да не можат да се отворат.
Macedonian
▶
❑❑ Поврзување со компјутерот преку мрежа❑
за серијата LCD 550 и понови
Во режимот Мои содржини можете да репродуцирате слики, музика и видео
записи кои се зачувани на вашиот компјутер или телевизор преку мрежната
врска.
NN Ако сакате да го користите режимот Мои содржини за репродуцирање
на фајлови зачувани во вашиот компјутер преку телевизорот, треба да го
преземете софтверот “AllShare PC Software” и прирачникот за користење
од “www.samsung.com.”
◀
1. За повеќе информации за начинот на конфигурирање на вашата мрежа,
погледнете во ‘Мрежна врска’.
–– Ви препорачуваме да ги поставите и телевизорот и компјутерот во
истата подмрежа. Првите три дела од IP адресата на телевизорот и
компјутерот треба да бидат исти, а само последниот дел (адресата на
главниот компјутер) да биде различен. (на пр. IP адреса: 123.456.789.**)
Macedonian
▶
2. Користејќи LAN кабел, поврзете го надворешниот модем со компјутерот
на кој ќе ја инсталирате програмата AllShare PC Software.
–– Телевизорот можете директно да го поврзете на компјутерот без да
користите разделник (рутер).
NN Функции кои не се поддржани при поврзување со компјутер преку мрежа:
●● Функциите Музика во позадина и Поставување музика во позадина.
●● Копчето � (REW) или µ (FF) при репродуцирање на филм.
◀
NN Нема поддршка за DivX DRM, Multi-audio и вградените преводи.
NN Софтверот AllShare PC Software треба да добие дозвола од програмата со
заштитен ѕид на компјутерот.
Macedonian
▶
NN При користење на режимот Мои содржини преку мрежна врска, според
функциите на серверот:
●● Методот на сортирање може да биде различен.
●● Копчињата � (REW), µ (FF) или � (пауза) може да не функционираат,
NN
во зависност од информациите на содржините.
Доколку забележите тресење на сликата од фајлот кој се репродуцира преку
безжичната мрежа, препорачуваме да користите жична мрежа.
◀
▶
Macedonian
❑❑ Приказ на екранот
Одете на саканиот фајл со помош на копчињата ◄/►/▲/▼ а потоа притиснете
го копчето ENTERE или � (репродукција). Фајлот ќе се репродуцира. Мои
содржини може да се разликува во зависност од начинот на отворање на
екранот.
Информации:
◀
Видео
1/1 Стр.
Овозможува
проверка на името
на избраниот уред,
режимот на содржини,
името на фолдерот/
фајлот, страницата и
сортираната листа.
Оддел со листа на
фајлови:
Можете да ги потврдите
фајловите и групите кои
се сортирани според
категорија.

Стр.
T Алатки
R Врати
Режим на содржини / Име на уред:
Операциски копчиња:
Овозможува избирање на саканиот
режим на содржини или саканото
име на уред.
A B бојаD(Уреди режим); Овозможува избирање на саканата
- C Жолта
музика. На екранот ќе се прикаже поле за потврда за да ја проверите
саканата музика. Достапно само во менито за музика.
(Стр.); Овозможува преминување на следната или претходната
страница.
- T Алати; Го прикажува менито со опции.
- R Врати; Овозможува преминување на претходниот чекор.
Macedonian
▶
■■ Видео
Репродукција на видео записи
1. Притиснете го копчето
◄/►/▲/▼ за избор на саканиот
видео запис од листата на
фајлови.
◀
2. Притиснете го копчето
ENTERE или копчето �
(репродукција).
–– Името на избраниот фајл се
L Скок. T Алатки R Врати
прикажува најгоре заедно
со неговото времетраење.
–– Ако информациите за времетраењето на видео записот се непознати,
времето на репродукција и индикаторот за напредок нема да се
прикажат.
Macedonian
▶
–– За време на видео репродукцијата, можете да вршите пребарување
со копчињата ◄ и ►.
–– Копчињата (�) (REW) и (µ) (FF) може да се користат за време на
репродукцијата.
NN Со овој режим можете да уживате во видео исечоци од игри, но не и да
играте игри.
●● Поддржани формати на превод
◀
Име
Екстензија на фајл
Формат
MPEG-4 временски
одреден текст
.ttxt
XML
SAMI
.smi
HTML
SubRip
.srt
со знаци
SubViewer
.sub
со знаци
Micro DVD
.sub или .txt
со знаци
Macedonian
▶
●● Поддржани видео формати
Екстензија на
фајл
*.avi
*.mkv
◀
Формат
AVI
MKV
Битстапка
(Mbps)
Видео кодек
Резолуција
Стапка на
слики (fps)
DivX 3,11/4.
x/5,1/6,0
1920 x 1080
6 ~ 30
8
H.264 BP/MP/
HP
1920 x 1080
6 ~ 30
25
MPEG4 SP/
ASP
1920 x 1080
6 ~ 30
8
Motion JPEG
640 x 480
6 ~ 30
8
Macedonian
Аудио кодек
MP3 / AC3 /
LPCM / ADPCM
/ DTS Core
▶
Екстензија на
фајл
*.asf
Формат
ASF
◀
*.wmv
ASF
Битстапка
(Mbps)
Видео кодек
Резолуција
Стапка на
слики (fps)
DivX 3,11/4.
x/5,1/6,0
1920 x 1080
6 ~ 30
8
H.264 BP/MP/
HP
1920 x 1080
6 ~ 30
25
MPEG4 SP/
ASP
1920 x 1080
6 ~ 30
8
Motion JPEG
640 x 480
6 ~ 30
8
Window Media
Video v9
1920 x 1080
6 ~ 30
25
Macedonian
Аудио кодек
MP3 / AC3 /
LPCM / ADPCM
/ WMA
▶
WMA
Екстензија на
фајл
*.mp4
*.3gp
Формат
MP4
3GPP
◀
*.vro
VRO
VOB
Битстапка
(Mbps)
Видео кодек
Резолуција
Стапка на
слики (fps)
H.264 BP/MP/
HP
1920 x 1080
6 ~ 30
25
MPEG4 SP/
ASP
1920 x 1080
6 ~ 30
8
H.264 BP/MP/
HP
1920 x 1080
6 ~ 30
25
MPEG4 SP/
ASP
1920 x 1080
6 ~ 30
8
MPEG2
1920 x 1080
24/25/30
30
MPEG1
1920 x 1080
24/25/30
30
Macedonian
Аудио кодек
MP3 / ADPCM /
AAC
ADPCM / AAC /
HE-AAC
AC3 / MPEG /
LPCM
▶
Екстензија на
фајл
*.mpg
*.mpeg
◀
*.ts
*.tp
*.trp
Формат
PS
TS
Битстапка
(Mbps)
Видео кодек
Резолуција
Стапка на
слики (fps)
MPEG1
1920 x 1080
24/25/30
30
MPEG2
1920 x 1080
24/25/30
30
H.264
1920 x 1080
6 ~ 30
25
MPEG2
1920 x 1080
24/25/30
30
H.264
1920 x 1080
6 ~ 30
25
VC1
1920 x 1080
6 ~ 30
25
Macedonian
Аудио кодек
AC3 / MPEG /
LPCM / AAC
AC3 / AAC /
MP3 / DD+ /
HE-AAC
▶
Други ограничувања
NN ЗАБЕЛЕШКА
●● Видео содржините нема да се репродуцираат правилно или воопшто
●●
●●
◀
●●
●●
●●
●●
нема да се репродуцираат, доколку има грешка во содржината или
нејзиниот формат.
Можно е звукот или сликата да не се репродуцираат, доколку
содржините имаат стандардна бит-стапка/стапка на слики која ги
надминува компатибилните слики/секунда наведени во табелата погоре.
Ако постои грешка во индексната табела, функцијата за пребарување
(прескокнување) нема да биде поддржана.
При репродукција на видео содржини преку мрежата, може да настанат
проблеми во зависност од статусот на мрежата. Кога репродуцирате
видео запис преку мрежна врска, можно е видео записот да не се
репродуцира рамномерно. за серијата LCD 550 и понови
Менито може подоцна да се прикаже ако видео записот има
10Mbps(бит-стапка).
Некои USB/дигитални фото апарати може да не бидат компатибилни со
плеерот.
Прв јазик на телетекстот и Втор јазик на телетекстот може да не бидат
поддржани во некои локации.
Macedonian
▶
Видео декодер
●●
●●
Поддржува до H.264, ниво 4.1
●●
MPEG4 SP, ASP:
●●
Аудио декодер
H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4
и AVCHD не се поддржани.
– Под 1280 x 720: макс. 60 слики
– Над 1280 x 720: макс. 30 слики
●●
Поддржува до WMA 7, 8, 9, STD, 9
●●
Нема поддршка за WMA без загуби,
●●
Не е поддржана моно WMA со стапка
PRO
глас без загуби и глас.
на семплирање од 22050Hz.
Нема поддршка за GMC.
◀
▶
Macedonian
■■ Музика
Репродукција на музика
1. Притиснете го копчето ◄/►/▲/▼
за избор на саканата музика од
листата на фајлови.
◀
Музика
2. Притиснете го копчето ENTERE
или копчето � (репродукција).
–– Копчињата � (REW) и µ
(FF) може да се користат за
време на репродукцијата.
▶
E Репр.
Macedonian
L Стр. T Алати
R Врати
NN Се прикажуваат само фајлови со MP3 екстензија. Фајловите со други
екстензии нема да се прикажат, дури и ако се зачувани на истиот USB
уред.
NN Доколку звукот е необичен при репродукција на MP3 фајлови,
прилагодете ја функцијата Стабилизатор во менито за Звук. (Прекумерно
модулираните MP3 фајлови може да предизвикаат проблеми со звукот.)
Репродукција на избрана музика
1. Притиснете го копчето
◀
C
A B
D
(Уреди
режим).
2. Изберете ја саканата музика.
NN На левата страна од избраните фајлови ќе се прикаже полето за
потврда.
3. Притиснете го копчето TOOLS и изберете Репродуцирај избрана
содржина.
NN Овозможува избирање или откажување на сите песни со
притиснување на копчето Избери се / Откажи ги сите.
Macedonian
▶
■■ Фото
Гледање фотографии (или Slide Show)
1. Притиснете го копчето
◄/►/▲/▼ за избор на саканата
фотографија од листата на
фајлови.
◀
Нормален
2. Притиснете го копчето
ENTERE.
●● При прикажување на избрана
фотографија, притиснете
E Пауза L Претходен/Следи T Алатки R Врати
го копчето ENTERE за
активирање на слајд шоу.
●● За време на слајд шоуто, сите фајлови од листата на фајлови
последователно ќе се прикажат.
NN Ако го притиснете копчето � (репродукција) во листата на фајлови,
репродукцијата на слајд шоу ќе започне веднаш.
Macedonian
▶
NN Музичките фајлови можат автоматски да се репродуцираат за време на
слајд шоуто доколку функцијата Музика во позадина е поставена на Вкл.
❑❑ Мои преземени содржини - дополнителни функции
Мени со опции за репродукција на видео/музика/фотографии
За време на репродукција на фајл, притиснете го копчето TOOLS.
Категорија
◀
Користење
Видео
Барање по насл.
Овозможува директно
преминување на друг фајл.
c
Барање по вре.
Користејќи го копчето ◄ и ►
можете да ги пребарувате
видео записите со интервал од
една минута или со директно
внесување на броеви.
c
Режим на мешање
Овозможува репродукција на
музика по случаен избор.
Macedonian
Музика
Фотографии
▶
c
Категорија
◀
Користење
Видео
Музика
Реж.на повтор.
Овозможува репродукција на
фајлови со филмови и музика
повеќе пати без прекин.
c
c
Гол. на сликата
Овозможува прилагодување на
големината на сликата според
вашите потреби.
c
Режим на слика
Овозможува прилагодување на
параметрите за слика.
c
Режим на звук
Овозможува прилагодување на
параметрите за звук.
c
Macedonian
Фотографии
c
c
c
▶
Категорија
Користење
Овозможува да уживате во
видео записи со еден од
потребните јазици кои се
поддржани. Функцијата е
Јазик на преводот
достапна само кога фајловите
кои се проследуваат
поддржуваат повеќе аудио
формати.
◀
Поставување
превод
Можете да репродуцирате
видео со титл. Оваа функција
работи единствено кога
титловите имаат исто име на
фајл како и видео записот.
Macedonian
Видео
Музика
Фотографии
c
▶
c
Категорија
◀
Користење
Видео
Музика
Фотографии
Започни слајд шоу
Овозможува започнување или
/ Паузирај слајд
паузирање на слајд шоу.
шоу
c
Брзина на слајд
шоу
Овозможува избирање на
брзина на слајд шоу за време
на слајд шоуто.
c
Музика во
позадина
Овозможува вклучување/
исклучување на музиката во
позадина при гледање на слајд
шоу.
c
Macedonian
▶
Категорија
◀
Користење
Видео
Музика
Фотографии
Поставување
музика во
позадина
Овозможува избирање на
музика во позадина при
гледање на слајд шоу.
c
Зум
Овозможува зумирање на
сликите во режим на цел екран.
c
Ротирај
Овозможува ротирање на
сликите во режим на цел екран.
c
Информации
Можете да ги видите
деталните информации за
репродуцираниот фајл.
Macedonian
c
c
c
▶
Што е Anynet+? t
Anynet+ е функција која овозможува контролирање на сите поврзани уреди од
Samsung кои поддржуваат Anynet+ со помош на далечинскиот управувач од
вашиот телевизор од Samsung. Системот Anynet+ може да се користи само со
уреди од Samsung кои се опремени со функцијата Anynet+. За да проверите дали
вашиот уред од Samsung ја има оваа функција, проверете дали на него има лого
Anynet+.
NN За начинот на поврзување на надворешни уреди, погледнете го испорачаниот
прирачник за користење.
◀
NN ЗАБЕЛЕШКА
●● Поврзете го приклучокот DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) на вашиот
телевизор и дигиталниот аудио влез на домашното кино со помош на
оптички кабел.
Macedonian
▶
●● При вакво поврзување, оптичкиот приклучок нуди звук со 2 канали. Звукот
●●
●●
●●
◀
●●
ќе може да се слушне само од предниот, левиот и десниот звучник и
сабвуферот од домашното кино. Ако сакате да слушате 5.1-канален
звук, поврзете го приклучокот DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) на DVD /
сателитскиот приемник (т.е. Anynet уред 1 или 2) директно со засилувачот
или домашното кино, а не со телевизорот.
Можете да поврзете само едно домашно кино.
Можете да поврзете Anynet+ уред со помош на HDMI кабел. Некои HDMI
кабли може да не поддржуваат Anynet+ функции.
Anynet+ функционира кога AV уредот кој поддржува Anynet+ е вклучен или
се наоѓа во режим на подготвеност.
Anynet+ вкупно поддржува до 12 AV уреди. Можете да поврзете до 3 уреди
од ист тип.
Macedonian
▶
Anynet+ мени
OO TOOLST → Anynet+ (HDMI-CEC) → ENTERE
Anynet+ менито се менува во зависност од типот и статусот на Anynet+ уредите
поврзани на телевизорот.
Anynet+ мени
Гледај ТВ
◀
Спис. со уреди
(име_на_уред)
МЕНИ
Опис
Промена на Anynet+ режимот во режим на телевизија.
Прикажување на список со Anynet+ уреди.
Се прикажува менито на поврзаниот уред. На пр. ако е
поврзан DVD снимач, ќе се појави менито на DVD снимачот.
Macedonian
▶
Anynet+ мени
Опис
(име_на_уред)
АЛАТИ
Се прикажува менито за репродукција на поврзаниот уред.
На пр. ако е поврзан DVD снимач, ќе се појави менито за
репродукција на DVD снимачот.
(име_на_уред)
Мени на насл.
◀
Приемник
Се прикажува основното мени на поврзаниот уред. На пр.
ако е поврзан DVD снимач, ќе се појави основното мени на
DVD снимачот.
NN Во зависност од уредот, ова мени може да не биде
достапно.
Се репродуцира звук преку приемникот.
Macedonian
▶
❑❑ Поставување на Anynet+
OO MENUm → Систем → Anynet+ (HDMI-CEC) → ENTERE
■■ Anynet+ (HDMI-CEC)
◀
Anynet+ (HDMI-CEC) (Иск / Вкл): За користење на функцијата Anynet+,
Anynet+ (HDMI-CEC) мора да биде поставен на Вкл.
NN Кога функцијата Anynet+ (HDMI-CEC) е оневозможена, сите поврзани
операции со Anynet+ се деактивирани.
Авто. исклучување (Не / Да): Поставување на уредот со Anynet+ автоматски
да се исклучи при исклучување на телевизорот.
NN Ако функцијата Авто. исклучување ја поставите на Да, вклучените
надворешни уреди ќе се исклучат кога ќе се исклучи телевизорот.
NN Може да не е овозможено, во зависност од уредот.
Macedonian
▶
❑❑ Префрлување помеѓу уреди со Anynet+
1. Притиснете го копчето TOOLS, а потоа изберете Anynet+ (HDMI-CEC).
2. Anynet+ уредите кои се поврзани со телевизорот ќе се прикажат во Спис. со
уреди.
C A за
B
NN Ако не можете да го пронајдете саканиот уред, притиснете го копчето
да го обновите списокот.
◀
3. Изберете уред и притиснете го копчето ENTERE. Можете да се префрлите
на избраниот уред.
NN Само ако функцијата Anynet+ (HDMI-CEC) е поставена на Вкл во менито
Систем, може да се прикаже менито Спис. со уреди.
●● Префрлувањето кон избраниот уред може да трае до 2 минути. Не е
можно да се прекине операцијата додека трае префрлувањето.
●● Доколку сте избрале режим на надворешен влез со притиснување на
копчето SOURCE нема да можете да ја користите Anynet+ функцијата.
Проверете дали сте се префрлиле на уред со Anynet+ користејќи го
Спис. со уреди.
Macedonian
D
▶
❑❑ Слушање преку приемник
Звукот можете да го слушате преку приемник (т.е. домашно кино) наместо
преку ТВ звучник.
1. Изберете Приемник и поставете го на Вкл.
2. Притиснете го копчето EXIT за да излезете.
NN Ако вашиот приемник поддржува само звук, може да не се појави во
списокот со уреди.
NN Приемникот ќе функционира кога правилно ќе го поврзете приклучокот
◀
за оптички влез на приемникот со приклучокот DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL) на телевизорот.
NN Ако приемникот (т.е. домашно кино) е поставен на Вкл, ќе можете
да слушнете звук од оптичкиот приклучок на телевизорот. Кога
телевизорот прикажува DTV (воздушен) сигнал, тој ќе испрати
5.1-канален звук до приемникот. Кога изворот е дигитална компонента,
како DVD плеер кој е поврзан на телевизорот преку HDMI, од
приемникот ќе се слуша само 2-канален звук.
Macedonian
▶
NN ЗАБЕЛЕШКА
●● Уредите со Anynet+ можете да ги контролирате со далечинскиот
управувач од телевизорот, но не и преку копчињата на телевизорот.
●● ТВ далечинскиот управувач може да не работи во одредени околности.
Во тој случај, повторно изберете го уредот со Anynet+.
◀
▶
Macedonian
❑❑ Решавање на проблеми за Anynet+
Проблем
Anynet+ не
функционира.
Можно решение
●● Проверете дали уредот е Anynet+ уред. Anynet+
системот поддржува единствено Anynet+ уреди.
●● Можете да поврзете само еден приемник (домашно
кино).
●● Проверете дали кабелот за напојување на уредот со
Anynet+ е правилно поврзан.
◀
●● Проверете ги поврзувањата со видео/аудио/HDMI
каблите со Anynet+ уредот.
●● Проверете дали Anynet+ (HDMI-CEC) е поставен на
Вкл во менито Систем.
Macedonian
▶
Можно решение
Проблем
Anynet+ не
функционира.
●● Проверете дали далечинскиот управувач на
телевизорот е во ТВ режим.
●● Проверете дали далечинскиот управувач е
компатибилен со Anynet+.
●● Anynet+ не работи во одредени ситуации.
(пребарување канали, користење на Мои содржини
или Plug & Play (почетно поставување), итн.)
◀
●● При поврзување или исклучување на HDMI кабелот,
не заборавајте повторно да пребарате уреди или
повторно да го вклучите и исклучите телевизорот.
●● Проверете дали функцијата Anynet+ е вклучена на
Anynet+ уредот.
Macedonian
▶
Можно решение
Проблем
Сакам да го активирам
Anynet+.
●● Проверете дали Anynet+ уредот е правилно поврзан
со телевизорот и дали Anynet+ (HDMI-CEC) е
поставен на Вкл во менито Систем.
●● Притиснете го копчето TOOLS за прикажување на
менито на Anynet+ и избирање на саканото мени.
Сакам да излезам од
Anynet+.
◀
●● Изберете Гледај ТВ од менито на Anynet+.
●● Притиснете го копчето SOURCE на далечинскиот
управувач на телевизорот и изберете уред кој не
спаѓа во групата на Anynet+ уреди.
●● Притиснете гикопчињата > CH < за промена на
режимот на телевизорот. (Копчињата за каналите
функционираат единствено кога не е поврзан Anynet+
уред со вграден приемник.)
Macedonian
▶
Можно решение
Проблем
На екранот ќе се појави ●● Не можете да го користите далечинскиот управувач
додека го конфигурирате Anynet+ или кога се
пораката “Се поврзува
префрлувате во режим на гледање.
со Anynet+ уред ...”.
●● Користете го далечинскиот управувач кога ќе
завршите со поставување на Anynet+ и префрлување
во режим на гледање.
Anynet+ уредот не врши ●● Не можете да ја користите функцијата за репродукција
додека Plug & Play (почетно поставување) е во тек.
репродукција.
◀
▶
Macedonian
Можно решение
Проблем
Поврзаниот уред не е
прикажан.
●● Проверете дали уредот поддржува Anynet+ функции.
●● Проверете дали HDMI кабелот е правилно поврзан.
●● Проверете дали Anynet+ (HDMI-CEC) е поставен на
Вкл во менито Систем.
●● Повторно пребарајте Anynet+ уреди.
●● Anynet+ уредите можете да ги поврзете само со
◀
помош на HDMI кабел. Некои HDMI кабли може да не
поддржуваат Anynet+ функции.
●● Доколку прекинот настанал поради исклучување на
HDMI кабелот или кабелот за напојување или прекин
во напојувањето, повторете го скенирањето на
уредите.
Macedonian
▶
Можно решение
Проблем
Звукот од телевизорот
не се проследува низ
приемникот.
●● Поврзете го телевизорот и приемникот со оптички
кабел.
◀
▶
Macedonian
❑❑ Повеќе за AllShare™
◀
за серијата LCD 550 и понови
AllShare™ овозможува поврзување на вашиот телевизор со компатибилни
мобилни телефони / уреди од Samsung преку мрежа. Покрај тоа, ќе можете
да репродуцирате мултимедиумски содржини како видео записи, фотографии
и музика зачувани на вашиот мобилен телефон или други уреди (како што е
вашиот компјутер), контролирајќи ги на телевизорот преку мрежата.
NN За повеќе информации, посетете ја интернет страницата “www.samsung.
com” или обратете се во центарот за поддршка на Samsung. За мобилните
уреди може да биде потребно инсталирање на дополнителен софтвер. За
повеќе детали, погледнете ги водичите за користење на секој уред.
Macedonian
▶
❑❑ Поставување на AllShare™
OO MENUm → Мрежа → Поставки за AllShare → ENTERE
■■ Поставки за AllShare
●● Медиум (Вкл / Иск): Вклучување
◀
и исклучување на функцијата за
мултимедија. Кога функцијата
за мултимедија е вклучена,
репродукцијата на медиумски
содржини може да се контролира
преку мобилни телефони или други
уреди кои поддржуваат DLNA DMC.
Поставки за AllShare
Медиум
:
►
▶
U Движ.
Macedonian
Вкл
E Внеси
R Врати
■■ Медиум
Се прикажува листа на мобилни телефони или поврзани уреди кои биле
поставени на овој телевизор за користење на функцијата Медиум.
NN Функцијата Медиум е достапна за сите уреди кои поддржуваат DLNA
DMC.
●● Дозволи / Одбиј: Дозволува/блокира пристап до уредите.
B
D
●C● A Избриши:
Бришење на уредите од списокот.
NN Оваа функција ги брише само имињата на уредите од списокот.
◀
Ако избришаниот уред се вклучи и направи обид да се поврзе со
телевизорот, може повторно да се појави на списокот.
Macedonian
▶
Користење на функцијата за мултимедија
◀
Можете да репродуцирате мултимедиумски содржини како видео записи,
фотографии и музика зачувани на вашиот мобилен телефон или други уреди (како
што е вашиот компјутер), контролирајќи ги на телевизорот преку мрежата.
●● За исклучување на преносот на мултимедиумски содржини од уредите,
поставете ја функцијата Медиум на Иск во Поставки за AllShare.
●● Содржините може да не се репродуцираат на вашиот телевизор, во
зависност од нивната резолуција и формат.
●● Копчињата ENTERE и ◄ / ► може да не функционираат, во зависност од
видот на мултимедиумските содржини.
●● Со помош на уредите можете да ја контролирате репродукцијата на
мултимедиумските содржини. За повеќе детали, погледнете ги водичите за
користење на секој уред.
Macedonian
▶
❑❑ Функција за телетекст за аналогни канали
◀
Индексната страница од услугата за телетекст ви нуди информации за начинот
на користење на услугата. За правилно прикажување на информациите од
телетекстот, приемот на каналот мора да биде стабилен. Во спротивно, може
да недостасуваат информации или да не се прикажат некои страници.
Со притиснување на нумеричките копчиња на далечинскиот управувач можете
да ги менувате телетекст страниците.
●● 0 (режим): Го избира режимот на телетекст (LIST/FLOF). Ако се притисне
кога режимот LIST е активен, ќе се префрли во режим на зачувување
на листата. Во режимот на зачувување на листата, можете да зачувате
телетекст страница во листата со помош на копчето 8 (зачувај).
●● / (телетекст вклучено/мешано/исклучено): Го активира режимот
на телетекст за тековниот канал. Притиснете го копчето два пати за
преклопување на режимот на телетекст со каналот кој се емитува во
моментот. Притиснете го уште еднаш за излез од телетекстот.
Macedonian
▶
●● 1 (под-страница): Ја прикажува достапната под-страница.
●● 8 (зачувај): Ги зачувува телетекст страниците.
●● 6 (индекс): Ја прикажува индексната страница (содржина) во секое
●●
●●
◀
●●
●●
време додека ги гледате телетекст содржините.
4 (големина): Го прикажува телетекстот со двојна големина на горната
половина од екранот. За преместување на текстот во долната половина од
екранот, притиснете го повторно. За нормален приказ, притиснете го уште
еднаш.
9 (задржи): Го задржува приказот на тековната страница, во случај
да постојат неколку споредни страници кои следат автоматски. За
поништување, притиснете го повторно.
2 (страница нагоре): Ја прикажува следната телетекст страница.
3 (страница надолу): Ја прикажува претходната телетекст страница.
Macedonian
▶
●● 5 (прикажи): Го прикажува скриениот текст (на пример, одговори на
◀
прашања од квиз). За прикажување на нормалната слика, притиснете
повторно.
●● 7 (откажи): Ја намалува сликата за прикажување на телетекст за
преклопување со тековниот пренос.
●● Копчиња во боја (црвена, зелена, жолта, сина): Ако компанијата која
ја емитува програмата користи FASTEXT систем, различните теми на
телетекст страницата се означени со различни бои и можат да се изберат
со притиснување на копчињата во боја. Притиснете го копчето во боја
кое одговара на темата по ваш избор. Ќе се прикаже нова страница
во различна боја. На истиот начин можете да избирате и елементи. За
прикажување на претходната или следната страница, притиснете го
соодветното копче во боја.
Macedonian
▶
Вообичаена телетекст страница
◀
Дел
Содржина
A
Број на избраната страница.
B
Идентитет на телевизиската куќа.
C
Број на тековната страница или статус на
пребарувањето.
D
Датум и време.
E
Текст.
F
Статусни информации. FASTEXT информации.
A
B
C
D
E
F
Macedonian
▶
❑❑ Kensington брава против кражба
Kensington бравата не е испорачана од страна на Samsung. Тоа е уред
кој се користи за физичко прицврстување на системот при користење на
јавни места. Изгледот и методот за заклучување може да се разликува од
приказот во зависност од произведувачот. За дополнителни информации
околу правилното користење погледнете го прирачникот кој се испорачува со
Kensington бравата.
NN Пронајдете ја иконата “K” на задниот дел од телевизорот. Отворот за
Kensington брава се наоѓа покрај иконата “K”.
◀
NN Позицијата и бојата можат да
бидат различни, во зависност
од моделот.
▶
Задна страна на ТВ
1
Изборно
Macedonian
За заклучување на производот, следете ги овие чекори:
1. Замотајте го кабелот на Kensington бравата околу некој голем, статичен
објект како што е маса или стол.
2. Протнете го едниот крај од кабелот со прикачената брава низ другиот крај
на кабелот од Kensington бравата со јамка.
3. Вметнете го делот за заклучување во отворот за Kensington брава на
производот 1.
4. Заклучете ја бравата.
NN ЗАБЕЛЕШКА
◀
●● Ова се општите инструкции. За детални инструкции, погледнете го
прирачникот за користење кој се испорачува со уредот за заклучување.
●● Уредот за заклучување мора да се купи одделно.
●● Положбата на отворот за Kensington бравата може да се разликува во
зависност од моделот на телевизорот.
Macedonian
▶
❑❑ Отвор за поврзување на заедничкиот интерфејс
За гледање на канали кои треба да се платат, мора да вметнете “CI или CI+
картичка”.
●● Доколку не вметнете “CI или CI+ картичка,” на
некои канали ќе се прикаже пораката “Кодиран
сигнал”.
●● По 2-3 минути ќе се прикажат информации за
◀
впарување кои содржат телефонски број, ID
ознаката на “CI или CI+ картичка”, Host ID и
други информации. Доколку се прикаже порака
за грешка, ве молиме обратете се до давателот
на услугата.
* Може да се разликува во зависност
од моделот.
●● По завршување на конфигурирањето на информациите за каналите ќе се
прикаже пораката “Ажурирањето е завршено”, известувајќи ве дека списокот со
канали е ажуриран.
Macedonian
▶
NN ЗАБЕЛЕШКА
●● “CI или CI+ картичка” мора да обезбедите од локалниот давател на
●●
●●
●●
◀
●●
●●
●●
кабелски услуги.
При отстранување на “CI или CI+ картичка”, внимателно извлечете ја со
рацете бидејќи ако “CI или CI+ картичка” ви падне може да ја оштетите.
Вметнете ја “CI или CI+ картичка” во насоката која е означена на
картичката.
Положбата на отворот за ЗАЕДНИЧКИ ИНТЕРФЕЈС може да се разликува
во зависност од моделот.
“CI или CI+ картичка” не е поддржана во некои држави и региони;
проверете кај овластениот продавач.
Доколку имате некакви проблеми, обратете се кај давателот на услуги.
Вметнете “CI или CI+ картичка” која ги поддржува тековните поставувања
на антената. На екранот ќе се појават изобличувања или ништо нема да се
прикаже.
Macedonian
▶
❑❑ Решавање на проблеми
Доколку имате прашања за телевизорот, најпрво погледнете ја оваа листа. Ако
не можете да примените ниту еден од овие совети за решавање проблеми, ве
молиме посетете ја интернет страницата “www.samsung.com”, а потоа кликнете на
Поддршка.
◀
Проблеми
Решенија и објаснувања
Квалитет на сликата
Пред сè, направете Тест на слика за да потврдите дека вашиот
телевизор правилно ја прикажува тест-сликата. (одете во MENU
- Поддршка - Самодијагноза - Тест на слика) Ако сликата се
прикажува на правилен начин, причината за лоша слика може да
биде изворот или сигналот.
Macedonian
▶
Проблеми
Решенија и објаснувања
Сликата на телевизорот
не изгледа толку добро
како во продавницата.
●●
Ако имате аналоген кабелски/set top box приемник, надоградете
го со set top box приемник. Користете HDMI или компонентни
кабли за да добиете HD (висока резолуција) квалитет на
сликата.
●●
Кабелски/сателитски претплатници: Испробајте ги HD станиците
од понудениот список на канали.
●●
Врска преку антена: Испробајте ги HD станиците откако ќе
извршите автоматско програмирање.
NN Многу HD канали имаат зголемена резолуција во однос на
◀
SD (стандардна резолуција) содржините.
●●
Поставете ја резолуцијата на излезниот видео сигнал од
кабелскиот/Set top box приемникот на 1080i или 720p.
●●
Проверете дали го гледате телевизорот од минималната
препорачана оддалеченост, земајќи ги во предвид големината и
резолуцијата на сигналот.
Macedonian
▶
◀
Проблеми
Решенија и објаснувања
Сликата е изобличена:
грешка во макро блокот,
малиот блок, точки,
пикселизација
●●
Компресирањето на видео содржините може да предизвика
изобличување на сликата, особено кај слики со брзи движења
како во спортот или динамичните филмови.
●●
Ниското ниво на сигнал или лошиот квалитет може да
предизвикаат изобличување на сликата. Овој проблем не е
поврзан со телевизорот.
●●
Користењето на мобилни телефони во близина на телевизорот
(приближно до 1m) може да предизвика шум на сликата кај
аналогната и дигитална телевизија.
●●
Ако користите компонентна врска, проверете дали
компонентните кабли се поврзани на соодветните приклучоци.
Несоодветното или лабаво поврзување може да предизвика
проблеми со боите или празен екран.
Боите се погрешни или
недостасуваат.
Macedonian
▶
◀
Проблеми
Решенија и објаснувања
Недоволен интензитет на
бои или светлина.
●●
Прилагодете ги опциите за слика во менито на телевизорот.
(одете во Режим на слика / Боја / Интензитет / Острина)
●●
Прилагодете ги опциите за Заштеда на енерг. во менито
на телевизорот. (одете во MENU - Систем - Еко решение Заштеда на енерг.)
●●
Обидете се да ја ресетирате сликата за да ги видите зададените
поставувања на сликата. (одете во MENU - Слика - Ресетир. на
слика)
●●
Ако големината на сликата е поставена на Одг. на екран,
променете ја во 16:9.
●●
Променете ја резолуцијата на кабелскиот/сателитскиот
приемник.
На работ од екранот има
испрекината линија.
Сликата е црно-бела.
Ако користите композитен AV влез, поврзете го видео кабелот
(жолта боја) со зелениот приклучок на компонентниот влез 1 на
телевизорот.
Macedonian
▶
Проблеми
Решенија и објаснувања
При менување на
каналите, сликата
замрзнува, се изобличува
или доцни.
●●
Ако телевизорот е поврзан со кабелски приемник, обидете се
да го ресетирате кабелскиот приемник. Повторно приклучете го
AC кабелот и почекајте да се вклучи кабелскиот приемник. Тоа
може да потрае до 20 минути.
●●
Поставете ја излезната резолуција на кабелскиот приемник на
1080i или 720p.
Квалитет на звукот
◀
Пред сè, извршете Тест на звук за да потврдите дека звукот од
вашиот телевизор правилно функционира. (одете во MENU Поддршка - Самодијагноза - Тест на звук)
Ако звукот е OK, проблемот со звукот може да биде предизвикан од
изворот или сигналот.
Нема звук или звукот
е премногу тивок при
максималната вредност
за јачина на звукот.
●●
Проверете ја јачината на звукот на уредот (кабелски/сателитски
приемник, DVD плеер, Blu-ray плеер итн.) кој е поврзан на
вашиот телевизор.
Macedonian
▶
◀
Проблеми
Решенија и објаснувања
Сликата е добра, но нема
звук.
●●
Поставете ја функцијата Избор на звучник на ТВ звучник во
менито за звук.
●●
Ако користите надворешен уред, проверете дали каблите за
звук се поврзани на соодветните влезни приклучоци за звук на
телевизорот.
●●
Ако користите надворешен уред, проверете ја опцијата за
излез на звукот на уредот (на пр. можеби треба да ја промените
опцијата за звук на вашиот кабелски приемник во HDMI, ако на
телевизорот е поврзан HDMI уред).
●●
Ако користите DVI кон HDMI кабел, потребен е посебен кабел за
звук.
●●
Рестартирајте го поврзаниот уред со исклучување и повторно
вклучување на кабелот за напојување на уредот.
●●
Ако вашиот телевизор има приклучок за слушалки, проверете
дали нешто е приклучено на него.
Macedonian
▶
Проблеми
Решенија и објаснувања
Звучниците
репродуцираат
несоодветен шум.
●●
Проверете ги поврзувањата на каблите. Проверете дали видео
кабелот е поврзан на аудио влез.
●●
Проверете ја јачината на сигналот на антенската или
кабелската врска. Ниското ниво на сигнал може да предизвика
изобличување на звукот.
Нема слика, нема видео сигнал
Телевизорот не сака да
се вклучи.
◀
●●
Проверете дали AC кабелот за напојување е добро приклучен
во ѕидниот приклучок и телевизорот.
●●
●●
Проверете дали ѕидниот приклучок функционира.
Обидете се да го притиснете копчето POWER на телевизорот за
да проверите дали далечинскиот управувач работи правилно.
Доколку телевизорот се вклучи, погледнете го “Далечинскиот
управувач не функционира” подолу.
Macedonian
▶
◀
Проблеми
Решенија и објаснувања
Телевизорот автоматски
се исклучува.
●●
Проверете дали функцијата Време на искл. е поставена на Иск
во менито Време.
●●
Ако вашиот телевизор е поврзан на компјутер, проверете ги
поставувањата за напојување на компјутерот.
●●
Проверете дали AC кабелот за напојување е добро приклучен
во ѕидниот приклучок и телевизорот.
●●
При гледање на телевизија преку антена или кабелска врска,
телевизорот ќе се исклучи по 10 - 15 минути доколку нема
сигнал.
Macedonian
▶
◀
Проблеми
Решенија и објаснувања
Нема слика/видео
сигнал.
●●
Проверете ги поврзувањата на каблите (исклучете ги и повторно
приклучете ги сите кабли кои се поврзани на телевизорот и
надворешните уреди).
●●
Поставете го видео излезот на вашите надворешни уреди
(кабелски/Set top Box приемник, DVD плеер, Blu-ray плеер итн.)
да одговара на поврзувањето со влезот на телевизорот. На
пример, ако излезот на надворешниот уред е HDMI, тој треба да
биде поврзан на HDMI приклучокот на телевизорот.
●●
●●
Проверете дали надворешните уреди се вклучени.
●●
Рестартирајте го поврзаниот уред со исклучување и повторно
вклучување на кабелот за напојување на уредот.
Проверете дали сте го избрале соодветниот извор на
телевизорот со притиснување на копчето SOURCE на
далечинскиот управувач на телевизорот.
Macedonian
▶
Проблеми
Решенија и објаснувања
RF(кабелска/антенска) врска
Телевизорот не ги прима
сите канали.
◀
Сликата е изобличена:
грешка во макро блокот,
малиот блок, точки,
пикселизација
●●
●●
Проверете дали кабелот од антената е добро приклучен.
●●
●●
Проверете дали антената е правилно позиционирана.
●●
Слабиот сигнал може да предизвика изобличување на сликата.
Овој проблем не е поврзан со телевизорот.
Обидете се со функцијата Plug & Play (почетно поставување) да
ги додадете достапните канали на списокот со канали. Одете во
MENU - Систем - Plug & Play (почетно поставување) и почекајте
да се зачуваат сите достапни канали.
Компресирањето на видео содржините може да предизвика
изобличување на сликата, особено на слики со брзи движења
како кај спортот или динамичните филмови.
Macedonian
▶
Проблеми
Решенија и објаснувања
Поврзување со компјутер
◀
Се прикажува пораката
“Режимот не се
поддржува”.
●●
Поставете ја излезната резолуција на вашиот компјутер за да
одговара на резолуциите кои ги поддржува телевизорот.
На списокот на извори
секогаш се прикажува
“PC”, дури и ако не е
поврзан компјутер PC.
●●
Тоа е вообичаено; На списокот на извори секогаш се прикажува
“PC”, без разлика дали има или нема поврзан PC.
Видео сигналот е во ред,
но нема звук.
●●
Ако користите HDMI врска, поставете ги поставувањата за
излезниот звук на вашиот компјутер.
Macedonian
▶
Проблеми
Решенија и објаснувања
Мрежна врска за серијата LCD 550 и понови
Не може да се
воспостави врска со
безжичната мрежа.
◀
Несупешно
надградување на
софтверот преку
мрежата.
●●
Потребен е безжичен USB приемник од Samsung за користење
на безжична мрежа.
●●
●●
Проверете дали мрежната врска е поставена на Безжичен.)
●●
Обидете се извршите прилагодување на Поставки на мрежа во
менито Мрежа.
●●
Ако ја имате најновата верзија на софтверот, надградувањето на
софтверот нема да се изврши.
Проверете дали телевизорот е поврзан со безжичен IP
разделник (рутер).
Macedonian
▶
Проблеми
Решенија и објаснувања
Останато
Сликата не може да се
прикаже на цел екран.
◀
Далечинскиот управувач
не функционира.
●●
HD каналите имаат црни ленти на сите рабови на екранот кога
прикажуваат зголемени SD (4:3) содржини.
●●
При гледање филмови кои имаат различен сооднос на сликата
од вашиот телевизор, на горниот и долниот раб ќе се прикажат
црни ленти.
●●
Поставете ги опциите за големина на слика на вашиот
надворешен уред или телевизор на цел екран.
●●
Заменете ги батериите на далечинскиот управувач, внимавајќи
на точната насока на поларитетот (+/–).
●●
Исчистете го прозорецот за пренос на сензорот од далечинскиот
управувач.
●●
Обидете се да го насочите далеч. директно кон ТВ од 150-180
см оддалеченост.
Macedonian
▶
◀
Проблеми
Решенија и објаснувања
Далечинскиот управувач
од кабелскиот/set top box
приемник не го вклучува
и исклучува телевизорот
и не ја прилагодува
јачината на звукот.
●●
Програмирајте го далечинскиот управувач од кабелскиот/set top
box приемник да функционира со телевизорот. Погледнете го
прирачникот за користење на кабелскиот/сателитскиот уред и
пронајдете го кодот за вашиот телевизор од SAMSUNG.
Се прикажува пораката
“Режимот не се
поддржува”.
●●
Проверете ја поддржаната резолуција на телевизорот и
соодветно поставете ја излезната резолуција на надворешниот
уред.
Од телевизорот излегува
мирис на пластика.
●●
Оваа миризба е нормална и ќе исчезне со тек на време.
Функцијата Информации
за сигналот на
телевизорот не е
достапна во менито за
тест за Самодијагноза.
●●
Оваа функција е достапна само за дигитални канали од
антенска / RF / коаксијална врска.
Macedonian
▶
◀
Проблеми
Решенија и објаснувања
Телевизорот е закосен
на десната или левата
страна.
●●
Отстранете ја подлогата со основа од телевизорот и повторно
составете го.
Потешкотии при
составување на основата
на подлогата.
●●
Проверете дали телевизорот е поставен на рамна површина.
Ако не можете да ги отстраните завртките од телевизорот,
користете магнетизиран одвртувач.
Менито за Канал е во
сива боја (недостапно).
●●
Менито за Канал е достапно само кога ќе изберете извор на
телевизорот.
Вашите поставувања се
губат по 30 минути или
при секое исклучување
на телевизорот.
●●
Ако телевизорот е во режимот Зачувај демо, тој ќе ги ресетира
поставувањата за звук и слика на секои 30 минути. Променете
го поставениот режим Зачувај демо во режимот Дом. упот. во
постапката Plug & Play (почетно поставување). Притиснете го
копчето SOURCE за да изберете режим на ТВ, а потоа одете
во MENU → Систем → Plug & Play (почетно поставување) →
ENTERE.
Macedonian
▶
◀
Проблеми
Решенија и објаснувања
Звукот или сликата
повремено се губат.
●●
●●
Проверете ги поврзувањата на каблите и повторно поврзете ги.
Видливи се мали
честички ако одблизу ги
погледнете рабовите на
сликата на телевизорот.
●●
Ова е дел од дизајнот на производот и не претставува дефект.
Менито PIP не е
достапно.
●●
Губењето на звукот или сликата може да биде предизвикано
од користење на премногу крути или дебели кабли. Каблите
мора да бидат доволно флексибилни за долготрајна употреба.
При поставување на телевизорот на ѕид, ви препорачуваме да
користите кабли со приклучоци под агол од 90 степени.
PIP функцијата е достапна само кога користите HDMI,
компјутерски или компонентен извор.
Macedonian
▶
◀
Проблеми
Решенија и објаснувања
Го исклучивте
телевизорот пред 45
минути, а тој повторно се
вклучил.
●●
Тоа е нормално. Телевизорот ја користи функцијата OTA (Over
The Aerial) за ажурирање на софтверот кој бил преземен додека
сте гледале телевизија.
Се појавува пораката
„Кодиран сигнал“
или „Слаб сигнал/без
сигнал“.
●●
Ако користите CAM картичка (CI/CI+), проверете дали е
инсталирана во отворот за заеднички интерфејс.
●●
Ако проблемот сè уште постои, извлечете ја CAM картичката од
телевизорот и повторно вметнете ја во отворот.
Проблеми со сликата/
звукот кои се
повторуваат.
●●
Проверете го и променете го сигналот/изворот.
Може да дојде до
реакција помеѓу гумените
перничиња на основата
на подлогата и горната
завршница на мебелот.
●●
За да го спречите тоа, користете обложени перничиња на секоја
површина на телевизорот која доаѓа во директен контакт со
мебелот.
Macedonian
▶
❑❑ Лиценца
Произведено под лиценца на Dolby Laboratories. Dolby и симболот со две
букви D се трговски марки на Dolby Laboratories.
◀
Manufactured under licence under U.S. Patent #’s: 5,451,942; 5,956,674;
5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents
issued & pending. DTS and the Symbol are registered trademarks. & DTS
2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product
Includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
Macedonian
▶
DivX Certified to play DivX video up to HD 1080p, including premium
content.
◀
ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX,Inc. This is
an official DivX Certified device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more
information and software tools to convert your files into DivX video. ABOUT DIVX VIDEOON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX
Video-on-Demand (VOD) content. To generate the registration code, locate the DivX
VOD section in the device setup menu. Go to vod.divx.com with this code to complete
the registration process and learn more about DivX VOD. Pat. 7,295,673;7,460,688;
7,519,274
Macedonian
▶
TheaterSound, SRS and
symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.
TheaterSound technology is incorporated under licence from SRS Labs,
Inc.
Известување за лиценцата за користење софтвер од отворени извори
Во случај на користење на софтвер од отворени извори, на менито на производот се
достапни лиценци за користење на софтвер од отворени извори. Известувањето за
лиценцата за користење софтвер од отворени извори е напишана само на англиски јазик.
◀
Macedonian
Download PDF

advertising