Samsung | CW-29Z504N | Samsung CW-29Z504N Korisnički priručnik

AA68-03853R-00Cro
4/21/06
3:18 PM
Page 1
TELEVIZOR U BOJI
Ploãa s prikljuãcima (ovisno o modelu)
➢
Upute za kori‰tenje
Prije no ‰to poãnete koristiti ure√aj paÏljivo proãitajte ovaj
priruãnik i zadrÏite ga za moguçu buduçu upotrebu.
Stvarna konfiguracija va‰eg televizora moÏe se
razlikovati od opisane jer ovisi o modelu koji imate.
Prednja (ili boãna) kontrolna ploãa
StraÏnja ploãa
3 S-Video ulaz
Registrirajte ovaj ure√aj na
www.samsung.com/global/register
2 Video ulaz
ili
Upravljaãka ploãa (ovisno o modelu)
➢
Stvarna konfiguracija va‰eg televizora moÏe se
razlikovati od opisane jer ovisi o modelu koji imate.
Prednja (ili boãna) kontrolna ploãa
1
2
3
4
5
6
Senzor daljinskog upravljaãa
Pokazatelj stanja mirovanja
Ukljuãeno/Iskljuãeno
Prikaz zaslonskog izbornika
Pode‰avanje jakosti zvuka
Odabir programa
◆ Ovisno o modelu, gumbe 6 moÏete koristiti za
ukljuãivanje televizora kada je u stanju pripravnosti.
◆ Gumbi 5 i 6 imaju istu funkciju kao gumbi œ/√/†/… na
daljinskom upravljaãu.
◆ Ako daljinski upravljaã vi‰e ne radi ili ako ste ga zagubili,
moÏete koristiti kontrole na upravljaãkoj ploãi televizora.
1 Audio ulaz
mreÏa kabelske televizije
☛
Kad god prikljuãujete audio ili video sustav na televizor,
uvjerite se da su svi elementi iskljuãeni.
Prikljuãak na antenu ili mreÏu kabelske televizije
Antenu ili ulazni kabel mreÏe prikljuãite na ulaz 1
(koaksijalni prikljuãak od 75 Ω).
Kako biste mogli ispravno gledati televizijske programe,
prijemnik mora primati signal iz jednog od sljedeçih izvora:
vanjske antene, mreÏe kabelske televizije ili satelitske
mreÏe. Ako koristite sobnu antenu, moÏda çete je prilikom
uga√anja televizora morati okretati toliko dugo dok ne
dobijete o‰tru i jasnu sliku.
Spajanje na SCART ulaz/izlaz
Prikljuãci SCART 2 i SCART 3 se koriste za ure√aje poput
videorekordera, DVD ure√aja, dekodera, satelitskih
prijemnika, ure√aja za video igrice i ure√aja za video
diskove.
SCART 2 se koristi za opremu s RGB izlazom, kao ‰to su
ure√aji za video igrice ili ure√aji za video diskove.
Hrvatski - 1
☛
Vodite raãuna da kabelski prikljuãak odre√ene boje
prikljuãite u ulazni terminal koji je oznaãen istom tom
bojom.
Prikljuãivanje na RCA ulaz
1 (AUDIO-L/R) i 2 (VIDEO) prikljuãci koriste se za ure√aje
kao ‰to su video kamere, ure√aji za video diskove ili ure√aji
za video igrice.
Prikljuãivanje na S-VIDEO ulaz
3 (S-VIDEO IN) i 1 (AUDIO-L/R) prikljuãci se koriste za
ure√aje sa S-Video ulazom, kao ‰to su video kamere ili
videorekorderi.
AA68-03853R-00
AA68-03853R-00Cro
4/4/06
3:15 PM
Page 2
pku i
simbol
sti broj
rivremeno
uka. Za
ãivanje
e gumbe
Daljinski upravljaã (ovisno o modelu)
➢
4
Na rad daljinskog upravljaãa moÏe utjecati jako umjetno
svjetlo u blizini TV prijemnika.
5
ikaz
ethodnog
ograma.
6
egled
rogramu i
ki koje ste
7
8
az iz bilo
povratak
gledanje.
9
aslonske
nite
za
romjenu)
avke.
0
!
dabir
@
ervala
televizor
uãuje.
dabir
#
dabir
1 POWER
Koristi se za ukljuãivanje
i iskljuãivanje televizora.
2 Brojãani gumbi
Koriste se za izravan
odabir programa.
3 -/-Koristi se za odabir
programa na brojevima
veçima od deset.
Pritisnite ovu tipku i
prikazat çe se simbol
“--”. Unesite
dvoznamenkasti broj
programa.
/
Koristi se za
pojaãavanje ili
smanjivanje jaãine
zvuka.
MENU
Koristi se za prikaz
zaslonskog izbornika ili
vraçanje na prethodni
izbornik.
…/†/œ/√
Koristi se za
upravljanjem kursorom
po izborniku.
S.MENU
Koristi se za prikaz
izbornika zvuka.
TURBO
Koristi se za odabir
turbo opcije zvuka.
P.SIZE
Koristi se za promjenu
veliãine zaslona.
DUAL I-II
Koristi se za odabir
naãina rada zvuka.
SOURCE
Koristi se za prikaz svih
raspoloÏivih video
izvora.
INFO
Koristi se za pregled
informacija o programu i
statusa postavki koje ste
odabrali.
PRE-CH
Koristi se za ponavljano
prebacivanje izme√u
posljednja dva
prikazana programa.
$ P
/
Koristi se za prikaz
sljedeçeg ili prethodnog
spremljenog programa.
% EXIT
Koristi se za izlaz iz bilo
kojeg prikaza i povratak
na uobiãajeno gledanje.
^ MUTE
Koristi se za privremeno
iskljuãivanje zvuka. Za
ponovno ukljuãivanje
zvuka pritisnite gumbe
MUTE, , ili
.
& ENTER
Kada koristite zaslonske
izbornike, pritisnite
gumb ENTER za
aktiviranje (ili promjenu)
odre√ene postavke.
* S.MODE
Koristi se za odabir
efekta zvuka.
( P.MODE
Koristi se za odabir
efekta slike.
) TV
Koristi se za vraçanje na
TV naãin rada nakon
naãina rada s vanjskim
ulazom.
a SLEEP
Koristi se za odabir
memoriranog
vremenskog intervala
nakon kojeg se televizor
automatski iskljuãuje.
Umetanje baterija
Uklonite poklopac. Umetnite dvije AAA
baterije te vratite poklopac.
Ako daljinski upravljaã ne radi
normalno, provjerite jeste li pravilno
umetnuli baterije (“+” i “-” krajeve) i
nisu li baterije moÏda potro‰ene.
➢ Nemojte mije‰ati vrste baterija, tj. alkalijske i
manganske.
Hrvatski - 2
Ukljuãivanje i iskljuãivanje televizora
Glavni elektriãni vod prikljuãen je na straÏnji dio televizora.
1
Prikljuãite glavni elektriãni vod u odgovarajuçu utiãnicu.
➢ Glavni napon naveden je na straÏnjoj strani
televizora, a frekvencija iznosi 50 ili 60 Hz.
2
Pritisnite gumb “I” (Ukljuãeno/iskljuãeno) koji se nalazi
na prednjoj (ili boãnoj) strani televizora.
3
Za ukljuãivanje televizora pritisnite gumb POWER na
daljinskom upravljaãu. Program koji ste posljednji
gledali automatski çe biti ponovo odabran. Ako jo‰ niste
spremili nijedan program, neçe se prikazati ãista slika.
Pogledajte odjeljak “Kanal – Autom. spremanje” ili
“Kanal – Ruãno spremanje” na stranici 4.
➢ Kada televizor tek ukljuãite, pokrenut çe se nekoliko
osnovnih korisniãkih postavki koje slijede
automatski jedna za drugom. Pogledajte odjeljak
“Postavljanje – Plug & Play” na stanici 3.
4
Za iskljuãivanje pritisnite gumb “I”
(Ukljuãeno/iskljuãeno) koji se nalazi na prednjoj (ili
boãnoj) strani televizora.
Postavljanje televizora u stanje mirovanja
Televizor moÏete postaviti u stanje mirovanja kako biste
u‰tedjeli energiju i smanjili tro‰enje katodne cijevi. Naãin
mirovanja moÏe biti koristan kad Ïelite privremeno prekinuti
gledanje (npr. tijekom jela).
1
Pritisnite gumb POWER na daljinskom upravljaãu.
Televizor je sada u stanju mirovanja.
2
Za ponovno ukljuãivanje televizora jednostavno ponovo
pritisnite istu tipku.
☛
Ne ostavljajte televizor u stanju mirovanja duÏe vremena
(na primjer, kada odlazite na odmor). Za iskljuãivanje
televizora pritisnite gumb “I” (Ukljuãeno/iskljuãeno) koji
se nalazi na prednjoj (ili boãnoj) strani televizora.
Najbolje je prijemnik iskljuãiti iz glavnog elektriãnog
napajanja i prikljuãka antene.
.
AA68-03853R-00Cro
1
2
3
ste
a.
4
iko
uti
vo
ena
oji
3:15 PM
Page 3
Pregled izbornika
u.
zi
4/4/06
5
2
Pritisnite gumb MENU.
Na zaslonu çe se prikazati glavni izbornik. S lijeve
strane nalazi se pet ikona: Ulaz, Slika, Zvuk, Kanal i
Postavljanje.
Za odabir ikone pritisnite gumb … ili †.
Za ulaz u podizbornik ikone pritisnite gumb ENTER.
3
Za kretanje po postavkama izbornika pritisnite gumb
… ili †. Za unos postavki u izbornik pritisnite gumb
ENTER.
Provjerite je li antena
prikljuãena na televizor
(stranica 1). Pritisnite gumb
ENTER. Prikazat çe se
izbornik Autom. spremanje
s odabranom opcijom
DrÏava.
9
Autom. spremanje
TV
Belgie
DrÏava : Belgie
Deutschland
TraÏenje
España
France
Italia
Nederland
Schweiz
Sverige
UK
Istoãna Europa
Ostalo
Pomak
Ulaz
√
√
4
Ponovno pritisnite gumb ENTER.
5
Za odabir drÏave pritisnite gumb … ili †. Pritisnite gumb
ENTER.
Za izlaz iz izbornika pritisnite gumb EXIT.
6
Kako biste pretraÏili kanale,
pritisnite gumb … ili † i
pokrenite opciju TraÏenje.
Pritisnite gumb ENTER.
TraÏenje
Za nastavak pretraÏivanja
kanala ponovno pritisnite
gumb ENTER. Za prestanak
pretraÏivanja kanala
pritisnite gumb ENTER.
Kada je pretraÏivanje kanala
zavr‰eno, prikazat çe se
izbornik Vrijeme s
odabranom opcijom Sat.
TraÏenje
Postavljanje - Plug & Play
Kada televizor tek ukljuãite, pokrenut çe se nekoliko
osnovnih korisniãkih postavki koje slijede automatski jedna
za drugom.
Dostupne su sljedeçe postavke.
Ako je televizor u stanju
mirovanja, pritisnite gumb
POWER na daljinskom
upravljaãu.
Prikazat çe se Plug & Play
Neko vrijeme çe treperiti, a
zatim çe se prikazati
izbornik Jezik.
Plug & Play
8
English
Deutsch
Français
Nederlands
Español
Italiano
Sverige
Português
∂ÏÏËÓÈο
Pomak
102MHz
7%
Stop
Ulaz
Povratak
Vrijeme
TV
--:-Sat
Timer za ga‰enje
--:-Autouklj.
--:-Timer isklj.
Jaã. autouklj.
: Isklj.
Isklj.
Isklj.
: 10
nastavlja se...
âe‰tina
Srpski
Hrvatski
Român„
Magyar
Polski
êÛÒÒÍËÈ
Å˙΄‡ÒÍË
Türkçe
Ulaz
P 1 C-- -----
Povratak
Za mijenjanje sata ili minuta
Pomak
Ulaz
Povratak
pritisnite gumb œ ili √.
Namjestite sat ili minute pritiskom na gumb … ili †.
Jezik
TV
Start
Ulaz
Kada zavr‰ite, pritisnite
UÏivajte u gledanju.
gumb MENU.
Prikazat çe se poruka UÏivajte u gledanju., a zatim çe
se aktivirati spremljeni program.
Ponovno pode‰avanje
postavke Plug & Play
Naãin: MENU ➜ …/†
(Postavljanje ) ➜ ENTER ➜
…/† (Plug & Play) ➜ ENTER
Postavljanje
TV
Plug & Play
Jezik
: Hrvatski
Vrijeme
Zabrana djeci
Plavi zaslon
: Isklj.
Melodija
: Uklj.
Demonstracija
Pomak
Ulaz
√
√
√
√
√
Povratak
Ulaz Popis izvora / Naziv ure√ivanja
Popis izvora
TV
◆ Popis izvora
TV
MoÏete prelaziti izme√u
AV1
---AV2
---signala za gledanje iz
S-Video
---prikljuãene opreme, npr.
videorekordera, DVD
ure√aja, digitalnog
Pomak
Ulaz
Povratak
prijemnika i TV izvora
(emitiranog ili kabelskog).
➢ Pritiskom na gumb SOURCE na daljinskom
upravljaãu moÏete promijeniti Ïeljeni vanjski izvor.
Promjena slike moÏe potrajati kratko vrijeme. Za
povratak na TV naãin rada pritisnite gumb TV na
daljinskom upravljaãu.
◆ Naziv ure√ivanja
Vanjskom izvoru moÏete dati
naziv.
Naziv ure√ivanja
TV
---: Belgie
: VCR
DVD
: Kable STB
AV1
AV2
S-Video
Satelit. STB
AV prijemnik
DVD prijemnik
Igra
Kamera
DVD Combo
Povratak
nastavlja se...
Pomak
Hrvatski - 3
√
Povratak
Za promjenu odabranih postavki pritisnite gumb
…/†/œ/√. Za povratak na prethodni izbornik pritisnite
gumb MENU.
7
1
Odaberite odgovarajuçi jezik
Provjer. ulaz antene
pritiskom na gumb … ili †.
Ulaz
Izlaz
Pritisnite gumb ENTER.
Prikazat çe se poruka Provjer. ulaz antene.
➢ Ako ne odaberete nijedan jezik, taj çe izbornik
nestati nakon otprilike 30 sekundi.
Ulaz
√
√
√
Povratak
AA68-03853R-00Cro
4/4/06
3:16 PM
Page 4
Kanal - Autom. spremanje
Kanal - Ruãno spremanje
Kanal - Dodaj/Bri‰i
MoÏete skenirati frekvencijske pojaseve koji su vam
dostupni (dostupnost ovisi o drÏavi). Automatski dodijeljeni
brojevi programa moÏda ne odgovaraju stvarnim ili Ïeljenim
brojevima programa. Brojeve moÏete, me√utim, sortirati
ruãno i izbrisati sve programe koje ne Ïelite gledati.
Ruãno spremanje
TV
MoÏete spremiti televizijske
Program
:P3
programe, ukljuãujuçi one koje
Sustav boja
: AUTO
√
Sustav zvuka
: BG
√
primate putem kabelskih mreÏa.
TraÏenje
: 46MHz
Kod ruãnog pohranjivanja
Kanal
:C1
Spremanje
: ?
programa moÏete odabrati:
- Îelite li spremiti svaki
Pomak
Podesi
Povratak
prona√eni program
- Broj programa za svaki spremljeni program koji Ïelite
oznaãiti
TV
Iz skeniranih programa moÏete
P 1 : Dodano
izbaciti programe koji ne Ïelite.
P 2 : Dodano
P 3 : Dodano
Kada skenirate spremljene
P 4 : Dodano
programe, programi koje ste
P 5 : Dodano
Ïeljeli preskoãiti neçe biti
prikazani. Svi programi za koje
Pomak
Ulaz
niste naveli da ih Ïelite
preskoãiti çe biti prikazani tijekom skeniranja.
Programi su poredani i
Autom. spremanje
TV
Belgie
spremljeni po redoslijedu koji
DrÏava : Belgie
√
Deutschland
TraÏenje
√
España
oznaãava njihov poloÏaj u
France
Italia
Nederland
rasponu frekvencija (najniÏi je
Schweiz
Sverige
prvi, a najvi‰i posljednji). Tada
UK
Istoãna Europa
Ostalo
se prikazuje program koji je
Pomak
Ulaz
Povratak
prvotno odabran.
➢ Za prekid pretraÏivanja
TraÏenje
prije kraja pritisnite gumb
P 1 C-- ----102MHz
7%
MENU.
Stop
Po zavr‰etku prikazuje se
Ulaz
Povratak
izbornik Redanje. Za sortiranje
spremljenih programa prema Ïeljenom redoslijedu
pogledajte odjeljak “Kanal - Redanje”. Za izlaz bez sortiranja
pritisnite gumb EXIT.
◆
◆
◆
◆
Program (Broj programa koji Ïelite dodijeliti)
Sustav boja: AUTO/PAL/SECAM/NT4.43
Sustav zvuka: BG/DK/I/L
TraÏenje (Kada ne znate brojeve programa):
Tuner skenira raspon frekvencija dok se na zaslonu ne
pojavi prvi kanal ili kanal koji ste odabrali.
◆ Kanal (Kada znate broj programa koji Ïelite spremiti)
➢ Broj programa moÏete odabrati i izravno pritiskom
na brojãane gumbe (0~9).
◆ Spremanje (Kada pohranjujete program i njemu
pridruÏeni broj)
➢ Ako nema zvuka ili je zvuk ãudan, ponovite odabir
potrebnog standarda zvuka.
☛
Kanal - Redanje
Ova vam radnja omoguçuje
promjenu brojeva spremljenih
programa. Ova çe radnja moÏda
biti nuÏna nakon kori‰tenja
funkcije automatskog spremanja.
Redanje
TV
S
:P1
Na
: P- Spremanje : ?
Pomak
Podesi
◆ S: Broja programa koji Ïelite
promijeniti.
◆ Na: Novi broj programa.
◆ Spremanje: Potvrda promjene broja programa.
Dodaj/Bri‰i
Povratak
Uzastopnim pritiskanjem gumba ENTER odaberite Dodano
ili Izbrisano.
Kanal - Naziv
Naãin rada programa
◆ P (Naãin rada programa): Kada dovr‰avate uga√anje,
televizijskim stanicama na va‰em podruãju dodijeljeni
su brojevi pozicija od P00 do P99. Program moÏete
odabrati unosom broja pozicije u ovom naãinu rada.
◆ C (Naãin rada stvarnog programa): Kanal moÏete
odabrati unosom broja dodijeljenog svakom
programu u ovom naãinu rada.
◆ S (Naãin rada kablovskog programa): Kanal moÏete
odabrati unosom broja dodijeljenog svakom
kabelskom kanalu u ovom naãinu rada.
Povratak
Hrvatski - 4
Nazivi programa bit çe
automatski dodijeljeni kada budu
poslane informacije o programu.
Ove nazive moÏete mijenjati,
odnosno dodjeljivati im nove.
Naziv
TV
P1
P2
P3
P4
Pomak
: ----: ----: ----: -----
Ulaz
Povratak
Naãin:
…/† : Koristi se za odabir slova ili broja.
œ/√ : Koristi se za pomicanje na prethodno ili sljedeçe slovo.
ENTER : Koristi se za potvrdu novog naziva.
‰i
atak
no
iv
atak
AA68-03853R-00Cro
4/4/06
3:16 PM
Page 5
Postavljanje - Vrijeme
Postavljanje - Zabrana djeci
Vrijeme
TV
◆ Sat
--:-Sat
Sat na televizoru moÏete
Timer za ga‰enje
: Isklj.
--:-Autouklj.
Isklj.
postaviti tako da se trenutno
--:-Timer isklj.
Isklj.
vrijeme prikaÏe kada
Jaã. autouklj.
: 10
pritisnete gumb INFO na
daljinskom upravljaãu.
Pomak
Ulaz
Povratak
Vrijeme morate podesiti ako
Ïelite koristiti timere za automatsko ukljuãivanje ili
iskljuãivanje.
➢ Kada pritisnete gumb “I” (Ukljuãeno/Iskljuãeno) koji
se nalazi na prednjoj strani (ili sa strane) televizora,
postavka sata se poni‰tava.
Zabrana djeci
TV
Ova znaãajka sluÏi
Zabrana djeci : Uklj.
√
onemoguçavanju pristupa
Program
:P1
Zakljuãaj
: ?
neovla‰tenim korisnicima, poput
djece, kako ne bi uz iskljuãen
zvuk gledala audio i video
sadrÏaje neprikladne njihovom
Pomak
Ulaz
Povratak
uzrastu. Blokada za djecu ne
moÏe se skinuti pomoçu gumba koji se nalaze na prednjoj
strani (ili sa strane) kontrolne ploãe. Postavku blokade za
djecu moÏe se skinuti samo pomoçu daljinskog upravljaãa
pa njega drÏite izvan dohvata djece.
◆ Timer za ga‰enje
MoÏete odabrati vremenski interval od 30 do 180 minuta,
nakon kojeg se televizor automatski prebacuje u stanje
mirovanja.
➢ Opcije moÏete jednostavno promijeniti pritiskom na
gumb SLEEP na daljinskom upravljaãu. Ako timer
za iskljuãivanje jo‰ nije pode‰en, bit çe prikazana
poruka Isklj.. Ako je timer za iskljuãivanje veç
pode‰en, prikazuje se vrijeme preostalo do
prebacivanja televizora u stanje mirovanja.
◆ Zabrana djeci: Uklj. / Isklj.
Ako Ïelite skinuti blokadu, postavite na Isklj..
◆ Program: Broja programa koji Ïelite zakljuãati.
◆ Zakljuãaj: Kada pritisnete gumb ENTER, prikazat çe se
Zakljuãano.
➢ Ako je ijedan program zakljuãan, ne moÏete uçi u
izbornik Kanal pomoçu gumba za kontrolu na
televizoru te çe se prikazati poruka Nije raspoloÏivo.
MoÏete pristupiti samo pomoçu daljinskog upravljaãa.
◆ Autouklj. / Timer isklj.
Timer za ukljuãivanje/iskljuãivanje moÏete podesiti tako
da se televizor automatski ukljuãi ili iskljuãi u vrijeme koje
odaberete.
☛ Prvo morate podesiti sat.
◆ Jaã. autouklj.
Moguçe je podesiti Ïeljenu jakost zvuka kod
automatskog ukljuãivanja televizora pomoçu timera.
☛
Automatsko iskljuãivanje
Kada timer postavite na “Ukljuãeno”, televizor çe se
iskljuãiti ako nijedna kontrola ne bude pritisnuta u
razdoblju od 3 sata nakon ‰to je televizor ukljuãen
pomoçu timera. Ova funkcija dostupna je samo u
naãinu rada “Ukljuãeno” timera, a sluÏi spreãavanju
pregrijavanja koje se moÏe dogoditi ako je televizor
predugo ukljuãen.
Hrvatski - 5
Postavljanje Jezik / Plavi zaslon /
Melodija / Demonstracija
◆ Jezik
Ova postavka varira ovisno o
modelu. Na samom poãetku
kori‰tenja televizora morat
çete odabrati jezik kojim çe
biti prikazani izbornici i
obavijesti.
Postavljanje
TV
Plug & Play
Jezik
: Hrvatski
Vrijeme
Zabrana djeci
Plavi zaslon
: Isklj.
Melodija
: Uklj.
Demonstracija
Pomak
Ulaz
√
√
√
√
√
√
Izlaz
◆ Plavi zaslon
Ako se signal ne prima ili je jako slab, plavi zaslon
automatski zamjenjuje pozadinu sa smetnjama.
Ako Ïelite nastaviti gledati lo‰u sliku, opciju Plavi zaslon
morate postaviti na Isklj..
◆ Melodija
Kada ukljuãite ili iskljuãite televizor, moÏete ãuti melodiju.
◆ Demonstracija
Kako biste se upoznali s raznim izbornicima koje nudi
va‰ televizor, pogledajte ugra√eni demo prikaz. Prikazat
çe se svaka pojedina opcija izbornika. Za izlaz bez
pregleda demo prikaza pritisnite gumb EXIT.
AA68-03853R-00Cro
4/4/06
3:16 PM
Page 6
Slika Naãin rada / Pode‰avanje /
Kontrola boje / Veliãina /
Digitalni NR / Nagib
Zvuk Naãin rada / Equalizer /
Auto jaãina zvuka / Dolby Virtual /
Pseudo Stereo / Turbo Plus
Slika
TV
◆ Naãin rada: Dinamiãan /
Naãin rada
: Dinamiãan
√
Standardan / Film /
Pode‰avanje
√
Kontrola boje
: Normalna √
Pode‰en
Veliãina
: Normalna √
MoÏete odabrati vrstu slike
Digitalni NR
: Isklj.
√
Nagib
:0
koja najbolje odgovara va‰im
Ïeljama.
Pomak
Ulaz
Izlaz
➢ Ove opcije moÏete
jednostavno odabrati pritiskom na gumb P.MODE
na daljinskom upravljaãu.
Zvuk
TV
◆ Naãin rada: Standardan /
Naãin rada
:
Pode‰en
√
Glazba / Film / Govor /
Equalizer
√
Auto jaãina zvuka : Isklj.
√
Pode‰en
Dolby Virtual
: Isklj.
√
MoÏete odabrati vrstu
Pseudo Stereo
: Isklj.
√
Turbo Plus
: Isklj.
√
specijalnih zvuãnih efekata
koji çe se koristiti pri
Pomak
Ulaz
Izlaz
gledanju odre√enih
programa.
➢ Ove opcije moÏete jednostavno odabrati pritiskom
na gumb S.MODE na daljinskom upravljaãu.
◆ Equalizer
Televizor ima nekoliko postavki koje vam omoguçuju
kontrolu kvalitete zvuka.
➢ Ako unesete bilo kakve promjene u ove postavke,
naãin rada zvuka se automatski prebacuje na
Pode‰en.
◆ Auto jaãina zvuka
Svaka stanica ima svoje vlastite uvjete signala pa vam
nije jednostavno uga√ati jakost zvuka svaki put kada
promijenite program. Ova vam znaãajka omoguçuje da
automatski ugodite glasnoçu Ïeljenog programa
smanjivanjem izlaza zvuka kada je modulacijski signal
visok ili poveçanjem izlaza zvuka kada je modulacijski
signal nizak.
\ Dolby Virtual (ovisno o modelu)
◆
Pseudo Stereo
Ove znaãajke pretvara nestereofoni zvuãni signal u dva
jednaka lijeva i desna kanala. Kada Dolby Virtual ili
Pseudo Stereo podesite na Uklj. ili Isklj., te se postavke
odnose na zvuãne efekte poput Standardan, Glazba,
Film i Govor.
☛ Proizvedeno prema licenci tvrtke
Dolby Laboratories. “Dolby” i simbol
dvostruko D su trgovaãki znaci tvrtke
Dolby Laboratories.
◆ Turbo Plus
Ova znaãajka prikladno nagla‰ava vi‰e i niÏe
frekvencijske pojaseve zvuka (sadrÏi i druge efekte).
MoÏete uÏivati u sjajnijem i dinamiãnijem zvuku kada
slu‰ate glazbu, gledate filmove ili druge programe.
➢ Opcije moÏete promijeniti jednostavno pritiskom na
gumb TURBO na daljinskom upravljaãu.
◆ Pode‰avanje: Kontrast / Svjetlina / O‰trina / Boja /
Nijansa (samo NTSC sustavi)
Televizor ima nekoliko postavki koje vam omoguçuju
kontrolu kvalitete slike.
➢ Ako se unesu bilo kakve promjene u ove postavke,
vrsta prikaza slike se automatski prebacuje na
Pode‰en.
◆ Kontrola boje: Hladna2 / Hladna1 / Normalna / Topla1 /
Topla2
◆ Veliãina
MoÏete odabrati veliãinu slike koja najbolje odgovara
va‰im zahtjevima. Ova postavka varira ovisno o modelu.
➢ Veliãinu slike moÏete jednostavno promijeniti
pritiskom na gumb P.SIZE na daljinskom
upravljaãu.
◆ Digitalni NR
Ako je signal koji televizor prima slab, moÏete aktivirati
ovu znaãajku kako biste smanjili bilo kakve nepokretne i
iskrivljene televizijske slike koje bi se mogle pojaviti na
zaslonu.
◆ Nagib (ovisno o modelu)
Ako vam se ãini da je slika blago nagnuta na jednu
stranu, moÏete podesiti nagib (od -7 do +7).
Hrvatski - 6
Rje‰avanje problema
Prije nego se obratite Samsungovom servisu, obavite
sljedeçe jednostavne provjere. Ako ne moÏete rije‰iti
problem koristeçi niÏe navedene upute, zabiljeÏite model i
serijski broj televizora i obratite se lokalnom zastupniku.
Nema zvuka ni slike
◆ Provjerite je li glavni elektriãni vod prikljuãen u zidnu
utiãnicu.
◆ Provjerite jeste li pritisnuli gumb “I”
(Ukljuãeno/Iskljuãeno) i gumb POWER.
◆ Provjerite postavke kontrasta slike i svjetline.
◆ Provjerite jakost zvuka.
Slika izgleda kao i obiãno, ali nema zvuka
◆ Provjerite jakost zvuka.
◆ Provjerite je li na daljinskom upravljaãu pritisnut gumb
MUTE.
Nema slike ili je ona crno-bijela
◆ Prilagodite postavke boja.
◆ Provjerite je li odabrani sustav emitiranja pravilan.
Smetnje u zvuku i slici
◆ Poku‰ajte otkriti koji elektriãni ure√aj smeta televizoru,
a zatim ga pomaknite dalje.
◆ Ukljuãite televizor u drugu utiãnicu.
Slika je mutna ili snijeÏi, zvuk je iskrivljen
◆ Provjerite smjer, lokaciju i prikljuãenja antene.
Do ovih smetnji obiãno dolazi zbog upotrebe sobne
antene.
Pote‰koçe s daljinskim upravljaãem
◆ Promijenite baterije u daljinskom upravljaãu.
◆ Oãistite gornji rub daljinskog upravljaãa
(prozor za prijenos).
◆ Provjerite je li baterija pravilno umetnuta
(“+” i “-” polovi).
◆ Provjerite je li baterija istro‰ena.
AA68-03853R-00Cro
3:16 PM
Page 7
Prikaz zaslonskih obavijesti
Ulaz
Slika
u
Zvuk
mb
ru,
4/4/06
Kanal
- Popis izvora ✽
- Naziv ure√ivanja
✽ : Ova postavka varira ovisno o modelu.
- VCR / DVD / Kable STB / Satelit. STB / AV prijemnik / DVD prijemnik / Igra /
Kamera / DVD Combo
-
Naãin rada
Pode‰avanje
Kontrola boje
Veliãina ✽
Digitalni NR
Nagib ✽
- Dinamiãan / Standardan / Film / Pode‰en
- Kontrast / Svjetlina / O‰trina / Boja / Nijansa (samo NTSC sustavi)
- Hladna2 / Hladna1 / Normalna / Topla1 / Topla2
-
Naãin rada
Equalizer
Auto jaãina zvuka
Dolby Virtual ✽
Pseudo Stereo
Turbo Plus
- Standardan / Glazba / Film / Govor / Pode‰en
- Isklj. / Uklj.
-
Isklj. / Uklj.
Isklj. / Uklj.
Isklj. / Uklj.
Isklj. / Uklj.
- Autom. spremanje - DrÏava ✽
- Ruãno spremanje
-
TraÏenje
Program
Sustav boja ✽
Sustav zvuka ✽
TraÏenje
Kanal
Spremanje
-
Sat
Timer za ga‰enje
Autouklj.
Timer isklj.
Jaã. autouklj.
Isklj. / Uklj.
Isklj. / Uklj.
Isklj. / Uklj.
- Belgie / Deutschland / España / France / Italia / Nederland /
Schweiz / Sverige / UK / Istoãna Europa / Ostalo
- AUTO / PAL / SECAM / NT4.43
- BG / DK / I / L
- Dodaj/Bri‰i
- Redanje
- Naziv
Postavljanje - Plug & Play
- Jezik ✽
- Vrijeme
-
Zabrana djeci
Plavi zaslon
Melodija
Demonstracija
Hrvatski - 7
AA68-03853R-00Cro
4/4/06
3:16 PM
Page 8
Ova stranica je namjerno
ostavljena praznom.
Download PDF

advertising