Samsung | PS-50C62H | Samsung PS-50C62H Упатство за користење

PDP-ТЕЛЕВИЗОР
(PLASMA DISPLAY PANEL)
Упатство за користење
Пред употребата на овој уред,
ве молиме внимателно да го прочитате ова упатство
и да го задржите за понатамошно користење.
МЕНИ НА ЕКРАН
Слика во слика (PIP)
Заштеда на енергија
ТЕЛЕТЕКСТ (опција)
SRS TruSurround XT
Digital Natural Image технологија
Регистрирајте го вашиот производ на www.samsung.com/global/register
Запишете го тука моделот и серискиот број на вашиот уред за
понатамошно користење.
▪ Модел _______________ ▪ Сериски бр. _______________
BN68-01294A-00Mac.indd 1
2007-8-29 13:30:07
Совети за корисниците
 Врежување на сликата на екранот
Избегнувајте прикажување на неподвижна слика (како при видео игрите или при поврзување
на PC со PDP уредот) на плазма екранот подолго од 2 часа бидејќи се јавува ефект на
врежување на сликата. Ова врежување на сликата е познато и како “горење на екранот”. За
да го избегнете врежувањето на сликата, намалете го степенот на осветленост и контраст при
прикажување на неподвижна слика.
 Височина
PDP телевизорот може нормално да се користи само под 2000m надморска височина. На
локација од над 2000m надморска височина уредот може да не функционира исправно и затоа
немојте да го користите во такви услови.
 Топлина на горниот дел од PDP телевизорот
По долг период на користење горниот дел од производот може да стане многу топол бидејќи
топлината од екранот низ отворот за вентилација се движи кон горниот дел на производот. Ова
е нормално и не претставува знак на дефект или проблем во функционирањето на производот.
Меѓутоа, на децата не треба да им се дозволи да го допираат горниот дел на уредот.
 Производот создава звук на ‘крцкање’.
Понекогаш може да се слушне звук на ‘крцкање’ при собирањето или ширењето на производот
кое настанува заради промените на температурата или влажноста на околината. Ова е
нормално и не претставува знак на дефект.
 Дефекти на ќелиите
PDP телевизорот користи екран кој се состои од 1,230,000(SD-ниво) до 3,150,000(HD-ниво)
пиксели за чие производство е потребна софистицирана технологија. Сепак, на сликата
може да има и неколку темни пиксели. Овие пиксели нема да имаат никакво влијание на
перформансите на уредот.
 Избегнувајте користење на телевизорот на температури под 5°C(41°F)
 Предолгото прикажување на неподвижна слика може да предизвика трајно оштетување
на PDP екранот.
Гледањето на PDP телевизорот во формат 4:3 подолг период може да
остави траги на левиот, десниот и централниот дел од екранот, кои се
јавуваат заради разликата во емитувањето на светлината на екранот.
Репродукцијата од DVD или конзола за игри може да предизвика сличен
ефект на екранот. Оштетувањето предизвикано од горниот ефект не е
покриено со гаранцијата.
 Привидни облици на сликата
Прикажувањето на неподвижна слика од видео игри и PC подолго од одреден период може
да предизвика делумно врежување на сликата. За да се избегне овој ефект, намалете ја
‘осветленоста’ и ‘контрастот’ при прикажување на неподвижна слика.
 Гаранција
- гаранцијата не ги покрива оштетувањата предизвикани заради врежување на сликата.
- “горењето на екранот” не е покриено со гаранцијата.
 Инсталирање
При инсталирање на вашиот уред на локации со многу прав, високи и ниски температури,
висока влажност, хемиски супстанци или кога се бара постојано користење како на аеродроми,
железнички станици и сл., обратете се до авторизиран сервисен центар. Во спротивно може да
настанат сериозни оштетувања на вашиот уред.
Македонски - 2
BN68-01294A-00Mac.indd 2
2007-8-29 13:30:07
Содржина
Sound Control
Општи информации





Совети за корисниците ................................. 2
Испорачани елементи ................................... 4
Контролна плоча .......................................... 5
Плоча за поврзување .................................... 6
Преглед на далечинскиот управувач ........... 8
Користење
 Вклучување и исклучување на
телевизорот .................................................. 9
 Прегледување на менијата ......................... 10
 Plug & Play особина .................................... 10
 Гледање на сигнал од надворешен извор .. 12
 Внесување имиња на уредите ................... 13
Channel Control






Автоматско меморирање на каналите ...... 13
Рачно меморирање на каналите ................ 14
Додавање / заклучување на канали .......... 15
Сортирање на меморираните канали........ 16
Доделување имиња на каналите ............... 16
Фино прилагодување на приемот на
каналите ....................................................... 17
Picture Control
 Менување на стандардот за слика ............ 17
 Прилагодување на параметрите на
сликата ......................................................... 18
 Конфигурирање на деталните
параметри на сликата ................................. 19
 Избор на големина на сликата ................... 20
 Избор на режим на екран ........................... 20
 Digital NR/Active Colour/DNIe ...................... 21
 Замрзнување на тековната слика ............. 21
Симболи
Притиснете
 Функции за звук ........................................... 22
 Избор на режим на звук (во зависност од
моделот) ....................................................... 23
Опис на функциите
 Функции за времето .................................... 24
 Language (јазик)/Blue Screen (син екран)/
Melody (мелодија)/Light Effect (светлосен
ефект)/Energy Saving
(заштеда на енергија)/HDMI Black Level
(HDMI ниво на црна боја) ............................ 25
 Користење на режим за игри
(Game Mode) ................................................ 26
 Прилагодување на ѕидниот носач
(се продава одделно) .................................. 27
 Гледање слика во слика
(Picture in Picture - PIP) .............................. 28
 Заштита од оштетување на екранот .......... 29
Прикажување на слика од PC
 Конфигурирање на PC софтвер
(врз основа на Windows XP) ....................... 30
 Влезен режим (Input Mode - PC)................. 31
 Конфигурирање на PC ................................ 32
 Поставување на PC систем за домашно
кино (Home Theater PC) .............................. 33
Додаток
 Телетекст можност (во зависност од
моделот) ....................................................... 34
 Спецификации на ѕидниот носач (VESA).. 36
 Монтирање на држач
(во зависност од моделот) ......................... 37
 Отстранување на проблеми ....................... 37
 Спецификации ............................................. 38
☛
➢
Важно
Забелешка
Македонски - 3
BN68-01294A-00Mac.indd 3
2007-8-29 13:30:07
Испорачани елементи
Упатство за користење
Далечински управувач/
AAA батерии
Картичка за гаранција/
Картичка за регистрација/
Упатство за безбедност
Феритно јадро за кабелот за
напојување
Кабел за напојување
Одделно се продаваат
Антенски кабел
Компонентни кабли
Аудио кабли
PC кабел
SCART кабел
PC аудио кабел
HDMI кабел
HDMI/DVI кабел
Феритно јадро (кабел за напојување)
➢ Феритното
јадро се користи да го заштити кабелот од пречки.
При користење на кабел, отворете го феритното јадро и поставете го
околу кабелот.
Македонски - 4
BN68-01294A-00Mac.indd 4
2007-8-29 13:30:10
Контролна плоча
Предна (или странична) плоча
➢ Бојата и обликот на производот може да се разликуваат во зависност од моделот.
1 SOURCE
Се прикажува мени со сите достапни влезни
извори (TV, Ext.1, Ext.2, Component, PC, и
HDMI).
2 MENU
Со притиснување на екранот ќе се прикаже
мени со функциите на вашиот телевизор.
3 +−
Притиснете за зголемување или
намалување на јачината на звукот.
На менито на екранот, користете ги +−
копчињата како што ги користите ◄ и ►
копчињата на далечинскиот управувач.
4
C/P.
Притиснете за промена на каналите. На
менито на екранот, користете ги
C/P.
копчињата како што ги користите ▲ и ▼
копчињата на далечинскиот управувач.
5
(ENTER)
Притиснете за да го потврдите вашиот
избор.
6
(Power) копче за напојување
Притиснете за вклучување и исклучување
на телевизорот.
Индикатор за напојување
Засветува и се исклучува при вклучено
напојување и свети во режим на
подготвеност.
Сензор за далечинскиот управувач
Далечинскиот управувач насочувајте го кон
оваа точка на телевизорот.
7 Звучник
Македонски - 5
BN68-01294A-00Mac.indd 5
2007-8-29 13:30:12
Плоча за поврзување
Задна плоча
1
или
8
Кабелска
телевизија
5
или
2
➢
☛
3
4
6
7
Бојата и обликот на производот може да се разликуваат во зависност од моделот.
 Кога ќе сакате да поврзете аудио или видео систем на вашиот телевизор, исклучете ги сите
уреди.
 При поврзување на надворешен уред, боите на приклучоците на кабелот и уредот би
требало да се совпаднат.
1 POWER IN (влез за напојување)
Се поврзува испорачаниот кабел за
напојување.
2 Поврзување на надворешни аудио уреди
Поврзување на RCA аудио сигналите од
телевизорот со надворешен уред, како
аудио опрема.
3 EXT 1, EXT 2
Влезови и излези за надворешни уреди,
како VCR, DVD, уреди за видео игри или
видео диск плеери.
Влез/излез спецификации
Приклучок
EXT 1
EXT 2
Влез
Излез
Видео Аудио(L/R) RGB Видео + Аудио(L/R)
излез само
✔
✔
✔ Моженна
TV
Излез според ваш
✔
✔
избор.
4 COMPONENT IN
Аудио (AUDIO L/R) и видео (Y/PB/PR)
компонентни влезови.
5 SERVICE
− Сервисен приклучок.
− Поврзете го серискиот приклучок
помеѓу ѕидниот носач со мотор и
вашиот телевизор доколку сакате да
го прилагодите аголот на гледање со
помош на далечински управувач.
6 PC IN / AUDIO
За поврзување со излезните видео и аудио
приклучоци на PC.
Продолжува...
Македонски - 6
BN68-01294A-00Mac.indd 6
2007-8-29 13:30:14
7 HDMI IN(DVI IN)
− За поврзување со HDMI приклучокот
на уред со HDMI излез. Овие излези
исто така може да се користат како DVI
приклучоци со одделни аналогни аудио
влезови. За овој вид поврзување ќе ви
биде потребен опционален HDMI/DVI
кабел. При користење на опционален
HDMI/DVI адаптер, DVI аналогните аудио
влезови на вашиот телевизор ќе ви
овозможат прием на левиот и десниот
аудио канал од вашиот DVI уред. (Не е
компатибилно со PC)
− При поврзувањето на овој производ преку
HDMI или DVI со Set Top Box, DVD плеер,
конзола за игри итн., поставете го во
компатибилен видео излезен режим како
што е прикажано на табелата подолу.
Доколку не го направите тоа може да
настане изобличување на сликата,
нејзино прекршување или воопшто да
нема слика.
− Не обидувајте се да го поврзете HDMI/
DVI приклучокот со графичка картичка
на PC или лаптоп. (Како последица ќе се
појави празен екран)
DVI IN AUDIO L/R
DVI аудио излези за надворешни уреди.
8 ANT IN
75Ω коаксијален приклучок за воздушна/
кабелска телевизија.
Поддржани режими за HDMI и компонентен
приклучок
HDMI/DVI 50Hz
HDMI/DVI 60Hz
Component
480i 480p 576i 576p 720p 1080i
X
X
X
O
O
O
X
O
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
Македонски - 7
BN68-01294A-00Mac.indd 7
2007-8-29 13:30:16
Преглед на далечинскиот управувач
➢
 Ова е специјален далечински управувач за лица со оштетен вид и располага со Braille
точки на копчињата за напојување, јачина на звук и каналите.
 Силната светлина може да влијае на употребата на далечинскиот управувач.
1 Копче за напојување
(вклучување и
исклучување на
телевизорот)
2 Нумерички копчиња за
директен пристап до
каналите
3 Избор на канали со една/
две цифри
4 Копче за контрола на
канали (погледнете на
страница 15)
5 Директно бирање на ТВ
режим
6
:Засилување на звук
:Стишување на звук
7 Прикажување на главното
мени на екран
8 Привремено исклучување
на звук
9 Прикажување на
информации за тековниот
пренос
0 Враќање на претходно
мени
! Избор на ефект на звук
(погледнете на страница 22)
@ Избор на ефект на слика
(погледнете на страница 17)
# Прилагодување на
осветленоста на екранот
за да се заштеди енергија.
$ Избор на режим на звук
% Слика-во-слика
исклучување/вклучување
^ Копче за TruSurround XT
режим
& Избор на достапни извори
* Претходен канал
( Автоматско исклучување
) Директно бирање на HDMI
режим.
a
b
c
d
f
g
i
j
k
:Нареден канал
:Претходен канал
Излез од менито на екран
Промена на потврда
Движење кон саканата
мени опција / соодветно
поставување на
опционална вредност
Замрзнување на сликата
Избор на големина на
сликата
Избор на канал на
споредна слика (PIP)
Избор на извор на
споредна слика (PIP)
Избор на локација на
споредна слика (PIP)
Телетекст функции
(погледнете на страница 34)
5 Излез од прикажување на
телетекст (во зависност од
моделот)
7 Индекс на телетекст
9 Прикажи телетекст
% Задржи телетекст
& Избор на режим на
телетекст (LIST/FLOF)
* Под-страница на телетекст
a P :Наредна страница на
телетекст
P :Претходна страница
на телетекст
b Откажи телетекст
e Истовремено прикажување
на нормалната слика и
телетекст информации
h Избор на Fastext област
j Сними телетекст
k Големина на телетекст
Продолжува...
Македонски - 8
BN68-01294A-00Mac.indd 8
2007-8-29 13:30:17
Поставување на батерии во далечинскиот управувач
1
2
3
Подигнете го капачето на задниот дел од далечинскиот
управувач нагоре како што е прикажано на сликата.
Ставете две батерии со AAA големина.
 Поставете ги “+” и “–” краевите на батериите според
приказот во внатрешноста.
 Немојте да ги комбинирате различните типови на
батерии, т.е. алкални и мангански.
Затворете го капачето како што е прикажано на сликата.
Извадете ги батериите и чувајте ги на ладно и
суво место доколку не планирате да го користите
далечинскиот управувач подолг период. Далечинскиот
управувач може да се користи до оддалеченост од околу 23 стапки од телевизорот.
(Претпоставувајќи типично користење на телевизорот, батериите траат околу една година.)
➢
➢
далечинскиот управувач не работи! Проверете го следното:
➢ Доколку
1. Дали телевизорот е вклучен?
2. Дали се заменети плус и минус краевите на батериите?
3. Дали се испразнети батериите?
4. Дали има прекин на напојувањето или можеби струјниот кабел е исклучен?
5. Дали во близина има специјален флуоресцентен или неонски светлосен знак?
Вклучување и исклучување на телевизорот
Кабелот за напојување се поврзува на задниот дел од телевизорот.
1 Приклучете го кабелот за напојување во соодветниот отвор.
Напонот е прикажан на задниот дел од телевизорот, додека фреквенцијата изнесува 50
или 60Hz.
2 За да го вклучите телевизорот притиснете го (Power) копчето (вклучување/исклучување) на
предната страна од телевизорот или притиснете го копчето POWER на далечинскиот управувач.
Каналот кој сте го гледале последен ќе биде автоматски вклучен. Доколку сè уште не сте ги
меморирале каналите, нема да се појави јасна слика. Погледнете “Автоматско меморирање на
каналите” на страница 13 или “Рачно меморирање на каналите” на страница 14.
Доколку телевизорот се вклучува првпат, автоматски се вклучуваат повеќе основни
постапки на конфигурирање. Погледнете “Plug & Play особина” на страница 10.
3 За да го исклучите телевизорот, притиснете го (Power) копчето (вклучување/исклучување)
на предната страна од телевизорот или притиснете го копчето POWER на далечинскиот
управувач.
4 За да го вклучите телевизорот притиснете го (Power) копчето (вклучување/исклучување) на
предната страна од телевизорот или притиснете го копчето POWER или некое од нумеричките
копчиња на далечинскиот управувач.
➢
➢
Македонски - 9
BN68-01294A-00Mac.indd 9
2007-8-29 13:30:21
Прегледување на менијата
1
2
3
4
5
Притиснете на копчето MENU.
На екранот се прикажува главното мени.
На левата страна се наоѓаат пет икони: Picture, Sound,
Channel, Setup и Input.
Притиснете го ▲ или ▼ копчето за да изберете некоја од
иконите.
Притиснете го копчето ENTER за да пристапите до подменијата.
Притиснете го ▲ или ▼ копчето за да се движите низ
елементите на менито.
Притиснете го копчето ENTER за да влезете во одредениот
елемент од менито.
Притиснете ги ▲/▼/◄/► копчињата за да ги менувате
избраните елементи.
Притиснете го копчето RETURN за да се вратите на
претходното мени.
Притиснете го копчето EXIT за да излезете од менито.
TV
Picture
Mode
: Dynamic
Contrast
Brightness
Sharpness
Colour
Tint
G50
Colour Tone
: Cool1
Detailed Settings
Size
: Auto Wide
Screen Mode
: 16:9
Digital NR
: Auto
 More
Move
Enter

100
45
75
55
R50





Exit
Plug & Play особина
Кога телевизорот се вклучува првпат, автоматски се
вклучуваат повеќе основни постапки на конфигурирање.
Достапни се следните можности.
Доколку по грешка сте избрале друга земја за вашиот
телевизор, текстот на екранот може да не се прикаже
исправно.
1 Доколку телевизорот е во режим на подготвеност,
притиснете го копчето POWER на далечинскиот управувач.
Се прикажува пораката Start Plug & Play (започни Plug &
Play). Притиснете го копчето ENTER.
2 По неколку секунди ќе се прикаже менито Language (јазик).
3 Изберете го соодветниот јазик со притиснување на ▲ или
▼ копчето. Притиснете го копчето ENTER. Се прикажува
пораката Select Home Mode when installing this TV at
home (изберете домашен режим при инсталирање на
телевизорот во вашиот дом).
4 Притиснете го ◄ или ► копчето за да изберете Shop или
Home, потоа притиснете го копчето ENTER. Се прикажува
пораката за проверка на статусот на антената.
Однапред е избрано Home.
Ви препорачуваме да го поставите телевизорот во
Home режим за добивање на најдобра слика во вашиот
дом.
Режимот Shop е наменет за користење единствено во
продавници.
Доколку уредот случајно е поставен во Shop режим
и сакате да се вратите во Dynamic (Home) режим,
притиснете го копчето Volume и потоа пет секунди
држете го притиснато копчето MENU на телевизорот.
5 Проверете дали антената е поврзана со телевизорот.
Притиснете го копчето ENTER. Се прикажува менито
Country (земја).
6 Изберете ја вашата земја или област со притиснување на ▲
или ▼ копчето.
Притиснете го копчето ENTER. Се прикажува менито за
избор на канали.
Plug & Play
☛
➢
➢
Start Plug & Play.
OK
Exit
Enter
Plug & Play
English
Deutsch
Français
Italiano
▼
Language
Move
Skip
Enter
Plug & Play
Select Home Mode
when installing this TV at home.
Home
Shop
Move
Skip
Enter
Plug & Play
➢
➢
Check antenna input.
OK
Skip
Enter
Plug & Play
Country
Move
▲
United Kingdom
Austria
Eastern Europe
▼
Enter
Skip
Продолжува...
Македонски - 10
BN68-01294A-00Mac.indd 10
2007-8-29 22:53:21
7
8
За да започнете со снимање на каналите, притиснете го
копчето ENTER.
Пребарувањето ќе заврши автоматски. Телевизорот ќе
започне со меморирање на сите достапни канали.
Притиснете го копчето ENTER за да го поставите
часовникот.
Притиснете го копчето ◄/►/ENTER за да изберете Month,
Day, Year, Hour или Minute. Поставете ги вредностите со
притиснување на копчињата ▲ или ▼.
Можете да ги наместите Month, Day, Year, Hour или
Minute директно со притиснување на нумеричките
копчиња на далечинскиот управувач.
Притиснете го копчето ENTER за да го потврдите внесеното.
Се прикажува пораката Enjoy your viewing (уживајте во
гледањето).
Откако ќе завршите, притиснете го копчето ENTER.
Дури и ако не го притиснете копчето ENTER, пораката ќе
исчезне автоматски по неколку секунди.
➢
9
Plug & Play
P 1
--
40 MHz
0 %
Start
Enter
Skip
Plug & Play
Clock Set
Year Month

2007

01
Adjust
➢
Day
Hour
Minute
01
12
00
Move
Enter
Enjoy your viewing
OK
➢ Plug & Play особината е достапна единствено во TV режим.
Доколку сакате повторно да ја вклучите оваа особина …
1 Притиснете го копчето MENU за да се прикаже менито.
2 Притиснете го копчето ▲ или ▼ за да изберете Setup, потоа
притиснете го копчето ENTER.
3 Притиснете го повторно копчето ENTER за да изберете Plug
& Play.
Се прикажува пораката Start Plug & Play (започни Plug & Play).
C
TV
Setup

Plug & Play
Language
: English

Time

Game Mode
: Off

Blue Screen
: Off

Melody
: Medium

PC

Home Theatre PC : Off

Light Effect
: In Standby

Wall-Mount Adjustment

Energy Saving
: Off

 More
Move
Enter
Return
Македонски - 11
BN68-01294A-00Mac.indd 11
2007-8-29 13:30:24
Гледање на сигнал од надворешен извор
Можете да вршите менување на влезните сигнали од
поврзаната опрема, како VCR, DVD, сателитски ресивер и
ТВ извор (антенски или преку кабел).
1 Притиснете го копчето MENU за да се прикаже менито.
2 Притиснете го копчето ▲ или ▼ за да изберете Input, потоа
притиснете го копчето ENTER.
3 Притиснете го повторно копчето ENTER за да изберете
Source List.
4 Притиснете го ▲ или ▼ копчето за да го изберете изворот
на сигнал, потоа притиснете го копчето ENTER.
Достапни извори на сигнал: TV, Ext.1, Ext.2, Component,
PC, HDMI
TV
Input
Source List
Edit Name
Move
TV
: TV


Enter
Return
Source List
TV
Ext.1
Ext.2
Component
PC
HFMI
Move
: −−−−
: −−−−
: −−−−
: −−−−
: −−−−
Enter
Return
опции можете да ги изберете едноставно со
➢ Овие
притиснување на копчето SOURCE на далечинскиот
управувач.
повторно гледање телевизија притиснете го копчето TV и
➢ За
изберете го саканиот број на канал.
Македонски - 12
BN68-01294A-00Mac.indd 12
2007-8-29 13:30:25
Внесување имиња на уредите
Можете да внесете имиња за надворешните уреди.
1 Притиснете го копчето MENU за да се прикаже менито.
2 Притиснете го копчето ▲ или ▼ за да изберете Input, потоа
притиснете го копчето ENTER.
3 Притиснете го копчето ▲ или ▼ за да изберете Edit Name,
потоа притиснете го копчето ENTER.
4 Притиснете го копчето ▲ или ▼ за да го изберете
надворешниот извор чие име треба да се внесе, потоа
притиснете го копчето ENTER.
5 Изберете го потребниот уред со притиснување на ▲ или
▼, потоа притиснете го копчето ENTER.
Достапни имиња на уреди: VCR, DVD, D-VHS, Cable STB,
HD STB, Satellite STB, AV Receiver, DVD Receiver, Game,
Camcorder, DVD Combo, DHR (DVD HDD Recorder), PC.
6 Притиснете го копчето EXIT за да излезете.
Input
TV
: TV


Enter
Return
Source List
Edit Name
Move
TV
Edit Name
Ext.1
Ext.2
Component
PC
HDMI
: −−−−−−−−
: −−−− VCR
: −−−− DVD
: −−−−D-VHS
Cable STB
: −−−−
HD STB
Satellite STB
AV Receiver
▼
Move
Enter
Return
Автоматско меморирање на каналите
Можете да го сканирате фреквентниот опсег кој е достапен
(во зависност од земјата).
Автоматски доделените броеви на програмите можеби
нема да одговараат на вашиот избор. Сепак, вие можете
рачно да ги подредите броевите и да ги избришете оние
канали што не сакате да ги гледате.
1 Притиснете го копчето MENU за да се прикаже менито.
2 Притиснете го копчето ▲ или ▼ за да изберете Channel,
потоа притиснете го копчето ENTER.
3 Притиснете го повторно копчето ENTER. Прикажани се
достапните земји.
4 Изберете ја вашата земја со притиснување на копчето ▲
или ▼, потоа притиснете го копчето ENTER.
5 Притиснете го копчето ▲ или ▼ за да изберете Auto Store,
потоа притиснете го копчето ENTER.
6 Притиснете го повторно копчето ENTER за да започне
пребарувањето.
Пребарувањето ќе заврши автоматски.
За да го запрете пребарувањето пред тоа да заврши,
притиснете го копчето MENU или ENTER.
TV
Channel
Belgium
Country
: United
Kingdom
France
Auto Store
Germany
Manual Store
Italy
Channel Manager
Netherlands
Sort
Spain
Name
Switzerland
Fine Tune
United Kingdom
▼
Move
Enter
TV
Return
Channel
Country
: United Kingdom
Auto Store
Manual Store
Channel Manager
Sort
Name
Fine Tune
Move
➢
Enter







Return
Auto Store
P 1
C
--
40 MHz
0 %
Start
Enter
Return
Македонски - 13
BN68-01294A-00Mac.indd 13
2007-8-29 13:30:27
Рачно меморирање на каналите
Можете да меморирате телевизиски канали, вклучувајќи ги
и оние кои се примаат преку кабелските оператори.
При рачното меморирање на канали можете да изберете:
 Дали сакате да се меморира секој од најдените канали.
 Број на програмот за секој мемориран канал кој сакате да го
идентификувате.
1 Притиснете го копчето MENU за да се прикаже менито.
2 Притиснете го копчето ▲ или ▼ за да изберете Channel,
потоа притиснете го копчето ENTER.
3 Притиснете го копчето ▲ или ▼ за да изберете Manual
Store, потоа притиснете го копчето ENTER.
4 Изберете ја потребната опција со притиснување на ▲ или
▼ копчето, потоа притиснете го копчето ENTER.
5 Кога ќе бидете задоволни со вашата конфигурација,
притиснете го копчето ENTER.
6 Притиснете го копчето EXIT за да излезете.
TV
Channel
Country
: United Kingdom 
Auto Store

Manual Store

Channel Manager

Sort

Name

Fine Tune

Move
TV
Enter
Return
Manual Store
Programme
Colour System
Sound System
Channel
Search
Store
:P 1
: Auto
: BG
:C 6
: 175 MHz
:?


 Programme (број на програмот кој сакате да се додели на
Move
Enter
Return
каналот)
− Притиснете го копчето ▲ или ▼ додека не го најдете
саканиот број.
Исто така можете да изберете број на канал со директно притиснување на нумеричките
копчиња (0~9).
 Colour System: Auto/PAL/SECAM/NTSC4.43
− Притиснете го копчето ▲ или ▼ за да го изберете потребниот стандард за боја.
 Sound System: BG/DK/I/L
− Притиснете го копчето ▲ или ▼ за да го изберете потребниот стандард за звук.
 Channel (кога го знаете бројот на каналот што сакате да се меморира)
− Притиснете го копчето ▲ или ▼ за да изберете C (антенски канал) или S (кабелски канал).
− Притиснете го копчето ►, потоа притиснете го копчето ▲ или ▼ за да го изберете саканиот
број.
Исто така можете да изберете број на канал со директно притиснување на нумеричките
копчиња (0~9).
Доколку се слуша неприроден звук или воопшто нема звук, повторно изберете го
потребниот стандард за звук.
 Search (кога не ги знаете броевите на каналите)
− Притиснете го копчето ▲ или ▼ за да започнете со пребарувањето.
− Приемникот го сканира фреквентниот опсег до наоѓање на првиот канал или каналот кој сте
го избрале.
 Store (кога сакате да го меморирате каналот со придружниот број на програм)
− Поставете на OK со притиснување на копчето ENTER.
➢
➢
➢
на канал (Channel mode)
☛ Режим
 P (режим на програми): По завршеното сканирање, на телевизиските станици од вашиот
регион им се доделени броеви со позиции од P00 до P99. Во овој режим можете да
изберете канал со внесување на бројот на позиција.
 C (режим на антенски канали): Во овој режим можете да изберете канал со внесување на
доделениот број на секоја воздушна телевизиска станица.
 S (режим на кабелски канали): Во овој режим можете да изберете канал со внесување на
доделениот број за секој кабелски канал.
Македонски - 14
BN68-01294A-00Mac.indd 14
2007-8-29 13:30:28
Додавање / заклучување на канали
Со користење на Channel Manager (уредувач на канали), вие
можете на практичен начин да додавате или заклучувате
канали.
1 Притиснете го копчето MENU за да се прикаже менито.
2 Притиснете го копчето ▲ или ▼ за да изберете Channel,
потоа притиснете го копчето ENTER.
3 Притиснете го копчето ▲ или ▼ за да изберете Channel
Manager, потоа притиснете го копчето ENTER.
 Додавање на канали
Со користење на Channel List, вие можете да додавате
канали.
4
5
TV
Move
TV
Изберете Channel List со притиснување на копчето ENTER.
Придвижете се до ( ) полето со притиснување на
копчињата ▲/▼/◄/►, изберете го каналот што сакате да го
додадете и притиснете го копчето ENTER за да го додадете
каналот.
Доколку повторно го притиснете копчето ENTER, ( )
симболот до каналот ќе исчезне и каналот нема да се
додаде.
➢
 Заклучување на канали
Оваа особина ги спречува неавторизираните корисници, како
децата, да гледаат неприкладни програми исклучувајќи ја сликата
или звукот.
6
Channel
Country
: United Kingdom 
Auto Store

Manual Store

Channel Manager

Sort

Name

Fine Tune

Enter
Return
Channel Manager
Channel List
Child Lock
Move
: Off


Enter
Return
Channel List
P 1 C6
1 / 10
Prog.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
C1
C6
C5
C8
C 11
C 22
C 26
C 36
C 52
C 24
▲
Притиснете го копчето ▲ или ▼ за да изберете Child Lock
(заклучување за деца), потоа притиснете го копчето ENTER.
7 Изберете On со притиснување на копчето ▲ или ▼, потоа
▼
притиснете го копчето ENTER.
Add
Lock
8 Притиснете го копчето ▲ или ▼ за да изберете Channel List
Move
Enter
(листа на канали), потоа притиснете го копчето ENTER.
Return
Page
9 Придвижете се до ( ) полето со притиснување на копчињата
▲/▼/◄/►, изберете го каналот што сакате да го заклучите и притиснете го копчето ENTER.
Доколку повторно го притиснете копчето ENTER, the ( ) симболот до каналот ќе исчезне
и каналот нема да биде заклучен.
Кога ќе се активира Child Lock се прикажува син екран.
10 Притиснете го копчето EXIT за да излезете.
➢
➢
опции можете да ги изберете едноставно со
➢ Овие
притиснување на копчето CH LIST на далечинскиот
управувач.
Македонски - 15
BN68-01294A-00Mac.indd 15
2007-8-29 13:30:30
Сортирање на меморираните канали
Оваа операција ви овозможува да ги промените броевите
на програмите на меморираните канали.
Оваа операција може да биде неопходна по користењето на
автоматското меморирање.
1 Притиснете го копчето MENU за да се прикаже менито.
2 Притиснете го копчето ▲ или ▼ за да изберете Channel,
потоа притиснете го копчето ENTER.
3 Притиснете го копчето ▲ или ▼ за да изберете Sort, потоа
притиснете го копчето ENTER.
4 Изберете го каналот кој сакате да го преместите со
притиснување на копчето ▲ или ▼, потоа притиснете го
копчето ENTER.
5 Изберете го бројот на програмот на кој што сакате да се
премести каналот со притиснување на копчето ▲ или ▼.
Притиснете го копчето ENTER. Каналот ќе биде преместен
на новата позиција и сите други канали ќе се поместат
соодветно.
6 Повторете ги чекорите 4 и 5 сè додека не ги префрлите сите
канали на саканите броеви на програми.
7 Притиснете го копчето EXIT за да излезете.
TV
Channel
Country
: United Kingdom 
Auto Store

Manual Store

Channel Manager

Sort

Name

Fine Tune

Move
Enter
TV
Return
Sort
Prog.
Ch.
Name
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
C- C04
C05
C08
C09
C11
C13
C15
C17
C18
−−−−−
−−−−−
−−−−−
−−−−−
−−−−−
−−−−−
−−−−−
−−−−−
−−−−−
−−−−−
Move
Enter

Return
Доделување имиња на каналите
Имињата на каналите ќе бидат автоматски доделени
доколку се емитува информацијата за каналите. Овие
имиња можат да се променат, по што ќе можете да
доделите нови имиња.
1 Притиснете го копчето MENU за да се прикаже менито.
2 Притиснете го копчето ▲ или ▼ за да изберете Channel,
потоа притиснете го копчето ENTER.
3 Притиснете го копчето ▲ или ▼ за да изберете Name,
потоа притиснете го копчето ENTER.
4 Притиснете го копчето ▲ или ▼ за да го изберете каналот
на кој сакате да доделите ново име, потоа притиснете го
копчето ENTER.
5 Притиснете го копчето ▲ или ▼ за да изберете буква, број
или симбол (Важи следниот редослед: A~Z, 0~9, +, -, *, /,
празно место).
Придвижете се на претходната или наредната буква со
притиснување на копчињата ◄ или ►, потоа притиснете го
копчето ENTER.
6 Повторете ги чекорите 4 и 5 за секој канал на кој сакате да
му доделите ново име.
7 Притиснете го копчето EXIT за да излезете.
TV
Channel
Country
: United Kingdom 
Auto Store

Manual Store

Channel Manager

Sort

Name

Fine Tune

Move
Enter
TV
Return
Name
Prog.
Ch.
Name
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
C- C04
C05
C08
C09
C11
C13
C15
C17
C18
−−−−−
−−−−−
−−−−−
−−−−−
−−−−−
−−−−−
−−−−−
−−−−−
−−−−−
−−−−−
Move
Enter
Return
Македонски - 16
BN68-01294A-00Mac.indd 16
2007-8-29 13:30:32
Фино прилагодување на приемот на каналите
Доколку приемот е чист, вие не морате фино да го
прилагодите каналот, бидејќи тоа се врши автоматски за
време на операцијата на пребарување и меморирање.
Доколку сигналот е слаб или изобличен, можеби ќе морате
рачно да го прилагодите приемот на програмот.
1 Притиснете го копчето MENU за да се прикаже менито.
2 Притиснете го копчето ▲ или ▼ за да изберете Channel,
потоа притиснете го копчето ENTER.
3 Притиснете го копчето ▲ или ▼ за да изберете Fine Tune,
потоа притиснете го копчето ENTER.
4 За да добиете остра и јасна слика, како и звук со добар
квалитет, притиснувајте ги копчињата ◄ или ► сè додека
не се постигне оптимално прилагодување. Притиснете го
копчето ENTER.
За да го вратите прилагодувањето на 0, изберете
Reset со притиснување на копчето ▲ или ▼.
Притиснете го копчето ENTER.
5 Притиснете го копчето EXIT за да излезете.
Меморирањето со фино прилагодување предизвикува
промена на бојата на OSD (On Screen Display)
екранскиот приказ на каналот од бела во црвена и се
додава знакот “*”.
TV
Channel
Country
: United Kingdom 
Auto Store

Manual Store

Channel Manager

Sort

Name

Fine Tune

Move
Return
Fine Tune
P 1
3
➢
➢
Enter
Reset
Adjust
Save
Return
P 1*
Mono
Picture
Sound
SRS TS XT
−− : −−
: Dynamic
: Custom
: Off
Менување на стандардот за слика
Можете да го изберете типот на слика која најмногу
одговара на вашите потреби за гледање.
1 Притиснете го копчето MENU за да се прикаже менито.
2 Притиснете го копчето ENTER за да изберете Picture.
3 Притиснете го повторно копчето ENTER за да изберете
Mode.
4 Изберете го потребниот режим со притиснување на копчето
▲ или ▼, потоа притиснете го копчето ENTER.
Достапни режими: Dynamic, Standard, Movie
Прилагодувањето може да се менува во зависност од
влезниот извор. (пр. TV, Component, PC или HDMI)
➢
5
Притиснете го копчето EXIT за да излезете.
опции можете да ги изберете едноставно со
➢ Овие
притиснување на копчето P.MODE на далечинскиот
➢
управувач.
 Изберете Dynamic при дневно гледање телевизија или
при силна осветленост во просторијата.
 Изберете Standard за вообичаен начин на гледање
телевизија.
 Изберете Movie кога гледате филмови.
TV
Picture
Mode
: Dynamic

Contrast
100
Brightness
45
Sharpness
75
Colour
55
Tint
G50
R50
Colour Tone
: Cool1


Detailed Settings
Size
: Auto Wide


Screen Mode
: 16:9
Digital NR
: Auto

 More
Move
Enter
Return
TV
Picture
Mode
: Dynamic
Dynamic
Contrast
Standard
Brightness
Movie
Sharpness
Colour
G50
Tint
Colour Tone
: Cool1
Detailed Settings
Size
: Auto Wide
Screen Mode
: 16:9
Digital NR
: Auto
 More
Move
Enter
100
45
75
55
R50
Return
Македонски - 17
BN68-01294A-00Mac.indd 17
2007-8-29 13:30:33
Прилагодување на параметрите на сликата
Вашиот телевизор нуди повеќе опции за прилагодување
кои ви овозможуваат контрола на квалитетот на сликата.
1 Притиснете го копчето MENU за да се прикаже менито.
2 Притиснете го копчето ENTER за да изберете Picture.
3 Притиснете го повторно копчето ENTER за да изберете
Mode.
4 Изберете го потребниот режим со притиснување на копчето
▲ или ▼, потоа притиснете го копчето ENTER.
Достапни режими: Dynamic, Standard, Movie
5 Изберете ја потребната опција со притиснување на ▲ или
▼ копчето, потоа притиснете го копчето ENTER.
6 Кога ќе бидете задоволни со вашата конфигурација,
притиснете го копчето ENTER.
7 Притиснете го копчето EXIT за да излезете.
TV
Picture
Mode
: Dynamic

Contrast
100
Brightness
45
Sharpness
75
Colour
55
G50 G50
R50
Tint
Colour Tone
: Cool1


Detailed Settings
Size
: Auto Wide  
Screen Mode
: 16:9


Digital NR
: Auto

More
More
Move
Enter
Return
TV
Picture
Mode
: Dynamic
Contrast
100
Brightness
45
Sharpness
75
Colour
55
Tint
G50
R50
: Cool1
Colour Tone
Cool2
Detailed Settings
Cool1
Size
: Auto
Wide
Normal
Screen Mode
: 16:9
Warm1
Digital NR
: Auto
Warm2
 More
Move
Enter
Return
 Contrast – Brightness – Sharpness – Colour – Tint
Во ТВ режим на PAL системот, не може да се користи
Tint функцијата.
Contrast – Brightness – Colour Tone : PC режим
Притиснувајте ги копчињата ◄ или ► сè додека не се постигне оптимално прилагодување.
 Colour Tone: Cool2/Cool1/Normal/Warm1/Warm2
Кога режимот на слика е поставен на Dynamic или Standard, Warm1 и Warm2 не може да
се селектираат.
 Reset: Cancel/OK
Изберете OK. Можете да ги вратите фабричките вредности за параметрите на сликата.
Функцијата на враќање на вредностите се врши за одделните режими на слика и тонови на бои.
➢
➢
➢
Македонски - 18
BN68-01294A-00Mac.indd 18
2007-8-29 13:30:35
Конфигурирање на деталните параметри на сликата
Можете да ги поставите деталните параметри на сликата.
1 Притиснете го копчето MENU за да се прикаже менито.
2 Притиснете го копчето ENTER за да изберете Picture.
3 Притиснете го копчето ▲ или ▼ за да изберете Detailed
Settings, потоа притиснете го копчето ENTER.
4 Изберете ја потребната опција со притиснување на ▲ или
▼ копчето, потоа притиснете го копчето ENTER.
Достапни опции: Black Adjust, Dynamic Contrast, Gamma,
White Balance, My Colour Control, Edge Enhancement,
Colour Space
5 Кога ќе бидете задоволни со вашата конфигурација,
притиснете го копчето ENTER.
6 Притиснете го копчето EXIT за да излезете.
Деталните параметри се достапни во стандарден
➢ или
филмски режим. Доколку DNIe е поставено на Off,
деталните параметри не можат да се изберат кога
режимот на слика е во стандарден режим.
TV
Picture
Mode
: Movie

Contrast
80
Brightness
45
Sharpness
10
Colour
53
G50
R50
Tint
Colour Tone
: Warm2


Detailed Settings

Size
: Auto Wide
Screen Mode
: 16:9


Digital NR
: Auto
 More
Move
Enter
Return
TV
Detailed Settings
Black Adjust
Dynamic Contrast
Gamma
White Balance
My Colour Control
Edge Enhancement
Colour Space
Move
: Off
: Off
:0
: Off
: Auto
Enter







Return
 Black Adjust: Off/Low/Medium/High
Можете директно да го изберете нивото на црната боја за прилагодување на длабочината на
сликата.
 Dynamic Contrast: Off/Low/Medium/High
Можете да го прилагодите контрастот на сликата за да се добие оптимална вредност.
 Gamma: -3 ~ +3
Можете да ја прилагодите средната осветленост на сликата.
Притиснувајте ги копчињата ◄ или ► сè додека не се постигне оптимално прилагодување.
 White Balance: R-Offset/G-Offset/B-Offset/R-Gain/G-Gain/B-Gain/Reset
Можете да ја прилагодите температурата на бојата за добивање на слика со поприродна боја.
R-Offset/G-Offset/B-Offset/R-Gain/G-Gain/B-Gain: Со промена на вредноста веднаш се менува
и сликата.
Изберете ја потребната опција со притиснување на ▲ или ▼ копчето, потоа притиснете го
копчето ENTER.
Притиснувајте ги копчињата ◄ или ► сè додека не се постигне оптимално прилагодување.
Reset: Претходно прилагодениот баланс на белата боја ќе се врати на фабричката вредност.
 My Colour Control: Pink/Green/Blue/White/Reset
Овие вредности можете да ги прилагодувате според личните желби.
Pink/Green/Blue/White: Со промена на вредноста веднаш се менува и сликата.
Изберете ја потребната опција со притиснување на ▲ или ▼ копчето, потоа притиснете го
копчето ENTER.
Притиснувајте ги копчињата ◄ или ► сè додека не се постигне оптимално прилагодување.
Reset: за враќање на фабричките вредности на претходно прилагодените бои.
 Edge Enhancement: Off/On
Можете да ги нагласите рабовите на објектите.
 Colour Space: Auto/Wide
Можете да го поставите просторот на репродукција на бои за влезниот сигнал на автоматски
или широк.
Македонски - 19
BN68-01294A-00Mac.indd 19
2007-8-29 13:30:35
Избор на големина на сликата
Можете да ја изберете големината на сликата која најмногу
TV
Picture
Mode
: Dynamic

одговара на вашите потреби за гледање.
Contrast
100
1 Притиснете го копчето MENU за да се прикаже менито.
Brightness
45
Sharpness
75
2 Притиснете го копчето ENTER за да изберете Picture.
Colour
55
Tint
G50
R50
3 Притиснете го копчето ▲ или ▼ за да изберете Size, потоа
Colour Tone
: Cool1

Detailed Settings

притиснете го копчето ENTER.
Size
: Auto Wide

Screen Mode
: 16:9

4 Изберете ја потребната опција со притиснување на ▲ или
Digital NR
: Auto

 More
▼ копчето, потоа притиснете го копчето ENTER.
Move
Enter
Return
Достапни опции: Auto Wide, 16:9, Wide Zoom, Zoom, 4:3,
Just Scan
TV
Size
 Auto Wide: развлекување на сликата од 4:3 во 16:9 сооднос.
Auto Wide
 16:9: сликата се поставува во 16:9 широк режим.
16:9
Wide Zoom
 Wide Zoom: зголемување на сликата повеќе од 4:3.
Zoom
Придвижувајте го екранот нагоре/надолу со помош
4:3
на копчињата ▲ или ▼ откако ќе изберете со
Just Scan
притиснување на ► или ENTER копчето.
 Zoom: вертикално зголемување на сликата.
 4:3: сликата се поставува во 4:3 нормален режим.
Move
Enter
Return
 Just Scan: прикажување на влезната слика “како што е” без
никакви отсекувања при влез на HDMI 720p и 1080i сигнали.
Со HDMI Just Scan големината на сликата, во зависност од AV уредите, сликата на
екранот може да биде отсечена или да се појави специфична боја.
5 Притиснете го копчето EXIT за да излезете.
Можете да ја промените големината на сликата едноставно со притиснување на копчето
P.SIZE на далечинскиот управувач.
Во зависност од влезниот извор, опциите за големина
на сликата може да се менуваат.
Елементите на располагање може да се разликуваат
во зависност од избраниот режим.
➢
➢
➢
➢
Позиционирање и менување на големина на сликата со
помош на зум
 Менувањето на големината на сликата со помош на Zoom овозможува позиционирање на сликата
нагоре/надолу со користење на копчињата ▲ или ▼, како и менување на големина на сликата.
 Придвижете ја сликата нагоре/надолу со користење на копчињата ▲ или ▼ откако ќе изберете
со притиснување на копчињата ◄ или ►.
 Вертикално менувајте ја големината на сликата со користење на копчињата ▲ или ▼ откако ќе
изберете со притиснување на копчињата ◄ или ►.
Избор на режим на екран
При поставување на големината на сликата на автоматски
TV
Picture
Mode
: Dynamic

широка кај 16:9 телевизор со широк екран, можете да ја одредите
Contrast
100
големината на сликата со која сакате да ја гледате 4:3 WSS (Wide
Brightness
45
Sharpness
75
Screen Service) услугата на широк екран. Секоја поединечна
Colour
55
Tint
G50
R50
европска земја користи различна големина на сликата и со оваа
Colour Tone
: Cool1

функција корисниците можат да направат избор.
Detailed Settings

Size
: Auto Wide

1 Притиснете го копчето MENU за да се прикаже менито.
Screen Mode
: 16:9

Digital NR
: Auto

2 Притиснете го копчето ENTER за да изберете Picture.
 More
Move
Enter
Return
3 Press the ▲ или ▼ за да изберете Screen Mode, потоа
притиснете го копчето ENTER.
4 Изберете ја потребната опција со притиснување на ▲ или ▼ копчето, потоа притиснете го копчето ENTER.
Достапни опции: 16:9, Wide Zoom, Zoom, 4:3
 16:9: сликата се поставува во 16:9 широк режим.
 Wide Zoom: зголемување на сликата повеќе од 4:3.
 Zoom: вертикално зголемување на сликата.
 4:3: сликата се поставува во 4:3 нормален режим.
5 Кога ќе бидете задоволни со вашата конфигурација, притиснете го копчето ENTER.
6 Притиснете го копчето EXIT за да излезете.
Македонски - 20
BN68-01294A-00Mac.indd 20
2007-8-29 13:30:36
Digital NR/Active Colour/DNIe
1
2
3
TV
Picture
Притиснете го копчето MENU за да се прикаже менито.

: Dynamic
Mode
Притиснете го копчето ENTER за да изберете Picture.
100
Contrast
45
Brightness
Изберете ја потребната опција со притиснување на ▲ или
75
Sharpness
55
Colour
▼ копчето, потоа притиснете го копчето ENTER.
R50
G50
Tint

: Cool1
Colour Tone
Достапни опции: Digital NR, Active Colour, DNIe

Detailed Settings

: Auto Wide
Size
4 Кога ќе бидете задоволни со вашата конфигурација,

: 16:9
Screen Mode
притиснете го копчето ENTER.

: Auto
Digital NR
 More
5 Притиснете го копчето EXIT за да излезете.
Return
Enter
Move
 Digital NR: Off/Low/Medium/High/Auto
Доколку приемниот сигнал на телевизорот е слаб, можете да ја активирате оваа особина за да
се избегнат статичните или привидните облици кои може да се појават на екранот.
 Active Colour: Off/On
Доколку ја вклучите оваа опција, бојата на небото и тревата ќе биде посилна и почиста за
добивање на живописна слика.
Оваа функција не е достапна во PC режим.
Оваа функција не е достапна во режимот на филм.
 DNIe: Off/Demo/On
Овој телевизор ја нуди DNIe функцијата со која се добива висок визуелен квалитет. Доколку
ја поставите вредноста на DNIe на “On”, ќе можете да ја видите сликата со активирана DNIe
функција. Доколку ја поставите вредноста на DNIe на “Demo”, како демонстрација ќе можете
истовремено да ги видите DNIe и нормалната слика. Со користење на оваа функција, ќе
можете да ја погледнете разликата во визуелниот квалитет.
DNIeTM (Digital Natural Image engine)
Оваа функција овозможува слика со повеќе детали и 3D намалување на шум,
подобрување на деталите, контрастот и белата боја. Новиот алгоритам за подобрување на
сликата нуди посветла, појасна слика со повеќе детали. Со помош на DNIeTM технологијата
се постигнува подобрување кај секој сигнал.
Оваа функција не е достапна во PC режим.
Оваа функција не е достапна во Movie режим.
➢
➢
➢
➢
➢
Замрзнување на тековната слика
Можете да ја замрзнете сликата додека гледате некоја
телевизиска програма со едноставно притиснување на
копчето “STILL”. За да се вратите на нормално гледање,
притиснете уште еднаш.
Оваа функција ќе биде автоматски откажана по пет минути.
➢
Македонски - 21
BN68-01294A-00Mac.indd 21
2007-8-29 13:30:38
Функции за звук
1
2
3
4
5

TV
Sound
Притиснете го копчето MENU за да се прикаже менито.
Mode
: Custom

Притиснете го копчето ▲ или ▼ за да изберете Sound,
Equalizer

потоа притиснете го копчето ENTER.
SRS TS XT
: Off

Auto Volume
: Off

Изберете ја потребната опција со притиснување на ▲ или
Internal Mute
: Off

▼ копчето, потоа притиснете го копчето ENTER.
Sound Select
: Main

Reset
Достапни опции: Mode, Equalizer, SRS TS XT, Auto Volume,
Internal Mute, Sound Select, Reset
Кога ќе бидете задоволни со вашата конфигурација,
Move
Enter
Return
притиснете го копчето ENTER.
Притиснете го копчето EXIT за да излезете.
Mode: Standard/Music/Movie/Speech/Custom
Можете да го изберете типот на специјални звучни ефекти
што ќе се користи при гледање на одредена програма.
Овие опции можете да ги изберете едноставно со
притиснување на копчето S.MODE на далечинскиот управувач.
Equalizer: Balance/100Hz/300Hz/1kHz/3kHz/10kHz
< Доколку е вклучен режимот на игри >
Телевизорот има повеќе функции кои ќе ви овозможат
TV
Sound
контрола на квалитетот на звукот.
Доколку направите каква било промена на овие параметри,
Mode
: Custom

Equalizer

звукот автоматски ќе се префрли во Custom.
SRS TS XT
: Off

SRS TS XT: Off/On
Auto Volume
: Off

Internal Mute
: Off

TruSurround XT е патентирана SRS технологија која го
Sound Select
: Main

решава проблемот на репродукција на 5.1 повеќеканални
Reset
содржини преку два звучници. TruSurround нуди извонредно
доживување на виртуелен опкружувачки звук преку кој
било систем за репродукција со два звучници, вклучувајќи
Move
Enter
Return
ги и внатрешните звучници од телевизорот. Тој е целосно
TV
Equalizer
компатибилен со сите повеќеканални формати.
TruSurround XT, SRS и
симболот
се заштитени имиња на SRS Labs,
R
+
+
Inc. TruSurround XT технологијата е
0
0
вградена под лиценца на SRS Labs, Inc.
Овие опции можете да ги изберете
L
Balance
100Hz 300Hz 1kHz 3kHz 10kHz
едноставно со притиснување на копчето SRS( ) на
далечинскиот управувач.
Move
Adjust
Return
Auto Volume: Off/On
Секоја телевизиска станица има свои карактеристики на
сигналот и не е практично при секое менување на каналот
да се прилагодува јачината на звукот. Оваа функција
овозможува автоматско прилагодување на јачината на
звукот на каналите преку стишување кога модулацискиот
сигнал е превисок или преку засилување на звукот кога
модулацискиот сигнал е низок.
Internal Mute: Off/On
Доколку сакате да слушате звук преку одделни звучници, исклучете го внатрешниот засилувач.
Копчињата +, - и MUTE не функционираат кога Internal Mute е поставено на On.
Sound Select: Main/Sub
Кога е активирана функцијата PIP, можете да го слушате звукот на споредната (PIP) слика.
− Main: се користи за слушање на звукот на главната слика.
− Sub: се користи за слушање на звукот на споредната слика.
Reset
Доколку е вклучен режимот на игри, се активира функцијата Reset Sound. Изборот на
функцијата Reset по прилагодувањето на еквалајзерот ги поставува фабричките вредности кај
еквалајзерот.
➢

➢

➢
➢




➢
Македонски - 22
BN68-01294A-00Mac.indd 22
2007-9-19 20:31:08
Избор на режим на звук (во зависност од моделот)
Со помош на DUAL I-II копчето се прикажува/контролира
обработката на излезниот аудио сигнал. По вклучувањето,
режимот автоматски се поставува во “DUAL-I” или “Stereo”,
во зависност од тековниот пренос.
Тип на пренос
Регуларен пренос
(стандардно аудио)
Regular + NICAM Моно
NICAM
Стерео
NICAM Стерео
NICAM DUAL-I/II
A2
Stereo
➢
Индикатор на екран
Моно (нормално користење)
NICAM
Моно (Normal)
NICAM
Стерео
Моно (Normal)
NICAM
dual-1
Регуларен пренос
(стандардно аудио)
Двојазично или DUAL-I/II
Dual I
Стерео
Стерео
Моно
(Normal)
NICAM
dual-2
Моно (нормално користење)
Dual II
Моно
(присилено моно)
 Доколку условите за прием се влошат, слушањето ќе биде олеснето ако режимот е
поставен на Mono.
 Доколку стерео сигналот е слаб и се јавува автоматско префрлување, поставете на Mono.
Македонски - 23
BN68-01294A-00Mac.indd 23
2007-8-29 13:30:43
Функции за времето
1
2
TV
Setup
Притиснете го копчето MENU за да се прикаже менито.

Plug & Play
Притиснете го копчето ▲ или ▼ за да изберете Setup,
Language
: English

Time

потоа притиснете го копчето ENTER.
Game Mode
: Off

Blue Screen
: Off

3 Притиснете го копчето ▲ or ▼ за да изберете Time, потоа
Melody
: Medium

притиснете го копчето ENTER.
PC

Home Theatre PC : Off

4 Изберете ја потребната опција со притиснување на ▲ или
Light Effect
: In Standby

Wall-Mount Adjustment

▼ копчето, потоа притиснете го копчето ENTER.
Energy Saving
: Off

 More
Достапни опции: Clock Set, Sleep Timer, Timer 1, Timer 2,
Move
Enter
Return
Timer 3
5 Кога ќе бидете задоволни со вашата конфигурација,
TV
Time
притиснете го копчето ENTER.
Clock Set
: 00 : 00

Sleep Timer
: Off

6 Притиснете го копчето EXIT за да излезете.
Timer 1
: Off

Timer 2
: Off

 Местење на часовникот
Timer 3
: Off

Можете да го поставите телевизискиот часовник така што
точното време се прикажува со притиснување на копчето
INFO на далечинскиот управувач Исто така морате да
го поставите времето доколку сакате да ги користите
тајмерите за автоматско вклучување/исклучување.
Move
Enter
Return
− Притиснете го копчето ◄ или ► за да изберете Month,
TV
Timer 1
Day, Year, Hour или Minute. Поставете ги вредностите со
On Time
притиснување на копчињата ▲ или ▼.
:
No
00
00
Можете да ги наместите Month, Day, Year, Hour или
Off Time
Minute директно со притиснување на нумеричките
No
00
00
копчиња на далечинскиот управувач.
Repeat
Во случај на снемување на струја или исклучување на
Once
Volume
Programme
уредот, вредностите на часовникот ќе бидат избришани.
1
10
 Sleep Timer (тајмер за заспивање)
Move
Adjust
Return
Можете да изберете временски период помеѓу 30 и 180
минути по кој телевизорот автоматски ќе се префрли во
режим на подготвеност.
− Изберете временски интервал (Off, 30, 60, 90, 120, 150,
или 180) на вклученост на телевизорот со притиснување
на копчето ▲ или ▼.
Овие опции можете да ги изберете едноставно со
притиснување на копчето SLEEP на далечинскиот
управувач. Доколку тајмерот за заспивање сè уште не
е поставен, се прикажува Off. Доколку е поставен, се
прикажува преостанатото време до префрлувањето на
телевизорот во режим на подготвеност.
 Timer 1/Timer 2/Timer 3
Можете да поставите тајмери за автоматско вклучување и
исклучување во времето што ќе го изберете.
Првин мора да го поставите часовникот.
− Притиснете го копчето ◄ или ► за да го изберете потребниот елемент.
Притиснете го копчето ▲ или ▼ за да ја поставите саканата вредност.
On Time: Изберете час, минути и No/Yes. (За да го вклучите тајмерот со саканата вредност,
поставете го на Yes.)
Off Time: Изберете час, минути и No/Yes. (За да го вклучите тајмерот со саканата вредност,
поставете го на Yes.)
Repeat: Изберете Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, или Sat~Sun.
Volume (јачина на звук): Изберете го саканото ниво на јачина на звук.
Programme (програм): Изберете го саканиот канал.
Можете да изберете час, минути и канал директно со притиснување на нумеричките
копчиња на далечинскиот управувач.
Auto Power Off
Доколку го поставите тајмерот на “On”, телевизорот ќе се исклучи ако 3 часа не е добиена
никаква команда откако телевизорот бил вклучен преку тајмерот. Оваа функција е достапна
само при “On” режим на тајмерот и спречува прекумерно загревање кое може да се случи при
многу долго користење на телевизорот.
➢
➢
➢
☛
➢
☛
Македонски - 24
BN68-01294A-00Mac.indd 24
2007-8-29 13:30:45
Language (јазик)/Blue Screen (син екран)/Melody (мелодија)/Light Effect
(светлосен ефект)/Energy Saving (заштеда на енергија)/HDMI Black
Level (HDMI ниво на црна боја)
1
2
3
4
5






Притиснете го копчето MENU за да се прикаже менито.
TV
Setup
Притиснете го копчето ▲ или ▼ за да изберете Setup,

Plug & Play
Language
: English

потоа притиснете го копчето ENTER.
Time

Game Mode
: Off

Изберете ја потребната опција со притиснување на ▲ или
Blue Screen
: Off

Melody
: Medium

▼ копчето, потоа притиснете го копчето ENTER.
PC

Home Theatre PC : Off

Достапни опции: Language, Blue Screen, Melody, Light
Light Effect
: In Standby

Wall-Mount Adjustment

Effect, Energy Saving, HDMI Black Level
Energy Saving
: Off

 More
Кога ќе бидете задоволни со вашата конфигурација,
Move
Enter
Return
притиснете го копчето ENTER.
Притиснете го копчето EXIT за да излезете.
Language
Јазиците може да се менуваат во зависност од моделот. Кога првпат ќе го вклучите
телевизорот, вие мора да изберете јазик кој ќе се користи при прикажувањето на менијата и
пораките.
Blue Screen: On/Off
Доколку нема прием на сигнал или тој е многу слаб, сликата со шум автоматски се заменува со
син екран. Доколку сакате да продолжите да ја гледате сликата со лош квалитет, Blue Screen
мора да се постави на Off.
Melody: Off/Low/Medium/High
Може да се постави мелодија при вклучување/исклучување на телевизорот.
Light Effect: Off/In Standby/In Watching TV/Always
Можете да ја вклучите/исклучите сината LED сијаличка на предната страна од телевизорот.
Исклучете ја заради заштеда на енергија или кога LED сијаличката им пречи на вашите очи.
− Off: сината LED сијаличка е постојано исклучена.
− In Standby: сината LED сијаличка е вклучена во режим на готовност и се исклучува кога ќе
се вклучи телевизорот.
− In Watching TV: сината LED сијаличка е вклучена при гледање телевизија и се исклучува
кога ќе се исклучи телевизорот.
− Always: сината LED сијаличка е постојано вклучена.
Поставете го Light Effect на Off за да се намали потрошувачката на енергија.
Energy Saving: Off/Low/Medium/High
Со оваа функција се прилагодува осветленоста на сликата во зависност од условите во
околината.
− Off: се исклучува режимот за заштеда на енергија.
− Low: се користи стандарден режим без оглед на осветленоста на околината.
− Medium: се користи среден режим на заштеда на енергија без оглед на осветленоста на
околината.
− High: се користи максимален режим на заштеда на енергија без оглед на осветленоста на
околината.
HDMI Black Level: Normal/Low
Со користење на оваа функција може да се прилагодува квалитетот на сликата при
оштетувањето на сликата (појава на ниво на црна боја, низок контраст, слаби бои, итн.) кое се
јавува преку HDMI влез со ограничен RGB опсег (16 до 235).
Оваа функција е активна единствено кога надворешниот влез е поврзан на HDMI (RGB
сигнали).
➢
➢
Македонски - 25
BN68-01294A-00Mac.indd 25
2007-8-29 13:30:46
Користење на режим за игри (Game Mode)
При поврзување со конзола за игри како PlayStationTM или
TV
Setup
XboxTM, можете да уживате во пореалистично доживување

Plug & Play
преку менито за игри.
Language
: English

Time

1 Притиснете го копчето MENU за да се прикаже менито.
Game Mode
: On

Blue Screen
: Off

2 Притиснете го копчето ▲ или ▼ за да изберете Setup, потоа
Melody
: Medium

PC

притиснете го копчето ENTER.
Home Theatre PC : Off

3 Притиснете го копчето ▲ или ▼ за да изберете Game Mode,
Light Effect
: In Standby

Wall-Mount Adjustment

потоа притиснете го копчето ENTER.
Energy Saving
: Off

 More
4 Изберете Off или On со притиснување на копчето ▲ или ▼,
Move
Enter
Return
потоа притиснете го копчето ENTER.
5 Притиснете го копчето EXIT за да излезете.
За да ја исклучите конзолата за игри и да приклучите друг надворешен уред, откажете го
режимот на игри во менито за конфигурација.
Доколку го прикажете ТВ менито во режимот на игри, екранот малку ќе се затресе.
Режимот на игри не е достапен во ТВ режимот.
Доколку Game Mode е поставен на On :
 Picture Mode автоматски се менува во Standard и корисниците не можат да го променат режимот.
 Sound Mode од менито за звук се деактивира. Прилагодете го звукот преку еквалајзерот.
 Функцијата Reset Sound се активира. Избирањето на функцијата Reset по поставувањето на
еквалајзерот ги враќа фабричките вредности на еквалајзерот.
➢
➢
➢
➢
Македонски - 26
BN68-01294A-00Mac.indd 26
2007-8-29 13:30:47
Прилагодување на ѕидниот носач (се продава одделно)
Откако ѕидниот носач ќе биде монтиран, позицијата на вашиот телевизор може едноставно
да се прилагодува.
Автоматизиран ѕиден носач
Задна плоча
Сериски кабел (1P кон 1P)(не се испорачува)
Entering the menu
1
2
3
Притиснете го копчето MENU за да се прикаже менито.
Притиснете го копчето ▲ или ▼ за да изберете “Setup”,
потоа притиснете го копчето ENTER/OK.
Притиснете го копчето ▲ или ▼ за да изберете “Wall-Mount
Adjustment”, потоа притиснете го копчето ENTER/OK.
Наместете ја саканата позиција со користење на копчињата
▲,▼,◄,►.
Притиснете го копчето EXIT за да излезете.
TV
Setup

Plug & Play
Language
: English

Time

Game Mode
: Off

Blue Screen
: Off

Melody
: Medium

PC

Home Theatre PC : Off

Light Effect
: In Standby

Wall-Mount Adjustment

Energy Saving
: Off

 More
Move
Enter
Return
притиснете копче со стрелка кога на телевизорот
➢ Доколку
не е прикажан OSD екран, ќе се прикаже сликата за
➢
прилагодување.Кога ќе го исклучите напојувањето, вашиот
телевизор се враќа во почетната позиција.
Кога ќе го вклучите напојувањето, телевизорот се
придвижува во позицијата од последното користење.
Wall-Mount Adjustment
Position1
Position
Користење на копчињата од далечинскиот управувач.
Копче
Adjust
1
INFO
2
3
Center
Exit
Операции
Прилагодување на аголот на
ѕидниот носач
Навалување нагоре, надолу, придвижување
десно, лево
Враќање
Враќање во почетната позиција
Зачувување на позицијата
и придвижување кон
меморираната позиција
Меморирање на 3 позиции со помош на
црвеното, зеленото и жолтото копче.
Придвижување во меморираните позиции со
помош на овие 3 копчиња.
инсталацијата, погледнете го испорачаното упатство за монтирање.
➢ За
инсталацијата на производот и монтирањето на ѕидниот носач, обратете се до специјализирана
➢ Околу
фирма за монтажа.Оваа опрема треба да се користи за прицврстување на носачот на ѕид.
➢ Во случај на монтирање врз други градежни материјали, ве молиме обратете се до најблискиот продавач.
Македонски - 27
BN68-01294A-00Mac.indd 27
2007-8-29 13:30:48
Гледање слика во слика (Picture in Picture - PIP)
Во рамките на главната слика можете да прикажете
споредна слика. На овој начин можете да гледате ТВ
програма или видео содржини од кој било поврзан уред.
1 Притиснете го копчето MENU за да се прикаже менито.
2 Притиснете го копчето ▲ или ▼ за да изберете Setup,
потоа притиснете го копчето ENTER.
3 Притиснете го копчето ▲ или ▼ за да изберете PIP, потоа
притиснете го копчето ENTER.
4 Изберете ја потребната опција со притиснување на ▲ или
▼ копчето, потоа притиснете го копчето ENTER.
Достапни опции: PIP(On/Off), Source, Size, Position,
Programme
5 Кога ќе бидете задоволни со вашата конфигурација,
притиснете го копчето ENTER.
6 Притиснете го копчето EXIT за да излезете.
 PIP: On/Off
Табела на PIP вредности
Главна слика
Component
HDMI
PC
TV
Setup
 More
HDMI Black Level : Low
PIP
Screen Burn Protection
Move
TV
Enter



Return
PIP
PIP
Source
Size
Position
Programme
Move
: On
: TV
:
:
:P 1
Enter





Return
Споредна слика
Аналогни ТВ преноси
Ext.1, Ext.2
Можете да ја вклучите или исклучите PIP функцијата.
Овие опции можете да ги изберете едноставно со притиснување на копчето PIP на
➢ далечинскиот
управувач.
 Source: TV/Ext.1/Ext.2
Можете да го изберете изворот за споредната слика.
Овие опции можете да ги изберете едноставно со притиснување на копчето SOURCE на
далечинскиот управувач.
 Size:
/
/
Можете да ја изберете големината на споредната слика.
Доколку главната слика е во PC и Component режим, Size не е достапно.
 Position: /
/
/
Можете да ја изберете позицијата на споредната слика.
 Programme
Можете да го изберете каналот за споредната слика само ако Source е поставено на TV.
➢
➢
Македонски - 28
BN68-01294A-00Mac.indd 28
2007-8-29 13:30:53
Заштита од оштетување на екранот
За да се намали можноста од “горење на екранот”, овој
уред е опремен со технологија за заштита од оштетување.
Оваа технологија овозможува придвижување на сликата
нагоре/надолу (Vertical Line) и странично (Horizontal Dot).
Временската конфигурација овозможува програмирање на
интервалот помеѓу поместувањата на сликата во минути.
1 Притиснете го копчето MENU за да се прикаже менито.
2 Притиснете го копчето ▲ или ▼ за да изберете Setup,
потоа притиснете го копчето ENTER.
3 Притиснете го копчето ▲ или ▼ за да изберете Screen
Burn Protection, потоа притиснете го копчето ENTER.
4 Изберете ја потребната опција со притиснување на ▲ или
▼ копчето, потоа притиснете го копчето ENTER.
Достапни опции: Pixel Shift, All White, Signal Pattern, Side
Gray
5 Кога ќе бидете задоволни со вашата конфигурација,
притиснете го копчето ENTER.
6 Притиснете го копчето EXIT за да излезете.
 Pixel Shift: Со помош на оваа функција ќе можете да ги
поместувате точките на PDP телевизорот во хоризонтална
или вертикална насока за да се минимизира врежувањето
на сликата на екранот.
− Поставете го Pixel Shift на On со притиснување на ▲ или
▼ копчето, потоа притиснете го копчето ENTER.
− Изберете ја потребната опција со притиснување на ▲
или ▼ копчето, потоа притиснете на копчето ENTER.
Достапни опции: Horizontal Dot, Vertical Line, Time
Оптимални вредности за поместување на точките;
➢
Horizontal Dot
Vertical Line
Time (минути)
TV
Setup
 More
HDMI Black Level : Low
PIP
Screen Burn Protection
Move
TV



Enter
Return
Screen Burn Protection
Pixel Shift
All White
Signal Pattern
Side Gray
Move
TV




: Dark
Enter
Return
Pixel Shift
Pixel Shift
Horizontal Dot
Vertical Line
Time
Move
: On
:2
:2
:2




Enter
Return
PC TV/Ext/Component/HDMI
1
2
1
2
2 min
2 min
➢ Вредностите кај поместувањето на точките може да се разликуваат во зависност од
големината на екранот (инчи) и режимот.
 All White: Оваа функција помага да се спречи врежувањето на сликата со менување на бојата
на точките во бела. Користете ја оваа функција кога на екранот има врежување на сликата или
на симболите, особено кога на екранот долго време се прикажува неподвижна слика.
 Signal Pattern: Оваа функција помага да се спречи врежувањето на сликата со поместување
на точките на PDP телевизорот според некоја шема. Користете ја оваа функција кога на
екранот има врежување на сликата или на симболите, особено кога на екранот долго време се
прикажува неподвижна слика.
 Side Gray: Кога гледате телевизија со сооднос на сликата од 4:3, екранот се заштитува со
прилагодување на балансот на белата боја на левиот и десниот крај од сликата.
− Dark: При сооднос на сликата од 4:3, се врши затемнување на левиот и десниот крај од
сликата.
− Light: При сооднос на сликата од 4:3, се врши осветлување на левиот и десниот крај од
сликата.
За да го отстраните врежувањето на сликата, користете ја All White или Signal Pattern
функцијата. Иако двете функции помагаат при заштитата на екранот, Signal Pattern има
поголем ефект.
Функцијата за отстранување на врежаната слика мора да се извршува подолг период
(приближно 1 час) за ефективно да се отстранат несаканите облици на сликата. Доколку
врежаната слика не се подобрува по извршувањето на функцијата, повторете ја функцијата
уште еднаш.
Притиснете кое било копче на далечинскиот управувач за да ја прекинете оваа функција.
➢
➢
➢
Македонски - 29
BN68-01294A-00Mac.indd 29
2007-8-29 13:30:55
Конфигурирање на PC софтвер (врз основа на Windows XP)
Конфигурирањето на Windows сликата за типичен
компјутер е прикажано подолу. Но конкретната слика од
вашиот PC веројатно ќе биде поинаква, во зависност
од верзијата на Windows оперативниот систем и видео
картичката. Но дури и ако конкретната слика изгледа
поинаку, во речиси сите случаи важи истата информација
за конфигурирање. (Доколку ова не е случај, обратете се
до производителот на компјутери или до продавачот на
Samsung.)
1 Кликнете со десното копче на глувчето на Windows десктоп
екранот, потоа кликнете на Properties.
Ќе се прикаже Display Properties.
2 Кликнете на Settings tab, потоа поставете Display Mode во
согласност со табелата за режими на слика. Не мора да ги
менувате вредностите во Colours settings.
3 Кликнете на Advanced. Ќе се прикаже нов прозорец за дијалог.
4 Кликнете на Monitor, потоа поставете Screen refresh rate во согласност со табелата за режими
на слика. Доколку е можно, одделно наместете ги вертикалната и хоризонталната фреквенција
наместо да поставите Screen refresh rate.
5 Кликнете на OK за да го затворите прозорецот, потоа кликнете на копчето OK од Display
Properties прозорецот. По ова може да започне автоматско повторно вклучување.
Македонски - 30
BN68-01294A-00Mac.indd 30
2007-8-29 13:30:55
Влезен режим (Input Mode - PC)
Позицијата и големината на сликата можат да се менуваат во зависност од типот на PC
мониторот и неговата резолуција.
На долната табела се прикажани сите режими на слика кои се поддржани:
Видео сигнал
Резолуција Вертикална Хоризонтална Вертикален Хоризонтален
(точки X фреквенција фреквенција поларитет поларитет PS-42C62H
линии)
(Hz)
(kHz)
640 x 350
720 x 400
640 x 480
IBM PC / AT
компатибилен 800 x 600
1024 x 768
1360 x 768
70.086
70.087
59.940
70.000
72.809
75.000
60.317
70.000
72.188
75.000
60.004
70.069
72.000
75.029
60.015
31.469
31.469
31.469
35.000
37.861
37.500
37.879
43.750
48.077
46.875
48.363
56.476
57.672
60.023
47.712
N
P
N
N/P
N
N
P
N/P
P
P
N
N
N/P
P
P
P
N
N
N/P
N
N
P
N/P
P
P
N
N
N/P
P
P
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
PS-50C62H
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
(N: негативен / P: позитивен)
 Interlace режимот не е поддржан.
 Телевизорот може да не функционира исправно доколку не е избран стандарден видео
формат.
 480i/p, 576i/p, 720p, или 1080i не се достапни во PC режим.
 За PS-42C62H, квалитетот на PC текстот е оптимален во XGA режим (1024 x 768@60Hz).
 За PS-50C62H, квалитетот на PC текстот е оптимален во WXGA режим (1360 x 768@60Hz).
(Три точки од левата и десната страна имааат сива боја при резолуција од 1360 x 768@60Hz.
Ова не е механички проблем туку е резултат на разликата во пикселите помеѓу стандардната
резолуција и PDP екранот.)
Македонски - 31
BN68-01294A-00Mac.indd 31
2007-8-29 13:30:55
Конфигурирање на PC
го PC режимот со притиснување на копчето
➢ Наместете
SOURCE.
1
2
3
4
5
6




Притиснете го копчето MENU за да се прикаже менито.
Притиснете го копчето ▲ или ▼ за да изберете Setup,
потоа притиснете го копчето ENTER.
Притиснете го копчето ▲ или ▼ за да изберете PC, потоа
притиснете го копчето ENTER.
Изберете ја потребната опција со притиснување на ▲ или
▼ копчето, потоа притиснете го копчето ENTER.
Достапни опции: Image Lock, Position, Auto Adjustment,
Image Reset
Кога ќе бидете задоволни со вашата конфигурација,
притиснете го копчето ENTER.
Притиснете го копчето EXIT за да излезете.
Image Lock: Coarse/Fine
Целта на прилагодувањето на квалитетот на сликата е да се
намали шумот на сликата.
Доколку шумот не се отстрани со фино прилагодување,
поставете ја фреквенција колку е можно подобро (coarse) и
повторно извршете фино прилагодување.
Откако шумот ќе се намали, извршете порамнување на
сликата во однос на центарот на екранот.
1 Притиснете го копчето ▲ или ▼ за да изберете Coarse
или Fine, потоа притиснете го копчето ENTER.
2 Притиснете го копчето ◄ или ► за да го прилагодите
квалитетот на сликата, при што сликата може да стане
нејасна или да се јават вертикални линии. Притиснете
го копчето ENTER.
Position
Прилагодете ја позицијата на PC сликата доколку не е
добро поставена на ТВ екранот.
1 Прилагодете ја позицијата со притиснување на
копчињата ▲/▼/◄/►.
2 Притиснете го копчето ENTER.
Auto Adjustment
Автоматското прилагодување овозможува PC сликата да се
обликува врз основа на влезниот PC видео сигнал.
Fine, coarse и position вредностите се прилагодуваат
автоматски.
Image Reset
Можете да ги замените сите параметри на сликата со
фабричките вредности.
TV
Setup

Plug & Play
Language
: English

Time

Game Mode
: On

Blue Screen
: Off

Melody
: Medium

PC

Home Theatre PC : Off

Light Effect
: In Standby

Wall-Mount Adjustment

Energy Saving
: Off

 More
Move
Enter
Return
TV
PC
Image Lock
Position
Auto Adjustment
Image Reset
Move
TV
Enter
Return
Image Lock
Coarse
Fine
50
63
Move
TV
Enter
Return
Position
Move
Enter
Return
Auto Adjustment in Progress
Please wait.
Image Reset is completed.
Return
Македонски - 32
BN68-01294A-00Mac.indd 32
2007-8-29 13:30:56
Поставување на PC систем за домашно кино (Home
Theater PC)
Можете да гледате слика со повисок квалитет
Setup
TV
конфигурирајќи ги параметрите на сликата во PC режим.

Plug & Play
Language
: English

Доколку ја поставите Home Theater PC функцијата на On,
Time

Game Mode
: On

можете да ги конфигурирате деталните параметри (кога
Blue Screen
: Off

режимот на слика е поставен на Standard или Movie) како во
Melody
: Medium


PC
PC режим.
Home Theatre PC : Off

Light
Effect
:
In
Standby

1 Притиснете го копчето MENU за да се прикаже менито.
Wall-Mount Adjustment

Energy
Saving
:
Off

2 Притиснете го копчето ▲ или ▼ за да изберете Setup,
 More
потоа притиснете го копчето ENTER.
Move
Enter
Return
3 Притиснете го копчето ▲ или ▼ за да изберете Home
Theater PC, потоа притиснете го копчето ENTER.
4 Изберете Off или On со притиснување на копчето ▲ или ▼, потоа притиснете го копчето
ENTER.
5 Притиснете го копчето EXIT за да излезете.
Оваа функција е достапна единствено во PC режим.
➢
Македонски - 33
BN68-01294A-00Mac.indd 33
2007-8-29 13:30:57
Телетекст можност (во зависност од моделот)
Повеќето телевизиски станици нудат текстуални информации
преку телетекст. Индекс страната на телетекст услугата ви
нуди информации околу начинот на користење на услугата.
Дополнително, можете да изберете повеќе опции според
вашите потреби со помош на копчињата од далечинскиот
управувач.
За исправно прикажување на телетекст информациите,
приемот на каналот мора да биде стабилен. Во спротивен
случај може да недостасуваат информации или да не се
прикажат некои страници.
1 TV
Напуштање на телетекст приказот (во зависност од моделот)
2
(index)
Се користи за прикажување на индекс (содржина) страницата
во секое време додека ги гледате телетекст содржините.
3
(reveal)
Се користи за да се прикаже скриениот текст (на пример,
одговори на прашања од квиз). За прикажување на нормална
слика, притиснете повторно.
4
(hold)
Се користи за да се задржи прикажувањето на избраната страна
во случај кога таа е поврзана со неколку страни кои следуваат
автоматски. За да продолжите, притиснете повторно.
5
(mode)
Притиснете за да изберете телетекст режим (LIST/FLOF).
Доколку го притиснете во LIST режимот, ќе се префрлите во
List save режим.
Во List save режимот ќе можете да снимате телетекст страни
во листа користејќи го
(store) копчето.
6
(sub-page)
Се користи за прикажување на под-страници.
7
(page up)
Се користи за прикажување на наредната телетекст страница.
8
(page down)
Се користи за прикажување на претходната телетекст страница.
9
(cancel)
Се користи за да се прикаже преносот додека трае пребарувањето на некоја страница.
0
(teletext on/mix)
Со притиснување се активира телетекст режимот откако сте го селектирале каналот кој нуди
телетекст услуга. Со двојно притиснување телетекст содржината ќе се преклопи со сликата на
тековната програма.
! Копчиња во боја (црвено/зелено/жолто/сино)
Доколку FASTEXT системот се користи од телевизиска компанија, различните области кои ги покрива
телетекст услугата се кодирани во боја и можат да се селектираат со притиснување на копчињата во
боја. Со притиснување на некое од нив ќе се прикаже соодветната содржина. Страницата се прикажува
со други информации во боја кои можат да се селектираат на истиот начин.
За прикажување на претходната или наредната страница, притиснете го оодветното копче во боја.
@
(store)
Се користи за снимање на телетекст страници.
#
(size)
Со притиснување во горниот дел на екранот се прикажуваат
букви со двојна големина. За долниот дел од екранот,
притиснете повторно.
За прикажување на нормална слика, притиснете уште еднаш.
Можете да ги менувате телетекст страниците со притиснување
на нумеричките копчиња на далечинскиот управувач.
☛
➢
Продолжува...
Македонски - 34
BN68-01294A-00Mac.indd 34
2007-8-29 13:30:59
Телетекст страниците се организирани во шест категории:
Дел
A
B
C
D
E
F
Содржина
Број на избраната страница.
Идентитет на телевизиската куќа.
Број на тековната страница или статус на
пребарувањето.
Датум и време.
Текст.
Статусни информации.
FASTEXT информации.
информациите често се поделени во неколку
➢ Телетекст
страници кои се прикажуваат секвенцијално, до кои може да
се пристапи со:
 Внесување на бројот на страницата
 Избирање на насловот од листа
 Избирање на поглавје во боја (FASTEXT систем)
➢ Притиснете го копчето TV за да излезете од телетекстот.
Македонски - 35
BN68-01294A-00Mac.indd 35
2007-8-29 13:31:05
Спецификации на ѕидниот носач (VESA)
Инсталирајте го вашиот ѕиден носач на цврст ѕид кој е поставен нормално на подот.
Кога го прицврстувате за подлоги од друг вид градежен материјал, ве молиме обратете се до
најблискиот дистрибутер. Доколку се инсталира на таван или ѕид кој е косо поставен, може
да предизвика сериозни повреди.
Семејство
производи
LCD-TV
PDP-TV
инчи
VESA Спец. (A * B)
Стандардни шрафови
23 ~ 26
200 * 100
M4
32 ~ 40
200 * 200
M6
46 ~ 52
600 * 400
57
700 * 400
(Не по VESA)
57 ~ 70
800 * 400
80 ~
1400 * 800
42 ~ 58
600 * 400
70
800 * 400
63
Не по VESA
80 ~
1400 * 800
Количина
4
M8
4
M8
6
4
табелата погоре се прикажани стандарните димензии за ѕидните носачи.
➢ Во
купувањето на нашиот ѕиден носач, обезбедено е детално упатство за инсталирање и сите
➢ При
останати делови потребни при монтажата.
употребувајте шрафови подолги од стандардните, бидејќи можат да ја оштетат
➢ Не
внатрешноста на телевизорот.
ѕидните носачи кои не се во согласност со VESA стандардите за спецификација на
➢ За
шрафовите, должината на шрафовите може да се разликува во зависност од конкретната
спецификација.
употребувајте шрафови кои не ги исполнуваат VESA стандардите за спецификација на
➢ Не
шрафови. Не прицврстувајте ги шрафовите премногу, бидејќи производот може да се оштети
или пак да падне и да ве повреди. Samsung не сноси одговорност за овој тип на незгоди.
не одговара за оштетувањата на производот или личните повреди кога се
➢ Samsung
употребуваат ѕидни носачи кои не ги исполнуваат VESA стандардите или спецификациите за
монтирање или во случаи кога корисникот не го следи упатството за инсталирање.
модели од 57” и 63” не се во согласност со VESA спецификациите. Затоа употребувајте
➢ Нашите
го нашиот ѕиден носач за овие модели.
➢ Не надминувајте накривување поголемо од 15 степени при монтирање на телевизорот.
Не вршете инсталирање на ѕидниот носач додека телевизорот е вклучен.
Може да дојде до повреди како последица на електричниот удар.
Македонски - 36
BN68-01294A-00Mac.indd 36
2007-8-29 13:31:06
Монтирање на држач (во зависност од моделот)
Добро прицврстете го мониторот на држачот со помош на 4
завртки, заради поголема сигурност на мониторот.
(Надворешноста на уредот може да се разликува од сликата.)
Предупредување
Добро прицврстете го држачот на
телевизорот пред преместувањето,
бидејќи држачот може
да се откачи и да предизвика сериозни
повреди.
Телевизорот треба да го носат двајца или
повеќе луѓе. Никогаш не поставувајте го
телевизорот на под во легната положба
заради можно оштетување на екранот.
Телевизорот секогаш поставувајте го
во исправена положба.
Во случај на поставување на
телевизорот на ѕид, затворете
го капакот (1) на делот за
вградување на држачот со
помош на две завртки.
➢
Отстранување на проблеми
Пред да се обратите до Samsung сервисот, извршете ги следните едноставни проверки.
Доколку не можете да го решите проблемот со помош на инструкциите наведени подолу,
запишете го моделот и серискиот број на телевизорот и обратете се до локалниот продавач.
Нема звук или слика
 Проверете дали струјниот кабел е поврзан на ѕидниот приклучок.
 Проверете дали сте го притиснале (Power) копчето (вклучување/исклучување) на предната
страна или притиснете го POWER копчето на далечинскиот управувач.
 Проверете ја осветленоста на сликата и контрастот.
 Проверете ја јачината на звукот.
 Проверете дали е вклучено внатрешното стишување.
Сликата е нормална но нема звук
 Проверете ја јачината на звукот.
 Проверете дали е притиснато копчето MUTE на далечинскиот управувач.
Нема слика или таа е со црно-бела боја
 Прилагодете ги параметрите на бојата.
 Проверете дали е избран исправен телевизиски систем.
Пречки кај сликата и звукот
 Обидете се да го откриете електричниот уред кој влијае врз телевизорот и потоа оддалечете го.
 Поврзете го телевизорот на друг приклучок за напојување.
Заматена слика со снег, изобличен звук
 Проверете ја насоката, местоположбата и приклучните места на вашата антена.
Ваквите пречки често настануваат при користење на собни антени.
Проблеми со далечинскиот управувач
 Заменете ги батериите на далечинскиот управувач.
 Исчистете ја горната страна од далечинскиот управувач (прозорецот за емитување).
 Проверете дали “+” и “–” краевите на батериите се поставени правилно.
 Проверете дали батериите се испразнети.
Екранот е темен и индикаторот за напојување постојано трепка
 На вашиот компјутер проверете; напојување, кабел за сигнал.
 Телевизорот го користи својот систем за управување со енергијата.
 Придвижете го глувчето или притиснете која било типка на тастатурата.
 На вашата опрема проверете (STB, DVD, итн) ; напојување, кабел за сигнал.
 Телевизорот го користи својот систем за управување со енергијата.
 Притиснете го копчето Source на телевизорот или на далечинскиот управувач.
 Исклучете и вклучете го телевизорот.
Се појавува изобличена слика во аголот на екранот.
 Доколку кај некои надворешни уреди е избрана функцијата Just Scan, се појавува изобличена
слика во аголот на екранот. Оваа појава е предизвикана од надворешните уреди, а не од
телевизорот.
Македонски - 37
BN68-01294A-00Mac.indd 37
2007-8-29 13:31:07
Спецификации
Описите и карактеристиките дадени во ова упатство имаат информативна намена и можат
да бидат променети без известување.
Име на модел
Големина на екран
(дијагонала)
PC резолуција
PS-42C62H
PS-50C62H
42 инчи
50 инчи
1024 x 768 @ 60 Hz
1360 x 768 @ 60 Hz
Звук (излез)
Димензии (ШxВxД)
Тело
Со држач
Тежина
Тело
Со држач
Услови на просторијата
Работна температура
Работна влажност
Температура на чување
Влажност на чување
10 W + 10 W
1055 x 713 x 95 mm
1055 x 757 x 340 mm
1227 x 802 x 96 mm
1227 x 845 x 341 mm
31 kg
36 kg
41 kg
46 kg
10 °C до 40 °C (50 °F до 104 °F)
10% до 80%, без кондензација
-20 °C до 45 °C (-4 °F до 113 °F)
5% до 95%, без кондензација
 Овој уред е дигитален апарат од класа Б.
➢
Дизајнот и спецификациите можат да бидат променети без претходно известување.
 Во врска со напојувањето и потрошувачката на енергија, погледнете ја етикетата која се
наоѓа на производот.
Македонски - 38
BN68-01294A-00Mac.indd 38
2007-8-29 13:31:13
Оваа страница е намерно
оставена празна.
BN68-01294A-00Mac.indd 39
2007-8-29 13:31:13
Download PDF

advertising