Samsung | PS-42C91H | Samsung PS-42C91H Упатство за користење

PDP-ТЕЛЕВИЗОР
(PLASMA DISPLAY PANEL)
Упатство за користење
Пред употребата на овој уред,
ве молиме внимателно да го прочитате ова упатство
и да го задржите за понатамошно користење.
МЕНИ НА ЕКРАН
Слика во слика (PIP)
Заштеда на енергија
ТЕЛЕТЕКСТ (опција)
SRS TruSurround XT
Digital Natural Image технологија
Регистрирајте го вашиот производ на www.samsung.com/global/register
Запишете го тука моделот и серискиот број на вашиот уред за
понатамошно користење.
▪ Модел _______________ ▪ Сериски бр. _______________
BN68-01171F-01Mac.indd 1
2007-03-20 ¿ÀÈÄ 8:08:49
Совети за корисниците
 Врежување на сликата на екранот
Избегнувајте прикажување на неподвижна слика (како при видео игрите или при поврзување
на PC со PDP уредот) на плазма екранот подолго од 2 часа бидејќи се јавува ефект на
врежување на сликата. Ова врежување на сликата е познато и како “горење на екранот”. За
да го избегнете врежувањето на сликата, намалете го степенот на осветленост и контраст при
прикажување на неподвижна слика.
 Височина
PDP телевизорот може нормално да се користи само под 2000m надморска височина. На
локација од над 2000m надморска височина уредот може да не функционира исправно и затоа
немојте да го користите во такви услови.
 Топлина на горниот дел од PDP телевизорот
По долг период на користење горниот дел од производот може да стане многу топол бидејќи
топлината од екранот низ отворот за вентилација се движи кон горниот дел на производот. Ова
е нормално и не претставува знак на дефект или проблем во функционирањето на производот.
Меѓутоа, на децата не треба да им се дозволи да го допираат горниот дел на уредот.
 Производот создава звук на ‘крцкање’.
Понекогаш може да се слушне звук на ‘крцкање’ при собирањето или ширењето на производот
кое настанува заради промените на температурата или влажноста на околината. Ова е
нормално и не претставува знак на дефект.
 Дефекти на ќелиите
PDP телевизорот користи екран кој се состои од 1,230,000(SD-ниво) до 3,150,000(HD-ниво)
пиксели за чие производство е потребна софистицирана технологија. Сепак, на сликата
може да има и неколку темни пиксели. Овие пиксели нема да имаат никакво влијание на
перформансите на уредот.
 Избегнувајте користење на телевизорот на температури под 5°C(41°F)
 Предолгото прикажување на неподвижна слика може да предизвика трајно оштетување
на PDP екранот.
Гледањето на PDP телевизорот во формат 4:3 подолг период може да
остави траги на левиот, десниот и централниот дел од екранот, кои се
јавуваат заради разликата во емитувањето на светлината на екранот.
Репродукцијата од DVD или конзола за игри може да предизвика сличен
ефект на екранот. Оштетувањето предизвикано од горниот ефект не е
покриено со гаранцијата.
 Привидни облици на сликата
Прикажувањето на неподвижна слика од видео игри и PC подолго од одреден период може
да предизвика делумно врежување на сликата. За да се избегне овој ефект, намалете ја
‘осветленоста’ и ‘контрастот’ при прикажување на неподвижна слика.
 Гаранција
- гаранцијата не ги покрива оштетувањата предизвикани заради врежување на сликата.
- “горењето на екранот” не е покриено со гаранцијата.
 Инсталирање
При инсталирање на вашиот уред на локации со многу прав, високи и ниски температури,
висока влажност, хемиски супстанци или кога се бара постојано користење како на аеродроми,
железнички станици и сл., обратете се до авторизиран сервисен центар. Во спротивно може да
настанат сериозни оштетувања на вашиот уред.
© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.
Македонски - 2
BN68-01171F-01Mac.indd 2
2007-03-20 ¿ÀÈÄ 8:08:50
Содржина
Општи информации
Опис на функциите
Совети за корисниците ................................. 2
Испорачани елементи ................................... 4
Користење на држачот .................................. 4
Контролна плоча .......................................... 5
Плоча за поврзување .................................... 6
Преглед на далечинскиот
управувач(PS42Q91H/PS42Q92H/PS50Q91H/
PS50Q92H)..................................................... 8
 Преглед на далечинскиот управувач
(PS42C91H/PS50C91H)................................. 9
 Функции за времето .................................... 25
 Language (јазик)/Blue Screen (син екран)/
Melody (мелодија)/Light Effect (светлосен
ефект)/Energy Saving (заштеда на енергија)/
HDMI Black Level
(HDMI ниво на црна боја) ............................ 26
 Користење на режим за игри
(Game Mode) ................................................ 27
 Прилагодување на ѕидниот носач
(се продава одделно) .................................. 28
 Гледање слика во слика
(Picture in Picture - PIP) .............................. 29
 Заштита од оштетување на екранот .......... 30






Користење
 Вклучување и исклучување на
телевизорот ................................................ 10
 Прегледување на менијата ......................... 11
 Замрзнување на тековната слика .............. 11
 Plug & Play особина .................................... 12
 Гледање на сигнал од надворешен извор .. 13
 Внесување имиња на уредите ................... 14
Channel Control






Автоматско меморирање на каналите ...... 14
Рачно меморирање на каналите ................ 15
Додавање / заклучување на канали .......... 16
Сортирање на меморираните канали........ 17
Доделување имиња на каналите ............... 17
Фино прилагодување на приемот на
каналите ....................................................... 18
Picture Control
 Менување на стандардот за слика ............ 19
 Прилагодување на параметрите на
сликата ......................................................... 19
 Конфигурирање на деталните
параметри на сликата ................................. 20
 Избор на големина на сликата ................... 21
 Избор на режим на екран ........................... 21
 Digital NR/Active Colour/DNIe/Movie Plus.... 22
Sound Control
 Функции за звук ........................................... 23
 Избор на режим на звук (во зависност од
моделот) ....................................................... 24
Симболи
Притиснете
Прикажување на слика од PC
 Конфигурирање на PC софтвер
(врз основа на Windows XP) ....................... 31
 Влезен режим (Input Mode - PC)................. 32
 Конфигурирање на PC ................................ 33
 Поставување на PC систем за домашно кино
(Home Theater PC) ......................................... 34
Околу Anynet+(PS42Q91H/PS42Q92H/PS50Q91H/PS50Q
Што е Anynet+? ........................................... 35
Поврзување на Anynet+ уреди ................... 35
Конфигурирање на Anynet+ ........................ 36
Сканирање и префрлување меѓу Anynet+
уреди. ........................................................... 36
 Снимање ...................................................... 37
 Слушање преку ресивер ............................. 38
 Точки за проверка пред да побарате
помош ........................................................... 38




Додаток
 Телетекст можност (во зависност од
моделот) ....................................................... 39
 Монтирање на ѕидниот носач .................... 41
 Конфигурирање на далечинскиот управувач
(PS42Q91H/PS42Q92H/PS50Q91H/
PS50Q92H) ................................................... 42
 Монтирање на држач
(во зависност од моделот) ......................... 47
 Отстранување на проблеми ....................... 47
 Спецификации ............................................. 48
☛
➢
Важно
Забелешка
Македонски - 3
BN68-01171F-01Mac.indd 3
2007-03-20 ¿ÀÈÄ 8:08:50
Испорачани елементи
Упатство за користење
Далечински управувач/
AAA батерии
Кабел за напојување
Крпа за бришење
Картичка за гаранција/
Картичка за
регистрација/
Упатство за безбедност
Капак за долниот дел / завртки
(2ea)
(погледнете на страница 47)
Феритно јадро за
кабелот за напојување/
S-Video кабел
Феритно јадро за
кабелот за слушалки/
Кабел за напојување
Одделно се продаваат
S-Video кабел
Антенски кабел
Компонентни кабли
Аудио кабли
Видео кабел
PC кабел
SCART кабел
PC аудио кабел
HDMI кабел
HDMI/DVI кабел
јадро (кабел за напојување, кабел за
➢ Феритно
слушалки,S-Video кабел)
Феритното јадро се користи да го заштити кабелот од
пречки. При користење на кабел, отворете го феритното
јадро и поставете го околу кабелот.
Користење на држачот
➢
 PDP телевизорот треба да
го носат двајца или повеќе
луѓе. Никогаш не поставувајте
го PDP телевизорот на под
во легната положба заради
можно оштетување на екранот.
PDP телевизорот секогаш
поставувајте го во исправена
положба.
 PDP телевизорот може да се
заврти 20 степени во десна и лева насока.
-20° ~ 20°
Македонски - 4
BN68-01171F-01Mac.indd 4
2007-03-20 ¿ÀÈÄ 8:08:54
Контролна плоча
Предна (или странична) плоча
Звучник
➢ Бојата и обликот на производот може да се разликуваат во зависност од моделот.
1 SOURCE
Се прикажува мени со сите достапни
влезни извори (TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-Video,
Component, PC, HDMI1, HDMI2и HDMI3).
HDMI3 режимот е достапен единствено
кај PS42Q91H/PS42Q92H/PS50Q91H/
PS50Q92H моделите.
4
C/P.
Притиснете за промена на каналите. На
менито на екранот, користете ги
C/P.
копчињата како што ги користите ▲ и ▼
копчињата на далечинскиот управувач.
5
(ENTER)
Притиснете за да го потврдите вашиот
избор.
6
(Power) копче за напојување
Притиснете за вклучување и исклучување
на телевизорот.
➢
2 MENU
Со притиснување на екранот ќе се прикаже
мени со функциите на вашиот телевизор.
3 +−
Притиснете за зголемување или
намалување на јачината на звукот.
На менито на екранот, користете ги +−
копчињата како што ги користите ◄ и ►
копчињата на далечинскиот управувач.
Индикатор за напојување
− Исклучено: сина боја
− Вклучено: нема светлина
Сензор за далечинскиот управувач
Далечинскиот управувач насочувајте го кон
оваа точка на телевизорот.
Македонски - 5
BN68-01171F-01Mac.indd 5
2007-03-20 ¿ÀÈÄ 8:08:56
Плоча за поврзување
Странична плоча
1
2
или
3
➢ Бојата и обликот на производот може да се разликуваат во зависност од моделот.
1 HDMI IN 3 (PS42Q91H/PS42Q92H/
PS50Q91H/PS50Q92H)
За поврзување со HDMI приклучокот на
уред со HDMI излез.
2 S-VIDEO или VIDEO / AUDIO L/R
Видео (S-Video или видео) и аудио влезови за
надворешни уреди, како видео камера или VCR.
3 Приклучок за слушалки
Можете да приклучите слушалки доколку
сакате да гледате телевизија без да им
пречите на другите луѓе во просторијата.
Продолжено користење на слушалките
при силен звук може да го оштети
вашиот слух.
➢
Задна плоча
1
или
8
Кабелска
телевизија
5
или
2
➢
☛
3
4
6
7
Бојата и обликот на производот може да се разликуваат во зависност од моделот.
 Кога ќе сакате да поврзете аудио или видео систем на вашиот телевизор, исклучете ги сите
уреди.
 При поврзување на надворешен уред, боите на приклучоците на кабелот и уредот би
требало да се совпаднат.
Продолжува...
Македонски - 6
BN68-01171F-01Mac.indd 6
2007-03-20 ¿ÀÈÄ 8:08:59
1 POWER IN (влез за напојување)
Се поврзува испорачаниот кабел за
напојување.
2 Поврзување на надворешни аудио уреди
Поврзување на RCA аудио сигналите од
телевизорот со надворешен уред, како
аудио опрема.
3 EXT 1, EXT 2
Влезови и излези за надворешни уреди,
како VCR, DVD, уреди за видео игри или
видео диск плеери.
8 ANT IN
75Ω коаксијален приклучок за воздушна/
кабелска телевизија.
Поддржани режими за HDMI и компонентен
приклучок
HDMI/DVI 50Hz
HDMI/DVI 60Hz
Component
480i 480p 576i 576p 720p 1080i
X
X
X
O
O
O
X
O
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
Влез/излез спецификации
Приклучок
EXT 1
EXT 2
Влез
Излез
Видео Аудио(L/R) RGB Видео + Аудио(L/R)
Можен излез само
✔
✔
✔
на TV или DTV.
Излез според ваш
✔
✔
избор.
4 COMPONENT IN
Аудио (AUDIO L/R) и видео (Y/PB/PR)
компонентни влезови.
5 SERVICE
− Сервисен приклучок.
− Поврзете го серискиот приклучок
помеѓу ѕидниот носач со мотор и
вашиот телевизор доколку сакате да го
прилагодите аголот на гледање со помош
на далечински управувач.
6 PC IN / AUDIO
За поврзување со излезните видео и аудио
приклучоци на PC.
7 HDMI IN 1, HDMI IN 2
− За поврзување со HDMI приклучокот
на уред со HDMI излез. Овие излези
исто така може да се користат како DVI
приклучоци со одделни аналогни аудио
влезови. За овој вид поврзување ќе ви
биде потребен опционален HDMI/DVI
кабел. При користење на опционален
HDMI/DVI адаптер, DVI аналогните аудио
влезови на вашиот телевизор ќе ви
овозможат прием на левиот и десниот
аудио канал од вашиот DVI уред. (Не е
компатибилно со PC)
− При поврзувањето на овој производ преку
HDMI или DVI со Set Top Box, DVD плеер,
конзола за игри итн., поставете го во
компатибилен видео излезен режим како
што е прикажано на табелата подолу.
Доколку не го направите тоа може да
настане изобличување на сликата,
нејзино прекршување или воопшто да
нема слика.
− Не обидувајте се да го поврзете HDMI/
DVI приклучокот со графичка картичка
на PC или лаптоп. (Како последица ќе се
појави празен екран)
DVI IN (HDMI 2) AUDIO L/R
DVI аудио излези за надворешни уреди.
Македонски - 7
BN68-01171F-01Mac.indd 7
2007-03-20 ¿ÀÈÄ 8:09:00
Преглед на далечинскиот управувач(PS42Q91H/PS42Q92H/PS50Q91H/PS50Q92H)
➢
 Ова е специјален далечински управувач за лица со оштетен вид и располага со Braille
точки на копчето за напојување, каналите, јачина на звук, стоп и репродукција/пауза.
 Силната светлина може да влијае на употребата на далечинскиот управувач.
1 Копче за напојување
(вклучување и
исклучување на
телевизорот)
2 Нумерички копчиња за
директен пристап до
каналите
3 Избор на канали со една/
две цифри
4 Копче за контрола на
канали (погледнете на
страница 16)
5 Директно бирање на ТВ
режим
6
Засилување на звук
Стишување на звук
7 Привремено исклучување
на звук
8 Прикажување на главното
мени на екран
9 Враќање на претходно
мени
0 Избор на ефект на звук
(погледнете на страница
23)
! Избор на ефект на слика
(погледнете на страница
19)
# Слика-во-слика
вклучување/исклучување
$ Избор на режим на звук
% Копче за TruSurround XT
режим
^ Конфигурирање на
далечински управувач
& Избор на уред кој ќе се
контролира преку Samsung
далечинскиот управувач
(TV, DVD, STB, CABLE,
VCR)
* Притиснете за задно
осветлување на VOL,
CH и копчињата за
активен извор (TV, DVD,
CABLE, STB, VCR) на
далечинскиот управувач.
( Избор на достапни извори
) Претходен канал
a Автоматско исклучување
b Снимање на пренос во
живо
c VCR/DVD функции
(премотување назад, стоп,
репродукција/пауза, брзо
премотување напред
d
Нареден канал
Претходен канал
e Излез од менито на екран
f Контрола на курсор во
мени
g Прикажување на
информации за тековниот
пренос
h Активирање на Anynet+
функциите за приказ и
поставување на Anynet+
уреди.
i Замрзнување на сликата
j Избор на големина на
сликата
l Избор на канал на
споредна слика (PIP)
n Доколку далечинскиот
управувач не функционира
исправно, извадете ги
батериите и држете го
притиснато копчето “Reset”
околу 2~3 секунди. Потоа
вратете ги батериите и
повторно обидете се да го
употребите далечинскиот
управувач.
Телетекст функции
(погледнете на страница 39)
5 Излез од прикажување на
телетекст (во зависност од
моделот)
8 Индекс на телетекст
@ Истовремено прикажување
на нормалната слика и
телетекст информации
# Задржи телетекст
( Избор на режим на
телетекст (LIST/FLOF)
) Под-страница на телетекст
d P :Наредна страница на
телетекст
P :Претходна страница
на телетекст
e Откажи телетекст
g Прикажи телетекст
k Избор на Fastext област
m Големина на телетекст
o Сними телетекст
Продолжува...
Македонски - 8
BN68-01171F-01Mac.indd 8
2007-03-20 ¿ÀÈÄ 8:09:02
Преглед на далечинскиот управувач (PS42C91H/PS50C91H)
➢
 Ова е специјален далечински управувач за лица со оштетен вид и располага со Braille
точки на копчињата за напојување, јачина на звук и каналите.
 Силната светлина може да влијае на употребата на далечинскиот управувач.
1 Копче за напојување
(вклучување и
исклучување на
телевизорот)
2 Нумерички копчиња за
директен пристап до
каналите
3 Избор на канали со една/
две цифри
4 Копче за контрола на
канали (погледнете на
страница 16)
5 Директно бирање на ТВ
режим
6
:Засилување на звук
:Стишување на звук
7 Прикажување на главното
мени на екран
8 Привремено исклучување
на звук
9 Прикажување на
информации за тековниот
пренос
0 Враќање на претходно
мени
! Избор на ефект на звук
(погледнете на страница 23)
@ Избор на ефект на слика
(погледнете на страница 19)
# Прилагодување на
осветленоста на екранот
за да се заштеди енергија.
$ Избор на режим на звук
% Слика-во-слика
исклучување/вклучување
^ Копче за TruSurround XT
режим
& Избор на достапни извори
* Претходен канал
( Автоматско исклучување
) Директно бирање на HDMI
режим.
a
b
c
d
f
g
i
j
k
:Нареден канал
:Претходен канал
Излез од менито на екран
Промена на потврда
Движење кон саканата
мени опција / соодветно
поставување на
опционална вредност
Замрзнување на сликата
Избор на големина на
сликата
Избор на канал на
споредна слика (PIP)
Избор на извор на
споредна слика (PIP)
Избор на локација на
споредна слика (PIP)
Телетекст функции
(погледнете на страница 39)
5 Излез од прикажување на
телетекст (во зависност од
моделот)
7 Индекс на телетекст
9 Прикажи телетекст
% Задржи телетекст
& Избор на режим на
телетекст (LIST/FLOF)
* Под-страница на телетекст
a P :Наредна страница на
телетекст
P :Претходна страница
на телетекст
b Откажи телетекст
e Истовремено прикажување
на нормалната слика и
телетекст информации
h Избор на Fastext област
j Сними телетекст
k Големина на телетекст
Продолжува...
Македонски - 9
BN68-01171F-01Mac.indd 9
2007-03-20 ¿ÀÈÄ 8:09:05
Поставување на батерии во далечинскиот управувач
1
2
3
Подигнете го капачето на задниот дел од далечинскиот
управувач нагоре како што е прикажано на сликата.
Ставете две батерии со AAA големина.
 Поставете ги “+” и “–” краевите на батериите според
приказот во внатрешноста.
 Немојте да ги комбинирате различните типови на
батерии, т.е. алкални и мангански.
Затворете го капачето како што е прикажано на сликата.
Извадете ги батериите и чувајте ги на ладно и
суво место доколку не планирате да го користите
далечинскиот управувач подолг период. Далечинскиот
управувач може да се користи до оддалеченост од околу 23 стапки од телевизорот.
(Претпоставувајќи типично користење на телевизорот, батериите траат околу една година.)
➢
➢
далечинскиот управувач не работи! Проверете го следното:
➢ Доколку
1. Дали телевизорот е вклучен?
2. Дали се заменети плус и минус краевите на батериите?
3. Дали се испразнети батериите?
4. Дали има прекин на напојувањето или можеби струјниот кабел е исклучен?
5. Дали во близина има специјален флуоресцентен или неонски светлосен знак?
Вклучување и исклучување на телевизорот
Кабелот за напојување се поврзува на задниот дел од телевизорот.
1 Приклучете го кабелот за напојување во соодветниот отвор.
Напонот е прикажан на задниот дел од телевизорот, додека фреквенцијата изнесува 50
или 60Hz.
2 За да го вклучите телевизорот притиснете го (Power) копчето (вклучување/исклучување)
на предната страна од телевизорот или притиснете го копчето POWER на далечинскиот
управувач. Каналот кој сте го гледале последен ќе биде автоматски вклучен. Доколку сè
уште не сте ги меморирале каналите, нема да се појави јасна слика. Погледнете “Автоматско
меморирање на каналите” на страница 14 или “Рачно меморирање на каналите” на страница
15.
Доколку телевизорот се вклучува првпат, автоматски се вклучуваат повеќе основни
постапки на конфигурирање. Погледнете “Plug & Play особина” на страница 12.
3 За да го исклучите телевизорот, притиснете го (Power) копчето (вклучување/исклучување)
на предната страна од телевизорот или притиснете го копчето POWER на далечинскиот
управувач.
4 За да го вклучите телевизорот притиснете го (Power) копчето (вклучување/исклучување) на
предната страна од телевизорот или притиснете го копчето POWER или некое од нумеричките
копчиња на далечинскиот управувач.
➢
➢
Македонски - 10
BN68-01171F-01Mac.indd 10
2007-03-20 ¿ÀÈÄ 8:09:07
Прегледување на менијата
1
2
3
4
5
Притиснете на копчето MENU.
На екранот се прикажува главното мени.
На левата страна се наоѓаат пет икони: Picture, Sound,
Channel, Setup и Input.
Притиснете го ▲ или ▼ копчето за да изберете некоја од
иконите.
Притиснете го копчето ENTER за да пристапите до подменијата.
Притиснете го ▲ или ▼ копчето за да се движите низ
елементите на менито.
Притиснете го копчето ENTER за да влезете во одредениот
елемент од менито.
Притиснете ги ▲/▼/◄/► копчињата за да ги менувате
избраните елементи.
Притиснете го копчето RETURN за да се вратите на
претходното мени.
Притиснете го копчето EXIT за да излезете од менито.
TV
Picture
Mode
: Dynamic
Contrast
Brightness
Sharpness
Colour
Tint
G 50
Colour Tone
: Cool1
Detailed Settings

100
45
75
55
R 50


 More
Move
Enter
Exit
за далечинскиот управувач и OSD (On Screen Display) приказот на екранот од
➢ Илустрациите
ова упатство се направени врз база на моделот PS42Q91H. Иако конфигурацијата можеби се
разликува од вашиот модел, методот на користење е ист како и на илустрациите.
Замрзнување на тековната слика
Можете да ја замрзнете сликата додека гледате некоја
телевизиска програма со едноставно притиснување на
копчето “STILL”. За да се вратите на нормално гледање,
притиснете уште еднаш.
Оваа функција ќе биде автоматски откажана по пет минути.
➢
Македонски - 11
BN68-01171F-01Mac.indd 11
2007-03-20 ¿ÀÈÄ 8:09:07
Plug & Play особина
Кога телевизорот се вклучува првпат, автоматски се
вклучуваат повеќе основни постапки на конфигурирање.
Достапни се следните можности.
Доколку по грешка сте избрале друга земја за вашиот
телевизор, текстот на екранот може да не се прикаже
исправно.
1 Доколку телевизорот е во режим на подготвеност,
притиснете го копчето POWER на далечинскиот управувач.
Се прикажува пораката Start Plug & Play (започни Plug &
Play). Притиснете го копчето ENTER.
2 По неколку секунди ќе се прикаже менито Language (јазик).
3 Изберете го соодветниот јазик со притиснување на ▲ или
▼ копчето. Притиснете го копчето ENTER. Се прикажува
пораката Select Home Mode when installing this TV at
home (изберете домашен режим при инсталирање на
телевизорот во вашиот дом).
4 Притиснете го ◄ или ► копчето за да изберете Shop или
Home, потоа притиснете го копчето ENTER. Се прикажува
пораката за проверка на статусот на антената.
Однапред е избрано Home.
Ви препорачуваме да го поставите телевизорот во
Home режим за добивање на најдобра слика во вашиот
дом.
Режимот Shop е наменет за користење единствено во
продавници.
Доколку уредот случајно е поставен во Shop режим
и сакате да се вратите во Dynamic (Home) режим,
притиснете го копчето Volume и потоа пет секунди
држете го притиснато копчето MENU на телевизорот.
5 Проверете дали антената е поврзана со телевизорот.
Притиснете го копчето ENTER. Се прикажува менито
Country (земја).
6 Изберете ја вашата земја или област со притиснување на ▲
или ▼ копчето.
Притиснете го копчето ENTER. Се прикажува менито за
избор на канали.
7 За да започнете со снимање на каналите, притиснете го
копчето ENTER.
Пребарувањето ќе заврши автоматски. Телевизорот ќе
започне со меморирање на сите достапни канали.
Притиснете го копчето ENTER за да го поставите
часовникот.
8 Притиснете го копчето ◄/►/ENTER за да изберете Month,
Day, Year, Hour или Minute. Поставете ги вредностите со
притиснување на копчињата ▲ или ▼.
Можете да ги наместите Month, Day, Year, Hour или
Minute директно со притиснување на нумеричките
копчиња на далечинскиот управувач.
9 Притиснете го копчето ENTER за да го потврдите внесеното.
Се прикажува пораката Enjoy your viewing (уживајте во
гледањето).
Откако ќе завршите, притиснете го копчето ENTER.
Дури и ако не го притиснете копчето ENTER, пораката
ќе исчезне автоматски по неколку секунди.
Plug & Play
☛
➢
➢
Start Plug & Play.
OK
Enter
Plug & Play
➢
➢ Plug & Play особината е достапна единствено во TV режим.
English
Deutsch
Français
Italiano
▼
Language
Move
Enter
Skip
Plug & Play
Select Home Mode
when installing this TV at home.
Home
Shop
Move
Enter
Skip
Plug & Play
➢
➢
➢
Return
Check antenna input.
OK
Enter
Skip
Plug & Play
Belgium
France
Germany
Italy
▼
Country
Move
Enter
Skip
Plug & Play
Auto Store
P 1
C
--
40 MHz
0 %
Start
Enter
Skip
Plug & Play
Clock Set
Year Month

2007

01
Adjust
Day
Hour
Minute
01
12
00
Move
Enter
Enjoy your viewing
OK
Продолжува...
Македонски - 12
BN68-01171F-01Mac.indd 12
2007-03-20 ¿ÀÈÄ 8:09:10
Доколку сакате повторно да ја вклучите оваа особина …
1 Притиснете го копчето MENU за да се прикаже менито.
2 Притиснете го копчето ▲ или ▼ за да изберете Setup,
потоа притиснете го копчето ENTER.
3 Притиснете го повторно копчето ENTER за да изберете Plug
& Play.
Се прикажува пораката Start Plug & Play (започни Plug & Play).
TV
Setup
Plug & Play
Language
Time
Game Mode
Blue Screen
Melody
PC
Home Theater PC
Light Effect
 More
Move
: English
: Off
: Off
: Off
: Off
: Off
Enter









Return
Гледање на сигнал од надворешен извор
Можете да вршите менување на влезните сигнали од
поврзаната опрема, како VCR, DVD, сателитски ресивер и
ТВ извор (антенски или преку кабел).
1 Притиснете го копчето MENU за да се прикаже менито.
2 Притиснете го копчето ▲ или ▼ за да изберете Input, потоа
притиснете го копчето ENTER.
3 Притиснете го повторно копчето ENTER за да изберете
Source List.
4 Притиснете го ▲ или ▼ копчето за да го изберете изворот
на сигнал, потоа притиснете го копчето ENTER.
Достапни извори на сигнал: TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-Video,
Component, PC, HDMI1, HDMI2, HDMI3
HDMI3 режимот е достапен единствено кај PS42Q91H/
PS42Q92H/PS50Q91H/PS50Q92H моделите.
➢
TV
Input
Source List
Edit Name
Anynet+
Move
TV
: TV



Enter
Return
Source List
TV
Ext.1
Ext.2
AV
S-Video
Component
PC
HDMI1
HDMI2
HDMI3
Move
: −−−−
: −−−−
: −−−−
: −−−−
: −−−−
: −−−−
: −−−−
: −−−−
: −−−−
Enter
Return
опции можете да ги изберете едноставно со
➢ Овие
притиснување на копчето SOURCE на далечинскиот
управувач.
повторно гледање телевизија притиснете го копчето TV и
➢ За
изберете го саканиот број на канал.
Македонски - 13
BN68-01171F-01Mac.indd 13
2007-03-20 ¿ÀÈÄ 8:09:11
Внесување имиња на уредите
Можете да внесете имиња за надворешните уреди.
1 Притиснете го копчето MENU за да се прикаже менито.
2 Притиснете го копчето ▲ или ▼ за да изберете Input, потоа
притиснете го копчето ENTER.
3 Притиснете го копчето ▲ или ▼ за да изберете Edit Name,
потоа притиснете го копчето ENTER.
4 Притиснете го копчето ▲ или ▼ за да го изберете
надворешниот извор чие име треба да се внесе, потоа
притиснете го копчето ENTER.
5 Изберете го потребниот уред со притиснување на ▲ или ▼,
потоа притиснете го копчето ENTER.
Достапни имиња на уреди: VCR, DVD, D-VHS, Cable STB,
HD STB, Satellite STB, AV Receiver, DVD Receiver, Game,
Camcorder, DVD Combo, DHR (DVD HDD Recorder), PC.
6 Притиснете го копчето EXIT за да излезете.
HDMI3 режимот е достапен единствено кај PS42Q91H/
PS42Q92H/PS50Q91H/PS50Q92H моделите.
Input
TV
: TV



Enter
Return
Source List
Edit Name
Anynet+
Move
TV
Edit Name
Ext.1
Ext.2
AV
S-Video
Component
PC
HDMI1
HDMI2
HDMI3
➢
: −−−−−−−−
: −−−− VCR
: −−−− DVD
: −−−−D-VHS
: −−−−
Cable STB
: −−−−
HD STB
: −−−−
Satellite STB
: −−−− ▼
: −−−−
Move
Enter
Return
Автоматско меморирање на каналите
Можете да го сканирате фреквентниот опсег кој е достапен
(во зависност од земјата).
Автоматски доделените броеви на програмите можеби нема
да одговараат на вашиот избор. Сепак, вие можете рачно да
ги подредите броевите и да ги избришете оние канали што
не сакате да ги гледате.
1 Притиснете го копчето MENU за да се прикаже менито.
2 Притиснете го копчето ▲ или ▼ за да изберете Channel,
потоа притиснете го копчето ENTER.
3 Притиснете го повторно копчето ENTER. Прикажани се
достапните земји.
4 Изберете ја вашата земја со притиснување на копчето ▲
или ▼, потоа притиснете го копчето ENTER.
5 Притиснете го копчето ▲ или ▼ за да изберете Auto Store,
потоа притиснете го копчето ENTER.
6 Притиснете го повторно копчето ENTER за да започне
пребарувањето.
Пребарувањето ќе заврши автоматски.
За да го запрете пребарувањето пред тоа да заврши,
притиснете го копчето MENU или ENTER.
TV
Channel
Belgium
Country
: Belgium
Auto Store
France
Manual Store
Germany
Channel Manager
Italy
Sort
Netherlands
Name
Spain
Fine Tune
▼
Move
Enter
TV
Return
Channel
Country
: Belgium
Auto Store
Manual Store
Channel Manager
Sort
Name
Fine Tune
Move
➢
Enter







Return
Auto Store
P 1
C
--
40 MHz
0 %
Start
Enter
Return
Македонски - 14
BN68-01171F-01Mac.indd 14
2007-03-20 ¿ÀÈÄ 8:09:13
Рачно меморирање на каналите
Можете да меморирате телевизиски канали, вклучувајќи ги
и оние кои се примаат преку кабелските оператори.
При рачното меморирање на канали можете да изберете:
 Дали сакате да се меморира секој од најдените канали.
 Број на програмот за секој мемориран канал кој сакате да го
идентификувате.
1 Притиснете го копчето MENU за да се прикаже менито.
2 Притиснете го копчето ▲ или ▼ за да изберете Channel,
потоа притиснете го копчето ENTER.
3 Притиснете го копчето ▲ или ▼ за да изберете Manual
Store, потоа притиснете го копчето ENTER.
4 Изберете ја потребната опција со притиснување на ▲ или
▼ копчето, потоа притиснете го копчето ENTER.
5 Кога ќе бидете задоволни со вашата конфигурација,
притиснете го копчето ENTER.
6 Притиснете го копчето EXIT за да излезете.
TV
Channel
Country
: Belgium
Auto Store
Manual Store
Channel Manager
Sort
Name
Fine Tune
Move
TV
Enter







Return
Manual Store
Programme
Colour System
Sound System
Channel
Search
Store
:P 1
: Auto
: BG
4
:C
: 63 MHz
:?


 Programme (број на програмот кој сакате да се додели на
Move
Enter
Return
каналот)
− Притиснете го копчето ▲ или ▼ додека не го најдете
саканиот број.
Исто така можете да изберете број на канал со директно притиснување на нумеричките
копчиња (0~9).
 Colour System: Auto/PAL/SECAM/NTSC4.43
− Притиснете го копчето ▲ или ▼ за да го изберете потребниот стандард за боја.
 Sound System: BG/DK/I/L
− Притиснете го копчето ▲ или ▼ за да го изберете потребниот стандард за звук.
 Channel (кога го знаете бројот на каналот што сакате да се меморира)
− Притиснете го копчето ▲ или ▼ за да изберете C (антенски канал) или S (кабелски канал).
− Притиснете го копчето ►, потоа притиснете го копчето ▲ или ▼ за да го изберете саканиот
број.
Исто така можете да изберете број на канал со директно притиснување на нумеричките
копчиња (0~9).
Доколку се слуша неприроден звук или воопшто нема звук, повторно изберете го
потребниот стандард за звук.
 Search (кога не ги знаете броевите на каналите)
− Притиснете го копчето ▲ или ▼ за да започнете со пребарувањето.
− Приемникот го сканира фреквентниот опсег до наоѓање на првиот канал или каналот кој сте
го избрале.
 Store (кога сакате да го меморирате каналот со придружниот број на програм)
− Поставете на OK со притиснување на копчето ENTER.
➢
➢
➢
на канал (Channel mode)
☛ Режим
 P (режим на програми): По завршеното сканирање, на телевизиските станици од вашиот
регион им се доделени броеви со позиции од P00 до P99. Во овој режим можете да
изберете канал со внесување на бројот на позиција.
 C (режим на антенски канали): Во овој режим можете да изберете канал со внесување на
доделениот број на секоја воздушна телевизиска станица.
 S (режим на кабелски канали): Во овој режим можете да изберете канал со внесување на
доделениот број за секој кабелски канал.
Македонски - 15
BN68-01171F-01Mac.indd 15
2007-03-20 ¿ÀÈÄ 8:09:13
Додавање / заклучување на канали
Со користење на Channel Manager (уредувач на канали), вие
можете на практичен начин да додавате или заклучувате
канали.
1 Притиснете го копчето MENU за да се прикаже менито.
2 Притиснете го копчето ▲ или ▼ за да изберете Channel,
потоа притиснете го копчето ENTER.
3 Притиснете го копчето ▲ или ▼ за да изберете Channel
Manager, потоа притиснете го копчето ENTER.
 Додавање на канали
Со користење на Channel List, вие можете да додавате
канали.
4
5
TV
Move
TV
Изберете Channel List со притиснување на копчето ENTER.
Придвижете се до ( ) полето со притиснување на
копчињата ▲/▼/◄/►, изберете го каналот што сакате да го
додадете и притиснете го копчето ENTER за да го додадете
каналот.
Доколку повторно го притиснете копчето ENTER, ( )
симболот до каналот ќе исчезне и каналот нема да се
додаде.
➢
 Заклучување на канали
Оваа особина ги спречува неавторизираните корисници, како
децата, да гледаат неприкладни програми исклучувајќи ја сликата
или звукот.
6
Channel
Country
: Belgium
Auto Store
Manual Store
Channel Manager
Sort
Name
Fine Tune
Enter







Return
Channel Manager
Channel List
Child Lock
Move
: Off
Enter

Return
Channel List
P 1 C4
1 / 10
Prog.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
C -C4
C 24
C2
C5
C 80
C7
C 36
C 52
C 11
▲
Притиснете го копчето ▲ или ▼ за да изберете Child Lock
(заклучување за деца), потоа притиснете го копчето ENTER.
7 Изберете On со притиснување на копчето ▲ или ▼, потоа
▼
притиснете го копчето ENTER.
Add
Lock
8 Притиснете го копчето ▲ или ▼ за да изберете Channel List
Move
Enter
(листа на канали), потоа притиснете го копчето ENTER.
Return
Page
9 Придвижете се до ( ) полето со притиснување на копчињата
▲/▼/◄/►, изберете го каналот што сакате да го заклучите и притиснете го копчето ENTER.
Доколку повторно го притиснете копчето ENTER, the ( ) симболот до каналот ќе исчезне
и каналот нема да биде заклучен.
Кога ќе се активира Child Lock се прикажува син екран.
10 Притиснете го копчето EXIT за да излезете.
➢
➢
опции можете да ги изберете едноставно со
➢ Овие
притиснување на копчето CH LIST на далечинскиот
управувач.
Македонски - 16
BN68-01171F-01Mac.indd 16
2007-03-20 ¿ÀÈÄ 8:09:15
Сортирање на меморираните канали
Оваа операција ви овозможува да ги промените броевите
на програмите на меморираните канали.
Оваа операција може да биде неопходна по користењето на
автоматското меморирање.
1 Притиснете го копчето MENU за да се прикаже менито.
2 Притиснете го копчето ▲ или ▼ за да изберете Channel,
потоа притиснете го копчето ENTER.
3 Притиснете го копчето ▲ или ▼ за да изберете Sort, потоа
притиснете го копчето ENTER.
4 Изберете го каналот кој сакате да го преместите со
притиснување на копчето ▲ или ▼, потоа притиснете го
копчето ENTER.
5 Изберете го бројот на програмот на кој што сакате да се
премести каналот со притиснување на копчето ▲ или ▼.
Притиснете го копчето ENTER. Каналот ќе биде преместен
на новата позиција и сите други канали ќе се поместат
соодветно.
6 Повторете ги чекорите 4 и 5 сè додека не ги префрлите сите
канали на саканите броеви на програми.
TV
Channel
Country
: Belgium
Auto Store
Manual Store
Channel Manager
Sort
Name
Fine Tune
Move
Enter
TV







Return
Sort
Prog.
0
1
2
3
4
Ch.

C−−
C76
C5
C7
C7

Move
Name

Enter
Return
Доделување имиња на каналите
Имињата на каналите ќе бидат автоматски доделени
доколку се емитува информацијата за каналите. Овие
имиња можат да се променат, по што ќе можете да доделите
нови имиња.
1 Притиснете го копчето MENU за да се прикаже менито.
2 Притиснете го копчето ▲ или ▼ за да изберете Channel,
потоа притиснете го копчето ENTER.
3 Притиснете го копчето ▲ или ▼ за да изберете Name, потоа
притиснете го копчето ENTER.
4 Притиснете го копчето ▲ или ▼ за да го изберете каналот
на кој сакате да доделите ново име, потоа притиснете го
копчето ENTER.
5 Притиснете го копчето ▲ или ▼ за да изберете буква, број
или симбол (Важи следниот редослед: A~Z, 0~9, +, -, *, /,
празно место).
Придвижете се на претходната или наредната буква со
притиснување на копчињата ◄ или ►, потоа притиснете го
копчето ENTER.
6 Повторете ги чекорите 4 и 5 за секој канал на кој сакате да
му доделите ново име.
7 Притиснете го копчето EXIT за да излезете.
TV
Channel
Country
: Belgium
Auto Store
Manual Store
Channel Manager
Sort
Name
Fine Tune
Move
Enter
TV







Return
Name
Prog.
0
1
2
3
4
Move
Ch.

C−−
C76
C5
C7
C7

Name
−−−−−
−−−−−
−−−−−
−−−−−
−−−−−
Enter
Return
Македонски - 17
BN68-01171F-01Mac.indd 17
2007-03-20 ¿ÀÈÄ 8:09:17
Фино прилагодување на приемот на каналите
Доколку приемот е чист, вие не морате фино да го
прилагодите каналот, бидејќи тоа се врши автоматски за
време на операцијата на пребарување и меморирање.
Доколку сигналот е слаб или изобличен, можеби ќе морате
рачно да го прилагодите приемот на програмот.
1 Притиснете го копчето MENU за да се прикаже менито.
2 Притиснете го копчето ▲ или ▼ за да изберете Channel,
потоа притиснете го копчето ENTER.
3 Притиснете го копчето ▲ или ▼ за да изберете Fine Tune,
потоа притиснете го копчето ENTER.
4 За да добиете остра и јасна слика, како и звук со добар
квалитет, притиснувајте ги копчињата ◄ или ► сè додека
не се постигне оптимално прилагодување. Притиснете го
копчето ENTER.
За да го вратите прилагодувањето на 0, изберете Reset
со притиснување на копчето ▲ или ▼. Притиснете го
копчето ENTER.
5 Притиснете го копчето EXIT за да излезете.
Меморирањето со фино прилагодување предизвикува
промена на бојата на OSD (On Screen Display)
екранскиот приказ на каналот од бела во црвена и се
додава знакот “*”.
TV
Channel
Country
: Belgium
Auto Store
Manual Store
Channel Manager
Sort
Name
Fine Tune
Move
Return
Fine Tune
P 1
➢
➢
Enter







+3
Reset
Adjust
Save
Return
P 1*
Mono
Picture
Sound
SRS TS XT
−− : −−
: Dynamic
: Custom
: Off
Македонски - 18
BN68-01171F-01Mac.indd 18
2007-03-20 ¿ÀÈÄ 8:09:17
Менување на стандардот за слика
Можете да го изберете типот на слика која најмногу
одговара на вашите потреби за гледање.
1 Притиснете го копчето MENU за да се прикаже менито.
2 Притиснете го копчето ENTER за да изберете Picture.
3 Притиснете го повторно копчето ENTER за да изберете
Mode.
4 Изберете го потребниот режим со притиснување на копчето
▲ или ▼, потоа притиснете го копчето ENTER.
Достапни режими: Dynamic, Standard, Movie
Прилагодувањето може да се менува во зависност
од влезниот извор. (пр. RF, Video, Component, PC или
HDMI)
➢
5
TV
Picture
Mode
: Dynamic
Contrast
Brightness
Sharpness
Colour
Tint
G 50
Colour Tone
: Cool1
Detailed Settings
100
45
75
55
R 50


 More
Move
TV
Enter
Return
Picture
Dynamic
Mode
: Dynamic
Standard
Contrast
Movie
Brightness
Sharpness
Colour
Tint
G 50
R
Colour Tone
: Cool1
Detailed Settings

Притиснете го копчето EXIT за да излезете.
100
45
75
55
50
 More
опции можете да ги изберете едноставно со
➢ Овие
притиснување на копчето P.MODE на далечинскиот
➢

Move
Enter
Return
управувач.
 Изберете Dynamic при дневно гледање телевизија или
при силна осветленост во просторијата.
 Изберете Standard за вообичаен начин на гледање
телевизија.
 Изберете Movie кога гледате филмови.
Прилагодување на параметрите на сликата
Вашиот телевизор нуди повеќе опции за прилагодување
кои ви овозможуваат контрола на квалитетот на сликата.
1 Притиснете го копчето MENU за да се прикаже менито.
2 Притиснете го копчето ENTER за да изберете Picture.
3 Притиснете го повторно копчето ENTER за да изберете
Mode.
4 Изберете го потребниот режим со притиснување на копчето
▲ или ▼, потоа притиснете го копчето ENTER.
Достапни режими: Dynamic, Standard, Movie
5 Изберете ја потребната опција со притиснување на ▲ или
▼ копчето, потоа притиснете го копчето ENTER.
6 Кога ќе бидете задоволни со вашата конфигурација,
притиснете го копчето ENTER.
7 Притиснете го копчето EXIT за да излезете.
TV
Picture
Mode
: Dynamic
Contrast
Brightness
Sharpness
Colour
Tint
G 50
Colour Tone
: Cool1
Detailed Settings

100
45
75
55
R 50


 More
Move
TV
Enter
Return
Picture
Mode
: Dynamic
Contrast
Brightness
Sharpness
Colour
Tint
G 50
Cool2 R
Colour Tone
: Cool1
Cool1
Detailed Settings
Normal �
Warm1
 More
Warm2
100
45
75
55
50
 Contrast – Brightness – Sharpness – Colour – Tint
Во TV, AV, S-Video режимите кај PAL системот, не може
да се користи Tint функцијата.
Move
Enter
Return
Contrast – Brightness – Colour Tone : PC режим
Притиснувајте ги копчињата ◄ или ► сè додека не се
постигне оптимално прилагодување.
 Colour Tone: Cool2/Cool1/Normal/Warm1/Warm2
Кога режимот на слика е поставен на Dynamic или Standard, Warm1 и Warm2 не може да
се селектираат.
 Reset: Cancel/OK
Изберете OK. Можете да ги вратите фабричките вредности за параметрите на сликата.
Функцијата на враќање на вредностите се врши за одделните режими на слика и тонови на бои.
➢
➢
➢
Македонски - 19
BN68-01171F-01Mac.indd 19
2007-03-20 ¿ÀÈÄ 8:09:19
Конфигурирање на деталните параметри на сликата
Можете да ги поставите деталните параметри на сликата.
1 Притиснете го копчето MENU за да се прикаже менито.
2 Притиснете го копчето ENTER за да изберете Picture.
3 Притиснете го копчето ▲ или ▼ за да изберете Detailed
Settings, потоа притиснете го копчето ENTER.
4 Изберете ја потребната опција со притиснување на ▲ или
▼ копчето, потоа притиснете го копчето ENTER.
Достапни опции: Black Adjust, Dynamic Contrast, Gamma,
White Balance, My Colour Control, Edge Enhancement,
Colour Space
5 Кога ќе бидете задоволни со вашата конфигурација,
притиснете го копчето ENTER.
6 Притиснете го копчето EXIT за да излезете.
Кога режимот на слика е поставен на Movie или Standard,
➢ Detailed
Settings не може да биде избрано.
Доколку DNIe е исклучено, Detailed Settings не може да се
➢ избере
кога режимот на слика е во Standard режим.
TV
Picture
Mode
: Movie
Contrast
Brightness
Sharpness
Colour
Tint
G 50
Colour Tone
: Warm2
Detailed Settings

80
65
35
35
R 50


 More
Move
TV
Enter
Return
Detailed Settings
Black Adjust
Dynamic Contrast
Gamma
White Balance
My Colour Control
Edge Enhancement
Colour Space
Move
: Off
: Low
: 0
: Off
: Wide
Enter







Return
 Black Adjust: Off/Low/Medium/High
Можете директно да го изберете нивото на црната боја за прилагодување на длабочината на
сликата.
 Dynamic Contrast: Off/Low/Medium/High
Можете да го прилагодите контрастот на сликата за да се добие оптимална вредност.
 Gamma: -3 ~ +3
Можете да ја прилагодите средната осветленост на сликата.
Притиснувајте ги копчињата ◄ или ► сè додека не се постигне оптимално прилагодување.
 White Balance: R-Offset/G-Offset/B-Offset/R-Gain/G-Gain/B-Gain/Reset
Можете да ја прилагодите температурата на бојата за добивање на слика со поприродна боја.
R-Offset/G-Offset/B-Offset/R-Gain/G-Gain/B-Gain: Со промена на вредноста веднаш се менува
и сликата.
Изберете ја потребната опција со притиснување на ▲ или ▼ копчето, потоа притиснете го
копчето ENTER. Притиснувајте ги копчињата ◄ или ► сè додека не се постигне оптимално
прилагодување.
Reset: Претходно прилагодениот баланс на белата боја ќе се врати на фабричката вредност.
 My Colour Control: Pink/Green/Blue/White/Reset
Овие вредности можете да ги прилагодувате според личните желби.
Pink/Green/Blue/White: Со промена на вредноста веднаш се менува и сликата.
Изберете ја потребната опција со притиснување на ▲ или ▼ копчето, потоа притиснете го
копчето ENTER. Притиснувајте ги копчињата ◄ или ► сè додека не се постигне оптимално
прилагодување.
Reset: за враќање на фабричките вредности на претходно прилагодените бои.
При користење на My Colour Control функцијата, тековната слика се снима како
неподвижна слика пред да биде прикажана на екранот.
 Edge Enhancement: Off/On
Можете да ги нагласите рабовите на објектите.
 Colour Space: Auto/Wide
Можете да го поставите просторот на репродукција на бои за влезниот сигнал на автоматски
или широк.
➢
Македонски - 20
BN68-01171F-01Mac.indd 20
2007-03-20 ¿ÀÈÄ 8:09:20
Избор на големина на сликата
Можете да ја изберете големината на сликата која најмногу
TV
Picture
одговара на вашите потреби за гледање.
 More
Size
: Auto Wide 
1 Притиснете го копчето MENU за да се прикаже менито.
Screen Mode
: 16 : 9

Digital NR
: Auto

2 Притиснете го копчето ENTER за да изберете Picture.
Active Colour
: On

DNIe
: Off

3 Притиснете го копчето ▲ или ▼ за да изберете Size, потоа
Movie Plus
: On

притиснете го копчето ENTER.
Reset
: OK

4 Изберете ја потребната опција со притиснување на ▲ или
▼ копчето, потоа притиснете го копчето ENTER.
Move
Enter
Return
Достапни опции: Auto Wide, 16:9, Wide Zoom, Zoom, 4:3,
Just Scan
TV
Size
 Auto Wide: развлекување на сликата од 4:3 во 16:9
Auto Wide
16:9
сооднос.
Wide Zoom
 16:9: сликата се поставува во 16:9 широк режим.
Zoom
4:3
 Wide Zoom: зголемување на сликата повеќе од 4:3.
Just Scan
Придвижувајте го екранот нагоре/надолу со помош
на копчињата ▲ или ▼ откако ќе изберете со
притиснување на ► или ENTER копчето.
 Zoom: вертикално зголемување на сликата.
Move
Enter
Return
 4:3: сликата се поставува во 4:3 нормален режим.
 Just Scan: прикажување на влезната слика “како што е” без
никакви отсекувања при влез на HDMI 720p и 1080i сигнали.
Со HDMI Just Scan големината на сликата, во
зависност од AV уредите, сликата на екранот може
да биде отсечена или да се појави специфична боја.
5 Притиснете го копчето EXIT за да излезете.
Можете да ја промените големината на сликата едноставно со притиснување на копчето
P.SIZE на далечинскиот управувач.
Во зависност од влезниот извор, опциите за големина на сликата може да се менуваат.
Елементите на располагање може да се разликуваат во зависност од избраниот режим.
➢
➢
➢
➢
Позиционирање и менување на големина на сликата со помош на зум
 Менувањето на големината на сликата со помош на Zoom овозможува позиционирање на сликата
нагоре/надолу со користење на копчињата ▲ или ▼, како и менување на големина на сликата.
 Придвижете ја сликата нагоре/надолу со користење на копчињата ▲ или ▼ откако ќе изберете
со притиснување на копчињата ◄ или ►.
 Вертикално менувајте ја големината на сликата со користење на копчињата ▲ или ▼ откако ќе
изберете со притиснување на копчињата ◄ или ►.
Избор на режим на екран
При поставување на големината на сликата на автоматски
TV
Picture
широка кај 16:9 телевизор со широк екран, можете да ја одредите
 More
Size
: Auto Wide 
големината на сликата со која сакате да ја гледате 4:3 WSS (Wide
Screen Mode
: 16 : 9

Screen Service) услугата на широк екран. Секоја поединечна
Digital NR
: Off

Active Colour
: On

европска земја користи различна големина на сликата и со оваа
DNIe
: Off

функција корисниците можат да направат избор.
Movie Plus
: On

Reset
: OK

1 Притиснете го копчето MENU за да се прикаже менито.
2 Притиснете го копчето ENTER за да изберете Picture.
Move
Enter
Return
3 Press the ▲ или ▼ за да изберете Screen Mode, потоа
притиснете го копчето ENTER.
4 Изберете ја потребната опција со притиснување на ▲ или ▼ копчето, потоа притиснете го копчето ENTER.
Достапни опции: 16:9, Wide Zoom, Zoom, 4:3
 16:9: сликата се поставува во 16:9 широк режим.
 Wide Zoom: зголемување на сликата повеќе од 4:3.
 Zoom: вертикално зголемување на сликата.
 4:3: сликата се поставува во 4:3 нормален режим.
5 Кога ќе бидете задоволни со вашата конфигурација, притиснете го копчето ENTER.
6 Притиснете го копчето EXIT за да излезете.
Македонски - 21
BN68-01171F-01Mac.indd 21
2007-03-20 ¿ÀÈÄ 8:09:21
Digital NR/Active Colour/DNIe/Movie Plus
1
2
3
4
5



TV
Picture
Притиснете го копчето MENU за да се прикаже менито.
 More
Притиснете го копчето ENTER за да изберете Picture.
Size
: Auto Wide 
Изберете ја потребната опција со притиснување на ▲ или
Screen Mode
: 16 : 9


Digital NR
: Auto
▼ копчето, потоа притиснете го копчето ENTER.
Active Colour
: On


DNIe
: Off
Достапни опции: Digital NR, Active Colour, DNIe, Movie

Movie Plus
: On
Plus

Reset
: OK
Кога ќе бидете задоволни со вашата конфигурација,
притиснете го копчето ENTER.
Move
Enter
Return
Притиснете го копчето EXIT за да излезете.
Digital NR: Off/Low/Medium/High/Auto
Доколку приемниот сигнал на телевизорот е слаб, можете да ја активирате оваа особина за да
се избегнат статичните или привидните облици кои може да се појават на екранот.
Active Colour: Off/On
Доколку ја вклучите оваа опција, бојата на небото и тревата ќе биде посилна и почиста за
добивање на живописна слика.
Оваа функција не е достапна во PC режим.
Оваа функција не е достапна во Movie и Standard режим.
DNIe: Off/Demo/On
Овој телевизор ја нуди DNIe функцијата со која се добива висок визуелен квалитет. Доколку
ја поставите вредноста на DNIe на “On”, ќе можете да ја видите сликата со активирана DNIe
функција. Доколку ја поставите вредноста на DNIe на “Demo”, како демонстрација ќе можете
истовремено да ги видите DNIe и нормалната слика. Со користење на оваа функција, ќе
можете да ја погледнете разликата во визуелниот квалитет.
DNIeTM (Digital Natural Image engine)
Оваа функција овозможува слика со повеќе детали и 3D намалување на шум,
подобрување на деталите, контрастот и белата боја. Новиот алгоритам за подобрување на
сликата нуди посветла, појасна слика со повеќе детали. Со помош на DNIeTM технологијата
се постигнува подобрување кај секој сигнал.
Оваа функција не е достапна во PC режим.
Movie Plus: Off/On (PS42Q91H/PS42Q92H/PS50Q91H/PS50Q92H)
Ќе можете да гледате кожа со природна боја и јасен текст дури и при сцени со брзи движења.
Wide Zoom, Zoom и Just Scan режимот не е поддржан.
➢
➢
➢

➢
➢
Македонски - 22
BN68-01171F-01Mac.indd 22
2007-03-20 ¿ÀÈÄ 8:09:22
Функции за звук
1
2
3
4
5

TV
Sound
Притиснете го копчето MENU за да се прикаже менито.
Mode
: Custom

Притиснете го копчето ▲ или ▼ за да изберете Sound,
Equalizer

потоа притиснете го копчето ENTER.
SRS TS XT
: Off

Auto Volume
: Off

Изберете ја потребната опција со притиснување на ▲ или
Internal Mute
: Off

Sound Select
: Main

▼ копчето, потоа притиснете го копчето ENTER.
Reset
Достапни опции: Mode, Equalizer, SRS TS XT, Auto Volume,
Internal Mute, Reset (доколку е вклучен режимот за игри)
Кога ќе бидете задоволни со вашата конфигурација,
Move
Enter
Return
притиснете го копчето ENTER.
Притиснете го копчето EXIT за да излезете.
< Доколку е вклучен режимот
Mode: Standard/Music/Movie/Speech/Custom
на игри >
Можете да го изберете типот на специјални звучни ефекти
TV
Sound
што ќе се користи при гледање на одредена програма.
Mode
: Custom

Овие опции можете да ги изберете едноставно со
Equalizer

притиснување на копчето S.MODE на далечинскиот управувач.
SRS TS XT
: Off

Auto Volume
: Off

Equalizer: Balance/100Hz/300Hz/1kHz/3kHz/10kHz
Internal Mute
: Off

Телевизорот има повеќе функции кои ќе ви овозможат
Sound Select
: Main

Reset
контрола на квалитетот на звукот.
Доколку направите каква било промена на овие параметри,
звукот автоматски ќе се префрли во Custom.
Move
Enter
Return
SRS TS XT: Off/On
TruSurround XT е патентирана SRS технологија која го
решава проблемот на репродукција на 5.1 повеќеканални
содржини преку два звучници. TruSurround нуди извонредно
доживување на виртуелен опкружувачки звук преку кој
било систем за репродукција со два звучници, вклучувајќи
ги и внатрешните звучници од телевизорот. Тој е целосно
TV
Equalizer
компатибилен со сите повеќеканални формати.
Овие опции можете да ги изберете
едноставно со притиснување на копчето
R
+
+
SRS( ) на далечинскиот управувач.
0
0
TruSurround XT, SRS и
симболот
се заштитени имиња на SRS Labs, Inc.
L
Balance 100Hz 300Hz 1kHz 3kHz 10kHz
TruSurround XT технологијата е вградена под лиценца
на SRS Labs, Inc.
Move
Adjust
Return
Auto Volume: Off/On
Секоја телевизиска станица има свои карактеристики на
сигналот и не е практично при секое менување на каналот
да се прилагодува јачината на звукот. Оваа функција
овозможува автоматско прилагодување на јачината на
звукот на каналите преку стишување кога модулацискиот
сигнал е превисок или преку засилување на звукот кога
модулацискиот сигнал е низок.
Internal Mute: Off/On
Доколку сакате да слушате звук преку одделни звучници, исклучете го внатрешниот засилувач.
Копчињата +, - и MUTE не функционираат кога Internal Mute е поставено на On.
Sound Select: Main/Sub
Кога е активирана функцијата PIP, можете да го слушате звукот на споредната (PIP) слика.
− Main: се користи за слушање на звукот на главната слика.
− Sub: се користи за слушање на звукот на споредната слика.
Reset
Доколку е вклучен режимот на игри, се активира функцијата Reset Sound. Изборот на
функцијата Reset по прилагодувањето на еквалајзерот ги поставува фабричките вредности кај
еквалајзерот.
➢

➢

➢
➢




➢
ЗАБЕЛЕШКА ОКОЛУ ЛИЦЕНЦАТА ЗА ЗАШТИТЕНИТЕ ТРГОВСКИ ЗНАЦИ
Произведено под лиценца на Dolby Laboratories.
“Dolby” и двојниот-D симбол се заштитени имиња на Dolby Laboratories.
Македонски - 23
BN68-01171F-01Mac.indd 23
2007-03-20 ¿ÀÈÄ 8:09:23
Избор на режим на звук (во зависност од моделот)
Со помош на DUAL I-II копчето се прикажува/контролира
обработката на излезниот аудио сигнал. По вклучувањето,
режимот автоматски се поставува во “DUAL-I” или “Stereo”,
во зависност од тековниот пренос.
Тип на пренос
Регуларен пренос
(стандардно аудио)
Regular + NICAM Моно
NICAM
Стерео
NICAM Стерео
NICAM DUAL-I/II
A2
Stereo
➢
Индикатор на екран
Моно (нормално користење)
NICAM
Моно (Normal)
NICAM
Стерео
Моно (Normal)
NICAM
dual-1
Регуларен пренос
(стандардно аудио)
Двојазично или DUAL-I/II
Dual I
Стерео
Стерео
Моно
(Normal)
NICAM
dual-2
Моно (нормално користење)
Dual II
Моно
(присилено
моно)
 Доколку условите за прием се влошат, слушањето ќе биде олеснето ако режимот е
поставен на Mono.
 Доколку стерео сигналот е слаб и се јавува автоматско префрлување, поставете на Mono.
 При прием на моно звук во AV режим, поврзете го “AUDIO-L” влезниот приклучок
на плочата (предна или задна). Доколку моно звукот доаѓа само од левиот звучник,
притиснете го DUAL I-II копчето.
Македонски - 24
BN68-01171F-01Mac.indd 24
2007-03-20 ¿ÀÈÄ 8:09:25
Функции за времето
1
2
TV
Setup
Притиснете го копчето MENU за да се прикаже менито.

Plug & Play
Притиснете го копчето ▲ или ▼ за да изберете Setup,

: English
Language
потоа притиснете го копчето ENTER.

Time

: Off
Game Mode
3 Притиснете го копчето ▲ or ▼ за да изберете Time, потоа

: Off
Blue Screen

: Off
Melody
притиснете го копчето ENTER.

PC
4 Изберете ја потребната опција со притиснување на ▲ или

Home Theater PC : Off

: Off
Light Effect
▼ копчето, потоа притиснете го копчето ENTER.
 More
Достапни опции: Clock Set, Sleep Timer, Timer 1, Timer 2,
Return
Enter
Move
Timer 3
TV
Time
5 Кога ќе бидете задоволни со вашата конфигурација,
притиснете го копчето ENTER.

: −− : −−
Clock Set

: Off
Sleep Timer
6 Притиснете го копчето EXIT за да излезете.

: Off
Timer 1

: Off
Timer 2
 Местење на часовникот

: Off
Timer 3
Можете да го поставите телевизискиот часовник така што
точното време се прикажува со притиснување на копчето
INFO на далечинскиот управувач Исто така морате да
го поставите времето доколку сакате да ги користите
Return
Enter
Move
тајмерите за автоматско вклучување/исклучување.
− Притиснете го копчето ◄ или ► за да изберете Month,
TV
Timer 1
Day, Year, Hour или Minute. Поставете ги вредностите со
No
On Time 12 : 00
притиснување на копчињата ▲ или ▼.
Можете да ги наместите Month, Day, Year, Hour или
No
Off Time 12 : 00
Minute директно со притиснување на нумеричките
Once
Repeat
копчиња на далечинскиот управувач.
3
10 Programme
Volume
Во случај на снемување на струја или исклучување на
уредот, вредностите на часовникот ќе бидат избришани.
 Sleep Timer (тајмер за заспивање)
Return
Adjust
Move
Можете да изберете временски период помеѓу 30 и 180
минути по кој телевизорот автоматски ќе се префрли во
режим на подготвеност.
− Изберете временски интервал (Off, 30, 60, 90, 120, 150,
или 180) на вклученост на телевизорот со притиснување
на копчето ▲ или ▼.
Овие опции можете да ги изберете едноставно со
притиснување на копчето SLEEP на далечинскиот
управувач. Доколку тајмерот за заспивање сè уште не
е поставен, се прикажува Off. Доколку е поставен, се
прикажува преостанатото време до префрлувањето на
телевизорот во режим на подготвеност.
 Timer 1/Timer 2/Timer 3
Можете да поставите тајмери за автоматско вклучување и исклучување во времето што ќе го
изберете.
Првин мора да го поставите часовникот.
− Притиснете го копчето ◄ или ► за да го изберете потребниот елемент.
Притиснете го копчето ▲ или ▼ за да ја поставите саканата вредност.
On Time: Изберете час, минути и No(исклучено)/Yes(вклучено). (За да го вклучите тајмерот
со саканата вредност, поставете го на Yes.)
Off Time: Изберете час, минути и No(исклучено)/Yes(вклучено). (За да го вклучите тајмерот
со саканата вредност, поставете го на Yes.)
Repeat: Изберете Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, или Sat~Sun.
Volume (јачина на звук): Изберете го саканото ниво на јачина на звук.
Programme (програм): Изберете го саканиот канал.
Можете да изберете час, минути и канал директно со притиснување на нумеричките
копчиња на далечинскиот управувач.
Auto Power Off
Доколку го поставите тајмерот на “On”, телевизорот ќе се исклучи ако 3 часа не е добиена
никаква команда откако телевизорот бил вклучен преку тајмерот. Оваа функција е достапна
само при “On” режим на тајмерот и спречува прекумерно загревање кое може да се случи при
многу долго користење на телевизорот.
➢
➢
➢
☛
➢
☛
Македонски - 25
BN68-01171F-01Mac.indd 25
2007-03-20 ¿ÀÈÄ 8:09:26
Language (јазик)/Blue Screen (син екран)/Melody (мелодија)/Light Effect
(светлосен ефект)/Energy Saving (заштеда на енергија)/HDMI Black
Level (HDMI ниво на црна боја)
1
2
3
4
5





Притиснете го копчето MENU за да се прикаже менито.
TV
Setup
Притиснете го копчето ▲ или ▼ за да изберете Setup,

Plug & Play

: English
Language
потоа притиснете го копчето ENTER.

Time
Изберете ја потребната опција со притиснување на ▲ или

: Off
Game Mode

: Off
Blue Screen
▼ копчето, потоа притиснете го копчето ENTER.

: Off
Melody

PC
Достапни опции: Language, Blue Screen, Melody, Light

Home Theater PC : Off
Effect, Energy Saving, HDMI Black Level

: Off
Light Effect
 More
Кога ќе бидете задоволни со вашата конфигурација,
Return
Enter
Move
притиснете го копчето ENTER.
Притиснете го копчето EXIT за да излезете.
TV
Setup
Language
 More

Wall-Mount Adjustment
Јазиците може да се менуваат во зависност од моделот.

: Off
Energy Saving
Кога првпат ќе го вклучите телевизорот, вие мора да

HDMI Black Level : Low

PIP
изберете јазик кој ќе се користи при прикажувањето на

Screen Burn Protection
менијата и пораките.
Blue Screen: On/Off
Доколку нема прием на сигнал или тој е многу слаб,
сликата со шум автоматски се заменува со син екран.
Return
Enter
Move
Доколку сакате да продолжите да ја гледате сликата со лош
квалитет, Blue Screen мора да се постави на Off.
Melody: Off/Low/Medium/High
Може да се постави мелодија при вклучување/исклучување на телевизорот.
Light Effect: Off/Standby Mode On/Watching Mode On/On
Можете да ја вклучите/исклучите сината LED сијаличка на предната страна од телевизорот.
Исклучете ја заради заштеда на енергија или кога LED сијаличката им пречи на вашите очи.
− Off: сината LED сијаличка е постојано исклучена.
− Standby Mode On: сината LED сијаличка е вклучена во режим на готовност и се исклучува
кога ќе се вклучи телевизорот.
− Watching Mode On: сината LED сијаличка е вклучена при гледање телевизија и се исклучува
кога ќе се исклучи телевизорот.
− On: сината LED сијаличка е постојано вклучена.
Поставете го Light Effect на Off за да се намали потрошувачката на енергија.
Energy Saving: Off/Low/Medium/High
Со оваа функција се прилагодува осветленоста на сликата во зависност од условите во
околината.
− Off: се исклучува режимот за заштеда на енергија.
− Low: се користи стандарден режим без оглед на осветленоста на околината.
− Medium: се користи среден режим на заштеда на енергија без оглед на осветленоста на
околината.
− High: се користи максимален режим на заштеда на енергија без оглед на осветленоста на
околината.
Овие опции можете да ги изберете едноставно со
притиснување на копчето E.SAVING на далечинскиот
управувач. (PS42C91H/PS50C91H)
➢
➢
 HDMI Black Level: Normal/Low
Со користење на оваа функција може да се прилагодува квалитетот на сликата при
оштетувањето на сликата (појава на ниво на црна боја, низок контраст, слаби бои, итн.) кое се
јавува преку HDMI влез со ограничен RGB опсег (16 до 235).
Оваа функција е активна единствено кога надворешниот влез е поврзан на HDMI (RGB
сигнали).
➢
Македонски - 26
BN68-01171F-01Mac.indd 26
2007-03-20 ¿ÀÈÄ 8:09:28
Користење на режим за игри (Game Mode)
При поврзување со конзола за игри како PlayStationTM или
TV
Setup
XboxTM, можете да уживате во пореалистично доживување
Plug & Play

преку менито за игри.

Language
: English

Time
1 Притиснете го копчето MENU за да се прикаже менито.

Game Mode
: Off
2 Притиснете го копчето ▲ или ▼ за да изберете Setup, потоа

Blue Screen
: Off

Melody
: Off
притиснете го копчето ENTER.

PC
3 Притиснете го копчето ▲ или ▼ за да изберете Game Mode,
Home Theater PC : Off


Light Effect
: Off
потоа притиснете го копчето ENTER.
 More
4 Изберете Off или On со притиснување на копчето ▲ или ▼,
Move
Enter
Return
потоа притиснете го копчето ENTER.
5 Притиснете го копчето EXIT за да излезете.
Ограничувања кај режимот за игри (предупредување)
 За да ја исклучите конзолата за игри и да приклучите друг надворешен уред, поставете го
Game Mode на Off.
 Доколку го прикажете ТВ менито во Game Mode, екранот малку ќе се затресе.
 На екранот ќе се појави знакот ( ) и означува дека Game Mode е поставен на On за
избраниот извор.
Доколку Game Mode е поставен на On :
 Picture Mode автоматски се менува во Standard и корисниците не можат да го променат режимот.
 Sound Mode од менито за звук се деактивира. Прилагодете го звукот преку еквалајзерот.
 Функцијата Reset Sound се активира. Избирањето на функцијата Reset по поставувањето на
еквалајзерот ги враќа фабричките вредности на еквалајзерот.
Game Mode не е достапен во TV режимот.
Доколку сликата не е квалитетна кога на телевизорот е поврзан надворешен уред, проверете дали
Game Mode е поставен на On. Поставете го Game Mode на Off и поврзете го надворешниот уред.
➢
➢
➢
➢
Македонски - 27
BN68-01171F-01Mac.indd 27
2007-03-20 ¿ÀÈÄ 8:09:29
Прилагодување на ѕидниот носач (се продава одделно)
Откако ѕидниот носач ќе биде монтиран, позицијата на вашиот телевизор може едноставно
да се прилагодува.
Задна плоча
Автоматизиран ѕиден носач
Сериски кабел (1P кон 1P)(не се испорачува)
Entering the menu
1
2
3
4
➢
➢
TV
Setup
Притиснете го копчето MENU за да се прикаже менито.
Притиснете го копчето ▲ или ▼ за да изберете “Setup”,
потоа притиснете го копчето ENTER/OK.
Притиснете го копчето ▲ или ▼ за да изберете “Wall-Mount
Adjustment”, потоа притиснете го копчето ENTER/OK.
Наместете ја саканата позиција со користење на копчињата
▲,▼,◄,►.
Притиснете го копчето EXIT за да излезете.
Доколку притиснете копче со стрелка кога на телевизорот
не е прикажан OSD екран, ќе се прикаже сликата за
прилагодување.Кога ќе го исклучите напојувањето, вашиот
телевизор се враќа во почетната позиција.
Кога ќе го вклучите напојувањето, телевизорот се
придвижува во позицијата од последното користење.
 More
Wall-Mount Adjustment
Energy Saving
: Off
HDMI Black Level : Low
PIP
Screen Burn Protection
Move
Копче
Enter
Return
Wall-Mount Adjustment
Position1
Position
Користење на копчињата од далечинскиот управувач.





Adjust
1
INFO
2
3
Center
Exit
Операции
Прилагодување на аголот на
ѕидниот носач
Навалување нагоре, надолу, придвижување
десно, лево
Враќање
Враќање во почетната позиција
Зачувување на позицијата
и придвижување кон
меморираната позиција
Меморирање на 3 позиции со помош на
црвеното, зеленото и жолтото копче.
Придвижување во меморираните позиции со
помош на овие 3 копчиња.
инсталацијата, погледнете го испорачаното упатство за монтирање.
➢ За
инсталацијата на производот и монтирањето на ѕидниот носач, обратете се до специјализирана
➢ Околу
фирма за монтажа.Оваа опрема треба да се користи за прицврстување на носачот на ѕид.
➢ Во случај на монтирање врз други градежни материјали, ве молиме обратете се до најблискиот продавач.
Македонски - 28
BN68-01171F-01Mac.indd 28
2007-03-20 ¿ÀÈÄ 8:09:30
Гледање слика во слика (Picture in Picture - PIP)
Во рамките на главната слика можете да прикажете
TV
Setup
споредна слика. На овој начин можете да гледате ТВ
 More
Wall-Mount Adjustment

програма или видео содржини од кој било поврзан уред.
Energy Saving
: Off

HDMI Black Level : Low

1 Притиснете го копчето MENU за да се прикаже менито.
PIP

2 Притиснете го копчето ▲ или ▼ за да изберете Setup,
Screen Burn Protection

потоа притиснете го копчето ENTER.
3 Притиснете го копчето ▲ или ▼ за да изберете PIP, потоа
притиснете го копчето ENTER.
Move
Enter
Return
4 Изберете ја потребната опција со притиснување на ▲ или
▼ копчето, потоа притиснете го копчето ENTER.
TV
PIP
Достапни опции: PIP(On/Off), Source, Size, Position,
PIP
: On

Source
: TV

Programme
Size
:

Position
:

5 Кога ќе бидете задоволни со вашата конфигурација,
Programme
:P 1

притиснете го копчето ENTER.
6 Притиснете го копчето EXIT за да излезете.
 PIP: On/Off
Можете да ја вклучите или исклучите PIP функцијата.
Move
Enter
Return
Овие опции можете да ги изберете едноставно
со притиснување на копчето PIP на далечинскиот
управувач.
 Source: TV/Ext.1/Ext.2/AV
Можете да го изберете изворот за споредната слика.
Овие опции можете да ги изберете едноставно со
притиснување на копчето SOURCE на далечинскиот
управувач.
 Size:
/
/
Можете да ја изберете големината на споредната слика.
Доколку главната слика е во PC и Component режим, Size не е достапно.
 Position: /
/
/
Можете да ја изберете позицијата на споредната слика.
Овие опции можете да ги изберете едноставно со притиснување на копчето POSITION на
далечинскиот управувач.
 Programme
Можете да го изберете каналот за споредната слика само ако Source е поставено на TV.
Можете да го изберете каналот за споредната слика едноставно со притиснување на
копчето P
или P .
➢
➢
➢
➢
➢
Табела на PIP вредности
X - оваа PIP комбинација не е достапна.
O - оваа PIP комбинација е достапна.
Главна
Споредна
Component
HDMI
PC
TV
O
O
O
Ext.1 Ext.2
O
O
O
O
O
O
AV
O
O
O
S-Video Component HDMI
X
X
X
X
X
X
X
X
X
PC
X
X
X
Македонски - 29
BN68-01171F-01Mac.indd 29
2007-03-20 ¿ÀÈÄ 8:09:33
Заштита од оштетување на екранот
За да се намали можноста од “горење на екранот”, овој
уред е опремен со технологија за заштита од оштетување.
Оваа технологија овозможува придвижување на сликата
нагоре/надолу (Vertical Line) и странично (Horizontal Dot).
Временската конфигурација овозможува програмирање на
интервалот помеѓу поместувањата на сликата во минути.
Притиснете го копчето MENU за да се прикаже менито.
Притиснете го копчето ▲ или ▼ за да изберете Setup,
потоа притиснете го копчето ENTER.
3 Притиснете го копчето ▲ или ▼ за да изберете Screen
Burn Protection, потоа притиснете го копчето ENTER.
4 Изберете ја потребната опција со притиснување на ▲ или
▼ копчето, потоа притиснете го копчето ENTER.
Достапни опции: Pixel Shift, All White, Signal Pattern, Side
Gray
5 Кога ќе бидете задоволни со вашата конфигурација,
притиснете го копчето ENTER.
6 Притиснете го копчето EXIT за да излезете.
 Pixel Shift: Со помош на оваа функција ќе можете да ги
поместувате точките на PDP телевизорот во хоризонтална
или вертикална насока за да се минимизира врежувањето
на сликата на екранот.
− Поставете го Pixel Shift на On со притиснување на ▲ или
▼ копчето, потоа притиснете го копчето ENTER.
− Изберете ја потребната опција со притиснување на ▲
или ▼ копчето, потоа притиснете на копчето ENTER.
Достапни опции: Horizontal Dot, Vertical Line, Time
Оптимални вредности за поместување на точките;
TV
Setup
 More
Wall-Mount Adjustment
Energy Saving
: Off
HDMI Black Level : Low
PIP
Screen Burn Protection
1
2
Move
TV
Enter





Return
Screen Burn Protection
Pixel Shift
All White
Signal Pattern
Side Gray
Move
TV
: Off
Enter




Return
Pixel Shift
Pixel Shift
Horizontal Dot
Vertical Line
Time
Move
: On
:2
:2
: 2 min
Enter




Return
➢
PC
Horizontal Dot
Vertical Line
Time (минути)
1
1
2 min
TV/Ext/AV/S-Video/
Component/PC/HDMI
2
2
2 min
кај поместувањето на точките може да се разликуваат во зависност од
➢ Вредностите
големината на екранот (инчи) и режимот.
 All White: Оваа функција помага да се спречи врежувањето на сликата со менување на бојата
на точките во бела. Користете ја оваа функција кога на екранот има врежување на сликата или
на симболите, особено кога на екранот долго време се прикажува неподвижна слика.
 Signal Pattern: Оваа функција помага да се спречи врежувањето на сликата со поместување
на точките на PDP телевизорот според некоја шема. Користете ја оваа функција кога на
екранот има врежување на сликата или на симболите, особено кога на екранот долго време се
прикажува неподвижна слика.
 Side Gray: Кога гледате телевизија со сооднос на сликата од 4:3, екранот се заштитува со
прилагодување на балансот на белата боја на левиот и десниот крај од сликата.
− Dark: При сооднос на сликата од 4:3, се врши затемнување на левиот и десниот крај од
сликата.
− Light: При сооднос на сликата од 4:3, се врши осветлување на левиот и десниот крај од
сликата.
За да го отстраните врежувањето на сликата, користете ја All White или Signal Pattern
функцијата. Иако двете функции помагаат при заштитата на екранот, Signal Pattern има
поголем ефект.
Функцијата за отстранување на врежаната слика мора да се извршува подолг период
(приближно 1 час) за ефективно да се отстранат несаканите облици на сликата. Доколку
врежаната слика не се подобрува по извршувањето на функцијата, повторете ја функцијата
➢
➢
Македонски - 30
BN68-01171F-01Mac.indd 30
2007-03-20 ¿ÀÈÄ 8:09:34
Конфигурирање на PC софтвер (врз основа на Windows XP)
Конфигурирањето на Windows сликата за типичен
компјутер е прикажано подолу. Но конкретната слика од
вашиот PC веројатно ќе биде поинаква, во зависност
од верзијата на Windows оперативниот систем и видео
картичката. Но дури и ако конкретната слика изгледа
поинаку, во речиси сите случаи важи истата информација
за конфигурирање. (Доколку ова не е случај, обратете се
до производителот на компјутери или до продавачот на
Samsung.)
1 Кликнете со десното копче на глувчето на Windows десктоп
екранот, потоа кликнете на Properties.
Ќе се прикаже Display Properties.
2 Кликнете на Settings tab, потоа поставете Display Mode во
согласност со табелата за режими на слика. Не мора да ги
менувате вредностите во Colours settings.
3 Кликнете на Advanced. Ќе се прикаже нов прозорец за дијалог.
4 Кликнете на Monitor, потоа поставете Screen refresh rate во согласност со табелата за режими
на слика. Доколку е можно, одделно наместете ги вертикалната и хоризонталната фреквенција
наместо да поставите Screen refresh rate.
5 Кликнете на OK за да го затворите прозорецот, потоа кликнете на копчето OK од Display
Properties прозорецот. По ова може да започне автоматско повторно вклучување.
Македонски - 31
BN68-01171F-01Mac.indd 31
2007-03-20 ¿ÀÈÄ 8:09:34
Влезен режим (Input Mode - PC)
Позицијата и големината на сликата можат да се менуваат во зависност од типот на PC
мониторот и неговата резолуција.
На долната табела се прикажани сите режими на слика кои се поддржани:
Видео сигнал
Резолуција Вертикална Хоризонтална Вертикален Хоризонтален PS42Q91H/ PS50Q91H/
(точки X фреквенција фреквенција поларитет поларитет PS42Q92H/ PS50Q92H/
линии)
(Hz)
(kHz)
PS42C91H PS50C91H
640 x 350
720 x 400
640 x 480
IBM PC / AT
компатибилен 800 x 600
1024 x 768
1360 x 768
70.086
70.087
59.940
70.000
72.809
75.000
60.317
70.000
72.188
75.000
60.004
70.069
72.000
75.029
60.015
31.469
31.469
31.469
35.000
37.861
37.500
37.879
43.750
48.077
46.875
48.363
56.476
57.672
60.023
47.712
N
P
N
N/P
N
N
P
N/P
P
P
N
N
N/P
P
P
P
N
N
N/P
N
N
P
N/P
P
P
N
N
N/P
P
P
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
(N: негативен / P: позитивен)
 Interlace режимот не е поддржан.
 Телевизорот може да не функционира исправно доколку не е избран стандарден видео
формат.
 480i/p, 576i/p, 720p, или 1080i не се достапни во PC режим.
 За PS42Q91H/PS42Q92H/PS42C9H/PS42C91H, квалитетот на PC текстот е оптимален во XGA
режим (1024 x 768@60Hz).
 За PS50Q91H/PS50Q92H/PS50C9H/PS50C91H, квалитетот на PC текстот е оптимален во
WXGA режим (1360 x 768@60Hz). (Три точки од левата и десната страна имааат сива боја при
резолуција од 1360 x 768@60Hz. Ова не е механички проблем туку е резултат на разликата во
пикселите помеѓу стандардната резолуција и PDP екранот.)
Македонски - 32
BN68-01171F-01Mac.indd 32
2007-03-20 ¿ÀÈÄ 8:09:34
Конфигурирање на PC
го PC режимот со притиснување на копчето
➢ Наместете
SOURCE.
1
2
3
4
5
6




Притиснете го копчето MENU за да се прикаже менито.
Притиснете го копчето ▲ или ▼ за да изберете Setup,
потоа притиснете го копчето ENTER.
Притиснете го копчето ▲ или ▼ за да изберете PC, потоа
притиснете го копчето ENTER.
Изберете ја потребната опција со притиснување на ▲ или
▼ копчето, потоа притиснете го копчето ENTER.
Достапни опции: Image Lock, Position, Auto Adjustment,
Image Reset
Кога ќе бидете задоволни со вашата конфигурација,
притиснете го копчето ENTER.
Притиснете го копчето EXIT за да излезете.
Image Lock: Coarse/Fine
Целта на прилагодувањето на квалитетот на сликата е да се
намали шумот на сликата.
Доколку шумот не се отстрани со фино прилагодување,
поставете ја фреквенција колку е можно подобро (coarse) и
повторно извршете фино прилагодување.
Откако шумот ќе се намали, извршете порамнување на
сликата во однос на центарот на екранот.
1 Притиснете го копчето ▲ или ▼ за да изберете Coarse
или Fine, потоа притиснете го копчето ENTER.
2 Притиснете го копчето ◄ или ► за да го прилагодите
квалитетот на сликата, при што сликата може да стане
нејасна или да се јават вертикални линии. Притиснете
го копчето ENTER.
Position
Прилагодете ја позицијата на PC сликата доколку не е
добро поставена на ТВ екранот.
1 Прилагодете ја позицијата со притиснување на
копчињата ▲/▼/◄/►.
2 Притиснете го копчето ENTER.
Auto Adjustment
Автоматското прилагодување овозможува PC сликата да се
обликува врз основа на влезниот PC видео сигнал.
Fine, coarse и position вредностите се прилагодуваат
автоматски.
Image Reset
Можете да ги замените сите параметри на сликата со
фабричките вредности.
TV
Setup
Plug & Play
Language
Time
Game Mode
Blue Screen
Melody
PC
Home Theater PC
Light Effect
 More
Move
: English
: Off
: Off
: Off
: Off
: Off
Enter
TV









Return
PC
Image Lock
Position
Auto Adjustment
Image Reset
Move
TV




Enter
Return
Image Lock
Coarse
Fine
50
31
Move
TV
Enter
Return
Position
Move
Enter
Return
Auto Adjustment in Progress
Please wait.
Image Reset is completed.
Return
Македонски - 33
BN68-01171F-01Mac.indd 33
2007-03-20 ¿ÀÈÄ 8:09:35
Поставување на PC систем за домашно кино (Home
Theater PC)
Можете да гледате слика со повисок квалитет
TV
Setup
конфигурирајќи ги параметрите на сликата во PC режим.
Plug & Play
Language
: English
Доколку ја поставите Home Theater PC функцијата на On,
Time
можете да ги конфигурирате деталните параметри (кога
Game Mode
: Off
Blue Screen
: Off
режимот на слика е поставен на Standard или Movie) како во
Melody
: Off
PC режим.
PC
Home Theater PC : Off
1 Притиснете го копчето MENU за да се прикаже менито.
Light Effect
: Off
 More
2 Притиснете го копчето ▲ или ▼ за да изберете Setup,
потоа притиснете го копчето ENTER.
Move
Enter
3 Притиснете го копчето ▲ или ▼ за да изберете Home
Theater PC, потоа притиснете го копчето ENTER.
4 Изберете Off или On со притиснување на копчето ▲ или ▼, потоа притиснете го копчето
ENTER.
5 Притиснете го копчето EXIT за да излезете.
Оваа функција е достапна единствено во PC режим.









Return
➢
Македонски - 34
BN68-01171F-01Mac.indd 34
2007-03-20 ¿ÀÈÄ 8:09:36
Што е Anynet+? (PS42Q91H/PS42Q92H/PS50Q91H/PS50Q92H)
Anynet+ претставува AV мрежен систем кој на корисниците им нуди едноставен AV интерфејс
за контролирање на сите поврзани AV уреди со помош на Anynet+ мени, во случај кога се
поврзани Samsung Electronics AV уреди.
Поврзување на Anynet+ уреди
Anynet+ системот поддржува единствено AV уреди кои се компатибилни со Anynet+.
Проверете дали постои Anynet+ знак на AV уредот што сакате да го поврзете со телевизорот.
Директно поврзување со телевизор
TV
Anynet+ уред 1
HDMI кабел
Anynet+ уред 2
HDMI кабел
Anynet+ уред 3
Поврзете го [HDMI 1], [HDMI
2] или [HDMI 3] приклучокот
на телевизорот со HDMI OUT
приклучокот на соодветниот
Anynet+ уред со помош на
HDMI кабел.
HDMI кабел
Поврзување со систем за
домашно кино
TV
Anynet+ уред 1
HDMI кабел
1
2
HDMI кабел
Систем за домашно кино
HDMI кабел
Anynet+ уред 2
Anynet+ уред 3
Поврзете го [HDMI 1],
[HDMI 2] или [HDMI
3] приклучокот на
телевизорот со HDMI
OUT приклучокот на
соодветниот Anynet+ уред
со помош на HDMI кабел.
Поврзете го HDMI IN
приклучокот на системот
за домашно кино со HDMI
OUT приклучокот на
соодветниот Anynet+ уред
со помош на HDMI кабел.
HDMI кабел
Оптички кабел
➢ Поврзете само еден ресивер.
го единствено оптичкиот кабел помеѓу [Digital Audio Out (Optical)] [дигиталниот
➢ Поврзете
аудио излез (оптички)] на вашиот телевизор и Digital Audio Input (дигиталниот аудио влез) на
ресиверот.
работи и во случај кога AV уредот што поддржува Anynet+ е вклучен или се наоѓа во
➢ Anynet+
режим на подготвеност.
➢ Anynet+ вкупно поддржува до 8 AV уреди.
Македонски - 35
BN68-01171F-01Mac.indd 35
2007-03-20 ¿ÀÈÄ 8:09:37
Конфигурирање на Anynet+
Следните поставувања се однесуваат на користење на
Anynet+ функциите.
Користење на Anynet+ функција
1
Притиснете го Anynet+ копчето.
Притиснете го ▲ или ▼ копчето за да изберете Setup,
потоа притиснете го копчето ENTER.
2 Притиснете го копчето ENTER за да изберете Anynet+
(HDMI-CEC), потоа притиснете го копчето ENTER.
3 Притиснете го ▲ или ▼ копчето за да изберете On, потоа
притиснете го копчето ENTER.
Anynet+ (HDMI-CEC) функцијата е овозможена.
Доколку изберете Off, Anynet+ (HDMI-CEC) функцијата ќе
биде оневозможена.
Кога Anynet+ (HDMI-CEC) функцијата е оневозможена, сите
Anynet+ операции се оневозможени.
Автоматско исклучување на Anynet+ уред откако ќе биде
исклучен телевизорот
➢
➢
➢
2
3
TV
P1
View TV
Select Device

Record

Menu on Device

Device Operation

Receiver

:Off
Setup
Move
Exit

Enter
Setup
Anynet+ (HDMI-CEC)
: OffOff
Auto Turn Off
: OffOn
Searching Connections
Move
Enter
Return
Притиснете го ▲ или ▼ копчето за да изберете Auto Turn
Setup
Off, потоа притиснете го копчето ENTER.
Anynet+ (HDMI-CEC)
: On
Притиснете го ▲ или ▼ копчето за да изберете On, потоа
притиснете го копчето ENTER.
Auto Turn Off
: Off
Off
Функцијата за автоматско исклучување е овозможена.
Searching Connections
On
Доколку изберете Off, функцијата за автоматско
исклучување се оневозможува.
Move
Enter
Return
Притиснете го копчето EXIT за да излезете.
Select Device (избор на уред) од далечинскиот управувач
на телевизорот треба да се постави на TV за да се користи Anynet+ функцијата.
Доколку го поставите Auto Turn Off на On, поврзаните надворешни уреди исто така ќе бидат
исклучени при исклучување на телевизорот. Меѓутоа, доколку некој уред врши снимање, тој
може да не се исклучи.
➢
➢
➢
➢
Сканирање и префрлување меѓу Anynet+ уреди.
1
2
3
4
➢
➢
➢
➢
➢
Притиснете го Anynet+ копчето.
TV
P1
Се прикажуваат Anynet+ уредите кои се поврзани со
View TV
телевизорот.
DVDR1

Select Device
DVDR2
Притиснете го ▲ или ▼ копчето за да изберете Select Device,
DVD1
Record

потоа притиснете го ENTER/OK копчето.
DVD2

Menu on Device
Притиснете го ▲ или ▼ копчето за да изберете одреден уред и
Device Operation

притиснете го копчето ENTER.
Избраниот уред ќе биде активиран.
Receiver
:Off

Доколку не можете да го најдете бараниот уред, притиснете го
Setup

▲ или ▼ копчето за да изберете Searching Connections, потоа
Move
Enter
Return
притиснете го копчето ENTER.
Се прикажува пораката: Configuring Anynet+ connection...
Setup
(конфигурирање на Anynet+ поврзувањето) Кога ќе заврши
Anynet+ (HDMI-CEC)
: On

пребарувањето на уредите, поврзаните уреди се прикажани во
Anynet+ менито.
Auto Turn Off
:
???

Префрлувањето кон избраните уреди може да трае до 2
Searching Connections

минути. Не е можно да се прекине операцијата додека трае
префрлувањето.
Времето потребно за да се сканираат уредите зависи од бројот на Move
Enter
Return
поврзани уреди.
Кога ќе заврши сканирањето на уредите, бројот на најдените уреди не се прикажува.
Иако телевизорот врши автоматско сканирање на уредите по вклучувањето преку POWER копчето,
уредите кои се поврзани кога телевизорот е вклучен или во други специфични околности нема да бидат
прикажани на листата на уреди. Затоа изберете го Searching Connections менито за да ги пребарате
уредите.
Доколку сте избрале режим на надворешен влез со притиснување на копчето SOURCE, нема да можете
да ја користите Anynet+ функцијата. Префрлете се на Anynet+ уред со помош на Anynet+ копчето.
➢
Македонски - 36
BN68-01171F-01Mac.indd 36
2007-03-20 ¿ÀÈÄ 8:09:38
Anynet+ мени
Anynet+ менито се менува во зависност од типот и статусот на Anynet+ уредите поврзани на телевизорот.
Anynet+ Menu
View TV
Select Device
Record
Опис
Префрлување од Anynet+ во режим на телевизија.
Вашиот телевизор се поврзува со соодветниот уред.
Започнува снимање. (Ова мени функционира само кога уредот
поддржува снимање.)
Menu on Device
Се прикажува мени на поврзаниот уред.
Пример. Кога ќе се поврзе DVD рекордер, се појавува основното
мени на DVD рекордерот.
Device Operation
Се прикажува мени за контрола на репродукцијата на поврзаниот уред.
Пример. Кога ќе се поврзе DVD рекордер, се појавува мени за
контрола на репродукцијата на DVD рекордерот.
Receiver
Звукот се проследува кон ресивер.
Setup
Можете да ја конфигурирате околината за користење на Anynet+.
Копчиња од ТВ далечински управувач кои се достапни во Anynet+ режим
Тип на уред
Anynet+ уред
Уред со вграден приемник
Оперативен статус
Достапни копчиња
Нумерички копчиња ▲/▼/◄/►/
По префрлување кон уред, кога
ENTER копчињаКопчиња во
менито на соодветниот уред се
боја
прикажува на екранот.
EXIT копче
◄◄ (пребарување назад)
По префрлување кон уред, кога ►►(пребарување напред)
(стоп)
репродуцирате фајл
► (репродукција/пауза)
По префрлување кон уред, кога
гледате телевизиски програм
CH ▲/▼ копче
Аудио уред
Кога е активиран ресивер
VOL +/- копчеMUTE копче
Anyview2
При гледање телевизија
► (репродукција/пауза)
Anynet+ функцијата работи единствено кога далечинскиот управувач е поставен на TV.
Копчето REC работи единствено во состојба на снимање.
Не можете да ги контролирате Anynet+ уредите со помош на страничните копчиња на телевизорот. Можете да ги
контролирате Anynet+ уредите единствено преку ТВ далечинскиот управувач.
ТВ далечинскиот управувач може да не работи во одредени околности. Во тој случај, повторно изберете го
Anynet+ уредот.
Anynet+ функциите не можат да се користат со уреди од други производители.
Во Anynet+ режим, копчињата во боја може да не функционираат исправно.
Операциите ◄◄, ►► може да се разликуваат во зависност од уредот.
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
Снимање
Можете да снимите ТВ програма со помош на рекордер.
Притиснете го REC копчето.
Снимањето започнува. (Само кога е поврзан уред за снимање со Anynet+ можности.)
Тековниот ТВ програм се снима во Watching TV статус. Доколку гледате видео од друг уред, ќе
бидат снимени тие видео содржини.
Исто така, можете да ги снимате изворните сигнали со избирање на Record откако ќе го
притиснете копчето Anynet+.
Пред снимањето, проверете дали антенскиот приклучок е правилно поврзан на уредот за
снимање. За поврзувањето на антената на уредот за снимање, погледнете го соодветното
упатство.
➢
➢
➢
Македонски - 37
BN68-01171F-01Mac.indd 37
2007-03-20 ¿ÀÈÄ 8:09:38
Слушање преку ресивер
Звук можете да слушате преку ресивер, наместо преку звучникот од телевизорот.
1 Притиснете го Anynet+ копчето.
TV
P1
Притиснете го ▲ или ▼ копчето за да изберете Receiver,
View TV
потоа притиснете го копчето ENTER.
2
3
➢
➢
➢
➢
Притиснете го ◄ или ► копчето за да изберете On, потоа
притиснете го копчето ENTER.
Сега ќе можете да слушате звук преку ресиверот.
Select Device

Record

Menu on Device

Device Operation

Receiver

:On
Притиснете го копчето EXIT за да излезете.
Setup

Move
Кога ресиверот е поставен на On, ќе можете да слушате ТВ
Enter
Exit
звук преку 2-канален ресивер.
Доколку ресиверот е наменет ексклузивно за систем за домашно кино (само со аудио
поддршка), тој може да не биде прикажан на листата на уреди.
Во случај на содржина со проблем околу заштитата на авторските права, слушањето преку
ресивер може да не функционира исправно.
Додека слушате преку ресиверот, постојат ограничувања за користењето на PIP и аудио
менито.
Точки за проверка пред да побарате помош
Симптом
Решение
Anynet+ не работи.
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Сакам да го активирам Anynet+.
■
■
Сакам да излезам од Anynet+.
■
■
■
Проверете дали уредот е Anynet+ уред. Anynet+ системот поддржува
единствено Anynet+ уреди.
Поврзете само еден ресивер.
Проверете дали кабелот за напојување на Anynet+ уредот е исправно поврзан.
Проверете ги Video/Audio/HDMI кабелските врски на Anynet+ уредот.
Проверете дали Anynet+ (HDMI-CEC) е поставено на On на Anynet+ менито
за конфигурирање.
Проверете дали ТВ далечинскиот управувач е во ТВ режим.
Проверете дали станува збор за Anynet+ ексклузивен далечински управувач.
Anynet+ не работи во одредени услови. (Пребарување на канали)
При поврзувањето или отстранувањето на HDMI кабелот, ве молиме
извршете повторно пребарување на уредите или исклучете го телевизорот и
повторно вклучете го.
Проверете дали е вклучена Anynet+ функцијата на Anynet+ уредот.
Проверете дали Anynet+ уредот е исправно поврзан со телевизорот
и дали Anynet+ (HDMI-CEC) е поставено на On во рамките на
Anynet+ менито за конфигурација.
Притиснете го TV копчето на ТВ далечинскиот управувач за да се
префрлите на телевизорот. Потоа притиснете го Anynet+ копчето за
да се прикаже Anynet+ менито и за да го изберете саканото мени.
Изберете View TV на Anynet+ менито.
Притиснете го SOURCE копчето на ТВ далечинскиот управувач и
изберете уред кој не е Anynet+ уред.
Притиснете на CH, CH LIST, PRE-CH, или слично за да се
префрлите во ТВ режим. (Копчињата за каналите функционираат
единствено кога не е поврзан Anynet+ уред со вграден приемник.)
Пораката Connecting to Anynet+
device… (Поврзување со Anynet+
уред) се појавува на екранот.
■
Anynet+ уредот не врши
репродукција.
Не можете да ја користите функцијата за репродукција додека Plug & Play
е во тек.
Поврзаниот уред не е прикажан.
■
■
■
■
■
■
ТВ програмата не може да биде
снимена.
Не можете да го користите далечинскиот управувач додека го
конфигурирате Anynet+ или кога се префрлувате во режим на гледање.
Користете го далечинскиот управувач кога се завршени
поставувањето на Anynet+ и префрлувањето во режим на гледање.
Проверете дали уредот поддржува Anynet+ функции.
Проверете дали HDMI кабелот е исправно поврзан.
Проверете дали <Anynet+ (HDMI-CEC)> е поставено на <On> на
Anynet+ менито за конфигурирање.
Повторно пребарајте Anynet+ уреди.
Можете да поврзете Anynet+ уред единствено со помош на HDMI
кабел. Некои HDMI кабли можат да не поддржуваат Anynet+ функции.
Проверете дали антенскиот приклучок на уредот за снимање е правилно поврзан.
Македонски - 38
BN68-01171F-01Mac.indd 38
2007-03-20 ¿ÀÈÄ 8:09:39
Телетекст можност (во зависност од моделот)
Повеќето телевизиски станици нудат текстуални информации
преку телетекст. Индекс страната на телетекст услугата ви
нуди информации околу начинот на користење на услугата.
Дополнително, можете да изберете повеќе опции според
вашите потреби со помош на копчињата од далечинскиот
управувач.
За исправно прикажување на телетекст информациите,
приемот на каналот мора да биде стабилен. Во спротивен
случај може да недостасуваат информации или да не се
прикажат некои страници.
1 TV
Напуштање на телетекст приказот (во зависност од моделот)
2
(index)
Се користи за прикажување на индекс (содржина) страницата
во секое време додека ги гледате телетекст содржините.
3
(teletext on/mix)
Со притиснување се активира телетекст режимот откако сте
го селектирале каналот кој нуди телетекст услуга. Со двојно
притиснување телетекст содржината ќе се преклопи со сликата
на тековната програма.
4
(hold)
Се користи за да се задржи прикажувањето на избраната страна
во случај кога таа е поврзана со неколку страни кои следуваат
автоматски. За да продолжите, притиснете повторно.
5
(mode)
Притиснете за да изберете телетекст режим (LIST/FLOF).
Доколку го притиснете во LIST режимот, ќе се префрлите во
List save режим.
Во List save режимот ќе можете да снимате телетекст страни
во листа користејќи го
(store) копчето.
6
(sub-page)
Се користи за прикажување на под-страници.
7
(page up)
Се користи за прикажување на наредната телетекст страница.
8
(page down)
Се користи за прикажување на претходната телетекст
страница.
9
(cancel)
Се користи за да се прикаже преносот додека трае пребарувањето на некоја страница.
0
(reveal)
Се користи за да се прикаже скриениот текст (на пример, одговори на прашања од квиз). За
прикажување на нормална слика, притиснете повторно.
! Копчиња во боја (црвено/зелено/жолто/сино)
Доколку FASTEXT системот се користи од телевизиска компанија, различните области кои ги покрива
телетекст услугата се кодирани во боја и можат да се селектираат со притиснување на копчињата во
боја. Со притиснување на некое од нив ќе се прикаже соодветната содржина. Страницата се прикажува
со други информации во боја кои можат да се селектираат на истиот начин.
За прикажување на претходната или наредната страница, притиснете го оодветното копче во боја.
@
(size)
Со притиснување во горниот дел на екранот се прикажуваат
букви со двојна големина. За долниот дел од екранот,
притиснете повторно.
За прикажување на нормална слика, притиснете уште еднаш.
#
(store)
Се користи за снимање на телетекст страници.
Можете да ги менувате телетекст страниците со притиснување
на нумеричките копчиња на далечинскиот управувач.
Продолжува...
☛
➢
Македонски - 39
BN68-01171F-01Mac.indd 39
2007-03-20 ¿ÀÈÄ 8:09:42
Телетекст страниците се организирани во шест категории:
Дел
A
B
C
D
E
F
Содржина
Број на избраната страница.
Идентитет на телевизиската куќа.
Број на тековната страница или статус на
пребарувањето.
Датум и време.
Текст.
Статусни информации.
FASTEXT информации.
информациите често се поделени во неколку
➢ Телетекст
страници кои се прикажуваат секвенцијално, до кои може да
се пристапи со:
 Внесување на бројот на страницата
 Избирање на насловот од листа
 Избирање на поглавје во боја (FASTEXT систем)
➢ Притиснете го копчето TV за да излезете од телетекстот.
Македонски - 40
BN68-01171F-01Mac.indd 40
2007-03-20 ¿ÀÈÄ 8:09:45
Монтирање на ѕидниот носач
Оваа опрема треба да се користи за прицврстување на носачот на ѕид.
Во случај на монтирање врз други градежни материјали, ве молиме обратете се до
најблискиот продавач.
Спецификации на ѕидниот носач (VESA)
Тип на
производ
LCD-TV
PDP-TV
1
2
3
4
инчи
VESA спец. (A * B)
Стандардни завртки
(C * D)
Количина
23 ~ 26
200 * 100
M4 * L10
4
32 ~ 40
200 * 200
M6 * L10
4
46 ~ 52
600 * 400
57
700 * 400
M8 * L15
4
M8
6
42 ~ 50
600 * 400
63
Нема VESA
Ние обезбедуваме ѕидни носачи со стандардни димензии како што е прикажано во горната
табела.
Доколку го купите нашиот комплет за монтирање ќе добиете детално упатство за монтажа,
заедно со сите потребни делови.
Немојте да користите завртки кои се подолги од стандардните димензии, бидејќи тие можат да
предизвикаат оштетување во внатрешноста на телевизорот.
Нашиот 63” модел не е во согласност со VESA спецификациите. Заради тоа вие ќе треба да го
користите нашиот наменски носач за овој модел.
Македонски - 41
BN68-01171F-01Mac.indd 41
2007-03-20 ¿ÀÈÄ 8:09:46
Конфигурирање на далечинскиот управувач (PS42Q91H/
PS42Q92H/PS50Q91H/PS50Q92H)
По соодветното конфигурирање, вашиот далечински управувач може да функционира во
пет различни режими: TV, VCR, Cable, DVD или Set-Top Box. Притиснувањето на соодветното
копче далечинскиот управувач ви овозможува префрлување меѓу овие режими и контрола
врз саканиот вид на уред.
Далечинскиот управувач може да не биде компатибилен со сите видови DVD плеери, VCR,
кабелски ресивери и Set-Top Box уреди.
Поставување на далечинскиот управувач за контрола на VCR уред
1 Исклучете го вашиот VCR уред.
2 Притиснете го VCR копчето на далечинскиот управувач од телевизорот.
3 Притиснете го SET копчето на далечинскиот управувач од телевизорот.
4 Со помош на нумеричките копчиња на вашиот далечински управувач,
внесете три цифри од VCR кодот прикажан на страна 44 од ова
упатство според фирмата на вашиот VCR уред. Внесете ги трите
цифри од кодот, иако првата цифра е “0”. (Доколку е прикажан повеќе
од еден код, обидете се со првиот.)
5 Притиснете го POWER копчето на далечинскиот управувач. Вашиот
VCR уред би требало да се вклучи доколку далечинскиот управувач е
исправно конфигуриран.
Доколку вашиот VCR уред не се вклучи по конфигурирањето, повторете
ги чекорите 2, 3 и 4, но обидете се со некој од другите кодови
прикажани за фирмата на вашиот VCR уред. Доколку не се прикажани
други кодови, обидете се со сите VCR кодови, од 000 до 080.
Забелешка за користењето на режимите на далечинскиот управувач: VCR
Кога вашиот далечински управувач е во VCR режим, копчињата за јачина на
звук сè уште ја контролираат јачината на звукот на телевизорот.
➢
Поставување на далечинскиот управувач за контрола на
кабелски ресивер
1 Исклучете го вашиот кабелски ресивер.
2 Притиснете го CABLE копчето на далечинскиот управувач од телевизорот.
3 Притиснете го SET копчето на далечинскиот управувач од телевизорот.
4 Со помош на нумеричките копчиња на вашиот далечински управувач,
внесете три цифри од кодот за кабелски ресивери прикажан на страна
45 од ова упатство според фирмата на вашиот кабелски ресивер.
Внесете ги трите цифри од кодот, иако првата цифра е “0”. (Доколку е
прикажан повеќе од еден код, обидете се со првиот.)
5 Притиснете го POWER копчето на далечинскиот управувач.
Вашиот кабелски ресивер би требало да се вклучи доколку
далечинскиот управувач е исправно конфигуриран.
Доколку вашиот кабелски ресивер не се вклучи по конфигурирањето,
повторете ги чекорите 2, 3 и 4, но обидете се со некој од другите
кодови прикажани за фирмата на вашиот кабелски ресивер. Доколку не
се прикажани други кодови, обидете се со сите кодови, од 000 до 046.
Забелешка за користењето на режимите на далечинскиот
управувач: Кабелски ресивер
Кога вашиот далечински управувач е во CABLE режим, копчињата
за јачина на звук сè уште ја контролираат јачината на звукот на
телевизорот.
Продолжува...
Македонски - 42
BN68-01171F-01Mac.indd 42
2007-03-20 ¿ÀÈÄ 8:09:47
Поставување на далечинскиот управувач за контрола на DVD уред
1 Исклучете го вашиот DVD уред.
2 Притиснете го DVD копчето на далечинскиот управувач од
телевизорот.
3 Притиснете го SET копчето на далечинскиот управувач од
телевизорот.
4 Со помош на нумеричките копчиња на вашиот далечински
управувач, внесете три цифри од DVD кодот прикажан на страна 46
од ова упатство според фирмата на вашиот DVD уред. Внесете ги
трите цифри од кодот, иако првата цифра е “0”. (Доколку е прикажан
повеќе од еден код, обидете се со првиот.)
5 Притиснете го POWER копчето на далечинскиот управувач.
Вашиот DVD уред би требало да се вклучи доколку
далечинскиот управувач е исправно конфигуриран.
Доколку вашиот DVD уред не се вклучи по конфигурирањето,
повторете ги чекорите 2, 3 и 4, но обидете се со некој од
другите кодови прикажани за фирмата на вашиот DVD уред.
Доколку не се прикажани други кодови, обидете се со сите
кодови, од 000 до 141.
Забелешка за користењето на режимите на далечинскиот
управувач: DVD
Кога вашиот далечински управувач е во DVD режим, копчињата
за јачина на звук сè уште ја контролираат јачината на звукот на
телевизорот.
Поставување на далечинскиот управувач за контрола на Set
Top Box уред
1 Исклучете го вашиот STB уред.
2 Притиснете го STB копчето на далечинскиот управувач од
телевизорот.
3 Притиснете го SET копчето на далечинскиот управувач од
телевизорот.
4 Со помош на нумеричките копчиња на вашиот далечински
управувач, внесете три цифри од STB кодот прикажан на
страна 45 од ова упатство според фирмата на вашиот STB
уред. Внесете ги трите цифри од кодот, иако првата цифра е
“0”. (Доколку е прикажан повеќе од еден код, обидете се со
првиот.)
5 Притиснете го POWER копчето на далечинскиот управувач.
Вашиот STB уред би требало да се вклучи доколку
далечинскиот управувач е исправно конфигуриран.
Доколку вашиот STB уред не се вклучи по конфигурирањето,
повторете ги чекорите 2, 3 и 4, но обидете се со некој од
другите кодови прикажани за фирмата на вашиот STB уред.
Доколку не се прикажани други кодови, обидете се со сите
кодови, од 000 до 074.
Забелешка за користењето на режимите на далечинскиот
управувач: STB
Кога вашиот далечински управувач е во STB режим, копчињата
за јачина на звук сè уште ја контролираат јачината на звукот на
телевизорот.
Продолжува...
Македонски - 43
BN68-01171F-01Mac.indd 43
2007-03-20 ¿ÀÈÄ 8:09:49
Кодови за далечински управувач
VCR
Фирма
SAMSUNG
ADMIRAL
AIWA
AKAI
AUDIO DYNAMICS
BELL&HOWELL
BROKSONIC
CANDLE
CANON
CITIZEN
COLORTYME
CRAIG
CURTIS MATHES
DAEWOO
DB
DIMENSIA
DYNATECH
ELECTROHOME
EMERSON
FISHER
FUNAI
GENERAL ELECTRIC
GO VIDEO
LG(Goldstar)
HARMAN KARDON
HITACHI
INSTANT REPLAY
JC PENNEY
JCL
KENWOOD
KLH
LIOYD
LOGIK
LXI
JVC
MAGNAVOX
MARANTZ
MARTA
KONIA
ORION
MEI
MEMOREX
MGA
MIDLAND
MINOLTA
Код
000 001 002 003 004 005 077 078 079
020
025
004 027 032
007 026
018
022
002 003 006 008 015 055
021 056
002 003 006 008 015 055
007
002 024
002 007 008 017 021 025 056 064 066
003 010 011 012 013 014 015 016
007 026
017
025
034
001 003 006 021 022 025 030 032 034
040 047 050 052 060 063 065 066 067
069 073
018 024 028 029 048 051 061
025
002 005 017 021 056
002
006 007 008 009 010
007
019 025 041 042 074
021
002 007 018 019 021 026 037 041
054 056
007 008 018 021 026 037
007 008 018 026 037
070
025
038
025
081 082 083
021 056 059
007 008 018 021 026 037 062
006
036
073 074 075 076
021
006 021 024 025
034
005
019 041 075
Фирма
MITSUBISHI
MONTGOMERY WARD
MTC
MULTITECH
NEC
OPTIMUS
PANASONIC
PENTAX
PENTEX RESEARCH+
PHILCO
PHILIPS
PIONEER
PORTLAND
PROSCAN
QUARTZ
QUASAR
RADIO SHACK/
REALISTIC
RCA
SANSUI
SANYO
SCOTT
SEARS
SHARP
SHIMTOM
SIGNATURE
SONY
SYLVANIA
SYMPHONIC
TANDY
TASHIKA
TATUNG
TEAC
TECHNICS
TEKNIKA
TMK
TOSHIBA
TOTEVISION
UNITECH
VECTOR RESEARCH
VICTOR
VIDEO CONCEPTS
VIDEOSONIC
WARDS
YAMAHA
ZENITH
Код
019 034 041 046
020
002 025
002 005 025 038
007 008 018 026 037 062 064
020
021 056 071 072
019 041 075
008
021 056 059
021 080
019 026 039 053
015 049 055
017
018
021 056
006 018 020 021 024 025 029 034
048 056
002 017 019 021 035 041 043 057
068 076
026
018 024
003 047 052 067
006 018 019 024 028 029 041 048 051
020 034 045 015
027 033 038 058
025
027 033 044
021 025 056 059
025
018 025
006
037
025 037 068
021
006 021 025 031
066
003 019 029 051 052
002 006
002
007 026
026
007 026
002
002 003 006 019 020 021 024 025 034
038 041
007 008 018 026 037
023 027 033
Продолжува...
Македонски - 44
BN68-01171F-01Mac.indd 44
2007-03-20 ¿ÀÈÄ 8:09:51
CABLE BOX
Фирма
SAMSUNG
GI
HAMLIN
HITACHI
JERROLD
MACOM
MAGNAVOX
OAK
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA
REGAL
Код
000 001 002 003 004 005 006 007
041
003 024 031
025 030
038 039
025 030
019 023 028
026
003 022 027 037 044
019 021 023 028
004 018 020 044
014 022 040
003
Фирма
REGENCY
SA
SCIENTIFIC ATLAN
SPRUCER
STARGATE 2000
SYLVANIA
TEXSCAN
TOCOM
UNIVERSAL
VIEWSTAR
WARNER AMEX
ZENITH
Код
015 023
042 043
042 043
022
036
016
016
032
033 034
019 021 023 028
046
017 029 035 037 045
SAMSUNG SET-TOP BOX
Производ
Ground wave STB
Satellite STB
CABLE STB
STB DVD COMBO
Satellite STB HDD COMBO Standard
Код
001 002
003
004
008
009
Производ
Satellite STB HDD COMBO Premium
CABLE STB HDD COMBO Standard
CABLE STB HDD COMBO Premium
Ground wave STB HDD COMBO Standard
Ground wave STB HDD COMBO Premium
Код
010
011
012
013
014
SET-TOP BOX
Фирма
ALPHASTAR
ANAM
CHANNEL MASTER
CROSSDIGITAL
CHAPARRAL
DIRECT TV
DAEWOO
DISH NETWORK SYSTEM
DISHPRO
DRAKE
DX ANTENNA
ECHOSTAR
EXPRESSVU
GOI
GE
GENERAL INSTRUMENT
HTS
HOME CABLE
HITACHI
HUGHES NETWORK
IQ
IQ PRISM
JANEIL
JERROID
JVC
Код
023
043
018 034
019
035
015 016 017 019 022 045 060
061 062 065 066 067 068
074
069 070
069
018 024 032
027
025 069 070 071
069
069
065
046 047 048 063 064
069
056
022
015 017
020
020
059
063
069 070
Фирма
LG(Goldstar)
MAGNAVOX
MEMOREX
MOTOROLA
MACOM
MITSUBISHI
NEXT LEVEL
PHILIPS
PRIMESTAR
PANASONIC
PAYSAT
PROSCAN
RCA
RADIOSHACK
REALISTIC
STS
STAR TRAK
SKY
SKY LIFE
SHACK
STAR CHOICE
SONY
TOSHIBA
ULTIMATE TV
UNIDEN
ZENITH
Код
044 073
016 021 036 038 039 040 041 042
016
064
018
015
047 048 064
015 016 017 021 033 036 038 039
040 041 042 067
046 049 050 063
058 059 061 062
016
065 066
051 052 053 065 066
064
057
020 027
026
031
005 006 007
064
064
054 060
015 017 028 029 030 072
060 066
016 021 037 055 056 057
024 031 068
Продолжува...
Македонски - 45
BN68-01171F-01Mac.indd 45
2007-03-20 ¿ÀÈÄ 8:09:51
SAMSUNG DVD
Производ
DVD
DVDR
BD Record
VCR COMBO
VCR Record
DHR COMBO
Код
000 001 002
003 004
005 006
007 008 009 010 011
012
013
Производ
Home Theater VCR COMBO
HDD Record COMBO
TWIN TRAY COMBO
STB DVD COMBO
DVD Receiver
AV Receiver
Код
014 015 016
017
018
019
020
021
DVD
Фирма
ANAM
AUDIOVOX
AUDIOLOGIC
ANABA
APEX DIGITAL
AIWA
BROKSONIC
BLAUPUNKT
B&K
CURTIS MATHES
CYBER HOME
CLARION
CIRRUS
CINEVISION
DAEWOO
DENON
FARENHEIT
FISHER
GPX
GO VIDEO
GE
GREENHILL
HITACHI
HITEKER
HOYO
HARMAN / KARDON
IRT
INTEGRA
JBL
JVC
JATON
KENWOOD
KISS
KONKA
KLH
LG(Goldstar)
LOEWE
LASONIC
MOBILE AUTHORITY
MEMOREX
MALATA
MAGNAVOX
MINTEK
MONYKA
Код
030
075
085
072
070 071 074 086 083 084 088
111 112
114
062
074
122 123
027
065 077 078 079 082
080 125
081
095
066
146
067 068
090
060
061 089 133 135
069 074
074
064 113
071
073
091 110
089
092
091
022 033 115 116
073
051 108 109
073
059 100 106 107
074 075
025 031
057
058
054
055
056
076 093
074 094
073
Фирма
NORCENT
NEXT BASE
NEC
NANTAUS
NESA
OPTOMEDIA ELECTRONICS
OPTIVIEW
ONKYO
PHILCO
PRINCETON
PROSCAN
PANASONIC
PHILIPS
ROTEL
RIO
RCA
RAITE
ROWA
SAMPO
SONY
SHERWOOD
SVA
SYLVANIA
SHARP
SANSUI
SANYO
SHINSONIC
SANYO
THOMSON
TOSHIBA
TECHNICS
TVIEW
TOKAI
TEAC
TECHWOOD
TREDEX
URBAN CONCEPTS
VENTURER
VOCOPRO
YAMAHA
YAMAKAWA
XWAVE
ZENITH
Код
048 049 050
052
053
144
074
105
072
076 092 119
044 045
046 047
023
024 034 124 134 136 137 138
036 076
117 118
120
023 035 074 075 131 132
073
038
104
026 029 126 127 128 129
130 141
039 041
042
043 093
140
062
062
094
090
145
028 062 076
139
072
073
096
097
098 099 101
076
075
102
032 063
040 073
103
076 121
Македонски - 46
BN68-01171F-01Mac.indd 46
2007-03-20 ¿ÀÈÄ 8:09:51
Монтирање на држач (во зависност од моделот)
Добро прицврстете го мониторот на држачот со помош на 6
завртки, заради поголема сигурност на мониторот.
(Надворешноста на уредот може да се разликува од сликата.)
Предупредување
Добро прицврстете го држачот на
телевизорот пред преместувањето,
бидејќи држачот може
да се откачи и да предизвика сериозни
повреди.
Телевизорот треба да го носат двајца или
повеќе луѓе. Никогаш не поставувајте го
телевизорот на под во легната положба
заради можно оштетување на екранот.
Телевизорот секогаш поставувајте го
во исправена положба.
Во случај на поставување на
телевизорот на ѕид, затворете
го капакот (1) на делот за
вградување на држачот со
помош на две завртки.
➢
Отстранување на проблеми
Пред да се обратите до Samsung сервисот, извршете ги следните едноставни проверки.
Доколку не можете да го решите проблемот со помош на инструкциите наведени подолу,
запишете го моделот и серискиот број на телевизорот и обратете се до локалниот продавач.
Нема звук или слика
 Проверете дали струјниот кабел е поврзан на ѕидниот приклучок.
 Проверете дали сте го притиснале (Power) копчето (вклучување/исклучување) на предната
страна или притиснете го POWER копчето на далечинскиот управувач.
 Проверете ја осветленоста на сликата и контрастот.
 Проверете ја јачината на звукот.
 Проверете дали е вклучено внатрешното стишување.
Сликата е нормална но нема звук
 Проверете ја јачината на звукот.
 Проверете дали е притиснато копчето MUTE на далечинскиот управувач.
Нема слика или таа е со црно-бела боја
 Прилагодете ги параметрите на бојата.
 Проверете дали е избран исправен телевизиски систем.
Пречки кај сликата и звукот
 Обидете се да го откриете електричниот уред кој влијае врз телевизорот и потоа оддалечете го.
 Поврзете го телевизорот на друг приклучок за напојување.
Заматена слика со снег, изобличен звук
 Проверете ја насоката, местоположбата и приклучните места на вашата антена.
Ваквите пречки често настануваат при користење на собни антени.
Проблеми со далечинскиот управувач
 Заменете ги батериите на далечинскиот управувач.
 Исчистете ја горната страна од далечинскиот управувач (прозорецот за емитување).
 Проверете дали “+” и “–” краевите на батериите се поставени правилно.
 Проверете дали батериите се испразнети.
Екранот е темен и индикаторот за напојување постојано трепка
 На вашиот компјутер проверете; напојување, кабел за сигнал.
 Телевизорот го користи својот систем за управување со енергијата.
 Придвижете го глувчето или притиснете која било типка на тастатурата.
 На вашата опрема проверете (STB, DVD, итн) ; напојување, кабел за сигнал.
 Телевизорот го користи својот систем за управување со енергијата.
 Притиснете го копчето Source на телевизорот или на далечинскиот управувач.
 Исклучете и вклучете го телевизорот.
Македонски - 47
BN68-01171F-01Mac.indd 47
2007-03-20 ¿ÀÈÄ 8:09:56
Спецификации
Описите и карактеристиките дадени во ова упатство имаат информативна намена и можат
да бидат променети без известување.
Име на модел
Големина на екран
(дијагонала)
PC резолуција
Звук (излез)
Димензии (ШxВxД)
Тело
Со држач
Тежина
Тело
Со држач
Услови на просторијата
Работна температура
Работна влажност
Температура на чување
Влажност на чување
PS42Q91H/PS42Q92H
PS42C91H
PS50Q91H/PS50Q92H
PS50C91H
42 инчи
50 инчи
1024 x 768 @ 60 Hz
1360 x 768 @ 60 Hz
10 W + 10 W
10 W + 10 W
15 W + 15 W
10 W + 10 W
1055 x 700 x 104 mm
1055 x 700 x 95 mm
1055 x 757 x 316 mm
1055 x 759 x 316 mm
1231 x 789 x 104 mm
1231 x 789 x 95 mm
1231 x 849 x 316 mm
1231 x 849 x 316 mm
31 kg
31 kg
34 kg
34 kg
42 kg
41 kg
44 kg
44 kg
10 °C до 40 °C (50 °F до 104 °F)
10% до 80%, без кондензација
-20 °C до 45 °C (-4 °F до 113 °F)
5% до 95%, без кондензација
 Овој уред е дигитален апарат од класа Б.
➢
Дизајнот и спецификациите можат да бидат променети без претходно известување.
 Околу типот на напојувањето, погледнете ја етикетата поставена на производот.
Македонски - 48
BN68-01171F-01Mac.indd 48
2007-03-20 ¿ÀÈÄ 8:10:03
Оваа страница е намерно
оставена празна.
BN68-01171F-01Mac.indd 49
2007-03-20 ¿ÀÈÄ 8:10:03
Оваа страница е намерно
оставена празна.
BN68-01171F-01Mac.indd 50
2007-03-20 ¿ÀÈÄ 8:10:03
Оваа страница е намерно
оставена празна.
BN68-01171F-01Mac.indd 51
2007-03-20 ¿ÀÈÄ 8:10:04
Обратете се до SAMSUNG WORLD-WIDE
Доколку имате прашања или коментари во врска со производите на Samsung, ве молиме
обратете се до SAMSUNG центарот за грижа за корисници.
Country
Web Site
BELGIUM
CZECH REPUBLIC
DENMARK
ESTONIA
FINLAND
FRANCE
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
KAZAKHSTAN
LATVIA
LITHUANIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
REPUBLIC OF IRELAND
RUSSIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
U.K
Customer Care Centre ☎
02 201 2418
844 000 844
70 70 19 70
800-7267
030-6227 515
3260 SAMSUNG (7267864) (€ 0,15/min)
01805-121213 (€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (7267864)
800 SAMSUNG (7267864)
8 800 080 11 88
800-7267
8-800-77777
0032 (0)2 201 24 18
0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 801 881
80 8 200 128
0818 717 100
8-800-200-0400
0800-SAMSUNG (7267864)
902 10 11 30
0771-400 200
0800-7267864
0870 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/be
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
www.samsung.ee
www.samsung.com/fi
www.samsung.com/fr
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.kz
www.samsung.com/lv
www.samsung.lt
www.samsung.lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/uk
www.samsung.ru
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/uk
UKRAINE
UZBEKISTAN
8-800-502-0000
140-1234
www.samsung.com/ur
www.samsung.uz
BN68-01171F-01
BN68-01171F-01Mac.indd 52
2007-03-20 ¿ÀÈÄ 8:10:04
Download PDF

advertising