Samsung | CW-21M163N | Samsung CW-21M163N Korisnički priručnik

AA68-03621S-01-Cro
11/18/05
3:59 PM
Page 1
TELEVIZOR U BOJI
Ploãa s prikljuãcima (ovisno o modelu)
➢
Upute za kori‰tenje
Prije no ‰to poãnete koristiti ure√aj paÏljivo proãitajte ovaj
priruãnik i zadrÏite ga za moguçu buduçu upotrebu.
Stvarna konfiguracija va‰eg televizora moÏe se
razlikovati od opisane jer ovisi o modelu koji imate.
Pre
Prednja (ili boãna) kontrolna ploãa
StraÏnja ploãa
Registrirajte ovaj ure√aj na
www.samsung.com/global/register
Prikljuãak za
slu‰alice
ili
mreÏa kabelske televizije
Upravljaãka ploãa (ovisno o modelu)
➢
Audio ulaz
ili
Video ulaz
Stvarna konfiguracija va‰eg televizora moÏe se
razlikovati od opisane jer ovisi o modelu koji imate.
S-Video ulaz
Prednja (ili boãna) kontrolna ploãa
☛
Œ
´
ˇ
¨
ˆ
Ø
Prikaz zaslonskog izbornika
Pode‰avanje jakosti zvuka
Odabir programa
Senzor daljinskog upravljaãa
Indikator
Ukljuãeno/Iskljuãeno
◆ Ovisno o modelu, gumbe ˇ moÏete koristiti za
ukljuãivanje televizora kada je u stanju pripravnosti.
◆ Gumbi ´ i ˇ imaju istu funkciju kao gumbi œ/√/†/… na
daljinskom upravljaãu.
◆ Ako daljinski upravljaã vi‰e ne radi ili ako ste ga zagubili,
moÏete koristiti kontrole na upravljaãkoj ploãi televizora.
Kad god prikljuãujete audio ili video sustav na televizor,
uvjerite se da su svi elementi iskljuãeni.
Prikljuãak na antenu ili mreÏu kabelske televizije
Antenu ili ulazni kabel mreÏe prikljuãite na ulaz Œ
(koaksijalni prikljuãak od 75 Ω).
Kako biste mogli ispravno gledati televizijske programe,
prijemnik mora primati signal iz jednog od sljedeçih izvora:
vanjske antene, mreÏe kabelske televizije ili satelitske
mreÏe. Ako koristite sobnu antenu, moÏda çete je prilikom
uga√anja televizora morati okretati toliko dugo dok ne
dobijete o‰tru i jasnu sliku.
Spajanje na SCART ulaz/izlaz
Prikljuãci SCART ´ i SCART ˇ se koriste za ure√aje poput
videorekordera, DVD ure√aja, dekodera, satelitskih
prijemnika, ure√aja za video igrice i ure√aja za video
diskove.
SCART ´ se koristi za opremu s RGB izlazom, kao ‰to su
ure√aji za video igrice ili ure√aji za video diskove.
Hrvatski - 1
☛
Vodite raãuna da kabelski prikljuãak odre√ene boje
prikljuãite u ulazni terminal koji je oznaãen istom tom
bojom.
Prikljuãivanje na RCA ulaz
Œ (AUDIO-L/R) i ´ (VIDEO) prikljuãci koriste se za ure√aje
kao ‰to su video kamere, ure√aji za video diskove ili ure√aji
za video igrice.
Prikljuãivanje na S-VIDEO ulaz
¨ (S-VIDEO) i Œ (AUDIO-L/R) prikljuãci se koriste za
ure√aje sa S-Video ulazom, kao ‰to su video kamere ili
videorekorderi.
Prikljuãivanje slu‰alica
Prikljuãak ˇ (za slu‰alice) koristite kada Ïelite gledati
televizijski program bez ometanja ostalih ljudi u prostoriji.
DuÏa upotreba slu‰alica uz glasno slu‰anje moÏe izazvati
o‰teçenje sluha.
➢
Kad su i prednji (ili boãni) AV i straÏnji prikljuãci
spojeni na vanjsku opremu, prednji (ili boãni) AV
prikljuãak ima prednost.
AA68-03621S-01
AA68-03621S-01-Cro
11/16/05
6:23 PM
Page 2
Daljinski upravljaã (ovisno o modelu)
➢
Na rad daljinskog upravljaãa moÏe utjecati jako umjetno
svjetlo u blizini TV prijemnika.
∏ MENU
Koristi se za prikaz
zaslonskog izbornika ili
vraçanje na prethodni
izbornik.
” …/†/œ/√
Koristi se za
upravljanjem kursorom
po izborniku.
’ P.SIZE
Koristi se za promjenu
veliãine zaslona.
˝ DUAL I-II
Koristi se za odabir
naãina rada zvuka.
 S.MENU
Koristi se za prikaz
izbornika zvuka.
Ò PRE-CH
Koristi se za ponavljano
prebacivanje izme√u
posljednja dva
prikazana programa.
Ú SOURCE
Koristi se za prikaz svih
raspoloÏivih video
izvora.
´ Brojãani gumbi
Koriste se za izravan
odabir programa.
ˇ -/-Koristi se za odabir
programa na brojevima
veçima od deset.
Pritisnite ovu tipku i
prikazat çe se simbol
“--”. Unesite
dvoznamenkasti broj
programa.
¨ MUTE
Koristi se za privremeno
iskljuãivanje zvuka.
Za ponovno ukljuãivanje
zvuka pritisnite gumbe
MUTE, , ili
.
ˆ
/
Koristi se za
pojaãavanje ili
smanjivanje jaãine
zvuka.
Ø TV
Koristi se za vraçanje na
TV naãin rada nakon
naãina rada s vanjskim
ulazom.
Ukljuãivanje i iskljuãivanje televizora
ı INFO
Koristi se za pregled
informacija o programu i
statusa postavki koje ste
odabrali.
1
Prikljuãite glavni elektriãni vod u odgovarajuçu utiãnicu.
➢ Glavni napon naveden je na straÏnjoj strani
televizora, a frekvencija iznosi 50 ili 60 Hz.
2
Pritisnite gumb
(Uklj./Isklj.) koji se nalazi na prednjoj
(ili boãnoj) strani televizora.
3
Za ukljuãivanje televizora pritisnite gumb POWER na
daljinskom upravljaãu. Program koji ste posljednji
gledali automatski çe biti ponovo odabran. Ako jo‰ niste
spremili nijedan program, neçe se prikazati ãista slika.
Pogledajte odjeljak “Kanal – Autom. spremanje” ili
“Kanal – Ruãno spremanje” na stranici 4.
➢ Kada televizor tek ukljuãite, pokrenut çe se nekoliko
osnovnih korisniãkih postavki koje slijede
automatski jedna za drugom. Pogledajte odjeljak
“Postavljanje - Plug & Play” na stanici 3.
4
Za iskljuãivanje pritisnite gumb
(Uklj./Isklj.) koji se
nalazi na prednjoj (ili boãnoj) strani televizora.
˜ EXIT
Koristi se za izlaz iz bilo
kojeg prikaza i povratak
na uobiãajeno gledanje.
Glavni elektriãni vod prikljuãen je na straÏnji dio televizora.
¯ ENTER
Kada koristite zaslonske
izbornike, pritisnite
gumb ENTER za
aktiviranje (ili promjenu)
odre√ene postavke.
Ô TURBO
Koristi se za odabir
turbo opcije zvuka.
ΠPOWER
Koristi se za ukljuãivanje
i iskljuãivanje televizora.
Æ P
/
Koristi se za prikaz
sljedeçeg ili prethodnog
spremljenog programa.
˘ SLEEP
Koristi se za odabir
memoriranog
vremenskog intervala
nakon kojeg se televizor
automatski iskljuãuje.
¿ P.MODE
Koristi se za odabir
efekta slike.
¸ S.MODE
Koristi se za odabir
efekta zvuka.
Umetanje baterija
Uklonite poklopac. Umetnite dvije AAA
baterije te vratite poklopac.
Ako daljinski upravljaã ne radi
normalno, provjerite jeste li pravilno
umetnuli baterije (“+” i “-” krajeve) i nisu li baterije moÏda
potro‰ene.
➢ Nemojte mije‰ati vrste baterija, tj. alkalijske i
manganske.
Hrvatski - 2
Postavljanje televizora u stanje mirovanja
Televizor moÏete postaviti u stanje mirovanja kako biste
u‰tedjeli energiju i smanjili tro‰enje katodne cijevi. Naãin
mirovanja moÏe biti koristan kad Ïelite privremeno prekinuti
gledanje (npr. tijekom jela).
1
Pritisnite gumb POWER na daljinskom upravljaãu.
Televizor je sada u stanju mirovanja.
2
Za ponovno ukljuãivanje televizora jednostavno ponovo
pritisnite istu tipku.
☛
Ne ostavljajte televizor u stanju mirovanja duÏe vremena
(na primjer, kada odlazite na odmor). Za iskljuãivanje
televizora pritisnite gumb
(Uklj./Isklj.) koji se nalazi na
prednjoj (ili boãnoj) strani televizora. Najbolje je
prijemnik iskljuãiti iz glavnog elektriãnog napajanja i
prikljuãka antene.
AA68-03621S-01-Cro
11/16/05
6:23 PM
Page 3
Pregled izbornika
.
1
u.
oj
2
2
Pritisnite gumb MENU.
Na zaslonu çe se prikazati glavni izbornik. S lijeve
strane nalazi se pet ikona: Ulaz, Slika, Zvuk, Kanal i
Postavljanje.
Za odabir ikone pritisnite gumb … ili †.
Za ulaz u podizbornik ikone pritisnite gumb ENTER.
3
Za kretanje po postavkama izbornika pritisnite gumb
… ili †. Za unos postavki u izbornik pritisnite gumb
ENTER.
4
Za promjenu odabranih postavki pritisnite gumb
…/†/œ/√. Za povratak na prethodni izbornik pritisnite
gumb MENU.
ste
a.
iko
5
vo
ena
na
Provjerite je li antena
prikljuãena na televizor
(stranica 1). Pritisnite gumb
ENTER. Prikazuje se
izbornik DrÏava.
Za odabir drÏave pritisnite
gumb … ili †. Pritisnite
gumb ENTER.
Plug & Play
TV
Postavljanje
Plug & Play
Jezik
:
Vrijeme
Zabrana djeci
Plavi zaslon
Melodija
Demonstracija
Pomak
Hrvatski
:
:
Ulaz
Isklj.
Uklj.
√
√
√
√
√
√
√
Povratak
Plug & Play
DrÏava
Belgie
Deutschland
España
France
Italia
Nederland
Pomak
Schweiz
Sverige
UK
Ist. Europa
Ostalo
Ulaz
Preskoãi
Plug & Play
Za pretraÏivanje kanala
pritisnite gumb ENTER.
Za prestanak pretraÏivanja
kanala pritisnite gumb
ENTER.
Kada je pretraÏivanje kanala
zavr‰eno, prikazat çe se
izbornik Pode‰en sat.
Start
Ulaz
Preskoãi
Plug & Play
Autom. spremanje
P 1 C-- -----
102MHz
7%
Stop
Pokreni Plug & Play
Ako je televizor u stanju
U redu
mirovanja, pritisnite gumb
Ulaz
Izlaz
POWER na daljinskom
upravljaãu.
Plug & Play
Prikazat çe se poruka
Jezik
…
Pokreni Plug & Play.
Türkçe
Hrvatski
Norsk
Românæ
Za pokretanje znacajke
Dansk
Magyar
Suomi
Polski
Prikljuci i koristi pritisnite
êÛÒÒÍËÈ
Å˙΄‡ÒÍË
gumb ENTER. Prikazuje se
izbornik Jezik.
Pomak
Ulaz
Preskoãi
➢ Izbornik Jezik se
automatski prikazuje nakon nekoliko sekundi, ãak
iako gumb ENTER nije pritisnut.
Ponovno pode‰avanje
postavke Plug & Play
Naãin: MENU ➜ …/†
(Postavljanje) ➜ ENTER ➜
…/† (Plug & Play) ➜ ENTER
Autom. spremanje
6
Kada televizor tek ukljuãite, pokrenut çe se nekoliko
osnovnih korisniãkih postavki koje slijede automatski jedna
za drugom.
Dostupne su sljedeçe postavke.
1
4
5
Za izlaz iz izbornika pritisnite gumb EXIT.
Postavljanje - Plug & Play
uti
3
Odaberite odgovarajuçi jezik pritiskom na gumb … ili †.
Pritisnite gumb ENTER.
Prikazat çe se poruka
Plug & Play
Provjera antenskog ulaza..
Provjera antenskog ulaza.
➢ Ako ne odaberete
U redu
nijedan jezik, taj çe
Ulaz
Preskoãi
izbornik nestati nakon
otprilike 30 sekundi.
7
Za mijenjanje sata ili minuta
pritisnite gumb œ ili √.
Namjestite sat ili minute
pritiskom na gumb … ili †.
Kada zavr‰ite, pritisnite
gumb MENU.
Prikazat çe se poruka
UÏivajte u gledanju., a
zatim çe se aktivirati
spremljeni program.
Ulaz
Preskoãi
Plug & Play
Pode‰en sat
--:--
Pomak
Podesi
Ulaz
Preskoãi
UÏivajte u gledanju.
U redu
Ulaz (ovisno o modelu) Popis izvora / Ure√ivanja naziva
◆ Popis izvora
Popis izvora
TV
TV
MoÏete prelaziti izme√u
EXT1
---signala za gledanje iz
EXT2
---S-Video
---prikljuãene opreme, npr.
videorekordera, DVD
ure√aja, digitalnog
Pomak
Ulaz
Povratak
prijemnika i TV izvora
(emitiranog ili kabelskog).
➢ Pritiskom na gumb SOURCE na daljinskom
upravljaãu moÏete promijeniti Ïeljeni vanjski izvor.
Promjena slike moÏe potrajati kratko vrijeme.
Za povratak na TV naãin rada pritisnite gumb TV na
daljinskom upravljaãu.
◆ Ure√ivanja naziva
Vanjskom izvoru moÏete dati
naziv.
Ure√ivanja naziva
TV
EXT1
EXT2
S-Video
Pomak
nastavlja se...
Hrvatski - 3
---: ---VCR
: ---DVD
: ---Kable STB
Satelit STB
AV prijem.
DVD prijem.
†
Ulaz
Povratak
AA68-03621S-01-Cro
11/16/05
6:23 PM
Page 4
Kanal - Autom. spremanje
Kanal - Ruãno spremanje
Kanal - Dodaj/Bri‰i
MoÏete skenirati frekvencijske pojaseve koji su vam
dostupni (dostupnost ovisi o drÏavi). Automatski dodijeljeni
brojevi programa moÏda ne odgovaraju stvarnim ili Ïeljenim
brojevima programa. Brojeve moÏete, me√utim, sortirati
ruãno i izbrisati sve programe koje ne Ïelite gledati.
Ruãno spremanje
MoÏete spremiti televizijske
TV
Program
:P3
programe, ukljuãujuçi one koje
Sustav boja
: AUTO
√
primate putem kabelskih mreÏa.
Sustav zvuka
: BG
√
TraÏenje
: 46MHz
Kod ruãnog pohranjivanja
Kanal
:C1
Spremanje
: ?
programa moÏete odabrati:
- Îelite li spremiti svaki
Pomak
Podesi
Povratak
prona√eni program
- Broj programa za svaki spremljeni program koji Ïelite
oznaãiti
TV
Iz skeniranih programa moÏete
… Vi‰e
izbaciti programe koji ne Ïelite.
P 1 : Dodano
Kada skenirate spremljene
P 2 : Dodano
P 3 : Dodano
programe, programi koje ste
P 4 : Dodano
P 5 : Dodano
Ïeljeli preskoãiti neçe biti
† Vi‰e
prikazani. Svi programi za koje
Pomak
Ulaz
niste naveli da ih Ïelite
preskoãiti çe biti prikazani tijekom skeniranja.
Autom. spremanje
Programi su poredani i
TV
DrÏava : Belgie …
spremljeni po redoslijedu koji
Sverige
TraÏenje
oznaãava njihov poloÏaj u
UK
Ist. Europa
rasponu frekvencija (najniÏi je
Ostalo
prvi, a najvi‰i posljednji).
Tada se prikazuje program koji
Pomak
Ulaz
Povratak
je prvotno odabran.
TraÏenje
➢ Za prekid pretraÏivanja
prije kraja pritisnite gumb
P 1 C-- ----102MHz
7%
ENTER.
Stop
Po zavr‰etku prikazuje se
izbornik Poredak. Za sortiranje
Ulaz
Povratak
spremljenih programa prema
Ïeljenom redoslijedu pogledajte odjeljak “Kanal - Poredak”.
Za izlaz bez sortiranja pritisnite gumb EXIT.
◆
◆
◆
◆
Program (Broj programa koji Ïelite dodijeliti)
Sustav boja: AUTO/PAL/SECAM/NTSC4.43
Sustav zvuka: BG/DK/I/L
TraÏenje (Kada ne znate brojeve programa):
Tuner skenira raspon frekvencija dok se na zaslonu ne
pojavi prvi kanal ili kanal koji ste odabrali.
◆ Kanal (Kada znate broj programa koji Ïelite spremiti)
➢ Broj programa moÏete odabrati i izravno pritiskom
na brojãane gumbe (0~9).
◆ Spremanje (Kada pohranjujete program i njemu
pridruÏeni broj)
➢
☛
Kanal - Poredak
Ova vam radnja omoguçuje
promjenu brojeva spremljenih
programa. Ova çe radnja moÏda
biti nuÏna nakon kori‰tenja
funkcije automatskog spremanja.
Poredak
TV
S
Na
Spremanje
: P 1 ----: P-- ----: ?
Pomak
Podesi
◆ S: Broja programa koji Ïelite
promijeniti.
◆ Na: Novi broj programa.
◆ Spremanje: Potvrda promjene broja programa.
Ako nema zvuka ili je zvuk ãudan, ponovite
odabir potrebnog standarda zvuka.
Naãin rada programa
◆ P (Naãin rada programa): Kada dovr‰avate uga√anje,
televizijskim stanicama na va‰em podruãju dodijeljeni
su brojevi pozicija od P00 do P99. Program moÏete
odabrati unosom broja pozicije u ovom naãinu rada.
◆ C (Naãin rada stvarnog programa): Kanal moÏete
odabrati unosom broja dodijeljenog svakom
programu u ovom naãinu rada.
◆ S (Naãin rada kablovskog programa): Kanal moÏete
odabrati unosom broja dodijeljenog svakom
kabelskom kanalu u ovom naãinu rada.
Povratak
Hrvatski - 4
Dodaj/Bri‰i
Povratak
Naãin:
ENTER ➜ …/† ➜ ENTER : Odaberite Dodano ili Izbrisano.
Kanal - Fino uga√anje
Ako je prijem dobar, ne trebate fino pode‰avati kanal buduçi
da se to obavlja automatski tijekom operacije pretraÏivanja i
spremanja. Ako je, me√utim, signal slab ili iskrivljen, moÏda
çete kanal morati fino podesiti ruãno.
Naãin:
œ/√ : MoÏete dobiti ãistu i o‰tru
sliku te dobru kvalitetu zvuka.
…/† ➜ ENTER : MoÏete vratiti
poãetne postavke.
MENU : MoÏete spremiti
pode‰enu sliku i zvuk u memoriju.
Fino uga√anje
P1
0
P. post.
Pomak
Podesi
Povratak
‰i
atak
AA68-03621S-01-Cro
11/16/05
6:23 PM
Page 5
Kanal - Ime
Nazivi programa bit çe
automatski dodijeljeni kada budu
poslane informacije o programu.
Ove nazive moÏete mijenjati,
odnosno dodjeljivati im nove.
Ime
TV
… Vi‰e
P 1 : ----P 2 : ----P 3 : ----P 4 : ----P 5 : ----† Vi‰e
◆ Jaã. autouklj.
Moguçe je podesiti Ïeljenu jakost zvuka kod
automatskog ukljuãivanja televizora pomoçu timera.
Pomak
Ulaz
Povratak
Naãin:
…/† : Koristi se za odabir slova ili broja.
œ/√ : Koristi se za pomicanje na prethodno ili sljedeçe slovo.
ENTER : Koristi se za potvrdu novog naziva.
no.
uçi
ai
da
0
◆ Kanal akt. timer
Moguçe je podesiti ukljuãivanje Ïeljenog kanala u vrijeme
kada timer automatski ukljuãi televizor.
☛
Automatsko iskljuãivanje
Kada timer postavite na “Ukljuãeno”, televizor çe se
ugasiti ako nijedan od gumba ne bude pritisnut u
razdoblju od 3 sata nakon ‰to je televizor iskljuãen
pomoçu timera. Ova funkcija dostupna je samo u
naãinu rada “Ukljuãeno” timera, a sluÏi spreãavanju
pregrijavanja ili curenja koje se moÏe dogoditi ako je
televizor predugo ukljuãen (primjerice, za vrijeme
godi‰njeg odmora).
Postavljanje - Vrijeme
Vrijeme
TV
◆ Sat
--:-Sat
Sat na televizoru moÏete
Samoisklj.
: Isklj.
√
postaviti tako da se trenutno
- - : - - Isklj.
Autouklj.
- - : - - Isklj.
Autoisk.
vrijeme prikaÏe kada
Kanal akt. timer
: P1
Jaã. autouklj.
: 10
pritisnete gumb INFO na
daljinskom upravljaãu.
Pomak
Ulaz
Povratak
Vrijeme morate podesiti ako
Ïelite koristiti timere za automatsko ukljuãivanje ili
iskljuãivanje.
➢ Kada pritisnete gumb (Uklj./Isklj.) koji se nalazi
na prednjoj strani (ili sa strane) televizora, postavka
sata se poni‰tava.
◆ Samoisklj.
MoÏete odabrati vremenski interval od 30 do 180 minuta,
nakon kojeg se televizor automatski prebacuje u stanje
mirovanja.
➢ Opcije moÏete jednostavno promijeniti pritiskom na
gumb SLEEP na daljinskom upravljaãu. Ako timer
za iskljuãivanje jo‰ nije pode‰en, bit çe prikazana
poruka Isklj.. Ako je timer za iskljuãivanje veç
pode‰en, prikazuje se vrijeme preostalo do
prebacivanja televizora u stanje mirovanja.
◆ Autouklj. / Autoisk.
Timer za ukljuãivanje/iskljuãivanje moÏete podesiti tako
da se televizor automatski ukljuãi ili iskljuãi u vrijeme koje
odaberete.
☛ Prvo morate podesiti sat.
Postavljanje Jezik / Plavi zaslon /
Melodija / Demonstracija
◆ Jezik
Ova postavka varira ovisno o
modelu. Na samom poãetku
kori‰tenja televizora morat
çete odabrati jezik kojim çe
biti prikazani izbornici i
obavijesti.
Postavljanje
TV
Plug & Play
Jezik
:
Vrijeme
Zabrana djeci
Plavi zaslon
Melodija
Demonstracija
Pomak
Ulaz
√
√
√
√
√
√
√
Hrvatski
:
:
Isklj.
Uklj.
Izlaz
◆ Plavi zaslon
Ako se signal ne prima ili je jako slab, plavi zaslon
automatski zamjenjuje pozadinu sa smetnjama.
Ako Ïelite nastaviti gledati lo‰u sliku, opciju Plavi zaslon
morate postaviti na Isklj..
◆ Melodija
Kada ukljuãite ili iskljuãite televizor, moÏete ãuti melodiju.
Postavljanje - Zabrana djeci
Zabrana djeci
Ova znaãajka sluÏi
TV
Zabrana djeci
: Uklj.
√
onemoguçavanju pristupa
Program
:P1
neovla‰tenim korisnicima, poput
Zakljuãaj
: ?
djece, kako ne bi uz iskljuãen
zvuk gledala audio i video
sadrÏaje neprikladne njihovom
Pomak
Ulaz
Povratak
uzrastu. Blokada za djecu ne
moÏe se skinuti pomoçu gumba koji se nalaze na prednjoj
strani (ili sa strane) kontrolne ploãe. Postavku blokade za
djecu moÏe se skinuti samo pomoçu daljinskog upravljaãa
pa njega drÏite izvan dohvata djece.
◆ Zabrana djeci: Uklj./Isklj.
Ako Ïelite skinuti blokadu, postavite na Isklj..
◆ Program: Broja programa koji Ïelite zakljuãati.
◆ Zakljuãaj: Kada pritisnete gumb ENTER, prikazat çe se
Zakljuãano.
➢ Ako je neki od kanala zakljuãan, ne moÏete pristupiti
izborniku Kanal i Zabrana djeci pomoçu gumba za
kontrolu na upravljaãkoj ploãi televizora (Poruka Ni je
raspoloÏivo prikazuje se na izborniku Zabrana djeci.
MoÏete pristupiti samo pomoçu daljinskog upravljaãa.
nastavlja se...
Hrvatski - 5
◆ Demonstracija
Kako biste se upoznali s raznim izbornicima koje nudi
va‰ televizor, pogledajte ugra√eni demo prikaz.
Prikazat çe se svaka pojedina opcija izbornika. Za izlaz
bez pregleda demo prikaza pritisnite gumb EXIT.
AA68-03621S-01-Cro
11/16/05
6:23 PM
Page 6
Slika - Naãin rada
Niãin rada
TV
◆ Niãin rada: Dinamiãan /
Niãin rada : Dinamiãan
√
Standardan / Film /
Kontrast
:
100
Svjetlina
:
50
Pode‰en
O‰trina
:
75
Boja
:
50
MoÏete odabrati vrstu slike
Ni jansa
: Z 50 C 50
Kontr. boje
: Hladna1
koja najbolje odgovara va‰im
√
P. post
√
Ïeljama.
Pomak
Ulaz
Povratak
➢ Ove opcije moÏete
jednostavno odabrati pritiskom na gumb P.MODE
na daljinskom upravljaãu.
◆ Digitalni NR
Ako je signal koji televizor prima slab, moÏete aktivirati
ovu znaãajku kako biste smanjili bilo kakve nepokretne i
iskrivljene televizijske slike koje bi se mogle pojaviti na
zaslonu.
◆ Nagib (ovisno o modelu)
Ako vam se ãini da je slika blago nagnuta na jednu
stranu, moÏete podesiti nagib (od -7 do +7).
◆ Kontrast / Svjetlina / O‰trina / Boja /
Ni jansa (samo NTSC sustavi)
Televizor ima nekoliko postavki koje vam omoguçuju
kontrolu kvalitete slike.
◆ Kontr. boje: Hladna2 / Hladna1/ Normalna / Topla1 /
Topla2
◆ P. post
MoÏete se vratiti na tvorniãke postavke.
Funkcija vraçanja na poãetne postavke je pode‰ena za
svaki naãin rada (Dinamiãan, Standardan, Film, ili
Pode‰en).
Slika Veliãina / Digitalni NR / Nagib
Slika
TV
◆ Veliãina
Naãin rada
: Dinamiãan
√
MoÏete odabrati veliãinu
Veliãina
: Normalna √
Digitalni NR
: Isklj.
slike koja najbolje odgovara
√
Nagib
:0
va‰im zahtjevima.
Ova postavka varira ovisno o
modelu.
Pomak
Ulaz
Izlaz
➢ Veliãinu slike moÏete
jednostavno promijeniti pritiskom na gumb P.SIZE
na daljinskom upravljaãu.
Zvuk Naãin rada / Equalizer /
Auto jaã. zvuka / Pseudo Stereo /
Turbo Plus / Dolby Virtual
Zvuk
◆ Naãin rada: Standardan /
TV
Naãin rada : Standardan
√
Glazba / Film / Govor /
Equlizer
√
Pode‰av.
Aut. jaã. zvuka :
Isklj.
√
Pseudo Stereo :
Isklj.
√
MoÏete odabrati vrstu
Turbo Plus
:
Isklj.
√
Dolby Virtual :
Isklj.
√
specijalnih zvuãnih efekata
koji çe se koristiti pri
Pomak
Ulaz
Izlaz
gledanju odre√enih
programa.
➢ Ove opcije moÏete jednostavno odabrati pritiskom
na gumb S.MODE na daljinskom upravljaãu.
◆ Equlizer
Televizor ima nekoliko postavki koje vam omoguçuju
kontrolu kvalitete zvuka.
➢ Ako unesete bilo kakve promjene u ove postavke,
naãin rada zvuka se automatski prebacuje na
Pode‰av..
nastavlja se...
nastavlja se...
Hrvatski - 6
◆ Aut. jaã. zvuka
Svaka stanica ima svoje vlastite uvjete signala pa vam
nije jednostavno uga√ati jakost zvuka svaki put kada
promijenite program. Ova vam znaãajka omoguçuje da
automatski ugodite glasnoçu Ïeljenog programa
smanjivanjem izlaza zvuka kada je modulacijski signal
visok ili poveçanjem izlaza zvuka kada je modulacijski
signal nizak.
◆ Dolby Virtual (ovisno o modelu)
Pseudo Stereo
Ove znaãajke pretvara nestereofoni zvuãni signal u dva
jednaka lijeva i desna kanala. Kada Dolby Virtual ili
Pseudo Stereo podesite na Uklj. ili Isklj., te se postavke
odnose na zvuãne efekte poput Standardan, Glazba,
Film i Govor.
☛ Proizvedeno prema licenci tvrtke Dolby
Laboratories. “Dolby” i simbol dvostruko
D su trgovaãki znaci tvrtke Dolby
Laboratories.
◆ Turbo Plus
Ova znaãajka prikladno nagla‰ava vi‰e i niÏe
frekvencijske pojaseve zvuka (sadrÏi i druge efekte).
MoÏete uÏivati u sjajnijem i dinamiãnijem zvuku kada
slu‰ate glazbu, gledate filmove ili druge programe.
➢ Opcije moÏete promijeniti jednostavno pritiskom na
gumb TURBO na daljinskom upravljaãu.
AA68-03621S-01-Cro
a
a
11/16/05
6:23 PM
Page 7
Teletekst (ovisno o modelu)
ˇ
(podstranica)
Koristi se za prikaz raspoloÏivih podstranica.
Rje‰avanje problema
Veçina televizijskih programa nudi uslugu pisanih
informacija putem teleteksta. Indeksna stranica teleteksta
pruÏa vam informacije o kori‰tenju ove usluge. Osim toga,
pomoçu gumba na daljinskom upravljaãu moÏete odabrati
razliãite opcije koje odgovaraju va‰im zahtjevima.
☛ Kako bi se teletekst informacije prikazale u cijelosti,
prijem signala programa mora biti stabilan.
U protivnom, neki dijelovi ili cijele stranice mogu
nedostajati.
¨
(ukljuãivanje teleteksta / kombinirane slike)
Pritisnite kako biste aktivirali teletekst nakon odabira
programa koji pruÏa uslugu teletekst informacija.
Pritisnite jo‰ jednom kako biste istodobno vidjeli teletekst
i ono ‰to je trenutno na programu.
Prije nego se obratite Samsungovom servisu, obavite
sljedeçe jednostavne provjere. Ako ne moÏete rije‰iti
problem koristeçi niÏe navedene upute, zabiljeÏite model i
serijski broj televizora i obratite se lokalnom zastupniku.
ke
na
Œ
(zadrÏi)
Koristi se za zadrÏavanje prikaza na trenutnoj stranici u
sluãaju da je ta stranica povezana s jo‰ nekoliko stranica
u slijedu. Za iskljuãivanje funkcije zadrÏavanja ponovo
pritisnite isti gumb.
´
(indeks)
Koristi se za prikaz indeksne stranice (sadrÏaja) u bilo
kojem trenutku pregledavanja teleteksta.
ˆ Gumbi u boji – (crvena/zelena/ Ïuta/plava)
Ako televizijska tvrtka koristi FASTEXT sustav, razliãite
teme koje pokriva teletekst stranica su u razliãitim
bojama i mogu se odabrati pritiskanjem gumba u bojama
na daljinskom upravljaãu. Pritisnite jedan od gumba u
boji s obzirom na ono ‰to Ïelite vidjeti. Prikazana je
stranica s informacijama u boji koje moÏete odabrati na
isti naãin. Za pregled prethodne ili sljedeçe stranice
pritisnite odgovarajuçu tipku u boji.
Ø
(sljedeça stranica)
Koristi se za prikaz sljedeçe teletekst stranice.
∏
(naãin rada)
Pritisnite za odabir Ïeljenog naãin rada teleteksta
(LIST/FLOF). Ako odaberete naãin rada LIST, prebacuje
se na naãin rada u kojem je moguçe spremanje stranica
na popis. U tom naãinu rada teletekst stranice moÏete
spremiti na popis pomoçu gumba
(spremanje).
”
(prethodna stranica)
Koristi se za prikaz prethodne teletekst stranice.
’
(otkrij)
Koristi se za prikaz skrivenog teksta (na primjer,
odgovori na pitanja u igrama). Za vraçanje na normalan
prikaz pritisnite gumb jo‰ jedanput.
˝
(veliãina)
Pritisnite za prikaz dvostruko uveçanih slova na gornjoj
polovici zaslona. Za prikaz donje polovice pritisnite gumb
jo‰ jedanput. Za vraçanje na normalan prikaz pritisnite
gumb jo‰ jedanput.
Ô
(spremanje)
Koristi se za spremanje teletekst stranica.
Hrvatski - 7
Nema zvuka ni slike
◆ Provjerite je li glavni elektriãni vod prikljuãen u zidnu
utiãnicu.
◆ Provjerite jeste li pritisnuli gumb
(Uklj./Isklj.) i gumb
POWER.
◆ Provjerite postavke kontrasta slike i svjetline.
◆ Provjerite jakost zvuka.
Slika izgleda kao i obiãno, ali nema zvuka
◆ Provjerite jakost zvuka.
◆ Provjerite je li na daljinskom upravljaãu pritisnut gumb
MUTE.
Nema slike ili je ona crno-bijela
◆ Prilagodite postavke boja.
◆ Provjerite je li odabrani sustav emitiranja pravilan.
Smetnje u zvuku i slici
◆ Poku‰ajte otkriti koji elektriãni ure√aj smeta televizoru,
a zatim ga pomaknite dalje.
◆ Ukljuãite televizor u drugu utiãnicu.
Slika je mutna ili snijeÏi, zvuk je iskrivljen
◆ Provjerite smjer, lokaciju i prikljuãenja antene.
Do ovih smetnji obiãno dolazi zbog upotrebe sobne
antene.
Pote‰koçe s daljinskim upravljaãem
◆ Promijenite baterije u daljinskom upravljaãu.
◆ Oãistite gornji rub daljinskog upravljaãa
(prozor za prijenos).
◆ Provjerite je li baterija pravilno umetnuta
(“+” i “-” polovi).
◆ Provjerite je li baterija istro‰ena.
AA68-03621S-01-Cro
11/16/05
6:23 PM
Page 8
Prikaz zaslonskih obavijesti
✽ : Ova postavka varira ovisno o modelu.
Ulaz
- Popis izvora ✽
- Ure√ivanja naziva - VCR / DVD / Kabel STB / Satelit STB / AV prijem. / DVD prijem. / Igra
Kamera / DVD Combo
Slika
- Naãin rada
- Veliãina ✽
- Digitalni NR
- Nagib ✽
Zvuk
Kanal
-
Naãin rada
Equalizer
Aut. jaã. zvuka
Pseudo Stereo
Turbo Plus
Dolby Virtual
- Dinamiãan / Standardan / Film / Pode‰en
Kontrast
Svjetlina
O‰trina
Boja
Ni jansa (samo NTSC sustavi)
Kontr. boje - Hladna2 / Hladna1 / Normalna / Topla1 / Topla2
P. post
- Isklj. / Uklj.
- Standardan / Glazba / Film / Govor / Pode‰av.
-
Isklj. / Uklj.
Isklj. / Uklj.
Isklj. / Uklj.
Isklj. / Uklj.
- Autom. spremanje - DrÏava ✽
- Ruãno spremanje
-
TraÏenje
Program
Sustav boja ✽
Sustav zvuka ✽
TraÏenje
Kanal
Spremanje
-
Sat
Samoisklj.
Autouklj.
Autoisk.
Kanal akt. timer
Jaã. autouklj.
Isklj. / Uklj.
Isklj. / Uklj.
Isklj. / Uklj.
- AUTO / PAL / SECAM / NTSC4.43
- BG / DK / I / L
Dodaj/Bri‰i
Fino uga√anje
Ime
Poredak
Postavljanje - Plug & Play
- Jezik ✽
- Vrijeme
-
-
- Belgie / Deutschland / España / France / Italia / Nederland
Schweiz / Sverige / UK / Ist. Europa / Ostalo
Zabrana djeci
Plavi zaslon
Melodija
Demonstracija
Hrvatski - 8
Download PDF

advertising