Samsung | CW-29M066V | Samsung CW-29M066V Korisnički priručnik

AA68-03660W-00Ser
5/31/05
6:16 PM
Page 1
TELEVIZOR
U BOJI
Uputstva za vlasnika
Pre poãetka rukovanja ovom
jedinicom temeljito proãitajte ovaj priruãnik i
zadrÏite ga za moguçu upotrebu u buduçnosti.
MENIJI NA EKRANU
SLIKA U SLICI (OPCIJA)
TELETEKST
Registrujte proizvod koji ste kupili na adresi www.samsung.com/global/register
AA68-03660W-00Ser
5/31/05
6:16 PM
Page 2
AA68-03660W-00Ser
5/31/05
6:16 PM
Page 3
SadrÏaj
◆ PRIKLJUâIVANJE I PRIPREMA TELEVIZORA
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Izgled televizora (zavisi od modela) ..............................................................
Infracrveni daljinski upravljaã ........................................................................
Stavljanje baterija u daljinski upravljaã ..........................................................
Prikljuãivanje na antenu ili kablovsku televizijsku mreÏu ..............................
Ukljuãivanje i iskljuãivanje televizora .............................................................
Stavljanje televizora u stanje mirovanja ........................................................
Upoznavanje sa daljinskim upravljaãem .......................................................
Funkcija Plug&Play .......................................................................................
Damo prikaz ..................................................................................................
Izbor jezika ....................................................................................................
5
6
8
8
9
9
10
11
12
12
◆ PODE·AVANJE PROGRAMA
■
■
■
■
■
■
Automatsko memorisanje programa .............................................................
Sortiranje memorisanih programa ................................................................
Ruãno memorisanje programa......................................................................
Preskakanje neÏeljenih programa.................................................................
Dodela naziva programima ...........................................................................
Fino pode‰avanje prijema programa ............................................................
13
14
15
17
18
19
◆ UPOTREBA TELEVIZORA
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Upotreba pojaãala sa niskim nivoom ‰uma (LNA) (zavisi od modela)..........
Promena standarda slike ..............................................................................
Pode‰avanje postavki slike ...........................................................................
Izbor veliãine slike (zavisi od modela) ..........................................................
Izaberite Digital NR .......................................................................................
Upotreba funkcije kontrole nagiba ................................................................
Pode‰avanje plavog ekrana ..........................................................................
Zamrzavanje trenutne slike ...........................................................................
Promena standarda zvuka ............................................................................
Prilago√avanje pode‰enja zvuka ..................................................................
Dodatna pode‰enja zvuka (zavisi od modela) ..............................................
Izbor moda zvuka (zavisi od modela)............................................................
Izbor melodije ................................................................................................
Pode‰avanje i prikaz trenutnog vremena......................................................
Srpski - 3
20
21
22
23
24
25
25
26
26
27
28
29
30
31
AA68-03660W-00Ser
5/31/05
6:16 PM
Page 4
➢
SadrÏaj (nastavak)
◆ UPOTREBA TELEVIZORA (nastavak)
■
■
■
■
■
Pode‰avanje tajmera za iskljuãivanje............................................................
Automatsko ukljuãivanje i iskljuãivanje televizora .........................................
Pode‰avanje Ïeljenog nivoa jaãine zvuka/kanala .........................................
Pregled spolja‰njih izvora signala/Ure√ivanje naziva (zavisi od modela) .....
Gledanje Slike u slici (Sus) (zavisi od modela) .............................................
32
33
34
35
36
◆ UPOTREBA TELETEKSTA
■
■
■
■
■
Funkcija teleteksta.........................................................................................
Prikaz teletekst informacija............................................................................
Izbor strane prema broju ...............................................................................
Upotreba FLOF-a za izbor strane .................................................................
Memorisanje teletekst strana ........................................................................
39
39
40
41
41
◆ DODATNE INFORMACIJE O PRIKLJUâCIMA
■
■
■
■
Prikljuãivanje na spolja‰nje ulaze/izlaze (zavisi od modela) .........................
Prikljuãivanje na RCA ulaz (zavisi od modela)..............................................
Prikljuãivanje na S-Video ulaz (zavisi od modela).........................................
Gledanje slika iz spolja‰njih izvora................................................................
42
43
43
44
◆ PREPORUKE ZA UPOTREBU
■
■
Automatsko demagnetizovanje zbog uklanjanja razmazanih boja ...............
Re‰avanje problema: Pre nego ‰to se obratite serviseru .............................
Simboli
Pritisnite
Srpski - 4
☛
VaÏno
➢
Napomena
45
45
AA68-03660W-00Ser
6/1/05
1:53 PM
Page 5
Izgled televizora (zavisi od modela)
➢
Konfiguracija va‰eg televizora moÏe da se razlikuje, jer zavisi od
modela koji imate.
Upravljaãka ploãa
7
1
6
6
5
4
3
2
5
4
7
6
5
4
2
3
1
1
3
7
6
2
5
6
5
4
4
3
1
2
2
3
1
1) Ukljuãeno/iskljuãeno
5) Pode‰avanje glasnoçe
2) Pokazatelj stanja mirovanja
6) Prikaz menija
3) Senzor daljinskog upravljaãa
7) Izbor izvora ulaza
4) Izbor programa
Ploãe sa prikljuãcima
Boãna strana televizora
Zadnja strana televizora
S-Video ulaz
Video ulaz
Audio ulaz (R, L)
SCART Audio/Video
ulaz/izlaz
75Ω koaksijalni prikljuãak za antenu/kablovsku mreÏu
Srpski - 5
AA68-03660W-00Ser
5/31/05
6:16 PM
Page 6
Infracrveni daljinski upravljaã
STANJE MIROVANJA TELEVIZORA
DIREKTAN IZBOR PROGRAMA
IZBOR 1- ili 2-CIFRENIH
PROGRAMA
POJAâAVANJE GLASNOåE
PRIVREMENO ISKLJUâIVANJE
ZVUKA
SMANJENJE GLASNOåE
PONOVNO PREBACIVANJE
IZME¬U ZADNJA DVA
PRIKAZANA PROGRAMA
SLEDEåI PROGRAM
IZBOR SPOLJA·NJEG ULAZA
PRETHODNA STRANICA TELETEKSTA
PRIKAZ INFORMACIJA
M
PRIKAZ MENIJA
POMERANJE NA POTREBNU
OPCIJU MENIJA/
PRILAGO¬AVANJE
VREDNOSTI OPCIJE
PRIKAZ MENIJA ZA ZVUK
IZLAZ IZ BILO KOG PRIKAZA
POTVRDA PROMENE
IZBOR ZVUâNOG EFEKTA
TURBO ZVUK
IZBOR SLIKOVNOG EFEKTA
IZBOR VELIâINE SLIKE
IZBOR ZVUâNOG EFEKTA
ZAMRZNUTA SLIKA
AUTOMATSKO ISKLJUâIVANJE
➢
Srpski - 6
Jako svetlo moÏe da utiãe na performanse daljinskog ure√aja.
AA68-03660W-00Ser
5/31/05
6:16 PM
Page 7
Infracrveni daljinski upravljaã (nastavak)
ZADRÎAVANJE STRANICE
TELETEKSTA
SLEDEåA STRANICA TELETEKSTA
IZBOR MODA TELETEKSTA (LIST/FLOF)
A
PRETHODNA STRANICA TELETEKSTA
NAREDNI KANAL PODSLIKE
(SLIKE U SLICI)
PRIKAZIVANJE TELETEKSTA
PRIKAZ TELETEKSTA/
ME·ANJE TELETEKST INFORMACIJA
I UOBIâAJENOG EMITOVANJA
IZBOR PROGRAMA
PREMA NAZIVU
IZBOR LOKACIJE PODSLIKE
(SLIKE U SLICI)
IZBOR VELIAINE PODSLIKE
(SLIKA U SLICI)
PRETHODNA PODSLIKA
(SLIKE U SLICI)
IZBOR FASTEKST TEME
PODSTRANICA TELETEKSTA
SLIKA U SLICI
UKLJUAENA/ISKLJUAENA
MEMORISANJE TELETEKSTA
TELETEXT SIZE SELECTION
IZBOR IZVORA PODSLIKE
(SLIKE U SLICI)
RAZMENA GLAVNE SLIKE I PODSLIKE
(SLIKA U SLICI)
Srpski - 7
AA68-03660W-00Ser
5/31/05
6:16 PM
Page 8
Stavljanje baterija u daljinski upravljaã
U daljinski upravljaã morate da stavite nove ili da zamenite
stare baterije u sledeçim sluãajevima:
G
◆ Kad kupite televizor
◆ Kad daljinski upravljaã vi‰e ne radi ispravno
1
Pritiskom na simbol ( ) prema dole skinite poklopac na zadnjem
delu daljinskog upravljaãa, a zatim poklopac ãvrsto povucite i
uklonite.
2
Stavite dve R03, UM4, “AAA” 1.5V ili jednake baterije pritom
pazeçi na polaritete:
◆ – na bateriji prema – na daljinskom upravljaãu
◆ + na bateriji prema + na daljinskom upravljaãu
3
Vratite poklopac tako da ga poravnate sa bazom daljinskog
upravljaãa i zatim ga pritisnite tako da legne na svoje mesto.
Prikljuãivanje na antenu ili kablovsku televizijsku mreÏu
Da biste pravilno mogli da gledate televizijske programe,
prijemnik mora da prima signal iz jednog od sledeçih izvora:
T
s
◆ Spolja‰nje antene
◆ Kablovske televizijske mreÏe
◆ Satelitske mreÏe
Zadnja strana
televizora
ili
Kablovska
televizijska mreÏa
Srpski - 8
1
U prva tri sluãaja prikljuãite antenu ili kabl za mreÏni ulaz u
koaksijalni prikljuãak 75Ω na zadnjoj strani televizora.
2
Ako koristite sobnu antenu, moÏda çete morati da je okreçete za
vreme pode‰avanja televizora dok ne dobijete o‰tru i jasnu sliku.
Vi‰e informacija potraÏite u:
◆ “Automatsko memorisanje programa” na strani 13
◆ “Ruãno memorisanje programa” na strani 15
S
g
AA68-03660W-00Ser
5/31/05
6:16 PM
Page 9
Ukljuãivanje i iskljuãivanje televizora
Glavni elektriãni vod prikljuãen je na zadnji deo televizora.
1
Prikljuãite glavni elektriãni vod u odgovarajuçu utiãnicu.
➢
2
Glavna voltaÏa navedena je na zadnjoj strani televizora, a
frekvencija iznosi 50 ili 60 Hz.
Pritisnite taster “ ” (Ukljuãeno/iskljuãeno) koja se nalazi na
prednjoj strani televizora.
Rezultat:
3
Zasvetliçe pokazatelj stanja mirovanja na prednjoj
strani televizora.
Da biste ukljuãili televizor, pritisnite taster POWER (
daljinskom upravljaãu.
Rezultat:
) na
Program koji ste zadnji gledali automatski çe se
ponovo izabrati.
jo‰ niste memorisali nijedan program, neçe se prikazati
➢ Ako
nikakva ãista slika. Pogledajte poglavlje “Automatsko
memorisanje programa” na strani 13 ili “Ruãno memorisanje
programa” na strani 15.
4
Da biste iskljuãili televizor, ponovo pritisnite taster “
(Ukljuãeno/iskljuãeno).
”
Stavljanje televizora u stanje mirovanja
Televizor moÏete da stavite u stanje mirovanja da biste
smanjili:
◆ Potro‰nju struje
◆ Tro‰enje katodne cijevi
Stanje mirovanja je korisno kad privremeno Ïelite da prekinete
gledanje (na primer, za vreme obroka).
1
Pritisnite taster POWER (
Rezultat:
2
) na daljinskom upravljaãu.
Ekran se iskljuãuje, a pokazatelj stanja mirovanja na
prednjoj strani televizora svetli crveno.
Za ponovno ukljuãivanje televizora jednostavno ponovo pritisnite
taster POWER ( ).
➢
☛
Televizor moÏete da ukljuãite i pomoçu dugmeta TV (
P /
ili numeriãke dugmadi.
),
Nemojte da ostavljate televizor u stanju mirovanja duÏe
vreme (na primer kad odete na odmor). Iskljuãite televizor
pritiskom na taster “ ” (Ukljuãeno/iskljuãeno) na prednjoj
strani televizora. Najbolje je da prijemnik iskljuãite iz glavnog
elektriãnog voda i iz antene.
Srpski - 9
AA68-03660W-00Ser
5/31/05
6:16 PM
Page 10
Upoznavanje sa daljinskim upravljaãem
Daljinski upravljaã se uglavnom koristi za:
◆ Promenu programa i pode‰avanje glasnoçe
◆ Pode‰avanje televizora pomoçu sistema menija na
ekranu
U sledeçoj tabeli navedeni su tasteri koji se najãe‰çe koriste i
njihove funkcije.
Taster
do
Funkcija menija
Koristi se za prikaz
sledeçeg memorisanog
programa.
-
Koristi se za prikaz
prethodnog memorisanog
programa.
-
Koristi se za prikaz odgovarajuçih programa.
-/--
Koristi se za izbor programa na brojevima veçim od deset.
Pritisnite ovaj taster i pojaviçe se simbol “--”.
Unesite dvocifreni broj programa.
PRE-CH
Pritisnite taster PRE-CH. Televizor çe se prebaciti na zadnji
program koji ste gledali.
Za brzo prebacivanje izme√u dva brojãano udaljena
programa, do√ite do jednog programa, a zatim upotrebite
taster s brojem za izbor drugog programa. Tasterom
PRE-CH brzo se prebacujete izme√u ta dva programa.
Koristi se za pojaãavanje
glasnoçe.
-
Koristi se za smanjivanje
glasnoçe.
-
MUTE
Koristi se za privremeno iskljuãivanje zvuka.
Za ukljuãivanje zvuka ponovo pritisnite ovaj taster ili
pritisnite taster
ili
.
MENU
Koristi se za prikaz
sistema menija na ekranu.
Koristi se za povratak na
prethodni meni ili na
uobiãajeno gledanje.
-
Koristi se za:
◆ Prikaz podmenija sa
izborima za trenutnu
opciju menija
◆ Poveçavanje/smanjivanje
vrednosti opcije menija
-
Koristi se za potvrdu izbora.
-
Koristi se za izlaz iz sistema
menija i direktan povratak na
uobiãajeno gledanje.
EXIT
TV
Srpski - 10
Funkcija gledanja
➢
Koristi se za ukljuãivanje
televizora kada se nalazi
u stanju mirovanja.
K
p
je
AA68-03660W-00Ser
5/31/05
6:16 PM
Page 11
Funkcija Plug&Play
Kad televizor ukljuãite prvi put, tri osnovna korisniãka
pode‰enja vr‰e se automatski i jedno iza drugog: pode‰enje
jezika, programa i sata.
1
Ako je televizor u stanju mirovanja, pritisnite taster POWER (
na daljinskom upravljaãu.
Rezultat:
2
)
Plug & Play
TV
Pojaviçe se poruka Plug & Play. Neko vrijeme çe
treptati, a zatim çe se automatski pojaviti meni Jezik.
Izaberite odgovarajuçi jezik pritiskom na taster ▲ ili ▼. Za ulazak u
taj jezik pritisnite MENU ( ).
Rezultat:
➢
Pojaviçe se poruka Proveri ant. Priklj..
Jezik
English
Deutsch
Français
Nederland
Español
Italiano
Svenska
Português
∂ÏÏËÓÈο
âe‰tina
Srpski
Hrvatski
Român™
Magyar
Polski
êÛÒÒÍËÈ
Å˙΄‡ÒÍË
Türkçe
Norsk
Dansk
Suomi
Prebaci
Preskoãi
Ako ne izaberete nijedan jezik u meniju Jezik, taj meni çe
nestati nakon otprilike 30 sekundi.
Proveri ant. Priklj.
3
Proverite da li je antena spojena na televizor. Pritisnite taster
œ ili √.
Rezultat:
i
4
➢
5
6
Pogledajte poglavlje “Automatsko memorisanje programa”
na strani 13.
7
Zemlja
PretraÏi
Prebaci
œ Ist. Evropa
: -/+
Kada zavr‰ite, pritisnite taster MENU (
œ √ Podesi
√
Preskoãi
TV
Pogledajte poglavlje “Pode‰avanje i prikaz trenutnog
vremena” na strani 31.
Rezultat:
Auto memorisanje
TV
Pojaviçe se meni Vreme sa izabranom opcijom Sati.
Za pomeranje sata ili minuta pritisnite taster œ ili √. Namestite sat
ili minute pritiskom na taster ▲ ili ▼.
➢
Preskoãi
Pojaviçe se meni Auto memorisanje sa izabranom
opcijom Zemlja.
Izaberite odgovarajuçu zemlju pritiskom na taster œ ili √. Da biste
potraÏili programe, izaberite PretraÏi pritiskom na taster ▲ ili ▼, a
zatim pritisnite taster œ ili √. Za prekid traÏenja pritisnite taster
MENU ( ).
Rezultat:
œ √ Prebaci
Vreme
Sati
Prog. iskljuã.
Tajmer ukljuãen
Tajmer iskljuãen
Jaãina zvuka
Kan. mer. vrem
).
Pojaviçe se poruka Enjoy your watching., a zatim çe
se aktivirati memorisan program.
Prebaci
-- : -: Isklj
-- : --- : --
Isklj
Isklj
: 10
:1
œ √ Podesi
Preskoãi
Ako Ïelite da poni‰tite ovu funkciju...
1
Pritisnite taster MENU (
).
2
Za izbor opcije Pode‰avanja pritisnite taster ▲ ili ▼,
a zatim pritisnite taster ENTER ( ).
Enjoy your watching.
Rezultat: Izabran je Plug & Play.
3
Ponovo pritisnite taster ENTER (
TV
).
Rezultat: Ova funkcija poãinje prikazom poruke Plug & Play.
Pode‰avanja
Plug & Play
Jezik
: Srpski
Vreme
Plavi ekran
Melodija
Demonstracija
Prebaci
Ulaz
Srpski - 11
√
√
: Isklj
: Uklj.
√
Povratak
AA68-03660W-00Ser
5/31/05
6:16 PM
Page 12
Damo prikaz
Da biste se upoznali sa raznim menijima koje nudi va‰
televizor, pogledajte ugra√en demo prikaz.
1
Pritisnite taster MENU (
Rezultat:
2
Pojaviçe se glavni meni.
Da biste izabrali Pode‰avanja, pritisnite taster ▲ ili ▼.
Rezultat:
TV
).
Pojaviçe se opcije dostupne u grupi Pode‰avanja.
3
Pritisnite taster ENTER (
4
Da biste izabrali Demonstracija, pritisnite taster ▲ ili ▼.
5
Pritisnite taster ENTER (
).
Pode‰avanja
√
Plug & Play
Jezik
: Srpski
Vreme
Plavi ekran
Melodija
Demonstracija
Prebaci
Rezultat:
√
➢
: Isklj
: Uklj.
).
Pojaviçe se svaka pojedina opcija menija.
Kada budete Ïeleli da iza√ete iz demonstracije, pritisnite
taster EXIT (
) na daljinskom upravljaãu.
√
Ulaz
Povratak
Izbor jezika
Na samom poãetku kori‰çenja televizora moraçete da
izaberete jezik na kom çe biti prikazani meniji i obave‰tenja.
TV
Pode‰avanja
Plug & Play
œ Srpski
Jezik
Vreme
Plavi ekran
Melodija
Demonstracija
Prebaci
Ulaz
√
√
√
√
Jezik
Prebaci
Srpski
Hrvatski
Român™
Magyar
Polski
êÛÒÒÍËÈ
Å˙΄‡ÒÍË
Türkçe
Norsk
Dansk
Suomi
Preskoãi
Srpski - 12
Pritisnite taster MENU (
Rezultat:
: Isklj
: Uklj.
2
).
Pojaviçe se glavni meni.
Da biste izabrali Pode‰avanja, pritisnite taster ▲ ili ▼.
Rezultat:
Povratak
TV
English
Deutsch
Français
Nederland
Español
Italiano
Svenska
Português
∂ÏÏËÓÈο
âe‰tina
1
Pojaviçe se opcije dostupne u grupi Pode‰avanja.
3
Pritisnite taster ENTER (
4
Da biste izabrali Jezik, pritisnite taster ▲ ili ▼.
5
Pritisnite taster ENTER (
Rezultat:
6
).
).
Pojaviçe se opcije dostupne u grupi Jezik.
Izaberite odgovarajuçi jezik tako da vi‰e puta pritisnete na taster
▲ ili ▼.
M
d
b
b
ru
AA68-03660W-00Ser
5/31/05
6:16 PM
Page 13
Automatsko memorisanje programa
MoÏete da skenirate frekvencijske pojaseve koji su vam
dostupni (dostupnost zavisi od zemlje). Automatski dodeljeni
brojevi programa moÏda ne odgovaraju stvarnim ili Ïeljenim
brojevima programa. Brojeve moÏete, me√utim, da sortirate
ruãno i da izbri‰ete sve programe koje ne Ïelite da gledate.
1
Pritisnite taster MENU (
Rezultat:
2
Povratak
Pojaviçe se opcije u grupi Auto memorisanje sa
izabranom opcijom Zemlja.
7
Za poãetak traÏenja pritisnite taster œ ili √.
➢
Pojaviçe se vodoravna traka, a zatim çe programi biti
memorisani redosledom koji odraÏava njihov poloÏaj u
frekvencijskom pojasu. Na kraju çe traÏenje prestati
automatski.
√
Prebaci
œ √ Podesi
TV
Povratak
Auto memorisanje
Zemlja
PretraÏi
Prebaci
: Istoãna Evropa
œ -/+
œ √ PretraÏi
√
Povratak
Da biste prekinuli traÏenje pre kraja, pritisnite taster MENU
( ).
Kad je traÏenje i memorisanje zavr‰eno, pojaviçe se meni
Sortiranje.
◆ Da biste sortirali memorisane programe prema Ïeljenom
brojãanom redosledu, idite na korak 6 procedure “Sortiranje
memorisanih programa” na strani 14.
◆ Ako ne Ïelite da memori‰ete program, a Ïelite da iza√ete iz
funkcije memorisanja programa, vi‰e puta pritisnite taster
MENU ( ) sve dok meni ne nestane.
Kada memori‰ete programe, moÏete da ih:
◆
◆
◆
◆
œ Ist. Evropa
: -/+
).
Izaberite odgovarajuçu zemlju pritiskom na taster œ ili √.
Zemlje su prikazane sledeçim redosledom:
Belgija - Nemaãka - ‰panija - Francuska - Italija - Holandija ‰vedska- ‰vajcarska - V. Britanija - Ostali - Ist. Evropa
Rezultat:
Auto memorisanje
TV
Izabran je Auto memorisanje.
Da biste izabrali PretraÏi, pritisnite taster ▲ ili ▼.
9
√
√
√
√
√
Ulaz
Zemlja
PretraÏi
6
8
Prebaci
).
Ponovo pritisnite taster ENTER (
Rezultat:
5
Pojaviçe se opcije dostupne u grupi Kanal.
Pritisnite taster ENTER (
Rezultat:
4
).
Pojaviçe se glavni meni.
Kanal
Auto memorisanje
Ruãno memorisanje
Dodaj / Obri‰i
Sortiranje
Naziv
† Nastavak menija
Da biste izabrali Kanal, pritisnite taster ▲ ili ▼.
Rezultat:
3
TV
Sortirate prema Ïeljenom redosledu (pogledajte stranu 14)
Izbri‰ete program (pogledajte stranu 17)
Dodelite naziv memorisanom programu (pogledajte stranu 18)
Fino podesite prijem programa ako je to potrebno
(pogledajte stranu 19)
◆ Aktivirate funkciju digitalnog smanjenja ‰uma
(pogledajte stranu 24)
P 1 C-- ----106 MHz
7%
Povratak
Sortiranje
TV
œ P 1 ----- √
: P-- ----:?
Sa
Na
Memor
Prebaci
œ √ Podesi
Srpski - 13
Povratak
AA68-03660W-00Ser
5/31/05
6:16 PM
Page 14
Sortiranje memorisanih programa
TV
Kanal
√
√
√
√
√
Auto memorisanje
Ruãno memorisanje
Dodaj/Obri‰i
Sortiranje
Naziv
† Nastavak menija
Prebaci
Ulaz
Ova radnja vam omoguçava promenu brojeva memorisanih
programa. Ova radnja çe moÏda biti nuÏno potrebna nakon
upotrebe automatskog memorisanja. Programe koje ne Ïelite
da zadrÏite moÏete da izbri‰ete.
1
Pritisnite taster MENU (
Rezultat:
Povratak
2
Sortiranje
œ P 1 ----- √
: P-- ----:?
Sa
Na
Memor
œ √ Podesi
Pritisnite taster ENTER (
4
Da biste izabrali Sortiranje, pritisnite taster ▲ ili ▼.
5
Pritisnite taster ENTER (
Povratak
Sa
Na
Memor
Prebaci
:P1
œP2
:?
œ √ Podesi
--------- √
Prebaci
:P2
:P1
œ OK
œ √ Podesi
Srpski - 14
Pojaviçe se opcije u grupi Sortiranje sa odabranom
opcijom Sa.
Izaberite broj programa koji Ïelite da promenite uzastopnim
pritiskanjem na taster œ ili √.
7
Da biste izabrali Na, pritisnite taster ▲ ili ▼. Uzastopnim
pritiskanjem na taster œ ili √ izaberite novi broj programa koji çe
oznaãavati taj program.
8
--------√
Povratak
Da biste izabrali Memor, pritisnite taster ▲ ili ▼. Izaberite OK da
biste potvrdili promenu brojeva programa koja je nastala
pritiskanjem na taster œ ili √.
Rezultat:
Sortiranje
Sa
Na
Memor
).
programa moÏete da izaberete i direktno pritiskom na
➢ Broj
numeriãke tastere (0–9).
Povratak
TV
).
6
Sortiranje
TV
Pojaviçe se opcije dostupne u grupi Kanal.
3
Rezultat:
Prebaci
Pojaviçe se glavni meni.
Da biste izabrali Kanal, pritisnite taster ▲ ili ▼.
Rezultat:
TV
).
9
Program koji je pre bio memorisan na izabranom broju
zamenjen je drugim izabranim programom.
Za sve programe koje Ïelite da pomerite na Ïeljene brojeve
programa, nakon izbora Sa pritiskom na taster ▲ ili ▼ ponovite
korake od 6 do 8.
M
u
K
u
AA68-03660W-00Ser
5/31/05
6:16 PM
Page 15
Ruãno memorisanje programa
MoÏete da memori‰ete do 100 televizijskih programa,
ukljuãujuçi i one koje primate preko kablovske televizije.
TV
Kad ruãno memori‰ete programe, moÏete da izaberete:
Kanal
Auto memorisanje
Ruãno memorisanje
Dodaj / Obri‰i
Sortiranje
Naziv
† Nastavak menija
◆ Da li Ïelite da memori‰ete svaki prona√en program
◆ Broj programa za svaki memorisani program koji
Ïelite da oznaãite
Prebaci
1
Pritisnite taster MENU (
Rezultat:
2
Pojaviçe se glavni meni.
TV
Pritisnite taster ENTER (
4
Da biste izabrali Ruãno memorisanje pritisnite taster ▲ ili ▼.
5
Pritisnite taster ENTER (
Ruãno memorisanje
).
Prebaci
œ √ Podesi
Povratak
).
Pojaviçe se opcije u grupi Ruãno memorisanje sa
odabranom opcijom Program.
6
Da biste programu dodelili broj pritisnite taster œ ili √.
7
Da biste izabrali Kolor sistem pritisnite taster œ ili √. Uzastopnim
pritiskanjem na taster ▲ ili ▼ naznaãite potreban standard
emitovanja.
Rezultat:
œ P 1 ----- √
: AUTO
: DK
: 0MHz
: C-:?
Program
Kolor sistem
Zvuãni sistem
PretraÏi
Kanal
Memor
Pojaviçe se opcije dostupne u grupi Kanal.
3
Rezultat:
Povratak
).
Da biste izabrali Kanal pritisnite taster ▲ ili ▼.
Rezultat:
Ulaz
√
√
√
√
√
Standardi za boje prikazani su sledeçim redosledom:
TV
Ruãno memorisanje
Program
Kolor sistem
Zvuãni sistem
PretraÏi
Kanal
Memor
Prebaci
: P 1 ----œ AUTO √
: DK
: 0MHz
: C-:?
œ √ Podesi
Povratak
AUTO - PAL - SECAM - NT4.43.
8
Da biste izabrali Zvuãni sistem, pritisnite taster ▲ ili ▼.
Uzastopnim pritiskanjem na taster œ ili √ izaberite potreban
standard zvuka.
Rezultat:
Standardi zvuka prikazani su sledeçim redosledom:
BG - DK - I - L.
TV
Ruãno memorisanje
Program
Kolor sistem
Zvuãni sistem
PretraÏi
Kanal
Memor
Prebaci
: P 1 ----: AUTO
œ DK
√
: 0MHz
: C-:?
œ √ Podesi
Srpski - 15
Povratak
AA68-03660W-00Ser
5/31/05
6:16 PM
Page 16
Ruãno memorisanje programa (nastavak)
9
TV
Ruãno memorisanje
Program
Kolor sistem
Zvuãni sistem
PretraÏi
Kanal
Memor
Podesi
: P 1 ----: AUTO
: DK
: 0MHz
œC1
:?
œ √ Prebaci
TV
◆ Da biste izabrali Kanal, pritisnite taster ▲ ili ▼.
◆ Pritisnite taster √.
◆ Da biste izabrali C (antenski program) ili S (kablovski
program), pritisnite taster ▲ ili ▼.
√
◆ Pritisnite taster √.
Povratak
◆ Da biste izabrali potreban broj, pritisnite taster ▲ ili ▼.
Broj programa moÏete da izaberete i direktno pritiskom
na numeriãke tastere (0–9).
➢
Ruãno memorisanje
Program
Kolor sistem
Zvuãni sistem
PretraÏi
Kanal
Memor
Prebaci
: P 1 ----: AUTO
: DK
œ 46MHz √
:C1
:?
œ √ PretraÏi
TV
Prebaci
nema zvuka ili je zvuk ãudan, ponovite izbor potrebnog
➢ Ako
standarda zvuka.
10
Povratak
Ruãno memorisanje
Program
Kolor sistem
Zvuãni sistem
PretraÏi
Kanal
Memor
: P 1 ----: AUTO
: DK
: 46MHz
:C1
œ OK
√
œ √ Podesi
Ako znate broj programa koji Ïelite da memori‰ete, pogledajte
sledeçe korake.
Povratak
Ako ne znate brojeve programa, pritiskom na taster ▲ ili ▼
izaberite PretraÏi. Za poãetak traÏenja pritisnite taster
œ ili √.
Rezultat:
11
☛
Pode‰ivaã skenira frekvencijski pojas sve dok na
ekranu ne poãnete da primate prvi ili izabrani program.
Da biste spremili program i pridruÏeni broj programa, pritiskom na
taster ▲ ili ▼ izaberite Memor. Da biste izabrali OK, pritisnite
taster œ ili √.
Mod programa
◆ P (Mod programa): Kada dovr‰avate pode‰avanje,
televizijskim stanicama na va‰em podruãju dodeljeni su brojevi
pozicija od P00 do najvi‰e P99. Program moÏete da izaberete
uno‰enjem broja pozicije u ovom modu.
◆ C (Mod stvarnog programa): U ovom modu program moÏete
da izaberete uno‰enjem broja koji je dodeljen svakoj stanici.
◆ S (Mod kablovskog programa): U ovom modu program
moÏete da izaberete uno‰enjem broja koji je dodeljen svakom
kablovskom programu.
Srpski - 16
Iz
Ï
k
S
p
m.
AA68-03660W-00Ser
5/31/05
6:16 PM
Page 17
Preskakanje neÏeljenih programa
Iz skeniranih programa moÏete da izbacite programe koei ne
Ïelite. Kada skenirate kroz memorisane programe, programi
koje ste Ïeleli da preskoãite neçe biti prikazani.
TV
Svi programi koje specifiãno ne Ïelite da preskoãite biçe
prikazani tokom skeniranja.
1
Pritisnite taster MENU (
Rezultat:
2
).
Pojaviçe se glavni meni.
Pojaviçe se opcije dostupne u grupi Kanal.
3
Pritisnite taster ENTER (
4
Da biste izabrali Dodaj / Obri‰i, pritisnite taster ▲ ili ▼.
5
Pritisnite taster ENTER (
Rezultat:
6
7
√
√
√
√
√
Prebaci
Ulaz
Povratak
Da biste izabrali Kanal, pritisnite taster ▲ ili ▼.
Rezultat:
a
Kanal
Auto memorisanje
Ruãno memorisanje
Dodaj / Obri‰i
Sortiranje
Naziv
† Nastavak menija
TV
Dodaj / Obri‰i
P1
P2
P3
P4
).
œ Dodat
: Dodat
: Dodat
: Dodat
√
).
Prikazani su memorisani programi.
Da biste izabrali program koji Ïelite da dodate ili izbri‰ete, pritisnite
taster ▲ ili ▼. Ako je potrebno, pritiskom na taster œ ili √ izaberite
Dodat ili Obrisan.
Ponovite korak 6 za svaki program koji Ïelite da dodate ili izbri‰ete.
Prebaci
œ √ Podesi
TV
Povratak
Dodaj / Obri‰i
P1
P2
P3
P4
Prebaci
œ Obrisan
: Dodat
: Dodat
: Dodat
œ √ Podesi
vi
Srpski - 17
√
Povratak
AA68-03660W-00Ser
5/31/05
6:16 PM
Page 18
Dodela naziva programima
TV
Kanal
Auto memorisanje
Ruãno memorisanje
Dodaj / Obri‰i
Sortiranje
Naziv
† Nastavak menija
√
√
√
√
√
Nazivi programa biçe automatski dodeljeni kad se po‰alju
informacije o programu. Ove nazive moÏete da menjate,
odnosno da dodeljujete nove.
1
Rezultat:
2
Prebaci
Ulaz
Pritisnite taster MENU (
Povratak
Naziv
P1
P2
P3
P4
œ ----: ----: ----: -----
√
œ √ Podesi
TV
Pritisnite taster ENTER (
4
Da biste izabrali Naziv, pritisnite taster ▲ ili ▼.
5
Pritisnite taster ENTER (
P1
P2
P3
P4
Podesi
œ A
: ----: ----: -----
œ √ Prebaci
Srpski - 18
√
Povratak
).
).
Prikazani su trenutni programi.
6
Ako je potrebno, pritiskom na taster ▲ ili ▼ izaberite program
kome çete dodeliti novi naziv.
7
Pritisnite taster ENTER (
8
Slovo (A~Z), broj (0~9) ili simbol (–, razmak) birate pritiskom na
taster ▲ ili ▼. Pritiskom na taster œ ili √ pomerate se na
prethodno ili sledeçe slovo.
9
Ponovite korake od 6 do 8 za svaki program za koji Ïelite da
dodelite novi naziv.
Povratak
Naziv
Pojaviçe se opcije dostupne u grupi Kanal.
3
Rezultat:
Prebaci
Pojaviçe se glavni meni.
Da biste izabrali Kanal, pritisnite taster ▲ ili ▼.
Rezultat:
TV
).
).
A
b
m
m
AA68-03660W-00Ser
5/31/05
6:16 PM
Page 19
Fino pode‰avanje prijema programa
Ako je prijem jasan, nije potrebno fino pode‰avanje programa,
buduçi da se to automatski radi tokom operacije traÏenja i
memorisanja. Ako je signal slab ili izobliãen, moÏda çete
morati ruãno da ga fino podesite.
1
Pritisnite taster MENU (
Rezultat:
2
).
Pojaviçe se glavni meni.
Zavisi od modela
Kanal
TV
… Nastavak menija
Fino pode‰avanje
LNA
√
: Isklj
Da biste izabrali Kanal, pritisnite taster ▲ ili ▼.
Rezultat:
Pojaviçe se opcije dostupne u grupi Kanal.
3
Pritisnite taster ENTER (
4
Da biste izabrali Fino pode‰avanje, pritisnite taster ▲ ili ▼.
5
Pritisnite taster ENTER (
Prebaci
Ulaz
Povratak
).
).
Fino pode‰avanje
P1
1
Reset
6
Da biste dobili o‰tru i ãistu sliku ãiji je kvalitet zvuka dobar,
pritisnite taster œ ili √.
Rezultat:
7
Memorisanje
Povratak
Pojavljuje se vodoravna traka. Pritiskom na taster
œ ili √ pomerite kursor vodoravne trake ulevo ili
udesno.
Za shranjevanje nastavitve fine naravnave v pomnilnik televizorja
pritisnite gumb œ ili √.
Rezultat:
8
Prebaci
œ √ Podesi
Indikator kanala je pre‰ao na crveno.
Za brisanje prilago√ene slike ili zvuka pritiskom na taster ▲ ili ▼
izaberite Reset. Pritisnite taster ENTER ( ).
Rezultat:
Indikator kanala se vratio na originalnu boju.
Srpski - 19
AA68-03660W-00Ser
5/31/05
6:16 PM
Page 20
Upotreba pojaãala sa niskim nivoom ‰uma (LNA) (zavisi od modela)
TV
Kanal
… Nastavak menija
Fino pode‰avanje
LNA
Ova funkcija je od velike koristi onda kada se televizor koristi u
uslovima slabog signala. LNA pojaãava TV signal u podruãju slabog
signala, ali ne i ‰um. Ova funkcija radi samo ako postoji slab signal,
koji je, uz to, memorisan na trenutnom programu.
√
œ Uklj. √
1
Pritisnite taster MENU (
Rezultat:
Prebaci
œ √ Podesi
Povratak
2
Pojaviçe se glavni meni.
Da biste izabrali Kanal, pritisnite taster ▲ ili ▼.
Rezultat:
Pojaviçe se opcije dostupne u grupi Kanal.
3
Pritisnite taster ENTER (
4
Da biste izabrali funkciju LNA pritisnite taster ▲ ili ▼.
5
Da biste ukljuãili ovu funkciju, pritiskom na taster œ ili √ izaberite
Uklj..
➢
Srpski - 20
).
).
Postavljanje opcije LNA na Uklj. moÏe da proizvede lo‰iji kvalitet
slike zbog trenutnih uslova prijema signala na tom kanalu.
Zato ukljuãivanje/iskljuãivanje primene LNA opcije treba da bude
selektivno zavisno od kvaliteta slike koja je trenutno prikazana.
M
k
)
et
AA68-03660W-00Ser
6/1/05
1:53 PM
Page 21
Promena standarda slike
MoÏete da izaberete vrstu slike koja najbolje odgovara va‰im
kriterijumima gledanja.
1
Pritisnite taster MENU (
Rezultat:
2
3
).
Prebaci
).
Ulaz
√
Povratak
Odabrali ste Mod.
Dostupni su sledeçi modovi slike:
Dinamiãna - Standardna - Film - Po izboru
TV
Mod
œ Dinamiãna
Mod
Kontrast
: 90
Osvetljenje
: 50
O‰trina
: 50
Boja
: 50
† Nastavak menija
Prebaci
➢
Dinamiãna
16:9
: Uklj.
: 0
Pojaviçe se opcije dostupne u grupi Slika.
Izaberite Ïeljeni mod slike pritiskom na dugme œ ili √.
Rezultat:
œ
:
Pojaviçe se glavni meni.
Pritisnite taster ENTER (
Rezultat:
4
Mod
Veliãina
Smanj. ‰uma
Istko‰enje
Da biste izabrali Slika, pritisnite taster ▲ ili ▼.
Rezultat:
Slika
TV
œ √ Podesi
Ove opcije moÏete jednostavnije da podesite pritiskom na taster
P.MODE (
; Mod slike).
e
Srpski - 21
√
Povratak
AA68-03660W-00Ser
6/1/05
1:53 PM
Page 22
Pode‰avanje postavki slike
Televizor ima nekoliko pode‰enja koja vam omoguçavaju da
kontroli‰ete kvalitet slike.
Slika
TV
Mod
Veliãina
Smanj. ‰uma
Istko‰enje
œ
:
Dinamiãna
16:9
: Uklj.
: 0
√
1
Rezultat:
2
Prebaci
Ulaz
3
Mod
œ Standardna
Mod
Kontrast
: 70
Osvetljenje
: 50
O‰trina
: 50
Boja
: 50
† Nastavak menija
Prebaci
œ √ Podesi
4
5
Odabrali ste Mod.
Rezultat:
6
).
Ponovo se prikazuju dostupne opcije.
Da biste izabrali Boja, pritisnite taster ▲ ili ▼. Izaberite Ïeljenu
opciju pritiskom na dugme œ ili √.
Rezultat:
70
Pojavljuje se vodoravna traka. Priti‰çite dugme œ ili √
dok postavka ne postane optimalna.
Pritisnite taster MENU (
Rezultat:
7
Dostupni su sledeçi modovi slike:
Dinamiãna - Standardna - Film - Po izboru.
Pritisnite taster ▲ ili ▼ da biste izabrali opciju (Kontrast,
Osvetljenje, O‰trina, Boja, ili Past.-samo NTSC) koju Ïelite da
prilagodite. Pritisnite taster œ ili √. Ove opcije su za svaki
pode‰eni mod (Dinamiãna, Standardna, Film, ili Po izboru).
√
Povratak
Kontrast
).
Izaberite Ïeljeni mod slike pritiskom na dugme œ ili √.
Rezultat:
Mod
: Standardna
œ 70
Kontrast
Osvetljenje
: 50
O‰trina
: 50
Boja
: 50
† Nastavak menija
œ √ Podesi
Pojaviçe se opcije dostupne u grupi Slika.
Pritisnite taster ENTER (
Rezultat:
Mod
Prebaci
Pojaviçe se glavni meni.
√
Povratak
TV
).
Da biste izabrali Slika, pritisnite taster ▲ ili ▼.
Rezultat:
Povratak
TV
Pritisnite taster MENU (
Dostupni su sledeçi tonovi boje:
Hladna2 - Hladna1 - Normalna - Tople boje1 Tople boje2
TV
Mod
… Nastavak menija
œ Normalna
Boja
Reset
√
√
8
Za povratak na tvorniãke postavke odaberite Reset pritiskom na
dugme ▲ ili ▼. Pritisnite dugme œ ili √. Funkcija vraçanja na
originalne postavke se postavlja za svaki mod (Dinamiãna,
Standardna, Film, ili Po izboru).
Rezultat:
Prebaci
œ √ Podesi
Povratak
TV
Mod
… Nastavak menija
Boja
: Normalna
Reset
Prebaci
œ √ Podesi
Srpski - 22
√
Povratak
➢
Prethodno pode‰ene postavke çe se vratiti na
tvorniãke vrednosti.
Televizor ima sistem “automatskog demagnetizovanja” koji
se ukljuãuje ako dolazi do magnetskih smetnji. Da biste
demagnetizovali televizijski ekran, iskljuãite televizor
pritiskom na taster “ ” (Ukljuãeno/iskljuãeno) na prednjoj
strani televizora. (Pogledajte “Automatsko
demagnetizovanje zbog uklanjanja razmazanih boja” na
strani 45.)
J
iz
k
U
√
AA68-03660W-00Ser
6/1/05
1:54 PM
Page 23
Izbor veliãine slike (zavisi od modela)
Jednostavnim pritiskom na taster “P.SIZE (
)” moÏete da
izaberete veliãinu slike koja najbolje odgovara va‰im
kriterijumima gledanja.
U zavisnosti od modela, dostupne su sledeçe veliãine slika:
◆ Normal, Zumirana1, Zumirana2, 16:9
◆ 16:9, Panorama, Zumirana1, Zumirana2, 4:3,
Autom. ‰irina
➢
1
Podizanje je raspoloÏivo u Zumirana1 ili Zumirana2 naãinu
rada pritiskom na taster ▲ ili ▼.
Pritisnite taster MENU (
Rezultat:
2
Slika
TV
Mod
Veliãina
Smanj. ‰uma
Istko‰enje
Prebaci
:
œ
Dinamiãna
16:9
: Uklj.
: 0
œ √ Podesi
).
Pojaviçe se glavni meni.
Da biste izabrali Slika, pritisnite taster ▲ ili ▼.
Rezultat:
Pojaviçe se opcije dostupne u grupi Slika.
3
Pritisnite taster ENTER (
4
Da biste izabrali Veliãina, pritisnite taster ▲ ili ▼.
5
Za izbor veliãine slike pritisnite taster œ ili √.
).
oji
oj
Srpski - 23
√
Povratak
AA68-03660W-00Ser
5/31/05
6:16 PM
Page 24
Izaberite Digital NR
Slika
TV
Mod
Veliãina
Smanj. ‰uma
Istko‰enje
:
:
Dinamiãna
16:9
œ Uklj.
: 0
√
√
Ako je signal koji televizor prima slab, moÏete da aktivirate ovu
funkciju da biste smanjili pojavljivanje bilo kakvih moguçih
nepokretnih i iskrivljenih slika na ekranu.
1
Rezultat:
2
Prebaci
œ √ Podesi
Pritisnite taster MENU (
Povratak
A
p
).
Pojaviçe se glavni meni.
Da biste izabrali Slika, pritisnite taster ▲ ili ▼.
Rezultat:
Pojaviçe se opcije dostupne u grupi Slika.
3
Pritisnite taster ENTER (
4
Da biste izabrali Smanj. ‰uma pritisnite taster ▲ ili ▼.
5
Da biste ukljuãili ovu funkciju, pritiskom na taster œ ili √ izaberite
Uklj..
).
A
e
A
d
Srpski - 24
AA68-03660W-00Ser
5/31/05
6:16 PM
Page 25
Upotreba funkcije kontrole nagiba
Ako vam se ãini da je slika blago nagnuta na jednu stranu,
podesite nagib.
1
Pritisnite taster MENU (
Rezultat:
2
).
Zavisi od modela
TV
Mod
Veliãina
Smanj. ‰uma
Istko‰enje
Pojaviçe se glavni meni.
Da biste izabrali Slika, pritisnite taster ▲ ili ▼.
Rezultat:
Slika
:
:
Dinamiãna
16:9
: Uklj.
œ 0
√
√
Pojaviçe se opcije dostupne u grupi Slika.
3
Pritisnite taster ENTER (
4
Da biste izabrali Isko‰enje, pritisnite taster ▲ ili ▼.
5
Da biste do‰li do potrebnog pode‰enja (-7 do +7), pritisnite taster
œ ili √.
).
Prebaci
œ √ Podesi
Povratak
Pode‰avanje plavog ekrana
Ako televizor ne prima signal ili je taj signal vrlo slab, plavi
ekran automatski zamenjuje pozadinu sa slikom koja ‰umi.
TV
Ako Ïelite da nastavite gledanje slike slabog kvaliteta, morate
da podesite mod “Plavi ekran” na “Isklj”.
1
Pritisnite taster MENU (
Rezultat:
2
).
Pojaviçe se glavni meni.
Pode‰avanja
Plug & Play
Jezik
: Srpski
Vreme
Plavi ekran
Melodija
Demonstracija
Prebaci
œ √ Podesi
Da biste izabrali Pode‰avanja, pritisnite taster ▲ ili ▼.
Rezultat:
Pojaviçe se opcije dostupne u grupi Pode‰avanja.
3
Pritisnite taster ENTER (
4
Da biste izabrali Plavi ekran, pritisnite taster ▲ ili ▼.
5
Da biste ukljuãili ovu funkciju, pritiskom na taster œ ili √ izaberite
Uklj..
).
Srpski - 25
√
√
œ Uklj. √
: Uklj.
√
Povratak
AA68-03660W-00Ser
5/31/05
6:16 PM
Page 26
Zamrzavanje trenutne slike
Kada gledate televizijski program, sliku na njemu moÏete
jednostavno da zamrznete pritiskom na taster “STILL (
).
➢
Za povratak u uobiãajeno gledanje ponovo pritisnite isti taster.
Promena standarda zvuka
MoÏete da izaberete tip specijalnih zvuãnih efekata koji çe se
koristiti kada gledate dato emitovanje.
TV
Zvuk
Mod
Ekvilajzer
Automatska jaãina
SRS WOW
Turbo zvuk
Pseudo Stereo
Prebaci
œ Po izboru √
√
: Isklj
: Isklj
: Isklj
: Isklj
œ √ Podesi
1
Pritisnite taster MENU (
Rezultat:
2
3
).
Izabrali ste Mod.
Uzastopnim pritiskanjem na taster œ ili √ izaberite potreban zvuãni
efekat.
Rezultat:
➢
Srpski - 26
Pojaviçe se opcije dostupne u grupi Zvuk.
Pritisnite taster ENTER (
Rezultat:
4
Pojaviçe se glavni meni.
Da biste izabrali Zvuk, pritisnite taster ▲ ili ▼.
Rezultat:
Povratak
).
Dostupni su sledeçi zvuãni efekti:
Standardna - Muzika - Film - Govor - Po izboru.
Ove opcije moÏete jednostavnije da podesite pritiskom na taster
S.MODE (
: Mod zvuka).
Z
Ï
AA68-03660W-00Ser
5/31/05
6:16 PM
Page 27
Prilago√avanje pode‰enja zvuka
Zvuk moÏete da podesite tako da odgovara va‰im liãnim
Ïeljama.
TV
1
Pritisnite taster MENU (
Rezultat:
2
).
Pojaviçe se glavni meni.
Da biste izabrali Zvuk, pritisnite taster ▲ ili ▼.
Rezultat:
Pojaviçe se opcije dostupne u grupi Zvuk.
3
Pritisnite taster ENTER (
4
Da biste izabrali Ekvilajzer, pritisnite taster ▲ ili ▼.
5
Pritisnite taster ENTER (
Rezultat:
Zvuk
Mod
Ekvilajzer
Automatska jaãina
SRS WOW
Turbo zvuk
Pseudo Stereo
Prebaci
TV
Povratak
Ekvilajzer
D
).
Pojaviçe se opcije dostupne u grupi Ekvilajzer.
Pritiskom na taster œ ili √ izaberite onu opciju koju Ïelite da
prilagodite. Da biste do‰li do potrebnog pode‰enja, pritisnite taster
▲ ili ▼.
➢
Ulaz
√
: Isklj
: Isklj
: Isklj
: Isklj
).
grupa moÏe da se prikaÏe i jednostavnim pritiskom na
➢ Ova
taster S.MENU.
6
: Po izboru
L
Podesi
œ √ Prebaci
Ako promenite ova pode‰enja, standard zvuka automatski se
menja na Po izboru.
ni
r
Srpski - 27
Povratak
AA68-03660W-00Ser
5/31/05
6:16 PM
Page 28
Dodatna pode‰enja zvuka (zavisi od modela)
◆ Automatska jaãina
TV
Svaka stanica ima svoje sopstvene uslove signala, pa vam
pode‰avanje glasnoçe svaki put kada promenite program nije
lako. Ova funkcija vam omoguçava da automatski podesite
glasnoçu Ïeljenog programa smanjivanjem izlaza zvuka kada je
modulacijski signal visok ili poveçanjem izlaza zvuka kada je
modulacijski signal nizak.
Zvuk
Mod
Ekvilajzer
Automatska jaãina
SRS WOW
Turbo zvuk
Pseudo Stereo
Prebaci
: Po izboru
√
œ Uklj. √
: Isklj
: Isklj
: Isklj
œ √ Podesi
◆ SRS WOW
Povratak
TV
Nagla‰ava bas i srednje tonove te pruÏa simulirani
surround zvuk.
◆ Turbo zvuk
Ova funkcija na odgovarajuçi naãin nagla‰ava vi‰e i niÏe
frekvencijske pojaseve zvuka (sadrÏi i druge efekte).
Jednostavnim pritiskanjem na taster TURBO moÏete da
uÏivate u veliãanstvenijem i dinamiãnijem zvuku kad
gledate muziku, filmove ili neki drugi program.
Zvuk
Mod
Ekvilajzer
Automatska jaãina
SRS WOW
Turbo zvuk
Pseudo Stereo
Prebaci
: Po izboru
√
: Isklj
œ Uklj. √
: Isklj
: Isklj
œ √ Podesi
◆ Pseudo Stereo
Povratak
TV
Ova funkcija pretvara nestereofoni zvuãni signal u dva jednaka
leva i desna kanala. Kada Pseudo Stereo podesite na Uklj. ili
Isklj, te postavke se odnose na zvuãne efekte poput
Standardna, Muzika, Film i Govor.
Zvuk
Mod
Ekvilajzer
Automatska jaãina
SRS WOW
Turbo zvuk
Pseudo Stereo
Prebaci
: Po izboru
√
: Isklj
: Isklj
œ Uklj. √
: Isklj
œ √ Podesi
Povratak
1
Pritisnite taster MENU (
Rezultat:
2
TV
Zvuk
Prebaci
).
Pojaviçe se glavni meni.
Da biste izabrali Zvuk, pritisnite taster ▲ ili ▼.
Rezultat:
Mod
Ekvilajzer
Automatska jaãina
SRS WOW
Turbo zvuk
Pseudo Stereo
T
s
z
tr
Pojaviçe se opcije dostupne u grupi Zvuk.
3
Pritisnite taster ENTER (
4
Pritiskom na taster ▲ ili ▼ izaberite potrebnu opciju (Automatska
jaãina, SRS WOW, Turbo zvuk ili Pseudo Stereo).
5
Da biste ukljuãili svaku pojedinaãnu funkciju, pritiskom na taster
œ ili √ izaberite Uklj..
).
: Po izboru
œ √ Podesi
√
: Isklj
: Isklj
: Isklj
œ Uklj. √
Povratak
➢
Srpski - 28
je trgovaãka marka kompanije SRS Labs, Inc.
WOW tehnologija je ukljuãena uz odobrenje kompanije
SRS labs, Inc.
➢
AA68-03660W-00Ser
5/31/05
6:16 PM
Page 29
Izbor moda zvuka (zavisi od modela)
Taster “DUAL I-II” prikazuje/kontroli‰e obradu i izlaz audio
signala. Kada ukljuãite napajanje, mod se automatski vraça na
zadato pode‰enje “DUAL-I “ ili “STEREO”, zavisno od
trenutnog prenosa.
Obave‰tenje na ekranu
Obiãno emitovanje
(Standardni audio)
MONO (Uobiãajena upotreba)
Obiãno +
NICAM Mono
MONO ↔ MONO
NICAM
(Uobiãajeno)
NICAM Stereo
STEREO ↔ MONO
NICAM
(Uobiãajeno)
A2
Stereo
Obiãno emitovanje
(Standardni audio)
MONO (Uobiãajen upotreba)
Dvojeziãno ili Dual-I/II
DUAL-I ↔ DUAL-II
Stereo
➢
DUAL-I → DUAL-II → Mono
NICAM
NICAM (Uobiãajeno)
→
NICAM Dual-I/II
→
NICAM
Stereo
Vrsta emitovanja
STEREO ↔ MONO
(Prisilni mono)
◆ Ako se uslovi primanja pogor‰avaju, olak‰açete slu‰anje ako
mod podesite na MONO.
◆ Ako je stereo signal slab i do√e do automatskog prebacivanja,
poku‰ajte da se prebacite na MONO.
◆ Kad primate mono zvuk u AV modu, spojite se na prikljuãak za
“AUDIO-L” ulaz koji se nalazi na ploãi (prednja ili boãna). Ako
mono zvuk izlazi samo iz levog zvuãnika, pritisnite taster
DUAL I-II.
Srpski - 29
AA68-03660W-00Ser
5/31/05
6:16 PM
Page 30
Izbor melodije
Kad ukljuãite ili iskljuãite televizor uvek moÏete da ãujete jasnu
melodiju.
TV
Pode‰avanja
Plug & Play
Jezik
: Srpski
Vreme
Plavi ekran
Melodija
Demonstracija
Prebaci
œ √ Podesi
Srpski - 30
√
1
Pritisnite taster MENU (
).
√
: Isklj
œ Uklj. √
√
Rezultat:
2
Da biste izabrali Pode‰avanja, pritisnite taster ▲ ili ▼.
Rezultat:
Povratak
Pojaviçe se glavni meni.
Pojaviçe se opcije dostupne u grupi Pode‰avanja.
3
Pritisnite taster ENTER (
4
Da biste izabrali Melodija, pritisnite taster ▲ ili ▼.
5
Da biste ukljuãili ovu funkciju, pritiskom na taster œ ili √ izaberite
Uklj..
).
S
tr
m
a
AA68-03660W-00Ser
5/31/05
6:16 PM
Page 31
Pode‰avanje i prikaz trenutnog vremena
Sat na televizoru moÏete da podesite tako da prikazuje
trenutno vreme kada pritisnete taster “INFO ( )”. Vreme
morate da podesite ako Ïelite da koristite tajmere za
automatsko ukljuãivanje ili iskljuãivanje.
➢
1
Pritisnite taster MENU (
).
Pritisnite taster ENTER (
4
Da biste izabrali Vreme, pritisnite taster ▲ ili ▼.
5
Pritisnite taster ENTER (
6
Prebaci
√
: Isklj
: Uklj.
√
Ulaz
Povratak
TV
).
).
Vreme
Sati
Prog. iskljuã.
Tajmer ukljuãen
Tajmer iskljuãen
Jaãina zvuka
Kan. mer. vrem
Pojaviçe se opcije dostupne u grupi Pode‰avanja.
3
Rezultat:
√
Pojaviçe se glavni meni.
Da biste izabrali Pode‰avanja, pritisnite taster ▲ ili ▼.
Rezultat:
Pode‰avanja
Plug & Play
Jezik
: Srpski
Vreme
Plavi ekran
Melodija
Demonstracija
Kada pritisnite taster “ ” (Ukljuãeno/iskljuãeno) na prednjoj
strani televizora, pode‰avanje sata se poni‰tava.
Rezultat:
2
TV
Prebaci
-- : -: Isklj
-- : --- : --
Isklj
Isklj
: 10
:1
œ √ Podesi
Povratak
Odabrali ste Sati.
Za pomeranje sata ili minuta pritisnite taster œ ili √. Namestite sat
ili minute pritiskom na taster ▲ ili ▼.
TV
Vreme
Sati
Prog. iskljuã.
Tajmer ukljuãen
Tajmer iskljuãen
Jaãina zvuka
Kan. mer. vrem
Podesi
13 : 00
: Isklj
-- : --- : --
Isklj
Isklj
: 10
:1
œ √ Prebaci
Srpski - 31
Povratak
AA68-03660W-00Ser
5/31/05
6:16 PM
Page 32
Pode‰avanje tajmera za iskljuãivanje
Svoj TV moÏete da podesite tako da se automatski iskljuãi
nakon pode‰enog vremena.
TV
Pode‰avanja
√
Plug & Play
Jezik
: Srpski
Vreme
Plavi ekran
Melodija
Demonstracija
Prebaci
1
Rezultat:
: Isklj
: Uklj.
√
Ulaz
Vreme
Prebaci
2
).
13 : 00
œ 30 min.
√
-- : -Isklj
-- : -Isklj
: 10
:1
œ √ Podesi
Povratak
Pojaviçe se opcije dostupne u grupi Pode‰avanja.
3
Pritisnite taster ENTER (
4
Da biste izabrali Vreme, pritisnite taster ▲ ili ▼.
5
Pritisnite taster ENTER (
Rezultat:
).
).
Odabrali ste Sati.
6
Da biste izabrali Prog. iskljuã., pritisnite taster ▲ ili ▼.
7
Pomoçu tastera œ ili √ izaberite prethodno postavljeno vreme
(Isklj, 30 min., 60 min., 90 min., 120 min., 150 min., 180 min.)
nakon kog çe se televizor iskljuãiti.
➢
Srpski - 32
Pojaviçe se glavni meni.
Da biste izabrali Pode‰avanja, pritisnite taster ▲ ili ▼.
Rezultat:
Povratak
TV
Sati
Prog. iskljuã.
Tajmer ukljuãen
Tajmer iskljuãen
Jaãina zvuka
Kan. mer. vrem
Pritisnite taster MENU (
√
MoÏete da izaberete vremenski period u trajanju od 30
do 180 minuta nakon kog se televizor, pritiskom na
taster SLEEP ( ), automatski prebacuje u stanje
mirovanja.
T
d
AA68-03660W-00Ser
5/31/05
6:16 PM
Page 33
Automatsko ukljuãivanje i iskljuãivanje televizora
Tajmere za ukljuãivanje/iskljuãivanje moÏete da podesite tako
da se televizor:
◆ Automatski ukljuãuje u odabrano vreme i bira
program po va‰em izboru
TV
◆ Iskljuãuje u odabrano vreme
➢
Prvi korak je pode‰avanje sata na televizoru (pogledajte
poglavlje “Pode‰avanje i prikaz trenutnog vremena” na strani
31). Ako jo‰ niste namestili sat, pojaviçe se poruka Prvo
podesite sat.
Pode‰avanja
√
Plug & Play
Jezik
: Srpski
Vreme
Plavi ekran
Melodija
Demonstracija
Prebaci
√
: Isklj
: Uklj.
√
Ulaz
Povratak
TV
1
Pritisnite taster MENU (
Rezultat:
2
).
Sati
Prog. iskljuã.
Tajmer ukljuãen
Tajmer iskljuãen
Jaãina zvuka
Kan. mer. vrem
Pojaviçe se glavni meni.
Da biste izabrali Pode‰avanja, pritisnite taster ▲ ili ▼.
Rezultat:
Pojaviçe se opcije dostupne u grupi Pode‰avanja.
3
Pritisnite taster ENTER (
4
Da biste izabrali Vreme, pritisnite taster ▲ ili ▼.
5
Pritisnite taster ENTER (
).
Vreme
Podesi
13 : 00
: 30 min.
06 : 30 Uklj.
-- : -Isklj
: 10
:1
œ √ Prebaci
Povratak
TV
Rezultat:
6
).
Odabrali ste Sati.
Da biste izabrali Tajmer ukljuãen, pritisnite taster ▲ ili ▼.
Namestite vreme u koje Ïelite da se televizor automatski ukljuãi.
◆ Za pomeranje sata ili minuta pritisnite taster œ ili √.
Name‰tate ih pritiskom na taster ▲ ili ▼.
Vreme
Sati
Prog. iskljuã.
Tajmer ukljuãen
Tajmer iskljuãen
Jaãina zvuka
Kan. mer. vrem
Podesi
13 : 00
: 30 min.
06 : 30 Uklj.
23 : 30 Uklj.
: 10
:1
œ √ Prebaci
◆ Pritisnite taster œ ili √ za iskljuãivanje Isklj, a zatim pritisnite
▲ ili ▼ za izbor Uklj..
7
Da biste izabrali Tajmer iskljuãen, pritisnite taster ▲ ili ▼. Na isti
naãin namestite vreme u koje Ïelite da se televizor automatski
iskljuãi.
➢
Iskljuãivanje u odsutnosti
Kada tajmer postavite na “Ukljuãeno”, televizor çe se
vremenom iskljuãiti ako ga uop‰te ne koristite tri sata
nakon ‰to ga je tajmer ukljuãio. Ova funkcija je dostupna
samo kada je tajmer ukljuãen i na taj naãin se spreãava
strujni izboj ili pregrevanje koje nastaje kada je televizor
dugo ukljuãen pomoçu tajmera (npr. kada ste na
godi‰njem odmoru).
Srpski - 33
Povratak
AA68-03660W-00Ser
5/31/05
6:16 PM
Page 34
Pode‰avanje Ïeljenog nivoa jaãine zvuka/kanala
Îeljena jaãina zvuka i kanal mogu da se postave na
automatsko ukljuãivanje zajedno sa TV-om preko tajmera.
TV
Pode‰avanja
√
Plug & Play
Jezik
: Srpski
Vreme
Plavi ekran
Melodija
Demonstracija
Prebaci
1
Rezultat:
: Isklj
: Uklj.
√
2
Vreme
13 : 00
: 30 min.
06 : 30 Uklj.
23 : 30 Uklj.
œ 10 √
:1
œ √ Podesi
Povratak
Pojaviçe se glavni meni.
Da biste izabrali Pode‰avanja, pritisnite taster ▲ ili ▼.
Rezultat:
Povratak
TV
Prebaci
).
√
Ulaz
Sati
Prog. iskljuã.
Tajmer ukljuãen
Tajmer iskljuãen
Jaãina zvuka
Kan. mer. vrem
Pritisnite taster MENU (
P
s
D
k
Pojaviçe se opcije dostupne u grupi Pode‰avanja.
3
Pritisnite taster ENTER (
4
Da biste izabrali Vreme, pritisnite taster ▲ ili ▼.
5
Pritisnite taster ENTER (
Rezultat:
).
).
Odabrali ste Sati.
6
Da biste izabrali Jaãina zvuka, pritisnite taster ▲ ili ▼.
7
Pritisnite taster œ ili √ za pode‰avanje jaãine zvuka.
8
Da biste izabrali Kan. mer. vrem, pritisnite taster ▲ ili ▼.
9
Da biste izabrali kanal pritisnite taster œ ili √.
U
Srpski - 34
AA68-03660W-00Ser
5/31/05
6:16 PM
Page 35
Pregled spolja‰njih izvora signala/Ure√ivanje naziva (zavisi od modela)
Pomoçu daljinskog upravljaãa moÏete da prelazite izme√u
signala za gledanje iz prikljuãene opreme, npr. videorekordera,
DVD-a, digitalnog prijemnika i TV izvora (emitovanja ili
kablovskog).
1
Pritisnite taster MENU (
Rezultat:
2
3
4
) za izbor Unesi.
Pojaviçe se opcije raspoloÏive u grupi Unesi.
➢
Povratak
Lista izvora
TV
EXT1
EXT2
AV / S-Video
Prikazuju se opcije dostupne u grupi Lista izvora.
Kada prikljuãujete opremu na TV, moÏete da birate sledeçe
komplete utiãnica: EXT1 ili EXT2 na zadnjoj ploãi televizora
i AV/S-Video na boãnoj (ili prednjoj) ploãi televizora.
Prebaci
: -----: -----: ------
Pritisnite taster MENU (
Rezultat:
√
√
Ulaz
Povratak
TV
Promeni ime
EXT1
EXT2
AV
S-Video
) za izbor Unesi.
œ -----: -----: -----: ------
√
Pojaviçe se opcije raspoloÏive u grupi Unesi.
Za izbor funkcije Promeni ime pritisnite taster ▲ ili ▼. Pritisnite
taster ENTER ( ).
Rezultat:
Unesi
Prebaci
).
Povratak
Lista izvora : TV
Promeni ime
Pojaviçe se glavni meni.
Pritisnite taster ENTER (
Ulaz
TV
Ove opcije moÏete jednostavnije da podesite pritiskom
). Ako promenite spoljnji izvor
tastera SOURCE (
tokom gledanja, slikama çe moÏda trebati kraçe vreme za
prenos.
Rezultat:
3
Ulaz
TV
) da izaberete Lista izvora.
Ure√ivanje naziva
2
Prebaci
Pritisnite taster ▲ ili ▼ i izaberite izvor signala, a zatim pritisnite
taster ENTER ( ).
➢
1
√
√
).
Ponovo pritisnite taster ENTER (
Rezultat:
Unesi
Lista izvora : TV
Promeni ime
Pojaviçe se glavni meni.
Pritisnite taster ENTER (
Rezultat:
TV
Pojavljuju se opcije dostupne u grupi Promeni ime.
4
Pritisnite taster ▲ ili ▼ i izaberite spoljnji ure√aj:
EXT1 - EXT2 - AV - S-Video.
5
Pritisnite taster œ ili √.
6
Izaberite naziv pritiskom tastera œ ili √.
7
Pomoçu gore navedene metode postavite ostale izvore signala
(EXT1, EXT2, AV, S-Video).
Prebaci
œ √ Podesi
TV
Povratak
Promeni ime
EXT1
EXT2
AV
S-Video
Prebaci
œ DVD
: -----: -----: ------
œ √ Podesi
Srpski - 35
√
Povratak
AA68-03660W-00Ser
5/31/05
6:16 PM
Page 36
Gledanje Slike u slici (Sus) (zavisi od modela)
Slika
TV
Mod
Veliãina
Smanj. ‰uma
Istko‰enje
Sus
Prebaci
:
:
Dinamiãna
16:9
: Uklj.
: 0
Unutar glavne slike TV programa ili spolja‰njih A/V ure√aja kao
‰to su video snimaãi ili DVD ure√aji za reprodukciju moÏete da
prikaÏete podsliku. Na taj naãin moÏete da pratiteTV program
ili video ulaz iz svih prikljuãenih ure√aja dok gledate
televizijski program ili neki drugi video ulaz.
1
Ulaz
Rezultat:
Povratak
2
TV
œ Isklj
Prebaci
œ √ Podesi
√
4
Za izbor funkcije Sus pritisnite taster ▲ ili ▼. Pritisnite taster
ENTER ( ).
5
Za izbor Uklj. pritisnite taster œ ili √.
Rezultat:
➢
Prebaci
: Uklj.
œ TV
√
√
: Veliko
:
:P1
œ √ Podesi
Sus
Spoljni izvor
Zamena
Veliãina
PoloÏaj slike
Prog.
Prebaci
: Uklj.
: TV
√
: Veliko
:
:P2
Ulaz
Srpski - 36
Povratak
Prikazuju se opcije koje su dostupne u grupi Sus.
Sus moÏete da aktivirate i jednostavnim pritiskom na taster
PIP. Za iskljuãivanje ove funkcije ponovo pritisnite taster.
Za izbor funkcije Spoljni izvor pritisnite taster ▲ ili ▼.
7
Pritisnite taster œ ili √ za izbor izvora podslike.
Rezultat:
Sus
).
6
➢
Povratak
TV
Pojaviçe se opcije dostupne u grupi Slika.
Pritisnite taster ENTER (
Sus
Sus
Spoljni izvor
Zamena
Veliãina
PoloÏaj slike
Prog.
Pojaviçe se glavni meni.
3
Povratak
TV
).
Da biste izabrali Slika, pritisnite taster ▲ ili ▼.
Rezultat:
Sus
Sus
Pritisnite taster MENU (
Izvori se prikazuju sledeçim redosledom:
TV - EXT1 - EXT2 - AV / S-Video
Sus moÏe da se pregleda samo ako je u Sus prozoru
izabran neki drugi izvor glavne slike.
8
Pritisnite taster ▲ ili ▼ za izbor Zamena.
9
Pritisnite taster ENTER (
Rezultat:
➢
).
Glavna slika i podslika se izmenjuju.
Glavnu sliku moÏete da zamenite podslikom jednostavnim
pritiskom na taster SWAP ( ).
AA68-03660W-00Ser
6/1/05
1:54 PM
Page 37
Gledanje Slike u slici (Sus) (zavisi od modela) (nastavak)
o
a
10
Za izbor funkcije Veliãina pritisnite taster ▲ ili ▼.
11
Pritiskom na taster œ ili √ izaberite veliãinu podslike.
TV
Rezultat:
3 Sus/4 Sus/12 Sus: Na podslici moÏete da pregledate do
3, 4 ili 12 memorisanih programa.
➢
Ove opcije moÏete da izaberete jednostavnim pritisakanjem
tastera SIZE.
12
Za izbor funkcije PoloÏaj slike pritisnite taster ▲ ili ▼.
13
Pritisnite taster œ ili √.
Rezultat:
➢
14
Prebaci
Ove opcije moÏete da izaberete jednostavnim pritiskom na
taster
(PoloÏaj slike).
◆ Kad je Spoljni izvor postavljen na TV, moÏete da birate
kanal podslike.
◆ Kanal podslike moÏete da izaberete jednostavnim
pritiskom na taster ▲ ili ▼.
: Uklj.
: TV
œ Veliko
:
:P1
œ √ Podesi
√
√
Povratak
TV
Sus
Sus
Spoljni izvor
Zamena
Veliãina
PoloÏaj slike
Prog.
Prikazuju se dostupne pozicije.
- - -
Za izbor funkcije Prog. pritisnite taster ▲ ili ▼. MoÏete da
izaberete kanal koji Ïelite da gledate kroz podsliku, pritiskom na
taster œ ili √.
➢
Sus
Spoljni izvor
Zamena
Veliãina
PoloÏaj slike
Prog.
Veliãine su prikazane sledeçim redosledom:
Veliko - 3 Sus - 4 Sus - 12 Sus - Mala
➢
Sus
Prebaci
: Uklj.
: TV
√
: Veliko
œ
:P1
œ √ Podesi
√
Povratak
TV
Sus
Sus
Spoljni izvor
Zamena
Veliãina
PoloÏaj slike
Prog.
Prebaci
: Uklj.
: TV
√
: Veliko
:
œP1
œ √ Podesi
Srpski - 37
√
Povratak
AA68-03660W-00Ser
6/1/05
1:55 PM
Page 38
Gledanje Slike u slici (Sus) (zavisi od modela) (nastavak)
Jednostavne funkcije daljinskog upravljaãa
Tasteri
Funkcija
PIP
Koristi se za direktno ukljuãivanje ili iskljuãivanje PIP
funkcije.
SWAP
Koristi se za menjanje izme√u glavne slike i podslike.
Ako je glavna slika u Video modu, a podslika u TV
modu, kad pritisnete taster SWAP ( ) nakon
promene programa za podsliku moÏda neçete ãuti
zvuk na glavnoj slici. Tada ponovo izaberite program
za glavnu sliku.
➢
SOURCE
Koristi se za dodelu izvora podslike (TV, EXT1, EXT2 ili
AV / S-Video).
SIZE
Koristi se za izbor veliãine podslike (Veliko, 3 Sus, 4 Sus,
12 Sus ili Mala).
V
te
T
(v
(PoloÏaj slike) Koristi se za pomeranje podslike suprotno od pravca
kazaljke na satu.
P
/
Koristi se za izbor programa za podsliku.
T
k
Srpski - 38
AA68-03660W-00Ser
5/31/05
6:16 PM
Page 39
Funkcija teleteksta
Veçina televizijskih programa pruÏa pismene informacije preko
teleteksta. Informacije koje pruÏaju ukljuãuju:
◆ Raspored TV programa
◆ Novosti i prognozu vremena
◆ Sportske rezultate
◆ Stanje na putevima
Te informacije su podeljene na strane oznaãene brojevima
(vidi dijagram).
Deo
SadrÏaj
A
Izabran broj strane.
B
Oznaka emitovanog programa.
C
Trenutni broj strane ili obave‰tenje o traÏenju.
D
Datum i vreme.
E
Tekst.
F
Informacije o statusu.
FASTEXT informacije.
➢
➢
Ovo moÏe da se razlikuje zavisno od izvora teletekst
informacija.
Teletekst informacije obiãno su podeljene na nekoliko strana
prikazanih uzastopno kojima moÏete da pristupite:
◆ Unosom broja strane
◆ Izborom naslova sa popisa
◆ Izborom naslova u boji (FASTEXT sistem)
Prikaz teletekst informacija
Teletekst informacije moÏete da pogledate na televizoru u bilo
koje vreme.
bi teletekst informacije bile prikazane u celini, prijem
☛ Da
programa mora da bude stabilan, inaãe:
◆ Neke informacije mogu da nedostaju
◆ Neke strane moÏda neçe biti prikazane
1
Pomoçu tastera
uslugu.
2
Pritiskom na taster TTX/MIX (
Rezultat:
ili
izaberite program koji nudi teletekst
) ukljuãujete teletekst mod.
Pojavljuje se strana sa sadrÏajem. Pritiskom na taster
(indeks) ponovo çe se, bilo kada, pojaviti ta
stranica.
3
Ako istovremeno Ïelite da vidite trenutni TV program i teletekst
stranicu, ponovo pritisnite taster TTX/MIX (
).
4
Za izlaz iz prikaza teleteksta pritisnite taster TV (
).
Srpski - 39
AA68-03660W-00Ser
5/31/05
6:16 PM
Page 40
Izbor strane prema broju
Broj strane moÏete da unesete direktno, i to pritiskom na
numeriãke tastere na daljinskom upravljaãu.
1
Pritiskom na odogvarajuçe numeriãke tastere unesite trocifreni broj
stranice koji ste videli u sadrÏaju.
Rezultat:
2
R
b
d
Brojaã trenutne strane se poveçava, a zatim çe se
pojaviti Ïeljena strana.
Ako je izabrana strana povezana sa nekoliko pomoçnih strana, te
pomoçne strane çe se pojaviti uzastopce. Da biste zamrznuli
prikaz na datoj strani, pritisnite
(zadrÏi). Za nastavak ponovo
pritisnite
(zadrÏi).
Upotreba raznih opcija prikaza:
Srpski - 40
Za prikaz...
Pritisnite...
◆ Teletekst informacija i uobiãajenog
TV programa
TTX/MIX (
dva puta
)
◆ Sakrivenog teksta
(na primer, odgovore na pitanja iz kviza)
(otkrij)
◆ Uobiãajenog ekrana
(otkrij) jo‰ jednom
◆ Pomoçne stranice uno‰njem njenog
4-cifrenog broja
(podstranica)
◆ Sledeçe strane
(sledeça strana)
◆ Prethodne strane
(prethodna strana)
◆ Dvostruko veçih slova u:
• Gornjoj polovini ekrana
• Donjoj polovini ekrana
(veliãina)
• Jednom
• Dva puta
◆ Uobiãajenom ekranu
• Tri puta
M
m
AA68-03660W-00Ser
5/31/05
6:16 PM
Page 41
Upotreba FLOF-a za izbor strane
Razliãite teme na teletekst stranama kodirane su prema
bojama i moÏete da ih birate pritiskom na tastere u boji na
daljinskom upravljaãu.
oj
1
Pritiskom na taster TTX/MIX (
stranice.
2
Pritisnite tastere u boji koji odgovaraju temi koju ste izabrali;
dostupne teme vidljive su na statusnoj liniji.
Rezultat:
) pojaviçe se sadrÏaj teletekst
Prikazana je stranica sa informacijama u boji koje
moÏete da izaberete na isti naãin.
3
Da biste videli prethodnu ili sledeçu stranu, pritisnite odgovarajuçi
taster u boji.
4
Za prikaz podstranice pratite navedene korake.
◆ Pritisnite taster
(podstrana).
Rezultat: Pojaviçe se dostupna strana.
◆ Odaberite Ïeljenu podstranu. Kroz podstrane moÏete da listate
pomoçu tastera TURBO (crveno) ili S.MENU (zeleno).
Memorisanje teletekst strana
MoÏete da memori‰ete do ãetiri teletekst strane koje naknadno
moÏete na miru da pregledate.
1
Pomoçu tastera
Rezultat:
➢
izaberite mod LIST.
Pojaviçe se ãetiri 3-cifrena broja u razliãitim bojama.
Taster
koristite za prebacivanje izme√u modova LIST i
FLOF (ili FASTEXT).
2
Pritisnite taster u boji koji odgovara strani koju Ïelite da zamenite.
3
Pomoçu numeriãkih tastera unesite broj nove strane.
4
Ponovite korake 2 i 3 za svaku stranu koju Ïelite da memori‰ete,
svaki put koristite razliãite tastere u boji.
5
Priti‰kajte taster
trepere.
(memori‰i) sve dok odgovarajuçe linije
Srpski - 41
AA68-03660W-00Ser
5/31/05
6:16 PM
Page 42
Prikljuãivanje na spolja‰nje ulaze/izlaze (zavisi od modela)
➢
Taster “EXT1 (RGB)” koristi se za opremu sa RGB
izlazom, npr. ure√aje za video igre ili reproduktore video
diskova.
Video snimaã
②
①
Zadnja strana televizora
DVD
③
ili
Dekoder /
Ure√aj za video igre
Reproduktor video
diskova
① Ovaj kraj moÏete da spojite na:
◆ SCART prikljuãak
◆ Tri RCA prikljuãka (Video + Audio-L i R)
Satelitski prijemnik
② Ako imate dva video snimaãa i Ïelite da kopirate neku kasetu, prikljuãite
originalni video snimaã na “EXT1 (RGB)”, a ciljni video snimaã na “EXT2
(AV)” tako da signal moÏete da preusmerite sa “EXT1 (RGB)” na “EXT2
(AV)”.
➃
③ Ako imate dekoder, prikljuãite ga na video snimaã koji zatim prikljuãite na
televizor.
➃ Kada Ïelite da snimite program, prikljuãite prijemnik na “EXT1 (RGB)”, a
video snimaã na “EXT2 (AV)” tako da signal moÏete da preusmerite sa
“EXT1 (RGB)” na “EXT2 (AV)”.
☛
Srpski - 42
AA68-03660W-00Ser
5/31/05
6:16 PM
Page 43
Prikljuãivanje na RCA ulaz (zavisi od modela)
➢
RCA (VIDEO i AUDIO-L+R) prikljuãci koriste se za opremu, npr. kamere,
reproduktore video diskova te neke ure√aje za video igre.
Kamera
Boãna strana televizora
Ure√aj za video igre
Reproduktor video
diskova
Prikljuãivanje na S-Video ulaz (zavisi od modela)
➢
S-VIDEO i RCA (AUDIO-L+R) prikljuãci koriste se za opremu sa S-Video izlazom, npr. kamere ili video
snimaãe.
Boãna strana televizora
①
i
Kamera
Video snimaã
① Da biste imali sliku i zvuk, morate da koristite i S-VIDEO i RCA prikljuãke.
☛
Kad god prikljuãujete audio ili video sistem na televizor, proverite
da li su svi elementi iskljuãeni. Detaljnija uputstva u vezi sa
prikljuãivanjem i odgovarajuÏim merama predostroÏnosti naçi çete
u dokumentaciji koju ste dobili sa opremom.
Srpski - 43
AA68-03660W-00Ser
5/31/05
6:16 PM
Page 44
Gledanje slika iz spolja‰njih izvora
Kada prikljuãite razne audio i video sisteme, razliãite izvore
moÏete da gledate izborom odgovarajuçeg ulaza.
1
Proverite da li su napravljena sva potrebna prikljuãenja.
2
Ukljuãite televizor, a zatim vi‰e puta pritisnite taster SOURCE
(
).
Rezultat:
➢
➢
P
d
A
Izvori ulaza pojavljuju se sledeçim redosledom:
EXT1 - EXT2 - AV / S-Video
U zavisnosti od izabranog izvora, slike çe moÏda biti
prikazane automatski.
Da biste ponovo gledali TV program, pritisnite taster TV (
izaberite Ïeljeni broj programa.
)i
P
A
n
N
S
z
N
S
S
z
P
Srpski - 44
AA68-03660W-00Ser
5/31/05
6:16 PM
Page 45
Automatsko demagnetizovanje zbog uklanjanja razmazanih boja
Prigu‰nica za demagnetizaciju omotana je oko katodne cevi televizora, tako da obiãno neçete morati ruãno
da demagnetizujete televizor.
Ako televizor pomerite na neki drugi poloÏaj i na ekranu se razmaÏu boje, morate da:
◆ Iskljuãite televizor pritiskom na taster “
” (Ukljuãeno/iskljuãeno) na prednjoj strani
◆ Iskljuãite televizor iz zidne utiãnice
◆ Ostavite televizor iskljuãen oko 30 minuta tako da se funkcija automatskog demagnetizovanja
aktivira, a zatim pritisnete taster “POWER ( )” na daljinskom upravljaãu.
☛
Ako neçete biti blizu televizora, pritisnite taster “
televizor.
” (Ukljuãeno/iskljuãeno) da biste iskljuãili
i
Re‰avanje problema: Pre nego ‰to se obratite serviseru
Pre nego ‰to se obratite Samsungovom servisu, napravite sledeçe jednostavne provere.
Ako problem ne moÏete da re‰ite pomoçu dole pomenutih uputstava, zabeleÏite broj modela i
njegov serijski broj obratite se svom lokalnom prodavaãu.
Nema ni slike ni zvuka
◆ Proverite da li je glavni elektriãni vod prikljuãen u zidnu utiãnicu.
◆ Proverite da li ste pritisnuti taster “ ” (Ukljuãeno/Iskljuãeno) i taster
POWER ( ).
◆ Proverite pode‰enja kontrasta slike i svetlosti.
◆ Proverite glasnoçu.
Slika izgleda kao i obiãno, ali nema
zvuka
◆ Proverite glasnoçu.
◆ Proverite da li ste pritisnuti taster MUTE (
upravljaãu.
Nema slike ili je ona crno-bela
◆ Prilagodite pode‰enja boja.
◆ Proverite da li je izabran sistem emitovanja ispravan.
Smetnje u zvuku i slici
◆ Poku‰ajte da otkrijete koji elektriãni ure√aj smeta televizoru, a zatim
ga pomaknite dalje.
◆ Ukljuãite televizor u drugu utiãnicu.
Slika je mutna ili sneÏna,
zvuk je iskrivljen
◆ Proverite pravac, lokaciju i prikljuãenja antene.
Do ovih smetnji obiãno dolazi zbog upotrebe sobne antene.
Pote‰koçe sa daljinskim upravljaãem
◆ Promenite baterije u daljinskom upravljaãu.
◆ Oãistite gornji rub daljinskog upravljaãa (prozor za prenos signala).
◆ Proverite terminale za baterije.
) na daljinskom
Srpski - 45
AA68-03660W-00Ser
5/31/05
6:16 PM
Memo
Srpski - 46
Page 46
AA68-03660W-00Ser
5/31/05
6:16 PM
Page 47
Memo
Srpski - 47
AA68-03660W-00Ser
5/31/05
6:16 PM
Page 48
– USLUGA SERVISIRANJA
– Ne oklevajte kod obraçanja prodavaãu ili serviseru ako
promena u performansama proizvoda ukazuje na to da je
moÏda do‰lo do kvara.
ELECTRONICS
AA68-03660W-00
Download PDF

advertising