Samsung | HG40EE470SK | Samsung HG40EE470SK Korisnički priručnik

460/470/570/670
LED televizor
Priručnik za postavljanje
Hvala što ste kupili ovaj proizvod kompanije
Samsung. Da biste obezbedili punu
pokrivenost garancijom, registrujte proizvod
na adresi
www.samsung.com/register
Model
Serijski br.
Slike i ilustracije u ovom korisničkom priručniku služe samo kao referenca i mogu da se razlikuju od stvarnog izgleda
uređaja. Dizajn uređaja i specifikacije mogu da se promene bez najave.
Uputstvo
Interaktivna funkcija ovog televizora koristi set-back box uređaj (SBB/STB) koji je povezan na televizor, a moguća je veza i sa drugim
televizorima u hotelskim i drugim ugostiteljskim sistemima kojima upravlja računar.
yy Interaktivni režim: Prilikom prvog uključivanja, televizor šalje komandu za identifikovanje SBB/STB uređaja. Nakon identifikovanja
uređaja, televizor prelazi u režim NA MREŽI, a kompletna kontrola obavlja se putem SBB/STB uređaja. Kada je televizor u režimu NA
MREŽI, on zanemaruje IC komande (sa Samsung daljinskog upravljača) i radi u skladu sa protokolom interfejsa.
yy Samostalni režim: Ako SBB/STB uređaj nije identifikovan, televizor treba prebaciti u SAMOSTALNI režim sa ograničenim radom.
Režimi rada
Kada se ovaj televizor (u režimu „Hotel“) koristi u kombinaciji sa SBB/STB uređajem, nalazi se u jednom od dva režima:
yy NA MREŽI ili SAMOSTALNO. U stanju SAMOSTALNO, televizor radi kao hotelski televizor, ali bez aktivne komunikacije. Tako se gosti
sprečavaju da „prevare“ sistem isključivanjem SBB/STB uređaja.
Režim „Hotel“
je uključen
Hotelski
televizor
SBB/STB na mreži
u slučaju uspeha
od 10 pokušaja
Napajanje
UKLJ.
Samostalni
režim
Status SBB/
STB uređaja
– pokušaj na
svake 2 s
SBB/STB na mreži
– 10 uzastopnih
neuspešnih pokušaja
Režim na mreži
Brzina provere 20/s
Da biste podesili detalje za samostalni ili interaktivni režim, pogledajte stranice 39-44 (Podešavanje podataka u opcijama za hotel:
samostalni režim i interaktivni režim)
yy Neke radnje mogu da budu ograničene da bi se gosti sprečili da „varaju“ sistem televizora.
yy Bez glavnog menija (interaktivni režim) ili menija Kanal i funkcije Plug & Play u glavnom meniju (samostalni režim)
yy Ograničena jačina zvuka i otključavanje ili zaključavanje dugmadi na televizoru
Upozorenje o statičnoj slici
Izbegavajte prikazivanje statičnih slika (kao što su jpeg slike) ili elemenata statične slike (slike vodenog žiga kao što su logotipi TV
programa/mreže, panorame ili formati slike 4:3, traka sa vestima sa berze ili traka sa vestima na dnu ekrana itd.) na ekranu. Neprekidno
prikazivanje statične slike može da dovede do neravnomernog habanja fosfora ekrana, što će se odraziti na kvalitet slike. Da biste smanjili
taj rizik, pridržavajte se sledećih preporuka:
yy Nemojte da gledate isti TV kanal duži vremenski period.
yy Trudite se da uvek gledate sliku preko celog ekrana koristeći meni za podešavanje formata slike na televizoru da biste dobili najbolje
podudaranje.
yy Smanjite vrednosti osvetljenosti i kontrasta na minimalne zahtevane vrednosti da biste postigli željeni kvalitet slike. Ako prekoračite
ove vrednosti, proces „sagorevanja“ može da se ubrza.
yy Često koristite funkcije televizora za smanjivanje zadržavanja slike i „sagorevanja“ ekrana; više informacija o tome potražite u
odgovarajućem odeljku korisničkog priručnika.
Odgovarajući prostor za postavljanje
Vodite računa da između televizora i drugih predmeta (npr. zidova) uvek ima dovoljno prostora za odgovarajuću ventilaciju.
U suprotnom, može da dođe do požara ili drugog problema sa televizorom usled povećanja unutrašnje temperature.
✎✎ Koristite isključivo postolje ili zidni nosač koji proizvodi kompanija Samsung Electronics.
yy Ako budete koristili delove drugih proizvođača, može se javiti problem sa uređajem i moguće su povrede usled njegovog pada.
✎✎ Slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
Montaža sa postoljem
Montaža sa zidnim nosačem
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Sadržaj
yy Montiranje postolja za LED televizor......................................................................................................................... 4
yy Sklapanje obrtnog postolja (ne isporučuje se sa svim modelima)...................................................................... 14
yy Pregled table za povezivanje...................................................................................................................................... 15
yy Korišćenje kontrolera televizora................................................................................................................................ 27
yy Prikaz daljinskog upravljača....................................................................................................................................... 28
yy Povezivanje televizora sa SBB uređajem.................................................................................................................. 32
yy Povezivanje zvučnika u kupatilu................................................................................................................................ 34
yy Povezivanje modula MediaHub HD........................................................................................................................... 36
yy Povezivanje uređaja RJP (Remote Jack Pack – uređaj za udaljene priključke)................................................. 37
yy Podešavanje podataka u opcijama za hotel............................................................................................................. 39
yy Postavljanje zidnog nosača......................................................................................................................................... 66
yy Pričvršćivanje televizora na zid.................................................................................................................................. 68
yy Kensington Lock za sprečavanje krađe..................................................................................................................... 68
yy Specifikacije................................................................................................................................................................... 69
Srpski
3
SRPSKI
yy Dodatni pribor................................................................................................................................................................ 4
Dodatni pribor
✎✎ Proverite da li su sledeći predmeti isporučeni sa LED televizorom. Ako nešto nedostaje, obratite se prodavcu.
✎✎ Boje i oblici sledećih predmeta mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela.
yy Daljinski upravljač & baterije (AAA x 2)
yy Kabl za napajanje
yy Vodič za bezbednost (Ne isporučuje se sa svim
modelima)
yy Komplet za montažu u hotelu (Ne isporučuje se sa svim
modelima)
yy Kabl za prenos podataka (Ne isporučuje se sa svim
modelima)
yy Adapter za zidni nosač (Ne isporučuje se sa svim
modelima)
yy
yy
yy
yy
yy
Vodič za brzo podešavanje
Leđni nosač
Zavrtnji
Postolje
Kabl za držač postolja (Ne isporučuje se sa svim
modelima)
✎✎ Postolje i zavrtnji za postolje možda neće biti isporučeni u zavisnosti od modela.
✎✎ Kabl za prenos podataka možda neće biti isporučen u zavisnosti od SI dobavljača.
Montiranje postolja za LED televizor
Komponente postolja
Prilikom postavljanja postolja koristite isporučene komponente i delove.
HG**EE470
A
ili
ili
B
ili
ili
Postolje
C
Leđni nosač
(M4 X L12)
Zavrtnji
1
HG40EE470/HG48EE470
HG24EE470
B
A
C
HG32EE470
B
A
Gledano odozgo
Srpski
x4 (M4 X L12)
B
A
NE KORISTITE NE KORISTITE NE KORISTITE
HEMIKALIJE
ULJE
MAZIVO
Sa
strane
4
C
Gledano spreda
PAŽNJA
Gledano od
pozadi
x4 (M4 X L12)
x3 (M4 X L12)
HG28EE470
C
x4 (M4 X L12)
C
Gledano
odozgo
2
3
HG32EE470/HG40EE470/HG48EE470
HG28EE470
O
O
OO
X X
✎✎ Stavite mekanu tkaninu preko stola da biste zaštitili televizor, a zatim stavite
televizor na tkaninu tako da ekran bude okrenut nadole.
✎✎ Umetnite leđni nosač u otvor na dnu televizora.
4
HG40EE470/HG48EE470
HG32EE470
x4 (M4 X L12)
HG28EE470
x3 (M4 X L12)
x4 (M4 X L12)
HG24EE460
A
B
Postolje
1
x3 (M4 x L12)
Zavrtnji
2
Srpski
5
HG28EE460
A
B
C
Postolje
Leđni nosač
x 4 (M4 X L12)
1 C
x7 (M4 X L12)
2
Zavrtnji
3
C
X3 (M4 X L12)
Gledano spreda
B
A
Gledano
odozgo
PAŽNJA
NE KORISTITE NE KORISTITE NE KORISTITE
HEMIKALIJE
MAZIVO
ULJE
✎✎ Stavite mekanu tkaninu preko stola
da biste zaštitili televizor, a zatim
stavite televizor na tkaninu tako da
ekran bude okrenut nadole.
✎✎ Umetnite leđni nosač u otvor na
dnu televizora.
HG32EE460/HG32AE460
A
B
C
Postolje
Leđni nosač
1
2
Zavrtnji
3
x 4 (M4 X L12)
C
Gledano spreda
C X4 (M4 X L12)
B
A
Gledano
odozgo
PAŽNJA
NE KORISTITE NE KORISTITE NE KORISTITE
HEMIKALIJE
MAZIVO
ULJE
6
x8 (M4 X L12)
Srpski
✎✎ Stavite mekanu tkaninu preko stola
da biste zaštitili televizor, a zatim
stavite televizor na tkaninu tako da
ekran bude okrenut nadole.
✎✎ Umetnite leđni nosač u otvor na dnu
televizora.
HG40EE460/HG40AE460/HG48AE460/HG43AE570/HG48AE570
R
L
A
B
L: 1EA
D: 1EA
C
2 kom.
Postolje
x4 (M4 X L12)
Leđni nosač
1
2
Zavrtnji
3
C
x4
(M4 X L12)
5
4
6
!!
!
!
!
!
HG32AE570
B
A
C
Postolje
Leđni nosač
(M4 X L12)
Zavrtnji
1
C
x4 (M4 X L12)
Srpski
7
2
!
3
C
x3 (M4 X L12)
!
8
Srpski
HG32AE570
A
B
Postolje
1
x4 (M4 X L12)
Zavrtnji
2
x2 (M4 X L12)
x2 (M4 X L12)
3
Srpski
9
HG43AE570/HG48AE570
A
B
C
Postolje
Leđni nosač
1
2
3
x4 (M4 X L12)
10
Srpski
x4 (M4 X L12)
Zavrtnji
HG58AE570
B
A
x8 (M4 X L12)
C
Postolje
Leđni nosač
Zavrtnji
1
C
x4 (M4 X L12)
俯视图
B
正面
A
注意
背面
请勿使用化学品
2
请勿使用润滑脂
请勿使用润滑油
3
X X
O O
4
x4 (M4 X L12)
x4 (M4 X L12)
Srpski
11
HG**AE570 (Osim Kine i Hongkonga)
A
B
Postolje
Leđni nosač
C
1-1
C
ili
X4 (M4 X L12)
(M4 X L12)
Zavrtnji
2-1
B
A
Pažnja
NE KORISTITE NE KORISTITE NE KORISTITE
ULJE
MAZIVO
HEMIKALIJE
C
3-1
X4 (M4 X L12)
✎✎ Prvo pričvrstite donje zavrtnje, pa na kraju gornje.
✎✎ Nastavite sa postavljanjem zavrtnja prateći uputstva u priručniku.
2
HG40AE570/HG48AE570/HG43AE570
✎✎ Stavite mekanu tkaninu preko stola da biste
zaštitili televizor, a zatim stavite televizor na
tkaninu tako da ekran bude okrenut nadole.
✎✎ Umetnite leđni nosač u otvor na dnu televizora.
✎✎ Gurnite nosač do krajnje linije u smeru strelice i
sklopite ga.
3
O
OO
O
✎✎ Stavite mekanu tkaninu preko stola da biste zaštitili televizor, a zatim
stavite televizor na tkaninu tako da ekran bude okrenut nadole.
✎✎ Umetnite leđni nosač u otvor na dnu televizora.
4
HG40AE570/HG48AE570/HG43AE570
x4 (M4 X L12)
12
Srpski
X X
HG**EE670
A 1 EA
B 1 EA
32”
32”~55”
Postolje
C
40”~55”
Leđni nosač
1
Zavrtnji
1-1
x4
(M4 X L12)
C
32 inča x 7 (M4 X L12)
40 ~ 55 inča x 8 (M4 x L12)
B
1-2
A
1-3
✎✎ Stavite mekanu tkaninu preko stola da biste zaštitili
televizor, a zatim stavite televizor na tkaninu tako da
ekran bude okrenut nadole.
2
2-1
3
3-2
3-1
C 32”
2-2
2-3
3-1
3-2
C 40” ~ 55”
x3 (M4 X L12)
x4 (M4 X L12)
Srpski
13
Sklapanje obrtnog postolja
Neki modeli podržavaju funkciju obrtanja. Mogući uglovi obrtanja su 20°, 60° i 90°, a menjaju se pomoću OBRTNOG
DRŽAČA NOSAČA.
Modeli koji podržavaju funkciju okretanja:
HG**EE670
HG32EE470
HG40EE470
HG48EE470
HG32AE570SW/K
HG40AE570SW/K
HG43AE570SW/K
HG48AE570SW/K
Obrtni deo za 20°–60°
Ako ubacite klin na dnu postolja u otvor OBRTNOG DRŽAČA NOSAČA na mestu gde je obeleženo 20° ili 60°, ugao obrtanja
biće 20°–60° nalevo i nadesno.
(Oblik postolja zavisi od modela.)
Obrtni deo za 90°
Ako postavite samo zavrtnje nakon što uklonite OBRTNI DRŽAČ NOSAČA, ugao obrtanja biće po 90° nalevo i nadesno.
14
Srpski
Komplet za montažu u hotelu (Ne isporučuje se sa svim modelima)
Zavrtanj + navrtka
Kratki zavrtanj (2EA)
Dugački zavrtanj
(2EA)
Navrtka (2EA)
Podloška (2EA)
Gornji deo
Donji deo
Pričvrstite postolje na ravnu površinu kao što je komoda,
sto ili multimedijalni sistem na način prikazan na slici.
UPOZORENJE: Da ne bi došlo do povreda, ovaj uređaj morate bezbedno da pričvrstite na podlogu/sto u
skladu sa uputstvima za postavljanje.
Srpski
15
Pregled table za povezivanje
HG24EE470
5 @
PC / DVI
AUDIO IN
HDMI IN
(ARC)
RJP
AV IN
VIDEO
#
(5V 0.5A)/
CLONING
!
COMMON
INTERFACE
%
ANT IN
DATA
HP-ID
1 3 4
$
HG28EE470
7
2 1
DATA
PC/ /DVI
DVI
PC
AUDIOININ
AUDIO
3
CLOCK
@
HDMI IN
(DVI/ARC)
#
(5V 0.5A)/
CLONING
$
ANT IN
AV IN
HP-ID
5
PC IN
RJP
%
Srpski
COMMON
INTERFACE
VIDEO
4
16
!
8
HG32EE470
% 5 7
RJP
PC / DVI
AUDIO IN
#
(5V 0.5A)/
CLONING
!
COMMON
INTERFACE
PC / DVI
AUDIO IN
AV IN
VIDEO
CLOCK
8
PC IN
HDMI IN
(DVI/ARC)
@
DATA
HP-ID
1
$
ANT IN
4 3
1
HG40EE470
HG48EE470
7
DATA
PC / DVI
AUDIO IN
AV IN
!
COMMON
INTERFACE
VIDEO
3
PC / DVI
AUDIO IN
4
@
HDMI IN
(DVI/ARC)
#
(5V 0.5A)
/CLONING
$
ANT IN
HP-ID
PC IN
RJP
5
%
8
Srpski
17
HG24EE460
5@ $
6
RJP
HDMI IN
(ARC)
#
USB
(5V 0.5A)
/ CLONING
AUDIO
!
COMMON
INTERFACE
5@ $
6
ANT IN
4 3
HP-ID
4
3
6
RJP
HDMI IN
(ARC)
#
!
USB
(5V 0.5A)
/ CLONING
COMMON
INTERFACE
7
PC/DVI
AUDIO IN
AUDIO
$
USB
(5V 0.5A)
/ CLONING
ANT IN
!
HP-ID
ANT IN
RJP
4 3
6
65
PC/DVI
AUDIO IN
HP-ID
PC IN
RJP
8
5
PC IN
AUDIO
ANT IN
@
65
ANT IN
USB
(5V 0.5A)/CLONING
43
PC/DVI
AUDIO IN
6
PC IN
AUDIO
COMMON
INTERFACE
Srpski
HDMI IN
(DVI/ARC)
HDMI IN
(DVI/ARC)
USB
HP-ID
HP-ID
PC IN
AUDIO
ANT IN
@
$
3
4
7
RJP
COMMON
INTERFACE
18
7
AUDIO
USB
(5V 0.5A)
/ CLONING
HP-ID
!
!
4
3
5
8
7
PC/DVI
AUDIO IN
HDMI IN
(DVI/ARC)
HDMI IN
(DVI/ARC)
$
#
8
RJP
COMMON
INTERFACE
#
!
$
PC IN
COMMON
INTERFACE
USB
(5V 0.5A)/CLONING
#
@
HP-ID
AUDIO
@
!
#
HDMI IN
(DVI/ARC)
COMMON
INTERFACE
PC/DVI
AUDIO IN
8
7
@
8
3
HG28EE460
!
!
@
COMMON
INTERFACE
COMMON
INTERFACE
HDMI IN
(DVI/ARC)
HP-ID
USB
(5V 0.5A)
/ CLONING
$
ANT IN
8
4
3
HP-ID
PC IN
ANT IN
AUDIO
#
!
7
PC/DVI
AUDIO IN AUDIO
4 3
6
RJP
5
COMMON
INTERFACE
7
PC/DVI
AUDIO IN
65
@
#
#
USB
(5V 0.5A)
/ CLONING
$
!
COMMON
INTERFACE
8
RJP
HP-ID
PC IN
AUDIO
USB
(5V 0.5A)/CLONING
HDMI IN
(DVI/ARC)
PC/DVI
AUDIO IN
7
RJP
5
8
ANT IN
PC IN
AUDIO
65
HDMI IN
(DVI/ARC)
@
HP-ID
USB
ANT
IN
(5V 0.5A)/CLONING
$
#
3
4
7
RJP
PC/DVI
AUDIO IN
43
6
COMMON
INTERFACE
8
7
@
8
3
4
PC IN
AUDIO
!
!
PC/DVI
AUDIO IN
COMMON
INTERFACE
HDMI IN
(DVI/ARC)
HP-ID
ANT IN
@
$
HDMI IN
(DVI/ARC)
USB
(5V 0.5A)
/ CLONING
$
ANT IN
!
COMMON
INTERFACE
@
HDMI IN
(DVI/ARC)
#
USB
(5V 0.5A)
/ CLONING
$
ANT IN
HP-ID
PC IN
AUDIO
#
HG32EE460
RJP
43
6
HG40EE460
5
7
PC/DVI
AUDIO IN
6 8
4
8
HP-ID
PC IN
PC IN
AUDIO
HP-ID
PC/DVI
AUDIO IN
AUDIO
3
1
2
RJP
DATA
4
VARIABLE
AUDIO OUT
6 8
VOL-CTRL
CLOCK
7
9
0
5
RJP
PC IN
HP-ID
PC/DVI
AUDIO IN
AUDIO
3
1
2
5
DATA
VARIABLE
AUDIO OUT
VOL-CTRL
CLOCK
7
9
0
Srpski
19
!
COMMON
INTERFACE
@
HDMI IN
(DVI/ARC)
#
USB
(5V 0.5A)
/ CLONING
$
ANT IN
7
PC/DVI
AUDIO IN
8
HP-ID
PC IN
AUDIO
RJP
5
4
6
8
HG32EE670
HG40EE670
HG49EE670
HG55EE670
PC IN
HP-ID
3
1
2
PC/DVI
AUDIO IN
AUDIO
DATA
VARIABLE
AUDIO OUT
VOL-CTRL
CLOCK
7
9
0
RJP
5
HG32AE460
5
#
PC / DVI
AUDIO IN
(5V 0.5A)/CLONING
RJP
7
AV IN
VIDEO
PC IN
AUDIO
6
8
HDMI IN
(DVI/ARC)
@
HP-ID
20
Srpski
ANT IN
4 3
$
HG32AE460
(TAIWAN)
5
(5V 0.5A)/CLONING
#
RJP
PC/DVI
䷈㿟䔍ܺ
7
AV IN
䔍ܺ
PC 䔍ܺ
㽫㿟
Ꮋ
8
䷈㿟
ৈ
HDMI 䔍ܺ
(DVI/ARC)
@
HP-ID
ANT 䔍ܺ
$
6 4 3
HG40AE460
(TAIWAN)
3 4 6
B
PC/DVI
䷈㿟䔍ܺ
7
AV IN
@
䔍ܺ
HDMI 䔍ܺ
(DVI/ARC)
RJP
PC 䔍ܺ
䷈㿟
(5V 0.5A)
/ CLONING
Ꮋ
#
8
㽫㿟
HP-ID
ৈ
$
ANT 䔍ܺ
5
Srpski
21
HG32AE570
5
(5V 0.5A)/CLONING
#
RJP
PC / DVI
AUDIO IN
7
AV IN
VIDEO
8
PC IN
AUDIO
6
HDMI IN
(DVI/ARC)
@
ANT IN
$
DATA
HP-ID
1
4 3
HG40AE570
HG43AE570
HG48AE570
1
DATA
PC / DVI
AUDIO IN
@
HDMI IN
(DVI/ARC)
#
(5V 0.5A) /
CLONING
3
AV IN
HP-ID
AUDIO
RJP
ANT IN
5
22
Srpski
8
VIDEO
4
$
7
6
PC IN
HG32AE570
HG43AE570
HG48AE570
(HONGKONG)
1
DATA
PC / DVI
AUDIO IN
7 @
HDMI IN 2
(DVI)
VIDEO
HDMI IN 1
(ARC)
3
#
VIDEO
4
8
PC IN
VARIABLE
AUDIO OUT
HP-ID
AUDIO
AUDIO
DOOR-EYE
RJP
5 6
VOL-CTRL
(5V 0.5A) /
CLONING
9
0 $
ANT IN
6
HG32AE570
(CHINA)
5
RJP
(5V 0.5A/CLONING
#
7
AV 䕨ܺ
㾛书
Ꮋ
PC 䕨ܺ
䷈书
6
8
ৈ
1
DATA
HDMI 䕨覂
(DVI/ARC)
@
HP-ID
ANT 䕨ܺ
$
3
DC 19V
4
Srpski
23
HG43AE570
HG48AE570
HG58AE570
(CHINA)
1
DATA
ߛ䞤AV 䕨ܺ
@
HDMI
䕨覂 2
(DVI)
HDMI
䕨覂 1
(ARC)
3
PC 䕨ܺ
7
8
AV 䕨ܺ
(5V 0.5A)
/CLONING
4
㾛书
#
PC / DVI
䷈书䕨ܺ
Ꮋ
HP-ID
ৄভ䷈书䕨ߏ
ᘧ䞤䷈书䕨ߏ
9
Ꮋ
RJP
5
24
Srpski
6
໅䷈᥼ࠋ
ৈ
⬊ᄥ⤀ⴑ
䷈书
ANT 䕨ܺ
᮵㒔᳞㒔
䷈书 ৈ
$
0
✎✎ Svaki put kada povežete spoljni uređaj sa televizorom, proverite da li je napajanje tog uređaja isključeno.
✎✎ Prilikom povezivanja spoljnog uređaja, uklopite boju priključka sa bojom kabla.
1 DATA
–– Koristi se za razmenu podataka između televizora i SBB uređaja.
–– Povezuje se pomoću utikača tipa RJ-12 TV.
2 CLOCK
Koristi se za podešavanje vremena nakon priključivanja kabla spoljnog sata u priključak za sat. Možete da koristite
funkciju „Prikaz spoljnog sata“.
3 PRIKLJUČAK ZA SLUŠALICE
Slušalice mogu da se uključe u priključak za slušalice na televizoru. Kada su slušalice povezane, zvuk se ne emituje
preko ugrađenih zvučnika.
4HP-ID
Uključite kabl istovremeno u priključak HP-ID i u priključak za slušalice, a zatim ga uključite u zaseban priključak za
slušalice. Više detalja potražite na stranici 35. Kada su slušalice povezane preko priključka za slušalice, radiće na isti
način kao funkcija „Slušalice“.
5 RJP
Ovaj priključak je priključak za komunikaciju tipa RJP (engl. Remote Jack Pack – uređaj za udaljene priključke) koji
omogućava povezivanje različitih uređaja sa dodatnim modulima za bolju i praktičniju upotrebu uređaja.
6 AV IN / COMPONENT IN
–– Povezivanje video/audio komponenti.
–– Povežite komponentne video kablove (opciono) na komponentne priključke („PR“, „PB“, „Y“) na zadnjoj straniu
televizora, a druge krajeve kablova na odgovarajuće komponentne priključke video izlaza na DVD plejeru.
–– Ako želite da povežete i set-top box uređaj i DVD plejer, treba da povežete set-top box uređaj sa DVD plejerom, a
zatim da povežete DVD plejer na komponentne priključke („PR“, „PB“, „Y“) na televizoru.
–– Priključci PR, PB i Y na komponentnim uređajima (DVD) ponekad su obeleženi simbolima Y, B-Y i R-Y ili Y, Cb i Cr.
–– Povežite RCA audio kablove (opcioni) u [R - AUDIO - L] na priključke na zadnjoj strani televizora, a druge krajeve
kablova na odgovarajuće priključke za izlazni audio signal na DVD plejeru.
7 PC/DVI AUDIO IN
Povezivanje sa priključcima za ulazni audio signal na pojačalu/kućnom bioskopu.
8 PC IN
Povežite kabl na priključak za izlazni video signal na računaru.
9 VARIABLE AUDIO OUT
Koristi se za izlazni audio signal do zvučnika u kupatilu. Povežite regulator za zid kupatila i promenljivi priključak
(RCA).
0 VOL-CTRL
Koristi se za upravljanje jačinom zvuka sa zvučnika u kupatilu. Povežite regulator za zid kupatila i priključak VOLCTRL.
! COMMON INTERFACE
Srpski
25
@ HDMI IN (ARC), (DVI/ARC)
Povezivanje HDMI priključka na uređaju sa izlaznim HDMI priključkom.
–– Za HDMI-HDMI vezu nije potrebna audio veza. HDMI veze podrazumevaju prenos audio i video signala.
–– Koristite priključak HDMI IN (DVI) za DVI vezu sa spoljnim uređajem. Koristite DVI-HDMI kabl ili DVI-HDMI
adapter (DVI-HDMI) za video vezu, a PC/DVI AUDIO IN priključke za audio vezu.
# USB (5V 0.5A) / CLONING
–– Priključak za nadogradnje softvera, Media Play itd.
–– Povezivanje za potrebe servisiranja
–– USB KLONIRANJE podržava samo USB standard 2.0.
$ ANT IN (SATELLITE), (AIR/CABLE)
–– Da bi se TV kanali pravilno prikazali, televizor mora da primi signal sa jednog od sledećih spoljnih izvora:
–– Spoljna antena/kablovski televizijski sistem
% EXT (RGB)
–– U režimu Spoljni, DTV izlaz podržava samo MPEG SD video i audio.
Režimi prikaza
Takođe možete da izaberete neku od standardnih rezolucija navedenih u koloni „Rezolucija“. Televizor će se automatski
prebaciti na izabranu rezoluciju.
Nakon što računar povežete sa televizorom, preko računara podesite rezoluciju ekrana računara koji će se prikazivati
na televizoru. Optimalna rezolucija je 1920 x 1080 pri 60 Hz. Ako je izlaz sa računara podešen na rezoluciju koje nema u
tabeli u nastavku, na televizoru se možda uopšte neće prikazati slika. Izaberite adekvatnu rezoluciju prateći uputstva iz
korisničkog vodiča za računar ili grafičku karticu.
Preporučuje se da koristite neku od rezolucija iz tabele.
✎✎ Optimalna rezolucija je 1366 x 768 pri 60 Hz.
Režim
Rezolucija
Horizontalna
frekvencija
(kHz)
Vertikalna
frekvencija
(Hz)
Učestalost osvežavanja
piksela
(MHz)
Polaritet
sinhronizacije
(H/V)
IBM
720 x 400
31.469
70.087
28.322
-/+
MAC
640 x 480
832 x 624
1152 x 870
35.000
49.726
68.681
66.667
74.551
75.062
30.240
57.284
100.000
-/-/-/-
VESA CVT/DMT
640 x 480
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 1024
1280 x 1024
1366 x 768
31.469
37.861
37.500
37.879
48.077
46.875
48.363
56.476
60.023
67.500
45.000
49.702
63.981
79.976
47.712
59.940
72.809
75.000
60.317
72.188
75.000
60.004
70.069
75.029
75.000
60.000
59.810
60.020
75.025
59.790
25.175
31.500
31.500
40.000
50.000
49.500
65.000
75.000
78.750
108.000
74.250
83.500
108.000
135.000
85.500
-/-/-/+/+
+/+
+/+
-/-/+/+
+/+
+/+
-/+
+/+
+/+
+/+
26
Srpski
✎✎ Optimalna rezolucija je 1920 x 1080 pri 60 Hz.
Režim
Rezolucija
Horizontalna
frekvencija
(kHz)
Vertikalna
frekvencija
(Hz)
Učestalost osvežavanja
piksela
(MHz)
Polaritet
sinhronizacije
(H/V)
IBM
720 x 400
31.469
70.087
28.322
-/+
MAC
640 x 480
832 x 624
1152 x 870
35.000
49.726
68.681
66.667
74.551
75.062
30.240
57.284
100.000
-/-/-/-
VESA CVT
720 x 576
1152 x 864
1280 x 720
1280 x 960
35.910
53.783
56.456
75.231
59.950
59.959
74.777
74.857
32.750
81.750
95.750
130.000
-/+
-/+
-/+
-/+
VESA DMT
640 x 480
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 1024
1280 x 1024
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 800
1360 x 768
1440 x 900
1440 x 900
1680 x 1050
31.469
37.861
37.500
37.879
48.077
46.875
48.363
56.476
60.023
67.500
63.981
79.976
45.000
49.702
62.795
47.712
55.935
70.635
65.290
59.940
72.809
75.000
60.317
72.188
75.000
60.004
70.069
75.029
75.000
60.020
75.025
60.000
59.810
74.934
60.015
59.887
74.984
59.954
25.175
31.500
31.500
40.000
50.000
49.500
65.000
75.000
78.750
108.000
108.000
135.000
74.250
83.500
106.500
85.500
106.500
136.750
146.250
-/-/-/+/+
+/+
+/+
-/-/+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
-/+
-/+
+/+
-/+
-/+
-/+
VESA GTF
1280 x 720
1280 x 1024
52.500
74.620
70.000
70.000
89.040
128.943
-/+
-/-
VESA DMT / DTV CEA
1920 x 1080p
67.500
60.000
148.500
+/+
✎✎ Ako za povezivanje koristite HDMI/DVI kabl, morate da koristite HDMI IN (DVI) priključak. (HG24EE470/460 nije
podržan)
✎✎ Isprepletani režim nije podržan.
✎✎ Televizor može da radi nepravilno ako izaberete nestandardni video format.
✎✎ Podržani su režimi „Odvojeni“ i „Kompozitni“. SOG nije podržan.
Srpski
27
Korišćenje kontrolera televizora
Kontroler televizora, tj. malo dugme nalik džojstiku sa zadnje desne strane televizora, služi za upravljanje televizorom bez
daljinskog upravljača.
Postoje dva tipa kontrolera televizora.
Prvi tip se koristi na sledeći način.
Biranje opcije Media Play
Biranje menija
Izaberite Spoljni
izvor.
Meni sa funkcijama
Senzor za daljinski upravljač
Kontroler televizora
Prikazana je prednja
strana televizora.
Isključivanje
✎✎ Možda vam neće biti dostupne neke funkcije koje zahtevaju unos PIN koda.
✎✎ Boja i oblik proizvoda mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela.
✎✎ Da biste izašli iz menija, pritisnite i držite kontroler duže od 1 sekunde.
✎✎ Ako funkciju birate tako što pomerate kontroler nagore/nadole/nalevo/nadesno, vodite računa da ne pritisnete
kontroler. Ako prvo pritisnete kontroler, nećete moći da ga pomerate nagore/nadole/nalevo/nadesno.
Drugi tip se koristi na sledeći način.
Televizor se uključuje pomoću dugmeta P na daljinskom upravljaču ili na televizoru.
✎✎ Kontroler televizora, koji se nalazi sa donje desne strane televizora, služi za upravljanje televizorom bez daljinskog
upravljača.
✎✎ Ako ga prvo pritisnete, pojaviće se komandni meni. Funkciju birate pritiskanjem i držanjem kontrolera na televizoru.
✎✎ Boja i oblik proizvoda mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela.
✎✎ Pomoću kontrolera na televizoru možete samo da uključite ili isključite televizor, promenite kanal, podesite jačinu
zvuka i promenite ulazni signal.
: Uključivanje ili isključivanje televizora.
Press: Move
Press & Hold: Select
Komandni meni
/
: Menjanje kanala.
/
: Podešavanje jačine zvuka.
: Prikazivanje i izbor dostupnih izvora slike.
Senzor za daljinski upravljač/kontroler televizora
Režim mirovanja
Televizor prelazi u režim mirovanja kada ga isključite i nastavlja da troši malu količinu električne energije. Iz bezbednosnih
razloga i da bi se smanjila potrošnja energije, izbegavajte da ostavljate televizor u režimu mirovanja tokom dužeg vremena
(na primer, kada ste na odmoru). Najbolje je da isključite kabl za napajanje.
28
Srpski
Prikaz daljinskog upravljača
✎✎ Ovo je specijalni daljinski upravljač za osobe sa oštećenim vidom i ima oznake na Brajevom pismu na dugmadima
Power, Channel i Volume.
Uključivanje i isključivanje televizora.
Prikazivanje i biranje dostupnih
izvora video signala.
Direktno unesite broj kanala.
Naizmenično biranje opcije
„Teletekst“, „Dvostruko“ ili „Mešano“.
TTX/MIX
GUIDE
Podešavanje jačine zvuka.
CH LIST
Prelazak na ekran HOME.
HOME
Prikazivanje glavnog menija na
ekranu.
CONTENT
CLOCK
Brzo izaberite neku od često
korišćenih funkcija.
Biranje stavki menija na ekranu i
promena vrednosti menija.
Povratak na prethodni meni.
ALARM : Unesite vreme u koje želite
da se televizor uključi.
X: Uključivanje/isključivanje 3D
slike.
(nije dostupno)
SUBT. : prikazivanje digitalnog titla.
Privremeno isključivanje zvuka.
Menjanje kanala.
Prikazivanje liste kanala na ekranu.
Dugmad u meniju Lista kanala,
Sadržaj - Početna itd.
Prikaz elektronskog TV vodiča (engl.
Electronic Programme Guide, EPG).
Prikaz stavke Sadržaj - Početna.
Pritisnite da biste videli informacije
na ekranu televizora.
CLOCK : Kada pritisnete dugme INFO
u režimu mirovanja, prikazuje se
vreme na ekranu televizora.
Izlazak iz menija.
A
ALARM
B
C
D
SUBT.
Koristite ovu dugmad na ekranu
Sadržaj - Početna.
Srpski
29
Uključivanje i isključivanje televizora.
Prikazivanje i biranje dostupnih
izvora video signala.
Direktno unesite broj kanala.
Naizmenično biranje opcije
„Teletekst“, „Dvostruko“ ili „Mešano“.
PRE-CH
Podešavanje jačine zvuka.
CH
Prikazivanje liste kanala na ekranu.
Prikazivanje glavnog menija na
ekranu.
Brzo izaberite neku od često
korišćenih funkcija.
CH LIST
㰣虝
HOME
虡擖
䯍㽟
CLOCK
Povratak na prethodni meni.
ALARM : Unesite vreme u koje želite
da se televizor uključi.
X: Uključivanje/isključivanje 3D
slike.
(nije dostupno)
SUBT. : prikazivanje digitalnog titla.
30
Srpski
Privremeno isključivanje zvuka.
Menjanje kanala.
Prelazak na ekran HOME.
CONTENT
Biranje stavki menija na ekranu i
promena vrednosti menija.
Dugmad u meniju Lista kanala,
Sadržaj - Početna itd.
Prikaz elektronskog TV vodiča (engl.
Electronic Programme Guide, EPG).
Prikaz stavke Sadržaj - Početna.
Pritisnite da biste videli informacije
na ekranu televizora.
CLOCK : Kada pritisnete dugme
INFO u režimu mirovanja, prikazuje
se vreme na ekranu televizora.
Izlazak iz menija.
A
B
ALARM
DUAL
C
D
Koristite ovu dugmad na ekranu
Sadržaj - Početna.
Uključivanje i isključivanje televizora.
Prikazivanje i biranje dostupnih
izvora video signala.
Direktno unesite broj kanala.
Prikaz elektronskog TV vodiča
(engl. Electronic Programme Guide,
EPG).
Privremeno isključivanje zvuka.
Podešavanje jačine zvuka.
Menjanje kanala.
Prikazivanje liste kanala na ekranu.
Prelazak na ekran HOME.
Prikazivanje glavnog menija na
ekranu.
㟣஧
Brzo izaberite neku od često
korišćenih funkcija.
ᇗ࢞
㸂㴖
CONTENT
Prikaz stavke Sadržaj - Početna.
CLOCK
Pritisnite da biste videli informacije
na ekranu televizora.
CLOCK : Kada pritisnete dugme
INFO u režimu mirovanja, prikazuje
se vreme na ekranu televizora.
Biranje stavki menija na ekranu i
promena vrednosti menija.
Povratak na prethodni meni.
Izlazak iz menija.
Dugmad u meniju Lista kanala,
Sadržaj - Početna itd.
ALARM : Unesite vreme u koje želite
da se televizor uključi.
X: Uključivanje/isključivanje 3D slike.
(nije dostupno)
SUBT. : prikazivanje digitalnog titla.
ူ᠞
㰴㐃
࿻ሞ
Koristite ovu dugmad na ekranu
Sadržaj - Početna.
Stavljanje baterija (veličina: AAA)
Zadnji deo daljinskog upravljača
✎✎ Nakon stavljanja baterija, odvijačem pričvrstite
zavrtanj koji drži poklopac baterije zatvorenim.
✎✎ NAPOMENA
yy Rastojanje između daljinskog upravljača i televizora treba
da bude manje od 7 m.
yy Jako svetlo može da utiče na rad daljinskog upravljača.
Izbegavajte da koristite daljinski upravljač u blizini
fluorescentnog svetla i neonskih znakova.
yy Boja i oblik mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela.
yy Dugme „3D“ na daljinskom upravljaču služi za funkciju koja
nije podržana. Kada pritisnete ovo dugme, televizor neće
reagovati.
Srpski
31
Kako se koristi Režim „Sport”
Režim „Sport” t
OO MENU m → Aplikacije → Režim „Sport” → ENTER E
Ovaj režim pruža optimalne uslove za gledanje sportskih sadržaja.
yy a (Zum): Pauziranje reprodukcije i deljenje slike na 9 delova. Izaberite deo koji želite da zumirate. Pritisnite ponovo
ovo dugme da biste nastavili.
✎✎ Kada je režim Režim „Sport” podešen na Uklj., režimi slike i zvuka automatski se podešavaju na Stadion.
✎✎ Ako televizor isključite dok je aktivan Režim „Sport”, Režim „Sport” će biti onemogućen.
✎✎ Kada je pokrenuta Usluga za podatke, funkcija Zum nije dostupna.
32
Srpski
Povezivanje televizora sa SBB uređajem
Zadnja ploča televizora
RJP
PC / DVI
AUDIO IN
AV IN
VIDEO
AUDIO
PC IN
ETH MODEM
HDMI IN
(DVI/ARC)
Kabl za prenos podataka
DATA
HP-ID
✎✎ Dostupnost zavisi od modela.
1. Povežite priključak DATA na televizoru sa priključkom [ETH MODEM] na STB (SBB) uređaju pomoću kabla za prenos
podataka.
✎✎ Koristite razmenu podataka.
Srpski
33
Lista dobavljača i kompatibilnih kablova za prenos podataka, isporučenih sa televizorom
yy Proverite da li koristite odgovarajući kabl za prenos podataka svog dobavljača. Pogledajte oznaku koda na kablovima
za prenos podataka.
✎✎ Specifikacije rada kabla za prenos podataka (RJ12): RS232
34
Srpski
Povezivanje zvučnika u kupatilu
Zvučnike u kupatilu možete da povežete na sledeći način. (U zavisnosti od regiona)
Povezivanje preko promenljivog izlaza (spoljno pojačalo nije potrebno)
Zadnja ploča televizora
VIDEO
1
Zvučnik
VARIABLE
AUDIO OUT
AUDIO
2
Regulator jačine zvuka
VOL-CTRL
VOL+
VOL-
1. Povežite priključak televizora VARIABLE AUDIO OUT sa zvučnicima na zidu kupatila hotela.
Zvučnik +
Zvučnik -
N/C
2. Povežite priključak VOL-CTRL televizora sa priključkom za prekidač regulatora za kontrolu jačine zvuka na zidu
kupatila hotela.
✎✎ Maksimalna izlazna snaga zvučnika je 4 W, 8 Ω.
✎✎ Priključak VARIABLE AUDIO OUT podržava samo MONO izlaz.
yy Instaliranje regulatora jačine zvuka
–– Ako konfigurišete regulator za kontrolu jačine zvuka na način prikazan na slici, možete da kontrolišete jačinu
zvuka zvučnika u kupatilu.
–– Priključak koji se koristi za povezivanje regulatora jačine zvuka sa televizorom je normalan telefonski priključak
od 3,5 mm.
–– Prekidač regulatora za kontrolu jačine zvuka sastoji se od pritisnog prekidača.
✎✎ Podešavanje režima Sub AMP.
–– 0: Isključuje funkciju Sub AMP (PWM isključen).
–– 1: Određuje jačinu zvuka niskotonca u skladu sa glavnom kontrolom jačine zvuka. To jest, jačina zvuka
niskotonca određuje se na osnovu jačine zvuka pri uključivanju, minimalne jačine zvuka i maksimalne jačine
zvuka u režimu „Hotel“.
–– 2: Određuje jačinu zvuka u skladu sa postavkom na kontrolnoj tabli za kupatilo.
yy Specifikacije priključka promenljivog izlaza
–– Kabl zvučnika: Koristite kabl za zvučnik maksimalne dužine 25 m.
Regulator jačine zvuka
VOL +
1
3
2
JAČ. ZV. – SMANJI
(Belo 1)
VOL -
JAČ. ZV. –
UZEM.
POJAČAJ
(Oklopljeni provodnik 3)
(Crno/crveno 2)
Srpski
35
HP-ID
Dodatni priključak za slušalice možete da instalirate na krevet ili radni sto radi većeg komfora. Da biste to uradili, pratite
postupak opisan u nastavku.
yy Detaljni crtež priključka za slušalice.
Zadnja ploča televizora
HEADPHON BOX
A
Priključak za slušalice
HP-ID
Shield wire
Red Wire (Audio-R)
Red wire + White wire
TV Headphones jack
Whitewire (Audio-L)
Shield Wire
TV HP-ID jack
<Priključak za slušalice>
36
Srpski
Povezivanje modula MediaHub HD
Izlaz do bilo kojeg spoljnog izvora povezanog na modul MediaHub HD na recepciji hotela.
Zadnja strana modula MediaHub HD
USB
HDMI
RS/232
Zadnja ploča televizora
(5V 0.5A)/CLONING
RJP
1 Kabl za prenos podataka
RS-232
PC / DVI
AUDIO IN
AV IN
VIDEO
AUDIO
PC IN
HDMI IN
(DVI/ARC)
ANT IN
DATA
HP-ID
2 HDMI kabl
✎✎ Dostupnost zavisi od modela.
1. Povežite priključak RJP na televizoru i priključak RS/232 na modulu MediaHub HD.
2. Povežite priključak HDMI IN na televizoru i HDMI priključak na modulu MediaHub HD.
yy MediaHub HD
–– MediaHub HD je hardverski modul koji ima razne audio-video ulazne izvore (A/V, Audio, PC, HDMI i USB) i
odgovarajuće izlaze. Odgovarajući izlazni izvori povezuju se sa modula MediaHub na televizor. MediaHub
komunicira sa televizorom preko priključka RS232. Hotelski Plug & Play je funkcija koja omogućava gostima
hotela da povežu spoljni izvor na MediaHub. MediaHub komunicira sa televizorom tako što šalje poruke u vezi sa
aktivnim/neaktivnim spoljnim izvorima. Televizor prelazi na aktivni spoljni izvor.
–– Morate da povežete HDMI priključak modula MediaHub sa priključkom HDMI IN na televizoru.
–– Kada uključite televizor, povežite televizor i RJP u roku od 10 sekundi.
yy Specijalne funkcije
–– PIP
–– Automatska detekcija
Srpski
37
Povezivanje uređaja RJP (Remote Jack Pack – uređaj za udaljene priključke)
Izlaz do bilo kojeg spoljnog izvora povezanog na uređaj RJP na recepciji hotela.
1 D-sub / PC audio kabl
Zadnja strana uređaja RJP
USB
HDMI
VIDEO AUDIO AUDIO/PC
RS/232
Zadnja ploča televizora
(5V 0.5A)/CLONING
RJP
PC / DVI
AUDIO IN
AV IN
VIDEO
AUDIO
PC IN
HDMI IN
(DVI/ARC)
ANT IN
DATA
HP-ID
4 HDMI kabl
3 Video kabl
2 Audio kabl
5
✎✎ Dostupnost zavisi od modela.
1. Povežite priključak PC IN / PC/DVI AUDIO IN na televizoru sa priključkom PC/AUDIO na uređaju RJP.
2. Povežite priključak AV IN [VIDEO] / [L-AUDIO-R] na televizoru sa priključkom VIDEO na uređaju RJP.
3. Povežite priključak AV IN [VIDEO] na televizoru sa VIDEO priključkom uređaja RJP.
4. Povežite priključak HDMI IN na televizoru sa HDMI priključkom uređaja RJP.
5. Povežite priključak RJP na televizoru sa RS/232 priključkom uređaja RJP.
✎✎ RJP uređaj kompatibilan sa ovim Samsung televizorom je TeleAdapt TA-7610.
yy RJP (Remote Jack Pack – uređaj za udaljene priključke): RJP je akronim za Remote Jack Pack (uređaj za udaljene
priključke) i predstavlja hardverski modul koji ima razne audio-video ulaze (A/V, Audio, PC i HDMI) i odgovarajuće
izlaze. Odgovarajući izlazni izvori povezani su sa uređaja RJP na televizor. RJP komunicira sa televizorom preko
priključka RS232. Funkcija hotelski Plug & Play omogućava gostima hotela da povežu spoljni izvor na uređaj RJP. RJP
komunicira sa televizorom tako što šalje poruke u vezi sa aktivnim/neaktivnim spoljnim izvorima. Televizor će preći na
aktivni spoljni izvor na osnovu prioriteta koji je korisnik podesio.
✎✎ Možete da izaberete HDMI IN ili AV IN za povezivanje uređaja RJP.
✎✎ Kada uključite televizor, povežite televizor i RJP u roku od 10 sekundi.
38
Srpski
yy RJP možete da vratite na podrazumevane fabričke postavke tako što ćete dugmad A/V i HDMI istovremeno da
pritisnete i zadržite 10 sekundi. Kada svi LED indikatori zasvetle 5 puta, vraćanje na fabričke postavke je završeno.
yy RJP će automatski isključiti sve LED indikatore nakon 5 minuta da bi se izbeglo nepotrebno svetlosno zagađenje u
hotelskoj sobi. LED indikatori koji su isključeni ponovo će se uključiti ako gost dodirne neko dugme, a tajmer u trajanju
od 5 minuta će se ponovo pokrenuti. Ako gost zatim dodirne dugme drugog spoljnog izvora, televizor će preći na
izabrani spoljni izvor i svetleće odgovarajući LED indikator.
yy Nakon resetovanja uređaja RJP ili uključivanja/isključivanja televizora, potrebno je oko 10 sekundi za uspostavljanje
komunikacije između televizora i uređaja RJP.
yy U sledećoj tabeli prikazano je približno vreme u sekundama potrebno za prelazak sa televizora na ulazni izvor, na
osnovu prioriteta.
✎✎ 1. scenario: Nijedan ulazni izvor nije povezan.
Izvor
Za povezivanje
AV
2s
Računar
0,7 s
HDMI
3,9 s
✎✎ 2. scenario: Povezana su dva ulazna izvora ili više njih, a ulazni izvor je isključen, pa zatim ponovo priključen.
Izvor
Za isključivanje
Za povezivanje
Ukupno
AV
4,5 s
2s
6,5 s
Računar
0,7 s
0,7 s
1,4 s
HDMI
3,9 s
3,9 s
7,8 s
✎✎ Npr. ako su povezani svi aktivni izvori uređaja RJP, tj. AV, računar i HDMI, AV ima najviši prioritet. Ako je RJP u
režimu HDMI, a gost zatim ukloni AV izvor i ponovo ga poveže, potrebno je najmanje 6,5 sekundi za prelazak na
AV izvor.
yy Da biste povezali audio izvor (iPod ili drugi MP3 plejer), režim „Muzika“ treba da bude podešen na ON, a detekcija
identiteta priključka treba da bude podešena na OFF.
yy Podržani ulazni izvori su A/V, računar i HDMI.
Srpski
39
Podešavanje podataka u opcijama za hotel
Da biste pristupili: Pritisnite redom dugmad MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER E. (Iz režima „Ugostiteljstvo“ podešava se samostalni režim.)
Da biste izašli iz ovog menija: isključite napajanje, pa ga ponovo uključite.
Funkcija hotelskog televizora
Br.
Opis
Kategorija
Stavka
Početna
vrednost
1
Hospitality Mode
Hospitality Mode
Standalone
2
SI Vendor
SI Vendor
OFF
yy Interactive režim: Samsung / 31M / Locatel / VDA / VDA-S / Acentic
/ Sustinere / Quadriga / ETV / Ibahn / Magilink / Otrum / Siemens /
Amino / MDC / Enseo
yy Standalone režim: OFF / Movielink / Swisscom / Smoovie / SSCP
Power On Channel
Last Saved
Podešavanje podrazumevanih vrednosti koje će se primeniti kada
uključite televizor.
yy User Defined: Omogućava da ručno podesite kanal koji se pokreće
pri uključivanju i tip kanala. Pogledajte u nastavku broj kanala i tip
kanala koji se prikazuje pri uključivanju.
yy Last Saved: Ako izaberete ovu stavku, kada uključite televizor
prikazaće se kanal koji se prikazivao prilikom isključivanja.
Power On Channel Num
…
Kada uključite televizor, automatski će prikazati ovaj kanal.
Power On Channel Type
…
yy Izaberite opseg kanala: ATV (analogni zemaljski opseg), DTV
(digitalni zemaljski opseg), CATV (analogni kablovski opseg) ili CDTV
(digitalni kablovski opseg)
Power On Volume
Last Saved
yy User Defined: Omogućava ručno podešavanje jačine zvuka pri
uključivanju. Pogledajte u nastavku jačine zvuka pri uključivanju.
yy Last Saved : Kada uključite televizor, bira se jačina zvuka koja je bila
podešena prilikom isključivanja.
Power On Volume Num
…
Televizor će se uključiti sa ovom jačinom zvuka.
Min Volume
0
Minimalna vrednost jačine zvuka koju korisnik može da podesi u
samostalnom režimu za ugostiteljstvo.
Max Volume
100
Minimalna vrednost jačine zvuka koju korisnik može da podesi.
Power On Source
TV
Izaberite ulazni izvor koji će televizor prikazati kada se uključi.
3
4
Power On
Power On Option
Last Option
Određivanje režima rada televizora koje će biti izabrano kada se
napajanje vrati nakon nestanka struje ili nakon što isključite televizor
iz utičnice pa ga ponovo uključite.
yy Last Option : Povratak na poslednji režim rada. Ako je to bio režim
mirovanja, vraća se na režim mirovanja. Ako je bio uključen, televizor
će se uključiti.
yy Power On : Kada se struja vrati, televizor se uključuje.
yy Standby : Kada se struja vrati, televizor prelazi u režim mirovanja.
Channel Setup
…
Direktan, neposredan pristup nekim funkcijama menija „Kanal“ u
korisničkom meniju „Kanal“, kao što su „Automatsko traženje“, „Ručno
podešavanje“, „Podešavanje antene“ itd.
…
Pomoću funkcije Channel Editor možete da uredite kanale sačuvane
u memoriji televizora. Pomoću funkcije Channel Editor možete da
uradite sledeće:
yy Promenite brojeve i imena kanala i sortirajte kanale po željenom
redosledu brojeva kanala.
yy Isključite sliku za kanale koje izaberete. Kada isključite sliku kanala,
čuće se samo zvuk, dok je na ekranu prikazana ikona zvučnika.
Channel Editor omogućava i jednostavno prikazivanje informacija o
svakom kanalu bez direktnog prikazivanja datog kanala.
Channel
Channel Editor
40
Srpski
yy Izaberite stavku Hospitality Mode.
yy Interactive režim: Televizor radi sa SI STB ili SBB uređajem.
yy Standalone režim: Televizor radi sam, bez SI STB ili SBB uređaja.
Funkcija hotelskog televizora
Br.
Kategorija
Stavka
Opis
ON
Ova funkcija omogućava istovremeno prikazivanje/listanje svih
kanala antenskog tipa (zemaljski/kablovski ili satelitski).
yy ON : Kada je podešena na vrednost ON, gosti mogu da pristupe
kompletnoj mapi kanala bez obzira na izabrani tip antene. Lista
kanala će sadržati kanale zemaljskog i kablovskog tipa.
yy OFF : Kada je postavljena na vrednost OFF, gost može da pristupi
mapi kanala samo za izabrani tip antene [zemaljski/kablovski ili
satelitski]. U listi kanala/uređivaču kanala prikazaće se samo kanali
izabranog tipa antene.
OFF
yy ON : Proverite broj kanala DTV programa. (uređivač DTV kanala je
nedostupan)
yy OFF : Nemojte da proveravate broj kanala DTV programa. (Uređivač
DTV kanala je dostupan, ali dodatno ažuriranje broja kanala
programa nije podržano)
Channel Rescan
Message
ON
Kada postoji nepodudaranje između podataka u mapi kanala i
prenetih podataka, televizor automatski pretražuje kanale radi
vraćanja podataka/parametara u mapu kanala.
yy ON : Kada je poruka o ponovnom skeniranju kanala podešena na ON,
gostima hotela biće prikazana poruka na ekranu sa obaveštenjem
da se kanali ponovo skeniraju.
yy OFF : Hotelski administrator može da podesi poruku o ponovnom
skeniranju kanala na OFF ako poruka na ekranu o ponovnom
skeniranju ne treba da se prikazuje gostima hotela.
Pan Euro MHEG
OFF
yy OFF : Ako je Pan Euro MHEG podešen na vrednost „Isklj.“, MHEG radi
u skladu sa postojećim specifikacijama proizvoda.
yy ON : Ako je Pan Euro MHEG podešen na vrednost „Uklj.“, MHEG je
podešen na ON bez obzira na specifikacije proizvoda ili region.
My Channel
OFF
Omogućavanje ili onemogućavanje funkcije Mychannel.
Genre Editor
…
Mixed Channel Map
Dynamic SI
4
Početna
vrednost
Channel
Uređivanje žanra za kanale. (Dostupno kada je funkcija Mychannel
uključena)
Subtitle Auto On
OFF
Ova funkcija uključuje/isključuje funkciju koja automatski uključuje
titlove u određenoj zemlji. Ova funkcija je podržana na televizorima u
hotelima koji su spremni za prijem DVB kanala usmerenih ka Evropi.
Ova funkcija je povezana sa specifikacijama titlova za Francusku.
Titlovi ostalih zemalja funkcionišu u skladu sa odgovarajućim
specifikacijama za zemlju, bez obzira na to da li je funkcija
automatskog uključivanja titlova omogućena ili ne.
yy ON : Ako je funkcija automatskog uključivanja titlova podešena na
ON, primenjivaće se specifikacije titlova za Francusku.
yy OFF : Ako je funkcija automatskog uključivanja titlova podešena na
OFF, neće se primenjivati specifikacije titlova za Francusku.
TTX Widescreen Mode
OFF
yy ON : Prikaz informacija sa teleteksta u širokom formatu.
yy OFF : Prikaz informacija sa teleteksta u standardnom formatu.
Srpski
41
Funkcija hotelskog televizora
Br.
5
6
7
42
Kategorija
Početna
vrednost
Picture Menu Lock
OFF
Omogućavanje ili onemogućavanje menija „Slika“.
Menu Display
ON
yy ON : Glavni meni je prikazan.
yy OFF : Glavni meni nije prikazan.
Tools Display
ON
yy ON : Meni „Alatke“ je prikazan.
yy OFF : Meni „Alatke“ nije prikazan.
Channel Menu Display
OFF
yy ON : Meni „Kanal“ je prikazan.
yy OFF : Meni „Kanal“ nije prikazan.
Menu OSD
Sat
Music Mode
Srpski
Opis
Stavka
Uključivanje/isključivanje komandi na prednjoj ploči (lokalno dugme).
yy Unlock : Otključavanje svih dugmadi na televizoru.
yy Lock : Zaključavanje svih dugmadi na televizoru.
yy OnlyPower : Zaključavanje svih dugmadi na televizoru, osim
dugmeta za uključivanje/isključivanje.
yy Menu/Source : Zaključavanje dugmadi na televizoru „Meni“ i „Izvor“.
Panel Button Lock
Unlock
Home Menu Display
ON
Home Menu Editor
…
Uređivanje početnog menija.
Home Menu Auto Start
…
ON : Početni meni je podešen na automatsko pokretanje.
OFF : Početni meni nije podešen na automatsko pokretanje.
OFF : Početni meni nije prikazan.
ON : Početni meni je prikazan.
Izbor tipa sata (OFF/SW Clock/Ext. Clock)
yy OFF : Nijedna opcija sata u opcijama hotela neće raditi.
yy SW Clock : Radiće samo softverski sat.
yy Ext. Clock : Stavke povezane sa LED satom služe za zatamnjivanje/
testiranje sata/format vremena.
Clock Type
OFF
Local Time
Manual
Izbor načina ažuriranja podataka sata.
Koristite podatke o satu sa DTV kanala da biste podesili sat
automatski ili podesite sat ručno dok je televizor u samostalnom
režimu.
Timer Type
Wakeup
yy Wakeup : Možete da programirate televizor da se automatski
uključuje u određeno vreme.
yy OnOff : Podesite televizor da se automatski uključi/isključi u
određeno vreme. Možete da podesite najviše tri vremena odjednom.
Time Channel Type
…
Koristite podatke o satu sa kojeg će DTV kanal podesiti sat.
Time Channel Num
…
Broj DTV kanala.
Music Mode AV
OFF
Omogućavanje izlaza muzike sa mp3/audio plejera preko AV ulaznog
izvora. Kada je uključen, zvuk se emituje sa plejera preko televizora
i kada nema video signala. Međutim, pozadinsko osvetljenje ostaje
uključeno. Ako je video signal omogućen, radiće normalno.
Music Mode PC
OFF
Omogućavanje izlaza muzike sa mp3/audio plejera preko PC ulaznog
izvora. Kada je uključen, zvuk se emituje sa plejera preko televizora
i kada nema video signala. Međutim, pozadinsko osvetljenje ostaje
uključeno. Ako je video signal omogućen, radiće normalno.
Music Mode Backlight
OFF
Opcija uključivanja/isključivanja pozadinskog osvetljenja u režimu
muzike za uštedu energije.
Funkcija hotelskog televizora
Br.
8
Kategorija
Remote Jack
Pack
Početna
vrednost
Priority AV
1
Ako je prioritet priključka podešen, odgovarajući izvor se automatski
podešava kada se uređaj poveže na priključak, na osnovu prioriteta
priključka.
Priority PC
2
Ako je prioritet priključka podešen, odgovarajući izvor se automatski
podešava kada se uređaj poveže na priključak, na osnovu prioriteta
priključka.
Priority HDMI
3
Ako je prioritet priključka podešen, odgovarajući izvor se automatski
podešava kada se uređaj poveže na priključak, na osnovu prioriteta
priključka.
AV Option
AV
HDMI Option
HDMI/DVI
USB Pop-up Screen
9
10
11
External Source
HP Management
Bathroom
Speaker
(Depending on
the region)
Opis
Stavka
Default
Izbor RJP AV izvora (izbor spoljnog izvora zavisi od modela).
Izaberite koji će HDMI izvor televizora biti povezan na RJP priključak.
(HDMI1/HDMI2/HDMI3)
Kada je USB uređaj povezan sa televizorom:
yy Default : Pojaviće se iskačući prozor.
yy Automatic : Automatski će se otvoriti meni sa sadržajem USB
uređaja.
yy Disable : Ne pojavljuje se iskačući prozor niti meni.
External Source Banner
ON
Ako je opcija podešena na vrednost „Uklj.“, televizor prikazuje
External Source Banner (informacije) kada za televizor izaberete drugi
spoljni ulazni izvor, kada pritisnete dugme „Info“ ili kada uključite
televizor.
yy ON : Informacije o spoljnom izvoru prikazuju se na ekranu
televizora.
yy OFF : Informacije o spoljnom izvoru se ne prikazuju na ekranu
televizora.
Auto Source
OFF
yy ON : Kada se spoljni ulazni izvor poveže na televizor, televizor
identifikuje ulazni izvor, a zatim automatski prelazi na taj ulazni
izvor.
yy OFF : Funkcija automatskog traženja izvora je isključena.
Anynet+Return Source
Power On
Src
HP Mode
OFF
Default HP Volume
…
Main Speaker
ON
Izbor izvora na koji se televizor vraća nakon isključivanja Anynet+
(HDMI-CEC) veze. (Ova funkcija je naročito korisna za uređaj Guestlink
RJP.)
Konkretnu situaciju potražite u tabeli ispod.
Sub Amp Mode
2
Određivanje režima rada za Sub AMP.
0: Isključivanje pojačala niskotonca (PWM isključen).
1: Određivanje jačinu zvuka niskotonca u skladu sa glavnom
kontrolom jačine zvuka. To jest, jačina zvuka niskotonca određuje se u
skladu sa vrednostima jačine zvuka pri uključivanju, minimalne jačine
zvuka i maksimalne jačine zvuka.
2: Određivanje jačine zvuka u skladu sa postavkom na kontrolnoj tabli
za kupatilo.
Sub Amp Volume
6
Početno podešavanje nivoa jačine zvuka funkcije Sub AMP prilikom
uključivanja.
Srpski
43
Funkcija hotelskog televizora
Br.
12
Kategorija
Eco Solution
Stavka
Energy Saving
OFF
Podešavanje osvetljenosti televizora kako bi se smanjila potrošnja
energije.
yy OFF : Isključivanje funkcije uštede energije.
yy Low : Aktiviranje režima televizora za malu uštedu energije.
yy Medium : Aktiviranje režima televizora za srednju uštedu energije.
yy High : Aktiviranje režima televizora za veliku uštedu energije.
Welcome Message
OFF
Prikaz poruke dobrodošlice u trajanju od 5 sekundi nakon uključivanja
televizora.
Edit Welcome Message
Hospitality Logo
13
14
15
44
Uređivanje poruke dobrodošlice.
OFF
Logo/Message
Srpski
Uključivanje/isključivanje funkcije logotipa ugostiteljskog objekta.
Ako je uključena, kada uključite televizor, logotip se prikazuje pre
signala sa početnog izvora tokom perioda podešenog u opciji „Logo
Display Time“.
Hospitality Logo DL
…
Preuzimanje logotipa ugostiteljskog objekta. Uslovi za datoteku
logotipa ugostiteljskog objekta:
yy samo BMP i AVI datoteke.
yy Maks. veličina datoteke: BMP – 960 x 540. AVI – 30 MB.
yy Datoteka mora imati naziv samsung.bmp ili samsung.avi.
Logo Display Time
…
Vreme prikazivanja logotipa ugostiteljskog objekta (3/5/7 sekundi).
(Ova opcija je dostupna samo kada je „Prikaz početnog menija“
ISKLJUČEN)
Clone TV to USB
-
Kloniranje trenutnih opcija televizora na USB memorijski uređaj.
Clone USB to TV
-
Kloniranje opcija televizora sačuvanih na USB memorijskom uređaju
na televizor.
Setting Auto Intialize
OFF
Ako je opcija „Podešavanje automatskog pokretanja“ podešena na
vrednost „Uključeno“, kada se napajanje isključi, pa uključi ili se
glavno napajanje isključi, pa uključi, podaci se vraćaju na klonirane
vrednosti. Ako klonirana vrednost ne postoji, i u slučaju da je opcija
„Podešavanje automatskog pokretanja“ uključena, ona će biti
zanemarena, a televizor će raditi na isti način kao kada je opcija
„Podešavanje automatskog pokretanja“ isključena.
REACH 4.0
OFF
yy ON : Otvaranje REACH 4.0
yy OFF : Zatvaranje REACH 4.0
REACH Channel
…
Izbor kanala za SIRCH ažuriranje.
Group ID
…
Izbor ID-a SIRCH grupe.
REACH Update Time
…
Izbor vremena za SIRCH ažuriranje. Tokom SIRCH ažuriranja imate
opciju da obavite automatsku nadogradnju u 12:00/00:00 ili u
14:00/2:00. Možete da obavite časovne nadogradnje u intervalu od 1
ili 2 sata.
REACH Update
Immediate
…
yy ON : Svaki put kada televizor pređe u režim mirovanja, obavlja se
SIRCH ažuriranje.
yy OFF : SIRCH ažuriranje se obavlja samo u izabrano vreme SIRCH
ažuriranja.
Room Number
…
Izmena broja sobe.
REACH Server Version
0000
Cloning
REACH Solution
Opis
Početna
vrednost
Prikaz verzije datoteke SIRCH klona koji je trenutno na televizoru.
Funkcija hotelskog televizora
Br.
16
17
Kategorija
Security
System
Opis
Stavka
Početna
vrednost
Factory Lock
OFF
Brisanje liste uređaja prilikom uključivanja ili isključivanja napajanja.
yy ON : Za otvaranje fabričkog menija je potrebna lozinka.
yy OFF : Uslovi za lozinku su onemogućeni.
Password Popup
…
Omogućavanje/onemogućavanje iskačućeg prozora za lozinku. Ako
je ova opcija podešena na vrednost ISKLJUČENO, televizor neće
prikazati iskačući prozor za unos lozinke da biste mogli da pristupite
fabričkom meniju. Ako je podešena na vrednost UKLJUČENO,
prikazaće se iskačući prozor za unos lozinke.
Password Input
…
Unos lozinke 00000000.
Password Setting
…
Podešavanje nove lozinke.
Password Reset
…
Resetovanje lozinke na 00000000.
Security Mode
…
Bezbednosni režim – ON ili OFF.
USB
…
Omogućavanje ili onemogućavanje funkcije USB.
HDMI
…
Omogućavanje ili onemogućavanje funkcije HDMI.
TTX Security
…
Omogućavanje ili onemogućavanje teleteksta.
Self Diagnosis for TV
…
Ulazak u meni za samostalnu dijagnostiku.
yy Test slike : Pomoću ovog menija proverite da li postoje problemi sa
slikom. Ako dođe do problema sa probnom slikom, izaberite stavku
„Da“, a zatim pratite uputstva na ekranu.
yy Test zvuka : Pomoću ugrađenog probnog zvuka proverite da li
postoje problemi sa zvukom. Ako dođe do problema tokom probe,
izaberite stavku „Da“, a zatim pratite uputstva na ekranu.
Self Diagnosis for HTV
…
Tako možete da proverite stanje promenljivog audio izlaza i
komunikaciju sa SI STB ili SBB uređajem. Ako dođe do problema sa
funkcijom promenljivog audio izlaza ili u komunikaciji sa SI STB ili
SBB uređajem, proverite ovu stavku.
SW Update
…
Funkcija za ažuriranje softvera putem USB uređaja.
Service Pattern
OFF
Prikaz šablona usluge.
Sound Bar Out
OFF
Spoljni uređaj, kao što je Samsung Soundbar zvučnik, možete da
povežete na televizor preko Anynet veze, a zvuk sa televizora možete
da usmerite ka Soundbar zvučniku. Ako je ta funkcija isključena u
fabričkom meniju za hotel, biće nedostupna. Glavni zvučnik televizora
biće isključen kada je Soundbar zvučnik uključen, a zvučnik povezan
preko HDMI priključka.
Contact Samsung
…
Standby LED
ON
TV Reset
…
Kontakt podaci kompanije Samsung
yy ON : IC funkcija je uključena u režimu mirovanja.
yy OFF : IC funkcija je isključena u režimu mirovanja.
Resetovanje na fabričke postavke.
✎✎ REACH (engl. Remote Enhanced Active Control for Hospitality – Unapređeno aktivno daljinsko upravljanje za
ugostiteljstvo) je profesionalni i interaktivni daljinski kontroler koji omogućava istovremeno ažuriranje firmvera
televizora, kloniranje podataka, menjanje mape kanala, S-LYNK REACH sadržaj i TICKER sadržaj preko RF DTV
uređaja na nekoliko stotina hotelskih televizora. REACH funkcije dostupne su samo u samostalnom režimu. REACH
server se prodaje zasebno. Više podataka o korišćenju REACH servera potražite u priručniku za REACH server koji je
isporučen sa njim.
✎✎ U zavisnosti od modela i regiona, neke stavke menija mogu da se razlikuju.
Srpski
45
HP režim
Glavni
zvučnik
Isključivanje/
uključivanje
zvuka
Radnja
televizora
ON
ON
OFF
Uključicanje
napajanja
ON
ON
OFF
Povećavanje/
smanjivanje
jačine zvuka
ON
ON
ON
Isključivanje
zvuka
ON
ON
ON
povećavanje/
smanjivanje
jačine zvuka
ON
ON
OFF
Uključivanje
zvuka
Zatamnjeno
OFF
OFF
Uključicanje
napajanja
Zatamnjeno
OFF
OFF
Povećavanje/
smanjivanje
jačine zvuka
Zatamnjeno
OFF
ON
Isključivanje
zvuka
Rezultat
Zvuk glavnog zvučnika – DA (primenjuje se poslednja
sačuvana/korisnički definisana vrednost jačine
zvuka)
HP zvuk – nije dost.
Glavni zvučnik – nivo jačine zvuka menja se u skladu
sa menijem na ekranu za jačinu zvuka
HP zvuk – nije dost.
Glavni zvučnik – isključen zvuk
HP zvuk – da – primenjuje se nivo zvuka iz opcije HP
jačine zvuka u meniju sa opcijama za hotel.
Zvuk glavnog zvučnika – ne (isključen)
HP – povećavanje/smanjivanje nivoa jačine zvuka u
skladu sa trenutnom HP jačinom zvuka
Zvuk glavnog zvučnika – da.
HP zvuk – nije dost.
Zvuk glavnog zvučnika – ne (isključen)
HP zvuk – DA (fabrički HP nivo jačine zvuka)
Glavni zvučnik – isključen zvuk
HP – povećavanje/smanjivanje nivoa jačine zvuka u
skladu sa trenutnom HP jačinom zvuka
Glavni zvučnik – isključen zvuk (nema radnje)
Ova opcija je slična
funkciji „Normalno“, osim
HP – isključivanje zvuka
što se zvuk usmerava ka
Zvuk glavnog zvučnika – ne (isključen)
priključku za slušalice, i
kada slušalice nisu fizički
HP – povećavanje/smanjivanje nivoa jačine zvuka na priključene.
osnovu trenutne HP jačine zvuka
Zatamnjeno
OFF
ON
povećavanje/
smanjivanje
jačine zvuka/
održavanje
isključenog
zvuka
Zatamnjeno
OFF
OFF
Uključivanje
zvuka
Zvuk glavnog zvučnika – ne (isključen)
HP – da (nivo jačine zvuka u skladu sa trenutnom HP
jačinom zvuka)
OFF
ON
OFF
OFF
ON
OFF
OFF
ON
ON
Ako je HP upravljanje isključeno, glavni zvučnik je
isključen.
(Ako je HP upravljanje isključeno, funkcija je ista kao
normalni HTV.)
OFF
ON
ON
OFF
ON
OFF
Uključicanje
napajanja
Povećavanje/
smanjivanje
jačine zvuka
Isključivanje
zvuka
povećavanje/
smanjivanje
jačine zvuka
dok je zvuk
isključen
Uključivanje
zvuka
46
Srpski
Napomene
Isto kao kada su slušalice
uključene/isključene bez
funkcije HP upravljanja.
Poruka dobrodošlice
Funkcija poruke dobrodošlice koristi za prikazivanje specijalnih poruka na televizoru svaki put kada gost u hotelskoj sobi
uključi televizor.
–– Postavke poruke dobrodošlice se nalaze u meniju sa opcijama za hotel.
–– Poruka dobrodošlice treba da bude podešena na ON da bi se prikazala kada se uključi napajanje.
Standalone
Hospitality Mode
Security
System
OFF
Standalone
SIHospitality
Vendor Mode
SI Vendor
Power
On
OFF
Power On
Channel
Channel
Menu OSD
Menu OSD
Clock
Clock
ON
Welcome Message
Music Mode
Music Mode
Edit Welcome Message
r
Remote
RemoteJack
JackPack
Pack
ExternalSource
Source
External
Hospitality Logo
Eco
Solution
HP
Management
ON
Hospitality Logo DL
...
Logo Display Time
...
Logo/Message
Bathroom Speaker
Cloning
Eco Solution
REACH Solution
Logo/Message
Security
Cloning
System
REACH Solution
<U zavisnosti od modela i regiona, neke stavke menija možda neće biti dostupne>
–– Poruka dobrodošlice može da sadrži do 25 znakova i može da se menja u meniju „Hotelska usluga“.
–– Znakovi koje poruka dobrodošlice može da sadrži su sledeći:
✎✎ Dozvoljena su samo velika slova od A do Z.
–– Poruku dobrodošlice možete da izmenite pomoću dugmadi za navigaciju, dugmadi u boji i dugmeta Enter na
daljinskom upravljaču na ekranu „Edit Welcome Message“.
Edit Welcome Message
W
E
L
C
O
M
E
_
A
B
C
D
E
F
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Move
G
Enter
A
Move to left
B
Move to Right
C
Leave Black
D
Done
Return
–– Poruka dobrodošlice i logotip hotela ne mogu da budu aktivni istovremeno.
Srpski
47
Logotip hotela
Funkcija logotipa ugostiteljskog objekta koristi se za prikazivanje logotipa hotela kada se televizor uključi.
–– Hospitality Logo se podešava u menijima režima „Ugostiteljstvo“.
–– Stavke menija „Preuzimanje logotipa“ i „Prikaz logotipa“ omogućene su kada uključite opciju logotipa
ugostiteljskog objekta.
–– Ako je u memoriji sačuvana slika logotipa, a opcija logotipa ugostiteljskog objekta uključena, logotip
ugostiteljstva se prikazuje kada uključite televizor.
–– Logotip ugostiteljskog objekta se ne prikazuje ako je isključena opcija logotipa ugostiteljskog objekta, i u slučaju
da je slika logotipa učitana u televizor.
Hospitality Mode
Standalone
Security
SIHospitality
Vendor Mode
OFF
System
SI Vendor
Power
On
Power On
Channel
Channel
Menu OSD
Menu OSD
Clock
Clock
Welcome Message
Music Mode
Music Mode
Remote
RemoteJack
JackPack
Pack
ExternalSource
Source
External
Eco
Solution
HP
Management
ON
Edit Welcome Message
r
Hospitality Logo
BMP
Hospitality Logo DL
Logo Display Time
5 Second
Logo/Message
Bathroom Speaker
Cloning
Eco Solution
REACH Solution
Logo/Message
Security
Cloning
System
REACH Solution
<U zavisnosti od modela i regiona, neke stavke menija možda neće biti dostupne.>
yy Hospitality Logo
–– Ova opcija vam omogućava da odaberete da li će se slika logotipa ugostiteljskog objekta prikazivati ili ne.
–– Podrazumevana vrednost ove opcije je OFF.
–– Može da se podesi na vrednost OFF ili ON.
–– Kada je podešena na vrednost ON, stavke menija „Preuzimanje logotipa“ i „Vreme prikazivanja logotipa“ postaju
dostupne.
yy Hospitality Logo DL
–– Ova opcija omogućava otpremanje slike logotipa na memoriju televizora sa USB uređaja.
–– Poruka „Sačekajte“ prikazuje se dok se slika kopira na televizor.
–– Poruka „Gotovo“ prikazuje se kada se operacija kopiranja završi.
–– Poruka „Nije uspelo“ prikazuje se ako operacija kopiranja nije uspela.
–– Poruka „Nema USB uređaja“ prikazuje se ako USB uređaj nije priključen.
–– Poruka „Nema datoteke“ prikazuje se ako na USB uređaju nema datoteke za kopiranje ili ako je datoteka u
pogrešnom formatu (mora da bude BMP datoteka). Ako se prikaže poruka „Nema datoteke“, a datoteka logotipa
se nalazi na USB uređaju, proverite format datoteke.
yy Format datoteke logotipa
–– Televizor podržava samo formate BMP i AVI.
–– Ime datoteke mora da bude samsung.bmp ili samsung.avi.
–– Maksimalna rezolucija formata BMP je 1280 x 720.
–– Maksimalna veličina datoteke formata AVI je 30 MB.
–– Televizor ne menja veličinu niti veličinu slike.
Video kodek: H.264/MPEG-4/MPEG2
Brzina reprodukcije: manje od 10 Mb/s
Broj kadrova u sekundi: 24~30
Rezolucija: 640*480 | 1920*1080
48
Srpski
Kloniranje
USB kloniranje je funkcija preuzimanja postavki koje je konfigurisao korisnik (Slika, Zvuk,
Unesi, Kanal, Podešavanje i Hotel Setup) sa jednog televizora i otpremanje istih postavki
na druge televizore.
Sve korisnički definisane postavke sa televizora (glavni televizor) mogu da se kopiraju na
USB uređaj.
(
(ARC)
)
(5V 0.5A)
/ CLONING
–– USB kloniranje podržava samo standard 2.0.
yy Clone TV to USB : Ovo je operacija kopiranja sačuvanih podataka iz određene oblasti
EEPROM memorije televizora na USB uređaj.
1. Umetnite USB uređaj u USB priključak na zadnjoj strani televizora.
2. Uđite u opcije hotela tako što ćete da pritisnete ovu dugmad prema sledećem
redosledu:
MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER
Logo/Message
Cloning
d
Clone TV to USB
Clone USB to TV
Setting Auto Initialize
OFF
3. Pritisnite dugme ▲ ili ▼ da biste izabrali „Clone TV to USB“, a zatim pritisnite
dugme ENTER.
4. Prikazaće se poruka „Clone TV to USB“; pritisnite dugme ENTER.
5. Možete da proverite status operacije USB kloniranja.
yy U toku: za vreme kopiranja podataka na USB uređaj.
yy Gotovo: kopiranje je završeno.
yy Nije uspelo: Kopiranje nije završeno.
yy Nema USB uređaja: USB uređaj nije povezan.
Logo/Message
Cloning
d
Clone TV to USB
Clone USB to TV
Setting Auto Initialize
OFF
yy Clone USB to TV : Ovo je operacija koja podatke sa USB uređaja otprema na televizor.
1. Umetnite USB uređaj u USB priključak na zadnjoj strani televizora.
2. Uđite u opcije hotela tako što ćete da pritisnete ovu dugmad prema sledećem
redosledu:
MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER
3. Pritisnite dugme ▲ ili ▼ da biste izabrali „Clone USB to TV“, a zatim pritisnite
dugme ENTER.
4. Prikazaće se poruka „Clone USB to TV“, a zatim pritisnite dugme ENTER.
5. Možete da proverite status operacije USB kloniranja.
yy U toku: Kopiranje podataka na USB uređaj.
yy Gotovo: kopiranje je završeno.
yy Nije uspelo: Kopiranje nije završeno.
yy Nema USB uređaja: USB uređaj nije povezan.
yy Nema datoteke: na USB uređaju nema datoteke za kopiranje.
✎✎ Aktivirajte kopiranje sa USB uređaja na televizor tako što ćete da pritisnete i
zadržite 5 sekundi dugme ENTER.
✎✎ Funkcija CLONE podržava samo istu seriju modela. (Nije dostupna za druge serije
modela.)
Za brzo, trenutno kloniranje tokom instalacije, umetnite USB uređaj sa glavnim postavkama sa prvog televizora, a
zatim pritisnite i zadržite 5 sekundi Enter.
Srpski
49
Ugostiteljski Plug & Play
Hotelski Plug & Play automatski bira režim „Hotel“, obavlja podešavanje lokaliteta i podešavanje režima „Slika“.
–– Funkcija hotelski Plug & Play dostupna je samo kada se napajanje uključi prvi put.
–– Ovo je dostupno posle prvog podešavanja televizora i prenosa kloniranih podataka o televizoru na USB uređaj.
–– Da biste koristili sledeći televizor, potrebno je da izađete iz režima „Hotelski Plug & Play“, da povežete USB
uređaj, a zatim da klonirate podatke sa USB uređaja na televizor.
–– U zavisnosti od modela i regiona, neke stavke menija možda neće biti obuhvaćene.
Ako je izabrana opcija „Standalone(Home
yy korisnički interfejs scenario
Menu)“ ili „Interactive(STB)“.
Region Settings
c
Bulgaria
Czech
Greece
Latvia
Romania
Slovakia
EU-Others
EU
EU_GER
EU_FRANCE
Croatia
Estonia
Hungary
Lithuania
Serbia
Slovenia
c
2
3
4
Clone system settings from a USB flash drive to your TV. Skip this step if you want to clone system
settings from a server.
Select a solution to install on your TV.
Country List
NONE
1
Clone Settings
Select Solution
Change the region settings if you are located in North America,
Latin America, or Europe. Your TV might not function if the
region settings are not correctly configured. When the region
settings are changed, your TV will automatically restart to
apply them.
Select if you do not want
to connect to a specific
solution and only want
to use the TV.
Standalone (Home Menu)
LYNK REACH
A USB flash drive is not connected. Please check and try again.
Interactive(STB)
EU_BENELUX
Clone from USB
Ako je izabrana
opcija „Fabrički
meni“.
B
TV Installation Type
Select your TV installation Type.
c
Start basic setup to use
your TV.
TV Basic Setup
Cloning Mode
Ako je izabrana
opcija „Režim
kloniranja“.
Ako je
izabrana
opcija „LYNK
REACH“.
Factory Menu
Commercial TV Mode
Room Number
Group
All
Group ID
Configure your TV
Menu Language
Select your infomation in the categories below.
Select your language to start the on screen setup.
English
Press the arrow buttons
to move around
the screen.
Press the Enter button to
select.
Eesti
Suomi
Country
Bulgaria
Picture Mode
Standard
Select the country that
you’re in now
Français
Deutsch
Auto Tuning
Auto Tuning
Auto Tuning completed.
To receive channels, configure the options below
then select Scan.
Digital
• TV
• Radio
• Data/Other
0
0
0
0
Analogue
0
Aerial
Channel Type
Change Settings
Scan Again
Select the connected aerial
that you want to use to get
channels.
Terrestrial
Digital & Analogue
Scan
Setup Complete!
Clock
Your TV is now ready to use.
Select whether to apply daylight saving time.
Set current date and time
Clock Settings
Auto
Date
-- / -- / ----
Time
-- : -- --
Time Zone
DST
Hospitality Mode
Auto
Off
SI Vendor
-- : --
Power On
Done
SI Vendor
Channel
Menu OSD
Clock
Music Mode
Remote Jack Pack
Ako je u koraku A izabrana opcija „Commercial
TV Mode“, televizor će preći u RF režim.
External Source
Ako je u koraku B izabrana opcija
„Interactive(STB)“, prikazaće se interaktivni
meni opcije „Ugostiteljstvo“.
REACH Solution
50
Srpski
1
2
3
4
Set options regarding the selected solution.
Ako je izabrana opcija „Osnovna podešavanja
TV-a“ ili „Commercial TV Mode“.
A
c
Solution Setup
HP Management
Eco Solution
Logo/Message
Cloning
Security
Standalone
OFF
System
Enter the room number.
Only numbers and
English letters can be
entered.
5
1. Regionalne postavke
–– Proverite regionalne postavke.
–– Ako želite da promenite postavku, izaberite je, a zatim pritisnite ENTER.
–– Ako ne želite da menjate postavke, pređite na sledeći korak.
2. Tip instalacije televizora
–– Ako izaberete „Režim kloniranja“, prikazaće se „Select Solution“.
–– Izaberite „Osnovna podešavanja TV-a“ ili „Commercial TV Mode“ da biste prešli na sledeći korak.
3. Jezik menija
–– Izaberite jezik prikaza na ekranu.
4. Izaberite zemlju i režim slike
–– Izbor odgovarajuće zemlje i režima slike.
–– U zavisnosti od modela i regiona, neke zemlje možda neće biti obuhvaćene.
5. Automatsko traženje
–– Izaberite izvor antene i tip kanala. Konfigurišite postavke, a zatim izaberite Skeniranje.
–– Funkcija Automatsko traženje počinje da pretražuje kanale.
–– Kada se Automatsko traženje završi, prikazaće se informacije o kanalu.
6. Sat
–– Podesite tačno vreme pomoću stavki DST (Letnje/zimsko računanje vremena) i Vremenska zona.
7. Podešavanje televizora je završeno
Srpski
51
HD Plug & Play – Podešavanje lokaliteta (samo za Evropu)
yy Podešavanje lokaliteta podrazumeva veoma važna podešavanja softvera koja obuhvataju aspekte kao što su jezici,
frekvencije emitovanja itd.
yy Televizor možda neće raditi ako „Podešavanje lokaliteta“ nije ispravno konfigurisano. Izaberite ispravno „Podešavanje
lokaliteta“ koristeći datu listu zemalja.
Televizor će se automatski ponovo pokrenuti kako bi novo podešavanje
lokaliteta bilo primenjeno.
Region Settings
Region Settings
Change the region settings if you are located in North America,
Latin America, or Europe. Your TV might not function if the
region settings are not correctly configured. When the region
settings are changed, your TV will automatically restart to
apply them.
Country List
NONE
c
Change the region settings if you are located in North America,
Latin America, or Europe. Your TV might not function if the
region settings are not correctly configured. When the region
settings are changed, your TV will automatically restart to
apply them.
Bulgaria
Czech
Greece
Latvia
Romania
Slovakia
EU-Others
EU
EU_GER
EU_FRANCE
EU_GER
Croatia
Estonia
Hungary
Lithuania
Serbia
Slovenia
EU_FRANCE
Turn off and reboot automatically Country List
as Local Set is changed.
Austria
Germany
Switzerland
Yes
No
EU_BENELUX
EU_SPAIN
EU_BENELUX
EU_UK
Region Settings
Change the region settings if you are located in North America,
Latin America, or Europe. Your TV might not function if the
region settings are not correctly configured. When the region
settings are changed, your TV will automatically restart to
apply them.
Country List
NONE
c
Region Settings
Change the region settings if you are located in North America,
Latin America, or Europe. Your TV might not function if the
region settings are not correctly configured. When the region
settings are changed, your TV will automatically restart to
apply them.
EU_GER
EU_FRANCE
c
EU_FRANCE
EU_BENELUX
EU_BENELUX
Region Settings
Change the region settings if you are located in North America,
Latin America, or Europe. Your TV might not function if the
region settings are not correctly configured. When the region
settings are changed, your TV will automatically restart to
apply them.
NONE
EU
TV Installation Type
Select your TV installation Type.
Country List
France
c
TV Basic Setup
Factory Menu
EU_FRANCE
Commercial TV Mode
Srpski
Start basic setup to use
your TV.
Pritisnite dugme ENTER da bi opšta
funkcija HD Plug & Play nastavila sa
radom.
Cloning Mode
EU_GER
EU_BENELUX
52
Austria
Germany
Switzerland
EU
EU_GER
c
Country List
NONE
Austria
Germany
Switzerland
EU
Nakon ponovnog
pokretanja, prikazuje se
ažurirano podešavanje
lokaliteta.
Ako je potrebno da promenite
podešavanje lokaliteta nakon
pokretanja funkcije HD Plug & Play,
izaberite funkciju „Resetovanje
televizora“ u fabričkom režimu. Sada
možete da nastavite sa korišćenjem
funkcije HD Plug & Play, obuhvatajući
promenu podešavanja lokaliteta.
Softverski sat
Softverski sat prikazuje trenutno vreme na ekranu kada korisnik pritisne dugme „Info“ na daljinskom upravljaču u režimu
mirovanja.
–– Ako korisnik pritisne dugme „Info“ dok je televizor u režimu mirovanja, televizor se uključuje i prikazuje trenutno
vreme na ekranu u trajanju od 10 sekundi, a zatim se vraća u režim mirovanja.
–– Vreme se prikazuje u obliku digitalnog sata na traci za obaveštenja standardne veličine. Format vremena od 12
sati ili 24 sata određuje se na osnovu formata informacija.
–– Ako korisnik pritisne dugme „Info“ dok je televizor uključen, dugme „Info“ ima originalnu funkciju.
yy Detaljni opis
–– Softverski sat će raditi u zavisnosti od toga da li je uključen ili isključen u fabričkom instalacionom meniju.
–– Ako je softverski sat uključen, opcija „Brzi logotip“ automatski se isključuje. (U ovom slučaju, i ako opet uključite
opciju „Brzi logotip“, ona će se automatski isključiti kada ponovo uključite televizor.)
–– Ako je glavno napajanje isključeno, postavka vremena biće zadržana samo na modelima sa pomoćnim
kondenzatorom i RTC kolom.
–– Kada televizor u režimu mirovanja prikazuje trenutno vreme, postavke isključivanja slike i zvuka su zadržane.
–– U ovom slučaju, i kada je logotip hotela podešen na vrednost „Uključeno“, prikazivanje logotipa hotela biće
preskočeno.
–– Ova funkcija radi samo u samostalnom režimu.
–– Druge specifikacije funkcija dugmeta kada je softverski sat aktivan
–– Dugme „Info“ ima funkciju dugmeta za napajanje.
–– Ako pritisnete dugme za napajanje ili dugme „Info“ dok je softverski sat uključen, televizor će preći u režim
mirovanja.
–– Nijedno dugme osim dugmeta za napajanje i dugmeta „Info“ nije dostupno kada je softverski sat uključen.
–– U tom slučaju, tajmer za uključivanje neće raditi.
–– Tajmer za isključivanje i programirano isključivanje će raditi.
–– Kada je režim sata u meniju „Vreme“ podešen na vrednost „Ručno“, vreme firmvera Sub Micom održava RTC kolo.
–– I u slučaju da trenutno vreme nije konfigurisano, prikazuje se na isti način kao u meniju. (--:--)
Srpski
53
Daljinski upravljač za više kodova
Daljinski upravljač za više kodova je specijalan predajnik za upravljanje većim brojem televizora pomoću jednog daljinskog
upravljača.
Ova funkcija je korisna u okruženjima u kojima ima više televizora na jednom mestu, kao što su bolnice. ID broj televizora
biće prikazan na ekranu izvora. Podržan je prenos za do 9 različitih dugmadi na daljinskom upravljaču za više kodova.
Početni ID kôd svakog televizora je „0“.
ID kôd možete da podesite i resetujete u analognom režimu televizora ili u režimu računara. (nije dostupno u TTX ili DTV
kanalima)
–– ID kôd može da bude broj od 0 do 9.
–– Pritisnite i zadržite najmanje 7 sekundi dugmad RETURN + MUTE, a zatim pritisnite dugme sa brojem koji želi da
podesite.
–– ID televizora na ekranu biće prikazan na sredini.
–– Prikazaće se sledeći tekst. „Kôd daljinskog upravljača je x. Ako želite da promenite kôd daljinskog upravljača,
unesite željenu cifru.“ (x je cifra) Ova poruka će biti prikazana na ekranu dok ne pritisnete dugme „Exit“.
Remote control code is set to 0. If you want
to change the Remote control code, enter the
chosen digit.
–– Na primer, televizor i daljinski upravljač biće podešeni na ID kôd broj 1 ako korisnik pritisne broj 1.
–– Prikazaće se sledeći tekst: „Kôd daljinskog upravljača je promenjen na 1“. Nakon toga televizorom će moći da se
upravlja samo pomoću daljinskog upravljača koji ima isti ID kôd kao televizor.
–– Ako se ID kodovi daljinskog upravljača i televizora ne podudaraju, prikazaće se sledeći tekst:
„ID televizora je x“ (x je ID televizora)
–– Da biste resetovali ID kôd, pritisnite i zadržite najmanje 7 sekundi dugmad EXIT + MUTE. ID kodovi televizora i
daljinskog upravljača biće resetovani na „0“. Prikazaće se poruka: „Kôd daljinskog upravljača je podešen na 0“.
–– Način podešavanja ili resetovanja ID-a može da se razlikuje u zavisnosti od daljinskog upravljača. Pogledajte
tabelu ispod.
Podešavanje vremena
O MENU m → Sistem → Vreme → Sat → Podešavanje sata
yy Vreme je uneto
–– Pritisnite dugme na daljinskom upravljaču da biste izabrali Sat, a
zatim podesite vreme.
yy Podešavanje vremena za interaktivni režim
–– Ako hotelski sistem prenosi informacije o vremenu, vreme se
podešava automatski.
–– Ako hotelski sistem ne prenosi informacije o vremenu, vreme neće
biti prikazano.
Vreme
Sat
Programirano isključivanje
Tajmer za buđenje
Sat
Režim sata
✎✎ Ako je vreme podešeno, sat će biti prikazan na prednjoj ploči.
Srpski
Ručno
yy Podešavanje sata
yy Vremenska zona
54
Isklj.
Aut.
Channel Bank Editor (samo za Smoovie TV)
Uređivač banke kanala može da se koristi za uređivanje kanala sa 3 različite opcije banke.
U zavisnosti od kartice „Banka“, postoje određeni kanali u kojima gosti hotela mogu da uživaju.
Podešavanje uređivača banke kanala u samostalnom režimu
1. Otvorite samostalni hotelski meni tako što ćete da pritisnete dugmad „MUTE + 1 + 1 + 9 + Enter“
2. Izaberite SI dobavljača: “Smoovie“
3. Videćete novu opciju menija „Channel Bank Editor“
4. Izaberite „Channel Bank Editor“.
Hospitality Mode
Standalone
SI Vendor
System
OFF
d
SI Vendor
Smoovie
d
Channel
d
Channel Bank Editor
<U zavisnosti od modela i regiona, neke stavke menija možda neće biti dostupne>
5. Uredite banku kanala na način prikazan u primeru ispod.
a. Bank1 (besplatni kanal): Izaberite kanal koji će se koristiti kada daljinski upravljač nema karticu.
b. Bank2 (porodična kartica – zelena): Izaberite kanal koji će se koristiti kada daljinski upravljač ima ZELENU
KARTICU.
c. Bank3 (kartica za odrasle – crvena): Izaberite kanal koji će se koristiti kada daljinski upravljač ima CRVENU
KARTICU.
Channel Bank Edit
Bank1 (4)
Bank2 (6)
Bank3 (36)
All
c
1
1futech
c
c
c
1
BBC1
c
c
c
2
24ore.tv
c
c
2
C3
c
c
3
BBC World
c
c
3
C5
c
c
4
Coming Soon
4
S2
c
c
n Move
E Select/Deselect
R Return
Imajte na umu sledeće kada koristite SMOOVIE daljinski upravljač
1. Ako izaberete SMOOVIE kao SI Vendor, trebalo bi da koristite SMOOVIE daljinski upravljač.
2. Pomoću brojčanih tastera daljinskog upravljača korisnici mogu da izaberu samo Bank1 kanale.
Imajući ovo u vidu, ako želite da promenite kanal koristeći zelenu ili crvenu karticu, koristite dugmad sa strelicama
nagore i nadole.
3. U vodiču za kanale ili na listi kanala korisnici mogu da vide samo listu kanala Bank1.
Srpski
55
Channel Editor
Channel Editor služi za uređivanje broja i imena kanala.
–– Koristite Channel Editor za sortiranje kanala prema brojevima kanala po želji korisnika.
Hospitality Mode
SI Vendor
Standalone
Security
OFF
System
Power On
Channel
Menu OSD
Clock
Music Mode
Remote Jack Pack
External Source
r
Channel Editor
HP Management
Bathroom Speaker
Eco Solution
Logo/Message
Cloning
REACH Solution
<U zavisnosti od modela i regiona, neke stavke menija možda neće biti dostupne>
Jednostavni koraci za korišćenje uređivača kanala u samostalnom režimu
Korak
Radnja
1
Izaberite funkciju „Automatsko čuvanje kanala“ u meniju sa opcijama za hotel
2
Izaberite funkciju „Uređivač kanala“ u meniju sa opcijama za hotel
3
Sastavite tabelu sa konačnim listama željenih kanala
4
Promenite raspored kanala pomoću dugmeta TOOLS na osnovu tabele koju ste sastavili
5
Pritisnite dugme EXIT ili RETURN da biste izašli.
<Radi lakšeg razumevanja, pročitajte sledeće detalje>
56
Srpski
My Channel
Određivanje zemlje i žanra za kanale koje obezbeđuje hotel. Kada korisnik izabere zemlju i žanr, biće prikazani
odgovarajući kanali.
yy Morate prvo da izaberete zemlju, u suprotnom nećete moći da podesite žanr.
yy Ako izaberete žanr kojem ne pripada nijedan kanal, u listi kanala će biti prikazani svi dostupni kanali.
yy Funkcija My Channel radi samo u samostalnom režimu.
yy SI dobavljač u samostalnom režimu: Ne radi ako je izabrana stavka Smoovie.
yy Nalazi se u opcijama hotela u meniju „Hotel“ –> Servisni režim, i može da se uključi ili isključi.
yy Ova opcija radi samo kada je podešena na vrednost „Uključeno“.
Izgled kanala [Režim žanra]
Standardno
Hotel
Kategorija
Režim kanala
Aktiviranje režima
antene
Sve (podrazumevano)
O
Vesti
O
Radio
O
Zabava
O
Sport
O
Hotel
O
Žanr
Opis
Zemaljska/
kablovska
Prikaz režima žanra kanala za svaku zemlju podešenu u
fabričkom režimu.
My Channel
Current status All Country / All
Country
Genre
Austria
All
Belgium
News
China
Radio
Denmark
Entertainment
Finland
Sports
France
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
* Broj stavki koje treba da budu prikazane na listi potražite u dokumentu o dizajnu.
Vodič za dugmad
Dugme
Radnja
Pomoć pomoć
Enter
Izbor stavke.
Enter
Sledeći/prethodni kanal
Pomeranje pokazivača po stranici.
(bez vodiča)
NAGORE/NADOLE
Kretanje kroz svaku listu zemalja, žanrova. (kružno.)
NADESNO
Izbor istaknute stavke, a zatim prelazak na odeljak „Žanr“.
RETURN
Povratak na ekran. (Podešavanje žanra: poslednja zemlja i žanr)
(bez vodiča)
EXIT
Povratak na ekran. (Podešavanje žanra: poslednja zemlja i žanr)
(bez vodiča)
Pomeranje
Srpski
57
✎✎ Napomene
yy U ovom odeljku je opisan izgled prednjeg korisničkog interfejsa koji se prikazuje kada uključite televizor. (Fabrički
režim > režim žanra: omogući)
yy Žanr je podlista za svaku zemlju.
yy Emitovani ekran koji se prikazivao na poslednjem memorisanom kanalu.
–– Ako želite da zadržite mapu kanala prethodne zemlje i žanra, na daljinskom upravljaču pritisnite PLAVO dugme i
dugmad RETURN i EXIT da biste zatvorili prednji korisnički interfejs.
✎✎ Razno
yy Podrazumevano istaknuto: poslednje memorisane stavke (zemlja, žanr)
yy Vremensko ograničenje (60 s)
Elementi
Br.
Naziv
Opis
1
Pozadinski ekran
Prikaz poslednjeg izabranog kanala kada uključite televizor.
2
Naziv funkcije
Ovo je naziv funkcije.
3
Trenutni status
Prikaz trenutnih postavki za zemlju/žanr.
4
Stavke zemalja
Prikaz stavki iz liste zemalja.
Prikaz poslednje izabrane zemlje.
5
Stavke žanra
Prikaz stavki iz liste žanrova.
Prikaz dostupnih stavki žanra za svaku zemlju podešenu u fabričkom režimu. (uvek daje stavku
„Sve“)
Prikaz poslednjeg izabranog žanra.
6
Isticanje
Ako je naziv stavke predugačak za prikaz u polju, automatski klizač za tekst će prikazati čitav
naziv.
7
Indikator
Prikazuje se kada postoji prethodna ili sledeća stranica.
8
Pomoć pomoć
Vodič za dugmad je poravnat sa desne strane.
58
Srpski
Interakcija pokazivača [Stavke zemalja]
yy Ova stranica samo ukazuje na moguće interakcije. Možda neće biti identična onome što se prikazuje na stvarnom
ekranu.
✎✎ Napomene
yy Korisnici mogu da se kreću kroz stavke u svakoj listi zemalja i žanrova pomoću dugmadi sa stelicama nagore i
nadole na daljinskom upravljaču.
yy Kružno kretanje je podržano.
1
My Channel
My Channel
NADOLE
Current status All Country / All
Country
Genre
All Country
All
Austria
News
Belgium
Radio
China
Entertainment
Denmark
Sports
Finland
Hotel
OK
Cancel
NAGORE
Current status All Country / All
Country
Genre
All Country
All
Austria
News
Belgium
Radio
China
Entertainment
Denmark
Sports
Finland
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
} Keep Previous n Move E Enter
NADOLE x 5
NAGORE x 5
My Channel
Current status All Country / All
Country
Genre
Austria
All
Belgium
News
China
Radio
Denmark
Entertainment
Finland
Sports
France
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
NAGORE
NADOLE
NADOLE
NAGORE
My Channel
Current status All Country / All
Country
Genre
Belgium
All
China
News
Denmark
Radio
Finland
Entertainment
France
Sports
Germany
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
NADOLE x N
NAGORE x N
KRAJ
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Country
Current status All Country / All
Genre
South Korea
All
Spain
News
Sweden
Radio
Turkey
Entertainment
UK
Sports
USA
Hotel
Country
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
Genre
South Korea
All
Spain
News
Sweden
Radio
Turkey
Entertainment
UK
Sports
USA
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
Srpski
59
Interakcija pokazivača [Podrazumevani žanr]
yy Ova stranica samo ukazuje na moguće interakcije. Možda neće biti identična onome što se prikazuje na stvarnom
ekranu.
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Country
ENTER/NADESNO
Genre
Current status All Country / All
Country
Genre
All Country
All
All Country
All
Austria
News
Austria
News
Belgium
Radio
Belgium
Radio
China
Entertainment
China
Entertainment
Denmark
Sports
Denmark
Sports
Finland
Hotel
Finland
Hotel
OK
Cancel
NALEVO
} Keep Previous n Move E Enter
} Keep Previous n Move E Enter
yy Trenutno izabrana zemlja je istaknuta.
yy Podrazumevano istaknuto: Trenutni
žanr je izabran.
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Current status All Country / All
Country
Genre
Austria
All
Belgium
News
China
Radio
Denmark
Sports
France
Hotel
Country
ENTER/NADESNO
Entertainment
Finland
OK
Cancel
NALEVO
} Keep Previous n Move E Enter
yy Druga stavka zemlje je istaknuta.
60
Srpski
OK
Cancel
Genre
Austria
All
Belgium
News
China
Radio
Denmark
Entertainment
Finland
Sports
France
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
yy Podrazumevano istaknuto: Sve
Interakcija promene režima 1 (1/2)
yy Ova stranica samo ukazuje na moguće interakcije. Možda neće biti identična onome što se prikazuje na stvarnom
ekranu.
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Current status All Country / All
Country
Genre
All Country
All
Austria
News
Belgium
Radio
China
OK
Entertainment
Denmark
Sports
Finland
Hotel
Country
NADOLE
Cancel
NALEVO
Genre
All Country
All
Austria
News
Belgium
Radio
China
Entertainment
Denmark
Sports
Finland
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
} Keep Previous n Move E Enter
yy Trenutni režim žanra: Sve zemlje/Sport
ENTER/NADESNO
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Current status All Country / All
Country
ENTER
Genre
All Country
All
Austria
News
Belgium
Radio
Country
NAGORE
China
Entertainment
Denmark
Sports
Finland
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
NADOLE
Genre
All Country
All
Austria
News
Belgium
Radio
China
Entertainment
Denmark
Sports
Finland
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
yy Kada je zemlja izabrana, pokazivač
automatski prelazi na meni „Žanr“.
ENTER/NADESNO
6
Srpski
61
Interakcija promene režima 1 (2/2)
yy Ova stranica samo ukazuje na moguće interakcije. Možda neće biti identična onome što se prikazuje na stvarnom
ekranu.
1
5
6
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Current status All Country / All
Country
Genre
Country
All Country
All
All Country
All
Austria
News
Austria
News
Belgium
Radio
Belgium
Radio
China
Entertainment
China
Entertainment
Denmark
Sports
Denmark
Sports
Finland
Hotel
Finland
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
yy Prikazuje se poruka o dovršenoj promeni režima žanra.
yy Vremensko ograničenje (5 s)
ENTER/RETURN/vremensko
ograničenje
Genre Mode changed to Austria / News.
62
Genre
Srpski
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
yy Ako pritisnete levi taster da biste izašli iz menija
žanra i prešli u meni zemlje, trenutno izabrana
zemlja će biti istaknuta.
Interakcija promene režima 2 (1/2)
yy Ova stranica samo ukazuje na moguće interakcije. Možda neće biti identična onome što se prikazuje na stvarnom
ekranu.
1
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Current status All Country / All
Country
Genre
All Country
All
Austria
News
Belgium
Radio
China
Entertainment
Denmark
Sports
Finland
Hotel
Country
NADOLE x 6
OK
Cancel
NAGORE x 6
Genre
Austria
All
Belgium
News
China
Radio
Denmark
Entertainment
Finland
Sports
France
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
} Keep Previous n Move E Enter
yy Trenutni režim žanra: Sve zemlje/Sport
ENTER/NADESNO
5
My Channel
Current status All Country / All
Country
Genre Mode Keep All Country / All.
PLAVO
/
RETURN
/
EXIT
Genre
Austria
All
Belgium
News
China
Radio
Denmark
Entertainment
Finland
Sports
France
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
yy Trenutni režim žanra: Sve zemlje/Sport
yy Kada je zemlja izabrana, pokazivač
automatski prelazi na meni „Žanr“.
Srpski
63
Interakcija promene režima 1 (2/2)
yy Ova stranica samo ukazuje na moguće interakcije. Možda neće biti identična onome što se prikazuje na stvarnom
ekranu.
1
POWER
Genre Mode changed to Austria / News.
Power Off
yy Trenutni režim žanra: Austrija/Vesti
POWER
Genre Mode changed to Austria / News.
yy Trenutni režim žanra: Austrija/Vesti
64
Srpski
Uređivač žanra
yy Zemlju i žanr možete da izaberete u meniju liste kanala.
yy Kada pritisnete crveno dugme, otvoriće se podlista zemalja. Gledalac može da se kreće kroz nju nadole i da izabere
željenu zemlju.
yy Žanr možete da izaberete pomoću dugmadi sa strelicama nalevo i nadesno, tj. horizontalnim kretanjem kroz meni
liste kanala.
yy Ako gledalac želi da promeni žanr ili zemlju dok je televizor uključen, to može da uradi pomoću ove funkcije.
Channel Genre Edit
Registered
0
C67
1
C--
2
C78
News
Radio
b Select All Items On Column
yy
yy
yy
yy
yy
yy
Entertainment
Sports
{ Deselect All Items On Column E Select
Hotel
R Return
Ovo je uređivač za podešavanje žanra za svaki kanal televizora u hotelu.
Sačuvani kanali mogu da budu dodati u određeni žanr u meniju uređivača žanra.
Kanal može da pripada većem broju žanrova.
Dostupne opcije žanra su: Vesti, Radio, Zabava, Sport i Hotel.
Žanr možete da izaberete na prednjem korisničkom interfejsu Mychannel ili iz liste kanala.
Ova funkcija sortira kanale određenog žanra u listi. Gost može da izabere željeni žanr, a zatim da izabere kanal
kretanjem nadole kroz sortiranu listu.
Srpski
65
Mešana mapa kanala
Funkcija „Mešana mapa kanala“ kombinuje zemaljske, kablovske i satelitske kanale.
–– Funkcija „Mešana mapa kanala“ treba da bude podešena na vrednost ON da bi zemaljski, kablovski i satelitski kanali
bili prikazani.
–– Pomoću uređivača kanala sortirajte kanale nakon uključivanja funkcije „Mixed Channel Map“ u meniju sa opcijama
za hotel.
Sound Bar
yy Samsung Sound-Bar i hotelski televizor u 2015.
–– Koristite Samsung Sound-Bar i hotelski televizor koji podržavaju standard HDMI 1.4 da biste slušali zvuk sa
televizora na modulu Sound-Bar pomoću jednog HDMI kabla.
–– Podržani modeli:
yy Sound-Bar: HW-F350/F450/F550
yy Rad režima „Hotel“ sa modula Sound Bar
–– Sledeće opcije televizora u hotelu treba podesiti unapred.
yy Opcija Hotel → Uključivanje → Jačina zvuka pri uključivanju = „Omogući“/Jač. zvuka pri uklj./Maks. jač. zvuka
yy Opcija Hotel → Spoljni uređaj → Izlazni modul Sound Bar = „Uključeno“
–– Pomoću HDMI kabla povežite priključak HDMI OUT modula Sound-Bar i priključak HDMI1 hotelskog televizora.
–– Nakon povezivanja na hotelski televizor 2015 preko HDMI kabla, Sound-Bar automatski otkriva televizor dok se
uključuje i sam prelazi u režim „Hotel“.
–– Promena jačine zvuka pri uključivanju i maksimalne jačine zvuka na televizoru primenjuje se na povezani SoundBar modul pošto se televizor pokreće dva puta.
yy Funkcije režima „Hotel“ na modulu Sound Bar
–– Uključivanje/isključivanje je sinhronizovano sa televizorom.
–– HDMI_CEC omogućen.
–– Dostupan je samo preko priključka „HDMI OUT“. (Ostali ulazi su onemogućeni)
–– Jačina zvuka pri uključivanju i maksimalna jačina zvuka sinhronizovane su sa televizorom. (Jačina zvuka modula
Sound-Bar je podešena na polovinu vrednosti jačine zvuka televizora)
–– Podesiva jačina zvuka pri uključivanju i maksimalna jačina zvuka dobijene su iz menija sa opcijama za hotelski
televizor. (Jačina zvuka modula Sound-Bar = Jačina zvuka televizora/2)Npr.) Ako su postavke jačine zvuka na
televizoru sledeće: „jačina zvuka pri uključivanju = 20 i maks. jačina zvuka = 90“, Sound Bar će imati sledeće
vrednosti: jačina zvuka pri uključivanju = 10, maks. jačina zvuka = 45.
* Ova funkcija može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
66
Srpski
Postavljanje zidnog nosača
Komplet za montažu na zid (prodaje se odvojeno) omogućava postavljanje televizora na zid. Detaljne informacije o
postavljanju zidnog nosača potražite u uputstvu koje ste dobili sa kompletom za montažu na zid. Prilikom postavljanja
nosača za montažu na zid obratite se stručnom licu. Ne preporučujemo da montažu obavljate sami.
Samsung Electronics ne odgovara za eventualno oštećenje uređaja niti za povrede koje nanesete sebi ili drugima ako
odlučite da sami postavite televizor.
Adapter za zidni nosač
(Ne isporučuje se sa svim modelima)
Nosač
zidnog
nosača
Adapter za zidni nosač
TV
C
Nosač
zidnog
nosača
Adapter za zidni nosač
TV
C
Srpski
67
Pre postavljanja bilo kog drugog kompleta za montažu na zid, sklopite adapter za zidni nosač koji ste dobili posebno uz
televizor.
Specifikacije kompleta za montažu na zid (VESA)
✎✎ Komplet za montažu na zid se ne isporučuje uz televizor, već se prodaje zasebno.
Komplet za montažu na zid postavite na čvrst zid koji stoji pod pravim uglom u odnosu na pod. U slučaju pričvršćivanja na
neki drugi građevinski materijal, obratite se najbližem prodavcu. Ako ga montirate na plafon ili zid sa kosinom, televizor
može da padne i nanese ozbiljne telesne povrede.
✎✎ NAPOMENA
yy Standardne dimenzije kompleta za montažu na zid prikazane su u tabeli u nastavku.
yy Uz naš komplet za montažu na zid dobijate priručnik sa detaljnim uputstvima za instalaciju i sve delove potrebne
za sklapanje.
yy Nemojte da koristite zavrtnje koji nisu u skladu sa standardnom VESA specifikacijom za zavrtnje.
yy Nemojte da koristite zavrtnje koji su duži od standardnih da se unutrašnjost televizora ne bi oštetila.
yy Kod kompleta za montažu na zid koji nisu u skladu sa specifikacijom za zavrtnje prema VESA standardu, dužina
zavrtnja može da se razlikuje u zavisnosti od specifikacija.
yy Zavrtnje nemojte prejako da zatežete. U suprotnom, proizvod se može oštetiti ili pasti i nekoga povrediti.
Kompanija Samsung ne odgovara za ovakve nesrećne slučajeve.
yy Kompanija Samsung ne odgovara za oštećenja uređaja niti za telesne povrede do kojih je došlo usled korišćenja
kompleta za montažu na zid koji nije usklađen sa VESA standardima ili potiče od nepoznatog proizvođača, odnosno
ako se korisnik ne pridržava uputstava za instalaciju uređaja.
yy Postavljen televizor ne naginjite više od 15 stepeni.
inči
VESA specifikacije (A * B)
24
75 x 75
28 (HG32EE670)
100 x 100
32-49
200 x 200
55-58
400 x 400
Standardni zavrtanj
Količina
M4
4
M8
Komplet za montažu na zid nemojte da instalirate dok je televizor uključen. U suprotnom, moguće su telesne povrede
izazvane strujnim udarom.
68
Srpski
Pričvršćivanje televizora na zid
[
Oprez: Vučenje, guranje ili penjanje na televizor može da dovede do pada televizora. Posebno vodite računa da se
deca ne kače za televizor i da ga ne pomeraju jer televizor može da se prevrne i izazove ozbiljne telesne povrede, pa
čak i sa smrtnim ishodom. Pratite sve mere opreza navedene u brošuri sa bezbednosnim uputstvima koju ste dobili sa
televizorom. Radi dodatne stabilnosti i bezbednosti, postavite uređaj protiv pada, kao što je opisano ispod.
Da biste sprečili pad televizora
1. Stavite zavrtnje u držače i dobro ih pričvrstite za zid. Proverite da li su zavrtnji pravilno pričvršćeni za zid.
✎✎ U zavisnosti od tipa zida, možda će vam biti potreban dodatni materijal, kao što su tiplovi.
✎✎ Pošto se potrebni držači, zavrtnji i žica ne dobijaju u kompletu, kupite ih odvojeno.
2. Skinite zavrtnje sa sredine zadnje strane televizora, stavite ih u držače, a zatim ih ponovo pričvrstite za televizor.
✎✎ U nekim slučajevima, zavrtnji se ne dobijaju uz proizvod. U tom slučaju, kupite zavrtnje sledećih specifikacija.
3. Jakom žicom povežite držače koji su pričvršćeni za televizor i držače koji su montirani na zid, a zatim čvrsto vežite žicu.
✎✎ NAPOMENA
yy Postavite televizor blizu zida, tako da ne može da padne unazad.
yy Bezbedno povezivanje žicom podrazumeva da držači na zidu budu paralelno ili niže od držača na televizoru.
yy Odvežite žicu pre pomeranja televizora.
4. Proverite da li su svi materijali za povezivanje dobro pričvršćeni. Povremeno proverite da veze nisu popustile da ne bi
došlo do kvara. Ako niste sigurni da li ste bezbedno pričvrstili televizor, obratite se profesionalnom tehničkom licu.
Kensington Lock za sprečavanje krađe
Kompanija Samsung ne proizvodi Kensington Lock uređaj. U pitanju je
naprava kojom se uređaj fizički pričvršćuje kada se koristi na javnom
mestu. Izgled i način zaključavanja mogu da se razlikuju od ilustracije
u zavisnosti od proizvođača. Dodatne informacije o pravilnoj upotrebi
uređaja Kensington Lock potražite u priručniku koji ste dobili uz njega.
Pratite sledeće korake da biste zaključali proizvod:
Pronađite znak „K“ koji se nalazi na zadnjoj strani televizora. Kensington
otvor se nalazi pored znaka „K“.
1. Omču sistema Kensington Lock provucite oko nekog velikog
nepokretnog predmeta, na primer stola ili stolice.
1
<opcionalno>
2. Kraj sajle na kom se nalazi brava provucite kroz omču na Kensington Lock sajli.
3. Ubacite uređaj za zaključavanje u Kensington otvor na proizvodu (1).
4. Zaključajte bravu.
✎✎ Ovo su opšta uputstva. Detaljna uputstva potražite u korisničkom priručniku koji ste dobili uz uređaj za
zaključavanje.
✎✎ Uređaj za zaključavanje se kupuje odvojeno.
✎✎ Položaj otvora Kensington Lock može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
Srpski
69
Specifikacije
Stavke
Specifikacija
TV sistem
24–32 inča: 5 W x 2
Izlaz za zvučnike
Promenljivi audio
priključak
Računar
A/V
EXT (RGB)
HDMI
Antena
PODACI
HG32AE570SJXXZ je od 2 x 5 W,
drugi je od 32 inča, 2 x 10 W
40–58 inča: 10 W x 2
Audio izlaz
Ulaz
Komentar
PAL, SECAM DVB-TC, DTMB (Hongkong),
DVB-T2C
4 W mono, 8 oma SPK
D-sub, Audio-L/D
Audio-video priključak
Scart Priključak
Kompatibilan sa HDMI specifikacijama
75 oma, nebalansirano, DIN priključak, F
priključak
PODACI
RJ-12
RJP
RS232
Obrtno postolje (levo/desno)
Radna temperatura
Vlažnost vazduha pri radu
Temperatura pri skladištenju
Vlažnost pri skladištenju
Izlazni telefonski priključak
BTL audio izlaz
20˚ / 60˚ / 90˚
Modeli koji podržavaju funkciju okretanja:
HG**EE670
HG32EE470
HG40EE470
HG48EE470
HG32AE570SW/K
HG40AE570SW/K
HG43AE570SW/K
HG48AE570SW/K
Ostali modeli ne podržavaju funkciju
okretanja
Od 10°C do 40°C (Od 50°F do 104°F)
10% ~ 80%
bez kondenzovanja
Od -20°C do 45°C (Od -4°F do 113°F)
5% ~ 95%
bez kondenzovanja
✎✎ Dizajn i specifikacije podležu promeni bez prethodnog obaveštenja.
✎✎ Informacije o napajanju i dodatne informacije o potrošnji električne energije potražite na nalepnici na proizvodu.
✎✎ Gornje specifikacije mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela.
✎✎ Informacije o posvećenosti kompanije Samsung zaštiti životne sredine i obavezi poštovanja propisa koji se odnose
na proizvode, npr. REACH, WEEE, baterije, potražite na adresi http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
70
Srpski
Podržani formati video datoteka
Oznaka tipa
datoteke
Kontejner
*.avi / *.mkv
*.asf / *.wmv
*.mp4 / *.3gp
*.vro / *.mpg
*.mpeg / *.ts
*.tp / *.trp
*.mov / *.flv
*.vob / *.svi
*.divx
AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS
*.webm
WebM
Video kodek
Broj kadrova u
sekundi (fps)
Rezolucija
Brzina
reprodukcije
(Mb/s)
Dolby Digital
LPCM
ADPCM
(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
Dolby Digital Plus
MPEG (MP3)
DTS (Core)
G.711(A-Law,
μ-Law)
DivX 3.11/4.x/5.x/6.x
MPEG4 SP/ASP
1920 x 1080
30
640 x 480
8
H.264 BP/MP/HP
Motion JPEG
Window Media Video v9
MPEG2
MPEG1
6~30
30
1920 x 1080
VP8
Audio kodek
20
Vorbis
✎✎ Ostala ograničenja
yy Ako postoji greška u sadržaju ili u kontejneru, video sadržaj neće biti reprodukovan ili se neće ispravno reprodukovati.
yy Zvuk ili slika možda neće raditi ako sadržaj ima brzinu reprodukcije/broj kadrova u sekundi koji je veći od vrednosti
navedenih u tabeli.
yy Ako postoji greška sa indeksom, funkcija pretraživanja (preskakanja) neće biti podržana.
yy Neki USB uređaji/digitalni fotoaparati možda nisu kompatibilni sa plejerom.
yy Meni će se možda prikazati sa kašnjenjem ako je brzina reprodukcije video zapisa veća od 10 Mb/s.
Video dekoder
Audio dekoder
yy Ima podršku za H.264, nivo 4.1 (ne podržava FMO/ASO/RS).
yy broj kadrova u sekundi:
–– Manje od 1280 x 720: Maks. 60 kadrova
–– Više od 1280 x 720: Maks. 30 kadrova
yy Nije podržan VC1 AP L4.
yy GMC nije podržan.
yy WMA 10 Pro podržava konfiguracije do 5.1-kanalnog zvuka i
profila M2.
yy WMA zvuk bez gubitka kvaliteta nije podržan.
yy Dostupna je podrška za Vorbis (do 2 kanala).
yy Dolby Digital Plus podržava konfiguracije do 5.1-kanalnog
zvuka.
Podržani formati titlova
yy Spoljni
yy Interni
Naziv
Oznaka tipa datoteke
Naziv
Kontejner
Format
MPEG-4 timed text
.ttxt
Xsub
AVI
Format slike
SAMI
.smi
SubStation Alpha
MKV
Format teksta
SubRip
.srt
Advanced SubStation Alpha
MKV
Format teksta
SubViewer
.sub
Micro DVD
.sub ili .txt
SubRip
MKV
Format teksta
SubStation Alpha
.ssa
MPEG-4 timed text
MP4
Format teksta
Advanced SubStation Alpha
.ass
Powerdivx
.psb
Podržani formati fotografija
Oznaka tipa datoteke
Tip
Podržani muzički formati
Rezolucija
Oznaka tipa
datoteke
Tip
Kodek
*.mp3
MPEG
MPEG1 Audio
Layer 3
MPEG4
AAC
FLAC
OGG
FLAC
Vorbis
WMA
WMA
*.jpg
*.jpeg
JPEG
15360 X 8640
*.bmp
BMP
4096 X 4096
*.mpo
MPO
15360 X 8640
*.m4a
*.mpa
*.aac
*.flac
*.ogg
*.wma
*.wav
*.mid
*.midi
wav
wav
midi
midi
Napomena
Može da podrži do 2 kanala
Može da podrži do 2 kanala
WMA 10 Pro podržava
konfiguracije do 5.1-kanalnog
zvuka i profila M2. (WMA zvuk
bez gubitka kvaliteta nije podržan.)
Ne podržava pretragu
Srpski
71
Globalni podaci za kontakt kompanije SAMSUNG
Ako imate pitanja ili komentare u vezi sa proizvodima kompanije Samsung, obratite se centru za korisničku podršku kompanije
SAMSUNG.
Zemlja
AUSTRIA
BELGIUM
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
MONTENEGRO
SLOVENIA
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
UK
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
TURKEY
Korisnički centar
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Dealers] 0810-112233
02-201-24-18
055 233 999
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
072 726 786
Web lokacija
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
www.samsung.com/support
www.samsung.com/bg/support
www.samsung.com/hr/support
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4
70 70 19 70
www.samsung.com/dk/support
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
0180 6 SAMSUNG bzw.
www.samsung.com/de/support
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk
max. 0,60 €/Anruf)
8009 4000 only from landline, toll free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line www.samsung.com/gr/support
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
0680SAMSUNG (0680-726-786)
www.samsung.com/hu/support
0680PREMIUM (0680-773-648)
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
020 405 888
www.samsung.com/support
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
088 90 90 100
www.samsung.com/nl/support
815 56480
www.samsung.com/no/support
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
www.samsung.com/pl/support
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
808 20 7267
www.samsung.com/pt/support
*8000 (apel in retea)
www.samsung.com/ro/support
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
34902172678
www.samsung.com/es/support
0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)
www.samsung.com/se/support
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
444 77 11
© 2016 Samsung Electronics Co., Ltd. Sva prava zadržana.
www.samsung.com/uk/support
www.samsung.com/ie/support
www.samsung.com/lt/support
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
www.samsung.com/tr/support
HE460_470_570_670-WW-SER-01
Download PDF

advertising