Samsung | HG65EE890UB | Samsung HG65EE890UB Korisnički priručnik

LED televizor
Priručnik za postavljanje
Hvala što ste kupili ovaj proizvod kompanije
Samsung. Da biste dobili kompletniju uslugu,
registrujte proizvod na adresi
www.samsung.com/register
Model
Serijski br.
Slike i ilustracije u ovom korisničkom priručniku služe samo kao referenca i mogu da se razlikuju od izgleda stvarnog
uređaja. Dizajn uređaja i specifikacije mogu da se promene bez najave.
Uputstvo
Interaktivna funkcija ovog televizora funkcioniše preko set-back box uređaja (SBB/STB) povezanog sa televizorom, a moguća je interakcija i
sa drugim televizorima u hotelskim i drugim ugostiteljskim sistemima kojim upravlja računar.
Interaktivni režim: Prilikom prvog uključivanja, televizor šalje komandu za identifikovanje SBB/STB uređaja; nakon identifikacije, televizor
prelazi u režim NA MREŽI i u potpunosti se kontroliše preko SBB/STB uređaja.
Ako je televizor u režimu NA MREŽI, prestaće da dobija IC komande (Samsung daljinski upravljač) i radiće u skladu sa protokolom interfejsa.
Samostalni režim: Ako SBB/STB uređaj nije identifikovan, televizor treba prebaciti u SAMOSTALNI režim sa ograničenim radom.
Režimi rada
Kada se ovaj televizor (u režimu Hotel) koristi u kombinaciji sa SBB/STB uređajem, nalazi se u jednom od dva stanja:
•• NA MREŽI ili SAMOSTALNO. U stanju SAMOSTALNO, televizor radi kao hotelski televizor, ali bez aktivne komunikacije. Na taj način gosti
se sprečavaju da „prevare“ sistem tako što će isključiti SBB/STB uređaj.
Hotelski TV
Režim Hotel
uključen
Napajanje
UKLJ.
Samostalni režim
SBB/STB na mreži u
slučaju jednog uspeha
od 10 pokušaja
Status SBB/STB-a –
pokušaj na svake 2 s
SBB/STB na mreži – 10
uzastopnih neuspešnih
pokušaja
Režim Na mreži
Brzina provere 20/s
Da biste podesili detalje za samostalni ili interaktivni režim, pogledajte stranice 19-24 (Podešavanje podataka u opcijama za hotel:
samostalni režim i interaktivni režim)
•• Neke radnje mogu da budu ograničene da bi se gosti sprečili da „varaju“ sistem televizora.
•• Bez glavnog menija (interaktivni režim) ili menija Kanal, funkcije Plug & Play u glavnom meniju (samostalni režim)
•• Ograničena jačina zvuka i otključavanje ili zaključavanje tastera na televizoru
Upozorenje o statičnoj slici
Izbegavajte reprodukovanje statičnih slika (kao što su jpeg datoteke) ili elemenata statične slike (kao što je logotip TV programa, panorama
ili 4:3 format slike, trake sa vestima sa berze ili trake sa vestima na dnu ekrana itd.) na ekranu. Neprekidno prikazivanje statične slike može
da prouzrokuje neravnomerno habanje fosfora ekrana, što će se negativno odraziti na kvalitet slike. Da biste smanjili rizik od pojave ovog
efekta, pridržavajte se sledećih preporuka:
•• Nemojte da gledate isti TV kanal duži vremenski period.
•• Kada prikazujete bilo koju sliku preko celog ekrana, koristite meni za podešavanje formata slike na televizoru kako biste dobili najbolje podudaranje.
•• Smanjite osvetljenost i kontrast na minimalnu vrednost potrebnu da bi se postigao željeni kvalitet slike, pošto prevelike vrednosti mogu
da ubrzaju proces „sagorevanja“ ekrana.
•• Često koristite sve funkcije televizora predviđene za smanjivanje zadržavanja slike na ekranu i „sagorevanja“ ekrana. Detaljnije
informacije potražite u odgovarajućem odeljku korisničkog priručnika.
Odgovarajući prostor za postavljanje
Vodite računa da između televizora i drugih predmeta (npr. zidova) uvek ima dovoljno prostora zbog odgovarajuće ventilacije.
U suprotnom, može da dođe do požara ili drugog problema sa televizorom usled povećanja unutrašnje temperature.
•• Koristite isključivo postolje ili zidni nosač koji proizvodi kompanija Samsung Electronics.
‒‒ Ako budete koristili delove drugog proizvođača, mogu se javiti problemi sa televizorom ili može doći do povreda usled pada televizora.
•• Slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
Montaža na postolje.
Montaža na zidni nosač.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Sadržaj
•• Montiranje postolja za LED televizor......................................................................................................................... 5
•• Prikaz table za povezivanje......................................................................................................................................... 7
•• Podržane rezolucije za ulazni signal UHD kvaliteta............................................................................................... 8
•• Rezolucija ekrana.......................................................................................................................................................... 9
•• Kontroler televizora...................................................................................................................................................... 11
•• Prikaz daljinskog upravljača....................................................................................................................................... 12
•• Samsung Smart Control............................................................................................................................................... 14
•• Povezivanje televizora sa SBB uređajem.................................................................................................................. 17
•• Povezivanje na otvor COMMON INTERFACE (otvor za karticu za gledanje televizije)...................................... 18
•• Podešavanje podataka u opcijama za hotel............................................................................................................. 19
•• Postavljanje zidnog nosača......................................................................................................................................... 63
•• Pričvršćivanje televizora na zid.................................................................................................................................. 64
•• Kensington Lock za sprečavanje krađe..................................................................................................................... 64
•• Specifikacije................................................................................................................................................................... 65
•• Dimenzije........................................................................................................................................................................ 66
•• Licenca............................................................................................................................................................................ 68
Srpski
3
SRPSKI
•• Dodatni pribor................................................................................................................................................................ 4
Dodatni pribor
✎✎ Proverite da li su sledeći predmeti isporučeni sa LED televizorom. Ako nešto nedostaje, obratite se prodavcu.
✎✎ Boja i oblik predmeta mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela.
Daljinski upravljač (AA59-00818A) i
baterije (AAA x 2)
Samsung Smart Control (BN59-01181Q) i
baterije (AA x 2)
Kabl za napajanje
Vodič za bezbednost / Vodič za brzo
podešavanje (nije dostupno na svim
lokacijama)
Kabl za prenos podataka (u zavisnosti od
modela)
Adapter COMPONENT IN / AV IN
Vođica za kablove
Adapter za CI karticu
4 EA
Adapter za zidni nosač
✎✎ Postolje i zavrtanj za postolje možda neće biti isporučeni u zavisnosti od modela.
✎✎ Kabl za prenos podataka možda neće biti isporučen, u zavisnosti od SI dobavljača.
Pravilno odlaganje ovog proizvoda (otpadna električna i elektronska oprema)
(primenjuje se u Evropskoj uniji i drugim evropskim zemljama sa odvojenim sistemima za prikupljanje)
Ova oznaka na proizvodu, priboru ili propratnoj literaturi ukazuje na to da se ovaj proizvod i njegov
elektronski dodatni pribor (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne smeju odlagati sa običnim otpadom iz
domaćinstva nakon isteka radnog veka. Da biste sprečili moguće štetne posledice po životnu sredinu ili
ljudsko zdravlje usled nekontrolisanog odlaganja otpada, odvojte ovaj proizvod od drugih vrsta otpada i
reciklirajte ga da biste potpomogli održivo korišćenje materijalnih resursa. Korisnici koji proizvod koriste
kod kuće trebalo bi da se obrate prodavcu kod kojeg su kupili proizvod ili lokalnoj upravi kako bi dobili
detaljne informacije o tome gde mogu da recikliraju proizvod na način koji je bezbedan po životnu sredinu.
Komercijalni korisnici treba da kontaktiraju svog dobavljača i da provere uslove i odredbe kupoprodajnog
uovora. Ovaj proizvod i njegov elektronski dodatni pribor ne treba da se odlaže sa ostalim komercijalnim
otpadom.
Pravilno odlaganje baterija iz ovog proizvoda
(primenjuje se u Evropskoj uniji i drugim evropskim zemljama sa odvojenim sistemima za prikupljanje
baterija)
Ova oznaka na bateriji, u priručniku ili na pakovanju označava da se baterije iz ovog proizvoda ne smeju
odlagati sa ostalim otpadom iz domaćinstva nakon isteka radnog veka. Ukoliko postoji oznaka hemijskih
simbola Hg, Cd ili Pb, to znači da baterija sadrži količinu žive, kadmijuma ili olova koja prekoračuje
referentni nivo iz Direktive 2006/66 Evropske komisije. Ako se baterije ne odlože na odgovarajući način, te
supstance mogu da naškode zdravlju ljudi ili životnoj sredini. Radi zaštite prirodnih resursa i potpomaganja
recikliranja materijala, odvojte baterije od drugih vrsta otpada i predajte ih na reciklažu putem lokalnog,
besplatnog sistema za prikupljanje baterija.
4
Srpski
Montiranje postolja za LED televizor
Komponente postolja
Prilikom postavljanja postolja koristite isporučene komponente i delove.
A 1 EA
B 1 EA
Postolje
1
3
C
40"~55" x4 (M4 x L14)
65" x8 (M4 x L14)
D
40"~55" x4 (M4 x L16)
Leđni nosač
Zavrtnji
2
C
65" x4 (M4 x L14)
D
40"~55" x4 (M4 x L16)
✎✎ Stavite mekanu tkaninu
preko stola da biste zaštitili
televizor, a zatim stavite
televizor na tkaninu tako da
ekran bude okrenut nadole.
✎✎ Umetnite leđni nosač u
otvor na dnu televizora.
✎✎ Gurnite nosač do krajnje
linije u smeru strelice i
sklopite ga.
Srpski
5
4
5
C
x4 (M4 X L14)
✎✎ Postavljajte zavrtnje po redosledu
navedenom u priručniku.
!
!
✎✎ NAPOMENA
•• Uočite razliku između prednjeg i zadnjeg dela svake komponente kada ih budete sklapali.
•• Najmanje dve osobe potrebne su za podizanje i premeštanje televizora.
6
Srpski
Prikaz table za povezivanje
1
2
3
4
5
6
7
✎✎ Svaki put kada povežete spoljni uređaj na televizor, uverite se da je napajanje tog uređaja isključeno.
✎✎ Prilikom povezivanja spoljnog uređaja, uklopite boju priključka sa bojom kabla.
1 USB (5V 0.5A), USB (HDD/1.0A) / CLONING
‒‒ Priključak za nadogradnje softvera, Media Play itd.
‒‒ Povezivanje za potrebe servisiranja.
2 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Povezivanje sa komponentom za digitalni zvuk.
3 HDMI IN 1 (ARC) / HDMI IN 2 (DVI)
Povezuje HDMI priključak uređaja sa izlaznim HDMI priključkom.
✎✎ Za HDMI-HDMI vezu nije potrebna veza za zvuk. HDMI veze podrazumevaju prenos audio i video signala.
✎✎ Koristite HDMI IN 2 (DVI) priključak za DVI povezivanje sa spoljnim uređajem. Koristite DVI-HDMI kabl ili
DVI-HDMI adapter (DVI-HDMI) za video vezu, a PC/DVI AUDIO IN priključke za audio vezu. Nekim DVI ili HDMI
uređajima možda neće biti potrebna DVI AUDIO IN veza za audio.
✎✎ Preporučuje se da se spoljni uređaj HDMI verzije 1.3 ili 1.4 koristi sa ovim televizorom. Ako naiđete na problem
kompatibilnosti poput nedostatka zvuka, neobičnog ekrana itd. sa uređajem HDMI verzije 1.2, obratite se centru
za korisničku podršku kompanije Samsung. Pogledajte stranicu 69 za informacije o centru za korisničku podršku
kompanije Samsung.
✎✎ Optimalan kvalitet UHD slike se dobija kada koristite kabl kraći od 3 m.
4 DATA
‒‒ Koristi se za razmenu podataka između televizora i SBB uređaja.
‒‒ Povezuje se pomoću utikača tipa RJ-12 TV.
5 LAN
Povežite se ožičenu LAN mrežu pomoću kabla CAT 7.
Srpski
7
6 COMPONENT IN / AV IN
–– Koristite za povezivanje sa komponentnim video/audio uređajima kao što su DVD plejeri i sa AV (kompozitnim)
uređajima kao što su videorikorderi.
–– Priključite audio kabl na "R-AUDIO-L" na televizoru, a druge krajeve na odgovarajuće priključke audio izlaza na A/V
ili komponentnim uređajima.
–– Priključak COMPONENT se takođe koristi kao VIDEO priključak.
–– Povežite komponentne video kablove (nisu priloženi) na komponentne priključke ("PR", "PB", "Y") na zadnjoj strani
televizora, a druge krajeve na odgovarajuće komponentne priključke video izlaza na DVD plejeru. Uskladite boje na
priključcima i kablovima.
–– Ako želite da povežete i Set-Top Box uređaj i DVD plejer, treba da povežete Set-Top Box uređaj na DVD i povežete
DVD na komponentne priključke ("PR", "PB", "Y") na televizoru.
–– Priključci PR, PB i Y na komponentnim uređajima (DVD) ponekad su obeleženi sa Y, B-Y i R-Y ili Y, Cb i Cr.
–– Na AV uređajima priključite RCA audio kablove (nisu priloženi) na "R - AUDIO - L" na zadnjoj strani televizora, a
druge krajeve na odgovarajuće priključke audio izlaza na spoljnom uređaju.
–– Prilikom povezivanja kompozitnog (AV) uređaja na AV IN [Y/VIDEO], povežite video kabl (žuti) na priključak AV IN
[Y/VIDEO] (zeleni/žuti) .
7 ANT IN (SATELLITE), (AIR/CABLE)
‒‒ Da bi se TV kanali pravilno prikazali, televizor mora da primi signal sa jednog od sledećih spoljnih izvora:
‒‒ Spoljna antena / kablovski televizijski sistem
Podržane rezolucije za ulazni signal UHD kvaliteta
•• Rezolucija: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p
✎✎ HDMI priključak za koji je opcija HDMI UHD Color podešena na Isklj. podržava ulazne signale kvaliteta do UHD
50p/60p 4:2:0, dok HDMI priključak za koji je opcija HDMI UHD Color podešena na Uklj. podržava ulazne signale
kvaliteta do UHD 50p/60p 4:4:4 i 4:2:2.
Ako je funkcija HDMI UHD Color podešena na Isklj.
Broj kadrova u
sekundi (fps)
24 / 25 / 30
50 / 60
RGB
YCbCr 4:4:4
YCbCr 4:2:2
YCbCr 4:2:0
O
-
O
-
O
-
O
Ako je funkcija HDMI UHD Color podešena na Uklj.
Broj kadrova u
sekundi (fps)
24 / 25 / 30
50 / 60
8
Srpski
RGB
YCbCr 4:4:4
YCbCr 4:2:2
YCbCr 4:2:0
O
O
O
O
O
O
O
Rezolucija ekrana
Takođe možete da izaberete neku od standardnih rezolucija navedenih u koloni „Rezolucija“. Televizor će se automatski
prebaciti na izabranu rezoluciju.
Nakon što računar povežete sa televizorom, preko računara podesite rezoluciju ekrana računara koji će se prikazivati na
televizoru. Optimalna rezolucija je 3840 x 2160 pri 60 Hz. Ako je izabrana neka rezolucija koje nema u tabeli ispod, možda
se na televizoru uopšte neće videti slika. Izaberite adekvatnu rezoluciju, prateći uputstva iz korisničkog vodiča za računar
ili grafičku karticu.
Rezolucije u tabeli su preporučene.
✎✎ Optimalna rezolucija je 3840 x 2160 pri 60 Hz.
Rezolucija
Format
prikaza
IBM
720 х 400
MAC
640 х 480
832 х 624
1152 х 870
VESA DMT
640 х 480
640 х 480
640 х 480
800 х 600
800 х 600
800 х 600
1024 х 768
1024 х 768
1024 х 768
1152 х 864
1280 х 720
1280 х 800
1280 х 1024
1280 х 1024
1366 х 768
1440 х 900
1600 x 900 RB
1680 х 1050
1920 х 1080
1920 х 1200
Režim
Frekvencija
osvežavanja
(MHz)
Polaritet
(horizontalni/
vertikalni)
70.087
28.322
-/+
66.667
74.551
75.062
30.240
57.284
100.000
-/-/-/-
59.940
72.809
75.000
60.317
72.188
75.000
60.004
70.069
75.029
75.000
60.000
59.810
60.020
75.025
59.790
59.887
60.000
59.954
60.000
59.885
25.175
31.500
31.500
40.000
50.000
49.500
65.000
75.000
78.750
108.000
74.250
83.500
108.000
135.000
85.500
106.500
108.000
146.250
148.500
193.250
-/-/-/+/+
+/+
+/+
-/-/+/+
+/+
+/+
-/+
+/+
+/+
+/+
-/+
+/+
-/+
+/+
-/+
Horizontalna
frekvencija (KHz)
Vertikalna
frekvencija (Hz)
70 Hz
31.469
67 Hz
75 Hz
75 Hz
35.000
49.726
68.681
60 Hz
72 Hz
75 Hz
60 Hz
72 Hz
75 Hz
60 Hz
70 Hz
75 Hz
75 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
75 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
31.469
37.861
37.500
37.879
48.077
46.875
48.363
56.476
60.023
67.500
45.000
49.702
63.981
79.976
47.712
55.935
60.000
65.290
67.500
74.556
Srpski
9
Režim
Rezolucija
Format
prikaza
Horizontalna
frekvencija (KHz)
Vertikalna
frekvencija (Hz)
Frekvencija
osvežavanja
(MHz)
Polaritet
(horizontalni/
vertikalni)
CEA-861
720 (1440) x 576i
720 (1440) x 480i
720 х 576
720 х 480
1280 х 720
1280 х 720
1920 x 1080i
1920 x 1080i
1920 х 1080
1920 х 1080
1920 х 1080
1920 х 1080
1920 х 1080
3840 х 2160
3840 х 2160
3840 х 2160
3840 х 2160
3840 х 2160
4096 х 2160
4096 х 2160
4096 х 2160
4096 х 2160
4096 х 2160
50 Hz
60 Hz
50 Hz
60 Hz
50 Hz
60 Hz
50 Hz
60 Hz
24 Hz
25 Hz
30 Hz
50 Hz
60 Hz
24 Hz
25 Hz
30 Hz
50 Hz
60 Hz
24 Hz
25 Hz
30 Hz
50 Hz
60 Hz
15.625
15.734
31.250
31.469
37.500
45.000
28.125
33.750
27.000
28.125
33.750
56.250
67.500
54.000
56.250
67.500
112.500
135.000
54.000
56.250
67.500
112.500
135.000
50.000
59.940
50.000
59.940
50.000
60.000
50.000
60.000
24.000
25.000
30.000
50.000
60.000
24.000
25.000
30.000
50.000
60.000
24.000
25.000
30.000
50.000
60.000
27.000
27.000
27.000
27.000
74.250
74.250
74.250
74.250
74.250
74.250
74.250
148.500
148.500
297.000
297.000
297.000
594.000
594.000
297.000
297.000
297.000
594.000
594.000
-/-/-/-/+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
HDMI
3840 х 2160
3840 х 2160
3840 х 2160
4096 х 2160
30 Hz
25 Hz
24 Hz
24 Hz
67.500
56.250
54.000
54.000
30.000
25.000
24.000
24.000
297.000
297.000
297.000
297.000
+/+
+/+
+/+
+/+
✎✎ Kada koristite kablovsku vezu HDMI/DVI, morate da koristite HDMI IN priključak.
✎✎ Prepleteni režim nije podržan.
✎✎ Televizor može da radi nepravilno ako izaberete nestandardni video format.
✎✎ Podržani su režimi „Odvojeni“ i „Kompozitni“. SOG nije podržan.
10
Srpski
Kontroler televizora
Kontroler televizora je dugme sa više strelica koje omogućava kretanje bez daljinskog upravljača.
✎✎ Možda vam neće biti dostupne neke funkcije koje zahtevaju unos PIN koda.
✎✎ Boja i oblik proizvoda mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela.
✎✎ Kada se pritisne i drži duže od 1 sekunde, kontroler služi za izlazak iz menija.
✎✎ Kontroler televizora, malo dugme nalik džojstiku sa donje desne strane televizora, služi za upravljanje televizorom
bez daljinskog upravljača.
Komandni meni
: Isključi
: Pojačav.
: Sl. kanal
: Utišavanje
: Preth. kanal
: Source
TV kontroler / Senzor za daljinski upravljač
Pritisnite: Prebaci
Pritisnite i zadržite: Izaberi
TV kontroler se nalazi sa donje strane televizora..
Režim mirovanja
Ne ostavljajte proizvod u režimu mirovanja duže vreme (na primer, kada odete na odmor). Čak i dok je dugme za napajanje
isključeno, televizor troši malu količinu struje.
Srpski
11
Prikaz daljinskog upravljača
✎✎ Ovaj daljinski upravljač ima oznake na Brajevom pismu na dugmetu za uključivanje/isključivanje i dugmadima za
menjanje kanala i jačine zvuka, pa mogu da ga koriste i osobe sa oštećenim vidom.
Uključivanje i isključivanje televizora.
Prikazivanje i biranje dostupnih
izvora video signala.
Omogućava direktan pristup
kanalima.
Naizmenično bira opcije Teletekst,
Dvostruko ili Mešano.
Prikaz elektronskog TV vodiča (engl.
Electronic Programme Guide, EPG).
Privremeno isključivanje zvuka.
Menjanje kanala.
Podešavanje jačine zvuka.
Prikazivanje liste kanala na ekranu.
HOME
Prikazivanje glavnog menija na
ekranu.
MENU
Brzo biranje često korišćenih
funkcija.
TOOLS
Prelazak na ekran HOME.
CONTENT
Prikaz stavke Sadržaj - Početna.
Pritisnite da biste videli informacije
na ekranu televizora.
CLOCK: Kada pritisnete taster INFO
u režimu mirovanja, ekran televizora
prikazuje vreme.
Biranje stavki menija na ekranu i
promena vrednosti menija.
Izlazak iz menija.
Povratak na prethodni meni.
Dugmad u meniju Lista kanala,
Sadržaj - Početna itd.
ALARM: Unesite vreme kada
želite da se televizor uključi.
X: Uključivanje/isključivanje 3D
slike. (nije dostupno)
SUBT.: Prikazivanje digitalnog
titla.
12
Srpski
ALARM
SUBT.
Koristite ovu dugmad na ekranu
Sadržaj - Početna.
Stavljanje baterija (veličina: AAA)
✎✎ NAPOMENA
•• Daljinski upravljač koristite na udaljenosti manjoj od 7m od televizora.
•• Jako svetlo može da utiče na rad daljinskog upravljača. Izbegavajte da daljinski upravljač koristite u blizini
fluorescentnog svetla i neonskih znakova.
•• Boja i oblik mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela.
•• Dugmad daljinskog upravljača „HOME“ & „3D“ nisu podržana. Kada pritisnete tu dugmad, televizor ne reaguje.
Srpski
13
Samsung Smart Control
✎✎ Boja i oblik mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela.
¢: uključivanje/isključivanje
zvuka.
AD: pritisnite i zadržite ovo
dugme da biste otvorili tablu
Prečice za dostupnost. Opcije
uključujete i isključujete
pritiskom na iste.
MIC: koristite mikrofon sa opcijom Kontrola glasom i glasovnim
funkcijama.
‒‒ Na prepoznavanje pomoću funkcije Kontrola glasom može da utiče
nejasno izgovar­anje, jačina glasa ili buka u okruženju.
Uključivanje/isključivanje televizora.
SEARCH: kada pritisnete ovo dugme, pojaviće se prozor za pretragu.
(nije dostupno)
KEYPAD: virtuelni daljinski upravljač na ekranu olakšava unos brojeva,
upravljanje sadržajima i korišćenje funkcija.
SOURCE: menjanje izvora.
VOICE: pokretanje funkcije prepoznavanje glasa. Kada se na ekranu
prikaže ikona mikrofona, izgovorite govornu komandu u mikrofon.
Izgovorite „Help“ da biste saznali više o osnovnoj upotrebi i govornim
komandama.
‒‒ Izgovorite govornu komandu prikladnom jačinom sa udaljenosti od
10 do 15 cm od mikrofona.
Menjanje kanala.
menjanje jačine zvuka.
‒‒ Dodirna tabla: Stavite prst na dodirnu tablu i pomerite daljinski
upravljač Samsung Smart Control. Pokazivač na ekranu će se
kretati u istom smeru i istom brzinom kao i daljinski upravljač
Samsung Smart Control. Pritisnite dodirnu tablu da biste pokrenuli
izabranu stavku.
‒‒ < > ¡ £: pomeranje pokazivača ili fokusa.
RETURN: povratak na prethodni meni. Takođe, ako pritisnete ovo
dugme dok gledate televiziju, vratićete se na prethodni kanal.
EXIT: pritisnite i držite ovo dugme da biste izašli iz svih aplikacija koje
su trenutno pokrenute.
SMART HUB: Pokretanje funkcije Smart Hub. Kada pritisnete dugme
SMART HUB dok je neka aplikacija pokrenuta, ona će se zatvoriti.
GUIDE: otvaranje programske šeme digitalnog kanala.
CH.LIST: Pritisnite i držite ovo dugme da bi se pokrenula Lista kanala.
Ovu dugmad koristite sa određenim funkcijama. Ovu dugmad koristite
u skladu sa uputstvima na ekranu televizora.
¥: omogućite Režim fudbala da bi užitak gledanja sportskih programa bio optimalan.
M.SCREEN: Ekran možete da podelite na dva dela kako biste istovremeno koristili različite funkcije poput
gledanja televizije, surfovanja Internetom, gledanja video zapisa itd. Pogledajte e-Manual da biste videli dodatne
informacije.
Dugmad u boji: Pomoću ove dugmadi u boji možete da pristupite dodatnim opcijama u vezi sa trenutno izabranom funkcijom.
‒‒ MENU: Pritisnite i držite da biste otvorili meni na ekranu.
‒‒ REC: pritisnite i zadržite ovo dugme da biste snimili program.
‒‒ INFO: Pritisnite i držite ovo dugme da biste videli informacije o trenutnom digitalnom kanalu ili multimedijalnoj datoteci.
14
Srpski
Stavljanje baterija u daljinski upravljač Samsung Smart Control
Da biste mogli da koristite daljinski upravljač Samsung Smart Control, potrebno je da stavite baterije kao što je prikazano
na slici ispod.
Pažljivo povucite urez na poklopcu za baterije, pa u potpunosti uklonite poklopac.
Stavite 2 AA alkalne baterije, vodeći računa da pravilno okrenete pozitivan i negativan pol.
¦¦ Kako se koristi Samsung Smart Control
Daljinski upravljač Samsung Smart Control služi za lakše i praktičnije korišćenje televizora. Kada pritisnete dugme
KEYPAD, na ekranu se pojavljuje virtuelni daljinski upravljač pomoću kojeg možete lakše da unosite brojeve, upravljate
sadržajima i aktivirate funkcije.
‒‒ Preporučujemo da daljinski upravljač Samsung Smart Control koristite na udaljenosti manjoj od 6 m. Radna
udaljenost može da se razlikuje u zavisnosti od uslova u okruženju za bežičnu komunikaciju.
Uparivanje daljinskog upravljača Samsung Smart Control sa televizorom
Da biste mogli da upravljate televizorom pomoću daljinskog upravljača Samsung Smart Control, potrebno je da uparite
Samsung Smart Control sa televizorom preko Bluetooth veze. Daljinski upravljač Samsung Smart Control se uparuje sa
televizorom na način naveden u nastavku.
‒‒ Daljinski upravljač Samsung Smart Control može da se upari samo sa jednim televizorom.
Usmerite daljinski upravljač Samsung Smart Control ka senzoru za daljinski upravljač na televizoru, pa pritisnite dugme
TV da biste uključili televizor.
‒‒ Položaj prijemnika za daljinski upravljač može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
Ponovno povezivanje daljinskog upravljača Samsung Smart Control
Ako daljinski upravljač Samsung Smart Control prestane da radi ili ne radi ispravno, zamenite baterije jer uzrok problema
mogu biti ispražnjene baterije.
Ako se problem i dalje javlja, ponovo uparite daljinski upravljač Samsung Smart Control i televizor.
1. Istovremeno pritisnite i zadržite 3 sekunde dugmad RETURN i GUIDE.
‒‒ Samsung Smart Control morate da postavite na oko 30–40 cm od televizora i da ga uperite ka prijemniku za
daljinski upravljač.
2. Na ekranu će se pojaviti slika povezivanja. Zatim će se Samsung Smart Control automatski povezati sa televizorom.
Srpski
15
Kada se na ekranu prikazuje ikona upozorenja…
Sledeća ikona upozorenja ukazuje da će se baterije u daljinskom upravljaču Samsung
Smart Control uskoro isprazniti. Ako se pojavi ikona upozorenja, zamenite baterije.
Kompanija Samsung preporučuje korišćenje alkalnih baterija jer duže traju.
<Ikona upozorenja da je baterija
skoro prazna>
Upravljanje televizorom pomeranjem daljinskog upravljača Samsung Smart Control
Daljinski upravljač Samsung Smart Control poseduje senzor pokreta (žiro senzor) koji vam omogućava da lakše upravljate
televizorom tako držite i pomerate daljinski upravljač Samsung Smart Control.
Kada prst stavite na dodirnu tablu, na ekranu će se pojaviti pokazivač. Držite i pomerite daljinski upravljač Samsung
Smart Control. Pokazivač će se kretati isto kao i Samsung Smart Control. Moguće je i kretanje nagore i nadole po
prozorima koji mogu da se pomeraju.
‒‒ Kada sklonite prst sa dodirne table, pokazivač će nestati sa ekrana.
Upravljanje televizorom pomoću dodirne table
Otvorite meni Podrška i pritisnite Uputstvo za Smart Control da biste na osnovu uputstava na ekranu saznali kako se
koristi dodirna tabla.
Pomeranje fokusa/pokazivača
Pomoću dugmadi sa strelicama (nagore, nadole, nalevo, nadesno) pomerate pokazivač ili fokus u odgovarajućem smeru.
Pristup meniju i izbor željene stavke
Pritisnite dodirnu tablu. Tako način otvarate meni televizora ili birate željenu stavku.
Prikaz menija usklađenog sa kontekstom u usluzi Smart Hub
Pritisnite i zadržite dodirnu tablu dok je otvoren ekran Smart Hub. Otvoriće se meni Options (opcije) dostupan za izabranu
stavku.
‒‒ Meni Options (opcije) se razlikuje u zavisnosti od konteksta.
Prelazak na tablu Smart Hub
Dok ste u prozoru Smart Hub, prevucite prstom nalevo ili nadesno po dodirnoj tabli. Na taj način pomerate panele u
prozoru Smart Hub ulevo i udesno.
Kretanje u Web pregledaču
Prevlačenjem prstom nagore/nadole po dodirnoj tabli krećete se po prozoru Web pregledača. Na ovaj način se krećete po
prozoru Web pregledača.
16
Srpski
Povezivanje televizora sa SBB uređajem
Zadnja ploča televizora
ETH MODEM
Kabl za prenos
podataka
1. Povežite priključak DATA na televizoru sa priključkom [ETH MODEM] STB (SBB) na uređaju pomoću kabla za prenos
podataka.
✎✎ Koristite razmenu podataka.
¦¦ Lista dobavljača i kompatibilnih kablova za prenos podataka, isporučenih sa
televizorom
•• Proverite da li koristite odgovarajući kabl za prenos podataka za svog dobavljača. Pogledajte oznaku koda na kablovima
za prenos podataka.
6
1
TV SIDE
STB SIDE
1
6
CON A
CON B
CON A
6: NC
5: IR
4: GND
3: Rx
2: Tx
1: Nc
CON A
CON B
5
6
4
2
3
5
2
3
CON B
1: NC
2: GND
3: Rx
4: NC
5: Tx
6: IR
✎✎ Radne specifikacije kabla za podatke (RJ12) : RS232
Srpski
17
Povezivanje na otvor COMMON INTERFACE (otvor za karticu za gledanje televizije)
✎✎ 1. scenario: Nijedan ulazni izvor nije povezan.
Povezivanje adaptera za CI karticu
Priključite adapter na prikazani način.
✎✎ Da biste instalirali adapter za CI karticu, najpre skinite nalepnicu koja
se nalazi na televizoru.
Pratite sledeće korake da biste povezali adapter za CI KARTICU.
✎✎ Preporučuje se da adapter povežete pre nego što instalirate zidni
nosač ili umetnete „CI ili CI+ KARTICU“.
1. Postavite adapter za CI KARTICU u dva otvora na uređaju 1.
Zadnja strana
televizora
✎✎ Ova dva otvora se nalaze na poleđini televizora, pored priključka
COMMON INTERFACE.
2. Povežite adapter za CI KARTICU na priključak COMMON INTERFACE na proizvodu 2.
3. Umetnite „CI ili CI+ KARTICU“.
Preporučuje se da CI karticu umetnete pre nego što televizor montirate na zid. Umetanje kartice može da
bude otežano nakon montiranja televizora. Karticu umetnite nakon što povežete adapter za CI karticu sa
televizorom. Povezivanje modula može da bude otežano ako ste prethodno umetnuli karticu.
Korišćenje „CI ili CI+ KARTICE“
Da biste gledali kanale čije se gledanje naplaćuje, morate umetnuti „CI ili
CI+ KARTICU“.
•• Ukoliko niste umetnuli „CI ili CI+ KARTICU“, na nekim kanalima biće
prikazana poruka „Šifrovan signal“.
•• Informacije o povezivanju, što podrazumeva broj telefona, ID „CI ili CI+
KARTICE“, ID korisnika i ostale informacije, biće prikazane za približno
2–3 minuta. Ako se pojavi poruka o grešci, obratite se dobavljaču
usluge.
•• Po završetku podešavanja informacija o kanalima, prikazaće se poruka
„Ažuriranje je obavljeno“ koja označava da je lista kanala ažurirana.
✎✎ NAPOMENA
•• „CI ili CI+ KARTICU“ kupujete od lokalnog dobavljača usluga kablovske televizije.
•• Prilikom uklanjanja „CI ili CI+ KARTICE“ pažljivo je izvucite rukom, jer bi eventualni pad mogao da je ošteti.
•• Ubacite „CI ili CI+ KARTICU“ u smeru koji je označen na njoj.
•• Položaj otvora COMMON INTERFACE može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
•• Upotreba „CI ili CI+ KARTICE“ nije podržana u nekim zemljama i regionima; proverite kod ovlašćenog prodavca.
•• U slučaju bilo kakvih problema, obratite se dobavljaču usluge.
•• Umetnite „CI ili CI+ KARTICU“ koja podržava trenutne postavke antene. Slika na ekranu će biti izobličena ili se
uopšte neće videti.
18
Srpski
Podešavanje podataka u opcijama za hotel
Da biste pristupili: Pritisnite redom dugmad MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTERE. (Iz režima Ugostiteljstvo podešava se
Samostalni režim.)
Da biste izašli iz ovog menija: isključite napajanje, pa ga ponovo uključite.
✎✎ U zavisnosti od modela i regiona, neki meniji ne postoje na televizoru.
Funkcija televizora u hotelu
Kategorija
Stavka
Početna
vrednost
Hospitality
Mode
Hospitality Mode
Standalone
SI Vendor
SI Vendor
OFF
Power On Channel
Last Saved
Power On Channel
Num
Power On Channel
Type
Power On
1
ATV
Power On Volume
Last Saved
Power On Volume
Num
10
Min Volume
0
Max Volume
100
Power On Source
TV
Power On Option
Last Option
Channel Setup
Channel Editor
Channel
Mixed Channel Map
ON
Opis
Izaberite režim za ugostiteljstvo.
•• Interactive mode: televizor radi sa SI STB ili SBB uređajem.
•• Standalone mode: televizor radi sam, bez SI STB ili SBB uređaja.
•• Interactive mode: Samsung / 2M / Locatel / VDA / VDA-S / Acentic / Innvne /
Quadriga / ETV / Ibahn / Magilink / Otrum / Siemens / Amino / MDC / Enseo
•• Standalone mode: OFF / Movielink / Swisscom / Smoovie / SSCP
Podesite podrazumevane vrednosti koje će se primeniti kada uključite televizor.
•• User Defined: Omogućava da ručno podesite kanal koji se pokreće pri
uključivanju i tip kanala. Pogledajte u nastavku odeljke „Kanal koji se pokreće
pri uključivanju“ i „Tip kanala koji se pokreće pri uključivanju“.
•• Last Saved: Ako izaberete ovu stavku, kada uključite televizor prikazaće se kanal
koji se prikazivao prilikom isključivanja.
Kada uključite televizor, automatski će prikazati ovaj kanal.
Izaberite opseg kanala: AIR (analogni zemaljski opseg), DTV (digitalni zemaljski
opseg), CATV (analogni kablovski opseg), CDTV (digitalni kablovski opseg)
•• User Defined: Omogućava ručno podešavanje jačine zvuka pri uključivanju.
Pogledajte u nastavku odeljak „Jačina zvuka pri uključivanju“.
•• Last Saved: Kada uključite televizor, vratiće se jačina zvuka koja je bila podešena
prilikom isključivanja.
Televizor će se uključiti sa podešenom jačinom zvuka u samostalnom režimu za
ugostiteljstvo.
Minimalna vrednost jačine zvuka koju korisnik može da podesi u samostalnom
režimu za ugostiteljstvo.
Maksimalna vrednost jačine zvuka koju korisnik može da podesi u samostalnom
režimu za ugostiteljstvo.
Izaberite ulazni izvor koji će televizor prikazati kada se uključi.
Određuje stanje televizora koje je aktivno kada se napajanje vrati nakon nestanka
struje ili nakon što isključite televizor iz utičnice pa ga ponovo uključite.
•• Last Option: Vraća se na poslednje stanje napajanja. Ako je to bio režim
mirovanja, vraća se na režim mirovanja. Ako je bio uključen, televizor će se
uključiti.
•• Power On: Kada se struja vrati, televizor se uključuje.
•• Standby: Kada se struja vrati, televizor prelazi u režim mirovanja.
Omogućava direktni, neposredni pristup nekim funkcijama menija „Kanal“ u
korisničkom meniju „Kanal“, kao što su „Automatsko traženje“, „Podešavanje
antene“ itd.
Uređivač kanala omogućava uređivanje kanala sačuvanih u memoriji televizora.
Pomoću uređivača kanala možete da uradite nešto od sledećeg:
•• Menjanje brojeva i imena kanala, kao i sortiranje kanala po željenom redosledu
brojeva kanala.
•• Isključivanje slike za kanale koje izaberete. Isključivanjem slike kanala čuje se
samo zvuk, dok se na ekranu prikazuje ikona zvučnika.
Uređivač kanala omogućava i jednostavno prikazivanje informacija o svakom
kanalu bez direktnog prikazivanja datog kanala.
Ta funkcija omogućava istovremeno prikazivanje/listanje svih kanala antenskog
tipa (zemaljski/kablovski ili satelitski).
•• ON: Kada je podešena na vrednost ON, gosti mogu da pristupe potpunoj
Mapi kanala bez obzira na izabrani tip antene. Lista kanala će sadržati kanale
zemaljskog i kablovskog tipa.
•• OFF: kada je izabrana vrednost OFF, gost može da pristupi mapi kanala samo
u skladu sa izabranim tipom antene [zemaljski/kablovski ili satelitski]. Lista
kanala/uređivač kanala prikazaće samo kanale izabranog tipa antene.
Srpski
19
Funkcija televizora u hotelu
Kategorija
Channel
Stavka
Početna
vrednost
Dynamic SI
OFF
Channel Rescan
Message
ON
Pan Euro MHEG
OFF
My Channel
Genre Editor
OFF
..
Subtitle Auto On
OFF
TTX Widescreen
Mode
Picture Menu Lock
Menu OSD
OFF
Proširite deo za titl da odgovara širini ekrana.
OFF
Menu Display
ON
Tools Display
Channel Menu
Display
ON
OFF
Sakrijte ili prikažite meni „Kanal“.
Panel Button Lock
Unlock
Home Menu Display
ON
BT Auto Remove
Device List
Srpski
•• ON: Proverite broj kanala DTV programa. (uređivač TV kanala je nedostupan)
•• OFF: Nemojte da proveravate broj kanala DTV programa. (Uređivač DTV kanala
je dostupan, ali dodatno ažuriranje broja kanala programa nije podržano)
Kada postoji nepodudaranje između podataka u mapi kanala i prenetih podataka,
televizor automatski pretražuje kanale radi vraćanja podataka/parametara u
mapu kanala.
•• ON: Kada je poruka o ponovnom skeniranju kanala postavljena na ON, poruka
na ekranu koja obaveštava da se kanali ponovo skeniraju prikazivaće se gostima
hotela.
•• OFF: Administrator hotela može da postavi poruku o ponovnom skeniranju
kanala na OFF ako poruka na ekranu o ponovnom skeniranju ne treba da se
prikazuje gostima hotela.
•• OFF: Ako je Pan Euro MHEG podešen na vrednost Isklj., MHEG radi u skladu sa
postojećim specifikacijama proizvoda.
•• ON: Ako je Pan Euro MHEG podešen na vrednost Uklj., vrednost MHEG je ON bez
obzira na specifikacije proizvoda ili region.
Omogućavanje ili onemogućavanje funkcije My Channel.
Uređivanje žanra za kanale. (Dostupno kada je funkcija My Channel uključena)
Ova funkcija uključuje/isključuje funkciju koja automatski uključuje titlove u
određenoj zemlji.
Ova funkcija je podržana na televizorima u hotelima koji su spremni za prijem DVB
kanala usmerenih ka Evropi.
Ova funkcija je povezana sa specifikacijom titla za Francusku. Titlovi ostalih
zemalja funkcionišu u skladu sa odgovarajućim specifikacijama za zemlju, bez
obzira na funkciju Automatsko uključivanje titla.
•• ON: Ako je funkcija Automatsko uključivanje titla podešena na ON, primeniće se
specifikacije titla za Francusku.
•• OFF: Ako je funkcija Automatsko uključivanje titla podešena na OFF, neće se
primeniti specifikacije titla za Francusku.
Omogućavanje ili onemogućavanje menija Slika.
•• ON: prikaz glavnog menija.
•• OFF: nema prikaza glavnog menija.
Sakrijte ili prikažite meni „Alatke“.
Home Menu Editor
Home Menu Auto
Start
20
Opis
ON
ON
Uključivanje/isključivanje rada prednje ploče (lokalni taster).
•• Unlock: Otključava taster na ploči.
•• Lock: Zaključava taster na ploči.
•• OnlyPower: Taster na ploči može da se koristi samo za uključivanje i
isključivanje.
•• OFF: Početni meni se ne prikazuje.
•• ON: Početni meni se prikazuje.
Uređivanje početnog menija
•• ON: Početni meni se automatski pokreće.
•• OFF: Početni meni se ne pokreće automatski.
Izbrišite listu priključenih uređaja prilikom uključivanja ili isključivanja napajanja.
•• ON: Istorija povezivanja je izbrisana iz Bluetooth muzičkog plejera.
•• OFF: Ova funkcija je onemogućena.
Funkcija televizora u hotelu
Kategorija
Clock
Music Mode
External
Source
Eco Solution
Stavka
Početna
vrednost
Clock Type
OFF
Local Time
Manual
Timer Type
WakeUp
Music Mode AV
OFF
Music Mode Comp
OFF
Music Mode
Backlight
OFF
USB Pop-up Screen
Default
External Source
Banner
ON
Auto Source
OFF
Anynet+ Return
Source
Power On Src
Energy Saving
OFF
Opis
•• OFF: nijedna opcija sata u fabričkom meniju neće raditi. Samo glavni meni.
•• SW Clock: radiće samo softverski sat.
Izbor metoda za ažuriranje podataka sata.
•• Manual: koristite podatke o satu sa DTV kanala ili podesite sat ručno dok je
televizor u samostalnom režimu.
•• TTX: prikažite informacije o vremenu iz TTX toka.
•• Time Channel: koristite podatke iz izabranog tipa kanala i broja kanala.
Omogućavanje ili onemogućavanje funkcije alarma.
•• WakeUp: Omogućava funkciji alarma da uključi uređaj u određeno vreme.
•• OnOff: Onemogućava funkciju alarma.
Za dobijanje izlaza muzike sa mp3/audio plejera preko AV ulaznog izvora. Kada
je uključen, možete da čujete zvuk sa plejera preko televizora čak i ako nema
signala. Međutim, pozadinsko osvetljenje ostaje uključeno. Dodajte video signal,
radiće uobičajeno.
Omogućava izlaz muzike sa mp3/audio plejera povezanog sa komponentnim
ulaznim izvorom na televizoru. Kada je uključen, možete da čujete zvuk sa plejera
preko televizora bilo da postoji video signal ili ne. Takođe isključuje video tako da
televizor ne prikazuje sliku kada gost reprodukuje muziku. Međutim, pozadinsko
osvetljenje televizora ostaje uključeno.
Opcija uključivanja/isključivanja pozadinskog osvetljenja u režimu muzike radi
uštede energije
Kada povežete USB uređaj na televizor,
•• Default: pojaviće se iskačući prozor.
•• Automatic: tako se automatski ulazi u meni sa sadržajem USB uređaja.
•• Disable: ne pojavljuje se iskačući prozor niti meni.
Korisnici mogu da uključe ili isključe reklamnu traku spoljnog izvora.
•• ON: kada je napajanje televizora uključeno ili se promeni režim, televizor će
prikazati reklamnu traku spoljnog izvora.
•• OFF: kada je napajanje televizora uključeno ili se promeni režim, televizor ne
prikazuje reklamnu traku spoljnog izvora.
•• OFF: automatski izvor je isključen.
•• ON: kada je spoljni izvor povezan na televizor, televizor će automatski
identifikovati izvor i izabrati ga.
•• PC: samo automatska identifikacija ulaznog računara.
Izbor izvora na koji se televizor vraća nakon zaustavljanja Anynet+ (HDMI-CEC)
veze. (Ova funkcija je naročito korisna za uređaj Guestlink RJP.)
Podešava osvetljenost televizora kako bi se smanjila potrošnja energije.
•• Off: Isključuje funkciju uštede energije.
•• Low: Aktivira režim televizora za malu uštedu energije.
•• Medium: Aktivira režim televizora za srednju uštedu energije.
•• High: Aktivira režim televizora za veliku uštedu energije.
Srpski
21
Funkcija televizora u hotelu
Kategorija
Stavka
Welcome Message
Edit Welcome
Message
Početna
vrednost
OFF
Hospitality Logo
OFF
Hospitality Logo DL
..
Logo Display Time
Clone TV to USB
..
Clone USB to TV
REACH
Solution
22
Srpski
Prikaz poruke dobrodošlice.
Uređivanje poruke dobrodošlice.
Logo/
Message
Cloning
Opis
Postavlja funkciju logotipa ugostiteljstva na vrednosti ISKLJUČENO, BMP, AVI,
BOTH. Ako nije postavljen na vrednost ISKLJUČENO, kada je televizor uključen
prikazuje se logotip, pre signala iz početnog izvora, za količinu vremena podešenu
u stavci “Logo Display Time”.
Preuzima logotip ugostiteljskog objekta.
Uslovi za datoteku logotipa ugostiteljskog objekta:
•• samo BMP i AVI datoteke.
•• Maks. veličina datoteke: BMP – 960 x 540. AVI – 30 MB.
•• Datoteka može da se zove samo samsung.bmp ili samsung.avi.
Podešavanje vremena prikazivanja logotipa (3/5/7 sekundi).
Kloniranje trenutne vrednosti opcije televizora na USB memorijski uređaj.
Kloniranje vrednosti opcije televizora sačuvane na USB memorijskom uređaju na
televizor.
Ako je opcija Podešavanje automatskog pokretanja podešena na vrednost
Uključeno, a napajanje je isključeno i uključeno ili je glavno napajanje isključeno
i uključeno, podaci se vraćaju na klonirane vrednosti. Ako klonirana vrednost ne
postoji, čak i kada je automatsko pokretanje uključeno, ona će biti zanemarena, a
televizor će raditi na isti način kao kada je podešavanje automatskog pokretanja
isključeno.
•• ON: funkcija REACH će biti dostupna na ovom televizoru.
•• OFF: funkcija REACH neće biti dostupna na ovom televizoru.
Setting Auto
Intialize
OFF
REACH
OFF
REACH IP Mode
…
Ako je omogućena, funkcija Reach će raditi preko IP veze umesto preko radio-veze.
Server IP Setting
…
URL adresa Reach IP servera, na primer, https:\\192.168.1.2:443.
REACH Channel
…
REACH Update Time
…
REACH Update
Immediate
…
Group ID
…
Room Number
REACH Config
Version
…
Dodelite broj DTV kanala za ažuriranje REACH podataka. Ovaj broj kanala mora da
bude isti kao broj koji je podešen na Reach serveru.
Omogućava vam da izaberete kada će podaci, poput ažuriranog softvera,
kloniranih datoteka i S-LYNC REACH sadržaja, biti preuzeti sa REACH servera na
televizor:
1hour: na svaki sat
2hour: na svaka 2 sata
12:00 AM: svakog dana u 12:00:00.
2:00 AM: svakog dana u 2:00.
12:00 PM: svakog dana u podne.
2:00 PM: svakog dana u 14:00.
•• ON: svaki put kada televizor pređe u režim mirovanja (kabl za napajanje je
uključen i napajanje je isključeno), REACH podaci se ažuriraju na televizoru.
•• OFF: REACH podaci se ažuriraju na televizoru samo u vreme ažuriranja REACH
servera.
Izaberite Group ID na serveru REACH. (Više informacije potražite u priručniku za
REACH server.)
Podesite broj sobe.
…
Prikazana je verzija REACH servera.
Funkcija televizora u hotelu
Kategorija
Stavka
Početna
vrednost
Network Setup
Network
SmartHub Model
Setting
SmartHub Setting
Service Discovery
Widget
Solution
Widget Mode
Solution Type
Server URL Setting
License Server IP
Setting
IPTV Mode
Virtual Standby
Podesite IP adresu da biste uspostavili Internet vezu.
Soft AP: pomoću ove funkcije možete da uspostavite vezu sa televizorom na
mobilnim uređajima. Podesite opcije za povezivanje Wi-Fi uređaja.
yy Soft AP: uključivanje ili isključivanje funkcije Soft AP. Kada je funkcija Soft AP
uključena, vaši mobilni uređaji mogu da pronađu ime televizora u listi Wi-Fi veza.
yy Security key: podesite bezbednosni ključ koji ćete uneti na drugim uređajima da
biste ih povezali sa televizorom.
–– Unesite dobijeni bezbednosni ključ na uređaju koji želite da povežete.
–– Ako mreža ne radi ispravno, ponovo proverite bezbednosni ključ. Pogrešan
bezbednosni ključ može dovesti do kvara.
✎✎ Funkcija Soft AP možda neće biti dostupna ako je ne podržava određeni
model.
✎✎ Maksimalni broj uređaja koji se mogu povezati: 4 uređaja.
✎✎ Brzina protoka: 10 Mb/s po uređaju.
✎✎ Navedene karakteristike su dobijene prilikom testiranja u našim ustanovama.
Stvarne performanse mogu da se razlikuju u zavisnosti od vaše ožičene/
bežične mreže.
Podesite Smart Hub model.
Podesite Smart Hub.
Ako je ova opcija podešena na vrednost Uključeno, možete da delite sadržaj sa
On
drugim uređajima kao što su pametni telefoni, u režimu DLNA.
ON
Režim vidžeta je uključen/isključen.
Vendor Server Izbor tipa rešenja (Vender Server/ SINC Server).
Podesite URL adresu servera.
…
ON
OFF
Room Num Setting
Virtual
Standby
Opis
PHY Sleep Mode
OFF
Virtual Standby
Mode
OFF
Reboot Time
...
Podesite IP adresu servera.
Režim IPTV je uključen/isključen.
Režim virtuelnog mirovanja je uključen/isključen.
Kada je virtuelno mirovanje uključeno, televizor troši od 9.5 W do 17.4 W (u
zavisnosti od veličine ekrana televizora).
Podešavanje broja sobe.
•• ON: WOL je omogućen.
•• OFF: WOL je onemogućen. (Podrazumevano)
Televizor može da pruža glavnu funkciju u režimu mirovanja ako je režim
televizora postavljen na virtuelni režim mirovanja.
•• ON: Virtuelni režim mirovanja je omogućen.
•• OFF: Virtuelni režim mirovanja je onemogućen.
Kada je virtuelno mirovanje uključeno, televizor troši od 9.5 W do 17.4 W (u
zavisnosti od veličine ekrana televizora).
Ova funkcija može da postavi interval ponovnog pokretanja televizora nakon što
televizor uđe u virtuelni režim mirovanja.
Srpski
23
Funkcija televizora u hotelu
Kategorija
Stavka
Početna
vrednost
Factory Lock
OFF
Password Input
...
Password Setting
Password Reset
...
...
Password Popup
...
Security Mode
...
USB
...
HDMI
...
TTX Security
...
DRM Mode
OFF
Security Mode
DRM
Self Diagnosis for TV
Self Diagnosis for
HTV
System
SW Update
Service Pattern
OFF
Sound Bar Out
OFF
Contact Samsung
Standby LED
TV Reset
24
Srpski
ON
Opis
Izbrišite listu priključenih uređaja prilikom uključivanja ili isključivanja napajanja.
•• ON: Neophodno je uneti lozinku pre ulaska u fabrički meni.
•• OFF: Ova funkcija je onemogućena.
Ako je ova opcija omogućena, iskačuće polje za unos se pojavljuje i zahteva
bezbednosnu lozinku od 8 znakova. Administrator mora da unese lozinku pre
primene ili ažuriranja željenih opcija bezbednosti. Nakon unosa ispravne lozinke,
biće dostupne opcije kao što su podešavanje lozinke, resetovanje lozinke i
bezbednosni režim.
Korisnik može promeniti lozinku.
Lozinka je resetovana na „00000000“.
Omogućava/onemogućava iskačući prozor za lozinku. Ako je ova opcija
postavljena na isključeno, televizor neće prikazivati iskačući prozor za unos
lozinke kada se ulazi u fabrički meni. Ako je postavljena na uključeno, pojavljivaće
se skačući prozor za unos lozinke.
Bezbednosni režim pruža administrativne funkcije zaštićene lozinkom da bi se
omogućile ili onemogućile funkcije hotelskih televizora, kao što su HDMI, USB i
TTX. Koristite ovu opciju za uključivanje ili isključivanje bezbednosnog režima.
Nakon uključivanja bezbednosnog režima, opcije kao što su „USB“, „HDMI“ i
„TTX bezbednost“ automatski postaju omogućene u podmenijima bezbednosti.
Funkcije kloniranja USB podataka na televizor i resetovanja televizora će biti
onemogućene u režimu ugostiteljstva.
Omogućava/onemogućava USB pristup. Kada je onemogućen, pristup USB mediju
je blokiran.
Omogućava/onemogućava HDMI pristup. Ako je onemogućen, Anynet, HDMI izvor,
spoljni kanali HDMI tipa neće biti dostupni korisniku.
Ako je ova opcija onemogućena, TTX funkcija neće raditi kada je TTX dugme
pritisnuto na daljinskom upravljaču.
Konfiguriše podršku za upravljanje digitalnim pravima.
OFF: Isključuje podršku za upravljanje digitalnim pravima.
LYNK DRM: Izbor uključivanja samo podrške za S-LYNK DRM CAS.
Pro:idiom: Izbor uključivanja samo podrške za Pro:Idim CAS.
LYNK DRM,PI: Izbor da televizor ima podršku za S-LYNK DRM CAS i Pro:Idiom CAS.
Ulazak u meni za samostalnu dijagnostiku.
•• Picture Test: Omogućava da proverite da li postoje problemi sa slikom. Ako dođe
do problema sa probnom slikom, izaberite stavku Da, a zatim pratite uputstva
na ekranu.
•• Sound Test: Pomoću ugrađene melodije proverava da li postoje problemi sa
zvukom. Ako dođe do problema tokom probe, izaberite stavku Da, a zatim
pratite uputstva na ekranu.
Kada izaberete stavku u meniju za proveru HD funkcije, prikazaće se poruka:
ProIdiom DTV
Channel Key Loss: Uspešno/neuspešno (hotel US) – STB SI dobavljač
Setting: SI ime – uspešno/neuspešno
Bathroom AMP: uspešno/neuspešno (hotel EU)
RTC: uspešno/neuspešno (hotel EU)
PC Audio Test: uspešno/neuspešno
PC Self Test: uspešno/neuspešno
Funkcija za ažuriranje softvera putem USB uređaja
Ista funkcija sa SVC šablonom usluga
ON: glavni zvučnik televizora biće isključen. Zvuk će se čuti preko HDMI kabla.
Potrebno je da se povežete na Sound Bar da biste čuli zvuk.
OFF: zvuk će se normalno emitovati preko zvučnika televizora.
Prikaz informacija o Veb lokaciji odgovarajućeg servisnog centra kompanije
Samsung, verziji softvera i Mac adresi.
Kada je televizor u režimu mirovanja, možete da konfigurišete podešavanja
spoljnog LED osvetljenja.
•• ON: LED je uključen.
•• OFF: LED je isključen.
Vraćanje svih postavki televizora na fabričke vrednosti.
¦¦ Welcome Message
Poruka dobrodošlice se koristi za prikazivanje specijalnih poruka na televizoru svaki put kada gost u hotelskoj sobi uključi
televizor.
‒‒ Poruka dobrodošlice se nalazi u meniju sa opcijama za hotel.
‒‒ Poruka dobrodošlice treba da bude uključena da bi se prikazala kada se uključi televizor.
Hospitality Mode
Standalone
SI Vendor
Security Mode
DRM
OFF
Power On
System
Channel
Menu OSD
Clock
Welcome Message
Music Mode
Edit Welcome Message
r
External Source
Eco Solution
ON
Hospitality Logo
OFF
Hospitality Logo DL
...
Logo Display Time
...
Logo/Message
Cloning
REACH Solution
Network
Widget Solution
Vitual Standby
‒‒ Poruka dobrodošlice može da sadrži do 25 znakova i njen tekst može da se promeni u meniju „Hotelska usluga“.
‒‒ U nastavku je data lista znakova koje poruka dobrodošlice podržava.
✎✎ Velika slova, od A do Z.
‒‒ Poruku dobrodošlice možete da izmenite pomoću tastera za navigaciju, tastera u boji i tastera Enter na
daljinskom upravljaču na ekranu „Edit Welcome Message“.
Edit Welcome Message
W
E
L
C
O
M
E
_
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Move
Enter
A
Move to left
B
Move to Right
C
Leave Black
D
Done
Return
‒‒ Poruka dobrodošlice i logotip hotela ne mogu da budu aktivni istovremeno.
Srpski
25
¦¦ Hotel Logo
Funkcija logotipa ugostiteljskog objekta prikazuje sliku hotela kada se televizor uključi.
‒‒ Logotip ugostiteljskog objekta se podešava u menijima za režim ugostiteljstva.
‒‒ Stavke menija Preuzimanje logotipa i Prikaz logotipa omogućene su kada uključite opciju Logotip ugostiteljskog
objekta.
‒‒ Ako je u memoriji sačuvana slika logotipa, a opcija logotipa ugostiteljskog objekta je uključena, logotip
ugostiteljstva se prikazuje kada uključite televizor.
‒‒ Logotip ugostiteljstva se ne prikazuje kada je opcija ugostiteljstva isključena, čak ni kada je slika učitana na
televizoru.
Hospitality Mode
SI Vendor
Standalone
OFF
Power On
Security Mode
DRM
System
Channel
Menu OSD
Clock
Welcome Message
Music Mode
Edit Welcome Message
External Source
Eco Solution
Logo/Message
r
OFF
Hospitality Logo
BMP
Hospitality Logo DL
Logo Display Time
5 Second
Cloning
REACH Solution
Network
Widget Solution
Vitual Standby
•• Hospitality Logo
‒‒ Ova opcija vam omogućava da odaberete da li će se slika logotipa ugostiteljskog objekta prikazivati ili ne.
‒‒ Početna vrednost je OFF.
‒‒ Može da se podesi na BMP, AVI, BOTH.
‒‒ Kada je podešen na BMP, AVI, BOTH, stavke menija Logo Download i Logo Time Display postaju pristupačne.
•• Hospitality Logo DL
‒‒ Ova opcija vam omogućava da preuzmete sliku logotipa na memoriju televizora sa USB uređaja.
‒‒ Poruka „Sačekajte“ je prikazana dok se slika kopira na televizor.
‒‒ Poruka „Completed“ se prikazuje kada se operacija kopiranja završi.
‒‒ Poruka „Failed“ se prikazuje ako operacija kopiranja nije uspela.
‒‒ Poruka „Nema USB uređaja“ se prikazuje ako nijedan USB uređaj nije priključen.
‒‒ Poruka „Nema datoteke“ se prikazuje ako na USB uređaju nema datoteke za kopiranje ili ako je datoteka u
pogrešnom formatu; format datoteke mora da bude BMP. Ako se prikaže poruka „Nema datoteke“, a datoteka
logotipa se nalazi na USB uređaju, proverite format datoteke.
•• Logo File Format
‒‒ Televizor podržava samo formate BMP i AVI.
‒‒ Ime datoteke mora da bude samsung.bmp ili samsung.avi.
‒‒ Maksimalna rezolucija formata BMP je 960 x 540.
‒‒ Maksimalna veličina datoteke formata AVI je 30 MB.
‒‒ Televizor ne menja veličinu ili odnos stranica slike.
26
Srpski
¦¦ USB Cloning
USB kloniranje je funkcija za preuzimanje postavki koje je konfigurisao korisnik (Slika, Zvuk, Unesi, Kanal, Podešavanje i
Hotel Setup) sa jednog televizora i njihovo otpremanje na druge televizore.
Sve korisnički definisane postavke sa televizora (glavni televizor) mogu da se kopiraju na USB uređaj.
✎✎ Nakon kloniranja, određene funkcije su primenjene kada se televizor ponovo uključi.
•• Clone TV to USB: na taj način se kopiraju sačuvani podaci sa televizora na USB
uređaj.
1. Uključite USB uređaj u USB priključak na zadnjoj strani televizora.
2. Uđite u interaktivni meni pritiskajući dugmad ovim redosledom.
•• MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER
Logo/Message
Cloning
3. Pritisnite dugme ▲ ili ▼ da biste izabrali „Clone TV to USB“, a zatim pritisnite
dugme ENTER.
4. Kada se prikaže poruka „Clone TV to USB“, pritisnite dugme ENTER.
5. Možete da proverite ponašanje USB kloniranja.
d
Clone TV to USB
Clone USB to TV
Setting Auto Initialize
OFF
•• In Progress: tokom kopiranja podataka na USB.
•• Completed: kopiranje je završeno.
Logo/Message
Cloning
•• Failed: kopiranje nije završeno.
•• No USB: USB uređaj nije povezan.
d
Clone TV to USB
Clone USB to TV
•• Clone USB to TV: na taj način se sačuvani podaci sa USB uređaja preuzimaju na
televizor.
Setting Auto Initialize
OFF
1. Uključite USB uređaj u USB priključak na zadnjoj strani televizora.
2. Uđite u interaktivni meni pritiskajući dugmad ovim redosledom: MUTE → 1 → 1 →
9 → ENTER
3. Pritisnite dugme ▲ ili ▼ da biste izabrali „Clone USB to TV“, a zatim pritisnite
dugme ENTER.
4. Kada se prikaže poruka „Clone USB to TV“, onda pritisnite dugme ENTER.
5. Možete da proverite ponašanje USB kloniranja.
•• In Progress: kopiranje podataka na televizor.
•• Completed: kopiranje je završeno.
•• Failed: kopiranje nije završeno.
•• No USB: USB uređaj nije povezan.
•• No File: na USB uređaju nema datoteke za kopiranje.
✎✎ Aktivirajte kopiranje sa USB uređaja na televizor tako što ćete da držite taster ENTER pritisnutim 5 sekundi.
✎✎ Serija televizora za hotel ne podržava funkciju CLONE između modela koji podržavaju rad satelita/T2 i
modela koji ih ne podržavaju.
Za brzo, trenutno kloniranje tokom instalacije, umetnite USB uređaj sa glavnim postavkama sa prvog televizora, a
zatim držite taster Enter pritisnutim 5 sekundi.
Preduslovi za kloniranje (kontrolna tačka)
–– Kloniranje treba da se obavi između uređaja istog modela (ista verzija).
–– Pre kloniranja, ažurirajte sve monitore na najnoviju verziju (ista verzija).
Srpski
27
¦¦ Setting Auto Initialize
Kada klonirate podešavanja sa jednog televizora na drugi, vi klonirate podešavanja menija za gosta i menija za hotel:
Slika, Zvuk, Unesi, Kanal, Podešavanje i Hotel Setup). Na taj način možete da podesite skoro sve vrednosti menija na
televizorima u vašem ugostiteljskom objektu na ista, standardna podešavanja. Ako gostima dozvolite pristup menijima
za goste, na primer meniju Slika, možete da promenite podešavanja u tim menijima tako oni više ne budu standardni. Ako
funkciju Setting Auto Initialize uključite, televizor automatski vraća (pokreće) sve vrednosti menija za goste na klonirane,
standardne vrednosti kada se televizor isključi, a zatim ponovo uključi. Imajte u vidu da Setting Auto Initialize funkcioniše
samo na kloniranim vrednostima iz menija za gosta. Podešavanja koja nisu klonirana se ignorišu.
U sledećoj tabeli prikazana su podešavanja koja se vraćaju na svoje klonirane vrednosti kada uključite funkciju Setting
Auto Initialize.
Meni
Slika
Zvuk
28
Stavka menija
Režim slike
Poz. svetlo
Kontrast
Osvetljenje
Oštrina
Boja
Past. (Z/C)
Primeni režim slike
Veličina slike
Veličina slike
Zum/pozicija
Velič. ekrana 4:3
Aut. podešavanje
Podešavanje PC ekrana
Grubo
Fino
Položaj
Reset slike
PIP
Napredna podešavanja
Dinam. kontrast
Nijansa crne
Boja kože
Samo režim RGB
Područje boje
Bal. bele boje
Gamma
Osvetlj. pri kret.
Opcije slike
Nijansa boje
Jasan digitalni prikaz
MPEG filter buke
HDMI crna
Režim filma
LED jasne pok. slike
Bez slike
Resetovanje slike
Režim zvuka
Zvučni efekat
DTS TruSurround HD
DTS TruDialog
Ekvilajzer
Postavke zvučnika
Dodatne postavke
DTV nivo zvuka
HDMI audio format
Audio format
Kašnjenje zvuka
Dolby Digital Comp
Automatska jačina
Resetuj zvuk
Srpski
Meni
Sistem
Stavka menija
Dostupnost
Voice Guide
Audio opis
Titlovi
Providnost menija
Visoki kontrast
Uvećaj
Režim „Sport”
Jezik menija
Postavke za Smart Control
Osetljivost na pokret
Osetljivost na dodir
Veličina upravljača na ekranu
Kontrola glasom
Jezik
TV glas
Pol glasa
Upr. uređajima
Postavke tastature
Postavke miša
Vreme
Sat
Prog. isključ.
Tajmer za buđenje
Eko rešenje
Šted. energije
Eko senzor
Isklj. bez signala
Aut. uk. isk.
Pametna bezbednost
Pametna bezbednost
Skeniranje
Lista izolovanih
Lista dozvoljenih
Podešavanja
Period aut. zaštite
Promena PIN-a
Opšte postavke
Mod igranja
Zvučni signal
Prikaz logotipa
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ (HDMI-CEC)
Automatsko isključivanje
Pretraga uređaja
DivX® vid. na zah.
¦¦ Plug & Play
Funkcija Hotel Plug & Play automatski bira režim za hotel, podešava zemlju, sat i režim slike.
‒‒ Funkcija Hotel Plug & Play dostupna je samo kada se napajanje uključi prvi put.
‒‒ Ovo je dostupno posle prvog podešavanja televizora i prenosa kloniranih podataka o televizoru na USB uređaj.
‒‒ Da biste koristili sledeći televizor, potrebno je da izađete iz režima Hotel Plug & Play, da povežete USB uređaj, a
zatim da klonirate podatke sa USB uređaja na televizor.
‒‒ U zavisnosti od modela i regiona, neki meniji možda neće postojati.
Samostalna dijagnostika za televizor
Ako izaberete resetovanje na fabričke vrednosti, televizor će resetovati sve
vrednosti na fabričke podrazumevane vrednosti, a zatim će prikazati Plug & Play
meni hotela. Pređite na prvi Plug & Play ekran hotela u nastavku.
Samostalna dijagnostika za HTV
Ažuriranje softvera
Šablon usluga
ISKLJ.
Izlaz modula Sound Bar
ISKLJ.
Obr. se kom. Samsung
LED režima mirovanja
UKLJ.
Resetovanje televizora
E+P
Ako promenite
zemlju trenutne
lokacije
Televizor se automatski
uključuje i isključuje.
E
EU
EU_ITALY
EU_GER
EU_FRANCE
Ako ne promenite zemlju
trenutne lokacije
Ako izaberete
Režim kloniranja
Kopira podešavanja sistema sa USB uređaja ili
servera na televizor.
E
Ako izaberete
Osnovna
podešavanja TV-a
Ako izaberete
Fabrički meni
E
Završite podešavanje i direktno
pređite u fabrički meni.
E
E
Їϩͱťθͱ˝θɇ͔
English
Country
Bulgaria
Picture Mode
Standard
Please select your country.
Both
Select Both to scan for both
Terrestrial or Cable channels
and Satellite channels.
Terrestrial/Cable
Eesti
Satellite
Suomi
E
Français
Deutsch
Izaberite vaš jezik
E
Izaberite Zemlja i Režim slike
Izaberite opseg kanala
koji će se koristiti za
Automatsko traženje
E
Auto Tuning
Auto tuning is finding channels for you...
Channel 7
2%
Digital
- TV
- Radio
- Data/Other
0
0
0
0
Analogue
0
Pritisnite isključivanje da biste izašli.
Stop
Nakon traženja
kanala.
E
E
Setup Complete!
Your TV is now ready to use.
Pojaviće se meni sa
opcijama hotela.
E
E
Done
Izaberite Mod sata, DST i Vremenska zona
Srpski
29
•• Podešavanje lokaliteta
‒‒ Inicijalno istaknuto: EU
‒‒ Ako pritisnete taster Enter nakon što izaberete Promeni, moći ćete da promenite zemlju.
‒‒ Ako se promeni zemlja, televizor će se automatski isključiti i uključiti.
‒‒ Ako izaberete pogrešnu zemlju, ponovo izvršite funkciju TV Reset nakon što uđete u odeljak System u meniju
hotela.
•• Jezik menija Prikaz na ekranu
‒‒ Ako izaberete Osnovna podešavanja TV-a iz poruke na ekranu „Tip instalacije televizora“, pojaviće se poruka na
ekranu „Jezik menija“.
‒‒ Inicijalno istaknuto: English
‒‒ Ako pritisnete taster Enter, pojaviće se poruka na ekranu „Režim slike“
•• Režim slike Prikaz na ekranu
‒‒ Inicijalno istaknuto: Standardno
‒‒ Televizor prikazuje poruku na ekranu Režim slike gde možete da izaberete režim slike Dinamična ili Standardno.
•• Autom. programiranje Prikaz na ekranu
‒‒ Ako pritisnete taster Enter, televizor će automatski tražiti kanale.
•• Postavite poruku na ekranu Mod sata, DST(letnje/zimsko računanje vremena) i Vremenska zona
‒‒ Inicijalno istaknuto: Mod sata : Aut., DST : Isklj., Vremenska zona : Istočno
‒‒ Ako će televizor biti podešen na digitalne kanale i ovi kanali prenose informacije o datumu i vremenu, postavite
Mod sata na Aut.. Televizor će automatski podešavati datum i vreme.
‒‒ Ako televizor neće biti podešen na digitalne kanale, postavite Mod sata na Ručno, a zatim ručno postavite datum
i vreme na televizoru.
‒‒ Postavite DST Uklj. ili Isklj. da biste primenili ili da ne biste primenili letnje/zimsko računanje vremena na
televizoru.
‒‒ Izaberite vremensku zonu na mapi koja se prikaže.
30
Srpski
¦¦ Multi Code Remocon
Multi Code Remocon je poseban predajnik predviđen za upravljanje svim televizorima pomoću jednog daljinskog
upravljača.
Ovo je korisno kada se na jednom mestu nalazi više televizora, kao što je to slučaj u bolnici. Podešeni ID broj se prikazuje u
izvornom prikazu na ekranu. Podržan je prenos za do 9 različitih tastera na daljinskom upravljaču za više kodova.
Svaki televizor ima početni kod „0“.
‒‒ ID kôd možete da podesite i resetujete u analognom režimu televizora ili u režimu računara. (nije dostupno u TTX
ili DTV kanalima.)
‒‒ ID kôd može da bude od 0 do 9.
‒‒ Istovremeno pritisnite i bar 7 sekundi zadržite dugmad MUTE i RETURN, pa pritisnite dugme sa brojem da biste
zadali kôd.
‒‒ Podešeni ID se prikazuje na ekranu.
‒‒ Pojaviće se sledeće poruke: „Kôd daljinskog upravljača je x. Ako želite da promenite kôd daljinskog upravljača,
unesite željenu cifru.“ X je broj cifre.
✎✎ Ova poruka će biti prikazana na ekranu dok ne pritisnete taster Exit.
Remote control code is set to 0. If you want
to change the Remote control code, enter the
chosen digit.
‒‒ Na primer, televizor i daljinski upravljač biće podešeni na ID kôd broj 1 ako korisnik pritisne broj 1.
‒‒ Pojaviće se sledeće poruke: „Kôd daljinskog upravljača je promenjen na 1“ Tada, televizor može da se kontroliše
samo pomoću daljinskog upravljača koji ima isti ID kôd.
‒‒ TV, prikazaće se sledeća poruka. „ID televizora x“ (x je ID televizora)
‒‒ Da biste resetovali identifikacioni kôd, istovremeno pritisnite i zadržite duže od 7 sekundi dugmad MUTE i EXIT.
Kada otpustite dugmad, identifikacioni kôd televizora i daljinskog upravljača će biti resetovan na „0“. Prikazaće
se poruka: „Kôd daljinskog upravljača je podešen na 0“.
Srpski
31
¦¦ CH Bank Editor (samo Smoovie TV)
Channel Bank Editor uređuje kanale, sa 3 različite opcije banke.
U zavisnosti od kartice, postoje određeni kanali u kojima gosti hotela mogu da uživaju.
Podešavanje opcije CH Bank Editor u samostalnom režimu
1. Otvorite samostalni meni za hotel tako što ćete izabrati „MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER“
2. Izaberite SI dobavljača : “Smoovie”
3. Pronađite novu opciju menija “Channel Bank Editor“
4. Otvorite „Channel Bank Editor“
Hospitality Mode
Standalone
OFF
SI Vendor
d
SI Vendor
Smoovie
d
Channel
d
Channel Bank Editor
<U zavisnosti od modela i regiona, neke stavke menija možda neće postojati>
32
Srpski
5.
a.
b.
c.
Uredite banku kanala kao u primeru u nastavku.
BANK1 (slobodan kanal): Izaberite kanal koji će se koristiti kada daljinski upravljač nema karticu.
BANK2 (porodična kartica – zelena): Izaberite kanal koji će se koristiti kada daljinski upravljač ima ZELENU KARTICU.
BANK3 (kartica za odrasle – crvena): Izaberite kanal koji će se koristiti kada daljinski upravljač ima CRVENU KARTICU.
Channel Bank Edit
Registered
Bank1 (4)
Bank2 (6)
BBC1
c
c
c
3
24ore.tv
c
c
c
4
C3
c
c
5
BBC World
c
c
6
C5
c
c
7
Coming Soom
c
c
8
S2
c
9
S2
c
1
1futech
2
Bank3 (36)
c
n Move
E Select/Deselect
R Return
Uputstva za upotrebu SMOOVIE daljinskog upravljača
1. Ako izaberete SMOOVIE kao SI dobavljača, trebalo bi da koristite SMOOVIE daljinski upravljač.
2. Pomoću numeričke tastature na daljinskom upravljaču, korisnik može da izabere samo BANK1 kanal.
Da biste promenili kanal pomoću zelene ili crvene kartice, koristite dugmad sa strelicama nagore i nadole za menjanje
kanala.
3. U vodiču za kanale ili na listi kanala korisnici mogu da vide samo listu kanala BANK1.
Srpski
33
¦¦ Channel Editor
Channel Editor uređuje broj i ime kanala.
Koristite Channel Editor za sortiranje kanala prema brojevima kanala po želji korisnika.
Hospitality Mode
SI Vendor
Standalone
OFF
Power On
Security Mode
DRM
System
Channel
Menu OSD
Clock
Music Mode
r
External Source
Eco Solution
Channel Editor
Logo/Message
Cloning
REACH Solution
Network
Widget Solution
Vitual Standby
<U zavisnosti od modela i regiona, neke stavke menija možda neće postojati>
Jednostavni koraci za uređivač u sklopu samostalnog režima
Korak
Opšti opis
1
Upravljajte funkcijom ‘Channel Auto Store’ u meniju sa opcijama za hotel
2
Otvorite funkciju ‘Channel Editor’ u meniju sa opcijama za hotel
3
Sastavite tabelu sa konačnim listama kanala koje želite da imate
4
Promenite raspored kanala pomoću dugmeta TOOLS na osnovu tabele koju ste
sastavili
5
Pritisnite dugme EXIT ili RETURN da biste izašli.
<pogledajte sledeće detalje>
34
Srpski
Smoovie sekvenca uključena
Smoovie TV se koristi (zemaljska/kablovska)
Mešana mapa kanala je uključena (koriste se i zemaljski i
Koriste se samo zemaljski ili
Korak kablovski kanali)
kablovski kanali
Ako se televizor pokrene u
Ako je P&P podešavanje već
Ako se televizor pokrene u
režimu Hotel P&P
završeno
režimu Hotel P&P
Obavite P&P podešavanje
Obavite P&P podešavanje, osim
za sve kanale (automatsko
1
Uđite u meni hotela
čuvanja kanala
podešavanje zemaljskih ili
kablovskih kanala)
Posle P&P podešavanja, na
Nakon P&P podešavanja, na
Uključite podešavanje mešane
2
televizoru je prikazan meni
televizoru je prikazan meni
mape kanala
hotela
hotela
Izaberite tip kanala
Uključite podešavanje mešane Uključite i isključite napajanja
3
- ATV ili ADTV za zemaljske
mape kanala
televizora
- CATV ili CDTV za kablovske
Izaberite smoovie TV u meniju
4
Isključite i uključite televizor
Uđite u meni hotela
hotela
5
Uđite u meni hotela
Izaberite smoovie TV u meniju
hotela
Izaberite podešavanje kanala
(može biti preskočeno)
6
Izaberite smoovie TV u meniju
hotela
Izaberite podešavanje kanala
Izaberite „Zemaljski“ ili
„Kablovski“ za automatsko
podešavanje (može biti
preskočeno)
7
Izaberite podešavanje kanala
8
9
10
Korak
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Izaberite „Zemaljski +
kablovski“ za automatsko
podešavanje
Koriste se samo zemaljski ili
kablovski kanali
Ako je P&P podešavanje već
završeno
Uđite u meni hotela
Izaberite tip kanala
- ATV ili ADTV za zemaljske
- CATV ili CDTV za kablovske
Izaberite smoovie TV u meniju
hotela
Izaberite podešavanje kanala
Izaberite „Zemaljski“ ili
„Kablovski“ za automatsko
podešavanje
podesite uređivač banke kanala
Nakon isključivanja i
podesite uređivač banke kanala uključivanja, korisnik može da
koristi televizor
Izaberite „Zemaljski +
Nakon isključivanja i
kablovski“ za automatsko
podesite uređivač banke kanala uključivanja, korisnik može da
podešavanje
koristi televizor
Nakon isključivanja i
podesite uređivač banke kanala uključivanja, korisnik može da
koristi televizor
Nakon isključivanja i
uključivanja, korisnik može da
koristi televizor
Smoovie TV korišćen (satelitski)
Mešana mapa kanala je uključena (koriste se satelitski i
Koriste se samo satelitski kanali
zemaljski ili kablovski kanali)
Ako se televizor pokrene u
Ako je P&P podešavanje već
Ako se televizor pokrene u
Ako je P&P podešavanje već
režimu Hotel P&P
završeno
režimu Hotel P&P
završeno
Obavite P&P podešavanje
Obavite P&P podešavanje,
za sve kanale: automatsko
Uđite u meni hotela
Uđite u meni hotela
osim čuvanja kanala
podešavanje zemaljskih ili
kablovskih kanala)
Izaberite tip kanala
Nakon P&P podešavanja, na
posle P&P podešavanja, na
Uključite podešavanje
televizoru je prikazan meni
televizoru je prikazan meni
- ATV ili ADTV za zemaljske
mešane mape kanala
hotela
hotela
- CATV ili CDTV za kablovske
Izaberite tip kanala
Uključite podešavanje
Izaberite smoovie TV u
Isključite i uključite televizor
- ATV ili ADTV za zemaljske
mešane mape kanala
meniju hotela
- CATV ili CDTV za kablovske
Izaberite smoovie TV u
Isključite i uključite televizor
Uđite u meni hotela
Izaberite podešavanje kanala
meniju hotela
Izaberite smoovie TV u
Izaberite podešavanje kanala Izaberite „Satelit“ za
Uđite u meni hotela
meniju hotela
(može biti preskočeno)
automatsko podešavanje
Izaberite „Satelit“ za
Izaberite smoovie TV u
podesite uređivač banke
Izaberite podešavanje kanala automatsko podešavanje
meniju hotela
kanala
(može biti preskočeno)
Nakon isključivanja i
Izaberite „Satelit“ za
podesite uređivač banke
Izaberite podešavanje kanala
uključivanja, korisnik može
automatsko podešavanje
kanala
da koristi televizor
Nakon isključivanja i
Izaberite „Satelit“ za
podesite uređivač banke
uključivanja, korisnik može
automatsko podešavanje
kanala
da koristi televizor
Nakon isključivanja i
podesite uređivač banke
uključivanja, korisnik može
kanala
da koristi televizor
Nakon isključivanja i
uključivanja, korisnik može
da koristi televizor
Srpski
35
Lista kanala
Možete da pogledate informacije o kanalu, odnosno da izaberete opciju Svi, TV, Radio, Podaci/ostalo, Analogni ili Omiljeni
1~5.
✎✎ Kada pritisnete dugme CH.LIST na daljinskom upravljaču, odmah će se pojaviti se ekran Lista kanala.
•• Svi: Prikazuje sve trenutno dostupne kanale.
•• TV: Prikazuje sve trenutno dostupne TV kanale.
•• Radio: prikaz svih trenutno dostupnih radio kanala.
•• Podaci/ostalo: Prikazuje sve trenutno dostupne MHP ili druge kanale.
•• Analogni: Prikazuje sve trenutno dostupne analogne kanale.
•• Omiljeni 1~5: prikaz svih omiljenih kanala.
✎✎ Ako želite da dodate omiljene kanale, pritisnite dugme CH.LIST, a zatim se pomoću dugmeta L (Ch. Mode)
krećite kroz listu Omiljeni 1~5.
✎✎ Korišćenje upravljačkih dugmadi na ekranu Lista kanala.
•• T (Alatke): prikazivanje menija sa opcijama.
•• L (Ch. Mode/Kanal): prelazak na opciju Svi, TV, Radio, Podaci/ostalo, Analogni ili Omiljeni 1~5.
•• Kada izaberete Prikaz prog. u meniju T (Alatke), možete da izaberete neki drugi kanal pomoću dugmeta L
(Kanal).
•• E (Gledaj/Information): gledanje kanala koji ste izabrali. /Prikaz detaljnih informacija o izabranom programu.
•• k (Stranica): prelazak na sledeću ili prethodnu stranicu.
36
Srpski
Korišćenje opcije Planiraj gledanje na ekranu Lista kanala
(samo za digitalne kanale)
Kada podesite opciju Planiraj gledanje na ekranu Lista kanala, program možete da podesite samo na ekranu Prikaz prog..
1. Pritisnite dugme CH.LIST, a zatim izaberite željeni digitalni kanal.
2. Pritisnite dugme TOOLS, a zatim izaberite Prikaz prog.. Pojaviće se lista programa za taj kanal.
3. Pomoću dugmadi ▲ / ▼ izaberite željeni program, a zatim pritisnite dugme ENTERE (Information) ili INFO.
4. Izaberite Planiraj gledanje, a zatim pritisnite dugme ENTERE kada završite.
✎✎ Ako želite da otkažete Planiraj gledanje, obavite postupak od koraka 1 do 3. Izaberite Otkaži raspored.
Korišćenje menija sa opcijama t
Podesite svaki kanal pomoću opcija iz menija Lista kanala (Prikaz prog., Izmena omiljen., Lock/Unlock, Uređivanje imena
kanala, Uredi broj kanala, Izbriši, Information, Sortiranje, Režim izmene).
Opcije menija mogu da se razlikuju u zavisnosti od statusa kanala.
1. Izaberite kanal i pritisnite dugme TOOLS.
2. Izaberite funkciju i promenite njena podešavanja.
•• Prikaz prog.: prikaz program nakon izbora digitalnog kanala.
•• Izmena omiljen.: Služi da kanale koje često gledate postavite kao omiljene. Dodajte ili izbrišite izabrani kanal u listu
Omiljeni 1~5.
1. Izaberite stavku Izmena omiljen., a zatim pritisnite dugme ENTERE .
2. Pritisnite dugme ENTERE da biste izabrali Omiljeni 1~5, a zatim pritisnite dugme OK.
✎✎ Omiljeni kanal možete da dodate na više od jedne liste omiljenih kanala u okviru opcije Omiljeni 1~5.
•• Lock/Unlock: zaključavanje kanala kako ga ne bi bilo moguće izabrati i gledati.
✎✎ Ova funkcija je dostupna samo kada je Zaključani kanali podešen na vrednost Uklj..
✎✎ Prikazaće se ekran za unos PIN koda. Unesite četvorocifreni PIN kôd. Promenite PIN pomoću opcije Promena
PIN-a.
•• Uređivanje imena kanala (samo za analogne kanale): Dodeljivanje željenog imena kanalu.
•• Uredi broj kanala (samo za digitalne kanale): Uređivanje broja pomoću dugmadi sa brojevima.
✎✎ Opcije Uređivanje imena kanala i Uredi broj kanala možda neće biti dostupne u određenim oblastima.
•• Izbriši: izbrišite kanal da biste prikazali samo željene kanale.
•• Information: prikaz detaljnih informacija o izabranom programu.
•• Sortiranje: menjanje redosleda u listi prema broju ili imenu kanala.
•• Režim izmene: izaberite željene kanale i uredite ih.
Srpski
37
Korišćenje menija sa opcijama t
Podesite svaki kanal pomoću opcija menija (Izmena omiljen., Zaključaj/Otključ., Izbriši, Poništite izbor, Izbor svih).
1. Pritisnite dugme TOOLS na ekranu Lista kanala, a zatim izaberite Režim izmene. Sa leve strane kanala pojaviće se
polje za potvrdu.
2. Pomoću dugmadi ▲ i ▼ izaberite željeni kanal, a zatim pritisnite dugme ENTERE. Oznaka (c) ukazuje na kanal koji
ste izabrali.
✎✎ Možete da izaberete više kanala.
✎✎ Ako ponovo pritisnete ENTERE, opozvaćete izbor kanala.
3. Pritisnite dugme TOOLS, a zatim izaberite funkciju i promenite njena podešavanja.
•• Izmena omiljen.: podesite izabrane kanale koje često gledate kao omiljene.
✎✎ Ekran Izmena omiljen. ima pet grupa (Omiljeni 1, Omiljeni 2 itd.). Omiljeni kanal možete da dodate u bilo koju
grupu. Pomoću dugmadi ▲ i ▼ izaberite željenu grupu.
•• Lock/Unlock: zaključavanje kanala kako ga ne bi bilo moguće izabrati i gledati.
✎✎ Ova funkcija je dostupna samo kada je Zaključani kanali podešen na vrednost Uklj..
✎✎ Prikazaće se ekran za unos PIN koda. Unesite četvorocifreni PIN kôd. Promenite PIN pomoću opcije Promena
PIN-a.
•• Izbriši: izbrišite kanal da biste prikazali samo željene kanale.
•• Poništite izbor: opozovite izbor kanala.
•• Izbor svih: izaberite sve kanale iz liste kanala.
38
Srpski
¦¦ My Channel
Određuje zemlju i žanr kanala koje omogućava hotel, i ako korisnik izabere zemlju i žanr, prikazuje odgovarajuće kanale.
•• Najpre izaberite zemlju da biste mogli da podesite žanr.
•• Ako izaberete žanr i ne dodate nijedan kanal, u listi kanala biće prikazani svi dostupni kanali.
•• „Moj kanal“ radi samo u samostalnom režimu.
•• SI Vendor u samostalnom režimu: Ne funkcioniše ako je izabrana stavka Smoovie.
•• Nalazi se u opcijama za hotel kojima pristupate ako izaberete Meni „Hotel“ > Servisni režim i može da se uključi ili
isključi.
•• Opcija radi samo kada je uključena.
Izgled kanala [Režim žanra]
Aktiviranje režima antene
Standardno
Hotel
Kategorija
Režim kanala
Zemaljska/
kablovska
Satelitska
antena
Sve
(podrazumevano)
O
O
Vesti
O
O
Radio
O
O
Zabava
O
O
Sport
O
O
Hotel
O
O
Žanr
2
1
3
Trenutni status: Austrija/sport
Zemlja
6
Opis
Omogućava režim žanra kanala za svaku zemlju
podešenu u fabričkom režimu.
Moj kanal
4
5
Žanr
Sve zemlje
Sve
Austrija
Vesti
Belgija (holandski)
Radio
Belgija (francuski)
Zabava
Češka
Sportski događaji
Francuska
Hotel
Nemačka
▼
7
(plavo) Zadrži prethodno (U/D/L/R) Pomeri (En)Enter 8
* Broj stavki koje treba da budu prikazane na listi potražite u dokumentu o dizajnu.
Srpski
39
Vodič za tastere
Dugme
Radnja
Nav. pomoć
BLUE
Povratak na ekran. (Podešavanje žanra: poslednja zemlja & žanr)
Zadržava prethodno
ENTER
Izbor stavke.
Enter
Ch. Up/Down
Pomeranje pokazivača po stranici.
(Bez vodiča)
UP/DOWN
Kretanje kroz svaku listu zemalja, žanrova. (kružno.)
RIGHT
Izbor istaknute stavke, a zatim pomeranje pokazivača na odeljak Žanr.
RETURN
Povratak na ekran. (Podešavanje žanra: poslednja zemlja & žanr)
(Bez vodiča)
EXIT
Povratak na ekran. (Podešavanje žanra: poslednja zemlja & žanr)
(Bez vodiča)
Pomeri
✎✎ NAPOMENA
•• Ovaj odeljak opisuje raspored prednjeg korisničkog interfejsa koji se prikazuje kada uključite televizor. (Fabrički
režim > Režim žanra: Omogući)
•• Žanr je podlista za svaku zemlju.
•• Emitovani ekran koji se prikazivao na poslednjem memorisanom kanalu.
‒‒ Ako želite da zadržite mapu kanala prethodne zemlje i žanra, na daljinskom upravljaču pritisnite PLAVO dugme i
dugmad RETURN i EXIT da biste zatvorili prednji korisnički interfejs.
✎✎ ITD.
•• Podrazumevano istaknuto: Poslednje memorisane stavke (zemlja, žanr)
•• Vremensko ograničenje (60 s)
Elementi
Br.
Naziv
Opis
1
Pozadinski ekran
Prikazuje poslednji memorisani kanal koji se prikazuje kada uključite televizor.
2
Naslov funkcije
Ovo je ime funkcije.
3
Trenutni status
Prikazivanje trenutnih postavki za zemlju/žanr.
4
Stavke zemalja
Prikazuje se stavka za listu zemalja.
Prikazuje poslednju izabranu zemlju.
5
Stavke žanra
Prikazuje se stavka za listu žanrova.
Prikazuje dostupne stavke žanra za svaku zemlju podešenu u fabričkom režimu. (uvek daje
stavku „Sve“)
Prikazuje poslednji izabrani žanr.
6
Isticanje
Ako je stavka predugačka za prikazivanje u polju, aktiviraće se Automatski klizač za tekst.
7
Indikator
Prikazuje se kada postoji prethodna ili sledeća stranica.
8
Nav. pomoć
Vodič za tastere je poravnat sa desne strane.
40
Srpski
Interakcija pokazivača [Stavke zemalja]
•• Ova stranica samo ukazuje na moguće interakcije. Možda neće biti identična stvarnim ekranima.
✎✎ NAPOMENA
•• Korisnici mogu da se kreću kroz stavke u svakoj listi zemalja & žanrova tako što će na daljinskom upravljaču da
pritisnu taster nagore ili nadole.
1
•• Kružno kretanje je podržano.
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Current status : All Country/Sports
Zemlja
Genre
▲
NADOLE x 4
Zemlja
Genre
▲
All Country
All
All Country
All
Austria
News
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
Czech
Sports
France
Hotel
France
Hotel
NAGORE x 4
Germany
Germany
▼
▼
NAGORE x 4
NADOLE x 4
My Channel
Current status : All Country/Sports
Zemlja
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
NAGORE
NADOLE
NADOLE
NAGORE
My Channel
Current status : All Country/Sports
Zemlja
Genre
▲
Austria
All
Belgium (Dutch)
News
Belgium (French)
Radio
Czech
Entertainment
France
Sports
Germany
Hotel
Hungary
▼
NADOLE x N
NAGORE x N
KRAJ
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Current status : All Country/Sports
Zemlja
Genre
▲
Zemlja
Genre
▲
Slovakia
All
Slovakia
All
Spain
News
Spain
News
Switzerland
Radio
Switzerland
Radio
United Kingdom
Entertainment
United Kingdom
Entertainment
Eastern Europe
Sports
Eastern Europe
Sports
Other
Hotel
Other
Hotel
▼
▼
Srpski
41
Interakcija pokazivača [Podrazumevani žanr]
•• Ova stranica samo ukazuje na moguće interakcije. Možda neće biti identična stvarnim ekranima.
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Current status : All Country/Sports
Zemlja
Genre
Zemlja
▲
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
ENTER / UDESNO
ULEVO
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
•• Trenutni izbor zemlje je istaknut.
•• Podrazumevano istaknuto: trenutni izbor žanra.
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Current status : All Country/Sports
Zemlja
Genre
Zemlja
▲
All Country
All
Austria
News
ENTER / UDESNO
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
Czech
Sports
France
Hotel
France
Hotel
ULEVO
Germany
Germany
▼
▼
Navigation Help Area
•• Moguća greška u izvornom tekstu, trebalo
bi da bude: „Druga stavka za zemlju je
naznačena.“. Proveriti. (npr. Francuska)
42
Genre
▲
Srpski
Navigation Help Area
•• Podrazumevano istaknuto: Sve
Interakcija promene režima 1 (1/2)
•• Ova stranica samo ukazuje na moguće interakcije. Možda neće biti identična stvarnim ekranima.
1
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Current status : All Country/Sports
Zemlja
Genre
Zemlja
▲
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
ENTER / UDESNO
ULEVO
Germany
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
•• Trenutni režim žanra: Sve zemlje / Sport
ENTER / UDESNO
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Current status : All Country/Sports
Zemlja
Genre
Zemlja
▲
ENTER
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
NAGORE
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
Czech
Sports
France
Hotel
France
Hotel
NADOLE
Germany
Germany
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
•• Ako je zemlja izabrana, pokazivač automatski
prelazi na meni Žanr.
ENTER / UDESNO
6
Srpski
43
Interakcija promene režima 1 (2/2)
•• Ova stranica samo ukazuje na moguće interakcije. Možda neće biti identična stvarnim ekranima.
1
5
6
My Channel
Current status : All Country/Sports
Zemlja
1
Informacije
ENTER
Genre
▲
Genre Mode change to Austria/News.
OK
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
Navigation Help Area
•• Prikazuje se poruka o dovršenoj promeni režima
žanra.
•• Vremensko ograničenje (5 s)
ENTER / RETURN / Vremensko
ograničenje
Current Status : Austria / News
44
Srpski
•• Ako pritisnete levi taster iz menija žanra i
pređete u meni zemlje, biće istaknuta stavka
trenutno izabrane zemlje.
Interakcija promene režima 1 (1/2)
•• Ova stranica samo ukazuje na moguće interakcije. Možda neće biti identična stvarnim ekranima.
1
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Current status : All Country/Sports
Zemlja
Genre
Zemlja
▲
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
NADOLE
NAGORE x 5
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
•• Trenutni režim žanra: Sve zemlje / Sport
ENTER / UDESNO
My Channel
Current status : All Country/Sports
Zemlja
101
Genre
▲
Informacije
Genre Mode change to Austria/News.
OK
PLAVO
/
RETURN
/
EXIT
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
Navigation Help Area
5
ENTER
/
RETURN
/
Vremensko ograničenje
•• Ako je zemlja izabrana, pokazivač automatski
prelazi na meni Žanr.
Current Status : Austria / News
Srpski
45
Scenario uključivanja [poslednja stavka iz memorije]
•• Ova stranica samo ukazuje na moguće interakcije. Možda neće biti identična stvarnim ekranima.
1
Current Status : Austria / News
POWER
Isključivanje
•• Trenutni režim žanra: Sve zemlje / Sport
POWER
My Channel
Current status : All Country/Sports
Zemlja
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
Navigation Help Area
•• Trenutni režim žanra: Austrija / Vesti
46
Srpski
Uređivač žanra: Ova opcija služi za konfigurisanje žanra svakog kanala na televizoru u hotelu.
•• Možete joj pristupiti preko menija za hotel (fabričko podešavanje).
•• Podržani žanrovi obuhvataju: vesti, radio, zabava, sport i hotel.
•• Možete istovremeno da izaberete više žanrova za svaki kanal.
Uređivač zemlje (uređivač kanala): U pitanju je uređivač koji služi za podešavanje zemlje za svaki kanal na televizoru u
hotelu.
•• Podržane zemlje (20 zemalja): Austrija, Belgija, Kina, Danska, Finska, Francuska, Nemačka, Grčka, Italija, Japan,
Holandija, Norveška, Portugalija, Rusija, Koreja, Španija, Švedska, Turska, SAD
•• Ako se više kanala podesi za jednu zemlju, ona će biti registrovana kao kategorija i korisnici će moći da prikažu kanale
po zemljama.
•• Za jedan kanal može biti podešeno više zemalja. Ako korisnik izabere nku kategoriju, samo kanali koji odgovaraju datoj
zemlji biće prikazani na listi kanala.
•• Ako se bilo koji od kanala za koji je podešena zemlja izabere u listi kanala, stavka „Uređivanje zemalja“ biće dodata u
meni „Alatke“. U suprotnom, stavka „Dodaj u zemlje“ se dodaje u meni „Alatke“.
•• * Ako se izaberete odgovarajuća funkcija, zemlja za izabrani kanal može da se podesi ili otkaže.
•• Prednji korisnički interfejs
•• Ovde se nalazi ekran gde korisnik može da izabere zemlju ili žanr kada korisnik uključi napajanje.
Raspored levog kadra
Vodič za tastere
Dugme
Radnja
Nav. pomoć
ENTER
Biranje ili ulazak u odgovarajuću oblast pregledača kanala.
(Bez vodiča)
RETURN
Biranje ili ulazak u odgovarajuću oblast pregledača kanala.
Return (Povratak)
UP/DOWN
Pomeranje pokazivača nagore ili nadole.
(Bez vodiča)
RIGHT
Pomeranje pokazivača u oblast pregledača kanala.
(Bez vodiča)
INFO
Prikaz informacija o kategoriji.
(Bez vodiča)
TOOLS
Prikaz menija uslužnih funkcija.
Alatke
EXIT
Otkazivanje i povratak na prethodni korak (fabrički režim).
(Bez vodiča)
✎✎ NAPOMENA
•• Ovo je komponenta levog kadra (kategorije zemlje).
✎✎ ITD.
•• Podrazumevano istaknuto: ‘Trenutno izabrana zemlja’
Srpski
47
Elementi
Br.
Naziv
Opis
•• Kada korisnik otvori ovaj ekran, naznačena je trenutno izabrana podrazumevana
stavka.
•• Dostupne su ikona zemlje i naziv kategorije. (Ako je pokazivač u glavnom kadru,
prikazana je samo ikona.)
•• Pomeranje pokazivača
‒‒ Pokazivač se pomera pomoću dugmeta sa strelicom nagore ili nadole.
1
‒‒ Ako na jednoj stranici nije moguće prikazati stavke, prikazani su indikatori za
kretanje nagore i nadole.
‒‒ Kada se pokazivač premesti na kategoriju, lista kanala koja odgovara datoj
kategoriji se učitava u glavni kadar.
Levi kadar [kategorije zemlje]
Aktiviranje režima antene
Standardno
Hotel
Kategorija
Režim kanala
Zemaljska/
kablovska
Satelitska
antena
Originalno
podešavanje
Registrovano
O
O
Zemlja
Sve zemlje
O
O
Zemlja 1
O
O
Zemlja 2
O
O
.
O
O
Opis
•• Navedeni su svi kanali registrovani
tokom automatskog podešavanja.
•• Prikazana je lista kanala i izvora
navedenih u listi registrovanih kanala.
•• Opcija „Sve zemlje“ predstavlja zbir svih
kanala registrovanih za svaku zemlju.
(Ova opcija je dostupna samo za krajnje
korisnike.)
Alatke [Registrovano/kategorije zemlje]
•• Menadžer kanala > Kategorija kanala >
Alatke > Informacije
48
•• Stavke su prikazane bez oznake ‘Kanal’.
•• Ako je u levom kadru istaknuta stavka „Registrovano/zemlja“, odgovarajući prozor možete da
aktivirate pritiskom na taster „INFO“ na daljinskom upravljaču.
•• Prikazane su sve zemlje.
•• Kretanje kroz zemlje pritiskom na dugme sa strelicom nagore ili nadole. Navedeni su indikatori.
Srpski
✎✎ NAPOMENA
•• Ovo je definicija menija „Alatke“ u kategoriji levog kadra.
•• Dostupna je samo stavka „Informacije“ za svaku opciju Registracija/zemlja.
Elementi
Kategorija
Meni „Alatke“
Opis
Registrovano, zemlja
Informacije
Registrovani kanali. Broj kanala za svaku zemlju.
•• Stavke su prikazane bez oznake ‘Kanal’.
Slučajevi sa greškama
✎✎ NAPOMENA
•• Ova poruka se javlja kada nema sačuvanih kanala na listi registrovanih kanala.
Elementi
Br.
1
Naziv
Opis
Poruka
•• Ako je lista sa registrovanim kanalima prazna kada se otvori
pregledač, prikazaće se iskačuća poruka koja omogućava korisnicima
da pređu u meni „Automatsko čuvanje“ (programiranje).
•• Kada ni vreme niti kanal nisu podešeni, a korisnik otvori menadžer
kanala, prikazaće se poruka koja omogućava korisniku da pređe na
automatsko podešavanje (automatsko programiranje) na isti način
kao u prethodnom primeru.
•• Ova poruka se javlja kada vreme nije podešeno.
‒‒ Ako vreme nije podešeno, poruka je prikazana u fabričkom režimu pre nego što se otvori menadžer kanala.
Srpski
49
✎✎ NAPOMENA
•• Ova poruka se prikazuje kada nema registrovanih kanala u kategoriji zemlje.
Elementi
Br.
Opis
Opis
Poruka se prikazuje kada trenutno izabrana zemlja ne sadrži nijednu stavku.
Glavni kadar [pregledač kanala]
50
Srpski
Vodič za tastere
Dugme
Radnja
Nav. pomoć
CH UP/DOWN
Pomeranje stranice.
Stranica
ENTER
Biranje ili ulazak u odgovarajuću oblast pregledača kanala.
Izbor
RETURN
Povratak na prethodni korak (fabrički režim).
Return (Povratak)
UP/DOWN
Pomeranje pokazivača nagore ili nadole.
(Bez vodiča)
RIGHT
Pomeranje pokazivača u oblast pregledača kanala.
(Bez vodiča)
INFO
Prikaz informacija o kategoriji.
(Bez vodiča)
TOOLS
Prikaz menija uslužnih funkcija.
Alatke
EXIT
Otkazivanje i povratak na prethodni korak (fabrički režim).
(Bez vodiča)
✎✎ NAPOMENA
•• Ovo je komponenta glavnog kadra (pregledač kanala).
•• Prvobitno je naznačen kanal pre ulaska u fabrički režim ili prelaska na spoljni ulaz.
Elementi
Br.
Naziv
Opis
1
Glavni kadar
2
Traka za pomeranje
Pokaz položaja trenutne stranice među svim ostalim stranicama.
3
Oblast za pomoć u
navigaciji
Ona se prikazuje svaki put kada korisnik otvori menadžer kanala. (Ako korisnik zatvori, a
zatim ponovo otvori menadžer kanala, ona će ponovo biti prikazana.)
Ona nestaje kada istekne vremensko ograničenje (5 s) ili kada korisnik pritisne taster.
4
Oblast za pomoć u
navigaciji
Informacije o trenutno konfigurisanoj zemlji i CRVENA dugmad se nalaze na levoj strani.
Oni su grafički prikazani i pristupa im se po grupama. Vodič za tastere je poravnat sa
desne strane.
Prikaz liste kanala ili izvora za trenutno izabranu kategoriju.
Srpski
51
Opšti elementi kanala [ikona + – metod]
Pravila prikaza liste kanala
Standardno
Stavka
Konstrukcija
Digitalni kanali
•• Polje za potvrdu + Ikona statusa + Broj digitalnog kanala + Ime kanala
•• Format prikaza broja kanala: ###-### (Broj kanala je prikazan sa ‘-’.)
Analogni kanali
•• Polje za potvrdu + Ikona za analogne kanale + Broj analognog kanala +
Ime kanala
•• Format prikaza broja kanala: ### (‘-’ se ne koristi za prikazivanje
brojeva analognih kanala.)
Digitalni kanali
•• Polje za potvrdu + Ikona statusa + Broj digitalnog kanala + Ime kanala
•• Format prikaza broja kanala: ### (Pridržavajte se regionalnih
specifikacija za maksimalnu dužinu broja kanala.)
Analogni kanali
•• Polje za potvrdu + Ikona za analogne kanale + Broj analognog kanala +
Ime kanala
•• Format prikaza broja kanala: ### (Pridržavajte se regionalnih
specifikacija za maksimalnu dužinu broja kanala.)
ATSC
DVB (CHEM)
Pravila prikaza ikone za listu kanala
Stavka
Primer
Ikona
Dynamic SI
Kanali izbrisani
od strane modula
Dynamic SI
NNNNNNNN CH. NAME
•• Kanali koje je izbrisao Dynamic SI, a
ne korisnik.
1
Kanali dodati
pomoću modula
Dynamic SI
NNNNNNNN CH. NAME
•• Kanali koje je dodao Dynamic SI, a ne
korisnik.
2
•• Prikazana je ikona analognog kanala.
3
•• Kanal koji je izvor ulaznog signala.
4
•• Predstavlja aktivne kanale sa antena.
Ikone za zemaljsku, kablovsku ili
satelitsku antenu su prikazane sa
najnižim prioritetom.
5
Ikona analognog kanala
Ikona izvornog kanala
Ikona antene
Zemaljska
Kablovska
Satelitska
antena
Ikona šifrovanog kanala
Isključena slika
52
Srpski
Prioritet
NNNNNNNN CH. NAME (Ime
uređenog kanala.)
NNNNNNNN CH. NAME
NNNNNNNN CH. NAME
NNNNNNNN CH. NAME
NNNNNNNN CH. NAME
NNNNNNNN CH. NAME
•• Ikona šifrovanog kanala. Ona se prikazuje za
satelitsku antenu.
-
NNNNNNNN CH. NAME
•• Na isključenom kanalu dostupne su audio
informacije i informacije o kanalu.
-
Dodavanje u zemlje/uređivanje zemalja (1/2)
•• Menadžer kanala > Pregledač > Alatke > Dodavanje u zemlje
Vodič za tastere
Dugme
Radnja
Nav. pomoć
ENTER
Biranje istaknute stavke.
Enter
RETURN
Otkazivanje i povratak na prethodni ekran (Alatke).
Return (Povratak)
UP/DOWN
Pomeranje pokazivača preko stavki zemlje.
Pomeri
LEFT/RIGHT
Pomeranje pokazivača.
Pomeri
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Zatvaranje otvorenog prozora i otvaranje menija ‘Alatke’.
(Bez vodiča)
EXIT
Otkazivanje i povratak na prethodni korak (fabrički režim).
(Bez vodiča)
✎✎ NAPOMENA
•• Ovo je definicija za stavku „Dodavanje u zemlje“.
•• Istaknuti kanal ili više izabranih kanala se dodaje u kategoriju „Zemlja“.
✎✎ ITD.
•• Vremensko ograničenje (60 s)
Srpski
53
Elementi
Br.
Naziv
1
Prozor „Dodavanje u zemlje“
2
Vodič
Opis
•• Ako ne postoje kanali registrovani u listi zemalja za izabrane
kanale, kao naslov je prikazana opcija „Dodavanje u zemlje“.
•• Polje za potvrdu je prikazano u zavisnosti od toga da li je zemlja
koja je izabrana prilikom otvaranja ekrana registrovana ili ne.
•• Serijski broj ili naziv izabranog kanala.
3
Informacije o izboru
4
Poruka o završetku
5
Oznaka izbora
‒‒ Ime kanala se prikazuje kada je izabran jedan kanal: Izabrani kanal:
NNNN-NNN ABC
‒‒ Broj izabranih kanala se prikazuje kada je izabran jedan ili više
kanala: Izabrani kanali: N
•• Ova poruka se prikazuje po završetku operacije. (Ova poruka se
uvek prikazuje kada pritisnete dugme „OK“.)
•• Tumačenje oznaka za izbor više kanala
•• : kada su sve stavke registrovane.
•• : kada je samo deo stavki registrovan.
•• : kada nijedna od stavki nije registrovana.
Dodavanje u zemlje/uređivanje zemalja (2/2)
•• Menadžer kanala > Pregledač > Alatke > Dodavanje u zemlje
54
Srpski
Vodič za tastere
Dugme
Radnja
Nav. pomoć
ENTER
Biranje istaknute stavke.
Enter
RETURN
Otkazivanje i povratak na prethodni ekran (Alatke).
Return (Povratak)
UP/DOWN
Pomeranje pokazivača preko stavki zemlje.
Pomeri
LEFT/RIGHT
Pomeranje pokazivača.
Pomeri
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Zatvaranje otvorenog prozora i otvaranje menija ‘Alatke’.
(Bez vodiča)
EXIT
Otkazivanje i povratak na prethodni korak (fabrički režim).
(Bez vodiča)
✎✎ NAPOMENA
•• Ovo je definicija za stavku „Uređivanje zemalja“.
•• Naznačena stavka kanala ili više izabranih kanala se dodaje u kategoriju „Zemlja“.
•• Vremensko ograničenje (60 s)
Elementi
Br.
Naziv
1
Dodavanje u zemlje
2
Vodič
3
Poruka o završetku
Opis
•• Ako među izabranim kanalima postoji registrovan kanal, opcija
„Uređivanje zemalja“ je prikazana kao naslov.
•• Polje za potvrdu je prikazano u zavisnosti od toga da li je
izabrana zemlja registrovana ili ne.
•• Ova poruka se prikazuje po završetku operacije. (Ova poruka se
uvek prikazuje kada pritisnete dugme „OK“.)
Uređivanje broja kanala [tip zamene]
•• Menadžer kanala > Pregledač > Alatke > Uredi broj kanala
Srpski
55
Vodič za tastere
Dugme
Radnja
Nav. pomoć
ENTER
Unos izmena i zatvaranje prozora.
Enter
RETURN
Otkazivanje i povratak na prethodni ekran (Alatke).
Return (Povratak)
▲/▼
Menjanje broja izabranog kanala.
Podešavanje
0~9
Unos cifre.
Broj
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Zatvaranje otvorenog prozora i otvaranje menija ‘Alatke’.
(Bez vodiča)
EXIT
Otkazivanje i povratak na prethodni korak (fabrički režim).
(Bez vodiča)
✎✎ NAPOMENA
•• Ovo je funkcija koja menja broj kanala. (Tip zamene)
•• Brojevi kanala se mogu promeniti na svim listama kanala, a promene se primenjuju na sve kanale.
•• Ako novi broj kanala nije dodeljen drugom kanalu, broj kanala se ažurira sa novim brojem kanala, a lista se
ponovo sortira po rastućem redosledu broja kanala.
•• Ako je novi broj kanala već dodeljen drugom kanalu, pratite specifikacije hotela.
✎✎ ITD.
•• Podržana je vertikalna cirkulacija.
Elementi
Br.
Naziv
Opis
•• Podržani su i numerički tasteri i tasteri sa strelicama nagore i
nadole.
1
Uredi kanal
Prozor „Broj“
‒‒
‒‒
‒‒
‒‒
Izabrani kanal: Prikaz imena trenutno izabranog kanala.
Broj: Prikaz broja novog kanala.
(Prikazano je i ime trenutno dodeljnog kanala.)
Ime: Prikaz imena trenutno dodeljenog kanala. (Ako nema kanala,
ime je prikazano kao „(prazno)“.) : Ako postoji kanal bez imena, onda
je on predstavljen sa oznakom „-----“.
•• Ako je izabran kanal koji je već dodeljen
2
56
Poruka upozorenja
Srpski
‒‒ Ako je novi broj kanala već dodeljen drugom kanalu, pojaviće se
iskačuća poruka za potvrdom. (Pogledajte sliku u nastavku.)
‒‒ Ako korisnik želi da promeni broj kanala u broj koji je već dodeljen
drugom kanalu, brojevi kanala će biti zamenjeni i sačuvani.
Uređivanje broja kanala [spoljni ulaz] (3/3)
•• Menadžer kanala > Pregledač > Alatke > Uredi broj kanala
Vodič za tastere
Dugme
Radnja
Nav. pomoć
RED
Ako korisnik pritisne dugme, broj kanala se aktivira.
Resetovanje
ENTER
Unos izmena i zatvaranje prozora.
Enter
RETURN
Otkazivanje ili povratak na prethodni ekran (Alatke).
Return (Povratak)
▲/▼
Menjanje broja izabranog kanala.
Podešavanje
0~9T
Unos cifre.
Broj
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Zatvaranje otvorenog prozora i otvaranje menija ‘Alatke’.
(Bez vodiča)
EXIT
Otkazivanje i povratak na prethodni korak (fabrički režim).
(Bez vodiča)
✎✎ NAPOMENA
•• Ova funkcija dodeljuje jednom broju kanala spoljni izvor. (Promene se primenjuju na sve kanale.)
•• Ako je novi broj kanala već dodeljen drugom kanalu, pratite specifikacije hotela.
✎✎ ITD.
•• Podrazumevano istaknuto: Oblast sa brojevima kanala.
•• Podržana je vertikalna cirkulacija.
•• Vremensko ograničenje (60 s)
Srpski
57
Elementi
Br.
Naziv
Opis
•• Oblast sa brojevima kanala.
‒‒ Podržani su i numerički tasteri i tasteri sa strelicama nagore i nadole.
‒‒ Ako nije dodeljena nijedna vrednost, svaka cifra iz broja zamenjena je znakom ‘-’.
▲
-▼
Oblast sa brojevima
kanala
1
2
Naziv izvora
3
Nav. Oblast za pomoć
→
▲
1
▼
→
▲
15
▼
•• Naziv spoljnog izvora
‒‒ Stavke koje ne mogu da se konfigurišu su onemogućene.
•• Ako korisnik pritisne crveno dugme, broj kanala se aktivira.
Uređivanje imena kanala
•• Menadžer kanala > Pregledač > Alatke > Uređivanje imena kanala
Vodič za tastere
Dugme
Radnja
Nav. pomoć
GREEN
Čuvanje izmena i povratak na menadžer kanala.
Završeno
ENTER
Čuvanje imena kanala i pomeranje pokazivača na sledeće polje.
Enter
RETURN
Otkazivanje i povratak na prethodni ekran (Alatke).
Return (Povratak)
▲/▼/◄/►
Kretanje po tastaturi.
Pomeri
0~9
Unos cifre.
(Bez vodiča)
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Zatvaranje otvorenog prozora i otvaranje menija ‘Alatke’.
(Bez vodiča)
EXIT
Otkazivanje i povratak na prethodni korak (fabrički režim).
(Bez vodiča)
✎✎ NAPOMENA
•• Ovo je definicija tastature koja se koristi za funkciju uređivanja imena kanala.
✎✎ ITD.
•• Vremensko ograničenje (60 s)
58
Srpski
Elementi
Br.
Naziv
1
Prozor za uređivanje imena
kanala
2
Ime kanala
3
Tastatura
Opis
•• Pokazivač i znak koji se trenutno unose su iste boje kao istaknuta stavka.
•• Kada se dostigne maksimalni broj znakova, pokazivač nestaje.
•• Detaljan opis potražite u dokumentu o dizajnu tastature.
Alatke [režim uređivanja]
Režim uređivanja
Naznačavanje sadržaja (kada je broj označene stavke 0 ili 1)
Kada ima više označenih stavki.
Dodavanje u zemlje
Uređivanje zemalja (kada je označena već registrovana stavka.)
Uređivanje imena kanala
Uređivanje broja kanala
Isključena slika
Kopiranje kanala (Astra HD +)
Promena rasporeda (satelitski)
Izbor svih stavki
Opozivanje izbora svih stavki (prikazuje se samo kada je izabrana
1 ili više stavki)
Izbriši
Dodavanje u zemlje
Uređivanje zemalja (kada je označena već registrovana stavka.)
Isključena slika
Promena rasporeda (satelitski)
Izbor svih stavki
Opozivanje izbora svih stavki
Izbriši
✎✎ NAPOMENA
•• Položaj iskačućeg menija: Meni „Alatke“ za stavku u levoj koloni na ekranu Lista kanala → Ovo je prikazano na
desnoj strani. Meni „Alatke“ za stavku u desnoj koloni na ekranu Lista kanala → Ovo je prikazano na levoj strani.
•• Ako korisnik pritisne dugme TOOLS kada naznačena stavka nije izabrana, ona će automatski biti obeležena kao
izabrana.
•• Detaljne specifikacije o svakoj funkciji potražite u NEO menadžera kanala.
Srpski
59
Traka kanala [kada se broj kanala dodeli spoljnom izvoru]
✎✎ NAPOMENA
•• Primenjuju se specifikacije trake TV kanala.
•• Kada je stavka nepodržana ili nema odgovarajućih informacija, vrednosti stavke nisu prikazane.
•• Ime kanala je prikazano kao ‘ime spoljnog izvora’.
Elementi
Br.
Naziv
1
Naziv spoljnog ulaza
Opis
Lista kanala pruža pristup funkcijama koje se odnose na žanr televizijskog programa.
•• Režim zemlje
•• Promena režima žanra.
¦¦ Mixed Channel Map
Mešana mapa kanala je funkcija za mešanje zemaljskih, kablovskih i satelitskih kanala.
[Osim za modele za Australiju, Singapur, Novi Zeland ]
‒‒ Mešana mapa kanala treba da bude uključena da bi zemaljski, kablovski i satelitski kanali mogli da budu
pomešani.
‒‒ Pomoću uređivača kanala sortirajte kanale nakon uključivanja funkcije „Mešana mapa kanala“ u meniju sa
opcijama za hotel.
60
Srpski
¦¦ Sound Bar
•• Samsung Sound-Bar i Hospitality TV
‒‒ Koristite Samsung module Sound-Bar i hotelske televizore koji podržavaju funkciju ARC u režimu HDMI. Ako
povežete kompatibilni Samsung modul Sound-Bar sa kompatibilnim Samsung hotelskim televizorom pomoću
HDMI kabla, gosti mogu da slušaju zvuk televizora preko modula Sound-Bar.
‒‒ Modeli koji podržavaju funkciju ARC su navedeni u nastavku:
•• Moduli Sound-Bar: H
W-H450/H550/H570/H600/H7500
HW-J450/J470/J550
HW-K450/K550
•• Podešavanje modula Sound-Bar u hotelskom režimu
1. Podesite sledeće opcije u meniju za hotel:
‒‒ Hotel option > System > Sound Bar Out = On.
‒‒ Hotel option > Power On > Power On Volume EN = User Defined.
‒‒ Hotel option > Power On > Power On Volume > Set greater than 0.
‒‒ Hotel option > Power On > Max Volume > Set greater than 0.
2. Pomoću HDMI kabla povežite priključak HDMI OUT na zadnjoj strani modula Sound-Bar sa priključkom HDMI IN 1 (koji
podržava ARC) na hotelskom televizoru.
3. Kada je modul Sound-Bar povezan sa hotelskim televizorom, nakon uključivanja televizora, modul Sound-Bar
automatski detektuje televizor, a zatim se automatski prebacuje u hotelski režim.
Funkcionalne karakteristike modula Sound Bar u hotelskom režimu:
•• Uključivanje/isključivanje je sinhronizovano sa televizorom
•• HDMI_CEC je podrazumevano uključen
•• Podržan je samo priključak „HDMI OUT“
•• Taster za „Režim ulaza“ na jedinici VFD je onemogućen da bi se sprečile neočekivane promene u izvoru zvuka.
•• Postavke jačine zvuka pri uključivanju i maksimalne jačine zvuka, koje se mogu podesiti, preuzimaju se iz
hotelskog menija sa opcijama na televizoru. Međutim, vrednosti za jačinu zvuka pri uključivanju i maksimalnu
jačinu zvuka modula Sound Bar su na polovini vrednosti postavki jačine zvuka pri uključivanju i maksimalne
jačine zvuka u hotelskom meniju sa opcijama na televizoru.
Primer: Ako je jačina zvuka pri uključivanju televizora = 20, a maksimalna jačina zvuka=90, onda je jačina zvuka
pri uključivanju = 10 a maksimalna jačina zvuka = 45 na modulu Sound Bar.
* Ova funkcija može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
Srpski
61
¦¦ Bezbednosni režim
Specifikacije dizajna
•• Koriste se za ograničavanje pojedinih funkcija, kao što su TTX i spoljni izvor (HDMI, USB), u određenim
ustanovama, poput kazneno-popravne ustanove.
•• Meni „Bezbednost“ je zaštićen lozinkom. Pristup meniju „Bezbednost“ nije dozvoljen bez lozinke.
•• Postavka bezbednosti
‒‒ Postavka bezbednosti se može podesiti na ON ili OFF.
‒‒ Podrazumevana vrednost je OFF.
‒‒ Postavka bezbednosti: Ako je uključena, spoljnog izvora (HDMI, USB) i funkcija TTX biće onemogućeni.
•• Podešavanje lozinke
‒‒ Korisnik ovde može da promeni lozinku.
‒‒ Korisnici treba da unesu trenutnu lozinku, novu lozinku i da potvrde novu lozinku.
•• Resetovanje lozinke
‒‒ Ova opcija služi za resetovanje lozinke.
‒‒ Podrazumevana lozinka je „00000000“.
‒‒ Opcija resetovanja lozinke je dostupna samo u fabričkom meniju, a pristupa joj se pomoću kombincije
tastera „Info“ i „Factory“.
Opciji ne možete pristupiti pomoću kombinacije tastera MUTE + 1 + 1 + 9 + ENTER.
•• Postavka bezbednosti: Ako je ova opcija uključena, funkcija SIRCH nije dostupna.
•• Pomoću opcije resetovanja na fabričke vrednosti ne možete da resetujete postavku bezbednosti.
62
Srpski
Postavljanje zidnog nosača
Komplet za montažu na zid (prodaje se odvojeno) omogućava postavljanje televizora na zid. Detaljne informacije o
postavljanju zidnog nosača potražite u uputstvu koje ste dobili sa kompletom za montažu na zid. Prilikom postavljanja
nosača za montažu na zid obratite se stručnom licu. Ne preporučujemo da montažu obavljate sami.
Samsung Electronics ne odgovara za eventualno oštećenje uređaja niti za povrede koje nanesete sebi ili drugima ako
odlučite da sami postavite televizor.
Specifikacije kompleta za montažu na zid (VESA)
✎✎ Komplet za montažu na zid se ne isporučuje uz televizor, već se prodaje odvojeno.
Komplet za montažu na zid postavite na čvrst zid koji stoji pod pravim uglom u odnosu na pod. U slučaju pričvršćivanja na
neki drugi građevinski materijal, obratite se najbližem prodavcu. Ako ga montirate na plafon ili zid sa kosinom, može da
padne i izazove ozbiljne telesne povrede.
✎✎ NAPOMENA
•• Standardne dimenzije kompleta za montažu na zid prikazane su u tabeli u nastavku.
•• Prilikom kupovine našeg kompleta za montažu na zid dobijate priručnik sa detaljnim uputstvima za instalaciju i
sve delove potrebne za sklapanje.
•• Nemojte da koristite zavrtnje koji nisu usklađeni sa standardnom VESA specifikacijom za zavrtnje.
•• Ne koristite zavrtnje duže od standardnih da ne bi došlo do oštećenja unutrašnjosti televizora.
•• Kod kompleta za montažu na zid koji nisu u skladu sa specifikacijom za zavrtnje prema VESA standardu, dužina
zavrtnja može da se razlikuje u zavisnosti od specifikacija.
•• Zavrtnje nemojte prejako da zatežete. U suprotnom, proizvod se može oštetiti ili pasti i nekoga povrediti.
Kompanija Samsung ne odgovara za ovakve nesrećne slučajeve.
•• Kompanija Samsung ne odgovara za oštećenja uređaja niti za telesne povrede do kojih je došlo usled korišćenja
kompleta za montažu na zid koji nije usklađen sa VESA standardima ili potiče od nepoznatog proizvođača,
odnosno ako se korisnik ne pridržava uputstava za instalaciju uređaja.
•• Postavljen televizor ne naginjite više od 15 stepeni.
Nosač
zidnog
nosača
Adapter za zidni nosač
TV
C
Adapter za zidni nosač
Nosač
zidnog
nosača
TV
C
inči
VESA spec. (A * B)
40
200 x 200
49 ~ 65
400 x 400
C (mm)
Standardni zavrtanj
Količina
43 ~ 45
M8
4
Komplet za montažu na zid nemojte da instalirate dok je televizor uključen.
U tom slučaju se izlažete opasnosti od strujnog udara.
Srpski
63
Pričvršćivanje televizora na zid
Oprez: Vučenje, guranje ili penjanje na televizor može da dovede do pada televizora. Posebno vodite računa da se deca ne
kače za televizor i da ga ne pomeraju jer televizor može da se prevrne i izazove ozbiljne telesne povrede, pa čak i sa smrtnim
ishodom. Pratite sve mere opreza navedene u brošuri sa bezbednosnim uputstvima koju ste dobili sa televizorom. Radi
dodatne stabilnosti i bezbednosti, postavite uređaj protiv pada, kao što je opisano ispod.
Da biste sprečili pad televizora
1. Stavite zavrtnje u držače i dobro ih pričvrstite za zid. Proverite da li su zavrtnji pravilno pričvršćeni za zid.
✎✎ U zavisnosti od tipa zida, možda će vam biti potreban dodatni materijal, kao što su tiplovi.
✎✎ Pošto se potrebni držači, zavrtnji i žica ne dobijaju u kompletu, kupite ih odvojeno.
2. Skinite zavrtnje sa sredine zadnje strane televizora, stavite ih u držače, a zatim ih ponovo pričvrstite za televizor.
✎✎ U nekim slučajevima, zavrtnji se ne dobijaju uz proizvod. U tom slučaju, kupite zavrtnje sledećih specifikacija.
3. Jakom žicom povežite držače koji su pričvršćeni za televizor i držače koji su montirani na zid, a zatim čvrsto vežite žicu.
✎✎ NAPOMENA
•• Instalirajte televizor blizu zida, tako da ne može da padne unazad.
•• Bezbedno povezivanje žicom podrazumeva da držači na zidu budu u istom nivou ili niže od držača na televizoru.
•• Odvežite žicu pre pomeranja televizora.
4. Proverite da li su svi montažni elementi dobro pričvršćeni. Povremeno proverite da veze nisu popustile i da nisu
pohabane. Ako niste sigurni da li ste bezbedno pričvrstili televizor, obratite se profesionalnom tehničkom licu.
Kensington Lock za sprečavanje krađe
Kompanija Samsung ne proizvodi Kensington Lock uređaj. U pitanju je
naprava kojom se uređaj fizički pričvršćuje kada se koristi na javnom mestu.
Izgled i način zaključavanja mogu da se razlikuju od ilustracije u zavisnosti
od proizvođača. Dodatne informacije o pravilnoj upotrebi uređaja Kensington
Lock potražite u priručniku koji ste dobili uz njega.
Pratite sledeće korake da biste zaključali proizvod:
Pronađite znak „K“ koji se nalazi sa zadnje strane televizora. Kensington otvor
se nalazi pored znaka „K“.
1. Sajlu sistema Kensington Lock provucite oko nekog velikog nepokretnog
predmeta, na primer stola ili stolice.
2. Kraj sajle na kom se nalazi brava provucite kroz omču na Kensington Lock sajli.
1
<opcionalno>
3. Ubacite uređaj za zaključavanje u Kensington otvor na proizvodu (1).
4. Zaključajte bravu.
✎✎ Ovo su opšta uputstva. Detaljna uputstva potražite u korisničkom priručniku koji ste dobili uz uređaj za
zaključavanje.
✎✎ Uređaj za zaključavanje se kupuje odvojeno.
✎✎ Položaj otvora Kensington Lock može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
64
Srpski
Specifikacije
Uticaj na životnu sredinu
Radna temperatura
Vlažnost vazduha pri radu
Temperatura pri skladištenju
Vlažnost pri skladištenju
Naziv modela
Od 10°C do 40°C (Od 50°F do 104°F)
Od 10% do 80%, bez kondenzacije
Od -20°C do 45°C (Od -4°F do 113°F)
Od 5% do 95%, bez kondenzacije
HG40EE890U
Rezolucija ekrana
3840 x 2160
Obrtno postolje
Veličina ekrana (dijagonala)
0˚
40 inča
Zvuk (izlaz)
Dimenzije (ŠxVxD)
Kućište
Sa postoljem
HG49EE890U
49 inča
10 W x 2
903.7 x 519.8 x 54.1 mm
903.7 x 575.2 x 304.0 mm
1099.4 x 638.7 x 55.3 mm
1099.4 x 709.0 x 334.1 mm
Težina
Bez postolja
Sa postoljem
9.2 kg
10.5 kg
14.0 kg
16.1 kg
Naziv modela
HG55EE890U
HG65EE890U
Rezolucija ekrana
3840 x 2160
Obrtno postolje
Veličina ekrana (dijagonala)
0˚
55 inča
Zvuk (izlaz)
Dimenzije (ŠxVxD)
Kućište
Sa postoljem
Težina
Bez postolja
Sa postoljem
65 inča
10 W x 2
1235.2 x 715.1 x 54.7 mm
1235.2 x 786.7 x 334.1 mm
1456.1 x 840.4 x 54.4 mm
1456.1 x 924.3 x 378.7 mm
16.9 kg
19.1 kg
23.2 kg
26.7 kg
✎✎ Dizajn i specifikacije podležu promeni bez prethodnog obaveštenja.
✎✎ Informacije o napajanju i potrošnji energije potražite na nalepnici koja se nalazi na uređaju.
✎✎ Informacije o posvećenosti kompanije Samsung zaštiti životne sredine i obavezi poštovanja propisa koji se odnose
na proizvode, npr. REACH, WEEE, baterije, potražite na adresi http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Srpski
65
Dimenzije
Prikaz spreda/bočni prikaz
7
1
2
3
5
6
4
8
(Uređaj: mm)
1
2
3
4
5
6
7
8
HG40EE890U
903.7
881.5
488.6
709.9
519.8
575.2
54.1
304.0
HG49EE890U
1099.4
1077.2
607.2
947.5
638.7
709.0
55.3
334.1
HG55EE890U
1235.2
1213.0
683.6
947.5
715.1
786.7
54.7
334.1
HG65EE890U
1456.1
1431.9
806.7
1061.3
840.4
924.3
54.4
378.7
Pregled table sa priključcima/prikaz sa zadnje strane
✎✎ Detaljne dimenzije mogu da se provere na adresi Displaysolutions.samsung.com.
66
Srpski
Detalji o postolju
•• HG40EE890U
(Uređaj: mm)
223,0
709,9
304,0
304,0
•• HG49EE890U / HG55EE890U
(Uređaj: mm)
250,6
947,5
334,1
334,1
•• HG65EE890U
(Uređaj: mm)
265,0
1061,3
378,7
378,7
NAPOMENA: Crteži nisu nužno u pravoj razmeri. Neke dimenzije podležu promeni bez prethodnog obaveštenja.
Pogledajte dimenzije pre instaliranja televizora. Kompanija nije odgovorna za greške u kucanju i štampanju.
Srpski
67
Licenca
Proizvedeno po licenci kompanije Dolby Laboratories. Dolby i simbol dvostrukog slova D
su zaštićeni žigovi kompanije Dolby Laboratories.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc.
DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, DTS Premium Sound|5.1, DTS
Digital Surround, DTS Express, and DTS Neo2:5 are registered trademarks or trademarks
of DTS, Inc. in the United States and/or other countries.
© DTS, Inc. All Rights Reserved.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS
Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, and DTS
Studio Sound are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States
and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo
are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States
and other countries.
This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video.
To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your
registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.
DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used
under license.
Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
8,656,183; 8,731,369; RE45,052.
Open Source License Notice
Open Source used in this product can be found on the following webpage. (http://opensource.samsung.com)
Open Source Licence Notice is written only English.
68
Srpski
Globalni podaci za kontakt kompanije SAMSUNG
Ako imate pitanja ili komentare u vezi sa proizvodima kompanije Samsung, obratite se centru za korisničku podršku kompanije SAMSUNG.
Zemlja
Korisnički centar
Web lokacija
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Dealers] 0810-112233
www.samsung.com/at/support
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
GERMANY
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk
max. 0,60 €/Anruf)
www.samsung.com/de/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
www.samsung.com/gr/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
http://www.samsung.com/hu/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS
088 90 90 100
www.samsung.com/nl/support
NORWAY
815 56480
www.samsung.com/no/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL
808 20 7267
www.samsung.com/pt/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
SPAIN
34902172678
www.samsung.com/es/support
SWEDEN
0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)
www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
EIRE
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com/tr/support
© 2016 Samsung Electronics Co., Ltd. Sva prava zadržana.
EE890U-EU-SER-03
Download PDF

advertising