Samsung | YP-Q1JAB | Samsung YP-Q1JAB Korisnički priručnik

YP-Q1
MP3 Player
korisnički priručnik
zamislite mogućnosti
Zahvaljujemo vam na kupnji ovog Samsungovog
proizvoda.
Za primanje potpunije usluge molimo, registrirajte
svoj proizvod na
www.samsung.com/global/register
značajke vašeg novog MP3 playera
Dobrog izgleda. Pametan. Pouzdan. Mnoštvo zabave.Vaš novi MP3 player je sve
to i više.Suvremena tehnologija ovog MP3 playera ima bogat zvuk, žive slike i
igre pune akcije.Zavoljet ćete svoj novi MP3 player bilo da vježbate, preuzimate
omiljene melodije, gledate video zapise, igrate igre ili slušate FM radio.Nakon
samo jedne uporabe pitat ćete se kako ste uopće mogli živjeti bez njega.
STAVLJANJE “MULTI” U MULTIMEDIJ
Zovemo ga MP3 player, ali one je puno
više od toga. Omoguüuje vam da gledate
slike, tekst i video zapise i slušate FM radio
i igrate igrice.
DODIRNITE NAVIGACIJU!
Možete dodirnuti na podlogu osjetljivu na
dodir za navigaciju kroz izbornike.
DIZAJN LCD ZASLONA U BOJI
Žive boje i slike isporuþuju se na LCD
zaslonu.
SLOBODA VAŠEG OMILJENOG ODABIRA
S MP3 PLAYER-OM!
Možete kreirati liste za reprodukciju vaše
omiljene glazbe.
DUŽE VRIJEME REPRODUKCIJE I
KRAûE UýITAVANJE!
Potpuno napunjena baterija može
reproducirati najviše 30 sati glazbe ili 4 sata
video zapisa.
Vremena uþitavanja su kraüa. Zbog njegove
USB 2.0 sposobnosti, player je daleko brži
od modela s USB 1.1.
ZAýUĈUJUûI ZVUK
Vaš novi MP3 player ima ugraÿen
DNSe™ (stroj za digitalan prirodni zvuk),
Samsungova jedinstvena tehnologija zvuka
kreirana je kako bi isporuþila bogatiji i dublji
zvuk za doživljaj nezaboravnog slušanja.
sigurnosne informacije
Što oznaþavaju ikone i znakovi u ovom korisniþkom
priruþniku:
UPOZORENJE
Oznaþava da postoji opasnost od smrti ili ozbiljne
ozljede.
OPREZ
Oznaþava da postoji moguüa opasnost od ozljede ili
materijalne štete.
OPREZ
Da biste smanjili opasnost od požara, eksplozije,
elektriþnog udara ili ozljede pri korištenju vašeg MP3
playera, slijedite osnovne sigurnosne mjere:
NAPOMENA
Oznaþava savjete ili srodne stranice koje mogu biti od
pomoüi za korištenje playera.
NE pokušavajte.
NE rastavljajte.
NE dodirujte.
Izriþito se držite smjernica.
Iskljuþite strujni utikaþ iz zidne utiþnice.
Nazovite servisni centar za pomoü.
Ovi znaci upozorenja su tu da sprjeþe ozljedu za vas i druge osobe.
Molimo imajte ih na umu.
Nakon þitanja ovog odlomka, držite ga na sigurnom mjestu za buduüe
potrebe.
sigurnosne informacije
Ovaj priručnik opisuje ispravan način uporabe vašeg novog mp3 playera.
Pažljivo ga pročitajte kako biste izbjegli oštećenje playera i ozljeđivanje.
Posebno obratite pozornost na sljedeća upozorenja:
ZAŠTITITE SE
ƒ Nikada sami ne rastavljajte, popravljajte ili mijenjate ovaj proizvod.
OPREZ
ƒ Ne izlažite proizvod vlazi niti ga ne ispuštajte u vodu. Ako je proizvod
mokar, ne ukljuþujte ga jer može doüi do elektriþnog udara. Umjesto toga,
kontaktirajte najblizi Samsungov servisni centar za kupce.
ƒ Ne koristite proizvod za vrijeme grmljavine. U protivnom bi moglo doüi do
kvara ili elektriþnog udara.
ƒ Ne koristite slušalice dok vozilte bicikl, automobil ili motocikl.
OPREZ
Mogu prouzrokovati ozbiljnu nezgodu, štoviše, u nekim je podruþjima to zabranjeno
zakonom.
Upotreba slušalica tijekom hodanja ili džogiranja na cesti, posebice na raskrižju
može voditi do ozbiljne nezgode.
ƒ Radi vaše sigurnosti, uvjerite se da kabel slušalica ne dospije u položaj
vaše ruke ili drugih predmeta dok vježbate ili hodate.
UPOZORENJE
ƒ Ne stavljajte proizvod na vlažna, prašnjava ili þaÿava podruþja jer ta
okruženja mogu voditi do požara ili elektriþnog udara.
ZAŠTITITE SE
UPOZORENJE
ƒ Korištenje slušalica ili naglavne slušalice duže vremena može ozbiljno
naškoditi vašem sluhu.
Ako ste izloženi zvuku jaþem od 85 db duže vremensko razdoblje, vaš sluh
možete izložiti štetnom djelovanju. Što je zvuk jaþi, tim više može oštetiti vaš sluh
(uobiþajeni razgovor iznosi od 50 do 60 db a buka iz vana oko 80 db).
Preporuþujemo vam da podesite razinu glasnoüe na srednju (srednja razina obiþno
je manja od 2/3 najviše).
ƒ Ako osjeüate da vam zvoni u uhu, utišajte glasnoüu ili prekinite s
korištenje slušalice ili naglavne slušalice.
ZAŠTITITE VAŠ MP3 PLAYER
ƒ Ne ostavljajte player na temperaturama iznad 95 °F (35 °C), poput saune
ili parkiranog automobila.
ƒ Ne izlažite player prevelikom udaru ispuštanjem.
ƒ Ne stavljajte nikakve predmete na player.
ƒ Sprijeþite strane þestice ili prašinu od prodiranja u proizvod.
ƒ Ne stavljajte proizvod blizu magnetskih predmeta.
ƒ Pobrinite se da pohranite važne podatke. Samsung nije dogovoran za
gubitak podataka.
ƒ Koristite samo dodatnu opremu koju je odobrio Samsung.
OPREZ
OPREZ
NAPOMENA
ƒ Proizvod ne prskajte vodom. Nikada ne þistiti proizvod s kemijskim
tvarima poput benzina ili razrjeÿivaþa jer može uzrokovati požar,
elektriþni udar ili ukloniti boju s površine.
ƒ Nepridržavanje ovih upta može dovesti do fiziþkih ozljeda ili oštetiti player.
ƒ Prilikom ispisivanja ovog korisniþkog priruþnika, preporuþujemo da ispisujete u
boji i provjerite opciju za ispis “Prilagodi stranici” radi bolje pregleda.
sadržaj
OSNOVE
10
10
11
14
17
18
19
19
20
20
21
21
23
23
24
25
26
27
28
32
Što je ukljuþeno
Vaš MP3 player
Prikazi zaslona
Upotreba gumba osjetljivog na dodir
Punjenje baterije
Briga o bateriji
Ukljuþivanje i iskljuþivanje napajanja
Reprodukcija glazbe
Kontrola glasnoüe
Deaktiviranje gumba
Pretraživanje datoteka pomoüu
“Pretraživaþa datoteka”
Brisanje datoteka s “Pretraživaþem
datoteka”
Promjena postavki i podešenja
Postavke za vrstu izbornika
Postavke za zvuk
Postavke za prikaz
Postavke za jezik
Postavke datuma i vremena
Postavke za sustav
Resetiranje sustava
33
34
35
Zahtjevi sustava
Instaliranje programa Emodio
Uporaba programa Emodio
22
EMODIO
33
sadržaj
SLUŠANJE GLAZBE
36
36
38
38
38
38
38
39
40
41
41
42
GLEDANJE VIDEO
ZAPISA
54
54
54
55
55
55
56
Slušanje po kategoriji
Pauziranje
Pretraživanje unutar snimke
Reproduciranje od poþetka aktualne
snimke
Reprodukcija prethodne snimke
Reprodukcija sljedeüe snimke
Kreiranje playliste na vašem mp3
playeru
Reprodukcija playliste
Brisanje datoteke s playliste
Brisanje datoteka s playliste
Upotreba glazbenog izbornika
Gledanje video zapisa
Pauziranje
Pomicanje na odreÿeni okvir
Reprodukcija prethodne video
datoteke
Reprodukcija sljedeüe video datoteke
Upotreba video izbornika
sadržaj
58
59
Gledanje slika
Upotreba izbornika sa slikama
ýITANJE TEKSTA
64
65
ýitanje teksta
Upotreba tekstualnog izbornika
SLUŠANJE FM RADIJA
71
72
72
73
Korištenje funkcije stišavanja
Korištenje funkcije stišavanja
Pretraživanje FM postaja
Upotreba FM radio izbornika
80
Datacasts pregled
PREGLED SLIKA
58
64
71
DATACASTS PREGLED
80
sadržaj
UŽIVANJE U PRVOM
PAKIRANJU
81
RJEŠAVANJE
PROBLEMA
81
83
85
Snimanje glasa
Reprodukcija video igrica
Pregledavanje svjetske karte
podzemnih željeznica
86
Rješavanje problema
89
90
92
Stablo izbornika
Specifikacije proizvoda
Licenca
86
DODATAK
89
osnove
ŠTO JE UKLJUýENO
Vaš novi mp3 player dolazi s ovom dodatnom opremom. Ako nešto nedostaje,
kontaktirajte najbliži Samsung servisni centar za korisnike.
Player
Slušalice
USB kabel
Instalacijski CD
Dodatna oprema u vašoj kutiji može se neznatno razlikovati od ove.
10 _ osnove
VAŠ MP3 PLAYER
Prikaz zaslona
Prekidaþ za napajanje i držanje
Gurnite i držite prema dolje da biste
ukljuþili ili iskljuþili player.
Gurnite prema gore da biste
otkljuþali funkcije gumba playera.
Otvor za resetiranje
Ako doðe do kvara na playeru,
pritisnite otvor za resetiranje s
oznaèenim predmetom da ponovo
pokrenete sustav.
Mikrofon
osnove _ 11
VAŠ MP3 PLAYER (NASTAVAK)
Ovi gumbi su 'osjetljivi na dodir'.
Gumb za izbornik
Dodirnite za prikaz izbornika.
Gumb za pojaþanje glasnoüe
Dodirnite da poveüate glasnoüu
ili se pomaknite na višu stavku/
izbornik.
Gumb natrag
Dodirnite za prijelaz na prethodni
zaslon.
Pritisnite i kratko držite za pomicanje
na zaslon glavnog izbornika.
Lijevi gumb za pretraživanje datoteke
Dodirnite za pomicanje na prethodnu
snimku/izbornik ili reproducirajte
aktualnu snimku od poþetka. Pritisnite
i kratko držite za brzo traženje snimki.
Gumb za odabir Reproduciraj/Zaustavi
Dodirnite za odabir reproduciraj/
pauziraj i funkcije, preÿite na sljedeüi
zaslon.
Gumb za smanjenje glasnoüe
Dodirnite da smanjite glasnoüu
ili se pomaknite na nižu stavku/
izbornik.
Desni gumb za pretraživanje datoteke
Dodirnite za pomicanje na sljedeüu
snimku/izbornik. Pritisnite i kratko držite za
brzo traženje snimki.
12 _ osnove
VAŠ MP3 PLAYER (Nastavak)
Džek za spajanje slušalica
Otvor za vrpcu oko
vrata
Prikljuþak za spajanje USB-a
Slušalice
Oznaþene su oznakom “L” za
lijevu slušalicu i “R” za
desnu slušalicu.Takoÿer služi
kao antena za FM radio na MP3
playeru.
Iskljuþivanje slušalica tijekom
reprodukcije glazbe privremeno
zaustavlja reprodukciju.
osnove _ 13
PRIKAZI ZASLONA
Glazba
1
Indikator za srodni izbornik
8
1
2
Indikator zakljuþanosti
9
2
3
Status baterije
4
Indikator za ukupan broj
snimki/reprodukcija aktualne
snimke
5
Indikator za brzinu reprodukcije
6
Aktualno vrijeme
7
Ukupno vrijeme reprodukcije
8
Indikator reproduciranja/
privremenog zaustavljanja/
traženja
3
Music
Fast1
10
4
5
11
6
12
13
Rising Sun
14
15
02:13
04:28
7
9
Indikator za naþin glazbe
10
Indikator za naþin reprodukcije
11
Indikator za DNSe naþin
12
Zaslon za reprodukciju glazbe
13
Naslov glazbe
14
Trak za status reprodukcije
15
Aktualno vrijeme reprodukcije
ƒ Slike na zaslonu služe samo u svrhu prikaza. Aktualan zaslon može se razlikovati.
ƒ Nakratko nestaju sve informacije izuzev zaslona reprodukcije glazbe.Za ponovno
prikazivanje dodirnite bilo koji gumb.
14 _ osnove
NAPOMENA
PRIKAZI ZASLONA (NASTAVAK)
Video
1
Indikator zakljuþanosti
2
Status baterije
3
Aktualno vrijeme
4
Ukupno vrijeme reprodukcije
5
Indikator reproduciranja/
privremenog zaustavljanja/
traženja
6
Indikator za video naþin
7
Naziv datoteke
8
Trak za status reprodukcije
9
Aktualno vrijeme reprodukcije
1
1
Indikator zakljuþanosti
2
2
Status baterije
3
Indikator za aktualnu datoteku
/ nukupan broj datoteka
4
Aktualno vrijeme
5
Staus reprodukcije glazbe
6
Indikator naþina za sliku
7
Indikator za srodni izbornik
8
Naziv datoteke
1
5
6
2
Video Track 1
3
7
8
9
4
Slika
5
6
7
Pictures
Picture Image 1.jpg
1/8
3
4
8
[Prikaz zaslona]
osnove _ 15
PRIKAZI ZASLONA (NASTAVAK)
FM radio
3
4
5
Manual
1
1
Aktualno vrijeme
2
2
Status baterije
3
Indikator timera Zakljuþaj/
Alarm/Spavanje
4
Indikator za naþin radija
6
7
8
5
News
Today Headline
6
7
8
NAPOMENA
Indikator za ruþni odabir/
unaprijed podešene
vrijednosti
Indikator za aktualnu
frekvenciju (MHz)
Indikator za lokaciju
frekvencije
RDS indikator
ƒ Što je RDS?
Radio podatkovni sustav (RDS) omoguüuje prijam i prikaz poruka kao što su
informacije o radio-emitiranju. Na zaslonu se prikazuju informacije o programu kao
što su vijesti, sport ili glazba i informacije o radio postajama.
ƒ Ako je FM signal slab, na zaslonu se možda neüe prikazati RDS informacije.
16 _ osnove
UPOTREBA GUMBA OSJETLJIVOG NA DODIR
Dodirnite na gumb osjetljiv na dodir s prstom.
NAPOMENA
ƒ Da ne biste oštetiti gumb osjetljiv na dodir, ne koristite druge predmete osim vaših
prstiju kada ga koristite.
ƒ Ne dodirujte guimb osjetljiv na dodir prljavim prstima.
ƒ Ne dodirujte gumb osjetljiv na dodir s rukavicama.
ƒ Gumb osjetljiv na dodir možda neüe raditi ako rabite nolat ili druga pomagala poput
olovke s kugliþnim vrhom.
osnove _ 17
PUNJENJE BATERIJE
Napunite ju prije prve upotrebe playera i kada ju ne planirate koristiti duže
vremena.
Baterija za MP3 player bit üe potpuno napunjena za otprilike 3 sata, iako
ukupno vrijeme punjenja ovisi o okruženju vašeg raþunala.
Prikaz zaslona
ƒ <USB connected> (USB spojen)
ƒ <
> - Punjenje
ƒ <
> - Potpuno napunjena
1
2
1. Spojite duži kraj USB kabela na USB prikljuþak za spajanje na dnu playera.
2. Spojite USB kabel na USB prikljuþak (
) na vašem raþunalu.
18 _ osnove
BRIGA O BATERIJI
Baterija üe trajati duže ako slijedite ove jednostavne smjernice za održavanje i
þuvanje playera.
• Nadopunite bateriju na mjestu u kojem je temperatura u rasponu od 5 °C 35 °C (40 °F - 95 °F).
• Ne prenapunjujte bateriju (više od 12 sati).
Prekomjerno punjenje ili pražnjenje može skratiti vijek trajanja baterije.
• Radni vijek baterije prirodno opada s vremeno.
NAPOMENA
OPREZ
ƒ Ako punite player dok je prikljuþen na prijenosno raþunalo, uvjerite se da je baterija
prijenosnog raþunala takoÿer napunjena do kraja ili da je prijenosno raþunalo
prikljuþeno na izvor napajanja.
ƒ Nadopunjivu bateriju isporuþenu s ovim proizvodom korisnik ne može mijenjati.
Za informacije o zamjeni baterije, molimo kontaktirajte vašeg davatelja usluge.
UKLJUýIVANJE I ISKLJUýIVANJE NAPAJANJA
Ukljuþivanje napajanja
Gurnite i držite sklopku [
playera.
] prema donjoj strani
ƒ Napajanje je ukljuþeno.
Iskljuþivanje napajanja
Ponovno gurnite i držite sklopku [
strani playera.
] prema donjoj
ƒ Napajanje je iskljuþeno.
NAPOMENA
ƒ Vaš mp3 player biti üe automatski iskljuþen ako niti jedan gumb nije pritisnut
odreÿeno vrijeme u naþinu za pauzu. Tvorniþko podešenje za <Auto Power Off>
(Autotomatsko iskljuþenje) je 1 minuta, ali to vrijeme možete promijeniti. Za više
informacija pogledajte stranicu 29.
osnove _ 19
REPRODUKCIJA GLAZBE
U novi MP3 player uþitajte glazbene datoteke pomoüu softvera EmoDio.
1. Pritisnite i držite [
izbornika.
] za pomicanje do zaslona glavnog
Music
2. Dodirnite gumb [Gore, Dolje, Lijevo, Desno] da biste
odabrali <Music> (Glazba), te dodirnite gumb [Odaberi].
3. Željenu glazbenu datoteku odaberite pomoüu gumba
[Gore, Dolje] i [Odaberi].
4. Dodirnite gumb [Odaberi] da biste reproducirali odabranu
glazbenu datoteku.
Rising Sun
02:13
04:28
ƒ Poþinje reprodukcija glazbene datoteke.
ƒ Dodirnite [
NAPOMENA
] za prijelaz na prethodni zaslon.
ƒ Pritisnite i držite [
] za pomicanje do zaslona glavnog izbornika.
KONTROLA GLASNOûE
Dodirnite gumb [Gore, Dolje].
ƒ Vidjet üete ikonu za kontrolu glasnoüe.
Music
ƒ Raspon glasnoüe je podešen izmeÿu 0 i 30.
ƒ Dodirnite gumb [Gore] da poveüate glasnoüu i dodirnite gumb
[Dolje] da ju smanjite.
Rising Sun
02:13
20 _ osnove
04:28
DEAKTIVIRANJE GUMBA
Funkcija držanja deaktivira sve druge gumbe na mp3 playeru, pa ako sluþajno
dodirnete jedan za vrijeme vježbe, na primjer vaša glazba neüe se prekinuti.
1. Sklopku [
] gurnite prema vrhu playera da biste
omoguüili funkciju zakljuþavanja.
Music
2. Sklopku [
] gurnite prema dnu playera da biste
otpustili funkciju zakljuþavanja.
Rising Sun
PRETRAŽIVANJE DATOTEKA POMOûU
“PRETRAŽIVAýA DATOTEKE”
02:13
04:28
Jednostavno pretražite datoteke pomoüu funkcije “Pretraživaþa datoteke”.
1. Pritisnite i držite [ ] za pomicanje do zaslona glavnog
izbornika.
2. Dodirnite gumb [Gore, Dolje, Lijevo, Desno] da biste
odabrali <File Browser> (Preglednik datoteka), te dodirnite
gumb [Odaberi].
ƒ Pojavljuje se popis mapa <File Browser> (Preglednik datoteka)
koji sadržava mape „Music, Playlists, Video, Pictures, Datacasts,
Texts, Games, Recorded Files i My Pack” (Glazba, Popis
pjesama, Video, Slike, Prijenos podataka, Tekstovi, Igre,
Snimljene datoteke i Moj paket).
3. Dodirnite gumb [Gore, Dolje] za odabir željene mape.
4. Dodirnite gumb [Odaberi] da bi se u odabranoj mapi pojavio popis datoteka.
ƒ Dodirnite [
] za prijelaz na prethodni zaslon.
5. Dodirnite gumb [Gore, Dolje] za odabir željene datoteke.
6. Dodirnite gumb [Odaberi].
ƒ Poþinje reprodukcija datoteke.
osnove _ 21
BRISANJE DATOTEKA S “PRETRAŽIVAÈEM
DATOTEKA”
1. Pritisnite i držite [
izbornika.
] za pomicanje do zaslona glavnog
2. Dodirnite gumb [Gore, Dolje, Lijevo, Desno] da biste
odabrali <File Browser> (Preglednik datoteka), te dodirnite
gumb [Odaberi].
ƒ Pojavljuje se sadržaj popisa mape <File Browser>
(Pretraživaè datoteke).
3. Dodirnite gumb [Gore, Dolje] da biste odabrali željenu
mapu, te dodirnite gumb [Odaberi].
File Browser
Music
Playlists
Video
Pictures
Datacasts
Texts
Games
Recorded Files
My Pack
4. Dodirnite gumb [Gore, Dolje] za odabir datoteke za brisanje i dodirnite [
].
5. Dodirnite gumb [Gore, Dolje] da biste odabrali <Delete> (Izbriši), te dodirnite
gumb [Odaberi].
ƒ Pojavljuje se prozor za potvrdu.
6. Dodirnite gumb [Lijevo, Desno] da biste odabrali <Yes> (Da), te dodirnite
gumb [Odaberi].
ƒ Datoteka æe biti obrisana
ƒ Jednom obrisane datoteke više se ne mogu povratiti.
OPREZ
ƒ Trenutno reproducirana datoteka neüe se obrisati.
NAPOMENA
ƒ Mapa <My Pack> (Moj paket) <File Browser> (Preglednika datoteka) je mapa u
kojoj se pohranjuju DNSe datoteke prenesene pomoüu programa <EmoDio>.Za
ostale informacije o DNSe-u, pogledajte priruþnik za program <EmoDio>.
22 _ osnove
PROMJENA NAMJEŠTANJA I POSTAVKI
Vaš mp3 player dolazi s tvorniþki postavljenim postavkama a þije unaprijed
podešene vrijednosti možete promijeniti tako da prilagodite player.
NAPOMENA
ƒ Dodirnite [ ] za prijelaz na prethodni zaslon.
Pritisnite i držite [ ] za pomicanje do zaslona glavnog izbornika.
Postavke za vrstu izbornika
Možete promijeniti dizajn i font izbornika te obrisati sliku u pozadini
glavnog izbornika.
1. Pritisnite i držite [ ] za pomicanje do zaslona
Settings
glavnog izbornika.
Menu Style
2. Dodirnite gumb [Gore, Dolje, Lijevo, Desno] da
Sound
biste odabrali <Settings> (Postavke), te dodirnite
Display
gumb [Odaberi].
Language
ƒ Pojavljuje se izbornik <Settings> (Postavke).
3. Dodirnite gumb [Gore, Dolje] da biste odabrali
<Menu Style> (Stil izbornika), te dodirnite gumb
[Odaberi].
Date&Time
System
ƒ Pojavljuje se izbornik <Menu Style> (Vrsta izbornika).
4. Funkcije postavite pomoüu gumba [Gore, Dolje] i [Odaberi].
ƒ Dodirnite gumb [Odaberi] da biste se pomakli do sljedeüe stavke ili odabrali
izbornik.
ƒ Dodirnite gumb [Gore, Dolje] za pomicanje gore ili dolje po aktualnom
izborniku.
Opcije za podešenje vrste izbornika
ƒ Menu Design (Dizajn izbornika) : Možete promijeniti vrstu zaslona glavnog
izbornika. Odaberite stavku <Matrix> (Matrica), <My Skin> (Moja presvlaka).
ƒ Font : Možete promijeniti vrstu fonta jezika izbornika. Odaberite jednu od 3
vrste fontova. U nekim jezicima izbornika, <Font> üe biti deaktiviran.
ƒ Reset My Skin (Ponovo podesi Moj izgled) : Priprema sliku u pozadini prikaza
zaslona na zadanu sliku.
osnove _ 23
PROMJENA NAMJEŠTANJA I POSTAVKI (U NASTAVKU)
Postavke za zvuk
Možete podesiti glavni EQ, zvuk za beep, ograniþenje glasnoüe.
1. Pritisnite i držite [ ] za pomicanje do zaslona
glavnog izbornika.
Settings
Menu Style
2. Dodirnite gumb [Gore, Dolje, Lijevo, Desno] da
Sound
biste odabrali <Settings> (Postavke), te dodirnite
Display
gumb [Odaberi].
Language
ƒ Pojavljuje se izbornik <Settings> (Postavke).
3. Dodirnite gumb [Gore, Dolje] da biste odabrali
<Sound> (Zvuk), te dodirnite gumb [Odaberi].
Date&Time
System
ƒ Pojavljuje se izbornik <Sound> (Zvuk).
4. Funkcije postavite pomoüu gumba [Gore, Dolje] i [Odaberi].
Opcije za podešenje zvuka
ƒ Master EQ (Glavni EQ) : Možete optimizirati postavke za zvuk. Dodirnite gumb
[Lijevo, Desno] za odabir frekvencije koju želite podesiti. Dodirnite gumb [Gore,
Dolje] da biste prilagodili razinu odabrane frekvencije, a zatim dodirnite gumb
[Odaberi].
ƒ Beep Sound (Zvuk za beep) : Podešava zvuka za beep za izvršavanje gumb
na ukljuþeno ili iskljuþeno. Odabire od <Off> (Iskljuþeno) i <On> (Ukljuþeno).
ƒ Volume Limit (Ograniþenje glasnoüe) : Možete izbjeüi slušanje ometanja
namiještanjem ograniþenja glasnoüe pri upotrebi slušalica. <On> (Ukljuþeno)
üe ograniþiti najvišu razinu glasnoüe na 15. Najviša razina glasnoüe kada je
ograniþenje glasnoüe podešeno na <Off> (Iskljuþeno) iznosi 30. ýak i ako
odaberete <Off> (Iskljuþeno), glasnoüa üe biti podešena natrag na 15 kako bi se
izbjeglo ometanje slušanja pri ponovnom ukljuþenju playera.
24 _ osnove
PROMJENA NAMJEŠTANJA I POSTAVKI (U NASTAVKU)
Postavke za prikaz
Promijenite vrijeme iskljuþivanja prikaza i svjetlinu zaslona.
1. Pritisnite i držite [ ] za pomicanje do zaslona
Settings
glavnog izbornika.
2. Dodirnite gumb [Gore, Dolje, Lijevo, Desno] da
biste odabrali <Settings> (Postavke), te dodirnite
gumb [Odaberi].
ƒ Pojavljuje se izbornik <Settings> (Postavke).
Menu Style
Sound
Display
Language
Date&Time
System
3. Dodirnite gumb [Gore, Dolje] da biste odabrali
<Display> (Prikaz), te dodirnite gumb [Odaberi].
ƒ Pojavljuje se izbornik <Display> (Prikaz).
4. Funkcije postavite pomoüu gumba [Gore, Dolje] i [Odaberi].
Opcije za podešenje prikaza
ƒ Display Off (Zaslon iskljuþen) : Ako ne dodirnete gumb unutar odreÿenog
vremena prikazanog niže, prikaz zaslona automatski üe se iskljuþiti. Odaberite
ili <15 sec> (15 sekundi), <30 sec> (30 sekundi), <1 min> (1 minuta), <3 min>
(3 minute), <5 min> (5 minuta) ili <Always On> (Uvijek ukljuþeno). Pritisnite bilo
koji gumb da ga ponovo ukljuþite.
ƒ Brightness (Svjetlina) : Možete podesiti svjetlinu prikaza zaslona. Odaberite
razinu od <0-10>, gdje je 10 najsvjetlija.
osnove _ 25
PROMJENA NAMJEŠTANJA I POSTAVKI (U NASTAVKU)
Postavke za jezik
Izbornici na vašem novom mp3 playeru mogu se podesiti za prikaz na
jednom od mnogobrojnih jezika. Vaš željeni jezik možete jednostavno
promijeniti.
1. Pritisnite i držite [ ] za pomicanje do zaslona
Settings
glavnog izbornika.
2. Dodirnite gumb [Gore, Dolje, Lijevo, Desno] da
biste odabrali <Settings> (Postavke), te dodirnite
gumb [Odaberi].
ƒ Pojavljuje se izbornik <Settings> (Postavke).
Menu Style
Sound
Display
Language
Date&Time
System
3. Dodirnite gumb [Gore, Dolje] da biste odabrali
<Language> (Jezik), te dodirnite gumb [Odaberi].
ƒ Pojavljuje se popis <Language> (Jezik).
ƒ <English>, <한국어>, <Français>, <Deutsch>, <Italiano>, <日本語>, <ㅔ
ԧЁ᭛>, <㐕储Ё᭛>, <Español>, <Ɋɭɫɫɤɢɣ>, <Magyar>, <Nederlands>,
<Polski>, <Português>, <Svenska>, <ѳъѕ>, <ýeština>, <ƧnjnjLjǎNJNjƽ>,
<Türkçe>, <Norsk>, <Dansk>, <Suomi>, <Español (Sudamérica)>,
<Português (Brasil)>, <Indonesia>, <TiӃng ViӋt>, <Bulgarian>, <Română>,
<ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ>, <Slovenšþina>, <Slovenský>.
4. Dodirnite gumb [Gore, Dolje] da biste odabrali željeni jezik, te
dodirnite gumb [Odaberi].
ƒ Podržani jezici mogu se promijeniti ili dodati.
NAPOMENA
26 _ osnove
PROMJENA NAMJEŠTANJA I POSTAVKI (U NASTAVKU)
Postavke datuma i vremena
Postavite trenutni datum i vrijeme.
1. Pritisnite i držite [ ] za pomicanje do zaslona
glavnog izbornika.
2. Dodirnite gumb [Gore, Dolje, Lijevo, Desno] da
biste odabrali <Settings> (Postavke), te dodirnite
gumb [Odaberi].
ƒ TPojavljuje se izbornik <Settings> (Postavke).
Settings
Menu Style
Sound
Display
Language
Date&Time
System
3. Dodirnite gumb [Gore, Dolje] da biste odabrali
<Date&Time> (Datum i vrijeme), te dodirnite gumb
[Odaberi].
ƒ Pojavljuje se izbornik Time Set (Postavka vremena).
4. Dodirnite gumb [Lijevo, Desno] da biste pomakli do <YEAR,
MONTH, DATE, HOUR, MIN, AM/PM> (GODINA, MJESEC, DATUM,
SAT, MIN, PRIJE PODNE/POSLIJE PODNE), a zatim dodirnite gumb
[Gore, Dolje] da biste postavili svaku stavku.
5. Dodirnite gumb [Odaberi].
ƒ Pojavljuje se prozor za potvrdu spremanja.
6. Dodirnite gumb [Lijevo, Desno] da biste odabrali <Yes> (Da), te
dodirnite gumb [Odaberi].
ƒ Datum i vrijeme biti üe spremljeni.
osnove _ 27
PROMJENA NAMJEŠTANJA I POSTAVKI (U NASTAVKU)
Postavke sustava
Odaberite sleep timer, naþin za poþetak, automatsko iskljuþivanje,
tvorniþko podešenje ispravno za vas.
1. Pritisnite i držite [ ] za pomicanje do zaslona
glavnog izbornika.
2. Dodirnite gumb [Gore, Dolje, Lijevo, Desno] da
biste odabrali <Settings> (Postavke), te dodirnite
gumb [Odaberi.
ƒ Pojavljuje se izbornik <Settings> (Postavke).
Settings
Menu Style
Sound
Display
Language
Date&Time
System
3. Dodirnite gumb [Gore, Dolje] da biste odabrali
<System> (Sustav), te dodirnite gumb [Odaberi].
ƒ Pojavljuje se izbornik <System> (Sustav).
4. Funkcije postavite pomoüu gumba [Gore, Dolje] i [Odaberi].
28 _ osnove
PROMJENA NAMJEŠTANJA I POSTAVKI (U NASTAVKU)
Opcije za podešenje sustava
ƒ My Profile (Moj profil) : Možete postaviti svoje ime i datum roÿenja.Pogledajte
stranice 30~31.
ƒ Sleep : Automatski iskljuþuje napajanje nakon unaprijed podešenog vremena.
Odaberite ili <Off> (Iskljuþeno), <15 min> (15 minuta), <30 min> (30 minuta),
<60 min> (60 minuta), <90 min> (90 minuta) ili <120 min> (120 minuta).
ƒ Start Mode (Poþetni naþin) : Možete postaviti poþetni zaslon koji se prikazuje
kada ukljuþite player.Odaberite stavku <Main Menu> (Glavni izbornik) i <Last
State> (Posljednje stanje).Odaberite <Main Menu> (Glavni izbornik) da bi se
sustav pokrenuo sa zaslonom glavnog izbornika, a <Last State> (Posljednje
stanje) üe koristiti posljednje uporabljeni zaslon.
ƒ Auto Power Off (Automatsko iskljuþivanje) : Automatski iskljuþuje napajanje
kada se jedinica nalazi u privremeno zaustavljenom naþinu i ako se ne pritisne
niti jedan gumb unutar unaprijed postavljenog vremena. Odaberite ili <15sec>
(15 sekundi), <30sec> (30 sekundi), <1min> (1 minuta), <3min> (3 minute),
<5min> (5 minuta) ili <Always On> (Uvijek ukljuþeno).
ƒ Default Set (Tvorniþko podešenje) : Vraüa sve postavke na tvorniþku
vrijednost. Odaberite ili <Yes> (Da) ili <No> (Ne). <Yes> (Da) pokreüe sve
postavke na zadane. <No> (Ne) poništava zadane postavke.
ƒ Format : Formatira unutarnju memoriju. Odaberite ili <Yes> (Da) ili <No> (Ne).
Odabirom na <Yes> (Da) formirat üe se unutarnja memorija i obrisati sve
datoteke na playeru. Odabirom na <No> (Ne) ne formatira se unutarnja
memorija. Provjerite prije formatiranja.
ƒ About (O) : Dodirnite gumb [Lijevo, Desno] da biste provjerili inaþicu ugraÿenog
programa, kapacitet memorije i broj datoteka.<Firmware Ver.> (Inaþica firmvera)
prikazuje trenutnu inaþicu firmvera.<Memory> (Memorija) - <Used> (Iskorišteno)
pokazuje iskorištenost; <Available> (Dostupno) pokazuje preostali kapacitet;
a <Total> (Ukupno) pokazuje ukupni kapacitet memorije.<Files> (Datoteke)
– Možete provjeriti broj glazbenih datoteka, videozapisa, slika, tekstova i cijelih
datoteka.
ƒ Demo Mode (Demo naþin) : Ako ovu stavku postavite na <On> (Ukljuþeno),
player ponavlja reproduciranje isjeþka u mapi videozapisa.Za povratak na
prethodni zaslon dodirnite dodirni gumb.
NAPOMENA
ƒ Vezano za ugraÿenu memoriju
1 GB = 1.000,000,000 bajtova: trenutno formatirani kapacitet može biti
manji obzirom da unutarnji firmware koristi dio memorije.
osnove _ 29
PROMJENA NAMJEŠTANJA I POSTAVKI (U NASTAVKU)
Postavljanje stavke My Name (Moje ime)
1. Dodirnite gumb [Gore, Dolje] da biste odabrali <My
Profile> (Moj profil), te dodirnite gumb [Odaberi].
Rename My ..
_
2. Dodirnite gumb [Gore, Dolje] da biste odabrali <My
Name> (Moje ime), te dodirnite gumb [Odaberi].
ƒ Pojavljuje se prozor Rename My Name (Preimenuj
Moje ime).
3. Ime ureÿaja promijenite pomoüu gumba [Gore,
Dolje, Lijevo, Desno] i [Odaberi].
ƒ [
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
30 _ osnove
] : Naþin unosa se mijenja iz velikih slova na mala slova engleskog
jezika i na brojeve.
[
] : Znakove možete izbrisati jedan po jedan.
[
] : Možete umetnuti ‘–‘.
] : Potvrdite svoju promjenu.
[
Kada završite s postavljanjem imena, svoje üete ime vidjeti kada ukljuþite pla
PROMJENA NAMJEŠTANJA I POSTAVKI (U NASTAVKU)
Postavljanje stavke My Birthday (Moj roÿendan)
ƒ Prije nego što poþnete – Prvo, trebate postaviti sat za trenutno vrijeme.
Pogledajte stranicu 27.
1. Dodirnite gumb [Gore, Dolje] da biste odabrali <My
Profile> (Moj profil), te dodirnite gumb [Odaberi].
Edit My Birth..
2. Dodirnite gumb [Gore, Dolje] da biste odabrali
<My Birthday> (Moj roÿendan), te dodirnite gumb
[Odaberi].
ƒ Pojavljuje se prozor Edit My Birthday (Uredi Moj
roÿendan).
3. Dodirnite gumb [Lijevo, Desno] da biste pomakli
do <YEAR, MONTH, DATE> (GODINA, MJESEC, DATUM), a zatim
dodirnite gumb [Gore, Dolje] da biste postavili svaku stavku.
4. Dodirnite gumb [Odaberi].
ƒ Kada završite s postavljanjem datuma roÿenja, player üe vas podsjetiti na
vaš roÿendan kada ukljuþite player.
osnove _ 31
RESETIRANJE SUSTAVA
Ako se vaš mp3 player ne može ukljuþiti, reproducirati glazbu ili ga prilikom
spajanja vaše raþunalo ne prepoznaje, možda üete trebati resetirati sustav.
Pritisnite otvor za resetiranje na stražnjoj
stranici playera šiljastim predmetom poput
pribadaþe.
ƒ Sustav üe se inicijalizirati.
ƒ Vaše postavke i datoteke neüe se promijeniti.
ƒ Otvor za mikrofon ne dirajte s oštrim predmetom, jer može oštetiti proizvod.
OPREZ
32 _ osnove
EmoDio
EmoDio je softverska aplikacija za ovaj MP3 player koja podržava uređaj i
razne usluge sadržaja.
ZAHTJEVI ZA RAýUNALO
Sustav raþunala mora zadovoljavati sljedeüe minimalne specifikacije da biste
instalirali i izvodili EmoDio:
• Pentium 500MHz ili jaþi
• USB prikljuþak 2.0
• Windows XP Service Pack 2 ili noviji
• DirectX 9.0 ili noviji
• 100MB slobodnog prostora na tvrdom
disku
OPREZ
• CD ROM pogon (2X ili brži)
• Windows Media Player 10.0 ili noviji
• Razluþivost 1024 X 768 ili veüa
• Internet Explorer 6.0 ili noviji
• 512 MB RAM-a ili više
ƒ Tijekom prijenosa datoteke ne iskljuþujte USB kabel. Iskljuþivanje tijekom prijenosa
može oštetiti player ili vaše raþunalo.
ƒ Player spojite izravno na raþunalo, a ne putem USB koncentratora kako biste
izbjegli nestabilnu vezu.
ƒ Za vrijeme spajanja deaktivirane su sve funkcije.
NAPOMENA
ƒ Rabite FAT 32 za datoteku sustava pri formatiranju playera na vašem osobnom
raþunalu.U Windows Vista, kliknite na Obnovi tvorniþke postavke ureÿaja i formatiraj
ga.
EmoDio _ 33
INSTALIRANJE PROGRAMA EMODIO
OPREZ
ƒ Pazite da instalacijski program <EmoDio> pokrenete s raþuna administratora
raþunala.U suprotnom se <EmoDio> neüe instalirati.Da biste pronašli raþun
administratora, molimo, pogledajte korisniþki priruþnik svojega raþunala.
1. U CD-ROM pogon raþunala umetnite
instalacijski CD isporuþen s player
2. Kliknite <Install now> (Instaliraj sada).
ƒ Slijedite upute da biste pokrenuli instalaciju.
ƒ Instalacija programa <EmoDio> poþinje, a kad se
.
završi na radnoj površini kreira se ikona
OPREZ
NAPOMENA
ƒ Budite pažljivi pri umetanju instalacijskog CD-a u okomito postavljen CD-ROM
pogon.
ƒ Tehnologija prepoznavanja glazbe i srodnih podataka pružena je putem Gracenote
and Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM.
ƒ CDDB je registrirana trgovaþka marka Gracenote-a. Gracenote logo oznaka i
logotip, Gracenote CDDB logo oznaka i logotip i “Powered by Gracenote CDDB”
logo oznaka su trgovaþke marke Gracenote-a. Music Recognition Service i MRS
servisni su znakovi tvrtke Gracenote.
34 _ EmoDio
UPORABA PROGRAMA EMODIO
EmoDio je softverska aplikacija jednostavna za uporabu koja vam pomaže
pri organiziranju datoteka na raþunalu.Datoteke koje su veü razvrstane i
organizirane u programu EmoDio možete brzo prenijeti na MP3 player, a da
željenu datoteku ne morate tražiti po cijelom tvrdom disku.
Prijenos datoteka pomoüu programa „EmoDio” najjednostavniji je
naþin prijenosa datoteka s raþunala na MP3 player.
S programom “EmoDio” možete kreirati vlastite kolekcije ili albume
audio datoteka.
Blog informacije i datoteke registrirane na RSS-u možete za zabavu
prenijeti na player.
Ova web-lokacija je usluga zajednice na mreži za korisnike weblokacije EmoDio.com.Ona omoguüuje jednostavno i lako prenošenje /
preuzimanje sadržaja koji je proizveden pomoüu programa EmoDio i
naþine da svoje priþe podijelite s drugim korisnicima u zajednici.
NAPOMENA
ƒ Za ostale informacije o programu <EmoDio>, kliknite <MENU> ĺ <Help> ĺ
<Help> (IZBORNIK ĺ Pomoü ĺ Pomoü) na vrhu programa <EmoDio>.
EmoDio _ 35
slušanje glazbe
ƒ Prije nego što poþnete - spojite slušalice, ukljuþite player i provjerite bateriju.
NAPOMENA
ƒ Dodirnite [ ] za prijelaz na prethodni zaslon.
Pritisnite i držite [ ] za pomicanje do zaslona glavnog izbornika.
SLUŠANJE PO KATEGORIJI
Music
Music
Now Playing
Artists
Albums
Songs
Genres
Playlists
Recorded Files
Music Browser
1. Pritisnite i držite [
Rising Sun
02:13
04:28
] za pomicanje do zaslona glavnog izbornika.
2. Dodirnite gumb [Gore, Dolje, Lijevo, Desno] da biste odabrali <Music>
(Glazba), te dodirnite gumb [Odaberi].
ƒ Pojavljuje se popis <Music> (Glazba).
3. Dodirnite gumb [Gore, Dolje] da biste odabrali željeni popis, te dodirnite
gumb [Odaberi].
ƒ Pojavljuje se glazbena datoteka.
4. Dodirnite gumb [Gore, Dolje] da biste odabrali datoteku koju želite
reproducirati, a zatim dodirnite gumb [Odaberi].
ƒ Poþinje reprodukcija glazbe.
36 _ slušanje glazbe
SLUŠANJE PO KATEGORIJI (NASTAVAK)
Glazbena lista
Informacija o datoteci ukljuþujuüi naziv umjetnika, naziv albuma, naslov i žanr glazbe biti üe
prikazani prema ID3 informaciji o oznaci na odreÿenoj glazbenoj datoteci. Datoteka bez ID3
oznake prikazana je kao [Unknown].
Now Playing (Reproducira se) : Reproducira posljednje reproduciranu datoteku ili se
premiješta na zaslon za reprodukciju aktualne datoteke.
Artists (Umjetnici) : Reprodukcija po umjetniku.
Albums (Albumi) : Reprodukcija po albumu. Dodirnite [ ] da biste odabrali <List Type>
(Vrsta popisa). Odaberite <Album Art> (Slike albuma) da bi se istodobno prikazivala i slika
omota albuma i naslov albuma; ili odaberite <List> (Popis) da bi se prikazivao samo naslov
albuma.
Songs (Pjesme) : Reprodukcija po numeriþkom ili abecednom redu
Genres (Žanri) : Reprodukcija po žanru
Playlists (Playliste) : Reprodukcija po playlisti.
Recorded Files (Snimljene datoteke) : Pokazuje sve snimljene datoteke.
Music Browser (Glazbeni pretraživaþ) : Pokazuje sve pohranjene glazbene datoteke u
glazbenoj mapi.
NAPOMENA
ƒ MP3 i WMA glazbene datoteke su kompatibilne s playerom.
ƒ MP1 ili MP2 datoteke koje imaju samo promijenjenu ekstenziju na MP3 možda se
neüe moüi reproducirati na playeru.
ƒ Iskljuþivanjem slušalica za vrijeme reprodukcije glazbe pauzirati üe reprodukciju.
ƒ Što je ID3 oznaka?
Prikvaþena je na MP3 kako bi prenosila informacije koje se odnose na datoteku
poput naslova, umjetnika, albuma, godine, žanra i polja za komentar.
slušanje glazbe _ 37
PAUZIRANJE
1. Dok se glazba reproducira dodirnite gumb [Odaberi].
ƒ Reprodukcija glazbe biti üe pauzirana.
2. Ponovno dodirnite gumb [Odaberi].
ƒ Glazba üe nastaviti s reprodukcijom na mjestu na kojem je zaustavljena.
PRETRAŽIVANJE UNUTAR SNIMKE
1. Dok se odabrana staza reproducira pritisnite i držite gumb [Lijevo, Desno].
ƒ Pretražuje prema poþetku ili završetku snimke.
2. Odpustite gumb na toþki na kojoj želite poþeti.
ƒ Poþinje s reprodukcijom s toþke na kojoj ste odpustili gumb
REPRODUKCIJA OD POýETKA AKTUALNE SNIMKE
Dodirnite gumb [Lijevo] nakon 3 sekunde reprodukcije.
ƒ Aktualna snimka poþinje s reprodukcijom od poþetka.
REPRODUKCIJA PRETHODNE SNIMKE
Dodirnite gumb [Lijevo] unutar 3 sekunde od reprodukcije.
Dodirnite gumb [Lijevo] dva puta nakon 3 sekunde od reprodukcije.
ƒ Prethodna snimka poþinje s reprodukcijom.
OPREZ
ƒ Pri reprodukciji Promjenjive brzine prijenosa podataka (VBR) datoteka, prethodna
snimka možda se neüe reproducirati þak i ako dodirnete gumb [Lijevo] unutar 3
sekunde.
REPRODUKCIJA SLJEDEûE SNIMKE
Dodirnite gumb [Desno].
ƒ Sljedeüa snimka poþinje s reprodukcijom.
38 _ slušanje glazbe
KREIRANJE PLAYLISTE NA VAŠEM MP3 PLAYERU
Ako ste na MP3 player veü preuzeli datoteke, možete kreirati popis pjesama
“Favorites” (Favoriti).
1. Pritisnite i držite [
izbornika.
] za pomicanje do zaslona glavnog
2. Dodirnite gumb [Gore, Dolje, Lijevo, Desno] da biste
odabrali <File Browser> (Preglednik datoteka), te dodirnite
gumb [Odaberi].
Music
1/2
Rising Sun
My love
Add to Playlist
Delete
3. Dodirnite gumb [Gore, Dolje] da biste odabrali <Music>
(Glazba), te dodirnite gumb [Odaberi].
ƒ Pojavljuje se glazbena(e) datoteka(e).
4. Dodirnite gumb [Gore, Dolje] za odabir datoteke za unošenje na playlistu i
dodirnite [ ].
ƒ Pojavljuje se izbornik playliste.
5. Dodirnite gumb [Gore, Dolje] da biste odabrali <Add to Playlist> (Dodaj na
popis pjesama), te dodirnite gumb [Odaberi].
ƒ Pojavljuje se <Playlist 1> (Playlista 1) do <Playlist 5> (Playlista 5).
6. Dodirnite gumb [Gore, Dolje] da biste odabrali broj popisa pjesama kojem
želite dodati odabranu datoteku, a zatim dodirnite gumb [Odaberi].
ƒ Odabrana datoteka biti üe pridodana playlisti.
ƒ Možete provjeriti playlistu u <Music> (Glazba) ĺ <Playlists> (Playliste) ĺ <Playlist
1> (Playlista 1) do <Playlist 5> (Playlista 5) u glavnom izborniku.
NAPOMENA
ƒ Možete dodati do 100 glazbenih datoteka za svaku playlistu (<Playlist 1> (Playlista
1) do <Playlist 5> (Playlista 5)).
ƒ Za informacije o kreiranju popisa pjesama u programu <EmoDio> i njegovom
prijenosu na player, pogledajte priruþnik za <EmoDio>.
slušanje glazbe _ 39
REPRODUKCIJA PLAYLISTE
1. Pritisnite i držite [
izbornika.
] za pomicanje do zaslona glavnog
2. Dodirnite gumb [Gore, Dolje, Lijevo, Desno] da biste
odabrali <Music> (Glazba), te dodirnite gumb [Odaberi].
ƒ Pojavljuje se popis <Music> (Glazba).
3. Dodirnite gumb [Gore, Dolje] da biste odabrali <Playlists>
(Popisi pjesama), te dodirnite gumb [Odaberi].
Music
Now Playing
Artists
Albums
Songs
Genres
Playlists
Recorded Files
Music Browser
ƒ Pojavljuje se playliste(e).
4. Dodirnite gumb [Gore, Dolje] da biste odabrali željeni popis pjesama, te
dodirnite gumb [Odaberi].
ƒ Pojavljuju se glazbene datoteke pohranjene u odabranoj playlisti.
ƒ Ako nema pronaÿene playliste, na zaslonu üete vidjeti poruku <No file> (Nema
datoteke).
5. Dodirnite gumb [Gore, Dolje] da biste odabrali glazbenu datoteku koju želite
reproducirati, a zatim dodirnite gumb [Odaberi].
ƒ Poþinje reprodukcija glazbene datoteke.
40 _ slušanje glazbe
BRISANJE DATOTEKE S PLAYLISTE
1. Pritisnite i držite [ ] za pomicanje do zaslona glavnog
izbornika.
2. Dodirnite gumb [Gore, Dolje, Lijevo, Desno] da biste
odabrali <Music> (Glazba), te dodirnite gumb [Odaberi].
Playlists
Playlist 1
Playlist 2
Playlist 3
Playlist 4
Playlist 5
ƒ Pojavljuje se popis <Music> (Glazba).rs.
3. Dodirnite gumb [Gore, Dolje] da biste odabrali <Playlists>
(Popisi pjesama), te dodirnite gumb [Odaberi].
ƒ Pojavljuje se playliste(e).
4. Dodirnite gumb [Gore, Dolje] da biste odabrali željeni
popis pjesama, te dodirnite gumb [Odaberi].
Playlist 1
ƒ Pojavljuju se glazbene datoteke pohranjene u odabranoj playlisti.
1/2
Rising Sun
My love
5. Dodirnite gumb [Gore, Dolje] za odabir datoteke za brisanje s
playliste i dodirnite [ ].
Delete from Playlist
Delete All from Playli..
ƒ Pojavljuje se izbornik playliste.
6. Dodirnite gumb [Gore, Dolje] da biste odabrali <Delete
from Playlist> (Izbriši s popisa pjesama), te dodirnite
gumb [Odaberi].
ƒ Odabrana datoteka obrisana je s playliste.
BRISANJE SVIH DATOTEKA S PLAYLISTE
Slijedite gore navedene korake od 1 do 4.
5. Dodirnite [ ].
ƒ Pojavljuje se izbornik playliste.
6. Dodirnite gumb [Gore, Dolje] da biste odabrali <Delete All
from Playlist> (Izbriši sve s popisa pjesama), te dodirnite
gumb [Odaberi].
Playlist 1
1/2
Rising Sun
My love
Delete from Playlist
Delete All from Playlist
ƒ Obrisane su sve datoteke s playliste.
NAPOMENA
ƒ Odabrana datoteka na popisu pjesama ne može se izbrisati
dok se reproducira.
slušanje glazbe _ 41
UPOTREBA GLAZBENOG IZBORNIKA
Glazbeni izbornik vam omoguüuje da upravljate stranama slušanja – od
ponavljanja snimki i albuma do odabira pozadine na zaslonu.
Podešenje zvuþnog efekta
Možete uživati u jasnijem zvuku.
1. Dodirnite [
] tijekom slušanja glazbe.
Music
ƒ Pojavljuje se izbornik <Music> (Glazba).
2. Dodirnite gumb [Gore, Dolje] da biste odabrali
<Sound Effect> (Zvuþni efekt), te dodirnite gumb
[Odaberi].
ƒ Pojavljuje se izbornik <Sound Effect> (Zvuþni efekt).
3. Dodirnite gumb [Gore, Dolje] da biste odabrali
željeni zvuþni efekt, te dodirnite gumb [Odaberi].
Sound Effect
DNSe
Play Mode
Music Play Screen
Play Speed
Rising
Sun
Skip Interval
Repeat A-B Mode On
02:13
04:28
ƒ Odaberite stavku <Street Mode> (Naþin ulice) i <Audio Upscaler>(Audio
podizaþ).
Opcije zvuþnog efekta
ƒ Street Mode (Naþin za ulicu) : Omoguüuje vam jasno slušanje glazbe vani
filtriranjem uliþne buke. Odaberite od 0 do 2.
ƒ Audio Upscaler (Audio povisivaþ) : Ova funkcija rekonstruira izvor zvuka
na vrijednost približnu originalu, a koji se izgubio putem WMA / MP3 šifriranja.
Funkcija Audio Upscaler (Audio podizaþ) radi samo kod glazbenih datoteka loše
kvalitete.Odaberite ili <Off> (Iskljuþeno) ili <On> (Ukljuþeno).
ƒ Za izlaz iz izbornika, dodirnite [
NAPOMENA
42 _ slušanje glazbe
].
UPORABA IZBORNIKA GLAZBE (Nastavak)
Za podešenje stroja za digitalan prirodni zvuk (DNSe)
Odaberite ispravan zvuk za svaki glazbeni žanr.
1. Dodirnite [
] tijekom slušanja glazbe.
Music
ƒ Pojavljuje se izbornik <Music> (Glazba).
2. Dodirnite gumb [Gore, Dolje] da biste odabrali
<DNSe>, te dodirnite gumb [Odaberi].
ƒ Pojavljuje se izbornik <DNSe>.
3. Dodirnite gumb [Gore, Dolje] da biste odabrali
željeni DNSe, te dodirnite gumb [Odaberi].
Sound Effect
DNSe
Play Mode
Music Play Screen
Play Speed
Rising
Sun
Skip Interval
Repeat A-B Mode On
02:13
04:28
ƒ Odaberite <Auto>, <Normal>, <Studio>, <Rock>,
<Classical>, <Jazz>, <Ballad>, <Club>, <Rhythm & Blues>, <Dance>,
<Café>, <Concert>, <Church> i <myDNSe>.
ƒ Funkcija <Auto> automatski odabire odgovarajuüi DNSe naþin ako se
informacije o žanru glazbe nalaze u ID3 oznaci glazbene datoteke.
ƒ Odabiranje <myDNSe> (moj DNSe) omoguüava postavljanje korisniþkog
DNSe-a. Pogledajte stranicu 44.
NAPOMENA
ƒ Što je DNSe?
Stroj za digitalan prirodni zvuk (DNSe) je funkcija zvuþnog efekta za MP3
playere razvijene putem Samsunga. Pruža razna podešenje za glazbu
kako bi se pospješila vrsta glazbe koju slušate.
slušanje glazbe _ 43
UPORABA IZBORNIKA GLAZBE (Nastavak)
Da biste odabrali myDNSe (moj DNSe)
Možete postaviti korisniþki DNSe na playeru ili korisniþki DNSe
prenesen s programa <EmoDio>.
1. Dodirnite [
] tijekom slušanja glazbe.
Music
ƒ Pojavljuje se izbornik <Music> (Glazba).
2. Dodirnite gumb [Gore, Dolje] da biste odabrali
<DNSe>, te dodirnite gumb [Odaberi].
ƒ Pojavljuje se izbornik <DNSe>..
3. Dodirnite gumb [Gore, Dolje] da biste odabrali
<myDNSe> (moj DNSe), te dodirnite gumb
[Odaberi].
Rhythm
& Blues
Sound
Effect
Dance
DNSe
Café
Play Mode
Concert
Music Play Screen
Church
Play Speed
myDNSe
Rising
Sun
Skip Interval
Repeat A-B Mode On
02:13
04:28
ƒ Pojavljuje se popis korisniþkog DNSe-a.
4. Dodirnite gumb [Gore, Dolje] da biste odabrali željeni korisniþki
DNSe, te dodirnite gumb [Odaberi].
ƒ Odabrani korisniþki DNSe je postavljen.
ƒ Kada ste odabrali <myDNSe> (moj DNSe) možete postaviti <EQ>, <3D
& BASS> (3D i BAS), <Concert Hall> (Koncertna dvorana) i <Clarity>
(Jasnoüa). Pogledajte stranice 45~48.
NAPOMENA
ƒ Za ostale informacije o postavljanju korisniþkog DNSe-a pomoüu
<EmoDio>, pogledajte priruþnik za program <EmoDio>.
ƒ Na player se može prenijeti najviše 97 postavki korisniþkog DNSe-a izuzev
od <User 1> (Korisnik 1) do <User 3> (Korisnik 3).
44 _ slušanje glazbe
UPORABA IZBORNIKA GLAZBE (Nastavak)
Da biste odabrali myDNSe (moj DNSe) (Nastavak))
<EQ>
Možete podesiti pojedinaþne frekvencije za ugaÿanje zvuka po vašoj želji.
1. Dodirnite gumb [Gore, Dolje] da biste odabrali
željeni korisniþki DNSe u izborniku myDNSe (moj
DNSe), a zatim dodirnite [ ].
ƒ Pojavljuje se izbornik korisniþkog DNSe-a.
2. Dodirnite gumb [Gore, Dolje] da biste odabrali
<EQ>, te dodirnite gumb [Odaberi].
myDNSe
User 1
User 2
User 3
EQ
3D & BASS
Concert Hall
Clarity
ƒ Pojavljuje se zaslon za podešenje <EQ>.
3. Dodirnite gumb [Lijevo, Desno] da biste odabrali
frekvenciju koju želite prilagoditi, a zatim dodirnite gumb [Gore,
Dolje] da biste prilagodili razinu odabrane frekvencije.
ƒ Možete odabrati od –10 do +10 za odabranu razinu frekvencije.
4. Dodirnite gumb [Odaberi].
ƒ Podešenje je završeno.
slušanje glazbe _ 45
UPORABA IZBORNIKA GLAZBE (Nastavak)
Da biste odabrali myDNSe (moj DNSe) (Nastavak)
<3D & BASS> (3D i BAS)
Možete podesiti 3D zvuþno okruženje i bass boost razinu.
1. Dodirnite gumb [Gore, Dolje] da biste odabrali
željeni korisniþki DNSe u izborniku myDNSe (moj
DNSe), a zatim dodirnite [ ].
ƒ Pojavljuje se izbornik korisniþkog DNSe-a.
2. Dodirnite gumb [Gore, Dolje] da biste odabrali
<3D & BASS> (3D i BAS), te dodirnite gumb
[Odaberi].
myDNSe
User 1
User 2
User 3
EQ
3D & BASS
Concert Hall
Clarity
ƒ Pojavljuje se zaslon za podešenje <3D & Bass> (3D i
Bas).
3. Dodirnite gumb [Lijevo, Desno] da biste odabrali <3D> ili <BASS>
(BAS), te dodirnite gumb [Gore, Dolje].
ƒ Možete birati od <0-4> za <3D> i <Bass> (BAS).
4. Dodirnite gumb [Odaberi].
ƒ Podešenje je završeno.
46 _ slušanje glazbe
UPORABA IZBORNIKA GLAZBE (Nastavak)
Da biste odabrali myDNSe (moj DNSe) (Nastavak)
<Concert Hall> (Koncertna dvorana)
Veliþinu i razinu koncertne dvorane možete prilagoditi kao da glazbu
slušate u stvarnoj koncertnoj dvorani.
1. Dodirnite gumb [Gore, Dolje] da biste odabrali
željeni korisniþki DNSe u izborniku myDNSe (moj
DNSe), a zatim dodirnite [ ].
ƒ Pojavljuje se izbornik korisniþkog DNSe-a.
2. Dodirnite gumb [Gore, Dolje] da biste odabrali
<Concert Hall> (Koncertna dvorana), te dodirnite
gumb [Odaberi].
myDNSe
User 1
User 2
User 3
EQ
3D & BASS
Concert Hall
Clarity
ƒ Pojavljuje se zaslon postavljanja stavke <Concert Hall>
(Koncertna dvorana).
3. Dodirnite gumb [Lijevo, Desno] da biste odabrali <Size> (Veliþina)
ili <Level> (Razina), a zatim dodirnite gumb [Gore, Dolje].
ƒ Možete birati od <0-3> za <Size> (Veliþina) i <Level> (Razina).
4. Dodirnite gumb [Odaberi].
ƒ Podešenje je završeno.
NAPOMENA
ƒ Ovisno o glazbenim datotekama, odabir <Concert Hall> (Koncertna
dvorana) može onemoguüiti druge zvuþne efekte.
slušanje glazbe _ 47
UPORABA IZBORNIKA GLAZBE (Nastavak)
Da biste odabrali myDNSe (moj DNSe) (Nastavak)
<Clarity> (Jasnoüa)
Možete uživati u jasnijem zvuku poboljšane kvalitete.
1. Dodirnite gumb [Gore, Dolje] da biste odabrali
željeni korisniþki DNSe u izborniku myDNSe (moj
DNSe), a zatim dodirnite [ ].
ƒ Pojavljuje se izbornik korisniþkog DNSe.
2. Dodirnite gumb [Gore, Dolje] da biste odabrali
<Clarity> (Jasnoüa), te dodirnite gumb [Odaberi].
myDNSe
User 1
User 2
User 3
EQ
3D & BASS
Concert Hall
Clarity
ƒ Pojavljuje se zaslon postavljanja stavke <Clarity>
(Jasnoüa).
ƒ Možete odabrati od <0-2>.
3. Dodirnite gumb [Gore, Dolje] da biste odabrali željenu razinu, te
dodirnite gumb [Odaberi].
ƒ Podešenje je završeno.
48 _ slušanje glazbe
UPORABA IZBORNIKA GLAZBE (Nastavak)
Podešenje naþina za reprodukciju
Odaberite naþin za reprodukciju poput postavki za ponavljanje.
1. Dodirnite [
] tijekom slušanja glazbe.
Music
ƒ Pojavljuje se izbornik <Music> (Glazba)
2. Dodirnite gumb [Gore, Dolje] da biste odabrali
<Play Mode> (Naþin reprodukcije), te dodirnite
gumb [Odaberi].
ƒ Pojavljuje se izbornik <Play Mode> (Naþin
reprodukcije).
Sound Effect
DNSe
Play Mode
Music Play Screen
Play Speed
Rising
Sun
Skip Interval
Repeat A-B Mode On
02:13
3. Dodirnite gumb [Gore, Dolje] da biste odabrali
željeni naþin reprodukcije, te dodirnite gumb [Odaberi].
04:28
Opcije naþina za reprodukciju
ƒ Normal (Normalno) : Reproducira sve datoteke aktualnog glazbenog popisa
jednom.
ƒ Repeat (Ponavljanje) : Ponavlja reprodukciju svih datoteka aktualnog
glazbenog popisa.
ƒ Repeat One (Ponovi jednom) : Ponavlja reprodukciju jedne datoteke.
ƒ Shuffle (Razmještaj) : Ponavlja reprodukciju svih datoteka aktualnog
glazbenog popisa nasumiþnim reodlijedom.
slušanje glazbe _ 49
UPORABA IZBORNIKA GLAZBE (Nastavak)
Za odabir zaslona za reprodukciju glazbe
Odaberite ponuÿenu pozadinsku sliku ili odaberite sliku po vašoj želji za
prikaz dok slušate glazbu.
1. Dodirnite [
] tijekom slušanja glazbe.
Music
ƒ Pojavljuje se izbornik <Music> (Glazba).
2. Dodirnite gumb [Gore, Dolje] da biste odabrali
<Music Play Screen> (Zaslon reprodukcije
glazbe), te dodirnite gumb [Odaberi].
ƒ Pojavljuje se izbornik <Music Play Screen> (Zaslon za
reprodukciju glazbe).
Sound Effect
DNSe
Play Mode
Music Play Screen
Play Speed
Rising
Sun
Skip Interval
Repeat A-B Mode On
02:13
3. Dodirnite gumb [Lijevo, Desno] da biste odabrali
željeni zaslon reprodukcije glazbe, te dodirnite gumb [Odaberi].
04:28
Opcije zaslona za reprodukciju glazbe
ƒ Odaberite <Reflection> (Odraz), <Auto> (Automatsko), <Passionate> (Vatreno),
<Sweet> (Slatko), <Quiet> (Tiho), <Cheerful> (Veselo), <Album Art> (Slike
albuma) ili <Album Info.> (Informacije o albumu).
ƒ Auto (Automatsko) : Automatski prebacuje zaslone reprodukcije glazbe ovisno
o informacijama ID3 oznake glazbene datoteke.
ƒ Album Art (Umjetnik albuma) : Naslovnica albuma prikazuje da li je naslovnica
ukljuþena u ID3 informaciju o oznaci glazbene datoteke. Podržane su veliþine
naslovnica albuma manje od 200 piksela (vodoravno) x 200 piksela (okomito).
ƒ Album Info. (Informacije oa albumu.) : Prikazuju se informacije o nazivu
umjetnika, albumu i žanru ako je ID3 informacija o oznaci pohranjena na
glazbenoj datoteci.
ƒ Što je ID3 oznaka?
Prikvaþena je na MP3 kako bi prenosila informacije koje se odnose na
datoteku poput naslova, umjetnika, albuma, godine, žanra i polja za
komentar.
50 _ slušanje glazbe
NAPOMENA
UPORABA IZBORNIKA GLAZBE (Nastavak)
Podešenje brzine za reprodukciju
Ubrzajte ili usporite vašu omiljenu glazbu podešenjem brzine
reprodukcije.
1. Dodirnite [
] tijekom slušanja glazbe.
Music
ƒ Pojavljuje se izbornik <Music> (Glazba).
2. Dodirnite gumb [Gore, Dolje] da biste odabrali
<Play Speed> (Brzina reprodukcije), te dodirnite
gumb [Odaberi].
ƒ Pojavljuje se izbornik <Play Speed> (Brzina
reprodukcije).
Sound Effect
DNSe
Play Mode
Music Play Screen
Play Speed
Rising
Sun
Skip Interval
Repeat A-B Mode On
02:13
04:28
3. Dodirnite gumb [Gore, Dolje] da biste odabrali
željenu brzinu reprodukcije, te dodirnite gumb [Odaberi].
ƒ Odaberite <Slow3> (Sporo3), <Slow2> (Sporo2), <Slow1> (Sporo1),
<Normal> (Normalno), <Fast1> (Brzo1), <Fast2> (Brzo2) ili <Fast3> (Brzo3).
slušanje glazbe _ 51
UPORABA IZBORNIKA GLAZBE (Nastavak)
Za podešenje intervala pomaka
Možete brzo premotati unaprijed datoteku u raznim intervalima.
Preskoþite cijeli snimak ili preskoþite nekoliko sekundi zaredom.
1. Dodirnite [
] tijekom slušanja glazbe.
Music
ƒ Pojavljuje se izbornik <Music> (Glazba).
2. Dodirnite gumb [Gore, Dolje] da biste odabrali
<Skip Interval> (Interval preskakanja), te dodirnite
gumb [Odaberi].
ƒ Pojavljuje se izbornik <Skip Interval> (Interval pomaka).
3. Dodirnite gumb [Gore, Dolje] da biste odabrali
željeni interval preskakanja, te dodirnite gumb
[Odaberi].
Sound Effect
DNSe
Play Mode
Music Play Screen
Play Speed
Rising
Sun
Skip Interval
Repeat A-B Mode On
02:13
04:28
ƒ Odaberite <1 Song> (1 pjesma), <5 sec> (5 sekundi), <10 sec> (10
sekundi), <30 sec> (30 sekundi) i <1 min> (1 minuta).
NAPOMENA
ƒ Ako je datoteka razvijena promjenjivom brzinom prijenosa (VBR), aktualna
dužina intervala pomaka možda neüe biti toþno ono što odaberete.
52 _ slušanje glazbe
UPORABA IZBORNIKA GLAZBE (Nastavak)
Podešenje ponavljanja sekcije
Ova funkcija vam omoguüuje da slušate odreÿene dijelove snimke
nekoliko puta zaredom.Pomaže pri uþenju jezika.
1. Dok slušate glazbu dodirnite [ ] na željenom
Music
mjestu.
ƒ Pojavljuje se izbornik <Music> (Glazba).
2. Dodirnite gumb [Gore, Dolje] da biste odabrali
<Repeat A-B Mode On> (Ukljuþen naþin A-B
ponavljanja), te dodirnite gumb [Odaberi].
ƒ Pojavljuje se zaslon postavljanja stavke Section Repeat
(Ponavljanje dijela).
3. Dodirnite [
Sound Effect
DNSe
Play Mode
Music Play Screen
Play Speed
Rising
Sun
Skip Interval
Repeat A-B Mode On
02:13
04:28
] na poþetku dijela koji želite ponoviti.
ƒ Podešena je polazna toþka i pojavljuje se oznaka
< > na statusnom traku reprodukcije.
4. Ponovno dodirnite [
ponoviti.
] da biste postavili kraj dijela koji želite
ƒ Na statusnom traku za reprokuciju pojavljuje se oznaka < > a odreÿena
sekcija poþinje s reprodukcijom nekoliko puta zaredom.
Podešenje ponavljanja sekcije
1. Dodirnite [
] tijekom ponavljanja dijela.
ƒ Ponavljanje sekcije biti üe poništeno.
ƒ Ponavljanje sekcije biti üe automatski poništeno u slijedeüem sluþaju.
- Podešena je polazna toþka ponavljanja sekcije ali toþka završetka nije
podešena dok se ne završi trenutna snimka.
- Ako se krajnja toþka postavi za manje od 3 sekunde reprodukcije nakon
poþetne toþke.
slušanje glazbe _ 53
NAPOMENA
gledanje video zapisa
ƒ Prije nego što poþnete - spojite slušalice, ukljuþite player i provjerite bateriju.
Prijenos video datoteke na player.
Video datoteku prenesite na player pomoüu programa <EmoDIo>.
NAPOMENA
ƒ Dodirnite [ ] za prijelaz na prethodni zaslon.
Pritisnite i držite [ ] za pomicanje do zaslona glavnog izbornika.
GLEDANJE VIDEO ZAPISA
1. Pritisnite i držite [
izbornika.
] za pomicanje do zaslona glavnog
2. Dodirnite gumb [Gore, Dolje, Lijevo, Desno] da biste
odabrali <Videos> (Video zapisi), te dodirnite gumb
[Odaberi].
ƒ Pojavljuje se popis <Videos> (Video zapisi).
3. Dodirnite gumb [Gore, Dolje] da biste odabrali video zapis
koji želite reproducirati, a zatim dodirnite gumb [Odaberi].
ƒ Odabrana video datoteka poþinje s
reprodukcijom vodoravno.
Gumb [Gore, Dolje]
PAUZIRANJE
1. Tijekom reprodukcije video zapisa
dodirnite gumb [Odaberi].
ƒ Player pauzira reprodukciju.
2. Ponovno dodirnite gumb [Odaberi].
Gumb [Lijevo, Desno]
<U vodoravnom pregledu>
ƒ Player nastavlja reprodukciju od mjesta na kojem je ona zaustavljena.
ƒ Kada video datoteku prenosite na player pomoüu programa <EmoDio>, ona se prije
prijenosa automatski pretvara u SVI format.Automatski se prilagoÿava i veliþina
datoteke.Za ostale informacije, pogledajte priruþnik za program <EmoDio>.
54 _ gledanje video zapisa
NAPOMENA
POMICANJE NA POSEBAN OBLIK
1. U vodoravnom pregledu, pritisnite i kratko držite
gumb [Lijevo, Desno].
Video Track 1
ƒ Ovo vam omoguüuje da se pomaknete unatrag ili unaprijed
u aktualnoj video datoteci.
2. Odpustite gumb kada ste se premjestili na željeno
mjesto.
ƒ Video zapoþinje s reprodukcijom od mjesta.
REPRODUKCIJA PRETHODNE VIDEO DATOTEKE
Dodirnite gumb [Lijevo] unutar 3 sekunde nakon poþetka reprodukcije
aktualne datoteke.
Dodirnite gumb [Lijevo] dva puta 3 sekunde nakon
poþetka reprodukcije aktualne datoteke.
Video Track 1
ƒ To üe vratiti na prethodni video zapis.
REPRODUKCIJA SLJEDEûE VIDEO DATOTEKE
Dodirnite gumb [Desno].
ƒ To üe premjestiti na sljedeüi video zapis.
Video Track 2
gledanje video zapisa _ 55
UPOTREBA VIDEO IZBORNIKA
Za podešenje oznake
Kada ste podesili oznaku, kasnije možete lako pronaüi to mjesto.
1. Dodirnite [ ] na željenom prizoru za vrijeme
video reprodukcije.
ƒ Pojavljuje se izbornik <Video>.
2. Dodirnite gumb [Gore, Dolje] da biste
odabrali <Add Bookmark> (Dodaj oznaku),
te dodirnite gumb [Odaberi].
Add Bookmark
Go to Bookmark
Delete Bookmark
Brightness
DNSe
ƒ Toþka aktualne reprodukcije / zaustavljanja biti üe pridodana oznaci.
ƒ Vidjet üete symbol [ Ň ] na traku za status reprodukcije.
NAPOMENA
ƒ Pojavljuje se prozor za prepisivanje ako je oznaka prethodno podešena.
Ako odaberete <Yes> (Da), ranije podešena oznaka obrisana je i dodana
je nova oznaka.
ƒ Za svaku video datoteku može se podesiti jedna oznaka te se može
podesiti maksimalan broj od 50 oznaka.
Za pomicanje na (reprodukcija) / uklanjanje oznake
1. Dodirnite [
] za vrijeme video reprodukcije.
ƒ Pojavljuje se izbornik <Video>.
2. Dodirnite gumb [Gore, Dolje] da biste
odabrali <Go to Bookmark> (Idi na oznaku),
te dodirnite gumb [Odaberi].
Add Bookmark
Go to Bookmark
Delete Bookmark
Brightness
DNSe
ƒ Kada ste odabrali <Go to Bookmark> (Idi na
oznaku) tada se player premješta na odabranu
oznaku i poþinje s reprodukcijom.
ƒ <Delete Bookmark> (Obriši oznaku) ukloniti üe odabranu oznaku s video
datoteke.
ƒ Za izlaz iz izbornika, dodirnite [
NAPOMENA
56 _ gledanje video zapisa
].
UPOTREBA VIDEO IZBORNIKA (NASTAVAK)
Podešenje svjetline
Možete podesiti svjetlinu zaslona.
1. Dodirnite [
] za vrijeme video reprodukcije.
ƒ Pojavljuje se izbornik <Video>.
2. Dodirnite gumb [Gore, Dolje] da biste
odabrali <Brightness> (Svjetlina), te
dodirnite gumb [Odaberi].
Add Bookmark
Go to Bookmark
Delete Bookmark
Brightness
DNSe
ƒ Pojavljuje se izbornik <Brightness> (Svjetlina).
3. Dodirnite gumb [Gore, Dolje] da biste prilagodili željenu svjetlinu, te
dodirnite gumb [Odaberi].
ƒ Odaberite <0~10>.
Za podešenje stroja za digitalan prirodni zvuk (DNSe)
Odaberite ispravan zvuk za svaki video žanr.
1. Dodirnite [
] za vrijeme video reprodukcije.
ƒ Pojavljuje se izbornik <Video>.
2. Dodirnite gumb [Gore, Dolje] da biste odabrali
<DNSe>, te dodirnite gumb [Odaberi].
Add Bookmark
Go to Bookmark
Delete Bookmark
Brightness
DNSe
ƒ Pojavljuje se izbornik <DNSe> .
3. Dodirnite gumb [Gore, Dolje] da biste
odabrali željeni DNSe, te dodirnite gumb [Odaberi].
ƒ Odaberite <Normal> (Normalno), <Drama> (Drama) i <Action> (Akcija).
NAPOMENA
ƒ Što je DNSe?
Stroj za digitalan prirodni zvuk (DNSe) je funkcija zvuþnog efekta za MP3
playere razvijene putem Samsunga. Pruža razna podešenje za glazbu
kako bi se pospješila vrsta glazbe koju slušate.
gledanje video zapisa _ 57
gledanje slika
ƒ Prije nego što poþnete - spojite slušalice, ukljuþite player i provjerite bateriju.
Datoteke sa slikama prenesite na player pomoüu programa <EmoDIo>.
NAPOMENA
ƒ Dodirnite [ ] za prijelaz na prethodni zaslon.
Pritisnite i držite [ ] za pomicanje do zaslona glavnog izbornika.
GLEDANJE SLIKA
1. Pritisnite i držite [ ] za pomicanje do zaslona glavnog izbornika.
2. Dodirnite gumb [Gore, Dolje, Lijevo, Desno] da biste odabrali
<Pictures> (Slike), te dodirnite gumb [Odaberi].
ƒ Pojavljuje se prozor za prikaz slike.
3. Dodirnite gumb [Gore, Dolje, Lijevo, Desno] da biste odabrali
sliku koju želite pogledati, te dodirnite gumb [Odaberi].
ƒ Bit üe prikazana odabrana slika.
ƒ Dodirnite [ ] za prijelaz na prozor za prikaz.
Za prijelaz na prethodnu/sljedeüu sliku
U vodoravnom pregledu, dodirnite
gumb [Lijevo, Desno].
Gumb [Gore, Dolje]
ƒ Bit üe prikazana prethodna/sljedeüa slika.
ƒ Kada sliku prenosite na player pomoüu
NAPOMENA
programa <EmoDio>, ona se prije prijenosa
automatski pretvara u JPG format.Automatski
se prilagoÿava i veliþina datoteke. Za ostale
Gumb [Lijevo, Desno]
informacije, pogledajte priruþnik za program
<U vodoravnom pregledu>
<EmoDio>.
ƒ
se prikazuje ako JPG datoteke imaju pogrešne informacije o sliþicama.
ƒ Neke slike mogu se prikazati usporeno.
ƒ Takoÿer možete koristiti <File Browser> (Pretraživaþ datoteke) za traženje slike. Pogledajte
stranicu 21.
58 _ gledanje slika
UPOTREBA IZBORNIKA SLIK
Da biste gledali slike dok slušate glazbu ili FM radio
U glazbi ili FM radiju možete uživati dok gledate slike.
1. Dodirnite [
] tijekom pregleda slike.
ƒ Pojavljuje se izbornik <Picture> (Slika).
2. Dodirnite gumb [Gore, Dolje] da biste
odabrali <Music on> (Glazba ukljuþena)
ili <FM Radio On> (FM radio ukljuþen), te
dodirnite gumb [Odaberi].
Music On
FM Radio On
Start Sildeshow
Zoom
Rotate
Auto Pivot
Transition Effect
Select as My Skin
ƒ Zvuk se ukljuþuje/iskljuþuje svakim dodirom stavke <Music On> (Glazba
ukljuþena) ili <FM Radio On> (FM radio ukljuþen).
Gledanje prezentacijskog prikaza
Kako 1
1. Dok gledate sliku dodirnite gumb [Odaberi].
] a zatim üe player
ƒ Na zaslonu üete vidjeti [
poþeti s prezentacijskim prikazom.
Kako 2
1. U naþinu za prikaz slike, dodirnite [
Pictures
1/8
Picture Image 1.jpg
Start Slideshow
].
ƒ Pojavljuje se prozor za poþetak prezentacijskog prikaza.
2. Dodirnite gumb [Gore, Dolje] da biste odabrali
<Start Slideshow> (Pokreni prezentaciju), te
dodirnite gumb [Odaberi].
] a zatim üe player poþeti s
ƒ Na zaslonu üete vidjeti [
prezentacijskim prikazom.
ƒ Za izlaz iz izbornika, dodirnite [
].
NAPOMENA
gledanje slika _ 59
UPOTREBA IZBORNIKA SLIKE (NASTAVAK)
Zaustavljanje prezentacijskog prikaza
Kako 1
1. U naþinu prezentacije dodirnite gumb
[Odaberi].
ƒ Prezentacijski prikaz se zaustavlja.
Stop Sildeshow
Slideshow Speed
Transition Effect
Kako 2
1. U naþinu prezentacijskog prikaza,
dodirnite [ ].
ƒ Pojavljuje se izbornik <Picture> (Slika).
2. Dodirnite gumb [Gore, Dolje] da biste odabrali <Stop Slideshow>
(Zaustavi prezentaciju), te dodirnite gumb [Odaberi].
ƒ Prezentacijski prikaz se zaustavlja.
Podešenje brzine za prezentacijski prikaz
1. U naþinu prezentacije dodirnite [
].
ƒ Pojavljuje se izbornik prezentacije.
2. Dodirnite gumb [Gore, Dolje] da biste
odabrali <Slideshow Speed> (Brzina
prezentacije), te dodirnite gumb [Odaberi].
Stop Sildeshow
Slideshow Speed
Transition Effect
ƒ Pojavljuje se izbornik <Slideshow Speed> (Brzina
prezentacijskog prikaza)
3. Dodirnite gumb [Gore, Dolje] da biste odabrali željenu brzinu, te
dodirnite gumb [Odaberi].
ƒ Odaberite <Fast> (Brzo), <Normal> (Normalno) i <Slow> (Usporeno).
60 _ gledanje slika
UPOTREBA IZBORNIKA SLIKE (NASTAVAK)
Poveüanje slike
Možete poveüati sliku..
1. Dodirnite [
] tijekom pregleda slike.
ƒ Pojavljuje se izbornik <Picture> (Slika).
2. Dodirnite gumb [Gore, Dolje] da biste
odabrali <Zoom> (Zumiraj), te dodirnite
gumb [Odaberi].
ƒ Pojavljuje se izbornik <Zoom> .
Music On
FM Radio On
Start Sildeshow
Zoom
Rotate
Auto Pivot
Transition Effect
Select as My Skin
3. Dodirnite gumb [Gore, Dolje] da biste odabrali željeni faktor
zumiranja, te dodirnite gumb [Odaberi].
ƒ Odaberite <100%>, <200%> i <400%>.
4. Dodirnite gumb [Gore, Dolje, Lijevo, Desno] da biste pomakli na
dio slike koji želite uveüati.
Poništenje zoomiranja
U prikazu uveüane slike dodirnite gumb [Odaberi].
ƒ Ovo vraüa sliku na izvornu veliþinu.
ƒ Zoomiranje velike slikovne datoteke može malo potrajati.
NAPOMENA
gledanje slika _ 61
UPOTREBA IZBORNIKA SLIKE (NASTAVAK)
Rotiranje slike
Sliku možete rotirati prema vašoj želji.
1. Dodirnite [
] tijekom pregleda slike.
ƒ Pojavljuje se izbornik <Picture> (Slika).
2. Dodirnite gumb [Gore, Dolje] da biste
odabrali <Rotate> (Rotiraj), te dodirnite
gumb [Odaberi].
ƒ Pojavljuje se izbornik <Rotate> (Rotiraj).
Music On
FM Radio On
Start Sildeshow
Zoom
Rotate
Auto Pivot
Transition Effect
Select as My Skin
3. Dodirnite gumb [Gore, Dolje] da biste odabrali željeni kut, te
dodirnite gumb [Odaberi].
ƒ Odaberite <Left 90°> (Lijevo 90°), <Right 90°> (Desno 90°) i <180°>.
Za postavljanje funkcije Auto Pivot (Automatsko
okretanje)
Funkcija Auto Pivot (Automatsko okretanje) proporcionalno okreüe sliku
tako da se ona može na zaslonu prikazati u najveüoj moguüoj veliþini.
1. Dodirnite [
] tijekom pregleda slike.
ƒ Pojavljuje se izbornik <Picture> (Slika).
2. Dodirnite gumb [Gore, Dolje] da biste
odabrali <Auto Pivot> (Automatsko
okretanje), te dodirnite gumb [Odaberi].
ƒ Pojavljuje se izbornik <Auto Pivot> (Automatsko
okretanje).
Music On
FM Radio On
Start Sildeshow
Zoom
Rotate
Auto Pivot
Transition Effect
Select as My Skin
3. Dodirnite gumb [Gore, Dolje] da biste odabrali <On> (Ukljuþeno), te
dodirnite gumb [Odaberi].
ƒ Funkcija Auto Pivot (Automatsko okretanje) biti üe postavljena.
62 _ gledanje slika
UPOTREBA IZBORNIKA SLIKE (NASTAVAK)
Da biste promijenili efekt prijelaza
Efekt prijelaza možete postaviti za naþin na koji trenutna slika prelazi na
prethodnu ili sljedeüu sliku.
1. Dodirnite [
] tijekom pregleda slike.
ƒ Pojavljuje se izbornik <Picture> (Slika).
2. Dodirnite gumb [Gore, Dolje] da biste
odabrali <Transition Effect> (Efekt prijelaza),
te dodirnite gumb [Odaberi].
ƒ Pojavljuje se izbornik <Transition Effect> (Efekt
prijelaza).
Music On
FM Radio On
Start Sildeshow
Zoom
Rotate
Auto Pivot
Transition Effect
Select as My Skin
3. Dodirnite gumb [Gore, Dolje] da biste odabrali željeni efekt prijelaza,
te dodirnite gumb [Odaberi].
ƒ Odaberite <Off> (Iskljuþeno), <Auto> (Automatsko), <Cover> (Pokrij), <Fade>
(Izblijedi), <Push> (Izguraj), <Split> (Podijeli), <Blinds> (Rolete) ili <Zoom>
(Zumiraj).
Postavljanje slike kao slike u pozadini
Možete podesiti željenu sliku kao pozadinsku za prozor za prikaz.
1. Odaberite slikovnu datoteku za postavljanje
pozadinske slike i dodirnite [ ].
ƒ Pojavljuje se izbornik <Picture> (Slika).
2. Dodirnite gumb [Gore, Dolje] da biste
odabrali <Select as My Skin> (Odaberi
kao moju presvlaku), te dodirnite gumb
[Odaberi].
Music On
FM Radio On
Start Sildeshow
Zoom
Rotate
Auto Pivot
Transition Effect
Select as My Skin
ƒ Pojavljuje se prozor s potvrdom za spremanje.
3. Dodirnite gumb [Lijevo, Desno] da biste odabrali <Yes> (Da), te
dodirnite gumb [Odaberi].
ƒ Odabrana slika biti üe podešena kao pozadinska slika.
gledanje slika _ 63
čitanje teksta
Bez obzira radi li se o romanu, rukopisu nove priče ili vašem dokumentu za
istraživanje, vaš mp3 player omogućuje vam da ga pročitate... dok slušate
glazbu!
NAPOMENA
ƒ Prije nego što poþnete - spojite slušalice, ukljuþite player i provjerite bateriju.
Tekstualne datoteke prenesite na player pomoüu programa <EmoDio>.
Postavite željeni jezik za tekst. Pogledajte stranicu 69.
ƒ Dodirnite [ ] za prijelaz na prethodni zaslon.
Pritisnite i držite [ ] za pomicanje do zaslona glavnog izbornika.
ýITANJE TEKSTA
1. Pritisnite i držite [ ] za pomicanje do zaslona glavnog izbornika.
2. Dodirnite gumb [Gore, Dolje, Lijevo, Desno] da biste
odabrali <Texts> (Tekstovi), te dodirnite gumb [Odaberi].
ƒ Pojavljuje se popis tekstualnih datoteka.
3. Dodirnite gumb [Gore, Dolje] da biste odabrali željenu
tekstualnu datoteku, te dodirnite gumb [Odaberi].
ƒ Na zaslonu üete vidjeti tekst.
ƒ Pritisnite i držite gumb [Odaberi] da biste prikazali preko cijelog
zaslona.Za povratak na prethodni zaslon, ponovno pritisnite i
držite gumb [Odaberi].
Za prijelaz na prethodnu/sljedeüu stranicu
Dodirnite gumb [Lijevo, Desno].
ƒ Pritisnite i držite gumb [Lijevo, Desno] da biste se kontinuirano pomicali na
prethodnu / sljedeüu stranicu.
NAPOMENA
ƒ Takoÿer možete koristiti <File Browser> (Pretraživaþ datoteke) za traženje
tekstualne datoteke. Pogledajte stranicu 21.
ƒ Vaš mp3 player podržava TXT format datoteke u tekstualnom naþinu.
64 _ þitanje teksta
UPOTREBA TEKSTUALNOG IZBORNIKA
Da biste þitali tekstove dok slušate glazbu ili FM
radio
U glazbi ili FM radiju možete uživati dok þitate tekstove.
1. Dodirnite [
] tijekom pregleda teksta.
ƒ Pojavljuje se izbornik <Text> (Tekst).
2. Dodirnite gumb [Gore, Dolje] da biste odabrali
<Music on> (Glazba ukljuþena) ili <FM Radio
On> (FM radio ukljuþen), te dodirnite gumb
[Odaberi].
ƒ Zvuk se ukljuþuje/iskljuþuje svakim dodirom stavke
<Music On> (Glazba ukljuþena) ili <FM Radio On> (FM
radio ukljuþen).
Book1
45.40%
< Over View>
DNSe 2.0 : Music That
Music On
Comes
Alives
FM Radio On
Go to 1st Page
Add Bookmark
Samsung
Electronics
Go to
Bookmark
Co.,
Ltd.
is one of the
Delete Bookmark
fastest
growing
global
Text Viewer Color
Font Size
Pomicanje na prvu stranicu
Ovo koristite ako želite pregledati tekst sa prve stranice.
1. Dodirnite [
] tijekom pregleda teksta.
ƒ Pojavljuje se izbornik <Text> (Tekst).
2. Dodirnite gumb [Gore, Dolje] da biste odabrali
<Go to 1st Page> (Idi na 1. stranicu), te dodirnite
gumb [Odaberi].
ƒ Pojavljuje se prozor za potvrdu.
3. Dodirnite gumb [Lijevo, Desno] da biste odabrali
<Yes> (Da), te dodirnite gumb [Odaberi].
Book1
45.40%
< Over View>
DNSe 2.0 : Music That
Music On
Comes
Alives
FM Radio On
Go to 1st Page
Add Bookmark
Samsung
Electronics
Go to
Bookmark
Co.,
Ltd.
is one of the
Delete Bookmark
fastest
growing
global
Text Viewer Color
Font Size
ƒ Prelazi na prvu stranicu tekstualne datoteke.
ƒ Za izlaz iz izbornika, dodirnite [
NAPOMENA
].
þitanje teksta _ 65
UPOTREBA TEKSTUALNOG IZBORNIKA (NASTAVAK)
Za podešenje oznake
Podesite oznaku za povratak na tu toþku u tekstu bilo kada.
1. Dodirnite [
teksta.
] na željenoj stranici tijekom pregleda
Book1
ƒ Pojavljuje se izbornik <Text> (Tekst).
2. Dodirnite gumb [Gore, Dolje] da biste odabrali
<Add Bookmark> (Dodaj oznaku), te dodirnite
gumb [Odaberi].
ƒ Zaslon s aktualnim tekstom podešen je na oznaku sa
prikazanim simbolom e [ ] u gornjem lijevom kutu.
NAPOMENA
45.40%
< Over View>
DNSe 2.0 : Music That
Music On
Comes
Alives
FM Radio On
Go to 1st Page
Samsung
Electronics
Add Bookmark
Go to
Bookmark
Co.,
Ltd.
is one of the
Delete Bookmark
fastest
growing global
Text Viewer Color
Font Size
ƒ Pojavljuje se prozor za prepisivanje ako je oznaka
prethodno podešena. Ako odaberete <Yes> (Da), ranije podešena oznaka
obrisana je i dodana je nova oznaka.
ƒ Za svaku tekstualnu datoteku može se podesiti oznaka te se može podesiti
maksimalan broj od 50 oznaka.
Za pomicanje na / uklanjanje oznake
1. Dodirnite [
] tijekom pregleda teksta.
ƒ Pojavljuje se izbornik <Text> (Tekst).
2. Dodirnite gumb [Gore, Dolje] da biste odabrali
<Go to Bookmark> (Idi na oznaku), te dodirnite
gumb [Odaberi].
ƒ Kada odaberete <Go to Bookmark> (Idi na oznaku)
tada üe se premjestiti na odabranu oznaku a <Delete
Bookmark> (Obriši oznaku) üe ukloniti oznaþenu
oznaku s tekstualne datoteke.
66 _ þitanje teksta
Book1
< Over View>
DNSe 2.0 : Music That
Music On
Comes
Alives
FM Radio On
Go to 1st Page
Samsung
Electronics
Add Bookmark
Go to
Bookmark
Co.,
Ltd.
is one of the
Delete Bookmark
fastest
growing global
Text Viewer Color
Font Size
45.40%
UPOTREBA TEKSTUALNOG IZBORNIKA (NASTAVAK)
Podešenje boje za pregled teksta
Odaberite boju za prikaz teksta.
1. Dodirnite [
] tijekom pregleda teksta.
ƒ Pojavljuje se izbornik <Text> (Tekst).
2. Dodirnite gumb [Gore, Dolje] da biste odabrali
<Text Viewer Color> (Boja preglednika teksta), te
dodirnite gumb [Odaberi].
ƒ Pojavljuje se izbornik <Text Viewer Color> (Boja za
pregled teksta)
Book1
45.40%
< Over View>
DNSe 2.0 : Music That
Music On
Comes Alives
FM Radio On
Go to 1st Page
Samsung
Electronics
Add Bookmark
Go to
Bookmark
Co.,
Ltd.
is one of the
Delete Bookmark
fastest growing global
Text Viewer Color
Font Size
3. Dodirnite gumb [Lijevo, Desno] da biste odabrali
željenu boju preglednika teksta, te dodirnite gumb [Odaberi].
ƒ Odaberite <Type 1> (Vrsta 1) ~ <Type 6> (Vrsta 6).
Promjena veliþine fonta
Možete promijeniti veliþinu fonta teksta.
1. Dodirnite [
] tijekom pregleda teksta.
ƒ Pojavljuje se izbornik <Text> (Tekst).
2. Dodirnite gumb [Gore, Dolje] da biste odabrali
<Font Size> (Veliþina fonta), te dodirnite gumb
[Odaberi].
ƒ Pojavljuje se izbornik <Font Size> (Veliþina fonta).
3. Dodirnite gumb [Lijevo, Desno] da biste
odabrali željenu veliþinu fonta, te dodirnite gumb
[Odaberi].
Book1
45.40%
< Over View>
DNSe 2.0 : Music That
Music On
Comes Alives
FM Radio On
Go to 1st Page
Samsung
Electronics
Add Bookmark
Go to
Bookmark
Co.,
Ltd.
is one of the
Delete Bookmark
fastest growing global
Text Viewer Color
Font Size
ƒ Odaberite <Small> (Malo), <Medium> (Srednje) i <Large> (Veliko).
þitanje teksta _ 67
UPOTREBA TEKSTUALNOG IZBORNIKA (NASTAVAK)
Da biste postavili vrstu pregleda teksta
Tekst možete pregledati vodoravno ili okomito.
1. Dodirnite [
] tijekom pregleda teksta.
ƒ Pojavljuje se izbornik Text (Tekst).
2. Dodirnite gumb [Gore, Dolje] da biste odabrali
<View Type> (Vrsta pregleda), te dodirnite gumb
[Odaberi].
ƒ Pojavljuje se izbornik <View Type> (Vrsta pregleda).
Book1
45.40%
< Over View>
DNSe 2.0 : Music That
Veiw Type
Comes
Alives
Language
Samsung Electronics
Co., Ltd. is one of the
fastest growing global
3. Dodirnite gumb [Gore, Dolje] da biste odabrali
željenu vrstu pregleda, te dodirnite gumb
[Odaberi].
ƒ Odaberite <Normal> (Normalno) ili <Horizontal> (Vodoravno).
ƒ Odaberite <Normal> (Normalno) da biste okomito pregledali tekst. Odaberite
<Horizontal> (Vodoravno) da biste tekst okrenuli vodoravno.
68 _ þitanje teksta
UPOTREBA TEKSTUALNOG IZBORNIKA (NASTAVAK)
Da biste postavili jezik teksta
Možete odabrati jezik za tekst koji želite pregledati.
1. Dodirnite [
] tijekom pregleda teksta.
ƒ Pojavljuje se izbornik Text (Tekst).
2. Dodirnite gumb [Gore, Dolje] da biste odabrali
<Language> (Jezik), te dodirnite gumb
[Odaberi].
Book1
45.40%
< Over View>
DNSe 2.0 : Music That
Veiw Type
Comes
Alives
Language
Samsung Electronics
Co., Ltd. is one of the
ƒ Pojavljuje se popis <Language> (Jezik).
fastest growing global
ƒ <English>, <Korean>, <French>, <German>, <Italian>,
<Japanese>, <Chinese(S)>, <Chinese(T)>, <Spanish>,
<Russian>, <Hungarian>, <Dutch>, <Polish>,
<Portuguese>, <Swedish>, <Thai>, <Finnish>, <Danish>, <Norwegian>,
<Farsi>, <Afrikaans>, <Basque>, <Catalan>, <Czech>, <Estonian>,
<Greek>, <Hrvatski>, <Icelandic>, <Rumanian>, <Slovak>, <Slovene>,
<Turkish>, <Vietnamese>.
3. Dodirnite gumb [Gore, Dolje] da biste odabrali željeni jezik, te
dodirnite gumb [Odaberi].
ƒ Tekst možete pregledati na odabranim jezicima.
ƒ Podržani jezici mogu se promijeniti ili dodati.
NAPOMENA
þitanje teksta _ 69
UPOTREBA TEKSTUALNOG IZBORNIKA (NASTAVAK)
Da biste slušali TTS (Pretvaranje teksta u govor)
Pomoüu TTS funkcije programa <EmoDio> tekstualnu datoteku možete
pretvoriti u TTS datoteku, te je poslušati.
ƒ Prije nego što poþnete - TTS datoteke prenesite na player pomoüu
programa <EmoDio>.
1. Pritisnite i držite [
] za pomicanje do zaslona glavnog izbornika.
2. Dodirnite gumb [Gore, Dolje, Lijevo, Desno] da biste odabrali
<Texts> (Tekstovi), te dodirnite gumb [Odaberi].
ƒ Pojavljuje se popis TTS datoteka.
3. Dodirnite gumb [Gore, Dolje] da biste odabrali preuzetu TTS
datoteku, te dodirnite gumb [Odaberi].
ƒ Možete poslušati tu datoteku.
ƒ Brzinu reprodukcije i interval preskakanja možete prilagoditi dodirivanjem
[ ].
NAPOMENA
ƒ Za ostale informacije o TTS funkciji programa <EmoDio>, pogledajte
priruþnik za program <EmoDio>.
70 _ þitanje teksta
slušanje FM radija
ƒ Prije nego što poþnete - spojite slušalice, ukljuþite player i provjerite bateriju.
NAPOMENA
ƒ Dodirnite [ ] za prijelaz na prethodni zaslon.
Pritisnite i držite [ ] za pomicanje do zaslona glavnog izbornik
SLUŠANJE FM RADIJA
1. Pritisnite i držite [
izbornika.
] za pomicanje do zaslona glavnog
2. Dodirnite gumb [Gore, Dolje, Lijevo, Desno] da biste
odabrali <FM Radio>, te dodirnite gumb [Odaberi]
ƒ Poþinje prijem FM radija.
UPOTREBA FUNKCIJE STIŠANO
1. Dok slušate FM radio dodirnite gumb [Odaberi].
ƒ Zvuk je stišan.
2. Još jednom dodirnite gumb [Odaberi] da biste nastavili slušanje.
NAPOMENA
ƒ Uvijek prikljuþite vaše slušalice na player za vrijeme pretraživanja ili podešenja
frekvencija.
Slušalice služe kao antena za prijem FM radio prijema.
ƒ U podruþjima slabog prijema, player možda neüe naüi dostupnu FM frekvenciju.
slušanje FM radija _ 71
PRETRAŽIVANJE FM POSTAJA
1. Pritisnite i kratko držite gumb [Lijevo, Desno] a zatim ga
pustite u naþinu Ruþno.
ƒ Pretraživanje se zaustavlja na najbližoj frekvenciji od toþke na
kojoj je pušten gumb.
Auto Searching
ILI,
1. Dodirnite gumb [Leijevo, Desno] za pronalaženje
frekvencija jednu po jednu u naþinu Ruþno
ƒ Prelazi na rekvencije kadgod je pritisnut gumb.
News
Today Headline
72 _ slušanje FM radija
UPOTREBA IZBORNIKA FM RADIO
Za prebacivanje na unaprijed postavljeni naþin rada
Odaberite ovaj naþin ako želite pretraživati saþuvane FM postaje.
1. Dodirnite [
] u naþinu Ruþno.
ƒ Pojavljuje se izbornik <FM Radio>.
2. Dodirnite gumb [Gore, Dolje] da biste odabrali
<Go to Preset Mode> (Idi na unaprijed postavljen
naþin), te dodirnite gumb [Odaberi].
ƒ Na zaslonu üete vidjeti <Preset> (Unaprijed podešeno).
NAPOMENA
ƒ Ako nema unaprijed podešenih frekvencija, player se
neüe prebaciti na Unaprijed podešen naþin.
Go to Preset Mode
Add to Preset
Auto Preset
Start Recording
FM Sensitivity
FM Region
Prebacivanje na ruþni naþin rada
Odaberite ovaj naþin ako želite ruþno pretraživati jednu frekvenciju u
FM pojasu više puta zaredom.
1. Dodirnite [
] u naþinu Unaprijed podešeno.
ƒ Pojavljuje se izbornik <FM Radio>.
2. Dodirnite gumb [Gore, Dolje] da biste odabrali
<Go to Manual Mode> (Idi na ruþni naþin), te
dodirnite gumb [Odaberi].
ƒ Na zaslonu üete vidjeti <Manual> (Ruþno).
Go to Manual Mode
Delete from Preset
Auto Preset
Start Recording
FM Sensitivity
FM Region
slušanje FM radija _ 73
UPOTREBA IZBORNIKA FM RADIO (NASTAVAK)
Spremanje postaja u unaprijed podešenu memoriju
Možete pohraniti do 30 postaja u memoriji vašeg MP3 playera te se na
njih vratiti pritiskom na samo jedan broj. Pustite da MP3 player odabere
samo postaje koje želite pomoüu ruþnog postupka ili da automatski
pronaÿe i pohrani lokalne postaje.
Ruþno – odaberite samo one postaje koje želite spremiti
1. Dodirnite gumb [Lijevo, Desno] da biste odabrali
frekvenciju koju želite unaprijed postaviti u ruþnom
naþinu, a zatim dodirnite [ ].
ƒ Pojavljuje se izbornik <FM Radio>.
2. Dodirnite gumb [Gore, Dolje] da biste odabrali
<Add to Preset> (Dodaj unaprijed postavljenoj),
te dodirnite gumb [Odaberi].
Go to Preset Mode
Add to Preset
Auto Preset
Start Recording
FM Sensitivity
FM Region
ƒ Odabrana frekvencija bit üe dodana na unaprijed
podešeni popis.
3. Da biste podesili unaprijed podešeno podešenje za druge frekvencije,
slijedite gore navedene korake 1-2.
ƒ Ako je ista frekvencija veü podešena, nije moguüe izvršiti podešenje.
NAPOMENA
74 _ slušanje FM radija
UPOTREBA IZBORNIKA FM RADIO (NASTAVAK)
Spremanje postaja u unaprijed podešenoj memoriji
(Nastavak)
Automatski – automatski pohranjuje sve postaje koje prima player
1. Dodirnite [
] u naþinu FM radio.
ƒ Pojavljuje se izbornik <FM Radio>.
2. Dodirnite gumb [Gore, Dolje] da biste odabrali
<Auto Preset> (Automatsko postavljanje
unaprijed), te dodirnite gumb [Odaberi].
ƒ Pojavljuje se prozor s potvrdom.
3. Dodirnite gumb [Lijevo, Desno] da biste odabrali
<Yes> (Da), te dodirnite gumb [Odaberi].
Go to Preset Mode
Add to Preset
Auto Preset
Start Recording
FM Sensitivity
FM Region
ƒ Automatski je podešeno do 30 frekvencija.
Poništenje automatski unaprijed podešenih
vrijednosti
Želite li poništiti automatski unaprijed postavljene vrijednosti, dodirnite
gumb [Odaberi] tijekom samog postupka.
ƒ Pohranjeno je podešenje za automatski unaprijed postavljene vrijednosti i
frekvencije postavljene do te toþke.
NAPOMENA
ƒ Možda üete htjeti ponovo podesiti pohranjene postaje ako namjeravate
slušati vaš MP3 player u drugom gradu. Za brisanje unaprijed podešenih
postaja i pohranjivanje novih, jednostavno ponovite postupak.
slušanje FM radija _ 75
UPOTREBA IZBORNIKA FM RADIO (NASTAVAK)
Slušanje unaprijed podešenih postaja
Za vrijeme naþina za unaprijed podešene vrijednosti,
dodirnite gumb [Lijevo, Desno] za pomicanje do
unaprijed podešenih postaja.
ƒ Možete slušati pohranjenu radio frekvenciju.
News
Today Headline
Za brisanje unaprijed podešene vrijednosti
Za brisanje frekvencija tijekom slušanja FM radija, slijedite niže
navedene korake.
1. U naþinu unaprijed podešene vrijednosti, dodirnite
gumb [Lijevo, Desno] za pretraživanje unaprijed
podešene frekvencije za brisanje i dodirnite [ ].
ƒ Pojavljuje se izbornik <FM Radio>.
2. Dodirnite gumb [Gore, Dolje] da biste odabrali
<Delete from Preset> (Izbriši iz unaprijed
postavljene), te dodirnite gumb [Odaberi].
Go to Manual Mode
Delete from Preset
Auto Preset
Start Recording
FM Sensitivity
FM Region
ƒ Bit üe prikazana odabrana frekvencija.
3. Za brisanje drugih unaprijed podešenih frekvencija, slijedite gore
navedene korake 1-2.
76 _ slušanje FM radija
UPOTREBA IZBORNIKA FM RADIO (NASTAVAK)
Snimanje emitiranja FM radija
Tijekom slušanja radija možete u bilo kojem trenutku snimati FM radio
program.
1. Dodirnite gumb [Lijevo, Desno] za odabir
frekvencije za snimanje u naþinu FM radio i
dodirnite [ ].
ƒ Pojavljuje se izbornik <FM Radio>.
2. Dodirnite gumb [Gore, Dolje] da biste odabrali
<Start Recording>, te dodirnite gumb [Odaberi].
ƒ Pojavljuje se automatski kreiran naziv datoteke i poþinje
snimanje.
Go to Preset Mode
Add to Preset
Auto Preset
Start Recording
FM Sensitivity
FM Region
Zaustavljanje snimanja
1. Tijekom snimanja dodirnite gumb [Odaberi].
ƒ Pojavljuje se poruka koja vam pita želite li slušati
FM Record
datoteku koju ste upravo snimili.
2. Dodirnite gumb [Lijevo, Desno] da biste odabrali
<Yes> (Da) ili <No> (Ne), te dodirnite gumb
[Odaberi].
ƒ Odabirom <Yes> (Da) reproducirat üe se upravo
snimljena datoteka.
ƒ Odabirom <No> (Ne) neüe se reproducirati upravo
snimljena datoteka.
ƒ Snimljena datoteka pohranjena je u <File Browser> (Pretraživaþ datoteke)
NAPOMENA ĺ <Recorded Files> (Snimljene datoteke).
ƒ Svaka FM radio datoteka snimanja može biti dugaþka do 5 sati.
ƒ Za snimanje FM radija možete pohraniti najviše do 999 datoteka.
ƒ Snimiti možete zapis od najviše 15 sati. (na temelju 128Kb/s, 1GB).
ƒ Naziv datoteke koja se snima biti üe automatski odreÿen, na primjer “FM_
YYMMDD_XXX.MP3”. “FM” ukazuje na FM radio snimanje a “YYMMDD”
oznaþava datum snimanja a “XXX” je broj datoteke koje se snima.
slušanje FM radija _ 77
UPOTREBA IZBORNIKA FM RADIO (NASTAVAK)
Podešenje FM osjetljivosti
Da biste primili više ili manje FM tadio frekvencija, podesite FM
osjetljivost.
1. Dodirnite [
] u naþinu FM radio.
ƒ Pojavljuje se izbornik <FM Radio>.
2. Dodirnite gumb [Gore, Dolje] da biste odabrali
<FM Sensitivity> (FM osjetljivost), te dodirnite
gumb [Odaberi].
ƒ Pojavljuje se izbornik <FM Sensitivity> (FM osjetljivost).
Go to Preset Mode
Add to Preset
Auto Preset
Start Recording
FM Sensitivity
FM Region
3. Dodirnite gumb [Gore, Dolje] da biste odabrali
razinu traženja, te dodirnite gumb [Odaberi].
ƒ Odaberite <High> (Visoko), <Middle> (Srednje) i <Low> (Nisko).
ƒ Ako odaberete <High> (Visoko), primit üete više frekvencija.
ƒ Za izlaz iz izbornika, dodirnite [
NAPOMENA
78 _ slušanje FM radija
].
UPOTREBA IZBORNIKA FM RADIO (NASTAVAK)
Podešenje FM podruþja
Možete promijeniti podešenje za FM podruþje u pripremi za inozemna
putovanja.
1. Dodirnite [
] u naþinu FM radio.
ƒ Pojavljuje se izbornik <FM Radio>.
2. Dodirnite gumb [Gore, Dolje] da biste odabrali
<FM Region> (FM regija), te dodirnite gumb
[Odaberi].
ƒ Pojavljuje se izbornik <FM Region> (FM podruþje).
Go to Preset Mode
Add to Preset
Auto Preset
Start Recording
FM Sensitivity
FM Region
3. Dodirnite gumb [Gore, Dolje] da biste odabrali
regionalno podruþje za FM radio, te dodirnite
gumb [Odaberi].
ƒ Odaberite <Korea/US> (Koreja/SAD), <Japan> i <Other Countries> (Druge
države).
NAPOMENA
ƒ Vaše ranije pohranjene radio frekvencije biti üe obrisane kada promijenite
<FM Region> na vašem playeru.
ƒ FM podruþje se može obrisati ili promijeniti prema ciljanom podruþju
playera.
ƒ Opseg frekvencije po podruþju
- Korea/US (Koreja/SAD): Traži FM frekvencije u 100 kHz poveüanjima izmeÿu
87,5 MHz~108,0 MHz.
- Japan: Traži FM frekvencije u 100 kHz poveüanjima izmeÿu 76,0 MHz
~ 108,0 MHz.
- Other Countries (Druge države): Traži FM frekvencije u 50 kHz poveüanjima
izmeÿu 87,50 MHz ~108,0 MHz.
slušanje FM radija _ 79
datacasts pregled
DATACASTS PREGLED
Možete gledati mjesta kanala koja su dodana na <Datacasts> .
ƒ Prije nego što poþnete – Željeni položaj kanala prenesite na player pomoüu
programa <EmoDio>.
NAPOMENA
ƒ Što je Datacasts?
Ažurirane informacije možete primati automatski bez potrebe za þesto posjeüivanim
stranicama za novosti, UCC i blog svaki put.
ƒ Dodirnite [ ] za prijelaz na prethodni zaslon.
Pritisnite i držite [ ] za pomicanje do zaslona glavnog izbornika.
1. Pritisnite i držite [ ] za pomicanje do zaslona glavnog
izbornika.
2. Dodirnite gumb [Gore, Dolje, Lijevo, Desno] da biste
odabrali <Datacasts> (Prijenos podataka), te dodirnite
gumb [Odaberi].
ƒ Pojavljuje se popis <Datacasts> .
3. Dodirnite gumb [Gore, Dolje] da biste odabrali željeni
popis kanala, te dodirnite gumb [Odaberi].
ƒ Pojavljuje se popis datoteka.
ƒ
ikona : glavni tekst za prenešeno ƒ
mjesto
ƒ
ikona : slikovna datoteka
ƒ
ikona : glazbena
datoteka
ikona : video datoteka
4. Dodirnite gumb [Gore, Dolje] da biste odabrali željenu
datoteku, te dodirnite gumb [Odaberi].
ƒ Poþinje reprodukcija odabrane datoteke.
ƒ Za detaljne upute pogledajte <Datacasts> (Prijenos podataka)
programa <EmoDio>.
80 _ datacasts pregled
NAPOMENA
Datacasts
Datacast 1
Datacast 2
Datacast 3
Datacast 4
1/4
uživanje u prvom pakiranju
Funkcija Prime Pack vam omogućuje da uživate u raznim funkcijama kao
što je igranje igara, snimanje glasa itd.
ƒ Prije nego što poþnete - spojite slušalice, ukljuþite player i provjerite bateriju.
SNIMANJE GLASA
Možete napraviti snimku glasa.
Da biste napravili snimku glasa
1. Pritisnite i držite [ ] za pomicanje do zaslona
glavnog izbornika.
2. Dodirnite gumb [Gore, Dolje, Lijevo, Desno] da
biste odabrali <Prime Pack> (Prvo pakiranje), te
dodirnite gumb [Odaberi].
ƒ Pojavljuje se popis <Prime Pack> (Prvo pakiranje).
3. Dodirnite gumb [Lijevo, Desno] da biste odabrali
<Voice REC> (Snimanje glasa), a zatim dodirnite
gumb [Odaberi].
4. Dodirnite gumb [Odaberi].
ƒ Player poþinje snimanje.
NAPOMENA
ƒ Snimljena datoteka pohranjena je u <File Browser> (Pretraživaþ datoteke) ĺ
<Recorded Files> (Snimljene datoteke).
ƒ Svaka datoteka snimanja glasa može biti dugaþka do 5 sati.
ƒ Za snimanje glasa možete pohraniti najviše do 999 datoteka.
ƒ Snimiti možete zapis od najviše 15 sati. (na temelju 128Kb/s, 1GB).
ƒ Naziv datoteke koja se snima biti üe automatski odreÿen, na primjer
“VCE_YYMMDD_XXX.MP3”. “VCE” oznaþava snimanje glasa, “YYMMDD”
oznaþava datum snimanja a “XXX” je broj datoteke koje se snima.
uživanje u prvom pakiranju_ 81
SNIMANJE GLASA (NASTAVAK)
Zaustavljanje snimanja glasa
1. Tijekom snimanja dodirnite gumb [Odaberi].
ƒ Pojavljuje se poruka koja vam pita želite li slušati
datoteku koju ste upravo snimili.
Voice Record
2. Dodirnite gumb [Lijevo, Desno] da biste odabrali
<Yes> (Da) ili <No> (Ne), te dodirnite gumb
[Odaberi].
ƒ Odabirom <Yes> (Da) reproducirat üe se upravo
snimljena datoteka.
ƒ Odabirom <No> (Ne) neüe se reproducirati upravo
snimljena datoteka.
OPREZ
ƒ Ne stavljajte mikrofon preblizu ili predaleko od usta jer to može uzrokovati
loše snimanje.
ƒ Snimanje glasa ne vrši se ispravno kada je baterija slaba.
82 _ uživanje u prvom pakiranju
REPRODUKCIJA VIDEO IGRICA
Vaš mp3 player dolazi s veü uþitanim uzbudljivim igricama!
NAPOMENA
ƒ Prije nego što poþnete - spojite slušalice, ukljuþite player i provjerite bateriju.
Pritisnite i držite [ ] za pomicanje do zaslona glavnog izbornika.
1. Pritisnite i držite [ ] za pomicanje do zaslona glavnog
izbornika.
2. Dodirnite gumb [Gore, Dolje, Lijevo, Desno] da biste
odabrali <Prime Pack> (Prvo pakiranje), te dodirnite gumb
[Odaberi].
ƒ Pojavljuje se popis <Prime Pack> (Prvo pakiranje).
3. Dodirnite gumb [Lijevo, Desno] da biste odabrali
<Games> (Igrice), te dodirnite gumb [Odaberi].
ƒ Pojavljuje se popis <Games> (Igrice).
4. Dodirnite gumb [Gore, Dolje] da biste odabrali željenu igru, te dodirnite
gumb [Odaberi].
BOMB BOMB
Ovo je igra mozgalica u kojoj mijenjate redoslijed tri bloka da biste
uskladili boju bloka u obliku þekiüa s bojom
naslaganih blokova pri þemu se blokovi uklanjaju.
Uklonite što je moguüe više blokova.
Dodirnite gumb [Lijevo, Desno] da biste blokove
pomjerili lijevo ili desno.
Dodirnite gumb [Gore] da biste promijenili položaj
blokova u vertikalno ili okomito.
Dodirnite gumb [Dole] da biste ispustili blokove.
uživanje u prvom pakiranju_ 83
REPRODUKCIJA VIDEO IGRICA (NASTAVAK)
Bubble Smile
Morate dobiti što više bodova tako što mijenjate redoslijed tri mjehuriüa
kako biste ih sklopili vodoravno ili dijagonalno.
Dodirnite gumb [Gore, Dolje, Lijevo, Desno] da
biste pomjerili kombinaciju tri mjehuriüa.
Dodirnite [ ] da biste promijenili redoslijed mjehuriüa
u smjeru kazaljki na satu.
Dodirnite [ ] da biste promijenili redoslijed
mjehuriüa suprotno od smjera kazaljki na satu.
Bodove üete dobiti samo ako sklopite najmanje tri
mjehuriüa.
Chicken Runaway
Ovo je igra u kojoj pomjerate kvoþku i piliüe tako što ih tjerate lijevo ili
desno, tj. morate što duže uspjeti izbjegavati lopte koje padaju sa neba
kako biste saþuvali kvoþku.
Dodirnite gumb [Lijevo, Desno] da biste kvoþku
pomjerili lijevo ili desno.
NAPOMENA
ƒ Igrice se mogu dodati ili promijeniti bez najave.
ƒ Za više informacija o upravljanju, pogledajte odlomak za pomoü.
84 _ uživanje u prvom pakiranju
PREGLEDAVANJE SVJETSKE KARTE PODZEMNIH
ŽELJEZNICA
Možete pregledavati svjetsku kartu podzemnih željeznica i poznata mjesta
širom postaja.
1. Pritisnite i držite [ ] za pomicanje do zaslona glavnog
izbornika.
2. Dodirnite gumb [Gore, Dolje, Lijevo, Desno] da biste
odabrali <Prime Pack> (Prvo pakiranje), te dodirnite gumb
[Odaberi].
ƒ Pojavljuje se popis <Prime Pack> (Prvo pakiranje).
3. Dodirnite gumb [Lijevo, Desno] da biste odabrali <Subway>
(Podzemna željeznica), te dodirnite gumb [Odaberi].
ƒ Pojavljuje se zaslon odabira World Region (Svjetska regija).
4. Dodirnite gumb [Gore, Dolje, Lijevo, Desno] da biste odabrali željenu regiju, te
dodirnite gumb [Odaberi].
ƒ Odaberite <AMERICA> (AMERIKA), <EUROPE> (EUROPA) ili <ASIA/OCEANIA>
(AZIJA/OCEANIJA).
ƒ Prikazuju se gradovi unutar odabrane regije.
5. Dodirnite gumb [Lijevo, Desno] da biste odabrali željeni grad, te dodirnite
gumb [Odaberi].
ƒ Prikazuje se karta podzemne željeznice odabranog grada.
6. Dodirnite gumb [Gore, Dolje, Lijevo, Desno] da biste odabrali podruþje koje
želite uveüati, te dodirnite gumb [Odaberi].
ƒ Ako uveüana karta sadrži informacije o turistiþkim atrakcijama u blizini podzemne
željezniþke postaje, ponovno dodirnite gumb [Odaberi] da biste prikazali crvenu strelicu.
Pomoüu gumba [Gore, Dolje, Lijevo, Desno] odaberite željenu ikonu, te dodirnite gumb
[Odaberi].Možete naüi turistiþku atrakciju.
ƒ Dodirnite [
NAPOMENA
] da biste se vratili na zaslon odabira World Region (Svjetska regija).
ƒ Može se razlikovati od stvarne karte podzemne željeznice.
uživanje u prvom pakiranju_ 85
rješavanje problema
Ako imate problem s vašim novim mp3 playerom, potražite rješenje na
ovom popisu. Ako problem ustraje, kontaktirajte najblizi Samsung servis za
kupce.
PROBLEM
RJEŠENJE
Napajanje se ne
ukljuþuje.
• Napajanje se neüe ukljuþiti ako je baterija
potpuno ispražnjena. Nadopunite bateriju i
ponovo ukljuþite napajanje.
• Pritisnite otvor za resetiranje.
Gumbi ne rade.
] gurnuli
• Provjerite jeste li sklopku [
prema vrhu playera.
• Provjerite jeste li pritisnuli ipravan gumb a
zatim ga pritisnite ponovo.
• Pritisnite otvor za resetiranje.
Zaslon se ne ukljuþuje.
86 _ rješavanje problema
• Zaslon možda neüe biti vidljiv pod izravnom
sunþevom svjetlosti.
• Ako je odabrano <Display Off> (Iskljuþen
prikaz) iz <Settings> (Postavke) ĺ <Display>,
(Prikaz), prikaz zaslona biti üe iskljuþen.
Dodirnite gumb i provjerite da li se ukljuþuje.
PROBLEM
RJEŠENJE
Napajanje se iskljuþuje.
• Napajanje je automatski iskljuþeno kada je baterija
ispražnjena. Nadopunite bateriju.
• Ako je odabran <Auto Power Off>
(Automatsko iskljuþivanje napajanja) iz
<Settings> (Postavke) ĺ <System> (Sustav),
napajanje üe se iskljuþiti kada je player u
naþinu za pauzu. Ukljuþite player.
Vijek baterije razlikuje
se od onoga iz
priruþnika.
• Rok trajanja baterije može varirati ovisno o
naþinu zvuka i podešenju prikaza.
• Rok trajanja baterije može se skratiti kada je
player ostavljen duže vremensko razdoblje na
niskim ili visokim temperaturama.
Neispravan rad
programa EmoDio
• Check if your PC meets the basic system
requirements.
Spajanje na
vaše raþunalo je
onemoguüeno.
Brzina prijenosa
datoteke je previše
spora.
• Provjerite je li USB kabel ispravno spojen pa
pokušajte ponovno.
• Pokrenite ažuriranje Windowsa na raþunalu.
Odaberite Key Updates (Kljuþna ažuriranja) i
Service Packs, a zatim sve ažurirajte.Ponovno
pokrenite raþunalo i povežite.
• Ako je na raþunalu pokrenuto nekoliko
programa ukljuþujuüi i program <EmoDio>,
prijenos datoteka üe biti spor. Izaÿite iz
nepotrebnih programa i ponovno pokušajte s
prijenosom.
rješavanje problema _ 87
PROBLEM
RJEŠENJE
Player ne vrši
reprodukciju.
• Provjerite da li je dostupna datoteka saþuvana
u memoriji.
• Provjerite da li je glazbena datoteka ošteüena.
• Provjerite ima li baterija dovoljno snage.
Ne radi preuzimanje
datoteke.
• Provjerite da li je USB kabel sigurno spojen.
Ako je nužno ponovo se spojite.
• Provjerite da li je memorija puna.
• Pritisnite otvor za resetiranje.
Nedostaju datoteke ili
podaci.
• Provjerite da li je USB kabel iskljuþen za
vrijeme prijenosa datoteke ili podataka. Ako
je to sluþaj, može uzrokovati ozbiljnu štetu ne
samo za datoteke/podatke veü i za proizvod.
Trebate biti dodatno pažljivi jer Samsung nije
odgovoran za gubitak podataka.
Abnormalan prikaz
vremena reprodukcije
za vrijeme reprodukcije.
Proizvod je vruü.
Za vrijeme gledanja
video zapisa pojavljuje
se poruka.
88 _ rješavanje problema
• Provjerite da li se datoteka nalazi u VBR
(Variable Bit Rate) formatu.
• Za vrijeme nadopune može se stvoriti toplota.
To nema utjecaja na rok trajanja proizvoda ili
funkcije.
• Pokušajte ponovo uþitati video snimak preko
EmoDio.
dodatak
STABLO IZBORNIKA
Ovdje se nalazi kratak pregled toga kako su izbornici i funkcije organizirani na
vašem novom mp3 playeru.
Zaslon za odabir izbornika
Music
Videos
Pictures
Sound
Effect
Add
Bookmark
Music On
DNSe
Go to
Bookmark
FM Radio
On
Play Mode
Delete
Bookmark
Start
Slideshow
Go to 1st
Page
Auto Preset
Zoom
Add
Bookmark
Start
Recording
Language
FM Sensitivity
Date&Time
Music Play
Brightness
Screen
Play
Speed
Skip
Interval
Repeat
A-B Mode
On
DNSe
Rotate
Auto Pivot
Texts
FM Radio
Go to Preset
Mode /
Go to Manual
Mode
Add to Preset /
FM Radio On Delete from
Preset
Music On
Go to
Bookmark
Delete
Bookmark
FM Region
Datacasts
Prime Pack
File Browser
Settings
Voice REC
Menu Style
Games
Sound
Subway
Display
System
Transition Text Viewer
Effect
Color
Select as
My Skin
Font Size
View Type
Language
dodatak _ 89
SPECIFIKACIJE PROIZVODA
Naziv modela
YP-Q1
Ocjenjivanje
DC 5.0V/ 500mA
Kapacitet ugraÿene baterije
580 mAh/ DC 3.7V
AUDIO: MPEG1/2/2.5 Layer3 (8kb/s ~ 320kb/s,
22kHz ~ 48kHz), WMA (8kb/s ~ 320kb/s, 8kHz ~
48kHz)
Uskladivost datoteka
VIDEO: SVI (Video : MPEG4, Audio :
MP3(44.1kHz, 128Kb/s)), WMV (Video : WMV9
Simple Profile, Audio : WMA Spec (Maks. 860kb/s),
Razluþivost : 320X240, Brzina slike: 30 okvira/s)
SLIKA: JPEG(ISO/IEC 10918-1/Annex FSequential DCT-temeljeni naþin rada)
Podržani broj mapa/datoteka
Izlaz slušalica
Opseg izlazne frekvencije
Omjer signala i buke
Vrijeme reprodukcije
Opseg temperature za rad
Kuüište
Težina
Dimenzije (ŠxVxD)
90 _ dodatak
Mapa: Maks. 1000 / Datoteka: Maks. 6000
(ukljuþujuüi i mapu)
20 mW/Ch (France 5 mW/Ch) (na temelju 16ȍ)
40Hz~20kHz
90 dB
Glazba: Maks. 30 sati (MP3 128kb/s, Glasnoüa: 15,
normalni naþin zvuka, LCD iskljuþen)
Video: Maks. 4 sata (Svjetlina 5, Glasnoüa: 15,
normalni naþin zvuka)
-5~35°C (23~95°F)
Plastiþno
65 g
51 X 98 X 10.9 mm
FM radio
FM frekvencija
FM omjer signala
i buke
87.5~108.0MHz
55 dB
FM T.H.D
1%
FM upotrebljiva
38dB—
osjetljivost
Sadržaj ovog priruþnika podložan je promjeni bez prethodne najave radi
daljnjeg poboljšanja.
dodatak _ 91
LICENCA
Player u privitku ovog korisniþkog priruþnika licenciran je pod odreÿenim
pravima na intelektualno vlasništvo treüe strane. Licenca je ograniþena na
privatno ne komercijalno korištenje putem krajnjih korisnika za licencirani
sadržaj. Nema odreÿenih prava za komercijalnu upotrebu.
Licenca ne pokriva drugi proizvod playera osim ovog te se ne odnosi na
nelicencirani proizvod playera ili postupak u skladu sa ISO/IEC 11172-3 ili
ISO/IEC 13818-3 korišten ili prodan u kombinaciji s ovim proizvodom playera.
Licenca pokriva samo korištenje ovog playera kako bi se enkodirale i/ili
dekodirale zvuþne datoteke u skladu sa ISO/IEC 11172-3 ili ISO/IEC 13818-3.
Nema odobrenih prava pod ovom licencom za znaþajke proizvoda ili funkcije
koje nisu u skladu sa ISO/IEC 11172-3 ili ISO/IEC 13818-3.
ISPRAVNO ODLAGANJE OVOG PROIZVODA
(ODPADNA ELEKTRIýNA I ELEKTRONIýKA OPREMA)
(Primijenjuje se u Europskoj Uniji i drugim Europskim zemljama sa zasebnim
sustavima za sakupljanje)
Ova oznaka prikazana na proizvodu ili u njegovoj literaturi
oznaþava da ga ne treba odlagati s drugim kuüanskim
otpadom na kraju njegova radnog vijeka. Da biste
sprijeþili moguüu štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje od
nekontroliranog odlaganja otpada, molimo vas da proizvod
odvajate od drugih vrsta otpada i odgovorno ga reciklirate
kako biste promicali održivu ponovnu iskoristivost
materijalnih resursa. Privatni korisnici trebaju kontaktirati
trgovca kod kojeg su kupili ovaj proizvod ili lokalni vladin
ured zbog pojedinosti o odlaganju ovog proizvoda zbog
recikliranja sigurnog za okoliš. Poslovni korisnici trebaju
kontaktirati svojeg dobavljaþa te provjeriti odredbe i uvjete
ugovora o kupnji. Ovaj proizvod se ne smije miješati s drugim komercijalnim
otpadom za odlaganje.
92 _ dodatak
ISPRAVNO ODLAGANJE BATERIJA U OVOM PROIZVODU
(Primijenjuje se u Europskoj Uniji i drugim Europskim zemljama sa zasebnim
sustavima za povrat baterija).
Ova oznaka na bateriji, priruþniku ili pakiranju oznaþava
da baterije u ovom proizvodu ne treba odlagati s drugim
kuüanskim smeüem na kraju njegova radnog vijeka. Gdje
je oznaþeno, kemijski simboli Hg, Cd ili Pb oznaþavaju da
baterija sadrži živu, kadmij ili olovo iznad referentnih razina
u EC smjernici 2006/66. Ako se baterije ne odlože na
ispravan naþin, te tvari mogu naškoditi ljudskom zdravlju ili
okolišu.
Radi zaštite prirodnih resursa i promoviranja ponovne upotrebe sirovina, molimo
odvojite baterije od drugog odpada i reciklirajte ih preko vašeg mjesnog i
besplatnog sustava za povrat baterija.
dodatak _ 93
KONTAKTIRAJTE SAMSUNG DILJEM SVIJETA
Ako imate pitanja ili prigovore vezane uz Samsung proizvode molimo,
kontaktirajte SAMSUNG centar za korisnike.
Country
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
NICARAGUA
HONDURAS
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
BELGIUM
CZECH REPUBLIC
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
Customer Care Centre 1-800-SAMSUNG(726-7864)
01-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421, 4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
02 201 2418
800-726-786 (800 - SAMSUNG)
70 70 19 70
030-6227 515
3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min)
08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)
01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
02 261 03 710
0900-SAMSUNG (726-7864 € 0,10/Min)
815-56 480
Web Site
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/mx
www.samsung.com/us
www.samsung.com/ar
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
www.samsung.com/fi
www.samsung.com/fr
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.com/lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
Country
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
EIRE
AUSTRIA
SWITZERLAND
RUSSIA
KAZAKHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
MALAYSIA
PHILIPPINES
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
TURKEY
SOUTH AFRICA
U.A.E
Customer Care Centre 0 801 801 881, 022-607-93-33
80820-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
902-1-SAMSU(72678)
0771-400 200
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
0800-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
8-800-555-55-55
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
8-800-502-0000
8-800-77777
8000-7267
800-7267
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475
1880
3698-4698
3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282
0800-112-8888
1800-88-9999
1800-10-SAMSUNG(726-7864)
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232, 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
0860-SAMSUNG(726-7864 )
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
Web Site
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
www.samsung.ru
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.ua
www.samsung.lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.ee
www.samsung.com/au
www.samsung.com/nz
www.samsung.com/cn
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/vn
www.samsung.com/tr
www.samsung.com/za
www.samsung.com/ae
REV.0.0
Download PDF

advertising