Samsung | YP-GI1CW | Samsung YP-GI1CW Упатство за користење

YP-GI1
Упатство за корисникот
Овој производ ги исполнува применливите
национални граници на SAR од 2,0 W/kg.
Специфичните максимални вредности на
SAR можат да се најдат во поглавјето од ова
упатство за Информации за SAR (Specific
www.sar-tick.com Absorption Rate) сертификатот.
Кога го носите производот или го користите
додека го носите на Вашето тело, или
користете одобрена дополнителна опрема
како футрола, или во спротивно одржувајте
растојание од 1,5 cm од телото за да осигурате
придржување до прописите за изложување
на радио-фреквенција. Имајте на ум дека
производот може да емитува дури и кога не
воспоставувате телефонски повик.
Како да се користи ова
упатство
Ви благодариме што го купивте овој мобилен уред Samsung.
Овој уред ќе Ви овозможи забава основана на извонредната
технологија и високи стандарди на Samsung.
Ова упатство за корисникот е специјално создадено да Ве води
низ функциите и одликите на Вашиот уред.
Најпрвин прочитај ме
Ве молиме внимателно прочитајте ги сите препораки за
безбедност и ова упатство пред да го користите Вашиот уред за
да се осигурате во неговата безбедна и правилна употреба.
●● Описите во ова упатство се основани на основните поставки на
Вашиот уред.
●●
Како да се користи ова упатство
2
Сликите и сликите од екранот коишто се користени во ова
упатство може да се разликуваат од вистинскиот производ.
●● Содржината во ова упатство за корисникот може да се
разликува од производот или од софтверот понуден од
различни оператори или носачи и може да биде променета
без претходно известување. Посетете ја интернет-страницата
www.samsung.com за најнова верзија на ова упатство за
корисникот.
●● Достапните функции и додатни услуги можат да се разликуваат
во зависност од уредот, софтверот и од операторот.
●● Форматирањето и врачувањето на ова упатство за корисникот
се основани на оперативниот систем Google Android и може
да се разликуваат во зависност од оперативниот систем на
корисникот.
●● Апликациите и нивните функции може да се разликуваат по
земја, регион или спецификациите за хардвер. Samsung не
е одговорен за проблемите со работата предизвикани од
апликациите од трети лица.
●● Samsung не е одговорен за проблеми со перформансите
или некомпатибилности предизвикани од изменување на
регистерот или модификување на софтверот на оперативниот
систем. Обидите да се приспособи оперативниот систем можат
да предизвикаат неправилна работа на Вашиот уред или
апликациите.
●● Можете да го надградите софтверот на Вашиот уред со пристап
на www.samsung.com.
●● Софтверот, звучните извори, заднините, сликите и другите
содржини понудени во овој уред се лиценцирани за
ограничена употреба помеѓу Samsung и нивните соодветни
сопственици. Пренесувањето и користење на овие материјали
за комерцијални или други цели е прекршување на законите за
авторски права. Samsung не е одговорен за таквите прекршоци
на авторските права предизвикани од корисникот.
●● Ве молиме чувајте го ова упатство за идни препораки.
●●
Како да се користи ова упатство
3
Икони за инструкции
Пред да започнете, запознајте се со иконите кои ќе ги сретнете во
ова упатство:
Предупредување—ситуации кои можат да
предизвикаат Ваша повреда или повреда на другите
Внимание—ситуации кои можат да предизвикаат
оштетување на Вашиот уред или на друга опрема
Белешка—белешки, совети за употреба или
дополнителни информации
►
Види во—страници со поврзани инфрмации; на пример:
► стр. 12 (означува „види страница 12“)
→
Проследено со—редоследот на опции или менија што
мора да ги изберете за извршување чекор; на пример:
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Опции → За уредот (означува Опции,
проследено со За уредот)
[ ]
Средни загради—копчиња на уредот; на пример: [
(го претставува Копче за мени)
Авторско право
Copyright © 2012 Samsung Electronics
Ова упатство за корисникот е заштитено со меѓународните
закони за авторски права.
Ниеден дел од ова упатство за корисникот не може да биде
копиран, дистрибуиран, преведен, или пренесен во која било
форма или на кој било начин, електронски или механички,
вклучувајќи фотокопирање, снимање, чување во кое било
складиште за информации и систем за пронаоѓање, без
претходна писмена дозвола од Samsung Electronics.
Како да се користи ова упатство
4
]
Трговски марки
●●
SAMSUNG и логото SAMSUNG се регистрирани трговски марки
на Samsung Electronics.
●●
Логото Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™,
YouTube™, Android Market™ и Google Talk™ се трговски марки
на Google, Inc.
Bluetooth® е регистрирана трговска марка на Bluetooth SIG, Inc.
ширум светот.
●● Oracle и Java се регистрирани трговски марки на Oracle и/или
неговите подружници. Други имиња може да се трговски марки
на нивните соодветни сопственици.
●●
●●
Windows Media Player® е регистрирана трговска марка на
Microsoft Corporation.
●●
Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED™ и логото Wi-Fi
се регистрирани трговски марки на Wi-Fi Alliance.
DivX®, DivX Certified® и поврзаните
логоа се трговски марки на
Rovi Corporation или нејзините
подружници и се користат со
дозвола.
●● Сите други трговски марки и авторски права се сопственост на
нивните соодветни сопственици.
●●
Како да се користи ова упатство
5
ЗА DIVX ВИДЕО
DivX® е дигитален видео-формат создаден од DivX, LLC,
подружница на Rovi Corporation. Ова е официјално сертифициран
DivX Certified® уред што емитува DivX видео. Посетете ја
страницата www.divx.com за повеќе информации и софтверски
алатки за да ги конвертирате Вашите фајлови во DivX видео.
DivX Certified® може да емитува DivX® видео до 640x480,
вклучувајќи првокласна соджина
ЗА DIVX ВИДЕО ПО НАРАЧКА
Овој сертифициран DivX Certified® уред мора да биде
регистриран за да емитува купени DivX Видео по нарачка
(Video-on-Demand - VOD) филмови. За да ја добиете шифрата за
регистрирање, во менито за поставување во уредот најдете го
делот за DivX VOD. Одете до vod.divx.com за повеќе информации
за тоа како да ја завршите Вашата регистрација.
Како да се користи ова упатство
6
Содржина
Склопување . .......................................................... 11
Распакување ......................................................................... 11
Вметнете ја батеријата . ..................................................... 12
Наполнете ја батеријата . .................................................. 13
Вметнување мемориска картичка (по избор) ........... 15
Прикачување врвка за рака (по избор) . ..................... 17
Започнуваме .......................................................... 18
Вклучување и исклучување на Вашиот уред ............ 18
Запознајте го Вашиот уред . ............................................. 19
Користење на екранот чувствителен на допир ........ 22
Заклучување или отклучување на екранот на
допир и копчињата . ........................................................... 23
Запознавање со почетниот екран ................................. 24
Пристап до апликации ...................................................... 26
Приспособување на Вашиот уред ................................. 29
Внесување текст .................................................................. 32
Преземање апликации од Android Market ................. 34
Преземајте фајлови од интернет ................................... 35
Синхронизирање податоци ............................................ 35
Комуникација . ....................................................... 37
Google Mail . ........................................................................... 37
E-mail . ...................................................................................... 39
Talk ............................................................................................ 41
ChatON .................................................................................... 42
Размена на пораки . ............................................................ 42
Содржина
7
Google+ ................................................................................... 43
Social Hub ............................................................................... 43
Забава ...................................................................... 44
Музика .................................................................................... 44
Видео-записи ........................................................................ 47
Камера .................................................................................... 48
Галерија .................................................................................. 57
FM радио ................................................................................ 59
Лични информации . ............................................ 62
Именик .................................................................................... 62
Календар ................................................................................ 65
Белешка .................................................................................. 66
Гласовен снимач .................................................................. 67
Интернет . ................................................................ 68
Интернет . ............................................................................... 68
Мапи ........................................................................................ 71
Latitude . .................................................................................. 73
Места ....................................................................................... 74
Навигација ............................................................................. 75
YouTube ................................................................................... 76
Samsung Apps ....................................................................... 77
Play Store . ............................................................................... 78
Вести & Време ....................................................................... 79
Можност за поврзување . ................................... 80
Bluetooth ................................................................................ 80
Wi-Fi .......................................................................................... 83
AllShare . .................................................................................. 85
Содржина
8
ТВ конекции .......................................................................... 87
Поврзување на компјутер ................................................ 88
VPN конекции ....................................................................... 90
Алатки ...................................................................... 93
Часовник ................................................................................ 93
Калкулатор ............................................................................ 95
Преземања ............................................................................ 95
Search . ..................................................................................... 96
Kies air ...................................................................................... 96
Мои фајлови . ........................................................................ 97
Quickoffice .............................................................................. 98
Уредувач на задачи ............................................................ 99
Гласовно пребарување ................................................... 100
Опции ..................................................................... 101
Пристап до менито со опции . ....................................... 101
Безжично и мрежи . .......................................................... 101
Звук ........................................................................................ 102
Екран . .................................................................................... 102
Локација и безбедност .................................................... 103
Апликации ........................................................................... 104
Сметки и синхронизација . ............................................. 105
Доверливо ........................................................................... 106
Меморија ............................................................................. 106
Јазик и тастатура ............................................................... 106
Говорен влез и излез . ...................................................... 107
Пристапност ........................................................................ 108
Датум и време .................................................................... 109
За уредот .............................................................................. 109
Содржина
9
Решавање проблеми ......................................... 110
Безбедносни мерки на претпазливост . ....... 114
Индекс . .................................................................. 127
Содржина
10
Склопување
Распакување
Проверете дали во кутијата се содржани следните предмети:
●● Уред
●● Батерија
●● Брз водич за употреба
Користете само софтвер одобрен од Samsung. Пиратскиот
или незаконски софтвер може да предизвика штета или
несоодветно функционирање што не се покриени со
гаранцијата на производителот.
Приборот испорачан со Вашиот уред и достапните
додатоци може да се разликуваат во зависност од Вашиот
регион или оператор.
●● Можете да набавите дополнителен прибор во локалната
продавница на Samsung.
●● Испорачаниот дополнителен прибор дава најдобри
резултати за Вашиот уред.
●● Додатоците коишто не се обезбедени со уредот може да
не бидат компатибилни со Вашиот уред.
●●
Склопување
11
Вметнете ја батеријата
1 Ако уредот е вклучен, притиснете и задржете [
2
Исклучување → Да за да го исклучите.
] и изберете
Отстранете го капакот за батеријата.
Внимавајте да не ги повредите Вашите нокти кога го
отстранувате капакот.
3
Вметнете ја батеријата.
Антената се наоѓа во горниот заден дел на уредот. Не
отстранувајте ја заштитната фолија што ја покрива антената
бидејќи тоа може да ја оштети антената.
Склопување
12
4
Повторно поставете го капакот за батеријата.
Наполнете ја батеријата
Пред користење на уредот за првпат, мора да ја наполните
батеријата.
Можете да го полните уредот со полнач или со поврзување на
уредот на компјутер со USB кабел.
Користете само полначи и кабли одобрени од Samsung.
Неовластените полначи или кабли може да доведат до
експлодирање на батеријата или оштетување на Вашиот
уред.
Кога нивото на полнење на Вашата батерија е ниско,
уредот емитува предупредувачки тон и порака за празна
батерија. Иконата за батеријата исто така ќе биде
празна. Кога нивото на полнење на батеријата ќе стане
прениско, уредот автоматски се исклучува. Наполнете
ја батеријата за да продолжите со користење на Вашиот
уред.
●● Ако батеријата е целосно испразнета, не можете да
го вклучите уредот дури ни ако е поврзан полначот.
Дозволете празната батерија да се наполни неколку
минути пред да пробате да го вклучите уредот.
●●
Склопување
13
››Полнење со полнач
1
Приклучете го малиот крај од полначот во повеќенаменскиот
приклучок.
Неправилното поврзување на полначот може да
предизвика сериозно оштетување на уредот. Каква било
штета настаната од несоодветна употреба не е покриена со
гаранцијата.
2
3
Приклучете го големиот крај од полначот во струен
приклучок.
●● Уредот може да го користите во текот на полнењето,
но целосното полнење на батеријата може да потрае
подолго.
●● Додека уредот се полни, екранот и копчињата на
допир може да не функционираат поради нестабилно
напојување. Ако дојде до тоа, исклучете го полначот од
уредот.
●● При полнење, уредот може да се загрее. Ова е
вообичаена појава и не би требало да влијае врз
животниот век или функционирањето на уредот.
●● Ако Вашиот уред не се полни соодветно, донесете ги
Вашиот уред и полнач во сервисниот центар на Samsung.
Кога батеријата целосно ќе се наполни, прво извадете го
полначот од уредот и потоа од струјниот приклучок.
Не отстранувајте ја батеријата пред да го отстраните
полначот. Тоа може да предизвика оштетување на уредот.
Склопување
14
За да заштедите енергија, извадете го полначот за патување
кога не е во употреба. Адаптерот за патување нема
копче за вклучување/исклучување па затоа мора да го
извадите полначот за патување од струјниот приклучок
за прекинување на напојувањето со струја. Полначот за
патување треба да биде блиску до струјниот приклучок
кога е во употреба.
››Полнење со USB кабел
Пред полнењето, осигурете се дека компјутерот е вклучен.
1
2
3
Приклучете го едниот крај (micro-USB) од USB кабелот во
повеќенаменскиот приклучок.
Приклучете го другиот крај од USB кабелот во USB
приклучокот на компјутерот.
Во зависност од типот на USB кабел кој го користите, може
да потрае додека уредот се наполни.
Кога батеријата целосно ќе се наполни, прво извадете го USB
кабелот од уредот и потоа од компјутерот.
Вметнување мемориска картичка (по
избор)
За зачувување дополнителни мултимедијални фајлови, мора
да вметнете мемориска картичка. Вашиот уред прифаќа
microSD™ или microSDHC™ мемориски картички со максимален
капацитет од 32 GB (во зависност од производителот и видот на
мемориската картичка).
Samsung применува одобрени индустриски стандарди
за мемориски картички, но некои брендови може да не
бидат целосно компатибилни со Вашиот уред. Користењето
некомпатибилни мемориски картички може да доведе до
оштетување на Вашиот уред или на мемориската картичка
и може да ги оштети податоците зачувани на картичката.
Склопување
15
Вашиот уред поддржува само FAT структура на фајлови
за мемориски картички. Доколку вметнете картичка
форматирана со различна структура на фајлови, Вашиот
уред може да побара преформатирање на мемориската
картичка.
●● Честото снимање и бришење податоци го скратува
работниот век на мемориските картички.
●● Кога ќе вметнете мемориска картичка во Вашиот уред,
директориумот со фајлови на мемориската картичка ќе
се појави во папката external_sd.
●●
1
2
3
4
Отстранете ги капакот за батеријата и батеријата.
Вметнете ја мемориската картичка со златно-обоените
контакти свртени надолу.
Притиснете ја мемориската картичка во соодветното лежиште
до крај додека не се заклучи на место.
Повторно поставете ги капакот за батеријата и батеријата.
››Отстранување на мемориската картичка
Пред да ја отстраните мемориска картичка, прво демонтирајте ја
за безбедно отстранување.
1
2
3
4
5
При почетниот режим, изберете Апликации → Опции →
Меморија → Демонтирај SD-картичка → OK.
Отстранете ги капакот за батеријата и батеријата.
Нежно притиснете ја картичката додека не се ослободи од
уредот.
Отстранете ја мемориската картичка.
Повторно поставете ги капакот за батеријата и батеријата.
Склопување
16
››Форматирање на мемориската картичка
Форматирањето на мемориската картичка на компјутер може
да предизвика нејзина некомпатибилност со Вашиот уред.
Форматирајте ја мемориската картичка само на уредот.
При почетниот режим, изберете Апликации → Опции →
Меморија → Демонтирај SD-картичка → OK→ Форматирај
SD-картичка → Форматирај SD-картичка → Избриши сè.
Пред форматирање на мемориската картичка, не
заборавајте да направите резервни копии од сите важни
податоци зачувани на Вашиот уред. Гаранцијата на
производителот не покрива губење на податоци како
резултат на дејства на корисникот.
Прикачување врвка за рака (по избор)
1 Отстранете го капакот за батеријата.
2 Вметнете врвка за рака низ отворот и врзете ја околу
истакнатиот дел.
3
Повторно поставете го капакот за батеријата.
Склопување
17
Започнуваме
Вклучување и исклучување на Вашиот уред
За да го вклучите уредот, притиснете и задржите [ ]. Ако го
вклучувате Вашиот уред за прв пат, поставете го Вашиот уред со
следење на инструкциите прикажани на екранот.
За исклучување на Вашиот уред, држете допрено [ ] и изберете
Исклучување → Да.
Следете ги сите објавени предупредувања и насоки
од официјалниот персонал кога сте во области каде
користењето безжични уреди е ограничено, како авиони
и болници.
●● За користење само на услугите кои немаат потреба од
мрежа, префрлете се во Режим за летало. Притиснете и
задржете [ ] и изберете Режим за летало.
●●
Започнуваме
18
Запознајте го Вашиот уред
››Изглед на уредот
Звучник
Преден објектив на
камерата
Допирен екран
Копче Дома
Копче Назад
Звучник
Копче за мени
Повеќенаменски
приклучок
Конектор за слушалки
GPS антена1
Заден објектив на
камерата
Копче за Напојување/
ресетирање/
Заклучување
Копче за јачина на тон
Капак за батеријата
1. Не допирајте ја внатрешната антена и не покривајте ја оваа област
со Вашите раце или други предмети додека ги користите GPS
функциите.
Започнуваме
19
››Копчиња
Копче
Функција
Вклучување на уредот (држете
притиснато); Пристап до брзите
Вклучување/
менија (држете притиснато);
ресетирање1/
Ресетирање на уредот (држете
Заклучување
притиснато 8-10 секунди и отпуштете);
Заклучување на екранот на допир.
Мени
Отварање листа на опции достапни
на тековниот приказ; При почетниот
екран, отварање на апликацијата
на Google за пребарување
(држете притиснато); Отварање
на прозорецот за внесување
термин за пребарување додека се
користат некои апликации (држете
притиснато).
Почетна
страна
Вратете се на почетниот екран;
Отворете го списокот со
неодамнешни апликации (држете
притиснато).
Назад
Вратете се на претходниот приказ.
Јачина на тон
Прилагодете ја јачината на звукот на
уредот.
1. Доколку Вашиот уред јавува грешки или прекинува повици, или пак
се блокира, можеби треба да го ресетирате за да ја врати својата
функционалност.
Започнуваме
20
››Икони за индикатор
Иконите прикажани на екранот може да се разликуваат,
зависно од Вашиот регион или оператор.
Икона
Дефиниција
Достапни се отворени Wi-Fi пристапни точки
Wi-Fi пристапна точка е поврзана
AllShare во тек
Kies air во тек
Bluetooth е активиран
Споен со телефон или стерео слушалки со
овозможен Bluetooth
GPS е активиран
Синхронизиран со интернет
Вчитување податоци
Преземање податоци
Поврзан со компјутер
Нова e-mail порака
Нов Google Mail
Алармот е активиран
Известување за настан
Тивкиот режим е активиран
Режимот за летало е активиран
Режимот на вибрации е активиран
Започнуваме
21
Икона
Дефиниција
Емитување музика во тек
Емитувањето музика е паузирано
FM радиото е вклучено во заднина
Настаната грешка или потребно внимание
Ниво на полнење на батеријата
10:00 AM
Моментално време
Користење на екранот чувствителен на
допир
Екранот чувствителен на допир на Вашиот уред Ви овозможува
лесно избирање ставки или извршување функции. Научете ги
основните дејства за користење на екранот чувствителен на
допир.
За да избегнете гребење на екранот чувствителен на
допир, не користете остри алатки.
●● Не дозволувајте екранот чувствителен на допир да дојде
во контакт со други електрични уреди. Електричните
празнења може да предизвикаат неисправност на
екранот чувствителен на допир.
●● Не дозволувајте екранот чувствителен на допир да дојде
во контакт со вода. Екранот чувствителен на допир може
неправилно да функционира во влажни услови или кога е
изложен на вода.
●●
За оптимално користење на екранот чувствителен на
допир, отстранете ја заштитната фолија од екранот пред
да го користите Вашиот уред.
●● Вашиот екран чувствителен на допир има слој што
открива мали електрични полнења емитувани од
човековото тело. За најдобра изведба, допрете го екранот
чувствителен на допир со врвот од Вашиот прст. Екранот
чувствителен на допир нема да реагира на допири од
остри алатки, како што е перото или пенкалото.
●●
Започнуваме
22
Контролирајте го екранот чувствителен на допир преку следните
дејства:
●● Допир: Допрете еднаш со прстот за да изберете или да
отворите мени, опција или апликација.
●● Допрете и задржете: Допрете ја ставката и задржете ја повеќе
од 2 секунди за да се отвори список со опции.
●● Влечете: Допрете и влечете го прстот нагоре, надолу, лево или
десно за да одите на ставките од списоците.
●● Повлечи и пушти: Допрете и задржете го прстот на ставка и
потоа влечете го прстот за да ја придвижите ставката.
●● Двоен допир: Допрете двапати брзо со Вашиот прст за да
зумирате и да одзумирате додека прегледувате фотографии или
интернет-страници.
●● Штипкање: Поставете два прста на растојание и потоа спојте ги
брзо.
●● Вашиот уред го исклучува екранот кога уредот не го
користите одредено време. За да го вклучите екранот,
притиснете [ ] или матичното копче.
●● Можете да го прилагодите времето на исклучување. При
почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Опции → Екран → Истечено време за
екранот.
Заклучување или отклучување на екранот
на допир и копчињата
Можете да го заклучите екранот на допир и копчињата за да
спречите било какви несакани операции на уредот.
За заклучување, притиснете [ ]. За отклучување, вклучете го
екранот со притискање на [ ] или матичното копче, допрете
каде било на екранот и потоа одвлечете го надвор од големиот
круг.
Можете да ја активирате одликата за заклучување на
екранот за да спречите другите да ги користат или да
пристапуваат до Вашите лични податоци и информации
зачувани на Вашиот уред. ► стр. 31
Започнуваме
23
Запознавање со почетниот екран
Кога уредот е на режим на мирување, ќе се појави почетниот
екран. Од почетниот екран, можете да ги гледате иконите за
индикации, widget-и, кратенки го апликации и други записи.
Почетниот екран има повеќе прозорци. Лизгајте лево или десно
до прозорец од почетниот екран. Исто така може да изберете
точка на долниот дел од екранот за да се придвижите директно
до соодветниот екран.
››Додавање записи на почетниот екран
Можете да го прилагодите почетниот екран со додавање
кратенки кон апликации или записи во апликации, widget-и или
папки. За додавање записи на почетниот екран,
1
2
Притиснете [ ] → Додај или допрете и задржете ја празната
област на почетниот екран.
Изберете категорија на записи → запис.
●● Избери widget: Додајте widget-и. Widget-ите се мали
апликации кои обезбедуваат лесни функции и информации
на Вашиот почетен екран.
●● Кратенки: Додавање кратенки до записи, како што се
апликации, сочувани адреси и контакти.
●● Папки: Креирање нова папка и додавање папки за Вашите
контакти.
●● Заднини: Поставување слика за заднина.
››Преместување записи на почетниот екран
1
2
Допрете и држете запис за да го преместите додека записот не
постане сив.
Влечете го записот до локацијата која ја сакате.
Започнуваме
24
››Отстранување записи од почетниот екран
1
2
3
Држете допрена ставка за да ја отстраните.
Корпата за отпадоци се појавува на дното од почетниот екран.
Влечете го записот до корпата за отпадоци.
Кога ставката ќе стане црвена, отпуштете ја.
››Користете го прозорецот со известувања
При почетниот екран или при користење на апликација, допрете
ги иконите на индикаторите и влечете го прстот надолу за да
отворете прозорец со известувања. Можете да активирате и
деактивирате безжични мрежни одлики и да пристапувате до
список со известувања како што се нови e-mail пораки, идни
настани и статус на обработка. За да го сокриете прозорецот,
влечете го дното на списокот нагоре.
Од прозорецот со известувања, може да ги користите следниве
опции:
●● Wi-Fi: Активирајте ја или деактивирајте ја одликата за
поврзување Wi-Fi. ► стр. 83
●● Bluetooth: Активирајте ја или деактивирајте ја одликата за
безжично поврзување Bluetooth. ► стр. 80
●● GPS: Активирајте ја или деактивирајте ја одликата за GPS.
●● Звук/Вибрации: Активирајте го или деактивирајте го режимот
за вибрации.
●● Автоматско вртење: Активирајте ја или деактивирајте ја
одликата автоматско ротирање.
Достапните опции може да се разликуваат, зависно од
Вашиот регион или оператор.
Започнуваме
25
››Додавајте или отстранувајте прозорци на
почетниот екран
Можете да додавате или отстранувате прозорци на почетниот
екран за да ги организирате widget-ите според Вашите
преференци и потреби.
1
2
3
При почетниот екран, притиснете [ ] → Измени.
Исто така можете да поставите два прста на екранот и да ги
споите брзо за префрлање во режим на изменување.
Додавајте или отстранувајте прозорци со користење на
следниве одлики:
●● За отстранување прозорец, допрете го и задржете го
минијатурниот приказ на прозорецот и влечете го до
корпата за отпадоци на дното од екранот.
●● За додавање нов прозорец, изберете
.
●● За промена на редоследот на прозорците, допрете го и
задржете го минијатурниот приказ на прозорецот и влечете
го до посакуваната локација.
Кога сте готови, притиснете [
].
Пристап до апликации
За пристап до апликациите на Вашиот уред,
1
2
При почетниот екран, изберете Апликации за пристап до
списокот со апликации.
Лизгајте налево или надесно за приказ на екран на друга
апликација.
Исто така може да изберете точка на долниот дел од екранот
за да се придвижите директно до соодветниот екран.
Започнуваме
26
3
4
Изберете апликација.
●● Кога користите апликации обезбедени од Google, мора
да имате Google сметка. Ако немате Google сметка,
пријавете се за да креирате Google сметка.
●● Можете да додадете кратенка до апликација со допирање
и задржување на иконата на апликацијата од списокот
со апликации. Можете да ја преместите иконата на
посакуваната локација на почетниот екран.
Притиснете [ ] за да се вратите до претходниот екран;
Притиснете го матичното копче за да се вратите до почетниот
екран.
●● Пред користење услуги за лоцирање, како што се мапи и
навигациски апликации, или интернет услуги, осигурете
се дека безжичната врска е активна.
●● Вашиот уред има вграден сензор за движење што ја
детектира насоченоста. Ако го завртите уредот додека
користите одредени одлики, интерфејсот автоматски
ќе се промени во широк приказ. За да поставите
интерфејсот да ја зачува својата ориентација и кога го
вртите уредот, изберете Опции → Екран → Автом.
вртење на екранот.
››Организирање апликации
Можете да ги реорганизирате апликациите во списокот со
апликации со промена на нивниот редослед или со нивно
групирање во категории адекватно на Вашите потреби.
1
2
3
4
Во списокот со апликации, притиснете [
] → Измени.
Држете допрена некоја апликација.
Влечете ја иконата на апликацијата на саканата локација.
Можете да ја преместите иконата на апликацијата на друг
приказ на мени.
Притиснете [
] → Сочувај.
Започнуваме
27
За промена на редоследот на приказите на главното мени,
1
2
Во списокот со апликации, поставете ги двата прста на
екранот и брзо спојте ги.
Допрете го и задржете го минијатурниот приказ на екранот и
влечете го до посакуваната локација.
››Пристап до неодамнешни апликации
1
2
Држете го притиснато матичното копче за да ги видите
апликациите на кои сте им пристапиле неодамна.
Изберете апликација за пристапување.
››Користете го уредувачот на задачи
Вашиот уред е уред со мултитаскинг. Може да работи со повеќе
од една апликација во исто време. Сепак, мултитаскингот може да
предизвика прекинувања, блокирања, проблеми со меморијата
или дополнителна потрошувачка на енергија. За да ги избегнете
овие проблеми, исклучете ги непотребните програми со
користење на уредувачот на задачи.
1
2
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Уредувач на задачи → Активни апликации.
Се појавува список со сите апликации кои се моментално
активни на Вашиот уред.
За да исклучете апликација, изберете Излез.
За да ги исклучете сите активни апликации, изберете Излези
од сите.
Започнуваме
28
Приспособување на Вашиот уред
Добијте повеќе од Вашиот уред така што ќе го приспособите да
одговара на Вашите желби.
››Поставување моментално време и датум
1
2
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Опции → Датум и време.
Поставете го времето и датумот и променете ги другите
опции.
››Вклучете го или исклучете го тонот при допир
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Опции → Звук → Звучен избор.
››Прилагодете ја јачината на зукот на уредот.
Притиснете го копчето за јачина на звукот на горе или на долу за
прилагодување на јачината на звукот за медиумските звуци.
За прилагодување на јачината на тонот на различните звуци
на уредот, при почетниот екран, отворете го списокот со
апликации и изберете Опции → Звук → Јачина на тон.
››Префрлање на Тивок режим
За да го стишите или повторно да ги вклучите звуците на Вашиот
уред, направете едно од следново:
●● Отворете го прозорецот со известувања од горниот дел на
екранот и изберете Звук.
●● Притиснете и задржете [ ] и изберете Тивок режим.
Можете да го подесите уредот да Ве известува за различни
настани во Тивок режим. При почетниот екран, отворете
го списокот со апликации и изберете Опции → Звук →
Вибрации → Секогаш или Само во тивкиот режим.
ќе се појави на
Кога ќе се префрлите во Тивок режим,
местото на .
Започнуваме
29
››Активирање на анимација за префрлање
прозорци
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Опции → Екран → Анимација → Некои анимации
или Сите анимации.
››Изберете заднина за почетниот екран
1
2
3
При почетниот екран, притиснете [
] → Заднина → опција.
Изберете слика.
Ако сте избрале слика од Галеријата, изберете Сочувај.
Ако сте избрале анимирана заднина, изберете Постави
заднина.
Ако сте избрале слика за заднина, изберете Постави заднина
→ Сочувај.
Samsung не е одговорен за каква било употреба на
стандардни слики или заднини обезбедени на Вашиот уред.
››Приспособување на светлината на екранот
1
2
3
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Опции → Екран → Светлина.
Влечете го лизгачот за приспособување на нивото на
светлина.
Изберете OK.
Нивото на светлина на екранот ќе има влијание на
времетраењето на празнењето на батеријата на уредот.
Започнуваме
30
››Поставете заклучување на екранот
Можете да го заклучите екранот со шара за отклучување или
лозинка за да спречете неовластени луѓе да го користат уредот
без Ваша дозвола.
Откако ќе поставите заклучување на екранот, Вашиот
уред ќе бара код за отклучување секогаш кога го
вклучувате уредот или го отклучувате екранот.
●● Ако ги заборавите Вашата шара или лозинка, однесете го
Вашиот уред во сервисен центар за Samsung за да биде
отклучен.
●● Samsung не е одговорен за загуба на лозинки, приватни
информации или друга штета предизвикана од употреба
на незаконски софтвер.
●●
Поставување шара за отклучување
1
2
3
4
5
6
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Опции → Локација и безбедност → Пост. закл. на
екранот → Шара.
Видете ги упатствата на екранот и примерите за шари и
изберете Следно.
Нацртајте шара со влечење на Вашиот прст за да поврзете
најмалку 4 точки.
Изберете Продолжи.
Повторно нацртајте ја шарата за да потврдите.
Изберете Потврди.
Поставете PIN код за отклучување
1
2
3
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Опции → Локација и безбедност → Пост. закл. на
екранот → PIN.
Внесете нов PIN (со броеви) и изберете Продолжи.
Внесете го повторно PIN-от и изберете OK.
Започнуваме
31
Поставување лозинка за отклучување
1
2
3
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Опции → Локација и безбедност → Пост. закл. на
екранот → Лозинка.
Внесете нова лозинка (алфанумеричка) и изберете
Продолжи.
Внесете ја повторно лозинката и изберете OK.
Внесување текст
Може да внесете текст со избирање знаци на виртуелната
тастатура или со внесување ракопис на екранот.
Не може да внесувате текст на некои јазици. За внесување
текст, треба да го промените јазикот на пишување на еден
од поддржаните јазици. ► стр. 106
››Внесување текст со користење на Samsung
тастатура
1
2
Изберете → Видови тастатура за исправена положба и
изберете начин за внесување текст.
Може да изберете еден од начините за внесување со копчиња
(QWERTY или 3x4 тастатури) или начините за внесување со
ракопис.
Внесете текст со избирање алфанумерички копчиња или со
пишување на екранот.
Исто така, може да ги користите следните копчиња:
1
2
3
4
5
6
7
Започнуваме
32
Број
Функција
1
Промена на големина на букви.
2
Префрлете се помеѓу режим на Број/Симбол и
ABC режим.
3
Внесете текст преку глас; Оваа икона е достапна
само кога имате вклучено опција за влез преку
глас за Samsung тастатура.
●● Оваа одлика е достапна само кога
безжичната врска е активна.
●● Оваа одлика може да биде недостапна во
зависност од избраниот јазик.
4
Бришење на внесеното.
5
Започнување нов ред.
6
Пристап до поставки за тастатурата; Промена на
видот на тастатура (допрете и задржете).
7
Вметнување празно место.
››Копирање и пресликување текст
Додека внесувате текст, може да ја користите функцијата на
копирање и пресликување за да го користите текстот во други
апликации.
1
2
3
4
5
Поставете го покажувачот врз текстот што сакате да го
копирате.
Изберете .
Изберете Избери текст или Избери ги сите.
Влечете го
или
за да го изберете посакуваниот текст.
Изберете Копирај за копирање или Исечи за сечење на
текстот на таблата.
Започнуваме
33
6
7
Во друга апликација, поставете го покажувачот кадешто
сакате да го пресликате текстот.
Изберете → Пресликај за да го вметнете текстот од таблата
во полето за текст.
Преземање апликации од Android Market
Заснована на платформата на Android, функционалноста
на Вашиот уред може да биде проширена со инсталирање
дополнителни апликации. Android Market Ви обезбедува лесен и
брз начин на купување игри и апликации за мобилен.
Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од
Вашиот регион или оператор.
●● Вашиот уред ќе зачува кориснички фајлови од
преземените апликации во внатрешната меморија.
●●
››Инсталирање апликација
1
2
3
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Play Store.
Изберете Accept кога ќе се појават информациите за односите
и условите за користење.
Побарајте фајл или апликација и преземете ги.
››Деинсталирање апликација
1
2
3
Од почетниот приказ на Android Market, притиснете [
My Apps.
Изберете го записот што сакате да го избришете.
Изберете Uninstall → OK.
Започнуваме
34
]→
Преземајте фајлови од интернет
Фајловите кои ги преземате од интернет може да
вклучуваат вируси кои ќе го оштетат Вашиот уред. За
намалување на ризикот, преземајте фајлови само од извори
на кои им верувате.
Некои медиумски фајлови вклучуваат Управување со
дигитални права (Digital Rights Management) за заштита
на авторските права. Оваа заштита може да Ве спречи да
преземате, копирате, изменувате или префрлате одредени
фајлови.
За преземање фајлови од интернет,
1
2
При почетниот екран, изберете Интернет.
Побарајте фајл или апликација и преземете ги.
За инсталирање апликации преземени од други интернетстраници освен Android Market, мора да изберете Опции →
Апликации → Непознати извори → Да.
Синхронизирање податоци
Може да синхронизирате податоци преку различни интернет
сервери и да правите резервни копии на Вашите податоци или да
ги повратите.
Кога синхронизацијата ќе заврши, Вашиот уред останува поврзан
на интернет. Ако се направи некаква промена на интернет,
ажурираната информација ќе се појави на Вашиот уред и
автоматски ќе почне со синхронизација и обратно.
Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од
Вашиот регион или оператор.
Започнуваме
35
››Поставување сметка за сервер
1
2
3
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Опции → Сметки и синхронизација.
Изберете Додај сметка → вид сметка.
Следете ги инструкциите на екранот за комплетирање на
поставувањето сметка.
››Активирање автоматска синхронизација
1
2
3
4
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Опции → Сметки и синхронизација.
Изберете Автоматска синхронизација.
Изберете сметка.
Изберете ја апликацијата што сакате да ја синхронизирате.
За исклучување апликации од автоматското синхронизирање,
отштиклирајте го полето веднаш до посакуваната апликација.
››Рачно синхронизирање податоци
1
2
3
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Опции → Сметки и синхронизација.
Изберете сметка.
Притиснете [ ] → Синхронизирај. Вашиот уред ќе започне
со синхронизација на податоците кои сте ги поставиле да се
синхронизираат.
Започнуваме
36
Комуникација
Google Mail
Може да вчитате нови e-mail пораки од Google Mail™ во
Вашето сандаче со примени пораки. Кога пристапувате до оваа
апликација, се појавува приказот на сандачето со примени
пораки. Вкупниот број непрочитани пораки е прикажан во
лентата за наслов и непрочитаните пораки се прикажани со
задебелени букви.
Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од
Вашиот регион или оператор.
●● Ова мени за Google Mail може да биде различно
означено, зависно од операторот.
●●
››Испраќање e-mail порака
1
2
3
4
5
6
7
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Google Mail.
Ако ја стартувате оваа апликација за прв пат, изберете OK.
Притиснете [
] → Compose.
Внесете име или адреса во полето на примателот.
Внесете наслов и порака.
За приложување слика, притиснете [
Изберете
за да ја пратите пораката.
››Преглед на e-mail пораки
1
2
] → Attach → фајл.
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Google Mail.
Изберете e-mail порака.
Комуникација
37
Од приказот на пораката, користете ги следните опции:
●● За одговор на пораката, изберете
.
●● За одговор на пораката вклучувајќи ги сите приматели,
изберете → Reply all.
●● За препраќање на пораката на други лица, изберете →
Forward.
●● За додавање ѕвездичка на пораката, изберете
.
●● За да видете прилог, изберете Preview. За зачувување на
Вашиот уред, изберете Download.
●● За архивирање на пораката, изберете Archive.
●● За бришење на пораката, изберете Delete.
●● За да одите на претходната или наредната порака, изберете
или .
››Организирање e-mail според ознаки
Може да го организирате Вашиот e-mail со означување на Вашите
пораки или додавање ѕвездички за означување на важните
пораки. Може да ги подредите пораките според филтрирање по
ознака.
Додавање ознака на порака
1
2
3
Од приказот на сандачето со примени пораки, држете
допрена порака.
Изберете Change labels.
Изберете ознака за да ја додадете и изберете OK.
Филтрирање пораки
1
2
Од сандачето со примени пораки, притиснете [
labels.
] → Go to
Изберете ја ознаката на пораките што сакате да ги видите.
Комуникација
38
E-mail
Научете како да испраќате или прегледувате e-mail пораки преку
Вашата лична или службена e-mail сметка.
››Поставување e-mail сметка
1
2
3
4
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете E-mail.
Внесете ги Вашата e-mail адреса и лозинка.
Изберете Следно (за општа e-mail сметка) или Рачно пост. (за
други службени e-mail сметки).
Следете ги упатствата на екранот.
Кога ќе завршите со поставување на e-mail сметката, e-mail
пораките се преземаат на Вашиот уред. Ако имате креирано
повеќе од две сметки, може да префрлате меѓу e-mail сметките;
Притиснете [ ] → Сметки и изберете една од која сакате да се
вчитаат пораките.
››Испраќање e-mail порака
1
2
3
4
5
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете E-mail → e-mail сметка.
Притиснете [
] → Состави.
Додајте приматели на Вашата порака.
●● Внесете e-mail адреси рачно и одделете ги со вметнување
точка-запирка или запирка.
●● Изберете e-mail адреси од списоците со избирање опции од
полето за приматели.
Изберете ги полињата Сс/Всс за да додадете повеќе
приматели.
Изберете го полето за наслов за да внесете наслов.
Комуникација
39
6
7
8
Изберете го полето за внесување текст и внесете го текстот на
e-mail пораката.
Изберете Приложи и приложете фајл.
Може да изберете фајл од списокот со фајлови или да
креирате нова фотографија, видео-запис или звук.
Изберете Прати за да ја пратите пораката.
Ако не сте поврзани на интернет, пораката ќе биде
задржана во низата со пораки додека не се поврзете на
интернет.
››Преглед на e-mail порака
Кога ја отворате Вашата e-mail сметка, може да гледате претходно
вчитани e-mail пораки надвор од мрежа или да се поврзете на
e-mail серверот за да прегледате нови пораки. Откако ќе вчитате
e-mail пораки, истите можете да ги гледате и надвор од мрежа.
1
2
3
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете E-mail → e-mail сметка.
Изберете [
пораки.
] → Обнови за ажурирање на списокот со
Изберете e-mail порака.
Од приказот на пораката, користете ги следните опции:
●● За одговор на пораката, притиснете [
] → Одговори.
●● За препраќање на пораката на други лица, изберете [
]→
Препрати.
●● За бришење на пораката, притиснете [
] → Избриши.
●● За преместување на пораката во друга папка изберете [
]→
Премести во папка.
●● За вчитување слики од пораката, притиснете [
] → Прикажи
слики.
●● За промена на големината на текстот, притиснете [
]→
Повеќе → Големина на букви.
●● За додавање e-mail адреси во именикот, притиснете [
]→
Повеќе → Додај во Контакти.
Комуникација
40
За зачувување на пораките како настан, притиснете [ ] →
Повеќе → Сочувај во Календар.
●● За преглед на прилог, лизгајте надолу и изберете го записот на
прилогот. За зачувување на Вашиот уред, изберете .
●●
Talk
Научете како да разговарате со пријателите и семејството преку
Google Talk™.
Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од
Вашиот регион или оператор.
››Додавање пријатели на списокот со пријатели
1
2
3
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Talk.
Во списокот со пријатели се прикажани сите Ваши контакти за
Google Talk.
Притиснете [
] → Add friend.
Внесете e-mail адреса на пријател и изберете Send invitation.
Кога Вашиот пријател ќе ја прифати поканата, пријателот е
додаден на Вашиот список со пријатели.
››Почнете разговор
1
2
3
4
5
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Talk.
Изберете пријател од списокот со пријатели. Се отвора приказ
за разговор.
Внесете Ваша порака и изберете Send.
За вметнување емотикони, притиснете [
Insert smiley.
] → Повеќе →
За да се префрлате помеѓу активни разговори, притиснете
[ ] → Switch chats.
За да го завршите разговорот, притиснете [
Комуникација
41
] → End chat.
ChatON
Научете како да разговарате со Вашите пријатели и семејството
преку ChatON. Тоа е апликација за разменување инстант-пораки
која се заснова на мобилни телефонски броеви, без разлика на
видот на уредот или оперативниот систем. Додека разговарате
со Вашите контакти, можете да испраќате разни мултимедијални
фајлови и потаци, како што се фотографии, видео-записи и
броеви на контакти, анимирани пораки.
1
2
3
4
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете ChatON.
Ако ја стартувате оваа апликација за прв пат, изберете регион
→ Next. Потоа прочитајте ги информациите за односите и
условите и изберете Accept.
Следете ги инструкциите на екранот за комплетирање на
поставувањето сметка.
Инстантно разговарајте со пријателите и семејството.
Размена на пораки
Научете како да праќате и примате инстант-пораки со пријателите
и семејството со сервисот за размена на инстант-пораки на
Google+.
1
2
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Messenger.
Ако ја стартувате оваа апликација за прв пат, следете ги
упатствата на екранот за комплетирање на поставувањето
сметка.
Внесете ја и пратете ја Вашата порака.
Комуникација
42
Google+
Научете како да пристапувате до сервисот за социјалната мрежа
на Google. Можете да креирате групи за споделување интереси и
мисли или праќање и примање инстант-пораки, и да ги објавувате
Вашите фотографии.
1
2
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Google+.
Ако ја стартувате оваа апликација за прв пат, следете ги
упатствата на екранот за комплетирање на поставувањето
сметка.
Изберете одлика на социјална мрежа.
Social Hub
Научете да пристапувате до Social Hub™, интегрираната
комуникациска апликација за SNS, e-mail, инстант пораки,
контакти или информации од календарот. Посетете ја интернетстраницата socialhub.samsungapps.com за повеќе детали.
1
2
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Social Hub.
Проверувајте и користете содржини испорачани преку Social
Hub.
Комуникација
43
Забава
Музика
Научете како да ја слушате Вашата омилена музика во движење,
преку плеерот за музика. Плеерот за музика ги поддржува
следниве формати на фајлови: mp3, ogg, aac, wma, flac.
Некои формати на фајл не се поддржани, во зависност од
софтверот на уредот.
●● Ако големината на фајлот ја надмине достапната
меморија, може да се појави грешка при отворање на
фајловите.
●● Квалитетот на емитување може да се разликува во
зависност од видот содржина.
●● Некои фајлови може да не се емитуваат правилно во
зависност од тоа како биле кодирани.
●●
››Додавање музички фајлови во Вашиот уред
Започнете со пренесување на фајлови на Вашиот телефон или
мемориска картичка:
●● Преземање од безжичен интернет. ► стр. 68
●● Преземање од компјутер со Samsung Kies. ► стр. 88
●● Примање фајлови преку Bluetooth. ► стр. 82
●● Копирање на мемориска картичка. ► стр. 89
●● Синхронизирање со Windows Media Player 11. ► стр. 89
››Емитување музика
По преносот на музички фајлови на Вашиот уред или мемориска
картичка,
1
2
При почетниот екран, изберете Музика.
Изберете категорија на медиумски фајлови → музички фајл.
Забава
44
3
Контролирајте го емитувањето користејќи ги следните
копчиња:
Икона
Функција
Изберете звучен ефект.
Приспособување на јачината на тонот.
Активирање на режимот за произволно
емитување.
Изберете дел што сакате да се повтори.
Промена на режимот на повторување
(исклучи, повтори ги сите фајлови или повтори
еден фајл).
Ресетирање на емитувањето; Премотување
назад (допрете двојно); Премотување назад во
фајл (допрете и задржете).
Паузирање на емитувањето; Изберете
продолжите со емитување.
за да
Премотување напред; Премотување напред
во фајл (допрете и задржете).
Можете да го контролирате плеерот за музика со
слушалките. При почетниот екран, притиснете го и
задржете го копчето на слушалките за стартување на
плеерот за музика. Притиснете го копчето на слушалките за
емитување или паузирање на емитувањето.
Додека се емитува музика, користете ги следниве опции:
●● За додавање музички фајл во брзата листа, притиснете [
]→
До брза листа.
●● За да слушате музика преку Bluetooth слушалки, притиснете
[ ] → Преку Bluetooth. Оваа опција не може да ја користите
кога имате поврзано слушалки во уредот.
●● За испраќање музички фајл на други, притиснете [
]→
Сподели музика преку.
Забава
45
За поставување музички фајл како тон за ѕвонење на аларм,
притиснете [ ] → Постави како тон на аларм.
●● За додавање музички фајл во музичка листа, притиснете [
]→
Додај во музичка листа.
●●
››Креирајте музичка листа
1
2
3
4
5
При почетниот екран, изберете Музика → Музички листи.
Притиснете [
] → Ново.
Внесете наслов за новата музичка листа и изберете Сочувај.
Изберете Додај музика.
Изберете фајлови што сакате да ги вклучите и изберете Додај.
››Додајте песни на брзата листа
Можете да додадете песни на брзата листа и да ги зачувате како
музичка листа. За време на емитувањето, притиснете [ ] → До
брза листа за додавање на тековната песна во брзата листа.
За да одите во брзата листа, од главниот приказ на плеерот за
музика изберете Музички листи → Брза листа. За да ја зачувате
брзата листа како музичка листа, притиснете [ ] → Сними муз.
листа.
››Приспособување на поставките на плеерот за
музика
1
2
3
При почетниот екран, изберете Музика.
Притиснете [
] → Опции.
Приспособете ги следните поставки за приспособување на
Вашиот музички плеер.
Опција
Функција
SoundAlive
Изберете звучен ефект.
Брзина на
емитување
Поставете ја брзината на емитувањето
музика.
Забава
46
Опција
Функција
Музичко мени
Изберете на музички категории што ќе
се прикажат на приказот на музичката
библиотека.
Екран за
Изберете визуелизација која ќе се
емитување музика прикажува за време на емитувањето.
Видео-записи
Научете како да го користите видео-плеерот за емитување
различни видови видео-записи. Плеерот за видео ги поддржува
следниве формати на фајлови: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Кодек:
MPEG-4, H.263, Sorenson Spark, H.264, VC-1, DivX®).
Избегнувајте заклучување на екранот на уредот додека
гледате DivX видео по нарачка. Секој пат кога екранот ќе
се заклучи додека гледате DivX видео по нарачка, Вашата
сметка ќе се намали за едно достапно изнајмување.
●● Некои формати на фајл не се поддржани, во зависност од
софтверот на уредот.
●● Ако големината на фајлот ја надмине достапната
меморија, може да се појави грешка при отворање на
фајловите.
●● Квалитетот на емитување може да се разликува во
зависност од видот содржина.
●● Некои фајлови може да не се емитуваат правилно во
зависност од тоа како биле кодирани.
●● Некои фајлови може да не се емитуваат доколку Adobe
Flash Player не е ажуриран. Преземете ја најновата верзија
на плеерот од Market.
●●
1
2
3
При почетниот екран, изберете Видео-записи.
Изберете видео-запис за емитување.
Завртете го уредот за широк преглед.
Забава
47
4
Контролирајте го емитувањето користејќи ги следните икони:
Икона
Функција
Промена на размерот на видео-записот.
Приспособување на светлината на екранот.
Прескокнување назад; Премотување назад во
фајл (допрете и задржете).
Паузирање на емитувањето; Изберете
продолжите со емитување.
за да
Премотување напред; Премотување напред
во фајл (допрете и задржете).
Приспособување на јачината на тонот.
Прекинување на емитувањето и враќање кон
музичката листа.
Камера
Научете како да креирате и прегледувате фотографии и
видео-записи. Може да снимате фотографии со резолуција
до 1600 х 1200 пиксели (2 мегапиксели) и видео-записи со
резолуција од 640 х 480 пиксели.
Допрете го екранот за сокривање или прикажување на
икони во визирот.
●● Камерата автоматски се исклучува кога не ја користите
одреден временски период.
●● Меморискиот капацитет може да се разликува, во
зависност од сцената на снимање или условите на
снимање.
●●
Забава
48
››Фотографирање
1
2
3
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Камера.
Завртете го уредот во спротивна насока од стрелките на
часовникот за широк преглед.
Насочете го објективот кон субјектот и направете какви било
потребни приспособувања.
1
2
7
3
4
8
5
9
6
Број
Функција
1
Проверете ги статусот и поставките на
камерата.
●●
: Резолуција
●●
: Тип на мерење на експозиција
●●
: Број на фотографии што може да ги
снимите (според достапната меморија)
●●
: Основна мемориска локација
2
Префрлете се помеѓу предната и задната
камера.
3
Промена на режимот на снимање.
4
Промена на режимот за сцена.
5
Приспособување на светлината.
6
Промена на поставките за камерата.
7
Префрлете на видео-камера.
Забава
49
Број
4
Функција
8
Фотографирање.
9
Преглед на последно снимената фотографија.
за фотографирање.
Изберете
Фотографијата се зачувува автоматски.
По фотографирањето, изберете за преглед на снимените
фотографии.
●● За преглед на повеќе фотографии, лизгајте налево или надесно.
●● За зумирање, поставете два прста на екранот и раздалечувајте
ги. За одзумирање, доближувајте ги прстите. Исто така можете
да изберете или или двојно да го допрете екранот.
●● За испраќање фотографија на други, изберете Спод.
●● За поставување фотографија како заднина или слика за
идентификување на повикувач за контакт, изберете Постави
како.
●● За бришење фотографија, изберете Избриши.
››Снимање фотографии со користење опции што
се претходно програмирани за различни сцени
Вашата камера Ви нуди претходно програмирани поставки за
различни сцени. Може едноставно да изберете соодветен режим
за Вашите услови на снимање и објекти.
На пример, кога снимате фотографии во ноќни услови, изберете
ноќен режим што користи продолжена експозиција.
1
2
3
4
5
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Камера.
Завртете го уредот во спротивна насока од стрелките на
часовникот за широк преглед.
Изберете
→ сцена →
.
Може да направите потребни приспособувања.
Изберете
за фотографирање.
Забава
50
››Снимање серија фотографии
Може едноставно да снимите серија фотографии на објекти во
движење. Ова е корисно кога фотографирате деца на забавен или
спортски настан.
1
2
3
4
5
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Камера.
Завртете го уредот во спротивна насока од стрелките на
часовникот за широк преглед.
Изберете
→ Постојано.
Може да направите потребни приспособувања.
Задржете допрено . Камерата ќе продолжи да снима
фотографии, се додека не го отпуштите копчето.
››Снимање панорамска фотографија
Може да снимите широки панорамски фотографии со користење
на режимот за панорамско снимање. Овој режим е погоден за
фотографирање пејзажи.
1
2
3
4
5
6
7
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Камера.
Завртете го уредот во спротивна насока од стрелките на
часовникот за широк преглед.
Изберете
→ Панорама.
Може да направите потребни приспособувања.
Изберете
за да ја снимите првата фотографија.
Полека придвижете го уредот во која било насока и
израмнете ја зелената рамка со визирот.
Откако ќе ја израмните зелената рамка со визирот, камерата
автоматски ќе ја сними следната фотографија.
Повторете го чекорот 6 за да ја завршите панорамската
фотографија.
Забава
51
››Фотографирање во режимот фотографирање
насмевка
Вашата камера може да ги препознае лицата на луѓето и да Ви
помогне да снимите фотографии со нивните насмеани лица.
1
2
3
4
5
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Камера.
Завртете го уредот во спротивна насока од стрелките на
часовникот за широк преглед.
Изберете
→ Сликање насмевка.
Може да направите потребни приспособувања.
Насочете го објективот на камерата кон субјектот и изберете
.
Вашиот уред препознава луѓе на сликата и ги детектира
нивните насмевки. Кога субјектот се смее, уредот автоматски
фотографира.
››Фотографирање во режимот автопортрет
Може едноставно да се фотографирате со користење на предната
леќа на камерата.
1
2
3
4
5
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Камера.
Завртете го уредот во спротивна насока од стрелките на
часовникот за широк преглед.
Изберете
.
Може да направите потребни приспособувања.
Изберете
за фотографирање.
Забава
52
››Приспособување на поставките за камерата
Пред да фотографирате, изберете
следните опции:
→
за да пристапите до
Опција
Функција
Тајмер
Изберете го времетраењето на
одложувањето пред камерата да сними
фотографија.
Резолуција
Промена на опцијата за резолуција.
Баланс на бело
Приспособување на нивото на боите според
условите на осветлување.
Ефекти
Примена на специјален ефект.
Мерење
Изберете тип на мерење на експозиција.
Квалитет на
сликата
Поставете го нивото на квалитет за Вашите
фотографии.
Пред да фотографирате, изберете
следните опции:
→
за да пристапите до
Поставка
Функција
Со водилки
Приказ на мрежни линии на екранот за
преглед.
GPS
Поставување на камерата да вклучува
информации за локацијата на Вашите
фотографии.
●● За подобрување на GPS-сигналите,
избегнувајте снимање на локации
каде што сигналот може да биде
попречен, како што е меѓу згради
или ниски подрачја или во лоши
временски услови.
●● Вашата локација може да се појавува
на Вашите фотографии кога ќе
ги објавите на интернет. За да го
избегнете тоа, деактивирајте ја
опцијата GPS ознаки.
Забава
53
Поставка
Функција
Ревизија
Поставување на камерата за приказ на
снимената слика.
Звук при
сликање
Поставете затворачот на камерата да огласи
звук при фотографирање.
Место
Изберете мемориска локација за зачувување
на снимените фотографии.
Ресетирај
Ресетирање менија и опции за снимање.
››Снимање видео-запис
1
2
3
4
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Камера.
Завртете го уредот во спротивна насока од стрелките на
часовникот за широк преглед.
Изберете
за да префрлите на видео-камера.
Насочете го објективот кон субјектот и направете какви било
потребни приспособувања.
1
5
2
6
3
7
4
Забава
54
Број
5
6
Функција
1
Проверете ги статусот и поставките на видеокамерата.
●●
: Резолуција
●●
: Должината на видео-записот
што може да се сними (според достапната
меморија)
●●
: Основна мемориска локација
2
Приспособување на светлината.
3
Промена на опцијата за резолуција.
4
Промена на поставките за видео-камерата.
5
Префрлете на камера.
6
Снимање видео-запис.
7
Преглед на последно снимениот видео-запис.
Изберете
за да започне снимањето.
Изберете за да го прекинете снимањето.
Видео-записот се зачувува автоматски.
Може камерата да нема можност за соодветно снимање на
видео-записи на мемориска картичка со мала брзина на
трансфер.
По снимањето видео-записи, изберете за преглед на снимените
видео-записи.
●● За преглед на повеќе видео-записи, лизгајте налево или
надесно.
●● За испраќање видео-запис на други, изберете Спод.
●● За емитувањена видео-запис, изберете Емитувај.
●● За бришење видео-запис, изберете Избриши.
Забава
55
››Приспособување на поставките за видеокамерата
Пред да снимите видео-запис, изберете
до следните опции:
→
за да пристапите
Опција
Функција
Тајмер
Изберете го времетраењето на
одложувањето пред камерата да почне да
снима видео-запис.
Баланс на бело
Приспособување на нивото на боите според
условите на осветлување.
Ефекти
Примена на специјален ефект.
Квалитет на
видео
Поставете го нивото на квалитет за Вашите
видео-записи.
Пред да снимањето на видео записот, изберете
пристапите до следните поставки:
→
за да
Поставка
Функција
Со водилки
Приказ на мрежни линии на екранот за
преглед.
Снимање звук
Вклучете го или исклучете го звукот.
Ревизија
Поставување на камерата за приказ на
снимениот видео-запис.
Место
Изберете мемориска локација за зачувување
на снимените видео-записи.
Ресетирај
Ресетирање менија и опции за снимање.
Забава
56
Галерија
Научете да прегледувате фотографии и да емитувате видеозаписи зачувани во меморијата на Вашиот уред.
››Поддржани формати на фајлови
Вид
Формат
Слика
Екстензија: bmp, gif, jpg, png
Видео-запис
●● Екстензија: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv
●● Кодек: MPEG-4, H.263, Sorenson Spark, H.264,
VC-1, DivX®
Избегнувајте заклучување на екранот на уредот додека
гледате DivX видео по нарачка. Секој пат кога екранот ќе
се заклучи додека гледате DivX видео по нарачка, Вашата
сметка ќе се намали за едно достапно изнајмување.
●● Некои формати на фајл не се поддржани, во зависност од
софтверот на уредот.
●● Ако големината на фајлот ја надмине достапната
меморија, може да се појави грешка при отворање на
фајловите.
●● Квалитетот на емитување може да се разликува во
зависност од видот содржина.
●● Некои фајлови може да не се емитуваат правилно во
зависност од тоа како биле кодирани.
●●
››Преглед на фотографија
1
2
3
4
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Галерија.
Изберете папка.
За промена на режимот за преглед, изберете
горниот десен дел од екранот.
Изберете фотографија (без икона) за преглед.
Забава
57
или
на
Додека прегледувате фотографија, користете ги следните опции:
●● За преглед на повеќе фотографии, лизгајте налево или надесно.
●● За зумирање, поставете два прста на екранот и раздалечувајте
ги. За одзумирање, доближувајте ги прстите. Исто така можете
да изберете или или двојно да го допрете екранот.
●● За почеток на слајд-шоу во избраната папка, изберете
Слајдови. Допрете на екранот за да ги стопирате слајдовите.
●● За испраќање фотографија на други, изберете Мени →
Сподели → опција.
●● За бришење фотографија, изберете Мени → Избриши →
Потврди бришења.
●● За користење дополнителни одлики, изберете Мени → Повеќе
и изберете една од следниве опции:
-- Детали: Погледнете детали за фотографијата.
-- Постави како: Поставете фотографија како заднина или како
слика за идентификација на контакт.
-- Отсечи: Отсечете слика од некоја фотографија.
-- Ротирај лево: Завртете ја фотографијата во спротивен правец
од стрелките на часовникот.
-- Ротирај десно: Завртете ја фотографијата во правец од
стрелките на часовникот.
››Емитување видео-запис
1
2
3
4
5
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Галерија.
Изберете папка.
Изберете видео-запис (со иконата
) за емитување.
Завртете го уредот за широк преглед.
Контролирајте го емитувањето со виртуелните копчиња.
► стр. 48
Забава
58
››Споделувајте слики или видео-записи
1
2
3
4
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Галерија.
Изберете папка.
Притиснете [
] и изберете слика или видео-запис.
Изберете Сподели → опција за споделување.
FM радио
Научете да слушате музика и вести на FM радиото. За слушање
на FM радиото, мора да ги поврзете слушалките кои служат како
радио-антена.
››Слушање FM радио
1
2
3
Приклучете слушалки во уредот.
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете FM радио.
FM радиото автоматски скенира и ги зачувува достапните
радио-станици.
Кога ќе го вклучите FM радиото за прв пат, ќе започне
автоматското пребарување станици.
Изберете ги саканите радио-станици од листата со сите
станици и притиснете [ ] за враќање кон приказот на FM
радиото.
Забава
59
4
Контролирајте го FM радиото со следниве копчиња:
1
5
2
3
3
4
Број
Функција
1
Вклучете го или исклучете го FM радиото.
2
Фино подесување на фреквенцијата.
3
Пребарувајте за достапна радио-станица.
4
Додајте ја тековната радио-станица во листата
со омилени.
5
Приспособување на јачината на тонот.
››Зачувајте радио-станица автоматски
1
2
3
4
Приклучете слушалки во уредот.
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете FM радио.
Притиснете [ ] → Скенирај → опција за скенирање.
FM радиото автоматски скенира и ги зачувува достапните
радио-станици.
Изберете ги саканите радио-станици од листата со сите
станици и притиснете [ ] за враќање кон приказот на FM
радиото.
Забава
60
››Додајте радио-станица во листата со омилени
1
2
3
4
Приклучете слушалки во уредот.
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете FM радио.
Придвижете се до посакуваната радио-станица.
Изберете + за да ја додадете радио-станицата во листата со
омилени.
››Прилагодување на поставките за FM радиото
1
2
3
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете FM радио.
Притиснете [
] → Опции.
Приспособете ги следните поставки за приспособување на
Вашето FM радио:
Опција
Функција
РЕГИОН
Изберете го Вашиот регион.
Емитување во
заднина
Поставете дали FM радиото да работи
во заднина додека користите други
апликации. Ако оваа одлика е вклучена,
можете да го контролирате FM радиото
од прозорецот со известувања.
Прикажи ИД на
станица
Поставете дали да се прикажува ИД на
станица на приказот на FM радиото;
ИД на станицата се достапни само од
радио-станици кои ја овозможуваат оваа
информација.
Алт.
фреквенција
Поставете дали FM радиото да се обидува
да ја подеси фреквенцијата на радио
станица кога сигналот е слаб.
Автом. искл.
радио
Поставете го FM радиото да се исклучи
автоматски по одредено време.
Забава
61
Лични информации
Именик
Научете да креирате и да управувате со список на Вашите лични
или деловни контакти. Може да зачувате имиња, телефонски
броеви, e-mail адреси, родендени и друго за Вашите контакти.
››Креирање контакт
1
2
3
4
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Именик.
Изберете
.
Изберете мемориска локација.
Доколку имате повеќе од една сметка, изберете сметка кон
која сакате да го додадете контактот.
Внесете информации за контактот.
За додавање нов запис, изберете
записот, изберете .
5
. За бришење на
Изберете Сочувај за да го додадете контактот во меморијата.
››Наоѓање контакт
1
2
3
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Именик.
Движете се на горе или на долу во списокот со контакти.
Изберете име на контакт.
Кога ќе го пронајдете контактот, можете да:
●● испратите e-mail порака со избирање e-mail адреса.
●● ги измените информациите за контактот со притискање на [
→ Измени.
Лични информации
62
]
››Креирање деловни картички
1
2
3
4
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Именик.
Притиснете [
] → Мој профил.
Внесете ги Вашите лични податоци.
Изберете Сочувај.
Можете да ја испратите Вашата деловна картичка со
нејзино приложување кон e-mail или со пренесување преку
одликата Bluetooth.
››Вчитување контакти од Вашите сметки на
страниците на заедниците
Можете да ја видите листата со интернет-страници на заедниците
и да изберете сметка за додавање контакти од интернетстраницата во контактите на Вашиот уред.
1
2
3
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Именик.
Притиснете [
] → Земи пријатели.
Изберете сметка.
››Креирање група контакти
Со креирање групи на контакти, може да управувате со повеќе
контакти и да испраќате e-mail пораки на цела група. Започнете
со креирање група.
1
2
3
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Именик → Групи.
Притиснете [
] → Ново.
Внесете име за групата и изберете Сочувај.
Лични информации
63
››Увезување или извезување контакти
За внесување фајлови на контакти (во vcf формат) од мемориска
картичка на Вашиот уред,
1
2
3
4
5
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Именик.
Притиснете [
] → Увоз/Извоз → Увези од SD-картичка.
Изберете мемориска локација.
Доколку имате повеќе од една сметка, изберете сметка кон
која сакате да го додадете контактот.
Изберете опција за внесување единечен фајл на контакт,
повеќе фајлови на контакт или сите фајлови на контактите и
изберете OK.
Изберете фајлови на контакт за внесување и изберете OK.
За извезување контакти од Вашиот уред на мемориска картичка,
1
2
3
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Именик.
Притиснете [
] → Увоз/Извоз → Извези во SD-картичка.
Изберете Да за потврда.
››Преглед на активности на социјалните мрежи
Можете да ги погледнете неодамнешните активности на контакти
во социјалните мрежи како Facebook, MySpace и Twitter.
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Именик → Активности.
Лични информации
64
Календар
Научете како да креирате и управувате со дневни, седмични или
месечни настани и да поставувате аларми што ќе Ве потсетуваат
на важни настани.
››Креирање настан
1
2
3
4
5
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Календар.
Притиснете [
] → Ново.
Ако се појави порака за известување за синхронизација на
календарот, изберете OK.
Внесете ги деталите за настанот по потреба.
Изберете Сочувај.
››Преглед на настаните
За промена на прегледот на календарот,
1
2
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Календар.
Изберете го режимот за преглед од горниот дел на
календарот.
За преглед на настани од одреден датум,
1
2
3
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Календар.
Изберете датум на календарот.
За да отидете на одреден ден со рачно внесување на
датумот, притиснете [ ] → Оди на, внесете го датумот со
избирање на + или - и изберете Постави.
●● За избор на денешниот датум, изберете [
] → Денес.
●●
Изберете настан за да ги прегледате деталите.
Лични информации
65
››Исклучување аларм за настан
Ако поставите аларм за настан од календарот, иконата на алармот
ќе се појави во зададеното време.
1
2
3
Отворете го прозорецот со известувања од горниот дел на
екранот.
Изберете потсетник за преглед на повеќе детали за настанот.
За да го одложите или откажете потсетникот, изберете
Одложување за сите или Откажи ги сите.
Белешка
Научете како да забележите важни информации заради нивно
зачувување и преглед подоцна.
››Креирање белешка
1
2
3
4
5
6
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Белешка.
Изберете Нова или притиснете [
] → Нова.
Внесете го текстот на белешката.
Притиснете [
] за сокривање на тастатурата.
Изберете боја за промена на бојата на заднината.
Изберете Сочувај.
››Преглед на белешки
1
2
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Белешка.
Изберете белешка за преглед на детали.
●● За изменување на белешката, изберете
.
●● За бришење на белешката, изберете
→ OK.
Може да ја испратите белешката на други со допирање и
задржување на белешката и избирање Прати преку →
опција.
Лични информации
66
Гласовен снимач
Научете да ракувате со гласовниот снимач на Вашиот уред.
››Снимање гласовна белешка
1
2
3
4
5
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Гласовен снимач.
Изберете Снимај за да започне снимањето.
Зборувајте во микрофонот.
Кога ќе завршите со снимањето на белешката, изберете
Запри.
Вашата белешка ќе се зачува автоматски.
За снимање повеќе гласовни белешки, изберете Снимај од
дното на екранот.
››Емитување гласовна белешка
1
2
3
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Гласовен снимач.
Изберете Листа.
Изберете гласовна белешка за емитување.
Може да ја испратите гласовната белешка на други со
притискање на [ ] → Спод. → опција.
Лични информации
67
Интернет
Интернет-услугите бараат податочна врска.
Интернет
Научете како да пристапите и да ги означите Вашите омилени
интернет-страници.
Менито на интернет-прелистувачот може да биде
означено на друг начин, зависно од Вашиот регион или
оператор.
●● Достапните икони може да се разликуваат, зависно од
Вашиот регион или оператор.
●●
››Прегледување интернет страници
1
2
При почетниот екран, изберете Интернет за стартување на
одредена почетна страница.
За пристап до конкретна интернет страница, изберете го
полето за внесување URL, внесете ја интернет-адресата (URL)
на интернет-страницата и изберете .
Движете се низ интернет-страниците со користење на
следните копчиња:
1
Број
2
Функција
1
Внесете ја интернет адресата на интернет
страница за да пристапите до неа.
2
Отворете список со зачувани интернетстраници, често посетувани страници и
неодамнешна интернет историја.
Интернет
68
Додека прелистувате низ интернет-страниците, користете ги
следните опции:
●● За зумирање, поставете два прста на екранот и раздалечувајте
ги. За одзумирање, доближувајте ги прстите. Исто така можете
двојно да го допрете екранот.
●● За отварање нов прозорец, притиснете [
] → Нов прозорец.
●● За преглед на тековно-активните прозорци, притиснете [
]
→ Прозорци. Може да отворате повеќе страници и да се
префрлате меѓу нив.
●● За обновување на тековната интернет-страница, притиснете
[ ] → Обнови.
●● За да одите на следната страница во историјата, притиснете
[ ] → Напред.
●● За сочувување на адресата на тековната интернет-страница,
притиснете [ ] → Додај омил.стр.
●● За додавање кратенка на тековната интернет страница на
почетниот екран, притиснете [ ] → Повеќе → Додај
кратенка на екранот.
●● За пребарување текст во интернет страница, притиснете [
]
→ Повеќе → Најди на стр.
●● За преглед на деталите за интернет страница, притиснете [
]
→ Повеќе → Инфо.стр.
●● За испраќање на интернет-адресата на интернет страницата на
други, притиснете [ ] → Повеќе → Сподели стр.
●● За преглед на историјата на преземања, притиснете [
]→
→
Повеќе Презем.
●● За прилагодување на поставките за прелистувачот, притиснете
[ ] → Повеќе → Опции.
››Пребарувајте информации преку говор
Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од
Вашиот регион или оператор.
1
2
3
При почетниот екран, изберете Интернет.
Изберете го полето за адреса.
Изберете и изговорете клучен збор во микрофонот на
уредот.
Уредот пребарува информации и интернет-страници
поврзани со клучниот збор.
Интернет
69
››Означување на Вашите омилени интернетстраници
Ако ја знаете интернет-адресата на интернет-страницата, може
рачно да ја додадете во омилените страници. За додавање
омилена страница,
1
2
3
4
5
При почетниот екран, изберете Интернет.
Изберете
→ Сочувани адреси.
Изберете Додај или притиснете [
последната гледана страница.
] → Означи ја
Внесете го насловот на страницата и интернет-адресата.
Изберете OK.
Од листата со сочувани страници, допрете и задржете страница и
користете ги следниве опции:
●● За да ја отворите интернет-страницата во тековниот прозорец,
изберете Отвори.
●● За отворање интернет-страница во нов прозорец, изберете
Отвори во нов проз.
●● За уредување на деталите за сочуваната страница, изберете
Измени омилена стр.
●● За додавање кратенка од означена страна на почетниот екран,
изберете Додај кратенка на екранот.
●● За испраќање на интернет-адресата (URL) на интернет
страницата на други, изберете Сподели линк.
●● За копирање на интернет-адресата на интернет страницата,
изберете Коп.линк за URL.
●● За бришење означена страница, изберете Избриши омилена
стр.
●● За користење интернет-страница како почетна страница на
прелистувачот, изберете Постави како почетна страница.
Интернет
70
››Пристапете до често посетувани страници или
неодамнешна историја
1
2
3
При почетниот екран, изберете Интернет.
Изберете
→ Најпосетувани или Историја.
Изберете интернет-страница до којашто сакате да пристапите.
Можете да додадете интернет страница во списокот со
омилени со избирање на иконата со ѕвезда на десната
страна.
Мапи
Научете како да користите Google Maps™ за да ја пронајдете
Вашата локација, пребарувајте ги мапите на интернет за улици,
градови или земји и добијте насоки.
За да добивате подобри GPS сигнали, избегнете да го
употребувате Вашиот уред во следните услови:
●● помеѓу згради, во тунели или подземни премини, или внатре во
згради
●● во лоши временски услови
●● избегнувајте висок напон или електромагнетни полиња
●● во возило со заштитна облога за сонце на прозорците
Не допирајте ја внатрешната антена и не покривајте ја
оваа област со Вашите раце или други предмети додека ги
користите GPS функциите.
Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од
Вашиот регион или оператор.
●● Пред користење на услугите за лоцирање, уверете се
дека безжичната врска е активна.
●●
Интернет
71
››Активирајте ги локациските услуги за
користење Google Maps
Мора да ги вклучите услугите за лоцирање за да добиете
информации за локацијата и да пребарувате низ мапата.
1
2
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Опции → Локација и безбедност.
Нагодете ги следните поставки за да ги вклучете услугите за
локација:
Опција
Функција
Користи
безжични
мрежи
Поставете да се користи Wi-Fi за
пронаоѓање на Вашата локација.
Користи
сателити GPS
Поставете користење на GPS сателит за
пронаоѓање на Вашата локација
››Пребарување на одредена локација
1
2
3
4
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Maps.
Ако ја стартувате оваа апликација за прв пат, изберете OK за
да потврдите.
Мапата ќе ја прикаже Вашата моментална локација.
Притиснете [
] → Search или изберете Search Maps.
Внесете клучен збор за локацијата и изберете .
●● За да пребарувате локација преку глас, изберете .
●● За преглед на листа на сите резултати за Вашето
пребарување, изберете .
●● За зумирање или одзумирање, изберете
или
.
●● За додавање слоеви на мапата, изберете
.
●● За преглед на Вашата моментална локација, изберете
.
●● За да се префрлите на преглед на компас на мапата што ја
менува насоченоста кога го движите уредот, изберете .
За додавање ѕвезда на локацијата, изберете го облачето на
името на локацијата → .
Интернет
72
››Добивање насоки до одредена дестинација
1
2
3
4
5
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Maps.
Притиснете [
] → Directions.
Внесете ги адресите на почетната локација и одредиштето.
За внесување адреа од списокот со контакти или означување
на локацијата на мапата, изберете → Contacts, Point on
map или My Places.
Изберете начин на патување (автомобил, автобус или
пешачење) и изберете Get directions.
Маршрутата е означена на мапата. Во зависност од избраниот
начин на патување, може да видите повеќе различни
маршрути. Изберете маршрута за да ги видите деталите за
Вашето патување и изберете за да ја видите маршрутата
на мапата. За да погледнете само одреден дел од маршрутата,
изберете или .
Кога ќе завршите, изберете [
] → Clear Map.
Latitude
Научете како да ја споделувате Вашата локација со Вашите
пријатели и да ги прегледувате локациите на пријателите преку
Google Latitude™.
Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од
Вашиот регион или оператор.
●● Пред користење на услугите за лоцирање, уверете се
дека безжичната врска е активна.
●●
1
2
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Latitude.
Уредот автоматски се приклучува на Latitude.
Притиснете
address.
→ Select from Contacts или Add via email
Интернет
73
3
4
5
Изберете пријател што сакате да го додадете или внесете
e-mail адреса и изберете Add friends.
Изберете Yes.
Кога Вашите пријатели ќе ја прифатат Вашата покана, може да
ги споделувате локациите.
Притиснете [ ] → Map view.
Локациите на Вашите пријатели се означени со нивните
фотографии на мапата.
Места
Научете да пребарувате место околу Вас.
Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од
Вашиот регион или оператор.
●● Пред користење на услугите за лоцирање, уверете се
дека безжичната врска е активна.
●●
1
2
3
4
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Places.
Изберете категорија.
Вашиот уред пребарува места околу Вашата моментална
локација кои се поврзани со категоријата.
Изберете назив на место за преглед на детали.
Додека прегледувате информации, користете ги следните
опции:
За поглед на местото на мапата, изберете Map.
За поглед на маршрутата до местото, изберете Directions.
За да го видите телефонскиот број на местото, изберете Call.
Интернет
74
Навигација
Научете да го користете GPS системот за навигација за да ја
пронајдете и прикажувате Вашата дестинација со гласовно
водење.
Навигациските мапи, Вашата моментална локација и
другите навигациски податоци може да се разликуваат
од реалните информации за локацијата. Секогаш треба
да обрнувате внимание на условите на патот, сообраќајот
и сите други фактори што можат да влијаат врз Вашето
возење и да ги следите сите предупредувања и прописи
додека возите.
●● Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од
Вашиот регион или оператор.
●● Пред користење на услугите за лоцирање, уверете се
дека безжичната врска е активна.
●●
1
2
3
4
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Navigation.
Ако ја стартувате оваа апликација за прв пат, изберете Accept.
Внесете ја Вашата дестинација со користење на еден од
следните методи:
●● Speak destination: Изговорете ја дестинацијата на следниов
начин: „Навигација до дестинација“.
●● Type destination: Внесете ја Вашата дестинација преку
виртуелната тастатура.
●● Contacts: Изберете ја вашата дестинација од адресите на
Вашите контакти.
●● Starred places: Изберете ја Вашата дестинација од листата
со Вашите места со ѕвезди.
Следете ги инструкциите на екранот за користење на
навигациските услуги.
Интернет
75
YouTube
Научете како да гледате и да објавувате видео-записи преку
YouTube.
Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од
Вашиот регион или оператор.
››Гледање видео-записи
1
2
3
4
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете YouTube.
Изберете видео-запис од списокот.
Завртете го уредот за широк преглед.
Контролирајте го емитувањето користејќи ги следните
копчиња:
2
1
Број
Функција
1
Одете до точка од фајлот со влечење на
лентата.
2
Промена на квалитетот на приказ.
Интернет
76
››Објавување видео-записи
1
2
3
4
5
6
7
8
9
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете YouTube.
Притиснете [ ] → Upload и изберете видео-запис.
Прескокнете до чекор 8.
Ако сакате да објавите нови видео-записи, изберете
ја вклучите камерата.
за да
Завртете го уредот во спротивна насока од стрелките на
часовникот за широк преглед.
Насочете го објективот кон субјектот и направете какви било
потребни приспособувања.
Изберете
за да започне снимањето.
Изберете
за да го прекинете снимањето.
Изберете Сочувај за објавување на видео-записот што го
снимивте.
Изберете ја Вашата Google сметка ако е поврзана со YouTube.
Исто така можете да изберете Add account и да поставите
сметка за најавување во YouTube.
Изберете Upload и потоа изберете видео-запис.
Samsung Apps
Samsung Apps Ви овозможува брзо и едноставно преземање на
огромен број корисни апликации директно во Вашиот уред. Со
богатата понуда на игри, вести, референции, социјални мрежи,
навигација, апликации во врска со здравјето и повеќе, Samsung
Apps Ви нуди брз пристап до огромниот избор на мобилното
искуство.
Вашиот уред станува поинтелигентен со целосно оптимизирани
апликации од Samsung Apps. Барајте корисни апликации и
подобрете го Вашиот мобилен живот.
Оваа одлика може да биде недостапна, зависно од
Вашиот регион или оператор.
●● За повеќе информации, посетете www.samsungapps.com.
●●
Интернет
77
1
2
3
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Samsung Apps.
Ако ја стартувате оваа апликација за прв пат, изберете го
Вашиот регион → OK. Потоа, прочитајте ги информациите за
условите и роковите и изберете Потврди.
Пребарувајте и преземајте апликации кои ги сакате.
Play Store
Може да преземете игри или други апликации од Android Market.
Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од
Вашиот регион или оператор.
1
2
3
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Play Store.
Ако ја стартувате оваа апликација за прв пат, изберете Accept.
Побарајте фајл и преземете го на уредот. ► стр. 34
Интернет
78
Вести & Време
Научете да ја гледате информацијата за времето и да ги читате
најновите вести и други написи.
››Преглед на временската информација.
1
2
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете News & Weather.
Изберете Weather во горниот дел од екранот.
Вашиот уред ја бара Вашата локација и ги прикажува
временските информации.
Можете да ја промените локацијата за да ги видите
временските информации за друг регион. Притиснете [ ]
→ Settings → Weather settings и отштиклирајте го полето
веднаш до Use my location. Потоа изберете локација во Set
location.
››Читајте вести
1
2
3
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете News & Weather.
Лизгајте лево кон вест во горниот дел од екранот.
Изберете напис за да го отворите.
За додавање теми на вести, притиснете [
News settings → Select news topics.
Интернет
79
] → Settings →
Можност за поврзување
Bluetooth
Bluetooth е безжична комуникациска технологија со краток опсег
што нуди можност за размена на информации на растојание од
околу 10 метри без потреба од физичко поврзување.
Нема потреба од подредување на уредите за насочување на
информациите со Bluetooth. Доколку уредите се во опсег, може
да разменувате информации меѓу нив, дури и ако се лоцирани во
различни простории.
Samsung не е одговорен за загуба, пресретнување или
злоупотреба на податоци што се испратени или примени
преку безжичната одлика Bluetooth.
●● Секогаш обезбедете споделување и примање податоци
од уреди на коишто им верувате и коишто се соодветно
обезбедени. Доколку постојат пречки помеѓу уредите,
досегот на брановите може да се намали.
●● Некои уреди, особено тие што не се тестирани
или одобрени од Bluetooth SIG, може да бидат
некомпатибилни со Вашиот уред.
●●
››Вклучување на безжичната одлика Bluetooth
1
2
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Опции → Безжично и мрежи → Опции за
Bluetooth.
Изберете Bluetooth за да ја вклучите безжичната одлика
Bluetooth.
Можност за поврзување
80
››Пронаоѓање и спојување со други уреди со
овозможен Bluetooth
1
2
3
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Опции → Безжично и мрежи → Опции за
Bluetooth → Скенирај уреди.
Изберете уред.
Внесете PIN за безжичната одлика Bluetooth или PIN на
Bluetooth на другиот уред, доколку има и изберете OK.
Алтернативно, изберете Прифати за усогласување на PIN
меѓу Вашиот уред и другиот уред.
Кога сопственикот на другиот уред ќе го внесе истиот PIN
код или ќе ја прифати врската, спојувањето е завршено. Ако
спојувањето е успешно, уредот автоматски ќе пребарува
достапни услуги.
Некои уреди, особено слушалки или опрема за автомобил
за слободни раце, може да имаат фиксен PIN за Bluetooth,
како што е 0000. Ако другиот уред има PIN за Bluetooth,
мора да го внесите.
››Праќање податоци со користење на безжичната
одлика Bluetooth
1
2
3
Изберете фајл или запис, како што е контакт, белешка или
мултимедијален фајл од соодветна апликација или од Мои
фајлови.
Изберете опција за праќање податоци преку Bluetooth.
Начинот на избирање опција може да се разликува во
зависност од видот на податоците.
Пронаоѓање и спојување со други уреди со овозможен
Bluetooth.
Можност за поврзување
81
››Примање податоци со користење на безжичната
одлика Bluetooth
1
2
3
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Опции → Безжично и мрежи → Опции за
Bluetooth → Може да се најдат.
Вашиот уред е видлив на други уреди со Bluetooth
120 секунди.
Кога ќе добиете известување, внесете го PIN за безжичната
одлика Bluetooth и изберете OK. Алтернативно, изберете
Прифати за усогласување на PIN меѓу Вашиот уред и другиот
уред.
Отворете го прозорецот со известувања и изберете Accept
за потврда дека сакате да примите податоци од уредот (ако е
потребно).
Примените податоци се зачувуваат во bluetooth папката. Ако
примите контакт, тој автоматски ќе биде зачуван во именикот.
››Воспоставувајте повици преку спојување со
телефон
Можете да упатите повик со Вашиот уред кога ќе го споите со
уред со овозможен Bluetooth.
За користење на оваа одлика, мора прво да креирате
контакт.
1
2
Активирајте ја одликата Bluetooth на телефонот за да го
лоцирате и да го споите со Вашиот уред.
Пребарувајте контакти и воспоставувајте повици со Вашиот
уред.
Додека бирате број, можете да воспоставите повик од кој било од
споените уреди со избирање уред од истакнатиот прозорец.
Можност за поврзување
82
Wi-Fi
Научете како да ги користите можностите за поврзување со
безжични мрежи на уредот за активирање и поврзување со
која било безжична локална мрежа (WLAN) компатибилна со
стандардот IEEE 802.11 b/g/n.
Може да се поврзете на интернет или друг мрежен уред секаде
каде што има пристапна точка или бесплатен безжичен интернет.
Уредот користи нехармонизирана фреквенција и е наменет
за употреба во сите европски држави. Wi-Fi може се
користи во ЕУ без ограничувања за затворени простории,
но не може да се користи на отворен простор во Франција.
››Активирање на одликата Wi-Fi
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Опции → Безжично и мрежи → Опции за Wi-Fi →
Wi-Fi.
Кога одликата Wi-Fi работи во заднина ќе ја троши
енергијата на батеријата. За да ја зачувате енергијата на
батеријата, активирајте ја одликата само кога е потребна.
››Пронаоѓање и поврзување со Wi-Fi пристапна
точка
1
2
3
4
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Опции → Безжично и мрежи → Опции за Wi-Fi.
Уредот автоматски ги пребарува достапните Wi-Fi пристапни
точки.
Изберете мрежа под Мрежи Wi-Fi.
Внесете лозинка за мрежата (ако е потребно).
Изберете Поврзи.
Можност за поврзување
83
››Додајте Wi-Fi пристапна точка рачно
1
2
3
4
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Опции → Безжично и мрежи → Опции за Wi-Fi →
Додај мрежа Wi-Fi.
Внесете SSID за мрежата и изберете го видот на безбедност.
Поставете ги безбедносните поставки во зависност од
избраниот вид на безбедност.
Изберете Сочувај.
››Поврзување на Wi-Fi пристапна точка, со
користење на заштитено поставување за Wi-Fi
(WPS)
Користејќи WPS, може да се поврзете на безбедна мрежа. За
поврзување на Wi-Fi пристапна точка со WPS-копче,
1
2
3
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Опции → Безжично и мрежи → Опции за Wi-Fi.
Изберете Поврзување со копче WPS.
Притиснете го WPS-копчето на пристапната точката во рок од
2 минути.
За поврзување на Wi-Fi пристапна точка со WPS PIN,
1
2
3
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Опции → Безжично и мрежи → Опции за Wi-Fi.
Изберете мрежа означена со иконата за WEP и изберете PIN
за WPS.
На пристапната точката, изберете PIN и притиснете го копчето
за активирање.
Можност за поврзување
84
AllShare
Научете како да ја користите услугата Поврзување на дигитална
мрежа (DLNA) што овозможува споделување на медиумски
фајлови меѓу уреди со овозможена DLNA во Вашиот дом преку
Wi-Fi.
Мора прво да ја активирате одликата Wi-Fi и да додадете профил
за Wi-Fi. ► стр. 83
Квалитетот на емитување може да се разликува во
зависност од видот содржина.
●● Некои фајлови може да не се емитуваат правилно во
зависност од тоа како биле кодирани.
●●
››Приспособување на поставките за DLNA за
споделување медиумски фајлови
За да дозволите други уреди со овозможен DLNA да пристапуваат
до медиумските фајлови на Вашиот уред, мора да активирате
споделување медиумски фајлови.
1
2
3
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете AllShare.
Притиснете [
] → Haroдување.
Приспособете ги следните поставки за приспособување на
одликата DLNA:
Опција
Функција
Име на уред
Внесете го името за Вашиот уред како
медиумски сервер.
Сподели видео
Вклучете го споделувањето видео-записи
со други уреди со овозможена DLNA.
Сподели слика
Вклучете го споделувањето слики со
други уреди со овозможена DLNA.
Сподели аудио
Вклучете го споделувањето музика со
други уреди со овозможена DLNA.
Можност за поврзување
85
Опција
Функција
Прати од други
уреди
Поставете дали уредот да прифаќа или не
вчитувања од други уреди.
Основна
меморија
Изберете основна локација за
зачувување на преземените медиумски
фајлови.
››Емитување на Вашите фајлови на друг уред со
овозможена DLNA
1
2
3
4
5
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете AllShare.
Изберете Мој уред.
Изберете категорија на медиумски фајлови и фајл.
Изберете плеер со кој ќе се емитува медиумскиот фајл.
Емитувањето започнува на избраниот плеер.
Контролирајте го емитувањето со користење на иконите на
Вашиот уред.
Емитувањето може да биде прекинувано, зависно од
мрежната врска и поврзаниот сервер.
››Емитувајте фајлови од еден уред на друг уред
1
2
3
4
5
6
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете AllShare.
Изберете Далечен уред.
Вашиот уред автоматски пребарува уреди со овозможена
DLNA.
Изберете уред како медиумски сервер којшто ги содржи
медиумските фајлови.
Изберете категорија на медиумски фајлови и фајл.
Изберете плеер со кој ќе се емитува медиумскиот фајл.
Емитувањето започнува на избраниот плеер.
Контролирајте го емитувањето со користење на иконите на
Вашиот уред.
Можност за поврзување
86
ТВ конекции
Научете да го користите Вашиот уред како далечински управувач
за Вашиот Samsung интелигентен телевизор со поврзување преку
Wi-Fi конекција.
Оваа одлика е достапна само со телевизори кои
поддржуваат безжична далечинска контрола.
1
2
3
4
5
6
Поврзете ги Вашиот уред и Samsung интелигентниот
телевизор на истата Wi-Fi пристапна точка.
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Samsung Smart View.
Изберете го Вашиот телевизор од списокот.
Ако не можете да го најдете Вашиот телевизор, изберете
Refresh за ажурирање на списокот.
Кога ќе се појави порака за известување, изберете OK.
Изберете Поставув. за прилагодување на опциите за
далечинско управување.
Опција
Функција
TouchpadSensitivity of Left/
Right
Прилагодете го нивото на
чувствителност за лизгање лево или
десно на екранот на допир.
TouchpadSensitivity of UP/
Down
Прилагодете го нивото на
чувствителност за лизгање горе или
долу на екранот на допир.
TV/BD Model
Region
Изберете го Вашиот регион за системот
за телевизија и Блу-реј диск (BD).
Изберете TV Remote за да го управувате телевизорот или
изберете Game Control за управување игри.
Можност за поврзување
87
Поврзување на компјутер
Научете како да го поврзувате Вашиот уред со компјутер со USB
кабел во различни режими на USB-врска. Со поврзување на
уредот со компјутер, може да ги синхронизирате фајловите со
Windows Media Player, директно да префрлате податоци во и од
Вашиот уред и да ја користите програмата Samsung Kies.
››Поврзување со Samsung Kies
Уверете се дека Samsung Kies е инсталиран на Вашиот компјутер.
Програмата може да ја преземете од интернет-страницата на
Samsung (www.samsung.com/kies).
1
2
3
4
5
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Опции → Безжично и мрежи → Опции за USB →
Samsung Kies.
Притиснете го матичното копче за да се вратите на почетниот
екран.
Користејќи USB кабел, поврзете го повеќенаменскиот
приклучок од Вашиот уред на компјутер.
Кликнете двојно на иконата за Samsung Kies на Вашиот
компјутер за стартување на Samsung Kies.
Пренесувајте или синхронизирајте мобилни податоци, како
што се контакти, календари, музика или фотографии помеѓу
Samsung Kies и Вашиот уред.
Повеќе информации побарајте во информациите за помош за
Samsung Kies.
Можност за поврзување
88
››Синхронизирање со Windows Media Player
Осигурете дека Windows Media Player е инсталиран на Вашиот
компјутер.
1
2
3
4
5
6
7
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Опции → Безжично и мрежи → Опции за USB →
Плеер за медиуми.
Притиснете го матичното копче за да се вратите на почетниот
екран.
Со користење на USB кабел, поврзете го повеќенаменскиот
приклучок од Вашиот уред на компјутер со инсталиран
Windows Media Player.
Откако ќе се поврзат, на Вашиот компјутер ќе се појави
прозорец.
Отворете го Windows Media Player за да синхронизирате
музички фајлови.
Изменете го или внесете го името на Вашиот уред во
прикажаниот прозорец (доколку е потребно).
Изберете и довлечете ги саканите музички фајлови во
списокот за синхронизирање.
Започнете со синхронизирањето.
››Поврзување како мемориски уред
Може да го поврзете уредот со компјутер, како диск што може
да се отстрани и да пристапите до директориумот со фајлови.
Доколку вметнете мемориска картичка во уредот, може да
пристапите до директориумот со фајлови на мемориската
картичка, со користење на уредот како читач на мемориски
картички.
Директориумот со фајлови на мемориската картичка ќе
се појави како диск што може да се отстрани, одвоено од
внатрешната меморија.
1
2
Доколку сакате да префрлате фајлови од или на мемориската
картичка, вметнете ја мемориската картичка во уредот.
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Опции → Безжично и мрежи → Опции за USB →
Мемориски уред.
Можност за поврзување
89
3
4
5
6
7
Користејќи USB кабел, поврзете го повеќенаменскиот
приклучок од Вашиот уред на компјутер.
Кога ќе се поврзат, изберете Поврзи меморија USB → OK.
Отворете ја папката за преглед на фајлови.
Копирајте фајлови од компјутерот на Вашиот уред или
мемориска картичка.
Кога ќе завршите, изберете Исклучи.
За исклучување на уредот од компјутерот, притиснете на
иконата за USB-уредот на лентата со задачи на Windows
и притиснете на опцијата за безбедно отстранување на
меморискиот уред. Потоа отстранете го USB кабелот
од компјутерот. Во спротивно, може да дојде до загуба
на податоци складирани на мемориската картичка или
оштетување на мемориската картичка.
VPN конекции
Може да креирате виртуелни приватни мрежи (VPN) и да се
поврзувате на Вашата приватна мрежа безбедно преку јавна
мрежа како што е интернет.
Вашиот уред треба веќе да е подесен со интернет пристап.
Ако имате проблеми со пристапувањето на интернет, треба
да ги измените конекциите. Ако не сте сигурни во врска со
информациите што треба да се внесат, прашајте го Вашиот
оператор.
››Поставување VPN конекции
1
2
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Опции → Безжично и мрежи → Опции за VPN →
Додај VPN.
Изберете тип на VPN.
Можност за поврзување
90
3
4
Прилагодете ги информациите за врската.
Достапните опции може да се разликуваат во зависност од
типот на VPN.
Опција
Функција
Име на VPN
Внесете име за VPN серверот.
Постави VPN
сервер
Внесете IP адреса на VPN сервер.
Овозможи
Кодирање
Поставете енкрипција на VPN сервер.
Одреди предсподелен клуч
за IPsec
Внесете однапред споделен клуч.
Овозможи Таен
L2TP
Поставете да се користи L2TP тајна
лозинка.
Постави таен
L2TP
Внесете ја L2TP тајната лозинка.
Одреди
кориснички
сертификат
Изберете кориснички сертификат
кој VPN серверот го користи за да Ве
идентификува. Можете да увезете
сертификати од VPN серверот или да
преземете од интернет.
Одреди CAсертификат
Изберете издавач на сертификат (CA)
кој VPN серверот го користи за да Ве
идентификува. Можете да увезете
сертификати од VPN серверот или да
преземете од интернет.
Пребарувачки
домени DNS
Внесете ја адресата на домен-серверот
(DNS).
Кога ќе завршите, изберете [
] → Сочувај.
Можност за поврзување
91
››Поврзете се на приватна мрежа
1
2
3
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Опции → Безжично и мрежи → Опции за VPN.
Изберете приватна мрежа.
Внесете ги Вашето корисничко име и лозинка и изберете
Поврзи.
Можност за поврзување
92
Алатки
Часовник
Научете како да поставувате и контролирате аларми и глобални
часовници. Исто така може да ја користите стоперицата и
одбројувачот на време.
››Поставување нов аларм
1
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Часовник → Аларм.
2
3
4
Изберете Нов аларм или притиснете [
5
Кога ќе завршите, изберете Сочувај.
] → Ново.
Поставување детали за алармот.
Штиклирајте го полето веднаш до Паметен аларм за
активирање на симулирани звуци од природата со приказот
на алармот пред да се вклучи главниот аларм.
››Исклучување аларм
Кога алармот ќе се огласи,
●● За да го исклучите алармот, одвлечете го
надвор од големиот
круг.
●● За повторување на алармот по одреден период, одвлечете го
надвор од големиот круг
››Бришење аларм
1
2
3
4
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Часовник → Аларм.
Притиснете [
] → Бриши.
Изберете аларми за бришење.
Изберете Бриши.
Алатки
93
››Креирање глобален часовник
1
2
3
4
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Часовник → Свет.час.
Изберете Додај град или притиснете [
] → Додај.
Внесете име на град или изберете еден од списокот со
градови.
За да изберете град на мапата на светот, изберете .
За да додадете повеќе глобални часовници, повторете ги
чекорите 2-3.
За примена на летното сметање на времето на часовниците,
допрете и задржете часовник и изберете Поставки за
летно време.
››Користење стоперица
1
2
3
4
5
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Часовник → Стоперица.
Изберете Почни за да почне стоперицата.
Изберете Круг за забележување на времињата на круг.
Кога ќе завршите, изберете Запри.
Изберете Ресетирај за бришење на забележаните времиња.
››Користење на одбројувачот на време
1
2
3
4
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Часовник → Тајмер.
Поставете го времетраењето за одбројување.
Изберете Почни за да почне одбројувањето.
Сега може да користите други функции со одбројувачот
во заднина. Притиснете го матичното копче или [ ] и
пристапете на друга апликација.
Кога одбројувањето ќе заврши, одвлечете го
големиот круг.
Алатки
94
надвор од
Калкулатор
Научете да изведувате математички пресметки директно
на Вашиот уред како типичен или рачен или канцелариски
калкулатор.
››Извршете ја пресметката
1
2
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Калкулатор.
Користете ги копчињата кои кореспондираат на приказот на
калкулаторот за извршување основни математички операции.
Завртете го уредот спортивно од правецот на стрелките
на часовникот за користење на научниот калкулатор. Ако
го деактивирате автоматското вртење, притиснете [ ] →
Научен дигитрон.
››Преглед на историјата на пресметки
1
2
3
4
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Калкулатор.
Извршете ја пресметката.
Изберете
за затворање на тастатурата на калкулаторот.
Се појавува историјата на пресметки.
За бришење на историјата, притиснете [
историја.
] → Избриши
Преземања
Научете да управувате со дневници на фајлови кои сте ги презеле
од интернет.
1
2
3
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Преземања.
Изберете папка за преземање.
За отварање преземен фајл, изберете го дневникот.
За бришење дневник, штиклирајте го полето и потоа изберете
Избриши.
Алатки
95
Search
Можете да пребарувате апликации и фајлови на Вашиот уред и
одредени податоци на интернет.
1
2
3
4
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Search.
Доколку ја стартувате оваа апликација за прв пат, поставете
дали да се прикажува историјатот на пребарување на Вашата
Google сметка.
Внесете буква или збор од податоците за пребарување.
Изберете го името на ставката кон која сакате да пристапите.
Kies air
Kies air Ви овозможува да го поврзите Вашиот уред со друг
уред преку Wi-Fi. Од прелистувачот, можете да прегледувате и
контролирате медиумски фајлови, контакти, пораки и сета друга
содржина зачувана на Вашиот уред.
››Прилагодување на опциите на Kies air
1
2
3
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Kies air.
Притиснете [
] → Опции.
Изменете ги следните опции:
Опција
Функција
Име на уред
Преглед или измена на името на уредот.
Барање за
пристап
Поставете да примате барања за
овластување од други уреди додека го
користите Kies air.
Вклучи
видливост
Поставете уредот да биде видлив за
други уреди.
Алатки
96
Опција
Функција
Времето истече
Поставете го времето колку што уредот
чека пред да ја прекине врската.
Заклучување
содржини
Изберете ги видовите податоци кои
не треба да се пиркажуваат на другите
уреди.
Ресетирај
параметри
Ресетирајте ги Вашите опции на
фабричките основни вредности.
››Поврзете го Вашиот уред со друг уред преку
Wi-Fi
1
2
3
4
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Kies air → Почни.
Внесете ја интернет-адресата прикажана од Kies air во
прелистувачот на компјутерот.
Изберете Дозволи (ако е потребно).
Кога ќе се поврзете, ќе ги видите податоците од Вашиот уред
на другиот уред.
За прекинување на врската, изберете Запри.
Мои фајлови
Научете како брзо и едноставно да пристапите до сите Ваши
слики, видео-записи, музика, звучни записи и други видови
фајлови зачувани на Вашиот уред и мемориската картичка.
1
2
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Мои фајлови.
Изберете папка.
●● За да одите едно ниво погоре во директориумот со фајлови,
изберете Погоре.
●● За враќање во почетниот директориум, изберете Почетна.
Алатки
97
3
Изберете фајл за отварање.
Во папка, притиснете [ ] за користење на следните опции:
●● За испраќање фајл на други, изберете Сподели.
●● За креирање нова папка, изберете Нова папка.
●● За бришење фајлови или папки, изберете Избриши.
●● За промена на режимот на преглед, изберете Преглед.
●● За подредување фајлови или папки, изберете Подр.
●● За користење дополнителни одлики при користење фајл, како
опциите за преместување, копирање или преименување,
изберете Повеќе.
Quickoffice
Научете да прегледувате Word, Excel, PowerPoint и PDF фајлови на
Вашиот уред или мемориска картичка.
››Отворете Quickoffice документ
1
2
3
4
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Quickoffice.
Доколку ја стартувате оваа апликација за прв пат,
регистрирајте се како интернет корисник или прескокнете ја
регистрацијата.
Изберете Quickoffice програм.
Изберете SD картичка → документ.
За креирање и изменување Word, Excel и PowerPoint
фајлови, креирајте Quickoffice сметка и купете лиценца.
Алатки
98
››Ажурурање на Quickoffice
Можете да преземете ажурирања, нови Quickoffice производи
или специјални понуди.
1
2
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Quickoffice.
Изберете АЖУРИРАЈ.
››Управување со документи преку интернет
Можете да преземете ажурирања, нови Quickoffice производи
или специјални понуди.
1
2
3
4
5
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Quickoffice.
Изберете Сметки → услуга.
Изберете Продолжи (ако е потребно).
Внесете ја Вашата e-mail адреса и лозинка за пристап до
Вашата сметка и потоа изберете OK.
Преглед и управување со Вашите документи на сервер по
желба.
Уредувач на задачи
Со уредувачот на задачи, може да ги видите апликациите кои
моментално работат, големината на апликацииите, информации
за меморијата и да ја надгледувате RAM меморијата.
1
2
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Уредувач на задачи.
Користете ги следните опции:
●● Активни апликации: Видете листа со сите апликации кои
се моментално вклучени во Вашиот уред.
Алатки
99
Преземено: Погледнете ја вкупната количина на
искористена меморија за апликациите инсталирани на
Вашиот уред.
●● RAM: Проверете ја и управувајте со RAM меморијата на
Вашиот уред.
●● Место: Видете ја искористената и достапна меморија на
Вашиот уред и мемориската картичка.
●● Помош: Видете помошни информации за продолжување на
векот на батеријата и за RAM-управникот.
●●
Гласовно пребарување
Научете да ја користите одликата за говорни команди за
пребарување локации и информации со говор.
Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од
Вашиот регион или оператор.
1
2
3
4
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Voice Search.
Изберете Speak now (ако е потребно).
Изговорете команда во микрофонот.
Изберете го името на ставката кон која сакате да пристапите
(ако е потребно).
Алатки
100
Опции
Пристап до менито со опции
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
2
изберете Опции.
Изберете категорија за поставување и изберете опција.
Безжично и мрежи
Променете ги опциите за безжичните мрежни конекции.
››Режим за летало
Оневозможување на сите безжични функции на Вашиот уред.
Може да користите услуги што не зависат од мрежата.
››Опции за Wi-Fi
Wi-Fi: Активирајте ја или деактивирајте ја одликата Wi-Fi.
► стр. 83
●● Мрежно известување: Поставете го уредот да Ве извести кога
некоја отворена мрежа е достапна.
●● Поврзување со копче WPS: Поврзете се на Wi-Fi пристапна
точка користејќи Wi-Fi копче за заштитно поставување (WPS).
●● Додај мрежа Wi-Fi: Додајте Wi-Fi пристапни точки рачно.
●●
››Опции за Bluetooth
Bluetooth: Вклучете ја или исклучете ја безжичната одлика
Bluetooth. ► стр. 80
●● Име на уред: Поставете Bluetooth име за Вашиот уред.
●● Може да се најдат: Поставете го Вашиот уред да биде видлив
на други Bluetooth уреди.
●● Скенирај уреди: Пребарувај достапни Bluetooth уреди.
●●
Опции
101
››Опции за USB
Вклучувајте различни USB режими за поврзување кога го
поврзувате Вашиот уред со компјутер. ► стр. 88
››Опции за VPN
Поставување и поврзување со виртуелни приватни мрежи (VPN).
► стр. 90
Звук
Променете ги нагодувањата за различните звуци на Вашиот уред.
●● Тивок режим: Активирање на Тивок режим за исклучување
на сите звуци, со исклучок на звукот на медиумските фајлови и
тоновите за ѕвонење на алармот.
●● Вибрации: Поставете дали уредот да вибрира за различни
настани.
●● Јачина на тон: Прилагодете го нивото на јачина за музиката и
видео-записите, ѕвонењето на алармите, системските звуци и
известувањата.
●● Ѕвонење за известување: Изберете некој тон за ѕвонење за да
Ве извести за настани како што се дојдовни пораки и настани
од календарот.
●● Звучен избор: Поставете уредот да се огласи кога ќе изберете
апликација или опција.
●● Звуци за закл. на екранот: Поставете го уредот да се огласи
кога го заклучувате или отклучувате екранот.
Екран
Изменете ги опциите за екранот.
●● Заднини:
-- Почетен екран:
Заднина: Изберете заднинска слика за почетниот екран.
-- Заклучи екран:
Заднина: Изберете слика што ќе се прикажува кога екранот е
заклучен.
Опции
102
Положба на часовникот: Изберете ја локацијата на
часовникот на заклучениот екран. Оваа одлика е недостапна
кога ја имате активирано одликата за заклучување на екранот.
●● Тип букви: Променете го типот на буквите за приказ на текстот.
Може да преземете фонтови од Android Market со избирање на
Земи фонтови од интернет.
●● Светлина: Поставете ја светлината на екранот.
●● Автом. вртење на екранот: Поставете дали содржината да се
заврти автоматски кога уредот ќе се заврти.
●● Анимација: Поставете уредот да прикажува анимација кога се
префрлате помеѓу прозорци.
●● Истечено време за екранот: Поставете временски период
пред уредот да го исклучи заднинското светло на екранот.
●● Калибрирање на жироскопот: Калибрирајте го жироскопот за
Вашиот уред да може правилно да го препознае вртењето.
●● Поставете го уредот на стабилна површина за време
на калибрирањето. Процесот на калибрација може да
не успее ако уредот вибрира или се движи за време на
калибрирањето.
●● Калибрирајте го жироскопот кога движењата за
навалување или хоризонтално движење, или пак игрите
со овозможени движења, јавуваат разидување или
несакани движења.
Локација и безбедност
Променете ги опциите за безбедноста на Вашиот уред и GPS
функционалноста.
●● Користи безжични мрежи: Поставете да се користи
одликата Wi-Fi за пронаоѓање на Вашата локација.
●● Користи сателити GPS: Поставете користење на GPS сателит за
пронаоѓање на Вашата локација
Опции
103
Пост. закл. на екранот: Поставете го сигурносниот код за
отклучување. Кога ќе го поставете Вашиот безбедносен код,
оваа опција се променува во Смени закл. на екранот.
-- Ништо: Исклучете го заклучувањето на екранот.
-- Шара: Поставете шара за отклучување за да го отклучите
екранот.
-- PIN: Поставете PIN (со броеви) за отклучување на екранот.
-- Лозинка: Поставете лозинка (алфанумеричка) за отклучување
на екранот.
●● Видливи лозинки: Поставете уредот да ја прикажува Вашата
лозинка како што ја внесувате.
●● Изб. администратори на уредот: Видете ги администраторите
на уредот инсталирани на Вашиот уред. Можете да активирате
администратори на уред за применување нови правила на
Вашиот уред.
●● Користи безбедни препораки: Користете сертификати
и препораки за да осигурите безбедна употреба на разни
апликации.
●● Инстал. од SD-картичка: Инсталирајте енкриптирани
сертификати што се зачувани на мемориската картичка.
●● Постави лозинка: Креирајте и потврдете лозинка за пристап
до препораки.
●● Избриши меморија: Избришете ја содржината на препораките
од уредот и повторно поставете ја лозинката.
●●
Апликации
Променете ја опцијата за уредување на инсталирани апликации.
●● Непознати извори: Изберете за да преземате апликации
од кој било извор. Ако не ја изберете оваа опција, можете да
преземате апликации само од Android Market.
●● Уреди апликации: Пристапете до списокот со апликации
инсталирани на уредот и проверете ги информациите за
апликациите.
Опции
104
Активни услуги: Преглед на услугите што ги користите и
пристапете до нив за да ги управувате.
●● Искорист. на меморијата: Видете ја слободната меморија и
меморијата искористена од апликациите на Вашиот уред.
●● Потрошувачи: Видете ја количината на потрошена енергија од
Вашиот уред.
●● Развој:
-- Дебагирање на USB: Изберете за да го поврзете Вашиот
уред со компјутер користејќи USB кабел. Ова е за развој на
апликацијата.
-- Остани буден: Поставете екранот на уредот да остане
вклучен додека се полни батеријата.
-- Дозволи лажни локации: Дозволете лажни локации и
информации за услуга да бидат испратени до услугата за
уредување на локација заради тестирање. Ова е за развој на
апликацијата.
●● Samsung Apps: Поставете да примате известувања за нови
апликации од Samsung Apps.
Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од
Вашиот регион или оператор.
●●
Сметки и синхронизација
Променете ги поставките за одликата за автоматска
синхронизација или управување со сметките за синхронизација.
●● Заднински податоци: Изберете ја оваа поставка за да
ја користите одликата за автоматска синхронизација.
Автоматското синхронизирање ќе се извршува во заднина без
да отвори апликации и синхронизирање податоци.
●● Автоматска синхронизација: Поставете го уредот автоматски
да синхронизира податоци за контакти, календар и e-mail.
Опции
105
Доверливо
Променете ги опциите за управување со Вашите поставки и
податоци.
●● Рез. копија на податоци: Направете резервна копија на
поставките на Вашиот уред на Google серверот.
●● Автоматско обновување: Поставете го уредот да ги обновува
податоците на апликациите на кои Вие имате направено
резервна копија кога тие се инсталирани во Вашиот уред.
●● Ресетирање на фабричките нагодувања: Ресетирајте ги
поставките на основните фабрички вредности и избришете ги
сите Ваши податоци.
Меморија
Проверете ги информациите за меморијата на мемориските
картички и Вашиот уред и форматирајте USB мемориски уред или
мемориска картичка.
Форматирањето на мемориската картичка перманентно ќе
ги избрише сите податоци од мемориската картичка.
Вистинскиот достапен капацитет на внатрешна меморија
е помал од назначениот капацитет, бидејќи оперативниот
систем и стандардните апликации заземаат дел од
меморијата.
Јазик и тастатура
Променете ги поставките за внесување текст.
››Избери јазик
Изберете јазик на екран за сите менија и апликации.
››Изберете внесување
Изберете основен вид тастатура за внесување на текст.
Опции
106
››Тастатура Samsung
Видови тастатура за исправена положба: Изберете го
основниот начин на внесување, како на пример тастатура
QWERTY, традиционална тастатура или приказ за ракопис.
●● Работни јазици: Изберете јазици за внесување текст.
Не може да внесувате текст на некои јазици. За внесување
текст, треба да го промените јазикот на пишување на еден
од поддржаните јазици.
●●
XT9: Активирајте го режимот XT9 за внесување текст со
користење на режимот за внесување со предвидување.
●● Напредни поставки за XT9: Активирајте ги напредните одлики
на режимот XT9, како што е автоматско завршување, автоматско
коригирање или автоматска замена и поставете го Вашиот
список со зборови.
●● Поминување по тастатурата: Вклучете ја или исклучете ја
одликата за поминување по тастатура за режим на внесување
текст. Можете да се префрлате помеѓу режими на внесување со
лизгање лево или десно на тастатурата.
●● Автоматски големи букви: Поставете го уредот автоматски да
ја поставува првата буква голема после краен интерпункциски
знак, како што е точка, прашалник или извичник.
●● Поставки за ракопис: Прилагодете го времето на
препознавање во ракописниот режим.
●● Говорен влез: Активирајте ја одликата за говорен влез за
да внесувате текст преку говор со користење на Samsung
тастатура.
●● Автоматска точка: Поставете го уредот за внесување на точка
кога допирате двојно на кочето за празно место.
●● Упатство: Научете како да внесувате текст со Samsung
тастатура.
●●
Говорен влез и излез
Променете ги поставките за гласовниот препознавач и одликата
текст во говор.
Опции
107
››Опции за препознавање говор
Language: Изберете јазик за Google гласовното препознавање.
SafeSearch: Поставете го уредот да филтрира експлицитен
текст и/или слики од резултатите на гласовното пребарување.
●● Block offensive words: Сокријте навредливи зборови кои
Вашиот уред ги препознал од резултатите на гласовното
пребарување.
●●
●●
››Опции за текст во говор
Слушни пример: Слушнете го изговорениот текст за пример.
Секогаш користи ги моите опции: Поставете да се користи
брзината на говор и поставките за јазик кои сте ги избрале
наместо поставките зачувани во апликациите.
●● Основен погон: Поставете го системот за синтеза на говор да
биде користен за говорен текст.
●● Инсталирај говорни податоци: Преземете и инсталирајте
говорни податоци за користење на одликата текст во говор.
●● Брзина на говор: Изберете брзина за одликата текст во говор.
●● Јазик: Изберете јазик за одликата текст во говор.
●● Погони: Видете ги погоните за текст во говор на Вашиот уред.
●●
●●
Пристапност
Изменете ги нагодувањата за услуги за пристапност.
●● Пристапност: Вклучете апликација за пристапност што сте ја
презеле, како што е Talkback или Kickback, кои овозможуваат
повратни информации преку звук, мелодија или вибрации.
●● Услуги за пристапност: Изберете апликација за пристапност
што ќе се користи.
●● Моно аудио: Овозможете моно звук кога слушате аудио-записи
со една слушалка.
●● Кратенка за пристапност: Додајте кратенка до опциите за
пристапност на брзото мени што се појавува кога ќе притиснете
и задржете [ ].
Опции
108
Датум и време
Пристапете и изменете ги следните поставки за контрола на
начинот на приказ на времето и датумот на Вашиот уред.
Ако батеријата остане целосно испразнета или е отстранета
од уредот, времето и датумот ќе се ресетираат.
Постави датум: Поставете го тековниот датум рачно.
Избери временска зона: Изберете ја Вашата матична
временска зона.
●● Постави час: Поставете го тековниот датум рачно.
●● Користи 24-часовен формат: Изберете времето да се
прикажува во 24-часовен формат.
●● Изберете формат на датумот: Изберете формат на датумот
●●
●●
За уредот
Пристапете до информации за Вашиот уред, проверете го
статусот и ажурирајте го системот на уредот.
Опции
109
Решавање проблеми
Вашиот уред прикажува пораки за грешка во мрежата
или услугата
Кога сте во подрачја со слаби сигнали или слаб прием, можете
да го изгубите приемот. Преместете се во друго подрачје и
обидете се повторно.
●● Немате пристап до некои опции без претплата. За повеќе
детали, обратете се кај Вашиот оператор.
●●
Допирниот екран одговара бавно или несоодветно
Доколку Вашиот уред има допирен екран и истиот не работи
правилно, обидете се со следново:
●● Отстранете какви било заштитни покривања од допирниот
екран. Заштитните покривања можат да го спречат уредот од
препознавање на Вашите внесувања и не се препорачливи за
уреди со допирни екрани.
●● Осигурете се дека Вашите раце се чисти и суви кога го допирате
допирниот екран.
●● Рестартирајте го Вашиот уред за да исчисти какви било
привремени софтверски бубачки.
●● Осигурете се дека софтверот на Вашиот уред е ажуриран до
најновата верзија.
●● Доколку допирниот екран е изгребан или оштетен, однесете го
до Вашиот локален Samsung услужен центар.
Уредот заглавува или има фатални грешки
Уредот заглавува или има фатални грешки Доколку уредот
заглавува или се исклучува, можеби е потребно да ги затворите
програмите или да го ресетирате уредот за повторно да стекне
функционалност. Ако Вашиот уред замрзне и не функционира
на командите, притиснете и задржете [ ] околу 8-10 секунди и
отпуштете.
Ако тоа не го реши проблемот, ресетирајте ги податоците на
фабричките вредности. При почетниот екран, отворете го
списокот со апликации и изберете Опции → Доверливо →
Ресетирање на фабричките нагодувања → Ресетирај уред →
Избриши сè.
Решавање проблеми
110
Уредот емитува кратки тонови и иконата за батеријата е
празна
Вашата батерија е речиси испразнета. Наполнете ја или заменете
ја батеријата за да продолжите да го користите уредот.
Батеријата не се полни правилно или уредот се
исклучува
Половите на батеријата можеби се валкани. Пребришете ги
двата златно обоени контакти со чиста, мека крпа и обидете се
повторно да ја наполните батеријата.
●● Ако батеријата повеќе не се полни целосно, правилно
отстранете ја старата батерија и заменете ја со нова батерија
(обратете се на Вашите локални прописи за инструкции за
правилно фрлање).
●●
Вашиот уред е жежок на допир
Кога користите апликации што бараат повеќе енергија или
користите апликации на Вашиот уред за подолг временски
период, Вашиот уред може да биде жежок на допир. Тоа е
вообичаена појава и не би требало да влијае врз животниот век
или функционирањето на уредот.
Се појавува порака за грешка при вклучување на
камерата
Вашиот Samsung мобилен уред мора да има достапно доволно
меморија и батерија за апликацијата на камерата да работи.
Доколку примите порака за грешка при вклучување на камерата,
обидете се со следното:
●● Променете ја батеријата или заменете ја со батерија што е
целосно полна.
●● Ослободете меморија со префрлање фајлови до компјутер или
избришете фајлови од Вашиот уред.
●● Рестартирајте го уредот. Доколку се уште да имате проблеми
со апликацијата на камерата по изведување на овие совети,
контактирајте Samsung услужен центар.
Решавање проблеми
111
Се појавува порака за грешка при вклучување радиото
Апликацијата за радио на Вашиот Samsung мобилен уред
користи кабел од слушалките како антена. Без поврзани
слушалки, радиото нема да може да прима радио станици. За
да го користите радиото, првин проверете дали слушалките се
правилно поврзани. Следно, скенирајте и зачувајте достапни
радио станици.
Доколку се уште не можете да користите радио по изведување
на овие чекори, обидете се со пристапување на саканата станица
со друг радио приемник. Ако не можете да ја слушате станицата
со друг применик, на Вашиот уред можеби му е потребно
сервисирање. Контактирајте Samsung услужен сервис.
Се појавува порака за грешка при вклучување на
музички фајлови
Некои музички фајлови не се емитуваат на Вашиот Samsung
мобилен уред поради различни причини. Доколку примите
порака за грешка при отворање на музички фајлови на Вашиот
уред, обидете се со следното:
●● Ослободете меморија со префрлање фајлови до компјутер или
избришете фајлови од Вашиот уред.
●● Осигурете се дека музичкиот фајл не е заштитен со Управување
со дигитални права (Digital Rights Management - DRM). Доколку
фајлот е DRM-заштитен, осигурете се дека ја имате соодветната
лиценца или клуч за да го емитувате фајлот.
●● Проверете дали Вашиот уред го поддржува типот на фајлот.
Решавање проблеми
112
Друг Bluetooth уред не е лоциран
Осигурете се дека Bluetooth безжичната функција е вклучена на
Вашиот уред.
●● Осигурете се дека Bluetooth безжичната функција е вклучена на
уредот со кој сакате да се поврзете, доколку е потребно.
●● Осигурете се дека Вашиот уред и другиот Bluetooth уред се во
максималниот Bluetooth опсег (10 метри).
●●
Доколку горе наведените совети не го решаваат проблемот,
контактирајте Samsung услужен центар.
Кога го поврзувате уредот со компјутер, не може да се
воспостави конекција
Осигурете се дека USB кабелот што го користите е
компатибилен со Вашиот уред.
●● Осигурете дека имате инсталирано соодветни драјвери и
ажурирања на Вашиот компјутер.
●●
Решавање проблеми
113
Безбедносни мерки на
претпазливост
За да спречите повреди на Вас и на другите или оштетување на Вашиот
уред, прочитaјте ги следниве информации пред да започнете со
употребата на Вашиот уред.
Предупредување: Спречете електричен шок, пожар и
експлозија
Не употребувајте повеќекратни приклучоци, продолжни кабли
или лабави приклучоци
Не допирајте го приклучниот кабел со мокри раце и не
исклучувајте го полначот со влечење на кабелот
Не превиткувајте и не оштетувајте го приклучниот кабел
Не користете го Вашиот уред додека се полни и не допирајте го
уредот со мокри раце
Внимавајте да не дојде до краток спој на полначот или на
батеријата
Не испуштајте го и не предизвикувајте удари на полначот или на
батеријата
Не полнете ја батеријата со полначи коишто не се одобрени од
произведувачот
Не го користете Вашиот уред за време на грмотевици
Вашиот уред може да се расипе па ризикот од електричен удар е зголемен.
Не употребувајте оштетена или Литиум јонска (Li-Ion) батерија
што истекува
За безбедно исфрлање на Вашите Li-Ion батерии контактирајте го Вашиот
најблизок овластен сервисен центар.
Безбедносни мерки на претпазливост
114
Внимателно ракувајте и отстранувајте ги батериите и полначите
• Користете само батерии одобрени од Samsung и полначи кои се
специјално направени за Вашиот уред. Некомпатибилни батерии и
полначи можат да предизвикаат сериозни повреди или оштетување на
Вашиот уред.
• Батериите или уредите никогаш не фрлајте ги во оган. Следете ги сите
локални прописи при отстранување на искористените батерии или
уреди.
• Никогаш не ги оставајте батериите или уредите на или во грејни уреди,
како што се микробранови печки, шпорети или радијатори. При
преголема загреаност, батериите можат да експлодираат.
• Никогаш не кршете ги и не продупчувајте ги батериите. Избегнувајте
изложување на батериите на висок надворешен притисок, што може да
доведе до внатрешен краток спој или преголема загреаност.
Заштитете ги уредот, батериите и полначите од оштетување
• Избегнувајте изложување на Вашиот уред и на батериите на многу
ниски или многу високи температури.
• Екстремните температури можат да предизвикаат деформација на
уредот и да го намалат капацитетот на полнење и векот на траење на
уредот и батериите.
• Заштитете ги батериите од контакт со метални предмети, затоа што тоа
може да предизвика краток спој помеѓу + и – половите на батериите и
води кон привремено или трајно оштетување на батеријата.
• Никогаш не користете оштетен полнач или батерија.
Внимание: Следете ги сите безбедносни
предупредувања и прописи кога го користите Вашиот
уред на места каде е ограничена нивната употреба
Исклучете го уредот кога е забранета неговата употреба
Придржувајте се кон сите прописи кои го ограничуваат користењето на
мобилниот уред во одредено подрачје.
Не користете го уредот во близина на други електронски уреди
Повеќето електронски уреди користат радио фреквентни сигнали. Вашиот
уред може да предизвика пречки во работата на другите електронски
уреди.
Безбедносни мерки на претпазливост
115
Не користете го уредот во близина на пејсмејкер
• Ако е можно, избегнувајте користење на Вашиот уред во близина од
15 см до пејсмејкер, затоа што уредот може да предизвика пречки во
работата на пејсмејкерот.
• Ако морате да го користите уредот, бидете оддалечени барем 15 см од
пејсмејкерот.
• За да го минимизирате мешањето во работата на пејсмејкерот,
користете го уредот на спротивната страна на Вашето тело од
пејсмејкерот.
Не користете го уредот во болница или во близина на
медицинска опрема затоа што може да предизвика пречки во
нивната радио фреквенција
Ако користите некоја медицинска опрема, контактирајте го
произведувачот на опремата за бидете сигурни дека радио фреквенцијата
нема да влијае на работата на опремата.
Ако користите апаратче за слушање, контактирајте го
произведувачот за информации околу радио пречките
Некои апаратчиња за слушање можат да бидат попречени од радио
фреквенцијата на Вашиот уред. Контактирајте го произведувачот за да се
уверите во безбедноста на Вашето апаратче за слушање.
Исклучете го уредот во потенцијално експлозивни
опкружувања
• Наместо да ја отстраните батеријата, исклучете го уредот во
потенцијално експлозивни опкружувања.
• Во потенцијално експлозивните опкружувања секогаш придржувајте се
кон прописите, упатствата и знаците.
• Не го користете Вашиот уред на бензински станици, во близина на
горива или хемикалии и во експлозивни области.
• Не чувајте и не пренесувајте запаливи течности, гасови или експлозивни
материјали во истиот простор каде се наоѓа уредот, неговите делови
или дополнителниот прибор.
Исклучете го уредот кога сте во авион
Користењето на Вашиот уред во авион е незаконски. Вашиот уред може
да предизвика пречки во работата на електронските инструменти за
навигација во авионот.
Безбедносни мерки на претпазливост
116
Поради радио фреквенцијата од Вашиот уред, електронските
уреди во моторното возило може да имаат дефект
Поради радио фреквенцијата од Вашиот уред, електронските уреди во
Вашиот автомобил може да имаат дефект. Контактирајте го произведувачот
за повеќе информации.
Придржувајте се кон сите безбедносни
предупредувања и прописи коишто се однесуваат на
употребата на Вашиот уред додека возите
Додека возите, Вашата прва одговорност е безбедното управување со
возилото. Никогаш не користете го Вашиот уред додека возите, ако тоа
е забрането со закон. За Вашата безбедност и за безбедноста на другите,
бидете совесни и запомнете ги следниве совети:
• Користете hands-free уред.
• Не пишувајте белешки и не барајте телефонски броеви. Пишување
на листата со задачи или листањето по Вашиот адресар го одзема
Вашето внимание од Вашата примарна одговорност за безбедност при
возењето.
Соодветна грижа за мобилниот уред и негова
употреба
Уредот мора секогаш да биде сув
• Влажноста и другите видови на течности може да ги оштетат деловите
на уредот или електронските кола.
• Не го вклучувајте Вашиот уред додека е мокар. Ако уредот веќе е
вклучен, исклучете го и извадете ја батеријата веднаш (ако уредот не
може да се исклучи или не можете да ја извадите батеријата, оставете го
како што е). Потоа, исушете го уредот со крпа и однесете го во сервисен
центар.
• Течностите ќе ја променат бојата на ознаката што означува оштетување
предизвикано од вода. Оштетувањата предизвикани од вода ја
поништуваат гаранцијата на производителот.
Не користете го и не чувајте го уредот во прашливи, нечисти
подрачја
Правот може да предизвика дефект на Вашиот уред.
Не го поставувајте уредот на нестабилно место
Ако уредот падне, може да се оштети.
Безбедносни мерки на претпазливост
117
Не го чувајте уредот на места со висока или со ниска
температура. Користете го уредот на температури од -20° C до
50° C
• Уредот може да експлодира ако е оставен во затворено возило ако
внатрешната температура достигне 80° C.
• Не изложувајте го уредот на директна сончева светлина за подолг
временски период (како што е контролната табла на автомобилот).
• Чувајте ја батеријата на температури од 0° C до 40° C.
Не чувајте го уредот со метални предмети како парички,
клучеви или ѓердани
• Уредот може да биде деформиран или да претрпи дефект.
• Ако краевите на батеријата дојдат во контакт со метални предмети може
да предизвикаат пожар.
Не чувајте го Вашиот уред во близина на магнетни полиња
• Вашиот уред може да се оштети или батеријата може да се испразни од
изложувањето на магнетни полиња.
• Магнетните картички, вклучувајќи ги кредитните картички,
телефонските картички, штедните книшки и картичките за интернат
можат да бидат оштетени од магнетните полиња.
• Не користете футроли или дополнителен прибор со магнетски
затворачи или не дозволувајте Вашиот уред да биде во контакт со
магнетски полиња подолг временски период.
Не чувајте го уредот во близина или во грејачи, микробранови
печки, опрема за готвење или контејнери со висок притисок
• Батеријата може да истече.
• Уредот може да се прегрее и да предизвика пожар.
Не испуштајте го уредот и не предизвикувајте удари на уредот
• Екранот на уредот може да биде оштетен.
• Ако е искривен или деформиран, Вашиот уред може да биде оштетен и
некои делови може да не функционираат.
Не употребувајте го Вашиот уред и апликации одредено време
ако уредот е премногу загреан
Продолжена изложеност на вашата кожа на презагреан уред може
да предизвика симптоми на мала изгореност, како црвени точки или
депигментација на кожата.
Безбедносни мерки на претпазливост
118
Доколку Вашиот уред е опремен со блиц-светло или ламба,
не користете го светлото блиску до очите на луѓето или
миленичињата
Користењето на блицот во близина на очите може да предизвика
привремено губење на видот или оштетување на очите.
Ракувајте внимателно кога сте изложени на трепкачки светла
• Додека го користите уредот, оставете некои од светлата во собата
вклучени и не држете го екранот премногу блиску до Вашите очи.
• Може да дојде до напади или бессознание кога сте изложени на
трепкачки светла додека гледате видео или играте флеш игри подолг
период. Ако се осеќате неудобно, престанете со користење на уредот
веднаш.
Намалете го ризикот од повреди поради повторувачки
движења
Кога повторувате одредени движења, на пр., притискање копчиња, цртање
знаци на екран чувствителен на допир со прстите или играње игри, може
да искусите повремена неудобност во Вашите раце, врат, рамења или
други делови од Вашето тело. Кога го користите Вашиот уред подолги
периоди, држете го уредот релаксирано, притискајте лесно на копчињата и
правете повремени паузи. Ако и понатаму чувствувате неудобност додека
го користите уредот или после тоа, престанете со користењето и посетете
го Вашиот лекар.
Обезбедете максимален век на траење на батеријата и полначот
• Избегнувајте полнење на батериите повеќе од една седмица, бидејќи
преполнувањето може да го скрати векот на траење на батеријата.
• Со тек на време, батериите кои не се користат ќе се испразнат и мора да
бидат повторно наполнети пред користење.
• Исклучете ги полначите од струја кога не се користат.
• Користете ги батериите само за целта за која се наменети.
Користете батерии, полначи, додатоци и делови одобрени од
произведувачот
• Користењето на генерички батерии или полначи може да го скрати
векот на Вашиот уред или да предизвика дефект.
• Samsung не може да биде одговорен за безбедноста на корисникот кога
употребува додатоци или делови коишто не се одобрени од Samsung.
Безбедносни мерки на претпазливост
119
Не гризете го и не го изложувајте уредот на механички удари
• Тоа може да го оштети уредот или да предизвика експлозија.
• Ако уредот го користат деца, уверете се дека правилно го користат.
Не го ставајте уредот или испорачаниот дополнителен прибор
во очите, ушите или устата
Бидејќи на тој начин може да дојде до гушење или сериозни повреди.
Кога го користите уредот:
• Зборувајте директно во микрофонот.
• Не допирајте ја внатрешната антена на уредот. Тоа може да резултира со
намален квалитет на разговорот или да предизвика уредот да емитува
непланирани нивоа енергија на радио-фреквенција (RF).
Заштитете ги Вашиот слух и уши кога користите слушалки
• Слушањето со висока јачина на тонот може да му
наштети на Вашиот слух.
• Слушањето со висока јачина на тонот може да го оттргне
Вашето внимание и да предизвика несреќа.
• Секогаш намалувајте ја јачината на тонот пред да ги
вклучите слушалките во изворот на звук и користете го
само нагодувањето за јачина на минимум, потребно да
го слушате Вашиот разговор или музика.
• Во суви средини, статичкиот електрицитет може да се
појави во слушалките. Избегнувајте користење слушалки
во суви средини или допрете метален предмет за да
го испразните статичкиот електрицитет пред да ги
поврзите слушалките во уредот.
Бидете внимателни кога го користите уредот при пешачење или
кога сте во движење
Секогаш бидете свесни за Вашето опкружување за да избегнете повреди
на Вас и на другите.
Не носете го уредот во задните џебови или околу половината
Ако паднете, можете да се повредите или да го оштетите уредот.
Безбедносни мерки на претпазливост
120
Не расклопувајте, менувајте и не поправајте го Вашиот уред
• Какви било промени или изменувања може ја поништуваат гаранцијата
на производителот. За сервисирање, однесете го уредот во некој
Samsung услужен центар.
• Не расклопувајте и не дупчете ја батеријата затоа што тоа може да
предизвика експлозија или пожар.
Не го обојувајте уредот и не ставајте лепенки врз него
Бојата и лепенките можат да ги заглават подвижните делови и да го
спречат правилното работење. Ако сте алергични на боја или на металните
делови од производот, може да почувствувате чешање, егзема, потење
на кожата. Кога тоа ќе се случи, престанете со користење на производот и
консултирајте го Вашиот лекар.
Кога го чистите Вашиот уред:
• Избришете го уредот или полначот со крпа или со гума.
• Исчистете ги краевите на батеријата со памучно стапче или со крпа.
• Не користете хемикалии или детергенти.
Уредот не се користи доколку екранот е оштетен или искршен
Скршено стакло или акрил може да ги повреди Вашите раце и лице.
Однесете го уредот во сервисниот центар на Samsung за да биде поправен.
Користете го уредот само за неговата наменета употреба
Избегнувајте да ги вознемирувате другите кога го користите
уредот во јавност
Не дозволувајте деца да го користат Вашиот уред
Вашиот уред не е играчка. Не дозволувајте деца да си играат со уредот
бидејќи можат да се повредат себе си и другите или да го оштетат уредот.
Инсталирајте го мобилниот уред и опремата со внимание
• Проверете дали сите мобилни уреди или соодветната опрема
инсталирана во Вашето возило се безбедно вградени.
• Избегнувајте поставување на Вашиот уред и дополнителен прибор
во близина или во просторот во кој се активира воздушното перниче.
Неправилно инсталирана безжична опрема може да предизвика
сериозна повреда кога воздушните перничиња нагло се надувуваат.
Безбедносни мерки на претпазливост
121
Дозволете само квалификувани лица да го сервисираат Вашиот
уред
Дозволувањето на неквалификувани лица да го сервисираат Вашиот
уред може да предизвика оштетување, а со тоа и поништување на Вашата
гаранција од произведувачот.
Грижливо ракувајте со мемориските картички
• Не отстранувајте картичка кога уредот пренесува или прима
информации, бидејќи тоа може да предизвика губење на податоците и/
или оштетување на картичката или уредот.
• Заштитете ги картичките од силни удари, статички електрицитет и
електрични пречки од другите уреди.
• Не ги допирајте златно обоените контакти или полови со прсти или
метални предмети. Доколку не е чиста, пребришете ја картичката со
мека крпа.
Чувајте ги на сигурно Вашите лични и важни податоци
• При користење на уредот, уверете се дека ќе направите резервна копија
на Вашите важни податоци. Samsung не е одговорен за губење на
податоци.
• Кога сакате да го фрлите Вашиот уред, направете резервна копија од
Вашите податоци, потоа ресетирајте го Вашиот уред за да спречите
погрешна употреба на Вашите лични податоци.
• Внимателно прочитајте го приказот со овластувања кога преземате
апликации. Особено бидете претпазливи со апликации кои имаат
пристап до многу функции или до значајна количина на Вашите лични
податоци.
• Редовно проверувајте ги Вашите сметки за неовластена или сомнителна
употреба. Ако најдете каков било знак на злоупотреба на Вашите
лични податоци, контактирајте го Вашиот оператор да ги избрише или
промени Вашите податоци за сметката.
• Во случај уредот да го изгубите или да Ви биде украден, променете ги
лозинките на Вашите сметки за заштита на Вашите лични податоци.
• Избегнувајте да користите апликации од непознати извори и
заклучувајте го Вашиот уред со шара, лозинка или PIN.
Безбедносни мерки на претпазливост
122
Не распространувајте материјали со заштитени авторски права
Не распространувајте материјали со заштитени авторски права кои
сте ги снимиле на други без дозвола од сопствениците на содржината.
Правејќи го тоа може да доведе до прекршување на законите за авторски
права. Производителот не е одговорен за било какви правни прашања
предизвикани од илегалната употреба на материјали со заштитени
авторски права.
Информации за SAR (Specific Absorption Rate)
сертификатот
ОВОЈ УРЕД ГИ ИСПОЛНУВА СИТЕ МЕЃУНАРОДНИ ПРАВИЛА ЗА
ИЗЛОЖЕНОСТ НА РАДИО БРАНОВИ
Вашиот мобилен уред емитува и прима радио бранови. Дизајниран е така
што нема да дозволи надминување на границите за изложеност на радио
бранови (радио-фреквентни електромагнетни полиња) препорачани
од меѓународните правила. Правилата беа развиени од страна на
независна научна организација (ICNIRP) и вклучуваат суштинска маргина
на безбедност дизајнирана за да осигура безбедност на сите лица, без
разлика на возраста и здравјето.
Правилата за изложеност на радио бранови користат единица мерка
позната како Специфична стапка на апсорпција (Specific Absorption Rate)
или SAR. Границата на SAR за мобилни уреди е 2,0 W/kg.
Тестовите за SAR се спроведуваат користејќи стандардни оперативни
положби според кои уредот емитува на своето највисоко сертифицирано
ниво на моќност во сите тестирани опфати на фреквенција. Највисоките
SAR вредности според правилата на ICNIRP за овој модел на уред се:
Максимум SAR за овој модел и услови според кои бил регистриран
Главен SAR
0,084 W/kg
SAR при носење на тело
0,04 W/kg
При употреба, фактичките SAR вредности за овој уред се обично многу под
вредностите наведени погоре. Тоа е бидејќи, заради системска ефикасност
и за минимизирање на пречките во мрежата, оперативната моќност на
Вашиот мобилен уред автоматски се намалува кога не е потребна полна
моќност за повикот. Колку е пониска излезната моќност на уредот, толку е
помала SAR вредноста.
Безбедносни мерки на претпазливост
123
Врз овој уред, направен е тест за SAR при носење на тело со одобрен
дополнителен прибор или на растојание од 1,5 cm. За да ги постигне
упатствата за изложеност на RF за време на носењето на тело, уредот
мора да се користи со одобрен дополнителен прибор или да е поставен
на најмалку 1,5 cm растојание од телото. Доколку користите неодобрен
дополнителен прибор, осигурете се дека приборот не содржи метални
компоненти и дека уредот е поставен на 1,5 cm растојание од телото.
Организации, како Светската здравствена организација и Управата за
храна и лекови на САД, предлагаат ако луѓето се загрижени и сакаат да ја
намалат нивната изложеност, можат да користат дополнителна опрема за
разговор со „слободни раце“ за да го држат безжичниот уред подалеку од
главата и телото за време на неговата употреба или да го намалат времето
поминато во користење на уредот.
За повеќе информации, посетете www.samsung.com/sar и побарајте го
Вашиот уред со пребарување на неговиот број на модел.
Правилно депонирање на овој производ
(Отпадна електрична и електронска опрема)
(Применливо во Европската унија и другите европски земји со
системи за одвојување на отпадот)
Оваа ознака на производот, приборот или литературата
означува дека производот и неговиот електронски прибор (на
пр. полначот, слушалките, USB кабелот) на крајот од нивниот
работен век не треба да се отстрануваат заедно со останатиот
отпад од домаќинството.
За избегнување на можни штети врз околината или човечкото здравје
предизвикани со неконтролирано фрлање отпад, Ве молиме да ги одвоите
овие предмети од другите видови отпад и одговорно да ги рециклирате
заради унапредување на еколошки оправдано повторно користење на
материјалните ресурси.
Физичките лица можат да се обратат или во продавницата каде што го
купиле овој производ или во службите на локалната самоуправа, за детали
каде и како да извршат рециклирање на производот на начин безбеден по
околината.
Деловните корисници можат да се обратат до својот снабдувач и да ги
проверат одредбите и условите во договорот за набавка. Овој производ и
неговиот електронски прибор не треба да се мешаат со друг комерцијален
отпад.
Безбедносни мерки на претпазливост
124
Правилно отстранување на батериите од овој
производ
(Применливо во Европската Унија и други европски земји со
посебни системи за враќање батерии)
Оваа ознака на батеријата, во упатството или на пакувањето
означува дека батериите од овој производ не треба да се
отстранат заедно со останатиот отпад од домаќинството на
крајот од нивниот работен век.
Каде што се означени, хемиските симболи Hg, Cd или Pb означуваат дека
батеријата содржи жива, кадмиум или олово над препорачаното ниво во
Директивата 2006/66/EC. Ако батериите не се отстранат правилно, овие
супстанции можат да предизвикаат штета врз човековото здравје или
животната средина.
За заштита на природните ресурси и поддршка на повторното користење
на материјалните ресурси, Ве молиме да ги одвоите батериите од
останатиот отпад и да ги рециклирате преку Вашиот локален, бесплатен
систем за враќање на батерии.
Изјава за одрекување
Некои содржини и услуги достапни преку овој уред се во сопственост
на трети страни и се заштитени со законите за авторски права, патенти,
трговски марки и/или други закони за интелектуалната сопственост.
Таквите содржини и услуги се обезбедуваат исклучиво за Ваша лична,
некомерцијална употреба.
Не смеете да користите кои било содржини или услуги на начин кој не е
одобрен од сопственикот на содржината или давателот на услугата. Без
ограничување на претходното, доколку немате изречно овластување
од соодветниот сопственик на содржината или давателот на услугата,
не смеете да изменувате, копирате, повторно објавувате, префрлувате,
поставувате, пренесувате, преведувате, продавате, создавате изведени
дела, искористувате или дистрибуирате на кој било начин или медиум кои
било содржини или услуги прикажани со помош на овој уред.
“СОДРЖИНИТЕ И УСЛУГИТЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ СЕ ОБЕЗБЕДУВААТ
“КАКО ШТО СЕ”. SAMSUNG НЕ ДАВА ГАРАНЦИЈА, БИЛО ИЗРЕЧНА ИЛИ
ИМПЛИЦИРАНА, ЗА СОДРЖИНИ ИЛИ УСЛУГИ ОБЕЗБЕДЕНИ НА ОВОЈ
НАЧИН, ЗА КОЈА БИЛО НАМЕНА. SAMSUNG ИЗРЕЧНО ОДРЕКУВА КОИ БИЛО
ИМПЛИЦИРАНИ ГАРАНЦИИ, ВКЛУЧУВАЈЌИ, БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ САМО НА
НИВ, ГАРАНЦИИ ВО ОДНОС НА ТРГОВСКА ПОДОБНОСТ ИЛИ ПОГОДНОСТ
ЗА ОДРЕДЕНА НАМЕНА. SAMSUNG НЕ ГАРАНТИРА ЗА ТОЧНОСТ,
ВАЛИДНОСТ, НАВРЕМЕНОСТ, ЗАКОНИТОСТ ИЛИ ЦЕЛОКУПНОСТ НА КОЈА
БИЛО СОДРЖИНА ИЛИ УСЛУГА ДОСТАПНА ПРЕКУ ОВОЈ УРЕД И ВО НИТУ
ЕДЕН СЛУЧАЈ, ВКЛУЧУВАЈЌИ И СЛУЧАЈ НА НЕБРЕЖНОСТ, SAMSUNG НЕМА
ДА БИДЕ ОДГОВОРЕН, БИЛО ВРЗ ОСНОВА НА ДОГОВОР ИЛИ ПРЕКРШОК,
Безбедносни мерки на претпазливост
125
ЗА КОЈА БИЛО ДИРЕКТНА, ИНДИРЕКТНА, ИНЦИДЕНТНА, ПОСЕБНА ИЛИ
ПОСЛЕДИЧНА ШТЕТА, АДВОКАТСКИ ХОНОРАРИ, ТРОШОЦИ ИЛИ КОЈА
БИЛО ШТЕТА ПРЕДИЗВИКАНА ОД ИЛИ ВО ВРСКА СО КОИ БИЛО СОДРЖАНИ
ИНФОРМАЦИИ ИЛИ КАКО РЕЗУЛТАТ НА КОРИСТЕЊЕ НА КОЈА БИЛО
СОДРЖИНА ИЛИ УСЛУГА ОД ВАША СТРАНА ИЛИ ОД СТРАНА НА ТРЕТИ
ЛИЦА, ДУРИ И КОГА ПОСТОЕЛО СОЗНАНИЕ ЗА МОЖНОСТА НА ТАКВИТЕ
ШТЕТИ.”
Услугите на трети страни можат да бидат укинати или прекинати во
кое и да е време и Samsung не дава никакви изјави или гаранции дека
која било содржина или услуга ќе биде достапна во кој било временски
период. Содржините и услугите се пренесуваат од трети страни преку
мрежи и уреди за пренос врз кои Samsung нема никаква контрола. Без
ограничување на општите напомени на оваа изјава за одрекување,
Samsung изречно одрекува која и да е одговорност за прекин или
суспензија на која било содржина или услуга достапна преку овој уред.
Samsung не е одговорен за услугата за корисниците во врска со овие
содржини и услуги. Сите прашања или барања во врска со услугата
поврзана со овие содржини или услуги треба директно да се испратат до
соодветните даватели на содржини и услуги.
Безбедносни мерки на претпазливост
126
Индекс
AllShare 85
Bluetooth
Social hub 43
VPN конекции
активирање 80
воспоставување
повици 82
праќање податоци 81
примање податоци 82
пронаоѓање и спојување со
уреди 81
креирање 90
поврзување на 92
Wi-Fi
активирање 83
пронаоѓање и поврзување
со мрежи 83
Windows Media Player 89
YouTube
DLNA
видете AllShare
гледање видео-записи 76
објавување видеозаписи 77
e-mail
испраќање 39
поставување сметки 39
преглед 40
аларми
деактивирање 93
исклучување 93
креирање 93
FM радио
зачувување станици 60
слушање 59
батерија
Google Latitude 73
Google Mail 37
Google Maps 71
Google Search 96
Google Talk 41
Kies air 96
Play Store 78
Quickoffice 98
Samsung Apps 77
Samsung Kies 88
Smart View 87
вметнување 12
полнење 13
белешки
креирање 66
преглед 66
вести & време 79
видео-записи
емитување 47, 58
снимање 54
внесување текст 32
време и датум,
постави 29
Индекс
127
галерија
конекции
гласовен снимач
контакти
емитување видеозаписи 58
прегледување
фотографии 57
формати на фајл 57
Bluetooth 80
DLNA 85
WLAN 83
компјутер 88
ТВ 87
емитување 67
снимање 67
креирање 62
наоѓање 62
увезување 64
глобален часовник 94
екран чувствителен на
допир
мапа
добивање насоки 73
користење навигација 75
пребарување локации 72
пребарување места во
близина 74
споделување локации со
пријатели 73
заклучување 23
користење 22
интернет
види интернет прелистувач
интернет прелистувач
додавање омилени
интернет страници 70
прелистување интернетстраници 68
мемориска картичка
вметнување 15
отстранување 16
форматирање 17
календар
опции
креирање настани 65
преглед на настаните 65
калкулатор 95
камера
приспособување на видеокамерата 56
приспособување на
камерата 53
снимање видео-записи 54
фотографирање 49
Индекс
128
апликации 104
безжично и мрежа 101
говорен влез и излез 107
датум и време 109
доверливо 106
екран 102
звук 102
информации за
уредот 109
јазик и тастатура 106
локација и
безбедност 103
синхронизирање
меморија 106
пристапност 108
сметки и
синхронизирање 105
со Windows Media
Player 89
со интернет-сметки 35
плеер за видео 47, 58
плеер за музика
стоперица 94
тајмер 94
текстуални белешки 66
телефонски именик
додавање фајлови 44
емитување музика 44
креирање музички
листи 46
креирање групи 63
креирање деловна
картичка 63
креирање контакти 62
наоѓање контакти 62
Поврзување на компјутер
Samsung Kies 88
Windows Media Player 89
мемориски уред 89
тивок режим 29
уред
пораки
испраќање e-mail 39
поставување e-mail
сметки 39
вклучување или
исклучување 18
изглед 19
икони за индикатор 21
копчиња 20
опции 101
приспособување 29
прозорец со
известувања 25
почетен екран
додавање прозорци 26
додавање ставки 24
преземања
апликации 34
управување 95
фајлови 35
уредувач на задачи 99
уредувач на фајлови 97
фотографии
приказ на мени
организирање
апликации 27
пристапување 26
автопортрет 52
преглед 57
снимање 49
снимање панорамска 51
снимање серија 51
фотографирање
насмевка 52
распакување 11
режим за летало 18
светлина, екран 30
Индекс
129
Изјава за сообразност
Опис на прозиводот
За следниов
Производ : Мобилен интернет уред (MID)
Модел(и) : YP-GI1
Произведено во:
F1: Samsung Electronics Co., Ltd.
416, Maetan 3 Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-city, Gyeonggi-Do, Korea
F2: Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd.
Industrial Complex, Chenjiang Town, Huizhou City, Guangdong Province China
(Име на фабриката и адреса)
Изјава & применливи стандарди
Изјавуваме дека горе-опишаниот производ е во согласност со главните услови
за R&TTE Директивата (1995/5/EC), Директивата за ниски напони (2006/95/EC) и
Директивата за електромагнетна компатибилност (2004/108/EC) со примена на:
ETSI EN 301 489-1 V1.8.1:2008
ETSI EN 301 489-17 V2.1.1:2009
ETSI EN 300 328 V1.7.1 WLAN
ETSI EN 300 328 V1.7.1 BT
EN 50360:2001
EN 62209-1:2006
EN 55022:2006/A1:2007
EN 55024:1998/A1:2001/A2:2003
EN 60950-1:2006+A1:2010
ETSI EN 300 440-1 V1.5.1
ETSI EN 300 440-2 V1.3.1
Датум на прво поставување на ознаката CE: 2012
Претставник во ЕУ
Претставник во ЕУ:
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK
08 Фебруари 2012
(Место и датум на издавање)
Joong-Hoon Choi / Lab Manager
(Име и потпис на овластено лице)
* Не е адреса на сервисниот центар на Samsung За адресата или телефонскиот број на
сервисниот центар на Samsung, погледнете го гарантниот лист или контактирајте ја
продавницата каде сте го купиле производот.
Некои од содржините во ова упатство можат да се
разликуваат од Вашиот уред во зависност од софтверот на
Вашиот уред или Вашиот давател на услуга.
За да инсталирате Kies (PC Sync)
1. Преземете ја најновата верзија на Kies од веб
страницата на Samsung (www.samsung.com/kies)
и инсталирајте го на вашиот компјутер.
2. Поврзете го Вашиот уред на Вашиот компјутер
користејќи USB кабел.
3. Двојно кликнете на иконата на Samsung Kies на
Вашиот компјутер за стартување на Samsung Kies.
Погледнете во Kies помош за повеќе информации.
www.samsung.com
Macedonian. 12/2013. Rev. 1.3
Download PDF