Samsung | HW-M450 | Samsung 320W 2.1 Ch Soundbar HW-M450 Vodič za brzi početak

USER MANUAL
HW-M450
SIGURNOSNE INFORMACIJE
SIGURNOSNA UPOZORENJA
UPOZORENJE
•• Da biste smanjili opasnost od požara ili
DA BISTE SMANJILI OPASNOST OD
električnog udara, ne izlažite uređaj kiši ili
ELEKTRIČNOG UDARA, NE ODSTRANJUJTE
vlazi.
POKLOPAC (ILI POLEĐINU).
U UNUTRAŠNJOSTI NEMA DIJELOVA KOJE MOŽE
SERVISIRATI KORISNIK. PREPUSTITE
OPREZ
•• DA BISTE SPRIJEČILI ELEKTRIČNI UDAR,
SERVISIRANJE KVALIFICIRANOM SERVISNOM
NAMJESTITE ŠIROKE KONTAKTE UTIKAČA U
OSOBLJU.
ŠIROK UTOR, UMETNUT DO KRAJA.
•• Ovaj uređaj treba uvijek biti spojen na utičnicu
izmjenične struje sa zaštitnim uzemljenjem.
OPREZ
OPASNOST OD
ELEKTRIČNOG UDARA NE
OTVARAJTE
Ovaj simbol znači da je struja u
unutrašnjosti visokog napona. Opasno
je dolaziti u bilo kakav doticaj s
unutarnjim sklopovima proizvoda.
Ovaj simbol naznačuje da je uz uređaj
priložena važna dokumentacija o
njegovom radu i održavanju.
•• Da biste isključili uređaj iz struje, morate
izvući utikač iz strujne utičnice. Stoga strujni
utikač treba biti spreman za rad.
•• Ne izlažite ovaj uređaj kapanju ili prskanju
tekućina. Ne stavljajte predmete pune
tekućine, poput vaza, na uređaj.
•• Da biste potpuno isključili ovaj uređaj, morate
izvući utikač za napajanje iz zidne utičnice.
Stoga utikač mora uvijek biti lako dostupan.
Proizvod II. razreda: Ovaj simbol
označava da nije potrebna sigurnosna
veza s uzemljenjem.
AC napon: Ovaj simbol označava da
nazivni napon označen navedenim
simbolom predstavlja AC napon.
DC napon: Ovaj simbol označava da
nazivni napon označen navedenim
simbolom predstavlja DC napon.
Oprez, pogledajte upute za upotrebu:
Ovaj simbol upućuje korisnika da
potraži dodatne informacije u pogledu
sigurnosti u korisničkom priručniku.
CRO - ii
MJERE OPREZA
5. Baterije korištene s ovim proizvodom
sadržavaju kemikalije koje su štetne za
okoliš. Ne odlažite baterije s otpadom
1. Osigurajte da napajanje izmjeničnom strujom
kućanstva. Baterije nemojte bacati u vatru.
u vašem domaćinstvu odgovara
Nemojte kratko spajati, rastavljati, ili
identifikacijskoj naljepnici koja se nalazi na
pregrijavati baterije. U slučaju zamjene
poleđini proizvoda. Proizvod postavite
neodgovarajućim baterijama postoji
vodoravno na prikladnu površinu (namještaj)
opasnost od eksplozije. Baterije mijenjajte
s dovoljno prostora za ventilaciju 7~10 cm.
samo baterijama iste ili ekvivalentne vrste.
Pobrinite se da ventilacijski otvori ne budu
prekriveni. Ne postavljajte jedinicu na
jedinica dizajnirana je za neprekidnu
O OVOM PRIRUČNIKU
uporabu. Za potpuno isključivanje jedinice
Korisnički priručnik ima dva dijela: ovaj
pojačala ili drugu opremu koja se grije. Ova
izvucite strujni utikač iz zidne utičnice. Ako
ne namjeravate upotrebljavati jedinicu dulje
vrijeme, izvucite utikač.
jednostavni KORISNIČKI PRIRUČNIK i detaljni
POTPUNI PRIRUČNIK koji možete preuzeti.
2. Za vrijeme olujnog nevremena izvucite
utikač za napajanje izmjeničnom strujom iz
zidne utičnice. Vršni naponi zbog munja
mogu oštetiti uređaj.
3. Ne izlažite uređaj izravnoj sunčevoj svjetlosti
ili drugim izvorima topline. To može dovesti
do pregrijavanja i kvara uređaja.
KORISNIČKI PRIRUČNIK
Pogledajte ovaj priručnik za sigurnosne upute,
instalaciju proizvoda, komponente,
4. Zaštitite proizvod od vlage (npr. vaze) i
povezivanje i specifikacije proizvoda.
prekomjerne topline (npr. kamin) ili od
opreme koja stvara jaka magnetska ili
električna polja. Isključite kabel za napajanje
iz izvora napajanja izmjeničnom strujom ako
jedinica neispravno radi. Proizvod nije
namijenjen za industrijsku uporabu. On je
namijenjen samo za osobnu uporabu. Ako su
proizvod ili disk pohranjeni na niskim
temperaturama, može doći do kondenzacije.
Ako tijekom zime prenosite jedinicu,
pričekajte oko 2 sata kako bi jedinica prije
uporabe dosegnula sobnu temperaturu.
POTPUNI PRIRUČNIK
Možete pristupiti centru službe za korisnike
skeniranjem koda QR. Kako biste vidjeli
priručnik na vašem računalu ili mobilnom
uređaju preuzmite ga s mrežne stranice u
obliku dokumenta.
(http://www.samsung.com/support)
Dizajn i specifikacije mogu se promijeniti bez
prethodne najave.
CRO - iii
SADRŽAJ
01
Provjera Komponenti
2
Umetanje baterija prije upotrebe daljinskog upravljača (AA baterije X 2) -------------------------- 2
02
03
04
05
06
Pregled Proizvoda
3
Prednja ploča / Ploča na desnoj strani uređaja Soundbar
-------------------------- 3
Donja ploča uređaja Soundbar
-------------------------- 3
Spajanje Uređaja Soundbar
4
Spajanje na dovod električne energije
-------------------------- 4
Spajanje uređaja Soundbar s uređajem Subwoofer
–– Automatsko povezivanje između subwoofera i uređaja Soundbar
–– Ručno povezivanje subwoofera ako automatsko povezivanje ne
uspije
-------------------------- 5
-------------------------- 5
Povezivanje s Vašim Televizorom
-------------------------- 6
7
Metoda 1 Povezivanje pomoću kabela
–– Povezivanje pomoću optičkog kabela
–– Povezivanje televizora pomoću kabela HDMI
-------------------------- 7
-------------------------- 7
-------------------------- 8
Metoda 2 Bežično povezivanje
–– Povezivanje na televizor putem Bluetootha
-------------------------- 9
-------------------------- 9
Povezivanje s Vanjskim Uređajem
11
Povezivanje pomoću optičkog ili analognog audio kabela (AUX)
-------------------------- 11
Povezivanje pomoću HDMI kabela
-------------------------- 12
Spajanje Uređaja USB
13
Ažuriranje Softvera
-------------------------- 13
CRO - iv
07
Povezivanje s Mobilnim Uređajem
Povezivanje putem Bluetootha
08
09
10
14
-------------------------- 14
Korištenje Daljinskog Upravljača
15
Kako upotrebljavati daljinski upravljač
-------------------------- 15
Prilagođavanje glasnoće uređaja Soundbar pomoću daljinskog
upravljača TV-a.
-------------------------- 17
Postavljanje Zidnog Nosača
18
Mjere opreza prilikom postavljanja
-------------------------- 18
Komponente za zidnu montažu
-------------------------- 18
Uklanjanje uređaja Soundbar sa zida
-------------------------- 21
Rješavanje Problema
22
11Licenca
23
12
Obavijest o Licenci za Uporabu Softvera
Otvorenog Koda
23
13
Važna Napomena Vezana uz Servis
23
14
Tehnički Podaci i Vodič
24
Tehnički podaci
-------------------------- 24
CRO - v
01 PROVJERA KOMPONENTI
Bluetooth
POWER
Surround
SOUND
MODE
VOL
WOOFER
SOUNDBAR
Glavna jedinica Soundbar
1
Kabel za napajanje
(Subwoofer)
2
AC/DC adapter
(Glavna jedinica)
Subwoofer
Daljinski upravljač / Baterije
Kabel za napajanje
(AC/DC adapter)
Optički kabel
3
•• Koraci za povezivanje napajanja označeni su (1, 2, 3). Za više informacija o povezivanju napajanja
pogledajte stranicu 4.
•• Za komponente za postavljanje Soundbara na zid pogledajte stranicu 18.
•• Micro USB za USB prilagodnik i HDMI kabeli prodaju se zasebno. Za kupnju kontaktirajte
Samsungov servisni centar ili korisničku podršku.
Umetanje baterija prije upotrebe daljinskog upravljača (AA baterije X 2)
Povucite poklopac baterije u smjeru strelice dok se u potpunosti ne otvori. Umetnite 2 AA baterije
(1,5 V) usmjerene tako da im je polaritet ispravan. Povucite poklopac baterije natrag na mjesto.
CRO - 2
02 PREGLED PROIZVODA
Prednja ploča / Ploča na desnoj strani uređaja Soundbar
Desna strana uređaja Soundbar
Namjestite proizvod
Glasnoća
tako da logotip
SAMSUNG bude na vrhu.
Napajanje
Zaslon
Donja ploča uređaja Soundbar
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
USB (5V 0.5A)
AUX IN
HDMI IN
HDMI OUT
(TV-ARC)
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
HDMI IN
DC 24V
DC
24V
DC 24V
USB (5V 0.5A)
AUX IN
HDMI OUT
(TV-ARC)
Izvor
Odabir načina unosa izvora. (D.IN / AUX / HDMI / BT / USB)
•• Za uključivanje načina „BT PAIRING” promijenite izvor u način „BT”, a zatim pritisnite i
držite gumb
(Izvor) duže od 5 sekundi.
D.IN
Povežite na digitalni (optički) izlaz vanjskog uređaja.
USB
Povežite USB uređaj kako biste reproducirali glazbu s uređaja USB pomoću uređaja
Soundbar.
AUX
Povežite na analogni izlaz vanjskog uređaja.
HDMI IN
HDMI OUT
DC 24V
Unosi digitalne video i audio signale istovremeno pomoću kabela HDMI.
Povežite na izlaz HDMI vanjskog uređaja.
Povežite s priključkom HDMI (ARC) na televizoru.
Spojite AC/DC adapter. (Ulaz napajanja)
CRO - 3
03 SPAJANJE UREĐAJA SOUNDBAR
Spajanje na dovod električne energije
Upotrijebite komponente napajanja (1, 2, 3) kako biste spojili jedinice na električne utičnice
sljedećim redoslijedom: 1.) Subwoofer  2.) Glavna jedinica Soundbar. Pogledajte ilustracije ispod.
•• Za više informacija o napajanju i potrošnji energije pogledajte naljepnicu na proizvodu.
(Naljepnica: Podnožje glavne jedinice Soundbar)
3 Kabel za napajanje
1 Kabel za napajanje
POWER
DC 24V
HDMI IN
DC
24V
DC 24V
HDMI OUT
(TV-ARC)
Pozadina
subwoofera
Spajanje na dovod
električne energije
Podnožje glavne
jedinice Soundbar
Spajanje na
dovod električne
energije
2 AC/DC adapter
•• AC/DC adapter mora stajati u ravnom položaju na stolu ili na podu. Ako stavite AC/DC adapter tako
da visi s ulaznim kabelom usmjerenim prema gore, voda ili drugi strani predmeti mogu ući u
adapter i uzrokovati kvar.
CRO - 4
Spajanje uređaja Soundbar s uređajem Subwoofer
Kad je subwoofer priključen možete uživati u bogatom basu.
Automatsko povezivanje između subwoofera i uređaja Soundbar
Kad uključite napajanje nakon priključivanja kabela za napajanje na Soundbar i subwoofer, subwoofer će
se automatski povezati sa Soundbarom.
•• Kada se automatsko uparivanje završi, uključuju se plavi indikatori na pozadini subwoofera.
Indikatorska svjetla LED na stražnjoj strani Subwoofera
LED
Status
Uključeno
Opis
Rezolucija
Uspješno povezano
-
(normalan rad)
Provjerite je li kabel za napajanje na glavnoj
Plavo
jedinici Soundbara ispravno povezan ili
Treperi
Obnavljanje veze
malo pričekajte. (Ako se treperenje nastavi
pokušajte ručno povezati subwoofer.
Pogledajte stranici 6.)
Crveno
Uključeno
Pripravnost (glavna jedinica
Provjerite je li kabel za napajanje na glavnoj
Soundbara je isključena)
jedinici Soundbara ispravno povezan.
Povezivanje neuspjelo
Crveno i
plavo
Povežite ponovno. Pogledajte upute za
ručno povezivanje na stranici 6.
Pogledajte informacije za kontaktiranje
Treperi
Kvar
Samsungovog servisnog centra u
priručniku.
CRO - 5
Ručno povezivanje subwoofera ako automatsko povezivanje ne uspije
Provjerite prije izvršavanja ručnog povezivanja
•• Provjerite jesu li kabeli napajanja za Soundbar i subwoofer pravilno spojeni.
•• Provjerite je li Soundbar uključen.
1. Pritisnite i držite ID SET na pozadini subwoofera najmanje 5 sekundi.
Crveni se indikator na pozadini subwoofera isključuje, a plavi indikator treperi.
5 Sec
Pozadina subwoofera
2. Isključite Soundbar.
3. Pritisnite i držite gumb VOL na daljinskom upravljaču najmanje 5 sekundi dok je Soundbar isključen
(OFF).
Bl
u
PO eto
W oth
ER
4. Poruka ID SET pojavljuje se na zaslonu Soundbara 1,3 sekunde, a zatim nestaje.
ID SET
D
N
U
SO
VO
L
BA
R
W
OO
FE
R
SO
M UN
OD D
E
Su
rro
un
d
5 Sec
5. Uključite napajanje uređaja Soundbar pritiskom na gumb
(Napajanje) na desnoj strani glavne
jedinice ili na daljinskom upravljaču dok treperi plavi indikator na subwooferu.
6. Nakon što je veza uspješno uspostavljena plavi pokazatelj na pozadini subwoofera će prestati
treperiti i neprestano će svijetliti.
•• Ako postupak povezivanja ne uspije plavi indikator će neprestano treperiti. Idite na korak 1 i počnite
ispočetka.
Povežite Samsungov bežični komplet sa stražnjim zvučnikom (SWA-8500S) s vašim
zvučnikom Soundbar kako biste proširili zvuk na istinsko bežično prostorno ozvučenje
(prodaje se odvojeno). Za više informacija pogledajte priručnik za Samsungov bežični
komplet sa stražnjim zvučnikom.
CRO - 6
04 POVEZIVANJE S VAŠIM TELEVIZOROM
Čujte zvuk TV-a na Soundbaru pomoću žične ili bežične veze.
•• Kada je povezan s odabranim televizorima Samsung, sustavom Soundbar može se upravljati
daljinskim upravljačem televizora.
–– Pri uporabi optičkog kabela ovu funkciju mogu podržavati pametni televizori Samsung s
funkcijom Bluetooth koji su proizvedeni 2017. godine.
–– Ova funkcija vam omogućava uporabu izbornika TV-a za prilagođavanje zvučnog polja i
različitih postavki kao što su glasnoća i isključivanje zvuka.
Metoda 1 Povezivanje pomoću kabela
Povezivanje pomoću optičkog kabela
Donji dio uređaja Soundbar
OPTICAL OUT
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
Optički kabel
USB (5V 0.5A)
AUX IN
D.IN
Desna strana uređaja Soundbar
1. Spojite priključak DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) na uređaju Soundbar u priključak OPTICAL OUT
televizora pomoću digitalnog optičkog kabela.
2. Pritisnite gumb
(Izvor) na ploči zdesna ili na daljinskom upravljaču, a zatim odaberite način
„D.IN”.
•• Kad je Soundbar povezan sa Samsungovim smart TV-om iz 2017. ili kasnije, funkcija Bluetooth
POWER se automatski uključuje kako bi se omogućilo upravljanje Soundbarom pomoću
daljinskog upravljača televizora.
(Za detalje o funkciji Bluetooth POWER pogledajte stranicu 16.)
CRO - 7
Auto Power Link
Auto Power Link automatski uključuje Soundbar kad je TV uključen.
1. Spojite Soundbar i televizor pomoću digitalnog optičkog kabela.
2. Pritisnite gumb
(Izvor) na ploči zdesna ili na daljinskom upravljaču, a zatim odaberite „D.IN”.
3. Pritisnite gumb Lijevo na daljinskom upravljaču 5 sekundi za uključivanje ili
isključivanje opcije Auto Power Link.
•• Auto Power Link postavljeno je na ON prema zadanim postavkama.
(Za isključivanje ove funkcije isključite Auto Power pomoću Soundbara.)
•• Ovisno o povezanom uređaju Auto Power Link možda neće raditi.
•• Ova je funkcija dostupna samo u načinu „D.IN”.
Povezivanje televizora pomoću kabela HDMI
Provjerite (ARC) na priključku
Donji dio uređaja Soundbar
HDMI IN na vašem televizoru.
HDMI IN
(ARC)
HDMI IN
Kabel HDMI
(nije priloženo)
HDMI OUT
(TV-ARC)
Provjerite priključak HDMI OUT (TV-ARC) na
glavnoj jedinici Soundbara.
TV ARC
Desna strana uređaja Soundbar
1. S uključenim Soundbarom i TV-om priključite kabel HDMI (nije priložen) kao što je prikazano na
slici.
2. „TV ARC” se prikazuje u prozoru zaslona glavne jedinice Soundbar i zvuk televizora se reproducira
pomoću Soundbara.
•• Ako se zvuk televizora ne čuje, pritisnite gumb
(Izvor) na daljinskom upravljaču na desnoj
strani Soundbara kako biste promijenili način u „D.IN”. Na zaslonu se prikazuju „D.IN” i „TV ARC”
u nizu i zvuk s televizora se reproducira.
CRO - 8
•• Ako se „TV ARC” ne prikazuje u prozoru zaslona glavne jedinice Soundbar, provjerite je li kabel
priključen u ispravan priključak.
•• Upotrijebite gumbe za prilagođavanje glasnoće na daljinskom upravljaču TV-a kako biste
promijenili glasnoću na uređaju Soundbar.
Metoda 2 Bežično povezivanje
Povezivanje na televizor putem Bluetootha
Kad je televizor povezan pomoću Bluetootha možete čuti stereo zvuk bez gnjavaže s kabelima.
•• Samo jedan televizor može biti priključen u određenom trenutku.
Početno povezivanje
1. Pritisnite gumb
(Izvor) na ploči zdesna ili na daljinskom upravljaču, a zatim odaberite „BT”.
2. Promijenite „BT” u „BT PAIRING”.
•• Ako se pojavi natpis „BT READY” pritisnite i držite gumb
(Izvor) na ploči na desnoj strani
uređaja Soundbar ili na daljinskom upravljaču dulje od 5 sekundi kako bi se prikazalo
„BT PAIRING”.
3. Odaberite način Bluetooth na TV-u. (Za više informacija pogledajte korisnički priručnik TV-a.)
4. Odaberite „[AV] Samsung Soundbar Mxxx M-Series” s popisa na zaslonu televizora.
Dostupni Soundbar je prikazan kao „Need Pairing” ili „Paired” na popisu uređaja Bluetootha.
Za priključivanje na Soundbar odaberite poruku i uspostavite vezu.
•• Kad je televizor priključen na prednjem zaslonu Soundbara pojavljuje se [Naziv TV-a] → „BT”.
5. Sad možete slušati zvuk s televizora pomoću Soundbara.
Ako se uređaj ne poveže
•• Ako se prethodno povezan unos Soundbara (tj. „[AV] Samsung Soundbar Mxxx M-Series”) pojavi
na popisu, obrišite ga.
•• U načinu „BT” pritisnite i držite gumb
(Izvor) duže od 5 sekundi na desnoj strani Soundbara ili na
daljinskom upravljaču kako biste promijenili način u „BT PAIRING”.
Zatim odaberite „[AV] Samsung Soundbar Mxxx M-Series” s popisa pretraživanja na televizoru.
CRO - 9
Što znače statusi BT READY i BT PAIRING?
•• BT READY : U ovom načinu možete pretraživati prethodno povezivane TV uređaje ili se povezati na
uređaj Soundbar s mobilnog uređaja koji je već bio povezivan.
•• BT PAIRING : U ovom načinu možete se povezati s novim uređajem. (Dok ste u načinu „BT” pritisnite
i držite gumb
(Izvor) duže od 5 sekundi na desnoj strani Soundbara ili na daljinskom upravljaču).
NAPOMENE
•• Ako vam je potreban PIN prilikom povezivanja uređaja Bluetooth upišite <0000>.
•• U načinu povezivanja Bluetoothom veza će se prekinuti ako udaljenost između uređaja Soundbar i
uređaja Bluetooth prijeđe 10 m.
•• Uređaj Soundbar se automatski isključuje nakon 5 minuta u stanju pripravnosti.
•• Moguće je da uređaj Soundbar neće ispravno izvršiti pretraživanje i spajanje na Bluetooth u
sljedećim okolnostima:
–– Ako postoji snažno električno polje oko Soundbara.
–– Ako je više uređaja Bluetooth istovremeno upareno sa Soundbarom.
–– Ako je uređaj Bluetooth isključen, nije na mjestu, ili je u kvaru.
•• Elektronički uređaji mogu prouzročiti radijske smetnje. Uređaji koji proizvode elektromagnetske
valove moraju se držati podalje od glavne jedinice Soundbar – npr., mikrovalne pećnice, bežični LAN
uređaji itd.
Prekidanje veze između uređaja Soundbar i TV-a
Pritisnite gumb
(Izvor) na ploči zdesna ili na daljinskom upravljaču, a zatim promijenite u bilo koji
način osim „BT”.
•• Prekidanje veze traje jer TV mora primiti odgovor od uređaja Soundbar.
(Potrebno vrijeme je različito, ovisno o modelu TV-a.)
•• Da biste poništili automatsko povezivanje putem Bluetooth funkcije između sustava Soundbar i
televizora, pritisnite gumb p (Reprodukcija/Pauza) Na daljinskom upravljaču na 5 sekundi u stanju
„BT READY”. (Prebacivanje iz stanja Uključeno → Isključeno)
CRO - 10
05 POVEZIVANJE S VANJSKIM UREĐAJEM
Povežite s vanjskim uređajem pomoću žične ili bežične mreže kako biste reproducirali zvuk vanjskog
uređaja putem Soundbara.
Povezivanje pomoću optičkog ili analognog audio kabela (AUX)
BD / DVD čitač / Upravljačka kutija /
Desna strana uređaja Soundbar
Igraća konzola
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
OPTICAL OUT
Optički kabel
USB (5V 0.5A)
R - AUDIO - L
AUX IN
Audio (AUX) kabel
(nije priložen)
Donji dio uređaja Soundbar
1 Optički kabel
XX Spojite priključak DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) na glavnoj jedinici u priključak OPTICAL OUT
izvornog uređaja pomoću digitalnog optičkog kabela.
YY Odaberite način „D.IN” pritiskom na gumb
(Izvor) na desnoj strani ploče ili na daljinskom
upravljaču.
2 Audio (AUX) kabel
XX Spojite AUX IN (Audio) na glavnu jedinicu u priključak AUDIO OUT izvornog uređaja pomoću audio
kabela.
YY Odaberite način „AUX” pritiskom na gumb
(Izvor) na desnoj strani ploče ili na daljinskom
upravljaču.
CRO - 11
Povezivanje pomoću HDMI kabela
Donji dio uređaja Soundbar
Vanjski uređaj
HDMI kabel
HDMI OUT
HDMI IN
(nije priložen)
HDMI IN
(ARC)
HDMI OUT
(TV-ARC)
HDMI kabel
(nije priložen)
HDMI
Desna strana uređaja Soundbar
1. Spojite HDMI kabel (nije priloženo) iz priključka HDMI IN na pozadini proizvoda u priključak HDMI
OUT na digitalnom uređaju.
2. Spojite HDMI kabel (nije priložen) iz priključka HDMI OUT (TV-ARC) na pozadini proizvoda u
priključak HDMI IN na vašem TV-u.
3. Pritisnite gumb
(Izvor) na ploči zdesna ili na daljinskom upravljaču, a zatim odaberite „HDMI”.
4. „HDMI” način prikazuje se na zaslonu uređaja Soundbar te se reproducira zvuk.
CRO - 12
06 SPAJANJE UREĐAJA USB
Možete reproducirati glazbene datoteke s uređaja za pohranu USB pomoću uređaja Soundbar.
Zaslon
USB priključak
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
HDMI IN
DC
24V
DC 24V
USB (5V 0.5A)
AUX IN
HDMI OUT
(TV-ARC)
USB
USB (5V 0.5A)
Kabel Micro USB za
USB prilagodnik
(nije priloženo)
1. Spojite kabel Micro USB za USB prilagodnik s muškim priključkom Micro USB 2.0 (tip B) s jedne
strane i standardnim ženskim priključkom 2.0 USB (tip A) s druge strane s Micro USB priključkom
na uređaju Soundbar.
•• Kabel Micro USB za USB prilagodnik prodaje se zasebno. Za kupnju kontaktirajte Samsungov
servisni centar ili korisničku podršku.
2. Spojite USB uređaj sa ženskim krajem adapterskog kabela.
3. Pritisnite gumb
(Izvor) na ploči zdesna ili na daljinskom upravljaču, a zatim odaberite „USB”.
4. „USB” se pojavljuje na zaslonu.
5. Reproducirajte glazbene datoteke s uređaja za pohranu USB pomoću uređaja Soundbar.
•• Pokud není zařízení USB připojeno déle než 5 minut, zařízení Soundbar se automaticky vypne
(Automatické vypnutí).
Ažuriranje Softvera
Samsung može pružiti ažuriranje upravljačkog softvera sustava Soundbar u budućnosti.
Ako je ponuđeno ažuriranje, možete ažurirati opremu povezivanjem uređaja USB na kojem je
pohranjeno ažuriranje s priključkom za USB na vašem uređaju Soundbar.
Za više informacija o preuzimanju dokumenata za ažuriranje pogledajte mrežnu stranicu Samsung
Electronics na (www.samsung.com → Support).
Poté zadejte nebo vyberte model vašeho zařízení Soundbar, vyberte možnost Software a aplikace a
potom Ke stažení. Naziv opcije može se razlikovati.
CRO - 13
07 POVEZIVANJE S MOBILNIM UREĐAJEM
Povezivanje putem Bluetootha
Kad je mobilni uređaj povezan pomoću Bluetootha možete čuti stereo zvuk bez gnjavaže s kabelima.
•• Ne možete povezati više od jednog uređaja pomoću Bluetootha istovremeno.
Bluetooth uređaj
Početno povezivanje
1. Pritisnite gumb
(Izvor) na ploči zdesna ili na daljinskom upravljaču, a zatim odaberite „BT”.
2. Promijenite „BT” u „BT PAIRING”.
•• Ako se pojavi natpis „BT READY” pritisnite i držite gumb
(Izvor) na ploči na desnoj strani
uređaja Soundbar ili na daljinskom upravljaču dulje od 5 sekundi kako bi se prikazalo
„BT PAIRING”.
3. Odaberite „[AV] Samsung Soundbar Mxxx M-Series” s popisa.
•• Kad je uređaj Soundbar povezan s uređajem Bluetooth na prednjem zaslonu pojavljuje se
[Naziv uređaja Bluetooth] → „BT”.
4. Reproducirajte glazbene datoteke s uređaja povezanog pomoću Bluetootha s uređajem Soundbar.
Ako se uređaj ne poveže
•• Ako se prethodno povezan unos Soundbara (tj. „[AV] Samsung Soundbar Mxxx M-Series”) pojavi
na popisu, obrišite ga.
•• U načinu „BT” pritisnite i držite gumb
(Izvor) duže od 5 sekundi na desnoj strani Soundbara ili na
daljinskom upravljaču kako biste promijenili način u „BT PAIRING”.
Zatim odaberite „[AV] Samsung Soundbar Mxxx M-Series” s popisa pretraživanja uređaja
Bluetooth.
Više informacija o Bluetooth povezivanju potražite u odjeljku „Povezivanje na televizor
putem Bluetootha“ na stranicama 9 ~ 10.
CRO - 14
08 KORIŠTENJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA
Kako upotrebljavati daljinski upravljač
Uključuje i isključuje uređaj Soundbar.
Napajanje
Upravljanje
zvukom
Bluetooth
POWER
Surround
SOUND
MODE
VOL
WOOFER
SOUNDBAR
Bluetooth
POWER
Surround
POWER
Funkcija Surround zvuk dodaje dubinu i
Bluetooth
Surround
SOUND
POWER zvuku.
prostornost
MODE
SOUND
Svaki put kada pritisnete ovaj gumb, izmjenjuju
MODE
Surround
se ON i OFF.
SOUND
MODE•• ON : Zvuk se reproducira na svim
zvučnicima.
•• OFF : Možete čuti zvuk izvornog kanala s
nekoliko zvučnika.
WOOFER
Možete odabrati željeni efekt zvukaVOL
odabirom STANDARD,
MUSIC, CLEAR VOICE, SPORTS,
ili MOVIE.
VOL
WOOFER
SOUND
MODE
SOUND MODE
Surround
Surround
Možete odabrati TREBLE, BASS ili AUDIO
SYNC.
•• Za upravljanje glasnoćom visokih ilil
dubokih tonova odaberite TREBLE ili BASS
u Postavkama zvuka, a zatim namjestite
glasnoću između -6~+6 pomoću gumba
Gore/Dolje.
•• Ako video i audio između televizora i
zvučnika Soundbar nisu usklađeni, u
postavkama zvuka odaberite AUDIO SYNC,
a zatim namjestite odgodu zvuka između
0~300 milisekundi pomoću gumba Gore/
Dolje. (Osim u načinu „USB”)
•• Samo
neke funkcije podržavaju značajku
Bluetooth
POWER
Bluetooth
Sinkronizacije
zvuka.
•• DRC (Dynamic Range Control)
VOL
WOOFER
Omogućuje vam primjenu upravljanja dinamičkim rasponom na Dolby Digital zvuk.
Ako pritisnete i držite gumb SOUND MODE dok ste u načinu mirovanja, DRC (Dynamic
Range Control) se uključuje ili isključuje. Kad je DRC uključen glasni zvukovi su stišani.
(Zvuk može biti iskrivljen.)
WOOFERPritisnite za odabir izvora povezanog s uređajem Soundbar.
VOL
Izvor
•• Način BT PAIRING
Za uključivanje načina „BT PAIRING” u funkciji BT pritisnite i držite gumb
više od 5 sekundi. Za detalje pogledajte stranicu 14.
CRO - 15
(Izvor)
Pritisnite gumb p za privremeno zaustavljanje glazbene datoteke.
Ako ponovno pritisnete gumb glazbena datoteka će se nastaviti reproducirati.
Reprodukcija/
Pauza
Bluetooth
POWER
Surround
Pritisnite označene površine za odabir Gore/Dolje/Lijevo/
SOUND
MODE
Desno.
Gore/Dolje/
Bluetooth
POWER
Surround
Lijevo/Desno
SOUND
MODE
VOL
•• Ponavljanje
WOOFER
VOL
Pritisnite Gore/Dolje/Lijevo/Desno na gumbu za odabir ili postavljanje funkcija.
WOOFER
Za uporabu funkcije Ponavljanje u načinu „USB” pritisnite gumb Gore.
•• Preskakanje glazbe
Pritisnite gumb Desno za odabir sljedeće glazbene datoteke. Pritisnite gumb Lijevo
za odabir prethodne glazbene datoteke.
•• Anynet+ / Auto Power Link
Anynet+ i Auto Power Link možete uključiti ili isključiti.
Anynet+ i Auto Power Link kontrolira se gumbima Desno i Lijevo.
–– Anynet+ : Ako je uređaj Soundbar povezan sa Samsungovim TV-om pomoću
HDMI kabela možete upravljati svojim uređajem Soundbar pomoću daljinskog
upravljača Samsungovog TV-a. Pritisnite i držite gumb Desno 5 sekundi da biste
promijenili Anynet+ na ON i OFF.
–– Auto Power Link : Ako je spojen s vašim televizorom preko digitalnog optičkog
kabela, Soundbar se može automatski uključiti kada uključite televizor.
Pritisnite i držite gumb Lijevo 5 sekundi kako biste promijenili Auto Power Link
na ON i OFF.
–– Anynet+ / Auto Power Link postavljeno je na ON prema zadanim postavkama.
Surround
Bluetooth
POWER
Bluetooth
SOUND
MODE
VOL
POWER
Pritisnite kako biste uključili ili isključili funkciju Bluetooth POWER.
Kad je značajka Bluetooth POWER uključena, pojavljuje se natpis „ON-BLUETOOTH
POWER” na zaslonu uređaja Soundbar.
•• Značajka Bluetooth POWER : Ako je uređaj Soundbar u načinu mirovanja i značajka
Bluetooth POWER je uključena, kad uključite prethodno povezani Bluetooth uređaj
Soundbar će se automatski uključiti i povezati s uređajem pomoću Bluetootha.
•• Ako ponovno pritisnete gumb Bluetooth POWER za isključivanje značajke BT, na
zaslonu se pojavljuje natpis „OFF-BLUETOOTH POWER”.
•• Kad je način „D.IN” uključen i Soundbar je povezan sa Samsungovim smart TV-om u
prodaji nakon 2017., Soundbarom se može upravljati pomoću daljinskog upravljača
televizora. U ovom načinu ne možete isključiti Bluetooth POWER.
WOOFER
CRO - 16
Bl
u
PO eto
W oth
ER
FE
R
SO
M UN
OD D
E
Su
rro
un
d
R
W
OO
VO
L
SO
SO
U
N
D
BA
R
BA
R
U
N
D
VO
L
U
N
D
SOUND
MODE
SO
SO
VO
L
U
N
D
BA
R
BA
R
W
OO
W
OO
FE
Su
rro
un
d
FE
SO
M UN
OD D
E
Bluetooth
POWER
R
SO
M UN
OD D
E
Prilagođavanje glasnoće uređaja Soundbar pomoću daljinskog
upravljača TV-a.
Upotrijebite izbornik televizora za namještanje zvučnika televizora na Samsungovom TV-u
na vanjske zvučnike. (Za više informacija pogledajte korisnički priručnik TV-a.)
•• Nakon instaliranja uređaja Soundbar možete prilagoditi njegovu glasnoću pomoću IC daljinskog
upravljača koji ste dobili uz Samsung TV. (Ako ne želite iskoristiti ovu mogućnost, kad je Soundbar
uključen pritisnite i držite gumb Surround 5 sekundi. „OFF-TV REMOTE” pojavljuje se na zaslonu
Soundbara i funkcija se isključuje.)
Kako biste prilagodili glasnoću pomoću daljinskog upravljača Samsungovog TV-a pritisnite i držite
gumb Surround duže od 5 sekundi dok se na zaslonu ne pojavi „SAMSUNG-TV REMOTE”.
–– Svaki put kad se gumb Surround drži 5 sekundi, način se mijenja sljedećim redoslijedom:
„SAMSUNG-TV REMOTE” (zadani način) → „OFF-TV REMOTE” → „ALL-TV REMOTE”.
•• Za prilagođavanje glasnoće Soundbara pomoću daljinskog upravljača koji ste dobili s TV-om drugog
proizvođača, uključite Soundbar, pritisnite i držite gumb Surround 5 sekundi („OFF-TV REMOTE” se
pojavljuje na zaslonu Soundbara), pustite gumb Surround, a zatim ponovno pritisnite i držite gumb
Surround duže od 5 sekundi. (Na zaslonu uređaja Soundbar pojavljuje se poruka „ALL-TV REMOTE”.)
–– Ova mogućnost možda nije dostupna, ovisno o daljinskom upravljaču.
–– Za proizvođače koji podržavaju ovu mogućnost pogledajte POTPUNI PRIRUČNIK
(www.samsung.com/support).
–– Ova mogućnost upravljanja jačinom zvuka radi isključivo s IR daljinskim upravljačima televizora.
Ne radi s Bluetooth daljinskim upravljačima (upravljačima za koje je potrebno uparivanje).
CRO - 17
N
D
BA
R
•• Isključi zvuk
Pritisnite gumb VOL za isključivanje zvuka. Pritisnite ga ponovo kako biste uključili
zvuk.
SO
U
VO
L
BA
R
N
D
SO
U
VO
L
Gurnite gumb prema dolje ili prema gore za namještanje glasnoće.
Su
rro
un
d
W
OO
F
ER
SO
M UN
OD D
E
Su
rro
un
d
W
OO
F
ER
SO
M UN
OD D
E
Su
rro
un
d
ER
W
OO
F
N
D
VO
L
BA
R
Su
rro
un
d
WOOFER
SO
M UN
OD D
E
VOL
VOL
Bl
u
PO eto
W oth
ER
Bl
u
PO eto
W oth
ER
Bl
u
PO eto
W oth
ER
Gurnite gumb prema gore ili prema dolje za namještanje glasnoće subwoofera na -12 ili
od -6 do +6.
Pritiskom na gumb glasnoća subwoofera vraća se na razinu 0.
SO
U
Su
rro
un
d
WOOFER
WOOFER
Surround
W
OO
FE
R
VOL
Bl
u
PO eto
W oth
ER
Bl
u
PO eto
W oth
ER
SOUND
MODE
09 POSTAVLJANJE ZIDNOG NOSAČA
Mjere opreza prilikom postavljanja
•• Postavite isključivo na okomiti zid.
•• Ne postavljajte na mjesto s visokom temperaturom ili vlažnosti.
•• Provjerite je li zid dovoljno čvrst za podržavanje težine proizvoda. Ako nije, ojačajte zid ili odaberite
drugo mjesto za postavljanje.
•• Kupite i upotrijebite vijke za učvršćivanje koji odgovaraju vrsti zida (gipsani, željezni, drveni itd.)
Ako je moguće postavite vijke nosača u nosače zida.
•• Kupite vijke za postavljanje na zid u skladu s vrstom i debljinom zida na koji želite postaviti
Soundbar.
–– Promjer: M5
–– Dužina: preporučuje se L 35 mm ili duža
•• Spojite kabele s uređaja na vanjske uređaje prije nego što postavite Soundbar na zid.
•• Uređaj treba biti isključen i odspojen iz napajanja prije nego ga postavite. U suprotnom, može
dovesti do strujnog udara.
Komponente za zidnu montažu
Vodilica zidnog nosača
Vijak držača
Vijak (2 komada)
Zidni nosač L
(2 komada)
CRO - 18
Zidni nosač D
1. Stavite Vodilicu zidnog nosača na zid.
3. Gurnite vrh olovke kroz sredinu slika B-TYPE
•• Vodilicu zidnog nosača mora biti u
na svakoj strani Vodilice kao oznaku otvora
ravnini.
za potporne vijke, a zatim uklonite Vodilicu
•• Ako je vaš televizor postavljen na zid,
zidnog nosača.
postavite Soundbar barem 5 cm ispod
televizora.
4. Pomoću svrdla odgovarajuće veličine
5 cm ili više
izbušite otvor u zidu na svakoj oznaci.
•• Ako oznake ne odgovaraju položajima
usadnih vijaka, provjerite jeste li umetnuli
odgovarajuće tiple u otvore prije umetanja
potpornih vijaka. Ako ste upotrijebili tiple,
provjerite jesu li otvori koje ste izbušili
2. Poravnajte Središnju liniju predloška papira
sa sredinom televizora (ako postavljate
dovoljno veliki za te tiple.
5. Gurnite vijak (nije priložen) kroz svaki Nosivi
Soundbar ispod televizora), a zatim postavite
Vodilicu zidnog nosača na zid pomoću trake.
•• Ako ne postavljate ispod televizora,
postavite Središnju liniju u sredinu
područja za postavljanje.
Središnju liniju
CRO - 19
vijak, a zatim čvrsto zategnite svaki vijak u
otvor potpornog vijka.
6. Upotrijebite dva Vijka (M4 x L12) za
•• Lijevi i desni nosač imaju različite oblike.
pričvršćivanje Zidni nosač L i D na dno
Postavite ih ispravno.
uređaja Soundbar.
Za ispravno postavljanje obavezno osigurajte
da su udubine na uređaju Soundbar u ravnini
s otvorima na nosaču.
Zidni nosač D
Zidni nosač L
7. Montirajte Soundbar s priloženim Zidnim
nosačem tako da objesite Zidnim nosačem
na Nosive vijke na zidu.
•• Prilikom sastavljanja provjerite nalaze li
se vješajući dijelovi Zidnih nosača iza
pozadine uređaja Soundbar.
•• Lagano nakosite Soundbar kako biste
umetnuli glave oba Nosiva vijka u otvore
Stražnja strana uređaja Soundbar
Zidni nosač. Gurnite Soundbar u smjeru
strelice kako biste osigurali da su obje strane
čvrsto pričvršćene.
Desni kraj uređaja Soundbar
CRO - 20
Uklanjanje uređaja Soundbar sa
zida
1. Za odvajanje uređaja Soundbar sa zidnog
nosača, gurnite ga u smjeru strelice, blago ga
nagnite prema gore, a zatim ga povucite od
zida kako je prikazano.
•• Nemojte se pridržavati za postavljenu jedinicu
i izbjegavajte udaranje ili ispuštanje jedinice.
•• Dobro učvrstite jedinicu na zid kako ne bi
pala. Ako jedinica padne, može izazvati
ozljedu ili oštetiti proizvod.
•• Kad je jedinica postavljena na zid pazite da
djeca ne povlače priključne kabele jer to može
dovesti do pada.
•• Za optimalnu učinkovitost zidnog držača
postavite sustav zvučnika barem 5 cm ispod
televizora ako je televizor postavljen na zid.
•• Zbog vaše sigurnosti, ako ne postavljate
jedinicu na zid, postavite je na sigurnu, ravnu
površinu s koje neće pasti.
CRO - 21
10 RJEŠAVANJE PROBLEMA
Prije traženja pomoći provjerite sljedeće.
Jedinica se ne uključuje.
Je li kabel za napajanje priključen u utičnicu?
;; Spojite kabel za napajanje s utičnicom.
Funkcija ne radi kad se pritisne gumb.
Ima li statičkog elektriciteta u zraku?
;; Odspojite kabel za napajanje i ponovno ga spojite.
Dolazi do prekida zvuka u načinu BT.
;; Pogledajte odjeljke za povezivanje pomoću Bluetootha na stranicama 9 i 14.
Zvuk se ne proizvodi.
Je li uključena funkcija Mute (Isključi zvuk)?
;; Pritisnite gumb VOL za isključivanje funkcije.
Je li glasnoća postavljena na minimum?
;; Prilagodite glasnoću.
Daljinski upravljač ne radi.
Jesu li baterije ispražnjene?
;; Zamijenite novim baterijama.
Je li udaljenost između daljinskog upravljača i glavne jedinice Soundbar prevelika?
;; Premjestite daljinski upravljač bliže glavnoj jedinici Soundbar.
Crvena lampica LED na subwooferu treperi i subwoofer ne proizvodi zvuk.
Ovaj se problem može pojaviti ako subwoofer nije spojen s glavnom jedinicom Soundbar.
;; Pokušajte ponovno povezati svoj subwoofer. (Pogledajte stranicu 5.)
Subwoofer značajno zuji i vibrira.
Pokušajte prilagoditi vibraciju svog subwoofera.
;; Pritisnite gumb WOOFER prema gore ili dolje na vašem daljinskom upravljaču kako biste
prilagodili glasnoću subwoofera. (između -12, -6 ~ +6).
CRO - 22
11 LICENCA
Manufactured under license from Dolby
Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic,
and the double-D symbol are trademarks of
Dolby Laboratories.
For DTS patents, see http://patents.dts.com.
Manufactured under license from DTS
Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in
combination with the Symbol, and DTS 2.0
Channel are registered trademarks or
trademarks of DTS, Inc. in the United States
and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights
Reserved.
The terms HDMI and HDMI High-Definition
12 OBAVIJEST O
LICENCI ZA
UPORABU
SOFTVERA
OTVORENOG
KODA
Za slanje upita i zahtjeva u vezi otvorenih izvora
obratite se tvrtki Samsung putem e-pošte
(oss.request@samsung.com).
13 VAŽNA
NAPOMENA
VEZANA UZ
SERVIS
Multimedia Interface, and the HDMI Logo are
trademarks or registered trademarks of HDMI
•• Slike u ovom korisničkom priručniku služe kao
Licensing LLC in the United States and other
samo kao referenca i mogu se razlikovati od
countries.
stvarnog izgleda proizvoda.
•• Moguća je naplata administrativne pristojbe u
slučaju
(a) poziva inženjera na vaš zahtjev, a nema
oštećenja na proizvodu (tj. ako niste
pročitali korisnički priručnik)
(b) da donesete jedinicu na popravak u servis,
a nema oštećenja na proizvodu (tj. ako
niste pročitali korisnički priručnik)
•• S visinom administrativne pristojbe bit ćete
upoznati prije poduzimanja bilo kakvih radnji
ili kućnog posjeta.
CRO - 23
14 TEHNIČKI PODACI I VODIČ
Tehnički podaci
USB
Težina
OPĆENITO
POJAČALO
Dimenzije
(Š x V x D)
5V/0,5A
Glavna jedinica Soundbar
2,0 kg
Subwoofer (PS-WM30)
7,2 kg
Glavna jedinica Soundbar
908,5 x 53,5 x 70,5 mm
Subwoofer (PS-WM30)
200,0 x 392,0 x 378,0 mm
Raspon radne temperature
+5°C do +35°C
Raspon vlažnosti
10 % ~ 75 %
Nazivna izlazna
snaga
Glavna jedinica Soundbar
40W x 4, 6 ohm
Subwoofer (PS-WM30)
160W, 3 ohm
Podržani formati za reprodukciju
(Zvuk DTS 2.0 se reproducira u formatu DTS.)
Izlazna snaga bežičnog uređaja
LPCM 2ch, Dolby Audio™
(podržava Dolby® Digital), DTS
Maks. snaga BT odašiljača
100mW pri 2,4GHz – 2,4835GHz
Maks. snaga SRD
odašiljača
25mW pri 5,725GHz – 5,825GHz
NAPOMENE
•• Samsung Electronics Co., Ltd pridržava pravo promjene specifikacija bez prethodne obavijesti.
•• Težina i dimenzije su približni.
•• Za više informacija o napajanju i potrošnji energije pogledajte naljepnicu na proizvodu.
(Oznaka : Podnožje Glavne Jedinice Soundbar)
Ukupna potrošnja energije u stanju
mirovanja (W)
Bluetooth
Način isključivanja
ulaza
2,9W
Pritisnite gumb „Bluetooth POWER” na
daljinskom upravljaču kada je u načinu rada „BT”.
•• Tvrtka Samsung Electronics ovime izjavljuje da je ovaj proizvod usklađen sa
zahtjevima Direktive 2014/53/EU.
Potpuni tekst Izjave o usklađenosti sa zahtjevima EU-a dostupan je na sljedećoj
web-adresi: http://www.samsung.com, idite na Podrška > Pretraživanje podrške
za proizvod i unesite naziv modela.
Ova oprema smije se upotrebljavati u svim zemljama EU-a.
CRO - 24
[Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda]
(Primjenjivo Primjenjuje se u zemljama s posebnim sustavima za prikupljanje otpada)
Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju ukazuje na to da se istrošene baterije iz ovog proizvoda ne
smiju odlagati s ostalim kućanskim otpadom. Kemijski simboli Hg, Cd ili Pb označuju da baterija sadrži živu,
kadmij ili olovo u količinama višim od referentnih razina navedenih u dokumentu Europske unije “EC
Directive 2006/66”. Ukoliko baterije nisu ispravno odložene, navedene tvari mogu narušiti zdravlje ljudi ili
naštetiti okolišu.
Radi zaštite prirodnih resursa i promicanja ponovne upotrebe materijala, molimo vas da odvojite baterije od
ostalih vrsta otpada i reciklirajte ih putem lokalnog, besplatnog sustava za odlaganje baterija.
Ispravno odlaganje proizvoda
(Električni i elektronički otpad)
(Primjenjivo Primjenjuje se u zemljama s posebnim sustavima za prikupljanje otpada)
Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička
oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju
radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem
otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu
ponovnu upotrebu materijalnih resursa.
Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti
za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmetmože odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.
Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj
proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom.
Informacije o obvezama tvrtke Samsung u pogledu zaštite okoliša i određenim zakonskim obvezama u vezi
s proizvodom, npr. REACH, WEEE, baterije, možete potražiti na adresi:
http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
CRO - 25
SIGURNOSNE INFORMACIJE
SIGURNOSNA UPOZORENJA
UPOZORENJE
•• Da biste smanjili opasnost od požara ili
DA BISTE SMANJILI OPASNOST OD
električnog udara, ne izlažite ovaj proizvod
ELEKTRIČNOG UDARA, NE SKIDAJTE POKLOPAC
kiši ili vlazi.
(ILI ZADNJU PLOČU).
OPREZ
UNUTRA SE NE NALAZE DELOVI KOJI SE MOGU
SERVISIRATI. SERVISIRANJE POVERITE
•• DA BISTE SPREČILI ELEKTRIČNI UDAR, ŠIROKI
KVALIFIKOVANOM OSOBLJU SERVISA.
KONTAKT UTIKAČA USKLADITE SA ŠIROKIM
KONTAKTOM UTIČNICE I UMETNITE DO
KRAJA.
OPREZ
•• Ovaj aparat mora uvek da bude povezan na
OPASNOST OD
ELEKTRIČNOG UDARA.
NE OTVARATI.
AC utičnicu sa zaštitnim uzemljenjem.
•• Da biste iskopčali aparat sa električne mreže,
Ovaj simbol ukazuje na to da je unutar
uređaja prisutan visoki napon. Svaka
vrsta kontakta sa unutrašnjim
komponentama ovog uređaja
predstavlja opasnost.
morate izvući utikač iz mrežne utičnice, pa će
mrežni utikač biti slobodan.
•• Ne izlažite aparat kapanju ili prskanju. Ne
stavljajte na aparat predmete napunjene
tečnostima, kao što su vaze.
Ovaj simbol ukazuje na to da se uz
proizvod isporučuje važna
dokumentacija koja se odnosi na
rukovanje i održavanje.
•• Da biste potpuno isključili ovaj aparat, morate
izvući utikač iz zidne utičnice. Zbog toga
utikač mora u svakom trenutku da bude
pristupačan.
Proizvod klase II: Ovaj simbol označava
da povezivanje na zaštitno električno
uzemljenje nije neophodno.
Naizmenična struja: Ovaj simbol
označava da naizmeničnu struju.
Jednosmerna struja: Ovaj simbol
označava da jednosmernu struju.
Oprez, videti uputstva za upotrebu: Ovaj
simbol upućuje korisnika da u
korisničkom priručniku pročita dodatne
informacije u vezi sa bezbednošću.
SER - ii
MERE OPREZA
5. Baterije koje se koriste sa ovim proizvodom
sadrže hemikalije koje su štetne po okolinu.
Ne stavljajte baterije u kućni otpad. Nemojte
1. Osigurajte da AC mrežni napon u vašem
odlagati baterije u vatru. Nemojte
domu bude u skladu sa nalepnicom na
kratkospajati, rastavljati niti previše
zadnjoj ploči proizvoda. Proizvod instalirajte
zagrevati baterije. U slučaju nepravilne
horizontalno, na odgovarajućoj podlozi
zamene baterija postoji opasnost od
(nameštaj), tako da oko njega ima dovoljno
eksplozije. Baterije zamenite isključivo novim
prostora za ventilaciju 7~10 cm. Uverite se da
baterijama istog tipa.
otvori za ventilaciju nisu pokriveni. Ne
stavljajte uređaj na pojačala ili drugu opremu
namenjen za stalnu upotrebu. Da biste u
O OVOM PRIRUČNIKU
potpunosti isključili uređaj, isključite AC
Ovaj korisnički priručnik ima dva dela: ovaj
koja može da se zagreje. Ovaj uređaj je
priključak iz zidne utičnice. Isključite uređaj
jednostavan papirni KORISNIČKI PRIRUČNIK i
ako ne nameravate da ga koristite u dužem
detaljan KOMPLETAN PRIRUČNIK koji možete da
vremenskom periodu.
2. Za vreme grmljavine izvucite mrežni utikač iz
preuzmete.
utičnice. Pikovi napona zbog grmljavine
mogu oštetiti uređaj.
3. Ne izlažite uređaj direktnom sunčevom
zračenju ili drugim izvorima toplote. To može
da dovede do pregrevanja i kvara uređaja.
KORISNIČKI PRIRUČNIK
4. Zaštitite proizvod od vlage (tj. vaza) i
prevelike toplote (npr. kamin) ili opreme koja
stvara jaka magnetna ili električna polja.
Pogledajte ovaj priručnik za bezbednosna
uputstva, postavljanje proizvoda, komponente,
povezivanje i specifikacije proizvoda.
Iskopčajte mrežni kabl iz mrežnog izvora
(utičnice) ako uređaj ne funkcioniše pravilno.
Ovaj proizvod nije namenjen za industrijsku
upotrebu. Ovaj proizvod koristite samo za
ličnu upotrebu. Ako je vaš proizvod čuvan na
hladnom mestu može da se javi
kondenzacija. Ako se uređaj transportuje
zimi, pre korišćenja sačekajte oko 2 sata da
uređaj postigne sobnu temperaturu.
KOMPLETAN PRIRUČNIK
Možete pristupiti centru za podršku
korisnicima tako što ćete skenirati QR kod.
Da biste pogledali priručnik na vašem
računaru ili mobilnom uređaju, preuzmite
priručnik u formatu dokumenta sa internet
stranice. (http://www.samsung.com/support)
Dizajn i specifikacije mogu da se promene bez
prethodnog obaveštenja.
SER - iii
SADRŽAJI
01
Provera Komponenata
2
Stavljanje baterija pre korišćenja daljinskog upravljača (2 AA baterije)
02
03
04
05
06
Pregled Proizvoda
-------------------------- 2
3
Prednji panel/panel sa desne strane uređaja Soundbar
-------------------------- 3
Panel na donjem delu uređaja Soundbar
-------------------------- 3
Povezivanje Uređaja Soundbar
4
Povezivanje električnog napajanja
-------------------------- 4
Povezivanje uređaja Soundbar na sabvufer
–– Automatsko povezivanje sabvufera i uređaja Soundbar
–– Ručno povezivanje sabvufera ukoliko je automatsko povezivanje
neuspešno
-------------------------- 5
-------------------------- 5
Povezivanje sa Televizorom
-------------------------- 6
7
Metoda 1. Povezivanje pomoću kabla
–– Povezivanje pomoću optičkog kabla
–– Povezivanje televizora pomoću HDMI kabla
-------------------------- 7
-------------------------- 7
-------------------------- 8
Metoda 2. Bežično povezivanje
–– Povezivanje televizora putem Bluetooth veze
-------------------------- 9
-------------------------- 9
Povezivanje sa Spoljnim Uređajem
11
Povezivanje pomoću optičkog ili analognog audio (AUX) kabla
-------------------------- 11
Povezivanje pomoću HDMI kabla
-------------------------- 12
Povezivanje USB-a
13
Ažuriranje Softvera
-------------------------- 13
SER - iv
07
Povezivanje sa Mobilnim Uređajem
Povezivanje putem Bluetooth veze
08
09
10
14
-------------------------- 14
Korišćenje Daljinskog Upravljača
15
Kako da koristite daljinski upravljač
-------------------------- 15
Podešavanje jačine zvuka uređaja Soundbar pomoću daljinskog
upravljača televizora
-------------------------- 17
Postavljanje Zidnog Nosača
18
Mere predostrožnosti za postavljanje
-------------------------- 18
Komponente zidnog nosača
-------------------------- 18
Skidanje uređaja Soundbar sa zida
-------------------------- 21
Rešavanje Problema
22
11Licenca
23
12
Obaveštenje o Licenci Otvorenog Izvornog Koda
23
13
Važna Napomena o Servisiranju
23
14
Specifikacije i Vodič
24
Specifikacije
-------------------------- 24
SER - v
01 PROVERA KOMPONENATA
Bluetooth
POWER
Surround
SOUND
MODE
VOL
WOOFER
SOUNDBAR
Glavni uređaj Soundbar
1
Kabl za napajanje
(Sabvufer)
2
AC/DC adapter
(Glavni uređaj)
Sabvufer
Daljinski upravljač/baterije
Kabl za napajanje
(AC/DC adapter)
Optički kabl
3
•• Koraci za povezivanje napajanja su označeni (1, 2, 3). Za više informacija o povezivanju napajanja,
pogledajte str. 4.
•• Za komponente za montažu na zid uređaja Soundbar, pogledajte str. 18.
•• Adapterski kabl Micro USB na USB i HDMI kabl se prodaju odvojeno. Da biste ga nabavili, obratite se
servisnom centru ili korisničkoj službi kompanije Samsung.
Stavljanje baterija pre korišćenja daljinskog upravljača (2 AA baterije)
Prevucite poklopac za baterije u smeru strelice dok ga potpuno ne skinete.
Stavite 2 AA baterije (od 1,5 V), orijentisane tako da je njihov polaritet tačan. Ponovo stavite poklopac za
baterije na mesto.
SER - 2
02 PREGLED PROIZVODA
Prednji panel/panel sa desne strane uređaja Soundbar
Desna strana uređaja Soundbar
Pozicionirajte proizvod tako
da se SAMSUNG logotip
Jačina zvuka
nalazi u gornjem delu.
Napajanje
Ekran
Panel na donjem delu uređaja Soundbar
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
USB (5V 0.5A)
AUX IN
HDMI IN
HDMI OUT
(TV-ARC)
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
HDMI IN
DC 24V
DC
24V
DC 24V
USB (5V 0.5A)
AUX IN
HDMI OUT
(TV-ARC)
Izvor
Bira režim ulaza izvora. (D.IN / AUX / HDMI / BT / USB)
•• Da biste uključili režim „BT PAIRING“, promenite izvor na režim „BT“, a zatim pritisnite i
zadržite dugme
(Izvor) duže od 5 sekundi.
D.IN
Povežite na digitalni (optički) izlaz spoljnog uređaja.
USB
Ovde povežite USB uređaj da biste reprodukovali muzičke datoteke na USB uređaju
pomoću uređaja Soundbar.
AUX
Povežite na analogni izlaz spoljnog uređaja.
HDMI IN
HDMI OUT
DC 24V
Istovremeni ulaz za digitalni signal slike i zvuka, pomoću HDMI kabla.
Povežite na HDMI izlaz spoljnog uređaja.
Povežite na HDMI (ARC) konektor na televizoru.
Povežite AC/DC adapter za napajanje. (Ulaz za napajanje)
SER - 3
03 POVEZIVANJE UREĐAJA SOUNDBAR
Povezivanje električnog napajanja
Koristite komponente za napajanje (1, 2, 3) da biste povezali uređaje na električne utičnice sledećim
redosledom: 1.) Sabvufer  2.) Glavni uređaj Soundbar. Pogledajte ilustracije u nastavku.
•• Više informacija u vezi sa potrebnim električnim napajanjem i potrošnjom energije potražite na
nalepnici na proizvodu. (Nalepnica: na donjem delu glavnog uređaja Soundbar)
3 Kabl za napajanje
POWER
1 Kabl za napajanje
DC 24V
HDMI IN
DC
24V
DC 24V
HDMI OUT
(TV-ARC)
Zadnja strana
sabvufera
Povezivanje
električnog
napajanja
Donji deo glavnog
uređaja Soundbar
Povezivanje
električnog
napajanja
2 AC/DC adapter
•• Obavezno položite AC/DC adapter na sto ili pod. Ako postavite AC/DC adapter da visi sa ulazom za
AC kabl okrenutim nagore, voda ili druge strane materije mogu da uđu u adapter i da prouzrokuju
njegov kvar.
SER - 4
Povezivanje uređaja Soundbar na sabvufer
Kada je sabvufer povezan, možete da uživate u bogatom zvuku basa.
Automatsko povezivanje sabvufera i uređaja Soundbar
Kada uključite napajanje nakon povezivanja kablova za napajanje uređaja Soundbar i sabvufera,
sabvufer se automatski povezuje sa uređajem Soundbar.
•• Kada se automatsko uparivanje završi, plavi indikatori na zadnjoj strani sabvufera će se uključiti.
LED lampice indikatora na zadnjoj strani sabvufera
LED
Status
Svetli
Opis
Rešenje
Uspešno povezano
-
(normalan rad)
Proverite da li je kabl za napajanje glavnog
Plava
uređaja Soundbar pravilno povezan ili
Treperi
Ponovno uspostavljanje veze sačekajte neko vreme. (Ako i dalje treperi,
pokušajte ručno da povežete sabvufer.
Pogledajte str. 6.)
Režim pripravnosti (sa
isključenim glavnim
Crvena
Svetli
uređaja Soundbar pravilno povezan.
uređajem Soundbar)
Povezivanje neuspešno
Crvena i
plava
Treperi
Proverite da li je kabl za napajanje glavnog
Povežite ponovo. Pogledajte uputstva za
ručno povezivanje na str. 6.
Pogledajte kontakt informacije servisnog
Kvar
centra kompanije Samsung u priručniku.
SER - 5
Ručno povezivanje sabvufera ukoliko je automatsko povezivanje neuspešno
Proverite pre obavljanja ručnog povezivanja
•• Proverite da li su kablovi za napajanje uređaja Soundbar i sabvufera pravilno povezani.
•• Proverite da li je uređaj Soundbar uključen.
1. Pritisnite i zadržite dugme ID SET na zadnjoj strani sabvufera barem 5 sekundi.
Crveni indikator na zadnjoj strani sabvufera će se isključiti, a plavi indikator će treptati.
5 Sec
Zadnja strana sabvufera
2. Isključite uređaj Soundbar.
3. Pritisnite i zadržite dugme VOL na daljinskom upravljaču barem 5 sekundi dok je uređaj Soundbar
isključen (OFF).
Bl
u
PO eto
W oth
ER
4. Na ekranu uređaja Soundbar će se prikazati poruka ID SET tokom 1,3 sekunde, a zatim će nestati.
ID SET
D
N
U
SO
VO
L
BA
R
W
OO
FE
R
SO
M UN
OD D
E
Su
rro
un
d
5 Sec
5. Kada plavi indikator na sabvuferu treperi, uključite napajanje uređaja Soundbar pritiskom na
dugme
(Napajanje) na desnoj strani glavnog uređaja ili na daljinskom upravljaču.
6. Posle uspešnog uspostavljanja veze, plavi indikator na zadnjoj strani sabvufera prestaće da treperi
i počeće neprekidno da svetli.
•• Ako je postupak povezivanja neuspešan, plavi indikator će neprekidno da treperi. Idite na korak 1 i
počnite ponovo.
Stvorite pravi bežični surround zvuk povezivanjem Samsungovog kompleta bežičnih
zadnjih zvučnika (SWA-8500S) sa uređajem Soundbar (prodaje se odvojeno).
Za više informacija, vidite priručnik za Samsungov komplet bežičnih zadnjih zvučnika.
SER - 6
04 POVEZIVANJE SA TELEVIZOROM
Slušajte zvuk sa televizora sa vašeg uređaja Soundbar putem žičane ili bežične veze.
•• Kada je Soundbar povezan sa izabranim Samsung televizorima, Soundbar može da se kontroliše
pomoću daljinskog upravljača televizora.
–– Kada se koristi optički kabl, ovu funkciju mogu da podrže Samsung Smart TV uređaji iz 2017.
godine koji podržavaju funkciju Bluetooth.
–– Ova funkcija vam takođe omogućava da koristite meni televizora za podešavanje zvučnog polja
i različita podešavanja, kao i podešavanje jačine zvuka i isključivanja zvuka.
Metoda 1. Povezivanje pomoću kabla
Povezivanje pomoću optičkog kabla
Donji deo uređaja Soundbar
OPTICAL OUT
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
Optički kabl
USB (5V 0.5A)
AUX IN
D.IN
Desna strana uređaja Soundbar
1. Povežite konektor DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) na uređaju Soundbar sa konektorom OPTICAL
OUT na televizoru koristeći digitalni optički kabl.
2. Pritisnite dugme
(Izvor) na panelu sa desne strane ili na daljinskom upravljaču, a zatim
izaberite režim „D.IN“
•• Kada je uređaj Soundbar povezan sa Samsung smart televizorom puštenim u prodaju posle
2017. godine, funkcija Bluetooth POWER se automatski uključuje da bi se omogućilo upravljanje
uređajem Soundbar pomoću daljinskog upravljača televizora. (Pogledajte str. 16 za detaljnije
informacije o funkciji Bluetooth POWER.)
SER - 7
Auto Power Link
Auto Power Link automatski uključuje uređaj Soundbar kada se televizor uključi.
1. Povežite uređaj Soundbar sa televizorom koristeći digitalni optički kabl.
2. Pritisnite dugme
(Izvor) na panelu sa desne strane ili na daljinskom upravljaču, a zatim
izaberite „D.IN“.
3. Pritisnite dugme Nalevo na daljinskom upravljaču u trajanju od 5 sekundi da
biste uključili ili isključili funkciju Auto Power Link.
•• Funkcija Auto Power Link podrazumevano je podešena na ON.
(Da biste isključili ovu funkciju, isključite Auto Power pomoću uređaja
Soundbar.)
•• U zavisnosti od povezanog uređaja, Auto Power Link možda neće raditi.
•• Ova funkcija je dostupna samu u režimu „D.IN“.
Povezivanje televizora pomoću HDMI kabla
Proverite (ARC) na
Donji deo uređaja Soundbar
HDMI IN portu na televizoru.
HDMI IN
(ARC)
HDMI IN
HDMI kabl
(ne isporučuje se)
HDMI OUT
(TV-ARC)
Proverite HDMI OUT (TV-ARC) port
na glavnom uređaju Soundbar.
TV ARC
Desna strana uređaja Soundbar
1. Kada su uređaj Soundbar i televizor uključeni, povežite HDMI kabl (ne isporučuje se) kao što je
prikazano na slici.
2. „TV ARC“ će se pojaviti u prozoru ekrana glavnog uređaja Soundbar i uređaj Soundbar će
reprodukovati zvuk sa televizora.
•• Ako se ne čuje zvuk sa televizora, pritisnite dugme
(Izvor) na daljinskom upravljaču ili na
desnoj strani uređaja Soundbar da biste prešli na režim „D.IN“. Na ekranu se redom prikazuje
„D.IN“ i „TV ARC“, a zvuk sa televizora se reprodukuje.
SER - 8
•• Ako se „TV ARC“ ne prikazuje u prozoru ekrana glavnog uređaja Soundbar, proverite da li je kabl
povezan na odgovarajući port.
•• Koristite dugmad za jačinu zvuka na daljinskom upravljaču televizora da biste promenili jačinu
zvuka uređaja Soundbar.
Metoda 2. Bežično povezivanje
Povezivanje televizora putem Bluetooth veze
Kada je televizor povezan preko Bluetooth-a, možete da slušate stereo zvuk bez gnjavaže oko
povezivanja kablova.
•• Samo jedan televizor može biti povezan u jednom trenutku.
Prvobitno povezivanje
1. Pritisnite dugme
(Izvor) na panelu sa desne strane ili na daljinskom upravljaču, a zatim
izaberite „BT“.
2. Promenite „BT“ u „BT PAIRING“.
•• Ako se prikaže „BT READY“, pritisnite i zadržite dugme
(Izvor) na panelu sa desne strane
uređaja Soundbar ili na daljinskom upravljaču duže od 5 sekundi da bi se prikazalo
„BT PAIRING“.
3. Izaberite režim Bluetooth na televizoru. (Za više informacija, vidite priručnik za televizor.)
4. Izaberite „[AV] Samsung Soundbar Mxxx M-Series“ sa spiska na ekranu televizora.
Dostupan uređaj Soundbar je naznačen sa „Need Pairing“ ili „Paired“ na spisku Bluetooth uređaja
na televizoru. Da biste se povezali sa uređajem Soundbar, izaberite poruku i uspostavite vezu.
•• Kada je televizor povezan, na prednjem ekranu uređaja Soundbar prikazuje se
[Naziv televizora] → „BT“.
5. Sada možete da slušate zvuk sa televizora sa uređaja Soundbar.
Ako je povezivanje uređaja neuspešno
•• Ako se na spisku prikaže prethodno povezan uređaj Soundbar sa spiska
(npr. „[AV] Samsung Soundbar Mxxx M-Series“), izbrišite ga.
•• U režimu „BT“, pritisnite i zadržite dugme
(Izvor) na panelu sa desne strane uređaja Soundbar ili
na daljinskom upravljaču duže od 5 sekundi da biste prešli na režim „BT PAIRING“.
Zatim izaberite „[AV] Samsung Soundbar Mxxx M-Series“ sa spiska sa rezultatima pretrage na
televizoru.
SER - 9
Šta su statusi BT READY i BT PAIRING?
•• BT READY : U ovom režimu, možete da pretražujete prethodno povezane televizore ili da se
povežete na uređaj Soundbar sa prethodno povezanog mobilnog uređaja.
•• BT PAIRING : U ovom režimu, možete da se povežete na novi uređaj. (Dok je uključen režim „BT“,
pritisnite i zadržite dugme
(Izvor) na panelu sa desne strane uređaja Soundbar ili na daljinskom
upravljaču duže od 5 sekundi.)
NAPOMENE
•• Ako se od vas zatraži PIN kod tokom povezivanja Bluetooth uređaja, unesite <0000>.
•• U režimu Bluetooth povezivanja, Bluetooth veza se gubi ako je udaljenost između uređaja Soundbar
i Bluetooth uređaja veća od 10 m.
•• Uređaj Soundbar se automatski isključuje nakon 5 minuta u režimu spreman.
•• Uređaj Soundbar možda neće obavljati Bluetooth pretraživanje ili se možda neće pravilno povezivati
u sledećim uslovima:
–– Ako uređaj Soundbar okružuje jako električno polje.
–– Ako se sa uređajem Soundbar istovremeno uparuje nekoliko Bluetooth uređaja.
–– Ako je Bluetooth uređaj isključen, nije na mestu ili je neispravan.
•• Elektronski uređaji mogu izazvati radio-smetnje. Uređaje koji emituju elektromagnetne talase
morate držati van dometa glavnog uređaja Soundbar, na primer, mikrotalasne rerne, uređaje sa
bežičnim LAN-om itd.
Prekidanje veze između uređaja Soundbar i televizora
Pritisnite dugme
(Izvor) na panelu sa desne strane ili na daljinskom upravljaču i pređite na bilo koji
režim osim režima „BT“.
•• Za prekidanje veze je potrebno vreme, jer televizor mora da dobije odgovor od uređaja Soundbar.
(Potrebno vreme može da se razlikuje, u zavisnosti od modela televizora.)
•• Kako biste otkazali automatsko Bluetooth povezivanje između Soundbar jedinice i TV uređaja, držite
dugme p (Reprodukcija/Pauza) na daljinskom upravljaču pritisnutim 5 sekundi u statusu
„BT READY“. (Prebacivanje uključivanje → isključivanje)
SER - 10
05 POVEZIVANJE SA SPOLJNIM UREĐAJEM
Povežite se sa spoljnim uređajem preko žičane ili bežične mreže za reprodukciju zvuka spoljnog uređaja
preko uređaja Soundbar.
Povezivanje pomoću optičkog ili analognog audio (AUX) kabla
BD/DVD plejer/uređaj Set-top box/
Desna strana uređaja Soundbar
konzola za igrice
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
OPTICAL OUT
Optički kabl
USB (5V 0.5A)
R - AUDIO - L
AUX IN
Audio (AUX) kabl
(ne isporučuje se)
Donji deo uređaja Soundbar
1 Optički kabl
XX Povežite DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) na glavnom uređaju sa konektorom OPTICAL OUT na
izvornom uređaju koristeći digitalni optički kabl.
YY Izaberite režim „D.IN“ pritiskom na dugme
(Izvor) na panelu sa desne strane ili na daljinskom
upravljaču.
2 Audio (AUX) kabl
XX Povežite AUX IN na glavnom uređaju sa konektorom AUDIO OUT na izvornom uređaju pomoću
audio kabla.
YY Izaberite režim „AUX“ pritiskom na dugme
(Izvor) na panelu sa desne strane ili na daljinskom
upravljaču.
SER - 11
Povezivanje pomoću HDMI kabla
Donji deo uređaja Soundbar
Spoljni uređaj
HDMI OUT
HDMI kabl
(ne isporučuje se)
HDMI IN
(ARC)
HDMI IN
HDMI OUT
(TV-ARC)
HDMI kabl
(ne isporučuje se)
HDMI
Desna strana uređaja Soundbar
1. Pomoću HDMI kabla (ne isporučuje se) povežite konektor HDMI IN na zadnjem delu proizvoda sa
konektorom HDMI OUT na digitalnom uređaju.
2. Pomoću HDMI kabla (ne isporučuje se) povežite konektor HDMI OUT (TV-ARC) na zadnjem delu
proizvoda sa konektorom HDMI IN na televizoru.
3. Pritisnite dugme
(Izvor) na panelu sa desne strane ili na daljinskom upravljaču, a zatim
izaberite „HDMI“.
4. „HDMI“ režim će biti prikazan na ekranu uređaja Soundbar i reprodukovaće se zvuk.
SER - 12
06 POVEZIVANJE USB-A
Možete da reprodukujete muzičke datoteke koje se nalaze na uređajima za skladištenje pomoću uređaja
Soundbar.
Ekran
USB port
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
HDMI IN
DC
24V
DC 24V
USB (5V 0.5A)
AUX IN
HDMI OUT
(TV-ARC)
USB
USB (5V 0.5A)
Adapterski kabl Micro
USB na USB
(ne isporučuje se)
1. Na kraj Micro USB konektora uređaja Soundbar priključite adapterski kabl Micro USB na USB koji
na jednom kraju ima muški USB 2.0 Micro USB konektor (tip B), a na drugom standardni ženski 2.0
USB konektor (tip A).
•• Adapterski kabl Micro USB na USB se prodaje odvojeno. Da biste ga nabavili, obratite se
servisnom centru ili korisničkoj službi kompanije Samsung.
2. Priključite USB uređaj na ženski kraj adapterskog kabla.
3. Pritisnite dugme
(Izvor) na panelu sa desne strane ili na daljinskom upravljaču, a zatim
izaberite „USB“.
4. „USB“ se prikazuje na ekranu.
5. Reprodukujte muzičke datoteke sa uređaja za skladištenje pomoću uređaja Soundbar.
•• Uređaj Soundbar se automatski isključuje (Automatsko isključivanje) ako nijedan USB uređaj
nije povezan duže od 5 minuta.
Ažuriranje Softvera
Samsung će možda ubuduće nuditi ažuriranja za fabrički softver za Soundbar sistem.
Ako je ažuriranje ponuđeno, fabrički softver možete da ažurirate povezivanjem USB uređaja sa
pohranjenom ispravkom fabričkog softvera na USB port vašeg uređaja Soundbar.
Za više informacija o tome kako da preuzmete datoteke za ažuriranje, posetite internet stranicu
kompanije Samsung Electronics na adresi (www.samsung.com → Support).
Nakon toga, unesite ili izaberite model vašeg uređaja Soundbar, izaberite Softver i aplikacije, a zatim
Preuzimanja.
SER - 13
07 POVEZIVANJE SA MOBILNIM UREĐAJEM
Povezivanje putem Bluetooth veze
Kada je mobilni uređaj povezan preko Bluetooth-a, možete da slušate stereo zvuk bez gnjavaže oko
povezivanja kablova.
•• Ne možete istovremeno da povežete više od jednog Bluetooth uređaja.
Bluetooth uređaj
Prvobitno povezivanje
1. Pritisnite dugme
(Izvor) na panelu sa desne strane ili na daljinskom upravljaču, a zatim
izaberite „BT“.
2. Promenite „BT“ u „BT PAIRING“.
•• Ako se prikaže „BT READY“, pritisnite i zadržite dugme
(Izvor) na panelu sa desne strane
uređaja Soundbar ili na daljinskom upravljaču duže od 5 sekundi da bi se prikazalo „BT PAIRING“.
3. Izaberite „[AV] Samsung Soundbar Mxxx M-Series“ sa spiska.
•• Kada je uređaj Soundbar povezan sa Bluetooth uređajem, na prednjem ekranu se prikazuje
[Naziv Bluetooth uređaja] → „BT“.
4. Reprodukujte muzičke datoteke sa uređaja, povezanog putem Bluetooth veze, pomoću uređaja
Soundbar.
Ako je povezivanje uređaja neuspešno
•• Ako se na spisku prikaže prethodno povezan uređaj Soundbar sa spiska (npr. „[AV] Samsung
Soundbar Mxxx M-Series“), izbrišite ga.
•• U režimu „BT“, pritisnite i zadržite dugme
(Izvor) na panelu sa desne strane uređaja Soundbar ili
na daljinskom upravljaču duže od 5 sekundi da biste prešli na režim „BT PAIRING“.
Zatim izaberite „[AV] Samsung Soundbar Mxxx M-Series“ sa spiska sa rezultatima pretrage
Bluetooth uređaja.
Više informacija o Bluetooth povezivanju pronaći ćete u odeljku „Povezivanje televizora
putem Bluetooth veze” na stranicama 9 i 10.
SER - 14
08 KORIŠĆENJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA
Kako da koristite daljinski upravljač
Uključuje i isključuje uređaj Soundbar.
Napajanje
Bluetooth
POWER
Surround
SOUND
MODE
VOL
WOOFER
SOUNDBAR
Bluetooth
POWER
Surround
SOUND
MODE
SOUND MODE
Možete da izaberete između opcija TREBLE,
BASS, ili AUDIO SYNC.
•• Da biste upravljali jačinom visokih tonova ili
basa, u Podešava zvuka izaberite TREBLE ili
Kontrola zvuka
BASS, a zatim podesite jačinu zvuka na
željenu vrednost od -6 do +6 pomoću
dugmadi Nagore/Nadole.
•• Ukoliko slika i zvuk između televizora i
uređaja Soundbar nisu sinhronizovani,
izaberite AUDIO SYNC u Podešavanja
zvuka, a zatim podesite kašnjenje zvuka na
željenu vrednost od 0 do 300 milisekundi
pomoću dugmadi Nagore/Nadole.
(Osim „USB“ režima)
•• Opcija Sinhronizacija zvuka je podržana
Bluetooth
Surround
samo
kod nekih funkcija.
POWER
Bluetooth
Surround
Možete da izaberete željeni zvučni efekat tako što ćete izabrati STANDARD, MUSIC, CLEAR
VOL
WOOFER
VOICE, SPORTS, ili MOVIE.
•• DRC (Dynamic Range Control) VOL
WOOFER
Omogućava vam da primenite dinamičku kontrolu opsega na Dolby Digital numere.
VOL
WOOFER
Ako pritisnete i zadržite dugme SOUND MODE tokom režima pripravnosti, DRC
(Dynamic Range Control) se uključuje ili isključuje. Kada je DRC uključen, glasan zvuk
se smanjuje. (Zvuk može biti izobličen.)
Pritisnite da biste izabrali izvor povezan sa uređajem Soundbar.
Režim BT PAIRING
Da biste uključili režim „BT PAIRING“ u režimu „BT“, pritisnite i zadržite dugme
(Izvor) duže od 5 sekundi. Detaljna uputstva se nalaze na str. 14.
WOOFER ••
VOL
Izvor
POWER
Funkcija Surround zvuk dodaje dubinu i osećaj
Bluetooth
Surround
prostornog
POWER zvuka.
SOUND
MODE
Svaki put kada pritisnete ovo dugme, smenjuju
SOUND
se opcije ON i OFF.
Surround MODE
SOUND•• ON : Reprodukujte zvuk preko svih
MODE
zvučnika.
•• OFF : Možete da slušate zvuk originalnog
kanala izvora sa nekoliko zvučnika.
SER - 15
Pritisnite dugme p da biste privremeno pauzirali muzičku datoteku.
Ako ponovo pritisnete ovo dugme, muzička datoteka se reprodukuje.
Reprodukcija /
Pauza
Bluetooth
POWER
Surround
Pritisnite označene oblasti da biste izabrali Nagore/Nadole/
SOUND
MODE
Nalevo/Nadesno.
Nagore/
Bluetooth
POWER
Surround
Nadole/
SOUND
MODE
Nalevo/
Nadesno
VOL
WOOFER
VOL
WOOFER
Pritisnite Nagore/Nadole/Nalevo/Nadesno na dugmetu da biste izabrali ili podesili
funkcije.
•• Ponovi
Da biste koristili funkciju Ponovi u režimu „USB“, pritisnite dugme Nagore.
•• Preskoči muzičku datoteku
Pritisnite dugme Nadesno da biste izabrali sledeću muzičku datoteku.
Pritisnite dugme Nalevo da biste izabrali prethodnu muzičku datoteku.
•• Anynet+ / Auto Power Link
Možete da uključite ili isključite Anynet+ i Auto Power Link.
Funkcijama Anynet+ i Auto Power Link upravlja se pomoću dugmadi Nadesno i
Nalevo.
–– Anynet+ : Ako je uređaj Soundbar povezan na Samsung televizor preko HDMI
kabla, vašim uređajem Soundbar možete da upravljate pomoću daljinskog
upravljača Samsung televizora.
Pritisnite i zadržite dugme Nadesno u trajanju od 5 sekundi da biste podesili
Anynet+ na ON i OFF.
–– Auto Power Link : Ako je uređaj Soundbar povezan sa vašim televizorom preko
digitalnog optičkog kabla, uređaj Soundbar se može automatski uključiti kada
uključite televizor. Pritisnite i zadržite dugme Nalevo u trajanju od 5 sekundi da
biste podesili Auto Power Link na ON i OFF.
–– Funkcije Anynet+/Auto Power Link podrazumevano su podešene na ON.
Surround
Bluetooth
POWER
Bluetooth
SOUND
MODE
VOL
POWER
WOOFER
Pritisnite da biste uključili ili isključili funkciju Bluetooth POWER.
Kada je funkcija Bluetooth POWER uključena, na ekranu uređaja Soundbar prikazuje se
„ON-BLUETOOTH POWER“.
•• Funkcija Bluetooth POWER : Ako je uređaj Soundbar u režimu pripravnosti i ako je
funkcija Bluetooth POWER uključena, kada uključite prethodno povezan Bluetooth
uređaj, uređaj Soundbar se automatski uključuje i povezuje preko Bluetooth-a sa
uređajem.
•• Ako ponovo pritisnete dugme Bluetooth POWER da biste isključili funkciju BT, na
ekranu uređaja Soundbar prikazuje se „OFF-BLUETOOTH POWER“.
•• Ako je uključen režim „D.IN“ i ako je uređaj Soundbar povezan sa Samsung smart
televizorom puštenim u prodaju posle 2017. godine, uređajem Soundbar može da se
upravlja pomoću daljinskog upravljača televizora. U ovom režimu, ne možete da
isključite funkciju Bluetooth POWER.
SER - 16
Bl
u
PO eto
W oth
ER
FE
R
SO
M UN
OD D
E
Su
rro
un
d
R
W
OO
VO
L
SO
SO
U
N
D
BA
R
BA
R
U
N
D
VO
L
U
N
D
SOUND
MODE
SO
SO
VO
L
U
N
D
BA
R
BA
R
W
OO
W
OO
FE
Su
rro
un
d
FE
SO
M UN
OD D
E
Bluetooth
POWER
R
SO
M UN
OD D
E
BA
R
N
D
SO
U
VO
L
BA
R
N
D
SO
U
VO
L
Pritisnite dugme nagore ili nadole da biste podesili jačinu zvuka.
•• Isključivanje zvuka
Pritisnite dugme VOL da biste isključili zvuk. Ponovo ga pritisnite da biste uključili zvuk.
Podešavanje jačine zvuka uređaja Soundbar pomoću daljinskog
upravljača televizora
Koristite meni televizora za podešavanje zvučnika televizora na Samsung televizoru kao
spoljnih zvučnika. (Za više informacija, vidite korisnički priručnik za televizor.)
•• Nakon postavljanja uređaja Soundbar, možete da podesite jačinu zvuka uređaja Soundbar pomoću
IR daljinskog upravljača koji ste dobili uz Samsung televizor. (Ako ne želite da koristite ovu funkciju,
kada je uređaj Soundbar uključen, pritisnite i zadržite dugme Surround u trajanju od 5 sekundi.
Na ekranu uređaja Soundbar prikazuje se „OFF-TV REMOTE“ i funkcija se isključuje.)
Da biste podesili jačinu zvuka samo pomoću daljinskog upravljača Samsung televizora, pritisnite i
zadržite dugme Surround duže od 5 sekundi, dok se na ekranu uređaja Soundbar ne prikaže
„SAMSUNG-TV REMOTE“.
–– Svaki put kada se dugme Surround zadrži u trajanju od 5 sekundi, režim se prebacuje u
sledećem redosledu: „SAMSUNG-TV REMOTE“ (podrazumevani režim) → „OFF-TV REMOTE“ →
„ALL-TV REMOTE“.
•• Da biste podesili jačinu zvuka uređaja Soundbar pomoću daljinskog upravljača koji ste dobili uz
televizor nekog drugog proizvođača, uključite uređaj Soundbar, pritisnite i zadržite dugme Surround
u trajanju od 5 sekundi (na ekranu uređaja Soundbar prikazuje se „OFF-TV REMOTE“, otpustite
dugme Surround, a zatim ponovo pritisnite i zadržite dugme Surround duže od 5 sekundi. (Na
ekranu uređaja Soundbar prikazuje se „ALL-TV REMOTE“.)
–– Ova funkcija možda nije dostupna, u zavisnosti od daljinskog upravljača.
–– Za proizvođače koji podržavaju ovu funkciju, pogledajte KOMPLETAN PRIRUČNIK
(www.samsung.com/support).
–– Ova funkcija upravljanja jačinom zvuka radi samo kod IR daljinskih upravljača za televizor.
Ne radi kod Bluetooth daljinskih upravljača za televizor (daljinski upravljači za koje je potrebno
uparivanje).
SER - 17
Su
rro
un
d
W
OO
F
ER
SO
M UN
OD D
E
Su
rro
un
d
W
OO
F
ER
SO
M UN
OD D
E
Su
rro
un
d
ER
W
OO
F
N
D
VO
L
BA
R
Su
rro
un
d
WOOFER
SO
M UN
OD D
E
VOL
VOL
Bl
u
PO eto
W oth
ER
Bl
u
PO eto
W oth
ER
Bl
u
PO eto
W oth
ER
Pritisnite dugme nagore ili nadole da biste prilagodili jačinu zvuka sabvufera na -12 ili -6
do +6.
Nivo jačine zvuka sabvufera se pritiskom na dugme vraća na 0.
SO
U
Su
rro
un
d
WOOFER
WOOFER
Surround
W
OO
FE
R
VOL
Bl
u
PO eto
W oth
ER
Bl
u
PO eto
W oth
ER
SOUND
MODE
09 POSTAVLJANJE ZIDNOG NOSAČA
Mere predostrožnosti za postavljanje
•• Postavite samo na vertikalan zid.
•• Ne postavljajte na mestima sa visokom temperaturom ili velikom vlažnošću.
•• Proverite da li je zid dovoljno čvrst da izdrži težinu proizvoda. Ako nije, ojačajte zid ili izaberite drugo
mesto za postavljanje.
•• Kupite i koristite zavrtnje za pričvršćivanje ili ankere koji su prikladni za tip zida koji imate (gipsana
ploča, gvozdena ploča, drvo itd.). Ako je moguće, pričvrstite potporne zavrtnje u stubove zida.
•• Kupite zavrtnje za zidnu montažu u skladu sa tipom i debljinom zida na koji želite da montirate
uređaj Soundbar.
–– Prečnik: M5
–– Dužina: preporučuje se 35 mm ili duži.
•• Pre postavljanja uređaja Soundbar na zid, povežite kablove uređaja na spoljne uređaje.
•• Obavezno isključite uređaj i napajanje strujom pre postavljanja. U suprotnom, to može da dovede do
električnog udara.
Komponente zidnog nosača
Vođica za montažu na zid
Zavrtanj držača
Zavrtanj
Nosač za montažu
Nosač za montažu
(2 komada)
(2 komada)
na zid L
na zid D
SER - 18
1. Postavite Vođicu za montažu na zid na zidnu
3. Gurnite vrh olovke ili zaoštreni vrh drvene
površinu.
olovke kroz centar slika B-TYPE na oba kraja
•• Vođicu za montažu na zid mora biti
vođice da biste označili otvore za potporne
nivelisana.
zavrtnje, a zatim uklonite Vođicu za montažu
•• Postavite uređaj Soundbar najmanje 5 cm
na zid.
ispod televizora, ako je televizor montiran
na zid.
4. Burgijom odgovarajuće veličine izbušite
5 cm ili više
otvor na zidu na mestu svake oznake.
•• Ako oznake ne odgovaraju položajima
usadnih zavrtnjeva, stavite odgovarajuće
ankere ili zavrtnje za tanke pregrade u
otvore pre nego što stavite potporne
zavrtnje. Ako koristite ankere ili zavrtnje za
tanke pregrade, proverite da li su izbušeni
2. Poravnajte Osa papirnog šablona sa
otvori dovoljno veliki za korišćene ankere
sredinom televizora (ako montirate uređaj
ili zavrtnje za tanke pregrade.
Soundbar ispod televizora), a zatim
5. Gurnite zavrtanj (ne isporučuje se) kroz svaki
pričvrstite Vođicu za montažu na zid za zid
Zavrtanj držača, a zatim čvrsto uvrnite svaki
koristeći traku.
•• Ako ne montirate uređaj ispod televizora,
postavite Osa na sredinu oblasti za
montiranje.
Osa
SER - 19
zavrtanj u otvor za potporni zavrtanj.
6. Pomoću dva Zavrtanj (M4 x L12) pričvrstite
•• Levi i desni nosač su različitog oblika.
Nosač za montažu na zid L i D na donji deo
Pozicionirajte ih pravilno.
uređaja Soundbar.
U cilju pravilne montaže, obavezno
poravnajte izbočine na uređaju Soundbar sa
otvorima na nosačima.
Desni zidni nosač
Levi zidni nosač
7. Postavite uređaj Soundbar sa pričvršćenim
Nosač za montažu na zid tako što ćete
okačiti Nosač za montažu na zid na Zavrtanj
držača na zidu.
•• Prilikom sklapanja noseći delovi Nosač za
montažu na zid treba da se nalaze sa
zadnje strane uređaja Soundbar.
Zadnja strana uređaja Soundbar
•• Malo nagnite uređaj Soundbar da biste stavili
glave oba Zavrtanj držača u otvore na Nosač
za montažu na zid. Gurnite uređaj Soundbar u
smeru strelice da biste proverili da li su obe
strane dobro pričvršćene.
Desni kraj uređaja Soundbar
SER - 20
Skidanje uređaja Soundbar sa
zida
1. Da biste odvojili uređaj Soundbar od nosača
za zid, gurnite ga u smeru strelice, malo ga
gurnite nagore, a zatim povucite od zida kao
što je prikazano.
•• Nemojte gaziti po postavljenom uređaju i
izbegavajte da uređaj udarate ili ispustite.
•• Dobro pričvrstite uređaj na zid da ne bi pao.
Ako uređaj padne, to može da dovede do
povreda ili oštećenja proizvoda.
•• Kada je uređaj postavljen na zid, pazite da
dete ne povuče neki od spojnih kablova, jer to
može da dovede do pada uređaja.
•• Za optimalan učinak uređaja postavljenog na
zid, postavite sistem zvučnika najmanje 5 cm
ispod televizora, ako je televizor montiran na
zid.
•• Radi sopstvene bezbednosti, ukoliko uređaj
ne montirate na zid, postavite ga na bezbednu
i ravnu površinu sa koje verovatno neće pasti.
SER - 21
10 REŠAVANJE PROBLEMA
Pre nego što zatražite pomoć, proverite sledeće.
Uređaj neće da se uključi.
Da li je kabl za napajanje priključen u utičnicu?
;; Utaknite utikač za napajanje u utičnicu.
Funkcija ne radi kada se pritisne dugme.
Da li u vazduhu postoji statički elektricitet?
;; Izvucite utikač za napajanje i ponovo ga utaknite.
Dolazi do prekida zvuka u režimu BT.
;; Pogledajte odeljke o Bluetooth vezi na str. 9 i 14.
Zvuk se ne čuje.
Da li je uključena funkcija Isključivanje zvuka?
;; Pritisnite dugme VOL da biste otkazali tu funkciju.
Da li je jačina zvuka podešena na minimum?
;; Podesite jačinu zvuka.
Daljinski upravljač ne radi.
Da li su baterija istrošene?
;; Zamenite baterije novim baterijama.
Da li je udaljenost između daljinskog upravljača i glavnog uređaja Soundbar prevelika?
;; Približite daljinski upravljač glavnom uređaju Soundbar.
Crveni LED indikator na sabvuferu treperi i sabvufer ne stvara zvuk.
Do ovog problema može doći ako sabvufer nije povezan sa glavnim uređajem Soundbar.
;; Pokušajte ponovo da povežete sabvufer. (Pogledajte str. 5.)
Sabvufer zuji i znatno vibrira.
Pokušajte da podesite vibracije sabvufera.
;; Pritisnite dugme WOOFER i nagore ili nadole na vašem daljinskom upravljaču, kako biste podesili
jačinu zvuka sabvufera. (od -12, -6 do +6).
SER - 22
11 LICENCA
Manufactured under license from Dolby
12 OBAVEŠTENJE O
LICENCI
OTVORENOG
IZVORNOG KODA
Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic,
and the double-D symbol are trademarks of
Svoje upite i zahteve u vezi sa otvorenim izvornim
Dolby Laboratories.
kodovima možete uputiti kompaniji Samsung
putem e-pošte (oss.request@samsung.com).
For DTS patents, see http://patents.dts.com.
Manufactured under license from DTS
Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in
combination with the Symbol, and DTS 2.0
Channel are registered trademarks or
trademarks of DTS, Inc. in the United States
and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights
Reserved.
13 VAŽNA
NAPOMENA O
SERVISIRANJU
•• Slike i ilustracije koje su upotrebljene u ovom
korisničkom uputstvu date su samo kao
reference i mogu se razlikovati od vašeg
The terms HDMI and HDMI High-Definition
Multimedia Interface, and the HDMI Logo are
proizvoda.
•• Administrativni troškovi mogu biti naplaćeni
u sledećim slučajevima:
trademarks or registered trademarks of HDMI
(a) tehničar je pozvan u vaš dom na vaš zahtev
Licensing LLC in the United States and other
i ako proizvod nije u kvaru (tj. ako niste
countries.
pročitali ovo korisničko uputstvo),
(b) vi donesete uređaj u servisni centar, a
proizvod nije u kvaru (tj. ako niste pročitali
ovo korisničko uputstvo).
•• I znos tih administrativnih troškova biće vam
saopšten pre obavljanja bilo kakvih radova ili
kućne posete.
SER - 23
14 SPECIFIKACIJE I VODIČ
Specifikacije
USB
Težina
OPŠTE
POJAČALO
Dimenzije
(Š x V x D)
5V/0,5A
Glavni uređaj Soundbar
2,0 kg
Sabvufer (PS-WM30)
7,2 kg
Glavni uređaj Soundbar
908,5 x 53,5 x 70,5 mm
Sabvufer (PS-WM30)
200,0 x 392,0 x 378,0 mm
Opseg radne temperature
+5°C do +35°C
Radni opseg vlažnosti vazduha
10 % ~ 75 %
Nominalna
izlazna snaga
Glavni uređaj Soundbar
40W x 4, 6 ohm
Sabvufer (PS-WM30)
160W, 3 ohm
Podržani formati za reprodukciju
(DTS 2.0 zvuk se reprodukuje u DTS formatu.)
Izlazna snaga bežičnog
uređaja
LPCM 2ch, Dolby Audio™
(podržani Dolby® Digital), DTS
BT maks. snaga predajnika
100 mW pri 2,4 GHz – 2,4835 GHz
SRD maks. snaga predajnika
25 mW pri 5,725 GHz – 5,825 GHz
NAPOMENE
•• Samsung Electronics Co., Ltd zadržava pravo da promeni specifikacije bez prethodne najave.
•• Težina i dimenzije su približne.
•• Više informacija u vezi sa napajanjem i potrošnjom energije potražite na nalepnici na proizvodu.
(Oznaka : Donji deo Glavnog Uređaja Soundbar)
Ukupna potrošnja energije u režimu
mirovanja (W)
Bluetooth
Način deaktivacije
porta
2,9W
Pritisnite taster „Bluetooth POWER“ na
daljinskom upravljaču kada je uključen režim „BT“.
•• Ovim putem Samsung Electronics izjavljuje da je ova oprema u skladu sa
direktivom 2014/53/EU.
Kompletan sadržaj EU deklaracije o usaglašenosti je dostupan na sledećoj
internet adresi: http://www.samsung.com; idite na Podrška > Pretraga podrške
za proizvode i unesite naziv modela.
Ova oprema se može koristiti u svim EU zemljama.
SER - 24
[Ispravno odlaganje baterija za ovaj uređaj]
(Primenjuje su u zemljama sa odvojenim sistemima za prikupljanje otpada)
Ova oznaka na bateriji, priručniku ili na pakovanju znači da baterija u ovom proizvodu ne sme da se odloži sa
ostalim otpadom iz domaćinstva, kada prestane da radi. Tamo gde postoje sledeće oznake hemisjkih
elemenata Hg, Cd ili Pb, to označava da baterija sadrži živu, kadmijum ili olovo u količinama iznad nivoa
dozvoljenog prema direktivi EC Directive 2006/66.
Ukoliko se baterije ne odlože na pravilan način, ove supstance mogu biti štetne po zdravlje ili po životnu
okolinu.
Da biste zaštitili prirodna bogatstva i da biste promovisali ponovnu upotrebu recikliranog materijala,
odvojite baterije od ostalog otpada i reciklirajte ih pomoću svog lokalnog sistema za reciklažu baterija.
Pravilno odlaganje ovog proizvoda
(Odlaganje električne i elektronske opreme)
(Primenjuje su u zemljama sa odvojenim sistemima za prikupljanje otpada)
Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i njegovi elektronski dodaci
(npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada
im istekne vek trajanja. Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled
nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste
promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.
Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi
kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će
biti bezbedno po čovekovu okolinu.
Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj
proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju sa ostalim komercijalnim
otpadom.
Za više informacija o posvećenosti životnoj sredini i o regulatornim obavezama kompanije Samsung, npr.
REACH, WEEE, Baterije, posetite:
http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
SER - 25
VARNOSTNI PODATKI
VARNOSTNA OPOZORILA
ZARADI NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA
OPOZORILO
•• Izpostavljanje naprave padavinam ali vlagi
poveča nevarnost požara ali električnega
NE ODPIRAJTE ZADNJEGA (HRBTNEGA)
udara.
POKROVA.
NAPRAVA NIMA DELOV, KI BI JIH LAHKO
POPRAVIL UPORABNIK. SERVIS NAJ OPRAVI
POZOR
•• ZA ZMANJŠANJE NEVARNOSTI
USTREZNO USPOSOBLJENA OSEBA.
ELEKTRIČNEGA UDARA VTIKAČ DO KONCA
POTISNITE V VTIČNICO.
POZOR
NEVARNOST
ELEKTRIČNEGA UDARA.
NE ODPIRAJTE.
•• Naprava naj bo vedno vključena v ozemljeno
električno vtičnico.
•• Če želite napravo izključiti iz električnega
omrežja, izvlecite vtikač, katerega napajalni
Ta simbol označuje visoko napetost v
notranjosti. Priti v kakršen koli stik s
katerim koli delom v notranjosti
naprave je nevarno.
Ta simbol označuje, da je izdelku
priložena pomembna dokumentacija o
njegovi uporabi in vzdrževanju.
kabel naj bo prosto dostopen, iz vtičnice.
•• Naprave ne izpostavljajte kapljanju ali
pljuskom tekočine. Na napravo ne postavljajte
predmetov, napolnjenih s tekočino, na primer
vaz.
•• Če želite napravo popolnoma izključiti,
morate izvleči vtič iz električne vtičnice. Zato
Izdelek razreda II: Ta simbol označuje,
mora biti vtič vedno hitro in preprosto
da izdelek ne potrebuje varnostne
dostopen.
povezave z električno ozemljitvijo.
Napetost izmeničnega toka: Ta simbol
označuje, da je nazivna napetost s tem
simbolom napetost izmeničnega toka.
Napetost enosmernega toka: Ta simbol
označuje, da je nazivna napetost s tem
simbolom napetost enosmernega toka.
Pozor, preberite navodila za uporabo:
Ta simbol svetuje uporabniku, da si v
uporabniškem priročniku prebere
dodatne varnostne informacije.
SLV - ii
PREVIDNOSTNI
UKREPI
5. Baterije, ki se uporabljajo skupaj s tem
izdelkom, vsebujejo okolju nevarne
kemikalije. Baterij ne zavrzite skupaj z
ostalimi gospodinjskimi odpadki. Baterij ne
odvrzite v ogenj. Baterij ne vežite kratko in
1. Preverite, ali električna napeljava v vašem
domu ustreza podatkom na identifikacijski
jih ne razstavljajte ali pregrevajte. Če baterija
nalepki na hrbtni strani naprave. Napravo
ni pravilno zamenjana, obstaja nevarnost
namestite na vodoravno in čvrsto podlago
eksplozije. Zamenjajte jo samo z baterijo iste
(pohištvo) z ustreznim prostorom za
ali enakovredne vrste.
prezračevanje 7–10 cm. Prezračevalne reže
ne smejo biti pokrite. Naprave ne postavljajte
na ojačevalnik ali drugo opremo, ki se
segreva. Naprava je namenjena za
O TEM PRIROČNIKU
Uporabniški priročnik ima dva dela: ta preprosti
neprekinjeno uporabo. Če želite napravo v
popolnoma izklopiti, izvlecite vtič iz omrežne
vtičnice. Napravo izklopite iz omrežne
papirnati UPORABNIŠKI PRIROČNIK in podrobni
POPOLNI PRIROČNIK, ki ga lahko prenesete.
vtičnice, če je dlje časa ne boste uporabljali.
2. Med neurji vtikač izključite iz električne
vtičnice. Zvišana napetost, ki jo povzroči
strela, lahko poškoduje napravo.
3. Naprave ne izpostavljajte neposredni sončni
svetlobi ali drugim virom toplote. To lahko
UPORABNIŠKI PRIROČNIK
Ta priročnik si oglejte za varnostna navodila,
povzroči pregrevanje in okvaro naprave.
4. Zaščitite napravo pred vlago (npr. vazami) in
prekomerno toploto (npr. kaminom) ali
namestitev izdelka, dele, povezave in
specifikacije izdelka.
napravami, ki ustvarjajo močno
elektromagnetno valovanje. Če pride do
okvare naprave, napajalni kabel izključite iz
vtičnice. Naprava ni primerna za industrijsko
rabo. Izdelek uporabljajte le za osebno
uporabo. Če napravo ali ploščo hranite v
hladnem prostoru, lahko pride do
kondenzacije. Če napravo prevažate v
zimskem času, pred uporabo počakajte
približno 2 uri, da se segreje na sobno
temperaturo.
POPOLNI PRIROČNIK
Do centra za pomoč strankam lahko
dostopate, če preberete kodo QR. Za ogled
priročnika v računalniku ali mobilni napravi s
spletnega mesta prenesite priročnik v obliki
dokumenta.
(http://www.samsung.com/support)
Oblika in specifikacije se lahko spremenijo brez
predhodnega opozorila.
SLV - iii
VSEBINA
01
Preverjanje komponent
2
Vstavljanje baterij pred uporabo daljinskega upravljalnika (2 bateriji AA) -------------------------- 2
02
03
Pregled izdelka
3
Sprednja plošča/desna plošča zvočnika Soundbar
-------------------------- 3
Spodnja plošča zvočnika Soundbar
-------------------------- 3
Povezovanje zvočnika Soundbar
Priključitev v električno napajanje
4
-------------------------- 4
Povezovanje zvočnika Soundbar z globokotonskim zvočnikom
-------------------------- 5
–– Samodejna povezava med globokotonskim zvočnikom in zvočnikom
Soundbar
-------------------------- 5
–– Ročno povežite globokotonski zvočnik, če samodejna povezana ni
uspešna
-------------------------- 6
04
05
06
Povezava s televizorjem
7
Metoda 1. Povezava s kablom
–– Povezovanje z optičnim kablom
–– Povezovanje televizorja s kablom HDMI
-------------------------- 7
-------------------------- 7
-------------------------- 8
Metoda 2. Brezžično povezovanje
–– Povezovanje televizorja prek funkcije Bluetooth
-------------------------- 9
-------------------------- 9
Povezovanje zunanje naprave
11
Povezovanje z optičnim ali analognim zvočnim (AUX) kablom
-------------------------- 11
Povezovanje s kablom HDMI
-------------------------- 12
Povezovanje USB
13
Posodobitev programske opreme
-------------------------- 13
SLV - iv
07
Povezovanje mobilne naprave
Povezovanje prek vmesnika Bluetooth
08
09
10
Uporaba daljinskega upravljalnika
14
-------------------------- 14
15
Kako uporabljati daljinski upravljalnik
-------------------------- 15
Prilagajanje glasnosti zvočnika Soundbar z daljinskim upravljalnikom
televizorja
-------------------------- 17
Namestitev stenskega nosilca
18
Previdnostni ukrepi pri namestitvi
-------------------------- 18
Komponente stenskega nosilca
-------------------------- 18
Odstranjevanje zvočnika Soundbar s stene
-------------------------- 21
Odpravljanje napak
22
11Licenca
23
12
Obvestilo o odprtokodnih licencah
23
13
Pomembno obvestilo o servisiranju
23
14
Specifikacije in vodnik
24
Tehnične lastnosti
-------------------------- 24
SLV - v
01 PREVERJANJE KOMPONENT
Bluetooth
POWER
Surround
SOUND
MODE
VOL
WOOFER
SOUNDBAR
Glavna enota zvočnika Soundbar
1
2
Napajalni kabel
(Globokotonski
zvočnik)
Napetostni
pretvornik AC/DC
(Glavna enota)
Globokotonski
zvočnik
Daljinski upravljalnik/Baterije
3
Napajalni kabel
(Napetostni
pretvornik AC/DC)
Optični kabel
•• Koraki za električno priključitev so označeni (1, 2, 3). Za več informacij o električnih priključkih si
oglejte stran 4.
•• Za dele za namestitev zvočnika Soundbar na steno si oglejte stran 18.
•• Kabel pretvornika iz Micro USB v USB in kabel HDMI sta na prodaj ločeno. Za nakup se obrnite na
Samsungov servisni center ali podporo za stranke.
Vstavljanje baterij pred uporabo daljinskega upravljalnika
(2 bateriji AA)
Pokrov baterije potisnite v smeri puščice, dokler ga v celoti ne odstranite. Vstavite 2 bateriji AA (1,5V),
tako da sta njuni polariteti pravilno usmerjeni. Pokrov baterije potisnite nazaj na mesto.
SLV - 2
02 PREGLED IZDELKA
Sprednja plošča/desna plošča zvočnika Soundbar
Desna stran zvočnika Soundbar
Izdelek postavite tako,
da je logotip SAMSUNG
Glasnost
na vrhu.
Vklop
Zaslon
Spodnja plošča zvočnika Soundbar
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
USB (5V 0.5A)
AUX IN
HDMI IN
HDMI OUT
(TV-ARC)
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
HDMI IN
DC 24V
DC
24V
DC 24V
USB (5V 0.5A)
AUX IN
HDMI OUT
(TV-ARC)
Izbere vhodni način vira. (D.IN / AUX / HDMI / BT / USB)
•• Za vklop načina »BT PAIRING« spremenite v način »BT« in pridržite gumb
več kot 5 sekund.
Vir
D.IN
Povežite z digitalnim (optičnim) izhodom zunanje naprave.
USB
Tukaj povežite napravo USB za predvajanje glasbenih datotek v napravi USB prek zvočnika
Soundbar.
AUX
Povežite se z analognim izhodom zunanje naprave.
HDMI IN
HDMI OUT
DC 24V
Hkrati vnaša digitalne video in zvočne signale s kablom HDMI.
Povežite z izhodom HDMI zunanje naprave.
Povežite s priključkom HDMI (ARC) v televizorju.
Povežite napetostni pretvornik. (Vhodno napajanje)
SLV - 3
(Vir) za
03 POVEZOVANJE ZVOČNIKA SOUNDBAR
Priključitev v električno napajanje
Uporabite napajalne komponente (1, 2, 3), da enote priključite na električno napajanje v naslednjem
vrstnem redu: 1.) Globokotonski zvočnik  2.) Glavna enota zvočnika Soundbar. Oglejte si spodnje
slike.
•• Za več informacij o potrebni električni energiji in porabi električne energije si oglejte oznako na
izdelku. (Oznaka: Spodnji del glavne enote zvočnika Soundbar)
1 Napajalni kabel
POWER
1N
apajalni kabel
DC 24V
HDMI IN
DC
24V
DC 24V
HDMI OUT
(TV-ARC)
Hrbtna stran
globokotonskega
zvočnika
Priključitev v
električno napajanje
Spodnji del glavne
enote zvočnika
Soundbar
Priključitev v
električno
napajanje
Napetostni
2 pretvornik AC/DC
•• Napetostni pretvornik AC/DC postavite ravno na mizo ali tla. Če napetostni pretvornik AC/DC
postavite tako, da je z napajalnim kablom obrnjen navzgor, lahko voda ali drugi predmeti vstopijo v
pretvornik in povzročijo njegovo nepravilno delovanje.
SLV - 4
Povezovanje zvočnika Soundbar z globokotonskim zvočnikom
Ko je globokotonski zvočnik povezan, lahko uživate v bogatem basu.
Samodejna povezava med globokotonskim zvočnikom in zvočnikom Soundbar
Ko priključite napajalna kabla v zvočnik Soundbar in globokotonski zvočnik in ju vklopite, se bo
globokotonski zvočnik samodejno povezal z zvočnikom Soundbar.
•• Ko je samodejno povezovanje končano, modri kazalniki na hrbtni strani globokotonskega zvočnika
zasvetijo.
Lučke kazalnikov LED na hrbtni strani globokotonskega zvočnika
Kazalnik
LED
Stanje
Sveti
Opis
Rešitev
Uspešno povezan
-
(običajno delovanje)
Preverite, ali je napajalni kabel do glavne
Modra
enote zvočnika Soundbar pravilno priključen
Utripa
Vzpostavljanje povezave
ali malo počakajte. (Če utripanje ne preneha,
poskusite globokotonski zvočnik ročno
povezati. Oglejte si stran 6.)
V pripravljenosti (glavna
enota zvočnika Soundbar je
Rdeča
Sveti
izklopljena)
Povezava ni bila uspešna
Rdeča in
modra
Utripa
Preverite, ali je napajalni kabel do glavne
enote zvočnika Soundbar pravilno priključen.
Povežite znova. Oglejte si navodila za ročno
povezovanje na strani 6.
V priročniku si oglejte podatke za stik s
Napaka
Samsungovim servisnim centrom.
SLV - 5
Ročno povežite globokotonski zvočnik, če samodejna povezana ni uspešna
Pred ročnim povezovanjem
•• Preverite, ali sta napajalna kabla za zvočnik Soundbar in globokotonski zvočnik pravilno priključena.
•• Preverite, ali je zvočnik Soundbar vklopljen.
1. Na hrbtni strani globokotonskega zvočnika za najmanj 5 sekund pritisnite in pridržite gumb ID SET.
Rdeči kazalnik na hrbtni strani globokotonskega zvočnika ugasne in utripne modri kazalnik.
5 Sec
Hrbtna stran globokotonskega zvočnika
2. Izklopite zvočnik Soundbar.
3. Ko je zvočnik Soundbar izklopljen (OFF), pritisnite gumb VOL na daljinskem upravljalniku in ga
pridržite najmanj 5 sekund.
Bl
u
PO eto
W oth
ER
4. Na zaslonu zvočnika Soundbar se za 1,3 sekunde pojavi sporočilo ID SET, nato izgine.
ID SET
D
N
U
SO
VO
L
BA
R
W
OO
FE
R
SO
M UN
OD D
E
Su
rro
un
d
5 Sec
5. Ko modri kazalnik na globokotonskem zvočniku utripne, vklopite zvočnik Soundbar z gumbom
(Vklop) na desni strani glavne enote ali daljinskem upravljalniku.
6. Ko je povezava uspešno vzpostavljena, modri kazalnik na zadnji strani globokotonskega zvočnika
preneha utripati in začne neprekinjeno svetiti.
•• Če postopek povezovanja ne uspe, bo modri kazalnik neprekinjeno utripal. Pojdite na 1. korak in
začnite znova.
Nadgradite na resnično brezžičen prostorski zvok s Samsungovim kompletom z brezžičnim
zadnjim zvočnikom (SWA-8500S) in zvočnikom Soundbar (na prodaj ločeno). Za več
informacij si oglejte Priročnik za brezžični zadnji zvočnik Samsung.
SLV - 6
04 POVEZAVA S TELEVIZORJEM
Poslušajte zvok televizorja iz zvočnika Soundbar prek žične ali brezžične povezave.
•• Ko je zvočnik Soundbar povezan z izbranimi televizorji Samsung, ga lahko upravljate s televizijskim
daljinskim upravljalnikom.
–– Če uporabljate optični kabel, lahko to funkcijo podpirajo pametni televizorji Samsung 2017, ki
podpirajo povezavo Bluetooth.
–– Ta funkcija omogoča tudi uporabo televizijskega menija za prilagoditev zvočnega polja in
številnih nastavitev, kot sta glasnost in izklop zvoka.
Metoda 1. Povezava s kablom
Povezovanje z optičnim kablom
Spodnji del zvočnika Soundbar
OPTICAL OUT
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
Optični kabel
USB (5V 0.5A)
AUX IN
D.IN
Desna stran zvočnika Soundbar
1. Z digitalnim optičnim kablom vtič DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) na zvočniku Soundbar povežite z
vtičem OPTICAL OUT na televizorju.
2. Pritisnite gumb
(Vir) na desni plošči ali daljinskem upravljalniku, nato izberite način »D.IN«.
•• Ko je zvočnik Soundbar povezan s pametnim televizorjem Samsung Smart TV iz leta 2017, se
funkcija Bluetooth POWER samodejno vklopi in omogoči upravljanje zvočnika Soundbar z
daljinskim upravljalnikom televizorja. (Za podrobnosti o funkciji Bluetooth POWER si oglejte
stran 16.)
SLV - 7
Auto Power Link
Ko vklopite televizor, funkcija Auto Power Link samodejno vklopi zvočnik Soundbar.
1. Zvočnik Soundbar in televizor povežite z digitalnim optičnim kablom.
2. Pritisnite gumb
(Vir) na plošči na desni strani ali daljinskem upravljalniku in izberite način
»D.IN«.
3. Pritisnite gumb Levo na daljinskem upravljalniku in ga pridržite 5 sekund, da
vklopite ali izklopite funkcijo Auto Power Link.
•• Funkcija Auto Power Link je privzeto nastavljena na ON.
(Za izklop te funkcije z zvočnikom Soundbar izklopite funkcijo Samodejni
vklop.)
•• Odvisno od povezane naprave funkcija Auto Power Link morda ne bo
delovala.
•• Ta funkcija je na voljo samo v načinu »D.IN«.
Povezovanje televizorja s kablom HDMI
Preverite (ARC) v vratih
Spodnji del zvočnika Soundbar
HDMI IN televizorja
HDMI IN
(ARC)
HDMI IN
Kabel HDMI
(ni priložen)
HDMI OUT
(TV-ARC)
Preverite vrata HDMI OUT (TV-ARC)
na glavni enoti zvočnika Soundbar.
TV ARC
Desna stran zvočnika
Soundbar
1. Ko sta zvočnik Soundbar in televizor vklopljena, priključite kabel HDMI (ni priložen), kot je
prikazano na skici.
2. Na zaslonu glavne enote zvočnika Soundbar se pojavi napis »TV ARC« in zvočnik Soundbar
predvaja televizijski zvok
•• Če televizijski zvok ni slišen, pritisnite gumb
(Vir) na daljinskem upravljalniku ali desni
strani zvočnika Soundbar, da preklopite v način »D.IN«. Na zaslonu se zaporedno pojavita
»D.IN« in »TV ARC« in televizijski zvok se začne predvajati.
SLV - 8
•• Če se na zaslonu glavne enote zvočnika Soundbar ne izpiše »TV ARC«, preverite, ali je kabel
povezan z ustreznimi vrati.
•• Če želite spremeniti glasnost zvočnika Soundbar, uporabite gumbe za glasnost na daljinskem
upravljalniku televizorja.
Metoda 2. Brezžično povezovanje
Povezovanje televizorja prek funkcije Bluetooth
Ko je televizor povezan prek povezave Bluetooth, lahko slišite stereo zvok brez neprijetnosti s kabli.
•• Naenkrat lahko povežete samo en televizor.
Osnovna povezava
1. Pritisnite gumb
(Vir) na plošči na desni strani ali daljinskem upravljalniku in izberite način
»BT«.
2. Spremenite »BT« v »BT PAIRING«.
•• Če se pojavi »BT READY«, pritisnite gumb
(Vir) na plošči na desni strani zvočnika Soundbar
ali na daljinskem upravljalniku in ga pridržite več kot 5 sekund, da se pojavi sporočilo
»BT PAIRING«.
3. V televizorju izberite način Bluetooth. (Za več informacij si oglejte priročnik za televizor.)
4. Na seznamu televizijskega zaslona izberite »[AV] Samsung Soundbar Mxxx M-Series«.
Razpoložljiv zvočnik Soundbar je na seznamu naprav Bluetooth v televizorju naveden z
»Need Pairing« ali »Paired«. Če se želite povezati z zvočnikom Soundbar, izberite sporočilo in
vzpostavite povezavo.
•• Ko se televizor poveže, se na sprednjem zaslonu zvočnika Soundbar pojavi [Ime televizorja] →
»BT«.
5. Zdaj lahko televizijski zvok slišite iz zvočnika Soundbar.
Če se naprava ne poveže
•• Če se na seznamu pojavi predhodna povezava z zvočnikom Soundbar (npr. »[AV] Samsung
Soundbar Mxxx M-Series«), jo izbrišite.
•• V načinu »BT« pritisnite in pridržite gumb
(Vir) na desni plošči zvočnika Soundbar ali daljinskem
upravljalniku več kot 5 sekund, da preklopite v način »BT PAIRING«.
Nato na iskalnem seznamu televizorja izberite »[AV] Samsung Soundbar Mxxx M-Series«.
SLV - 9
Kaj pomenita stanji BT READY in BT PAIRING?
•• BT READY : V tem načinu lahko iščete predhodno povezane televizorje ali se povežete z zvočnikom
Soundbar iz predhodno povezane mobilne naprave.
•• BT PAIRING : V tem načinu se lahko povežete z novo napravo. (Ko ste v načinu »BT«, pritisnite in
pridržite gumb
(Vir) na zgornji plošči zvočnika Soundbar ali daljinskem upravljalniku več kot
5 sekund.)
OPOMBE
•• Če ste ob povezovanju naprave Bluetooth pozvani za vnos kode PIN, vnesite <0000>.
•• V načinu povezave Bluetooth bo povezava Bluetooth prekinjena, če bo razdalja med enoto
Soundbar in napravo Bluetooth večja od 10 m.
•• Zvočnik Soundbar se samodejno izklopi po 5 minutah v stanju pripravljenosti.
•• Zvočnik Soundbar iskanja Bluetooth ali povezovanja ne bo izvedel pravilno v naslednjih primerih:
–– Če je okrog zvočnika Soundbar močno električno polje.
–– Če je z zvočnikom Soundbar hkrati povezanih več naprav Bluetooth.
–– Če je naprava Bluetooth izklopljena, ni na mestu ali ne deluje pravilno.
•• Elektronske naprave lahko povzročijo radijske motnje. Naprav, ki proizvajajo elektromagnetne
valove, ne postavljajte v bližino glavne enote zvočnika Soundbar (denimo mikrovalovnih pečic,
naprav za brezžično omrežje LAN itd.).
Prekinjanje povezave med zvočnikom Soundbar in televizorjem
Pritisnite gumb
(Vir) na plošči na desni strani ali daljinskem upravljalniku in preklopite v kateri koli
način razen »BT«.
•• Prekinitev povezave traja, ker mora televizor prejeti odziv iz zvočnika Soundbar.
(Čas se lahko razlikuje, odvisno od modela televizorja.)
•• Če želite preklicati samodejno povezavo med zvočnikom Soundbar in televizorjem prek vmesnika
Bluetooth, pritisnite in 5 sekund držite gumb p (Predvajanje/Začasna ustavitev) na daljinskem
upravljalniku v stanju »BT READY«. (Preklopite iz Vklop → Izklop)
SLV - 10
05 POVEZOVANJE ZUNANJE NAPRAVE
Če želite predvajati zvok zunanje naprave prek zvočnika Soundbar, povežite zunanjo napravo prek
žičnega ali brezžičnega omrežja.
Povezovanje z optičnim ali analognim zvočnim (AUX) kablom
Desna stran zvočnika
Soundbar
BD/Predvajalnik DVD/STB/
Igralna konzola
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
OPTICAL OUT
Optični kabel
USB (5V 0.5A)
R - AUDIO - L
AUX IN
Kabel za zvok (AUX)
(ni priložen)
Spodnji del zvočnika Soundbar
1 Optični kabel
XX Vhod DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) na glavni enoti z digitalnim optičnim kablom povežite z vtičem
OPTICAL OUT na vhodni napravi.
YY Izberite način »D.IN«, tako da na desni plošči ali daljinskem upravljalniku pritisnete gumb
(Vir).
2 Kabla za zvok (AUX)
XX Vhod AUX IN (zvok) na glavni enoti s kablom za zvok povežite s priključkom AUDIO OUT na vhodni
napravi.
YY Izberite način »AUX«, tako da na desni plošči ali daljinskem upravljalniku pritisnete gumb
(Vir).
SLV - 11
Povezovanje s kablom HDMI
Spodnji del zvočnika Soundbar
Zunanja naprava
Kabel HDMI
HDMI OUT
HDMI IN
(ni priložen)
HDMI IN
(ARC)
HDMI OUT
(TV-ARC)
Kabel HDMI
(ni priložen)
HDMI
Desna stran zvočnika
Soundbar
1. Kabel HDMI (ni priložen) v vtiču HDMI IN na zadnji strani izdelka povežite z vtičem HDMI OUT v
digitalni napravi.
2. Kabel HDMI (ni priložen) v vtiču HDMI OUT (TV-ARC) na zadnji strani izdelka povežite s priključkom
HDMI IN v televizorju.
3. Pritisnite gumb
(Vir) na plošči na desni strani ali daljinskem upravljalniku in izberite način
»HDMI«.
4. Način »HDMI« je prikazan na zaslonu zvočnika Soundbar in zvok se predvaja.
SLV - 12
06 POVEZOVANJE USB
V zvočniku Soundbar lahko predvajate glasbene datoteke iz naprave za shranjevanje.
Zaslon
Vrata USB
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
HDMI IN
DC
24V
DC 24V
USB (5V 0.5A)
AUX IN
HDMI OUT
(TV-ARC)
USB
USB (5V 0.5A)
Kabel pretvornika iz
Micro USB v USB
(ni priložen)
1. Kabel pretvornika iz Micro USB v USB povežite z moškim priključkom USB 2.0 Micro USB (vrsta B)
na enem koncu, standardni ženski vtič 2.0 USB (vrsta A) na drugem koncu pa z vtičem Micro USB
na zvočniku Soundbar.
•• Kabel pretvornika iz Micro USB v USB je na prodaj ločeno. Za nakup se obrnite na Samsungov
servisni center ali podporo za stranke.
2. Napravo USB povežite z ženskim koncem kabla pretvornika.
3. Pritisnite gumb
(Vir) na plošči na desni strani ali daljinskem upravljalniku in izberite način
»USB«.
4. Na zaslonu se pojavi »USB«.
5. Prek zvočnika Soundbar predvajajte glasbene datoteke iz naprave za shranjevanje.
•• Zvočnik Soundbar se samodejno izklopi (Auto Power Off), če več kot 5 minut ni povezana
nobena naprava USB.
Posodobitev programske opreme
Samsung bo morda v prihodnje nudil posodobitve za strojno opremo sistema Soundbar.
Če je na voljo posodobitev, lahko strojno opremo posodobite tako, da napravo USB, v kateri je shranjena
posodobitev strojne opreme, priključite v vrata USB na zvočniku Soundbar.
Za več informacij o prenosu posodobitvenih datotek pojdite na spletno mesto Samsung Electronics
(www.samsung.com  Support).
Nato vnesite ali izberite model zvočnika Soundbar, izberite Programska oprema in aplikacije ter nato
Prenosi. Ime možnosti se lahko razlikuje.
SLV - 13
07 POVEZOVANJE MOBILNE NAPRAVE
Povezovanje prek vmesnika Bluetooth
Ko je mobilna naprava povezana prek vmesnika Bluetooth, lahko slišite stereo zvok brez neprijetnosti s
kabli.
•• Naenkrat lahko povežete največ eno napravo Bluetooth.
Naprava Bluetooth
Osnovna povezava
1. Pritisnite gumb
(Vir) na plošči na desni strani ali daljinskem upravljalniku in izberite način
»BT«.
2. Spremenite »BT« v »BT PAIRING«.
•• Če se pojavi »BT READY«, pritisnite gumb
(Vir) na plošči na desni strani zvočnika Soundbar
ali na daljinskem upravljalniku in ga pridržite več kot 5 sekund, da se pojavi »BT PAIRING«.
3. Na seznamu izberite »[AV] Samsung Soundbar Mxxx M-Series«.
•• Ko je zvočnik Soundbar povezan z napravo Bluetooth, se na sprednjem zaslonu pojavi
[Ime naprave Bluetooth] → »BT«.
4. S povezavo prek vmesnika Bluetooth predvajajte glasbene datoteke iz naprave prek zvočnika
Soundbar.
Če se naprava ne poveže
•• Če se na seznamu pojavi predhodna povezava z zvočnikom Soundbar (npr. »[AV] Samsung
Soundbar Mxxx M-Series«), jo izbrišite.
•• V načinu »BT« pritisnite in pridržite gumb
(Vir) na desni plošči zvočnika Soundbar ali daljinskem
upravljalniku več kot 5 sekund, da preklopite v način »BT PAIRING«.
Nato na iskalnem seznamu naprave Bluetooth izberite »[AV] Samsung Soundbar Mxxx M-Series«.
Za več informacij o povezavah Bluetooth si oglejte »Povezovanje televizorja prek funkcije
Bluetooth« na strani 9 - 10.
SLV - 14
08 UPORABA DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA
Kako uporabljati daljinski upravljalnik
Vklopi ali izklopi zvočnik Soundbar.
Vklop
Upravljanje
zvoka
Bluetooth
POWER
Surround
SOUND
MODE
VOL
WOOFER
SOUNDBAR
Bluetooth
POWER
Surround
SOUND MODE
POWER
Bluetooth
POWER
Funkcija
prostorskega zvoka doda zvoku
Bluetooth
Surround
POWER
globino
in občutek prostora.
SOUND
Vsakič, ko pritisnete ta gumb, se izmenjata
MODE
Surround SOUND
funkciji ON ali OFF.
MODE
SOUND
MODE•• ON : Predvaja zvok prek vseh zvočnikov.
•• OFF : Zvok izvirnega kanala lahko slišite iz
več zvočnikov.
Želeni zvočni učinek lahko izberete z izbiro STANDARD, MUSIC, CLEAR VOICE, SPORTS ali
MOVIE.
SOUND
MODE
m
Surround
Surround
Izbirate lahko med TREBLE, BASS ali AUDIO
SYNC.
•• Za prilagoditev glasnosti visokih ali nizkih
tonov v nastavitvah zvoka izberite TREBLE
ali BASS in nato z gumboma Gor/Dol
nastavite glasnost od –6 do +6.
•• Če slika in zvok med televizorjem ter
zvočnikom Soundbar nista usklajena, v
Nastavitvah zvoka izberite AUDIO SYNC in
nato z gumboma Gor/Dol nastavite zamik
zvoka med 0 in 300 milisekundami.
(Razen načina »USB«)
•• Funkcija Audio Sync je podprta samo v
nekaterih
Bluetooth funkcijah.
WOOFER
•• DRC (Dynamic Range Control) VOL
VOL
WOOFER
Omogoča uporabo nadzora dinamičnega
obsega
pri predvajanju posnetkov Dolby
VOL
WOOFER
Digital. Če v stanju pripravljenosti pritisnete in pridržite gumb SOUND MODE, se bo
način DRC vklopil ali izklopil. Ko je način DRC vklopljen, se glasnost zvoka zmanjša.
(Zvok bo morda popačen.)
WOOFERPritisnite za izbor vira, povezanega z zvočnikom Soundbar.
VOL
Vir
•• Način BT PAIRING
Za vklop načina »BT PAIRING« v način »BT« pritisnite in pridržite gumb
kot 5 sekund. Za podrobnosti glejte stran 14.
SLV - 15
(Vir) dlje
Pritisnite gumb p, da začasno ustavite glasbeno datoteko.
Če gumb pritisnete še enkrat, se glasbena datoteka začne predvajati.
Predvajanje/
Začasna
ustavitev
Bluetooth
POWER
Surround
SOUND
MODE
Pritisnite izbrano območje, da izberete Gor/Dol/Levo/Desno.
Gor/dol/
Bluetooth
POWER
Surround
levo/desno
SOUND
MODE
VOL
•• Ponavljanje
WOOFER
VOL
Pritisnite Gor/Dol/Levo/Desno na gumbu, da izberete ali nastavite funkcije.
WOOFER
Če želite uporabiti funkcijo Repeat v načinu »USB«, pritisnite gumb Gor.
•• Preskakovanje glasbe
Pritisnite gumb Desno, da izberete naslednjo glasbeno datoteko. Pritisnite gumb
Levo, da izberete prejšnjo glasbeno datoteko.
•• Anynet+ / Auto Power Link
Funkciji Anynet+ in Auto Power Link lahko vklopite ali izklopite.
Funkciji Anynet+ in Auto Power Link lahko upravljate z gumboma Desno in Levo.
–– Anynet+ : Če sta zvočnik Soundbar in televizor Samsung povezana s kablom
HDMI, lahko zvočnik Soundbar upravljate z daljinskim upravljalnikom televizorja.
Za preklop funkcije Anynet+ med ON in OFF pridržite gumb Desno za 5 sekund.
–– Auto Power Link : Če je zvočnik Soundbar s televizorjem povezan z digitalnim
optičnim kablom, se zvočnik Soundbar samodejno vklopi, ko vklopite televizor.
Za preklop funkcije Auto Power Link med ON in OFF pridržite gumb Levo za
5 sekund.
–– Funkcija Anynet+ / Auto Power Link je privzeto nastavljena na ON.
Surround
Bluetooth
POWER
Bluetooth
SOUND
MODE
VOL
POWER
WOOFER
Pritisnite za vklop ali izklop funkcije Bluetooth POWER.
Ko je funkcija Bluetooth POWER vklopljena, se na zaslonu zvočnika Soundbar pojavi
»ON-BLUETOOTH POWER«.
•• Funkcija Bluetooth POWER : Če je zvočnik Soundbar v načinu pripravljenosti in je
funkcija Bluetooth POWER vklopljena, se bo zvočnik Soundbar samodejno vklopil in
prek vmesnika Bluetooth povezal z napravo, ko vklopite predhodno povezano
napravo Bluetooth.
•• Če znova pritisnete gumb Bluetooth POWER, da vklopite funkcijo BT, se na zaslonu
zvočnika Soundbar pojavi sporočilo »OFF-BLUETOOTH POWER«.
•• Ko je vklopljen način »D.IN« in je zvočnik Soundbar povezan s pametnim televizorjem
Samsung Smart TV iz leta 2017, lahko zvočnik Soundbar upravljate z daljinskim
upravljalnikom televizorja.
V tem načinu ne morete izklopiti funkcije Bluetooth POWER.
SLV - 16
R
SO
M UN
OD D
E
FE
R
FE
W
OO
W
OO
D
U
N
VO
L
D
N
SO
SO
SO
U
VO
L
BA
R
BA
R
W
OO
N
SOUND
MODE
U
VO
L
D
BA
R
BA
R
D
N
U
Su
rro
un
d
Bl
u
PO eto
W oth
ER
Bl
u
PO eto
W oth
ER
Su
rro
un
d
FE
SO
M UN
OD D
E
Bl
u
PO eto
W oth
ER
Bluetooth
POWER
R
Su
rro
un
d
WOOFER
WOOFER
Surround
W
OO
•• Nemo
Pritisnite gumb VOL, da utišate zvok. Za ponovni vklop zvoka pritisnite gumb še enkrat.
Prilagajanje glasnosti zvočnika Soundbar z daljinskim
upravljalnikom televizorja
V meniju televizorja nastavite zvočnik televizorja v televizorju Samsung na zunanje
zvočnike. (Za več informacij si oglejte priročnik za televizor.)
•• Ko namestite zvočnik Soundbar, lahko prilagodite glasnost zvočnika Soundbar z daljinskim
upravljalnikom IR, ki je bil priložen televizorju Samsung. (Če te funkcije ne želite uporabljati, ko je
zvočnik Soundbar vklopljen, pritisnite in za 5 sekund pridržite gumb Surround. Na zaslonu zvočnika
Soundbar se pojavi sporočilo »OFF-TV REMOTE« in funkcija se izklopi.)
Če želite prilagoditi glasnost samo z daljinskim upravljalnikom televizorja Samsung, pritisnite in za
več kot 5 sekund pridržite gumb Surround, dokler se na zaslonu zvočnika Soundbar ne pojavi
sporočilo »SAMSUNG-TV REMOTE«.
–– Vsakič, ko gumb Surround držite 5 sekund, se način preklopi v naslednjem zaporedju:
»SAMSUNG-TV REMOTE« (privzeti način) → »OFF-TV REMOTE« → »ALL-TV REMOTE«.
•• Če želite glasnost zvočnika Soundbar prilagoditi z daljinskim upravljalnikom drugega proizvajalca,
vklopite zvočnik Soundbar, pritisnite in 5 sekund pridržite gumb Surround (na zaslonu zvočnika Soundbar
se pojavi sporočilo »OFF-TV REMOTE«), gumb Surround izpustite in ga znova pritisnite ter pridržite za
več kot 5 sekund. (Na zaslonu zvočnika Soundbar se pojavi sporočilo »ALL-TV REMOTE«.)
–– Ta funkcija morda ne bo na voljo, odvisno od daljinskega upravljalnika.
–– Za seznam proizvajalcev, ki podpirajo to funkcijo, si oglejte POPOLNI PRIROČNIK
(www.samsung.com/support).
–– Ta funkcija za upravljanje glasnosti deluje samo z daljinskimi upravljalniki televizorjev IR. Ne
deluje z daljinskimi upravljalniki televizorjev Bluetooth (upravljalniki, ki zahtevajo seznanjanje).
SLV - 17
SO
M UN
OD D
Bl
u
P et
BA
R
D
N
U
SO
VO
L
BA
R
D
N
U
SO
Za prilagoditev glasnosti pritisnite gumb gor ali dol.
Su
rro
un
d
W
OO
F
ER
SO
M UN
OD D
E
Su
rro
un
d
W
OO
F
ER
SO
M UN
OD D
E
VO
L
D
N
SO
VO
L
BA
R
W
OO
F
ER
Su
rro
un
d
SO
M UN
OD D
E
WOOFER
Su
rro
un
d
VOL
VOL
Bl
u
PO eto
W oth
ER
Bl
u
PO eto
W oth
ER
Bl
u
PO eto
W oth
ER
Za prilagoditev glasnosti globokotonskega zvočnika na –12 ali –6 do +6 pritisnite gumb
gor ali dol.
S pritiskom tega gumba glasnost globokotonskega zvočnika povrnete na stopnjo 0.
U
FE
R
VOL
SO
M UN
OD D
E
SO
VO
L
SOUND
MODE
09 NAMESTITEV STENSKEGA NOSILCA
Previdnostni ukrepi pri namestitvi
•• Nameščajte samo na navpične stene.
•• Ne nameščajte v prostor z visoko temperaturo ali vlažnostjo.
•• Preverite, ali je stena dovolj močna, da podpira težo izdelka. Če ni, steno ojačajte ali izberite drugo
mesto namestitve.
•• Kupite in uporabite pritrdilne vijake ali nastavke, ki so primerni za vašo steno (mavčna plošča,
železna plošča, les itd.). Če je mogoče, podporne vijake pričvrstite v stebre.
•• Stenske vijake kupite glede na vrsto in debelino stene, na katero želite namestiti zvočnik Soundbar.
–– Premer: M5
–– Dolžina: priporočena 35 mm ali daljša.
•• Kable iz enote priključite v zunanje naprave, preden zvočnik Soundbar namestite na steno.
•• Prepričajte se, da je enota izklopljena in brez električnega napajanja, preden jo namestite.
V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara.
Komponente stenskega nosilca
Priročnik za namestitev na steno
Držalo vijaka (2 kosa)
Vijak (2 kosa)
Stenski nosilec L
SLV - 18
Stenski nosilec D
1. Stensko vodilo postavite ob površino stene.
3. Skozi sredino slik B-TYPE na vsaki strani
•• Stensko vodilo mora biti poravnano.
vodila potisnite konico pisala ali svinčnika, da
•• Če je televizor pritrjen na zid, zvočnik
označite luknji za podporna vijaka, nato
Soundbar namestite vsaj 5 cm pod
Stensko vodilo odstranite.
televizorjem.
5 cm ali več
4. Z vrtalno krono ustrezne velikosti pri vsaki
oznaki v steni izvrtajte luknjo.
•• Če oznaki ne ustrezata položajem vijakov,
morate pred vstavitvijo podpornih vijakov
v luknji vstaviti ustrezni vijačni ali stenski
sidri. Če uporabljate vijačni ali stenski sidri,
se prepričajte, da sta luknji, ki jih boste
2. Sredinsko črto papirnate predloge
izvrtali, dovolj veliki za sidri, ki ju boste
poravnajte s sredino televizorja (če zvočnik
uporabili.
Soundbar nameščate pod televizor) in s
trakom namestite Stensko vodilo na steno.
5. Vijak (ni priložen) potisnite skozi Držalo
•• Če zvočnika ne nameščate pod televizor,
Sredinsko črto postavite na sredino
območja namestitve.
Sredinska črta
SLV - 19
vijaka in nato oba vijaka čvrsto privijte v
luknjo podpornega vijaka.
6. Uporabite dva Vijaka (M4 x L12), da privijete
•• Levo in desno držalo sta različnih oblik.
oba Stenska nosilca L in D na spodnji del
Prepričajte se, da ste ju pravilno obrnili.
zvočnika Soundbar.
Za ustrezno prileganje morate poravnati
izbokline na zvočniku Soundbar z luknjami na
nosilcih.
Stensko držalo D
Stensko držalo L
7. Zvočnik Soundbar namestite s priloženimi
Stenskimi nosilci, tako da stenski nosilec
obesite na Držala vijakov na steni.
•• Pri namestitvi zagotovite, da so obešalni
deli Stenskih nosilcev na zadnji strani
zvočnika Soundbar.
•• Zvočnik Soundbar rahlo nagnite, da vstavite
obe glavi Držala vijaka v luknji Stenskega
Hrbtna stran zvočnika
Soundbar
nosilca. Zvočnik Soundbar potisnite v smeri
puščice, da zagotovite, da sta obe strani
čvrsto pritrjeni.
Desni zadnji del zvočnika
Soundbar
SLV - 20
Odstranjevanje zvočnika
Soundbar s stene
1. Če želite zvočnik Soundbar odstraniti s
stenskega nosilca, ga potisnite v smeri
puščice ter rahlo nagnite in nato povlecite
stran od stene, kot je prikazano na sliki.
•• Na enoto se ne obešajte, ne udarjajte po njej
in ne dovolite, da pade na tla.
•• Enoto pričvrstite na steno, da ne pade. Če
enota pade, vas lahko poškoduje ali se
poškoduje izdelek.
•• Ko je enota nameščena, zagotovite, da otroci
ne vlečejo za povezovalne kable, saj lahko
pade.
•• Za najboljše delovanje izdelka, ki je montiran
na steno, naj bo sistem zvočnikov vsaj 5 cm
pod televizorjem TV, če je ta montiran na
steno.
•• Če enote ne boste namestili na steno, jo
zaradi varnosti namestite na varno, ravno
površino, da ne bo mogla pasti.
SLV - 21
10 ODPRAVLJANJE NAPAK
Preden zaprosite za pomoč, preverite spodnje.
Enota se ne vklopi.
Je električni kabel priključen v vtičnico?
;; Električni kabel priključite v vtičnico.
Ko pritisnem gumb, funkcija ne deluje.
Je v zraku statična elektrika?
;; Izvlecite električni kabel in ga znova priključite.
V načinu BT prihaja do prekinitev zvoka.
;; Oglejte si razdelke o povezavah Bluetooth na straneh 9 in 14.
Ni zvoka.
Je vklopljena funkcija Nemo?
;; Pritisnite gumb VOL, da jo prekličete.
Je glasnost nastavljena na najnižjo?
;; Prilagodite glasnost.
Daljinski upravljalnik ne deluje.
So baterije iztrošene?
;; Zamenjajte jih z novimi.
Je razdalja med daljinskim upravljalnikom in glavno enoto zvočnika Soundbar prevelika?
;; Daljinski upravljalnik približajte glavni enoti zvočnika Soundbar.
Rdeča lučka LED na globokotonskem zvočniku utripne, iz zvočnika pa se ne sliši zvoka.
Ta težava se lahko pojavi, če globokotonski zvočnik ni povezan z glavno enoto zvočnika Soundbar.
;; Poskusite znova povezati globokotonski zvočnik. (Oglejte si stran 5.)
Globokotonski zvočnik opazno hrešči in vibrira.
Poskusite prilagoditi vibriranje globokotonskega zvočnika.
;; Pritiskajte gumb WOOFER na daljinskem upravljalniku gor ali dol, da prilagodite glasnost
zvočnika. (med -12, -6 in +6).
SLV - 22
11 LICENCA
Manufactured under license from Dolby
Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic,
and the double-D symbol are trademarks of
Dolby Laboratories.
For DTS patents, see http://patents.dts.com.
Manufactured under license from DTS
Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in
combination with the Symbol, and DTS 2.0
Channel are registered trademarks or
trademarks of DTS, Inc. in the United States
12 OBVESTILO O
ODPRTOKODNIH
LICENCAH
Če želite poslati povpraševanja in zahteve glede
odprtih virov, podjetju Samsung pošljite e-pošto
(oss.request@samsung.com).
13 POMEMBNO
OBVESTILO O
SERVISIRANJU
•• Slike in ilustracije v tem uporabniškem
priročniku so samo informativne in se lahko
and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights
Reserved.
razlikujejo od dejanskega videza izdelka.
•• V naslednjih primerih vam lahko zaračunamo
administrativne stroške:
(a) e na dom pokličete serviserja in se izkaže,
The terms HDMI and HDMI High-Definition
da izdelek ni pokvarjen (kar pomeni, da
Multimedia Interface, and the HDMI Logo are
niste prebrali tega uporabniškega
trademarks or registered trademarks of HDMI
priročnika);
Licensing LLC in the United States and other
(b) če napravo prinesete na servis in se izkaže,
countries.
da ni pokvarjena (kar pomeni, da niste
prebrali tega uporabniškega priročnika).
•• O znesku administrativnih stroškov vas bomo
obvestili pred začetkom dela na izdelku oz.
pred obiskom na domu.
SLV - 23
14 SPECIFIKACIJE IN VODNIK
Tehnične lastnosti
USB
Teža
SPLOŠNO
Mere
(Š x V x G)
5V/0,5A
Glavna enota zvočnika
Soundbar
Nizkotonski zvočnik
(PS-WM30)
Glavna enota zvočnika
Soundbar
Nizkotonski zvočnik
(PS-WM30)
2,0 kg
7,2 kg
908,5 x 53,5 x 70,5 mm
200,0 x 392,0 x 378,0 mm
Območje obratovalne temperature
+5°C do +35°C
Območje obratovalne vlažnosti
10 % ~ 75 %
Glavna enota zvočnika
Soundbar
OJAČEVALNIK
Nizkotonski zvočnik
(PS-WM30)
Podprte oblike zapisa za predvajanje
(Zvok DTS 2.0 se predvaja v obliki DTS.)
Največja oddajna moč
vmesnika BT
Izhodna moč brezžične naprave
Največja oddajna moč
vmesnika SRD
Nazivna izhodna
moč
40W x 4, 6 OHM
160W, 3 OHM
LPCM 2ch, Dolby Audio™
(podpira Dolby® Digital), DTS
100 mW pri 2,4–2,4835 GHz
25 mW pri 5,725–5,825 GHz
OPOMBE
•• Podjetje Samsung Electronics Co., Ltd. si pridržuje pravico do spremembe tehničnih podatkov brez
vnaprejšnjega bvestila.
•• Podatki teže in dimenzije so približni podatki.
•• Za več informacij o električnem napajanju in porabi električne energije si oglejte oznako na izdelku.
(Oznaka : Spodnji del Glavne enote Zvočnika Soundbar)
Skupna poraba v stanju pripravljenosti (W)
2,9W
Bluetooth
Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb
»Bluetooth POWER«, ko ste v načinu »BT«.
Način deaktivacije vrat
•• Družba Samsung Electronics izjavlja, da je ta oprema skladna z Direktivo
2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem
spletnem naslovu: http://www.samsung.com pojdite v razdelek Podpora >
Iskanje podpore za izdelek in vnesite ime modela. To opremo je mogoče
uporabljati v vseh državah EU.
SLV - 24
[Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku]
(velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)
Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij v tem izdelku ob izteku njihove
življenjske dobe ni dovoljeno odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Oznake za kemijske
elemente Hg, Cd ali Pb pomenijo, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo
referenčne nivoje v direktivi ES 2006/66.
Če baterije niso ustrezno odstranjene, lahko tovrstne snovi škodujejo zdravju ljudi oziroma okolju.
Da bi zaščitili naravne vire in vzpodbujali ponovno uporabo materialov, baterije ločite od ostalih odpadkov
in jih oddajte na predvidenih lokalnih zbirnih reciklažnih mestih.
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka
(odpadna električna & elektronska oprema)
(velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)
Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne
opreme (npr. električnega polnilnika, slušalk, kabla USB) ob koncu življenjske dobe ni dovoljeno odvreči
med gospodinjske odpadke. Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v
recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili
morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.
Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju
prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.
Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in
njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju nidovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi
odpadki.
Za informacije o okoljski zavezanosti podjetja Samsung in regulativnih obveznostih za ta izdelek, kot so
uredba REACH, direktiva WEEE ali predpisi o baterijah, obiščite:
http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
SLV - 25
ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΣΦΆΛΕΙΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
•• Μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή
ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΠΙΣΩ
ΚΑΛΥΜΜΑ. Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ
ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙΤΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.
υγρασία, προκειμένου να μειώσετε τον
κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
ΠΡΟΣΟΧΗ
•• ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ,
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΠΛΑΤΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΦΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΤΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ
ΠΡΙΖΑΣ.
ΠΡΟΣΟΧΗ
•• Η συσκευή αυτή θα πρέπει πάντα να
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ
συνδέεται σε δίκτυο AC με προστατευτική
σύνδεση γείωσης.
•• Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι
υπάρχει υψηλή τάση στο εσωτερικό της
συσκευής. Είναι επικίνδυνο να έρχεστε
σε επαφή με οποιοδήποτε εσωτερικό
εξάρτημα αυτού του προϊόντος.
ρεύμα, θα πρέπει να τραβήξετε το βύσμα
από την πρίζα, κατά συνέπεια η πρίζα θα
πρέπει να είναι κατάλληλη.
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι αυτό
το προϊόν συνοδεύεται από σημαντικά
έντυπα αναφορικά με τη λειτουργία
και τη συντήρηση.
Προϊόν κατηγορίας ΙΙ: Αυτό το σύμβολο
υποδεικνύει ότι δεν απαιτείται
σύνδεση ασφαλείας με την ηλεκτρική
γείωση.
•• Μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε σταγόνες
ή πιτσιλίσματα υγρών. Μην τοποθετείτε
δοχεία γεμάτα με υγρό, όπως βάζα, επάνω
στη συσκευή.
•• Για να απενεργοποιήσετε πλήρως αυτή τη
Τάση εναλλασσόμενου ρεύματος: Αυτό
το σύμβολο υποδεικνύει ότι η
ονομαστική τάση που επισημαίνεται
με το σύμβολο είναι τάση
εναλλασσόμενου ρεύματος.
Τάση συνεχούς ρεύματος: Αυτό το σύμβολο
υποδεικνύει ότι η ονομαστική τάση που
επισημαίνεται με το σύμβολο είναι τάση
συνεχούς ρεύματος.
Προσοχή, συμβουλευτείτε τις οδηγίες
χρήσης: Αυτό το σύμβολο καθοδηγεί το
χρήστη να συμβουλευτεί το εγχειρίδιο
χρήσης για περαιτέρω πληροφορίες
σχετικά με την ασφάλεια.
GRE - ii
συσκευή, θα πρέπει να αποσυνδέσετε το φις
ρεύματος από την πρίζα. Για το λόγο αυτόν,
το φις ρεύματος θα πρέπει να είναι εύκολα
και άμεσα προσπελάσιμο συνεχώς.
ΠΡΟΦΥΛΆΞΕΙΣ
1. Βεβαιωθείτε ότι η παροχή εναλλασσόμενου
ρεύματος του σπιτιού σας είναι συμβατή με
τις προδιαγραφές που αναγράφονται στην
ετικέτα αναγνώρισης που υπάρχει στο πίσω
μέρος του προϊόντος. Τοποθετήστε το προϊόν
οριζόντια, σε κατάλληλη βάση (έπιπλο),
προβλέποντας αρκετό χώρο γύρω της για
εξαερισμό 7~10 εκατοστά. Βεβαιωθείτε ότι οι
οπές αερισμού δεν είναι καλυμμένες. Μην
τοποθετείτε τη μονάδα επάνω σε ενισχυτές ή
άλλον εξοπλισμό, ο οποίος ενδέχεται να
θερμανθεί. Αυτή η μονάδα έχει σχεδιαστεί
για συνεχή χρήση. Για να απενεργοποιήσετε
πλήρως τη μονάδα, αποσυνδέστε το φις
εναλλασσόμενου ρεύματος από την πρίζα.
Αποσυνδέστε τη μονάδα αν σκοπεύετε να την
αφήσετε αχρησιμοποίητη για μεγάλο χρονικό
διάστημα.
2. Κατά τη διάρκεια καταιγίδων, αποσυνδέστε το
φις από την πρίζα ρεύματος. Απότομες κορυφές
της τάσης τροφοδοσίας λόγω κεραυνών μπορεί
να προκαλέσουν βλάβη στη μονάδα.
3. Μην εκθέτετε την συσκευή σε άμεσο ηλιακό
φως ή άλλες πηγές θερμότητας. Μπορεί να
προκληθεί υπερθέρμανση και δυσλειτουργία
της μονάδας.
4. Προστατέψτε τη συσκευή από υγρασία (π.χ.
ανθοδοχεία) και υπερβολική ζέστη (π.χ. τζάκι)
ή από εξοπλισμό που προκαλεί ισχυρά
μαγνητικά ή ηλεκτρικά πεδία (π.χ. ηχεία).
Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την
παροχή ρεύματος σε περίπτωση που το προϊόν
παρουσιάζει κάποια δυσλειτουργία. Το προϊόν
δεν προορίζεται για βιομηχανική χρήση.
Προορίζεται αποκλειστικά για προσωπική
χρήση. Ενδέχεται να προκύψει συμπύκνωση
υγρασίας εάν το προϊόν ή ο δίσκος βρίσκονται
σε περιβάλλον με σε χαμηλές θερμοκρασίες.
Εάν κατά τη διάρκεια του Χειμώνα πρέπει να
μεταφέρετε τη μονάδα σε άλλον χώρο,
περιμένετε περίπου για 2 ώρες ώστε να
επανέλθει σε θερμοκρασία δωματίου προτού
τη θέσετε σε λειτουργία.
5. Οι μπαταρίες που χρησιμοποιεί το προϊόν
περιέχει χημικά που είναι επικίνδυνα για το
περιβάλλον. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες
μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα.
Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες σε φωτιά. Μη
βραχυκυκλώνετε, μην αποσυναρμολογείτε και
μην υπερθερμαίνετε τις μπαταρίες. Υπάρχει
κίνδυνος έκρηξης αν αντικαταστήσετε
εσφαλμένα την μπαταρία. Αντικαταστήστε
μόνο με μπαταρία ίδιου ή ισοδύναμου τύπου.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
Το εγχειρίδιο αποτελείται από δύο μέρη: το
παρόν απλό έντυπο ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ και ένα
λεπτομερές ΠΛΗΡΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ το οποίο
διατίθεται προς λήψη ηλεκτρονικά.
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
Ανατρέξτε στο παρόν εγχειρίδιο για οδηγίες
ασφαλείας, εγκατάσταση του προϊόντος,
εξαρτήματα, συνδέσεις και προδιαγραφές
του προϊόντος.
ΠΛΗΡΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
Μπορείτε να μεταβείτε στο κέντρο
υποστήριξης πελατών σαρώνοντας τον
κωδικό QR. Για να δείτε το εγχειρίδιο στον
υπολογιστή ή στη φορητή συσκευή σας,
πραγματοποιήστε τη λήψη του εγχειριδίου
(ως έγγραφο) από την τοποθεσία web.
(http://www.samsung.com/support)
Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές μπορούν να
αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
GRE - iii
ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ
01
Ελεγχος των εξαρτηματων
2
Τοποθέτηση των μπαταριών πριν από τη χρήση του τηλεχειριστηρίου
(2 μπαταρίες AA)
-------------------------- 2
02
03
Επισκοπηση προϊοντος
3
Εμπρός / Δεξί πλαίσιο του Soundbar
-------------------------- 3
Κάτω πλαίσιο του Soundbar
-------------------------- 3
Συνεση του Soundbar
4
Σύνδεση του ρεύματος
-------------------------- 4
Σύνδεση του Soundbar στο υπογούφερ
-------------------------- 5
–– Αυτόματη σύνδεση του υπογούφερ με το Soundbar
-------------------------- 5
–– Σε περίπτωση αποτυχίας της αυτόματης σύνδεσης του υπογούφερ,
πραγματοποιήστε τη σύνδεση χειροκίνητα
-------------------------- 6
04
05
06
Συνδεση στην τηλεοραση
7
Μέθοδος 1. Σύνδεση με καλώδιο
–– Σύνδεση με καλώδιο οπτικών ινών
–– Σύνδεση τηλεόρασης με καλώδιο HDMI
-------------------------- 7
-------------------------- 7
-------------------------- 8
Μέθοδος 2. Ασύρματη σύνδεση
–– Σύνδεση τηλεόρασης μέσω Bluetooth
-------------------------- 9
-------------------------- 9
Συνδεση εξωτερικης συσκευης
11
Σύνδεση με καλώδιο οπτικών ινών ή αναλογικό καλώδιο ήχου (AUX)
-------------------------- 11
Σύνδεση μέσω καλωδίου HDMI
-------------------------- 12
Συνδεση συσκευης USB
13
Ενημερωση λογισμικου
-------------------------- 13
GRE - iv
07
Συνδεση φορητης συσκευης
Σύνδεση μέσω Bluetooth
08
09
14
-------------------------- 14
Χρηση τηλεχειριστηριου
15
Πώς να χρησιμοποιείται το τηλεχειριστήριο;
-------------------------- 15
Ρυθμίστε την ένταση ήχου του Soundbar με ένα τηλεχειριστήριο
τηλεόρασης
-------------------------- 17
Εγκατασταση βασης τοιχου
18
Προφυλάξεις εγκατάστασης
-------------------------- 18
Εξαρτήματα τοποθέτησης στον τοίχο
-------------------------- 18
Αφαίρεση του Soundbar από τον τοίχο
-------------------------- 21
10
Αντιμετωπιση προβληματων
22
11
Αδεια
23
12
Ειδοποίηση για τις άδειες χρήσης
λογισμικού ανοιχτού κώδικα
23
13
Σημαντικη σημειωση σχετικα με το σερβις
23
14
Προδιαγρφες και οδηγιες
24
Προδιαγραφες
-------------------------- 24
GRE - v
01 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
Bluetooth
POWER
Surround
SOUND
MODE
VOL
WOOFER
SOUNDBAR
Κύρια μονάδα του Soundbar
1
Καλώδιο
τροφοδοσίας
(Υπογούφερ)
Υπογούφερ
Τηλεχειριστήριο / Μπαταρίες
2
3
Τροφοδοτικό AC/DC
(Κύρια μονάδα)
Καλώδιο
τροφοδοσίας
(Τροφοδοτικό AC/DC)
Καλώδιο οπτικών ινών
•• Τα βήματα για τη σύνδεση της τροφοδοσίας επισημαίνονται με ετικέτες (1, 2, 3). Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση τροφοδοσίας, ανατρέξτε στη σελίδα 4.
•• Για τα εξαρτήματα τοποθέτησης του Soundbar σε τοίχο, ανατρέξτε στη σελίδα 18.
•• Ο προσαρμογέας Micro USB σε USB καθώς και τα καλώδια HDMI πωλούνται ξεχωριστά. Για
πληροφορίες αγοράς, επικοινωνήστε με ένα Κέντρο σέρβις ή με το τμήμα Εξυπηρέτησης
πελατών της Samsung.
Τοποθέτηση των μπαταριών πριν από τη χρήση του
τηλεχειριστηρίου (2 μπαταρίες AA)
Σύρετε το κάλυμμα της μπαταρίας προς την κατεύθυνση του βέλους μέχρι να αφαιρεθεί.
Τοποθετήστε 2 μπαταρίες AA (1,5 V) φροντίζοντας για το σωστό προσανατολισμό των πόλων τους.
Σύρετε το κάλυμμα της μπαταρίας στη θέση του.
GRE - 2
02 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Εμπρός / Δεξί πλαίσιο του Soundbar
Δεξιά πλευρά του Soundbar
Τοποθετήστε το προϊόν έτσι
ώστε το λογότυπο SAMSUNG
Ένταση ήχου
να βρίσκεται στην κορυφή.
Λειτουργία
Οθόνη
Κάτω πλαίσιο του Soundbar
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
USB (5V 0.5A)
AUX IN
HDMI IN
HDMI OUT
(TV-ARC)
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
HDMI IN
DC 24V
DC
24V
DC 24V
USB (5V 0.5A)
AUX IN
HDMI OUT
(TV-ARC)
Πηγή
Επιλογή λειτουργίας εισόδου πηγής. (D.IN / AUX / HDMI / BT / USB)
•• Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία «BT PAIRING», αλλάξτε την πηγή σε λειτουργία «BT»
και, στη συνέχεια, πατήστε για παραπάνω από 5 δευτερόλεπτα το κουμπί
(Πηγή).
D.IN
Συνδέστε σε ψηφιακή (οπτική) έξοδο μια εξωτερική συσκευή.
USB
Συνδέστε εδώ μια συσκευή USB για αναπαραγωγή μουσικών αρχείων που βρίσκονται
στη συσκευή USB μέσω του Soundbar.
AUX
Συνδέστε σε αναλογική έξοδο μια εξωτερική συσκευή.
HDMI IN
HDMI OUT
DC 24V
Ταυτόχρονη είσοδος ψηφιακών σημάτων εικόνας και ήχου μέσω καλωδίου HDMI.
Συνδέστε σε έξοδο HDMI μια εξωτερική συσκευή.
Συνδέεται στην υποδοχή HDMI (ARC) μιας τηλεόρασης.
Συνδέεται στο τροφοδοτικό AC/DC. (Είσοδος παροχής τροφοδοσίας)
GRE - 3
03 ΣΥΝΕΣΗ ΤΟΥ SOUNDBAR
Σύνδεση του ρεύματος
Χρησιμοποιήστε τα εξαρτήματα τροφοδοσίας (1, 2, 3) για να συνδέσετε τις μονάδες στις πρίζες
τηρώντας την ακόλουθη σειρά: 1.) Υπογούφερ  2.) Κύρια μονάδα του Soundbar. Ανατρέξτε στην
παρακάτω εικόνα:
•• Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το απαιτούμενο ρεύμα και την κατανάλωση
ενέργειας, ανατρέξτε στην ετικέτα που βρίσκεται πάνω στο προϊόν. (Ετικέτα: Κάτω μέρος της
κύριας μονάδας του Soundbar)
3 Καλώδιο
τροφοδοσίας
1 Καλώδιο
τροφοδοσίας
POWER
DC 24V
HDMI IN
Σύνδεση του
ρεύματος
DC
24V
DC 24V
HDMI OUT
(TV-ARC)
Πίσω πλευρά του
Υπογούφερ
Κάτω μέρος της
Σύνδεση του
ρεύματος
κύριας μονάδας
2 Τροφοδοτικό AC/DC
του Soundbar
•• Φροντίστε να τοποθετήσετε το τροφοδοτικό AC/DC οριζόντια σε τραπέζι ή δάπεδο. Εάν το
τροφοδοτικό AC/DC κρέμεται και η είσοδος του καλωδίου AC είναι στραμμένη προς τα πάνω,
ενδέχεται να εισέλθει νερό ή άλλα ξένα σώματα στο εσωτερικό του τροφοδοτικού και να
προκληθεί βλάβη στη λειτουργία του.
GRE - 4
Σύνδεση του Soundbar στο υπογούφερ
Μόλις συνδεθεί το υπογούφερ, θα απολαμβάνετε ήχο με πλούσια μπάσα.
Αυτόματη σύνδεση του υπογούφερ με το Soundbar
Αμέσως μετά την ενεργοποίηση της τροφοδοσίας και αφού συνδέσετε τα καλώδια τροφοδοσίας στο
Soundbar και το υπογούφερ, το υπογούφερ συνδέεται αυτόματα στο Soundbar.
•• Όταν ολοκληρωθεί η αυτόματη ζεύξη, ανάβουν οι μπλε ενδείξεις στην πίσω πλευρά του
υπογούφερ.
Ενδεικτικές λυχνίες LED στην πίσω πλευρά του Υπογούφερ
ΛΥΧΝΙΑ
LED
Κατάσταση
Ενεργή
Περιγραφή
Επιτυχία σύνδεσης
(κανονική λειτουργία)
Επίλυση
Ελέγξτε εάν έχει συνδεθεί σωστά το
καλώδιο τροφοδοσίας στην κύρια μονάδα
Μπλε
του Soundbar ή περιμένετε λίγο.
Αναβοσβήνει
Ανάκτηση σύνδεσης
(Εάν η λυχνία εξακολουθεί να
αναβοσβήνει, δοκιμάστε να συνδέσετε το
υπογούφερ χειροκίνητα. Ανατρέξτε στη
σελίδα 6.)
Αναμονή (με
απενεργοποιημένη την
Κόκκινη
Ενεργή
κύρια μονάδα του
Soundbar)
Αποτυχία σύνδεσης
Κόκκινη
και μπλε
Ελέγξτε εάν έχει συνδεθεί σωστά το
καλώδιο τροφοδοσίας στην κύρια μονάδα
του Soundbar.
Συνδέστε ξανά. Ανατρέξτε στις οδηγίες για
μη αυτόματη σύνδεση στη σελίδα 6.
Αναζητήστε στο εγχειρίδιο τα στοιχεία
Αναβοσβήνει
Δυσλειτουργία
επικοινωνίας του Κέντρου σέρβις της
Samsung
GRE - 5
Σε περίπτωση αποτυχίας της αυτόματης σύνδεσης του υπογούφερ,
πραγματοποιήστε τη σύνδεση χειροκίνητα
Πριν από τη χειροκίνητη σύνδεση, ελέγξτε το υπογούφερ
•• Ελέγξτε εάν τα καλώδια τροφοδοσίας του Soundbar και του υπογούφερ είναι συνδεδεμένα σωστά.
•• Βεβαιωθείτε ότι το Soundbar είναι ενεργοποιημένο.
1. Πατήστε για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα την επιλογή ID SET στην πίσω πλευρά του
υπογούφερ.
Σβήνει η κόκκινη ένδειξη στο πίσω μέρος του υπογούφερ και αναβοσβήνει η μπλε ένδειξη.
5 Sec
Πίσω πλευρά του Υπογούφερ
2. Απενεργοποιήστε το Soundbar.
3. Πατήστε για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα το κουμπί VOL στο τηλεχειριστήριο με
απενεργοποιημένο το Soundbar (OFF).
Bl
u
PO eto
W oth
ER
4. Στην οθόνη του Soundbar εμφανίζεται για 1,3 δευτερόλεπτα το μήνυμα ID SET και έπειτα σβήνει.
ID SET
SO
U
N
VO
L
D
BA
R
W
OO
FE
R
SO
M UN
OD D
E
Su
rro
un
d
5 Sec
5. Όταν η μπλε ένδειξη του υπογούφερ αρχίσει να αναβοσβήνει, ενεργοποιήστε το Soundbar
πατώντας το κουμπί
(Λειτουργία) στη δεξιά πλευρά της κύριας μονάδας ή στο
τηλεχειριστήριο.
6. Όταν επιτευχθεί η σύνδεση, η μπλε φωτεινή ένδειξη στην πίσω πλευρά του υπογούφερ
σταματάει να αναβοσβήνει και ανάβει σταθερά με μπλε χρώμα.
•• Εάν αποτύχει η διαδικασία της σύνδεσης, η μπλε ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει αδιάλειπτα.
Επιστρέψτε στο Βήμα 1 και επαναλάβετε τη διαδικασία.
Αναβαθμίστε την ποιότητα του ήχου σε ασύρματο ήχο surround συνδέοντας στο
Soundbar το κιτ ασύρματου πίσω ηχείου Samsung (SWA-8500S) (πωλείται ξεχωριστά).
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του κιτ ασύρματου πίσω
ηχείου Samsung.
GRE - 6
04 ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Ακούστε τον ήχο της τηλεόρασης από το Soundbar μέσω ενσύρματης ή ασύρματης σύνδεσης.
•• Όταν το Soundbar είναι συνδεδεμένο σε κάποια από τις επιλεγμένες τηλεοράσεις Samsung,
μπορεί να ελεγχθεί μέσω του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης.
–– Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο οπτικών ινών, η λειτουργία αυτή μπορεί να υποστηριχθεί από
Smart TV Samsung του 2017 με υποστήριξη Bluetooth.
–– Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει επίσης να χρησιμοποιείτε το μενού της τηλεόρασής σας για
να προσαρμόσετε το πεδίο ήχου και διάφορες ρυθμίσεις, καθώς και την ένταση και τη
σίγασή του.
Μέθοδος 1. Σύνδεση με καλώδιο
Σύνδεση με καλώδιο οπτικών ινών
Κάτω μέρος του Soundbar
OPTICAL OUT
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
Καλώδιο
οπτικών ινών
USB (5V 0.5A)
AUX IN
D.IN
Δεξιά πλευρά του
Soundbar
1. Συνδέστε την υποδοχή DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) του Soundbar με την υποδοχή OPTICAL OUT
της τηλεόρασης με ψηφιακό καλώδιο οπτικών ινών.
2. Πατήστε το κουμπί
(Πηγή) στο δεξί πλαίσιο ή το τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια,
επιλέξτε τη λειτουργία «D.IN».
•• Όταν συνδέετε το Soundbar σε μια Smart TV της Samsung που κυκλοφόρησε μετά το 2017,
ενεργοποιείται αυτόματα η λειτουργία Bluetooth POWER, προκειμένου να είναι εφικτός ο
χειρισμός του Soundbar από το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης. (Ανατρέξτε στη σελίδα
16 για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία Bluetooth POWER).
GRE - 7
Auto Power Link
Η λειτουργία Auto Power Link ενεργοποιεί αυτόματα το Soundbar όταν ενεργοποιείται η τηλεόραση.
1. Συνδέστε το Soundbar και μια τηλεόραση με ψηφιακό καλώδιο οπτικών ινών.
2. Πατήστε το κουμπί
(Πηγή) στο δεξί πλαίσιο ή το τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια,
επιλέξτε τη λειτουργία «D.IN».
3. Πατήστε το Αριστερά κουμπί στο τηλεχειριστήριο για 5 δευτερόλεπτα, για
να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Auto Power Link.
•• Η λειτουργία Auto Power Link είναι ON από προεπιλογή.
(Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, απενεργοποιήστε τη
λειτουργία Αυτόματη τροφοδοσία χρησιμοποιώντας το Soundbar).
•• Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή, η λειτουργία Auto Power Link
(Σύνδεση αυτόματης τροφοδοσίας) ενδέχεται να μη λειτουργεί.
•• Αυτή η δυνατότητα διατίθεται μόνο στη λειτουργία «D.IN».
Μ
Σ
Ό
δ
Σύνδεση τηλεόρασης με καλώδιο HDMI
Ελέγξτε τη ρύθμιση (ARC) στη θύρα
Κάτω μέρος του Soundbar
HDMI IN της τηλεόρασής σας.
HDMI IN
(ARC)
Καλώδιο HDMI
Α
HDMI IN
(δεν παρέχεται)
HDMI OUT
(TV-ARC)
Ελέγξτε τη θύρα HDMI OUT (TV-ARC)
στην κύρια μονάδα του Soundbar.
TV ARC
Δεξιά πλευρά του
Soundbar
1. Με ενεργοποιημένο το Soundbar και την τηλεόραση, συνδέστε το καλώδιο HDMI (δεν
παρέχεται) όπως απεικονίζεται στο σχήμα.
2. Στο παράθυρο της οθόνης στην κύρια μονάδα του Soundbar εμφανίζεται η ένδειξη «TV ARC» και
ακούγεται ο ήχος της τηλεόρασης.
•• Εάν ο ήχος της τηλεόρασης δεν ακούγεται, πατήστε το κουμπί
(Πηγή) στο
τηλεχειριστήριο ή στη δεξιά πλευρά του Soundbar για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία
«D.IN». Στην οθόνη εμφανίζονται διαδοχικά οι ενδείξεις «D.IN» και «TV ARC» και ακούγεται
ο ήχος της τηλεόρασης.
GRE - 8
Ε
•• Εάν στην οθόνη της κύριας μονάδας του Soundbar δεν εμφανιστεί η ένδειξη «TV ARC»,
βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο έχει συνδεθεί στη σωστή θύρα.
•• Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης ήχου στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης για να
αλλάξετε την ένταση ήχου στο Soundbar.
Μέθοδος 2. Ασύρματη σύνδεση
Σύνδεση τηλεόρασης μέσω Bluetooth
Όταν συνδέεται μια τηλεόραση μέσω Bluetooth, μπορείτε να ακούτε στερεοφωνικό ήχο χωρίς τη
δυσκολία των καλωδίων.
•• Μπορεί να συνδέεται μόνο μία τηλεόραση τη φορά.
Αρχική σύνδεση
1. Πατήστε το κουμπί
(Πηγή) στο δεξί πλαίσιο ή το τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια,
επιλέξτε τη λειτουργία «BT».
2. Αλλάξτε τη λειτουργία «BT» σε λειτουργία «BT PAIRING».
•• Εάν εμφανίζεται η ένδειξη «BT READY», πατήστε για παραπάνω από 5 δευτερόλεπτα το
κουμπί
(Πηγή) στο δεξί πλαίσιο του Soundbar ή στο τηλεχειριστήριο για να εμφανιστεί η
ένδειξη «BT PAIRING».
3. Στην τηλεόραση επιλέξτε τη λειτουργία Bluetooth. (Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε
στο εγχειρίδιο της τηλεόρασης).
4. Στη λίστα που εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης επιλέξτε «[AV] Samsung Soundbar
Mxxx M-Series».
Το διαθέσιμο Soundbar υποδεικνύεται με την ένδειξη «Need Pairing» ή «Paired» στη λίστα
συσκευών Bluetooth της τηλεόρασης.
Για να συνδεθείτε στο Soundbar, επιλέξτε το μήνυμα και πραγματοποιήστε τη σύνδεση.
•• Όταν η τηλεόραση είναι συνδεδεμένη, στην μπροστινή οθόνη του Soundbar εμφανίζεται η
ένδειξη «[Όνομα τηλεόρασης] → BT».
5. Πλέον μπορείτε να ακούτε τον ήχο της τηλεόρασης από το Soundbar.
Εάν η σύνδεση της συσκευής αποτύχει
•• Εάν στη λίστα εμφανίζεται η καταχώριση του Soundbar που είχε συνδεθεί προγενέστερα (π.χ.
«[AV] Samsung Soundbar Mxxx M-Series», διαγράψτε την.
•• Στη λειτουργία «BT», πατήστε για παραπάνω από 5 δευτερόλεπτα το κουμπί
(Πηγή) που
βρίσκεται στο δεξί πλαίσιο του Soundbar ή στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε τη
λειτουργία «BT PAIRING». Στη συνέχεια, από τη λίστα αναζήτησης της τηλεόρασης επιλέξτε
«[AV] Samsung Soundbar Mxxx M-Series».
GRE - 9
Τι σημαίνει η λειτουργία «BT READY» και «BT PAIRING».
•• BT READY : Σε αυτήν τη λειτουργία, μπορείτε να αναζητήσετε τηλεοράσεις που είχαν συνδεθεί
προγενέστερα ή να συνδεθείτε στο Soundbar από μια φορητή συσκευή που είχε συνδεθεί
προγενέστερα.
•• BT PAIRING : Σε αυτήν τη λειτουργία μπορείτε να συνδεθείτε σε μια νέα συσκευή. (Ενώ είστε στη
λειτουργία «BT», πατήστε για παραπάνω από 5 δευτερόλεπτα το κουμπί
(Πηγή) που
βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του Soundbar ή στο τηλεχειριστήριο).
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
•• Εάν σας ζητηθεί κωδικός PIN κατά τη σύνδεση μιας συσκευής Bluetooth, καταχωρίστε <0000>.
•• Στη λειτουργία σύνδεσης Bluetooth, η σύνδεση Bluetooth θα χαθεί εάν η απόσταση μεταξύ του
Soundbar και της συσκευής Bluetooth ξεπερνάει τα 10 μέτρα.
•• Το Soundbar απενεργοποιείται αυτόματα όταν παραμένει σε κατάσταση “Έτοιμο” για 5 λεπτά.
•• Το Soundbar μπορεί να μην πραγματοποιήσει αναζήτηση του Bluetooth ή να μη συνδεθεί σωστά
υπό τις παρακάτω συνθήκες:
–– Εάν υπάρχει ισχυρό ηλεκτρικό πεδίο γύρω από το Soundbar.
–– Εάν υπάρχει ταυτόχρονη ζεύξη πολλών συσκευών Bluetooth με το Soundbar.
–– Εάν η συσκευή Bluetooth είναι απενεργοποιημένη, εκτός της θέσης της ή δυσλειτουργεί.
•• Οι ηλεκτρονικές συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές. Διατηρείτε μακριά από την
κύρια μονάδα του Soundbar συσκευές που δημιουργούν ηλεκτρομαγνητικά κύματα, π.χ.
φούρνους μικροκυμάτων, ασύρματες συσκευές LAN κ.λπ.
Αποσύνδεση του Soundbar από την τηλεόραση
Πατήστε το κουμπί
(Πηγή) στο δεξί πλαίσιο ή το τηλεχειριστήριο και μεταβείτε σε οποιαδήποτε
λειτουργία εκτός της «BT».
•• Για την αποσύνδεση απαιτείται χρόνος, επειδή η τηλεόραση πρέπει να λάβει απόκριση από το
Soundbar. (Ο απαιτούμενος χρόνος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο της
τηλεόρασης).
•• Για την κατάργηση της αυτόματης σύνδεσης Bluetooth ανάμεσα στο Soundbar και την
τηλεόραση, πατήστε το κουμπί p (Αναπαραγωγή/Παύση) στο τηλεχειριστήριο για
5 δευτερόλεπτα σε κατάσταση «BT READY». [Εναλλαγή Ενεργοποίησης → Απενεργοποίησης]
GRE - 10
05 ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
Συνδέστε το Soundbar σε μια εξωτερική συσκευή μέσω ενσύρματου ή ασύρματου δικτύου για
αναπαραγωγή του ήχου της εξωτερικής συσκευής από το Soundbar.
Σύνδεση με καλώδιο οπτικών ινών ή αναλογικό καλώδιο ήχου (AUX)
Δεξιά πλευρά του
Συσκευή αναπαραγωγής BD / DVD /
Soundbar
Δέκτης δορυφορικής τηλεόρασης / Κονσόλα παιχνιδιών
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
OPTICAL OUT
Καλώδιο οπτικών ινών
USB (5V 0.5A)
R - AUDIO - L
AUX IN
Καλώδιο ήχου (AUX)
(Δεν παρέχεται)
Κάτω μέρος του Soundbar
1 Καλώδιο οπτικών ινών
XX Συνδέστε την υποδοχή DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) της κύριας μονάδας με την υποδοχή
OPTICAL OUT της συσκευής πηγής χρησιμοποιώντας ένα ψηφιακό καλώδιο οπτικών ινών.
YY Επιλέξτε τη λειτουργία «D.IN» πατώντας το κουμπί
(Πηγή) στο δεξί πλαίσιο ή στο
τηλεχειριστήριο.
2 Καλώδιο ήχου (AUX)
XX Συνδέστε την υποδοχή AUX IN (Ήχος) της κύριας μονάδας με την υποδοχή AUDIO OUT της
συσκευής πηγής χρησιμοποιώντας καλώδιο ήχου.
YY Επιλέξτε τη λειτουργία «AUX» πατώντας το κουμπί
τηλεχειριστήριο.
GRE - 11
(Πηγή) στο δεξί πλαίσιο ή στο
Σύνδεση μέσω καλωδίου HDMI
Κάτω μέρος του Soundbar
Εξωτερική
συσκευή
HDMI OUT
HDMI IN
Καλώδιο HDMI
(δεν παρέχεται)
HDMI IN
(ARC)
HDMI OUT
(TV-ARC)
Καλώδιο HDMI
(δεν παρέχεται)
HDMI
Δεξιά πλευρά του
Soundbar
1. Συνδέστε ένα καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται) από την υποδοχή HDMI IN στην πίσω πλευρά του
προϊόντος στην υποδοχή HDMI OUT της ψηφιακής συσκευής σας.
2. Συνδέστε ένα καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται) από την υποδοχή HDMI OUT (TV-ARC) στην πίσω
πλευρά του προϊόντος στην υποδοχή HDMI IN της τηλεόρασής σας.
3. Πατήστε το κουμπί
(Πηγή) στο δεξί πλαίσιο ή το τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια,
επιλέξτε τη λειτουργία «HDMI».
4. Η λειτουργία «HDMI» εμφανίζεται στην οθόνη του Soundbar και αναπαράγεται ο ήχος.
GRE - 12
06 ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ USB
Μπορείτε να αναπαραγάγετε αρχεία μουσικής που βρίσκονται σε συσκευές αποθήκευσης USB μέσω
του Soundbar.
Οθόνη
Θύρα USB
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
HDMI IN
DC
24V
DC 24V
USB (5V 0.5A)
AUX IN
HDMI OUT
(TV-ARC)
USB
USB (5V 0.5A)
Καλώδιο
προσαρμογέα
Micro USB σε USB
(δεν παρέχεται)
1. Συνδέστε ένα καλώδιο προσαρμογέα Micro USB σε USB με αρσενικό βύσμα USB 2.0 Micro USB
(Τυπου B) στο ένα άκρο και τυπική θηλυκή υποδοχή USB 2.0 (Τυπου A) στο άλλο άκρο στην
υποδοχή micro USB του Soundbar.
•• Το καλώδιο προσαρμογέα Micro USB σε USB πωλείται ξεχωριστά. Για πληροφορίες αγοράς,
επικοινωνήστε με ένα Κέντρο σέρβις ή με το τμήμα Εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.
2. Συνδέστε την υποδοχή USB στο θηλυκό άκρο του καλωδίου προσαρμογέα.
3. Πατήστε το κουμπί
(Πηγή) στο δεξί πλαίσιο ή το τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια,
επιλέξτε τη λειτουργία «USB».
4. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «USB»
5. Αναπαραγάγετε αρχεία μουσικής από τη συσκευή αποθήκευσης USB μέσω του Soundbar.
•• Το Soundbar απενεργοποιείται αυτόματα (Αυτόματη απενεργοποίηση) εάν δεν συνδεθεί
καμία συσκευή USB για παραπάνω από 5 λεπτά.
Ενημερωση λογισμικου
Στο μέλλον η Samsung ενδέχεται να εκδώσει ενημερώσεις για το υλικολογισμικό του συστήματος
του Soundbar.
Σε περίπτωση έκδοσης ενημέρωσης, μπορείτε να ενημερώσετε το υλικολογισμικό συνδέοντας στη
θύρα USB του Soundbar μια συσκευή USB με αποθηκευμένη την ενημέρωση του υλικολογισμικό.
Για περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο λήψης των αρχείων ενημέρωσης, μεταβείτε στην
τοποθεσία web της Samsung Electronics στη διεύθυνση www.samsung.com → Support.
Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ή επιλέξτε το μοντέλο του Soundbar, επιλέξτε «Λογισμικό και
εφαρμογές» και, στη συνέχεια, «Λήψεις». Το όνομα της επιλογής μπορεί να διαφέρει.
GRE - 13
07 ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΟΡΗΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
Σύνδεση μέσω Bluetooth
Όταν συνδέεται μια φορητή συσκευή μέσω Bluetooth, μπορείτε να ακούτε στερεοφωνικό ήχο χωρίς
τη δυσκολία των καλωδίων.
•• Δεν μπορείτε να συνδέετε περισσότερες από μία συσκευές Bluetooth τη φορά.
Συσκευή Bluetooth
Αρχική σύνδεση
1. Πατήστε το κουμπί
(Πηγή) στο δεξί πλαίσιο ή το τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια,
επιλέξτε τη λειτουργία «BT».
2. Αλλάξτε τη λειτουργία «BT» σε λειτουργία «BT PAIRING».
•• Εάν εμφανίζεται η ένδειξη «BT READY», πατήστε για παραπάνω από 5 δευτερόλεπτα το
κουμπί
(Πηγή) στο δεξί πλαίσιο του Soundbar ή στο τηλεχειριστήριο για να εμφανιστεί η
ένδειξη «BT PAIRING».
3. Επιλέξτε «[AV] Samsung Soundbar Mxxx M-Series» από τη λίστα.
•• Όταν στη συσκευή Bluetooth συνδέεται ένα Soundbar, στην μπροστινή οθόνη εμφανίζεται η
ένδειξη «[Όνομα συσκευής Bluetooth] → BT».
4. Αναπαραγάγετε τα αρχεία μουσικής από τη συνδεδεμένη μέσω Bluetooth συσκευή μέσω του
Soundbar.
Εάν η σύνδεση της συσκευής αποτύχει
•• Εάν στη λίστα εμφανίζεται η καταχώριση του Soundbar που είχε συνδεθεί προγενέστερα
(π.χ. «[AV] Samsung Soundbar Mxxx M-Series», διαγράψτε την.
•• Στη λειτουργία «BT», πατήστε για παραπάνω από 5 δευτερόλεπτα το κουμπί
(Πηγή) που
βρίσκεται στο δεξί πλαίσιο του Soundbar ή στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε τη
λειτουργία «BT PAIRING». Στη συνέχεια, από τη λίστα αναζήτησης της συσκευής Bluetooth
επιλέξτε «[AV] Samsung Soundbar Mxxx M-Series».
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνδέσεις Bluetooth, ανατρέξτε στην
ενότητα «Σύνδεση τηλεόρασης μέσω Bluetooth» στις σελίδες 9-10.
GRE - 14
08 ΧΡΗΣΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
Πώς να χρησιμοποιείται το τηλεχειριστήριο;
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του
Soundbar.
Λειτουργία
Έλεγχος ήχου
Bluetooth
POWER
Surround
SOUND
MODE
VOL
WOOFER
SOUNDBAR
Surround
Surround
Surround
Πατήστε για να επιλέξετε TREBLE, BASS ή
AUDIO SYNC.
•• Για να ελέγξετε τα πρίμα ή τα μπάσα του
ήχου, επιλέξτε TREBLE ή BASS στις
Ρυθμίσεις ήχου και, στη συνέχεια,
προσαρμόστε τον ήχο μεταξύ -6~+6
χρησιμοποιώντας τα κουμπιά Επάνω/Κάτω.
•• Εάν η εικόνα και ο ήχος μεταξύ τηλεόρασης
και Soundbar δεν είναι συγχρονισμένα,
επιλέξτε AUDIO SYNC στις Ρυθμίσεις ήχου.
Στη συνέχεια, ορίστε την καθυστέρηση ήχου
μεταξύ 0~300 κλασμάτων του δευτερολέπτου
χρησιμοποιώντας τα κουμπιά Επάνω/Κάτω.
(Εξαιρείται η λειτουργία «USB»).
•• Η δυνατότητα Συγχρονισμού ήχου
Bluetooth
υποστηρίζεται
μόνο σε ορισμένες
POWER
Bluetooth
POWER
λειτουργίες.
Η λειτουργία ήχου Surround προσθέτει βάθος
SOUND
Bluetooth
MODE
και μια
αίσθηση χώρου στον ήχο.
POWER
SOUND
MODE
Με κάθε πάτημα αυτού του κουμπιού,
Surround
Bluetooth
POWER
Surround
SOUND
MODE
SOUND MODE
Μπορείτε να επιλέξετε το επιθυμητό ηχητικό εφέ επιλέγοντας STANDARD, MUSIC,
WOOFER
CLEAR VOICE, SPORTS ή MOVIE. VOL
•• DRC (Dynamic Range Control) VOL
WOOFER
Σας επιτρέπει να εφαρμόσετε έλεγχο δυναμικού εύρους σε κομμάτια Dolby Digital.
Εάν πατήσετε παρατεταμένα το κουμπί SOUND MODE στη λειτουργία αναμονής,
VOL
WOOFER
ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται το DRC (Έλεγχος δυναμικού εύρους). Με
ενεργοποιημένο το DRC, ο δυνατός ήχος μειώνεται. (Ο ήχος μπορεί να παραμορφωθεί).
Πατήστε για να επιλέξετε μια πηγή που είναι συνδεδεμένη στο Soundbar.
Λειτουργία BT PAIRING
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία «BT PAIRING» στη λειτουργία «BT», πατήστε
για παραπάνω από 5 δευτερόλεπτα το κουμπί
(Πηγή). Για λεπτομέρειες,
ανατρέξτε στη σελίδα 14.
WOOFER ••
VOL
Πηγή
πραγματοποιείται εναλλαγή μεταξύ ON και OFF.
ON : Αναπαραγωγή ήχου σε όλα τα ηχεία.
•• OFF : Μπορείτε να ακούτε τον ήχο του
καναλιού της αρχικής πηγής από πολλά ηχεία.
SOUND••
MODE
GRE - 15
Πατήστε το κουμπί p για να θέσετε σε παύση την αναπαραγωγή ενός μουσικού
αρχείου.
Εάν πατήσετε το κουμπί ξανά, η αναπαραγωγή του μουσικού αρχείου θα συνεχιστεί.
Αναπαραγωγή
/ Παύση
Bluetooth
POWER
Surround
Πατήστε τις υποδεδειγμένες περιοχές για να επιλέξετε
SOUND
MODE
Επάνω/Κάτω/Αριστερά/Δεξιά.
Επάνω/Κάτω/
Bluetooth
POWER
Surround
Αριστερά/
SOUND
MODE
Δεξιά
VOL
WOOFER
VOL
Surround
WOOFER
Bluetooth
POWER
Bluetooth
SOUND
MODE
VOL
POWER
WOOFER
Πατήστε Επάνω/Κάτω/Αριστερά/Δεξιά στο κουμπί για να επιλέξετε ή να ορίσετε
λειτουργίες.
•• Επανάληψη
Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία επανάληψης, στη λειτουργία «USB»,
πατήστε το κουμπί Επάνω.
•• Παράκαμψη μουσικής
Πατήστε το κουμπί Δεξιά για αναπαραγωγή του επόμενου μουσικού αρχείου.
Πατήστε το κουμπί Αριστερά για αναπαραγωγή του προηγούμενου μουσικού
αρχείου.
•• Anynet+ / Auto Power Link
Μπορείτε να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε τις λειτουργίες Anynet+ και Auto
Power Link.
Ο χειρισμός των λειτουργιών Anynet+ και Auto Power Link πραγματοποιείται με το
πάτημα των κουμπιών Δεξιά και Αριστερά αντίστοιχα.
–– Anynet+ : Εάν το Soundbar είναι συνδεδεμένο σε μια τηλεόραση Samsung μέσω
καλωδίου HDMI, μπορείτε να χειρίζεστε το Soundbar με το τηλεχειριστήριο της
τηλεόρασής σας. Πατήστε για 5 δευτερόλεπτα το κουμπί Δεξιά για
ενεργοποίηση (ON) και απενεργοποίηση (OFF) της λειτουργίας Anynet+.
–– Auto Power Link : Σε περίπτωση σύνδεσης του Soundbar στην τηλεόρασή σας
μέσω ψηφιακού καλωδίου οπτικών ινών, το Soundbar μπορεί να
ενεργοποιηθεί αυτόματα όταν ενεργοποιείτε την τηλεόραση. Πατήστε για
5 δευτερόλεπτα το κουμπί Αριστερά για ενεργοποίηση (ON) και
απενεργοποίηση (OFF) της λειτουργίας Auto Power Link.
–– Οι λειτουργίες Anynet+ / Auto Power Link είναι ενεργοποιημένες (ON) από
προεπιλογή.
Πατήστε για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth POWER.
Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Bluetooth POWER, στην οθόνη του Soundbar
εμφανίζεται η ένδειξη «ON-BLUETOOTH POWER».
•• Λειτουργία Bluetooth POWER : Εάν το Soundbar βρίσκεται σε λειτουργία
αναμονής και η λειτουργία Bluetooth POWER είναι ενεργοποιημένη, όταν
ενεργοποιείτε μια συσκευή Bluetooth που είχε συνδεθεί προγενέστερα, το
Soundbar ενεργοποιείται αυτόματα και συνδέεται στη συσκευή μέσω Bluetooth.
•• Εάν πατήσετε ξανά το κουμπί Bluetooth POWER για να απενεργοποιήσετε τη
λειτουργία BT, στην οθόνη του Soundbar εμφανίζεται η ένδειξη «OFF-BLUETOOTH
POWER».
•• Εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία «D.IN» και το Soundbar είναι συνδεδεμένο
σε μια Smart TV της Samsung που κυκλοφόρησε μετά το 2017, ο χειρισμός του
Soundbar μπορεί να πραγματοποιείται από το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.
GRE - 16
FE
R
Su
rro
un
d
FE
R
SO
U
N
D
VO
L
SO
U
N
D
VO
L
BA
R
BA
R
W
OO
W
OO
W
OO
VO
L
SO
U
N
D
BA
R
BA
R
SO
M UN
OD D
E
Bl
u
PO eto
W oth
ER
Bl
u
PO eto
W oth
ER
SO
M UN
OD D
E
Su
rro
un
d
WOOFER
FE
R
Su
rro
un
d
WOOFER
SOUND
MODE
SO
U
N
D
SO
M UN
OD D
E
Bl
u
PO eto
W oth
ER
•• Σίγαση
Πατήστε το κουμπί VOL για σίγαση του ήχου. Πατήστε ξανά για να καταργήσετε τη
σίγαση ήχου.
Ρυθμίστε την ένταση ήχου του Soundbar με ένα τηλεχειριστήριο
τηλεόρασης
Χρησιμοποιήστε το μενού της τηλεόρασης για να ορίσετε το ηχείο της τηλεόρασης σε
μια τηλεόραση Samsung σε εξωτερικά ηχεία. (Για περισσότερες πληροφορίες,
ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης).
•• Μετά την εγκατάσταση του Soundbar, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου του με το
τηλεχειριστήριο IR που μιας τηλεόρασης Samsung. (Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη
λειτουργία, πατήστε για 5 δευτερόλεπτα το κουμπί Surround όταν είναι ενεργοποιημένο το Soundbar.
Στην οθόνη του Soundbar εμφανίζεται η ένδειξη «OFF-TV REMOTE» και η λειτουργία απενεργοποιείται).
Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου χρησιμοποιώντας μόνο το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης
Samsung, πατήστε για παραπάνω από 5 δευτερόλεπτα το κουμπί Surround έως ότου στην οθόνη
του Soundbar εμφανιστεί η ένδειξη «SAMSUNG-TV REMOTE».
–– Κάθε φορά που το κουμπί Surround πατιέται για 5 δευτερόλεπτα, η λειτουργία αλλάζει με
την εξής σειρά: «SAMSUNG-TV REMOTE» (Προεπιλεγμένη λειτουργία) → «OFF-TV REMOTE»
→ «ALL-TV REMOTE».
•• Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου του Soundbar με το τηλεχειριστήριο μιας τηλεόρασης τρίτου
κατασκευαστή, ενεργοποιήστε το Soundbar, πατήστε για 5 δευτερόλεπτα το κουμπί Surround
(στην οθόνη του Soundbar εμφανίζεται η ένδειξη «OFF-TV REMOTE», αφήστε το κουμπί Surround
και, στη συνέχεια, πατήστε ξανά για παραπάνω από 5 δευτερόλεπτα το κουμπί Surround. (Στην
οθόνη του Soundbar εμφανίζεται η ένδειξη «ALL-TV REMOTE».)
–– Αυτή η λειτουργία μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με το τηλεχειριστήριο.
–– Για τους κατασκευαστές που υποστηρίζουν αυτήν τη λειτουργία, ανατρέξτε στο ΠΛΗΡΕΣ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ (www.samsung.com/support).
–– Αυτή η λειτουργία ελέγχου έντασης ήχου λειτουργεί μόνο με τηλεχειριστήρια IR. Δεν
λειτουργεί με τηλεχειριστήρια Bluetooth (τηλεχειριστήρια που απαιτούν ζεύξη).
VO
L
D
N
U
SO
Πατήστε το κουμπί επάνω ή κάτω για να ρυθμίσετε την ένταση.
GRE - 17
Su
rro
un
d
BA
R
W
OO
FE
R
SO
M UN
OD D
E
VO
L
D
N
SO
U
VO
L
BA
R
Su
rro
un
d
W
OO
FE
R
SO
M UN
OD D
E
Su
rro
un
d
D
N
U
SO
VO
L
BA
R
W
OO
FE
R
WOOFER
SO
M UN
OD D
E
VOL
VOL
Bl
u
PO eto
W oth
ER
Bl
u
PO eto
W oth
ER
Bl
u
PO eto
W oth
ER
Πατήστε το κουμπί επάνω ή κάτω για να ρυθμίσετε την ένταση του υπογούφερ σε -12 ή
-6 έως +6. Με το πάτημα του κουμπιού επαναφέρετε την ένταση του υπογούφερ στο 0.
Su
rro
un
d
VO
L
Bluetooth
POWER
Surround
W
OO
FE
R
VOL
SO
M UN
OD D
E
W h
ER
Bl
u
PO eto
W oth
ER
SOUND
MODE
09 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΣΗΣ ΤΟΙΧΟΥ
Προφυλάξεις εγκατάστασης
•• Εγκαταστήστε μόνο σε κατακόρυφο τοίχο.
•• Μην εγκαθιστάτε σε σημείο με υψηλή θερμοκρασία ή υγρασία.
•• Βεβαιωθείτε εάν ο τοίχος είναι κατάλληλος για να αντέξει το βάρος του προϊόντος. Εάν δεν είναι,
ενισχύστε τον τοίχο ή επιλέξτε άλλο σημείο εγκατάστασης.
•• Προμηθευτείτε και χρησιμοποιήστε βίδες στήριξης ή στηρίγματα κατάλληλα για τον τοίχο σας
(γυψοσανίδα, σιδηροκατασκευή, ξύλο κ.λπ.). Εάν είναι εφικτό, στερεώστε τις βίδες στα
στηρίγματα του τοίχου.
•• Προμηθευτείτε βίδες στερέωσης στον τοίχο ανάλογα με τον τύπο και το πάχος του τοίχου στον
οποίο θέλετε να στερεώσετε το Soundbar.
–– Διάμετρος: M5
–– Μήκος: Συνιστάται μήκος 35 mm ή μεγαλύτερο
•• Συνδέστε τα καλώδια από τη μονάδα προς τις εξωτερικές συσκευές πριν τοποθετήστε το
Soundbar στον τοίχο.
•• Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη από την πρίζα πριν
ξεκινήσετε τις εργασίες τοποθέτησής της. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
Εξαρτήματα τοποθέτησης στον τοίχο
Οδηγός επιτοίχιας στήριξης
Βίδα στερέωσης
(2 τεμάχια)
Βίδα (2 τεμάχια)
Βραχίονας επιτοίχιας
στήριξης – Α
GRE - 18
Βραχίονας επιτοίχιας
στήριξης – Δ
1. Τοποθετήστε τον Οδηγός επιτοίχιας
3. Πιέστε με την μύτη ενός στυλό ή ενός
στήριξης στην επιφάνεια του τοίχου.
ξυσμένου μολυβιού στο κέντρο των εικόνων
•• Ο Οδηγός επιτοίχιας στήριξης πρέπει
B-TYPE σε κάθε άκρο του οδηγού, για να
να εφάπτεται στον τοίχο.
σημειώσετε τις οπές που προορίζονται για
•• Εάν η τηλεόρασή σας έχει τοποθετηθεί
τις βίδες στήριξης και, στη συνέχεια,
στον τοίχο, τοποθετήστε το Soundbar σε
αφαιρέστε τον Οδηγός επιτοίχιας
απόσταση τουλάχιστον 5 cm κάτω από
στήριξης.
την τηλεόραση.
5 cm ή παραπάνω
4. Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο μέγεθος
μύτης τρυπανιού για ανοίξετε μια οπή στον
τοίχο σε κάθε σημάδι.
•• Εάν τα σημάδια δεν αντιστοιχούν στις
θέσεις των στηριγμάτων, βεβαιωθείτε ότι
έχετε τοποθετήσει στηρίγματα στις οπές
πριν τοποθετήσετε τις βίδες στερέωσης.
2. Ευθυγραμμίστε την Κεντρική γραμμή του
Εάν χρησιμοποιείτε στηρίγματα,
έντυπου προτύπου με το κέντρο της
βεβαιωθείτε ότι οι οπές που δημιουργείτε
τηλεόρασής σας (εάν στερεώνετε το
είναι αρκετά μεγάλες για τα συγκεκριμένα
Soundbar κάτω από την τηλεόραση) και,
στηρίγματα.
στη συνέχεια, στερεώστε τον Οδηγός
5. Πιέστε μια βίδα (δεν παρέχεται) μέσα σε
επιτοίχιας στήριξης στον τοίχο
κάθε Βίδα στερέωσης και, στη συνέχεια,
χρησιμοποιώντας αυτοκόλλητη ταινία.
βιδώστε την κάθε βίδα μέσα στην οπή της
•• Εάν δεν το στερεώνετε κάτω από την
τηλεόραση, τοποθετήστε την Κεντρική
γραμμή στο κέντρο της περιοχής
τοποθέτησης.
Κεντρική γραμμή
GRE - 19
βίδας συγκράτησης.
6. Χρησιμοποιήστε τις δύο Βίδες (M4 x L12) για
•• Τα εξαρτήματα στήριξης στην αριστερή
και τη δεξιά πλευρά έχουν διαφορετικό
σχήμα. Βεβαιωθείτε ότι τα έχετε
να συνδέσετε τους Βραχίονας επιτοίχιας
στήριξης – Α και Δ στην κάτω πλευρά του
τοποθετήσει σωστά.
Soundbar.
Για σωστή στερέωση, βεβαιωθείτε ότι έχετε
ευθυγραμμίσει τις διατρήσεις στο Soundbar
με τις οπές στους βραχίονες.
Επιτοίχια στήριξη - Δ
Επιτοίχια στήριξη - Α
7. Τοποθετήστε το Soundbar έχοντας συνδέσει
τον Βραχιόνων επιτοίχιας στήριξης
κρεμώντας τον βραχίονα επιτοίχιας
στήριξης στις Βραχιόνων επιτοίχιας
στήριξης στον τοίχο.
•• Κατά τη συναρμολόγηση, βεβαιωθείτε
ότι τα εξαρτήματα στήριξης των
Βραχιόνων επιτοίχιας στήριξης
βρίσκονται πίσω από το Soundbar.
Πίσω πλευρά του Soundbar
•• Γείρετε ελαφρώς το Soundbar για να
τοποθετήσετε τις κεφαλές και των δύο Βίδα
στερέωσης στις οπές του Βραχίονα
επιτοίχιας στήριξης. Σπρώξτε το Soundbar
προς την κατεύθυνση του βέλους για να
βεβαιωθείτε ότι και οι δύο πλευρές έχουν
στερεωθεί καλά.
Δεξιά πλευρά του Soundbar
GRE - 20
Αφαίρεση του Soundbar από
τον τοίχο
1. Για να αφαιρέσετε το Soundbar από το
εξάρτημα επιτοίχιας στήριξης, σπρώξτε το
προς την κατεύθυνση του βέλους και, στη
συνέχεια, τραβήξτε το από τον τοίχο, όπως
φαίνεται στην εικόνα.
•• Μην κρεμάτε στην τοποθετημένη μονάδα
και αποφύγετε να χτυπάτε ή να πετάτε τη
μονάδα.
•• Στερεώστε καλά τη μονάδα στον τοίχο ώστε
να μην πέσει. Σε περίπτωση πτώσης της,
μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά
στο προϊόν.
•• Όταν η μονάδα τοποθετηθεί σε τοίχο,
φροντίστε ώστε τα παιδιά να μην τραβάνε
κανένα από τα καλώδια, καθώς αυτό μπορεί
να προκαλέσει την πτώση της.
•• Για βέλτιστη απόδοση κατά την επιτοίχια
εγκατάσταση, τοποθετήστε το σύστημα
ηχείων σε απόσταση τουλάχιστον 5 εκ. κάτω
από την τηλεόραση, σε περίπτωση που η
τηλεόραση είναι συνδεδεμένη σε τοίχο.
•• Για τη δική σας ασφάλεια, εάν δεν
τοποθετήσετε τη μονάδα στον τοίχο,
τοποθετήστε την σε μια ασφαλή, επίπεδη
επιφάνεια από όπου δεν κινδυνεύει να
πέσει.
GRE - 21
10 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Προτού ζητήσετε βοήθεια, ελέγξτε τα παρακάτω.
Η μονάδα δεν ενεργοποιείται.
Είναι συνδεδεμένο το καλώδιο στην πρίζα;
;; Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα.
Μια λειτουργία δεν ανταποκρίνεται όταν πατιέται το κουμπί.
Υπάρχει στατικός ηλεκτρισμός στην ατμόσφαιρα;
;; Αποσυνδέστε το καλώδιο και συνδέστε το ξανά.
Παρουσιάζονται διακοπές ήχου στη λειτουργία BT.
;; Ανατρέξτε στις ενότητες σχετικά με τη σύνδεση Bluetooth στις σελίδες 9 και 14.
Δεν παράγεται ήχος.
Μήπως είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία σίγασης;
;; Πατήστε το κουμπί VOL για να ακυρώσετε τη λειτουργία.
Είναι η ένταση ήχου ρυθμισμένη στην ελάχιστη βαθμίδα;
;; Ρυθμίστε την ένταση ήχου.
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.
Έχουν εξαντληθεί οι μπαταρίες;
;; Αντικαταστήστε με καινούργιες μπαταρίες.
Μήπως η απόσταση μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και της κύριας μονάδας του Soundbar είναι πολύ
μεγάλη;
;; Μετακινήστε το τηλεχειριστήριο πιο κοντά στην κύρια μονάδα του Soundbar.
Αναβοσβήνει η κόκκινη λυχνία LED στο υπογούφερ και το υπογούφερ δεν αναπαράγει ήχο.
Το πρόβλημα αυτό μπορεί να προκύψει όταν το υπογούφερ δεν είναι συνδεδεμένο στην κύρια μονάδα
του Soundbar.
;; Δοκιμάστε να συνδέσετε ξανά το υπογούφερ. (Ανατρέξτε στη σελίδα 5.)
Το υπογούφερ βουίζει και δονείται.
Δοκιμάστε να ρυθμίσετε τη δόνηση του υπογούφερ.
;; Πατήστε το κουμπί WOOFER στο τηλεχειριστήριό σας προς τα επάνω ή κάτω, για να
ρυθμίσετε την ένταση ήχου του υπογούφερ. (μεταξύ -12, -6 ~ +6).
GRE - 22
11 ΑΔΕΙΑ
Manufactured under license from Dolby
Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic,
and the double-D symbol are trademarks of
Dolby Laboratories.
For DTS patents, see http://patents.dts.com.
Manufactured under license from DTS
Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in
combination with the Symbol, and DTS 2.0
Channel are registered trademarks or
trademarks of DTS, Inc. in the United States
and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights
Reserved.
The terms HDMI and HDMI High-Definition
Multimedia Interface, and the HDMI Logo are
trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other
countries.
12 ΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΆΔΕΙΕΣ ΧΡΉΣΗΣ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ
ΑΝΟΙΧΤΟΎ ΚΏΔΙΚΑ
Για να στείλετε ερωτήσεις και αιτήματα σχετικά
με λογισμικό ανοιχτού κώδικα, επικοινωνήστε
με τη Samsung μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (oss.request@samsung.com).
13 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ
ΣΕΡΒΙΣ
•• Οι εικόνες που υπάρχουν σε αυτό το
εγχειρίδιο χρήσης παρέχονται μόνο για
αναφορά και ενδέχεται να διαφέρουν σε
σχέση με την πραγματική εμφάνιση του
προϊόντος.
•• Ενδέχεται να υπάρξει χρέωση για
διαχειριστικές δαπάνες σε περίπτωση που
συμβεί ένα από τα παρακάτω:
(a) αν κληθεί ένας τεχνικός κατόπιν
αιτήματός σας, χωρίς να διαπιστωθεί κάποιο
ελάττωμα στο προϊόν (δηλαδή αν αμελήσατε
να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης).
(b) αν προσκομίσετε τη μονάδα σε ένα
κέντρο επισκευών, χωρίς να διαπιστωθεί
κάποιο ελάττωμα στο προϊόν (δηλαδή αν
αμελήσατε να διαβάσετε αυτό το
εγχειρίδιο χρήσης).
•• Θα ενημερωθείτε για το ακριβές ποσό αυτής
της χρέωσης πριν από την πραγματοποίηση
οποιασδήποτε εργασίας ή κατ’ οίκον
επίσκεψης.
GRE - 23
14 ΠΡΟΔΙΑΓΡΦΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ
Προδιαγραφες
USB
Βάρος
ΓΕΝΙΚΑ
ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ
Διαστάσεις
(Π x Υ x Β)
5 V/0,5 A
Κύρια μονάδα του Soundbar
2,0 kg
Υπογούφερ (PS-WM30)
7,2 kg
Κύρια μονάδα του Soundbar
908,5 x 53,5 x 70,5 mm
Υπογούφερ (PS-WM30)
200,0 x 392,0 x 378,0 mm
Θερμοκρασία λειτουργίας
+5 °C έως +35 °C
Υγρασία λειτουργίας
10 % έως 75 %
Ονομαστική
τιμή ισχύος
εξόδου
Κύρια μονάδα του Soundbar
40 W x 4, 6 OHM
Υπογούφερ (PS-WM30)
160 W, 3 OHM
Υποστηριζόμενες μορφές αναπαραγωγής
(Ο ήχος DTS 2.0 αναπαράγεται σε μορφή DTS).
Ισχύς εξόδου ασύρματης
συσκευής
LPCM 2 καναλιών, Dolby Audio™
(υποστηρίζει Dolby® Digital), DTS
Μέγιστη ισχύς μετάδοσης BT
100 mW στα 2,4 GHz – 2,4835 GHz
Μέγιστη ισχύς μετάδοσης SRD
25 mW στα 5,725GHz – 5,825 GHz
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
•• Η εταιρεία Samsung Electronics Co., Ltd επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιεί τις
προδιαγραφές χωρίς ειδοποίηση.
•• Οι τιμές βάρους και πλευρών είναι κατά προσέγγιση.
•• Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τροφοδοσία και την κατανάλωση ενέργειας,
ανατρέξτε στην ετικέτα που βρίσκεται πάνω στο προϊόν. (Ετικέτα: Κάτω μέρος της κύριας
μονάδας του Soundbar)
Συνολική κατανάλωση ενέργειας (W)
σε κατάσταση αναμονής
Bluetooth
Μέθοδος
απενεργοποίησης θύρας
2,9 W
Πατήστε στο τηλεχειριστήριο το κουμπί
“Bluetooth POWER” όταν βρίσκεστε σε λειτουργία “BT”.
•• Η Samsung Electronics δηλώνει ότι ο εν λόγω εξοπλισμός συμμορφώνεται με
την οδηγία 2014/53/ΕΚ.
Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη
διεύθυνση: http://www.samsung.com. Επιλέξτε Υποστήριξη > Αναζήτηση
υποστήριξης προϊόντος και εισαγάγετε το όνομα του μοντέλου. Ο εξοπλισμός
μπορεί να λειτουργήσει σε όλες τις χώρες της ΕΕ.
GRE - 24
[Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος]
(Ισχύει σε χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)
Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες
αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του
κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχουν, τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία
περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας
2006/66.
Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλαβερές
συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.
Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώνετέ τις
μέσω του τοπικού σας, δωρεάν συστήματος ανακύκλωσης μπαταριών, για την προστασία των φυσικών
πόρων και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης υλικών.
Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος
(Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)
(Ισχύει σε χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)
Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το
συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά,
καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του
κύκλου ζωής τους. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή
την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά
τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην
βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.
Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ’ όπου αγόρασαν αυτό
το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά
με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το
περιβάλλον ανακύκλωση.
Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους
όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα
δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.
Για πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις της Samsung και τις κανονιστικές
υποχρεώσεις για συγκεκριμένα προϊόντα, π.χ. REACH, WEEE και μπαταρίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση:
http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
GRE - 25
© 2017 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.
Contact SAMSUNG WORLD WIDE
If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer
care Centre.
Country
Contact Centre 
Web Site
Country
Contact Centre 
` Europe
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
IRELAND (EIRE) 0818 717100
GERMANY
06196 77 555 77
FRANCE
01 48 63 00 00
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
SPAIN
0034902172678
PORTUGAL
808 207 267
LUXEMBURG
261 03 710
NETHERLANDS 088 90 90 100
BELGIUM
02-201-24-18
NORWAY
815 56480
DENMARK
707 019 70
FINLAND
030-6227 515
SWEDEN
0771 726 786
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy
operatora)
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Dealers] 0810-112233
AH83-00392A-02
www.samsung.com/uk/
support
www.samsung.com/ie/
support
www.samsung.com/de/
support
www.samsung.com/fr/
support
www.samsung.com/it/
support
www.samsung.com/es/
support
www.samsung.com/pt/
support
www.samsung.com/be_
fr/support
www.samsung.com/nl/
support
www.samsung.com/be/
support (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr/support (French)
www.samsung.com/no/
support
www.samsung.com/dk/
support
www.samsung.com/fi/
support
www.samsung.com/se/
support
SWITZERLAND 0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com/
pl/support/
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/hu/
support
www.samsung.com/at/
support
ESTONIA
800-7267
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
CROATIA
072 726 786
BOSNIA
055 233 999
MONTENEGRO 020 405 888
www.samsung.com/
support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
SERBIA
011 321 6899
ALBANIA
045 620 202
BULGARIA
ROMANIA
CYPRUS
GREECE
Web Site
www.samsung.com/ch/
support (German)
www.samsung.com/
ch_fr/support (French)
www.samsung.com/cz/
support
www.samsung.com/sk/
support
www.samsung.com/hr/
support
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31 , Безплатна телефонна
линия
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG)
Apel GRATUIT
8009 4000 only from landline, toll
free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only
from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and
land line
www.samsung.com/si/
support
www.samsung.com/rs/
support
www.samsung.com/al/
support
www.samsung.com/bg/
support
www.samsung.com/ro/
support
www.samsung.com/gr/
support
www.samsung.com/lt/
support
www.samsung.com/lv/
support
www.samsung.com/ee/
support
AH83-00392A-02
Download PDF