Samsung | HW-K470 | Samsung 460W 4.1Ch Soundbar zvučnik HW-K470 Korisnički priručnik

HW-K470
Bežični subwoofer zvučnik
(PS-WK450)
Modul bežičnog prijemnika
(SWA-8000S)
Korisničko uputstvo
Bežični audio – Soundbar uređaj
Zamislite mogućnosti
Hvala što ste kupili Samsung proizvod.
Da biste dobili potpuniju uslugu, registrujte vaš proizvod na
www.samsung.com/register
POČETAK
KARAKTERISTIKE
Aplikacija Samsung Remote
Kontrolišite Soundbar uređaj sa svog dlana pomoću
Android pametnog uređaja i aplikacije Samsung Audio
Remote. Ova praktična aplikacija vam omogućava
upravljanje svim osnovnim funkcijama Soundbar uređaja,
kao što su napajanje, jačina zvuka i kontrola medija, kao i
podesivim funkcijama, kao što je ekvilajzer.
Proširenje surround zvuka
Funkcija za proširenje surround zvuka dodaje vašem
doživljaju zvuka dubinu i prostorni efekat.
Bluetooth funkcija
Možete da povežete Bluetooth uređaj sa Soundbar
uređajem i uživate u muzici visoko kvalitetnog stereo
zvuka, bez ijednog kabla!
LICENCE
Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories. Dolby i
dupli-D simbol su zaštitni znaci Dolby Laboratories.
TV SoundConnect
Slušajte zvuk sa TV uređaja kroz Soundbar uređaj tako
što ćete povezati vaš TV uređaj i Soundbar uređaj putem
Bluetooth veze pomoću TV SoundConnect. Lako
povezivanje i odsustvo kablova između Soundbar
uređaja i TV uređaja vam omogućava da prikažete tanak i
elegantan dizajn oba sistema, uz održavanje urednog
izgleda u vašem životnom prostoru.
Jednostavno upravljajte Soundbar i TV uređajem sa
jednog daljinskog TV uređaja.
HDMI
HDMI istovremeno prenosi digitalne video i audio signale
i daje jasniju sliku.
Uređaj takođe ima ARC funkciju koja vam omogućava da
slušate zvuk sa televizora putem HDMI kabla preko
Soundbar uređaja. Ova funkcija je dostupna samo ako
uređaj povežete na ARC kompatibilan TV uređaj.
Informacije o DTS patentima pogledajte na adresi http://
patents.dts.com. Proizvedeno pod licencom kompanije
DTS Licensing Limited. DTS, simbol, kao i DTS i simbol
zajedno su registrovani zaštitni znaci, a DTS 2.0 Channel
je zaštitni znak kompanije DTS, Inc. © DTS, Inc. Sva
prava zadržana.
Pojmovi HDMI, High-Definition Multimedia Interface i
HDMI logotip su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci
kompanije HDMI Licensing LLC u Sjedinjenim Američkim
Državama i drugim zemljama.
USB host podrška
Možete da povežete i reprodukujete muzičke datoteke sa
eksternih USB memorijskih uređaja, kao što su MP3
plejeri, USB memorije, itd. korišćenjem funkcije USB
HOST na Soundbar uređaju.
2
BEZBEDNOSNE INFORMACIJE
POČETAK
DA BISTE SMANJILI OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE UKLANJAJTE POKLOPAC (ILI POLEĐINU).
UNUTRA NEMA DELOVA KOJE MOŽE SERVISIRATI KORISNIK. SERVISIRANJE POVERITE KVALIFIKOVANIM
LICIMA.
Ovaj simbol ukazuje na „opasan napon” u
proizvodu koji predstavlja opasnost od
električnog udara ili telesne povrede.
OPREZ
OPASNOST OD
ELEKTRIČNOG UDARA.
NE OTVARATI.
Ovaj simbol ukazuje na važna uputstva koja se
dobijaju uz ovaj proizvod.
Proizvod klase II: Ovaj simbol ukazuje na to da mu nije potrebna bezbednosna veza sa električnim
uzemljenjem.
AC napon (napon naizmenične struje): Ovaj simbol ukazuje na to da je nazivni napon označen tim
simbolom AC napon.
DC napon (napon jednosmerne struje): Ovaj simbol ukazuje na to da je nazivni napon označen tim
simbolom DC napon.
Oprez, pogledajte uputstvo za upotrebu: Ovaj simbol upućuje korisnika da pogleda korisničko
uputstvo za više informacija u vezi sa bezbednošću.
UPOZORENJE : Da biste smanjili opasnost od požara ili električnog udara, ne izlažite ovaj uređaj kiši ili vlazi.
OPREZ: DA BISTE SPREČILI ELEKTRIČNI UDAR, UPARITE ŠIRI PIN UTIKAČA SA ŠIRIM SLOTOM, UMETNITE DO
KRAJA.
• Ovaj aparat mora uvek biti priključen na AC utičnicu sa zaštitnim uzemljenjem.
• Da biste isključili aparat sa električne mreže, morate izvući utikač iz mrežne utičnice, pa će mrežni utikač biti
slobodan i spreman za upotrebu.
OPREZ
• Ne potapajte i ne prskajte ovaj aparat. Ne stavljajte predmete napunjene vodom, kao što su vaze, na aparat.
• Da biste potpuno isključili ovaj aparat, morate izvući utikač iz zidne utičnice. Zbog toga utikač mora stalno biti lako
dostupan i spreman.
3
SER
BEZBEDNOSNA UPOZORENJA
POČETAK
MERE OPREZA
68.6 mm
99.1mm
99.1mm
99.1mm
Pobrinite se da AC mrežni napon u vašem domu bude u skladu sa zahtevima navedenim na identifikacionoj nalepnici sa
donje strane proizvoda. Proizvod montirajte horizontalno, na odgovarajuću podlogu (nameštaj), tako da oko njega ima
dovoljno prostora za ventilaciju (7~10 cm). Uverite se da otvori za ventilaciju nisu pokriveni. Ne stavljajte uređaj na pojačala
ili drugu opremu koja može da se zagreje. Ovaj uređaj je namenjen za stalnu upotrebu. Da biste u potpunosti isključili
uređaj, isključite AC priključak iz zidne utičnice. Isključite uređaj ako ne nameravate da ga koristite duži vremenski period.
Za vreme grmljavine izvucite mrežni utikač iz utičnice.
Naponski pikovi usled grmljavine mogu oštetiti uređaj.
Ne izlažite uređaj direktnom sunčevom zračenju ili drugim
izvorima toplote. To može da dovede do pregrevanja i
kvara uređaja.
Zaštitite proizvod od vlage (npr. vaze) i prevelike toplote
(npr. kamin) ili opreme koja stvara jaka magnetna ili
električna polja. Izvucite kabl za napajanje iz zidne strujne
utičnice ako uređaj ne funkcioniše ispravno. Ovaj
proizvod nije namenjen za industrijsku upotrebu.
Namenjen je isključivo za ličnu upotrebu. Ako je vaš
proizvod čuvan na hladnom mestu može da se javi
kondenzacija. Ako se uređaj transportuje zimi, pre
korišćenja sačekajte oko 2 sata da uređaj postigne
sobnu temperaturu.
Baterija koja se koristi sa ovim proizvodom sadrži
hemikalije koje su štetne po okolinu. Nemojte odlagati
bateriju u obični kućni otpad. Nemojte izlagati bateriju
prekomernoj toploti, direktnom sunčevom svetlu ili vatri.
Nemojte kratko spajati, rastavljati, niti previše zagrevati
bateriju. Postoji opasnost od eksplozije ako je baterija
nepravilno zamenjena. Stavljajte samo baterije istog ili
ekvivalentnog tipa.
UPOZORENJE: NEMOJTE PROGUTATI BATERIJU. OPASNOST OD OPEKOTINE HEMIKALIJAMA.
Daljinski upravljač isporučen uz ovaj proizvod sadrži dugmetastu bateriju. Ako se dugmetasta baterija
proguta, ona može izazvati ozbiljne unutrašnje opekotine za samo 2 sata, što može dovesti do smrti.
Nove i korišćene baterije držite van domašaja dece. Ako se odeljak za bateriju ne zatvara čvrsto,
prekinite da koristite daljinski upravljač i pobrinite se da ga držite van domašaja dece. Ako mislite da je baterija možda
progutana ili da se nalazi unutar bilo kog dela tela, potražite hitnu medicinsku pomoć.
4
POČETAK
SADRŽAJ
25 FUNKCIJE
3
26
2
KARAKTERISTIKE
6
ŠTA SADRŽI PAKOVANJE
BEZBEDNOSNE INFORMACIJE
7 OPISI
7
PREDNJA / DESNA BOČNA PLOČA
9
DALJINSKI UPRAVLJAČ
8
12
18
19
19
20
20
22
22
23
23
29
AŽURIRANJE SOFTVERA
30
DONJA PLOČA
Bluetooth
REŠAVANJE PROBLEMA
31 DODATAK
31
INSTALIRANJE SOUNDBAR UREĐAJA
SPECIFIKACIJE
●● Slike i ilustracije koje su upotrebljene u ovom
korisničkom uputstvu date su samo kao reference i
mogu se razlikovati od stvarnog izgleda proizvoda.
MONTAŽA ZIDNOG NOSAČA
17 POVEZIVANJA
17
INPUT MODE (REŽIM ULAZA)
30 REŠAVANJE PROBLEMA
12 INSTALACIJA
12
25
●● Administrativni troškovi mogu biti naplaćeni ako je:
(a) tehničar pozvan u vaš dom na vaš zahtev i ako
proizvod nije u kvaru (tj. kada korisnik nije
pročitao ovo korisničko uputstvo).
(b) donesete jedinicu u servisni centar, a proizvod
nije u kvaru (tj. kada korisnik nije pročitao ovo
korisničko uputstvo).
POVEZIVANJE SUBWOOFERA I SWA8000S
POVEZIVANJE SURROUND ZVUČNOG
SISTEMA
POVEZIVANJE SA TV UREĐAJEM
●● Bićete obavešteni o iznosu administrativnih
troškova pre posete tehničara.
POVEZIVANJE SA TV UREĐAJEM PREKO
DIGITALNOG OPTIČKOG KABLA
POVEZIVANJE SA TV UREĐAJEM PREKO
HDMI (DIGITALNOG) KABLA
TV SoundConnect
POVEZIVANJE SA EKSTERNIM
UREĐAJIMA
OPTIČKI ILI ANALOGNI AUDIO KABL
HDMI KABL
USB
5
SER
2 POČETAK
POČETAK
ŠTA SADRŽI PAKOVANJE
PRE ČITANJA KORISNIČKOG UPUTSTVA
Pre čitanja korisničkog uputstva obratite pažnju na sledeće termine.
++Ikone korišćene u ovom priručniku
Ikona
Termin
Oprez
Napomena
Definicija
Ukazuje na situaciju kada funkcija ne radi ili su, možda, otkazane postavke.
Ukazuje na savete ili uputstva na stranici koja vam pomažu u rukovanju funkcijom.
Proverite da li se u sadržaju nalazi sledeći pribor.
Daljinski upravljač /
Litijumska baterija
(3V : CR2032)
Kabl za napajanje : 3 EA
Šablon za zidnu montažu
Zidni nosač L
AC/DC adapter
Optički kabl
Zavrtanj držača : 2 EA
Zavrtanj : 2 EA
Zidni nosač R (D)
●● Dodatna oprema se može malo razlikovati od one prikazane na gornjim slikama.
++Komponente zvučnika
L
R
SURROUND SPEAKERS OUT
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ω
ID SET
Surround zvučnik : 2 EA
Subwoofer
Kabl zvučnika : 2 EA
6
Modul bežičnog
prijemnika (SWA-8000S)
DESCRIPTIONS
PREDNJA / DESNA BOČNA PLOČA
/
Taster (Volume) (jačina zvuka)
SER
1
OPISI
Kontroliše nivo jačine zvuka.
Na displeju prednje ploče prikazuje se brojčana vrednost
nivoa jačine zvuka.
2
Taster (Source) (izvor)
Desna strana
Vrši odabir D.IN, AUX, HDMI, BT, TV ili USB ulaza.
●● Kada je uređaj aktiviran, pritiskanjem i držanjem tastera
(Source) (Izvor) duže od 3 sekunde taster se
(Mute) (Isklj.
podešava da obavlja funkciju tastera
(Mute)
zvuk). Da biste otkazali podešavanje tastera
(Source)
(Isklj. zvuk), ponovo pritisnite i držite taster
(Izvor) duže od 3 sekunde.
3
2
1
3
Taster (Power) (Uključivanje)
Uključuje i isključuje napajanje.
Ekran
Prikazuje trenutni režim.
●● Kada uključite kabl za napajanje, dugme za uključivanje će početi da radi u roku od 4 do 6 sekundi.
●● Kada uključite ovu jedinicu, proći će od 4 do 5 sekundi pre nego što počne da reprodukuje zvuk.
●● Ako želite da uživate u zvuku samo sa Soundbar uređaja, morate da isključite zvučnike TV uređaja u meniju
za podešavanje zvuka na vašem TV uređaju. Pogledajte korisnički priručnik za TV uređaj koji ste dobili uz
njega.
7
OPISI
DONJA PLOČA
(DIGITALNI AUDIO ULAZ
(OPTIČKI))
Povezuje se na digitalni (optički)
izlaz spoljašnjeg uređaja.
(Micro USB Port)
Priključite adapter Micro USB na
standardni USB (nije deo
opreme) na Micro USB port, a
zatim povežite USB uređaj na
adapter da biste reprodukovali
muziku sa USB uređaja.
Pogledajte specifikacije USB
kabla na strani 23.
AUX IN (AUX ULAZ)
DC 24V (Ulaz za
napajanje)
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
Povežite AC/DC adapter za
napajanje na konektor za
napajanje, a zatim priključite
utikač AC/DC adaptera za
napajanje u zidnu utičnicu.
USB (5V 0.5A)
AUX IN
Povezuje se na analogni izlaz
spoljašnjeg uređaja.
DC 24V
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
USB (5V 0.5A)
HDMI IN
DC 24V
HDMI OUT
(TV-ARC)
AUX IN
OZNAKA
HDMI IN (HDMI ULAZ)
Istovremeno prima digitalne video i audio signale preko
HDMI kabla. Koristi se kod povezivanja podržanog
eksternog uređaja.
HDMI OUT (HDMI IZLAZ) (TV-ARC)
HDMI IN
HDMI OUT
(TV-ARC)
Istovremeno šalje digitalne video i audio signale putem
HDMI kabla.
●● Kada isključujete strujni kabl AC/DC adaptera za napajanje iz zidne utičnice, povucite utikač.Ne vucite kabl.
●● Ne povezujte ovaj uređaj ili druge komponente sa utičnicom naizmenične struje dok se ne obave sva
povezivanja između komponenata.
●● AC/DC adaptere postavite tako da leže ravno na stolu ili podu. Ako postavite AC/DC adapter tako da visi
sa AC ulazom za kabl okrenutim nagore, u adapter bi mogla da prodre voda ili druge supstance i izazovu
njegov kvar.
8
DALJINSKI UPRAVLJAČ
OPISI
Isključivanje zvuka
Možete da smanjite jačinu zvuka na 0 jednostavnim pritiskom na taster.
Ponovo pritisnite da biste vratili zvuk na prethodni nivo.
Ponavljanje
Pritisnite da biste funkciju za ponavljanje podesili tokom reprodukcije muzike sa USB
uređaja.
OFF - REPEAT : Otkazuje ponovljeno reprodukovanje.
TRACK - REPEAT : Iznova reprodukuje numeru.
ALL - REPEAT : Iznova reprodukuje sve numere.
RANDOM - REPEAT : Iznova reprodukuje numere po slučajnom redosledu.
(Numera koja je već reprodukovana može da se reprodukuje ponovo.)
Preskakanje unapred
Ako na uređaju postoji više od jedne datoteke za reprodukciju i ako pritisnete
taster ], bira se sledeća datoteka.
Bluetooth POWER
Pritisnite taster Bluetooth POWER (Bluetooth AKTIVACIJA) na daljinskom
upravljaču da biste uključili ili isključili funkciju aktivacije putem Bluetooth veze.
Detalje potražite na stranama 21 i 27.
SOUND (ZVUK)
Opcija Surr.Sound zvuku dodaje dubinu i prostorni efekat. Uzastopnim pritiskom
SOUND (ZVUK) kreće se kroz opcije za podešavanje okružujućeg
na taster
zvuka : ON - SURROUND SOUND (OKRUŽUJUĆI ZVUK - UKLJUČENO),
OFF - SURROUND SOUND (OKRUŽUJUĆI ZVUK - ISKLJUČENO)
Pritisnite i zadržite taster  duže od 5 sekundi da biste uključili ili isključili funkciju Anynet+.
OFF - ANYNET+, ON - ANYNET+
Funkcija Anynet+ omogućava vam da upravljate Soundbar uređajem pomoću daljinskog
upravljača Samsung TV uređaja koji je kompatibilan sa funkcijom Anynet+.
Soundbar uređaj mora biti povezan na TV uređaj preko HDMI kabla.
Pritisnite i zadržite taster  duže od 5 sekundi da biste uključili ili isključili funkciju
Auto Power Link (Automatsko napajanje).
OFF - POWER LINK, ON - POWER LINK
* Auto Power Link (Automatsko napajanje)
Sinhronizuje Soundbar uređaj sa povezanim optičkim izvorom preko optičkog konektora,
tako da se uključuje automatski kada uključite TV uređaj. (Pogledajte stranu 19)
• Ova funkcija je dostupna samo u režimu D.IN (D. ULAZ).
SOUND EFFECT (ZVUČNI EFEKAT)
Možete izabrati između 6 različitih zvučnih režima - STANDARD (STANDARDNI)
(zvuk bez izmene), MUSIC (MUZIKA), CLEAR VOICE (ČIST GLAS), SPORTS
(SPORT), MOVIE (FILM) i NIGHT MODE (NOĆNI REŽIM) – u zavisnosti od
sadržaja koji želite da slušate.
Odaberite režim STANDARD (STANDARDNI) ako želite da uživate u
originalnom zvuku.
●● Soundbar je zaštićen naziv kompanije Samsung.
●● Upravljajte TV uređajem pomoću daljinskog upravljača TV uređaja.
9
SER
SOURCE (IZVOR)
Pritisnite da biste izabrali izvor povezan na Soundbar uređaj.
OPISI
Napajanje
Uključuje i isključuje Soundbar uređaj.
Volume (Jačina zvuka)
Prilagođava nivo jačine zvuka uređaja.
Play / Pause (Reprodukcija / Pauza)
Pritisnite taster p da biste privremeno pauzirali reprodukciju datoteke.
Ponovo pritisnite taster p da biste reprodukovali izabranu datoteku.
Preskakanje unazad
Ako na uređaju postoji više od jedne datoteke za reprodukciju i ako
pritisnete taster [, bira se prethodna datoteka.
SOUND CONTROL (KONTROLA ZVUKA)
Pritisnite da biste izabrali TREBLE (VISOKI TONOVI), BASS (NISKI TONOVI),
SUBWOOFER LEVEL (NIVO JAČINE ZVUKA SUBWOOFER ZVUČNIKA),
AUDIO SYNC (SINHRONIZACIJA ZVUKA), REAR SPEAKER (ZVUČNIK KOJI
SE NALAZI POZADI) ili REAR LEVEL (NIVO JAČINE ZVUKA KOD ZVUČNIKA
KOJI SE NALAZE POZADI).
Zatim, koristite tastere ,  da biste podesili jačinu zvuka za visoke tonove ili
bas od -6 ~ +6, NIVO JAČINE ZVUKA SUBWOOFER zvučnika od -12, -6 ~
+6.
Pritisnite i zadržite taster SOUND CONTROL (KONTROLA ZVUKA) oko 5
sekundi da biste podesili zvuk za svaki frekventni opseg. Mogu se birati opsezi
od 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 KHz, 2,5 KHz, 5 KHz i 10 KHz i svaki se može
podesiti na vrednost između -6 i +6.
• Da biste podesili nivo jačine zvuka woofer zvučnika pomoću mobilne aplikacije
Samsung Audio Remote, pritisnite tastere [, ] da biste smanjili ili povećali
nivo jačine zvuka woofer zvučnika u roku od 3 sekunde od pritiska na taster
WOOFER.
Ako je Soundbar uređaj povezan na digitalni TV uređaj i izgleda kao da video
signal nije sinhronizovan sa audio signalom, pritisnite taster SOUND CONTROL
(KONTROLA ZVUKA) da biste izabrali AUDIO SYNC (SINHRONIZACIJA
ZVUKA) i sinhronizovali audio i video signal. Koristite tastere ,  da biste
podesili kašnjenje zvuka između 0 ms i 300 ms. U USB, TV i BT režimu, funkcija
Audio Sync (Sinhronizacija zvuka) nije dostupna.
Da biste kontrolisali jačinu zvuka zadnjeg zvučnika, izaberite REAR SPEAKER
(ZVUČNIK KOJI SE NALAZI POZADI) u Sound Control (Kontrola zvuka), a
zatim podesite jačinu između OFF-RS i ON-RS pomoću tastera , .
Da biste kontrolisali nivo jačine zvuka pozadi, izaberite REAR LEVEL (NIVO
JAČINE ZVUKA KOD ZVUČNIKA KOJI SE NALAZE POZADI) u Sound
Control (Kontrola zvuka), a zatim podesite jačinu zvuka između RS -6~+6
pomoću tastera , .
• Režimi REAR SPEAKER (ZVUČNIK KOJI SE NALAZI POZADI) i REAR
LEVEL (NIVO JAČINE ZVUKA KOD ZVUČNIKA KOJI SE NALAZE
POZADI) su dostupni samo kada povežete SWA-8000S .
10
INSTALACIJA
++Upravljanje Soundbar uređajem pomoću daljinskog upravljača vašeg
televizora
●● Meniji TV uređaja se razlikuju u zavisnosti od proizvođača i modela. Detaljnije informacije potražite u
korisničkom uputstvu za TV uređaj.
●● Samo će tasteri VOLUME (JAČINA ZVUKA) +/- i MUTE (ISKLJ. ZVUK) biti dostupni za upravljanje
Soundbar uređajem.
●● Ova funkcija nije dostupna kada je Soundbar uređaj u režimu TV SoundConnect, TV ARC ili HDMI.
●● Proizvođači koji podržavaju ovu funkciju:
- VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, GRUNDIG, Hisense, RCA
- Ova funkcija može da ne bude kompatibilna sa daljinskim upravljačem vašeg TV aparata u zavisnosti od proizvođača daljinskog upravljača.
●● Svaki put kada pritisnite i 5 sekundi zadržite taster
SOUND (ZVUK), smenjuju se postavke ON-TV
REMOTE (TV DALJINSKI - UKLJUČEN) i OFF-TV REMOTE (TV DALJINSKI - ISKLJUČEN).
STAVLJANJE BATERIJE U DALJINSKI UPRAVLJAČ
1. Upotrebite novčić da okrenete
poklopac odeljka za baterije
daljinskog upravljača u smeru
suprotnom od kretanja kazaljki
sata da biste ga uklonili, kao što
je prikazano na gornjoj slici.
Umetnite litijumsku bateriju od 3 V.
Prilikom umetanja baterije držite
pozitivan (+) pol tako da bude okrenut
nagore. Stavite poklopac baterije i
poravnajte oznake „●“ jednu pored
druge, kao što je prikazano na gornjoj
slici.
11
2. Upotrebite novčić da
okrenete poklopac
odeljka za baterije u
smeru kretanja kazaljki
sata do kraja, kako biste
ga pričvrstili.
SER
1. Pritisnite i zadržite taster
SOUND (ZVUK) duže od 5 sekundi dok je Soundbar uređaj uključen.
2. Na displeju Soundbar uređaja se prikazuje tekst „ON - TV REMOTE“.
3. U meniju TV uređaja, podesite da zvučnik TV uređaja bude spoljašnji zvučnik.
INSTALACIJA
INSTALIRANJE SOUNDBAR UREĐAJA
MONTAŽA ZIDNOG NOSAČA
++Mere opreza za montažu
●● Montirajte samo na vertikalnom zidu.
●● Za montiranje izbegavajte prostoriju u kojoj vlada visoka temperatura ili vlažnost, kao i zid koji ne može da izdrži
težinu uređaja.
●● Proverite jačinu zida. Ako zid nije dovoljno čvrst da izdrži uređaj, ojačajte zid ili uređaj montirajte na drugi zid koji
može da izdrži težinu uređaja.
●● Kupite i koristite zavrtnje za učvršćivanje ili zidne zatege koje su namenjene za vrstu zida koji imate (gipsana ploča,
gvozdena ploča, drvo, itd.). Ako je moguće, pričvrstite potporne zavrtnje u stubove (nosače) zida.
●● Kupite zavrtnje za zidnu montažu na osnovu tipa i debljine zida na koji ćete montirati Soundbar uređaj.
-- Prečnik: M5
-- Dužina: Preporučuje se 35 mm ili duži.
●● Pre zidne montaže, povežite kablove sa uređaja do eksternih uređaja.
●● Pre montaže poverite da li je jedinica isključena i odvojena od izvora napajanja. U suprotnom, to može
prouzrokovati električni udar.
5 cm ili više
1. Postavite šablon za zidnu montažu na površinu zida.
• Šablon za zidnu montažu mora biti poravnat.
• Ako je TV uređaj montiran na zid, instalirajte Soundbar uređaj najmanje 5 cm ispod TV uređaja.
12
INSTALACIJA
SER
Centralna linija
2. Poravnajte centralnu liniju šablona za zidnu montažu sa centralnim delom vašeg TV uređaja (ako montirate
Soundbar uređaj ispod vašeg TV uređaja), a zatim pričvrstite šablon za zidnu montažu na zid pomoću trake.
●● Ako ga ne montirate ispod TV uređaja, postavite centralnu liniju u sredinu oblasti montiranja.
3. Gurnite vrh hemijske olovke ili zašiljene obične olovke kroz centar B-TYPE (B-TIPA) na oba kraja šablona kako
biste označili rupe za potporne zavrtnje, a zatim uklonite šablon za zidnu montažu.
4. Koristeći bušilicu sa burgijom odgovarajuće veličine, izbušite rupe na označenim mestima na zidu.
●● Ako oznake ne odgovaraju položajima nosača, postarajte se da ubacite odgovarajuće zidne zatege u rupe
pre ubacivanja potpornih zavrtanja. Ako koristite zatege, postarajte se da za njih izbušite dovoljno velike
rupe.
13
INSTALACIJA
5. Gurnite zavrtanj (nije priložen) kroz svaki zavrtanj držač, a i zatim svaki od zavrtanja čvrsto zavrnite u rupu za
potporni zavrtanj.
6. Iskoristite dva zavrtnja (M4 x L14) da biste pričvrstili oba zidna nosačaL i R (D) za donju stranu Soundbar uređaja.
Za pravilno postavljanje, postarajte se da poravnate ispupčenja na Soundbar uređaju sa otvorima na nosačima.
Zadnja strana
Soundbar uređaja
Desni kraj Soundbar uređaja
●● Prilikom sklapanja se postarajte da se deo za vešanje zidnih nosača nalaze iza zadnjeg dela Soundbar
uređaja. Pogledajte sliku iznad.
Zidni nosač R (D)
Zidni nosač L
●● Levi i desni nosač su različitog oblika. Proverite da li ste ih pravilno postavili.
14
INSTALACIJA
SER
7. Montirajte Soundbar uređaj sa prikačenim zidnim nosačima kačenjem zidnih nosača na zavrtnje nosača na zidu.
●● Neznatno nagnite Soundbar uređaj da biste ubacili obe glave zavrtanja držača u otvore zidnog nosača.
Gurnite Soundbar uređaj u smeru strelice kako bi obe strane bile dobro pričvršćene.
15
INSTALACIJA
SKIDANJE SOUNDBAR UREĐAJA SA ZIDA
1. Da biste odvojili Soundbar uređaj od zidnog nosača, gurnite ga u smeru strelice, neznatno ga nagnite nagore i
zatim povucite od zida kao što je prikazano.
●● Ne kačite ništa na montiranu jedinicu i izbegavajte da je udarate ili ispuštate.
●● Dobro učvrstite uređaj na zid tako da ne padne. Ako jedinica padne, može doći do povrede ili oštećenja
proizvoda.
●● Kada se jedinica montira na zid, pazite da dete ne povuče neki od spojnih kablova, jer to može dovesti do
pada uređaja.
●● Za optimalno obavljanje zidne instalacije, montirajte sistem zvučnika najmanje 5 cm ispod televizora, ako je
televizor montiran na zid.
●● Radi sopstvene bezbednosti, ukoliko jedinicu montirate na zid, montirajte je na bezbednu i ravnu površinu
sa koje je mala verovatnoća da padne.
16
POVEZIVANJA
SER
●● Ne priključujte kabl za napajanje ovog proizvoda ili vašeg TV uređaja na zidnu utičnicu sve dok se ne izvrše
sva povezivanja između komponenti.
●● Pre nego što pomerite ili instalirate ovaj proizvod, proverite da li je isključeno napajanje i iskopčajte kabl za
napajanje.
POVEZIVANJE SUBWOOFERA I SWA-8000S
AUTOMATSKO POVEZIVANJE SUBWOOFERA I SWA-8000S
ID brojevi za povezivanje SWA-8000S bežičnog modula i subwoofera su podešeni u fabrici. Subwoofer i SWA8000S bi trebalo da se automatski spoje (bežično povežu) sa glavnim uređajem kada uključite glavni uređaj,
subwoofer i SWA-8000S.
• Kada su subwoofer i SWA-8000S potpuno povezani, plavi LED indikatori veze na subwooferu i SWA-8000S prestaju
da trepere.
cc Ako indikator na vrhu subwoofer zvučnika bude crvene boje ili treperi plavom bojom, subwoofer nije automatski
priključen. Ukoliko dođe do toga, pratite uputstva za ručno povezivanje subwoofer zvučnika navedena u nastavku.
RUČNO POVEZIVANJE SUBWOOFERA I SWA-8000S
Ako plava LED svetla ne prestanu da trepere kada se glavni uređaj, subwoofer i SWA-8000S uključe, resetujte
ID za povezivanje poštujući postupak u nastavku. Povežite kablove za napajanje na glavnom uređaju,
subwoofer zvučniku i uređaju SWA-8000S.
1. Povežite kablove za napajanje na glavnom uređaju, subwoofer zvučniku i uređaju SWA-8000S.
2. Malim šiljatim predmetom pritisnite taster ID SET (PODEŠAVANJE ID) na zadnjoj strani subwoofera i SWA-8000S i
držite ga pritisnutim 5 sekundi.
• Indikatori LINK (VEZA) (plave LED diode) na subwooferu i SWA-8000S bi trebalo da brzo trepere.
3. Pritisnite taster
na daljinskom upravljaču i držite ga pritisnutim 5 sekundi dok se glavna jedinica ISKLJUČUJE.
4. Poruka ID SET (PODEŠAVANJE ID) će se nakratko pojaviti na ekranu glavnog uređaja, a zatim će nestati.
5. Dok indikatori subwoofer zvučnika i SWA-8000S trepere plavom bojom, pritisnite taster
sa desne strane glavne jedinice da biste je uključili.
na daljinskom upravljaču ili
6. Povezivanje je završeno ako plave LED diode na subwoofer zvučniku i SWA-8000S prestanu da trepere i počnu da svetle
neprekidno.
cc Ako postupak priključivanja ne uspe, plavi indikatori će neprekidno da trepere. Isključite glavnu jedinicu, vratite se na Korak
2 i počnite ponovo.
17
POVEZIVANJA
●● Pre nego što pomerite ili instalirate ovaj proizvod, proverite da li je isključeno napajanje i iskopčajte kabl za
napajanje.
●● Ukoliko se glavni uređaj isključi, bežični subwoofer će biti u modu pripravnosti, a LED dioda
PRIPRAVNOSTI na prednjoj strani će se aktivirati nakon što indikator LINK (VEZA) (plava LED dioda) treperi
30 sekundi.
●● Ako koristite uređaj koji koristi istu frekvenciju (2,4GHz) kao i Soundbar uređaj u blizini Soundbar uređaja,
smetnje mogu izazvati određeno prekidanje zvuka.
●● Maksimalni domet prenosa bežičnog signala između glavnog uređaja i subwoofer zvučnika je oko 5 m, ali
to može da varira u zavisnosti od vaše radne sredine. Ako se između glavnog uređaja i bežičnog subwoofer
zvučnika nalazi armirani ili metalni zid, sistem možda uopšte neće funkcionisati zato što bežični signal ne
može da prodre kroz metal.
●● Ako glavni uređaj ne uspostavi bežičnu vezu, ponovite korake od 1 do 6 na prethodnoj strani da biste
ponovo uspostavili vezu između glavnog uređaja i bežičnog subwoofera.
●● U bežični subwoofer zvučnik ugrađena je bežična prijemna antena. Držite uređaj dalje od vode i vlage.
●● Da obezbedite optimalno slušanje, pobrinite se da prostor oko lokacije bežičnog subwoofer zvučnika bude
čist, bez ikakvih prepreka.
POVEZIVANJE SURROUND ZVUČNOG SISTEMA
L
R
SURROUND SPEAKERS OUT
SPEAKER IMPED
ID SET
Surround zvučnik (L)
Modul bežičnog prijemnika
(SWA-8000S)
Surround zvučnik (D)
●● Postavite ove zvučnike bočno od vašeg mesta za slušanje. Ako nema dovoljno prostora, ove zvučnike
stavite tako da budu okrenuti jedan prema drugom. Postavite ih na oko 60-90 cm iznad vaših ušiju, tako
da budu malo nagnuti nadole.
●● Surround zvučnici moraju biti povezani na modul bežičnog prijemnika.
●● Svaki zvučnik ima obojenu nalepnicu sa zadnje strane ili donje strane. Svaki kabl ima jednu obojenu traku pri
kraju. Uparite traku na svakom kablu sa nalepnicom na zvučniku prema boji, a zatim povežite kabl i zvučnik.
18
POVEZIVANJA
POVEZIVANJE SA TV UREĐAJEM
POVEZIVANJE SA TV UREĐAJEM PREKO DIGITALNOG
OPTIČKOG KABLA
Optički kabl
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
OPTICAL OUT
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
HDMI IN
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
USB (5V 0.5A)
Wi-Fi SETUP
SPK ADD
DC 24V
HDMI OUT
(TV-ARC)
AUX IN
1. Povežite konektor DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) (DIGITALNI AUDIO ULAZ (OPTIČKI)) na Soundbar uređaju sa
konektorom OPTICAL OUT (OPTIČKI IZLAZ) na TV uređaju preko digitalnog optičkog kabla.
2. Pritisnite taster
(Source) (Izvor) sa desne strane Soundbar uređaja ili taster SOURCE (IZVOR) na daljinskom
upravljaču da biste izabrali režim D.IN (D.ULAZ).
++Auto Power Link (Automatsko napajanje)
Ako ste glavnu jedinicu povezali sa televizorom pomoću digitalnog optičkog kabla, podesite funkciju Auto Power
Link (Automatsko napajanje) na ON (UKLJUČENO) da bi se Soundbar uređaj automatski uključio kada uključite
TV uređaj.
1. Povežite Soundbar i TV uređaj digitalnim optičkim kablom.
2. Pritisnite taster
(Source) (Izvor) na gornjoj ploči glavnog uređaja ili taster SOURCE (IZVOR) na daljinskom
upravljaču da biste izabrali režim D.IN (D.IN).
3. Pritisnite i zadržite taster  na daljinskom upravljaču duže od 5 sekundi da biste uključili ili isključili funkciju
Auto Power Link (Automatsko napajanje).
●● U zavisnosti od povezanog uređaja, automatsko napajanje možda neće funkcionisati.
●● Ova funkcija je dostupna samo u režimu D.IN (D. ULAZ).
19
SER
●● Važno: Pre nego što počnete, stavite bateriju u daljinski upravljač. Za uputstva pogledajte stranu 11.
POVEZIVANJA
POVEZIVANJE SA TV UREĐAJEM PREKO HDMI
(DIGITALNOG) KABLA
HDMI IN
(HDMI ULAZ)
HDMI IN
HDMI IN
HDMI OUT
(TV-ARC)
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
HDMI OUT
(TV-ARC)
HDMI IN
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
USB (5V 0.5A)
Wi-Fi SETUP
SPK ADD
DC 24V
HDMI OUT
(TV-ARC)
AUX IN
1. Povežite HDMI kabl (nije isporučen) iz HDMI OUT (HDMI IZLAZ) (TV-ARC) konektora na poleđini proizvoda na
konektor HDMI IN (HDMI ULAZ) na TV aparatu.
2. Pritisnite taster
sa desne strane Soundbar uređaja ili taster SOURCE (IZVOR) na daljinskom upravljaču da
izaberete režim D.IN (D.ULAZ).
●● HDMI je interfejs koji omogućava digitalan prenos video i audio podataka preko samo jednog konektora.
●● Ako na TV uređaju postoji ARC priključak, povežite HDMI kabl na HDMI IN (HDMI ULAZ) (ARC) port.
●● Preporučujemo korišćenje HDMI kabla bez jezgra, ukoliko je to moguće. Ako se koristi HDMI kabl sa
jezgrom, koristite kabl čiji je prečnik manji od 14 mm.
●● Funkcija Anynet+ mora da bude uključena.
●● Ova funkcija nije na raspolaganju ako HDMI kabl ne podržava ARC.
TV SOUNDCONNECT
Možete uživati u zvuku TV aparata preko Soundbar uređaja povezanog na Samsung TV uređaj koji podržava funkciju
TV Sound Connect.
Povezivanje
1. Uključite TV uređaj i Soundbar uređaj.
2. Pritisnite taster
izabrali režim TV.
na desnoj strani glavnog uređaja ili taster SOURCE (IZVOR) na daljinskom upravljaču da biste
3. Na TV uređaju se pojavljuje pitanje da li želite da omogućite funkciju TV SoundConnect.
4. Pomoću daljinskog upravljača TV uređaja izaberite <Yes> (<Da>) da biste završili povezivanje TV uređaja i Soundbar
uređaja.
20
POVEZIVANJA
SER
●● Prebacivanje Soundbar režima sa režima TV na drugi režim automatski dovodi do prekida veze TV
SoundConnect.
●● Da biste povezali Soundbar uređaj sa drugim TV uređajem, postojeća veza se mora prekinuti.
●● Da biste prekinuli postojeću vezu, pritisnite i 5 sekundi zadržite taster p na daljinskom upravljaču ili
prebacite na drugi režim. Za povezivanje sa drugim TV uređajem, pratite korake od 1 do 4 na prethodnoj
strani.
●● Funkcija TV SoundConnect (SoundShare) je podržana na nekim Samsung televizorima proizvedenim posle
2012. Pre nego što počnete, proverite da li vaš TV uređaj podržava funkciju TV Sound Connect
(SoundShare).
(Za više detalja, pogledajte korisničko uputstvo TV uređaja.).
●● Ako je vaš Samsung TV uređaj proizveden pre 2014. godine, proverite meni za podešavanje funkcije
SoundShare.
●● Ako je udaljenost između televizora i Soundbar uređaja veća od 5 m, veza možda neće biti stabilna ili će se
zvuk prekidati. Ako do toga dođe, promenite mesto TV uređaju ili Soundbar uređaju, tako da se nađu u
radnom opsegu, a zatim ponovo uspostavite vezu preko funkcije TV SoundConnect.
●● Radni dometi funkcije TV SoundConnect:
-- Preporučeni domet za uparivanje: u okviru 2 metra.
-- Preporučeni radni domet: u okviru 5 metra.
●● Tasteri za reprodukciju/pauziranje, sledeću i prethodnu numeru na Soundbar uređaju ili daljinskom
upravljaču Soundbar uređaja ne upravljaju TV uređajem.
++Korišćenje funkcije Bluetooth POWER On (Bluetooth aktiviranje)
Funkcija Bluetooth POWER On (Bluetooth aktiviranje) je dostupna nakon uspešnog povezivanja Soundbar uređaja sa
TV uređajem koji podržava Bluetooth preko funkcije TV SoundConnect. Kada je funkcija Bluetooth POWER On
(Bluetooth aktiviranje) UKLJUČENA, uključivanjem ili isključivanjem povezanog TV uređaja takođe dolazi do uključivanja
ili isključivanja napajanja Soundbar uređaja.
1. Povežite TV uređaj sa Soundbar uređajem pomoću funkcije TV SoundConnect.
2. Pritisnite taster Bluetooth POWER (BLUETOOTH AKTIVIRANJE) na daljinskom upravljaču Soundbar uređaja. Na
ekranu Soundbar uređaja se prikazuje tekst ON - BLUETOOTH POWER (UKLJUČENO - BLUETOOTH
AKTIVIRANJE).
• ON - BLUETOOTH POWER : Soundbar uređaj se uključuje i isključuje kada uključite ili isključite TV uređaj.
• OFF - BLUETOOTH POWER : Soundbar uređaj se isključuje kada isključite TV uređaj.
●● Ovu funkciju podržavaju određeni Samsung TV uređaji proizvedeni u 2013. i kasnije.
21
POVEZIVANJA
POVEZIVANJE SA EKSTERNIM
UREĐAJIMA
OPTIČKI ILI ANALOGNI AUDIO KABL
Ovaj uređaj ima ugrađen jedan digitalni konektor za optički ulaz i jedan analogni konektor za audio ulaz (AUX),
što obezbeđuje dva načina za povezivanje sa eksternim uređajima.
Audio kabl
(nije isporučen)
AUX OUT
BD/DVD plejer/
STB prijemnik/
igračka konzola
AUX IN
Optički kabl
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
OPTICAL OUT
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
USB (5V 0.5A)
HDMI IN
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
USB (5V 0.5A)
AUX IN
Wi-Fi SETUP
SPK ADD
HDMI OUT
(TV-ARC)
DC 24V
USB (5V 0.5A)
AUX IN
AUX IN
++AUX kabl
1. Povežite AUX IN (AUX ULAZ) (Audio) konektor na glavnom uređaju sa AUDIO OUT (AUDIO IZLAZ) konektorom
izvornog uređaja pomoću audio kabla.
2. Pritisnite taster
(Source) (Izvor) sa desne strane Soundbar uređaja ili taster SOURCE (IZVOR) na daljinskom
upravljaču da biste izabrali režim AUX.
++Optički kabl
1. Povežite DIGITAL AUDIO IN (DIGITALNI AUDIO ULAZ) (Audio) konektor na glavnom uređaju sa OPTICAL OUT
(OPTIČKI IZLAZ) konektorom izvornog uređaja pomoću digitalnog optičkog kabla.
2. Pritisnite taster
(Source) (Izvor) sa desne strane Soundbar uređaja ili taster SOURCE (IZVOR) na daljinskom
upravljaču da biste izabrali režim D.IN (D.ULAZ).
22
POVEZIVANJA
HDMI KABL
Digitalni
uređaji
HDMI kabl (nije
obezbeđen)
HDMI OUT
HDMI IN
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
HDMI IN
HDMI IN
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
USB (5V 0.5A)
Wi-Fi SETUP
SPK ADD
DC 24V
HDMI OUT
(TV-ARC)
AUX IN
1. Povežite HDMI kabl (nije isporučen) od HDMI IN (HDMI ULAZ) konektora na donjem delu proizvoda na HDMI OUT
(HDMI IZLAZ) konektor na vašem digitalnom uređaju.
2. Pritisnite taster
sa desne strane Soundbar uređaja ili taster SOURCE (IZVOR) na daljinskom upravljaču da
biste izabrali režim HDMI.
USB
Možete reprodukovati muzičke datoteke koji se nalaze na USB uređajima za skladištenje preko Soundbar uređaja.
Ekran
USB priključak
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
USB (5V 0.5A)
AUX IN
HDMI IN
DC 24V
HDMI OUT
(TV-ARC)
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
USB (5V 0.5A)
USB kabl (nije
obezbeđen)
AUX IN
1. Povežite USB adapter kabl sa muškim USB 2.0 mikro USB priključkom (tip B) na jednom kraju i standardnim
ženskim USB 2.0 priključkom (tip A) na drugom kraju na mikro USB priključak na vašem Soundbar uređaju.
●● USB adapter kabl se prodaje odvojeno. Da biste ga kupili, obratite se Samsung servisnom centru ili
Samsung centru za podršku kupcima.
2. Povežite vaš USB uređaj na ženski kraj kabla adaptera.
3. Pritisnite taster
na desnoj strani glavnog uređaja ili taster SOURCE (IZVOR) na daljinskom upravljaču da biste
izabrali režim USB.
23
SER
HDMI je standardni digitalni interfejs za povezivanje sa uređajima kao što su televizori, projektori, DVD plejeri,
Blu-ray plejeri, dekoderi i slični uređaji. HDMI sprečava oštećenje signala usled konverzije u analogni signal i
održava kvalitet video i audio signala originalnog digitalnog izvora.
POVEZIVANJA
4. Na ekranu se pojavljuje USB.
• Soundbar uređaj i USB uređaj su uspešno povezani.
• Soundbar uređaj se automatski isključuje (Auto Power Off) (Automatsko isključenje) ako se nijedan USB uređaj
ne poveže u periodu dužem od 5 minuta.
++Pre povezivanja USB uređaja
Vodite računa o sledećem:
●● Ako ime datoteke na USB uređaju prelazi 10 znakova, ono se neće prikazati na displeju Soundbar uređaja.
●● Ovaj proizvod možda nije kompatibilan sa određenim tipovima USB memorijskih medija.
●● Soundbar uređaj podržava sisteme datoteka FAT16 i FAT32.
-- NTFS sistem datoteka nije podržan.
●● Povežite USB uređaje na USB priključak pomoću kabl adaptera sa USB 2.0 Micro USB priključka na standardni
ženski USB 2.0 priključak. U suprotnom, može doći do problema u USB kompatibilnosti.
●● Nemojte povezivati više memorijskih uređaja na proizvod putem čitača kartica. Možda neće raditi ispravno.
●● PTP protokoli za digitalnu kameru nisu podržani.
●● Ne vadite USB uređaj dok je prenos datoteka u toku.
●● DRM-zaštićene muzičke datoteke (MP3, WMA) sa komercijalnih veb lokacija se neće reprodukovati.
●● Eksterni hard-diskovi nisu podržani.
●● Mobilni telefoni nisu podržani.
●● Lista kompatibilnih formata datoteka:
Tip datoteke
Kodek
Brzina semplovanja
Protok u bitovima
MPEG 1 Layer3
16KHz ~ 48KHz
80kbps~320kbps
MPEG 2 Layer3
16KHz ~ 48KHz
80kbps~320kbps
MPEG 2.5 Layer3
16KHz ~ 48KHz
80kbps~320kbps
Wave_Format_MSAudio1
16KHz ~ 48KHz
56kbps~128kbps
Wave_Format_MSAudio2
16KHz ~ 48KHz
56kbps~128kbps
AAC
16KHz ~ 96KHz
48kbps~320kbps
AAC-LC
16KHz ~ 96KHz
HE-AAC
24KHz ~ 96KHz
*.wav
-
16KHz ~ 48KHz
do 3000kbps
*.flac
OGG 1.1.0
16KHz ~ 48KHz
50kbps~500kbps
FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1
16KHz ~ 96KHz
do 3000kbps
*.mp3
*.wma
*.aac
*.ogg
MPEG 1 Layer2
16KHz ~ 48KHz
80kbps~320kbps
128kbps~192kbps
5.1ch 320kbps
48kbps~64kbps
5.1ch 160kbps
●● Ako je na USB uređaju sačuvano previše fascikli i datoteka, pristup fajlovima i njihova reprodukcija mogu
trajati određeno vreme.
24
INPUT MODE (REŽIM ULAZA)
FUNKCIJE
Desna strana Soundbar uređaja
Režim ulaza
Ekran
Optički digitalni ulaz
D.IN
ARC (HDMI IZLAZ) ulaz
AUX ulaz
HDMI ulaz
AUX
HDMI
BLUETOOTH režim
TV SoundConnect
USB režim
BT
TV
USB
FUNKCIJA AUTO POWER DOWN (AUTOMATSKO ISKLJUČENJE)
Uređaj se automatski isključuje u sledećim situacijama:
●● D.IN / HDMI / BT / TV / USB / ARC režim
-- Ako audio signal nije prisutan 5 minuta.
●● Režim AUX
-- Ako AUX kabl nije povezan 5 minuta.
-- Ako nijedan taster nije pritisnut 8 sati kada je povezan AUX kabl.
Da biste funkciju automatske deaktivacije UKLJUČILI ili ISKLJUČILI, pritisnite i držite taster p 5 sekundi.
Na ekranu se prikazuje ON - AUTO POWER DOWN (AUTOMATSKO ISKLJUČENJE - UKLJUČENO) / OFF AUTO POWER DOWN (AUTOMATSKO ISKLJUČENJE - ISKLJUČENO).
25
SER
Pritisnite taster
(Source) (Izvor) na bočnoj ploči glavnog uređaja ili taster SOURCE (IZVOR) na daljinskom
upravljaču da biste izabrali željeni režim.
FUNKCIJE
BLUETOOTH
Možete da povežete Bluetooth uređaj sa Soundbar uređajem i uživate u muzici visoko kvalitetnog stereo zvuka, bez
ijednog kabla!
DA BISTE POVEZALI SOUNDBAR UREĐAJ NA BLUETOOTH
UREĐAJ
Proverite da li Bluetooth uređaj podržava Bluetooth kompatibilne stereo slušalice.
Povezivanje
Bluetooth uređaj
1. Pritisnite taster
(Source) (Izvor) na bočnoj ploči glavnog uređaja ili taster SOURCE (IZVOR) na daljinskom
upravljaču da biste izabrali režim BT.
• Na prednjem displeju Soundbar uređaja ćete videti tekst BT READY (SPREMAN BT).
2. Izaberite Bluetooth meni na Bluetooth uređaju koji želite da povežete. (Pogledajte korisničko uputstvo za Bluetooth
uređaj.)
3. Izaberite meni za stereo slušalice na Bluetooth uređaju.
• Videćete spisak skeniranih uređaja.
4. Izaberite u listi „[AV] Samsung Soundbar Kxxx K-Series“.
• Kada je Soundbar uređaj povezan sa Bluetooth uređajem, na prednjem displeju će se prikazivati tekst [Ime
bluetooth uređaja] BT.
• Ime uređaja može biti prikazano samo na engleskom jeziku. Donja crta „ _ “ će se prikazivati ako ime nije na
engleskom jeziku.
• Ako Bluetooth uređaj nije uparen sa Soundbar uređajem, obrišite prethodnu Soundbar listu koju je Bluetooth
uređaj pronašao i ponovo pokrenite pretragu Soundbar uređaja.
5. Reprodukujte muziku na povezanom uređaju.
• Preko Soundbar uređaja možete slušati muziku koja se reprodukuje na povezanom Bluetooth uređaju.
• U BT režimu, funkcije za reprodukciju/ponavljanje/zaustavljanje/dalje/nazad nisu dostupne. Ipak, ove funkcije
su dostupne na Bluetooth uređajima koji podržavaju funkciju AVRCP.
26
FUNKCIJE
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
Ako se prilikom povezivanja Bluetooth uređaja od vas zatraži PIN kod, unesite <0000>.
Istovremeno se može povezati samo jedan Bluetooth uređaj.
Bluetooth veza će se prekinuti kada isključite Soundbar uređaj.
Soundbar uređaj možda neće obavljati pretraživanje Bluetooth uređaja ili se možda neće pravilno povezivati
u sledećim uslovima:
-- Ako Soundbar uređaj okružuje jako električno polje.
-- Ako se sa Soundbar uređajem istovremeno uparuje nekoliko Bluetooth uređaja.
-- Ako je Bluetooth uređaj isključen, nije na mestu ili je neispravan.
Obratite pažnju da uređaji kao što su mikrotalasne pećnice, adapteri za bežičnu LAN vezu, fluorescentna
svetla i plinski šporeti koriste isti frekventni opseg kao i Bluetooth uređaj, što može uzrokovati električne
smetnje.
Soundbar uređaj podržava SBC podatke (44,1 kHz, 48 kHz).
Povežite samo Bluetooth uređaj koji podržava funkciju A2DP (AV).
Ne možete povezivati Soundbar uređaj na Bluetooth uređaj koji podržava samo funkciju HF (Hands Free).
Kada se set upari sa uređajem, ako je soundbar u DIN, AUX ili USB režimu i vi izaberete „[AV]samsung
soundbar Kxxx K-ser“ sa liste vaših Bluetooth uređaja, set će automatski da pređe u režim BT.
-- Dostupno samo ako je Soundbar uređaj naveden kao jedan od uparenih uređaja Bluetooth uređaja.
(Potrebno je da su Bluetooth uređaj i Soundbar uređaj prethodno uparivani najmanje jednom.)
Soundbar uređaj će se pojaviti na listi traženih uređaja na Bluetooth uređaju kada se na Soundbar uređaju
prikazuje tekst BT READY (SPREMAN BT).
U režimu TV Sound Connect, Soundbar uređaj se ne može upariti ili povezati sa drugim Bluetooth
uređajem.
SER
●●
●●
●●
●●
AKTIVACIJA PREKO BLUETOOTH VEZE (BLUETOOTH AKTIVACIJA)
Ako prethodno upareni Bluetooth uređaj pokuša da se upari sa Soundbar uređajem kada je funkcija Bluetooth
POWER On (Bluetooth AKTIVACIJA) uključena a Soundbar uređaj isključen, Soundbar uređaj se automatski uključuje.
1. Pritisnite taster Bluetooth POWER (Bluetooth AKTIVIRANJE) na daljinskom upravljaču dok je Soundbar uređaj
uključen.
2. Na ekranu Soundbar uređaja se prikazuje tekst ON - BLUETOOTH POWER (UKLJUČENO - BLUETOOTH
AKTIVIRANJE).
DA BISTE ISKLJUČILI BLUETOOTH UREĐAJ SA SOUNDBAR UREĐAJA
Možete da prekinete vezu Bluetooth uređaja sa Soundbar uređajem. Pogledajte korisničko uputstvo za Bluetooth
uređaj u vezi instrukcija.
●● Veza sa Soundbar uređajem će se prekinuti.
●● Kada Soundbar uređaj prekine vezu sa Bluetooth uređajem, Soundbar će na prednjem displeju prikazati BT
DISCONNECTED (BT NIJE POVEZAN).
DA BISTE ISKLJUČILI SOUNDBAR UREĐAJ SA BLUETOOTH UREĐAJA
Pritisnite taster SOURCE (IZVOR) na daljinskom upravljaču ili taster
biste prebacili iz režima BT u drugi režim ili isključili Soundbar uređaj.
(Source) (Izvor) na bočnoj ploči proizvoda da
●● Povezani Bluetooth uređaj će sačekati izvesno vreme na odgovor Soundbar uređaja pre nego što prekine vezu.
(Vreme raskidanja veze može da se razlikuje, zavisno od Bluetooth uređaja)
27
FUNKCIJE
●● U režimu Bluetooth veze, Bluetooth veza će se prekinuti ukoliko rastojanje između Soundbar uređaja i
Bluetooth uređaja pređe 5 m.
●● Soundbar uređaj se automatski isključuje nakon 5 minuta rada u stanju pripravnosti.
++Više o Bluetooth funkciji
Bluetooth je tehnologija koja omogućava lako međusobno povezivanje Bluetooth kompatibilnih uređaja putem bežične
veze kratkog dometa.
●● Bluetooth uređaj može uzrokovati pojavu buke ili kvar, u zavisnosti od upotrebe, ako:
-- Deo vašeg tela dodiruje prijemni/predajni sistem Bluetooth uređaja ili Soundbar uređaja.
-- Je izložen električnim varijacijama od opstrukcija koje izaziva zid, ugao ili kancelarijski paneli.
-- Je izložen električnim smetnjama od uređaja istog frekventnog opsega, uključujući medicinsku opremu,
mikrotalasne rerne i bežične LAN mreže.
●● Uparite Soundbar uređaj sa Bluetooth uređajem dok su blizu jedan drugome.
●● Što je rastojanje između Soundbar uređaja i Bluetooth uređaja veće, to je kvalitet lošiji.
Ako rastojanje pređe radni opseg Bluetooth funkcije, veza će biti prekinuta.
●● U područjima sa slabim prijemom, Bluetooth veza možda neće funkcionisati pravilno.
●● Bluetooth veza funkcioniše samo u blizini uređaja. Veza će biti automatski prekinuta ako se Bluetooth uređaj udalji
van ovog dometa. Čak i kada je uređaj u opsegu dejstva, kvalitet zvuka može biti oslabljen zbog prepreka poput
zidova ili vrata.
●● Ovaj bežični uređaj može tokom rada uzrokovati električne smetnje.
KORIŠĆENJE APLIKACIJE SAMSUNG AUDIO REMOTE
++Instaliranje aplikacije Samsung Audio Remote
Da biste upravljali Soundbar uređajem pomoću svog pametnog uređaja i aplikacije Samsung Audio Remote, preuzmite
aplikaciju Samsung Audio Remote sa Google Play prodavnice.
Pretraga tržišta : Samsung Audio Remote
++Pokretanje aplikacije Samsung Audio Remote
Da biste pokrenuli aplikaciju Samsung Audio Remote, dodirnite ikonu aplikacije na svom pametnom uređaju, a zatim
pratite uputstva na ekranu.
●● Aplikacija Samsung Audio Remote je kompatibilna samo sa Android mobilnim telefonima i mobilnim
uređajima sa instaliranim operativnim sistemom Android 3.0 ili novijim.
28
FUNKCIJE
AŽURIRANJE SOFTVERA
USB (5V 0.5A)
AUX IN
HDMI IN
DC 24V
HDMI OUT
(TV-ARC)
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
USB (5V 0.5A)
AUX IN
Samsung će možda ubuduće nuditi ažuriranja za fabrički softver za Soundbar uređaj.
Ako se ažuriranje ponudi, fabrički softver možete da ažurirate povezivanjem USB uređaja sa pohranjenim ažuriranjem
fabričkog softvera na USB priključak vašeg Soundbar uređaja.
U slučaju da postoji više datoteka za ažuriranje, morate ih pojedinačno preneti na USB uređaj i koristiti ih za
pojedinačno ažuriranje fabričkog softvera.
Posetite Samsung.com ili pozovite Samsung centar za korisnike da biste dobili više informacija o preuzimanju datoteka
za ažuriranje.
●● Ovaj proizvod ima funkciju DVOSTRUKOG POKRETANJA. Ako ažuriranje fabričkog softvera ne uspe,
možete ga ažurirati ponovo.
●● Umetnite USB uređaj na kome se nalazi ažuriranje fabričkog softvera u USB priključak na glavnom uređaju.
●● Ažuriranje fabričkog softvera možda neće pravilno raditi ako se audio datoteke koje podržava Soundbar
uređaj nalaze na USB uređaju za skladištenje.
●● Nemojte isključivati napajanje ili vaditi USB uređaj dok je ažuriranje u toku. Glavni uređaj se automatski
isključuje po završetku ažuriranja fabričkog softvera.
●● Nakon ažuriranja, sve postavke se vraćaju na fabričke podrazumevane vrednosti. Preporučujemo vam da
zapišete svoja podešavanja tako da ih lako možete ponovo postaviti nakon ažuriranja. Obratite pažnju da
se ažuriranjem fabričkog softvera resetuje i veza sa subwoofer zvučnikom. Ako se veza sa subwoofer
zvučnikom ne uspostavi ponovo automatski nakon ažuriranja, pogledajte stranu <17>.
U slučaju da ažuriranje fabričkog softvera ne uspe, preporučujemo da formatirate USB uređaj u FAT16
sistemu i da pokušate ponovo.
●● Kada je ažuriranje softvera završeno, isključite proizvod a zatim pritisnite i držite taster ( p ) na daljinskom
upravljaču duže od 5 sekundi. Na displeju se prikazuje „INIT“ i uređaj se isključuje. Nadogradnja je
završena.
●● Ne formatirajte USB uređaj u NTFS formatu. Soundbar uređaj ne podržava NTFS sistem datoteka.
●● U zavisnosti od proizvođača, neki USB uređaji možda neće biti podržani.
29
SER
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
REŠAVANJE PROBLEMA
TROUBLESHOOTING
REŠAVANJE PROBLEMA
Pre nego što potražite servisiranje, proverite sledeće.
Jedinica neće da se uključi.
• Da li je mrežni kabl priključen u utičnicu?
¼¼Priključite kabl za napajanje u utičnicu.
Funkcija ne radi kada se pritisne dugme.
• Da li u vazduhu postoji statički elektricitet?
¼¼Isključite i ponovo priključite kabl za napajanje.
Ne proizvodi se zvuk.
• Da li je uključena funkcija isključivanja zvuka?
• Da li je jačina zvuka podešena na minimum?
¼¼Pritisnite taster
funkciju.
(Mute) (Isklj. zvuk) da otkažete tu
¼¼Podesite jačinu zvuka.
Daljinski upravljač ne radi.
• Da li su baterije istrošene?
• Da li je rastojanje između daljinskog upravljača i
glavne jedinice preveliko?
¼¼Baterije zamenite novim baterijama.
¼¼Približite se jedinici.
Neuspešna veza TV SoundConnect (TV uparivanje).
• Da li vaš TV uređaj podržava funkciju TV
SoundConnect?
• Da li je fabrički softver TV uređaja najnovije verzije?
• Da li se javlja greška pri povezivanju?
¼¼Funkcija TV SoundConnect je podržana na nekim
Samsung TV uređajima proizvedenim posle 2012.
Proverite da li vaš TV uređaj podržava funkciju TV
SoundConnect.
¼¼Ažurirajte fabrički softver vašeg TV uređaja na
najnoviju verziju.
¼¼Kontaktirajte pozivni centar kompanije Samsung.
¼¼Pritisnite i 5 sekundi zadržite taster p da biste
resetovali TV Sound Connect vezu.
Crveni LED indikator na subwoofer zvučniku treperi i subwoofer zvučnik ne stvara zvuk.
• Vaš subwoofer možda nije povezan s glavnom
jedinicom proizvoda.
¼¼Pokušajte ponovo povezati subwoofer.(Pogledajte
stranu 17)
30
DODATAK
SPECIFIKACIJE
USB
Težina
OPŠTE
SER
Naziv modela
HW-K470
5V / 0,5A
Glavna jedinica
Subwoofer (PS-WK450)
Surround zvučnik
Zadnji (Surround) AMP (SWA-8000S)
Dimenzije
(Š x V x D)
Glavna jedinica
Subwoofer (PS-WK450)
Surround zvučnik
Zadnji (Surround) AMP (SWA-8000S)
Opseg radnih temperatura
Radni opseg vlažnosti vazduha
POJAČALO
Nominalna
izlazna snaga
2,0 Kg
4,6 Kg
0,5 Kg
0,8 Kg
908,5 x 53,5 x 70,5 mm
179,0 x 361,0 x 299,5 mm
76,2 x 126,9 x 76,2 mm
50,0 x 201,3 x132,0 mm
+5°C do +35°C
10 % do 75 %
Glavna jedinica
Subwoofer (PS-WK450)
Zadnji (Surround) AMP (SWA-8000S)
Odnos signal/šum (analogni ulaz)
Razdvajanje (1kHz)
40 W/KAN. x 4, 6ohm, THD=10%
140 W, 3ohm, THD=10%
80 W/KAN. x 2, 3ohm, THD=10%
65 dB
65 dB
* Dizajn i specifikacije su podložni izmenama bez prethodnog obaveštavanja.
* Odnos signal/šum, izobličenje, razdvajanje i korisna osetljivost se baziraju na merenjima prema AES (Audio
Engineering Society) smernicama.
* Nominalne specifikacije
-- Samsung Electronics Co., Ltd zadržava pravo da promeni specifikacije bez prethodne najave.
-- Težina i dimenzije su približne.
-- Više informacija u vezi sa napajanjem i potrošnjom energije potražite na nalepnici na proizvodu.
aa Obaveštenje o licenciranju otvorenog izvornog koda
-- Svoje upite i zahteve u vezi sa otvorenim izvornim kodovima možete uputiti kompaniji Samsung putem e-pošte
(oss.request@samsung.com).
Bežični modeli (uključujući pojas od 5,15 GHz – 5,35 GHz)
• Kompanija Samsung Electronics ovim izjavljuje da je ova oprema usklađena sa bitnim
zahtevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EC. Originalna izjava o
usklađenosti se može naći na adresi http://www.samsung.com, idite na Support >
Search Product Support (Podrška > Pretraga podrške za proizvode) i unesite naziv modela. Ova oprema može da
radi u svim zemljama EU. Ova oprema se može koristiti samo u zatvorenim prostorijama.
Bežični modeli (isključujući pojas od 5,15 GHz – 5,35 GHz)
• Kompanija Samsung Electronics ovim izjavljuje da je ova oprema usklađena sa bitnim zahtevima i
drugim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EC. Originalna izjava o usklađenosti se može naći na
adresi http://www.samsung.com, idite na Support > Search Product Support (Podrška > Pretraga
podrške za proizvode) i unesite naziv modela. Ova oprema može da radi u svim zemljama EU.
31
© 2016 Samsung Electronics Co., Ltd.
Sva prava zadržana.
Kontaktirajte SAMSUNG WORLD WIDE
Ako imate bilo kakva pitanja ili komentare u vezi Samsung proizvoda, molimo da kontaktirate SAMSUNG centar
za podršku kupcima.
Area
` Europe
Contact Centre 
U.K
EIRE
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
GERMANY
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus
dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
FRANCE
01 48 63 00 00
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
SPAIN
0034902172678
PORTUGAL 808 20 7267
LUXEMBURG 261 03 710
NETHER0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/
LANDS
Min)
Web Site
www.samsung.com/uk/support
www.samsung.com/ie/support
www.samsung.com/de/support
www.samsung.com/fr/support
www.samsung.com/it/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/pt/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/be/support
(Dutch)
www.samsung.com/be_fr/
support (French)
www.samsung.com/no/support
www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/fi/support
www.samsung.com/se/support
BELGIUM
02-201-24-18
NORWAY
DENMARK
FINLAND
SWEDEN
815 56480
70 70 19 70
030-6227 515
0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)
801-172-678* lub +48 22 607-93-33 *
www.samsung.com/pl/support
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
0680SAMSUNG (0680-726-786)
www.samsung.com/hu/support
0680PREMIUM (0680-773-648)
www.samsung.com/sk/support
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
POLAND
HUNGARY
SLOVAKIA
[Ispravno odlaganje baterija za ovaj uređaj]
(Primenjuje su u zemljama sa odvojenim sistemima za prikupljanje
otpada)
Ova oznaka na bateriji, priručniku ili na pakovanju znači da baterija u ovom
proizvodu ne sme da se odloži sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada
prestane da radi. Tamo gde postoje sledeće oznake hemisjkih elemenata
Hg, Cd ili Pb, to označava da baterija sadrži živu, kadmijum ili olovo u
količinama iznad nivoa dozvoljenog prema direktivi EC Directive 2006/66.
Ukoliko se baterije ne odlože na pravilan način, ove supstance mogu biti
štetne po zdravlje ili po životnu okolinu.
Da biste zaštitili prirodna bogatstva i da biste promovisali ponovnu
upotrebu recikliranog materijala, odvojite baterije od ostalog otpada i
reciklirajte ih pomoću svog lokalnog sistema za reciklažu baterija.
Area
Contact Centre 
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Premium HA] 0800-366661
[Only for Dealers] 0810-112233
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
CZECH
CROATIA
BOSNIA
MONTENEGRO
SLOVENIA
SERBIA
BULGARIA
ROMANIA
CYPRUS
GREECE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
Web Site
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/ch/support
(German)
www.samsung.com/ch_fr/
support (French)
www.samsung.com/cz/support
800 - SAMSUNG (800-726786)
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 Praha 4
www.samsung.com/hr/support
072 726 786
www.samsung.com/support
055 233 999
020 405 888
080 697 267 (brezplačna številka)
090 726 786 (0,39 EUR/min)
klicni center vam je na voljo od ponedeljka
do petka od 9. do 18. ure.
011 321 6899
800 111 31 , Безплатна телефонна линия
08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG )
Apel GRATUIT
8009 4000 only from landline,toll free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only
from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land
line
8-800-77777
8000-7267
800-7267
www.samsung.com/support
www.samsung.com/si
www.samsung.com/rs/support
www.samsung.com/bg/support
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/gr/support
www.samsung.com/lt/support
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
Pravilno odlaganje ovog proizvoda
(Odlaganje električne i elektronske opreme)
(Primenjuje su u zemljama sa odvojenim sistemima za prikupljanje
otpada)
Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da
proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi
smeli da se odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im
istekne vek trajanja. Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline
ili ljudskog zdravlja usled nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode
od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu
ponovnu upotrebu materijalnih resursa.
Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod
ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i
načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti
bezbedno po čovekovu okolinu.
Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe
ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom
odlaganja ne treba da se mešaju sa ostalim komercijalnim otpadom.
Informacije o naporima kompanije Samsung da doprinese očuvanju životne sredine i o specifičnim zakonskim obavezama u pogledu
proizvoda, npr. Direktivi o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i restrikcijama hemikalija (REACH), potražite na sledećoj adresi:
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Download PDF

advertising