BD-ES5000
Blu-ray™ plejer
korisničko uputstvo
zamislite mogućnosti
Zahvaljujemo Vam na kupovini ovog Samsungovog proizvoda.
Da biste dobili potpuniju uslugu, registrujte vaš proizvod na
www.samsung.com/register
Srpski
02231X-BD-ES5000-EN-SER.indd 1
2012-04-13 오전 10:51:59
Glavne karakteristike
Osobine Blu-ray diskova
Blu-ray diskovi podržavaju HD video najvišeg
kvaliteta koji postoji u industriji - Veliki kapacitet
znači da nema kompromisa kada je u pitanju
kvalitet video zapisa.
Sledeće osobine Blu-ray diskova zavise od
diska i mogu varirati.
Izgled i opcije za navigaciju se takođe razlikuju
od diska do diska.
Svi diskovi neće imati karakteristike koje su
dole opisane.
Video karakteristike
BD-ROM format podržava tri najnaprednija
video kodeka, uključujući AVC, VC-1 i MPEG-2.
Podržavaju se i sledeće rezolucije HD video
zapisa :
• 1920 x 1080 visoka definicija
• 1280 x 720 visoka definicija
Za reprodukciju visoke definicije
Da biste gledali sadržaje visoke definicije na Bluray diskovima, potreban je HDTV (televizor visoke
definicije).
Neki Blu-ray diskovi mogu zahtevati korišćenje
HDMI OUT plejera za gledanje sadržaja visoke
definicije. Mogućnost gledanja sadržaja visoke
definicije na Blu-ray diskovima može biti
ograničena zavisno od rezolucije vašeg televizora.
BD-LIVE
Možete koristiti Blu-ray diskove koji
podržavaju opciju BD-LIVE za preuzimanje
sadržaja koje nudi proizvođač diska preko
mrežne veze.
Karakteristike Blu-ray plejera
AllShare
Možete da reprodukujete video zapise,
muziku i fotografije na svojim uređajima (kao
što su računar ili NAS [Network-Attached
Storage]) preko mrežne veze.
Reprodukovanje multimedijalnih
datoteka
USB vezu možete koristiti za reprodukovanje
raznih vrsta multimedijalnih datoteka (MP3,
JPEG, DivX, itd.) koje se nalaze na USB
memorijskom uređaju.
Sigurnosne informacije
Upozorenje
DA BISTE SMANJILI OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE SKIDAJTE POKLOPAC (ILI ZADNJU STRANU).
UNUTRA NEMA DELOVA KOJE MOŽE SERVISIRATI KORISNIK. SERVISIRANJE POVERITE KVALIFIKOVANOM
OSOBLJU SERVISA.
CAUTION
OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA
NE OTVARATI
Ovaj simbol ukazuje na “opasan napon”
u proizvodu koji predstavlja opasnost od
električnog udara ili telesne povrede.
OPREZ: DA BISTE SMANJILI OPASNOST
OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE SKIDAJTE
POKLOPAC (ILI ZADNJU STRANU). UNUTRA
NEMA DELOVA KOJE MOŽE SERVISIRATI
KORISNIK. SERVISIRANJE POVERITE
KVALIFIKOVANOM OSOBLJU SERVISA.
Ne instalirajte ovu opremu u skučenim
prostorima, kao što je polica za knjige i slični
komadi nameštaja.
UPOZORENJE
Da biste sprečili štetu koja može dovesti do
opasnosti od požara ili električnog udara, ne
izlažite ovaj proizvod kiši ili vlazi.
OPREZ
Blu-ray plejer KORISTI NEVIDLJIVI LASERSKI
ZRAK KOJI MOŽE DA IZAZOVE IZLAGANJE
ŠTETNOM ZRAČENJU, AKO SE USMERI.
VODITE RAČUNA DA PRAVILNO RUKUJETE
Blu-ray plejerom, KAO ŠTO JE DATO U
UPUTSTVU.
LASERSKI PROIZVOD KLASE 1
Ovaj CD plejer je klasifikovan kao LASERSKI
proizvod KLASE 1. Upotreba kontrola,
podešavanja ili izvođenje postupaka osim onih
koji su navedeni ovde može dovesti do izlaganja
opasnom zračenju.
Ovaj simbol ukazuje na važna uputstva
koja se dobijaju uz ovaj proizvod.
OPREZ :
• KLASA 3B VIDLJIVOG I NEVIDLJIVOG
LASERSKOG ZRAČENJA KADA JE
OTVOREN. IZBEGAVATI IZLAGANJE ZRAKU
(IEC 60825-1)
• OVAJ PROIZVOD KORISTI LASER.
UPOTREBA KONTROLA, PODEŠAVANJA
ILI IZVOĐENJE POSTUPAKA OSIM
ONIH KOJI SU NAVEDENI OVDE
MOŽE DOVESTI DO IZLAGANJA
OPASNOM ZRAČENJU. NE OTVARAJTE
POKLOPAC I NE VRŠITE POPRAVKE
SAMI. SERVISIRANJE POVERITE
KVALIFIKOVANIM LICIMA.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
2
02231X-BD-ES5000-EN-SER.indd 2
2012-04-13 오전 10:51:59
Ovaj proizvod zadovoljava CE norme kada
je u pitanju korišćenje oklopljenih kablova i
konektora za povezivanje uređaja sa drugom
opremom. Da bi se sprečila elektromagnetna
interferencija sa drugim električnim uređajima,
kao što su radio i TV aparati, koristite
oklopljene kablove i konektore za povezivanje.
VAŽNA NAPOMENA
Mrežni kabl na ovom uređaju se isporučuje sa
livenim utikačem koji ima osigurač. Vrednost
ovog osigurača je naznačena na strani
konektora utikača.
Ako je potrebno zameniti osigurač, mora se
koristiti osigurač iste vrednosti odobren za
BS1362.
Nikada ne koristite utikač ako nedostaje
poklopac osigurača ukoliko se može skidati.
Ako je potrebno zameniti poklopac osigurača,
on mora imati istu boju kao strana na kojoj se
nalaze konektori utikača. Rezervne poklopce
možete naći kod vašeg prodavca.
Ako integrisani utikač nije pogodan za mrežnu
utičnicu u vašoj kući ili kabl nije dovoljno
dugačak da bi se mogao priključiti na utičnicu,
trebalo bi da obezbedite odgovarajući
sigurnosni produžni kabl ili upitate svog
prodavca za pomoć.
Međutim, ako ne postoji druga mogućnost
osim odsecanje utikača, izvadite osigurač,
a zatim bezbedno odložite utikač. Ne
povezujte utikač na mrežnu utičnicu ako
postoji opasnost od električnog udata zbog
ogoljenog savitljivog kabla.
Da biste iskopčali aparat sa električne mreže,
morate izvući utikač iz mrežne utičnice, pa će
mrežni utikač biti slobodan.
Proizvod koji se dobija uz ovo korisničko
uputstvo je licencirano na osnovu prava na
intelektualnu svojinu izvesnih trećih strana
Mere opreza
Važna sigurnosna uputstva
Pre korišćenja uređaja pažljivo pročitajte ovo
uputstvo za rad. Pratite sva dole navedena
sigurnosna uputstva.
Sačuvajte ovo uputstvo za potrebe budućeg
informisanja.
1. Pročitajte ova uputstva.
2. Sačuvajte ova uputstva.
3. Obratite pažnju na sva upozorenja.
4. Pratite sva uputstva.
5. Ne koristite ovaj uređaj blizu vode.
6. Čistite ga samo suvom tkaninom.
7. Ne blokirajte ventilacione otvore.
Instalirajte u skladu sa uputstvima
proizvođača.
8. Nemojte da postavljate uređaj pored
izvora toplote, kao što su radijatori,
grejači, šporeti ili drugi aparati (uključujući
AV prijemnike) koji proizvode toplotu.
9. Ne ugrožavajte sigurnosnu svrhu
polarizovanih ili uzemljenih utikača.
Polarizovani utikač ima dva pina od kojih
je jedan širi od drugog. Uzemljeni utikač
ima dva pina i treći zubac za uzemljenje.
Širi pin ili treći zubac postoje radi vaše
sigurnosti. Ako isporučeni utikač ne
odgovara vašoj mrežnoj utičnici, potražite
savet od električara za odgovarajuću
zamenu.
10. Zaštitite mrežni kabl od gaženja ili
uklještenja, naročito kod utikača,
priručnih priključaka, kao i na mestu gde
izlazi iz uređaja.
11. Koristite samo dodatke/pribor koji je
odredio proizvođač.
12. Koristite samo na
kolicima, stalku,
stativu, konzoli ili
stolu koje je odredio
proizvođač ili koji se
prodaju uz uređaj.
Kada se koriste
kolica, treba paziti prilikom pomeranja
kolica i uređaja da bi se izbegle povrede
zbog prevrtanja.
13. Izvucite utikač uređaja iz utičnice tokom
grmljavine ili ako se ne koristi duži
vremenski period.
14. Sve popravke prepustite kvalifikovanom
osoblju servisa. Popravka je potrebna
kada se uređaj ošteti na bilo koji način,
kao što je oštećenje priključnog kabla ili
utikača, prolivanje tečnosti po uređaju,
pad nekog predmeta na uređaj, izlaganje
uređaja kiši ili vlazi, neispravan rad ili pad.
Čuvanje i rukovanje diskom.
Rukovanje diskom
Oblik diska
• Koristite diskove
regularnih oblika.
Ako koristite disk
nepravilnog oblika
(disk sa specijalnim
oblikom), možete da oštetite ovaj plejer.
Držanje diskova
• Izbegavajte dodirivanje
površine diska na koju su
snimljeni podaci.
Blu-ray diskovi
• Ne ostavaljajte Blu-ray disk dugo u plejeru.
Izvadite Blu-ray disk iz plejera i čuvajte ga u
njegovoj kutiji.
• Pazite da ne ostavite otiske prstiju ili
ogrebete površinu Blu-ray diska.
DVD-VIDEO, Audio CD (CD-DA)
• Obrišite prljavštinu ili zaprljanje na disku
mekom tkaninom.
Čuvanje diska
Pazite da ne oštetite disk zato što su podaci
na ovim diskovima veoma osetljivi na okolinu.
• Ne čuvajte na direktnoj sunčevoj svetlosti.
• Čuvajte u hladnom provetrenom prostoru.
• Čuvajte u verikalnom položaju.
• Čuvajte u čistom zaštitnom omotu.
• Ako plejer iznenada premestite sa hladnog
na toplo mesto, može se javiti kondenzacija
na radnim delovima i sočivima i izazvati
abnormalnu reprodukciju diska. Ako se
to desi, isključite plejer iz struje, sačekajte
dva sata i ponovo priključite utikač u zidnu
utičnicu. Zatim, stavite disk i ponovo
pokušajte reprodukciju.
Mere opreza pri rukovanju
• Ne pišite na štampanoj strani hemijskom ili
običnom olovkom.
• Ne koristite sprejeve za čišćenje ploča ili
antistatičke sprejeve za čišćenje diskova.
Takođe, ne koristite agresivna hemijska
sredstva, kao što su benzeni i razređivači.
• Ne lepite etikete ili nalepnice na diskove.
(Ne koristite diskove koji su zalepljeni
lepljivom trakom ili imaju ostatke oljuštenih
nalepnica.)
• Ne koristite protektore ili kutije otporne na
grebanje.
3
02231X-BD-ES5000-EN-SER.indd 3
2012-04-13 오전 10:52:00
• Ne koristite diskove koji su štampani
štampačima za nalepnice koji se mogu naći
na tržištu.
• Ne stavljajte deformisane ili napukle
diskove.
• Pre povezivanja drugih komponenata na
ovaj plejer, morate prvo da ih isključite.
• Ne pomerajte plejer dok reprodukuje disk.
Disk se može ogrebati ili oštetiti, a mogu se
oštetiti i unutrašnji delovi plejera.
• Ne stavljate vazu za cveće napunjenu
vodom ili male metalne predmete na plejer.
• Pazite da ne stavljate ruku u fioku za disk.
• U fioku za disk ne stavljajte ništa drugo osim
diskova.
• Ometanja usled spoljnih izvora, kao što su
munja i statički elektricitet, mogu da utiču
na normalan rad ovog plejera. Ako se to
desi, isključite plejer i ponovo ga uključite
pomoću dugmeta POWER ili iskopčajte i
ponovo priključite AC mrežni kabl na AC
mrežnu utičnicu. Plejer će raditi normalno.
• Pobrinite se da izvadite disk i isključite
plejer posle upotrebe.
• Iskopčajte AC mrežni kabl iz AC utičnice
kada ne nameravate da koristite plejer u
dužem vremenskom periodu.
• Čistite disk tako što ćete ga
brisati ravno od centra ka
spoljnoj ivici diska.
• Ne izlažite plejer nikakvoj
tečnosti.
• Kada je AC utikač povezan na zidnu
utičnicu, plejer će ipak dobijati energiju
(standby režim) kada je isključen.
• Aparat se ne sme potapati ili prskati i
na aparat se ne smeju stavljati predmeti
napunjeni vodom, kao što su vaze.
• Mrežni utikač se koristi za iskopčavanje
uređaja i uvek će biti spreman za rad.
• Ne dodirujte kabl za napajanje vlažnim
rukama. To može prouzrokovati električni
udar.
• Ne priključujte više električnih uređaja
u jednu električnu utičnicu. To može
prouzrokovati pregrevanje koje može
dovesti do požara.
• Ako primetite abnormalnu buku, osetite
miris paljevine ili dima, odmah isključite
uređaj pritiskom prekidača za uključivanje
i isključivanje i izvucite utikač iz utičnice.
Zatim se obratite najbližem centru za
podršku za tehničku pomoć. Ako i dalje
budete koristili takav proizvod, to može
prouzrokovati električni udar ili požar.
Održavanje kućišta
Pre čišćenja kućišta Blu-ray plejera prvo
iskopčajte AC mrežni kabl iz AC utičnice.
• Ne koristite benzene, razređivače ili neke
druge rastvarače za čišćenje.
• Kućište brišite mekom tkaninom.
Ograničenja reprodukcije
• Ovaj plejer možda neće reagovati na sve
komande za rad zato što neki Blu-ray,
DVD ili CD diskovi dozvoljavaju određene ili
ograničene operacije i mogućnosti tokom
reprodukcije.Molimo da imate na umu da
to nije greška u plejeru.
• Samsung ne može da garantuje da će ovaj
plejer reprodukovati svaki disk sa Blu-ray,
DVD i CD oznakama, zato što formati diska
mogu da se razvijaju, a problemi i greške
se mogu desiti i tokom proizvodnje Blu-ray,
DVD i CD softvera i/ili proizvodnje diskova.
Molimo da stupite u kontakt sa SAMSUNG
centrom za podršku kupcima ako
imate pitanja ili naiđete na probleme pri
reprodukciji Blu-ray, DVD ili CD diskova u
ovom plejeru. Takođe, u ovom korisničkom
uputstvu možete naći i dodatne informacije
o ograničenjima reprodukcije.
Sadržaj
Glavne karakteristike
Zvuk...........................................................14
Karakteristike Blu-ray plejera.........................2
Sistem........................................................17
Osobine Blu-ray diskova...............................2
Sigurnosne informacije
Upozorenje...................................................2
Mere opreza.................................................3
Čuvanje i rukovanje diskom..........................3
Početak
Pre korišćenja korisničkog uputstva..............5
Pribor...........................................................7
Prednja ploča...............................................8
Zadnja ploča.................................................8
Daljinski upravljač.........................................9
Povezivanje
A. Povezivanje sa televizorom.......................9
B. Povezivanje sa audio sistemom..............10
C. Povezivanje sa mrežom..........................10
Podešavanje
Početne postavke.......................................12
Meni Navigation..........................................12
Pristupanje meniju Postavki........................12
Ekran..........................................................13
Mreža.........................................................16
Jezik...........................................................17
Bezbednost................................................17
Opšte postavke..........................................18
Podrška......................................................18
Osnovne funkcije
Reprodukovanje video zapisa.........................19
Korišćenje menija diska/menija naslova/
iskačućeg menija............................................19
Korišćenje funkcija za pretragu i premotavanje.....19
Usporena reprodukcija/Reprodukcija korak-
po-korak .....................................................20
Korišćenje tastera TOOLS..............................20
Slušanje muzike..............................................21
Reprodukovanje slika......................................22
Memorijskog Uređaja......................................22
Mrežni servisi
BD-LIVE™..................................................23
Korišćenje AllShare funkcije........................23
Dodatak
Rešavanje problema...................................23
Specifikacije...............................................25
4
02231X-BD-ES5000-EN-SER.indd 4
2012-04-13 오전 10:52:00
Početak
Disc types your player cannot play
Pre korišćenja korisničkog uputstva
Tipovi diskova i sadržaji koje vaš plejer može reprodukovati
Termin
Oznaka
VIDEO
-
MUZIKA
FOTOGRAFIJE
Ikona
Definicija
h
z
Ukazuje na funkciju koja je dostupna na BD-ROM ili BD-RE/-R
disku snimljenom u BD-RE formatu.
Z
�
Ukazuje na funkciju koja je dostupna na DVD-VIDEO ili
snimljenim DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R diskovima koji su
snimljeni i finalizovani.
�
o
-
�
-
G
✎ NAPOMENA
Ukazuje na funkciju koja je dostupna na CD-RW/-R, DVD-RW/-R
i BD-RE/-R diskovima ili USB memorijskim medijima na kojima
se nalaze DivX, MKV i MP4 sadržaji.
Ukazuje na funkciju koja je dostupna na audio CD-RW/-R disku
(CD-DA format).
Ukazuje na funkciju koja je dostupna na CD-RW/-R, DVDRW/-R i BD-RE/-R diskovima ili USB memorijskim medijima na
kojima se nalaze MP3 ili WMA sadržaji.
Ukazuje na funkciju koja je dostupna na CD-RW/-R, DVDRW/-R i BD-RE/-R diskovima ili USB memorijskim medijima na
kojima se nalaze JPEG sadržaji.
▪▪ Ovaj plejer možda neće reprodukovati neke CD-RW/-R i DVD-R diskove zbog tipa diska ili uslova snimanja.
▪▪ Ako DVD-RW/-R diskovi nisu ispravno snimljeni u DVD video formatu, neće moći da se reprodukuju.
▪▪ Vaš plejer neće reprodukovati sadržaj koji je snimljen na DVD-R uređaju sa bitskom brzinom većom od 10 Mb/s.
▪▪ Vaš plejer neće reprodukovati sadržaj koji je snimljen na BD-R ili USB uređaju sa bitskom brzinom većom od
25 Mb/s.
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/MVdisk, itd.
✎ NAPOMENA
• DVD-RAM
• Super Audio CD
(osim CD lejera)
• DVD-RW (VR mod)
• CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/
CD-I/LD (CD-G diskovi
reprodukuju samo audio
sadržaje, ne reprodukuju
grafiku.)
▪▪ Neki komercijalni diskovi i DVD diskovi koji su
kupljeni van vašeg regiona možda neće moći da se
reprodukuju ovim plejerom.
▪▪ Reprodukcija možda neće uspeti sa nekim tipovima
diskova ili kada koristite specifične operacije, kao
što su promena ugla ili podešavanje proporcija
slike. Informacije o diskovima su detaljno navedene
na kutiji diska. Molimo da pogledate ako je
neophodno.
▪▪ Ne dozvolite da se diskovi uprljaju ili izgrebu. Otisci
prstiju, prljavština, prašina, ogrebotine ili naslage
duvanskog dima na snimljenoj površini mogu
onemogućiti reprodukciju diska.
▪▪ Kada reprodukujete BD-J naslov, učitavanje može
trajati duže nego kod običnih naslova ili će se neke
funkcije vršiti sporije.
▪▪ Ovaj plejer možda neće reagovati na sve komande
za rad zato što neki Blu-ray, DVD ili CD diskovi
dozvoljavaju određene ili ograničene operacije i
mogućnosti tokom reprodukcije.Molimo da imate
na umu da to nije greška u plejeru.
▪▪ Samsung ne može da garantuje da će ovaj plejer
reprodukovati svaki disk sa Blu-ray, DVD i CD
oznakama, zato što formati diska mogu da se
razvijaju, a problemi i greške se mogu desiti i
tokom proizvodnje Blu-ray, DVD i CD softvera i/ili
proizvodnje diskova.
Molimo da stupite u kontakt sa SAMSUNG
centrom za podršku kupcima ako imate pitanja
ili naiđete na probleme pri reprodukciji Blu-ray,
DVD ili CD diskova u ovom plejeru. Takođe, u
ovom korisničkom uputstvu možete naći i dodatne
informacije o ograničenjima reprodukcije.
• 3,9 GB DVD-R diskovi
za autorizaciju.
Kompatibilnost Blu-ray diska
Blu-ray je novi format u razvoju. U skladu
sa tim, mogu se javiti problemi u vezi
kompatibilnosti diskova. Nisu svi diskovi
kompatibilni i ne može se reprodukovati svaki
disk. Za dodatne informacije, pogledajte odeljak
Obaveštenje o usklađenosti i kompatibilnosti u
ovom korisničkom uputstvu.
Tipovi diskova
BD-ROM
Mogu se reprodukovati samo Blu-ray ROM
diskovi. Ovaj plejer može da reprodukuje unapred
snimljene komercijalne BD-ROM diskove.
BD-RE/-R
Mogu se snimati i reprodukovati Blu-ray
RE/-R diskovi.
Ovaj plejer može da reprodukuje BD-RE/-R
diskove koji su snimljeni drugim kompatibilnim
rekorderima za Blu-ray diskove.
DVD-VIDEO
• Ovaj plejer može da reprodukuje unapred
snimljene komercijalne DVD diskove (DVDVIDEO diskove) sa filmovima.
• Pri prebacivanju sa prvog sloja na drugi
sloj dvoslojnog DVD-VIDEO diska, može se
javiti trenutno izobličenje slike i zvuka. To
nije znak kvara plejera.
5
02231X-BD-ES5000-EN-SER.indd 5
2012-04-13 오전 10:52:00
DVD-RW/-R/+R
Ovaj plejer može da reprodukuje DVD-RW/-R/+R
diskove koji su snimljeni i finalizovani DVD
videorekorderom. Mogućnost reprodukcije
može da zavisi od uslova snimanja.
DVD+RW
• Ovaj plejer može da reprodukuje
DVD+RW diskove koji su snimljeni DVD
videorekorderom. Mogućnost reprodukcije
može da zavisi od uslova snimanja.
Audio CD (CD-DA)
• Ovaj plejer može da reprodukuje audio CDRW/-R diskove u CD-DA formatu.
• Ovaj plejer možda neće moći da
reprodukuje neke CD-RW/-R diskove zbog
uslova pod kojima su snimljeni.
CD-RW/-R
• Koristite CD-RW/-R diskove od 700MB (80
minuta). Ako je moguće, nemojte koristiti
diskove od 800MB (90 minuta) ili veće jer
se možda neće moći reprodukovati.
• Ako CD-RW/-R disk nije sniman u
zatvorenoj sesiji, možda ćete primetiti
kašnjenje kod reprodukcije na početku
diska ili se možda neće moći reprodukovati
nijedna snimljena datoteka.
• Neki CD-RW/-R diskovi možda neće moći
da se reprodukuju na ovom plejeru, zavisno
od uređaja koji je korišćen za njihovo
snimanje. Za sadržaje snimljene na CDRW/-R medijumu sa CD-a za vašu ličnu
upotrebu, mogućnost reprodukcije će
možda zavisiti od sadržaja i diskova.
AVCHD (Napredni video kodek visoke
definicije)
• Ovaj plejer može da reprodukuje diskove
AVCHD formata. Takvi diskovi se obično
snimaju i koriste u videokamerama.
• AVCHD format je format digitalne
videokamere visoke definicije.
• MPEG-4 AVC/H.264 format komprimuje
slike sa većom efikasnošću od
konvencionalnog formata za kompresiju
slike.
• Neki AVCHD diskovi koriste format
“x.v.Color”. Ovaj plejer može da
reprodukuje AVCHD diskove korišćenjem
formata “x.v.Color”.
• “x.v.Color” je zaštitni znak Sony
Corporation.
• “AVCHD” i logotip AVCHD su zaštitni znaci
kompanija Matsushita Electronic Industrial
Co., Ltd. i Sony Corporation.
✎NAPOMENA
▪▪ Neki diskovi AVCHD formata se možda neće moći
reprodukovati, što zavisi od uslova snimanja.
Diskovi AVCHD formata se moraju finalizirati.
▪▪ “x.v.Color” nudi širi opseg boja od običnih DVD
diskova za videokamere.
▪▪ Moguće je da se neki diskovi DivX, MKV i MP4
formata ne reprodukuju, što zavisi od uslova
video rezolucije i brzine kadrova.
Kod regiona
Plejeri i diskovi su kodirani prema regionu. Ti
kodovi regiona moraju da se slažu kako bi
disk mogao da se reprodukuje. Ako se kodovi
ne slažu, disk neće biti reprodukovan.
Regionalni broj ovog plejera je prikazan na
zadnjoj ploči plejera.
Tip diska
Blu-ray
DVD-VIDEO
Kod
regiona
Oblast
a
Severna Amerika, Centralna
Amerika, Južna Amerika,
Koreja, Japan, Tajvan, Hong
Kong i Jugoistočna Azija.
b
Evropa, Grenland, Francuske
teritorije, Bliski Istok, Afrika,
Australija i Novi Zeland.
c
Indija, Kina, Rusija, Centralna
i Južna Azija.
1
SAD, Teritorije SAD-a i Kanada
2
Evropa, Japan, Bliski Istok,
Egipat, Južna Afrika, Grenland
3
Tajvan, Koreja, Filipini,
Indonezija, Hong Kong
4
Meksiko, Južna Amerika,
Centralna Amerika, Australija,
Novi Zeland, Pacifička ostrva,
Karibi
5
Rusija, Istočna Evropa, Indija,
veći deo Afrike, Severna
Koreja, Mongolija
6
Kina
Podržani formati datoteka
Napomene o USB povezivanju
• Vaš plejer podržava USB memorijske
uređaje, MP3 plejere, digitalne fotoaparate i
USB čitače kartica.
• Ovaj plejer ne podržava imena datoteka ili
direktorijuma koja su duža od 128 znakova.
• Neki USB uređaji/Spoljni čvrsti disk/digitalni
fotoaparati možda neće biti kompatibilni sa
ovim plejerom.
• Vaš plejer podržava sisteme datoteka
FAT16, FAT32 i NTFS.
• USB uređaje povežite direktno na USB port
proizvoda. Povezivanje preko USB kabla
može dovesti do problema kompatibilnosti.
• Stavljanje više od jednog memorijskog
uređaja u čitač za više kartica može da
dovede do nepravilnog funkcionisanja
čitača.
• Ovaj plejer ne podržava PTP protokol.
• Ne isključujte USB uređaj tokom procesa
“učitavanja”.
• Što je veća rezolucija slike, više vremena će
biti potrebno da se prikaže slika.
• Ovaj plejer ne može da reprodukuje MP3
datoteke sa DRM (Upravljanje digitalnim
pravima) sistemom koje su preuzete sa
komercijalnih sajtova.
• Vaš plejer podržava samo video zapise sa
manje od 30 f/s (brzina kadrova).
Autorsko pravo
© 2012 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Sva prava zadržana. Ovo korisničko uputstvo
ili njegovi delovi ne mogu se umnožavati bez
prethodnog pisanog odobrenja Samsung
Electronics Co.,Ltd.
6
02231X-BD-ES5000-EN-SER.indd 6
2012-04-13 오전 10:52:01
Video File Support
Sufiks datoteke
*.avi
Sadržaj
AVI
Video kodek
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
MP4v3
H.264 BP/MP/HP
*.mkv
MKV
*.wmv
WMV (wmv9)
*.mp4
MP4
*.mpg
*.mpeg
PS
•Ograničenja
VC-1 AP
DivX 5.1/6.0
H.264 BP/MP/HP
Audio kodek
MP3
Dolby DIgital
DTS
WMA
PCM
MP3
Dolby DIgital
DTS
VC-1 AP
WMA
VC-1 SM
MP4 (mp4v)
AAC
H.264 BP/MP/HP
MPEG1
MPEG2
H.264 BP/MP/HP
MP1, 2
Dolby DIgital
DTS
Rezolucija
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
- Podržava protokol H.264 do nivoa 4.1 i AVCHD protokole.
- Ne podržava H.264 FMO/ASO/RS i VC1 SP/MP/AP L4
- MPEG4 SP, ASP :
Ispod 1280 x 720: maks. 60 kadrova
Iznad 1280 x 720: maks. 30 kadrova
- Ne podržava GMC 2 ili više
Sufiks datoteke
Sadržaj
Audio kodek
Podržani opseg
*.wma
WMA
WMA
* Brzine semplovanja (u kHz) - 8, 11, 16, 22, 32, 44.1, 48
* B itske brzine - Sve bitske brzine u opsegu od 5 kb/s
do 384 kb/s
*.mp3
MP3
MP3
-
Oznake diskova koje plejer može reprodukovati
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Blu-ray disk
1920x1080
BD-LIVE
PAL televizijski sistem u Ujedinjenom
Kraljevstvu, Francuskoj, Nemačkoj, itd.
Pribor
1920x1080
- Even when the file is encoded by a supported codec mentioned above, a file might not be played if its
content has a problem.
- Normal playback is not guaranteed if the file’s container information is wrong or the file itself is
corrupted.
- Files having higher Bit rate/frame rate than standard may stutter during sound/video playback.
- The Seek (skip) function is not available if the file’s index table is damaged.
•Video dekoder
Podrška muzičkih datoteka
Proverite da li se u sadržaju nalazi sledeći pribor.
Baterije za daljinski upravljač (veličina AAA)
Adapter
Korisničko uputstvo
Daljinski upravljač
•Audio dekoder
- Podržava WMA 7, 8, 9 i STD
- Ne podržava WMA frekvenciju semplovanja od 22050 Hz mono
7
02231X-BD-ES5000-EN-SER.indd 7
2012-04-13 오전 10:52:01
Prednja ploča
TASTER STOP
TASTER ZA UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE
SENZOR DALJINSKOG UPRAVLJAČA
✎ NAPOMENA
FIOKA ZA DISK
Zadnja ploča
TASTER ZA REPRODUKCIJU/PAUZU
TASTER ZA IZBACIVANJE
USB HOST
INDIKATOR MIROVANJA
▪▪ Kada plejer prikaže meni Blu-ray diska, reprodukciju filma nećete moći da pokrenete pritiskom na taster
za reprodukciju na plejeru ili daljinskom upravljaču. Da biste reprodukovali film morate da izaberete stavku
Reprodukuj film u meniju diska i da zatim pritisnete taster s.
▪▪ Svetli kada je plejer u režimu mirovanja, i treperi kada se prima signal od senzora daljinskog upravljača.
✎ NAPOMENA
DC 12V 2A
LAN
HDMI OUT DIGITAL AUDIO OUT
▪▪ Za nadogradnju softvera plejera preko USB Host konektora, morate da koristite USB memoriju.
8
02231X-BD-ES5000-EN-SER.indd 8
2012-04-13 오전 10:52:02
Povezivanje
Daljinski upravljač
A. Povezivanje sa televizorom
Prikaz daljinskog upravljača
Uključite i isključite plejer.
Za izbacivanje diska.
Uključite i isključite televizor.
Omogućava vam da, nakon instalacije,
izaberete ulazni izvor na televizoru.
Podešavanje jačine zvuka televizora.
Pritiskajte numeričke tastere za rad sa opcijama.
Koristite za ulazak u meni diska.
Pritisnite za preskakanje unazad ili unapred.
Pritisnite za zaustavljanje diska.
Pritisnite za reprodukovanje diska.
Koristite za ulazak u iskačući meni/meni
naslova.
Pritisnite da biste pretraživali disk unapred
ili unazad.
Pritisnite za pauziranje diska.
Pritisnite da pređete na glavni meni.
Pritisnite za prebacivanje jezika titla Blu-ray/
DVD diska.
Pritisnite da biste koristili meni Alatke.
Koristite za prikazivanje informacija o
reprodukciji tokom reprodukovanja Blu-ray/
DVD diska.
Vratite se na prethodni meni.
Ovi tasteri se koriste za menije plejera i za
nekoliko funkcija na Blu-ray diskovima.
Pritisnite da biste koristili bonusview funkciju.
Omogućava vam da na disku ponovite
deonicu A-B.
Stavljanje baterija
1. Korišćenjem HDMI kabla, povežite HDMI OUT konektor na poleđini plejera sa HDMI IN
konektorom vašeg televizora. Vidi strane 11.
2. Uključite plejer i televizor.
3. Pritisnite taster za izbor ulaza na daljinskom upravljaču vašeg televizora dok se HDMI signal
sa plejera ne pojavi na vašem TV ekranu.
✎ NAPOMENA
Koristite za pristupanje raznim audio
funkcijama na disku (Blu-ray/DVD).
Koristite da izaberete stavke menija i menjate
vrednosti u meniju.
Povezivanje sa televizorom preko HDMI kabla - Najbolji kvalitet
Pritisnite za izlazak iz menija.
Pritisnite za korišćenje funkcije celog ekrana.
Omogućava vam da ponovite naslov,
poglavlje, numeru ili disk.
▪▪ HDMI kabl predaje digitalne video/audio signale, tako da ne morate da povezujete audio kabl.
▪▪ Ako je plejer povezan na vaš televizor u HDMI izlaznom modu rezolucije 720p, 1080i ili 1080p, morate
koristiti HDMI kabl velike brzine.
▪▪ HDMI predaje samo čist digitalni signal do televizora. Ako vaš televizor ne podržava HDCP (Širokopojasna
zaštita digitalnog sadržaja), na ekranu se pojavljuje slučajan šum.
▪▪ Zavisno od vašeg televizora, izvesne rezolucije HDMI izlaza možda neće funkcionisati. Molimo da pogledate
korisničko uputstvo za vaš televizor.
▪▪ Kada ovaj plejer prvi put povezujete na televizor putem HDMI kabla ili ga povezujete na novi televizor,
rezolucija HDMI izlaza se automatski postavlja na najveću rezoluciju koju podržava televizor.
▪▪ Dugačak HDMI kabl može da izazove šum na ekranu. U tom slučaju, u meniju podesite opciju Dubokih
tonova boja na Isklj.
▪▪ Ako koristite HDMI-na-DVI kabl za povezivanje prikaznog uređaja, morate da povežete i Digitalni Audio OUT
na svom prikaznom na audio sistem da biste čuli zvuk.
✎ NAPOMENA
▪Ako daljinski upravljač ne radi pravilno :
• Proverite polaritet (+/–) baterija.
• Proverite da li su baterije iscurele.
• Proverite da li je senzor za daljinsko upravljanje
blokiran nekom preprekom.
• Proverite da li se u blizini nalazi fluorescentno svetlo.
! OPREZ
▪Odložite baterije u skladu sa lokalnim propisima za
zaštitu sredine. Ne stavljajte ih u kućni otpad.
9
02231X-BD-ES5000-EN-SER.indd 9
2012-04-13 오전 10:52:02
B. Povezivanje sa audio sistemom
• Molimo da smanjite jačinu zvuka kada uključujete AV prijemnik. Iznenadni glasni zvuk
može oštetiti zvučnike i vaše uši.
• Podesite format audio izlaza prema mogućnostima vašeg AV prijemnika.
• Broj i pozicija HDMI ulaznih konektora može da varira zavisno od vašeg AV prijemnika.
Molimo da pogledate korisničko uputstvo za svoj AV prijemnik.
Slučaj 1 : Povezivanje sa audio sistemom (AV prijemnik sa HDMI)
- Najbolji kvalitet (Preporučuje se)
1. Korišćenjem HDMI kabla, povežite HDMI OUT konektor na poleđini plejera sa HDMI IN
konektorom vašeg AV prijemnika. Vidi strane 11.
2. Korišćenjem HDMI kabla, povežite HDMI OUT konektor na AV prijemniku sa HDMI IN
konektorom vašeg televizora.
3. Uključite plejer, televizor i AV prijemnik.
4. Pomoću tastera za izbor ulaza na AV prijemniku i televizoru izaberite pravilan HDMI ulaz koji
želite da slušate i gledate sa plejera. Pogledajte korisničko uputstvo za vaš AV prijemnik da
biste podesili audio ulaz AV prijemnika.
C. Povezivanje sa mrežom
Ovaj plejer vam omogućava da koristite mrežne servise kao što su BD-LIVE i novije verzije
softvera kada je povezan na mrežu. Preporučujemo da koristite Širokopojasni modem
(sa integrisanim ruterom) ili IP usmerivač za povezivanje. Za više informacija o povezivanjima
rutera, pogledajte korisničko uputstvo rutera ili pozovite proizvođača rutera za tehničku pomoć. .
Kablovska mreža
1. Korišćenjem Direct LAN kabla (UTP), CAT 5 kabla povežite LAN konektor plejera na LAN
konektor modema ili rutera. Vidi strane 11.
2. Za podešavanje opcija mreže, pogledajte strane 16.
✎ NAPOMENA
▪▪ Internet pristup Samsungovom serveru za ažuriranje softvera možda neće biti dozvoljen, što zavisi od rutera
koji koristite ili politike vašeg dobavljača internet usluga. Za više informacija, kontaktirajte vašeg dobavljača
internet usluga.
▪▪ Ako ste korisnik DSL-a, koristite ruter za uspostavljanje veze sa mrežom.
▪▪ Da biste koristili funkciju AllShare, morate da povežete svoj računar na mrežu, kao što je pokazano na slici.
Veza može biti kablovska.
Slučaj 2 : Povezivanje sa audio sistemom (AV prijemnik sa Dolby
Digital ili DTS dekoderom) - Bolji kvalitet
1. Optičkim kablom povežite DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) konektor na zadnjoj strani
plejera sa DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) konektorom svog AV prijemnika. Vidi strane 11.
2. Korišćenjem kabla(ova) za HDMI signal povežite HDMI konektore na poleđini plejera na
HDMI konektor televizora.
3. Uključite plejer, televizor i AV prijemnik.
4. Pritisnite taster za izbor ulaza na AV prijemniku da biste izabrali spoljni ulaz i slušali zvuk sa
plejera. Pogledajte korisničko uputstvo za vaš AV prijemnik da biste podesili audio ulaz AV
prijemnika.
5. Pritisnite taster za izbor ulaza na daljinskom upravljaču televizora da biste izabrali HDMI
video izvor.
10
02231X-BD-ES5000-EN-SER.indd 10
2012-04-13 오전 10:52:02
Povezivanje sa audio sistemom
Povezivanje sa televizorom
Slučaj 1 : HDMI kabl
(nije isporučen)
HDMI kabl
(nije isporučen)
Slučaj 1 : HDMI kabl
(nije isporučen)
Mreža
Slučaj 2 : Optički kabl
(nije isporučen)
Usmerivač
Širokopojasni modem
(sa integrisanim ruterom)
Širokopojasni
servis
Ili
Širokopojasni modem
Širokopojasni
servis
Umrežavanje sa računarom za funkciju AllShare
✎NAPOMENA : Ovaj uređaj možete da povežete sa mrežom samo putem kablovske veze.
02231X-BD-ES5000-EN-SER.indd 11
11
2012-04-13 오전 10:52:03
Podešavanje
Meni Navigacija
7. “Početna podešavanja su obavljena.”
Nakon ove poruke se pojavljuje početni
ekran.
1. Nakon povezivanja plejera uključite
- Ako se vaš Blu-ray plejer ne poveže sa
televizor. mrežom ili želite da ga povežete ručno,
Kada se ovaj plejer prvi put poveže na
pređite na Podešavanje mreže na strani 16.
televizor, plejer će se automatski uključiti i
✎ NAPOMENA
prikazaće se ekran za Početne postavke.
Početne postavke
Initial Settings I On-Screen Language
Select a language for the on-screen displays.
English
Français
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
> Move " Select
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali
željeni jezik, a zatim pritisnite taster
UNESI.
3. Pritisnite taster UNESI da biste izabrali
Start.
4. Pritiskajte tastere ▲▼ da izaberete
željenu razmeru ekrana televizora, a zatim
pritisnite taster UNESI.
5. Da biste izabrali Auto, a zatim pritisnite
taster UNESI. Ako nemate kućnu mrežu,
pritisnite PLAVI (D) taster na svom
daljinskom upravljaču. Otići ćete direktno
na Glavni meni.
6. Blu-ray plejer automatski verifikuje vašu
kablovsku mrežu. Kada se verifikacija
završi, na ekranu se prikazuje poruka
“Vaša mreža radi pravilno.” Pritisnite taster
UNESI.
▪▪ Glavni meni se neće pojaviti ako ne konfigurišete
početne postavke osim onako kako je navedeno
u nastavku.
▪▪ Ako pritisnete PLAVI (D) taster u toku
podešavanja mreže, možete pristupiti Glavnom
meniju čak i ako podešavanje mreže još uvek
nije završeno.
▪▪ Kada se vratite na glavni meni, režim prikaza
preko celog ekrana biće automatski otkazan.
▪▪ Ako želite da prikažete ekran Početna
podešavanja da biste napravili izmene, pritisnite
taster ZAUSTAVI ( @ ) na prednjoj ploči proizvoda
duže od 5 sekundi kada nije stavljen disk. Ovim
se plejer vraća na podrazumevane fabričke
postavke.
▪▪ Ako želite da koristite funkciju Anynet+(HDMICEC), postupite na sledeći način.
1) Povežite plejer sa televizorom kompanije
Samsung koji je kompatibilan sa funkcijom
Anynet+(HDMI-CEC) koristeći HDMI kabl.
2) Na televizoru i na plejeru postavite opciju
Anynet+(HDMI-CEC) na Uklj.
3) Televizor podesite na proceduru početnog
podešavanja.
▪▪ Ako je plejer zaustavljen duže od 5 minuta bez
intervencije korisnika, na vašem televizoru će se
pojaviti čuvar ekrana. Ako je plejer zaustavljen
duže od 25 minuta, napajanje se automatski
isključuje.
1
3
2
1
2
1
Bira Vid. zapisi.
2
Bira YouTube.
3
Bira Fotografije.
4
Bira Muzika.
5
Bira Podešavanja.
6
Prikazuje tastere koje na daljinskom
upravljaču možete koristiti za pristupanje
funkcijama.
4
HOME : Pritisnite da pređete na Glavni meni.
RETURN : Vratite se na prethodni meni.
Pristupanje meniju Postavki
3
UNESI / STRELICE ZA SMER : Pomerite
kursor ili odaberite stavku.
Aktivirajte trenutno označenu stavku.
Potvrdite postavku.
4
EXIT : Pritisnite za izlazak iz trenutnog menija.
Da biste pristupili meniju Postavke i njegovim
podmenijima, postupite na sledeći način :
• Glavni meni
2
YouTube
Videos
3
4
1
5
No Disc
a Change Device d View Devices
" Enter
6
1. Pritisnite taster POWER.
Pojavljuje se Glavni meni.
2. Pritiskajte tastere ◄► da biste izabrali
Settings, a zatim pritisnite taster UNESI.
3. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali
željeni podmeni, a zatim pritisnite taster
UNESI.
4. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali
željenu stavku, a zatim pritisnite taster
UNESI.
5. Pritisnite taster EXIT za izlazak iz menija.
✎ NAPOMENA
▪▪ Postupak pristupa može biti drugačiji, što zavisi
od izabranog menija. OSD (prikaz na ekranu) se
kod ovog plejera može promeniti posle ažuriranja
verzije softvera.
12
02231X-BD-ES5000-EN-SER.indd 12
2012-04-13 오전 10:52:04
Ekran
Možete da konfigurišete razne opcije displeja kao
što su razmera ekrana televizora, rezolucija itd.
Format slike
Zavisno od tipa televizora koji imate, možda ćete
hteti da prilagodite postavku dijagonale ekrana.
•16:9 Original : Izaberite ako plejer povezujete
na televizor razmere ekrana 16:9. Plejer će sav
sadržaj prikazivati sa originalnim formatom slike.
Sadržaj formatiran u 4:3 formatu biće prikazan
sa crnim linijama na levoj i desnoj strani.
•16:9 Full : Izaberite ako plejer povezujete na
televizor razmere ekrana 16:9. Sav sadržaj će
popunjavati ceo ekran. Sadržaj formatiran u
4:3 formatu biće razvučen.
•4:3 Letter Box : Izaberite ako plejer povezujete
na televizor razmere ekrana 4:3. Plejer će sav
sadržaj prikazivati sa originalnim formatom
slike. Sadržaj formatiran u 16:9 formatu biće
prikazan sa crnim linijama pri vrhu i pri dnu.
•4:3 Pan-Scan : Izaberite ako plejer povezujete
na televizor razmere ekrana 4:3. Sadržaju
formata 16:9 biće odsečeni krajnji levi i desni
delovi slike.
✎NAPOMENA
▪▪ Zavisno od tipa diska, neke proporcije možda
neće biti na raspolaganju.
▪▪ Ako izaberete proporciju ekrana i opciju koja se
razlikuje od proporcije ekrana vašeg televizora,
moglo bi doći do poremećaja slike.
▪▪ Ako izaberete 4:3 Pan-Scan ili 4:3 Letter
Box, nećete moći da vidite sliku preko celog
ekrana kada pritisnete taster FULL SCREEN na
daljinskom upravljaču.
▪▪ Ako izaberete16:9 Originalno, televizor može
da prikaže 4:3 Pillarbox (crne linije na stranama
slike). U tom slučaju nećete moći da vidite sliku
preko celog ekrana kada pritisnete taster FULL
SCREEN na daljinskom upravljaču.
BD Wise (samo za Samsung plejere)
BD Wise je najnovija Samsungova opcija za
međusobno povezivanje.
Ako Samsungov plejer sa opcijom BD Wise
povežete na Samsung televizor preko HDMI i
ako je opcija BD Wise uključena i kod plejera i
kod televizora, plejer šalje video signal sa video
rezolucijom i brzinom kadrova BD/DVD diska.
•Off. : Izlazna rezolucija ostaje fiksirana na
rezoluciju koja je prethodno podešena u
meniju Rezolucija, bez obzira na rezoluciju
diska. Vidi deo Rezolucija u nastavku.
•On : Plejer šalje video signal sa video
rezolucijom i brzinom kadrova BD/DVD
diska.
✎ NAPOMENA
▪▪ Kada je opcija BD Wise uključena, postavka
rezolucije se automatski vraća na BD Wise, a u
meniju Rezolucija pojavljuje se opcija BD Wise.
▪▪ Ako je plejer povezan na uređaj koji ne podržava
BD Wise, ne možete da koristite funkciju BD Wise.
▪▪ Za pravilan rad opcije BD Wise, kod proizvoda i
kod televizora podesite meni BD Wise na On.
Rezolucija
Omogućava vam da podesite izlaznu
rezoluciju HDMI video signala na automatsku,
1080p, 1080i, 720p ili 576p/480p. Ovaj broj
označava broj linija video signala po kadru.
Slova i i p označavaju prepleteno i progresivno
skeniranje, respektivno. Što je više linija, veći je
kvalitet.
•Auto : Automatski podešava izlaznu
rezoluciju na maksimalnu rezoluciju
povezanog televizora.
•BD Wise : Automatski podešava rezoluciju
na rezoluciju BD/DVD diska, ako ste plejer
povezali putem HDMI kabla na televizor sa
opcijom BD Wise. (Stavka menija BD Wise
se pojavljuje samo ako je postavka BD Wise
podešena na On. Vidi deo BD Wise iznad.)
•1080p : Daje 1080 linija progresivnog video
signala.
•1080i : Daje 1080 linija prepletenog video
signala.
•720p : Daje 720 linija progresivnog video
signala.
•576p/480p : Daje 576/480 linija
progresivnog video signala.
Rezolucija u skladu sa izlaznim modom
• Reprodukcija Blu-ray diskova/E-sadržaja/Digitalnih sadržaja
Podešavanje
HDMI / povezan
Izlaz
HDMI mod
Blu-ray disk
E-sadržaji/Digitalni sadržaji
BD Wise
Rezolucija Blu-ray diska
1080p
Auto
Maks. rezolucija TV ulaza
Maks. rezolucija TV ulaza
1080p@60F
(Filmski kadar : Off)
1080p@60F
1080p@60F
Filmski kadar : Autom.
(24 f/s)
1080p@24F
1080p@24F
1080i
1080i
1080i
720p
720p
720p
576p/480p
576p/480p
576p/480p
• DVD reprodukcija
Podešavanje
Izlaz
HDMI / povezan
HDMI mod
BD Wise
576i/480i
Auto
Maks. rezolucija TV ulaza
1080p
1080p
1080i
1080i
720p
720p
576p/480p
576p/480p
13
02231X-BD-ES5000-EN-SER.indd 13
2012-04-13 오전 10:52:04
✎ NAPOMENA
▪▪ Ako povezani TV ne podržava Filmski kadar ili
odabranu rezoluciju, pojaviće se poruka ““If no
pictures are shown after the selection, please
wait for 15 seconds. And then, the resolution will
be reverted to the previous value automatically.
Would you like to make a selection?”.
Ako izaberete Yes, ekran televizora će se
zatamniti na 15 sekundi, a rezolucija će
automatski biti vraćena na prethodnu vrednost.
▪▪ Ako ekran ostane prazan nakon što ste promenili
rezoluciju, izvadite sve diskove, a zatim pritisnite
i držite pritisnut taster ZAUSTAVI ( @ ) na prednjoj
ploči plejera duže od 5 sekundi. Sve postavke
se vraćaju na fabrička podešenja. Pratite korake
na prethodnoj strani da biste pristupili svakom
režimu i izabrali Podešenje prikaza koje podržava
vaš TV aparat.
▪▪ Ako su vraćene podrazumevane fabrička
postavke, svi sačuvani korisnički BD podaci biće
obrisani.
▪▪ Blu-ray disk mora da ima opciju za 24 kadra da
bi se koristio mod Filmski kadar (24Fs).
Filmski kadar (24Fs)
Postavljanje opcije Filmski kadar (24Fs) na
Auto omogućava vam da podesite HDMI izlaz
plejera sa 24 kadra u sekundi za bolji kvalitet
slike.Možete da uživate u opciji Filmski kadar
(24Fs) jedino sa TV aparatima koji podržavaju
ovu brzinu kadrova. Opciju Filmski kadar
možete da izaberete samo ako je plejer u
modu izlazne HDMI rezolucije 1080i ili 1080p.
• Auto : Funkcije Filmskog kadra (24Fs) rade.
• Off : Funkcije Filmskog kadra (24Fs) su
isključene.
14
02231X-BD-ES5000-EN-SER.indd 14
HDMI format boja
Omogućava vam da podesite format raspona
boja za HDMI izlaz tako da odgovara
mogućnostima povezanog uređaja (TV,
monitor itd.).
• Auto : Automatski podešava plejer na
optimalni format koji podržava vaš uređaj.
• YCbCr (4:4:4) : Ako vaš televizor podržava
YCbCr raspon boja preko HDMI, izaberite
ovo da biste slali normalnu nijansu YCbCr
boje.
• RGB (Standard) : Izaberite ovo da biste
slali signal normalne nijanse RGB boje.
• RGB (Enhanced) : Ako ste plejer
povezali na DVI prikazni uređaj kao što je
monitor, izaberite ovo da biste slali nijansu
poboljšane RGB boje.
HDMI duboki tonovi boje
Zvuk
Digitalni izlaz
Digitalni izlaz možete da podesite tako da
odgovara mogućnostima AV prijemnika koji ste
povezali na plejer:
• PCM : Ovo je podrazumevana postavka.
Ona je kompatibilna sa većinom televizora i
prijemnika.
Izbor digitalnog izlaza
Podešavanje
Povezivanje
Omogućava vam da sa HDMI OUT konektora
šaljete video signal sa dubokim tonovima boje.
Opcija Duboki tonovi boje omogućava precizniju
reprodukciju boja sa većom dubinom tonova boje.
• Auto : Na povezani televizor koji podržava
funkciju HDMI dubokih tonova boje plejer
šalje video signal sa dubokim tonovima
boje.
• Off : Slika se isporučuje bez dubokih
tonova boje.
Napredni režim
Omogućava vam da poboljšate kvalitet slike kada
gledate DVD diskove.
• Auto : Izaberite da bi plejer automatski
izabrao najbolji kvalitet slike za DVD koji
gledate.
• Video : Izaberite za najbolji kvalitet slike sa
koncerta ili TV emisije na DVD-u.
• Bitstream (Unprocessed) : Izaberite ako
želite da prijemnik vrši dekodiranje svih
audio signala. Bonusview audio mod neće
biti dostupan.
• Bitstream (Re-encoded DTS) : Original
audio signal će biti ponovo kodiran u DTS.
• Bitstream (Re-encoded Dolby D) :
Original audio signal će biti ponovo kodiran
u Dolby Digital tehnici
Za više detalja pogledajte tabelu za izbor
digitalnog izlaza
PCM
Dolby Digital
Audio tok
bitova na
Blu-ray
disku
Dolby Digital
Plus
Dolby TrueHD
DTS
DTS-HD High
Resolution
Audio
DTS-HD
Master Audio
Audio tok
na DVD-u
PCM
HDMI
kompatibilan
AV prijemnik
Do 7.1kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
Bitstream
(Unprocessed)
Bitstream
Bitstream
(Re-encoded
(Re-encoded DTS)
Dolby D)
HDMI
HDMI
kompatibilan kompatibilan
AV prijemnik ili AV prijemnik
optički
ili optički
Optički
HDMI
kompatibilan
AV prijemnik
Optički
PCM
2-kanalni
PCM
PCM
2-kanalni
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
Plus
Dolby Digital
Dolby TrueHD
Dolby Digital
DTS
DTS
DTS-HD High
Resolution
Audio
DTS ponovo
kodiran
DTS
DTS ponovo
kodiran
Dolby Digital
ponovo kodiran *
DTS
DTS ponovo
kodiran
Dolby Digital
ponovo kodiran *
Dolby Digital
Dolby Digital
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
DTS-HD
Master Audio
PCM
PCM 2-kanalni PCM 2-kanalni PCM 2-kanalni PCM 2-kanalni
DTS
PCM 2-kanalni PCM 2-kanalni
Dolby Digital PCM 2-kanalni PCM 2-kanalni Dolby Digital
DTS
Dolby Digital
DTS
DTS ponovo
kodiran
Dolby Digital
ponovo kodiran *
DTS ponovo
kodiran
Dolby Digital
ponovo kodiran *
DTS ponovo
kodiran
DTS ponovo
kodiran
PCM 2-kanalni
DTS
Dolby Digital
ponovo kodiran *
Dolby Digital
ponovo kodiran *
Dolby Digital
ponovo kodiran *
PCM 2-kanalni
DTS
2012-04-13 오전 10:52:04
Podešavanje
Povezivanje
Definicija
Blu-ray
diska
Bilo koji
PCM
HDMI
kompatibilan
AV prijemnik
Optički
Bitstream
(Unprocessed)
HDMI
kompatibilan
AV prijemnik
Optički
Šalje samo glavne opcije
Dekodira audio
audio toka bitova tako
signal glavne opcije
da AV prijemnik može da
i BONUSVIEW audio
dekodira audio tok bitova.
tok bitova zajedno u
Nećete čuti sekundarni
jedan PCM audio signal
BONUSVIEW audio i
i dodaje navigacione
navigacione zvučne
zvučne efekte.
efekte.
Bitstream
(Re-encoded
DTS)
Bitstream
(Re-encoded
Dolby D)
Dekodira audio
signal glavne opcije
i BONUSVIEW audio
tok bitova zajedno
u jedan PCM audio
signal i dodaje
navigacione zvučne
efekte, a zatim
ponovo kodira PCM
audio u DTS tok
bitova.
Dekodira
audio signal
glavne opcije
i BONUSVIEW
audio tok bitova
zajedno u jedan
PCM audio
signal i dodaje
navigacione
zvučne efekte,
a zatim ponovo
kodira PCM
audio u Dolby
digital tok bitova
ili PCM.
HDMI
HDMI
kompatibilan kompatibilan
AV prijemnik ili AV prijemnik
optički
ili optički
Smanj.br.piksela PCM-a
Omogućava vam da uključite ili isključite PCM
konverziju naniže na 48 kHz i 96kHz.
• Off : Izaberite ovo kada je AV prijemnik
koji je povezan na plejer kompatibilan za
96kHz.
• On : Izaberite ovo kada AV prijemnik koji je
povezan na plejer nije kompatibilan za 96
kHz. 96 kHz-signali će se pretvarati u 48
kHz-signale
✎NAPOMENA
▪▪ Čak i kada je opcija PCM konverzija naniže
postavljena na Off, neki diskovi će isporučivati
samo konvertovani audio signal preko optičkih
digitalnih izlaza.
HDMI
• Ako vaš televizor nije kompatibilan sa
komprimovanim višekanalnim formatima
* Ako je Tok izvora 2-kanalni, ne primenjuje se postavka “Dolby D ponovo kodiran”. Izlaz će biti (Dolby Digital, DTS), plejer može da isporuči
PCM 2-kanalni.
PCM 2-kanalni konvertovani audio signal
Blu-ray diskovi mogu da sadrže tri audio toka
▪▪ Ako HDMI uređaj (AV prijemnik, TV) nije
čak i ako u vašem meniju za podešavanje
bitova :
kompatibilan sa komprimovanim formatima
podesite Tok bitova (Rekodiranje ili
(Dolby digital, DTS), audio signal se isporučuje
neobrađeno).
-- Glavni audio signal : Audio filmska podloga
kao PCM.
glavne opcije.
• Ako vaš televizor nije kompatibilan sa
▪▪ Standardni DVD diskovi nemaju BONUSVIEW
PCM frekvencijama semplovanja većim od
-- BONUSVIEW audio : Dodatna filmska
audio i navigacione zvučne efekte.
48 kHz, plejer može da isporuči 48 kHzpodloga, kao što su komentari režisera ili
▪▪ Neki Blu-ray diskovi nemaju BONUSVIEW audio i
konvertovani PCM audio čak i ako ste
glumca.
navigacione zvučne efekte.
opciju PCM konverzija naniže postavili na
-- Navigacioni zvučni efekti : Kada izaberete
▪▪ Ovo podešavanje opcije Digitalni izlaz ne utiče
Off.
navigaciju nekog menija, mogu se čuti
na HDMI audio izlaz na vašem televizoru. Ono
navigacioni zvučni efekti. Navigacioni zvučni
utiče na optički i HDMI audio izlaz kada je vaš
efekti su različiti na svakom Blu-ray disku.
plejer povezan na AV prijemnik.
✎ NAPOMENA
▪▪ Ako reprodukujete MPEG audio filmske podloge,
audio signal isporučuje PCM bez obzira na izabrane
▪▪ Obavezno izaberite korektan Digitalni izlaz ili
opcije za Digitalni izlaz (PCM ili Tok bitova).
nećete čuti zvuk ili ćete čuti jak šum.
Dinamička kontrola opsega
Možete da slušate utišano a da ipak jasno
čujete dijalog.
Ova opcija je aktivna samo kada plejer
detektuje Dolby Digital signal.
• Auto : Dinamička kontrola opsega
biće automatski podešena na osnovu
informacija koje daje Dolby TrueHD muzička
podloga.
• Off : Možete da uživate u filmu sa
standardnim dinamičkim opsegom.
• On : Kada se filmska podloga reprodukuje
sa smanjenom jačinom zvuka ili sa
malih zvučnika, sistem može da primeni
odgovarajuću kompresiju kako bi tiši
sadržaj učinio primetnijim i sprečio previše
glasne dramske prelaze.
Režim smanjivanja broja kanala
Izaberite mod smanjivanja kanala za stereo
izlaz.
• Normal Stereo : Konvertujte višekanalni
audio u manje kanala u normalni stereo.
Izaberite ovu opciju ako čujete zvuk sa
televizora ili stereo pojačala.
• Surround Compatible : Konvertujte
višekanalni audio u manje kanala u
surround kompatibilni stereo. Ovaj mod
podržava kada vaš AV prijemnik dekodira
stereo u surround zvuk.
15
02231X-BD-ES5000-EN-SER.indd 15
2012-04-13 오전 10:52:04
Mreža
Molimo da kontaktirate vašeg dobavljača internet
usluga da biste saznali da li je vaša IP adresa
statička ili dinamička. Ako je dinamička – a većina
jeste – preporučujemo korišćenje automatske
procedure za podešavanje mreže. To je najlakši
način, a funkcionisaće u većini slučajeva.
Ako je statička, morate da koristite proceduru
ručnog podešavanja.
Postupite na sledeći način da biste
konfigurisali mrežne postavke.
✎ NAPOMENA
▪▪ Ovaj uređaj može da se poveže sa mrežom
samo putem kablovske veze.
Automatsko podešavanje mreže
1. U glavnom meniju, pritiskajte tastere ◄►
da biste izabrali Settings, a zatim pritisnite
taster UNESI.
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da izaberete
Network, a zatim pritisnite taster UNESI.
3. Pritiskajte tastere ▲▼ da izaberete Wired
Network Settings, a zatim pritisnite taster
UNESI. Pojavljuje se ekran Postavke
kablovske mreže.
Settings
Wired Network Settings
Display
Internet Protocol Setup :Auto
Audio
IP Address
: 0
0
0
Network
Subnet Mask
: 0
0
0
System
Gateway:
0
0
0
Language
:Auto
SecurityDNS
: 0
0
0
General DNS Server
Support
0
\
0
0
0
> Move " Select ' Return
4. U polju Podešavanje protokola, izaberite
opciju Automatski ako već nije izabrana.
(Pritisnite UNESI da biste izabrali opciju
AUTO, a zatim pritisnite taster UNESI.)
5. Funkcija Automatski automatski dobija
i popunjava vrednosti za IP Address,
Subnet Mask itd.
✎NAPOMENA
▪▪ Ovaj proces može da potraje do pet minuta.
6. Pošto mrežna funkcija pribavi mrežne
vrednosti, pritisnite taster RETURN.
7. Izaberite Network Test, a zatim pritisnite
taster UNESI da biste se uverili da je plejer
povezan sa vašom mrežom.
8. 8. Kada se Testiranje mreže završi, pritisnite
dvaput taster RETURN da biste se vratili
na glavni meni.
9. Ako mrežna funkcija ne pribavi mrežne
vrednosti ili ste izabrali opciju Ručno, idite
na uputstva za ručno podešavanje.
Ručno podešavanje mreže
Pre nego što počnete sa ručnim
podešavanjem mreže, potrebne su vam
vrednosti za podešavanje mreže.
Da biste videli vrednosti svojih Postavki mreže
na većini računara sa operativnim sistemom
Windows, postupite na sledeći način :
■ Windows XP
1. Desnim tasterom miša kliknite na ikonu
Mreža u donjem desnom uglu Windows
radne površine.
2. U iskačućem meniju kliknite na Status.
3. Na prikazanom dijalogu kliknite na karticu
Podrška.
4. U kartici Podrška kliknite na taster Detalji.
Prikazaće se postavke mreže.
■ Windows 7
1. Kliknite na ikonu Mreža u donjem desnom
uglu Windows radne površine.
2. U iskačućem meniju kliknite na Mreža i
Centar za deljenje.
3. Na prikazanom dijalogu kliknite na LAN ili
Veza sa bežičnom mrežom, u zavisnosti
od vaše mrežne veze.
4. U kartici Podrška, kliknite na taster Detalji.
Prikazuju se postavke mreže.
Da biste ušli u Postavke mreže vašeg
plejera, postupite na sledeći način :
1. U glavnom meniju, pritiskajte tastere ◄►
da biste izabrali Settings, a zatim pritisnite
taster UNESI.
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da izaberete
Network, a zatim pritisnite taster UNESI.
3. Pritiskajte tastere ▲▼ da izaberete Wired
Network Settings, a zatim pritisnite taster
UNESI. Pojavljuje se ekran Wired Network
Settings (Postavke kablovske mreže).
4. Na ekranu Internet Protocol Setup,
pritisnite taster UNESI.
5. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali
Manual, a zatim pritisnite taster UNESI.
6. Pritisnite taster ▼ da dođete na prvo
polje za unos (IP adresa).
7. Za unos brojeva koristite numeričke
tastere.
8. Kada bilo koje polje završite, upotrebite
taster ► da pređete na naredno polje.
Takođe, možete da koristite druge tastere
sa strelicama za pomeranje nagore,
nadole i unazad.
9. Unesite vrednosti za IP Address, Subnet
Mask i Gateway.
10. Pritisnite taster ▼ da pređete na DNS.
11. Pritisnite taster ▼ da dođete na prvo
DNS polje za unos.
12. Brojke unesite kao što je opisano gore.
13. Kada završite, pritisnite taster ▲ za
povratak na Izbor pristupne tačke.
Izaberite mrežu, a zatim pritisnite taster
UNESI.
14. Idite na korak 6 u proceduri za
automatsko uspostavljanje veze sa
bežičnom mrežom i pratite dalja uputstva.
Test mreže
Koristite ovaj meni za povezivanje kablovske
mreže ili proverite da li vaša mrežna konekcija
funkcioniše ili ne.
Status mreže
Proverite da li je veza sa mrežom i Internetom
uspostavljena.
Internet veza za uslugu BD-Live
Izaberite da li se veza sa internetom
dozvoljava ili zabranjuje kada koristite BDLIVE servis.
• Allow (All) : Internet veza je dozvoljena za
sve BD-LIVE sadržaje.
• Allow (Valid Only) : Internet veza je
dozvoljena samo za sadržaje BD-LIVE
opcije koja poseduje ispravan sertifikat.
• Prohibit : Internet veza nije dozvoljena za
bilo kakav BD-LIVE sadržaj.
✎NAPOMENA
▪▪ Šta je sertifikat validnosti?
Kada Blu-ray plejer koristi BD-LIVE da bi serveru
poslao podatke diska i zahtev za proveru diska,
server koristi prenete podatke da bi proverio da li
je disk validan, a zatim plejeru šalje sertifikat.
▪▪ Dok koristite BD-LIVE sadržaje Internet veza može
biti ograničena
16
02231X-BD-ES5000-EN-SER.indd 16
2012-04-13 오전 10:52:05
Sistem
Početne postavke
Korišćenjem funkcije Početne postavke,
možete da podesite jezik, Postavke mreže itd.
Za više informacija o funkciji Početne
postavke pogledajte deo Početne postavke u
ovom korisničkom priručniku. (Vidi strane 12).
Anynet+(HDMI-CEC)
Anynet+ je praktična funkcija koja nudi
povezani rad ovog uređaja preko drugih
Samsungovih plejera koji imaju Anynet+
funkciju.
Da biste koristili ovu funkciju, povežite plejer
sa Samsung televizorom pomoću HDMI kabla.
Sa uključenom Anynet+ funkcijom možete
da upravljate ovim plejerom korišćenjem
daljinskog upravljača Samsung televizora i
pokrenuti reprodukciju diska jednostavnim
) na
pritiskom na taster REPRODUKUJ (
daljinskom upravljaču televizora.
Za više informacija, pogledajte korisničko
uputstvo za televizor.
• Off : Anynet+ funkcije neće raditi.
• On : Anynet+ funkcije će raditi.
✎NAPOMENA
▪▪ Ova funkcija nije na raspolaganju ako HDMI kabl
ne podržava CEC.
▪▪ Ako vaš Samsung TV ima Anynet+ logotip, onda
podržava Anynet+ funkciju.
▪▪ Zavisno od vašeg televizora, izvesne rezolucije
HDMI izlaza možda neće funkcionisati.
Molimo da pogledate korisničko uputstvo za
svoj televizor.
Upravljanje BD podacima
Omogućava vam da upravljate preuzetim
sadržajima kojima pristupate preko
Blu-ray diska koji podržava BD-LIVE
uslugu i sačuvanim na priključenom flash
memorijskom uređaju.
Možete proveriti informacije o uređaju
uključujući kapacitet memorije, obrisati BD
podatke ili promeniti flash memorijski uređaj.
Informacije o ekranu Upravljanje BD
podacima:
• Current Device : Prikazuje povezani
uređaj.
• Total Size : Ukupan kapacitet memorije
uređaja.
• Available Size : Dostupan kapacitet
memorije uređaja.
• Delete BD Data : Briše sve BD podatke iz
memorije.
• Change Device : Menja fleš memoriju u
kojoj želite da čuvate BD podatke.
✎NAPOMENA
▪▪ U modu spoljašnje memorije, reprodukcija diska
može biti prekinuta ukoliko u toku reprodukcije
odspojite USB uređaj.
▪▪ Podržavaju se samo oni USB uređaji koji su
formatirani u FAT sistemu datoteka (DOS 8.3
oznaka logičkog diska). Preporučujemo da
koristite USB uređaje koji podržavaju USB 2.0
protokol sa 4 MB/s ili većom brzinom čitanja/
pisanja.
▪▪ Funkcija za nastavak reprodukcije možda neće
funkcionisati nakon što formatirate memorijski
uređaj.
▪▪ Ukupna memorija koja je dostupna za upravljanje
BD podacima može se razlikovati, što zavisi od
uslova.
DivX® vid. na zah.
Pogledajte DivX® VOD registracioni kod
da biste kupili i reprodukovali DivX® VOD
sadržaj.
Jezik
Možete da odaberete jezik koji želite za Glavni
meni, meni diska itd.
• On-Screen Menu : Izaberite jezik za
prikaze na ekranu.
• Disc Menu : Izaberite jezik za prikaze na
meniju diska.
• Audio : Izaberite jezik za audio diska.
• Subtitle : Izaberite jezik za titlove diska.
✎NAPOMENA
▪▪ Izabrani jezik će se pojaviti samo ako ga
podržava disk.
Bezbednost
Kada prvi put aktivirate ovaj meni, pojavljuje se
ekran za podešavanje lozinke.
Pomoću numeričkih tastera upišite 4-cifrenu
lozinku koju želite. (Podrazumevana lozinka je
0000.)
BD ocena roditelja
Sprečite reprodukciju Blu-ray diskova sa
specifičnim starosnim rejtinzima osim ako se
ne unese lozinka.
• Off : BD roditeljska kontrola nije aktivna
i svi Blu-ray diskovi će se u potpunosti
reprodukovati.
• On : Ovo će onemogućiti reprodukciju Bluray diska čija je ocena veća od roditeljske.
DVD ocena roditelja
Roditeljska kontrola funkcioniše sa Blu-ray /
DVD diskovima kojima je dodeljen rejting, što
vam pomaže da kontrolišete tipove Blu-ray /
DVD diskova koje gleda vaša porodica.
Da biste koristili ovu funkciju, izaberite
nivo rejtinga koji ograničava proizvod na
reprodukovanje diskova sa rejtinzima koji su
prikladni za vašu porodicu. Na primer, ako
izaberete Nivo 6, proizvod će reprodukovati
diskove sa rejtingom 6 i nižim, a neće
reprodukovati diskove ocenjene sa Nivo 7 ili 8.
Veliki broj znači da je program samo za
odrasle gledaoce.
YouTube zaštita
Zabranite upotrebu YouTube servisa, osim
ako se unese lozinka.
• Off : Isključite YouTube zaštitu.
• On : Uključite YouTube zaštitu.
Promeni PIN
Promenite 4-cifrenu lozinku koju koristite za
pristup sigurnosnim funkcijama.
Ako ste zaboravili lozinku
1. Izvadite disk.
2. Pritisnite taster ZAUSTAVI ( @ ) na prednjoj
ploči 5 sekundi ili više.
Sve postavke će se vratiti na fabrička
podešenja.
✎NAPOMENA
▪▪ Ako su vraćena fabrička podešenja, svi sačuvani
korisnički BD podaci biće obrisani.
17
02231X-BD-ES5000-EN-SER.indd 17
2012-04-13 오전 10:52:05
Opšte postavke
Vremenska zona
Možete da zadate vremensku zonu za vaše
mesto.
Podrška
Nadogradnja softvera
Meni Nadogradnja softvera vam omogućava
da nadogradite softver radi poboljšanja
performansi ili dodatnih usluga.
Putem mreže
Za nadogradnju putem mreže, postupite na
sledeći način :
1. Izaberite opciju By Online, a zatim
pritisnite taster UNESI. Pojavljuje se
poruka “Povezivanje sa serverom”.
2. Ako je ažuriranje na raspolaganju, pojaviće
se iskačuća poruka.
3. Ako izaberete Da, plejer će se automatski
isključiti pre ponovnog pokretanja. (Nikad
ne isključujte plejer u toku nadogradnje.)
4. Pojaviće se iskačući prozor za praćenje
napretka ažuriranja. Kada se ažuriranje
završi, plejer će se automatski isključiti.
5. Pritisnite dugme za POWER da biste
uključili plejer.
✎NAPOMENA
▪▪ Ažuriranje će biti završeno kada se proizvod
isključi nakon ponovnog pokretanja. Pritisnite
taster POWER da uključite ažurirani proizvod da
biste ga koristili.
▪▪ Nikad ne isključujte i ne uključujte plejer ručno
tokom procesa ažuriranja.
▪▪ Samsung Electronics neće imati nikakvu
zakonsku odgovornost za neispravnost plejera
izazvanu nestabilnom vezom sa internetom
ili nemarnošću korisnika tokom nadogradnje
softvera.
▪▪ Ako želite da otkažete nadogradnju za vreme
preuzimanja podataka za nadogradnju, pritisnite
taster UNESI.
Preko USB veze
Za nadogradnju putem USB-a, postupite na
sledeći način :
1. Posetite www.samsung.com/
bluraysupport.
2. Na računar preuzmite najnoviju zip arhivu
softvera za nadogradnju putem USB-a.
3. Raspakujte zip arhivu na računaru. Trebalo
bi da imate jednu RUF datoteku koja ima
isto ime kao zip datoteka.
4. Iskopirajte RUF datoteku na USB fleš
memoriju.
5. Uverite se da se u plejeru ne nalazi disk, a
zatim umetnite USB fleš memoriju u USB
priključak plejera.
6. U meniju plejera pređite na Podešavanja >
Podrška > Nadogradnja softvera.
7. Izaberite opciju By USB.
✎NAPOMENA
▪▪ Fioka za disk mora da bude prazna kada softver
nadograđujete korišćenjem USB Host konektora.
▪▪ Kada se završi nadogradnja softvera, proverite
podatke o softveru u meniju Nadogradnja.
▪▪ Ne isključujte plejer u toku nadogradnje softvera.
To može dovesti do neispravnosti plejera.
▪▪ Ažuriranja softvera preko USB Host konektora
mora se obaviti samo korišćenjem USB fleš
memorija.
Automatsko obaveštenje o nadogradnji
Ako ste plejer povezali sa mrežom, a zatim
uključili opciju Automatsko obaveštenje
o nadogradnji, plejer će vas automatski
obaveštavati kada nova verzija softvera bude
dostupna za plejer.
Da biste uključili opciju Automatsko obaveštenje
o nadogradnji, postupite na sledeći način:
1. Izaberite opciju Auto Upgrade Notification,
a zatim pritisnite taster UNESI.
2. Koristite tastere ▲▼ da biste izabrali On, a
zatim pritisnite taster UNESI.
Ako je nova verzija softvera na raspolaganju,
plejer će vas o tome obavestiti putem
iskačuće poruke.
1. Da biste nadogradili fabrički softver,
izaberite Yes na iskačućoj poruci. Proizvod
se automatski isključuje, zatim se ponovo
pokreće i započinje preuzimanje. (Tada
nikad ne isključujte proizvod ručno.)
2. Pojaviće se iskačuća poruka o
napredovanju ažuriranja.
3. Kada se ažuriranje završi, automatski će
se isključiti.
4. Pritisnite taster POWER da uključite
proizvod.
Obratite se kompaniji Samsung
Pruža informacije za kontakt radi pomoći u
vezi sa vašim plejerom.
Uslovi korišćenja servisa
Pročitajte izjavu o ograničenju odgovornosti
za sadržaje i servise trećih strana.
Reset
Sve postavke, osim postavki mreže i Smart
Huba, biće vraćene na podrazumevane
vrednosti.
✎NAPOMENA
▪▪ Ažuriranje će biti završeno kada se product
isključi nakon ponovnog pokretanja. Pritisnite
taster POWER da uključite ažurirani proizvod
da biste ga koristili.Nikad ne isključujte i ne
uključujte proizvod ručno tokom procesa
ažuriranja.
▪▪ Samsung Electronics neće imati nikakvu
zakonsku odgovornost za neispravnost proizvoda
izazvanog nestabilnom vezom sa internetom ili
nemarnošću korisnika tokom ažuriranja softvera.
18
02231X-BD-ES5000-EN-SER.indd 18
2012-04-13 오전 10:52:05
Osnovne funkcije
Reprodukovanje video zapisa
Reprodukcija
1. Nežno stavite disk u fioku tako da nalepnica
na disku bude okrenuta nagore.
Korišćenje menija naslova
naslov 1
poglavlje 1 poglavlje 2
).
Tasteri za kontrolu reprodukovanja
REPRODUKUJ
(
)
ZAUSTAVI (
PAUZIRAJ (
Počinje reprodukciju.
Zaustavlja reprodukciju.
• Ako ovaj taster pritisnete jednom :
Pozicija zaustavljanja se memoriše.
)
• Ako ovaj taster pritisnete dvaput:
Pozicija zaustavljanja se ne
memoriše.
) Pauzira reprodukciju.
✎NAPOMENA
▪▪ Kod nekih diskova je moguće da kada se
jednom pritisne taster ZAUSTAVI ( ) ne dođe
do memorisanja pozicije zaustavljanja.
▪▪ Video datoteke sa velikim bitskim brzinama od
20 Mb/s ili više opterećuju kapacitete plejera i
mogu da zaustave reprodukciju u toku.
Struktura diska
Sadržaji diskova su obično podeljeni kao što
je navedeno u nastavku.
• Blu-ray disk, DVD-VIDEO
naslov 2
poglavlje 2
poglavlje 3
• Audio CD (CD-DA)
numera 1
2. Pritisnite taster REPRODUKUJ (
poglavlje 1
numera 2
numera 3
numera 4
numera 5
• MP3, WMA, DivX, MKV i MP4
direktorijum (grupa) 1
datoteka 1 datoteka 2
direktorijum (grupa) 2
datoteka 1 datoteka 2 datoteka 3
Korišćenje menija diska/menija
naslova/iskačućeg menija
Korišćenje menija diska
hZ
1. Tokom reprodukovanja pritisnite
taster DISC MENU na daljinskom
upravljaču.
2. Pritiskajte tastere ▲▼◄► da
biste izabrali, a zatim pritisnite taster
UNESI.
✎NAPOMENA
▪▪ U zavisnosti od diska, stavke menija se mogu
razlikovati, a ovaj meni možda neće biti
dostupan.
Z
1. Tokom reprodukovanja pritisnite
taster TITLE MENU na daljinskom
upravljaču.
2. Pritiskajte tastere ▲▼◄► da biste
izabrali željenu stavku, a zatim pritisnite
taster UNESI.
✎NAPOMENA
▪▪ U zavisnosti od diska, stavke menija se mogu
razlikovati, a ovaj meni možda neće biti dostupan.
Reprodukovanje liste naslova
1. Tokom reprodukovanja pritisnite taster
DISC MENU ili TITLE MENU.
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste iz
Liste naslova izabrali stavku koju
želite da reprodukujete, a zatim
pritisnite taster UNESI.
z
▪▪ Ako vaš disk ima spisak za reprodukciju, pritisnite
ZELENI (B) taster da biste prešli na listu za reprodukciju.
Korišćenje iskačućeg menija
✎NAPOMENA
Tokom reprodukcije možete brzo da pretražite
poglavlje ili numeru i da koristite funkciju
premotavanja za prelazak na sledeći deo.
Traženje određene scene
hzZyx
• U toku reprodukcije pritisnite taster PRETRAGA (
).
Svaki put kada pritisnete taster PRETRAGA
(
) brzina reprodukcije se menja na sledeći način:
BD-ROM,
BD-RE/-R,
DVD-RW/-R,
DVD+RW/+R,
DVD-VIDEO
DivX, MKV,
MP4
✎NAPOMENA
1. Tokom reprodukovanja pritisnite taster
POPUP MENU na daljinskom upravljaču.
2. Pritiskajte ▲▼◄► tastere ili pritisnite
taster UNESI da biste izabrali željeni meni.
Korišćenje funkcija za pretragu i
premotavanje
h
▪▪ U zavisnosti od diska, stavke menija se mogu
razlikovati, a ovaj meni možda neće biti dostupan.
) 1  ) 2  ) 3 
)4)5)6)7
( 1  ( 2  ( 3 
(4(5(6(7
)1)2)3
(1(2(3
• Za vraćanje na normalnu brzinu
reprodukovanja, pritisnite taster
REPRODUKUJ (
).
✎NAPOMENA
▪▪ Plejer ne reprodukuje zvuk u modu pretraživanja.
Premotavanje poglavlja
hzZyx
).
• U toku reprodukcije pritisnite taster PREMOTAJ (
Ako pritisnete taster PREMOTAJ (
) disk prelazi na
sledeće poglavlje.
Ako pritisnete taster PREMOTAJ (
) disk prelazi
na početak poglavlja. Još jedan pritisak na ovaj taster
prebacuje disk na početak prethodnog poglavlja.
19
02231X-BD-ES5000-EN-SER.indd 19
2012-04-13 오전 10:52:06
Usporena reprodukcija/Reprodukcija korak-po-korak
Usporena reprodukcija
hzZyx
• U modu pauze pritisnite taster PRETRAGA
(
).
Svaki put kada pritisnete taster PRETRAGA
(
) brzina reprodukcije se menja na
sledeći način: * 1/8 * 1/4 * 1/2
• Za vraćanje na normalnu brzinu reprodukovanja,
pritisnite taster REPRODUKUJ (
).
✎NAPOMENA
▪▪ Plejer ne reprodukuje zvuk u modu usporene reprodukcije.
Reprodukcija korak-po-korak
hzZyx
• U modu pauze pritisnite taster PAUZIRAJ( ).
Svaki put kada se pritisne taster PAUZIRAJ ( )
pojaviće se novi kadar.
• Za vraćanje na normalnu brzinu reprodukovanja,
pritisnite taster REPRODUKUJ (
).
✎NAPOMENA
▪▪ Plejer ne reprodukuje zvuk u modu reprodukcije
korak-po-korak.
Korišćenje tastera TOOLS
Tokom reprodukcije, možete koristiti
meni diska pritiskom na taster
TOOLS.
✎NAPOMENA
▪▪ U zavisnosti od diska, meni Alatke se može
razlikovati.
20
02231X-BD-ES5000-EN-SER.indd 20
Direktni pristup željenoj sceni
hzZy
1. U toku reprodukcije pritisnite taster TOOLS.
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali stavku
Title, Chapter , ili Playing Time.
3. Pritiskajte tastere ◄► ili numerički taster da
biste izabrali željeni naslov, poglavlje ili vreme,
a zatim pritisnite taster UNESI.
Ponavljanje poglavlja ili naslova
hzZy
Ponovite naslov ili poglavlje diska.
U zavisnosti od diska, funkcija ponavljanja
možda neće biti dostupna.
1. Tokom reprodukovanja pritisnite
taster REPEAT na daljinskom
upravljaču.
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste
izabrali stavku Chapter ili Title, a
zatim pritisnite taster UNESI.
3. Za povratak na normalnu reprodukciju,
ponovo pritisnite taster REPEAT.
4. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali stavku
Off, a zatim pritisnite taster UNESI.
Ponavljanje deonice
hzZy
1. U toku reprodukcije pritisnite taster
REPEAT.
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali
Repeat A-B.
3. Pritisnite taster UNESI na mestu od kog
želite da počne ponavljanje reprodukcije (A).
4. Pritisnite taster UNESI na mestu na kome želite
da završi ponavljanje reprodukcije (B).
5. Za povratak na normalnu reprodukciju
ponovo pritisnite taster REPEAT.
6. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali Off,
a zatim pritisnite taster UNESI.
✎NAPOMENA
▪▪ Ako tačku (B) podesite na manje od 5 sekundi
trajanja reprodukcije posle tačke (A), pojaviće se
poruka o zabrani.
▪▪ U zavisnosti od diska, stavke menija se mogu
razlikovati, a ovaj meni možda neće biti dostupan.
Biranje audio jezika
hzZx
Ovom funkcijom možete
upravljati i pritiskanjem tastera
AUDIO na daljinskom upravljaču.
1. DU toku reprodukcije pritisnite taster TOOLS.
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali opciju
Audio.
3. Pritiskajte tastere ◄► da biste izabrali audio
jezik.
✎NAPOMENA
▪▪ Indikator ◄► se neće pojaviti na ekranu ako
BONUSVIEW deo ne sadrži nijednu BONUSVIEW
audio postavku.
▪▪ Informacije o glavnoj opciji/BONSUVIEW modu se takođe
pojavljuju ako Blu-ray disk ima BONUSVIEW deo.
Pritiskajte taster ◄► za prebacivanje iz glavnog
u BONUSVIEW audio mod i obrnuto.
▪▪ Jezici koji su dostupni preko funkcije Audio jezika
zavise od jezika koji su kodirani na disku. Ova
funkcija ili određeni jezici možda neće biti dostupni.
▪▪ Blu-ray disk može da sadrži do 32 audio jezika, a
DVD do 8.
▪▪ Neki Blu-ray diskovi mogu da vam dozvole da
izaberete višekanalni PCM ili Dolby digitalne audio
podloge na engleskom jeziku.
▪▪ Ako pritisnete taster AUDIO na daljinskom
upravljaču, pojavljuje se Audio traka.Pritisnite taster
RETURN za uklanjanje Audio trake.
Biranje jezika titla
hZx
Ovom funkcijom možete upravljati
i pritiskanjem tastera SUBTITLE
na daljinskom upravljaču.
1. U toku reprodukcije pritisnite taster
TOOLS.
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali
opciju Subtitle.
3. Pritiskajte tastere ◄► da biste izabrali
željeni jezik titla.
✎NAPOMENA
▪▪ Zavisno od Blu-ray / DVD diskova, možda ćete
morati da promenite željeni titl u Meniju diska.
Pritisnite taster DISC MENU.
▪▪ Ova funkcija zavisi od toga koji titlovi su kodirani na
disku i možda neće biti dostupna na svim Blu-ray/
DVD diskovima.
▪▪ Blu-ray disk može da sadrži do 255 jezika titlova, a
DVD do 32.
▪▪ Informacije o glavnoj opciji/BONSUVIEW modu će
se takođe pojaviti ako Blu-ray disk ima BONUSVIEW
deo.
▪▪ Ova funkcija istovremeno menja primarne i
sekundarne titlove.
▪▪ Redom se prikazuje ukupan broj primarnih i
sekundarnih titlova
▪▪ Ako pritisnete taster SUBTITLE na daljinskom
upravljaču, pojavljuje se traka sa titlom.
Pritisnite RETURN da biste uklonili traku sa titlom.
2012-04-13 오전 10:52:07
Podešavanje BONUSVIEW-a
Promena ugla kamere
hZ
Kada Blu-ray/DVD disk sadrži više uglova
određene scene, možete koristiti funkciju
UGAO.
1. U toku reprodukcije pritisnite taster
TOOLS.
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali
opciju Angle.
3. Pritiskajte ◄► tastere da biste izabrali
željeni ugao.
Biranje postavki slike
hzZy
Ova funkcija vam omogućava da podesite
kvalitet video zapisa kada je plejer povezan na
televizor.
1. U toku reprodukcije pritisnite taster
TOOLS.
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali
stavku Picture Setting, a zatim pritisnite
taster UNESI.
3. Pritiskajte tastere ◄► da biste izabrali
stavku Picture Setting.
• Dynamic : Izaberite ovu postavku da
povećate oštrinu.
• Normal : Izaberite ovu postavku za
većinu aplikacija prikazivanja.
• Movie : Ovo je najbolja postavka za
gledanje filmova.
• User : Omogućava vam da podesite
oštrinu i funkciju redukcije šuma.
✎NAPOMENA
▪▪ Kada koristite BD wise funkciju, ovaj meni se
neće pojaviti.
h
Funkcija BONUSVIEW vam omogućava da
vidite dodatni sadržaj (kao što su komentari)
u malom ekranskom prozoru tokom
reprodukcije filma.
Ova funkcija je dostupna samo kada disk ima
Bonusview opciju.
1. U toku reprodukcije pritisnite
taster TOOLS.
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste
izabrali BONUSVIEW video ili
BONUSVIEW audio.
3. Pritiskajte tastere ◄► da biste izabrali
željeni Bonusview.
✎NAPOMENA
▪▪ Ako promenite BONUSVIEW video, BONUSVIEW
audio će se automatski promeniti u skladu sa
BONUSVIEW video.
Slušanje muzike
ow
Reprodukcija audio CD-a (CD-DA)/
MP3
1. Stavite audio CD (CD-DA) ili MP3 disk.
• U slučaju Audio CD (CD-DA), prva
numera se reprodukuje automatski.
• Ako se radi o MP3 disku, pritiskajte
tastere ◄► da biste izabrali stavku
Muzika, a zatim pritisnite taster UNESI.
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali
numeru koju želite da reprodukujete, a
zatim pritisnite taster UNESI.
Elementi ekrana za Audio CD(CDDA)/MP3
1
2
TRACK 001
7
6
+
00:08 / 05:57
1/6
TRACK 001
05:57
TRACK 002
04:27
TRACK 003
04:07
TRACK 004
03:41
TRACK 005
03:17
" Pause
CD
5
Isk.
Numere na disku
se reprodukuju po
Audio CD
(CD-DA)/MP3 redosledu po kome
su snimane na disku.
(
) Numera
Audio CD
(CD-DA)
Ponavlja se trenutna
numera.
(
)Jedna
MP3
Ponavlja se trenutna
numera
(
)Sve
Audio CD
Sve numere se
(CD-DA)/MP3 ponavljaju.
(
Opcija slučajnog
Audio CD
izbora reprodukuje
) Mešano
(CD-DA)/MP3 numere sa diska
slučajnim redosledom.
3
Playlist
TRACK 006
Režim ponavljanja :
03:35
Tools ' Return
4
1
Prikazuje muzičke informacije.
2
Prikazuje spisak za reprodukciju.
3
Prikažite trenutnu numeru/ukupan broj numera.
4
Prikazuje raspoložive tastere.
5
Prikazuje trenutno vreme reprodukcije/
ukupno vreme reprodukcije.
6
Prikazuje trenutni status reprodukcije.
7
Prikazuje status ponavljanja reprodukcije.
Ponavljanje audio CD-a (CD-DA)/MP3
1. U toku reprodukcije liste za
reprodukciju pritisnite taster
TOOLS.
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste
izabrali Repeat Mode, a zatim pritiskajte
tastere ◄► da biste izabrali željeni režim
ponavljanja.
3. Pritisnite taster UNESI.
Spisak za reprodukciju
1. Stavite audio CD (CD-DA) ili MP3 disk.
• U slučaju Audio CD (CD-DA), prva
numera se reprodukuje automatski.
• Ako se radi o MP3 disku, pritiskajte
tastere ▲▼ da biste izabrali stavku
Music, a zatim pritisnite taster UNESI.
2. Da pređete na Lista pesama, pritisnite
taster ZAUSTAVI ( ) ili RETURN.
Na ekranu se prikazuje lista pesama.
3. Pritiskajte tastere ▲▼◄► da dođete na
željenu numeru, a zatim pritisnite ŽUTI(C)
taster da potvrdite željene numere.
Ponovite ovu proceduru da biste izabrali
dodatne numere.
4. Ako se na spisku za reprodukciju nalaži
numera koju ne želite, ponovo pritisnite
ŽUTI(C) taster.
Izabrana numera biće izbrisana.
5. Pritisnite taster UNESI da biste
reprodukovali željene numere.
Odabrani redosled se automatski reprodukuje.
21
02231X-BD-ES5000-EN-SER.indd 21
2012-04-13 오전 10:52:07
6. Da pređete na Lista pesama, pritisnite
taster ZAUSTAVI ( ) ili RETURN.
7. Da pređete na spisak za reprodukciju,
pritisnite taster UNESI.
✎NAPOMENA
▪▪ Na Audio CD-u (CD-DA) možete da kreirate
spisak za reprodukciju sa do 99 numera.
Reprodukovanje slika
✎NAPOMENA
G
Reprodukovanje JPEG datoteka
1. Stavite JPEG disk.
2. Pritiskajte tastere ◄► da biste izabrali
Photos, a zatim pritisnite taster UNESI.
3. Pritiskajte tastere ▲▼◄► da biste izabrali
direktorijum koji želite da reprodukujete, a
zatim pritisnite taster UNESI.
4. Pritiskajte tastere ▲▼◄► da biste izabrali
fotografiju koju želite da reprodukujete, a
zatim pritisnite taster UNESI.
✎NAPOMENA
▪▪ You can’t enlarge the subtitle and PG graphic in
the full screen mode.
Korišćenje tastera TOOLS
• Background Music : Izaberite ako želite
da slušate muziku dok gledate sliku.
• Zoom : Izaberite ako želite da uvećate
trenutnu sliku. (Uvećano do 4 puta)
• Rotate : Izaberite ako želite da rotirate
sliku. (Slika će se rotirati ili u smeru ili
suprotno smeru kretanja kazaljke na satu.)
• Information : Pokazuje informacije o slici
kao što su ime i veličina itd.
Ako pritisnete taster TOOLS možete
da koristite razne funkcije.
• Start Slide Show : Izaberite
da biste pokrenuli prikazivanje
slajdova.
• Stop Slide Show : Izaberite to ako želite
da zaustavite prikazivanje slajdova.
• Slide Show Speed : Izaberite to ako želite
da podesite brzinu prikazivanje slajdova.
▪▪ Da biste omogućili funkciju pozadinske muzike,
datoteka fotografije mora da se nalazi na istom
memorijskom mediju kao i muzička datoteka.
Međutim, na kvalitet zvuka može uticati bitska brzina
MP3 datoteke, veličina fotografije i način kodiranja.
▪▪ Naizmenično pokreće i zaustavlja prikazivanje
slajdova, u zavisnosti o toga da li prikazujete
slajdove ili ne.
Memorijskog Uređaja
USB vezu možete koristiti za reprodukovanje
multimedijalnih datoteka (MP3, JPEG, DivX, itd.)
koje se nalaze na USB memorijskom uređaju.
1. Idite na Glavni meni.
2. U režimu Stop priključite USB memorijski
uređaj u USB priključak na zadnjoj ploči
plejera.
Prikazuje se poruka “Da li želite da
pristupite uređaju?”.
3. Pritiskajte tastere ◄► da izaberete Yes, a
zatim pritisnite taster UNESI.
4. Pritisnite CRVENI(A) ili PLAVI(D) taster.
Ako ste pritisnuli CRVENI (A) taster, idite
na Korak 5.
Ako ste pritisnuli PLAVI(D) taster, idite na
Korak 4-1.
Reprodukcija izabranih fotografija
Reprodukcija izabranih fotografija Možete da
izaberete određene fotografije za reprodukciju
pritiskom na ŽUTI (C) taster na daljinskom
upravljaču. Da biste izabrali određene
fotografije, postupite na sledeći način:
1. Izaberite direktorijum koji sadrži fotografije
koje želite da gledate, a zatim pritisnite
taster UNESI.
2. Pritiskajte tastere ▲▼◄► da biste izabrali
fotografiju koju želite da reprodukujete, a
zatim pritisnite ŽUTI (C) taster. Na fotografiji
se pojavljuje znak potvrde.
3. Ponovite 2. korak za svaku fotografiju koju
želite reprodukovati.
✎NAPOMENA
▪▪ Da biste poništili izbor fotografije,
pritiskajte tastere ▲▼◄► da biste je
označili, a zatim pritisnite ŽUTI (C) taster.
YouTube
YouTube
No Disc
123
DLNA
123
a Change Device c Safely Remove USB d View Devices
" Enter
5. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali
USB, a zatim pritisnite taster UNESI.
6. Pritiskajte tastere ◄► da biste izabrali
željene video zapise, muziku ili fotografije,
a zatim pritisnite taster UNESI.
Idite na Korak 7.
4-1. Pritisnite PLAVI(D) taster i pojaviće se
donji ekran. Idite na Korak 5-1.
123
123
d Home
" Enter
5 . Pritiskajte tastere ◄► da biste izabrali
USB, a zatim pritisnite taster UNESI.
6-1. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali
željene video zapise, muziku ili fotografije,
a zatim pritisnite taster UNESI.
-1
7. Za reprodukovanje video zapisa, muzike ili
fotografija, pogledajte strane 19~22.
✎NAPOMENA
▪▪ USB memorijski uređaj morate bezbedno da
uklonite (pomoću funkcije “Bezbedno uklanjanje
USB-a”) kako bi se sprečilo moguće oštećenje
USB memorije. Pritisnite taster MENU da biste
prešli u Glavni meni, pritisnite ŽUTI (C) taster, a
zatim pritisnite taster UNESI.
▪▪ Ako su Audio-CD (CD-DA), MP3 i JPEG datoteke
u stop modu, nećete moći da vidite sliku preko
celog ekrana kada pritisnete taster FULL
SCREEN na daljinskom upravljaču.
▪▪ Ako stavite disk dok je reprodukcija sa USB
memorijskog uređaja u toku, mod uređaja se
automatski menja na “DVD ili CD”.
4. Kada završite, pritisnite taster UNESI.
Prikazivanje slajdova počinje.
22
02231X-BD-ES5000-EN-SER.indd 22
2012-04-13 오전 10:52:08
Mrežni servisi
Možete uživati u raznim mrežnim servisima
kao što su BD-LIVE ako plejer povežete u
vašu mrežu.
Pročitajte sledeća uputstva pre nego što
počnete da koristite bilo koji mrežni servis.
1. Povežite plejer na mrežu.
(Vidi strane 10~11)
2. Konfigurišite postavke mreže.
(Vidi strane 16)
BD-LIVE™
Kada se plejer poveže na mrežu, možete
uživati u raznim filmskim sadržajima
korišćenjem diskova kompatibilnih sa BDLIVE kompatibilnim diskovima.
1. Priključite USB memorijski stik na USB
konektor na zadnjoj strani plejera, a
zatim proverite preostalu memoriju.
Memorijski uređaj mora da ima najmanje
1GB slobodnog prostora da bi mogao da
podrži BD-LIVE servise.
2. Umetnite Blu-ray disk koji podržava BDLIVE.
3. Izaberite neki od raznih sadržaja BD-LIVE
servisa koje je ponudio proizvođač diska.
✎NAPOMENA
▪▪ Način na koji koristite BD-LIVE i ponuđeni sadržaji
mogu se razlikovati, zavisno od proizvođača diska.
Korišćenje AllShare funkcije
AllShare vam omogućava da reprodukujete
muzičke, video i foto datoteke koje se nalaze
na vašem računaru ili NAS-u na plejeru.
Da biste koristili AllShare sa plejerom, morate
da ga povežete na mrežu (Vidi strane 10-11).
Da biste koristili AllShare na računaru, morate
da instalirate AllShare softver na svom
računaru. Ako imate NAS, možete da koristite
AllShare bez ikakvog dodatnog softvera.
Da biste preuzeli AllShare softver
1. Posetite Ssamsung.com.
2. Prikaži sve rezultateKliknite na stavku Podrška,
unesite serijski broj plejera u polje koje se
pojavi, a zatim kliknite na Prikaži sve rezultate.
3. Na sledećem ekranu kliknite na Pribavi
preuzimanja u okviru menija Preuzimanja.
4. Kliknite na stavku Softver na sledećoj strani.
5. Kliknite na ikonu u liniji AllShare u meniju
Datoteka da biste pokrenuli preuzimanje.
Reprodukcija sadržaja koji se nalazi
na računaru sa Blu-ray plejerom
Možete pregledati deljene datoteke na
računaru pomoću vašeg Blu-ray plejera.
Možete dobiti detaljne instrukcije za
korišćenje usluge AllShare sa veb lokacije
Samsung.com.
Blu-ray plejer
AllShare Veza
Dodatak
Rešavanje problema
Pre nego što potražite servisiranje, proverite sledeće.
PROBLEM
REŠENJE
Preko daljinskog upravljača
se ne može izvršiti ni jedna
funkcija.
• Proverite baterije u daljinskom upravljaču. Možda ih treba zameniti.
• Ne upravljajte daljinskim upravljačem sa rastojanja većeg od 6,1 m.
• Izvadite baterije i pritisnite jedan ili više tastera na nekoliko minuta kako bi se
ispraznio mikroprocesor u daljinskom upravljaču i resetovao. Ponovo stavite
baterije i pokušajte da upravljate daljinskim upravljačem.
Diskovi se ne reprodukuju.
• Proverite da li je disk postavljen sa nalepnicom okrenutom nagore.
• Proverite regionalni kod za Blu-ray/DVD disk.
Ne pojavljuje se meni diska.
• Proverite da li disk ima meni.
Na ekranu se pojavljuje
poruka o zabrani.
• Ova poruka se prikazuje kada se pritisne pogrešan taster.
• Softver Blu-ray/DVD diska ne podržava ovu funkciju (npr. uglovi).
• Zahtevali ste broj naslova ili poglavlja ili vreme pretraživanja koje je van opsega.
Režim reprodukcije se
razlikuje od izbora u meniju
za podešavanje.
• Neke funkcije koje su izabrane u meniju za podešavanje možda neće raditi
ispravno ako disk nije kodiran sa odgovarajućom funkcijom.
Proporcija ekrana se ne
može promeniti.
• Proporcija ekrana je fiksna na vašem Blu-ray/DVD disku.
• To nije problem sa plejerom.
Nema audio signala.
• Uverite se da ste izabrali korektan Digitalni izlaz u meniju za Audio opcije.
Ekran je blokiran
• Ako je HDMI izlaz postavljen na rezoluciju koju vaš TV aparat ne podržava (npr,
1080p), može se desiti da na vašem TV aparatu ne vidite sliku.
• Pritisnite i držite pritisnut taster ZAUSTAVI ( @ ) (na prednjoj ploči) 5 sekundi
ili duže kada nije stavljen disk. Sve postavke će se vratiti na fabričke postavke.
• Ako su vraćene podrazumevane fabričke postavke, svi sačuvani korisnički BD
podaci biće obrisani.
Reprodukcija
datoteka na
računaru
23
02231X-BD-ES5000-EN-SER.indd 23
2012-04-13 오전 10:52:08
PROBLEM
Zaboravljena lozinka
REŠENJE
• Pritisnite i držite pritisnut taster ZAUSTAVI ( @ ) (na prednjoj ploči) 5 sekundi
ili duže kada nije stavljen disk. Sve postavke, uključujući i lozinku biće
vraćene na fabričke postavke.
Nemojte ovo koristiti osim ako nije apsolutno neophodno.
• Ako su vraćene podrazumevane fabričke postavke, svi sačuvani korisnički BD
podaci biće obrisani.
PROBLEM
REŠENJE
Ne mogu da se povežem sa
BD-LIVE serverom.
• Proverite da li je mrežna veza uspešna ili ne korišćenjem menija Status mreže.
• Proverite da li je USB memorijski uređaj povezan sa plejerom.
• Memorijski uređaj mora da ima najmanje 1 GB slobodnog prostora da bi
mogao da podrži BD-LIVE servis.
Dostupan kapacitet možete proveriti u Upravljanje BD podacima.
• Proverite da li je meni Internet veza BD-LIVE postavljen na Dozvoli (Sve).
• Ako to ne uspe, kontaktirajte dobavljača sadržaja ili ažurirajte plejer na
najnoviji fabrički softver.
Došlo je do greške pri
korišćenju BD-LIVE servisa.
• Memorijski uređaj mora da ima najmanje 1 GB slobodnog prostora da bi
mogao da podrži BD-LIVE servis.
Dostupan kapacitet možete proveriti u Upravljanje BD podacima.
BD-LIVE
Ako imate druge probleme.
• Idite na sadržaj i pronađite odeljak u korisničkom uputstvu koji sadrži
objašnjenja u vezi vašeg trenutnog problema, i sledite proceduru još jednom.
• Ako problem i dalje ne može da se reši, molimo da kontaktirate vaš najbliži
Samsungov ovlašćeni servisni centar.
Slika ima šum ili je
izobličena
• Proverite da li je disk prljav ili izgreban.
• Očistite disk.
Nema HDMI izlaza.
• Proverite vezu između TV aparata i HDMI konektora na plejeru.
• Proverite da li vaš TV podržava 576p/480p, 720p, 1080i, 1080p rezolucije
HDMI ulaza.
✎NAPOMENA
Abnormalan ekran HDMI
izlaza.
• Ako se na ekranu pojavljuje slučajan šum, to znači da vaš TV aparat ne
podržava HDCP (Širokopojasna zaštita digitalnog sadržaja).
Repairs
AllShare function
Mogu da vidim
direktorijume koji se dele
preko aplikacije AllShare, ali
ne mogu da vidim datoteke.
• AllShare prikazuje samo datoteke koje odgovaraju kategorijama slika, muzike
i filma. Datoteke koje ne odgovaraju tim kategorijama možda neće biti
prikazane.
Video se reprodukuje sa
prekidima.
• Proverite da li je mreža stabilna.
• Proverite da li je mrežni kabl pravilno povezan i da li mreža nije
preopterećena.
AllShare veza između
TV aparata i računara je
nestabilna.
• IP adrese pod istom podmrežom treba da budu jedinstvene. Ako nisu, do
takve pojave može da dovede ometanje IP-a.
• Proverite da li ste omogućili zaštitni zid.
Ako jeste, onemogućite funkciju zaštitnog zida.
▪▪ Ako su vraćene podrazumevane fabričke postavke, svi sačuvani korisnički BD podaci biće
obrisani.
Ukoliko nas kontaktirate za popravku vašeg plejera, administrativni troškovi mogu biti naplaćeni
ako je:
1. Tehničar pozvan u vaš dom na vaš zahtev i ako proizvod nije u kvaru.
2. Vi donesete uređaj u servisni centar, a proizvod nije u kvaru.
Iznos administrativnih troškova ćemo vam dostaviti pre nego što obavimo posetu ili počnemo
da radimo na vašem plejeru.
Preporučujemo vam da pažljivo pročitate ovo uputstvo, potražite rešenje na www.samsung.
com ili kontaktirate Samsung centar za podršku pre nego što zatražite popravku plejera.
24
02231X-BD-ES5000-EN-SER.indd 24
2012-04-13 오전 10:52:08
Specifikacije
Opšte
karakteristike
USB
HDMI
Audio izlaz
Mreža
-----
Težina
1 Kg
Dimenzije
187 (W) X 187 (D) X 56 (H) mm
Opseg radnih temperatura
+5°C to +35°C
Radni opseg vlažnosti vazduha
10 % to 75 %
Tip A
USB 2.0
DC izlaz
5V 500mA Max.
Video
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
Audio
PCM, Bitstream
Digitalni audio izlaz
Optički
Ethernet
100BASE - TX Terminal
Nije podržano ako je brzina mreže manja od 10 Mb/s.
Dizajn i specifikacije su podložni izmenama bez prethodnog obaveštavanja.
U vezi sa napajanjem i potrošnjom energije, pogledajte nalepnicu na proizvodu.
Težina i dimenzije su približne.
25
02231X-BD-ES5000-EN-SER.indd 25
2012-04-13 오전 10:52:08
Obaveštenje o usklađenosti i kompatibilnost
NISU SVI diskovi kompatibilni
• Prema ograničenjima koja su dole opisana i onima koja su pomenuta u ovom uputstvu, uključujući i odeljak
“Tipovi i karakteristike diskova” iz ovog korisničkog uputstva, tipovi diskova koji se mogu reprodukovati su:
unapred snimljeni komercijalni BD-ROM, DVD-VIDEO i Audio CD (CD-DA) diskovi; BD-RE/-R, DVD-RW/-R
diskovi; i CD-RW/-R diskovi.
• Osim gore navedenih diskova, drugi diskovi se ne mogu reprodukovati i/ili nisu namenjeni za reprodukciju na
ovom plejeru. I neki od gore navedenih diskova se možda neće moći reprodukovati zbog jednog ili više dole
navedenih razloga.
• Samsung ne može da garantuje da će ovaj plejer reprodukovati svaki disk sa BD-ROM, BD-RE/-R, DVDVIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R i CD-RW/-R oznakom i ovaj plejer možda neće reagovati na sve operativne
komande ili neće vršiti sve funkcije na svakom disku. Takvi i drugi problemi vezani za kompatibilnost diskova i
rad plejera sa novim i postojećim formatima diskova su mogući zato što:
-- je Blu-ray format novi format u razvoju i ovaj plejer možda neće vršiti sve funkcije na svim Blu-ray diskovima
zato što neke funkcije mogu biti opcione, dodatne funkcije mogu biti dodate u Blu-ray format posle
proizvodnje plejera, a izvesne postojeće funkcije mogu biti dostupne sa zakašnjenjem;
-- nisu sve nove i postojeće verzije formata diskova podržane ovim plejerom;
-- se novi i postojeći formati diskova mogu revidirati, menjati, ažurirati, poboljšavati i/ili dopuniti;
-- su neki diskovi proizvedeni na način koji omogućava specifičan ili ograničen rad i funkcije tokom
reprodukcije;
-- neke funkcije mogu biti opcione, dodatne funkcije se mogu dodati nakon proizvodnje ovog plejera ili
izvesne postojeće funkcije mogu biti dostupne sa zakašnjenjem;
-- neki diskovi sa BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R i CD-RW/-R oznakama
mogu biti nestandardni diskovi;
-- se neki diskovi ne mogu reprodukovati zavisno od njihovog fizičkog stanja ili uslova snimanja;
-- se problemi i greške mogu javiti tokom kreiranja Blu-ray diskova, DVD softvera i/ili proizvodnje diskova;
-- ovaj plejer radi drugačije od standardnog DVD plejera ili druge AV opreme; i/ili
-- zbog razloga pomenutih u ovom korisničkom uputstvu i zbog drugih razloga koje je otkrio i prijavio
SAMSUNG centar za podršku kupcima.
• Ako naiđete na probleme vezane za kompatibilnost diskova ili rad plejera, molimo pozovite SAMSUNG centar
za podršku kupcima.
Takođe, možete kontaktirati SAMSUNG centar za podršku kupcima za moguća ažuriranja softvera za ovaj
plejer.
• Za dodatne informacije o ograničenjima reprodukcije i kompatibilnosti diskova, pročitajte odeljke Mere
opreza, Pre čitanja korisničkog uputstva, Tipovi diskova i karakteristike i Pre reprodukcije u ovom korisničkom
uputstvu.
• Za izlaz Blu-ray plejera sa progresivnim skeniranjem : KORISNICI BI TREBALO DA PRIMETE DA
NISU SVI TELEVIZORI VISOKE DEFINICIJE POTPUNO KOMPATIBILNI SA OVIM proizvodom I DA
MOGU PROUZROKOVATI POJAVU SMETNJI NA PRIKAZANOJ SLICI. U SLUČAJU PROBLEMA
SA SLIKAMA GENERISANIM PROGRESIVNIM SKENIRANJEM, PREPORUČUJE SE DA KORISNIK
PROMENI POVEZIVANJE I PREĐE NA IZLAZ STANDARDNE DEFINICIJE. AKO IMATE PITANJA U VEZI
KOMPATIBILNOSTI VAŠEG TV APARATA SA OVIM proizvodom, MOLIMO DA KONTAKTIRATE SAMSUNGOV
CENTAR ZA PODRŠKU KUPCIMA.
Zaštita od kopiranja
• Zbog toga što je AACS (Napredni sistem za pristup sadržaju) odobreni sistem za zaštitu sadržaja za Blu-ray
format, sličan upotrebi CSS-a (sistem za šifriranje sadržaja) za DVD format, izvesna ograničenja postoje kod
reprodukcije, izlaza analognog signala, itd., kod AACS zaštićenih sadržaja. Rad ovog proizvoda i ograničenja
ovog proizvoda mogu varirati zavisno od vremena kupovine, jer ta ograničenja AACS može prihvatiti i/ili
izmeniti nakon proizvodnje ovog proizvoda. Štaviše, oznake BD-ROM i BD+ se dodatno koriste kao sistem za
zaštitu sadržaja za Blu-ray format, što nameće izvesna ograničenja, uključujući i ograničenja reprodukcije za
BD-ROM oznaku i/ili BD+ zaštićene sadržaje. Da biste dobili dodatne informacije o AACS, BD-ROM oznaci,
BD+ ili ovom proizvodu, molimo kontaktirajte SAMSUNG centar za podršku kupcima.
• Mnogi Blu-ray/DVD diskovi su kodirani sa zaštitom od kopiranja. Zbog toga treba da povežete vaš plejer
samo direktno na vaš TV aparat, ne na video rekorder. Povezivanje na video rekorder dovodi do izobličavanja
slike sa Blu-ray/DVD diskova sa zaštitom od kopiranja.
• Prema američkom zakonu o zaštiti autorskih prava i zakonima o zaštiti prava drugih zemalja, neovlašćeno
snimanje, upotreba, prikazivanje, distribucija i ponovno gledanje televizijskih programa, video traka, Blu-ray
diskova, DVD diskova i drugih materijala može biti podložno građanskoj i/ili krivičnoj odgovornosti.
• Cinavia obaveštenje : Ovaj proizvod koristi Cinavia tehnologiju za ograničenje upotrebe neovlašćenih kopija
nekih komercijalno proizvedenih filmova i video zapisa i zvučnih zapisa. Kada se otkrije upotreba neovlašćene
kopije, prikazaće se poruka i reprodukcija ili kopiranje će biti prekinuto.
Više informacija o Cinavia tehnologija dostupne su na internet informacionom centru za potrošače Cinavia na
adresi http://www.cinavia.com. Da biste zatražili dodatne informacije o Cinavia-i putem pošte, pošaljite razglednicu
sa vaše e-adrese: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, SAD. Ovaj proizvod sadrži tehnologiju u vlasništvu pod licencom kompanije Verance Corporation i zaštićen je
američkim patentom 7,369,677 i drugim američkim i svetskim patentima koji su potvrđeni ili su na čekanju,
kao i zaštitom autorskih prava i poslovne tajne za određene aspekte takve tehnologije. Cinavia je zaštitni znak
kompanije Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Sva prava zadržana od strane
kompanije Verance. Reinženjering ili demontaža su zabranjeni.
Izjava o odricanju odgovornosti za mrežni servis
Sav sadržaj i usluge dostupne preko ovog uređaja pripadaju trećim licima i zaštićene su autorskim pravima,
patentima, zaštitnim znakom i / ili drugim zakonima o intelektualnoj svojini. Takav sadržaj i usluge se pružaju
isključivo za vašu ličnu nekomercijalnu upotrebu. Ne možete da koristite bilo koji sadržaj ili usluge na način koji
nije odobren od strane vlasnika sadržaja ili provajdera servisa. Bez ograničavanja prethodno navedenog, osim
ako je izričito odobreno od strane vlasnika sadržaja ili provajdera servisa, ne smete menjati, kopirati, ponovo
objavljivati, otpremati, prenositi, prevoditi, prodavati, kreirati izvedena dela, eksploatisati ili distribuirati, na bilo koji
način ili bilo kojim sredstvima, sadržaj prikazan preko ovog uređaja.
SADRŽAJI I SERVISI TREĆIH STRANA SU OBEZBEĐENI "KAKVI JESU”. SAMSUNG NE GARANTUJE ZA
SADRŽAJE ILI USLUGE KOJE SU OBEZBEĐENE NA TAJ NAČIN, BILO IZRIČITO ILI PREĆUTNO, BEZ
OBZIRA NA SVRHU. SAMSUNG IZRIČITO ODRIČE BILO KAKVE GARANCIJE, UKLjUČUJUĆI, ALI NE
OGRANIČAVAJUĆI SE NA, GARANCIJE UTRŽIVOSTI ILI POGODNOSTI ZA ODREĐENE SVRHE. SAMSUNG
NE GARANTUJE TAČNOST, VALIDNOST, PRAVOVREMENOST, ZAKONITOST ILI POTPUNOST BILO KAKVOG
SADRŽAJA ILI SERVISA KOJI SU STAVLJENI NA RASPOLAGANJE PREKO OVOG UREĐAJA I NI POD KAKVIM
OKOLNOSTIMA, UKLJUČUJUĆI I NEMAR, SAMSUNG NEĆE BITI ODGOVORAN, BILO PO UGOVORU ILI
SPORU, ZA SVE DIREKTNE, INDIREKTNE, SLUČAJNE, POSEBNE ILI POSLEDIČNE ŠTETE, ADVOKATSKE
HONORARE, TROŠKOVE ILI BILO KOJE DRUGE ŠTETE KOJE SU NASTALE ILI SU U VEZI SA BILO KOJOM
INFORMACIJOM SADRŽANOM U ILI NASTALIM KAO REZULTAT KORIŠĆENJA BILO KOG SADRŽAJA ILI
SERVISA OD STRANE VAS ILI TREĆE STRANE, ČAK I AKO JE UPOZOREN NA MOGUĆNOST TAKVIH ŠTETA.
Usluge trećih strana mogu biti okončane ili prekinute u bilo kom trenutku i Samsung ne predstavlja i ne daje
garanciju da će bilo koji sadržaj ili usluga ostati dostupni za bilo koji vremenski period. Sadržaji i servisi se
prenose od strane trećih strana putem mreža i prenosnih kapaciteta nad kojima Samsung nema nikakvu
kontrolu. Bez ograničavanja opštosti ove izjave o odricanju odgovornosti, Samsung izričito odriče bilo kakvu
odgovornost ili garanciju za bilo kakav prekid ili suspenziju bilo kog sadržaja ili servisa stavljenih na raspolaganje
preko ovog uređaja.
Samsung nije odgovoran za korisnički servis u vezi sa sadržajima i servisima. Bilo kakvo pitanje ili zahtev koji su
vezani za sadržaj ili servise treba uputiti direktno provajderima odgovarajućeg sadržaja i servisa.
26
02231X-BD-ES5000-EN-SER.indd 26
2012-04-13 오전 10:52:08
Licenca
• Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories. Dolby i dupli -D simbol su
zaštitni znaci Dolby Laboratories.
• Proizvedeno pod licencom američkog patenta br.: 5,956,674; 5,974,380;
6,487,535 i drugih američkih i svetskih patenata koji su potvrđeni ili čekaju
na potvrđivanje. DTS, simbol, & DTS i simbol zajedno su registrovani zaštitni
znaci, a 2.0+Digital Out su zaštitni znaci kompanije DTS, Inc. Proizvod
sadrži softver. © DTS, Inc. Sva prava zadržana.
• DivX
-- O DIVX VIDEO FORMATU: DivX® je digitalni video format koji je kreirala
kompanija DivX, LLC, podružnica korporacije Rovi Corporation. Ovo je uređaj
sa zvaničnim certifikatom DivX Certified® koji reprodukuje DivX video. Više informacija i softverske
alate za konverziju vaših datoteka u DivX video zapise potražite na www.divx.com.
-- O DIVX FORMATU VIDEO ZAPISA NA ZAHTEV: Ovaj uređaj sa certifikatom DivX
Certified® mora da bude registrovan da bi mogao reprodukovati filmove kupljene u DivX
formatu video zapisa na zahtev (VOD). Da biste dobili registracioni kod, pronađite DivX
VOD deo u meniju za podešavanje uređaja. Idite na vod.divx.xom da biste saznali kako da
završite proces registracije.
-- DivX Certified® za reprodukciju DivX® video zapisa do HD 1080p, uključujući i premium
sadržaj.
DivX®, DivX Certified® i slični logotipi su zaštićeni znaci korporacije Rovi Corporation ili
njenih podružnica i koriste se pod licencom.
Pokriven jednim ili više sledećih patenata izdatih u SAD-u: 7,295,673; 7,460,668;
7,515,710; 7,519,274
• HDMI i High-Definition Multimedia Interface, kao i HDMI logotip su
zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci HDMI Licensing LLC u
Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.
• Oracle i Java su registrovani zaštitni znaci kompanije Oracle i/ili njenih
filijala. Ostala imena mogu biti zaštitni znaci njihovih vlasnika.
• Obaveštenje o licenci za softver sa otvorenim kodom
-- U slučaju da se koristi softver sa otvorenim kodom, licence za softver sa otvorenim
kodom dostupne su u meniju proizvoda.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™ i logotipi su zaštitni znaci Blu-ray Disc Association.
27
02231X-BD-ES5000-EN-SER.indd 27
2012-04-13 오전 10:52:08
Ispravno odlaganje baterija za ovaj uređaj
(Važi za Evropsku Uniju i ostale evropske zemlje koje imaju poseban sistem za
recikliranje baterija)
Kontaktirajte SAMSUNG WORLD WIDE
Ako imate bilo kakva pitanja ili komentare u vezi Samsung proizvoda, molimo da kontaktirate
SAMSUNG centar za podršku kupcima.
ALBANIA
AUSTRIA
Area
BELGIUM
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
KOSOVO
LUXEMBURG
MACEDONIA
MONTENEGRO
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
Switzerland
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
Contact Centre 
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
02-201-24-18
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)
8009 4000 only from landline
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801-1SAMSUNG(172-678)
+48 22 607-93-33
808 20-SAMSUNG (808 20 7267)
08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from landline
(+40) 21 206 01 10 from mobile and land line
0700 Samsung (0700 726 7864)
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
02231X-BD-ES5000-EN-SER.indd 28
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Ova oznaka na bateriji, priručniku ili na pakovanju znači da baterija u ovom
proizvodu ne sme da se odloži sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada prestane
da radi. Tamo gde postoje sledeće oznake hemisjkih elemenata Hg, Cd ili Pb, to
označava da baterija sadrži živu, kadmijum ili olovo u količinama iznad nivoa
dozvoljenog prema direktivi EC Directive 2006/66. Ukoliko se baterije ne odlože na
pravilan način, ove supstance mogu biti štetne po zdravlje ili po životnu okolinu.
Da biste zaštitili prirodna bogatstva i da biste promovisali ponovnu upotrebu
recikliranog materijala, odvojite baterije od ostalog otpada I reciklirajte ih pomoću
svog lokalnog sistema za reciklažu baterija.
Pravilno odlaganje ovog proizvoda
(električna i elektronska oprema za odlaganje)
(Primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju posebne
sisteme za prikupljanje)
Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i
njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se
odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja.
Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled
nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno
ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.
Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili
lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji
mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu
okolinu.
Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora
o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da
se mešaju saostalim komercijalnim otpadom.
AK68-02231X-01
2012-04-13 오전 10:52:09
BD-ES5000
Blu-ray™ disk player
korisnički priručnik
zamislite mogućnosti
Zahvaljujemo Vam na kupnji ovog Samsung proizvoda.
Za potpuniju uslugu, molimo registrirajte vaš proizvod na
www.samsung.com/register
Hrvatski
02231X-BD-ES5000-EN-CRO.indd 1
2012-04-13 오전 10:56:28
Glavne značajke
Značajke Blu-ray diska
Blu-ray diskovi imaju podršku za HD video
najveće kvalitete dostupne u industriji, pri čemu
veliki kapacitet ne znači kompromis vezan uz
kvalitetu videozapisa.
Sljedeće značajke Blu-ray diska razlikuju se
ovisno o disku.
Izgled i navigacija značajkama također se
razlikuju od diska do diska.
Značajke opisane u nastavku neće imati svi
diskovi.
Istaknute značajke videozapisa
BD-ROM format podržava tri visoko napredna
videokodeka, uključujući AVC, VC-1 i MPEG-2.
Podržane su i videorazlučivosti HD kvalitete:
• 1920 x 1080 visoke definicije
• 1280 x 720 visoke definicije
Reprodukcija visoke definicije
Za pregled sadržaja visoke definicije s Bluray diska potreban vam je HDTV (TV visoke
razlučivosti).Za neke Blu-ray diskove možda
će trebati player s HDMI IZLAZOM za gledanje
sadržaja visoke definicije. Mogućnost pregleda
sadržaja visoke definicije na Blu-ray disku mogao
bi biti ograničen, što ovisi o razlučivosti televizora.
BD-LIVE
Blu-ray diskove koji podržavaju uslugu BDLIVE možete koristiti kako biste putem mrežne
veze preuzimali sadržaj koji pruža proizvođač
diska.
Značajke Blu-ray disk playera
AllShare
Putem mrežne veze možete reproducirati
videozapise, glazbu i fotografije spremljene na
svojim uređajima (poput osobnog računala,
mobitela ili NAS-a).
Reprodukcija multimedijskih
datoteka
Za reprodukciju raznih vrsta multimedijskih
datoteka (MP3, JPEG, DivX itd.) koje se
nalaze na USB uređaju za pohranu možete
koristiti USB vezu.
Sigurnosne informacije
Upozorenje
KAKO BISTE SMANJILI RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE UKLANJAJTE PREDNJI (ILI
STRAŽNJI) POKLOPAC. NE SADRŽI DIJELOVE KOJE MOŽE SERVISIRATI KORISNIK. SERVIS
POVJERITE OVLAŠTENOM SERVISNOM OSOBLJU.
CAUTION
RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA
NE OTVARAJTE
Ovaj simbol označava “opasan napon”
u proizvodu koji predstavlja rizik od
električnog udara ili ozljede osoba.
OPREZ: KAKO BISTE SMANJILI RIZIK OD
ELEKTRIČNOG UDARA, NE UKLANJAJTE
PREDNJI (ILI STRAŽNJI) POKLOPAC, NEMA
DIJELOVA KOJE MOŽE SERVISIRATI KORISNIK.
SERVIS POVJERITE OVLAŠTENOM SERVISNOM
OSOBLJU.
Nemojte instalirati ovaj proizvod u
ograničenom prostoru kao što je ormar za
knjige ili slični uređaj.
UPOZORENJE
Kako biste spriječili oštećenje uslijed
opasnosti od požara ili električnog udara,
nemojte izlagati ovaj uređaj vlazi ili kiši.
OPREZ
Blu-ray disk player KORISTI NEVIDLJIVU
LASERSKU ZRAKU KOJA MOŽE
UZROKOVATI OPASNO ZRAČENJE U
SLUČAJU IZLAGANJA. PAZITE DA ISPRAVNO
KORISTITE Blu-ray disk player U SKLADU S
UPUTAMA.
LASERSKI PROIZVOD KLASE 1
Ovaj player kompaktnih diskova klasificiran je
kao LASERSKI proizvod KLASE 1. Uporaba
kontrola, prilagodbe ili izvođenje procedura koji
nisu navedeni u ovim uputama mogu rezultirati
opasnim izlaganjem zračenju.
Ovaj simbol označava važne upute koje
idu uz proizvod.
OPREZ :
• U SLUČAJU OTVARANJA JAVLJA SE
VIDLJIVO ILI NEVIDLJIVO LASERSKO
ZRAČENJE KLASE 3B. IZBJEGAVAJTE
IZLAGANJE ZRACI (IEC 60825-1)
• OVAJ PROIZVOD KORISTI LASER.
UPORABA KONTROLA, PRILAGODBE
ILI IZVOĐENJE PROCEDURA KOJI NISU
NAVEDENI U OVIM UPUTAMA MOGU
REZULTIRATI OPASNIM IZLAGANJEM
ZRAČENJU. NE OTVARAJTE OPLATE
I NE POKUŠAVAJTE SAMOSTALNO
POPRAVLJATI PROIZVOD. SERVISIRANJE
PREPUSTITE KVALIFICIRANIM
DJELATNICIMA.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
2
02231X-BD-ES5000-EN-CRO.indd 2
2012-04-13 오전 10:56:28
Ovaj proizvod je u skladu s CE propisima
ako koristite oklopljene kabele i konektore
za spajanje uređaja s drugom opremom. Za
sprječavanje elektromagnetske interferencije
s električnim uređajima kao što su radio i
TV, koristite oklopljene kabele i konektore za
spajanje.
VAŽNA NAPOMENA
Glavni električni vod na ovoj opremi isporučen
je s oblikovanim utikačem koji uključuje
osigurač. Vrijednost osigurača navedena je na
prednjem dijelu zatika utikača.
Ako je potrebna zamjena, morate koristiti
osigurač iste snage odobren za BS1362.
Nikada ne koristite utikač bez poklopca
osigurača ako se poklopac može ukloniti. Ako
je potreban zamjenski poklopac osigurača, on
mora biti iste boje kao i lice zatika na utikaču.
Zamjenske poklopce možete kupiti kod
distributera.
Ako isporučeni utikač nije prikladan za točke
napajanja u vašoj kući ili kabel nije dovoljno
dugačak da dosegne točku napajanja, trebate
nabaviti odgovarajući produžni sigurnosni
kabel ili zatražiti pomoć distributera.
Međutim, ako nema alternative odrezivanju
utikača, uklonite osigurač i sigurno odložite
utikač. Ne spajajte utikač u utor glavnog voda
budući da postoji rizik od električnog udara
zbog gole fleksibilne žice.
Za odspajanje opreme s glavnog voda morate
izvući utikač iz utora glavnog voda te stoga
utikač glavnog voda mora biti spreman za
uporabu.
Uređaj isporučen s ovim priručnikom za
korisnike ima licencu u skladu s pravima
na intelektualno vlasništvo trećih strana.
Ova licenca je ograničena na privatnu,
nekomercijalnu uporabu licenciranih sadržaja
od strane krajnjih korisnika - potrošača.
Ne dajemo prava na komercijalnu uporabu.
Mjere opreza
Važne sigurnosne upute
Prije uporabe jedinice pažljivo pročitajte ove
upute za rad. Slijedite sve dolje navedene
sigurnosne upute.
Upute za rad čuvajte pri ruci za buduću
uporabu.
1. Pročitajte ove upute.
2. Zadržite ove upute.
3. Obratite pozornost na sva upozorenja.
4. Slijedite sve upute.
5. Ne koristite uređaj u blizini vode.
6. Čistite samo suhom krpom.
7. Nemojte blokirati ventilacijske otvore.
Instalirajte u skladu s uputama
proizvođača.
8. Ne postavljajte uređaj blizu izvora topline
kao što su radijatori, toplinski spremnici,
pećnice ili drugi uređaji (uključujući AV
prijemnike) koji proizvode toplinu.
9. Ne poništavajte sigurnosnu namjenu
polariziranog utikača ili utikača za
uzemljenje. Polarizirani utikač ima dvije
kontaktne plojke od kojih je jedna šira
od druge. Utikač za uzemljenje ima
dvije kontaktne plojke i jedan šiljak za
uzemljenje. Široka plojka i treći šiljak
namijenjeni su za vašu sigurnost. Ako
isporučeni utikač ne odgovara vašoj
utičnici, obratite se električaru kako biste
zamijenili zastarjelu utičnicu.
10. Kabel za napajanje postavite tako da se
po njemu neće gaziti i na mjesto gdje
neće biti prikliješten drugim predmetima.
Posebice pazite na utikač i na dio
kabelskog izlaza iz jedinice.
11. Koristite samo dodatke / dodatnu
opremu koju je naveo proizvođač.
12. Koristite kolica, stalak,
tronožac, držač ili
stol koji je naveo
proizvođač ili koji je
prodan uz uređaj.
Oprezno pomičite
kolica s uređajem da
biste izbjegli ozljedu uslijed prevrtanja.
13. Isključite uređaj iz utičnice tijekom
grmljavine ili kada ga ne koristite dulje
vrijeme.
14. Svako servisiranje prepustite
kvalificiranom servisnom osoblju.
Servisiranje je potrebno u slučaju bilo
kakvog oštećenja, npr. oštećenje kabela
napajanja ili utikača, ako je tekućina
prolivena ili su strani predmeti upali u
uređaj, ako je uređaj izložen kiši ili vlazi,
ako ne radi normalno ili vam ispadne.
Pohranjivanje diskova i upravljanje njima
Rukovanje diskovima
Oblik diska
• Koristite diskove
standardnog oblika.
Ako koristite diskove
nepravilnog oblika
(disk posebnog oblika), možete oštetiti
player.
Držanje diskova
• Izbjegavajte dodirivanje
površine diska na koji su
snimljeni podaci.
Blu-ray diskovi
• Blu-ray disk ne ostavljajte u playeru tijekom
duljeg vremena. Izvadite Blu-ray disk iz
playera i pohranite ga u njegovu kutiju.
• Budite oprezni kako ne biste ostavili otiske
prstiju ili ogrebotine na površini Blu-ray
diska.
DVD-VIDEO, Audio CD (CD-DA)
• Mekom krpom obrišite prljavštinu ili
onečišćenje na disku.
Pohranjivanje diska
Pazite da ne oštetite disk jer su podaci na
njemu vrlo osjetljivi.
• Ne držite ga na izravnoj sunčevoj svjetlosti.
• Čuvajte ga na hladnom i prozračenom
mjestu.
• Pohranjujte ga u okomitom položaju.
• Čuvajte ga u čistom zaštitnom omotu.
• Ako iznenada premjestite player iz hladnog
na toplo mjesto, na radnim dijelovima
i lećama može se stvoriti kondenzat te
izazvati nepravilnu reprodukciju diska.
Dođe li to toga, isključite player, pričekajte
dva sata prije nego što priključite utikač u
utičnicu. Potom umetnite disk i pokušajte
ga ponovno reproducirati.
Mjere opreza pri rukovanju
• Na ispisanoj strani ne pišite kemijskom ili
običnom olovkom.
• Za čišćenje diskova ne koristite sprejeve za
čišćenje snimača ili antistatičke sprejeve. Također
ne koristite agresivne kemikalije poput benzena
ili razrjeđivača.
• Na diskove ne lijepite etikete ili naljepnice. (Ne
koristite diskove na kojima se nalazi ljepljiva
vrpca ili napola odlijepljena naljepnica.)
• Ne koristite zaštitu protiv ogrebotina ili omote.
3
02231X-BD-ES5000-EN-CRO.indd 3
2012-04-13 오전 10:56:29
• Ne koristite diskove na kojima je naljepnica
otisnuta pisačima dostupnim na tržištu.
• Ne umećite deformirane ili napukle diskove.
• Prije povezivanja ostalih komponenti na
ovaj player, svakako ih isključite.
• Dok se disk reproducira ne premještajte
player. Disk se može izgrepsti ili oštetiti, a
mogu se oštetiti i interni dijelovi playera.
• Na player ne stavljajte vaze za cvijeće
napunjene vodom ili bilo kakve male
metalne predmete.
• Pazite da ne stavite ruku u utor za disk.
• U utor za disk ne smije se stavljati ništa
drugo osim diska.
• Vanjske smetnje poput munja i statičkog
elektriciteta mogu utjecati na normalan rad
ovog playera. Ako dođe do toga, tipkom
POWER isključite i ponovno uključite
player, ili iskopčajte i ponovno ukopčajte
kabel za napajanje u zidnu utičnicu. Player
će normalno raditi.
• Nakon uporabe svakako izvadite disk i
isključite player.
• Iz zidne utičnice iskopčajte kabel za
napajanje ako player ne namjeravate rabiti
dulje vrijeme.
• Disk čistite tako da ga brišete
pravocrtno od unutarnjeg
prema vanjskom rubu.
• Ne izlažite player tekućini.
• Kada je njegov utikač
uključen u zidnu utičnicu,
player će trošiti struju (stanje čekanja) i
kada je isključen.
• Uređaj se ne smije izlagati kapanju ili
prskanju te se na njega ne smiju stavljati
predmeti napunjeni tekućinom, poput vaza.
• Strujni se utikač koristi kao sredstvo za
isključivanje i uvijek treba biti spreman za
uporabu.
• Ne dirajte strujni utikač mokrim rukama.
Mogli biste doživjeti strujni udar.
• Nemojte spajati više električnih uređaja
u jednu utičnicu. Moglo bi doći do
pregrijavanja i, posljedično, požara.
• Primijetite li neobičnu buku, miris gorenja
ili dim, odmah isključite prekidač napajanja
i izvucite strujni utikač iz zidne utičnice.
Potom se obratite najbližem korisničkom
centru kako biste dobili tehničku
pomoć. Ako nastavite koristiti proizvod
u oštećenom stanju, mogli biste izazvati
strujni udar ili požar.
Održavanje ormarića
Prije čišćenja ormarića Blu-raya, svakako
iskopčajte kabel za napajanje iz utičnice.
• Za čišćenje ne koristite benzen, razrjeđivač
ili druga otapala.
• Ormarić obrišite mekom krpom.
Ograničenja pri reprodukciji
• Ovaj player možda neće reagirati na svaku
radnu naredbu zato što neki Blu-ray
diskovi, DVD-i i CD-i dopuštaju određene
ili ograničene radnje i značajke tijekom
reprodukcije.
Imajte na umu kako se ne radi o kvaru
playera.
• Samsung ne može jamčiti da će ovaj player
reproducirati svaki disk koji nosi logotip B
lu-ray, DVD ili CD jer se formati diska
razvijaju i mogu nastati problemi i pogreške
tijekom stvaranja softvera za Blu-ray disk,
DVD, CD i/ili proizvodnje samoga diska.
Ako imate pitanja ili poteškoća s
reprodukcijom Blu-ray diska, DVD-a
ili CD-a na ovome playeru, obratite se
korisničkoj službi tvrtke SAMSUNG.
Dodatne informacije o ograničenjima
reprodukcije potražite u drugim poglavljima
ovog korisničkog priručnika.
Sadržaj
Glavne značajke
Audio..........................................................14
Značajke Blu-ray disk playera.......................2
Jezike.........................................................17
Sigurnosne informacije
Sigurnost....................................................17
Značajke Blu-ray diska.................................2
Upozorenje...................................................2
Mjere opreza.................................................3
Pohranjivanje diskova i upravljanje njima.......3
Početak
Prije uporabe korisničkog priručnika.............5
Postavljanje mreže......................................16
Jezik...........................................................17
Općenito....................................................18
Podrška......................................................18
Osnovne funkcije
Reprodukcija videozapisa...............................19
Uporaba izbornika diska/naslova/skočnog
Dodatna oprema..........................................7
izbornika .....................................................19
Stražnja ploča...............................................8
Usporena reprodukcija/reprodukcija u
Prednja ploča...............................................8
Daljinski upravljač.........................................9
Veze
A. Spajanje na televizor.................................9
B. Spajanje na audiosustav.........................10
C. Spajanje na mrežu.................................10
Postavljanje
Početne postavke.......................................12
Kretanje izbornikom....................................12
Pristup izborniku Postavke.........................12
Jaslon.........................................................13
Uporaba funkcija Traženje i Preskakanje.........19
koracima .....................................................20
Uporaba tipke TOOLS....................................20
Slušanje glazbe..............................................21
Reprodukcija slika...........................................22
Reprodukcija s USB uređaja za pohranu.........22
Mrežne usluge
BD-LIVE™..................................................23
Reprodukcija sadržaja s osobnog
računala na playeru Blu-ray diskova............23
Dodatak
Rješavanje problema..................................23
Specifikacije...............................................25
4
02231X-BD-ES5000-EN-CRO.indd 4
2012-04-13 오전 10:56:29
Početak
Vrste diskova koje vaš player ne može reproducirati
Prije uporabe korisničkog priručnika
Vrste diskova i sadržaja koje vaš player može reproducirati
Pojam
Logotip
VIDEO
-
GLAZBA
FOTOGRAFIJE
Ikona
Definicija
h
z
Označava funkciju dostupnu na BD-ROM ili BD-RE/-R disku
snimljenom u BD-RE formatu.
Z
�
Označava funkciju dostupnu na DVD-VIDEO ili DVD+RW/DVDRW(V)/DVD-R/+R diskovima koji su snimljeni i finalizirani.
�
o
-
�
-
G
✎ NAPOMENA
Označava funkciju dostupnu na CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BDRE/-R diskovima ili USB mediju za pohranu na kojima se nalazi
sadržaj DivX, MKV, MP4 formata.
Označava funkciju dostupnu na audio CD-RW/-R disku (CDDA format).
Označava funkciju dostupnu na CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BDRE/-R diskovima ili USB mediju za pohranu na kojima se
nalazi sadržaj MP3 ili WMA formata.
Označava funkciju dostupnu na CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BDRE/-R diskovima ili USB mediju za pohranu na kojima se
nalazi sadržaj JPEG formata.
▪▪ Player možda neće reproducirati određene CD-RW/-R i DVD-R diskove zbog vrste diska ili uvjeta snimanja.
▪▪ Ako DVD-RW/-R disk nije pravilno snimljen u DVD video formatu, neće se moći reproducirati.
▪▪ Vaš player neće reproducirati sadržaj koji je snimljen na DVD-R-u pri brzini većoj od 10 Mb/s.
▪▪ Vaš player neće reproducirati sadržaj koji je snimljen na BD-R ili USB uređaju pri brzini većoj od 25 Mb/s.
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/MV-disk
itd.
✎ NAPOMENA
• DVD-RAM
• Super Audio CD
(osim CD sloja)
▪▪ Na ovom playeru ne mogu se reproducirati
neki komercijalni diskovi i DVD diskovi koji nisu
kupljeni u vašoj regiji.
▪▪ Reprodukcija možda neće raditi na nekim vrstama
diskova ili pri izvođenju određenih postupaka
poput promjene kuta i prilagodbe omjera visine i
širine slike. Detaljne informacije o disku ispisane
su na pakiranju. Pročitajte ih u slučaju potrebe.
▪▪ Disk se ne smije zaprljati ili izgrepsti. Otisci,
prljavština, prašina, ogrebotine ili naslage
od dima cigareta na površini za snimanje
onemogućuju reprodukciju diska.
▪▪ Kada se reproducira BD-J naslov, učitavanje bi
moglo trajati duže nego kod normalnog naslova ili
bi neke funkcije mogle raditi sporije.
▪▪ Ovaj player možda neće reagirati na svaku radnu
naredbu zato što neki Blu-ray diskovi, DVD-i i
CD-i dopuštaju određene ili ograničene radnje i
značajke tijekom reprodukcije.
Imajte na umu kako se ne radi o kvaruplayera.
▪▪ Samsung ne može jamčiti da će ovajplayer
reproducirati svaki disk koji nosi logotip Bluray, DVD ili CD jer se formati diska razvijaju
i mogu nastati problemi i pogreške tijekom
stvaranja softvera za Blu-ray disk, DVD, CD i/ili
proizvodnje samoga diska.Ako imate pitanja ili
poteškoća s reprodukcijom Blu-ray diska, DVD-a
ili CD-a na ovome playeru, obratite se korisničkoj
službi tvrtke SAMSUNG. Dodatne informacije o
ograničenjima reprodukcije potražite u drugim
poglavljima ovog korisničkog priručnika.
• DVD-RW (VR način)
• CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD
(CD-G diskovi
reproduciraju samo
audio, grafiku ne.)
• DVD-R disk od 3,9
GB za stvaranje
višemedijskog
materijala.
Uskladivost Blu-ray diska
Blu-ray disk novi je format u razvoju.
U skladu s tim, mogući su problemi s
uskladivošću diska. Nisu svi diskovi uskladivi i
neće se svaki disk moći reproducirati. Dodatne
informacije potražite u odjeljku Obavijest o
sukladnosti i uskladivosti ovoga korisničkog
priručnika.
Vrste diska
BD-ROM
Blu-ray ROM diskovi mogu se samo
reproducirati. Ovaj player može reproducirati
prethodno snimljene komercijalne BD-ROM
diskove.
BD-RE/-R
Blu-ray RE/-R diskovi mogu se snimati i
reproducirati.
Ovaj player može reproducirati BD-RE/-R
disk snimljen na bilo kojem kompatibilnom
snimaču Blu-ray diska.
DVD-VIDEO
• Ovaj player može reproducirati prethodno
snimljene komercijalne DVD diskove (DVDVIDEO diskove) s filmovima.
• Prilikom izmjene s prvog sloja na drugi sloj
kod dvoslojnih DVD-VIDEO diskova može
doći do kratkotrajnog izobličenja slike i
zvuka. No to ne predstavlja kvar playera.
5
02231X-BD-ES5000-EN-CRO.indd 5
2012-04-13 오전 10:56:30
DVD-RW/-R/+R
Ovaj player može reproducirati DVD-RW/-R/
+R diskove snimljene i finalizirane pomoću
DVD video snimača. Sposobnost reprodukcije
može ovisiti i o uvjetima snimanja.
DVD+RW
• Ovaj player može reproducirati DVD+RW
diskove snimljene DVD video snimačem.
Sposobnost reprodukcije može ovisiti i o
uvjetima snimanja.
Audio CD (CD-DA)
• Ovaj player može reproducirati CD-DA format
audio CD-RW/-R diskova.
• Player možda neće moći reproducirati neke
CD-RW/-R diskove zbog stanja snimke.
CD-RW/-R
• Koristite CD-RW/-R disk od 700MB (80 minuta).
Ako je moguće, ne koristite 800MB (90 minuta) ili
veći disk, jer se on možda neće reproducirati.
• Ako CD-RW/-R disk nije snimljen kao zatvorena
sesija, može doći do kašnjenja na početku
reprodukcije, a možda se neće moći reproducirati
sve snimljene datoteke.
• Neki CD-RW/-R diskovi možda se neće moći
reproducirati na ovom playeru što ovisi o
uređaju pomoću kojeg su snimljeni. Mogućnost
reprodukcije sadržaja snimljenog na CD-RW/-R
medij s CD-a za osobnu uporabu ovisi o sadržaju i
diskovima.
AVCHD (Napredni video kodek za
zapise visoke definicije)
• Ovaj player može reproducirati diskove AVCHD
formata. Ovi diskovi obično se snimaju i koriste
u videokamerama.
• AVCHD format je format videozapisa visoke
definicije s digitalnog fotoaparata.
• Format MPEG-4 AVC/H.264 komprimira slike
većom učinkovitosti od klasičnog formata za
komprimiranje slika.
• Neki AVCHD diskovi koriste format „x.v. Color“.
Ovaj player može reproducirati AVCHD diskove
koji koriste format „x.v.Color“.
• „x.v.Color“ je zaštitni znak tvrtke Sony
Corporation.
• “AVCHD“ i logotip AVCHD zaštitni su znakovi
tvrtki Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. i
Sony Corporation.
Vrsta diska
Blu-ray
✎NAPOMENA
▪▪ Neki diskovi formata AVCHD možda se neće
moći reproducirati ovisno o stanju snimke.
Diskovi formata AVCHD moraju se finalizirati
▪▪ “x.v.Color” pruža širi raspon boja od klasičnih
DVD diskova videokamera.
▪▪ Neki diskovi DivX, MKV i MP4 formata možda se
neće reproducirati u uvjetima videorazlučivosti i
brzine okvira.
Regionalni kod
Playeri i diskovi kodirani su prema regiji.
Ti se regionalni kodovi moraju podudarati
kako bi se disk reproducirao. Ako se kodovi
ne podudaraju, disk neće biti moguće
reproducirati. Regionalni kod ovog playera
naveden je na stražnjoj ploči playera.
DVD-VIDEO
Regionalni
kod
Područje
a
Sjeverna Amerika, Centralna
Amerika, Južna Amerika,
Koreja, Japan, Tajvan, Hong
Kong i jugoistočna Azija.
b
Europa, Grenland, Francuski
teritoriji, Bliski Istok, Afrika,
Australija i Novi Zeland.
c
Indija, Kina, Rusija, središnja i
južna Azija.
1
SAD, Američki teritoriji i
Kanada
2
Europa, Japan, Bliski Istok,
Egipat, Južna Afrika, Grenland
3
Tajvan, Koreja, Filipini,
Indonezija, Hong Kong
4
Meksiko, Južna Amerika,
Centralna Amerika, Australija,
Novi Zeland, Pacifički otoci,
Karibi
5
Rusija, Istočna Europa, Indija,
veći dio Afrike, Sjeverna
Koreja, Mongolija
6
Kina
Podržani formati datoteka
Napomene za USB vezu
• Vaš player podržava USB medij za pohranu,
MP3 playere, digitalne fotoaparate i USB čitače
kartica.
• Player ne podržava imena mapa ili datoteka
dulja od 128 znakova.
• Neki USB uređaji / vanjskog tvrdog diska /
digitalni fotoaparati možda neće biti kompatibilni
s ovim playerom.
• Vaš player podržava datotečne sustave FAT16,
FAT32 i NTFS.
• Povežite USB uređaje izravno na USB priključak
playera. Povezivanje putem USB kabela može
uzrokovati probleme s kompatibilnošću.
• Umetanje više od jednog memorijskog uređaja
u čitač više kartica možete uzrokovati nepravilan
rad čitača.
• Player ne podržava PTP protokol.
• Nemojte iskopčavati USB uređaj tijekom
postupka “učitavanja”.
• Što je veća razlučivost slike, to je više vremena
potrebno za njen prikaz.
• Ovaj player ne može reproducirati MP3 datoteke
s DRM-om (Upravljanje digitalnim pravima)
preuzete s komercijalnih web-mjesta.
• Vaš player podržava samo videozapise ispod 30
f/s (brzina okvira).
Autorsko pravo
© 2012 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Sva prava pridržana; Ni jedan dio ovog
korisničkog priručnika ne smije se reproducirati
ili kopirati bez prethodnog pismenog odobrenja
tvrtke Samsung Electronics Co.,Ltd.
6
02231X-BD-ES5000-EN-CRO.indd 6
2012-04-13 오전 10:56:30
Podrška za video datoteke
Ekstenzija
datoteke
Spremnik
*.avi
AVI
Video kodek
Audio kodek
Razlučivost
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
MP3
Dolby DIgital
DTS
WMA
PCM
1920x1080
MP4v3
H.264 BP/MP/HP
VC-1 AP
*.mkv
MKV
DivX 5.1/6.0
H.264 BP/MP/HP
*.wmv
WMV (wmv9)
*.mp4
MP4
*.mpg
*.mpeg
VC-1 AP
VC-1 SM
MP4 (mp4v)
H.264 BP/MP/HP
MPEG1
PS
MPEG2
H.264 BP/MP/HP
MP3
Dolby DIgital
DTS
WMA
AAC
MP1, 2
Dolby DIgital
DTS
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Ekstenzija
datoteke
Spremnik
Audio kodek
Raspon podrške
*.mp3
MP3
MP3
-
*.wma
WMA
WMA
* Frekvencije uzorkovanja (u kHz) - 8, 11, 16, 22, 32, 44,1, 48
* B rzina prijenosa - sve brzine prijenosa u rasponu od 5 kb/s do
384 kb/s
Logotipi diskova koje player može reproducirati
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Blu-ray disk
1920x1080
1920x1080
BD-LIVE
PAL sustav emitiranja u Ujedinjenom
Kraljevstvu, Francuskoj, Njemačkoj itd.
Dodatna oprema
1920x1080
•Ograničenja
-- Čak i kada je datoteka dekodirana gore navedenim podržanim kodekom, možda je nećete
moći reproducirati ako postoji problem s njenim sadržajem.
-- Normalna reprodukcija nije zajamčena ako su podaci spremnika datoteke pogrešni ili je
sama datoteka oštećena.
-- Datoteke s brzinom prijenosa/brzinom kadrova većom od uobičajene mogu zastajkivati
prilikom reprodukcije zvuka/videozapisa.
-- Funkcija traženja (preskakanja) nije dostupna ako je indeksna tablica datoteke oštećena.
ƒƒ Videodekoder
-- Podržava do H.264 razine 4.1 i AVCHD.
-- Ne podržava H.264 FMO/ASO/RS i VC1 SP/MP/AP L4.
-- MPEG4 SP, ASP :
Ispod 1280 x 720 : maks. 60 kadrova
Iznad 1280 x 720 : maks. 30 kadrova
-- Ne podržava GMC 2 ili noviji
ƒƒ Audiodekoder
-- Podržava WMA 7, 8, 9 i STD
-- Ne podržava brzinu uzorkovanja WMA formata od 22050 Hz mono.
02231X-BD-ES5000-EN-CRO.indd 7
Podrška za glazbene datoteke
Provjerite dolje navedenu isporučenu dodatnu opremu.
Baterije za daljinski upravljač (veličine AAA)
Adapter
Korisnički priručnik
Daljinski upravljač
7
2012-04-13 오전 10:56:31
Prednja ploča
GUMB ZA ZAUSTAVLJANJE
GUMB ZA NAPAJANJE
SENZOR DALJINSKOG UPRAVLJAČA
✎ NAPOMENA
UTOR ZA DISK
Stražnja ploča
GUMB ZA REPRODUKCIJU/PAUZU
GUMB ZA IZBACIVANJE
PRIKLJUČAK
POKAZATELJ STANJA MIROVANJA
▪▪ Kada player prikazuje izbornik Blu-ray diska, pritiskom gumba Reproduciraj na daljinskom upravljaču
ne možete pokrenuti reprodukciju filma. Da biste reproducirali film, na izborniku diska morate odabrati
Reproduciraj film ili Pokreni, a zatim pritisnite gumb v.
✎ NAPOMENA
DC 12V 2A
LAN
HDMI OUT DIGITAL AUDIO OUT
▪▪ Kako biste nadogradili softver playera putem priključka USB Host, morate se koristiti USB memorijskim
štapićem.
▪▪ Svijetli kad se player nalazi u stanju mirovanja i treperi dok se signal prima od senzora daljinskog upravljača.
8
02231X-BD-ES5000-EN-CRO.indd 8
2012-04-13 오전 10:56:31
Veze
Daljinski upravljač
Pregled daljinskog upravljača
Uključite i isključite player.
Za izbacivanje diska.
Uključuje i isključuje televizor.
Nakon postavljanja omogućava odabir
izvora ulaznog signala na televizoru.
Prilagodba glasnoće TV-a.
Pritisnite brojčane tipke za rad s mogućnostima.
Uporabite za ulazak u izbornik diska.
Pritisnite za preskakanje naprijed ili natrag.
Pritisnite za zaustavljanje diska.
Pritisnite za reprodukciju diska.
Koristi se za otvaranje skočnog izbornika/
izbornika naslova.
Pritisnite za pretraživanje diska prema
naprijed ili natrag.
Pritisnite za privremeno zaustavljanje diska.
Pritisnite za prelazak na početni izbornik.
Pritisnite za prebacivanje jezika podnaslova
Blu-ray diska/DVD-a.
Pritisnite za uporabu izbornika Alati.
Koristi se za prikaz informacija o reprodukciji
tijekom reprodukcije Blu-ray diska/DVD-a.
Uporabite za odabir stavki izbornika i
promjenu vrijednosti izbornika.
Povratak na prethodni izbornik.
Pritisnite za uporabu funkcije bonusview.
Pritisnite ponoviti A-B
Umetanje baterija
Spajanje na televizor pomoću HDMI kabela - Najbolja kvaliteta
1. Pomoću HDMI kabela povežite priključak HDMI OUT na stražnjoj strani playera s
priključkom HDMI IN na TV-u. Pogledajte stranice 11.
2. Uključite player i TV.
3. Pritišćite tipku za odabir ulaza na daljinskom upravljaču televizora dok se HDMI signal s
playera ne pojavi na zaslonu televizora.
✎ NAPOMENA
Koristite za pristup brojnim audio funkcijama
na disku (Blu-ray disk/DVD).
Ove tipke koriste se za izbornike playera i za
nekoliko funkcija Blu-ray diska.
A. Spajanje na televizor
Pritisnite za izlazak iz izbornika.
Pritisnite za prikaz preko cijelog zaslona
televizora.
Omogućuje ponovnu reprodukciju naslova,
poglavlja, staze ili diska.
▪▪ HDMI kabel šalje digitalni audio/video signal pa nije potrebno spajati audio kabel.
▪▪ Ako je player spojen s televizorom uz izlaznu HDMI razlučivost od 720p, 1080i ili 1080p, morate koristiti
HDMI kabel za brzi prijenos podataka (2. kategorija).
▪▪ HDMI televizoru šalje samo čisti digitalni signal.
Ako televizor ne podržava HDCP (zaštitu digitalnog sadržaja visoke propusnosti), na zaslonu se pojavljuju
povremene smetnje.
▪▪ Ovisno o televizoru, određene razlučivosti HDMI izlaza možda neće raditi. Molimo, pogledajte korisnički
priručnik televizora.
▪▪ Kada prvi put spojite player na televizor pomoću HDMI kabela ili ga spajate na novi TV, izlazna HDMI
razlučivost automatski se postavlja na najveću koju vaš televizor podržava.
▪▪ Dugačak HDMI kabel može uzrokovati smetnje na zaslonu. Ako se to dogodi, na izborniku isključite
mogućnost Duboka boja.
▪▪ Ako za povezivanje svojeg uređaja za prikaz koristite HDMI-DVI kabel, tada na uređaj za prikaz ili audio
sustav morate povezati i AV IZLAZ ili Digitalni audio IZLAZ kako biste čuli zvuk.
✎ NAPOMENA
▪Ako daljinski upravljač ne radi ispravno:
•Provjerite polaritet +/– baterija.
•Provjerite jesu li baterije istrošene.
•Provjerite je li senzor daljinskog upravljača blokiran preprekama.
•Provjerite postoji li u blizini fluorescentno osvjetljenje.
! OPREZ
▪Baterije odlažite u skladu sa zakonskim propisima. Ne bacajte ih
u smeće domaćinstva.
9
02231X-BD-ES5000-EN-CRO.indd 9
2012-04-13 오전 10:56:32
B. Spajanje na audiosustav
• Prilikom uključivanja AV prijemnika smanjite glasnoću. Nagli glasni zvuk mogao bi oštetiti
zvučnike i vaš sluh.
• Postavite format audioizlaza u skladu s mogućnostima AV prijemnika.
• Položaj priključaka HDMI ulaza ovisi o vašem AV prijemniku. Pogledajte korisnički
priručnik AV prijemnika.
Slučaj 1 : Spajanje na audiosustav (AV prijemnik koji podržava HDMI)
- Najbolja kvaliteta (Preporučeno)
1. Pomoću HDMI kabela povežite priključak HDMI OUT na stražnjoj strani playera s
priključkom HDMI IN AV prijemnika. Pogledajte stranice 11.
2. Pomoću HDMI kabela povežite priključak HDMI OUT AV prijemnika s priključkom HDMI IN
televizora.
3. Uključite player, TV i AV prijemnik.
4. Pritisnite tipku za odabir ulaza AV primjenika i TV-a kako biste odabrali vanjski ulaz i čuli
zvuk s playera. Za postavljanje audio ulaza AV prijemnika pogledajte njegov korisnički
priručnik.
C. Spajanje na mrežu
Kada je spojen na mrežu ovaj player vam omogućuje korištenje mrežnih usluga kao što su
BD-LIVE i nadogradnje softvera. Preporučujemo uporabu Širokopojasni modem (s integriranim
usmjerivačem) ili IP usmjerivača za uspostavljanje veze. Dodatne informacije o spajanju s
usmjerivačem potražite u korisničkom priručniku usmjerivača ili zatražite tehničku podršku
proizvođača usmjerivača.
Kabelska mreža
1. Pomoću izravnog LAN kabela (UTP kabel) CAT 5 kabel, spojite LAN priključak playera na
LAN priključak modema ili usmjerivača. Pogledajte stranice 11.
2. Informacije o postavljanju mogućnosti mreže potražite na stranicama 16.
✎ NAPOMENA
▪▪ Internetski pristup poslužitelju za nadogradnju softvera tvrtke Samsung možda neće biti dopušten ovisno
o usmjerivaču ili politici pružatelja internetskih usluga. Dodatne informacije zatražite od svog pružatelja
internetskih usluga (ISP).
▪▪ Za korisnike DSL-a, koristite usmjerivač za spajanje na mrežu.
▪▪ Za uporabu funkcije AllShare računalo morate spojiti na mrežu na način prikazan na slici.
Veza može biti žičana.
Slučaj 2 : Spajanje na audiosustav (AV prijemnik s Dolby Digital ili
DTS dekoderom) - Bolja kvaliteta
1. Optičkim kabelom spojite priključak DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) na poleđini playera s
priključkom DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) na AV prijemniku. Pogledajte str. 11.
2. Pomoću HDMI kabela povežite priključak HDMI OUT AV prijemnika s priključkom HDMI IN
televizora.
3. Uključite player, TV i AV prijemnik.
4. Pritisnite tipku za odabir ulaza AV primjenika i TV-a kako biste odabrali vanjski ulaz i čuli
zvuk s playera. Za postavljanje audio ulaza AV prijemnika pogledajte njegov korisnički
priručnik.
5. Pritišćite tipku za odabir ulaza na daljinskom upravljaču televizora kako biste odabrali HDMI
videoizvor.
10
02231X-BD-ES5000-EN-CRO.indd 10
2012-04-13 오전 10:56:32
Spajanje na audiosustav
Spajanje na televizor
HDMI kabel
(nije uključen)
Slučaj 1 : HDMI kabel
(nije uključen)
Slučaj 1 : HDMI kabel
(nije uključen)
Mrežu
Slučaj 2 : Optički kabel
(nije uključen)
Usmjerivač
Širokopojasni modem
(s integriranim usmjerivačem)
Širokopojasna
mrežna usluga
Ili
Širokopojasni modem
Širokopojasna
mrežna usluga
Umrežavanje s osobnim računalom za funkciju AllShare
✎NAPOMENA : Ovaj uređaj možete spojiti na mrežu samo putem žičane veze.
02231X-BD-ES5000-EN-CRO.indd 11
11
2012-04-13 오전 10:56:33
Postavljanje
Kretanje izbornikom
Početne postavke
1. Nakon spajanja playera uključite televizor.
Pri prvom spajanju s televizorom player
se automatski uključuje, a na zaslonu se
prikazuju Početne postavke.
Initial Settings I On-Screen Language
Select a language for the on-screen displays.
English
Français
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
> Move " Select
2. Pritišćite tipke ▲▼ da biste odabrali željeni
jezik, a zatim pritisnite tipku UNESI.
3. Pritisnite tipku UNESI kako biste odabrali
Pokreni.
4. Pritišćite tipke ▲▼ za odabir željenog
omjera visine i širine slike televizora, a
zatim pritisnite tipku UNESI.
5. Odaberite Automatski, zatim pritisnite
tipku ENTER. Ako nemate kućnu mrežu,
pritisnite PLAVU (D) tipku na daljinskom
upravljaču. Sustav vas vodi izravno u
izbornik Početni.
6. Blu-ray player automatski provjerava
žičanu mrežu. Kada je provjera dovršena,
na zaslonu se prikazuje “Vaša mreža
pravilno radi.” Pritisnite tipku UNESI.
7. Pojavljuje se poruka „Početne postavke su
dovršene”, a zatim se pojavljuje zaslon
Početni.
-Ako se Blu-ray player ne spoji na mrežu
ili ga želite spojiti ručno, idite na poglavlje
Postavljanje mreže na stranici 16.
1
3
✎ NAPOMENA
▪▪ Početni izbornik neće se prikazati ako ne
konfigurirate početne postavke.
▪▪ Ako pritisnete PLAVU(D) tipku tijekom
postavljanja mreže, možete pristupiti početnom
izborniku iako niste dovršili postavljanje mreže.
▪▪ Kada se vratite na početni izbornik, prikaz preko
cijelog zaslona automatski će se isključiti.
▪▪ Ako želite ponovo prikazati zaslon Početne
postavke kako biste napravili izmjene, pritisnite
tipku ZAUSTAVI ( @ ) na prednjoj ploči proizvoda
duže od 5 sekundi bez umetnutog diska.
▪▪ Želite li upotrebljavati funkciju Anynet+(HDMICEC), slijedite upute u nastavku.
1) HDMI kabelom spojite player i Samsungov TV
koji podržava funkciju Anynet+(HDMI-CEC).
2) Na televizoru i na playeru postavite funkciju
Anynet+(HDMI-CEC) na Uključeno.
3) Postavite televizor na Postupak početnih
postavki.
▪▪ Ako proizvod ostavite u zaustavljenom stanju
duže od 5 minuta bez uporabe, na televizoru će
se pojaviti čuvar zaslona. Ako proizvod ostavite
načinu rada s čuvarom zaslona duže od 25
minuta, automatski će se isključiti.
2
1
Odabire Videos.
2
Odabire YouTube.
3
Odabire Photos.
4
Odabire Music.
5
Odabire Settings.
6
Prikazuje tipke daljinskog upravljača koje
možete upotrijebiti za pristup funkcijama.
4
1
Tipke HOME : pritisnite za prelazak na
izbornik Početni.
2
Tipke RETURN : povratak na prethodni
izbornik.
3
Tipke UNESI / SMJER :
pomaknite pokazivač ili odaberite neku
stavku.
Aktivirajte trenutno odabranu stavku.
Potvrdite postavku.
4
Tipke EXIT : pritisnite za izlazak iz trenutnog
izbornika.
Pristup izborniku Postavke
Da biste pristupili izborniku Postavke i
podizbornicima, postupite ovako:
• Izbornik Početni
2
YouTube
Videos
3
4
1
1. Pritisnite tipku POWER.
Pojavljuje se početni izbornik.
2. Pritišćite tipke ◄► da biste odabrali
Settings, a zatim pritisnite tipku UNESI.
3. Pritišćite tipke ▲▼ da biste odabrali željeni
podizbornik, a zatim pritisnite tipku UNESI.
4. Pritišćite tipke ▲▼ da biste odabrali
željenu stavku, a zatim pritisnite tipku
UNESI.
5. Pritisnite tipku EXIT za izlazak iz izbornika.
✎ NAPOMENA
▪▪ Koraci za pristup mogu se razlikovati ovisno o
odabranom izborniku.
OSD (prikaz na zaslonu) na ovome playeru može
se promijeniti nakon nadogradnje verzije softvera.
5
No Disc
a Change Device d View Devices
" Enter
6
12
02231X-BD-ES5000-EN-CRO.indd 12
2012-04-13 오전 10:56:34
Jaslon
Možete konfigurirati razne načine prikaza kao što su
omjer visine i širine slike televizora, razlučivost itd.
TV slika
Ovisno o vrsti televizora koji imate, možda ćete
željeti prilagoditi postavku veličine zaslona.
•16:9 Original : Odaberite ako ste player
spojili na TV zaslon 16:9. Player će prikazati
cijeli sadržaj u originalnom omjeru visine i
širine slike.Sadržaj formatiran u omjeru 4:3
prikazat će se s crnim trakama s lijeve i
desne strane.
•16:9 Full : Odaberite ako ste player spojili
na TV zaslon 16:9. Sadržaj će se prikazati
na cijelom zaslonu. Sadržaj formatiran u
omjeru 4:3 bit će rastegnut.
•4:3 Letter Box : Odaberite ako ste player
spojili na TV zaslon 4:3. Player će prikazati
cijeli sadržaj u originalnom omjeru visine i
širine slike. Sadržaj formatiran u omjeru 16:9
prikazat će se s crnim trakama na vrhu i dnu
zaslona.
•4:3 Pan-Scan : Odaberite ako ste player
spojili na TV zaslon 4:3. 16:9 sadržaj imat će
odrezane velike dijelove lijeve i desne strane.
✎NAPOMENA
▪▪ Ovisno o vrsti diska, neki omjeri možda neće biti
dostupni.
▪▪ Ako odaberete omjer i mogućnost koji se razlikuju
od omjera zaslona televizora, slika bi se mogla
činiti izobličenom.
▪▪ Ako odaberete omjer 4:3 Pan-Scan ili 4:3 Letter
Box, pritiskom tipke FULL SCREEN na daljinskom
upravljaču ne možete gledati sliku preko cijelog
zaslona.
▪▪ Ako odaberete postavke 16:9 Normal, moglo bi se
prikazati 4:3 Pillarbox. U tom slučaju, ne možete
vidjeti prikaz preko čitavog zaslona pritiskom
tipke FULL SCREEN na daljinskom upravljaču.
BD Wise (samo proizvodi tvrtke
Samsung)
BD Wise je Samsungova najnovija značajka
međusobnog povezivanja uređaja.
Kada međusobno povežete Samsung player
i Samsung TV s funkcijom BD Wise putem
HDMI-a, a funkcija BD Wise je uključena na
playeru i televizoru, player šalje videosignal u
videorazlučivosti i pri brzini okvira BD/DVD diska.
•Off : Razlučivost izlaza ostaje fiksirana na
razlučivosti koju ste prethodno postavili
u izborniku Razlučivost, bez obzira na
razlučivost diska. Pogledajte odjeljak
Razlučivost u nastavku.
•On : Player šalje video na originalnoj
razlučivosti i brzini okvira BD/DVD diska.
✎ NAPOMENA
▪▪ Ako je funkcija BD Wise uključena, postavka
razlučivosti automatski se vraća na BD Wise, a BD
Wise se pojavljuje u izborniku Razlučivost.
▪▪ Ako je player spojen na uređaj koji ne podržava
funkciju BD Wise, ne možete je koristiti.
▪▪ Za pravilan rad funkcije BD Wise postavite izbornik
BD Wise playera i televizora na On.
Rezolucija
Omogućuje postavljanje razlučivosti izlaza
komponentnog ili HDMI videosignala na Autom.,
1080p, 1080i, 720p ili 576p/480p. Broj označava
broj linija videozapisa po kadru. Slova „i“ i „p“
označavaju isprepleteno odnosno progresivno
pretraživanje. Što je više linija, to je veća kvaliteta.
•Auto : Automatski postavlja razlučivost izlaza na
maksimalnu razlučivost povezanog televizora.
•BD Wise : Razlučivost automatski postavlja
na razlučivost BD/DVD diska ako ste player
povezali putem HDMI-a na televizor sa
značajkom BD Wise. (Stavka izbornika BD
Wise pojavljuje se samo ako je značajka BD
Wise postavljena na On. Pogledajte gornji
odjeljak BD Wise.)
•1080p : Prikazuje 1080 linija progresivnog
videozapisa.
•1080i : Prikazuje 1080 linija isprepletenog
videozapisa.
Razlučivost prema načinu izlaza
•720p : Prikazuje 720 linija progresivnog
videozapisa.
•576p/480p : Prikazuje 576/480 linija
progresivnog videozapisa.
• Reprodukcija Blu-ray diska / e-sadržaja / digitalnog sadržaja
Postavljanje
HDMI / spojen
Izlaz
Blu-ray disk
BD Wise
HDMI način rada
Razlučivost Blu-ray diska
Autom.
E-sadržaj/ digitalni sadržaj
1080p
Maks. razlučivost TV ulaza
Maks. razlučivost TV ulaza
1080p@60F
1080p@60F
Filmski kadar : Autom.
(24Fs)
1080p@24F
1080p@24F
1080i
720p
1080i
1080i
576p/480p
720p
576p/480p
576p/480p
1080p@60F (Movie
Frame : Off)
• Reprodukcija DVD-a
Postavljanje
BD Wise
Izlaz
720p
HDMI / spojen
HDMI način rada
576i/480i
Auto
Maks. razlučivost TV ulaza
1080i
1080i
1080p
720p
576p/480p
1080p
720p
576p/480p
13
02231X-BD-ES5000-EN-CRO.indd 13
2012-04-13 오전 10:56:34
✎ NAPOMENA
▪▪ Ako televizor koji ste povezali s playerom ne
podržava značajku Filmski kadar ili razlučivost koju
ste odabrali, prikazuje se poruka „Ako se nakon
odabira ‘Da’ ne prikazuju slike, pričekajte 15
sekundi za povratak na prethodnu razlučivost. Želite
li promijeniti razlučivost?”.
Ako odaberete Da, zaslon televizora će nakon 15
sekundi postati prazan, a zatim će se razlučivost
automatski vratiti na prethodnu.
▪▪ Ako zaslon ostane prazan nakon što promijenite
razlučivost, uklonite sve diskove, a zatim pritisnite
i držite tipku ZAUSTAVI ( @ ) na prednjem dijelu
playera više od 5 sekundi. Sve postavke vraćaju se
na tvorničke postavke. Za pristup svakom načinu
rada i odabir stavke Postavke zaslona koju podržava
vaš televizor slijedite korake s prethodne stranice.
▪▪ Nakon vraćanja na tvorničke postavke brišu se svi
spremljeni BD podaci.
▪▪ Blu-ray disk mora imati značajku 24 kadra kako
bi player mogao koristiti način rada Filmski kadar
(24Fs).
Filmski kadar (24Fs)
Postavljanje značajke Filmskog kadra (24Fs)
na Auto omogućuje vam da HDMI izlaz
playera podesite na 24 kadra u sekundi za
poboljšanu kvalitetu slike.
U značajki Filmskog kadra (24Fs) možete
uživati samo na televizoru koji podržava ovu
brzinu okvira.
Značajku Filmski kadar možete odabrati samo
kada je player u načinu rada HDMI razlučivosti
od 1080i ili 1080p.
• Auto : funkcije značajke Filmski kadar
(24Fs) rade.
• Off : funkcije značajke Filmski kadar (24Fs)
ne rade.
HDMI format boje
Omogućuje postavljanje formata prostora
boje za HDMI izlaz kako bi odgovarao
sposobnostima povezanog uređaja (TV-a,
monitora itd.).
• Auto : Automatski postavlja player na
optimalni format koji podržava vaš uređaj.
• YCbCr (4:4:4) : Ako vaš TV podržava
prostor boja YCbCr putem HDMI-a,
odaberite ovo za izlaz normalne YCbCr
skala boja.
• RGB (Standard) : Odaberite ovo za izlaz
normalne RGB skale boja.
• RGB (Enhanced) : Ako je player spojen
na DVI uređaj za prikaz poput monitora,
odaberite ovo za izlaz poboljšane RGB
skale boja.
Digitalni izlaz
Digitalni izlaz postavite tako da odgovara
sposobnostima AV prijemnika koji ste spojili na
player:
• PCM : Ovo je tvornička postavka. Kompatibilna
je s većinom televizora i prijamnika.
Odabir digitalnog izlaza
Postavljanje
• Off : Slika se prikazuje bez značajke
duboke boje.
PCM
Dolby Digital
Audio tok
na Blu-ray
disku
Progresivni način rada
Dolby TrueHD
DTS
DTS-HD High
Resolution
Audio
Omogućuje poboljšanje kvalitete slike pri
gledanju DVD-a.
• Auto : Odaberite za automatsko
postavljanje najbolje kvalitete slike za DVD
koji gledate.
• Video : odaberite za najbolju kvalitetu slike
DVD-a s koncertima ili TV emisijama.
Dolby Digital
Plus
DTS-HD
Master Audio
PCM
Audio tok
na DVD-u
Dolby Digital
DTS
Do
7.1-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
Optički
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
• Bitstream (Unprocessed) : Odaberite ako
želite da vaš prijamnik dekodira sve
audiosignale. Zvučni zapis značajke
Bonusview neće biti dostupan.
• Bitstream (Re-encoded DTS) : Izvorni
zvučni zapis ponovo će biti kodiran u DTS.
• Bitstream (Re-encoded Dolby D) : Izvorni
zvučni zapis ponovo će biti kodiran u Dolby
Digital.
Više pojedinosti potražite u tablici odabira
digitalnog izlaza.
Bitstream
(Unprocessed)
PCM
HDMI
podržani AV
prijemnik
Veza
HDMI duboka boja
Omogućuje videoizlaz iz utičnice HDMI OUT
sa značajkom Duboka boja. Duboka boja
omogućuje točniju reprodukciju boja s većom
dubinom.
• Auto : Player šalje videosignal s dubokom
bojom na povezani televizor koji podržava
značajku HDMI duboka boja.
Audio
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
HDMI
podržani AV
prijemnik
PCM
Optički
PCM
2-kanalni
Bitstream
(Re-encoded
DTS)
Bitstream
(Re-encoded
Dolby D)
DTS pon. kod.
Dolby D pon.
kod.*
HDMI podržani HDMI podržani
AV prijamnik ili AV prijamnik ili
optički
optički
Dolby Digital Dolby Digital
DTS pon. kod.
Dolby Digital
Dolby Digital
Plus
DTS pon. kod.
Dolby TrueHD Dolby Digital
DTS pon. kod.
Dolby D pon.
kod.*
Dolby D pon.
kod.*
Dolby D pon.
kod.*
DTS
DTS
DTS pon. kod.
DTS-HD High
Resolution
Audio
Dolby D pon.
kod.*
DTS
DTS pon. kod.
Dolby D pon.
kod.*
DTS
DTS pon. kod.
PCM
2-kanalni
Dolby D pon.
kod.*
PCM 2-kanalni
PCM 2-kanalni
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
DTS
DTS-HD
Master Audio
PCM
2-kanalni
Dolby Digital Dolby Digital
DTS
DTS
14
02231X-BD-ES5000-EN-CRO.indd 14
2012-04-13 오전 10:56:34
Postavljanje
HDMI
podržani AV
prijemnik
Veza
Definicija
za Blu-ray
disk
Bilo koji
Bitstream
(Unprocessed)
PCM
Optički
HDMI
podržani AV
prijemnik
Optički
Bitstream
(Re-encoded
DTS)
Bitstream
(Re-encoded
Dolby D)
HDMI podržani HDMI podržani
AV prijamnik ili AV prijamnik ili
optički
optički
Zajedno dekodira
zvučni zapis glavne
Proizvodi samo zvučni
značajke i zvučni
Zajedno dekodira zvučni
zapis glavne značajke
zapis značajke
zapis glavne značajke
kako bi vaš AV prijemnik BONUSVIEW u PCM
i zvučni zapis značajke
mogao dekodirati zvučni
audio te dodaje
BONUSVIEW u PCM
zapis.Nećete čuti zvuk
zvučne efekte
zvučni zapis te dodaje
BONUSVIEW niti zvučne navigacije, a zatim
zvučne efekte navigacije.
efekte navigacije.
ponovno kodira
PCM audio u DTS
zapisu.
Zajedno
dekodira zvučni
zapis glavne
značajke i zvučni
zapis značajke
BONUSVIEW u
PCM audio te
dodaje zvučne
efekte navigacije,
a zatim ponovno
kodira PCM
audio u Dolby
digital zapisu ili
PCM-u.
* Ako je Zapis izvora 2-kanalni, postavka “Dolby D pon. kod.” se ne primjenjuje. Izlaz će biti
PCM 2-kanalni.
Blu-ray diskovi mogu sadržavati tri slijeda
bitova zvuka :
-- Zvučni zapis glavne značajke : zvučni zapis
glavne značajke.
-- BONUSVIEW audio : dodatni zvučni zapis
kao što je komentar redatelja ili glumaca.
-- Zvučni efekti navigacije : zvučni efekti
navigacije mogu se oglasiti kada se krećete
nekim izbornikom. Zvučni efekti navigacije
drugačiji su na svakom Blu-ray disku.
✎NAPOMENA
▪▪ Uvjerite se kako ste odabrali ispravni digitalni
izlaz jer u protivnom nećete čuti zvuk ili ćete čuti
samo glasnu buku.
▪▪ Ako HDMI uređaj (AV prijemnik, televizor) nije
uskladiv s komprimiranim formatima (Dolby
digital, DTS), audio signal izlazi kao PCM.
▪▪ Uobičajeni DVD-i nemaju zvučni zapis značajke
BONUSVIEW ni mogućnost Zvučni efekti
navigacije.
▪▪ Neki Blu-ray diskovi nemaju zvučni zapis
značajke BONUSVIEW ni mogućnost Zvučni
efekti navigacije.
▪▪ Ta postavka digitalnog izlaza ne utječe na HDMI
audioizlaz na televizoru. No utječe na optički i
HDMI audioizlaz kad je player povezan sa AV
prijamnikom.
PCM Downsampling
Omogućuje vam uključivanje i isključivanje
smanjenja kvalitete zvuka na 48 kHz i 96 kHz.
• Off : odaberite kada je AV prijemnik koji je
povezan na player uskladiv s 96 kHz.
• On : odaberite kada AV prijemnik koji je
povezan na player nije uskladiv s 96 kHz.
Signali od 96 kHz pretvaraju se u 48 kHz
✎NAPOMENA
▪▪ Čak i kada je PCM smanjivanje postavljeno
na Off, neki će diskovi slati samo audiozapis
smanjene kvalitete kroz optički digitalni izlaz.
HDMI
• Ako televizor nije uskladiv s komprimiranim
višekanalnim formatima (Dolby Digital, DTS),
player može slati PCM audiozapis kvalitete
smanjene na dva kanala čak i ako ste na
izborniku postavki odabrali Podatkovni tok
(Ponovno kodiranje ili Neobrađeno).
• Ako televizor nije uskladiv s PCM
frekvencijama uzorkovanja preko 48 kHz,
player može slati PCM audio smanjene
kvalitete od 48 kHz, čak i ako ste
Smanjenje kvalitete PCM zvuka postavili
na Off.
Dynamic Range Control
Razgovor možete slušati na niskoj razini
glasnoće, a ipak ga jasno čuti.
Ovo je aktivno samo ako player otkriva Dolby
Digital signal.
• Auto : Kontrola dinamičkog raspona
automatski se postavlja na temelju
informacija Dolby TrueHD zvučnog zapisa.
• Off : možete uživati u filmu sa standardnim
dinamičkim rasponom.
• On : kada reproducirate glazbu iz filmova
na niskoj razini glasnoće ili iz manjih
zvučnika, sustav lagano komprimira
sadržaj kako bi sadržaj niže glasnoće bio
jasniji i kako bi spriječio preveliku glasnoću
dramatičnih dijelova filma.
Downmixing Mode
Za stereoizlaz odaberite način rada miksanja
• Normal Stereo : Miješa višekanalni zvuk
u normalni stereozvuk. Odaberite ovu
mogućnost ako čujete zvuk s televizora ili
sa stereopojačala.
• Surround Compatible : Miješa višekanalni
zvuk u stereozvuk koji podržava surround.
Ovaj način rada podržava dekodiranje
stereozvuka AV prijamnika u surround zvuk.
▪▪ Ako reproducirate MPEG glazbu iz filmova, audio
signal šalje se kao PCM bez obzira na odabire
digitalnog izlaza (PCM ili Podatkovni tok).
15
02231X-BD-ES5000-EN-CRO.indd 15
2012-04-13 오전 10:56:34
Postavljanje mreže
Obratite se vašem pružatelju internetskih
usluga te saznajte imate li statičnu ili dinamičnu
IP adresu. Ako je dinamična, preporučamo
vam automatske postavke. Ovo je najlakša
mogućnosti i u većini slučajeva funkcionira.
Ako je statična, morate koristiti ručnu
proceduru postavljanja.
Upute za postavljanje mreže nalaze se u
nastavku.
✎NAPOMENA
▪▪ Ovaj uređaj možete spojiti na mrežu samo putem
žičane veze.
Automatsko postavljanje mreže
1. U početnom izborniku, pritisnite tipke ◄►
za odabir stavke Settings, pa pritisnite
tipku UNESI.
2. Tipkama ▲▼ odaberite stavku Network, a
zatim pritisnite tipku UNESI.
3. Tipkama ▲▼ odaberite stavku Wired
Network Settings, a zatim pritisnite tipku
UNESI.
Pojavljuje se zaslon Postavke žičane
mreže.
Settings
Wired Network Settings
Display
Internet Protocol Setup :Auto
Audio
IP Address
: 0
0
0
Network
Subnet Mask
: 0
0
0
System
Gateway:
0
0
0
Language
:Auto
SecurityDNS
: 0
0
0
General DNS Server
Support
0
\
0
0
0
> Move " Select ' Return
4. U polju Postavljanje internetskog protokola
odaberite Automatski ako ta stavka već
nije odabrana. (Pritisnite UNESI, odaberite
Auto, zatim pritisnite UNESI)
5. Funkcija Automatski automatski prikuplja
i popunjava vrijednosti za IP Address,
Subnet Mask itd.
✎NAPOMENA
▪▪ Ovaj postupak može trajati do pet minuta.
6. Nakon što je funkcija mreže prikupila mrežne
vrijednosti, pritisnite tipku RETURN. Tada
pokrenite test mreže kako biste se uvjerili da je
proizvod spojen na mrežu
7. Odaberite Network Test, zatim pritisnite
UNESI kako biste bili sigurni da se player
spojio na mrežu.
■ Windows XP
1. Kliknite ikonu Mreža u donjem desnom
dijelu radne površine sustava Windows.
2. Na skočnom izborniku kliknite Mreža i
Centar za dijeljenje.
3. Ovisnoj o vašoj mrežnoj vezi u dijaloškom
okviru koji se otvorio kliknite Lokalna
mrežna veza ili Bežična mrežna veza.
4. Na kartici Podrška kliknite gumb
Pojedinosti. Prikazuju se Postavke mreže.
8. Kada se dovrši Provjera mreže, dvaput
pritisnite Return za povratak na glavni
izbornik.
Za unos mrežnih postavki u proizvod
slijedite ove korake:
1. U početnom izborniku, pritisnite tipke ◄►
za odabir stavke Settings, pa pritisnite
tipku UNESI.
Ručno postavljanje mreže
3. Tipkama ▲▼ odaberite stavku Network
Settings, a zatim pritisnite tipku UNESI.
Pojavljuje se zaslon Postavke žičane
mreže.
9. Ako funkcija mreže ne zahtijeva mrežne
vrijednosti ili ste odabrali ručno postavljanje,
pogledajte upute ručnog postavljanja.
Prije početka ručnog postavljanja mreže trebaju
vam vrijednosti mrežnih postavki.
Vrijednosti za postavke mreže iz većine
računala sa sustavom Windows dobit ćete
sljedećim postupkom:
■ Windows XP
1. Desnom tipkom miša pritisnite ikonu Mreža
u donjem desnom dijelu radne površine
sustava Windows.
2. Na skočnom izborniku pritisnite stavku
Status.
3. U dijaloškom okviru koji se otvorio pritisnite
karticu Podrška.
4. Na kartici Podrška pritisnite gumb
Pojedinosti.Prikazuju se Postavke mreže.
2. Tipkama ▲▼ odaberite stavku Network,
a zatim pritisnite tipku UNESI.
4. Na zaslonu Postavljanje internetskog
protokola pritisnite tipku UNESI.
5. Za odabir stavke Manual pritisnite tipke
▲▼, a zatim pritisnite tipku UNESI.
6. Za odlazak na prvo polje za unos pritisnite
tipku ▼ (IP adresa).
7. Za unos brojeva koristite brojčane tipke
na daljinskom upravljaču.
8. Po završetku svakog polja, tipkom ►
prijeđite na sljedeće polje.
Ostalim tipkama sa strelicama možete se
pomicati gore, dolje i natrag.
9. Unesite vrijednosti za IP Address, Subnet
Mask i Gateway.
10. Za odlazak na stavku DNS pritisnite tipku
▼.
12. Unesite brojeve kao gore.
13. Pritisnite tipku RETURN na vašem
daljinskom upravljaču.
14. Pokrenite test mreže kako biste se uvjerili
da je proizvod spojen na mrežu.
Testiranje mreže
Ovaj izbornik koristite za spajanje žičane
mreže ili provjeravanje ispravnosti mrežne
veze.
Status mreže
Provjerite je li uspostavljena veza s mrežom i
Internetom.
BD-Live internetska veza
Postavite da biste dopustili ili zabranili
uspostavljanje internetske veze kada koristite
uslugu BD-LIVE.
• Allow (All) : internetska veza dopuštena je
za sve BD-LIVE sadržaje.
• Allow (Valid Only) : internetska veza
dopuštena je samo za BD-LIVE sadržaje s
valjanim certifikatom.
• Prohibit : internetska veza nije dopuštena
za sve BD-LIVE sadržaje.
✎NAPOMENA
▪▪ Što je valjani certifikat?
Kada player koristi BD-LIVE za slanje podataka s
diska i zahtjev za certifikaciju diska poslužitelju,
poslužitelj koristi prenesene podatke za provjeru
valjanosti diska i vraća certifikat playeru.
▪▪ Internetska veza može biti ograničena dok
koristite BD-LIVE sadržaje.
11. Za odlazak na prvo polje za unos DNS-a
pritisnite tipku ▼.
16
02231X-BD-ES5000-EN-CRO.indd 16
2012-04-13 오전 10:56:35
Jezike
Početne postavke
Uporabom funkcije Početne postavke možete
postaviti jezik, Postavke mreže itd.
Više informacija o funkciji Početne postavke
nalazi se u odjeljku Početne postavke ovog
korisničkog priručnika. (Pogledajte stranice 12).
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ je korisna funkcija koja nudi povezane
radnje s drugim proizvodima tvrtke Samsung
koji imaju značajku Anynet+.
Za pristup ovoj funkciji spojite ovaj player
HDMI kabelom na televizor marke Samsung.
Pomoću funkcije Anynet+, ovim playerom
možete upravljati uporabom daljinskog
upravljača Samsung televizora te možete
započeti reprodukciju diska pritiskom tipke
) na daljinskom
REPRODUCIRAJ (
upravljaču televizora.
Više informacija potražite u korisničkom
priručniku televizora.
• Off : Anynet+ funkcije neće raditi.
• On : Anynet+ funkcije će raditi.
✎NAPOMENA
▪▪ Ova funkcija nije dostupna ako HDMI kabel ne
podržava CEC.
▪▪ Ako Samsung televizor ima logotip Anynet+,
tada on podržava funkciju Anynet+.
▪▪ Ovisno o televizoru, određene razlučivosti HDMI
izlaza možda neće raditi.
Pogledajte korisnički priručnik televizora.
Upravljanje BD podacima
Omogućuje upravljanje preuzetim sadržajem
kojemu ste pristupili putem Blu-ray diska koji
podržava uslugu BD-LIVE, a koji je pohranjen
na priključenom Flash memorijskom uređaju.
Možete pregledati informacije uređaja,
uključujući veličinu mjesta za pohranu
podataka, izbrisati BD podatke ili promijeniti
Flash memorijski uređaj.
Informacije na zaslonu upravljanja BD
podacima:
• Current Device: Prikazuje se spojeni uređaj.
• Total Size : ukupna veličina memorije
uređaja.
• Available Size : dostupna memorija na
uređaju.
• Delete BD Data: Brišu se svi BD podaci s
mjesta za pohranu.
• Change Device: Mijenja se željena flash
memorija za pohranu BD podataka.
✎NAPOMENA
▪▪ U načinu rada vanjske memorije, reprodukcija
diska možda će se prekinuti ako odspojite USB
uređaj tijekom reprodukcije.
▪▪ Podržani su samo USB uređaji formatirani
u sustavu datoteka FAT (oznaka DOS 8.3).
Preporučujemo upotrebu USB uređaja koji
podržavaju protokol USB 2.0 s brzinom čitanja/
zapisivanja od 4 MB/s ili većom.
▪▪ Funkcija Nastavak reprodukcije možda neće
raditi nakon formatiranja uređaja za pohranu.
▪▪ Ukupna memorija dostupna za upravljanje BD
podacima može se razlikovati ovisno o uvjetima.
DivX® Video On Demand
Da biste kupili i reproducirali DivX® VOD sadržaj,
pregledajte DivX® VOD registracijske kodove.
Jezik
Možete odabrati željeni jezik za početni
izbornik, izbornik diska itd.
• On-Screen Menu : odaberite jezik prikaza
na zaslonu.
• Disc Menu : odaberite jezik za prikaz
izbornika diska.
• Audio : odaberite jezik audiozapisa na
disku.
• Subtitle : odaberite jezik podnaslova na
disku.
✎NAPOMENA
▪▪ Odabrani jezik pojavit će se samo ako je podržan
na disku.
Sigurnost
Pri prvom pokretanju ovog izbornika prikazuje
se zaslon za postavljanje lozinke.
Brojčanim tipkama unesite željenu
4-znamenkastu lozinku. (Zadana lozinka je 0000.)
BD roditelj. kontrola
Ako se ne unese lozinka, sprječava
reprodukciju Blu-ray diskova s određenom
dobnom ocjenom.
• Off : BD roditeljska kontrola nije uključena
i svi Blu-ray diskovi u potpunosti će se
reproducirati.
• On : Ovim se sprječava reprodukcija Bluray diskova s ocjenom većom od zadane u
roditeljskoj kontroli.
DVD Parental Rating
Funkcija Roditeljska ocjena radi u sprezi s
DVD-ima kojima je dodijeljena ocjena, što
pomaže pri nadzoru vrsta SDVD-a koje vaša
obitelj gleda.
Za uporabu ove funkcije odaberite razinu
ocjenjivanja koja ograničava proizvod na
reproduciranje samo onih diskova koji su
prikladni za vašu obitelj.
Veći broj označava program koji je namijenjen
samo odraslima. Prilikom odabira ocjene
trebate odabrati najveću ocjenu koju želite
da proizvod može reproducirati. Na primjer,
odaberete li razinu 6, proizvod će reproducirati
diskove ocijenjene ocjenom 6 i nižom, a neće
reproducirati diskove razine 7 ili 8.
YouTube zaključavanje
Ograničite uporabu YouTube usluga na
unošenje lozinke.
• Off : Isključite YouTube zaključavanje.
• On : Uključite YouTube zaključavanje.
Mijenjanje lozinke
Promijenite 4-znamenkastu lozinku za pristup
sigurnosnim funkcijama.
Ako ste zaboravili lozinku
1. Izvadite disk.
2. Pritisnite i držite tipku ZAUSTAVI ( @ ) na
prednjoj ploči 5 ili više sekundi.
Sve se postavke vraćaju na tvorničke.
✎ NAPOMENA
▪▪ Nakon vraćanja na tvorničke postavke brišu se
svi korisnički spremljeni BD podaci.
17
02231X-BD-ES5000-EN-CRO.indd 17
2012-04-13 오전 10:56:35
Općenito
Vrem. zona
Možete postaviti vremensku zonu u kojoj se
nalazite.
Podrška
Nadogradnja softvera
Izbornik Nadogradnja softvera omogućuje
vam da nadogradite softver playera zbog
poboljšanja rada ili dodatnih usluga.
Nadogradnju možete provesti na četiri načina:
Putem interneta
Za nadogradnju putem interneta pratite
sljedeće korake:
1. Odaberite By Online, a zatim pritisnite
tipku UNESI. Pojavljuje se poruka
"Povezivanje s poslužiteljem".
2. Ako je ažuriranje dostupno, pojavit će se
skočna poruka.
3. Ako odaberete Yes, player će se automatski
isključiti prije ponovnog pokretanja.(Nikada
ne uključujte player tijekom nadogradnje.)
4. Pojavit će se skočni prozor koji prikazuje
napredak ažuriranja.Kada se ažuriranje
završi, player će se automatski isključiti.
5. Za uključivanje playera pritisnite tipku
POWER.
✎NAPOMENA
▪▪ Ažuriranje će biti dovršeno kada se proizvod
nakon ponovnog pokretanja isključi. Za
uključivanje i uporabu ažuriranog proizvoda
pritisnite tipku POWER.
▪▪ Nikada ručno ne isključujte ili uključujte player
tijekom postupka ažuriranja.
▪▪ Tvrtka Samsung Electronics ne snosi zakonsku
odgovornost za kvar playera čiji je uzrok nestabi
lna internetska veza ili nemar korisnika tijekom
nadogradnje softvera.
▪▪ Ako tijekom preuzimanja softvera za nadogradnju
želite otkazati nadogradnju, pritisnite tipku UNESI.
Putem USB kartice
Za nadogradnju putem USB-a pratite sljedeće
korake:
1. Posjetite www.samsung.com/
bluraysupport.
2. Preuzmite najnoviju zip datoteku
nadogradnje softvera za USB na svoje
računalo.
3. Dekomprimirajte zip datoteku na
računalu. Potrebna vam je jedna RUF
datoteka istog naziva kao i zip datoteka.
4. Kopirajte tu RUF datoteku na USB flash
pogon.
5. Uvjerite se da u playeru nama diska,
zatim umetnite USB flash pogon u USB
priključak playera.
6. Na izborniku playera idite na Postavke >
Podrška > Nadogradnja softvera.
7. Odaberite By USB.
✎NAPOMENA
▪▪ Ladica za disk mora biti prazna kada provodite
nadogradnju softvera pomoću priključka USB
Host.
▪▪ Po završetku nadogradnje softvera provjerite
pojedinosti softvera u izborniku Nadogradnja
softvera.
▪▪ Ne isključujte player tijekom nadogradnje softvera.
To bi moglo uzrokovati kvar playera.
▪▪ Nadogradnja softvera pomoću priključka USB
Host izvodi se samo pomoću USB memorijskog
štapića.
Obavijest o automatskoj nadogradnji
Ako ste player spojili na mrežu i zatim uključili
Obavijest o automatskoj nadogradnji, player
će vas automatski obavijestiti o dostupnosti
nove verzije softvera.
Za uključivanje obavijesti o automatskoj
nadogradnji slijedite korake opisane u
nastavku:
1. Odaberite Auto Upgrade Notification,
zatim pritisnite tipku UNESI.
2. Upotrijebite tipke ▲▼ da biste odabrali
On, zatim pritisnite tipku UNESI.
Obratite se tvrtki Samsung
Sadrži podatke za kontakt za pomoć u vezi s
uporabom playera.
Uvjeti Ugovora o uslugama
Pogledaj opću ogradu od suglasnosti i usluga
trećih strana.
Pon.p.
Sve će se postavke vratiti na zadane osim
mrežnih postavki.
Ako je dostupna nova verzija softvera, player
će vas obavijestiti skočnom porukom.
1. Za nadogradnju programske opreme
odaberite Yes u skočnom prozoru.
Proizvod se automatski isključuje, zatim
ponovo pokreće i započinje nadogradnju.
(Nikada ga ovdje nemojte ručno isključivati.)
2. Pojavit će se skočni prozor koji prikazuje
napredovanje ažuriranja.
3. Po završetku ažuriranja proizvod će se
automatski ponovo isključiti.
4. Za isključivanje proizvoda pritisnite tipku
POWER.
✎NAPOMENA
▪▪ Ažuriranje će biti dovršeno kada se proizvod
nakon ponovnog pokretanja isključi. Za
uključivanje i uporabu ažuriranog proizvoda
pritisnite tipku POWER.
Nikada ručno ne isključujte proizvod tijekom
postupka ažuriranja.
▪▪ Tvrtka Samsung Electronics ne snosi pravnu
odgovornost za kvar proizvoda čiji je uzrok
nestabilna internetska veza ili nemar korisnika
tijekom ažuriranja softvera.
18
02231X-BD-ES5000-EN-CRO.indd 18
2012-04-13 오전 10:56:35
Osnovne funkcije
Reprodukcija videozapisa
Reprodukcija
1. Pažljivo gurnite disk u utor tako da naljepnica
na disku bude okrenuta prema gore.
Uporaba izbornika Naslov
naslov 1
poglavlje 1 poglavlje 2
Tipke vezane uz reprodukciju
).
REPRODUCIRAJ
(
)
Započinje reprodukciju.
ZAUSTAVI
( )
Zaustavlja reprodukciju.
• Ako jedanput pritisnete tipku :
pamti se mjesto zaustavljanja.
• Ako dvaput pritisnete tipku : ne
pamti se mjesto zaustavljanja.
PAUZIRAJ (
)
Privremeno zaustavlja
reprodukciju.
✎NAPOMENA
▪▪ Kod nekih diskova jedan pritisak tipke ZAUSTAVI
( ) možda neće zapamtiti mjesto zaustavljanja.
▪▪ Video datoteke s velikim brzinama prijenosa od
20 Mb/s ili većim naprežu sposobnosti playera i
mogu zaustaviti reprodukciju.
Struktura diska
Sadržaj diskova obično je podijeljen kako je
opisano u nastavku.
• Blu-ray disk, DVD-VIDEO
02231X-BD-ES5000-EN-CRO.indd 19
naslov 2
poglavlje2
poglavlje 3
• Audio CD (CD-DA)
staza1
2. Pritisnite tipku REPRODUKCIJA (
poglavlje 1
staza 2
staza 3
staza 4
staza 5
• MP3, WMA, DivX, MKV and MP4
mapa (grupa) 1
datoteka 1 datoteka 1
mapa (grupa) 2
datoteka 1 datoteka 1 datoteka 1
Uporaba izbornika diska/naslova/
skočnog izbornika
Uporaba izbornika Disk
hZ
1. Tijekom reprodukcije pritisnite
tipku DISC MENU na daljinskom
upravljaču.
2. Pritišćite tipke ▲▼◄► da biste
proveli odabir, a zatim pritisnite tipku
UNESI.
✎NAPOMENA
▪▪ Ovisno o disku, stavke izbornika mogu se
razlikovati i izbornik može biti nedostupan.
1. Tijekom reprodukcije pritisnite
tipku TITLE MENU na daljinskom
upravljaču.
2. Za odabir željene stavke pritišćite
tipke ▲▼◄►, a zatim pritisnite
tipku UNESI.
Z
hzZyx
▪▪ Ovisno o disku, stavke izbornika mogu se
azlikovati i izbornik može biti nedostupan.
Reprodukcija popisa naslova
z
1. Tijekom reprodukcije pritisnite tipku
DISC MENU ili TITLE MENU.
2. Za odabir naslova koji želite
reproducirati s popisa naslova
pritišćite tipke ▲▼, a zatim tipku
UNESI.
✎NAPOMENA
▪▪ Postoji li na disku popis skladbi, pritisnite
ZELENU (B) tipku za prelazak na popis skladbi.
Uporaba Skočnog izbornika
✎NAPOMENA
Tijekom reprodukcije možete brzo tražiti po
poglavlju ili stazi te rabiti funkciju preskakanja
za skakanje na sljedeći odabir.
Traženje željenog prizora
✎NAPOMENA
1. Tijekom reprodukcije pritisnite tipku
POPUP MENU na daljinskom
upravljaču.
2. Za odabir željenog izbornika pritišćite
tipke ▲▼◄► ili tipku UNESI.
Uporaba funkcija Traženje i
Preskakanje
h
▪▪ Ovisno o disku, stavke izbornika mogu se
razlikovati i izbornik može biti nedostupan.
• Tijekom reprodukcije pritisnite tipku TRAŽI
(
). Svaki put kada pritisnete tipku
TRAŽI (
) brzina reprodukcije mijenja
se kako slijedi:
BD-ROM,
BD-RE/-R,
DVD-RW/-R,
DVD+RW/+R,
DVD-VIDEO
DivX, MKV,
MP4
) 1  ) 2  ) 3 
)4)5)6)7
( 1  ( 2  ( 3 
(4(5(6(7
)1)2)3
(1(2(3
• Za povratak na reprodukciju normalne
brzine pritisnite gumb REPRODUCIRAJ
).
(
✎NAPOMENA
▪▪ Player u načinu pretraživanja na reproducira
zvuk.
Preskakanje poglavlja
hzZyx
• Tijekom reprodukcije pritisnite tipku
). Pritiskom na tipku
PRESKOČI (
PRESKOČI (
) disk prelazi na sljedeće
poglavlje. Pritiskom na tipku PRESKOČI
(
) disk prelazi na početak poglavlja.
Sljedećim pritiskom disk prelazi na početak
prethodnog poglavlja.
19
2012-04-13 오전 10:56:36
Usporena reprodukcija/
reprodukcija u koracima
Usporena reprodukcija
hzZyx
• U zaustavljenom načinu rada pritisnite tipku
TRAŽI (
). Svaki put kada pritisnete tipku
) brzina reprodukcije mijenja se
TRAŽI (
kako slijedi : * 1/8 * 1/4 * 1/2
• Za povratak na reprodukciju normalne
brzine pritisnite gumb REPRODUCIRAJ
(
).
✎NAPOMENA
▪▪ Player u sporom načinu reprodukcije na
reproducira zvuk.
Reprodukcija u koracima
hzZyx
• U zaustavljenom načinu rada pritisnite tipku
PAUZIRAJ (
).
Svakim pritiskom tipke PAUZIRAJ (
)
pojavljuje se novi kadar.
• Za povratak na reprodukciju normalne
brzine pritisnite gumb REPRODUCIRAJ
(
).
✎NAPOMENA
▪▪ Tijekom reprodukcije u koracima player ne
reproducira zvuk.
Uporaba tipke TOOLS
Tijekom reprodukcije možete koristiti
izbornik diska pritiskom na tipku
TOOLS.
✎NAPOMENA
▪▪ Izbornik Alati ovisi o disku.
20
02231X-BD-ES5000-EN-CRO.indd 20
Izravno pomicanje do željenog prizora
hzZy
1. Tijekom reprodukcije pritisnite tipku
TOOLS.
2. Pritišćite tipke ▲▼ da biste odabrali Pretr.
Title, Pretr. Chapter, ili Pretr. Playing Time.
3. Pritisnite tipku ◄► ili brojčanu tipku kako
biste odabrali željeni naslov, poglavlje ili
vrijeme, a zatim pritisnite tipku UNESI.
Ponavljanje naslova ili poglavlja
hzZy
Ponavlja naslov ili poglavlje diska.
Ovisno o disku, funkcija Ponavljanje
možda nije dostupna.
1. Tijekom reprodukcije pritisnite
tipku REPEAT na daljinskom upravljaču.
2. Pritišćite tipke ▲▼ kako biste odabrali
Chapter ili Tilte, a zatim pritisnite tipku
UNESI.
3. Za povratak na normalnu reprodukciju
ponovo pritisnite tipku TOOLS .
4. Pritišćite tipke ▲▼ da biste odabrali Off, a
zatim pritisnite tipku UNESI.
Ponavljanje dijela
hzZy
1. Tijekom reprodukcije pritisnite
tipku REPEAT.
2. Za odabir stavke Repeat A-B
pritišćite tipke ▲▼.
3. Pritisnite tipku UNESI u točki u
kojoj želite da ponovljena reprodukcija
započne (A).
4. Pritisnite tipku UNESI u točki u kojoj želite
da ponovljena reprodukcija završi (B).
5. Za povratak na normalnu reprodukciju
ponovo pritisnite tipku REPEAT.
6. Pritišćite tipke ▲▼ da biste odabrali Off,
zatim pritisnite tipku UNESI.
✎NAPOMENA
▪▪ Ako točku (B) postavite na manje od 5 sekundi
trajanja reprodukcije nakon točke (A), pojavljuje
se poruka zabrane.
▪▪ Stavke izbornika ovise o disku pa ovaj izbornik
možda neće biti dostupan.
Odabir audiojezika
hzZx
Ovom funkcijom možete upravljati
pritiskom tipke AUDIO na
daljinskom upravljaču.
1. Tijekom reprodukcije pritisnite tipku TOOLS.
2. Pritišćite tipke ▲▼ za odabir stavke Audio.
3. Za odabir željenog audiojezika pritisnite
tipke ◄►.
✎NAPOMENA
▪▪ Ako dio BONUSVIEW ne sadrži audio postavke
za BONUSVIEW, na zaslonu se ne pojavljuje
pokazivač ◄►.
▪▪ Ako se na Blu-ray disku nalazi dio BONUSVIEW,
prikazuju se i podaci o načinu rada s glavnom
značajkom/načinu rada sa značajkom
BONUSVIEW.Za prebacivanje između rada sa
zvučnim zapisom glavne značajke i onoga sa
zvučnim zapisom značajke BONUSVIEW koristite
tipke ◄►.
▪▪ Ova funkcija ovisi o audio jezicima kodiranim na
disku i možda neće biti dostupna. Funkcija ili
određeni jezici možda neće biti dostupni.
▪▪ Blu-ray disk može sadržavati do 32 audio jezika,
a DVD do 8.
▪▪ Kod nekih Blu-ray diskova možete odabrati
višekanalni oblik LPCM-a ili digitalni zvučni zapis
Dolby na engleskom jeziku.
▪▪ Ako na daljinskom upravljaču pritisnete tipku
AUDIO, pojavljuje se traka Audio.
Pritisnite tipku RETURN za uklanjanje trake
Audio.
Odabir jezika podnaslova
hZx
Ovom funkcijom možete upravljati
i pritiskom tipke SUBTITLE na
daljinskom upravljaču.
1. Tijekom reprodukcije pritisnite tipku TOOLS.
2. Pritišćite tipke ▲▼ za odabir stavke Subtitle.
3. Za odabir željenog jezika podnaslova
pritišćite tipke ◄►.
✎NAPOMENA
▪▪ Ovisno o Blu-ray disku / DVD-u, možda možete
promijeniti željene podnaslove u izborniku diska.
Pritisnite tipku DISC MENU.
▪▪ Ova funkcija ovisi o odabiru podnaslova kodiranih
na disku i možda neće biti dostupna na svim Bluray diskovima/DVD-ima.
▪▪ Blu-ray disk može sadržavati do 255 jezika
podnaslova, a DVD do 32.
▪▪ Ako se u Blu-ray disku nalazi dio BONUSVIEW,
pojavljuju se i podaci o načinu rada s glavnom
značajkom/načinu rada sa značajkom BONUSVIEW.
▪▪ Ovom funkcijom u isto se vrijeme mijenjaju
primarni i sekundarni podnaslovi.
▪▪ Odvojeno se prikazuju brojevi primarnih i
sekundarnih podnaslova
▪▪ Pritiskom tipke SUBTITLE na daljinskom upravljaču
pojavljuje se traka podnaslova.Za uklanjanje trake
podnaslova pritisnite tipku RETURN.
2012-04-13 오전 10:56:37
Promjena kuta kamere
hZ
Kada Blu-ray Disc ili DVD sadrži višestruke
kutove za određeni prizor, možete upotrijebiti
funkciju KUT.
1. Tijekom reprodukcije pritisnite tipku TOOLS.
2. Pritišćite tipke ▲▼ za odabir stavke Kut.
3. Za odabir željenog kuta pritisnite tipke ◄►.
Odabir postavki slike
hzZy
Ova funkcija omogućuje prilagodbu
videokvalitete kada je player povezan s
televizorom.
1. Tijekom reprodukcije pritisnite tipku
TOOLS.
2. Pritišćite tipke ▲▼ da biste odabrali
Picture Setting, a zatim pritisnite tipku
UNESI.
3. Pritišćite tipke ◄► da biste odabrali
željene Picture Setting, a zatim pritisnite
tipku UNESI.
•Dynamic : odaberite ovu postavku za
povećanje oštrine.
•Normal : odaberite ovu postavku za
većinu programa koje gledate.
•Movie : ovo je najbolja postavka za
gledanje filmova.
•User : omogućuje vam pojedinačno
podešavanje oštrine i funkcije smanjenja
smetnji.
✎NAPOMENA
▪▪ Ako koristite funkciju BD Wise, ovaj se izbornik
neće pojaviti.
Postavljanje značajke BONUSVIEW
h
Elementi zaslona audio CD-a (CDDA)/MP3 diska
Značajka BONUSVIEW omogućava vam
gledanje dodatnog sadržaja (npr. komentara)
u malenom zaslonskom prozoru tijekom
reprodukcije filma.Ova funkcija dostupna je
samo ako disk sadrži značajku Bonusview.
1. Tijekom reprodukcije pritisnite tipku
TOOLS.
2. Za odabir stavki BONUSVIEW
video ili BONUSVIEW audio
pritišćite tipke ▲▼.
3. Za odabir željenog Bonusview dodatka
pritisnite tipke ◄►.
1
TRACK 001
7
6
Slušanje glazbe
ow
Reprodukcija audio CD-a (CD-DA)
/MP3 diskova
1. Umetnite audio CD (CD-DA) ili MP3 disk u
uređaj.
•Kod Audio CD-a (CD-DA) automatski se
reproducira prva staza.
•Za MP3 disk pritisnite tipku ▲▼ kako
biste odabrali Music, a zatim pritisnite tipku
UNESI.
2. Za odabir staze koju želite reproducirati
pritišćite tipke ◄►, a zatim pritisnite tipku
UNESI.
+
00:08 / 05:57
1/6
TRACK 001
05:57
TRACK 002
04:27
TRACK 003
04:07
TRACK 004
03:41
TRACK 005
03:17
TRACK 006
03:35
" Pause
CD
Tools ' Return
4
1
Prikazuje informacije o glazbi.
2
Prikazuje popis pjesama.
3
Prikazuje trenutnu stazu/ukupan broj staza.
4
Prikazuje dostupne tipke.
5
Prikazuje trenutno vrijeme reprodukcije/
ukupno vrijeme reprodukcije.
6
Prikazuje trenutni status reprodukcije.
7
Prikazuje status ponavljanja reprodukcije.
Ponavljanje audio CD-a (CD-DA)/
MP3 diskova
1. Tijekom reprodukcije popisa
skladbi pritisnite tipku TOOLS.
2. kako biste odabrali Repeat Mode,
a zatim pritišćite tipke ◄► kako
biste odabrali željeni način ponavljanja.
3. Pritisnite tipku UNESI.
sključeno
Staze na disku
Audio CD
reproduciraju se redom
(CD-DA)/MP3 kojim su snimljene na
disk.
(
)
Pjesma
Audio CD
(CD-DA)
Ponavlja se trenutna
staza.
(
)
Jedna
MP3
Ponavlja se trenutna
staza.
(
)
Sve
Audio CD
(CD-DA)/MP3 Sve se staze ponavljaju.
(
)
Izmiješaj
Mogućnost „izmiješaj“
Audio CD
reproducira staze na
(CD-DA)/MP3 disku nasumičnim
odabirom.
3
Playlist
5
✎NAPOMENA
▪▪ Ako se prebacite iz postavke BONUSVIEW video,
BONUSVIEW audio automatski se mijenja u
skladu s postavkom BONUSVIEW video.
2
Ponoviti način: :
Popis pjesama
1. Umetnite audio CD (CD-DA) ili MP3 disk u
uređaj.
•Audio CD-i (CD-DA) automatski
započinju reprodukciju.
•Za početak reprodukcije MP3 diska
pritišćite tipke ▲▼ za odabir stavke
Music, a zatim pritisnite tipku UNESI.
2. Za prelazak na Popis glazbe pritisnite tipku
ZAUSTAVI ( ) ili RETURN. Pojavljuje se
zaslon Popis glazbe.
3. Za prebacivanje željene staze pritišćite
tipke ▲▼◄►, a zatim za provjeru željenih
staza pritisnite ŽUTU(C) tipku.
Ponovite ovaj postupak za odabir dodatnih
staza.
4. Ako se u popisu pjesama pojavi staza koju
ne želite, ponovo pritisnite ŽUTU(C) tipku.
Odabrana staza bit će izbrisana.
5. Za reprodukciju odabranih staza pritisnite
tipku UNESI.
Odabrana staza automatski će se
reproducirati.
21
02231X-BD-ES5000-EN-CRO.indd 21
2012-04-13 오전 10:56:38
6. Za prelazak na popis Popis glazbe pritisnite
tipku ZAUSTAVI (
) ili RETURN.
7. Za prelazak na popis Popis pjesama
pritisnite tipku UNESI.
✎NAPOMENA
▪▪ Na Audio CD-u (CD-DA) možete napraviti popis s
najviše 99 pjesama.
Reprodukcija slika
✎NAPOMENA
G
Reprodukcija JPEG datoteka
1. Umetnite disk s JPEG datotekama.
2. Pritišćite tipke ◄► kako biste odabrali
Photos, a zatim pritisnite tipku UNESI.
3. Za odabir mape koju želite reproducirati
pritišćite tipke ▲▼◄►, a zatim pritisnite
tipku UNESI.
4. Za odabir fotografije koju želite
reproducirati pritišćite tipke ▲▼◄►, a
zatim pritisnite tipku UNESI.
✎NAPOMENA
▪▪ U načinu prikaza preko cijelog zaslona ne
možete povećati podnaslove i PG grafiku.
Uporaba tipke TOOLS
Pritiskom tipke TOOLS možete birati
razne funkcije.
• Start Slide Show : odaberite za
početak dijaprojekcije.
• Background Music : odaberite za
određivanje postavke pozadinske glazbe.
• Zoom : odaberite za povećanje trenutne
slike. (uvećanje do 4 puta)
• Rotate : odaberite za zakretanje slike. (Ovo
će zakrenuti sliku u smjeru kretanja kazaljki
sata ili obratno.)
• Information : prikazuju se informacije o
slici uključujući naziv, veličinu itd.
• Stop Slide Show : Ovo odaberite želite li
zaustaviti dijaprojekciju.
• Slide Show Speed : odaberite za slušanje
glazbe tijekom gledanja slike.
▪▪ Za omogućavanje funkcije pozadinske glazbe
datoteka fotografije mora biti na istom mediju
za pohranu kao i glazbena datoteka. Međutim,
kvalitetu zvuka može poremetiti stupanj brzina
prijenosa MP3 datoteke, veličina fotografije i
način kodiranja.
▪▪ Pokreni prikaz slajdova i Zaustavi prikaz slajdova,
ovisno o tome jeste li pokrenuli prikaz slajdova.
Reprodukcija odabranih fotografija
Fotografije možete odabrati za reprodukciju
pritiskom ŽUTE (C) tipke na daljinskom
upravljaču. Za odabir određenih fotografija
slijedite korake opisane u nastavku:
1. Odaberite mapu s fotografijama koje želite
pregledati, zatim pritisnite tipku UNESI.
2. Za odabir fotografije koju želite reproducirati
pritišćite tipke ▲▼◄►, zatim pritisnite
ŽUTU (C) tipku. Na fotografiji se pojavljuje
kvačica.
3. Ponovite prethodno opisan 2. korak za
svaku fotografiju koju želite reproducirati.
✎NAPOMENA
▪▪ Za poništavanje odabira fotografije pritišćite
tipke ▲▼◄► kako biste označili fotografiju, a
zatim pritisnite tipku ŽUTU (C) tipku.
Reprodukcija s USB uređaja za
pohranu
YouTube
USB veza može vam poslužiti za reprodukciju
multimedijskih datoteka (MP3, JPEG, DivX itd.)
preuzetih s USB uređaja za pohranu.
123
1. Idite na početni izbornik.
2. Dok je reprodukcija zaustavljena spojite
USB uređaj za pohranu putem USB
priključka na stražnjoj ploči playera.
3. Za odabir mogućnosti Yes, pritišćite tipke
◄► , a zatim pritisnite tipku UNESI.
4. Pritisnite CRVENU(A) ili PLAVU(D) tipku.
Ako ste pritisnuli CRVENU(A) tipku, idite
na 5. korak.
Ako ste pritisnuli PLAVU(D) tipku, idite
na korak 4-1.
YouTube
No Disc
123
DLNA
123
a Change Device c Safely Remove USB d View Devices
" Enter
5. Za odabir stavke USB pritišćite tipke
▲▼, a zatim pritisnite tipku UNESI.
6. Za odabir željenih stavki videozapisa,
glazbe ili fotografija pritišćite tipke ◄►,
a zatim pritisnite tipku UNESI. Idite na 7.
korak.
4-1. Pritisnite PLAVU(D) tipku, dolje se pojavljuje zaslon. Idite na korak 5-1.
123
d Home
" Enter
5 . Za odabir stavke USB pritišćite tipke
◄►, a zatim pritisnite tipku UNESI.
-1
6-1.
Za odabir željenih stavki videozapisa, glazbe ili fotografija pritišćite tipke ▲▼, a
zatim pritisnite tipku UNESI.
7. Za reprodukciju datoteka videozapisa,
glazbe ili fotografija pogledajte stranice
19~22.
✎NAPOMENA
▪▪ Za sprečavanje mogućeg oštećenja memorije
USB-a morate na sigurni način ukloniti USB
uređaj za pohranu (pokretanjem funkcije
“Sigurno uklanjanje USB-a”. Za prebacivanje na
početni izbornik pritisnite tipku MENU, odaberite
ŽUTU(C) tipku i pritisnite tipku UNESI.
▪▪ Kada je reprodukcija datoteka Audio CD-a (CDDA), MP3 datoteka i JPEG datoteka zaustavljena,
pritiskom tipke FULL SCREEN na daljinskom
upravljaču ne možete vidjeti cijeli zaslon.
▪▪ Umetnete li disk tijekom reprodukcije s USB
uređaja za pohranu, način rada uređaja
automatski se promijeni u “DVD ili CD”.
4. Po završetku pritisnite tipku UNESI.
Pokreće se prikaz slajdova.
22
02231X-BD-ES5000-EN-CRO.indd 22
2012-04-13 오전 10:56:38
Mrežne usluge
Spajanjem playera na mrežu možete uživati
u raznolikim mrežnim uslugama kao što su
BD-LIVE.
Prije uporabe bilo koje mrežne usluge
pročitajte sljedeće upute.
1. Spojite player na mrežu.
(Pogledajte stranice 10~11)
2. Konfigurirajte postavke mreže.
(Pogledajte stranice 16)
BD-LIVE™
Kada je proizvod spojen na mrežu, možete
uživati u raznim sadržajima usluga povezanih
s filmovima pomoću diska koji podržava BDLIVE.
1. Priključite USB memorijski štapić u USB
utičnicu na stražnjoj strani playera, a zatim
provjerite njegovu preostalu memoriju. Za
prihvat usluga BD-LIVE memorijski uređaj
mora sadržavati najmanje 1 GB slobodnog
prostora.
2. Umetnite Blu-ray disk koji podržava uslugu
BD-LIVE.
3. Odaberite stavku iz raznih sadržaja usluge
BD-LIVE koje vam pruža proizvođač diska.
✎NAPOMENA
▪▪ Način uporabe usluge BD-LIVE i pruženog sadržaja
može se razlikovati ovisno o proizvođaču diska.
Reprodukcija sadržaja s osobnog
računala na playeru Blu-ray diskova.
AllShare vam omogućuje reprodukciju
datoteka glazbe, videozapisa i fotografija koji
se nalaze na vašem računalu na NAS-u na
playeru.
Za upotrebu funkcije AllShare morate spojiti
player na mrežu (pogledajte stranice 10~11).
Za upotrebu funkcije AllShare s računalom
morate na njega instalirati softver AllShare.
Ako imate NAS, funkciju AllShare možete
koristiti bez dodatnog softvera.
Za preuzimanje softvera AllShare:
1. Posjetite stranicu www.samsung.com.
2. Kliknite Podrška, zatim Centar Za
Preuzimanje pa u polje koje se pojavi
unesite broj proizvoda playera i kliknite Vidi
sve rezultate.
3. Na sljedećem zaslonu kliknite Nađi
preuzimanja u izborniku Preuzimanja.
4. Na sljedećoj stranici kliknite Softver.
5. Za početak preuzimanja kliknite ikonu u
retku AllShare pod stavkom Datoteka.
Reprodukcija sadržaja s osobnog
računala na playeru Blu-ray diskova.
Pomoću playera Blu-ray diskova možete
pregledati dijeljene datoteke na računalu.
Na web-mjestu Samsung.com možete
dobiti detaljne upute za upotrebu funkcije
AllShare
Dodatak
Rješavanje problema
Prije zahtjeva za servisom provjerite sljedeće.
PROBLEM
RJEŠENJE
Daljinskim upravljačem ne može se • Provjerite baterije u daljinskom upravljaču. Možda ih je potrebno
provesti ni jedna operacija.
zamijeniti.
Disk se ne reproducira.
Ne pojavljuje se izbornik diska.
Na zaslonu se pojavljuje poruka zabrane.
Način reprodukcije razlikuje se od onoga
odabranog u izborniku postavljanja.
Proporcija zaslona ne može se
promijeniti.
Nema zvuka.
Zaslon je blokiran.
• Daljinskim upravljačem rukujte na udaljenosti ne većoj od 6,1 m.
• Uklonite baterije pa nekoliko minuta držite pritisnutom jednu ili više tipki
kako biste ispraznili mikroprocesor u daljinskom upravljaču i tako ga
ponovo postavili. Ponovno umetnite baterije i pokušajte koristiti daljinski
upravljač.
• Provjerite je li disk umetnut stranom s naljepnicom okrenutom prema
gore.
• Provjerite regionalni broj Blu-ray diska ili DVD-a.
• Provjerite nalaze li se na disku izbornici diska.
• Ova poruka pojavljuje se kada pritisnete nevaljanu tipku.
• Softver Blu-ray diska/DVD-a ne podržava značajku (npr. kutove).
• Zatražili ste naslov ili broj poglavlja ili vrijeme traženja koje je izvan
raspona.
• Neke od funkcija odabranih u izborniku postavljanja možda neće
ispravno raditi ako disk nije dekodiran pomoću odgovarajuće funkcije.
• Na vašem Blu-ray/DVD disku proporcija zaslona je fiksna.
• To nije problem koji se tiče playera.
• Provjerite jeste li u izborniku audiomogućnosti odabrali ispravnu
postavku Digitalni izlaz.
• Ako je HDMI izlaz postavljen na razlučivost koju vaš televizor ne
podržava (npr. 1080p), možda nećete moći vidjeti sliku na televizoru.
• Pritisnite i zadržite tipku ZAUSTAVI ( @ ) (na prednjoj ploči) dulje od 5
sekundi bez umetnutog diska. Sve se postavke vraćaju na tvorničke.
• Nakon vraćanja na tvorničke postavke brišu se svi korisnički spremljeni
BD podaci.
Player Blu-ray diskova.
AllShare veza.
Reproduciranje
datoteka s računala.
23
02231X-BD-ES5000-EN-CRO.indd 23
2012-04-13 오전 10:56:39
PROBLEM
Zaboravljena lozinka
RJEŠENJE
• Pritisnite i zadržite tipku ZAUSTAVI ( @ ) (na prednjoj ploči) dulje od 5
sekundi bez umetnutog diska. Sve se postavke, uključujući i lozinku,
vraćaju na tvorničke.
Ovo nemojte rabiti ako zaista nije nužno.
• Nakon vraćanja na tvorničke postavke brišu se svi korisnički spremljeni
BD podaci.
Ako imate drugih problema.
• Idite na sadržaj i pronađite dio u korisničkom priručniku koji sadrži
objašnjenja vezana uz trenutni problem pa ponovite postupak.
• Ako problem i dalje ne možete riješiti, obratite se najbližem ovlaštenom
servisnom centru za Samsung uređaje.
Slika je drhtava ili izobličena.
• Provjerite je li disk prljav ili izgreben.
• Očistite disk.
Nema HDMI izlaza.
• Provjerite vezu između televizora i HDMI utičnice na playeru.
• Provjerite podržava li vaš televizor ulaznu HDMI razlučivost 576p/480p,
720p, 1080i i 1080p.
Abnormalni HDMI izlazni zaslon.
• Ako se na zaslonu pojavljuju povremene smetnje, to znači da televizor
ne podržava HDCP (zaštitu digitalnog sadržaja visoke propusnosti).
Funkcija AllShare
Mogu vidjeti mape u zajedničkoj
uporabi putem funkcije AllShare, ali ne
mogu vidjeti datoteke.
• AllShare prikazuje samo datoteke koje odgovaraju kategorijama Slika,
Glazba i Film Datoteke koje ne odgovaraju tim kategorijama možda se
ne prikazuju.
Videozapis se prikazuje u prekidima.
• Provjerite je li mreža stabilna.
• Provjerite je li mrežni kabel pravilno spojen i je li mreža preopterećena.
AllShare veza između televizora i
osobnog računala nestabilna je.
• IP adresa na istoj podmreži mora biti jedinstvena. Ako nije, IP smetnje
mogu uzrokovati ovaj problem.
• Provjerite je li omogućen vatrozid.
Ako jest, onemogućite funkciju vatrozida.
PROBLEM
BD-LIVE
RJEŠENJE
Ne mogu se spojiti s BD-LIVE
poslužiteljem.
• Provjerite je li mrežna veza uspješna ili ne pomoću izbornika Status
mreže.
• Provjerite je li USB memorijski uređaj spojen s playerom.
• Za prihvat usluge BD-LIVE memorijski uređaj mora sadržavati najmanje
1GB slobodnog prostora.
Raspoloživi prostor možete provjeriti u funkciji Upravljanje BD
podacima.
• Provjerite je li u izborniku Internetska veza BD-LIVE postavljena opcija
Dozvoli (Sve).
• Ako ne uspije ništa od navedenog, obratite se pružatelju sadržaja ili
ažurirajte player najnovijim upravljačkim softverom.
Pri uporabi usluge BD-LIVE javlja se
pogreška.
• Za prihvat usluge BD-LIVE memorijski uređaj mora sadržavati najmanje
1GB slobodnog prostora.
Raspoloživi prostor možete provjeriti u funkciji Upravljanje BD
podacima.
✎NAPOMENA
▪▪ Nakon vraćanja na tvorničke postavke brišu se svi korisnički spremljeni BD podaci.
Popravci
Ako nam se obratite da popravimo vaš player, zaračunat će se administrativna naknada ako:
1. inženjer dolazi k vama na vaš zahtjev, a na proizvodu nema kvara.
2. donesete jedinicu u servis, a na proizvodu nema kvara.
Prije nego što dođemo k vama ili počnemo raditi na vašem playeru obavijestit ćemo vas o
administrativnoj naknadi.
Preporučujemo da pažljivo pročitate ovaj priručnik, potražite rješenja na internetskoj adresi
www.samsung.com ili kontaktirate centar za korisnike tvrtke Samsung prije nego što zatražite
popravak playera.
24
02231X-BD-ES5000-EN-CRO.indd 24
2012-04-13 오전 10:56:39
Specifikacije
Općenito
USB
HDMI
Audio izlaz
Mreža
Težina
1 Kg
Dimenzije
187 (š) X 187 (d) ) X 56 (v) mm
Raspon radne temperature
+5°C to +35°C
Raspon vlažnosti
10 % to 75 %
Tip A.
USB 2.0
DC izlaz.
Najviše 5 V 500 mA.
Video
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
Audio
PCM, Bitstream
Digitalni audio izlaz
Optički
Ethernet
100BASE - TX Terminal
-- Nije podržano ako je brzina mreže manja od 10 Mb/s.
-- Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez prethodne obavijesti.
-- Više o napajanju i potrošnji energije pročitajte na etiketi na proizvodu.
-- Težina i dimenzije su približni.
25
02231X-BD-ES5000-EN-CRO.indd 25
2012-04-13 오전 10:56:39
Obavijest o sukladnosti i podršci
NISU SVI diskovi podržani
• Podložno dolje opisanim ograničenjima i ograničenjima navedenima u ovom Priručniku, uključujući dio Vrsta i
karakteristike diska u ovom korisničkom priručniku, diskovi koji se mogu reproducirati su: unaprijed snimljeni
komercijalni BD-ROM, DVD-VIDEO i audio CD (CD-DA); BD-RE/-R, DVD-RW/-R te CD-RW/-R.
• Diskovi drugačiji od gore navedenih ne mogu se reproducirati u ovom playeru, niti je to njegova namjena.
Neki od gore navedenih diskova možda se neće reproducirati zbog jednog ili više dolje navedenih razloga.
• Tvrtka Samsung ne može jamčiti kako će ovaj player reproducirati svaki disk koji nosi logotip BD-ROM,
BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R i CD-RW/-R. Ovaj player možda neće reagirati na sve
operativne naredbe ili pokretati sve značajke svakog diska. Taj i drugi problemi sa podrškom za disk te
problemi u radu playera s novim i postojećim formatima diska mogući su zbog sljedećeg:
-- Blu-ray je novi format koji se razvija pa ovaj player ne može pokrenuti sve značajke Blu-ray diskova. Neke
značajke možda su dodatne, dodatne značajke možda su pridodane formatu Blu-ray diska nakon nastanka
ovog player a i možda je odgođen pristup određenim ponuđenim značajkama;
-- ovaj player ne podržava sve nove i postojeće formate diska;
-- novi i postojeći formati diska se mogu revidirati, mijenjati, ažurirati, poboljšavati i/ili dopunjavati;
-- neki diskovi proizvedeni su na način koji dopušta određeni ili ograničeni rad i značajke tijekom reprodukcije.
-- neke značajke možda su dodatne, dodatne značajke možda su pridodane nakon nastanka ovog playera
ili je možda odgođen pristup određenim ponuđenim značajkama;
-- neki diskovi s logotipom BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R i CD-RW/-R možda
su još uvijek nestandardizirani diskovi;
-- neki se diskovi možda neće moći reproducirati ovisno o fizičkom stanju ili uvjetima snimanja;
-- problemi i pogreške mogu nastati tijekom stvaranja Blu-ray diska, DVD softvera i/ili proizvodnje diskova;
-- ovaj player radi na drugačiji način od standardnog DVD proizvoda ili druge AV opreme; i/ili
-- zbog razloga naznačenih u ovom korisničkom priručniku i zbog drugih razloga koje je otkrio i objavio
centar za korisnike tvrtke SAMSUNG.
• Naiđete li na probleme sa sukladnošću diska ili probleme u radu playera, obratite se centru za korisnike
tvrtke SAMSUNG.
Centru za korisnike tvrtke SAMSUNG možete se obratiti i za moguća ažuriranja ovog playera.
• Dodatne informacije o ograničenjima reprodukcije i sukladnosti diska potražite u poglavljima ovog korisničkog
priručnika pod naslovima Mjere opreza, Prije čitanja korisničkog priručnika, Vrsta i karakteristike diska te Prije
reprodukcije.
• Za izlaz progresivnog pretraživanja playera Blu-Ray diska : POTROŠAČI BI TREBALI ZNATI DA SVI
TELEVIZORI VISOKE RAZLUČIVOSTI NISU POTPUNO USKLADIVI S OVIM proizvodom I TO BI MOGLO
UZROKOVATI SMETNJE NA SLICI. U SLUČAJU PROBLEMA SA SLIKOM PROGRESIVNOG PRETRAŽIVANJA
PREPORUČUJE SE DA KORISNIK PREBACI VEZU NA IZLAZ „STANDARDNA RAZLUČIVOST“. POSTOJE
LI PITANJA VEZANA UZ USKLADIVOST VAŠEG TELEVIZORA S OVIM proizvodom, KONTAKTIRAJTE NAŠ
SERVISNI CENTAR ZA KORISNIKE.
Zaštita od kopiranja
• Budući da je AACS (Sustav naprednog pristupa sadržaju) odobren kao sustav zaštite sadržaja za format Bluray diska, slično uporabi CSS-a (Sustav remećenja sadržaja) za DVD format, reprodukciji, izlazu analognog
signala i ostalom nameću se određena ograničenja sadržaja zaštićenog sustavom AACS. Rad ovog
proizvoda i ograničenja na njemu mogu se razlikovati ovisno o vremenu vaše kupnje, jer je sustav AACS ta
ograničenja možda usvojio i/ili promijenio nakon izrade ovog proizvoda. Nadalje, tehnologije zaštite podataka
BD-ROM Mark i BD+ dodatno se koriste kao zaštita sadržaja za format Blu-ray diska, što nameće određena
ograničenja uključujući ograničenja reprodukcije za sadržaje zaštićene tehnologijom BD-ROM Mark i/ili BD+.
Za dodatne informacije o zaštiti AACS, BD-ROM Mark i BD+ ili o ovom proizvodu kontaktirajte centar za
korisnike tvrtke SAMSUNG.
• Mnogi Blu-ray diskovi i DVD-i kodirani su zaštitom od kopiranja. Upravo zbog toga player trebate spojiti
direktno na televizor, a ne na videorekorder. Spajanje na videorekorder rezultira izobličenom slikom s Blu-ray
diskova ili DVD-a koji su zaštićeni od kopiranja.
• Prema zakonima o autorskim pravima SAD-a i zakonima o autorskim pravima drugih zemalja, neovlašteno
snimanje, uporaba, prikazivanje, distribucija ili revizija televizijskih emisija, videokaseta, Blu-ray diskova,
DVD-a i ostalih materijala može biti podložno građanskoj odgovornosti.
• Obavijest o tehnologiji Cinavia: ovaj proizvod rabi tehnologiju Cinavia kako bi se ograničila uporaba
neovlaštenih kopija nekih komercijalno proizvedenih filmova i videozapisa i njihovih zvučnih zapisa. Kada
se otkrije zabranjena uporaba neovlaštene kopije, prikazat će se poruka i prekinut će se reproduciranje
i kopiranje. Ostale informacije o tehnologiji Cinavia dostupne su u mrežnom informacijskom centru za
korisnike tvrtke Cinavia na http://www.cinavia.com. Kako biste zatražili dodatne informacije o tehnologiji
Cinavia putem pošte, pošaljite nam dopis na poštansku adresu: Cinavia Consumer Information Centre,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, SAD. Ovaj proizvod sadržava zakonom zaštićenu tehnologiju pod
licencom korporacije Verance i zaštićen je američkim patentom 7,369,677 i ostalim američkim i svjetskim
patentima koji su izdanje i čije je izdanje u tijeku, kao i zaštitama autorskih prava i poslovnih tajni za
određene aspekte te tehnologije. Cinavia je zaštitni znak korporacije Verance. Autorsko pravo 2004-2010
Verance Corporation. Sva prava pridržava Verance. Zabranjeni su obrnuti inženjering i rastavljanje.
Izjava o odricanju od odgovornosti za mrežnu uslugu
Cijeli sadržaj i sve usluge dostupne putem ovog uređaja pripadaju trećim stranama i zaštićeni su autorskim
pravima, patentom, zaštitnim znakom i/ili drugim zakonima o intelektualnom vlasništvu. Takav sadržaj i usluge
pružaju se isključivo na vašu osobnu nekomercijalnu uporabu. Sadržaj ili usluge ne smijete rabiti na način koji
nije ovlastio vlasnik sadržaja ili pružatelj usluge. Bez ograničavanja prethodnog, osim bez izričitog ovlaštenja
vlasnika odnosnog sadržaja ili pružatelja usluge, ne smijete mijenjati, kopirati, ponovno izdavati, slati, prenositi,
prevoditi, prodavati, stvarati izvedena djela, iskorištavati ili distribuirati na bilo koji način ili na bilo kojem mediju
bilo koji sadržaj ili usluge prikazane putem ovog uređaja.
SADRŽAJ I USLUGE TREĆIH STRANA PRUŽAJU SE "KAKVE JESU". SAMSUNG NE JAMČI ZA TAKAV
PRUŽENI SADRŽAJ ILI USLUGE NITI IZRIČITO NITI PODRAZUMIJEVANO U BILO KOJU SVRHU. SAMSUNG
SE IZRIČITO ODRIČE BILO KAKVOG PODRAZUMIJEVANOG JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI, ALI BEZ
OGRANIČENJA NA JAMSTVA, SPREMOSTI ZA PRODAJU NA TRŽIŠTU ILI PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU
NAMJENU. SAMSUNG NE JAMČI TOČNOST, VALJANOST, ISPORUKU NA VRIJEME, ZAKONITOST ILI
POTPUNOST BILO KOJEG SADRŽAJA ILI USLUGE KOJE JE TVRTKA SAMSUNG UČINILA DOSTUPNIMA
PUTEM OVOG UREĐAJA TE NI POD BILO KOJIM OKOLNOSTIMA, UKLJUČUJUĆI NEMAR, TVRTKA
SAMSUNG NIJE ODGOVORNA BILO U UGOVORU ILI SUDSKI ZA SVA IZRAVNA, NEIZRAVNA, SLUČAJNA,
POSEBNA ILI POSLJEDIČNA OŠTEĆENJA PROIZAŠLA IZ ILI POVEZANA S BILO KAKVIM INFORMACIJAMA
SADRŽANIM U ILI NASTALIM KAO REZULTAT VAŠE ILI UPORABE TREĆE STRANE BILO KOJEG SADRŽAJA
ILI USLUGE, ČAK I U SLUČAJU OBAVIJESTI O MOGUĆNOSTI O TAKVIM OŠTEĆENJIMA.
Usluge trećih strana mogu se u bilo kojem trenutku ukinuti ili prekinuti, a tvrtka Samsung ne pruža nikakvu
reprezentaciju ni jamstvo da će bilo koji dio sadržaja ili usluge ostati dostupan za bilo koje razdoblje. Sadržaj
i usluge prenose treće strane putem mreža i opreme za prijenos nad kojima tvrtka Samsung nema kontrolu.
Bez ograničavanja općenitosti ove izjave o odricanju od odgovornosti, tvrtka Samsung izričito se odriče
odgovornosti ili obveze za bilo kakav prekid ili ukidanje bilo kojeg sadržaja ili usluge koje je učinila dostupnima
putem ovog uređaja.
Tvrtka Samsung nije odgovorna ili obvezna za korisničku uslugu povezanu sa sadržajem ili uslugama.
Sva pitanja ili zahtjevi za uslugu povezani sa sadržajem ili uslugama moraju se postaviti izravno odnosnom
pružatelju sadržaja ili usluge.
26
02231X-BD-ES5000-EN-CRO.indd 26
2012-04-13 오전 10:56:39
Licenca
• Proizvedeno pod licencom tvrtke Dolby Laboratories. Dolby i simbol
dvostrukog D trgovački su znakovi tvrtke Dolby Laboratories.
• Izrađeno pod licencom patenta SAD-a br.: 5,451,942; 5,956,674;
5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 i ostalih američkih i svjetskih patenata koji
su izdani ili je izdavanje u tijeku. DTS i Symbol su registrirani zaštitni znaci,
a logotipovi DTS 2.0+ Digital Out i DTS su zaštitni znaci tvrtke DTS, Inc.
Proizvod sadrži softver. © DTS, Inc. Sva prava pridržana.
• DivX
-- O DIVX VIDEOZAPISIMA: DivX® je digitalni videoformat koji je proizvela
tvrtka DivX, LLC, podružnica korporacije Rovi. Ovom uređaju, koji
reproducira DivX videozapise, službeno je dodijeljena oznaka DivX Certified®. Više
informacija i softverske alate za pretvaranje datoteka u DivX videozapise potražite na
adresi www.divx.com.
-- O DIVX VIDEOZAPISIMA NA ZAHTJEV: Za reprodukciju kupljenih DivX videozapisa na
zahtjev (VOD) potrebno je registrirati ovaj uređaj s oznakom DivX Certified®. Za pristup
registracijskoj šifri pronađite dio DivX VOD u izborniku postavki uređaja. Dodatne podatke
o dovršenju postupka registracije možete pronaći na adresi vod.divx.com.
-- S oznakom DivX Certified® za reprodukciju DivX® videozapisa do HD razlučivosti od 1080p,
uključujući i ekskluzivan sadržaj.
DivX®, DivX Certified® i pridruženi logotipovi zaštitni su znakovi korporacije Rovi ili njenih
podružnica i rabe se uz licencu.
Obuhvaćen je jednim ili više od sljedećih patenata izdanih u SAD-u: 7,295,673; 7,460,668;
7,515,710; 7,519,274.
• Pojmovi HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface te logotip
HDMI zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke HDMI
Licensing LLC u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.
• Oracle i Java su registrirani zaštitni znaci tvrtke Oracle i/ili njezinih
podružnica. Ostala imena mogu biti zaštitni znaci svojih odnosnih vlasnika.
• Obavijest o licenci za uporabu softvera otvorenog koda
-- U slučaju uporabe softvera slobodnog koda, licence za uporabu takvog softvera dostupne
su u izborniku proizvoda.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™ su logotipovi i zaštitni znaci tvrtke Blu-ray Disc Association.
27
02231X-BD-ES5000-EN-CRO.indd 27
2012-04-13 오전 10:56:39
Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda
Kontaktirajte SAMSUNG U CIJELOME SVIJETU
Ako imate pitanja ili komentare vezano uz Samsung proizvode, kontaktirajte SAMSUNG
centar za korisnike.
ALBANIA
AUSTRIA
Area
BELGIUM
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
KOSOVO
LUXEMBURG
MACEDONIA
MONTENEGRO
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
Switzerland
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
Contact Centre 
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
02-201-24-18
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)
8009 4000 only from landline
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801-1SAMSUNG(172-678)
+48 22 607-93-33
808 20-SAMSUNG (808 20 7267)
08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from landline
(+40) 21 206 01 10 from mobile and land line
0700 Samsung (0700 726 7864)
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
02231X-BD-ES5000-EN-CRO.indd 28
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
(Primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog
vraćanja baterija)
Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju ukazuje na to da se istrošene baterije
iz ovog proizvoda ne smiju odlagati s ostalim kućanskim otpadom. Kemijski simboli
Hg, Cd ili Pb označuju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo u količinama višim od
referentnih razina navedenih u dokumentu Europske unije "EC Directive 2006/66".
Ukoliko baterije nisu ispravno odložene, navedene tvari mogu narušiti zdravlje ljudi ili
oštetiti okoliš.
Radi zaštite prirodnih resursa i promicanja ponovne upotrebe materijala, molimo
vas da odvojite baterije od ostalih vrsta otpada i reciklirajte ih putem lokalnog,
besplatnog sustava za vraćanje baterija.
Ispravno odlaganje proizvoda
(Električni i elektronički otpad)
(Primjenjivo u Europskoj Uniji i drugim europskim državama sa sustavima
odvojenog prikupljanja)
Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se
proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi
trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste
spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem
otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako
biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.
Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili
proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet
može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.
Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe
kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se
miješati s drugim omercijalnim otpadom.
AK68-02231X-00
AK68-02231X-01
2012-04-13 오전 10:56:39
Download PDF

advertising