Samsung | BD-ES5000 | Samsung BD-ES5000 Smart HUB Manual

VODIČ ZA KORISNIKE
Sadržaj
Konfig
guriranje mrežžne vezze: Prv
vi korac
ci
3
Rad s ikonam
ma
14
• Za žičane mreže
4
• Premještanje ikone
14
• Za bežične mreže
5
• Stvaranje nove mape
15
Nadog
građiva
anje sofftvera
7
• Umetanje ikone u mapu
15
Pokrettanje usluge Smart Hub
9
• Preimenovanje mape
16
• Zaključavanje aplikacije
17
• Otključavanje aplikacije
18
Registtracija Samsung računa
19
Upotre
eba Ap
plikacije
e tvrtke
e Sams
sung
21
Upotre
eba fun
nkcije Smart Search
h
22
Stvara
anje Samsung
g račun
na
10
Prijava
a u uslu
ugu Sm
mart Hu
ub
11
Odjava
a iz usluge Sm
mart Hu
ub
11
Poništtavanje
e zabora
avljene
e lozinke
12
Uklanja
anje ra
ačuna usluge Smartt Hub s
popisa
a račun
na TV-a
a
12
Sortira
anje iko
ona
14
※ Funkcije ovise o modelu playera.
※ Slike u ovom korisničkom priručniku služe samo kao ilustracija i mogu se donekle razlikovati od stvarnog izgleda proizvoda.
Konfiguriranje mrežne veze: Prvi koraci
1
Na daljinskom upravljaču pritisnite
tipku [HOME].
HOME
4
※ Ako imate bežičnu mrežu, provjerite je li
uključena pristupna točka s kojom želite
povezati player. Pristupna točka može biti
bežični usmjerivač, modem itd. Ako imate
žičanu mrežu, priključite jedan kraj LAN kabela
u LAN priključak na stražnjoj strani playera, a
drugi u usmjerivač ili modem.
2
3
Na početnom zaslonu
idite na <Postavke>,
zatim pritisnite tipku
e.
5
Idite na <Postavke
mreže>, zatim pritisnite
tipku e.
Kada se otvori prozor
Mrežne postavke, idite
na odjeljak za žičane
mreže na 4. stranici ili
na odjeljak za bežične
mreže na 5. stranici i
dovršite konfiguraciju
mreže.
※ Vaš player podržava različite
načine konfiguracije mreže
(žičana/bežična, WPS
(PBC)) koje vam omogućuju
jednostavno i brzo
konfiguriranje mreže.
Idite na <Mreža>, zatim
pritisnite tipku e.
3 - Hrvatski
❙ Za žičane mreže
Žičana - automatsko
Žičana - ručna konfiguracija
Ako vaša mreža ne zahtijeva statičku IP adresu, primijenite automatski postupak.
Većina mreža ne zahtijeva statičku IP adresu.
Ako imate statičku IP adresu ili automatski postupak ne radi, trebat ćete ručno
postaviti vrijednosti postavki mreže.
1
Odaberite Kabelska
TV na zaslonu Mrežne
postavke, zatim
pritisnite tipku e.
1
2
2
Player provjerava
mrežnu vezu, a zatim
se povezuje s mrežom.
Pritisnite tipku e po
završetku postupka
povezivanja s mrežom.
3
4 - Hrvatski
Odaberite <Kabelska TV> na zaslonu Mrežne postavke, zatim pritisnite
tipku e. Pojavljuje se zaslon Status mreže. Player pokušava provjeriti
mrežnu vezu i ne uspijeva u tome.
Odaberite <IP
postavke> na desnoj
strani zaslona, zatim
pritisnite tipku e.
Pojavljuje se zaslon IP
postavke.
Odaberite polje IP način rada, zatim ga postavite na Ručno.
4
❙ Za bežične mreže
Pomoću brojčanih tipki na daljinskom upravljaču unesite vrijednosti
mreže. Pomičite se kroz polja unosa pomoću gumba ▲▼◄► na
daljinskom upravljaču.
✎ Te vrijednosti možete dobiti od svog pružatelja internetskih usluga. Ove vrijednosti možete
provjeriti i na većini računala s operacijskim sustavom Windows.
5
Kada završite, označite
U redu, zatim pritisnite
tipku e. Player
provjerava mrežnu
vezu, a zatim se
povezuje s mrežom.
1
2
3
5 - Hrvatski
Provjerite je li uključena pristupna točka s kojom želite povezati player.
Pristupna točka može biti bežični usmjerivač, modem itd.
Odaberite Bežično
(općenito) na zaslonu
Mrežne postavke, zatim
pritisnite tipku e.
Pritisnite tipku e.
Player počinje tražiti
pristupne točke. Po
završetku prikazuje
popis pristupnih točaka
koje je pronašao.
4
Idite na pristupnu točku
s kojom želite povezati
player, zatim pritisnite
tipku e.
5-1 Ako želite koristiti
fiksnu IP adresu, na
zaslonu odaberite <IP
postavke>, zatim
ručno unesite postavke
IP adrese.
- IP adresa
- Maska podmreže
- Pristupnik
5
- DNS poslužitelj
Pritisnite tipku e.
Player se povezuje s
mrežom.
6
✎ Ako je za vašu mrežu
potreban unos sigurnosnog
ključa, prikazuje se prozor
Unos sigurnosnog ključa.
Pomoću tipkovnice unesite
ključ. Nakon završetka
pomoću gumba ▲▼◄►
odaberite Dovršeno, a
zatim pritisnite tipku e i
idite na korak 6.
✔ Ako rabite uređaj koji podržava WPS
Po završetku
konfiguriranja mrežnih
postavki pritisnite tipku
<U redu>.
1. Provedite korake 1 do 5 iz odjeljka “Konfiguriranje mrežne veze: Prvi koraci".
2. Odaberite “WPS(PBC)”.
3. Slijedite upute prikazane na zaslonu.
✎ Napomene
- Uređaji koji podržavaju WPS imaju tipku WPS (PBC).
6 - Hrvatski
Nadograđivanje softvera
S vremena na vrijeme Samsung stavlja korisnicima na raspolaganje ažurirani
softver. Da biste ažurirani softver instalirali na svoj player, pratite upute u
nastavku.
1
2
Pritisnite tipku [HOME]
na daljinskom upravljaču.
Na početnom zaslonu
idite na <Postavke>,
zatim pritisnite tipku e.
HOME
3
4
7 - Hrvatski
Idite na <Podrška>,
zatim pritisnite tipku e.
Idite na stavku
<Nadogradnja
softvera>, zatim
pritisnite tipku e.
5
6
7
Softver koji je potrebno
nadograditi automatski
se traži i instalira.
Prozor prikaza nadogradnje može se razlikovati u svakom načinu
nadogradnje.
Ostale aplikacije automatski se nadograđuju tijekom pokretanja.
8 - Hrvatski
Pokretanje usluge Smart Hub
1
2
Na daljinskom upravljaču
pritisnite tipku [SMART
HUB].
Ako prvi put pokrećete
uslugu Smart Hub,
prikazuju se Odredbe i
uvjeti pružanja usluga od
strane tvrtke Samsung.
Pročitajte ih pa, ako se
slažete, za nastavak
kliknite gumb <Slažem
se>, a potom pritisnite
tipku e.
SMART
3
HUB
Pojavljuje se prozor
Pravila o privatnosti
tvrtke Samsung.
Pročitajte pravila pa ako
se slažete, za nastavak
pritisnite tipku <Slažem
se>, a potom e.
※ Ako odaberete tipku <Ne
slažem se>, uslugu Smart
Hub nećete moći primati.
4
※ Ako odaberete tipku <Ne
slažem se>, uslugu Smart
Hub nećete moći koristiti.
9 - Hrvatski
Kada se prikaže prozor
Ažuriranje usluge Smart
Hub, odaberite <U
redu>, zatim pritisnite
tipku e.
Stvaranje Samsung računa
1
2
3
Na daljinskom upravljaču
pritisnite tipku [SMART
HUB].
4
SMART
HUB
Na daljinskom upravljaču pritisnite crvenu tipku a kako biste prikazali
prozor Prijava. (Opis te tipke nalazi se na dnu zaslona.)
Kada se pojavi prozor
Prijava pritisnite tipku
<Kreiraj račun>, zatim
pritisnite tipku e.
Prijeđite u polje
Samsung račun, zatim
pritisnite tipku e.
Pojavljuju se prozor
sa zaslonom za unos
i tipkovnica. Pomoću
tipkovnice unesite adresu
e-pošte koja će služiti
kao vaš ID.
Račun mora biti valjana adresa e-pošte u sljedećem obliku: sample@
sample.com ili sample@sample.net. Zatim u polje za lozinku i u polje
Potvr. lozinku unesite istu lozinku.
5
10 - Hrvatski
Nakon unosa svih stavki prijeđite na stavku <Kreiraj račun>, zatim
pritisnite tipku e. Bit će stvoren vaš račun.
Prijava u uslugu Smart Hub
Odjava iz usluge Smart Hub
1
1
2
3
Na daljinskom upravljaču
pritisnite tipku [SMART
HUB] kako biste
pokrenuli uslugu Smart
Hub.
SMART
HUB
2
Na daljinskom upravljaču pritisnite crvenu tipku a kako biste prikazali
prozor Prijava. (Opis te tipke nalazi se na dnu zaslona.)
U prozoru Prijava unesite
svoj ID i lozinku. Na
dnu prozora odaberite
<Prijava>, zatim
pritisnite tipku e.
11 - Hrvatski
Dok ste prijavljeni na usluzi Smart Hub na daljinskom upravljaču pritisnite
tipku a.
Kad se prikaže prozor
Potvrda odjave idite
na <U redu>, zatim
pritisnite tipku e.
Poništavanje zaboravljene lozinke
Ako ste zaboravili svoju lozinku, pratite upute u nastavku.
1
2
3
Unesite račun (adresu
e-pošte) za zaboravljenu
lozinku, idite na
<Resetiraj lozinku>,
zatim pritisnite tipku e.
Uklanjanje računa usluge Smart Hub s
popisa računa TV-a
1
2
Prikazuje se prozor za
potvrdu s porukom da
će vam vodič biti poslan
na adresu e-pošte
(račun) koju ste unijeli.
Idite na <U redu>, zatim
pritisnite tipku e.
Na daljinskom upravljaču
pritisnite tipku [SMART
HUB] kako biste
pokrenuli uslugu Smart
Hub.
12 - Hrvatski
HUB
Na daljinskom upravljaču pritisnite plavu tipku } kako bi se prikazao
prozor Postavke.
※ Opis te tipke nalazi se na dnu zaslona.
Za resetiranje lozinke pratite vodič.
SMART
3
4
Idite na stavku
<Upravljanje
računom>, zatim
pritisnite tipku e.
Idite na stavku <Ukloni
s popisa TV računa>,
zatim pritisnite tipku e.
5
6
13 - Hrvatski
Unesite svoju lozinku,
kliknite <U redu>, a
zatim pritisnite tipku e.
Prikazuje se prozor za
potvrdu sa zahtjevom da
potvrdite brisanje. Idite
na tipku <U redu>, zatim
za brisanje trenutnog
računa s popisa Popis
računa TV-a pritisnite
tipku e.
Sortiranje ikona
1
2
3
Na daljinskom upravljaču
pritisnite tipku [SMART
HUB] kako biste
pokrenuli uslugu Smart
Hub.
Rad s ikonama
Na daljinskom upravljaču pritisnite tipku [SMART HUB] kako biste pokrenuli
uslugu Smart Hub, zatim idite na ikonu s kojom želite raditi.
SMART
❙ Premještanje ikone
HUB
1
Na daljinskom upravljaču pritisnite zelenu tipku b kako biste prikazali
prozor Sortiraj ključeve. (Opis te tipke nalazi se na dnu zaslona.)
Ikone možete sortirati na razne načine. Idite na način sortiranja koji želite
upotrijebiti, zatim pritisnite tipku e. Možete odabrati načine Naziv,
Datum instalacije, Frekvencija, Kategorija, Korisnički definiran ili Zadani.
2
3
14 - Hrvatski
Na daljinskom upravljaču
pritisnite žutu tipku {
kako biste ušli u način
Uređivanje.
Odaberite ikone koje
želite premjestiti.
Odaberite Pomak, zatim pritisnite tipku e.
❙ Stvaranje nove mape
1
2
Na daljinskom upravljaču
pritisnite žutu tipku
{ kako biste ušli u
način Uređivanje, zatim
odaberite <Nova mapa>.
Unesite naziv mape
koju želite stvoriti, zatim
pritisnite tipku e.
Stvorit će se mapa i
odgovarajuća ikona.
❙ Umetanje ikone u mapu
1
2
3
4
15 - Hrvatski
Idite na ikonu koju želite
premjestiti.
Na daljinskom upravljaču pritisnite žutu tipku { kako biste ušli u način Uređivanje.
Odaberite ikone koje
ćete premjestiti u mapu,
zatim odaberite <Premj.
u mapu>.
Prikazuje se popis mapa
u koje možete premjestiti
ikonu. Idite na mapu koju
želite, zatim pritisnite
tipku e.
❙ Preimenovanje mape
1
2
Idite na ikonu koju želite
preimenovati, zatim na
daljinskom upravljaču
pritisnite žutu tipku {
kako biste ušli u način
Uređivanje.
3
Pomoću tipki sa
strelicama idite na stavku
<Preimenuj mapu>,
zatim pritisnite tipku e.
16 - Hrvatski
Unesite naziv koji želite
primijeniti na odabranu
mapu, zatim pritisnite
tipku e. Naziv
odabrane mape će se
promijeniti.
❙ Zaključavanje aplikacije
• Određene aplikacije možete zaključati kako biste ostale osobe spriječili da ih koriste.
(Mape i aplikacije koje se nude kao zadane ne možete zaključavati.)
1
2
Idite na ikonu koju želite
zaključati, zatim na
daljinskom upravljaču
pritisnite žutu tipku {.
3
Odaberite ikone za
zaključavanje, zatim
odaberite <Zaključaj>.
17 - Hrvatski
Unesite lozinku duljine
4 znaka. Pojavljuje se
skočni prozor Aktivirano
zaključavanje usluge.
Pritisnite tipku e.
Simbol Zaključaj pored
aplikacije se zatvara.
Sada za pristup aplikaciji
morate unijeti lozinku.
❙ Otključavanje aplikacije
1
2
Idite na ikonu aplikacije
kojoj želite pristupiti,
zatim na daljinskom
upravljaču pritisnite žutu
tipku {.
3
Odaberite ikone za
otključavanje, zatim
odaberite <Otključ.>.
18 - Hrvatski
Unesite ispravnu lozinku
od 4 znaka. Pojavljuje
se skočni prozor
Deaktivirana usluga
zaključavanja. Pritisnite
tipku e. Simbol
lokota pored aplikacije
se otvara. Za ponovno
zaključavanje pratite
korake na 17. stranici.
Registracija Samsung računa
1
S računala se povežite
na web-mjesto http://
www.samsung.com/,
zatim stvorite novi račun.
3
✎ Sadržaj na početnoj stranici
ovisi o državi.
4
2
Za instaliranje aplikacije
koja se plaća potreban
vam je novac. Možete
upotrijebiti svoju karticu
za plaćanje. (Više
informacija nalazi se u
uputama navedenim na
web-mjestu.)
Na daljinskom upravljaču
pritisnite tipku [SMART
HUB] kako biste
pokrenuli uslugu Smart
Hub.
HUB
Na daljinskom upravljaču pritisnite plavu tipku } kako bi se prikazao
prozor Postavke.
※ Opis te tipke nalazi se na dnu zaslona.
19 - Hrvatski
SMART
5
6
Idite na stavku
<Upravljanje
računom>, zatim
pritisnite tipku e.
Idite na stavku
<Registriraj račun
usluge>, zatim pritisnite
tipku e.
7
8
20 - Hrvatski
Pritisnite tipku e na
stavci Aplikacije tvrtke
Samsung kako biste
promijenili njezine
postavke pretplate.
Odaberite stavku
<Registracija>, zatim
pritisnite tipku e.
Unesite ID računa koji
ste stvorili na web-mjestu
"http://www.samsung.
com/" i lozinku, idite
na <U redu>, a zatim
pritisnite e. Tijekom
izvođenja registrirane
usluge na registriranu
uslugu bit ćete prijavljeni
pomoću unesenih
podataka o računu.
Upotreba Aplikacije tvrtke Samsung
1
2
Na daljinskom upravljaču
pritisnite tipku [SMART
HUB] kako biste
pokrenuli uslugu Smart
Hub.
SMART
3
HUB
4
Pokrenite stavku
"Samsung Apps" koja
se nalazi na srednjem
lijevom dijelu zaslona.
21 - Hrvatski
Da biste instalirali plaćenu aplikaciju, morate imati Samsung Apps račun.
Ako nemate račun, registrirajte ga prema uputama iz ovog priručnika s
opisom registracije Samsung računa.
(pogledajte stranice 19~20.)
Idite na ikonu aplikacije
koju želite instalirati,
zatim pritisnite tipku
e. Otvara se prozor
Pojedinosti o aplikaciji
koji prikazuje podatke o
odabranoj aplikaciji.
5
Idite na stavku <Preuzmi
sada>, zatim pritisnite
tipku e.
Upotreba funkcije Smart Search
U prozoru Smart Search možete tražiti informacije.
Osim toga, možete pregledavati popis popularnih pojmova za pretraživanje i
popis popularnih aplikacija.
1
6
Idite na stavku <Search>
na početnom zaslonu
usluge Smart Hub, zatim
pritisnite tipku e.
Po završetku instalacije
automatski se na zaslonu
prikazuje ikona aplikacije.
2
22 - Hrvatski
Prikazuje se prozor
Smart Search.
3
4
Unesite riječi koje ćete koristiti kao pojam za pretraživanje. Da biste na
dnu zaslona odabrali jedan od popularnih pojmova za pretraživanje, idite
na tu stavku pomoću tipki sa strelicama, zatim pritisnite tipku e.
4-1 Ako na dnu zaslona
odaberete jednu od
popularnih aplikacija,
Smart Search će tražiti
informacije koje se
odnose na tu aplikaciju.
Prikazuju se rezultati
pretraživanja za pojam
koji ste unijeli.
4-2 Da biste instalirali
aplikaciju prikazanu
u odjeljku Aplikacije
tvrtke Samsung prozora
Rezultati pretraživanja,
idite na aplikaciju, zatim
pritisnite tipku e.
4-3 Za instalaciju ćete biti premješteni na zaslon Aplikacije tvrtke Samsung.
Više informacija o instalaciji nalazi se u poglavlju "Upotreba Samsung
Apps".
23 - Hrvatski
Download PDF

advertising