Samsung | BD-ES5000 | Samsung BD-ES5000 Smart HUB Manual

KORISNIČKO UPUTSTVO
Sadržaj
Konfig
gurisanjje mrežžne vezze: Prv
vi korac
ci
3
Rad sa
a ikona
ama
14
• Za kablovske mreže
4
• Premeštanje ikone
14
• Za bežične mreže
5
• Kreiranje nove fascikle
15
Ažurira
anje so
oftvera
7
• Ubacivanje ikone u fasciklu
15
Pokrettanje Smart Hub-a
9
• Promena imena fascikle
16
• Zaključavanje aplikacije
17
• Otključavanje aplikacije
18
Registtrovanje
e Sams
sung naloga
19
Korišć
ćenje Samsung aplik
kacija
21
Korišć
ćenje fu
unkcije pamettne pre
etrage
22
Kreiran
nje Sam
msung naloga
a
10
Prijavljjivanje na Sm
mart Hub uslugu
11
Odjavljjivanje
e sa Sm
mart Hub uslu
uge
11
Reseto
ovanje zabora
avljene
e lozink
ke
12
Uklanja
anje Sm
mart Hu
ub nalog
ga iz lisste TV naloga 12
Sortira
anje iko
ona
14
※ Funkcije se mogu razlikovati u zavisnosti od modela vašeg plejera.
※ Slike koje su date u ovom priručniku služe samo kao ilustracije i mogu se razlikovati od stvarnog izgleda proizvoda.
Konfigurisanje mrežne veze: Prvi koraci
1
Pritisnite taster [HOME] na daljinskom
upravljaču.
HOME
4
※ Ako imate bežičnu mrežu, pobrinite se da
pristupna tačka sa kojom želite da povežete
svoj plejer bude uključena. Pristupna tačka
može da bude bežični ruter, modem itd. Ako
imate kablovsku mrežu, jedan kraj LAN kabla
povežite na LAN priključak na zadnjoj strani
plejera, a drugi kraj na ruter ili modem.
2
3
Na početnom
ekranu, idite na
<Podešavanja>, a
zatim pritisnite taster
e.
5
Idite na <Postavke
mreže>, a zatim
pritisnite taster e.
Kada se prikaže prozor
Postavke mreže,
pređite na deo "Za
kablovske mreže" na
strani 4 ili na deo "Za
bežične mreže" na
strani 5 da biste završili
konfiguraciju mreže.
※ Vaš plejer podržava načine
konfigurisanja mreže
(kablovska/bežična, WPS
(PBC)) koji vam omogućavaju
da brzo i lako konfigurišete
svoju mrežu.
Idite na stavku
<Mreža>, a zatim
pritisnite taster e.
3 - Srpski
❙ Za kablovske mreže
Kablovska - Automatski
Kablovska - Ručna konfiguracija
Koristite automatsku proceduru ako vaša mreža ne zahteva statičku IP adresu.
Većina mreža ne zahteva statičku IP adresu.
Ako imate statičku IP adresu ili automatska procedura ne funkcioniše, biće
potrebno da vrednosti za Postavke mreže podesite ručno.
1
U meniju Postavke
mreže izaberite stavku
Žična TV, a zatim
pritisnite taster e.
1
2
2
Plejer potvrđuje mrežnu
vezu, a zatim se
povezuje sa mrežom.
Pritisnite taster e
kada se završi proces
uspostavljanja mrežne
veze.
3
4 - Srpski
Na ekranu Postavke mreže izaberite stavku <Žična TV>, a zatim
pritisnite taster e. Pojavljuje se ekran Status mreže. Plejer pokušava
da potvrdi mrežnu vezu i ne uspeva u tome.
Izaberite stavku <IP
postavke> na desnoj
strani ekrana, a zatim
pritisnite taster e.
Pojavljuje se ekran IP
postavke.
Izaberite polje IP režim, a zatim ga podesite na Ručni.
4
Za unos vrednosti mreže koristite numeričke tastere na daljinskom
upravljaču. Koristite tastere ▲▼◄► na daljinskom upravljaču za
pomeranje sa jednog na drugo polje za unos.
✎ Ove vrednosti možete dobiti od vašeg provajdera Internet usluga. Takođe, ove vrednosti
možete pogledati na većini Windows računara.
5
Kada završite, označite
OK, a zatim pritisnite
taster e. Plejer
potvrđuje mrežnu vezu
a zatim se povezuje sa
mrežom.
❙ Za bežične mreže
1
2
3
5 - Srpski
Pobrinite se da pristupna tačka sa kojom želite da povežete svoj plejer
bude uključena. Pristupna tačka može da bude bežični ruter, modem itd.
U meniju Postavke
mreže izaberite stavku
Bežično (Opšte), a
zatim pritisnite taster
e.
Pritisnite taster e.
Vaš plejer počinje da
traži pristupne tačke.
Kada završi, prikazuje
listu pristupnih tačaka
koje je pronašao.
4
Idite na pristupnu tačku
sa kojom želite da
povežete svoj plejer, a
zatim pritisnite taster
e.
5-1 Ako želite da
koristite fiksne IP
adrese, izaberite <IP
postavke> na ekranu,
a zatim ručno unesite
potrebne postavke IP
adrese.
- IP adresa
- Podmrežna maska
5
Pritisnite taster e.
Plejer se povezuje sa
vašom mrežom.
✎ Ako vaša mreža ima
bezbednosni ključ,
pojavljuje se prozor Unos
bezbednosnog ključa.
Pomoću ove tastature
unesite ključ. Kada završite,
pomoću tastera ▲▼◄►
izaberite Završeno,
pritisnite taster e i
pređite na korak 6.
- Mrežni prolaz
- DNS server
6
Kada završite
konfigurisanje postavki
mreže, pritisnite taster
<OK>.
✔ Kada koristite uređaj koji podržava WPS
1. Obavite korake od 1 do 5 navedene u delu “Konfigurisanje mrežne veze: Prvi
koraci".
2. Izaberite "WPS(PBC)".
3. Sledite uputstva koja se prikazuju na ekranu.
✎ Napomene
- Uređaji koji podržavaju WPS imaju WPS (PBC) taster.
6 - Srpski
Ažuriranje softvera
S vremena na vreme, Samsung obezbeđuje ažurirani softver. Da biste ažurirani
softver instalirali na svom plejeru, pratite uputstva u nastavku.
1
2
Pritisnite taster [HOME]
na daljinskom upravljaču.
Na početnom ekranu,
idite na <Podešavanja>,
a zatim pritisnite taster
e.
HOME
3
4
7 - Srpski
Idite na stavku
<Podrška>, a zatim
pritisnite taster e.
Idite na stavku
<Nadogradnja
softvera>, a zatim
pritisnite taster e.
5
6
7
Softver koji treba
nadograditi se traži i
instalira automatski.
Izgled prozora za nadogradnju može se razlikovati u zavisnosti od
metoda.
Ostale aplikacije se automatski nadograđuju kada su aktivne.
8 - Srpski
Pokretanje Smart Hub-a
1
2
Pritisnite taster [SMART
HUB] na daljinskom
upravljaču.
Kada prvi put pokrenete
Smart Hub uslugu,
prikazuju se Uslovi i
odredbe Samsungove
usluge. Pročitajte ih i,
ako se slažete, izaberite
taster <Slažem se> da
biste nastavili, a zatim
pritisnite taster e da
biste nastavili.
SMART
3
HUB
Pojavljuje se prozor
Politika privatnosti
kompanije Samsung.
Pročitajte je i, ako se
slažete, izaberite taster
<Slažem se> i pritisnite
e da biste nastavili.
※ Ako izaberete taster <Ne
slažem se>, nećete moći da
dobijete Smart Hub uslugu.
4
※ Ako izaberete taster <Ne
slažem se>, nećete moći da
koristite Smart Hub uslugu.
9 - Srpski
Kada se pojavi prozor
za prijavljivanje, izaberite
taster <U redu>, a zatim
pritisnite taster e.
Kreiranje Samsung naloga
1
2
3
Pritisnite taster [SMART
HUB] na daljinskom
upravljaču.
SMART
4
HUB
Pritisnite crveni taster a na daljinskom upravljaču da biste prikazali
prozor za prijavljivanje. (Opis tastera možete naći pri dnu ekrana.)
Kada se pojavi prozor
za prijavljivanje, izaberite
taster <Kreiraj nalog>,
a zatim pritisnite taster
e.
Idite na stavku Samsung
nalog, a zatim pritisnite
taster e. Pojavljuje
se prozor sa ekranom
za unos i tastaturom.
Koristeći tastaturu,
unesite adresu e-pošte
koja će služiti kao vaš ID.
Nalog mora da bude važeća adresa e-pošte u sledećem formatu:
sample@sample.com ili sample@sample.net. Zatim u polje za lozinku
unesite lozinku i na isti način ovu lozinku unesite u polje Potvrda lozinke.
5
10 - Srpski
Kada se unesu sve stavke, idite na stavku <Kreiraj nalog>, a zatim
pritisnite taster e. Vaš nalog će biti kreiran.
Prijavljivanje na Smart Hub uslugu
Odjavljivanje sa Smart Hub usluge
1
1
2
3
Pritisnite taster [SMART
HUB] na daljinskom
upravljaču da biste
pokrenuli Smart Hub.
SMART
HUB
2
Pritisnite crveni taster a na daljinskom upravljaču da biste prikazali
prozor za prijavljivanje. (Opis tastera možete naći pri dnu ekrana.)
U prozoru za prijavljivanje
unesite svoj ID i lozinku.
Izaberite <Prij. se> pri
dnu ekrana, a zatim
pritisnite taster e.
11 - Srpski
Dok ste prijavljeni na Smart Hub uslugu, pritisnite taster a na daljinskom
upravljaču.
Kada se pojavi prozor
za potvrdu odjavljivanja,
idite na <U redu>, a
zatim pritisnite taster
e.
Resetovanje zaboravljene lozinke
Ako zaboravite svoju lozinku, postupite na sledeći način.
1
2
3
Unesite nalog (adresu
e-pošte) za lozinku koju
ste zaboravili, idite na
<Promeni lozinku>,
a zatim pritisnite taster
e.
Uklanjanje Smart Hub naloga iz liste TV
naloga
1
2
Pojavljuje se prozor
za potvrdu koji vas
obaveštava da će
uputstvo biti poslato na
adresu e-pošte (nalog)
koju ste uneli. Idite na
<U redu>, a zatim
pritisnite taster e.
Pritisnite taster [SMART
HUB] na daljinskom
upravljaču da biste
pokrenuli Smart Hub.
12 - Srpski
HUB
Pritisnite plavi taster } na daljinskom upravljaču da biste prikazali prozor
Postavke.
※ Opis tastera možete naći pri dnu ekrana.
Pratite uputstvo za promenu lozinke.
SMART
3
4
Idite na stavku
<Upravljanje
nalogom>, a zatim
pritisnite taster e.
Idite na stavku <Uklonite
sa liste TV naloga>,
a zatim pritisnite taster
e.
5
6
13 - Srpski
Unesite lozinku i pritisnite
taster <U redu>, a zatim
pritisnite taster e.
Pojavljuje se prozor za
potvrdu u kome se od
vas traži da potvrdite
brisanje. Idite na taster
<U redu>, a zatim
pritisnite taster e
da biste trenutni nalog
izbrisali sa liste TV
naloga.
Sortiranje ikona
1
Pritisnite taster [SMART
HUB] na daljinskom
upravljaču da biste
pokrenuli Smart Hub.
Rad sa ikonama
Pritisnite taster [SMART HUB] na daljinskom upravljaču da biste pokrenuli
Smart Hub, a zatim idite na ikonu sa kojom želite da radite.
SMART
❙ Premeštanje ikone
HUB
1
2
3
Pritisnite zeleni taster b na daljinskom upravljaču da biste prikazali
prozor Tasteri za sortiranje. (Opis tastera možete naći pri dnu ekrana.)
Ikone možete sortirati na različite načine. Idite na način sortiranja koji
želite da koristite, a zatim pritisnite taster e. Možete izabrati Ime,
Datum instaliranja, Frekvencija, Kategorija, Korisnički ili Podrazumevano.
2
3
14 - Srpski
Pritisnite žuti taster {
na daljinskom upravljaču
da biste ušli u Režim
izmene.
Izaberite ikone koje želite
da premestite.
Izaberite Pomeri, a zatim pritisnite taster e.
❙ Kreiranje nove fascikle
1
2
Pritisnite žuti taster
{ na daljinskom
upravljaču da biste ušli
u režim uređivanja, a
zatim izaberite <Nova
fascikla>.
Unesite ime fascikle koju
želite da kreirate, a zatim
pritisnite taster e.
Fascikla i odgovarajuća
ikona fascikle će biti
kreirane.
❙ Ubacivanje ikone u fasciklu
1
2
3
4
15 - Srpski
Idite na ikonu koju želite
da premestite.
Pritisnite žuti taster { na daljinskom upravljaču da biste ušli u Režim izmene.
Izaberite ikone koje treba
premestiti u fasciklu, a
zatim izaberite <Prem. u
Fasc.>.
Prikazuje se lista fascikli
u koje možete premestiti
ikonu. Idite na fasciklu
koju želite, a zatim
pritisnite taster e.
❙ Promena imena fascikle
1
2
Idite na ikonu čije ime
želite da promenite i
pritisnite žuti taster {
na daljinskom upravljaču
da biste ušli u Režim
izmene.
3
Idite na stavku
<Preimen. Fasc.>
koristeći tastere sa
strelicama, a zatim
pritisnite taster e.
16 - Srpski
Unesite novo ime za
izabranu fasciklu, a zatim
pritisnite taster e.
Ime izabrane fascikle je
promenjeno.
❙ Zaključavanje aplikacije
• Možete da zaključate određene aplikacije da ih druge osobe ne bi koristile.
(Ne možete zaključati fascikle i aplikacije koje su obezbeđene kao podrazumevane.)
1
2
Idite na ikonu koju
želite da zaključate i
pritisnite žuti taster { na
daljinskom upravljaču.
3
Izaberite ikone koje
treba zaključati, a zatim
izaberite <Zaključaj>.
17 - Srpski
Unesite lozinku od 4
znaka. Pojavljuje se
prozor "Zaključavanje
usluge je aktivirano".
Pritisnite taster e.
Simbol katanca pored
aplikacije se zatvara.
Sada morate uneti
lozinku da biste pristupili
aplikaciji.
❙ Otključavanje aplikacije
1
2
Idite na ikonu aplikacije
kojoj želite da pristupite i
pritisnite žuti taster { na
daljinskom upravljaču.
3
Izaberite ikone koje
treba otključati, a zatim
izaberite <Otključ.>.
18 - Srpski
Unesite tačnu lozinku
od 4 znaka. Pojavljuje
se prozor "Zaključavanje
usluge je deaktivirano".
Pritisnite taster e.
Simbol katanca pored
aplikacije se otvara. Za
ponovno zaključavanje,
pratite korake na strani
17.
Registrovanje Samsung naloga
1
Povežite se na http://
www.samsung.com/
sa računara, a zatim
napravite novi nalog.
3
Pritisnite taster [SMART
HUB] na daljinskom
upravljaču da biste
pokrenuli Smart Hub.
SMART
HUB
✎ Sadržaj početne stranice se
može razlikovati od zemlje do
zemlje.
4
2
Potreban vam je novac
da biste instalirali
aplikaciju koja se plaća.
Možete da zadužite svoju
kreditnu karticu. (Više
informacija možete naći
u uputstvima koja su
data na veb lokaciji.)
Pritisnite plavi taster } na daljinskom upravljaču da biste prikazali prozor
Postavke.
※ Opis tastera možete naći pri dnu ekrana.
19 - Srpski
5
6
Idite na stavku
<Upravljanje
nalogom>, a zatim
pritisnite taster e.
Idite na stavku
<Registrujte nalog
usluge>, a zatim
pritisnite taster e.
7
8
20 - Srpski
Pritisnite taster e
na stavki Samsung
aplikacije da biste
promenili postavke za
njenu pretplatu. Izaberite
stavku <Registruj>, a
zatim pritisnite e.
Unesite ID naloga i
lozinku koje ste postavili
na "http://www.
samsung.com/", idite
na <U redu>, a zatim
pritisnite taster e.
Kada je registrovana
usluga pokrenuta, na
registrovanu uslugu ćete
biti prijavljeni sa unetim
informacijama naloga.
Korišćenje Samsung aplikacija
1
2
Pritisnite taster [SMART
HUB] na daljinskom
upravljaču da biste
pokrenuli Smart Hub.
SMART
3
HUB
4
Pokrenite "Samsung
Apps" koje se nalaze na
sredini ekrana levo.
21 - Srpski
Morate da imate Samsung Apps nalog da biste instalirali aplikaciju
koja se plaća. Ako nemate nalog, registrujte nalog prateći odeljak ovog
uputstva koji opisuje kako se registruje Samsung nalog.
(pogledajte str. 19~20.)
Idite na ikonu aplikacije
koju želite da instalirate,
a zatim pritisnite taster
e. Pojavljuje se prozor
Detalji aplikacije koji
prikazuje informacije o
izabranoj aplikaciji.
5
Idite na stavku <Preuzmi
odmah>, a zatim
pritisnite taster e da
biste pokrenuli instalaciju.
Korišćenje funkcije pametne pretrage
Informacije možete tražiti korišćenjem prozora Pametna pretraga.
Osim toga, možete da prikažete listu najčešće traženih reči i listu popularnih
aplikacija.
1
6
Idite na stavku <Search>
na početnom ekranu
Smart Hub-a, a zatim
pritisnite taster e.
Kada se instalacija završi,
na ekranu se automatski
prikazuje ikona za
instaliranu aplikaciju.
2
22 - Srpski
Prikazuje se prozor
Pametna pretraga.
3
4
Unesite reči koje želite da koristite kao termin za pretragu. Da biste
izabrali neku od najčešće traženih reči koje se nalaze pri dnu ekrana, idite
na tu stavku pomoću tastera sa strelicama, a zatim pritisnite taster e.
4-1 Ako izaberete jednu od
popularnih aplikacija pri
dnu ekrana, Pametna
pretraga će tražiti
informacije vezane za
aplikaciju.
Prikazuju se rezultati
pretrage za reči koje ste
uneli.
4-2 Da biste instalirali
aplikaciju koja je
prikazana u delu
Samsung Apps prozora
sa rezultatima pretrage,
idite na aplikaciju, a zatim
pritisnite taster e.
4-3 Za instaliranje ćete biti prebačeni na ekran Samsung aplikacije. Više
informacija o instalaciji možete naći u delu "Korišćenje Samsung
aplikacija".
23 - Srpski
Download PDF