Samsung | BD-D8200 | Samsung BD-D8200 Ръководство за употреба

BD-D8200
BD-D8500
BD-HDD комбо
ръководство за потребителя
представете си възможностите
Благодарим ви, че закупихте този продукт на Samsung.
За да получите по-пълно обслужване,
регистрирайте продукта си на
www.samsung.com/register
02030V-BD-D8200,D8500-EN-BUL.indb 1
2012-01-12 오후 12:10:25
Ключови функции
Характеристики на Blu-ray™
дисковете
Blu-ray дисковете поддържат най-високо качество
видео с висока разделителна способност (HD)
предлагано в отрасъла – Големият капацитет
означава, че не се правят компромиси по
отношение качеството на видеото.
Следните функции на Blu-ray дисковете зависят от
самия диск и са различни.
Обликът и навигацията на функциите също са
различни за различните дискове.
Не всички дискове имат функциите, описани по-долу.
За възпроизвеждане с висока
разделителна способност
За да гледате съдържание с висока разделителна
способност на Blu-ray диск ви е нужен HDTV
(телевизор с висока разделителна способност).
Някои Blu-ray дискове може да изискват да
използвате порта HDMI OUTнапродукта, за да
гледате съдържание с висока разделителна
способност.
Способността за гледане на съдържание с висока
разделителна способност от Blu-ray дискове
може да бъде ограничена, в зависимост от
разделителната способност на вашия телевизор.
BD-LIVE
Може да използвате Blu-ray дискове, които
поддържат BD-LIVE чрез мрежова връзка,
за да се радвате на различно съдържание,
предоставено от производителя.
Функции на BD-HDD комбото
3D
Този продукт може да изпълнява 3D съдържание през
HDMI кабел.
За да имплементирате 3D ефект, свържете
3D устройство (3D-съвместим AV приемник,
3D-съвместим ТВ) към продукта с HDMI кабел и
изпълнете 3D съдържанието, докато носите 3D очила.
Преобразуване в 3D
Когато изпълнявате 2D съдържание, може да
преобразувате 2D в 3D, като натиснете бутона
2D3D на дистанционното управление.
2
Smart Hub
Може да изтеглите разнообразни платени или
безплатни приложения чрез мрежовата връзка. С
тях имате достъп до интернет услуги и съдържание
като новини, прогнози на времето, информация за
пазара на акциите, игри, филми и музика.
AllShare
Може да изпълнявате видеоклипове, музика и
снимки, записани на вашите устройства (напр.
компютър, мобилен телефон или NAS) чрез
мрежова връзка.
Възпроизвеждане на мултимедийни
файлове
Може да използвате USB връзка за изпълнение
на различни мултимедийни файлове (MP3,
JPEG, DivX и т.н.), който се намира на USB
устройството с памет.
Цифров телевизор
• Този продукт има двоен DTV тунер. По
този начин потребителят може да сменя
DTV програмите по време на записване на
програма. Предимството на двойния тунер е,
че елиминира неудобството от това да трябва
да стоите на канала, който записвате.
• Функциите, свързани с цифрова телевизия (DVB),
са налични само в държави/области, където
се излъчват DVB-T (MPEG2 и MPEG4 AVC)
цифрови наземни сигнали или където имате
достъп до кабелна услуга, съвместима с DVB-C
(MPEG2 и MPEG4 AAC). Направете справка с
вашия местен разпространител за възможността
да приемате DVB-T или DVB-C сигнали.
• DVB-T е DVB стандарт на Европейския
консорциум за предаване на цифрова
наземна телевизия, а DVB-C е за предаване
на цифрова телевизия по кабел. Въпреки
това някои диференцирани функции, като
EPG (Electric Programme Guide), VOD (Video
On Demand) и др., не са включени в тази
спецификация. Така че те понастоящем не
могат да се поддържат.
• Някои функции на цифрова телевизия
може да не са налични в някои държави
или региони и DVB-C може да не работи
правилно с всички доставчици.
• Този продукт може да записва телевизионни
канали на твърд диск или външни устройства.
Български
02030V-BD-D8200,D8500-EN-BUL.indb 2
2012-01-12 오후 12:10:26
Информация за безопасност
02
Предупреждение
ВНИМАНИЕ
Този символ показва "опасно напрежение" в
продукта, което представлява риск от токов
удар или телесни увреждания.
РИСК ОТ ТОКОВ УДАР
ДА НЕ СЕ ОТВАР Я
ВНИМАНИЕ: ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ТОКОВ
Този символ показва важни инструкции,
УДАР, НЕ СВАЛЯЙТЕ КАПАКА (ИЛИ ЗАДНИЯ КАПАК).
отнасящи се за продукта.
ВЪТРЕ НЯМА ЧАСТИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ.
ЗА СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ СЕ ОБРЪЩАЙТЕ КЪМ
КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗЕН ПЕРСОНАЛ.
Не монтирайте това оборудване в затворено
място като шкаф за книги или подобно.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да предотвратите повреда, която би могла да
доведе до пожар или токов удар, не излагайте
този уред на дъжд или влага.
ВНИМАНИЕ
BD-HDD комбо ИЗПОЛЗВА НЕВИДИМ ЛАЗЕРЕН
ЛЪЧ, КОЙТО МОЖЕ ДА ПРИЧИНИ ОПАСНО
РАДИАЦИОННО ИЗЛАГАНЕ, АКО БЪДЕ НАСОЧЕН.
УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ BD-HDD комбото СЕ ИЗПОЛЗВА
ПРАВИЛНО СПОРЕД ИНСТРУКЦИИТЕ.
ВНИМАНИЕ
ТОЗИ ПРОДУКТ ИЗПОЛЗВА ЛАЗЕР.
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КОНТРОЛИ ИЛИ НАСТРОЙКИ
ИЛИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРИ, РАЗЛИЧНИ
ОТ ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ТУК, МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО
ОПАСНО РАДИАЦИОННО ОБЛЪЧВАНЕ.
НЕ ОТВАРЯЙТЕ КАПАЦИТЕ И НЕ РЕМОНТИРАЙТЕ
САМИ. ЗА СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ СЕ
ОБРЪЩАЙТЕ КЪМ КВАЛИФИЦИРАН ПЕРСОНАЛ.
Този продукт отговаря на CE разпоредбите
относно екранирани кабели и съединители
използвани за свързване на уреда към
друго устройство. За предотвратяване на
електромагнитни смущения от електроуреди,
като радиоапарати и телевизори, използвайте
екранирани кабели и съединители за свързвания.
ВАЖНА БЕЛЕЖКА
Мрежовият кабел на това оборудване е снабден с
формован щепсел, в който е включен предпазител.
Стойността на предпазителя е указана на стената
на щепсела, на която са щифтовете.
Ако той трябва да се смени, трябва да се използва
предпазител, одобрен съгласно BS1362, със
същата номинална стойност.
Не използвайте щепсел, в който липсва капачето на
предпазителя, ако капачето може да се свали. Ако
е необходимо капаче на предпазителя за смяна, то
трябва да бъде със същия цвят, както и стената на
щепсела, на която са щифтовете. Резервни капачета
се предлагат от вашия доставчик.
Ако монтираният щепсел не е подходящ за контактите
във вашия дом или кабелът не е достатъчно дълъг, за
да достигне до контакта на захранването, трябва да се
снабдите с подходящ удължител, утвърден от гледна
точка на безопасността, или да се консултирате с
вашия доставчик.
Ако обаче няма алтернатива на отрязването на
щепсела, извадете предпазителя и след това по
безопасен начин се освободете от щепсела. Не
включвайте щепсела към мрежови изход, тъй като
съществува риск от удар с електрически ток от
оголения гъвкав кабел.
За да изключите апарата от мрежовото захранване,
щепселът трябва да се извади от контакта, затова
трябва да има достъп до контакта.
Устройството, за което се отнася това ръководство за
потребителя, е лицензирано под определени права
на интелектуална собственост на определени трети
страни.
Български
02030V-BD-D8200,D8500-EN-BUL.indb 3
Информация за безопасност
ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ТОКОВ УДАР, НЕ СВАЛЯЙТЕ КАПАКА (ИЛИ ЗАДНИЯ КАПАК).
ВЪТРЕ НЯМА ЧАСТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ. ЗА СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ
СЕ ОБРЪЩАЙТЕ КЪМ КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗЕН ПЕРСОНАЛ.
3
2012-01-12 오후 12:10:26
Информация за безопасност
ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ КЛАС 1
Този компактдиск плейър е класифициран
като ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ КЛАС 1. Използването
на органи за управление, настройки или
изпълнението на процедури, различни от
описаните в настоящото, може да доведе до
опасно излагане на излъчване.
ВНИМАНИЕ :
• КЛАС 3В ВИДИМА И НЕВИДИМА ЛАЗЕРНА
РАДИАЦИЯ В ОТВОРЕНО ПОЛОЖЕНИЕ.
ИЗБЯГВАЙТЕ ОБЛЪЧВАНЕ (IEC 60825-1)
• ТОЗИ ПРОДУКТ ИЗПОЛЗВА ЛАЗЕР.
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КОНТРОЛИ ИЛИ
НАСТРОЙКИ ИЛИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПРОЦЕДУРИ, РАЗЛИЧНИ ОТ ОПРЕДЕЛЕНИТЕ
ТУК, МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ОПАСНО
РАДИАЦИОННО ОБЛЪЧВАНЕ. НЕ ОТВАРЯЙТЕ
КАПАЦИТЕ И НЕ РЕМОНТИРАЙТЕ САМИ. ЗА
СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ СЕ ОБРЪЩАЙТЕ КЪМ
КВАЛИФИЦИРАН ПЕРСОНАЛ.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
Предпазни мерки
Важни инструкции за безопасност
Прочетете внимателно тези инструкции
за експлоатация, преди да използвате
устройството. Следвайте всички инструкции за
безопасност, описани по-долу.
Пазете тези инструкции за експлоатация на
удобно място за бъдещи справки.
1.
2.
3.
4.
5.
Прочетете тези инструкции.
Запазете тези инструкции.
Вземете под внимание всички предупреждения.
Следвайте всички инструкции.
Не използвайте тази апаратура в близост до
вода.
6. Почиствайте само със суха кърпа.
7. Не блокирайте никакви вентилационни
отвори. Инсталирайте според инструкциите
на производителя.
4
8. Не инсталирайте в близост до източници
на топлина като радиатори, топлинни
регулатори, или други плейъри (включително
AV приемници), които произвеждат топлина.
9. Не нарушавайте безопасността на
поляризирания или заземен тип щепсел.
Поляризираният щепсел има два щифта, като
единият е по-широк от другия. Заземеният тип
щепсел има два щифта и трети заземен зъбец.
Широкият щифт или зъбец е предвиден за ваша
безопасност. Ако предоставеният щепсел не
съответства на вашия контакт, консултирайте
се с електротехник за замяната на контакта.
10. Пазете електрическия шнур от това да бъде
настъпван или защипван, по специално при
щепселите и контейнера за удобство, в онази
част, от която щепселът излиза от апарата.
11. Използвайте само приспособления за
закрепване/аксесоари, определени от
производителя.
12. Използвайте само с уред
за превозване, стойка,
тринога, конзола или
маса, определени от
производителя или
продавани с апарата.
Когато се използва уред за превозване,
използвайте предпазни мерки при
местенето на комбинацията от уреда за
превозване/апаратура, за да избегнете
наранявания от преобръщане.
13. Извадете щепсела от контакта по време
на гръмотевични бури или когато не се
използва за дълъг период от време.
14. За всякакъв вид сервиз се обръщайте
към квалифициран сервизен персонал.
Сервизните услуги са необходими,
когато апаратурата е била наранявана по
някакъв начин, като например шнура за
електрическо захранване или щепсела са
повредени, разлята е течност или обекти са
паднали върху апаратурата, апаратурата е
била излагана на дъжд или влага, не работи
нормално, или е била изпускана .
Български
02030V-BD-D8200,D8500-EN-BUL.indb 4
2012-01-12 오후 12:10:26
Екранен дисплей
Описание
Хоризонтално
Същият екран се дублира
хоризонтално.
Вертикално
Същият екран се дублира
вертикално.
• Приемане на 3D програма, записване и
възпроизвеждане на този модел може
да не поддържат напълно 3D поради
това, че 3D форматът на излъчване още
не е стандартизиран по света. Това не е
неизправност или проблем на продукта.
Работа с диск
Форма на диска
• Използвайте дискове с
обичайна форма. Ако диск
с неправилна форма (диск
със специална форма) бъде използван, този
продукт може да бъде повреден.
Начин на държане на дискове
• Избягвайте да докосвате
повърхността на диска, където се
прави запис.
Blu-ray дискове
• Не оставяйте Blu-ray диск във вашия продукт
за дълги периоди от време. Извадете Bluray диска от продукта и го съхранявайте в
кутийката му.
• Внимавайте да не направите отпечатъци от
пръсти и драскотини по повърхността на Bluray диска.
DVD-VIDEO, Audio CD (CD-DA)
• Избършете замърсяването или праха от диска
с мека кърпа.
Съхранение на дискове
Внимавайте да не нараните диска, защото
данните от тези дискове са много уязвими към
средата.
• Не пазете под директна слънчева светлина.
• Пазете на хладно и проветриво място.
• Съхранявайте ги във вертикално положение.
• Пазете в чиста предпазна обвивка.
• Ако преместите вашия продукт внезапно
от студено място на топло място, възможно
е да се образува конденз по работещите
части и лещи, и да причини неестествено
възпроизвеждане на диска. Ако това стане,
изключете продукта, изчакайте два часа,
преди да включите щепсела в контакта за
захранване. След това поставете диска и
опитайте да го възпроизведете отново.
Български
02030V-BD-D8200,D8500-EN-BUL.indb 5
Информация за безопасност
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗДРАВЕТО И
БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ ГЛЕДАНЕ НА 3D КАРТИНА.
Уверете се, че сте прочели и разбрали следната
информация за безопасността, преди да
използвате 3D функцията на телевизора.
• Някои зрители могат да изпитат дискомфорт
при гледане на 3D телевизия, като замаяност,
гадене и главоболие.
Ако изпитате някои от тези симптоми,
преустановете гледането на 3D телевизия,
свалете очилата 3D Active и си починете.
• Гледането на 3D картина за дълги периоди
от време може да доведе до напрягане на
очите. Ако усетите напрягане на очите,
преустановете гледането на 3D картина,
свалете очилата 3D Active и си починете.
• Възрастните трябва да наблюдават децата,
които използват 3D функцията.
Ако има оплаквания от уморени очи,
главоболие, замаяност или гадене, накарайте
детето да спре да гледа 3D телевизия и да си
почине.
• Не използвайте очилата 3D Active за други
цели (като например стандартни очила,
слънчеви очила, предпазни очила и т. н.)
• Не използвайте 3D функцията или очилата
3D Active, докато се разхождате или местите.
Използването на 3D функцията или очилата
3D Active, докато се движите, може да доведе
до наранявания, защото може да се блъснете
в предмети, да се спънете и/или да паднете.
• Когато показвате 3D програми с този модел,
действителният екран може да се появява,
както е показано по-долу:
Съхранение и управление на
дискове
02
Гледане с използване на
функцията 3D
5
2012-01-12 오후 12:10:26
Информация за безопасност
HDD (твърдо дисково устройство)
Твърдият диск има висока плътност на
съхранение, което предлага продължително
време на запис и бърз достъп до записаните
данни. Но може лесно да се повреди от удар,
вибрация или прах и трябва да се държи далеч
от магнити.
За да избегнете загубата на важни данни,
спазвайте следните предпазни мерки.
• Не използвайте BD-HDD комбото на места, в
които има резки промени на температурата.
• Не удряйте силно BD-HDD комбото.
• Не поставяйте BD-HDD комбото на места,
в които има механични вибрации, или на
нестабилни места.
• Не поставяйте BD-HDD комбото върху
топлинни източници.
• Не изваждайте AC захранващия кабел, докато
е включено захранването.
• Не се опитвайте да сменяте твърдия диск.
Това може да доведе до неизправност.
Ако твърдият диск се повреди, не може да
възстановите изгубените данни. Твърдият диск
е само временно място за съхранение.
Предупреждения при работа
• Не пишете върху страната със записа с
химикалка или молив.
• Не използвайте спрейове за почистване
или антистатични вещества, за да почистите
дисковете. Също така, не използвайте летливи
химикали като бензин или разредители.
• Не използвайте етикети или стикери за
дисковете. (Не използвайте дискове,
закрепени с открита залепваща лента или
останали недообелени стикери.)
• Не използвайте предпазители или капачета,
който е доказано, че могат да надраскат.
• Не използвайте дискове с етикети отпечатани
с принтери за етикети, предлагани на пазара.
• Не зареждайте изкривени или напукани дискове.
• Преди свързването на други компоненти към този
продукт, уверете се, че сте изключили всичките.
6
• Не местете продукта, докато възпроизвежда
диск. Дискът може да се надраска или повреди и
вътрешните чести на продукта могат да се повредят.
• Не поставяйте ваза за цветя, пълна с вода или
какъвто и да било метален обект върху продукта.
• Внимавайте да не поставите ръката си върху
слота за дискове.
• Не поставяйте нищо, различно от диск, в
слота за дискове.
• Интерференция, причинена от външни
смущения, като светкавица или статично
електричество, могат да повлияят на
нормалната работа на продукта. Ако това стане,
изключете продукта и го включете отново,
като използвате бутона POWER, или извадете
кабела за променливо захранване AC и после
отново го поставете в изхода за променливо
захранване. Продуктът ще работи нормално.
• Уверете се, че сте извадили диска и сте
изключили продукта след употребата.
• Изваждайте кабела за променливо захранване
от изхода за променливо захранване, когато
нямате намерение да използвате продукта за
дълъг период от време.
• Почистете диска чрез бърсане
в права линия в посока от
вътрешната страна към външната
страна на диска.
• Не допускайте изливане на
течности върху продукта.
• Когато щепселът за захранване с променлив
ток е свързан към стенен контакт, продуктът
използва енергия дори когато е изключен
(режим на готовност).
• Уредът не бива да се излага на капене или
пръскане и върху него не бива да се поставят
предмети, пълни с течност, като например вази.
• Основният щепсел се използва като
устройство за прекъсване на връзката и
трябва да е достъпен по всяко време.
• Не докосвайте щепсела на захранването
с мокри ръце. В противен случай може да
възникне токов удар.
• Не споделяйте един контакт с множество
електрически устройства. В противен случай може
да възникне прегряване, което да доведе до пожар.
• Ако чуете необичаен шум, усетите мирис на
изгоряло или пушек, изключете моментално
захранването и извадете щепсела от контакта.
След това се свържете с най-близкия център
по обслужване на клиенти за техническа
помощ. Ако продължите използването на
продукта в това състояние, това може да
причини токов удар или пожар.
Български
02030V-BD-D8200,D8500-EN-BUL.indb 6
2012-01-12 오후 12:10:26
02
Поддръжка на корпуса
Информация за безопасност
Преди да почистите отделението на Blu-ray
диска, уверете се, че сте извадили кабела
за променливо захранване от изхода за
променливо захранване.
• Не използвайте бензин, разредител или други
разтворители за почистване.
• Избърсвайте корпуса с мека кърпа.
Ограничения за възпроизвеждане
• Възможно е този продукт да не реагира на
всички команди за действие, тъй като някои
Blu-ray, DVD или CD дискове позволяват само
конкретни или ограничени действия и функции
по време на възпроизвеждане.
Имайте предвид, че това не е дефект на продукта.
• Samsung не може да бъде сигурен, че този
продукт ще възпроизвежда всеки диск с
логото Blu-ray, DVD и CD, тъй като дисковите
формати могат да се променят, и е възможно
да възникнат проблеми и грешки при
създаването на софтуер за Blu-ray, DVD и CD,
и/или производството на дискове.
Ако имате въпроси или срещнете трудности
при възпроизвеждане на Blu-ray, DVD
или CD дискове с този продукт, свържете
се с центъра за обслужване на клиенти
на SAMSUNG. Също така, прегледайте
останалата част на това ръководство за
допълнителна информация или относно
ограниченията при възпроизвеждане.
Български
02030V-BD-D8200,D8500-EN-BUL.indb 7
7
2012-01-12 오후 12:10:26
Съдържание
Ключови функции
2
2
Характеристики на Blu-ray™ дисковете
Функции на BD-HDD комбото
Информация за
безопасност
3
4
4
5
5
5
Предупреждение
Предпазни мерки
Важни инструкции за безопасност
Гледане с използване на функцията 3D
Съхранение и управление на дискове
Работа с диск
12
Преди да използвате ръководството за
потребителя
Видове дискове и съдържание, които могат да
бъдат възпроизвеждани от вашия продукт
Видове дискове, които не могат да бъдат
възпроизвеждани от вашия продукт
Записване на твърд диск
Видове дискове
Регионален код
Поддържани файлови формати
Свързва USB устройство, преди да се използват
функциите Time shift и Записана телевизия
Съвместимост на Blu-ray дискове
Авторско право
Логота на дискове, които могат да бъдат
възпроизвеждани
Аксесоари
Преден панел
Заден панел
Дистанционно управление
Преглед на дистанционното управление.
Настройка на дистанционното управление за
работа с вашия телевизор
Кодове за управление на Телевизора
Начало
12
12
13
13
14
15
18
18
18
19
19
20
21
22
22
23
24
Връзки
25
26
26
27
28
8
Свързване към телевизор с Аудио/видео
кабел и RF кабел
Свързване към телевизор
Случай 1 : Свързване към телевизор с HDMI
кабел – най-добро качество (препоръчително)
Случай 2 : Свързване към телевизор с
компонентен кабел – по-добро качество
Случай 3 : Свързване към телевизор с Аудио/
видео кабел – Добро качество
Български
02030V-BD-D8200,D8500-EN-BUL.indb 8
2012-01-12 오후 12:10:26
Настройка
Основни функции
Свързване към аудио система
Случай 1 : Свързване към аудио система (AV
премник с поддръжка на HDMI) – най-добро
качество (препоръчително)
30Случай 2 : Свързване към аудио система (стерео
усилвател) – Добро качество
30Случай 3 : Свързване към аудио система (AV
усилвател с Dolby Digital или DTS декодер) – Подобро качество
31 Свързване към мрежата
31
Кабелна мрежа
32
Безжична мрежа
29
29
33 Преди стартиране на (Plug & Play)
33 Достъп до менюто Настройки
34 Гледане ТВ
34
Списък канали
35
Диспечер на канали
36 Настройки
36Дисплей
40Аудио
43Канали
45Мрежа
49Система
51Език
51Защита
52Общи
52Поддръжка
54
Връзка Samsung
54 Възпроизвеждане на видео
54Възпроизвеждане
54
3D преобразувател
55
Структура на диска
56 Използване на менюто Диск/Заглавие/
Изскачащото меню
56
Използване на менюто Диск
56
Използване на менюто Заглавие
56
Възпроизвеждане на Спис. Заглавия
56
Използване на Изскачащото меню
Български
02030V-BD-D8200,D8500-EN-BUL.indb 9
БЪЛГАРСКИ
Връзки
9
2012-01-12 오후 12:10:26
Съдържание
Основни функции
57
57
57
57
58
58
58
58
59
59
60
60
60
60
60
61
61
61
62
62
62
63
Използване на функциите търсене и
пропускане
Търсене на желана сцена
Прескачане на глави
Възпроизвеждане с намалена скорост/
възпроизвеждане на стъпки
Възпроизвеждане с намалена скорост
Възпроизвеждане на стъпки
Използване на бутона TOOLS
Преместване директно до желаната сцена
Повтаряне на Заглавие или Глава
Повтаряне на Заглавие или Глава
Повтаряне на раздел
Избор на настройките на картината
Избиране на аудио език
Избиране на език за субтитрите
Смяна на ъгъла на камерата
Избор на информация
Настройка на BONUSVIEW
Слушане на музика
Възпроизвеждане на Аудио CD (CD-DA)/MP3
Функция AMG
Повтаряне на Аудио CD (CD-DA)/MP3
Списък за изпълнение
Възпроизвеждане на снимки
Възпроизвеждане на JPEG файлове
Използване на бутона TOOLS
Възпроизвеждане на мултимедия
64
64
64
64
65
65
65
65
65
Екранен дисплей
Използване на бутона TOOLS
Настр. картина
Избиране на аудио език
Избиране на Dual I II
Заключване на текущия канал
Превключване на кабел
Добавяне към Предпочитани
Информация за сигнала
56
56
57
57
DTV функции
10
Български
02030V-BD-D8200,D8500-EN-BUL.indb 10
2012-01-12 오후 12:10:26
65
65
65
66
66
67
67
68
Разширени функции
73
73
73
Запис
Записване на текущата телевизионна програма,
която гледате
Гледане на други канали по време на запис на
телевизионен канал
Възпроизвеждане на диск по време на запис на
телевизионен канал
Функция Time Shift
Възпроизвеждане на записано заглавие
Редактиране на записано заглавие
Преименуване на записано заглавие
Разделяне на част от заглавие (разделяне на
две)
Разделяне на част от заглавие (частично
изтриване)
Копиране
Копиране на видеоклипове, музика и снимки
Запис от Аудио CD (CD-DA)
74
74
77
79
81
81
81
83
83
Използване на Smart Hub
Стартиране на Smart Hub за пръв път
Меню Настройки - СИН (D)
Меню Реж. редакция - ЖЪЛТ (C)
Менюто за сортиране - ЗЕЛЕН (B)
Приложения Samsung
За платени приложения
BD-LIVE™
Използване на функцията AllShare
69
69
70
70
70
71
72
72
72
72
Мрежови услуги
Приложение
Настройка на аудио описание и език на
субтитрите
Настройка на аудио описание
Настройка на езика на субтитрите
Разглеждане на електронния справочник
Диспечер на графици
За отмяна или редактиране на график
Гледане на DTV с 3D ефект
Използване на телетекст услуга
84 Отстраняване на неизправности
86Ремонт
87 Спецификации
Български
02030V-BD-D8200,D8500-EN-BUL.indb 11
БЪЛГАРСКИ
DTV функции
11
2012-01-12 오후 12:10:27
Начало
Преди да използвате ръководството за потребителя
Видове дискове и съдържание, които могат да бъдат
възпроизвеждани от вашия продукт
Term
Logo
VIDEO
Icon
h
z
Indicates a function available on a BD-ROM or BD-RE/-R disc recorded in the BD-RE
format.
Z
�
Indicates a function available on a DVD-VIDEO or recorded DVD+RW/
DVD-RW(V)/DVD-R/+R discs that have been recorded and finalized.
PHOTO
-
VIDEO
MUSIC
PHOTO
�
o
�
G
-
T
MUSIC
-
Definition
Indicates a function available in a CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R disc or a USB
storage media containing DivX, MKV, MP4 contents.
Indicates a function available on the HDD.
Indicates a function available on an audio CD-RW/-R (CD-DA format).
Indicates a function available in a CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R disc or a USB
storage media containing MP3 or WMA contents.
Indicates a function available in a CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R disc or a USB
storage media containing JPEG contents.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
`` Възможно е продуктът да не може да възпроизвежда определени CD-RW/-R и DVD-R дискове, в зависимост от типа диск
или условията на запис.
`` Ако DVD-RW/-R диск не е записан правилно във формат DVD видео, няма да може да се възпроизвежда.
`` Вашият продукт няма да изпълни съдържание, което е записано на DVD-R при побитова скорост, която надхвърля 10 Mbps.
`` Вашият продукт няма да изпълни съдържание, което е записано на DVD-R или USB устройство при побитова скорост, която
надхвърля 30 Mbps.
Видове дискове, които не могат да бъдат възпроизвеждани от
вашия продукт
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/MVDisc, etc
12
• DVD-RAM
• Super Audio CD
(except CD layer)
• DVD-RW(VR mode)
• 3.9 GB DVD-R Disc for
• CVD/CD-ROM/CDV/
Authoring.
CD-G/CD-I/LD (CDGs play audio only, not
graphics.)
Български
02030V-BD-D8200,D8500-EN-BUL.indb 12
2012-01-12 오후 12:10:28
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
Може да записвате излъчване предаване на
вътрешния твърд диск, както следва
BD-D8200 (250GB)
BD-D8500 (500GB)
Тип
излъчване Време на Приблизителна Време на Приблизителна
запис
скорост
запис
скорост
HD
SD
64 Hrs
102 Hrs
8 Mbps
5 Mbps
130 Hrs
208 Hrs
8 Mbps
5 Mbps
BD-ROM
Blu-ray ROM дисковете могат само да се
възпроизвеждат.
Този продукт може да възпроизвежда предварително
записани комерсиални BD-ROM дискове.
BD-RE/-R
Blu-ray RE/-R могат да се записват и
възпроизвеждат.
Този продукт може да възпроизвежда BD-RE/-R
диск, записан на друг съвместим рекордер на
Blu-ray дискове.
DVD-VIDEO
• Този продукт може да възпроизвежда
предварително записани комерсиални DVD
дискове (DVD-VIDEO) с филми.
• Когато превключвате от първия слой към
втория слой на двуслоен DVD-VIDEO диск,
може да се получи моментно изкривяване на
картината и звука. Това не е неизправност на
продукта.
DVD-RW/-R/+R
Този продукт може да възпроизвежда DVD-RW/-R/
+R дискове, записани и финализирани с DVD видео
рекордер. Способността за възпроизвеждане
зависи от условията на записване.
DVD+RW
• Този продукт може да възпроизвежда DVD-RW
дискове, записани и финализирани с DVD видео
рекордер. Способността за възпроизвеждане
зависи от условията на записване.
Audio CD (CD-DA)
• Този продукт може да възпроизвежда CD-DA
формат аудио CD-RW/-R дискове.
• Този продукт може да не бъде способно да
възпроизвежда някои CD-RW/-R дискове
поради условията на записването им.
В зависимост от побитовата скорост на
излъчваната програма, наличното време за
запис може да се увеличи или намали.
Български
02030V-BD-D8200,D8500-EN-BUL.indb 13
Начало
Записване на твърд диск
Видове дискове
03
`` Някои търговски дискове и DVD дискове, купени
извън вашия регион може да не могат да бъдат
възпроизведени с този продукт.
`` Възпроизвеждането може да не работи при определени
видове дискове, или когато се изпълняват специфични
операции като смяна на ъгъла и настройка на
съотношението. Информацията относно диска е написана
в детайли върху кутията. Вижте това, ако е необходимо.
`` Не позволявайте дискът да се замърси или надраска.
Отпечатъци от пръсти, нечистотия, прах, надрасквания
или наслагвания от цигарен дим върху записваемата
повърхност може да направят диска невъзможен за
възпроизвеждане.
`` При възпроизвеждане на BD-Java заглавие,
зареждането може да продължи по-дълго от обичайното,
или някои функции да се изпълняват по-бавно.
`` Възможно е този продукт да не реагира на всички
команди за действие, тъй като някои Blu-ray, DVD или
CD дискове позволяват само конкретни или ограничени
действия и функции по време на възпроизвеждане.
Имайте предвид, че това не е дефект на продукта.
`` Samsung не може да бъде сигурен, че този продукт
ще възпроизвежда всеки диск с логото Blu-ray, DVD и
CD, тъй като дисковите формати могат да се променят,
и е възможно да възникнат проблеми и грешки при
създаването на софтуер за Blu-ray, DVD и CD, и/или
производството на дискове.
Ако имате въпроси или срещнете трудности при
възпроизвеждане на Blu-ray, DVD или CD дискове
с този продукт, свържете се с центъра за обслужване
на клиенти на SAMSUNG. Също така, прегледайте
останалата част на това ръководство за допълнителна
информация или относно ограниченията при
възпроизвеждане.
13
2012-01-12 오후 12:10:28
Начало
CD-RW/-R
• Използвайте 700MB (80 минути) CD-R/-RW диск.
Ако е възможно, не използвайте 800MB (90
минути) диск или повече, защото дискът може
да не бъде възпроизведен.
• Ако CD-RW/-R дискът не е записан като
затворен запис, можете да срещнете забавяне в
началото на възпроизвеждането, или да не бъдат
възпроизведени всички записани файлове.
• Някои CD-RW/-R дискове може да не могат да
бъдат изпълнени с този продукт, в зависимост
от устройството, което е използвано за
записването им. За съдържание, записано
на CD-RW/-R медия от CD за ваша лична
употреба, възпроизвеждането може за варира
в зависимост от съдържанието и дисковете.
AVCHD (Усъвършенстван видео кодек
за висока разделителна способност)
• Този продукт може да възпроизвежда
дискове във формат AVCHD. Такива дискове
обикновено се записват и използват във
видеокамери.
• Форматът AVCHD е формат с висока
разделителна способност за цифрова
видеокамера.
• Форматът MPEG-4 AVC/H.264 може да
компресира изображения по-ефективно от
традиционния формат за компресиране на
изображения.
• Някои AVCHD дискове използват формат
"x.v.Colour". Този продукт може да възпроизвежда
AVCHD дискове във формат "x.v.Color".
• "x.v.Color" е търговска марка на Sony Corporation.
• "AVCHD" и логото AVCHD са търговски марки
на Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. и
на Sony Corporation.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
`` Някои дискове във формат AVCHD е възможно да не могат да се
възпроизвеждат, в зависимост от условията на запис.
Дисковете във формат AVCHD трябва да бъдат финализирани.
`` “x.v.Color” предлага по-богат цветови диапазон от
обикновените DVD дискове за видеокамери.
`` Някои формати DivX, MKV и MP4 формати може да не
се изпълнят, в зависимост от разделителната способност
и условията на кадровата скорост.
14
Регионален код
Продуктите и дисковете са кодирани според
региона. Тези регионални кодове трябва да
съвпадат, за да се възпроизведе дискът. Ако
кодовете не съответстват, дискът няма да бъде
възпроизведен.
Регионалният номер за този продукт се намира
на задното табло на продукта.
Вид на диска
Blu-ray диск
Регионален
код
a
Северна Америка, Централна
Америка, Южна Америка, Корея,
Япония, Тайван, Хонконг и
Югоизточна Азия.
b
Европа, Гренландия, Френски
територии, Близък Изток, Африка,
Австралия и Нова Зеландия.
c
DVD-VIDEO
Зона
Индия, Китай, Русия, Централна и
Южна Азия.
1
САЩ, територии на САЩ и Канада
2
Европа, Япония, Близък изток,
Египет, Южна Африка, Гренландия
3
Тайван, Корея, Филипините,
Индонезия, Хонг Конг
4
Мексико, Южна Америка,
Централна Америка, Австралия,
Нова Зеландия, Тихоокеания,
Карибите
5
Русия, Източна Европа, Индия,
по-голямата част от Африка,
Северна Корея, Монголия
6
Китай
Български
02030V-BD-D8200,D8500-EN-BUL.indb 14
2012-01-12 오후 12:10:28
Поддържани файлови формати
Бележки относно USB връзката
02030V-BD-D8200,D8500-EN-BUL.indb 15
Начало
Български
03
• Поддържани устройства: USB устройство
с памет, MP3 продукт, цифров фотоапарат,
USB четец на карти
• Плейърът не поддържа папки или имена на
файлове, по-дълги от 128 знака.
• Определено USB устройство/цифров фотоапарат
може да не е съвместимо с продукта.
• Свържете директно към USB порта на
продукта. Свързване чрез друг кабел може да
породи проблеми с USB съвместимостта.
• Поставяне на повече от едно устройство с
памет на четец за няколко карти може да не
работи правилно.
• Поддържа протокола PTP.
• Не прекъсвайте USB устройството по време
на процеса на "зареждане".
• Колкото по-голяма е разделителната способност,
толкова по-голямо е изчакването за показване.
• MP3 файлове с приложен DRM, изтеглени от
търговски сайтове не се възпроизвеждат.
• Ако проблемът с неразпознатото USB
устройство продължи или списъкът с вътрешни
файлове е развален или определен файл не
може да се покаже, свържете USB устройството
към компютъра и форматирайте в подходяща
файлова система, после щракнете отново.
• Ако файлът, изтрит от компютъра ви, все
още се появява в Media Play, използвайте
"Изпразване на кошчето" на работния плот,
за да го изтриете напълно.
• Някои USB устройства, които поддържат
режим на пестене на енергия могат да
изключат режим автоматично, когато се
осъществи връзка.
• Списък на нещата, които трябва да се знаят,
преди да използвате Media Play
-- Media Play поддържа само устройства от
класа USB Mass Storage Class (MSC) (USB
хранилища на данни). MSC е устройство
външна памет с възможност само за групово
пренасяне на данните. Примери за MSC са
пръстови устройства и четец на флаш карти и
USB твърди дискове. (HUB не се поддържа.)
-- MSC поддържа музикални, фото и
видеофайлове, докато PTP устройствата
поддържат само фото файлове.
-- Не се поддържа протоколът MTP (Media
Transfer Protocol).
-- Файловата система поддържа FAT16, FAT32
и NTFS (само четене).
-- Преди да свържете вашето устройство
към продукта, направете резервни копия
на вашите файлове, за да ги предпазите
от повреда или да не загубите данни.
SAMSUNG не е отговорен за повреждане и
загубване на данни.
-- Не изключвайте USB устройството, докато
се зарежда.
-- Ако някои устройства изискват
допълнителна мощност, USB устройството
може да се ограничи от устройство за
защита на мрежата.
• Трябва да извадите USB устройството с
памет безопасно (като изпълните функцията
за “Безопасно премахв.USB”), за да
предотвратите възможна повреда на USB
паметта. Натиснете бутона MENU, за да се
преместите в началното меню и изберете
ЖЪЛТИЯ (C) бутон и натиснете бутона
ENTER .
• Ако поставите диск, докато изпълнявате USB
устройство с памет, режимът се смяна на DVD
или CD автоматично.
• Audio CD (CD-DA), MP3 и JPEG файловете не
могат да се показват в режим на цял екран.
• Определени USB твърди дискове може да не
са съвместими с продукта.
15
2012-01-12 오후 12:10:28
Начало
Поддръжка на видео файлове
Разширение
Контейнер
на файл
*.avi
AVI
Видео кодек
8
25
8
6 ~ 30
6 ~ 30
6 ~ 30
8
25
8
6 ~ 30
6 ~ 30
6 ~ 30
8
25
8
1920x1080
6 ~ 30
25
MPEG4 SP/ASP
1920x1080
6 ~ 30
8
H.264 BP/MP/HP
1920x1080
6 ~ 30
25
MPEG4 SP/ASP
1920x1080
6 ~ 30
8
MPEG2
1920x1080
24/25/30
30
MPEG1
352x288
24/25/30
30
MPEG1
352x288
24/25/30
30
MPEG2
1920x1080
24/25/30
30
H.264
1920x1080
6 ~ 30
25
MPEG2
1920x1080
24/25/30
30
H.264
1920x1080
6 ~ 30
25
VC1
1920x1080
6 ~ 30
25
MKV
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
ASF
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
Motion JPEG
*.asf
*.wmv
ASF
*.mp4
MP4
*.3gp
3GPP
*.vro
VRO
VOB
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
16
PS
Скорост на Побитова
кадри
скорост
(fps)
(Mbsp)
6 ~ 30
6 ~ 30
6 ~ 30
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
Motion JPEG
*.mkv
Разделителна
способност
Motion JPEG
Window Media Video v9
H.264 BP/MP/HP
TS
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
6 ~ 30
6 ~ 30
6 ~ 30
6 ~ 30
8
8
8
25
Аудио кодек
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
DTS Core
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
DTS Core
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
WMA
WMA
MP3
ADPCM
AAC
ADPCM
AAC
HE-AAC
AC3
MPEG
LPCM
AC3
MPEG
LPCM
AAC
AC3
AAC
MP3
DD+
HE-AAC
Български
02030V-BD-D8200,D8500-EN-BUL.indb 16
2012-01-12 오후 12:10:28
ƒƒ Ограничения
-- Поддържа до H.264, Ниво 4.1
-- Не поддържа H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/
MP/AP L4 и AVCHD
-- MPEG4 SP, ASP:
под 1280x720: 60 кадъра макс.
Над 1280x720: 30 кадъра макс.
-- Не поддържа GMC 2 или по-висок
Поддържани файлови формати за DivX
субтитри
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
Начало
ƒƒ Видео декодер
ƒƒ Оптичен носител
-- CD носител
Побитова скорост: Макс. 9,6 Mbps
-- DVD носител
Побитова скорост: Макс. 22,16 Mbps
03
-- Дори файлът да е бил шифрован от
поддържан кодек, споменат по-горе,
възможно е той да не се изпълни, ако има
проблем със съдържанието.
-- Нормалното възпроизвеждане на е
гарантирано, ако информацията за
контейнера на файла е грешна или самият
файл е повреден.
-- Файлове, които са с по-висока побитова/
кадрова скорост от стандартното могат да
доведат до насичани при възпроизвеждане
на звука/картината.
-- Функцията за търсене (прескачане) не е
налична, ако е повредена таблицата на
индекса на файла.
-- Когато възпроизвеждате файл дистанционно
през мрежова връзка, възпроизвеждането на
видео може да е насечено, в зависимост от
установената мрежова скорост.
Поддръжка на музикални файлове
Разширение
Контейнер
на файла
*.mp3
MP3
*.wma
WMA
Аудио
кодек
Диапазон на
поддръжка
WMA
Съвместим с WMA
версия 10
* Скорости на
семплиране (в kHz)
- 8, 11, 16, 22,
32, 44.1, 48
* Побитови скорости
– Всички в
диапазона от 5kbps
до 384kbps
MP3
-
ƒƒ Аудио декодер
-- Поддържа до WMA 7, 8, 9, STD
-- Не поддържа многоканално WMA 9 PRO
аудио декодиране без загуба на сигнал, ако
броят на каналите е над 2.
-- Не поддържа WMA честота на семплиране от
22050 Hz моно
-- Поддържа само DTS Core (5,1-канално, 16
бита, 48 kHz)
-- Не поддържа APDCM MULAW, ALAW
Български
02030V-BD-D8200,D8500-EN-BUL.indb 17
17
2012-01-12 오후 12:10:28
Начало
Свързва USB устройство, преди
да се използват функциите Time
shift и Записана телевизия
Не използвайте USB флаш
памет. USB флаш памет не се
поддържа.
Препоръчваме използването
на USB твърд диск с поне 5400
об./мин., но USB твърд диск от
тип RAID не се поддържа.
• За да използвате режим Time shift или
функцията Записана телевизия, свързаното
USB устройство трябва да изпълни функцията
Форматиране у-во преди записването.
-- Не прекъсвайте връзката към устройството
по време на форматирането. Ако
форматирате устройството, всички файлове
ще се изтрият.
-- Преди да форматирате вашето устройство
към продукта, направете резервни копия
на вашите файлове, за да ги предпазите
от повреда или да не загубите данни.
SAMSUNG не е отговорен за повреждане и
загубване на данни.
• Записаните видеоклипове са защитени с
DRM (digital rights management) и не могат
да се изпълнят на компютър или други
продукти. Отбележете, че файлове, записани
на телевизора, не могат да се използват, след
като се смени дънната платка.
• Ако наличното място е по-малко от 10 MB
по време на записа, записването приключва
автоматично.
• Ако USB устройството не премине успешно
Тест производителн., то трябва да премине
през Форматиране у-во и отново Тест
производителн., преди да записвате с
Ръководство или Диспечер на канали.
Ако USB устройството не премине успешно
теста за производителност, то не може да се
използва за записване.
• За повече информация вж ръководството на
потребителя.
18
Съвместимост на Blu-ray
дискове
Blu-ray дисковете са нов и развиващ се
формат. Затова са възможни проблеми със
съвместимостта на дисковете. Не всички
дискове са съвместими и не всеки диск
може да се възпроизвежда. За допълнителна
информация, вж. раздел "Бележки за
съответствие и съвместимост" на настоящото
ръководство.
Авторско право
© 2011 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Всички права запазени; Никаква част от
ръководството или цялото ръководството за
потребителя не може да бъде възпроизвеждано
или копирано без предварителното писмено
съгласие на Samsung Electronics Co.,Ltd.
Български
02030V-BD-D8200,D8500-EN-BUL.indb 18
2012-01-12 오후 12:10:29
Логота на дискове, които могат да бъдат възпроизвеждани
DTS-HD основно аудио
DivX
BD-LIVE
Dolby TrueHD
PAL система за предаване във
Великобритания, Франция,
Германия и т.н.
Java
Начало
3D Blu-ray диск
03
Blu-ray диск
Аксесоари
Проверете за приложените аксесоари по-долу.
TV
POWER
BD-HDD/TV
BD
2D3D
POWER
TV
1
2
4
5
7
8
DISC MENU
Аудио/видео кабел
RF кабел за телевизора
TTX/MIX
3
6
9
TITLE MENU
0
TIME SHIFT
TV MUTE
1
TV VOL
CH LIST
TV SOURCE
MENU
i
TOOLS
RETURN
A
B
C
PROG
1
GUIDE
...
INFO
?
EXIT
×
D
FULL 2D3D
SMART SEARCH SCREEN
HUB
AD/
SUBTITLE AUDIO
REC REC PAUSE
0000-000000
Батерии за дистанционно управление
(Размер AAA)
Ръководство за потребителя
Дистанционно управление
Български
02030V-BD-D8200,D8500-EN-BUL.indb 19
19
2012-01-12 오후 12:10:30
Начало
Преден панел
a bc d efgh
j
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
i
СЕНЗОР ЗА ДИСТАНЦИОННО
УПРАВЛЕНИЕ
Открива сигнали от дистанционното управление.
БУТОН ЗА ВКЛЮЧВАНЕ
Включва и изключва продукта.
СЛОТ ЗА ДИСКОВЕ
Поставете диск.
ДИСПЛЕЙ
Показва състоянието на възпроизвеждане, време и др.
БУТОН СТОП
Спира възпроизвеждането на диска.
БУТОН ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ/
ПАУЗА
Възпроизвеждане или пауза по време на изпълнение на диск.
БУТОН ВХОД
Избира елемент от менюто или стартира изпълнението на диск.
БУТОН ЗА ИЗВАЖДАНЕ
Изважда диска.
Гнездо за общ интерфейс
За гледане на платени канали трябва да се поставят CI CAM с CI или CI+ CARD.
USB ХОСТ
Може за бъде използвано за обновяване на софтуера и за възпроизвеждане на MP3/
JPEG/DivX/MKV/MP4.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
`` Когато продуктът покаже менюто на Blu-ray диска, не може да стартирате филма с натискане на бутона Възпроизвеждане
на продукта или дистанционното управление. За да изпълните филма, трябва да изберете Изпълнение на филма или Старт от
менюто на диска и после да натиснете бутона ВХОД.
`` Трябва да получите "CI CAM с CI или CI+ CARD" от местния доставчик на кабелни услуги.
20
Български
02030V-BD-D8200,D8500-EN-BUL.indb 20
2012-01-12 오후 12:10:30
ab c
d e
h
g f
1
ANT OUT (TO TV)
Свързва RF кабела във входа на антената на телевизора.
Свързва RF кабела от антената.
3
ANT IN
LAN
Може да се използва за услуги, базирани на мрежата (Вж. стр. 74~83), BD-LIVE и
софтуерни актуализации с използване на мрежова връзка.
COMPONENT OUT
Свързва външните устройства, които имат компонентен видео вход.
DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL)
Свързване с AV устройства
VIDEO OUT
Свързва входящ сигнал от външни устройства чрез видео кабел.
AUDIO OUT
Свържете към аудио вход на външни устройства чрез аудио кабели.
HDMI OUT
Като използвате HDMI кабел, свържете този HDMI изход към HDMI входа на вашия
телевизор, за да получите картина с най-добро качество, или към вашия AV приемник,
за да получите звук с най-добро качество.
2
4
5
6
7
8
Български
02030V-BD-D8200,D8500-EN-BUL.indb 21
Начало
Заден панел
03
`` Извадете "CI CAM с CI или CI+ CARD", като я издърпате леко с ръце, защото изпускането на "CI CAM с CI или CI+ CARD"
може да я повреди.
`` Поставете "CI CAM с CI или CI+ CARD" в посоката, указана върху картата.
`` Мястото на гнездото за Cl+Card може да е различно, в зависимост от модела.
`` "CI CAM с CI или CI+ CARD" не се поддържа в някои страни и региони; направете справка с оторизиран разпространител.
Ако имате някакви проблеми, свържете се с доставчик на услуги.
21
2012-01-12 오후 12:10:31
Начало
Дистанционно управление
Преглед на дистанционното управление.
Включва и изключва продукта.
Натиснете това, за да работите с телевизора.
Натиснете този бутон, за да работите с
BD-HDD комбото.
Натиснете цифровите бутони, за да работите с
опциите, или за директен достъп до каналите.
Използвайте го, за да влезете в менюто за
диск.
BD-HDD/TV
BD
TV
Регулиране на силата на звука на
телевизора
Показва списъка с канали на екрана.
Натиснете, за да преминете към началното меню.
Натиснете това, за да използвате меню
Инструменти
Можете да избирате елементи от екранното
меню и да променяте стойностите в менюто.
Връщане към предишното меню.
Натиснете за търсене на съдържание.
Натиснете за използване на Smart Hub.
TTX/MIX
1
2
3
4
5
6
7
8
DISC MENU
Алтернативен избор на Телетекст, Двойно
или Смесено.
9
Използвайте този бутон, за да влезете в
изскачащо меню/меню за заглавие.
TITLE MENU
0
Натиснете, за да прескочите назад или
напред от диска.
Спира възпроизвеждането или записа.
Заглушава високоговорителите на вашия
телевизор.
Включва и изключва телевизора.
(За да работите с телевизора, вж. стр.
23~24)
Натиснете, за да извадите диска.
TV
POWER
2D3D
POWER
Натиснете, за да търсите назад или напред от диска.
TIME SHIFT
TV MUTE
1
TV VOL
CH LIST
TV SOURCE
MENU
i
PROG
Натиснете това, за да изберете
телевизионен канал.
1
GUIDE
...
TOOLS
INFO
?
RETURN
EXIT
×
A
B
C
D
FULL
SMART SEARCH SCREEN 2D3D
HUB
AD/
SUBTITLE AUDIO
0000-000000
Натиснете това, за да поставите възпроизвеждането
или функцията Time Shift на пауза.
Натиснете това, за да изпълните или
стартирате функцията Time Shift.
REC REC PAUSE
След настройката ви дава възможност да
изберете източника на входящия сигнал
за вашия телевизор.
Показва информацията за EPG
(Електронния справочник на програми).
Натиснете това за показване на информация при
изпълнение на Blu-ray/DVD диск или за показване
на информация за телевизионен канал.
Натиснете за изход от менюто.
Тези бутони се използват за менютата на
продукта и също за някои функции на
Blu-ray диска.
Натиснете това, когато искате да
използвате 3D функцията.
Натиснете това, за да настроите аудио
описанието и субтитрите.
Използвайте за пауза по време на запис.
Натиснете го, за да настроите аудиото.
Натиснете това, за да направите запис.
22
Натиснете, за да видите цял екран на телевизора
Български
02030V-BD-D8200,D8500-EN-BUL.indb 22
2012-01-12 오후 12:10:31
При телевизорите Samsung бутоните по-долу
са също съвместими с това дистанционно
управление.
Бутон
MENU
2. Насочете дистанционното управление
срещу телевизора.
▲▼◄►
1. Включете телевизора.
TOOLS
3. Натиснете бутона TV, за да зададете режима
на телевизора.
ВХОД
4. Натиснете и задръжте бутона TV POWER
и въведете двете двуцифрения код от
таблицата вдясно, който съответства на
марката на вашия телевизор, като натиснете
необходимите цифрови бутони.
Ако вашият телевизор е съвместим с
дистанционното управление, той ще се
изключи.
Сега дистанционното управление е
програмирано за работа с телевизора.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
`` Ако няколко кода са показани за вашата марка
телевизор, пробвайте всеки един от тях, докато не
откриете този, който работи.
INFO
RETURN
EXIT
ЦВЕТНИ БУТОНИ
(A,B,C,D)
Мести курсора и избира елемент.
Начало
За да определите дали телевизорът ви е
съвместим, следвайте инструкциите по-долу.
Функция
Използва се за преминаване към менюто
на телевизора.
Използва се за показване на меню
Инструменти.
03
Настройка на дистанционното
управление за работа с вашия
телевизор
Използва се за избор на елементи от
менюто.
Използва се за показване на меню
ИНФОРМАЦИЯ.
Връщане към предишното меню.
Използва се, за да излезете от менюто.
Тези бутони се използват за няколко
функции.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
`` Различните функции не е задължително да работят
за всички телевизори. Ако възникнат проблеми,
използвайте дистанционното управление на телевизора.
Инсталиране на батериите
`` Ако замените батериите на дистанционното управление,
вие трябва отново да зададете кода на марката.
С това дистанционно управление можете да
управлявате определени функции на вашия
телевизор.
Бутон
TV POWER
Цифрови
TV VOL +/–
TV MUTE
PROG (,/.)
TV SOURCE
Функция
Натиснете за включване и изключване на
телевизора.
Използва се, за директно въвеждане на
номер.
Използва се за регулиране силата на звука
на телевизора.
Използва се за превключване на звука на
включен и изключен.
Използва се за избиране на желания канал.
Използва се за избор на външен източник,
свързан към телевизора.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
`` Ако дистанционното не работи правилно:
• Проверете полярността +/– на батериите.
• Проверете дали батериите не са изтощени.
• Проверете дали дистанционните сензори не са
блокирани от препятствия.
• Проверете дали наблизо няма някакво флуоресцентно
осветление.
!! ВНИМАНИЕ
`` Изхвърлете батериите според действащата нормативна
уредба за околната следа. Не ги поставяйте в кошчето
за боклук в дома си.
Български
02030V-BD-D8200,D8500-EN-BUL.indb 23
23
2012-01-12 오후 12:10:31
Начало
Кодове за управление на Телевизора
Марка
SAMSUNG
AIWA
ANAM
BANG &
OLUFSEN
BLAUPUNKT
BRANDT
BRIONVEGA
CGE
CONTINENTAL
EDISON
Код
TV POWER+01, +02, +03, +04, +05,
+06, +07, +08, +09
TV POWER+82
TV POWER+10, +11, +12, +13, +14,
+15, +16, +17, +18
TV POWER+57
TV POWER+71
TV POWER+73
TV POWER+57
TV POWER+52
TV POWER+75
TV POWER+19, +20, +23, +24, +25, +26,
+27, +28, +29, +30, +31, +32, +33, +34
EMERSON TV POWER+64
FERGUSON TV POWER+73
FINLUX
TV POWER+06, +49, +57
FORMENTI TV POWER+57
FUJITSU
TV POWER+84
GRADIENTE TV POWER+70
GRUNDIG
TV POWER+49, +52, +71
HITACHI
TV POWER+60, +72, +73, +75
IMPERIAL
TV POWER+52
JVC
TV POWER+61, +79
LG
TV POWER+06, +19, +20, +21, +22, +78
LOEWE
TV POWER+06, +69
LOEWE OPTA TV POWER+06, +57
MAGNAVOX TV POWER+40
METZ
TV POWER+57
MITSUBISHI TV POWER+06, +48, +62, +65
MIVAR
TV POWER+52, +77
NEC
TV POWER+83
DAEWOO
24
Марка
NEWSAN
NOBLEX
NOKIA
NORDMENDE
PANASONIC
PHILIPS
PHONOLA
PIONEER
RADIOLA
RADIOMARELLI
RCA
REX
SABA
SALORA
SANYO
SCHNEIDER
SELECO
SHARP
SIEMENS
SINGER
SINUDYNE
SONY
TELEAVA
TELEFUNKEN
THOMSON
THOMSON
ASIA
TOSHIBA
WEGA
YOKO
ZENITH
Код
TV POWER+68
TV POWER+66
TV POWER+74
TV POWER+72, +73, +75
TV POWER+53, +54, +74, +75
TV POWER+06, +55, +56, +57
TV POWER+06, +56, +57
TV POWER+58, +59, +73, +74
TV POWER+06, +56
TV POWER+57
TV POWER+45, +46
TV POWER+74
TV POWER+57, +72, +73, +74, +75
TV POWER+74
TV POWER+41, +42, +43, +44, +48
TV POWER+06
TV POWER+74
TV POWER+36, +37, +38, +39, +48
TV POWER+71
TV POWER+57
TV POWER+57
TV POWER+35, +48
TV POWER+73
TV POWER+67, +73, +75, +76
TV POWER+72, +73, +75
TV POWER+80, +81
TV POWER+47, +48, +49, +50, +51,
+52
TV POWER+57
TV POWER+06
TV POWER+63
Български
02030V-BD-D8200,D8500-EN-BUL.indb 24
2012-01-12 오후 12:10:32
Връзки
Свързване към телевизор с Аудио/видео кабел и RF кабел
1. Свържете RF кабела, както е показано.
4. Включете продукта и телевизора.
Връзки
3. Свържете продукта и телевизора.
04
2. Като използвате Аудио/видео кабел, свържете извода VIDEO OUT (жълт) / AUDIO OUT (червен
и бял) отзад на продукта към извода VIDEO IN (жълт) / AUDIO IN (червен и бял) на вашия
телевизор.
Към АНТЕНЕН ВХОД
Към телевизор
RF кабел
Червен
Бял
Аудио/видео кабел
Жълт
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
Към АНТЕНЕН ИЗХОД
`` Свързването на RF кабел на този уред изпраща само телевизионен сигнал. Трябва да свържете аудио/видео кабелите, за да
гледате сигнала от вашия продукт.
`` Възможно е да се появи шум, ако аудио кабелът е разположен твърде близо до кабела за електрозахранване.
`` Ако искате да направите свързване към AV усилвател, направете справка със страниците за свързване на AV усилвател.
(Вж. стр. 29~30)
`` Броят и местата на изводите могат да са различни, в зависимост от телевизора. Вж. ръководството за потребителя на вашия
телевизор.
`` Ако на телевизора има един извод за входящо аудио, свържете го към извода AUDIO OUT (десен/бял) на продукта.
Български
02030V-BD-D8200,D8500-EN-BUL.indb 25
25
2012-01-12 오후 12:10:32
Връзки
Свързване към телевизор
Случай 1 : Свързване към телевизор с HDMI кабел – най-добро
качество (препоръчително)
1. Като използвате HDMI кабел, свържете извода HDMI OUT отзад на продукта към извода HDMI
IN на вашия телевизор.
2. Включете продукта и телевизора.
3. Натиснете входящия селектор на дистанционното управление на вашия телевизор, докато се
появи HDMI сигналът от продукта на екрана на вашия телевизор.
• Ако сте настроили дистанционното за работа с вашия телевизор (вж. стр. 23~24), натиснете
бутона TV SOURCE на дистанционното и изберете HDMI за външен източник на сигнал за
телевизора.
HDMI кабел
(не е приложен)
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
`` HDMI кабелът извежда цифров аудио/видео сигнал, така че не е необходимо да свързвате аудио кабел.
`` Ако продуктът е свързан към вашия телевизор в изходен режим HDMI 720p, 1080i или 1080p, трябва да използвате
високоскоростен (категория 2) HDMI кабел.
`` HDMI подава само чист цифров сигнал към телевизора.
Ако вашият телевизор не поддържа HDCP (Широколентова цифрова защита на съдържанието), на екрана ще се появят смущения.
`` В зависимост от вашия телевизор, определени разделителни способности на изходящия HDMI сигнал няма да работят. Вж.
ръководството за потребителя на вашия телевизор.
`` Когато свържете продукта към телевизор чрез HDMI кабел за пръв път, или към нов телевизор, изходящата разделителна
способност на HDMI сигнала автоматично се настройва на най-високата, която може да възпроизведе телевизора.
`` Трябва да имате HDMI връзка, за да се наслаждавате на 3D технологията.
`` Дългият HDMI кабел може да причини шум на екрана. Ако това е така, изключете Дълбок цвят в менюто.
`` Ако използвате HDMI-към-DVI за връзка с вашия дисплей, трябва също да свържете AV OUT или Digital Audio OUT към
вашия дисплей или аудио система, за да чувате звук.
26
Български
02030V-BD-D8200,D8500-EN-BUL.indb 26
2012-01-12 오후 12:10:32
Случай 2 : Свързване към телевизор с компонентен кабел – подобро качество
Връзки
1. Като използвате компонентен видео кабел, свържете извода COMPONENT OUT отзад на
продукта към извода COMPONENT IN на вашия телевизор.
04
-- Може да свържете вашия продукт към телевизора чрез компонентни видео кабели.
-- Ще се радвате на висококачествени изображения с точно възпроизвеждане на цветовете.
Компонентното видео разделя елемента на картината на черно-бели (Y), сини (PB) и червени (PR),
за да представя най-ясните и чисти изображения. (Аудио сигналите се подават през аудио изхода.)
2. Като използвате аудио кабел, свържете извода AUDIO OUT (червен и бял) отзад на продукта
към извода AUDIO IN (червен и бял) на вашия телевизор.
3. Включете продукта и телевизора.
4. Натиснете входящия селектор на дистанционното управление на вашия телевизор, докато се
появи сигналът “COMPONENT” от продукта на екрана на вашия телевизор.
• Ако сте настроили дистанционното за работа с вашия телевизор (вж. стр. 23~24), натиснете
бутона TV SOURCE на дистанционното и изберете COMPONENT за външен източник на
сигнал за телевизора.
Кабел за компонентно видео
(не е приложен)
Червен
Бял
Червен
Син
Аудио кабел
Зелен
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
`` В зависимост от производителя, изводите за компонентно видео на вашия телевизор могат да бъдат обозначени “R-Y, B-Y, Y”
или “Cr, Cb, Y” вместо “PB, PR,Y”. Броят и местата на изводите могат да са различни, в зависимост от телевизора.
Вж. ръководството за потребителя на вашия телевизор.
`` Можете да избирате от различни разделителни способности като 1080i, 720p, 576p/480p или 576i/480i, в зависимост от
типа на съдържанието. (Вж. стр. 37~39)
`` Действителната разделителна способност може да се различава от настройката в менюто, ако са свързани и кабел за
компонентно видео и HDMI кабел. Разделителната способност може да се различава в зависимост от типа на съдържанието.
(Вж. стр. 37~39)
Български
02030V-BD-D8200,D8500-EN-BUL.indb 27
27
2012-01-12 오후 12:10:33
Връзки
Случай 3 : Свързване към телевизор с Аудио/видео кабел – Добро
качество
1. Като използвате Аудио/видео кабел, свържете извода VIDEO OUT (жълт) / AUDIO OUT (червен
и бял) отзад на продукта към извода VIDEO IN (жълт) / AUDIO IN (червен и бял) на вашия
телевизор.
2. Включете продукта и телевизора.
3. Натиснете входящия селектор на дистанционното управление на вашия телевизор, докато се
появи VIDEO сигналът от продукта на екрана на вашия телевизор.
• Ако сте настроили дистанционното управление на вашия продукт да управлява вашия
телевизор (вж. стр. 23~24), натиснете бутона TV SOURCE на дистанционното и изберете
HDMI за външен източник на сигнал за телевизора.
Аудио/видео кабел
Червен
Бял
Жълт
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
`` Възможно е да се появи шум, ако аудио кабелът е разположен твърде близо до кабела за електрозахранване.
`` Ако искате да направите свързване към AV усилвател, направете справка със страниците за свързване на AV усилвател.
(Вж. стр. 29~30)
`` Броят и местата на входящите терминали могат да са различни, в зависимост от телевизора. Вж. ръководството за потребителя
на вашия телевизор.
!! ВНИМАНИЕ
`` Не свързвайте продукта към вашия телевизор чрез видеокасетофон. Видеосигналите, подавани чрез видеокасетофон, могат да
бъдат повлияни от системи за защита на авторското право, което да причини деформирана картина на телевизора.
28
Български
02030V-BD-D8200,D8500-EN-BUL.indb 28
2012-01-12 오후 12:10:34
Свързване към аудио система
Връзки
Случай 1 : Свързване към аудио система (AV премник с поддръжка
на HDMI) – най-добро качество (препоръчително)
04
• Когато включвате AV приемника, намалете силата на звука. Внезапният силен звук може да
повреди високоговорителите или да навреди на слуха ви.
• * Задайте изходния аудио формат според спецификациите на AV приемника. (Вж. стр. 40~43)
• Положението на HDMI изводите може да е различно в зависимост от AV приемника. Вж.
ръководството за потребителя на вашия AV приемник.
1. Като използвате HDMI кабел, свържете извода HDMI OUT отзад на продукта към извода HDMI
IN на вашия AV приемник.
2. Като използвате HDMI кабел, свържете извода HDMI OUT на вашия AV приемник към извода
HDMI IN на вашия телевизор.
3. Включете продукта, телевизора и AV приемника.
4. Натиснете бутона за избор на входящ сигнал на AV приемника и телевизора, за да изберете
външния входящ сигнал, за да чуете звук от плейъра. Направете справка в ръководството за
потребителя на вашия AV приемник, за да настроите входящия сигнал на AV приемника.
HDMI кабел
(не е приложен)
HDMI кабел
(не е приложен)
Български
02030V-BD-D8200,D8500-EN-BUL.indb 29
29
2012-01-12 오후 12:10:34
Връзки
Случай 2 : Свързване към аудио
система (стерео усилвател)
– Добро качество
1. Като използвате аудио кабели, свържете
извода AUDIO OUT (червен и бял) отзад
на продукта към извода AUDIO IN (червен
и бял) на вашия стерео усилвател.
2. Като използвате кабелите за видео сигнал,
свържете изводите HDMI, COMPONENT
или VIDEO OUT отзад на продукта към
изводите HDMI, COMPONENT или VIDEO
IN на вашия телевизор. (Вж. стр. 26~28)
3. Включете продукта, телевизора и стерео
усилвателя.
4. Натиснете бутона за избор на входящ
сигнал на стерео усилвателя, за да
изберете външния входящ сигнал, за да
чуете звук от продукта. Направете справка
в ръководството за потребителя на вашия
стерео усилвател, за да настроите входящия
сигнал на усилвателя.
5. Натиснете входящия селектор на
дистанционното управление на вашия
телевизор, докато се появи видео
източникът (HDMI, Компонент или Видео).
Случай 3 : Свързване към аудио
система (AV усилвател с Dolby
Digital или DTS декодер) – Подобро качество
1. Като използвате HDMI кабел, свържете
извода DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
отзад на продукта към извода DIGITAL
AUDIO IN (OPTICAL) на вашия AV приемник.
2. Като използвате кабелите за видео сигнал,
свържете изводите HDMI, COMPONENT
или VIDEO OUT отзад на продукта към
изводите HDMI, COMPONENT или VIDEO
IN на вашия телевизор. (Вж. стр. 26~28)
3. Включете продукта, телевизора и AV
приемника.
4. Натиснете бутона за избор на входящ сигнал на
AV приемника, за да изберете външния входящ
сигнал, за да чуете звук от продукта. Направете
справка в ръководството за потребителя на
вашия AV приемник, за да настроите входящия
аудио сигнал на AV приемника.
5. Натиснете входящия селектор на
дистанционното управление на вашия
телевизор, докато се появи видео
източникът (HDMI, Компонент или Видео).
Случай 2 : Аудио кабел
Червен
Случай 3 : Оптичен
кабел
(не е приложен)
Бял
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
`` Ако използвате цифровата аудио връзка, описана в Случай 3, ще може да чувате само предните два високоговорителя при
настройка на цифровия изход като PCM.
30
Български
02030V-BD-D8200,D8500-EN-BUL.indb 30
2012-01-12 오후 12:10:35
Свързване към мрежата
Връзки
Кабелна мрежа
04
Този продукт ви позволява да гледате базирани на мрежата услуги (Вж. стр. 74~83), например
Smart Hub и BD-LIVE, както и да получавате актуализации на софтуера, когато е налична мрежова
връзка. Препоръчваме използването на AP (Точка за достъп) или IP рутер за връзката. За повече
информация за връзка с рутер вж. ръководството за потребителя на рутера или се свържете с
производителя за техническа помощ.
1. Като използвате Direct LAN кабел (UTP кабел), свържете LAN извода на продукта към LAN
извода на вашия модем или рутер.
2. За да зададете мрежовите опции, вж. 45~49.
Рутер
Широколентова
услуга
Широколентов модем
(с интегриран рутер)
Или
Широколентов
модем
Широколентова
услуга
Мрежова работа с
функцията AllShare
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
`` Възможно е интернет достъпът до сървъра на Samsung за актуализация да не бъде разрешен, в зависимост от рутера, който
използвате, или правилата на вашия доставчик на интернет услуги. За повече информация се обърнете към своя доставчик на
интернет услуги (ISP).
`` За потребителите на DSL – моля, използвайте рутер, за да осъществите мрежово свързване.
`` За да използвате функцията AllShare, трябва да свържете компютъра към мрежата, както е показано на фигурата.
Връзката може да е кабелна или безжична.
Български
02030V-BD-D8200,D8500-EN-BUL.indb 31
31
2012-01-12 오후 12:10:36
Връзки
Безжична мрежа
Вашият продукт има вградени възможности за Wi-Fi. Можете да се свържете към мрежа чрез безжичен
IP съвместител (рутер или модем).
За да зададете мрежовите опции, вж. 45~49.
Широколентова
услуга
Мрежова работа с
функцията AllShare
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
Безжичен IP
съвместител
`` За да използвате безжична мрежа, вашият продукт трябва да бъде свързан към безжичен IP съвместител (рутер). Ако
безжичният IP рутер поддържа DHCP, вашият продукт може да ползва DHCP или статичен IP адрес за свързване към
безжичната мрежа.
`` Изберете канал за безжичен IP рутер, който в момента не се използва. Ако каналът зададен за безжичния IP съвместител в
момента се използва от друго устройство в близост, това ще доведе до смущение и връзката може да се прекъсне.
`` Ако се избере режим на висока чиста производителност (Greenfield) 802.11n и типът кодиране е зададен на WEP, TKIP или
TKIP-AES (WPS2 смесено) за вашата AP, този продукт няма да поддържа връзка в съответствие с нови спецификации за WiFi сертифициране.
`` Ако вашето AP поддържа WPS (Wi-Fi Protected Setup), можете да се свържете с мрежата чрез PBC (Push Button Configuration)
или PIN (Personal Indentification Number). WPS ще конфигурира SSID и WPA кода автоматично във всеки режим.
`` Може да настроите безжичната мрежа по три начина:
-- Безжична мрежа (общо)
-- С WPS (PBC)
-- One Foot Connection
Безжична мрежа (стандартно) включва Автоматична и Ръчна процедура за настройка.
`` Безжичният LAN, по своята същност, може да причини смущения, в зависимост от условията на използване (AP качество на
работа, разстояние, препятствие, смущения от страна на други радио устройства, и т.н).
`` Задайте на безжичния IP съвместител инфраструктурен режим. Режимът компютър-компютър не се поддържа.
`` Плейърът поддържа само следните протоколи за защита на безжичната мрежа:
-- WEP(OPEN/SHARED), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES).
`` За да използвате функцията AllShare, трябва да свържете компютъра към мрежата, както е показано на фигурата.
Връзката може да е кабелна или безжична.
32
Български
02030V-BD-D8200,D8500-EN-BUL.indb 32
2012-01-12 오후 12:10:36
Настройка
7. Натиснете бутоните ►▲▼, за да изберете
подреждането на каналите и след това
натиснете бутона ВХОД. (само за Италия)
Plug & Play
Select the OSD Language.
Menu Language
: English
• Ако изберете Кабелен: Натиснете бутона
▼, за да изберете Следващ, после
натиснете бутона ВХОД. Задайте опцията
за режим на търсене, после натиснете
бутона ▼, за да изберете бутона Търсене.
Настройка
1. Включете телевизора след свързване на
продукта.
Когато телевизорът се включи към продукта за
пръв път, продуктът ще се включи автоматично
и ще се покаже екранът за Plug & Play.
• Ако изберете Ефирен : Натиснете бутона
▼, за да изберете Търсене, после
натиснете бутона ВХОД.
05
Преди стартиране на (Plug & Play)
►
" Enter
2. Натиснете бутоните ►▲▼, за да изберете
желания език и след това натиснете бутона
ВХОД.
3. Натиснете бутоните ►▲▼, за да изберете
желаната страна и след това натиснете
бутона ВХОД.
4. Въведете желаната парола от 4 цифри, като
използвате цифровите бутони. (само за
Франция)
5. Натиснете бутоните ►▲▼, за да изберете
желания режим на часовник.
• Ако изберете Авто : Натиснете бутона
ВХОД.
• Ако изберете Ръчно : Натиснете бутоните
▲▼◄►, за да настроите часовника, след
това натиснете бутона ВХОД.
Plug & Play
Задава опции за търсене за Автонастройка честота.
Ефирен
8. Натиснете бутоните ◄►, за да изберете
Мрежова настройка или Гледане ТВ,
после натиснете бутона ВХОД.
(за повече информация за Мрежова
настройка вж. стр. 45~49)
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
`` Когато продуктът се свърже към телевизора за пръв път,
продуктът ще се включи автоматично. Това е нормално.
`` Парола
-- Само за франция: Въведете желаната парола от 4
цифри, като използвате цифровите бутони.
* Не може да задавате паролата на "0000".
Изберете други цифри.
-- Други: Въведете желаната парола от 4 цифри, като
използвате цифровите бутони.
* Паролата по подразбиране е зададена на "0000".
`` Менюто Подреждане канали може да се покаже, когато
страната се зададе на Италия.
Достъп до менюто Настройки
1. Натиснете бутона MENU.
Ще се появи началното меню.
2. Натиснете бутоните ◄►, за да изберете
желаното начално меню и след това
натиснете бутона ВХОД.
3. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете
желаното подменю и след това натиснете
бутона ВХОД.
Кабелен
Търсене
a Предишно d Преск. > Премести " Вход
6. Натиснете бутоните ►▲▼, за да изберете
антенен източник и след това натиснете
бутона ВХОД.
4. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете
желания елемент и след това натиснете
бутона ВХОД.
5. Натиснете бутона EXIT за изход от менюто.
Български
02030V-BD-D8200,D8500-EN-BUL.indb 33
33
2012-01-12 오후 12:10:36
Настройка
• Начално меню
4. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете
желания елемент и след това натиснете
бутона ВХОД.
Гледане ТВ
5. Натиснете бутона EXIT за изход от менюто.
Ръководство
Диспечер на графици
3
Списък канали
Диспечер на канали
2
Моето у-во Моето съдърж.
4
Интернет
Настройки
5
1
d WPS(PBC)
1
Избира Моето у-во.
2
Избира Моето съдърж..
3
Избира Гледане ТВ.
4
Избира Интернет.
5
Избира Настройки.
6
Показва наличните бутони.
6
Списък канали
Можете да видите всички търсени канали.
1. Натиснете бутона CH LIST на
дистанционното управление
Ще се покаже списъкът с канали.
Екран на списъка с канали
1
Списък канали
Всички
808 BBC World
809 bid-up.tv
810 Boomerang
811 Cartoon Nwk
812 Class News
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
`` Когато продуктът е свързан към мрежата, изберете
Smart Hub от началното меню.
Изтеглете желаното съдържание от Samsung Apps.
.(Вж. стр- 81~82)
`` Необходимите действия за достъп могат да бъдат
различни в зависимост от избраното меню.
`` OSD (Екранното меню) може да се промени в продукта
след актуализиране на софтуерната версия.
`` Ако продуктът остане в началното меню в продължение
на повече от 3 минути без намеса на потребителя, ще
се появи DTV екранът.
`` Ако продуктът остане в друго меню, включително
настройки, в продължение на повече от 5 минути без
намеса на потребителя, на екрана на вашия телевизор
ще се появи скрийнсейвър.
Гледане ТВ
1. Натиснете бутона MENU.
Ще се появи началното меню.
2. Натиснете бутоните ◄►, за да изберете
Гледане ТВ.
3. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете
желаното подменю и след това натиснете
бутона ВХОД.
34
813 Coming Soon
814 Discovery
Няма информация.
Ефирен
1
2
a Антена c Прегл.прогр. < Реж.КАН. " Гледане ƒ Страница
2
Показва запаметените канали.
Помощ при навигация : Показва наличните бутони
на дистанционното управление.
• ЧЕРВЕН (A) : Избира Ефирен или Кабелен.
• ЖЪЛТ (C) : Показване на информация за
програмата
• Реж. канал : Показва режима на каналите според
типа канал. (Всички, ТВ, Радио, Данни/др.)
• Гледане : Показва избрания канал.
• Страница : Преминаване на следващата или
предишната страница.
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете
желания канал и след това натиснете
бутона ВХОД.
Избраният канал се показва.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
`` Натиснете бутона INFO, за да гледате или запишете
избрания канал.
Български
02030V-BD-D8200,D8500-EN-BUL.indb 34
2012-01-12 오후 12:10:39
Екран на диспечер на канали
1
800 xxxxxxxx
801 xxxxxxxx
804 xxxxxxxx
805 xxxxxxxx
806 xxxxxxxx
808 xxxxxxxx
810 xxxxxxxx
812 xxxxxxxx
814 xxxxxxxx
801 xxxxxxxx
803 xxxxxxxx
1/2 Pages
805 xxxxxxxx
Номер на канал
807
811 xxxxxxxx
813 xxxxxxxx
807 xxxxxxxx
814 xxxxxxxx
809 xxxxxxxx
Ефирен
811 xxxxxxxx
813 xxxxxxxx
815 xxxxxxxx
a Антена d Сортиране ƒ Страница " Избор / Инструм. ' Връщане
3
Показва запаметените канали.
2
Помощ при навигация: Показва наличните бутони
на дистанционното управление.
• ЧЕРВЕН (A) : Избира Ефирен или Кабелен.
• СИН (D) : Сортира списъка по име или номер на
канала.
• Страница: Преминаване на следващата или
предишната страница.
• Избор: Избира желания канал.
• Инструм.: Показва опциите на диспечера на канали.
• Връщане : Връщане към предишно меню.
3
Икони за показване състоянието на канала
Икони
c
\
Избран канал.
Работа
Канал, зададен като предпочитан.
Заключен канал.
xxxxxxxx
809 xxxxxxxx
803 xxxxxxxx
Редактиране на канали: Натиснете бутоните ◄▲
▼, за да проверите редактираните канали.
• Канали ( ) : Показва списъка на каналите според
типа канал. (Всички, ТВ, Радио, Данни/др.)
• Предпочитани ( ) : Показва всички
предпочитани канали. (Предпочитани 1,
Предпочитани 2, Предпочитани 3......)
1
1/2 Страницаs
Избрани елементи: 1 Номер на канал
Диспечер на канали | Всички
Ефирен
Диспечер на канали | Всички
2
802 xxxxxxxx
Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете
подреждането на каналите и след това
натиснете бутона TOOLS.
Настройка
Можете да управлявате запаметените канали.
Използване на бутона TOOLS
05
Диспечер на канали
Инструм.
xxxxxxxx
801
801
xxxxxxxx
Гледане
803
xxxxxxxx
xxxxxxxx
803
Добави
към Предпочитани
Заключи
805 xxxxxxxx
xxxxxxxx
805
Редакт.
номер канал
807
xxxxxxxx
xxxxxxxx
807
Изтрий
809
xxxxxxxx
xxxxxxxx
809
Демаркиране
811 xxxxxxxx
xxxxxxxxвсички
811
Избор
всички
813
xxxxxxxx
xxxxxxxx
813
" Вход ' Връщане
815 xxxxxxxx
xxxxxxxx
815
a Антена d Сортиране ƒ Страница " Избор / Инструм. ' Връщане
Гледане
Изберете, за да гледате канала.
Добави към Предпочитани/Редакт. предп.:
Изберете, за да добавите желания предпочитан
канал.
Заключи / Отключи
Изберете, за да заключите канала.
Редакт. номер канал
Изберете, за да редактирате номера на канала.
Ако опцията Редактиране номер на канал не се
показва в Диспечер на канали, задайте я на Активир.
в менюто на каналите. (Вж. стр. 44).
Това меню ще се покаже само когато зададете
антенен източник и страна, както е показано по-долу.
Антенен източник
Ефирен
Държава
Холандия, Италия
Изтрий
Изберете, за да изтриете канала.
Демаркиране всички
Изберете, за да демаркирате всички канали.
Избор всички
Изберете, за да изберете всички канали.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
`` За сателитно излъчване редактирането на номерата
на каналите може да е възможно, в зависимост от
спецификацията.
Български
02030V-BD-D8200,D8500-EN-BUL.indb 35
35
2012-01-12 오후 12:10:39
Настройка
Настройки
1. Натиснете бутона MENU.
Ще се появи началното меню.
2. Натиснете бутоните ◄►, за да изберете
Настройки, и после натиснете бутона ВХОД.
3. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете
желаното подменю и след това натиснете
бутона ВХОД.
4. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете желания
елемент и след това натиснете бутона ВХОД.
5. Натиснете бутона EXIT за изход от менюто.
Дисплей
Можете да конфигурирате различни опции
за картина, напр. екранно съотношение,
разделителна способност и др.
Настройки 3D
Изберете дали да изпълните Blu-ray диск с 3D
съдържание в 3D режим.
Настройки
Дисплей
Аудио
Канали
Мрежа
Система
Език
Защита
Общи
Поддръжка
Настройки 3D
Размер екран
: Авто
: 55 инча
> Премести " Вход ' Връщане
HDMI дълбоки цветове
Режим възпр. 3D Blu-ray
: Авто
3D Blu-ray дисковете са налични в два формата:
Blu-ray 3D и само 3D. Може да изберете да
гледате Blu-ray 3D диск в 3D или 2D режим,
преди да изпълните диска.
• Авто : Автоматично установяване дали
свързаният телевизор има функция за 3D и
изпълняване на Blu-ray 3D диск съответно
в 3D или 2D или само 3D диск в 3D, ако
телевизорът поддържа 3D.
Дисковете само 3D няма се изпълнят, ако
телевизорът не поддържа 3D.
• 3D  3D : Изпълняване само на 3D и Blu-ray
3D дискове в 3D режим през цялото време.
• 3D  2D : Изпълняване на Blu-ray 3D дискове
в 2D режим през цялото време. Само 3D
дисковете няма да се изпълнят.
36
`` В зависимост от съдържанието и позицията на картината
на екрана на телевизора, може да виждате вертикални
черни ленти отляво, отдясно и от двете страни.
Размер екран
Позволява ви да въведете действителния
размер на вашия продукт, така че продуктът да
регулира изображението според този размер и
да покаже оптимална 3D картина.
(За 3D дисплеи, по-големи от 116 инча, задаване
на стойност 116 е също стандартен избор.)
!! ВНИМАНИЕ
`` Ако искате да се радвате на 3D съдържание, свържете
3D устройството (3D-съвместим AV приемник или
телевизор) към порта HDMI OUT на продукта, като
използвате високоскоростен HDMI кабел. Поставете 3D
очилата, преди да изпълнявате 3D съдържание.
`` 3D сигналът се извежда само през HDMI кабела,
свързан към порта HDMI OUT.
`` Тъй като разделителната способност при изпълнени в
3D режим е фиксирана според тази на оригиналното
3D видео, не може да я променяте според вашите
предпочитания.
`` Някои функции като BD Wise или задаване на размера
и разделителната способност на екрана може да не
работят правилно режим 3D.
Настройки 3D
Режим възпр. 3D Blu-ray
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
`` Трябва да използвате високоскоростен HDMI кабел за
правилно извеждане на 3D сигнала.
`` Гледайте 3D изображения от разстояние поне три
пъти по-голямо от широчината екрана на телевизора.
Например, ако имате 46-инчов екран, стойте на поне
138 инча (11,5 фута) от екрана.
-- Поставете 3D екрана на нивото на очите за найдобра 3D картина.
`` Когато продуктът се свърже към някакви 3D устройство,
3D ефектът може да не работи правилно.
`` Логотата Blu-ray 3D и Blu-ray 3D са търговски марки
на Blu-ray Disc Association.
Български
02030V-BD-D8200,D8500-EN-BUL.indb 36
2012-01-12 오후 12:10:40
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
`` В зависимост от типа на диска, някои от пропорциите
може да не са достъпни.
`` Ако изберете екранно съотношение различно от
екранното съотношение на вашия телевизор, картината
може да изглежда деформирана.
`` Ако изберете 16:9 оригинален, телевизорът може да
покаже 4:3 Pillarbox (черни ленти отстрани на картината).
Размер екран за Smart Hub
Изберете оптимален размер на екрана на Smart Hub.
• Разм. 1: Размерът на екрана на Smart Hub
ще бъде по-малък от този по подр. Може да
видите черно отстрани на екрана.
• Разм. 2 : Това е настройката по подразбиране
за Smart Hub. Продуктът показва нормалния
размер на екрана на Smart Hub.
• Разм. 3 : Плейърът показва по-голям размер
на екрана на Smart Hub. Изображението
може да е твърде голямо за екрана на
телевизора.
BD Wise (само за продукти на Samsung)
BD Wise е най-новата функция за свързване на
Samsung.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
`` Когато BD Wise е включен, настройката Резолюция
автоматично се задава на BD Wise и BD Wise се
появява в меню Резолюция.
`` Ако продуктът е свързан с устройство, който не
поддържа BD Wise, не можете да използвате BD Wise
функцията.
`` За правилното функциониране на BD Wise задайте на
Вкл. всяко меню BD Wise на продукта и съответно на
телевизора.
Резолюция
Позволява да зададете изходящата разделителна
способност на компонентен и HDMI видео
сигнал на Авто, 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
или 576i/480i. Цифрите показват броя на
редовете във видео сигнала. Буквите i и p
показват съответно презредово и прогресивно
сканиране. Колкото повече са редовете,
толкова по-добро е качеството.
• Авто : Автоматично задава изходящата
разделителна способност на максималната на
свързания телевизор.
• BD Wise : Автоматично задава изходящата
разделителна способност на тази на Bluray/DVD диска, ако сте свързали продукта с
телевизора чрез HDMI и функцията BD Wise.
(Менюто на BD Wise се появява само ако BD
Wise е зададено на Вкл..) Вж. BD Wise по-горе.)
• 1080p : Възпроизвежда 1080 реда
прогресивно видео.
• 1080i : Възпроизвежда 1080 реда презредово
видео.
• 720p : Възпроизвежда 720 реда прогресивно
видео.
• 576p/480p : Възпроизвежда 576/480 реда
прогресивно видео.
• 576i/480i : Възпроизвежда 576/480 реда
презредово видео.
Български
02030V-BD-D8200,D8500-EN-BUL.indb 37
Настройка
В зависимост от телевизора, който имате, може
да искате да регулирате настройката на размера
на екрана.
• 16:9 оригинален : Изберете, когато
свързвате продукта към телевизор с екран
16:9. Продуктът ще покаже съдържанието в
оригиналното екранно съотношение.
Съдържание, форматирано в 4:3, ще се
възпроизведе с черни ленти отдясно и отляво.
• 16:9 цял екран : Изберете, когато свързвате
продукта към телевизор с екран 16:9. Цялото
съдържание ще изпълни целия екран. Съдържание,
форматирано в 4:3, ще бъде разтеглено.
• 4:3 Нормален : Изберете, когато свързвате
продукта към телевизор с екран 4:3.
Продуктът ще покаже съдържанието в
оригиналното екранно съотношение
Съдържание, форматирано в 16:9, ще се
възпроизведе с черни ленти отгоре и отдолу.
• 4:3 Разтеглен : Изберете, когато свързвате
продукта към телевизор с екран 4:3.
Съдържанието, форматирано в 16:9, ще бъде
с отрязани крайни лява и дясна част.
Когато свържете продукт и телевизор Samsung
с BD чрез HDMI и BD Wise е включен както в
компютъра, така и в продукта, продуктът извежда
видеосигнала с разделителната способност и
кадровата скорост на Blu-ray/DVD диск.
• Изк : Изходящата разделителна способност е
фиксирана на предишнозададената в менюто
Резолюция, независимо от тази на диска. Вж.
Резолюция по-долу.
• Вкл. : Продуктът извежда видеосигнала с
оригиналната разделителна способност и
кадрова скорост на Blu-ray/DVD диска.
05
TB Размер
37
2012-01-12 오후 12:10:40
Настройка
Разделителна способност според режима на изходящия сигнал
ƒƒ Възпроизвеждане на Blu-ray диск/Електронно съдържание/Цифрово съдържание
HDMI / свързан
HDMI режим
Изход
Настройка
Електронно/
цифрово
съдържание
Компонентен/
ВИДЕО режим
Blu-ray диск
Електронно/
цифрово
съдържание
ВИДЕО режим
1080p
576i/480i
-
-
-
Макс.
Макс.
разделителна разделителна
способност на способност на
ТВ
ТВ
576i/480i
-
-
-
1080p@24F 1080p@24F
480i
-
-
-
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576p/480p
Blu-ray диск
Разделителна
способност на
Blu-ray диск
BD Wise
Авто
1080p
Кадри на филм: Авто (24 Fs)
1080i
720p
1080p
1080p
576i/480i
1080i
1080i
576i/480i
576p/480p
576p/480p
576i/480i
720p
576p/480p
576i/480i
-
ƒƒ Възпроизвеждане на DVD
Изход
Настройка
BD Wise
Авто
1080p
576p/480p
576i/480i
38
720p
-
-
576i/480i
576i/480i
-
576i/480i
HDMI / свързан
-
-
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576i/480i
576i/480i
HDMI / не е свързан
HDMI режим
Компонентен/ВИДЕО режим
Компонентен режим
ВИДЕО режим
Макс. разделителна
способност на ТВ
576i/480i
-
-
1080i
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576i/480i
1080i
720p
HDMI / не е свързан
Компонентен режим
576i/480i
1080p
576i/480i
720p
576i/480i
576p/480p
-
-
-
-
576p/480p
576i/480i
-
-
576i/480i
576i/480i
Български
02030V-BD-D8200,D8500-EN-BUL.indb 38
2012-01-12 오후 12:10:40
Изход
BD Wise
Авто
Умна DTV детайлност
"Авто"
Умна DTV детайлност
"Изк"
1080p
1080i
720p
576p/480p
576i/480i
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
HDMI свързан
Режим HDMI
1080p
Разд. способност
на излъчваното
предаване
Макс. разделителна
способност на
ТВ вход
1080p
HDMI не е свързан
Компонентен/
ВИДЕО РЕЖИМ
Компонентен режим
ВИДЕО режим
576i/480i
-
-
576i/480i
-
-
576i/480i
-
-
1080i
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576p/480p
576i/480i
720p
-
`` Умната DTV детайлност се активира само когато опцията
за разделителна способност е зададена на Авто.
`` Ако свързаният телевизор не поддържа филмови кадри
или избраната разделителна способност, ще се покаже
съобщението "Ако не се показва картина след избор
на "Да", изчакайте 15 секунди, за да бъде върната
предишната разделителна способност. Искате ли да
смените разд. способност?".
Ако изберете Да, екранът на ТВ ще стане празен за 15
секунди и после разделителната способност ще се върне
автоматично на предишната стойност.
`` Ако екранът остане празен, след като сте сменили
разделителната способност, извадете всички дискове
и натиснете и задръжте бутона СТОП (
) отпред на
продукта за повече от 5 секунди. Всички настройки ще
се върнат към фабричните настройки по подразбиране.
Следвайте стъпките от предишната страница за достъп
до всеки режим и изберете Настройка на дисплея,
поддържана от вашия телевизор.
`` Когато бъдат възстановени фабричните настройки по
подразбиране, всички данни от потребителя, записани в
BD данните, ще бъдат изтрити.
`` Blu-ray дискът трябва да има функция за 24 кадъра, за
да може да се използва Филмови кадри (24Fs).
`` Ако са свързани както HDMI, така и компонентното
гнезда и гледате компонентен изход, разделителната
способност е фиксирана на 576i/480i.
576i/480i
-
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576i/480i
`` За DivX съдържание, защитено срещу копиране,
изходната разделителна способност за компонентно
видео се задава по подразбиране на 576i/480i.
`` Когато HDMI кабелът не е свързан и извеждането на
видео е в компонентен режим, DivX съдържанието със
защита срещу копиране може да се извежда само при
576i/480i.
Умна DTV детайлност
Използвайте тази функция за автоматично
оптимизиране на разделителната способност на
екрана при цифрови предавания.
• Авто: Разделителната способност на екрана
се оптимизира автоматично.
• Изк: Изключва Умна DTV детайлност.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
`` Когато смените канала и тази функция е зададена
на Авто, в зависимост от телевизора, времето за
показване на следващия канал може да е по-голямо от
това, когато функцията е зададена на Изк.
HDMI формат за цвят
Позволява да зададете настройките така,
че цветовото пространство за HDMI изход
да съвпада с възможностите на свързаното
устройство (телевизор, монитор и т.н.).
• Авто : Автоматично задава продукта на
оптималния формат, поддържан от устройството.
• YCbCr (4:4:4) : Вашият телевизор поддържа
цветово пространство YCbCr чрез HDMI,
изберете това за извеждане на нормална
YCbCr цветова гама.
Български
02030V-BD-D8200,D8500-EN-BUL.indb 39
Настройка
Разделителна способност
05
ƒƒ Гледане DTV
39
2012-01-12 오후 12:10:40
Настройка
• RGB (стандартен) : Изберете това за
извеждане на нормална RGB цветова гама.
• RGB (подобрен) : Ако сте свързали продукта
към устройство с DVI дисплей, като монитор,
изберете това, за да извеждате подобрена
RGB цветова гама.
Movie Frame (24Fs)
Задаването на на функцията Филмови кадри
(24Fs) на Авто ви позволява да коригирате
HDMI изходящия сигнал на 24 кадъра в секунда,
за по-добро качество на картината.
Можете да се наслаждавате на функцията
Филмови кадри (24Fs) само при телевизори,
които поддържат тази скорост на кадрите.
Може да изберете Movie Frame само когато
продуктът е в режим на изходна разделителна
способност HDMI 1080i или 1080p.
• Авто : Функцията Movie Frame (24Fs) работи.
• Изк : Функцията Филмови кадри (24Fs) е
изключена.
HDMI дълбоки цветове
Позволява да изведете картината от гнездото
HDMI OUT с дълбоки цветове. Дълбокият
цвят позволява по-точна репрезентация на
цветовете с по-голяма дълбочина.
• Авто : Картината ще се изведе с дълбоки
цветове към свързания телевизор, който
поддържа HDMI дълбоки цветове.
• Изк : Картината ще се изведе без дълбок цвят.
Режим пауза
Позволява да зададете типа на картината,
когато поставяте DVD на пауза.
• Авто : Автоматично задава най-добрата
картина според съдържанието.
• Кадър : Изберете при пауза на сцена с малко
действие.
• Поле : Изберете тази настройка, когато
поставяте сцена с много действие на пауза.
Прогр. режим
Позволява подобряване на качеството на
картината при гледане на DVD.
• Авто : Изберете това, за автоматична
настройка на продукта на най-добрата
картина за DVD диска, който гледате.
• Видео : Изберете това, за да получите найдобрана картина DVD дискове с концерти
или телевизионни шоута.
40
Аудио
Цифров изход
Ако зададете Цифров изход да съвпада с
възможностите на AV приемника, значи сте
свързали продукта:
• PCM: Изберете, ако сте свързали AV
приемник, който поддържа HDMI.
• Побитов поток (необработен): Изберете,
ако сте свързали AV приемник, който
поддържа HDMI и може да декодира Dolby
TrueHD и DTS-HD Master Audio.
• Побитов поток (прекодиран DTS) :
Изберете, ако сте свързали AV приемник,
който използва Цифров оптичен вход и може
да декодира DTS.
• Побитов поток (прекодиран Dolby D) :
Изберете, ако нямате AV приемник, който
поддържа HDMI, но имате AV приемник,
който може да декодира Dolby Digital .
Blu-ray дисковете могат да включват три аудио
потока:
-- Основно аудио: Аудио саундтракът на основната
функция.
-- BONUSVIEW аудио: Допълнителен саундтрак
като коментари на режисьора или артистите.
-- Звукови ефекти при навигация: Когато се
местите през менютата, може да прозвучат
звукови ефекти при навигация. Звуковите
ефекти при навигация са различни за всеки
Blu-ray диск.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
`` Уверете се, че сте избрали правилния Цифров изход или
няма да чувате никакъв звук или силен шум.
`` Ако HDMI устройството (AV приемник, телевизор) не е
съвместимо с компресираните формати (Dolby digital,
DTS), аудио сигналът се възпроизвежда като PCM.
`` Стандартните DVD дискове нямат BONUSVIEW аудио и
звукови ефекти при навигация.
`` Някои Blu-ray дискове нямат BONUSVIEW аудио и
звукови ефекти при навигация.
`` Тази конфигурация за цифров изходящ сигнал не засяга
аналоговото аудио (Л/Д) или изходящия HDMI сигнал
към вашия телевизор.
Тя засяга изходящия сигнал от оптичния изход и HDMI
изходящия сигнал при свързване към приемник.
Български
02030V-BD-D8200,D8500-EN-BUL.indb 40
2012-01-12 오후 12:10:40
AV
приемник,
който
поддържа
HDMI
Връзка
Оптичен
AV
приемник,
който
поддържа
HDMI
Оптичен
Побитов поток
(прекодиран
DTS)
Побитов поток
(прекодиран
Dolby D)
AV приемник,
AV приемник,
който поддържа който поддържа
HDMI, или
HDMI, или
Оптичен
Оптичен
PCM
До PCM
7.1 кан.
PCM
2-канален
DTS прекодиран
Прекодиран Dolby
Digital *
Dolby Digital
До PCM
7.1 кан.
PCM
Dolby Digital Dolby Digital DTS прекодиран
2-канален
Прекодиран Dolby
Digital *
Dolby Digital
Plus
До PCM
7.1 кан.
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital DTS прекодиран
2-канален
Plus
Прекодиран Dolby
Digital *
До PCM
7.1 кан.
PCM
Dolby TrueHD Dolby Digital DTS прекодиран
2-канален
Прекодиран Dolby
Digital *
DTS
До PCM
6.1 кан.
PCM
2-канален
DTS
DTS
DTS прекодиран
Прекодиран Dolby
Digital *
DTS-HD High
Resolution
Audio
До PCM
7.1 кан.
PCM
2-канален
DTS-HD High
Resolution
Audio
DTS
DTS прекодиран
Прекодиран Dolby
Digital *
DTS-HD
основно аудио
До PCM
7.1 кан.
PCM
DTS-HD
2-канален основно аудио
DTS
DTS прекодиран
Прекодиран Dolby
Digital *
PCM
PCM
2-канален
PCM
2-канален
PCM
2-канален
PCM 2-канален
PCM 2-канален
До PCM
5.1 кан.
PCM
Dolby Digital Dolby Digital
2-канален
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
До PCM
6.1 кан.
PCM
2-канален
DTS
DTS
Dolby Digital
До PCM
5.1 кан.
PCM
Dolby Digital Dolby Digital DTS прекодиран
2-канален
Прекодиран Dolby
Digital *
Dolby Digital
Plus
До PCM
5.1 кан.
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital DTS прекодиран
2-канален
Plus***
Прекодиран Dolby
Digital *
MPEG1
До PCM
5.1 кан.
PCM
2-канален
DTS прекодиран
Прекодиран Dolby
Digital *
HE-AAC
До PCM
5.1 кан.
Прекодиран
Прекодиран
Dolby Digital** Dolby Digital**
PCM
DTS прекодиран
2-канален (за многоканална (за многоканална
програма)
програма)
Прекодиран Dolby
Digital *
Аудио поток на Dolby TrueHD
Blu-ray диск
Аудио поток на
Dolby Digital
DVD
Аудио поток на
излъчване
Побитов поток
(необработен)
PCM
PCM
PCM
2-канален
DTS
PCM
(до
5.1-канален)
PCM
2-канален
DTS
PCM
2-канален
Български
02030V-BD-D8200,D8500-EN-BUL.indb 41
Настройка
Настройка
05
Избор на цифров изходящ сигнал
41
2012-01-12 오후 12:10:40
Настройка
Дефиниция за
Blu-ray диск
Всякакъв
Декодира основното аудио
и BONUSVIEW аудиото
заедно в PCM аудио и
добавя звукови ефекти при
навигация.
Извежда само основното
аудио, така че вашият AV
приемник може да декодира
аудио побитовото изпълнение.
Няма да чувате BONUSVIEW
аудиото и звукови ефекти при
навигация.
Декодира основното
Декодира основното аудио и BONUSVIEW
аудио и BONUSVIEW аудиото заедно в
аудиото заедно PCM аудио и добавя
звукови ефекти
в PCM аудио и
звукови ефекти при
при навигация,
навигация, после
после кодира
кодира повторно
повторно PCM
PCM аудиото в DTS аудиото в Dolby
побитово изпълнение. digital побитово
изпълнение.
* Ако източникът на пряко изпълнение е 2-канален или моно, настройката "прекодиран Dolby D" не
се прилага. Изходът ще бъде 2-канален PCM.
** Ако HE-AAC източникът е 2-канален или 1-канален, изходът е 2-канален PCM.
За Dolby Digital Plus предаване на интернет съдържание PCM изход чрез HDMI поддържа до
5.1-канален сигнал.
*** А
ко аудио описанието е зададено на Вкл. и броят аудио канали е над 2, аудио изходът се сменя
на Dolby Digital дори оригиналното предаване да е Dolby Digital Plus.
Но ако броят на аудио каналите е 2 (стерео) или 1 и аудио описанието е зададено на Вкл.,
изходният формат е PCM.
Намал. чест.квантоване PCM
Позволява да включвате и изключвате 48kHz и
96kHz PCM с понижаване на качеството.
• Изк : Изберете това, когато AV приемникът, който
е свързан към продукта, е съвместим с 96kHz.
• Вкл. : Изберете това, когато AV приемникът,
който е свързан към продукта, не е
съвместим с 96kHz. Сигналите с честота
96kHz се конвертират до 48kHz
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
`` Дори когато PCM с понижаване на качеството е
зададено на Изк, при някои дискове се възпроизвежда
само аудио с по-малка честота на семплиране през
коаксиалния и оптичния цифров изход.
HDMI
• Ако вашият телевизор не е съвместим с
компресирани многоканални формати (Dolby
Digital, DTS), продуктът може да подава PCM
2-канално смесено (за намаляване на броя на
каналите) аудио, дори ако сте задали Побитов
поток (необработен/прекодиран DTS/
прекодиран Dolby D) от менюто за настройка.
• Ако вашият телевизор не е съвместим с PCM
честоти на семплиране над 48kHz, продуктът
може да подава PCM аудио с честота на
семплиране под 48kHz дори когато сте задали
PCM с понижаване на качеството на Изк.
42
Управление на динамичен обхват
Може да слушате при ниски нива на сила на
звука и да чувате ясно диалозите.
Това е активно, само когато бъде открит Dolby
Digital сигнал.
• Авто : Управлението на динамичен обхват ще се
зададе автоматично, на базата на информация,
предоставена от Dolby TrueHD саундтрака.
• Изк : Можете да се радвате на филма със
стандартния динамичен обхват.
• Вкл. : Когато се възпроизвеждат филмови
звукови записи (саундтрак) с ниска сила на
звука или с по-малки високоговорители,
системата може да приложи съответната
компресия, за да направи съдържанието с
ниско ниво по разбираемо и да предпази от
драматични преминавания към твърде високо.
Реж.смесв.сигнал с огр.
Позволява да избирате дали да смесвате
мултиканално аудио за по-малък брой канали.
• Нормално стерео : Смесва мултиканално аудио
в двуканално стерео. Изберете, когато сте свързани
към устройство, което не поддържа функции на
виртуален съраунд звук като Dolby Pro Logic.
• Съвместимост за обемен звук : Смесва
мултиканално аудио в стерео, съвместимо със
съраунд звук. Изберете, когато сте свързани
към устройство, което поддържа функции на
виртуален съраунд звук като Dolby Pro Logic.
Български
02030V-BD-D8200,D8500-EN-BUL.indb 42
2012-01-12 오후 12:10:40
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
`` Ако използвате AV приемник, който поддържа HDMI,
тази опция е налична, когато задавате Цифров изход
като PCM.
Синхр. звук
В някои случай, когато продуктът е свързан
към цифров телевизор, аудио сигналът може да
не се синхронизира с видео сигналът. В такъв
случай регулирайте времето на забавяне на
аудиото, за да съответства на видео сигнала.
• Можете да зададете време за аудио забавяне
между 0 мсек и 200 мсек.
Задайте оптималната му настройка.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
`` Времето за аудио забавянето, което определите,
може да не е точно, в зависимост от изпълняваното
съдържание.
Канали
Можете да конфигурирате вашите ТВ канали с
функции, като например страна и автоматична
настройка.
Антена
Избира подходящ тип антена за цифрови
предавания.
За да може вашият продукт да започне да
запаметява наличните канали, трябва да
укажете типа на източника на сигнали, който е
свързан към продукта.
• Ефирен : Избира приемане на ефирни
цифрови предавания.
• Кабелен : Избира приемане на кабелни
цифрови предавания.
Изберете това, за да смените страната.
Въведете желаната парола от 4 цифри, като
използвате цифровите бутони.
1. Натиснете бутоните ►▲▼, за да изберете
желаната страна и след това натиснете
бутона ВХОД.
2. Натиснете бутона RETURN.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
`` Парола
-- Само за Франция: Въведете желаната парола от 4
цифри, като използвате цифровите бутони.
-- Други: Въведете желаната парола от 4 цифри, като
използвате цифровите бутони.
* Паролата по подразбиране е зададена на "0000".
Автонастройка честота
Сканира всички канали с активно към момента
излъчване и ги запаметява.
Автоматично сканира за канал и записва в паметта
на телевизора.
Автоматично определените номера на програми
може да не отговарят на действителните или
желаните номера на програми.
Ако каналът е заключен с функцията Защита за деца,
се появява прозорецът за въвеждане на PIN код.
• Ефирен: Натиснете бутона ▼, за да изберете
Търсене, после натиснете бутона ВХОД.
• Кабелен: Натиснете бутона ▼, за да изберете
Следващ, после натиснете бутона ВХОД.
Задайте опцията за режим на търсене, после
натиснете бутона ▼, за да изберете бутона
Търсене.
-- Режим на търсене (В пълен размер / Мрежа
/ Бързо) : Сканира всички канали с активно
към момента излъчване и ги запаметява в
паметта на продукта.
Български
02030V-BD-D8200,D8500-EN-BUL.indb 43
Настройка
Може да се радвате на мултиканален звук от
аудио CD (CD-DA).
• Изк : Извежда 2-канален аудио сигнал само
пред предните високоговорители.
• Кино : Извежда 2-канален филмов звук през
много канали.
• Муз. : Извежда 2-канална музика през много
канали.
Държава
05
Режим DTS Neo:6
43
2012-01-12 오후 12:10:40
Настройка
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
`` Ако зададете Бързо, можете да задавате Мрежа, Мрежов
ID, Честота, Модулация, Скорост на символи ръчно с
натискане на бутона на дистанционното управление.
-- Мрежа (Авто / Ръчно) : Избира режима за настройка
на Мрежов ID между Авто. или Ръчно.
-- Мрежов ID : Когато Мрежа е на Ръчно, можете да
задавате Мрежов ID с помощта на цифровите бутони.
-- Честота : Показва честотата на канала. (различна за
всяка страна)
-- Модулация : Показва наличните стойности на модулация.
-- Скорост на символи : Показва скоростта на символите.
Ръчна настройка Честота
Ръчно сканира за канал и записва в паметта на
продукта.
-- Когато сканирането завърши, каналите се
актуализират в списъка.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
`` Когато избирате Антена  Ефирен: Канал, Честота,
Честотна лента.
Когато избирате Антена  Кабелен: Честота, Модулация,
Скорост на символи
Опция търсене кабелна
Задава допълнителни опции на търсене като
честота и скорост на символи за търсенето на
кабелна мрежа.
-- Стартова честота/крайна честота : Настройте
началната или крайната честота (различни за
всяка страна).
-- Скорост на символи : Показва скоростта на
символите.
-- Модулация : Показва наличните стойности на
модулация.
Автонастройка в готовност
Можете да включвате или изключвате функцията
за автоматично запаметяване в готовност.
• Изк : Изключва функцията за автоматично
запаметяване в готовност.
• Вкл. : Включва функцията за автоматично
запаметяване в готовност.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
Прехв. списък канали
Тази функция може да импортира и експортира
картата на каналите. За да използвате тази
функция трябва да свържете USB устройство
с памет. Въведете вашия 4-цифрен PIN код,
когато се появи екранът за въвеждане.
• Импортиране от USB : Импортиране на
списък на канали от USB.
• Експортиране към USB : Експортиране на
списъка с канали в USB.
Тази функция е налична, когато е свързан
USB.
Редакт. номер канал
Изберете, за да редактирате номера на канала в
диспечера на канали. (Вж. стр. 35)
• Деактив. : Изберете това, ако не искате да
редактирате номера на канала.
• Активир. : Изберете това, ако искате да
редактирате номера на канала.
Това меню ще се покаже само когато зададете
антенен източник и страна, както е показано
по-долу.
Антенен източник
Ефирен
Държава
Холандия, Италия
Общ интерфейс
Покажи инфо екрана на меню CI.
• CI меню: Това дава възможност на
потребителя да избере от предоставеното
CAM меню. Изберете CI Меню на базата на
PC картата на менюто.
• Инфо за приложение : Преглед на
информацията за CAM (Модул за условен
достъп), поставена в слота CI и на CI CAM с CI
или CI+ CARD, поставена в CAM. Можете да
поставите CAM по всяко време, независимо
дали продуктът е включен, или изключен.
1. Закупете модула CI CAM от най-близкия
разпространител или по телефона.
2. Вмъкнете здраво CI CAM с CI или CI+ CARD
в CAM по посока на стрелката.
`` Това меню може да се покаже, когато страната се
зададе на Италия.
44
Български
02030V-BD-D8200,D8500-EN-BUL.indb 44
2012-01-12 오후 12:10:40
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
`` Това устройство работи с CI и CI+ CAM.
Но в случай с асоцииране с локален DVB-T това
устройство няма перфектна съвместимост с всички
видове CAM.
Ако има проблем, издърпайте CAM CARD и я поставете
обратно в слота.
Мрежа
Преди да започнете, свържете се с вашия
доставчик на интернет услуги, за да проверите
дали вашият IP адрес е статичен или
динамичен. Ако е динамичен и използвате
кабелна или безжична връзка, препоръчваме
да използвате автоматичните процедури. Ако
използвате безжична връзка и рутерът ви има
възможностите, може да използвате WPS(PBC)
или One Foot Connection.
Ако е статичен, трябва да използвате ръчна
настройка както за кабелна, така и за безжична
връзка.
Мрежови настройка
За да започнете настройката на мрежова връзка
за вашия продукт, следвайте тези стъпки:
1. В началното меню натиснете бутоните ◄►,
за да изберете Настройки, и после натиснете
бутона ВХОД.
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете
Мрежа, и после натиснете бутона ВХОД.
3. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете
Мрежова настройка, и после натиснете
бутона ВХОД.
4. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете
Кабелен, Безжична(общо), WPS(PBC) или
One Foot Connection и после натиснете
бутона ВХОД.
5. Ако имате кабелна мрежа, отидете в
Кабелна мрежа по-долу. Ако имате
безжична мрежа, отидете в Безжична мрежа
на стр. 46~49.
ƒƒ Настройка на кабелна връзка - Авто
1. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете
Кабелен.
Настройки
Дисплей
Аудио
Канали
Мрежа
Система
Language
Защита
Общи
Поддръжка
Мрежови настройки
Изберете тип връзка с мрежа.
Кабелен
Безжична
(общи)
WPS(PBC)
One Foot
Connection
Свържете с мрежата чрез кабел за локална мрежа.
Моля, проверете дали кабелът на локалната мрежа е
свързан.
> Премести " Вход ' Връщане
2. Натиснете бутона ВХОД.
Появява се екранът Състояние мрежа.
Продуктът се свързва към мрежата, след
като връзката бъде проверена.
ƒƒ Настройка на безжична връзка - Ръчно
Ако имате статичен IP адрес или ако автоматичната
настройка не работи, трябва да въведете
стойностите за Мрежова настройка ръчно.
За да получите стойностите на Мрежова
настройка на повечето компютри с Windows,
следвайте тези стъпки:
Windows XP
1. Щракнете с десния бутон върху иконата на
мрежа в долния десен ъгъл на работния
плот на Windows.
2. В изскачащото меню щракнете върху Състояние.
3. В диалоговия прозорец, който се появява,
щракнете върху раздел Поддръжка.
4. В раздела Поддръжка щракнете бутона
Детайли. Показват се мрежовите настройки.
Windows 7
1. Щракнете с върху иконата на мрежа в долния
десен ъгъл на работния плот на Windows.
2. В изскачащото меню щракнете върху Мрежа
и Център за споделяне.
3. В диалоговия прозорец, който се появява,
щракнете върху локалната връзка или
безжичната мрежова връзка, в зависимост
от връзката, която имате.
4. В раздела Поддръжка щракнете бутона
Детайли. Показват се мрежовите настройки.
Български
02030V-BD-D8200,D8500-EN-BUL.indb 45
Настройка
4. Проверете дали виждате картина на канал с
кодиран сигнал.
Кабелна мрежа
05
3. Поставете CAM с "CI CAM с CI или CI+ CARD"
в слота за общ интерфейс по посока на
стрелката, така че да е паралелна със слота.
45
2012-01-12 오후 12:10:41
Настройка
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
`` В зависимост от версията на Windows, информацията
може да е различна.
За да въведете мрежовите настройки за вашия
продукт, следвайте тези стъпки:
1. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете
Кабелен, и после натиснете бутона ВХОД.
2. Натиснете бутоните ◄►, за да изберете
IP Настройки, и после натиснете бутона
ВХОД.
3. На екрана Състояние мрежа, изберете
Отказ и натиснете Вход.
Настройки
Дисплей
Аудио
Канали
Мрежа
Система
Език
Защита
Общи
IP режим
IP Настройки
Шлюз
DNS режим
DNS сървър
Поддръжка
Ръчно
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
Ръчно
IP адрес
Подмрежова маска
OK
0 . 0 . 0 . 0
> Премести " Вход ' Връщане
4. Натиснете бутона ВХОД, за да изберете IP
режим.
5. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете
Ръчно, и после натиснете бутона ВХОД.
6. Натиснете бутона ▼, за да отидете в
първото поле за въвеждане (IP адрес).
7. Използвайте цифровите бутони на
дистанционното управление, за да въведете
числа.
8. След попълване на всяко поле, използвайте
бутона ►, за да се придвижите до следващото.
Може също да използвате стрелките, за да
се движите нагоре, надолу и назад.
9. Въведете стойностите за IP адрес,
Подмрежова маска и Шлюз.
10. Натиснете бутона ▼, за да отидете в DNS
режим.
11. Натиснете бутона ▼, за да отидете в
първото поле за въвеждане на DNS.
Въведете цифрите, както е посочено погоре.
12. Натиснете бутона ВХОД, за да изберете
OK.
Появява се екранът Състояние мрежа.
Продуктът се свързва към мрежата, след
като връзката бъде проверена.
46
Безжична мрежа:
Може да настроите безжичната мрежа по три
начина:
• Безжична мрежа (общо)
• С WPS (PBC)
• One Foot Connection
Безжична мрежа (стандартно) включва
Автоматична и Ръчна процедура за настройка.
ƒƒ Настройка на безжична мрежова връзка Авто
Повечето безжични мрежи имат опционална
система за защита, която изисква устройствата,
които имат достъп до мрежата, да подават
кодиран защитен код, който се нарича Код
за достъп или Защитен код. Защитният код
е базиран на парола, обикновено дума или
серия букви и цифри от определена дължина,
които трябва да въведете, когато настройвате
защитата на безжичната мрежа. Ако използвате
този метод за мрежова връзка и имате Защитен
код, трябва да въведете парола по време на
процеса на Автоматична настройка.
1. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете
Безжична (общо).
Настройки
Мрежови настройки
Дисплей
Изберете тип връзка с мрежа.
Аудио
Канали
Мрежа
Кабелен
Система Безжична
(общи)
Език
Защита WPS(PBC)
Общи
One Foot
Connection
Поддръжка
Настройте безжичната мрежа, като изберете вашия
безжичeн рутер. Може да се наложи да въведете
код за защита в зависимост от настройката на
безжичния рутер.
> Премести " Вход ' Връщане
2. Натиснете бутона ВХОД.
Когато търсенето приключи се показва
списък на наличните мрежи.
3. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете
желаната мрежа и след това натиснете
бутона ВХОД.
Появява се екранът Защита.
Български
02030V-BD-D8200,D8500-EN-BUL.indb 46
2012-01-12 오후 12:10:41
Дисплей
Аудио
Канали
Мрежа
Система
Език
Защита
Общи
Мрежови настройки
Въведете код за защита.
a
b
m
n
g
s
h
a/A
t
c
d
o
p
*
Изтрий
i
u
j
v
e
k
q
w
0 въвед.
f
1
2
3
r
7
8
9
l
x
4
y
Интервал
5
z
6
0
Готово
Поддръжка a Предишно m Премести " Вход ' Връщане
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
`` Би трябвало да намерите паролата на един от екраните
за настройка на вашия рутер или модем.
5. Когато сте готови, натиснете ЗЕЛЕНИЯ
(B) бутон на дистанционното управление
или бутоните ▲▼◄►, за да преместите
курсора на Готово, и после натиснете
бутона ВХОД.
Появява се екранът Състояние мрежа.
Продуктът се свързва към мрежата, след
като връзката бъде проверена.
ƒƒ Настройка на безжична мрежова връзка
- Ръчно
Ако автоматичната настройка не работи, трябва
да въведете стойностите ръчно.
За да получите стойностите на Мрежова
настройка на повечето компютри с Windows,
следвайте тези стъпки:
Windows XP
1. Щракнете с десния бутон върху иконата на
мрежа в долния десен ъгъл на работния
плот на Windows.
2. В изскачащото меню щракнете върху
Състояние.
3. В диалоговия прозорец, който се появява,
щракнете върху раздел Поддръжка.
4. В раздела Поддръжка щракнете бутона
Детайли. Показват се мрежовите настройки.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
`` В зависимост от версията на Windows, информацията
може да е различна.
За да въведете мрежовите настройки за вашия
продукт, следвайте тези стъпки:
1. Следвайте Стъпка 1 - 4 в процедурата
"Настройка на безжична мрежова връзка
- Авто".
2. Когато сте готови, натиснете ЗЕЛЕНИЯ (B)
бутон на дистанционното управление или
бутоните ▲▼◄►, за да преместите курсора
на Готово, и после натиснете бутона ВХОД.
Появява се екранът Състояние мрежа.
3. На екрана Състояние мрежа, изберете
Отказ и натиснете Вход.
4. Натиснете бутоните ◄►, за да изберете
IP настройки, и после натиснете бутона
ВХОД.
Настройки
Дисплей
Аудио
Канали
Мрежа
Система
Език
Защита
Общи
Поддръжка
IP режим
IP Настройки
Подмрежова маска
Шлюз
DNS режим
DNS сървър
Ръчно
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
Ръчно
IP адрес
OK
0 . 0 . 0 . 0
> Премести " Вход ' Връщане
5. Натиснете бутона ВХОД, за да изберете IP
режим.
6. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете
Ръчно, и после натиснете бутона ВХОД.
7. Натиснете бутона ▼, за да отидете в
първото поле за въвеждане (IP адрес).
8. Използвайте цифровите бутони, за да
въведете числа.
Български
02030V-BD-D8200,D8500-EN-BUL.indb 47
Настройка
Настройки
Windows 7
1. Щракнете с върху иконата на мрежа в долния
десен ъгъл на работния плот на Windows.
2. В изскачащото меню щракнете върху Мрежа
и Център за споделяне.
3. В диалоговия прозорец, който се появява,
щракнете върху локалната връзка или
безжичната мрежова връзка, в зависимост
от връзката, която имате.
4. В раздела Поддръжка щракнете бутона
Детайли. Показват се мрежовите настройки.
05
4. В екрана за Защита въведете Паролата за
мрежата. Въвеждайте цифрите директно с
дистанционното управление.
За да изберете буква, натиснете бутоните
▲▼◄►, за да местите курсора, и после
натиснете бутона ВХОД.
47
2012-01-12 오후 12:10:42
Настройка
9. След попълване на всяко поле, използвайте
бутона ►, за да се придвижите до следващото.
Може също да използвате стрелките, за да
се движите нагоре, надолу и назад.
10. Въведете стойностите за IP адрес,
Подмрежова маска и Шлюз.
11. Натиснете бутона ▼, за да отидете в DNS
режим.
12. Натиснете бутона ▼, за да отидете в първото
поле за въвеждане на DNS. Въведете
цифрите, както е посочено по-горе.
13. Натиснете бутона OK.
14. Появява се екранът Състояние мрежа.
Продуктът се свързва към мрежата, след
като връзката бъде проверена.
WPS (PBC)
Най-лесният начин за настройка на безжична
мрежова връзка е с функцията PBC (WPS) или
One Foot Connection.
Ако безжичният рутер има бутон WPS(PBC),
следвайте тези стъпки:
1. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете
WPS(PBC).
Настройки
Мрежови настройки
Дисплей
Изберете тип връзка с мрежа.
Аудио
Канали
Мрежа
Защита WPS(PBC)
Общи
One Foot
Connection
Поддръжка
Свържете се лесно с безжичния рутер с натискане на
бутона WPS(PBC). Изберете, ако вашият безжичен
рутер поддържа конфигуриране с бутон(PBC).
> Премести " Вход ' Връщане
2. Натиснете бутона ВХОД.
3. Натиснете бутона WPS(PBC) на рутера в
рамките на две минути. Вашият продукт
автоматично открива всички необходими
мрежови настройки и се свързва към мрежата.
4. Появява се екранът Състояние мрежа.
Плейърът се свързва към мрежата, след
като връзката бъде проверена.
One Foot Connection
Може автоматично да настроите безжична
връзка, ако имате безжичен рутер Samsung,
който поддържа One Foot Connection. За да се
свържете, като използвате функцията One Foot
Connection, следвайте тези стъпки:
48
Настройки
Мрежови настройки
Дисплей
Изберете тип връзка с мрежа.
Аудио
Канали
Мрежа
Кабелен
Система Безжична
(общи)
Език
Защита WPS(PBC)
Общи
One Foot
Connection
Поддръжка
Автоматично свързване към безжична мрежа, ако
безжичният рутер поддържа One Foot Connection.
Изберете този тип връзка, след като поставите
безжичния рутер на разст. < 10 инча (25см) от
продукта.
> Премести " Вход ' Връщане
2. Натиснете бутона ВХОД.
3. Поставете безжичния рутер Samsung на
разстояние до 25 см (10 инча) от продукта,
който искате да свържете.
4. Изчакайте автоматичното установяване на
връзката.
Състояние на мрежата
Проверете дали е установена връзка към
мрежата и има интернет.
Настройки
Дисплей
Аудио
Канали
Мрежа
iptime
Система
Кабелен
Система Безжична
(общи)
Език
1. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете
One Foot Connection.
Състояние на мрежата
MAC адрес
XX:XX:XX:XX:XX:XX
IP адрес
0.0.0.0
Подмрежова маска
0.0.0.0
Шлюз0.0.0.0
DNS сървър
0.0.0.0
Интернет е свързан успешно.
Език Ако имате проблем с използването на интернет услуги, обърнете се към своя
доставчик на интернет услуги.
Защита
Общи
Поддръжка
Мрежови настройки
IP Настройки
Нов опит
OK
< Премести " Вход ' Връщане
SWL(Samsung Wireless Link)
Мобилните устройства с функцията Samsung
Wireless Link могат да се свържат към мрежата
чрез продукта.
• Изкл. : Изключване на Samsung Wireless Link.
• Вкл. : Включване на Samsung Wireless Link.
1. Ако изберете Вкл., натиснете бутоните
▲▼, за да изберете SWL свързване,
после натиснете бутона ВХОД. Следвайте
инструкциите на екрана на телевизора.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
`` Ако продуктът се изключи, мрежовата връзка чрез SWL
ще се прекъсне.
Български
02030V-BD-D8200,D8500-EN-BUL.indb 48
2012-01-12 오후 12:10:42
BD-LIVE интернет връзка
Изберете дали да позволите интернет връзка,
когато използвате услугата BD-LIVE.
• Разреши(вс.) : Интернет връзката ще се
разреши за цялото BD-LIVE съдържание.
• Разреши(само валидни) : Интернет
връзката ще бъде разрешена само за BD-LIVE
съдържание, което има валиден сертификат.
• Забрани : Няма да се разреши интернет
връзка за никакво BD-LIVE съдържание.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
`` Какво е валиден сертификат?
Когато продуктът използва BD-LIVE, за да изпрати
данните от диска и да изиска от сървъра да сертифицира
диска, сървърът използва прехвърлените данни, за да
провери дали дискът е валиден и изпраща сертификата
обратно на продукта.
`` Интернет връзката може да е ограничена, когато
използвате BD-LIVE съдържание.
Система
Plug & Play
От Plug & Play може да зададете страната, режима
на часовника, мрежовите настройки и т.н.
За повече информация за функцията Plug & Play
вж. съответния раздел в това ръководството за
потребителя. (Вж. стр. 33~54)
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
`` Ако желаете да смените опциите за Plug & Play, трябва
да въведете паролата.
Задаване на функции, свързани с часа.
• Реж. Часовн : Може да зададете на Авто или
Ръчно.
• Свери часовник : Ако Режим Часовник се
зададе на Ръчно, това меню се деактивира.
• Часови пояс : Може да задавате часовата
зона, която е приложима за вашия регион.
(Ако зададете страната на Испания или друга
и Режим Часовник се зададе на Авто, това
меню ще се появи.)
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
`` Ако Преглед таймер и Зап. таймер е задедено от менюто
РЪКОВОДСТВО, Списък канали или Информация, то ще
работи въз основа на информацията за часа, дадена от
телевизионната програма.
Ако зададете Режим Часовник на Ръчно и смените часа
ръчно, функциите Преглед таймер и Зап. таймер може
да са ограничени или да не работят правилно.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ е удобна функция, която предлага
свързано действие с други продукти на Samsung
с функция Anynet+.
За да работите с тази функция, свържете този
продукт към телевизор Samsung TV с HDMI кабел.
С Anynet+ може да управлявате този продукт
с дистанционно управление на телевизор
Samsung и да стартирате изпълнение
на диск просто с натискане на бутона
ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ (
) на дистанционното
управление на телевизора.
За повече подробности вж. ръководството за
потребителя на телевизора.
• Изкл. : Anynet+ функцията няма да работи.
• Вкл. : Anynet+ функцията ще работи.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
`` Тази функция не е достъпна, ако HDMI кабелът не
поддържа CEC.
`` Ако вашият телевизор Samsung има лого Anynet+,
той поддържа функцията Anynet+ .
`` В зависимост от вашия телевизор, определени
разделителни способности на изходящия HDMI сигнал
няма да работят.
Вж. ръководството за потребителя на вашия телевизор.
`` Ако натиснете бутона Възпроизвеждане на телевизора,
когато продуктът е в режим DTV, функцията Time Shift
се стартира.
Български
02030V-BD-D8200,D8500-EN-BUL.indb 49
Настройка
Управление на функцията за споделяне
на съдържание. Можете да споделяте
мултимедийно съдържание (видеоклипове,
музика, снимки) чрез функцията AllSharе.
• Сървър за AllShare : Задава функцията за
сървър.
• Смяна име на сървър : Сменя името на
сървъра. Позволява ви да идентифицирате
сървъра в мрежата.
• Управление достъп до у-во: Конфигурира
удостоверяването на достъп до индивидуални
устройства.
Часовник
05
Управление сървър за AllShare
49
2012-01-12 오후 12:10:43
Настройка
Управление на у-во
Управление на вътрешни твърди дискови
устройства и външни устройства.
Може да управлявате опции като форматиране
на устройствата и устройство за записване по
подразбиране.
Настройки
Дисплей
Аудио
Канали
Мрежа
Система
Език
Защита
Общи
Plug & Play
Управление на у-во
Форматиране у-во
Проверка на у-вото
1. В спрян режим свържете външното
устройство с памет към USB порта отпред
на продукта.
2. Изберете Форматиране у-во и натиснете
бутона ВХОД. Форматирането на
устройството се стартира.
3. Изберете У-во за запис по подр. и
натиснете бутона ВХОД.
Настройки
Тест производителн.
Дисплей
У-во за запис по подр.: HDD
Поддръжка
Чрез външно устройство
Аудио
HDMI
дълбоки цветове
: Auto
> Преместване
" Вход ' Връщане
Канали
Мрежа
Система
Език
Защита
• Форматиране у-во : Форматира
устройството.
• Проверка на у-вото : Проверка за грешки
на устройството.
• Тест производителн. : Тестване на
функциите за записване на устройството.
• У-во за запис по подр. : Задаване на
устройство за записване по подразбиране.
Чрез твърд диск
1. Изберете У-во за запис по подр. и
натиснете бутона ВХОД.
2. Изберете твърд диск като устройство за
записване. (В това меню може да проверите
и наличното свободно място.)
Дисплей
Канали
Мрежа
Система
Език
Защита
Общи
Plug & Play
У-во за запис по подр.
HDD
XXX.XX GB/XXX.XX GB
Избор на устройство по подразбиране за запис.

HDD
abc
Поддръжка
50
HDD
XXX.XX GB/XXX.XX GB
Избор на устройство по подразбиране за запис.

HDD
abc
Support
Вътрешно съхранение
За запис
HDMI
: Auto
>дълбоки
Преместицветове
" Вход ' Връщане
4. Изберете устройство за записване, което да
свържете като външно устройство.
(В това меню може да проверите и
наличното свободно място.)
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
`` Откриването на външното устройство може да отнеме
няколко опита.
`` Общият свободно място на устройството трябва да е
поне 375 MB, за да се използва функцията Time shift.
`` В случай че се използва USB твърд диск, не изваждайте
диска по време на форматиране.
`` Функцията за запис се поддържа само за DTV.
`` Функцията за запис не се поддържа за канали за данни.
Настройки
Аудио
Общи
Plug & Play
У-во за запис по подр.
Вътрешно съхранение
За запис
HDMI
: Auto
>дълбоки
Преместицветове
" Вход ' Връщане
`` Максималната продължителност на записа или Time
shift зависи от наличното свободно място на носителя и
разделителната способност на телевизионната програма.
У-ние BD данни
Позволява ви да управлявате изтеглено
съдържание от Blu-ray дискове, което поддържа
услугата BD-LIVE.
Може да проверите информацията за
устройството, включително размера на
носителя и изтриването на BD данните.
Български
02030V-BD-D8200,D8500-EN-BUL.indb 50
2012-01-12 오후 12:10:43
`` Общият размер на BD управление на данни може да се
различава, в зависимост от условията.
DivX® Видео при поискване
Вж. DivX® VOD регистрационния код, за да
закупите и изпълните DivX® VOD съдържание.
Върни
Всички настройки ще се върнат на фабричните
им стойности, освен тези за мрежа и Smart Hub.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
`` Паролата по подразбиране е 0000.
Език
Можете да изберете предпочитания от вас език
за началното меню, менюто на диска и др.
• Екранно меню : Изберете език за показване
на дисплея.
• Меню на диск BD/DVD : Изберете език за
показване на менюто на диска на дисплея.
• BD/DVD аудио : Изберете език за аудио на
диска.
• BD/DVD субтитри : Изберете език за
субтитрите на диска.
• DTV основно аудио : Изберете езика за DTV
основно аудио.
• DTV допълнително аудио : Изберете езика
за DTV допълнително аудио.
• DTV основни субтитри : Изберете езика за
DTV основни субтитри.
• DTV допълнителни субтитри : Изберете
езика за DTV допълнителни субтитри.
• DTV основен телетекст : Изберете основния
език на субтитрите за DTV.
• DTV допълнителен телетекст : Изберете
допълнителния език на субтитрите за DTV.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
`` Избраният език ще се появи само ако се поддържа от
диска или излъчвания канал.
Функцията работи заедно с Blu-ray/DVD дискове,
които са получили оценка, която показва нивото
на зрелост, което е необходимо за гледане
на съдържанието. Тези оценки ви помагат да
контролирате видовете Blu-ray/DVD дискове, които
семейството ви гледа.
Когато получите достъп до тази функция, се появява
екранът за защита. Въведете вашата Защитна
парола. (Паролата по подразбиране е 0000.)
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
`` Парола
-- Само за Франция: Въведете желаната парола от 4
цифри, като използвате цифровите бутони.
* Не може да задавате паролата на "0000".
`` Изберете други цифри.
-- Други: Въведете желаната парола от 4 цифри, като
използвате цифровите бутони.
* Паролата по подразбиране е зададена на "0000".
Закл. DTV канали
Можете да заключвате някои канали като
използвате функцията за заключване на канал,
така че децата да не могат да ги гледат.
• Изк : Закл. DTV канали няма да работи.
• Вкл. : Закл. DTV канали ще работи.
Закл. катег. DTV програма
Тази функция работи заедно с DVD, които са
получили оценка, която ви помага да контролирате
видовете DVD, които семейството ви гледа.
Изберете нивото на категоризация, което
искате да зададете.
Родителска кат. за BD
Предотвратете възпроизвеждането на Bluray дискове с определена възрастова
категоризация освен ако не се въведе парола.
Родителска кат. за DVD
По-голям номер показва, че програмата е
предназначена само за възрастни.
По-голям номер показва, че програмата е
предназначена само за възрастни. Например,
в случай, че зададете до ниво 6, няма да се
възпроизвеждат дискове, които съдържат ниво
7 или 8.
Български
02030V-BD-D8200,D8500-EN-BUL.indb 51
Настройка
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
Защита
05
• Текущо устройство : Показва текущото
устройство.
• Обща големина : Показва общия размер на
устройството. (носител)
• Налична големина : Показва наличното
свободно място на устройството. (носител)
• Изтриване BD данни : Натиснете това, за да
изтриете BD данните.
51
2012-01-12 오후 12:10:43
Настройка
Смяна PIN
Сменете 4-цифрената парола, която се използва
за достъп до функциите за защита.
Ако сте забравили паролата си
1. Натиснете бутона MENU, за да покажете
началното меню без поставен диск.
2. Натиснете бутона STOP (
) на предния
панел в продължение на повече от 5
секунди. Всички настройки се връщат към
фабричните.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
`` Когато бъдат възстановени фабричните настройки по
подразбиране, всички данни от потребителя, записани в
BD данните, ще бъдат изтрити.
Общи
Икономично
Може да намалите консумацията на енергия,
като настроите предния панел да се изключва
автоматично, когато продуктът е в режим на
готовност.
• Изкл. : Изключва функцията за икономия на
енергия.
• Вкл. : Автоматично изключване на предния
панел, когато продуктът е в режим на
готовност.
Светлинен ефект
Можете да регулирате светлинните ефекти на
продукта.
• Винаги вкл. : Активира светлинния ефект
през цялото време.
Препоръчва се за непрекъснато показване за
комерсиална или демонстративна цел.
• Авто : Активира светлинния ефект, когато
включите или изключите продукта или
когато поставите или извадите диск. Това се
препоръчва за домашна употреба.
• Изк : Изключва светлинните ефекти.
Разш. копиране музика
Когато копирате музикални файлове, информацията
може да се актуализира автоматично. Времето за
копиране може да се увеличи.
• Изк : Изключване на Разш. копиране музика.
• Вкл. : Включване на Разш. копиране музика.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
`` Тази функция е налична, когато продуктът е свързан
към мрежата.
52
`` Това може да се използва, ако копирате от външното
устройство, като USB/ODD/AllShare на твърд диск.
`` Това няма да е успешно, ако копирате от твърд диск на
външно устройство-
Мрежово дист. управление
Мрежовото дистанционно управление ви
позволява да управлявате вашия продукт от
дистанционни устройства, като например
смартфон, чрез безжична връзка към вашата
локална мрежа.
За да използвате функцията Мрежово
дистанционно управление, следвайте тези стъпки:
1. Изберете Вкл. в менюто Мрежово
дистанционно управление.
2. Инсталирайте приложението за мрежово
дистанционно управление на Samsung
за управление на вашия продукт на
съвместимо портативно устройство.
3. Уверете се, че портативното устройство
и вашият продукт са свързани към един и
същ безжичен рутер.
4. Стартирайте приложението на
портативното устройство. Приложението
би трябвало да намери вашия продукт и да
го покаже на списъка.
5. Изберете продукта.
6. Ако това е първият път, когато използвате
тази функция, ще бъдете попитани дали да
разрешите или забраните дистанционното
управление на продукта. Изберете Разреши.
7. Следвайте инструкциите, предоставени с
приложението, за да управлявате продукта.
Поддръжка
Надстр. софтуер
Менюто Software Upgrade (Надстр. софтуер)
позволява да актуализирате софтуера за
подобряване на работата и допълнителни услуги.
Чрез Интернет
За да надстроите чрез интернет, следвайте тези
стъпки:
1. Изберете Чрез Интернет и натиснете
бутона ВХОД. Появява се съобщението за
свързване със сървъра.
2. Ако има налично изтегляне, се появява
изскачащ прозорец на изтеглянето с лента
на напредъка и изтеглянето започва.
Български
02030V-BD-D8200,D8500-EN-BUL.indb 52
2012-01-12 오후 12:10:43
`` Вашият продукт трябва да е свързан с интернет, за да
използвате функцията Чрез Интернет.
`` Когато тя завърши, продуктът ще се изключи
автоматично и после отново ще се включи.
`` Никога не изключвайте продукта ръчно по време на
процеса на надстройка.
`` Samsung Electronics не поема правна отговорност
за неизправност на продукта, причинена от нестабилна
интернет връзка или небрежност на клиента по време
на надстройката.
`` Ако искате да отмените надстройката, докато се изтегля
софтуерът, натиснете бутона ВХОД.
Чрез канала
Надстройка на софтуера с излъчвания сигнал.
ЧРЕЗ USB
За да надстроите по USB, следвайте тези
стъпки:
1. Посетете www.samsung.com/bluraysupport.
2. Изтеглете най-новия zip архив за
надстройка на USB софтуера на вашия
компютър.
3. Разархивирайте zip архива на компютъра.
Трябва да имате папка със същото име като
това на zip файла.
4. Копирайте файла на USB устройството с
флаш памет.
5. Уверете се, че в продукта няма поставен
диск, след това поставете USB устройството
с флаш памет в USB порта на продукта.
6. В менюто на продукта отидете на Настройки
> Поддръжка > Надстр. софтуер.
7. Изберете ЧРЕЗ USB.
`` В продукта не бива да има поставен диск, когато
надстройвате софтуера, като използвате USB Host извода.
`` Когато обновяването на софтуера завърши, проверете
подробностите за софтуера в менюто Надстр. софтуер.
`` Не изключвайте продукта по време на надстройка на
софтуера. Това може да предизвика неизправност.
`` Надстройката на софтуера през USB Host извода
се поддържа само чрез USB флаш устройство за
съхранение.
С диск
За да надстроите чрез диск, следвайте тези
стъпки:
1. Посетете www.samsung.com/bluraysupport.
2. Изтеглете най-новия zip архив за
надстройка на софтуера за диск на вашия
компютър.
3. Разархивирайте zip архива на компютъра.
Трябва да имате папка със същото име като
това на zip файла.
4. Запишете папката на диск. Препоръчваме
CD-R или DVD-R.
5. Финализирайте диска, преди да го извадите
от компютъра.
6. Поставете диска в продукта.
7. В менюто на продукта отидете на Настройки
> Поддръжка > Надстр. софтуер.
8. Изберете С диск.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
`` Когато обновяването на системата завърши, проверете
подробностите за софтуера в менюто Надстр. софтуер.
`` Не изключвайте продукта по време на надстройка на
софтуера. Това може да предизвика неизправност.
С изтеглен файл
Опцията С изтеглен файл ви позволява да надстроите,
като използвате файл, който продуктът е изтеглил порано, но вие сте решили да не използвате в момента,
или файл, изтеглен от продукта в режим на готовност
(Вж. Изтегляне в реж.готовност по-долу).
За да надстроите С изтеглен файл, следвайте тези
стъпки:
1. Ако софтуерът за надстройка е бил
изтеглен, ще видите номера на софтуерната
версия отдясно на С изтеглен файл.
2. Изберете С изтеглен файл и после
натиснете бутона ВХОД.
Български
02030V-BD-D8200,D8500-EN-BUL.indb 53
Настройка
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
05
3. Когато завърши, се появява прозореца
на Запитване за надстройка с три избора:
Надстройка сега, Надстройка по-късно или
Без надстройка.
4. Ако изберете Надстройка сега, продуктът
надстройва софтуера и се изключва и
включва автоматично.
5. Ако не направите избор до една минута или
изберете Надстройка по-късно, продуктът
запаметява новата надстройка на софтуера.
Можете да надстроите софтуера по-късно,
като използвате функцията С изтеглен файл.
6. Ако изберете Без надстройка, продуктът
отменя надстройката.
53
2012-01-12 오후 12:10:43
Настройка
3. Продуктът показва съобщение, с което ви
пита дали искате да надстроите. Изберете
Да. Продуктът започва надстройката.
4. Когато тя завърши, продуктът ще се
изключи автоматично и после отново ще се
включи.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
Основни функции
Възпроизвеждане на видео
Възпроизвеждане
1. Натиснете диска внимателно в продукта с
лицевата страна нагоре върху тавичката.
`` Когато обновяването на системата завърши, проверете
подробностите за софтуера в менюто Надстр. софтуер.
`` Не изключвайте продукта по време на надстройка на
софтуера. Това може да предизвика неизправност.
Изтегляне в реж.готовност
Може да зададете функцията Изтегляне в реж.
готовност, така че продуктът да изтегля нови
надстройки на софтуера в режим на готовност.
В режим на готовност продуктът е изключен,
но интернет връзката остава активна. Това
позволява на продукта да изтегля автоматично
надстройка на софтуера, когато не го
използвате.
За да зададете Изтегляне в реж.готовност,
следвайте тези стъпки:
1. Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете
Изтегляне в реж.готовност, после
натиснете бутона ВХОД.
2. Изберете желания част на изтегляне.
Ако изберете Изк, продуктът ще ви
уведоми с изскачащо съобщение, когато е
налична нова надстройка на софтуера.
Ако изберете желания час на изтегляне,
продуктът автоматично ще изтегля новите
надстройки на софтуера, когато е изключен
и в режим на готовност.
Ако изтегли нова надстройка на софтуера,
продуктът ще ви попита дали искате да я
инсталирате, когато се включи.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
`` За да използвате функцията Изтегляне в реж.готовност,
вашият продукт трябва да е свързан с интернет.
Връзка Samsung
Предоставя информация за контакт за помощ за
вашето устройство.
54
2. Натиснете бутона ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ
(
).
Бутони за управление на
възпроизвеждането
ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ
Стартира възпроизвеждането
( )
СТОП (
ПАУЗА (
)
)
Спира възпроизвеждането
• При еднократно натискане: Стоп
позицията се запаметява.
• При двукратно натискане: Стоп
позицията не се запаметява.
Поставя на пауза възпроизвеждането.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
`` За някои дискове еднократното натискане на бутона
СТОП (
) може да не запамети позицията на спиране.
`` Видео файлове с високи побитови скорости от 20 Mbps
или повече напрягат възможностите на продукта и
могат да спрат по време на възпроизвеждане.
3D преобразувател
Тази функция може да преобразува 2D
извеждане на 2D съдържанието в 3D.
1. Свържете вашия продукт с телевизор,
който поддържа 3D, с HDMI кабел.
2. Когато изпълнявате 2D съдържание, може
да преобразувате 2D в 3D, като натиснете
бутона 2D3D на дистанционното
управление.
Български
02030V-BD-D8200,D8500-EN-BUL.indb 54
2012-01-12 오후 12:10:44
`` Не може да преобразувате 2D съдържание в 3D или да
използвате бутона 2D3D в следните случаи:
-- Когато продуктът не е свързан с HDMI кабел
-- Когато свързаният телевизор не поддържа 3D
Съдържанието на диска обикновено е
разделено, както е показано по-долу.
• Blu-ray диск, DVD-VIDEO
заглавие 1
глава 1
глава 2
глава 1
заглавие 2
глава 2
глава 3
пътечка 3
пътечка 4
пътечка 5
Основни функции
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
Структура на диска
06
3. Може да превключвате между 2D и 3D, като
натискате няколкократно бутона 2D3D.
Ако изпълнявате 3D съдържание в 3D режим
, не може да използвате тази функция.
-- Когато изпълнявате 3D съдържание (диск, файл).
`` 2D съдържанието не се преобразува в следните 3D
формати:
-- 1080p 24fps: Извеждане в 1080p 24 fps 3D.
-- Други: Извеждане в 720p 3D.
• Audio CD (CD-DA)
пътечка 1
пътечка 2
-- Фото файлове: Извеждане в 720p 3D.
`` 2D съдържание, което продуктът може да преобразува
в 3D:
-- 2D съдържание, което поддържа преобразуване в
3D
-- Smart Hub съдържание, DVD видео, BD-ROM,
VCD, видео файлове и фото файлове, DTV програми
и записани DTV програми.
`` Когато използвате 3D преобразувател, функцията
Bonusview не е налична.
(В зависимост от диска се появява черно очертание.)
`` Някои зрители могат да изпитат дискомфорт при
гледане на 3D съдържание, като замаяност, гадене и
главоболие.
Регулиране на 3D дълбочина
Функцията 3D дълбочина ви позволява да
регулирате 3D дълбочината на преобразуванията
от 2D в 3D Стойностите варират от 1 до 10.
Колкото пи-голяма е стойността, толкова е поголяма 3D дълбочината.
• MP3, WMA, DivX, MKV и MP4
папка (група) 1
файл 1
файл 2
файл 1
папка (група) 2
файл 2
файл 3
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
`` Възпроизвеждането по време на запис преобразува
мултимедията в профил 1.0, докато нормалното
възпроизвеждане поддържа само профил 2.0. В такива
случаи са приложими следните ограничения:
-- BONUSVIEW не е налично.
-- Аудио по време на слайдшоу не е налично.
(За някои дискове в менюто на диска може да е
налично аудио.)
1. Когато гледате преобразувано 3D
съдържание, натиснете бутона TOOLS.
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете 3D
дълб., и после натиснете бутона ВХОД.
3. Регулирайте 3D дълбочината, като
използвате бутоните ◄►.
Български
02030V-BD-D8200,D8500-EN-BUL.indb 55
55
2012-01-12 오후 12:10:44
Основни функции
Използване на менюто Диск/
Заглавие/Изскачащото меню
Използване на менюто Диск
hZ
1. По време на възпроизвеждането,
натиснете бутона DISC MENU на
дистанционното управление.
2. Натискайте бутоните ▲▼◄► , за
да направите желания избор, след това
натиснете бутона ВХОД.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
`` В зависимост от диска, елементите за настройка от менюто
може да са различни или това меню да не е налично.
Използване на менюто Заглавие
Z
1. По време на възпроизвеждането,
натиснете бутона TITLE MENU на
дистанционното управление.
2. Натиснете бутоните ▲▼◄►, за
да направите желания избор, след това
натиснете бутона ВХОД.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
`` В зависимост от диска, елементите за настройка от менюто
може да са различни или това меню да не е налично.
Възпроизвеждане на Спис. Заглавия
1. По време на възпроизвеждане
натиснете бутона DISC MENU или
TITLE MENU.
z
2. Натиснете бутоните ▲▼, за
да изберете заглавие от Спис.
Заглавия, което искате да
възпроизведете, и след това натиснете
бутона ВХОД.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
`` Ако вашият диск има списък за изпълнение, натиснете
ЗЕЛЕНИЯ (B) бутон, за да отидете в списъка.
56
Използване на Изскачащото
меню
h
1. По време на възпроизвеждането,
натиснете бутона POPUP MENU на
дистанционното управление.
2. Натиснете бутони ▲▼◄► или
бутона ВХОД, за да изберете желаното
меню.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
`` В зависимост от диска, елементите за настройка от
менюто може да са различни или това меню да не е
налично.
Използване на функциите търсене и
пропускане
По време на възпроизвеждане можете да
търсите бързо в дадена глава или изпълнение,
и да използвате функцията за прескачане, за да
отидете на следващата избрана от вас част.
Търсене на желана сцена
ThzZyx
• По време на възпроизвеждане, натиснете
бутона ТЪРСЕНЕ (
).
Всеки път, когато натиснете бутона ТЪРСЕНЕ
(
), скоростта на възпроизвеждане ще се
променя, както следва:
HDD,
BD-ROM,
BD-RE/-R,
DVD-RW/-R,
DVD+RW/+R,
DVD-VIDEO
DivX, MKV, MP4
)1)2)3
)4)5)6)7
(1(2(3
(4(5(6(7
)1)2)3
(1(2(3
• За да се върнете към възпроизвеждане
с нормална скорост, натиснете бутона
ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ (
).
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
`` В режим на търсене не се изпълнява звук.
Български
02030V-BD-D8200,D8500-EN-BUL.indb 56
2012-01-12 오후 12:10:44
• По време на възпроизвеждане, натиснете
бутона ПРЕСКАЧАНЕ (
).
Ако натиснете бутона ПРЕСКАЧАНЕ (
),
той преминава към следващата глава.
Ако натиснете бутона ПРЕСКАЧАНЕ (
), той
преминава към началото на следващата глава.
При още едно натискане той преминава към
началото на предишната глава.
По време на възпроизвеждане може
да управлявате менюто на диска, като
натискате бутона TOOLS .
• Екран на меню Инструменти
<BD-ROM / DVD>
Инструм
Търси заглавие
1/2
Търсене на глава :
1/20
Търси по време
:00:00:13/01:34:37
Режим повтаряне :
Изк
Настр. картина
: Потребител
Аудио
: 1/1 JPN 2CH
Субтитри
:
0/2 Изк
Ъгъл
:1/1
BONUSVIEW видео :
Изк
BONUSVIEW аудио :
0/1 Изк
Възпроизвеждане с намалена скорост/
възпроизвеждане на стъпки
Възпроизвеждане с намалена
скорост
ThzZyx
• В режим на пауза, натиснете бутона ТЪРСЕНЕ
(
).
Всеки път, когато натиснете бутона ТЪРСЕНЕ
(
), скоростта на възпроизвеждане ще се
намали, както следва:
* 1/8 * 1/4 * 1/2
• За да се върнете към възпроизвеждане
с нормална скорост, натиснете бутона
ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ (
).
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
`` В бавен режим не се изпълнява звук.
Възпроизвеждане на стъпки
hzZyx
• В режим на пауза, натиснете бутона ПАУЗА
(
).
Всеки път, когато натиснете бутона ПАУЗА
(
) ще се появи нов кадър.
• За да се върнете към възпроизвеждане
с нормална скорост, натиснете бутона
ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ (
).
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
`` В постъпков режим не се изпълнява звук.
< Change
" Вход ' Връщане
<Твърд диск>
Инструм
Търси заглавие
Търси по време
Режим повтаряне
Настр. картина
Език за звука
Dual I II
:
:
:
:
Подробна информация
1/3
00:24/01:46
Изк
1.Английски
Dolby Digital
= Номер < Регул. e Изход
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
`` В зависимост от диска, менюто Инструменти може да е
различно.
Преместване директно до
желаната сцена
ThzZyx
1. По време на възпроизвеждане натиснете
бутона TOOLS.
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете
Търси заглавие, Търсене на глава, или
Търси по време.
3. Натиснете ◄► или цифровите бутони, за
да изберете желаното Заглавие, Глава или
Време и натиснете бутона ВХОД.
Български
02030V-BD-D8200,D8500-EN-BUL.indb 57
Основни функции
ThzZyx
Използване на бутона TOOLS
06
Прескачане на глави
57
2012-01-12 오후 12:10:45
Основни функции
Повтаряне на Заглавие или Глава
hzZy
За да повторите заглавието на диска или главата.
В зависимост от диска, функцията Повтаряне
може да не работи.
1. По време на възпроизвеждане
натиснете бутона TOOLS.
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете
Режим повтаряне.
3. Натиснете бутоните ◄►, за да изберете
Глава или Загл., и после натиснете бутона
ВХОД.
4. За да се върнете към нормално
възпроизвеждане, натиснете отново бутона
TOOLS.
5. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете
Режим повтаряне.
6. Натиснете бутоните ◄►, за да изберете
Изкл., после натиснете бутона ВХОД.
Повтаряне на Заглавие или Глава
Tx
Повторение на заглавието на диска или всички.
В зависимост от диска, функцията Повтаряне
може да не работи.
1. По време на възпроизвеждане
натиснете бутона TOOLS.
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да
изберете Режим повтаряне, и след това
натиснете бутоните ◄►, за да изберете
Загл. или Всички.
3. За да се върнете към нормално
възпроизвеждане, натиснете отново бутона
TOOLS.
4. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете
Режим повтаряне.
5. Натиснете бутоните ◄►, за да изберете
Изкл., после натиснете бутона ВХОД.
58
Повтаряне на раздел
hzZy
1. По време на възпроизвеждане
натиснете бутона TOOLS.
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да
изберете Режим повтаряне.
3. Натиснете бутоните ◄►, за да изберете
Повт. A-B и натиснете бутона ВХОД.
4. Натиснете бутона ВХОД в точката, в която
искате да започне повторното изпълнение
(A).
5. Натиснете бутона ВХОД в точката, в която
искате да спре повторното изпълнение (B).
6. За да се върнете към нормално
възпроизвеждане, натиснете отново бутона
TOOLS.
7. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете
Режим повтаряне.
8. Натиснете бутоните ◄►, за да изберете
Изкл., после натиснете бутона ВХОД.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
`` Ако настроите точката (B) преди да са изтекли 5
секунди, ще се появи знака за забрана.
`` В зависимост от диска, елементите за настройка от менюто
може да са различни или това меню да не е налично.
Избор на настройките на
картината
ThzZy
Тази функция ви дава възможност за регулиране на
видео качеството, когато сте свързани с телевизор.
1. По време на възпроизвеждане натиснете
бутона TOOLS.
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете
Настр. картина, и после натиснете бутона
ВХОД.
3. Натиснете бутоните ◄►, за да изберете
желаните Настр. картина, и после
натиснете бутона ВХОД.
• Динамичен : Изберете тази настройка за
увеличаване на Остротата.
• Нормална : Изберете тази настройка за
повечето приложения за гледане.
Български
02030V-BD-D8200,D8500-EN-BUL.indb 58
2012-01-12 오후 12:10:46
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
`` Когато използвате функцията BD, това меню няма да се
появява.
Избиране на аудио език
ThzZx
За да използвате тази функция
можете също да натиснете бутон
AUDIO на дистанционното
управление.
1. По време на възпроизвеждане натиснете
бутона TOOLS.
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете
Аудио.
3. Натиснете бутоните ◄►, за да изберете
желания аудио език.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
`` Индикаторът ◄► няма да бъде показан на екрана,
ако разделът BONUSVIEW не съдържа настройки за
BONUSVIEW аудио.
`` Информация за основния/BONUSVIEW режим се
показва и ако Blu-ray диска има раздел BONUSVIEW.
Използвайте бутоните ◄►, за да превключите между
основния звуков режим и режима на BONUSVIEW.
`` Наличните езици чрез функцията Аудио език зависят от
езиците, които са кодирани в диска. Тази функция или
определени езици могат да не бъдат налични.
`` Един Blu-ray диск може да съдържа до 32 езика за
аудио, а един DVD до 8.
ThZx
За да използвате тази функция
можете също да натиснете бутон
AD/SUBTITLE на дистанционното
управление.
Основни функции
• Потребител : Позволява да регулирате
разширените настройки.
Избиране на език за субтитрите
06
• Филм : Това е най-добрата настройка за
гледане на филми.
1. По време на възпроизвеждане натиснете
бутона TOOLS.
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете
Субтитри.
3. Натиснете бутоните ◄►, за да изберете
желания език на субтитри.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
`` В зависимост от Blu-ray/DVD диска, може да сте в
състояние да смените желаните субтитри в менюто Диск.
Натиснете бутона DISC MENU.
`` Тази функция зависи от това, какви субтитри са
кодирани на диска, като може да не работи с всички
Blu-ray/DVD дискове.
`` Един Blu-ray диск може да съдържа до 255 езика за
субтитри, а един DVD до 32.
`` Информация за основния/BONUSVIEW режим се
показва и ако Blu-ray диска има раздел BONUSVIEW.
`` Тази функция променя едновременно и основните, и
вторичните субтитри.
`` Показва се броят съответно на основните и вторични
субтитри.
`` Ако натиснете бутона AD/SUBTITLE на дистанционното
управление, се появява лентата на субтитрите.
Натиснете бутона RETURN, за да премахнете лентата на
субтитрите.
`` Някои Blu-ray дискове могат да ви дадат възможност
да изберете PCM или Dolby digital аудио запис на
английски език.
`` Ако натиснете бутона AUDIO на дистанционното
управление, се появява Аудио лентата.
Натиснете бутона RETURN, за да премахнете Аудио
лентата.
Български
02030V-BD-D8200,D8500-EN-BUL.indb 59
59
2012-01-12 오후 12:10:46
Основни функции
Смяна на ъгъла на камерата
Слушане на музика
ow
hZ
Когато Blu-ray/DVD дискът съдържа повече от
един ъгъл на снимане за определена сцена,
може да изберете функцията ЪГЪЛ.
1. По време на възпроизвеждане натиснете
бутона TOOLS.
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Ъгъл.
3. Натиснете бутоните ◄►, за да изберете
желания Ъгъл.
Избор на информация
Tx
Тази функция позволява да проверите
информацията за съдържанието, включително
име, размер и т.н.
Възпроизвеждане на Аудио CD
(CD-DA)/MP3
1. Поставете аудио диск (CD-DA) или MP3
диск.
• За Аудио CD (CD-DA) първият запис се
изпълнява автоматично.
• За MP3 диск, натиснете бутоните ▲▼, за
да изберете Муз., след това натиснете
бутона ВХОД.
Елементи от екран за Аудио CD(CDDA)/МР3
1
1. По време на възпроизвеждане
натиснете бутона TOOLS.
Муз.
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете
Подробна информация, и после
натиснете бутона ВХОД.
Настройка на BONUSVIEW
TRACK 001
Функцията BONUSVIEW ви позволява да гледате
допълнително съдържание (като коментари) в
малък прозорец, докато се възпроизвежда филмът.
Тази функция е налична само при дискове с
функцията BONUSVIEW.
1. По време на възпроизвеждане натиснете
бутона TOOLS.
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете
BONUSVIEW видео или BONUSVIEW аудио.
3. Натиснете бутоните ◄►, за да изберете
желания BONUSVIEW.
`` Ако превключите от BONUSVIEW видео, BONUSVIEW
аудио ще се промени автоматично в съответствие с
BONUSVIEW видео.
`` Когато 2D съдържание е преобразувано в 3D,
функцията BONUSVIEW не е налична. (В зависимост от
диска може да се появи черно очертание.)
60
TRACK 001
00:43
TRACK 002
03:56
6
5
TRACK 003
04:41
TRACK 004
00:13 / 00:43
+
Аудио CD
h
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
2
04:02
" Вход < Страница / Инструм ' Връщане
4
3
1
Показва информацията за музиката.
2
Показва списъка за изпълнение.
3
Показва наличните бутони.
4
Показва текущото време на запис/общото време.
5
Показва текущото състояние на възпроизвеждане.
6
Показва състоянието на повтарящо се
възпроизвеждане.
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете
изпълнението, което искате да бъде
възпроизведено, и след това натиснете
бутона ВХОД.
Български
02030V-BD-D8200,D8500-EN-BUL.indb 60
2012-01-12 오후 12:10:46
1. Поставете Аудио CD (CD-DA).
Ако CD дискът съдържа информация, ще се
появи долният изскачащ прозорец.
Муз.
Информация за CD
TRACK 001
TRACK 001
Намерени са няколко елементи с информация за CD.
00:43
Изберете подходящия елемент с информация за CD.
TRACK 002
Thinking of Paradise
00:13 / 00:43
+
Аудио CD
03:56
Shinhwa
TRACK 003
04:41
TRACK 004
04:02
" Вход < Страница / Инструм. ' Връщане
2. Натиснете бутона ВХОД.
Автоматично ще се покажат информацията
за диска и първият запис.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
`` Ако продуктът не е свързан към мрежата, възможно е
информацията за Аудио CD (CD-DA) да не се извлече
от, ако версията е най-новата.
Повтаряне на Аудио CD (CDDA)/MP3
1. По време на възпроизвеждане на
списък натиснете бутона TOOLS.
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да
изберете Режим повтаряне, и след това
натиснете бутоните ◄►, за да изберете
желания режим на повтаряне.
3. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете
Реж.разбъркване, и после натиснете
бутоните ◄►, за да изберете Вкл. или
Изкл..
4. Натиснете бутона ВХОД.
(
(
(
)Една песен
)Всички
Песните се изпълняват в реда, в който са
били записани.
Текущата песен се повтаря.
Повтарят се всички песни.
Опцията произволно възпроизвежда
)Режим
изпълненията в случаен ред. За да
разбъркване работите с тази функция, задайте режима
на разбъркване на Вкл..
Основни функции
Може да използвате функцията AMG за
показване на информация за Аудио CD (CD-DA).
Изкл.
06
Функция AMG
Списък за изпълнение
1. Поставете аудио диск (CD-DA) или MP3
диск.
• За Аудио CD (CD-DA) първият запис се
изпълнява автоматично.
• За MP3 диск, натиснете бутоните ▲▼, за
да изберете Муз., след това натиснете
бутона ВХОД.
2. За да преминете към Музикален списък,
натиснете бутона СТОП (
) или RETURN.
Появява се екранът Музикален списък.
3. Натиснете ЖЪЛТИЯ (C) бутон.
4. Натиснете бутоните ▲▼◄►, за да изберете
желания запис и след това натиснете бутона
ВХОД. Върху записа се появява отметка.
Повторете тази процедура, за да добавите
още записи.
Аудио CD | Муз.
1/2 Страница
Избрани елементи: 3
TRACK 001
TRACK 002
TRACK 003
TRACK 004
00:43
04:41
TRACK 005
03:43
TRACK 007
04:06
03:56
04:02
TRACK 006
03:40
TRACK 008
03:52
c Затв. Реж.редакция ( ) Страница / Инструм " Избор ' Връщане
5. За да премахнете запис от списъка, отидете
на записа и натиснете отново бутона ВХОД.
Отметката на записа се премахва.
6. Когато сте готови, натиснете бутона
TOOLS.
Български
02030V-BD-D8200,D8500-EN-BUL.indb 61
61
2012-01-12 오후 12:10:47
Основни функции
7. В началното меню натиснете бутоните ▲▼,
за да изберете Възпр. избрано, и после
натиснете бутона ВХОД. Избраните записи
ще се изпълнят автоматично.
Използване на бутона TOOLS
Може да използвате различни функции с
бутона TOOLS.
Муз.
TRACK 001
Инструм
Старт слайдшоу
Фонова музика
:
Настройка фонова музика
Увеличение
Върти
Настр. картина
Информация
TRACK 001
00:43
TRACK 002
03:56
TRACK 003
04:41
00:13 / 00:43
+
Аудио CD
Изкл.
" Вход ' Връщане
" Вход / Инструм ' Връщане
8. За да преминете към Музикален списък,
натиснете бутона RETURN.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
`` Може да създадете до 99 записа на един Аудио CD
(CD-DA).
Възпроизвеждане на снимки
G
Възпроизвеждане на JPEG
файлове
1. Поставете JPEG диск.
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете
Снимки, и после натиснете бутона ВХОД.
3. Натиснете бутоните ▲▼◄►, за да
изберете папката, която искате да бъде
възпроизведена, и след това натиснете
бутона ВХОД.
4. Натиснете бутоните ▲▼◄►, за да
изберете снимката, която искате да бъде
възпроизведена, и след това натиснете
бутона ВХОД.
• Старт слайдшоу : Изберете, за да стартирате
слайдшоуто.
• Фонова музика : Изберете това, ако искате
да слушате музика, докато гледате снимки.
• Настройка фонова музика : Изберете, за да
зададете настройките за фонова музика.
• Увеличение : Изберете, за да уголемите
текущата снимка. (Увеличаване до 4 пъти)
• Върти : Изберете това, ако искате да
завъртите текущата снимка. (Това ще завърти
снимката в посока на или обратна на
часовниковата стрелка.)
• Настр. картина: Изберете това, ако искате
регулирате качеството на картината.
• Информация: Показва информация за
снимката, включително име, размер и т.н.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
`` За да активирате функцията за фонова музика, фото
файлът трябва да се намира на същия носител като този
на музикалния файл. Обаче качеството на звука може
да се повлияе от побитовата скорост на MP3 файла,
размерът на снимката и методът на кодиране.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
`` Не може да уголемявате субтитрите и PG графиката в
режим на цял екран.
62
Български
02030V-BD-D8200,D8500-EN-BUL.indb 62
2012-01-12 오후 12:10:48
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете
Старт слайдшоу, и после натиснете бутона
ВХОД.
Слайдшоуто се стартира.
3. За да поставите слайдшоуто на пауза,
натиснете отново бутона TOOLS.
Настройки
Настройки
Свързано устройство
123
Гледане ТВ
Интернет
Инструм
Пауза в слайдшоуто
Скорост слайдшоу : Потребител
Ефект за слайдшоу :
Ивици
Фонова музика
:
Изкл.
Настройка фонова музика
Увеличение
Върти
Настр. картина
Информация
" Вход ' Връщане
4. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете
Пауза в слайдшоуто, и после натиснете
бутона ВХОД.
5. По същия метод може да зададете
скоростта и ефектите на слайдшоуто.
Възпроизвеждане на мултимедия
Възпроизвеждането на мултимедия ви
позволява да изпълнявате HDD/USB
съдържание или съдържане, прехвърлено на
компютъра с функцията AllShare.
За по-подробна информация за AllShare вж. стр. 83.
Диспечеа на графитци
Списък канали
Диспечер на канали
Моето у-во Моето съдърж.
Основни функции
1. Натиснете бутона TOOLS.
2. В спрян режим свържете USB устройството
с памет към USB порта отпред на продукта.
06
Използване на функцията Слайдшоу
" Вход ' Връщане
c Безопасно премахв.USB d WPS(PBC)
3. Натиснете бутона ВХОД.
4. Натиснете бутоните ▲▼◄►, за да изберете
желаните Видеоклипове, Музика или
Снимки, и после натиснете бутона ВХОД.
5. За изпълнение на видеоклипове, музика
или снимки, вж. стр. 54~63.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
`` Трябва да извадите USB устройството с памет безопасно
(като изпълните функцията за “Безопасно премахв.
USB”), за да предотвратите възможна повреда на USB
паметта. Натиснете бутона MENU, за да се преместите
на началния екран, изберете ЖЪЛТИЯ (C) бутон и
натиснете бутона ВХОД.
`` Ако поставите диск, докато изпълнявате USB устройство
с памет, режимът се сменя на “DVD или CD”
автоматично.
1. Натиснете бутона MENU.
Ще се появи началното меню.
Гледане ТВ
Ръководство
Диспечер на графици
Списък канали
Диспечер на канали
Моето у-во Моето съдърж.
Интернет
Настройки
d WPS(PBC)
Български
02030V-BD-D8200,D8500-EN-BUL.indb 63
63
2012-01-12 오후 12:10:49
DTV функции
Екранен дисплей
Използване на бутона TOOLS
1. След като фината настройка приключи,
може да гледате телевизионен канал.
2. За да сменяте каналите, натиснете бутона
PROG (,/.). (За да отидете директно на
канал, използвайте цифровите бутони на
дистанционното управление.)
Натиснете бутона TOOLS, докато гледате
канал.
• Екран на меню Инструменти
Настр. картина
BBC World
DTV Ефирен Dolby Digital
Всички
808
What’s on
Няма заглавие
Няма подробна информация
800
Инструм
+
Език за звука
18:12 Вто 15 Апр
Dual I II
1.Английски
: Dolby Digital
Заключване на текущия канал
a Информация
Превключване на кабел
Добави към Предпочитани
Информация за сигнала
> Премести " Вход e Изход
3. Ако искате да гледате телевизия, след като
сте гледали Blu-ray/DVD/CD или всякакво
друго съдържание, включително интернет
съдържание чрез Smart Hub или Allshare,
натиснете бутона MENU на дистанционното
управление, за да отидете в началното
меню.
4. Ако фината настройка е вече завършена,
може да се преместите на DTV режим, като
натиснете отново бутона MENU.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
`` Иконата може да е различна в зависимост от
информацията в сигнала.
Настр. картина
1. Натиснете бутона TOOLS, докато гледате
канал.
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете
Настр. картина, и после натиснете бутона
ВХОД.
За повече информация относно менюто вж.
стр. 58~59.
Избиране на аудио език
1. Натиснете бутона TOOLS, докато гледате
канал.
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете
Език за звука .
3. Натиснете бутоните ◄►, за да изберете
желания аудио език и след това натиснете
бутона ВХОД.
64
Български
02030V-BD-D8200,D8500-EN-BUL.indb 64
2012-01-12 오후 12:10:49
1. Натиснете бутона TOOLS, докато гледате
канал.
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете
Dual I II.
3. Натиснете бутоните ◄►, за да изберете
желаното аудио, и след това натиснете
бутона ВХОД.
Заключване на текущия канал
Можете да заключите телевизионен канал, като
зададете PIN.
1. Натиснете бутона TOOLS, докато гледате
канал.
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете
Заключване на текущия канал, и после
натиснете бутона ВХОД.
Появява се менюто за настройка на PIN.
3. Въведете 4-цифрения PIN код.
Ако настройката на PIN е завършена,
гледането на заключен канал е невъзможно
освен ако не го отключите.
4. Ако искате да отключите канал, натиснете
бутона TOOLS, докато гледате заключен
канал.
5. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете
Заключване на текущия канал, и после
натиснете бутона ВХОД.
6. Въведете PIN кода, за да отключите канала.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
`` Менюто за заключване на текущия канал може да се
покаже, когато страната се зададе на Холандия.
Превключване на кабел
Ако искате да гледате кабелно излъчване,
изберете това меню.
1. Натиснете бутона TOOLS, докато гледате
канал.
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете
Превключване на кабел, после натиснете
бутона ВХОД.
1. Натиснете бутона TOOLS, докато гледате
канал.
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете
Добави към Предпочитани, и после
натиснете бутона ВХОД.
3. Натиснете бутоните ▲▼, за да редактирате
желания канал и след това натиснете
бутона ВХОД.
4. Натиснете бутоните ◄►, за да изберете
OK и натиснете бутона ВХОД.
Информация за сигнала
1. Натиснете бутона TOOLS, докато гледате канал.
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете
Информация за сигнал, и после натиснете
бутона ВХОД.
Може да проверите информацията за сигнала.
Настройка на аудио описание и
език на субтитрите
Настройка на аудио описание
Може да добавите гласово описание към главното
аудио за помощ за хора с увредено зрение.
1. Натиснете бутона AD/SUBTITLE, докато
гледате телевизионен канал.
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете
Аудио описание, после натиснете бутона
ВХОД.
3. Ако изберете Вкл., менюто за сила на звука
ще се активира. Регулира силата на звука за
аудио описание от 0~100.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
`` Може да превключвате аудио описание, като натискате
бутона AD/SUBTITLE отново, след като сте натиснали
бутона AD/SUBTITLE за пръв път.
Настройка на езика на субтитрите
1. Натиснете бутона AD/SUBTITLE, докато
гледате телевизионен канал.
2. Натиснете бутона ▲▼, за да изберете
Субтитри, и после натиснете бутона ВХОД.
Български
02030V-BD-D8200,D8500-EN-BUL.indb 65
DTV функции
За да използвате тази функция
можете също да натиснете бутон
AUDIO на дистанционното
управление.
Добавяне към Предпочитани
07
Избиране на Dual I II
65
2012-01-12 오후 12:10:50
DTV функции
• Субтитри: Може да зададете на Вкл. или
Изкл..
Ако изберете Вкл.,Режим субтитри и
Език на субтитрите ще се активира.
• Режим субтитри: Изберете желания
режим на субтитри.
• Език на субтитрите: Изберете желания
език на субтитрите.
1
Показва екрана на канала.
2
Показва информацията за канала.
3
Показва текущите дата и час.
4
Помощ при навигация: Показва наличните бутони
на дистанционното управление.
• ЧЕРВЕН (A) : За задаване на програмния график.
• ЖЪЛТ (C) : Показва информация за каналите в
следващите 24 часа.
Ако изберете ЖЪЛТИЯ (C) бутон, ще се покаже
ЗЕЛЕНИЯ (B) бутон. Натиснете, за да покажете
списък с каналите за предишните 24 часа.
• СИН (D) : За смяна на гледането на канали (Всички,
ТВ, Радио, Данни/др., Предпочитани 1,2,3...)
• PROG (,/.) бутони: Преминаване към предишна
или следваща страница.
• Бутон ВХОД
-- Когато изберете програма, която се излъчва текущо,
може да гледате избрания канал на цял екран.
-- Когато изберете програма, която е планирана за
излъчване, може да зададете Преглед таймер
или Зап. таймер. Натиснете бутона ◄► за
да изберете Преглед таймер или Зап. таймер
и натиснете отново бутона ВХОД. Иконата на
таймера се показва на екрана.
5
Показва запаметените канали.
6
Показва режима на гледане.
Разглеждане на електронния
справочник
Информацията на EPG (Електронния
справочник на програми) се предоставя от
доставчика. С помощта на предоставеното
от доставчиците разписание на програмите
можете да указвате предварително каналите,
които искате да гледате, така че каналът да се
сменя автоматично на избрания програмен
канал в указаното време. Записите за каналите
може да са празни или остарели, в зависимост
от състоянието на даден канал.
Може да управлявате тази функция,
като
натиснете бутона GUIDE на
дистанционното управление.
1. Натиснете бутона MENU.
Ще се появи началното меню.
2. Натиснете бутоните ◄►, за да изберете
Гледане ТВ.
3. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете
Ръководство, и после натиснете бутона
ВХОД.
Ще се покаже екранът на справочника.
Диспечер на графици
Уверете се, че сте сверили часовника, преди да
използвате тази функция. (Вж. стр. 49)
• Екран на справочника
1
Ръководство
2
Може да управлявате тази функция,
като натиснете бутона GUIDE на
дистанционното управление.
3
7:11 1 Апр
Няма информация.
1. Натиснете бутона MENU.
Ще се появи началното меню.
DTV ефир 814 Discovery
6
5
2. Натиснете бутоните ◄►, за да изберете
Гледане ТВ.
814 Discovery
Екран Канал - Всички
Днес
▲ 812
Class News
813
Coming Soon
814 Discovery
815
DiscoveryH&L
816
five
▼ 817
heat
15:00
15:30
Няма информация.
Няма информация.
Няма информация.
Няма информация.
Няма информация.
Няма информация.
16:00
16:30
a упр.граф. c +24 часа d Реж.КАН. ƒ Страница " Гледане
66
4
3. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете
Ръководство, и после натиснете бутона
ВХОД.
Ще се покаже екранът на справочника.
Български
02030V-BD-D8200,D8500-EN-BUL.indb 66
2012-01-12 오후 12:10:51
6. Натиснете бутоните ◄►, за да изберете
Преглед таймер или Зап. таймер, и после
натиснете бутона ВХОД.
Антена
DTV Air
Дата
01 / 01 / 2011
Преглед таймер
Канал
Повтаряне
806
Нед Пон Вто Сря Чет





Веднъж
Пет Съб


Начален час
OK
01:02
Може да се насладите на 3D ефект за всички
предавания на живо и записани програми.
1. По време на гледане на телевизионна
програма или записана програма, натиснете
бутона 2D3D на дистанционното
управление. Ще се появи 3D менюто.
• 2D3D : Променя 2D изображение в 3D
изображение.
DTV функции
5. Натиснете бутона ВХОД.
Гледане на DTV с 3D ефект
07
4. Натиснете бутоните ▲▼◄►, за да изберете
Зап. таймер (или Преглед таймер), и
натиснете ЧЕРВЕНИЯ (A) бутон.
• Хоризонтално: Показва две изображения
едно до друго.
• Вертикално: Показва едно изображение
над друго.
Отказ
< Премести " Вход ' Връщане
3D
7. Въведете елементите с бутоните ▲▼◄► и
след това натиснете бутона ВХОД.
С помощта на бутоните ЛЯВО / ДЯСНО на дистанционното
изберете иконата, подходяща за картината на екрана.
8. Натиснете отново бутона ВХОД.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
`` Ако програмата е зададена на Преглед таймер или Зап.
таймер в диспечера, иконата на таймера не се появява
на екрана на справочника.
За отмяна или редактиране на
график
1. Натиснете ЧЕРВЕНИЯ (A) бутон на екрана
на справочника.
2. Натиснете бутоните ▲▼◄►, за да
изберете планирания канал, който искате
да отмените или редактирате, и след това
натиснете бутона ВХОД.
3. Натиснете бутоните ◄►, за да изберете
Отмяна на графици или Редакт. и след
това натиснете бутона ВХОД.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
`` Ако планирана програма се редактира в диспечера,
иконата на таймера не се появява на екрана на
справочника.
< Прем. " Вход e Изход
2. Натиснете бутоните ◄►, за да изберете
желания 3D режим и след това натиснете
бутона ВХОД.
3. Ако натиснете бутона 2D3D още веднъж
по време на гледане на 3D, показаното
изображение ще се смени в 2D режим.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
`` Ако смените канала по време на гледане на DTV в 3D
при хоризонтален режим, показаното изображение
автоматично се сменя в 2D режим.
`` Когато е зададен хоризонтален режим за 3D ефекта, не
може да регулирате 3D режима.
`` Ако телевизионната програма не поддържа режимите
Хоризонтално, Вертикално или функцията за
автоматично откриване, екранното меню за избор на
3D не се появява.
Български
02030V-BD-D8200,D8500-EN-BUL.indb 67
67
2012-01-12 오후 12:10:51
DTV функции
Използване на телетекст услуга
TV
POWER
2D3D
POWER
Ако DTV програмата поддържа телетекст сигнал,
BD-HDD/TV
може да използвате
тази
услуга.
За да се покаже
BD
TV
TTX/MIX
правилно информацията от телетекста, сигналът
на приемане на канала
трябва
1 2
3 да е стабилен. В
противен случай, информацията може да липсва
4 да 5
или някои страници
не се 6
показват.
1. Натиснете бутона
7 TTX/MIX,
8 9 докато гледате
DISC MENU
телевизионен
канал. TITLE MENU
0
2. С няколкократно натискане на бутона
TTX/MIX може да променяте
или излезете
TIME SHIFT
от телетекст режим.
TV MUTE
1
TV VOL
1
2
3
4
5
CH LIST
TV SOURCE
MENU
i
TOOLS
1
GUIDE
INFO
RETURN
A
PROG
EXIT
B
C
...
?
×
HUB
3 (страница надолу) : Показване на предишната
страница от телетекст.
7
6 (индекс) : Показва страницата на индекса
(съдържанието) във всеки момент, докато се показва
телетекст.
8
0 (режим) : Избор на режима на телетекст
(LIST/FLOF). Ако го натиснете в режим LIST, той
преминава в режим запаметяване на списък. В
режим запаметяване на списък може да запаметявате
страницата от телетекст в списък, като използвате
бутона 8(запаметяване).
9
6
7
8
9
0
!
D
FULL 2D3D
SMART SEARCH SCREEN
AD/
SUBTITLE AUDIO
2 (страница нагоре) : Показване на следващата
страница от телетекст.
6
5 (разкриване) : Показване на скрит текст (например
отговори на тестове). За да се покаже нормалният
екран, го натиснете отново.
0
7 (отказ) : Свива дисплея на телетекста, за да се
припокрие с текущо излъчваната програма.
!
Типична телетекст страница
A
REC REC PAUSE
B
C
D
0000-000000
1
8 (запаметяване): Запаметява страници от телетекст.
2
4 (размер) : Показване на букви с двоен размер в
горната половина на екрана. За преместване на текста в
долната половина на екрана го натиснете отново. За да
се покаже нормален екран, го натиснете веднъж отново.
3
4
5
68
9 (задържане) : Задържа дисплея на текущата
страница, в случай че има няколко второстепенни
страници, които следват автоматично. За да го
върнете, натиснете го отново.
Цветни бутони (червен/зелен/жълт/син): Ако
излъчващата компания използва системата FASTEXT,
различните теми в страницата с телетекста са с
различни цветове и могат да се изберат, като се
натиснат бутоните със съответния цвят. Натиснете
бутона с цвета, съответстващ на избраната от вас
тема. Показва се нова цветна страница. Елементите
могат да се избират по същия начин. За да покажете
предишната или следващата страница, натиснете
съответния цветен бутон.
1 (подстраница) : Показване на наличната подстраница.
E
F
Част
Съдържание
A
Номер на избраната страница.
C
Номер на текущата страница или състояние на
търсенето.
E
Текст.
B
D
F
Название на канала на излъчване.
Дата и час.
Информация за състоянието. FASTEXT
информация.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
`` Управлението на телетекст TTX/MIX е налично само
когато DTV програмата поддържа телетекст сигнал.
Български
02030V-BD-D8200,D8500-EN-BUL.indb 68
2012-01-12 오후 12:10:51
Разширени функции
Преди запис
Проверете избраното устройство за
съхранение и наличния размер в Управление
на у-во. (За повече информация относно
управлението на устройството вж. стр. 50)
Записване на текущата
телевизионна програма, която
гледате
1. Натиснете бутона PROG (,/.) или
цифровите бутони, за да изберете
телевизионния канал, който искате за
записвате.
2. Натиснете бутона REC (
).
2. Когато записвате телевизионен канал,
който в момента не гледате, натиснете
бутона СТОП (
), след което се появява
следното съобщение.
Искате ли да спрете записа на хххххх от
канал хххххх?
Да
Не
3. Натиснете бутоните ◄►, за да изберете
Да, после натиснете ВХОД, за да спрете
записа.
4. По време на този процес не е нужно да
преминавате на канала, който записвате.
Управление на възпроизвеждането
при запис
По време на записване на канал може да
търсите сцени или да се местите в началото на
записа.
Запис започнат
3 NOVA
1. Натиснете бутона СТОП (
), за да спрете
записване, което е в действие. Появява се
съобщението "Записването завърши.".
Настройки ЗАПИС
3. Ако искате да регулирате
продължителността на записа, натиснете
бутона REC (
) по време на запис.
4. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете
продължителността на записа и след това
натиснете бутона ВХОД.
За да дадете пауза на записването
1. Натиснете бутона REC PAUSE (
), за да
поставите текущия запис на пауза.
2. Натиснете бутона REC PAUSE (
) или
REC (
), за да подновите записа.
) : Търсене на
1. Бутони ТЪРСЕНЕ (
желаната сцена.
)1)2)3
)4)5)6)7
(1(2(3
(4(5(6(7
2. Бутон ПРЕСКАЧАНЕ (
началото на записа.
) : Връщане към
3. Бутон ПРЕСКАЧАНЕ (
) : Прескачане на
същата сцена като живото предаване.
4. бутон ◄: Прескачане - 20 сек. от текущата
позиция.
5. бутон ►: Прескачане + 20 сек. от текущата
позиция.
6. Бутон ПАУЗА (
) : Пауза на сцената,
докато записът продължава.
7. Бутон СТОП (
) : Ако гледате последната
сцена, възпроизвеждането ще прескочи
на същата сцена като живото предаване.
Ако гледате същата сцена като живото
предаване, записът ще спре.
Български
02030V-BD-D8200,D8500-EN-BUL.indb 69
Разширени функции
Този продукт може да записва на твърд диск
или външни устройства.
За да спрете записването
08
Запис
69
2012-01-12 오후 12:10:52
Проверка на времето на запис
Можете да проверите наличното време за
запис на вашия твърд диск.
3. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете
диска, който искате да бъде възпроизведен,
и след това натиснете бутона ВХОД.
1. В началното меню натиснете бутоните ◄►, Когато няма зареден диск
за да изберете Моето съдърж..
1. Поставете диск в слота за дискове.
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете
2. Дискът ще се зареди и ще се изпълни,
Записана телевизия, и после натиснете
докато протича записването.
бутона ВХОД.
Ще се покаже списъкът на Записана ТВ.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
3. Натиснете бутона ◄, за да изберете HDD,
`` Този продукт поддържа само Blu-ray видео, DVD видео
после натиснете бутона INFO.
и CD-DA.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
`` След форматиране капацитетът на твърдия диск е грубо Възпроизвеждане записано от
телевизора съдържание по време на
93% при сравнение със спецификациите, посочени от
запис на телевизионен канал
продавача.
Този продукт съхранява някои данни на твърдия диск с
1. Натиснете бутона MENU на дистанционното
функционална цел.
управление, докато гледате телевизионен канал.
`` Ако наличното място е по-малко от 10 MB по време на
2. В началното меню натиснете бутоните ◄►,
записа, записването приключва автоматично.
за да изберете Моето съдърж..
Гледане на други канали по време 3. Натиснете бутона ВХОД на екрана Записана ТВ.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
на запис на телевизионен канал
Докато се записва телевизионна програма, може съща
да гледате други безплатни телевизионни канали.
Обаче не може да гледате кодирани сигнали,
докато се записва друг телевизионен канал.
1. По време на запис натиснете бутона
PROG (,/.) или цифровите бутони, за да
смените канала, който искате да гледате.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
`` Записани файлове за по-малко от 10 секунди не се
запаметяват.
`` Ако наличното свободно място за запис в твърдия диск
е под 10 MB, записването не се активира.
Възпроизвеждане на диск по време
на запис на телевизионен канал
Можете да възпроизвеждате диск, докато
записвате телевизионен канал.
Когато дискът е вече зареден преди
началото на записа
`` За да спрете записа, сменете режима на работа на DTV
и натиснете бутона СТОП (
).
`` Записваната телевизионна програма не се показва на
страницата "Записана телевизия" в "Моето съдърж.".
Функция Time Shift
Можете да поставите на пауза предаване на
живо или да започнете да гледате програма от
началната точка, в която сте стартирали Time Shift.
Стартиране на функцията Time Shift с
бутона ПАУЗА
1. Когато гледате телевизионен канал,
натиснете бутона ПАУЗА (
).
2. Изображението на телевизионната програма
ще се постави на пауза и ще се появи лентата
на Time Shift.
# Пауза се показва отляво на лентата Time Shift.
Стартиране на функцията Time Shift с
бутона ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ
1. Когато гледате телевизионен канал,
натиснете бутона ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ (
).
1. Натиснете бутона MENU на дистанционното
управление, докато гледате телевизионен канал. 2. Функцията Time Shift се стартира и се появява
лентата на Time Shift. Отляво на лентата на
2. В началното меню натиснете бутоните ◄►,
Time Shift се показва предаването на живо.
за да се преместите на Моето у-во.
70
Български
02030V-BD-D8200,D8500-EN-BUL.indb 70
2012-01-12 오후 12:10:52
1. Натиснете бутона ВХОД на дистанционното
управление, за да активирате функцията
Time Shift.
2. Лентата на Time Shift се появява по-долу.
• Екран на Time Shift
1
NOVA
DTV ефир
TV
3
Dual
2 3
Fanfan
SD 4:3
576i
18:12 Вто 15 Апр
Български
+
+
00:00:06/
00:00:34
4
7. Бутон СТОП (
) : Ако гледате последната
сцена, възпроизвеждането ще прескочи
на същата сцена като живото предаване.
Ако гледате същата сцена като живото
предаване, функцията Time shift ще спре.
За спиране на Time shift
1. Ако лентата на Time Shift не е на ПАУЗА
или режим ИЗМИНАЛ, натиснете бутона
СТОП (
).
Ще се покаже съобщението "Искате ли да
спрете Timeshift?"
Разширени функции
Можете да видите информация за функцията
Time Shift.
6. Бутон ПАУЗА (
) : Пауза на сцената,
докато Time shift функционира.
08
Информация за Time Shift
2. Изберете Да и после натиснете бутона
ВХОД, за да спрете Time Shift.
3. Ако лентата на Time Shift не е на ПАУЗА
или режим ИЗМИНАЛ, режим Time Shift
ще се смени на предаване на живо, когато
натиснете бутона СТОП (
) за пръв път.
1
2
3
4
Режим на дисплея: Показва текущото състояние на
функцията Time Shift.
Показва текущата точка за изпълнение
Показва времетраенето на запис от функцията Time
Shift.
Показва лентата на напредък.
Бутони за управление на
възпроизвеждането при активирана
функция Time Shift.
1. Бутони ТЪРСЕНЕ (
): Търсене на
желана сцена.
)1)2)3
)4)5)6)7
(1(2(3
(4(5(6(7
2. Бутон ПРЕСКАЧАНЕ (
): връщане към
началото на Time Shift.
3. Бутон ПРЕСКАЧАНЕ (
): Показва същата
сцена като живото предаване.
4. бутон ◄ : Прескачане - 20 сек. от текущата
позиция.
5. бутон ► : Прескачане + 20 сек. от текущата
позиция.
02030V-BD-D8200,D8500-EN-BUL.indb 71
4. Натиснете отново бутона СТОП (
), след
което се появява същото съобщение като
по-горното.
5. Изберете Да и натиснете бутона ВХОД.
Възпроизвеждане на записано
заглавие
1. В началното меню натиснете бутоните ◄►,
за да изберете Моето съдърж..
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете
Записана телевизия, и после натиснете
бутона ВХОД.
Ще се покаже списъкът на Записана ТВ.
3. Натиснете бутоните ▲▼◄►, за да
изберете заглавието, което искате да бъде
възпроизведено, и след това натиснете
бутона ВХОД.
Избраното заглавие ще бъде възпроизведено.
4. По време на възпроизвеждане, натиснете
бутона ВХОД. Показване на пет сцени като
миниатюри.
5. Натиснете бутоните ◄►, за да изберете
желаната страна, и след това натиснете
бутона ВХОД, за да стартирате
възпроизвеждането от началото на сцената.
Български
71
2012-01-12 오후 12:10:52
Разширени функции
Редактиране на записано заглавие
1. На екрана Записана ТВ натиснете ЖЪЛТИЯ
(C) бутон, за да покажете отметката.
2. Натиснете бутона ВХОД, за да изберете
желаното заглавие, което искате да
редактирате.
3. Натиснете бутона TOOLS.
4. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете
Редакт., и после натиснете бутона ВХОД.
Записана телевизия | HDD
1 file Изборed.
Инструм
1/1 Страница
Title
N
Изпълнение на избрания файл
Няма заглавие
No title всички
Демаркиране
xx.xxx.xxxx xx:xx:xx
xx.xxx.xxxx xx:xx:xx
Заключи/Отключи
Подробна информация
" Вход ' Връщане
c Реж.възпр d Сортиране / Инструм ' Връщане
Преименуване на записано
заглавие
Следвайте Стъпки 1 до 4 в "Редактиране на
записаното заглавие".
1. Натиснете бутоните ◄►, за да изберете
Преименувай, и после натиснете бутона
ВХОД.
Записана телевизия | HDD
(x)
Избран е 1 файл
1/1 Страница
Заглав.
Редакт.
Няма заглавие
xx.xxx.xxxx xx:xx:xx
Избор функции за редактиране
Преименувай
Раздели
Няма заглавие
xx.xxx.xxxx xx:xx:xx
Изтрий част
< Премести " Вход ' Връщане
c Реж.възпр d Сортиране / Инструм. ' Връщане
2. Изберете желаните знаци, като натискате
бутоните ▲▼◄►, и след това натиснете
бутона ВХОД.
3. Натиснете бутоните ▲▼◄►, за да изберете
Готово, после натиснете бутона ВХОД.
72
Раздели | Няма заглавие
Част 1
00:00:00
Част 2
+ възпр.
Избор
Раздели
Връщане
00:00:00
00:00:22 / 00:04:37
+#( ) Контроли за възпр. [ ] Търсене епизод < Скок > Прем. " Вход
Изтрий
Редакт.
N
Следвайте Стъпки 1 до 4 в "Редактиране на
записаното заглавие".
1. Натиснете бутоните ◄►, за да изберете
Раздели, и после натиснете бутона ВХОД.
Избор на група
(x)
Няма заглавие
Разделяне на част от заглавие
(разделяне на две)
2. Като използвате бутоните за управление на
възпроизвеждането, преместете се на точка
от разделянето и после натиснете бутона
ВХОД.
3. Натиснете бутона ВХОД, за да изберете
Раздели.
4. Натиснете бутоните ◄►, за да изберете
Да, после натиснете ВХОД.
Заглавието се разделя на две и следващите
заглавие се изместват с по един ред.
5. Натиснете бутона ВХОД, за да изберете OK.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
`` Минималната продължителност на разделите трябва да
е над 10 секунди.
Разделяне на част от заглавие
(частично изтриване)
1. Натиснете бутоните ◄►, за да изберете
Изтрий част, и после натиснете бутона
ВХОД.
Изтрий част | Няма заглавие
Част 1
00:00:00
Част 2
+ възпр.
00:00:00
Старт
Край
Изтрий
Връщане
00:00:33 / 00:08:21
+#( ) Контроли за възпр. [ ] Търсене епизод < Скок > Прем. " Вход
Български
02030V-BD-D8200,D8500-EN-BUL.indb 72
2012-01-12 오후 12:10:54
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
`` Минималната продължителност на изтрития раздел
трябва да е над 10 секунди.
Копиране
Копиране на видеоклипове,
музика и снимки
Твърд
диск/ДИСК/
Съдържание
AllShare ;
USB
Музика
ДИСК/USB/ Твърд диск/
AllShare ; ДИСК/USB ;
Твърд диск
AllShare
Поддържано
Поддържано
Поддържано
Видеоклипове Поддържано
Поддържано
Поддържано
Снимки
Поддържано
Поддържано
Поддържано
• Диск (CD-DA/CD-R/CD-RW,
DVD±R(финализиран)/ DVD+RW/DVDRW(финализиран)) ; Твърд диск или USB
• PTP USB не е налично, когато копирате на USB.
• Функцията за копиране не се поддържа, ако
устройството е форматирано с NTFS.
• Излъчваният сигнал може да се запише на твърд
диск, но функцията за копиране не се поддържа.
1. Натиснете бутона MENU.
Ще се появи началното меню.
2. В спрян режим свържете USB устройството
с памет към USB порта отпред на продукта.
3. Натиснете бутона ВХОД.
4. Натиснете бутоните▲▼◄►, за да изберете
Муз., и после натиснете бутона ВХОД.
m80 | Музикален
My Playlist (0)
tmp
TRACK 001
xxxxx
1/2 Страница
1Изборed
file Изборed
Items : 3 Търси заглавие
Инструм
ДобавиTRACK
в Моят002
списък
Възпр. 03:56
избраното съдърж.
TRACK 004
Копиране
04:02
Избор всички
Демарк.TRACK
вс. 006
03:40
TRACK 002
TRACK 008
xxxxx
03:52
" Вход ' Връщане
c Реж.възпр d Сортиране " Избор ( ) Страница / Инструм ' Връщане
8. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете
Копиране, и после натиснете бутона
ВХОД.
9. Натиснете отново бутона ВХОД.
За да отмените протичащо копиране,
натиснете бутонаСТОП (
).
Запис от Аудио CD (CD-DA)
1. Поставете Аудио CD (CD-DA), после
натиснете бутона СТОП (
) или RETURN,
за да се преместите в музикалния списък.
2. Натиснете ЖЪЛТИЯ (C) бутон, за да
покажете отметката.
3. Натиснете бутона ВХОД, за да отметнете
желания запис.
4. Натиснете бутона TOOLS.
Аудио CD | Муз.
1/2 Страница
Избрани елементиs
Инструм: 3
TRACK 001
Възпр.избрано
TRACK 002
TRACK 003
TRACK
Избор
вс.004
00:43
04:41
TRACK 005
03:43
TRACK 007
04:06
Извличне
03:56
04:02
Демаркиране
всички
TRACK 006
03:40
TRACK 008
03:52
" Вход ' Връщане
c Затв. Реж.редакция ( ) Страница / Инструм " Избор ' Връщане
5. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете
Извличане, и после натиснете бутона
ВХОД.
Български
02030V-BD-D8200,D8500-EN-BUL.indb 73
Разширени функции
3. Натиснете бутона ВХОД в крайната.
Изображението и крайната точка се
показват в прозореца на началната точка
на разделянето.
4. Натиснете бутона ВХОД, за да изберете
Изтрий.
5. Натиснете бутоните ◄►, за да изберете
OK и натиснете бутона ВХОД.
5. Натиснете ЖЪЛТИЯ (C) бутон, за да
покажете отметката.
6. Натиснете бутона ВХОД, за да отметнете
желания запис.
7. Натиснете бутона TOOLS.
08
2. Натиснете бутона ВХОД в началната точка.
Изображението и началната точка се
показват в прозореца на началната точка
на разделянето.
• Изберете началната и крайната точка
на раздела, който искате да изтриете,
като използвате съответните бутони за
възпроизвеждане.
73
2012-01-12 오후 12:10:55
Мрежови услуги
Може да се радвате на различни мрежови
услуги като Smart Hub или BD-LIVE, като
свържете продукта към мрежовата система.
Прочетете следните инструкции, преди да
използвате мрежова услуга.
1. Свързване на продукта към мрежата.
(вж. стр. 31~32)
2. Конфигурирайте мрежовите настройки.
(Вж. стр. 45~49)
Използване на Smart Hub
Със Smart Hub може пряко да изпълнявате
филми, видеоклипове и музика от интернет,
да получите достъп до различни платени и
безплатни приложения и да ги гледате на
телевизора. Съдържанието на приложенията
включва новини, спорт, прогнози за времето,
пазара на акциите, карти, снимки и игри.
Може също да стартирате тази
функция, като натиснете бутона
SMART HUB на дистанционното
управление.
Стартиране на Smart Hub за
пръв път
За да стартирате Smart Hub за пръв път,
следвайте тези стъпки :
1. Отидете на началното меню.
Гледане ТВ
3. Появява се екранът на Smart Hub.
В някои случаи веднага след като се появи
екранът на държавата.
4. Ако се е появи екранът на държавата,
използвайте бутоните ▲▼, за да изберете
вашата страна и после натиснете бутона
ВХОД.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
▪▪ Определени приложения са налични само за определени
страни.
5. Появява се екранът за споразумение с
условията на услугата.
Ако приемате, натиснете бутоните ◄►,
за да изберете Сьгласен, после натиснете
бутона ВХОД.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
▪▪ Появяването на екраните може да отнеме няколко
секунди.
6. Появява се екранът за актуализиране на
услугата и инсталира няколко приложения и
услуги. Готови сте, затваря се. Изтеглените
приложения и услуги се появяват на
екрана на Smart Hub. Това може да отнеме
известно време.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
▪▪ Smart Hub може да се затвори за момент по време на
инсталационния процес.
▪▪ След инсталиране се появяват няколко екрана. Може да
натиснете бутона ВХОД, за да ги затворите, или да ги
оставите да се затворят сами.
7. За да стартирате приложението,
използвайте бутоните ▲▼◄►, за да го
маркирате, и после натиснете ВХОД.
Ръководство
Диспечер на графици
Списък канали
Диспечер на канали
Моето у-во Моето съдърж.
Интернет
Настройки
d WPS(PBC)
2. Натиснете бутона ◄►, за да изберете
Интернет, и после натиснете бутона ВХОД.
74
Български
02030V-BD-D8200,D8500-EN-BUL.indb 74
2012-01-12 오후 12:10:56
2
3
4
5
6
Search
Your Video
Samsung Apps
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Препорьчително
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Contents 5
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Contents 5
Contents 6
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 7
Contents 8
Contents 9
Contents 10
Contents 11
Contents 12
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
a Влизане b Сортиране по c Реж.редакция d Настройки
7
1
2
3
4
5
6
Търговски : Показва ръководството на Smart
Hub, въведение в продукта и нови въведения в
приложението.
Your Video : Препоръчване на филми на базата на
вашите предпочитания.
• Позволява ви да виждате препоръчани филми на
базата на предишните ви предпочитания.
• Позволява да изберете филм, показва списък с
доставчици на VOD (Video on Demand) доставчици,
които разполагат с филма, и после ви позволява да
изберете доставчик за пряко изпълнение. (Прякото
изпълнение не е налично на всички места.)
• За инструкции за Вашето видео, посетете www.
samsung.com.
Search : Предоставя интегрирано търсене на доставчици
на Вашето видео и свързани AllShare устройства.
• Използва се със Smart Hub (освен когато гледате
Blu-ray диск).
• За лесен достъп използвайте бутона SEARCH на
дистанционното управление.
• За инструкции за функцията за търсене, посетете
www.samsung.com.
7
Моите приложения : Показва личната ви галерия
приложения, към която може да добавяте, променяте и
изтривате.
Мрежови услуги
1
Помощ при навигация : Показва бутоните на
дистанционното управление, които да използвате, при
навигиране в Smart Hub.
• ЧЕРВЕН (A) : За влизане в Smart Hub.
• ЗЕЛЕН (B) : За сортиране на приложения.
• ЖЪЛТ (C) : За редактиране на приложения.
• СИН (D) : За промяна на настройките на Smart Hub.
09
Бърз поглед на Smart Hub
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
▪▪ Samsung Electronics не поема правна отговорност
за прекъсване на услугата Smart Hub, причинено от
доставчика на услуги по някакви причини.
▪▪ Услугата Smart Hub изтегля и обработва данни през
интернет, така че да може да се радвате на интернет
съдържание на екрана на вашия Телевизор.
Ако интернет връзката е нестабилна, услугата може да
се забави или прекъсне.
Освен това, продуктът може да се изключи автоматично
в резултат на условията в интернет.
Ако това стане, проверете интернет връзката и опитайте
отново.
▪▪ Услугата на приложението може да е предоставена
само на английски и съдържанието да е различно, в
зависимост от вашия регион.
▪▪ За повече информация за услугата Smart Hub посетете
уеб сайта на доставчика на услуги.
▪▪ Предоставените услуги подлежат на промяна без
предизвестие, в зависимост от доставчика на Smart Hub.
▪▪ Съдържанието на услугата Smart Hub може да е
различно, в зависимост от версията на фърмуера на
продукта.
Samsung Apps : Може да изтегляте различни платени
и безплатни услуги за приложения.
Препорьчително : Показва препоръчано съдържание,
управлявано от Samsung.
Български
02030V-BD-D8200,D8500-EN-BUL.indb 75
75
2012-01-12 오후 12:10:56
Мрежови услуги
Използване на клавиатурата
Чрез дистанционното управление може да
използвате екранната клавиатура за въвеждане
на букви, цифри и символи.
1
2
1
def
ghi
jkl
mno
pqrs
tuv
wxyz
4
5
7
2
3
T9
9
0
ab
За да създадете собствена ексклузивна
конфигурация на Smart Hub, създайте свой
собствен акаунт за интелигентна телевизия.
За да създадете акаунт, следвайте тези стъпки:
6
8
Регистьр
Създаване на акаунт
3
abc
.,–
Изтрий
Ab
AB
1
За да изтриете текст, преместете курсора
вдясно от знака, който искате да изтриете, и
после натиснете бутона TITLE MENU. За да
смените регистъра на буквите или да въведете
цифри или пунктуационни знаци, натиснете
бутона DISC MENU.
6

1. Натиснете ЧЕРВЕНИЯ (A) бутон на
дистанционното управление. Появява се
екранът за създаване на акаунт.
b Метод на въвеждане / Език: Български
Search
Your Video
4
1
2
Натиснете бутона DISC MENU на дистанционното
управление, за да смените режима на въвеждане.
: ab, Ab, AB, числа или икони.
3
Показва текущия режим на въвеждане.
4
5
6
Натиснете ЗЕЛЕНИЯ (B) бутон на дистанционното
управление, за да смените режима на въвеждане.
(T9 или ABC)
Натиснете бутона TOOLS на дистанционното
управление, за да смените езика.
Натиснете бутона TITLE MENU на дистанционното
управление, за да изтриете знака.
Въвеждане на текст, цифри и символи
За да въведете текст, натиснете бутона на
дистанционното управление, който съответства
на буквата, която искате да въведете. Натиснете
бутона бързо, за да въведете буква, която
не е първата, която е показана на екранната
клавиатура. Например, за да въведете буквата
b, натиснете двукратно бързо бутона 2 на
дистанционното управление. За да въведете
първата буква на бутона, натиснете и пуснете,
после изчакайте.
За да се местите в текста използвайте бутоните
със стрелки.
76
Contents 1
Contents 2
Recommended
Ид на Smart TV
5
Текущата клавиатура.
Използвайте за въвеждане на букви, цифри и символи.
Samsung Apps
Влизане
Парола
Contents 1
xxxxxxxx
Натисн. [Enter]
Contents 2
Contents 3
Натисн.
[Enter]xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 2
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 7
Contents 8
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 3
Влизане
xxxxxxxx
Сьзд. акаунт
Contents 9
xxxxxxxx
Contents 4
%
Contents 4
Contents 5
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Запомни моите ИД и парола за Smart TV.
Contents 1
Contents 3
Contents 4
Contents 5
Contents 6
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Отказ
Забрав. парола
Contents 10
Contents 11
Contents 12
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
a Влизане b Сортиране по c Реж.редакция d Настройки
2. Натиснете бутоните ▲▼◄►, за да изберете
Сьзд. акаунт, после натиснете бутона
ВХОД.
3. На следващия екран изберете ИД на Smart
TV и натиснете бутона ВХОД.
Появява се екран за въвеждане и
клавиатура.
4. Използвайте клавиатурата, за да въведете вашия
имейл адрес. Това ще служи като вашия ИД.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
▪▪ Клавиатурата работи като клавиатура на мобилен телефон.
5. Когато сте готови, натиснете бутона ВХОД,
изберете OK и после отново натиснете
бутона ВХОД. Появява се отново екранът
за създаване на акаунт.
6. Изберете Парола и после натиснете бутона ВХОД.
Появява се екран за въвеждане и клавиатура.
7. Използвайте клавиатурата, за да въведете
паролата. Паролата може да е комбинация
от букви, цифри и символи.
ЗАБЕЛЕЖКА
✎✎
▪▪ Натиснете ЧЕРВЕНИЯ (A) бутон на дистанционното
управление, за да скриете или покажете паролата,
докато я въвеждате.
Български
02030V-BD-D8200,D8500-EN-BUL.indb 76
2012-01-12 오후 12:10:57
▪▪ Трябва да използвате имейл адреса като ИД.
▪▪ Може да регистрирате до 10 потребителски акаунти.
▪▪ Не е необходим акаунт, за да използвате Smart Hub.
Влизане в акаунта
За да влезете в акаунта за интелигентна
телевизия, следвайте тези стъпки:
1. Когато основният екран на Smart Hub
се покаже на телевизора, натиснете
ЧЕРВЕНИЯ (A) бутон на дистанционното
управление. Появява се екранът за
създаване на акаунт.
2. Изберете стрелката надолу близо до
полето ИД на Smart TV и натиснете бутона
ВХОД.
4. Изберете Парола и после натиснете бутона
ВХОД. Появява се екран за въвеждане и
клавиатура.
5. Като използвате клавиатурата и
дистанционното управление, въведете
паролата. Когато сте готови, натиснете
бутона ВХОД, изберете OK и после отново
натиснете бутона ВХОД.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
▪▪ Ако искате Smart Hub да въвежда автоматично
паролата ви, изберете Запомни моя ИД за интелигентна
телевизия, след като сте въвели паролата, и после
натиснете бутона ВХОД. Появява се отметка. Smart
Hub сега ще въвежда паролата автоматично, когато
изберете или въведете вашия ИД.
Меню Настройки - СИН (D)
Екранът с меню Настройки ви дава достъп до
управление на акаунт, диспечер на услуги,
нулиране и функциите за свойства.
За достъп до меню Настройки и избор на
елементи, следвайте тези стъпки:
1. Натиснете СИНИЯ (D) бутон на
дистанционното управление.
2. Натиснете ▲▼, за да изберете елемент от
менюто, после натиснете бутона ВХОД.
Функциите на менюто Настройки са описани
по-долу.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
▪▪ Елементът Диспечер на услуги, показан в менюто
Настройки, не е наличен за BD-HDD комбо.
Управление акаунт
Менюто Управление на акаунт съдържа
функции, които ви позволяват да регистрирате
акаунти в доставчици на услуги, да смените
паролата на Smart Hub и да изтриете или
деактивирате вашия акаунт за интелигентна
телевизия.
Български
02030V-BD-D8200,D8500-EN-BUL.indb 77
Мрежови услуги
14. Появява се прозорецът за регистрацията на
акаунта за услугата.
• Ако имате съществуващ акаунт в
някои от посочените доставчици,
може да свържете акаунта с този
на интелигентната телевизия.
Регистрирането прави достъпа до уеб
сайтовете на доставчиците по-лесен. За
инструкции за регистриране отидете на
Стъпка 2 в Управление на акаунт в меню
Настройки.
• Ако нямате акаунт в някои доставчик или
не желаете да се регистрирате в момента,
изберете OK и натиснете бутона ВХОД.
Може също да оставите прозорецът да се
затвори сам след около минута.
ЗАБЕЛЕЖКА
✎✎
3. Изберете ИД от списъка, който се появява,
и после натиснете бутона ВХОД. Появява
се отново екранът за създаване на акаунт.
09
8. Когато сте готови, натиснете бутона ВХОД,
изберете OK и после отново натиснете
бутона ВХОД. Появява се отново екранът
за създаване на акаунт.
9. Изберете Потвьрд.паролата. и после
натиснете бутона ВХОД
10. Повторете стъпки 7 и 8.
11. Когато екранът за създаване на акаунт
се появи отново, изберете Сьзд. акаунт
и натиснете бутона ВХОД. Появява се
прозорецът за потвърждаване.
12. Изберете OK и после натиснете бутона
ВХОД. Появява се прозорецът за
продължаване на регистрацията за
услугата.
13. Изберете Кьм регистрация, и после
натиснете бутона ВХОД.
77
2012-01-12 오후 12:10:57
Мрежови услуги
Регистр. акаунт за услуга
Ако имате съществуващ акаунт в някои от
посочените от функцията Регистриране на
акаунт за услуга доставчици, може да свържете
акаунта с този на интелигентната телевизия.
Ако свържете акаунта, ще може да влизате в
акаунта лесно чрез Smart Hub, без да се налага
да въвеждате име на акаунт и парола.
За да използвате функцията Регистриране на
акаунт за услуга, следвайте тези стъпки:
1. В менюто Управление на акаунт, изберете
Регистриране на акаунт за услуга и после
натиснете бутона ВХОД. Появява се
прозорецът за регистрацията на акаунта за
услугата.
2. Натиснете бутоните със стрелки ▲▼, за
да изберете доставчик на услуга, който да
свържете с вашия акаунт за интелигентна
телевизия, и после натиснете бутона ВХОД.
ЗАБЕЛЕЖКА
✎✎
▪▪ Ако имате акаунт на Samsung и искате да използвате
функцията Приложения на Samsung в Smart Hub,
трябва да регистрирате тук вашия акаунт в Приложения
на Samsung. Вж. стр. 81~82 за допълнителна
информация.
3. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете
Регистриране и после, като използвате
дистанционното управление и екранната
клавиатура, въведете ИД и паролата на
сайта. Когато сте готови, натиснете бутона
ВХОД.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
▪▪ Това е ИД и паролата, които стандартно използвате за
достъп до акаунта на този сайт.
4. Ако сте въвели правилно ИД и паролата,
се появява съобщението за успешна
регистрация.
5. Ако сте натиснали OK, повторете Стъпки
2-4, за да свържете друг доставчик на
услуги.
6. Когато завършите, натиснете бутона
RETURN.
78
Смяна на паролата
Функцията Смяна на паролата ви позволява
да промените паролата на Smart Hub. За да
смените паролата, следвайте тези стъпки:
1. Изберете Смяна на паролата и после
натиснете бутона ВХОД.
2. Въведете текущата си парола. Появява се
следващият екран.
3. На следващия екран въведете новата
парола на първия ред. Въведете я отново
на втория ред за потвърждаване.
4. Появява се съобщението за успешна смяна
на паролата. Натиснете бутона ВХОД или
изчакайте екранът за се затвори - около 5
секунди.
Премахване от списьк TB акаунт
Функцията Премахване на акаунти за услуги
анулира всички регистрирани акаунти за услуги
на екрана Регистриране на акаунт за услуга.
Деактивиране акаунт
Функцията Деактивиране на акаунт деактивира
вашият акаунт за интелигентна телевизия и го
изтрива, както и всички настройки, от Smart
Hub.
Нулиране
Функцията Нулиране инициализира всички
изтеглени миниприложения, потребителски
акаунти и настройки от продукта и нулира
настройки на Smart Hub до фабричните им
стойности. След това рестартира Smart Hub,
все едно е стартиран за пръв път. Обаче
вашият акаунт остава на сървъра на Smart Hub.
За да влезете във вашия акаунт, въведете ИД и
парола на екрана за Създаване на акаунт.
За да използвате функцията Нулиране,
следвайте тези стъпки:
1. В менюто с настройки изберете Нулиране
и натиснете бутона ВХОД. Въведете вашата
Защитна парола.
2. Това е паролата, която сте въвели, когато
сте задавали BD или DVD Родителска
категоризация (вж. стр. 51~52). Ако не сте,
въведете 0000.
Български
02030V-BD-D8200,D8500-EN-BUL.indb 78
2012-01-12 오후 12:10:57
Свойства
Функцията Преместване ви позволява
да сменяте екранната позиция на
миниприложение. За да използвате функцията
Преместване, следвайте тези стъпки:
▪▪ Ако сте забравили паролата си, натиснете бутона СТОП
(
) отпред на продукта в продължение на повече от
5 секунди (без поставен диск).
Менюто Свойства показва три функции, които
показват информация за Smart Hub :
Подробно
Показва информация за Smart Hub, включително
номер на версията, броя инсталирани услуги,
използваната памет и уникалния за продукта ИД.
Условия на договора за обсл.
Показва Споразумението за условия на услугата.
Меню Реж. редакция - ЖЪЛТ (C)
Функциите в менюто Реж. редакция ви
позволява да манипулирате миниприложенията
в раздела Моите приложения на екрана Smart
Hub. С тези функции може да отключвате и
заключвате достъпа до някои миниприложения,
да създавате Нова папка и там да местите
миниприложения, да преименувате папки, да
изтривате миниприложения и да променяте
позицията им на екрана.
За достъп до меню Реж. редакция следвайте
тези стъпки:
1. Натиснете ЖЪЛТИЯ (C) бутон на
дистанционното управление. Отдолу на екрана
се появява лентата с менюто Реж. редакция.
2. Натиснете ▲▼◄►, за да изберете елемент
от менюто, после натиснете бутона ВХОД.
Прем.
1. Натиснете ЖЪЛТИЯ (C) бутон на
дистанционното управление.
2. Изберете миниприложение и
после натиснете бутона ВХОД. Над
миниприложението се появява отметка.
3. Натиснете ▲▼◄►, за да изберете Прем.,
след това натиснете бутона ВХОД. Над
миниприложението се появява икона за
променена позиция.
4. Натиснете ▲▼◄►, за да преместите
иконата. Натиснете бутона ВХОД, когато
иконата се намира в желаната позиция.
Миниприложението се премества на новата
си позиция.
Местене в папка
Функцията преместване в папка ви позволява
да преместите миниприложение в папка. За да
използвате функцията Преместване в папка,
следвайте тези стъпки:
1. Натиснете ЖЪЛТИЯ (C) бутон на
дистанционното управление.
2. Изберете миниприложение и после
натиснете бутона ВХОД. Ако вече сте
създали папка, миниприложението не може
да се премести.
3. Натиснете ▲▼◄►, за да изберете Преместване
в папка и посленатиснете бутона ВХОД.
Появява се прозорецът за преместване в папка.
4. Натиснете ▲▼◄►, за да изберете Заключи
и посленатиснете бутона ВХОД. Появява
се съобщението за преместване в папка
и после се затваря. Миниприложението е
преместено в папката.
Български
02030V-BD-D8200,D8500-EN-BUL.indb 79
Мрежови услуги
Функциите на лентата с менюто Реж. редакция
са описани по-долу.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
▪▪ Някои елементи от менюто може да не се появят на
екрана. За да видите тези елементи, натиснете ◄►,
за да се преместите в краищата на екрана и после
натиснете още веднъж, за да разкриете елементите
▪▪ Може да затворите лентата, като маркирате Х долу
вдясно, и после натиснете бутона ВХОД.
09
3. След няколко секунди Smart Hub се
нулира автоматично. Екранът може да
стане празен, после Smart Hub се появява
отново. След няколко секунди се стартира
процедурата по реинициализация.
4. За да завършите реинициализацията,
отидете на Стъпка 4 от "Стартиране на
Smart Hub за пръв път" (Вж. стр. 74)
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
79
2012-01-12 오후 12:10:57
Мрежови услуги
За достъп до миниприложения в папка
1. Затворете менюто Реж. редакция.
2. В Моите приложения натиснете ▲▼◄►, за
да изберете папка и посленатиснете бутона
ВХОД. Папката се отваря.
3. Изберете миниприложение и после
натиснете бутона ВХОД. Програмата или
услугата на миниприложението се стартира.
За редактиране на елементи в папка
Изберете папка и после натиснете бутона
ВХОД. Папката се отваря.
Натиснете ЖЪЛТИЯ (C) бутон на
дистанционното управление. Отдолу на екрана
се появяват бутоните за Редакция.
Тези бутони работят по същия начин
като бутоните в меню Реж. редакция на
главния екран. Например, за да преместите
миниприложение обратно в главния екран на
Моите приложения:
1. Изберете миниприложението.
2. Изберете Преместване в папка и после
натиснете бутона ВХОД. Отваря се
прозорецът за преместване в папка.
3. Изберете Моите приложения и после
натиснете бутона ВХОД. Прозорецът
за преместване в папка се затваря и
миниприложението се връща в главния
екран на Моите приложения.
Нова папка
Функцията Нова п апка ви позволява да
създавате и именувате нови папки. След
като създадете папка, може да местите в нея
миниприложения. За да използвате функцията
Нова папка, следвайте тези стъпки:
1. Натиснете ЖЪЛТИЯ (C) бутон на
дистанционното управление.
2. Натиснете ▲▼◄►, за да преместите
курсова в Нова папка и после натиснете
бутона ВХОД. Появява се прозорец за
създаване на нова папка и клавиатура.
3. Използвайте клавиатурата, за да въведете
името на папката, и натиснете бутона ВХОД.
Екранът Нова папка се затваря и новата
папка се появява на екрана Smart Hub.
80
Преимен. папка
Функцията Преименуване на папка ви позволява
да преименувате папки. За да използвате
функцията Преименуване на папка, следвайте
тези стъпки:
1. Натиснете ЖЪЛТИЯ (C) бутон на
дистанционното управление.
2. Натиснете ▲▼◄►, за да изберете Заключи
и посленатиснете бутона ВХОД.
3. Натиснете ▲▼◄►, за да изберете
Преименуване на папка и посленатиснете
бутона ВХОД. Появява се прозорец за
преименуване на папка и клавиатура.
4. Използвайте клавиатурата, за да въведете
ново име, и натиснете бутона ВХОД.
Прозорецът за преименуване се затваря и
на папката се появява ново име.
Заключи
Функцията Заключване ви позволява да
заключите някои миниприложения в Моите
приложения, така че да не могат да се отварят
без Родителски код за защита.
За да използвате функцията Заключване,
следвайте тези стъпки:
1. Натиснете ЖЪЛТИЯ (C) бутон на
дистанционното управление.
2. Натиснете ▲▼◄►, за да изберете
миниприложение и после натиснете бутона
ВХОД. Ако услугата за миниприложение
може да се заключи, менюто Заключи се
активира.
3. Натиснете ▲▼◄►, за да изберете Заключи
и посленатиснете бутона ВХОД. Появява се
прозорецът на услугата за заключване.
4. Въведете вашия Родителски код за защита
(Вж. стр. 51~52). Ако не сте създали такъв,
въведете 0000.
5. Натиснете бутона ВХОД. Появява се
прозорецът за заключване, който
потвърждава заключването и после се
затваря. До миниприложението се появява
символ за заключване.
Български
02030V-BD-D8200,D8500-EN-BUL.indb 80
2012-01-12 오후 12:10:57
Изтрий
Функцията изтриване ви позволява да изтривате
миниприложения от Моите приложения. За да
използвате функцията Изтриване, следвайте
тези стъпки:
1. Натиснете ЖЪЛТИЯ (C) бутон на
дистанционното управление.
2. Натиснете ▲▼◄►, за да изберете
миниприложение и посленатиснете бутона
ВХОД.
3. Натиснете ▲▼◄►, за да изберете
Изтриване и посленатиснете бутона ВХОД.
Ще се покаже съобщението "Искате ли да
изтриете избраните елементи?".
4. Изберете Да и после натиснете бутона
ВХОД. Миниприложението се изтрива.
Менюто за сортиране - ЗЕЛЕН (B)
Функциите в менюто за Сортиране ви
позволяват да сортирате миниприложенията в
Моите приложения по Име, Дата, Честота (на
използване) и Категория. Ако ръчно промените
позицията на миниприложение, менюто за
Сортиране автоматично маркира Определените
от потребителя, когато го стартирате.
За да сортирате миниприложенията в Моите
приложения, следвайте тези стъпки:
1. Натиснете ЗЕЛЕНИЯ (D) бутон на
дистанционното управление.
2. Натиснете бутона ◄►, за да изберете метод
на сортиране, после натиснете бутона ВХОД.
Smart Hub сортира миниприложенията по
метода, който сте избрали.
Приложения Samsung ви позволява да
изтегляте безплатни приложения и услуги на
вашия продукт и да ги гледате или използвате
на вашия телевизор.
Тези приложения и услуги включват
видеоклипове, музика, снимки, игри, новини,
спорт и т.н. Миниприложенията за новите
приложения се появяват в Моите приложения.
Редовно се добавят допълнителни приложения
и услуги.
За платени приложения
За да изтеглите платени приложения, трябва да
създадете акаунт в Приложения Samsung и да
добавите кредитна карта към акаунта.
За да създадете акаунт в Приложения Samsung,
посетете www.samsung.com:
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
▪▪ Тази услуга може да не е налична в някои страни.
Достъп до екрана на Приложения
Samsung
За достъп до екрана на Приложения Samsung
натиснете бутоните ▲▼◄►, за да навигирате до
областта Приложения Samsung на главния екран
на Smart Hub и после натиснете бутона ВХОД.
Появява се екранът Приложения Samsung.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
▪▪ Ако това е първият ви достъп до този екран, се появява
прозорецът за условия на услугата. Ако сте съгласни,
изберете Приемам и натиснете бутона ВХОД.
Използване на екрана на Приложения
Samsung
За да използвате екрана Приложения Samsung,
следвайте тези стъпки:
1. Натиснете бутоните ◄►, за да преминете
към списъка с категории на екрана.
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да маркирате
категория. След няколко секунди,
екранът Приложения Samsung показва
приложенията в тази категория. Разделът
Сортиране се появява на екрана.
3. Натиснете бутона ►, за да се преместите
на показаните приложения или услуги.
Български
02030V-BD-D8200,D8500-EN-BUL.indb 81
Мрежови услуги
1. Натиснете ЖЪЛТИЯ (C) бутон на
дистанционното управление.
2. Натиснете ▲▼◄►, за да изберете
заключено миниприложение и после
натиснете бутона ВХОД.
3. Натиснете ▲▼◄►, за да изберете Отключи
и посленатиснете бутона ВХОД. Появява се
прозорецът на услугата за заключване.
4. Въведете Родителския код за защита (Вж. стр.
51~52). Ако не сте създали такъв, въведете 0000.
5. Натиснете бутона ВХОД. Появява се
прозорецът за отключване, който
потвърждава, че заключването е
освободено, и после се затваря.
Приложения Samsung
09
Отключи
81
2012-01-12 오후 12:10:57
Мрежови услуги
4. Натискайте бутоните ▲▼◄►, за да
изберете услуга или приложение и след
това натиснете бутона ВХОД. Появява се
екранът Детайли на приложение, който
описва услугата или приложението.
5. Изберете Изтегляне сега и после натиснете
бутона ВХОД. Ако приложението или
услугата е безплатна, тя се изтегля и
се стартира. Ако не е така и има такса,
следвайте инструкциите на екрана, за да
завършите изтеглянето.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
▪▪ Някои приложения се изтеглят безплатно, но изискват
регистрация в доставчика или платен акаунт, за да
бъдат използвани.
▪▪ Миниприложения за приложенията и услугите, които сте
изтеглили от Приложения Samsung в Моите приложения.
Сортиране по раздели
Може да получите достъп до Сортиране по
раздели отгоре на екрана, като използвате
бутоните ▲▼◄► Всеки раздел показва
услугите или приложенията в категорията,
която сте избрали, сортирани по критериите
на раздела (Препоръчани, Най-изтегляни, Найнови, Име).
Може също да използвате СИНИЯ (D) бутон
на дистанционното управление за достъп до
разделите Сортиране по. При всяко натискане
на СИНИЯ (D) бутон п роменяте показването от
един раздел на сортиране на друг.
Приложения Samsung по категории
Налични са следните категории:
• Какво ново? : Показва новорегистрираните
приложения.
• Видео : Показва различни видове видео, като
филми, ТВ програми и кратки видеоклипове.
• Игра : Показва различни игри, като судоку и шах.
• Спорт : Показва различни спортни
мултимедии, като информация за мачове,
изображения и кратки видеоклипове.
• Начин на живот : Включва различни
медийни услуги за начин на живот, като
музика, инструменти за управление на
личен фотоархив и социални мрежи, напр.
Facebook и Twitter.
• Информация : Включва различни
информационни услуги, като новини, новини
за борсата и прогнози за времето.
• Други : Включва други разнообразни услуги.
82
Моят акаунт
Моят акаунт ви дава достъп до поредността
и хронологията на изтегляне на вашите
Приложения Samsung и до екрана Кеш на поите
приложения. За достъп до тази информация ви
е нужен акаунт на Приложения Samsung.
Помощ
Ако имате въпроси относно Приложения
,Samsung най-напред прегледайте помощния
раздел. Ако никой от съветите не помага,
посетете www.samsung.com.
За да използвате функцията Помощ, следвайте
тези стъпки:
1. Натиснете бутоните ▲▼◄►, за да изберете
Помощ, после натиснете бутона ВХОД.
2. Натиснете бутона ▲▼, за да превъртите
текста на Помощ.
3. Натиснете ◄ за изход от Помощ.
Използване на цветните бутони
на дистанционното управление с
Приложения Samsung
• ЧЕРВЕН (A) (Влизане) : За влизане в акаунта
за интелигентна телевизия.
• ЗЕЛЕН (B) (Изглед миниатюра/Изглед
списьк) : Превключване между изглед на
приложенията в Миниатюри или Списък.
• СИН (D) (Сортиране по) : Сортиране на
приложенията по Препоръчани, Най-теглени,
Най-нови или Име.
• Връщане : За връщане в предишното меню.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
▪▪ Наличното интернет съдържание може да се добави или
изтрие от доставчика без предизвестие.
За инструкции за Вашето видео или
функцията за Търсене посетете www.
samsung.com.
Български
02030V-BD-D8200,D8500-EN-BUL.indb 82
2012-01-12 오후 12:10:57
1. Проверете размера на оставащата памет.
Твърдият диск трябва да има поне 1GB
свободно място, за да побере услугата на
BD-LIVE.
2. Поставете Blu-ray диск, който поддържа
BD-LIVE.
3. Изберете елемент от различните услуги на
BD-LIVE, предоставени от производителя
на диска.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
използва едновременно със следните функции.
-- Възпроизвеждане на файлове (Записана телевизия,
видеоклипове, снимки, музика) или при достъп до
браузъра, в менюто Моеото Съдърж. или Моето у-во.
-- Надстройка на софтуера
-- Форматиране на твърдия диск, Тест производителност,
Тест на устройството
Мрежови услуги
След като продуктът е свързан с мрежата,
може да се радвате на различно съдържание,
свързано с филми, като използвате съвместим с
BD-LIVE диск.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
▪▪ Функцията за автоматично архивиране не може да се
09
BD-LIVE™
-- Мрежова настройка.
▪▪ Начинът, по който използвате BD-LIVE, и
предоставените услуги може да се различават, в
зависимост от производителя на диска.
Използване на функцията AllShare
AllShare позволява да изпълнявате музика,
видео и снимки от компютъра, DLNA съвместим
мобилен телефон или NAS на вашия продукт.
За да използвате функцията AllShare, трябва да
свържете продукта към мрежата. (Вж. стр. 31~32).
За да използвате AllShare с вашия компютър,
трябва да инсталирате софтуера AllShare на
компютъра.
Ако имате DLNA мобилен телефон или NAS,
може да използвате AllShare без никакъв
допълнителен софтуер.
Може да изтеглите компютърния софтуер и
подробни инструкции за използване на AllShare
от уеб сайта Samsung.com.
Автоматично архивиране
Можете да записвате и изпълнявате видеоклипове,
снимки и музика, записани на продукти Samsung,
като използвате функцията за автоматично
архивиране на този продукт без USB връзка.
Когато външното устройство се свързва з
продукта за пръв път, се появява прозорецът
Управление достъп до у-во на дисплея на
продукта. Ако искате да използвате функцията
Автоматично архивиране, изберете Позволи.
Настройките за Управление достъп до у-во могат
да се регулират в Управление сървър за AllShare.
(Вж. стр. 49)
Български
02030V-BD-D8200,D8500-EN-BUL.indb 83
83
2012-01-12 오후 12:10:57
Приложение
Отстраняване на неизправности
Преди да поискате сервизно обслужване, моля проверете следното.
ПРОБЛЕМ
РЕШЕНИЕ
Не могат да се извършват операции чрез
дистанционното.
• Проверете батериите в дистанционното управление Може би трябва да се
сменят.
• Работете с дистанционното от разстояние не повече от 6,1м.
• Извадете батериите и задръжте натиснати един или няколко бутона
в продължение на няколко минути, за да изразходвате енергията на
микропроцесора в дистанционното и да го нулирате. Поставете отново батериите
и се опитайте отново да работите с него.
Дискът не се изпълнява.
• Проверете дали дискът е поставен със страната на етикета нагоре.
• Проверете номера на регион на Blu-ray Disc/DVD диска.
Менюто на диска не се появява.
• Уверете се, че дискът има менюта.
На екрана се появява забранително съобщение.
• Това съобщение се появява при натискане на невалиден бутон.
• Софтуерът на Blu-ray диска/DVD не поддържа функцията (напр. ъгли).
• Поискали сте номер на заглавие или глава или време на търсене извън наличния
диапазон.
Режимът на възпроизвеждане се отличава от
избрания в менюто за настройка.
• Някои от функциите, избрани в менюто Настройка може да не работят правилно,
ако дискът не е кодиран със съответната функция.
Пропорциите на екрана не могат да бъдат
променени.
• Съотношението на екрана е фиксирано в Blu-ray / DVD диска.
• Това не е проблем на продукта.
Няма аудио.
• Проверете дали сте избрали правилния Цифров изход в опциите на менюто Аудио.
Екранът е блокиран.
• Ако HDMI изходящият сигнал е зададен на разделителна способност, която
вашият телевизор не може да поддържа (например, 1080p), възможно е да не
виждате картина на телевизора.
• Натиснете бутона MENU, за да се покаже началното меню.
Натиснете бутона СТОП (
) на предния панел в продължение на повече от 5
секунди, без диск в устройството.
• Когато бъдат възстановени фабричните настройки по подразбиране, всички
данни от потребителя, записани в BD данните, ще бъдат изтрити.
84
Български
02030V-BD-D8200,D8500-EN-BUL.indb 84
2012-01-12 오후 12:10:57
РЕШЕНИЕ
10
• Натиснете бутона MENU, за да се покаже началното меню.
Натиснете бутона СТОП (
) на предния панел в продължение на повече от 5
секунди, без диск в устройството.
Не използвайте това, освен ако е абсолютно наложително.
• Когато бъдат възстановени фабричните настройки по подразбиране, всички
данни от потребителя, записани в BD данните, ще бъдат изтрити.
Ако срещнете други проблеми.
• Отидете на съдържанието и намерете раздела от ръководството с инструкции,
който съдържа обясненията по отношение на този проблем, и изпълнете
процедурата още веднъж.
• Ако проблемът все още не може да се разреши, се обърнете към най-близкия
упълномощен сервизен център на Samsung.
В картината има шум или изкривявания.
• Проверете дали дискът не е замърсен или издраскан.
• Почистете диска.
Няма HDMI изход.
• Проверете връзката между телевизора и HDMI гнездото на продукта.
• Проверете дали вашият телевизор поддържа разделителна способност
576p/480p, 720p, 1080i, 1080p на входящия HDMI сигнал.
Ненормален екран на HDMI изход.
• Ако на телевизора се появи смущение във формата на снеговалеж, това
означава, че телевизорът не поддържа HDCP (Широколентова цифрова защита
на съдържанието).
Функция AllShare
Мога да виждам папки, споделени чрез
AllShare, но не и файловете.
• AllShare показва само файлове, които съответстват на категориите Изображение,
Музика и Филм. Файлове, които не съответстват на тези категории, могат да не
се покажат.
Видеоклипът се възпроизвежда насечено.
• Проверете дали мрежата е стабилна.
• Проверете дали е правилно свързан мрежовият кабел и дали мрежата не е
претоварена.
• Безжичната връзка между DLNA съвместимото устройство и продукта е
нестабилна. Проверете връзката.
Връзката AllShare между компютъра и
BD-HDD комбото е нестабилна.
• IP адресът в рамките на една подмрежа трябва да е уникален. Ако не е така, IP
интерференцията може да причини този феномен.
• Проверете дали няма активирана защитна стена.
Ако е така, деактивирайте я.
Български
02030V-BD-D8200,D8500-EN-BUL.indb 85
Приложение
Забравена парола
ПРОБЛЕМ
85
2012-01-12 오후 12:10:57
Приложение
ПРОБЛЕМ
BD-LIVE
РЕШЕНИЕ
Не мога да се свърже към сървъра на BD-LIVE. • Проверете дали е успешна мрежовата връзка от менюто Състояние на мрежата.
(Вж. стр. 48)
• Устройството трябва да има поне 1GB свободно място, за да побере услугата на
BD-LIVE.
Може да проверите наличната памет в Управление на BD данни (Вж. стр.
50~51)
• Проверете дали менюто BD-LIVE интернет връзка е зададено на Разреши (Всички).
• Ако по-горното не успее, свържете се с доставчика на съдържание, за да
актуализирате продукта до най-новия фърмуер.
При използване на услугата BD-LIVE се появява • Устройството трябва да има поне 1GB свободно място, за да побере услугата на
грешка.
BD-LIVE.
Може да проверите наличната памет в Управление на BD данни (Вж. стр.
50~51)
Запис
Тест. производителност е неуспешен и функциите • Използването на нискокачествен USB носител, който не поддържа функцията
Зап. таймер и Time Shift не работят.
за запис, може да причини такъв проблем. Препоръчва се да използвате USB
твърдото дисково устройство.
• Препоръчителната спецификация за USB HDD твърдо дисково устройство е поне
5400 rpm. USB HDD твърдо дисково устройство от тип RAID не се поддържа.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
▪▪ Когато бъдат възстановени фабричните настройки по подразбиране, всички данни от потребителя, записани в BD данните, ще
бъдат изтрити.
Ремонт
Ако се свържете с нас за ремонт на плейъра, може да бъде начислена административна такса, ако
1. Бъде повикан инженер в дома ви по ваша заявка и няма дефект в продукта.
2. Отнесете уреда в сервизен център и няма дефект в продукта.
Административната такса ще ви бъде съобщена, преди да направим домашно посещение или преди
да започнем ремонт на уреда.
Препоръчваме да прочетете това ръководство изцяло, да потърсите решение онлайн на www.
samsung.com, или да се свържете с център по обслужване на клиенти на Samsung, преди да
потърсите ремонт на плейъра.
86
Български
02030V-BD-D8200,D8500-EN-BUL.indb 86
2012-01-12 오후 12:10:58
DVD (Digital Versatile Disc)
Диск
CD: 12 см (КОМПАКТ ДИСК)
CD: 8 см (КОМПАКТ ДИСК)
Композитно видео
Видео изход
Видео/Аудио
Аудио изход
Мрежа
Капацитет на
твърдия диск.
Компонентно видео
HDMI
Аналогов аудио изход
Цифров аудио изход
Ethernet
Безжична LAN
Защита
WPS (PBC)
BD-D8200
BD-D8500
3,6 кг
430 (Ш) X 299 (Д) X 64 (В) мм
+5°C до +35°C
10 % до 75 %
Скорост на четене: 4,917 м/сек.
Скорост на четене: 3,49 ~ 4,06 м/сек.
Прибл. време за възпроизвеждане (едностранен, еднослоен диск):
135 мин.
Скорост на четене: 4,8 ~ 5,6 м/сек.
Макс. време на възпроизвеждане: 74 мин.
Скорост на четене: 4,8 ~ 5,6 м/сек.
Макс. време на възпроизвеждане: 20 мин.
1 канал: 1.0 Vp-p (75Ω товар)
Blu-ray/DVD диск : 576i/480i
Y : 1.0 Vp-p (75Ω товар)
PR: 0,70 Vp-p (75Ω товар)
PB: 0,70 Vp-p (75Ω товар)
Blu-ray диск : 576i/480i
DVD : 576p/480p, 576i/480i
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
PCM аудио, Bitstream аудио
2-канален, (2 Vrms ± 10%)
Оптичен
10/100BASE-TX терминал
Вграден
WEP (OPEN/SHARED)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-PSK (TKIP/AES)
Поддържана
250 GB
500 GB
Приложение
Общи
Тегло
Размери
Диапазон на работна температура
Диапазон на работна влажност
BD (Blu-ray диск)
10
Спецификации
-- Конструкцията и спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.
-- За спецификациите на мощността и консумацията проверете етикета на продукта.
-- Теглото и размерите са приблизителни.
Български
02030V-BD-D8200,D8500-EN-BUL.indb 87
87
2012-01-12 오후 12:10:58
Приложение
Бележки за съответствие и съвместимост
НЕ ВСИЧКИ дискове са съвместими
• При условията на описаните по-долу ограничения и отбелязаните в настоящото Ръководство,
включително в раздела за типове дискове и характеристики, типовете дискове, които могат да
бъдат възпроизвеждани, са: предварително записани комерсиални BD-ROM, DVD-VIDEO, и Аудио
CD (CD-DA) дискове; BD-RE/-R, DVD-RW/-R дискове и CD-RW/-R дискове.
• Дискове различни от горните не могат и/или не са предназначени за възпроизвеждане с този
плейър. Също така, някои от горните дискове е възможно да не могат да се възпроизвеждат
поради причините посочени по-долу.
• Samsung не може да гарантира, че този плейър ще възпроизведе всеки диск с лого BD-ROM, BDRE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R и CD-RW/-R, и този плейър е възможно да не реагира
на всички работни команди или да работи с всички функции на всеки диск. Тези и други въпроси на
съвместимостта и работата на плейъра със съществуващите формати на дискове са възможни, защото:
-- Blu-ray форматът е нов и развиващ се формат и този плейър може да не работи с всички
функции на Blu-ray дисковете, тъй като някои функции е възможно да са по избор, възможно е
да са добавени допълнителни функции към Blu-ray формата след производството на плейъра, а
предлагането на някои от наличните функции да е забавено;
-- не всички нови и съществуващи версии на дискови формати са поддържани от този плейър;
-- новите и съществуващите дискови формати е възможно да бъдат преразглеждани, променяни,
актуализирани, подобрявани и/или допълвани;
-- някои дискове се произвеждат по начин, който допуска специфична или ограничена работа
или функции по време на възпроизвеждане;
-- някои функции може да са по избор, допълнителни функции е възможно да бъдат добавени след
производството на този плейър, или предлагането на някои от наличните функции да е забавено;
-- някои дискове с логото BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R и CD-RW/-R
все пак могат да бъдат нестандартни дискове;
-- възможно е някои дискове да не могат да бъдат възпроизвеждани в зависимост от физическото
им състояние или условията на записване;
-- възможно е да възникнат проблеми и грешки по време на създаването на Blu-ray, DVD и CD
софтуер и/или производството на дискове;
-- този плейър освен това работи по различен начин от стандартен DVD или друго аудио/видео
оборудване; и/или
-- по причини отбелязани в настоящото ръководство и по други причини, установени и обявени
от център за обслужване на клиенти на SAMSUNG.
• Ако срещнете проблеми със съвместимостта на дискове или работата на плейъра, обърнете се
към център за обслужване на клиенти на SAMSUNG.
Можете също така да се свържете с център за обслужване на клиенти на SAMSUNG за евентуално
обновяване на този плейър.
• За допълнителна информация относно ограниченията за възпроизвеждане и съвместимостта на
дисковете, вж. разделите "Предпазни мерки", "Преди да прочетете Ръководството за потребителя",
"Типове и характеристики на дискове", и "Преди възпроизвеждане" в това ръководство.
Защита срещу копиране
• Тъй като AACS (Advanced Access Content System) е одобрена като система за защита на
съдържание за формата Blu-ray, подобна на използваната CSS (Content Scramble System) за
формата DVD, наложени са определени ограничения върху възпроизвеждането, изходящия
аналогов сигнал и др. на съдържание защитено с AACS.
Работата с този продукт и ограниченията върху него е възможно да бъдат различни, в зависимост
от времето на покупката, тъй като тези ограничения могат да бъдат приети и/или променени от
AACS след производството на продукта. Освен това, маркировката BD-ROM BD+ се използват
допълнително като система за защита на Blu-ray формата, което налага определени ограничения,
включително ограничения върху възпроизвеждането, за съдържание защитено с маркировката
BD-ROM и/или BD+. За допълнителна информация относно AACS, BD-ROM Mark, BD+ или този
продукт, свържете се с център за обслужване на клиенти на SAMSUNG.
88
Български
02030V-BD-D8200,D8500-EN-BUL.indb 88
2012-01-12 오후 12:10:58
10
Приложение
• Много Blu-ray/DVD дискове са кодирани със защита срещу копиране. Ето защо трябва да
свържете вашето устройство директно към вашия телевизор, а не към видеокасетофон.
Свързването към видеокасетофон води до деформиране на картината при Blu-ray/DVD дискове
със защита срещу копиране.
• В това изделие е вградена технология за защита на авторски права, защитена с патенти в САЩ
и други права на интелектуална собственост на Rovi Corporation. Забранен е инженеринг или
демонтиране в обратен ред.
• Съгласно законите за защита на авторското право на САЩ и законите за защита на авторското
право на други държави, неразрешеното записване, използване, показване, разпространение
или преработване на телевизионни програми, видео ленти, Blu-ray дискове, DVD дискове, CD
дискове и други материали може да ви изложи на гражданско и/или наказателна отговорност.
• За BD-HDD комбо с прогресивно сканиране: ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ТРЯБВА ДА ИМАТ ПРЕДВИД,
ЧЕ НЕ ВСИЧКИ ТЕЛЕВИЗОРИ С ВИСОКА РАЗДЕЛИТЕЛНА СПОСОБНОСТ СА ИЗЦЯЛО СЪВМЕСТИМИ
С ТОВА УСТРОЙСТВО И Е ВЪЗМОЖНО В КАРТИНАТА ДА СЕ ПОЯВЯТ АРТЕФАКТИ. В СЛУЧАИ
НА ПРОБЛЕМИ В КАРТИНА С ПРОГРЕСИВНО СКАНИРАНЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВА ПОТРЕБИТЕЛЯТ ДА
ПРЕВКЛЮЧИ ВРЪЗКАТА КЪМ ИЗХОД "СТАНДАРТНА РАЗДЕЛИТЕЛНА СПОСОБНОСТ". АКО ИМАТЕ
ВЪПРОСИ ОТНОСНО СЪВМЕСТИМОСТТА НА ТЕЛЕВИЗОРА С ТОВА УСТРОЙСТВО, СВЪРЖЕТЕ СЕ С
НАШИЯ ЦЕНТЪР ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ.
Отказ от отговорност за мрежова услуга
Цялото съдържание и услуги, достъпни чрез това устройство, принадлежат на трети лица и са защитени
от законите за авторско право, патент, търговска марка и/или друга интелектуална собственост.
Такова съдържание и услуги се предоставят единствено за ваша лична употреба с нетърговска
цел. Нямате право да използвате съдържание или услуги по начин, за който не сте упълномощени
от собственика на съдържанието или доставчика на услугата. Без да ограничава гореказаното, без
изрично разрешение от собственика на съответното съдържание или доставчика на съответната услуга
нямате право да променяте, копирате, преиздавате, зареждате, публикувате, предавате, превеждате,
продавате, създавате производни, експлоатирате или разпространявате по какъвто и да е начин или
на какъвто и да е носител съдържание или услуги, показвани чрез тази услуга.
ИНФОРМАЦИЯТА И УСЛУГИТЕ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ СЕ ПРЕДОСТАВЯ "КАКТО Е". SAMSUNG НЕ
ГАРАНТИРА ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО ИЛИ ПРЕДОСТАВЕНИТЕ УСЛУГИ НИТО ИЗРИЧНО, НИТО КОСВЕНО,
ЗА НИКАКВА ЦЕЛ. SAMSUNG ИЗРИЧНО СЕ ОТКАЗВА ОТ ВСЯКАКВИ КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ,
ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ ДО, ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ГОДНОСТ ЗА
ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. SAMSUNG НЕ ГАРАНТИРА ТОЧНОСТТА, ВАЛИДНОСТТА, НАВРЕМЕННОСТТА,
ЗАКОННОСТТА ИЛИ ПЪЛНОТАТА НА НИКАКВО СЪДЪРЖАНИЕ ИЛИ УКЛУГА, ПРЕДОСТАВЕНИ ЧРЕЗ
ТОВА УСТРОЙСТВО ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ, SAMSUNG
НЕ Е ЗАДЪЛЖЕН, ПО ДОГОВОР ИЛИ ПО ЗАКОН, ЗА НИКАКВИ ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ,
ОСОБЕНИ ИЛИ ПРОИЗТИЧАЩИ ЩЕТИ, АДВОКАТСКИ ТАКСИ, РАЗХОДИ ИЛИ ВСЯКАКВИ ДРУГИ ЩЕТИ,
ВЪЗНИКНАЛИ ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С НЯКАКВА ИНФОРМАЦИЯ, СЪДЪРЖАЩА СЕ В, ИЛИ ПРОИЗТЕКЛА
ОТ УПОТРЕБАТА НА НЯКАКВО СЪДЪРЖАНИЕ ИЛИ УСЛУГА ОТ ВАС ИЛИ ТРЕТО ЛИЦЕ, ДОРИ АКО Е
ПОСЪВЕТВАНО ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ.
Услугите от трети лица могат да бъдат преустановени или прекъснати по всяко време и Samsung не
прави никакви изявления и не гарантира, че дадено съдържание или услуга ще останат достъпни
за какъвто и да било период от време. Съдържанието и услугите се предават от трети лица чрез
мрежи и предавателни устройства, над които Samsung няма контрол. Без да ограничава общия
характер на тази декларация за отказ от отговорност, Samsung изрично прави отказ от отговорност
за каквото и да било прекъсване или забавяне на съдържание или услуга, достъпни чрез това
устройство.
Samsung не носи отговорност и няма задължението да обслужва клиентите по отношение на
съдържанието и услугите. Всякакви въпроси или искания за обслужване по отношение на съдържание
или услуги трябва да се отправят директно към съответните доставчици на съдържание или услуги.
Български
02030V-BD-D8200,D8500-EN-BUL.indb 89
89
2012-01-12 오후 12:10:58
Приложение
Лиценз
• Произведено по лиценз на Dolby Laboratories. “Dolby” и символът двойно-D са
запазени марки на Dolby Laboratories.
• Произведено по лиценз на Патент на САЩ #: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380;5,978,762;
6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 и други патенти
на САЩ и световни патенти, публикувани и заявени. DTS и символът са регистрирани
търговски марки, & DTS-HD, DTS-HD Master Audio и логотата DTS са търговски марки на
DTS, Inc. Продуктът включва софтуер. © DTS, Inc. Всички права запазени.
• DivX
-- ЗА DIVX VIDEO: DivX® е цифров видео формат, създаден от DivX, Inc.
Това е официално DivX Certified® устройство, което възпроизвежда DivX видео.
Посетете www.divx.com за повече информация и софтуерни инструменти за преобразуване на
файлове в DivX video.
-- ЗА DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Това DivX Certified® устройство трябва да е регистрирано за
изпълнение на DivX Video-on-Demand (VOD) съдържание. За да получите регистрационния код,
намерете раздел DivX VOD в менюто за настройки на устройството. Отидете на vod.divx.com за
това как да завършите вашата регистрация.
-- DivX Certified® да изпълнява DivX® видео до HD 1080p, включително висококачествено съдържание.
-- DivX®, DivX Certified® и асоциираните логота са търговски марки на DivX Inc и се използват по лиценз.
-- Покрива се от един или повече от следните патенти на САЩ: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.
•The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks
or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
• Oracle и Java са регистрирани търговски марки на Oracle и/или нейни филиали.
Други имена може да са търговски марки на съответните притежатели
• Условия за лицензиране и подлицензиране на Rovi (Условия на ползване)
-- В това приложение има вграден софтуер и технология на Rovi Corporation ("Rovi"). Софтуерът и
технологията на Rovi (събирателно " Технологията на Rovi") позволява на Крайния потребител
достъп до данни, свързани с музика ("Данни на Rovi"), чрез интернет или бази данни, притежание
на Rovi ("Бази данни на Rovi"), които се намират на сървъри на Rovi ("Сървъри на Rovi"), и
извършване на определени функции. Имате право на достъп до и използване на Данните на Rovi
само за предназначените цели за крайния потребител на това софтуерно приложение.
-- Съгласявате се, че ще използвате Данните на Rovi, Технологията на Rovi, и Сървърите на Rovi
само за ваше лично и некомерсиално ползване. Съгласявате се да не предавате, копирате,
прехвърляте или изпращате Данните на Rovi на никакви трети страни. Съгласявате се да не
използвате или експлоатирате Данните на Rovi, Технологията на Rovi, и Сървърите на Rovi
освен за изрично позволените тук цели.
-- Съгласявате се, че вашият неексклузивен лиценз за достъп до Базите данни на Rovi и
използването на Данните на Rovi, Технологията на Rovi, и Сървърите на Rovi ще бъдат
преустановени, ако нарушите тези ограничения. - Ако лицензът ви е преустановен, се
съгласявате, че спирате използването на Данните на Rovi, Технологията на Rovi, и Сървърите
на Rovi. Rovi запазва всички права върху Данните на Rovi, Технологията на Rovi, и Сървърите на
Rovi, включително правата на собственост. Съгласявате се, че Rovi може да приложи тези права
според това Споразумение директно срещу вас в свое собствено име.
90
Български
02030V-BD-D8200,D8500-EN-BUL.indb 90
2012-01-12 오후 12:10:58
10
Приложение
-- Rovi запазва правата да изтрива данни от Базите данни на Rovi или да сменя категориите
данни по всякаква причина, която Rovi намери за уместна. Rovi Technology не дава гаранции,
че Сървърите на Rovi са без грешки или че функционирането на Технологията на Rovi и
Сървърите на Rovi ще бъде безпроблемно. Rovi не се задължава да ви предостави никакви
нови и подобрени или допълнителни типове данни или категории, които Rovi може да избере
да предоставя в бъдеще и може да преустанови онлайн услугите си по всяко време.
-- Данните, които изпратите за ползване, няма да бъдат лични данни или данни, с които може да
бъдете идентифицирани лично, а данни, отнасящи се до музикални албуми и свързаните с тях
данни, които не се появяват в Базата данни за проверка на Rovi. Гарантирате, че по ваше найдобро усмотрение албумът, за който се отнасят изпратените данни, е наличен на пазара и че
Крайният потребител има законното право да изпраща данните.
-- До степента, в която вие, крайният потребител, предоставяте някаква информация или
оригинални авторска работа, която да се добави към Базата данни на Rovi, вие представяте и
гарантирате, че сте единствен автор на тази работа(и) и освен това предавате на Rovi всички
авторски права, включително правото да регистрира такива авторски работи като част от
Базата данни на Rovi.
-- ТЕХНОЛОГИЯТА НА ROVI И ВСЕКИ ЕЛЕМЕНТ ОТ ДАННИТЕ НА ROVI СЕ ПРЕДОСТАВЯ "КАКТО Е".
ROVI НЕ ПРEДОСТАВЯ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ И НЕ ПРЕДЯВЯВА ПРЕТЕНЦИИ, БИЛО ТО ПРЕКИ ИЛИ
КОСВЕНИ, ОТНОСНО ТОЧНОСТТА НА КАКВИТО И ДА Е БИЛО ДАННИ НА ROVI НА СЪРВЪРИТЕ НА
ROVI. ROVI СЕ ОТКАЗВА ОТ ВСЯКАКВИ ПРЕКИ ИЛИ КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ
ОГРАНИЧЕНИЕ ДО, КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА
ЦЕЛ, СОБСТВЕНОСТ И НЕНАРУШАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТ. ROVI НЕ ГАРАНТИРА РЕЗУЛТАТИТЕ,
КОИТО ЩЕ ПОЛУЧИТЕ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТЕХНОЛОГИЯТА НА ROVI ИЛИ КОИТО И ДА Е
ОТ СЪРВЪРИТЕ НА ROVI. ROVI ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ПРЕД
ВАС ИЛИ ТРЕТИ СТРАНИ ЗА НИКАКВИ СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПРОИЗТИЧАЩИ ЩЕТИ ИЛИ ЗАГУБЕНИ
ПЕЧАЛБИ ИЛИ ПРИХОДИ, КОИТО СА РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ДАННИТЕ НА ROVI,
ТЕХНОЛОГИЯТА НА ROVI И ДРУГИ.
• Бележка за лиценза за отворен код
-- В случай на софтуер с отворен код, лицензите за налични от менюто на продукта.
• Логотата Blu-ray Disc™, Blu-ray™ са търговски марки на Blu-ray Disc Association.
• Бележка относно лиценза за DGTVi
-- Този Blu-ray плейър работи с CI и CI+ CAM, но не е сертифициран от асоциацията DGTVi.
Препоръка - само за ЕС
• С това Samsung Electronics декларира, че този BD-HDD Combo отговаря на
основните изисквания и други съответни условия на Директива 1999/5/EC.
Официалната Декларация за съответствие може да се намери на http://www.
samsung.com, отидете на "Поддръжка" "Поддръжка на продукт" и въведете
името на модела в полето за търсене.
Този уред може да се използва само в затворени помещения.
Този уред може да се използва във всички страни на ЕС.
Български
02030V-BD-D8200,D8500-EN-BUL.indb 91
91
2012-01-12 오후 12:10:58
Свържете се със SAMSUNG ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ
Ако имате въпроси или коментари за продуктите на Samsung, се обърнете към центъра за обслужване
на клиенти на SAMSUNG.
Area
` North America
Contact Centre 
Web Site
Canada
Mexico
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
01-800-SAMSUNG (726-7864)
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Argentine
Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
Nicaragua
Panama
Peru
Puerto Rico
Trinidad &
Tobago
Venezuela
0800-333-3733
0800-124-421 / 4004-0000
800-SAMSUNG (726-7864)
01-8000112112
0-800-507-7267
1-800-751-2676
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
800-7919267
1-800-234-7267
00-1800-5077267
800-7267
0-800-777-08
1-800-682-3180
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
0-800-100-5303
www.samsung.com
Albania
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
-
` Latin America
` Europe
Austria
Belgium
02-201-24-18
Bosnia
Bulgaria
Croatia
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800-SAMSUNG (800-726786)
Samsung Zrt., česká organizační
složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG (726-7864
€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG (172678)
/ 022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
1. 08010 SAMSUNG (72678) doar din reţeaua Romtelecom,
tarif local
2. 021.206.01.10 - din orice
reţea, tarif normal
Czech
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Kosovo
Luxemburg
Macedonia
Montenegro
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Rumania
02030V-BD-D8200,D8500-EN-BUL.indb 92
www.samsung.com
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Area
Serbia
Slovakia
Spain
Sweden
Contact Centre 
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Switzerland
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
U.k
Eire
Lithuania
Latvia
Estonia
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Russia
Georgia
Armenia
Azerbaijan
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Tadjikistan
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799)
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
Ukraine
0-800-502-000
Belarus
Moldova
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
Australia
New Zealand
China
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
400-810-5858 / 010-6475 1880
Hong Kong
(852) 3698 4698
` CIS
Kazakhstan
` Asia Pacific
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
ch_fr/(French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/
hk_en/
Singapore
Thailand
Taiwan
Vietnam
3030 8282 / 1800 110011 /
1800 3000 8282 / 1800 266 8282
0800-112-8888 /
021-5699-7777
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) /
02-5805777
1800-SAMSUNG (726-7864)
1800-29-3232 / 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
Bahrain
Egypt
Jordan
Morocco
Oman
Saudi Arabia
Turkey
U.A.E
8000-4726
08000-726786
800-22273
080 100 2255
800-SAMSUNG (726-7864)
9200-21230
444 77 11
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Nigeria
South Africa
0800-SAMSUNG (726-7864)
0860-SAMSUNG (726-7864 )
www.samsung.com
www.samsung.com
India
Indonesia
Japan
Malaysia
Philippines
` Middle East
` Africa
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
2012-01-12 오후 12:10:59
Правилно изхвърляне на батериите в този продукт
(Приложимо в Европейския съюз и други европейски държави със самостоятелни системи за връщане на батерии.)
Това обозначение върху батерията, ръководството или опаковката, показва, че батериите в този продукт не
бива да се изхвърлят с другите битови отпадъци в края на техния полезен живот. Където са маркирани,
химическите символи Hg, Cd или Pb показват, че батерията съдържа живак, кадмий или олово над контролните
нива в Директива 2006/66 на ЕО. Ако батериите не се изхвърлят правилно, тези вещества могат да предизвикат
увреждане на човешкото здраве или на околната среда.
За да предпазите природните ресурси и за да съдействате за многократната употреба на материалните
ресурси, моля отделяйте батериите от другите видове отпадъчни продукти и ги рециклирайте посредством
Вашата локална система за безплатно връщане на батерии.
Правилно третиране на изделието след края на
експлоатационния му живот
(Отпадъци, представляващи електрическо и електронно оборудване)
(Важи за държавите на Европейския съюз и други европейски държави със системи за разделно сметосъбиране)
Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали, означава, че продуктът и
принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с
другите битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот. Отделяйте тези устройства от другите
видови отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето на
други хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано от безконтролно изхвърляне на
отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично съобразно)
използване на материалните ресурси.
Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили изделието, или със
съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези
устройства за рециклиране, безопасно за околната среда.
Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за
покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да се сместват с другите отпадъци на
търговското предприятие.
AK68-02030V-00
02030V-BD-D8200,D8500-EN-BUL.indb 93
2012-01-12 오후 12:10:59
BD-D8200
BD-D8900
BD-D8500
BD-HDD Combo
korisnički priručnik
imagine the
zamislite
mogućnosti
possibilities
Zahvaljujemo
Thank
you for Vam
purchasing
na kupnji
thisovog
Samsung
Samsung
product.
proizvoda.
To receive
Za
potpuniju
a more
uslugu,
complete
molimoservice,
registrirajte vaš proizvod na
please
register your product at
www.samsung.com/register
www.samsung.com/register
02030V-BD-D8500-EN-CRO.indb 1
2012-01-13 오후 6:07:49
Glavne značajke
Značajke Blu-ray™ diska
Blu-ray diskovi imaju podršku za HD video najveće
kvalitete dostupne u ovoj djelatnosti, pri čemu velik
kapacitet ne znači kompromis vezan uz kvalitetu
videozapisa.
Sljedeće značajke Blu-ray diska ovise o disku.
Izgled i navigacija značajkama također se razlikuju
od diska do diska.
Značajke opisane u nastavku neće imati svi
diskovi.
Reprodukcija visoke definicije
Za pregled sadržaja visoke definicije s Blu-ray diska
potreban vam je HDTV (televizor visoke definicije).
Za neke Blu-ray diskove možda će trebati
proizvod s priključkom HDMI OUT za gledanje
sadržaja visoke definicije.
Mogućnost pregleda sadržaja visoke definicije na
Blu-ray disku mogao bi biti ograničen,
što ovisi o razlučivosti televizora.
BD-LIVE
Blu-ray diskove koji podržavaju uslugu BD-LIVE
možete upotrijebiti kako biste putem mrežne veze
preuzimali sadržaj koji pruža proizvođač diska.
Značajke uređaja BD-HDD Combo
3D
Ovaj proizvod može reproducirati 3D sadržaj
putem HDMI kabela.
Za implementaciju 3D efekta priključite 3D uređaj
(AV prijamnik ili televizor koji podržava 3D) na
proizvod pomoću HDMI kabela i reproducirajte 3D
sadržaj, koristeći se naočalama za 3D prikaz.
Pretvaranje u 3D format
Prilikom reprodukcije sadržaja u 2D formatu,
pritiskom tipke 2D3D na daljinskom upravljaču
možete pretvoriti sadržaje 2D formata u 3D format.
2
Smart Hub
Putem mrežne veze možete preuzeti razne aplikacije
uz naplatu ili besplatno.
Te aplikacije pružaju široku lepezu internetskih
usluga i sadržaja koji uključuje vijesti, vremensku
prognozu, cijene dionica, igre, filmove i glazbu.
AllShare
Putem mrežne veze možete reproducirati videozapise,
glazbu i fotografije spremljene na svojim uređajima
(poput osobnog računala, mobitela ili NAS-a).
Reprodukcija multimedijskih datoteka
Za reprodukciju raznih vrsta multimedijskih
datoteka (MP3, JPEG, DivX itd.) koje se nalaze na
USB uređaju za pohranu možete rabiti USB vezu.
Digitalni televizor
• Ovaj proizvod ima dva birača kanala za DTV.
Tako korisnik može promijeniti DTV program
tijekom snimanja programa. Pogodnost dva
birača kanala jest da ne morate ostati na kanalu
koji želite snimati.
• Funkcionalnosti povezane s digitalnom
televizijom (DVB) dostupne su samo u zemljama/
područjima gdje se emitiraju digitalni zemaljski
DVB-T signali (MPEG2 i MPEG4 AVC) ili gdje
možete pristupiti kompatibilnoj usluzi DVB-C
(MPEG2 i MPEG4 AAC) kablovske televizije. O
mogućnost primanja DVB-T ili DVB-C signala
raspitajte se kod lokalnog prodavača.
• DVB-T je DVB standard Europskog konzorcija za
emitiranje signala digitalne zemaljske televizije, a
DVB-C je standard za emitiranje signala digitalne
kablovske televizije. Međutim, neke drugačije
značajke poput EPG-a (Elektronički vodič kroz
programe), VOD-a (videozapis na zahtjev) i
ostalih nisu uključene u ovu specifikaciju. Stoga
se njima trenutno ne možete služiti.
• Neke funkcije digitalnog televizora možda neće
biti dostupne u nekim zemljama ili regijama, a
kod nekih pružatelja kablovskih usluga DVB-C
možda neće pravilno raditi.
• Ovaj proizvod može snimati televizijski kanal na
tvrdi disk ili vanjske uređaje.
Hrvatski
02030V-BD-D8500-EN-CRO.indb 2
2012-01-13 오후 6:07:49
Sigurnosne informacije
02
Upozorenje
OPREZ
RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA
NE OTVARAJTE
Ovaj simbol označava “opasan napon” u
OPREZ: KAKO BISTE SMANJILI RIZIK OD
proizvodu koji predstavlja rizik od električnog ELEKTRIČNOG UDARA, NE UKLANJAJTE
udara ili ozljede osoba.
PREDNJI (ILI STRAŽNJI) POKLOPAC, NEMA
DIJELOVA KOJE MOŽE SERVISIRATI KORISNIK.
SERVIS POVJERITE OVLAŠTENOM SERVISNOM
OSOBLJU.
Nemojte instalirati ovaj proizvod u ograničenom
prostoru kao što je ormar za knjige ili slični uređaj.
UPOZORENJE
ako biste spriječili oštećenje uslijed opasnosti od
K
požara ili električnog udara, nemojte izlagati ovaj
uređaj vlazi ili kiši.
OPREZ
BD-HDD Combo RABI NEVIDLJIVU LASERSKU
ZRAKU KOJA, KAD SE USMJERI, MOŽE
IZAZVATI OPASNO IZLAGANJE RADIJACIJI.
UREĐAJEM BD-HDD Combo RUKUJTE
PRAVILNO I U SKLADU S UPUTAMA.
OPREZ
OVAJ PROIZVOD KORISTI LASER. UPORABA
KONTROLA ILI PODEŠAVANJA ILI IZVRŠENJE
POSTUPAKA KOJI NISU OVDJE NAVEDENI
MOŽE DOVESTI DO IZLAGANJA OPASNOM
ZRAČENJU. NE OTVARAJTE POKLOPCE I NE
VRŠITE SAMI POPRAVKE. SERVIS POVJERITE
OVLAŠTENOM SERVISNOM OSOBLJU.
Ovaj proizvod je u skladu s CE propisima ako
koristite oklopljene kabele i konektore za spajanje
uređaja s drugom opremom. Za sprječavanje
elektromagnetske interferencije s električnim
uređajima kao što su radio i TV, koristite oklopljene
kabele i konektore za spajanje.
Ovaj simbol označava važne upute koje idu
uz proizvod.
VAŽNA NAPOMENA
Glavni električni vod na ovoj opremi isporučen je
s oblikovanim utikačem koji uključuje osigurač.
Vrijednost osigurača navedena je na prednjem
dijelu zatika utikača.
Ako je potrebna zamjena, morate koristiti osigurač
iste snage odobren za BS1362.
Nikada ne koristite utikač bez poklopca osigurača
ako se poklopac može ukloniti. Ako je potreban
zamjenski poklopac osigurača, on mora biti
iste boje kao i lice zatika na utikaču. Zamjenske
poklopce možete kupiti kod distributera.
Ako isporučeni utikač nije prikladan za točke
napajanja u vašoj kući ili kabel nije dovoljno
dugačak da dosegne točku napajanja, trebate
nabaviti odgovarajući produžni sigurnosni kabel ili
zatražiti pomoć distributera.
Međutim, ako nema alternative odrezivanju
utikača, uklonite osigurač i sigurno odložite utikač.
Ne spajajte utikač u utor glavnog voda budući
da postoji rizik od električnog udara zbog gole
fleksibilne žice.
Za odspajanje opreme s glavnog voda morate
izvući utikač iz utora glavnog voda te stoga utikač
glavnog voda mora biti spreman za uporabu.
Uređaj isporučen s ovim priručnikom za korisnike
ima licencu u skladu s pravima na intelektualno
vlasništvo trećih strana.
Hrvatski
02030V-BD-D8500-EN-CRO.indb 3
Sigurnosne informacije
KAKO BISTE SMANJILI RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE UKLANJAJTE PREDNJI (ILI STRAŽNJI)
POKLOPAC.
NE SADRŽI DIJELOVE KOJE MOŽE SERVISIRATI KORISNIK. SERVIS POVJERITE OVLAŠTENOM
SERVISNOM OSOBLJU.
3
2012-01-13 오후 6:07:49
Sigurnosne informacije
LASERSKI PROIZVOD KLASE 1
Ovaj player kompaktnih diskova klasificiran je
kao LASERSKI proizvod KLASE 1. Uporaba
kontrola, prilagodbe ili izvođenje procedura koji
nisu navedeni u ovim uputama mogu rezultirati
opasnim izlaganjem zračenju.
OPREZ :
• U SLUČAJU OTVARANJA JAVLJA SE VIDLJIVO
ILI NEVIDLJIVO LASERSKO ZRAČENJE KLASE
3B. IZBJEGAVAJTE IZLAGANJE ZRACI (IEC
60825-1)
• OVAJ PROIZVOD KORISTI LASER. UPORABA
KONTROLA, PRILAGODBE ILI IZVOĐENJE
PROCEDURA KOJI NISU NAVEDENI U OVIM
UPUTAMA MOGU REZULTIRATI OPASNIM
IZLAGANJEM ZRAČENJU. NE OTVARAJTE
OPLATE I NE POKUŠAVAJTE SAMOSTALNO
POPRAVLJATI PROIZVOD. SERVISIRANJE
PREPUSTITE KVALIFICIRANIM DJELATNICIMA.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
Mjere opreza
Važne sigurnosne upute
Prije uporabe jedinice pažljivo pročitajte ove upute
za rad. Slijedite sve dolje navedene sigurnosne
upute.
Upute za rad čuvajte pri ruci za buduću uporabu.
1. Pročitajte ove upute.
2. Sačuvajte ove upute.
8. Ne postavljajte uređaj blizu izvora topline kao
što su radijatori, toplinski spremnici, pećnice
ili drugi uređaji (uključujući AV prijemnike) koji
proizvode toplinu.
9. Ne poništavajte sigurnosnu namjenu
polariziranog utikača ili utikača za uzemljenje.
Polarizirani utikač ima dvije kontaktne plojke
od kojih je jedna šira od druge. Utikač za
uzemljenje ima dvije kontaktne plojke i jedan
šiljak za uzemljenje. Široka plojka i treći šiljak
namijenjeni su vašoj sigurnosti. Ako isporučeni
utikač ne odgovara vašoj utičnici, obratite
se električaru kako biste zamijenili zastarjelu
utičnicu.
10. Kabel za napajanje postavite tako da se po
njemu ne gazi te na mjesto gdje neće biti
prikliješten drugim predmetima. Posebice
pazite na utikač i na dio kabelskog izlaza iz
jedinice.
11. Upotrebljavajte samo dodatke/dodatnu
opremu koju je naveo proizvođač.
12. Rabite kolica, stalak,
tronožac, držač ili stol koji je
naveo proizvođač ili koji je
prodan uz uređaj. Oprezno
pomičite kolica s uređajem
da biste izbjegli ozljedu
uslijed prevrtanja.
13. Isključite uređaj iz utičnice tijekom grmljavine ili
kada ga ne upotrebljavate dulje vrijeme.
14. Sve radove servisiranja prepustite
kvalificiranom servisnom osoblju. Servisiranje
je potrebno u slučaju bilo kakvog oštećenja,
npr. oštećenja kabela napajanja ili utikača,
prolijevanja tekućine ili upadanja stranih
predmeta u uređaj, izlaganja uređaja kiši ili
vlazi, neuobičajenog rada ili pada s visine.
3. Obratite pozornost na sva upozorenja.
4. Slijedite sve upute.
5. Ne upotrebljavajte uređaj u blizini vode.
6. Čistite samo suhom krpom.
7. Nemojte blokirati ventilacijske otvore.
Instalirajte u skladu s uputama proizvođača.
4
Hrvatski
02030V-BD-D8500-EN-CRO.indb 4
2012-01-13 오후 6:07:49
Prikaz na zaslonu
Opis
Jedno pored Isti zaslon udvostručuje se
po vodoravnoj osi.
drugog
Jedno povrh
drugog
Isti zaslon udvostručuje se
po okomitoj osi.
• Prijem 3D programa, snimanje i reprodukcija
ovog modela možda ne podržavaju 3D u
potpunosti jer format emitiranja 3D sadržaja još
nije standardiziran na svjetskoj razini. Ne radi se
o kvaru ili nedostatku proizvoda.
Rukovanje diskovima
Oblik diska
• Rabite diskove standardnog
oblika. Ako upotrijebite
diskove nepravilnog oblika
(disk posebnog oblika), možete oštetiti proizvod.
Držanje diskova
• Izbjegavajte dodirivanje površine
diska na koji su snimljeni podaci.
Blu-ray diskovi
• Blu-ray disk ne ostavljajte u proizvodu dulje
vrijeme. Izvadite Blu-ray disk iz proizvoda i
pohranite ga u odgovarajuću kutiju.
• Budite oprezni kako ne biste ostavili otiske
prstiju ili ogrebotine na površini Blu-ray diska.
DVD-VIDEO, Audio CD (CD-DA)
• Mekom krpom obrišite prljavštinu ili onečišćenje
na disku.
Pohranjivanje diska
Pazite da ne oštetite disk jer su podaci na njemu
vrlo osjetljivi.
• Ne držite ga na izravnoj sunčevoj svjetlosti.
• Čuvajte ga na hladnom i prozračenom mjestu.
• Pohranjujte ga u okomitom položaju.
• Čuvajte ga u čistom zaštitnom omotu.
• Ako iznenada premjestite proizvod s hladnog
na toplo mjesto, na radnim dijelovima i lećama
može se stvoriti kondenzat te izazvati nepravilnu
reprodukciju diska. Dođe li to toga, isključite
proizvod i pričekajte dva sata prije nego što
priključite utikač u utičnicu. Potom umetnite disk
i pokušajte ga ponovno reproducirati.
Hrvatski
02030V-BD-D8500-EN-CRO.indb 5
Sigurnosne informacije
VAŽNE ZDRAVSTVENE I SIGURNOSNE
INFORMACIJE ZA 3D SLIKE.
Prije uporabe 3D funkcije pročitajte i proučite
sljedeće sigurnosne informacije.
• Neki bi gledatelji tijekom gledanja 3D televizije
mogli osjetiti neugodne reakcije kao što su
vrtoglavice, mučnine i glavobolje.
Ako budete imali bilo koji od ovih simptoma,
prestanite gledati 3D televiziju, skinite 3D aktivne
naočale i odmorite se.
• Dugotrajno gledanje 3D slika može izazvati
naprezanje očiju. Ako osjećate da naprežete oči,
prestanite gledati 3D televiziju, skinite 3D aktivne
naočale i odmorite se.
• Odgovorna odrasla osoba trebala bi često
provjeravati djecu koja rabe 3D funkciju.
Ako se dijete žali na umor očiju, glavobolje,
vrtoglavice ili mučnine ono bi trebalo prestati
gledati 3D televiziju i odmarati se.
• 3D aktivne naočale ne rabite u druge svrhe (kao
dioptrijske, sunčane ili zaštitne naočale itd.)
• 3D aktivne naočale ne rabite dok hodate.
Uporaba 3D funkcije ili 3D aktivnih naočala
tijekom kretanja može uzrokovati sudaranje s
predmetima, spoticanje i/ili padanje te ozbiljne
ozljede.
• Kada s ovim modelom prikazujete 3D program,
stvarni prikaz može izgledati kako je prikazano u
nastavku:
Pohranjivanje diskova i upravljanje
njima
02
Gledanje pomoću funkcije 3D prikaza
5
2012-01-13 오후 6:07:49
Sigurnosne informacije
HDD (tvrdi disk)
Tvrdi disk ima visoku gustoću pohrane, što
omogućuje dulje trajanje snimanja i brz pristup
zapisanim podacima. Međutim, može se lako
oštetiti udarcem, vibracijama ili prašinom te se
treba čuvati podalje od magneta.
Kako biste izbjegli gubitak važnih podataka,
poštujte sljedeće mjere opreza:
• Ne rabite BD-HDD Combo na mjestu izloženom
ekstremnim temperaturnim promjenama.
• Ne izlažite BD-HDD Combo jakim udarcima.
• Ne stavljajte BD-HDD Combo na mjesto
izloženo mehaničkim vibracijama ili na nestabilne
podloge.
• Ne stavljajte BD-HDD Combo na izvore topline.
• Ne isključujte kabel za napajanje dok je
uključeno napajanje.
• Ne pokušavajte promijeniti tvrdi disk. To može
prouzročiti kvar.
Ako je tvrdi disk oštećen, ne možete obnoviti
izgubljene podatke. Tvrdi disk je samo privremeno
mjesto za pohranu.
Mjere opreza pri rukovanju
• Na ispisanoj strani ne pišite kemijskom ili
običnom olovkom.
• Za čišćenje diskova ne upotrebljavajte sprejeve
za čišćenje snimača ili antistatičke sprejeve.
Također ne rabite agresivne kemikalije poput
benzena ili razrjeđivača.
• Na diskove ne lijepite etikete ili naljepnice.
(Ne rabite diskove na kojima se nalazi ljepljiva
vrpca ili napola odlijepljena naljepnica.)
• Ne upotrebljavajte zaštitu protiv ogrebotina ili
omote.
• Ne rabite diskove na kojima je naljepnica
otisnuta komercijalnim pisačima.
Ne umećite deformirane ili napukle diskove.
• Druge komponente obavezno isključite prije
nego što ih priključite na ovaj proizvod.
• Ne premještajte proizvod dok se disk
reproducira.
6
• Disk se može izgrepsti ili oštetiti, a mogu se
oštetiti i unutarnji dijelovi proizvoda.
• Na proizvod ne stavljajte vaze za cvijeće
napunjene vodom ni bilo kakve male metalne
predmete.
• Pazite da ruku ne stavite u utor za disk.
• U utor za disk ne smije se stavljati ništa osim
diska.
• Vanjske smetnje poput munja i statičkog
elektriciteta mogu utjecati na normalan rad
ovog proizvoda. Ako dođe do toga, tipkom
POWER isključite i ponovno uključite proizvod
ili iskopčajte i ponovno ukopčajte kabel
za napajanje u zidnu utičnicu. Proizvod će
normalno raditi.
• Nakon uporabe svakako izvadite disk i isključite
proizvod.
• Ako proizvod ne namjeravate rabiti dulje vrijeme,
iskopčajte kabel za napajanje iz zidne utičnice.
• Disk čistite tako da ga brišete
pravocrtno od unutarnjeg prema
vanjskom rubu.
• Ne izlažite proizvod tekućini.
• Kada je njegov utikač utaknut u zidnu utičnicu,
proizvod će trošiti struju (stanje čekanja) i kada
je isključen.
• Uređaj se ne smije izlagati kapanju ili prskanju te
se na njega ne smiju stavljati predmeti napunjeni
tekućinom, poput vaza.
• Strujni utikač služi kao sredstvo za isključivanje i
uvijek treba biti spreman za uporabu.
• Ne dodirujte strujni utikač mokrim rukama. Mogli
biste doživjeti strujni udar.
• Nemojte spajati više električnih uređaja u jednu
utičnicu. Moglo bi doći do pregrijavanja i,
posljedično, požara.
• Primijetite li neobičnu buku, miris gorenja ili dim,
odmah isključite prekidač napajanja i izvucite
strujni utikač iz zidne utičnice. Potom se obratite
najbližem korisničkom centru kako biste dobili
tehničku pomoć.
Ako proizvod nastavite upotrebljavati u oštećenom
stanju, mogli biste izazvati strujni udar ili požar.
Hrvatski
02030V-BD-D8500-EN-CRO.indb 6
2012-01-13 오후 6:07:49
HRVATSKI
Održavanje ormarića
Prije čišćenja ormarića Blu-ray diska, svakako
izvucite kabel za napajanje iz utičnice.
• Za čišćenje ne rabite benzen, razrjeđivač ili
druga otapala.
• Ormarić obrišite mekom krpom.
Ograničenja pri reprodukciji
• Ovaj proizvod možda neće reagirati na svaku
radnu naredbu zato što neki Blu-ray diskovi,
DVD-i i CD-i dopuštaju samo određene ili
ograničene radnje i pružaju samo neke značajke
tijekom reprodukcije.
Imajte na umu da se ne radi o kvaru proizvoda.
• Samsung ne može jamčiti da će ovaj proizvod
reproducirati svaki disk koji nosi logotip Bluray, DVD ili CD jer se formati diska razvijaju
i mogu nastati problemi i pogreške tijekom
stvaranja softvera za Blu-ray disk, DVD, CD i/
ili proizvodnje diskova.Ako imate pitanja ili se
susretnete s poteškoćama pri reprodukciji Bluray diska, DVD-a ili CD-a putem ovog proizvoda,
obratite se korisničkoj službi tvrtke SAMSUNG.
Dodatne informacije o ograničenjima
reprodukcije potražite u drugim poglavljima ovog
korisničkog priručnika.
Hrvatski
02030V-BD-D8500-EN-CRO.indb 7
7
2012-01-13 오후 6:07:49
Sadržaj
Glavne značajke
2
2
Značajke Blu-ray™ diska
Značajke uređaja BD-HDD Combo
Sigurnosne informacije
3
4
4
5
5
5
Upozorenje
Mjere opreza
Važne sigurnosne upute
Gledanje pomoću funkcije 3D prikaza
Pohranjivanje diskova i upravljanje njima
Rukovanje diskovima
Početak
12
12
Veze
25
Prije uporabe korisničkog priručnika
Vrste diskova i sadržaja koje vaš proizvod može
reproducirati
12
Vrste diskova koje vaš proizvod ne može
reproducirati
13
Snimanje na tvrdi disk
13
Vrste diska
14
Regionalni kod
15
Podržani formati datoteka
18
Spojite USB uređaj prije uporabe funkcija Timeshift
i Snimljeni TV
18
Uskladivost Blu-ray diska
18
Autorsko pravo
19
Logotipovi diskova koje proizvod može
reproducirati
19 Dodatna oprema
20 Prednja ploča
21 Stražnja ploča
22 Daljinski upravljač
22
Pregled daljinskog upravljača
23
Postavljanje daljinskog upravljača za rad s
televizorom
24TELEVIZIJSKI kontrolni kodovi
26
26
27
28
8
Povezivanje s televizorom pomoću audio/
videokabela i RF kabela
Povezivanje s televizorom
Slučaj 1 : Povezivanje s televizorom pomoću
HDMI kabela - najbolja kvaliteta (preporučeno)
Slučaj 2 : Povezivanje s televizorom pomoću
komponentnog kabela - bolja kvaliteta
Slučaj 3 : Povezivanje s televizorom pomoću
audio/videokabela - dobra kvaliteta
Hrvatski
02030V-BD-D8500-EN-CRO.indb 8
2012-01-13 오후 6:07:50
29
29
30
30
31
31
32
Postavljanje
Osnovne funkcije
Povezivanje s audiosustavom
Slučaj 1 : Povezivanje s audiosustavom (AV
prijemnik koji podržava HDMI) – najbolja kvaliteta
(preporučeno)
Slučaj 2 : Povezivanje s audiosustavom
(stereopojačalo) – dobra kvaliteta
Slučaj 3 : Povezivanje s audiosustavom (AV
prijemnik s Dolby Digital ili DTS dekoderom) - bolja
kvaliteta
Povezivanje u mrežu
Kabelska mreža
Bežična mreža
33 Prije pokretanja (Plug & Play)
33 Pristup izborniku Postavke
34 TV program
34
Popis kanala
35
Upravlj. kanalima
36 Postavke
36Prikaz
40Audio
43Kanali
45Mreža
49Sustav
51Jezik
51Sigurnost
52Općenito
52Podrška
54
Obratite se tvrtki Samsung
54 Reprodukcija videozapisa
54Reprodukcija
54
Pretvarač u 3D format
55
Struktura diska
56 Uporaba izbornika diska/naslova/skočnog
izbornika
56
Uporaba izbornika Disk
56
Uporaba izbornika Naslov
56
Reprodukcija popisa naslova
56
Uporaba Skočnog izbornika
Hrvatski
02030V-BD-D8500-EN-CRO.indb 9
HRVATSKI
Veze
9
2012-01-13 오후 6:07:50
Sadržaj
10
Osnovne funkcije
56
56
57
57
57
57
57
57
58
58
58
58
59
59
60
60
60
60
60
61
61
61
62
62
62
63
Uporaba funkcija Traženje i Preskakanje
Traženje željenog prizora
Preskakanje poglavlja
Usporena reprodukcija/reprodukcija u koracima
Usporena reprodukcija
Reprodukcija u koracima
Uporaba tipke TOOLS
Izravno pomicanje do željenog prizora
Ponavljanje naslova ili poglavlja
Ponavljanje naslova ili poglavlja
Ponavljanje odjeljka
Odabir postavki slike
Odabir audiojezika
Odabir jezika podnaslova
Promjena kuta kamere
Odabir informacija
Postavljanje značajke BONUSVIEW
Slušanje glazbe
Reprodukcija audio CD-a (CD-DA)/MP3 diskova
Funkcija AMG
Ponavljanje audio CD-a (CD-DA)/MP3 diskova
Popis pjesama
Reprodukcija slika
Reprodukcija JPEG datoteka
Uporaba tipke TOOLS
Media Play
DTV funkcije
64
64
64
64
65
65
65
65
65
Zaslon prikaza
Uporaba tipke TOOLS
Postavljanje slike
Odabir audiojezika
Odabir Dual I II
Zaključaj trenutni kanal
Prijeđi na kabelski
Dodaj u omiljene
Informacije o signalu
Hrvatski
02030V-BD-D8500-EN-CRO.indb 10
2012-01-13 오후 6:07:50
65
65
65
66
66
67
67
68
Postavljanje audio-opisa i jezika podnaslova
Postavljanje audio-opisa
Postavljanje jezika podnaslova
Gledanje zaslona vodiča
Upravitelj rasporeda
Za otkazivanje ili uređivanje rasporeda
Gledanje DTV-a s 3D efektom
Uporaba usluge teleteksta
Napredne funkcije
69
69
70
70
70
71
72
72
72
72
73
73
73
Snimanje
Snimanje TV kanala koji trenutno gledate
Gledanje drugih kanala tijekom snimanja TV kanala
Reprodukcija diska tijekom snimanja TV kanala
Funkcija Timeshift
Reprodukcija snimljenog naslova
Uredi snimljeni naslov
Preimenovanje snimljenog naslova
Dijeljenje dijela naslova (podijeli na dva dijela)
Dijeljenje dijela naslova (djelomično brisanje)
Kopiranje
Kopiranje videozapisa, glazbe ili fotografija
Ripanje s Audio CD-a (CD-DA)
Mrežne usluge
74
74
77
79
81
81
81
83
83
Uporaba Smart Hub
Prvo pokretanje funkcije Smart Hub
Izbornik Postavke - PLAVU (D)
Izbornik Uređivanje - ŽUTU (C)
Izbornik Sortiraj - ZELENU (B)
Aplikacije tvrtke Samsung
Aplikacije koje se plaćaju
BD-LIVE™
Uporaba funkcije AllShare
Dodatak
84 Rješavanje problema
86Popravci
87 Specifikacije
Hrvatski
02030V-BD-D8500-EN-CRO.indb 11
HRVATSKI
DTV funkcije
11
2012-01-13 오후 6:07:50
Početak
Prije uporabe korisničkog priručnika
Vrste diskova i sadržaja koje vaš proizvod može reproducirati
Pojam
Logotip
VIDEOZAPISI
Ikona
Definicija
h
z
Označava funkciju dostupnu na BD-ROM ili BD-RE/-R disku snimljenom u BD-RE
formatu.
Z
�
Označava funkciju dostupnu na DVD-VIDEO ili DVD+RW/
DVD-RW(V)/DVD-R/+R diskovima koji su snimljeni i finalizirani.
Označava funkciju dostupnu na CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R diskovima ili USB
mediju za pohranu na kojima se nalazi sadržaj DivX, MKV, MP4 formata.
-
�
o
�
FOTOGRAFIJE
-
G
Označava funkciju dostupnu na CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R diskovima ili USB
mediju za pohranu na kojima se nalazi sadržaj JPEG formata.
VIDEOZAPISI
GLAZBAFOT
OGRAFIJE
-
T
Označava funkciju koja je dostupna na tvrdom disku.
GLAZBA
Označava funkciju dostupnu na audio CD-RW/-R disku (CD-DA format).
Označava funkciju dostupnu na CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R diskovima ili USB
mediju za pohranu na kojima se nalazi sadržaj MP3 ili WMA formata.
✎✎ NAPOMENA
`` Proizvod možda neće reproducirati određene CD-RW/-R i DVD-R diskove zbog vrste diska ili uvjeta snimanja.
`` Ako DVD-RW/-R disk nije pravilno snimljen u DVD video formatu, neće se moći reproducirati.
`` Vaš proizvod neće reproducirati sadržaj koji je snimljen na DVD-R-u pri brzini većoj od 10 Mb/s.
`` Vaš proizvod neće reproducirati sadržaj koji je snimljen na BD-R ili USB uređaj pri brzini većoj od 30 Mb/s.
Vrste diskova koje vaš proizvod ne može reproducirati
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/
MV-disk itd.
12
• DVD-RAM
• Super Audio CD
(osim CD sloja)
• DVD-RW (VR način)
• DVD-R disk od 3,9
GB za stvaranje
• CVD/CD-ROM/CDV/
višemedijskog
CD-G/CD-I/LD
(CD-G diskovi reproduciraju materijala.
samo zvuk, ali ne i grafiku.)
Hrvatski
02030V-BD-D8500-EN-CRO.indb 12
2012-01-13 오후 6:07:50
`` Reprodukcija možda neće raditi na nekim vrstama
diskova ili pri izvođenju određenih postupaka poput
promjene kuta i prilagodbe omjera visine i širine
slike. Detaljne informacije o disku ispisane su na
pakiranju. Pročitajte ih u slučaju potrebe.
`` Disk se ne smije zaprljati ili izgrepsti.
Otisci, prljavština, prašina, ogrebotine ili naslage od
dima cigareta na površini za snimanje onemogućuju
reprodukciju diska.
`` Kada se reproducira BD-J naslov, učitavanje bi
moglo trajati duže nego kod normalnog naslova ili bi
neke funkcije mogle raditi sporije.
`` Ovaj proizvod možda neće reagirati na svaku radnu
naredbu zato što neki Blu-ray diskovi, DVD-i i CD-i
dopuštaju samo određene ili ograničene radnje i
pružaju samo neke značajke tijekom reprodukcije.
Imajte na umu kako se ne radi o kvaru proizvoda.
`` Samsung ne može jamčiti da će ovaj proizvod
reproducirati svaki disk koji nosi logotip Blu-ray, DVD
ili CD jer se formati diska razvijaju i mogu nastati
problemi i pogreške tijekom stvaranja softvera za
Blu-ray disk, DVD, CD i/ili proizvodnje diskova.
Ako imate pitanja ili se susretnete s poteškoćama
pri reprodukciji Blu-ray diska, DVD-a ili CD-a putem
ovog proizvoda, obratite se korisničkoj službi tvrtke
SAMSUNG.
Dodatne informacije o ograničenjima reprodukcije
potražite u drugim poglavljima ovog korisničkog
priručnika.
Snimanje na tvrdi disk
Digitalno emitirani program možete snimiti na
unutarnji tvrdi disk kako je prikazano u nastavku.
BD-D8200 (250GB)
BD-D8500 (500GB)
Vrsta
Procijenjena
Procijenjena
Vrijeme
emitiranja Vrijeme
brzina
brzina
snimanja
snimanja
prijenosa
prijenosa
HD
SD
64 Hrs
102 Hrs
8 Mbps
5 Mbps
130 Hrs
208 Hrs
BD-ROM
Blu-ray ROM diskovi mogu se samo reproducirati.
Ovaj proizvod može reproducirati prethodno
snimljene komercijalne BD-ROM diskove.
BD-RE/-R
Blu-ray RE/-R diskovi mogu se snimati i
reproducirati.Ovaj proizvod može reproducirati
BD-RE/-R disk snimljen na bilo kojem uskladivom
snimaču Blu-ray diskova.
DVD-VIDEO
• Ovaj proizvod može reproducirati prethodno
snimljene komercijalne DVD diskove (DVDVIDEO diskove) s filmovima.
• Prilikom izmjene s prvog sloja na drugi sloj kod
dvoslojnih DVD-VIDEO diskova može doći do
kratkotrajnog izobličenja slike i zvuka. To ne
predstavlja kvar proizvoda.
DVD-RW/-R/+R
Ovaj proizvod može reproducirati DVD-RW/-R/+R
diskove snimljene i finalizirane pomoću DVD
videosnimača.
Sposobnost reprodukcije može ovisiti i o uvjetima
snimanja.
DVD+RW
• Ovaj proizvod može reproducirati DVD+RW diskove
snimljene DVD videosnimačem. Sposobnost
reprodukcije može ovisiti i o uvjetima snimanja.
Audio CD (CD-DA)
• Ovaj proizvod može reproducirati CD-DA format
audio CD-RW/-R diskova.
• Proizvod možda neće moći reproducirati neke
CD-RW/-R diskove zbog stanja snimke.
8 Mbps
5 Mbps
Ovisno o brzini prijenosa emitiranog programa,
raspoloživo vrijeme snimanja može se smanjiti ili
povećati.
02030V-BD-D8500-EN-CRO.indb 13
Vrste diska
Početak
`` Na ovom proizvodu ne mogu se reproducirati neki
komercijalni diskovi i DVD diskovi koji nisu kupljeni u
vašoj regiji.
03
✎✎ NAPOMENA
Hrvatski
13
2012-01-13 오후 6:07:50
Početak
CD-RW/-R
• Upotrijebite CD-RW/-R disk od 700 MB (80
minuta). Ako je moguće, nemojte rabiti disk
od 800 MB (90 minuta) ili veći jer se on možda
neće reproducirati.
• Ako CD-RW/-R disk nije snimljen kao
zatvorena sesija, može doći do kašnjenja na
početku reprodukcije ili se možda neće moći
reproducirati sve snimljene datoteke.
• Neki CD-RW/-R diskovi možda se neće moći
reproducirati na ovom proizvodu, što ovisi o uređaju
pomoću kojeg su snimljeni. Mogućnost reprodukcije
sadržaja snimljenog na CD-RW/-R medij s CD-a za
osobnu uporabu ovisi o sadržaju i diskovima.
AVCHD (napredni videokodek za zapise
visoke definicije)
• Ovaj proizvod može reproducirati diskove
AVCHD formata. Ti diskovi obično se snimaju i
rabe u videokamerama.
• AVCHD format je format videozapisa visoke
definicije s digitalne videokamere.
• Format MPEG-4 AVC/H.264 komprimira slike
većom učinkovitosti od klasičnog formata za
komprimiranje slika.
• Neki AVCHD diskovi rabe format „x.v. Colour“.
Ovaj proizvod može reproducirati AVCHD
diskove koji rabe format „x.v.Colour“.
• „x.v.Colour“ je zaštitni znak tvrtke Sony Corporation.
• “AVCHD“ i logotip AVCHD zaštitni su znakovi
tvrtki Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. i
Sony Corporation.
✎✎ NAPOMENA
`` Neki diskovi formata AVCHD možda se neće moći
reproducirati zbog stanja snimke.
Diskovi formata AVCHD moraju se finalizirati.
`` “x.v.Colour” pruža širi raspon boja od klasičnih DVD
diskova videokamera.
`` Neki diskovi DivX, MKV i MP4 formata možda se
neće reproducirati zbog uvjeta videorazlučivosti i
brzine kadrova.
14
Regionalni kod
Proizvodi i diskovi kodirani su prema regiji.
Ti se regionalni kodovi moraju podudarati kako bi
se disk reproducirao.
Ako se kodovi ne podudaraju, disk se neće moći
reproducirati.Regionalni kod ovog proizvoda
naveden je na stražnjoj ploči proizvoda.
Vrsta diska
Blu-ray disk
Regionalni
kod
a
Sjeverna Amerika, Centralna
Amerika, Južna Amerika,
Koreja, Japan, Tajvan, Hong
Kong i jugoistočna Azija.
b
Europa, Grenland, Francuski
teritoriji, Bliski Istok, Afrika,
Australija i Novi Zeland.
c
DVD-VIDEO
Područje
Indija, Kina, Rusija, središnja i
južna Azija.
1
SAD, Američki teritoriji i Kanada
2
Europa, Japan, Bliski Istok,
Egipat, Južna Afrika, Grenland
3
Tajvan, Koreja, Filipini,
Indonezija, Hong Kong
4
Meksiko, Južna Amerika,
Centralna Amerika, Australija,
Novi Zeland, Pacifički otoci,
Karibi
5
Rusija, Istočna Europa, Indija,
veći dio Afrike, Sjeverna Koreja,
Mongolija
6
Kina
Hrvatski
02030V-BD-D8500-EN-CRO.indb 14
2012-01-13 오후 6:07:51
• Podržani uređaji: USB medij za pohranu, MP3
proizvod, digitalni fotoaparat, USB čitač kartica
• Ne podržava ako je naziv mape ili datoteke duži
od 128 znakova.
• Određeni USB uređaj/digitalni fotoaparat možda
neće biti uskladiv s ovim proizvodom.
• Spaja se izravno na USB priključak proizvoda.
Povezivanje drugim kabelom može prouzročiti
probleme s uskladivošću USB-a.
• Umetanje više od jednog memorijskog uređaja u
čitač više kartica može prouzročiti nepravilan rad.
• Podržava PTP protokol.
• Nemojte iskopčavati USB uređaj tijekom učitavanja.
• Što je veća razlučivost slike, to je više vremena
potrebno za njen prikaz.
• Nije moguća reprodukcija MP3 datoteka zaštićenih
DRM-om koje su preuzete s komercijalnih web-mjesta.
• Ako problem neprepoznavanja USB uređaja i
dalje postoji te ako je popis internih datoteka
oštećen ili se određena datoteka ne može
reproducirati, spojite USB uređaj na osobno
računalo i formatirajte ga u odgovarajućem
sustavu datoteka, a zatim ga ponovno provjerite.
• Ako se datoteka koja je izbrisana s osobnog
računala i dalje pojavljuje u funkciji Media Play,
upotrijebite naredbu “Isprazni koš za smeće” na
radnoj površini da biste je potpuno izbrisali.
• Neki USB uređaji koji podržavaju način rada
za uštedu energije mogu automatski isključiti
štedljivi način rada BD proizvoda kada su
međusobno povezani.
• Popis stvari koje je potrebno znati prije uporabe
značajke Media Play
-- Media Play podržava samo USB uređaje za
masovnu pohranu (eng. Mass Storage Class,
MSC). MSC predstavlja klasu uređaja za
masovnu pohranu koji podržavaju neprekinut
prijenos paketa podataka. Primjeri MSC-a su
mali memorijski pogoni, čitači flash kartica i
USB tvrdi diskovi. (HUB nije podržan.)
-- MSC podržava glazbene datoteke, fotografije
i videozapise, a PTP uređaj podržava samo
datoteke fotografija.
Hrvatski
02030V-BD-D8500-EN-CRO.indb 15
Početak
Napomene za USB vezu
-- Protokol za prijenos multimedijskih sadržaja (eng.
Media Transfer Protocol, MTP) nije podržan.
-- Podržani sustavi datoteka su FAT16, FAT32 i
NTFS (samo za čitanje).
-- Prije spajanja uređaja s proizvodom napravite
sigurnosnu kopiju svojih datoteka kako biste
spriječili oštećenja ili gubitak podataka.
SAMSUNG nije odgovoran za bilo kakva
oštećenja podatkovnih datoteka ili gubitak
podataka.
-- Ne isključujte USB uređaj dok se učitava.
-- Ako neki USB uređaj zahtijeva više snage,
uređaj za zaštitu strujnog kruga može
ograničiti njegov rad.
• Za sprječavanje mogućeg oštećenja USB
memorije morate na siguran način ukloniti
USB uređaj za pohranu (pokretanjem funkcije
“Sigurno uklanjanje USB-a”. Za povratak na
početni izbornik pritisnite tipku MENU, odaberite
ŽUTU (C) tipku, zatim pritisnite tipku UNESI.
• Ako tijekom reprodukcije s USB uređaja za
pohranu umetnete disk, način rada uređaja
automatski se mijenja u “DVD ili CD”.
• Datoteke u formatima Audio CD (CD-DA), MP3
i JPEG ne mogu se pokazati preko cijelog
zaslona.
• Neki USB tvrdi diskovi možda neće biti uskladivi
s ovim proizvodom.
03
Podržani formati datoteka
15
2012-01-13 오후 6:07:51
Početak
Podrška za videodatoteke
Ekstenzija
datoteke
Spremnik
Videokodek
Rezolucija
AVI
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Motion JPEG
1920x1080
6 ~ 30
8
MKV
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
1920x1080
1920x1080
1920x1080
6 ~ 30
6 ~ 30
6 ~ 30
8
25
8
Motion JPEG
1920x1080
6 ~ 30
8
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
1920x1080
1920x1080
1920x1080
6 ~ 30
6 ~ 30
6 ~ 30
8
25
8
Motion JPEG
1920x1080
6 ~ 30
8
Window Media Video v9
H.264 BP/MP/HP
1920x1080
1920x1080
6 ~ 30
6 ~ 30
25
25
MPEG4 SP/ASP
1920x1080
6 ~ 30
8
H.264 BP/MP/HP
1920x1080
6 ~ 30
25
MPEG4 SP/ASP
1920x1080
6 ~ 30
8
MPEG2
1920x1080
24/25/30
30
MPEG1
352x288
24/25/30
30
MPEG1
352x288
24/25/30
30
MPEG2
1920x1080
24/25/30
30
H.264
1920x1080
6 ~ 30
25
MPEG2
1920x1080
24/25/30
30
H.264
1920x1080
6 ~ 30
25
VC1
1920x1080
6 ~ 30
25
*.avi
*.mkv
*.asf
ASF
*.wmv
ASF
*.mp4
MP4
*.3gp
3GPP
*.vro
VRO
VOB
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
16
Brzina
Brzina
kadrova(broj prijenosa
kadrova u podataka
sekundi)
(Mb/s)
PS
TS
6 ~ 30
6 ~ 30
6 ~ 30
8
25
8
Audiokodek
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
DTS Core
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
DTS Core
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
WMA
WMA
MP3
ADPCM
AAC
ADPCM
AAC
HE-AAC
AC3
MPEG
LPCM
AC3
MPEG
LPCM
AAC
AC3
AAC
MP3
DD+
HE-AAC
Hrvatski
02030V-BD-D8500-EN-CRO.indb 16
2012-01-13 오후 6:07:51
ƒƒ Optički medij
-- CD medijBrzina
prijenosa : maks. 9,6 Mb/s
-- DVD medijBrzina prijenosa : maks. 22,16 Mb/s
Podržani formati datoteka DivX titlova
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
Podrška za glazbene datoteke
Ekstenzija
Spremnik Audiokodek Raspon podrške
datoteke
*.mp3
MP3
MP3
*.wma
WMA
WMA
ƒƒ Videodekoder
-- Podržava do H.264 razine 4.1
-- Ne podržava H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/
MP/AP L4 i AVCHD
-- MPEG4 SP, ASP:
Ispod 1280x720 : maksimalno 60
kadrovaIznad 1280x720 : maksimalno 30
-- kadrova Ne podržava GMC 2 ili noviji
Početak
-- Čak i kada je datoteka dekodirana gore
navedenim podržanim kodekom, možda je
nećete moći reproducirati ako postoji problem s
njenim sadržajem.
-- Normalna reprodukcija nije zajamčena ako su
podaci spremnika datoteke pogrešni ili je sama
datoteka oštećena.
-- Datoteke s brzinom prijenosa/brzinom kadrova
većom od uobičajene mogu zastajkivati prilikom
reprodukcije zvuka/videozapisa.
-- Funkcija traženja (preskakanja) nije dostupna
ako je indeksna tablica datoteke oštećena.
-- Kada datoteku reproducirate daljinski, putem
mrežne veze, reprodukcija videozapisa može
zastajkivati ovisno o uspostavljenoj brzini mreže.
03
ƒƒ Ograničenja
-
Sukladno s WMA
verzijom 10
* Frekvencije
uzorkovanja (u
kHz) - 8, 11, 16,
22, 32, 44,1, 48
* B rzina prijenosa
– sve brzine
prijenosa u
rasponu od 5 kb/s
do 384 kb/s
ƒƒ Audio dekoder
-- Podržava WMA 7, 8, 9 i STD
-- Ne podržava dekodiranje zvuka višekanalnog
WMA 9 PRO formata bez gubitaka ako je broj
kanala veći od dva
-- Ne podržava brzinu uzorkovanja WMA formata
od 22050 Hz mono
-- Podržava samo osnovni DTS zapis (5,1 kanala,
16 bita, 48 kHz)
-- Ne podržava APDCM MULAW, ALAW
Hrvatski
02030V-BD-D8500-EN-CRO.indb 17
17
2012-01-13 오후 6:07:51
Početak
Spojite USB uređaj prije uporabe
funkcija Timeshift i Snimljeni TV
Ne upotrebljavajte USB
memorijski štapić. Ne podržava
USB memorijski štapić.
Savjetujemo uporabu USB
tvrdog diska s najmanje 5400
o./min, ali RAID USB tvrdi disk
nije podržan.
• Za uporabu načina Timeshift ili funkcije
Snimljeni TV, na spojenom USB uređaju mora
se izvršiti funkcija Format. uređaja kako bi bio
pravilno formatiran za snimanje.
-- Ne isključujte uređaj dok je formatiranje u
tijeku. Ako formatirate uređaj, sve će datoteke
biti izbrisane.
-- Prije formatiranja uređaja pomoću ovog
proizvoda napravite sigurnosnu kopiju vaših
datoteka kako biste spriječili oštećenja ili
gubitak podataka. SAMSUNG nije odgovoran
za bilo kakva oštećenja podatkovnih datoteka
ili gubitak podataka.
• Snimljeni videozapisi zaštićeni su DRM-om
(upravljanje digitalnim pravima) i ne mogu se
reproducirati na osobnom računalu ili drugom
proizvodu. Ne zaboravite da se datoteke
sačuvane na televizoru ne mogu upotrijebiti
nakon zamjene glavne ploče.
• Ako je tijekom snimanja preostalo manje od 10
MB slobodnog mjesta za pohranu, snimanje
automatski završava.
• Ako USB uređaj nije prošao Test izvedbe
uređaja, USB uređaj mora se podvrći Format.
uređaja i ponovnom Testu izvedbe uređaja
prije snimanja pomoću Vodič ili Upravlj.
kanalima.
Ako uređaj uspješno ne dovrši test izvedbe, ne
može se upotrijebiti za snimanje.
• Više informacija potražite u korisničkom
priručniku.
18
Uskladivost Blu-ray diska
Blu-ray disk novi je format u razvoju.
U skladu s tim, mogući su problemi s uskladivošću
diska.
Nisu svi diskovi uskladivi i neće se svaki disk
moći reproducirati. Dodatne informacije potražite
u odjeljku Obavijest o sukladnosti i uskladivosti
ovoga korisničkog priručnika.
Autorsko pravo
© 2011 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Sva prava pridržana; Ni jedan dio ovog korisničkog
priručnika ne smije se reproducirati ili kopirati bez
prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Samsung
Electronics Co.,Ltd.
Hrvatski
02030V-BD-D8500-EN-CRO.indb 18
2012-01-13 오후 6:07:51
03
Logotipovi diskova koje proizvod može reproducirati
Početak
Blu-ray disk
3D Blu-ray disk
DTS-HD Master Audio
DivX
BD-LIVE
Dolby TrueHD
PAL sustav emitiranja u
Ujedinjenom Kraljevstvu,
Francuskoj, Njemačkoj itd.
Java
Dodatna oprema
Provjerite dolje navedenu isporučenu dodatnu opremu.
TV
POWER
BD-HDD/TV
BD
2D3D
POWER
TV
1
2
4
5
7
8
DISC MENU
Audio/videokabel
RF kabel za televizor
TTX/MIX
3
6
9
TITLE MENU
0
TIME SHIFT
TV MUTE
1
TV VOL
CH LIST
TV SOURCE
MENU
i
TOOLS
RETURN
A
B
C
PROG
1
GUIDE
...
INFO
?
EXIT
×
D
FULL 2D3D
SMART SEARCH SCREEN
HUB
AD/
SUBTITLE AUDIO
REC REC PAUSE
0000-000000
Baterije za daljinski upravljač (veličine
AAA)
Korisnički priručnik
Daljinski upravljač
Hrvatski
02030V-BD-D8500-EN-CRO.indb 19
19
2012-01-13 오후 6:07:52
Početak
Prednja ploča
a bc d efgh
j
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
i
SENZOR DALJINSKOG
UPRAVLJAČA
Detektira signal daljinskog upravljača.
TIPKA NAPAJANJA
Uključuje i isključuje proizvod.
UTOR ZA DISK
Za umetanje diska.
PRIKAZ
Prikazuje status reprodukcije, vrijeme itd.
TIPKA ZAUSTAVI
Zaustavlja reprodukciju diska.
TIPKA REPRODUCIRAJ/
PAUZIRAJ
Reproducira ili pauzira reprodukciju diska.
TIPKA UNESI
Odabire stavke izbornika ili pokreće disk.
TIPKA IZBACI
Izbacuje disk.
utor za uobičajene
medije
Za gledanje plaćenih kanala umetnite modul CI CAM s CI ili CI+ karticom.
USB HOST PRIKLJUČAK
Može se upotrijebiti za nadogradnju softvera i reprodukciju MP3/JPEG/DivX/MKV/
MP4 sadržaja.
✎✎ NAPOMENA
`` Kada proizvod prikazuje izbornik Blu-ray diska, pritiskom tipke Reproduciraj na daljinskom upravljaču ili proizvodu ne
možete pokrenuti reprodukciju filma. Da biste reproducirali film, na izborniku diska morate odabrati Reproduciraj film ili
Pokreni, a zatim pritisnite tipku UNESI.
`` Od lokalnog pružatelja kablovskih usluga morate nabaviti “CI CAM s CI ili CI+ karticom”.
20
Hrvatski
02030V-BD-D8500-EN-CRO.indb 20
2012-01-13 오후 6:07:52
Početak
Prilikom uklanjanja modul “CI CAM s CI ili CI+ karticom” pažljivo izvlačite rukama jer bi ga pad mogao oštetiti.
Umetnite “CI CAM s CI ili CI+ karticom” u smjeru označenom na kartici.
Položaj utora za CI karticu može ovisiti o modelu.
U nekim zemljama i regijama modul “CI CAM s CI ili CI+ karticom” nije podržan; provjerite kod ovlaštenog prodavača.U
slučaju bilo kakvih problema obratite se pružatelju usluga.
03
``
``
``
``
Stražnja ploča
ab c
d e
h
g f
1
ANT OUT (TO TV)
Služi za priključivanje RF kabela u ulaz za televizijsku antenu.
Služi za priključivanje RF kabela iz antene.
3
ANT IN
LAN
Rabi se za mrežne usluge (pogledajte stranice 74~83), BD-LIVE i za nadogradnje
softvera pomoću mrežne veze.
COMPONENT OUT
Povezuje vanjske uređaje koji imaju komponentni videoulaz.
DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL)
Priključuje se u AV prijemnik.
VIDEO OUT
Spaja se na videoulaz vanjskih uređaja pomoću videokabela.
AUDIO OUT
Spaja se na audioulaz vanjskih uređaja pomoću audiokabela.
HDMI OUT
Da biste postigli najbolju kvalitetu slike ili najbolju kvalitetu zvuka, HDMI kabelom
spojite ovaj priključak HDMI izlaza na priključak HDMI ulaza na televizoru ili na AV
prijemniku.
2
4
5
6
7
8
Hrvatski
02030V-BD-D8500-EN-CRO.indb 21
21
2012-01-13 오후 6:07:52
Početak
Daljinski upravljač
Pregled daljinskog upravljača
Uključite i isključite proizvod.
Pritisnite za upravljanje televizorom.
Pritisnite za upravljanje uređajem BD-HDD
Combo.
Pritisnite brojčane tipke za rad s opcijama ili
za izravan pristup kanalima.
Uporabite za ulazak u izbornik diska.
BD-HDD/TV
BD
Uključite i isključite televizor(za rad s
televizorom pogledajte stranice 23~24).
TV
POWER
2D3D
POWER
TV
1
2
3
4
5
6
7
8
DISC MENU
Pritisnite za izbacivanje diska.
TTX/MIX
9
Rabi se za otvaranje skočnog izbornika/
izbornika naslova.
TITLE MENU
0
Pritisnite za preskakanje naprijed ili natrag.
Naizmjence odabire postavke Teletext
(Teletekst), Double (Dvostruko) ili Mix
(Mješovito).
Pritisnite za pretraživanje naprijed ili natrag.
TIME SHIFT
Zaustavlja reprodukciju ili snimanje.
Potpuno stišava zvučnike televizora.
TV MUTE
1
Prilagodba glasnoće televizora.
Prikazuje popise kanala na zaslonu.
Pritisnite za prelazak na početni izbornik.
Pritisnite za uporabu izbornika Tools (Alati).
Uporabite za odabir stavki izbornika i
promjenu vrijednosti izbornika.
Povratak na prethodni izbornik.
Pritisnite za pretraživanje sadržaja.
Pritisnite za uporabu Smart Hub.
TV VOL
CH LIST
Pritisnite za postavljanje zvučnog zapisa.
22
MENU
i
PROG
Pritisnite za odabir televizijskog kanala.
1
GUIDE
...
TOOLS
INFO
?
RETURN
EXIT
×
A
B
C
D
FULL
SMART SEARCH SCREEN 2D3D
HUB
AD/
SUBTITLE AUDIO
0000-000000
Pritisnite za postavljanje opisa audiozapisa i
podnaslova.
TV SOURCE
Pritisnite za privremeno zaustavljanje reprodukcije
ili privremeno zaaustavljanje funkcije Timeshift.
Pritisnite za reprodukciju ili pokretanje
funkcije Timeshift.
REC REC PAUSE
Nakon postavljanja omogućuje odabir
izvora ulaznog signala na televizoru.
Prikazuje EPG (Elektronički vodič kroz
programe).
Pritisnite za prikaz informacija o reprodukciji
tijekom reprodukcije Blu-ray diska/DVD-a ili
za prikaz informacija o televizijskom kanalu.
Pritisnite za izlazak iz izbornika.
Ove tipke rabe se za izbornike proizvoda i
za nekoliko funkcija Blu-ray diska.
Ovu tipku pritisnite kada želite upotrijebiti
funkciju 3D prikaza.
Pritisnite za privremeno zaustavljanje
tijekom snimanja.
Pritisnite za prikaz preko cijelog zaslona televizora.
Pritisnite za snimanje.
Hrvatski
02030V-BD-D8500-EN-CRO.indb 22
2012-01-13 오후 6:07:53
1. Uključite televizor.
Tipka
MENU
2. Daljinski upravljač usmjerite prema televizoru.
TOOLS
4. Pritisnite i zadržite tipku TV POWER , zatim
pritiskom odgovarajućih brojčanih tipki unesite
dvoznamenkasti kod iz tablice desno koji
odgovara marki vašeg televizora.
Televizor će se isključiti ako je uskladiv s
daljinskim upravljačem.
Daljinski upravljač sada je programiran za rad
s televizorom.
UNESI
3. Pritisnite tipku TV kako biste odabrali način
rada televizora.
✎✎ NAPOMENA
`` Ako je za marku vašeg televizora navedeno nekoliko
kodova, isprobajte svaki dok ne nađete onaj koji radi.
`` Kôd marke televizora morate ponovno postaviti ako
zamijenite baterije daljinskog upravljača.
▲▼◄►
INFO
RETURN
EXIT
BOJA (A, B, C, D)
Funkcija
Rabi se za prelazak na izbornik
televizora.
Početak
Kako biste utvrdili je li vaš televizor uskladiv,
slijedite dolje navedene upute.
U slučaju televizora marke Samsung, tipke u
nastavku također su uskladive s ovim daljinskim
upravljačem.
03
Postavljanje daljinskog upravljača
za rad s televizorom
Rabi se za prikaz izbornika Tools (Alati).
Rabi se za pomicanje pokazivača ili
odabir stavke.
Rabi se za odabir stavki izbornika.
Rabi se za prikaz izbornika INFO
Povratak na prethodni izbornik.
Rabi se za izlazak iz izbornika.
Ove tipke rabe se za nekoliko funkcija.
✎✎ NAPOMENA
`` Postoji mogućnost da gore navedene funkcije
neće raditi na svim televizorima. Ako budete imali
problema, upotrijebite daljinski upravljač televizora.
Umetanje baterija
Ovim daljinskim upravljačem možete kontrolirati
određene funkcije televizora.
Tipka
TV POWER
Broj
TV VOL +/–
TV MUTE
PROG (,/.)
TV SOURCE
Funkcija
Rabi se za uključivanje i isključivanje
televizora.
Rabi se za izravan unos brojke.
Rabi se za prilagodbu glasnoće
televizora.
Rabi se za uključivanje i isključivanje
zvuka televizora.
Rabi se za odabir željenog kanala.
Rabi se za odabir vanjskog izvora
spojenog na televizor.
✎✎ NAPOMENA
`` Ako daljinski upravljač ne radi ispravno:
• Provjerite polaritet +/– baterija.
• Provjerite jesu li baterije istrošene.
• Provjerite je li senzor daljinskog upravljača
blokiran preprekama.
• Provjerite postoji li u blizini fluorescentno
osvjetljenje.
!! OPREZ
`` Baterije odlažite u skladu s lokalnim propisima
o zaštiti okoliša. Ne bacajte ih u običan otpad iz
kućanstva.
Hrvatski
02030V-BD-D8500-EN-CRO.indb 23
23
2012-01-13 오후 6:07:53
Početak
TELEVIZIJSKI kontrolni kodovi
Marka
SAMSUNG
AIWA
ANAM
BANG &
OLUFSEN
BLAUPUNKT
BRANDT
BRIONVEGA
CGE
CONTINENTAL
EDISON
Kod
TV POWER+01, +02, +03, +04, +05,
+06, +07, +08, +09
TV POWER+82
TV POWER+10, +11, +12, +13, +14,
+15, +16, +17, +18
TV POWER+57
TV POWER+71
TV POWER+73
TV POWER+57
TV POWER+52
TV POWER+75
TV POWER+19, +20, +23, +24, +25, +26,
+27, +28, +29, +30, +31, +32, +33, +34
EMERSON TV POWER+64
FERGUSON TV POWER+73
FINLUX
TV POWER+06, +49, +57
FORMENTI TV POWER+57
FUJITSU
TV POWER+84
GRADIENTE TV POWER+70
GRUNDIG
TV POWER+49, +52, +71
HITACHI
TV POWER+60, +72, +73, +75
IMPERIAL
TV POWER+52
JVC
TV POWER+61, +79
LG
TV POWER+06, +19, +20, +21, +22, +78
LOEWE
TV POWER+06, +69
LOEWE OPTA TV POWER+06, +57
MAGNAVOX TV POWER+40
METZ
TV POWER+57
MITSUBISHI TV POWER+06, +48, +62, +65
MIVAR
TV POWER+52, +77
NEC
TV POWER+83
DAEWOO
24
Marka
NEWSAN
NOBLEX
NOKIA
NORDMENDE
PANASONIC
PHILIPS
PHONOLA
PIONEER
RADIOLA
RADIOMARELLI
RCA
REX
SABA
SALORA
SANYO
SCHNEIDER
SELECO
SHARP
SIEMENS
SINGER
SINUDYNE
SONY
TELEAVA
TELEFUNKEN
THOMSON
THOMSON
ASIA
TOSHIBA
WEGA
YOKO
ZENITH
Kod
TV POWER+68
TV POWER+66
TV POWER+74
TV POWER+72, +73, +75
TV POWER+53, +54, +74, +75
TV POWER+06, +55, +56, +57
TV POWER+06, +56, +57
TV POWER+58, +59, +73, +74
TV POWER+06, +56
TV POWER+57
TV POWER+45, +46
TV POWER+74
TV POWER+57, +72, +73, +74, +75
TV POWER+74
TV POWER+41, +42, +43, +44, +48
TV POWER+06
TV POWER+74
TV POWER+36, +37, +38, +39, +48
TV POWER+71
TV POWER+57
TV POWER+57
TV POWER+35, +48
TV POWER+73
TV POWER+67, +73, +75, +76
TV POWER+72, +73, +75
TV POWER+80, +81
TV POWER+47, +48, +49, +50, +51,
+52
TV POWER+57
TV POWER+06
TV POWER+63
Hrvatski
02030V-BD-D8500-EN-CRO.indb 24
2012-01-13 오후 6:07:53
Veze
04
Povezivanje s televizorom pomoću audio/videokabela i RF kabela
2. Pomoću video/audiokabela povežite priključke VIDEO OUT (žuti) / AUDIO OUT (bijeli i crveni) sa
stražnje strane proizvoda s priključcima VIDEO IN (žuti) / AUDIO IN (bijeli i crveni) na televizoru.
Veze
1. Spojite RF kabel kako je prikazano.
3. Priključite proizvod i televizor u zidnu utičnicu.
4. Uključite proizvod i televizor.
Prema
priključku ANT IN
Prema
televizoru
RF kabel
Crvena Bijela
Audio/videokabel
Žuta
✎✎ NAPOMENA
Prema priključku
ANT INPUT
`` RF kabel priključen na proizvod šalje samo signale televizora. Da biste gledali sadržaje s proizvoda morate priključiti
audio/videokabele.
`` Ako je audiokabel postavljen previše blizu kabela napajanja može doći do šumova.
`` Želite li povezati AV prijemnik, pogledajte stranice za povezivanje AV prijemnika. (pogledajte str. 29~30)
`` Broj i položaj priključaka mogu se razlikovati ovisno o televizoru. Pogledajte korisnički priručnik televizora.
`` Ako na televizoru postoji samo jedan priključak audioulaza, povežite ga s priključkom AUDIO OUT (desni/bijeli) na
proizvodu.
Hrvatski
02030V-BD-D8500-EN-CRO.indb 25
25
2012-01-13 오후 6:07:53
Veze
Povezivanje s televizorom
Slučaj 1 : Povezivanje s televizorom pomoću HDMI kabela - najbolja kvaliteta
(preporučeno)
1. Pomoću HDMI kabela povežite priključak HDMI OUT na stražnjoj strani proizvoda s priključkom
HDMI IN na televizoru.
2. Uključite proizvod i televizor.
3. Pritišćite tipku za odabir ulaza na daljinskom upravljaču televizora dok se HDMI signal s proizvoda ne
pojavi na televizijskom zaslonu.
• Ako ste daljinski upravljač postavili na upravljanje televizorom (pogledajte str. 23~24), pritisnite tipku
TV SOURCE na daljinskom upravljaču te odaberite HDMI kao vanjski izvor televizijskog signala.
HDMI kabel
(nije uključen)
✎✎ NAPOMENA
`` HDMI kabel šalje digitalni audio/videosignal pa nije potrebno spajati audiokabel.
`` Ako je proizvod spojen s televizorom uz izlaznu HDMI razlučivost od 720p,1080i ili 1080p, morate upotrijebiti HDMI
kabel za brzi prijenos podataka (2. kategorija).
`` HDMI televizoru šalje samo čisti digitalni signal.
Ako televizor ne podržava HDCP (zaštitu digitalnog sadržaja visoke propusnosti), na zaslonu se pojavljuju povremene smetnje.
`` Ovisno o televizoru, određene razlučivosti HDMI izlaza možda neće raditi. Pogledajte korisnički priručnik televizora.
`` Kada prvi put povežete proizvod s televizorom pomoću HDMI kabela ili ga spajate s novim televizorom, izlazna HDMI
razlučivost automatski se postavlja na najveću koju televizor podržava.
`` Morate imati HDMI vezu kako biste uživali u videozapisima s 3D tehnologijom.
`` Dugačak HDMI kabel može uzrokovati smetnje na zaslonu. Ako dođe do smetnji, u izborniku isključite stavku Duboka boja.
`` Ako za povezivanje s uređajem za prikaz rabite HDMI-DVI kabel, tada uređaj za prikaz ili audiosustav morate povezati s
priključkom AV OUT ili onim za digitalni audioizlaz kako biste čuli zvuk.
26
Hrvatski
02030V-BD-D8500-EN-CRO.indb 26
2012-01-13 오후 6:07:54
04
Slučaj 2 : Povezivanje s televizorom pomoću komponentnog kabela
- bolja kvaliteta
Veze
-- Proizvod možete priključiti na televizor pomoću komponentnih videokabela.
-- Uživat ćete u iznimno kvalitetnoj slici i točnoj reprodukciji boja. Komponentni video razdvaja element
slike u crne i bijele (Y), plave (PB) i crvene (PR) signale kako bi prikazao jasne i čiste slike. (Audiosignali
dolaze iz audioizlaza.)
1. Pomoću komponentnog videokabela povežite priključke COMPONENT OUT na poleđini proizvoda s
priključcima COMPONENT IN na televizoru.
2. Pomoću audiokabela povežite priključke AUDIO OUT (bijeli i crveni) na poleđini proizvoda s
priključcima AUDIO IN (bijeli i crveni) na televizoru.
3. Uključite proizvod i televizor.
4. Pritišćite tipku za odabir ulaza na daljinskom upravljaču televizora dok se signal “KOMPONENTA” s
proizvoda ne pojavi na zaslonu televizora.
• Ako ste daljinski upravljač postavili na upravljanje televizorom (pogledajte str. 23~24), pritisnite tipku
TV SOURCE na daljinskom upravljaču te odaberite KOMPONENTA kao vanjski izvor televizijskog
signala.
Komponentni kabel
(nije uključen)
Audiokabel
Crvena Bijela Crvena Plava Zelena
✎✎ NAPOMENA
`` Komponentni priključci televizora mogu biti označeni s “R-Y, B-Y, Y” ili “Cr, Cb, Y” umjesto s “PB, PR, Y” što ovisi o
proizvođaču. Broj i položaj priključaka mogu ovisiti o televizoru.Pogledajte korisnički priručnik televizora.
`` Ovisno o vrsti sadržaja, možete izabrati razne postavke razlučivosti, kao što su 1080i, 720p, 576p/480p ili 576i/480i.
(Pogledajte str. 37~39)
`` Stvarna razlučivost može se razlikovati od one postavljene u izborniku postavki ako su spojeni i komponentni i HDMI
kabel. Razlučivost može ovisiti o vrsti sadržaja. (Pogledajte str. 37~39)
Hrvatski
02030V-BD-D8500-EN-CRO.indb 27
27
2012-01-13 오후 6:07:54
Veze
Slučaj 3 : Povezivanje s televizorom pomoću audio/videokabela
- dobra kvaliteta
1. Pomoću video/audiokabela povežite priključke VIDEO OUT (žuti) / AUDIO OUT (bijeli i crveni) na
poleđini proizvoda s priključcima VIDEO IN (žuti) / AUDIO IN (bijeli i crveni) na televizoru.
2. Uključite proizvod i televizor.
3. Pritišćite tipku za odabir ulaza na daljinskom upravljaču televizora dok se signal “VIDEO” s proizvoda
ne pojavi na zaslonu televizora.
• Ako ste daljinski upravljač proizvoda postavili na upravljanje televizorom (pogledajte str. 23~24),
pritisnite tipku TV SOURCE na daljinskom upravljaču pa izaberite VIDEO kao vanjski izvor
televizijskog signala.
Audio/videokabel
Crvena Bijela
Žuta
✎✎ NAPOMENA
`` Ako je audiokabel postavljen previše blizu kabela napajanja može doći do šumova.
`` Želite li povezati AV prijemnik, pogledajte stranice za povezivanje AV prijemnika. (pogledajte str. 29~30)
`` Broj i položaj ulaznih priključaka mogu se razlikovati ovisno o televizoru. Pogledajte korisnički priručnik televizora.
!! OPREZ
`` Ne povezujte proizvod s televizorom putem videorekordera. Na videosignale koji prolaze kroz videorekordere mogu
utjecati sustavi za zaštitu autorskih prava, a slika na televizoru može biti izobličena.
28
Hrvatski
02030V-BD-D8500-EN-CRO.indb 28
2012-01-13 오후 6:07:54
04
Povezivanje s audiosustavom
Veze
• Prilikom uključivanja AV prijemnika smanjite glasnoću. Nagli glasni zvuk mogao bi oštetiti zvučnike i
vaš sluh.
• Postavite format audioizlaza u skladu s mogućnostima AV prijemnika. (Pogledajte str. 40~43)
• Položaj priključaka HDMI ulaza ovisi o vašem AV prijemniku. Pogledajte korisnički priručnik AV
prijemnika.
Slučaj 1 : Povezivanje s audiosustavom (AV prijemnik koji podržava HDMI)
– najbolja kvaliteta (preporučeno)
1. Pomoću HDMI kabela povežite priključak HDMI OUT na stražnjoj strani proizvoda s priključkom
HDMI IN na AV prijemniku.
2. Pomoću HDMI kabela povežite priključak HDMI OUT AV prijemnika s priključkom HDMI IN
televizora.
3. Uključite proizvod, televizor i AV prijemnik.
4. Pritisnite tipku za odabir ulaza AV prijemnika i televizora kako biste odabrali vanjski ulaz i čuli zvuk
s playera. Informacije o postavljanju audioulaza AV prijemnika potražite u korisničkom priručniku
uređaja.
HDMI kabel
(nije uključen)
HDMI kabel
(nije uključen)
Hrvatski
02030V-BD-D8500-EN-CRO.indb 29
29
2012-01-13 오후 6:07:55
Veze
Slučaj 2 : Povezivanje s
audiosustavom (stereopojačalo)
– dobra kvaliteta
1. Pomoću audiokabela povežite priključke
AUDIO OUT (bijeli i crveni) na poleđini
proizvoda s priključcima AUDIO IN (bijeli i
crveni) na stereopojačalu.
2. Pomoću kabela za videosignal spojite
priključke HDMI, COMPONENT ili VIDEO
OUT na stražnjoj strani proizvoda na
priključke HDMI, COMPONENT ili VIDEO IN
na televizoru. (Pogledajte str. 26~28)
3. Uključite proizvod, televizor i stereopojačalo.
4. Pritisnite tipku za odabir ulaza stereopojačala
kako biste odabrali vanjski ulaz i čuli zvuk
s proizvoda. Informacije o postavljanju
audioulaza stereopojačala potražite u
korisničkom priručniku pojačala.
5. Pritišćite tipku za odabir ulaza na daljinskom
upravljaču televizora kako biste odabrali
videoizvor (HDMI, Komponenta ili Video).
Slučaj 3 : Povezivanje s
audiosustavom (AV prijemnik s
Dolby Digital ili DTS dekoderom)
- bolja kvaliteta
1. Pomoću optičkog kabela povežite priključak
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) na stražnjoj
strani proizvoda s priključkom DIGITAL
AUDIO IN (OPTICAL) na AV prijemniku.
2. Pomoću kabela za videosignal spojite
priključke HDMI, COMPONENT ili VIDEO
OUT na stražnjoj strani proizvoda na
priključke HDMI, COMPONENT ili VIDEO IN
na televizoru. (Pogledajte str. 26~28)
3. Uključite proizvod, televizor i AV prijemnik.
4. Za odabir vanjskog ulaza pritisnite tipku za
odabir ulaza na AV prijemniku kako biste čuli
zvuk s proizvoda. Pogledajte korisnički priručnik
AV prijemnika kako biste postavili audioulaz AV
prijemnika.
5. Pritišćite tipku za odabir ulaza na daljinskom
upravljaču televizora kako biste odabrali
videoizvor (HDMI, Komponenta ili Video).
Slučaj 2: Audiokabel
Slučaj 3: Optički
kabel(nije uključen)
Crvena Bijela
✎✎ NAPOMENA
`` Ako rabite digitalnu audiovezu opisanu u slučaju 3, čut ćete samo prednja dva zvučnika s postavkom digitalnog izlaza
PCM.
30
Hrvatski
02030V-BD-D8500-EN-CRO.indb 30
2012-01-13 오후 6:07:55
04
Povezivanje u mrežu
Veze
Kada je spojen na mrežu, ovaj proizvod omogućuje vam uporabu mrežnih usluga (pogledajte str. 74~83)
kao što su Smart Hub i BD-LIVE te nadogradnju softvera. Za uspostavljanje veze preporučujemo
uporabu pristupne točke (AP) ili IP usmjerivača. Dodatne informacije o spajanju s usmjerivačem potražite
u korisničkom priručniku usmjerivača ili zatražite tehničku podršku proizvođača usmjerivača.
Kabelska mreža
1. Pomoću izravnog LAN kabela (UTP kabel) spojite LAN priključak proizvoda s LAN priključkom
modema ili usmjerivača.
2. Informacije o postavljanju mrežnih mogućnosti potražite na str. 45~49.
Usmjerivač
Širokopojasni modem
(s integriranim usmjerivačem)
Širokopojasna
mrežna usluga
Ili
Širokopojasni modem
Širokopojasna
mrežna usluga
Umrežavanje s osobnim
računalom za funkciju AllShare
✎✎ NAPOMENA
`` Internetski pristup poslužitelju za nadogradnju softvera tvrtke Samsung možda neće biti dopušten ovisno o usmjerivaču
ili politici pružatelja internetskih usluga. Dodatne informacije zatražite od svog pružatelja internetskih usluga (ISP).
`` Za korisnike DSL-a: rabite usmjerivač za povezivanje u mrežu.
`` Za uporabu funkcije AllShare računalo morate spojiti u mrežu na način prikazan na slici.Veza može biti žičana ili
bežična.
Hrvatski
02030V-BD-D8500-EN-CRO.indb 31
31
2012-01-13 오후 6:07:56
Veze
Bežična mreža
Vaš proizvod ima ugrađenu mogućnost povezivanja putem Wi-Fi sučelja. U mrežu se možete spojiti
putem uređaja za bežično dodjeljivanje IP adresa (usmjerivač ili modem).
Informacije o postavljanju mrežnih mogućnosti potražite na str. 45~49.
Širokopojasna
mrežna usluga
Umrežavanje s osobnim Uređaj za bežično
računalom za funkciju dodjeljivanje IP adresa
AllShare
✎✎ NAPOMENA
`` Za uporabu bežične mreže vaš proizvod mora biti povezan s uređajem za bežično dodjeljivanje IP adresa (usmjerivač).
Ako uređaj za bežično dodjeljivanje IP adresa podržava DHCP, vaš proizvod može upotrijebiti DHCP ili statičnu IP adresu
kako bi se povezao s bežičnom mrežom.
`` Odaberite kanal za uređaj za bežično dodjeljivanje IP adresa koji se trenutno ne upotrebljava. Ako neki drugi uređaj
u blizini trenutno rabi kanal postavljen za uređaj za bežično dodjeljivanje IP adresa, to će rezultirati smetnjama i
nemogućnošću komunikacije.
`` Ako za vezu odaberete način Pure High-throughput (čista visoka propusnost) (Greenfield) 802.11n i postavite vrstu
sigurnosnog šifriranja pristupne točke na WEP, TKIP ili TKIP-AES (WPS2Mixed), ovaj proizvod neće podržavati vezu u
skladu s novim specifikacijama za certifikaciju bežične veze.
`` Ako pristupna točka podržava WPS (zaštićene postavke bežične mreže), s mrežom se možete povezati putem PBC-a
(konfiguracija pritiskom tipke) ili PIN-a (osobni identifikacijski broj). WPS će automatski konfigurirati SSID i WPA ključ u
oba načina rada.
`` Bežičnu mrežu možete postaviti na tri načina:
-- Bežično (općenito)
-- Putem WPS-a (PBC)
-- One Foot Connection
Bežično (općenito) uključuje automatski i ručni način postavljanja.
`` Po svojoj prirodi, bežični LAN može uzrokovati smetnje ovisno o uvjetima rada (snaga pristupne točke, udaljenost,
prepreke, ometanje od strane drugih radio uređaja itd).
`` Postavite uređaj za bežično dodjeljivanje IP adresa na infrastrukturni način rada. Ad-hoc način rada nije podržan.
`` Proizvod podržava samo sljedeće bežične protokole sa sigurnosnim ključem:
-- WEP(OPEN/SHARED), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES).
`` Za uporabu funkcije AllShare računalo morate spojiti u mrežu na način prikazan na slici.Veza može biti žičana ili
bežična.
32
Hrvatski
02030V-BD-D8500-EN-CRO.indb 32
2012-01-13 오후 6:07:56
Postavljanje
Plug & Play
Select the OSD Language.
Menu Language
: English
►
" Enter
2. Pritišćite tipke ►▲▼ da biste odabrali željeni
jezik, zatim pritisnite tipku UNESI.
3. Pritišćite tipke ►▲▼ da biste odabrali željenu
zemlju, a zatim pritisnite tipku UNESI.
4. Brojčanim tipkama unesite željenu
4-znamenkastu lozinku. (samo Francuska)
5. Pritišćite tipke ►▲▼ za odabir željenog
načina rada sata.
• Ako odaberete Autom. : Pritisnite tipku
UNESI.
• Ako odaberete Ručni : Pritišćite tipke
▲▼◄► za postavljanje sata, zatim pritisnite
tipku UNESI.
Plug & Play
Postavite opcije pret. za automatsko podešavanje.
Antenska
Kabelska TV
• Ako odaberete Kabelska TV : Pritisnite
tipku ▼ za odabir stavke Sljedeće, a zatim
pritisnite tipku UNESI. Postavite opciju
načina pretraživanja, zatim pritisnite tipku ▼
za odabir tipke Pretraž..
Postavljanje
1. Nakon spajanja proizvoda uključite televizor.
Pri prvom spajanju s televizorom proizvod se
automatski uključuje te se prikazuje zaslon
Plug & Play.
• Ako odaberete Antenska : Pritisnite tipku ▼
za odabir stavke Pretraž., a zatim pritisnite
tipku UNESI.
05
Prije pokretanja (Plug & Play)
7. Pritišćite tipke ►▲▼ da biste odabrali željeni
redoslijed kanala, a zatim pritisnite tipku
UNESI. (samo Italija)
8. Pritišćite tipke ◄► za odabir stavki Postavke
mreže ili TV program, zatim pritisnite tipku
UNESI.
(Više informacija o postavkama mreže
potražite na str. 45~49)
✎✎ NAPOMENA
`` Ako je proizvod prvi put priključen na televizor,
automatski će se uključiti. To je normalna radnja.
`` Lozinka
-- Samo Francuska : Brojčanim tipkama unesite
željenu 4-znamenkastu lozinku.
* Z a lozinku ne možete postaviti “0000”.
Odaberite druge brojeve.
-- Drugo : Brojčanim tipkama unesite željenu
4-znamenkastu lozinku.
* Zadana lozinka je “0000”.
`` Redoslijed kanala može se prikazati kada je zemlja
postavljena na Italija.
Pristup izborniku Postavke
1. Pritisnite tipku MENU.
Prikazat će se početni izbornik.
2. Pritišćite tipke ◄► za odabir željenog početnog
izbornika, a zatim pritisnite tipku UNESI.
Pretraž.
a Preth. d Preskoči > Pomak " Ulaz
6. Pritišćite tipke ▲▼ da biste odabrali željeni
izvor antene, a zatim pritisnite tipku UNESI.
3. Pritišćite tipke ▲▼ da biste odabrali željeni
podizbornik, a zatim pritisnite tipku UNESI.
4. Pritišćite tipke ▲▼ da biste odabrali željenu
stavku, a zatim pritisnite tipku UNESI.
5. Pritisnite tipku EXIT za izlazak iz izbornika.
Hrvatski
02030V-BD-D8500-EN-CRO.indb 33
33
2012-01-13 오후 6:07:56
Postavljanje
• Izbornik Početni
4. Pritišćite tipke ▲▼ da biste odabrali željenu
stavku, a zatim pritisnite tipku UNESI.
5. Pritisnite tipku EXIT za izlazak iz izbornika.
TV program
Vodič
Upravitelj rasporeda
3
Popis kanala
Upravlj. kanalima
2
Moj uređ.
Moji sadržaji
4
Internet
Postavke
5
1
d WPS(PBC)
1
Odabire Moj uređ.
2
Odabire Moji sadržaji.
3
Odabire TV program.
4
Odabire Internet.
5
Odabire Postavke.
6
Prikazuje dostupne tipke.
6
✎✎ NAPOMENA
`` Ako je proizvod spojen na mrežu, na početnom
izborniku odaberite Smart Hub.
Preuzmite željeni sadržaj s usluge Samsung Apps.
(pogledajte str. 81~82)
Popis kanala
Možete vidjeti sve tražene kanale.
1. Pritisnite tipku CH LIST na daljinskom
upravljaču.
Prikazat će se popis kanala.
Zaslon s popisom kanala
1
Popis kanala
Svi
808 BBC World
809 bid-up.tv
810 Boomerang
811 Cartoon Nwk
812 Class News
813 Coming Soon
814 Discovery
Nema informacija
Antenska
1
`` Koraci za pristup ovise o odabranom izborniku.
`` OSD (prikaz na zaslonu) na ovome proizvodu može
se promijeniti nakon nadogradnje verzije softvera.
`` Ako proizvod ostavite u početnom izborniku duže od
3 minute bez uporabe, na televizoru će se pojaviti
DTV zaslon.
`` Ako proizvod ostavite u drugom izborniku, uključujući
postavke, duže od 5 minuta bez uporabe, na
televizoru će se pojaviti čuvar zaslona.
TV program
1. Pritisnite tipku MENU.
2. Prikazat će se početni izbornik.Pritišćite tipke
◄► za odabir stavke TV program.
3. Pritišćite tipke ▲▼ da biste odabrali željeni
podizbornik, a zatim pritisnite tipku UNESI.
34
2
a Antena c Prikaz prog. < CH način " Gledaj ƒ Stranica
2
Prikazuje pohranjene kanale.
Pomoć pri navigaciji : Prikazuje raspoložive tipke
daljinskog upravljača.
• CRVENA (A) : Odabire antensku ili kabelsku TV.
• ŽUTA (C) : Prikazuje informacije o programu.
• CH način : Prikazuje kanalni način rada prema
vrsti kanala. (Sve, TV, Radio, Podaci/ostalo)
• Gledaj : Prikazuje odabrani kanal.
• Stranica : Prelazi na sljedeću ili prethodnu
stranicu.
2. Pritišćite tipke ▲▼ za odabir željenog kanala,
a zatim pritisnite tipku UNESI.
Prikazat će se odabrani kanal.
✎✎ NAPOMENA
`` Pritiskanjem tipke INFO možete gledati ili snimati
odabrani kanal.
Hrvatski
02030V-BD-D8500-EN-CRO.indb 34
2012-01-13 오후 6:07:57
Pritišćite tipke ▲▼ da biste odabrali željeni kanal,
a zatim pritisnite tipku TOOLS.
Zaslon upravljanja kanalima
1
Upravlj. kanalima | Svi
803 xxxxxxxx
805 xxxxxxxx
Upravlj. kanalima | Svi
800 xxxxxxxx
801 xxxxxxxx
804 xxxxxxxx
805 xxxxxxxx
802 xxxxxxxx
806 xxxxxxxx
808 xxxxxxxx
810 xxxxxxxx
812 xxxxxxxx
814 xxxxxxxx
Antenska
807
1/2 Str.
811 xxxxxxxx
813 xxxxxxxx
Antenska a Antena d Razvrst. ƒ Stranica " Odabir / Alati ' Povratak
807 xxxxxxxx
809 xxxxxxxx
811 xxxxxxxx
Gledaj
813 xxxxxxxx
815 xxxxxxxx
3
Uređeni kanali : Pritisnite tipke ◄▲▼ za provjeru
uređenih kanala.
• Kanali ( ) : Prikazuje popis kanala prema vrsti
kanala. (Svi, TV, Radio, Podaci/ostalo)
• Favoriti ( ): Prikazuje sve omiljene kanale.
(Favoriti 1, Favoriti 2, Favoriti 3......)
1
Prikazuje pohranjene kanale.
2
Pomoć pri navigaciji : Prikazuje raspoložive tipke
daljinskog upravljača.
• CRVENA (A) : Odabire antensku ili kabelsku TV.
• PLAVA (D) : Razvrstava popis načinjen prema
broju kanala ili nazivu kanala.
• Stranica : Prelazi na sljedeću ili prethodnu
stranicu.
• Odabir : Odabire željeni kanal.
• Alati : Prikazuje opcije funkcije Upravlj. kanalima.
• Povratak : Vraća na prethodni izbornik.
3
Ikone na prikazu statusa kanala
Ikone
c
\
Odabrani kanal.
Radnje
Kanal postavljen kao favorit.
Zaključani kanal.
Broj kanala
" Ulaz ' Povratak
815 xxxxxxxx
xxxxxxxx
815
814 xxxxxxxx
803 xxxxxxxx
a Antena d Razvrst. ƒ Stranica " Odabir / Alati ' Povratak
xxxxxxxx
809 xxxxxxxx
Broj kanala
Alati
xxxxxxxx
801
801
xxxxxxxx
Gledaj
803
xxxxxxxx
xxxxxxxx
803
Dodaj
u omiljene
Zaključaj
805
xxxxxxxx
xxxxxxxx
805
Uredixxxxxxxx
broj kanala
807
xxxxxxxx
807
Izbriši
809
xxxxxxxx
xxxxxxxx
809
Poništi
odabir za sve
811
xxxxxxxx
xxxxxxxx
811
Odabir
svih
813
xxxxxxxx
xxxxxxxx
813
801 xxxxxxxx
2
1/2 Str.
Selected item: 1
Postavljanje
Ova stavka omogućuje upravljanje pohranjenim
kanalima.
Uporaba tipke TOOLS
05
Upravlj. kanalima
Odaberite za gledanje kanala.
Dodaj u omiljene / Uredi omiljene
Odaberite za dodavanje željenog omiljenog kanala.
Zaključaj / Otključ.
Odaberite za zaključavanje kanala.
Uredi broj kanala
Odaberite za uređivanje broja kanala.
Ako opcija Uredi broj kanala nije prikazana u
Upravlj. kanalima, postavite je na Omogući u
izborniku kanala. (Pogledajte str. 44).
Ovaj izbornik prikazat će se samo kada postavite
vrstu izvora antene i zemlju kako je prikazano u
nastavku.
Izvor antene
Antenska
Zemlja
Nizozemska, Italija
Izbriši
Odaberite za brisanje kanala.
Poništi odabir za sve
Odaberite za poništavanje odabira svih kanala.
Odabir svih
Odaberite za odabir svih kanala.
✎✎ NAPOMENA
`` Pri satelitskom emitiranju uređivanje broja kanala
može biti moguće ovisno o specifikaciji.
Hrvatski
02030V-BD-D8500-EN-CRO.indb 35
35
2012-01-13 오후 6:07:58
Postavljanje
Postavke
1. Pritisnite tipku MENU.
2. Prikazat će se početni izbornik.Pritišćite tipke
◄► da biste odabrali Postavke,
a zatim pritisnite tipku UNESI.
3. Pritišćite tipke ▲▼ da biste odabrali željeni
podizbornik, a zatim pritisnite tipku UNESI.
4. Pritišćite tipke ▲▼ da biste odabrali željenu
stavku, a zatim pritisnite tipku UNESI.
5. Pritisnite tipku EXIT za izlazak iz izbornika.
Prikaz
Možete konfigurirati razne načine prikaza kao što su
omjer visine i širine slike televizora, razlučivost itd.
3D postavke
Odaberite želite li reproducirati Blu-ray disk s 3D
sadržajem u 3D načinu rada.
Postavke
Zaslon
Audio
Kanali
Mreža
Sustav
Jezik
Sigurnost
Općenito
Podrška
3D postavke
3D postavke
Način reprod. 3D Blu-ray: Autom.
Velič. zaslona: 55 inč
> Pomak " Ulaz ' Povratak
HDMI duboka boja: Autom.
Način reprod. 3D Blu-ray
3D Blu-ray diskovi dostupni su u dva formata :
Blu-ray 3D i obični 3D. Prije reprodukcije Blu-ray
3D diska možete odabrati želite li njegov sadržaj
gledati u 3D ili 2D tehnici.
• Autom. : Automatski detektira ima li povezani
TV mogućnost reprodukcije 3D sadržaja i prema
tome reproducira Blu-ray 3D disk u 3D ili 2D
formatu ili obični 3D disk u 3D formatu ako TV
podržava 3D.Obični 3D diskovi neće se moći
reproducirati ako vaš TV ne podržava 3D format.
• 3D  3D : Uvijek reproducira obične 3D diskove
i Blu-ray 3D diskove u 3D tehnici.
• 3D  2D : Blu-ray 3D diskove uvijek reproducira
u 2D tehnici. Obični 3D diskovi neće se
reproducirati.
36
✎✎ NAPOMENA
`` Ovisno o sadržaju i položaju slike na zaslonu
televizora možete vidjeti okomite crne trake na lijevoj
i desnoj ili na obje strane zaslona.
Velič. zaslona
Omogućuje unos stvarne veličine zaslona
televizora kako bi proizvod mogao prilagoditi sliku
veličini zaslona i prikazati optimalnu 3D sliku.
(Za 3D prikaze veće od 116 inča jednostavno
postavljanje zaslona na 116 inča siguran je izbor.)
!! OPREZ
`` Želite li uživati u 3D sadržaju, spojite 3D uređaj
(AV prijemnik ili televizor koji podržava 3D tehnologiju)
s priključkom HDMI OUT proizvoda pomoću HDMI
kabela za brzi prijenos podataka. Prije reprodukcije
3D sadržaja stavite 3D naočale.
`` Proizvod šalje 3D signale samo putem HDMI kabela
spojenog na priključak HDMI OUT.
`` Budući da je razlučivost videozapisa u 3D načinu
reprodukcije određena razlučivošću izvornog 3D
videozapisa, ne možete je mijenjati po želji.
`` U 3D načinu reprodukcije neke funkcije poput
BD Wise, prilagodbe veličine zaslona i prilagodbe
razlučivosti možda neće ispravno raditi.
`` Za pravilan izlaz 3D signala morate koristiti HDMI
kabel za brzi prijenos podataka.
`` Tijekom gledanja 3D slika budite udaljeni od zaslona
televizora najmanje tri širine zaslona. Na primjer, ako
imate zaslon veličine 46 inča, gledajte na udaljenosti
od 138 inča (11,5 stopa) od zaslona.
-- 3D video zaslon postavite u razini očiju kako biste
imali najbolju 3D sliku.
`` Ako je proizvod priključen na neke 3D uređaje, 3D
efekt možda neće pravilno raditi.
`` Logotipi “Blu-ray 3D” i “Blu-ray 3D” su zaštitni znaci
tvrtke Blu-ray Disc Association.
Hrvatski
02030V-BD-D8500-EN-CRO.indb 36
2012-01-13 오후 6:07:58
✎✎ NAPOMENA
`` Ovisno o vrsti diska, neki omjeri možda neće biti
dostupni.
`` Ako odaberete omjer i mogućnost koji se razlikuju
od omjera zaslona televizora, slika bi se mogla činiti
izobličenom.
`` Ako odaberete 16:9 Original, vaš bi TV mogao
prikazivati 4:3 Pillarbox (crne trake s obje strane slike).
Veličina Smart Hub zaslona
Postavite zaslon Smart Hub na optimalnu veličinu.
• Veličina 1 : Veličina zaslona Smart Hub bit će
manja od zadane. Možete vidjeti malo crne
površine na stranama zaslona.
• Veličina 2 : Ovo je zadana postavka za Smart
Hub. Proizvod prikazuje normalnu veličinu
zaslona Smart Hub.
• Veličina 3 : Ovo će prikazati veću veličinu
zaslona Smart Hub. Slika može biti prevelika za
vaš televizor.
BD Wise (samo proizvodi tvrtke Samsung)
BD Wise je Samsungova najnovija značajka
međusobnog povezivanja uređaja.
✎✎ NAPOMENA
`` Ako je funkcija BD Wise uključena, postavka
razlučivosti automatski se vraća na BD Wise, a BD
Wise se pojavljuje u izborniku Razlučivost.
`` Ako je proizvod priključen na uređaj koji ne podržava
funkciju BD Wise, ne možete je koristiti.
`` Za pravilan rad funkcije BD Wise postavite izbornik
BD Wise proizvoda i televizora na Uključeno.
Rezolucija
Omogućuje postavljanje razlučivosti izlaza
komponentnog ili HDMI videosignala na Autom.,
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p ili 576i/480i.
Broj označava broj linija videozapisa po kadru.
Slova „i“ i „p“ označavaju isprepleteno odnosno
progresivno pretraživanje. Što je više linija, to je
veća kvaliteta.
• Autom. : Automatski postavlja razlučivost izlaza
na maksimalnu razlučivost povezanog televizora.
• BD Wise : Razlučivost automatski postavlja na
razlučivost Blu-ray diska/DVD diskova ako ste
proizvod putem HDMI-a priključili na televizor sa
značajkom BD Wise. (Stavka izbornika BD Wise
pojavljuje se samo ako je značajka BD Wise
postavljena na Uključeno. Pogledajte gornji
odjeljak BD Wise.)
• 1080p : prikazuje 1080 linija progresivnog
videozapisa.
• 1080i : prikazuje 1080 linija isprepletenog
videozapisa.
• 720p : prikazuje 720 linija progresivnog videozapisa.
• 576p/480p : prikazuje 576/480 linija
progresivnog videozapisa.
• 576i/480i : prikazuje 576/480 linija isprepletenog
videozapisa.
Hrvatski
02030V-BD-D8500-EN-CRO.indb 37
Postavljanje
Ovisno o vrsti televizora koji imate, možda ćete
željeti prilagoditi postavku veličine zaslona.
• 16:9 Original : Odaberite ako ste proizvod
priključili na televizijski zaslon formata 16:9.
Proizvod će prikazati cijeli sadržaj u originalnom
omjeru visine i širine slike.Sadržaj formatiran u
omjeru 4:3 prikazat će se s crnim trakama s
lijeve i desne strane.
• 16:9 Cijeli : Odaberite ako ste proizvod priključili
na televizijski zaslon formata 16:9. Sadržaj će se
prikazati na cijelom zaslonu. Sadržaj formatiran
u omjeru 4:3 bit će rastegnut.
• 4:3 crni rubovi : Odaberite ako ste proizvod
priključili na televizijski zaslon formata 4:3.
Proizvod će prikazati cijeli sadržaj u originalnom
omjeru visine i širine slike. Sadržaj formatiran u
omjeru 16:9 prikazat će se s crnim trakama na
vrhu i dnu zaslona.
• 4:3 rezani prikaz : Odaberite ako ste proizvod
priključili na televizijski zaslon formata 4:3. 16:9
sadržaj imat će odrezane velike dijelove lijeve i
desne strane.
Kada međusobno povežete Samsung proizvod i
Samsung TV s funkcijom BD Wise putem HDMI-a,
a funkcija BD Wise je uključena i na proizvodu
i na televizoru, proizvod šalje videosignal u
videorazlučivosti i pri brzini kadrova Blu-ray diska/
DVD diskova.
• Isključeno : Razlučivost izlaza ostaje fiksirana na
razlučivosti koju ste prethodno postavili u izborniku
Razlučivost, bez obzira na razlučivost diska.
Pogledajte odjeljak Razlučivost u nastavku.
• Uključeno : Proizvod šalje videosignal pri
originalnoj razlučivosti i brzini kadrova Blu-ray
diska/DVD diskova.
05
TV slika
37
2012-01-13 오후 6:07:58
Postavljanje
Razlučivost prema načinu izlaza
ƒƒ Reprodukcija Blu-ray diska / e-sadržaja / digitalnog sadržaja
HDMI / spojen
Izlaz
Postavljanje
HDMI način rada
Razlučivost
Blu-ray diska
BD Wise
1080p
Filmski kadar: Autom. (24Fs)
1080i
720p
576i/480i
Autom.
1080p
1080i
720p
576p/480p
576i/480i
576i/480i
-
-
-
576i/480i
-
-
-
576i/480i
-
-
-
1080i
1080i
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576p/480p
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576i/480i
1080p@24F 1080p@24F
ƒƒ Reprodukcija DVD-a
BD Wise
VIDEO način
rada
1080p
-
Izlaz
E-sadržaj/
digitalni
sadržaj
1080p
720p
576p/480p
38
1080p
Maks.
Maks.
razlučivost TV razlučivost TV
ulaza
ulaza
Autom.
Postavljanje
Komponentni/
VIDEO način rada Blu-ray disk
E-sadržaj/
digitalni
sadržaj
Blu-ray disk
HDMI / nije spojen
Komponentni način rada
480i
720p
576i/480i
-
-
-
576i/480i
576i/480i
-
576p/480p
576i/480i
HDMI / spojen
HDMI način rada
-
576i/480i
576i/480i
576i/480i
HDMI / nije spojen
Komponentni/VIDEO način Komponentni način
rada
rada
VIDEO način rada
576i/480i
-
-
576i/480i
-
-
1080p
576i/480i
-
-
720p
576i/480i
Maks. razlučivost TV
ulaza
1080i
576p/480p
-
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576i/480i
-
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576i/480i
Hrvatski
02030V-BD-D8500-EN-CRO.indb 38
2012-01-13 오후 6:07:58
05
ƒƒ DTV pogled
Rezolucija
BD Wise
Autom.
HDMI spojen
1080p
DTV pametna rezolucija
Razlučivost
"Da"
emitiranog programa
DTV pametna rezolucija
"Isključeno"
1080p
1080i
720p
576p/480p
576i/480i
HDMI nije spojen
Komponentni/
Komponentni način
Način rada s HDMI-jem
rada
VIDEO NAČIN RADA
Maks. razlučivost
TV ulaza
1080p
VIDEO način rada
576i/480i
-
-
576i/480i
-
-
576i/480i
-
-
1080i
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576p/480p
576i/480i
720p
-
✎✎ NAPOMENA
`` DTV pametna rezolucija aktivira se samo kada je
opcija razlučivosti postavljena na Autom.
`` Ako televizor koji ste povezali s proizvodom ne
podržava značajku Filmski kadar ili razlučivost
koju ste odabrali, prikazuje se poruka „Ako se
nakon odabira 'Da' ne prikazuju slike, pričekajte
15 sekundi za povratak na prethodnu razlučivost.
Želite li promijeniti razlučivost?”.Ako odaberete Da,
prikaz na zaslonu televizora nakon 15 sekundi će
nestati, a zatim će se razlučivost automatski vratiti
na prethodnu.
`` Ako prikaz na zaslonu nestane nakon što promijenite
razlučivost, uklonite sve diskove, a zatim pritisnite i
zadržite tipku ZAUSTAVI (
) na prednjem dijelu
proizvoda duže od 5 sekundi. Sve postavke vraćaju
se na tvorničke postavke. Za pristup svakom načinu
rada i odabir stavke Postavke zaslona koju podržava
vaš televizor slijedite korake s prethodne stranice.
`` Nakon vraćanja na tvorničke postavke brišu se svi
korisnički spremljeni BD podaci.
`` Blu-ray disk mora imati značajku 24 kadra kako bi
proizvod mogao koristiti način rada Filmski kadar
(24Fs).
`` Ako su HDMI i komponentna utičnica povezane, a
vi trenutno gledate komponentni izlaz, razlučivost je
fiksirana na 576i/480i.
576i/480i
-
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576i/480i
`` Za DivX sadržaj koji je zaštićen od kopiranja izlazna
razlučivost komponentnog videozapisa prisilno se
postavlja na 576i/480i.
`` Kada HDMI kabel nije spojen, a videoizlaz je u
komponentnom načinu rada, sadržaji u DivX formatu
koji su zaštićeni od umnožavanja mogu se slati samo
u razlučivosti od 576i/480i.
DTV pametna rezolucija
Ovu funkciju koristite za automatsko optimiziranje
razlučivosti zaslona za digitalna emitiranja.
• Autom. : Razlučivost zaslona automatski je
optimizirana za digitalno emitiranje.
• Isključeno : Isključuje DTV pametnu rezoluciju.
✎✎ NAPOMENA
`` Kada promijenite televizijski kanal s ovom funkcijom
postavljenom na Autom., u skladu s televizorom,
vrijeme prikaza sljedećih kanala duže će potrajati
nego kada je funkcija postavljena na Isključeno.
HDMI format boje
Omogućuje postavljanje formata prostora boje
za HDMI izlaz kako bi odgovarao mogućnostima
povezanog uređaja (TV-a, monitora itd.).
• Autom. : Automatski postavlja proizvod na
optimalni format koji vaš uređaj podržava.
• YCbCr (4:4:4) : Ako vaš televizor podržava
prostor boja YCbCr putem HDMI-a, odaberite
ovo za izlaz normalnog YCbCr gamuta boja.
Hrvatski
02030V-BD-D8500-EN-CRO.indb 39
Postavljanje
Izlaz
39
2012-01-13 오후 6:07:58
Postavljanje
• RGB (standardno) : Odaberite ovo za izlaz
normalnog RGB gamuta boja.
• RGB (poboljšano) : Ako je proizvod spojen na
DVI uređaj za prikaz poput monitora, odaberite
ovo za izlaz poboljšanog RGB gamuta boja.
Filmski kadar (24Fs)
Postavljanje značajke Filmski kadar (24Fs) na Autom.
omogućuje vam da HDMI izlaz proizvoda postavite
na 24 kadra u sekundi za poboljšanu kvalitetu
slike.U značajki Filmski kadar (24Fs) možete
uživati samo na televizoru koji podržava tu brzinu
kadrova. Značajku Filmski kadar možete odabrati
samo kada je proizvod u načinu rada izlazne HDMI
razlučivosti od 1080i ili 1080p.
• Autom. : funkcije značajke Filmski kadar (24Fs) rade.
• Isključeno : funkcije značajke Filmski kadar
(24Fs) ne rade.
HDMI duboka boja
Omogućuje videoizlaz iz utičnice HDMI OUT sa
značajkom Duboka boja. Duboka boja omogućuje
točniju reprodukciju boja s većom dubinom.
• Autom. : Proizvod šalje videosignal s dubokom
bojom na povezani televizor koji podržava
značajku HDMI duboka boja.
• Isključeno : Slika se prikazuje bez značajke
duboke boje.
Način rada u čekanju
Omogućuje postavljanje vrste slike koju proizvod
prikazuje kada pauzirate reprodukciju DVD-a.
• Autom. : Automatski prikazuje najbolju
nepomičnu sliku ovisno o sadržaju.
• Kadar : odaberite prilikom privremenog
zaustavljanja prizora s malo radnje.
• Polje : odaberite pri privremenom zaustavljanju
prizora s mnogo radnje.
Progresivni način rada
Omogućuje poboljšanje kvalitete slike pri gledanju
DVD-a.
• Autom. : Odaberite za automatski odabir
najbolje kvalitete slike proizvoda za DVD koji
gledate.
• Video : odaberite za najbolju kvalitetu slike
DVD-a s koncertima ili TV emisijama.
40
Audio
Digitalni izlaz
Digitalni izlaz postavite tako da odgovara
mogućnostima AV prijemnika koji ste spojili na
proizvod:
• PCM : odaberite ako imate spojen HDMI
podržani AV prijemnik.
• Struja bita (neobrađeno) : odaberite ako ste
povezali AV prijemnik koji podržava HDMI sa
mogućnošću dekodiranja Dolby TrueHD i DTSHD Master Audio zapisa.
• Podatkovni tok (DTS pon. kod.) : odaberite
ako ste povezali AV prijemnik pomoću digitalnog
optičkog ulaza koji može dekodirati DTS signal.
• Podatkovni tok (Dolby D. pon. koD.) : odaberite
ako nemate AV prijemnik koji podržava HDMI, ali
imate AV prijemnik s mogućnošću dekodiranja
Dolby Digital zapisa.
Blu-ray diskovi mogu sadržavati tri slijeda bitova
zvuka :
-- Zvučni zapis glavne značajke : zvučni zapis
glavne značajke.
-- BONUSVIEW audio : dodatni zvučni zapis kao
što je komentar redatelja ili glumaca.
-- Zvučni efekti navigacije : zvučni efekti navigacije
mogu se oglasiti kada se krećete nekim izbornikom.
Zvučni efekti navigacije drugačiji su na svakom
Blu-ray disku.
✎✎ NAPOMENA
`` Uvjerite se kako ste odabrali ispravan digitalni izlaz
jer u protivnom nećete čuti zvuk ili ćete čuti glasnu
buku.
`` Ako HDMI uređaj (AV prijemnik, televizor) nije
uskladiv s komprimiranim formatima (Dolby digital,
DTS), audiosignal izlazi kao PCM.
`` Uobičajeni DVD-i nemaju zvučni zapis značajke
BONUSVIEW ni mogućnost Zvučni efekti navigacije.
`` Neki Blu-ray diskovi nemaju zvučni zapis značajke
BONUSVIEW ni mogućnost Zvučni efekti navigacije.
`` Postavka digitalnog izlaza ne utječe na analogni (L/D)
audioizlaz ili HDMI audioizlaz na televizoru.
Ona utječe na optički i HDMI audioizlaz kada je
proizvod priključen na AV prijemnik.
Hrvatski
02030V-BD-D8500-EN-CRO.indb 40
2012-01-13 오후 6:07:58
HDMI
podržani AV
prijemnik
Veza
PCM
Do 7.1-kanalnog
PCM
PCM-a
2-kanalni
Podatkovni tok
(DTS pon. kod.)
HDMI
podržani AV
prijemnik
HDMI podržani
AV prijemnik ili
optički
PCM
Optički
PCM
2-kanalni
Podatkovni tok
(Dolby D. pon.
koD.)
HDMI podržani
AV prijemnik ili
optički
DTS pon. kod. Dolby D. pon. koD.*
DTS pon. kod. Dolby D. pon. koD.*
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital Do 7.1-kanalnog
Dolby Digital
PCM-a
2-kanalni
Plus
Plus
DTS pon. kod. Dolby D. pon. koD.*
Do 7.1-kanalnog
PCM
Dolby TrueHD Dolby Digital
PCM-a
2-kanalni
DTS pon. kod. Dolby D. pon. koD.*
Do 6.1-kanalnog
PCM
PCM-a
2-kanalni
DTS
DTS pon. kod. Dolby D. pon. koD.*
DTS-HD High
DTS-HD High
Do 7.1-kanalnog
PCM
Resolution
Resolution
PCM-a
2-kanalni
Audio
Audio
DTS
DTS pon. kod. Dolby D. pon. koD.*
PCM
DTS-HD
DTS-HD Do 7.1-kanalnog
PCM-a
2-kanalni Master Audio
Master Audio
DTS
DTS pon. kod. Dolby D. pon. koD.*
Audio tok na Dolby TrueHD
Blu-ray disku
DTS
PCM
Dolby Digital
DTS
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
DTS
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
Do 5.1-kanalnog
PCM
Dolby Digital Dolby Digital
PCM-a
2-kanalni
Do 6.1-kanalnog
PCM
PCM-a
2-kanalni
DTS
DTS
PCM 2-kanalni
PCM 2-kanalni
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
DTS
Do 5.1-kanalnog
PCM
Dolby Digital Dolby Digital
PCM-a
2-kanalni
DTS pon. koD. Dolby D. pon. koD.*
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital Do 5.1-kanalnog
Dolby Digital
PCM-a
2-kanalni
Plus***
Plus
DTS pon. koD. Dolby D. pon. koD.*
MPEG1
Do 5.1-kanalnog
PCM
PCM (do
PCM-a
2-kanalni 5,1-kanalni)
PCM
2-kanalni
DTS pon. koD. Dolby D. pon. koD.*
HE-AAC
Do 5.1-kanalnog
PCM
PCM-a
2-kanalni
Dolby D. pon.
kod.** (za
višekanalni
program)
Dolby D. pon.
kod.** (za
višekanalni
program)
DTS pon. koD. Dolby D. pon. koD.*
Dolby Digital
Audiotok
emitiranja
Optički
Struja bita (neobrađeno)
Do 7.1-kanalnog
PCM
Dolby Digital Dolby Digital
PCM-a
2-kanalni
Dolby Digital
Audiotok na
DVD-u
PCM
Hrvatski
02030V-BD-D8500-EN-CRO.indb 41
Postavljanje
Postavljanje
05
Odabir digitalnog izlaza
41
2012-01-13 오후 6:07:58
Postavljanje
Definicija za
Blu-ray disk
Bilo koji
Zajedno dekodira zvučni
zapis glavne značajke
i zvučni zapis značajke
BONUSVIEW u PCM zvučni
zapis te dodaje zvučne
efekte navigacije.
Proizvodi samo zvučni
zapis glavne značajke
kako bi vaš AV prijemnik
mogao dekodirati zvučni
zapis.Nećete čuti zvuk
BONUSVIEW niti zvučne
efekte navigacije.
Zajedno dekodira
zvučni zapis glavne
značajke i zvučni
zapis značajke
BONUSVIEW u PCM
audio te dodaje
zvučne efekte
navigacije, a zatim
ponovno kodira PCM
audio u DTS zapisu.
Zajedno dekodira
zvučni zapis glavne
značajke i zvučni
zapis značajke
BONUSVIEW u
PCM audio te
dodaje zvučne
efekte navigacije,
a zatim ponovno
kodira PCM audio
u digitalni Dolby
podatkovni tok.
* Ako je Izvorni tok 2-kanalni ili mono, postavka „Dolby D pon. koD.“ se ne primjenjuje. Izlaz će biti
2-kanalni PCM.
** Ako je HE-AAC zapis izvora 2-kanalni ili 1-kanalni, izlaz će biti 2-kanalni PCM.Za zapis Dolby Digital
Plus na internetskom sadržaju, PCM izlaz putem HDMI-a podržava do 5,1 kanala.
*** A
ko je opis audiozapisa postavljen na Uključeno, a broj audiokanala je veći od 2, audioizlaz će biti
promijenjeni Dolby Digital, čak i ako je originalni emitirani tok Dolby Digital Plus.Međutim, ako je broj
audiokanala 2 (stereo) ili 1 i opis audiozapisa je postavljen na Uključeno, format izlaza bit će PCM.
PCM smanjivanje
Omogućuje vam uključivanje i isključivanje
smanjenja kvalitete zvuka na 48 kHz i 96 kHz.
• Isključeno : odaberite kada je AV prijemnik koji
je povezan s proizvodom uskladiv s 96 kHz.
• Uključeno : Odaberite kada AV prijemnik koji je
povezan s proizvodom nije uskladiv s 96 kHz.
Signali od 96 kHz pretvaraju se u 48 kHz.
✎✎ NAPOMENA
`` Čak i kada je PCM smanjivanje postavljeno na
Isključeno, neki će diskovi slati samo audiozapis
smanjene kvalitete kroz optičke digitalne izlaze.
HDMI
• Ako televizor nije uskladiv s komprimiranim
višekanalnim formatima (Dolby Digital, DTS),
proizvod može slati PCM audiozapis kvalitete
smanjene na dva kanala čak i ako ste na
izborniku postavki za digitalni izlaz odabrali
Podatkovni tok (neobrađeni/ DTS pon. kod./
Dolby D pon. kod.).
• Ako televizor nije uskladiv s PCM frekvencijama
uzorkovanja preko 48 kHz, proizvod može
slati PCM audio smanjene kvalitete od 48 kHz,
čak i ako ste PCM smanjivanje postavili na
Isključeno.
42
Kontrola dinamičkog raspona
Razgovor možete slušati na niskoj razini glasnoće,
a ipak ga jasno čuti.
Ovo je aktivno samo ako proizvod otkriva Dolby
Digital, Dolby Digital Plus ili Dolby TrueHD signal.
• Autom. : Kontrola dinamičkog raspona
automatski se postavlja na temelju informacija
Dolby TrueHD zvučnog zapisa.
• Isključeno : možete uživati u filmu sa
standardnim dinamičkim rasponom.
• Uključeno : kada reproducirate glazbu iz filmova
na niskoj razini glasnoće ili iz manjih zvučnika,
sustav lagano komprimira sadržaj kako bi
sadržaj niže glasnoće bio jasniji i kako bi spriječio
preveliku glasnoću dramatičnih dijelova filma.
Način rada miksanja
Omogućuje vam da odaberete kako će proizvod
miješati višekanalni audio u manje kanala.
• Normalni stereo : miješa višekanalni zvuk u
dvokanalni stereozvuk. Odaberite kada je spojena
oprema koja ne podržava funkcije zvučnika za
zvučno okruženje kao što je Dolby Pro Logic.
• Podržava surround zvuk : miješa višekanalni
zvuk u stereozvuk uskladiv sa zvučnim
okruženjem. Odaberite kada je spojena oprema
koja podržava funkcije zvučnika za zvučno
okruženje kao što je Dolby Pro Logic.
Hrvatski
02030V-BD-D8500-EN-CRO.indb 42
2012-01-13 오후 6:07:58
✎✎ NAPOMENA
`` Ako koristite AV prijemnik koji podržava HDMI, ova
mogućnost dostupna je kada namjestite postavke
digitalnog izlaza kao PCM.
Audio sinkr.
U nekim slučajevima kada je proizvod spojen s
digitalnim televizorom, audiosignal možda neće
biti sinkroniziran s videosignalom. Ako se to
dogodi, prilagodite vrijeme kašnjenja zvuka tako
da odgovara videozapisu.
• Odgodu zvuka možete namjestiti na vrijednost
između 0 ms i 200 ms.
Namjestite je na optimalnu postavku.
✎✎ NAPOMENA
`` Namješteno vrijeme odgode zvuka možda neće biti
točno, ovisno o sadržaju koji se reproducira.
Kanali
Možete konfigurirati TV kanale sa značajkama
poput zemlje i automatskog namještanja.
Antena
1. Ovo odaberite za mijenjanje zemlje.Brojčanim
tipkama unesite željenu 4-znamenkastu
lozinku.Pritišćite tipke ►▲▼ da biste odabrali
željenu zemlju, a zatim pritisnite tipku UNESI.
2. Pritisnite tipku RETURN.
Postavljanje
Možete uživati u višekanalnom zvuku s audio
CD-a (CD-DA).
• Isključeno : Šalje 2-kanalni audiosignal samo
kroz prednje zvučnike.
• Kino : Odaberite za reprodukciju 2-kanalnog
zvuka filma preko više kanala.
• Glazba : Odaberite za reprodukciju 2-kanalnog
zvuka glazbe preko više kanala.
Država
05
DTS Neo:6 načina
✎✎ NAPOMENA
`` Lozinka
-- Samo Francuska: Brojčanim tipkama unesite
željenu 4-znamenkastu lozinku.
-- Ostalo: Brojčanim tipkama unesite željenu
4-znamenkastu lozinku.* Zadana lozinka je
“0000”.
Automatsko podešavanje
Traži sve kanale s aktivnim stanicama za emitiranje
i pohranjuje ih.Automatski traži kanal i pohranjuje
ga u proizvod.
Automatski prikupljeni brojevi programa možda
neće odgovarati stvarnim ili željenim brojevima
programa.
Ako je kanal zaključan pomoću funkcije zabrane
djeci, pojavljuje se prozor za unos PIN-a.
• Antenska : Pritisnite tipku ▼ za odabir stavke
Pretraž., a zatim pritisnite tipku UNESI.
• Kabelska TV : Pritisnite tipku ▼ za odabir
stavke Sljedeće, a zatim pritisnite tipku UNESI.
Postavite opciju načina pretraživanja, zatim
pritisnite tipku ▼ za odabir tipke Pretraž..
-- Način pretraž. (Sve / Mreža / Brzo) : Traži sve
kanale s aktivnim stanicama za emitiranje i
pohranjuje ih u proizvod.
Odabire odgovarajuću vrstu antene za digitalno
emitiranje.Prije početka memoriranja dostupnih
kanala u proizvod morate odrediti vrstu izvora
signala koji je povezan s proizvodom.
• Antenska : Odaberite antenski način prijema
digitalnih emitiranja.
• Kabelska TV : Odaberite kabelsku TV za prijem
digitalnih emitiranja.
Hrvatski
02030V-BD-D8500-EN-CRO.indb 43
43
2012-01-13 오후 6:07:59
Postavljanje
✎✎ NAPOMENA
`` Ako odaberete Brzo, možete ručno postaviti mrežu,
ID mreže, frekvenciju, modulaciju i brzinu simbola
pritiskom tipke na daljinskom upravljaču.
-- Mreža (Autom. / Ručni) : Odabire za način
postavljanja stavke ID mreže ili Autom. ili Ručni.
-- ID mreže : Kada je mreža postavljena na Ručni, ID
mreže možete postaviti pomoću numeričkih tipki.
-- Frekvencija : Prikazuje frekvenciju kanala.
(razlikuje se u svakoj zemlji)
-- Modulacija : Prikazuje dostupne vrijednosti
modulacije.
-- Brzina simbola : Prikazuje dostupne brzine simbola.
Ručno podešavanje
Ručno traži kanal i pohranjuje ga u proizvod.
-- Kada je traženje dovršeno, kanali u popisu
kanala se ažuriraju.
✎✎ NAPOMENA
`` Kada odaberete Antena  Antenska : Kanal,
Frekvencija, Širina pojasa.
Kada odaberete Antena  Kabelska TV : Frekvencija,
Modulacija, Brzina simbola
Opcije pretraž. kab. mreže
Postavlja dodatne opcije pretraživanja kao što
su frekvencija i brzina simbola za pretraživanje
kabelske mreže.
-- Početna frekv./Završna frekv. : Postavite
početnu ili završnu frekvenciju (razlikuje se u
svakoj zemlji).
-- Brzina simbola : Prikazuje dostupne brzine
simbola.
-- Modulacija : Prikazuje dostupne vrijednosti
modulacije.
Automat. podešavanje u stanju mirovanja
Funkciju automatskog spremanja u stanju
mirovanja možete uključiti ili isključiti.
• Isključeno : Isključuje funkciju automatskog
spremanja u stanju mirovanja.
• Uključeno : Uključuje funkciju automatskog
spremanja u stanju mirovanja.
Prenesi popis progr.
Ovom funkcijom možete uvesti ili izvesti kartu
kanala. Za uporabu ove funkcije potrebno je spojiti
USB uređaj za pohranu. Unesite 4-znamenkasti
PIN kada se pojavi zaslon za unos PIN-a.
• Uvezi iz USB-a : Uvozi popis kanala s USB-a.
• Izvezi na USB : Izvozi popis kanala na USB.
Ova funkcija dostupna je kada je spojen USB
uređaj.
Uredi broj kanala
Ovo odaberite za uređivanje broja kanala u
upravljanju kanalima. (Pogledajte str. 35)
• Onemogući : Ako ne želite urediti broj kanala
odaberite ovu postavku.
• Omogućavanje : Ako želite urediti broj kanala
odaberite ovu postavku.
Ovaj izbornik prikazat će se samo kada postavite
vrstu izvora antene i zemlju kako je prikazano u
nastavku.
Izvor antene
Antenska
Država
Nizozemska, Italija
Uobičajeno sučelje
Pokazuje informacijski zaslon CI izbornika.
• CI izbornik : Ovo omogućuje korisniku odabir
iz izbornika predviđenog za CAM. Odaberite CI
izbornik prema izborniku za PC karticu.
• Informacije aplikacije : Prikazuje informacije o
CAM-u (modul za uvjetni pristup) umetnutom u
CI utor i o “CI CAM a CI ili CI+ karticom” koji je
umetnut u CAM. CAM možete uvijek instalirati,
bilo da je proizvod uključen ili isključen.
1. Kupite CI CAM kod najbližeg prodavača ili
putem telefona.
2. Čvrsto umetnite “CI CAM s CI ili CI+ karticom”
u CAM u smjeru strelice.
✎✎ NAPOMENA
`` Ovaj izbornik može se prikazati kada je zemlja
postavljena na Italija.
44
Hrvatski
02030V-BD-D8500-EN-CRO.indb 44
2012-01-13 오후 6:07:59
✎✎ NAPOMENA
`` Ovaj uređaj radi s modulima CI i CI+ CAM.Ali, u
slučaju nekog mjesnog DVB-T udruženja, ovaj uređaj
ne podudara se savršeno sa svim vrstama modula
CAM.Ako postoji problem, izvucite CAM karticu iz
kompleta i ponovo je umetnite u utor.
Mreža
Prije početka obratite se svom pružatelju
internetskih usluga te saznajte imate li statičku
ili dinamičku IP adresu. Ako je dinamička, a vi
koristite žičanu ili bežičnu vezu, preporučujemo
korištenje Automatskih postupaka. Ako koristite
bežičnu vezu, a vaš usmjerivač ima ovu
sposobnost, možete koristiti WPS(PBC) ili One
Foot Connection.
Ako je vaša IP adresa statička, za žičane i bežične
veze morate provesti ručni postupak postavljanja.
Postavke mreže
Za početak postavljanja mrežne veze za svoj
proizvod slijedite ove korake:
1. Na početnom izborniku pritišćite tipke ◄►
za odabir stavke Postavke, a zatim pritisnite
tipku UNESI.
2. Pritišćite tipke ▲▼ da biste odabrali Mreža, a
zatim pritisnite tipku UNESI.
3. Pritišćite tipke ▲▼ da biste odabrali Postavke
mreže, a zatim pritisnite tipku UNESI.
4. Pritišćite tipke ▲▼ da biste odabrali Kabelska
TV, Bežično (općenito), WPS(PBC) ili One
Foot Connection, a zatim pritisnite tipku
UNESI.
5. Ako imate žičanu mrežu, idite na odjeljak
Žičana mreža. Ako imate bežičnu mrežu, idite
na odjeljak Bežična mreža na str. 46~49.
ƒƒ Postavljanje žičane veze - Autom.
1. Pritišćite tipke ▲▼ za odabir stavke Kabelska TV.
Postavke
Zaslon
Audio
Kanali
Mreža
Sustav
Jezik
Sigurnost
Općenito
Podrška
Postavke mreže
Postavljanje
4. Provjerite možete li vidjeti sliku na kanalu s
kodiranim signalom.
Žičana mreža
05
3. Umetnite CAM s “CI CAM s CI ili CI+
karticom” u utor uobičajenog sučelja u smjeru
strelice tako da se poravna paralelno s
utorom.
Odaberite vrstu mrežne veze.
Kabelska TV
Bežično
(općenito)
WPS(PBC)
One Foot
Connection
Spojite see na mrežu koristeći LAN kabel. Osigurajte da
LAN kabel bude spojen.
> Pomak " Ulaz ' Povratak
2. Pritisnite tipku UNESI. Pojavljuje se zaslon
Status mreže. Nakon provjere mrežne veze
proizvod se spaja na mrežu.
ƒƒ Postavljanje žičane veze - Ručni
Ako imate statičku IP adresu ili automatska
postavka ne radi, trebat ćete ručno postaviti
vrijednosti postavki mreže.
Za prikaz vaših vrijednosti postavki mreže na
većini računala sa sustavom Windows slijedite
ovaj postupak:
Windows XP
1. Desnom tipkom miša pritisnite ikonu Mreža u
donjem desnom dijelu radne površine sustava
Windows.
2. Na skočnom izborniku pritisnite stavku Status.
3. U dijaloškom okviru koji se otvorio pritisnite
karticu Podrška.
4. Na kartici Podrška pritisnite tipku Pojedinosti.
Prikazuju se Postavke mreže.
Windows 7
1. Kliknite ikonu Mreža u donjem desnom dijelu
radne površine sustava Windows.
2. Na skočnom izborniku kliknite Mreža i Centar
za dijeljenje.
3. Ovisno o mrežnoj vezi u dijaloškom okviru
koji se otvorio, kliknite Lokalna mrežna veza ili
Bežična mrežna veza.
4. Na kartici Podrška pritisnite tipku Pojedinosti.
Prikazuju se Postavke mreže.
Hrvatski
02030V-BD-D8500-EN-CRO.indb 45
45
2012-01-13 오후 6:07:59
Postavljanje
✎✎ NAPOMENA
`` Ovisno o verziji sustava Windows, podaci se mogu
razlikovati.
Za unos postavki mreže u proizvod slijedite ove
korake:
1. Pritišćite tipke ▲▼ kako biste odabrali
Kabelska TV, a zatim pritisnite tipku UNESI.
2. Pritišćite tipke ◄► kako biste odabrali IP
postavke, a zatim pritisnite tipku UNESI.
3. Na zaslonu Status mreže odaberite Odustani,
a zatim pritisnite tipku Unesi.
Postavke
Zaslon
Audio
Kanali
Mreža
Sustav
Jezik
Sigurnost
Općenito
IP način rada
IP adresa
IP postavke
Maska podmreže
Pristupnik
DNS načina rada
DNS poslužitelj
Podrška
Ručni
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
Ručni
0 . 0 . 0 . 0
U redu
> Pomak " Ulaz ' Povratak
4. Pritisnite tipku UNESI kako biste odabrali IP
način rada.
5. Pritišćite tipke ▲▼ kako biste odabrali Ručni,
a zatim pritisnite tipku UNESI.
6. Za odlazak na prvo polje za unos pritisnite
tipku ▼ (IP adresa).
7. Za unos brojeva koristite brojčane tipke na
daljinskom upravljaču.
8. Po završetku unosa u svako polje tipkom ►
prijeđite na sljedeće polje.Ostalim tipkama sa
strelicama možete se pomicati gore, dolje i
natrag.
9. Unesite vrijednosti za IP adresa, Maska
podmreže i Pristupnik.
10. Za prelazak na stavku DNS načina rada
pritisnite tipku ▼.
Bežična mreža
Bežičnu mrežu možete postaviti na tri načina:
• Bežično (općenito)
• Putem WPS-a (PBC)
• One Foot Connection
Bežično (općenito) uključuje automatski i ručni
način postavljanja.
ƒƒ Postavljanje bežične mrežne veze – Autom.
Većina bežičnih mreža ima dodatni zaštitni sustav
koji od uređaja koji pristupaju mreži zahtijeva
odašiljanje šifriranog sigurnosnog koda koji
nazivamo Pristupni ili Sigurnosni ključ. Sigurnosni
ključ temelji se na Lozinki, obično riječi ili nizu
slova i brojeva određene duljine, koju trebate
unijeti prilikom postavljanja zaštite bežične mreže.
Ako ovim načinom postavljate mrežnu vezu i
imate sigurnosni ključ za bežičnu mrežu, tijekom
automatskog postavljanja morate unijeti lozinku.
1. Pritišćite tipke ▲▼ za odabir stavke Bežično
(općenito).
Postavke
Zaslon
Audio
Kanali
Postavke mreže
Odaberite vrstu mrežne veze.
Mreža Kabelska TV
Sustav Bežično
(općenito)
Jezik
SigurnostWPS(PBC)
Općenito One Foot
Podrška Connection
Postavite bežičnu mrežu odabirom bežičnog
usmjerivača. Trebat ćete unijeti sigurnosni ključ ovisno
o postavci bežičnog usmjerivača.
> Pomak " Ulaz ' Povratak
2. Pritisnite tipku UNESI.
Po završetku se prikazuje popis dostupnih
mreža.
3. Pritišćite tipke ▲▼ za odabir željene mreže, a
zatim pritisnite tipku UNESI.
Pojavljuje se zaslon Sigurnost.
11. Za odlazak na prvo polje za unos DNS-a
pritisnite tipku ▼. Unesite brojeve kao gore.
12. Pritisnite tipku UNESI kako biste odabrali OK.
Pojavljuje se zaslon Status mreže. Nakon
provjere mrežne veze proizvod se spaja na
mrežu.
46
Hrvatski
02030V-BD-D8500-EN-CRO.indb 46
2012-01-13 오후 6:07:59
Zaslon
Audio
Kanali
Mreža
Sustav
Jezik
Sigurnost
Općenito
Podrška
Postavke mreže
Unesite sigurnosni ključ.
a
b
g
h
m
s
n
a/A
t
c
d
o
p
i
u
*
j
v
e
k
q
w
Izbriši
0 unesen
f
1
r
7
l
x
4
y
Razmak
2
3
8
9
5
z
6
0
Dovršeno
a Preth. m Pomak " Ulaz ' Povratak
✎✎ NAPOMENA
`` Lozinku biste trebali pronaći na jednom od zaslona
postavki koje ste koristili prilikom postavljanja
usmjerivača ili modema.
5. Kada završite, pritisnite ZELENU (B) tipku
na daljinskom upravljaču ili pritišćite tipke
▲▼◄► da biste pomaknuli pokazivač na
Dovršeno, a zatim pritisnite tipku UNESI.
Pojavljuje se zaslon Status mreže. Nakon
provjere mrežne veze proizvod se spaja na
mrežu.
ƒƒ Postavljanje bežične mrežne veze – Ručni
Ako automatsko postavljanje ne funkcionira,
vrijednosti za postavke mreže trebate unijeti ručno.
Za prikaz vaših vrijednosti postavki mreže na
većini računala sa sustavom Windows slijedite
ovaj postupak:
Windows XP
1. Desnom tipkom miša pritisnite ikonu Mreža u
donjem desnom dijelu radne površine sustava
Windows.
2. Na skočnom izborniku pritisnite stavku Status.
3. U dijaloškom okviru koji se otvorio pritisnite
karticu Podrška.
4. Na kartici Podrška pritisnite tipku Pojedinosti.
Prikazuju se Postavke mreže.
1. Kliknite ikonu Mreža u donjem desnom dijelu
radne površine sustava Windows.
2. Na skočnom izborniku kliknite Mreža i Centar
za dijeljenje.
3. Ovisno o mrežnoj vezi u dijaloškom okviru
koji se otvorio, kliknite Lokalna mrežna veza ili
Bežična mrežna veza.
Postavljanje
Postavke
Windows 7
05
4. Na zaslonu Sigurnost unesite Lozinku svoje
mreže. Brojeve unesite izravno na daljinskom
upravljaču. SFlbZa odabir slova pritišćite tipke
▲▼◄► da biste pomaknuli pokazivač, a zatim
pritisnite tipku UNESI.
4. Na kartici Podrška pritisnite tipku Pojedinosti.
Prikazuju se Postavke mreže.
✎✎ NAPOMENA
`` Ovisno o verziji sustava Windows, podaci se mogu
razlikovati.
Za unos postavki mreže u proizvod slijedite ove
korake:
1. Pratite korake od 1 do 4 iz postupka
"Postavljanje bežične mrežne veze - Autom.".
2. Kada završite, pritisnite ZELENU (B) tipku
na daljinskom upravljaču ili pritišćite tipke
▲▼◄► da biste pomaknuli pokazivač na
Dovršeno, a zatim pritisnite tipku UNESI.
Pojavljuje se zaslon Status mreže.
3. Na zaslonu Status mreže odaberite Odustani,
a zatim pritisnite tipku Unesi.
4. Pritišćite tipke ◄► kako biste odabrali IP
postavke, a zatim pritisnite tipku UNESI.
Postavke
Zaslon
Audio
Kanali
Mreža
Sustav
Jezik
Sigurnost
Općenito
Podrška
IP način rada
IP adresa
IP postavke
Maska podmreže
Pristupnik
DNS načina rada
DNS poslužitelj
Ručni
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
Ručni
0 . 0 . 0 . 0
U redu
> Pomak " Ulaz ' Povratak
5. Pritisnite tipku UNESI kako biste odabrali IP
način rada.
6. Pritišćite tipke ▲▼ kako biste odabrali Ručno,
a zatim pritisnite tipku UNESI.
7. Za odlazak na prvo polje za unos pritisnite
tipku ▼ (IP adresa).
8. Brojčanim tipkama unesite brojeve.
Hrvatski
02030V-BD-D8500-EN-CRO.indb 47
47
2012-01-13 오후 6:08:00
Postavljanje
9. Po završetku unosa u svako polje tipkom ►
prijeđite na sljedeće polje. Ostalim tipkama sa
strelicama možete se pomicati gore, dolje i
natrag.
10. Unesite vrijednosti za IP adresa, Maska
podmreže i Pristupnik.
11. Za prelazak na stavku DNS načina rada
pritisnite ▼.
12. Za odlazak na prvo polje za unos DNS-a
pritisnite tipku ▼. Unesite brojeve kao gore.
13. Pritisnite tipku OK.
14. Pojavljuje se zaslon Status mreže. Nakon
provjere mrežne veze proizvod se spaja na
mrežu.
WPS(PBC)
Najlakši način postavljanja bežične mrežne veze
jest uporabom funkcije WPS(PBC) ili One Foot
Connection.
Ako se na vašem bežičnom usmjerivaču nalazi
tipka WPS(PBC), slijedite ove korake:
1. Pritišćite tipke ▲▼ za odabir stavke
WPS(PBC).
Postavke
Postavke mreže
Zaslon
Odaberite vrstu mrežne veze.
Audio
Kanali
Mreža Kabelska TV
Sustav Bežično
(općenito)
Jezik
SigurnostWPS(PBC)
Općenito One Foot
Podrška Connection
Spojite se s bežičnim usmjerivačem pritiskom na
WPS(PBC) gumb. Izaberite ako bežični usmjerivač
podržava konfiguraciju push gumba(PBC).
Postavke
Zaslon
Audio
Kanali
Postavke mreže
Odaberite vrstu mrežne veze.
Mreža Kabelska TV
Sustav Bežično
(općenito)
Jezik
SigurnostWPS(PBC)
Općenito One Foot
Podrška Connection
3. Pritisnite tipku WPS(PBC) na usmjerivaču u
roku od dvije minute. Vaš proizvod automatski
dohvaća sve potrebne vrijednosti postavki
mreže i povezuje se s vašom mrežom.
4. Pojavljuje se zaslon Status mreže. Nakon
provjere mrežne veze player se spaja na mrežu.
One Foot Connection
Ako imate Samsungov bežični usmjerivač koji
podržava funkciju One Foot Connection, bežičnu
vezu možete postaviti automatski. Za povezivanje
pomoću funkcije One Foot Connection pratite ove
korake:
Auto. poverzivanje na bežičnu mrežu ako bežični usmj.
podržava funkciju One Foot Connection. Odaberite ovu
vrstu veze nakon postavljanja bežičnog usmj. na
udaljenost do 25 cm (10 inča) od uređaja.
> Pomak " Ulaz ' Povratak
2. Pritisnite tipku UNESI.
3. Samsungov bežični usmjerivač postavite
unutar 25 cm (10 inča) od proizvoda koji
povezujete.
4. Pričekajte da se veza automatski uspostavi.
Status mreže
Provjerite je li uspostavljena veza s mrežom i
internetom.
Postavke
Status mreže
Zaslon
Audio
Kanali
Mreža
iptime
Sustav
Internet je uspješno povezan.
MAC adresaXX:XX:XX:XX:XX:XX
IP adresa0.0.0.0
Maska podmreže0.0.0.0
Pristupnik0.0.0.0
DNS poslužitelj0.0.0.0
Jezik Ukoliko imate problema s korištenjem usluge interneta, kontaktirajte svog davatelja
usluge interneta.
Sigurnost
Općenito
Podrška Postavke mreže
> Pomak " Ulaz ' Povratak
2. Pritisnite tipku UNESI.
48
1. Pritišćite tipke ▲▼ za odabir stavke One Foot
Connection.
IP postavke
Pon.pokuš.
U redu
< Pomak " Ulaz ' Povratak
SWL(Samsung Wireless Link)
Mobilni uređaji koji podržavaju Samsungovu
bežičnu vezu mogu se spojiti u mrežu putem
ovoga proizvoda.
• Isključeno : Isključuje Samsungovu bežičnu vezu.
• Uključeno : Uključuje Samsungovu bežičnu vezu.
1. Ako odaberete Uključeno, pritišćite tipke ▲▼
da biste odabrali SWL povezivanje, zatim
pritisnite tipku UNESI. Slijedite upute na
televizijskom zaslonu.
✎✎ NAPOMENA
`` Ako se proizvod isključi, mrežna veza ostvarena
putem SWL-a bit će prekinuta.
Hrvatski
02030V-BD-D8500-EN-CRO.indb 48
2012-01-13 오후 6:08:00
BD-LIVE Internetska veza
Postavite da biste dopustili ili zabranili
uspostavljanje internetske veze kada koristite
uslugu BD-LIVE.
• Dopusti (sve) : internetska veza dopuštena je
za sve BD-LIVE sadržaje.
• Dopusti (samo valjane) : internetska veza
dopuštena je samo za BD-LIVE sadržaje s
valjanim certifikatom.
• Zabrani : internetska veza nije dopuštena za
sve BD-LIVE sadržaje.
✎✎ NAPOMENA
`` Što je valjani certifikat?
SFlbKada proizvod rabi BD-LIVE za slanje podataka
s diska i zahtjev za certifikaciju diska poslužitelju,
poslužitelj pomoću prenesenih podataka provjerava
valjanost diska i vraća certifikat proizvodu.
`` Internetska veza može biti ograničena dok koristite
BD-LIVE sadržaje.
Sustav
Plug & Play
Pomoću funkcije Plug & Play, možete postaviti
zemlju, način rada sata, mrežne postavke i drugo.
Više informacija o funkciji Plug & Play potražite u
odjeljku Plug & Play ovog korisničkog priručnika.
(Pogledajte str. 33~54)
✎✎ NAPOMENA
`` Ako želite promijeniti opcije funkcije Plug & Play,
morate unijeti lozinku.
Postavite funkcije povezane s vremenom.
• Način sata : Možete ga postaviti na Autom. ili
Ručni.
• Podešen. sat : Ako se način sata postavi na
Ručni, aktivirat će se ovaj izbornik.
• Vrem. zona : Možete postaviti vremensku zonu
u kojoj se nalazite. (Ako za zemlju postavite
Španjolsku ili druge, a način sata postavite na
Autom., pojavit će se ovaj izbornik.)
✎✎ NAPOMENA
`` Ako postavite Pr.gle.-Br.vrem. i Timer-snimanje
pomoću VODIČA, Popisa kanala ili izbornika
Info, radit će na temelju informacije o vremenu
televizijskog programa. Ako postavite način sata
na Ručni i ručno mijenjate vrijeme, funkcije Pr.gle.Br.vrem. i Timer-snimanje mogu biti ograničene ili
neuobičajeno raditi.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ je korisna funkcija koja nudi povezane
radnje s drugim proizvodima tvrtke Samsung
koji imaju značajku Anynet+. Za pristup toj
funkciji spojite ovaj proizvod HDMI kabelom sa
Samsungovim televizorom.Pomoću funkcije
Anynet+ ovim proizvodom možete upravljati
uporabom daljinskog upravljača Samsungovog
televizora te možete započeti reprodukciju diska
pritiskom tipke REPRODUCIRAJ (
) na
daljinskom upravljaču televizora.Više informacija
potražite u korisničkom priručniku televizora.
• Isključeno : Anynet+ funkcije neće raditi.
• Uključeno : Anynet+ funkcije će raditi.
✎✎ NAPOMENA
`` Ova funkcija nije dostupna ako HDMI kabel ne
podržava CEC.
`` Ako Samsung televizor ima logotip Anynet+, tada on
podržava funkciju Anynet+.
`` Ovisno o televizoru, određene izlazne HDMI
razlučivosti možda neće raditi.
Pogledajte korisnički priručnik televizora.
`` Ako pritisnete tipku Reproduciraj televizora kada
je proizvod u DTV načinu, funkcija Timeshift će se
pokrenuti.
Hrvatski
02030V-BD-D8500-EN-CRO.indb 49
Postavljanje
Funkcija upravljanja dijeljenjem sadržaja.
Multimedijalne sadržaje (videozapise, glazbu,
fotografije) možete dijeliti putem funkcije AllShare.
• AllShare poslužit. : Postavite funkciju
poslužitelja.
• Promijeni naziv posl. : Postavite naziv poslužitelja.
Omogućuje vam prepoznavanje poslužitelja na
mreži.
• Upravlja. pristupa uređaju : Konfigurira
autorizaciju za pristup pojedinim uređajima.
Sat
05
Upravljanje posluž. AllShare
49
2012-01-13 오후 6:08:00
Postavljanje
Upravljanje uređajem
Upravljajte unutrašnjim tvrdim diskom i vanjskim
uređajima. Možete upravljati opcijama kao što su
formatiranje uređaja i zadani uređaj za snimanje.
Postavke
Zaslon
Audio
Kanali
Mreža
Sustav
Jezik
Sigurnost
Općenito
Plug & Play
Upravljanje uređajem
Format. uređaja
Provjera uređaja
Test izvedbe uređaja
Zadani uređaj za snimanje
Podrška
: HDD
HDMI Deep
Color " Ulaz ' Povratak
: Auto
> Pomak
Prema vanjskom uređaju
1. Dok je reprodukcija zaustavljena spojite
vanjski uređaj za pohranu na USB priključak
na prednjoj ploči proizvoda.
2. Odaberite Format. uređaja, a zatim pritisnite
tipku UNESI. Pokrenut će se formatiranje
uređaja.
3. Odaberite Zadani uređaj za snimanje, a
zatim pritisnite tipku UNESI.
Postavke
Zaslon
Audio
Kanali
Network
• Format. uređaja : Formatira uređaj.
• Provjera uređaja : Provjerava ima li pogrešaka
u uređaju.
• Test izvedbe uređaja : Testira izvedbu snimanja
uređaja.
• Zadani uređaj za snimanje : Odaberite zadani
uređaj za snimanje.
Prema tvrdom disku
1. Odaberite Zadani uređaj za snimanje, a
zatim pritisnite tipku UNESI.
2. Odaberite uređaj za snimanje na tvrdi disk.
(U ovom izborniku također možete provjeriti
raspoloživo mjesto za pohranu.)
Postavke
Zaslon
Audio
Kanali
Mreža
Sustav
Jezik
Sigurnost
Općenito
Plug & Play
Zadani uređaj za snimanje
HDD
XXX.XX GB/XXX.XX GB
Odaberi zadani uređaj za snimanje.

Podrška
HDD
abc
Interna pohrana
Mog. snim.
HDMI Deep
Color " Ulaz ' Povratak
: Autom.
> Pomak
Sustav
Jezik
Sigurnost
Općenito
Plug & Play
Zadani uređaj za snimanje
HDD
XXX.XX GB/XXX.XX GB
Odaberi zadani uređaj za snimanje.

HDD
abc
Podrška
Interna pohrana
Mog. snim.
HDMI Deep
Color " Ulaz ' Povratak
: Autom.
> Pomak
4. Odaberite uređaj za snimanje na spojeni
vanjski uređaj. (U ovom izborniku također
možete provjeriti raspoloživo mjesto za
pohranu.)
✎✎ NAPOMENA
`` Možda će biti potrebno nekoliko pokušaja za
prepoznavanje spojenog vanjskog uređaja.
`` Ukupni kapacitet uređaja mora obuhvaćati najmanje
375 MB slobodnog prostora kako bi se mogla
koristiti funkcija Timeshift.
`` Za slučaj da se za snimanje rabi USB tvrdi disk,
nemojte ga iskopčati tijekom formatiranja.
`` Funkcija snimanja podržana je samo za DTV.
`` Funkcija snimanja nije podržana za podatkovni kanal.
`` Na maksimalnu duljinu snimanja ili Timeshift
utječe dostupna veličina uređaja za pohranu i
videorazlučivost televizijskog programa.
Upravljanje BD podacima
Omogućuje upravljanje preuzetim sadržajima s
Blu-ray diska koji podržava uslugu BD-LIVE.
Možete provjeriti informacije o uređaju, uključujući i
veličinu prostora za pohranu te brisati BD podatke.
50
Hrvatski
02030V-BD-D8500-EN-CRO.indb 50
2012-01-13 오후 6:08:01
`` Ukupni kapacitet potreban za upravljanje BD
podacima ovisi o uvjetima.
DivX® video na zahtjev
Da biste kupili i reproducirali DivX® VOD sadržaj,
pregledajte DivX® VOD registracijske kodove.
Pon.p.
Sve postavke vratit će se na zadane, osim mrežnih
postavki i postavki za Smart Hub.
✎✎ NAPOMENA
`` Zadana lozinka je 0000.
Jezik
Možete odabrati željeni jezik za početni izbornik,
izbornik diska itd.
• Zaslonski izbornik : odaberite jezik prikaza na
zaslonu.
• BD/DVD Disc Menu : odaberite jezik za prikaz
izbornika diska.
• BD/DVD audio : Odaberite jezik za audiojezik diska.
• BD/DVD podnaslovi : Odaberite jezik za jezik
podnaslova diska.
• DTV primarni audio : Odaberite jezik za DTV
primarni audiojezik.
• DTV sekundarni audio : Odaberite jezik za DTV
sekundarni audiojezik.
• DTV primarni podnaslov : Odaberite jezik za
DTV primarni jezik podnaslova.
• DTV sekundarni podnaslov : Odaberite jezik
za DTV sekundarni jezik podnaslova.
• DTV primarni teletekst : Odaberite jezik za
DTV primarni jezik teleteksta.
• DTV sekundarni teletekst : Odaberite jezik za
DTV sekundarni jezik teleteksta.
✎✎ NAPOMENA
`` Odabrani jezik pojavit će se samo ako je podržan na
disku ili emitiranom kanalu.
02030V-BD-D8500-EN-CRO.indb 51
Ova funkcija radi u sprezi s Blu-ray diskovima i
DVD-ima kojima je dodijeljena dobna ili brojčana
ocjena koja označava razinu starosti kojoj je
sadržaj prilagođen. Ovi brojevi pomažu vam da
kontrolirate vrstu Blu-ray i DVD diskova koje vaša
obitelj može gledati.
Kada pristupite ovoj funkciji, pojavljuje se
sigurnosni zaslon. Unesite svoju sigurnosnu
lozinku. (Zadana lozinka je 0000.)
Postavljanje
✎✎ NAPOMENA
Sigurnost
05
• Trenutni uređaj : Prikazuje trenutni uređaj.
• Ukupna veličina : Prikazuje ukupnu veličinu
uređaja. (prostor za pohranu)
• Dostupna veličina : Prikazuje dostupnu veličinu
uređaja. (prostor za pohranu)
• Izbriši BD podatke : Ovo pritisnite za brisanje
BD podataka.
✎✎ NAPOMENA
`` Lozinka
-- Samo Francuska : Brojčanim tipkama unesite
željenu 4-znamenkastu lozinku.
* Za lozinku ne možete postaviti “0000”.
`` Odaberite druge brojeve.
-- Ostalo : Brojčanim tipkama unesite željenu
4-znamenkastu lozinku.
* Zadana lozinka je “0000”.
DTV zaključ. kanala
Neke kanale možete zaključati pomoću funkcije
zaključavanja kanala tako da ih djeca ne mogu
gledati.
• Isključeno : DTV zaključavanje kanala neće
raditi.
• Uključeno : DTV zaključavanje kanala će raditi.
DTV zaklj. nepr. progr.
Ova funkcija radi u sprezi s DTV-ima kojima je
dodijeljena ocjena, što pomaže pri kontroli vrste
DTV-a koje vaša obitelj gleda.Odaberite razinu
ocjene koju želite postaviti.
BD roditelj. kontrola
Ako se ne unese lozinka, sprječava reprodukciju
Blu-ray diskova s određenom dobnom ocjenom.
DVD roditelj. kontrola
Ako se ne unese lozinka, sprječava reprodukciju
DVD-a s određenom brojčanom ocjenom.Veći
broj označava da je program namijenjen samo
odraslim osobama. Na primjer, ako odaberete do
razine 6, diskovi koji sadrže razinu 7 ili 8 neće se
reproducirati.
Hrvatski
51
2012-01-13 오후 6:08:01
Postavljanje
Promjena PIN-a
Promijenite 4-znamenkastu lozinku za pristup
sigurnosnim funkcijama.
Ako ste zaboravili lozinku
1. Pritisnite tipku MENU za prikaz početnog
izbornika bez umetnutog diska.
2. Pritisnite i zadržite tipku ZAUSTAVI (
) na
prednjoj ploči proizvoda duže od 5 sekundi.
Sve se postavke vraćaju na tvorničke.
✎✎ NAPOMENA
`` Nakon vraćanja na tvorničke postavke brišu se svi
korisnički spremljeni BD podaci.
Općenito
Ušteda energije
Potrošnju energije možete smanjiti postavljanjem
automatskog isključivanja prednje ploče kada je
proizvod u načinu rada na čekanju.
• Isključeno : Postavite da se ne rabi funkcija
uštede energije.
• Uključeno : Automatski isključuje prednju ploču
kada je proizvod u načinu rada na čekanju.
Svjetlosni ef.
Svjetlosni efekt na proizvodu može se prilagoditi.
• Uvijek uklj. : Svjetlosni efekti uvijek su aktivni.
Preporučuje se za kontinuirani prikaz u
komercijalne ili demonstracijske svrhe.
• Autom. : Svjetlosni efekt aktivira se prilikom
uključivanja ili isključivanja proizvoda i kada
umećete ili izbacujete disk.
Ova postavka preporučuje se za kućnu uporabu.
• Isključeno : Isključuje svjetlo.
Napredno kop. glazbe
Kada kopirate glazbene datoteke, informacije
se mogu automatski ažurirati. Vrijeme trajanja
kopiranja može se produžiti.
• Isključeno : Isključuje napredno kopiranje glazbe.
• Uključeno : Uključuje napredno kopiranje glazbe.
✎✎ NAPOMENA
`` Ova funkcija dostupna je samo kada je proizvod
spojen u mrežu.
52
Hrvatski
02030V-BD-D8500-EN-CRO.indb 52
`` Ovo možete koristiti ako kopirate s vanjskog uređaja
kao što je USB/ODD/AllShare na tvrdi disk.
`` Ovo neće raditi ako kopirate s tvrdog diska na
vanjski uređaj.
Mrežno daljinsko upravljanje
Funkcija Mrežno daljinsko upravljanje omogućuje
vam upravljanje proizvodom s udaljenog uređaja
kao što je pametni telefon putem bežične veze sa
svojom lokalnom mrežom.
Za uporabu funkcije Mrežno daljinsko upravljanje
pratite sljedeće korake:
1. Na izborniku Mrežno daljinsko upravljanje
odaberite Uključeno.
2. Instalirajte Samsungovu aplikaciju za
mrežno daljinsko upravljanje kako biste
upravljali svojim proizvodom na uskladivom
prijenosnom uređaju.
3. Pazite da prijenosni uređaj i proizvod budu
povezani s istim bežičnim usmjerivačem.
4. Pokrenite aplikaciju na prijenosnom uređaju.
Aplikacija bi trebala pronaći proizvod i prikazati
ga na popisu.
5. Odaberite proizvod.
6. Ako prvi put koristite ovu funkciju, ona će od
vas tražiti da dopustite ili odbijete daljinsko
upravljanje proizvodom. Odaberite Dopusti.
7. Za upravljanje proizvodom pratite upute koje
ste dobili s aplikacijom.
Podrška
Nadogradnja softvera
Izbornik Nadogradnja softvera omogućuje vam da
nadogradite softver proizvoda zbog poboljšanja
rada ili dodatnih usluga.
Putem interneta
Za nadogradnju putem interneta pratite sljedeće
korake:
1. Odaberite Putem interneta, a zatim
pritisnite tipku UNESI. Pojavljuje se poruka
"Povezivanje s poslužiteljem".
2. Ako postoji dostupno preuzimanje, pojavljuje
se skočni izbornik Preuzimanje s trakom
napretka, a preuzimanje počinje.
2012-01-13 오후 6:08:01
5. Ako ne odaberete u roku od jedne minute
ili odaberete Nadogr. kasnije, proizvod
pohranjuje novi softver za nadogradnju.
Softver možete nadograditi kasnije pomoću
funkcije Preuzimanjem.
`` Disk se ne smije nalaziti u proizvodu kada provodite
nadogradnju softvera pomoću priključka USB Host.
`` Po završetku nadogradnje softvera provjerite
pojedinosti softvera u izborniku Nadogradnja softvera.
`` Ne isključujte proizvod tijekom nadogradnje softvera.
To bi moglo prouzročiti kvar proizvoda.
`` Nadogradnja softvera pomoću priključka USB Host
izvodi se samo pomoću USB memorijskog štapića.
Na disku
6. Ako odaberete Bez nadogradnje, proizvod
otkazuje nadogradnju.
Za nadogradnju putem diska pratite sljedeće korake:
`` Da biste mogli koristiti funkciju Putem interneta,
proizvod mora biti spojen na internet.
2. Preuzmite najnoviju zip datoteku nadogradnje
softvera za disk na svoje računalo.
✎✎ NAPOMENA
`` Nadogradnja je dovršena kada se proizvod
samostalno isključi, a zatim ponovno uključi.
`` Nikada ručno ne isključujte ili uključujte proizvod
tijekom postupka ažuriranja.
`` Tvrtka Samsung Electronics ne snosi zakonsku
odgovornost za kvar proizvoda čiji je uzrok nestabilna
internetska veza ili nemar korisnika tijekom
nadogradnje softvera.
`` Ako tijekom preuzimanja softvera za nadogradnju
želite otkazati nadogradnju, pritisnite tipku UNESI.
Putem kanala
Nadogradite softver pomoću signala emitiranja.
Putem Kartice
Za nadogradnju putem USB-a pratite sljedeće
korake:
1. Posjetite www.samsung.com/bluraysupport.
2. Preuzmite najnoviju zip datoteku nadogradnje
softvera za USB na svoje računalo.
3. Dekomprimirajte zip datoteku na računalu.
Trebate imati jednu mapu istog naziva kao i
zip datoteka.
4. Kopirajte tu mapu na USB flash pogon.
5. Uvjerite se da se disk ne nalazi u proizvodu,
zatim umetnite USB flash pogon u USB
priključak proizvoda.
6. Na izborniku proizvoda idite na Postavke >
Podrška > Nadogradnja softvera.
7. Odaberite Putem Kartice.
1. Posjetite www.samsung.com/bluraysupport.
3. Dekomprimirajte zip datoteku na računalu.
Trebate imati jednu mapu istog naziva kao i
zip datoteka.
4. Na disk zapišite mapu. Preporučujemo CD-R
ili DVD-R disk.
5. Finalizirajte disk prije nego što ga izvadite iz
računala.
6. Disk umetnite u proizvod.
7. Na izborniku proizvoda idite na Postavke >
Podrška > Nadogradnja softvera.
8. Odaberite Na disku.
✎✎ NAPOMENA
`` Po završetku nadogradnje sustava provjerite
pojedinosti softvera u izborniku Nadogradnja softvera.
`` Ne isključujte proizvod tijekom nadogradnje softvera.
To bi moglo uzrokovati neispravan rad proizvoda.
Preuzimanjem
Mogućnost Preuzimanjem dopušta vam da
provedete nadogradnju pomoću datoteke koju
je proizvod ranije preuzeo, ali ste vi odlučili ne
instalirati je odmah ili je datoteka preuzeta u stanju
mirovanja (pogledajte odjeljak "Preuzmite u st.
mirov." u nastavku).
Za nadogradnju Preuzimanjem pratite sljedeće
korake:
1. Ako je softver za nadogradnju preuzet, vidjet
ćete broj verzije softvera s desne strane
stavke Preuzimanjem.
2. Odaberite Preuzimanjem, a zatim pritisnite
tipku UNESI.
Hrvatski
02030V-BD-D8500-EN-CRO.indb 53
Postavljanje
4. Ako odaberete Nadogr. sada, proizvod
nadograđuje softver te se automatski
isključuje, a zatim uključuje.
✎✎ NAPOMENA
05
3. Po završetku preuzimanja pojavljuje se prozor
Upit za nadogradnju s tri izbora: Nadogr.
sada, Nadogr. kasnije, Bez nadogradnje.
53
2012-01-13 오후 6:08:01
Postavljanje
3. Proizvod prikazuje poruku u kojoj vas pita
želite li provesti nadogradnju. Odaberite Da.
Proizvod započinje nadogradnju.
4. Po završetku nadogradnje proizvod se
automatski isključuje, a zatim uključuje.
✎✎ NAPOMENA
`` Po završetku nadogradnje sustava provjerite
pojedinosti softvera u izborniku Nadogradnja
softvera.
Osnovne funkcije
Reprodukcija videozapisa
Reprodukcija
1. Gurnite disk u proizvod tako da naljepnica na
disku bude okrenuta prema gore.
`` Ne isključujte proizvod tijekom nadogradnje softvera.
To bi moglo prouzročiti kvar proizvoda.
Preuzmite u st. mirov.
Funkciju Preuzmite u st. mirov. možete postaviti
tako da proizvod preuzima novu nadogradnju
softvera kada je u stanju mirovanja. U stanju
mirovanja proizvod je isključen, ali je njegova
internetska veza aktivna. To mu omogućuje da
automatski preuzima nadogradnju softvera kada
ga ne koristite.
Za postavljanje funkcije Preuzimanje u stanju
mirovanja pratite sljedeće korake:
1. Pritišćite tipke ▲▼ da biste odabrali
Preuzmite u st. mirov., a zatim pritisnite tipku
UNESI.
2. Odaberite željeno vrijeme preuzimanja.
Ako odaberete Isključeno, proizvod će
vas skočnom porukom obavijestiti kada
bude dostupna nova nadogradnja softvera.
Ako odaberete željeno vrijeme preuzimanja,
proizvod će automatski preuzeti novu
nadogradnju softvera kada je isključen u
načinu rada na čekanju. Ako preuzme novu
nadogradnju softvera, proizvod će vas pitati
želite li je instalirati kada uključite proizvod.
2. Pritisnite tipku REPRODUKCIJA (
).
Tipke vezane uz reprodukciju
REPRODUCIRAJ (
) Započinje reprodukciju.
ZAUSTAVI (
)
PAUZIRAJ (
)
Zaustavlja reprodukciju.
• Ako jedanput pritisnete tipku: pamti
se mjesto zaustavljanja.
• Ako dvaput pritisnete tipku: ne pamti
se mjesto zaustavljanja.
Privremeno zaustavlja reprodukciju.
✎✎ NAPOMENA
`` Kod nekih diskova jedan pritisak tipke ZAUSTAVI
(
) možda neće zapamtiti mjesto zaustavljanja.
`` Videodatoteke s velikim brzinama prijenosa od 20
Mb/s ili većim opterećuju kapacitete proizvoda i
mogu zaustaviti reprodukciju.
✎✎ NAPOMENA
Pretvarač u 3D format
Obratite se tvrtki Samsung
1. HDMI kabelom spojite proizvod s televizorom
koji podržava 3D format.
`` Da biste koristili funkciju Preuzmite u st. mirov.,
proizvod mora biti spojen na internet.
Sadrži podatke za kontakt za pomoć u vezi s
uporabom proizvoda.
54
Ova funkcija može pretvoriti 2D izlaz sadržaja u 2D
formatu u 3D format.
2. Prilikom reprodukcije sadržaja u 2D formatu
na daljinskom upravljaču pritisnite tipku
2D3D kako biste sadržaje 2D formata
pretvorili u 3D format.
Hrvatski
02030V-BD-D8500-EN-CRO.indb 54
2012-01-13 오후 6:08:01
`` Pretvaranje sadržaja 2D formata u 3D format ili
uporaba tipke 2D3D nisu mogući u sljedećim
slučajevima:
-- kada proizvod nije spojen HDMI kabelom
-- kada spojeni televizor ne podržava 3D format
-- kada reproducirate sadržaje 3D formata (disk,
datoteka).
`` Sadržaj u 2D formatu pretvara se u sljedeće 3D
formate:
Sadržaj diskova obično je podijeljen kako je
opisano u nastavku.
• Blu-ray disk, DVD-VIDEO
naslov 1
poglavlje 1 poglavlje 2
poglavlje 1
naslov 2
poglavlje 2
poglavlje 3
staza 4
staza 5
Osnovne funkcije
✎✎ NAPOMENA
Struktura diska
06
3. Uzastopnim pritiskanjem tipke 2D3D
možete se prebacivati između 2D i 3D
formata.Ako reproducirate sadržaje 3D
formata u 3D tehnici, ne možete koristiti ovu
funkciju.
• Audio CD (CD-DA)
staza 1
staza 2
staza 3
-- 1080p 24 kadra u sekundi: Pretvaranje u 3D
format od 1080 p i 24 kadra u sekundi.
-- Ostalo: Pretvaranje u 3D format od 720 p.
-- Datoteke fotografija: Pretvaranje u 3D format od
720 p.
`` Sadržaji u 2D formatu koje proizvod može pretvoriti
u 3D format:
• MP3, WMA, DivX, MKV i MP4
mapa (grupa) 1
datoteka 1 datoteka 2
datoteka 1
mapa (grupa) 2
datoteka 2 datoteka 3
-- Sadržaj u 2D formatu koji podržava pretvaranje u
3D format
-- Smart Hub sadržaji, DVD video, BD-ROM, VCD,
datoteke videozapisa, datoteke fotografija, DTV
program i snimljeni DTV program.
`` Prilikom uporabe pretvarača u 3D format funkcija
BONUSVIEW nije dostupna.
(Ovisno o disku, pojavljuje se crni vanjski obrub.)
`` Neki bi gledatelji tijekom gledanja 3D televizije mogli
osjetiti neugodne reakcije kao što su vrtoglavice,
mučnine i glavobolje.
Prilagodba dubine 3D prikaza
Funkcija dubine 3D prikaza omogućuje prilagodbu
dubine 3D
prikaza prilikom pretvaranja iz 2D u 3D format.
Vrijednosti su u rasponu od
1 do 10. Veći broj predstavlja veću dubinu 3D prikaza.
✎✎ NAPOMENA
`` Reprodukcija tijekom snimanja pretvara multimedije
u profil 1.0, a normalna reprodukcija podržava
samo profil 2.0. U takvim slučajevima primjenjuju se
sljedeća ograničenja:
-- Funkcija BONUSVIEW nije dostupna.
-- Audio s dijaprojekcijom i mogućnošću
pretraživanja nije dostupan.
(Zvuk se neće reproducirati u načinu izbornika
diska za neke diskove.)
1. Kada gledate sadržaje pretvorene u 3D
format, pritisnite tipku TOOLS.
2. Pritišćite tipke ▲▼ kako biste odabrali 3D
dubina, a zatim pritisnite tipku UNESI.
3. Prilagodite dubinu 3D prikaza pomoću tipki
◄►.
02030V-BD-D8500-EN-CRO.indb 55
Hrvatski
55
2012-01-13 오후 6:08:01
Osnovne funkcije
Uporaba izbornika diska/naslova/
skočnog izbornika
Uporaba izbornika Disk
hZ
1. Tijekom reprodukcije pritisnite
tipku DISC MENU na daljinskom
upravljaču.
2. Pritišćite tipke ▲▼◄► da biste
proveli odabir, a zatim pritisnite tipku UNESI.
✎✎ NAPOMENA
`` Ovisno o disku stavke izbornika mogu se razlikovati,
a ovaj izbornik možete biti i nedostupan.
Uporaba izbornika Naslov
Z
1. Tijekom reprodukcije pritisnite
tipku TITLE MENU na daljinskom
upravljaču.
✎✎ NAPOMENA
`` Ovisno o disku stavke izbornika mogu se razlikovati,
a ovaj izbornik možete biti i nedostupan.
1. Tijekom reprodukcije pritisnite tipku
DISC MENU ili TITLE MENU.
z
2. Za odabir naslova koji želite
reproducirati s popisa naslova
pritišćite tipke ▲▼, a zatim tipku
UNESI.
✎✎ NAPOMENA
`` Postoji li na disku popis skladbi, pritisnite ZELENU (B)
tipku za prelazak na popis skladbi.
56
h
1. Tijekom reprodukcije pritisnite tipku
POPUP MENU na daljinskom
upravljaču.
2. Za odabir željenog izbornika pritišćite tipke
▲▼◄► ili tipku UNESI.
✎✎ NAPOMENA
`` Ovisno o disku stavke izbornika mogu se razlikovati,
a ovaj izbornik možete biti i nedostupan.
Uporaba funkcija Traženje i
Preskakanje
Tijekom reprodukcije možete brzo tražiti po
poglavlju ili stazi te rabiti funkciju preskakanja za
skakanje na sljedeći odabir.
Traženje željenog prizora
ThzZyx
2. Za odabir željene stavke pritišćite
tipke ▲▼◄►, a zatim pritisnite tipku UNESI.
Reprodukcija popisa naslova
Uporaba Skočnog izbornika
• Tijekom reprodukcije pritisnite tipku TRAŽI
(
).
Svaki put kada pritisnete tipku TRAŽI (
),
brzina reprodukcije mijenja se kako slijedi:
HDD,
BD-ROM,
BD-RE/-R,
DVD-RW/-R,
DVD+RW/+R,
DVD-VIDEO
DivX, MKV, MP4
)1)2)3
)4)5)6)7
(1(2(3
(4(5(6(7
)1)2)3
(1(2(3
• Za povratak na reprodukciju normalne brzine
pritisnite gumb REPRODUCIRAJ (
).
✎✎ NAPOMENA
`` Proizvod u načinu pretraživanja ne reproducira zvuk.
Hrvatski
02030V-BD-D8500-EN-CRO.indb 56
2012-01-13 오후 6:08:02
• Tijekom reprodukcije pritisnite tipku PRESKOČI
(
).
Pritiskom na tipku PRESKOČI (
) disk prelazi
na sljedeće poglavlje.
Pritiskom na tipku PRESKOČI (
) disk prelazi
na početak poglavlja. Sljedećim pritiskom disk
prelazi na početak prethodnog poglavlja.
Tijekom reprodukcije možete koristiti
izbornik diska pritiskom tipke TOOLS .
• Zaslon Izbornik alata
<BD-ROM / DVD>
Alati
Pretr. naslova 1/2
Pretr. poglavlja: 1/20
Pretr. vremena
:00:00:13/01:34:37
Način ponavljanja: Isključeno
Postavljanje slike: Normalan
Audio
: 1/1 JPN 2CH
Podnaslov
:0/2 Isključeno
Kut
:1/1
BONUSVIEW video: Isključeno
BONUSVIEW audio: 0/1 Isključeno
Usporena reprodukcija/reprodukcija u
koracima
Usporena reprodukcija
ThzZyx
• U zaustavljenom načinu rada pritisnite tipku
TRAŽI (
).
Svaki put kada pritisnete tipku TRAŽI (
),
brzina reprodukcije mijenja se na sljedeći način:
* 1/8 * 1/4 * 1/2
• Za povratak na reprodukciju normalne brzine
pritisnite gumb REPRODUCIRAJ (
).
< Promjena
Reprodukcija u koracima
hzZyx
• U zaustavljenom načinu rada pritisnite tipku
PAUZIRAJ (
).
Svakim pritiskom tipke PAUZIRAJ (
)
pojavljuje se novi kadar.
• Za povratak na reprodukciju normalne brzine
pritisnite gumb REPRODUCIRAJ (
).
✎✎ NAPOMENA
`` Tijekom reprodukcije u koracima proizvod ne
reproducira zvuk.
" Ulaz ' Povratak
<HDD>
Alati
Pretr. naslova 1/3
Pretr. vremena :00:24/01:46
Način ponavljanja: Isključeno
Postavljanje slike
Audio jezik
:1.Engleski
Dual I II:
Dolby Digital
✎✎ NAPOMENA
`` Proizvod u sporom načinu reprodukcije ne
reproducira zvuk.
Osnovne funkcije
ThzZyx
Uporaba tipke TOOLS
06
Preskakanje poglavlja
Detaljne informacije
= Broj < Podesi e Izlaz
✎✎ NAPOMENA
`` Izbornik Alati ovisi o disku.
Izravno pomicanje do željenog
prizora
ThzZyx
1. Tijekom reprodukcije pritisnite tipku TOOLS.
2. Pritišćite tipke ▲▼ da biste odabrali Pretr.
naslova, Pretr. poglavlja, ili Pretr. vremena.
3. Pritisnite tipku ◄► ili brojčanu tipku kako
biste odabrali željeni naslov, poglavlje ili
vrijeme, a zatim pritisnite tipku UNESI.
Hrvatski
02030V-BD-D8500-EN-CRO.indb 57
57
2012-01-13 오후 6:08:02
Osnovne funkcije
Ponavljanje naslova ili poglavlja
Ponavljanje odjeljka
hzZy
Za ponavljanje naslova ili poglavlja diska.
Ovisno o disku, funkcija Ponavljanje možda nije
dostupna.
1. Tijekom reprodukcije pritisnite tipku
TOOLS.
2. Pritišćite tipke ▲▼ za odabir stavke Način
ponavljanja.
3. Pritišćite tipke ◄► kako biste odabrali
Poglavlje ili Naslov , a zatim pritisnite tipku
UNESI.
4. Za povratak na normalnu reprodukciju ponovo
pritisnite tipku TOOLS.
5. Pritišćite tipke ▲▼ za odabir stavke Način
ponavljanja.
6. Pritišćite tipke ◄► da biste odabrali
Isključeno, a zatim pritisnite tipku UNESI.
Ponavljanje naslova ili poglavlja
Tx
Ponavlja naslov diska ili sve.
Ovisno o disku, funkcija Ponavljanje možda nije
dostupna.
1. Tijekom reprodukcije pritisnite tipku
TOOLS.
2. Pritišćite tipke ▲▼ da biste odabrali
Način ponavljanja, a zatim pritišćite
tipke ◄► da biste odabrali Naslov ili Svi.
3. Za povratak na normalnu reprodukciju ponovo
pritisnite tipku TOOLS.
4. Pritišćite tipke ▲▼ za odabir stavke Način
ponavljanja.
5. Pritišćite tipke ◄► da biste odabrali
Isključeno, a zatim pritisnite tipku UNESI.
hzZy
1. Tijekom reprodukcije pritisnite tipku
TOOLS.
2. Pritišćite tipke ▲▼ za odabir stavke
Način ponavljanja.
3. Pritišćite tipke ◄► da biste odabrali Ponovite
A-B, a zatim pritisnite tipku UNESI.
4. U točki od koje želite početi ponovnu
reprodukciju (A) pritisnite tipku UNESI.
5. U točki (B) do koje želite ponoviti reprodukciju
pritisnite tipku UNESI.
6. Za povratak na normalnu reprodukciju ponovo
pritisnite tipku TOOLS.
7. Pritišćite tipke ▲▼ za odabir stavke Način
ponavljanja.
8. Pritišćite tipke ◄► da biste odabrali
Isključeno, a zatim pritisnite tipku UNESI.
✎✎ NAPOMENA
`` Postavite li točku (B) prije nego je prošlo 5 sekundi,
pojavit će se poruka zabrane.
`` Ovisno o disku stavke izbornika mogu se razlikovati,
a ovaj izbornik možete biti i nedostupan.
Odabir postavki slike
ThzZy
Ova funkcija omogućuje prilagodbu videokvalitete
kada je proizvod povezan s televizorom.
1. Tijekom reprodukcije pritisnite tipku TOOLS.
2. Pritišćite tipke ▲▼ da biste odabrali
Postavljanje slike, a zatim pritisnite tipku
UNESI.
3. Pritišćite tipke ◄► da biste odabrali željene
Postavljanje slike, a zatim pritisnite tipku
UNESI.
• Dinamičan : odaberite ovu postavku za
povećanje oštrine.
• Normalan : odaberite ovu postavku za
većinu programa koje gledate.
58
Hrvatski
02030V-BD-D8500-EN-CRO.indb 58
2012-01-13 오후 6:08:02
✎✎ NAPOMENA
`` Ako koristite funkciju BD Wise, ovaj se izbornik neće
pojaviti.
Odabir audiojezika
ThzZx
Ovom funkcijom možete upravljati
pritiskom tipke AUDIO na daljinskom
upravljaču.
1. Tijekom reprodukcije pritisnite tipku TOOLS.
2. Pritišćite tipke ▲▼ za odabir stavke Audio.
3. Za odabir željenog audiojezika pritisnite tipke
◄►.
✎✎ NAPOMENA
`` Ako dio BONUSVIEW ne sadrži audio postavke za
BONUSVIEW, na zaslonu se ne pojavljuje pokazivač
◄►.
`` Ako se na Blu-ray disku nalazi dio BONUSVIEW,
prikazuju se i podaci o načinu rada s glavnom
značajkom/načinu rada sa značajkom BONUSVIEW.
Za prebacivanje između rada sa zvučnim zapisom
glavne značajke i onoga sa zvučnim zapisom
značajke BONUSVIEW koristite tipke ◄►.
`` Ova funkcija ovisi o audiojezicima kodiranim na disku
i možda neće biti dostupna. Funkcija ili određeni
jezici možda neće biti dostupni.
ThZx
Ovom funkcijom možete upravljati
i pritiskom tipke AD/SUBTITLE na
daljinskom upravljaču.
Osnovne funkcije
• Korisnik : Omogućuje prilagodbu naprednih
postavki.
Odabir jezika podnaslova
06
• Film : Ovo je najbolja postavka za gledanje
filmova.
1. Tijekom reprodukcije pritisnite tipku TOOLS.
2. Pritišćite tipke ▲▼ za odabir stavke
Podnaslov.
3. Za odabir željenog jezika podnaslova pritišćite
tipke ◄►.
✎✎ NAPOMENA
`` Ovisno o Blu-ray disku/DVD-u, možda možete
promijeniti željene podnaslove u izborniku diska.
Pritisnite tipku DISC MENU.
`` Ova funkcija ovisi o odabiru podnaslova kodiranih
na disku i možda neće biti dostupna na svim Blu-ray
diskovima/DVD-ima.
`` Blu-ray disk može sadržavati do 255 jezika
podnaslova, a DVD do 32.
`` Ako se u Blu-ray disku nalazi dio BONUSVIEW,
pojavljuju se i podaci o načinu rada s glavnom
značajkom/načinu rada sa značajkom BONUSVIEW.
`` Ovom funkcijom u isto se vrijeme mijenjaju primarni
i sekundarni podnaslovi.
`` Odvojeno se prikazuju brojevi primarnih i
sekundarnih podnaslova.
`` Pritiskom tipke AD/SUBTITLE na daljinskom
upravljaču pojavljuje se traka podnaslova.Za
uklanjanje trake podnaslova pritisnite tipku RETURN.
`` Blu-ray disk može sadržavati do 32 audiojezika, a
DVD do 8.
`` Neki Blu-ray diskovi omogućuju odabir zvučnog
zapisa u PCM ili Dolby Digital formatu na engleskom
jeziku.
`` Ako na daljinskom upravljaču pritisnete tipku AUDIO,
pojavljuje se traka Audio.Pritisnite tipku RETURN za
uklanjanje trake Audio.
Hrvatski
02030V-BD-D8500-EN-CRO.indb 59
59
2012-01-13 오후 6:08:03
Osnovne funkcije
Promjena kuta kamere
Slušanje glazbe
hZ
Kada Blu-ray Disc ili DVD sadrži višestruke kutove
za određeni prizor, možete upotrijebiti funkciju
KUT.
1. Tijekom reprodukcije pritisnite tipku TOOLS.
2. Pritišćite tipke ▲▼ za odabir stavke Kut.
3. Za odabir željenog kuta pritisnite tipke ◄►.
ow
Reprodukcija audio CD-a (CDDA)/MP3 diskova
1. Umetnite audio CD (CD-DA) ili MP3 disk.
• Kod Audio CD-a (CD-DA) automatski se
reproducira prva staza.
• Za MP3 disk pritišćite tipke ▲▼ kako biste
odabrali Glazba, a zatim pritisnite tipku
UNESI.
Odabir informacija
Tx
Ova funkcija omogućuje vam provjeru informacija
o sadržaju uključujući naziv i veličinu i drugo.
Elementi zaslona audio CD-a (CD-DA)/
MP3 diska
1
1. Tijekom reprodukcije pritisnite tipku
TOOLS.
2
Glazba
2. Pritišćite tipke ▲▼ kako biste odabrali
Detaljne informacije, a zatim pritisnite tipku
UNESI.
Postavljanje značajke BONUSVIEW
TRACK 001
00:43
TRACK 002
03:56
6
5
TRACK 003
04:41
00:13 / 00:43
+
Audio CD
h
Značajka BONUSVIEW omogućuje vam gledanje
dodatnog sadržaja (npr. komentara) u malenom
zaslonskom prozoru tijekom reprodukcije filma.
Ova funkcija dostupna je samo ako disk sadrži
značajku BONUSVIEW.
TRACK 001
TRACK 004
04:02
" Ulaz < Stranica / Alati ' Povratak
4
3
1
Prikazuje informacije o glazbi.
2
Prikazuje popis pjesama.
3
Prikazuje dostupne tipke.
2. Za odabir stavki BONUSVIEW video ili
BONUSVIEW audio pritišćite tipke ▲▼.
4
Prikazuje trenutno vrijeme reprodukcije/ukupno
vrijeme reprodukcije.
5
Prikazuje trenutni status reprodukcije.
✎✎ NAPOMENA
6
Prikazuje status ponavljanja reprodukcije.
1. Tijekom reprodukcije pritisnite tipku TOOLS.
3. Za odabir željenog BONUSVIEW dodatka
pritisnite tipke ◄►.
`` Ako se prebacite iz postavke BONUSVIEW Video,
BONUSVIEW Audio automatski se mijenja u skladu s
postavkom BONUSVIEW video.
2. Za odabir staze koju želite reproducirati
pritišćite tipke ▲▼, a zatim pritisnite tipku
UNESI.
`` 2D sadržaji reproduciraju se pretvoreni u 3D format,
funkcija BONUSVIEW nije dostupna. (ovisno o
diskovima, može se prikazati crni obrub)
60
Hrvatski
02030V-BD-D8500-EN-CRO.indb 60
2012-01-13 오후 6:08:03
1. Umetnite Audio CD (CD-DA).
Ako vaš disk ima informacije o CD-u, u
nastavku će se prikazati skočni zaslon.
(
(
Glazba
Podaci o CD-u
TRACK 001
TRACK 001
Pronađene su višestruke stavke podataka o CD-u.
00:43
Odabir odgovarajuće stavke podataka o CD-u.
TRACK 002
Thinking of Paradise
00:13 / 00:43
+
(
Audio CD
03:56
Shinhwa
TRACK 003
04:41
TRACK 004
04:02
" Ulaz < Stranica / Alati ' Povratak
2. Pritisnite tipku UNESI.Prikazat će se
informacije o CD-u i automatski će se
reproducirati prva staza.
✎✎ NAPOMENA
`` Kada proizvod nije spojen na mrežu, neće primiti
informacije o CD-u od Audio CD-a (CD-DA) ako je
najnovija inačica.
Ponavljanje audio CD-a (CD-DA)/
MP3 diskova
1. Tijekom reprodukcije popisa skladbi
pritisnite tipku TOOLS.
2. Pritišćite tipke ▲▼ kako biste odabrali
Način ponavljanja, a zatim pritišćite tipke
◄► kako biste odabrali željeni način
ponavljanja.
3. Pritišćite tipke ▲▼ kako biste odabrali
Nasumični način, a zatim pritišćite tipke ◄►
kako biste odabrali Uključeno ili Isključeno.
4. Pritisnite tipku UNESI.
)Jedna
pjesma
)Sve
Pjesme se reproduciraju redoslijedom
kojim su snimljene.
Ponavlja se trenutna pjesma.
Sve se pjesme ponavljaju.
Pjesme se reproduciraju nasumičnim
)Nasumični redoslijedom. Za rad s ovom funkcijom
način
postavite nasumični način na
Uključeno.
Osnovne funkcije
Funkciju AMG možete koristiti za prikaz informacija
o Audio CD-u (CD-DA).
Isključeno
06
Funkcija AMG
Popis pjesama
1. Umetnite audio CD (CD-DA) ili MP3 disk.
• Kod Audio CD-a (CD-DA) automatski se
reproducira prva staza.
• Za MP3 disk pritisnite tipku ▲▼ kako biste
odabrali Glazba, a zatim pritisnite tipku
UNESI.
2. Za prelazak na Popis glazbe pritisnite tipku
ZAUSTAVI (
) ili RETURN.
Pojavljuje se zaslon Popis glazbe.
3. Pritisnite ŽUTU (C) tipku.
4. Pritišćite tipke ▲▼◄► za prelazak na željenu
stazu, a zatim pritisnite tipku UNESI.
Na stazi se pojavljuje kvačica.Za odabir
dodatnih staza ponavljajte ovaj postupak.
Audio CD | Glazba
Odabrane stavke : 3
TRACK 001
TRACK 002
TRACK 003
TRACK 004
00:43
04:41
TRACK 005
03:43
TRACK 007
04:06
1/2 Stranica
03:56
04:02
TRACK 006
03:40
TRACK 008
03:52
c Zatvori Uređivanje ( ) Stranica / Alati " Odabir ' Povratak
5. Za uklanjanje neke staze s popisa, pomaknite
se na tu stazu, a zatim ponovno pritisnite
tipku UNESI.
Kvačica na stazi nestaje.
6. Po završetku pritisnite tipku TOOLS.
Hrvatski
02030V-BD-D8500-EN-CRO.indb 61
61
2012-01-13 오후 6:08:04
Osnovne funkcije
7. Pritišćite tipke ▲▼ da biste odabrali
Reprodukcija, a zatim pritisnite tipku UNESI.
Staze koje ste odabrali automatski će se
reproducirati.
Uporaba tipke TOOLS
Pritiskom tipke TOOLS možete birati razne
funkcije.
Glazba
Alati
TRACK 001
Pokreni prikaz slajdova
Pozadinska glazba: Isključeno
Postavka pozadinske glazbe
Zoom
Okreni
Postavljanje slike
Informacije
TRACK 001
00:43
TRACK 002
03:56
TRACK 003
04:41
00:13 / 00:43
+
Audio CD
" Ulaz ' Povratak
" Ulaz / Alati ' Povratak
8. Za prelazak na Popis glazbe pritisnite tipku
RETURN.
✎✎ NAPOMENA
`` Na audio CD-ima (CD-DA) možete napraviti popis s
najviše 99 pjesama.
Reprodukcija slika
Reprodukcija JPEG datoteka
G
1. Umetnite JPEG disk.
2. Pritišćite tipke ▲▼ da biste odabrali
Fotografije, a zatim pritisnite tipku UNESI.
3. Za odabir mape koju želite reproducirati
pritišćite tipke ▲▼◄►, a zatim pritisnite tipku
UNESI.
4. Za odabir fotografije koju želite reproducirati
pritišćite tipke ▲▼◄►, a zatim pritisnite tipku
UNESI.
• Pokreni prikaz slajdova : odaberite za početak
dijaprojekcije.
• Pozadinska glazba : odaberite za slušanje
glazbe tijekom gledanja slike.
• Postavka pozadinske glazba : odaberite za
određivanje postavke pozadinske glazbe.
• Zoom : odaberite za povećanje trenutne slike.
(uvećanje do 4 puta)
• Okreni : odaberite za zakretanje slike. (Ovo će
zakrenuti sliku u smjeru kretanja kazaljki sata ili
obratno.)
• Postavljanje slike : Ovu postavku odaberite
ako želite prilagoditi kvalitetu slike.
• Informacije : prikazuju se informacije o slici
uključujući naziv, veličinu itd.
✎✎ NAPOMENA
`` Za omogućavanje funkcije pozadinske glazbe
datoteka fotografije mora biti na istom mediju za
pohranu kao i glazbena datoteka. Međutim, kvalitetu
zvuka može poremetiti stupanj brzina prijenosa MP3
datoteke, veličina fotografije i način kodiranja.
✎✎ NAPOMENA
`` U načinu prikaza preko cijelog zaslona ne možete
povećati podnaslove i PG grafiku.
62
Hrvatski
02030V-BD-D8500-EN-CRO.indb 62
2012-01-13 오후 6:08:04
2. Pritišćite tipke ▲▼ kako biste odabrali
Pokreni prikaz slajdova, a zatim pritisnite
tipku UNESI.
Postavke
Postavke
3. Dijaprojekcija započinje.Da biste je zaustavili,
ponovno pritisnite tipku TOOLS.
Povezani uređaj
123
TV program
Alati
Pauziranje dijapro.
Brzina prik. prez.: Normalan
Efekt prik. prez. :
Zavjesa
Pozadinska glazba: Isključeno
Postavka pozadinske glazbe
Zoom
Okreni
Postavljanje slike
Informacije
" Ulaz ' Povratak
4. Pritišćite tipke ▲▼ kako biste odabrali
Pauziranje dijapro., a zatim pritisnite tipku
UNESI.
5. Istim načinom možete postaviti brzinu
dijaprojekcije i efekte.
Media Play
Media Play vam omogućuje reprodukciju HDD/
USB sadržaja ili sadržaja prebačenih na osobno
računalo pomoću funkcije AllShare.
Za više informacija o funkciji AllShare pogledajte
stranicu 83.
Internet
Upravitelj rasporeda
Popis SD kanala
Upravlj. kanalima
Moj uređ.
" Ulaz ' Povratak
Osnovne funkcije
1. Pritisnite tipku TOOLS.
2. U zaustavljenom načinu spojite USB uređaj za
pohranu na USB priključak na prednjoj ploči
proizvoda.
06
Uporaba funkcije Prik. prez
Moji sadržaji
c Sigurno uklajanje USB-a d WPS(PBC)
3. Pritisnite tipku UNESI.
4. Za odabir željenih videozapisa, glazbe ili
fotografija pritišćite tipke ▲▼◄►, a zatim
pritisnite tipku UNESI.
5. Za reprodukciju datoteka videozapisa, glazbe
ili fotografija pogledajte str. 54~63.
✎✎ NAPOMENA
`` Za sprječavanje mogućeg oštećenja USB memorije
morate na sigurni način ukloniti USB uređaj za
pohranu (pokretanjem funkcije „Sigurno uklajanje
USB-a“). Za povratak na početni izbornik pritisnite
tipku MENU, odaberite ŽUTU (C) tipku, a zatim
pritisnite tipku UNESI.
`` Ako tijekom reprodukcije USB uređaja za pohranu
umetnete disk, način rada uređaja automatski se
mijenja u “DVD ili CD”.
1. Pritisnite tipku MENU.
Prikazat će se početni izbornik.
TV program
Vodič
Upravitelj rasporeda
Popis kanala
Upravlj. kanalima
Moj uređ.
Moji sadržaji
Internet
Postavke
d WPS(PBC)
Hrvatski
02030V-BD-D8500-EN-CRO.indb 63
63
2012-01-13 오후 6:08:05
DTV funkcije
Zaslon prikaza
Uporaba tipke TOOLS
1. Nakon dovršetka podešavanja možete gledati
TV kanal.
2. Za promjenu TV kanala pritisnite tipku PROG
(,/.). (Za izravno mijenjanje TV kanala
pritisnite brojeve željenog TV kanala pomoću
brojčanih tipki na daljinskom upravljaču.)
Pritisnite tipku TOOLS dok gledate kanal.
• Zaslon Izbornik alata
Alati
Postavljanje slike
BBC World
DTV Antenska Dolby Digital
Svi
808
Što se prikazuje
Nema naslova
Nema detaljnih informacija
800
18:12 Sub 15 Stu
a Informacije
+
Audio jezik1.Engleski
Dual I II
: Dolby Digital
Zaključaj trenutni kanal
Prijeđi na kabelski
Dodaj u omiljene
Informacije o signalu
> Pomak " Ulaz e Izlaz
3. Ako želite gledati TV nakon gledanja Blu-ray/
DVD/CD diska ili bilo kojeg drugog sadržaja,
uključujući internet sadržaje putem Smart Hub
ili Allshare funkcije, pritisnite tipku MENU na
daljinskom upravljaču kako biste se vratili na
početni izbornik.
4. Ako ste već dovršili podešavanje, možete
prijeći u DTV način ponovnim pritiskom tipke
MENU.
✎✎ NAPOMENA
`` Sličica ovisi o servisnim informacijama signala.
Postavljanje slike
1. Pritisnite tipku TOOLS dok gledate kanal.
2. Pritišćite tipke ▲▼ da biste odabrali
Postavljanje slike, a zatim pritisnite tipku
UNESI. Više informacija o ovom izborniku
potražite na str. 58~59.
Odabir audiojezika
1. Pritisnite tipku TOOLS dok gledate kanal.
2. Pritišćite tipke ▲▼ za odabir stavke
Audiojezik.
3. Pritišćite tipke ◄► da biste odabrali željeni
audiojezik, a zatim pritisnite tipku UNESI.
64
Hrvatski
02030V-BD-D8500-EN-CRO.indb 64
2012-01-13 오후 6:08:05
1. Pritisnite tipku TOOLS dok gledate kanal.
2. Pritišćite tipke ▲▼ za odabir Dual I II.
1. Pritisnite tipku TOOLS dok gledate kanal.
2. Pritišćite tipke ▲▼ da biste odabrali Dodaj u
omiljene, a zatim pritisnite tipku UNESI.
3. Pritišćite tipke ▲▼ da biste odabrali željeni
kanal, a zatim pritisnite tipku UNESI.
4. Pritišćite tipke ◄► da biste odabrali OK, a
zatim pritisnite tipku UNESI.
3. Pritišćite tipke ◄► da biste odabrali željeni
Audio, a zatim pritisnite tipku UNESI.
Informacije o signalu
Postavljanjem PIN-a možete zaključati TV kanal.
2. Pritišćite tipke ▲▼ kako biste odabrali Informacije
o signalu, zatim pritisnite tipku UNESI.
Možete provjeriti informaciju o signalu.
Zaključaj trenutni kanal
1. Pritisnite tipku TOOLS dok gledate kanal.
2. Pritišćite tipke ▲▼ kako biste odabrali
Zaključaj trenutni kanal, zatim pritisnite tipku
UNESI.
3. Pojavit će se izbornik postavki PIN-a.Unesite
4-znamenkasti PIN.
Ako ste dovršili postavljanje PIN-a, gledanje
zaključanog kanala nije moguće ako ga ne
otključate.
4. Ako želite otključati zaključani kanal, pritisnite
tipku TOOLS dok gledate zaključane kanale.
5. Pritisnite ▲▼ kako biste odabrali Zaključaj
trenutni kanal, zatim pritisnite tipku UNESI.
6. Unesite PIN za otključavanje TV kanala.
✎✎ NAPOMENA
`` Izbornik Zaključaj trenutni kanal može se prikazati
kada ste zemlju podesili na Nizozemska.
Prijeđi na kabelski
Ako želite gledati kabelske emisije, odaberite ovaj
izbornik.
1. Pritisnite tipku TOOLS dok gledate kanal.
2. Pritišćite tipke ▲▼ da biste odabrali Prijeđi
na kabelski, a zatim pritisnite tipku UNESI.
1. Pritisnite tipku TOOLS dok gledate kanal.
Postavljanje audio-opisa i jezika
podnaslova
Postavljanje audio-opisa
Za pomoć slabovidnima glavnom zvuku moguće
je dodati govorni opis.
1. Pritisnite tipku AD/SUBTITLE dok gledate TV
kanal.
2. Pritišćite tipke ▲▼ da biste odabrali Audioopis, a zatim pritisnite tipku UNESI.
3. Ako odaberete Uključeno, aktivirat će se
izbornik glasnoće. Namjestite glasnoću audioopisa od 0~100.
✎✎ NAPOMENA
`` Audio-opis također možete prebacivati ponovnim
pritiskom tipke AD/SUBTITLE nakon što prvi puta
pritisnete tipku AD/SUBTITLE.
Postavljanje jezika podnaslova
1. Pritisnite tipku AD/SUBTITLE dok gledate TV
kanal.
2. Pritisnite tipku ▲▼ za odabir izbornika
Podnaslov, a zatim pritisnite tipku UNESI.
Hrvatski
02030V-BD-D8500-EN-CRO.indb 65
DTV funkcije
Ovom funkcijom možete upravljati
pritiskom tipke AUDIO na daljinskom
upravljaču.
Dodaj u omiljene
07
Odabir Dual I II
65
2012-01-13 오후 6:08:05
DTV funkcije
• Podnaslov : Možete ga postaviti na
Uključeno ili Isključeno.Ako odaberete
Uključeno, aktivirat će se Način rada i
Jezik titlova.
• Način rada : Odabire željeni način rada
titlova.
1
Prikazuje zaslon s kanalima.
2
Prikazuje informacije o kanalu.
3
Prikazuje trenutni datum i vrijeme.
4
Pomoć pri navigaciji : Prikazuje raspoložive tipke
daljinskog upravljača.
• CRVENA (A) : Za postavljanje rasporeda
programa.
• ŽUTA (C) : Prikazuje kanal od tog trenutka do 24
sata nakon njega.
Ako odaberete tipku ŽUTA (C), prikazat će se
ZELENA (B) tipka. Pritisnite za prikaz popisa
kanala u razdoblju prije 24 sata.
• PLAVA (D) : Za promjenu prikaza kanala (Svi, TV,
Radio, Podaci/Ostalo, Favoriti 1,2,3...)
• PROG (,/.) : Prelazak na prethodnu ili
sljedeću stranicu.
• UNESI
-- Kada odaberete program koji se trenutno
emitira, možete ga gledati preko cijelog zaslona.
-- Kada odaberete program koji je predviđen za
emitiranje, možete postaviti Pr. gle. - br. vrem. ili
Timer-snimanje. Pritisnite tipku ◄► za odabir
Pr. gle. - br. vrem. ili Timer-snimanje, zatim
ponovno pritisnite tipku UNESI. Ikona mjerača
vremena pojavljuje se na zaslonu vodiča.
5
Prikazuje pohranjene kanale.
6
Prikazuje način gledanja.
• Jezik titlova : Odabire željeni jezik titlova.
Gledanje zaslona vodiča
Informacije o EPG-u (Elektronički vodič kroz
programe) pružaju postaje koje emitiraju program.
Pomoću rasporeda programa na kanalima koje
pružaju postaje možete unaprijed odrediti kanale
koje želite gledati, tako da se u određenom
trenutku kanal automatski promijeni na odabrani
kanal. Zapisi kanala mogu nestati ili isteći ovisno o
statusu kanala.
Ovom funkcijom također možete upravljati
pritiskom tipke GUIDE na daljinskom
upravljaču.
1. Pritisnite tipku MENU.
Prikazat će se početni izbornik.
2. Pritišćite tipke ◄► za odabir stavke TV
program.
3. Pritišćite tipke ▲▼ kako biste odabrali Vodič,
zatim pritisnite tipku UNESI.Na zaslonu će se
prikazati vodič.
• Vodič na zaslonu
1
Vodič
2
Upravitelj rasporeda
3
Uvjerite se da ste postavili sat prije rada s ovom
funkcijom. (Pogledajte str. 49)
7:11 Sub 1 Sij
Nema informacija
Ovom funkcijom također možete
upravljati pritiskom tipke GUIDE na
daljinskom upravljaču.
DTV Antenska 814 Discovery
6
814 Discovery
Prik. progr. - Svi
Danas
812
Class News
813
Coming Soon
814 Discovery
815 DiscoveryH&L
816 five
▼817
heat
▲
5
15:00
15:30
Nema informacija
Nema informacija
Nema informacija
Nema informacija
Nema informacija
Nema informacija
16:00
16:30
a Upr.rasp. c +24 sata d CH način ƒ Stranica " Gledaj
4
1. Pritisnite tipku MENU.
Prikazat će se početni izbornik.
2. Pritišćite tipke ◄► za odabir stavke TV
program.
3. Pritisnite tipke ▲▼ kako biste odabrali Vodič,
zatim pritisnite tipku UNESI.
Na zaslonu će se prikazati vodič.
66
Hrvatski
02030V-BD-D8500-EN-CRO.indb 66
2012-01-13 오후 6:08:06
6. Pritišćite tipke ◄► za odabir Pr. gle. - Br.
vrem. ili Timer-snimanje, zatim pritisnite tipku
UNESI.
Antena
Antenska
DTV
Valni
DTV
Datum
01 / 01 / 2011
Pr.gle.-Br.vrem.
Kanal
806
Ned Pon Uto




Čet

Jednom
Pet Sub

1. Tijekom gledanja TV programa ili reprodukcije
snimljenog TV programa, pritisnite tipku
2D3D na daljinskom upravljaču. Pojavit će
se 3D izbornik.
• 2D3D : Mijenja 2D sliku u 3D.
• Jedno pored drugog : Prikazuje dvije slike,
jednu pored druge.
Ponovi
Sri
3D efekt možete iskusiti sa svim TV programima
koji idu uživo i snimljenim TV programima.
DTV funkcije
5. Pritisnite tipku UNESI.
Gledanje DTV-a s 3D efektom
07
4. Pritišćite tipke ▲▼◄► za odabir kanala za
koji želite postaviti Timer-snimanje
(ili Pr. gle.- br. vrem.), pritisnite CRVENU (A)
tipku.

• Jedna povrh druge : Prikazuje jednu sliku
iznad druge.
Vrijeme početka
U redu
01:02
Odustani
< Pomak " Ulaz ' Povratak
3D
Korištenjem tipaka LEFT / RIGHT na daljin. upravljaču,
odaberite odgovarajući simbol za sliku na zaslonu.
7. Ispunite stavke za unos pomoću tipki ▲▼, a
zatim pritisnite tipku UNESI.
< Pomak
8. Pritisnite ponovno tipku UNESI.
✎✎ NAPOMENA
`` Ako je program u upravitelju rasporeda postavljen na
Pr. gle. - br. vrem. ili Timer snimanje, ikona mjerača
vremena neće se pojaviti na zaslonu vodiča.
Za otkazivanje ili uređivanje
rasporeda
1. Pritisnite CRVENU (A) tipku na zaslonu
vodiča.
2. Pritišćite tipke ▲▼◄► za odabir zakazanog
kanala koji želite otkazati ili urediti, zatim
pritisnite tipku UNESI.
3. Pritišćite tipke ◄► da biste odabrali Otkaziv.
zakazanog ili Uredi, a zatim pritisnite tipku
UNESI.
✎✎ NAPOMENA
" Ulaz e Izlaz
2. Pritišćite tipke ◄► da biste odabrali 3D
način, a zatim pritisnite tipku UNESI.
3. Ako još jednom tijekom gledanja u 3D načinu
pritisnete tipku 2D3D, slika koja se prikazuje
promijenit će se u 2D način.
✎✎ NAPOMENA
`` Ako promijenite TV kanal tijekom gledanja DTV-a u
3D načinu s prikazom Jedna pored druge, prikazana
slika automatski će se promijeniti u 2D način.
`` Kada se omogući 3D efekt načina Jedna pored
druge, ne možete prilagoditi 3D način.
`` Ako TV program ne podržava načine Jedna pored
druge, Jedna povrh druge ili funkciju automatskog
otkrivanja, ne pojavljuje se OSD izbora 3D izbornika.
`` Ako je rezervirani program uređen u upravitelju
rasporeda, ikona mjerača vremena neće se pojaviti
na zaslonu vodiča.
Hrvatski
02030V-BD-D8500-EN-CRO.indb 67
67
2012-01-13 오후 6:08:06
DTV funkcije
POWER
Uporaba
uslugePOWER
teleteksta
TV
2D3D
Ako DTV programBD-HDD/TV
podržava signal teleteksta,
TV
TTX/MIX
možete upotrijebitiBDuslugu
teleteksta.
Za ispravan
prikaz informacija teleteksta
prijem
1 2 3 kanala mora
biti stabilan. U suprotnom, mogu nedostajati
4 stranice
5 6
informacije ili se neke
neće prikazati.
2 (stranica gore) : Prikazuje sljedeću stranicu
teleteksta.
6
3 (stranica dolje) : Prikazuje prethodnu stranicu
teleteksta.
7
6 (indeks) : Prikazuje indeksnu stranicu (sadržaj)
u bilo kojem trenutku gledanja teleteksta.
8
7
8 dok
9 gledate TV kanal.
1. Pritisnite tipku
TTX/MIX
DISC MENU
TITLE MENU
0 tipke TTX/MIX
2. Uzastopnim pritiskanjem
možete promijeniti način prikaza ili izaći iz
TIME SHIFT
teleteksta.
TV MUTE
1
TV VOL
CH LIST
1
2
3
4
TV SOURCE
MENU
i
PROG
1
GUIDE
...
TOOLS
INFO
?
RETURN
EXIT
×
A
B
C
0 (način) : Odabire način teleteksta (LIST/ FLOF).
Ako pritisnete tijekom načina LIST, prebacuje se na
način spremanja na popis. U načinu spremanja na
popis možete spremiti stranicu teleteksta na popis
pomoću tipke 8(pohrani).
9
5 (otkrij) : Prikazuje skriveni tekst (npr. odgovore
na igre kviza). Ponovo pritisnite za uobičajeni prikaz
zaslona.
6
7
8
9
0
!
0
7 (otkaži) : Smanjuje prikaz teleteksta kako bi se
preklopio s trenutno emitiranim programom.
!
Tipična stranica teleteksta
D
A
FULL 2D3D
SMART SEARCH SCREEN
5
HUB
AD/
SUBTITLE AUDIO
B
C
D
REC REC PAUSE
0000-000000
1
8 (pohrana) : Pohranjuje stranice teleteksta.
2
4 (veličina) : Prikazuje dvostruko uvećani teletekst
na gornjoj polovici zaslona. Za pomicanje teleteksta
na donju polovicu zaslona ponovo pritisnite tipku.
Za uobičajeni prikaz pritisnite tipku još jednom.
3
4
5
68
9 (zadrži) : Zadržava prikaz na trenutnoj
stranici ako postoji nekoliko narednih stranica
koje automatski slijede. Za poništavanje ponovno
pritisnite.
Tipke u boji (crvena, zelena, žuta, plava) : Ako tvrtka
poja emitira program koristi sustav FASTEXT, razne
teme na teletekst stranicama kodirane su bojom i
mogu se odabrati pritiskom tipki u boji. Pritisnite
boju koja odgovara temi po vašem izboru. Prikazuje
se nova stranica kodirana bojom. Na isti način mogu
se odabrati i stavke. Za prikaz prethodne ili sljedeće
stranice pritisnite odgovarajuću tipku u boji.
1 (podstranica) : Prikazuje dostupnu podstranicu.
E
F
Dio
Sadržaj
A
Odabrani broj stranice.
C
Trenutni broj stranice ili oznake pretraživanja.
B
D
E
F
Identitet emitiranog kanala.
Datum i vrijeme.
Tekst.
Informacija o statusu. Informacija o FASTEXT-u.
✎✎ NAPOMENA
`` TTX/MIX kontrola teleteksta dostupna je samo kada
DTV program podržava signal teleteksta.
Hrvatski
02030V-BD-D8500-EN-CRO.indb 68
2012-01-13 오후 6:08:06
Napredne funkcije
Prije snimanja
2. Kada snimate TV kanal koji trenutno ne
gledate, pritisnite tipku STOP (
) i pojavit će
se poruka prikazana u nastavku.
Provjerite zadani uređaj za snimanje i veličinu
slobodnog prostora za pohranu u Upravljanju
uređajem. (Više informacija o upravljanju
uređajem potražite na stranici 50)
Želite li zaustaviti snimanje XXXXX na
kanalu XXXXX?
Snimanje TV kanala koji trenutno
gledate
Da
Ne
3. Pritišćite tipke ◄► da biste odabrali Da, a
zatim pritisnite tipku UNESI za prestanak
snimanja.
1. Pritisnite PROG (,/.) ili brojčane tipke za
odabir TV kanala koji želite snimiti.
2. Pritisnite tipku REC (
1. Pritisnite tipku STOP (
) za prestanak
snimanja koje je u tijeku. Pojavit će se poruka
“Snimanje je dovršeno.”.
Napredne funkcije
Ovaj proizvod može snimati na tvrdi disk ili vanjske
uređaje.
08
Za prestanak snimanja
Snimanje
4. Tijekom ovih procesa nema potrebe
prebacivati TV kanale na kanale koji se
snimaju.
).
Kontrola reprodukcije tijekom snimanja
Tijekom snimanja TV kanala možete pretraživati
prizore ili se pomaknuti na početnu točku
snimanja.
Snimanje započeto
3 NOVA
REC postavke
3. Ako želite prilagoditi dužinu trajanja snimanja,
pritisnite tipku REC (
) tijekom snimanja.
4. Pritišćite tipke ▲▼ da biste odabrali željenu
dužinu trajanja snimanja, a zatim pritisnite
tipku UNESI.
2. PRESKOČI (
) : Povratak na početnu
točku snimanja.
3. PRESKOČI (
uživo.
Za pauziranje snimanja
) : Skok na isti prizor s TV
4. ◄ : Skoči na - 20 s od trenutnog položaja.
1. Pritisnite tipku REC PAUSE (
) za
pauziranje snimanja koje je u tijeku.
2. Pritisnite tipku REC PAUSE (
za nastavak snimanja.
) : Pretražite željeni
1. PRETRAŽIVANJE (
prizor.
)1)2)3
) 4  ) 5  ) 6  ) 7
(1(2(3
( 4  ( 5  ( 6  ( 7
) ili REC (
5. ► : Skoči na + 20 s od trenutnog položaja.d
)
6. PAUZIRAJ (
) : Pauziraj prizor dok je
snimanje u tijeku.
7. ZAUSTAVI (
) : Ako gledate prošli prizor, točka
reprodukcije skočit će na isti prizor s TV uživo.
Ako gledate isti prizor s TV uživo, snimanje će
se zaustaviti.
Hrvatski
02030V-BD-D8500-EN-CRO.indb 69
69
2012-01-13 오후 6:08:07
Provjera vremena raspoloživog za
snimanje
Možete provjeriti vrijeme raspoloživo za snimanje
na svom tvrdom disku.
1. U početnom izborniku pritisnite tipke ◄► da
biste odabrali Moji sadržaji.
2. Pritišćite tipke ▲▼ za odabir Snimljeni TV, a
zatim pritisnite tipku UNESI.
Prikazat će se popis snimljenih TV programa.
3. Pritisnite tipku ◄ za odabir HDD, zatim
pritisnite tipku INFO.
✎✎ NAPOMENA
`` Nakon formatiranja kapacitet tvrdog diska prikazuje
se kao 93% u usporedbi sa specifikacijom tvrdog
diska od prodavača.Ovaj proizvod pohranjuje neke
podatke u tvrdom disku u svrhu funkcionalnosti.
`` Ako je slobodnog mjesta tijekom snimanja ostalo
manje od 10 MB, snimanje se automatski završava.
Gledanje drugih kanala tijekom
snimanja TV kanala
Dok se TV program snima, možete također gledati
druge besplatne TV kanale.Međutim, ne možete
gledati kodirane TV kanale dok se snima drugi TV
kanal.
1. Tijekom snimanja pritisnite PROG (,/.) ili
brojčane tipke za promjenu kanala koji želite
gledati.
✎✎ NAPOMENA
`` Datoteke snimljene kraće od 10 s se ne spremaju.
`` Ako je veličina slobodnog prostora za snimanje i
multimedijalne datoteke na tvrdi disk manja od 10
MB, snimanje neće biti omogućeno.
Reprodukcija diska tijekom
snimanja TV kanala
Tijekom snimanja TV kanala možete reproducirati disk.
Kada je disk već učitan prije početka
snimanja
1. Pritisnite tipku MENU na daljinskom
upravljaču dok snimate TV kanal.
2. U početnom izborniku pritisnite tipke ◄►
kako biste se pomaknuli na Moj uređ..
70
3. Za odabir diska koji želite reproducirati pritišćite
tipke ▲▼, a zatim pritisnite tipku UNESI.
Kada disk nije učitan
1. Umetnite disk u utor za disk.
2. Disk će se učitati i reproducirati dok se
snimanje nastavlja.
✎✎ NAPOMENA
`` Ovaj proizvod podržava Blu-ray Video, DVD Video i
CD-DA.
Reprodukcija snimljenih TV sadržaja
tijekom snimanja TV kanala
1. Pritisnite tipku MENU na daljinskom
upravljaču dok snimate TV kanal.
2. U početnom izborniku pritisnite tipke ◄►
kako biste se pomaknuli na Moji sadržaji.
3. Pritisnite tipku UNESI na Snimljeni TV.
✎✎ NAPOMENA
`` Za zaustavljanje snimanja promijenite način rada na
DTV prikaz i pritisnite tipku ZAUSTAVI (
).
`` TV program koji se snima nije prikazan na stranici
‘Snimljeni TV’ u ‘Moji sadržaji’.
Funkcija Timeshift
Možete pauzirati TV program uživo ili početi
gledati TV program od početne točke pokretanja
funkcije Timeshift.
Pokrenite funkciju Timeshift pomoću tipke
PAUZIRAJ
1. Dok gledate TV kanal, pritisnite tipku
PAUZIRAJ (
).
2. Slika TV programa će se pauzirati, a zatim će
se pojaviti traka Timeshift.
# Pauza će se prikazati na lijevoj strani trake
Timeshift.
Pokrenite funkciju Timeshift pomoću
tipke REPROD.
1. Dok gledate TV kanal, pritisnite tipku
).
REPROD. (
2. Funkcija Timeshift se pokreće i pojavljuje se
traka vremenskog pomaka. Na lijevoj strani
trake Timeshift prikazano je TV uživo.
Hrvatski
02030V-BD-D8500-EN-CRO.indb 70
2012-01-13 오후 6:08:07
Možete vidjeti trenutne informacije o funkciji
Timeshift.
7. ZAUSTAVI (
) : Ako gledate prošli prizor,
točka reprodukcije skočit će na isti prizor s
TV uživo. Ako gledate isti prizor s TV uživo,
funkcija Timeshift će se zaustaviti.
1. Pritisnite tipku UNESI na daljinskom
upravljaču dok je omogućena funkcija
Timeshift.
2. Traka Timeshift pojavljuje se kako je ispod
prikazano.
• Zaslon Timeshift
1
NOVA
DTV Antenska
TV
3
Dual
2 3
Fanfan
SD 4:3
576i
18:12 Sat 15 Nov
English
+
+ 00:00:06/
) : Pauzira prizor dok radi
00:00:34
4
Zaustavljanje funkcije Timeshift
Napredne funkcije
6. PAUZIRAJ (
Timeshift.
08
Informacije o funkciji Timeshift
1. Ako traka Timeshift nije u načinu rada
PAUZIRAJ ili PROŠLO, pritisnite tipku
ZAUSTAVI (
).
Pojavit će se poruka “Želite li zaustaviti
Timeshift?”.
2. Odaberite tipku Da i pritisnite tipku UNESI da
biste zaustavili Timeshift.
3. Ako je traka Timeshift u načinu rada
PAUZIRAJ ili PROŠLO, način rada funkcije
vremenskog pomaka prebacit će se na
TV uživo kada prvi puta pritisnete tipku
ZAUSTAVI (
).
4. Pritisnite ponovno tipku ZAUSTAVI (
),
zatim će se pojaviti ista poruka sa slikom
iznad.
1
Prikaz načina: Prikazuje trenutni status funkcije
Timeshift.
2
Prikazuje trenutnu točku reprodukcije.
3
Prikazuje vrijeme snimljeno funkcijom Timeshift.
4
Prikazuje traku napretka.
Tijekom funkcije Timeshift omogućena je
tipka za kontrolu reprodukcije
1. PRETRAŽIVANJE (
) : Potražite željeni
prizor.) 1  ) 2  ) 3 
) 4  ) 5  ) 6  ) 7
(1(2(3
( 4  ( 5  ( 6  ( 7
2. PRESKOČI (
) : povratak na početak
funkcije Timeshift.
3. PRESKOČI (
uživo.
5. OdaberiteDa, a zatim pritisnite tipku UNESI.
Reprodukcija snimljenog naslova
1. U početnom izborniku pritisnite tipke ◄►
kako biste odabrali Moji sadržaji.
2. Pritišćite tipke ▲▼ za odabir Snimljeni TV, a
zatim pritisnite tipku UNESI.
Prikazat će se popis snimljene TV.
3. Pritisnite tipke ▲▼◄► za odabir naslova
koji želite reproducirati, zatim pritisnite tipku
UNESI.
Odabrani naslov će se reproducirati.
4. Tijekom reprodukcije pritisnite tipku UNESI.
Prikaži pet prizora kao minijature.
5. Pritišćite tipke ◄► za odabir željenog prikaza,
zatim pritisnite tipku UNESI za pokretanje
reprodukcije od početka prizora.
) : Prikazuje isti prizor s TV
4. ◄ : Skoči na - 20 s od trenutnog položaja.
5. ► : Skoči na + 20 s od trenutnog položaja.
Hrvatski
02030V-BD-D8500-EN-CRO.indb 71
71
2012-01-13 오후 6:08:07
Napredne funkcije
Uredi snimljeni naslov
1. Na zaslonu Snimljeni TV pritisnite ŽUTU (C)
tipku za prikaz potvrdnog okvira.
2. Pritisnite tipku UNESI za odabir naslova koji
želite urediti.
3. Pritisnite tipku TOOLS.
4. Pritišćite tipke ▲▼ da biste odabrali Uredi, a
zatim pritisnite tipku UNESI.
Snimljeni TV | HDD
1 dat. je izab..
Alati
Nema naslova
No odabir
title za sve
Poništi
Odaberi grupu
xx.xxx.xxxx xx:xx:xx
Zaključaj/otključaj
Izbriši
Uredi
" Ulaz ' Povratak
c Nač. repr. d Razvrst. / Alati ' Povratak
Preimenovanje snimljenog
naslova
1. Pritišćite tipke ◄► da biste odabrali
Preimenuj, a zatim pritisnite tipku UNESI.
N
(x)
Nema naslova
xx.xxx.xxxx xx:xx:xx
Odaberi značajke uređivanja
Preimenuj
1/1 Stranica
Naslov
Uredi
No title
Dijeljenje
Dio 1
00:00:00
Dio 2
+ Reprod.
Odabir
Dijeljenje
Povratak
00:00:00
00:00:22 / 00:04:37
2. Uporabom tipki povezanih s reprodukcijom
pomaknite se na točku za dijeljenje i zatim
pritisnite tipku UNESI.
3. Pritisnite tipku UNESI kako biste odabrali
Dijeljenje.
Slijedite postupak od 1. do 4. koraka pod
naslovom "Uredi snimljeni naslov".
1 dat. je izab.
Dijeljenje | Nema naslova
+#( ) Kontr. reprod. [ ] Pretraga scena < Skok > Pomak " Ulaz
Detaljne informacije
Snimljeni TV | HDD
1. Pritišćite tipke ◄► da biste odabrali
Dijeljenje, a zatim pritisnite tipku UNESI.
Title
Reproduk. odabran. datot.
xx.xxx.xxxx xx:xx:xx
Slijedite postupak od 1. do 4. koraka pod
naslovom "Uredi snimljeni naslov".
1/1 Stranica
N
(x)
Dijeljenje dijela naslova (podijeli
na dva dijela)
No title
xx.xxx.xxxx xx:xx:xx
Djelom. bris.
< Pomak " Ulaz ' Povratak
c Nač. repr. d Razvrst. / Alati ' Povratak
2. Odaberite slova uporabom tipki ▲▼, a zatim
pritisnite tipku UNESI.
4. Pritisnite tipke ◄► za odabir Da, zatim
pritisnite tipku UNESI.Podijeljeni naslov dijeli
se na dva dijela, a sljedeći naslovi pomiču se
za jedan red prema dolje.
5. Pritisnite tipku UNESI za odabir OK.
✎✎ NAPOMENA
`` Minimalna dužina trajanja podijeljenog dijela treba
biti veća od 10 sekundi.
Dijeljenje dijela naslova
(djelomično brisanje)
1. Pritišćite tipke ◄► da biste odabrali Djelom.
bris., a zatim pritisnite tipku UNESI.
Djelom. bris. | Nema naslova
Dio 1
3. Pritišćite tipke ▲▼◄► da biste odabrali
Dovršeno, a zatim pritisnite tipku UNESI.
00:00:00
Dio 2
+ Reprod.
00:00:00
Pokreni
Kraj
Izbriši
Povratak
00:00:33 / 00:08:21
+#( ) Kontr. reprod. [ ] Pretraga scena < Skok > Pomak " Ulaz
72
Hrvatski
02030V-BD-D8500-EN-CRO.indb 72
2012-01-13 오후 6:08:08
4. Pritisnite tipku UNESI za odabir Izbriši.
5. Pritišćite tipke ◄► da biste odabrali OK, a
zatim pritisnite tipku UNESI.
✎✎ NAPOMENA
`` Minimalna dužina trajanja izbrisanog dijela treba biti
veća od 10 sekundi.
Kopiranje
Kopiranje videozapisa, glazbe ili
fotografija
Sadržaj
Glazba
Fotografije
Videozapisi
HDD/DISC/
AllShare
; USB
DISC/USB/
AllShare
; HDD
HDD/DISC/
USB
; AllShare
Podržano
Podržano
Podržano
Podržano
Podržano
Podržano
Podržano
Podržano
Podržano
• Disk (CD-DA/CD-R/CD-RW, DVD±R(finaliziraj)/
DVD+RW/DVD-RW(finaliziraj)) ; HDD ili USB
• PTP USB nije dostupan kada kopirate na USB.
• Funkcija kopiranja nije podržana kada je uređaj
formatiran na NTFS.
• Emitirani signal može se snimiti na tvrdi disk, ali
značajka kopiranja nije podržana.
1. Pritisnite tipku MENU.
Prikazat će se početni izbornik.
2. U zaustavljenom načinu priključite USB uređaj
za pohranu u USB priključak na prednjoj ploči
proizvoda.
3. Pritisnite tipku UNESI.
4. Pritišćite tipke ▲▼◄► da biste odabrali
Glazba, a zatim pritisnite tipku UNESI.
6. Pritisnite tipku UNESI za potvrdu željene
trake.
7. Pritisnite tipku TOOLS.
m80 | Glazba
My Playlist (0)
tmp
TRACK 001
xxxxx
TRACK 002
xxxxx
1/2 Stranica
1Odabrane
dat. je Alati
izab.
stavke : 3 Title Pretraž.
Dod. naTRACK
Moj pop.
002 skl.
Reprod.03:56
odabrane sadržaje
KopirajTRACK 004
Odabir 04:02
svih
Poništi TRACK
od. 006
03:40
TRACK 008
03:52
" Ulaz ' Povratak
c Nač. repr. d Razvrst. " Odabir ( ) Stranica / Alati ' Povratak
8. Pritišćite tipke ▲▼ da biste odabrali Kopiraj,
a zatim pritisnite tipku UNESI.
9. Ponovno pritisnite tipku UNESI.
Za poništavanje kopiranja koje je u tijeku
pritisnite tipku ZAUSTAVI (
).
Ripanje s Audio CD-a (CD-DA)
1. Umetnite Audio CD (CD-DA), zatim pritisnite
) ili RETURN kako biste
tipku ZAUSTAVI (
se pomaknuli na Popis glazbe.
2. Pritisnite ŽUTU (C) tipku za prikaz potvrdnog
okvira.
3. Pritisnite tipku UNESI za potvrdu željene
trake.
4. Pritisnite tipku TOOLS.
Audio CD | Glazba
Odabrane stavke
Alati: 3
TRACK 001
Reprodukcija
TRACK 002
TRACK 003
TRACKsvih
004
Odabir
00:43
04:41
TRACK 005
03:43
TRACK 007
04:06
1/2 Stranica
Ripanje
03:56
04:02 odabir za sve
Poništi
TRACK 006
03:40
TRACK 008
03:52
" Ulaz ' Povratak
c Zatvori Uređivanje ( ) Stranica / Alati " Odabir ' Povratak
5. Pritišćite tipke ▲▼ da biste odabrali Ripanje,
a zatim pritisnite tipku UNESI.
Hrvatski
02030V-BD-D8500-EN-CRO.indb 73
Napredne funkcije
3. Pritisnite tipku UNESI u završnoj točki.Slika i
vrijeme završne točke prikazuju se u prozoru
završne točke brisanja dijela.
5. Pritisnite ŽUTU (C) tipku za prikaz potvrdnog
okvira.
08
2. Pritisnite tipku UNESI na početnoj točki.Slika
i vrijeme početne točke prikazuju se u prozoru
početne točke brisanja dijela.
• Odaberite početne i završne točke dijela
koji želite obrisati pomoću tipki povezanih s
reprodukcijom.
73
2012-01-13 오후 6:08:09
Mrežne usluge
Spajanjem proizvoda na mrežu možete uživati u
raznolikim mrežnim uslugama kao što su Smart
Hub ili BD-LIVE.
Prije uporabe bilo koje mrežne usluge pročitajte
sljedeće upute.
1. Spojite proizvod na mrežu.
(Pogledajte stranice 31~32)
3. Pojavljuje se zaslon Smart Hub.
U nekoliko se slučajeva zaslon Zemlja
pojavljuje neposredno nakon ovog zaslona
4. Ako se pojavi zaslon Zemlja, pritišćite tipke
▲▼ kako biste odabrali svoju zemlju, a zatim
pritisnite tipku UNESI.
✎✎ NAPOMENA
`` Neke su aplikacije dostupne samo u određenim
zemljama.
2. Konfigurirajte postavke mreže.
(Pogledajte stranice 45~49)
Uporaba Smart Hub
Pomoću funkcije Smart Hub možete prenositi
podatke filmova, videozapisa i glazbe s interneta,
pristupati raznim aplikacijama sa ili bez plaćanja
naknade i gledati ih na svojem televizoru. Sadržaj
aplikacija uključuje vijesti, sportove, vremensku
prognozu, cijene dionica na burzi, karte, fotografije
i igre.
Ovu funkciju možete pokrenuti i
pritiskom tipke SMART HUB na
daljinskom upravljaču.
5. Pojavljuje se zaslon Odredbe ugovora o
korištenju usluge.
Ako ste s njima suglasni, pritišćite tipke ◄►
kako biste odabrali Slažem se, a zatim pritisnite
tipku UNESI.
✎✎ NAPOMENA
`` Za prikazivanje zaslona može biti potrebno nekoliko
sekundi.
6. Pojavljuje se zaslon Ažuriranje usluge koji
instalira brojne usluge i aplikacije. Kada je
gotov zatvara se. Preuzete aplikacije i usluge
prikazuju se na zaslonu Smart Hub. To može
potrajati.
✎✎ NAPOMENA
Prvo pokretanje funkcije Smart
Hub
Za prvo pokretanje funkcije Smart Hub pratite ove
korake:
1. Idite na Početni izbornik.
`` Tijekom postupka instalacije zaslon Smart Hub može
se trenutno zatvoriti.
`` Nakon instalacije mogu se pojaviti brojni zasloni.
Možete pritisnuti tipku UNESI kako biste ih zatvorili
ili ih ostaviti da se sami zatvore.
7. Za pokretanje aplikacije pritišćite tipke ▲▼◄►
kako biste označili grafički element, a zatim
pritisnite tipku UNESI.
TV program
Vodič
Upravitelj rasporeda
Popis Kanala
Upravlj. Kanalima
Mojuređ.
Moji sadržaji
Internet
Postavke
d WPS(PBC)
2. Pritišćite tipke ◄► kako biste odabrali
Internet, a zatim pritisnite tipku UNESI.
74
Hrvatski
02030V-BD-D8500-EN-CRO.indb 74
2012-01-13 오후 6:08:09
2
3
4
5
6
Search
Your Video
Samsung Apps
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Preporučeno
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Contents 5
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Contents 5
Contents 6
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 7
Contents 8
Contents 9
Contents 10
Contents 11
Contents 12
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
a Prijava b Rasporedi prema c Uređivanje d Postavke
7
1
2
3
4
5
6
Komercijalno : prikazuje Vodič za funkciju Smart
Hub, uvod u uporabu proizvoda te uvode u uporabu
novih aplikacija.
Your Video : sadrži preporuke za videozapise koji se
temelji na vašem ukusu.
• Omogućuje vam pregledavanje preporuka filma
na temelju vaših prethodnih preferenci.
• Omogućuje vam da odaberete film, prikažete
popis pružatelja VOD-a (video na zahtjev) koji
imaju taj film, a zatim vam omogućuje da
odaberete pružatelja za prijenos podataka.
(Prijenos podataka nije dostupan u nekim
područjima.)
• Za upute o uporabi značajke Vaš video, posjetite
www.samsung.com.
Search : pruža integrirano pretraživanje vaših
pružatelja videousluga i povezanih AllShare uređaja.
• Moguća uporaba tijekom uporabe funkcije Smart
Hub (osim kada gledate Blu-ray disk).
• Za jednostavan pristup koristite tipku SEARCH na
daljinskom upravljaču.
• Za upute o uporabi funkcije pretraživanja posjetite
www.samsung.com.
7
Mrežne usluge
1
Pomoć pri navigaciji : prikazuje tipke daljinskog
upravljača koje možete koristiti u funkciji Smart Hub.
• CRVENA (A) : za prijavu u funkciju Smart Hub.
• ZELENU (B) : za sortiranje aplikacija.
• ŽUTU (C) : za uređivanje aplikacija.
• PLAVU (D) : za promjenu postavki funkcije Smart
Hub.
09
Ukratko o funkciji Smart Hub
Moje aplikacije : prikazuje osobnu galeriju
aplikacija u koju aplikacije možete dodavati, mijenjati
ih i brisati.
✎✎ NAPOMENA
`` Tvrtka Samsung Electronics ne snosi nikakvu
zakonsku odgovornost za bilo kakav prekid usluge
Smart Hub koji je uzrokovao pružatelj usluge iz bilo
kojeg razloga.
`` Usluga Smart Hub preuzima i obrađuje podatke
putem interneta kako biste vi mogli uživati u
internetskom sadržaju na zaslonu televizora.
Ako internetska veza nije stabilna, usluga će kasniti
ili će se prekidati.
Nadalje, proizvod se može automatski isključiti zbog
uvjeta na internetu.
Ako se to dogodi, provjerite internetsku vezu i
pokušajte ponovno.
`` Aplikacijske usluge možda će biti samo na
engleskom jeziku, a dostupni sadržaji mogu se
razlikovati ovisno o vašem području
`` Više informacija o usluzi Smart Hub potražite na
web-mjestu pružatelja odnosne usluge.
`` Pružene usluge podložne su promjenama koje
provodi pružatelj usluge Smart Hub bez prethodne
obavijesti.
`` Sadržaj usluge Smart Hub ovisi o verziji upravljačkog
softvera proizvoda.
Samsung Apps : možete preuzeti razne aplikacijske
usluge uz naplatu ili besplatno.
Preporučeno : prikazuje preporučeni sadržaj koji
uređuje tvrtka Samsung.
Hrvatski
02030V-BD-D8500-EN-CRO.indb 75
75
2012-01-13 오후 6:08:09
Mrežne usluge
Uporaba tipkovnice
Putem daljinskog upravljača možete koristiti
zaslonsku tipkovnicu za unos slova, brojeva i
simbola.
1
2
1
def
ghi
jkl
mno
pqrs
tuv
wxyz
4
5
7
2
T9
3
9
0
ab
Da biste odredili vlastitu, ekskluzivnu konfiguraciju
usluge Smart Hub, stvorite vlastiti Smart TV račun.
Za stvaranje računa pratite ove korake:
6
8
Prebaci
Stvaranje računa
3
abc
.,–
Izbriši
Ab
AB
1
Za brisanje teksta pomaknite pokazivač desno od
znaka koji želite izbrisati, a zatim pritisnite tipku
TITLE MENU. Za promjenu slova iz velikog u malo
ili obratno ili za unos brojeva ili interpunkcijskih
znakova pritisnite tipku DISC MENU.
6
1. Na daljinskom upravljaču pritisnite CRVENU
(A) tipku. Pojavljuje se zaslon Stvori račun.

Search
b Način unošenja / Jezik: Hrvatski
Your Video
Smart TV ID
4
1
Trenutna tipkovnica.
Uporabite za unos slova, brojeva i simbola.
2
Pritisnite tipku DISC MENU na daljinskom upravljaču
kako biste promijenili način unosa.
: ab, Ab, AB, brojevi ili ikone.
3
Prikazuje trenutni način unosa.
4
5
6
Pritisnite ZELENU (B) tipku na daljinskom upravljaču
kako biste promijenili način unosa. (T9 ili ABC)
Pritisnite tipku TOOLS na daljinskom upravljaču kako
biste promijenili jezik.
Pritisnite tipku TITLE MENU na daljinskom
upravljaču kako biste izbrisali neki znak.
Unos teksta, brojeva i simbola
Za unos teksta pritisnite brojčanu tipku na
daljinskom upravljaču koja odgovara slovu koje
želite unijeti. Pritišćite tipku uzastopce da biste
unijeli slovo koje nije prvo slovo na popisu tipke
zaslonske tipkovnice. Na primjer, ako želite unijeti
slovo b, dvaput uzastopce pritisnite tipku 2 na
daljinskom upravljaču. Za unos prvog slova na
popisu tipke pritisnite, otpustite i pričekajte.
Za kretanje unutar teksta koristite tipke sa
strelicama.
76
Lozinka
5
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 2
Contents 1
Pritisn. [ENTER]
Contents 2
Contents 3
Pritisn.
[ENTER]
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 3
Prijava
xxxxxxxx
Kreiraj račun
Contents 9
xxxxxxxx
Contents 3
Contents 4
%
Contents 4
Contents 5
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Upamti moj ID i lozinku za Smart TV.
Contents 2
xxxxxxxx
Contents 8
Contents 1
Prijava
Recommended
xxxxxxxx
Contents 1
Contents 7
Samsung Apps
Contents 4
Contents 5
Contents 6
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Odustani
Zobor. lozinka
Contents 10
Contents 11
Contents 12
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
a Prijava b Rasporedi prema c Uređivanje d Postavke
2. Pritišćite tipke ▲▼◄► kako biste odabrali
Kreiraj račun, a zatim pritisnite tipku UNESI.
3. Na sljedećem zaslonu odaberite Smart TV ID,
a zatim pritisnite tipku UNESI.
Pojavljuju se zaslon za unos i tipkovnica.
4. Za unos svoje adrese e-pošte rabite
tipkovnicu. To će služiti kao vaš ID.
✎✎ NAPOMENA
`` Tipkovnica radi kao tipkovnica na mobitelu.
5. Po završetku pritisnite tipku UNESI kako biste
odabrali OK, a zatim ponovno pritisnite tipku
UNESI. Ponovno se pojavljuje zaslon Stvori
račun.
6. Odaberite Lozinka, a zatim pritisnite tipku
UNESI. Pojavljuju se zaslon za unos i
tipkovnica.
7. Za unos lozinke uporabite tipkovnicu.
Lozinka može biti bilo koja kombinacija slova,
brojeva i simbola.
✎✎ NAPOMENA
`` Pritisnite CRVENU (A) tipku na daljinskom upravljaču
kako biste prikazali ili sakrili lozinku nakon što je
unesete.
Hrvatski
02030V-BD-D8500-EN-CRO.indb 76
2012-01-13 오후 6:08:10
10. Ponovite korake 7 i 8.
11. Kada se zaslon Stvori račun ponovno pojavi
odaberite Kreiraj račun, a zatim pritisnite
tipku UNESI. Prikazuje se prozor Potvrda.
12. Odaberite OK, a zatim pritisnite tipku UNESI.
Pojavljuje se prozor Nastavak registriranja
usluge.
13. Odaberite Registriraj se, a zatim pritisnite
tipku UNESI.
14. Pojavljuje se prozor Registriraj račun usluge.
• Ako imate postojeće račune kod bilo kojeg
od navedenih pružatelja usluge, račun
tog pružatelja i lozinku računa pružatelja
možete pridružiti svojem Smart TV računu.
Registracija pojednostavljuje pristup
web-mjestu pružatelja usluge. Za upute
o registraciji idite na korak 2 u odjeljku
Upravljanje računom ispod naslova Izbornik
postavki.
• Ako nemate postojeće račune pružatelja ili
postojeće račune sada ne želite registrirati,
odaberite OK, a zatim pritisnite tipku
UNESI. Možete pustiti prozor i da se sam
zatvori za otprilike minutu.
✎✎ NAPOMENA
`` Adresu e-pošte morate rabiti kao ID.
`` Možete registrirati najviše 10 korisničkih računa.
`` Za uporabu usluge Smart Hub nije vam potreban
račun.
Prijava na račun
Da biste se prijavili na svoj Smart TV račun, pratite
sljedeće korake:
1. Na prikazanom glavnom izborniku usluge
Smart Hub na televizoru pritisnite CRVENA (A)
tipku na daljinskom upravljaču. Pojavljuje se
zaslon Stvori račun.
4. Odaberite Lozinka, a zatim pritisnite tipku
UNESI. Pojavljuju se zaslon za unos i
tipkovnica.
5. Uporabom tipkovnice i daljinskog upravljača
unesite svoju lozinku. Po završetku pritisnite
tipku UNESI, odaberite OK, a zatim ponovno
pritisnite tipku UNESI.
Mrežne usluge
9. Odaberite Potvrda lozinke., a zatim pritisnite
tipku UNESI.
3. S popisa koji se pojavio odaberite svoj ID,
a zatim pritisnite tipku UNESI. Ponovno se
pojavljuje zaslon Stvori račun.
09
8. Po završetku pritisnite tipku UNESI kako biste
odabrali OK, a zatim ponovno pritisnite tipku
UNESI. Ponovno se pojavljuje zaslon Stvori
račun.
✎✎ NAPOMENA
`` Ako želite da usluga Smart Hub automatski unosi
vašu lozinku, nakon unosa lozinke odaberite Zapamti
moj Smart TV ID, a zatim pritisnite tipku UNESI.
Pojavljuje se kvačica. Usluga Smart Hub sada će
automatski unositi vašu lozinku kada odaberete ili
unesete svoj ID.
Izbornik Postavke - PLAVU (D)
Zaslon izbornika postavki omogućuje vam pristup
funkcijama upravljanja računom i uslugama te
funkcijama ponovnog postavljanja i svojstava.
Da biste pristupili izborniku Postavke, a zatim
odabrali stavku izbornika, pratite sljedeće korake:
1. Pritisnite PLAVU (D) tipku na daljinskom
upravljaču.
2. Pritišćite tipke ▲▼ da biste odabrali stavku
izbornika, a zatim pritisnite tipku UNESI.
Funkcije na izborniku Postavke opisane su u
nastavku.
✎✎ NAPOMENA
`` Stavka Upravitelj usluge koja se nalazi u izborniku
Postavke nije dostupna za BD-HDD Combo.
Upravljanje računom
Izbornik Upravljanje računom sadrži funkcije koje
vam omogućuju registriranje računa pružatelja
usluge, promjenu svoje Smart Hub lozinke i
brisanje ili deaktiviranje računa Smart TV.
2. Odaberite strelicu prema dolje pored polja
Smart TV ID, a zatim pritisnite tipku UNESI.
Hrvatski
02030V-BD-D8500-EN-CRO.indb 77
77
2012-01-13 오후 6:08:10
Mrežne usluge
Registriraj račun usluge
Ako imate postojeće račune kod bilo kojeg
pružatelja usluge navedenom na popisu funkcije
Registriraj račun usluge, račun tog pružatelja i
lozinku računa pružatelja možete pridružiti svojem
Smart TV računu. Ako pridružite račun, moći ćete
se jednostavno prijavljivati na račun putem usluge
Smart Hub bez unosa naziva računa ili lozinke.
Da biste koristili funkciju Registriraj račun usluge,
pratite ove korake:
1. U izborniku Upravljanje računom odaberite
Registriraj račun usluge, a zatim pritisnite
tipku UNESI. Pojavljuje se prozor Registriranje
računa usluge.
2. Pritišćite tipke sa strelicama ▲▼ kako biste
odabrali Pružatelja usluge kojeg želite pridružiti
svojem Smart TV računu, a zatim pritisnite
tipku UNESI.
✎✎ NAPOMENA
`` Ako imate račun tvrtke Samsung i želite koristiti
funkciju Aplikacije tvrtke Samsung u usluzi Smart
Hub, tada ovdje morate registrirati svoj račun
Samsung Apps. Za više informacija pogledajte
stranicu 81~82.
3. Da biste odabrali Registriraj pritišćite tipke
▲▼, a zatim pomoću daljinskog upravljača
i zaslonske tipkovnice unesite ID mjesta i
lozinku.
Po završetku pritisnite tipku UNESI.
✎✎ NAPOMENA
`` To su ID i lozinka koje obično koristite za pristup
svojem računu na ovom web-mjestu.
4. Ako se ispravno unijeli ID i lozinku, pojavljuje
se poruka Registracija uspješna.
5. Ako ste pritisnuli OK, ponovite korake od 2
do 4 kako biste pridružili drugog pružatelja
usluge.
6. Po završetku pritisnite tipku RETURN.
Mijenjanje lozinke
Funkcija Mijenjanje lozinke omogućuje vam
promjenu lozinke za Smart Hub račun. Za
promjenu lozinke pratite ove korake:
1. Odaberite Mijenjanje lozinke, a zatim
pritisnite tipku UNESI.
2. Unesite svoju trenutnu lozinku. Pojavljuje se
sljedeći zaslon.
3. Na sljedećem zaslonu unesite novu lozinku u
prvi redak. Ponovno je unesite u drugi redak
kako biste je potvrdili.
4. Pojavljuje se zaslonska poruka Dovršeno
mijenjanje lozinke. Pritisnite tipku UNESI ili
pričekajte otprilike 5 sekundi da se zaslon
zatvori.
Ukloni s popisa TV računa
Funkcija Ukloni račune usluge otkazuje sve vaše
trenutne Račune usluge koje ste registrirali na
zaslonu Registriraj račun usluge.
Deaktiviraj račun
Funkcija Deaktiviraj račun deaktivira vaš Smart TV
račun i u potpunosti briše račun i sve postavke
računa s usluge Smart Hub.
Reset
Funkcija Reset inicijalizira sve preuzete miniaplikacije,
briše sve korisničke račune i postavke s proizvoda
te vraća sve postavke funkcije Smart Hub na
tvorničke postavke. Zatim ponovno pokreće
uslugu Smart Hub kao kod prvog pokretanja. Vaš
račun ostaje na Smart Hub poslužitelju. Da biste
se prijavili na svoj račun, na zaslonu Stvori račun
unesite svoj ID i lozinku.
Za uporabu funkcije Ponovno postavljanje pratite
sljedeće korake :
1. U izborniku postavki odaberite Ponovno
postavi, a zatim pritisnite tipku UNESI.
Pojavljuje se zaslon Ponovno postavljanje.
2. Unesite svoju lozinku Sigurnost. To je lozinka
koju ste unijeli ako ste postavili BD ili DVD
roditeljsku kontrolu (Pogledajte stranice
51~52). Ako niste, unesite 0000.
78
Hrvatski
02030V-BD-D8500-EN-CRO.indb 78
2012-01-13 오후 6:08:10
✎✎ NAPOMENA
`` Ako ste zaboravili lozinku, tipku ZAUSTAVI (
) na
prednjoj ploči proizvoda držite pritisnutom duže od 5
sekundi bez umetnutog diska.
✎✎ NAPOMENA
`` Neke se stavke izbornika možda neće pojaviti na
zaslonu. Da biste ih vidjeli, pritišćite tipke ◄►
za pomicanje na rub zaslona, a zatim još jedanput
pritisnite kako biste otkrili te stavke.
`` Ovu traku možete zatvoriti označavanjem znaka X u
donjem desnom dijelu i pritiskom tipke UNESI.
Pomak
Značajke
The Premjesti omogućuje vam da promijenite
položaj widgeta na zaslonu. Za uporabu funkcije
Premjesti pratite sljedeće korake:
Detalj
2. Odaberite grafički element, a zatim pritisnite
tipku UNESI. Iznad grafičkog elementa
pojavljuje se kvačica.
Stavka Svojstva izbornika navodi tri funkcije koje
prikazuju informacije o usluzi Smart Hub :
Navodi sve informacije o usluzi Smart Hub,
uključujući broj verzije, broj instaliranih usluga,
iskorištenost memorije i jedinstveni ID proizvoda.
Uvjeti ugovora o usluzi
Prikazuje Terms of Odrebe ugovora o korištenju
usluge.
Izbornik Uređivanje - ŽUTU (C)
Funkcije u izborniku Uređivanje omogućuju vam
upravljanje widgetima u odjeljku Moje aplikacije
zaslona Smart Hub. Pomoću tih funkcija možete
zaključavati i otključavati pristup nekim grafičkim
elementima, stvarati name pomoćuNova mapa i
premještati u njih grafičke elemente, preimenovati
mape, brisati grafičke elemente te mijenjati njihov
položaj na zaslonu.
Da biste pristupili izborniku Uređivanje, a zatim
odabrali stavku izbornika, pratite sljedeće korake:
1. Pritisnite ŽUTU (C) tipku na daljinskom
upravljaču. Na dnu zaslona pojavljuje se traka
izbornika Uređivanje.
2. Pritišćite tipke ▲▼◄► da biste odabrali stavku
izbornika, a zatim pritisnite tipku UNESI.
1. Pritisnite ŽUTU (C) tipku na daljinskom
upravljaču.
3. Pritišćite tipke ▲▼◄► kako biste odabrali
Pomak, a zatim pritisnite tipku UNESI.
Ikona promjene položaja pojavljuje se iznad
grafičkog elementa.
4. Za premještanje ikone pritišćite tipke ▲▼◄►.
Kada ikonu premjestite na položaj po svojem
izboru pritisnite tipku UNESI. Grafički se
element premješta na svoju novu lokaciju.
Premj. u mapu
Funkcija Premjesti u mapu omogućuje vam da
premjestite widget u neku mapu. Za uporabu
funkcije Premjesti u mapu pratite sljedeće korake:
1. Pritisnite ŽUTU (C) tipku na daljinskom
upravljaču.
2. Odaberite grafički element, a zatim pritisnite
tipku UNESI. Ako ste već stvorili mapu,
grafički element se može premjestiti.
3. Pritišćite tipke ▲▼◄► za prelazak na stavku
Premjesti u mapu, a zatim pritisnite tipku
UNESI. Otvara se prozor Premjesti u mapu.
4. Pritišćite tipke ▲▼◄► kako biste odabrali
mapu, a zatim pritisnite tipku UNESI.
Pojavljuje se poruka Premješteno u mapu
koja se potom zatvara. Grafički element je
premješten u mapu.
Hrvatski
02030V-BD-D8500-EN-CRO.indb 79
Mrežne usluge
4. Da biste dovršili ponovnu inicijalizaciju, idite
na 4. korak u odjeljku Prvo pokretanje usluge
Smart Hub. (Pogledajte stranicu 74)
Funkcije na traci izbornika Uređivanje opisane su u
nastavku.
09
3. Nakon nekoliko trenutaka usluga Smart Hub
automatski se ponovno postavlja. Zaslon se
može zacrniti, a zatim se ponovno pojavljuje
usluga Smart Hub. Za nekoliko trenutaka
počinje postupak ponovne inicijalizacije.
79
2012-01-13 오후 6:08:10
Mrežne usluge
Za pristup grafičkim elementima u mapi
1. Zatvorite izbornik Uređivanje.
2. U odjeljku Moje aplikacije pritišćite tipke
▲▼◄► kako biste odabrali mapu, a zatim
pritisnite tipku UNESI. Mapa se otvara.
3. Odaberite grafički element, a zatim pritisnite
tipku UNESI. Pokreće se aplikacija ili usluga
grafičkog elementa.
Za uređivanje stavki u nekoj mapi
Odaberite mapu, a zatim pritisnite tipku UNESI.
Mapa se otvara.
Pritisnite ŽUTU (C) tipku na daljinskom upravljaču.
Na dnu zaslona pojavljuju se gumbi Uredi.
Ti gumbi rade na isti način kao i gumbi izbornika
Uređivanje na glavnom zaslonu. Na primjer, za
premještanje widgeta natrag na glavni zaslon Moje
aplikacije :
1. Odaberite grafički element.
2. Odaberite Premjesti u mapu, a zatim pritisnite
tipku UNESI. Otvara se prozor Premjesti u
mapu.
3. Odaberite Moje aplikacije, a zatim pritisnite
tipku UNESI. Prozor Premjesti u mapu se
zatvara, a widget se vraća na glavni zaslon
Moje aplikacije.
Nova mapa
Funkcija Nova mapa omogućuje vam da stvarate
i imenujete nove mape. Po stvaranju mape u nju
možete premještati grafičke elemente. Za uporabu
funkcije Nova mapa pratite sljedeće korake:
1. Pritisnite ŽUTU (C) tipku na daljinskom
upravljaču.
2. Pritišćite tipke ▲▼◄► za prelazak na stavku
Nova mapa, a zatim pritisnite tipku UNESI.
Pojavljuju se prozor Nova mapa i tipkovnica.
3. Pomoću tipkovnice unesite naziv mape, a
zatim pritisnite tipku UNESI.
Zaslon Nova mapa se zatvara, a Nova mapa
se pojavljuje na zaslonu Smart Hub.
80
Preimenuj mapu
Funkcija Preimenuj mapu omogućuje vam
da preimenujete mape. Za uporabu funkcije
Preimenuj mapu pratite sljedeće korake:
1. Pritisnite ŽUTU (C) tipku na daljinskom
upravljaču.
2. Pritišćite tipke ▲▼◄► kako biste odabrali
mapu, a zatim pritisnite tipku UNESI.
3. Pritišćite tipke ▲▼◄► za prelazak na stavku
Preimenuj mapu, a zatim pritisnite tipku
UNESI. Pojavljuju se prozor Preimenovanje
mape i tipkovnica.
4. Pomoću tipkovnice unesite novi naziv, a zatim
pritisnite tipku UNESI. Prozor Preimenuj se
zatvara, a novo se ima pojavljuje ispod mape.
Zaključaj
Funkcija Zaključaj omogućuje vam da u stavki
Moje aplikacije zaključate neke widgete kako ih
se ne bi moglo otvoriti bez unosa Parental Koda
roditeljske kontrole.
Za uporabu funkcije Zaključaj :
1. Pritisnite ŽUTU (C) tipku na daljinskom
upravljaču.
2. Pritišćite tipke ▲▼◄► kako biste odabrali
grafički element, a zatim pritisnite tipku
UNESI. Ako se grafički element može
zaključati, izbornik Zaključaj se omogućava.
3. Pritišćite tipke ▲▼◄► kako biste odabrali
Zaključaj, a zatim pritisnite tipku UNESI.
Pojavljuje se prozor usluge zaključavanja.
4. Unesite svoj Parental Kod roditeljske kontrole
(Pogledajte stranice 51~52). Ako niste stvorili
Parental Kod roditeljske kontrole, unesite
0000.
5. Pritisnite tipku UNESI. Pojavljuje se
prozor Usluga zaključavanja koji potvrđuje
zaključavanja, a zatim se zatvara. Pored
grafičkog elementa pojavljuje se simbol lokota.
Hrvatski
02030V-BD-D8500-EN-CRO.indb 80
2012-01-13 오후 6:08:10
Izbriši
Funkcija Izbriši omogućuje vam da brišete widgete
iz stavke Moje aplikacije. Za uporabu funkcije
Izbriši pratite sljedeće korake:
1. Pritisnite ŽUTU (C) tipku na daljinskom
upravljaču.
2. Pritišćite tipke ▲▼◄► kako biste odabrali
grafički element, a zatim pritisnite tipku
UNESI.
3. Pritišćite tipke ▲▼◄► kako biste odabrali
Izbriši a zatim pritisnite tipku UNESI.
Pojavljuje se poruka “Želite li obrisati odabrane
stavke?”.
4. Odaberite Da, a zatim pritisnite tipku UNESI.
Grafički element je izbrisan.
Izbornik Sortiraj - ZELENU (B)
Funkcije na izborniku Sortiraj omogućuju vam
sortiranje widgeta u stavki Moje aplikacije prema
Imenu, Datumu, Učestalosti (učestalost uporabe) i
Kategoriji. Ako ručno promijenite položaj widgeta,
izbornik Sortiraj automatski označava Korisnički
definiran kada ga pokrenete.
Za sortiranje widgeta u stavki Moje aplikacije
pratite ove korake:
1. Pritisnite ZELENU (B) tipku na daljinskom
upravljaču.
2. Pritišćite tipke ◄► kako biste odabrali način
sortiranja, a zatim pritisnite tipku UNESI.
Smart Hub razvrstava grafičke elemente na
način koji ste odabrali.
Usluga Samsung Apps omogućuje vam
preuzimanje aplikacija i usluga uz naplatu ili
besplatno na proizvod te gledanje ili uporabu
preuzetih sadržaja na televizoru.
Ove aplikacije i usluge uključuju videozapise,
glazbu, fotografije, igre, vijesti, sportove itd.
Widgeti za nove aplikacije pojavljuju se u stavki
Moje aplikacije.
Dodatne aplikacije i usluge redovito se dodaju.
Aplikacije koje se plaćaju
Za preuzimanje aplikacija koje se plaćaju morate
stvoriti Samsung Apps račun i tom računu dodati
kreditnu karticu.
Za stvaranje Samsung Apps računa posjetite
www.samsung.com
✎✎ NAPOMENA
`` Ove usluge možda nema u nekim zemljama.
Aplikacije tvrtke Samsung
Za pristup stavki Aplikacije tvrtke Samsung,
pritišćite tipke ▲▼◄► kako biste došli do
područja Aplikacije tvrtke Samsung na glavnom
zaslonu Smart Hub, a zatim pritisnite tipku UNESI.
Pojavljuje se zaslon Aplikacije tvrtke Samsung.
✎✎ NAPOMENA
`` Ako prvi put pristupate ovom zaslonu, pojavljuje se
prozor s odredbama o korištenja usluge. Ako ste
suglasni, odaberite Slažem se, a zatim pritisnite
tipku UNESI.
Aplikacije tvrtke Samsung
Za uporabu zaslona Aplikacije tvrtke Samsung
pratite ove korake:
1. Pritišćite tipke ◄► kako biste se pomakli na
popis kategorija na lijevoj strani.
2. Za označavanje kategorije pritišćite ▲▼.
Za nekoliko sekundi pojavljuje se zaslon
Aplikacije tvrtke Samsung u toj kategoriji. Duž
vrha pojavljuje se kartica Sortiraj.
3. Pritišćite tipku ► kako biste se pomakli na
prikazane aplikacije ili usluge.
Hrvatski
02030V-BD-D8500-EN-CRO.indb 81
Mrežne usluge
1. Pritisnite ŽUTU (C) tipku na daljinskom
upravljaču.
2. Pritišćite tipke ▲▼◄► da biste odabrali
zaključani grafički element, a zatim pritisnite
tipku UNESI.
3. Pritišćite tipke ▲▼◄► kako biste odabrali
Otključaj, a zatim pritisnite tipku UNESI.
Pojavljuje se prozor usluge zaključavanja.
4. Unesite svoj Parental Kod roditeljske kontrole
(Pogledajte stranice 51~52). Ako niste stvorili
Parental Kod roditeljske kontrole, unesite 0000.
5. Pritisnite tipku UNESI. Pojavljuje se prozor
Usluga zaključavanja otkazana koji potvrđuje da
je zaključavanje otkazano, a zatim se zatvara.
Aplikacije tvrtke Samsung
09
Otključ.
81
2012-01-13 오후 6:08:10
Mrežne usluge
4. Pritišćite tipke ▲▼◄► da biste odabrali
aplikaciju ili uslugu, a zatim pritisnite tipku
UNESI. Pojavljuje se zaslon Pojedinosti
aplikacije koji opisuje uslugu ili aplikaciju.
5. Odaberite Preuzmi sada, a zatim pritisnite
tipku UNESI. Ako su aplikacija ili usluga
besplatne, one se preuzimaju i izvode. Ako
nisu, i postoji naknada, pratite upute na
zaslonu kako biste dovršili preuzimanje.
✎✎ NAPOMENA
`` Neke su aplikacije besplatne za preuzimanje, ali
zahtijevaju registraciju kod pružatelja ili plaćeni
račun kod pružatelja da biste ih mogli koristiti.
`` Grafički elementi za aplikacije i usluge koje ste
preuzeli iz Aplikacije tvrtke Samsung pojavljuju se u
stavki Moje aplikacije.
Sortiraj prema karticama
Pomoću tipki ▲▼◄► možete pristupiti stavki
Sortiraj prema karticama na vrhu zaslona. Svaka
kartica prikazuje usluge ili aplikacije u kategoriji
koju odaberete, sortirane prema kriterijima na toj
kartici (Preporučeno, Najčešće preuzeti, Najnovije,
Naziv).
Za pristup stavki Sortiraj prema karticama možete
rabiti i PLAVU (D) tipku na daljinskom upravljaču.
Svaki put kada pritisnete PLAVU (D) tipku
mijenjate prikaz s jedne kartica sortiranja na drugu.
Aplikacije tvrtke Samsung prema kategoriji
Dostupne su sljedeće kategorije:
• Što je novo? : prikazuje nove registrirane
aplikacije.
• Video : prikazuje razne videozapise poput
filmova, TV emisija i videoisječaka.
• Igra : prikazuje razne igre poput sudoku i šaha.
• Sport : prikazuje razne multimedijske sportske
usluge poput informacija o utakmicama, slika i
videoisječaka.
• Način života : uključuje razne multimedijske
usluge koje se odnose na životni stil poput
glazbe, alata za upravljanje osobnim
fotografijama i korištenja društvenih mreža
poput Facebooka i Twittera.
• Informacije : uključuje razne informativne
usluge poput vijesti, cijena dionica na burzama i
prognoze vremena.
• Ostalo : uključuje ostale razne usluge.
82
Moj račun
Moj račun pruža vam pristup vašem redoslijedu
Aplikacije tvrtke Samsung i povijesti preuzimanja
te pristup zaslonu Novac mojih aplikacija. Da biste
pristupili ovim informacijama, morate imati račun
Aplikacije tvrtke Samsung.
Pomoć
Ako imate pitanja vezana uz Aplikacije tvrtke
Samsung, najprije provjerite Pomoć. Ako vam
nijedan od savjeta ne pomaže, za pomoć posjetite
web-mjesto www.samsung.com.
Za uporabu funkcije Pomoć pratite sljedeće
korake:
1. Pritišćite tipke ▲▼▲▼ kako biste odabrali
Pomoć, a zatim pritisnite tipku UNESI.
2. Za pomicanje po tekstu Pomoć pritišćite ▲▼.
3. Za zlazak iz Pomoć pritisnite ◄.
Uporaba tipaka u boji na daljinskom
upravljaču sa Aplikacije tvrtke Samsung
• CRVENA (A) (Prijava) : za prijavu na Smart TV
račun.
• ZELENU (B) (Prikaz sličica/Prikaz popisa) : za
prebacivanje između prikaza Minijature i Popis.
• PLAVU (D) (Rasporedi prema) : za sortiranje
aplikacija u nekoj kategoriji prema Preporučeno,
Najčešće preuzeti, Najnovije ili Naziv.
• Povratak : za povratak na prethodni izbornik.
✎✎ NAPOMENA
`` Pružatelj usluga možete dodavati ili brisati usluge s
internetskim sadržajem bez obavijesti.
Za upute o uporabi značajke Vaš video
ili Funkcija pretraživanja posjetite www.
samsung.com.
Hrvatski
02030V-BD-D8500-EN-CRO.indb 82
2012-01-13 오후 6:08:10
1. Provjerite količinu preostalog memorijskog
prostora. Da bi se mogla koristiti usluga BDLIVE, tvrdi disk mora sadržavati najmanje 1GB
slobodnog prostora.
2. Umetnite Blu-ray disk koji podržava uslugu
BD-LIVE.
3. Odaberite stavku iz raznih sadržaja usluge
BD-LIVE koje vam pruža proizvođač diska.
`` Funkcija automatskog sigurnosnog kopiranja ne
može se koristiti istodobno sa sljedećim funkcijama:
-- reprodukcija datoteka (snimljeni TV, videozapisi,
fotografije, glazba) ili uporaba preglednika u
izbornicima Moji sadržaji ili Moj uređ.
-- nadogradnja softvera
Mrežne usluge
Kada je proizvod spojen u mrežu, pomoću diska
koji podržava BD-LIVE možete uživati u raznim
uslužnim sadržajima povezanim s filmovima.
✎✎ NAPOMENA
09
BD-LIVE™
-- formatiranje HDD-a, test izvedbe, provjera
uređaja.
-- Postavke mreže.
✎✎ NAPOMENA
`` Način uporabe usluge BD-LIVE i pruženog sadržaja
može se razlikovati ovisno o proizvođaču diska.
Uporaba funkcije AllShare
AllShare vam omogućuje da na proizvodu
reproducirate glazbene datoteke, videozapise i
fotografije koji se nalaze na računalu, mobitelu koji
podržava DLNA ili NAS-u.
Za upotrebu funkcije AllShare s proizvodom morate
spojiti proizvod na mrežu. (Pogledajte str. 31~32)
Za upotrebu funkcije AllShare s računalom morate
na njega instalirati softver AllShare.
Ako imate DLNA kompatibilni mobitel ili NAS,
funkciju AllShare možete koristiti bez dodatnog
softvera.
Softver za računalo možete preuzeti i dobiti
detaljne upute za korištenje funkcije AllShare s
web-mjesta samsung.com.
Automatsko sigurnosno kopiranje
Videozapise, fotografije i glazbu spremljene
na Samsungovim uređajima možete spremati
pomoću funkcije automatskog sigurnosnog
kopiranja na ovaj proizvod i reproducirati ih bez
uporabe USB priključka.
Prilikom prvog priključivanja vanjskog uređaja
na proizvod na zaslonu proizvoda pojavljuje se
skočna poruka kontrole pristupa uređaja. Ako
želite koristiti funkciju automatskog sigurnosnog
kopiranja, odaberite Dopusti.
Postavka kontrole pristupa uređaja može se
postaviti u izborniku Upravljanje posluž. AllShare.
(Pogledajte str. 49)
Hrvatski
02030V-BD-D8500-EN-CRO.indb 83
83
2012-01-13 오후 6:08:10
Dodatak
Rješavanje problema
Prije zahtjeva za servisom provjerite sljedeće.
PROBLEM
RJEŠENJE
Daljinskim upravljačem ne može se provesti
ni jedna operacija.
• Provjerite baterije u daljinskom upravljaču. Možda ih je potrebno zamijeniti.
• Daljinskim upravljačem rukujte na udaljenosti ne većoj od 6,1 m.
• Uklonite baterije pa nekoliko minuta držite pritisnutom jednu ili više tipki
kako biste ispraznili mikroprocesor u daljinskom upravljaču i tako ga ponovo
postavili. Ponovno umetnite baterije i pokušajte koristiti daljinski upravljač.
Disk se ne reproducira.
• Provjerite je li disk umetnut stranom s naljepnicom okrenutom prema gore.
• Provjerite regionalni broj Blu-ray diska ili DVD-a.
Ne pojavljuje se izbornik diska.
• Provjerite nalaze li se na disku izbornici diska.
Na zaslonu se pojavljuje poruka zabrane.
• Ova poruka pojavljuje se kada pritisnete nevaljanu tipku.
• Softver Blu-ray diska/DVD-a ne podržava značajku (npr. kutove).
• Zatražili ste naslov ili broj poglavlja ili vrijeme traženja koje je izvan raspona.
Način reprodukcije razlikuje se od onoga
odabranog u izborniku postavljanja.
• Neke od funkcija odabranih u izborniku postavljanja možda neće ispravno
raditi ako disk nije dekodiran pomoću odgovarajuće funkcije.
Proporcija zaslona ne može se promijeniti.
• Na vašem Blu-ray/DVD disku proporcija zaslona je fiksna.
• To nije problem koji se tiče proizvoda.
Nema zvuka.
• Provjerite jeste li u izborniku audiomogućnosti odabrali ispravnu postavku
Digitalni izlaz.
Zaslon je blokiran.
• Ako je HDMI izlaz postavljen na razlučivost koju vaš televizor ne podržava
(npr. 1080p), možda nećete moći vidjeti sliku na televizoru.
• Pritisnite tipku MENU za prikaz početnog izbornika.
Tipku ZAUSTAVI (
) na prednjoj ploči proizvoda držite pritisnutom duže
od 5 sekundi bez umetnutog diska.
• Nakon vraćanja na tvorničke postavke brišu se svi korisnički spremljeni BD
podaci.
84
Hrvatski
02030V-BD-D8500-EN-CRO.indb 84
2012-01-13 오후 6:08:10
RJEŠENJE
10
PROBLEM
• Pritisnite tipku MENU za prikaz početnog izbornika.
Tipku ZAUSTAVI (
) na prednjoj ploči proizvoda držite pritisnutom duže
od 5 sekundi bez umetnutog diska.
Ovo nemojte rabiti ako zaista nije nužno.
• Nakon vraćanja na tvorničke postavke brišu se svi korisnički spremljeni BD
podaci.
Ako imate drugih problema.
• Idite na sadržaj i pronađite dio u korisničkom priručniku koji sadrži
objašnjenja vezana uz trenutni problem pa ponovite postupak.
• Ako problem i dalje ne možete riješiti, obratite se najbližem ovlaštenom
servisnom centru za Samsung uređaje.
Slika je drhtava ili izobličena.
• Provjerite je li disk prljav ili izgreben.
• Očistite disk.
Nema HDMI izlaza.
• Provjerite vezu između televizora i HDMI utičnice na proizvodu.
• Provjerite podržava li vaš televizor ulaznu HDMI razlučivost 576p/480p,
720p, 1080i i 1080p.
Abnormalni HDMI izlazni zaslon.
• Ako se na zaslonu pojavljuju povremene smetnje, to znači da televizor ne
podržava HDCP (zaštitu digitalnog sadržaja visoke propusnosti).
Funkcija AllShare
Mogu vidjeti mape u zajedničkoj uporabi
putem funkcije AllShare, ali ne mogu vidjeti
datoteke.
• AllShare prikazuje samo datoteke koje odgovaraju kategorijama Slika,
Glazba i Film Datoteke koje ne odgovaraju tim kategorijama možda se ne
prikazuju.
Videozapis se prikazuje u prekidima.
• Provjerite je li mreža stabilna.
• Provjerite je li mrežni kabel pravilno spojen i je li mreža preopterećena.
• Bežična veza između uređaja koji podržava DLNA i proizvoda nije stabilna.
Provjerite vezu.
AllShare veza između uređaja BD-HDD
Combo i osobnog računala nije stabilna.
• IP adresa na istoj podmreži mora biti jedinstvena. Ako nije, IP smetnje mogu
uzrokovati ovaj problem.
• Provjerite je li omogućen vatrozid.
Ako jest, onemogućite funkciju vatrozida.
Hrvatski
02030V-BD-D8500-EN-CRO.indb 85
Dodatak
Zaboravljena lozinka
85
2012-01-13 오후 6:08:10
Dodatak
PROBLEM
RJEŠENJE
Ne mogu se spojiti s BD-LIVE poslužiteljem.
• Provjerite je li mrežna veza uspješna ili ne pomoću izbornika Status mreže.
(Pogledajte stranicu 48)
• Da bi se mogla koristiti usluga BD-LIVE, uređaj mora sadržavati najmanje
1GB slobodnog prostora.
Raspoloživi prostor možete provjeriti u funkciji Upravljanje BD podacima.
(Pogledajte stranice 50~51)
• Provjerite je li u izborniku Internetska veza BD-LIVE postavljena opcija
Dozvoli (Sve).
• Ako ne uspije ništa od navedenog, obratite se pružatelju sadržaja ili
ažurirajte proizvod najnovijim upravljačkim softverom.
Pri uporabi usluge BD-LIVE javlja se
pogreška.
• Da bi se mogla koristiti usluga BD-LIVE, uređaj mora sadržavati najmanje
1GB slobodnog prostora.
Raspoloživi prostor možete provjeriti u funkciji Upravljanje BD podacima.
(Pogledajte stranice 50~51)
BD-LIVE
Snimanje
Pojavljuje se poruka “Neuspješan test
izvedbe.”, a funkcije Pr.gle.-Br.vrem. i
Timeshift ne rade.
✎✎ NAPOMENA
• Taj problem može uzrokovati uporaba USB uređaja za pohranu lošije
kvalitete koji ne podržava funkciju snimanja. Preporučuje se uporaba USB
tvrdog diska za pohranu.
• Preporučena specifikacija USB tvrdog diska jest najmanje 5400 okr./min.
RAID USB tvrdi disk nije podržan.
`` Nakon vraćanja na tvorničke postavke brišu se svi korisnički spremljeni BD podaci.
Popravci
Ako nam se obratite da popravimo vaš player, zaračunat će se administrativna naknada ako:
1. inženjer dolazi k vama na vaš zahtjev, a na proizvodu nema kvara.
2. donesete jedinicu u servis, a na proizvodu nema kvara.
Prije nego što dođemo k vama ili počnemo raditi na vašem playeru obavijestit ćemo vas o administrativnoj
naknadi.
Preporučujemo da pažljivo pročitate ovaj priručnik, potražite rješenja na internetskoj adresi
www.samsung.com ili kontaktirate centar za korisnike tvrtke Samsung prije nego što zatražite popravak
playera.
86
Hrvatski
02030V-BD-D8500-EN-CRO.indb 86
2012-01-13 오후 6:08:10
DVD (digitalni višenamjenski disk)
Disk
CD : 12 cm (COMPACT DISC)
CD : 8 cm (COMPACT DISC)
Kompozitni video
Video izlaz
Video/audio
Audio izlaz
Mreža
Kapacitet tvrdog
diska
Komponentni video
HDMI
Analogni audioizlaz
Digitalni audio izlaz
Ethernet
Bežični LAN
Sigurnost
WPS(PBC)
BD-D8200
BD-D8500
3,6 kg
430 (š) X 299 (d) X 64 (v) mm
+5°C do +35°C
10 % do 75 %
Brzina čitanja : 4,917 m/s.
Brzina čitanja : 3,49 ~ 4,06 m/s.
Približno vrijeme reprodukcije (jednostrani, jednoslojni disk):
135 min.
Brzina čitanja : 4,8 ~ 5,6 m/s.
Maksimalno vrijeme reprodukcije : 74 min.
Brzina čitanja : 4,8 ~ 5,6 m/s.
Maksimalno vrijeme reprodukcije : 20 min.
1 Kanal : 1,0 Vp-p (75 Ω opterećenje)
Blu-ray disk/DVD : 576i/480i
Y : 1,0 Vp-p (75 Ω opterećenje)
PR: 0,70 Vp-p (75 Ω opterećenje)
PB: 0,70 Vp-p (75 Ω opterećenje)
Blu-ray disk: 576i/480i
DVD: 576p/480p, 576i/480i
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
Zvučni zapis u PCM formatu., bitstream audio
2 kanala (2 Vrms ± 10%)
Optički
10/100BASE-TX terminal
Ugrađen
WEP (OPEN/SHARED)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-PSK (TKIP/AES)
Podržano
250 GB
500 GB
Dodatak
Općenito
Težina
Dimenzije
Raspon radne temperature
Raspon vlažnosti
BD (Blu-ray disk)
10
Specifikacije
-- Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez prethodne obavijesti.
-- Više o napajanju i potrošnji energije pročitajte na etiketi na proizvodu.
-- Težina i dimenzije su približni.
Hrvatski
02030V-BD-D8500-EN-CRO.indb 87
87
2012-01-13 오후 6:08:11
Dodatak
Obavijest o sukladnosti i podršci
NISU SVI diskovi podržani
• Podložno dolje opisanim ograničenjima i ograničenjima navedenima u ovom Priručniku, uključujući
dio Vrsta i karakteristike diska u ovom korisničkom priručniku, diskovi koji se mogu reproducirati su:
unaprijed snimljeni komercijalni BD-ROM, DVD-VIDEO i audio CD (CD-DA); BD-RE/-R, DVD-RW/-R te
CD-RW/-R.
• Diskovi drugačiji od gore navedenih ne mogu se reproducirati u ovom playeru, niti je to njegova
namjena. Neki od gore navedenih diskova možda se neće reproducirati zbog jednog ili više dolje
navedenih razloga.
• Tvrtka Samsung ne može jamčiti kako će ovaj player reproducirati svaki disk koji nosi logotip BD-ROM,
BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R i CD-RW/-R. Ovaj player možda neće reagirati na
sve operativne naredbe ili pokretati sve značajke svakog diska. Taj i drugi problemi sa podrškom za
disk te problemi u radu playera s novim i postojećim formatima diska mogući su zbog sljedećeg:
-- Blu-ray je novi format koji se razvija pa ovaj player ne može pokrenuti sve značajke Blu-ray diskova.
Neke značajke možda su dodatne, dodatne značajke možda su pridodane formatu Blu-ray diska
nakon nastanka ovog player a i možda je odgođen pristup određenim ponuđenim značajkama;
-- ovaj player ne podržava sve nove i postojeće formate diska;
-- novi i postojeći formati diska se mogu revidirati, mijenjati, ažurirati, poboljšavati i/ili dopunjavati;
-- neki diskovi proizvedeni su na način koji dopušta određeni ili ograničeni rad i značajke tijekom
reprodukcije.
-- neke značajke možda su dodatne, dodatne značajke možda su pridodane nakon nastanka ovog
playera ili je možda odgođen pristup određenim ponuđenim značajkama;
-- neki diskovi s logotipom BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R i CD-RW/-R
možda su još uvijek nestandardizirani diskovi;
-- neki se diskovi možda neće moći reproducirati ovisno o fizičkom stanju ili uvjetima snimanja;
-- problemi i pogreške mogu nastati tijekom stvaranja Blu-ray diska, DVD softvera i/ili proizvodnje
diskova;
-- ovaj player radi na drugačiji način od standardnog DVD proizvoda ili druge AV opreme; i/ili
-- zbog razloga naznačenih u ovom korisničkom priručniku i zbog drugih razloga koje je otkrio i objavio
centar za korisnike tvrtke SAMSUNG.
• Naiđete li na probleme sa sukladnošću diska ili probleme u radu playera, obratite se centru za korisnike
tvrtke SAMSUNG.
Centru za korisnike tvrtke SAMSUNG možete se obratiti i za moguća ažuriranja ovog playera.
• Dodatne informacije o ograničenjima reprodukcije i sukladnosti diska potražite u poglavljima ovog
korisničkog priručnika pod naslovima Mjere opreza, Prije čitanja korisničkog priručnika, Vrsta i
karakteristike diska te Prije reprodukcije.
Zaštita od kopiranja
• Budući da je AACS (Sustav naprednog pristupa sadržaju) odobren kao sustav zaštite sadržaja za
format Blu-ray diska, slično uporabi CSS-a (Sustav remećenja sadržaja) za DVD format, reprodukciji,
izlazu analognog signala i ostalom nameću se određena ograničenja sadržaja zaštićenog sustavom
AACS. Rad ovog proizvoda i ograničenja na njemu mogu se razlikovati ovisno o vremenu vaše kupnje,
jer je sustav AACS ta ograničenja možda usvojio i/ili promijenio nakon izrade ovog proizvoda. Nadalje,
tehnologije zaštite podataka BD-ROM Mark i BD+ dodatno se koriste kao zaštita sadržaja za format
Blu-ray diska, što nameće određena ograničenja uključujući ograničenja reprodukcije za sadržaje
zaštićene tehnologijom BD-ROM Mark i/ili BD+. Za dodatne informacije o zaštiti AACS, BD-ROM Mark
i BD+ ili o ovom proizvodu kontaktirajte centar za korisnike tvrtke SAMSUNG.
88
Hrvatski
02030V-BD-D8500-EN-CRO.indb 88
2012-01-13 오후 6:08:11
10
Dodatak
• Mnogi Blu-ray diskovi i DVD-i kodirani su zaštitom od kopiranja. Upravo zbog toga player trebate spojiti
direktno na televizor, a ne na videorekorder. Spajanje na videorekorder rezultira izobličenom slikom s
Blu-ray diskova ili DVD-a koji su zaštićeni od kopiranja.
• Ovaj proizvod uključuje tehnologiju zaštite autorskog prava koja je zaštićena patentima SAD-a i drugim
pravima na intelektualno vlasništvo korporacije Rovi. Zabranjeni su obrnuti inženjering ili rastavljanje.
• Prema zakonima o autorskim pravima SAD-a i zakonima o autorskim pravima drugih zemalja,
neovlašteno snimanje, uporaba, prikazivanje, distribucija ili revizija televizijskih emisija, videokaseta, Bluray diskova, DVD-a i ostalih materijala može biti podložno građanskoj odgovornosti.
• Za izlaz progresivnog pretraživanja uređaja BD-HDD Combo : POTROŠAČI BI TREBALI ZNATI DA
SVI TELEVIZORI VISOKE RAZLUČIVOSTI NISU POTPUNO USKLADIVI S OVIM proizvodom I TO BI
MOGLO UZROKOVATI SMETNJE NA SLICI. U SLUČAJU PROBLEMA SA SLIKOM PROGRESIVNOG
PRETRAŽIVANJA PREPORUČUJE SE DA KORISNIK PREBACI VEZU NA IZLAZ „STANDARDNA
RAZLUČIVOST“. POSTOJE LI PITANJA VEZANA UZ USKLADIVOST VAŠEG TELEVIZORA S OVIM
proizvodom, KONTAKTIRAJTE NAŠ SERVISNI CENTAR ZA KORISNIKE.
Izjava o odricanju od odgovornosti za mrežnu uslugu
Cijeli sadržaj i sve usluge dostupne putem ovog uređaja pripadaju trećim stranama i zaštićeni su
autorskim pravima, patentom, zaštitnim znakom i/ili drugim zakonima o intelektualnom vlasništvu. Takav
sadržaj i usluge pružaju se isključivo na vašu osobnu nekomercijalnu uporabu. Sadržaj ili usluge ne
smijete rabiti na način koji nije ovlastio vlasnik sadržaja ili pružatelj usluge. Bez ograničavanja prethodnog,
osim bez izričitog ovlaštenja vlasnika odnosnog sadržaja ili pružatelja usluge, ne smijete mijenjati, kopirati,
ponovno izdavati, slati, prenositi, prevoditi, prodavati, stvarati izvedena djela, iskorištavati ili distribuirati na
bilo koji način ili na bilo kojem mediju bilo koji sadržaj ili usluge prikazane putem ovog uređaja.
SADRŽAJ I USLUGE TREĆIH STRANA PRUŽAJU SE "KAKVE JESU". SAMSUNG NE JAMČI ZA TAKAV
PRUŽENI SADRŽAJ ILI USLUGE NITI IZRIČITO NITI PODRAZUMIJEVANO U BILO KOJU SVRHU.
SAMSUNG SE IZRIČITO ODRIČE BILO KAKVOG PODRAZUMIJEVANOG JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI,
ALI BEZ OGRANIČENJA NA JAMSTVA, SPREMOSTI ZA PRODAJU NA TRŽIŠTU ILI PRIKLADNOSTI
ZA ODREĐENU NAMJENU. SAMSUNG NE JAMČI TOČNOST, VALJANOST, ISPORUKU NA VRIJEME,
ZAKONITOST ILI POTPUNOST BILO KOJEG SADRŽAJA ILI USLUGE KOJE JE TVRTKA SAMSUNG
UČINILA DOSTUPNIMA PUTEM OVOG UREĐAJA TE NI POD BILO KOJIM OKOLNOSTIMA,
UKLJUČUJUĆI NEMAR, TVRTKA SAMSUNG NIJE ODGOVORNA BILO U UGOVORU ILI SUDSKI ZA
SVA IZRAVNA, NEIZRAVNA, SLUČAJNA, POSEBNA ILI POSLJEDIČNA OŠTEĆENJA PROIZAŠLA IZ ILI
POVEZANA S BILO KAKVIM INFORMACIJAMA SADRŽANIM U ILI NASTALIM KAO REZULTAT VAŠE ILI
UPORABE TREĆE STRANE BILO KOJEG SADRŽAJA ILI USLUGE, ČAK I U SLUČAJU OBAVIJESTI O
MOGUĆNOSTI O TAKVIM OŠTEĆENJIMA.
Usluge trećih strana mogu se u bilo kojem trenutku ukinuti ili prekinuti, a tvrtka Samsung ne pruža
nikakvu reprezentaciju ni jamstvo da će bilo koji dio sadržaja ili usluge ostati dostupan za bilo koje
razdoblje. Sadržaj i usluge prenose treće strane putem mreža i opreme za prijenos nad kojima tvrtka
Samsung nema kontrolu. Bez ograničavanja općenitosti ove izjave o odricanju od odgovornosti, tvrtka
Samsung izričito se odriče odgovornosti ili obveze za bilo kakav prekid ili ukidanje bilo kojeg sadržaja ili
usluge koje je učinila dostupnima putem ovog uređaja.
Tvrtka Samsung nije odgovorna ili obvezna za korisničku uslugu povezanu sa sadržajem ili uslugama.
Sva pitanja ili zahtjevi za uslugu povezani sa sadržajem ili uslugama moraju se postaviti izravno odnosnom
pružatelju sadržaja ili usluge.
Hrvatski
02030V-BD-D8500-EN-CRO.indb 89
89
2012-01-13 오후 6:08:11
Dodatak
Licenca
• Proizvedeno pod licencom tvrtke Dolby Laboratories. Dolby i simbol dvostrukog D
trgovački su znakovi tvrtke Dolby Laboratories.
• Izrađeno pod brojevima patentnih licenci SAD-a: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380;
5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 i
ostalih američkih i svjetskih patenata koji su izdani ili je njihovo izdavanje u tijeku. DTS i
Symbol su registrirani zaštitni znaci, a logotipovi DTS-HD, DTS-HD Master Audio i DTS
su zaštitni znaci tvrtke DTS, Inc. Proizvod obuhvaća i softver. © DTS, Inc. Sva prava pridržana.
• DivX
-- O DIVX VIDEOZAPISIMA: DivX® je digitalni videoformat koji je proizvela tvrtka
DivX, Inc. Ovom playeru, koji reproducira DivX videozapise, službeno je dodijeljena
oznaka DivX Certified®. Više informacija i softverske alate za pretvaranje datoteka u DivX videozapise
potražite na adresi www.divx.com.
-- O DIVX VIDEOZAPISU „NA ZAHTJEV“: Za reprodukciju kupljenih DivX videozapisa „na zahtjev”
(Video-on-Demand, VOD) potrebno je registrirati ovaj uređaj s oznakom DivX Certified®. Za pristup
registracijskoj šifri pronađite dio DivX VOD u izborniku postavki uređaja. Dodatne podatke o
dovršenju postupka registracije možete pronaći na adresi vod.divx.com.
-- DivX s oznakom DivX Certified® reproducira DivX® videozapis do HD razlučivosti od 1080p uključujući
i ekskluzivni sadržaj.
-- DivX®, DivX Certified® i pridruženi logotipi zaštitni su znaci tvrtke DivX, Inc i rabe se uz licencu.
-- Obuhvaćen je jednim ili više od sljedećih patenata SAD-a: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.
• The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks
or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
• Oracle i Java su registrirani zaštitni znaci tvrtke Oracle i/ili njezinih podružnica. Ostala
imena mogu biti zaštitni znaci svojih odnosnih vlasnika.
• Licencni uvjeti koji se prenose na podizvođače/sljednike (uvjeti korištenja)
-- ova aplikacija sadrži softver i tehnologiju korporacije Rovi (“Rovi”). Softver i tehnologija korporacije Rovi
(zajednički: “tehnologija tvrtke Rovi”) omogućuju krajnjim korisnicima da putem interneta ili pomoću
baza podataka u vlasništvu korporacije Rovi (“baze podataka tvrtke Rovi”) smještenih na poslužiteljima
korporacije Rovi (“poslužitelji tvrtke Rovi”) pristupe podacima vezanim uz glazbu (“podaci tvrtke Rovi”)
i izvršavaju druge funkcije. Podacima tvrtke Rovi možete pristupiti te ih upotrebljavati samo putem
funkcija ovog aplikacijskog softvera koje su namijenjene krajnjim korisnicima.
-- Suglasni ste da ćete podatke, tehnologiju i poslužitelje tvrtke Rovi rabiti isključivo u osobne,
nekomercijalne svrhe. Suglasni ste da nećete dodijeliti, umnožavati, prenositi ili slati podatke tvrtke
Rovi bilo kojoj trećoj strani. Suglasni ste da nećete koristiti ili iskorištavati podatke, tehnologiju, baze
podataka ili poslužitelje tvrtke Rovi, osim na način izričito dopušten ovim dokumentom.
-- Suglasni ste da će, u slučaju kršenja ovih ograničenja, vaša neekskluzivna licenca za pristup bazama
podataka tvrtke Rovi i uporabu podataka, tehnologije i poslužitelja tvrtke Rovi biti ukinuta. Ako dođe
do ukidanja licence, suglasni ste da ćete prestati upotrebljavati sve podatke, tehnologiju i poslužitelje
tvrtke Rovi. Rovi zadržava sva prava koja se odnose na podatke, tehnologiju i poslužitelje tvrtke Rovi,
uključujući sva vlasnička prava. Suglasni ste da tvrtka Rovi može prisilno ostvariti prava stečena ovim
Sporazumom protiv vas izravno u svoje ime.
90
Hrvatski
02030V-BD-D8500-EN-CRO.indb 90
2012-01-13 오후 6:08:11
10
Dodatak
-- Rovi zadržava pravo brisanja podataka iz svojih baza podataka te izmjene kategorija podataka iz bilo
kojeg razloga koji Rovi smatra opravdanim. Rovi ne jamči da tehnologija ili poslužitelji tvrtke Rovi ne
sadrže pogreške ili da će rad tehnologije i poslužitelja tvrtke Rovi biti neometan. Rovi se ne obvezuje
pružiti vam bilo kakve nove, poboljšane ili dodatne vrste podataka ili kategorija koje odluči pružati u
budućnosti i u svakom trenutku može prekinuti pružanje svojih mrežnih usluga.
-- Podaci koje predate na uporabu neće biti osobni podaci ili podaci kojima se može utvrditi osobni
identitet, nego samo podaci koji se odnose na glazbene albume i povezani podaci koji se ne
pojavljuju u bazi podataka za pretraživanje tvrtke Rovi. Potvrđujete da je, prema vašim najboljim
saznanjima, album na koji se odnose predani podaci dostupan na tržištu i da vi kao krajnji korisnik
imate zakonsko dopuštenje predati podatke.
-- Ako vi, kao krajnji korisnik, pružite bilo kakve informacije ili izvorna autorska djela za dodavanje u baze
podataka tvrtke Rovi, izjavljujete i jamčite da ste jedini autor tih djela i ovim tvrtki Rovi dodjeljujete sva
autorska prava na ta djela, uključujući pravo registracije autorskog prava na takva djela kao dio baze
podataka tvrtke Rovi.
-- LICENCOM STJEČETE PRAVO NA UPORABU TEHNOLOGIJE TVRTKE ROVI I SVIH PODATAKA
TVRTKE ROVI U OBLIKU “KAKVI JESU”. ROVI NE DAJE IZJAVE NITI NE JAMČI, IZRIČITO
ILI PODRAZUMIJEVANO, DA SU PODACI TVRTKE ROVI SADRŽANI NA POSLUŽITELJIMA
TVRTKE ROVI TOČNI. ROVI SE ODRIČE SVIH JAMSTAVA, IZRIČITIH ILI PODRAZUMIJEVANIH,
UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, PODRAZUMIJEVANA JAMSTVA O SPREMNOSTI
ZA PRODAJU NA TRŽIŠTU, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU, NASLOVA ILI
NEPOVRJEDIVOSTI. ROVI NE JAMČI REZULTATE KOJE ĆETE OSTVARITI UPORABOM
TEHNOLOGIJE TVRTKE ROVI ILI BILO KOJEG POSLUŽITELJA TVRTKE ROVI. ROVI NI U KOJEM
SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORAN VAMA ILI BILO KOJOJ TREĆOJ STRANI ZA BILO KAKVE
POSLJEDIČNE ILI SLUČAJNE ŠTETE NITI BILO KAKAV GUBITAK DOBITI ILI PRIHODA KOJI BI
MOGLI NASTATI USLIJED UPORABE PODATAKA I TEHNOLOGIJE TVRTKE ROVI ILI NA BILO KOJI
DRUGI NAČIN.
• Obavijest o licenci za uporabu softvera otvorenog koda
-- U slučaju uporabe softvera slobodnog koda, licence za uporabu takvog softvera dostupne su u
izborniku proizvoda.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™ su logotipovi i zaštitni znaci tvrtke Blu-ray Disc Association.
• Napomena o DGTVi licenci
-- Ovaj Blu-ray uređaj radi s modulima CI i CI+ CAM, ali nije certificiran od strane udruženja DGTVi.
Preporuka - samo za EU
• Tvrtka Samsung Electronics ovime izjavljuje da je BD-HDD Combo u skladu s
osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EZ.
Službena izjava o sukladnosti može se pronaći na adresi http://www.samsung.com;
prijeđite na Podrška > Potražite podršku za proizvod i unesite naziv modela.
Ova se oprema smije koristiti samo u zatvorenom prostoru.
Ova se oprema smije koristiti u svim državama EU.
Hrvatski
02030V-BD-D8500-EN-CRO.indb 91
91
2012-01-13 오후 6:08:11
Kontaktirajte SAMSUNG U CIJELOME SVIJETU
Ako imate pitanja ili komentare vezano uz Samsung proizvode, kontaktirajte SAMSUNG centar za korisnike.
Area
` North America
Contact Centre 
Web Site
Canada
Mexico
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
01-800-SAMSUNG (726-7864)
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Argentine
Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
Nicaragua
Panama
Peru
Puerto Rico
Trinidad &
Tobago
Venezuela
0800-333-3733
0800-124-421 / 4004-0000
800-SAMSUNG (726-7864)
01-8000112112
0-800-507-7267
1-800-751-2676
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
800-7919267
1-800-234-7267
00-1800-5077267
800-7267
0-800-777-08
1-800-682-3180
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
0-800-100-5303
www.samsung.com
Albania
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
-
` Latin America
` Europe
Austria
Belgium
02-201-24-18
Bosnia
Bulgaria
Croatia
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800-SAMSUNG (800-726786)
Samsung Zrt., česká organizační
složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG (726-7864
€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG (172678)
/ 022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
1. 08010 SAMSUNG (72678) doar din reţeaua Romtelecom,
tarif local
2. 021.206.01.10 - din orice
reţea, tarif normal
Czech
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Kosovo
Luxemburg
Macedonia
Montenegro
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Rumania
02030V-BD-D8500-EN-CRO.indb 92
www.samsung.com
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Area
Serbia
Slovakia
Spain
Sweden
Contact Centre 
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Switzerland
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
U.k
Eire
Lithuania
Latvia
Estonia
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Russia
Georgia
Armenia
Azerbaijan
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Tadjikistan
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799)
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
Ukraine
0-800-502-000
Belarus
Moldova
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
Australia
New Zealand
China
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
400-810-5858 / 010-6475 1880
Hong Kong
(852) 3698 4698
` CIS
Kazakhstan
` Asia Pacific
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
ch_fr/(French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/
hk_en/
Singapore
Thailand
Taiwan
Vietnam
3030 8282 / 1800 110011 /
1800 3000 8282 / 1800 266 8282
0800-112-8888 /
021-5699-7777
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) /
02-5805777
1800-SAMSUNG (726-7864)
1800-29-3232 / 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
Bahrain
Egypt
Jordan
Morocco
Oman
Saudi Arabia
Turkey
U.A.E
8000-4726
08000-726786
800-22273
080 100 2255
800-SAMSUNG (726-7864)
9200-21230
444 77 11
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Nigeria
South Africa
0800-SAMSUNG (726-7864)
0860-SAMSUNG (726-7864 )
www.samsung.com
www.samsung.com
India
Indonesia
Japan
Malaysia
Philippines
` Middle East
` Africa
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
2012-01-13 오후 6:08:11
English Cinavia Notice : This product uses Cinavia technology to
limit the use of unauthorized copies of some commercially-produced
film and videos and their soundtracks. When a prohibited use of an
unauthorized copy is detected, a message will be displayed and playback
or copying will be in interrupted.
More information about Cinavia technology is provided at the Cinavia
Online Consumer Information Center at http://www.cinavia.com.
To request additional information about Cinavia by mail, send a postcard
with your mailing address to: Cinavia Consumer Information Center,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
This product incorporates proprietary technology under license from
Verance Corporation and is protected by U.S. Patent 7,369,677 and
other U.S. and worldwide patents issued and pending as well as
copyright and trade secret protection for certain aspects of such
technology. Cinavia is a trademark of Verance Corporation.
Copyright 2004 - 2010 Verance Corporation. All rights reserved by
Verance. Reverse engineering or disassembly is prohibited.
Français Avis Cinavia : Ce produit utilise la technologie Cinavia
pour limiter l’utilisation de copies illégales de certains films et vidéos
disponibles dans le commerce et de leur bande sonore. Lorsqu’une
utilisation illégale ou une reproduction interdite est détectée, un
message s’affiche et la lecture ou la reproduction s’interrompt.
De plus amples renseignements sur la technologie Cinavia sont
disponibles auprès du Centre d’information des consommateurs en
ligne de Cinavia sur http://www.cinavia.com. Pour obtenir des
renseignements supplémentaires par la poste sur Cinavia, envoyez votre
demande avec votre adresse au : Cinavia Consumer Information Center,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Ce produit intègre une technologie sous licence de Verance Corporation
protégée par le brevet américain 7,369,677 et d'autres brevets
américains et internationaux déposés ou en attente, de même que
par des droits d'auteur et le secret industriel pour certains aspects de
cette technologie. Cinavia est une marque de commerce de Verance
Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation.
Tous droits réservés par Verance. Il est interdit de tenter de démonter
l’appareil et d’en étudier le fonctionnement en vue de le reproduire.
Español Aviso de Cinavia: Este producto utiliza tecnología
Cinavia para limitar el uso de copias no autorizadas de algunas películas
de producción comercial, videos y sus bandas sonoras. Cuando se
detecta el uso de una copia no autorizada, aparecerá un mensaje y se
interrumpirá la reproducción o la copia.
Información adicional sobre la tecnología Cinavia se facilita en el Centro
de información al cliente en línea de Cinavia en http://www.cinavia.com.
Para solicitar información adicional sobre Cinavia por correo, envíe una
tarjeta con su dirección postal a: Cinavia Consumer Information Center,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, EE.UU.
Este producto incorpora tecnología de propietario bajo licencia de
Verance Corporation y está protegido mediante la patente en EE.UU.
7.369.677 y otras patentes en EE.UU. y en otros países pendientes,
así como por copyright y la protección de secreto comercial de
ciertos aspectos tecnológicos. Cinavia es una marca comercial de
Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation.
Todos los derechos reservados por Verance. La ingeniería inversa o
desensamblaje están prohibidos.
Português Nota da Cinavia: Esse produto usa tecnologia
Cinavia para limitar o uso de cópias não autorizadas de filmes e vídeos
produzidos comercialmente e sua trilha sonora. Quando se detecta o
uso proibido de uma cópia não autorizada, aparece uma mensagem e a
reprodução ou cópia é interrompida.
Há mais informações sobre a tecnologia Cinavia na Central Cinavia
on-line de informações ao cliente, em http://www.cinavia.com. Para
solicitar mais informações sobre a Cinavia pelo correio, envie um
cartão postal com seu endereço para: Cinavia Consumer Information
Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Esse produto incorpora tecnologia proprietária sob licença da Verance
Corporation e protegida pela Patente 7.369.677 dos EUA e outras
patentes nos EUA e no mundo todo, emitidas e pendentes, além
de direitos autorais e proteção ao segredo comercial de certos
aspectos dessa tecnologia. Cinavia é uma marca registrada da Verance
Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Todos os
direitos reservados à Verance. É proibido realizar engenharia reversa
ou desmontagem.
Français Avis de Cinavia : Ce produit utilise la technologie
Cinavia pour limiter l'utilisation de copies non autorisées de certains
films et vidéos commerciaux ainsi que leurs bandes son. Lorsqu'une
copie non autorisée est détectée, un message est affiché et la lecture
ou la copie est interrompue. Des informations complémentaires
concernant la technologie Cinavia sont disponibles sur le site http://
www.cinavia.com du Centre d'information consommateur Cinavia. Pour
toute demande d'informations complémentaires concernant Cinavia
par courrier, veuillez écrire à l'adresse suivante : Cinavia Consumer
Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Ce produit intègre la technologie de protection de la propriété sous
licence Verance Corporation protégée par les brevets américains
7,369,677 et d’autres brevets américains et internationaux accordés et
en attente ainsi que la protection des droits d'auteur et de l'information
commerciale confidentielle pour certains aspects de cette technologie.
Cinavia est une marque commerciale de Verance Corporation. Copyright
2004-2010 Verance Corporation. Tous droits réservés par Verance.
Il est interdit de tenter de démonter l’appareil et d’en étudier le
fonctionnement en vue de le reproduire.
Italiano Avvertenza Cinavia : Questo prodotto utilizza
tecnologia Cinavia per limitare l'uso di copie non autorizzate di film
e video commerciali e relative tracce audio. Se viene rilevato l'uso
proibito di una copia non autorizzata, viene visualizzato un messaggio
che interrompe la riproduzione o la copia. Per maggiori informazioni
sulla tecnologia Cinavia consultare il centro online di informazioni
ai consumatori di Cinavia all'indirizzo http://www.cinavia.com. Per
richiedere maggiori informazioni su Cinavia per e-mail, inviare un
messaggio con il proprio indirizzo a: Cinavia Consumer Information
Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Questo prodotto è dotato di tecnologia proprietaria di Verance
Corporation ed è protetto dal brevetto U.S.A. 7.369.677 e da altri
brevetti U.S.A. e di altri Paesi registrati e in attesa di registrazione, di
una protezione del copyright e del segreto aziendale per alcuni aspetti di
tale tecnologia. Cinavia è un marchio di Verance Corporation. Copyright
2004-2010 Verance Corporation. Verance. Tutti i diritti riservati. Sono
vietati il reverse engineering o lo smontaggio.
Português Aviso Cinavia : Este produto utiliza tecnologia Cinavia
para limitar a utilização não autorizada de cópias de alguns filmes
e vídeos produzidos comercialmente e respectivas bandas sonoras.
Quando a utilização proibida de uma cópia não autorizada é detectada,
é apresentada uma mensagem e a reprodução ou cópia é interrompida.
Poderá obter mais informações sobre a tecnologia Cinavia no Centro de
Informação ao Consumidor Online da Cinavia em http://www.cinavia.
com. Para solicitar informações adicionais sobre a Cinavia por correio,
envie um bilhete postal com a sua morada para: Cinavia Consumer
Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Este produto incorpora tecnologia proprietária ao abrigo da licença da
Verance Corporation e protegida pela patente americana, 7,369,677 e
outras patentes dos EUA e de outros países, emitidas ou cuja aprovação
esteja pendente, bem com direitos de autor e protecção de segredo
comercial para determinados aspectos da tecnologia mencionada. A
Cinavia é uma marca comercial da Verance Corporation. Direitos de
autor 2004-2010 Verance Corporation. Todos os direitos reservados
pela Verance. É proibido qualquer procedimento de desmontagem ou
montagem.
Español Aviso de Cinavia : Este producto utiliza tecnología
Cinavia para limitar el uso de copias no autorizadas de algunas películas
de producción comercial, vídeos y sus bandas sonoras. Cuando se
detecta el uso de una copia no autorizada, aparecerá un mensaje y se
interrumpirá la reproducción o la copia. Información adicional sobre la
tecnología Cinavia se facilita en el Centro de información al cliente en
línea de Cinavia en http://www.cinavia.com. Para solicitar información
adicional sobre Cinavia por correo, envíe una tarjeta con su dirección
postal a: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San
Diego, CA, 92138, EE.UU.
Este producto incorpora tecnología de propietario bajo licencia de
Verance Corporation y está protegido mediante la patente en EE.UU.
7.369.677 y otras patentes en EE.UU. y en otros países pendientes,
así como por copyright y la protección de secreto comercial de
ciertos aspectos tecnológicos. Cinavia es una marca comercial de
Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation.
Todos los derechos reservados por Verance. La ingeniería inversa o
desensamblaje están prohibidos.
Nederlands Opmerking betreffende Cinavia : Dit product
maakt gebruik van Cinavia-technologie om het gebruik van illegale
exemplaren van sommige commercieel geproduceerde films en video's
en de soundtracks ervan te beperken. Wanneer wordt gedetecteerd dat
een illegale kopie wordt gebruikt, wordt een bericht weergegeven en zal
het afspelen of kopiëren worden onderbroken. U vindt meer informatie
over Cinavia-technologie bij het Cinavia Online Consumer Information
Centre op http://www.cinavia.com. Als u aanvullende informatie over
Cinavia via de post wenst te ontvangen, stuurt u een postkaart met uw
postadres naar: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851,
San Diego, CA, 92138, USA.
Dit product omvat bedrijfseigen technologie onder licentie van de
Verance Corporation en wordt beschermd door U.S. Patent 7.369.677
en andere Amerikaanse en internationale patenten die zijn verstrekt
of nog in behandeling zijn, naast de bescherming van copyrights en
bedrijfsgeheimen voor bepaalde aspecten van dergelijke technologie.
Cinavia is een handelsmerk van Verance Corporation.
Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Alle rechten voorbehouden
door Verance. Reverseengineering of demontage is verboden.
Dansk Bemærkning vedr. Cinavia : Dette produkt anvender
Cinavia-teknologi til begrænsning af ikkeautoriseret kopiering af visse
kommercielt producerede film og videoer samt deres lydspor. Når
forbudt anvendelse af en ikke-autoriseret kopi detekteres, vises en
meddelelse, og afspilning eller kopiering bliver afbrudt.
Flere informationer om Cinavia-teknologi fås hos Cinavias
onlineforbrugerinformationscenter på http:// www.cinavia.com. For at
få flere informationer om Cinavia pr. post kan du sende et postkort med
din postadresse til: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Dette produkt anvender producentspecifik teknologi under licens fra
Verance Corporation og er beskyttet af USA-patent 7.369.677 og andre
USA- og vendensomfattende patenter, både allerede udstedte og under
ansøgning, samt copyright og beskyttelse af handelshemmeligheder
for visse dele af sådan teknologi. Cinavia er et varemærke tilhørende
Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Alle
rettigheder forbeholdes Verance. Reverse engineering eller adskillelse
er forbudt.
Suomi
Cinavia-ilmoitus: Tämä tuote käyttää Cinaviatekniikkaa rajoittaakseen joidenkin kaupallisesti tuotettujen elokuvien ja
videoiden sekä niiden ääniraitojen luvattomien kopioiden käyttöä. Kun
luvattoman kopion kielletty käyttö tunnistetaan, viesti tulee näkyviin
ja toisto tai kopiointi keskeytetään. Saat lisätietoja Cinavia-tekniikasta
Cinavia Online Consumer Information Centre -kuluttajakeskuksesta
osoitteessa http://www.cinavia.com. Voit pyytää lisätietoja Cinaviasta
postitse lähettämällä postikortin, joka sisältää postiosoitteesi,
osoitteeseen: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851,
San Diego, CA, 92138, USA.
Tässä tuotteessa käytetään valmistajien tekniikkaa Verance
Corporationin lisenssillä. Käyttöä suojaavat USA:n patentin 7,369,677 ja
muut USA:n sekä maailmanlaajuiset myönnetyt ja vireillä olevat patentit
sekä tiettyjen tekniikan osien tekijänoikeus- ja kauppasalaisuussuojat.
Cinavia on Verance Corporationin tavaramerkki. Copyright 2004-2010
Verance Corporation. Verance pidättää kaikki oikeudet. Käytetyn
salaustekniikan purkaminen on kielletty.
Norsk Cinavia-merknad : Dette produktet bruker Cinaviateknologi for å begrense bruken av uautoriserte kopier av enkelte
kommersielt produserte filmer, videoer og deres lydspor. Når det
detekteres forbudt bruk av en uautorisert kopi, vises en melding og
avspillingen eller kopieringen vil bli avbrutt. Mer informasjon om Cinaviateknologien finner du hos Cinavias forbrukersenter på http://www.
cinavia. com. For mer informasjon om Cinavia via regulær post, send et
postkort med din postadresse til: Cinavia Consumer Information Centre,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Dette produktet innbefatter proprietær teknologi på lisens fra Verance
Corporation og er beskyttet av amerikansk patent 7,369,677 og andre
amerikanske og verdensomfattende patenter og patentsøknader, samt
beskyttelse av copyright og forretningshemmeligheter for visse aspekter
av slik teknologi. Cinavia er et varemerke som tilhører Sony Corporation.
Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Alle rettigheter forbeholdt
for Verance. Omvendt utvikling eller demontering er forbudt.
Svenska Cinavia-meddelande : Den här produkten använder
Cinavia-teknik för att begränsa antalet obehöriga kopior på vissa
kommersiellt producerade filmer och videor och deras ljudspår.
Om en förbjuden användning av en obehörig kopia upptäcks visas
ett meddelande och uppspelningen eller kopieringen avbryts. Mer
information om Cinavia-tekniken erbjuds av Cinavia Online Consumer
Information Centre på adressen http://www.cinavia.com. För att begära
ytterligare information om Cinavia via post, skicka ett vykort med din
adress till: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San
Diego, CA, 92138, USA.
Den här produkten införlivar egendomsteknik på licens från Verance
Corporation och skyddas av det amerikanska patentet 7,369,677
och andra patent i USA och internationellt och väntande patent, samt
upphovsrätt och varumärkesskydd för vissa delar av sådan teknik.
Cinavia är ett varumärke som tillhör Verance Corporation. Upphovsrätt
2004-2010 Verance Corporation. Med ensamrätt för Verance.
Reverse engineering och nedmontering är förbjudet.
Česky
Upozornění k technologii Cinavia : Tento
přístroj využívá technologii Cinavia k omezení použití neoprávněných
kopií některých komerčních filmů a videí a jejich zvukových stop. Při
zjištění zakázaného použití neautorizované kopie se zobrazí hlášení a
přehrávání nebo kopírování je přerušeno. Další informace o technologii
Cinavia naleznete v Online středisku informací pro spotřebitele na webu
http://www.cinavia.com. Další informace o technologii Cinavia si můžete
vyžádat také poštou. Pošlete svou korespondenční adresu na adresu:
Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA,
92138, USA.
Tento přístroj využívá proprietární technologii licencovanou společností
Verance Corporation a je chráněn patentem USA č. 7 369 677 a dalšími
vydanými a přihlášenými patenty ve Spojených státech amerických a
dalších zemích. Na některé aspekty této technologie se také vztahuje
ochrana autorských práv a obchodního tajemství. Cinavia je ochranná
známka společnosti Verance Corporation. Copyright 2004-2010
Verance Corporation. Všechna práva vyhrazena společností Verance.
Zpětná analýza a převod do strojového kódu jsou zakázány.
Deutsch Cinavia Hinweise : Dieses Gerät nutzt die Cinavia
Technologie um die Erstellung illegaler Kopien kommerziell produzierter
Filme und Videos sowie deren Soundtracks zu verhindern. Wenn die
verbotene Nutzung einer illegalen Kopie festgestellt wird, erscheint
eine Meldung und die Wiedergabe bzw. der Kopiervorgang werden
abgebrochen. Mehr Informationen über die Cinavia Technologie finden
Sie im Online Kundeninformationszentrum unter http://www.cinavia.
com. Wenn Sie zusätzliche Informationen über Cinavia über E-Mail
erhalten möchten, senden Sie bitte eine Postkarte mit Ihrer E-Mail
Adresse an: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851,
San Diego, CA, 92138, USA.
Dieses Gerät nutzt geschützte Technologie unter der Lizenz von Verance
Corporation und ist durch das U.S. Patent 7.369.677 und andere in
der USA und weltweit ausgestellten & angemeldeten Patenten sowie
durch die Urheberrechte und die Sicherung von Betriebsgeheimnissen
bestimmter Aspekte dieser Technologie geschützt. Cinavia ist eine
Handelsmarke von Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance
Corporation. Alle Rechte vorbehalten für Verance Reverse Engineering
oder Demontage sind verboten.
Magyar
Cinavia figyelmeztetés : A készülék a
Cinavia technológiáját használja a kereskedelmi forgalomban lévő
filmek és videók, valamint hangsávjaik illetéktelen másolásának
megakadályozására. Ha illetéktelen másolat tiltott használatát érzékeli,
a készülék megjelenít egy üzenetet, és a lejátszás vagy másolás
félbeszakad.
A Cinavia technológiáról további információkat a Cinavia Online
ügyfélszolgálaton kaphat a http:// www.cinavia.com címen. További
információk a Cinaviáról postai úton küldjön egy levelezőlapot a
postacímével a következő címre: Cinavia Consumer Information Centre,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
A termék egy szerzõi jogvédelmi technológiát alkalmaz, mely eljárást
a Verance Corporation birtokol, és az USA-ban bejegyzett 7,369,677
számú szabadalom, illetve más, az USÁban és máshol bejegyzett
szabadalmak és szerzõi jogok védenek, és az ilyen technológiákra
vonatkozó kereskedelmi titkok. A Cinavia a Verance Corporation
védjegye. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. A Verance
minden jogot fenntart. A rendszer visszafejtése vagy visszafordítása
tilos.
Polski Komentarz Cinavia : Urządzenie to korzysta z
technologii Cinavia w celu ograniczenia wykorzystania nieupoważnionych
kopii pewnych filmów i obrazów wideo wyprodukowanych w celach
komercyjnych, oraz ich ścieżek dźwiękowych. W przypadku wykrycia
zakazanego użycia nieautoryzowanej kopii, zostanie wyświetlony
komunikat i proces odtwarzania i kopiowania zostanie zatrzymany.
Więcej informacji o technologii Cinavia można uzyskać w Centrum
obsługi klienta Cinavia online: http:// www.cinavia.com. Aby poprosić
o przesłanie dodatkowych informacji o Cinavia pocztą, wyślij kartkę ze
swoim adresem pocztowym na adres: Centrum informacji konsumenta
Cinavia, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Urządzenie to zostało wyprodukowane z zastosowaniem technologii
własnościowej na licencji firmy Verance Corporation, i jest chronione
amerykańskim patentem 7,369,677 oraz innymi patentami Stanów
Zjednoczonych i innych krajów, wydanymi i wydawanymi, oraz prawami
autorskimi, a także chroniony tajemnicą handlową obejmującą określone
aspekty takiej technologii. Cinavia jest znakiem towarowym firmy Verance
Corporation. Copyright 2004–2010 Verance Corporation. Wszystkie
prawa zastrzeżone przez firmę Verance. Niedozwolone jest odtwarzanie
wsteczne (ang. reverse engineering) i rozmontowywanie urządzenia.
Slovensky Upozornenie na technológiu Cinavia : Tento
výrobok využíva technológiu Cinavia na obmedzenie používania
neoprávnených kópií niektorých komerčne vyrábaných filmov a videí a
ich zvukových záznamov. Keď sa zistí, že došlo k zakázanému použitiu
neoprávnenej kópie, zobrazí sa správa a prehrávanie alebo kopírovanie
sa preruší.
Viac informácií o technológií Cinavia nájdete na on-line informačnom
centre pre spotrebiteľov Cinavia na lokalite http://www.cinavia.com.
Ak chcete požiadať o zaslanie ďalších informácií o technológii Cinavia
poštou, zašlite list s vašou poštovou adresou na adresu: Cinavia
Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138,
USA.
Tento výrobok obsahuje súkromnú technológiu na základe licencie
od spoločnosti Verance Corporation, ktorá je chránená americkým
patentom č. 7 369 677 a ďalšími patentmi a patentovými prihláškami
v USA a na celom svete, pričom niektoré aspekty tejto technológie
podliehajú aj ochrane autorským právom a ochrane obchodného
tajomstva. Cinavia je obchodná značka spoločnosti Verance Corporation.
Autorské práva 2004 - 2010 Verance Corporation. Spoločnosť Verance
si vyhradzuje všetky práva. Spätná analýza alebo prevod do strojového
kódu sú zakázané.
Slovenščina Obvestilo o tehnologiji Cinavia: Ta izdelek
uporablja tehnologijo Cinavia za omejitev uporabe nepooblaščenih kopij
nekaterih komercialno posnetih filmov in videoposnetkov ter njihovih
zvočnih posnetkov. Kadar naprava zazna uporaba nepooblaščene kopije,
se bo prikazalo sporočilo in predvajanje ali kopiranje se bo prekinilo.
Več informacij o tehnologiji Cinavia najdete v spletnem informacijskem
središču za stranke Cinavia na http://www.cinavia.com. Če želite prejeti
dodatne informacije o tehnologiji Cinavia po pošti, nam pošljite
svoj domači naslov na: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Ta izdelek vsebuje lastniško tehnologijo z licenco družbe Verance
Corporation in je zaščiten z ameriškim patentom 7,369,677 ter drugimi
izdanimi ali vloženimi ameriškimi in svetovnimi patenti, kot tudi z zakoni
o varstvu pravic in nerazkrivanju poslovnih skrivnosti za določene
vidike takšne tehnologije. Cinavia je blagovna znamka družbe Verance
Corporation. Avtorske pravice 2004-2010 Verance Corporation. Vse
pravice si pridržuje družba Verance. Obratno inženirstvo in razstavljanje
sta prepovedana.
Български Бележка за Cinavia : Този продукт използва
технологията Cinavia, за да ограничи използването на неоторизирани
копия на някои филми, видеоклипове и саундтраци. Когато се засече
забранено ползване на неоторизирано копие, ще се покаже съобщение и
възпроизвеждането или копирането ще се прекъсне. Повече информация за
технологията Cinavia се предоставя от онлайн центъра за информация за
клиенти на Cinavia на http://www.cinavia.com. За да поискате
допълнителна информация от Cinavia по пощата, изпратете запитванията с
вашия пощенски адрес на: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Този продукт използва фирмена технология под лиценз от Verance
Corporation и е защитен с патент на САЩ 7,369,677 и други издадени и
заявени патенти в САЩ и по целия свят, както и от защита на авторското
право и търговските тайни за определени аспекти от такава технология.
Cinavia е търговска марка на Verance Corporation. Copyright 2004-2010
Verance Corporation. Всички права запазени от Verance. Забранен е
инженеринг или демонтиране в обратен ред.
Română Notă din partea Cinavia : Acest aparat utilizează
tehnologie Cinavia pentru a limita utilizarea unor copii neautorizate ale
unor filme sau materiale video produse spre comercializare, precum şi
a coloanelor sonore asociate acestora. Dacă este detectată utilizarea
ilegală sa unei copii neautorizate, va fi afişat un mesaj şi redarea
sau copierea este întreruptă. Pentru informaţii suplimentare despre
tehnologia Cinavia, consultaţi Centrul online de informaţii
pentru consumatori Cinavia, la adresa http://www.cinavia.com. Pentru
a solicita prin poştă informaţii suplimentare despre Cinavia, trimiteţi un
plic timbrat cu adresa dvs. la: Cinavia Consumer Information Centre, P.O.
Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Acest aparat încorporează tehnologie de proprietate sub licenţă de la
Verance Corporation şi este protejat de către brevetul SUA 7.369.677
şi de către alte brevete din SUA şi din întreaga lume emise şi în curs
de emitere, precum şi de către legea drepturilor de autor şi a secretului
comercial privind anumite aspecte ale acestei tehnologii. Cinavia este o
marcă comercială a Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance
Corporation. Toate drepturile sunt rezervate de Verance. Este interzisă
demontarea sau dezasamblarea produsului.
Ελληνικά Ειδοποίηση τεχνολογίας Cinavia : Αυτό το
προϊόν χρησιμοποιεί τεχνολογία Cinavia για τον περιορισμό της χρήσης μη
εξουσιοδοτημένων αντιγράφων ορισμένων ταινιών και βίντεο που διατίθενται
στο εμπόριο, καθώς και της ηχητικής επένδυσής τους. Αν ανιχνευτεί απαγορευμένη
χρήση ενός μη εξουσιοδοτημένου αντιγράφου, εμφανίζεται ένα μήνυμα και
διακόπτεται η αναπαραγωγή ή αντιγραφή. Περισσότερες πληροφορίες για την
τεχνολογία Cinavia παρέχονται στο Διαδικτυακό κέντρο πληροφόρησης
πελατών της Cinavia, στη διεύθυνση http://www.cinavia.com. Για να ζητήσετε
πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογία Cinavia μέσω ταχυδρομείου,
στείλτε μια κάρτα με την ταχυδρομική διεύθυνσή σας στο: Cinavia Consumer
Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Το προϊόν αυτό ενσωματώνει αποκλειστική τεχνολογία που χρησιμοποιείται κατόπιν
αδείας από τη Verance Corporation, η οποία προστατεύεται από το δίπλωμα
ευρεσιτεχνίας Η.Π.Α. με αριθμό 7.369.677 και άλλα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που
έχουν εκδοθεί και εκκρεμούν στις Η.Π.Α. και διεθνώς, καθώς και από προστασία
πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών μυστικών για ορισμένα στοιχεία της
συγκεκριμένης τεχνολογίας. Η επωνυμία Cinavia είναι εμπορικό σήμα της Verance
Corporation. Πνευματικά δικαιώματα 2004-2010 Verance Corporation. Με
την επιφύλαξη παντός δικαιώματος από τη Verance. Απαγορεύεται η αποσυμπίληση
ή ανακατασκευή κώδικα.
Hrvatski Obavijest o tehnologiji Cinavia : ovaj proizvod rabi
tehnologiju Cinavia kako bi se ograničila uporaba neovlaštenih kopija
nekih komercijalno proizvedenih filmova i videozapisa i njihovih zvučnih
zapisa. Kada se otkrije zabranjena uporaba neovlaštene kopije, prikazat
će se poruka i prekinut će se reproduciranje i kopiranje.
Ostale informacije o tehnologiji Cinavia dostupne su u mrežnom
informacijskom centru za korisnike tvrtke Cinavia na http://www.cinavia.
com. Kako biste zatražili dodatne informacije o tehnologiji Cinavia
putem pošte, pošaljite nam dopis na poštansku adresu: Cinavia
Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138,
SAD.
Ovaj proizvod sadržava zakonom zaštićenu tehnologiju pod licencom
korporacije Verance i zaštićen je američkim patentom 7,369,677 i
ostalim američkim i svjetskim patentima koji su izdanje i čije je izdanje
u tijeku, kao i zaštitama autorskih prava i poslovnih tajni za određene
aspekte te tehnologije. Cinavia je zaštitni znak korporacije Verance.
Autorsko pravo 2004-2010 Verance Corporation. Sva prava pridržava
Verance. Zabranjeni su obrnuti inženjering i rastavljanje.
Srpski
Cinavia obaveštenje : Ovaj proizvod koristi
Cinavia tehnologiju za ograničenje upotrebe neovlašćenih kopija nekih
komercijalno proizvedenih filmova i video zapisa i zvučnih zapisa.
Kada se otkrije upotreba neovlašćene kopije, prikazaće se poruka i
reprodukcija ili kopiranje će biti prekinuto.
Više informacija o Cinavia tehnologija dostupne su na internet
informacionom centru za potrošače Cinavia na adresi http://www.cinavia.
com. Da biste zatražili dodatne informacije o Cinavia-i putem pošte,
pošaljite razglednicu sa vaše e-adrese: Cinavia Consumer Information
Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, SAD.
Ovaj proizvod sadrži tehnologiju u vlasništvu pod licencom kompanije
Verance Corporation i zaštićen je američkim patentom 7,369,677 i
drugim američkim i svetskim patentima koji su potvrđeni ili su na
čekanju, kao i zaštitom autorskih prava i poslovne tajne za određene
aspekte takve tehnologije. Cinavia je zaštitni znak kompanije Verance
Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Sva prava
zadržana od strane kompanije Verance. Reinženjering ili demontaža su
zabranjeni.
Қазақша Cinavia ескертуі : Бұл өнімде коммерциялық
фильм мен бейнелердің және олардың саунд-тректерінің
рұқсатсыз көшірмелерін шектеу үшін Cinavia технологиясы
пайдаланылады. Пайдалануға тыйым салынған рұқсатсыз
көшірмені пайдалану анықталса, хабар көрсетіледі және
ойнату немесе көшіру үзіледі. Cinavia технологиясы туралы
қосымша ақпарат http : //www.cinavia.com торабындағы
Cinavia желілік тұтынушылар туралы ақпарат орталығында
берілген. Cinavia туралы қосымша ақпаратты пошта арқылы
сұрау үшін пошта мекенжайыңыз бар ашықхатты мына
мекенжайға жіберіңіз : Cinavia Consumer Information Centre,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Бұл Verance корпорациясының лицензиясы бар жекеменшік
технологияны қамтиды және АҚШ-тың 7,369,677 патентімен,
әрі шығарылған және күтудегі басқа АҚШ және дүниежүзілік
патенттермен, сондай-ақ, авторлық құқықтармен және
осындай технологияның белгілі бір жақтарын құпия
қорғаныспен қорғалған. Cinavia – Verance корпорациясының
сауда белгісі. Авторлық құқықтар, 2004-2010 Verance
корпорациясы. Барлық құқықтар Verance корпорациясымен
қорғалған. Кері жобалауға және бөлшектеуге тыйым
салынады.
Русский
Уведомление о Cinavia: Данный продукт оснащен
технологией Cinavia, которая не позволяет использовать незаконно сделанные
копии серийно изготавливаемых записей фильмов и видео, а также музыку
из этих фильмов и видео. В случае обнаружения использования незаконно
сделанной копии на экране появится соответствующее сообщение, и процесс
воспроизведения или копирования будет прерван.
Дополнительные сведения о технологии Cinavia представлены на сайте Центра
информации для потребителей Cinavia по адресу: http://www.cinavia.com.
Чтобы запросить дополнительные сведения о технологии Cinavia по почте,
отправьте нам открытку с вашим почтовым адресом: Cinavia Consumer
Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Данный продукт оснащен запатентованной технологией с лицензией
от Verance Corporation и защищенной патентом США 7,369,677 и
другими патентами США и международными патентами, изданными и
рассматриваемыми, а определенные аспекты этой технологии – авторскими
правами и охраной секретов производствам. Cinavia является товарным
знаком корпорации Verance Corporation. Verance Corporation, 20042010 гг. Все права защищены корпорацией Verance. Инженерный анализ и
разборка запрещены.
Українська Зауваження щодо Cinavia: у цьому продукті
використовується технологія Cinavia, що обмежує використання
несанкціонованих копій деяких комерційних кінофільмів і відеозаписів, а
також використаних у них звукових доріжок. У разі виявлення забороненого
використання несанкціонованої копії, відобразиться відповідне повідомлення,
а відтворення або копіювання буде призупинено.
Додаткові відомості про технологію Cinavia можна знайти в Інформаційному
онлайн-центрі Cinavia за веб-адресою http://www.cinavia.com. Щоб
надіслати запит на отримання додаткової інформації про Cinavia поштою,
надішліть поштову листівку зі своєю поштовою адресою на таку адресу:
Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego,
CA, 92138, USA. У цьому продукті використано запатентовану технологію,
ліцензовану компанії Verance Corporation і захищену патентом США 7 369
677 та іншими всесвітніми патентами, виданими та такими, що очікують
затвердження, а також авторським правом і принципами охорони таємниць
виробництва певних аспектів цієї технології. Cinavia є торговельною маркою
Verance Corporation. Авторське право належить корпорації Verance
Corporation, 2004-2010 рр. Усі права належать корпорації Verance.
Забороняється вносити зміни до конструкції продукту або розбирати його.
繁體中文 Cinavia 聲明:本產品使用 Cinavia 技術來限制
使用某些商業製造的電影和視訊及其聲道的未經授權副本。當偵測
到禁止使用的未經授權副本時,將會顯示一則訊息,並且播放或複
製動作將會中斷。
Cinavia 技術的詳細資訊在 Cinavia
線上消費者資訊中心中提供,網址為:http://www.
cinavia.com。若要透過郵件請求關於 Cinavia
的其他資訊,請將含有您的郵寄地址的明信片寄往:Cinavia
Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA,
92138, USA.
本产品融合了在获得 Verance Corporation 许可并且受美国专利
7,369,677 以及其他在盖和世界各地已公布和正在申请的专利保护
,并且受此类技术特定方面的版权和商业秘密保护。
Cinavia 是 Verance Corporation 的商标。20042010 Verance Corporation 版权所有。Verance
保留一切权利。严禁进行逆向工程和反汇编。
中国语 Cinavia 声明:本产品使用 Cinavia 技术来限制使用
一些商业制造的电影和视频及其声道的未获得授权的副本。检测到
禁止使用未获得授权的副本的情况时,将会显示消息,并且播放或
复制将会中断。
有关 Cinavia 技术的更多信息,在 Cinavia
在线消费者信息中心提供,网址如下:http://www.
cinavia.com。要通过邮件请求关于 Cinavia
的更多信息,请将含有您的邮寄地址的明信片寄往:Cinavia
Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA,
92138, USA.
本产品融合了在获得 Verance Corporation 许可并且受美国专利
7,369,677 以及其他在盖和世界各地已公布和正在申请的专利保护
,并且受此类技术特定方面的版权和商业秘密保护。
Cinavia 是 Verance Corporation 的商标。20042010 Verance Corporation 版权所有。Verance
保留一切权利。严禁进行逆向工程和反汇编。
‫ל עגונב העדוה עברית‬-Cinavia : ‫שמתשמ הז רצומ‬
‫ תיגולונכטב‬Cinavia ‫יתלב םיקתעהב שומישה תא ליבגהל ידכ‬
‫םהלש לוקה יספו תירחסמ הקפהב םיטרס לש םייקוח‬. ‫ההוזי רשאכ‬
‫יקוח יתלב קתועב רוסא שומיש‬, ‫וא הלעפה לכו העדוה ךכ לע גצות‬
‫וקספוי הקתעה‬.
‫ תיגולונכט תודוא ףסונ עדימ‬Cinavia ‫עדימה זכרמב אוצמל ןתינ‬
‫ לש ןכרצל ןווקמה‬Cinavia ‫ תבותכב‬http://www.cinavia.com.
‫ תודוא ףסונ עדימ תלבקל‬Cinavia ‫ראודב‬, ‫ךתבותכ םע היולג חלש‬
‫לא‬: ‫‏‬Cinavia Consumer Information Centre, P.O. ‫‏‬Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA.
‫דיגאת םעטמ ןוישיר תחת תיניינק היגולונכט בלשמ הז רצומ‬
Verance ‫ יאקירמא טנטפ ידי לע ןגומ אוהו‬7,369,677 ‫םיטנטפו‬
‫םייולתו םידמוע םהש וא ולבקתהש םירחא םיימלועו םיאקירמא‬,
‫םיטבה רובע םיירחסמ תודוסו םירצוי תויוכז לע הנגה ידי לע םג ומכ‬
‫וזכ היגולונכט לש םימיוסמ‬. Cinavia ‫דיגאת לש ירחסמ למס אוה‬
Verance. ‫ םירצוי תויוכז‬2004 - 2010 ‫ דיגאת‬Verance. ‫לכ‬
‫ל תורומש תויוכזה‬-Verance. ‫וא רוחאל הסדנה עצבל רוסיא לח‬
‫רצומה קוריפ‬.
Thai
ประกาศเกี่ยวกับ Cinavia :
ผลิตภัณฑ์นี้ใช้เทคโนโลยี Cinavia เพื่อจำกัดการใช้งานแผ่น
ที่ไม่ได้รับอนุญาตของฟิล์มและวิดีโอและแทร็กเสียงที่ผลิตม
าเพื่อการค้าบางแผ่น เมื่อพบการใช้งานต้องห้ามของแผ่นที่ไ
ม่ได้รับอนุญาต ข้อความจะปรากฏขึ้นและการเล่นหรือการคัด
ลอกจะหยุดทำงาน
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยี Cinavia มีให้ที่ศูนย์
ข้อมูลลูกค้าทางออนไลน์ของ Cinavia ที่ http://www.
cinavia.com หากต้องการขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
Cinavia ทางไปรษณีย์ ส่งโปสการ์ดที่มีที่อยู่ของคุณไป
ที่: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA
ผลิตภัณฑ์นี้รวมเอาเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะภายใต้การอ
นุญาตจาก Verance Corporation และได้รบ
ั ความคุม
้ ครอง
โดยสิทธิบัตรสหรัฐฯ เลขที่ 7,369,677 และสิทธิบัตรสหรัฐ
ฯ อื่นๆ และทั่วโลกที่ประกาศแล้วและรอการพิจารณา รวม
ทั้งลิขสิทธิ์และการป้องกันความลับทางการค้าในบางด้าน
ของเทคโนโลยีดังกล่าว Cinavia เป็นเครื่องหมายการค้าข
อง Verance Corporation ลิขสิทธิ์ 2004-2010 Verance
Corporation สงวนสิทธิ์ทั้งหมดโดย Verance ห้ามดำเนิน
การทางวิศวกรรมย้อนกลับหรือถอดชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์
Türkçe Cinavia Notice : This product uses Cinavia technology
to limit the use of unauthorized copies of some commercially-produced
film and videos and their soundtracks. When a prohibited use of an
unauthorized copy is detected, a message will be displayed and playback
or copying will be interrupted.
More information about Cinavia technology is provided at the Cinavia
Online Consumer Information Centre at http://www.cinavia.com. To
request additional information about Cinavia by mail, send a postcard
with your mailing address to: Cinavia Consumer Information Centre, P.O.
Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
This product incorporates proprietary technology under licence from
Verance Corporation and is protected by U.S. Patent 7,369,677
and other U.S. and worldwide patents issued and pending as well
as copyright and trade secret protection for certain aspects of such
technology. Cinavia is a trademark of Verance Corporation. Copyright
2004-2010 Verance Corporation. All rights reserved by Verance. Reverse
engineering or disassembly is prohibited.
Indonesia Pemberitahuan Cinavia : Produk ini menggunakan
teknologi Cinavia untuk membatasi penggunaan tanpa izin salinan
film dan video tertentu yang diproduksi secara komersial serta
soundtracknya. Apabila penggunaan salinan tanpa izin yang dilarang
terdeteksi, pesan akan ditampilkan dan pemutaran atau penyalinan akan
dihentikan.
Informasi selengkapnya tentang teknologi Cinavia tersedia di Pusat
Informasi Pelanggan Online Cinavia di http://www.cinavia.com. Untuk
meminta informasi tambahan mengenai Conavia melaui pos, kirimkan
kartu pos dengan alamat surat Anda ke: Cinavia Consumer Information
Centre,P.O.Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Produk ini menerapkan teknologi milik sendiri berdasarkan lisensi dari
Verance Corporation dan dilindungi oleh Paten AS 7,369,677 dan paten
AS dan di seluruh dunia lainnya yang terdaftar dan dalam pendaftaran,
serta perlindungan hak cipta dan rahasia dagang atas aspek tertentu
dari teknologi tersebut. Cinavia adalah merek dagang dari Verance
Corporation. Hak Cipta 2004-2010 Verance Corporation. Semua hak
dimiliki oleh Verance. Rekayasa balik atau pembongkaran dilarang.
Tiếng Việt Thông báo của Cinavia: Sản phẩm này
sử dụng công nghệ Cinavia để hạn chế việc sử dụng các
bản sao trái phép một số bộ phim và video được sản xuất
thương mại và các đoạn âm thanh của chúng. Khi bị phát
hiện sử dụng bản sao trái phép, một thông báo sẽ được
hiển thị và việc phát lại hoặc sao chép sẽ bị gián đoạn.
Thông tin khác về công nghệ Cinavia được cung cấp
tại Trung tâm thông tin dành cho người tiêu dùng trực
tuyến Cinavia ở địa chỉ http://www.cinavia.com. Để yêu
cầu thông tin khác về Cinavia qua thư, hãy gửi một danh
thiếp kèm theo địa chỉ nhận thư của bạn đến: Cinavia
Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San
Diego, CA, 92138, USA.
Sản phẩm này tích hợp công nghệ độc quyền theo giấy
phép của Verance Corporation và được bảo hộ bởi Bằng
sáng chế Hoa Kỳ 7,369,677 và các bằng sáng chế của
Hoa Kỳ và trên toàn thế giới khác đã được cấp và đang
chờ cấp cũng như sự bảo vệ bí mật thương mại và bản
quyền đối với các khía cạnh cụ thể của công nghệ đó.
Cinavia là nhãn hiệu của Verance Corporation. Bản quyền
2004-2010 Verance Corporation. Mọi quyền được bảo lưu
bởi Verance. Nghiêm cấm thiết kế đối chiếu và tháo rời
sản phẩm.
ΔϴΑήόϟ΍ΔϐϠϟ΍
Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda
(Primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog vraćanja baterija)
Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju ukazuje na to da se istrošene baterije iz ovog proizvoda ne
smiju odlagati s ostalim kućanskim otpadom. Kemijski simboli Hg, Cd ili Pb označuju da baterija sadrži živu, kadmij ili
olovo u količinama višim od referentnih razina navedenih u dokumentu Europske unije "EC Directive 2006/66". Ukoliko
baterije nisu ispravno odložene, navedene tvari mogu narušiti zdravlje ljudi ili oštetiti okoliš.
Radi zaštite prirodnih resursa i promicanja ponovne upotrebe materijala, molimo vas da odvojite baterije od ostalih
vrsta otpada i reciklirajte ih putem lokalnog, besplatnog sustava za vraćanje baterija.
Ispravno odlaganje proizvoda (Električni i elektronički otpad)
(Primjenjivo u Europskoj Uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog prikupljanja)
Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema
(npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste
spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od
ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.
Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za
pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.
Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i
njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim omercijalnim otpadom.
AK68-02030V-00
AK68-02030V
02030V-BD-D8500-EN-CRO.indb 93
2012-01-13 오후 6:08:11
Download PDF