BD-J4500R
Blu-ray™ disk player
korisnički priručnik
zamislite mogućnosti
Zahvaljujemo Vam na kupnji ovog Samsung proizvoda.
Za potpuniju uslugu, molimo registrirajte vaš proizvod na
www.samsung.com/register
HRVATSKI
BD_J4500R_CRO_Web_1026.indd 1
2015-10-26
3:39:01
Sigurnosne informacije
Upozorenje
OPREZ
OPASNOST OD STRUJNOG UDARA, NE OTVARAJ
OPREZ : DA BISTE SMANJILI OPASNOST
OD STRUJNOG UDARA, NEMOJTE SKIDATI
POKLOPAC (STRAŽNJU STRANU). UNUTRA
NEMA DIJELOVA KOJE BI KORISNICI MOGLI
SERVISIRATI. SERVISIRANJE PREPUSTITE
KVALIFICIRANOM OSOBLJU.
• Utori i otvori na ormariću na stražnjoj strani
ili na dnu potrebni su za ventilaciju. Da biste
osigurali pouzdan rad ovog uređaja i zaštitili
ga od pregrijavanja, ti se utori i otvori nikada
ne smiju blokirati ili pokrivati.
- Nemojte postavljati ovaj uređaj u
skučeni prostor, kao što su police za
knjige ili ugradbeni ormarić, ako nemaju
odgovarajuću ventilaciju.
- Nemojte postavljati ovaj uređaj u blizinu
ili iznad radijatora ili grijalice, odnosno
na mjesto na kojem je izložen izravnoj
sunčevoj svjetlosti.
- Nemojte stavljati posude (vaze i sl.) s
vodom na ovaj uređaj. Izlijevanje vode
može izazvati požar ili strujni udar.
• Nemojte izlagati ovaj uređaj kiši ili postavljati
ga u blizini vode (blizu kade, umivaonika,
sudopera, bazena i slično.). Ako se uređaj
slučajno smoči, isključite ga i odmah se
obratite ovlaštenom distributeru.
• Ovaj uređaj koristi baterije. U mjestu gdje
živite mogu postojati propisi o zaštiti okoliša
koji zahtijevaju pravilno odlaganje baterija.
Dodatne informacije potražite od lokalnih
nadležnih tijela za zbrinjavanje ili recikliranje.
Ovaj simbol označava da se
unutar uređaja nalazi visoki napon.
Bilo kakav kontakt s unutarnjim
dijelovima ovog uređaja je opasan.
Ovaj simbol označava da su uz
proizvod isporučeni važni dokumenti
koji se odnose na rad i održavanje.
• Nemojte preopteretiti zidne utičnice, produžne
kablove ili adaptere iznad njihovog kapaciteta
jer to može dovesti do požara ili strujnog
udara.
• Postavite kablove za napajanje tako da se
po njima ne gazi i da ih ne pritišću predmeti
postavite na njih. Obratite posebnu pozornost
na krajeve kablova s utikačem, na zidne
utičnice te na mjestu iz kojeg izlaze iz uređaja.
• Da biste zaštitili uređaj od grmljavinske
oluje ili kada ga se ostavi bez nadzora i ne
upotrebljava dulje vrijeme, isključite ga iz
zidne utičnice te odspojite antenski ili kabelski
sustav. To će spriječiti oštećenje kompleta
zbog grmljavine i prenaponskog udara.
• Prije spajanja kabela za izmjeničnu struju na
adapter istosmjerne struje provjerite odgovara
li napon adaptera istosmjerne struje lokalnom
električnom napajanju.
• Nikada ne stavljajte ništa metalno u otvorene
dijelove ovog uređaja. Na taj se način može
stvoriti opasnost od strujnog udara.
• Da biste izbjegli strujni udar, nikada nemojte
dodirivati unutrašnjost ovog aparata. Samo
bi kvalificirani tehničar trebao otvarati ovaj
uređaj.
• Gurnite kabel napajanja sve dok ne sjedne
na mjesto. Kad isključujete kabel napajanje iz
zidne utičnice, uvijek povucite kabel za utikač.
Nikada nemojte isključivati povlačenjem
samog kabela za napajanje. Ne dodirujte
kabel napajanja mokrim rukama.
• Ako uređaj ne radi normalno - posebno, ako
proizvodi bilo kakve neobične zvukove ili iz
njega dolaze mirisi - odmah ga isključite i
obratite se ovlaštenom distributeru ili servisu.
• Održavanje ormarića.
- Obavezno isključite druge komponente
prije nego što ih priključite na ovaj proizvod.
- Ako iznenada premjestite proizvod s
hladnog na toplo mjesto, na radnim
dijelovima i lećama može se stvoriti
kondenzat te izazvati nepravilnu
reprodukciju diska. Dođe li to toga,
isključite proizvod i pričekajte dva sata
prije nego što priključite utikač u utičnicu.
Potom umetnite disk i pokušajte ga
ponovno reproducirati.
• Isključite utikač iz utičnice ako se proizvod
neće neko vrijeme upotrebljavati ili ako
odlazite iz kuće na dulje vrijeme (pogotovo,
ako djeca, starije osobe, ili osobe s
invaliditetom ostaju same u kući).
- Nakupljena prašina može uzrokovati strujni
udar, električno curenje ili požar uzrokujući
da kabel napajanja proizvede iskre i toplinu
odnosno da ošteti izolaciju.
• Namjeravate li instalirati proizvod na izrazito
prašnjavo mjesto, odnosno na mjesto s
visokim ili niskim temperaturama, visokom
vlagom, izloženog kemijskim tvarima ili ako će
raditi 24 sata na mjestima kao što su zračne
luke ili željeznički kolodvori i sl. obratite se
ovlaštenom servisu za dodatne informacije.
U protivnom može doći do ozbiljnih oštećenja
vašeg proizvoda.
• Koristite samo pravilno uzemljen utikač i
utičnicu.
- Nepravilno uzemljenje može dovesti do
strujnog udara ili oštećenja opreme. (Samo
oprema Klase l).
• Za potpuno isključivanje uređaja, morate ga
isključite iz utičnice. Prema tome, zidna utičnica
i utikač uvijek moraju biti lako dostupni.
• Nemojte dopustiti djeci da se vješaju proizvod.
• Spremite dodatni pribor (baterije, itd.) na
mjesto izvan dohvata djece.
• Nemojte postavljati proizvod na nestabilna
mjesta kao što je slabo pričvršćena polica,
ukošen pod, ili mjesto izloženo vibracijama.
• Nemojte ispustiti ili udarati proizvod. Ako se
proizvod ošteti, isključite kabel za napajanje i
obratite se servisu.
• Da biste očistili uređaj, izvucite kabel za
napajanje iz zidne utičnice i obrišite proizvod
mekom, suhom krpom. Nemojte koristiti
nikakve kemikalije poput voska, benzina,
alkohola, razrjeđivača, insekticida, osvježivača
zraka, maziva ili deterdženata. Te kemikalije
mogu narušiti izgled proizvoda ili obrisati ispis
na proizvodu.
• Nemojte izlagati ovaj uređaj kapanju ili
prskanju. Na uređaj ne stavljajte predmete
napunjene tekućinom, poput vaza.
• Nemojte bacati baterije u vatru.
• U jednu zidnu utičnicu ne uključujte više
električnih uređaja. Preopterećenje utičnice
može uzrokovati njezino pregrijavanje i,
posljedično, požar.
• Ako baterije koje se upotrebljavaju u
daljinskom upravljaču zamijenite pogrešnom
vrstom baterija, postoji opasnost od
eksplozije. Zamijenite baterije samo s
jednakom ili istom vrstom.
2
BD_J4500R_CRO_Web_1026.indd 2
2015-10-26
3:39:04
•
LA
Ov
ka
ko
ko
rez
OP
•
✎
mo
ca
od.
• UPOZORENJE - DA BI
SE SPRIJEČILO ŠIRENJE
POŽARA, SVIJEĆE I DRUGE
PREDMETE S OTVORENIM
PLAMENOM DRŽITE
PODALJE OD OVOG UREĐAJA U SVAKOM
TRENUTKU.
LASERSKI proizvod KLASE 1
Ovaj player kompaktnih diskova klasificiran je
kao LASERSKI proizvod KLASE 1. Uporaba
kontrola, prilagodbe ili izvođenje procedura
koji nisu navedeni u ovim uputama mogu
rezultirati opasnim izlaganjem zračenju.
i
d
OPREZ :
• NEVIDLJIVO LASERSKO ZRAČENJE
KADA JE OTVOREN, A SIGURNOSNI
MEHANIZMI OMETANI; IZBJEGAVAJTE
IZLAGANJE ZRACI.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
ča
is
✎
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
NAPOMENE
 Ako broj regije Blu-ray diska/DVD-a ne
odgovara broju regije ovog playera, disk se
ne može reproducirati.
VAŽNA NAPOMENA
Mrežni kabel na ovoj opremi isporučuje se s
lijevanim utikačem koji ima ugrađeni osigurač.
Jačina osigurača navedena je strani utikača s
priključcima.
Ako je potrebna zamjena, mora se koristiti
osigurač iste jačine odobren za BS1362.
Nikad ne rabite utikač bez odvojive oplate
osigurača. Bude li potrebna zamjena oplate
osigurača, ona mora imati istu boju kao i
igličasta strana utikača. Zamjenske oplate
dostupne su kod trgovca.
Ako ugrađeni utikač ne odgovara utičnicama
u vašem domu ili kabel nije dovoljno dug
za utičnicu, trebali biste nabaviti prikladni
produžni kabel s odobrenom sigurnošću ili se
obratiti svom trgovcu radi pomoći.
Ako, međutim, za skraćivanje utikača ne
postoji alternativa, uklonite osigurač te
sigurno odložite utikač. Ne priključujte utikač
u utičnicu jer postoji opasnost od električnog
udara od ogoljene fleksibilne žice.
Kako biste iskopčali uređaj s mrežnog
napajanja, utikač morate izvući iz utičnice i
stoga će biti spreman za uporabu.
Proizvod koji je priložen uz ovaj korisnički
priručnik licenciran je određenim pravima
intelektualnog vlasništva određenih trećih
strana.
Sadržaj
SIGURNOSNE INFORMACIJE
Zvuk .......................................................... 10
Upozorenje .................................................. 2
Sustav ....................................................... 11
Jezik .......................................................... 12
POČETAK
Sigurnost ................................................... 12
Prije uporabe korisničkog priručnika ............ 4
Podrška ..................................................... 13
Logotipi diskova koje player može
reproducirati ................................................ 4
REPRODUCIRANJE MEDIJA
Dodatna oprema ......................................... 6
Reprodukcija snimljenog kupljenog diska ... 13
Prednja ploča .............................................. 7
Reprodukcija datoteka na USB uređaju ..... 13
Stražnja ploča.............................................. 7
Reprodukcija diskova sa sadržajem koji je
Daljinski upravljač ........................................ 7
snimio korisnik ........................................... 14
Upravljanje reprodukcijom videozapisa....... 14
VEZE
Upravljanje reprodukcijom glazbe............... 15
Povezivanje s televizorom ............................ 8
Reproduciranje fotografskog sadržaja ........ 16
Povezivanje s audiosustavom ...................... 8
DODATAK
POSTAVKE
Rješavanje problema ................................. 17
Postupak početnog podešavanja postavki... 9
Specifikacije .............................................. 18
Kretanje izbornikom ..................................... 9
Pristup izborniku Postavke........................... 9
Slika ............................................................ 9
m
3
BD_J4500R_CRO_Web_1026.indd 3
2015-10-26
3:39:04
Regionalni kod
Početak
Prije uporabe korisničkog priručnika
Vrste diskova i sadržaja koje vaš player može reproducirati
Mediji
Vrsta diska
Pojedinosti
Playeri i diskovi kodirani su prema regiji.
Ti se regionalni kodovi moraju podudarati
kako bi se disk reproducirao. Ako se kodovi
ne podudaraju, disk se neće reproducirati.
Regionalni kod naveden je na stražnjoj ploči
playera.
Regionalni
kod
Područje
A
Sjeverna Amerika,
Centralna Amerika, Južna
Amerika, Koreja, Japan,
Tajvan, Hong Kong i
jugoistočna Azija.
B
Europa, Grenland, Francuski
teritoriji, Bliski Istok, Afrika,
Australija i Novi Zeland.
C
Indija, Kina, Rusija,
središnja i južna Azija.
1
SAD, Američki teritoriji i
Kanada
2
Europa, Japan, Bliski Istok,
Egipat, Afrika, Grenland
3
Tajvan, Koreja, Filipini,
Indonezija, Hong Kong
Vrste diskova koje vaš player ne može reproducirati
4
Meksiko, Južna Amerika,
Centralna Amerika,
Australija, Novi Zeland,
Pacifički otoci, Karibi
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/
MV itd.
5
Rusija, Istočna Europa,
Indija, Sjeverna Koreja,
Mongolija
6
Kina
Blu-ray disk
BD-ROM ili BD-RE/-R snimljen u formatu BD-RE.
DVD-VIDEO
DVD-RW
DVD-R
DVD+RW
DVD+R
DVD-VIDEO, snimljeni DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R diskovi
koji su snimljeni i finalizirani ili USB medij za pohranu na kojem se
nalazi sadržaj u formatu DivX, MKV ili MP4.
GLAZBA
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Glazba snimljena na CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R diskovima
ili USB mediju za pohranu na kojima se nalazi sadržaj u formatu
MP3 ili WMA.
FOTOGRAFIJE
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Fotografije snimljene na CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R diskovima
ili USB mediju za pohranu na kojima se nalazi sadržaj u formatu JPEG.
VIDEOZAPISI
✎
Vrsta
diska
Blu-ray
disk
NAPOMENE





Player možda neće reproducirati određene CD-RW/-R i DVD-R diskove zbog vrste diska ili uvjeta snimanja.
Ako DVD-RW/-R disk nije pravilno snimljen u formatu DVD videozapisa, neće se moći reproducirati.
Vaš player neće reproducirati sadržaj koji je snimljen na DVD-R disku pri brzini većoj od 10 Mb/s.
Vaš player neće reproducirati sadržaj koji je snimljen na BD-R ili USB uređaju pri brzini većoj od 25 Mb/s.
Reprodukcija možda neće raditi na nekim vrstama diskova ili pri izvođenju određenih funkcija, poput promjene
kuta i prilagodbe omjera visine i širine slike. Detaljne informacije o disku ispisane su na pakiranju. Pročitajte ih
u slučaju potrebe.
 Kada se reproducira BD-J naslov, učitavanje bi moglo trajati duže nego kod normalnog naslova ili bi neke
funkcije mogle raditi sporije.
• DVD-RAM
• Super Audio CD
(osim CD sloja)
• DVD-RW (VR način)
• DVD-R od 3,9
GB za stvaranje
• CVD/CD-ROM/CDV/
višemedijskog
CD-G/CD-I/LD
materijala.
(CD-G diskovi reproduciraju
samo zvuk, ali ne i grafiku.)
DVDVIDEO
Logotipi diskova koje player može
reproducirati
•
•
Blu-ray disk
DivX
•
•
•
PAL sustav emitiranja u Ujedinjenom Kraljevstvu,
Francuskoj, Njemačkoj itd.
•
•
•
Podržani formati datoteka
Napomene za USB vezu
• Vaš player podržava USB medij za pohranu,
MP3 playere, digitalne fotoaparate i USB
čitače kartica.
• Player ne podržava nazive mapa ili datoteka
dulje od 128 znakova.
• Neki USB uređaji / vanjski tvrdi diskovi
/ digitalni fotoaparati možda neće biti
kompatibilni s ovim playerom.
• Vaš player podržava datotečne sustave
FAT16, FAT32 i NTFS.
• USB uređaje povežite izravno s USB
priključkom playera. Povezivanje putem
USB kabela može uzrokovati probleme s
kompatibilnošću.
• Umetanje više od jednog memorijskog
uređaja u čitač više kartica možete
uzrokovati nepravilan rad čitača.
• Player ne podržava PTP protokol.
4
BD_J4500R_CRO_Web_1026.indd 4
•
•
•
2015-10-26
3:39:04
e
• Nemojte iskopčavati USB uređaj tijekom postupka učitavanja.
• Što je veća razlučivost slike, to je više vremena potrebno za njen prikaz.
• Ovaj player ne može reproducirati MP3 datoteke sa DRM-om (Upravljanje digitalnim pravima)
preuzete s komercijalnih web-mjesta.
• Vaš player podržava samo videozapise s manje od 30 f/s (brzina kadrova).
• Vaš player podržava samo USB uređaje za masovnu pohranu (MSC), kao što su thumb
pogoni i USB HDD. (HUB nije podržan.)
• Određeni USB HDD uređaji, višekartični čitači i thumb pogoni možda neće biti kompatibilni s
ovim playerom.
• Ako USB uređaj zahtijeva previše snage, može se ograničiti uređajem za zaštitu strujnog kruga.
• Ako je reprodukcija sa USB HDD-a nestabilna, omogućite dodatno napajanje uključivanjem
HDD-a u zidnu utičnicu.
Ako se problem ne riješi, obratite se proizvođaču USB HDD uređaja.
• SAMSUNG nije odgovoran za bilo kakva oštećenja podatkovnih datoteka ili gubitak podataka.
• Player ne podržava komprimirane NTFS datoteke, prekinute datoteke ni šifrirane datoteke.
• USB uređaj možete popraviti i formatirati na stolnom računalu. (Samo za operativne sustave
MS-Windows)
Podrška za videodatoteke
Nastavak
datoteke
*.avi
Spremnik
AVI
Videokodek
Audiokodek
Razlučivost
DivX 3.11/4/5/6
MP3
Dolby Digital
DTS
WMA
PCM
1920x1080
MP3
Dolby Digital
DTS
1920x1080
MP4v3
H.264 BP/MP/HP
VC-1 AP
*.mkv
MKV
H.264 BP/MP/HP
*.wmv
WMV (wmv9)
WMA
MP4
AAC
H.264 BP/MP/HP
MPEG1
*.mpg
*.mpeg
ka
MPEG
MPEG2
H.264 BP/MP/HP
1920x1080
1920x1080
1920x1080
MP4 (mp4v)
u,
1920x1080
1920x1080
VC-1 AP
VC-1 SM
*.mp4
1920x1080
MP1, 2
Dolby Digital
DTS
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
• Ograničenja
- Čak i kada je datoteka dekodirana gore navedenim podržanim kodekom, možda je nećete
moći reproducirati ako je njen sadržaj neispravan ili oštećen.
- Normalna reprodukcija nije zajamčena ako su podaci spremnika datoteke pogrešni ili je
sama datoteka oštećena.
- Datoteke s brzinom prijenosa ili brzinom kadrova većom od uobičajene mogu zastajkivati
prilikom reprodukcije.
- Funkcija traženja (preskakanja) nije dostupna ako je indeksna tablica datoteke oštećena.
• Videodekoder
- Podržava do H.264 razine 4.1 i AVCHD
- Ne podržava H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4
- MPEG4 SP, ASP :
Ispod 1280 x 720 : maks. 60 kadrova
Iznad 1280 x 720 : maks. 30 kadrova
- Ne podržava GMC 2 ili noviji
5
BD_J4500R_CRO_Web_1026.indd 5
2015-10-26
3:39:05
• Audiodekoder
- Podržava WMA 7, 8, 9 i STD
- Ne podržava brzinu uzorkovanja WMA formata od 22050Hz mono.
- AAC: Maks. brzina uzorkovanja: 96 Khz (8, 11, 12, 16, 22, 24, 32, 44,1, 48, 64, 88,2, 96)
Maks. brzina prijenos podataka: 320 kbps
• Neki AVCHD diskovi rabe format "x.v.Color". Ovaj player može reproducirati AVCHD diskove
koji rabe format "x.v.Color".
• "x.v.Color" zaštitni je znak tvrtke Sony Corporation.
• "AVCHD" i logotip AVCHD zaštitni su znakovi tvrtki Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. i
Sony Corporation.

✎
Podržani datotečni formati podnaslova DivX
NAPOMENE
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
 Neki diskovi formata AVCHD možda se neće moći reproducirati, ovisno o uvjetima snimanja.
Diskove formata AVCHD potrebno je finalizirati.
✎
 "x.v.Color" nudi širi raspon boja od uobičajenih diskova DVD videokamera.
NAPOMENE
 Neki diskovi s formatima DivX, MKV i MP4 možda se neće reproducirati, ovisno o videorazlučivosti i
brzini kadrova.
Podrška za glazbene datoteke
Nastavak
datoteke
Spremnik
Audiokodek
*.mp3
MP3
MP3
-
WMA
* Frekvencije uzorkovanja (u kHz) - 8, 11, 16, 22, 32,
44.1, 48
* Brzina prijenosa – sve brzine prijenosa u rasponu
od 5kb/s do 355kb/s.
*.wma
WMA
Raspon podrške
 Slike u ovom korisničkom priručniku služe samo kao primjer i mogu se razlikovati
od stvarnog izgleda proizvoda.
 Moguća je naplata administrativne pristojbe u slučaju
a. poziva inženjera na vaš zahtjev, a nema oštećenja na proizvodu (tj.. ako niste
pročitali korisnički priručnik)
b. da donesete jedinicu na popravak u servis, a nema oštećenja na proizvodu (tj..
ako niste pročitali korisnički priručnik)
 S visinom administrativne pristojbe bit ćete upoznati prije poduzimanja bilo kakvih
radnji ili kućnog posjeta.
✎
Dodatna oprema
Podrška za slikovnu datoteku
Nastavak datoteke
Tip
Razlučivost
*.jpg
*.jpeg
*.jpe
JPEG
15360x8640
*.png
PNG
15360x8640
Provjerite dolje navedenu isporučenu dodatnu opremu.
BONUS REPEAT REPEAT
VIEW
A-B
FULL
SCREEN
AVCHD (napredni videokodek za zapise visoke definicije)
• Ovaj player može reproducirati diskove formata AVCHD. Ti diskovi obično se snimaju i rabe
u videokamerama.
• AVCHD format je format videozapisa visoke definicije s digitalne videokamere.
• Format MPEG-4 AVC/H.264 komprimira slike većom učinkovitosti od klasičnog formata za
komprimiranje slika.
Baterije za daljinski upravljač
(veličine AAA)
Korisnički priručnik
Daljinski upravljač
6
BD_J4500R_CRO_Web_1026.indd 6
2015-10-26
3:39:05
ve
Prednja ploča
Daljinski upravljač
USB HOST PRIKLJUČAK
d. i
Pregled daljinskog upravljača
GUMB ZA NAPAJANJE
GUMB ZA REPRODUKCIJU/PAUZU
Uključite i isključite player.
TIPKA OTVORI/ZATVORI
Uključite i isključite televizor.
Nakon postavljanja omogućuje odabir izvora
ulaznog signala na televizoru.
Podešavanje glasnoće televizora.
Pritisnite za otvaranje i zatvaranje ladice
diska.
Pritisnite brojčane gumbe za rad s
mogućnostima.
Rabi se za otvaranje skočnog izbornika/
izbornika naslova.
Uporabite za ulazak u izbornik diska.
Pritisnite za pretraživanje naprijed ili natrag.
Pritisnite za preskakanje naprijed ili natrag.
Pritisnite za zaustavljanje diska.
Pritisnite za reprodukciju diska.
LADICA ZA DISK
✎
Pritisnite za pauziranje diska.
AUDIO
HOME
SUBTITLE
SENZOR DALJINSKOG UPRAVLJAČA
Pritisnite za uporabu izbornika alata.
NAPOMENE
 Kada player prikazuje izbornik Blu-ray diska, pritiskom gumba Reproduciraj na daljinskom upravljaču
ne možete pokrenuti reprodukciju filma. Da biste reproducirali film, u izborniku diska morate odabrati
Reproduciraj film ili Pokreni, a zatim pritisnuti gumb E.
 Kako biste nadogradili softver playera putem priključka USB Host, morate se koristiti USB
memorijskim štapićem.
Pritisnite za prelazak na početni izbornik.
Pritisnite za prebacivanje jezika podnaslova
Blu-ray diska/DVD-a.
Koristite za pristup brojnim audio
funkcijamana disku (Blu-ray disk/DVD).
Upotrijebite za prikaz informacija o
reprodukciji.
Uporabite za odabir stavki izbornika i
promjenu vrijednosti izbornika.
Pritisnite za izlazak iz izbornika.
Povratak na prethodni izbornik.
Ti se gumbi rabe za izbornike playera i za
nekoliko funkcija Blu-ray diska.
Pritisnite za uporabu funkcije Bonusview.
BONUS
REPEAT
VIEW
A-B
REPEAT
Pritisnite ponoviti A-B.
Stražnja ploča
FULL
SCREEN
Pritisnite za uporabu funkcije punog zaslona.
Tijekom reprodukcije Blu-ray diska/DVD-a,
ovaj gumb ne funkcionira.
Omogućuje ponovnu reprodukciju naslova,
poglavlja, staze ili diska.
Umetanje baterija
!
✎
HDMI IZLAZ
NAPOMENE
 Ako daljinski upravljač ne radi ispravno:
• Provjerite polaritet +/– baterija.
• Provjerite jesu li baterije istrošene.
• Provjerite je li senzor daljinskog upravljača blokiran
preprekama.
• Provjerite postoji li u blizini fluorescentno osvjetljenje.
OPREZ
 Baterije odlažite u skladu sa zakonskim
propisima. Ne bacajte ih u smeće domaćinstva
 Baterije nemojte bacati u vatru.
 Baterije nemojte rastavljati, pregrijavati niti na
njima uzrokovati kratki spoj.
 U slučaju zamjene neodgovarajućim baterijama
postoji opasnost od eksplozije. Baterije mijenjajte
samo baterijama iste ili ekvivalentne vrste.
7
BD_J4500R_CRO_Web_1026.indd 7
2015-10-26
3:39:05
Povezivanje s audiosustavom
Veze
P
Blu-ray player možete povezati s audiosustavom na način ilustriran u nastavku.
- Ne priključujte strujni kabel u zidnu utičnicu dok niste izvršili sva ostala povezivanja.
- Kada mijenjate veze, prije početka isključite sve uređaje.
Povezivanje s televizorom
HDMI kabel (nije isporučen) povežite iz utičnice HDMI OUT na stražnjoj strani proizvoda s
utičnicom HDMI IN na televizoru.
- Ne priključujte strujni kabel u zidnu utičnicu dok niste izvršili sva ostala povezivanja.
- Kada mijenjate veze, prije početka isključite sve uređaje.
Povezivanje AV prijamnika kompatibilnog s HDMI standardom
• HDMI kabel (nije isporučen) povežite iz utičnice HDMI OUT na stražnjoj strani proizvoda s
utičnicom HDMI IN na prijamniku.
• Najbolja kvaliteta (preporučeno)
Audio
Video
Na
uk
uk
za
Po
jez
vis
Audio
✎
✎
NAPOMENE
 Ovisno o televizoru, određene izlazne HDMI razlučivosti možda neće raditi. Pogledajte korisnički
priručnik televizora.
 Kada prvi put spojite player na televizor pomoću HDMI kabela ili na novi televizor te ga zatim uključite
po prvi pute, player automatski postavlja izlaznu HDMI razlučivost na najveću koju vaš televizor
podržava.
 Dugi HDMI kabel može uzrokovati smetnje na zaslonu. Ako se to dogodi, na izborniku isključite
mogućnost HDMI duboka boja.
 Kako biste prikazali videozapis u izlaznoj HDMI razlučivosti od 720p,1080i ili 1080p, morate se
koristiti HDMI kabelom za brzi prijenos podataka.
 HDMI šalje samo čisti digitalni signal do televizora.
Ako televizor ne podržava HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), na zaslonu se pojavljuju
povremene smetnje.
8
BD_J4500R_CRO_Web_1026.indd 8
2015-10-26
3:39:08
• Početni izbornik
Postavke
• Početni zaslon neće se prikazati ako ne
konfigurirate početne postavke.
• OSD (prikaz na zaslonu) na ovome playeru
može se promijeniti nakon nadogradnje verzije
softvera.
• Koraci za pristup ovise o odabranom izborniku.
• Nakon postupka postavljanja početnih
postavki možete aktivirati tipke na ploči i
daljinskom upravljaču.
Nakon što ste spojili player s televizorom,
uključite televizor i player. Kada player
uključite prvi put, na televizoru se pojavljuje
zaslon playera Početne postavke. Postupak
Početno podešavanje omogućuje postavljanje
jezika prikaza na izborniku Na zaslonu, omjer
visine i širine slike (veličine zaslona).
✎
NAPOMENE
 Ako želite ponovno prikazati zaslon za
podešavanje početnih postavki i unijeti promjene,
pritisnite tipku p na gornjoj ploči playera i
zadržite je 5 sekundi, ali nemojte ubacivati disk.
Time se postavke playera vraćaju na tvorničke
postavke.
 Nakon dovršetka postupka postavljanja
početnih postavki možete aktivirati funkciju
HDMI-CEC.
 Ako želite koristiti funkciju Anynet+(HDMICEC) da biste olakšali postupak podešavanja
početnih postavki, slijedite donje upute.
1) HDMI kabelom spojite player i Samsungov
TV koji podržava funkciju Anynet+(HDMICEC).
1
6
2) Na televizoru i na playeru postavite
funkciju Anynet+(HDMI-CEC) na
Uključeno.
3) Postavite televizor na postupak
podešavanja početnih postavki.
 Ako player ostavite u zaustavljenom stanju
duže od 5 minuta bez upotrebe, na televizoru
će se pojaviti čuvar zaslona. Ako player
ostavite načinu rada s čuvarom zaslona duže
od 25 minuta, automatski će se isključiti.
Postupak početnog podešavanja
postavki
Kretanje izbornikom
1
3
2
4
1
Gumb HOME: Pritisnite za prelazak na
početni zaslon.
2
Gumb RETURN : Povratak na prethodni
izbornik.
3
Gumbi E (Unos) / SMJER:
Pomiče pokazivač ili odabire stavku.
Odabire trenutno označenu stavku.
Potvrđuje postavke.
4
Gumb EXIT: Pritisnite za izlazak iz
trenutnog izbornika.
REPRODUCIRAJ DISK
FOTOGRAFIJE
VIDEOZAPISI
GLAZBA
2
5
Nema diska
4
Prom. uređaja
3. Pritišćite gumb ▲▼ da biste odabrali
željeni podizbornik, a zatim pritisnite gumb
E.
4. Pritišćite tipgumb ke ▲▼ da biste odabrali
željenu stavku, a zatim pritisnite gumb E.
5. Pritisnite gumb EXIT za izlazak iz
izbornika.
✎
3
1
Odabire VIDEOZAPISI.
2
Odabire GLAZBA.
3
Odabire Postavke.
4
Odabire Prom. uređaja.
5
Odabire REPRODUCIRAJ DISK.
6
Odabire FOTOGRAFIJE.
✎
NAPOMENE
 Opcija videozapisi, fotografije i glazba
zahtijeva umetanje odgovarajućeg diska u
player ili povezivanje USB flash uređaja s
playerom.
NAPOMENE
 Koraci za pristup ovise o odabranom
izborniku. OSD (prikaz na zaslonu) na
ovome playeru može se promijeniti nakon
nadogradnje verzije softvera.
Postavke
Slika
Možete konfigurirati razne načine prikaza kao
što su TV omjer, Rezolucija itd.
TV omjer
Ovisno o vrsti televizora koji imate, možda ćete
željeti prilagoditi postavku veličine zaslona.
✎
NAPOMENE
 Ovisno o vrsti diska, neki omjeri možda neće
biti dostupni.
 Ako odaberete omjer i mogućnost koji se
razlikuju od omjera zaslona televizora, slika bi
se mogla činiti izobličenom.
Pristup izborniku Postavke
Da biste pristupili izborniku Postavke i
podizbornicima, postupite ovako:
1. Pritisnite gumb NAPAJANJE.
Pojavljuje se početni izbornik.
2. Pritišćite gumb ▲▼◄► da biste odabrali
opciju Postavke, a zatim pritisnite gumb E.
9
BD_J4500R_CRO_Web_1026.indd 9
2015-10-26
3:39:08
BD Wise (samo televizori tvrtke
Samsung)
BD Wise je Samsungova najnovija značajka
međusobnog povezivanja uređaja.
Kada međusobno povežete Samsungov
player i Samsungov TV s funkcijom BD
Wise putem HDMI-a, a funkcija BD Wise
uključena je na playeru i televizoru, player
šalje videosignal u videorazlučivosti i pri
brzini kadrova medija Blu-ray Disc/DVD.
✎
NAPOMENE
 Ako je funkcija BD Wise uključena, postavka
razlučivosti automatski se vraća na BD
Wise, a BD Wise se pojavljuje u izborniku
Razlučivost.
 Ako je player povezan s uređajem koji ne
podržava funkciju BD Wise, tada se ne
možete koristiti tom funkcijom.
 Za pravilan rad funkcije BD Wise postavite
izbornik BD Wise playera i televizora na
Uključeno.
Rezolucija
Postavite izlaznu razlučivosti HDMI
videosignala na Auto, 1080p, 1080i,
720p ili 576p/480p. Broj označava broj
linija videozapisa po kadru. Slova "i" i
"p" označavaju isprepleteno odnosno
progresivno pretraživanje. Što je više linija,
to je veća kvaliteta.
Razlučivost prema načinu izlaza
• Reprodukcija Blu-ray diska/e-sadržaja/
digitalnog sadržaja
HDMI/spojen
Izlaz
Način rada s HDMI-jem
✎
NAPOMENE
 Ako televizor koji ste povezali s playerom
ne podržava značajku Filmski kadar ili
razlučivost koju ste odabrali, prikazuje se
poruka "Ako se nakon odabira 'Da' ne
prikazuju slike, pričekajte 15 sekundi za
povratak na prethodnu razlučivost." Ako
odaberete Da, zaslon televizora će postati
crn na 15 sekundi, a zatim će se razlučivost
automatski vratiti na prethodnu razlučivost.
Postavljanje
Blu-ray disk
E-sadržaj/
digitalni
sadržaj
BD Wise
Razlučivost
Blu-ray diska
1080p
Autom.
Maks.
razlučivost TV
ulaza
Maks.
razlučivost TV
ulaza
1080p pri 60
kadrova
(Filmski kadar:
Isključeno)
1080p pri 60
kadrova
1080p pri 60
kadrova
 Nakon vraćanja na tvorničke postavke brišu
se svi spremljeni korisnički podaci BD-a.
Filmski kadar:
Autom. (24 fps)
1080p pri 24
kadrova
1080p pri 24
kadrova
 Blu-ray disk mora imati značajku 24 kadra
kako bi player mogao koristiti način rada
Filmski kadar (24 fps).
1080i
1080i
1080i
720p
720p
720p
576p/480p
576p/480p
576p/480p
• Reprodukcija DVD-a
Izlaz
Postavljanje
HDMI/spojen
Način rada s HDMI-jem
BD Wise
576i/480i
Autom.
Maks. razlučivost TV ulaza
1080p
1080p
1080i
1080i
720p
720p
576p/480p
576p/480p
 Ako zaslon ostane prazan nakon promjene
razlučivosti, uklonite sve diskove, zatim
pritisnite i zadržite tipku p na prednjem
dijelu playera dulje od 5 sekundi. Za pristup
svakom načinu rada i odabir stavke Postavke
zaslona koju podržava vaš televizor slijedite
korake s prethodne stranice.
Filmski kadar (24 fps)
Postavljenje značajke Filmski kadar (24 fps)
na Uključeno omogućava vam podešavanje
HDMI izlaza proizvoda na 24 kadra u sekundi
za bolju kvalitetu slike.
U značajci Filmski kadar (24 fps) možete
uživati samo na televizoru koji podržava
tu brzinu kadrova. Značajku Filmski kadar
možete odabrati samo kada je player u načinu
rada HDMI razlučivosti od 1080p.
HDMI format boje
O
Omogućuje postavljanje formata prostora
boje za HDMI izlaz kako bi odgovarao
mogućnostima povezanog uređaja (TV-a,
monitora itd.).
HDMI duboka boja
Omogućuje videoizlaz iz utičnice HDMI OUT
sa značajkom Duboka boja. Duboka boja
omogućuje točniju reprodukciju boja s većom
dubinom.
Progresivni način rada
Omogućuje poboljšanje kvalitete slike pri
gledanju DVD-a.
Zvuk
Digitalni izlaz
p
Omogućava odabir formata digitalnog
audioizlaza koji odgovara vašem televizoru
i AV prijamniku. Više pojedinosti potražite u
tablici odabira digitalnog izlaza u nastavku.
De
Bl
* A
Bl
-
10
BD_J4500R_CRO_Web_1026.indd 10
A
n
2015-10-26
3:39:12
✎
Odabir digitalnog izlaza
Postavljanje
PCM
Struja bita
(neobrađeno)
Podatkovni tok
(DTS pon. kod.)
Veza
HDMI
Prijamnik
HDMI Prijamnik
HDMI Prijamnik
PCM
Do 7,1-kanalni
PCM
DTS pon. kod.
Dolby Digital. pon. kod.*
Dolby Digital
PCM 2-kanalni
Dolby Digital
DTS pon. kod.
Dolby Digital. pon. kod.*
Dolby Digital
Plus
m
Audio tok Dolby TrueHD
na Blu-ray
DTS
disku
DTS-HD High
Resolution
Audio
DTS-HD
Master Audio
Niz
binarnih
zv.
podataka
na DVD
Definicija za
Blu-ray disk
Podatkovni tok
(Dolby D pon. kod.)
AV prijemnik koji
podržava HDMI
PCM 2-kanalni
Dolby Digital Plus
DTS pon. kod.
Dolby Digital. pon. kod.*
PCM 2-kanalni
Dolby TrueHD
DTS pon. kod.
Dolby Digital. pon. kod.*
PCM 2-kanalni
DTS
DTS pon. kod.
Dolby Digital. pon. kod.*
PCM 2-kanalni
DTS-HD High
Resolution Audio
DTS pon. kod.
Dolby Digital. pon. kod.*
PCM 2-kanalni
DTS-HD Master
Audio
DTS pon. kod.
Dolby Digital. pon. kod.*
PCM
PCM 2-kanalni
PCM 2-kanalni
PCM 2-kanalni
PCM 2-kanalni
Dolby Digital
PCM 2-kanalni
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
PCM 2-kanalni
DTS
DTS
DTS
Dekodira zvučni zapis
glavne značajke i
BONUSVIEW zajedno
u PCM zvuk i dodaje
zvučne efekte
navigacije, a zatim
ponovno kodira PCM
zvuk u DTS slijed
bitova zvučnog zapisa
Dekodira zvuk glavne
značajke i zvuk BONUSVIEW
zajedno u PCM zvučni zapis
i dodaje zvučne efekte
navigacije, a zatim ponovno
kodira PCM zvuk u Dolby
Digital slijed bitova zvučnog
zapisa
Bilo koji
Reproducira
Dekodira zvučni
samo zvuk glavne
zapis glavne
značajke tako da
značajke i
BONUSVIEW AV prijamnik može
dekodirati slijed
zajedno
bitova zvučnog
u PCM zvučni
zapisa. Nećete
zapis i dodaje čuti BONUSVIEW
zvučne efekte
i zvučne efekte
navigacije.
navigacije.
* Ako je zapis izvora 2-kanalni, tada se ne primjenjuje postavka "Re-encoded Dolby D".
Blu-ray diskovi mogu sadržavati tri slijeda bitova zvuka:
- Zvučni zapis glavne značajke: Zvučni zapis glavne značajke.
- Zvučni zapis značajke BONUSVIEW: Dodatni zvučni zapis kao što je komentar redatelja ili
glumaca.
- Zvučni efekti navigacije: Nakon odabira navigacije u izborniku, može se oglasiti zvučni efekt
navigacije. Zvučni efekti navigacije drugačiji su na svakom Blu-ray disku.
NAPOMENE
 Provjerite jeste li odabrali ispravni digitalni izlaz
jer u protivnom nećete čuti zvuk ili ćete čuti samo
glasnu buku.
 Ako HDMI uređaj (AV prijemnik, televizor) nije
kompatibilan s komprimiranim formatima (Dolby
digital, DTS), audiosignal izlazi kao PCM.
 Uobičajeni DVD-ovi nemaju zvučni zapis značajke
BONUSVIEW i mogućnost Zvučni efekti navigacije.
 Neki Blu-ray diskovi nemaju zvučni zapis
značajke BONUSVIEW ni mogućnost Zvučni efekti
navigacije.
 Ako reproducirate zvučni zapis u formatu MPEG,
audiosignal reproducira se kao PCM bez obzira
na odabire digitalnog izlaza (PCM i podatkovni
tok).
 Ako televizor nije kompatibilan s komprimiranim
višekanalnim formatima (Dolby Digital, DTS),
player može slati PCM audiozapis kvalitete
smanjene na dva kanala čak i ako ste na
izborniku postavki odabrali Podatkovni tok
(Ponovno kodiranje ili Neobrađeno).
 Ako televizor nije kompatibilan s brzinama PCM
smanjivanja iznad 48 kHz, uređaj za reprodukciju
može slati smanjeni PCM audio na 48 kHz.
Kontrola dinamičkog raspona
Omogućava primjenu kontrole dinamičkog
raspona na zvuk u formatima Dolby Digital,
Dolby Digital Plus i Dolby TrueHD.
• Autom.: Automatski kontrolira dinamički
raspon zvuka Dolby TrueHD na osnovi
informacija u zvučnom zapisu Dolby
TrueHD.
Uključuje i kontrolu dinamičkog raspona za
Dolby Digital i Dolby Digital Plus.
• Isključeno: Zadržava nekomprimirani
dinamički raspon, a omogućava slušanje
izvornog zvuka.
• Uključeno: Uključuje kontrolu dinamičkog
raspona za sva tri Dolby formata. Tiši
zvukovi postaju glasniji, a jačina glasnih
zvukova manja.
Način rada miksanja
Omogućava odabir načina miksanja više kanala
koji je kompatibilan s vašim stereosustavom.
Možete odabrati miksanje playera na normalni
stereozvuk ili na stereozvuk koji podržava
surround.
Sustav
Postavljanje
Pomoću funkcije Početne postavke možete
postaviti jezik i sl.
Više informacija o funkciji Početne postavke
potražite u odjeljku Početne postavke u ovom
korisničkom priručniku (Pogledajte str. 9).
Brzi Start
Napajanje možete uključiti brzo skraćivanjem
vremena podizanja sustava.
✎
NAPOMENE
 Ako se ta funkcija postavi na Uključeno,
povećat će se potrošnja energije u stanju
mirovanja.
11
BD_J4500R_CRO_Web_1026.indd 11
2015-10-26
3:39:12
Anynet+ (HDMI-CEC)
Upravljanje BD podacima
Anynet+ je praktična funkcija koja nudi
povezane radnje s drugim proizvodima
tvrtke Samsung sa značajkom Anynet+.
Za pristup ovoj funkciji HDMI kabelom
spojite proizvod na televizor marke
Samsung koji podržava Anynet+.
Ovim proizvodom možete upravljati
pomoću daljinskog upravljača Samsung
televizora te možete započeti reprodukciju
diska pritiskom gumba REPRODUKCIJA
) na daljinskom upravljaču televizora.
(
Više informacija potražite u korisničkom
priručniku televizora.
Omogućuje vam upravljanje preuzetim
sadržajima kojima pristupate preko Blu-ray
diska, a pohranjeni su na Flash pogonu.
Možete pregledati informacije uređaja,
uključujući veličinu mjesta za pohranu
podataka, izbrisati BD podatke ili promijeniti
flash memorijski uređaj.
✎
NAPOMENE
 Ova funkcija nije dostupna ako HDMI kabel
ne podržava CEC.
 Ako Samsung televizor ima logotip Anynet+,
podržava funkciju Anynet+.
 Ovisno o televizoru, određene izlazne HDMI
razlučivosti možda neće raditi.
Pogledajte korisnički priručnik televizora.
 Ako ste uključili funkciju Anynet+, kada
isključite proizvod isključite, a zatim ponovo
priključite kabel za napajanje. Proizvod će se
automatski uključiti da bi ponovno uspostavio
vezu za funkciju Anynet+. Nakon približno 15
sekundi ponovno će se automatski isključiti.
✎
NAPOMENE
 U načinu rada vanjske memorije reprodukcija
diska možda će se zaustaviti ako iskopčate
USB uređaj tijekom reprodukcije.
 Vaš player podržava datotečne sustave FAT16,
FAT32 i NTFS. Preporučujemo upotrebu USB
uređaja koji podržavaju protokol USB 2.0 s
brzinom čitanja/zapisivanja od 4 MB/s ili većom.
 Funkcija nastavljanja reprodukcije možda
neće raditi nakon formatiranja uređaja za
pohranu.
 Ukupna memorija dostupna za upravljanje
BD podacima može ovisiti o uvjetima.
DivX® video na zahtjev
Da biste kupili i reproducirali DivX® VOD sadržaj,
pregledajte DivX® VOD registracijske kodove.
Jezik
Željeni jezik možete odabrati za Zaslonski
izbornik, Izbornik diska, Audio, Podnaslov.
✎
NAPOMENE
 Odabrani jezik pojavit će se samo ako je
podržan na disku.
Sigurnost
Pri prvom pristupu ovoj funkciji prikazuje se
zaslon za postavljanje PIN koda. Pomoću
tipki s brojkama unesite zadani PIN – 0000.
Da biste promijenili PIN, upotrijebite funkciju
Promjena PIN-a. Taj četveroznamenkasti PIN
kod morate unijeti svaki put kada pristupate
sigurnosnim postavkama. Ako ne promijenite
PIN kod, nastavite koristiti zadani PIN.
BD roditelj. kontrola
Ako se ne unese četveroznamenkasti PIN,
sprječava reprodukciju Blu-ray diskova s
određenom dobnom ocjenom.
DVD roditelj. kontrola
Ova funkcija radi u sprezi s DVD-ima kojima
je dodijeljena dobna ili brojčana ocjena koja
označava razinu starosti kojoj je sadržaj
prilagođen. Ovi brojevi pomažu vam da
kontrolirate vrstu DVD diskova koje vaša obitelj
može gledati.
Odaberite razinu ocjene koju želite postaviti.
Primjerice, ako odaberete razinu 6, diskovi s
ocjenom većom od 6, odnosno razine 7 i 8,
neće se reproducirati.
Veći brojevi označavaju sadržaj za odrasle.
N
Izb
na
ra
Pu
Za
ko
1.
Promjena PIN-a
2.
Promijenite četveroznamenkastu lozinku za
pristup sigurnosnim funkcijama.
3.
Ako ste zaboravili lozinku
1. Uklonite disk.
2. Pritisnite i zadržite tipku p na prednjoj
ploči najmanje 5 sekundi.
Sve postavke vraćaju se na tvorničke.
✎
4.
5.
NAPOMENE
 Nakon vraćanja na tvorničke postavke brišu
se svi spremljeni korisnički podaci BD-a.
7.
✎
 Kada su povezani pomoću funkcije Anynet+,
na nekim će se Samsung televizorima
pri uključivanju prikazati upozoravajuća
skočna poruka da nije pronađena veza.
Usprkos tome, veza Anynet+ ispravno je
uspostavljena i dostupna za uporabu.
12
BD_J4500R_CRO_Web_1026.indd 12
6.
2015-10-26
3:39:12
j
s
u
Podrška
Nadogradnja softvera
Izbornik Nadogradnja softvera omogućuje
nadogradnju softvera playera radi poboljšanja
rada ili dodatnih usluga.
 Ne isključujte player tijekom nadogradnje
softvera. To bi moglo uzrokovati kvar playera.
 Nadogradnje softvera pomoću priključka
USB Host smiju se provoditi samo pomoću
USB flash memorijskog štapića.
Obratite se tvrtki Samsung
Putem USB kartice
Sadržava kontaktne podatke za pomoć u vezi
s uporabom playera.
Za nadogradnju putem USB-a pratite sljedeće
korake:
Pon.p.
1. Posjetite www.samsung.com/
bluraysupport.
2. Preuzmite najnoviju zip datoteku
nadogradnje softvera za USB na svoje
računalo.
3. Dekomprimirajte zip datoteku na računalu.
Potrebna vam je jedna RUF datoteka istog
naziva kao i zip datoteka.
4. Kopirajte tu RUF datoteku na USB flash
pogon.
5. Uvjerite se da u playeru nama diska,
zatim umetnite USB flash pogon u USB
priključak playera.
6. U izborniku playera odaberite Postavke >
Podrška > Nadogradnja softvera.
7. Odaberite Putem USB kartice.
✎
Vraća sve postavke na tvorničke vrijednosti.
Reproduciranje medija
Reprodukcija snimljenog
kupljenog diska
1. Pritisnite gumb 8 kako biste otvorili
ladicu diska.
2. Pažljivo umetnite disk u ladicu diska tako
da naljepnica na disku bude okrenuta
prema gore.
3. Pritisnite gumb 8 kako biste zatvorili ladicu
diska. Reprodukcija počinje automatski.
Reprodukcija datoteka na USB
uređaju
Putem playera možete na dva načina
reproducirati i prikazivati multimedijske
datoteke koje se nalaze na USB uređaju.
1. način
1. Uključite player.
2. Uključite USB uređaj u USB priključak na
prednjoj ploči playera. Pojavljuje se skočni
prozor s porukom o novom povezanom
uređaju.
NAPOMENE
 Disk se ne smije nalaziti u proizvodu kada
provodite nadogradnju softvera pomoću
priključka USB Host.
REPRODUCIRAJ DISK
FOTOGRAFIJE
VIDEOZAPISI
Novi ur. spoj.
123
Fotografije
 Nakon završetka nadogradnje softvera
provjerite pojedinosti softvera u izborniku za
nadogradnju softvera.
Videozapisi
Nema diska
Glazba
> Pomak " Ulaz ' Povratak
Prom. uređaja
GLAZBA
✎
NAPOMENE
 Ako se skočni prozor ne pojavi, prijeđite na 2.
način.
3. Tipkama ▲▼ odaberite Fotografije,
Videozapisi, ili Glazba, a zatim pritisnite
tipku E. Pojavljuje se zaslon Fotografije,
Video & Glazba s popisom sadržaja
uređaja. Ovisno o načinu na koji je sadržaj
složen vidjet ćete mape, pojedinačne
datoteke ili sve.
✎
NAPOMENE
 Iako će player prikazati mape za sve vrste
sadržaja, prikazat će samo one datoteke
s Vrstom sadržaja koju ste odabrali u 3.
koraku. Na primjer, ako ste odabrali glazbu,
moći ćete vidjeti samo glazbene datoteke.
Možete promijeniti ovaj odabir tako da se
vratite na zaslon Fotografije, Video & Glazba
i prijeđete na 3. korak u 2. načinu opisan u
nastavku.
4. Ako bude potrebno, pritišćite tipke
▲▼◄► da biste odabrali mapu, zatim
pritisnite tipku E.
5. Odaberite datoteku koju želite prikazati ili
reproducirati, a zatim pritisnite tipku E.
6. Pritisnite tipku RETURN za izlazak iz
mape ili tipku EXIT za povratak na početni
zaslon.
7. Idite na stranice 14~16 za upute
koje objašnjavaju kako se kontrolira
reprodukcija videozapisa, glazbe i slika na
USB uređaju.
Postavke
13
BD_J4500R_CRO_Web_1026.indd 13
2015-10-26
3:39:13
2. način
1. Uključite player.
2. Uključite USB uređaj u USB priključak na
prednjoj ploči playera. Odaberite Prom.
uređaja pa pritisnite gumb ▲▼ za odabir
USB-a.
USB a. Pritisnite gumb E.
REPRODUCIRAJ DISK FOTOGRAFIJE
VIDEOZAPISI
Prom. uređaja
GLAZBA
Nema diska
5. Tipkama ▲▼◄► odaberite datoteku
za pregledavanje ili reprodukciju, zatim
pritisnite tipku E.
6. Pritisnite tipku RETURN za izlazak iz
mape ili tipku EXIT za povratak na početni
zaslon.
7. Idite na stranice 14~16 za upute
koje objašnjavaju kako se kontrolira
reprodukcija videozapisa, glazbe i slika na
USB uređaju.
✎
123
NAPOMENE
 Ako tijekom reprodukcije USB uređaja
umetnete disk, način rada uređaja
automatski se mijenja u “Disk“.
Nema diska
Zatvori
Prom. uređaja
Postavke
3. Pomoću gumba ▲▼◄► odaberite
FOTOGRAFIJE, VIDEOZAPISI, ili GLAZBA
s početnog zaslona, a zatim pritisnite tipku
E. Pojavljuje se zaslon Fotografije, Video
& Glazba s popisom sadržaja uređaja.
Ovisno o načinu na koji je sadržaj složen
vidjet ćete mape, pojedinačne datoteke ili
sve.
✎
NAPOMENE
 Iako će player prikazati mape za sve vrste
sadržaja, prikazat će samo one datoteke
s Vrstom sadržaja koju ste odabrali u 3.
koraku. Na primjer, ako ste odabrali glazbu,
moći ćete vidjeti samo glazbene datoteke.
Taj odabir možete promijeniti povratkom
na zaslon Fotografije, Video & Glazba i
ponavljanjem 3. koraka.
4. Ako bude potrebno, pritišćite tipke
▲▼◄► da biste odabrali mapu, zatim
pritisnite tipku E.
Reprodukcija diskova sa
sadržajem koji je snimio korisnik
Možete reproducirati multimedijske datoteke
koje ste snimili na Blu-ray, DVD ili CD diskove.
1. Samostalno snimljeni disk stavite u ladicu
za disk tako da naljepnica bude okrenuta
prema gore, a zatim zatvorite ladicu.
2. Tipkama ◄► odaberite vrstu sadržaja
koji želite pregledati ili reproducirati Videozapisi, Fotografije, ili Glazba - a
zatim pritisnite tipku E.
✎
NAPOMENE
 Iako će player prikazati mape za sve vrste
sadržaja, prikazat će samo one datoteke
s Vrstom sadržaja koju ste odabrali u 2.
koraku. Na primjer, ako ste odabrali glazbu,
moći ćete vidjeti samo glazbene datoteke.
Taj odabir možete promijeniti povratkom
na zaslon Fotografije, Video & Glazba i
ponavljanjem 2. koraka.
3. Pojavljuje se zaslon s popisom sadržaja
diska. Ovisno o rasporedu sadržaja vidjet
ćete mape, pojedinačne datoteke ili sve.
4. Ako bude potrebno, pritišćite tipke
▲▼◄► da biste odabrali mapu, zatim
pritisnite tipku E.
5. Tipkama ▲▼◄► odaberite datoteku
za pregledavanje ili reprodukciju, zatim
pritisnite tipku E.
6. Pritisnite tipku RETURN jednom ili više
puta za izlazak iz trenutačnog zaslona,
izlazak iz mape ili povratak na početni
zaslon.
Pritisnite tipku EXIT da biste se vratili
izravno na početni zaslon.
7. Upute s objašnjenjima o tome kako upravljati
reprodukcijom videozapisa, glazbe i slika na
disku potražite na stranicama 14~16.
Upravljanje reprodukcijom
videozapisa
Možete upravljati reprodukcijom videosadržaja
koji se nalazi na Blu-ray disku, DVD-u, CD-u
ii USB uređaju. Neke funkcije opisane u ovom
priručniku možda neće biti dostupne, ovisno o
mediju.
Tijekom reprodukcije Blu-ray diska/DVD-a,
ovaj gumb ne funkcionira.
Gumbi vezani uz reprodukciju
Player ne reproducira zvuk u načinu pretraživanja,
usporene reprodukcije i reprodukcije u koracima.
• Kako biste vratili normalnu brzinu
reprodukcije, pritisnite gumb 6.
6 gumb
Započinje reprodukciju.
5 gumb
Zaustavlja reprodukciju.
7 gumb
Pauzira reprodukciju.
Ubrzana
reprodukcija
Tijekom reprodukcije pritisnite
gumb 3 ili .
Pri svakom pritisku gumba 3
ili promijenit će se brzina
reprodukcije.
Usporena
reprodukcija
U načinu rada pauziranja pritisnite
gumb .
Pri svakom pritisku gumba promijenit će se brzina reprodukcije.
G
T
G
P
U načinu rada pauziranja pritisnite
Reprodukcija u gumb 7.
Svakim pritiskom gumba 7
koracima
pojavljuje se novi kadar.
Reprodukcija s
preskakanjem
U
Mo
na
ure
G
se
gl
Tijekom reprodukcije pritisnite
gumb 1 ili 2.
Svakim pritiskom gumba 1 ili
2 disk prelazi na prethodno ili
sljedeće poglavlje ili datoteku.
1
Gumbi na daljinskom upravljaču koje
se upotrebljavaju za reprodukciju
videozapisa
2
3
14
BD_J4500R_CRO_Web_1026.indd 14
G
D
2015-10-26
3:39:13
Upotreba izbornika diska, izbornika
naslova, skočnog izbornika i
popisa naslova
ja,
a.
Gumb
DISC MENU
Pritisnite ovaj gumb tijekom
reprodukcije za pokretanje
funkcije izbornika diska.
Gumb
TITLE MENU
Pritisnite ovaj gumb tijekom
reprodukcije za pokretanje
izbornika podnapisa.
Gumb
POPUP MENU
Pritisniteovaj gumb tijekom
reprodukcije za pokretanje
funkcije skočnog izbornika.
Upravljanje reprodukcijom glazbe
e.
Možete upravljati reprodukcijom glazbe koja se
nalazi na Blu-ray disku, DVD-u, CD-u ii USB
uređaju.
Gumbi na daljinskom upravljaču koji
se upotrebljavaju za reprodukciju
glazbe
1
BROJČANE tipke (samo audio CD (CD-DA)):
Tijekom reprodukcije popisa pjesama pritisnite broj
željene skladbe. Reproducira se odabrana skladba.
2
Preskoči : Tijekom reprodukcije pritisnite gumb
1 ili 2 za prelazak na prethodnu ili sljedeću
datoteku na popisu.
3
5 Gumb : Zaustavlja zapis.
4
Brza reprodukcija (samo audio CD (CD-DA))
Tijekom reprodukcije pritisnite gumb 3 ili .
Pri svakom pritisku gumba 3 ili promijenit će se brzina reprodukcije.
5
Pauza : Pauzira zapis.
6
6 Gumb : Reproducira trenutačno odabrani
zapis.
Isključeno
Pjesme se reproduciraju
redoslijedom kojim su
snimljene.
(
) Traka
Ponavlja se trenutna pjesma.
(
) Svi
Ponavljaju se sve pjesme.
(
Opcija Nasumično
) Nasumično reproducira pjesme
nasumičnim redoslijedom.
✎
Popis pjesama
1. Da biste prešli na opciju Popis glazbe,
pritisnite gumb 5 ili RETURN.
Prikazuje se zaslon Popis glazbe.
1/2 Stranica
Glazba TRACK 001
Ponavljanje audio CD-a (CD-DA)/
MP3 diskova
TRACK 001
1. Tijekom reprodukcije pritisnite gumb
TOOLS.
TRACK 0011
Pop. skl.
1/6
Alati
TRACK 001
Način ponavljanja
? Isključeno05:57
TRACK 002
Kopiraj
TRACK 002
02:38
02:38
TRACK 003
TRACK 004
TRA
02:38
02
3
02:38
TRACK 005
TRACK 006
02:38
02:38
TRACK 007
TRACK 008
02:38
02:38
TRACK 009
TRACK 010
02:38
CD
a Prom. uređaja
02:38
Od
Odabir
bi
Alati ( ) Skoči na ' Povratak
04:27
> Pomak < Podesi ' Povratak
TRACK 003
04:07
1
TRACK 004
+
00:08 / 05:57
03:41
TRACK 005
03:17
TRACK 006
03:35
4
2
3
5
6
CD
" Pauza Odabir
Alati ' Povratak
2. Pritisnite gumb ◄► da biste odabrali
Traka, Svi, Nasumično ili Isključeno.
3. Pritisnite gumb E.
4. Nakon završetka pritisnite gumb E.
Odabrani zapisi prikazuju se na desnoj
strani zaslona. Player reproducira prvi
zapis.
5. Da biste izmijenili popis reprodukcije,
pritisnite gumb 5 ili RETURN da biste se
vratili na popis glazbe. Ponovite korake 2,
3 i 4.
6. Da biste otkazali popis za reprodukciju
i vratili se na početni zaslon, pritisnite
RETURN ili gumb EXIT.
2. Pritisnite gumbe ▲▼◄► da biste se
pomaknuli na željenu stazu, a zatim
pritisnite ŽUTA (C) tipku. Pokraj zapisa
pojavljuje se kvačica.
Ponovite ovaj postupak za odabir
dodatnih zapisa.
NAPOMENE
 Na audio CD-ima (CD-DA) možete stvoriti
popis s najviše 99 zapisa.
 Ako uklonite sve zapise s popisa za reprodukciju
i potom pritisnete gumb E, player prikazuje
popis i reproducira sve zapise na disku.
Kopiranje
Omogućuje kopiranje audiozapisa s audio
CD-a (CD-DA) na USB/HDD uređaj.
1. Otvorite ladicu diska. Postavite audio disk
(CD-DA) u ladicu i zatvorite je. Umetnite
USB uređaj u USB priključak na prednjoj
ploči proizvoda.
2. U načinu rada Zaustavljanje pritisnite
gumbe ▲▼◄► da biste se pomaknuli na
željenu pjesmu, a zatim pritisnite ŽUTA (C)
gumb. Pokraj zapisa pojavljuje se kvačica.
Ponovite ovaj postupak za odabir
dodatnih zapisa.
3. Da biste uklonili zapis s popisa, idite na
zapis, a zatim ponovno pritisnite ŽUTA (C)
tipku.
Oznaka na zapisu se poništava.
15
BD_J4500R_CRO_Web_1026.indd 15
2015-10-26
3:39:15
3. Da biste uklonili zapis s popisa, idite na
zapis, a zatim ponovno pritisnite ŽUTA (C)
tipku.
Oznaka na zapisu se poništava.
4. Kada to učinite, pritisnite gumb TOOLS
i potom odaberite Kopiraj pomoću
gumba ▲▼, a zatim pritisnite gumb E.
Pojavljuje se skočni prozor Kopiraj.
5. Pomoću tipki ▲▼ odaberite uređaj za
pohranu kopiranih datoteka, a zatim
pritisnite tipku E.
✎
NAPOMENE
 Tijekom kopiranja nemojte odspajati uređaj.
6. Ako želite otkazati kopiranje, pritisnite
tipku E, a zatim odaberite Da. Da biste
nastavili s kopiranjem, odaberite Ne.
7. Kad se kopiranje završi, pojavljuje se
poruka “Ripanje je završeno.“. A zatim
pritisnite tipku E da biste se vratili na
zaslon Reprodukcija.
✎
NAPOMENE
 Ovu funkciju neki diskovi možda ne
podržavaju.
 Na zaslonu Kopiranje također možete odabrati
mogućnosti Odabir svih i Poništi odabir za
sve.
- Upotrijebite mogućnost Odabir svih da
biste odabrali sve staze. Ovo poništava
odabire pojedinačnih staza.
- Mogućnost Poništi odabir za sve
upotrijebite za istodobno poništavanje svih
odabranih staza.
Disk kopiraj na USB
Omogućuje kopiranje video/fotografskih/
glazbenih sadržaja s podatkovnog diska na
USB/HDD uređaj.
1. Otvorite ladicu diska. Postavite disk u
ladicu i zatvorite je. Umetnite USB uređaj u
USB priključak na prednjoj ploči proizvoda.
Pojavljuje se skočni prozor za novi uređaj.
2. Pritisnite gumb ▲, a zatim pritisnite
gumbe ◄► da biste odabrali Blu-ray,
DVD ili CD.
3. Tipkama ▲▼ odaberite Fotografije,
Videozapisi, ili Glazba, a zatim pritisnite
tipku E. Pojavljuje se zaslon Fotografije,
Video & Glazba s popisom sadržaja
uređaja. Ovisno o načinu na koji je sadržaj
složen vidjet ćete mape, pojedinačne
datoteke ili sve.
✎
NAPOMENE
 Iako će player prikazati mape za sve vrste
sadržaja, prikazat će samo one datoteke s
Vrstom sadržaja koju ste odabrali u 3. koraku.
Na primjer, ako ste odabrali glazbu, moći ćete
vidjeti samo glazbene datoteke. Taj odabir
možete promijeniti povratkom na zaslon
Fotografije, Video & Glazba i ponavljanjem 3.
koraka.
4. Kada je prikazan zaslon Reprodukcija,
upotrijebite gumbe ▲▼◄► za odabir
Videozapisi, Fotografije ili Glazba, a
potom pritisnite ŽUTA (C) tipku. Kvačica
se pojavljuje lijevo od željene stavke.
5. Da biste odabrali dodatne željene stavke,
ponavljajte 4. korak.
6. Da biste uklonili željenu stavku s popisa,
ponovno pritisnite ŽUTA (C) gumb.
Kvačica pored željene stavke se uklanja.
7. Kada to učinite, pritisnite gumb TOOLS i
potom odaberite Kopiraj na USB pomoću
gumba ▲▼, a zatim pritisnite gumb E.
Prikazuje se skočni prozor Kopiraj na USB.
8. Pomoću tipki ▲▼ odaberite uređaj za
pohranu kopiranih datoteka, a zatim
pritisnite tipku E.
✎
NAPOMENE
 Tijekom kopiranja nemojte odspajati uređaj.
9. Ako želite prekinuti kopiranje, pritisnite
gumb E, a potom odaberite Da. Da
biste nastavili s kopiranjem, odaberite Ne.
10. Kad kopiranje završi, pojavljuje se poruka
"Kopiranje dovršeno.". Pritisnite gumb E
kako biste se vratili na zaslon reprodukcije.
✎
Reproduciranje fotografskog
sadržaja
Možete upravljati reprodukcijom fotosadržaja
koji se nalazi na Blu-ray disku, DVD-u, CD-u ii
USB uređaju.
 Na zaslonu kopiranje također možete
odabrati mogućnosti Odabir svih i Poništi
odabir za sve.
- Mogućnost Odabir svih upotrijebite za
odabir svih stavki. Ovo poništava odabire
pojedinačnih stavki.
- Mogućnost Poništi odabir za sve za sve
rabite za istodobno poništavanje svih
odabranih skladbi.
Tijekom reprodukcije pritisnite gumb TOOLS.
D
m
o
Pokreni prikaz
slajdova/
Zaustavi prikaz
slajdova
Odaberite kako biste Pokreni
prikaz ili zaustavili prikaz
prezentacije.
Brzina prik. prez.
Odaberite kako biste postavili
brzinu prikaza prezentacije.
Pozadinska
glazba
Odaberite kako biste tijekom
prikaza prezentacije slušali glazbu.
Zoom
Odaberite kako biste povećali
trenutačnu sliku. (Povećanje do
4 puta)
Okreni
Odaberite kako biste zaokrenuli sliku.
(Time ćete zakrenuti sliku u smjeru
kretanja kazaljki sata ili obratno)
Informacije
Prikazuje informacije o slici.
✎
NAPOMENE
 Izbornik alata ovisi o disku ili uređaju za
pohranu.
 Kako biste omogućili funkciju pozadinske
glazbe, datoteka fotografije mora biti u istom
mediju za pohranu u kojoj je i glazbena
datoteka.
No kvalitetu zvuka mogu narušiti brzina
prijenosa MP3 datoteke, veličina fotografije i
način kodiranja.
 U načinu prikaza preko cijelog zaslona ne
možete povećati podnaslove i PG grafiku.
16
BD_J4500R_CRO_Web_1026.indd 16
Pr
Upotreba izbornika alata
NAPOMENE
 Ovu funkciju neki diskovi možda ne
podržavaju.
D
2015-10-26
3:39:17
D
N
d
N
p
N
s
i
P
s
N
Dodatak
PROBLEM
a
ii
S.
u.
RJEŠENJE
Daljinskim upravljačem ne
može se provesti ni jedna
operacija.
• Provjerite baterije u daljinskom upravljaču. Možda ih je potrebno
zamijeniti.
• Daljinskim upravljačem rukujte na udaljenosti ne većoj od 6,1m od
playera.
• Uklonite baterije pa nekoliko minuta držite pritisnutim jedan ili više gumba
kako biste ispraznili mikroprocesor u daljinskom upravljaču i tako ga
ponovno postavili. Ponovno umetnite baterije i pokušajte rabiti daljinski
upravljač.
Disk se ne reproducira.
• Provjerite je li disk umetnut stranom s naljepnicom okrenutom prema
gore.
• Provjerite regionalni broj Blu-ray diska ili DVD-a.
Ne pojavljuje se izbornik
diska.
• Provjerite nalaze li se na disku izbornici diska.
Na zaslonu se pojavljuje
poruka zabrane.
• Ova se poruka pojavljuje kada pritisnete nevaljani gumb.
• Softver Blu-ray diska / DVD-a ne podržava značajku (npr. kutove).
• Zatražili ste naslov ili broj poglavlja ili vrijeme traženja koje je izvan raspona.
Način reprodukcije razlikuje
se od onoga odabranog u
izborniku postavljanja.
• Neke funkcije odabrane u izborniku postavljanja možda neće ispravno
raditi ako disk nije dekodiran pomoću odgovarajuće funkcije.
Proporcija zaslona ne može
se promijeniti.
• Na vašem Blu-ray/DVD disku proporcija zaslona je fiksna.
• To nije problem koji se tiče playera.
Nema zvuka.
• Provjerite jeste li u izborniku audiomogućnosti odabrali ispravnu
postavku Digitalni izlaz.
om
ei
• Ako je HDMI izlaz postavljen na razlučivost koju vaš televizor ne podržava
(npr. 1080 p), možda nećete moći vidjeti sliku na televizoru.
• Pritisnite i zadržite tipku p (na prednjoj ploči) dulje od 5 sekundi bez
umetnutog diska. Sve postavke vraćaju se na tvorničke.
• Nakon vraćanja tvorničkih postavki brišu se svi korisnički spremljeni BD
podaci.
Zaboravili ste PIN.
• Pritisnite i zadržite tipku p (na prednjoj ploči) dulje od 5 sekundi bez
umetnutog diska. Sve se postavke, uključujući i lozinku, vraćaju na
tvorničke.
Ovo nemojte upotrebljavati ako zaista nije nužno.
• Nakon vraćanja tvorničkih postavki brišu se svi korisnički spremljeni BD
podaci.
Slika je drhtava ili
izobličena.
• Provjerite je li disk prljav ili izgreben.
• Očistite disk.
Nema HDMI izlaza.
• Provjerite vezu između televizora i HDMI utičnice na playeru.
• Provjerite podržava li vaš televizor ulaznu HDMI razlučivost od
576p/480p, 720p, 1080i ili 1080p.
Abnormalni HDMI izlazni
zaslon.
• Ako se na zaslonu pojavljuju povremene smetnje, to znači da televizor
ne podržava HDCP (zaštitu digitalnog sadržaja visoke propusnosti).
Ako imate drugih problema.
• Idite na sadržaj i pronađite dio u korisničkom priručniku koji sadržava
objašnjenja vezana uz trenutačni problem pa ponovite postupak.
• Ako problem i dalje ne možete riješiti, obratite se najbližem ovlaštenom
servisnom centru za Samsung uređaje.
Prije upućivanja zahtjeva za servis pokušajte sljedeća rješenja.
o
ku.
Zaslon je prazan.
Rješavanje problema
PROBLEM
RJEŠENJE
✎
NAPOMENE
 Nakon vraćanja tvorničkih postavki brišu se svi korisnički spremljeni BD podaci.
17
BD_J4500R_CRO_Web_1026.indd 17
2015-10-26
3:39:18
Specifikacije
Težina
1.1 Kg
Dimenzije
300 (Š) X 41 (V) X 208 (D) mm
Raspon radne temperature
+5°C do +35°C
Raspon vlažnosti
10 % do 75 %
Tip A
USB 2.0
DC izlaz
Najviše 5V 0.5A.
Video
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
Audio
PCM, podatkovni tok
Općenito
USB
HDMI
- Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez prethodne obavijesti.
- Više o napajanju i potrošnji energije pročitajte na etiketi na playeru.
- Težina i dimenzije su približni.
Obavijest o sukladnosti i podršci
Za
NISU SVI diskovi podržani
• Podložno dolje opisanim ograničenjima i ograničenjima navedenima u ovom priručniku,
uključujući dio "Vrste i karakteristike diska" u ovom korisničkom priručniku, diskovi koji se
mogu reproducirati su: unaprijed snimljeni komercijalni BD-ROM, DVD-VIDEO i audio CD
(CD-DA); BD-RE/-R, DVD-RW/-R i CD-RW/-R.
• Diskovi drugačiji od gore navedenih ne mogu se reproducirati u ovom playeru, niti je to
njegova namjena. Neki od gore navedenih diskova možda se neće reproducirati iz jednog ili
više dolje navedenih razloga.
• Tvrtka Samsung ne može jamčiti kako će ovaj player reproducirati svaki disk koji nosi logotip
BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R i CD-RW/-R. Ovaj player
možda neće reagirati na sve operativne naredbe ili pokretati sve značajke svakog diska. Taj i
drugi problemi s kompatibilnošću s diskom te problemi u radu playera s novim i postojećim
formatima diska mogući su zbog sljedećeg:
- Blu-ray je novi format koji se razvija pa ovaj player ne može pokrenuti sve značajke Blu-ray diskova.
Neke značajke možda su dodatne, dodatne značajke možda su pridodane formatu Blu-ray diska
nakon nastanka ovog player a i možda je odgođen pristup određenim ponuđenim značajkama;
- ovaj player ne podržava sve nove i postojeće formate diska;
- novi i postojeći formati diska se mogu revidirati, mijenjati, ažurirati, poboljšavati i/ili dopunjavati;
- neki diskovi proizvedeni su na način koji dopušta određeni ili ograničeni rad i značajke tijekom
reprodukcije;
- neki diskovi s logotipom BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R i CDRW/-R možda su još uvijek nestandardizirani diskovi;
- neki se diskovi možda neće moći reproducirati ovisno o fizičkom stanju ili uvjetima snimanja;
- problemi i pogreške mogu nastati tijekom stvaranja Blu-ray diska, DVD softvera i/ili proizvodnje
diskova;
- ovaj player radi na drugačiji način od standardnog DVD playera ili druge AV opreme; i/ili
- zbog razloga naznačenih u ovom korisničkom priručniku i zbog drugih razloga koje je otkrio i
objavio centar za korisnike tvrtke SAMSUNG.
• Naiđete li na probleme s kompatibilnošću diska ili probleme u radu playera, obratite se
centru za korisnike tvrtke SAMSUNG. Centru za korisnike tvrtke SAMSUNG možete se
obratiti i za moguća ažuriranja ovog playera.
• Dodatne informacije o ograničenjima reprodukcije i kompatibilnosti diskova potražite u
poglavljima ovog korisničkog priručnika pod naslovima Mjere opreza, Prije čitanja korisničkog
priručnika, Vrste i karakteristike diskova te Prije reprodukcije.
• Za rezultat progresivnog pretraživanja playera Blu-Ray diskova : POTROŠAČI BI
TREBALI ZNATI DA SVI TELEVIZORI VISOKE DEFINICIJE NISU POTPUNO KOMPATIBILNI
S OVIM PROIZVODOM I TO BI MOGLO UZROKOVATI SMETNJE NA SLICI. U SLUČAJU
PROBLEMA SA SLIKOM PROGRESIVNOG PRETRAŽIVANJA PREPORUČUJE SE DA
KORISNIK PREBACI VEZU NA IZLAZ 'STANDARDNA DEFINICIJA'. POSTOJE LI PITANJA
VEZANA UZ KOMPATIBILNOST VAŠEG TELEVIZORA S OVIM PROIZVODOM, OBRATITE
SE NAŠEM SERVISNOM CENTRU ZA KORISNIKE.
•
18
BD_J4500R_CRO_Web_1027.indd 18
2015-10-27
1:25:43
•
•
•
li
ip
ji
m
a.
ti;
m
je
og
Zaštita od kopiranja
Licenca
• Budući da je AACS (Sustav naprednog pristupa sadržaju) odobren kao sustav zaštite
sadržaja za format Blu-ray diskova, slično uporabi CSS-a (Sustav remećenja sadržaja)
za DVD format, reprodukciji, izlazu analognog signala i ostalom nameću se određena
ograničenja sadržaja zaštićenog sustavom AACS.
Rad ovog proizvoda i ograničenja na njemu mogu se razlikovati ovisno o vremenu vaše
kupnje, jer je sustav AACS ta ograničenja možda usvojio i/ili promijenio nakon izrade
ovog proizvoda. Nadalje, tehnologije zaštite podataka BD-ROM Mark i BD+ dodatno se
koriste kao zaštita sadržaja za format Blu-ray diskova, što nameće određena ograničenja,
uključujući ograničenja reprodukcije za sadržaje zaštićene tehnologijom BD-ROM Mark i/ili
BD+. Kako biste dobili dodatne informacije o zaštiti AACS, BD-ROM Mark i BD+ ili o ovom
proizvodu, obratite se centru za korisnike tvrtke SAMSUNG.
• Mnogi Blu-ray diskovi i DVD diskovi kodirani su zaštitom od kopiranja. Zbog toga
player trebate povezati izravno s televizorom, a ne s videorekorderom. Povezivanje s
videorekorderom rezultira izobličenom slikom s Blu-ray diskova ili DVD diskova koji su
zaštićeni od kopiranja.
• Prema zakonima o autorskim pravima SAD-a i zakonima o autorskim pravima drugih
zemalja, neovlašteno snimanje, uporaba, prikazivanje, distribucija ili revizija televizijskih
emisija, videokaseta, Blu-ray diskova, DVD diskova i ostalih materijala mogu biti podložni
građanskoj i/ili kaznenoj odgovornosti.
• Obavijest o tehnologiji Cinavia : ovaj proizvod rabi tehnologiju Cinavia kako bi se ograničila
uporaba neovlaštenih kopija nekih komercijalno proizvedenih filmova i videozapisa i njihovih
zvučnih zapisa. Kada se otkrije zabranjena uporaba neovlaštene kopije, prikazat će se
poruka i prekinut će se reproduciranje i kopiranje. Ostale informacije o tehnologiji Cinavia
dostupne su u mrežnom informacijskom centru za korisnike tvrtke Cinavia na http://www.
cinavia.com. Kako biste zatražili dodatne informacije o tehnologiji Cinavia putem pošte,
pošaljite nam dopis na poštansku adresu: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box
86851, San Diego, CA, 92138, SAD.
Ovaj proizvod sadržava zakonom zaštićenu tehnologiju pod licencom korporacije Verance i
zaštićen je američkim patentom 7,369,677 i ostalim američkim i svjetskim patentima koji su
izdanje i čije je izdanje u tijeku, kao i zaštitama autorskih prava i poslovnih tajni za određene
aspekte te tehnologije. Cinavia je zaštitni znak korporacije Verance. Autorsko pravo 20042013 Verance Corporation. Sva prava pridržava Verance. Zabranjeni su obrnuti inženjering i
rastavljanje.
• Proizvedeno pod licencom tvrtke Dolby Laboratories. Dolby i simbol
dvostrukog D trgovački su znakovi tvrtke Dolby Laboratories.
• Patente tvrtke DTS potražite na http://patents.dts.com. Proizvedeno pod
licencom tvrtke DTS Licensing Limited. DTS, simboli te DTS i simbol zajedno
registrirani su zaštitni znakovi, a DTS 2.0+Digital Out zaštitni je znak tvrtke
DTS, Inc. © DTS, Inc, Sva prava zadržana.
• DivX
Uređaj DivX Certified® ispunio je stroge uvjete ispitivanja kako bi se potvrdilo
da može reproducirati video DivX®.
Za reprodukciju kupljenih DivX filmova, najprije registrirajte svoj uređaj na vod.
divx.com. Pronađite registracijski kod u odjeljku za DivX VOD na izborniku za postavljanje
uređaja.
DivX Certified® za reprodukciju DivX® video zapis do HD razlučivosti od 1080p uključujući i
ekskluzivni sadržaj.
DivX®, DivX Certified® i povezani logotipovi zaštitni su znakovi tvrtke DivX, LLC i koriste se
pod licencom.
Obuhvaćen je jednim ili više od sljedećih patenata izdanih u SAD-u:
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183; 8,731,369; RE45,052.
• Pojmovi HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface te logotip
HDMI zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke HDMI
Licensing LLC u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.
• Oracle i Java registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Oracle i/ili njenih podružnica.
Ostala imena mogu biti zaštitni znakovi svojih odnosnih vlasnika.
• Obavijest o licenci za uporabu softvera otvorenog koda
- U slučaju uporabe softvera slobodnog koda, licence za uporabu takvog softvera dostupne
su u izborniku proizvoda.
• Blu-ray Disc™ i Blu-ray™ su logotipi i zaštitni znakovi tvrtke Blu-ray Disc Association.
BD_J4500R_CRO_Web_1026.indd 19
2015-10-26
3:39:18
Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda
(Primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama sa sustavima
odvojenog vraćanja baterija)
Kontaktirajte SAMSUNG U CIJELOME SVIJETU
Ako imate pitanja ili komentare vezano uz Samsung proizvode, kontaktirajte SAMSUNG
centar za korisnike.
Contact Centre 
Area
AUSTRIA
0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
051 331 999
07001 33 11 , sharing cost
062 726 786
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030-6227 515
01 48 63 00 00
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
8009 4000 only from landline, toll free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
800-SAMSUNG (800.7267864)
261 03 710
020 405 888
080 697 267
090 726 786
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815 56480
0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 **
*(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
808 20 7267
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
011 321 6899
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
0034902172678
0771 726 7864 (SAMSUNG)
SWITZERLAND
0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
MONTENEGRO
SLOVENIA
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
BD_J4500R_CRO_Web_1026.indd 20
Web Site
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
www.samsung.com/support
www.samsung.com/bg/support
www.samsung.com/hr/support
www.samsung.com/cz/support
www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/fi/support
www.samsung.com/fr/support
www.samsung.com/de/support
www.samsung.com/gr/support
http://www.samsung.com/hu/support
www.samsung.com/it/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/si/support
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/no/support
www.samsung.com/pl/support
www.samsung.com/pt/support
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/rs/support
www.samsung.com/sk/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
www.samsung.com/uk/support
www.samsung.com/ie/support
www.samsung.com/lt/support
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju ukazuje na to da se istrošene
baterije iz ovog proizvoda ne smiju odlagati s ostalim kućanskim otpadom.
Kemijski simboli Hg, Cd ili Pb označuju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo
u količinama višim od referentnih razina navedenih u dokumentu Europske
unije "EC Directive 2006/66". Ukoliko baterije nisu ispravno odložene,
navedene tvari mogu narušiti zdravlje ljudi ili oštetiti okoliš.
Radi zaštite prirodnih resursa i promicanja ponovne upotrebe materijala,
molimo vas da odvojite baterije od ostalih vrsta otpada i reciklirajte ih putem
lokalnog, besplatnog sustava za vraćanje baterija.
Ispravno odlaganje proizvoda
(Električni i elektronički otpad)
(Primjenjivo u Europskoj Uniji i drugim europskim državama sa sustavima
odvojenog prikupljanja)
Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se
proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne
bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da
biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim
odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i
odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu
materijalnih resursa.
Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili
proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj
predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.
Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe
kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se
miješati s drugim omercijalnim otpadom.
2015-10-26
3:39:18
Download PDF

advertising