BD-J4500R
Blu-ray™ plejer
Korisničko uputstvo
zamislite mogućnosti
Zahvaljujemo Vam na kupovini ovog Samsungovog proizvoda.
Da biste dobili potpuniju uslugu, registrujte vaš proizvod na
www.samsung.com/register
SRPSKI
BD_J4500R_SER_Web_1026.indd 1
2015-10-26
3:42:31
Sigurnosne Informacije
Upozorenje
OPREZ
OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA NE OTVARATI
OPREZ: DA BISTE SMANJILI OPASNOST OD
ELEKTRIČNOG UDARA, NE UKLANJAJTE
POKLOPAC (ILI POLEĐINU). UNUTAR UREĐAJA NE
POSTOJE DELOVI KOJE MOŽETE SERVISIRATI.
SERVISIRANJE POVERITE KVALIFIKOVANIM LICIMA.
• Slotovi i otvori na kućištu, kao i na
zadnjem ili donjem delu, su napravljeni za
neophodnu ventilaciju. Da biste obezbedili
pouzdan rad ovog aparata i da biste ga
zaštitili od pregrevanja, ovi slotovi i otvori se
nikada ne smeju blokirati ili pokrivati.
- Ne stavljajte aparat u zatvoren prostor,
kao što je polica za knjige ili ugrađeni
ormarić, osim ako nije obezbeđena
odgovarajuća ventilacija.
- Nemojte da ostavljate aparat pored ili
preko radijatora ili grejača, ili na mestima
gde je izložen direktnoj sunčevoj svetlosti
- Ne stavljajte sudove (vaze, itd.), koji sadrže
vodu, na ovaj aparat. Prolivena voda može
izazvati požar ili električni udar.
• Ne izlažite aparat kiši i ne stavljajte ga
pored vode (pored kade, lavora, sudopere,
kadicu za veš, u vlažan podrum ili pored
bazena, itd.). Ako se aparat slučajno
pokvasi, isključite ga i odmah se obratite
ovlašćenom prodavcu.
• Ovaj aparat koristi baterije. U vašoj opštini
možda postoje ekološki propisi koji
nalažu da se te baterije pravilno odlažu
u otpad. Obratite se lokalnim vlastima
u vezi informacija o odlaganju u otpad i
recikliranju.
Ovaj simbol označava da unutar
proizvoda postoji visok napon. Opasno je na bilo koji način dodirivati bilo
koji unutrašnji deo ovog proizvoda.
Ovaj simbol označava da je za ovaj
proizvod obezbeđena važna literatura
koja se odnosi na rad i održavanje.
• Ne preopterećujte zidne utičnice, produžne
kablove ili adaptere van dozvoljenog
kapaciteta, jer to može dovesti do požara ili
električnog udara.
• Provucite kablove za napajanje tako da se
po njima ne gazi i da ih ne mogu uklještiti
predmeti koji se stavljaju na ili oko njih.
Posebnu pažnju obratite na kablove na
kraju sa utikačem, kod zidnih utičnica, i na
mestima gde izlaze iz uređaja
• Da biste zaštitili ovaj aparat od munje,
ili kada ga ostavljate bez nadzora i
ne planirate da ga koristite u dužem
vremenskom periodu, isključite ga iz zidne
utičnice i isključite antenski ili kablovski
sistem. To će sprečiti oštećenja na
uređaju usled munja i naponskih udara na
dalekovodima.
• Pre povezivanja AC kabla za napajanje na
izlaz DC adaptera, proverite da li oznaka
napona DC adaptera odgovara lokalnom
mrežnom naponu.
• Nikada nemojte stavljati metalne predmete
u otvorene delove ovog aparata. To može
dovesti do opasnosti od električnog udara.
• Da biste izbegli električni udar, nikada
nemojte dodirivati unutrašnjost aparata.
Aparat treba da otvara isključivo
kvalifikovani serviser.
• Obavezno čvrsto utaknite kabl za napajanje.
Kada isključujete kabl za napajanje iz
zidne utičnice, kabl uvek vucite za utikač.
Nikada ne isključujte povlačenjem kabla za
napajanje. Ne dodirujte kabl za napajanje
vlažnim rukama.
• Ako aparat ne radi normalno, posebno ako
iz njega izlaze bilo kakvi neobični zvuci ili
mirisi, odmah ga isključite iz struje i obratite
se ovlašćenom prodavcu ili servisnom
centru.
• Održavanje kućišta.
- Pre povezivanja drugih komponenata
na ovaj proizvod, morate prvo da ih
isključite.
- Ako proizvod iznenada premestite
sa hladnog na toplo mesto, može se
javiti kondenzacija na radnim delovima
i sočivima i izazvati abnormalnu
reprodukciju diska. Ako se to desi,
isključite proizvod iz struje, sačekajte dva
sata i ponovo priključite utikač u zidnu
utičnicu. Zatim, stavite disk i ponovo
pokušajte reprodukciju.
• Obavezno izvucite utikač iz utičnice
ako proizvod nećete da koristite ili ako
napuštate kuću na duže vreme (posebno
kada će deca, starije osobe ili osobe sa
invaliditetom ostati sami u kući).
- Akumulirana prašina može da izazove
električni udar, električno curenje ili požar,
tako što će izazvati stvaranje varnica i
toplote na kablu za napajanje ili slabljenje
izolacije.
• Obratite se ovlašćenom servisnom centru
za informacije, ako nameravate da proizvod
instalirate na mestu sa mnogo prašine,
visokim ili niskim temperaturama, visokoj
vlažnosti, hemijskih supstanci ili gde će
raditi 24 sata dnevno, kao što je aerodrom,
železnička stanica, itd. Ako to ne uradite,
može doći do ozbiljnog oštećenja vašeg
proizvoda.
• Koristite samo ispravno uzemljeni utikač i
zidnu utičnicu.
- Neispravno uzemljenje može uzrokovati
električni udar ili oštećenje opreme.
(Samo oprema Klase l.)
• Da biste aparat isključili u potpunosti,
morate ga isključiti iz zidne utičnice. Zbog
toga, zidna utičnica i utikač stalno moraju
biti lako dostupni i spremni.
• Ne dozvolite deci da se kače na proizvod.
• Čuvajte pribor (bateriju, itd.) na mestu koje
je van domašaja dece.
• Ne stavljajte proizvod na nestabilno mesto
kao što je nestabilna polica, kosi pod, ili na
mesto izloženo vibracijama.
• Proizvod nemojte ispuštati niti udarati.
Ako je proizvod oštećen, isključite kabl za
napajanje i obratite se servisnom centru.
• Da biste očistili aparat, izvucite kabl
za napajanje iz zidne utičnice i obrišite
proizvod mekom, suvom krpom. Nemojte
koristiti hemikalije kao što su vosak,
benzen, alkohol, razređivači, insekticidi,
osveživači, maziva ili deterdžent. Ove
hemikalije mogu da oštete izgled proizvoda
ili izbrišu štampane oznake na proizvodu.
• Ne izlažite aparat kapanju ili prskanju. Ne
stavljajte na aparat predmete napunjene
tečnostima, kao što su vaze.
• Ne bacajte baterije u vatru.
• Ne priključujte više električnih uređaja na
istu zidnu utičnicu. Preopterećenje utičnice
može prouzrokovati pregrevanje koje može
dovesti do požara.
• Postoji opasnost od eksplozije ako
baterije koje se koriste u daljinskom
upravljaču zamenite pogrešnim tipom
baterije. Stavljajte samo baterije istog ili
ekvivalentnog tipa.
2
BD_J4500R_SER_Web_1026.indd 2
2015-10-26
3:42:34
•
LA
Ov
pr
po
on
izl
OP
•
✎
i
.
e
o
a
• UPOZORENJE - DA
BISTE SPREČILI ŠIRENJE
VATRE, SVEĆE I DRUGE
PREDMETE SA OTVORENIM
PLAMENOM UVEK DRŽITE
DALJE OD PROIZVODA.
LASERSKI PROIZVOD KLASE 1
Ovaj CD plejer je klasifikovan kao LASERSKI
proizvod KLASE 1. Upotreba kontrola,
podešavanja ili izvođenje postupaka osim
onih koji su navedeni ovde može dovesti do
izlaganja opasnom zračenju.
OPREZ :
• NEVIDLJIVO LASERSKO ZRAČENJE AKO SE
UREĐAJ OTVORI I ONEMOGUĆE ZAŠTITE,
IZBEGAVAJTE IZLAGANJE ZRAKU.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
e
da
✎
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
NAPOMENE
 Ako broj regiona Blu-ray diska/DVD diskova
ne odgovara broju regiona ovog proizvoda,
proizvod ne može da reprodukuje takav disk.
VAŽNA NAPOMENA
Mrežni kabl na ovom uređaju se isporučuje sa
livenim utikačem koji ima osigurač. Vrednost
ovog osigurača je naznačena na strani
konektora utikača. Ako je potrebno zameniti
osigurač, mora se koristiti osigurač iste
vrednosti odobren za BS1362.
Nikada ne koristite utikač ako nedostaje
poklopac osigurača ukoliko se može skidati.
Ako je potrebno zameniti poklopac osigurača,
on mora imati istu boju kao strana na kojoj se
nalaze konektori utikača. Rezervne poklopce
možete naći kod vašeg prodavca.
Ako integrisani utikač nije pogodan za mrežnu
utičnicu u vašoj kući ili kabl nije dovoljno
dugačak da bi se mogao priključiti na utičnicu,
trebalo bi da obezbedite odgovarajući
sigurnosni produžni kabl ili upitate svog
prodavca za pomoć.
Međutim, ako ne postoji druga mogućnost
osim odsecanje utikača, izvadite osigurač,
a zatim bezbedno odložite utikač. Ne
povezujte utikač na mrežnu utičnicu ako
postoji opasnost od električnog udata zbog
ogoljenog savitljivog kabla. Da biste iskopčali
aparat sa električne mreže, morate izvući
utikač iz mrežne utičnice, pa će mrežni utikač
biti slobodan.
Proizvod koji se dobija uz ovo korisničko
uputstvo je licencirano na osnovu prava na
intelektualnu svojinu izvesnih trećih strana.
Sadržaj
SIGURNOSNE INFORMACIJE
Zvuk .......................................................... 10
Upozorenje .................................................. 2
Sistem ....................................................... 11
Jezik .......................................................... 12
POČETAK
Bezbednost ............................................... 12
Pre korišćenja korisničkog uputstva ............. 4
Podrška ..................................................... 13
Oznake diskova koje plejer može
reprodukovati .............................................. 4
REPRODUKCIJA MEDIJA
Pribor .......................................................... 6
Reprodukcija komercijalno snimljenog
Prednja ploča .............................................. 7
diska ......................................................... 13
Zadnja ploča................................................ 7
Reprodukcija datoteka na USB uređaju ..... 13
Daljinski upravljač ........................................ 7
Reprodukcija diska sa snimljenim
sadržajem korisnika ................................... 14
POVEZIVANJE
Kontrola video reprodukcije ....................... 14
Povezivanje sa televizorom .......................... 8
Kontrola reprodukcije muzike ..................... 15
Povezivanje sa audio sistemom ................... 8
Reprodukovanje foto sadržaja.................... 16
PODEŠAVANJA
DODATAK
Procedura početnog podešavanja ............... 9
Rešavanje problema .................................. 17
Meni “Navigacija” ......................................... 9
Specifikacije .............................................. 18
Pristupanje meniju “Postavke” ..................... 9
Slika ............................................................ 9
e
že
3
BD_J4500R_SER_Web_1026.indd 3
2015-10-26
3:42:34
Kod regiona
Početak
Pre korišćenja korisničkog uputstva
Tipovi diskova i sadržaji koje vaš plejer može reprodukovati
Mediji
VIDEO
MUZIKA
FOTOGRAFIJE
✎
Tip diska
Blu-ray disk
DVD-VIDEO
DVD-RW
DVD-R
DVD+RW
DVD+R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Detalji
BD-ROM ili BD-RE/-R disk snimljen u BD-RE formatu.
DVD-VIDEO, snimljeni DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R koji je
zatvoren, ili USB medij za skladištenje koji sadrži DivX, MKV, MP4
sadržaje.
Muzika snimljena na CD-RW/-R, DVD-RW/-R i BD-RE/-R
diskovima ili USB memorijskim medijima na kojima se nalaze MP3
ili WMA sadržaji.
Muzika snimljena na CD-RW/-R, DVD-RW/-R i BD-RE/-R
diskovima ili USB memorijskim medijima na kojima se nalaze
JPEG sadržaji.
NAPOMENE
 Ovaj plejer možda neće reprodukovati neke CD-RW/-R i DVD-R diskove zbog tipa diska ili uslova snimanja.
 Ako DVD-RW/-R diskovi nisu ispravno snimljeni u DVD video formatu, neće moći da se reprodukuju.
 Vaš plejer neće reprodukovati sadržaj koji je snimljen na DVD-R uređaju sa bitskom brzinom većom od 10 Mb/s.
 Vaš plejer neće reprodukovati sadržaj koji je snimljen na BD-R ili USB uređaju sa bitskom brzinom većom
od 25 Mb/s.
 Reprodukcija možda neće uspeti sa nekim tipovima diskova ili kada koristite specifične operacije, kao što
su promena ugla ili podešavanje proporcija slike. Informacije o diskovima su detaljno navedene na kutiji
diska. Pogledajte ako je neophodno.
 Kada reprodukujete BD-J naslov, učitavanje može trajati duže nego kod običnih naslova ili će se neke
funkcije vršiti sporije.
Tipovi diskova koje vaš plejer ne može reprodukovati
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/
MV, itd.
• DVD-RAM
• Super Audio CD
(osim CD lejera)
• DVD-RW (VR mod)
• CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD
(CD-G diskovi
reprodukuju samo
audio sadržaje, ne
reprodukuju grafiku).
• 3,9 GB DVD-R
diskovi za
autorizaciju.
Plejeri i diskovi su kodirani prema regionu.
Ti kodovi regiona moraju da se slažu kako
bi disk mogao da se reprodukuje. Ukoliko
se kodovi ne poklapaju, disk se neće
reprodukovati.
Regionalni broj ovog plejera je prikazan na
gornjoj ploči plejera.
Tip
diska
Blu-ray
disk
Kod
regiona
•
•
•
Oznake diskova koje plejer može
reprodukovati
•
•
Blu-ray disk
DivX
•
•
Oblast
A
Severna Amerika, Centralna
Amerika, Južna Amerika,
Koreja, Japan, Tajvan, Hong
Kong i Jugoistočna Azija.
Podržani formati datoteka
B
Evropa, Grenland, Francuske
teritorije, Bliski Istok, Afrika,
Australija i Novi Zeland.
C
Indija, Kina, Rusija, Centralna i
Južna Azija.
1
SAD, Teritorije SAD-a i Kanada
2
Evropa, Japan, Bliski Istok,
Egipat, Afrika, Grenland
3
Tajvan, Koreja, Filipini,
Indonezija, Hong Kong
4
Meksiko, Južna Amerika,
Centralna Amerika, Australija,
Novi Zeland, Pacifička ostrva,
Karibi
5
Rusija, Istočna Evropa, Indija,
Severna Koreja, Mongolija
• Vaš plejer podržava USB memorijske
uređaje, MP3 plejere, digitalne fotoaparate i
USB čitače kartica.
• Ovaj plejer ne podržava imena fascikli ili
datoteka koja su duža od 128 znakova.
• Neki USB uređaji/spoljašnji HDD/digitalni
fotoaparati možda neće biti kompatibilni sa
ovim plejerom.
• Vaš plejer podržava sisteme datoteka
FAT16, FAT32 i NTFS.
• USB uređaje povežite direktno na USB port
proizvoda. Povezivanje preko USB kabla
može dovesti do problema kompatibilnosti.
• Stavljanje više od jednog memorijskog
uređaja u čitač za više kartica može da
dovede do nepravilnog funkcionisanja
čitača.
• Ovaj plejer ne podržava PTP protokol.
6
Kina
PAL televizijski sistem u Ujedinjenom Kraljevstvu,
Francuskoj, Nemačkoj, itd.
•
•
Napomene o USB povezivanju
•
DVDVIDEO
4
BD_J4500R_SER_Web_1026.indd 4
•
2015-10-26
3:42:34
,
• Ne isključujte USB uređaj tokom procesa “učitavanja”.
• Što je veća rezolucija slike, više vremena će biti potrebno da se prikaže slika.
• Ovaj plejer ne može da reprodukuje MP3 datoteke sa DRM (Upravljanje digitalnim pravima)
sistemom koje su preuzete sa komercijalnih sajtova.
• Vaš proizvod podržava samo video zapise sa manje od 30 f/s (brzina kadrova).
• Vaš proizvod podržava samo uređaje klase USB memorija velikog kapaciteta (MSC), kao što
su stikovi, čitači fleš kartica i USB HDD uređaji. (HUB sistem nije podržan.)
• Određeni USB HDD uređaji, čitači kartica i fleš memorije možda neće biti kompatibilni sa
ovim proizvodom.
• Ako je za neke USB uređaje neophodno prekomerno napajanje, uređaj za zaštitu kola može
ograničiti uređaj.
• Ukoliko je reprodukcija sa USB HDD nestabilna,
obezbedite dodatno napajanje priključivanjem HDD u zidnu utičnicu.
Ukoliko se problem nastavi, kontaktirajte proizvođača USB HDD.
• SAMSUNG nije odgovoran za bilo koje oštećenje datoteka s podacima ili gubitak podataka.
• Vaš plejer ne podržava NTSF kompresovane fajlove, rastavljene fajlove, ili fajlove sa
enkripcijom.
• Možete da popravite ili formatirate USB uređaj na vašem stonom računaru. (samo MSWindows OS)
ei
Podrška video datoteka
Sufiks datoteke
*.avi
Sadržaj
AVI
Video kodek
Audio kodek
Rezolucija
DivX 3.11/4/5/6
MP3
Dolby Digital
DTS
WMA
PCM
1920x1080
MP3
Dolby Digital
DTS
1920x1080
MP4v3
H.264 BP/MP/HP
VC-1 AP
*.mkv
MKV
H.264 BP/MP/HP
*.wmv
WMV (wmv9)
*.mp4
MP4
*.mpg
*.mpeg
MPEG
VC-1 AP
VC-1 SM
MP4 (mp4v)
H.264 BP/MP/HP
MPEG1
MPEG2
H.264 BP/MP/HP
WMA
AAC
MP1, 2
Dolby Digital
DTS
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
• Ograničenja
- Čak i kada je datoteka kodirana gore navedenim podržanim kodekom, moguće je da se
datoteka ne reprodukuje ako postoji problem sa sadržajem.
- Normalna reprodukcija nije zagarantovana ako je informacija kontejnera datoteke pogrešna
ili ako je sama datoteka oštećena.
sa
- Kod datoteka koje imaju veću bitsku brzinu/brzinu kadrova od standardne može da dođe
do prekida pri reprodukciji.
- Funkcija pretraživanja (preskakanja) nije dostupna ako je tabela indeksiranja datoteke
oštećena.
ort
ti.
• Video dekoder
- Podržava protokol H.264 do nivoa 4.1 i AVCHD
- Ne podržava H.264 FMO/ASO/RS i VC1 SP/MP/AP L4 protokole
- MPEG4 SP, ASP :
Ispod 1280 x 720 : maks. 60 kadrova
Iznad 1280 x 720 : maks. 30 kadrova
- Ne podržava GMC 2 ili više
5
BD_J4500R_SER_Web_1026.indd 5
2015-10-26
3:42:35
• Audio dekoder
- Podržava WMA 7, 8, 9 i STD
- Ne podržava WMA frekvenciju semplovanja od 22050Hz mono.
- AAC: Maks. brzina semplovanja: 96 KHz (8, 11, 12, 16, 22, 24, 32, 44.1, 48, 64, 88.2, 96)
Maks. bitska brzina: 320 kb/s
• Neki AVCHD diskovi koriste format “x.v.Color”. Ovaj proizvod može da reprodukuje AVCHD
diskove koji koriste format “x.v.Color”.
• “x.v.Color” je zaštitni znak Sony Corporation.
• “AVCHD” i logotip AVCHD su zaštitni znaci kompanija Matsushita Electronic Industrial
Co.,Ltd. i Sony Corporation.

✎
Podržani DivX formati za fajlove titlova
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
✎
NAPOMENE
 Neki diskovi sa formatom DivX, MKV i MP4 se možda neće reprodukovati, zavisno od video rezolucije
i brzine kadrova.
Podrška muzičkih datoteka
Sufiks
datoteke
Sadržaj
Audio kodek
*.mp3
MP3
MP3
-
WMA
* Brzine semplovanja (u kHz) - 8, 11, 16, 22, 32, 44.1, 48
* Bitske brzine – Sve bitske brzine u opsegu od 5kb/s do
355kb/s
*.wma
WMA
Podržani opseg
NAPOMENE
 Neki diskovi AVCHD formata se možda neće moći reprodukovati, što zavisi od uslova snimanja.
Diskovi AVCHD formata se moraju finalizirati.
 “x.v.Color” pruža veći opseg boja u odnosu na normalne DVD diskove za videokameru.
 Slike i ilustracije koje su upotrebljene u ovom korisničkom uputstvu date su samo
kao reference i mogu se razlikovati od vašeg proizvoda.
 Administrativni troškovi mogu biti naplaćeni u sledećim slučajevima:
a. tehničar je pozvan u vaš dom na vaš zahtev i ako proizvod nije u kvaru (tj. ako
niste pročitali ovo korisničko uputstvo),
b. Vi donesete uređaj u servisni centar, a proizvod nije u kvaru (tj. ako niste
pročitali ovo korisničko uputstvo).
 Iznos tih administrativnih troškova biće vam saopšten pre obavljanja bilo kakvih
radova ili kućne posete.
Podrška slikovnih datoteka
✎
Pribor
Oznaka tipa datoteke
Tip
Rezolucija
*.jpg
*.jpeg
*.jpe
JPEG
15360x8640
*.png
PNG
15360x8640
Proverite da li se u sadržaju nalazi sledeći pribor.
AVCHD (Napredni video kodek visoke definicije)
• Ovaj proizvod može da reprodukuje diskove AVCHD formata. Takvi diskovi se obično
snimaju i koriste u videokamerama.
• AVCHD format je format digitalne videokamere visoke definicije.
• MPEG-4 AVC/H.264 format komprimuje slike sa većom efikasnošću od konvencionalnog
formata za kompresiju slike.
BONUS REPEAT REPEAT
VIEW
Baterije za daljinski upravljač
(veličina AAA)
Korisničko uputstvo
A-B
FULL
SCREEN
Daljinski upravljač
6
BD_J4500R_SER_Web_1026.indd 6
2015-10-26
3:42:35
D
Prednja ploča
Daljinski upravljač
USB-ХОСТ
TASTER ZA UKLJUČIVANJE I
ISKLJUČIVANJE
Prikaz daljinskog upravljača
TASTER ZA REPRODUKCIJU/PAUZU
Uključite i isključite televizor.
Uključite i isključite plejer.
After setup, allowsNakon podešavanja, omogućava
da podesite ulazni izvor na vašem televizoru.
TASTER ZA IZBACIVANJE
Podešavanje jačine zvuka televizora.
Za otvaranje i zatvaranje fioke za disk.
Pritiskajte numeričke tastere za rad sa
opcijama.
Koristite za ulazak u iskačući meni/meni naslova.
Koristite za ulazak u meni diska.
Pritisnite za traženje unazad ili unapred.
Pritisnite za preskakanje unazad ili unapred.
Pritisnite za zaustavljanje diska.
Pritisnite za reprodukovanje diska.
SENZOR DALJINSKOG UPRAVLJAČA
✎
TASTER ZA UKLJUČIVANJE
I ISKLJUČIVANJE
NAPOMENE
Pritisnite za pauziranje diska.
AUDIO
HOME
SUBTITLE
Pritisnite da pređete na glavni meni.
Koristite za pristupanje raznim audio
funkcijama na disku (Blu-ray/DVD).
Pritisnite za promenu jezika titla Blu-ray/DVD
diska.
Pritisnite da biste koristili meni Alatke.
Koristite za prikaz informacija o reprodukciji.
Koristite da izaberete stavke menija i menjate
vrednosti u meniju.
 Kada plejer prikaže meni Blu-ray diska, reprodukciju filma nećete moći da pokrenete pritiskom na
taster za reprodukciju na plejeru ili daljinskom upravljaču.
Da biste reprodukovali film morate da izaberete stavku Reprodukuj film ili Start u meniju diska i da
zatim pritisnete taster E.
Pritisnite za izlazak iz menija.
Vratite se na prethodni meni.
Ovi tasteri se koriste za menije plejera i za
nekoliko funkcija na Blu-ray diskovima.
Pritisnite za korišćenje bonusview funkcije.
 Da biste nadogradili softver proizvoda putem USB Host konektora, morate koristiti USB memorijski stik.
BONUS
REPEAT
VIEW
A-B
Omogućava vam da na disku ponovite
deonicu A-B.
REPEAT
FULL
SCREEN
Pritisnite za korišćenje funkcije celog ekrana.
Tokom reprodukcije Blu-ray/DVD diskova,
ovaj taster nije u funkciji.
Omogućava vam da ponovite naslov,
poglavlje, numeru ili disk.
Zadnja ploča
Stavljanje baterija
✎
HDMI IZLAZ
NAPOMENE
 Ako daljinski upravljač ne radi pravilno :
• Proverite polaritet (+/–) baterija.
• Proverite da li su baterije iscurele.
• Proverite da li je senzor za daljinsko upravljanje
blokiran nekom preprekom.
• Proverite da li se u blizini nalazi fluorescentno
svetlo.
! OPREZ
 Odložite baterije u skladu sa lokalnim
propisima za zaštitu sredine.
 Ne stavljajte ih u kućni otpad.
 Nemojte odlagati baterije u vatru.
 U slučaju nepravilne zamene baterija postoji
opasnost od eksplozije. Baterije zamenite
isključivo novim baterijama istog tipa.
7
BD_J4500R_SER_Web_1026.indd 7
2015-10-26
3:42:35
Povezivanje sa audio sistemom
Povezivanje
P
Možete da povežete Blu-ray plejer sa audio sistemom kao što je ilustrovano u nastavku.
- Ne povezujte kabl za napajanje dok ne završite sva ostala povezivanja.
- Kada menjate veze, pre nego što počnete isključite sve uređaje.
Povezivanje sa televizorom
Povežite HDMI kabl (nije priložen) iz HDMI OUT priključka na poleđini proizvoda do HDMI IN
priključka na TV-u.
- Ne povezujte kabl za napajanje dok ne završite sva ostala povezivanja.
- Kada menjate veze, pre nego što počnete isključite sve uređaje.
P
Povezivanje na AV prijemnik sa podrškom za HDMI
• Povežite HDMI kabl (nije priložen) iz HDMI OUT priključka na poleđini proizvoda do HDMI IN
priključka na TV-u.
• Najbolji kvalitet (preporučeno)
Na
tel
pr
po
po
po
sli
Audio
Video
Audio
✎
✎
NAPOMENE
 Zavisno od vašeg televizora, izvesne rezolucije HDMI izlaza možda neće funkcionisati. Molimo da
pogledate korisničko uputstvo za svoj televizor.
 Kada povežete plejer sa TV aparatom koristeći HDMI kabl, ili sa novim TV aparatom, i zatim ga
uključite prvi put, plejer automatski podešava izlaznu HDMI rezoluciju na najveću podržanu od strane
TV aparata.
 Dugačak HDMI kabl može da dovede do šuma na ekranu. Ako do toga dođe, u meniju podesite opciju
Dubina boja na Isklj.
 Ako je plejer povezan na vaš televizor u HDMI izlaznom modu rezolucije 720p,1080i ili 1080p,
morate koristiti HDMI kabl velike brzine.
 Ako vaš televizor ne podržava HDCP (Širokopojasna zaštita digitalnog sadržaja), na ekranu se
pojavljuje slučajan šum.
8
BD_J4500R_SER_Web_1026.indd 8
2015-10-26
3:42:37
N
• Glavni meni
Podešavanja
2) Na televizoru i na plejeru postavite opciju
Anynet+(HDMI-CEC) na Uklj.
3) Televizor postavite na proceduru
početnog podešavanja.
 Ako je plejer zaustavljen duže od 5 minuta
bez intervencije korisnika, na vašem
televizoru će se pojaviti čuvar ekrana. Ako je
plejer ostavljen u režimu čarobnjaka ekrana
duže od 25 minuta, napajanje se automatski
isključuje.
Procedura početnog podešavanja
• Početni ekran se neće pojaviti ako ne konfigurišete
početna podešavanja.
• OSD (prikaz na ekranu) se kod ovog plejera može
promeniti posle ažuriranja verzije softvera.
• Koraci za pristup se mogu razlikovati zavisno od
izabranog menija.
• Nakon završetka procesa početnog
podešavanja možete da koristite tastere na
ploči i daljinskom upravljaču.
Nakon što plejer povežete na televizor, uključite
televizor i plejer. Kada plejer uključite po
prvi put, na televizoru se pojavljuje ekran sa
početnim podešavanjima plejera. Procedura
početnog podešavanja omogućava vam da
podesite jezike menija na ekranu, proporciju
slike (veličinu ekrana).
✎
NAPOMENE
 Ako želite ponovo da prikažete ekran
„Početne postavke” da biste uneli izmene,
pritisnite taster p na gornjoj ploči
plejera i držite duže od 5 sekundi kada
disk nije ubačen. Ovim se plejer vraća na
podrazumevana podešavanja.
 Nakon završetka procesa početnog
podešavanja možete koristiti funkciju
HDMI-CEC.
 Ako želite da funkciju Anynet+(HDMI-CEC)
koristite kao pomoć u procesu početnog
podešavanja, postupite prema uputstvima
datim u nastavku.
1) Povežite plejer sa televizorom kompanije
Samsung koji je kompatibilan sa
funkcijom Anynet+(HDMI-CEC) koristeći
HDMI kabl.
Meni “Navigacija”
1
3
2
4
1
Taster HOME : Pritisnite da pređete na
početni ekran.
2
Taster RETURN : Vratite se na prethodni meni.
3
E (Unos) / SMERA putem tastera :
Pomeranje pokazivača ili izbor stavke.
Aktiviranje trenutno izabrane stavke.
Potvrđivanje postavke.
4
Taster EXIT : Pritisnite za izlazak iz
trenutnog menija.
1
6
REPRODUKUJ DISK
FOTOGRAFIJE
VID. ZAPISI
MUZIKA
2
5
3. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali
željeni podmeni, a zatim pritisnite taster E.
4. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali željenu
stavku, a zatim pritisnite taster E.
5. Pritisnite taster EXIT za izlazak iz menija.
✎
Ležište za disk je prazno
4
Zamena uređ.
Podešavanja
NAPOMENE
 Koraci za pristup se mogu razlikovati zavisno
od izabranog menija. OSD (prikaz na ekranu)
se kod ovog plejera može promeniti posle
nadogradnje verzije softvera.
3
Slika
1
Izbor opcije „VID. ZAPISI”.
2
Izbor opcije „MUZIKA”.
3
Izbor opcije „Podešavanja”.
4
Izbor opcije „Zamena uređ.”.
5
Izbor opcije „REPRODUKUJ DISK”.
6
Izbor opcije „FOTOGRAFIJE”.
✎
NAPOMENE
 Za opcije video zapisa, fotografija ili muzike
potrebno je da u plejer ubacite odgovarajući
disk ili da na plejer priključite USB fleš disk.
Možete da konfigurišete razne opcije ekrana
kao što su razmera ekrana televizora,
rezolucija itd.
Format slike
Zavisno od tipa televizora koji imate, možda
ćete hteti da prilagodite postavku dijagonale
ekrana.
✎
NAPOMENE
 Zavisno od tipa diska, neke proporcije možda
neće biti na raspolaganju.
 Ako izaberete razmeru ekrana i opciju koja se
razlikuje od razmere ekrana vašeg televizora,
moglo bi doći do poremećaja slike.
Pristupanje meniju “Postavke”
Da biste pristupili meniju “Postavke” i njegovim
podmenijima, postupite na sledeći način:
1. Pritisnite dugme za NAPAJANJE.
Pojavljuje se Glavni meni.
2. Pritiskajte tastere ▲▼◄► da biste izabrali
“Podešavanja”, a zatim pritisnite taster
E.
9
BD_J4500R_SER_Web_1026.indd 9
2015-10-26
3:42:38
BD Wise (samo za Samsung
televizore)
“BD Wise” je najnovija Samsungova opcija za
međusobno povezivanje.
Ako Samsung plejer povežete na Samsung
televizor sa opcijom “BD Wise” preko HDMI
i ako je opcija “BD Wise” uključena i kod
plejera i kod televizora, plejer šalje video signal
sa video rezolucijom i brzinom kadrova Bluray/DVD diska.
✎
NAPOMENE
 Kada je opcija “BD Wise” uključena,
postavka rezolucije se automatski vraća na
“BD Wise”,
a u meniju “Rezolucija” pojavljuje se opcija
“BD Wise”.
 Ako je plejer povezan na uređaj koji ne
podržava “BD Wise”, ne možete da koristite
funkciju “BD Wise”.
 Za pravilan rad opcije “BD Wise”, kod
proizvoda i kod televizora podesite meni “BD
Wise” na Uklj..
Rezolucija
Podesite izlaznu rezoluciju HDMI video signala
na Auto, 1080p, 1080i, 720p ili 576p/480p.
Ovaj broj označava broj linija video signala
po kadru. Slova i i p označavaju prepleteno i
progresivno skeniranje, respektivno. Što je više
linija, veći je kvalitet.
Rezolucija u skladu sa izlaznim
modom
• Reprodukcija Blu-ray diskova/
E-sadržaja/Digitalnih sadržaja
HDMI / povezan
Izlaz
HDMI režim
Podešavanje
Blu-ray disk
E-sadržaji/
Digitalni
sadržaji
BD Wise
Rezolucija
Blu-ray diska
1080p
Maks. rezolucija Maks. rezolucija
TV ulaza
TV ulaza
Aut.
1080p@60F
1080p@60F
(Filmski kadar : Isklj.)
1080p@60F
Filmski kadar :
Aut. (24 fps)
1080p@24F
1080p@24F
1080i
1080i
1080i
720p
720p
720p
576p/480p
576p/480p
576p/480p
Podešavanje
NAPOMENE
 Ako povezani TV ne podržava “Filmski kadar”
ili odabranu rezoluciju, pojaviće se poruka
“Ako se ne prikaže nikakva slika kada
izaberete “Da”, sačekajte 15 sekundi da
biste se vratili na prethodnu rezoluciju.Želite
li da promenite rezoluciju?”. Ako izaberete
Da, ekran televizora će se zatamniti 15
sekundi, a rezolucija će automatski biti
vraćena na prethodnu vrednost.
 Ako ekran ostane prazan nakon što
promenite rezoluciju, izvadite sve diskove,
a zatim pritisnite i zadržite taster p na
prednjoj ploči plejera duže od 5 sekundi. Sve
postavke se vraćaju na fabrička podešenja.
Pratite korake na prethodnoj strani da biste
pristupili svakom režimu i izabrali Display
Setup (Podešenje prikaza) koje podržava vaš
TV aparat.
 Ako su vraćene podrazumevane fabričke
postavke, svi sačuvani korisnički BD podaci
biće obrisani.
 Blu-ray disk mora da ima opciju za 24 kadra
da bi se koristio režim “Filmski kadar (24
fps)”.
Filmski kadar (24 fps)
• DVD reprodukcija
Izlaz
✎
HDMI / povezan
HDMI režim
BD Wise
576i/480i
Aut.
Maks. rezolucija TV ulaza
1080p
1080p
1080i
1080i
720p
720p
576p/480p
576p/480p
HDMI format boja
Iz
Omogućava vam da podesite format raspona
boja za HDMI izlaz tako da odgovara
mogućnostima povezanog uređaja (TV,
monitor, itd.).
HDMI duboki tonovi boje
Omogućava vam da sa HDMI OUT konektora
šaljete video signal sa dubokim tonovima
boje. Opcija za duboke tonove boje
omogućava precizniju reprodukciju boja sa
većom dubinom tonova boje.
Napredni režim
Omogućava vam da poboljšate kvalitet slike
kada gledate DVD diskove.
A
b
D
Zvuk
Digitalni izlaz
Omogućava da izaberete format digitalnog
audio izlaza koji odgovara vašem televizoru
ili AV prijemniku. Za više detalja pogledajte
tabelu za izbor digitalnog izlaza u nastavku.
D
Postavljanje opcije “Filmski kadar (24 fps)” na
“Aut.” omogućava vam da podesite HDMI
izlaz plejera na 24 kadra u sekundi za bolji
kvalitet slike.
U funkciji “Filmski kadar (24 fps)” možete
uživati samo ako televizor podržava ovu
brzinu kadrova.
Opciju filmskog kadra možete da izaberete
samo ako je plejer u režimu izlazne HDMI
rezolucije1080p.
* A
Bl
-
10
BD_J4500R_SER_Web_1026.indd 10
A
b
2015-10-26
3:42:42
✎
Izbor digitalnog izlaza
na
Podešavanje
Povezivanje
ra
Audio tok
bitova na
Blu-ray
disku
HDMI prijemnik HDMI prijemnik
Tok bitova (DTS
ponovo kodiran)
Tok bitova (Dolby D
ponovo kodiran)
HDMI prijemnik
HDMI AV prijemnik
Do 7.1-kanalni
PCM
DTS ponovo kodiran Dolby Digital ponovo kodiran*
Dolby Digital
PCM 2-kanalni
Dolby Digital
DTS ponovo kodiran Dolby Digital ponovo kodiran*
Dolby Digital
Plus
PCM 2-kanalni
Dolby TrueHD
PCM 2-kanalni
Dolby TrueHD
DTS ponovo kodiran Dolby Digital ponovo kodiran*
DTS
PCM 2-kanalni
DTS
DTS ponovo kodiran Dolby Digital ponovo kodiran*
PCM 2-kanalni
DTS-HD audio
visoke rezolucije
DTS ponovo kodiran Dolby Digital ponovo kodiran*
PCM 2-kanalni
DTS-HD master
audio
DTS ponovo kodiran Dolby Digital ponovo kodiran*
DTS-HD
master audio
Definicija
Blu-ray
diska
Tok bitova
(neobrađeno)
PCM
DTS-HD audio
visoke rezolucije
Audio tok
bitova na
DVD disku
PCM
Dolby Digital Plus DTS ponovo kodiran Dolby Digital ponovo kodiran*
PCM
PCM 2-kanalni
PCM 2-kanalni
PCM 2-kanalni
PCM 2-kanalni
Dolby Digital
PCM 2-kanalni
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
PCM 2-kanalni
DTS
DTS
DTS
Dekodira audio
signal glavne opcije
i BONUSVIEW audio
tok bitova zajedno u
PCM audio i dodaje
navigacione zvučne
efekte, a zatim
ponovo kodira PCM
audio u DTS tok
bitova
Dekodira audiosignal glavne
opcije i BONUSVIEW audio
tok bitova zajedno u u jedan
PCM audio signal i dodaje
navigacione zvučne efekte,
a zatim ponovo kodira PCM
audio u Dolby digitalni tok
bitova
Bilo koji
Isporučuje samo
Dekodira
audio tok bitova
audio signal
glavne opcije glavne opcije tako
i BONUSVIEW
da AV prijemnik
audio tok bitova može da dekodira
zajedno u jedan audio tok bitova.
Nećete čuti
PCM audio
signal i dodaje BONUSVIEW audio
navigacione
ili navigacione
zvučne efekte.
zvučne Efekte.
* Ako je Tok izvora 2-kanalni, ne primenjuje se postavka “Re-encoded Dolby D”.
Blu-ray diskovi mogu da sadrže tri audio toka bitova :
- Glavni audio signal : Audio filmska podloga glavne opcije.
- BONUSVIEW audio : Dodatna filmska podloga, kao što su komentari režisera ili glumca.
- Navigacioni zvučni efekti : Kada izvršite izbor navigacijom u meniju, može se čuti navigacioni
zvučni efekt. Navigacioni zvučni efekti su različiti na svakom Blu-ray disku.
NAPOMENE
 Obavezno izaberite korektan digitalni izlaz ili
nećete čuti zvuk ili ćete čuti jak šum.
 Ako HDMI uređaj (AV prijemnik, TV) nije
kompatibilan sa komprimovanim formatima
(Dolby Digital, DTS), audio signal se
isporučuje kao PCM.
 Standardni DVD diskovi nemaju BONUSVIEW
audio i navigacione zvučne efekte.
 Neki Blu-ray diskovi nemaju BONUSVIEW
audio i navigacione zvučne efekte.
 Ako reprodukujete MPEG audio filmske podloge,
audio signal isporučuje PCM bez obzira na
izabrane opcije za digitalni izlaz (PCM ili Tok
bitova).
 Ako vaš televizor nije kompatibilan sa
komprimovanim višekanalnim formatima
(Dolby Digital, DTS), plejer može da isporuči
PCM 2-kanalni konvertovani audio signal
čak i ako u vašem meniju za podešavanje
postavite opciju “Tok bitova” (rekodiranje ili
neobrađeno).
 Ako vaš televizor nije kompatibilan sa PCM
frekvencijama semplovanja većim od 48 kHz,
plejer može da isporuči konvertovani PCM
zvuk od 48 kHz.
Dinamička kontrola opsega
Omogućava da primenite dinamičku kontrolu
opsega na Dolby Digital, Dolby Digital Plus i
Dolby True HD audio.
• Aut. : Automatski kontroliše dinamički
opseg za Dolby TrueHD audio, na osnovu
informacija koje se nalaze u Dolby TrueHD
numeri.
Takođe, uključuje dinamičku kontrolu
opsega za Dolby Digital i Dolby Digital Plus.
• Isklj. : Ostavlja dinamički opseg bez
sažimanja, tako da čujete originalni zvuk.
• Uklj. : Uključuje dinamičku kontrolu opsega
za sva tri Dolby formata. Tiši zvukovi
postaju glasniji a jačina glasnijeg zvuka se
smanjuje.
Režim smanjivanja broja kanala
Omogućava da izaberete metod za smanjenje
broja kanala koji je kompatibilan sa vašim
stereo sistemom. Možete izabrati da smanjite
broj kanala plejera na normalni stereo ili na
surround kompatibilan stereo.
Sistem
Podešavanje
Pomoću funkcije za početno podešavanje
možete postaviti jezik, itd.
Više informacija o funkciji početnog
podešavanja ćete naći u odeljku za početna
podešavanja u ovom korisničkom uputstvu
(pogledajte stranu 9).
Brz poč. rada
Smanjenjem vremena pokretanja sistema
možete brzo isključiti napajanje.
✎
NAPOMENE
 Ako se ova funkcija postavi na Uklj.,
povećaće se potrošnja struje u mirovanju.
11
BD_J4500R_SER_Web_1026.indd 11
2015-10-26
3:42:42
Anynet+ (HDMI-CEC)
Upravljanje BD podacima
Anynet+ je praktična funkcija koja nudi
povezani rad ovog uređaja preko drugih
Samsungovih plejera koji imaju Anynet+
funkciju.
Da biste koristili ovu funkciju, povežite
plejer sa Samsung televizorom koji ima
Anynet+ funkciju pomoću HDMI kabla.
Kada je funkcija Anynet+ aktivirana, možete
da upravljate plejerom preko daljinskog
upravljača Samsung televizora i pokrenete
reprodukciju diska jednostavnim pritiskom
) na
na taster REPRODUKCIJA (
daljinskom upravljaču televizora. Više
informacija ćete naći u korisničkom uputstvu
za televizor.
Omogućava vam da upravljate preuzetim
sadržajem kojem ste pristupili putem Bluray
diska i koji ste sačuvali na fleš memoriji.
Možete proveriti informacije o uređaju
uključujući kapacitet memorije, obrisati BD
podatke ili promeniti flash memorijski uređaj.
✎
NAPOMENE
 Ova funkcija nije na raspolaganju ako HDMI
kabl ne podržava CEC.
 Ako vaš Samsung TV ima Anynet+ logotip,
onda podržava Anynet+ funkciju.
 Zavisno od vašeg televizora, izvesne
rezolucije HDMI izlaza možda neće
funkcionisati. Molimo da pogledate
korisničko uputstvo za svoj televizor.
 Ako je funkcija Anynet+ uključena, kada
isključite proizvod i iskopčate kabl za
napajanje, a zatim ga ponovo priključite,
proizvod se automatski uključuje kako bi
ponovo uspostavio Anynet+ vezu. Nakon
približno 15 sekundi, on se automatski
ponovo isključuje.
✎
NAPOMENE
 U režimu spoljašnje memorije, reprodukcija
diska može biti prekinuta ukoliko u toku
reprodukcije odspojite USB uređaj.
 Vaš plejer podržava sisteme datoteka
FAT16, FAT32 i NTFS. Preporučujemo da
koristite USB uređaje koji podržavaju USB
2.0 protokol sa 4 MB/s ili većom brzinom
čitanja/pisanja.
 Funkcija za nastavak reprodukcije možda
neće funkcionisati nakon što formatirate
memorijski uređaj.
 Ukupna memorija koja je dostupna za
upravljanje BD podacima može se razlikovati,
što zavisi od uslova.
DivX® vid. na zah.
Pogledajte DivX® VOD registracioni kod
da biste kupili i reprodukovali DivX® VOD
sadržaj.
Jezik
Možete da odaberete jezik koji želite za meni
ekrana, meni diska, zvuk i Titlovi.
✎
NAPOMENE
 Izabrani jezik će se pojaviti samo ako ga
podržava disk.
Bezbednost
Kada prvi put pristupite ovoj funkciji,
prikazuje se ekran za unos PIN koda. Unesite
podrazumevani PIN - 0000 – pomoću
numeričkih tastera. Da biste promenili PIN,
koristite funkciju „Promeni PIN”. Svaki
sledeći put kada pristupite bezbednosnim
postavkama, morate da unesete taj isti
četvorocifreni PIN. Ako ne promenite PIN,
nastavite da koristite podrazumevani PIN.
BD ocena roditelja
Sprečava reprodukciju Blu-ray diskova sa
specifičnim starosnim rejtinzima osim ako se
ne unese četvorocifreni PIN.
DVD ocena roditelja
Ova funkcija radi sa DVD diskovima kojima je
dodeljen rejting za godine ili brojčani rejting
koji ukazuje na nivo podobnosti sadržaja.
Ovi brojevi vam pomažu da kontrolišete
tipove DVD diskova koje može da gleda vaša
porodica.
Izaberite nivo rejtinga koji želite da podesite.
Na primer, ako izaberete nivo 6, diskovi
sa rejtingom iznad 6 – nivo 7 i 8 – se neće
reprodukovati.
Veći brojevi ukazuju na sadržaj za starije
gledaoce.
M
da
pe
Pr
Za
na
1.
Promena PIN-a
2.
Promenite 4-cifrenu lozinku koju koristite za
pristup sigurnosnim funkcijama.
3.
Ako ste zaboravili lozinku
4.
1. Izvadite disk.
2. Pritisnite i zadržite taster p na prednjoj
ploči 5 sekundi ili duže.
Sve postavke će se vratiti na fabričke
postavke.
✎
5.
6.
NAPOMENE
 Ako su vraćena fabrička podešenja, svi
sačuvani korisnički BD podaci biće obrisani.
 Neki Samsung televizori, kada su povezani
sa ovim proizvodom pomoću funkcije
Anynet+, prilikom uključivanja prikazuju
poruku upozorenja da veza nije pronađena.
Bez obzira na to, Anynet+ veza je uspešno
uspostavljena i može da se koristi.
12
BD_J4500R_SER_Web_1026.indd 12
N
2015-10-26
3:42:42
7.
✎
Podrška
e
a
i.
Nadogradnja softvera
Meni “Nadogradnja softvera” vam omogućava
da nadogradite softver radi poboljšanja
performansi ili dodatnih usluga.
 Ne isključujte plejer u toku nadogradnje softvera.
To može dovesti do neispravnosti plejera.
 Nadogradnje softvera preko USB Host
konektora moraju se obaviti samo
korišćenjem USB stika (fleš memorija).
Obratite se kompaniji Samsung
Preko USB veze
Pruža informacije za kontakt radi pomoći u
vezi sa vašim plejerom.
Za nadogradnju putem USB veze, postupite
na sledeći način:
Reset
1. Posetite www.samsung.com/
bluraysupport.
2. Na računar preuzmite najnoviju zip arhivu
softvera za nadogradnju putem USB-a.
3. Raspakujte zip arhivu na računaru.
Trebalo da imate jednu RUF datoteku koja
ima isto ime kao zip datoteka.
4. Iskopirajte RUF datoteku na USB fleš
memoriju.
5. Uverite se da se u plejeru ne nalazi disk, a
zatim umetnite USB fleš memoriju u USB
priključak plejera.
6. U meniju proizvoda pređite na
Podešavanja > Podrška > Nadogradnja
softvera.
7. Select Preko USB veze.
✎
NAPOMENE
Vraća sve postavke na fabričke postavke.
Reprodukcija medija
Reprodukcija komercijalno
snimljenog diska
1. Pritisnite taster 8 da otvorite fioku za
disk.
2. Pažljivo stavite disk u fioku tako da
nalepnica na disku bude okrenuta nagore.
3. Pritisnite taster 8 da zatvorite fioku za
disk. Reprodukcija počinje automatski.
Postoje dva načina koje možete da koristite
za reprodukciju ili pregled multimedijskih
datoteka na USB uređaju preko vašeg plejera.
1. način
1. Uključite plejer.
2. Povežite USB uređaj na USB port na
prednjoj ploči plejera. Pojavljuje se prozor
“Priključen nov uređaj”.
REPRODUKUJ DISK
FOTOGRAFIJE
VID. ZAPISI
Prikljuĉen nov uređaj
123
Fotografije
Vid. zapisi
Nema diska
Muzika
MUZIKA
NAPOMENE
 Ako se prozor ne pojavi, pređite na 2. način.
3. Koristite tastere ▲▼ za izbor opcija
Fotografije, Vid. zapisi ili Muzika, a
zatim pritisnite taster E. Pojavljuje
se ekran Fotografije, video i muzika sa
sadržajem na uređaju. Zavisno od načina
na koji je sadržaj uređen, videćete fascikle,
pojedinačne datoteke ili oboje.
✎
Reprodukcija datoteka na USB
uređaju
 Fioka za disk mora da bude prazna kada
softver nadograđujete korišćenjem USB Host
konektora.
 Kada se završi nadogradnja softvera,
proverite podatke o softveru u meniju
“Nadogradnja softvera”.
✎
NAPOMENE
 Iako će plejer prikazati fascikle za svaki tip
sadržaja, prikazaće se samo datoteke sa
tipom sadržaja koji ste odabrali u koraku 3.
Na primer, ako ste izabrali muziku, moći ćete
da vidite samo muzičke datoteke. Ovaj izbor
možete da promenite ako se vratite na ekran
Fotografije, video i muzika i pređete na 3.
korak u načinu br. 2 dole.
4. Ako je potrebno, koristite tastere ▲▼◄►
da biste izabrali fasciklu, a zatim pritisnite
taster E.
5. Izaberite datoteku za pregled ili
reprodukciju, a zatim pritisnite taster E.
6. Pritisnite taster RETURN da biste izašli iz
fascikle ili taster EXIT da biste se vratili na
početni ekran.
7. Na stranama 14~16 potražite uputstva u
kojima je objašnjeno kako se kontroliše
reprodukcija video zapisa, muzike i slika
na USB uređaju.
> Premesti " Ulaz ' Nazad
Zamena uređ.
Podešavanja
13
BD_J4500R_SER_Web_1026.indd 13
2015-10-26
3:42:42
2. način
1. Uključite plejer.
2. Povežite USB uređaj na USB port na
prednjoj ploči plejera. Izaberite Zamena
uređ. a zatim pritisnite taster ▲▼ da biste
izabrali US
USB. Pritisnite taster E
E.
REPRODUKUJ DISK
FOTOGRAFIJE
VID. ZAPISI
Zamena uređ.
MUZIKA
5. Koristite tastere ▲▼◄► da biste izabrali
datoteku za pregled ili reprodukciju, a
zatim pritisnite taster E.
6. Pritisnite taster RETURN da biste izašli iz
fascikle ili taster EXIT da biste se vratili na
početni ekran.
7. Na stranama 14~16 potražite uputstva u
kojima je objašnjeno kako se kontroliše
reprodukcija video zapisa, muzike i slika
na USB uređaju.
✎
Nema diska
123
NAPOMENE
 Ako tokom reprodukcije sadržaja sa USB
uređaja umetnete disk, režim uređaja se
automatski menja u “Disk”.
Nema diska
Zatvori
Zamena uređ.
Podešavanja
3. Koristite tastere ▲▼◄► za izbor opcija
FOTOGRAFIJE, VID. ZAPISI ili MUZIKA,
a zatim pritisnite taster E. Pojavljuje
se ekran Fotografije, video i muzika sa
sadržajem na uređaju. Zavisno od načina
na koji je sadržaj uređen, videćete fascikle,
pojedinačne datoteke ili oboje.
✎
NAPOMENE
 Iako će plejer prikazati fascikle za svaki tip
sadržaja, prikazaće se samo datoteke sa
tipom sadržaja koji ste odabrali u koraku
3. Na primer, ako ste izabrali muziku, moći
ćete da vidite samo muzičke datoteke. Ovaj
izbor možete da promenite ako se vratite na
ekran Fotografije, video i muzika i ponovite 3.
korak.
4. Ako je potrebno, koristite tastere ▲▼◄►
da biste izabrali fasciklu, a zatim pritisnite
taster E.
Reprodukcija diska sa snimljenim
sadržajem korisnika
Možete da reprodukujete multimedijske
datoteke koje ste snimili na Blu-ray, DVD ili
CD diskovima.
1. Postavite disk čiji sadržaj je snimio korisnik
u fioku, tako da nalepnica na disku bude
okrenuta nagore, a zatim zatvorite fioku.
2. Koristite tastere ◄► da biste izabrali
željeni sadržaj za pregled ili reprodukciju
- Vid. zapisi, Fotografije ili Muzika - a
zatim pritisnite taster E.
✎
NAPOMENE
 Iako će plejer prikazati fascikle za svaki tip
sadržaja, prikazaće se samo datoteke sa
tipom sadržaja koji ste odabrali u koraku
2. Na primer, ako ste izabrali muziku, moći
ćete da vidite samo muzičke datoteke. Ovaj
izbor možete da promenite ako se vratite na
početni ekran i ponovite korak 2.
3. Pojavljuje se ekran sa listom sadržaja na
disku. Zavisno od načina na koji je sadržaj
uređen, videćete fascikle, pojedinačne
datoteke ili oboje.
4. Ako je potrebno, koristite tastere ▲▼◄►
da biste izabrali fasciklu, a zatim pritisnite
taster E.
5. Koristite tastere ▲▼◄► da biste izabrali
datoteku za pregled ili reprodukciju, a
zatim pritisnite taster E.
6. Jednom ili više puta pritisnite taster
RETURN da biste izašli iz trenutnog
ekrana, izašli iz fascikle ili da biste se vratili
na početni ekran. Pritisnite taster EXIT da
biste se vratili direktno na početni ekran.
7. Na stranama 14~16 potražite uputstva u
kojima je objašnjeno kako se kontroliše
reprodukcija video zapisa, muzike i slika
na disku.
Tasteri za kontrolu reprodukovanja
Plejer ne reprodukuje zvuk u režimu
pretraživanja, režimu polako ili korak-po-korak.
• Za vraćanje na normalnu brzinu
reprodukovanja, pritisnite taster 6.
Kontrola video reprodukcije
U režimu pauze pritisnite taster
Reprodukcija
7. Svaki put kada pritisnete
korak-po-korak taster 7, pojavljuje se novi
kadar.
Možete da kontrolišete reprodukciju video
sadržaja koji se nalazi na Blu-ray disku, DVD
disku, CD disku ili USB uređaju. Zavisno od
medija, neke od funkcija opisane u ovom
priručniku možda neće biti dostupne.
Tokom reprodukcije Blu-ray ili DVD diska,
taster za prikaz na celom ekranu nije u
funkciji.
Taster 6
Počinje reprodukciju.
Taster 5
Zaustavlja reprodukciju.
Taster 7
Pauzira reprodukciju.
Brza
reprodukcija
U toku reprodukcije pritisnite
taster 3 ili Svaki put kada
pritisnete taster 3 ili brzina reprodukcije se menja.
Usporena
reprodukcija
U režimu pauze pritisnite taster
. Svaki put kada pritisnete
taster , brzina reprodukcije
se menja.
Prestupna
reprodukcija
T
T
U toku reprodukcije pritisnite
taster 1 ili 2. Svaki put
kada pritisnete taster 1 ili 2,
disk se premešta na prethodno
ili sledeće poglavlje ili datoteku.
Tasteri na daljinskom upravljaču za
reprodukciju video zapisa
T
P
M
ko
CD
Ta
re
1
2
3
14
BD_J4500R_SER_Web_1026.indd 14
T
D
2015-10-26
3:42:43
ak.
da
r
r
2,
o
u.
Korišćenje menija diska, menija
naslova, iskačućeg menija i liste
naslova
Taster
DISC MENU
Tokom reprodukcije, pritisnite
ovaj taster da biste aktivirali
funkciju menija diska.
Taster
TITLE MENU
Tokom reprodukcije, pritisnite
ovaj taster da biste aktivirali
funkciju menija naslova.
Taster
POPUP MENU
Tokom reprodukcije, pritisnite
ovaj taster da biste aktivirali
funkciju iskačućeg menija.
1
NUMERIČKI tasteri (samo Audio CD (CD-DA)) :
Tokom reprodukcije spiska za reprodukciju,
pritisnite broj željene numere. Izabrana
numera se reprodukuje.
2
Preskoči : Tokom reprokdukcije, pritisnite
taster 1 ili 2 da biste prešli na
prethodnu ili sledeću datoteku spiska za
reprodukciju.
3
Taster 5 : Zaustavlja numeru (pesmu).
4
Brza reprodukcija (samo Audio CD (CD-DA))
U toku reprodukcije pritisnite taster 3 ili
.
Svaki put kada pritisnete taster 3 ili brzina reprodukcije se menja.
5
Pauza : Pauzira numeru.
6
Taster 6 : Reprodukuje trenutno izabranu
numeru.
Kontrola reprodukcije muzike
Možete da kontrolišete reprodukciju muzike
koja se nalazi na Blu-ray disku, DVD disku,
CD disku ili USB uređaju.
Tasteri na daljinskom upravljaču za
reprodukciju muzike
1
TRACK 0011
04:27
04:07
4
TRACK 004
+
3
Ponavlja se trenutna pesma.
(
) Svi
Sve pesme se ponavljaju.
(
) Sluč.red.
Nasumično se pesme
reprodukuju slučajnim
redosledom.
1. Za prelazak na listu pesama, pritisnite
taster 5 ili RETURN.
Pojavljuje
j j j se ekran sa listom p
pesama.
00:08 / 05:57
03:41
TRACK 005
03:17
TRACK 006
03:35
CD
" Pauza Izaberi
Alatke ' Nazad
1/2 Stranica
TRACK 001
TRACK 001
TRACK 002
02:38
02:38
TRACK 003
TRACK 004
TRA
02:38
02
3
02:38
TRACK 005
TRACK 006
02:38
02:38
TRACK 007
TRACK 008
02:38
02:38
TRACK 009
TRACK 010
02:38
02:38
a Zamena uređ.
4. Kada završite, pritisnite taster E.
Izabrane numere su prikazane na desnoj
strani ekrana. Plejer reprodukuje prvu
numeru.
5. Da biste promenili spisak za reprodukciju,
pritisnite taster 5 ili RETURN da biste se
vratili na listu pesama. Ponovite korake 2,
3 i 4.
6. Da biste otkazali spisak za reprodukciju
i vratili se na početni ekran, pritisnite
RETURN ili taster EXIT.
✎
Rep. Lista
CD
> Premesti < Podesi ' Nazad
TRACK 003
5
6
) Numera
Ponavljanje audio CD-a (CD-DA)/MP3
Rep. Lista
1/6
Alatke
TRACK 001
Režim ponavljanja ? Isklj. 05:57
Rip TRACK 002
Pesme se reprodukuju
po redosledu po kome su
snimane.
(
Muzika
1. U toku reprodukcije spiska za
reprodukciju,
p
j ,p
pritisnite taster TOOLS.
OO S
2
Isklj.
Izaberi
I b i
Alatke ( ) Pres. str. ' Nazad
2. Pritiskajte tastere ▲▼◄► da biste prešli
na željenu numeru, a zatim pritisnite ŽUTI
(C) taster. Na numeri se pojavljuje znak
potvrde.
Ponovite ovaj postupak da biste izabrali
dodatne numere.
3. Da biste uklonili numeru sa liste, pronađite
numeru, a zatim ponovo pritisnite ŽUTI (C)
taster. Potvrda na numeri će biti uklonjena.
NAPOMENE
 Na audio CD diskovima (CD-DA) možete da
kreirate spisak za reprodukciju sa do 99
numera.
 Ako uklonite sve numere iz spiska za
reprodukciju a zatim pritisnete taster E,
plejer stavlja u listu i reprodukuje sve
numere na disku.
Ripovanje
Omogućava kopiranje sadržaja audio
datoteka sa audio CD diska (CD-DA) na USB/
HDD uređaj.
1. Otvorite fioku za disk. Stavite audio (CDDA) disk u fioku, a zatim zatvorite fioku.
Umetnite USB uređaj u USB konektor sa
prednje strane proizvoda
2. U stop režimu Pritiskajte tastere ▲▼◄►
da biste prešli na željenu numeru, a zatim
pritisnite ŽUTI (C) taster. Na numeri se
pojavljuje znak potvrde.
Ponovite ovaj postupak da biste izabrali
dodatne numere.
2. Pritiskajte tastere ◄► da biste izabrali
opcije Numera, Svi, Sluč.red., ili Isklj..
3. Pritisnite taster E.
15
BD_J4500R_SER_Web_1026.indd 15
2015-10-26
3:42:44
3. Da biste uklonili numeru sa liste, pronađite
numeru, a zatim ponovo pritisnite ŽUTI (C)
taster. Potvrda na numeri će biti uklonjena.
4. Kada završite, pritisntie taster TOOLS a
zatim izaberite taster Rip koristeći taster
▲▼, a zatim pritisnite taster E. Pojavljuje
se iskačući prozor "Rip“.
5. Koristite tastere ▲▼ da biste izabrali
uređaj za smeštanje ripovane datoteke, a
zatim pritisnite taster E.
✎
NAPOMENE
 Ne isključujte uređaj dok je proces ripovanja
u toku.
6. Ako želite da otkažete ripovanje numere,
pritisnite taster E a zatim izaberite
Da. Izaberite Ne da biste nastavili sa
ripovanjem.
7. Kada se ripovanje završi, pojavljuje se
poruka “Ripovanje je završeno.”. Pritisnite
taster E. a biste se vratili na ekran za
reprodukciju.
✎
NAPOMENE
 Ova funkcija možda neće biti podržana na
nekim diskovima.
 Na ekranu za ripovanje možete takođe da
izaberete opcije Izbor svih i Opozovi izbor
svega.
- Izaberite Izbor svih da biste izabrali sve
numere. Na taj način se poništava vaš
izbor pojedinačnih numera.
- Koristite opciju Opozovi izbor svega
da biste odznačili sve izabrane numere
odjednom.
Diska Kopiranje na USB
Omogućava kopiranje video zapisa/fotografija/
muzike sa diska sa podacima na USB/HDD
uređaj.
1. Otvorite fioku za disk. Stavite disk u fioku,
a zatim zatvorite fioku. Umetnite USB
uređaj u USB konektor sa prednje strane
proizvoda. Pojavljuje se iskačući prozor sa
novim uređajem.
2. Pritisnite taster ▲, a zatim pritiskajte
tastere ◄► da biste izabrali Blu-ray, DVD
ili CD.
3. Koristite tastere ▲▼ za izbor opcija
Fotografije, Vid. zapisi ili Muzika, a
zatim pritisnite taster E. Pojavljuje
se ekran Fotografije, video i muzika sa
sadržajem na uređaju. Zavisno od načina
na koji je sadržaj uređen, videćete fascikle,
pojedinačne datoteke ili oboje.
✎
NAPOMENE
 Iako će plejer prikazati fascikle za svaki tip
sadržaja, prikazaće se samo datoteke sa
tipom sadržaja koji ste odabrali u koraku
3. Na primer, ako ste izabrali muziku, moći
ćete da vidite samo muzičke datoteke. Ovaj
izbor možete da promenite ako se vratite na
ekran Fotografije, video i muzika i ponovite 3.
korak.
4. Kada se prikaže ekran za reprodukciju,
koristite tastere ▲▼◄► za izbor opcije
Vid. zapisi, Fotografije ili Muzika a zatim
pritisnite ŽUTI (C) taster. Potvrdni okvir se
pojavljuje na levoj strani željene stavke.
5. Ponovite 4. korak da biste izabrali i
označili dodatne željene stavke.
6. Da biste uklonili željenu stavku sa liste,
ponovo pritisnite ŽUTI (C) taster. Oznaka
na željenoj stavki će biti uklonjena.
7. Kada završite, pritisntie taster TOOLS a
zatim izaberite taster Kopiranje na USB
koristeći taster ▲▼, a zatim pritisnite
taster E. Pojavljuje se iskačući prozor
"Kopiranje na USB“.
8. Koristite tastere ▲▼ da biste izabrali
uređaj za smeštanje kopiranih datoteka, a
zatim pritisnite taster E.
✎
D
Možete da kontrolišete reprodukciju fotografija
koje se nalaze na Blu-ray disku, DVD disku,
CD disku ili USB uređaju.
Pr
Korišćenje menija “Alatke”
U toku reprodukcije pritisnite taster TOOLS.
Izaberite da biste pokrenuli ili
zaustavili prikazivanje slajdova.
NAPOMENE
Pokreni
projekciju
slajdova/
Zaustavi
projekciju
slajdova
 Ne isključujte uređaj dok je proces kopiranja
u toku.
Brzina prezent.
Izaberite za podešavanje brzine
prikazivanja slajdova.
D
Pozadinska
muzika
Izaberite ako želite da slušate
muziku dok gledate slajdove.
N
Zum
Izaberite ako želite da uvećate
trenutnu sliku. (Uvećano do 4 puta)
Okreni
Izaberite ako želite da rotirate
sliku. (Slika će se rotirati ili
u smeru ili suprotno smeru
kretanja kazaljke na satu).
Informacije
Prikazuje informacije o slici.
9. Ako želite da otkažete kopiranje, pritisnite
taster E I izaberite opciju Da. Izaberite
Ne da biste nastavili sa kopiranjem
10. Kada je kopiranje završeno, pojavljuje se
poruka “Kopiranje je dovršeno.”. Pritisnite
taster E da biste se vratili nazad u ekran
za reprodukciju.
✎
Reprodukovanje foto sadržaja
NAPOMENE
 Ova funkcija možda neće biti podržana na
nekim diskovima.
 Na ekranu za kopiranje možete takođe da
izaberete opcije Izbor svih i Opozovi izbor
svega.
- Izaberite opciju Izbor svih da biste izabrali
sve stavke. Na taj način se poništava vaš
izbor pojedinačnih stavki.
- Izaberite opciju Opozovi izbor svega da
biste odjednom odznačili sve izabrane
stavke.
✎
NAPOMENE
 U zavisnosti od diska ili memorijskog
uređaja, meni Alatke se može razlikovati.
P
m
 Da biste omogućili funkciju pozadinske
muzike, fotografija se mora nalaziti na istom
memorijskom mediju kao i muzička datoteka.
Međutim, na kvalitet zvuka može uticati
bitska brzina MP3 datoteke, veličina
fotografije i način šifrovanja.
16
2015-10-26
N
p
R
r
z
 Ne možete da uvećate titl ili PG grafiku u
modu prikaza na celom ekranu.
BD_J4500R_SER_Web_1026.indd 16
P
s
f
3:42:47
N
Dodatak
PROBLEM
ja
m
ka.
• Ako je HDMI izlaz postavljen na rezoluciju koju vaš TV aparat ne
podržava (npr, 1080p), može se desiti da na vašem TV aparatu ne vidite
sliku.
• Pritisnite taster p (na prednjoj ploči) 5 sekundi ili duže kada disk nije
ubačen. Sve postavke će se vratiti na fabričke postavke.
• Ako su vraćena fabrička podešenja, svi sačuvani korisnički BD podaci
biće obrisani.
Zaboravljen PIN
• Pritisnite taster p (na prednjoj ploči) 5 sekundi ili duže kada disk nije
ubačen. Sva podešavanja, uključujući i lozinku biće vraćena na fabrička
podešavanja. Nemojte ovo koristiti osim ako nije apsolutno neophodno.
• Ako su vraćena fabrička podešenja, svi sačuvani korisnički BD podaci
biće obrisani.
Rešavanje problema
Pre nego što potražite servisiranje, proverite sledeće.
PROBLEM
REŠENJE
Preko daljinskog upravljača
se ne može izvršiti ni jedna
funkcija.
• Proverite baterije u daljinskom upravljaču. Možda ih treba zameniti.
• Ne upravljajte daljinskim upravljačem sa rastojanja većeg od 6,1m od
plejera.
• Izvadite baterije i pritisnite jedan ili više tastera na nekoliko minuta
kako bi se ispraznio mikroprocesor u daljinskom upravljaču i resetovao.
Ponovo stavite baterije i pokušajte da upravljate daljinskim upravljačem.
Diskovi se ne reprodukuju.
• Proverite da li je disk postavljen sa nalepnicom okrenutom nagore.
• Proverite regionalni kod za Blu-ray/DVD disk.
Slika ima šum ili je
izobličena
• Proverite da li je disk prljav ili izgreban.
• Očistite disk.
Ne pojavljuje se meni diska.
• Proverite da li disk ima meni.
Nema HDMI izlaza.
Na ekranu se pojavljuje
poruka o zabrani.
• Ova poruka se prikazuje kada se pritisne pogrešan taster.
• Softver Blu-ray/DVD diska ne podržava ovu funkciju (npr. uglovi).
• Zahtevali ste broj naslova ili poglavlja ili vreme pretraživanja koje je van
opsega.
• Proverite vezu između TV aparata i HDMI konektora na plejeru.
• Proverite da li vaš TV podržava 576p/480p, 720p, 1080i, ili 1080p
rezolucije HDMI ulaza.
Abnormalan ekran HDMI
izlaza.
• Ako se na ekranu pojavljuje slučajan šum, to znači da vaš TV aparat ne
podržava HDCP (Širokopojasna zaštita digitalnog sadržaja).
Režim reprodukcije se
razlikuje od izbora u meniju
za podešavanje.
• Neke funkcije koje su izabrane u meniju za podešavanje možda neće
raditi ispravno ako disk nije kodiran sa odgovarajućom funkcijom.
Ako imate druge probleme.
Proporcija ekrana se ne
može promeniti.
• Proporcija ekrana je fiksna na vašem Blu-ray/DVD disku.
• To nije problem sa plejerom.
• Idite na sadržaj i pronađite odeljak u korisničkom uputstvu koji sadrži
objašnjenja u vezi vašeg trenutnog problema, i sledite proceduru još
jednom.
• Ako problem i dalje ne može da se reši, molimo da kontaktirate vaš
najbliži Samsungov ovlašćeni servisni centar.
Nema audio signala.
• Uverite se da ste izabrali korektan Digitalni izlaz u meniju za Audio
opcije.
.
a)
REŠENJE
Ekran je prazan.
✎
NAPOMENE
 Ako su vraćena fabrička podešenja, svi sačuvani korisnički BD podaci biće obrisani.
17
BD_J4500R_SER_Web_1026.indd 17
2015-10-26
3:42:47
Specifikacije
Opšte
postavke
Težina
1.1 Kg
Dimenzije
300 (Š) X 41 (V) X 208 (D) mm
Opseg radnih temperatura
+5°C do +35°C
Radni opseg vlažnosti vazduha
10 % do 75 %
Tip A
USB 2.0
DC izlaz
5V 0.5A Maks
Video
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
Audio
PCM, Tok bitova
USB
HDMI
- Dizajn i specifikacije su podložni izmenama bez prethodnog obaveštavanja.
- U vezi sa napajanjem i potrošnjom energije, pogledajte nalepnicu na plejeru.
- Težina i dimenzije su približne.
Obaveštenje o usklađenosti i kompatibilnosti
Za
NISU SVI diskovi kompatibilni
• Prema ograničenjima koja su dole opisana i onima koja su pomenuta u ovom uputstvu,
uključujući i odeljak "Tipovi i karakteristike diskova" iz ovog korisničkog uputstva, tipovi
diskova koji se mogu reprodukovati su: unapred snimljeni komercijalni BD-ROM, DVD-VIDEO
i Audio CD (CD-DA) diskovi; BD-RE/-R, DVD-RW/-R diskovi; i CD-RW/-R diskovi.
• Osim gore navedenih diskova, drugi diskovi se ne mogu reprodukovati i nisu namenjeni
za reprodukciju na ovom plejeru. I neki od gore navedenih diskova se možda neće moći
reprodukovati zbog jednog ili više dole navedenih razloga.
• Samsung ne može da garantuje da će ovaj plejer reprodukovati svaki disk sa BD-ROM,
BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R i CD-RW/-R oznakom i ovaj plejer
možda neće reagovati na sve operativne komande ili neće vršiti sve funkcije na svakom
disku. Takvi i drugi problemi vezani za kompatibilnost diskova i rad plejera sa novim i
postojećim formatima diskova su mogući zato što:
- je Blu-ray format novi format u razvoju i ovaj plejer možda neće vršiti sve funkcije na svim Blu-ray
diskovima zato što neke funkcije mogu biti opcione, dodatne funkcije mogu biti dodate u Blu-ray
format posle proizvodnje plejera, a izvesne postojeće funkcije mogu biti dostupne sa zakašnjenjem;
- nisu sve nove i postojeće verzije formata diskova podržane ovim plejerom;
- se novi i postojeći formati diskova mogu revidirati, menjati, ažurirati, poboljšavati i/ili dopuniti;
- su neki diskovi proizvedeni na način koji omogućava specifičan ili ograničen rad i funkcije
tokom reprodukcije;
- neki diskovi sa BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R i CD-RW/-R
oznakama mogu biti nestandardni diskovi;
- se neki diskovi ne mogu reprodukovati zavisno od njihovog fizičkog stanja ili uslova snimanja;
- se problemi i greške mogu javiti tokom kreiranja Blu-ray diskova, DVD softvera i/ili proizvodnje diskova;
- ovaj plejer radi drugačije od standardnog DVD plejera ili druge AV opreme; i/ili
- zbog razloga pomenutih u ovom korisničkom uputstvu i zbog drugih razloga koje je otkrio i
prijavio SAMSUNG centar za podršku kupcima.
• Ako naiđete na probleme vezane za kompatibilnost diskova ili rad plejera, molimo pozovite
SAMSUNG centar za podršku kupcima. Takođe, možete pozvati SAMSUNG centar za
podršku kupcima u vezi mogućih ažuriranja za ovaj plejer.
• Za dodatne informacije o ograničenjima reprodukcije i kompatibilnosti diskova, pročitajte
odeljke Mere opreza, Pre čitanja korisničkog uputstva, Tipovi diskova i karakteristike i Pre
reprodukcije u ovom korisničkom uputstvu.
• Za izlaz Blu-ray plejera sa progresivnim skeniranjem : KORISNICI BI TREBALO DA
PRIMETE DA NISU SVI TELEVIZORI VISOKE DEFINICIJE POTPUNO KOMPATIBILNI SA OVIM
PROIZVODOM I DA MOGU PROUZROKOVATI POJAVU SMETNJI NA PRIKAZANOJ SLICI.
U SLUČAJU PROBLEMA SA SLIKAMA GENERISANIM PROGRESIVNIM SKENIRANJEM,
PREPORUČUJE SE DA KORISNIK PROMENI POVEZIVANJE I PREĐE NA IZLAZ STANDARDNE
DEFINICIJE. AKO IMATE PITANJA U VEZI KOMPATIBILNOSTI VAŠEG TV APARATA SA OVIM
PROIZVODOM, MOLIMO DA KONTAKTIRATE SAMSUNGOV CENTAR ZA PODRŠKU KUPCIMA.
•
18
BD_J4500R_SER_Web_1027.indd 18
2015-10-27
1:35:23
•
•
•
EO
m;
a;
Zaštita od kopiranja
Licenca
• Zbog toga što je AACS (Napredni sistem za pristup sadržaju) odobreni sistem za zaštitu
sadržaja za Blu-ray format, sličan upotrebi CSS-a (sistem za šifriranje sadržaja) za DVD
format, izvesna ograničenja postoje kod reprodukcije, izlaza analognog signala, itd, kod
AACS zaštićenih sadržaja.
Rad ovog proizvoda i ograničenja ovog proizvoda mogu varirati zavisno od vremena
kupovine, jer ta ograničenja AACS može prihvatiti i/ili izmeniti nakon proizvodnje ovog
proizvoda. Štaviše, oznake BD-ROM i BD+ se dodatno koriste kao sistem za zaštitu sadržaja
za Blu-ray format, što nameće izvesna ograničenja, uključujući i ograničenja reprodukcije
za BD-ROM oznaku i/ili BD+ zaštićene sadržaje. Da biste dobili dodatne informacije o
AACS, BD-ROM oznaci, BD+ ili ovom proizvodu, molimo kontaktirajte SAMSUNG centar za
podršku kupcima.
• Mnogi Blu-ray/DVD diskovi su kodirani sa zaštitom od kopiranja. Zbog toga treba da
povežete vaš plejer samo direktno na vaš TV aparat, ne na video rekorder. Povezivanje na
video rekorder dovodi do izobličavanja slike sa Blu-ray/DVD diskova sa zaštitom od kopiranja.
• Prema američkom zakonu o zaštiti autorskih prava i zakonima o zaštiti prava drugih zemalja,
neovlašćeno snimanje, upotreba, prikazivanje, distribucija i ponovno gledanje televizijskih
programa, video traka, Blu-ray diskova, DVD diskova i drugih materijala može biti podložno
građanskoj i/ili krivičnoj odgovornosti.
• Cinavia obaveštenje : Ovaj proizvod koristi Cinavia tehnologiju za ograničenje upotrebe
neovlašćenih kopija nekih komercijalno proizvedenih filmova i video zapisa i zvučnih
zapisa. Kada se otkrije upotreba neovlašćene kopije, prikazaće se poruka i reprodukcija ili
kopiranje će biti prekinuto. Više informacija o Cinavia tehnologija dostupne su na internet
informacionom centru za potrošače Cinavia na adresi http://www.cinavia.com. Da biste
zatražili dodatne informacije o Cinavia-i putem pošte, pošaljite razglednicu sa vaše e-adrese:
Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, SAD.
Ovaj proizvod sadrži tehnologiju u vlasništvu pod licencom kompanije Verance Corporation
i zaštićen je američkim patentom 7,369,677 i drugim američkim i svetskim patentima koji
su potvrđeni ili su na čekanju, kao i zaštitom autorskih prava i poslovne tajne za određene
aspekte takve tehnologije. Cinavia je zaštitni znak kompanije Verance Corporation. Copyright
2004-2013 Verance Corporation. Sva prava zadržana od strane kompanije Verance.
Reinženjering ili demontaža su zabranjeni.
• Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories. Dolby i dupli -D simbol su
zaštitni znaci Dolby Laboratories.
• Za DTS patente, pogledajte http://patents.dts.com. Proizvedeno pod
licencom kompanije DTS Licensing Limited. DTS, simbol, kao i DTS i simbol
zajedno su registrovani zaštitni znaci, a DTS 2.0+Digital Out je zaštitni znak
kompanije DTS, Inc. © DTS, Inc. Sva prava zadržana.
• DivX
Ovaj DivX Certified® uređaj je prošao stroge testove da bi mogao da
reprodukuje DivX® video zapise.
Da biste reprodukovali kupljene DivX filmove, prvo registrujte svoj uređaj na
strani vod.divx.com.
Pronađite svoj kod za registraciju u odeljku DivX VOD, u meniju za podešavanje uređaja.
DivX Certified® za reprodukciju DivX®¸video zapisa do HD 1080p, uključujući i premium
sadržaj.
DivX®, DivX Certified® i povezani logotipi su zaštitni znaci kompanije DivX, LLC i koriste se
pod licencom.
Pokriven jednim ili više sledećih S.A.D. patenata:
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183; 8,731,369; RE45,052.
• HDMI i High-Definition Multimedia Interface, kao i HDMI logotip su zaštitni
znaci ili registrovani zaštitni znaci HDMI Licensing LLC u Sjedinjenim
Američkim Državama i drugim zemljama.
• Oracle i Java su registrovani zaštitni znaci kompanije Oracle i/ili njenih filijala.
Ostala imena mogu biti zaštitni znaci njihovih vlasnika.
• Obaveštenje o licenci za softver sa otvorenim kodom
- U slučaju da se koristi softver sa otvorenim kodom, licence za softver sa otvorenim kodom
dostupne su u meniju proizvoda.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™ i logotipi su zaštitni znaci Blu-ray Disc Association.
E
A.
BD_J4500R_SER_Web_1026.indd 19
2015-10-26
3:42:47
Ispravno odlaganje baterija za ovaj uređaj
(Važi za Evropsku Uniju i ostale evropske zemlje koje imaju poseban sistem
za recikliranje baterija)
Kontaktirajte SAMSUNG WORLD WIDE
Ako imate bilo kakva pitanja ili komentare u vezi Samsung proizvoda, molimo da kontaktirate
SAMSUNG centar za podršku kupcima.
Contact Centre 
Area
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
051 331 999
07001 33 11 , share cost tariff
062 SAMSUNG (062 726 786)
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030-6227 515
01 48 63 00 00
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
8009 4000 only from landline
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
261 03 710
020 405 888
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815 56480
0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 **
* (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
808 20-SAMSUNG(808 20 7267)
08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.
011 321 6899
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
902172678
0771 726 7864 (SAMSUNG)
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
MONTENEGRO
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
BD_J4500R_SER_Web_1026.indd 20
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com/bg
www.samsung.com/hr
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/fr
www.samsung.com
www.samsung.com/gr
http://www.samsung.com/hu
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/pl
www.samsung.com
www.samsung.com/ro
www.samsung.com/rs
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch (German)
www.samsung.com/ch_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.com/ee
Ova oznaka na bateriji, priručniku ili na pakovanju znači da baterija u ovom
proizvodu ne sme da se odloži sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada
prestane da radi. Tamo gde postoje sledeće oznake hemisjkih elemenata Hg,
Cd ili Pb, to označava da baterija sadrži živu, kadmijum ili olovo u količinama
iznad nivoa dozvoljenog prema direktivi EC Directive 2006/66. Ukoliko se
baterije ne odlože na pravilan način, ove supstance mogu biti štetne po
zdravlje ili po životnu okolinu.
Da biste zaštitili prirodna bogatstva i da biste promovisali ponovnu upotrebu
recikliranog materijala, odvojite baterije od ostalog otpada I reciklirajte ih
pomoću svog lokalnog sistema za reciklažu baterija.
Pravilno odlaganje ovog proizvoda
(električna i elektronska oprema za odlaganje)
(Primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju
posebne sisteme za prikupljanje)
Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da
proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi
smeli da se odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im
istekne vek trajanja. Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili
ljudskog zdravlja usled nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode od
ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu
ponovnu upotrebu materijalnih resursa.
Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod
ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu
na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po
čovekovu okolinu.
Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe
ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom
odlaganja ne treba da se mešaju saostalim komercijalnim otpadom.
2015-10-26
3:42:47
Download PDF

advertising