BD-ES7000
Blu-ray™ plejer
korisničko uputstvo
zamislite mogućnosti
Zahvaljujemo Vam na kupovini ovog Samsungovog proizvoda.
Da biste dobili potpuniju uslugu, registrujte vaš proizvod na
www.samsung.com/register
02231S-BD-ES7000-EN-SER.indd 1
2013-02-07 오후 4:45:03
Sigurnosne informacije
Upozorenje
DA BISTE SMANJILI OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE SKIDAJTE POKLOPAC (ILI ZADNJU STRANU).
UNUTRA NEMA DELOVA KOJE MOŽE SERVISIRATI KORISNIK. SERVISIRANJE POVERITE KVALIFIKOVANOM
OSOBLJU SERVISA.
OPREZ
Ovaj simbol ukazuje na “opasan napon”
u proizvodu koji predstavlja opasnost od
električnog udara ili telesne povrede.
OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA
NE OTVARATI
OPREZ: DA BISTE SMANJILI OPASNOST OD
Ovaj simbol ukazuje na važna uputstva koja
ELEKTRIČNOG UDARA, NE SKIDAJTE POKLOPAC se dobijaju uz ovaj proizvod.
(ILI ZADNJU STRANU). UNUTRA NEMA DELOVA
KOJE MOŽE SERVISIRATI KORISNIK. SERVISIRANJE
POVERITE KVALIFIKOVANOM OSOBLJU SERVISA.
Ne postavljajte ovu opremu u skučeni prostor, kao
što su polica za knjige ili slične predmeti.
UPOZORENJE
Da biste sprečili štetu koja može dovesti do
požara ili električnog udara, ne izlažite ovaj uređaj
kiši ili vlazi.
OPREZ
Blu-ray plejer KORISTI NEVIDLJIVi LASERSKi
ZRAK KOJI MOŽE UZROKOVATI IZLAGANJE
OPASNOM ZRAČENJU U SLUČAJU
USMERAVANJA. VODITE RAČUNA DA Blu-ray
plejerom RUKUJETE PRAVILNO, U SKLADU SA
UPUTSTVIMA.
OPREZ
OVAJ PROIZVOD KORISTI LASER. UPOTREBA
KONTROLA, PODEŠAVANJA ILI IZVOĐENJE
POSTUPAKA OSIM ONIH KOJI SU NAVEDENI
OVDE MOŽE DOVESTI DO IZLAGANJA
OPASNOM ZRAČENJU. NE OTVARAJTE
POKLOPCE I NE VRŠITE POPRAVKE SAMI.
SERVISIRANJE POVERITE KVALIFIKOVANIM
LICIMA.
Ovaj proizvod zadovoljava CE regulative kada
se za povezivanje uređaja sa drugom opremom
koriste oklopljeni kablovi i konektori. Da bi se
sprečile elektromagnetne smetnje sa električnim
aparatima, kao što su radio i televizori, za
povezivanje koristite oklopljene kablove i
konektore.
VAŽNA NAPOMENA
Mrežni kabel za ovu opremu se isporučuje sa
livenim utikačem koji sadrži osigurač. Vrednost
osigurača je naznačena na strani pina utikača.
Ako je neophodna zamena, mora se koristiti
osigurač odobren za BS1362 ili iste klase.
Nikada nemojte koristiti utikač bez poklopca
osigurača u slučaju da se poklopac može skidati.
Ako je rezervni poklopac osigurača neophodan,
on mora biti iste boje kao strana pina utikača..
Poklopce za zamenu možete nabaviti kod vašeg
prodavca.
Ako postojeći utikač nije prikladan za električne
utičnice u vašem domu ili kabl nije dovoljno
dugačak da dosegne električnu utičnicu, potrebno
je da pribavite odgovarajući odobreni sigurnosni
produžni kabl ili pozovete prodavca za pomoć.
Međutim, ako ne postoji alternativa za odsecanje
utikača, izvadite osigurač, a zatim bezbedno
bacite utikač. Nemojte priključivati utikač na
mrežnu utičnicu, budući da postoji opasnost od
električnog udara od ogoljenog fleksibilnog kabla.
Da biste uređaj isključili iz struje, utikač se mora
izvući iz električne utičnice, što znači da utikač
mora biti spreman za rad.
Proizvod koji se isporučuje uz ovaj korisnički
priručnik je licenciran pod određenim pravima
intelektualne svojine određenih trećih strana..
| 2 Srpski
02231S-BD-ES7000-EN-SER.indd 2
2013-02-07 오후 4:45:03
LASERSKI PROIZVOD KLASE 1
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
Mere opreza
Važna sigurnosna uputstva
Pre korišćenja uređaja pažljivo pročitajte ovo
uputstvo za rad. Pratite sva dole navedena
sigurnosna uputstva.
Sačuvajte ovo uputstvo za potrebe budućeg
informisanja.
1. Pročitajte ova uputstva.
2. Sačuvajte ova uputstva.
3. Obratite pažnju na sva upozorenja.
9. Ne ugrožavajte sigurnosnu svrhu polarizovanih
ili uzemljenih utikača. Polarizovani utikač ima
dva pina od kojih je jedan širi od drugog.
Uzemljeni utikač ima dva pina i treći zubac
za uzemljenje. Širi pin ili treći zubac postoje
radi vaše sigurnosti. Ako isporučeni utikač
ne odgovara vašoj mrežnoj utičnici, potražite
savet od električara za odgovarajuću zamenu.
Sigurnosne informacije
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
8. Nemojte da postavljate uređaj pored izvora
toplote, kao što su radijatori, grejači, šporeti
ili drugi aparati (uključujući AV prijemnike) koji
proizvode toplotu.
01
Ovaj CD plejer je klasifikovan kao LASERSKI
proizvod KLASE 1. Upotreba kontrola,
podešavanja ili izvođenje postupaka osim onih
koji su navedeni ovde može dovesti do izlaganja
opasnom zračenju.
OPREZ :
• KLASA 3B VIDLJIVOG I NEVIDLJIVOG
LASERSKOG ZRAČENJA KADA JE OTVOREN.
IZBEGAVATI IZLAGANJE ZRAKU (IEC 60825-1)
• OVAJ proizvod KORISTI LASER. UPOTREBA
KONTROLA, PODEŠAVANJA ILI IZVOĐENJE
POSTUPAKA OSIM ONIH KOJI SU NAVEDENI
OVDE MOŽE DOVESTI DO IZLAGANJA
OPASNOM ZRAČENJU. NE OTVARAJTE
POKLOPAC I NE VRŠITE POPRAVKE SAMI.
SERVISIRANJE POVERITE KVALIFIKOVANIM
LICIMA.
7. Ne blokirajte ventilacione otvore. Instalirajte u
skladu sa uputstvima proizvođača.
10. Zaštitite mrežni kabl od gaženja ili uklještenja,
naročito kod utikača, priručnih priključaka,
kao i na mestu gde izlazi iz uređaja.
11. Koristite samo dodatke/pribor koji je odredio
proizvođač.
12. Koristite samo na kolicima,
stalku, stativu, konzoli
ili stolu koje je odredio
proizvođač ili koji se prodaju
uz uređaj. Kada se koriste
kolica, treba paziti prilikom
pomeranja kolica i uređaja da bi se izbegle
povrede zbog prevrtanja.
13. Izvucite utikač uređaja iz utičnice tokom
grmljavine ili ako se ne koristi duži vremenski
period.
14. Sve popravke prepustite kvalifikovanom
osoblju servisa. Popravka je potrebna kada
se uređaj ošteti na bilo koji način, kao što
je oštećenje priključnog kabla ili utikača,
prolivanje tečnosti po uređaju, pad nekog
predmeta na uređaj, izlaganje uređaja kiši ili
vlazi, neispravan rad ili pad.
4. Pratite sva uputstva.
5. Ne koristite ovaj uređaj blizu vode.
6. Čistite ga samo suvom tkaninom.
Srpski
02231S-BD-ES7000-EN-SER.indd 3
3|
2013-02-07 오후 4:45:04
Sigurnosne informacije
Čuvanje i rukovanje diskom
• Držanje diskova
-- Otisci prstiju ili ogrebotine na
disku mogu smanjiti kvalitet
zvuka i slike ili uzrokovati
preskakanje.
-- Izbegavajte dodirivanje površine diska na koju
su snimljeni podaci.
-- Držite disk za ivice, tako da otisci prstiju ne
ostanu na površini.
-- Ne lepite papir ili traku na disk.
• Čišćenje diskova
-- Ako na disku ostanu otisci prstiju
ili prljavština, očistite ga blagim
deterdžentom rastvorenim u vodi i
obrišite mekom krpom.
-- Kada čistite, pažljivo brišite od središta prema
spoljašnjoj ivici diska.
• Čuvanje diska
`` Ne čuvajte na direktnoj sunčevoj svetlosti.
`` Čuvajte u hladnom provetrenom prostoru.
`` Čuvajte u čistom zaštitnom omotu i
skladištite uspravno.
Mere opreza pri rukovanju
• Ne izlažite ovaj uređaj kapanju ili prskanju. Na
uređaj ne stavljajte predmete napunjene vodom,
kao što su vaze.
• Da biste ovaj uređaj isključili u potpunosti,
morate izvući utikač iz zidne utičnice. Prema
tome, utikač mora biti jednostavno i lako
dostupan u svakom trenutku.
• Nemojte priključivati više električnih uređaja
u istu zidnu utičnicu. Preopterećenje utičnice
može dovesti do pregrevanja, što dovodi do
požara.
• Održavanje kućišta.
-- Pre povezivanja drugih komponenata na ovaj
plejer, morate prvo da ih isključite.
-- Ako plejer iznenada premestite sa hladnog
na toplo mesto, može se javiti kondenzacija
na radnim delovima i sočivima i izazvati
abnormalnu reprodukciju diska. Ako se to desi,
isključite plejer iz struje, sačekajte dva sata
i ponovo priključite utikač u zidnu utičnicu.
Zatim, stavite disk i ponovo pokušajte
reprodukciju.
• Ako proizvod stvara abnormalnu buku ili miris
paljevine ili dima, odmah isključite uređaj pritiskom
prekidača za uključivanje i isključivanje i izvucite
utikač iz zidne utičnice. Zatim se obratite najbližem
centru za podršku za tehničku pomoć. Ne
koristite proizvod. Korišćenje proizvoda u tom
stanju može uzrokovati požar ili električni udar.
Korišćenje 3D funkcije
VAŽNE ZDRAVSTVENE I SIGURNOSNE
INFORMACIJE ZA 3D SLIKE.
Treba da pročitate i razumete sledeće sigurnosne
informacije pre korišćenja 3D funkcije.
• Neki gledaoci mogu da osete nelagodnost
prilikom gledanja 3D televizije, npr. vrtoglavicu,
mučninu i glavobolju.
Ako osetite bilo koji od tih simptoma, prekinite
sa gledanjem 3D televizije, skinite 3D aktivne
naočare i odmorite se.
• Gledanje 3D slika u dužem periodu može
izazvati naprezanje očiju. Ako osetite naprezanje
očiju, prekinite sa gledanjem 3D televizije, skinite
3D aktivne naočare i odmorite se.
• Odgovorna odrasla osoba treba često da
proverava decu koja koriste 3D funkciju.
Ako postoje bilo kakve naznake o zamoru očiju,
glavobolji, vrtoglavici ili mučnini neka dete prekine
gledanje 3D televizije i odmori se.
• Nemojte koristiti 3D aktivne naočare za druge
svrhe (kao što su standardne naočare, sunčane
naočare, zaštitne naočare, itd).
| 4 Srpski
02231S-BD-ES7000-EN-SER.indd 4
2013-02-07 오후 4:45:04
01
• Nemojte koristiti 3D funkcije ili 3D aktivne
naočare dok hodate ili se krećete. Korišćenje
3D funkcije ili 3D aktivnih naočara za vreme
kretanja može da dovede do toga da udarate u
predmete, da se sapletete i/ili padnete, kao i do
teških povreda.
• Ako želite da uživate u 3D sadržaju, povežite 3D
uređaj (3D kompatibilan AV prijemnik ili TV) na
HDMI OUT priključak plejera korišćenjem HDMI
kabla velike brzine. Stavite 3D naočare pre
reprodukovanja 3D sadržaja.
• Plejer šalje 3D signale samo putem HDMI kabla
koji je povezan na HDMI OUT priključak.
• Budući da je rezolucija video signala u režimu 3D
reprodukcije fiksirana na rezoluciju originalnog
3D videa, rezoluciju ne možete da promenite
onako kako želite.
• Neke funkcije kao što su BD Wise, podešavanje
dijagonale i rezolucije ekrana, možda neće
pravilno funkcionisati u modu 3D reprodukcije.
• Za pravilnu isporuku 3D signala morate koristiti
HDMI kabl za velike brzine.
• Kada gledate 3D slike, udaljite se od televizora
najmanje za tri širine ekrana. Na primer, ako
imate ekran dijagonale 46 inča, udaljite se od
ekrana 138 inča (11,5 stopa).
• Za najbolju 3D sliku, 3D video ekran postavite u
visini očiju.
• Ako je plejer povezan sa nekim 3D uređajima,
3D efekat možda neće pravilno funkcionisati.
• “Blu-ray 3D” i “Blu-ray 3D” logotip su zaštitni
znaci Blu-ray Disc Association.
Sigurnosne informacije
Autorsko pravo
© 2012 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Sva prava zadržana. Ovo korisničko uputstvo ili
njegovi delovi ne mogu se umnožavati bez prethodnog
pisanog odobrenja Samsung Electronics Co.,Ltd.
Srpski
02231S-BD-ES7000-EN-SER.indd 5
5|
2013-02-07 오후 4:45:04
Sadržaj
Sigurnosne informacije
2
3
3
Upozorenje
Mere opreza
Čuvanje i rukovanje diskom
4
Korišćenje 3D funkcije
5
Mere opreza pri rukovanju
Autorsko pravo
Početak
8
8
8
9
Instaliranje Blu-ray plejera
21
Metod 2 Instaliranje na zid
20
Važna sigurnosna uputstva
4
4
20
Disk i kompatibilnost formata
Tipovi diskova i sadržaji koje vaš plejer
može reprodukovati
Tipovi diskova koje vaš plejer ne može
reprodukovati
Kod regiona
Podešavanja
22
Procedura početnog podešavanja
23
Pristupanje ekranu za podešavanja
22
23
24
30
30
32
33
34
Oznake diskova koje plejer može
reprodukovati
34
12
Pribor
35
14
Donja ploča
9
10
13
15
15
16
Podržani formati
Gornja ploča
Daljinski upravljač
Povezivanje
17
18
18
18
19
19
19
34
35
Povezivanje sa televizorom
Povezivanje sa audio sistemom
Metod 1 Povezivanje AV prijemnika sa
podrškom za HDMI
Metod 2 Povezivanje AV prijemnika sa
Dolby Digital ili DTS dekoderom
Povezivanje mrežnog rutera
Kablovska mreža
Početni ekran
Tasteri na daljinskom upravljaču koji se
koriste za meni Podešavanja
Funkcije menija Podešavanja
Mreže i Internet
Konfigurisanje mrežne veze
Wi-Fi Direct
Soft AP
Postavke za AllShare
Ažuriranje softvera
Preko Interneta
Preko USB veze
Pom. diska
35Preuzimanjem
36
Prikaz daljinskog upravljača
Podešavanje daljinskog upravljača za rad
sa televizorom
Metod 1 Instaliranje na stalak
Režim mirovanja
Reprodukcija medija
37
37
37
38
38
38
38
39
39
Reprodukcija komercijalnih video diskova
3D konvertor
Podešavanje 3D dubine
Ekran AllShare Play
Pristupanje ekranu AllShare Play
Ekran AllShare Play na dlanu
Reprodukcija datotekana USb uređaju ili
USB kompatibilnom mobilnom telefonu
Reprodukcija komercijalnih audio
diskova
Kontrole ekrana Muzika
Bežična mreža
| 6 Srpski
02231S-BD-ES7000-EN-SER.indd 6
2013-02-07 오후 4:45:05
40
40
41
41
42
42
42
Korišćenje funkcije AllShare mreže
Da preuzmete AllShare softver
Reprodukcija sadržaja koji se nalazi na
računaru ili DLNA uređaju putem Blu-ray
plejera
Kontrola reprodukcije sadržaja koji se nalazi
na računaru pomoću vašeg pametnog
telefona
Kontrola video reprodukcije
Tasteri na daljinskom upravljaču za
reprodukciju video zapisa
54
56
Zaštita od kopiranja
Izjava o odricanju odgovornosti za
mrežni servis
Licenca
Dodatne informacije
56Napomena
58
59
Rezolucija u skladu sa tipom sadržaja
Izbor digitalnog izlaza
Tasteri na daljinskom upravljaču za
reprodukciju muzike
63
Specifikacije
Korišćenje menija Alatke
45
53
Korišćenje menija Alatke
44
45
53
Obaveštenje o usklađenosti i
kompatibilnosti
Rešavanje problema
Kontrola reprodukcije muzike
45
52
60
44
44
Dodatak
Sadržaj
40
Reprodukcija diska sa snimljenim
sadržajem korisnika
62Popravke
Ponavljanje numera na audio CD disku
Nasumično ponavljanje numera na audio
CD disku
Kreiranje liste za reprodukciju sa CD diska
45Ripovanje
46
Reprodukovanje foto sadržaja
47
Korišćenje menija Alatke kada je
datoteka istaknuta
46
Korišćenje menija Alatke
Mrežni servisi
49
49
50
51
Korišćenje Smart Hub-a
Program Smart Hub ukratko
Korišćenje programa Web Browser
BD-LIVE™
Srpski
02231S-BD-ES7000-EN-SER.indd 7
7|
2013-02-07 오후 4:45:05
Početak
Disk i kompatibilnost formata
Tipovi diskova i sadržaji koje vaš plejer može reprodukovati
Mediji
VIDEO
MUZIKA
FOTOGRAFIJA
||NAPOMENA |
Tip diska
Blu-ray disk
3D Blu-ray disk
DVD-VIDEO
DVD-RW
DVD-R
DVD+RW
DVD+R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Detalji
BD-ROM ili BD-RE/-R snimljen u BD-RE formatu.
DVD-VIDEO, snimljeni DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R diskovi koji su snimljeni i
zatvoreni ili USB memorijski mediji na kojima se nalaze DivX, MKV, MP4 sadržaji.
Muzika snimljena na CD-RW/-R, DVD-RW/-R i BD-RE/-R diskovima ili USB memorijskim
medijima na kojima se nalaze MP3 ili WMA sadržaji.
Fortografije snimljene na CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R diskovima ili USB
memorijskim medijima na kojima se nalaze JPEG sadržaji.
\\ Ovaj plejer možda neće reprodukovati neke CD-RW/-R i DVD-R diskove zbog tipa diska ili uslova snimanja.
\\ Ako DVD-RW/-R diskovi nisu ispravno snimljeni u DVD video formatu, neće moći da se reprodukuju.
\\ Vaš plejer neće reprodukovati sadržaj koji je snimljen na DVD-R uređaju sa bitskom brzinom većom od 10 Mb/s.
\\ Vaš plejer neće reprodukovati sadržaj koji je snimljen na BD-R ili USB uređaju sa bitskom brzinom većom od 25 Mb/s.
\\ Reprodukcija možda neće uspeti sa nekim tipovima diskova ili kada koristite specifične operacije, kao što su promena ugla ili
podešavanje proporcija slike. Informacije o diskovima su detaljno navedene na kutiji diska. Pogledajte ako je neophodno.
\\ Kada reprodukujete BD-J naslov, učitavanje može trajati duže nego kod običnih naslova ili će se neke funkcije vršiti sporije.
Tipovi diskova koje vaš plejer ne može reprodukovati
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/
MV, itd.
• DVD-RAM
• Super Audio CD
(osim CD lejera)
• DVD-RW (VR mod)
• CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD
(CD-G diskovi
reprodukuju samo
audio sadržaje, ne
reprodukuju grafiku).
• 3,9 GB DVD-R diskovi
za autorizaciju.
| 8 Srpski
02231S-BD-ES7000-EN-SER.indd 8
2013-02-07 오후 4:45:06
Kod regiona
Blu-ray Disk
Kod
regiona
DVD-VIDEO
BD-LIVE
DivX
Oblast
a
Severna Amerika, Centralna
Amerika, Južna Amerika, Koreja,
Japan, Tajvan, Hong Kong i
Jugoistočna Azija.
b
Evropa, Grenland, Francuske
teritorije, Bliski Istok, Afrika,
Australija i Novi Zeland.
c
3D Blu-ray disk
Indija, Kina, Rusija, Centralna i
Južna Azija.
1
SAD, Teritorije SAD-a i Kanada
2
Evropa, Japan, Bliski Istok,
Egipat, Južna Afrika, Grenland
3
Tajvan, Koreja, Filipini, Indonezija,
Hong Kong
4
Meksiko, Južna Amerika,
Centralna Amerika, Australija,
Novi Zeland, Pacifička ostrva,
Karibi
5
Rusija, Istočna Evropa, Indija,
veći deo Afrike, Severna Koreja,
Mongolija
6
Kina
PAL televizijski sistem u
Ujedinjenom Kraljevstvu,
Francuskoj, Nemačkoj, itd.
Srpski
02231S-BD-ES7000-EN-SER.indd 9
Početak
Tip diska
Blu-ray disk
02
Plejeri i diskovi su kodirani prema regionu. Ti
kodovi regiona moraju da se slažu kako bi disk
mogao da se reprodukuje. Ako se kodovi ne slažu,
disk neće biti reprodukovan.
Regionalni broj ovog plejera je prikazan na donjoj
ploči plejera.
Oznake diskova koje plejer može
reprodukovati
9|
2013-02-07 오후 4:45:06
Početak
Podržani formati
Podrška video datoteka
Sufiks
datoteke
Sadržaj
*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
VRO
VOB
PS
TS
Video kodek
Rezolucija
DivX 3.11/4.x/
5.x/6.1
MPEG4 SP/ASP
1920x1080
H.264 BP/
MP/HP
Window Media
Video v9
MPEG2
MPEG1
1920x1080
352x288
Brzina kadrova Bitska brzina
(fps)
(Mb/s)
20
6~30
24/25/30
24/25/3
25
25
Audio kodek
Dolby Digital
LPCM
AAC
HE-AAC
WMA
DD+
MP3
DTS
20
`` Ograničenja
-- Čak i kada je datoteka kodirana gore navedenim podržanim kodekom, moguće je da se datoteka ne
reprodukuje ako je sadržaj neispravan ili oštećen.
-- Normalna reprodukcija nije zagarantovana ako je informacija kontejnera datoteke pogrešna ili ako je
sama datoteka oštećena.
-- Datoteke koje imaju veće bitske brzine ili brzine kadrova u odnosu na standardne mogu da prekidaju
prilikom reprodukcije.
-- Funkcija pretraživanja (preskakanja) nije dostupna ako je tabela indeksiranja datoteke oštećena.
-- Ako datoteku reprodukujete sa udaljenog mesta preko mrežne konekcije, može da dođe do prekida u
video reprodukciji, što zavisi od uspostavljene mrežne brzine.
-- Neki USB uređaji/digitalni fotoaparati možda neće biti kompatibilni sa ovim plejerom.
`` Video dekoder
-- Podržava protokol H.264 do nivoa 4.1
-- Ne podržava GMC 2 ili više
`` Audio dekoder
-- Podržava WMA 7, 8, 9 i STD
-- Ne podržava višekanalni WMA 9 PRO ili audio bez gubitaka ako je broj kanala veći od 2.
-- Ne podržava WMA frekvenciju semplovanja od 22050Hz mono.
| 10 Srpski
02231S-BD-ES7000-EN-SER.indd 10
2013-02-07 오후 4:45:07
`` Komentari
Podržani formati DivX datoteka titlova
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
||NAPOMENA |
\\ Neki diskovi sa formatom DivX, MKV i MP4 se možda
neće reprodukovati, zavisno od video rezolucije i brzine
kadrova.
Podrška muzičkih datoteka
Sufiks
datoteke
*.mp3
*.wma
Sadržaj
MP3
Audio
kodek
Podržani opseg
MP3
-
WMA
*Brzine semplovanja
(u kHz) - 8, 11, 16,
22, 32, 44.1, 48
*Bitske brzine - Sve
bitske-brzine u
opsegu od 5kb/s do
384kb/s
WMA
Napomene o USB povezivanju
• Vaš plejer podržava USB memorijske uređaje,
MP3 plejere, digitalne fotoaparate i USB čitače
kartica.
• Neki USB uređaji/digitalni fotoaparati možda
neće biti kompatibilni sa ovim plejerom.
• Vaš plejer podržava sisteme datoteka FAT16,
FAT32 i NTFS.
• USB uređaje povežite direktno na USB port
plejera. Povezivanje preko USB kabla može
dovesti do problema kompatibilnosti.
• Stavljanje više od jednog memorijskog uređaja
u čitač za više kartica može da dovede do
nepravilnog funkcionisanja čitača.
Srpski
02231S-BD-ES7000-EN-SER.indd 11
Početak
ĞĞ
• Ovaj plejer ne podržava PTP protokol.
• Ne isključujte USB uređaj tokom procesa
„učitavanja”.
• Što je veća rezolucija slike, više vremena će biti
potrebno da se prikaže slika.
• Ovaj plejer ne može da reprodukuje MP3
datoteke sa DRM (Upravljanje digitalnim
pravima) sistemom koje su preuzete sa
komercijalnih sajtova.
• Vaš plejer podržava samo video zapise sa manje
od 30 f/s (brzina kadrova).
• Vaš plejer podržava samo USB uređaje za
masovno skladištenje (MSC) kao što su fleš
memorije i USB HDD. (HUB sistem nije podržan.)
• Određeni USB HDD uređaji, čitači kartica i fleš
memorije možda neće biti kompatibilne sa ovim
proizvodom.
• Ako je za neke USB uređaje neophodno
prekomerno napajanje, uređaj za zaštitu kola
može ograničiti uređaj.
• Ako je reprodukcija sa USB HDD nestabilna,
obezbedite dodatno napajanje uključivanjem
HDD-a u zidnu utičnicu.
Ako se problem nastavi, obratite se proizvođaču
USB HDD diska.
• Prvo morate bezbedno ukloniti USB memorijski
uređaj. (izvršite funkciju "Bezbedno uklanjanje
USB-a" da biste sprečili moguća oštećenja USB
memorije).
Pritisnite taster MENU da biste prešli na početni
ekran, pritisnite ŽUTI (C) taster, a zatim pritisnite
taster v.
• SAMSUNG nije odgovoran za bilo koje oštećenje
datoteka s podacima ili gubitak podataka.
• Vaš uređaj ne podržava datoteku za kompresiju,
proređenu datoteku i datoteku za šifrovanje
NTFS sistema.
-- Pre nego što isključite USB uređaj, koristite
bezbedno uklanjanje USB-a.
-- Ako ne koristite bezbedno uklanjanje USB-a,
vaši podaci na USB uređaju mogu se oštetiti
ili izgubiti.
-- Možete da popravite ili formatirate USB uređaj
na vašem stonom računaru. (samo MSWindows OS)
02
-- MPEG4 : Podržava GMC 1-tačku vitoperenja.
-- H.264 : Podržava BP/MP/HP do nivoa 4.1.
-- WMV : Podržava V9, VC1 SP/MP/AP L3.
-- MPEG1 : Ne podržava D-sliku.
-- MPEG2 : Podržava do visokog nivoa visokog
profila.
11 |
2013-02-07 오후 4:45:07
Početak
AVCHD (Napredni video kodek visoke definicije)
• Ovaj plejer može da reprodukuje diskove AVCHD formata. Takvi diskovi se obično snimaju i koriste u
videokamerama.
• AVCHD format je format digitalne videokamere visoke definicije.
• MPEG-4 AVC/H.264 format komprimuje slike sa većom efikasnošću od konvencionalnog formata za
kompresiju slike.
• Neki AVCHD diskovi koriste format “x.v.Color”. Ovaj plejer može da reprodukuje AVCHD diskove koji
koriste format “x.v.Color”.
• “x.v.Color” je zaštitni znak Sony Corporation.
• “AVCHD” i logotip AVCHD su zaštitni znaci kompanija Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. i Sony
Corporation.
||NAPOMENA |
\\ Neki diskovi sa AVCHD formatom se možda neće reprodukovati, zavisno od uslova snimanja.
Diskove AVCHD formata je potrebno zatvoriti.
\\ "x.v.Color" pruža veći opseg boja u odnosu na normalne DVD diskove za videokameru.
Pribor
Proverite da li se u sadržaju nalazi sledeći pribor.
Zidna konzola / Montažna konzola / Navrtna konzola
Baterije za daljinski upravljač (veličina AAA)
Adapter
Montažni držač - stalak
TV
POWER
POWER
SOURCE
2D3D
1
2
3
4
5
6
7
8
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
SEARCH
REPEAT
SUBTITLE
0
INFO
TOOLS
RETURN
INTERNET@
SMART
HUB
9
AUDIO
POPUP
EXIT
79
VOL
Korisničko uputstvo
MUTE
CH
Daljinski upravljač
| 12 Srpski
02231S-BD-ES7000-EN-SER.indd 12
2013-02-07 오후 4:45:08
||NAPOMENA |
02
\\ Uverite se da je plejer instaliran tako da stoji na tlu ili visi na zidu.
Polaganje proizvoda na tlo može uzrokovati kvar proizvoda.
Početak
Gornja ploča
TASTER ZA UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE
USB HOST
FIOKA ZA DISK
TASTER ZA REPRODUKCIJU/PAUZU
SENZOR DALJINSKOG UPRAVLJAČA
TASTER UNESI
EKRAN
TASTER ZA IZBACIVANJE
TASTER STOP
||NAPOMENA |
\\ Za nadogradnju softvera plejera preko USB Host konektora, morate da koristite USB memoriju.
\\ Kada plejer prikaže meni Blu-ray diska, reprodukciju filma nećete moći da pokrenete pritiskom na taster za reprodukciju na
plejeru ili daljinskom upravljaču. Da biste reprodukovali film morate da izaberete stavku Reprodukuj film u meniju diska i da
zatim pritisnete taster v.
Srpski
02231S-BD-ES7000-EN-SER.indd 13
13 |
2013-02-07 오후 4:45:08
Početak
Donja ploča
DC 12V
HDMI OUT
DIGITAL AUDIO OUT
LAN
| 14 Srpski
02231S-BD-ES7000-EN-SER.indd 14
2013-02-07 오후 4:45:08
Daljinski upravljač
Za izbacivanje diska.
Pritisnite kada želite da koristite 3D funkciju.
Pritiskajte numeričke tastere za rad sa
opcijama.
Pritisnite za prebacivanje jezika titla Blu-ray/
DVD diska.
TV
POWER
POWER
2D3D
SOURCE
1
2
3
4
5
6
7
8
SUBTITLE
0
9
AUDIO
Pritisnite za preskakanje unazad ili unapred.
Pritisnite da pređete na glavni meni.
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
POPUP
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
Pritisnite da biste koristili meni Alatke.
Vratite se na prethodni meni.
Pritisnite da koristite Smart Hub.
Pritisnite za pretraživanje sadržaja.
Podešavanje jačine zvuka televizora.
INTERNET@
SMART
HUB
SEARCH
REPEAT
79
VOL
MUTE
CH
Omogućava vam da, nakon instalacije,
izaberete ulazni izvor na televizoru.
Koristite za pristupanje raznim audio
funkcijama na disku (Blu-ray/DVD).
Pritisnite za reprodukovanje diska.
Koristite za ulazak u iskačući meni/meni
naslova.
Koristite za prikazivanje informacija o reprodukciji
tokom reprodukovanja Blu-ray/DVD diska.
Koristite da izaberete stavke menija i
menjate vrednosti u meniju.
Pritisnite za izlazak iz menija.
Ovi tasteri se koriste za menije plejera i za
nekoliko funkcija na Blu-ray diskovima.
Omogućava vam da ponovite naslov,
poglavlje, numeru ili disk.
Koristite za izbor TV programa.
Isključuje zvučnike vašeg televizora.
Stavljanje baterija
Uključite i isključite televizor.
(Za rad sa televizorom, vidi stranu 16)
Pritisnite da biste pretraživali disk unapred ili
unazad.
Pritisnite za pauziranje diska.
Pritisnite za zaustavljanje diska.
Koristite za ulazak u meni diska.
Početak
Uključite i isključite plejer.
02
Prikaz daljinskog upravljača
||NAPOMENA |
\\ Ako daljinski upravljač ne radi pravilno:
-- Proverite polaritet +/– baterija.
-- Proverite da li su baterije iscurele.
-- Proverite da li je senzor za daljinsko upravljanje
blokiran nekom preprekom.
-- Proverite da li se u blizini nalazi fluorescentno svetlo.
||OPREZ |
\\ Odložite baterije u skladu sa lokalnim propisima za zaštitu
sredine. Ne stavljajte ih u kućni otpad.
Srpski
02231S-BD-ES7000-EN-SER.indd 15
15 |
2013-02-07 오후 4:45:08
Početak
Podešavanje daljinskog upravljača za
rad sa televizorom
Uz pomoć ovog daljinskog upravljača možete
upravljati izvesnim funkcijama vašeg televizora.
Taster
TV POWER
TV SOURCE
TV VOL (+/–)
Funkcija
Koristi se za uključivanje i isključivanje
televizora.
Koristi se za izbor spoljnog izvora koji je
povezan na televizor.
Koristi se za podešavanje jačine zvuka
televizora.
TV CH (,/.) Koristi se za izbor željenog kanala.
TV MUTE
Koristi se za uključivanje i isključivanje
zvuka.
||NAPOMENA |
\\ Gore navedene funkcije neće obavezno funkcionisati kod
svih televizora. Ako naiđete na probleme, koristite daljinski
upravljač televizora.
Da biste utvrdili da li je vaš televizor
kompatibilan, pratite sledeća uputstva.
1. Uključite televizor.
2. Usmerite daljinski upravljač ka televizoru.
3. Pritisnite i držite pritisnut taster TV POWER
i unesite dvocifreni kod iz tabele na desnoj
strani koji odgovara vašoj marki televizora,
pritiskanjem odgovarajućih numeričkih
tastera.
Ako je vaš televizor kompatibilan sa daljinskim
upravljačem, on će se isključiti.
Daljinski upravljač je sada programiran za rad
sa televizorom.
||NAPOMENA |
\\ Ako je za vašu marku televizora navedeno više kodova,
pokušajte redom sa svakim dok ne pronađete onaj koji
funkcioniše.
\\ Ako zamenite baterije daljinskog upravljača, ponovo
morate programirati kod marke televizora.
Kontrolni kodovi televizora
Marka
SAMSUNG
Kod
TV POWER+01, +02,
+03, +04, +05, +06,
+07, +08, +09
AIWA
TV POWER+82
ANAM
TV POWER+10, +11,
+12, +13, +14, +15,
+16, +17, +18
BANG & OLUFSEN TV POWER+57
BLAUPUNKT
TV POWER+71
BRIONVEGA
TV POWER+57
BRANDT
CGE
CONTINENTAL
EDISON
TV POWER+73
TV POWER+52
TV POWER+75
DAEWOO
TV POWER+19, +20,
+23, +24, +25, +26,
+27, +28, +29, +30,
+31, +32, +33, +34
EMERSON
TV POWER+64
FERGUSON
FINLUX
TV POWER+73
TV POWER+06,
+49, +57
FORMENTI
TV POWER+57
GRADIENTE
TV POWER+70
FUJITSU
GRUNDIG
HITACHI
IMPERIAL
JVC
LG
LOEWE
LOEWE OPTA
MAGNAVOX
METZ
MITSUBISHI
MIVAR
NEC
NEWSAN
TV POWER+84
TV POWER+49,
+52, +71
Marka
NOBLEX
NOKIA
NORDMENDE
PANASONIC
PHILIPS
PHONOLA
Kod
TV POWER+66
TV POWER+74
TV POWER+72,
+73, +75
TV POWER+53,
+54, +74, +75
TV POWER+06,
+55, +56, +57
TV POWER+06,
+56, +57
PIONEER
TV POWER+58,
+59, +73, +74
RADIOLA
TV POWER+06, +56
RADIOMARELLI TV POWER+57
RCA
TV POWER+45, +46
SABA
TV POWER+57, +72,
+73, +74, +75
REX
TV POWER+74
SALORA
TV POWER+74
SANYO
TV POWER+41, +42,
+43, +44, +48
SCHNEIDER
SELECO
SHARP
TV POWER+06
TV POWER+74
TV POWER+36, +37,
+38, +39, +48
SIEMENS
TV POWER+71
TV POWER+52
SINUDYNE
TV POWER+57
TV POWER+06, +19,
+20, +21, +22, +78
TELEAVA
TV POWER+60,
+72, +73, +75
TV POWER+61, +79
TV POWER+06, +69
TV POWER+06, +57
TV POWER+40
TV POWER+57
SINGER
SONY
TELEFUNKEN
THOMSON
TOSHIBA
TV POWER+83
YOKO
TV POWER+68
TV POWER+35, +48
TV POWER+73
TV POWER+67,
+73, +75, +76
TV POWER+72,
+73, +75
THOMSON ASIA TV POWER+80, +81
TV POWER+06,
+48, +62, +65
TV POWER+52, +77
TV POWER+57
WEGA
ZENITH
TV POWER+47, +48,
+49, +50, +51, +52
TV POWER+57
TV POWER+06
TV POWER+63
| 16 Srpski
02231S-BD-ES7000-EN-SER.indd 16
2013-02-07 오후 4:45:09
Povezivanje
Povezivanje sa televizorom
03
Povezivanje
Povežite HDMI kabl (nije isporučen) od konektora HDMI OUT na poleđini proizvoda do konektora HDMI
IN na televizoru.
-- Ne priključujte kabl u zidnu utičnicu sve dok ne izvršite kompletno povezivanje.
-- Kada menjate veze, pre nego što počnete isključite sve uređaje.
Audio
Video
||NAPOMENA |
\\ Ako koristite HDMI-na-DVI kabl za povezivanje prikaznog uređaja, morate da povežete i Digitalni Audio Out na plejeru ili na
audio sistem da biste čuli zvuk.
\\ HDMI kabl predaje digitalne video i audio signale, tako da ne morate da povezujete audio kabl.
\\ Zavisno od vašeg televizora, izvesne rezolucije HDMI izlaza možda neće funkcionisati. Molimo da pogledate korisničko
uputstvo za svoj televizor.
\\ Kad plejer povezujete sa televizorom pomoću HDMI kabla ili ga povezujete sa novim televizorom, a zatim ga uključite po prvi
put, plejer automatski postavlja rezoluciju HDMI izlaza na najvišu koju podržava televizor.
\\ Dugačak HDMI kabl može uzrokovati šum na ekranu. U tom slučaju, u meniju podesite opciju HDMI dubokih tonova boja.
\\ Da biste gledali video u HDMI izlaznom modu rezolucije 720p, 1080i ili 1080p, morate koristiti HDMI kabl velike brzine
(kategorija 2).
\\ HDMI na izlazu predaje samo čist digitalni signal televizoru.
Ako vaš televizor ne podržava HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), slučajan šum se pojavljuje na ekranu.
Srpski
02231S-BD-ES7000-EN-SER.indd 17
17 |
2013-02-07 오후 4:45:10
Povezivanje
Povezivanje sa audio sistemom
Blu-ray plejer možete povezati na audio sistem pomoću metode prikazane u nastavku.
-- Ne priključujte kabl u zidnu utičnicu sve dok ne izvršite kompletno povezivanje.
-- Kada menjate veze, pre nego što počnete isključite sve uređaje.
Metod 1 Povezivanje AV prijemnika sa podrškom za HDMI
• Povežite HDMI kabl (nije isporučen) od konektora HDMI OUT na poleđini proizvoda do konektora HDMI
IN na prijemniku.
• Najbolji kvalitet (preporučeno)
Metod 2 Povezivanje AV prijemnika sa Dolby Digital ili DTS dekoderom
• Pomoću digitalnog optičkog kabla (nije isporučen), povežite konektor za optički digitalni audio izlaz
priključak na proizvodu i konektor za digitalni optički ulaz prijemnika.
• Dobar kvalitet
• Zvuk ćete čuti samo kroz prednja dva zvučnika kada je digitalni izlaz postavljen na PCM.
Metod 2
Audio
Metod 1
Audio
| 18 Srpski
02231S-BD-ES7000-EN-SER.indd 18
2013-02-07 오후 4:45:11
Povezivanje mrežnog rutera
Bežična mreža
03
Možete povezati plejer i mrežni ruter pomoću
jednog od metoda prikazanih u nastavku.
Da biste koristili funkciju AllShare mreže, morate
povezati računar na mrežu, kao što je prikazano
na slikama.
Veza može biti kablovska ili bežična.
Povezivanje
Kablovska mreža
Bežični ruter
Širokopojasni
servis
Ili
Širokopojasni modem
(sa integrisanim ruterom)
Širokopojasni
servis
\\ Ako vaš bežični rutet podržava DHCP, ovaj plejer može
koristit DHCP ili statičku IP adresu za povezivanje sa
bežičnom mrežom.
\\ Podesite bežični ruter na infrastukturni mod. “Ad-hoc”
mod nije podržan.
\\ Plejer podržava samo sledeće protokole bezbednosnog
ključa za bežičnu mrežu:
-- WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES),
WPA2-PSK (TKIP/AES)
Usmerivač
Širokopojasni
modem
||NAPOMENA |
Širokopojasni
servis
||NAPOMENA |
\\ Internet pristup Samsungovom serveru za ažuriranje
softvera možda neće biti dozvoljen, što zavisi od rutera
koji koristite ili politike vašeg dobavljača internet usluga.
Za više informacija, kontaktirajte vašeg dobavljača ISP
(Internet Service Provider).
\\ Izaberite kanal na bežičnom ruteru koji se trenutno ne
koristi. Ako kanal postavljen za bežični ruter trenutno
koristi neki drugi uređaj u blizini, to će dovesti do
ometanja i neuspešne komunikacije
\\ Ako izaberete veoma visoku propusnost (Greenfield)
802.11n mod i podesite tip šifrovanja na vašem ruteru
ili ruteru na WEP, TKIP ili TKIP-AES (WPS2Mixed), plejer
neće podržati vezu u skladu sa specifikacijama nove Wi-Fi
sertifikacije.
\\ Po svojoj prirodi, bežični LAN može prouzrokovati
ometanje, što zavisi od uslova rada (performanse rutera,
razdaljina, prepreke, ometanje od strane drugih radio
uređaja, itd.).
\\ Ako ste korisnik DSL-a, koristite ruter za uspostavljanje
veze sa mrežom.
Srpski
02231S-BD-ES7000-EN-SER.indd 19
19 |
2013-02-07 오후 4:45:11
Povezivanje
Instaliranje Blu-ray plejera
Plejer možete instalirati na stalak ili na zid.
Kada instalirate plejer pobrinite se da bude ostavljeno dovoljno prostora za stavljanje diska.
Ako to ne uradite, proizvod neće normalno funkcionisati.
Mere opreza za instalaciju
• Ako svoj plejer instalirate na zid, zid mora da bude ravan i vertikalan.
• Izbegavajte da plejer instalirate u okruženjima gde vlada visoka temperatura ili vlažnost, ili na zid koji ne
može da izdrži težinu seta.
• Proverite jačinu zida. Ako jačina zida nije dovoljna da izdrži plejer, postarajte se da se pre instaliranja zid
ojača.
• Proverite sastav zida. Ako je zid napravljen od gipsane ploče, mermera ili gvožđa, kupite i koristite
odgovarajuće tiplove i zavrtnje za učvršćivanje.
• Povežite sve kablove kojima se povezuju spoljni uređaji (TV, itd.) sa plejerom pre nego što ga instalirate.
• Ako plejer instalirate na gipsanu ploču (suvi zid), preporučujemo da iza zida postavite stub i da
potporne zavrtnje navrtite u taj stub.
• Da biste sprečili električni udar, plejer isključite pre instalacije.
• Nemojte ništa vešati na instalirani plejer i izbegavajte udaranje po njemu.
• Dobro učvrstite uređaj na zid tako da ne padne. Ako uređaj padne može doći do povrede ili oštećenja
proizvoda.
• Ako plejer instalirate na zid, pobrinite se da deca ne povlače kablove za povezivanje jer to može dovesti
do pada plejera.
Metod 1 Instaliranje na stalak
Za instaliranje na stalak, držač stalka umetnite u donji žleb Blu-ray plejera.
| 20 Srpski
02231S-BD-ES7000-EN-SER.indd 20
2013-02-07 오후 4:45:12
Metod 2 Instaliranje na zid
03
1. Komplet konzole umetnite u donji žleb Blu-ray plejera. Postavite dva zavrtnja, kao što je dole
prikazano, i okrećite ih u smeru kretanja kazaljke na satu da biste ih učvrstili.
Povezivanje
2. Zidnu konzolu postavite na zid tako da uža strana bude okrenuta nagore i učvrstite je na zid pomoću
četiri zavtnja (nisu isporučeni). Zavrtnje navrtite u stub ili u tiplove radi osigurane podrške.
Kada je komplet konzole instaliran, umetnite Blu-ray plejer u odgovarajuće žlebove na zidnoj konzoli.
||NAPOMENA |
\\ Zavrtnji za zidnu konzolu se ne isporučuju. Kupite zavrtnje (i tiplove) koji odgovaraju vašem tipu zida.
Srpski
02231S-BD-ES7000-EN-SER.indd 21
21 |
2013-02-07 오후 4:45:12
Podešavanja
Procedura početnog podešavanja
• Početni ekran se neće pojaviti ako ne konfigurišete
početna podešavanja.
• OSD (On Screen Display) se kod ovog plejera može
promeniti posle ažuriranja verzije softvera.
• Koraci za pristup se mogu razlikovati zavisno od
izabranog menija.
Procedura početnog podešavanja omogućava
postavljanje jezika OSD i menija, konfigurisanje
veze na kućnoj mreži, izbor izlaza proporcije slike
(veličina i format ekrana) koji je ispravan za vaš
televizor i primenu nadogradnje softvera vašeg
uređaja, ako je ona dostupna.
||NAPOMENA |
\\ Ako tokom procedure početnog podešavanja preskočite
podešavanje mreže, podešavanja mreže možete
konfigurisati kasnije. Pogledajte odeljak "Konfigurisanje
mrežne veze" na stranicama 30~32 u vezi uputstava.
\\ Ako želite da ponovo prikažete ekran sa početnim
podešavanjima i napravite izmene, na početnom ekranu
izaberite Podešavanja > Sistem > Početne postavke ili
izaberite opciju za resetovanje. (Pogledajte stranu 26 ili 29)
\\ Ako želite da koristite funkciju Anynet+(HDMI-CEC),
postupite na sledeći način.
1) Povežite plejer sa televizorom kompanije Samsung koji je
kompatibilan sa funkcijom Anynet+(HDMI-CEC) koristeći
HDMI kabl.
2) Na televizoru i na plejeru postavite opciju Anynet+
(HDMI-CEC) na Uklj.
3) Televizor podesite na proceduru početnog podešavanja.
Početni ekran
Podešavanja
Podesite razne funkcije kako vam najviše odgovara.
3
1
2
1
2
3
Smart Hub
AllShare Play
Smart Hub : Pokreće Smart Hub. Iz usluge Smart
Hub, možete pristupiti usluzi YouTube, igricama i
drugim aplikacijama.
AllShare Play : Reprodukuje video zapise, fotografije
ili muzički sadržaj sa diska, USB-a, računara ili
mobilnih uređaja.
Podešavanja : Postavite različite funkcije koje
odgovaraju vašim ličnim potrebama.
`` Izbor opcija na početnom ekranu
1. Da odaberete opciju na početnom ekranu,
pomerajte pokazivač pomoću tastera ◄►
sve dok se ne označi opcija po vašem izboru,
a zatim pritisnite taster v.
||NAPOMENA |
\\ Ako je plejer zaustavljen duže od 5 minuta bez intervencije
korisnika, na vašem televizoru će se pojaviti čuvar ekrana.
Ako je plejer ostavljen u modu čarobnjaka ekrana duže od
20 minuta, napajanje se automatski isključuje.
| 22 Srpski
02231S-BD-ES7000-EN-SER.indd 22
2013-02-07 오후 4:45:13
Pristupanje ekranu za podešavanja
Format slike
16:9 Originalno
Velič. ekrana za Smart Hub Veličina 3
Zvuk
BD Wise
Uklj.
Filmski kadar (24Fs)
Aut.
RezolucijaAut.
Mreža
Sistem
TV
POWERHDMI format boja
POWER
HDMI duboki tonovi boje
Podrška
2D3D
Napredni režim
1
SOURCE
2
Podešavanja
Postavke za 3D
Ekran
U okviru Podešavanja, svaka funkcija, stavka
menija i pojedinačna opcija je detaljno objašnjena
na ekranu. Da biste videli objašnjenje, koristite
tastere ▲▼◄► za izbor funkcija, stavke menija ili
opcije. Objašnjenje se obično pojavljuje na desnoj
strani ekrana.
Kratak opis svake funkcije za podešavanje počinje
na sledećoj strani. Dodatne informacije o nekim
funkcijama se, takođe, nalaze u prilogu ovog
priručnika.
04
1. Na početnom ekranu izaberite Podešavanja,
a zatim pritisnite taster v. Pojavljuje se
ekran Podešavanja.
Detaljne informacije o funkcijama
Aut.
Aut.
Aut.
3
2. Da pristupite menijima,
i
4 5 podmenijima
6
opcijama na ekranu Podešavanja, pogledajte
7 upravljača
8 9u nastavku.
sliku daljinskog
SUBTITLE
AUDIO
0
Tasteri na daljinskom upravljaču koji se
koriste za meni Podešavanja
DISC MENU
1
MENU
TITLE MENU
POPUP
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
3
2
INTERNET@
SMART
1
SEARCH
4
REPEAT
Taster MENU HUB
: Pritisnite da pređete na početni
79
ekran.
MUTE
2
3
4
VOL: Vratite se na
CH prethodni meni.
Taster RETURN
Tasteri v (Ulaz) / STRELICE :
• Pritisnite ▲▼◄► da biste pomerili pokazivač
ili izabrali stavku.
• Pritisnite taster v da biste aktivirali trenutno
izabranu stavku ili potvrdili podešavanje.
Taster EXIT : Pritisnite za izlazak iz trenutnog menija.
Srpski
02231S-BD-ES7000-EN-SER.indd 23
23 |
2013-02-07 오후 4:45:13
Podešavanja
Funkcije menija Podešavanja
Ekran
Postavke za 3D
Format slike
Velič. ekrana za Smart
Hub
BD Wise
Rezolucija
Filmski kadar (24Fs)
HDMI format boja
HDMI duboki tonovi boje
Napredni režim
Izaberite da li treba reprodukovati Blu-ray disk sa 3D
sadržajima u 3D modu.
• Ako u 3D modu pređete na početni ekran illi početni
ekran opcije Smart Hub, plejer će se automatski
prebaciti u 2D mod.
Omogućava da podesite izlaz plejera veličini i formatu
ekrana vašeg televizora.
Omogućava da izaberete optimalnu veličinu ekrana za
Smart Hub.
BD Wise je Samsungova najnovija funkcija za
međusobno povezivanje uređaja.
Kada Samsung plejer i Samsung televizor koristeći BD
Wise povežete jedan sa drugim preko HDMI, a BD Wise
je uključen na plejeru i televizoru, plejer na izlazu daje
video u video rezoluciji i sa brzinom kadrova Blu-ray
diska/DVD diska.
Podesite izlaznu rezoluciju HDMI video signala na
automatsku, 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p.
Broj označava broj linija video zapisa po kadru.
Slova i i p ukazuju na prepleteno i progresivno skeniranje,
respektivno. Uopšteno, na bolji kvalitet.
Ako je plejer povezan na 24Fs kompatibilan televizor,
postavljanje funkcije Filmski kadar (24Fs) na Automatski
omogućava da plejer automatski prilagodi svoj HDMI
izlaz na 24 kadra u sekundi radi poboljšanja kvaliteta
slike.
• U funkciji Filmski kadar (24Fs) možete uživati samo
ako televizor podržava ovu brzinu kadrova.
• Opciju Filmski kadar možete da izaberete samo ako je
plejer u modu izlazne HDMI rezolucije 1080i ili 1080p.
Omogućava vam da podesite format raspona boja za
HDMI izlaz tako da odgovara mogućnostima povezanog
uređaja (TV, monitor itd.). Ekran postaje taman odmah
nakon što izaberete format.
Omogućava da podesite proizvod tako da na izlazu daje
HDMI video sa dubokim tonovima boje. Opcija Duboki
tonovi boje omogućava precizniju reprodukciju boja sa
većom dubinom tonova boje.
Omogućava vam da poboljšate kvalitet slike kada
gledate DVD diskove.
| 24 Srpski
02231S-BD-ES7000-EN-SER.indd 24
2013-02-07 오후 4:45:14
Zvuk
Dinamička kontrola
opsega
Podešavanja
Omogućava izbor 96Khz PCM signala sa smanjenim
brojem piksela na 48Khz pre nego što se pošalju na
Smanj. br. piksela PCM-a
pojačivač. Izaberite Uklj. ako vaš pojačivač ili prijemnik
nije kompatibilan sa 96Khz signalima.
04
Digitalni izlaz
Omogućava da izaberete format digitalnog audio izlaza
koji odgovara vašem televizoru ili AV prijemniku. Za više
detalja, pogledajte tabelu za izbor digitalnog izlaza na
strani 59.
Omogućava da primenite dinamičku kontrolu opsega na
Dolby Digital, Dolby Digital Plus i Dolby True HD audio.
Aut. : Automatski kontroliše dinamički opseg za Dolby
TrueHD audio, na osnovu informacija koje se nalaze
u Dolby TrueHD numeri. Takođe, uključuje dinamičku
kontrolu opsega za Dolby Digital i Dolby Digital Plus.
Isklj. : Ostavlja dinamički opseg bez sažimanja, tako
da čujete originalni zvuk.
Uklj. : Uključuje dinamičku kontrolu opsega za sva
tri Dolby formata. Tiši zvukovi postaju jači a jačina
glasnijeg zvuka se smanjuje.
Omogućava da izaberete metod za smanjenje broja
Režim smanjivanja broja kanala koji je kompatibilan sa vašim stereo sistemom.
kanala
Možete izabrati da smanjite broj kanala plejera na
normalni stereo ili na surround kompatibilan stereo.
Mreža
Postavke mreže
Status mreže
Wi-Fi Direct
Konfigurišite mrežnu vezu tako da možete da uživate u
različitim funkcijama kao što su Internet usluge ili AllShare
Wi-Fi funkcionalnost, kao i obavljanje nadogradnje softvera.
Omogućava da proverite trenutni status mreže i Interneta.
Omogućava povezivanje uređaja sa Wi-Fi Direct
funkcijom i plejera pomoću "peer-to-peer" mreže, bez
korišćenja bežičnog rutera. Imajte na umu da ako
podesite bežičnu mrežu, može doći do njenog prekida
tokom korišćenja funkcije Wi-Fi Direct.
Srpski
02231S-BD-ES7000-EN-SER.indd 25
25 |
2013-02-07 오후 4:45:14
Podešavanja
Mreža
Soft AP
AllShare postavke
Ime uređaja
Postavke za BD-Live
Sistem
Početne postavke
Brz poč. rada
Anynet+ (HDMI-CEC)
Omogućava povezivanje drugih tipova Wi-Fi uređaja i
plejera bežičnim putem. Zahteva kreiranje bezbednosnog
ključa koji morate uneti na drugim Wi-Fi uređajima kada
se sa njima povezujete putem mreže.
Prikazuje listu povezanih AllShare uređaja na mreži i
omogućava kontrolu da li svaki uređaj (pametni telefon,
tablet, itd.) može da deli sadržaj ili kontroliše plejer.
Omogućava unos imena plejera koje će ga identifikovati
na vašoj mreži.
Podesite različite funkcije za BD-Live. BD-Live
omogućava da pristupite dodatnim funkcijama koje su
dostupne na nekim Blu-ray diskovima ako ste povezani
na Internet.
Internet veza za uslugu BD-Live : Omogućava da
potpuno ili delimično dozvolite ili zabranite BD-Live
Internet vezu.
Upravljanje BD podacima : Upravljajte BD podacima
preuzetim sa BD-Live usluge ili Blu-ray diska.
Omogućava da ponovo pokrenete proceduru za
početno podešavanje.
Omogućava da podesite plejer da se brzo uključi tako
što se smanjuje vreme za pokretanje sistema.
||NAPOMENA |
\\ Ako se ova funkcija postavi na Uklj., povećaće se potrošnja
struje u mirovanju.
Anynet+ je prikladna funkcija koja nudi povezane
operacije sa drugim Samsung plejerima koji imaju
funkciju Anynet+ i omogućava vam kontrolu tih proizvoda
sa jednim daljinskim upravljačem Samsung televizora.
Za korišćenje ove funkcije, morate povezati taj plejer na
Anynet+ Samsung televizor pomoću HDMI kabla.
| 26 Srpski
02231S-BD-ES7000-EN-SER.indd 26
2013-02-07 오후 4:45:14
\\ Tastaturu možete da koristite samo kada se u web
pretraživaču pojavi ekran ili prozor sa QWERTY tastaturom.
Postavke miša : Omogućava da konfigurišete
bežičnog USB miša povezanog sa plejerom. Možete
koristiti miša u meniju plejera na isti način na koji
koristite miš na računaru.
Upr. uređajima
Podešavanja
||NAPOMENA |
04
Možete povezati bežičnu USB tastaturu ili miš na USB
port plejera.
Postavke tastature : Omogućava da konfigurišete
bežičnu USB tastaturu povezanu sa plejerom.
Sistem
`` Da biste koristili miša sa menijem plejera:
1. Povežite USB miša i plejer.
2. Kliknite na prvi taster koji ste izabrali u opciji
Postavke miša. Pojavljuje se Jednostavni meni.
3. Kliknite na opcije menija koje želite.
||NAPOMENA |
\\ U zavisnosti od modela USB HID tastature i miša, oni možda
neće biti kompatibilni sa vašim proizvodom.
\\ Neki tasteri HID tastature možda neće raditi.
\\ USB tastature sa kablom nisu podržane.
\\ Neke aplikacije možda neće biti podržane.
\\ Ako bežična HID tastatura nije u funkciji usled ometanja,
pomerite tastaturu bliže plejeru.
Jezik
Možete da odaberete jezik koji želite za meni na ekranu,
meni diska, titlove itd.
• Jezik koji ste izabrali za meni diska, audio disk ili
titlove će se pojaviti samo ako je podržan na disku.
Srpski
02231S-BD-ES7000-EN-SER.indd 27
27 |
2013-02-07 오후 4:45:14
Podešavanja
Sistem
Bezbednost
Podrazumevani PIN je 0000. Unesite podrazumevani
PIN da biste pristupili sigurnosnim funkcijama ako niste
kreirali sopstveni PIN. Nakon što pristupite sigurnosnim
funkcijama po prvi put, promenite PIN pomoću funkcije
Promena PIN-a.
BD ocena roditelja : Sprečava reprodukciju Blu-ray
diskova sa ocenom koja je jednaka ili viša od posebne
ocene koju ste uneli osim ako se unese PIN.
DVD ocena roditelja : Sprečava reprodukciju DVD
diskova sa ocenom koja je viša od posebne numeričke
ocene koju ste izabrali osim ako se unese PIN.
Promena PIN-a : Promenite 4-cifreni PIN koji koristite
za pristup sigurnosnim funkcijama.
`` Ako ste zaboravili PIN:
1. Uklonite svaki disk ili USB memorijski uređaj.
2. Pritisnite i zadržite taster @ na gornjoj ploči
najmanje 5 sekundi.
Sve postavke će se vratiti na fabrička podešenja.
Opšte postavke
DivX® vid. na zah.
Možete da promenite dole navedene opcije da biste
uskladili svoje zahteve.
Prednji ekran : Promenite osvetljenost gornje ploče.
Svetlosni efekat : Možete da podesite svetlosni
efekat na plejeru.
Vremenska zona : Izaberite vremensku zonu u kojoj
živite.
Providnost menija : Podešava providnost polja
menija.
Pogledajte DivX® VOD registracioni kod da biste kupili i
reprodukovali DivX® VOD sadržaj.
| 28 Srpski
02231S-BD-ES7000-EN-SER.indd 28
2013-02-07 오후 4:45:14
Podrška
Daljinsko upravljanje
Pruža informacije za kontakt radi pomoći u vezi sa vašim
plejerom.
Kada se aktivira, omogućava osoblju Samsung pozivnog
centra da daljinski postavi dijagnozu i otkloni probleme
sa proizvodom. Zahteva aktivnu vezu sa Internetom.
Podešavanja
Obratite se kompaniji
Samsung
Za više informacija o funkciji Nadogradnja softvera,
pogledajte odeljak "Ažuriranje softvera" na stranama
34~36.
04
Nadogradnja softvera
||NAPOMENA |
\\ Usluga Daljinsko upravljanje možda neće biti dostupna u
nekim državama.
\\ Pozovite najbliži servisni centar kako biste dobili PIN kod i
recite kod nadležnoj osobi. To omogućava daljinsko postavljanje
dijagnoze proizvoda i preuzimanje potrebnih mera.
Reset
Resetuje sve postavke na podrazumevane vrednosti
osim postavki za mrežu i za Smart Hub.
Podrazumevani sigurnosni PIN je 0000.
Srpski
02231S-BD-ES7000-EN-SER.indd 29
29 |
2013-02-07 오후 4:45:14
Podešavanja
Mreže i Internet
Kada ovaj plejer povežete na mrežu, možete da
koristite aplikacije i funkcije koje se zasnivaju na
mreži, kao što su Smart Hub i BD-LIVE, kao i da
nadogradite softver plejera putem mrežne veze.
Za više informacija o pristupanju i korišćenju
Internet usluga, pogledajte poglavlje "Mrežne
usluge" u ovom priručniku na stranicama 49~51.
Uputstva za konfigurisanje mrežne veze nalaze se
u nastavku.
Konfigurisanje mrežne veze
Pre nego što počnete, kontaktirajte svog dobavljača
internet usluga da biste saznali da li je vaša IP adresa
statička ili dinamička. Ako je dinamička i ako koristite
kablovsku ili bežičnu vezu, preporučujemo da
koristite procedure za automatsko konfigurisanje
opisane u nastavku.
Ako se povezujete na kablovsku mrežu, povežite
plejer i ruter putem LAN kabla pre nego što
započnete proceduru za konfigurisanje.
Ako se povezujete na bežičnu mrežu, isključite sve
veze kablovske mreže pre nego što započnete.
Da biste započeli konfigurisanje mrežne veze,
postupite na sledeći način:
1. Na početnom ekranu izaberite Podešavanja,
a zatim pritisnite taster v.
2. Izaberite Mreža, a zatim pritisnite taster v.
3. Izaberite Postavke mreže, a zatim pritisnite
taster v.
4. Pogledajte uputstva za kablovsku mrežu u
nastavku ili uputstva za bežičnu mrežu na
strani 31.
Kablovska mreža
ĞĞ
Kablovska - Automatski
Nakon gore navedenih koraka 1 i 3:
1. Na ekranu Postavke mreže izaberite Pokreni,
a zatim izaberite taster v. Plejer detektuje
kablovsku vezu, proverava mrežnu vezu, a
zatim se povezuje sa mrežom.
ĞĞ
Kablovska - Ručno
Ako imate statičku IP adresu ili automatska
procedura ne funkcioniše, biće potrebno da
vrednosti za Postavke mreže podesite ručno.
Nakon gore navedenih koraka 1 i 3:
1. Na ekranu Postavke mreže izaberite Pokreni,
a zatim pritisnite taster v.
Pojavljuje se ekran Status mreže.
Plejer pokušava da potvrdi mrežnu vezu i ne
uspeva u tome.
Postavke mreže
Ožičena mrežna veza je uspostavljena.
MAC adresa
XX:XX:XX:XX:XX:XX
IP adresa
0.0.0.0
Podmrežna maska
0.0.0.0
Mrežni prolaz
0.0.0.0
DNS Server
0.0.0.0
Neuspešno autom. podešavanje IP adrese. Pokušajte sledeće da biste
je aut. podesili. Ili podesite ručno izborom opcije IP postavke.Proverite da li je DHCP server omogućen na ruteru, isključite i ponovo
uključite ruter. - Više inform. zatražite od dobavljača Internet usluga.
Preth.
IP postavke
Pok.op.
OK
2. U desnom delu ekrana izaberite IP postavke,
a zatim pritisnite taster v.
Pojavljuje se ekran IP postavke.
3. Izaberite polje IP režim, a zatim ga podesite
na Ručno.
4. Za unos vrednosti mreže koristite numeričke
tastere na daljinskom upravljaču. Koristite
tastere ▲▼◄► na daljinskom upravljaču za
pomeranje sa jednog na drugo polje za unos.
||NAPOMENA |
\\ Ove vrednosti možete dobiti od vašeg provajdera Internet
usluga. Takođe, ove vrednosti možete pogledati na većini
Windows računara. Za uputstva pogledajte odeljak
"Dobijanje vrednosti postavki mreže." na strani 31.
5. Kada završite, istaknite OK, a zatim pritisnite
taster v. Plejer potvrđuje mrežnu vezu a
zatim se povezuje sa mrežom.
| 30 Srpski
02231S-BD-ES7000-EN-SER.indd 30
2013-02-07 오후 4:45:14
< Dobijanje vrednosti postavki mreže >
1. Desnim tasterom miša kliknite na ikonu Mreža
u donjem desnom uglu Windows radne
površine.
1. Na ekranu Postavke mreže izaberite Pokreni,
a zatim pritisnite taster v.
Plejer traži a zatim prikazuje listu dostupnih
mreža.
2. U iskačućem meniju kliknite na Status.
Postavke mreže
3. Na prikazanom dijalogu kliknite na karticu
Podrška.
Izaberite bežični ruter sa liste.
iptime23
4. U kartici Podrška kliknite na taster Detalji.
Prikazaće se postavke mreže.
ELT
JSY
KT_WLAN_C361
• Windows 7
Mirhenge_edu
1. Kliknite na ikonu Mreža u donjem desnom
uglu Windows radne površine.
2. U iskačućem meniju kliknite na Mreža i Centar
za deljenje.
3. Na prikazanom dijalogu kliknite na Local Area
Connection ili Veza sa bežičnom mrežom, u
zavisnosti od vaše mrežne veze.
4. U kartici Podrška kliknite na taster Detalji.
Prikazaće se postavke mreže.
||NAPOMENA |
\\ U zavisnosti od verzije vašeg operativnog sistema
Windows, informacije se mogu razlikovati.
Bežična mreža
Bežičnu mrežnu vezu možete da podesite na tri
načina:
-- Bežično automatski
-- Bežično ručno
-- WPS(PBC)
Kada konfigurišete bežičnu mrežnu vezu, bežični
mrežni uređaji trenutno povezani preko plejera ili,
ako je primenjivo, trenutnom kablovskom vezom
plejera, biće isključeni.
SO070VOIP
Osveži
WPS(PBC)
Preth.
Dalje
Otkaži
2. Izaberite željenu mrežu, a zatim pritisnite
taster v.
3. Izaberite Dalje, a zatim ponovo pritisnite
taster v.
4. Na ekranu za sigurnost, unesite sigurnosni
kod ili frazu.
Direktno unesite brojeve pomoću numeričkih
tastera na daljinskom upravljaču. Unesite
slova biranjem slova pomoću tastera sa
strelicama, a zatim pritiskom na taster v.
5. Kada završite, u desnom delu ekrana
izaberite Dalje. Plejer potvrđuje mrežnu vezu
a zatim se povezuje sa mrežom.
||NAPOMENA |
\\ Sigurnosni kod ili frazu za pristup bi trebalo da nađete na
nekom od instalacionih ekrana koje ste koristili prilikom
instalacije svog rutera ili modema.
ĞĞ
Bežično (opšte) - Ručno
Ako imate statičku IP adresu ili automatska
procedura ne funkcioniše, biće potrebno da
vrednosti za Postavke mreže podesite ručno.
Nakon gore navedenih koraka 1 do 3 u odeljku
"Konfigurisanje mrežne veze" na strani 30.
Srpski
02231S-BD-ES7000-EN-SER.indd 31
Podešavanja
• Windows XP
Bežično (opšte) - Automatski
Nakon gore navedenih koraka 1 do 3 u odeljku
"Konfigurisanje mrežne veze" na strani 30.
04
Vrednosti za postavke mreže možete pogledati na
većini Windows računara. Da biste videli vrednosti
za postavke mreže, postupite na sledeći način:
ĞĞ
31 |
2013-02-07 오후 4:45:14
Podešavanja
1. Na ekranu Postavke mreže izaberite Pokreni,
a zatim izaberite taster v. Plejer traži a
zatim prikazuje listu dostupnih mreža.
2. Izaberite željenu mrežu, a zatim pritisnite
taster v.
3. Izaberite Dalje, a zatim ponovo pritisnite
taster v.
4. Na ekranu Sigurnost, unesite sigurnosni
kod ili frazu za pristup vaše mreže. Unesite
brojeve direktno pomoću numeričkih tastera
na daljinskom upravljaču. Unesite slova
biranjem slova pomoću tastera ▲▼◄►, a
zatim pritiskom na taster v.
5. Kada završite, u desnom delu ekrana
izaberite Dalje, a zatim pritisnite taster v.
6. Pojavljuje se ekran Status mreže.
Plejer pokušava da potvrdi mrežnu vezu i ne
uspeva u tome.
7. Na desnom delu ekrana izaberite IP postavke,
a zatim pritisnite taster v. Pojavljuje se ekran
IP postavke.
8. Izaberite polje IP režim, a zatim ga podesite
na Ručno.
ĞĞ
WPS(PBC)
Nakon gore navedenih koraka 1 do 3 u odeljku
"Konfigurisanje mrežne veze" na strani 30.
1. Na ekranu Postavke mreže izaberite Pokreni,
a zatim pritisnite taster v.
Plejer traži a zatim prikazuje listu dostupnih
mreža.
2. Pritisnite WPS(PBC) na vašem ruteru u roku
od dva minuta. Vaš plejer automatski pribavlja
sve vrednosti postavki mreže i povezuje vas
sa mrežom.
Pojavljuje se ekran Status mreže. Plejer se
povezuje na mrežu nakon provere mrežne veze.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct funkcija omogućava da se povežete
Wi-Fi Direct uređaje i plejer i između sebe pomoću
"peer-to-peer" mreže, bez bežičnog rutera.
||NAPOMENA |
\\ Neki uređaji sa Wi-Fi Direct funkcijom možda neće
podržavati AllShare funkciju kada su povezani putem Wi-Fi
Direct. U tom slučaju, preporučuje se da promenite način
mrežnog povezivanja između uređaja.
9. Za unos vrednosti mreže koristite numeričke
tastere na daljinskom upravljaču. Koristite
tastere ▲▼◄► na daljinskom upravljaču za
pomeranje sa jednog na drugo polje za unos.
1. Uključite Wi-Fi direct uređaj i aktivirajte
njegovu Wi-Fi Direct funkciju.
\\ Ove vrednosti možete dobiti od vašeg provajdera Internet
usluga. Takođe, ove vrednosti možete pogledati na većini
Windows računara. Za uputstva pogledajte odeljak
"Dobijanje vrednosti postavki mreže." na strani 31.
3. Izaberite Mreža, a zatim pritisnite taster v.
4. Izaberite Wi-Fi Direct, a zatim pritisnite taster
v.
Pojavljuju se Wi-Fi Direct uređaji koje možete
povezati.
||NAPOMENA |
10. Kada završite, istaknite OK, a zatim pritisnite
taster v. Pojavljuje se ekran Status mreže.
Proizvod potvrđuje mrežnu vezu a zatim se
povezuje sa mrežom. Kada završite, istaknite
OK, a zatim pritisnite taster v.
2. Na početnom ekranu izaberite Podešavanja,
a zatim pritisnite taster v.
Wi-Fi Direct
Ime uređaja
Display: [BD]ES7000
Izaberite Wi-Fi Direct uređaj za povezivanje.
Audio
AndroidXXXXXXXIsključeno
Network
System
Support
Osveži
Zatvori
' Nazad
| 32 Srpski
02231S-BD-ES7000-EN-SER.indd 32
2013-02-07 오후 4:45:15
• Putem plejera koji koristi PIN.
Svaki od načina je opisan u nastavku.
Putem Wi-Fi uređaja
1. Na Wi-Fi uređaju, sledite proceduru na
uređaju za povezivanje sa drugim Wi-Fi Direct
uređajem. Pogledajte korisnički priručnik
uređaja u vezi uputstava.
2. Kada završite proceduru, trebalo bi da vidite
prozor na vašem TV ekranu u kome se
navodi da je uređaj koji podržava Wi-Fi Direct
funkciju zatražio povezivanje. Da prihvatite,
izaberite OK, a zatim pritisnite taster v.
3. Pojavljuje se prozor "Povezivanje", praćen
prozorom "Povezano". Kada se prozor
zatvori, trebalo bi da vidite uređaj naveden na
Wi-Fi Direct ekranu kao povezan.
Putem plejera koji koristi PBC funkciju
1. Izaberite Wi-Fi Direct uređaj koji želite da
povežete sa plejerom, a zatim pritisnite taster
v. Pojavljuje se prozor "PBC/PIN".
2. Izaberite PBC, a zatim pritisnite taster v.
Pojavljuje se prozor "PBC".
3. Pritisnite taster PBC na Wi-Fi Direct uređaju u
roku od 2 minuta.
4. Pojavljuje se prozor "Povezivanje", praćen
prozorom "Povezano". Kada se prozor
zatvori, trebalo bi da vidite uređaj naveden na
Wi-Fi Direct ekranu kao povezan.
Putem plejera koji koristi PIN
1. Izaberite Wi-Fi Direct uređaj koji želite da
povežete sa plejerom, a zatim pritisnite taster
v. Pojavljuje se prozor "PBC/PIN".
2. Izaberite PIN, a zatim pritisnite taster v.
Pojavljuje se prozor "PIN".
3. Zabeležite PIN kod iz poruke, a zatim ga
unesite u odgovarajuće polje na Wi-Fi Direct
uređaju koji želite da povežete.
||NAPOMENA |
\\ Kablovska ili bežična mrežna veza biće odspojena kada
koristite funkciju Wi-Fi Direct.
Soft AP
Oznaka “Soft AP” je skraćenica za Softverski
omogućena pristupna tačka.
Funkcija “Soft AP” omogućava povezivanje drugih
Wi-Fi uređaja na vašu mrežu preko plejera i omogućava
uživanje u raznim funkcijama kao što su AllShare
funkcija mreže ili daljinska kontrola putem mreže.
To zahteva da napravite bezbednosni ključ koji
morate da upišete u druge Wi-Fi uređaje kada ih
povezujete u mrežu.
1. Na početnom ekranu izaberite Podešavanja,
a zatim pritisnite taster v.
2. Izaberite Mreža, a zatim pritisnite taster v.
3. Izaberite Soft AP, a zatim pritisnite taster v.
4. Izaberite Uklj. ili Isklj., a zatim pritisnite taster
v.
< Postavljanje bezbednosnog ključa za
Soft AP >
1. Na Soft AP ekranu izaberite Bezbed. ključ, a
zatim pritisnite taster v. Pojavljuje se ekran
Bezbednosni ključ.
2. Na ekranu Bezbednosni ključ, unesite
bezbednosni ključ. Unesite brojeve direktno
pomoću numeričkih tastera na daljinskom
upravljaču. Unesite slova biranjem slova
pomoću tastera ▲▼◄►, a zatim pritiskom
na taster v.
3. Kada završite, koristite tastere ▲▼◄► da se
prebacite do opcije Završeno pri dnu ekrana,
a zatim pritisnite taster v.
Kada povežete Wi-Fi uređaj putem procedure
povezivanja na uređaju, morate uneti ovde kreiran
bezbednosni ključ u odgovarajuće polje.
Srpski
02231S-BD-ES7000-EN-SER.indd 33
Podešavanja
• Putem plejera koji koristi PBC funkciju.
4. Pojavljuje se prozor "Povezivanje", praćen
prozorom "Povezano". Kada se prozor
zatvori, trebalo bi da vidite uređaj naveden na
Wi-Fi Direct ekranu kao povezan.
04
5. Postoje tri načina da završite Wi-Fi
povezivanje:
• Putem Wi-Fi uređaja.
33 |
2013-02-07 오후 4:45:15
Podešavanja
Postavke za AllShare
Ekran Postavke za AllShare navodi AllShare uređaje
povezane na mrežu i njihove IP adrese. Putem
ovog ekrana, možete da dozvolite uređaju da
pristupi plejeru, zabrani pristup ili obriše uređaj sa
AllShare liste.
1. Na početnom ekranu izaberite Podešavanja,
a zatim pritisnite taster v.
2. Izaberite Mreža, a zatim pritisnite taster v.
3. Izaberite AllShare postavke, a zatim pritisnite
taster v.
4. Izaberite uređaj, a zatim pritisnite taster v.
Pojavljuje se prozor Postavke za AllShare.
5. Izaberite Omogući, Odbaci ili Izbriši sa liste,
a zatim pritisnite taster v.
Ekran Postavke za AllShare prikazuje samo
uređaje za koje ste uspostavili mrežne veze do
AllShare uređaja. Za više informacije o AllShare
umreženim uređajima, pogledajte stranu 38.
Ažuriranje softvera
Meni Nadogradnja softvera vam omogućava da
nadogradite softver plejera radi poboljšanja
performansi ili dodatnih usluga.
• Nikad ne isključujte i ne uključujte plejer ručno tokom
procesa ažuriranja.
1. Na početnom ekranu izaberite Podešavanja,
a zatim pritisnite taster v.
2. Izaberite Podrška, a zatim pritisnite taster
v.
3. Izaberite Nadogradnja softvera, a zatim
pritisnite taster v.
4. Izaberite jedan od sledećih načina:
• Preko Interneta
• Preko USB veze
• Pom. diska
• Preuzimanjem
• Režim mirovanja
5. Pritisnite taster v.
||NAPOMENA |
\\ Nadogradnja je završena kada se plejer isključi, i zatim
sam ponovo uključi.
\\ Samsung Electronics neće imati nikakvu zakonsku
odgovornost za neispravnost plejera izazvanu nestabilnom
vezom sa internetom ili nemarnošću korisnika tokom
nadogradnje softvera.
\\ Ako želite da otkažete nadogradnju za vreme preuzimanja
podataka za nadogradnju, pritisnite taster v.
Preko Interneta
Vaš plejer mora da bude povezan na Internet da
biste koristili funkciju "Preko Interneta".
1. Izaberite Preko Interneta, a zatim pritisnite
taster v. Pojavljuje se poruka "Povezivanje
sa serverom".
2. Ako je preuzimanje dostupno, pojaviće se
iskačući meni Preuzimanje sa trakom napretka
i preuzimanje započinje.
3. Kada je preuzimanje završeno, pojavljuje se
prozor Upit za nadogradnju sa tri mogućnosti:
Nadogradi odmah, Nadogradi kasnije ili Ne
nadograđuj.
4. Ako izaberete opciju Nadogradi odmah, plejer
će nadograditi softver, isključiti se, a zatim
automatski uključiti.
5. Ako ne napravite izbor u roku od jednog
minuta ili izaberete opciju Nadogradi kasnije,
plejer će sačuvati novi softver za nadogradnju.
Softver možete nadograditi kasnije
korišćenjem funkcije "Preko preuzetog".
6. Ako izaberete opciju Ne nadograđuj, plejer
otkazuje nadogradnju.
| 34 Srpski
02231S-BD-ES7000-EN-SER.indd 34
2013-02-07 오후 4:45:15
2. Kliknite na SUPPORT u gornjem desnom
delu strane.
2. Raspakujte zip arhivu na računaru. Trebalo bi
da imate jednu fasciklu koja nosi isto ime kao
zip datoteka.
1. Posetite www.samsung.com.
3. Unesite broj modela proizvoda u polje za
pretragu, a zatim kliknite na Traži proizvod.
4. Kliknite na Pribavi preuzimanja u središtu
strane ispod zaglavlja Preuzimanja.
5. Kliknite na Fabrički softver u središtu strane.
6. Kliknite na ikonu ZIP u koloni Datoteka na
desnom delu stranice.
7. Kliknite na U redu u prozoru koji se pojavljuje
da biste preuzeli i sačuvali datoteku fabričkog
softvera na računaru.
8. Raspakujte zip arhivu na računaru. Trebalo bi
da imate jednu fasciklu koja nosi isto ime kao
zip datoteka.
9. Iskopirajte fasciklu na USB fleš memoriju.
10. Uverite se da se u plejeru ne nalazi disk, a
zatim umetnite USB fleš memoriju u USB
priključak plejera.
11. U meniju plejera pređite na Podešavanja >
Podrška > Nadogradnja softvera.
12. Izaberite Preko USB veze.
||NAPOMENA |
\\ Fioka za disk plejera mora da bude prazna kada softver
nadograđujete korišćenjem USB Host konektora.
\\ Kada se završi nadogradnja softvera, proverite podatke o
softveru u meniju Nadogradnja.
\\ Ne isključujte plejer tokom nadogradnje softvera.
To može dovesti do neispravnosti plejera.
\\ Nadogradnje softvera preko USB Host konektora moraju
se obaviti samo korišćenjem USB stika (fleš memorija).
1. Sledite korake od 1 do 7 u Preko USB veze
3. Presnimite fasciklu na disk. Preporučujemo
CD-R ili DVD-R disk.
Podešavanja
Pom. diska
04
Preko USB veze
4. Finalizujte disk pre nego što ga izvadite iz
računara.
5. Stavite disk u plejer.
6. U meniju plejera pređite na Podešavanja >
Podrška > Nadogradnja softvera.
7. Izaberite Pom. diska.
||NAPOMENA |
\\ Kada se završi nadogradnja sistema, proverite podatke o
softveru u meniju Nadogradnja.
\\ Ne isključujte plejer u toku nadogradnje softvera.
To može dovesti do neispravnosti plejera.
Preuzimanjem
Opcija "Preko preuzetog" vam omogućava da
izvršite nadogradnju korišćenjem datoteke koju je
plejer ranije preuzeo, ali ste tada odlučili da je ne
instalirate odmah ili je datoteka preuzeta kada je
plejer bio u režimu mirovanja.
1. Ako je softver za nadogradnju preuzet,
videćete broj verzije softvera na desnoj strani
stavke "Preko preuzetog".
2. Izaberite Preuzimanjem, a zatim pritisnite
taster v.
3. Plejer prikazuje poruku sa pitanjem da li želite
da izvršite nadogradnju. Izaberite Da. Plejer
započinje nadogradnju.
4. Kada je ažuriranje završeno, proizvod se
automatski isključuje i ponovo uključuje.
||NAPOMENA |
\\ Kada se završi nadogradnja sistema, proverite podatke o
softveru u meniju Nadogradnja.
\\ Ne isključujte plejer u toku nadogradnje softvera.
To može dovesti do neispravnosti plejera.
Srpski
02231S-BD-ES7000-EN-SER.indd 35
35 |
2013-02-07 오후 4:45:15
Podešavanja
Režim mirovanja
Funkciju preuzimanja u režimu mirovanja možete
podesiti tako da plejer preuzima novu nadogradnju
softvera kada je u režimu mirovanja.
U režimu mirovanja plejer je isključen, ali je Internet
veza aktivna. To omogućava plejeru da automatski
preuzima nadogradnju softvera u vreme kada ga
ne koristite.
1. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali Režim
mirovanja, a zatim pritisnite taster v.
2. Izaberite Uklj. ili Isklj..
Ako izaberete Uklj., plejer će automatski
preuzeti novu nadogradnju softvera kada je u
režimu mirovanja i sa isključenim napajanjem.
Ako preuzme novu nadogradnju softvera,
plejer će vas pitati da li želite da je instalira
kada uključite plejer.
||NAPOMENA |
\\ Vaš plejer mora da bude povezan na Internet da biste
koristili funkciju "Režim mirovanja".
| 36 Srpski
02231S-BD-ES7000-EN-SER.indd 36
2013-02-07 오후 4:45:16
Reprodukcija medija
1. Nežno stavite disk u fioku tako da nalepnica
na disku bude okrenuta nagore. Reprodukcija
počinje automatski.
\\ 2D sadržaj koji plejer može konvertovati u 3D:
-- 2D sadržaj koji podržava 3D konverziju
-- Smart Hub sadržaj, DVD Video, BD-ROM, VCD, video
zapisi i fotografije.
\\ Kada koristite 3D konvertor, funkcija Bonusview nije dostupna.
(U zavisnosti od diska pojavljuje se crna linija.)
\\ Neki gledaoci mogu da osete nelagodnost prilikom
gledanja 3D sadržaja, npr. vrtoglavicu, mučninu i
glavobolju.
Reprodukcija medija
Reprodukcija komercijalnih video
diskova
\\ 2D sadržaj se pretvara u sledeće 3D formate:
-- 1080p 24fps : Izlaz na 1080p 24 fps 3D.
-- Ostali : Izlaz na 720p 3D.
-- Datoteke fotografija : Izlaz na 720p 3D.
05
Blu-ray plejer može reprodukovati sadržaj koji se
nalazi na Blu-ray/DVD/CD diskove, USB uređaje,
računare i DLNA kompatibilne mobilne telefone.
Za reprodukciju sadržaja koji se nalazi se na vašem
računaru ili na DLNA kompatibilnom mobilnom
telefonu, morate povezati računar i plejer na mrežu
i preuzeti i instalirati AllShare mrežni softver na
računaru.
Podešavanje 3D dubine
Funkcija 3D dubina omogućava podešavanje 3D
dubine konverzije 2D saržaja u 3D. Vrednosti su u
opsegu od 1 do 10. Kada je ovaj broj veći, veća je
3D dubina.
1. Kada gledate konvertovane 3D sadržaje,
pritisnite taster TOOLS.
2. Ako se reprodukcija ne pokrene automatski,
pritisnite taster 6 na daljinskom upravljaču ili
pogledajte dole "Ekran AllShare Play".
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali stavku
3D dubina, a zatim pritisnite taster v.
3. Podesite 3D dubinu pomoću tastera ◄►.
3D konvertor
Pomoću ove funkcije je moguće konvertovati 2D
izlaz 2D sadržaja u 3D.
1. Povezuje ovaj plejer sa TV aparatom koji
podržava 3D koristeći HDMI kabl.
2. Prilikom reprodukcije 2D sadržaja, pritisnite
taster 2D3D na daljinskom upravljaču da
biste vršili konverziju 2D sadržaja u 3D.
3. Neprekidnim pritiskanjem tastera 2D3D
možete menjati 2D i 3D način.
Ako 3D sadržaj reprodukujete u 3D režimu,
ne možete koristiti ovu funkciju.
||NAPOMENA |
\\ Ne možete vršiti konverziju 2D sadržaja u 3D, niti pritiskati
taster 2D3D u sledećim slučajevima:
-- Kada plejer nije povezan putem HDMI kabla
-- Kada povezani TV aparat ne podržava 3D.
-- Pri reprodukciji 3D sadržaja (disk, datoteka).
Srpski
02231S-BD-ES7000-EN-SER.indd 37
37 |
2013-02-07 오후 4:45:17
Reprodukcija medija
Ekran AllShare Play
Za sve medije, izuzev komercijalnih video diskova,
glavni ekran AllShare Play ili jedan od podekrana
predstavlja vaš primarni način za pristupanje i izbor
sadržaja za prikaz ili reprodukciju. Na primer, ako
povežete USB uređaj na plejer, plejer će prikazati
sadržaj koji se nalazi na USB uređaju na ekranu
AllShare Play USB.
||NAPOMENA |
\\ Ekran AllShare Play možete da koristite za pristupanje
komercijalnom video disku. Na primer, kada zaustavite
film, ali ostavite disk u plejeru, možete ga pokrenuti
ponovo koristeći ekran AllShare Play. Međutim, za razliku
od drugih medija, kada umetnete komercijalni video disk,
on premošćava ekranAllShare Play i automatski započinje
reprodukciju.
Pristupanje ekranu AllShare Play
Da biste pristupili glavnom ekranu AllShare Play,
na početnom ekranu izaberite opciju AllShare Play,
a zatim pritisnite taster v.
Ekran AllShare Play na dlanu
AllShare Play
1
Moja lista
Vid. zapisi
2
Fotografije
Muzika
USB
DLNA
2
3
4
Reprodukcija datotekana USb uređaju ili
USB kompatibilnom mobilnom telefonu
Postoje dva načina koje možete da koristite za
reprodukciju ili pregled multimedijskih datoteka
na USB uređaju ili USB kompatibilnom mobilnom
telefonu preko vašeg plejera.
1. način
1. Uključite plejer.
Disk nije ubačen.
AllShare Play
3
Uređaj nije priključen.
Priključen nov uređaj
Reprodukujte video, fotografije i muziku sa diska, USB-a, PC-a ili mob.
uređaja.
m80
Vid. zapisi
Uređaj nije priključen.
a Prij. se
1
\\ Video datoteke koje se reprodukuju putem DLNA biće
navedene u opciji „Moja lista“ samo u slučaju da je
mrežna veza uspostavljena.
\\ Sadržaj Blu-ray/DVD/CD diska neće biti naveden u opciji
„Moja lista“.
\\ Ekran AllShare Play će prikazivati samo one datoteke sa
tipom sadržaja koji ste odabrali. Na primer, ako ste odabrali
Muzika, moći ćete da vidite samo muzičke datoteke.
Ukoliko otvorite fascikle nazvane Fotografije ili Video zapisi,
neće biti prikazan nijedan fajl. Da biste videli druge tipove
fajlova, izaberite drugačiji tip sadržaja.
2. Povežite USB uređaj ili mobilni telefon na USB
port plejera. Pojavljuje se prozor "Povezan
novi uređaj".
/ Vid. zapisi /
Disk
||NAPOMENA |
Fotografije
Muzika
' Nazad
4
Moja lista : Navodi nedavno reprodukovane ili
pregledane datoteke. Ako je uređaj ili medij koji sadrži
datoteke navedene u meniju Moja lista umetnut u
plejer ili povezan sa njim, možete da koristite opciju
Moja lista za reprodukciju ili pregled tih datoteka.
Tip sadržaja : Omogućaca da izaberete tip sadržaja
za pregled ili reprodukciju: Video, Fotografije ili Muzika.
Tip uređaja : Omogućava da izaberete uređaj ili
medij na kome se sadržaj nalazi.
Prikazuje obojene tastere na daljinskom upravljaču koje
možete pritiskati radi pristupa ili obavljanje funkcija.
Smart Hub
" Ulaz ' Nazad
Podešavanja
c Bezbedno uklanjanje USB-a
||NAPOMENA |
\\ Ako se prozor ne pojavi, pređite na 2. način.
3. Koristite tastere ▲▼ za izbor opcija Vid. zapisi,
Fotografije ili Muzika, a zatim pritisnite taster
v. Pojavljuje se ekran AllShare Play sa
sadržajem na uređaju ili telefonu. Zavisno od
načina na koji je sadržaj uređen, videćete
fascikle, pojedinačne datoteke ili oboje.
| 38 Srpski
02231S-BD-ES7000-EN-SER.indd 38
2013-02-07 오후 4:45:18
4. Izaberite datoteku za pregled ili reprodukciju,
a zatim pritisnite taster v.
1. Uključite plejer.
2. Povežite USB uređaj ili mobilni telefon na
USB port plejera.
3. Na početnom ekranu izaberite AllShare Play,
a zatim pritisnite taster v.
4. Na levoj strani izaberite Video, Fotografije ili
Muzika, a zatim pritisnite taster v.
5. Na desnoj strani izaberite USB, a zatim
pritisnite taster v. Pojavljuje se ekran AllShare
Play sa sadržajem na uređaju ili telefonu.
Zavisno od načina na koji je sadržaj uređen,
videćete fascikle, pojedinačne datoteke ili
oboje.
6. Ako je potrebno, koristite tastere ▲▼◄► da
biste izabrali fasciklu, a zatim pritisnite taster
v.
7. Izaberite tastere ▲▼◄► da biste izabrali
datoteku za pregled ili reprodukciju, a zatim
pritisnite taster v.
8. Pritisnite taster RETURN da biste izašli iz
fascikle ili da biste se vratili na početni ekran.
1. Postavite prethodno pripremljen, komercijalni
audio disk u fioku tako da nalepnica na disku bude
okrenuta nagore, a zatim zatvorite fioku. Pojavljuje
se ekran AllShare Music sa listom numera.
Reprodukcija prve numere počinje automatski.
2. Da biste reprodukovali pojedinačnu numeru,
koristite tastere ▲▼ na daljinskom upravljaču
da biste izabrali numeru, a zatim pritisnite
taster v.
Kontrole ekrana Muzika
AllShare Play
\\ Ako je vaš mobilni telefon DLNA kompatibilan, možete
da reoprodukujete sadržaj bez povezivanja USB kabla.
Pogledajte "Korišćenje funkcije AllShare mreže" na strani
40~41.
/ Muzika /
TRACK 001
TRACK 002
TRACK 003
TRACK 004
TRACK 005
TRACK 006
TRACK 007
TRACK 008
TRACK 009
TRACK 010
1/14
Audio CD
02:38
03:17
05:21
05:34
02:54
03:44
04:07

TRACK 001
03:42
00:03 / 02:38
03:15
03:16
bc Prem. str. / Alatke ' Nazad
Pauziranje numere.
Reprodukcija numere.
||NAPOMENA |
\\ Da biste uklonili USB memorijski uređaj, morate da
koristite funkciju "Bezbedno uklanjanje USB-a" da biste
sprečili moguća oštećenja USB memorije. Pritisnite taster
MENU da biste prešli na početni ekran, pritisnite ŽUTI (C)
taster, a zatim pritisnite taster v.
\\ Ako tokom reprodukcije na USB uređaju ili telefonu
umetnete disk, mod uređaja se automatski menja u "Disk".
Reprodukcija medija
2. način
05
5. Pritisnite taster RETURN da biste izašli iz
fascikle ili da biste se vratili na početni ekran.
Reprodukcija komercijalnih audio
diskova
Ponavljanje jedne numere ili svih numera.
Reprodukcija numera u slučajnom
redosledu.
Da biste pristupili kontrolama, reprodukujte numeru,
a zatim koristite tastere ◄► za prelaz do željene
kontrole.
||NAPOMENA |
\\ Kontrole za ekran Muzika su dostupne samo kada se
numera reprodukuje.
\\ Sve kontrole se ne pojavljuju u isto vreme.
\\ Za više informacija o reprodukciji muzike, pređite na odeljak
"Kontrola reprodukcije muzike" na stranama 44~46.
Srpski
02231S-BD-ES7000-EN-SER.indd 39
39 |
2013-02-07 오후 4:45:19
Reprodukcija medija
Reprodukcija diska sa snimljenim
sadržajem korisnika
Možete da reprodukujete multimedijske datoteke
koje ste snimili na DVD ili CD diskovima.
1. Postavite disk čiji sadržaj je snimio korisnik
u fioku, tako da nalepnica na disku bude
okrenuta nagore, a zatim zatvorite fioku.
Pojavljuje se prozor "Povezan uređaj".
2. Koristite tastere ▲▼ da biste izabrali željeni
sadržaj za pregled ili reprodukciju - Video,
Fotografije ili Muzika - a zatim pritisnite taster
v.
||NAPOMENA |
\\ Iako će plejer prikazati fascikle za svaki tip sadržaja,
prikazaće se samo datoteke sa tipom sadržaja koji ste
odabrali u 2. koraku. Na primer, ako ste izabrali muziku,
moći ćete da vidite samo muzičke datoteke. Ovaj prizor
možete da promenite u glavnom ekranu AllShare Play.
3. Koristite tastere ◄► za izbor fascikle koja
sadrži tip sadržaja koji ste izabrali u 2. koraku,
a zatim pritisnite taster v.
4. Ako ste izabrali opciju Muzika, pojavljuje
se ekran Allshare Music sa listom muzičkih
datoteka na disku. Koristite tastere ▲▼ za
izbor datoteke koju želite reprodukovati, a
zatim pritisnite taster v.
5. Ako ste izabrali opciju Fotografije, pojavljuje
se ekran Allshare Photos sa listom fotografija
na disku. Koristite tastere ▲▼◄► tastere za
izbor fotografije koju želite pregledati, a zatim
pritisnite taster v.
6. Ako ste izabrali opciju Video, pojavljuje se ekran
Allshare Videos sa listom video datoteka na
disku. Koristite tastere ▲▼◄► tastere za izbor
video zapisa koji želite pogledati, a zatim
pritisnite taster v.
||NAPOMENA |
\\ Za sve fascikle, - Muzika, Fotografije i Video - možete i
pritisnuti taster TOOLS na daljinskom upravljaču, a zatim
izabrati opciju Reprodukuj fasciklu da biste automatski
reprodukovlali ili pregledali sve datoteke u fascikli. Prvo
izaberite fasciklu pre nego što pritisnete taster TOOLS.
Korišćenje funkcije AllShare mreže
AllShare omogućava reproduklciju video zapisa,
fotografija ili muzike koja se nalazi na računaru ili
DLNA kompatibilnom uređaju preko plejera koji
koristi bežičnu mrežnu vezu.
Da preuzmete AllShare softver
Da biste koristili AllShare na vašem računaru ili
DLNA uređaju, morate instalirati AllShare softver
na računaru.
Na web lokaciji Samsung.com možete preuzeti
računarski softver i dobiti detaljna uputstva za
korišćenje AllShare.
1. Posetite www.samsung.com.
2. Kliknite na Support u gornjem desnom delu
strane.
3. Na stranici za podršku unesite broj modela
vašeg plejera u polje za broj modela, a zatim
pritisnite taster v.
4. Na stranici koja se pojavi kliknite na Pribavi
preuzimanja na levoj strani ispod opcije
Preuzimanja.
Pojavljuje se Centar za preuzimanje.
5. Na stranici Centar za preuzimanje, kliknite na
karticu Softver.
6. Na kartici za softver, kliknite na ikonu
datoteke sa desne strane linije AllShare.
7. U prozoru koji se pojavi kliknite na Sačuvaj
datoteku.
8. Pronađite instalacionu datoteku AllShare na
disku, a zatim dva puta kliknite na nju.
9. U prozoru koji se pojavi, kliknite na Pokreni,
a zatim sledite uputstva koja se pojavljuju na
ekranu.
Preuzmite priručnik za instalaciju AllShare/uputstvo
za upotrebu na istoj kartici Softver tako što ćete
kliknuti na simbol odgovarajuće PDF datoteke u
koloni sa datotekama na desnoj strani. Datoteka
u PDF formatu će se preuzeti i otvoriti. Možete da
pogledate i/ili sačuvate datoteku.
| 40 Srpski
02231S-BD-ES7000-EN-SER.indd 40
2013-02-07 오후 4:45:19
Blu-ray plejer
AllShare veza
Reprodukcija
datoteka na
računaru
1. Povežite Blu-ray plejer, računar i/ili DLNA
kompatibilan mobilni telefon na istu bežičnu
mrežu.
2. Sledite uputstva u priručniku za instalaciju
AllShare/uputstvu za upotrebu da biste
postavili uređaje i datoteke za reprodukciju ili
pregled.
3. Na početnom ekranu plejera izaberite
AllShare Play, a zatim pritisnite taster v.
Pojavljuje se ekran AllShare Play.
4. Izaberite povezani DLNA kompatibilan
uređaj na vašem računaru, a zatim pritisnite
taster v. Pojavljuje se lista na ekranu sa
dostupnim datotekama.
5. Izaberite datoteku za koju želite reprodukovati
ili pregledati, a zatim pritisnite taster v.
PC
Blu-ray plejer
AllShare veza
Reprodukcija datoteka
na računaru
Kontrola datoteka računara
na Blu-ray plejeru
Pametan telefon
(dostupno samo sa Samsung telefonima koji
podržavaju AllShare funkciju.)
1. Povežite Blu-ray plejer, računar i DLNA
kompatibilan mobilni telefon na istu bežičnu
mrežu.
2. Sledite uputstva u priručniku za instalaciju
AllShare/uputstvu za upotrebu da biste
postavili uređaje i datoteke za reprodukciju ili
pregled.
3. Pomoću AllShare softvera na računaru,
potvrdite da je telefon povezan.
4. Na telefonu, izaberite datoteku koju želite
pregledati ili reprodukovati, a zatim odaberite
Blu-ray plejer kao uređaj za reprodukciju.
5. Na telefonu pokrenite reprodukciju.
Srpski
02231S-BD-ES7000-EN-SER.indd 41
Reprodukcija medija
PC
Kontrola reprodukcije sadržaja koji
se nalazi na računaru pomoću vašeg
pametnog telefona
05
Reprodukcija sadržaja koji se nalazi na
računaru ili DLNA uređaju putem Blu-ray
plejera
41 |
2013-02-07 오후 4:45:20
Reprodukcija medija
TV
POWER
POWER
Kontrola video reprodukcije
2D3D
SOURCE
1 reprodukciju
2 3 video sadržaja koji se nalazi na DVD disku, USB, mobilnom uređaju ili
Možete da kotrolišete
računaru. Zavisno 4
od diska
neke od funkcija opisane u ovom priručniku možda neće biti dostupne.
5 ili sadržaja,
6
Tasteri na daljinskom
za reprodukciju video zapisa
7 8 upravljaču
9
SUBTITLE
DISC MENU
AUDIO
0
MENU
„„
TITLE MENU
TOOLS
„„
POPUP
Plejer ne reprodukuje
zvuk u EXIT
modu pretraživanja,
RETURN
modu polako ili korak-po-korak.
• Za vraćanje na normalnu brzinu reprodukovanja,
SEARCH
REPEAT
INTERNET@
SMART
pritisnite taster HUB
6.
6 taster
Počinje reprodukciju.
MUTE
7 taster
Pauzira reprodukciju.
Brza
reprodukcija
Usporena
reprodukcija
79
VOL
CH
Zaustavlja reprodukciju.
Tokom reprodukcije, pritisnite taster 3
ili 4.
Svaki put kada pritisnete taster 3 ili 4,
promeniće se brzina reprodukcije.
U modu pauziranja, pritisnite taster 4.
Svaki put kada pritisnete taster 4,
promeniće se brzina reprodukcije.
U modu pauziranja, pritisnite taster 7.
Reprodukcija
Svaki put kada pritisnete taster 7,
korak-po-korak
pojaviće se novi kadar.
Prestupna
reprodukcija
Taster
DISC MENU
INFO
Tasteri za kontrolu reprodukovanja
5 taster
Korišćenje menija diska, menija naslova,
iskačućeg menija i liste naslova
Taster
TITLE MENU
Tokom reprodukcije, pritisnite ovaj taster
za prikaz menija diska
Tokom reprodukcije, pritisnite ovaj taster
za prikaz menija naslova.
• Ako vaš disk ima listu za reprodukciju,
pritisnite ZELENI (B) taster da biste
prešli na listu za reprodukciju.
Taster
Tokom reprodukcije, pritisnite ovaj taster
POPUP MENU za prikaz iskačućeg menija.
Korišćenje menija Alatke
U toku reprodukcije pritisnite taster TOOLS.
Reprodukuj od
početka
Izaberite da biste se vratili na početak
filma, a zatim pritsnite taster v.
Movie Note
||NAPOMENA |
Movie Note pruža informacije kao što
su režiser, uloge, sinopsis itd.
\\ Movie Note je dostupna ukoliko
disk sadrži informacije Movie Note i
ukoliko je uređaj povezan sa mrežom.
Možete koristiti funkciju Scene Search
za vreme reprodukcije da biste gledali
ili pokrenuli film od scene koju ste
izabrali.
Tokom reprodukcije, pritisnite taster 1
ili 2.
Svaki put kada pritisnete taster 1 ili 2,
disk se pomera na prethodno ili sledeće
poglavlje ili datoteku.
||NAPOMENA |
Scene Search
\\ Ako je indeks informacija u datoteci
oštećen ili datoteka ne podržava
indeksiranje, nećete moći da
koristite funkciju Scene Search.
\\ Ako reprodukujete AllShare Play
nakon povezivanja računara sa
mrežom, Scene Search možda
neće biti podržana.
| 42 Srpski
02231S-BD-ES7000-EN-SER.indd 42
2013-02-07 오후 4:45:20
1. Izaberite opciju Potraži naslov, a
zatim pritisnite taster v.
2. Koristite tastere ▲▼ da biste
izabrali naslov, a zatim pritisnite
taster v.
Izaberite za reprodukciju poglavlja po
izboru.
Pretr. poglavlja
Režim
ponavljanja
||NAPOMENA |
1. Izaberite opciju Pretr. poglavlja, a
zatim pritisnite taster v.
2. Koristite tastere ▲▼ da biste
izabrali naslov, a zatim pritisnite
taster v.
Izaberite za reprodukciju filma od
odabrane vremenske tačke.
\\ Tačku (B) morate da podesite
najmanje 5 sekundi kasnije u
odnosu na tačku (A).
Ceo ekran
1. Izaberite opciju Potraži vreme, a
zatim pritisnite taster v.
Potraži vreme
2. Pomoću numeričkih tastera,
unesite vremensku tačku na koju
želite doći, a zatim pritisnite taster
v.
||NAPOMENA |
\\ Možete da koristite i tastere ◄►
da biste prešli napred ili nazad
unutar filma.
Film prelazi napred ili nazad za
jedan minut svaki put kada pritisnete
tastere ◄►.
Režim
ponavljanja
Izaberite za ponavljanje naslova,
poglavlja ili posebnog odeljka.
-- Isklj. : Izaberite za povratak na
normalnu reprodukciju.
-- Naslov : Izaberite da ponovite
izabrani naslov.
-- Poglavlje : Izaberite da ponovite
određeno poglavlje.
-- Ponovi od A - B : Izaberite da
ponovite određeni odeljak.
3. Pritisnite taster v na mestu na
kome želite da završi ponavljanje
reprodukcije (B).
Režim slike
Izaberite da promenite veličinu celog
ekrana.
Izaberite da postavite režim slike.
-- Dinamična : Pojačava oštrinu i
osvetljenje.
-- Standardno : Izaberite ovu postavku
za većinu aplikacija prikazivanja.
-- Film : Ovo je najbolja postavka za
gledanje filmova.
-- Korisnik : Omogućava vam da
podesite oštrinu i funkciju redukcije
šuma.
||NAPOMENA |
Zvuk
Titlovi
Ugao
\\ Kada koristite BD wise funkciju, ovaj
meni se neće pojaviti.
Izaberite da podesite željeni audio jezik.
Izaberite da podesite željeni jezik titlova.
-- Ovom funkcijom možete upravljati i
pritiskanjem tastera SUBTITLE na
daljinskom upravljaču.
Izaberite za prikaz scene iz drugog ugla.
Opcija Ugao prikazuje broj uglova
dostupnih za prikaz.
Kada Blu-ray/DVD disk sadrži više uglova
za određenu scenu, možete da menjate
ugao.
Srpski
02231S-BD-ES7000-EN-SER.indd 43
Reprodukcija medija
Potraži naslov
1. Pritisnite tastere ▲▼ da biste
izabrali ponavljanje od A-B, a zatim
pritisnite taster v.
2. Pritisnite taster v na mestu od
kog želite da počne ponavljanje
reprodukcije (A). Počnite
reprodukciju filma.
05
Ako postoji više od jednog filma na
disku ili uređaju, odaberite opciju za
pokretanje drugog naslova.
43 |
2013-02-07 오후 4:45:20
Reprodukcija medija
BONUSVIEW
video
BONUSVIEW
audio
Idi na video
zapise
Informacije
Izaberite da podesite željenu opciju za
dodatne scene.
||NAPOMENA |
\\ Tamo gde nije primenjena funkcija
BONUSVIEW, 2D sadržaj će biti
pretvoren u 3D.
(U zavisnosti od diska pojavljuje se
crna linija.)
Izaberite da biste prešli na listu video
zapisa na trenutnom mediju.
Izaberite za prikaz informacija o video
datoteci
||NAPOMENA |
\\ U zavisnosti od diska ili memorijskog uređaja, meni Alatke se
može razlikovati. Za dodatne opcije pogledajte strane 46~48.
\\ Video datoteke sa velikim bitskim brzinama od 20 Mb/s
ili više opterećuju kapacitete plejera i mogu da zaustave
reprodukciju u toku.
POWER
POWER
Kontrola reprodukcije
muzike
TV
2D 3D
SOURCE
Možete da kotrolišete
reprodukciju
muzičkog
sadržaja koji se nalazi na DVD disku, USB,
mobilnom uređaju 1
ili računaru.
2 3
POWER
4 5 upravljaču
6
Tasteri na daljinskom
za
reprodukciju muzike
7 8 9
POWER
TV
2D3D
SOURCE
SUBTITLE
1
1
4
5
6
7
MENU
8
TITLE MENU
DISC MENU
SUBTITLE
TOOLS
2
3
AUDIO
0
2
0
3
AUDIO
POPUP
INFO
4
5
6
MENU
EXIT
TITLE MENU
TOOLS
INTERNET@
SMART
SEARCH
INFO
REPEAT
HUB
POPUP
5
6
7 Taster : Pauziranje numere.
6 Taster : Reprodukuje trenutno izabranu numeru.
Korišćenje menija Alatke
U toku reprodukcije pritisnite taster TOOLS.
Pregled
Pogledajte strane 46~48.
Naslov
Pogledajte strane 46~48.
Prikaz fascik.
Izvođač
Album
Žanr
Reprod. izbora
Pogledajte strane 46~48.
Pogledajte strane 46~48.
Pogledajte strane 46~48.
Pogledajte strane 46~48.
Pogledajte strane 46~48.
Idi na Lis.za repr. Pogledajte strane 46~48.
Rip
Informacije
Funkcija za ripovanje pretvara CD audio u
mp3 format i snima konvertovane datoteke
na USB uređaj koji je povezan sa plejerom.
Pogledajte “Ripovanje” na stranama 45~46.
Izaberite za prikaz (sadržaja) informacija:
veličina datoteke, datum kreiranja itd.
||NAPOMENA |
9
RETURN
DISC MENU
4
Brza reprodukcija (samo Audio CD (CD-DA))
Tokom reprodukcije, pritisnite taster 3 ili 4.
Svaki put kada pritisnete taster 3 ili 4,
promeniće se brzina reprodukcije.
\\ U zavisnosti od diska ili memorijskog uređaja, meni Alatke se
može razlikovati. Za dodatne opcije pogledajte strane 46~48.
79
1
2
NUMERIČKI RETURN
tasteri :MUTE
Pritisnite
broj numere.
EXIT
CH
Reprodukuje seVOLizabrana numera.
Zaustavlja
numeru.
5 Taster :INTERNET@
SEARCH
REPEAT
SMART
Preskoči : Tokom reprodukcije
pritisnite ZELENI (B)
79
ili ŽUTI (C) taster daMUTE
biste prešli na prethodnu ili
sledeću stranuVOLna listi za reprodukciju.
CH
HUB
3
| 44 Srpski
02231S-BD-ES7000-EN-SER.indd 44
2013-02-07 오후 4:45:20
Ponavljanje numera na audio CD disku
AllShare Play
/ Muzika /
TRACK 001
TRACK 002
TRACK 003
TRACK 004
TRACK 005
TRACK 006
TRACK 007
TRACK 008
TRACK 009
TRACK 010
1/14
Audio CD
02:38
03:17
05:21
05:34
02:54
03:44
04:07
03:42
03:15

TRACK 001
00:03 / 02:38
03:16
bc Prem. str. / Alstke ' Nazad
Nasumično ponavljanje numera na
audio CD disku
Možete da podesite da proizvod reprodukuje
numere na audio CD disku (CD-DA/MP3) po
slučajnom redosledu.
1. Tokom reprodukcije, koristite taster ► da
u donjem desnom uglu
biste izabrali
ekrana, a zatim pritisnite taster v.
2. Koristite tastere ▲▼ da podesite nasumičan
režim u Uklj. ili Isklj., a zatim pritisnite taster v.
Kreiranje liste za reprodukciju sa CD
diska
1. Kada je prikazan ekran liste za reprodukciju
pritisnite taster TOOLS. Pojavljuje se meni Alatke.
2. Koristite tastere ▲▼ da biste izabrali opciju
Reprod. izbora, a zatim izaberite taster v.
Pojavljuje se ekran "Reprod. izbora".
3. Koristite tastere ▲▼ da biste izabrali numeru,
a zatim pritisnite taster v. Potvrdni okvir se
pojavljuje na levoj strani numere.
4. Ponovite 3. korak da biste izabrali i označili
dodatne numere.
||NAPOMENA |
\\ Na Audio CD-u (CD-DA) možete da kreirate spisak za
reprodukciju sa do 99 numera.
\\ Ako ste kreirali listu za reprodukciju, opcija "Reprod.
izbora" se menja opcijom "Uredi listu" u meniju Alatke.
\\ Na ekranu "Reprod. izbora", možete takođe da izaberete
opcije Izbor svih, Opozovi izbor svega i Otkaži.
-- Izaberite opciju "Izbor svih" da biste izabrali sve
numere. Na taj način se poništava vaš izbor
pojedinačnih numera. Kada pritisnete taster RETURN
na daljinskom upravljaču ili izaberete 6, a zatim
izaberite taster v, sve numere se pojavljuju na
ekranu za muzičku reprodukciju, dok će proizvod
započeti reprodukciju svih numera od numere 001.
-- Koristite opciju "Opozovi izbor svega" da biste odznačili
sve izabrane numere odjednom. Zatim, izaberite
pojedinačne numere ili koristite opciju "Izbor svih" da
biste izabrali sve numere, a zatim pritisnite taster RETURN
na daljinskom upravljaču ili izaberite taster 6, a zatim
pritisnite taster v. Ako ne koristite opciju "Izbor svih"
ili birate pojedinačne numere, lista za reprodukciju se
neće menjati.
-- Opcija "Otkaži" otkazuje sve promene izvršene na
ekranu za izbor reprodukcije. Kada se vratite na ekran za
reprodukciju, lista za reprodukciju ostaće nepromenjena.
Ripovanje
1. Umetnite USB uređaj u USB konektor na
proizvodu.
2. Kada je prikazan ekran liste za reprodukciju
pritisnite taster TOOLS. Pojavljuje se meni
Alatke.
3. Koristite tastere ▲▼ da biste izabrali "Rip", a
zatim pritisnite taster v. Pojavljuje se ekran
Rip.
4. Koristite tastere ▲▼ da biste izabrali numeru,
a zatim pritisnite taster v. Potvrdni okvir se
pojavljuje na levoj strani numere.
Srpski
02231S-BD-ES7000-EN-SER.indd 45
Reprodukcija medija
1. Tokom reprodukcije, koristite taster ► da
u donjem desnom uglu
biste izabrali
ekrana, a zatim pritisnite taster v.
2. Koristite tastere ▲▼ da biste izabrali mod
ponavljanja koji želite - Isklj., Jedna pesma ili
Sve - a zatim pritisnite taster v.
05
Možete da podesite da proizvod reprodukuje
numere na audio CD disku (CD-DA/MP3).
5. Da biste uklonili numeru sa liste, pređite na
numeru, zatim pritisnite ponovo taster v.
Znak potvrde uz numeru će biti poništen.
6. Kada završite, pritisnite taster ► da biste
izabrali opciju Reprod., a zatim pritisnite
taster v. Ponovo se pojavljuje ekran za
reprodukciju muzike samo sa numerama koje
ste označili. Izabrane numere se automatski
reprodukuju.
45 |
2013-02-07 오후 4:45:21
Reprodukcija medija
5. Ponovite 3. korak da biste izabrali i označili
dodatne numere.
6. Da biste uklonili numeru sa liste, pređite na
numeru, zatim pritisnite ponovo taster v.
Znak potvrde uz numeru će biti poništen.
7. Kada završite, pritisnite taster ► da biste
izabrali opciju "Rip", a zatim pritisnite taster
v. Pojavljuje se prozor "Rip".
Režim slike
8. Pritisnite taster v da biste započeli
postupak ripovanja. Pojavljuje se iskačuća
traka za završetak ripovanja.
9. Kada se ripovanje završi, pojavljuje se poruka
"Ripovanje je završeno." Pritisnite taster v.
10. Pritisnite taster RETURN da biste se vratili
nazad u ekran za reprodukciju.
||NAPOMENA |
\\ Ova funkcija nije dostupna uz DTS audio CD.
\\ Ova funkcija možda neće biti podržana na nekim
diskovima.
\\ Ova funkcija će biti kodirana u .mp3 format sa 192 kb/s.
Reprodukovanje foto sadržaja
Možete da reprodukujete foto sadržaj koji se nalazi
na DVD disku, USB, mobilnom uređaju ili računaru.
Korišćenje menija Alatke
U toku reprodukcije pritisnite taster TOOLS.
Idi na Listu
fotogr.
Pokreni
projekciju
slajdova
Brzina prezent.
Prikaz
prezentacije
Poz. muz. je
uključena
Postavka
pozadinske
muzike
Izaberite da biste prešli na listu
fotografija na trenutnom mediju.
Izaberite da biste pokrenuli prikazivanje
slajdova.
Izaberite da postavite podešavanja slike.
-- Dinamična : Izaberite za povećanje
oštrine.
-- Standardno : Izaberite ovu postavku
za većinu aplikacija prikazivanja.
-- Film : Ovo je najbolja postavka za
gledanje filmova.
-- Korisnik : Omogućava vam da podesite
oštrinu i funkciju redukcije šuma.
||NAPOMENA |
\\ Kada koristite BD wise funkciju, ovaj
meni se neće pojaviti.
Zum
Okreni
Reprod. izbora
Izaberite ako želite da uvećate trenutnu
sliku. (Uvećano do 4 puta)
Izaberite ako želite da rotirate sliku. (Slika
će se rotirati ili u smeru ili suprotno
smeru kretanja kazaljke na satu.)
Pogledajte strane 46~48.
Prij. se/Odjavi se Pogledajte strane 46~48.
Informacije
Prikazuje informacije o slici.
||NAPOMENA |
\\ U zavisnosti od diska ili memorijskog uređaja, meni Alatke
se može razlikovati. Možda neće biti prikazane sve opcije.
\\ Da biste omogućili funkciju pozadinske muzike, fotografija
se mora nalaziti na istom memorijskom mediju kao i
muzička datoteka.
Međutim, na kvalitet zvuka može uticati bitska brzina MP3
datoteke, veličina fotografije i način šifrovanja.
\\ Ne možete da uvećate titl ili PG grafiku u modu prikaza na
celom ekranu.
Izaberite za podešavanje brzine
prikazivanja slajdova.
Izaberite za podešavanje specijalnih
efekata za prikazivanje slajdova.
Izaberite ako želite da slušate muziku
dok gledate slajdove.
Izaberite da biste podesili pozadinsku
muziku.
| 46 Srpski
02231S-BD-ES7000-EN-SER.indd 46
2013-02-07 오후 4:45:21
Kada je datoteka istaknuta, pritisnite taster
TOOLS.
Pregled
Prikaz fascik.
Naslov
Izvođač
Album
Žanr
Najstarije
Najnovije
Mesečno
1. Na ekranu za izbor, koristite tastere
▲▼◄► za izbor fotografije koju
želite pogledati, a zatim pritisnite
taster v.
Potvrdni okvir se pojavljuje na levoj
strani slike.
Izaberite da biste pristupili opcijama za
sortiranje: Izvođač, Žanr, Mesečno, Poslednji
datum, itd. Prikazane opcije sortiranja zavise
od memorije i tipa medija.
Pojavljuje se u ekranu funkcije
prikazivanja. Izaberite da biste prikazali
sve fascikle na memorijskom uređaju.
2. Ponovite 1. korak za svaku
fotografiju koju želite pregledati.
Pojavljuje se u ekranu funkcije
prikazivanja. Izaberite da biste prema
naslovu sortirali sve fotografije ili video
zapise na memorijskom uređaju.
Pojavljuje se u ekranu funkcije prikazivanja.
Izaberite opciju za sortiranje prema izvođaču
i naknadni prikaz svih muzičkih numera na
memorijskom uređaju.
Reprod. izbora
Pojavljuje se u ekranu funkcije prikazivanja.
Izaberite opciju za sortiranje prema žanru i
naknadni prikaz svih muzičkih numera na
memorijskom uređaju.
||NAPOMENA |
Pojavljuje se u ekranu funkcije
prikazivanja. Izaberite za sortiranje i
naknadni prikaz svih fotografija ili video
datoteka na memorijskom uređaju od
najkasnijeg do najranijeg datuma.
Pojavljuje se u ekranu funkcije prikazivanja.
Izaberite da biste prema mesecu u kome
su kreirani sortirali sve fotografije ili
video zapise na memorijskom uređaju.
3. Da biste odznačili fotografiju,
označite je, a zatim pritisnite taster
v.
4. Kada završite, pritisnite tastere
◄► da biste izabrali opciju
Reprod., a zatim pritisnite taster
v. Započinje projekcija slajdova
koja sadrži izabrane fotografije.
5. Da biste pauzirali prikazivanje
slajdova, jednom pritisnite taster
v. Da biste ponovo pokrenuli
prikazivanje slajdova, ponovo
pritisnite taster v.
6. Da biste zaustavili prikazivanje
slajdova, ponovo pritisnite taster
RETURN.
Pojavljuje se u ekranu funkcije
prikazivanja. Izaberite opciju za sortiranje
prema albumu i naknadni prikaz svih
muzičkih numera na memorijskom uređaju.
Pojavljuje se u ekranu funkcije
prikazivanja. Izaberite za sortiranje i
naknadni prikaz svih fotografija ili video
datoteka na memorijskom uređaju od
najranijeg do najkasnijeg datuma.
\\ Nakon što prikazivanje slajdova
započne, projekciju možete
kontrolisati pritiskom na taster
TOOLS i prikazivanjem menija
"Prikazivanje slajdova". Pogledajte
odeljak "Korišćenje menija Alatke"
na strani 46.
Pošalji
Izaberite opciju „Pošalji“ da biste poslali
izabrane datoteke na usluge Picasa,
Facebook, Cloud Storage ili Family Story.
Da biste koristili opciju "Pošalji",
potrebno je da otvorite nalog na internet
lokaciji, a zatim se prijavite pomoću
funkcije za registraciju.
Srpski
02231S-BD-ES7000-EN-SER.indd 47
Reprodukcija medija
Reprodukcija izbora omogućava
izbor muzičkih, video i foto datoteka
za reprodukciju. Ona funkcioniše na
identičan način za sve medije. Donji
primer odnosi se na fotografije.
05
Korišćenje menija Alatke kada je
datoteka istaknuta
47 |
2013-02-07 오후 4:45:21
Podešavanja
1. Koristite tastere ▲▼◄► da biste
izabrali datoteku, a zatim pritisnite
taster v.
2. Ponovite svaku numeru ili datoteku
koju želite da pošaljete.
Izbriši (Lista za
reprodukciju)
Izaberite "Uredi listu" da biste uklonili
datoteke ili numere iz postojeće liste
za reprodukciju. Memorijski uređaj koji
sadrži listu za reprodukciju mora se
umetnuti ili priključiti na plejer.
||NAPOMENA |
Pošalji
\\ Možete pomeriti i opciju Izbor svih
na desnoj strani, a zatim pritisnite
taster v da biste izabrali sve
numere ili datoteke.
3. Izaberite Pošalji na desnoj strani,
a zatim pritisnite taster v.
4. Koristite tastere ▲▼ da biste izabrali
internet lokaciju na koju želite da
pošaljete datoteke ili numere, a zatim
pritisnite taster v.
Uredi listu
\\ Možete pomeriti i opciju "Izbor svih"
na desnoj strani, a zatim pritisnuti
taster v da biste izabrali sve
numere ili datoteke.
3. Izaberite Ukloni na desnoj strani, a
zatim pritisnite taster v.
Izaberite za kreiranje liste za
reprodukciju ili dodavanje datoteka ili
numera u listu za reprodukciju.
3. Izaberite Dodavanje na desnoj
strani, a zatim pritisnite taster v.
Dodaj u listu
4. Na ekranu koji se pojavljuje, izvršite
neku od sledećih radnji:
• Izaberite listu za reprodukciju na
koju želite da dodate numere ili
datoteke i pritisnite taster v.
• Izaberite Pravi novo, a zatim
pritisnite taster v. Na tastaturi
koja se pojavljuje, kreirajte ime za
novu listu za reprodukciju. Unesite
brojeve pomoću numeričkih tastera
na daljinskom upravljaču. Unesite
slova pomoću tastera ▲▼◄► da
biste pomerili pokazivač, a zatim
pritiskom na taster v. Kada
završite, pomerite se do opcije
Završeno pri dnu ekrana, a zatim
pritisnite taster v.
1. Koristite tastere ▲▼◄► da biste
izabrali datoteku, a zatim pritisnite
taster v.
2. Ponovite za svaku numeru ili
datoteku koju želite da uklonite.
||NAPOMENA |
Funkcija za prijavu/odjavu omogućava
Prij. se/Odjavi se da se prijavite na vaš onlajn Samsung
nalog.
1. Koristite tastere ▲▼◄► da biste
izabrali numeru ili datoteku, a zatim
pritisnite taster v.
2. Ponovite svaku numeru ili datoteku
koju želite da dodate.
U zavisnosti od ekrana koji gledate,
izaberite ovu opciju za brisanje datoteke
sa prepisivog medija (kao što je USB
uređaj) ili za brisanje liste za reprodukciju.
Reprodukuj
trenutnu grupu
Idi na Lis.za
repr.
Šifrovanje
Informacije
Nakon što ste izvršili sortiranje prema
izvođaču, žanru, albumu, naslovu,
pposlednjem datumu, početnom datumu
ili mesecu, izaberite grupu koja je
dobijena kao rezultat sortiranja (na primer,
sve slike snimljene u avgustu), a zatim
izaberite select opciju "Reprodukuj
trenutnu grupu" za reprodukovanje ili
prikaz datoteka samo u toj grupi.
Izaberite da biste prešli na odeljak za
reprodukciju u glavnom ekranu AllShare.
Šifrovanje, koje se menja prema jeziku
ili geografskom području, menja način
na koji plejer sortira, raspoređuje i čuva
datoteke ili numere, prikazuje datume,
itd. Izaberite opciju "Šifrovanje" da biste
promenili šifrovanje tako da odgovara
jeziku ili geografskom području.
Prikazuje informacije o medijskoj
datoteci i sadržaju.
||NAPOMENA |
\\ U zavisnosti od diska ili memorijskog uređaja, meni Alatke
se može razlikovati. Možda neće biti prikazane sve opcije.
| 48 Srpski
02231S-BD-ES7000-EN-SER.indd 48
2013-02-07 오후 4:45:21
Mrežni servisi
Program Smart Hub ukratko
1
0
9
Korišćenje Smart Hub-a
Korišćenjem Smart Hub-a možete da preuzimate
filmove, video zapise i muziku sa Interneta,
pristupate raznim besplatnim aplikacijama ili
aplikacijama koje se naplaćuju i da ih gledate na
svom televizoru. Sadržaj aplikacije obuhvata vesti,
sportove, vremenske prognoze, ponude akcija na
berzi, mape, fotografije i igrice.
Za uputstva koja objašnjavaju kako da koristite
Smart Hub, postupite na sledeći način:
1. Posetite www.samsung.com.
2. Kliknite na Support u gornjem desnom delu
strane.
3. Na stranici za podršku unesite broj modela
vašeg plejera u polje za broj modela, a zatim
pritisnite taster Ulaz.
4. Na stranici koja se pojavi kliknite na Pribavi
preuzimanja na levoj strani ispod opcije
Preuzimanja. Pojavljuje se Centar za
preuzimanje.
1
2
3
4
5
6
7
||NAPOMENA |
\\ Web lokacija sa priručnikom za Smart Hub podleže
promenama bez prethodnog obaveštavanja.
\\ Ako se početna stranica ažurira ili revidira, pomenuti
sadržaj u korisničkom uputstvu može se razlikovati od
stvarnih menija.
Samsung Apps
Your Video
Family Story
Fitness
5
6
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Kids
7
a Prij. se b Poster / Alatke ' Nazad
5. Na stranici Centar za preuzimanje, kliknite na
karticu Uputstva.
6. Na kartici Uputstva, kliknite na ikonu datoteke
na desnoj strani Korisničkog uputstva za
Smart Hub. Uputstvo se preuzima.
34
Search
1. Povežete plejer na mrežu.
(Pogledajte stranu 19)
2. Konfigurišete postavke mreže.
(Pogledajte strane 30~32)
2
8
8
Your Video : Daje preporuke za video zapise na
osnovu vašeg ukusa.
Search : Obezbeđuje integrisano pretraživanje vaših
video provajdera i povezanih AllShare uređaja.
Preporučuje se : Prikazuje preporučene sadržaje
kojima upravlja Samsung.
Reklama : Prikazuje Smart Hub vodič, predstavljanje
plejera i predstavljanje novih aplikacija.
Family Story : Jednostavan način za pristupanje
porodičnom sadržaju.
• Pruža pristupanje porodičnim fotografijama,
porukama i događajima, bilo kada i bilo gde.
Fitness : Prolaz do jedinstvene usluge za ličnu
pomoć.
• Predstavlja fitnes video zapise različitih partnera
sadržaja sa povratnim informacijama o kalorijama
koje su sagorene svakog dana.
Kids : Usluga "Kids" pruža deci lak i bezbedan način
za uživanje u njihovom omiljenom sadržaju.
• Obezbeđuje veliku količinu zabavnih i bezbednih
sadržaja za decu.
Pomoć za navigaciju : Prikazuje tastere daljinskog
upravljača koje možete da koristite za navigaciju
Smart Hub-u.
• CRVENI (A) : Za prijavljivanje u Smart Hub.
• ZELENI (B) : Za prikaz pozadinskog ekrana.
• Alatke : Za prikaz prozora sa podešavanjima.
• Nazad : Za povratak na prethodni meni.
Srpski
02231S-BD-ES7000-EN-SER.indd 49
Mrežni servisi
Da biste koristili mrežne usluge, morate prvo da:
06
Možete uživati u raznim mrežnim servisima kao
što su Smart Hub ili BD-LIVE ako plejer povežete
u vašu mrežu.
49 |
2013-02-07 오후 4:45:22
Mrežni servisi
9
0
Moje aplikacije : Prikazuje vašu ličnu galeriju aplikacija
u koju možete dodavati, u njoj menjati i iz nje brisati.
Program Web Browser ukratko
1
Samsung Apps : Otvorite Samsung Apps da biste
preuzeli razne komercijalne ili besplatne aplikativne
servise.
http://www.samsung.com
Korišćenje programa Web Browser
Možete da pristupite internetu pomoću aplikacije
Web Browser koja je podrazumevano instalirana
na ekranu Smart Hub.
1. Na početnom ekranu izaberite Smart Hub, a
zatim pritisnite taster v.
b Komandna tabla c Pregled. pom. pokaz.
2. U okviru programa Smart Hub izaberite
aplikaciju Web Browser, a zatim pritisnite
taster v.
||NAPOMENA |
\\ Kada aplikaciju Web Browser pokrenete na plejeru koji
je povezan preko HDMI na BD Wise kompatibilan TV
aparat, i funkcija BD Wise je uključena, pretraživač se
povećava tako da ispuni ceo ekran a rezolucija televizora
se automatski postavlja na optimalnu rezoluciju.
\\ Aplikacija Web Browser nije kompatibilna sa Java
aplikacijama.
\\ Ako pokušate da preuzmete datoteku, a datoteka ne
može da se sačuva, pojaviće se poruka o grešci.
\\ E-komerc, za kupovinu proizvoda na internetu, nije
podržana.
\\ ActiveX sistem nije podržan.
\\ Pristup nekim Web lokacijama ili Web pregledačima koje
koriste određene kompanije može biti blokiran.
1
List. nagore/nadole / Alatke ' Nazad
2
Komandna tabla : Prikazuje različite funkcije
programa Web Browser.
• : Pomera na prethodnu stranu.
• : Pomera do poslednje strane pre povratka
nazad.
• : Ponovo otvara trenutnu stranu tako da se
ona osveži na ekranu.
• : Pomera do početnog ekrana programa Web
Browser.
• : Omogućava uvećanje ili umanjenje prikaza
ekrana u različitim procentima.
• : Omogućava obeležavanje određenih strana
tako da ih možete lako pomerati.
• : Omogućava da pregledate istoriju
pretraživanja posećenih stranica prema datumu,
imenu ili periodičnosti.
• http://www.samsung.com
: Omogućava da ručno
unesete adresu strane ili da izaberete stranu
sa liste posećenih strana kako biste otvorili tu
stranu.
•
: Omogućava jednostavni prelaz između
više trenutno otvorenih prozora aplikacije Web
Browser.
• : Omogućava pretraživanje informacija
unošenjem reči.
• : Omogućava deljenj trenutne lokacij sa
porodičnom grupom slanjem poruke.
• : Omogućava konfiguraciju svih podešavanja
za korišćenje aplikacije Web Browser.
| 50 Srpski
02231S-BD-ES7000-EN-SER.indd 50
2013-02-07 오후 4:45:22
06
Mrežni servisi
2
Pomoć za navigaciju : Prikazuje tastere daljinskog
upravljača koje možete da koristite za navigaciju u
programu Web Browser.
• ZELENI (B) : Za prikaz kontrolne table.
• ŽUTI (C) : Za promenu pokazivača.
• ( ) : Listaj na gore/Listaj na dole na strani.
• Alatke : Za prikaz prozora Alatke.
• Nazad : Za povratak na prethodni meni.
BD-LIVE™
Kada se plejer poveže na mrežu, možete uživati u
raznim filmskim sadržajima korišćenjem diskova
kompatibilnih sa BD-LIVE kompatibilnim diskovima.
1. Priključite USB memorijski stik na USB
konektor plejera, a zatim proverite preostalu
slobodnu memoriju. Memorijski uređaj mora
da ima najmanje 1GB slobodnog prostora da
bi mogao da podrži BD-LIVE servise.
2. Na početnom ekranu izaberite Podešavanja,
a zatim pritisnite taster v.
3. Izaberite Mreža, a zatim pritisnite taster v.
4. Izaberite Postavke za BD-Live, a zatim
pritisnite taster v.
5. Izaberite Upravljanje BD podacima, a zatim
pritisnite taster v.
6. Izaberite Izbor uređaja, a zatim pritisnite
taster v.
7. Izaberite USB, a zatim pritisnite taster v.
8. Umetnite Blu-ray disk koji podržava BD-LIVE.
9. Izaberite neki od raznih sadržaja BD-LIVE
servisa koje je ponudio proizvođač diska.
||NAPOMENA |
\\ Način na koji koristite BD-LIVE i ponuđeni sadržaji mogu
se razlikovati, zavisno od proizvođača diska.
Srpski
02231S-BD-ES7000-EN-SER.indd 51
51 |
2013-02-07 오후 4:45:22
Dodatak
Obaveštenje o usklađenosti i kompatibilnosti
NISU SVI diskovi kompatibilni
• Prema ograničenjima koja su dole opisana i onima koja su pomenuta u ovom uputstvu, uključujući
i odeljak "Tipovi i karakteristike diskova" iz ovog korisničkog uputstva, tipovi diskova koji se mogu
reprodukovati su: unapred snimljeni komercijalni BD-ROM, DVD-VIDEO i Audio CD (CD-DA) diskovi;
BD-RE/-R, DVD-RW/-R diskovi; i CD-RW/-R diskovi.
• Osim gore navedenih diskova, drugi diskovi se ne mogu reprodukovati i/ili nisu namenjeni za
reprodukciju na ovom plejeru. I neki od gore navedenih diskova se možda neće moći reprodukovati
zbog jednog ili više dole navedenih razloga.
• Samsung ne može da garantuje da će ovaj plejer reprodukovati svaki disk sa BD-ROM, BD-RE/-R,
DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R i CD-RW/-R oznakom i ovaj plejer možda neće reagovati na
sve operativne komande ili neće vršiti sve funkcije na svakom disku. Takvi i drugi problemi vezani za
kompatibilnost diskova i rad plejera sa novim i postojećim formatima diskova su mogući zato što:
-- je Blu-ray format novi format u razvoju i ovaj plejer možda neće vršiti sve funkcije na svim Blu-ray
diskovima zato što neke funkcije mogu biti opcione, dodatne funkcije mogu biti dodate u Blu-ray
format posle proizvodnje plejera, a izvesne postojeće funkcije mogu biti dostupne sa zakašnjenjem;
-- nisu sve nove i postojeće verzije formata diskova podržane ovim plejerom;
-- se novi i postojeći formati diskova mogu revidirati, menjati, ažurirati, poboljšavati i/ili dopuniti;
-- su neki diskovi proizvedeni na način koji omogućava specifičan ili ograničen rad i funkcije tokom
reprodukcije;
-- neke funkcije mogu biti opcione, dodatne funkcije se mogu dodati nakon proizvodnje ovog plejera ili
izvesne postojeće funkcije mogu biti dostupne sa zakašnjenjem;
-- neki diskovi sa BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R i CD-RW/-R oznakama
mogu biti nestandardni diskovi;
-- se neki diskovi ne mogu reprodukovati zavisno od njihovog fizičkog stanja ili uslova snimanja;
-- se problemi i greške mogu javiti tokom kreiranja Blu-ray diskova, DVD softvera i/ili proizvodnje
diskova;
-- ovaj plejer radi drugačije od standardnog DVD plejera ili druge AV opreme; i/ili
-- zbog razloga pomenutih u ovom korisničkom uputstvu i zbog drugih razloga koje je otkrio i prijavio
SAMSUNG centar za podršku kupcima.
• Ako naiđete na probleme vezane za kompatibilnost diskova ili rad plejera, molimo pozovite SAMSUNG
centar za podršku kupcima.
Takođe, možete pozvati SAMSUNG centar za podršku kupcima u vezi mogućih ažuriranja za ovaj plejer.
• Za dodatne informacije o ograničenjima reprodukcije i kompatibilnosti diskova, pročitajte odeljke Mere
opreza, Pre čitanja korisničkog uputstva, Tipovi diskova i karakteristike i Pre reprodukcije u ovom
korisničkom uputstvu.
• Za izlaz Blu-ray plejera sa progresivnim skeniranjem : KORISNICI BI TREBALO DA PRIMETE DA
NISU SVI TELEVIZORI VISOKE DEFINICIJE POTPUNO KOMPATIBILNI SA OVIM PROIZVODOM I
DA MOGU PROUZROKOVATI POJAVU SMETNJI NA PRIKAZANOJ SLICI. U SLUČAJU PROBLEMA
SA SLIKAMA GENERISANIM PROGRESIVNIM SKENIRANJEM, PREPORUČUJE SE DA KORISNIK
PROMENI POVEZIVANJE I PREĐE NA IZLAZ STANDARDNE DEFINICIJE. AKO IMATE PITANJA U
VEZI KOMPATIBILNOSTI VAŠEG TV APARATA SA OVIM PROIZVODOM, MOLIMO DA KONTAKTIRATE
SAMSUNGOV CENTAR ZA PODRŠKU KUPCIMA.
| 52 Srpski
02231S-BD-ES7000-EN-SER.indd 52
2013-02-07 오후 4:45:23
Zaštita od kopiranja
07
Dodatak
• Zbog toga što je AACS (Napredni sistem za pristup sadržaju) odobreni sistem za zaštitu sadržaja za
Blu-ray format, sličan upotrebi CSS-a (sistem za šifriranje sadržaja) za DVD format, izvesna ograničenja
postoje kod reprodukcije, izlaza analognog signala, itd., kod AACS zaštićenih sadržaja.
Rad ovog proizvoda i ograničenja ovog proizvoda mogu varirati zavisno od vremena kupovine, jer ta
ograničenja AACS može prihvatiti i/ili izmeniti nakon proizvodnje ovog proizvoda. Štaviše, oznake BD-ROM i
BD+ se dodatno koriste kao sistem za zaštitu sadržaja za Blu-ray format, što nameće izvesna ograničenja,
uključujući i ograničenja reprodukcije za BD-ROM oznaku i/ili BD+ zaštićene sadržaje. Da biste
dobili dodatne informacije o AACS, BD-ROM oznaci, BD+ ili ovom proizvodu, molimo kontaktirajte
SAMSUNG centar za podršku kupcima.
• Mnogi Blu-ray/DVD diskovi su kodirani sa zaštitom od kopiranja. Zbog toga treba da povežete vaš
plejer samo direktno na vaš TV aparat, ne na video rekorder. Povezivanje na video rekorder dovodi do
izobličavanja slike sa Blu-ray/DVD diskova sa zaštitom od kopiranja.
• Prema američkom zakonu o zaštiti autorskih prava i zakonima o zaštiti prava drugih zemalja,
neovlašćeno snimanje, upotreba, prikazivanje, distribucija i ponovno gledanje televizijskih programa,
video traka, Blu-ray diskova, DVD diskova i drugih materijala može biti podložno građanskoj i/ili krivičnoj
odgovornosti.
• Cinavia obaveštenje : Ovaj proizvod koristi Cinavia tehnologiju za ograničenje upotrebe neovlašćenih
kopija nekih komercijalno proizvedenih filmova i video zapisa i zvučnih zapisa. Kada se otkrije upotreba
neovlašćene kopije, prikazaće se poruka i reprodukcija ili kopiranje će biti prekinuto.
Više informacija o Cinavia tehnologija dostupne su na internet informacionom centru za potrošače
Cinavia na adresi http://www.cinavia.com. Da biste zatražili dodatne informacije o Cinavia-i putem
pošte, pošaljite razglednicu sa vaše e-adrese: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851,
San Diego, CA, 92138, SAD.
Ovaj proizvod sadrži tehnologiju u vlasništvu pod licencom kompanije Verance Corporation i zaštićen
je američkim patentom 7,369,677 i drugim američkim i svetskim patentima koji su potvrđeni ili su na
čekanju, kao i zaštitom autorskih prava i poslovne tajne za određene aspekte takve tehnologije. Cinavia
je zaštitni znak kompanije Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Sva prava
zadržana od strane kompanije Verance. Reinženjering ili demontaža su zabranjeni.
Izjava o odricanju odgovornosti za mrežni servis
Sav sadržaj i usluge dostupne preko ovog uređaja pripadaju trećim licima i zaštićene su autorskim
pravima, patentima, zaštitnim znakom i/ili drugim zakonima o intelektualnoj svojini. Takav sadržaj i usluge
se pružaju isključivo za vašu ličnu nekomercijalnu upotrebu. Ne možete da koristite bilo koji sadržaj ili
usluge na način koji nije odobren od strane vlasnika sadržaja ili provajdera servisa. Bez ograničavanja
prethodno navedenog, osim ako je izričito odobreno od strane vlasnika sadržaja ili provajdera servisa,
ne smete menjati, kopirati, ponovo objavljivati, otpremati, prenositi, prevoditi, prodavati, kreirati izvedena
dela, eksploatisati ili distribuirati, na bilo koji način ili bilo kojim sredstvima, sadržaj prikazan preko ovog
uređaja.
Srpski
02231S-BD-ES7000-EN-SER.indd 53
53 |
2013-02-07 오후 4:45:23
Dodatak
SADRŽAJI I SERVISI TREĆIH STRANA SU OBEZBEĐENI "KAKVI JESU”. SAMSUNG NE GARANTUJE
ZA SADRŽAJE ILI USLUGE KOJE SU OBEZBEĐENE NA TAJ NAČIN, BILO IZRIČITO ILI PREĆUTNO,
BEZ OBZIRA NA SVRHU. SAMSUNG IZRIČITO ODRIČE BILO KAKVE GARANCIJE, UKLjUČUJUĆI,
ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA, GARANCIJE UTRŽIVOSTI ILI POGODNOSTI ZA ODREĐENE
SVRHE. SAMSUNG NE GARANTUJE TAČNOST, VALIDNOST, PRAVOVREMENOST, ZAKONITOST
ILI POTPUNOST BILO KAKVOG SADRŽAJA ILI SERVISA KOJI SU STAVLJENI NA RASPOLAGANJE
PREKO OVOG UREĐAJA I NI POD KAKVIM OKOLNOSTIMA, UKLJUČUJUĆI I NEMAR, SAMSUNG
NEĆE BITI ODGOVORAN, BILO PO UGOVORU ILI SPORU, ZA SVE DIREKTNE, INDIREKTNE,
SLUČAJNE, POSEBNE ILI POSLEDIČNE ŠTETE, ADVOKATSKE HONORARE, TROŠKOVE ILI
BILO KOJE DRUGE ŠTETE KOJE SU NASTALE ILI SU U VEZI SA BILO KOJOM INFORMACIJOM
SADRŽANOM U ILI NASTALIM KAO REZULTAT KORIŠĆENJA BILO KOG SADRŽAJA ILI SERVISA OD
STRANE VAS ILI TREĆE STRANE, ČAK I AKO JE UPOZOREN NA MOGUĆNOST TAKVIH ŠTETA.
Usluge trećih strana mogu biti okončane ili prekinute u bilo kom trenutku i Samsung ne predstavlja i ne
daje garanciju da će bilo koji sadržaj ili usluga ostati dostupni za bilo koji vremenski period. Sadržaji i
servisi se prenose od strane trećih strana putem mreža i prenosnih kapaciteta nad kojima Samsung nema
nikakvu kontrolu. Bez ograničavanja opštosti ove izjave o odricanju odgovornosti, Samsung izričito odriče
bilo kakvu odgovornost ili garanciju za bilo kakav prekid ili suspenziju bilo kog sadržaja ili servisa stavljenih
na raspolaganje preko ovog uređaja.
Samsung nije odgovoran za korisnički servis u vezi sa sadržajima i servisima. Bilo kakvo pitanje ili zahtev
koji su vezani za sadržaj ili servise treba uputiti direktno provajderima odgovarajućeg sadržaja i servisa.
Licenca
• Dolby i dupli -D simbol su zaštitni znaci Dolby Laboratories.
• Proizvedeno pod licencom američkog patenta br.: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535
i drugih američkih i svetskih patenata koji su potvrđeni ili čekaju na potvrđivanje. DTS,
simbol, & DTS i simbol zajedno su registrovani zaštitni znaci, a 2.0+Digital Out su zaštitni
znaci kompanije DTS, Inc. Proizvod sadrži softver. © DTS, Inc. Sva prava zadržana.
2.0+Digital Out
• DivX
-- O DIVX VIDEO FORMATU: DivX® je digitalni video format koji je kreirala kompanija
DivX, LLC, podružnica korporacije Rovi Corporation. Ovo je uređaj sa zvaničnim certifikatom DivX
Certified® koji reprodukuje DivX video. Više informacija i softverske alate za konverziju vaših datoteka
u DivX video zapise potražite na www.divx.com.
-- O DIVX FORMATU VIDEO ZAPISA NA ZAHTEV: Ovaj uređaj sa certifikatom DivX Certified® mora da
bude registrovan da bi mogao reprodukovati filmove kupljene u DivX formatu video zapisa na zahtev
(VOD). Da biste dobili registracioni kod, pronađite DivX VOD deo u meniju za podešavanje uređaja.
Idite na vod.divx.xom da biste saznali kako da završite proces registracije.
-- DivX Certified® za reprodukciju DivX® video zapisa do HD 1080p, uključujući i premium sadržaj.
DivX®, DivX Certified® i slični logotipi su zaštićeni znaci korporacije Rovi Corporation ili njenih
podružnica i koriste se pod licencom.
Pokriven jednim ili više sledećih patenata izdatih u SAD-u: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
7,519,274.
| 54 Srpski
02231S-BD-ES7000-EN-SER.indd 54
2013-02-07 오후 4:45:24
07
• HDMI i High-Definition Multimedia Interface, kao i HDMI logotip su zaštitni znaci ili
registrovani zaštitni znaci HDMI Licensing LLC u Sjedinjenim Američkim Državama i
drugim zemljama.
Dodatak
• Oracle i Java su registrovani zaštitni znaci kompanije Oracle i/ili njenih filijala. Ostala
imena mogu biti zaštitni znaci njihovih vlasnika.
• Obaveštenje o licenci za softver sa otvorenim kodom
-- U slučaju da se koristi softver sa otvorenim kodom, licence za softver sa otvorenim kodom dostupne
su u meniju proizvoda.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™ i logotipi su zaštitni znaci Blu-ray Disc Association.
Preporuka - samo za Evropu
• Ovim putem kompanija Samsung Electronics izjavljuje da je ovaj BD Player usklađen
sa osnovnim zahtevima i drugim primenljivim odredbama direktive 1999/5/EC.
Zvaničnu izjavu o usklađenosti možete da pronađete na Web lokaciji
http://www.samsung.com, tako što ćete izabrati „Podrška > Pretraži podršku za proizvod“ i uneti naziv
modela.
Ova oprema može da radi u svim zemljama EU.
U Francuskoj, ova oprema se može koristiti samo u zatvorenim prostorijama.
Srpski
02231S-BD-ES7000-EN-SER.indd 55
55 |
2013-02-07 오후 4:45:24
Dodatak
Dodatne informacije
Napomena
Postavke za 3D
• Kod nekih 3D diskova, da biste zaustavili film u toku 3D reprodukcije, pritisnite jednom taster
STOP 5. Film se zaustavlja, a opcija 3D moda se deaktivira.
Da biste promenili izbor 3D opcije u toku reprodukovanja 3D filma, pritisnite jednom taster 5.
Pojavljuje se Blu-ray meni. Ponovo pritisnite taster 5 a zatim izaberite 3D postavke u Blu-ray
meniju.
• U zavisnosti od sadržaja i položaja slike na ekranu vašeg televizora, možete videti vertikalne crne
linije na levoj strani, na desnoj strani ili na obe strane.
Format slike
• Zavisno od tipa diska, neke proporcije možda neće biti na raspolaganju.
• Ako izaberete proporciju ekrana i opciju koja se razlikuje od proporcije ekrana vašeg televizora,
moglo bi doći do poremećaja slike.
• Ako izaberete16:9 Originalno, televizor može da prikaže 4:3 Pillarbox (crne linije na stranama slike).
BD Wise (samo za Samsung plejere)
Podešavanja
• Kada je opcija BD Wise uključena, postavka rezolucije se automatski vraća na BD Wise, a u
meniju Rezolucija pojavljuje se opcija BD Wise.
• Ako je plejer povezan na uređaj koji ne podržava BD Wise, ne možete da koristite funkciju BD Wise.
• Za pravilan rad opcije BD Wise, kod proizvoda i kod televizora podesite meni BD Wise na Uklj..
Digitalni izlaz
• Obavezno izaberite korektan Digitalni izlaz ili nećete čuti zvuk ili ćete čuti jak šum.
• Ako HDMI uređaj (AV prijemnik, TV) nije kompatibilan sa komprimovanim formatima (Dolby Digital,
DTS), audio signal se isporučuje kao PCM.
• Standardni DVD diskovi nemaju BONUSVIEW audio i navigacione zvučne efekte.
• Neki Blu-ray diskovi nemaju BONUSVIEW audio i navigacione zvučne efekte.
• Ovo podešavanje opcije Digitalni izlaz ne utiče na HDMI audio izlaz na vašem televizoru.
Ono utiče na optički i HDMI audio izlaz kada je vaš plejer povezan na AV prijemnik.
• Ako reprodukujete MPEG audio filmske podloge, audio signal isporučuje PCM bez obzira na
izabrane opcije za Digitalni izlaz (PCM ili Tok bitova).
Smanj. br. piksela PCM-a
• Čak i kada je opcija PCM konverzija naniže postavljena na Isklj., neki diskovi će isporučivati samo
konvertovani audio signal preko optičkih digitalnih izlaza.
• HDMI
-- Ako vaš televizor nije kompatibilan sa komprimovanim višekanalnim formatima (Dolby Digital,
DTS), plejer može da isporuči PCM 2-kanalni konvertovani audio signal čak i ako u vašem
meniju za podešavanje podesite Tok bitova (Rekodiranje ili neobrađeno).
-- Ako vaš televizor nije kompatibilan sa PCM frekvencijama semplovanja većim od 48kHz, plejer
može da isporuči izlaz od 48kHz.
| 56 Srpski
02231S-BD-ES7000-EN-SER.indd 56
2013-02-07 오후 4:45:24
Internet veza za uslugu BD-Live
Podešavanja
Dodatak
Upravljanje BD podacima
07
• Šta je sertifikat validnosti?
Kada Blu-ray plejer koristi BD-LIVE da bi serveru poslao podatke diska i zahtev za proveru diska,
server koristi prenete podatke da bi proverio da li je disk validan, a zatim plejeru šalje sertifikat.
• Internet veza može biti ograničena za vreme korišćenja BD-LIVE sadržaja.
• U modu spoljašnje memorije, reprodukcija diska može biti prekinuta ukoliko u toku reprodukcije
odspojite USB uređaj.
• Podržavaju se samo oni USB uređaji koji su formatirani u FAT sistemu datoteka (DOS 8.3 oznaka
logičkog diska).
Preporučujemo da koristite USB uređaje koji podržavaju USB 2.0 protokol sa 4 MB/s ili većom
brzinom čitanja/pisanja.
• Funkcija za nastavak reprodukcije možda neće funkcionisati nakon što formatirate memorijski
uređaj.
• Ukupna memorija koja je dostupna za upravljanje BD podacima može se razlikovati, što zavisi od
uslova.
Anynet+ (HDMI-CEC)
• Zavisno od vašeg televizora, izvesne rezolucije HDMI izlaza možda neće funkcionisati. Molimo da
pogledate korisničko uputstvo za svoj televizor.
• Ova funkcija nije na raspolaganju ako HDMI kabl ne podržava CEC.
• Ako vaš Samsung TV ima Anynet+ logotip, onda podržava Anynet+ funkciju.
Biranje audio jezika
• Indikator ◄► se neće pojaviti na ekranu ako BONUSVIEW deo ne sadrži nijednu BONUSVIEW
audio postavku.
• Jezici koji su dostupni preko funkcije Audio jezika zavise od jezika koji su kodirani na disku. Ova
funkcija ili određeni jezici možda neće biti dostupni.
• Neki Blu-ray diskovi omogućavaju da izaberete PCM ili Dolby Digital audio podlogu na engleskom
jeziku.
Reprodukcija medija
Biranje jezika titla
• Zavisno od Blu-ray diska / DVD, možda ćete moći da menjate jezik titlova u meniju diska.
Pritisnite taster DISC MENU.
• Ova funkcija zavisi od toga koji titlovi su kodirani na disku i možda neće biti dostupna na svim
Blu-ray/DVD diskovima.
• Informacije o glavnoj opciji/BONSUVIEW modu će se takođe pojaviti ako Blu-ray disk ima
BONUSVIEW deo.
• Ova funkcija istovremeno menja primarne i sekundarne titlove.
• Redom se prikazuje ukupan broj primarnih i sekundarnih titlova
• Ako pritisnete taster SUBTITLE na daljinskom upravljaču, pojavljuje se traka sa titlom.
Pritisnite RETURN da biste uklonili traku sa titlom.
Srpski
02231S-BD-ES7000-EN-SER.indd 57
57 |
2013-02-07 오후 4:45:24
Dodatak
Rezolucija u skladu sa tipom sadržaja
Podešavanje
Izlaz
BD Wise
Blu-ray disk
Rezolucija Blu-ray diska
E-sadržaji/
Digitalni sadržaji
1080p
Auto
Maks. rezolucija TV ulaza
Maks. rezolucija TV ulaza
Filmski kadar : Autom. (24 f/s)
1080@24F
1080@24F
1080p
1080i
720p
576p/480p
1080p
1080i
720p
576p/480p
1080p
DVD
576i/480i
Maks. rezolucija TV ulaza
1080p
-
1080i
1080i
576p/480p
576p/480p
720p
720p
||NAPOMENA |
\\ Ako povezani TV ne podržava Filmski kadar ili odabranu rezoluciju, pojaviće se poruka "Ako se ne prikaže nikakva slika kada
izaberete „Da“, sačekajte 15 sekundi da biste se vratili na prethodnu rezoluciju.Želite li da promenite rezoluciju?".
Ako izaberete Da, ekran televizora će biti prazan 15 sekundi, a rezolucija će automatski biti vraćena na prethodnu vrednost.
\\ Ako ekran ostane prazan nakon što ste promenili rezoluciju, izvadite sve diskove, a zatim pritisnite i zadržite taster @ na plejeru
duže od 5 sekundi. Sve postavke se vraćaju na fabrička podešenja. Ponovo pokrenite proceduru Početnog podešavanja. Zatim
pređite na Podešavnja > Ekran > Rezolucija u meniju, i izaberite ispravnu rezoluciju za vaš televizor.
\\ Kada pokrenete proceduru Početnog podešavanja, ponovo izaberite samo jezik i format slike (veličinu ekrana i format).
Resetovanje ne utiče na vaša mrežna podešenja, te bi trebalo da možete da preskočite Podešavanje mreže i Nadogradnju
softvera.
\\ Ako su vraćena fabrička podešenja, svi sačuvani korisnički BD podaci biće obrisani.
\\ Blu-ray disk mora da ima opciju za 24 kadra da bi se koristio mod Filmski kadar (24Fs).
| 58 Srpski
02231S-BD-ES7000-EN-SER.indd 58
2013-02-07 오후 4:45:24
Izbor digitalnog izlaza
HDMI
prijemnik
Do
7.1-kanalni
PCM
Dolby Digital
2-kanalni
Dolby Digital
PCM
Plus
2-kanalni
Audio tok
PCM
Dolby TrueHD
bitova na
2-kanalni
Blu-ray disku
PCM
DTS
2-kanalni
DTS-HD High
PCM
Resolution
2-kanalni
Audio
DTS-HD
PCM
master audio 2-kanalni
PCM
PCM
2-kanalni
Audio tok na
PCM
Dolby Digital
DVD-u
2-kanalni
PCM
DTS
2-kanalni
PCM
Definicija
Blu-ray diska
Bilo koji
Optički
HDMI
prijemnik
Optički
Tok bitova
(DTS ponovo
kodiran)
Tok bitova
(Dolby D
ponovo
kodiran)
HDMI
HDMI prijemnik kompatibilan
ili optički
AV prijemnik ili
optički
PCM
PCM
DTS ponovo
PCM
2-kanalni
2-kanalni
kodiran
PCM
DTS ponovo
Dolby Digital Dolby Digital
2-kanalni
kodiran
PCM
Dolby Digital
DTS ponovo
Dolby Digital
2-kanalni
Plus
kodiran
PCM
DTS ponovo
Dolby TrueHD Dolby Digital
2-kanalni
kodiran
PCM
DTS ponovo
DTS
DTS
2-kanalni
kodiran
DTS-HD High
PCM
DTS ponovo
Resolution
DTS
2-kanalni
kodiran
Audio
PCM
DTS-HD
DTS ponovo
DTS
2-kanalni master audio
kodiran
PCM
PCM
PCM
PCM 2-kanalni
2-kanalni 2-kanalni
2-kanalni
PCM
Dolby Digital Dolby Digital Dolby Digital
2-kanalni
PCM
DTS
DTS
DTS
2-kanalni
Dekodira audio
signal glavne opcije i
Dekodira audio
Šalje samo glavne opcije
BONUSVIEW audio tok
signal glavne opcije i audio toka bitova tako da AV
bitova zajedno u jedan
BONUSVIEW audio tok prijemnik može da dekodira
PCM audio signal i
bitova zajedno u jedan
audio tok bitova.
dodaje navigacione
PCM audio signal i dodaje Nećete čuti sekundarni
zvučne efekte, a
BONUSVIEW audio i
navigacione zvučne
zatim ponovo kodira
navigacione zvučne efekte.
efekte.
PCM audio u DTS tok
bitova.
Dodatak
Povezivanje
Tok bitova
(neobrađeno)
PCM
07
Podešavanje
Dolby Digital
ponovo kodiran*
Dolby Digital
ponovo kodiran*
Dolby Digital
ponovo kodiran*
Dolby Digital
ponovo kodiran*
Dolby Digital
ponovo kodiran*
Dolby Digital
ponovo kodiran*
Dolby Digital
ponovo kodiran*
PCM 2-kanalni
Dolby Digital
DTS
Dekodira audio
signal glavne opcije i
BONUSVIEW audio tok
bitova zajedno u jedan
PCM audio signal i
dodaje navigacione
zvučne efekte, a zatim
ponovo kodira PCM
audio u Dolby Digital
tok bitova.
* Ako je Tok izvora 2-kanalni, ne primenjuje se postavka "Dolby D ponovo kodiran".
Blu-ray diskovi mogu da sadrže tri audio toka bitova:
-- Glavni audio signal : Audio filmska podloga glavne opcije.
-- BONUSVIEW audio : Dodatna filmska podloga, kao što su komentari režisera ili glumca.
-- Navigacioni zvučni efekti : Kada izaberete navigaciju nekog menija, mogu se čuti navigacioni zvučni efekti.
Navigacioni zvučni efekti su različiti na svakom Blu-ray disku.
Srpski
02231S-BD-ES7000-EN-SER.indd 59
59 |
2013-02-07 오후 4:45:24
Dodatak
Rešavanje problema
Pre nego što potražite servisiranje, proverite sledeće.
PROBLEM
REŠENJE
Preko daljinskog upravljača se ne može
izvršiti ni jedna funkcija.
• Proverite baterije u daljinskom upravljaču. Možda ih treba zameniti.
• Ne upravljajte daljinskim upravljačem sa rastojanja većeg od 6,1 m od plejera.
• Izvadite baterije i pritisnite jedan ili više tastera na nekoliko minuta kako bi se
ispraznio mikroprocesor u daljinskom upravljaču i resetovao. Ponovo stavite
baterije i pokušajte da upravljate daljinskim upravljačem.
Diskovi se ne reprodukuju.
• Proverite da li je disk postavljen sa nalepnicom okrenutom nagore.
• Proverite regionalni kod za Blu-ray/DVD disk.
Ne pojavljuje se meni diska.
• Proverite da li disk ima meni.
Na ekranu se pojavljuje poruka o zabrani.
• Ova poruka se prikazuje kada se pritisne pogrešan taster.
• Softver Blu-ray/DVD diska ne podržava ovu funkciju (npr. uglovi).
• Zahtevali ste broj naslova ili poglavlja ili vreme pretraživanja koje je van
opsega.
Režim reprodukcije se razlikuje od izbora u
meniju za podešavanje.
• Neke funkcije koje su izabrane u meniju za podešavanje možda neće raditi
ispravno ako disk nije kodiran sa odgovarajućom funkcijom.
Proporcija ekrana se ne može promeniti.
• Proporcija ekrana je fiksna na vašem Blu-ray /DVD disku.
• To nije problem sa plejerom.
Nema audio signala.
• Uverite se da ste izabrali korektan Digitalni izlaz u meniju za Audio opcije.
Ekran je prazan.
• Ako je HDMI izlaz postavljen na rezoluciju koju vaš TV aparat ne podržava
(npr, 1080p), može se desiti da na vašem TV aparatu ne vidite sliku.
• Pritisnite @ taster (na gornjoj ploči) 5 sekundi ili duže kada nije stavljen
disk. Sve postavke će se vratiti na fabričke postavke.
• Ako su vraćena fabrička podešenja, svi sačuvani korisnički BD podaci biće
obrisani.
Zaboravljena lozinka
• Pritisnite @ taster (na gornjoj ploči) 5 sekundi ili duže kada nije stavljen
disk. Sve postavke, uključujući i lozinku biće vraćene na fabričke postavke.
Nemojte ovo koristiti osim ako nije apsolutno neophodno.
• Ako su vraćena fabrička podešenja, svi sačuvani korisnički BD podaci biće
obrisani.
| 60 Srpski
02231S-BD-ES7000-EN-SER.indd 60
2013-02-07 오후 4:45:24
PROBLEM
REŠENJE
Slika ima šum ili je izobličena
• Proverite da li je disk prljav ili izgreban.
• Očistite disk.
Nema HDMI izlaza.
• Proverite vezu između TV aparata i HDMI konektora na plejeru.
• Proverite da li vaš TV podržava 576p/480p, 720p, 1080i ili 1080p
rezolucije HDMI ulaza.
Abnormalan ekran HDMI izlaza.
• Ako se na ekranu pojavljuje slučajan šum, to znači da vaš TV aparat ne
podržava HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
AllShare funkcija
Mogu da vidim direktorijume koji se dele
preko aplikacije AllShare, ali ne mogu da
vidim datoteke.
• AllShare prikazuje smao video prikaze, fotografije i muzičke datoteke. Drugi
tipovi datoteka se ne prikazuju.
Video se reprodukuje sa prekidima.
• Proverite da li je mreža stabilna.
• Proverite da li je mrežni kabl pravilno povezan i da mreža nije
preopterećena.
• Bežična veza između DLNA kompatibilnog uređaja i plejera je nestabilna.
Proverite vezu.
AllShare veza između plejera i računara je
nestabilna.
• IP adrese pod istom podmrežom treba da budu jedinstvene.
Ako nisu, do takve pojave može da dovede ometanje IP-a.
• Proverite da li ste omogućili zaštitni zid.
Ako jeste, onemogućite funkciju zaštitnog zida
Srpski
02231S-BD-ES7000-EN-SER.indd 61
Dodatak
• Idite na sadržaj i pronađite odeljak u korisničkom uputstvu koji sadrži
objašnjenja u vezi vašeg trenutnog problema, i sledite proceduru još jednom.
• Ako problem i dalje ne može da se reši, molimo da kontaktirate vaš najbliži
Samsungov ovlašćeni servisni centar.
07
Ako imate druge probleme.
61 |
2013-02-07 오후 4:45:24
Dodatak
PROBLEM
BD-LIVE
REŠENJE
Ne mogu da se povežem sa BD-LIVE
serverom.
• Koristeći funkciju Status Mreže proverite da li je veza sa mrežom uspešna.
(Vidi stranu 25)
• Proverite da li je USB memorijski uređaj povezan sa plejerom.
• Memorijski uređaj mora da ima najmanje 1GB slobodnog prostora da bi
mogao da podrži BD-LIVE servis.
Dostupan kapacitet možete proveriti u Upravljanje BD podacima. (Vidi
stranu 26)
• Pogledajte da li je opcija BD-Live Internet veze podešena na Dozvoli (Sve).
• Ako to ne uspe, kontaktirajte dobavljača sadržaja ili ažurirajte plejer na
najnoviji fabrički softver.
Došlo je do greške pri korišćenju BD-LIVE
servisa.
• Memorijski uređaj mora da ima najmanje 1GB slobodnog prostora da bi
mogao da podrži BD-LIVE servis
Dostupan kapacitet možete proveriti u Upravljanje BD podacima. (Vidi
stranu 26)
||NAPOMENA |
\\ Ako su vraćena fabrička podešenja, svi sačuvani korisnički BD podaci biće obrisani.
Popravke
Ukoliko nas kontaktirate za popravku vašeg plejera, administrativni troškovi mogu biti naplaćeni ako je:
1. Tehničar pozvan u vaš dom na vaš zahtev i ako proizvod nije u kvaru.
2. Vi donesete uređaj u servisni centar, a proizvod nije u kvaru.
Iznos administrativnih troškova ćemo vam dostaviti pre nego što obavimo posetu ili počnemo da radimo
na vašem plejeru.
Preporučujemo vam da pažljivo pročitate ovo uputstvo, potražite rešenje na www.samsung.com ili
kontaktirate Centar za podršku pre nego što zatražite popravku plejera.
| 62 Srpski
02231S-BD-ES7000-EN-SER.indd 62
2013-02-07 오후 4:45:24
Specifikacije
HDMI
Audio izlaz
Mreža
Video
Audio
Digitalni audio izlaz
Ethernet
Bežični LAN
Bezbednost
WPS(PBC)
Dodatak
USB
0.9 kg
380 (Š) X 158 (D) X 23 (V) mm
+5°C do +35°C
10 % do 75 %
USB 2.0
5V 500mA Maks
2D : 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
3D : 1080p, 720p
PCM, Tok bitova
Optički
100BASE - TX Terminal
Ugrađen
WEP (OPEN/SHARED)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-PSK (TKIP/AES)
Podržano
07
Opšte postavke
Težina
Dimenzije
Opseg radnih temperatura
Radni opseg vlažnosti vazduha
Tip A
DC izlaz
• Brzine mreže jednake ili slabije od 10Mbps nisu podržane.
• Dizajn i specifikacije su podložni izmenama bez prethodnog obaveštavanja.
• U vezi sa napajanjem i potrošnjom energije, pogledajte nalepnicu na plejeru.
• Težina i dimenzije su približne.
Srpski
02231S-BD-ES7000-EN-SER.indd 63
63 |
2013-02-07 오후 4:45:24
Kontaktirajte SAMSUNG WORLD WIDE
Ako imate bilo kakva pitanja ili komentare u vezi Samsung proizvoda, molimo da kontaktirate SAMSUNG centar
za podršku kupcima.
Area
ALBANIA
AUSTRIA
Contact Centre 
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG(726-7864
€ 0,14/Min)
8009 4000 only from landline
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile
and land line
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
020 405 888
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
KOSOVO
LUXEMBURG
MONTENEGRO
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/be
(Dutch)
www.samsung.com/be_
fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Area
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
Contact Centre 
0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801-1SAMSUNG(172-678)
+48 22 607-93-33
808 20-SAMSUNG (808 20
7267)
08010 SAMSUNG (08010 726
7864) only from landline
(+40) 21 206 01 10 from mobile
and land line
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800 - SAMSUNG(0800-726
786)
902 - 1 - SAMSUNG (902 172
678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Switzerland
0848 - SAMSUNG(7267864,
CHF 0.08/min)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_
fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Ispravno odlaganje baterija za ovaj uređaj
(Važi za Evropsku Uniju i ostale evropske zemlje koje imaju poseban sistem za recikliranje baterija)
Ova oznaka na bateriji, priručniku ili na pakovanju znači da baterija u ovom proizvodu ne sme da se odloži sa ostalim
otpadom iz domaćinstva, kada prestane da radi. Tamo gde postoje sledeće oznake hemisjkih elemenata Hg, Cd ili Pb, to
označava da baterija sadrži živu, kadmijum ili olovo u količinama iznad nivoa dozvoljenog prema direktivi EC Directive
2006/66. Ukoliko se baterije ne odlože na pravilan način, ove supstance mogu biti štetne po zdravlje ili po životnu okolinu.
Da biste zaštitili prirodna bogatstva i da biste promovisali ponovnu upotrebu recikliranog materijala, odvojite baterije od
ostalog otpada I reciklirajte ih pomoću svog lokalnog sistema za reciklažu baterija.
Pravilno odlaganje ovog proizvoda (električna i elektronska oprema za odlaganje)
(Primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju posebne sisteme za prikupljanje)
Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač,
slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja.
Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove
proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.
Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali
sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.
Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi
elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju saostalim komercijalnim otpadom.
AK68-02231S-01
02231S-BD-ES7000-EN-SER.indd 64
2013-02-07 오후 4:45:24
BD-ES7000
Blu-ray™ disk player
korisnički priručnik
zamislite mogućnosti
Zahvaljujemo Vam na kupnji ovog Samsung proizvoda.
Za potpuniju uslugu, molimo registrirajte vaš proizvod na
www.samsung.com/register
02231S-BD-ES7000-EN-CRO.indd 1
2013-02-07 오후 3:13:31
Sigurnosne informacije
Upozorenje
KAKO BISTE SMANJILI RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE UKLANJAJTE PREDNJI (ILI STRAŽNJI) POKLOPAC.
NE SADRŽI DIJELOVE KOJE MOŽE SERVISIRATI KORISNIK. SERVIS POVJERITE OVLAŠTENOM SERVISNOM OSOBLJU.
OPREZ
RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA
NE OTVARAJTE
Ovaj simbol označava “opasan napon” u
OPREZ: KAKO BISTE SMANJILI RIZIK OD
Ovaj simbol označava važne upute koje idu
proizvodu koji predstavlja rizik od električnog ELEKTRIČNOG UDARA, NE UKLANJAJTE PREDNJI uz proizvod.
udara ili ozljede osoba.
(ILI STRAŽNJI) POKLOPAC, NEMA DIJELOVA KOJE
MOŽE SERVISIRATI KORISNIK. SERVIS POVJERITE
OVLAŠTENOM SERVISNOM OSOBLJU.
Nemojte instalirati ovaj proizvod u ograničenom
prostoru kao što je ormar za knjige ili slični uređaj.
UPOZORENJE
Kako biste spriječili oštećenje uslijed opasnosti od
požara ili električnog udara, nemojte izlagati ovaj
uređaj vlazi ili kiši.
OPREZ
Blu-ray disk player KORISTI NEVIDLJIVU
LASERSKU ZRAKU KOJA MOŽE UZROKOVATI
OPASNO ZRAČENJE U SLUČAJU IZLAGANJA.
PAZITE DA ISPRAVNO KORISTITE Blu-ray disk
player U SKLADU S UPUTAMA.
OPREZ
OVAJ PROIZVOD KORISTI LASER. UPORABA
KONTROLA ILI PODEŠAVANJA ILI IZVRŠENJE
POSTUPAKA KOJI NISU OVDJE NAVEDENI
MOŽE DOVESTI DO IZLAGANJA OPASNOM
ZRAČENJU. NE OTVARAJTE POKLOPCE I NE
VRŠITE SAMI POPRAVKE. SERVIS POVJERITE
OVLAŠTENOM SERVISNOM OSOBLJU.
Ovaj proizvod je u skladu s CE propisima ako
koristite oklopljene kabele i konektore za spajanje
uređaja s drugom opremom. Za sprječavanje
elektromagnetske interferencije s električnim
uređajima kao što su radio i TV, koristite oklopljene
kabele i konektore za spajanje.poveznike.
VAŽNA NAPOMENA
Glavni električni vod na ovoj opremi isporučen je
s oblikovanim utikačem koji uključuje osigurač.
Vrijednost osigurača navedena je na prednjem
dijelu zatika utikača.
Ako je potrebna zamjena, morate koristiti osigurač
iste snage odobren za BS1362.
Nikada ne koristite utikač bez poklopca osigurača
ako se poklopac može ukloniti. Ako je potreban
zamjenski poklopac osigurača, on mora biti
iste boje kao i lice zatika na utikaču. Zamjenske
poklopce možete kupiti kod distributera.
Ako isporučeni utikač nije prikladan za točke
napajanja u vašoj kući ili kabel nije dovoljno
dugačak da dosegne točku napajanja, trebate
nabaviti odgovarajući produžni sigurnosni kabel ili
zatražiti pomoć distributera.
Međutim, ako nema alternative odrezivanju
utikača, uklonite osigurač i sigurno odložite utikač.
Ne spajajte utikač u utor glavnog voda budući
da postoji rizik od električnog udara zbog gole
fleksibilne žice.
Za odspajanje opreme s glavnog voda morate
izvući utikač iz utora glavnog voda te stoga utikač
glavnog voda mora biti spreman za uporabu.
Uređaj isporučen s ovim priručnikom za korisnike
ima licencu u skladu s pravima na intelektualno
vlasništvo trećih strana.
| 2 Hrvatski
02231S-BD-ES7000-EN-CRO.indd 2
2013-02-07 오후 3:13:31
LASERSKI PROIZVOD KLASE 1
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
Mjere opreza
Važne sigurnosne upute
Prije uporabe jedinice pažljivo pročitajte ove upute
za rad. Slijedite sve dolje navedene sigurnosne
upute. Upute za rad čuvajte pri ruci za buduću
uporabu.
1. Pročitajte ove upute.
2. Sačuvajte ove upute.
3. Obratite pozornost na sva upozorenja.
4. Slijedite sve upute.
5. Ne upotrebljavajte uređaj u blizini vode.
6. Čistite samo suhom krpom.
9. Ne poništavajte sigurnosnu namjenu
polariziranog utikača ili utikača za uzemljenje.
Polarizirani utikač ima dvije kontaktne plojke
od kojih je jedna šira od druge. Utikač za
uzemljenje ima dvije kontaktne plojke i jedan
šiljak za uzemljenje. Široka plojka i treći
šiljak namijenjeni su vašoj sigurnosti. Ako
isporučeni utikač ne odgovara vašoj utičnici,
obratite se električaru kako biste zamijenili
zastarjelu utičnicu.
10. Kabel za napajanje postavite tako da se po
njemu ne gazi te na mjesto gdje neće biti
prikliješten drugim predmetima. Posebice
pazite na utikač i na dio kabelskog izlaza iz
jedinice.
11. Upotrebljavajte samo dodatke/dodatnu
opremu koju je naveo proizvođač.
12. Rabite kolica, stalak,
tronožac, držač ili stol koji je
naveo proizvođač ili koji je
prodan uz uređaj. Oprezno
pomičite kolica s uređajem
da biste izbjegli ozljedu
uslijed prevrtanja.
13. Isključite uređaj iz utičnice tijekom grmljavine
ili kada ga ne upotrebljavate dulje vrijeme.
14. Sve radove servisiranja prepustite
kvalificiranom servisnom osoblju. Servisiranje
je potrebno u slučaju bilo kakvog oštećenja,
npr. oštećenja kabela napajanja ili utikača,
prolijevanja tekućine ili upadanja stranih
predmeta u uređaj, izlaganja uređaja kiši ili
vlazi, neuobičajenog rada ili pada s visine.
Hrvatski
02231S-BD-ES7000-EN-CRO.indd 3
Sigurnosne informacije
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
8. Ne postavljajte uređaj blizu izvora topline kao
što su radijatori, toplinski spremnici, pećnice
ili drugi uređaji (uključujući AV prijemnike) koji
proizvode toplinu.
01
Ovaj player kompaktnih diskova klasificiran je
kao LASERSKI proizvod KLASE 1. Uporaba
kontrola, prilagodbe ili izvođenje procedura koji
nisu navedeni u ovim uputama mogu rezultirati
opasnim izlaganjem zračenju.
OPREZ :
• U SLUČAJU OTVARANJA JAVLJA SE VIDLJIVO ILI
NEVIDLJIVO LASERSKO ZRAČENJE KLASE 3B.
IZBJEGAVAJTE IZLAGANJE ZRACI (IEC 60825-1)
• OVAJ proizvod KORISTI LASER. UPORABA
KONTROLA, PRILAGODBE ILI IZVOĐENJE
PROCEDURA KOJI NISU NAVEDENI U OVIM
UPUTAMA MOGU REZULTIRATI OPASNIM
IZLAGANJEM ZRAČENJU. NE OTVARAJTE
OPLATE I NE POKUŠAVAJTE SAMOSTALNO
POPRAVLJATI PROIZVOD. SERVISIRANJE
PREPUSTITE KVALIFICIRANIM DJELATNICIMA.
7. Nemojte blokirati ventilacijske otvore.
Instalirajte u skladu s uputama proizvođača.
3|
2013-02-07 오후 3:13:32
Sigurnosne informacije
Pohranjivanje diskova i upravljanje
njima
• Držanje diskova
-- Otisci prstiju i ogrebotine na
disku mogu umanjiti kvalitetu
zvuka i slike ili uzrokovati preskakanje.
-- Izbjegavajte dodirivanje površine diska na koji
su snimljeni podaci.
-- Disk držite za rubove kako otisci prstiju ne bi
ostali na površini.
-- Ne lijepite papir ili traku na disk.
• Čišćenje diska
-- Ako se disk zaprlja otiscima prstiju
ili prljavštinom, očistite ga blagim
deterdžentom razrijeđenim u vodi
te ga obrišite mekom krpom.
-- Disk čistite tako da ga brišete od unutarnjeg
prema vanjskom rubu.
• Pohranjivanje diska
`` Ne čuvajte ga na izravnoj sunčevoj svjetlosti.
`` Čuvajte ga na hladnom i prozračenom mjestu.
`` Čuvajte ga u čistom zaštitnom omotu i u
okomitom položaju.
Mjere opreza pri rukovanju
• Ne izlažite ovaj uređaj kapanju ili prskanju.
Na uređaj ne stavljajte predmete napunjene
tekućinom, poput vaza.
• Kako biste potpuno isključili ovaj uređaj, morate
iskopčati utikač iz zidne utičnice. Stoga utikač
mora uvijek biti lako pristupačan.
• U jednu zidnu utičnicu ne uključujte više
električnih uređaja. Preopterećenje utičnice
može uzrokovati njezino pregrijavanje i,
posljedično, požar.
• Održavanje ormarića.
-- Prije povezivanja ostalih komponenti na ovaj
player, svakako ih isključite.
-- Ako iznenada premjestite player s hladnog
na toplo mjesto, na radnim dijelovima i
lećama može se stvoriti kondenzat te izazvati
nepravilnu reprodukciju diska. Dođe li to
toga, isključite player, pričekajte dva sata
prije nego što priključite utikač u utičnicu.
Potom umetnite disk i pokušajte ga ponovno
reproducirati.
• Bude li proizvod proizvodio neobičnu buku
ili miris gorenja ili dim, odmah isključite
prekidač za napajanje i izvucite strujni utikač
iz zidne utičnice. Potom se obratite najbližem
korisničkom servisnom centru kako biste dobili
tehničku pomoć. Ne rabite proizvod. Uporaba
takvog proizvoda može uzrokovati požar ili
električni udar.
Uporaba funkcije 3D prikaza
VAŽNE ZDRAVSTVENE I SIGURNOSNE
INFORMACIJE ZA 3D SLIKE.
Prije uporabe funkcije 3D prikaza pročitajte i
proučite sljedeće sigurnosne informacije.
• Neki bi gledatelji tijekom gledanja 3D televizije
mogli osjetiti neugodne reakcije kao što su
vrtoglavice, mučnine i glavobolje.
Ako budete imali bilo koji od ovih simptoma,
prestanite gledati 3D televiziju, skinite 3D aktivne
naočale i odmorite se.
• Dugotrajno gledanje 3D slika može izazvati
naprezanje očiju. Ako osjećate da naprežete oči,
prestanite gledati 3D televiziju, skinite 3D aktivne
naočale i odmorite se.
• Odgovorna odrasla osoba trebala bi često
provjeravati djecu koja rabe 3D funkciju.
Ako se dijete žali na umor očiju, glavobolje,
vrtoglavice ili mučnine ono bi trebalo prestati
gledati 3D televiziju i odmarati se.
• 3D aktivne naočale ne rabite u druge svrhe (kao
dioptrijske, sunčane ili zaštitne naočale itd.)
| 4 Hrvatski
02231S-BD-ES7000-EN-CRO.indd 4
2013-02-07 오후 3:13:32
01
• 3D aktivne naočale ne rabite dok hodate.
Uporaba funkcije 3D prikaza ili 3D aktivnih
naočala tijekom kretanja može uzrokovati
sudaranje s predmetima, spoticanje i/ili padanje
te ozbiljne ozljede.
• Želite li uživati u 3D sadržaju, 3D uređaj
(AV prijemnik ili televizor koji podržava 3D
tehnologiju) povežite s priključkom HDMI OUT
playera pomoću HDMI kabela za brzi prijenos
podataka. Prije reprodukcije 3D sadržaja stavite
3D naočale.
• Player šalje 3D signale samo putem HDMI
kabela povezanog s priključkom HDMI OUT.
• Budući da je razlučivost videozapisa u 3D
načinu reprodukcije određena razlučivošću
izvornog 3D videozapisa, ne možete je mijenjati
po želji.
• U 3D načinu reprodukcije neke funkcije
poput BD Wise, prilagodbe veličine zaslona i
prilagodbe razlučivosti možda neće ispravno
raditi.
• Za pravilan izlaz 3D signala morate koristiti
HDMI kabel za brzi prijenos podataka.
• Tijekom gledanja 3D slika budite udaljeni od
zaslona televizora najmanje tri širine zaslona.
Naprimjer, ako imate zaslon veličine 46 inča,
gledajte na udaljenosti od 138 inča (11,5 stopa)
od zaslona.
• 3D videozaslon postavite u razini očiju kako
biste imali najbolju 3D sliku.
• Ako je player spojen na neke 3D uređaje, 3D
efekt možda neće pravilno raditi.
• Logotipi "Blu-ray 3D" i "Blu-ray 3D" zaštitni su
znakovi tvrtke Blu-ray Disc Association.
Sigurnosne informacije
Autorsko pravo
© 2012 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Sva prava pridržana; ni jedan dio ovog korisničkog
priručnika ne smije se reproducirati ili kopirati bez
prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Samsung
Electronics Co.,Ltd.
Hrvatski
02231S-BD-ES7000-EN-CRO.indd 5
5|
2013-02-07 오후 3:13:32
Sadržaj
Sigurnosne informacije
2
3
3
Upozorenje
Mjere opreza
4
Uporaba funkcije 3D prikaza
8
8
9
1. način Postavljanje na stalak
2. način Postavljanje na zid
Postavke
Mjere opreza pri rukovanju
22
Autorsko pravo
22
Početak
8
Postavljanje playera Blu-ray diskova
Važne sigurnosne upute
Pohranjivanje diskova i upravljanje njima
5
20
21
4
4
20
Kompatibilnost diska i formata
Vrste diskova i sadržaja koje vaš player
može reproducirati
Vrste diskova koje vaš player ne može
reproducirati
Regionalni kod
23
23
24
30
30
32
33
34
Postupak početnog podešavanja
postavki
Početni zaslon
Pristupanje zaslonu s postavkama
Gumbi na daljinskom upravljaču koji se
rabe za izbornik s postavkama
Funkcije izbornika Postavke
Mreže i internet
Konfiguriranje mrežne veze
Izravni Wi-Fi
Softverski AP
Postavke usluge AllShare
Logotipi diskova koje player može
reproducirati
34
Nadograđivanje softvera
12
Dodatna oprema
35
Putem USB kartice
14
Donja ploča
9
10
13
15
15
16
Podržani formati
Gornja ploča
Daljinski upravljač
Pregled daljinskog upravljača
Postavljanje daljinskog upravljača za rad s
televizorom
Veze
17
18
18
18
19
19
19
Povezivanje s televizorom
Povezivanje s audiosustavom
1. način Povezivanje AV prijamnika s
podržanim HDMI-om
2. način Povezivanje AV prijamnika s
Dolby Digital ili DTS dekoderom
Povezivanje s mrežnim usmjerivačem
Žičana mreža
Bežična mreža
34Online
35
Na disku
35Preuzimanjem
36
Nadogr. u stanju pripravn.
Reproduciranje medija
37
37
37
38
38
38
38
39
39
Reproduciranje komercijalnih
videodiskova
Pretvarač u 3D format
Prilagodba dubine 3D prikaza
Zaslon AllShare Play
Pristupanje zaslonu AllShare Play
Ukratko o zaslonu AllShare Play
Reproduciranje datoteka na USB uređaju
ili mobilnom telefonu koji je kompatibilan
s USB-om
Reproduciranje komercijalnih
audiodiskova
Kontrole na zaslonu glazbe
| 6 Hrvatski
02231S-BD-ES7000-EN-CRO.indd 6
2013-02-07 오후 3:13:33
40
40
41
41
42
42
42
44
44
44
45
45
45
Uporaba mrežne funkcije AllShare
Za preuzimanje softvera AllShare
Reproduciranje sadržaja koji se nalazi
računalu ili DLNA uređaju putem playera
Blu-ray diskova
Kontroliranje reprodukcije sadržaja koji
se nalazi na računalu putem pametnog
telefona
Kontroliranje reprodukcije videozapisa
Gumbi na daljinskom upravljaču koji se
rabe za reprodukciju videozapisa
Uporaba izbornika alata
Kontroliranje reprodukcije glazbe
Dodatak
52
Obavijest o sukladnosti i podršci
53
Izjava o odricanju od odgovornosti
53
54
56
Sadržaj
40
Reproduciranje diska sa sadržajem koji
je snimio korisnik
Zaštita od kopiranja
Licenca
Dodatne informacije
56Napomena
58
59
Razlučivost prema vrsti sadržaja
Odabir digitalnog izlaza
60
Rješavanje problema
63
Specifikacije
62Popravci
Gumbi na daljinskom upravljaču koji se
rabe za reprodukciju glazbe
Uporaba izbornika alata
Ponavljanje skladbi na audio CD-u
Nasumični redoslijed skladbi na audio
CD-u
Stvaranje popisa skladbi sa CD-a
45Ripanje
46
Reproduciranje fotografskog sadržaja
47
Uporaba izbornika alata kad je datoteka
označena
46
Uporaba izbornika alata
Mrežne usluge
49
49
50
51
Uporaba Smart Huba
Ukratko o funkciji Smart Hub
Uporaba web-preglednika
BD-LIVE™
Hrvatski
02231S-BD-ES7000-EN-CRO.indd 7
7|
2013-02-07 오후 3:13:33
Početak
Kompatibilnost diska i formata
Vrste diskova i sadržaja koje vaš player može reproducirati
Mediji
VIDEOZAPISI
GLAZBA
FOTOGRAFIJE
||NAPOMENA |
Vrsta diska
Blu-ray disk 3D
Blu-ray disk
DVD-VIDEO
DVD-RW
DVD-R
DVD+RW
DVD+R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Pojedinosti
BD-ROM ili BD-RE/-R snimljen u formatu BD-RE.
DVD-VIDEO, snimljeni DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R diskovi koji su snimljeni i
finalizirani ili USB medij za pohranu na kojem se nalazi sadržaj u formatu DivX, MKV ili
MP4.
Glazba snimljena na CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R diskovima ili USB mediju za
pohranu na kojima se nalazi sadržaj u formatu MP3 ili WMA.
Fotografije snimljene na CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R diskovima ili USB mediju za
pohranu na kojima se nalazi sadržaj u formatu JPEG.
\\ Player možda neće reproducirati određene CD-RW/-R i DVD-R diskove zbog vrste diska ili uvjeta snimanja.
\\ Ako DVD-RW/-R disk nije pravilno snimljen u formatu DVD videozapisa, neće se moći reproducirati.
\\ Vaš player neće reproducirati sadržaj koji je snimljen na DVD-R disku pri brzini većoj od 10 Mb/s.
\\ Vaš player neće reproducirati sadržaj koji je snimljen na BD-R ili USB uređaju pri brzini većoj od 25 Mb/s.
\\ Reprodukcija možda neće raditi na nekim vrstama diskova ili pri izvođenju određenih funkcija, poput promjene kuta i
prilagodbe omjera visine i širine slike. Detaljne informacije o disku ispisane su na pakiranju. Pročitajte ih u slučaju potrebe.
\\ Kada se reproducira BD-J naslov, učitavanje bi moglo trajati duže nego kod normalnog naslova ili bi neke funkcije mogle raditi sporije.
Vrste diskova koje vaš player ne može reproducirati
• HD DVD
• DVD-RAM
• DVD-RW (VR način)
• DVD-R od 3,9 GB za
stvaranje višemedijskog
• DVD-ROM/PD/MV itd. • Super Audio CD (osim • CVD/CD-ROM/CDV/
materijala.
CD sloja)
CD-G/CD-I/LD
(CD-G diskovi reproduciraju
samo zvuk, ali ne i grafiku.)
| 8 Hrvatski
02231S-BD-ES7000-EN-CRO.indd 8
2013-02-07 오후 3:13:34
Regionalni kod
Blu-ray disk
Regionalni
kod
a
Sjeverna Amerika, Centralna
Amerika, Južna Amerika, Koreja,
Japan, Tajvan, Hong Kong i
jugoistočna Azija.
b
Europa, Grenland, Francuski
teritoriji, Bliski Istok, Afrika,
Australija i Novi Zeland.
c
DVD-VIDEO
Područje
Indija, Kina, Rusija, središnja i
južna Azija.
1
SAD, Američki teritoriji i Kanada
2
Europa, Japan, Bliski Istok,
Egipat, Južna Afrika, Grenland
3
Tajvan, Koreja, Filipini, Indonezija,
Hong Kong
4
Meksiko, Južna Amerika, Centralna
Amerika, Australija, Novi Zeland,
Pacifički otoci, Karibi
5
Rusija, Istočna Europa, Indija,
veći dio Afrike, Sjeverna Koreja,
Mongolija
6
Kina
Blu-ray disk
3D Blu-ray disk
BD-LIVE
DivX
PAL sustav emitiranja u
Ujedinjenom Kraljevstvu,
Francuskoj, Njemačkoj itd.
Hrvatski
02231S-BD-ES7000-EN-CRO.indd 9
Početak
Vrsta diska
02
Playeri i diskovi kodirani su prema regiji. Ti se
regionalni kodovi moraju podudarati kako bi se
disk reproducirao. Ako se kodovi ne podudaraju,
disk neće biti moguće reproducirati.
Regionalni kod naveden je na donjoj ploči playera.
Logotipi diskova koje player može
reproducirati
9|
2013-02-07 오후 3:13:34
Početak
Podržani formati
Podrška za videodatoteke
Nastavak
datoteke
*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
Spremnik
AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
VRO
VOB
PS
TS
Videokodek
Razlučivost
Brzina kadrova
(broj kadrova u
sekundi)
DivX 3.11/4.x/
5.x/6.1
MPEG4 SP/ASP
1920x1080
H.264 BP/
MP/HP
Window Media
Video v9
MPEG2
MPEG1
1920x1080
352x288
Brzina
prijenosa
podataka
(Mb/s)
20
6~30
24/25/30
24/25/3
25
25
Audiokodek
Dolby Digital
LPCM
AAC
HE-AAC
WMA
DD+
MP3
DTS
20
`` Ograničenja
-- Čak i kada je datoteka dekodirana gore navedenim podržanim kodekom, možda je nećete moći
reproducirati ako je njen sadržaj neispravan ili oštećen.
-- Normalna reprodukcija nije zajamčena ako su podaci spremnika datoteke pogrešni ili je sama datoteka oštećena.
-- Datoteke s brzinom prijenosa ili brzinom kadrova većom od uobičajene mogu zastajkivati prilikom
reprodukcije.
-- Funkcija traženja (preskakanja) nije dostupna ako je indeksna tablica datoteke oštećena.
-- Kada datoteku reproducirate daljinski, putem mrežne veze, reprodukcija videozapisa može zastajkivati
ovisno o brzini mreže.
-- Neki USB uređaji / digitalni fotoaparati možda neće biti kompatibilni s ovim playerom.
`` Videodekoder
-- Podržava do H.264 razine 4.1
-- Ne podržava GMC 2 ili noviji
`` Audiodekoder
-- Podržava WMA 7, 8, 9 i STD
-- Ne podržava WMA 9 PRO višekanalni zvuk ili zvuk bez gubitaka ako je broj kanala veći od dva.
-- Ne podržava brzinu uzorkovanja WMA formata od 22050Hz mono.
| 10 Hrvatski
02231S-BD-ES7000-EN-CRO.indd 10
2013-02-07 오후 3:13:35
`` Opaske
Podržani datotečni formati podnaslova DivX
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
||NAPOMENA |
\\ Neki diskovi s formatima DivX, MKV i MP4 možda se neće
reproducirati, ovisno o videorazlučivosti i brzini kadrova.
Podrška za glazbene datoteke
Nastavak
Spremnik Audiokodek
datoteke
*.mp3
*.wma
MP3
-
WMA
*Brzine uzorkovanja
(u kHz) - 8, 11, 16, 22, 32, 44.1, 48
*Brzine prijenosa u bitovima - sve brzine
prijenosa u bitovima u rasponu od 5 kb/s do 384 kb/s
MP3
WMA
Raspon podrške
Napomene za USB vezu
• Vaš player podržava USB medij za pohranu, MP3
playere, digitalne fotoaparate i USB čitače kartica.
• Neki USB uređaji / digitalni fotoaparati možda
neće biti kompatibilni s ovim playerom.
• Vaš player podržava datotečne sustave FAT16,
FAT32 i NTFS.
• USB uređaje povežite izravno s USB priključkom
playera. Povezivanje putem USB kabela može
uzrokovati probleme s kompatibilnošću.
• Umetanje više od jednog memorijskog uređaja
u čitač više kartica možete uzrokovati nepravilan
rad čitača.
Hrvatski
02231S-BD-ES7000-EN-CRO.indd 11
Početak
ĞĞ
• Player ne podržava PTP protokol.
• Nemojte iskopčavati USB uređaj tijekom
postupka učitavanja.
• Što je veća razlučivost slike, to je više vremena
potrebno za njen prikaz.
• Ovaj player ne može reproducirati MP3 datoteke
sa DRM-om (Upravljanje digitalnim pravima)
preuzete s komercijalnih web-mjesta.
• Vaš player podržava samo videozapise s manje
od 30 f/s (brzina kadrova).
• Vaš player podržava samo USB uređaje za
masovnu pohranu (MSC), kao što su thumb
pogoni i USB HDD. (HUB nije podržan.)
• Određeni USB HDD uređaji, višekartični čitači
i thumb pogoni možda neće biti kompatibilni s
ovim playerom.
• Ako neki USB uređaji zahtijevaju više snage,
mogu se ograničiti uređajem za zaštitu strujnog
kruga.
• Ako je reprodukcija sa USB HDD-a nestabilna,
omogućite dodatno napajanje uključivanjem
HDD-a u zidnu utičnicu.
• Ako se problem ne riješi, obratite se
proizvođaču USB HDD uređaja. (Pokretanjem
funkcije "Sigurno uklanjanje USB-a" kako biste
spriječili moguće oštećivanje USB memorije.)
Pritisnite gumb MENU kako biste prešli na
početni zaslon, pritisnite ŽUTA (C) gumb, a
zatim gumb v.
• SAMSUNG nije odgovoran za bilo kakva
oštećenja podatkovnih datoteka ili gubitak
podataka.
• Player ne podržava kompresijske datoteke,
prekinute datoteke i enkripcijske datoteke
NTFS-a.
-- Prije iskopčavanja USB uređaja primijenite
funkciju sigurnog uklanjanja USB-a.
-- Ako ne primijenite sigurno uklanjanje USB-a,
podaci na USB uređaju mogu se ošteti ili
izgubiti.
-- USB uređaj možete popraviti i formatirati
na stolnom računalu. (Samo za operativne
sustave MS-Windows)
02
-- MPEG4: podržava točku savijanja do GMC 1.
-- H.264: podržava do BP/MP/HP razine 4.1.
-- WMV: podržava V9, VC1 SP/MP/AP L3.
-- MPEG1: ne podržava D-sliku.
-- MPEG2: podržava do visoke razine visokog
profila.
11 |
2013-02-07 오후 3:13:35
Početak
AVCHD (napredni videokodek za zapise visoke definicije)
• Ovaj player može reproducirati diskove formata AVCHD. Ti diskovi obično se snimaju i rabe u
videokamerama.
• AVCHD format je format videozapisa visoke definicije s digitalne videokamere.
• Format MPEG-4 AVC/H.264 komprimira slike većom učinkovitosti od klasičnog formata za
komprimiranje slika.
• Neki AVCHD diskovi rabe format "x.v.Color". Ovaj player može reproducirati AVCHD diskove koji rabe
format "x.v.Color".
• "x.v.Color" zaštitni je znak tvrtke Sony Corporation.
• "AVCHD" i logotip AVCHD zaštitni su znakovi tvrtki Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. i Sony
Corporation.
||NAPOMENA |
\\ Neki diskovi formata AVCHD možda se neće moći reproducirati, ovisno o uvjetima snimanja.
Diskove formata AVCHD potrebno je finalizirati.
\\ "x.v.Color" pruža širi raspon boja od klasičnih DVD diskova videokamera.
Dodatna oprema
Provjerite dolje navedenu isporučenu dodatnu opremu.
Zidni nosač/nosač uređaja/vijak nosača
Baterije za daljinski upravljač (veličine AAA)
Adapter
Nosivi stalak sklopa
TV
POWER
POWER
SOURCE
2D3D
1
2
3
4
5
6
7
8
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
SEARCH
REPEAT
SUBTITLE
0
INFO
TOOLS
RETURN
INTERNET@
SMART
HUB
9
AUDIO
POPUP
EXIT
79
VOL
Korisnički priručnik
MUTE
CH
Daljinski upravljač
| 12 Hrvatski
02231S-BD-ES7000-EN-CRO.indd 12
2013-02-07 오후 3:13:36
||NAPOMENA |
02
\\ Player mora biti postavljen tako da stoji na tlu ili visi na zidu.
Polaganje proizvoda na tlo može uzrokovati kvar proizvoda.
Početak
Gornja ploča
TIPKA NAPAJANJE
USB HOST PRIKLJUČAK
UTOR ZA DISK
TIPKA REPRODUCIRAJ/PAUZIRAJ
SENZOR DALJINSKOG UPRAVLJAČA
TIPKA UNESI
PRIKAZ
TIPKA ZA IZBACIVANJE DISKA
TIPKA ZAUSTAVI
||NAPOMENA |
\\ Kako biste nadogradili softver playera putem priključka USB Host, morate se koristiti USB memorijskim štapićem.
\\ Kada player prikazuje izbornik Blu-ray diska, pritiskom gumba Reproduciraj na daljinskom upravljaču ne možete pokrenuti
reprodukciju filma. Da biste reproducirali film, na izborniku diska morate odabrati Reproduciraj film ili Pokreni, a zatim
pritisnite gumb v.
Hrvatski
02231S-BD-ES7000-EN-CRO.indd 13
13 |
2013-02-07 오후 3:13:36
Početak
Donja ploča
DC 12V
HDMI OUT
DIGITAL AUDIO OUT
LAN
| 14 Hrvatski
02231S-BD-ES7000-EN-CRO.indd 14
2013-02-07 오후 3:13:36
Daljinski upravljač
Za izbacivanje diska.
Ovu tipku pritisnite kada želite koristiti
funkciju 3D prikaza.
Pritisnite brojčane tipke za rad s
mogućnostima.
Pritisnite za prebacivanje jezika podnaslova
Blu-ray diska/DVD-a.
TV
POWER
POWER
2D3D
SOURCE
1
2
3
4
5
6
7
8
SUBTITLE
0
9
AUDIO
Pritisnite za zaustavljanje diska.
Pritisnite za prelazak na početni izbornik.
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
POPUP
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
Pritisnite za uporabu izbornika Alati.
Povratak na prethodni izbornik.
Pritisnite za uporabu Smart Hub.
Pritisnite za pretraživanje sadržaja.
Prilagodba glasnoće TV-a.
INTERNET@
SMART
HUB
SEARCH
REPEAT
79
VOL
MUTE
CH
Koristite za pristup brojnim audio funkcijama
na disku (Blu-ray disk/DVD).
Pritisnite za reprodukciju diska.
Koristi se za otvaranje skočnog izbornika/
izbornika naslova.
Koristi se za prikaz informacija o reprodukciji
tijekom reprodukcije Blu-ray diska/DVD-a.
Uporabite za odabir stavki izbornika i
promjenu vrijednosti izbornika.
Pritisnite za izlazak iz izbornika.
Ove tipke koriste se za izbornike playera i
za nekoliko funkcija Blu-ray diska.
Omogućuje ponovnu reprodukciju naslova,
poglavlja, staze ili diska.
Koristi se za odabir TV kanala.
Potpuno stišava zvučnike televizora.
Umetanje baterija
Nakon postavljanja omogućava odabir
izvora ulaznog signala na televizoru.
Pritisnite za pretraživanje diska prema
naprijed ili natrag.
Pritisnite za privremeno zaustavljanje diska.
Pritisnite za preskakanje naprijed ili natrag.
Uporabite za ulazak u izbornik diska.
Uključuje i isključuje televizor.
(Za rad s televizorom pogledajte stranicu 16)
Početak
Uključite i isključite player.
02
Pregled daljinskog upravljača
||NAPOMENA |
\\ Ako daljinski upravljač ne radi ispravno:
-- Provjerite polaritet +/– baterija.
-- Provjerite jesu li baterije istrošene.
-- Provjerite je li senzor daljinskog upravljača blokiran
preprekama.
-- Provjerite postoji li u blizini fluorescentno osvjetljenje.
||OPREZ |
\\ Baterije odlažite u skladu sa zakonskim propisima.
Ne bacajte ih u smeće domaćinstva.
Hrvatski
02231S-BD-ES7000-EN-CRO.indd 15
15 |
2013-02-07 오후 3:13:37
Početak
Postavljanje daljinskog upravljača za
rad s televizorom
Ovim daljinskim upravljačem možete kontrolirati
određene funkcije vašega televizora.
Tipka
TV POWER
TV SOURCE
TV VOL (+/–)
Funkcija
Koristi se za uključivanje i isključivanje
televizora.
Koristi se za odabir vanjskog izvora
spojenog na televizor.
Koristi se za prilagodbu glasnoće
televizora.
TV CH (,/.) Koristi se za odabir željenog kanala.
TV MUTE
Koristi se za uključivanje i isključivanje
zvuka televizora.
||NAPOMENA |
\\ Postoji mogućnost da gore navedene funkcije neće
raditi na svim televizorima. Ako budete imali problema,
uporabite daljinski upravljač TV-a.
Kako biste utvrdili je li vaš televizor uskladiv,
slijedite dolje navedene upute.
1. Uključite televizor.
2. Daljinski upravljač usmjerite prema televizoru.
3. Pritisnite i zadržite tipku TV POWER, a zatim
pritiskom odgovarajućih brojčanih tipki unesite
dvoznamenkasti kod s desne strane tablice
koji odgovara marki vašeg televizora.
Televizor će se isključiti ako je kompatibilan s
daljinskim upravljačem.
Daljinski upravljač sada je programiran za rad
s televizorom.
||NAPOMENA |
\\ Ako je za marku vašeg televizora navedeno nekoliko
kodova, isprobajte svaki dok ne nađete onaj koji radi.
\\ Kôd marke televizora morate ponovno postaviti ako
zamijenite baterije daljinskog upravljača.
TV kontrolni kodovi
Marka
SAMSUNG
Kod
TV POWER+01, +02,
+03, +04, +05, +06,
+07, +08, +09
AIWA
TV POWER+82
ANAM
TV POWER+10, +11,
+12, +13, +14, +15,
+16, +17, +18
BANG & OLUFSEN TV POWER+57
BLAUPUNKT
TV POWER+71
BRIONVEGA
TV POWER+57
BRANDT
CGE
CONTINENTAL
EDISON
TV POWER+73
TV POWER+52
TV POWER+75
DAEWOO
TV POWER+19, +20,
+23, +24, +25, +26,
+27, +28, +29, +30,
+31, +32, +33, +34
EMERSON
TV POWER+64
FERGUSON
FINLUX
TV POWER+73
TV POWER+06,
+49, +57
FORMENTI
TV POWER+57
GRADIENTE
TV POWER+70
FUJITSU
GRUNDIG
HITACHI
IMPERIAL
JVC
LG
LOEWE
LOEWE OPTA
MAGNAVOX
METZ
MITSUBISHI
MIVAR
NEC
NEWSAN
TV POWER+84
TV POWER+49,
+52, +71
Marka
NOBLEX
NOKIA
NORDMENDE
PANASONIC
PHILIPS
PHONOLA
Kod
TV POWER+66
TV POWER+74
TV POWER+72,
+73, +75
TV POWER+53,
+54, +74, +75
TV POWER+06,
+55, +56, +57
TV POWER+06,
+56, +57
PIONEER
TV POWER+58,
+59, +73, +74
RADIOLA
TV POWER+06, +56
RADIOMARELLI TV POWER+57
RCA
TV POWER+45, +46
SABA
TV POWER+57, +72,
+73, +74, +75
REX
TV POWER+74
SALORA
TV POWER+74
SANYO
TV POWER+41, +42,
+43, +44, +48
SCHNEIDER
SELECO
SHARP
TV POWER+06
TV POWER+74
TV POWER+36, +37,
+38, +39, +48
SIEMENS
TV POWER+71
TV POWER+52
SINUDYNE
TV POWER+57
TV POWER+06, +19,
+20, +21, +22, +78
TELEAVA
TV POWER+60,
+72, +73, +75
TV POWER+61, +79
TV POWER+06, +69
TV POWER+06, +57
TV POWER+40
TV POWER+57
SINGER
SONY
TELEFUNKEN
THOMSON
TOSHIBA
TV POWER+83
YOKO
TV POWER+68
TV POWER+35, +48
TV POWER+73
TV POWER+67,
+73, +75, +76
TV POWER+72,
+73, +75
THOMSON ASIA TV POWER+80, +81
TV POWER+06,
+48, +62, +65
TV POWER+52, +77
TV POWER+57
WEGA
ZENITH
TV POWER+47, +48,
+49, +50, +51, +52
TV POWER+57
TV POWER+06
TV POWER+63
| 16 Hrvatski
02231S-BD-ES7000-EN-CRO.indd 16
2013-02-07 오후 3:13:38
Veze
Povezivanje s televizorom
03
Veze
HDMI kabel (nije isporučen) povežite iz utičnice HDMI OUT na stražnjoj strani proizvoda s utičnicom HDMI
IN na televizoru.
-- Ne priključujte strujni kabel u zidnu utičnicu dok niste izvršili sva ostala povezivanja.
-- Kada mijenjate veze, prije početka isključite sve uređaje.
Audio
Video
||NAPOMENA |
\\ Ako za povezivanje uređaja za prikaz koristite HDMI-DVI kabel, tada morate povezati digitalni audioizlaz na playeru sa
zvučnim sustavom kako biste čuli zvuk.
\\ HDMI kabel šalje digitalni audio i videosignal pa nije potrebno spajati audiokabel.
\\ Ovisno o televizoru, određene izlazne HDMI razlučivosti možda neće raditi. Pogledajte korisnički priručnik televizora.
\\ Kada prvi put spojite player na televizor pomoću HDMI kabela ili na novi televizor te ga zatim uključite po prvi pute, player
automatski postavlja izlaznu HDMI razlučivost na najveću koju vaš televizor podržava.
\\ Dugi HDMI kabel može uzrokovati smetnje na zaslonu. Ako se to dogodi, na izborniku isključite mogućnost HDMI duboka boja.
\\ Kako biste prikazali videozapis u izlaznoj HDMI razlučivosti od 720p, 1080i ili 1080p, morate se koristiti HDMI kabelom za
brzi prijenos podataka (2. kategorija).
\\ HDMI šalje samo čisti digitalni signal do televizora.
Ako televizor ne podržava HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), na zaslonu se pojavljuju povremene smetnje.
Hrvatski
02231S-BD-ES7000-EN-CRO.indd 17
17 |
2013-02-07 오후 3:13:38
Veze
Povezivanje s audiosustavom
Blu-ray player možete povezati s audiosustavom na načine koji su opisani u nastavku.
-- Ne priključujte strujni kabel u zidnu utičnicu dok niste izvršili sva ostala povezivanja.
-- Kada mijenjate veze, prije početka isključite sve uređaje.
1. način Povezivanje AV prijamnika s podržanim HDMI-om
• HDMI kabel (nije isporučen) povežite iz utičnice HDMI OUT na stražnjoj strani proizvoda s utičnicom
HDMI IN na prijamniku.
• Najbolja kvaliteta (preporučeno)
2. način Povezivanje AV prijamnika s Dolby Digital ili DTS dekoderom
• Pomoću digitalnog optičkog kabela (nije isporučen) povežite utičnicu Optical Digital Audio Out na
proizvodu s utičnicom Digital Optical In na prijamniku.
• Dobra kvaliteta
• Zvuk ćete čuti samo na dva prednja zvučnika s digitalnim izlazom postavljenim na PCM.
2. način
Audio
1. način
Audio
| 18 Hrvatski
02231S-BD-ES7000-EN-CRO.indd 18
2013-02-07 오후 3:13:39
Povezivanje s mrežnim usmjerivačem
Bežična mreža
03
Player možete povezati s mrežnim usmjerivačem
na jedan od načina koji su prikazani u nastavku.
Za uporabu mrežne funkcije AllShare računalo
morate povezati s mrežom na način prikazan na
slikama.
Veza može biti žičana ili bežična.
Veze
Žičana mreža
Bežični usmjerivač
Širokopojasna
mrežna usluga
Ili
Širokopojasni modem
(s integriranim usmjerivačem)
Širokopojasna
mrežna usluga
||NAPOMENA |
\\ Ako bežični usmjerivač podržava DHCP, ovaj se player
može koristiti DHCP-om ili statičnom IP adresom kako bi
se povezao s bežičnom mrežom.
\\ Bežični usmjerivač postavite na infrastrukturni način rada.
Ad-hoc način rada nije podržan.
\\ Player podržava samo sljedeće bežične protokole sa
sigurnosnim ključem:
-- WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES),
WPA2-PSK (TKIP/AES)
Usmjerivač
Širokopojasni
modem
||NAPOMENA |
Širokopojasna
mrežna usluga
\\ Internetski pristup poslužitelju za nadogradnju softvera
tvrtke Samsung možda neće biti dopušten ovisno o
usmjerivaču ili politici pružatelja internetskih usluga.
Dodatne informacije zatražite od svog pružatelja
internetskih usluga ISP (Internet Service Provider).
\\ Korisnici DSL-a trebaju rabiti usmjerivač za povezivanje s
mrežom.
\\ Odaberite kanal na bežičnom usmjerivaču koji se trenutno
ne upotrebljava. Ako neki drugi uređaj u blizini trenutno
rabi kanal postavljen za bežični usmjerivač, to će rezultirati
smetnjama i nemogućnošću komunikacije.
\\ Ako odaberete način čista visoka propusnost(Greenfield)
802.11n i postavite vrstu šifriranja na usmjerivaču
na WEP, TKIP ili TKIP-AES (WPS2Mixed), player neće
podržavati vezu u skladu s novim specifikacijama za
certifikaciju Wi-Fi veze.
\\ Po svojoj prirodi, bežični LAN može uzrokovati smetnje
ovisno o uvjetima rada (snaga usmjerivača, udaljenost,
prepreke, ometanje od strane drugih radio uređaja itd).
Hrvatski
02231S-BD-ES7000-EN-CRO.indd 19
19 |
2013-02-07 오후 3:13:40
Veze
Postavljanje playera Blu-ray diskova
Player možete postaviti na stalak ili ga objesiti na zid.
Prilikom postavljanja playera, pazite da ostavite dovoljno prostora za umetanje diska.
Ako to ne učinite, player neće normalno raditi.
Mjere opreza pri postavljanju
• Ako player postavljate na zid, zid mora biti ravan i okomit.
• Izbjegavajte postavljanje playera u područjima s visokom temperaturom ili velikim udjelom vlage te na
zidu koji ne može izdržati težinu kompleta.
• Provjerite čvrstoću zida. Ako zid nije dovoljno čvrst da izdrži težinu playera, obavezno ga ojačajte prije
postavljanja.
• Provjerite sastav zida. Ako je zid izrađen od gipsanih ploča, mramornih ili armiranih ploča, kupite i
upotrijebite odgovarajuće tiple i pričvrsne vijke.
• Spojite sve kabele vanjskih uređaja (televizor itd.) na player prije postavljanja.
• Prilikom ugradnje playera na gipsanu ploču (montažni suhi zid), savjetujemo da locirate potporanj iza
zida i zatim u njega pričvrstite potporne vijke.
• Obavezno isključite player prije postavljanja kako biste spriječili električni udar.
• Ne vješajte predmete na postavljeni player i ne udarajte ga.
• Dobro pričvrstite jedinicu na zid kako ne bi pala. Ako jedinica padne, može doći do ozljede ili oštećenja
proizvoda.
• Ako player postavljate na zid, pazite da djeca ne povuku neki od priključnih kabela jer to može
uzrokovati pad playera.
1. način Postavljanje na stalak
Za postavljanje na stalak umetnite nosivi stalak u donji utor playera Blu-ray diskova.
| 20 Hrvatski
02231S-BD-ES7000-EN-CRO.indd 20
2013-02-07 오후 3:13:40
2. način Postavljanje na zid
03
1. Umetnite nosača uređaja u donji utor playera Blu-ray diskova. Umetnite dva vijka kako je prikazano u
nastavku, zatim ih okrenite udesno da biste ih učvrstili.
Veze
2. Postavite zidni nosač na zid tako da strana sa zvjezdicom bude okrenuta prema gore i pričvrstite
ga na zid pomoću četiri vijka (nisu sadržani u isporuci). Umetnite vijke u potporanj ili u tiple da biste
osigurali čvrst oslonac.
Nakon ugradnje nosača uređaja, pogurajte i umetnite player Blu-ray diskova u odgovarajuće utore
zidnog nosača.
||NAPOMENA |
\\ Vijci za zidni nosač nisu sadržani u isporuci. Kupite odgovarajuće vijke (i tiple) za svoju vrstu zida.
Hrvatski
02231S-BD-ES7000-EN-CRO.indd 21
21 |
2013-02-07 오후 3:13:40
Postavke
Postupak početnog podešavanja
postavki
• Početni zaslon neće se prikazati ako ne konfigurirate
početne postavke.
• Prikaz na zaslonu OSD (On Screen Display) na ovome
playeru može se promijeniti nakon nadogradnje verzije
softvera.
• Koraci za pristup ovise o odabranom izborniku.
Postupak početnog podešavanja postavki
omogućava postavljanje jezika prikaza na zaslonu
i izbornika, konfiguriranje veze s kućnom mrežom,
odabir omjera visine i širine slike (veličine i formata
zaslona) koji odgovara vašem televizoru, kao i
primjenu nadogradnje softvera playera ako je
dostupna.
||NAPOMENA |
\\ Ako tijekom postupka početnog podešavanja postavki
preskočite mrežno postavljanje, mrežne postavke možete
konfigurirati i kasnije. Upute možete pronaći u dijelu
"Konfiguriranje mrežne veza" na stranicama 30~32.
\\ Želite li ponovno prikazati zaslon s početnim postavkama
te napraviti promjene, na početnom zaslonu odaberite
Postavke > Sustav > Početne postavke ili odaberite
mogućnost ponovnog postavljanja. (Pogledajte 26. ili 29.
stranicu)
\\ Želite li upotrebljavati funkciju Anynet+(HDMI-CEC),
slijedite upute u nastavku.
1) HDMI kabelom spojite player i Samsungov TV koji
podržava funkciju Anynet+(HDMI-CEC).
2) Na televizoru i na playeru postavite funkciju Anynet+
(HDMI-CEC) na Uključeno.
3) Postavite televizor na Postupak početnih postavki.
Početni zaslon
Postavke
Postavite različite funkcije prema svojim potrebama.
3
1
2
1
2
3
Smart Hub
AllShare Play
Smart Hub: pokreće Smart Hub. Iz mogućnosti
Smart Hub možete pristupati web-mjestu YouTube,
igrama i drugim aplikacijama.
AllShare Play: reproducirajte videozapise,
fotografije i glazbu s diska, USB-a, računala ili
mobilnih uređaja.
Postavke: postavlja razne funkcije kako bi
odgovarale osobnim željama.
`` Odabir mogućnosti na početnom zaslonu
1. Kako biste odabrali mogućnost na početnom
zaslonu, pomoću gumba ◄► pomičite
pokazivač dok ne označi mogućnost vašeg
odabira, a zatim pritisnite gumb v.
||NAPOMENA |
\\ Ako player ostavite u zaustavljenom stanju duže od
5 minuta bez uporabe, na televizoru će se pojaviti čuvar
zaslona. Ako player ostavite u načinu rada s čuvarom
zaslona duže od 20 minuta, automatski će se isključiti.
| 22 Hrvatski
02231S-BD-ES7000-EN-CRO.indd 22
2013-02-07 오후 3:13:41
Pristupanje zaslonu s postavkama
TV omjer
16:9 Original
BD Wise
Uključeno
Veličina Smart Hub zaslona Veličina 3
Audio
RezolucijaAutom.
Mreža
Filmski kadar (24Fs)
Sustav
HDMI format boje
TV
POWERHDMI duboka boja
POWER
Podrška
Progresivni način rada
2D3D
1
Autom.
Postavke
3D postavke
Zaslon
Sve funkcije postavki, stavke izbornika i
pojedinačne mogućnosti detaljno su opisane na
zaslonu. Za prikaz objašnjenja pritišćite gumbe
▲▼◄► kako biste odabrali funkciju, stavku
izbornika ili mogućnost. Objašnjenja se obično
pojavljuju na desnoj strani zaslona. Kratki opis
svake funkcije postavki pokreće se na sljedećoj
stranici. Dodatne informacije o nekim funkcijama
također se nalaze i u dijelu "Dodatak" ovog
priručnika.
04
1. Na početnom zaslonu odaberite Postavke, a
zatim pritisnite gumb v. Pojavljuje se zaslon
Postavke.
Detaljne informacije o funkcijama
Autom.
Autom.
Autom.
SOURCE
2
3
2. Kako biste pristupili izbornicima,
4 i mogućnostima
5 6
podizbornicima
na zaslonu
s postavkama, pogledajte sliku daljinskog
7 8 9
upravljača uSUBTITLE
nastavku. AUDIO
0
Gumbi na daljinskom upravljaču koji se
rabe za izbornik s postavkama
DISC MENU
1
MENU
TITLE MENU
POPUP
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
3
2
1
2
3
4
INTERNET@
SMART
SEARCH
4
REPEAT
Gumb MENU:HUB
pritisnite za prelazak na početni zaslon.
Gumb RETURN: povratak
na prethodni izbornik.
MUTE
79
VOL
CH
Gumbi v (Unos)
/ SMJER:
• Pritišćite ▲▼◄► za pomicanje pokazivača ili
odabir stavke.
• Pritisnite gumb v za aktiviranje trenutačno
odabrane stavke ili potvrdu postavke.
Gumb EXIT: pritisnite za izlazak iz trenutnog
izbornika.
Hrvatski
02231S-BD-ES7000-EN-CRO.indd 23
23 |
2013-02-07 오후 3:13:42
Postavke
Funkcije izbornika Postavke
Zaslon
3D postavke
TV omjer
Veličina Smart Hub
zaslona
BD Wise
Razolučija
Filmski kadar (24Fs)
HDMI format boje
HDMI duboka boja
Progresivni način rada
Odaberite želite li reproducirati Blu-ray disk sa 3D
sadržajem u 3D načinu rada.
• Ako prijeđete na početni zaslon ili zaslon Smart Hub
dok ste u 3D načinu, player će se automatski prijeći
na 2D.
Omogućava podešavanje izlaza playera na veličinu i
format zaslona televizora.
Omogućava odabir optimalne veličine zaslona Smart
Hub.
BD Wise je Samsungova najnovija značajka međusobnog
povezivanja uređaja. Kada međusobno povežete
Samsung player i Samsung TV s funkcijom BD Wise
putem HDMI-a, a funkcija BD Wise je uključena na playeru
i televizoru, player šalje videosignal u videorazlučivosti i pri
brzini okvira Blu-ray diska / DVD diska.
Postavite izlaznu razlučivosti HDMI videosignala na
automatsko, 1080p, 1080i, 720p ili 576p/480p.
Broj označava broj linija videozapisa po kadru.
Slova "i" i "p" označavaju isprepleteno odnosno
progresivno pretraživanje. Općenito bolja kvaliteta.
Ako je player povezan s televizorom koji je kompatibilan
s brzinom kadrova od 24, postavljanje značajke Filmski
kadar (24Fs) na automatsko, playeru omogućava
podešavanje HDMI izlaza na 24 kadra u sekundi za
poboljšanu kvalitetu slike.
• U značajci Filmski kadar (24Fs) možete uživati samo
na televizoru koji podržava tu brzinu kadrova.
• Značajka Filmski kadar dostupna je samo kada je
player u načinu rada HDMI razlučivosti od 1080i ili
1080p.
Omogućuje postavljanje formata prostora boje za HDMI
izlaz kako bi odgovarao mogućnostima povezanog
uređaja (TV-a, monitora itd). Zaslon na trenutak postaje
crn nakon što odaberete format.
Omogućava postavljanje proizvoda na slanje HDMI
videoslike s dubokom bojom. Duboka boja omogućuje
točniju reprodukciju boja s većom dubinom.
Omogućuje poboljšanje kvalitete slike pri gledanju DVD-a.
| 24 Hrvatski
02231S-BD-ES7000-EN-CRO.indd 24
2013-02-07 오후 3:13:42
Audio
Kontrola dinamičkog
raspona
Mreža
Omogućava smanjivanje PCM signala sa 96Khz na 48Khz
prije njihova slanja pojačalu. Odaberite mogućnost Uključeno
ako pojačalo ili prijamnik nisu kompatibilni sa signalom od
96Khz.
Omogućava primjenu kontrole dinamičkog raspona na
zvuk Dolby Digital, Dolby Digital Plus i Dolby True HD.
Autom.: Automatski kontrolira dinamički raspon zvuka
Dolby TrueHD na osnovi informacija u zvučnom zapisu
Dolby TrueHD. Također uključuje kontrolu dinamičkog
raspona za Dolby Digital i Dolby Digital Plus.
Isključeno: zadržava nekomprimiranost dinamičkog
raspona, omogućavajući slušanje izvornog zvuka.
Uključeno: uključuje kontrolu dinamičkog raspona za
sva tri Dolby formata. Tiši zvukovi postaju glasniji, a
jačina glasnih zvukova manja.
Način rada miksanja
Omogućava odabir načina miksanja više kanala koji
je kompatibilan s vašim stereosustavom. Možete
odabrati miksanje playera na normalni stereozvuk ili na
stereozvuk koji podržava surround.
Postavke mreže
Konfigurirajte mrežnu vezu tako da možete uživati u
raznim značajkama kao što internetske usluge ili Wi-Fi
funkcija AllShare te izvršiti nadogradnje softvera.
Status mreže
Izravni Wi-Fi
Omogućava provjeru trenutačnog statusa mreže i
interneta.
Omogućuje spajanje uređaja s izravnim Wi-Fi sučeljem
na player uz pomoć mreže ravnopravnih čvorova bez
potrebe za bežičnim usmjerivačem. Napominjemo da
uređaj, postavite li bežičnu mrežu, može biti odspojen
dok upotrebljavate Izravni Wi-Fi.
Hrvatski
02231S-BD-ES7000-EN-CRO.indd 25
Postavke
PCM smanjivanje
04
Digitalni izlaz
Omogućava odabir formata digitalnog audioizlaza koji
odgovara vašem televizoru i AV prijamniku. Ostale
pojedinosti možete pronaći u tablici odabira digitalnih
izlaza na 59. stranici.
25 |
2013-02-07 오후 3:13:42
Postavke
Mreža
Softverski AP
Omogućava bežično povezivanje drugih vrsta Wi-Fi
uređaja s playerom. Zahtijeva stvaranje sigurnosnog
ključa koji morate unijeti u ostale Wi-Fi uređaje prilikom
njihova povezivanja s mrežom.
Navodi AllShare uređaje povezane s mrežom i omogućava
Postavke usluge AllShare kontroliranje dijeljenja sadržaja svakog uređaja (pametni
telefon, tablet računalo itd.) i kontroliranje playera.
Naziv uređaja
Postavke za BD-Live
Sustav
Početne postavke
Brzi start
Anynet+ (HDMI-CEC)
Omogućava unos naziva playera koji će ga identificirati
na vašim mrežama.
Postavite razne funkcije BD-Live. BD-Live omogućava
pristupanje dodatnim značajkama koje su dostupne na
nekim Blu-ray diskovima ako ste povezani na internet.
BD-Live internetska veza: omogućava potpuno
dopuštanje, djelomično dopuštanje i zabranjivanje
BD-Live internetske veze.
Upravljanje BD podacima: upravlja BD podacima
koji su preuzeti s usluge BD-Live ili Blu-ray diska.
Omogućava ponovno izvođenje postupka početnih
postavki.
Omogućava postavljanje playera na brzo uključivanje,
smanjujući vrijeme pokretanja.
||NAPOMENA |
\\ Ako se ta funkcija postavi na Uključeno, potrošnja energije u
stanju mirovanja bit će povećana.
Anynet+ korisna je funkcija koja nudi povezane operacije s
drugim Samsungovim playerima koji imaju značajku Anynet+
i omogućava kontroliranje tih proizvoda putem daljinskog
upravljača Samsungova televizora. Kako biste upravljali
tom funkcijom, HDMI kabelom morate povezati player sa
Samsungovim televizorom sa značajkom Anynet+.
| 26 Hrvatski
02231S-BD-ES7000-EN-CRO.indd 26
2013-02-07 오후 3:13:42
\\ Tipkovnicom se možete koristiti samo kad se u webpregledniku pojavi zaslon ili prozor tipkovnice QWERTY.
Postavke miša: omogućava konfiguriranje bežičnog
USB miša povezanog s playerom. Mišem se možete
koristiti u izborniku playera na isti način na koji se
koristite mišem na računalu.
Postavke
||NAPOMENA |
04
Bežičnu USB tipkovnicu i miš možete spojiti putem USB
priključka na playeru.
Postavke tipkovnice: omogućava konfiguriranje
bežične USB tipkovnice povezane s playerom.
Sustav
`` Za uporabu miša s izbornikom playera:
Uprav. uređaja
1. Povežite USB miš s playerom.
2. Kliknite primarni gumb koji ste odabrali u
postavkama miša. Pojavljuje se jednostavni
izbornik.
3. Kliknite mogućnosti izbornika koje želite.
||NAPOMENA |
\\ Ovisno o modelu USB-a, HID tipkovnica i miš možda neće biti
kompatibilni s uređajem.
\\ Neke tipke HID tipkovnice možda neće raditi.
\\ Žičane USB tipkovnice nisu podržane.
\\ Neke aplikacije možda nisu podržane.
\\ Ako bežična HID tipkovnica ne radi zbog smetnji, tipkovnicu
približite playeru.
Jezik
Možete odabrati željeni jezik za zaslonski izbornik,
izbornik diska, podnaslove, itd.
• Jezik koji odaberete za izbornik diska, audiozapis
diska ili podnaslove pojavit će se samo ako je podržan
na disku.
Hrvatski
02231S-BD-ES7000-EN-CRO.indd 27
27 |
2013-02-07 오후 3:13:42
Postavke
Sustav
Sigurnost
Zadani PIN je 0000. Unesite zadani PIN kako biste
pristupili sigurnosnoj funkciji ako niste stvorili vlastiti PIN.
Nakon što pristupite sigurnosnoj funkciji po prvi put,
promijenite PIN pomoću funkcije Promjena PIN-a.
BD roditelj. kontrola: sprječava reproduciranje Bluray diskova s ocjenom koja je jednaka unesenoj
dobnoj ocjeni ili iznad nje ako PIN nije prethodno
unesen.
DVD roditelj. kontrola: sprječava reproduciranje
DVD-ova s ocjenom iznad odabrane brojčane ocjene
ako PIN nije prethodno unesen.
Promjena PIN-a: promijenite 4-znamenkasti PIN za
pristup sigurnosnim funkcijama.
`` Ako ste zaboravili PIN:
1. Izvadite disk ili USB uređaj za pohranu.
2. Pritisnite i zadržite tipku @ na gornjoj ploči
najmanje 5 sekundi.
Sve se postavke vraćaju na tvorničke.
Općenito
DivX® video na zahtjev
Ispod navedene mogućnosti možete promijeniti kako bi
odgovarale vašim željama.
Prednji zaslon: Promijenite osvjetljenje na gornjoj
ploči.
Svjetlosni efekt: Na playeru je moguće prilagoditi
svjetlosni efekt.
Vrem. zona: odaberite vremensku zonu u kojoj
živite.
Prozirnost izb.: podesite prozirnost okvira izbornika.
Da biste kupili i reproducirali DivX® VOD sadržaj,
pregledajte DivX® VOD registracijske kodove.
| 28 Hrvatski
02231S-BD-ES7000-EN-CRO.indd 28
2013-02-07 오후 3:13:42
Podrška
Upravljanje na daljinu
Sadržava kontaktne podatke za pomoć u vezi s
uporabom playera.
Kad je aktivirano, operaterima Samsungovog pozivnog
centra omogućava udaljeno dijagnosticiranje i rješavanje
problema s proizvodom. Zahtijeva aktivnu internetsku vezu.
Postavke
Obratite se tvrtki
Samsung
Ostale informacije o funkciji nadogradnje softvera
možete pronaći u dijelu "Nadograđivanje softvera" na
stranicama 34~36.
04
Nadogradnja softvera
||NAPOMENA |
\\ Usluga upravljanja na daljinu možda neće biti dostupna u
nekim zemljama.
\\ Obratite se najbližem servisnom centru radi PIN koda i recite
kod zaduženoj osobi. To omogućuje udaljeno dijagnosticiranje
proizvoda i potrebnih mjera.
Pon.p.
Sve postavke vraća na zadane postavke osim postavki
za mrežu i Smart Hub.
Zadani sigurnosni PIN je 0000.
Hrvatski
02231S-BD-ES7000-EN-CRO.indd 29
29 |
2013-02-07 오후 3:13:42
Postavke
Mreže i internet
Kad ovaj player povežete s mrežom, putem
mrežne veze možete se koristiti mrežnim
aplikacijama i funkcijama, kao što su Smart Hub
i BD-LIVE, i nadograditi softver playera. Ostale
informacije o pristupanju internetskim uslugama
i njihovoj uporabi možete pronaći u poglavlju
"Mrežne usluge" u ovom priručniku na stranicama
49~51. Upute za konfiguriranje mrežne veze
navedene su u nastavku.
Konfiguriranje mrežne veze
Prije početka obratite se svom pružatelju
internetskih usluga te saznajte imate li statičku
ili dinamičku IP adresu. Ako je dinamička, a vi
koristite žičanu ili bežičnu vezu, preporučujemo
postupke automatske konfiguracije koji su opisani
u nastavku.
Ako se povezujete sa žičanom mrežom, LAN
kabelom povežite player s usmjerivačem prije
nego što započnete postupak konfiguracije. Ako
se povezujete s bežičnom vezom, prije početka
isključite sve žičane mrežne veze.
Kako biste započeli konfiguriranje mrežne veze,
slijedite ove korake:
1. Na početnom zaslonu odaberite Postavke, a
zatim pritisnite gumb v.
2. Odaberite Mreža, a zatim pritisnite gumb v.
3. Odaberite Postavke mreže, a zatim pritisnite
gumb v.
4. Prijeđite na upute za žičane mreže koje su
navedene u nastavku ili upute za bežične
mreže koje počinju na 31. stranici.
Žičana mreža
ĞĞ
Žičana - automatsko
Nakon provođenja od 1. do 3. koraka koji su
prethodno navedeni:
1. Na zaslonu Postavke mreže odaberite
Pokreni, a zatim pritisnite gumb v. Player
otkriva žičanu vezu, provjerava mrežnu vezu,
a zatim se povezuje s mrežom.
ĞĞ
Žičana - ručno
Ako imate statičku IP adresu ili automatski
postupak ne radi, trebat ćete ručno postaviti
vrijednosti postavki mreže.
Nakon provođenja od 1. do 3. koraka koji su
prethodno navedeni:
1. Na zaslonu Postavke mreže odaberite
Pokreni, a zatim pritisnite gumb v.
Pojavljuje se zaslon Status mreže.
Player pokušava provjeriti mrežnu vezu i ne
uspijeva.
Postavke mreže
Spajanje žičane mreže nije uspjelo.
MAC adresa
XX:XX:XX:XX:XX:XX
IP adresa
0.0.0.0
Maska podmreže
0.0.0.0
Pristupnik0.0.0.0
DNS poslužitelj
0.0.0.0
Automatsko postavljanje IP adrese nije uspjelo. Za automatsko
postavljanje IP adrese probajte sljedeće ili IP adresu postavite ručno u
IP postavkama. - Provjerite je li na usmjerivaču omogućen DHCP pa
isključite i uključite usmjerivač. - Za više intormacija obratite se
davatelju internetskih usluga.
Preth.
IP postavke
Pon pok
U redu
2. Na desnoj strani zaslona odaberite IP postavke
te pritisnite gumb v.
Pojavljuje se zaslon IP postavke.
3. Odaberite polje IP način rada, a zatim ga
postavite na Ručni.
4. Pomoću brojčanih tipki na daljinskom
upravljaču unesite vrijednosti mreže. Pomičite
se kroz polja unosa pomoću gumba ▲▼◄►
na daljinskom upravljaču.
||NAPOMENA |
\\ Te vrijednosti možete dobiti od svog pružatelja internetskih
usluga. Te vrijednosti možete prikazati i na većini računala
s operativnim sustavom Windows. Upute možete pronaći u
dijelu "Dobivanje vrijednosti postavki mreže" na 31. stranici.
5. Nakon završetka označite U redu, a zatim
pritisnite gumb v. Player provjerava mrežnu
vezu, a zatim se povezuje s mrežom.
| 30 Hrvatski
02231S-BD-ES7000-EN-CRO.indd 30
2013-02-07 오후 3:13:43
< Dobivanje vrijednosti postavki mreže >
1. Desnom tipkom miša kliknite ikonu Mreža u
donjem desnom dijelu radne površine sustava
Windows.
1. Odaberite Pokreni na zaslonu Postavke
mreže, zatim pritisnite tipku v.
Player pretražuje te prikazuje popis dostupnih
mreža.
2. Na skočnom izborniku kliknite stavku Status.
Postavke mreže
3. U dijaloškom okviru koji se pojavljuje kliknite
karticu Podrška.
Na popisu odaberite bežični usmjerivač.
iptime23
4. Na kartici Podrška kliknite gumb Pojedinosti.
Prikazuju se Postavke mreže.
3. Ovisno o mrežnoj vezi u dijaloškom okviru koji
se pojavljuje, kliknite Lokalna mrežna veza ili
Bežična mrežna veza.
4. Na kartici Podrška kliknite gumb Pojedinosti.
Prikazuju se Postavke mreže.
||NAPOMENA |
\\ Ovisno o verziji sustava Windows, podaci se mogu
razlikovati.
Bežična mreža
Bežičnu mrežnu vezu možete postaviti na tri
načina:
-- Bežično automatsko
-- Bežično ručno
-- WPS(PBC)
Kad konfigurirate bežičnu mrežnu vezu, svi bežični
mrežni uređaji trenutačno povezani putem playera
i, ako postoji, trenutačna žičana veza playera bit
će prekinuti.
WPS(PBC)
KT_WLAN_C361
Sljedeće
Mirhenge_edu
1. Kliknite ikonu Mreža u donjem desnom dijelu
radne površine sustava Windows.
Osvježi
ELT
JSY
• Windows 7
2. Na skočnom izborniku kliknite Mreža i centar
za dijeljenje.
SO070VOIP
Preth.
Odustani
2. Odaberite željenu mrežu, a zatim pritisnite
gumb v.
3. Odaberite Sljedeće, a zatim ponovno
pritisnite gumb v.
4. Na zaslonu Sigurnost unesite sigurnosni kod
ili lozinku mreže.
Brojeve izravno unesite pomoću brojčanih
gumba na daljinskom upravljaču. Slova
unesite odabirom slova pomoću gumba sa
strelicom, a zatim pritisnite gumb v.
5. Nakon završetka odaberite Sljedeće na
desnoj strani zaslona. Player provjerava
mrežnu vezu, a zatim se povezuje s mrežom.
||NAPOMENA |
\\ Sigurnosni kod i lozinku trebali biste pronaći na jednom
od zaslona postavljanja kojima ste se koristili prilikom
postavljanja usmjerivača ili modema.
ĞĞ
Bežično (općenito) - ručno
Ako imate statičku IP adresu ili automatski
postupak ne radi, trebat ćete ručno postaviti
vrijednosti postavki mreže.
Nakon izvršavanja od 1. do 3. koraka u dijelu
"Konfiguriranje mrežne veze" na 30. stranici.
Hrvatski
02231S-BD-ES7000-EN-CRO.indd 31
Postavke
• Windows XP
Bežično (općenito) - automatsko
Nakon izvršavanja od 1. do 3. koraka u dijelu
"Konfiguriranje mrežne veze" na 30. stranici.
04
Vrijednosti postavki mreže možete prikazati na većini
računala s operativnim sustavom Windows. Za prikaz
vrijednosti postavki mreže slijedite ove korake:
ĞĞ
31 |
2013-02-07 오후 3:13:43
Postavke
1. Na zaslonu Postavke mreže odaberite
Pokreni, a zatim pritisnite gumb v. Player
pretražuje te prikazuje popis dostupnih
mreža.
2. Odaberite željenu mrežu, a zatim pritisnite
gumb v.
3. Odaberite Sljedeće, a zatim ponovno
pritisnite gumb v.
4. Na zaslonu Sigurnost unesite sigurnosni
kod ili lozinku mreže. Brojeve izravno unesite
pomoću brojčanih gumba na daljinskom
upravljaču. Slova unesite odabirom slova
pomoću gumba ▲▼◄►, a zatim pritisnite
gumb v.
5. Nakon završetka odaberite Sljedeće na
desnoj strani zaslona, a zatim pritisnite gumb
v.
6. Pojavljuje se zaslon Status mreže. Player
pokušava provjeriti mrežnu vezu i ne uspijeva.
7. Na desnoj strani zaslona odaberite IP postavke,
a zatim pritisnite gumb v. Pojavljuje se
zaslon IP postavke.
8. Odaberite polje IP način rada, a zatim ga
postavite na Ručni.
9. Pomoću brojčanih tipki na daljinskom
upravljaču unesite vrijednosti mreže. Pomičite
se kroz polja unosa pomoću gumba ▲▼◄►
na daljinskom upravljaču.
||NAPOMENA |
\\ Te vrijednosti možete dobiti od svog pružatelja internetskih
usluga. Te vrijednosti možete prikazati i na većini računala
s operativnim sustavom Windows. Upute možete pronaći
u dijelu "Dobivanje vrijednosti postavki mreže" na 31.
stranici.
10. Nakon završetka označite U redu, a zatim
pritisnite gumb v. Pojavljuje se zaslon
Status mreže. Proizvod provjerava mrežnu
vezu, a zatim se povezuje s mrežom. Nakon
završetka označite U redu, a zatim pritisnite
gumb v.
ĞĞ
WPS(PBC)
Nakon izvršavanja od 1. do 3. koraka u dijelu
"Konfiguriranje mrežne veze" na 30. stranici.
1. Odaberite Pokreni na zaslonu Postavke
mreže, zatim pritisnite tipku v.
Player pretražuje te prikazuje popis dostupnih
mreža.
2. Pritisnite gumb WPS(PBC) na usmjerivaču
u roku od dvije minute. Player automatski
dohvaća sve potrebne vrijednosti postavki
mreže i povezuje se s vašom mrežom.
Pojavljuje se zaslon Status mreže. Nakon
provjere mrežne veze player se povezuje s
mrežom.
Izravni Wi-Fi
Funkcija Izravni Wi-Fi omogućava povezivanje
uređaja izravnog Wi-Fi-a s playerom i s drugim
uređajima pomoću ravnopravne mreže bez
bežičnog usmjerivača.
||NAPOMENA |
\\ Neki uređaji s izravnim Wi-Fi sučeljem možda neće
podržavati funkciju AllShare ako su povezani putem tog
sučelja. U tom slučaju preporučuje se da promijenite
način uspostavljanja mrežne veze između uređaja.
1. Uključite uređaj izravnog Wi-Fi-a te aktivirajte
njegovu funkciju Izravni Wi-Fi.
2. Na početnom zaslonu odaberite Postavke, a
zatim pritisnite gumb v.
3. Odaberite Mreža, a zatim pritisnite gumb v.
4. Odaberite Izravni Wi-Fi, a zatim pritisnite
gumb v.
Pojavljuju se uređaji izravnog Wi-Fi-a s kojima
se možete povezati.
Izravni Wi-Fi
NazivDisplay
uređaja : [BD]ES7000
Odaberite "izravni Wi-Fi"uređaj za povezivanje.
Audio
AndroidXXXXXXXNepovezano
Network
System
Support
Osvježi
Zatvori
' Povratak
| 32 Hrvatski
02231S-BD-ES7000-EN-CRO.indd 32
2013-02-07 오후 3:13:43
1. Za Wi-Fi uređaj slijedite postupak na uređaju
za povezivanje s drugim uređajem izravnog
Wi-Fi-a. Upute pronađite u korisničkom
priručniku tog uređaja.
2. Kad dovršite postupak, na zaslonu televizora
trebali biste vidjeti skočni prozor s porukom
da uređaj koji podržava funkciju Izravni Wi-Fi
traži povezivanje. Odaberite U redu, a zatim
pritisnite gumb v kako biste prihvatili.
3. Pojavljuje se skočni prozor s porukom o
povezivanju tijeku, nakon kojeg slijedi skočni
prozor s porukom o povezanoj mreži. Kada
se zatvori, trebali biste vidjeti da je uređaj
povezan na zaslonu Izravni Wi-Fi.
Softverski AP
Putem Wi-Fi uređaja
Putem playera pomoću PBC-a
1. Odaberite uređaj izravnog Wi-Fi-a s kojim
želite povezati ovaj player, a zatim pritisnite
gumb v. Pojavljuje se skočni prozor PBC-a/
PIN-a.
2. Odaberite PBC, a zatim pritisnite gumb v.
Pojavljuje se skočni prozor PBC-a.
3. Pritisnite gumb PBC na uređaju izravnog
Wi-Fi-a u roku od dvije minute.
4. Pojavljuje se skočni prozor s porukom o
povezivanju tijeku, nakon kojeg slijedi skočni
prozor s porukom o povezanoj mreži. Kada
se zatvori, trebali biste vidjeti da je uređaj
povezan na zaslonu Izravni Wi-Fi.
Putem playera pomoću PIN-a
1. Odaberite uređaj izravnog Wi-Fi-a s kojim želite
povezati ovaj player, a zatim pritisnite gumb v.
Pojavljuje se skočni prozor PBC-a/PIN-a.
2. Odaberite PIN, a zatim pritisnite gumb v.
Pojavljuje se skočni prozor PIN-a.
3. U skočni prozor unesite PIN, a zatim ga
unesite u odgovarajuće polje u uređaju
izravnog Wi-Fi-a s kojim se želite povezati.
||NAPOMENA |
\\ Žičana ili bežična mrežna veza prekinut će se kad
pokrenete funkciju Izravni Wi-Fi.
Soft AP je skraćenica za hrv. softverski omogućena
pristupna točka.
Soft AP omogućuje vam povezivanje drugih Wi-Fi
uređaja na mrežu putem playera i uživanje u raznim
značajkama poput mrežne funkcije AllShare ili
mrežnog daljinskog upravljača.
Zahtijeva izradu sigurnosnog ključa koji morate
unijeti u ostale Wi-Fi uređaje prilikom njihova
povezivanja s mrežom.
1. Na početnom zaslonu odaberite Postavke, a
zatim pritisnite gumb v.
2. Odaberite Mreža, a zatim pritisnite gumb v.
3. Odaberite Softverski AP, a zatim pritisnite
gumb v.
4. Odaberite Uključeno ili Isključeno, a zatim
pritisnite gumb v.
< Postavljanje sigurnosnog ključa za
softverski AP >
1. Na zaslonu Softverski AP odaberite
Sigurnosni ključ, a zatim pritisnite gumb v.
Pojavljuje se zaslon Sigurnosni ključ.
2. Na zaslonu Sigurnosni ključ unesite sigurnosni
ključ. Brojeve izravno unesite pomoću brojčanih
gumba na daljinskom upravljaču. Slova unesite
odabirom slova pomoću gumba ▲▼◄►, a
zatim pritisnite gumb v.
3. Nakon završetka pomoću gumba ▲▼◄►
pomaknite se na Dovršeno na dnu zaslona,
a zatim pritisnite gumb v.
Kada Wi-Fi uređaj povežete putem postupka
povezivanja na uređaju, u odgovarajuće polje
morate unijeti sigurnosni ključ koji ste ovdje stvorili.
Hrvatski
02231S-BD-ES7000-EN-CRO.indd 33
Postavke
4. Pojavljuje se skočni prozor s porukom o
povezivanju tijeku, nakon kojeg slijedi skočni
prozor s porukom o povezanoj mreži. Kada
se zatvori, trebali biste vidjeti da je uređaj
povezan na zaslonu Izravni Wi-Fi.
04
5. Postoje tri načina za dovršavanje Wi-Fi
povezivanja:
• Putem Wi-Fi uređaja.
• Putem playera pomoću PBC-a.
• Putem playera pomoću PIN-a.
Svaki je način objašnjen u nastavku.
33 |
2013-02-07 오후 3:13:43
Postavke
Postavke usluge AllShare
Na zaslonu Postavke usluge AllShare navedeni
su AllShare uređaji povezani s mrežom i njihove
IP adrese. Putem tog zaslona možete dopustiti
uređaju da pristupi playeru, odbiti pristup ili
izbrisati uređaj s AllShare popisa.
4. Odaberite jedan od sljedećih načina:
• Online
• Putem USB kartice
• Na disku
• Preuzimanjem
• Nadogr. u stanju pripravn.
1. Na početnom zaslonu odaberite Postavke, a
zatim pritisnite gumb v.
5. Pritisnite gumb v.
3. Odaberite Postavke usluge AllShare, a
zatim pritisnite gumb v.
\\ Nadogradnja je dovršena kada se player samostalno
isključi, a zatim ponovno uključi.
2. Odaberite Mreža, a zatim pritisnite gumb v.
4. Odaberite uređaj, a zatim pritisnite gumb v.
Pojavljuje se skočni prozor Postavke usluge
AllShare.
5. Odaberite Dopusti, Odbij ili Izbriši s popisa,
a zatim pritisnite gumb v.
Na zaslonu Postavke usluge AllShare prikazuju se
uređaji samo ako ste uspostavili umrežene veze s
AllShare uređajima. Ostale informacije o AllShare
umreženim uređajima možete pronaći na 38. stranici.
Nadograđivanje softvera
Izbornik Nadogradnja softvera omogućava
nadogradnju softvera playera radi poboljšanja rada
ili dodatnih usluga.
• Nikada ručno ne isključujte ili ne uključujte player
tijekom postupka ažuriranja.
1. Na početnom zaslonu odaberite Postavke, a
zatim pritisnite gumb v.
2. Odaberite Podrška, a zatim pritisnite gumb
v.
3. Odaberite Nadogradnja softvera, a zatim
pritisnite gumb v.
||NAPOMENA |
\\ Tvrtka Samsung Electronics ne snosi zakonsku
odgovornost za kvar playera čiji je uzrok nestabilna
internetska veza ili nemar korisnika tijekom nadogradnje
softvera.
\\ Ako tijekom preuzimanja softvera za nadogradnju želite
otkazati nadogradnju, pritisnite gumb v.
Online
Da biste se mogli koristiti funkcijom Putem mreže,
player mora biti povezan na internet.
1. Odaberite Online, a zatim pritisnite gumb
v. Pojavljuje se poruka da je povezivanje s
poslužiteljem u tijeku.
2. Ako postoji dostupno preuzimanje, pojavljuje
se skočni prozor preuzimanja s trakom
napretka, a preuzimanje počinje.
3. Nakon završetka preuzimanja pojavljuje
se prozor Upit za nadogradnju s tri izbora:
Nadogr. sada, Nadogr. kasnije, Bez
nadogradnje.
4. Ako odaberete Nadogradi sada, player
nadograđuje softver te se automatski
isključuje a zatim uključuje.
5. Ako ne provedete odabir u roku od jedne
minute ili odaberete Nadogradi kasnije, player
pohranjuje novi softver nadogradnje. Softver
možete nadograditi kasnije pomoću funkcije
Preuzimanjem.
6. Ako odaberete Bez nadogradnje, player
otkazuje nadogradnju.
| 34 Hrvatski
02231S-BD-ES7000-EN-CRO.indd 34
2013-02-07 오후 3:13:43
Putem USB kartice
\\ U playeru se ne bi smio nalaziti disk dok nadograđujete
softver pomoću priključka USB Host.
\\ Nakon završetka nadogradnje softvera provjerite
pojedinosti softvera u izborniku Nadogradnja softvera.
\\ Ne isključujte player tijekom nadogradnje softvera. To bi
moglo uzrokovati neispravan rad playera.
\\ Nadogradnje softvera pomoću priključka USB Host moraju
se izvršiti samo pomoću USB flash memorijskog štapića.
2. Dekomprimirajte zip datoteku na računalu.
Trebate imati jednu mapu istog naziva kao i
zip datoteka.
3. Na disk zapišite mapu. Preporučujemo CD-R
ili DVD-R disk.
Postavke
||NAPOMENA |
1. Slijedite od 1. do 7. koraka u mogućnosti
Putem USB kartice.
04
1. Posjetite www.samsung.com.
2. U gornjem desnom kutu stranice kliknite
PODRŠKA.
3. U polje pretrage unesite broj modela
proizvoda, a zatim kliknite Pronađi proizvod.
4. Kliknite Nabavite preuzimanja na sredini
stranice ispod zaglavlja Preuzimanja.
5. Na sredini stranice kliknite Ugrađeni
program.
6. Kliknite ikonu ZIP u stupcu Datoteka na
desnoj strani stranice.
7. Na skočnom prozoru koji se pojavi kliknite
U redu kako biste na računalo preuzeli i
spremili datoteku ugrađenog programa.
8. Dekomprimirajte zip datoteku na računalu.
Trebate imati jednu mapu istog naziva kao i
zip datoteka.
9. Kopirajte tu mapu na USB flash pogon.
10. Uvjerite se da u playeru nema diska, a zatim
USB flash pogon umetnite u USB priključak
playera.
11. Na izborniku player idite na Postavke >
Podrška > Nadogradnja softvera.
12. Odaberite Putem USB kartice.
Na disku
4. Finalizirajte disk prije nego što ga izvadite iz
računala.
5. Umetnite disk u player.
6. Na izborniku player idite na Postavke >
Podrška > Nadogradnja softvera.
7. Odaberite Na disku.
||NAPOMENA |
\\ Nakon završetka nadogradnje sustava provjerite
pojedinosti softvera u izborniku Nadogradnja softvera.
\\ Ne isključujte player tijekom nadogradnje softvera. To bi
moglo uzrokovati neispravan rad playera.
Preuzimanjem
Mogućnost Preuzimanjem omogućava nadogradnju
pomoću datoteke koju je player ranije preuzeo,
ali ste je vi odlučili instalirati kasnije ili je datoteka
preuzeta u stanju mirovanja.
1. Ako je softver za nadogradnju preuzet,
vidjet ćete broj verzije s desne strane stavke
Preuzimanjem.
2. Odaberite Preuzimanjem, a zatim pritisnite
gumb v.
3. Player prikazuje poruku u kojoj vas pita želite
li provesti nadogradnju. Odaberite Da. Player
započinje nadogradnju.
4. Nakon završetka nadogradnje player se
automatski isključuje, a zatim uključuje.
||NAPOMENA |
\\ Nakon završetka nadogradnje sustava provjerite
pojedinosti softvera u izborniku Nadogradnja softvera.
\\ Ne isključujte player tijekom nadogradnje softvera. To bi
moglo uzrokovati kvar playera.
Hrvatski
02231S-BD-ES7000-EN-CRO.indd 35
35 |
2013-02-07 오후 3:13:43
Postavke
Nadogr. u stanju pripravn.
Funkciju Nadogradnja u stanju mirovanja
možete postaviti tako da player preuzima novu
nadogradnju softvera kada je u stanju mirovanja.
U stanu mirovanja player je isključen ali je njegova
internetska veza aktivna. To mu omogućuje
automatsko preuzimanje nadogradnje softvera
kada ga ne koristite.
1. Pritišćite gumbe ▲▼ kako biste odbrali
Nadogr. u stanju pripravn., a zatim pritisnite
gumb v.
2. Odaberite Uključeno ili Isključeno.
Ako odaberete Uključeno, player će
automatski preuzeti novu nadogradnju
softvera kada je u stanju mirovanja s
isključenim napajanjem. Ako preuzme novu
nadogradnju softvera, player će vas pitati
želite li je instalirati kada ga uključite.
||NAPOMENA |
\\ Da biste koristili funkciju Nadogradnja u stanju mirovanja,
player mora biti povezan na internet.
| 36 Hrvatski
02231S-BD-ES7000-EN-CRO.indd 36
2013-02-07 오후 3:13:43
Reproduciranje medija
1. Pažljivo gurnite disk u utor tako da naljepnica
na disku bude okrenuta prema gore.
Reprodukcija počinje automatski.
\\ Sadržaji u 2D formatu koje player može pretvoriti u 3D
format:
-- sadržaj u 2D formatu koji podržava pretvaranje u 3D
format
-- Smart Hub sadržaji, DVD video, BD-ROM, VCD,
datoteke videozapisa i datoteke fotografija.
Postavke
Reproduciranje komercijalnih
videodiskova
\\ Sadržaj u 2D formatu pretvara se u sljedeće 3D formate:
-- 1080p, 24 kadrova u sekundi : Pretvaranje u 3D
format od 1080 p i 24 kadrova u sekundi.
-- Ostalo : Pretvaranje u 3D format od 720 p.
-- Datoteke fotografija : Pretvaranje u 3D format od 720 p.
04
Player Blu-ray diskova može reproducirati sadržaj
koji se nalazi na Blu-ray/DVD/CD diskovima, USB
uređajima, računalima i mobilnim telefonima koji su
kompatibilni sa DLNA-om. Kako biste reproducirali
sadržaj koji se nalazi na računalu ili mobilnom
telefonu koji je kompatibilan sa DLNA-om, računalo
i player morate povezati s mrežom te na računalo
preuzeti i instalirati mrežni softver za AllShare.
\\ Prilikom uporabe pretvarača u 3D format funkcija
Bonusview nije dostupna.
(Ovisno o disku, pojavljuje se crni vanjski obrub.)
\\ Neki bi gledatelji tijekom gledanja sadržaja u 3D formatu
mogli osjetiti neugodne reakcije kao što su vrtoglavice,
mučnine i glavobolje.
Prilagodba dubine 3D prikaza
2. Ako reprodukcija ne počne automatski,
pritisnite gumb 6 na daljinskom upravljaču ili
pročitajte dio "Zaslon AllShare Play".
Pretvarač u 3D format
Ova funkcija može pretvoriti 2D izlaz sadržaja u 2D
formatu u 3D format.
1. HDMI kabelom spojite player na televizor koji
podržava 3D format.
Funkcija dubine 3D prikaza omogućuje prilagodbu
dubine 3D prikaza prilikom pretvaranja iz 2D u 3D
format. Vrijednosti su u rasponu od 1 do 10. Veći
broj predstavlja veću dubinu 3D prikaza.
1. Kada gledate sadržaje pretvorene u 3D
format, pritisnite tipku TOOLS.
2. Pritišćite tipke ▲▼ da biste odabrali 3D
dubina, zatim pritisnite tipku v.
3. Prilagodite dubinu 3D prikaza pomoću tipki
◄►.
2. Prilikom reprodukcije sadržaja u 2D formatu
na daljinskom upravljaču pritisnite tipku
2D3D kako biste sadržaje 2D formata
pretvorili u 3D format.
3. Uzastopnim pritiskanjem tipke 2D3D
možete se prebacivati između formata 2D i
3D. Ako reproducirate sadržaje 3D formata u
3D tehnici, ne možete koristiti ovu funkciju.
||NAPOMENA |
\\ Pretvaranje sadržaja 2D formata u 3D format ili uporaba
tipke 2D3D nisu mogući u sljedećim slučajevima:
-- kada player nije spojen HDMI kabelom
-- kada spojeni televizor ne podržava 3D format
-- kada reproducirate sadržaje 3D formata (disk, datoteka).
Hrvatski
02231S-BD-ES7000-EN-CRO.indd 37
37 |
2013-02-07 오후 3:13:44
Reproduciranje medija
Zaslon AllShare Play
Za sve medije, osim za komercijalne videodiskove,
glavni zaslon AllShare Play ili jedan od njegovih
podzaslona vaše je primarno sredstvo pristupanja
i odabiranja sadržaja koji želite prikazati ili
reproducirati. Na primjer, ako želite povezati
USB uređaj s playerom, sadržaj koji se nalazi na
USB uređaju player će prikazati na USB zaslonu
AllShare Play.
||NAPOMENA |
\\ Zaslonom AllShare Play možete se koristiti za pristupanje
komercijalnom videodisku. Na primjer, kada zaustavite
film, ali ostavite disk u playeru, možete ga ponovno
pokrenuti pomoću zaslona AllShare Play. No, za razliku
od drugih medija, kada umetnete komercijalni videodisk,
on zaobilazi zaslon AllShare Play te automatski započinje
reprodukciju.
Pristupanje zaslonu AllShare Play
Popis
2. USB uređaj ili mobilni telefon spojite putem
USB priključka na playeru. Pojavljuje se skočni
prozor s porukom o novom povezanom
uređaju.
Videozapisi
2
Fotografije
Glazba
/ Videozapisi /
Disk
USB
DLNA
Nije umetnut disk.
2
3
4
AllShare Play
3
Nijedan uređaj nije spojen.
Novi ur. spoj.
Reproducirajte video, slike ili glazbu s diska, USB-a, računala ili
mobitela.
m80
Videozapisi
Fotografije
Nijedan uređaj nije spojen.
a Prijava
1
Putem playera možete na dva načina reproducirati
i prikazivati multimedijske datoteke koje se nalaze
na USB uređaju ili mobilnom telefonu koji je
kompatibilan s USB-om.
1. Uključite player.
Ukratko o zaslonu AllShare Play
AllShare Play
Reproduciranje datoteka na USB
uređaju ili mobilnom telefonu koji je
kompatibilan s USB-om
1. način
Kako biste pristupili glavnom zaslonu AllShare
Play, na početnom zaslonu odaberite AllShare
Play, a zatim pritisnite gumb v.
1
||NAPOMENA |
\\ Video datoteke koje se reproduciraju putem DLNA bit će
navedene na popisu popis samo ako je uspostavljena
mrežna veza.
\\ Sadržaj diskova Blu-ray/DVD/CD neće biti naveden na
popisu popis.
\\ Zaslon AllShare Play prikazuje samo datoteke s vrstom sadržaja
koju ste odabrali. Na primjer, ako odaberete Glazba, moći ćete
vidjeti samo glazbene datoteke. Ako otvorite mape označene kao
Fotografije ili Videozapisi, datoteke neće biti prikazane. Za prikaz
drugih vrsta datoteka odaberite drugu vrstu sadržaja.
Glazba
' Povratak
4
Popis: sadrži nedavno reproducirane ili prikazane
datoteke. Ako se uređaj ili medij s datotekama koje
se nalaze na mogućnosti Moj popis umetne u player
ili poveže s njim, te datoteke možete reproducirati ili
prikazati pomoću mogućnosti Moj popis.
Vrsta sadržaja: omogućava odabir vrste sadržaja
koji želite prikazati ili reproducirati: videozapisi,
fotografije i glazba.
Vrsta uređaja: omogućava odabir uređaja ili medija
na kojem se nalazi sadržaj.
Prikazuje gumbe u boji na daljinskom upravljaču koje možete
pritisnuti za pristupanje funkcijama ili njihovom izvršavanju.
Smart Hub
" Ulaz
' Povratak
Postavke
c Sigurno uklanjanje USB-a
||NAPOMENA |
\\ Ako se skočni prozor ne pojavi, prijeđite na 2. način.
3. Pomoću gumba ▲▼ odaberite Videozapisi,
Fotografije ili Glazba, a zatim pritisnite gumb
v. Pojavljuje se zaslon AllShare Play
sa sadržajem uređaja ili telefona. Ovisno
o rasporedu sadržaja, vidjet ćete mape,
pojedinačne datoteke ili sve.
| 38 Hrvatski
02231S-BD-ES7000-EN-CRO.indd 38
2013-02-07 오후 3:13:45
4. Odaberite datoteku koju želite prikazati ili
reproducirati, a zatim pritisnite gumb v.
1. Uključite player.
2. USB uređaj ili mobilni telefon spojite putem
USB priključka na playeru.
3. Na početnom zaslonu odaberite AllShare
Play, a zatim pritisnite gumb v.
4. Na lijevoj strani odaberite mogućnost
Videozapisi, Fotografije ili Glazba, a zatim
pritisnite gumb v.
5. Na desnoj strani odaberite USB, a zatim
pritisnite gumb v. Pojavljuje se zaslon
AllShare Play sa sadržajem uređaja ili
telefona. Ovisno o rasporedu sadržaja, vidjet
ćete mape, pojedinačne datoteke ili sve.
6. Ako je potrebno, pomoću gumba ▲▼◄►
odaberite mapu, a zatim pritisnite gumb v.
7. Pomoću gumba ▲▼◄► odaberite datoteku
koju želite prikazati ili reproducirati, a zatim
pritisnite gumb v.
8. Pritisnite gumb RETURN kako biste izašli iz
mape ili se vratili na početni zaslon.
1. Unaprijed snimljeni komercijalni audiodisk
postavite u ladicu diska tako naljepnica na
disku bude okrenuta prema gore, a zatim
zatvorite ladicu. Pojavljuje se zaslon AllShare
glazbe s popisom skladbi. Reprodukcija prve
skladbe počinje automatski.
2. Za reproduciranje određene skladbe pomoću
gumba ▲▼ na daljinskom upravljaču odaberite
skladbu, a zatim pritisnite gumb v.
Kontrole na zaslonu glazbe
AllShare Play
\\ Ako je mobilni telefon kompatibilan s DLNA-om, sadržaj
možete reproducirati bez povezivanja USB kabela.
Pogledajte dio "Uporaba mrežne funkcije AllShare" na
stranicama 40~41.
/ Glazba /
TRACK 001
TRACK 002
TRACK 003
TRACK 004
TRACK 005
TRACK 006
TRACK 007
TRACK 008
TRACK 009
TRACK 010
1/14
Audio CD
02:38
03:17
05:21
05:34
02:54
03:44

04:07
TRACK 001
03:42
00:03 / 02:38
03:15
03:16
bc Pom.str. / Alati ' Povratak
Pauzira skladbu.
||NAPOMENA |
\\ Da biste uklonili USB uređaj za pohranu, morate primijeniti
funkciju "Sigurno uklanjanje USB-a" kako biste spriječili
moguće oštećivanje USB memorije. Pritisnite gumb
MENU kako biste prešli na početni zaslon, pritisnite ŽUTI
(C) gumb, a zatim pritisnite gumb v.
\\ Ako tijekom reprodukcije USB uređaja ili telefona umetnete
disk, način rada uređaja automatski se mijenja u “Disk”.
Reproducira skladbu.
Ponavlja jednu ili sve skladbe.
Reproducira skladbe nasumičnim
redoslijedom.
Kako biste pristupili kontrolama, reproducirajte
skladbu, a zatim pomoću gumba ◄► prijeđite na
kontrolu po svojem izboru.
||NAPOMENA |
\\ Kontrolama na zaslonu glazbe možete pristupiti samo dok
se skladba reproducira.
\\ Sve kontrole ne pojavljuju se u isto vrijeme.
\\ Ostale informacije o reproduciranju glazbe možete pronaći
u dijelu "Kontroliranje reprodukcije glazbe" na stranicama
44~46.
Hrvatski
02231S-BD-ES7000-EN-CRO.indd 39
Reproduciranje medija
2. način
05
5. Pritisnite gumb RETURN kako biste izašli iz
mape ili se vratili na početni zaslon.
Reproduciranje komercijalnih
audiodiskova
39 |
2013-02-07 오후 3:13:46
Reproduciranje medija
Reproduciranje diska sa sadržajem
koji je snimio korisnik
Možete reproducirati multimedijske datoteke koje
ste snimili na DVD i CD diskovima.
1. Disk sa sadržajem koji je snimio korisnik
postavite u ladicu diska tako da naljepnica
na disku bude okrenuta prema gore, a zatim
zatvorite ladicu. Pojavljuje se skočni prozor s
porukom o povezanom uređaju.
2. Pomoću gumba ▲▼ odaberite vrstu
sadržaja koji želite prikazati ili reproducirati
- Videozapisi, Fotografije ili Glazba, a zatim
pritisnite gumb v.
||NAPOMENA |
\\ Iako player prikazuje mape za sve vrste sadržaja, prikazat
će samo datoteke vrste sadržaja koje ste odabrali u
2. koraku. Naprimjer, ako ste odabrali glazbu, moći
ćete vidjeti samo glazbene datoteke. Taj odabir možete
promijeniti na glavnom zaslonu AllShare Play.
3. Pomoću gumba ◄► odaberite mapu s
vrstom sadržaja koju ste odabrali u 2. koraku,
a zatim pritisnite gumb v.
4. Ako ste odabrali mogućnost Glazba, zaslon
AllShare glazbe pojavljuje se s popisom
glazbenih datoteka na disku. Pomoću
gumba ▲▼ odaberite datoteku koju želite
reproducirati, a zatim pritisnite gumb v.
5. Ako ste odabrali mogućnost Fotografije,
zaslon Allshare fotografija pojavljuje se s
popisom fotografija na disku. Pomoću gumba
▲▼◄► odaberite fotografiju koju želite
reproducirati, a zatim pritisnite gumb v.
6. Ako ste odabrali mogućnost Videozapisi,
zaslon Allshare videozapisa pojavljuje se s
popisom videodatoteka na disku. Pomoću
gumba ▲▼◄► odaberite videozapis koji
želite gledati, a zatim pritisnite gumb v.
||NAPOMENA |
\\ Za sve mape - Glazba, Fotografija i Videozapis - također
možete pritisnuti gumb TOOLS na daljinskom upravljaču, a
zatim odaberite mogućnost Reproduciraj mapu kako biste
automatski reproducirali ili prikazali sve datoteke u mapi.
Najprije odaberite mapu, a zatim pritisnite gumb TOOLS.
Uporaba mrežne funkcije AllShare
AllShare vam omogućava da putem playera i
pomoću bežične mrežne veze reproducirate
videozapise, fotografije i glazbu koji se nalaze
na vašem računalu ili uređaju koji kompatibilan s
DLNA-om.
Za preuzimanje softvera AllShare
Kako biste se koristili funkcijom AllShare s
računalom i DLNA uređajem, najprije na računalu
morate instalirati softver AllShare.
S web-mjesta Samsung.com možete preuzeti
računalni softver i dobiti detaljne upute za uporabu
funkcije AllShare.
1. Idite na www.samsung.com.
2. U gornjem kutu stranice kliknite Podrška.
3. U polje Broj modela na stranici podrške
unesite broj modela playera, a zatim pritisnite
gumb v.
4. Na stranici koja se pojavi kliknite Nabavite
preuzimanja na lijevoj strani ispod Preuzimanja.
Pojavljuje se centar za preuzimanje.
5. Na stranici centra za preuzimanje kliknite
karticu Softver.
6. Na kartici softvera kliknite ikonu datoteke koja
se nalazi na desnoj strani retka AllShare.
7. Na skočnom prozoru koji se pojavi kliknite
Spremi datoteku.
8. Na svom disku pronađite instalacijsku
datoteku AllShare, a zatim dvaput kliknite tu
datoteku.
9. Na skočnom prozoru koji se pojavi kliknite
Pokreni, a zatim slijedite upute koje se pojave
na zaslonu.
S te iste kartice softvera preuzmite priručnik
za instalaciju/upute za AllShare klikom na
odgovarajući simbol PDF datoteke u stupcu
Datoteka na desnoj strani. Datoteka u formatu
PDF će se preuzeti i otvoriti. Datoteku možete
prikazati i/ili spremiti.
| 40 Hrvatski
02231S-BD-ES7000-EN-CRO.indd 40
2013-02-07 오후 3:13:46
AllShare veza
Player Blu-ray diskova
Reproduciranje
datoteka s računala
1. Player Blu-ray diskova, računalo i/ili mobilni
telefon koji je kompatibilan s DLNA-om
povežite s istom bežičnom mrežom.
2. Slijedite upute iz priručnika za instalaciju/
upute za softver AllShare kako biste postavili
uređaje i datoteke za reproduciranje ili
prikazivanje.
3. Na početnom zaslonu playera odaberite
AllShare Play, a zatim pritisnite gumb v.
Pojavljuje se zaslon AllShare Play.
4. Odaberite povezani uređaj koji je kompatibilan
s DLNA-om ili računalo, a zatim pritisnite
gumb v. Na zaslonu se pojavljuje popis
dostupnih datoteka.
5. Odaberite datoteku koju želite reproducirati ili
prikazati, a zatim pritisnite gumb v.
Računalo
AllShare veza
Player Blu-ray diskova
Reproduciranje
datoteka s računala
Kontrolirajte datoteke računala s
playera Blu-ray diskova
Pametni telefon
(Dostupno samo na Samsungovim telefonima koji
podržavaju funkciju AllShare.)
1. Player Blu-ray diskova, računalo i mobilni
telefon koji je kompatibilan s DLNA-om
povežite s istom bežičnom mrežom.
2. Slijedite upute iz priručnika za instalaciju/
upute za softver AllShare kako biste postavili
uređaje i datoteke za reproduciranje ili
prikazivanje.
3. Na računalu uz pomoć softvera AllShare
potvrdite povezanost telefona.
4. Na telefonu odaberite datoteku koji želite
prikazati ili reproducirati, a zatim Blu-ray
player odaberite kao uređaj za reprodukciju.
5. Na telefonu pokrenite reprodukciju.
Hrvatski
02231S-BD-ES7000-EN-CRO.indd 41
Reproduciranje medija
Računalo
Kontroliranje reprodukcije sadržaja koji
se nalazi na računalu putem pametnog
telefona
05
Reproduciranje sadržaja koji se nalazi
računalu ili DLNA uređaju putem
playera Blu-ray diskova
41 |
2013-02-07 오후 3:13:46
Reproduciranje medija
TV
POWER
POWER
Kontroliranje reprodukcije videozapisa
2D3D
SOURCE
2 3 videosadržaja koji se nalazi na DVD-u, USB-u, mobilnom uređaju ili
Možete kontrolirati1reprodukciju
računalu. Neke funkcije
4 5opisane
6 u ovom priručniku možda neće biti dostupne, ovisno o disku ili sadržaju.
Gumbi na daljinskom
koji se rabe za reprodukciju videozapisa
7 8 upravljaču
9
SUBTITLE
DISC MENU
AUDIO
0
MENU
„„
TITLE MENU
TOOLS
„„
POPUP
Player ne reproducira
zvuk u EXIT
načinu pretraživanja,
RETURN
usporene reprodukcije i reprodukcije u koracima.
• Kako biste vratili normalnu brzinu reprodukcije,
SEARCH
REPEAT
INTERNET@
SMART
pritisnite gumb HUB
6.
6 gumb
ZapočinjeMUTE
reprodukciju.
7 gumb
Pauzira reprodukciju.
Ubrzana
reprodukcija
Usporena
reprodukcija
Gumb
DISC MENU
INFO
Gumbi vezani uz reprodukciju
5 gumb
Uporaba izbornika diska, izbornika naslova,
skočnog izbornika i popisa naslova
79
VOL
CH
Zaustavlja reprodukciju.
Tijekom reprodukcije pritisnite gumb 3
ili 4.
Svaki put kad pritisnete gumb 3 ili 4,
mijenja se brzina reprodukcije.
U pauziranom načinu pritisnite gumb 4.
Svaki put kad pritisnete gumb 4, mijenja
se brzina reprodukcije.
U pauziranom načinu pritisnite gumb 7.
Reprodukcija
Svaki put kad pritisnete gumb 7,
u koracima
pojavljuje se novi okvir.
Gumb
TITLE MENU
Tijekom reprodukcije pritisnite taj gumb
kako biste prikazali izbornik diska.
Tijekom reprodukcije pritisnite taj gumb
kako biste prikazali izbornik naslova.
• Postoji li na disku popis skladbi, pritisnite
ZELENI (B) gumb kako biste prešli na
popis skladbi.
Gumb
Tijekom reprodukcije pritisnite taj gumb
POPUP MENU kako biste prikazali skočni izbornik.
Uporaba izbornika alata
Tijekom reprodukcije pritisnite gumb TOOLS.
Odaberite kako biste se vratili na
Reproduciraj od
početak filma, a zatim pritisnite gumb
početka
v.
Movie Note pruža podatke kao što su
redatelj, uloge, kratki sadržaj, itd.
Movie Note
||NAPOMENA |
\\ Funkcija Movie Note dostupna je
ako disk sadrži podatke Movie Note,
a uređaj je spojen na mrežu.
Funkciju Scene Search možete
upotrebljavati kako biste tijekom
reprodukcije pogledali ili započeli film
od željene scene.
Tijekom reprodukcije pritisnite gumb 1
ili 2.
Reprodukcija s
Svaki put kad pritisnete gumb 1 ili 2,
preskakanjem
disk prelazi na prethodno ili sljedeće
poglavlje ili datoteku.
||NAPOMENA |
Scene Search
\\ Funkciju Scene Search nećete
moći upotrebljavati ako su indeksni
podaci u datoteci oštećeni ili ako
datoteka ne podržava indeksiranje.
\\ Ako nakon povezivanja računala s
mrežom pokrenete AllShare Play,
funkcija Scene Search možda neće
biti podržana.
| 42 Hrvatski
02231S-BD-ES7000-EN-CRO.indd 42
2013-02-07 오후 3:13:47
1. Odaberite Pretraživanje naslova, a
zatim pritisnite gumb v.
2. Pomoću gumba ▲▼ odaberite
naslov, a zatim pritisnite gumb
v.
Način
ponavljanja
||NAPOMENA |
\\ Točku (B) morate postaviti na
najmanje 5 sekundi vremena
reproduciranja nakon točke (A).
Odaberite kako biste reproducirali
poglavlje po svojem izboru.
Pretr. poglavlja
1. Odaberite Pretraživanje poglavlja, a
zatim pritisnite gumb v.
2. Pomoću gumba ▲▼ odaberite
poglavlje, a zatim pritisnite gumb
v.
Puni zaslon
Odaberite kako biste film reproducirali
od odabrane vremenske točke.
Pretr. vremena
Način
ponavljanja
1. Odaberite Pretraživanje vremena, a
zatim pritisnite gumb v.
2. Pomoću brojčanih gumba unesite
vremensku točku na koju želite ići,
a zatim pritisnite gumb v.
||NAPOMENA |
\\ Gumbe ◄► također možete rabiti
za premotavanje filma unaprijed
i unatrag. Film se premotava
unaprijed ili unatrag za jednu
minutu svaki put kad pritisnete
gumbe ◄►.
Odaberite kako biste ponovili naslov,
poglavlje ili određeni dio.
-- Isključeno: odaberite za povratak
na normalnu reprodukciju.
-- Naslov: odaberite za ponavljanje
odabranog naslova.
-- Poglavlje: odaberite za ponavljanje
određenog poglavlja.
-- Ponovite A-B: odaberite za
ponavljanje određenog dijela.
Način prikaza
slike
Odaberite kako biste promijenili punu
veličinu zaslona.
Odaberite kako biste postavili način
prikaza slike.
-- Dinamičan: povećava oštrinu i
svjetlinu.
-- Standardon: odaberite tu postavku
za većinu aplikacija koje prikazujete.
-- Film: najbolja postavka za gledanje
filmova.
-- Korisnik: omogućava pojedinačno
podešavanje oštrine i funkcije
smanjenja smetnji.
||NAPOMENA |
\\ Ako se koristite funkcijom BD Wise,
taj se izbornik neće pojaviti.
Audio
Podnaslov
Kut
Odaberite kako biste postavili željeni
audiojezik.
Odaberite kako biste postavili željeni
jezik podnaslova.
-- Tom funkcijom možete upravljati
i pritiskom gumba SUBTITLE na
daljinskom upravljaču.
Odaberite kako biste prikazali prizor iz
drugog kuta. Mogućnost kuta prikazuje
broj kutova dostupnih za prikaz. Kada
Blu-ray/DVD disk sadržava više kutova
određenog prizora, tada možete
mijenjati kut.
Hrvatski
02231S-BD-ES7000-EN-CRO.indd 43
Reproduciranje medija
Pretr. naslova
1. Pritišćite gumbe ▲▼ kako biste
odabrali ponavljanje A-B, a zatim
pritisnite gumb v.
2. Pritisnite gumb v u željenoj
točki početka (A) ponovljene
reprodukcije. Pustite da se film
reproducira.
3. Pritisnite gumb v u željenoj točki
kraja (B) ponovljene reprodukcije.
05
Ako na disku ili uređaju postoji više
filmova, odaberite kako biste pokrenuli
drugi naslov.
43 |
2013-02-07 오후 3:13:47
Reproduciranje medija
BONUSVIEW
video
BONUSVIEW
audio
Idi na
videozapise
Informacije
Odaberite kako biste postavili željenu
mogućnost funkcije Bonusview.
||NAPOMENA |
\\ Sadržaj u 2D formatu bit će pretvoren u
3D format ako nije primijenjena funkcija
BONUSVIEW. (Ovisno o diskovima, može
se prikazati crni obrub)
Odaberite kako biste otišli na popis
videozapisa na trenutačnom mediju.
Odaberite kako biste prikazali
informacije o videodatoteci.
||NAPOMENA |
\\ Izbornik alata ovisi o disku ili uređaju za pohranu. Dodatne
mogućnosti možete pronaći na stranicama 46~48.
\\ Videodatoteke s velikim brzinama prijenosa od 20 Mb/s
ili većim opterećuju kapacitete playera i mogu zaustaviti
reprodukciju.
TV
Kontroliranje reprodukcije glazbe
POWER
POWER
2D3D
SOURCE
Možete kontrolirati reprodukciju glazbe koja se nalazi
na DVD-u, USB-u, mobilnom uređaju ili računalu.
1 2 3
POWER
Gumbi na daljinskom
koji se
4 5 upravljaču
6
rabe za reprodukciju glazbe
7 8 9
POWER
TV
2D3D
SOURCE
SUBTITLE
1
1
4
5
6
7
MENU
8
TITLE MENU
DISC MENU
SUBTITLE
TOOLS
2
3
AUDIO
0
2
0
AUDIO
POPUP
INFO
4
5
6
EXIT
TITLE MENU
TOOLS
INTERNET@
SMART
SEARCH
INFO
REPEAT
HUB
POPUP
6
7 gumb: pauzira skladbu.
6 gumb: reproducira trenutačno odabranu skladbu.
Uporaba izbornika alata
Tijekom reprodukcije pritisnite gumb TOOLS.
Prikaz
Pogledajte stranice 46~48.
Naslov
Pogledajte stranice 46~48.
Prikaz mape
Izvođač
Album
Žanr
Pogledajte stranice 46~48.
Pogledajte stranice 46~48.
Pogledajte stranice 46~48.
Pogledajte stranice 46~48.
Reprod. odabira Pogledajte stranice 46~48.
Idi na pop. pjesama Pogledajte stranice 46~48.
Kopiraj
Funkcija ripanja pretvara CD audiozapis u
format mp3 te sprema pretvorene datoteke
na USB uređaj povezan s playerom.
Pogledajte Ripanje na stranicama 45~46.
Odaberite kako biste vidjeli informacije (o sadržaju)
: veličinu datoteke, datum stvaranja itd.
||NAPOMENA |
9
MENU
5
Informacije
3
RETURN
DISC MENU
4
Brza reprodukcija (samo audio CD (CD-DA))
Tijekom reprodukcije pritisnite gumb 3 ili 4.
Svaki put kad pritisnete gumb 3 ili 4, mijenja
se brzina reprodukcije.
\\ Izbornik alata ovisi o disku ili uređaju za pohranu. Dodatne
mogućnosti možete pronaći na stranicama 46~48.
BROJ gumbi: pritisnite
MUTEbroj skladbe. Odabrana se
RETURN
EXIT
skladba reproducira.
VOL
CH
79
1
2
skladbu.
5 gumb: zaustavlja
SEARCH
REPEAT
INTERNET@
SMART
Preskoči: Tijekom reprodukcije
pritisnite ZELENA (B)
79
ili ŽUTA (C) gumb kako
biste prešli na prethodnu ili
MUTE
sljedeću stranicu
VOL popisa skladbi.
CH
HUB
3
| 44 Hrvatski
02231S-BD-ES7000-EN-CRO.indd 44
2013-02-07 오후 3:13:47
Ponavljanje skladbi na audio CD-u
AllShare Play
/ Glazba /
TRACK 001
TRACK 002
TRACK 003
TRACK 004
TRACK 005
TRACK 006
TRACK 007
TRACK 008
TRACK 009
TRACK 010
1/14
Audio CD
02:38
03:17
05:21
05:34
02:54
03:44
04:07
03:42
03:15

TRACK 001
00:03 / 02:38
03:16
bc Pom.str. / Alati ' Povratak
Nasumični redoslijed skladbi na audio CD-u
Proizvod možete postaviti na reprodukciju nasumično
odabranih skladbi na audio CD disku (CD-DA/MP3).
1. Tijekom reprodukcije pomoću gumba
u donjem desnom kutu
► odaberite
zaslona, a zatim pritisnite gumb v.
2. Pomoću gumba ▲▼ postavite nasumični
način na Uključeno ili Isključeno, a zatim
pritisnite gumb v.
Stvaranje popisa skladbi sa CD-a
1. Na prikazanom zaslonu reprodukcije pritisnite
gumb TOOLS. Pojavljuje se izbornik alata.
2. Pomoću gumba ▲▼ odaberite Reprod.
odabira, a zatim pritisnite gumb v.
Pojavljuje se zaslon reprodukcije odabira.
3. Pomoću gumba ▲▼ odaberite skladbu,
a zatim pritisnite gumb v. Kvačica se
pojavljuje lijevo od skladbe.
4. Ponovite 3. korak kako biste odabrali i
označili dodatne skladbe.
||NAPOMENA |
\\ Na audio CD-ima (CD-DA) možete stvoriti popis s najviše
99 skladbi.
\\ Ako ste stvorili popis skladbi, mogućnost Reprodukcija
odabira zamjenjuje se mogućnošću Uredi popis na
izborniku alata.
\\ Na zaslonu reprodukcije odabira također možete odabrati
mogućnosti Odabir svih, Poništi odabir za sve i Odustani.
-- Mogućnost Odaberi sve rabite za odabir svih skladbi.
Time poništavate odabire pojedinačnih skladbi. Kada
pritisnete gumb RETURN na daljinskom upravljaču ili
odaberete gumb 6, a zatim pritisnete gumb v,
sve se skladbe pojavljuju na zaslonu reprodukcije
glazbe, a proizvod počinje reproducirati sve skladbe od
skladbe 001.
-- Mogućnost Poništi odabir za sve rabite za istodobno
poništavanje svih odabranih skladbi. Zatim odaberite
pojedinačne skladbe ili označite mogućnost Odaberi
sve kako biste odabrali sve skladbe, a zatim pritisnite
gumb RETURN na daljinskom upravljaču ili odaberite
gumb 6, a zatim pritisnite gumb v. Ako ne
označite mogućnost Odaberi sve ili ne odaberete
pojedinačne skladbe, popis skladbi se neće promijeniti.
-- Mogućnost Odustani poništava sve promjene koje
ste napravili na zaslonu odabira reprodukcije. Kada
se vratite na zaslon reprodukcije, popis skladbi bit će
nepromijenjen.
Ripanje
1. USB uređaj umetnite u USB priključak na
proizvodu.
2. Na prikazanom zaslonu reprodukcije pritisnite
gumb TOOLS. Pojavljuje se izbornik alata.
3. Pomoću gumba ▲▼ odaberite Kopiraj, a
zatim pritisnite gumb v. Pojavljuje se zaslon
Kopiraj.
4. Pomoću gumba ▲▼ odaberite skladbu,
a zatim pritisnite gumb v. Kvačica se
pojavljuje lijevo od skladbe.
Hrvatski
02231S-BD-ES7000-EN-CRO.indd 45
Reproduciranje medija
1. Tijekom reprodukcije pomoću gumba
u donjem desnom kutu
► odaberite
zaslona, a zatim pritisnite gumb v.
2. Pomoću gumba ▲▼ odaberite način
ponavljanja koji želite - Isključeno, Jedna
pjesma ili Sve - a zatim pritisnite gumb v.
05
Proizvod možete postaviti na ponavljanje skladbi
na audio CD disku (CD-DA/MP3).
5. Kako biste uklonili skladbu s popisa,
pomaknite se na tu skladbu, a zatim ponovno
pritisnite gumb v. Kvačica na skladbi se
uklanja.
6. Nakon završetka pritisnite gumb ► kako biste
odabrali Reprod., a zatim pritisnite gumb
v. Zaslon reprodukcije glazbe ponovno
se pojavljuje s popisom samo onih skladbi
koje ste označili. Odabrane se skladbe
reproduciraju automatski.
45 |
2013-02-07 오후 3:13:47
Reproduciranje medija
5. Ponovite 3. korak kako biste odabrali i
označili dodatne skladbe.
6. Kako biste uklonili skladbu s popisa, pomaknite
se na tu skladbu, a zatim ponovno pritisnite
gumb v.
7. Kvačica na skladbi se uklanja. Nakon završetka
pritisnite gumb ► kako biste odabrali mogućnost
Kopiraj, a zatim pritisnite gumb v. Pojavljuje
se skočni prozor ripanja.
8. Pritisnite gumb v kako biste započeli
proces ripanja. Pojavljuje se skočni prozor s
trakom dovršetka ripanja.
9. Kad se ripanje završi, pojavljuje se poruka
"Ripanje je završeno.". Pritisnite gumb v.
10. Pritisnite gumb RETURN kako biste se vratili
na zaslon reprodukcije.
||NAPOMENA |
\\ Ova funkcija nije dostupna s DTS Audio CD-om.
\\ Ovu funkciju neki diskovi možda ne podržavaju.
\\ Bit će šifriran u format .mp3 pri brzini od 192 kbps.
Reproduciranje fotografskog sadržaja
Možete reproducirati fotografski sadržaj koji se nalazi
na DVD-u, USB-u, mobilnom uređaju ili računalu.
Uporaba izbornika alata
Tijekom reprodukcije pritisnite gumb TOOLS.
Idi na fotografije
Pokreni prikaz
slajdova
Brzina prik.
prez.
Efekt prik. prez.
Poz. glazba
uključena
Odaberite kako biste otišli na popis
fotografija na trenutačnom mediju.
Odaberite kako biste pokrenuli prikaz
prezentacije.
Odaberite kako biste postavili brzinu
prikaza prezentacije.
Odaberite kako biste postavili slike.
-- Dinamičan: odaberite kako biste
povećali oštrinu.
-- Standardon: odaberite za većinu
aplikacija koje prikazujete.
-- Film: ovo je najbolja postavka za
gledanje filmova.
Način prik. Slike
-- Korisnik: omogućava pojedinačno
podešavanje oštrine i funkcije
smanjenja smetnji.
||NAPOMENA |
\\ Ako se koristite funkcijom BD Wise,
taj se izbornik neće pojaviti.
Zoom
Okreni
Odaberite kako biste povećali
trenutačnu sliku. (Povećanje do 4 puta)
Odaberite kako biste okrenuli sliku.
(To će okrenuti sliku u smjeru kretanja
kazaljki sata ili obratno.)
Reprod. odabira Pogledajte stranice 46~48.
Prijava/Odjava
Informacije
Pogledajte stranice 46~48.
Prikazuje informacije o slici.
||NAPOMENA |
\\ Izbornik alata ovisi o disku ili uređaju za pohranu. Sve
mogućnosti možda se neće prikazati.
\\ Kako biste omogućili funkciju pozadinske glazbe, datoteka
fotografije mora biti u istom mediju za pohranu u kojoj
je i glazbena datoteka. No kvalitetu zvuka mogu narušiti
brzina prijenosa MP3 datoteke, veličina fotografije i način
kodiranja.
\\ U načinu prikaza preko cijelog zaslona ne možete povećati
podnaslove i PG grafiku.
Odaberite kako biste postavili
specijalne efekte prikaza prezentacije.
Odaberite kako biste slušali glazbu
tijekom prikaza prezentacije.
Postavka
Odaberite kako biste postavili
pozadinske glazbe pozadinsku glazbu.
| 46 Hrvatski
02231S-BD-ES7000-EN-CRO.indd 46
2013-02-07 오후 3:13:47
Kad je datoteka označena, pritisnite gumb TOOLS.
Prikaz
Prikaz mape
Naslov
Izvođač
Album
Žanr
Odaberite kako biste pristupili
mogućnostima sortiranja: Izvođač, Žanr,
Mjesečno, Najkasn. datum itd.
Mogućnosti sortiranja koje se pojavljuju
ovise o vrsti pohrane i medija.
Pojavljuje se na zaslonu funkcije prikaza.
Odaberite kako biste prikazali mape na
uređaju za pohranu.
Pojavljuje se na zaslonu funkcije
prikaza. Odaberite kako biste sve
datoteke fotografija ili videozapisa na
uređaju za pohranu sortirali po naslovu.
Pojavljuje se na zaslonu funkcije prikaza.
Odaberite mogućnost Izvođač kako biste
sve glazbene skladbe na uređaju za
pohranu sortirali te prikazali po izvođaču.
Pojavljuje se na zaslonu funkcije prikaza.
Odaberite mogućnost Album kako biste
sve glazbene skladbe na uređaju za
pohranu sortirali te prikazali po albumu.
Pojavljuje se na zaslonu funkcije prikaza.
Odaberite mogućnost Žanr kako biste
sve glazbene skladbe na uređaju za
pohranu sortirali te prikazali po žanru.
1. Na zaslonu odabira pomoću gumba
▲▼◄► odaberite fotografiju
koju želite prikazati, a zatim
pritisnite gumb v.
Kvačica se pojavljuje lijevo od slike.
2. Ponovite1. korak za svaku
fotografiju koju želite prikazati
3. Kako biste poništili odabir
fotografije, označite je, a zatim
pritisnite gumb v.
4. Nakon završetka pomoću gumba
◄► odaberite Reprod., a zatim
Reprod. odabira
pritisnite gumb v. Započinje
prikaz prezentacije koja sadržava
odabrane fotografije.
5. Da biste pauzirali prikaz
prezentacije, jedanput pritisnite
gumb v. Da biste ponovno
pokrenuli prikaz prezentacije,
ponovno pritisnite gumb v.
6. Da biste zaustavili prikaz
prezentacije, pritisnite gumb
RETURN.
||NAPOMENA |
\\ Nakon što prikaz prezentacije
počne, možete je kontrolirati
pritiskanjem gumba TOOLS i
prikazivanjem izbornika prikaza
prezentacije. Pogledajte dio
"Uporaba izbornika alata" na 46.
stranici.
Pojavljuje se na zaslonu funkcije
prikaza. Odaberite kako biste sve
Najkasn. datum datoteke fotografija ili videozapisa na
uređaju za pohranu sortirali te prikazali
od najkasnijeg do najranijeg datuma.
Najran. datum
Mjesečno
Pojavljuje se na zaslonu funkcije
prikaza. Odaberite kako biste sve
datoteke fotografija ili videozapisa na
uređaju za pohranu sortirali te prikazali
od najranijeg do najkasnijeg datuma.
Pojavljuje se na zaslonu funkcije prikaza.
Odaberite kako biste sortirali sve datoteke
fotografija ili videozapisa na uređaju za
pohranu po mjesecu stvaranja.
Šalji
Odaberite mogućnost Pošalji kako biste
odabrane datoteke učitali na društvene
mreže Picasa, Facebook, Cloud Storage
ili Family Story.
Za uporabu mogućnosti Pošalji morate
uspostaviti račun kod mrežnog mjesta
te se zatim prijaviti pomoću funkcije
Prijava.
Hrvatski
02231S-BD-ES7000-EN-CRO.indd 47
Reproduciranje medija
Mogućnost reprodukcije odabira
omogućava odabir određene datoteke
glazbe, videozapisa i fotografija koje
želite reproducirati. U biti radi jednako
za sve medije. Primjer u nastavku su
fotografije.
05
Uporaba izbornika alata kad je
datoteka označena
47 |
2013-02-07 오후 3:13:48
Reproduciranje medija
1. Pomoću gumba ▲▼◄►
odaberite datoteku, a zatim
pritisnite gumb v.
2. Ponovite za svaku skladbu ili
datoteku koju želite prenijeti.
Izbriši (popis)
Odaberite mogućnost Uredi popis kako
biste uklonili datoteke ili skladbe s
postojećeg popisa reprodukcije. Uređaj
za pohranu koji sadržava popis mora
se umetnuti u player ili s njim povezati.
||NAPOMENA |
Šalji
\\ Također možete prijeći na
mogućnost Odabir svih na desnoj
strani, a zatim pritisnite gumb v
kako biste odabrali sve skladbe ili
datoteke.
3. Odaberite Šalji na desnoj strani, a
zatim pritisnite gumb v.
4. Pomoću gumba ▲▼ odaberite
mrežno mjesto na koje želite
prenijeti datoteke ili skladbe, a
zatim pritisnite gumb v.
Prijava/Odjava
Uredi popis
Funkcija prijave/odjave omogućava
prijavu na mrežni račun tvrtke
Samsung.
3. Odaberite Dodaj na desnoj strani,
a zatim pritisnite gumb v.
Dod. na p. pj.
4. Na zaslonu koji se pojavi obavite
jednu od sljedećih radnji:
• Odaberite popis na koji želite dodati
skladbe ili datoteke, a zatim pritisnite
gumb v.
• Odaberite Izr. novo, a zatim
pritisnite gumb v. Na skočnom
prozoru s tipkovnicom koji se
pojavljuje unesite naziv novog
popisa. Unesite brojeve pomoću
brojeva na daljinskom upravljaču.
Unesite slova pomoću gumba
▲▼◄► kako biste pomaknuli
pokazivač, a zatim pritisnite gumb
v. Nakon završetka pomaknite
se na Dovršeno na dnu zaslona, a
zatim pritisnite gumb v.
1. Pomoću gumba ▲▼◄►
odaberite datoteku, a zatim
pritisnite gumb v.
2. Ponovite za svaku skladbu ili
datoteku koju želite ukloniti.
||NAPOMENA |
\\ Također možete prijeći na
mogućnost Odaberi sve na desnoj
strani, a zatim pritisnite gumb v
kako biste odabrali sve skladbe ili
datoteke.
3. Odaberite Ukloni na desnoj strani,
a zatim pritisnite gumb v.
Odaberite kako biste stvorili popis ili na
njega dodali datoteke ili skladbe.
1. Pomoću gumba ▲▼◄►
označite skladbu ili datoteku, a
zatim pritisnite gumb v.
2. Ponovite za svaku skladbu ili
datoteku koju želite dodati.
Ovisno o zaslonu koji prikazujete, odaberite
mogućnost Izbriši kako biste izbrisali
datoteku s izbrisivog medija (npr. USB
uređaja) ili izbrisali popis reprodukcije.
Repr. tren.
grupe
Idi na pop.
pjesama
Kodiranje
Informacije
Nakon što ste sortirali po izvođaču,
žanru, albumu, naslovu, najkasnijem
datumu, najranijem datumu ili mjesecu,
odaberite grupu koja je rezultat
sortiranja (npr. sve slike snimljene
u kolovozu), a zatim odaberite Repr.
tren. grupe kako biste reproducirali ili
prikazali datoteke samo iz te grupe.
Odaberite kako biste otišli na popis skladbi
na glavnom zaslonu funkcije AllShare.
Kodiranje, koje se mijenja ovisno
o jeziku i geografskom području,
izmjenjuje način na koji player sortira,
raspoređuje i prikazuje datoteke
i skladbe, prikazuje datume itd.
Odaberite kodiranje kako biste ga
promijenili tako da odgovara vašem
jeziku ili geografskom području.
Prikazuje informacije o datotekama i
sadržaju na mediju.
||NAPOMENA |
\\ Izbornik alata ovisi o disku ili uređaju za pohranu. Sve
mogućnosti možda se neće prikazati.
| 48 Hrvatski
02231S-BD-ES7000-EN-CRO.indd 48
2013-02-07 오후 3:13:48
Mrežne usluge
Ukratko o funkciji Smart Hub
1
1. Spojite player na mrežu.
(pogledajte 19. stranicu)
2. Konfigurirajte postavke mreže.
(pogledajte stranice 30~32)
1. Idite na www.samsung.com.
2. U gornjem kutu stranice kliknite Podrška.
3. U polje Broj modela na stranici podrške
unesite broj modela playera, a zatim pritisnite
gumb Ulaz.
4. Na stranici koja se pojavljuje kliknite Nabavite
preuzimanja na lijevoj strani ispod Preuzimanja.
Pojavljuje se centar za preuzimanje.
5. Na stranici centra za preuzimanje kliknite
karticu Priručnici.
6. Na kartici priručnika kliknite ikonu datoteke
koja se nalazi desno od korisničkog priručnika
za Smart Hub. Priručnik se preuzima.
||NAPOMENA |
\\ Web-mjesto priručnika za Smart Hub podliježe promjeni
bez prethodne obavijesti.
\\ Ako se početna stranica ažurira ili revidira, sadržaj
naveden u ovom korisničkom priručniku može se
razlikovati od stvarnih izbornika.
34
Search
0
9
Uporaba Smart Huba
Pomoću funkcije Smart Hub možete preuzimati
filmove, videozapise i glazbu s interneta, pristupati
raznim naplativim i besplatnim aplikacijama i
gledati ih na svojem televizoru. Sadržaj aplikacija
uključuje vijesti, sportove, vremensku prognozu,
cijene dionica na burzi, karte, fotografije i igre.
Uputama koje objašnjavaju uporabu funkcije
Smart Hub možete pristupiti na sljedeći način:
2
Samsung Apps
Your Video
Family Story
Fitness
Kids
5
6
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
7
a Prijava b Tapeta / Alati ' Povratak
1
2
3
4
5
6
7
8
8
Your Video: daje preporuke za videozapise na
temelju vaših želja.
Search: pruža integrirano pretraživanje pružatelja
videozapisa i povezanih AllShare uređaja.
Preporučeno: prikazuje preporučeni sadržaj koji
uređuje tvrtka Samsung.
Komercijalno: prikazuje Vodič za funkciju Smart
Hub, uvode u uporabu playera i novih aplikacija.
Family Story: jednostavan način pristupanja
obiteljskom sadržaju.
• Pruža pristup obiteljskim fotografijama, porukama
i događajima bilo kada i bilo gdje.
Fitness: pristupnik jedinstvenoj usluzi za brigu o
zdravlju.
• Predstavlja videozapise za kondicijske vježbe
raznih partnera s informacijama o kalorijama koje
se tope nakon svake vježbe.
Kids: usluga koja djeci pruža lak i siguran način
uživanja u omiljenom sadržaju.
• Pruža široki izbor zabavnog i sigurnog sadržaja
za djecu.
Pomoć pri navigaciji: prikazuje gumbe daljinskog
upravljača koje možete rabiti za kretanje unutar
funkcije Smart Hub.
• CRVENA (A): za prijavu u funkciju Smart Hub.
• ZELENA (B): za prikaz pozadinskog zaslona.
• Alati: za prikaz prozora postavki.
• Povratak: za povratak na prethodni izbornik.
Hrvatski
02231S-BD-ES7000-EN-CRO.indd 49
Mrežne usluge
Kako biste se koristili mrežnim uslugama,
najprije morate:
06
Povezivanjem playera s mrežom možete uživati u
raznolikim mrežnim uslugama kao što su Smart
Hub ili BD-LIVE.
49 |
2013-02-07 오후 3:13:49
Mrežne usluge
9
0
Moje aplikacije: prikazuje osobnu galeriju
aplikacija koje možete dodavati, izmjenjivati i
brisati.
Ukratko o web-pregledniku
1
Samsung Apps: otvorite uslugu Samsung Apps
kako biste preuzeli razne naplative i besplatne
aplikacijske usluge.
http://www.samsung.com
Uporaba web-preglednika
Internetu možete pristupati pomoću aplikacije webpreglednika koja je prema zadanim postavkama
instalirana na zaslonu funkcije Smart Hub.
b Uprav. ploča c Pregled. pokazivačem
1. Na početnom zaslonu odaberite Smart Hub,
a zatim pritisnite gumb v.
2. Na zaslonu aplikacije Smart Hub odaberite
aplikaciju web-preglednika, a zatim pritisnite
gumb v.
||NAPOMENA |
\\ Kada web-preglednik pokrenete pomoću playera koji je
putem HDMI-a povezan s televizorom koji je kompatibilan
s funkcijom BD Wise - i BD Wise je uključen - preglednik
popunjava cijeli zaslon, a razlučivost televizora automatski
se postavlja na optimalnu razlučivost.
\\ Web-preglednik nije kompatibilan s Java aplikacijama.
\\ Ako pokušate preuzeti datoteku, a datoteka se ne može
spremiti, pojavit će se poruka o pogrešci.
\\ E-trgovina, za kupovinu proizvoda na mreži, nije podržana.
\\ ActiveX nije podržan.
\\ Možda će biti blokiran pristup nekim web-mjestima ili
web-preglednicima koje koriste određene tvrtke.
1
Pomicanje gore/dolje / Alati ' Nazad
2
Uprav. ploča: prikazuje razne funkcije webpreglednika.
• : prebacuje na prethodnu stranicu.
• : prebacuje na posljednju stranicu prije
povratka.
• : ponovo učitava trenutnu stranicu kako bi se
ona osvježila na zaslonu.
• : prebacuje se na početni zaslon internetskog
preglednika.
• : omogućuje uvećavanje ili smanjivanje
prikaza na zaslonu u raznim postocima.
• : omogućuje obilježavanje određenih stranica
kako biste mogli lakše prijeći na njih.
• : omogućava prikazivanje povijesti posjećenih
stranica po datumu, nazivu ili učestalosti.
• http://www.samsung.com
: omogućuje ručni unos
adrese internetske stranice ili odabir stranice s
popisa posjećenih stranica za odlazak na nju.
•
: omogućava laku izmjenu između više
trenutačno otvorenih prozora web-preglednika.
• : omogućuje pretraživanje informacija unosom
riječi.
• : omogućava dijeljenje trenutačnog mjesta s
obiteljskom grupom putem slanja poruke.
• : omogućava konfiguriranje svih postavki za
uporabu web-preglednika.
| 50 Hrvatski
02231S-BD-ES7000-EN-CRO.indd 50
2013-02-07 오후 3:13:49
06
Mrežne usluge
2
Pomoć pri navigaciji: prikazuje gumbe daljinskog
upravljača koje možete rabiti za kretanje na webpregledniku.
• ZELENI (B): za prikaz upravljačke ploče.
• ŽUTI (C): za uključivanje pokazivača.
• ( ): pomicanje prema gore/dolje na stranici.
• Alati: za prikaz prozora alata.
• Nazad: za povratak na prethodni izbornik.
BD-LIVE™
Kada je player povezan s vašom mrežom, možete
uživati u raznim sadržajima usluga povezanih s
filmovima koji su dostupni na diskovima koji su
kompatibilni s uslugom BD-LIVE.
1. Priključite USB memorijski štapić u USB
utičnicu na playeru, zatim provjerite preostalu
memoriju. Za prihvat usluga BD-LIVE
memorijski uređaj mora sadržavati najmanje
1GB slobodnog prostora.
2. Na početnom zaslonu odaberite Postavke, a
zatim pritisnite gumb v.
3. Odaberite Mreža, a zatim pritisnite gumb v.
4. Odaberite Postavke za BD-Live, a zatim
pritisnite gumb v.
5. Odaberite Upravljanje BD podacima, a
zatim pritisnite gumb v.
6. Odaberite Izbor uređaja, a zatim pritisnite
gumb v.
7. Odaberite USB, a zatim pritisnite gumb v.
8. Umetnite Blu-ray disk koji podržava uslugu
BD-LIVE.
9. Odaberite stavku s popisa sadržaja usluge
BD-LIVE koje vam pruža proizvođač diska.
||NAPOMENA |
\\ Način uporabe usluge BD-LIVE i pruženog sadržaja može
se razlikovati ovisno o proizvođaču diska.
Hrvatski
02231S-BD-ES7000-EN-CRO.indd 51
51 |
2013-02-07 오후 3:13:49
Dodatak
Obavijest o sukladnosti i podršci
NISU SVI diskovi podržani
• Podložno dolje opisanim ograničenjima i ograničenjima navedenima u ovom priručniku, uključujući
dio "Vrste i karakteristike diska" u ovom korisničkom priručniku, diskovi koji se mogu reproducirati su:
unaprijed snimljeni komercijalni BD-ROM, DVD-VIDEO i audio CD (CD-DA); BD-RE/-R, DVD-RW/-R i
CD-RW/-R.
• Diskovi drugačiji od gore navedenih ne mogu se reproducirati u ovom playeru i/ili nisu namijenjeni
reproduciranju putem ovog playera. Neki od gore navedenih diskova možda se neće reproducirati zbog
jednog ili više dolje navedenih razloga.
• Tvrtka Samsung ne može jamčiti kako će ovaj player reproducirati svaki disk koji nosi logotip BD-ROM,
BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R i CD-RW/-R. Ovaj player možda neće reagirati na
sve operativne naredbe ili pokretati sve značajke svakog diska. Taj i drugi problemi s kompatibilnošću s
diskom te problemi u radu playera s novim i postojećim formatima diska mogući su zbog sljedećeg:
-- Blu-ray je novi format koji se razvija pa ovaj player ne može pokrenuti sve značajke Blu-ray diskova.
Neke značajke možda su dodatne, dodatne značajke možda su pridodane formatu Blu-ray diska
nakon nastanka ovog player a i možda je odgođen pristup određenim ponuđenim značajkama;
-- ovaj player ne podržava sve nove i postojeće formate diska;
-- novi i postojeći formati diska se mogu revidirati, mijenjati, ažurirati, poboljšavati i/ili dopunjavati;
-- neki diskovi proizvedeni su na način koji dopušta određeni ili ograničeni rad i značajke tijekom
reprodukcije;
-- neke značajke možda su dodatne, dodatne značajke možda su pridodane nakon nastanka ovog
playera ili je možda odgođen pristup određenim ponuđenim značajkama;
-- neki diskovi s logotipom BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R i CD-RW/-R
možda su još uvijek nestandardizirani diskovi;
-- neki se diskovi možda neće moći reproducirati ovisno o fizičkom stanju ili uvjetima snimanja;
-- problemi i pogreške mogu nastati tijekom stvaranja Blu-ray diska, DVD softvera i/ili proizvodnje
diskova;
-- ovaj player radi na drugačiji način od standardnog DVD playera ili druge AV opreme; i/ili
-- zbog razloga naznačenih u ovom korisničkom priručniku i zbog drugih razloga koje je otkrio i objavio
centar za korisnike tvrtke SAMSUNG.
• Naiđete li na probleme s kompatibilnošću diska ili probleme u radu playera, obratite se centru za
korisnike tvrtke SAMSUNG. Centru za korisnike tvrtke SAMSUNG možete se obratiti i za moguća
ažuriranja ovog playera.
• Dodatne informacije o ograničenjima reprodukcije i sukladnosti diska potražite u poglavljima ovog
korisničkog priručnika pod naslovima Mjere opreza, Prije čitanja korisničkog priručnika, Vrsta i
karakteristike diska te Prije reprodukcije.
• Za izlaz progresivnog pretraživanja playera Blu-ray diska : POTROŠAČI BI TREBALI ZNATI DA
SVI TELEVIZORI VISOKE DEFINICIJE NISU POTPUNO KOMPATIBILNI S OVIM PROIZVODOM I TO BI
MOGLO UZROKOVATI SMETNJE NA SLICI. U SLUČAJU PROBLEMA SA SLIKOM PROGRESIVNOG
PRETRAŽIVANJA PREPORUČUJE SE DA KORISNIK PREBACI VEZU NA IZLAZ 'STANDARDNA
DEFINICIJA'. POSTOJE LI PITANJA VEZANA UZ KOMPATIBILNOST VAŠEG TELEVIZORA S OVIM
PROIZVODOM, OBRATITE SE NAŠEM SERVISNOM CENTRU ZA KORISNIKE.
| 52 Hrvatski
02231S-BD-ES7000-EN-CRO.indd 52
2013-02-07 오후 3:13:49
Zaštita od kopiranja
07
Dodatak
• Budući da je AACS (Sustav naprednog pristupa sadržaju) odobren kao sustav zaštite sadržaja za
format Blu-ray diskova, slično uporabi CSS-a (Sustav remećenja sadržaja) za DVD format, reprodukciji,
izlazu analognog signala i ostalom nameću se određena ograničenja sadržaja zaštićenog sustavom
AACS. Rad ovog proizvoda i ograničenja na njemu mogu se razlikovati ovisno o vremenu vaše kupnje,
jer je sustav AACS ta ograničenja možda usvojio i/ili promijenio nakon izrade ovog proizvoda. Nadalje,
tehnologije zaštite podataka BD-ROM Mark i BD+ dodatno se koriste kao zaštita sadržaja za format
Blu-ray diskova, što nameće određena ograničenja, uključujući ograničenja reprodukcije za sadržaje
zaštićene tehnologijom BD-ROM Mark i/ili BD+. Za dodatne informacije o zaštiti AACS, BD-ROM Mark
i BD+ ili o ovom proizvodu kontaktirajte centar za korisnike tvrtke SAMSUNG.
• Mnogi Blu-ray diskovi i DVD-i kodirani su zaštitom od kopiranja. Zbog toga player trebate povezati
izravno s televizorom, a ne s videorekorderom. Spajanje na videorekorder rezultira izobličenom slikom s
Blu-ray diskova ili DVD-a koji su zaštićeni od kopiranja.
• Prema zakonima o autorskim pravima SAD-a i zakonima o autorskim pravima drugih zemalja,
neovlašteno snimanje, uporaba, prikazivanje, distribucija ili revizija televizijskih emisija, videokaseta, Bluray diskova, DVD diskova i ostalih materijala mogu biti podložni građanskoj i/ili kaznenoj odgovornosti.
• Obavijest o tehnologiji Cinavia : ovaj proizvod rabi tehnologiju Cinavia kako bi se ograničila uporaba
neovlaštenih kopija nekih komercijalno proizvedenih filmova i videozapisa i njihovih zvučnih zapisa. Kada
se otkrije zabranjena uporaba neovlaštene kopije, prikazat će se poruka i prekinut će se reproduciranje
i kopiranje.
Ostale informacije o tehnologiji Cinavia dostupne su u mrežnom informacijskom centru za korisnike
tvrtke Cinavia na http://www.cinavia.com. Kako biste zatražili dodatne informacije o tehnologiji Cinavia
putem pošte, pošaljite nam dopis na poštansku adresu: Cinavia Consumer Information Centre, P.O.
Box 86851, San Diego, CA, 92138, SAD.
Ovaj proizvod sadržava zakonom zaštićenu tehnologiju pod licencom korporacije Verance i zaštićen je
američkim patentom 7,369,677 i ostalim američkim i svjetskim patentima koji su izdanje i čije je izdanje
u tijeku, kao i zaštitama autorskih prava i poslovnih tajni za određene aspekte te tehnologije. Cinavia
je zaštitni znak korporacije Verance. Autorsko pravo 2004-2010 Verance Corporation. Sva prava
pridržava Verance. Zabranjeni su obrnuti inženjering i rastavljanje.
Izjava o odricanju od odgovornosti
za mrežne usluge Cijeli sadržaj i sve usluge dostupne putem ovog uređaja pripadaju trećim stranama
i zaštićeni su autorskim pravima, patentom, zaštitnim znakom i/ili drugim zakonima o intelektualnom
vlasništvu. Takav sadržaj i usluge pružaju se isključivo na vašu osobnu nekomercijalnu uporabu. Sadržaj
ili usluge ne smijete rabiti na način koji nije ovlastio vlasnik sadržaja ili pružatelj usluge. Bez ograničavanja
prethodno navedenog, osim bez izričitog ovlaštenja vlasnika odnosnog sadržaja ili pružatelja usluge,
ne smijete mijenjati, kopirati, ponovno izdavati, prosljeđivati, objavljivati, prenositi, prevoditi, prodavati,
stvarati izvedena djela, iskorištavati ili distribuirati na bilo koji način ili na bilo kojem mediju bilo koji sadržaj
ili usluge prikazane putem ovog uređaja.
Hrvatski
02231S-BD-ES7000-EN-CRO.indd 53
53 |
2013-02-07 오후 3:13:50
Dodatak
SADRŽAJ I USLUGE TREĆIH STRANA PRUŽAJU SE "KAKVE JESU" SAMSUNG NE JAMČI ZA
TAKAV PRUŽENI SADRŽAJ ILI USLUGE NI IZRIČITO NI PODRAZUMIJEVANO U BILO KOJU SVRHU.
SAMSUNG SE IZRIČITO ODRIČE BILO KAKVOG PODRAZUMIJEVANOG JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI,
ALI BEZ OGRANIČENJA NA JAMSTVA, SPREMNOSTI ZA PRODAJU NA TRŽIŠTU ILI PRIKLADNOSTI
ZA ODREĐENU NAMJENU. SAMSUNG NE JAMČI TOČNOST, VALJANOST, ISPORUKU NA VRIJEME,
ZAKONITOST ILI POTPUNOST BILO KOJEG SADRŽAJA ILI USLUGE KOJE JE TVRTKA SAMSUNG
UČINILA DOSTUPNIMA PUTEM OVOG UREĐAJA TE NI POD BILO KOJIM OKOLNOSTIMA,
UKLJUČUJUĆI NEMAR, TVRTKA SAMSUNG NIJE ODGOVORNA BILO U UGOVORU ILI SUDSKI ZA
SVA IZRAVNA, NEIZRAVNA, SLUČAJNA, POSEBNA ILI POSLJEDIČNA OŠTEĆENJA PROIZAŠLA IZ ILI
POVEZANA S BILO KAKVIM INFORMACIJAMA SADRŽANIM U ILI NASTALIM KAO REZULTAT VAŠE ILI
UPORABE TREĆE STRANE BILO KOJEG SADRŽAJA ILI USLUGE, ČAK I U SLUČAJU OBAVIJESTI O
MOGUĆNOSTI O TAKVIM OŠTEĆENJIMA.
Usluge trećih strana mogu se u bilo kojem trenutku ukinuti ili prekinuti, a tvrtka Samsung ne pruža
nikakvu izjavu niti jamstvo da će bilo koji dio sadržaja ili usluge ostati dostupan za bilo koje razdoblje.
Sadržaj i usluge prenose treće strane putem mreža i opreme za prijenos nad kojima tvrtka Samsung
nema kontrolu. Bez ograničavanja općenitosti ove izjave o odricanju od odgovornosti, tvrtka Samsung
izričito se odriče odgovornosti ili obveze za bilo kakav prekid ili ukidanje bilo kojeg sadržaja ili usluge koje
je učinila dostupnima putem ovog uređaja.
Tvrtka Samsung nije odgovorna za korisničku uslugu povezanu sa sadržajem ili uslugama. Sva pitanja ili
zahtjevi za uslugu povezani sa sadržajem ili uslugama moraju se postaviti izravno odnosnom pružatelju
sadržaja ili usluge.
Licenca
• Dolby i simbol dvostrukog D registrirani su trgovački znakovi tvrtke Dolby Laboratories.
• Izrađeno pod licencom patenta SAD-a br.: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 i ostalih
američkih i svjetskih patenata koji su izdani ili je izdavanje u tijeku. DTS, simboli i zajedno
DTS i simbol registrirani su zaštitni znakovi i DTS 2.0+Digital Out zaštitni je znak tvrtke
DTS, Inc. Proizvod sadržava softver. © DTS, Inc. Sva prava pridržana.
2.0+Digital Out
• DivX
-- O DIVX VIDEOZAPISIMA: DivX® je digitalni videoformat koji je proizvela tvrtka DivX, LLC,
podružnica korporacije Rovi. Ovom uređaju, koji reproducira DivX videozapise, službeno
je dodijeljena oznaka DivX Certified®. Više informacija i softverske alate za pretvaranje datoteka u DivX
videozapise potražite na adresi www.divx.com.
-- O DIVX VIDEOZAPISIMA NA ZAHTJEV: Za reprodukciju kupljenih DivX videozapisa na zahtjev (VOD) potrebno
je registrirati ovaj uređaj s oznakom DivX Certified®. Za pristup registracijskoj šifri pronađite dio DivX VOD u
izborniku postavki uređaja. Dodatne podatke o dovršenju postupka registracije možete pronaći na adresi vod.
divx.com.
-- S oznakom DivX Certified® za reprodukciju DivX® videozapisa do HD razlučivosti od 1080p, uključujući i
ekskluzivan sadržaj.
DivX®, DivX Certified® i pridruženi logotipovi zaštitni su znakovi korporacije Rovi ili njenih podružnica i rabe se
uz licencu.
Obuhvaćen je jednim ili više od sljedećih patenata izdanih u SAD-u: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
7,519,274.
| 54 Hrvatski
02231S-BD-ES7000-EN-CRO.indd 54
2013-02-07 오후 3:13:50
07
• Pojmovi HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface te logotip HDMI zaštitni
su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke HDMI Licensing LLC u Sjedinjenim
Američkim Državama i drugim zemljama.
Dodatak
• Oracle i Java registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Oracle i/ili njenih podružnica. Ostala
imena mogu biti zaštitni znakovi svojih odnosnih vlasnika.
• Obavijest o licenci za uporabu softvera otvorenog koda
-- U slučaju uporabe softvera slobodnog koda, licence za uporabu takvog softvera dostupne su u
izborniku proizvoda.
• Blu-ray Disc™ i Blu-ray™ su logotipi i zaštitni znakovi tvrtke Blu-ray Disc Association.
Preporuka - samo za EU
• Tvrtka Samsung Electronics ovime izjavljuje da je BD Player u skladu s osnovnim
zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EZ.
Službena izjava o sukladnosti može se pronaći na adresi http://www.samsung.com;
prijeđite na Podrška > Potražite podršku za proizvod i unesite naziv modela.
Oprema se smije upotrebljavati u svim zemljama EU.
U Francuskoj se ova oprema smije upotrebljavati samo u zatvorenom prostoru.
Hrvatski
02231S-BD-ES7000-EN-CRO.indd 55
55 |
2013-02-07 오후 3:13:50
Dodatak
Dodatne informacije
Napomena
3D postavke
• Da biste kod nekih 3D diskova zaustavili film tijekom 3D reprodukcije, jedanput pritisnite gumb
5. Film se zaustavlja, a mogućnost 3D načina se deaktivira.
Kako biste promijenili odabir 3D mogućnosti tijekom reprodukcije 3D filma, jedanput pritisnite
gumb 5. Pojavljuje se izbornik Blu-ray. Ponovno pritisnite gumb 5, a zatim na izborniku Bluray odaberite 3D postavke.
• Ovisno o sadržaju i položaju slike na zaslonu televizora možete vidjeti okomite crne trake na
lijevoj i desnoj ili na obje strane zaslona.
TV omjer
• Ovisno o vrsti diska, neki omjeri možda neće biti dostupni.
• Ako odaberete omjer i mogućnost koji se razlikuju od omjera zaslona televizora, slika bi se mogla
činiti izobličenom.
• Ako odaberete 16:9 Original, vaš bi TV mogao prikazivati 4:3 Pillarbox (crne trake s obje strane slike).
BD Wise (samo playeri tvrtke Samsung)
Postavke
• Ako je funkcija BD Wise uključena, postavka razlučivosti automatski se vraća na BD Wise, a BD
Wise se pojavljuje u izborniku Razlučivost.
• Ako je player povezan s uređajem koji ne podržava funkciju BD Wise, tada se ne možete koristiti
tom funkcijom.
• Za pravilan rad funkcije BD Wise postavite mogućnost BD Wise playera i televizora na Uključeno.
Digitalni izlaz
• Provjerite jeste li odabrali ispravni digitalni izlaz jer u protivnom nećete čuti zvuk ili ćete čuti samo glasnu buku.
• Ako HDMI uređaj (AV prijamnik, televizor) nije kompatibilan s komprimiranim formatima (Dolby
Digital, DTS), audiosignal izlazi kao PCM.
• Uobičajeni DVD-ovi nemaju zvučni zapis značajke BONUSVIEW ni mogućnost Zvučni efekti navigacije.
• Neki Blu-ray diskovi nemaju zvučni zapis značajke BONUSVIEW ni mogućnost Zvučni efekti navigacije.
• Ta postavka digitalnog izlaza ne utječe na HDMI audioizlaz na televizoru. No utječe na optički i
HDMI audioizlaz kad je player povezan sa AV prijamnikom.
• Ako reproducirate zvučni zapis u formatu MPEG, audiosignal izlazi kao PCM bez obzira na
odabire digitalnog izlaza (PCM i podatkovni tok).
PCM smanjivanje
• Čak i kada je PCM smanjivanje postavljeno na Isključeno, neki će diskovi slati samo audiozapis
smanjene kvalitete kroz optički digitalni izlaz.
• HDMI
-- Ako televizor nije kompatibilan s komprimiranim višekanalnim formatima (Dolby Digital, DTS),
player može slati PCM audiozapis kvalitete smanjene na dva kanala čak i ako ste na izborniku
postavki odabrali Podatkovni tok (Ponovno kodiranje ili Neobrađeno).
-- Ako televizor nije kompatibilan s brzinama PCM smanjivanja iznad 48kHz, player može slati
48kHz.
| 56 Hrvatski
02231S-BD-ES7000-EN-CRO.indd 56
2013-02-07 오후 3:13:50
BD-Live internetska veza
Postavke
Dodatak
Upravljanje BD podacima
07
• Što je valjani certifikat?
Kada player koristi BD-LIVE za slanje podataka s diska i zahtjev za certifikaciju diska poslužitelju,
poslužitelj koristi prenesene podatke za provjeru valjanosti diska i vraća certifikat playeru.
• Internetska veza može biti ograničena dok koristite BD-LIVE sadržaje.
• U načinu rada vanjske memorije reprodukcija diska možda će se zaustaviti ako iskopčate USB
uređaj tijekom reprodukcije.
• Podržani su samo USB uređaji formatirani u datotečnom sustavu FAT (oznaka DOS 8.3).
Preporučujemo uporabu USB uređaja koji podržavaju protokol USB 2.0 s brzinom čitanja/
zapisivanja od 4 MB/s ili većom.
• Funkcija nastavljanja reprodukcije možda neće raditi nakon formatiranja uređaja za pohranu.
• Ukupna memorija dostupna za upravljanje BD podacima može se razlikovati ovisno o uvjetima.
Anynet+ (HDMI-CEC)
• Ovisno o televizoru, određene izlazne HDMI razlučivosti možda neće raditi. Pogledajte korisnički
priručnik televizora.
• Ova funkcija nije dostupna ako HDMI kabel ne podržava CEC.
• Ako Samsung televizor ima logotip Anynet+, tada on podržava funkciju Anynet+.
Odabir audiojezika
• Ako dio BONUSVIEW ne sadržava audio postavke za BONUSVIEW, na zaslonu se ne pojavljuje
pokazivač ◄►.
• Jezici dostupni putem funkcije audiojezika ovise o jezicima koji su kodirani na disku. Ova funkcija
ili određeni jezici možda neće biti dostupni.
• Neki Blu-ray diskovi omogućavaju odabir zvučnog zapisa u formatu PCM ili Dolby Digital na
engleskom jeziku.
Reproduciranje
medija
Odabir jezika podnaslova
• Ovisno o Blu-ray disku / DVD disku, možda ćete moći promijeniti jezik podnaslova u izborniku
diska. Pritisnite gumb DISC MENU.
• Ova funkcija ovisi o odabiru podnaslova kodiranih na disku i možda neće biti dostupna na svim
Blu-ray diskovima / DVD diskovima.
• Ako se u Blu-ray disku nalazi dio BONUSVIEW, pojavljuju se i podaci o glavnom načinu značajke
BONUSVIEW.
• Ovom funkcijom u isto se vrijeme mijenjaju primarni i sekundarni podnaslovi.
• Odvojeno se prikazuju brojevi primarnih i sekundarnih podnaslova.
• Pritiskom gumba SUBTITLE na daljinskom upravljaču pojavljuje se traka podnaslova.
Pritisnite gumb RETURN kako biste uklonili traku podnaslova.
Hrvatski
02231S-BD-ES7000-EN-CRO.indd 57
57 |
2013-02-07 오후 3:13:51
Dodatak
Razlučivost prema vrsti sadržaja
Postavljanje
Izlaz
BD Wise
Blu-ray disk
Razlučivost Blu-ray diska
E-sadržaj / digitalni
sadržaj
1080p
DVD
576i/480i
Autom.
Maks. razlučivost TV ulaza
Maks. razlučivost TV ulaza
Maks. razlučivost TV ulaza
Filmski kadar: Autom.
(24 kadrova u sekundi)
1080@24F
1080@24F
-
1080i
720p
1080i
1080i
1080i
576p/480p
720p
576p/480p
576p/480p
576p/480p
1080p
1080p
1080p
720p
1080p
720p
||NAPOMENA |
\\ Ako televizor koji ste povezali s playerom ne podržava značajku Filmski kadar ili razlučivost koju ste odabrali, prikazuje se
poruka "Ako se nakon odabira 'Da' ne prikazuju slike, pričekajte 15 sekundi za povratak na prethodnu razlučivost.Želite
li promijeniti razlučivost?". Ako odaberete Da, zaslon televizora će postati crn na 15 sekundi, a zatim će se razlučivost
automatski vratiti na prethodnu razlučivost.
\\ Ako zaslon ostane prazan nakon što promijenite razlučivost, uklonite sve diskove, zatim pritisnite i zadržite tipku @ na
playeru dulje od 5 sekundi. Sve se postavke vraćaju na tvorničke postavke. Ponovno pokrenute postupak početnih postavki.
Zatim idite na Postavke > Zaslon > Razolucija u izborniku i odaberite točnu razlučivost za televizor.
\\ Kada pokrenete postupak početnih postavki, ponovno odaberite samo jezik i omjer (veličina i format zaslona). Ponovno
postavljanje ne utječe na mrežne postavke, pa biste mogli preskočiti postavljanje mreže i nadogradnju softvera.
\\ Nakon vraćanja tvorničkih postavki brišu se svi korisnički spremljeni BD podaci.
\\ Blu-ray disk mora imati značajku 24 kadra kako bi player mogao koristiti način rada Filmski kadar (24Fs).
| 58 Hrvatski
02231S-BD-ES7000-EN-CRO.indd 58
2013-02-07 오후 3:13:51
Odabir digitalnog izlaza
Do
7,1-kanalni
PCM
Dolby Digital
2-kanalni
Dolby Digital
PCM
Plus
2-kanalni
PCM
Audio tok na Dolby TrueHD
2-kanalni
Blu-ray disku
PCM
DTS
2-kanalni
DTS-HD High
PCM
Resolution
2-kanalni
Audio
DTS-HD
PCM
Master Audio 2-kanalni
PCM
PCM
2-kanalni
Audiotok na
PCM
Dolby Digital
DVD-u
2-kanalni
PCM
DTS
2-kanalni
PCM
Definicija za
Blu-ray disk
Bilo koji
Optički
HDMI
prijamnik
Optički
Podatkovni tok
(DTS pon. kod.)
Podatkovni tok
(Dolby D pon.
koD)
HDMI podržani
HDMI prijamnik
AV prijamnik ili
ili optički
optički
PCM
PCM
PCM
DTS pon. kod.
2-kanalni
2-kanalni
PCM
Dolby Digital Dolby Digital DTS pon. kod.
2-kanalni
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital DTS pon. kod.
2-kanalni
Plus
PCM
Dolby TrueHD Dolby Digital DTS pon. kod.
2-kanalni
PCM
DTS
DTS
DTS pon. kod.
2-kanalni
DTS-HD High
PCM
Resolution
DTS
DTS pon. kod.
2-kanalni
Audio
PCM
DTS-HD
DTS
DTS pon. kod.
2-kanalni Master Audio
PCM
PCM
PCM
PCM 2-kanalni
2-kanalni 2-kanalni
2-kanalni
PCM
Dolby Digital Dolby Digital Dolby Digital
2-kanalni
PCM
DTS
DTS
DTS
2-kanalni
Zajedno dekodira
zvučni zapis glavne
Proizvodi samo zvučni
Zajedno dekodira zvučni
značajke i zvučni
zapis glavne značajke
zapis glavne značajke
zapis značajke
kako bi vaš AV prijamnik
i zvučni zapis značajke
BONUSVIEW u PCM
mogao dekodirati zvučni
BONUSVIEW u PCM zvučni
audio te dodaje
zapis. Nećete čuti zvuk
zapis te dodaje zvučne
zvučne efekte
BONUSVIEW i zvučne efekte
efekte navigacije.
navigacije, a zatim
navigacije.
ponovno kodira PCM
audio u DTS zapisu.
Dodatak
HDMI
prijamnik
Veza
Struja bita
(neobrađeno)
PCM
07
Postavljanje
Dolby Digital.
pon. kod.*
Dolby Digital.
pon. kod.*
Dolby Digital.
pon. kod.*
Dolby Digital.
pon. kod.*
Dolby Digital.
pon. kod.*
Dolby Digital.
pon. kod.*
Dolby Digital.
pon. kod.*
PCM 2-kanalni
Dolby Digital
DTS
Zajedno dekodira
zvučni zapis glavne
značajke i zvučni zapis
značajke BONUSVIEW
u PCM audio te
dodaje zvučne efekte
navigacije, a zatim
ponovno kodira PCM
audio u zapisu Dolby
Digital
* Ako je zapis izvora 2-kanalni, tada se ne primjenjuje postavka "Dolby D pon. koD".
Blu-ray diskovi mogu sadržavati tri slijeda bitova zvuka:
-- Audio glavne značajke: zvučni zapis glavne značajke.
-- BONUSVIEW audio: dodatni zvučni zapis kao što je komentar redatelja ili glumaca.
-- Zvučni efekti navigacije: zvučni efekti navigacije mogu se oglasiti kada se krećete nekim izbornikom.
Zvučni efekti navigacije drugačiji su na svakom Blu-ray disku.
Hrvatski
02231S-BD-ES7000-EN-CRO.indd 59
59 |
2013-02-07 오후 3:13:51
Dodatak
Rješavanje problema
Prije upućivanja zahtjeva za servis pokušajte sljedeća rješenja.
PROBLEM
RJEŠENJE
Daljinskim upravljačem ne može se provesti
ni jedna operacija.
• Provjerite baterije u daljinskom upravljaču. Možda ih je potrebno zamijeniti.
• Daljinskim upravljačem rukujte na udaljenosti ne većoj od 6,1 m od playera.
• Uklonite baterije pa nekoliko minuta držite pritisnutim jedan ili više gumba
kako biste ispraznili mikroprocesor u daljinskom upravljaču i tako ga
ponovno postavili. Ponovno umetnite baterije i pokušajte rabiti daljinski
upravljač.
Disk se ne reproducira.
• Provjerite je li disk umetnut stranom s naljepnicom okrenutom prema gore.
• Provjerite regionalni broj Blu-ray diska ili DVD-a.
Ne pojavljuje se izbornik diska.
• Provjerite nalaze li se na disku izbornici diska.
Na zaslonu se pojavljuje poruka zabrane.
• Ova se poruka pojavljuje kada pritisnete nevaljani gumb.
• Softver Blu-ray diska/DVD-a ne podržava značajku (npr. kutove).
• Zatražili ste naslov ili broj poglavlja ili vrijeme traženja koje je izvan raspona.
Način reprodukcije razlikuje se od onoga
odabranog u izborniku postavljanja.
• Neke funkcije odabrane u izborniku postavljanja možda neće ispravno raditi
ako disk nije dekodiran pomoću odgovarajuće funkcije.
Proporcija zaslona ne može se promijeniti.
• Na vašem Blu-ray/DVD disku proporcija zaslona je fiksna.
• To nije problem koji se tiče playera.
Nema zvuka.
• Provjerite jeste li u izborniku audiomogućnosti odabrali ispravnu postavku
Digitalni izlaz.
Zaslon je prazan.
• Ako je HDMI izlaz postavljen na razlučivost koju vaš televizor ne podržava
(npr. 1080p), možda nećete moći vidjeti sliku na televizoru.
• Pritisnite i zadržite gumb @ (na gornjoj ploči) dulje od 5 sekundi bez
umetnutog diska. Sve postavke vraćaju se na tvorničke.
• Nakon vraćanja tvorničkih postavki brišu se svi korisnički spremljeni BD
podaci.
Zaboravljena lozinka
• Pritisnite i zadržite gumb @ (na gornjoj ploči) dulje od 5 sekundi bez
umetnutog diska. Sve se postavke, uključujući i lozinku, vraćaju na
tvorničke. Ovo nemojte rabiti ako zaista nije nužno.
• Nakon vraćanja tvorničkih postavki brišu se svi korisnički spremljeni BD
podaci.
| 60 Hrvatski
02231S-BD-ES7000-EN-CRO.indd 60
2013-02-07 오후 3:13:51
PROBLEM
RJEŠENJE
Slika je drhtava ili izobličena
• Provjerite je li disk prljav ili izgreben.
• Očistite disk.
Nema HDMI izlaza.
• Provjerite vezu između televizora i HDMI utičnice na playeru.
• Provjerite podržava li vaš televizor ulaznu HDMI razlučivost od 576p/480p,
720p, 1080i ili 1080p.
Abnormalni HDMI izlazni zaslon.
• Ako se na zaslonu pojavljuju povremene smetnje, to znači da televizor ne
podržava HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
Funkcija AllShare
Dodatak
• Idite na sadržaj i pronađite dio u korisničkom priručniku koji sadržava
objašnjenja vezana uz trenutačni problem pa ponovite postupak.
• Ako problem i dalje ne možete riješiti, obratite se najbližem ovlaštenom
servisnom centru za Samsung uređaje.
07
Ako imate drugih problema.
Mogu vidjeti mape u zajedničkoj uporabi putem • AllShare prikazuje samo datoteke videozapisa, fotografija i glazbe. Ostale se
funkcije AllShare, ali ne mogu vidjeti datoteke.
vrste datoteka ne prikazuju.
Videozapis se reproducira u prekidima.
• Provjerite je li mreža stabilna.
• Provjerite je li mrežni kabel pravilno spojen i je li mreža preopterećena.
• Bežična veza između DLNA kompatibilnog uređaja i playera je nestabilna.
Provjerite vezu.
AllShare veza između playera i računala je
nestabilna.
• IP adrese na istoj podmreži moraju biti jedinstvene.
Ako nije, IP smetnje mogu uzrokovati ovaj problem.
• Provjerite je li omogućen vatrozid.
Ako jest, onemogućite funkciju vatrozida.
Hrvatski
02231S-BD-ES7000-EN-CRO.indd 61
61 |
2013-02-07 오후 3:13:51
Dodatak
PROBLEM
RJEŠENJE
Ne mogu se povezati s poslužiteljem usluge
BD-LIVE.
• Ispitajte je li mrežna veza uspješna pomoću funkcije statusa mreže.
(Pogledajte 25. stranicu)
• Provjerite je li USB memorijski uređaj povezan s playerom.
• Za prihvat usluge BD-LIVE memorijski uređaj mora sadržavati najmanje
1GB slobodnog prostora. Raspoloživi prostor možete provjeriti u funkciji
upravljanja BD podacima. (Pogledajte 26. stranicu)
• Provjerite je li mogućnost BD-Live internetska veza postavljena na Dopusti (sve).
• Ako ne uspije ništa od navedenog, obratite se pružatelju sadržaja ili
ažurirajte player najnovijim upravljačkim softverom.
Pri uporabi usluge BD-LIVE javlja se
pogreška.
• Za prihvat usluge BD-LIVE memorijski uređaj mora sadržavati najmanje 1GB
slobodnog prostora.
Raspoloživi prostor možete provjeriti u funkciji upravljanja BD podacima.
(Pogledajte 26. stranicu)
BD-LIVE
||NAPOMENA |
\\ Nakon vraćanja tvorničkih postavki brišu se svi korisnički spremljeni BD podaci.
Popravci
Ako nam se obratite da popravimo vaš player, zaračunat će se administrativna naknada ako:
1. inženjer dolazi k vama na vaš zahtjev, a na proizvodu nema kvara.
2. donesete jedinicu u servisni centar, a na proizvodu nema kvara.
Prije nego što dođemo k vama ili počnemo raditi na vašem playeru obavijestit ćemo vas o administrativnoj
naknadi.
Preporučujemo da temeljito pročitate ovaj priručnik, potražite rješenje na web-mjestu www.samsung.com
ili se obratite centru za korisnike tvrtke Samsung prije nego što zatražite popravak playera.
| 62 Hrvatski
02231S-BD-ES7000-EN-CRO.indd 62
2013-02-07 오후 3:13:51
Specifikacije
HDMI
Audioizlaz
Mreža
Video
Audio
Digitalni audioizlaz
Ethernet
Bežični LAN
Sigurnost
WPS(PBC)
Dodatak
USB
0.9 kg
380 (Š) X 158 (D) X 23 (V) mm
+5°C do +35°C
10% do 75%
USB 2.0
Najviše 5 V 500 mA
2D : 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
3D : 1080p, 720p
PCM, podatkovni tok
Optički
100BASE - TX terminal
Ugrađen
WEP (OPEN/SHARED)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-PSK (TKIP/AES)
Podržano
07
Općenito
Težina
Dimenzije
Raspon radne temperature
Raspon vlažnosti
Tip A
DC izlaz
• Brzine mreže od 10Mb/s ili sporije nisu podržane.
• Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez prethodne obavijesti.
• Više o napajanju i potrošnji energije pročitajte na etiketi na playeru.
• Težina i dimenzije su približni.
Hrvatski
02231S-BD-ES7000-EN-CRO.indd 63
63 |
2013-02-07 오후 3:13:51
Kontaktirajte SAMSUNG U CIJELOME SVIJETU
Ako imate pitanja ili komentare vezano uz Samsung proizvode, kontaktirajte SAMSUNG centar za korisnike.
Area
ALBANIA
AUSTRIA
Contact Centre 
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG(726-7864
€ 0,14/Min)
8009 4000 only from landline
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile
and land line
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
020 405 888
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
KOSOVO
LUXEMBURG
MONTENEGRO
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/be
(Dutch)
www.samsung.com/be_
fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Area
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
Contact Centre 
0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801-1SAMSUNG(172-678)
+48 22 607-93-33
808 20-SAMSUNG (808 20
7267)
08010 SAMSUNG (08010 726
7864) only from landline
(+40) 21 206 01 10 from mobile
and land line
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800 - SAMSUNG(0800-726
786)
902 - 1 - SAMSUNG (902 172
678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Switzerland
0848 - SAMSUNG(7267864,
CHF 0.08/min)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_
fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda
(Primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog vraćanja baterija)
Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju ukazuje na to da se istrošene baterije iz ovog proizvoda ne smiju odlagati s
ostalim kućanskim otpadom. Kemijski simboli Hg, Cd ili Pb označuju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo u količinama
višim od referentnih razina navedenih u dokumentu Europske unije "EC Directive 2006/66". Ukoliko baterije nisu ispravno
odložene, navedene tvari mogu narušiti zdravlje ljudi ili oštetiti okoliš.
Radi zaštite prirodnih resursa i promicanja ponovne upotrebe materijala, molimo vas da odvojite baterije od ostalih vrsta
otpada i reciklirajte ih putem lokalnog, besplatnog sustava za vraćanje baterija.
Ispravno odlaganje proizvoda (Električni i elektronički otpad)
(Primjenjivo u Europskoj Uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog prikupljanja)
Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema (npr.,
punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili
moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta
otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Korisnici u
kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje
i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.
Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova
elektronička oprema ne smije se miješati s drugim omercijalnim otpadom.
AK68-02231S-01
AK68-02231S-00
02231S-BD-ES7000-EN-CRO.indd 64
2013-02-07 오후 3:13:51
Download PDF

advertising