Samsung | BD-H5900 | Samsung Blu-ray Player H5900 Korisnički priručnik

BD-H5900
Blu-ray™ plejer
Korisničko uputstvo
zamislite mogućnosti
Zahvaljujemo Vam na kupovini ovog Samsungovog proizvoda.
Da biste dobili potpuniju uslugu, registrujte vaš proizvod na
www.samsung.com/register
SRPSKI
Sigurnosne informacije
Upozorenje
DA BISTE SMANJILI OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE SKIDAJTE POKLOPAC
(ILI ZADNJU STRANU). UNUTRA NEMA DELOVA KOJE MOŽE SERVISIRATI KORISNIK.
SERVISIRANJE POVERITE KVALIFIKOVANOM OSOBLJU SERVISA.
OPREZ
OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA
NE OTVARATI
Ovaj simbol ukazuje na “opasan napon”
u proizvodu koji predstavlja opasnost od
električnog udara ili telesne povrede.
OPREZ: DA BISTE SMANJILI OPASNOST
OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE SKIDAJTE
POKLOPAC (ILI ZADNJU STRANU).
UNUTRA NEMA DELOVA KOJE MOŽE
SERVISIRATI KORISNIK. SERVISIRANJE
POVERITE KVALIFIKOVANOM OSOBLJU
SERVISA.
Ne instalirajte ovu opremu u skučenim
prostorima, kao što je polica za knjige i slični
komadi nameštaja.
UPOZORENJE
Da biste sprečili štetu koja može dovesti do
opasnosti od požara ili električnog udara, ne
izlažite ovaj proizvod kiši ili vlazi.
OPREZ
Blu-ray plejer KORISTI NEVIDLJIVI LASERSKI
ZRAK KOJI MOŽE DA IZAZOVE IZLAGANJE
ŠTETNOM ZRAČENJU, AKO SE USMERI.
VODITE RAČUNA DA PRAVILNO RUKUJETE
Blu-ray plejerom, KAO ŠTO JE DATO U
UPUTSTVU.
OPREZ
OVAJ PROIZVOD KORISTI LASER.
UPOTREBA KONTROLA ILI PODEŠAVANJA
ILI IZVOĐENJE PROCEDURA DRUGAČIJIH
OD ONIH KOJE SU OVDE NAVEDENE MOŽE
DOVESTI DO IZLAGANJA ŠTETNOM
ZRAČENJU. NE OTVARAJTE POKLOPCE
2
Ovaj simbol ukazuje na važna uputstva
koja se dobijaju uz ovaj proizvod.
I NE POPRAVLJAJTE SAMI UREĐAJ.
SERVISIRANJE POVERITE
KVALIFIKOVANOM OSOBLJU.
Ovaj proizvod zadovoljava CE norme kada
je u pitanju korišćenje oklopljenih kablova i
konektora za povezivanje uređaja sa drugom
opremom. Da bi se sprečila elektromagnetna
interferencija sa drugim električnim uređajima,
kao što su radio i TV aparati, koristite
oklopljene kablove i konektore za povezivanje.
VAŽNA NAPOMENA
Mrežni kabl na ovom uređaju se isporučuje sa
livenim utikačem koji ima osigurač. Vrednost
ovog osigurača je naznačena na strani
konektora utikača. Ako je potrebno zameniti
osigurač, mora se koristiti osigurač iste
vrednosti odobren za BS1362.
Nikada ne koristite utikač ako nedostaje
poklopac osigurača ukoliko se može skidati.
Ako je potrebno zameniti poklopac osigurača,
on mora imati istu boju kao strana na kojoj se
nalaze konektori utikača. Rezervne poklopce
možete naći kod vašeg prodavca.
Ako integrisani utikač nije pogodan za mrežnu
utičnicu u vašoj kući ili kabl nije dovoljno
dugačak da bi se mogao priključiti na utičnicu,
trebalo bi da obezbedite odgovarajući
sigurnosni produžni kabl ili upitate svog
prodavca za pomoć.
Međutim, ako ne postoji druga mogućnost
osim odsecanje utikača, izvadite osigurač,
a zatim bezbedno odložite utikač. Ne
povezujte utikač na mrežnu utičnicu ako
postoji opasnost od električnog udata zbog
ogoljenog savitljivog kabla. Da biste iskopčali
aparat sa električne mreže, morate izvući
utikač iz mrežne utičnice, pa će mrežni utikač
biti slobodan.
Proizvod koji se dobija uz ovo korisničko
uputstvo je licencirano na osnovu prava na
intelektualnu svojinu izvesnih trećih strana.
LASERSKI PROIZVOD KLASE 1
Ovaj CD plejer je klasifikovan kao LASERSKI
proizvod KLASE 1. Upotreba kontrola,
podešavanja ili izvođenje postupaka osim
onih koji su navedeni ovde može dovesti do
izlaganja opasnom zračenju.
OPREZ :
• KLASA 3B VIDLJIVOG I NEVIDLJIVOG
LASERSKOG ZRAČENJA KADA JE
OTVOREN. IZBEGAVATI IZLAGANJE
ZRAKU (IEC 60825-1)
• OVAJ PROIZVOD KORISTI LASER.
UPOTREBA KONTROLA, PODEŠAVANJA
ILI IZVOĐENJE POSTUPAKA OSIM ONIH
KOJI SU NAVEDENI OVDE MOŽE DOVESTI
DO IZLAGANJA OPASNOM ZRAČENJU.
NE OTVARAJTE POKLOPAC I NE VRŠITE
POPRAVKE SAMI. SERVISIRANJE
POVERITE KVALIFIKOVANIM LICIMA.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
Mere opreza
Važna sigurnosna uputstva
Pre korišćenja uređaja pažljivo pročitajte ovo
uputstvo za rad. Pratite sva dole navedena
sigurnosna uputstva.
Sačuvajte ovo uputstvo za potrebe budućeg
informisanja.
1. Pročitajte ova uputstva.
2. Sačuvajte ova uputstva.
3. Obratite pažnju na sva upozorenja.
4. Pratite sva uputstva.
5. Ne koristite ovaj uređaj blizu vode.
6. Čistite ga samo suvom tkaninom.
7. Ne blokirajte ventilacione otvore.
Instalirajte u skladu sa uputstvima
proizvođača.
8. Nemojte da postavljate uređaj pored
izvora toplote, kao što su radijatori,
grejači, šporeti ili drugi aparati (uključujući
AV prijemnike) koji proizvode toplotu.
9. Ne ugrožavajte sigurnosnu svrhu
polarizovanih ili uzemljenih utikača.
Polarizovani utikač ima dva pina od kojih
je jedan širi od drugog. Uzemljeni utikač
ima dva pina i treći zubac za uzemljenje.
Širi pin ili treći zubac postoje radi vaše
sigurnosti. Ako isporučeni utikač ne
odgovara vašoj mrežnoj utičnici, potražite
savet od električara za odgovarajuću
zamenu.
10.Zaštitite mrežni kabl od gaženja ili
uklještenja, naročito kod utikača, priručnih
priključaka, kao i na mestu gde izlazi iz
uređaja.
11.Koristite samo dodatke/pribor koji je
odredio proizvođač.
12.Koristite samo na
kolicima, stalku,
stativu, konzoli ili
stolu koje je odredio
proizvođač ili koji se
prodaju uz uređaj.
Kada se koriste
kolica, treba paziti prilikom pomeranja
kolica i uređaja da bi se izbegle povrede
zbog prevrtanja.
13.Izvucite utikač uređaja iz utičnice tokom
grmljavine ili ako se ne koristi duži
vremenski period.
14.Sve popravke prepustite kvalifikovanom
osoblju servisa. Popravka je potrebna kada
se uređaj ošteti na bilo koji način, kao što
je oštećenje priključnog kabla ili utikača,
prolivanje tečnosti po uređaju, pad nekog
predmeta na uređaj, izlaganje uređaja kiši
ili vlazi, neispravan rad ili pad.
Čuvanje i rukovanje diskom
• Držanje diskova
-- Otisci prstiju ili ogrebotine
na disku mogu da smanje
kvalitet zvuka i slike ili da prouzrokuju
preskakanje
-- Izbegavajte dodirivanje površine diska na
koju su snimljeni podaci.
-- Držite disk za ivice da otisci prstiju ne
dopru na površinu.
-- Ne lepite papir ili traku na disk.
• Čišćenje diskova
-- Ako na površini diska
postoje otisci prstiju ili
prljavština, očistite je
blagom sapunicom i
obrišite mekom tkaninom.
-- Kada čistite, pažljivo brišite od središta
prema spoljašnjoj ivici diska.
• Čuvanje diska
`` Ne čuvajte na direktnoj sunčevoj
svetlosti.
`` Čuvajte u hladnom provetrenom
prostoru.
`` Čuvajte u čistom zaštitnom omotu i
skladištite uspravno.
Mere opreza pri rukovanju
• Ne izlažite ovaj uređaj kapanju ili prskanju.
Na uređaj ne stavljajte predmete napunjene
vodom, kao što su vaze.
• Da biste potpuno isključili ovaj uređaj,
morate izvući utikač iz zidne utičnice.
Zbog toga, utičnica stalno mora biti lako
dostupna i spremna.
• Nemojte priključivati više električnih uređaja
u istu zidnu utičnicu. Preopterećenje
utičnice može prouzrokovati pregrevanje
koje može dovesti do požara.
• Pre povezivanja drugih komponenata na
ovaj plejer, morate prvo da ih isključite.
• Ako plejer iznenada premestite sa hladnog
na toplo mesto, može se javiti kondenzacija
na radnim delovima i sočivima i izazvati
abnormalnu reprodukciju diska. Ako se
to desi, isključite plejer iz struje, sačekajte
dva sata i ponovo priključite utikač u zidnu
utičnicu. Zatim, stavite disk i ponovo
pokušajte reprodukciju.
• Ako primetite abnormalnu buku, osetite
miris paljevine ili dima, odmah isključite
uređaj pritiskom prekidača za uključivanje
i isključivanje i izvucite utikač iz zidne
utičnice. Zatim se obratite najbližem centru
za podršku za tehničku pomoć. Ne koristite
proizvod. Korišćenje proizvoda u tom stanju
može uzrokovati požar ili električni udar.
Korišćenje 3D funkcije
VAŽNE ZDRAVSTVENE I SIGURNOSNE
INFORMACIJE ZA 3D SLIKE.
Treba da pročitate i razumete sledeće
sigurnosne informacije pre korišćenja 3D
funkcije.
• Neki gledaoci mogu da osete nelagodnost
prilikom gledanja 3D televizije, npr.
vrtoglavicu, mučninu i glavobolju.
Ako osetite bilo koji od tih simptoma,
prekinite sa gledanjem 3D televizije, skinite
3D aktivne naočare i odmorite se.
• Gledanje 3D slika u dužem periodu može
izazvati naprezanje očiju. Ako osetite
naprezanje očiju, prekinite sa gledanjem
3D televizije, skinite 3D aktivne naočare i
odmorite se.
• Odgovorna odrasla osoba treba često da
proverava decu koja koriste 3D funkciju.
Ako postoje bilo kakve naznake o zamoru
očiju, glavobolji, vrtoglavici ili mučnini neka
dete prekine gledanje 3D televizije i odmori
se.
• Ne koristite 3D aktivne naočare u druge
svrhe (kao naočare za vid, naočare za
sunce, zaštitne naočare, itd.)
• Nemojte koristiti 3D funkcije ili 3D aktivne
naočare dok hodate ili se krećete.
Korišćenje 3D funkcije ili 3D aktivnih
naočara za vreme kretanja može da
dovede do toga da udarate u predmete,
da se sapletete i/ili padnete, kao i do teških
povreda.
• Ako želite da uživate u 3D sadržaju,
povežite 3D uređaj (3D kompatibilan
AV prijemnik ili TV) na HDMI OUT
priključak plejera korišćenjem HDMI kabla
velike brzine. Stavite 3D naočare pre
reprodukovanja 3D sadržaja.
• Plejer šalje 3D signale samo putem HDMI
kabla koji je povezan na HDMI OUT
priključak.
• Budući da je rezolucija video signala
u režimu 3D reprodukcije fiksirana na
rezoluciju originalnog 3D videa, rezoluciju
ne možete da promenite onako kako želite.
• Neke funkcije kao što su BD Wise,
podešavanje dijagonale i rezolucije ekrana,
možda neće pravilno funkcionisati u modu
3D reprodukcije.
• Za pravilnu isporuku 3D signala morate
koristiti HDMI kabl za velike brzine.
• Kada gledate 3D slike, udaljite se od
televizora najmanje za tri širine ekrana. Na
primer, ako imate ekran dijagonale 46 inča,
udaljite se od ekrana 138 inča (11,5 stopa).
• Za najbolju 3D sliku, 3D video ekran
postavite u visini očiju.
• Ako je plejer povezan sa nekim 3D
uređajima, 3D efekat možda neće pravilno
funkcionisati.
• Ovaj plejer ne vrši konverziju 2D sadržaja u
3D.
• “Blu-ray 3D” i “Blu-ray 3D” logotip su
zaštitni znaci Blu-ray Disc Association.
Autorsko pravo
© 2014 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Sva prava zadržana. Ovo korisničko uputstvo
ili njegovi delovi ne mogu se umnožavati bez
prethodnog pisanog odobrenja Samsung
Electronics Co.,Ltd.
3
Sadržaj
SIGURNOSNE INFORMACIJE
Upozorenje................................................... 2
Mere opreza................................................. 2
Čuvanje i rukovanje diskom.......................... 3
Mere opreza pri rukovanju............................ 3
Korišćenje 3D funkcije.................................. 3
Autorsko pravo............................................. 3
POČETAK
Pre korišćenja korisničkog uputstva.............. 4
Oznake diskova koje plejer može
reprodukovati............................................... 5
Pribor........................................................... 6
Prednja ploča............................................... 7
Zadnja ploča................................................. 7
Daljinski upravljač......................................... 7
Početak
Ekran.......................................................... 10
Zvuk........................................................... 12
Mreža......................................................... 13
Sistem........................................................ 16
Opšte postavke.......................................... 17
REPRODUKCIJA MEDIJA
Reprodukcija datoteka na USB uređaju..........18
Reprodukcija diska sa snimljenim
sadržajem korisnika.................................... 18
Povezivanje sa audio sistemom.................... 8
Kontrola reprodukcije muzike...................... 19
PODEŠAVANJA
Procedura početnog podešavanja.............. 10
Meni “Navigacija”........................................ 10
Pristupanje meniju “Postavke”.................... 10
VIDEO
Podrška...................................................... 17
POVEZIVANJE
Povezivanje mrežnog rutera.......................... 9
Mediji
Bezbednost................................................ 16
Reprodukcija sadržaja koji se nalazi na
računaru ili AllShare uređaju putem
Blu-ray plejera............................................ 19
Povezivanje sa televizorom........................... 8
Tipovi diskova i sadržaji koje vaš plejer može reprodukovati
Jezik........................................................... 16
Reprodukcija komercijalno snimljenog
diska.............................................................. 18
Kontrola video reprodukcije........................ 19
Reprodukovanje foto sadržaja.................... 21
DODATAK
Rešavanje problema................................... 21
Specifikacije............................................... 23
MUZIKA
FOTOGRAFIJE
✎✎ NAPOMENE
Tip diska
Blu-ray disk
3D Blu-ray disk
DVD-VIDEO
DVD-RW
DVD-R
DVD+RW
DVD+R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Detalji
BD-ROM ili BD-RE/-R disk snimljen u BD-RE formatu.
DVD-VIDEO, snimljeni DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R koji je
zatvoren, ili USB medij za skladištenje koji sadrži DivX, MKV, MP4
sadržaje.
Muzika snimljena na CD-RW/-R, DVD-RW/-R i BD-RE/-R diskovima
ili USB memorijskim medijima na kojima se nalaze MP3 ili WMA
sadržaji.
Muzika snimljena na CD-RW/-R, DVD-RW/-R i BD-RE/-R diskovima ili
USB memorijskim medijima na kojima se nalaze JPEG sadržaji.
``
``
``
``
Ovaj plejer možda neće reprodukovati neke CD-RW/-R i DVD-R diskove zbog tipa diska ili uslova snimanja.
Ako DVD-RW/-R diskovi nisu ispravno snimljeni u DVD video formatu, neće moći da se reprodukuju.
Vaš plejer neće reprodukovati sadržaj koji je snimljen na DVD-R uređaju sa bitskom brzinom većom od 10 Mb/s.
Vaš plejer neće reprodukovati sadržaj koji je snimljen na BD-R ili USB uređaju sa bitskom brzinom većom od
25 Mb/s.
`` Reprodukcija možda neće uspeti sa nekim tipovima diskova ili kada koristite specifične operacije, kao što su
promena ugla ili podešavanje proporcija slike. Informacije o diskovima su detaljno navedene na kutiji diska.
Pogledajte ako je neophodno.
`` Kada reprodukujete BD-J naslov, učitavanje može trajati duže nego kod običnih naslova ili će se neke funkcije
vršiti sporije.
Tipovi diskova koje vaš plejer ne može reprodukovati
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/
MV, itd.
4
Pre korišćenja korisničkog uputstva
• DVD-RAM
• Super Audio CD
(osim CD lejera)
• DVD-RW (VR mod)
• CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD
(CD-G diskovi
reprodukuju samo
audio sadržaje, ne
reprodukuju grafiku).
• 3,9 GB DVD-R diskovi
za autorizaciju.
Kod regiona
Plejeri i diskovi su kodirani prema regionu.
Ti kodovi regiona moraju da se slažu kako
bi disk mogao da se reprodukuje. Ukoliko
se kodovi ne poklapaju, disk se neće
reprodukovati.
Regionalni broj ovog plejera je prikazan na
gornjoj ploči plejera.
Tip
diska
Kod
regiona
Blu-ray
disk
B
A
C
DVDVIDEO
Evropa, Grenland, Francuske
teritorije, Bliski Istok, Afrika,
Australija i Novi Zeland.
Indija, Kina, Rusija, Centralna i
Južna Azija.
1
2
Evropa, Japan, Bliski Istok,
Egipat, Južna Afrika, Grenland
3
Tajvan, Koreja, Filipini,
Indonezija, Hong Kong
5
6
Blu-ray disk
BD-LIVE
3D Blu-ray disk
DivX
Oblast
Severna Amerika, Centralna
Amerika, Južna Amerika,
Koreja, Japan, Tajvan, Hong
Kong i Jugoistočna Azija.
SAD, Teritorije SAD-a i Kanada
4
Oznake diskova koje plejer može
reprodukovati
Meksiko, Južna Amerika,
Centralna Amerika, Australija,
Novi Zeland, Pacifička ostrva,
Karibi
Rusija, Istočna Evropa, Indija,
veći deo Afrike, Severna
Koreja, Mongolija
Kina
PAL televizijski sistem u Ujedinjenom Kraljevstvu,
Francuskoj, Nemačkoj, itd.
Podržani formati datoteka
Napomene o USB povezivanju
• Vaš plejer podržava USB memorijske
uređaje, MP3 plejere, digitalne fotoaparate i
USB čitače kartica.
• Ovaj plejer ne podržava imena fascikli ili
datoteka koja su duža od 128 znakova.
• Neki USB uređaji/spoljašnji HDD/digitalni
fotoaparati možda neće biti kompatibilni sa
ovim plejerom.
• Vaš plejer podržava sisteme datoteka
FAT16, FAT32 i NTFS.
• USB uređaje povežite direktno na USB port
proizvoda. Povezivanje preko USB kabla
može dovesti do problema kompatibilnosti.
• Stavljanje više od jednog memorijskog
uređaja u čitač za više kartica može da
dovede do nepravilnog funkcionisanja
čitača.
• Ovaj plejer ne podržava PTP protokol.
• Ne isključujte USB uređaj tokom procesa “učitavanja”.
• Što je veća rezolucija slike, više vremena će biti potrebno da se prikaže slika.
• Ovaj plejer ne može da reprodukuje MP3 datoteke sa DRM (Upravljanje digitalnim pravima)
sistemom koje su preuzete sa komercijalnih sajtova.
• Vaš proizvod podržava samo video zapise sa manje od 30 f/s (brzina kadrova).
• Vaš proizvod podržava samo uređaje klase USB memorija velikog kapaciteta (MSC), kao što
su stikovi, čitači fleš kartica i USB HDD uređaji. (HUB sistem nije podržan.)
• Određeni USB HDD uređaji, čitači kartica i fleš memorije možda neće biti kompatibilni sa
ovim proizvodom.
• Ako je za neke USB uređaje neophodno prekomerno napajanje, uređaj za zaštitu kola može
ograničiti uređaj.
• Ukoliko je reprodukcija sa USB HDD nestabilna,
obezbedite dodatno napajanje priključivanjem HDD u zidnu utičnicu.
Ukoliko se problem nastavi, kontaktirajte proizvođača USB HDD.
• SAMSUNG nije odgovoran za bilo koje oštećenje datoteka s podacima ili gubitak podataka.
• Vaš plejer ne podržava NTSF kompresovane fajlove, rastavljene fajlove, ili fajlove sa
enkripcijom.
• Možete da popravite ili formatirate USB uređaj na vašem stonom računaru. (samo MSWindows OS)
Podrška video datoteka
Sufiks datoteke
Sadržaj
*.avi
AVI
Video kodek
DivX 3.11/4/5/6
MP4v3
H.264 BP/MP/HP
*.mkv
MKV
*.wmv
WMV (wmv9)
*.mp4
MP4
*.mpg
*.mpeg
PS
VC-1 AP
H.264 BP/MP/HP
VC-1 AP
VC-1 SM
MP4 (mp4v)
H.264 BP/MP/HP
MPEG1
MPEG2
H.264 BP/MP/HP
Audio kodek
MP3
Dolby Digital
DTS
WMA
PCM
MP3
Dolby Digital
DTS
WMA
AAC
MP1, 2
Dolby Digital
DTS
Rezolucija
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
5
•• Ograničenja
-- Čak i kada je datoteka kodirana gore navedenim podržanim kodekom, moguće je da se
datoteka ne reprodukuje ako postoji problem sa sadržajem.
-- Normalna reprodukcija nije zagarantovana ako je informacija kontejnera datoteke pogrešna
ili ako je sama datoteka oštećena.
-- Kod datoteka koje imaju veću bitsku brzinu/brzinu kadrova od standardne može da dođe
do prekida pri reprodukciji.
-- Funkcija pretraživanja (preskakanja) nije dostupna ako je tabela indeksiranja datoteke
oštećena.
•• Video dekoder
-- Podržava protokol H.264 do nivoa 4.1 i AVCHD
-- Ne podržava H.264 FMO/ASO/RS i VC1 SP/MP/AP L4 protokole
-- MPEG4 SP, ASP :
Ispod 1280 x 720 : maks. 60 kadrova
Iznad 1280 x 720 : maks. 30 kadrova
-- Ne podržava GMC 2 ili više
•• Audio dekoder
-- Podržava WMA 7, 8, 9 i STD
-- Ne podržava WMA frekvenciju semplovanja od 22050Hz mono.
-- AAC: Maks. brzina semplovanja: 96 KHz (8, 11, 12, 16, 22, 24, 32, 44.1, 48, 64, 88.2, 96)
Maks. bitska brzina: 320 kb/s
„„
Podržani DivX formati za fajlove titlova
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
✎✎ NAPOMENE
`` Neki diskovi sa formatom DivX, MKV i MP4 se možda neće reprodukovati, zavisno od video rezolucije i
brzine kadrova.
Podrška slikovnih datoteka
Oznaka tipa datoteke
*.jpg
*.jpeg
*.jpe
*.png
Tip
Rezolucija
JPEG
15360x8640
PNG
15360x8640
AVCHD (Napredni video kodek visoke definicije)
• Ovaj proizvod može da reprodukuje diskove AVCHD formata. Takvi diskovi se obično
snimaju i koriste u videokamerama.
• AVCHD format je format digitalne videokamere visoke definicije.
• MPEG-4 AVC/H.264 format komprimuje slike sa većom efikasnošću od konvencionalnog
formata za kompresiju slike.
• Neki AVCHD diskovi koriste format “x.v.Color”. Ovaj proizvod može da reprodukuje AVCHD
diskove koji koriste format “x.v.Color”.
• “x.v.Color” je zaštitni znak Sony Corporation.
• “AVCHD” i logotip AVCHD su zaštitni znaci kompanija Matsushita Electronic Industrial
Co.,Ltd. i Sony Corporation.
✎✎ NAPOMENE
`` Neki diskovi AVCHD formata se možda neće moći reprodukovati, što zavisi od uslova snimanja.
Diskovi AVCHD formata se moraju finalizirati.
`` “x.v.Color” pruža veći opseg boja u odnosu na normalne DVD diskove za videokameru.
Pribor
Proverite da li se u sadržaju nalazi sledeći pribor.
Podrška muzičkih datoteka
6
Sufiks
datoteke
Sadržaj
Audio kodek
Podržani opseg
*.mp3
MP3
MP3
-
*.wma
WMA
WMA
* Brzine semplovanja (u kHz) - 8, 11, 16, 22, 32, 44.1, 48
* Bitske brzine – Sve bitske brzine u opsegu od 5kb/s do
355kb/s
AUDIO
BONUS
VIEW
Baterije za daljinski upravljač
(veličina AAA)
Korisničko uputstvo
HOME
REPEAT
A-B
REPEAT
SUBTITLE
FULL
SCREEN
Daljinski upravljač
Prednja ploča
Daljinski upravljač
TASTER UNESI
TASTER ZAUSTAVLJANJE
Prikaz daljinskog upravljača
Uključite i isključite televizor.
Uključite i isključite plejer.
TASTER ZA IZBACIVANJE
After setup, allowsNakon podešavanja, omogućava
da podesite ulazni izvor na vašem televizoru.
Podešavanje jačine zvuka televizora.
Za otvaranje i zatvaranje fioke za disk.
TASTER ZA UKLJUČIVANJE I
ISKLJUČIVANJE
Pritiskajte numeričke tastere za rad sa
opcijama.
Koristite za ulazak u iskačući meni/meni naslova.
Koristite za ulazak u meni diska.
Pritisnite za traženje unazad ili unapred.
Pritisnite za preskakanje unazad ili unapred.
Pritisnite za zaustavljanje diska.
DISPLEJ
SENZOR DALJINSKOG UPRAVLJAČA
✎✎ NAPOMENE
TASTER ZA UKLJUČIVANJE I
ISKLJUČIVANJE
USB-ХОСТ
`` Kada plejer prikaže meni Blu-ray diska, reprodukciju filma nećete moći da pokrenete pritiskom na taster
za reprodukciju na plejeru ili daljinskom upravljaču. Da biste reprodukovali film morate da izaberete stavku
Reprodukuj film u meniju diska i da zatim pritisnete taster v.
`` Da biste nadogradili softver proizvoda putem USB Host konektora, morate koristiti USB memorijski stik.
Zadnja ploča
Pritisnite za reprodukovanje diska.
Koristite za pristupanje raznim audio
funkcijama na disku (Blu-ray/DVD).
DIGITAL AUDIO OUT
SUBTITLE
Omogućava vam da na disku ponovite
deonicu A-B.
`` Ako daljinski upravljač ne radi pravilno :
• Proverite polaritet (+/–) baterija.
Pritisnite za promenu jezika titla Blu-ray/DVD
diska.
Pritisnite za izlazak iz menija.
Vratite se na prethodni meni.
Ovi tasteri se koriste za menije plejera i za
nekoliko funkcija na Blu-ray diskovima.
Pritisnite za korišćenje bonusview funkcije.
Pritisnite da pređete na glavni meni.
Koristite za prikazivanje informacija o
reprodukciji.
Koristite da izaberete stavke menija i menjate
vrednosti u meniju.
✎✎ NAPOMENE
LAN
HOME
Pritisnite da biste koristili meni Alatke.
Stavljanje baterija
HDMI OUT
Pritisnite za pauziranje diska.
AUDIO
BONUS
VIEW
REPEAT
A-B
REPEAT
FULL
SCREEN
Pritisnite za korišćenje funkcije celog
ekrana. Tokom reprodukcije Blu-ray/
DVD diskova, ovaj taster nije u funkciji.
Omogućava vam da ponovite naslov,
poglavlje, numeru ili disk.
• Proverite da li su baterije iscurele.
• Proverite da li je senzor za daljinsko upravljanje
blokiran nekom preprekom.
• Proverite da li se u blizini nalazi fluorescentno
svetlo.
! OPREZ
`` Odložite baterije u skladu sa lokalnim
propisima za
`` zaštitu sredine. Ne stavljajte ih u kućni otpad.
`` Nemojte odlagati baterije u vatru.
`` U slučaju nepravilne zamene baterija postoji
opasnost od eksplozije. Baterije zamenite
isključivo novim baterijama istog tipa.
7
Povezivanje
Povezivanje sa audio sistemom
Povezivanje sa televizorom
Povežite HDMI kabl (nije priložen) iz HDMI OUT priključka na poleđini proizvoda do HDMI IN
priključka na TV-u.
-- Ne povezujte kabl za napajanje dok ne završite sva ostala povezivanja.
-- Kada menjate veze, pre nego što počnete isključite sve uređaje.
Možete da povežete proizvod sa audio sistemom na jedan od tri načina ilustrovanih u nastavku.
-- Ne povezujte kabl za napajanje dok ne završite sva ostala povezivanja.
-- Kada menjate veze, pre nego što počnete isključite sve uređaje.
Metod 1 Povezivanje AV prijemnika sa podrškom za HDMI
• Povežite HDMI kabl (nije priložen) iz HDMI OUT priključka na poleđini proizvoda do HDMI IN
priključka na TV-u.
• Najbolji kvalitet (preporučeno)
Metod 2 Povezivanje AV prijemnika sa Dolby Digital ili DTS dekoderom
Audio
Video
✎✎ NAPOMENE
`` Ako koristite HDMI-na-DVI kabl za povezivanje prikaznog uređaja, morate da povežete i Digitalni audio izlaz
na proizvodu sa audio sistemom da biste čuli zvuk.
`` HDMI kabl predaje digitalne video/audio signale, tako da ne morate da povezujete audio kabl.
`` Zavisno od vašeg televizora, izvesne rezolucije HDMI izlaza možda neće funkcionisati. Molimo da pogledate
korisničko uputstvo za svoj televizor.
`` Kada povežete plejer sa TV aparatom koristeći HDMI kabl, ili sa novim TV aparatom, i zatim ga uključite
prvi put, plejer automatski podešava izlaznu HDMI rezoluciju na najveću podržanu od strane TV aparata.
`` Dugačak HDMI kabl može da dovede do šuma na ekranu. Ako do toga dođe, u meniju podesite opciju
Dubina boja na Isklj.
`` Ako je plejer povezan na vaš televizor u HDMI izlaznom modu rezolucije 720p,1080i ili 1080p, morate
koristiti HDMI kabl velike brzine.
`` Ako vaš televizor ne podržava HDCP (Širokopojasna zaštita digitalnog sadržaja), na ekranu se pojavljuje
slučajan šum.
8
• Koristeći digitalni koaksijalni kabl (nije priložen), povežite izlazni koaksijalni digitalni audio
prilključak na proizvodu sa ulaznim digitalnim koaksijalnim priključkom na prijemniku.
• Dobar kvalitet
• Zvuk ćete čuti samo sa dva prednja zvučnika kada je digitalni izlaz podešen na PCM.
Metod 1
Audio
Metod 2
Audio
Povezivanje mrežnog rutera
Možete da povežete proizvod sa svojim mrežnim ruterom na neki od načina koji su ilustrovani u
nastavku.
Da biste koristili mrežnu funkciju AllShare, morate da povežete svoj računar na mrežu, kao što
je pokazano na slikama.
Veza može biti kablovska ili bežična.
Bežična mreža
Kablovska mreža
Bežični ruter
Ili
Širokopojasni modem
(sa integrisanim ruterom)
Širokopojasni
servis
Širokopojasni servis
✎✎ NAPOMENE
`` Ako vaš bežični rutet podržava DHCP, ovaj plejer može koristit DHCP ili statičku IP adresu za povezivanje sa
bežičnom mrežom.
Usmerivač
`` Podesite bežični ruter na infrastukturni mod. “Ad-hoc” mod nije podržan.
`` Plejer podržava samo sledeće protokole bezbednosnog ključa za bežičnu mrežu:
Širokopojasni
modem
✎✎ NAPOMENE
Širokopojasni
servis
`` Internet pristup Samsungovom serveru za ažuriranje softvera možda neće biti dozvoljen, što zavisi od rutera koji
koristite ili politike vašeg dobavljača internet usluga. Za više informacija, kontaktirajte vašeg dobavljača internet
usluga.
`` Ako ste korisnik DSL-a, koristite ruter za uspostavljanje veze sa mrežom.
-- WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES),
WPA2-PSK (TKIP/AES)
`` Izaberite kanal na bežičnom ruteru koji se trenutno ne koristi. Ako kanal postavljen za bežični ruter trenutno
koristi neki drugi uređaj u blizini, to će dovesti do ometanja i neuspešne komunikacije.
`` Ako izaberete režim veoma visoke propusnosti (Greenfield) 802.11n i podesite tip šifrovanja na vašem
ruteru na WEP, TKIP ili TKIP-AES (WPS2Mixed), plejer neće podržati vezu u skladu sa specifikacijama nove
Wi-Fi sertifikacije.
`` Po svojoj prirodi, bežični LAN može prouzrokovati ometanje, što zavisi od uslova rada (performanse rutera,
razdaljina, prepreke, ometanje od strane drugih radio uređaja, itd.).
9
Podešavanja
Procedura početnog podešavanja
• Početni ekran se neće pojaviti ako ne konfigurišete
početna podešavanja.
• OSD (prikaz na ekranu) se kod ovog plejera može
promeniti posle ažuriranja verzije softvera.
• Koraci za pristup se mogu razlikovati zavisno od
izabranog menija.
• Nakon završetka procesa početnog podešavanja
možete da koristite tastere na ploči i daljinskom
upravljaču.
Nakon što ste plejer povezali na vaš
televizor, uključite televizor i plejer. Kada
plejer uključite po prvi put, na televizoru se
pojavljuje ekran sa početnim podešavanjima
plejera. Procedura za početna podešavanja
omogućava vam da postavite jezik za prikaz
na ekranu (OSD) i jezik menija, proporciju
slike (veličina ekrana), tip mreže i povežete
uređaj na vašu mrežu.
✎✎ NAPOMENE
`` Glavni meni se neće pojaviti ako ne
konfigurišete početne postavke osim onako
kako je navedeno u nastavku.
`` Ako pritisnete PLAVI (D) taster u toku
podešavanja mreže, možete pristupiti Glavnom
meniju čak i ako podešavanje mreže još uvek
nije završeno.
`` Kada se vratite u Glavni meni, režim prikaza
na celom ekranu se automatski otkazuje.
`` Ako želite da ponovo prikažete ekran “Početne
postavke” da biste izvršili izmene, pritisnite
taster @ na gornjoj ploči plejera i držite duže
od 5 sekundi kada disk nije umetnut. Ovim
se plejer vraća na podrazumevane fabričke
postavke.
`` Nakon završetka procesa početnog
podešavanja možete koristiti funkciju HDMICEC.
10
Pristupanje meniju “Postavke”
• Glavni meni
`` Ako želite da funkciju Anynet+(HDMI-CEC)
koristite kao pomoć u procesu početnog
podešavanja, postupite prema uputstvima
datim u nastavku.
1) Povežite plejer sa televizorom kompanije
Samsung koji je kompatibilan sa funkcijom
Anynet+(HDMI-CEC) koristeći HDMI kabl.
2) Na televizoru i na plejeru postavite opciju
Anynet+(HDMI-CEC) na Uklj.
3) Televizor podesite na proceduru početnog
podešavanja.
`` Ako je plejer zaustavljen duže od 5 minuta bez
intervencije korisnika, na vašem televizoru će
se pojaviti čuvar ekrana. Ako je plejer ostavljen
u režimu čarobnjaka ekrana duže od 25
minuta, napajanje se automatski isključuje.
Meni “Navigacija”
AUDIO
HOME
SUBTITLE
1
3
2
4
BONUS
2
3
4
REPEAT
FULL
Taster HOME : Pritisnite da pređete na
početni ekran.
VIEW
1
REPEAT
A-B
SCREEN
Taster RETURN : Vratite se na prethodni meni.
v (Unos) / SMERA putem tastera :
Pomeranje pokazivača ili izbor stavke.
Aktiviranje trenutno izabrane stavke.
Potvrđivanje postavke.
Taster EXIT : Pritisnite za izlazak iz trenutnog
menija.
6
1
Repr. disk
Fotografije
Vid. zapisi
Muzika
2
7
Ležište za disk je prazno
8
App 1
App 2
App 3
App 4
App 5
jos
Screen Mirroring
Zamena uređ. Podešavanja
9
1
Izbor opcije “Vid. zapisi”.
2
Izbor opcije “Muzika”.
3
Izbor opcije “Podešavanja”.
4
Izbor opcije Zamena uređ.
5
Izbor opcije Screen Mirroring.
6
Izbor opcije “Fotografije”.
7
zbor opcije Repr. disk
8
Izbor aplikacija.
9
Odaberite Više aplikacija
✎✎ NAPOMENE
`` Za opcije video zapisa, fotografija ili muzike
potrebno je da u plejer ubacite odgovarajući
disk ili da na plejer priključite USB fleš disk.
3
4
5
Da biste pristupili meniju “Postavke” i njegovim
podmenijima, postupite na sledeći način:
1. Pritisnite dugme za POWER.
Pojavljuje se Glavni meni.
2. Pritiskajte tastere ▲▼ ◄► da biste izabrali
“Podešavanja”, a zatim pritisnite taster v.
3. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali
željeni podmeni, a zatim pritisnite taster v.
4. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali željenu
stavku, a zatim pritisnite taster v.
5. Pritisnite taster EXIT za izlazak iz menija.
✎✎ NAPOMENE
`` Koraci za pristup se mogu razlikovati zavisno
od izabranog menija. OSD (prikaz na ekranu)
se kod ovog plejera može promeniti posle
nadogradnje verzije softvera.
Ekran
Možete da konfigurišete razne opcije ekrana
kao što su razmera ekrana televizora,
rezolucija itd.
Postavke za 3D
Izaberite da li treba reprodukovati Blu-ray disk
sa 3D sadržajima u 3D režimu.
✎✎ NAPOMENE
`` Kod nekih 3D diskova, da biste zaustavili film
u toku 3D reprodukcije, pritisnite jednom taster
5. Film se zaustavlja, a opcija 3D režima se
deaktivira Da biste promenili izbor 3D opcije
u toku reprodukcije 3D filma, pritisnite jednom
taster 5. Pojavljuje se Blu-ray meni. Ponovo
pritisnite taster 5 a zatim izaberite “Postavke
za 3D” u Blu-ray meniju.
`` U zavisnosti od sadržaja i položaja slike na ekranu
vašeg televizora, možete videti vertikalne crne linije
na levoj strani, na desnoj strani ili na obe strane.
Format slike
Zavisno od tipa televizora koji imate, možda
ćete hteti da prilagodite postavku dijagonale
ekrana.
✎✎ NAPOMENE
`` Zavisno od tipa diska, neke proporcije možda
neće biti na raspolaganju.
`` Ako izaberete razmeru ekrana i opciju koja se
razlikuje od razmere ekrana vašeg televizora,
moglo bi doći do poremećaja slike.
BD Wise (samo za Samsung televizore)
“BD Wise” je najnovija Samsungova opcija za
međusobno povezivanje.
Ako Samsung plejer povežete na Samsung
televizor sa opcijom “BD Wise” preko HDMI
i ako je opcija “BD Wise” uključena i kod
plejera i kod televizora, plejer šalje video signal
sa video rezolucijom i brzinom kadrova Bluray/DVD diska.
✎✎ NAPOMENE
`` Kada je opcija “BD Wise” uključena, postavka
rezolucije se automatski vraća na “BD Wise”,
a u meniju “Rezolucija” pojavljuje se opcija
“BD Wise”.
`` Ako je plejer povezan na uređaj koji ne
podržava “BD Wise”, ne možete da koristite
funkciju “BD Wise”.
`` Za pravilan rad opcije “BD Wise”, kod
proizvoda i kod televizora podesite meni “BD
Wise” na Uklj..
Rezolucija
• DVD reprodukcija
Podesite izlaznu rezoluciju HDMI video signala
na Auto, 1080p, 1080i, 720p ili 576p/480p.
Ovaj broj označava broj linija video signala
po kadru. Slova i i p označavaju prepleteno i
progresivno skeniranje, respektivno. Što je više
linija, veći je kvalitet.
Rezolucija u skladu sa izlaznim
modom
• Reprodukcija Blu-ray diskova/
E-sadržaja/Digitalnih sadržaja
Izlaz
Podešavanje
BD Wise
Aut.
HDMI / povezan
HDMI režim
Blu-ray disk
Rezolucija
Blu-ray diska
E-sadržaji/
Digitalni
sadržaji
1080p
Maks. rezolucija Maks. rezolucija
TV ulaza
TV ulaza
1080p@60F
1080p@60F
(Filmski kadar : Isklj.)
1080p@60F
Filmski kadar :
Aut. (24 fps)
1080p@24F
1080p@24F
1080i
1080i
1080i
720p
720p
720p
576p/480p
576p/480p
576p/480p
Izlaz
Podešavanje
HDMI / povezan
HDMI režim
BD Wise
576i/480i
Aut.
Maks. rezolucija TV ulaza
1080p
1080p
1080i
1080i
720p
720p
576p/480p
576p/480p
✎✎ NAPOMENE
`` Ako povezani TV ne podržava “Filmski kadar” ili
odabranu rezoluciju, pojaviće se poruka
“Ako se ne prikaže nikakva slika kada izaberete
“Da”, sačekajte 15 sekundi da biste se vratili
na prethodnu rezoluciju.Želite li da promenite
rezoluciju?”. Ako izaberete Da, ekran televizora
će se zatamniti 15 sekundi, a rezolucija će
automatski biti vraćena na prethodnu vrednost.
`` Ako ekran ostane prazan nakon što ste
promenili rezoluciju, izvadite sve diskove, a
zatim pritisnite i držite pritisnut taster @ na
gornjoj ploči plejera duže od 5 sekundi. Sve
postavke se vraćaju na fabrička podešenja.
Pratite korake na prethodnoj strani da biste
pristupili svakom režimu i izabrali Display Setup
(Podešenje prikaza) koje podržava vaš TV
aparat.
`` Ako su vraćene podrazumevane fabričke
postavke, svi sačuvani korisnički BD podaci
biće obrisani.
`` Blu-ray disk mora da ima opciju za 24 kadra da bi
se koristio režim “Filmski kadar (24 fps)”.
Filmski kadar (24 fps)
Postavljanje opcije “Filmski kadar (24 fps)” na
“Aut.” omogućava vam da podesite HDMI
izlaz plejera na 24 kadra u sekundi za bolji
kvalitet slike.
U funkciji “Filmski kadar (24 fps)” možete
uživati samo ako televizor podržava ovu
brzinu kadrova.
Opciju filmskog kadra možete da izaberete
samo ako je plejer u režimu izlazne HDMI
rezolucije1080p.
HDMI format boja
Omogućava vam da podesite format raspona
boja za HDMI izlaz tako da odgovara
mogućnostima povezanog uređaja (TV,
monitor, itd.).
HDMI duboki tonovi boje
Omogućava vam da sa HDMI OUT konektora
šaljete video signal sa dubokim tonovima
boje. Opcija za duboke tonove boje
omogućava precizniju reprodukciju boja sa
većom dubinom tonova boje.
Napredni režim
Omogućava vam da poboljšate kvalitet slike
kada gledate DVD diskove.
11
Zvuk
Digitalni izlaz
** Ako je Tok izvora 2-kanalni, ne primenjuje
se postavka “Re-encoded Dolby D”.
Omogućava da izaberete format digitalnog audio izlaza koji odgovara vašem televizoru ili AV
prijemniku. Za više detalja pogledajte tabelu za izbor digitalnog izlaza u nastavku.
Izbor digitalnog izlaza
Podešavanje
PCM
Povezivanje
HDMI
Koaksijalni
prijemnik
Do
7.1-kanalni
PCM
Dolby Digital
2-kanalni
PCM
Dolby Digital Plus
2-kanalni
Audio tok
PCM
Dolby TrueHD
bitova na
2-kanalni
Blu-ray disku
PCM
DTS
2-kanalni
PCM
Audio tok
bitova na DVD
disku
Definicija
Blu-ray diska
12
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
DTS-HD audio
visoke rezolucije
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
DTS-HD master
audio
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
Dolby Digital
DTS
Bilo koji
Dekodira audio
signal glavne opcije
i BONUSVIEW audio
tok bitova zajedno u
jedan PCM audio signal
i dodaje navigacione
zvučne efekte.
Tok bitova
(neobrađeno)
HDMI
prijemnik
Koaksijalni
PCM
PCM
2-kanalni
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
Plus
Dolby Digital
Dolby TrueHD Dolby Digital
DTS
DTS-HD
audio visoke
rezolucije
DTS-HD
master audio
DTS
Tok bitova
Tok bitova (DTS
(Dolby D ponovo
ponovo kodiran)
kodiran)
HDMI AV
HDMI prijemnik ili
prijemnik ili
koaksijalni
koaksijalni
DTS ponovo
Dolby Digital
kodiran
ponovo kodiran*
DTS ponovo
Dolby Digital
kodiran
ponovo kodiran*
DTS ponovo
Dolby Digital
kodiran
ponovo kodiran*
DTS ponovo
Dolby Digital
kodiran
ponovo kodiran*
DTS ponovo
Dolby Digital
kodiran
ponovo kodiran*
DTS
DTS ponovo
kodiran
Dolby Digital
ponovo kodiran*
DTS
DTS ponovo
kodiran
Dolby Digital
ponovo kodiran*
PCM 2ch
PCM
2-kanalni
PCM 2-kanalni
PCM 2-kanalni
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
DTS
DTS
Dekodira audio
Isporučuje samo audio tok signal glavne opcije
bitova glavne opcije tako
i BONUSVIEW audio
da AV prijemnik može da
tok bitova zajedno u
dekodira audio tok bitova.
PCM audio i dodaje
Nećete čuti BONUSVIEW
navigacione zvučne
audio ili navigacione zvučne efekte, a zatim ponovo
Efekte.
kodira PCM audio u
DTS tok bitova
DTS
Dekodira
audiosignal glavne
opcije i BONUSVIEW
audio tok bitova
zajedno u u jedan
PCM audio signal i
dodaje navigacione
zvučne efekte, a
zatim ponovo kodira
PCM audio u Dolby
digitalni tok bitova
Blu-ray diskovi mogu da sadrže tri audio toka
bitova :
-- Glavni audio signal : Audio filmska podloga
glavne opcije.
-- BONUSVIEW audio : Dodatna filmska
podloga, kao što su komentari režisera ili
glumca.
-- Navigacioni zvučni efekti : Kada izvršite
izbor navigacijom u meniju, može se čuti
navigacioni zvučni efekt. Navigacioni zvučni
efekti su različiti na svakom Blu-ray disku.
✎✎ NAPOMENE
`` Obavezno izaberite korektan digitalni izlaz ili
nećete čuti zvuk ili ćete čuti jak šum.
`` Ako HDMI uređaj (AV prijemnik, TV) nije
kompatibilan sa komprimovanim formatima
(Dolby Digital, DTS), audio signal se isporučuje
kao PCM.
`` Standardni DVD diskovi nemaju BONUSVIEW
audio i navigacione zvučne efekte.
`` Neki Blu-ray diskovi nemaju BONUSVIEW audio
i navigacione zvučne efekte.
`` Ako reprodukujete MPEG audio filmske podloge,
audio signal isporučuje PCM bez obzira na
izabrane opcije za digitalni izlaz (PCM ili Tok
bitova).
`` Ako vaš televizor nije kompatibilan sa
komprimovanim višekanalnim formatima (Dolby
Digital, DTS), plejer može da isporuči PCM
2-kanalni konvertovani audio signal čak i ako u
vašem meniju za podešavanje postavite opciju
“Tok bitova” (rekodiranje ili neobrađeno).
`` Ako vaš televizor nije kompatibilan sa PCM
frekvencijama semplovanja većim od 48 kHz,
plejer može da isporuči 48 kHz-konvertovani
PCM audio čak i ako ste opciju “PCM
konverzija naniže” postavili na “Isklj.”.
Smanj. br. piksela PCM-a
Omogućava izbor 96 KHz PCM signala sa
smanjenim brojem piksela na 48 KHz pre
nego što se pošalju na pojačivač. Izaberite
Uklj. ako vaš pojačivač ili prijemnik nije
kompatibilan sa 96 KHz signalima.
Dinamička kontrola opsega
Omogućava da primenite dinamičku kontrolu
opsega na Dolby Digital, Dolby Digital Plus i
Dolby True HD audio.
• Aut. : Automatski kontroliše dinamički
opseg za Dolby TrueHD audio, na osnovu
informacija koje se nalaze u Dolby TrueHD
numeri.
Takođe, uključuje dinamičku kontrolu
opsega za Dolby Digital i Dolby Digital Plus.
• Isklj. : Ostavlja dinamički opseg bez sažimanja,
tako da čujete originalni zvuk.
• Uklj. : Uključuje dinamičku kontrolu opsega
za sva tri Dolby formata. Tiši zvukovi
postaju glasniji a jačina glasnijeg zvuka se
smanjuje.
Režim smanjivanja broja kanala
Omogućava da izaberete metod za smanjenje
broja kanala koji je kompatibilan sa vašim
stereo sistemom. Možete izabrati da smanjite
broj kanala plejera na normalni stereo ili na
surround kompatibilan stereo.
Mreže
Da biste počeli sa uspostavljanjem veze vašeg
proizvoda sa mrežom, postupite na sledeći
način:
1. U glavnom meniju, pritiskajte tastere ▲▼
◄► da biste izabrali Podešavanja, a
zatim pritisnite taster v.
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da izaberete Mreža,
a zatim pritisnite taster v.
3. Pritiskajte tastere ▲▼ da izaberete
Postavke mreže, a zatim pritisnite taster
v.
4. Pritiskajte tastere ▲▼ da izaberete Tip
mreže, a zatim pritisnite taster v.
5. Pritiskajte tastere ▲▼ da izaberete Žiĉna
TV ili Bežiĉno, a zatim pritisnite taster v.
6. Idite na sledeći odeljak.
Konfigurisanje mrežne veze
Pre nego što počnete, kontaktirajte svog
dobavljača Internet usluga da biste saznali da
li je vaša IP adresa statička ili dinamička. Ako
je dinamička i ako koristite ožičenu ili bežičnu
vezu, preporučujemo da koristite procedure
za automatsko konfigurisanje opisane u
nastavku.
Ako se povezujete na ožičenu mrežu, povežite
plejer i ruter putem LAN kabla pre nego što
započnete proceduru za konfigurisanje.
Ako se povezujete na bežičnu mrežu,
isključite sve kablove ožičene mreže pre nego
što započnete.
Da biste započeli konfigurisanje mrežne veze,
postupite na sledeći način:
Ožičena mreža
ĞĞ
Ožičena - Automatski
1. Na početnom ekranu izaberite
Podešavanja, a zatim pritisnite taster v.
2. Izaberite Mreža, a zatim pritisnite taster v.
3. Izaberite Postavke mreže, a zatim
pritisnite taster v.
4. Na ekranu za postavke mreže izaberite
Žična TV, a zatim pritisnite taster v.
5. Izaberite taster Poveziv., a zatim pritisnite
taster v. Proizvod detektuje ožičenu
vezu, proverava mrežnu vezu, a zatim se
povezuje sa mrežom.
ĞĞ
Ožičena - Ručno
Ako imate statičku IP adresu ili automatska
procedura ne funkcioniše, biće potrebno
da vrednosti za “Postavke mreže” podesite
ručno.
Pratite korake 1 i 2 u poglavlju “Ožičena Automatski”, a zatim sledite ove korake:
1. Izaberite Status mreže. Plejer traži mrežu,
a zatim prikazuje poruku o neuspešnom
povezivanju.
2. U dnu ekrana izaberite IP postavke, a
zatim pritisnite taster v.
Pojavljuje se ekran “IP postavke”.
3. Izaberite polje sa IP postavkama, a zatim
pritisnite taster v.
4. Izaberite Ručni unos u polju sa IP
postavkama, a zatim pritisnite taster v.
5. Izaberite vrednost za unos (na primer,
IP adresa), a zatim pritisnite taster v.
Za unos brojeva za vrednost koristite
numeričku tastaturu na vašem daljinskom
upravljaču. Za pomeranje sa jednog na
drugo polje za unos u okviru vrednosti
koristite tastere ◄► na daljinskom
upravljaču Kada završite sa jednom
vrednošću pritisnite taster v.
6. Za prelazak na drugu vrednost pritisnite
taster ▲ ili ▼, a onda unesite brojeve za tu
vrednost prateći uputstva iz koraka 5.
ĞĞ
Bežično - Automatski
1. Na početnom ekranu izaberite
Podešavanja, a zatim pritisnite taster v.
2. Izaberite Mreža, a zatim pritisnite taster v.
3. Izaberite Postavke mreže, a zatim
pritisnite taster v.
4. Na ekranu za postavke mreže izaberite
Bežično, a zatim pritisnite taster
v. Plejer traži a zatim prikazuje listu
dostupnih mreža.
7. Ponavljajte korake 5 i 6 dok ne unesete
sve vrednosti.
Postavke mreže
Izaberite tip mreže.
✎✎ NAPOMENE
Tip mreže
Bežiĉna mreža
`` Vrednosti mreže možete dobiti od vašeg
dobavljača Internet usluga.
8. Kada završite sa unosom vrednosti
izaberite RETURN ili EXIT. Plejer
potvrđuje mrežnu vezu a zatim se
povezuje sa mrežom.
Bežična mreža
Bežičnu mrežnu vezu možete podesiti na
četiri načina:
-- Bežično automatski
-- Bežično ručno
-- WPS(PBC)
-- WPS(PIN)
Kada konfigurišete bežičnu mrežnu vezu,
bežični mrežni uređaji trenutno povezani
preko plejera ili, ako je primenjivo, trenutnom
kablovskom vezom plejera, biće isključeni.
Bežiĉno
Dodaj mrežu
WPS(PBC)
Blu-ray plejer možete
povezati sa Internetom.
Izaberite bežiĉnu mrežu koju
želite da koristite.
Pretraga
m Premesti " Izaberi ' Nazad
5. Izaberite željenu mrežu, a zatim pritisnite
taster v.
6. Na ekranu za bezbednost, unesite
bezbednosni kod ili frazu za pristup.
Direktno unesite brojeve pomoću
numeričkih tastera na daljinskom
upravljaču. Unesite slova biranjem slova
pomoću tastera sa strelicama, a zatim
pritiskom na taster v.
7. Kada završite, izaberite Završeno a zatim
pritisnite taster v. Plejer potvrđuje
mrežnu vezu a zatim se povezuje sa
mrežom.
8. Kada se završi provera, izaberite OK, a
zatim pritisnite taster v.
✎✎ NAPOMENE
`` Bezbednosni kod ili frazu za pristup bi trebalo
da nađete na nekom od instalacionih ekrana
koje ste koristili prilikom instalacije svog rutera
ili modema.
13
ĞĞ
Bežično - Ručno
Ako imate statičku IP adresu ili automatska
procedura ne funkcioniše, biće potrebno
da vrednosti za “Postavke mreže” podesite
ručno.
1. Pratite uputstva u odeljku “Bežično Automatski” za korak 5.
2. Plejer traži mrežu, a zatim prikazuje
poruku o neuspešnom povezivanju.
3. U dnu ekrana izaberite IP postavke, a
zatim pritisnite taster v.
Pojavljuje se ekran “IP postavke”.
4. Izaberite polje sa IP postavkama, a zatim
pritisnite taster v.
5. Izaberite Ručni unos u polju sa IP
postavkama, a zatim pritisnite taster v.
6. Izaberite vrednost da biste uneli (na
primer, IP adresa), a zatim pritisnite
taster v. Za unos numeričkih vrednosti
koristite numeričke tastere na daljinskom
upravljaču. Za pomeranje sa jednog na
drugo polje za unos u okviru vrednosti
koristite tastere ◄► na daljinskom
upravljaču Kada završite sa jednom
vrednošću pritisnite taster v.
7. Za prelazak na drugu vrednost pritisnite
taster ▲ ili ▼, a onda unesite brojeve za tu
vrednost prateći uputstva iz koraka 6.
8. Ponavljajte korake 6 i 7 dok ne unesete
sve vrednosti.
✎✎ NAPOMENE
`` Vrednosti mreže možete dobiti od vašeg
dobavljača Internet usluga.
9. Kada završite sa unosom vrednosti
izaberite RETURN ili EXIT. Pojavljuje se
ekran “Bezbednost”.
14
10.Na ekranu “Bezbednost”, unesite
bezbednosni kod ili frazu za pristup
vaše mreže. Unesite brojeve direktno
pomoću numeričkih tastera na daljinskom
upravljaču. Unesite slova biranjem
slova pomoću tastera ▲▼◄►, a zatim
pritiskom na taster v.
11.Kada završite, izaberite Završeno u
desnom delu ekrana, a zatim pritisnite
taster v.
Plejer potvrđuje mrežnu vezu a zatim se
povezuje sa mrežom.
12.Kada plejer potvrdi mrežu, izaberite OK, a
zatim pritisnite taster v.
ĞĞ
WPS(PBC)
1. Na početnom ekranu izaberite
Podešavanja, a zatim pritisnite taster v.
2. Izaberite Mreža, a zatim pritisnite taster
v.
3. Izaberite Postavke mreže, a zatim
pritisnite taster v.
4. Na ekranu za postavke mreže izaberite
Bežično, a zatim pritisnite taster v.
5. Pritisnite taster ▲▼ na daljinskom
upravljaču, a zatim pritisnite taster ◄► da
biste izabrali WPS(PBC).
6. Pritisnite taster v na daljinskom
upravljaču. Pojavljuje se poruka “Pritisnite
taster PBC”.
7. Pritisnite taster WPS(PBC) na vašem
ruteru u roku od dva minuta. Vaš plejer
automatski pribavlja sve vrednosti postavki
mreže i povezuje vas sa mrežom.
Pojavljuje se ekran “Status mreže”. Plejer
se povezuje na mrežu nakon provere
mrežne veze.
ĞĞ
WPS(PIN)
Test mreže
Pre nego što počnete, otvorite meni za
podešavanje rutera na računaru i pristupite
ekranu preko polja za unos WPS PIN.
Koristite ovaj meni za proveru da li veza sa
mrežom funkcioniše ili ne.
2. Izaberite Mreža, a zatim pritisnite taster v.
Proverite da li je veza sa mrežom i Internetom
uspostavljena.
1. Na početnom ekranu izaberite
Podešavanja, a zatim pritisnite taster v.
3. Izaberite Postavke mreže, a zatim
pritisnite taster v.
4. Na ekranu za postavke mreže izaberite
Bežično, a zatim pritisnite taster v.
Plejer traži a zatim prikazuje listu
dostupnih mreža.
5. Izaberite željenu mrežu, a zatim pritisnite
taster ►.
6. Izaberite WPS(PIN), a zatim pritisnite
taster
v. Pojavljuje se prozor “PIN”.
7. Unesite PIN u polje za unos WPS PIN-a
na ekranu za podešavanje rutera, a zatim
sačuvajte ekran.
✎✎ NAPOMENE
`` Obratite se proizvođaču rutera u vezi uputstava
koje objašnjavaju način za pristupanje
ekranima za podešavanje rutera ili pogledajte
korisnički priručnik rutera.
`` Kod WPS veze, postavite bezbednosno
šifrovanje bežičnog rutera na AES. Ako se
bezbednosno šifrovanje postavi na WEP, WPS
veza neće biti podržana.
Status mreže
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct funkcija omogućava da povežete
Wi-Fi Direct uređaje i plejer i između sebe
pomoću “peer-to-peer” mreže, bez bežičnog
rutera.
✎✎ NAPOMENE
`` Neki uređaji sa Wi-Fi Direct funkcijom možda
neće podržavati AllShare funkciju kada su
povezani putem Wi-Fi Direct veze. U tom
slučaju, preporučuje se da promenite način
mrežnog povezivanja između uređaja.
`` Prenos putem Bluetooth veze može ometati
Wi-Fi Direct signal. Pre korišćenja funkcije WiFi Direct, preporučujemo da obavezno isključite
Bluetooth funkciju na svim aktivnim mobilnim
uređajima.
1. Uključite Wi-Fi Direct uređaj i aktivirajte
njegovu Wi-Fi Direct funkciju.
2. Na početnom ekranu izaberite
Podešavanja, a zatim pritisnite taster v.
3. Izaberite Mreža, a zatim pritisnite taster
v.
4. Izaberite Wi-Fi Direct, a zatim pritisnite
taster v.
Pojavljuju se Wi-Fi Direct uređaji koje
možete povezati.
5. Postoje tri načina da završite Wi-Fi
povezivanje:
• Putem Wi-Fi uređaja.
• Putem plejera koji koristi PBC
funkciju.
• Putem plejera koji koristi PIN.
Svaki od načina je opisan u nastavku.
Putem Wi-Fi uređaja
1. Na Wi-Fi uređaju, sledite proceduru na
uređaju za povezivanje sa drugim WiFi Direct uređajem. Pogledajte korisnički
priručnik uređaja u vezi uputstava.
2. Kada završite proceduru, trebalo bi da
vidite prozor na vašem TV ekranu u kome
se navodi da je uređaj koji podržava WiFi Direct funkciju zatražio povezivanje. Da
prihvatite, izaberite OK, a zatim pritisnite
taster v.
3. Pojavljuje se prozor “Povezivanje”, praćen
prozorom “Povezano”. Kada se prozor
zatvori, trebalo bi da vidite uređaj naveden
na “Wi-Fi Direct” ekranu kao povezan.
Putem plejera koji koristi PBC funkciju
1. Izaberite Wi-Fi Direct uređaj koji želite da
povežete sa plejerom, a zatim pritisnite
taster v. Pojavljuje se prozor “PBC/
PIN”.
2. Izaberite PBC, a zatim pritisnite taster v.
Pojavljuje se prozor “PBC”.
3. Pritisnite taster PBC na Wi-Fi Direct
uređaju u roku od 2 minuta.
4. Pojavljuje se prozor “Povezivanje”, praćen
prozorom “Povezano”. Kada se prozor
zatvori, trebalo bi da vidite uređaj naveden
na “Wi-Fi Direct” ekranu kao povezan.
Putem plejera koji koristi PIN
1. Izaberite Wi-Fi Direct uređaj koji želite da
povežete sa plejerom, a zatim pritisnite
taster v. Pojavljuje se prozor “PBC/
PIN”.
2. Izaberite PIN, a zatim pritisnite taster v.
Pojavljuje se prozor “PIN”.
3. Zabeležite PIN kod iz poruke, a zatim ga
unesite u odgovarajuće polje na Wi-Fi
Direct uređaju koji želite da povežete.
4. Pojavljuje se prozor “Povezivanje”, praćen
prozorom “Povezano”. Kada se prozor
zatvori, trebalo bi da vidite uređaj naveden
na “Wi-Fi Direct” ekranu kao povezan.
✎✎ NAPOMENE
`` Trenutna ožičena ili bežična mrežna veza biće
odvpojena kada koristite funkciju Wi-Fi Direct.
`` Tekstualne datoteke, kao što su datoteke sa
oznakom .TXT ili .DOC, neće se prikazati kada
koristite Wi-Fi Direct funkciju
Screen Mirroring
Funkcija Screen Mirroring omogućava prikaz
ekrana vašeg pametnog telefona ili android
tablet računara na televizoru koji ste povezali
na Blu-ray plejer.
1. U glavnom meniju, pritiskajte tastere ▲▼
◄► da biste izabrali Screen Mirroring,
a zatim pritisnite taster v. Pojavljuje se
prozor Screen Mirroring.
2. Pokrenite AllShare Cast na vašem uređaju.
3. Na uređaju pronađite ime Blu-ray plejera
na listi dostupnih uređaja i izaberite ga.
4. Na televizoru će se prikazati PIN. Unesite
PIN na uređaju.
5. Televizor prikazuje poruku o ovezivanju (na
primer, Povezivanje sa Android_92gb...)
a zatim prikazuje poruku o uspostavljenoj
vezi.
6. Za nekoliko trenutaka, ekran vašeg
uređaja se pojavljuje na ekranu televizora.
7. Da biste zaustavili funkciju Screen
Mirroring, na daljinskom upravljaču
pritisnite taster EXIT ili RETURN, ili
onemogućite funkciju preslikavanja ekrana
na pametnom telefonu.
✎✎ NAPOMENE
`` Možete povezati na uređaj koji podržava
AllShare Cast. Vodite računa o tome da, u
zavisnosti od proizvođača, povezivanje sa
takvim uređajem ne mora biti u potpunosti
podržano. Dodatne informacije u vezi podrške
za mobilno povezivanje potražite na web
lokaciji proizvođača.
`` Kada koristite funkciju Screen Mirroring, može
doći do prekida video zapisa ili gubitka zvuka,
u zavisnosti od okruženja.
`` Prenos putem Bluetooth veze može ometati
signal funkcije Screen Mirroring. Pre korišćenja
funkcije Screen Mirroring, preporučujemo
da obavezno isključite Bluetooth funkciju
na vašem pametnom telefonu ili pametnom
uređaju (tablet računar, itd.).
Ime uređaja
Funkcija Ime uređaja omogućava vam da
promenite ime plejera izborom iz polja sa
listom imena uređaja.
Internet veza za uslugu BD-Live
Izaberite da li se veza sa internetom
dozvoljava ili zabranjuje kada koristite “BDLIVE” servis.
• Dozvoli (sve) : Veza sa Internetom je
dozvoljena za sve “BD-LIVE” sadržaje.
• Dozvoli (samo važeće) : Veza sa
Internetom je dozvoljena samo za sadržaje
“BD-LIVE” opcije koja poseduje ispravan
sertifikat.
• Zabrani : Veza sa Internetom nije
dozvoljena za bilo kakav “BD-LIVE” sadržaj.
✎✎ NAPOMENE
`` Šta je ispravan sertifikat?
Kada plejer koristi “BD-LIVE” da pošalje
podatke o disku i zahtev na server kako bi
potvrdio sertifikat diska, server koristi poslate
podatke kako bi proverio da li je disk ispravan i
šalje sertifikat nazad plejeru.
`` Veza sa Internetom može biti ograničena za
vreme korišćenja “BD-LIVE” sadržaja.
Korišćenje BD-LIVE™
Kada se plejer poveže na mrežu, možete
uživati u raznim filmskim sadržajima
korišćenjem diskova kompatibilnih sa
“BD-LIVE” kompatibilnim diskovima.
1. Priključite USB memorijski stik na USB
konektor na prednjoj strani plejera, a
zatim proverite preostalu memoriju.
Memorijski uređaj mora da ima najmanje
1GB slobodnog prostora da bi mogao da
podrži “BD-LIVE” usluge.
2. Umetnite Blu-ray disk koji podržava “BDLIVE”.
3. Izaberite neki od raznih sadržaja “BD-LIVE”
usluge koje je ponudio proizvođač diska.
✎✎ NAPOMENE
`` Način na koji koristite “BD-LIVE” i ponuđeni
sadržaji mogu se razlikovati, zavisno od
proizvođača diska.
15
AllShare funkcija
AllShare vam omogućava da reprodukujete
muzičke, video i foto datoteke koje se nalaze
na vašem računaru ili NAS-u na plejeru. Da
biste koristili AllShare funkciju na vašem plejeru,
morate povezati plejer na mrežu. (Vidi stranu
13-16).
Da biste koristili AllShare na vašem računaru,
morate instalirati AllShare softver na računaru.
Ako imate NAS, AllShare možete koristiti bez
dodatnog softvera.
Da biste preuzeli AllShare softver
1. Idite na Samsung.com
2. Kliknite na stavku “Podrška”, unesite
serijski broj plejera u polje koje se pojavi, a
zatim kliknite na “Proizvod”.
3. Na sledećem ekranu kliknite na
“Pribavi preuzimanja” u okviru menija
“Preuzimanja”.
4. Kliknite na stavku “Softver” na sledećoj
strani.
5. Kliknite na ikonu u liniji AllShare u meniju
“Datoteka” da biste pokrenuli preuzimanje.
Sistem
Početne postavke
Pomoću funkcije za početno podešavanje
možete postaviti jezik, mrežne postavke, itd.
Više informacija o funkciji početnog podešavanja
ćete naći u odeljku za početne postavke u
ovom korisničkom uputstvu (strana 10).
16
Brz poč. rada
Smanjenjem vremena pokretanja sistema
možete brzo isključiti napajanje.
✎✎ NAPOMENE
`` Ako se ova funkcija postavi na Uklj., povećaće
se potrošnja struje u mirovanju.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ je praktična funkcija koja nudi povezani
rad ovog uređaja preko drugih Samsungovih
plejera koji imaju Anynet+ funkciju.
Da biste koristili ovu funkciju, povežite plejer
sa Samsung televizorom koji ima Anynet+
funkciju pomoću HDMI kabla. Kada je funkcija
Anynet+ aktivirana, možete da upravljate
plejerom preko daljinskog upravljača
Samsung televizora i pokrenete reprodukciju
diska jednostavnim pritiskom na taster PLAY
(
) na daljinskom upravljaču televizora.
Više informacija ćete naći u korisničkom
uputstvu za televizor.
✎✎ NAPOMENE
`` Ova funkcija nije na raspolaganju ako HDMI
kabl ne podržava CEC.
`` Ako vaš Samsung TV ima Anynet+ logotip,
onda podržava Anynet+ funkciju.
`` Zavisno od vašeg televizora, izvesne rezolucije
HDMI izlaza možda neće funkcionisati. Molimo
da pogledate korisničko uputstvo za svoj
televizor.
`` Ako je funkcija Anynet+ uključena, kada
isključite proizvod, odvojite, a zatim ponovo
povežete kabl za napajanje, proizvod se
automatski uključuje kako bi ponovo uspostavio
Anynet+ vezu. Nakon otprilike 15 sekundi, on
se automatski ponovo isključuje.
`` Neki Samsung televizori, kada su povezani sa
proizvodom pomoću funkcije Anynet+, prilikom
uključivanja prikazuju upozoravajuću poruku da
veza nije pronađena. Ipak, Anynet+ povezivanje
je obavljeno ispravno i veza se može koristiti.
Upravljanje BD podacima
Omogućava vam da upravljate preuzetim
sadržajima kojima pristupate preko Bluray diska koji podržava “BD-LIVE” uslugu i
sačuvanim na flash disku.
Možete proveriti informacije o uređaju
uključujući kapacitet memorije, obrisati BD
podatke ili promeniti flash memorijski uređaj.
✎✎ NAPOMENE
`` U režimu spoljašnje memorije, reprodukcija
diska može biti prekinuta ukoliko u toku
reprodukcije odspojite USB uređaj.
`` Vaš plejer podržava sisteme datoteka FAT16,
FAT32 i NTFS. Preporučujemo da koristite USB
uređaje koji podržavaju USB 2.0 protokol sa 4
MB/s ili većom brzinom čitanja/pisanja.
`` Funkcija za nastavak reprodukcije možda neće
funkcionisati nakon što formatirate memorijski
uređaj.
`` Ukupna memorija koja je dostupna za
upravljanje BD podacima može se razlikovati,
što zavisi od uslova.
DivX® vid. na zah.
Pogledajte DivX® VOD registracioni kod
da biste kupili i reprodukovali DivX® VOD
sadržaj.
Jezik
Možete da odaberete jezik koji želite za meni
ekrana, meni diska, zvuk i Titlovi.
✎✎ NAPOMENE
`` Izabrani jezik će se pojaviti samo ako ga
podržava disk.
Bezbednost
Kada prvi put pristupite ovoj funkciji, prikazuje
se ekran za PIN. Unesite\ podrazumevani
PIN - 0000 – pomoću numeričkih tastera.
Da biste promenili PIN, koristite funkciju za
promenu PIN-a (strana 17). Svaki sledeći put
kada pristupite bezbednosnim postavkama,
morate uneti taj isti četvorocifreni PIN. Ako
ne promenite PIN, nastavite da koristite
podrazumevani PIN.
BD ocena roditelja
Sprečava reprodukciju Blu-ray diskova sa
specifičnim starosnim rejtinzima osim ako se
ne unese četvorocifreni PIN.
DVD ocena roditelja
Ova funkcija radi sa DVD diskovima kojima je
dodeljen rejting za godine ili brojčani rejting
koji ukazuje na nivo podobnosti sadržaja.
Ovi brojevi vam pomažu da kontrolišete
tipove DVD diskova koje može da gleda vaša
porodica.
Izaberite nivo rejtinga koji želite da podesite.
Na primer, ako izaberete nivo 6, diskovi
sa rejtingom iznad 6 – nivo 7 i 8 – se neće
reprodukovati.
Veći brojevi ukazuju na sadržaj za starije
gledaoce.
Kada je funkcija "DVD ocena roditelja
aktivirana“, morate uneti četvorocifreni PIN da
biste reprodukovali disk sa ograničenim
nivoima rejtinga.
Promena PIN-a
Promenite 4-cifrenu lozinku koju koristite za
pristup sigurnosnim funkcijama.
Za promenu PIN-a, postupite na sledeći
način:
1. Izaberite Promena PIN-a,a zatim pritisnite
taster v Pojavljuje se ekran za unos
starog PIN-a.
2. Unesite stari PIN. Ako nikada niste menjali
PIN, unesite podrazumevani PIN: 0000.
Pojavljuje se ekran za unos novog PIN-a.
3. Unesite novi PIN u polja za unos novog
PIN-a.
4. Ponovo unesite novi PIN u polja za
potvrdu novog PIN-a. Pojavljuje se poruka
“PIN je uspešno promenjen.”.
5. Pritisnite taster v.
Ako ste zaboravili lozinku
1. Izvadite disk.
2. Pritisnite i zadržite taster @ na gornjoj
ploči najmanje 5 sekundi.
Sve postavke će se vratiti na fabričke
postavke.
✎✎ NAPOMENE
`` Ako su vraćena fabrička podešenja, svi
sačuvani korisnički BD podaci biće obrisani.
Opšte postavke
Vremenska zona
Omogućava da zadate vremensku zonu za
vaše mesto.
Podrška
Nadogradnja softvera
Meni “Nadogradnja softvera” vam omogućava
da nadogradite softver radi poboljšanja
performansi ili dodatnih usluga.
Preko Interneta
Za nadogradnju preko Interneta, postupite na
sledeći način:
1. U meniju proizvoda pređite na
Podešavanja > Podrška > Nadogradnja
softvera.
2. Izaberite Preko Interneta, a zatim
pritisnite taster v. Pojavljuje se poruka
“Povezivanje sa serverom”.
3. Ako je ažuriranje na raspolaganju, pojaviće
se iskačuća poruka.
4. Ako izaberete Da, plejer će se automatski
isključiti pre ponovnog pokretanja.
(Nikad ne uključujte i ne isključujte plejer
ručno u toku nadogradnje.)
5. Pojaviće se iskačući prozor za praćenje
napretka ažuriranja.
Kada se ažuriranje završi, plejer će se
automatski isključiti.
✎✎ NAPOMENE
`` Nadogradnja je završena kada se plejer isključi,
i zatim sam ponovo uključi.
`` Nikad ne isključujte i ne uključujte plejer ručno
tokom procesa ažuriranja.
`` Samsung Electronics neće imati nikakvu
zakonsku odgovornost za neispravnost plejera
izazvanu nestabilnom vezom sa Internetom
ili nemarnošću korisnika tokom nadogradnje
softvera.
`` Fioka za disk mora da bude prazna kada
softver nadograđujete korišćenjem Preko
Interneta.
Preko USB veze
Za nadogradnju putem USB veze, postupite
na sledeći način:
1. Posetite www.samsung.com/
bluraysupport.
2. Na računar preuzmite najnoviju zip arhivu
softvera za nadogradnju putem USB-a.
3. Raspakujte zip arhivu na računaru.
Trebalo da imate jednu RUF datoteku koja
ima isto ime kao zip datoteka.
4. Iskopirajte RUF datoteku na USB fleš
memoriju.
5. Uverite se da se u plejeru ne nalazi disk, a
zatim umetnite USB fleš memoriju u USB
priključak plejera.
6. U meniju proizvoda pređite na
Podešavanja > Podrška > Nadogradnja
softvera.
7. Select Preko USB veze.
✎✎ NAPOMENE
`` Fioka za disk mora da bude prazna kada
softver nadograđujete korišćenjem USB Host
konektora.
`` Kada se završi nadogradnja softvera, proverite
podatke o softveru u meniju “Nadogradnja
softvera”.
`` Ne isključujte plejer u toku nadogradnje softvera.
To može dovesti do neispravnosti plejera.
`` Nadogradnje softvera preko USB Host
konektora moraju se obaviti samo korišćenjem
USB stika (fleš memorija).
Obaveštenje o automatskoj nadogradnji
Ako ste plejer povezali sa mrežom, a zatim
uključili opciju “Automatsko obaveštenje
o nadogradnji”, plejer će vas automatski
obaveštavati kada nova verzija softvera bude
dostupna za plejer.
Da biste uključili opciju “Automatsko obaveštenje
o nadogradnji”, postupite na sledeći način:
1. Izaberite opciju Obaveštenje o
automatskoj nadogradnji , a zatim
pritisnite taster v.
2. Koristite tastere ▲▼ da biste izabrali Uklj.,
a zatim pritisnite taster v.
Ako je nova verzija softvera na raspolaganju,
plejer će vas o tome obavestiti putem
iskačuće poruke.
1. Da biste nadogradili fabrički softver, u
iskačućem prozoru izaberite Da. Plejer
se automatski isključuje, a zatim ponovo
pokreće i počinje sa preuzimanjem. (Nikad
ne uključujte i ne isključujte plejer ručno u
toku nadogradnje.)
2. Pojaviće se iskačući prozor za praćenje
napretka.
3. Pojaviće se iskačući prozor za praćenje
napretka ažuriranja.
Kada se ažuriranje završi, plejer će se
automatski isključiti.
✎✎ NAPOMENE
`` Nadogradnja je završena kada se plejer isključi,
i zatim sam ponovo uključi.
`` Nikad ne isključujte i ne uključujte plejer ručno
tokom procesa ažuriranja.
`` Samsung Electronics neće imati nikakvu zakonsku
odgovornost za neispravnost plejera izazvanu
nestabilnom vezom sa Internetom ili nemarnošću
korisnika tokom nadogradnje softvera.
Obratite se kompaniji Samsung
Pruža informacije za kontakt radi pomoći u
vezi sa vašim plejerom.
Ugovor o korišćenju usluge
Omogućava pregled opštih izjava o odricanju
odgovornosti u vezi sadržaja i usluga trećih lica.
Reset
Vraća sve postavke na podrazumevane
fabričke vrednosti, izuzev postavki mreže.
17
Reprodukcija medija
Reprodukcija komercijalno
snimljenog diska
1. Pritisnite taster 8 da otvorite fioku za
disk.
2. Pažljivo stavite disk u fioku tako da
nalepnica na disku bude okrenuta nagore.
3. Pritisnite taster 8 da zatvorite fioku za
disk. Reprodukcija počinje automatski.
Reprodukcija datoteka na USB
uređaju
Postoje dva načina koje možete da koristite
za reprodukciju ili pregled multimedijskih
datoteka na USB uređaju preko vašeg plejera.
Repr. disk
3. Koristite tastere ▲▼ za izbor opcija
Fotografije, Vid. zapisi ili Muzika, a
zatim pritisnite taster v. Pojavljuje
se ekran Fotografije, video i muzika sa
sadržajem na uređaju. Zavisno od načina
na koji je sadržaj uređen, videćete fascikle,
pojedinačne datoteke ili oboje.
✎✎ NAPOMENE
`` Iako će plejer prikazati fascikle za svaki tip
sadržaja, prikazaće se samo datoteke sa
tipom sadržaja koji ste odabrali u koraku 3.
Na primer, ako ste izabrali muziku, moći ćete
da vidite samo muzičke datoteke. Ovaj izbor
možete da promenite ako se vratite na ekran
Fotografije, video i muzika i pređete na 3. korak
u načinu br. 2 dole.
1. način
4. Ako je potrebno, koristite tastere ▲▼◄►
da biste izabrali fasciklu, a zatim pritisnite
taster v.
2. Povežite USB uređaj na USB port na
prednjoj ploči plejera. Pojavljuje se
prozor “Priključen nov uređaj”.
6. Pritisnite taster RETURN da biste izašli iz
fascikle ili taster EXIT da biste se vratili na
početni ekran.
1. Uključite plejer.
Repr. disk
Fotografije
Vid. zapisi
Prikljuĉen nov uređaj
Fotografije
Ležište za disk je prazno
Muzika
123
Vid. zapisi
App 2
App 3
App 4
✎✎ NAPOMENE
App 5
Još
Screen Mirroring Zamena uređ.
Podešavanja
`` Ako se prozor ne pojavi, pređite na 2. način.
18
7. Na stranama 19~21 potražite uputstva u
kojima je objašnjeno kako se kontroliše
reprodukcija video zapisa, muzike i slika
na USB uređaju.
2. način
Muzika
> Premesti " Ulaz ' Nazad
App 1
5. Izaberite datoteku za pregled ili
reprodukciju, a zatim pritisnite taster v.
1. Uključite plejer.
2. Povežite USB uređaj na USB port na
prednjoj ploči plejera. Izaberite Zamena
uređ. a zatim pritisnite taster ▲▼ da biste
izabrali USB. Pritisnite taster v.
Fotografije
Vid. zapisi
Zamena uređ.
Muzika
Nema diska
123
a
Ležište za disk je prazno
App 1
App 2
App 3
App 4
App 5
Još
Zatvori
Screen Mirroring Zamena uređ.
Podešavanja
3. Koristite tastere ▲▼◄► za izbor opcija
Fotografije, Vid. zapisi ili Muzika, a
zatim pritisnite taster v. Pojavljuje
se ekran Fotografije, video i muzika sa
sadržajem na uređaju. Zavisno od načina
na koji je sadržaj uređen, videćete fascikle,
pojedinačne datoteke ili oboje.
✎✎ NAPOMENE
`` Iako će plejer prikazati fascikle za svaki tip
sadržaja, prikazaće se samo datoteke sa
tipom sadržaja koji ste odabrali u koraku 3.
Na primer, ako ste izabrali muziku, moći ćete
da vidite samo muzičke datoteke. Ovaj izbor
možete da promenite ako se vratite na ekran
Fotografije, video i muzika i ponovite 3. korak.
4. Ako je potrebno, koristite tastere ▲▼◄►
da biste izabrali fasciklu, a zatim pritisnite
taster v.
5. Koristite tastere ▲▼◄► da biste izabrali
datoteku za pregled ili reprodukciju, a
zatim pritisnite taster v.
6. Pritisnite taster RETURN da biste izašli iz
fascikle ili taster EXIT da biste se vratili na
početni ekran.
7. Na stranama 19~21 potražite uputstva u
kojima je objašnjeno kako se kontroliše
reprodukcija video zapisa, muzike i slika
na USB uređaju.
✎✎ NAPOMENE
`` Ako tokom reprodukcije sadržaja sa USB
uređaja umetnete disk, režim uređaja se
automatski menja u “Disk”.
Reprodukcija diska sa snimljenim
sadržajem korisnika
Možete da reprodukujete multimedijske
datoteke koje ste snimili na Blu-ray, DVD ili
CD diskovima.
1. Postavite disk čiji sadržaj je snimio korisnik
u fioku, tako da nalepnica na disku bude
okrenuta nagore, a zatim zatvorite fioku.
2. Koristite tastere ◄► da biste izabrali
željeni sadržaj za pregled ili reprodukciju
- Video, Fotografije ili Muzika - a zatim
pritisnite taster v.
✎✎ NAPOMENE
`` Iako će plejer prikazati fascikle za svaki tip
sadržaja, prikazaće se samo datoteke sa
tipom sadržaja koji ste odabrali u koraku 2.
Na primer, ako ste izabrali muziku, moći ćete
da vidite samo muzičke datoteke. Ovaj izbor
možete da promenite ako se vratite na početni
ekran i ponovite korak 2.
3. Pojavljuje se ekran sa listom sadržaja na
disku. Zavisno od načina na koji je sadržaj
uređen, videćete fascikle, pojedinačne
datoteke ili oboje.
4. Ako je potrebno, koristite tastere ▲▼◄►
da biste izabrali fasciklu, a zatim pritisnite
taster v.
5. Koristite tastere ◄►▲▼ da biste izabrali
datoteku za pregled ili reprodukciju, a
zatim pritisnite taster v.
6. Jednom ili više puta pritisnite taster
RETURN da biste izašli iz trenutnog
ekrana, izašli iz fascikle ili da biste se vratili
na početni ekran. Pritisnite taster EXIT da
biste se vratili direktno na početni ekran.
7. Na stranama 19~21 potražite uputstva u
kojima je objašnjeno kako se kontroliše
reprodukcija video zapisa, muzike i slika
na disku.
Reprodukcija sadržaja koji se
nalazi na računaru ili AllShare
uređaju putem Blu-ray plejera
Blu-ray plejer
PC
AllShare veza
Reprodukcija
datoteka na
računaru
1. Povežite Blu-ray plejer, računar i/
ili AllShare kompatibilni uređaj na istu
bežičnu mrežu.
2. Sledite uputstva u priručniku za instalaciju/
uputstvu za upotrebu AllShare softvera
da biste postavili uređaje i datoteke za
reprodukciju ili pregled.
3. Na početnom ekranu plejera izaberite
Zamena uređ., a zatim pritisnite taster
v. Na prikazanoj listi AllShare povezanih
uređaja, izaberite svoj računar ili drugi
AllShare kompatibilan uređaj, a zatim
pritisnite taster v.
4. Koristite tastere ◄► da biste izabrali
željeni sadržaj za pregled ili reprodukciju
- Video, Fotografije ili Muzika - a zatim
pritisnite taster v.
✎✎ NAPOMENE
`` Iako će plejer prikazati fascikle za svaki tip
sadržaja, prikazaće se samo datoteke sa
tipom sadržaja koji ste odabrali u koraku 4.
Na primer, ako ste izabrali muziku, moći ćete
da vidite samo muzičke datoteke. Ovaj izbor
možete da promenite ako se vratite na početni
ekran i ponovite korak 4.
5. Pojavljuje se ekran sa listom sadržaja na
disku. Zavisno od načina na koji je sadržaj
uređen, videćete fascikle, pojedinačne
datoteke ili oboje.
6. Ako je potrebno, koristite tastere ▲▼◄►
da biste izabrali fasciklu, a zatim pritisnite
taster v.
7. Koristite tastere ◄►▲▼ da biste izabrali
datoteku za pregled ili reprodukciju, a
zatim pritisnite taster v.
8. Jednom ili više puta pritisnite taster
RETURN da biste izašli iz trenutnog
ekrana, izašli iz fascikle ili da biste se vratili
na početni ekran. Pritisnite taster EXIT da
biste se vratili direktno na početni ekran.
9. Na stranama 19~21 potražite uputstva u
kojima je objašnjeno kako se kontroliše
reprodukcija video zapisa, muzike i slika
na disku.
Kontrola video reprodukcije
Možete da kotrolišete reprodukciju video
sadržaja koji se nalazi na Blu-ray disku, DVD
disku, CD disku, USB uređaju ili računaru.
Zavisno od medija, neke od funkcija opisane u
ovom priručniku možda neće biti dostupne.
Tokom reprodukcije Blu-ray ili DVD diska,
taster za prikaz na celom ekranu nije u
funkciji.
Tasteri na daljinskom upravljaču
za reprodukciju video zapisa
2
1
AUDIO
HOME
SUBTITLE
Tasteri za kontrolu reprodukovanja
Plejer ne reprodukuje zvuk u režimu
pretraživanja, režimu polako ili korak-po-korak.
• Za vraćanje na normalnu brzinu
reprodukovanja, pritisnite taster 6.
BONUS
Taster 6
Taster 5
Taster 7
VIEW
REPEAT
A-B
REPEAT
FULL
SCREEN
Počinje reprodukciju.
Zaustavlja reprodukciju.
Pauzira reprodukciju.
Korišćenje menija diska, menija
naslova, iskačućeg menija i liste
naslova
Taster DISC
MENU
Tokom reprodukcije, pritisnite ovaj taster
da biste aktivirali funkciju menija diska.
Taster POPUP
MENU
Tokom reprodukcije, pritisnite ovaj taster da
biste aktivirali funkciju iskačućeg menija.
Taster TITLE
MENU
Kontrola reprodukcije muzike
Možete da kotrolišete reprodukciju muzike
koja se nalazi na Blu-ray disku, DVD disku, CD
disku, USB uređaju ili računaru.
Tasteri na daljinskom upravljaču
za reprodukciju muzike
Brza
reprodukcija
U toku reprodukcije pritisnite
taster 3 ili 4 Svaki put kada
pritisnete taster 3 ili 4 brzina
reprodukcije se menja.
1
Usporena
reprodukcija
U režimu pauze pritisnite taster 4.
Svaki put kada pritisnete taster 4,
brzina reprodukcije se menja.
2
U režimu pauze pritisnite taster
Reprodukcija
7. Svaki put kada pritisnete
korak-po-korak taster 7, pojavljuje se novi
kadar.
Prestupna
reprodukcija
U toku reprodukcije pritisnite
taster 1 ili 2. Svaki put kada
pritisnete taster 1 ili 2, disk
se premešta na prethodno ili
sledeće poglavlje ili datoteku.
Tokom reprodukcije, pritisnite ovaj taster
da biste aktivirali funkciju menija naslova.
4
3
1
2
AUDIO
SUBTITLE
5
6
NUMERIČKI tasteri (samo Audio CD (CD-DA)) :
Tokom reprodukcije spiska za reprodukciju,
pritisnite broj željene numere. Izabrana
numera se reprodukuje.
Preskoči : Tokom reprokdukcije, pritisnite
taster 1 ili 2 da biste prešli na prethodnu
ili sledeću datoteku spiska za reprodukciju.
BONUS
VIEW
3
HOME
REPEAT
A-B
REPEAT
FULL
SCREEN
Taster 5 : Zaustavlja numeru (pesmu).
19
4
5
6
Brza reprodukcija (samo Audio CD (CD-DA))
U toku reprodukcije pritisnite taster 3 ili
4.
Svaki put kada pritisnete taster 3 ili 4
brzina reprodukcije se menja.
Muzika
Rep. Lista
1/6
Alatke
TRACK 001
Reţim ponavljanja ? Isklj. \05:57
Rip TRACK 002
TRACK 001
04:27
> Premesti < Podesi ' Nazad
TRACK 003
+
00:08 / 05:57
TRACK 004
TRACK 005
TRACK 006
CD
" Pauza c Izaberi
04:07
03:41
03:17
03:35
Alatke ' Nazad
2. Pritiskajte tastere ◄► da biste izabrali
opcije Numera, Svi, Sluĉ.red., ili Isklj..
3. Pritisnite taster v.
(
(
(
20
Isklj.
) Numera
) Svi
)Sluĉ.red.
Pesme se reprodukuju po
redosledu po kome su snimane.
Ponavlja se trenutna pesma.
Sve pesme se ponavljaju.
Nasumično se pesme
reprodukuju slučajnim
redosledom.
02:38
TRACK 003
02:38
TRACK 005
02:38
TRACK 004
02:38
TRACK 006
02:38
02:38
02:38
TRACK 009
02:38
CD
TRACK 002
02:38
TRACK 007
1/2 Stranica
TRACK 001
TRACK 001
Taster 6 : Reprodukuje trenutno izabranu
numeru.
1. U toku reprodukcije spiska za
reprodukciju, pritisnite taster TOOLS.
1. Za prelazak na listu pesama, pritisnite
taster 5 ili RETURN.
Pojavljuje se ekran sa listom pesama.
Pauza : Pauzira numeru.
Ponavljanje audio CD-a (CD-DA)/
MP3
Rep. Lista
a Zamena uređ.
TRACK 008
TRACK 010
02:38
c Izaberi
Alatke ( ) Pređi ' Nazad
2. Pritiskajte tastere ▲▼◄► da biste prešli
na željenu numeru, a zatim pritisnite ŽUTI
(C) taster. Na numeri se pojavljuje znak
potvrde.
Ponovite ovaj postupak da biste izabrali
dodatne numere.
3. Da biste uklonili numeru sa liste, pronađite
numeru, a zatim ponovo pritisnite ŽUTI (C)
taster. Potvrda na numeri će biti uklonjena.
4. Kada završite, pritisnite taster v.
Izabrane numere su prikazane na desnoj
strani ekrana. Plejer reprodukuje prvu
numeru.
5. Da biste promenili spisak za reprodukciju,
pritisnite taster @ ili RETURN da biste se
vratili na listu pesama. Ponovite korake 2,
3 i 4.
6. Da biste otkazali spisak za reprodukciju
i vratili se na početni ekran, pritisnite
RETURN ili taster EXIT.
✎✎ NAPOMENE
`` Na audio CD diskovima (CD-DA) možete da
kreirate spisak za reprodukciju sa do 99 numera.
`` Ako uklonite sve numere iz spiska za
reprodukciju a zatim pritisnete taster v,
plejer stavlja u listu i reprodukuje sve numere
na disku.
Ripovanje
Omogućava kopiranje sadržaja audio
datoteka sa diska sa podacima na USB/HDD
uređaj.
1. Otvorite fioku za disk. Stavite audio
(CDDA) disk u fioku, a zatim zatvorite
fioku. Umetnite USB uređaj u USB
konektor sa prednje strane proizvoda
2. U stop režimu Pritiskajte tastere ▲▼◄►
da biste prešli na željenu numeru, a zatim
pritisnite ŽUTI (C) taster. Na numeri se
pojavljuje znak potvrde.
Ponovite ovaj postupak da biste izabrali
dodatne numere.
3. Da biste uklonili numeru sa liste, pronađite
numeru, a zatim ponovo pritisnite ŽUTI (C)
taster. Potvrda na numeri će biti uklonjena.
4. Kada završite, pritisntie taster TOOLS a
zatim izaberite taster Rip koristeći taster
▲▼, a zatim pritisnite taster v. Pojavljuje
se iskačući prozor "Rip“.
5. Koristite tastere ▲▼ da biste izabrali
uređaj za smeštanje ripovane datoteke, a
zatim pritisnite taster v.
✎✎ NAPOMENE
`` Ne isključujte uređaj dok je proces ripovanja u
toku.
6. Ako želite da otkažete ripovanje numere,
pritisnite taster v a zatim izaberite
Da. Izaberite Ne da biste nastavili sa
ripovanjem.
7. Kada se ripovanje završi, pojavljuje
se poruka “Ripovanje je završeno.”.
Pritisnite taster v. a biste se vratili na
ekran za reprodukciju.
✎✎ NAPOMENE
`` Ova funkcija možda neće biti podržana na
nekim diskovima.
`` Na ekranu za ripovanje možete takođe da
izaberete opcije Izbor svih i Opozovi izbor
svega.
-- Koristite opciju Izbor svih za izbor svih numera
i pritisnite taster v. Na taj način se poništava
vaš izbor pojedinačnih numera.
-- Koristite opciju Opozovi izbor svega da biste
odznačili sve izabrane numere odjednom.
Diska Kopiranje na USB
Omogućava kopiranje video zapisa/fotografija/
muzike sa diska sa podacima na USB/HDD
uređaj.
1. Otvorite fioku za disk. Stavite disk u fioku,
a zatim zatvorite fioku. Umetnite USB
uređaj u USB konektor sa prednje strane
proizvoda. Pojavljuje se iskačući prozor sa
novim uređajem.
2. Pritisnite taster ▲, a zatim pritiskajte
tastere ◄► da biste izabrali Blu-ray, DVD
ili CD.
3. Koristite tastere ▲▼ za izbor opcija
Fotografije, Vid. zapisi ili Muzika, a
zatim pritisnite taster v. Pojavljuje
se ekran Fotografije, video i muzika sa
sadržajem na uređaju. Zavisno od načina
na koji je sadržaj uređen, videćete fascikle,
pojedinačne datoteke ili oboje.
✎✎ NAPOMENE
`` Iako će plejer prikazati fascikle za svaki tip
sadržaja, prikazaće se samo datoteke sa
tipom sadržaja koji ste odabrali u koraku 3.
Na primer, ako ste izabrali muziku, moći ćete
da vidite samo muzičke datoteke. Ovaj izbor
možete da promenite ako se vratite na ekran
Fotografije, video i muzika i ponovite 3. korak.
4. Kada se prikaže ekran za reprodukciju,
koristite tastere ▲▼◄► za izbor opcije
Vid. zapisi, Fotografije ili Muzika a zatim
pritisnite ŽUTI (C) taster. Potvrdni okvir se
pojavljuje na levoj strani željene stavke.
5. Ponovite 4. korak da biste izabrali i
označili dodatne željene stavke.
6. Da biste uklonili željenu stavku sa liste,
ponovo pritisnite ŽUTI (C) taster. Oznaka
na željenoj stavki će biti uklonjena.
7. Kada završite, pritisntie taster TOOLS a
zatim izaberite taster Kopiranje na USB
koristeći taster ▲▼, a zatim pritisnite
taster v. Pojavljuje se iskačući prozor
"Kopiranje na USB“.
8. Koristite tastere ▲▼ da biste izabrali
uređaj za smeštanje kopiranih datoteka, a
zatim pritisnite taster v.
✎✎ NAPOMENE
`` Ne isključujte uređaj dok je proces kopiranja u
toku.
9. Ako želite da otkažete kopiranje, pritisnite
taster v I izaberite opciju Da. Izaberite
Ne da biste nastavili sa kopiranjem
10.Kada je kopiranje završeno, pojavljuje se
poruka “Kopiranje je dovršeno.”. Pritisnite
taster v da biste se vratili nazad u ekran
za reprodukciju.
✎✎ NAPOMENE
`` Ova funkcija možda neće biti podržana na
nekim diskovima.
`` Na ekranu za kopiranje možete takođe da
izaberete opcije Izbor svih i Opozovi izbor
svega.
-- Izaberite opciju Izbor svih da biste izabrali
sve stavke. Na taj način se poništava vaš
izbor pojedinačnih stavki.
-- Izaberite opciju Opozovi izbor svega da
biste odjednom odznačili sve izabrane
stavke.
Reprodukovanje foto sadržaja
Možete da kotrolišete reprodukciju foto
sadržaja koji se nalazi na Blu-ray disku, DVD
disku, CD disku, USB uređaju ili računaru.
Korišćenje menija “Alatke”
U toku reprodukcije pritisnite taster TOOLS.
Pokreni
projekciju
slajdova/
Zaustavi
projekciju
slajdova
Brzina prezent.
Pozadinska
muzika
Izaberite da biste pokrenuli ili
zaustavili prikazivanje slajdova.
Izaberite za podešavanje brzine
prikazivanja slajdova.
Izaberite ako želite da slušate
muziku dok gledate slajdove.
Zum
Izaberite ako želite da uvećate
trenutnu sliku. (Uvećano do 4 puta)
Okreni
Izaberite ako želite da rotirate
sliku. (Slika će se rotirati ili u
smeru ili suprotno smeru kretanja
kazaljke na satu).
Informacije
Prikazuje informacije o slici.
✎✎ NAPOMENE
`` U zavisnosti od diska ili memorijskog uređaja,
meni Alatke se može razlikovati.
`` Da biste omogućili funkciju pozadinske
muzike, fotografija se mora nalaziti na istom
memorijskom mediju kao i muzička datoteka.
Međutim, na kvalitet zvuka može uticati bitska
brzina MP3 datoteke, veličina fotografije i način
šifrovanja.
`` Ne možete da uvećate titl ili PG grafiku u modu
prikaza na celom ekranu.
Dodatak
Rešavanje problema
Pre nego što potražite servisiranje, proverite sledeće.
PROBLEM
REŠENJE
Preko daljinskog upravljača
se ne može izvršiti ni jedna
funkcija.
• Proverite baterije u daljinskom upravljaču. Možda ih treba zameniti.
• Ne upravljajte daljinskim upravljačem sa rastojanja većeg od 6,1m od
plejera.
• Izvadite baterije i pritisnite jedan ili više tastera na nekoliko minuta kako
bi se ispraznio mikroprocesor u daljinskom upravljaču i resetovao. Ponovo
stavite baterije i pokušajte da upravljate daljinskim upravljačem.
Diskovi se ne reprodukuju.
• Proverite da li je disk postavljen sa nalepnicom okrenutom nagore.
• Proverite regionalni kod za Blu-ray/DVD disk.
Ne pojavljuje se meni diska.
• Proverite da li disk ima meni.
Na ekranu se pojavljuje
poruka o zabrani.
• Ova poruka se prikazuje kada se pritisne pogrešan taster.
• Softver Blu-ray/DVD diska ne podržava ovu funkciju (npr. uglovi).
• Zahtevali ste broj naslova ili poglavlja ili vreme pretraživanja koje je van
opsega.
Režim reprodukcije se
razlikuje od izbora u meniju
za podešavanje.
• Neke funkcije koje su izabrane u meniju za podešavanje možda neće raditi
ispravno ako disk nije kodiran sa odgovarajućom funkcijom.
Proporcija ekrana se ne
može promeniti.
• Proporcija ekrana je fiksna na vašem Blu-ray/DVD disku.
• To nije problem sa plejerom.
Nema audio signala.
• Uverite se da ste izabrali korektan Digitalni izlaz u meniju za Audio opcije.
Ekran je prazan.
• Ako je HDMI izlaz postavljen na rezoluciju koju vaš TV aparat ne podržava (npr,
1080p), može se desiti da na vašem TV aparatu ne vidite sliku.
• Pritisnite taster @ (na prednjoj ploči) 5 sekundi ili duže kada nije stavljen
disk. Sve postavke će se vratiti na fabričke postavke.
• Ako su vraćena fabrička podešenja, svi sačuvani korisnički BD podaci biće
obrisani.
21
PROBLEM
REŠENJE
PROBLEM
REŠENJE
Zaboravljen PIN
• Pritisnite taster @ (na gornjoj ploči) 5 sekundi ili duže kada nije stavljen
disk. Sve postavke, uključujući i lozinku biće vraćene na fabričke postavke.
Nemojte ovo koristiti osim ako nije apsolutno neophodno.
• Ako su vraćena fabrička podešenja, svi sačuvani korisnički BD podaci biće
obrisani.
Ne mogu da se povežem sa
BD-LIVE serverom.
Slika ima šum ili je izobličena
• Proverite da li je disk prljav ili izgreban.
• Očistite disk.
Nema HDMI izlaza.
• Proverite vezu između TV aparata i HDMI konektora na plejeru.
• Proverite da li vaš TV podržava 576p/480p, 720p, 1080i, ili 1080p
rezolucije HDMI ulaza.
• Koristeći funkciju Status Mreže proverite da li je veza sa mrežom uspešna.
• Proverite da li je USB memorijski uređaj povezan sa plejerom.
• Memorijski uređaj mora da ima najmanje 1GB slobodnog prostora da bi
mogao da podrži BD-LIVE servis
Dostupan kapacitet možete proveriti u Upravljanje BD podacima.
• Proverite da li je meni “Internet veza za uslugu BD-Live“ postavljen na
“Dozvoli (sve)”.
• Ako to ne uspe, kontaktirajte dobavljača sadržaja ili ažurirajte plejer na
najnoviji fabrički softver.
Došlo je do greške pri
korišćenju
BD-LIVE servisa.
• Memorijski uređaj mora da ima najmanje 1GB slobodnog prostora da bi
mogao da podrži BD-LIVE servis.
Dostupan kapacitet možete proveriti u Upravljanje BD podacima.
Abnormalan ekran HDMI
izlaza.
• Ako se na ekranu pojavljuje slučajan šum, to znači da vaš TV aparat ne
podržava HDCP (Širokopojasna zaštita digitalnog sadržaja).
Ako imate druge probleme.
• Idite na sadržaj i pronađite odeljak u korisničkom uputstvu koji sadrži
objašnjenja u vezi vašeg trenutnog problema, i sledite proceduru još jednom.
• Ako problem i dalje ne može da se reši, molimo da kontaktirate vaš najbliži
Samsungov ovlašćeni servisni centar.
AllShare funkcija
Mogu da vidim fascikle koje
se dele preko AllShare, ali ne
mogu da vidim datoteke.
• AllShare prikazuje samo datoteke koje odgovaraju kategorijama slika,
muzike i filma. Datoteke koje ne odgovaraju tim kategorijama se ne
prikazuju.
Video se reprodukuje sa
prekidima.
• Proverite da li je mreža stabilna.
• Proverite da li je mrežni kabl pravilno povezan i da mreža nije preopterećena.
• Bežična veza između AllShare kompatibilnog uređaja i plejera je nestabilna.
Proverite vezu.
AllShare veza između plejera
i računara je nestabilna.
• IP adrese pod istom podmrežom treba da budu jedinstvene.
Ako nisu, do takve pojave može da dovede ometanje IP-a.
• Proverite da li ste omogućili zaštitni zid.
Ako jeste, onemogućite funkciju zaštitnog zida
22
BD-LIVE
✎✎ NAPOMENE
`` Ako su vraćena fabrička podešenja, svi sačuvani korisnički BD podaci biće obrisani.
Popravke
Ukoliko nas kontaktirate za popravku vašeg plejera, administrativni troškovi mogu biti naplaćeni
ako je:
1. Tehničar pozvan u vaš dom na vaš zahtev i ako proizvod nije u kvaru.
2. Vi donesete uređaj u servisni centar, a proizvod nije u kvaru.
Iznos administrativnih troškova ćemo vam dostaviti pre nego što obavimo posetu ili počnemo
da radimo na vašem plejeru.
Preporučujemo vam da pažljivo pročitate ovo uputstvo, potražite rešenje na www.samsung.
com ili kontaktirate Centar za podršku pre nego što zatražite popravku plejera.
Specifikacije
Opšte postavke
USB
HDMI
Audio izlaz
Mreža
-----
Težina
1,2 Kg
Dimenzije
360 (Š) X 196 (D) X 39 (V) mm
Opseg radnih temperatura
+5°C do +35°C
Radni opseg vlažnosti vazduha
10 % do 75 %
Tip A
USB 2.0
DC izlaz
5V 0.5A Maks
Video
2D : 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
3D : 1080p, 720p
Audio
PCM, Tok bitova
Digitalni audio izlaz
Koaksijalni
Ethernet
100BASE - TX Terminal
Bežični LAN
Ugrađen
Bezbednost
WEP (OPEN/SHARED)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-PSK (TKIP/AES)
WPS(PBC)
Podržano
Brzine mreže jednake ili slabije od 10Mbps nisu podržane.
Dizajn i specifikacije su podložni izmenama bez prethodnog obaveštavanja.
U vezi sa napajanjem i potrošnjom energije, pogledajte nalepnicu na plejeru.
Težina i dimenzije su približne.
Obaveštenje o usklađenosti i kompatibilnosti
NISU SVI diskovi kompatibilni
• Prema ograničenjima koja su dole opisana i onima koja su pomenuta u ovom uputstvu,
uključujući i odeljak "Tipovi i karakteristike diskova" iz ovog korisničkog uputstva, tipovi
diskova koji se mogu reprodukovati su: unapred snimljeni komercijalni BD-ROM, DVD-VIDEO
i Audio CD (CD-DA) diskovi; BD-RE/-R, DVD-RW/-R diskovi; i CD-RW/-R diskovi.
• Osim gore navedenih diskova, drugi diskovi se ne mogu reprodukovati i nisu namenjeni
za reprodukciju na ovom plejeru. I neki od gore navedenih diskova se možda neće moći
reprodukovati zbog jednog ili više dole navedenih razloga.
• Samsung ne može da garantuje da će ovaj plejer reprodukovati svaki disk sa BD-ROM,
BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R i CD-RW/-R oznakom i ovaj plejer
možda neće reagovati na sve operativne komande ili neće vršiti sve funkcije na svakom
disku. Takvi i drugi problemi vezani za kompatibilnost diskova i rad plejera sa novim i
postojećim formatima diskova su mogući zato što:
-- je Blu-ray format novi format u razvoju i ovaj plejer možda neće vršiti sve funkcije na svim
Blu-ray diskovima zato što neke funkcije mogu biti opcione, dodatne funkcije mogu biti
dodate u Blu-ray format posle proizvodnje plejera, a izvesne postojeće funkcije mogu biti
dostupne sa zakašnjenjem;
-- nisu sve nove i postojeće verzije formata diskova podržane ovim plejerom;
-- se novi i postojeći formati diskova mogu revidirati, menjati, ažurirati, poboljšavati i/ili
dopuniti;
-- su neki diskovi proizvedeni na način koji omogućava specifičan ili ograničen rad i funkcije
tokom reprodukcije;
-- neki diskovi sa BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R i CD-RW/-R
oznakama mogu biti nestandardni diskovi;
-- se neki diskovi ne mogu reprodukovati zavisno od njihovog fizičkog stanja ili uslova
snimanja;
-- se problemi i greške mogu javiti tokom kreiranja Blu-ray diskova, DVD softvera i/ili
proizvodnje diskova;
-- ovaj plejer radi drugačije od standardnog DVD plejera ili druge AV opreme; i/ili
-- zbog razloga pomenutih u ovom korisničkom uputstvu i zbog drugih razloga koje je otkrio
i prijavio SAMSUNG centar za podršku kupcima.
• Ako naiđete na probleme vezane za kompatibilnost diskova ili rad plejera, molimo pozovite
SAMSUNG centar za podršku kupcima.
Takođe, možete pozvati SAMSUNG centar za podršku kupcima u vezi mogućih ažuriranja za
ovaj plejer.
• Za dodatne informacije o ograničenjima reprodukcije i kompatibilnosti diskova, pročitajte
odeljke Mere opreza, Pre čitanja korisničkog uputstva, Tipovi diskova i karakteristike i Pre
reprodukcije u ovom korisničkom uputstvu.
23
• Za izlaz Blu-ray plejera sa progresivnim skeniranjem : KORISNICI BI TREBALO DA
PRIMETE DA NISU SVI TELEVIZORI VISOKE DEFINICIJE POTPUNO KOMPATIBILNI SA
OVIM PROIZVODOM I DA MOGU PROUZROKOVATI POJAVU SMETNJI NA PRIKAZANOJ
SLICI. U SLUČAJU PROBLEMA SA SLIKAMA GENERISANIM PROGRESIVNIM
SKENIRANJEM, PREPORUČUJE SE DA KORISNIK PROMENI POVEZIVANJE I PREĐE NA
IZLAZ STANDARDNE DEFINICIJE. AKO IMATE PITANJA U VEZI KOMPATIBILNOSTI VAŠEG
TV APARATA SA OVIM PROIZVODOM, MOLIMO DA KONTAKTIRATE SAMSUNGOV
CENTAR ZA PODRŠKU KUPCIMA.
Zaštita od kopiranja
• Zbog toga što je AACS (Napredni sistem za pristup sadržaju) odobreni sistem za zaštitu
sadržaja za Blu-ray format, sličan upotrebi CSS-a (sistem za šifriranje sadržaja) za DVD
format, izvesna ograničenja postoje kod reprodukcije, izlaza analognog signala, itd, kod
AACS zaštićenih sadržaja.
Rad ovog proizvoda i ograničenja ovog proizvoda mogu varirati zavisno od vremena
kupovine, jer ta ograničenja AACS može prihvatiti i/ili izmeniti nakon proizvodnje ovog
proizvoda. Štaviše, oznake BD-ROM i BD+ se dodatno koriste kao sistem za zaštitu sadržaja
za Blu-ray format, što nameće izvesna ograničenja, uključujući i ograničenja reprodukcije
za BD-ROM oznaku i/ili BD+ zaštićene sadržaje. Da biste dobili dodatne informacije o
AACS, BD-ROM oznaci, BD+ ili ovom proizvodu, molimo kontaktirajte SAMSUNG centar za
podršku kupcima.
• Mnogi Blu-ray/DVD diskovi su kodirani sa zaštitom od kopiranja. Zbog toga treba da
povežete vaš plejer samo direktno na vaš TV aparat, ne na video rekorder. Povezivanje na
video rekorder dovodi do izobličavanja slike sa Blu-ray/DVD diskova sa zaštitom od kopiranja.
• Prema američkom zakonu o zaštiti autorskih prava i zakonima o zaštiti prava drugih zemalja,
neovlašćeno snimanje, upotreba, prikazivanje, distribucija i ponovno gledanje televizijskih
programa, video traka, Blu-ray diskova, DVD diskova i drugih materijala može biti podložno
građanskoj i/ili krivičnoj odgovornosti.
• Cinavia obaveštenje : Ovaj proizvod koristi Cinavia tehnologiju za ograničenje upotrebe
neovlašćenih kopija nekih komercijalno proizvedenih filmova i video zapisa i zvučnih
zapisa. Kada se otkrije upotreba neovlašćene kopije, prikazaće se poruka i reprodukcija ili
kopiranje će biti prekinuto. Više informacija o Cinavia tehnologija dostupne su na internet
informacionom centru za potrošače Cinavia na adresi http://www.cinavia.com. Da biste
zatražili dodatne informacije o Cinavia-i putem pošte, pošaljite razglednicu sa vaše e-adrese:
Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, SAD.
Ovaj proizvod sadrži tehnologiju u vlasništvu pod licencom kompanije Verance Corporation
i zaštićen je američkim patentom 7,369,677 i drugim američkim i svetskim patentima koji
su potvrđeni ili su na čekanju, kao i zaštitom autorskih prava i poslovne tajne za određene
aspekte takve tehnologije. Cinavia je zaštitni znak kompanije Verance Corporation. Copyright
2004-2013 Verance Corporation. Sva prava zadržana od strane kompanije Verance.
Reinženjering ili demontaža su zabranjeni.
24
Izjava o odricanju odgovornosti za mrežni servis
Sav sadržaj i usluge dostupne preko ovog uređaja pripadaju trećim licima i zaštićene su
autorskim pravima, patentima, zaštitnim znakom i/ili drugim zakonima o intelektualnoj svojini.
Takav sadržaj i usluge se pružaju isključivo za vašu ličnu nekomercijalnu upotrebu. Ne možete
da koristite bilo koji sadržaj ili usluge na način koji nije odobren od strane vlasnika sadržaja ili
provajdera servisa. Bez ograničavanja prethodno navedenog, osim ako je izričito odobreno od
strane vlasnika sadržaja ili provajdera servisa, ne smete menjati, kopirati, ponovo objavljivati,
otpremati, prenositi, prevoditi, prodavati, kreirati izvedena dela, eksploatisati ili distribuirati, na
bilo koji način ili bilo kojim sredstvima, sadržaj prikazan preko ovog uređaja.
SADRŽAJI I SERVISI TREĆIH STRANA SU OBEZBEĐENI "KAKVI JESU”. SAMSUNG NE
GARANTUJE ZA SADRŽAJE ILI USLUGE KOJE SU OBEZBEĐENE NA TAJ NAČIN, BILO
IZRIČITO ILI PREĆUTNO, BEZ OBZIRA NA SVRHU. SAMSUNG IZRIČITO ODRIČE BILO
KAKVE GARANCIJE, UKLjUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA, GARANCIJE
UTRŽIVOSTI ILI POGODNOSTI ZA ODREĐENE SVRHE. SAMSUNG NE GARANTUJE
TAČNOST, VALIDNOST, PRAVOVREMENOST, ZAKONITOST ILI POTPUNOST BILO
KAKVOG SADRŽAJA ILI SERVISA KOJI SU STAVLJENI NA RASPOLAGANJE PREKO OVOG
UREĐAJA I NI POD KAKVIM OKOLNOSTIMA, UKLJUČUJUĆI I NEMAR, SAMSUNG NEĆE
BITI ODGOVORAN, BILO PO UGOVORU ILI SPORU, ZA SVE DIREKTNE, INDIREKTNE,
SLUČAJNE, POSEBNE ILI POSLEDIČNE ŠTETE, ADVOKATSKE HONORARE, TROŠKOVE
ILI BILO KOJE DRUGE ŠTETE KOJE SU NASTALE ILI SU U VEZI SA BILO KOJOM
INFORMACIJOM SADRŽANOM U ILI NASTALIM KAO REZULTAT KORIŠĆENJA BILO KOG
SADRŽAJA ILI SERVISA OD STRANE VAS ILI TREĆE STRANE, ČAK I AKO JE UPOZOREN
NA MOGUĆNOST TAKVIH ŠTETA.
Usluge trećih strana mogu biti okončane ili prekinute u bilo kom trenutku i Samsung ne
predstavlja i ne daje garanciju da će bilo koji sadržaj ili usluga ostati dostupni za bilo koji
vremenski period. Sadržaji i servisi se prenose od strane trećih strana putem mreža i prenosnih
kapaciteta nad kojima Samsung nema nikakvu kontrolu. Bez ograničavanja opštosti ove izjave
o odricanju odgovornosti, Samsung izričito odriče bilo kakvu odgovornost ili garanciju za bilo
kakav prekid ili suspenziju bilo kog sadržaja ili servisa stavljenih na raspolaganje preko ovog
uređaja.
Samsung nije odgovoran za korisnički servis u vezi sa sadržajima i servisima. Bilo kakvo pitanje
ili zahtev koji su vezani za sadržaj ili servise treba uputiti direktno provajderima odgovarajućeg
sadržaja i servisa.
Licenca
• Oracle i Java su registrovani zaštitni znaci kompanije Oracle i/ili njenih
filijala. Ostala imena mogu biti zaštitni znaci njihovih vlasnika.
• Za DTS patente, pogledajte http://patents.dts.com. Proizvedeno pod
licencom kompanije DTS Licensing Limited. DTS, simbol, kao i DTS i simbol
zajedno su registrovani zaštitni znaci, a DTS 2.0+Digital Out je zaštitni znak
kompanije DTS, Inc. © DTS, Inc. Sva prava zadržana.
• Obaveštenje o licenci za softver sa otvorenim kodom
-- U slučaju da se koristi softver sa otvorenim kodom, licence za softver sa otvorenim kodom
dostupne su u meniju proizvoda.
• Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories. Dolby i dupli -D simbol su
zaštitni znaci Dolby Laboratories.
2.0+Digital Out
• DivX
-- O DIVX VIDEO FORMATU: DivX® je digitalni video format koji je kreirala
kompanija DivX, LLC, podružnica korporacije Rovi Corporation. Ovo
je zvanični DivX Certified® uređaj koji je prošao rigorozno testiranje
da bi se potvrdilo da reprodukuje DivX video. Posetite stranicu divx.com sa dodatnim
informacijama i softverskim alatima za konverziju vaših datoteka u DivX video.
-- O DIVX FORMATU VIDEO ZAPISA NA ZAHTEV: Ovaj uređaj sa certifikatom DivX
Certified® mora da bude registrovan da bi mogao reprodukovati filmove kupljene u DivX
formatu video zapisa na zahtev (VOD). Da biste dobili registracioni kod, pronađite DivX
VOD deo u meniju za podešavanje uređaja. Idite na vod.divx.xom da biste saznali kako da
završite proces registracije.
-- DivX Certified® za reprodukciju DivX® video zapisa do HD 1080p, uključujući i premium
sadržaj.
DivX®, DivX Certified® i slični logotipi su zaštićeni znaci korporacije Rovi Corporation ili
njenih podružnica i koriste se pod licencom. Pokriven jednim ili više sledećih patenata
izdatih u SAD-u: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™ i logotipi su zaštitni znaci Blu-ray Disc Association.
Preporuka - samo za Evropu
• Ovim putem kompanija Samsung Electronics izjavljuje da je ovaj BD Player
usklađen sa osnovnim zahtevima i drugim primenljivim odredbama direktive
1999/5/EC. Zvaničnu izjavu o usklađenosti možete da pronađete na Web lokaciji
http://www.samsung.com, tako što ćete izabrati “Podrška > Pretraži podršku za proizvod” i
uneti naziv modela. Ova oprema može da radi u svim zemljama EU.
• HDMI i High-Definition Multimedia Interface, kao i HDMI logotip su
zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci HDMI Licensing LLC u
Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.
25
Ispravno odlaganje baterija za ovaj uređaj
(Važi za Evropsku Uniju i ostale evropske zemlje koje imaju poseban sistem za
recikliranje baterija)
Kontaktirajte SAMSUNG WORLD WIDE
Ako imate bilo kakva pitanja ili komentare u vezi Samsung proizvoda, molimo da kontaktirate
SAMSUNG centar za podršku kupcima.
AUSTRIA
Area
Contact Centre 
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
051 331 999
07001 33 11 , share cost tariff
062 SAMSUNG (062 726 786)
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030-6227 515
01 48 63 00 00
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
8009 4000 only from landline
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
261 03 710
020 405 888
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815 56480
0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 **
* (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
808 20-SAMSUNG(808 20 7267)
08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.
011 321 6899
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
902172678
0771 726 7864 (SAMSUNG)
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
MONTENEGRO
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com/bg
www.samsung.com/hr
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/fr
www.samsung.com
www.samsung.com/gr
http://www.samsung.com/hu
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/pl
www.samsung.com
www.samsung.com/ro
www.samsung.com/rs
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch (German)
www.samsung.com/ch_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.com/ee
Ova oznaka na bateriji, priručniku ili na pakovanju znači da baterija u ovom
proizvodu ne sme da se odloži sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada prestane
da radi. Tamo gde postoje sledeće oznake hemisjkih elemenata Hg, Cd ili Pb, to
označava da baterija sadrži živu, kadmijum ili olovo u količinama iznad nivoa
dozvoljenog prema direktivi EC Directive 2006/66. Ukoliko se baterije ne odlože na
pravilan način, ove supstance mogu biti štetne po zdravlje ili po životnu okolinu.
Da biste zaštitili prirodna bogatstva i da biste promovisali ponovnu upotrebu
recikliranog materijala, odvojite baterije od ostalog otpada I reciklirajte ih pomoću
svog lokalnog sistema za reciklažu baterija.
Pravilno odlaganje ovog proizvoda
(električna i elektronska oprema za odlaganje)
(Primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju posebne
sisteme za prikupljanje)
Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i
njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se
odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja.
Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled
nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno
ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.
Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili
lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji
mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu
okolinu.
Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora
o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da
se mešaju saostalim komercijalnim otpadom.
BD-H5900
Blu-ray™ disk player
korisnički priručnik
zamislite mogućnosti
Zahvaljujemo Vam na kupnji ovog Samsung proizvoda.
Za potpuniju uslugu, molimo registrirajte vaš proizvod na
www.samsung.com/register
Hrvatski
Sigurnosne informacije
Upozorenje
KAKO BISTE SMANJILI RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE UKLANJAJTE PREDNJI (ILI
STRAŽNJI) POKLOPAC.
NE SADRŽI DIJELOVE KOJE MOŽE SERVISIRATI KORISNIK. SERVIS POVJERITE
OVLAŠTENOM SERVISNOM OSOBLJU.
OPREZ
RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA
NE OTVARAJTE
Ovaj simbol označava “opasan napon”
u proizvodu koji predstavlja rizik od
električnog udara ili ozljede osoba.
OPREZ: KAKO BISTE SMANJILI RIZIK OD
ELEKTRIČNOG UDARA, NE UKLANJAJTE
PREDNJI (ILI STRAŽNJI) POKLOPAC.
NEMA DIJELOVA KOJE MOŽE SERVISIRATI
KORISNIK. SERVIS POVJERITE OVLAŠTENOM
SERVISNOM OSOBLJU.
Nemojte instalirati ovaj proizvod u ograničenom
prostoru kao što je ormar za knjige ili slični uređaj.
UPOZORENJE
Kako biste spriječili oštećenje uslijed opasnosti
od požara ili električnog udara, nemojte izlagati
ovaj uređaj vlazi ili kiši.
OPREZ
Blu-ray disk player KORISTI NEVIDLJIVU
LASERSKU ZRAKU KOJA MOŽE UZROKOVATI
OPASNO ZRAČENJE U SLUČAJU IZLAGANJA.
PAZITE DA ISPRAVNO KORISTITE Blu-ray disk
player U SKLADU S UPUTAMA.
OPREZ
OVAJ PROIZVOD KORISTI LASER. UPORABA
KONTROLA ILI PODEŠAVANJA ILI IZVRŠENJE
POSTUPAKA KOJI NISU OVDJE NAVEDENI
MOŽE DOVESTI DO IZLAGANJA OPASNOM
ZRAČENJU. NE OTVARAJTE POKLOPCE I NE
VRŠITE SAMI POPRAVKE. SERVIS POVJERITE
2
Ovaj simbol označava važne upute koje
idu uz proizvod.
OVLAŠTENOM SERVISNOM OSOBLJU.
Ovaj proizvod je u skladu s CE propisima ako
koristite oklopljene kabele i konektore za
spajanje uređaja s drugom opremom. Za
sprječavanje elektromagnetske interferencije s
električnim uređajima kao što su radio i TV,
koristite oklopljene kabele i konektore za
spajanje.
VAŽNA NAPOMENA
Glavni električni vod na ovoj opremi isporučen je
s oblikovanim utikačem koji uključuje osigurač.
Vrijednost osigurača navedena je na prednjem
dijelu zatika utikača. Ako je potrebna zamjena,
morate koristiti osigurač iste snage odobren za
BS1362.
Nikada ne koristite utikač bez poklopca osigurača
ako se poklopac može ukloniti. Ako je potreban
zamjenski poklopac osigurača, on mora biti
iste boje kao i lice zatika na utikaču. Zamjenske
poklopce možete kupiti kod distributera.
Ako isporučeni utikač nije prikladan za točke
napajanja u vašoj kući ili kabel nije dovoljno
dugačak da dosegne točku napajanja, trebate
nabaviti odgovarajući produžni sigurnosni kabel
ili zatražiti pomoć distributera.
Međutim, ako nema alternative odrezivanju
utikača, uklonite osigurač i sigurno odložite utikač.
Ne spajajte utikač u utor glavnog voda budući
da postoji rizik od električnog udara zbog gole
fleksibilne žice.
Za odspajanje opreme s glavnog voda morate
izvući utikač iz utora glavnog voda te stoga
utikač glavnog voda mora biti spreman za
uporabu.
Uređaj isporučen s ovim priručnikom za korisnike
ima licencu u skladu s pravima na intelektualno
vlasništvo trećih strana.
LASERSKI PROIZVOD KLASE 1
Ovaj player kompaktnih diskova klasificiran je
kao LASERSKI proizvod KLASE 1. Uporaba
kontrola, prilagodbe ili izvođenje procedura koji
nisu navedeni u ovim uputama mogu rezultirati
opasnim izlaganjem zračenju.
OPREZ :
• U SLUČAJU OTVARANJA JAVLJA SE
VIDLJIVO ILI NEVIDLJIVO LASERSKO
ZRAČENJE KLASE 3B. IZBJEGAVAJTE
IZLAGANJE ZRACI (IEC 60825-1)
• OVAJ PROIZVOD KORISTI LASER.
UPORABA KONTROLA, PRILAGODBE
ILI IZVOĐENJE PROCEDURA KOJI NISU
NAVEDENI U OVIM UPUTAMA MOGU
REZULTIRATI OPASNIM IZLAGANJEM
ZRAČENJU. NE OTVARAJTE OPLATE
I NE POKUŠAVAJTE SAMOSTALNO
POPRAVLJATI PROIZVOD. SERVISIRANJE
PREPUSTITE KVALIFICIRANIM
DJELATNICIMA.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
Mjere opreza
Važne sigurnosne upute
Prije uporabe jedinice pažljivo pročitajte ove
upute za rad. Slijedite sve dolje navedene
sigurnosne upute.
Upute za rad čuvajte pri ruci za buduću
uporabu.
1. Pročitajte ove upute.
2. Sačuvajte ove upute.
3. Obratite pozornost na sva upozorenja.
4. Slijedite sve upute.
5. Ne upotrebljavajte uređaj u blizini vode.
6. Čistite samo suhom krpom.
7. Nemojte blokirati ventilacijske otvore.
Instalirajte u skladu s uputama
proizvođača.
8. Ne postavljajte uređaj blizu izvora topline
kao što su radijatori, toplinski spremnici,
pećnice ili drugi uređaji (uključujući AV
prijemnike) koji proizvode toplinu.
9. Ne poništavajte sigurnosnu namjenu
polariziranog utikača ili utikača za
uzemljenje. Polarizirani utikač ima dvije
kontaktne plojke od kojih je jedna šira od
druge. Utikač za uzemljenje ima dvije
kontaktne plojke i jedan šiljak za
uzemljenje. Široka plojka i treći šiljak
namijenjeni su vašoj sigurnosti. Ako
isporučeni utikač ne odgovara vašoj
utičnici, obratite se električaru kako biste
zamijenili zastarjelu utičnicu.
10.Kabel za napajanje postavite tako da
se po njemu ne gazi te na mjesto gdje
neće biti prikliješten drugim predmetima.
Posebice pazite na utikač i na dio
kabelskog izlaza iz jedinice.
11.Upotrebljavajte samo dodatke/dodatnu
opremu koju je naveo proizvođač.
12.Rabite kolica, stalak,
tronožac, držač ili
stol koji je naveo
proizvođač ili koji je
prodan uz uređaj.
Oprezno pomičite
kolica s uređajem da
biste izbjegli ozljedu uslijed prevrtanja.
13.Isključite uređaj iz utičnice tijekom
grmljavine ili kada ga ne upotrebljavate
dulje vrijeme.
14.Sve radove servisiranja prepustite
kvalificiranom servisnom osoblju.
Servisiranje je potrebno u slučaju bilo
kakvog oštećenja, npr. oštećenja
kabela napajanja ili utikača, prolijevanja
tekućine ili upadanja stranih predmeta
u uređaj, izlaganja uređaja kiši ili vlazi,
neuobičajenog rada ili pada s visine.
Pohranjivanje diskova i upravljanje
njima
• Držanje diskova
-- Otisci prstiju i ogrebotine
na disku mogu umanjiti
kvalitetu zvuka i slike ili
uzrokovati preskakanje.
-- Izbjegavajte dodirivanje površine diska
na koji su snimljeni podaci.
-- Disk držite za rubove kako otisci prstiju
ne bi ostali na površini.
-- Ne lijepite papir ili traku na disk.
• Čišćenje diska
-- Ako se disk zaprlja
otiscima prstiju ili
prljavštinom, očistite ga
blagim deterdžentom
razrijeđenim u vodi te ga
obrišite mekom krpom.
-- Disk čistite tako da ga brišete od
unutarnjeg prema vanjskom rubu.
• Pohranjivanje diska
`` Ne čuvajte ga na izravnoj sunčevoj
svjetlosti.
`` Čuvajte ga na hladnom i prozračenom
mjestu.
`` Čuvajte ga u čistom zaštitnom omotu i
u okomitom položaju.
Mjere opreza pri rukovanju
• Ne izlažite ovaj uređaj kapanju ili prskanju.
Na uređaj ne stavljajte predmete napunjene
tekućinom, poput vaza.
• Kako biste potpuno isključili ovaj uređaj,
morate iskopčati utikač iz zidne utičnice.
Stoga utikač mora uvijek biti lako
pristupačan.
• U jednu zidnu utičnicu ne uključujte više
električnih uređaja. Preopterećenje utičnice
može uzrokovati njezino pregrijavanje i,
posljedično, požar.
• Prije povezivanja ostalih komponenti na
ovaj player, svakako ih isključite.
• Ako iznenada premjestite player s hladnog
na toplo mjesto, na radnim dijelovima
i lećama može se stvoriti kondenzat te
izazvati nepravilnu reprodukciju diska.
Dođe li to toga, isključite player, pričekajte
dva sata prije nego što priključite utikač u
utičnicu. Potom umetnite disk i pokušajte
ga ponovno reproducirati.
• Bude li proizvod proizvodio neobičnu buku
ili miris gorenja ili dim, odmah isključite
prekidač za napajanje i izvucite strujni
utikač iz zidne utičnice. Potom se obratite
najbližem korisničkom servisnom centru
kako biste dobili tehničku pomoć. Ne rabite
proizvod. Uporaba takvog proizvoda može
uzrokovati požar ili električni udar.
Uporaba funkcije 3D prikaza
VAŽNE ZDRAVSTVENE I SIGURNOSNE
INFORMACIJE ZA 3D SLIKE.
Prije uporabe funkcije 3D prikaza pročitajte i
proučite sljedeće sigurnosne informacije.
• Neki bi gledatelji tijekom gledanja 3D
televizije mogli osjetiti neugodne reakcije
kao što su vrtoglavice, mučnine i
glavobolje.
Ako budete imali bilo koji od ovih
simptoma, prestanite gledati 3D televiziju,
skinite 3D aktivne naočale i odmorite se.
• Dugotrajno gledanje 3D slika može
izazvati naprezanje očiju. Budete li osjetili
naprezanje očiju, prestanite gledati 3D
televiziju, skinite 3D aktivne naočale i
odmorite se.
• Odgovorna odrasla osoba trebala bi često
provjeravati djecu koja rabe funkciju 3D
prikaza.
Ako se dijete žali na umor očiju, glavobolje,
vrtoglavice ili mučnine, ono bi trebalo
prestati gledati 3D televiziju i odmarati se.
• 3D aktivne naočale ne rabite u druge svrhe
(kao dioptrijske, sunčane ili zaštitne naočale
itd).
• Funkciju 3D prikaza i 3D aktivne naočale ne
rabite dok hodate. Uporaba funkcije 3D
prikaza ili 3D aktivnih naočala tijekom
kretanja može uzrokovati sudaranje s
predmetima, spoticanje i/ili padanje te
ozbiljne ozljede.
• Želite li uživati u 3D sadržaju, 3D uređaj
(AV prijemnik ili televizor koji podržava 3D
tehnologiju) povežite s priključkom HDMI
OUT playera pomoću HDMI kabela za brzi
prijenos podataka. Prije reprodukcije 3D
sadržaja stavite 3D naočale.
• Player šalje 3D signale samo putem HDMI
kabela povezanog s priključkom HDMI
OUT.
• Budući da je razlučivost videozapisa u 3D
načinu reprodukcije određena razlučivošću
izvornog 3D videozapisa, ne možete je
mijenjati po želji.
• U 3D načinu reprodukcije neke funkcije
poput BD Wise, prilagodbe veličine zaslona
i prilagodbe razlučivosti možda neće
ispravno raditi.
• Za pravilan izlaz 3D signala morate koristiti
HDMI kabel za brzi prijenos podataka.
• Tijekom gledanja 3D slika budite udaljeni
od zaslona televizora najmanje tri širine
zaslona. Naprimjer, ako imate zaslon
veličine 46 inča, gledajte na udaljenosti od
138 inča (11,5 stopa) od zaslona.
• 3D videozaslon postavite u razini očiju kako
biste imali najbolju 3D sliku.
• Ako je player spojen na neke 3D uređaje,
3D efekt možda neće pravilno raditi.
• Ovaj player ne pretvara 2D sadržaj u 3D.
• Logotipi "Blu-ray 3D" i "Blu-ray 3D" zaštitni
su znakovi tvrtke Blu-ray Disc Association.
Autorsko pravo
© 2014 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Sva prava pridržana; ni jedan dio ovog
korisničkog priručnika ne smije se
reproducirati ili kopirati bez prethodnog
pismenog odobrenja tvrtke Samsung
Electronics Co.,Ltd.
3
Sadržaj
Sigurnosne informacije
Pristup izborniku Postavke......................... 10
Mjere opreza................................................. 2
Audio.......................................................... 12
Upozorenje................................................... 2
Pohranjivanje diskova i upravljanje njima....... 3
Mjere opreza pri rukovanju............................ 3
Uporaba funkcije 3D prikaza......................... 3
Autorsko pravo............................................. 3
Početak
Prije uporabe korisničkog priručnika............. 4
Zaslon........................................................ 10
Mreža......................................................... 13
Sigurnost.................................................... 16
Podrška...................................................... 17
Reproduciranje medija
Dodatna oprema.......................................... 6
Reprodukcija datoteka na USB uređaju...... 18
Reprodukcija snimljenog kupljenog diska.... 18
Stražnja ploča............................................... 7
Reprodukcija diskova sa sadržajem koji je
snimio korisnik............................................ 18
Veze
Blu-ray diska.............................................. 19
Prednja ploča............................................... 7
Daljinski upravljač......................................... 7
Povezivanje s televizorom............................. 8
Povezivanje s audiosustavom....................... 8
Povezivanje s mrežnim usmjerivačem........... 9
Reprodukcija sadržaja s računala ili uređaja
koji podržava AllShare putem playera
Upravljanje reprodukcijom videozapisa....... 19
Upravljanje reprodukcijom glazbe............... 19
Reproduciranje fotografskog sadržaja......... 21
Postavke
Dodatak
Kretanje izbornikom.................................... 10
Specifikacije............................................... 23
Postupak početnog podešavanja postavki... 10
Mediji
Jezik........................................................... 16
Općenito.................................................... 17
Rješavanje problema.................................. 21
Prije uporabe korisničkog priručnika
Vrste diskova i sadržaja koje vaš player može reproducirati
Sustav........................................................ 16
Logotipi diskova koje player može
reproducirati................................................. 5
Početak
VIDEOZAPISI
GLAZBA
FOTOGRAFIJE
✎✎ NAPOMENE
Vrsta diska
Blu-ray disk
3D Blu-ray disk
Pojedinosti
BD-ROM ili BD-RE/-R snimljen u formatu BD-RE.
DVD-VIDEO
DVD-RW
DVD-R
DVD+RW
DVD+R
DVD-VIDEO, snimljeni DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R diskovi koji
su snimljeni i finalizirani ili USB medij za pohranu na kojem se nalazi
sadržaj u formatu DivX, MKV ili MP4.
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Fotografije snimljene na CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R diskovima
ili USB mediju za pohranu na kojima se nalazi sadržaj u formatu JPEG.
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Glazba snimljena na CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R diskovima ili
USB mediju za pohranu na kojima se nalazi sadržaj u formatu MP3 ili
WMA.
Player možda neće reproducirati određene CD-RW/-R i DVD-R diskove zbog vrste diska ili uvjeta snimanja.
Ako DVD-RW/-R disk nije pravilno snimljen u formatu DVD videozapisa, neće se moći reproducirati.
Vaš player neće reproducirati sadržaj koji je snimljen na DVD-R disku pri brzini većoj od 10 Mb/s.
Vaš player neće reproducirati sadržaj koji je snimljen na BD-R ili USB uređaju pri brzini većoj od 25 Mb/s.
Reprodukcija možda neće raditi na nekim vrstama diskova ili pri izvođenju određenih funkcija, poput promjene
kuta i prilagodbe omjera visine i širine slike. Detaljne informacije o disku ispisane su na pakiranju. Pročitajte ih
u slučaju potrebe.
`` Kada se reproducira BD-J naslov, učitavanje bi moglo trajati duže nego kod normalnog naslova ili bi neke
funkcije mogle raditi sporije.
``
``
``
``
``
Vrste diskova koje vaš player ne može reproducirati
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/
MV itd.
4
• DVD-RAM
• Super Audio CD
(osim CD sloja)
• DVD-RW (VR način)
• DVD-R od 3,9
GB za stvaranje
• CVD/CD-ROM/CDV/
višemedijskog
CD-G/CD-I/LD
(CD-G diskovi reproduciraju
materijala.
samo zvuk, ali ne i grafiku.)
Regionalni kod
Playeri i diskovi kodirani su prema regiji.
Ti se regionalni kodovi moraju podudarati
kako bi se disk reproducirao. Ako se kodovi
ne podudaraju, disk se neće reproducirati.
Regionalni kod naveden je na stražnjoj ploči
playera.
Vrsta
diska
Blu-ray
disk
Regionalni
kod
a
b
c
DVDVIDEO
Sjeverna Amerika, Centralna
Amerika, Južna Amerika,
Koreja, Japan, Tajvan, Hong
Kong i jugoistočna Azija.
Europa, Grenland, Francuski
teritoriji, Bliski Istok, Afrika,
Australija i Novi Zeland.
Indija, Kina, Rusija, središnja
i južna Azija.
SAD, Američki teritoriji i
Kanada
2
Europa, Japan, Bliski Istok,
Egipat, Afrika, Grenland
3
Tajvan, Koreja, Filipini,
Indonezija, Hong Kong
4
Meksiko, Južna Amerika,
Centralna Amerika, Australija,
Novi Zeland, Pacifički otoci,
Karibi
6
Blu-ray disk
BD-LIVE
3D Blu-ray disk
DivX
Područje
1
5
Logotipi diskova koje player može
reproducirati
Rusija, Istočna Europa, Indija,
Sjeverna Koreja, Mongolija
Kina
PAL sustav emitiranja u Ujedinjenom Kraljevstvu,
Francuskoj, Njemačkoj itd.
Podržani formati datoteka
Napomene za USB vezu
• Vaš player podržava USB medij za pohranu,
MP3 playere, digitalne fotoaparate i USB
čitače kartica.
• Player ne podržava nazive mapa ili datoteka
dulje od 128 znakova.
• Neki USB uređaji / vanjski tvrdi diskovi
/ digitalni fotoaparati možda neće biti
kompatibilni s ovim playerom.
• Vaš player podržava datotečne sustave
FAT16, FAT32 i NTFS.
• USB uređaje povežite izravno s USB
priključkom playera. Povezivanje putem
USB kabela može uzrokovati probleme s
kompatibilnošću.
• Umetanje više od jednog memorijskog
uređaja u čitač više kartica možete
uzrokovati nepravilan rad čitača.
• Player ne podržava PTP protokol.
• Nemojte iskopčavati USB uređaj tijekom postupka učitavanja.
• Što je veća razlučivost slike, to je više vremena potrebno za njen prikaz.
• Ovaj player ne može reproducirati MP3 datoteke sa DRM-om (Upravljanje digitalnim pravima)
preuzete s komercijalnih web-mjesta.
• Vaš player podržava samo videozapise s manje od 30 f/s (brzina kadrova).
• Vaš player podržava samo USB uređaje za masovnu pohranu (MSC), kao što su thumb
pogoni i USB HDD. (HUB nije podržan.)
• Određeni USB HDD uređaji, višekartični čitači i thumb pogoni možda neće biti kompatibilni s
ovim playerom.
• Ako USB uređaj zahtijeva previše snage, može se ograničiti uređajem za zaštitu strujnog kruga.
• Ako je reprodukcija sa USB HDD-a nestabilna, omogućite dodatno napajanje uključivanjem
HDD-a u zidnu utičnicu.
Ako se problem ne riješi, obratite se proizvođaču USB HDD uređaja.
• SAMSUNG nije odgovoran za bilo kakva oštećenja podatkovnih datoteka ili gubitak podataka.
• Player ne podržava komprimirane NTFS datoteke, prekinute datoteke ni šifrirane datoteke.
• USB uređaj možete popraviti i formatirati na stolnom računalu. (Samo za operativne sustave
MS-Windows)
Podrška za videodatoteke
Nastavak
datoteke
*.avi
Spremnik
AVI
Videokodek
Audiokodek
DivX 3.11/4/5/6
MP3
Dolby Digital
DTS
WMA
PCM
MP4v3
H.264 BP/MP/HP
*.mkv
MKV
*.wmv
WMV (wmv9)
*.mp4
MP4
*.mpg
*.mpeg
PS
VC-1 AP
H.264 BP/MP/HP
VC-1 AP
VC-1 SM
MP4 (mp4v)
H.264 BP/MP/HP
MPEG1
MPEG2
H.264 BP/MP/HP
MP3
Dolby Digital
DTS
WMA
AAC
MP1, 2
Dolby Digital
DTS
Razlučivost
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
5
•• Ograničenja
-- Čak i kada je datoteka dekodirana gore navedenim podržanim kodekom, možda je nećete
moći reproducirati ako je njen sadržaj neispravan ili oštećen.
-- Normalna reprodukcija nije zajamčena ako su podaci spremnika datoteke pogrešni ili je
sama datoteka oštećena.
-- Datoteke s brzinom prijenosa ili brzinom kadrova većom od uobičajene mogu zastajkivati
prilikom reprodukcije.
-- Funkcija traženja (preskakanja) nije dostupna ako je indeksna tablica datoteke oštećena.
•• Videodekoder
-- Podržava do H.264 razine 4.1 i AVCHD
-- Ne podržava H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4
-- MPEG4 SP, ASP :
Ispod 1280 x 720 : maks. 60 kadrova
Iznad 1280 x 720 : maks. 30 kadrova
-- Ne podržava GMC 2 ili noviji
Nastavak datoteke
*.jpg
*.jpeg
*.jpe
*.png
Podržani datotečni formati podnaslova DivX
✎✎ NAPOMENE
JPEG
15360x8640
PNG
15360x8640
• Ovaj player može reproducirati diskove formata AVCHD. Ti diskovi obično se snimaju i rabe
u videokamerama.
• AVCHD format je format videozapisa visoke definicije s digitalne videokamere.
• Format MPEG-4 AVC/H.264 komprimira slike većom učinkovitosti od klasičnog formata za
komprimiranje slika.
• Neki AVCHD diskovi rabe format "x.v.Color". Ovaj player može reproducirati AVCHD diskove
koji rabe format "x.v.Color".
• "x.v.Color" zaštitni je znak tvrtke Sony Corporation.
• "AVCHD" i logotip AVCHD zaštitni su znakovi tvrtki Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. i
Sony Corporation.
✎✎ NAPOMENE
`` Neki diskovi s formatima DivX, MKV i MP4 možda se neće reproducirati, ovisno o videorazlučivosti i brzini
kadrova.
Podrška za glazbene datoteke
6
Razlučivost
`` Neki diskovi formata AVCHD možda se neće moći reproducirati, ovisno o uvjetima snimanja.
Diskove formata AVCHD potrebno je finalizirati.
`` "x.v.Color" nudi širi raspon boja od uobičajenih diskova DVD videokamera.
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
Nastavak
datoteke
Tip
AVCHD (napredni videokodek za zapise visoke definicije)
•• Audiodekoder
-- Podržava WMA 7, 8, 9 i STD
-- Ne podržava brzinu uzorkovanja WMA formata od 22050Hz mono.
-- AAC: Maks. brzina uzorkovanja: 96 Khz (8, 11, 12, 16, 22, 24, 32, 44,1, 48, 64, 88,2, 96)
Maks. brzina prijenos podataka: 320 kbps
„„
Podrška za slikovnu datoteku
Dodatna oprema
Provjerite dolje navedenu isporučenu dodatnu opremu.
Spremnik
Audiokodek
Raspon podrške
*.mp3
MP3
MP3
-
*.wma
WMA
WMA
* Frekvencije uzorkovanja (u kHz) - 8, 11, 16, 22, 32,
44.1, 48
* Brzina
prijenosa – sve brzine prijenosa u rasponu od
5kb/s do 355kb/s.
AUDIO
BONUS
VIEW
Baterije za daljinski upravljač
(veličine AAA)
Korisnički priručnik
HOME
REPEAT
A-B
REPEAT
SUBTITLE
FULL
SCREEN
Daljinski upravljač
Prednja ploča
GUMB ZA REPRODUKCIJU/PAUZU
GUMB ZA ZAUSTAVLJANJE
Daljinski upravljač
Pregled daljinskog upravljača
Uključite i isključite televizor.
Uključite i isključite player.
TIPKA OTVORI/ZATVORI
Nakon postavljanja omogućuje odabir izvora
ulaznog signala na televizoru.
Podešavanje glasnoće televizora.
Pritisnite za otvaranje i zatvaranje ladice
diska.
GUMB ZA NAPAJANJE
Pritisnite brojčane gumbe za rad s
mogućnostima.
Rabi se za otvaranje skočnog izbornika/
izbornika naslova.
Uporabite za ulazak u izbornik diska.
Pritisnite za pretraživanje naprijed ili natrag.
Pritisnite za preskakanje naprijed ili natrag.
USB HOST PRIKLJUČAK
PRIKAZ
LADICA ZA DISK
✎✎ NAPOMENE
SENZOR DALJINSKOG UPRAVLJAČA
`` Kada player prikazuje izbornik Blu-ray diska, pritiskom gumba Reproduciraj na daljinskom upravljaču
ne možete pokrenuti reprodukciju filma. Da biste reproducirali film, na izborniku diska morate odabrati
Reproduciraj film ili Pokreni, a zatim pritisnite gumb v.
`` Kako biste nadogradili softver playera putem priključka USB Host, morate se koristiti USB memorijskim
štapićem.
Pritisnite za zaustavljanje diska.
Pritisnite za reprodukciju diska.
Koristite za pristup brojnim audio
funkcijamana disku (Blu-ray disk/DVD).
Pritisnite za pauziranje diska.
AUDIO
HOME
SUBTITLE
Pritisnite za uporabu izbornika alata.
Pritisnite za izlazak iz izbornika.
Povratak na prethodni izbornik.
BONUS
VIEW
REPEAT
A-B
REPEAT
Pritisnite ponoviti A-B
Stražnja ploča
Umetanje baterija
!!
✎✎ NAPOMENE
HDMI OUT
LAN
DIGITAL AUDIO OUT
`` Ako daljinski upravljač ne radi ispravno:
• Provjerite polaritet +/– baterija.
Pritisnite za prebacivanje jezika podnaslova
Blu-ray diska/DVD-a.
Uporabite za prikaz informacija o
reprodukciji.
Uporabite za odabir stavki izbornika i
promjenu vrijednosti izbornika.
Ti se gumbi rabe za izbornike playera i za
nekoliko funkcija Blu-ray diska.
Pritisnite za uporabu funkcije Bonusview.
Pritisnite za prelazak na početni izbornik.
FULL
SCREEN
Pritisnite za uporabu funkcije punog zaslona.
Tijekom reprodukcije Blu-ray diska/DVD-a,
ovaj gumb ne funkcionira.
Omogućuje ponovnu reprodukciju naslova,
poglavlja, staze ili diska.
• Provjerite jesu li baterije istrošene.
• Provjerite je li senzor daljinskog upravljača blokiran preprekama.
• Provjerite postoji li u blizini fluorescentno osvjetljenje.
OPREZ
`` Baterije odlažite u skladu sa zakonskim propisima. Ne
bacajte ih u smeće domaćinstva
`` Baterije nemojte bacati u vatru.
`` Baterije nemojte rastavljati, pregrijavati niti na njima
uzrokovati kratki spoj.
`` U slučaju zamjene neodgovarajućim baterijama postoji opasnost od
eksplozije. Baterije mijenjajte samo baterijama iste ili ekvivalentne vrste.
7
Veze
Povezivanje s audiosustavom
Povezivanje s televizorom
HDMI kabel (nije isporučen) povežite iz utičnice HDMI OUT na stražnjoj strani proizvoda s
utičnicom HDMI IN na televizoru.
-- Ne priključujte strujni kabel u zidnu utičnicu dok niste izvršili sva ostala povezivanja.
-- Kada mijenjate veze, prije početka isključite sve uređaje.
Blu-ray player možete povezati s audiosustavom na neki od načina opisanih u nastavku.
-- Ne priključujte strujni kabel u zidnu utičnicu dok niste izvršili sva ostala povezivanja.
-- Kada mijenjate veze, prije početka isključite sve uređaje.
1. način Povezivanje AV prijamnika s podržanim HDMI-om
• HDMI kabel (nije isporučen) povežite iz utičnice HDMI OUT na stražnjoj strani proizvoda s
utičnicom HDMI IN na prijamniku.
• Najbolja kvaliteta (preporučeno)
2. način Povezivanje AV prijamnika s Dolby Digital ili DTS dekoderom
Audio
Video
✎✎ NAPOMENE
`` Ako za povezivanje uređaja za prikaz koristite HDMI-DVI kabel, tada morate povezati digitalni audioizlaz na
playeru sa zvučnim sustavom kako biste čuli zvuk.
`` HDMI kabel šalje digitalni audio i videosignal pa nije potrebno spajati audiokabel.
`` Ovisno o televizoru, određene izlazne HDMI razlučivosti možda neće raditi. Pogledajte korisnički priručnik
televizora.
`` Kada prvi put spojite player na televizor pomoću HDMI kabela ili na novi televizor te ga zatim uključite po
prvi pute, player automatski postavlja izlaznu HDMI razlučivost na najveću koju vaš televizor podržava.
`` Dugi HDMI kabel može uzrokovati smetnje na zaslonu. Ako se to dogodi, na izborniku isključite mogućnost
HDMI duboka boja.
`` Kako biste prikazali videozapis u izlaznoj HDMI razlučivosti od 720p,1080i ili 1080p, morate se koristiti
HDMI kabelom za brzi prijenos podataka.
`` HDMI šalje samo čisti digitalni signal do televizora.
Ako televizor ne podržava HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), na zaslonu se pojavljuju
povremene smetnje.
8
• Pomoću digitalnog koaksijalnog kabela (nije isporučen) povežite utičnicu Coaxial Digital
Audio Out na proizvodu s utičnicom Digital Coaxial In na prijamniku.
• Dobra kvaliteta
• Zvuk ćete čuti samo na dva prednja zvučnika s digitalnim izlazom postavljenim na PCM.
1. način
Audio
2. način
Audio
Povezivanje s mrežnim usmjerivačem
Player možete povezati s mrežnim usmjerivačem na jedan od načina koji su prikazani u nastavku.
Za uporabu mrežne funkcije AllShare računalo morate povezati s mrežom na način prikazan na
slikama.
Veza može biti žičana ili bežična.
Bežična mreža
Žičana mreža
Bežična mreža
Ili
Širokopojasni modem
(s integriranim usmjerivačem)
Širokopojasna
mrežna usluga
✎✎ NAPOMENE
`` Ako bežični usmjerivač podržava DHCP, ovaj se player može koristiti DHCP-om ili statičnom IP adresom kako bi se
povezao s bežičnom mrežom.
`` Bežični usmjerivač postavite na infrastrukturni način rada. Ad-hoc način rada nije podržan.
Usmjerivač
Širokopojasni
modem
✎✎ NAPOMENE
Širokopojasna mrežna usluga
Širokopojasna
mrežna usluga
`` Internetski pristup poslužitelju za nadogradnju softvera tvrtke Samsung možda neće biti dopušten ovisno o
usmjerivaču ili politici pružatelja internetskih usluga. Dodatne informacije zatražite od svog pružatelja internetskih
usluga (ISP).
`` Korisnici DSL-a trebaju rabiti usmjerivač za povezivanje s mrežom.
`` Player podržava samo sljedeće bežične protokole sa sigurnosnim ključem:
- WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES),
WPA2-PSK (TKIP/AES)
`` Odaberite kanal na bežičnom usmjerivaču koji se trenutno
ne upotrebljava. Ako neki drugi uređaj u blizini trenutno rabi kanal postavljen za bežični usmjerivač, to će rezultirati
smetnjama i nemogućnošću komunikacije.
`` Ako za 802.11n vezu odaberete način Pure High-throughput (Čista visoka propusnost) (Greenfield) i postavite
vrstu šifriranja usmjerivača na WEP, TKIP ili TKIP-AES (WPS2Mixed), player neće podržavati vezu u skladu s novim
specifikacijama za certifikaciju bežične veze.
`` Po svojoj prirodi, bežični LAN može uzrokovati smetnje ovisno o uvjetima rada (snaga usmjerivača, udaljenost,
prepreke, ometanje od strane drugih radio uređaja itd).
9
Postavke
Postupak početnog podešavanja
postavki
• Početni izbornik neće se prikazati ako ne
konfigurirate početne postavke.
• OSD (prikaz na zaslonu) na ovome playeru
može se promijeniti nakon nadogradnje verzije
softvera.
• Koraci za pristup ovise o odabranom izborniku.
• Nakon postupka podešavanja početnih postavki
možete aktivirati tipke na ploči i daljinskom upravljaču.
Nakon što ste spojili player s televizorom,
uključite televizor i player.
Kada player uključite prvi put, na televizoru
se pojavljuje zaslon playera Initial Settings
(Početne postavke).
Postupak početnog podešavanja postavki
omogućuje postavljanje jezika prikaza na
zaslonu (OSD) i u izbornicima, omjera visine
i širine slike (veličine zaslona), vrste mreže i
povezivanje playera s mrežom.
✎✎ NAPOMENE
`` Početni izbornik neće se prikazati ako ne
konfigurirate početne postavke, osim u dolje
navedenom slučaju.
`` Ako pritisnete PLAVU (D) tipku tijekom
postavljanja mreže, možete pristupiti početnom
izborniku iako niste dovršili postavljanje mreže.
`` Nakon povratka na početni izbornik, način rada
na cijelom zaslonu automatski se poništava.
`` Ako želite ponovno prikazati zaslon za podešavanje
početnih postavki i unijeti promjene, pritisnite gumb
@ na gornjoj ploči playera i zadržite je 5 sekundi,
ali nemojte ubacivati disk. Time se postavke playera
vraćaju na tvorničke postavke.
`` Nakon dovršetka postupka podešavanja
početnih postavki možete aktivirati funkciju
HDMI-CEC.
10
Pristup izborniku Postavke
• Početni izbornik
6
`` Ako želite koristiti funkciju Anynet+(HDMICEC) da biste olakšali postupak podešavanja
početnih postavki, slijedite donje upute.
1) HDMI kabelom spojite player i Samsungov
TV koji podržava funkciju Anynet+(HDMICEC).
2) Na televizoru i na playeru postavite funkciju
Anynet+(HDMI-CEC) na Uključeno.
3) Postavite televizor na postupak podešavanja
početnih postavki.
`` Ako player ostavite u zaustavljenom stanju
duže od 5 minuta bez upotrebe, na televizoru
će se pojaviti čuvar zaslona. Ako player ostavite
načinu rada s čuvarom zaslona duže od 25
minuta, automatski će se isključiti.
HOME
VIEW
1
2
3
4
REPEAT
A-B
REPEAT
Nema diska u ladici
8
App 1
App 2
App 3
App 4
App 5
Više
Screen Mirroring Prom. uređaja
9
3
Odabire Postavke.
4
Odabire Prom. uređaja.
5
Odabire Screen Mirroring.
6
Odabire Fotografije.
7
Odabire Repr. disk.
3
8
Odabir aplikacija.
4
9
Odaberite Više aplikacija.
FULL
SCREEN
Gumb RETURN : Povratak na prethodni
izbornik.
Gumbi v (Unos) / SMJER:
Pomiče pokazivač ili odabire stavku.
Odabire trenutno označenu stavku.
Potvrđuje postavke.
2
Odabire Glazba.
Gumb HOME: Pritisnite za prelazak na
početni zaslon.
Gumb EXIT: Pritisnite za izlazak iz trenutnog
izbornika.
Glazba
7
2
1
BONUS
Videozapisi
Odabire Videozapisi.
SUBTITLE
2
Fotografije
1
Kretanje izbornikom
AUDIO
1
Repr. disk
✎✎ NAPOMENE
Postavke
3
4
5
`` Opcija videozapisi, fotografije i glazba zahtijeva
umetanje odgovarajućeg diska u player ili
povezivanje USB flash uređaja s playerom.
Da biste pristupili izborniku Postavke i
podizbornicima, postupite ovako:
1. Pritisnite gumb POWER.
Pojavljuje se početni izbornik.
2. Pritišćite gumb ▲▼ ◄► da biste odabrali
opciju Postavke, a zatim pritisnite gumb v.
3. Pritišćite gumb ▲▼ da biste odabrali
željeni podizbornik, a zatim pritisnite gumb
v.
4. Pritišćite tipgumb ke ▲▼ da biste odabrali
željenu stavku, a zatim pritisnite gumb v.
5. Pritisnite gumb EXIT za izlazak iz
izbornika.
✎✎ NAPOMENE
`` Koraci za pristup ovise o odabranom izborniku.
OSD (prikaz na zaslonu) na ovome playeru
može se promijeniti nakon nadogradnje verzije
softvera.
Zaslon
Možete konfigurirati razne načine prikaza kao
što su omjer visine i širine slike televizora,
razlučivost itd.
3D postavke
Odaberite želite li reproducirati Blu-ray disk s
3D sadržajem u 3D načinu rada.
✎✎ NAPOMENE
`` Da biste kod nekih 3D diskova zaustavili film
tijekom 3D reprodukcije, jedanput pritisnite
gumb 5.
Reprodukcija filma se zaustavlja, a opcija 3D
načina se deaktivira.
Kako biste promijenili odabir 3D opcije tijekom
reprodukcije 3D filma, jedanput pritisnite gumb
5.
Pojavljuje se izbornik Blu-ray. Ponovno pritisnite
gumb 5, a zatim na izborniku Blu-ray
odaberite 3D postavke.
`` Ovisno o sadržaju i položaju slike, na zaslonu
televizora možete vidjeti okomite crne trake na
lijevoj i desnoj ili na obje strane zaslona
TV omjer
Ovisno o vrsti televizora koji imate, možda ćete
željeti prilagoditi postavku veličine zaslona.
✎✎ NAPOMENE
`` Ovisno o vrsti diska, neki omjeri možda neće
biti dostupni.
`` Ako odaberete omjer i mogućnost koji se
razlikuju od omjera zaslona televizora, slika bi
se mogla činiti izobličenom.
BD Wise (samo televizori tvrtke
Samsung)
BD Wise je Samsungova najnovija značajka
međusobnog povezivanja uređaja.
Kada međusobno povežete Samsungov
player i Samsungov TV s funkcijom BD
Wise putem HDMI-a, a funkcija BD Wise
uključena je na playeru i televizoru, player
šalje videosignal u videorazlučivosti i pri brzini
kadrova medija Blu-ray Disc/DVD.
✎✎ NAPOMENE
`` Ako je funkcija BD Wise uključena, postavka
razlučivosti automatski se vraća na BD Wise, a
BD Wise se pojavljuje u izborniku Razlučivost.
`` Ako je player povezan s uređajem koji ne
podržava funkciju BD Wise, tada se ne možete
koristiti tom funkcijom.
`` Za pravilan rad funkcije BD Wise postavite
izbornik BD Wise playera i televizora na
Uključeno.
Rezolucija
• Reprodukcija DVD-a
Postavite izlaznu razlučivosti HDMI videosignala
na Auto, 1080p, 1080i, 720p ili 576p/480p.
Broj označava broj linija videozapisa po kadru.
Slova "i" i "p" označavaju isprepleteno odnosno
progresivno pretraživanje. Što je više linija, to je
veća kvaliteta.
Razlučivost prema načinu izlaza
• Reprodukcija Blu-ray diska/e-sadržaja/
digitalnog sadržaja
Izlaz
HDMI/spojen
Način rada s HDMI-jem
Postavljanje
Blu-ray disk
BD Wise
Razlučivost
Blu-ray diska
Autom.
1080p pri 60
kadrova
(Filmski kadar:
Isključeno)
E-sadržaj/
digitalni
sadržaj
1080p
Maks. razlučivost Maks. razlučivost
TV ulaza
TV ulaza
1080p pri 60
kadrova
1080p pri 60
kadrova
Filmski kadar:
1080p pri 24 kadra 1080p pri 24 kadra
Autom. (24 fps)
1080i
1080i
1080i
576p/480p
576p/480p
576p/480p
720p
720p
720p
Izlaz
Postavljanje
BD Wise
HDMI/spojen
Način rada s HDMI-jem
576i/480i
Autom.
Maks. razlučivost TV ulaza
1080i
1080i
1080p
720p
576p/480p
✎✎ NAPOMENE
1080p
720p
576p/480p
`` Ako televizor koji ste povezali s playerom ne
podržava značajku Filmski kadar ili razlučivost
koju ste odabrali, prikazuje se poruka "Ako
se nakon odabira 'Da' ne prikazuju slike,
pričekajte 15 sekundi za povratak na prethodnu
razlučivost. Želite li promijeniti razlučivost?".
Ako odaberete Da, zaslon televizora će postati
crn na 15 sekundi, a zatim će se razlučivost
automatski vratiti na prethodnu razlučivost.
`` Ako zaslon ostane prazan nakon što promijenite
razlučivost, uklonite sve diskove, zatim pritisnite
i zadržite gumb @ na gornjem dijelu playera
dulje od 5 sekundi. Sve se postavke vraćaju
na tvorničke postavke. Za pristup svakom
načinu rada i odabir stavke Postavke zaslona
koju podržava vaš televizor slijedite korake s
prethodne stranice.
`` Nakon vraćanja na tvorničke postavke brišu se
svi spremljeni korisnički podaci BD-a.
`` Blu-ray disk mora imati značajku 24 kadra kako
bi player mogao koristiti način rada Filmski
kadar (24 fps).
Filmski kadar (24 fps)
Postavljenje značajke Filmski kadar (24 fps)
na Uključeno omogućava vam podešavanje
HDMI izlaza proizvoda na 24 kadra u sekundi
za bolju kvalitetu slike.
U značajci Filmski kadar (24 fps) možete uživati
samo na televizoru koji podržava tu brzinu
kadrova. Značajku Filmski kadar možete
odabrati samo kada je player u načinu rada
HDMI razlučivosti od 1080p.
HDMI format boje
Omogućuje postavljanje formata prostora
boje za HDMI izlaz kako bi odgovarao
mogućnostima povezanog uređaja (TV-a,
monitora itd.).
HDMI duboka boja
Omogućuje videoizlaz iz utičnice HDMI OUT sa
značajkom Duboka boja. Duboka boja omogućuje
točniju reprodukciju boja s većom dubinom.
Progresivni način rada
Omogućuje poboljšanje kvalitete slike pri
gledanju DVD-a.
11
Audio
Digitalni izlaz
Omogućava odabir formata digitalnog audioizlaza koji odgovara vašem televizoru i AV
prijamniku. Više pojedinosti potražite u tablici odabira digitalnog izlaza u nastavku.
Odabir digitalnog izlaza
Postavljanje
PCM
Veza
HDMI
Koaksijalni
Prijamnik
Do
7,1-kanalni
PCM
Dolby Digital
2-kanalni
PCM
Dolby Digital Plus
2-kanalni
PCM
Audio tok na
Dolby TrueHD
2-kanalni
Blu-ray disku
PCM
DTS
2-kanalni
PCM
DTS-HD vis.
Resolution Audio
DTS-HD vis. Audio
Niz binarnih
zv. podataka
na DVD
Definicija za
Blu-ray disk
12
PCM
Dolby Digital
DTS
Bilo koji
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
Dekodira zvučni zapis
glavne značajke i
BONUSVIEW zajedno
u PCM zvučni zapis i
dodaje zvučne efekte
navigacije.
Struja bita
(neobrađeno)
HDMI
Prijamnik
Koaksijalni
PCM
PCM
2-kanalni
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
Plus
Dolby Digital
Dolby TrueHD Dolby Digital
DTS
DTS-HD vis.
Resolution
Audio
DTS-HD vis.
Audio
PCM
2-kanalni
DTS
Podatkovni tok
(Dolby D pon.
koD)
podržava HDMI
HDMI prijamnik ili
AV prijamnik ili
koaksijalni
koaksijalni
Dolby Digital. pon.
DTS pon. kod.
kod.*
Dolby Digital. pon.
DTS pon. kod.
kod.*
Dolby Digital. pon.
DTS pon. kod.
kod.*
Dolby Digital. pon.
DTS pon. kod.
kod.*
Dolby Digital. pon.
DTS pon. kod.
kod.*
Podatkovni tok
(DTS pon. kod.)
DTS
DTS pon. kod.
Dolby Digital. pon.
kod.*
DTS
DTS pon. kod.
PCM
2-kanalni
Dolby Digital. pon.
kod.*
PCM 2-kanalni
PCM 2-kanalni
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
DTS
DTS
Dekodira zvučni zapis
glavne značajke i
Reproducira samo zvuk
BONUSVIEW zajedno
glavne značajke tako da AV
u PCM zvuk i dodaje
prijamnik može dekodirati
zvučne efekte
slijed bitova zvučnog zapisa.
navigacije, a zatim
Nećete čuti BONUSVIEW i
ponovno kodira PCM
zvučne efekte navigacije.
zvuk u DTS slijed
bitova zvučnog zapisa
DTS
Dekodira zvuk glavne
značajke i zvuk
BONUSVIEW zajedno
u PCM zvučni zapis i
dodaje zvučne efekte
navigacije, a zatim
ponovno kodira PCM
zvuk u Dolby Digital
slijed bitova zvučnog
zapisa
** Ako je zapis izvora 2-kanalni, tada se ne
primjenjuje postavka "Re-encoded Dolby D".
Blu-ray diskovi mogu sadržavati tri slijeda bitova
zvuka:
-- Zvučni zapis glavne značajke: Zvučni zapis
glavne značajke.
-- Zvučni zapis značajke BONUSVIEW:
Dodatni zvučni zapis kao što je komentar
redatelja ili glumaca.
-- Zvučni efekti navigacije: Nakon odabira
navigacije u izborniku, može se oglasiti
zvučni efekt navigacije. Zvučni efekti
navigacije drugačiji su na svakom Blu-ray
disku.
✎✎ NAPOMENE
`` Provjerite jeste li odabrali ispravni digitalni izlaz
jer u protivnom nećete čuti zvuk ili ćete čuti
samo glasnu buku.
`` Ako HDMI uređaj (AV prijemnik, televizor) nije
kompatibilan s komprimiranim formatima
(Dolby digital, DTS), audiosignal izlazi kao PCM.
`` Uobičajeni DVD-ovi nemaju zvučni zapis
značajke BONUSVIEW i mogućnost Zvučni
efekti navigacije.
`` Neki Blu-ray diskovi nemaju zvučni zapis
značajke BONUSVIEW ni mogućnost Zvučni
efekti navigacije.
`` Ako reproducirate zvučni zapis u formatu
MPEG, audiosignal reproducira se kao PCM
bez obzira na odabire digitalnog izlaza (PCM i
podatkovni tok).
`` Ako televizor nije kompatibilan s komprimiranim
višekanalnim formatima (Dolby Digital, DTS),
player može slati PCM audiozapis kvalitete
smanjene na dva kanala čak i ako ste na
izborniku postavki odabrali Podatkovni tok
(Ponovno kodiranje ili Neobrađeno).
`` Ako vaš televizor nije uskladiv s PCM
frekvencijama uzorkovanja preko 48 kHz,
proizvod može slati PCM audio smanjene
kvalitete od 48 kHz čak iako ste Smanjenje
kvalitete PCM zvuka postavili na Isključeno.
PCM smanjivanje
Omogućava smanjivanje PCM signala sa 96
Khz na 48 Khz prije njihova slanja pojačalu.
Odaberite mogućnost Uključeno ako pojačalo ili
prijamnik nisu kompatibilni sa signalom jačine 96
Khz.
Kontrola dinamičkog raspona
Omogućava primjenu kontrole dinamičkog
raspona na zvuk u formatima Dolby Digital,
Dolby Digital Plus i Dolby True HD.
• Autom.: Automatski kontrolira dinamički
raspon zvuka Dolby TrueHD na osnovi
informacija u zvučnom zapisu Dolby
TrueHD. Uključuje i kontrolu dinamičkog
raspona za Dolby Digital i Dolby Digital
Plus.
• Isključeno: Zadržava nekomprimirani
dinamički raspon, a omogućava slušanje
izvornog zvuka.
• Uključeno: Uključuje kontrolu dinamičkog
raspona za sva tri Dolby formata. Tiši
zvukovi postaju glasniji, a jačina glasnih
zvukova manja.
Način rada miksanja
Omogućava odabir načina miksanja više kanala
koji je kompatibilan s vašim stereosustavom.
Možete odabrati miksanje playera na normalni
stereozvuk ili na stereozvuk koji podržava
surround.
Mreža
Za početak postavljanja mrežne veze za svoj
proizvod, slijedite ove korake:
1. U početnom izborniku, pritisnite tipke
▲▼ ◄► za odabir stavke Postavke, pa
pritisnite tipku v.
2. Tipkama ▲▼ odaberite stavku Mreža, a
zatim pritisnite tipku v.
3. Tipkama ▲▼ odaberite stavku Postavke
Mreža, a zatim pritisnite tipku v.
4. Tipkama ▲▼ odaberite stavku Vrsta
mreža, a zatim pritisnite tipku v.
5. Tipkama ▲▼ odaberite postavke
Kabelska TV ili Bežično, a zatim pritisnite
tipku v.
6. Prijeđite na slijedeći dio.
Konfiguriranje mrežne veze
Prije početka obratite se svom davatelju
internetskih usluga te saznajte imate li statičku
ili dinamičku IP adresu. Ako je dinamička, a vi
imate žičanu ili bežičnu mrežu, preporučujemo
primjenu postupaka automatske konfiguracije
opisanih u nastavku.
Ako se spajate na žičanu mrežu, povežite
player s usmjerivačem pomoću LAN kabela
prije početka postupka konfiguracije.
Ako se spajate na bežičnu mrežu, prije
početka odspojite sve žičane mrežne veze.
Da biste počeli konfigurirati mrežnu vezu,
slijedite ove korake:
Žičana mreža
ĞĞ
Žičano - Automatski
1. Na početnom izborniku odaberite
Postavke, a zatim pritisnite tipku v.
2. Odaberite Mreža, a zatim pritisnite tipku
v.
3. Odaberite Postavke mreže, a zatim
pritisnite tipku v.
4. Odaberite Kabelska TV na zaslonu
Postavke mreže, a zatim pritisnite tipku v.
5. Odaberite tipku Poveži, a zatim pritisnite
tipku v. Proizvod prepoznaje žičanu
vezu, potvrđuje je i spaja se na mrežu.
ĞĞ
Žičano - Ručno
Ako imate statičnu IP adresu ili automatski
postupak ne funkcionira, morat ćete ručno
postaviti vrijednosti Postavke mreže.
Slijedite 1. i 2. korak u poglavlju Žičano Automatski, a zatim slijedite ove korake:
1. Odaberite Status mreže. Player traži
mrežu, a zatim prikazuje poruku o
neuspjelom povezivanju.
2. Na dnu zaslona odaberite IP postavke, a
zatim pritisnite tipku v.
Pojavljuje se zaslon IP postavke.
3. Odaberite polje IP postavka, a zatim
pritisnite tipku v.
4. Odaberite Ručni upis u polju IP postavka,
a zatim pritisnite tipku v.
5. Odaberite vrijednost za unos (IP adresa,
na primjer), a zatim pritisnite tipku v.
Upotrijebite brojčane tipke na daljinskom
upravljaču da biste unijeli brojeve za tu
vrijednost. Tipkama ◄► na daljinskom
upravljaču krećite se od jednog do drugog
polja za unos unutar vrijednosti. Kada ste
gotovi s jednom vrijednošću, pritisnite
tipku v.
6. Pritišćite tipke ▲ ili ▼ za pomicanje na
drugu vrijednost, a zatim unesite brojeve
za tu vrijednost slijedeći upute u 5. koraku.
7. Ponavljajte 5. i 6. korak sve dok ne
unesete sve vrijednosti.
✎✎ NAPOMENE
`` Vrijednosti mreže može vam dati vaš davatelj
internetskih usluga.
8. Kad ste završili s unosom svih vrijednosti,
a zatim pritisnite tipku RETURN ili EXIT.
Player provjerava mrežnu vezu, a zatim se
povezuje s mrežom.
Bežična mreža
Povezivanje s bežičnom mrežom možete
ostvariti na četiri načina:
-- Bežično automatski
-- Bežično ručno
-- WPS(PBC)
-- WPS(PIN)
Kada konfigurirate bežičnu mrežnu vezu,
bilo koji uređaji s bežičnom mrežom koji su
trenutačno povezani putem playera ili, ako je
primjenjivo, trenutačna žičana veza playera bit
će odspojeni.
ĞĞ
Bežično - Automatski
1. Na početnom izborniku odaberite
Postavke, a zatim pritisnite tipku v.
2. Odaberite Mreža, a zatim pritisnite tipku
v.
3. Odaberite Postavke mreže, a zatim
pritisnite tipku v.
4. Odaberite Bežično na zaslonu Postavke
mreže, a zatim pritisnite tipku v. Player
traži dostupne mreže i prikazuje njihov
popis.
Postavke mreže
Odaberite vrstu mreže.
Vrsta mreže
Bežično
Bežična mreže
Dodaj mrežu
WPS(PBC)
Blu-ray reproduktor možete
povezati na Internet.
Odaberite bežičnu mrežu koju
želite upotrebljavati.
Pretraž.
m Pomak " Odabir ' Povratak
5. Odaberite željenu mrežu, a zatim pritisnite
tipku v.
6. Na zaslonu Zaštita unesite sigurnosni kod
ili lozinku svoje mreže.
Brojeve unosite izravno pomoću brojčanih
tipki na daljinskom upravljaču. Slova
unosite odabirući ih tipkom sa strelicom,
zatim pritiskom tipke v.
7. Kada ste gotovi, odaberite Dovršeno, a
zatim pritisnite tipku v. Player provjerava
mrežnu vezu, a zatim se povezuje s
mrežom.
8. Kad je provjera dovršena, odaberite U
redu, a zatim pritisnite tipku v.
✎✎ NAPOMENE
`` Sigurnosni kod i lozinku trebali biste pronaći
na jednom od zaslona postavki kojima ste se
koristili prilikom postavljanja usmjerivača ili
modema.
13
ĞĞ
Bežično - Ručno
Ako imate statičnu IP adresu ili automatski
postupak ne funkcionira, morat ćete ručno
postaviti vrijednosti Postavke mreže.
1. Slijedite upute u poglavlju Bežično Automatski kroz 5. korak.
2. Player traži mrežu, a zatim prikazuje
poruku o neuspjelom povezivanju.
3. Na dnu zaslona odaberite IP postavke, a
zatim pritisnite tipku v.
Pojavljuje se zaslon IP postavke.
4. Odaberite polje IP postavka, a zatim
pritisnite tipku v.
5. Odaberite Ručni upis u polju IP postavka,
a zatim pritisnite tipku v.
6. Odaberite vrijednost za unos (na primjer,
IP adresa), a zatim pritisnite tipku v.
Upotrijebite brojčane tipke na daljinskom
upravljaču da biste unijeli brojeve za tu
vrijednost. Tipkama ◄► na daljinskom
upravljaču krećite se od jednog do drugog
polja za unos unutar vrijednosti. Kada ste
gotovi s jednom vrijednošću, pritisnite
tipku v.
7. Pritišćite tipke ▲ ili ▼ za pomicanje na
drugu vrijednost, a zatim unesite brojeve
za tu vrijednost slijedeći upute u 6. koraku.
8. Ponavljajte 6. i 7. korak sve dok ne
unesete sve vrijednosti.
✎✎ NAPOMENE
`` Vrijednosti mreže može vam dati vaš davatelj
internetskih usluga.
9. Kada ste gotovi, a zatim pritisnite tipku
RETURN ili EXIT . Pojavljuje se zaslon
Zaštita.
14
10.Na zaslonu Zaštita unesite sigurnosni kod
ili lozinku svoje mreže. Brojeve unosite
izravno brojčanim tipkama na daljinskom
upravljaču. Slova unosite odabirući ih
tipkama ▲▼◄►, zatim pritiskom tipke
v.
11.Kad ste gotovi, odaberite Dovršeno na
desnoj strani zaslona, a zatim pritisnite
tipku v.
Player provjerava mrežnu vezu, a zatim se
povezuje s mrežom.
12.Nakon što player provjeri mrežu, odaberite
U redu, a zatim pritisnite tipku v.
ĞĞ
WPS(PBC)
1. Na početnom izborniku odaberite
Postavke, a zatim pritisnite tipku v.
2. Odaberite Mreža, a zatim pritisnite tipku
v.
3. Odaberite Postavke mreže, a zatim
pritisnite tipku v.
4. Odaberite Bežično na zaslonu Postavke
mreže, a zatim pritisnite tipku v.
5. Pritisnite tipku ▲▼ na daljinskom
upravljaču, a zatim pritisnite tipku ◄► da
biste odabrali WPS(PBC).
6. Pritisnite tipku v na vašem daljinskom
upravljaču. Pojavljuje se poruka „Pritisnite
tipku PBC“.
7. Pritisnite tipku WPS(PBC) na usmjerivaču
tijekom iduće dvije minute. Vaš player
automatski prikuplja sve vrijednosti
postavki mreže koje su mu potrebne i
povezuje vas s mrežom.
Pojavljuje se zaslon Status mreže. Player
se povezuje s mrežom nakon što se
potvrdi mrežna veza.
ĞĞ
WPS(PIN)
Prije nego što počnete, otvorite izbornik
postavki usmjerivača na svom računalu i
pristupite zaslonu s poljem za unos WPS PIN-a.
Testiranje mreže
Ovu stavku izbornika koristite za provjeru
uspješnosti spajanja na mrežu..
1. Na početnom izborniku odaberite
Postavke, a zatim pritisnite tipku v.
Status mreže
3. Odaberite Postavke mreže, a zatim
pritisnite tipku v.
Izravni Wi-Fi
2. Odaberite Mreža, a zatim pritisnite tipku
v.
Provjerite je li uspostavljena veza s mrežom i
internetom.
4. Odaberite Bežično na zaslonu Postavke
mreže, a zatim pritisnite tipku v.
Player traži dostupne mreže i prikazuje
njihov popis.
Funkcija Izravni Wi-Fi omogućuje vam
povezivanje uređaja opremljenih sučeljem
„Izravni Wi-Fi“ s ovim playerom i njihovo
međusobno povezivanje s pomoću mreže
ravnopravnih čvorova, bez bežičnog
usmjerivača.
5. Odaberite željenu mrežu, a zatim pritisnite
tipku ►.
6. Odaberite WPS(PIN), a zatim pritisnite
tipku
v. Pojavljuje se skočni prozor PIN.
7. Unesite PIN u polje za unos WPS PIN-a
na zaslonu postavki usmjerivača,a zatim
spremite taj zaslon.
✎✎ NAPOMENE
`` Obratite se proizvođaču usmjerivača radi uputa
o tome kako pristupiti zaslonima postavki
usmjerivača ili pogledajte korisnički priručnik
usmjerivača.
`` Za WPS vezu postavite sigurnosno šifriranje
bežičnog usmjerivača na AES. Postavljanje na
sigurnosno šifriranje WEP ne podržava WPS
vezu.
✎✎ NAPOMENE
`` Neki uređaji s funkcijom Izravni Wi-Fi možda
neće podržavati funkciju AllShare ako su
povezani putem sučelja Izravni Wi-Fi. U tom
slučaju preporučuje se da promijenite način
uspostavljanja mrežne veze između uređaja.
`` Prijenosi podataka putem Bluetootha
mogu ometati signal funkcije Izravni Wi-Fi.
Prije uporabe funkcije Izravni Wi-Fi izričito
preporučujemo da isključite funkciju Bluetooth
na bilo kojem aktivnom mobilnom uređaju.
1. Uključite uređaj opremljen sučeljem Izravni
Wi-Fi i aktivirajte njegovu funkciju Izravni WiFi.
2. Na početnom izborniku odaberite
Postavke, a zatim pritisnite tipku v.
3. Odaberite Mreža, a zatim pritisnite tipku
v.
4. Odaberite Izravni Wi-Fi, a zatim pritisnite
tipku v.
Pojavljuju se uređaji opremljeni sučeljem
Izravni Wi-Fi koje možete povezati.
5. Postoji tri načina za dovršetak Wi-Fi
povezivanja:
• Putem Wi-Fi uređaja.
• Putem playera pomoću PBC-a.
• Putem playera pomoću PIN-a.
Svaki od načina opisan je u nastavku.
Putem Wi-Fi uređaja
1. Na Wi-Fi uređaju pratite postupak za
povezivanje s drugim uređajem sa
sučeljem Izravni Wi-Fi. Upute potražite u
korisničkom priručniku uređaja.
2. Nakon dovršetka tog postupka na TV
zaslonu trebali biste vidjeti skočni prozor s
porukom da je uređaj koji podržava Izravni
Wi-Fi zatražio povezivanje. Odaberite U
redu, a zatim za prihvaćanje pritisnite
tipku v.
3. Pojavljuje se skočni prozor Povezivanje
nakon kojeg slijedi skočni prozor
Povezano. Kada se ovaj skočni prozor
zatvori, na zaslonu Izravni Wi-Fi uređaj bi
trebao biti naveden kao povezan.
Putem playera pomoću PBC-a
1. Odaberite uređaj sa sučeljem Izravni Wi-Fi
koji želite povezati s ovim playerom, zatim
pritisnite tipku v. Pojavljuje se skočni
prozor PBC/PIN.
2. Odaberite PBC, a zatim pritisnite tipku
v. Pojavljuje se skočni prozor PBC.
3. Na uređaju sa sučeljem Izravni Wi-Fi
pritisnite tipku PBC u roku od 2 minute.
4. Pojavljuje se skočni prozor Povezivanje
nakon kojeg slijedi skočni prozor
Povezano. Kada se ovaj skočni prozor
zatvori, na zaslonu Izravni Wi-Fi uređaj bi
trebao biti naveden kao povezan.
Putem playera pomoću PIN-a
1. Odaberite uređaj sa sučeljem Izravni Wi-Fi
koji želite povezati s ovim playerom, zatim
pritisnite tipku v. Pojavljuje se skočni
prozor PBC/PIN.
2. Odaberite PIN, a zatim pritisnite tipku v.
Pojavljuje se skočni prozor PIN.
3. Zabilježite PIN kôd iz skočnog prozora,
zatim ga unesite u odgovarajuće polje na
uređaju sa sučeljem Izravni Wi-Fi koji želite
povezati.
4. Pojavljuje se skočni prozor Povezivanje
nakon kojeg slijedi skočni prozor
Povezano. Kada se ovaj skočni prozor
zatvori, na zaslonu Izravni Wi-Fi uređaj bi
trebao biti naveden kao povezan.
✎✎ NAPOMENE
`` Trenutačna žičana ili bežična mrežna veza bit
će odspojene prilikom upotrebe funkcije Izravni
Wi-Fi.
`` Tekstualne datoteke, poput onih s nastavkom
.TXT ili .DOC, neće se prikazati kada
upotrebljavate funkciju Izravni Wi-Fi.
Screen Mirroring
Funkcija Screen Mirroring omogućuje vam da
na televizoru koji ste povezali s Blu-ray playerom
gledate zaslon svog pametnog telefona ili
tabletnog računala sa sustavom android.
1. U početnom izborniku, pritisnite tipke ▲▼
◄► za odabir stavke Screen Mirroring,
pa pritisnite tipku v. Pojavljuje se skočni
prozor Screen Mirroring.
2. Na svojem uređaju pokrenite funkciju
AllShare Cast.
3. Na svom uređaju pronađite naziv Blu-ray
playera na popisu dostupnih uređaja, a
zatim ga odaberite.
4. Televizor će prikazati PIN. Unesite PIN u
svoj uređaj.
5. Televizor najprije prikazuje poruku o
povezivanju (na primjer, Povezivanje s
Androidom_92gb...), a zatim prikazuje
poruku da je uređaj spojen.
6. Za nekoliko trenutaka zaslon vašeg
uređaja pojavljuje se na zaslonu TV-a.
7. Kako biste zaustavili funkciju Screen
Mirroring, na daljinskom upravljaču
pritisnite tipku EXIT ili RETURN ili funkciju
onemogućite na pametnom telefonu.
✎✎ NAPOMENE
`` Možete se povezati s uređajem koji podržava
funkciju AllShare Cast. Napominjemo da
povezivanje s takvim uređajem možda nije u
potpunosti podržano što ovisi o proizvođaču.
Dodatne informacije o podršci za mobilnu vezu
potražite na web-lokaciji proizvođača.
`` Kad rabite funkciju Screen Mirroring može
doći do zapinjanja videozapisa ili ispada u
audiozapisu ovisno o vašem okruženju.
`` Prijenosi podataka putem Bluetootha mogu
ometati signal funkcije Screen Mirroring. Prije
uporabe funkcije Screen Mirroring izričito
preporučujemo da isključite funkciju Bluetooth
na svom pametnom telefonu ili pametnom
uređaju (tablet računalu itd.).
Naziv uređaja
Funkcija Naziv uređaja omogućuje promjenu
naziva playera odabirom na okviru s popisom
naziva uređaja.
BD-LIVE Internetska veza
Postavite da biste dopustili ili zabranili
uspostavljanje internetske veze kada koristite
uslugu BD-LIVE.
• Dopusti (sve) : Internetska veza dopuštena
je za sve BD-LIVE sadržaje.
• Dopusti (samo vanjane) : Internetska veza
dopuštena je samo za BD-LIVE sadržaje s
valjanim certifikatom.
• Zabrani : Internetska veza nije dopuštena
ni za kakve BD-LIVE sadržaje.
✎✎ NAPOMENE
`` Što je valjani certifikat?
Kada se player koristi funkcijom BD-LIVE za
slanje podataka s diska i zahtjev poslužitelju
za certifikacijom diska, poslužitelj se koristi
prenesenim podacima za provjeru valjanosti
diska i vraća certifikat playeru.
`` Internetska veza može biti ograničena dok se
koristite sadržajem usluge BD-LIVE.
Primjena funkcije BD-LIVE™
Kada je player spojen na mrežu, možete
uživati u raznim sadržajima usluga povezanih s
filmovima pomoću diska koji podržava BD-LIVE.
1. Priključite USB memorijski štapić u USB
utičnicu na prednjoj strani playera, a zatim
provjerite njegovu preostalu memoriju.
Za prihvat usluga BD-LIVE memorijski
uređaj mora sadržavati najmanje 1 GB
slobodnog prostora.
2. Umetnite Blu-ray disk koji podržava
uslugu BD-LIVE.
3. Odaberite stavku iz raznih sadržaja usluge
BD-LIVE koje vam pruža proizvođač diska.
✎✎ NAPOMENE
`` Način upotrebe usluge BD-LIVE i pruženog
sadržaja može ovisiti o proizvođaču diska.
15
Funkcija AllShare
AllShare vam omogućuje reprodukciju
datoteka glazbe, videozapisa i fotografija koji
se nalaze na vašem računalu ili na NAS-u na
playeru.
Za upotrebu funkcije AllShare s proizvodom
morate spojiti proizvod na mrežu.
(Pogledajte str. 13-16).
Da biste funkciju AllShare koristili s računalom,
najprije na računalo morate instalirati softver
AllShare.
Ako imate NAS, možete upotrijebiti AllShare
bez dodatnog softvera.
Preuzimanje softvera AllShare
1. Idite na Samsung.com
2. Kliknite Podrška, unesite broj proizvoda
playera u odgovarajuće polje i zatim
kliknite Proizvod.
3. Na sljedećem zaslonu pod stavkom
Datoteke za preuzimanje kliknite Dohvati
datoteke za preuzimanje.
4. Na sljedećoj stranici kliknite Softver.
5. Za početak preuzimanja kliknite ikonu u
retku AllShare pod stavkom Datoteka.
Sustav
Početne postavke
Pomoću funkcije Početne postavke možete
postaviti jezik, mrežne postavke itd.
Više informacija o funkciji Početne postavke
potražite u odjeljku Početne postavke u ovom
korisničkom priručniku. (str. 10).
16
Brzi Start
Napajanje možete uključiti brzo skraćivanjem
vremena podizanja sustava.
✎✎ NAPOMENE
`` Ako se ta funkcija postavi na Isključeno, povećat
će se potrošnja energije u stanju mirovanja.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ je praktična funkcija koja nudi
povezane radnje s drugim proizvodima tvrtke
Samsung sa značajkom Anynet+.
Za pristup ovoj funkciji HDMI kabelom spojite
proizvod na televizor marke Samsung koji
podržava Anynet+.
Ovim proizvodom možete upravljati pomoću
daljinskog upravljača Samsung televizora te
možete započeti reprodukciju diska pritiskom
gumba PLAY (
) na daljinskom upravljaču
televizora.
Više informacija potražite u korisničkom
priručniku televizora.
✎✎ NAPOMENE
`` Ova funkcija nije dostupna ako HDMI kabel ne
podržava CEC.
`` Ako Samsung televizor ima logotip Anynet+,
podržava funkciju Anynet+.
`` Ovisno o televizoru, određene izlazne HDMI
razlučivosti možda neće raditi.
Pogledajte korisnički priručnik televizora.
`` Ako ste uključili funkciju Anynet+, kada
isključite proizvod isključite, a zatim ponovo
priključite kabel za napajanje. Proizvod će se
automatski uključiti kako bi ponovno uspostavio
vezu za funkciju Anynet+. Nakon otprilike 15
sekundi ponovno će se automatski isključiti.
`` Kada su povezani pomoću funkcije Anynet+
na nekim će se Samsung televizorima pri
uključivanju prikazati upozoravajuća skočna
poruka da nije pronađena veza. Usprkos tome,
veza Anynet+ ispravno je uspostavljena i
dostupna za uporabu.
Upravljanje BD podacima
Omogućuje upravljanje preuzetim sadržajem
kojemu ste pristupili putem Blu-ray diska koji
podržava uslugu BD-LIVE, a koji je pohranjen
na priključenom flash memorijskom uređaju.
Možete pregledati informacije uređaja,
uključujući veličinu mjesta za pohranu
podataka, izbrisati BD podatke ili promijeniti
flash memorijski uređaj.
✎✎ NAPOMENE
`` U načinu rada vanjske memorije reprodukcija
diska možda će se zaustaviti ako iskopčate
USB uređaj tijekom reprodukcije.
`` Vaš player podržava datotečne sustave FAT16,
FAT32 i NTFS. Preporučujemo upotrebu USB
uređaja koji podržavaju protokol USB 2.0 s
brzinom čitanja/zapisivanja od 4 MB/s ili većom.
`` Funkcija nastavljanja reprodukcije možda neće
raditi nakon formatiranja uređaja za pohranu.
`` Ukupna memorija dostupna za upravljanje BD
podacima može ovisiti o uvjetima.
DivX® video na zahtjev
Da biste kupili i reproducirali DivX® VOD
sadržaj, pregledajte DivX® VOD registracijske
kodove.
Jezik
Željeni jezik možete odabrati za zaslonski
izbornik, izbornik diska, audio, podnaslov.
✎✎ NAPOMENE
`` Odabrani jezik pojavit će se samo ako je
podržan na disku.
Sigurnost
Pri prvom pristupu ovoj funkciji prikazuje se
zaslon za postavljanje PIN koda. Unesite
zadani PIN - 0000 - putem brojčanih tipki.
Da biste promijenili PIN, upotrijebite funkciju
Promjena PIN-a (str. 17). Pri svakom
sljedećem pristupu sigurnosnim postavkama
morate unijeti taj četveroznamenkasti PIN
kod. Ako ne promijenite PIN kod, nastavite
koristiti zadani PIN.
BD roditelj. kontrola
Ako se ne unese četveroznamenkasti PIN,
sprječava reprodukciju Blu-ray diskova s
određenom dobnom ocjenom.
DVD roditelj. kontrola
Ova funkcija radi u sprezi s DVD-ima kojima
je dodijeljena dobna ili brojčana ocjena koja
označava razinu starosti kojoj je sadržaj
prilagođen. Ovi brojevi pomažu vam da
kontrolirate vrstu DVD diskova koje vaša obitelj
može gledati.
Odaberite razinu ocjene koju želite postaviti.
Primjerice, ako odaberete razinu 6, diskovi s
ocjenom većom od 6, odnosno razine 7 i 8,
neće se reproducirati.
Veći brojevi označavaju sadržaj za odrasle.
Kada je uključena funkcija DVD roditeljske
kontrole, morate unijeti četveroznamenkasti
PIN kod ako želite reproducirati diskove s
ograničenjem razine.
Promjena PIN-a
Promijenite četveroznamenkastu lozinku za
pristup sigurnosnim funkcijama.
Za promjenu PIN koda učinite sljedeće:
1. Odaberite Promjena PIN-a i zatim
pritisnite gumb v. Prikazuje se zaslon
Unesite stari PIN.
2. Unesite stari PIN. Ako nikada niste
promijenili PIN kod, unesite zadani
PIN: 0000. Prikazuje se zaslon Unesite
novi PIN.
3. Unesite novi PIN u polja Unesite novi
PIN.
4. Ponovno unesite novi PIN u polja
Potvrdite novi PIN. Prikazuje se poruka
"PINje uspješno promijenjen.".
5. Pritisnite gumb v.
Ako ste zaboravili lozinku
1. Uklonite disk.
2. Pritisnite i zadržite gumb @ na gornjoj
ploči najmanje 5 sekundi.
Sve postavke vraćaju se na tvorničke..
✎✎ NAPOMENE
`` Nakon vraćanja na tvorničke postavke brišu se
svi spremljeni korisnički podaci BD-a.
Općenito
Vrem. zona
Možete postaviti vremensku zonu u kojoj se
nalazite.
Podrška
Putem USB kartice
Nadogradnja softvera
Za nadogradnju putem USB-a pratite sljedeće
korake:
Online
2. Preuzmite najnoviju zip datoteku
nadogradnje softvera za USB na svoje
računalo.
1. U izborniku playera odaberite Postavke >
Podrška > Nadogradnja softvera.
4. Kopirajte tu RUF datoteku na USB flash
pogon.
Izbornik Nadogradnja softvera omogućuje
nadogradnju softvera playera radi poboljšanja
rada ili dodatnih usluga.
1. Posjetite www.samsung.com/
bluraysupport.
Za nadogradnju putem opcije Putem mreže
učinite sljedeće:
3. Dekomprimirajte zip datoteku na računalu.
Potrebna vam je jedna RUF datoteka istog
naziva kao i zip datoteka.
2. Odaberite Online i zatim pritisnite gumb
v Pojavljuje se poruka Povezivanje s
poslužiteljem.
5. Uvjerite se da u playeru nama diska,
zatim umetnite USB flash pogon u USB
priključak playera.
3. Ako je ažuriranje dostupno, pojavit će se
skočna poruka.
4. Ako odaberete U redu player će se
automatski isključiti prije ponovnog
pokretanja.
(Nikada ne uključujte niti ne isključujte
player tijekom nadogradnje.)
5. Kada se ažuriranje završi, player će se
automatski isključiti.
✎✎ NAPOMENE
`` Nadogradnja je dovršena kada se player
isključi, a zatim se ponovno sam uključi.
`` Nikada ručno ne isključujte niti ne uključujte
player tijekom postupka ažuriranja.
`` Tvrtka Samsung Electronics ne snosi zakonsku
odgovornost za kvar playera čiji je uzrok
nestabilna internetska veza ili nemar korisnika
tijekom nadogradnje softvera.
`` Disk se ne smije nalaziti u proizvodu kada
provodite nadogradnju softvera pomoću
priključka online.
6. U izborniku playera odaberite Postavke >
Podrška > Nadogradnja softvera.
7. Odaberite Putem USB kartice.
✎✎ NAPOMENE
`` Disk se ne smije nalaziti u proizvodu kada
provodite nadogradnju softvera pomoću
priključka USB Host.
`` Nakon završetka nadogradnje softvera
provjerite pojedinosti softvera u izborniku za
nadogradnju softvera.
`` Ne isključujte player tijekom nadogradnje
softvera. To bi moglo uzrokovati kvar playera.
`` Nadogradnje softvera pomoću priključka USB
Host smiju se provoditi samo pomoću USB
flash memorijskog štapića.
Obavijest o automatskoj nadogradnji
Ako ste player spojili na mrežu i zatim uključili
Obavijest o automatskoj nadogradnji, player
će vas automatski obavijestiti o dostupnosti
nove verzije softvera.
Za uključivanje obavijesti o automatskoj
nadogradnji slijedite korake opisane u nastavku:
1. Odaberite Obavijest o automatskoj
nadogradnji, i zatim pritisnite gumb v.
2. Pritisnite gumb ▲▼ da biste odabrali
Uključeno, a zatim pritisnite gumb v.
Ako je dostupna nova verzija softvera, player
će vas obavijestiti skočnom porukom.
1. Za nadogradnju programske opreme
odaberite U redu u skočnom prozoru.
Proizvod se automatski isključuje, zatim
ponovo pokreće i započinje preuzimanje.
(Nikada ne uključujte niti ne isključujte
player tijekom nadogradnje.)
2. Pojavit će se skočni prozor koji prikazuje
napredak ažuriranja.
3. Kada se ažuriranje završi, player će se
automatski isključiti.
✎✎ NAPOMENE
`` Nadogradnja je dovršena kada se player
isključi, a zatim se ponovno sam uključi.
`` Nikada ručno ne isključujte niti ne uključujte
player tijekom postupka ažuriranja.
`` Tvrtka Samsung Electronics ne snosi zakonsku
odgovornost za kvar playera čiji je uzrok
nestabilna internetska veza ili nemar korisnika
tijekom nadogradnje softvera.
Obratite se tvrtki Samsung
Sadržava kontaktne podatke za pomoć u vezi
s uporabom playera.
Uvjeti ugovora o usluzi
Omogućuje vam pregled općih odredbi o
ograničenju odgovornosti u vezi sa sadržajima
i uslugama trećih strana.
Pon.p.
Vraća sve postavke, osim mrežnih, na
tvornički zadane postavke..
17
Reproduciranje medija
Reprodukcija snimljenog
kupljenog diska
1. Pritisnite gumb 8 kako biste otvorili
ladicu diska.
2. Pažljivo umetnite disk u ladicu diska tako
da naljepnica na disku bude okrenuta
prema gore.
3. Pritisnite gumb 8 kako biste zatvorili ladicu
diska. Reprodukcija počinje automatski.
Reprodukcija datoteka na USB
uređaju
Putem playera možete na dva načina
reproducirati i prikazivati multimedijske
datoteke koje se nalaze na USB uređaju.
1. način
1. Uključite player.
2. Uključite USB uređaj u USB priključak na
prednjoj ploči playera. Pojavljuje se skočni
prozor s porukom o novom povezanom
uređaju.
Repr. disk
Fotografije
Novi ur. spoj.
Fotografije
Videozapisi
Glazba
123
Glazba
> Pomak " Ulaz ' Povratak
App 1
App 2
App 3
App 4
✎✎ NAPOMENE
App 5
Više
Screen Mirroring Prom. uređaja
Postavka
`` Ako se skočni prozor ne pojavi, prijeđite na 2.
način.
18
✎✎ NAPOMENE
`` Iako će player prikazati mape za sve vrste
sadržaja, prikazat će samo one datoteke s
Vrstom sadržaja koju ste odabrali u 3. koraku.
Na primjer, ako ste odabrali glazbu, moći
ćete vidjeti samo glazbene datoteke. Možete
promijeniti ovaj odabir tako da se vratite na
zaslon Fotografije, Video & Glazba i prijeđete
na 3. korak u 2. načinu opisan u nastavku.
4. Ako bude potrebno, pritišćite tipke
▲▼◄► da biste odabrali mapu, zatim
pritisnite tipku v.
5. Odaberite datoteku koju želite prikazati ili
reproducirati, a zatim pritisnite tipku v.
6. Pritisnite tipku RETURN za izlazak iz
mape ili tipku EXIT za povratak na početni
zaslon.
7. Idite na stranice 19~21 za upute
koje objašnjavaju kako se kontrolira
reprodukcija videozapisa, glazbe i slika na
USB uređaju.
2. način
Videozapisi
Nema diska u ladici
3. Tipkama ▲▼ odaberite Fotografije,
Videozapisi, ili Glazba, a zatim pritisnite
tipku v. Pojavljuje se zaslon Fotografije,
Video & Glazba s popisom sadržaja
uređaja. Ovisno o načinu na koji je sadržaj
složen vidjet ćete mape, pojedinačne
datoteke ili sve.
1. Uključite player.
2. Uključite USB uređaj u USB priključak na
prednjoj ploči playera. Odaberite Prom.
uređaja pa pritisnite gumb ▲▼ za odabir
USB-a. Pritisnite gumb v.
Repr. disk
Fotografije
Videozapisi
Prom. uređaja
Glazba
Nema diska
123
Nema diska u ladici
App 1
App 2
App 3
a
App 4
App 5
Više
Zatvori
Screen Mirroring Prom. uređaja
Postavka
3. Pomoću gumba ▲▼◄► odaberite
Fotografije, Videozapisi, ili Glazba s
početnog zaslona, a zatim pritisnite tipku
v. Pojavljuje se zaslon Fotografije, Video
& Glazba s popisom sadržaja uređaja.
Ovisno o načinu na koji je sadržaj složen
vidjet ćete mape, pojedinačne datoteke ili
sve.
✎✎ NAPOMENE
`` Iako će player prikazati mape za sve vrste
sadržaja, prikazat će samo one datoteke s
Vrstom sadržaja koju ste odabrali u 3. koraku.
Na primjer, ako ste odabrali glazbu, moći ćete
vidjeti samo glazbene datoteke. Taj odabir
možete promijeniti povratkom na zaslon
Fotografije, Video & Glazba i ponavljanjem 3.
koraka.
4. Ako bude potrebno, pritišćite tipke
▲▼◄► da biste odabrali mapu, zatim
pritisnite tipku v.
5. Tipkama ▲▼◄► odaberite datoteku
za pregledavanje ili reprodukciju, zatim
pritisnite tipku v.
6. Pritisnite tipku RETURN za izlazak iz
mape ili tipku EXIT za povratak na početni
zaslon.
7. Idite na stranice 19~21 za upute
koje objašnjavaju kako se kontrolira
reprodukcija videozapisa, glazbe i slika na
USB uređaju.
✎✎ NAPOMENE
`` Ako tijekom reprodukcije USB uređaja
umetnete disk, način rada uređaja automatski
se mijenja u „Disk“.
Reprodukcija diskova sa
sadržajem koji je snimio korisnik
Možete reproducirati multimedijske datoteke
koje ste snimili na Blu-ray, DVD ili CD diskove.
1. Samostalno snimljeni disk stavite u ladicu
za disk tako da naljepnica bude okrenuta
prema gore, a zatim zatvorite ladicu.
2. Tipkama ◄► odaberite vrstu sadržaja
koji želite pregledati ili reproducirati Fotografije, Videozapisi, ili Glazba - a
zatim pritisnite tipku v.
✎✎ NAPOMENE
`` Iako će player prikazati mape za sve vrste
sadržaja, prikazat će samo one datoteke s
Vrstom sadržaja koju ste odabrali u 2. koraku.
Na primjer, ako ste odabrali glazbu, moći ćete
vidjeti samo glazbene datoteke. Taj odabir
možete promijeniti povratkom na zaslon
Fotografije, Video & Glazba i ponavljanjem 2.
koraka.
3. Pojavljuje se zaslon s popisom sadržaja
diska. Ovisno o rasporedu sadržaja vidjet
ćete mape, pojedinačne datoteke ili sve.
4. Ako bude potrebno, pritišćite tipke
▲▼◄► da biste odabrali mapu, zatim
pritisnite tipku v.
5. Tipkama ▲▼◄► odaberite datoteku
za pregledavanje ili reprodukciju, zatim
pritisnite tipku v.
6. Pritisnite tipku RETURN jednom ili više
puta za izlazak iz trenutačnog zaslona,
izlazak iz mape ili povratak na početni
zaslon.
Pritisnite tipku EXIT da biste se vratili
izravno na početni zaslon.
7. Idite na stranice 19~21 za upute
koje objašnjavaju kako se kontrolira
reprodukcija videozapisa, glazbe i slika na
USB uređaju.
Reprodukcija sadržaja s računala
ili uređaja koji podržava AllShare
putem playera Blu-ray diska
PC
Player Blu-ray diskova
AllShare veza
Reproduciranje
datoteka s
računala
1. Povežite player Blu-ray diska, računalo i/
ili uređaj koji podržava AllShare na istu
bežičnu mrežu.
2. Pratite upute iz priručnika za instalaciju/
upotrebu softvera AllShare da biste
postavili uređaje i datoteke za reprodukciju
ili gledanje.
3. Na početnom zaslonu playera odaberite
Prom. uređaja, a zatim pritisnite tipku v.
Na popisu AllShare povezanih uređaja koji
se pojavljuje odaberite svoje računalo ili
drugi uređaj koji podržava AllShare, zatim
pritisnite tipku v.
4. Tipkama ◄► odaberite vrstu sadržaja
koji želite pregledati ili reproducirati Fotografije, Videozapisi, ili Glazba - a
zatim pritisnite tipku v.
✎✎ NAPOMENE
`` Iako će player prikazati mape za sve vrste
sadržaja, prikazat će samo one datoteke s
Vrstom sadržaja koju ste odabrali u 4. koraku.
Na primjer, ako ste odabrali glazbu, moći ćete
vidjeti samo glazbene datoteke. Taj odabir
možete promijeniti povratkom na zaslon
Fotografije, Video & Glazba i ponavljanjem 4.
koraka.
5. Pojavljuje se zaslon s popisom sadržaja
diska. Ovisno o rasporedu sadržaja vidjet
ćete mape, pojedinačne datoteke ili sve.
6. Ako bude potrebno, pritišćite tipke
▲▼◄► da biste odabrali mapu, zatim
pritisnite tipku v.
7. Tipkama ▲▼◄► odaberite datoteku
za pregledavanje ili reprodukciju, zatim
pritisnite tipku v.
8. Pritisnite tipku RETURN jednom ili više
puta za izlazak iz trenutačnog zaslona,
izlazak iz mape ili povratak na početni
zaslon.
Pritisnite tipku EXIT da biste se vratili
izravno na početni zaslon.
Gumbi na daljinskom upravljaču
koje se upotrebljavaju za
reprodukciju videozapisa
2
1
AUDIO
HOME
SUBTITLE
Gumbi vezani uz reprodukciju
Player ne reproducira zvuk u načinu pretraživanja,
usporene reprodukcije i reprodukcije u koracima.
• Kako biste vratili normalnu brzinu
reprodukcije, pritisnite gumb 6.
6 gumb
5 gumb
7 gumb
BONUS
REPEAT
REPEAT
FULL
Započinje reprodukciju.
VIEW
A-B
SCREEN
Zaustavlja reprodukciju.
Pauzira reprodukciju.
9. Idite na stranice 19~21 za upute
koje objašnjavaju kako se kontrolira
reprodukcija videozapisa, glazbe i slika na
USB uređaju.
Ubrzana
reprodukcija
Tijekom reprodukcije pritisnite
gumb 3 ili 4.
Pri svakom pritisku gumba 3
ili 4 promijenit će se brzina
reprodukcije.
Upravljanje reprodukcijom
videozapisa
Usporena
reprodukcija
U načinu rada pauziranja pritisnite
gumb 4.
Pri svakom pritisku gumba 4
promijenit će se brzina reprodukcije.
Možete upravljati reprodukcijom videosadržaja
koji se nalazi na Blu-ray disku, DVD-u, CDu, USB uređaju za pohranu ili računalu. Neke
funkcije opisane u ovom priručniku možda
neće biti dostupne, ovisno o mediju.
Tijekom reprodukcije Blu-ray diska/DVD-a,
ovaj gumb ne funkcionira.
U načinu rada pauziranja pritisnite
Reprodukcija u gumb 7.
Svakim pritiskom gumba 7
koracima
pojavljuje se novi kadar.
Reprodukcija s
preskakanjem
Tijekom reprodukcije pritisnite
gumb 1 ili 2.
Svakim pritiskom gumba 1 ili
2 disk prelazi na prethodno ili
sljedeće poglavlje ili datoteku.
Upotreba izbornika diska, izbornika
naslova, skočnog izbornika i
popisa naslova
Gumb DISC
MENU
Pritisnite ovaj gumb tijekom
reprodukcije za pokretanje funkcije
izbornika diska.
Gumb TITLE
MENU
Pritisnite ovaj gumb tijekom
reprodukcije za pokretanje izbornika
podnapisa.
Gumb POPUP
MENU
Pritisniteovaj gumb tijekom
reprodukcije za pokretanje funkcije
skočnog izbornika.
Upravljanje reprodukcijom glazbe
Možete upravljati reprodukcijom glazbenih
sadržaja koji se nalaze na Blu-ray disku, DVD-u,
CD-u, USB uređaju za pohranu ili računalu.
Gumbi na daljinskom upravljaču
koji se upotrebljavaju za
reprodukciju glazbe
1
4
2
3
1
AUDIO
HOME
SUBTITLE
5
6
BROJČANE tipke (samo audio CD (CD-DA)):
Tijekom reprodukcije popisa pjesama pritisnite
broj željene skladbe. Reproducira se odabrana
skladba.
BONUS
VIEW
REPEAT
A-B
REPEAT
FULL
SCREEN
19
2
Preskoči : Tijekom reprodukcije pritisnite gumb
1 ili 2 za prelazak na prethodnu ili sljedeću
datoteku na popisu.
3
5 Gumb : Zaustavlja zapis.
4
5
6
Brza reprodukcija (samo audio CD (CD-DA))
Tijekom reprodukcije pritisnite gumb 3 ili 4.
Pri svakom pritisku gumba 3 ili 4
promijenit će se brzina reprodukcije.
6 Gumb : Reproducira trenutačno odabrani
zapis.
TRACK 001
Pop. skl.
1/6
Alati
TRACK 001
? Isključeno\05:57
Kopiraj
TRACK 002
Način ponavljanja
04:27
> Pomak < Podesi ' Povratak
TRACK 003
+
00:08 / 05:57
TRACK 004
TRACK 005
TRACK 006
CD
" Pauza c Odabir
04:07
03:41
03:17
03:35
Alati ' Povratak
2. Pritisnite gumb ◄► da biste odabrali
Traka, Svi, Nasumično ili Isključeno.
3. Pritisnite gumb v.
(
(
(
20
Isključeno
Pjesme se reproduciraju
redoslijedom kojim su snimljene.
) Traka
Ponavlja se trenutna pjesma.
)Nasumično
Opcija Nasumično reproducira
pjesme nasumičnim redoslijedom.
) Svi
1/2 Stranica
Glazba TRACK 001
TRACK 001
TRACK 002
02:38
02:38
TRACK 003
TRACK 004
02:38
02:38
TRACK 006
TRACK 005
02:38
02:38
02:38
02:38
TRACK 008
TRACK 007
1. Tijekom reprodukcije pritisnite gumb
TOOLS.
1. Da biste prešli na opciju Popis glazbe,
pritisnite gumb 5 ili RETURN.
Prikazuje se zaslon Popis glazbe.
Pauza : Pauzira zapis.
Ponavljanje audio CD-a (CD-DA)/
MP3 diskova
Popis pjesama
Ponavljaju se sve pjesme.
TRACK 010
TRACK 009
02:38
02:38
CD
a Prom. Uređaja
c Odabir
Alati ( ) Skoči na ' Povratak
2. Pritisnite gumbe ▲▼◄► da biste se
pomaknuli na željenu stazu, a zatim
pritisnite ŽUTA (C) tipku. Pokraj zapisa
pojavljuje se kvačica.
Ponovite ovaj postupak za odabir
dodatnih zapisa.
3. Da biste uklonili zapis s popisa, idite na
zapis, a zatim ponovno pritisnite ŽUTA (C)
tipku.
Oznaka na zapisu se poništava.
4. Nakon završetka pritisnite gumb v.
Odabrani zapisi prikazuju se na desnoj
strani zaslona. Player reproducira prvi
zapis.
5. Da biste izmijenili popis reprodukcije,
pritisnite gumb @ ili RETURN da biste se
vratili na popis glazbe. Ponovite korake 2,
3 i 4.
6. Da biste otkazali popis za reprodukciju
i vratili se na početni zaslon, pritisnite
RETURN ili gumb EXIT.
✎✎ NAPOMENE
`` Na audio CD-ima (CD-DA) možete stvoriti popis
s najviše 99 zapisa.
`` Ako uklonite sve zapise s popisa za reprodukciju
i potom pritisnete gumb v, player prikazuje
popis i reproducira sve zapise na disku..
Kopiranje
Omogućuje kopiranje audiozapisa s
podatkovnog diska na USB/HDD uređaj.
1. Otvorite ladicu diska. Postavite audio disk
(CDDA) u ladicu i zatvorite je. Umetnite
USB uređaj u USB priključak na prednjoj
ploči proizvoda.
2. U načinu rada Zaustavljanje pritisnite
gumbe ▲▼◄► da biste se pomaknuli na
željenu pjesmu, a zatim pritisnite ŽUTA (C)
gumb. Pokraj zapisa pojavljuje se kvačica.
Ponovite ovaj postupak za odabir
dodatnih zapisa.
3. Da biste uklonili zapis s popisa, idite na
zapis, a zatim ponovno pritisnite ŽUTA (C)
tipku.
Oznaka na zapisu se poništava.
4. Kada to učinite, pritisnite gumb TOOLS
i potom odaberite Kopiraj pomoću
gumba ▲▼, a zatim pritisnite gumb v.
Pojavljuje se skočni prozor Kopiraj.
5. Pomoću tipki ▲▼ odaberite uređaj za
pohranu kopiranih datoteka, a zatim
pritisnite tipku v.
✎✎ NAPOMENE
`` Tijekom kopiranja nemojte odspajati uređaj.
6. Ako želite otkazati kopiranje, pritisnite
tipku v, a zatim odaberite Da. Da biste
nastavili s kopiranjem, odaberite Ne.
7. Kad se kopiranje završi, pojavljuje se
poruka “Ripanje je završeno.“. A zatim
pritisnite tipku v da biste se vratili na
zaslon Reprodukcija.
✎✎ NAPOMENE
`` Ovu funkciju neki diskovi možda ne podržavaju.
`` Na zaslonu Kopiranje također možete odabrati
mogućnosti Odabir svih i Poništi odabir za sve.
-- Upotrijebite mogućnost Odabir svih da
biste odabrali sve staze. Ovo poništava
odabire pojedinačnih staza.
-- Mogućnost Poništi odabir za sve
upotrijebite za istodobno poništavanje svih
odabranih staza.
Disk kopiraj na USB
Omogućuje kopiranje video/fotografskih/
glazbenih sadržaja s podatkovnog diska na
USB/HDD uređaj.
1. Otvorite ladicu diska. Postavite disk u
ladicu i zatvorite je. Umetnite USB uređaj u
USB priključak na prednjoj ploči proizvoda.
Pojavljuje se skočni prozor za novi uređaj.
2. Pritisnite gumb ▲, a zatim pritisnite
gumbe ◄► da biste odabrali Blu-ray,
DVD ili CD.
3. Tipkama ▲▼ odaberite Fotografije,
Videozapisi, ili Glazba, a zatim pritisnite
tipku v. Pojavljuje se zaslon Fotografije,
Video & Glazba s popisom sadržaja
uređaja. Ovisno o načinu na koji je sadržaj
složen vidjet ćete mape, pojedinačne
datoteke ili sve.
✎✎ NAPOMENE
`` Iako će player prikazati mape za sve vrste
sadržaja, prikazat će samo one datoteke s Vrstom
sadržaja koju ste odabrali u 3. koraku. Na primjer,
ako ste odabrali glazbu, moći ćete vidjeti samo
glazbene datoteke. Taj odabir možete promijeniti
povratkom na zaslon Fotografije, Video & Glazba i
ponavljanjem 3. koraka.
4. Kada je prikazan zaslon Reprodukcija,
upotrijebite gumbe ▲▼◄► za odabir
Fotografije, Videozapisi, ili Glazba, a
potom pritisnite ŽUTA (C) gumb. Kvačica
se pojavljuje lijevo od željene stavke.
5. Da biste odabrali dodatne željene stavke,
ponavljajte 4. korak.
6. Da biste uklonili željenu stavku s popisa,
ponovno pritisnite ŽUTA (C) gumb.
Kvačica pored željene stavke se uklanja.
7. Kada to učinite, pritisnite gumb TOOLS i
potom odaberite Kopiraj na USB pomoću
gumba ▲▼, a zatim pritisnite gumb v.
Prikazuje se skočni prozor Kopiraj na USB.
8. Pomoću tipki ▲▼ odaberite uređaj za
pohranu kopiranih datoteka, a zatim
pritisnite tipku v.
✎✎ NAPOMENE
`` Tijekom kopiranja nemojte odspajati uređaj.
9. Ako želite prekinuti kopiranje, pritisnite
gumb v, a potom odaberite Da. Da
biste nastavili s kopiranjem, odaberite Ne.
10.Kad kopiranje završi, pojavljuje se poruka
"Kopiranje davršeno.". Pritisnite gumb v
kako biste se vratili na zaslon reprodukcije.
✎✎ NAPOMENE
`` Ovu funkciju neki diskovi možda ne podržavaju.
`` Na zaslonu kopiranje također možete odabrati
mogućnosti Odabir svih i Poništi odabir za
sve.
-- Mogućnost Odabir svih upotrijebite za
odabir svih stavki. Ovo poništava odabire
pojedinačnih stavki.
-- Mogućnost Poništi odabir za sve za sve
rabite za istodobno poništavanje svih
odabranih skladbi.
Reproduciranje fotografskog
sadržaja
Možete upravljati reprodukcijom fotografskih
sadržaja koji se nalaze na Blu-ray disku, DVD-u,
CD-u, USB uređaju za pohranu ili računalu.
Upotreba izbornika alata
Tijekom reprodukcije pritisnite gumb TOOLS.
Pokreni prikaz
slajdova/
Zaustavi prikaz
slajdova
Brzina prik. prez.
Pozadinska
glazba
Odaberite kako biste Pokreni
prikaz ili zaustavili prikaz
prezentacije.
Odaberite kako biste postavili
brzinu prikaza prezentacije.
Odaberite kako biste tijekom
prikaza prezentacije slušali glazbu.
Zoom
Odaberite kako biste povećali
trenutačnu sliku. (Povećanje do 4
puta)
Okreni
Odaberite kako biste zaokrenuli sliku.
(Time ćete zakrenuti sliku u smjeru
kretanja kazaljki sata ili obratno)
Informacije
Prikazuje informacije o slici.
✎✎ NAPOMENE
`` Izbornik alata ovisi o disku ili uređaju za
pohranu.
`` Kako biste omogućili funkciju pozadinske
glazbe, datoteka fotografije mora biti u istom
mediju za pohranu u kojoj je i glazbena
datoteka.
No kvalitetu zvuka mogu narušiti brzina
prijenosa MP3 datoteke, veličina fotografije i
način kodiranja.
`` U načinu prikaza preko cijelog zaslona ne
možete povećati podnaslove i PG grafiku.
Dodatak
Rješavanje problema
Prije upućivanja zahtjeva za servis pokušajte sljedeća rješenja.
PROBLEM
RJEŠENJE
Daljinskim upravljačem ne
može se provesti ni jedna
operacija.
• Provjerite baterije u daljinskom upravljaču. Možda ih je potrebno zamijeniti.
• Daljinskim upravljačem rukujte na udaljenosti ne većoj od 6,1m od playera.
• Uklonite baterije pa nekoliko minuta držite pritisnutim jedan ili više gumba
kako biste ispraznili mikroprocesor u daljinskom upravljaču i tako ga ponovno
postavili. Ponovno umetnite baterije i pokušajte rabiti daljinski upravljač.
Disk se ne reproducira.
• Provjerite je li disk umetnut stranom s naljepnicom okrenutom prema gore.
• Provjerite regionalni broj Blu-ray diska ili DVD-a.
Ne pojavljuje se izbornik diska.
• Provjerite nalaze li se na disku izbornici diska.
Na zaslonu se pojavljuje
poruka zabrane.
• Ova se poruka pojavljuje kada pritisnete nevaljani gumb.
• Softver Blu-ray diska / DVD-a ne podržava značajku (npr. kutove).
• Zatražili ste naslov ili broj poglavlja ili vrijeme traženja koje je izvan raspona.
Način reprodukcije razlikuje
se od onoga odabranog u
izborniku postavljanja.
• Neke funkcije odabrane u izborniku postavljanja možda neće ispravno raditi
ako disk nije dekodiran pomoću odgovarajuće funkcije.
Proporcija zaslona ne može
se promijeniti.
• Na vašem Blu-ray/DVD disku proporcija zaslona je fiksna.
• To nije problem koji se tiče playera.
Nema zvuka.
• Provjerite jeste li u izborniku audiomogućnosti odabrali ispravnu postavku
Digitalni izlaz.
Zaslon je prazan.
• Ako je HDMI izlaz postavljen na razlučivost koju vaš televizor ne podržava (npr.
1080 p), možda nećete moći vidjeti sliku na televizoru.
• Pritisnite i zadržite gumb @ (na gornjoj ploči) dulje od 5 sekundi bez
umetnutog diska. Sve postavke vraćaju se na tvorničke.
• Nakon vraćanja tvorničkih postavki brišu se svi korisnički spremljeni BD podaci.
21
PROBLEM
RJEŠENJE
Zaboravili ste PIN.
• Pritisnite i zadržite gumb @ (na gornjoj ploči) dulje od 5 sekundi bez
umetnutog diska. Sve se postavke, uključujući i lozinku, vraćaju na tvorničke.
Ovo nemojte upotrebljavati ako zaista nije nužno.
• Nakon vraćanja tvorničkih postavki brišu se svi korisnički spremljeni BD
podaci.
Slika je drhtava ili izobličena.
• Provjerite je li disk prljav ili izgreben.
• Očistite disk.
Nema HDMI izlaza.
• Provjerite vezu između televizora i HDMI utičnice na playeru.
• Provjerite podržava li vaš televizor ulaznu HDMI razlučivost od 576p/480p,
720p, 1080i ili 1080p.
Abnormalni HDMI izlazni
zaslon.
• Ako se na zaslonu pojavljuju povremene smetnje, to znači da televizor ne
podržava HDCP (zaštitu digitalnog sadržaja visoke propusnosti).
Ako imate drugih problema.
• Idite na sadržaj i pronađite dio u korisničkom priručniku koji sadržava
objašnjenja vezana uz trenutačni problem pa ponovite postupak.
• Ako problem i dalje ne možete riješiti, obratite se najbližem ovlaštenom
servisnom centru za Samsung uređaje.
Funkcija AllShare
BD-LIVE
RJEŠENJE
Ne mogu se povezati s
poslužiteljem usluge BDLIVE.
• Ispitajte je li mrežna veza uspješna pomoću funkcije statusa mreže.
• Provjerite je li USB memorijski uređaj povezan s playerom.
• Za prihvat usluge BD-LIVE memorijski uređaj mora sadržavati najmanje 1GB
slobodnog prostora.
Raspoloživi prostor možete provjeriti u funkciji upravljanja BD podacima.
• Provjerite je li u izborniku BD-LIVE internetska veza postavljena opcija Dopusti
(sve).
• Ako ne uspije ništa od navedenog, obratite se pružatelju sadržaja ili
ažurirajte player najnovijim upravljačkim softverom.
Pri uporabi usluge BD-LIVE
javlja se pogreška.
• Za prihvat usluge BD-LIVE memorijski uređaj mora sadržavati najmanje 1GB
slobodnog prostora.
Raspoloživi prostor možete provjeriti u funkciji upravljanja BD podacima.
✎✎ NAPOMENE
`` Nakon vraćanja tvorničkih postavki brišu se svi korisnički spremljeni BD podaci.
Popravci
Ako nam se obratite da popravimo vaš player, zaračunat će se administrativna naknada ako:
Mogu vidjeti mape dijeljene
putem funkcije AllShare, ali
ne mogu vidjeti datoteke.
• Funkcija AllShare prikazuje samo datoteke koje odgovaraju kategorijama
Slika, Glazba i Film. Datoteke koje ne odgovaraju tim kategorijama možda se
neće prikazivati.
Videozapis se reproducira u
prekidima.
• Provjerite je li mreža stabilna.
• Provjerite je li mrežni kabel pravilno spojen i je li mreža preopterećena.
• Bežična veza između AllShare kompatibilnog uređaja i playera je nestabilna.
Provjerite vezu.
AllShare veza između playera
i osobnog računala je
nestabilna.
• IP adrese na istoj podmreži moraju biti jedinstvene.
Ako nisu, IP smetnje mogu uzrokovati ovaj problem.
• Provjerite je li omogućen vatrozid.
Ako jest, onemogućite funkciju vatrozida.
22
PROBLEM
1. inženjer dolazi k vama na vaš zahtjev, a na proizvodu nema kvara.
2. donesete jedinicu u servisni centar, a na proizvodu nema kvara.
Prije nego što dođemo k vama ili počnemo raditi na vašem playeru obavijestit ćemo vas o
administrativnoj naknadi.
Preporučujemo da temeljito pročitate ovaj priručnik, potražite rješenje na web-mjestu www.
samsung.com ili se obratite centru za korisnike tvrtke Samsung prije nego što zatražite
popravak playera.
Specifikacije
Općenito
USB
HDMI
Audioizlaz
Mreža
-----
Težina
1.2 Kg
Dimenzije
360 (Š) X 196 (D) X 39 (V) mm
Raspon radne temperature
+5°C do +35°C
Raspon vlažnosti
10 % do 75 %
Tip A
USB 2.0
DC izlaz
Najviše 5V 0.5A.
Video
2D : 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
3D : 1080p, 720p
Audio
PCM, podatkovni tok
Digitalni audioizlaz
Koaksijalni
Ethernet
100BASE - TX Terminal
Bežični LAN
Ugrađen
Sigurnost
WEP (OPEN/SHARED)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-PSK (TKIP/AES)
WPS(PBC)
Podržano
Brzine mreže od 10Mb/s ili sporije nisu podržane.
Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez prethodne obavijesti.
Više o napajanju i potrošnji energije pročitajte na etiketi na playeru.
Težina i dimenzije su približni.
Obavijest o sukladnosti i podršci
NISU SVI diskovi podržani
• Podložno dolje opisanim ograničenjima i ograničenjima navedenima u ovom priručniku,
uključujući dio "Vrste i karakteristike diska" u ovom korisničkom priručniku, diskovi koji se
mogu reproducirati su: unaprijed snimljeni komercijalni BD-ROM, DVD-VIDEO i audio CD
(CD-DA); BD-RE/-R, DVD-RW/-R i CD-RW/-R.
• Diskovi drugačiji od gore navedenih ne mogu se reproducirati u ovom playeru, niti je to
njegova namjena. Neki od gore navedenih diskova možda se neće reproducirati iz jednog ili
više dolje navedenih razloga.
• Tvrtka Samsung ne može jamčiti kako će ovaj player reproducirati svaki disk koji nosi logotip
BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R i CD-RW/-R. Ovaj player
možda neće reagirati na sve operativne naredbe ili pokretati sve značajke svakog diska. Taj i
drugi problemi s kompatibilnošću s diskom te problemi u radu playera s novim i postojećim
formatima diska mogući su zbog sljedećeg:
-- Blu-ray je novi format koji se razvija pa ovaj player ne može pokrenuti sve značajke Bluray diskova. Neke značajke možda su dodatne, dodatne značajke možda su pridodane
formatu Blu-ray diska nakon nastanka ovog player a i možda je odgođen pristup
određenim ponuđenim značajkama;
-- ovaj player ne podržava sve nove i postojeće formate diska;
-- novi i postojeći formati diska se mogu revidirati, mijenjati, ažurirati, poboljšavati i/ili
dopunjavati;
-- neki diskovi proizvedeni su na način koji dopušta određeni ili ograničeni rad i značajke
tijekom reprodukcije;
-- neki diskovi s logotipom BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R i
CD-RW/-R možda su još uvijek nestandardizirani diskovi;
-- neki se diskovi možda neće moći reproducirati ovisno o fizičkom stanju ili uvjetima
snimanja;
-- problemi i pogreške mogu nastati tijekom stvaranja Blu-ray diska, DVD softvera i/ili
proizvodnje diskova;
-- ovaj player radi na drugačiji način od standardnog DVD playera ili druge AV opreme; i/ili
-- zbog razloga naznačenih u ovom korisničkom priručniku i zbog drugih razloga koje je
otkrio i objavio centar za korisnike tvrtke SAMSUNG.
• Naiđete li na probleme s kompatibilnošću diska ili probleme u radu playera, obratite se
centru za korisnike tvrtke SAMSUNG.
Centru za korisnike tvrtke SAMSUNG možete se obratiti i za moguća ažuriranja ovog
playera.
• Dodatne informacije o ograničenjima reprodukcije i kompatibilnosti diskova potražite u
poglavljima ovog korisničkog priručnika pod naslovima Mjere opreza, Prije čitanja korisničkog
priručnika, Vrste i karakteristike diskova te Prije reprodukcije.
23
• Za rezultat progresivnog pretraživanja playera Blu-Ray diskova : POTROŠAČI BI
TREBALI ZNATI DA SVI TELEVIZORI VISOKE DEFINICIJE NISU POTPUNO KOMPATIBILNI
S OVIM PROIZVODOM I TO BI MOGLO UZROKOVATI SMETNJE NA SLICI. U SLUČAJU
PROBLEMA SA SLIKOM PROGRESIVNOG PRETRAŽIVANJA PREPORUČUJE SE DA
KORISNIK PREBACI VEZU NA IZLAZ 'STANDARDNA DEFINICIJA'. POSTOJE LI PITANJA
VEZANA UZ KOMPATIBILNOST VAŠEG TELEVIZORA S OVIM PROIZVODOM, OBRATITE
SE NAŠEM SERVISNOM CENTRU ZA KORISNIKE.
Zaštita od kopiranja
• Budući da je AACS (Sustav naprednog pristupa sadržaju) odobren kao sustav zaštite
sadržaja za format Blu-ray diskova, slično uporabi CSS-a (Sustav remećenja sadržaja)
za DVD format, reprodukciji, izlazu analognog signala i ostalom nameću se određena
ograničenja sadržaja zaštićenog sustavom AACS.
Rad ovog proizvoda i ograničenja na njemu mogu se razlikovati ovisno o vremenu vaše
kupnje, jer je sustav AACS ta ograničenja možda usvojio i/ili promijenio nakon izrade
ovog proizvoda. Nadalje, tehnologije zaštite podataka BD-ROM Mark i BD+ dodatno se
koriste kao zaštita sadržaja za format Blu-ray diskova, što nameće određena ograničenja,
uključujući ograničenja reprodukcije za sadržaje zaštićene tehnologijom BD-ROM Mark i/ili
BD+. Kako biste dobili dodatne informacije o zaštiti AACS, BD-ROM Mark i BD+ ili o ovom
proizvodu, obratite se centru za korisnike tvrtke SAMSUNG.
• Mnogi Blu-ray diskovi i DVD diskovi kodirani su zaštitom od kopiranja. Zbog toga
player trebate povezati izravno s televizorom, a ne s videorekorderom. Povezivanje s
videorekorderom rezultira izobličenom slikom s Blu-ray diskova ili DVD diskova koji su
zaštićeni od kopiranja.
• Prema zakonima o autorskim pravima SAD-a i zakonima o autorskim pravima drugih
zemalja, neovlašteno snimanje, uporaba, prikazivanje, distribucija ili revizija televizijskih
emisija, videokaseta, Blu-ray diskova, DVD diskova i ostalih materijala mogu biti podložni
građanskoj i/ili kaznenoj odgovornosti.
• Obavijest o tehnologiji Cinavia : ovaj proizvod rabi tehnologiju Cinavia kako bi se ograničila
uporaba neovlaštenih kopija nekih komercijalno proizvedenih filmova i videozapisa i njihovih
zvučnih zapisa. Kada se otkrije zabranjena uporaba neovlaštene kopije, prikazat će se
poruka i prekinut će se reproduciranje i kopiranje. Ostale informacije o tehnologiji Cinavia
dostupne su u mrežnom informacijskom centru za korisnike tvrtke Cinavia na http://www.
cinavia.com. Kako biste zatražili dodatne informacije o tehnologiji Cinavia putem pošte,
pošaljite nam dopis na poštansku adresu: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box
86851, San Diego, CA, 92138, SAD.
Ovaj proizvod sadržava zakonom zaštićenu tehnologiju pod licencom korporacije Verance i
zaštićen je američkim patentom 7,369,677 i ostalim američkim i svjetskim patentima koji su
izdanje i čije je izdanje u tijeku, kao i zaštitama autorskih prava i poslovnih tajni za određene
aspekte te tehnologije. Cinavia je zaštitni znak korporacije Verance. Autorsko pravo 20042013 Verance Corporation. Sva prava pridržava Verance. Zabranjeni su obrnuti inženjering i
rastavljanje.
24
Izjava o odricanju od odgovornosti za mrežne usluge
Cijeli sadržaj i sve usluge dostupne putem ovog uređaja pripadaju trećim stranama i zaštićeni
su autorskim pravima, patentom, zaštitnim znakom i/ili drugim zakonima o intelektualnom
vlasništvu. Takav sadržaj i usluge pružaju se isključivo na vašu osobnu nekomercijalnu uporabu.
Sadržaj ili usluge ne smijete rabiti na način koji nije ovlastio vlasnik sadržaja ili pružatelj usluge.
Bez ograničavanja prethodno navedenog, osim bez izričitog ovlaštenja vlasnika odnosnog
sadržaja ili pružatelja usluge, ne smijete mijenjati, kopirati, ponovno izdavati, prosljeđivati,
objavljivati, prenositi, prevoditi, prodavati, stvarati izvedena djela, iskorištavati ili distribuirati na
bilo koji način ili na bilo kojem mediju bilo koji sadržaj ili usluge prikazane putem ovog uređaja.
SADRŽAJ I USLUGE TREĆIH STRANA PRUŽAJU SE "KAKVE JESU" SAMSUNG NE JAMČI
ZA TAKAV PRUŽENI SADRŽAJ ILI USLUGE NI IZRIČITO NI PODRAZUMIJEVANO U BILO
KOJU SVRHU. SAMSUNG SE IZRIČITO ODRIČE BILO KAKVOG PODRAZUMIJEVANOG
JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI, ALI BEZ OGRANIČENJA NA JAMSTVA, SPREMNOSTI ZA
PRODAJU NA TRŽIŠTU ILI PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU.
SAMSUNG NE JAMČI TOČNOST, VALJANOST, ISPORUKU NA VRIJEME, ZAKONITOST ILI
POTPUNOST BILO KOJEG SADRŽAJA ILI USLUGE KOJE JE TVRTKA SAMSUNG UČINILA
DOSTUPNIMA PUTEM OVOG UREĐAJA TE NI POD BILO KOJIM OKOLNOSTIMA,
UKLJUČUJUĆI NEMAR, TVRTKA SAMSUNG NIJE ODGOVORNA BILO U UGOVORU ILI
SUDSKI ZA SVA IZRAVNA, NEIZRAVNA, SLUČAJNA, POSEBNA ILI POSLJEDIČNA
OŠTEĆENJA
PROIZAŠLA IZ ILI POVEZANA S BILO KAKVIM INFORMACIJAMA SADRŽANIMA U ILI NASTALIM
KAO REZULTAT VAŠE ILI UPORABE TREĆE STRANE BILO KOJEG SADRŽAJA ILI USLUGE,
ČAK I U SLUČAJU OBAVIJESTI O MOGUĆNOSTI TAKVIH OŠTEĆENJA.
Usluge trećih strana mogu se u bilo kojem trenutku ukinuti ili prekinuti, a tvrtka Samsung ne
pruža nikakvu izjavu niti jamstvo da će bilo koji dio sadržaja ili usluge ostati dostupan za bilo
koje razdoblje. Sadržaj i usluge prenose treće strane putem mreža i opreme za prijenos nad
kojima tvrtka Samsung nema kontrolu. Bez ograničavanja općenitosti ove izjave o odricanju od
odgovornosti, tvrtka Samsung izričito se odriče odgovornosti ili obveze za bilo kakav prekid ili
ukidanje bilo kojeg sadržaja ili usluge koje je učinila dostupnima putem ovog uređaja.
Tvrtka Samsung nije odgovorna za korisničku uslugu povezanu sa sadržajem ili uslugama.
Sva pitanja ili zahtjevi za uslugu povezani sa sadržajem ili uslugama moraju se postaviti izravno
odnosnom pružatelju sadržaja ili usluge.
Licenca
• Oracle i Java registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Oracle i/ili njenih
podružnica. Ostala imena mogu biti zaštitni znakovi svojih odnosnih
vlasnika.
• Proizvedeno pod licencom tvrtke Dolby Laboratories. Dolby i simbol
dvostrukog D trgovački su znakovi tvrtke Dolby Laboratories.
• Obavijest o licenci za uporabu softvera otvorenog koda
-- U slučaju uporabe softvera slobodnog koda, licence za uporabu takvog softvera dostupne
su u izborniku proizvoda.
• Patente tvrtke DTS potražite na http://patents.dts.com. Proizvedeno pod
licencom tvrtke DTS Licensing Limited. DTS, simboli te DTS i simbol zajedno
registrirani su zaštitni znakovi, a DTS 2.0+Digital Out zaštitni je znak tvrtke
DTS, Inc. © DTS, Inc, Sva prava zadržana.
2.0+Digital Out
• DivX
-- ABOUT DIVX VIDEO: DivX® je digitalni videoformat koji je proizvela
tvrtka DivX, LLC, podružnica korporacije Rovi. Ovo je uređaj sa
službenim certifikatom DivX Certified® koji je prošao rigorozna testiranja da bi se utvrdilo
da može reproducirati DivX videozapis. Više informacija i softverske alate za pretvaranje
datoteka u DivX videozapise potražite na adresi www.divx.com.
-- zahtjev (VOD) potrebno je registrirati ovaj uređaj s oznakom DivX Certified®. Za pristup
registracijskoj šifri pronađite dio DivX VOD u izborniku postavki uređaja. Dodatne podatke
o dovršenju postupka registracije možete pronaći na adresi vod.divx.com.
-- S oznakom DivX Certified® za reprodukciju DivX® videozapisa do HD razlučivosti od
1080p, uključujući i ekskluzivan sadržaj.
DivX®, DivX Certified® i pridruženi logotipovi zaštitni su znakovi korporacije Rovi ili njenih
podružnica i rabe se uz licencu.
Obuhvaćen je jednim ili više od sljedećih patenata izdanih u SAD-u: 7,295,673; 7,460,668;
7,515,710; 7,519,274.
• Blu-ray Disc™ i Blu-ray™ su logotipi i zaštitni znakovi tvrtke Blu-ray Disc Association.
Preporuka - samo za EU
• Tvrtka Samsung Electronics ovime izjavljuje da je BD Player u skladu s osnovnim
zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EZ.
Službena izjava o sukladnosti može se pronaći na adresi http://www.samsung.
com; prijeđite na Podrška > Potražite podršku za proizvod i unesite naziv modela.
Oprema se smije upotrebljavati u svim zemljama EU.
• Pojmovi HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface te logotip
HDMI zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke HDMI
Licensing LLC u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.
25
Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda
Kontaktirajte SAMSUNG U CIJELOME SVIJETU
Ako imate pitanja ili komentare vezano uz Samsung proizvode, kontaktirajte SAMSUNG
centar za korisnike.
AUSTRIA
Area
Contact Centre 
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
051 331 999
07001 33 11 , share cost tariff
062 SAMSUNG (062 726 786)
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030-6227 515
01 48 63 00 00
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
8009 4000 only from landline
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
261 03 710
020 405 888
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815 56480
0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 **
* (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
808 20-SAMSUNG(808 20 7267)
08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.
011 321 6899
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
902172678
0771 726 7864 (SAMSUNG)
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
MONTENEGRO
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com/bg
www.samsung.com/hr
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/fr
www.samsung.com
www.samsung.com/gr
http://www.samsung.com/hu
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/pl
www.samsung.com
www.samsung.com/ro
www.samsung.com/rs
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch (German)
www.samsung.com/ch_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.com/ee
(Primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog
vraćanja baterija)
Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju ukazuje na to da se istrošene baterije
iz ovog proizvoda ne smiju odlagati s ostalim kućanskim otpadom. Kemijski simboli
Hg, Cd ili Pb označuju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo u količinama višim od
referentnih razina navedenih u dokumentu Europske unije "EC Directive 2006/66".
Ukoliko baterije nisu ispravno odložene, navedene tvari mogu narušiti zdravlje ljudi ili
oštetiti okoliš.
Radi zaštite prirodnih resursa i promicanja ponovne upotrebe materijala, molimo
vas da odvojite baterije od ostalih vrsta otpada i reciklirajte ih putem lokalnog,
besplatnog sustava za vraćanje baterija.
Ispravno odlaganje proizvoda
(Električni i elektronički otpad)
(Primjenjivo u Europskoj Uniji i drugim europskim državama sa sustavima
odvojenog prikupljanja)
Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se
proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi
trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste
spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem
otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako
biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.
Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili
proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet
može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.
Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe
kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se
miješati s drugim omercijalnim otpadom.
BD-H5900
Predvajalnika Plošč Blu-ray™
uporabniški priročnik
predstavljajte si možnosti
Zahvaljujemo se vam za nakup Samsungovega izdelka.
Za popolnejše storitve svoj izdelek registrirajte
na spletni strani
www.samsung.com/register
SLOVENŠČINA
Varnostne informacije
Opozorilo
DA ZMANJŠATE TVEGANJE ELEKTRIČNEGA UDARA, NE ODSTRANJUJTE POKROVA (ALI
HRBTNE STRANICE).
V NOTRANJOSTI NI DELOV, KI BI JIH LAHKO UPORABNIK POPRAVLJAL SAM. POPRAVILA
NAJ OPRAVLJAJO USPOSOBLJENI SERVISERJI.
POZOR
NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA
NE ODPIRAJTE
Ta oznaka pomeni, da je naprava pod
»nevarno napetostjo«, ki lahko povzroči
električni udar ali poškodbo.
POZOR: DA ZMANJŠATE TVEGANJE
ELEKTRIČNEGA UDARA, NE ODSTRANJUJTE
POKROVA (ALI HRBTNE STRANICE).
NAPRAVA NIMA DELOV, KI BI JIH LAHKO
POPRAVIL UPORABNIK. POPRAVILA NAJ
OPRAVLJAJO USPOSOBLJENI SERVISERJI.
Naprave ne nameščajte v zaprt prostor, kot je
knjižna polica ali podobno.
OPOZORILO
Da bi preprečili poškodbe in s tem požar
ali električni udar, naprave ne izpostavljajte
padavinam ali vlagi.
POZOR
Predvajalnik plošč Blu-ray UPORABLJA
NEVIDNI LASERSKI ŽAREK, KI LAHKO
POVZROČI NEVARNO IZPOSTAVLJENOST
SEVANJU, ČE GA USMERITE NA OSEBO.
PREDVAJALNIK PLOŠČ BLU-RAY
UPORABLJAJTE SKLADNO Z NAVODILI.
POZOR
TA IZDELEK UPORABLJA LASER. UPORABA
UPRAVLJALNIH ALI NASTAVLJALNIH GUMBOV
ALI IZVAJANJE POSTOPKOV, KI NISO OPISANI
V TEH NAVODILIH, LAHKO POVZROČI
NEVARNO IZPOSTAVLJENOST SEVANJU.
2
To je oznaka za pomembna navodila
glede izdelka.
POKROVA NAPRAVE NE ODPIRAJTE IN
NAPRAVE NE SKUŠAJTE POPRAVLJATI
SAMI. SERVIS NAJ OPRAVI USTREZNO
USPOSOBLJENA OSEBA.
Ta izdelek je v skladu s predpisi CE, če se
izolirani kabli in priključki uporabljajo za priklop
eopomba na drugo opremo. Da bi preprečili
elektromagnetne motnje z električnimi
napravami, kot so radiji in televizije, za
povezave uporabljajte izolirane kable in
priključke.
POMEMBNO OBVESTILO
Električni kabel na tej opremi ima vgrajen vtič,
v katerem je varovalka. Vrednost varovalke je
označena na vtični strani vtiča.
Če jo je treba zamenjati, je treba uporabiti
varovalko z enako vrednostjo BS1362.
Nikoli ne uporabljajte vtiča brez pokrova
varovalke, če je pokrov odstranljiv. Če potrebujete
nadomestni pokrov varovalke, mora biti ta enake
barve kot vtična stran vtiča. Nadomestne pokrove
dobite pri svojem prodajalcu.
Če montirani vtič ne ustreza električnim
vtičnicam v vaši hiši ali pa kabel ni dovolj dolg,
da bi dosegel vtičnico, morate kupiti ustrezen in
varnostno odobren podaljševalni kabel ali pa se
posvetovati s svojim prodajalcem.
Če ni druge možnosti, kot da vtič odrežete,
najprej odstranite varovalko in nato varno
odrežite in odstranite vtič. Vtiča ne priključite v
električni priključek, ker zaradi golega gibkega
kabla obstaja nevarnost električnega udara.
Če želite napravo izključiti iz električne vtičnice,
morate izvleči vtič iz vtičnice, zato mora biti
električni vtič enostaven za uporabo.
Izdelek, priložen tem navodilom za uporabo,
je zaščiten z licenco in pravicami intelektualne
lastnine določene tretje stranke.
LASERSKI IZDELEK RAZREDA 1
Ta predvajalnik zgoščenk je razvrščen kot
LASERSKI IZDELEK RAZREDA 1. Upravljanje
naprave, prilagoditve in izvajanje postopkov, ki
niso v skladu s temi navodili, lahko povzročijo
nevarno sevanje.
POZOR :
• NEVARNOST VIDNEGA IN NEVIDNEGA
LASERSKEGA SEVANJA RAZREDA 3B
PRI ODPRTI NAPRAVI. IZOGIBAJTE SE
IZPOSTAVLJENOSTI ŽARKU (IEC 60825-1).
• TA IZDELEK UPORABLJA LASER.
UPRAVLJANJE NAPRAVE, PRILAGODITVE
IN IZVAJANJE POSTOPKOV, KI NISO V
SKLADU Z NAVEDENIMI V TEH NAVODILIH,
LAHKO POVZROČIJO NEVARNO SEVANJE.
NE ODPIRAJTE POKROVA IN NAPRAVE
NE POPRAVLJAJTE SAMI. POPRAVILA
NAJ OPRAVI USPOSOBLJENO SERVISNO
OSEBJE.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
Previdnostni ukrepi
Pomembni varnostni napotki
Pred uporabo te enote si temeljito preberite
navodila za uporabo. Upoštevajte vse spodaj
navedene varnostne napotke.
Navodila za uporabo hranite v bližini za
prihodnjo uporabo.
1. Preberite navodila za uporabo.
2. Shranite navodila za uporabo.
3. Bodite pozorni na vsa opozorila.
4. Sledite vsem napotkom.
5. Naprave ne uporabljajte v bližini vode.
6. Čistite samo s suho krpo.
7. Ne zastirajte prezračevalnih odprtin.
Napravo namestite skladno z navodili
proizvajalca.
8. Naprave ne nameščajte v bližini toplotnih
virov, kot so radiatorji, toplotni regulatorji,
štedilniki ali druge naprave (vključno z AVsprejemniki), ki proizvajajo toploto.
9. Upoštevajte varnostni namen polarizirane
ali ozemljitvene vrste vtiča. Polariziran vtič
ima dve platici, pri čemer je ena širša od
druge. Ozemljitven vtič ima dve platici in
tretji ozemljitveni jeziček. Široka platica
ali tretji jeziček je namenjen vaši varnosti.
Če vtič naprave ne ustreza vtičnici, se o
zamenjavi neuporabne vtičnice posvetujte
z električarjem.
10.Zaščitite električni kabel, da ga ne bo
mogoče pohoditi ali preščipniti, predvsem
v bližini vtičev, električnih vtičnic in mesta,
kjer izhaja iz naprave.
11.Uporabljajte samo priključke/dodatke, ki
jih priporoča proizvajalec.
12.Uporabljajte samo
na vozičku, stojalu,
trinožnem stojalu,
nosilcu ali mizi, ki jih
priporoča proizvajalec
ali pa se prodajajo
skupaj z napravo.
Kadar uporabljate voziček, bodite pri
premikanju vozička ali naprave zelo previdni,
da ne bi prišlo do poškodb, če se voziček
prevrne.
-- Pri čiščenju nežno brišite od notranjosti
plošče navzven.
• Hranitev plošč
`` Plošč ne hranite na neposredni sončni
svetlobi.
`` Hranite v hladnem, prezračevanem
prostoru.
`` Hranite jih v čistem zaščitnem ovitku in
v navpičnem položaju.
14.Vsa popravila naj opravi usposobljeno
servisno osebje. Popravila so potrebna, če
se naprava na kakršen koli način poškoduje,
na primer ob poškodbi električnega kabla
ali vtiča, če se na napravo razlije tekočina
ali nanjo pade predmet, če je bila naprava
izpostavljena dežju ali vlagi, če naprava ne
deluje normalno ali če vam je padla na tla.
• Naprave ne izpostavljajte kapljanju ali
pljuskom. Na napravo ne postavljajte
predmetov, napolnjenih s tekočino, na
primer vaz.
• Če želite napravo popolnoma izključiti,
morate izvleči električni vtič iz stenske
vtičnice. Zato mora biti vtič vedno lahko in
preprosto dostopen.
• Ne priklapljajte več električnih naprav v isto
stensko vtičnico. Če preobremenite vtičnico,
se lahko pregreje in pride do požara.
• Pred priključitvijo drugih komponent na DVDsnemalnik morate komponente izklopiti.
• Če predvajalnik nenadoma prestavite
iz hladnega v topel prostor, se lahko na
notranjih delih in leči ustvari kondenz in
povzroči nepravilno predvajanje plošče.
Če se to zgodi, odklopite predvajalnik,
počakajte dve uri in nato vtič priključite v
električno vtičnico. Nato vstavite ploščo in
ponovno poskusite s predvajanjem.
• Če začne izdelek oddajati nenavaden zvok
ali začutite vonj po zažganem ali dimu,
takoj izklopite stikalo napajanja in električni
vtič izključite iz omrežne vtičnice. Nato za
tehnično pomoč prosite najbližji center za
pomoč strankam. Ne uporabljajte izdelka.
Uporaba tega izdelka lahko povzroči požar
ali električni udar.
13.Med nevihto ali ko naprave dalj časa ne
boste uporabljali, izvlecite vtič iz električne
vtičnice.
Shranjevanje plošč in ravnanje z
njimi
• Držanje plošč
-- Prstni odtisi ali praske na
plošči lahko zmanjšajo
kakovost zvoka in slike ali
povzročijo preskakovanje
-- Ne dotikajte se površine plošče, kjer so
posneti podatki.
-- Ploščo držite za rob, da na njeni površini
ne bo prstnih odtisov.
-- Na ploščo ne lepite papirja ali lepilnega
traku.
• Čiščenje plošč
-- Če so na plošči prstni
odtisi ali umazanija, jo
očistite z blagim čistilom,
razredčenim v vodi, in
obrišite z mehko krpo.
Previdnostni ukrepi pri ravnanju z
napravo
Uporaba funkcije 3D
POMEMBNE ZDRAVSTVENE IN VARNOSTNE
INFORMACIJE ZA 3D-SLIKE.
Pred uporabo funkcije 3D pozorno preberite
naslednje varnostne informacije.
• Nekateri gledalci lahko med gledanjem
3D-televizije občutijo neprijetne posledice,
kot so vrtoglavica, slabost in glavoboli.
Če naletite na takšen simptom, prenehajte
z gledanjem 3D-televizije, snemite 3D-očala
in si odpočijte.
• Daljše gledanje 3D-slik lahko utrudi oči. Če
čutite, da imate utrujene oči, prenehajte z
gledanjem 3D-televizije, snemite 3D-očala
in si odpočijte.
• Odgovorna odrasla oseba mora redno
preverjati otroke, ki uporabljajo funkcijo 3D.
Če se kateri od otrok pritožuje zaradi
utrujenih oči, glavobolov, vrtoglavice ali
slabosti, morajo otroci takoj prenehati z
gledanjem 3D-televizije in si odpočiti.
• Aktivnih 3D-očal ne uporabljajte v druge
namene (npr. namesto navadnih, sončnih
ali zaščitnih očal ipd.).
• Ne uporabljajte funkcije 3D ali 3D-očal
med hojo ali gibanjem po prostoru. Če
uporabljate funkcijo 3D ali aktivna 3D-očala
med gibanjem, lahko trčite ob predmete,
se spotaknete in/ali padete ter se resno
poškodujete.
• Če želite gledati 3D-vsebino, priključite
3D-napravo (AV-sprejemnik ali televizor,
združljiv s 3D) v predvajalnikov izhod HDMI
OUT prek visokohitrostnega kabla HDMI.
Pred predvajanjem 3D-vsebine si nadenite
3D-očala.
• Predvajalnik prek kabla HDMI, priključenega
v vrata HDMI OUT, oddaja 3D-signal.
• Ker je ločljivost v 3D-načinu predvajanja
pogojena z ločljivostjo izvirnega
3D-videoposnetka, je ne morete spremeniti.
• Nekatere funkcije, kot so BD Wise ter
nastavitev velikosti zaslona in ločljivosti,
morda ne bodo pravilno delovale v
3D-načinu predvajanja.
• Za pravilno oddajanje 3D-signala morate
uporabiti kabel HDMI za visoko hitrost
prenosa.
• Pri gledanju 3D-posnetkov sedite na
razdalji, ki je najmanj trikrat večja od širine
zaslona televizorja. Če imate npr. 46-palčni
zaslon, se usedite 138 palcev (3,5 metra)
od zaslona.
• 3D-video zaslon namestite v višino oči, da
bo 3D-slika najboljša.
• Pri priključitvi na nekatere 3D-naprave
3D-učinek morda ne bo pravilno deloval.
• Ta predvajalnik ne pretvarja 2D-vsebine v
3D-vsebino.
• »Blu-ray 3D« in logotip »Blu-ray 3D« sta
blagovni znamki podjetja Blu-ray Disc
Association.
Avtorske pravice
© 2014 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Vse pravice pridržane. Tega priročnika ali
katerega koli njegovega dela ni dovoljeno
razmnoževati ali kopirati brez vnaprejšnjega
pisnega dovoljenja podjetja Samsung
Electronics Co.,Ltd.
3
Vsebina
Varnostne informacije
Prikaz......................................................... 10
Previdnostni ukrepi....................................... 2
Omrežje...................................................... 13
Opozorilo...................................................... 2
Shranjevanje plošč in ravnanje z njimi........... 3
Previdnostni ukrepi pri ravnanju z napravo.... 3
Uporaba funkcije 3D..................................... 3
Avtorske pravice........................................... 3
Kako začeti
Pred uporabo uporabniškega priročnika....... 4
Logotipi plošč, ki jih predvajalnik lahko
predvaja....................................................... 5
Dodatki......................................................... 6
Čelna plošča................................................ 7
Hrbtna plošča............................................... 7
Daljinski upravljalnik...................................... 7
Zvok........................................................... 12
Sistem........................................................ 16
Jezik........................................................... 16
Varnost....................................................... 16
Splošno...................................................... 17
GLASBA
Predvajanje datotek iz naprave USB........... 18
Predvajanje plošče z uporabniško
posneto vsebino......................................... 18
Predvajanje vsebine iz računalnika ali
Upravljanje predvajanja glasbe.................... 19
Postopek za začetne nastavitve.................. 10
Krmarjenje po meniju.................................. 10
Dostop do nastavitvenega menija............... 10
Medij
Predvajanje komercialnih posnetih plošč..... 18
Predvajanje predstavnostnih
vsebin
Priklop na avdio sistem................................. 8
Nastavitve
Vrste plošč in vsebin, ki jih lahko predvaja predvajalnik
VIDEO
Priključki
Priklop na omrežni usmerjevalnik.................. 9
Pred uporabo uporabniškega priročnika
Podpora..................................................... 17
naprave AllShare prek predvajalnika plošč
Blu-ray........................................................ 19
Priklop na televizor........................................ 8
Kako začeti
Upravljanje predvajanja videa...................... 19
Predvajanje fotografij.................................. 21
Priloga
Odpravljanje napak..................................... 21
Tehnični podatki.......................................... 23
FOTOGRAFIJE
✎✎ OPOMBE
Podrobnosti
Plošča BD-ROM ali BD-RE/-R, posneta v obliki BD-RE.
DVD-VIDEO, posnete plošče DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R, ki so
bile posnete ali zaključene, ali USB-pomnilnik, ki vsebuje vsebine
DivX, MKV, MP4.
Glasba, posneta na ploščah CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R, in
pomnilniške naprave USB, ki vsebujejo vsebine MP3 ali WMA.
Fotografije, posnete na ploščah CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R, in
pomnilniške naprave USB, ki vsebujejo vsebine JPEG.
`` Ta predvajalnik morda ne bo predvajal določenih plošč CD-RW/-R in DVD-R zaradi vrste plošče ali pogojev
snemanja.
`` Če plošča DVD-RW/-R ni bila pravilno posneta v obliki DVD-video, je ne bo mogoče predvajati.
`` Predvajalnik ne bo predvajal vsebine, ki je bila posneta na ploščo DVD-R z bitno hitrostjo, večjo od 10 Mb/s.
`` Vaš predvajalnik ne bo predvajal vsebine, ki je bila posneta na ploščo BD-R ali v USB-napravo z bitno hitrostjo,
večjo od 25 Mb/s.
`` Predvajanje morda ne bo mogoče pri nekaterih vrstah plošč ali pri izvajanju določenih funkcij, kot sta
sprememba zornega kota ali prilagoditev razmerja širina/višina. Podrobne informacije o plošči so navedene na
škatli. Prosimo, da si jih po potrebi preberete.
`` Pri predvajanju posnetka oblike BD-J, se lahko ta nalaga dlje kot običajno ali pa nekatere funkcije počasneje
delujejo.
Vrste plošč, ki jih vaš predvajalnik ne more predvajati
• HD DVD
• Plošča DVDROM/PD/MV itd.
4
Vrsta plošče
Plošča Blu-ray
Plošča 3D Blu-ray
DVD-VIDEO
DVD-RW
DVD-R
DVD+RW
DVD+R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
• DVD-RW (način VR)
• DVD-RAM
• CD-plošča Super • CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD
Audio (razen CD(Plošče CD-G
sloja)
predvajajo samo zvok
brez sike.)
• Avtorsko zaščitena
plošča DVD-R s
3,9 GB.
Regijska koda
Tako predvajalniki kot plošče so kodirani po
regijah.
Predvajanje plošče je možno samo, če se
regijski kodi ujemata. Če se kodi ne ujemata,
plošče ne bo mogoče predvajati.
Regijska številka tega predvajalnika je
prikazana na zadnji plošči predvajalnika.
Vrsta
plošče
Regijska
koda
Plošča
Blu-ray
b
a
c
DVDVIDEO
Plošča Blu-ray
BD-LIVE
Plošča 3D Blu-ray
DivX
Območje
Severna Amerika, Srednja
Amerika, Južna Amerika, Koreja,
Japonska, Tajvan, Hongkong in
Jugovzhodna Azija.
Evropa, Grenlandija, Francoski
teritoriji, Bližnji vzhod, Afrika,
Avstralija in Nova Zelandija.
Indija, Kitajska, Rusija, Srednja
in Južna Azija.
1
ZDA, območja ZDA in Kanada
2
Evropa, Japonska, Bližnji vzhod,
Egipt, Afrika, Grenlandija
3
Tajvan, Koreja, Filipini,
Indonezija, Hongkong
4
Mehika, Južna Amerika, Srednja
Amerika, Avstralija, Nova
Zelandija, Pacifiški otoki, Karibi
5
Rusija, Vzhodna Evropa, Indija,
Severna Koreja, Mongolija
6
Logotipi plošč, ki jih predvajalnik
lahko predvaja
Kitajska
Sistem oddajanja PAL v Veliki Britaniji, Franciji,
Nemčiji itd.
Podprte oblike datotek
Opombe o USB-povezavi
• Predvajalnik podpira pomnilniške naprave
USB, predvajalnike MP3, digitalne
fotoaparate in čitalnike kartic USB.
• Predvajalnik ne podpira imen map ali
datotek, daljših od 128 znakov.
• Nekatere naprave USB/zunanji diski HSS/
digitalni fotoaparati morda niso združljivi s
predvajalnikom.
• Predvajalnik podpira datotečne sisteme
FAT16, FAT32 in NTFS.
• Naprave USB priključite neposredno v vrata
USB predvajalnika. Povezava prek kabla
USB lahko povzroči težave z združljivostjo.
• Če v bralnik za več pomnilniških kartic
vstavite več kot eno pomnilniško kartico,
morda ne bo pravilno deloval.
• Predvajalnik ne podpira protokola PTP.
• Med postopkom »nalaganja« ne odklopite
naprave USB.
• Prikazovanje slik z večjo ločljivostjo traja dlje.
• Ta predvajalnik ne more predvajati datotek MP3 z upravljanjem digitalnih pravic, prenesenih s
prodajnih strani.
• Vaš predvajalnik podpira samo video posnetke s hitrostjo do 30 sličic na sekundo.
• Vaš predvajalnik podpira samo naprave za množično shranjevanje USB (MSC), kot so
pomnilniški ključi in trdi diski USB. (Ne podpira vozlišč.)
• Nekatere naprave USB HDD, bralniki večpredstavnostnih kartic in pomnilniški ključi morda
ne bodo združljivi s tem predvajalnikom.
• Če naprava USB potrebuje močnejše napajanje, bo morda omejena zaradi varnostne
naprave tokokroga.
• Če predvajanje s trdega diska USB HDD ni stabilno, zagotovite dodatno napajanje tako, da
HDD priključite v stensko vtičnico.
Če se težava nadaljuje, stopite v stik s proizvajalcem trdega diska USB.
• SAMSUNG ne prevzema odgovornosti za morebitne poškodbe podatkovnih datotek ali
izgubo podatkov.
• Vaš predvajalnik ne podpira stisnjenih datotek, redkih datotek in kodiranih datotek NTFS-ja.
• Napravo USB lahko popravite ali formatirate z osebnim računalnikom. (Samo za operacijski
sistem MS-Windows.)
Podpora video datotek
Končnica
datoteke
Vsebnik
*.avi
AVI
Video kodek
Avdio kodek
DivX 3.11/4/5/6
MP3
Dolby Digital
DTS
WMA
PCM
MP4v3
H.264 BP/MP/HP
*.mkv
MKV
*.wmv
WMV (wmv9)
*.mp4
MP4
*.mpg
*.mpeg
PS
VC-1 AP
H.264 BP/MP/HP
VC-1 AP
VC-1 SM
MP4 (mp4v)
H.264 BP/MP/HP
MPEG1
MPEG2
H.264 BP/MP/HP
MP3
Dolby Digital
DTS
WMA
AAC
MP1, 2
Dolby Digital
DTS
Ločljivost
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
5
•• Omejitve
-- Čeprav je datoteka kodirana s podprtim kodekom, omenjenim zgoraj, predvajanje
datoteke morda ne bo mogoče, če je njena vsebina poškodovana.
-- Pravilno predvajanje morda ne bo mogoče, če so informacije vsebnika datoteke napačne
ali pa je datoteka poškodovana.
-- Predvajanje datotek z višjo bitno hitrostjo ali hitrostjo sličic od standardnih bo morda
moteno.
-- Funkcija iskanja (preskoči) ni na voljo, če je kazalo datoteke poškodovano.
•• Dekodirnik za video
-- Podpira do oblike H.264, ravni 4.1 in AVCHD.
-- Ne podpira oblik H.264 FMO/ASO/RS in VC1 SP/MP/AP L4.
-- MPEG4 SP, ASP :
Manj kot 1280 x 720: najv. 60 sličic
Več kot 1280 x 720: najv. 30 sličic
-- Ne podpira oblike GMC 2 ali višje
•• Dekodirnik za zvok
-- Podpira WMA 7, 8, 9 in STD.
-- Ne podpira hitrosti vzorčenja WMA 22050Hz mono.
-- AAC: Največja hitrost vzorčenja: 96 kHz (8, 11, 12, 16, 22,24, 32,44.1, 48, 64, 88.2, 96)
Največja bitna hitrost: 320 kb/s
„„
Podprte oblike datotek s podnapisi DivX
✎✎ OPOMBE
`` Nekaterih oblik plošč DivX, MKV in MP4 morda ne bo mogoče predvajati zaradi ločljivosti ali hitrosti sličic
videa.
Podpora glasbenih datotek
6
Končnica datoteke
*.jpg
*.jpeg
*.jpe
*.png
Vrsta
Ločljivost
JPEG
15360x8640
PNG
15360x8640
AVCHD (visoka ločljivost naprednih video kodekov)
• Ta predvajalnik lahko predvaja plošče oblike AVCHD. Te plošče se običajno snemajo in
uporabljajo v kamkorderjih.
• Oblika AVCHD je digitalna oblika videa z visoko ločljivostjo.
• V obliki MPEG-4 AVC/H.264 so slike stisnjene bolj učinkovito kot v običajnih oblikah
stisnjenih slik.
• Nekatere plošče AVCHD uporabljajo obliko »x.v.Color«. Ta predvajalnik lahko predvaja plošče
AVCHD v obliki »x.v.Color«.
• »x.v.Color« je blagovna znamka družbe Sony Corporation.
• »AVCHD« in logotip AVCHD sta blagovni znamki podjetja Matsushita Electronic Industrial
Co., Ltd. in družbe Sony Corporation.
✎✎ OPOMBE
`` Nekaterih plošč v obliki AVCHD morda ne bo mogoče predvajati zaradi pogojev snemanja.
Plošče v obliki AVCHD morajo biti zaključene.
`` Oblika »x.v.Color« nudi večji razpon barv od običajnih plošč DVD za kamkorderje.
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
Končnica
datoteke
Podprte slikovne datoteke
Vsebnik
Avdio kodek
Razpon podpore
*.mp3
MP3
MP3
-
*.wma
WMA
WMA
* Hitrosti vzorčenja (v kHz) – 8, 11, 16, 22, 32, 44.1, 48
* Bitne hitrosti – vse bitne hitrosti v razponu od 5kb/s
do 355kb/s
Dodatki
Preverite, ali ste prejeli spodaj navedene dodatke.
AUDIO
BONUS
VIEW
Baterije za daljinski upravljalnik
(velikost AAA)
Uporabniški priročnik
HOME
REPEAT
A-B
REPEAT
SUBTITLE
FULL
SCREEN
Daljinski upravljalnik
Čelna plošča
GUMB PREDVAJANJE/PREMOR
GUMB ZAUSTAVITEV
Daljinski upravljalnik
Pregled daljinskega upravljalnika
Vklop in izklop predvajalnika.
GUMB ODPIRANJE/ZAPIRANJE
Vklop in izklop televizorja.
Po nastavitvi lahko izberete vir vhoda na
vašem televizorju.
Nastavitev glasnosti televizorja.
Pritisnite, da odprete in zaprete pladenj
plošč.
GUMB ZA VKLOP
S številčnimi gumbi upravljate možnosti.
S tem gumbom vstopite v pojavni meni/
meni naslova.
S tem gumbom odprete meni plošče.
GOSTITELJ USB
PRIKAZ
PLADENJ PLOŠČE
✎✎ OPOMBE
TIPALO DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA
`` Ko predvajalnik prikaže meni plošče Blu-ray, filma ni mogoče zagnati s pritiskom gumba za predvajanje
na predvajalniku ali daljinskem upravljalniku. Za predvajanje filma morate v meniju plošče izbrati Predvajaj
film ali Začetek in nato pritisniti tipko v.
`` Za nadgradnjo programske opreme predvajalnika prek priključka gostitelja USB, morate uporabiti pomnilnik
USB.
Hrbtna plošča
Ta gumb pritisnite, če želite preskočiti
naprej ali nazaj.
Ta gumb pritisnite, če želite zaustaviti
predvajanje plošče.
Ta gumb pritisnite, če želite predvajati ploščo.
S tem gumbom dostopate do različnih
avdio funkcij na plošči (Blu-ray/DVD).
Ta gumb pritisnite, če želite iskati naprej ali nazaj.
AUDIO
HOME
SUBTITLE
S tem gumbom odprete meni z orodji.
BONUS
VIEW
REPEAT
A-B
REPEAT
!!
HDMI OUT
LAN
DIGITAL AUDIO OUT
`` Če daljinski upravljalnik ne deluje pravilno:
• Preverite polarnost +/– baterij.
FULL
SCREEN
Ta gumb pritisnite, če želite uporabiti funkcijo
za prikaz na celotnem zaslonu.
Med predvajanjem plošč Blu-ray/DVD tega
gumba ni mogoče uporabiti.
Omogoča ponovitev naslova, poglavja,
posnetka ali plošče.
Vstavljanje baterij
✎✎ OPOMBE
S tem gumbom spremenite jezik
podnapisov plošče Blu-ray/DVD.
S tem gumbom zaprete meni.
Vrnitev v prejšnji meni.
Ta gumb pritisnite, če želite uporabiti
funkcijo za predvajanje dodatkov.
Omogoča ponovitev naslova A-B plošče.
S tem gumbom odprete osnovni meni.
S tem gumbom prikažete informacije o
predvajanju.
S tem gumbom izbirate elemente menijev
in spreminjate njihove nastavitve.
Te gumbe uporabljate za menije predvajalnika
in nekatere funkcije plošč Blu-ray.
Ta gumb pritisnite, če želite začasno prekiniti
predvajanje plošče.
• Preverite, ali sta bateriji izpraznjeni.
• Preverite, ali kakršen koli predmet ovira tipalo
daljinskega upravljalnika.
• Preverite, ali je v bližini fluorescentna luč.
POZOR
`` Baterije odstranite skladno s krajevnimi okoljskimi
predpisi. Ne odvrzite jih med gospodinjske odpadke.
`` Baterij ne odvrzite v ogenj.
`` Ne povzročajte kratkega stika baterij, jih razstavljajte ali
pregrevajte.
`` Če baterija ni pravilno zamenjana, obstaja nevarnost eksplozije.
Zamenjajte jo samo z baterijo iste ali enakovredne vrste.
7
Priključki
Priklop na avdio sistem
Priklop na televizor
Povežite kabel HDMI (ni priložen) od izhodnega priključka HDMI OUT na zadnji strani izdelka v
vhodni priključek HDMI IN na televizorju.
-- Električnega kabla ne priključite v stensko vtičnico, dokler ne vzpostavite vseh ostalih povezav.
-- Če želite zamenjati priključke, najprej izključite vse naprave..
Predvajalnik plošč Blu-ray lahko povežete z avdio sistemom na enega od spodnjih načinov.
-- Električnega kabla ne priključite v stensko vtičnico, dokler ne vzpostavite vseh ostalih povezav.
-- Če želite zamenjati priključke, najprej izključite vse naprave.
1. način Priklop na AV-sprejemnik, ki podpira HDMI
• Povežite kabel HDMI (ni priložen) od izhodnega priključka HDMI OUT na zadnji strani izdelka
v vhodni priključek HDMI IN na vašem sprejemniku.
• Najboljša kakovost (priporočeno)
2. način Priklop AV-sprejemnika z dekodirnikom za Dolby Digital ali DTS
Zvok
Video
• S koaksialnim digitalnim kablom (ni priložen) povežite izhodni priključek za koaksialni digitalni
izhod na izdelku s koaksialnim digitalnim vhodnim priključkom sprejemnika.
• Dobra kakovost
• Če je digitalni izhod nastavljen na PCM, se bo zvok predvajal samo prek sprednjih dveh
zvočnikov.
✎✎ OPOMBE
`` Če za povezavo s prikazovalno napravo uporabljate kabel HDMI-DVI, morate v zvočni sistem vključiti tudi
izhodni priključek za digitalni zvok, da bo slišen tudi zvok.
`` Kabel HDMI oddaja digitalni video in avdio signal, zato vam ni treba priključiti še avdio kabla.
`` Odvisno od televizorja določene izhodne ločljivosti HDMI morda ne bodo delovale. Preberite navodila za
uporabo televizorja.
`` Ko prvič povežete predvajalnik s televizorjem prek kabla HDMI oziroma z novim televizorjem, se izhodna
ločljivost za HDMI samodejno nastavi na najvišjo ločljivost, ki jo omogoča televizor.
`` Dolg kabel HDMI lahko povzroči šum na zaslonu. V tem primeru v meniju možnost »Barvna globina HDMI«
nastavite na »Izklopljena«.
`` Za ogled videa v načinu izhoda HDMI 720p,1080i ali 1080p, morate uporabiti kabel HDMI High speed.
`` HDMI televizorju oddaja samo čisti digitalni signal.
Če televizor ne podpira funkcije HDCP (digitalna zaščita vsebine z veliko pasovno širino), bodo na zaslonu
občasne motnje.
8
1. način
Zvok
2. način
Zvok
Priklop na omrežni usmerjevalnik
Predvajalnik lahko povežete z omrežnim usmerjevalnikom na enega od spodaj prikazanih načinov.
Če želite uporabljati omrežno funkcijo AllShare, morate osebni računalnik povezati s svojim
omrežjem, kot je prikazano na slikah.
Povezava je lahko žična ali brezžična.
Brezžično omrežje
Žično omrežje
Brezžični
usmerjevalnik
ali
Širokopasovni modem
(z vgrajenim usmerjevalnikom)
Širokopasovna
storitev
✎✎ OPOMBE
Usmerjevalnik
Širokopasovni
modem
✎✎ OPOMBE
Širokopasovna storitev
Širokopasovna
storitev
`` Internetni dostop do Samsungovega posodobitvenega strežnika morda ne bo dovoljen zaradi usmerjevalnika, ki
ga uporabljate, ali pravil vašega ponudnika internetnih storitev. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika
internetnih storitev.
`` Uporabniki DSL naj za vzpostavitev omrežne povezave uporabljajo usmerjevalnik.
`` Če brezžični modem podpira DHCP, lahko vaš predvajalnik za povezavo z brezžičnim omrežjem uporablja DHCP ali
statični naslov IP.
`` Brezžični usmerjevalnik nastavite na način »Infrastruktura«.
Način »Začasno« ni podprt.
`` Predvajalnik podpira samo naslednje brezžične protokole varnostnega ključa:
- WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES),
WPA2-PSK (TKIP/AES)
`` Izberite kanal brezžičnega modema, ki trenutno ni v uporabi. Če je kanal nastavljen za brezžični modem, ki ga
trenutno uporablja druga naprava v bližini, bo prišlo do motenj in napak v komunikaciji.
`` Če izberete način čistega visokega pretoka (Greenfield) 802.11n in je vrsta šifriranja vašega usmerjevalnika
nastavljena na WEP, TKIP ali TKIP-AES (WPS2Mixed), predvajalnik ne bo podpiral povezave v skladu z novimi
specifikacijami certifikata Wi-Fi.
`` Brezžični LAN lahko odvisno od načina uporabe povzroči interferenco (delovanje usmerjevalnika, oddaljenost, ovire,
interferenca zaradi drugih radijskih naprav itd.).
9
Nastavitve
Postopek za začetne nastavitve
• Če ne boste konfigurirali začetnih nastavitev, se
osnovni meni ne bo prikazal.
• Po nadgradnji različice programske opreme se
lahko prikaz na zaslonu spremeni.
• Dostopni koraki se lahko razlikujejo glede na
izbrani meni.
• Po postopku začetne nastavitve lahko uporabljate
gumbe na nadzorni plošči in daljinskem upravljalniku.
Ko predvajalnik povežete s televizorjem,
vklopite obe napravi. Ko prvič vklopite
prevajalnik, se na televizorju prikaže zaslon z
začetnimi nastavitvami. S postopkom začetnih
nastavitev lahko nastavite prikaz na zaslonu,
jezik menijev,razmerje širina/višina (velikost
zaslona) in vrsto omrežja ter predvajalnik
povežete z omrežjem.
✎✎ OPOMBE
`` Osnovni meni se ne bo prikazal, če ne boste
konfigurirali začetnih nastavitev, razen v
spodnjem primeru.
`` Če med nastavitvijo omrežja pritisnete MODRI
(D) gumb, lahko odprete osnovni meni, čeprav
omrežne nastavitve še niso končane.
`` Ko se vrnete na osnovni meni, se celozaslonski
način prekliče samodejno.
`` Če želite ponovno prikazati zaslon za začetne
nastavitve, da bi kaj spremenili, pritisnite in za
dlje kot 5 sekund pridržite gumb @ na vrhu
plošče predvajalnika, ko v njem ne bo plošče.
S tem se predvajalnik ponastavi na privzete
nastavitve.
`` Po postopku začetne nastavitve lahko
uporabljate funkcijo HDMI-CEC.
6
`` Če želite uporabljati funkcijo Anynet+(HDMICEC) kot pomoč pri postopku začetne
nastavitve, sledite spodnjim navodilom.
1) S kablom HDMI povežite predvajalnik s
Samsungovim televizorjem, združljivim z
Anynet+(HDMI-CEC).
2) Nastavite funkcijo Anynet+(HDMI-CEC) na
»On« na televizorju in predvajalniku.
3) Nastavite televizor na postopek za začetne
nastavitve.
`` Če predvajalnik pustite v zaustavljenem načinu
več kot 5 minut, ne da bi pritisnili kateri koli
gumb, se na televizorju prikaže ohranjevalnik
zaslona. Če predvajalnik pustite v načinu
ohranjevalnika zaslona več kot 25 minut, se
napajanje samodejno izklopi.
Krmarjenje po meniju
AUDIO
HOME
SUBTITLE
1
3
2
4
BONUS
1
2
3
4
10
Dostop do nastavitvenega menija
• Osnovni meni
REPEAT
REPEAT
FULL
Gumb HOME: S tem gumbom odprete
osnovni zaslon.
VIEW
A-B
SCREEN
Gumb RETURN: Vrnitev v prejšnji meni.
Gumba v (Vnesi) / SMERNI:
Premaknite kazalec ali izberite element.
Aktivirajte trenutno izbrani element.
Potrditev nastavitev.
Gumb EXIT: S tem gumbom zaprete trenutni
meni.
1
Play disc
Photos
Videos
Music
2
7
No disc
8
App 1
App 2
App 3
App 4
App 5
More
Screen Mirroring Change Device
9
1
Izbere video posnetke.
2
Izbere glasbo.
3
Izbere nastavitve.
4
Izbere Change Device.
5
Izbere Screen Mirroring.
6
Izbere fotografije.
7
Izbere Play disc.
8
Izbere aplikacij.
9
Izberite Več aplikacij.
✎✎ OPOMBE
Settings
3
4
5
`` Če izberete eno od možnosti Video posnetki,
Fotografije in Glasba, boste morali v
predvajalnik vstaviti primerno ploščo ali pa
uporabiti USB-pomnilnik, ki je priključen na
predvajalnik.
Za dostop do nastavitvenega menija in
podmenijev sledite temu postopku:
1. Pritisnite gumb za POWER.
Prikaže se osnovni meni.
2. Z gumboma ▲▼ ◄► izberite Settings,
nato pa pritisnite gumb v.
3. Z gumboma ▲▼ izberite želeni podmeni,
nato pa pritisnite gumb v.
4. Z gumboma ▲▼ izberite želeni element,
nato pa pritisnite gumb v.
5. Pritisnite gumb EXIT, da zaprete meni.
✎✎ OPOMBE
`` Dostopni koraki se lahko razlikujejo glede
na izbrani meni. Po nadgradnji različice
programske opreme se lahko prikaz na zaslonu
spremeni.
Prikaz
Nastavite lahko različne možnosti prikaza, na
primer razmerje širina/višina, ločljivost itd..
Nastavitve 3D
Izberite, ali želite predvajati ploščo Blu-ray s
3D-vsebino v načinu 3D.
✎✎ OPOMBE
`` Pri nekaterih 3D-ploščah morate za zaustavitev
filma med 3D-predvajanjem enkrat pritisniti
gumb 5.
Film se bo zaustavil in način 3D se bo izklopil.
Za spremembo možnosti 3D, medtem ko
predvajate film v 3D, enkrat pritisnite gumb 5.
Prikaže se meni Blu-ray. Ponovno pritisnite
gumb 5 in v meniju Blu-ray izberite
3D-nastavitve.
`` Odvisno od vsebine in položaja slike na vašem
televizorju se lahko črni robovi vidijo na levi,
desni ali obeh straneh.
Razmerje stranic
Odvisno od vrste televizorja, ki ga imate, boste
morda morali prilagoditi nastavitev velikosti
zaslona.
✎✎ OPOMBE
`` Glede na vrsto plošče nekatera razmerja širine/
višine ne bodo na voljo.
`` Če izberete razmerje širina/višina, ki se razlikuje
od razmerja širina/višina zaslona televizorja, bo
slika morda popačena.
BD Wise (samo Samsungovi
televizorji)
BD Wise je Samsungova najnovejša funkcija
medsebojne povezljivosti.
Če Samsungov predvajalnik in Samsungov
televizor s funkcijo BD Wise povežete prek
kabla HDMI in je funkcija BD Wise vklopljena
tako v predvajalniku kot v televizorju,
predvajalnik oddaja videoposnetke z ločljivostjo
videa in hitrostjo sličic plošče Blu-ray/DVD.
✎✎ OPOMBE
`` Če je funkcija BD Wise vklopljena, se nastavitev
ločljivosti samodejno nastavi na BD Wise in
v meniju za ločljivost se prikaže možnost BD
Wise.
`` Če je predvajalnik povezan z napravo, ki ne
podpira funkcije BD Wise, te funkcije ne morete
uporabiti.
`` Za pravilno delovanje funkcije BD Wise možnost
BD Wise v predvajalniku in televizorju nastavite
na »On«.
Ločljivost
• Predvajanje DVD-plošče
Omogoča vam nastaviti izhodno ločljivosti
video signala HDMI na Auto, 1080p, 1080i,
720p ali 576p/480p. Številka označuje
število črt videoposnetka na sličico. Črki i in
p označujeta način s prepletanjem oz. način
zaporednega izrisovanja slike. Več, ko je črt,
boljša je kakovost.
Ločljivost glede na način izhoda
• Predvajanje plošč Blu-ray/e-vsebin/
digitalnih vsebin
Izhod
Nastavitev
BD Wise
Auto
1080p@60F
(Movie Frame : Off)
Movie Frame :
Auto (24 fps)
1080i
720p
576p/480p
HDMI / priključen
HDMI Mode
Plošča Bluray
Ločljivost plošče
Blu-ray
E-vsebine/
digitalne
vsebine
1080p
Najv. ločljivost
TV-vhoda
Najv. ločljivost
TV-vhoda
1080p pri 24
sličicah
1080p pri 24
sličicah
1080p pri 60
sličicah
1080i
720p
576p/480p
1080p pri 60
sličicah
1080i
720p
576p/480p
Izhod
Nastavitev
BD Wise
HDMI / priključen
Način HDMI
576i/480i
Auto
Najv. ločljivost TV-vhoda
1080i
1080i
1080p
720p
576p/480p
✎✎ OPOMBE
1080p
720p
576p/480p
`` Če televizor, ki je priključen na predvajalnik,
ne podpira filmskih sličic ali izbrane ločljivosti,
se prikaže sporočilo: »If no pictures are shown
after selecting ‘Yes’, please wait for 15 seconds
to return to the previous resolution. Do you want
to change the resolution?«. Če izberete Yes,
bo TV-zaslon po 15 sekundah postal prazen,
nato pa se bo ločljivost samodejno pretvorila na
prejšnjo ločljivost.
`` Če je po spremembi ločljivosti zaslon prazen,
izvrzite vse plošče ter pritisnite gumb @
na vrhu predvajalnika in ga držite vsaj pet
sekund. Vse nastavitve se bodo ponastavile na
tovarniško privzete nastavitve. Sledite postopku
na prejšnji strani za dostop do ustreznega
načina in izberite nastavitve zaslona, ki jih
podpira televizor.
`` Po ponovni vzpostavitvi tovarniških nastavitev
bodo izbrisani vsi uporabniški podatki za BD.
`` Plošča Blu-ray mora imeti funkcijo prikazovanja
24 sličic, da lahko predvajalnik uporablja način
za prikazovanje filmskih sličic (24 fps).
Filmski format (24 fps)
Če funkcijo Filmski format (24 fps) nastavite
na samodejno, lahko prilagodite izhodni
signal HDMI na 24 sličic na sekundo in tako
izboljšate kakovost slike.
Funkcijo Filmski format (24 fps) lahko
uporabljate samo na televizorju, ki podpira to
hitrost sličic.
Možnost filmskih sličic lahko izberete samo,
če je predvajalnik v načinu izhodne ločljivosti
HDMI 1080p.
Oblika zapisa barv HDMI
Omogoča nastavitev oblike barvnega
prostora HDMI-izhoda tako, da se ujema s
sposobnostmi povezane naprave (televizorja,
monitorja, itd.).
Globoka barva HDMI
Omogoča predvajanje videoposnetkov z barvno
globino prek izhodnega priključka HDMI OUT.
Barvna globina omogoča natančnejšo reprodukcijo
barv in večjo barvno globino.
Zaporedni način
Omogoča izboljšanje kakovosti slike pri
predvajanju plošč DVD.
11
Zvok
Digitalni izhod
Omogoča vam izbrati obliko digitalnega avdio izhoda, ki je primerna za vaš televizor ali AVsprejemnik. Za več podrobnosti glejte spodnjo tabelo z izborom digitalnih izhodov.
Izbiranje digitalnega izhoda
Nastavitev
PCM
Sprejemnik
Sprejemnik
Koaksialna
HDMI
HDMI
Povezava
Do
PCM
7,1-kanalni
2-kanalni
Dolby Digital
PCM
2-kanalni
Dolby Digital Plus
PCM
2-kanalni
Zvočni
Dolby TrueHD
PCM
posnetek na
plošči Blu-ray
2-kanalni
DTS
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
DTS-HD glavni
zvok
2-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
Dolby Digital
DTS
Definicija za
ploščo
Blu-ray
12
2-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
DTS-HD zvok
visoke ločljivosti
PCM
Zvočni tok na
DVD-ju
Bitstream
(Unprocessed)
Katera koli
Koaksialna
PCM
2-kanalni
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
Plus
Dolby Digital
Dolby TrueHD Dolby Digital
DTS
DTS
DTS-HD
zvok visoke
ločljivosti
DTS-HD
glavni zvok
2-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
Dolby Digital
DTS
Bitstream
(Re-encoded
DTS)
Bitstream
(Re-encoded
Dolby D)
AV-sprejemnik
Sprejemnik HDMI ali koaksialni
priključek s
ali koaksialno
podporo HDMI
Ponovno kodiran Ponovno kodiran
DTS
Dolby Digital*
Ponovno kodiran Ponovno kodiran
DTS
Dolby Digital*
Ponovno kodiran Ponovno kodiran
DTS
Dolby Digital*
Ponovno kodiran Ponovno kodiran
DTS
Dolby Digital*
Ponovno kodiran Ponovno kodiran
DTS
Dolby Digital*
DTS
Ponovno kodiran
DTS
Ponovno kodiran
Dolby Digital*
DTS
Ponovno kodiran
DTS
Ponovno kodiran
Dolby Digital*
2-kanalni PCM
2-kanalni PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
DTS
Dekodira glavni
zvočni tok in zvočni
tok BONUSVIEW
Dekodira glavni zvočni
Oddaja samo glavni zvočni
(dodatki) v zvok
tok in zvočni tok
tok, da lahko AV-sprejemnik
PCM ter doda
BONUSVIEW (dodatki)
dekodira zvočni bitni tok.
možnost zvočnih
v zvok PCM ter doda
Zvoki funkcije BONUSVIEW in
učinkov krmarjenja,
možnost zvočnih učinkov
zvočni učinki ne bodo slišni.
nato pa ponovno
krmarjenja.
kodira zvok PCM v
bitni tok DTS.
DTS
Dekodira glavni
zvočni tok in zvočni
tok BONUSVIEW
(dodatki) v zvok
PCM ter ter doda
možnost zvočnih
učinkov krmarjenja,
nato pa ponovno
kodira zvok PCM
v bitni tok Dolby
Digital.
** Če je izvirni tok 2-kanalni, se nastavitve
»Re-encoded Dolby D« ne uporabijo.
Plošče Blu-ray imajo lahko tri zvočne tokove:
-- Glavni zvok: zvočni zapis glavnega filma.
-- Avdio dodatki BONUSVIEW: dodatni zvočni
zapis, kot so na primer komentarji režiserja in
igralcev.
-- Zvočni učinki krmarjenja: zvočni učinki
krmarjenja so slišni, ko izberete možnost
krmarjenja po meniju. Zvočni učinki
krmarjenja so odvisni od posamezne
plošče Blu-ray.
✎✎ OPOMBE
`` Prepričajte se, da ste izbrali pravilni digitalni
izhod, drugače zvoka ne boste slišali ali pa
boste zaslišali glasen hrup.
`` Če naprava HDMI (AV-sprejemnik, televizor) ne
podpira stisnjenih oblik (Dolby Digital, DTS), bo
izhodni avdio signal oblike PCM.
`` Navadni DVD-ji nimajo možnosti zvoka
BONUSVIEW (Dodatki) in Navigacijski zvočni
učinki.
`` Nekatere plošče Blu-ray nimajo možnosti zvoka
BONUSVIEW (Dodatki) in Navigacijski zvočni
učinki.
`` Če predvajate avdio zvočne zapise MPEG, avdio
izhodi oddajajo signal PCM ne glede na izbrani
izhodni digitalni signal (PCM ali bitni tok).
`` Če vaš televizor ni združljiv s stisnjeno
večkanalno obliko (Dolby Digital, DTS),
bo predvajalnik morda oddajal prilagojeni
2-kanalni zvok PCM, čeprav ste v
nastavitvenem meniju izbrali bitni tok (ponovno
kodiranje ali neobdelan zvok).
`` Če vaš televizor ni združljiv s frekvenco
vzorčenja PCM, višjo od 48 kHz, bo predvajalnik
morda oddajal prilagojen 48-kiloherčni zvok
PCM, čeprav funkcijo PCM Down Sampling
nastavite na Off.
Zmanjševanje velikosti PCM
Omogoča vam izbrati, ali želite 96-kiloherčne
signale PCM pretvoriti v 48-kiloherčne, preden
jih naprava pošlje ojačevalniku. To možnost
On, če ojačevalnik ali sprejemnik ni združljiv s
96-kiloherčnim signalom.
Upravljanje dinamičnega razpona
Omogoča vam uporabiti upravljanje
dinamičnega razpona za zvok oblike Dolby
Digital, Dolby Digital Plus ali Dolby True HD.
• Auto : samodejno nadzira dinamični razpon
zvoka oblike Dolby TrueHD na podlagi
podatkov v zvočnem zapisu Dolby TrueHD.
Prav tako vklopi upravljanje dinamičnega
razpona za obliki Dolby Digital in Dolby
Digital Plus.
• Off : ne stisne dinamičnega razpona in vam
omogoča poslušati izvorni zvok.
• On : vklopi upravljanje dinamičnega
razpona za vse tri oblike Dolby. Tišji zvoki
postanejo glasnejši in glasnost glasnih
zvokov se zmanjša.
Način pretvorbe v dvokanalni zvok
Omogoča vam izbrati način zmanjšanja
števila kanalov, ki je združljiv z vašim stereo
sistemom. Izberete lahko, da predvajalnik
zmanjša število kanalov na normalni stereo ali
na stereo, združljiv s prostorskim zvokom.
Omrežje
Če želite nastaviti omrežno povezavo izdelka,
sledite spodnjim korakom.
1. V meniju Osnovni meni z gumboma ▲▼
◄► izberite možnost Settings, nato pa
pritisnite gumb v.
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost
Network, nato pa pritisnite gumb v.
3. Z gumboma ▲▼ izberite možnost
Network Settings, nato pa pritisnite
gumb v.
4. Z gumboma ▲▼ izberite možnost
Network Type, nato pa pritisnite gumb
v.
5. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Wired
ali Wireless, nato pa pritisnite gumb v.
6. Kazalec pomaknite se v naslednji
razdelek.
Nastavitev omrežne povezave
Preden začnete, se pri ponudniku internetnih
storitev pozanimajte, ali je vaš naslov IP
statičen ali dinamičen. Če je dinamičen
in imate žično ali brezžično omrežje,
priporočamo uporabo samodejnih postopkov
konfiguracije, ki so opisani spodaj.
Če se povezujete z žičnim omrežjem, povežite
predvajalnik z usmerjevalnikom prek kabla
LAN, preden začnete s konfiguracijo.
Če se povezujete z brezžičnim omrežjem,
pred začetkom prekinite morebitne
vzpostavljene žične povezave.
Za začetek konfiguracije vaše omrežne
povezave sledite naslednjim korakom:
Žično omrežje
ĞĞ
Žično – samodejno
1. Na osnovnem zaslonu izberite Settings,
nato pa pritisnite gumb v.
2. Izberite Network, in pritisnite gumb v.
3. Izberite Network Settings, in pritisnite
gumb v.
4. Na zaslonu za omrežne nastavitve izberite
Wired nato pa pritisnite gumb v.
5. Izberite Connect in pritisnite gumb v.
Izdelek zazna žično povezavo, preveri
omrežno povezavo in se nato poveže z
omrežjem.
ĞĞ
Žično – ročno
Če imate statični naslov IP ali samodejni
postopek ne deluje, morate ročno določiti
omrežne nastavitve.
Za Žično – samodejno izvedite prvi in drugi
korak, nato pa sledite spodnjemu postopku:
1. Izberite Network Status. Predvajalnik bo
poišče omrežje in nato prikaže sporočilo o
neuspelem vzpostavljanju povezave.
2. Na dnu zaslona izberite IP Settings, nato
pa pritisnite gumb v.
Prikaže se zaslon za nastavitve IP.
3. Izberite polje IP Setting in pritisnite gumb
v.
4. V polju Nastavitve IP izberite Enter
manually nato pa pritisnite gumb v.
5. Izberite vrednost, ki jo želite vnesti ( na
primer IP Address), nato pa pritisnite
gumb v. Številske vrednosti vnesite s
številčnico na daljinskem upravljalniku. Z
gumbi ◄► na daljinskem upravljalniku se
premikajte od enega vnosnega polja do
drugega. Ko končate vnos posamezne
vrednosti, pritisnite gumb v.
6. Z gumbom ▲ ali ▼ se pomaknite na
naslednjo vrednost in vnesite vrednost
skladno z navodilom v 5. koraku.
7. 5. in 6. korak ponavljajte, dokler ne
vnesete vseh vrednosti.
ĞĞ
Brezžično – samodejno
1. Na osnovnem zaslonu izberite Settings,
nato pa pritisnite gumb v.
2. Izberite Network, in pritisnite gumb v.
3. Izberite Network Settings, in pritisnite
gumb v.
4. Na zaslonu za omrežne nastavitve
izberite Wireless nato pa pritisnite gumb
v. Predvajalnik poišče in nato prikaže
seznam razpoložljivih omrežij.
Network Settings
✎✎ OPOMBE
Select your network type.
Network Type
`` Vrednosti omrežnih nastavitev lahko dobite pri
svojem ponudniku internetnih storitev.
8. Ko vnesete vse vrednosti, nato pa
pritisnite gumb RETURN ali EXIT.
Predvajalnik preveri omrežno povezavo in
se nato poveže z omrežjem.
Brezžično omrežje
Povezavo z brezžičnim omrežjem lahko
nastavite na štiri načine:
-- brezžično – samodejno,
-- brezžično – ročno,
-- WPS(PBC)
-- WPS(PIN)
Ko konfigurirate svojo brezžično omrežno
povezavo, se bodo vse morebitne brezžične
omrežne naprave, trenutno povezane prek
predvajalnika ali trenutne žične povezave
predvajalnika, prekinile.
Wireless
Wireless network
Add Network
WPS(PBC)
You can connect your Blu-ray
player to the internet. Please
select which wireless network
to use.
Search
m Move " Select ' Return
5. Izberite želeno omrežje in pritisnite gumb
v.
6. Na varnostnem zaslonu vnesite vstopni
izraz ali varnostno kodo omrežja.
Številke vnesite neposredno s številčnimi
gumbi na vašem daljinskem upravljalniku.
Črke vnesite tako, da s puščičnim
gumbom izberete črko, nato pa pritisnete
gumb v.
7. Ko končate, izberite možnost Done
nato pa pritisnite gumb v. Predvajalnik
preveri omrežno povezavo in se nato
poveže z omrežjem.
8. Ko je preverjanje končano, izberite OK, in
pritisnite gumb v.
✎✎ OPOMBE
`` Varnostno kodo ali vstopni izraz najdete na
enem od zaslonov nastavitev usmerjevalnika ali
modema.
13
ĞĞ
Brezžično – ročno
Če imate statični naslov IP ali samodejni
postopek ne deluje, morate ročno določiti
omrežne nastavitve.
1. Sledite napotkom v razdelku Brezžično –
samodejno do 5. koraka.
2. Predvajalnik bo poišče omrežje in
nato prikaže sporočilo o neuspelem
vzpostavljanju povezave.
3. Na dnu zaslona izberite IP Settings nato
pa pritisnite gumb v.
Prikaže se zaslon za nastavitve IP.
4. Izberite polje Nastavitve IP in pritisnite
gumb v.
5. V polju Nastavitve IP izberite Enter
manually nato pa pritisnite gumb v.
6. Izberite vrednost, ki jo želite vnesti (na
primer IP Address), nato pa pritisnite
gumb v. Številske vrednosti vnesite s
številčnico na daljinskem upravljalniku. Z
gumbi ◄► na daljinskem upravljalniku se
premikajte od enega vnosnega polja do
drugega. Ko končate vnos posamezne
vrednosti, pritisnite gumb v.
7. Z gumbom ▲ ali ▼ se pomaknite na
naslednjo vrednost in vnesite vrednost
skladno z navodilom v 6. koraku.
8. 6. in 7. korak ponavljajte, dokler ne
vnesete vseh vrednosti.
✎✎ OPOMBE
`` Vrednosti omrežnih nastavitev lahko dobite pri
svojem ponudniku internetnih storitev.
9. Ko končate, nato pa pritisnite gumb
RETURN ali EXIT . Prikaže se zaslon
Varnost.
14
10.Na zaslonu Varnost vnesite varnostno
kodo ali vstopni izraz omrežja. Številke
vnesite neposredno s številskimi gumbi
na vašem daljinskem upravljalniku. Črke
vnesite tako, da z gumbi ▲▼◄► izberete
črko, nato pa pritisnete gumb v.
11.Ko končate, na desni strani zaslona
izberite možnost Done nato pa pritisnite
gumb v.
Predvajalnik preveri omrežno povezavo in
se nato poveže z omrežjem.
12.Ko predvajalnik preveri omrežno
povezavo, izberite OK, nato pa pritisnite
gumb v.
ĞĞ
WPS(PBC)
1. Na osnovnem zaslonu izberite Settings,
nato pa pritisnite gumb v.
2. Izberite Network, in pritisnite gumb v .
3. Izberite Network Settings, ain pritisnite
gumb v.
4. Na zaslonu za omrežne nastavitve izberite
Wireless, nato pa pritisnite gumb v.
5. Pritisnite gumb ▲▼ na daljinskem
upravljalniku, nato pa pritisnite gumb ◄►,
da izberete WPS(PBC).
6. Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb
v Prikaže se sporočilo »Pritisnite gumb
PBC«.
7. V naslednjih dveh minutah pritisnite gumb
WPS(PBC) na usmerjevalniku. Predvajalnik
bo samodejno poiskal vse nastavitvene
vrednosti omrežja, ki jih potrebuje, in se
povezal z vašim omrežjem.
Prikaže se zaslon s stanjem omrežja. Ko
predvajalnik preveri omrežno povezavo,
se poveže z omrežjem.
ĞĞ
WPS(PIN)
Preden začnete, odprite meni z nastavitvami
usmerjevalnika v računalniku in odprite zaslon,
kjer je polje za vnos kode WPS PIN.
1. Na osnovnem zaslonu izberite Settings,
nato pa pritisnite gumb v.
2. Izberite Network, in pritisnite gumb v.
3. Izberite Network Settings, in pritisnite
gumb v.
4. Na zaslonu za omrežne nastavitve izberite
Wireless nato pa pritisnite gumb v.
Predvajalnik poišče in nato prikaže
seznam razpoložljivih omrežij.
5. Izberite želeno omrežje in pritisnite gumb
►.
6. Izberite WPS(PIN) in pritisnite gumb v.
Prikaže se pojavno sporočilo PIN.
7. V polje WPS PIN zaslona nastavitev
usmerjevalnika vnesite kodo PIN in
shranite zaslon.
✎✎ OPOMBE
`` Informacije o dostopu do strani nastavitev
usmerjevalnika poiščite pri izdelovalcu
usmerjevalnika ali v uporabniškem priročniku
usmerjevalnika.
`` Za povezavo WPS nastavite varnostno
kodiranje vašega brezžičnega usmerjevalnika
na AES. Nastavitev varnostnega kodiranja WEP
ne podpira povezave WPS.
Preizkus omrežja
S tem menijskim elementom preverite, ali
vaša omrežna povezava deluje ali ne.
Stanje omrežja
S to možnostjo preverite, ali je povezava z
omrežjem in internetom vzpostavljena.
Wi-Fi Direct
Funkcija Wi-Fi Direct omogoča neposredno
povezavo naprav s predvajalnikom prek
omrežja brez brezžičnega usmerjevalnika.
✎✎ OPOMBE
`` Nekatere brezžične naprave morda ne bodo
podpirale funkcije AllShare, če bodo povezane
prek funkcije WI-Fi Direct. V tem primeru
priporočamo, da spremenite način omrežne
povezave med napravama.
`` Prenos podatkov prek povezave Bluetooth
lahko povzroči motnje v signalu funkcije »Wi-Fi
Direct«. Priporočamo, da pred uporabo funkcije
Wi-Fi Direct« izklopite funkcijo Bluetooth v
pametnem telefonu oziroma napravi.
1. Vklopite napravo z neposrednim
omrežjem Wi-Fi in aktivirajte njeno funkcijo
za neposredno brezžično povezavo.
2. Na osnovnem zaslonu izberite Settings,
nato pa pritisnite gumb v.
3. Izberite Network, in pritisnite gumb v.
4. Izberite Wi-Fi Direct, in pritisnite gumb
v.
Prikažejo se naprave z neposrednim
omrežjem Wi-Fi, ki jih lahko povežete.
5. Brezžično povezavo lahko zaključite na tri
načine:
• prek brezžične naprave.
• prek predvajalnika s PBC-jem.
• prek predvajalnika s kodo PIN.
Vse možnosti so opisane v nadaljevanju.
Prek brezžične naprave
1. Na brezžični napravi sledite postopku za
povezavo z drugo napravo s funkcijo WiFi Direct. Za navodila glejte uporabniški
priročnik naprave.
2. Ko končate s postopkom, bi se moralo
na TV-zaslonu prikazati pojavno sporočilo
z besedilom, da je naprava, ki podpira
funkcijo Wi-Fi Direct, zahtevala povezavo.
Izberite OK, nato pa pritisnite gumb v,
da sprejmete povezavo.
3. Prikaže se pojavno sporočilo za
povezovanje, ki mu sledi sporočilo s
potrditvijo povezave. Ko se zapre, bi
morali napravo videti na zaslonu Wi-Fi
Direct kot povezano.
Prek predvajalnika s PBC-jem
1. Izberite napravo z neposrednim
omrežjem Wi-Fi, ki jo želite povezati s tem
predvajalnikom, nato pa pritisnite gumb
v. Prikaže se pojavno sporočilo PBC/
PIN.
2. Izberite PBC in pritisnite gumb v.
Prikaže se pojavno sporočilo PBC.
3. V 2 minutah pritisnite gumb PBC na
brezžični napravi s funkcijo Wi-Fi Direct.
4. Prikaže se pojavno sporočilo za
povezovanje, ki mu sledi sporočilo s
potrditvijo povezave. Ko se zapre, bi
morali napravo videti na zaslonu Wi-Fi
Direct kot povezano.
Prek predvajalnika s kodo PIN
1. Izberite napravo z neposrednim
omrežjem Wi-Fi, ki jo želite povezati s tem
predvajalnikom, nato pa pritisnite gumb
v. Prikaže se pojavno sporočilo PBC/
PIN.
2. Izberite PIN in pritisnite gumb v. Prikaže
se pojavno sporočilo PIN.
3. Zapomnite si kodo PIN v pojavnem
sporočilu, nato pa jo vnesite v ustrezno
polje na napravi s funkcijo Wi-Fi Direct, s
katero se želite povezati.
4. Prikaže se pojavno sporočilo za
povezovanje, ki mu sledi sporočilo s
potrditvijo povezave. Ko se zapre, bi
morali napravo videti na zaslonu Wi-Fi
Direct kot povezano.
✎✎ OPOMBE
`` Med uporabo funkcije Wi-Fi Direct se bo
trenutno vzpostavljena žična ali brezžična
povezava prekinila.
`` Ko uporabljate funkcijo Wi-Fi Direct, besedilnih
datotek, na primer .TXT ali .DOC, ni mogoče
prikazati.
Screen Mirroring
Funkcija Screen Mirroring vam omogoča
na televizorju prikazati zaslonski prikaz
pametnega telefona ali tabličnega računalnika
s sistemom Android, ki je povezan s
predvajalnikom plošč Blu-ray.
1. V meniju Osnovni meni z gumboma
▲▼◄► izberite možnost Screen
Mirroring, nato pa pritisnite gumb v.
Prikaže se pojavno okno Screen Mirroring.
2. V napravi zaženite aplikacijo AllShare
Cast.
3. Na seznamu povezanih naprav, ki
se prikaže na napravi, poiščite ime
predvajalnika plošč Blu-ray in ga izberite.
4. Na televizorju se prikaže koda PIN. To
kodo PIN vnesite v napravo.
5. Na televizorju se prikaže sporočilo
o vzpostavljanju povezave (npr.:
»povezovanje z Android_92gb ...«), ki mu
sledi sporočilo o vzpostavljeni povezavi.
6. Čez nekaj trenutkov se na televizorju
prikaže zaslonski prikaz naprave.
7. Za izklop funkcije Screen Mirroring ritisnite
gumb EXIT ali RETURN na daljinskem
upravljalniku ali pa onemogočite funkcijo
Zrcaljenje zaslona na svojem pametnem
telefonu.
✎✎ OPOMBE
`` Povežete se lahko z napravo, ki podpira
AllShare Cast. Povezovanje s tako napravo
morda ni v celoti podprto, kar je odvisno
od izdelovalca. Za več informacij o podpori
mobilne povezave si oglejte spletno stran
izdelovalca.
`` Pri uporabi funkcije Screen Mirroring lahko
zaradi okolice pride do motenj v sliki in zvoku.
`` Prenos podatkov prek povezave Bluetooth
lahko povzroči motnje v signalu funkcije Screen
Mirroring. Priporočamo, da pred uporabo
funkcije Screen Mirroring izklopite funkcijo
Bluetooth v pametnem telefonu oziroma
napravi (tabličnem računalniku).
Ime Nampre
Funkcija Device Name vam omogoča
spremeniti ime predvajalnika, tako da ga
izberete s seznama v polju imena naprave.
Internetna povezava BD-Live
To možnost nastavite, če želite dovoliti ali
prepovedati internetno povezavo pri uporabi
storitve BD-LIVE.
• Allow (All) : Internetna povezava bo
omogočena za vse vsebine BD-LIVE.
• Allow (Valid Only) : Internetna povezava
bo omogočena le za vsebine BD-LIVE z
veljavnim certifikatom.
• Prohibit : Internetna povezava ne bo
omogočena za nobeno od vsebin BD-LIVE.
✎✎ OPOMBE
`` Kaj je veljaven certifikat?
Če predvajalnik uporablja funkcijo BD-LIVE za
pošiljanje podatkov o plošči in od strežnika
zahteva potrdilo za ploščo, strežnik na podlagi
prenesenih podatkov preveri, ali je plošča
veljavna in predvajalniku pošlje potrdilo.
`` Med uporabo vsebin BD-LIVE je lahko
internetna povezava omejena.
Uporaba funkcije BD-LIVE™
Ko je predvajalnik povezan z omrežjem, lahko
uživate v storitvah, ki so povezane s filmi, če
plošča podpira funkcijo BD-LIVE.
1. V priključek USB na sprednji strani
predvajalnika vstavite pomnilnik USB in
preverite razpoložljivi prostor v pomnilniku.
V pomnilniški napravi mora biti za storitve
BD-LIVE na voljo vsaj 1 GB prostora.
2. Vstavite ploščo Blu-ray, ki podpira
BD-LIVE.
3. Izberite eno od različnih vsebin storitve
BD-LIVE, ki jih omogoča izdelovalec
plošče.
✎✎ OPOMBE
`` Način uporabe in vsebine BD-LIVE so odvisni
od izdelovalca plošče.
15
Funkcija AllShare
Funkcija AllShare vam omogoča s
predvajalnikom predvajati glasbene, video in
slikovne datoteke, ki so v vašem osebnem
računalniku ali omrežni pomnilniški napravi.
Če želite s predvajalnikom uporabiti funkcijo
AllShare, ga morate priključiti v omrežje. (Glejte
stran 13-16.)
Za uporabo funkcije AllShare z vašim osebnim
računalnikom morate v svoj računalnik
namestiti programsko opremo AllShare.
Če imate omrežno pomnilniško napravo,
lahko uporabljate AllShare brez dodatne
programske opreme.
Za prenos programske opreme
AllShare
1. Pojdite na spletno stran Samsung.com.
2. Kliknite na »Podpora«, v polje, ki se
prikaže, vnesite številko izdelka, in kliknite
»Izdelek«.
3. Na naslednjem zaslonu v meniju »Prenosi«
kliknite možnost »Prikaži prenose«.
4. Na naslednji strani kliknite na »Programska
oprema«.
5. Kliknite ikono v vrstici AllShare pod
»Datoteka«, da začnete s prenosom.
Sistem
Začetne nastavitve
S funkcijo za začetne nastavitve lahko
nastavite jezik, omrežne nastavitve itd.
Za več informacij o funkciji za začetne
nastavitve glejte poglavje Začetne nastavitve v
tem uporabniškem priročniku (stran 10).
16
Hiter zagon
Napajanje lahko vključite hitro tako, da
skrajšate čas zagona.
✎✎ OPOMBE
`` Če je ta funkcija nastavljena na On, se bo
povečala poraba energije v stanju pripravljenosti.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ je priročna funkcija, ki omogoča
povezano upravljanje z drugimi Samsungovimi
predvajalniki, ki imajo funkcijo Anynet+.
Če želite uporabljati to funkcijo, predvajalnik
priključite na Samsungov televizor s funkcijo
Anynet+ s kablom HDMI.
Če je funkcija Anynet+ vključena, lahko
ta predvajalnik upravljate z daljinskim
upravljalnikom Samsungovega televizorja in
začnete s predvajanjem s pritiskom gumba
PLAY (
) na daljinskem upravljalniku
televizorja. Za več informacij glejte uporabniški
priročnik televizorja.
✎✎ OPOMBE
`` Ta funkcija ni na voljo, če kabel HDMI ne
podpira funkcije CEC.
`` Samsungov televizor podpira funkcijo Anynet+,
če je na njem logotip Anynet+.
`` Odvisno od televizorja določene izhodne
ločljivosti HDMI morda ne bodo delovale.
Preberite navodila za uporabo televizorja.
`` Če imate vključeno funkcijo Anynet+, ko
izključite izdelek ali ko odklopite in nato
znova priklopite električni kabel, se bo izdelek
samodejno vklopil in znova vzpostavil povezavo
Anynet+. po približno 15 sekundah se bo
znova samodejno izključil.
`` Pri nekaterih Samsungovih televizorjih, ki
so na izdelek priključeni s funkcijo Anynet+,
se ob vklopu na zaslonu prikaže opozorilno
pojavno sporočilo z napisom, da povezave ni
mogoče najti. Kljub temu je povezava Anynet+
vzpostavljena in na voljo.
Upravljanje podatkov BD
Omogoča upravljanje prenesenih vsebin, do
katerih ste dostopali prek plošče Blu-ray, ki
podpira storitev BD-LIVE, in tistih, shranjenih
na bliskovnem pomnilniku.
Preverite lahko podatke o napravi, vključno z
velikostjo pomnilnika, izbrišete podatke BD ali
zamenjate bliskovni pomnilnik.
✎✎ OPOMBE
`` V načinu zunanjega pomnilnika bo predvajanje
plošče ustavljeno, če med predvajanjem
napravo USB izključite.
`` Predvajalnik podpira datotečne sisteme FAT16,
FAT32 in NTFS. Priporočamo uporabo naprav
USB, ki podpirajo protokol USB 2.0 in hitrost
branja/zapisovanja 4 MB/s ali višjo.
`` Če formatirate pomnilniško napravo, funkcija
za nadaljevanje predvajanja morda ne bo
delovala.
`` Celotni pomnilnik, razpoložljiv za upravljanje
podatkov BD, je odvisen od pogojev.
DivX® Video na zahtevo
Oglejte si registracijske kode za DivX® VOD,
s katerimi lahko kupite in predvajate vsebine
DivX® VOD.
Jezik
Želeni jezik lahko nastavite za osnovni meni,
meni plošče, zvok in podnapise.
✎✎ OPOMBE
`` Izbrani jezik se bo prikazal samo, če ga plošča
podpira.
Varnost
Ob prvem dostopu do te funkcije se prikaže
zaslon za nastavitev PIN-kode. S številčnimi
gumbi vnesite privzeto PIN-kodo 0000. Če
želite spremeniti PIN-kodo, uporabite funkcijo
za spremembo PIN-kode (stran 17). Ob
vsakem nadaljnjem dostopu do varnostnih
nastavitev morate vnesti štirimestno PINkodo. Če ne spremenite PIN-kode, lahko še
naprej uporabljate privzeto.
Starševska ocena BD
Preprečite predvajanje plošč Blu-ray z določeno
starostno omejitvijo, razen če vnesete 4-mestno
PIN-kodo.
Starševska ocena DVD
Ta funkcija deluje skupaj s ploščami DVD z
določeno starostno omejitvijo ali oceno, ki
označuje vrsto vsebine. Te številke vam bodo
pomagale nadzirati, katere vrste plošč DVD
lahko gleda vaša družina.
Izberite stopnjo ocene, ki jo želite nastaviti.
Če npr. izberete do stopnje 6, plošč s
stopnjami 7 in 8 ne bo mogoče predvajati.
Višje številke označujejo vsebino, ki je primerna
za večjo starost. Ko je funkcija starševske ocene
DVD vključena, morate za predvajanje plošč z
omejenimi stopnjami ocen vnesti 4-mestno PINkodo.
Spremeni PIN.
Spremenite lahko štirimestno geslo, s katerim
dostopate do varnostnih funkcij.
Za spremembo PIN-kode sledite naslednjim
korakom:
1. Izberite Change PIN, in pritisnite gumb
v. Prikaže se zaslon za vnos stare PINkode.
2. Vnesite staro PIN-kodo. Če PIN-kode še
nikoli niste spremenili, vnesite privzeto
PIN-kodo: 0000. Prikaže se zaslon za
vnos nove PIN-kode.
3. V polje za vnos nove PIN-kode vnesite
novo PIN-kodo.
4. V polje za potrditev nove PIN-kode
ponovno vnesite novo PIN-kodo.
Prikaže se sporočilo »PIN is changed
successfully.«.
5. Pritisnite gumb v.
Če ste pozabili geslo
1. Odstranite morebitne plošče.
2. Za 5 sekund ali dlje pritisnite gumb @ na
zgornji plošči.
Vse nastavitve se bodo ponastavile na
tovarniške.
✎✎ OPOMBE
`` Po ponovni vzpostavitvi tovarniških nastavitev
bodo izbrisani vsi shranjeni uporabniški podatki
BD.
Splošno
Časovni pas
Nastavite lahko časovni pas za svoje območje.
Podpora
Nadgradnja programske opreme
Meni za nadgradnjo programske opreme
omogoča nadgradnjo programske opreme,
s katero izboljšate delovanje in uporabljate
dodatne storitve.
Prek spleta
Za nadgradnjo prek spleta sledite temu
postopku :
1. V meniju izdelka pojdite na Settings >
Support > Software Upgrade.
2. Izberite By Online, in pritisnite gumb
v. Prikaže se sporočilo za povezavo s
strežnikom.
3. Če je na voljo posodobitev, se prikaže
pojavno sporočilo.
4. Če izberete Yes, se bo predvajalnik
samodejno izklopil, preden se bo ponovno
zagnal.
(Predvajalnika med nadgradnjo nikoli
ročno ne izklapljajte.)
5. Po koncu posodobitve se bo predvajalnik
samodejno vklopi.
✎✎ OPOMBE
`` Nadgradnja je končana, ko se predvajalnik
izklopi in se nato znova samodejno vklopi.
`` Med posodobitvenim postopkom ne poskušajte
ročno izklopiti ali vklopiti predvajalnika.
`` Družba Samsung Electronics ne prevzema
kakršne koli pravne odgovornosti za okvare
predvajalnika, do katerih pride zaradi
nestabilne internetne povezave ali nepravilnega
ravnanja kupca med postopkom nadgradnje
programske opreme.
`` Pladenj za ploščo mora biti med nadgradnjo
programske opreme z gostiteljem by online.
Prek USB-ja
Za nadgradnjo preko USB-ja sledite temu
postopku:
1. Obiščite www.samsung.com/
bluraysupport.
2. V računalnik prenesite najnovejšo arhivsko
datoteko .zip za nadgradnjo programske
opreme prek priključka USB.
3. V računalniku razširite arhivsko datoteko .zip.
Ustvariti se mora mapa RUF z enakim
imenom, kot ga ima datoteka zip.
4. Mapo RUF kopirajte v USB-pomnilnik.
5. Zagotovite, da v predvajalniku ni plošče,
nato pa v USB-vrata predvajalnika
priključite USB-pomnilnik.
6. V meniju izdelka pojdite na Settings >
Support > Software Upgrade.
7. Izberite By USB.
✎✎ OPOMBE
`` Pladenj za ploščo mora biti med nadgradnjo
programske opreme z gostiteljem USB prazen.
`` Po koncu nadgradnje programske opreme v
meniju za nadgradnjo programske opreme
preverite podrobnosti o programski opremi.
`` Med posodobitvijo programske opreme
predvajalnika ne izklapljajte. To lahko povzroči
okvaro predvajalnika.
`` Posodobitve programske opreme prek
priključka USB lahko izvajate le z bliskovno
pomnilniško napravo USB.
Obvestilo o samodejni nadgradnji
Če ste predvajalnik povezali z vašim omrežjem
in vklopili funkcijo za obveščanje o samodejni
nadgradnji, vas bo predvajalnik samodejno
obvestil, ko bo na voljo nova različica
programske opreme za predvajalnik.
Če želite vključiti funkcijo za samodejno
obveščanje o nadgradnji, sledite naslednjim
korakom:
1. Izberite možnost Auto Upgrade
Notification, in pritisnite gumb v.
2. Z gumboma ▲▼ izberite On, nato pa
pritisnite gumb v.
Če je na voljo nova različica programske
opreme, vas bo predvajalnik obvestil s
pojavnim sporočilom.
1. Za nadgradnjo vdelane programske
opreme v pojavnem oknu izberite Yes.
Predvajalnik se samodejno izključi, nato
se znova zažene in začne s prenosom.
(Predvajalnika med nadgradnjo nikoli
ročno ne izklapljajte.)
2. Na zaslonu se bo prikazal stolpec z
napredkom posodobitve.
3. Po koncu posodobitve se bo predvajalnik
samodejno vklopi.
✎✎ OPOMBE
`` Nadgradnja je končana, ko se predvajalnik
izklopi in se nato znova samodejno vklopi.
`` Med posodobitvenim postopkom ne poskušajte
ročno izklopiti ali vklopiti predvajalnika.
`` Družba Samsung Electronics ne prevzema
kakršne koli pravne odgovornosti za okvare
predvajalnika, do katerih pride zaradi
nestabilne internetne povezave ali nepravilnega
ravnanja kupca med postopkom nadgradnje
programske opreme.
Stik s podjetjem Samsung
Prikazuje kontaktne informacije za pomoč pri
uporabi predvajalnika.
Določila storitvene pogodbe
Omogoča vam ogled splošne odpovedi
odgovornosti glede vsebin in storitev tretjih oseb.
Ponastavi
Ponastavi vse nastavitve na tovarniško privzete
vrednosti z izjemo omrežnih nastavitev.
17
Predvajanje predstavnostnih vsebin
Predvajanje komercialnih posnetih
plošč
1. Pritisnite gumb 8, da odprete pladenj za
ploščo.
2. Previdno vstavite ploščo v pladenj, tako
da bo oznaka plošče usmerjena navzgor.
3. Pritisnite gumb 8, da zaprete pladenj za
ploščo. Predvajanje se začne samodejno
Predvajanje datotek iz naprave
USB
Obstajata dva načina za predvajanje ali ogled
večpredstavnostnih datotek v napravi USB
prek predvajalnika.
1. način
1. Vklopite predvajalnik.
2. Priključite napravo USB v vrata USB na
sprednji strani predvajalnika. Prikaže se
pojavno sporočilo o novi povezani napravi.
Play disc
Photos
Videos
New device connected.
Photos
Music
123
Music
> Move " Enter ' Return
App 1
App 2
App 3
✎✎ OPOMBE
App 4
App 5
More
Screen Mirroring Change Device
Settings
`` Če se pojavno sporočilo ne prikaže, pojdite na 2.
način.
18
✎✎ OPOMBE
`` Čeprav bo predvajalnik prikazal mape za vse
vrste vsebin, bo prikazal samo datoteke z vrsto
vsebine, izbrano v 3. koraku. Če ste npr. izbrali
glasbo, boste videli samo glasbene datoteke.
Izbor spremenite tako, da se vrnete na zaslon
Fotografije, videi in glasba in ponovite 3. korak
iz 2. načina, ki je opisan spodaj.
4. Po potrebi z gumbi ▲▼◄► izberite mapo
in nato pritisnite gumb v.
5. Izberite datoteko, ki si jo želite ogledati ali
jo predvajati, nato pa pritisnite gumb v.
6. Pritisnite gumb RETURN, da zaprete
mapo, ali EXIT, da se vrnete na osnovni
zaslon.
7. Za navodila o upravljanju predvajanja
video posnetkov, glasbe in slik iz naprave
USB glejte strani 19~21.
2. način
1. Vklopite predvajalnik.
Videos
No disc
3. Z gumboma ▲▼ izberite možnost
Photos, Videos, ali Music,nato pa
pritisnite gumb v. Prikazal se bo zaslon
Fotografije, videi in glasba z vsebino
naprave. Glede na razvrstitev vsebin
boste videli mape, posamezne datoteke
ali oboje.
2. Priključite napravo USB v vrata USB
na sprednji strani predvajalnika. Izberite
Change Device nato pa z gumboma ▲▼
izberite USB. Pritisnite gumb v.
Play disc
Photos
Videos
Music
Change Device
No Disc
123
a
No disc
App 1
App 2
App 3
App 4
App 5
More
Close
Screen Mirroring Change Device
Settings
3. Z gumbi ▲▼ ◄► na osnovnem zaslonu
izberite Photos, Videos ali Music, nato pa
pritisnite gumb v. Prikazal se bo zaslon
Fotografije, videi in glasba z vsebino
naprave. Glede na razvrstitev vsebin
boste videli mape, posamezne datoteke
ali oboje.
✎✎ OPOMBE
`` Čeprav bo predvajalnik prikazal mape za vse
vrste vsebin, bo prikazal samo datoteke z vrsto
vsebine, izbrano v 3. koraku. Če ste npr. izbrali
glasbo, boste videli samo glasbene datoteke.
Izbiro lahko spremenite tako, da se vrnete na
osnovni zaslon Fotografije, videi in glasba in
ponovite 3. korak.
4. Po potrebi z gumbi ▲▼◄► izberite mapo
in nato pritisnite gumb v.
5. Z gumbi ▲▼◄► izberite datoteko, ki si
jo želite ogledati ali jo predvajati, nato pa
pritisnite gumb v.
6. Pritisnite gumb RETURN, da zaprete
mapo, ali EXIT, da se vrnete na osnovni
zaslon.
7. Za navodila o upravljanju predvajanja
video posnetkov, glasbe in slik iz naprave
USB glejte strani 19~21.
✎✎ OPOMBE
`` Če med predvajanjem iz pomnilniške naprave
USB vstavite ploščo, se naprava samodejno
preklopi v način »Plošča«.
Predvajanje plošče z uporabniško
posneto vsebino
Predvajate lahko večpredstavnostne datoteke,
ki ste jih posneli na plošče Blu-ray, DVD ali CD.
1. V pladenj za ploščo vstavite uporabniško
posneto ploščo tako, da bo oznaka
plošče usmerjena navzgor. Nato zaprite
pladenj.
2. Z gumboma ◄► izberite vrsto vsebine,
ki si jo želite ogledati ali jo predvajati Videos, Photos, ali Music - nato pa
pritisnite gumb v.
✎✎ OPOMBE
`` Čeprav bo predvajalnik prikazal mape za vse
vrste vsebin, bo prikazal samo datoteke z vrsto
vsebine, izbrano v 2. koraku. Če ste npr. izbrali
glasbo, boste videli samo glasbene datoteke.
Izbiro lahko spremenite tako, da se vrnete na
osnovni zaslon Fotografije, videi in glasba in
ponovite 2. korak.
3. Prikazal se bo zaslon z vsebino plošče.
Glede na razvrstitev vsebin boste videli
mape, posamezne datoteke ali oboje.
4. Po potrebi z gumbi ▲▼◄► izberite mapo
in nato pritisnite gumb v.
5. Z gumbi ▲▼◄► izberite datoteko, ki si
jo želite ogledati ali jo predvajati, nato pa
pritisnite gumb v.
6. Enkrat ali večkrat pritisnite gumb
RETURN, da zaprete trenutni zaslon ali
mapo oziroma da se vrnete na osnovni
zaslon.
Z gumbom EXIT se vrnete neposredno na
osnovni zaslon.
7. Za navodila o upravljanju predvajanja
video posnetkov, glasbe in slik iz naprave
USB glejte strani 19~21.
Predvajanje vsebine iz računalnika
ali naprave AllShare prek
predvajalnika plošč Blu-ray
Osebni računalnik
Povezava AllShare
Predvajalnik plošč
Blu-ray
Predvajanje
datotek iz
računalnika
1. Povežite predvajalnik plošč Blu-ray,
osebni računalnik in/ali napravo, združljivo
s programom AllShare, v isto brezžično
omrežje.
2. Sledite navodilom v priročniku za
namestitev/uporabo programske opreme
AllShare ter nastavite naprave in datoteke
za predvajanje ali ogled.
3. Na osnovnem zaslonu predvajalnika
izberite Change Device nato pa pritisnite
gumb v. Na seznamu z AllShare
združljivih povezanih naprav, ki se prikaže,
izberite računalnik ali drugo napravo, nato
pa pritisnite gumb v.
4. Z gumboma ◄► izberite vrsto vsebine,
ki si jo želite ogledati ali jo predvajati Videos, Photos, ali Music - nato pa
pritisnite gumb v.
✎✎ OPOMBE
`` Čeprav bo predvajalnik prikazal mape za vse
vrste vsebin, bo prikazal samo datoteke z vrsto
vsebine, izbrano v 4. koraku. Če ste npr. izbrali
glasbo, boste videli samo glasbene datoteke.
Izbiro lahko spremenite tako, da se vrnete na
osnovni zaslon Fotografije, videi in glasba in
ponovite 4. korak.
5. Prikazal se bo zaslon z vsebino plošče.
Glede na razvrstitev vsebin boste videli
mape, posamezne datoteke ali oboje.
6. Po potrebi z gumbi ▲▼◄► izberite mapo
in nato pritisnite gumb v.
7. Z gumbi ▲▼◄► izberite datoteko, ki si
jo želite ogledati ali jo predvajati, nato pa
pritisnite gumb v.
8. Enkrat ali večkrat pritisnite gumb
RETURN, da zaprete trenutni zaslon ali
mapo oziroma da se vrnete na osnovni
zaslon.
Z gumbom EXIT se vrnete neposredno na
osnovni zaslon.
9. Za navodila o upravljanju predvajanja
video posnetkov, glasbe in slik iz naprave
USB glejte strani 19~21.
Upravljanje predvajanja videa
Upravljate lahko predvajanje video posnetkov
na plošči Blu-ray, DVD, CD, na pomnilniški
napravi USB ali na računalniku. Glede na
predstavnost nekatere funkcije, opisane v tem
priročniku, morda ne bodo na voljo.
Med predvajanjem plošč Blu-ray/DVD tega
gumba ni mogoče uporabiti.
Gumbi na daljinskem
upravljalniku, ki se uporabljajo za
predvajanje videov
2
1
AUDIO
HOME
SUBTITLE
Gumbi, povezani s predvajanjem
Predvajalnik v načinu iskanja, počasnega
predvajanja ali predvajanja po prizorih ne
predvaja zvoka.
• Če želite predvajanje vrniti na normalno
hitrost, pritisnite gumb 6.
BONUS
6 Gumb
5 Gumb
7 Gumb
Hitro
predvajanje
posnetka
Počasno
predvajanje
posnetka
Predvajanje po
prizorih
VIEW
REPEAT
A-B
REPEAT
FULL
SCREEN
Začne predvajanje.
Zaustavi predvajanje.
Začasno zaustavi predvajanje.
Med predvajanjem pritisnite gumb
3 ali 4.
Vsakič, ko pritisnete gumb 3
ali 4, se bo hitrost predvajanja
spremenila.
V načinu premora pritisnite gumb 4.
Vsakič, ko pritisnete gumb 4, se
bo hitrost predvajanja spremenila.
V načinu premora pritisnite gumb 7.
Z vsakim pritiskom gumba 7 se
prikaže nov prizor.
Med predvajanjem pritisnite gumb
1 ali 2.
Predvajanje s
Z vsakim pritiskom gumba 1
preskakovanjem ali 2 se plošča prestavi na
prejšnje ali naslednje poglavje ali
datoteko.
Uporaba menija plošče, menija
naslova, pojavnega menija in
seznama naslovov
Gumb
DISC MENU
Gumb
TITLE MENU
Gumb
POPUP MENU
Med predvajanjem pritisnite ta
gumb, če želite uporabljati funkcijo
menija plošče.
Med predvajanjem pritisnite ta
gumb, če želite uporabljati funkcijo
menija naslova.
Med predvajanjem pritisnite ta
gumb, če želite uporabljati funkcijo
pojavnega menija.
Upravljanje predvajanja glasbe
Upravljate lahko predvajanje glasbe na plošči
Blu-ray, DVD, CD, na pomnilniški napravi USB
ali na računalniku.
Gumbi na daljinskem upravljalniku,
ki se uporabljajo za predvajanje
glasbe
1
4
2
3
1
AUDIO
HOME
SUBTITLE
5
6
ŠTEVILČNI gumbi (samo zvočne CD-plošče
(CD-DA)): Med predvajanjem s predvajalnega
seznama s temi gumbi izberete zaporedno
številko posnetka.
Predvaja se izbrani posnetek.
BONUS
VIEW
REPEAT
A-B
REPEAT
FULL
SCREEN
19
2
Preskoči: Med predvajanjem pritisnite gumb
1 ali 2, da se premaknete na prejšnjo ali
naslednjo datoteko predvajalnega seznama.
3
Gumb 5: Zaustavi posnetek.
4
5
6
Hitro predvajanje (samo zvočne CD-plošče
(CD-DA).)
Med predvajanjem pritisnite gumb 3 ali 4.
Vsakič, ko pritisnete gumb 3 ali 4, se bo
hitrost predvajanja spremenila.
Premor: Začasno zaustavi posnetek.
1. Med predvajanjem predvajalnega
seznama pritisnite gumb TOOLS.
1/6
\05:57
04:27
> Move < Adjust ' Return
TRACK 003
+
00:08 / 05:57
TRACK 004
TRACK 005
TRACK 006
CD
" Pause c Select
04:07
03:41
03:17
03:35
Tools ' Return
2. Z gumboma ◄► izberite Track, All,
Shuffle ali Off.
3. Pritisnite gumb v.
Skladbe se predvajajo v
zaporedju, v katerem so posnete.
Off
(
) Track
Trenutna skladba se ponavlja.
)Shuffle
Naključno predvajanje skladb.
(
(
20
) All
Music
1/2 Page
TRACK 001
TRACK 001
TRACK 002
02:38
02:38
TRACK 003
TRACK 004
02:38
02:38
TRACK 006
TRACK 005
02:38
02:38
02:38
02:38
TRACK 008
TRACK 007
TRACK 010
02:38
02:38
Ponavljanje predvajanja zvočne
CD-plošče (CD-DA/MP3)
TRACK 001
1. Če želite odpreti seznam glasbe, pritisnite
gumb 5 ali RETURN.
Prikaže se zaslon z glasbenim seznamom.
TRACK 009
Gumb 6: Predvaja trenutno izbrani posnetek.
Playlist
Tools
TRACK 001
Repeat Mode
? Off
Rip TRACK 002
Seznam predvajanja
Vse skladbe se ponovijo.
CD
a Change Device
c Select
Tools ( ) Jump to Page ' Return
2. Z gumbi ▲▼◄► se premaknite do
želenega posnetka in nato pritisnite
RUMENI (C) gumb. Na posnetku se
prikaže kljukica. Postopek ponovite, da
izberete dodatne posnetke.
3. Če želite odstraniti posnetek s seznama,
se pomaknite do posnetka in znova
pritisnite RUMENI (C) gumb.
Kljukica ob posnetku bo izginila.
4. Ko končate, pritisnite gumb v. Izbrani
posnetki bodo prikazani na desni strani
zaslona. Predvajalnik predvaja prvi
posnetek.
5. Če želite spremeniti predvajalni seznam,
pritisnite gumb @ ali RETURN, da se
vrnete na seznam glasbe. Ponovite 2., 3.
in 4. korak.
6. Če želite preklicati predvajalni seznam in
se vrniti na osnovni zaslon, pritisnite gumb
RETURN ali EXIT.
✎✎ OPOMBE
`` Predvajalni seznam zvočne CD-plošče (CD-DA)
lahko vsebuje največ 99 posnetkov.
`` Če s predvajalnega seznama izbrišete vse
skladbe in nato pritisnete gumb v, predvajalnik
prikaže seznam vse glasbo in ga predvaja.
Kopiranje
Omogoča kopiranje zvočnih datotek s
podatkovne plošče v napravo USB/HDD.
1. Odprite pladenj za ploščo. Vstavite
zvočno ploščo (CDDA) in zaprite pladenj.
V priključek USB na sprednji strani izdelka
priključite napravo USB.
2. V zaustavljenem načinu se z gumbi
▲▼◄► pomaknite do želenega posnetka
in nato pritisnite RUMENI (C) gumb. Na
posnetku se prikaže kljukica. Postopek
ponovite, da izberete dodatne posnetke.
3. Če želite odstraniti posnetek s seznama,
se pomaknite do posnetka in znova
pritisnite RUMENI (C) gumb.
Kljukica ob posnetku bo izginila.
4. Ko končate, pritisnite gumb TOOLS,
nato pa z gumboma ▲▼ izberite Rip in
pritisnite gumb v. Prikaže se pojavno
sporočilo kopiranja.
5. Z gumboma ▲▼ izberite napravo, kjer naj
se kopirane datoteke shranijo, nato pa
pritisnite gumb v.
✎✎ OPOMBE
`` Ne odklapljajte naprave, ko poteka kopiranje.
6. Če želite prekiniti kopiranje posnetka,
pritisnite gumb v, nato pa izberite Yes.
Za nadaljevanje kopiranja izberite No.
7. Ko je kopiranje končano, se prikaže
sporočilo "Ripping completed." Nato pa
pritisnite gumb v, da se vrnete nazaj na
zaslon za predvajanje.
✎✎ OPOMBE
`` Te funkcije nekatere plošče morda ne bodo
podpirale.
`` Na zaslonu za kopiranje lahko izbirate med
Select All in Deselect All.
-- Izberite Select All za izbor vseh posnetkov.
Tako prekličete izbor posameznih posnetkov.
-- Če želite preklicati izbor vseh izbranih
posnetkov naenkrat, izberite možnost
Deselect All.
Plošča Kopiraj v pomnilnik USB
Omogoča kopiranje videa/fotografij/glasbe s
podatkovne plošče v napravo USB/HDD.
1. Odprite pladenj za ploščo. Vstavite ploščo
in zaprite pladenj. V priključek USB na
sprednji strani izdelka priključite napravo
USB. Izbrani posnetki bodo prikazani na
desni strani zaslona.
2. Pritisnite gumb ▲ nato pa z gumboma
◄► izberite Blu-ray, DVD ali CD.
3. Z gumboma ▲▼ izberite možnost
Photos, Videos, ali Music,nato pa
pritisnite gumb v. Prikazal se bo zaslon
Fotografije, videi in glasba z vsebino
naprave. Glede na razvrstitev vsebin
boste videli mape, posamezne datoteke
ali oboje.
✎✎ OPOMBE
`` Čeprav bo predvajalnik prikazal mape za vse
vrste vsebin, bo prikazal samo datoteke z vrsto
vsebine, izbrano v 3. koraku. Če ste npr. izbrali
glasbo, boste videli samo glasbene datoteke.
Izbiro lahko spremenite tako, da se vrnete na
osnovni zaslon Fotografije, videi in glasba in
ponovite 3. korak.
4. Ko je prikazan zaslon Predvajanje, z gumbi
▲▼ ◄► izberite Videos, Photos ali
Music nato pa pritisnite RUMENI (C)
gumb. Na levi strani želenega elementa se
prikaže kljukica.
5. Ponovite 4. korak in izberite še druge
želene elemente.
6. Če želite element odstraniti s seznama,
znova pritisnite RUMENI (C) gumb.
Kljukica ob elementu izgine.
7. Ko končate, pritisnite gumb TOOLS nato
pa z gumboma ▲▼ izberite Copy to USB
in pritisnite gumb v. Prikaže se pojavno
okno Kopiraj v pomnilnik USB.
8. Z gumboma ▲▼ izberite napravo, kamor
naj se kopirane datoteke shranijo, nato pa
pritisnite gumb v.
✎✎ OPOMBE
`` Ne odklapljajte naprave, dokler poteka
kopiranje.
9. Če želite preklicati kopiranje, pritisnite
gumb v in izberite Yes. Za nadaljevanje
kopiranja izberite No.
10.Ko je kopiranje končano, se prikaže
sporočilo "Copying completed." Pritisnite
gumb v , da se vrnete na zaslon
Predvajanje.
✎✎ OPOMBE
`` Te funkcije nekatere plošče morda ne bodo
podpirale.
`` Na zaslonu za kopiranje lahko izbirate med
možnostma Select All in Deselect All.
-- Če želite izbrati vse posnetke, izberite
možnost Select All. Tako prekličete izbor
posameznih posnetkov.
-- Če želite preklicati izbor vseh izbranih
posnetkov naenkrat, izberite možnost
Deselect All.
Predvajanje fotografij
Upravljate lahko predvajanje fotografij na plošči
Blu-ray, DVD, CD, na pomnilniški napravi USB
ali na računalniku.
Uporaba menija Orodja
Priloga
Preden se obrnete na servis, poskusite naslednje rešitve.
Med predvajanjem pritisnite gumb TOOLS.
To možnost izberite, če
Start Slide Show/
želite predvajati ali zaustaviti
Stop Slide Show
diaprojekcijo.
Slide Show Speed
Background
Music
Zoom
Rotate
Information
✎✎ OPOMBE
TEŽAVA
UKREP
Z daljinskim upravljalnikom
ni mogoče upravljati.
• Preverite baterije v daljinskem upravljalniku. Morda jih je treba zamenjati.
• Daljinski upravljalnik uporabljajte na razdalji do 6,1m od predvajalnika.
• Odstranite baterije in za nekaj minut pritisnite enega ali več gumbov, da
izpraznite mikroprocesor v daljinskem upravljalniku ter ga ponastavite.
Ponovno vstavite baterije in znova poskusite uporabljati daljinski upravljalnik.
Plošča se ne predvaja.
• Prepričajte se, da je plošča vstavljena s potiskano stranjo navzgor.
• Preverite regijsko številko plošče Blu-ray/DVD.
Meni plošče se ne prikaže.
• Preverite, ali ima plošča menije.
Na zaslonu se prikaže
sporočilo o nemogočem
postopku.
• To sporočilo se prikaže, če pritisnete napačen gumb.
• Programska oprema plošče Blu-ray/DVD ne podpira te funkcije (npr. zornih
kotov).
• Zahtevali ste številko naslova ali poglavja oziroma iskalni čas izven območja.
Način predvajanja se
razlikuje od izbire v
nastavitvenem meniju.
• Nekatere funkcije, izbrane v nastavitvenem meniju, morda ne bodo pravilno
delovale, če plošča ne podpira ustrezne funkcije.
Razmerja širina/višina ni
mogoče spremeniti.
• Razmerje širina/višina zaslona na vaši plošči Blu-ray/DVD je fiksno.
• To ni napaka predvajalnika.
Ni zvoka.
• Prepričajte se, ali ste izbrali pravi digitalni izhod v meniju možnosti za zvok.
Zaslon je prazen.
• Če je izhod HDMI nastavljen na ločljivost, ki je vaš televizor ne podpira (na
primer 1080p), slika morda ne bo prikazana na televizorju.
• Pritisnite gumb @ (na zgornji plošči) za dlje kot 5 sekund, ko v napravi ni
plošče. Vse nastavitve se bodo ponastavile na tovarniške.
• Po ponovni vzpostavitvi tovarniških nastavitev bodo izbrisani vsi shranjeni
uporabniški podatki BD.
To možnost izberite, če želite
nastaviti hitrost diaprojekcije.
To možnost izberite, če želite med
gledanjem diaprojekcije poslušati
glasbo.
To možnost izberite, če želite
povečati trenutno sliko. (Povečava
je največ 4-kratna.)
To možnost izberite, če želite
zavrteti sliko. (Sliko lahko zavrtite
v levo ali desno.)
Prikaže podatke o sliki.
`` Meni »Orodja« je odvisen od plošče ali
pomnilniške naprave.
`` Da lahko omogočite funkcijo glasbene podlage,
mora biti datoteka fotografije na istem
pomnilniškem mediju kot glasbena datoteka.
Kakovost zvoka je odvisna od bitne hitrosti
datoteke MP3, velikosti datoteke fotografije in
načina šifriranja obeh.
`` V celozaslonskem načinu ne morete povečati
podnapisov in grafičnih elementov.
Odpravljanje napak
21
TEŽAVA
UKREP
Če pozabite geslo.
• Pritisnite gumb @ (na zgornji plošči) za dlje kot 5 sekund, ko v napravi ni
plošče. Vse nastavitve, vključno z geslom, se bodo ponastavile nazaj na
tovarniške nastavitve.
Te možnosti ne uporabljajte, razen če je nujno potrebno.
• Po ponovni vzpostavitvi tovarniških nastavitev bodo izbrisani vsi shranjeni
uporabniški podatki BD.
Slika je glasna ali motena.
• Prepričajte se, da plošča ni umazana ali popraskana.
• Očistite ploščo.
Ni izhoda za HDMI.
• Preverite povezavo med priključkoma HDMI na televizorju in predvajalniku.
• Preverite, ali vaš televizor podpira vhodno ločljivost HDMI 576p/480p, 720p,
1080i ali 1080p.
Nenavaden prikaz signala
HDMI.
• Če vaš televizor ne podpira zaščite širokopasovne digitalne vsebine HDCP,
se na zaslonu občasno pojavljajo motne.
Če imate druge težave
• Pojdite na kazalo in v uporabniškem priročniku poiščite poglavje, ki vsebuje
pojasnila glede vaše težave, ter ponovite postopek.
• Če težave kljub temu ne morete rešiti, se obrnite na najbližjega
Samsungovega pooblaščenega serviserja.
Funkcija AllShare
Skupne mape so prikazane
v aplikaciji AllShare, datotek
pa ni mogoče prikazati.
• AllShare prikazuje samo datoteke, ki ustrezajo kategorijam Slika, Glasba ali
Film. Datoteke, ki ne ustrezajo tem kategorijam, ne bodo prikazane.
Video se predvaja s
prekinitvami.
• Preverite, ali je omrežje stabilno.
• Preverite, ali je omrežni kabel pravilno priključen in ali je omrežje
preobremenjeno.
• Brezžična povezava med napravo, ki je združljiva s funkcijo AllShare, in
predvajalnikom ni stabilna.
Preverite povezavo.
Povezava AllShare med
predvajalnikom in osebnim
računalnikom ni stabilna.
• Naslov IP v istem podomrežju mora biti edinstven. Če ni, lahko te motnje
povzročijo motnje IP-ja.
• Preverite, ali je vklopljen požarni zid.
Če je, ga izklopite.
22
TEŽAVA
BD-LIVE
UKREP
Povezave s strežnikom
BD-LIVE ni mogoče
vzpostaviti.
• S funkcijo za stanje omrežja preizkusite, ali je bila omrežna povezava
uspešno vzpostavljena.
• Preverite, ali je na predvajalnik priključena pomnilniška naprava USB.
• V pomnilniški napravi mora biti za storitev BD-LIVE na voljo vsaj 1 GB
prostora.
Zasedenost pomnilnika lahko preverite z možnostjo Upravljanje podatkov
BD.
• Preverite, ali je internetna povezava za BD-LIVE nastavljena na »Dovoli (vse)«.
• Če so vsi ukrepi neuspešni, se obrnite na ponudnika vsebine ali posodobite
vdelano programsko opremo.
Med uporabo storitve BDLIVE se pojavi napaka.
• V pomnilniški napravi mora biti za storitev BD-LIVE na voljo vsaj 1 GB
prostora.
Zasedenost pomnilnika lahko preverite z možnostjo Upravljanje podatkov
BD.
✎✎ OPOMBE
`` Po ponovni vzpostavitvi tovarniških nastavitev bodo izbrisani vsi shranjeni uporabniški podatki BD.
Popravila
Če nas prosite za popravilo predvajalnika, vam lahko zaračunamo administracijske stroške, če:
1. Na dom pokličete serviserja in se izkaže, da izdelek ni pokvarjen.
2. Če enoto pripeljete na servis in se izkaže, da izdelek ni pokvarjen.
Višino administracijskih stroškov vam bomo sporočili pred obiskom na dom ali pred začetkom
dela na vašem predvajalniku.
Priporočamo, da temeljito preberete ta priročnik, poiščete rešitev na spletnem naslovu www.
samsung.com ali stopite v stik s službo za pomoč strankam družbe Samsung, preden
predvajalnik odnesete na popravilo.
Tehnični podatki
Splošno
USB
HDMI
Avdio izhod
Omrežje
-----
Teža
1.2 Kg
Mere
360 (Š) X 196 (G) X 39 (V) mm
Območje obratovalne temperature
od +5°C do +35°C
Območje obratovalne vlažnosti
od 10 % do 75 %
Vrsta A
USB 2.0
Izhod enosmernega toka
Najv 5V 0.5A
Video
2D : 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
3D : 1080p, 720p
Zvok
PCM, bitni tok
Digitalni avdio izhod
Koaksialna
Ethernet
Priključek 100BASE
WLAN
Vgrajen
Varnost
WEP (OPEN/SHARED)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-PSK (TKIP/AES)
WPS(PBC)
Podprto
Omrežna hitrost, ki je manjša od ali enaka 10MB/s ni podprta.
Oblika in opis se lahko spremenita brez predhodnega obvestila.
Za napajanje in električno porabo glejte nalepko na predvajalniku.
Vrednosti teže in mer so približne.
Obvestilo o skladnosti in združljivosti
Nekatere plošče NISO združljive.
• Odvisno od omejitev, opisanih spodaj, in tistih, navedenih v tem priročniku, vključno s
poglavjem Vrste in lastnosti plošč v tem priročniku, je mogoče predvajati naslednje vrste
plošč: vnaprej posnete komercialne plošče BD-ROM, DVD-VIDEO in zvočne CD-plošče (CDDA); plošče BD-RE/-R, DVD-RW/-R in plošče CD-RW/-R.
• Plošč, ki niso navedene zgoraj, ni mogoče predvajati v tem predvajalniku in zanj niso
predvidene. Nekaterih od zgoraj navedenih plošč morda ne bo mogoče predvajati zaradi
enega ali več spodaj navedenih razlogov.
• Samsung ne more zagotoviti, da bo predvajalnik predvajal vsako ploščo z oznako BD-ROM,
BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R in CD-RW/-R in predvajalnik se morda
ne bo odzval vsem delovnim ukazom, prav tako pa morda ne bo mogoče uporabljati vseh
funkcij vsake plošče. Te in druge težave z združljivostjo plošč in delovanjem predvajalnika pri
novih in obstoječih oblikah plošč so možne zaradi teh razlogov:
-- Blu-ray je nova in razvijajoča se oblika in ta predvajalnik morda ne bo mogel predvajati
vseh funkcij plošč Blu-ray, ker so nekatere morda na voljo kot možnost, morda so bile
obliki plošče Blu-ray po izdelavi tega predvajalnika dodane dodatne funkcije in nekatere
razpoložljive funkcije bodo morda na voljo pozneje;
-- ta predvajalnik morda ne podpira vseh novih ali obstoječih različic oblik plošč;
-- nove in obstoječe oblike plošč so bile morda preurejene, spremenjene, posodobljene,
izboljšane in/ali nadomeščene;
-- nekatere plošče so izdelane na način, ki omogoča posebno ali omejeno delovanje in
funkcije med predvajanjem;
-- nekatere plošče z logotipi BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R
in CD-RW/-R morda še niso standardizirane plošče;
-- nekatere plošče se morda ne bodo predvajale zaradi fizičnega stanja ali pogojev snemanja;
-- med izdelavo plošč Blu-ray, programske opreme DVD in/ali plošč lahko pride do težav in
napak;
-- ta predvajalnik deluje drugače kot standardni DVD-predvajalnik ali druga AV-oprema in/ali
-- zaradi razlogov, navedenih v tem uporabniškem priročniku, ali drugih razlogov, ki jih odkrije
in objavi služba za pomoč strankam družbe SAMSUNG.
• Če naletite na težave z združljivostjo ali delovanjem predvajalnika, se obrnite na službo za
pomoč strankam družbe SAMSUNG.
Na službo za pomoč strankam družbe SAMSUNG se lahko obrnete tudi za morebitne
posodobitve tega predvajalnika.
• Za dodatne informacije o omejitvah predvajanja in združljivosti plošč glejte poglavja
Previdnostni ukrepi, Preden preberete navodila za uporabo, Značilnosti in vrste plošč in Pred
predvajanjem v tem priročniku.
23
• Za izhodni signal predvajalnika plošč Blu-ray z zaporednim izrisovanjem : POTROŠNIKI
MORAJO UPOŠTEVATI, DA NEKATERI TELEVIZORJI Z VISOKO LOČLJIVOSTJO NISO
POPOLNOMA ZDRUŽLJIVI S TEM PREDVAJALNIKOM, ZARADI ČESAR LAHKO PRIDE
DO MOTENJ V PRIKAZANI SLIKI. ČE IMATE TEŽAVE S PRIKAZOM SLIKE Z ZAPOREDNIM
IZRISOVANJEM, PRIPOROČAMO, DA IZHODNI SIGNAL NASTAVITE NA »STANDARDNA
LOČLJIVOST«. ČE IMATE VPRAŠANJA GLEDE ZDRUŽLJIVOSTI TELEVIZORJA S TEM
IZDELKOM, SE OBRNITE NA NAŠO SLUŽBO ZA POMOČ STRANKAM.
Zaščita pred kopiranjem
• Ker je AACS (sistem naprednega dostopa do vsebin) odobren kot sistem za zaščito vsebin
oblike plošč Blu-ray, podobno kot pri uporabi CSS-ja (sistem mešanja vsebin) za obliko DVD
tudi tukaj za predvajanje, analogni signal itd. vsebin, zaščitenih z AACS, veljajo določene
omejitve.
Delovanje tega izdelka in njegove omejitve se lahko razlikujejo glede na čas nakupa, saj se
lahko zgodi, da AACS te omejitve dopolni in/ali spremeni po nakupu izdelka. Poleg tega se
BD-ROM Mark in BD+ dodatno uporabljata kot sistema za zaščito vsebine za oblike plošč
Blu-ray, to pa vključuje določene omejitve, vključno z omejitvami pri predvajanju vsebine,
zaščitene s sistemoma BD-ROM Mark in/ali BD+. Za dodatne informacije o sistemih AACS,
BD-ROM Mark, BD+ ali tem izdelku se obrnite na službo za pomoč strankam družbe
SAMSUNG.
• Številne plošče Blu-ray/DVD so kodirane z zaščito pred kopiranjem. Zaradi tega priključite
predvajalnik neposredno na televizor in ne na videosnemalnik. Povezava z videosnemalnikom
lahko povzroči motnje slike pri avtorsko zaščitenih ploščah Blu-ray/DVD.
• V skladu z ameriško zakonodajo o avtorskih pravicah in zakonodajami s področja avtorskih
pravic v drugih državah je nepooblaščeno snemanje, uporaba, prikazovanje, prodajanje in
spreminjanje televizijskih oddaj, videoposnetkov, plošč Blu-ray in DVD ter drugih gradiv lahko
predmet civilne tožbe ali kazenskega pregona.
• Obvestilo o tehnologiji Cinavia : Ta izdelek uporablja tehnologijo Cinavia za omejitev
uporabe nepooblaščenih kopij nekaterih komercialno posnetih filmov in videoposnetkov ter
njihovih zvočnih posnetkov. Kadar naprava zazna uporaba nepooblaščene kopije, se bo
prikazalo sporočilo in predvajanje ali kopiranje se bo prekinilo. Več informacij o tehnologiji
Cinavia najdete v spletnem informacijskem središču za stranke Cinavia na http://www.
cinavia.com. Če želite prejeti dodatne informacije o tehnologiji Cinavia po pošti, nam pošljite
svoj domači naslov na: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego,
CA, 92138, USA.
Ta izdelek vsebuje lastniško tehnologijo z licenco družbe Verance Corporation in je zaščiten
z ameriškim patentom 7,369,677 ter drugimi izdanimi ali vloženimi ameriškimi in svetovnimi
patenti, kot tudi z zakoni o varstvu pravic in nerazkrivanju poslovnih skrivnosti za določene
vidike takšne tehnologije. Cinavia je blagovna znamka družbe Verance Corporation. Avtorske
pravice 2004-2013 Verance Corporation. Vse pravice si pridržuje družba Verance. Obratno
inženirstvo in razstavljanje sta prepovedana.
24
Zavrnitev odgovornosti za omrežne storitve
Vsa vsebina in storitve, do katerih je mogoče dostopati prek te naprave, so last tretjih oseb
in zaščitene z zakoni o avtorskih pravicah, patenti, zakoni o blagovnih znamkah in/ali drugimi
zakoni za intelektualno lastnino. Tovrstna vsebina in storitve so na voljo samo za vašo zasebno,
nekomercialno uporabo. Nobene vsebine ali storitve ne smete uporabljati na način, ki ga lastnik
vsebine ali ponudnik storitve ni odobril. Brez omejitve zgoraj navedenega, razen če zadevni
lastnik vsebine ali ponudnik storitve to izrecno dovoli, ne smete na noben način ali s kakršnim
koli sredstvom spreminjati, kopirati, ponovno izdajati, nalagati, objavljati, oddajati, prevajati,
prodajati, izdelovati izpeljanih primerkov, razkrivati ali razmnoževati nobene vsebine ali storitve,
prikazane s to napravo.
VSEBINA IN STORITVE TRETJIH OSEB SO PRIKAZANE, KAKRŠNE SO. SAMSUNG NE
PREVZEMA IZRECNE ALI IMPLICIRANE ODGOVORNOSTI ZA UPORABO VSEBIN ALI
STORITEV V KAKRŠNE KOLI NAMENE. SAMSUNG IZRECNO ZAVRAČA KAKRŠNA KOLI
JAMSTVA GLEDE IZDELKA, KAR MED DRUGIM VKLJUČUJE JAMSTVO O USTREZNOSTI
ZA PRODAJO ALI PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN. SAMSUNG NE JAMČI ZA
NATANČNOST, VELJAVNOST, PRAVOČASNOST, ZAKONITOST ALI CELOVITOST KATERE
KOLI VSEBINE ALI STORITVE, NA VOLJO PREK TE NAPRAVE, PRAV TAKO PA SAMSUNG
V NOBENIH OKOLIŠČINAH, VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO, NE PREVZEMA NOBENE
ODGOVORNOSTI, NE POGODBENE NE ODŠKODNINSKE, ZA NEPOSREDNO, POSREDNO,
NEZGODNO, POSEBNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO, STROŠKE ODVETNIKOV TER STROŠKE
ALI KAKRŠNO KOLI DRUGO ŠKODO, KI IZHAJAJO IZ ALI NASTANEJO V POVEZAVI Z
VSEBOVANIMI INFORMACIJAMI ALI KOT POSLEDICA UPORABE KATERE KOLI VSEBINE
ALI STORITVE Z VAŠE STRANI ALI STRANI TRETJE OSEBE, TUDI ČE JE BILA DRUŽBA
OBVEŠČENA O MOŽNOSTI TOVRSTNE ŠKODE.
Storitve tretjih oseb je mogoče prekiniti ali preklicati kadar koli in Samsung ne zagotavlja, da bo
katera koli vsebina ali storitev na voljo v kakršnem koli obdobju. Tretje osebe vsebine in storitve
prenašajo prek omrežij in pripomočkov za prenos, nad katerimi Samsung nima nadzora. Brez
omejevanja splošnosti te zavrnitve odgovornosti se Samsung izrecno odpoveduje odgovornosti
ali jamstvu za kakršno koli prekinitev ali ukinitev katere koli vsebine ali storitve, ki je na voljo
prek te naprave.
Samsung prav tako ne prevzema odgovornosti ali jamstva za storitve, povezane z vsebinami in
storitvami. Kakršna koli vprašanja ali zahteve za storitve, povezane z vsebino ali storitvami, je
treba nasloviti neposredno na ponudnika zadevne vsebine in storitev.
Licence
• Oracle in Java sta registrirani blagovni znamki družbe Oracle in/ali njenih
povezanih družb. Druga imena so lahko blagovne znamke njihovih
lastnikov.
• Izdelano z licenco podjetja Dolby Laboratories. Dolby in znak dveh D-jev
sta blagovni znamki podjetja Dolby Laboratories.
• Patente za tehnologijo DTS najdete na http://patents.dts.com. Izdelano
po licenci DTS Licensing Limited. Ime in oznaka DTS, navedena skupaj ali
ločeno, sta registrirani blagovni znamki, DTS 2.0+Digital Out pa je blagovna
znamka družbe DTS, Inc. Vse pravice pridržane.
• Obvestilo o odprtokodnih licencah
-- Če uporabljate odprtokodno programsko opremo, so v meniju izdelka na voljo odprtokodne
licence.
2.0+Digital Out
• DivX
-- O VIDEU DIVX: DivX® je digitalna oblika videozapisa, ki jo je ustvarilo
podjetje DivX, LLC, podružnica družbe Rovi Corporation. Ta naprava
ima uradno potrdilo DivX Certified®, ki potrjuje, da je bila podrobno preizkušena za
predvajanje videa DivX. Za podrobnejše informacije in programska orodja za pretvarjanje
datotek v video DivX obiščite www.divx.com.
-- O VIDEU NA ZAHTEVO DIVX: certificirana naprava DivX Certified® mora biti registrirana,
da lahko predvaja filme DivX na zahtevo (VOD). Za pridobitev registracijske kode poiščite
odsek DivX VOD v nastavitvenem meniju vaše naprave. Za več informacij o poteku
registracije obiščite vod.divx.com.
-- DivX Certified® za predvajanje videa DivX® z ločljivostjo do HD 1080p, vključno z dodatno
vsebino.
DivX®, DivX Certified® in povezani logotipi so blagovne znamke družbe Rovi Corporation
ali njenih podružnic in se uporabljajo pod licenco.
Zajeto v enega ali več naslednjih ameriških patentov: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
7,519,274.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™ in logotipi so blagovne znamke združenja Blu-ray Disc Association.
Priporočilo – samo EU
• Samsung Electronics izjavlja, da ta BD Player izpolnjuje bistvene zahteve in druga
ustrezna določila Direktive 1999/5/ES. Ta uradna izjava o skladnosti je na voljo na
http://www.samsung.com. Pomaknite se na Podpora > Iskanje po podpori za
izdelke in vnesite ime modela.
Uporaba te opreme je dovoljena v vseh državah EU.
• Izraza HDMI in HDMI High-Definition Multimedia Interface ter logotip
HDMI so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe
HDMI Licensing LLC v Združenih državah Amerike in drugih državah.
25
Slovenija
Proizvajalec na ta Samsungov izdelek daje garancijo z 12-mesečno garancijsko
dobo za okvare, ki so posledica napak v materialu in konstrukcijskih napak.
Garancijska doba začne teči z dnem nakupa naprave pri pooblaščenem
prodajalcu. V primeru potrebe po uveljavljanja garancijskih storitev, se prosimo
obrnite na eno od naših servisnih služb ali na prodajalca, pri katerem ste napravo
kupili. Razen tega opravljajo tudi drugi s strani podjetja Samsung pooblaščeni
servisni centri garancijske storitve, in sicer v skladu z garancijskimi pogoji v zadevni
državi. Dodatne informacije o naših pooblaščenih serviserjih dobite na na
naslednjem naslovu:
DAST d.o.o.
Ziherlova ulica 10
1000 Ljubljana – Trnovo
dast@siol.net
@ GARANCIJSKI POGOJI
RTV Boris TEPEH s.p.
Ptujska cesta 186a
2000 Maribor
servis.tepeh@siol.net
1. Pri prijavi zahtev iz garancije mora kupec predložiti v celoti in pravilno
izpolnjen garancijski list kot tudi originalni račun oz. blagajniško potrdilo ali
ustrezno potrdilo, izstavljeno s strani prodajalca. Serijska številka na napravi
mora biti berljiva.
2. Podjetje Samsung se lahko odloči, ali bo garancijski zahtevek izpolnjen s
popravilom ali z zamenjavo okvarjene naprave oz. okvarjenega dela. Nadaljnji
zahtevki so izključeni.
3. Garancijska popravila mora opraviti pooblaščena servisna služba podjetja
Samsung. V primeru, da popravilo opravijo drugi prodajalci in servisne službe,
kupec nima pravic do povrnitve stroškov, ker ta garancija ne zajema škod na
napravi, ki so posledica tovrstnih popravil.
4. V primeru, da se ta uporablja v državi, za katero naprava prvotno ni bila
koncipirana in izdelana, je treba eventualno opraviti spremembe na napravi,
da se bi le-ta prilagodila tehničnim in/ali varnostnim standardom zadevne
dežele. Tovrstne spremembe se ne smatrajo kot napaka v materialu ali
konstrukcijska naprava in so zaradi tega izključene iz obsega garancije.
Stroški za tovrstne spremembe ter stroški za popravilo škod, ki so posledica
tovrstnih sprememb, se ne povrnejo.
5. Iz obsega garancije je izključeno naslednje:
a) Redna preverjanja, vzdrževanja in popravila ali zamenjava delov zaradi
običajne obrabe;
b) Transportni in prevozni stroški ter stroški postavitve in demontaže naprave;
c) Zloraba in uporaba naprave za drug namen kot tudi napačna instalacija;
d) Škode, ki so posledica udara strele, vode, požara, višje sile, vojne,
napačne omrežne napetosti, nezadostnega prezračevanja ali drugih
vzrokov, za katere podjetje Samsung ne odgovarja.
6. Da garancija se nanaša izključno na ta izdelek. Garancijske storitve lahko
uveljavi vsaka oseba, ki je napravo pridobila na legalni način.
7. Kupčeve pravice so v skladu z veljavno državno zakonodajo, t.j. kupčevih
pravic iz kupne pogodbe, ki jih ima do prodajalca, kot tudi vseh drugih pravic,
se ta garancija ne dotika. Kolikor državna zakonodajo ne predvideva drugače,
so kupčeve pravice omejena na točke, navedene v tej garanciji. Niti podjetje
Samsung Ltd. niti njegove subsidiarne družbe in prodajalci ne jamčijo za
posredno oz. posledično izgubo zgoščenk, video in avdio kaset ali
podobnega materiala oz. dodatnih naprav.
8. V primeru, da se v roku 90 dni od datuma nakupa pojavi okvara žarnice
projektorja, se žarnica brezplačno zamenja.
9. Nekateri izdelki lahko odstopajo od teh smernicah. Nadaljnje informacije
dobite pri svojemu prodajalcu.
EVROPSKI GARANCIJSKI LIST
Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku
(Uporabno v EU in ostalih evropskih državah s sistemi ločenega odstranjevanja baterij)
Obrnite se na SAMSUNG WORLD WIDE
Z vprašanji ali pripombami glede izdelkov Samsung se obrnite na center za pomoč strankam
SAMSUNG.
AUSTRIA
Area
Contact Centre 
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
051 331 999
07001 33 11 , share cost tariff
062 SAMSUNG (062 726 786)
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030-6227 515
01 48 63 00 00
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
8009 4000 only from landline
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
261 03 710
020 405 888
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815 56480
0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 **
* (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
808 20-SAMSUNG(808 20 7267)
08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.
011 321 6899
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
902172678
0771 726 7864 (SAMSUNG)
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
MONTENEGRO
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com/bg
www.samsung.com/hr
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/fr
www.samsung.com
www.samsung.com/gr
http://www.samsung.com/hu
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/pl
www.samsung.com
www.samsung.com/ro
www.samsung.com/rs
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch (German)
www.samsung.com/ch_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.com/ee
Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij ob izteku njihove
življenjske dobe v tem izdelku nesmete odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjskimi
odpadki. Oznake za kemijske elemente Hg, Cd ali Pb pomenijo, dabaterija vsebuje
živo srebro, kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo referenčne nivoje v direktivi
EC 2006/66.
Če tebaterije niso ustrezno odstranjene, te snovi lahko škodujejo zdravju ljudi
oziroma okolju.
Za zaščito naravnih virov in za vzpodbujanje ponovne uporabe materialov prosimo,
ločite te baterije od ostalihodpadkov in jih oddajte na predvidenih lokalnih zbirnih
reciklažnih mestih.
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka
(odpadna električna in elektronska oprema)
Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove
elektronske dodatne opreme (npr.električni polnilnik, slušalke, kabel USB) ob koncu
dobe uporabe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Teizdelke ločite od
drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite
trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno
tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja
odpadkov.
Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te
izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek
kupili, ali na krajevni upravni organ.
Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne
pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni
dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki
AK68-02488A-00
AK68-02488A-00
Download PDF

advertising