BD-E5500
Blu-ray™ plejer
Korisničko uputstvo
zamislite mogućnosti
Zahvaljujemo Vam na kupovini ovog Samsungovog proizvoda.
Da biste dobili potpuniju uslugu, registrujte vaš proizvod na
www.samsung.com/register
SRPSKI
02227Q-BD-E5500-EN-SER.indd 1
2013-02-07 오후 3:52:20
Sigurnosne informacije
Upozorenje
DA BISTE SMANJILI OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE SKIDAJTE POKLOPAC (ILI
ZADNJU STRANU).UNUTRA NEMA DELOVA KOJE MOŽE SERVISIRATI KORISNIK. SERVISIRANJE
POVERITE KVALIFIKOVANOM OSOBLJU SERVISA.
OPREZ
Ovaj simbol ukazuje na “opasan napon”
u proizvodu koji predstavlja opasnost od
električnog udara ili telesne povrede.
OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA
NE OTVARATI
OPREZ: DA BISTE SMANJILI OPASNOST
Ovaj simbol ukazuje na važna uputstva koja
OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE SKIDAJTE se dobijaju uz ovaj proizvod.
POKLOPAC (ILI ZADNJU STRANU). UNUTRA
NEMA DELOVA KOJE MOŽE SERVISIRATI
KORISNIK. SERVISIRANJE POVERITE
KVALIFIKOVANOM OSOBLJU SERVISA.
Ne instalirajte ovu opremu u skučenim
prostorima, kao što je polica za knjige i slični
komadi nameštaja.
UPOZORENJE
Da biste sprečili štetu koja može dovesti do
opasnosti od požara ili električnog udara, ne
izlažite ovaj proizvod kiši ili vlazi.
OPREZ
Blu-ray plejer KORISTI NEVIDLJIVI LASERSKI
ZRAK KOJI MOŽE DA IZAZOVE IZLAGANJE
ŠTETNOM ZRAČENJU, AKO SE USMERI.
VODITE RAČUNA DA PRAVILNO RUKUJETE
Blu-ray plejerom, KAO ŠTO JE DATO U
UPUTSTVU.
|2
OPREZ
OVAJ PROIZVOD KORISTI LASER.
UPOTREBA KONTROLA ILI PODEŠAVANJA
ILI IZVOĐENJE PROCEDURA DRUGAČIJIH
OD ONIH KOJE SU OVDE NAVEDENE
MOŽE DOVESTI DO IZLAGANJA ŠTETNOM
ZRAČENJU. NE OTVARAJTE POKLOPCE
I NE POPRAVLJAJTE SAMI UREĐAJ.
SERVISIRANJE POVERITE KVALIFIKOVANOM
OSOBLJU.
Ovaj proizvod zadovoljava CE norme kada
je u pitanju korišćenje oklopljenih kablova i
konektora za povezivanje uređaja sa drugom
opremom. Da bi se sprečila elektromagnetna
interferencija sa drugim električnim uređajima,
kao što su radio i TV aparati, koristite
oklopljene kablove i konektore za povezivanje.
VAŽNA NAPOMENA
Mrežni kabl na ovom uređaju se isporučuje sa
livenim utikačem koji ima osigurač. Vrednost
ovog osigurača je naznačena na strani
konektora utikača. Ako je potrebno zameniti
osigurač, mora se koristiti osigurač iste
vrednosti odobren za BS1362.
Nikada ne koristite utikač ako nedostaje
poklopac osigurača ukoliko se može skidati.
Ako je potrebno zameniti poklopac osigurača,
on mora imati istu boju kao strana na kojoj se
nalaze konektori utikača. Rezervne poklopce
možete naći kod vašeg prodavca.
Ako integrisani utikač nije pogodan za mrežnu
utičnicu u vašoj kući ili kabl nije dovoljno
dugačak da bi se mogao priključiti na utičnicu,
trebalo bi da obezbedite odgovarajući
sigurnosni produžni kabl ili upitate svog
prodavca za pomoć.
Međutim, ako ne postoji druga mogućnost
osim odsecanje utikača, izvadite osigurač,
a zatim bezbedno odložite utikač. Ne
povezujte utikač na mrežnu utičnicu ako
postoji opasnost od električnog udata zbog
ogoljenog savitljivog kabla. Da biste iskopčali
aparat sa električne mreže, morate izvući
utikač iz mrežne utičnice, pa će mrežni utikač
biti slobodan.
Proizvod koji se dobija uz ovo korisničko
uputstvo je licencirano na osnovu prava na
intelektualnu svojinu izvesnih trećih strana.
LASERSKI PROIZVOD KLASE 1
Ovaj CD plejer je klasifikovan kao LASERSKI
proizvod KLASE 1. Upotreba kontrola,
podešavanja ili izvođenje postupaka osim
onih koji su navedeni ovde može dovesti do
izlaganja opasnom zračenju.
OPREZ :
• KLASA 3B VIDLJIVOG I NEVIDLJIVOG
LASERSKOG ZRAČENJA KADA JE
OTVOREN. IZBEGAVATI IZLAGANJE
ZRAKU (IEC 60825-1)
• OVAJ PROIZVOD KORISTI LASER.
UPOTREBA KONTROLA, PODEŠAVANJA
ILI IZVOĐENJE POSTUPAKA OSIM ONIH
KOJI SU NAVEDENI OVDE MOŽE DOVESTI
DO IZLAGANJA OPASNOM ZRAČENJU.
NE OTVARAJTE POKLOPAC I NE VRŠITE
POPRAVKE SAMI. SERVISIRANJE
POVERITE KVALIFIKOVANIM LICIMA.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
Srpski
02227Q-BD-E5500-EN-SER.indd 2
2013-02-07 오후 3:52:21
Mere opreza
1.
Pročitajte ova uputstva.
3.
Obratite pažnju na sva upozorenja.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Sačuvajte ova uputstva.
Pratite sva uputstva.
Ne koristite ovaj uređaj blizu vode.
Čistite ga samo suvom tkaninom.
Ne blokirajte ventilacione otvore.
Instalirajte u skladu sa uputstvima
proizvođača.
Nemojte da postavljate uređaj pored
izvora toplote, kao što su radijatori,
grejači, šporeti ili drugi aparati (uključujući
AV prijemnike) koji proizvode toplotu.
Ne ugrožavajte sigurnosnu svrhu
polarizovanih ili uzemljenih utikača.
Polarizovani utikač ima dva pina od
kojih je jedan širi od drugog. Uzemljeni
utikač ima dva pina i treći zubac za
uzemljenje. Širi pin ili treći zubac postoje
radi vaše sigurnosti. Ako isporučeni
utikač ne odgovara vašoj mrežnoj
utičnici, potražite savet od električara za
odgovarajuću zamenu.
11. Koristite samo dodatke/pribor koji je
odredio proizvođač.
12. Koristite samo na
kolicima, stalku, stativu,
konzoli ili stolu koje je
odredio proizvođač
ili koji se prodaju uz
uređaj. Kada se koriste kolica, treba
paziti prilikom pomeranja kolica i
uređaja da bi se izbegle povrede zbog
prevrtanja.
13. Izvucite utikač uređaja iz utičnice tokom
grmljavine ili ako se ne koristi duži
vremenski period.
14. Sve popravke prepustite kvalifikovanom
osoblju servisa. Popravka je potrebna
kada se uređaj ošteti na bilo koji način,
kao što je oštećenje priključnog kabla ili
utikača, prolivanje tečnosti po uređaju,
pad nekog predmeta na uređaj, izlaganje
uređaja kiši ili vlazi, neispravan rad ili
pad.
• Držanje diskova
-- Otisci prstiju ili ogrebotine
na disku mogu da smanje
kvalitet zvuka i slike ili da
prouzrokuju preskakanje
-- Izbegavajte dodirivanje površine diska na
koju su snimljeni podaci.
-- Držite disk za ivice da otisci prstiju ne
dopru na površinu.
-- Ne lepite papir ili traku na disk.
• Čišćenje diskova
-- Ako na površini diska postoje
otisci prstiju ili prljavština,
očistite je blagom sapunicom
i obrišite mekom tkaninom.
-- Kada čistite, pažljivo brišite
od središta prema spoljašnjoj ivici diska.
• Čuvanje diska
`` Ne čuvajte na direktnoj sunčevoj svetlosti.
`` Čuvajte u hladnom provetrenom prostoru.
`` Čuvajte u čistom zaštitnom omotu i
skladištite uspravno.
Mere opreza pri rukovanju
• Ne izlažite ovaj uređaj kapanju ili prskanju.
Na uređaj ne stavljajte predmete napunjene
vodom, kao što su vaze.
• Da biste potpuno isključili ovaj uređaj,
morate izvući utikač iz zidne utičnice.
Zbog toga, utičnica stalno mora biti lako
dostupna i spremna.
• Nemojte priključivati više električnih uređaja
u istu zidnu utičnicu. Preopterećenje
utičnice može prouzrokovati pregrevanje
koje može dovesti do požara.
• Održavanje kućišta.
-- Pre povezivanja drugih komponenata na
ovaj plejer, morate prvo da ih isključite.
-- Ako plejer iznenada premestite sa
hladnog na toplo mesto, može se
javiti kondenzacija na radnim delovima
i sočivima i izazvati abnormalnu
reprodukciju diska. Ako se to desi,
isključite plejer iz struje, sačekajte dva
sata i ponovo priključite utikač u zidnu
utičnicu. Zatim, stavite disk i ponovo
pokušajte reprodukciju.
• Ako primetite abnormalnu buku, osetite
miris paljevine ili dima, odmah isključite
uređaj pritiskom prekidača za uključivanje
i isključivanje i izvucite utikač iz zidne
utičnice. Zatim se obratite najbližem centru
za podršku za tehničku pomoć. Ne koristite
proizvod. Korišćenje proizvoda u tom stanju
može uzrokovati požar ili električni udar.
Srpski
02227Q-BD-E5500-EN-SER.indd 3
Sigurnosne informacije
Pre korišćenja uređaja pažljivo pročitajte ovo
uputstvo za rad. Pratite sva dole navedena
sigurnosna uputstva.
Sačuvajte ovo uputstvo za potrebe budućeg
informisanja.
Čuvanje i rukovanje diskom
01
Važna sigurnosna uputstva
10. Zaštitite mrežni kabl od gaženja ili
uklještenja, naročito kod utikača,
priručnih priključaka, kao i na mestu gde
izlazi iz uređaja.
3|
2013-02-07 오후 3:52:21
Sigurnosne informacije
Korišćenje 3D funkcije
VAŽNE ZDRAVSTVENE I SIGURNOSNE
INFORMACIJE ZA 3D SLIKE.
Treba da pročitate i razumete sledeće
sigurnosne informacije pre korišćenja 3D
funkcije.
• Neki gledaoci mogu da osete nelagodnost
prilikom gledanja 3D televizije, npr.
vrtoglavicu, mučninu i glavobolju.
Ako osetite bilo koji od tih simptoma,
prekinite sa gledanjem 3D televizije, skinite
3D aktivne naočare i odmorite se.
• Gledanje 3D slika u dužem periodu može
izazvati naprezanje očiju. Ako osetite
naprezanje očiju, prekinite sa gledanjem
3D televizije, skinite 3D aktivne naočare i
odmorite se.
• Odgovorna odrasla osoba treba često da
proverava decu koja koriste 3D funkciju.
Ako postoje bilo kakve naznake o zamoru
očiju, glavobolji, vrtoglavici ili mučnini neka
dete prekine gledanje 3D televizije i odmori se.
• Ne koristite 3D aktivne naočare u druge
svrhe (kao naočare za vid, naočare za
sunce, zaštitne naočare, itd.)
• Nemojte koristiti 3D funkcije ili 3D aktivne
naočare dok hodate ili se krećete.
Korišćenje 3D funkcije ili 3D aktivnih
naočara za vreme kretanja može da
dovede do toga da udarate u predmete,
da se sapletete i/ili padnete, kao i do teških
povreda.
|4
• Ako želite da uživate u 3D sadržaju, povežite
3D uređaj (3D kompatibilan AV prijemnik ili TV)
na HDMI OUT priključak plejera korišćenjem
HDMI kabla velike brzine. Stavite 3D
naočare pre reprodukovanja 3D sadržaja.
• Plejer šalje 3D signale samo putem HDMI
kabla koji je povezan na HDMI OUT priključak.
• Budući da je rezolucija video signala
u režimu 3D reprodukcije fiksirana na
rezoluciju originalnog 3D videa, rezoluciju
ne možete da promenite onako kako želite.
• Neke funkcije kao što su BD Wise,
podešavanje dijagonale i rezolucije ekrana,
možda neće pravilno funkcionisati u modu
3D reprodukcije.
• Za pravilnu isporuku 3D signala morate
koristiti HDMI kabl za velike brzine.
• Kada gledate 3D slike, udaljite se od
televizora najmanje za tri širine ekrana. Na
primer, ako imate ekran dijagonale 46 inča,
udaljite se od ekrana 138 inča (11,5 stopa).
• Za najbolju 3D sliku, 3D video ekran postavite
u visini očiju.
• Ako je plejer povezan sa nekim 3D
uređajima, 3D efekat možda neće pravilno
funkcionisati.
• Ovaj plejer ne vrši konverziju 2D sadržaja u
3D.
• “Blu-ray 3D” i “Blu-ray 3D” logotip su
zaštitni znaci Blu-ray Disc Association.
Autorsko pravo
© 2012 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Sva prava zadržana. Ovo korisničko uputstvo
ili njegovi delovi ne mogu se umnožavati bez
prethodnog pisanog odobrenja Samsung
Electronics Co.,Ltd.
Srpski
02227Q-BD-E5500-EN-SER.indd 4
2013-02-07 오후 3:52:21
Sadržaj
Sigurnosne informacije
3
3
Upozorenje
Mere opreza
Važna sigurnosna uputstva
3
Čuvanje i rukovanje diskom
4
Korišćenje 3D funkcije
3
4
6
6
7
7
8
9
10
10
11
11
12
12
Mere opreza pri rukovanju
12
Autorsko pravo
13
Početak
6
12
13
13
Tipovi diskova koje vaš plejer ne može
reprodukovati
Kod regiona
Oznake diskova koje plejer može
reprodukovati
Podržani formati
Pribor
Prednja ploča
Zadnja ploča
Daljinski upravljač
Prikaz daljinskog upravljača
Povezivanje sa audio sistemom
Metod 1 Povezivanje AV prijemnika sa
podrškom za HDMI
22
23
Bežična mreža
14
Pristupanje ekranu za podešavanja
15
22
Kablovska mreža
Povezivanje mrežnog rutera
Procedura početnog podešavanja
14
22
23
14
14
22
Metod 2 Povezivanje AV prijemnika sa
Dolby Digital ili DTS dekoderom
Podešavanja
Disk i kompatibilnost formata
Tipovi diskova i sadržaji koje vaš plejer
može reprodukovati
Povezivanje sa televizorom
Reprodukcija medija
Početni ekran
23
24
24
24
24
24
24
Tasteri na daljinskom upravljaču koji se
koriste za meni Podešavanja
Funkcije menija Podešavanja
Ubacuje disk
Ubacite USB uređaj
Moj sadržaj
Tasteri na daljinskom upravljaču za
reprodukciju video zapisa
29
Kontrola video reprodukcije
Korišćenje menija Alatke
Kontrola reprodukcije muzike
Preuzim. u rež. mirovanja
Rezolucija u skladu sa tipom sadržaja
Specifikacije
Izbor digitalnog izlaza
34Popravke
Korišćenje menija Alatke
Mrežni servisi
Preko USB veze
21
31
35
Reprodukovanje foto sadržaja
20
21Preusimanjem
Dodatne informacije
29Napomena
Spisak za reprodukciju
Ponavljanje audio CD-a (CD-DA)/MP3
BD-LIVE™
Pom. diska
Licenca
Rešavanje problema
25
20
Izjava o odricanju odgovornosti za mrežni
servis
33
Ažuriranje softvera
Preko Interneta
Zaštita od kopiranja
32
20
20
28
Obaveštenje o usklađenosti i
kompatibilnosti
Tasteri na daljinskom upravljaču za
reprodukciju muzike
Korišćenje Smart Hub-a
Konfigurisanje mrežne veze
27
28
25
18
27
Moji uređaji
Mreže i Internet
18
Dodatak
Sadržaj
2
Povezivanje
25
26
26
26
Program Smart Hub ukratko
Korišćenje funkcije AllShare mreže
Da preuzmete AllShare softver
Reprodukcija sadržaja koji se nalazi na
računaru ili DLNA uređaju putem Blu-ray
plejera
Srpski
02227Q-BD-E5500-EN-SER.indd 5
5|
2013-02-07 오후 3:52:21
Početak
Disk i kompatibilnost formata
Tipovi diskova koje vaš plejer ne može reprodukovati
Tipovi diskova i sadržaji koje vaš plejer može reprodukovati
Mediji
VIDEO
MUZIKA
FOTOGRAFIJA
Tip diska
Blu-ray disk
3D Blu-ray disk
DVD-VIDEO
DVD-RW
DVD-R
DVD+RW
DVD+R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Detalji
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/
MV, itd.
BD-ROM ili BD-RE/-R disk snimljen u BD-RE formatu.
DVD-VIDEO, snimljeni DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R koji je
zatvoren, ili USB medij za skladištenje koji sadrži DivX, MKV, MP4
sadržaje.
Muzika snimljena na CD-RW/-R, DVD-RW/-R i BD-RE/-R diskovima
ili USB memorijskim medijima na kojima se nalaze MP3 ili WMA
sadržaji.
Muzika snimljena na CD-RW/-R, DVD-RW/-R i BD-RE/-R diskovima ili
USB memorijskim medijima na kojima se nalaze JPEG sadržaji.
||NAPOMENA |
\\ Ovaj plejer možda neće reprodukovati neke CD-RW/-R i DVD-R diskove zbog tipa diska ili uslova snimanja.
• DVD-RAM
• Super Audio CD
(osim CD lejera)
• DVD-RW (VR mod) • 3,9 GB DVD-R
diskovi za
• CVD/CD-ROM/
CDV/CD-G/CD-I/LD autorizaciju.
(CD-G diskovi
reprodukuju samo
audio sadržaje, ne
reprodukuju grafiku).
||NAPOMENA |
\\ Ovaj plejer možda neće reagovati na sve komande za rad zato što neki Blu-ray, DVD ili CD diskovi dozvoljavaju
određene ili ograničene operacije i mogućnosti tokom reprodukcije.
Molimo da imate na umu da to nije greška u plejeru.
\\ Samsung ne može garantovati da će ovaj plejer reprodukovati svaki disk sa Blu-ray, DVD ili CD logotipom jer se
formati diskova razvijaju, i problemi i greške se mogu javiti pri pravljenju softvera za Blu-ray diskove, DVD i CD
i/ili proizvodnji diskova.
\\ Molimo da kontaktirate SAMSUNG centar za brigu o korisnicima ukoliko imate pitanja ili naiđete na poteškoću
pri reprodukciji Blu-ray diska, DVD ili CD u ovom plejeru. Takođe, u ovom korisničkom uputstvu možete naći i
dodatne informacije o ograničenjima reprodukcije.
\\ Neki komercijalni diskovi i DVD diskovi koji su kupljeni van vašeg regiona možda neće moći da se reprodukuju
ovim plejerom.
\\ Ako DVD-RW/-R diskovi nisu ispravno snimljeni u DVD video formatu, neće moći da se reprodukuju.
\\ Vaš plejer neće reprodukovati sadržaj koji je snimljen na DVD-R uređaju sa bitskom brzinom većom od 10 Mb/s.
\\ Vaš plejer neće reprodukovati sadržaj koji je snimljen na BD-R ili USB uređaju sa bitskom brzinom većom od
25 Mb/s.
\\ Reprodukcija možda neće uspeti sa nekim tipovima diskova ili kada koristite specifične operacije, kao što su
promena ugla ili podešavanje proporcija slike. Informacije o diskovima su detaljno navedene na kutiji diska.
Pogledajte ako je neophodno.
\\ Kada reprodukujete BD-J naslov, učitavanje može trajati duže nego kod običnih naslova ili će se neke funkcije
vršiti sporije.
|6
Srpski
02227Q-BD-E5500-EN-SER.indd 6
2013-02-07 오후 3:52:21
Kod regiona
Blu-ray disk
DVD-VIDEO
Kod regiona
a
b
Oblast
Blu-ray disk
3D Blu-ray disk
Početak
Tip diska
02
Plejeri i diskovi su kodirani prema regionu.
Ti kodovi regiona moraju da se slažu kako bi disk mogao da se reprodukuje. Ukoliko se kodovi
ne poklapaju, disk se neće reprodukovati.
Regionalni broj ovog plejera je prikazan na gornjoj ploči plejera.
Oznake diskova koje plejer može reprodukovati
BD-LIVE
Severna Amerika, Centralna Amerika, Južna Amerika, Koreja, Japan, Tajvan,
Hong Kong i Jugoistočna Azija.
Evropa, Grenland, Francuske teritorije, Bliski Istok, Afrika, Australija i Novi
Zeland.
c
Indija, Kina, Rusija, Centralna i Južna Azija.
1
SAD, Teritorije SAD-a i Kanada
2
Evropa, Japan, Bliski Istok, Egipat, Južna Afrika, Grenland
3
Tajvan, Koreja, Filipini, Indonezija, Hong Kong
4
Meksiko, Južna Amerika, Centralna Amerika, Australija, Novi Zeland,
Pacifička ostrva, Karibi
5
Rusija, Istočna Evropa, Indija, veći deo Afrike, Severna Koreja, Mongolija
6
Kina
DivX
PAL televizijski sistem u Ujedinjenom Kraljevstvu,
Francuskoj, Nemačkoj, itd.
Srpski
02227Q-BD-E5500-EN-SER.indd 7
7|
2013-02-07 오후 3:52:22
Početak
Podržani formati
`` Video dekoder
-- Podržava protokol H.264 do nivoa 4.1
-- Ne podržava GMC 2 ili više
Podrška video datoteka
Sufiks
datoteke
*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
Sadržaj
AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
VRO
VOB
PS
TS
Video kodek
Rezolucija
Brzina
Bitska brzina
Audio kodek
kadrova (fps)
(Mb/s)
DivX 3.11/
4.x/5.x/6.1
MPEG4 SP/ASP
6~30
H.264 BP/
MP/HP
Window
Media Video v9
1920x1080
MPEG2
MPEG1
`` Ograničenja
352x288
25
25
24/25/30
24/25/3
Dolby Digital
LPCM
AAC
HE-AAC
WMA
MP3
DTS
20
-- Čak i kada je datoteka kodirana gore navedenim podržanim kodekom, moguće je da se
datoteka ne reprodukuje ako postoji problem sa sadržajem.
-- Normalna reprodukcija nije zagarantovana ako je informacija kontejnera datoteke pogrešna
ili ako je sama datoteka oštećena.
-- Kod datoteka koje imaju veću bitsku brzinu/brzinu kadrova od standardne može da dođe do
prekida pri reprodukciji.
-- Funkcija pretraživanja (preskakanja) nije dostupna ako je tabela indeksiranja datoteke
oštećena.
-- Ako datoteku reprodukujete sa udaljenog mesta preko mrežne konekcije, može da dođe do
prekida u video reprodukciji, što zavisi od uspostavljene mrežne brzine.
-- Neki USB uređaji/digitalni fotoaparati možda neće biti kompatibilni sa ovim plejerom.
|8
-- Podržava WMA 7, 8, 9 i STD
-- Ne podržava višekanalni WMA 9 PRO ako je broj kanala veći od 2.
-- Ne podržava WMA frekvenciju semplovanja od 22050Hz mono.
`` Komentari
20
1920x1080
`` Audio dekoder
------
MPEG4 : Podržava kompresiju do tačke deformacije GMC 1.
H.264 : Podržava PP/MP/HP do nivoa 4.1.
WMV : Podržava V9, VC1 SP/MP/AP L3.
MPEG1 : Ne podržava D-sliku.
MPEG2 : Podržava do visokog nivoa visokog profila.
ĞĞ
Podržani DivX formati za fajlove titlova
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
||NAPOMENA |
\\ Moguće je da se neki DivX, MKV i MP4 formati diskova ne reprodukuju, što zavisi od uslova video rezolucije i
brzine kadrova.
Podrška muzičkih datoteka
Sufiks
datoteke
Sadržaj
Audio kodek
Podržani opseg
*.mp3
MP3
MP3
-
*.wma
WMA
WMA
* Brzine semplovanja (u kHz) - 8, 11, 16, 22, 32, 44.1, 48
* B itske brzine – Sve bitske brzine u opsegu od 5kb/s do
384kb/s
Srpski
02227Q-BD-E5500-EN-SER.indd 8
2013-02-07 오후 3:52:22
Napomene o USB povezivanju
||NAPOMENA |
\\ Neki diskovi AVCHD formata se možda neće moći reprodukovati, što zavisi od uslova snimanja.
Diskovi AVCHD formata se moraju finalizirati.
\\ "x.v.Color" pruža veći opseg boja u odnosu na normalne DVD diskove za videokameru.
Pribor
Proverite da li se u sadržaju nalazi sledeći pribor.
SOURCE
VOL
VOL
– + VOL
+–
VOL
SAMSUNG TV
1
2
4
5
7
8
DISC MENU
Baterije za daljinski upravljač (veličina AAA)
AVCHD (Napredni video kodek visoke
definicije)
• Ovaj proizvod može da reprodukuje diskove
AVCHD formata. Takvi diskovi se obično
snimaju i koriste u videokamerama.
• AVCHD format je format digitalne
videokamere visoke definicije.
• MPEG-4 AVC/H.264 format komprimuje slike
sa većom efikasnošću od konvencionalnog
formata za kompresiju slike.
3
6
9
TITLE MENU
0
POPUP
HOME
SMART
HOME
REPEAT
HUB
TOOLS
INFO
RETURN
A
BONUS
VIEW
PANDORA
Korisničko uputstvo
EXIT
B
C
DIGITAL
SUBTITLE
AUDIO SUBTITLE
D
FULL
SCREEN
INPUT
Daljinski upravljač
Srpski
02227Q-BD-E5500-EN-SER.indd 9
Početak
• Neki AVCHD diskovi koriste format “x.v.Color”. Ovaj proizvod može da reprodukuje AVCHD
diskove koji koriste format “x.v.Color”.
• “x.v.Color” je zaštitni znak Sony Corporation.
• “AVCHD” i logotip AVCHD su zaštitni znaci kompanija Matsushita Electronic Industrial
Co.,Ltd. i Sony Corporation.
02
• Vaš plejer podržava USB memorijske
uređaje, MP3 plejere, digitalne fotoaparate i
USB čitače kartica.
• Neki USB uređaji/digitalni fotoaparati
možda neće biti kompatibilni sa ovim
plejerom.
• Vaš plejer podržava sisteme datoteka
FAT16, FAT32 i NTFS.
• USB uređaje povežite direktno na USB port
proizvoda. Povezivanje preko USB kabla
može dovesti do problema kompatibilnosti.
• Stavljanje više od jednog memorijskog
uređaja u čitač za više kartica može da
dovede do nepravilnog funkcionisanja
čitača.
• Ovaj plejer ne podržava PTP protokol.
• Ne isključujte USB uređaj tokom procesa
„učitavanja”.
• Što je veća rezolucija slike, više vremena će
biti potrebno da se prikaže slika.
• Ovaj plejer ne može da reprodukuje MP3
datoteke sa DRM (Upravljanje digitalnim
pravima) sistemom koje su preuzete sa
komercijalnih sajtova.
• Vaš proizvod podržava samo video zapise
sa manje od 30 f/s (brzina kadrova).
• Vaš proizvod podržava samo uređaje klase
USB memorija velikog kapaciteta (MSC),
kao što su stikovi, čitači fleš kartica i USB
HDD uređaji. (HUB sistem nije podržan.)
• Određeni USB HDD uređaji, čitači kartica i
fleš memorije možda neće biti kompatibilni
sa ovim proizvodom.
• Ako je za neke USB uređaje neophodno
prekomerno napajanje, uređaj za zaštitu
kola može ograničiti uređaj.
• Ukoliko je reprodukcija sa USB HDD nestabilna,
obezbedite dodatno napajanje
priključivanjem HDD u zidnu utičnicu.
Ukoliko se problem nastavi, kontaktirajte
proizvođača USB HDD.
• USB memorijske uređaje morate bezbedno
da uklonite pomoću funkcije "Bezbedno
uklanjanje USB-a" kako bi se sprečilo
moguće oštećenje USB memorije.
Pritisnite taster HOME da biste prešli na
početni ekran, pritisnite ŽUTI (C) taster, a
zatim pritisnite taster v.
• SAMSUNG nije odgovoran za bilo koje
oštećenje datoteka s podacima ili gubitak
podataka.
• Vaš plejer ne podržava NTSF
kompresovane fajlove, rastavljene fajlove, ili
fajlove sa enkripcijom.
-- Možete da popravite ili formatirate USB
uređaj na vašem stonom računaru. (samo
MS-Windows OS)
9|
2013-02-07 오후 3:52:22
Početak
Prednja ploča
Zadnja ploča
TASTER ZA OTVARANJE/ZATVARANJE
FIOKA ZA DISK
EKRAN
SENZOR DALJINSKOG UPRAVLJAČA
TASTER ZA REPRODUKCIJU
/PAUZU
TASTER ZA UKLJUČIVANJE
I ISKLJUČIVANJE
USB HOST
||NAPOMENA |
\\ Da biste nadogradili softver proizvoda putem USB Host konektora, morate koristiti USB memorijski stik.
\\ Kada plejer prikaže meni Blu-ray diska, reprodukciju filma nećete moći da pokrenete pritiskom na taster
za reprodukciju na plejeru ili daljinskom upravljaču. Da biste reprodukovali film morate da izaberete stavku
Reprodukuj film u meniju diska i da zatim pritisnete taster v.
| 10
LAN
HDMI OUT
DIGITAL AUDIO OUT
Srpski
02227Q-BD-E5500-EN-SER.indd 10
2013-02-07 오후 3:52:22
Daljinski upravljač
Stavljanje baterija
02
Prikaz daljinskog upravljača
SOURCE
Uključite i isključite plejer.
Za otvaranje i zatvaranje fioke za disk.
Pritiskajte numeričke tastere za rad sa opcijama.
Koristite za ulazak u meni diska.
VOL
VOL
– + VOL
+–
VOL
SAMSUNG TV
1
2
3
4
5
6
7
8
DISC MENU
POPUP
Pritisnite za preskakanje unazad ili unapred.
Pritisnite da pređete na glavni meni.
HOME
SMART
HOME
REPEAT
Ovi tasteri se koriste za menije plejera i za
nekoliko funkcija na Blu-ray diskovima.
Pritisnite za korišćenje BONUSVIEW funkcije.
Koristi za pristupanje različitim audio
funkcijama na disku.
Koristite za ulazak u iskačući meni/meni
naslova.
Pritisnite za traženje unazad ili unapred.
TOOLS
INFO
RETURN
A
BONUS
VIEW
PANDORA
Pritisnite za reprodukovanje diska.
Pritisnite za korišćenje funkcije ponavljanja.
HUB
Pritisnite da biste koristili meni Alatke.
Vratite se na prethodni meni.
Podešavanje jačine zvuka televizora.
(Ovaj taster je dostupan samo kod Samsung televizora.)
Pritisnite za pauziranje diska.
Pritisnite za zaustavljanje diska.
Pritisnite da koristite Smart Hub.
Uključite i isključite televizor.
(Ovaj taster je dostupan samo kod Samsung televizora.)
9
TITLE MENU
0
EXIT
B
C
DIGITAL
SUBTITLE
AUDIO SUBTITLE
Početak
After setup, allowsNakon podešavanja, omogućava
da podesite ulazni izvor na vašem televizoru.
(Ovaj taster je dostupan samo kod Samsung televizora.)
Koristite za prikazivanje informacija o
reprodukciji.
Koristite da izaberete stavke menija i menjate
vrednosti u meniju.
||NAPOMENA |
\\ Ako daljinski upravljač ne radi pravilno:
-- Proverite polaritet +/– baterija.
-- Proverite da li su baterije iscurele.
-- Proverite da li je senzor za daljinsko upravljanje blokiran nekom preprekom.
-- Proverite da li se u blizini nalazi fluorescentno svetlo.
||OPREZ |
\\ Odložite baterije u skladu sa lokalnim propisima za zaštitu sredine. Ne stavljajte ih u kućni otpad.
Pritisnite za izlazak iz menija.
D
FULL
SCREEN
INPUT
Pritisnite za korišćenje funkcije celog ekrana.
Pritisnite za promenu jezika titla Blu-ray/DVD
diska.
Srpski
02227Q-BD-E5500-EN-SER.indd 11
11 |
2013-02-07 오후 3:52:23
Povezivanje
Povezivanje sa televizorom
Povezivanje sa audio sistemom
Povežite HDMI kabl (nije priložen) iz HDMI OUT priključka na poleđini proizvoda do HDMI IN
priključka na TV-u.
-- Ne povezujte kabl za napajanje dok ne završite sva ostala povezivanja.
-- Kada menjate veze, pre nego što počnete isključite sve uređaje.
Možete da povežete proizvod sa audio sistemom na jedan od tri načina ilustrovanih u nastavku.
-- Ne povezujte kabl za napajanje dok ne završite sva ostala povezivanja.
-- Kada menjate veze, pre nego što počnete isključite sve uređaje.
Metod 1 Povezivanje AV prijemnika sa podrškom za HDMI
• Povežite HDMI kabl (nije priložen) iz HDMI OUT priključka na poleđini proizvoda do HDMI IN
priključka na TV-u.
• Najbolji kvalitet (preporučeno)
Audio
Video
Metod 2 Povezivanje AV prijemnika sa Dolby Digital ili DTS dekoderom
• Koristeći digitalni koaksijalni kabl (nije priložen), povežite izlazni koaksijalni digitalni audio
prilključak na proizvodu sa ulaznim digitalnim koaksijalnim priključkom na prijemniku.
• Dobar kvalitet
• Zvuk ćete čuti samo sa dva prednja zvučnika kada je digitalni izlaz podešen na PCM.
||NAPOMENA |
\\ Ako koristite HDMI-na-DVI kabl za povezivanje prikaznog uređaja, morate da povežete i Digitalni audio izlaz na
proizvodu sa audio sistemom da biste čuli zvuk.
\\ HDMI kabl predaje digitalne video/audio signale, tako da ne morate da povezujete audio kabl.
\\ Zavisno od vašeg televizora, izvesne rezolucije HDMI izlaza možda neće funkcionisati. Molimo da pogledate
korisničko uputstvo za svoj televizor.
\\ Kada povežete plejer sa TV aparatom koristeći HDMI kabl, ili sa novim TV aparatom, i zatim ga uključite prvi put,
plejer automatski podešava izlaznu HDMI rezoluciju na najveću podržanu od strane TV aparata.
Metod 1
Audio
Metod 2
Audio
\\ Dugačak HDMI kabl može da dovede do šuma na ekranu. Ako do toga dođe, u meniju podesite opciju Dubina
boja na Isklj.
\\ Ako je plejer povezan na vaš televizor u HDMI izlaznom modu rezolucije 720p,1080i ili 1080p, morate koristiti
HDMI kabl velike brzine (kategorija 2).
\\ Ako vaš televizor ne podržava HDCP (Širokopojasna zaštita digitalnog sadržaja), na ekranu se pojavljuje slučajan
šum.
| 12
Srpski
02227Q-BD-E5500-EN-SER.indd 12
2013-02-07 오후 3:52:23
Povezivanje mrežnog rutera
\\ Ako ste korisnik DSL-a, koristite ruter za
uspostavljanje veze sa mrežom.
Bežična mreža
Širokopojasni modem
(sa integrisanim ruterom)
Bežični ruter
Adapter za bežični
LAN
(nije priložen)
Širokopojasni
servis
Usmerivač
Širokopojasni
modem
Širokopojasni
servis
\\ Podesite bežični ruter na infrastukturni mod. “Adhoc” mod nije podržan.
\\ Plejer podržava samo sledeće protokole
bezbednosnog ključa za bežičnu mrežu:
-- WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES),
WPA2-PSK (TKIP/AES)
\\ Izaberite kanal na bežičnom ruteru koji se trenutno
ne koristi. Ako kanal postavljen za bežični ruter
trenutno koristi neki drugi uređaj u blizini, to će
dovesti do ometanja i neuspešne komunikacije.
Širokopojasni
servis
Ili
\\ Ako vaš bežični rutet podržava DHCP, ovaj plejer
može koristit DHCP ili statičku IP adresu za
povezivanje sa bežičnom mrežom.
Povezivanje
Kablovska mreža
\\ Internet pristup Samsungovom serveru za ažuriranje
softvera možda neće biti dozvoljen, što zavisi od
rutera koji koristite ili politike vašeg dobavljača
internet usluga. Za više informacija, kontaktirajte
vašeg dobavljača internet usluga.
03
Možete da povežete proizvod sa svojim mrežnim
ruterom na neki od načina koji su ilustrovani u
nastavku.
Da biste koristili funkciju AllShare mreže,
morate povezati računar na mrežu, kao što je
prikazano na slikama.
Veza može biti kablovska ili bežična.
||NAPOMENA |
\\ Ako izaberete veoma visoku propusnost (Greenfield)
802.11n mod i podesite tip šifrovanja na vašem
ruteru ili ruteru na WEP, TKIP ili TKIP-AES
(WPS2Mixed), plejer neće podržati vezu u skladu sa
specifikacijama nove Wi-Fi sertifikacije.
\\ Po svojoj prirodi, bežični LAN može prouzrokovati
ometanje, što zavisi od uslova rada (performanse
rutera, razdaljina, prepreke, ometanje od strane
drugih radio uređaja, itd.).
||NAPOMENA |
\\ Sa ovim plejerom koristite samo Samsungov adapter
za bežični LAN. (Naziv modela:WIS12ABGNX).
Ne koristite ovaj adapter sa plejerima drugih
proizvođača.
Za kupovinu Samsungovog adaptera za bežični
LAN posetite prodavca Samsung proizvoda.
Srpski
02227Q-BD-E5500-EN-SER.indd 13
13 |
2013-02-07 오후 3:52:24
SOURCE
VOL
VOL
– + VOL
+–
VOL
Podešavanja
Procedura početnog
podešavanja
• Početni ekran se neće pojaviti ako ne
konfigurišete početna podešavanja.
• OSD (prikaz na ekranu) se kod ovog plejera
može promeniti posle ažuriranja verzije softvera.
• Koraci za pristup se mogu razlikovati zavisno od
izabranog menija.
Plug & Play procedura omogućava da postavite
jezike OSD-a i menija, konfigurišete vezu sa
kućnom mrežom, birate izlaz razmere ekrana
(veličinu ekrana i format) koji je ispravan za
vaš televizor, kao i da pretražujete željene
kanale.
\\ Ako želite da ponovo prikažete ekran sa početnim
podešavanjima i napravite izmene, na početnom
ekranu izaberite Podešavanja > Sistem > Početne
postavke ili izaberite opciju za resetovanje.
(Vidi stranu 16)
\\ Ako želite da koristite funkciju Anynet+(HDMI-CEC),
postupite na sledeći način.
1) Povežite plejer sa televizorom kompanije
Samsung koji je kompatibilan sa funkcijom
Anynet+(HDMI-CEC) koristeći HDMI kabl.
2) Na televizoru i na plejeru postavite opciju
Anynet+(HDMI-CEC) na Uklj.
3) Televizor podesite na proceduru početnog
podešavanja.
| 14
1.
Vid. zapisi
Fotografije
Muzika
3
Smart Hub
Podešavanja
2
1
||NAPOMENA |
\\ Ako tokom procedure početnog podešavanja
preskočite podešavanje mreže, podešavanja mreže
možete konfigurisati kasnije. Pogledajte odeljak
"Konfigurisanje mrežne veze" na stranicama 18~19
u vezi uputstava.
`` Izbor opcija na početnom ekranu
Moji sadržaji
Moj uređaj
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
DISC MENU
Početni ekran
1
SAMSUNG TV
4
Moji sadržaji : Omogućava vam da birate
sadržaje koji se nalaze na povezanim
uređajima prema tipu - za prikazivanje ili
reprodukciju. Možete izabrati video zapise,
fotografije ili muziku.
Moj uređaj : Omogućava da izaberete
priključeni uređaj za reprodukciju ili pristup.
Uređaj može biti sam plejer, uređaj direktno
povezan sa plejerom, poput USB fleš diska, ili
uređaj povezan putem mreže, poput deljenog
diska na računaru.
||NAPOMENA |
\\ Ako je plejer zaustavljen duže od 5 minuta bez
intervencije korisnika, na vašem televizoru će se
pojaviti čuvar ekrana. Ako je plejer ostavljen u modu
čarobnjaka ekrana duže od 20 minuta, napajanje se
automatski isključuje.
Pristupanje ekranu za
podešavanja
1.
Na početnom ekranu izaberite
Podešavanja, a zatim pritisnite taster v.
Pojavljuje se ekran Podešavanja.
Ekran
Postavke za 3D
Mreža
Velič. ekrana za Smart Hub
Zvuk
Sistem
Jezik
Bezbednost
Opšte postavke
Podrška
2.
Format slike
: 16:9 Originalno
BD Wise
: Isklj.
Rezolucija
HDMI format boja
Filmski kadar (24Fs)
HDMI duboki tonovi boje
: Veličina 2
: Aut.
: Aut.
: Aut.
: Aut.
Da biste pristupili menijima, podmenijima
i opcijama postavki, pogledajte crtež
daljinskog upravljača i tabelu desno.
HOME
SMART
HOME
REPEAT
HUB
1
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
3
2
A
BONUS
1
2
3
Podešavanja
Smart Hub : Pokreće Smart Hub. Iz usluge
Smart Hub, možete pristupiti usluzi YouTube,
igricama i drugim aplikacijama.
Podešavanja : Postavite različite funkcije
koje odgovaraju vašim ličnim potrebama.
Da odaberete opciju na početnom ekranu,
pomerajte pokazivač pomoću tastera ◄►
sve dok se ne označi opcija po vašem
izboru, a zatim pritisnite taster v.
9
TITLE MENU
0 POPUP
Tasteri na daljinskom upravljaču
koji se koriste za meni Podešavanja
4
B
C
AUDIO SUBTITLE
4
D
FULL
VIEW
PANDORA
DIGITAL
SUBTITLE SCREEN
INPUT
Taster HOME
: Pritisnite
da pređete na
početni ekran.
Taster RETURN : Vratite se na prethodni meni.
v (Unos) / SMERA putem tastera :
• Pritisnite ▲▼◄► da biste pomerili
pokazivač ili izabrali stavku.
• Pritisnite taster v da biste aktivirali
trenutno izabranu stavku ili potvrdili
podešavanje.
Taster EXIT : Pritisnite za izlazak iz trenutnog
menija.
Detaljne informacije o funkcijama
U okviru Podešavanja, svaka funkcija, stavka
menija i pojedinačna opcija je detaljno
objašnjena na ekranu. Da biste videli
objašnjenje, koristite tastere ▲▼◄► za izbor
funkcija, stavke menija ili opcije. Objašnjenje
se obično pojavljuje na desnoj strani ekrana.
Kratak opis svake funkcije za podešavanje
počinje na sledećoj strani. Dodatne
informacije o nekim funkcijama se, takođe,
nalaze u prilogu ovog priručnika.
Srpski
02227Q-BD-E5500-EN-SER.indd 14
2013-02-07 오후 3:52:24
Funkcije menija Podešavanja
Format slike
Velič. ekrana za Smart
Hub
HDMI duboki tonovi
boje
Omogućava da podesite proizvod tako da na
izlazu daje HDMI video sa dubokim tonovima
boje. Opcija Duboki tonovi boje omogućava
precizniju reprodukciju boja sa većom dubinom
tonova boje.
Omogućava da podesite izlaz plejera veličini i
formatu ekrana vašeg televizora.
Omogućava da izaberete optimalnu veličinu
ekrana za Smart Hub.
BD Wise
BD Wise je najnovija Samsungova opcija za
međusobno povezivanje.
Ako Samsungov plejer sa opcijom BD Wise
povežete na Samsung televizor preko HDMI i
ako je opcija BD Wise uključena i kod plejera i
kod televizora, plejer šalje video signal sa video
rezolucijom i brzinom kadrova BD/DVD diska.
Rezolucija
Postavite izlaznu rezoluciju HDMI video signala
na Auto, 1080p, 1080i, 720p ili 576p/480p.
Broj ukazuje na broj linija videa po kadru.
Slova i i p ukazuju na preplićuće i progresivno
skeniranje. Uopšteno, što je veći broj linija, bolji
je kvalitet slike.
HDMI format boja
Filmski kadar (24Fs)
Režim nepokretnih
slika
Napredni režim
Omogućava vam da podesite tip slike koju plejer
prikazuje kada pauzirate DVD reprodukciju.
Omogućava vam da poboljšate kvalitet slike kada
gledate DVD diskove.
Omogućava vam da podesite format raspona boja
za HDMI izlaz tako da odgovara mogućnostima
povezanog uređaja (TV, monitor itd.). Ekran postaje
taman odmah nakon što izaberete format.
Srpski
02227Q-BD-E5500-EN-SER.indd 15
Podešavanja
Postavke za 3D
Izaberite da li treba reprodukovati Blu-ray disk sa
3D sadržajima u 3D modu.
• Ako u 3D modu pređete na početni ekran illi
početni ekran opcije Smart Hub, plejer će se
automatski prebaciti u 2D mod.
04
Ekran
Ako je plejer povezan na 24Fs kompatibilan televizor,
postavljanje funkcije Filmski kadar (24Fs) na
Automatski omogućava da plejer automatski
prilagodi svoj HDMI izlaz na 24 kadra u sekundi
radi poboljšanja kvaliteta slike.
• U funkciji Filmski kadar (24Fs) možete uživati
samo ako televizor podržava ovu brzinu
kadrova.
• Opciju Filmski kadar možete da izaberete
samo ako je plejer u modu izlazne HDMI
rezolucije 1080i ili 1080p.
Ekran
15 |
2013-02-07 오후 3:52:25
Podešavanja
Zvuk
Digitalni izlaz
Omogućava da izaberete format digitalnog audio
izlaza koji odgovara vašem televizoru ili AV
prijemniku. Za više detalja, pogledajte tabelu za
izbor digitalnog izlaza na strani 32.
Smanj. br. piksela
PCM-a
Omogućava izbor 96Khz PCM signala sa smanjenim
brojem piksela na 48Khz pre nego što se pošalju
na pojačivač. Izaberite Uklj. ako vaš pojačivač ili
prijemnik nije kompatibilan sa 96 Khz signalima.
Dinamička kontrola
opsega
Omogućava da primenite dinamičku kontrolu
opsega na Dolby Digital, Dolby Digital Plus i Dolby
True HD audio.
Aut. : Automatski kontroliše dinamički opseg
za Dolby TrueHD audio, na osnovu informacija
koje se nalaze u Dolby TrueHD numeri.
Takođe, uključuje dinamičku kontrolu opsega
za Dolby Digital i Dolby Digital Plus.
Isklj. : Ostavlja dinamički opseg bez sažimanja,
tako da čujete originalni zvuk.
Uklj. : Uključuje dinamičku kontrolu opsega
za sva tri Dolby formata. Tiši zvukovi postaju
jači a jačina glasnijeg zvuka se smanjuje.
Režim smanjivanja
broja kanala
Omogućava da izaberete metod za smanjenje
broja kanala koji je kompatibilan sa vašim stereo
sistemom. Možete izabrati da smanjite broj
kanala plejera na normalni stereo ili na surround
kompatibilan stereo.
Mreža
Postavke mreže
Konfigurišite mrežnu vezu tako da možete da
uživate u različitim funkcijama kao što su Internet
usluge ili AllShare, kao i obavljanje nadogradnje
softvera.
Status mreže
Omogućava da proverite trenutni status mreže i
Interneta.
Internet veza za
uslugu BD-Live
Sistem
Početne postavke
Brz poč. rada
Možete postaviti jezik, mrežna podešavanja, itd.
koristeći funkciju Početna podešavanja.
Omogućava da podesite plejer da se brzo uključi
tako što se smanjuje vreme za pokretanje sistema.
||NAPOMENA |
\\ Ako se ova funkcija postavi na Uklj., povećaće se
potrošnja struje u mirovanju.
Anynet+ je prikladna funkcija koja nudi povezane
operacije sa drugim Samsung plejerima koji imaju
funkciju Anynet+ i omogućava vam kontrolu
Anynet+ (HDMI-CEC) tih proizvoda sa jednim daljinskim upravljačem
Samsung televizora. Za korišćenje ove funkcije,
morate povezati taj plejer na Anynet+ Samsung
televizor pomoću HDMI kabla.
Upravljanje BD
podacima
Vremenska zona
| 16
Izaberite da li se veza sa internetom dozvoljava ili
zabranjuje kada koristite BD-LIVE servis.
Omogućava upravljanje preuzetim sadržajima
kojima ste pristupili putem Blu-ray diska koji
podržava BD-LIVE uslugu.
Možete da zadate vremensku zonu za vaše
mesto.
Srpski
02227Q-BD-E5500-EN-SER.indd 16
2013-02-07 오후 3:52:25
Sistem
Reset
Resetuje sve postavke na podrazumevane
vrednosti osim postavki za mrežu i za Smart Hub.
Podrazumevani sigurnosni PIN je 0000.
1.
2.
Možete da odaberete jezik koji želite za Glavni meni, meni diska, itd.
Meni ekrana : Izaberite jezik za prikaze na ekranu.
Meni diska : Izaberite jezik za prikaze na meniju diska.
Zvuk : Izaberite jezik za audio diska.
Titlovi : Izaberite jezik za titlove diska.
Mrežni daljinski
upravljač
||NAPOMENA |
\\ Izabrani jezik će se pojaviti samo ako ga podržava disk.
Bezbednost
Podrazumevani PIN je 0000. Unesite podrazumevani PIN da biste
pristupili sigurnosnim funkcijama ako niste kreirali sopstvenu lozinku.
BD ocena roditelja : Sprečava reprodukciju Blu-ray diskova sa
ocenom za starosno doba koja je jednaka ili viša od specifične ocene
starosnog doba koju ste uneli osim ako se unese PIN.
DVD ocena roditelja : Sprečava reprodukciju DVD diskova sa ocenom
koja je viša od posebne numeričke ocene koju ste izabrali osim ako se
unese PIN.
Promeni lozinku : Promenite 4-cifreni PIN koji koristite za pristup
sigurnosnim funkcijama.
`` Ako ste zaboravili PIN:
1.
2.
Uklonite svaki disk ili USB memorijski uređaj.
Pritisnite i držite p taster na prednjoj ploči na 5 sekundi ili duže.
Sva podešavanja će se vratiti na fabrička podešavanja.
Funkcija mrežnog daljinskog upravljanja vam
omogućava da kontrolišete svoj Blu-ray plejer
preko daljinskog uređaja, kao što je smart telefon
putem bežične veze sa vašom lokalnom mrežom.
Opšte postavke
3.
4.
5.
6.
7.
Podrška
Izaberite Uklj. u meniju Mrežnog daljinskog
upravljanja.
Instalirajte Samsungovu aplikaciju za
mrežno daljinsko upravljanje da biste
svoj plejer mogli da kontrolišete putem
kompatibilnog prenosivog uređaja.
Obezbedite da vaš prenosivi uređaj i plejer
budu povezani na isti bežični ruter.
Pokrenite aplikaciju na svom prenosivom
uređaju. Aplikacija treba da pronađe vaš
plejer i da ga prikaže na listi.
Izaberite plejer.
Ako prvi put koristite ovu funkciju, biće
vam postavljeno pitanje da li želite da
dozvolite ili odbijete daljinsku kontrolu
plejera. Izaberite opciju Dozvoli.
Sledite uputstva koja vam prikazuje
aplikacija da biste kontrolisali plejer.
Za više informacija o funkciji Nadogradnja
Nadogradnja softvera softvera, pogledajte odeljak "Ažuriranje softvera"
na stranama 20~21.
Obratite se kompaniji Pruža informacije za kontakt radi pomoći u vezi
Samsung
sa vašim plejerom.
Srpski
02227Q-BD-E5500-EN-SER.indd 17
Podešavanja
Pogledajte DivX® VOD registracioni kod da biste
kupili i reprodukovali DivX® VOD sadržaj.
04
Jezik
DivX® vid. na zah.
17 |
2013-02-07 오후 3:52:25
Podešavanja
Mreže i Internet
Kada ovaj plejer povežete na mrežu, možete
da koristite aplikacije i funkcije koje se
zasnivaju na mreži, kao što su Smart Hub i
BD-LIVE, kao i da nadogradite softver plejera
putem mrežne veze. Za više informacija
o pristupanju i korišćenju Internet usluga,
pogledajte poglavlje "Mrežne usluge" u ovom
priručniku na stranicama 25~26. Uputstva
za konfigurisanje mrežne veze nalaze se u
nastavku.
1.
2.
3.
| 18
Izaberite Mreža, a zatim pritisnite taster
v.
Ekran
Zvuk
Mreža
Jezik
Bezbednost
Opšte postavke
Podrška
WPS(PBC)
Postavke mreže
Ekran
MAC adresa
XX:XX:XX:XX:XX:XX
0.0.0.0
IP adresa
Podmrežna maska
0.0.0.0
0.0.0.0
Mrežni prolaz
DNS Server
0.0.0.0
Zvuk
Mreža
Sistem
Jezik Nije uspelo automatsko podešavanje IP adrese. Isprobajte sledeće da biste
automatski podesili IP adresu ili je podesite ručno u odeljku „Postavke IP adrese“.
Bezbednost
-Uverite se da je DHCP server omogućen na ruteru i ponovo ga pokrenite.
Postavke mreže
Poveži se sa mrežom preko LAN kabla. Proverite da li je
LAN kabl priključen.
> Pomeri " Ulaz ' Nazad
Kablovska mreža
Kablovska - Automatski
Nakon što sledite korake 1 do 3 u delu
"Konfigurisanje mrežne veze" na strani 18.
1.
Podešavanja
-Kontaktirajte dobavljača Internet usluge za dodatne informacije.
Opšte postavke
Podrška
Žična TV
Bežično
(Opšte)
Kablovska - Ručno
Ako imate statičku IP adresu ili automatska
procedura ne funkcioniše, biće potrebno da
vrednosti za Postavke mreže podesite ručno.
Izaberite tip mrežne veze.
Sistem
ĞĞ
ĞĞ
Izaberite Postavke mreže, a zatim
pritisnite v taster.
Ekran Mrežnih podešavanja se pojavljuje.
Podešavanja
Konfigurisanje mrežne veze
Pre nego što počnete, kontaktirajte svog
dobavljača internet usluga da biste saznali
da li je vaša IP adresa statička ili dinamička.
Ako je dinamička i ako koristite kablovsku
ili bežičnu vezu, preporučujemo da koristite
procedure za automatsko konfigurisanje
opisane u nastavku. Ukoliko se povezujete
na žičanu mrežu, povežite plejer sa ruterom
koristeći LAN kabl pre nego što započnete
proceduru konfigurisanja.
Ukoliko se povezujete na bežičnu mrežu,
isključite svaku konekciju žičane mreže pre
nego što počnete.
Da biste počeli sa konfigurisanjem mrežne
konekcije, pratite sledeće korake:
Na početnom ekranu izaberite
Podešavanja, a zatim pritisnite taster
v.
Izaberite Žična TV na ekranu Mrežnih
podešavanja, i zatim pritisnite v taster.
Ekran Mrežnog statusa se pojavljuje.
Plejer potvrđuje mrežnu konekciju i zatim
se povezuje na mrežu.
1.
2.
3.
4.
IP postavke
Pok. opet
a Preth.
OK
< Pomeri " Ulaz ' Nazad
Na ekranu Postavke mreže izaberite
Žična TV, a zatim pritisnite taster v.
Pojavljuje se ekran Status mreže.
Plejer pokušava da potvrdi mrežnu vezu
i ne uspeva u tome.
U donjem delu ekrana izaberite IP
postavke, a zatim pritisnite taster v.
Pojavljuje se ekran IP postavke.
Izaberite polje IP režim, a zatim ga
podesite na Ručno.
Za unos vrednosti mreže koristite
numeričke tastere na daljinskom
upravljaču. Koristite tastere ▲▼◄► na
daljinskom upravljaču za pomeranje sa
jednog na drugo polje za unos.
5.
Kada završite, istaknite OK, a zatim
pritisnite taster v. Pojavljuje se ekran
Status mreže. Plejer potvrđuje mrežnu
vezu a zatim se povezuje sa mrežom.
< Dobijanje vrednosti IP postavki >
Vrednosti za postavke mreže možete pogledati
na većini Windows računara. Da biste videli
vrednosti za postavke mreže, postupite na
sledeći način:
• Windows XP
1.
2.
3.
4.
Desnim tasterom miša kliknite na ikonu
Mreža u donjem desnom uglu Windows
radne površine.
U iskačućem meniju kliknite na Status.
Na prikazanom dijalogu kliknite na
karticu Podrška.
U kartici Podrška kliknite na taster Detalji.
Prikazaće se postavke mreže.
• Windows 7
1.
2.
3.
4.
Kliknite na ikonu Mreža u donjem
desnom uglu Windows radne površine.
U iskačućem meniju kliknite na Mreža i
Centar za deljenje.
Na prikazanom dijalogu kliknite na Local
Area Connection ili Wireless Veza sa
bežičnom mrežom, u zavisnosti od vaše
mrežne veze.
U kartici Podrška kliknite na taster Detalji.
Prikazaće se postavke mreže.
Srpski
02227Q-BD-E5500-EN-SER.indd 18
2013-02-07 오후 3:52:26
||NAPOMENA |
Bežičnu mrežnu vezu možete da podesite na
tri načina:
-- Bežično automatski
-- Bežično ručno
-- WPS(PBC)
Kada konfigurišete bežičnu mrežnu vezu,
bežični mrežni uređaji trenutno povezani
preko plejera ili, ako je primenjivo, trenutnom
kablovskom vezom plejera, biće isključeni.
ĞĞ
Bežično (Opšte) - Automatski
Nakon što sledite korake 1 do 3 u delu
"Konfigurisanje mrežne veze" na strani 18.
1.
Na ekranu Postavke mreže izaberite
Bežično (Opšte), a zatim pritisnite
taster v.
Plejer traži a zatim prikazuje listu
dostupnih mreža.
Podešavanja
Ekran
Zvuk
Mreža
Postavke mreže
Izaberite bežični ruter sa liste:
XXXXX
XXXXX
XXXXX
Jezik
XXXXX
Bezbednost
XXXXX
Opšte postavke
WEP
WPA
WPA
WPA
WEP
Sistem
Podrška
a Preth.
3.
4.
Izaberite željenu mrežu, a zatim pritisnite
taster v
Ekran Sigurnosti se pojavljuje.
Na ekranu za sigurnost, unesite
sigurnosni kod ili frazu.
Direktno unesite brojeve pomoću
numeričkih tastera na daljinskom
upravljaču. Unesite slova biranjem slova
pomoću tastera sa strelicama, a zatim
pritiskom na taster v.
\\ Sigurnosni kod ili frazu za pristup bi trebalo da
nađete na nekom od instalacionih ekrana koje ste
koristili prilikom instalacije svog rutera ili modema.
Bežično (Opšte) - Ručno
Ako imate statičku IP adresu ili automatska
procedura ne funkcioniše, biće potrebno da
vrednosti za Postavke mreže podesite ručno.
Nakon što sledite korake 1 do 3 u delu
"Konfigurisanje mrežne veze" na strani 18.
Osveži
Postavke mreže
Ekran
Zvuk
Mreža
Sistem
MAC adresa
XX:XX:XX:XX:XX:XX
0.0.0.0
IP adresa
Podmrežna maska
0.0.0.0
0.0.0.0
Mrežni prolaz
DNS Server
0.0.0.0
KT_WLAN
6.
7.
Jezik Nije uspelo automatsko podešavanje IP adrese. Isprobajte sledeće da biste
automatski podesili IP adresu ili je podesite ručno u odeljku „Postavke IP adrese“.
Bezbednost
-Uverite se da je DHCP server omogućen na ruteru i ponovo ga pokrenite.
-Kontaktirajte dobavljača Internet usluge za dodatne informacije.
Opšte postavke
Podrška
2.
3.
4.
1/11
m Pomeri " Ulaz ' Nazad
Na ekranu Postavke mreže izaberite
Bežično (Opšte), a zatim pritisnite
taster v.
Pojavljuje se ekran Status mreže.
Plejer pokušava da potvrdi mrežnu vezu
i ne uspeva u tome.
Podešavanja
Kada završite, pomerite se do opcije
Završeno pri dnu ekrana, a zatim
pritisnite taster v. Pojavljuje se ekran
Status mreže. Plejer potvrđuje mrežnu
vezu a zatim se povezuje sa mrežom.
||NAPOMENA |
ĞĞ
1.
5.
IP postavke
Pok. opet
a Preth.
OK
< Pomeri " Ulaz ' Nazad
U donjem delu ekrana izaberite IP
postavke, a zatim pritisnite taster v.
Pojavljuje se ekran IP postavke.
Izaberite polje IP režim, a zatim ga
podesite na Ručno.
-- Za vrednosti IP postavke, pogledajte
"Dobijanje vrednosti IP postavki" na
stranici 18.
Za unos vrednosti mreže koristite
numeričke tastere na daljinskom
upravljaču. Koristite tastere ▲▼◄► na
daljinskom upravljaču za pomeranje sa
jednog na drugo polje za unos.
ĞĞ
Na ekranu za sigurnost, unesite
sigurnosni kod ili frazu.
Direktno unesite brojeve pomoću
numeričkih tastera na daljinskom
upravljaču. Unesite slova biranjem slova
pomoću tastera sa strelicama, a zatim
pritiskom na taster v.
Kada završite, pomerite se do opcije
Završeno pri dnu ekrana, a zatim
pritisnite taster v. Pojavljuje se ekran
Status mreže. Plejer potvrđuje mrežnu
vezu a zatim se povezuje sa mrežom.
WPS(PBC)
Nakon što sledite korake 1 do 3 u delu
"Konfigurisanje mrežne veze" na strani 18.
1.
2.
Na ekranu Postavke mreže izaberite
WPS(PBC), a zatim pritisnite taster v.
Plejer traži a zatim prikazuje listu
dostupnih mreža.
Pritisnite WPS(PBC) na vašem ruteru
u roku od dva minuta. Vaš plejer
automatski pribavlja sve vrednosti
postavki mreže i povezuje vas sa
mrežom. Pojavljuje se ekran Status
mreže. Plejer se povezuje na mrežu
nakon provere mrežne veze.
Kada završite, istaknite OK, a zatim
pritisnite taster v
Ekran Sigurnosti se pojavljuje.
Srpski
02227Q-BD-E5500-EN-SER.indd 19
Podešavanja
Bežična mreža
2.
04
\\ U zavisnosti od verzije vašeg operativnog sistema
Windows, informacije se mogu razlikovati.
19 |
2013-02-07 오후 3:52:26
Podešavanja
Ažuriranje softvera
Meni Nadogradnja softvera vam omogućava
da nadogradite softver plejera radi poboljšanja
performansi ili dodatnih usluga.
• Nikad ne isključujte i ne uključujte plejer ručno
tokom procesa ažuriranja.
1.
2.
3.
4.
Na početnom ekranu izaberite
Podešavanja, a zatim pritisnite taster v.
Izaberite Podrška, a zatim pritisnite
taster v.
Izaberite Nadogradnja softvera, a
zatim pritisnite taster v.
Izaberite jedan od sledećih načina:
• Preko Interneta
• Preko USB veze
• Pom. diska
Preko Interneta
Vaš plejer mora da bude povezan na Internet
da biste koristili funkciju "Preko Interneta".
1.
2.
3.
4.
5.
• Preuzimanjem
5.
• Preuzim. u rež. mirovanja
Pritisnite taster v.
||NAPOMENA |
\\ Nadogradnja je završena kada se plejer isključi, i
zatim sam ponovo uključi.
\\ Samsung Electronics neće imati nikakvu zakonsku
odgovornost za neispravnost plejera izazvanu
nestabilnom vezom sa internetom ili nemarnošću
korisnika tokom nadogradnje softvera.
\\ Ako želite da otkažete nadogradnju za vreme
preuzimanja podataka za nadogradnju, pritisnite
taster v.
\\ Kada je nadogradnja sistema u toku, na prednjoj
ploči se prikazuje "GORE".
| 20
6.
Izaberite Preko Interneta, a zatim
pritisnite taster v. Pojavljuje se poruka
"Povezivanje sa serverom".
Ako je preuzimanje dostupno, pojaviće
se iskačući meni Preuzimanje sa trakom
napretka i preuzimanje započinje.
Kada je preuzimanje završeno, pojavljuje
se prozor Upit za nadogradnju sa
tri mogućnosti: Nadogradi odmah,
Nadogradi kasnije ili Ne nadograđuj.
Ako izaberete opciju Nadogradi odmah,
plejer će nadograditi softver, isključiti se,
a zatim automatski uključiti.
Ako ne napravite izbor u roku od jednog
minuta ili izaberete opciju Nadogradi
kasnije, plejer će sačuvati novi softver
za nadogradnju. Softver možete
nadograditi kasnije korišćenjem funkcije
"Preko preuzetog".
Ako izaberete opciju Ne nadograđuj,
plejer otkazuje nadogradnju.
Preko USB veze
1.
Posetite www.samsung.com.
3.
Unesite broj modela proizvoda u polje
za pretragu, a zatim kliknite na Traži
proizvod.
2.
Kliknite na Podrška u gornjem desnom
delu strane.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Kliknite na Pribavi preuzimanja
u središtu strane ispod zaglavlja
Preuzimanja.
Kliknite na Fabrički softver u središtu
strane.
Kliknite na ikonu ZIP u koloni Datoteka
na desnom delu stranice.
Kliknite na U redu u prozoru koji se
pojavljuje da biste preuzeli i sačuvali
datoteku fabričkog softvera na računaru.
Raspakujte zip arhivu na računaru.
Trebalo bi da imate jedan direktorijum
koji nosi isto ime kao zip datoteka.
Iskopirajte fasciklu na USB fleš
memoriju.
10. Uverite se da se u plejeru ne nalazi disk,
a zatim umetnite USB fleš memoriju u
USB priključak plejera.
11. U meniju plejera pređite na Podešavanja
> Podrška > Nadogradnja softvera.
12. Izaberite Preko USB veze.
||NAPOMENA |
Pom. diska
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Sledite korake od 1 do 7 u Preko USB
veze.
Raspakujte zip arhivu na računaru.
Trebalo bi da imate jedan direktorijum
koji nosi isto ime kao zip datoteka.
Presnimite direktorijum na disk.
Preporučujemo CD-R ili DVD-R disk.
Finalizujte disk pre nego što ga izvadite
iz računara.
Stavite disk u plejer.
U meniju plejera pređite na Podešavanja
> Podrška > Nadogradnja softvera.
Izaberite Pom. diska.
||NAPOMENA |
\\ Kada se završi nadogradnja sistema, proverite
podatke o softveru u meniju Nadogradnja.
\\ Ne isključujte plejer u toku nadogradnje softvera.
To može dovesti do neispravnosti plejera.
\\ Fioka za disk plejera mora da bude prazna kada
softver nadograđujete korišćenjem USB Host
konektora.
\\ Kada se završi nadogradnja softvera, proverite
podatke o softveru u meniju Nadogradnja.
\\ Ne isključujte plejer tokom nadogradnje softvera.
To može dovesti do neispravnosti plejera.
\\ Nadogradnje softvera preko USB Host konektora
moraju se obaviti samo korišćenjem USB stika (fleš
memorija).
Srpski
02227Q-BD-E5500-EN-SER.indd 20
2013-02-07 오후 3:52:26
Preuzimanjem
2.
3.
4.
Ako je softver za nadogradnju preuzet,
videćete broj verzije softvera na desnoj
strani stavke "Preusimanjem".
Izaberite Preuzimanjem, a zatim pritisnite
taster v.
Plejer prikazuje poruku sa pitanjem da li
želite da izvršite nadogradnju. Izaberite
Da. Plejer započinje nadogradnju.
Kada je ažuriranje završeno, proizvod se
automatski isključuje i ponovo uključuje.
||NAPOMENA |
\\ Kada se završi nadogradnja sistema, proverite
podatke o softveru u meniju Nadogradnja.
\\ Ne isključujte plejer u toku nadogradnje softvera.
To može dovesti do neispravnosti plejera.
1.
2.
Podešavanja
1.
Funkciju preuzimanja u režimu mirovanja
možete podesiti tako da plejer preuzima
novu nadogradnju softvera kada je u režimu
mirovanja.
U režimu mirovanja plejer je isključen, ali je
Internet veza aktivna. To omogućava plejeru
da automatski preuzima nadogradnju softvera
u vreme kada ga ne koristite.
04
Opcija "Preusimanjem" vam omogućava da
izvršite nadogradnju korišćenjem datoteke
koju je plejer ranije preuzeo, ali ste tada odlučili
da je ne instalirate odmah ili je datoteka
preuzeta kada je plejer bio u režimu mirovanja.
Preuzim. u rež. mirovanja
Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali
Preuzim. u rež. mirovanja, a zatim
pritisnite taster v.
Izaberite Uklj. ili Isklj..
Ako izaberete Uklj., plejer će automatski
preuzeti novu nadogradnju softvera kada
je u režimu mirovanja i sa isključenim
napajanjem. Ako preuzme novu
nadogradnju softvera, plejer će vas
pitati da li želite da je instalira kada
uključite plejer.
||NAPOMENA |
\\ Vaš plejer mora da bude povezan na Internet da
biste koristili funkciju "Režim mirovanja".
Srpski
02227Q-BD-E5500-EN-SER.indd 21
21 |
2013-02-07 오후 3:52:26
Reprodukcija medija
Vaš Blu-ray plejer može da reprodukuje disk
i USB sadržaje, i sadržaje koji se nalaze na
računaru koristeći AllShare funkciju. Za više
informacija o AllShare funkciji, pogledajte
stranicu 26.
Moj uređaj
Disk
USB
AllShare
Podešavanja
Ubacuje disk
1.
2.
3.
4.
Pritisnite taster 8 da otvorite fioku za
disk.
Nežno stavite disk u fioku tako da nalepnica
na disku bude okrenuta nagore.
Pritisnite taster 8 da zatvorite fioku za
disk. Reprodukcija počinje automatski.
Ukoliko reprodukcija ne počne
automatski, izaberite opciju Moji sadržaji
ili Moji uređaji na glavnom ekranu, i zatim
pritisnite dugme v.
Ubacite USB uređaj
Možete reprodukovati multimedijalne fajlove
koji se nalaze na USB uređaju za skladištenje.
1.
2.
Kada je plejer isključen, povežite USB
memorijski uređaj na USB priključak na
prednjoj ploči proizvoda.
Uključite plejer. Kada se glavni ekran
pojavi, izaberite Moj uređaj > USB, i
zatim pritisnite taster v.
| 22
Moji sadržaji
Smart Hub
\\ Ekran će prikazivati samo one datoteke sa tipom
sadržaja koji ste odabrali. Na primer, ako ste odabrali
Muzika, moći ćete da vidite samo muzičke datoteke.
Ukoliko otvorite fascikle nazvane Fotografije ili Video
zapisi, neće biti prikazan nijedan fajl. Da biste videli
druge tipove fajlova, izaberite drugačiji tip sadržaja.
Moj sadržaj
3.
4.
5.
Izaberite Vid. zapisi, Fotografije ili Muzika,
i zatim pritisnite taster v Sadržaj USB
uređaja je prikazan. Zavisno od načina
na koji je sadržaj uređen, videćete
fascikle, pojedinačne datoteke ili oboje.
Koristeći tastere ▲▼◄► na daljinskom
upravljaču, izaberite željene sadržaje.
Da biste otvorili fasciklu, izaberite je,
a zatim pritisnite taster v. Da biste
reprodukovali fajl, izaberite ga, a zatim
pritisnite taster v.
Pritisnite taster RETURN da biste izašli
iz fascikle ili da biste se vratili na početni
ekran.
||NAPOMENA |
HOME  Moji sadržaji  Vid. zapisi, Fotografije
ili Muzika
Opcija Moj sadržaj lista samo fajlove tipa
koji ste izabrali. Na primer, ukoliko izaberete
Muzika, plejer će listati samo muzičke fajlove
na ekranu. Imajte u vidu da će plejer prikazati
sve fascikle. Morate otvarati fascikle da bi se
prikazali muzički fajlovi.
Moji uređaji
HOME  Moj uređaj  USB, Disk ili AllShare
Opcija Moji uređaji lista samo one fascikle i
fajlove na tipu uređaja koji izaberete. Na primer,
ako izaberete USB, plejer će listati na ekranu
samo one fascikle i fajlove na priključenom
USB uređaju.
Moj uređaj
Disk
USB
AllShare
Podešavanja
Moji sadržaji
Smart Hub
Moji sadržaji
Vid. zapisi
Fotografije
Muzika
Moj uređaj
Smart Hub
Podešavanja
\\ USB memorijski uređaj morate bezbedno da uklonite
(pomoću funkcije „Bezbedno uklanjanje USB-a“)
kako bi se sprečilo moguće oštećenje USB memorije.
Pritisnite taster HOME da biste prešli na početni
ekran, pritisnite ŽUTI (C) taster, a zatim pritisnite
taster v.
\\ Ako stavite disk dok je reprodukcija sa USB
memorijskog uređaja u toku, mod uređaja se
automatski menja na “DVD ili CD”.
Srpski
02227Q-BD-E5500-EN-SER.indd 22
2013-02-07 오후 3:52:27
Kontrola video reprodukcije
VOL
VOL
– + VOL
+–
VOL
Tasteri na daljinskom upravljaču za
1 2 3
reprodukciju video zapisa
SAMSUNG TV
4
5
7
8
DISC MENU
0
U modu pauziranja, pritisnite taster
Reprodukcija
7.
korak-po-korak Svaki put kada pritisnete taster
7, pojaviće se novi kadar.
6
9
TITLE MENU
2
POPUP
Prestupna
reprodukcija
1
HOME
SMART
HOME
REPEAT
HUB
TOOLS
INFO
qqTasteri za kontrolu reprodukovanja
Plejer ne reprodukuje zvuk u modu
RETURN polakoEXIT
pretraživanja, modu
ili korak-po-korak.
• Za vraćanje na normalnu brzinu reprodukovanja,
A
B
C
D
pritisnite taster 6.
BONUS
6 taster
5 taster
7 taster
Brza
reprodukcija
VIEW
PANDORA
AUDIO SUBTITLE
DIGITAL
SUBTITLE
naslova, iskačućeg menija i liste
naslova
Taster
DISC MENU
Tokom reprodukcije, pritisnite ovaj
taster da biste aktivirali funkciju
menija diska.
Taster
TITLE MENU
Tokom reprodukcije, pritisnite ovaj
taster da biste aktivirali funkciju
menija naslova.
• Ako vaš disk ima listu za
reprodukciju, pritisnite ZELENI
(B) taster da biste prešli na
listu za reprodukciju.
SCREEN
INPUT
Počinje reprodukciju.
Zaustavlja reprodukciju.
Pauzira reprodukciju.
Tokom reprodukcije, pritisnite taster
3 ili 4.
Svaki put kada pritisnete taster
3 ili 4, promeniće se brzina
reprodukcije.
Taster
POPUP MENU
U toku reprodukcije pritisnite taster TOOLS.
Potraži naslov
Pretr. poglavlja
Potraži vreme
Tokom reprodukcije, pritisnite
taster 1 ili 2.
Svaki put kada pritisnete taster
1 ili 2, disk se pomera na
prethodno ili sledeće poglavlje ili
datoteku.
wwKorišćenje menija diska, menija
FULL
Korišćenje menija Alatke
Tokom reprodukcije, pritisnite ovaj
taster da biste aktivirali funkciju
iskačućeg menija.
Režim
ponavljanja
Izaberite da biste prešli na željenu
scenu.
Izaberite da biste ponovili željenu
scenu.
-- Isklj. : Izaberite da biste se vratili
na normalnu reprodukciju.
-- Naslov : Izaberite da biste
ponovili željeni naslov.
-- Poglavlje : zaberite da biste
ponovili izabrano poglavlje.
-- Ponovi od A - B : Izaberite da
biste postavili tačku odakle
želite da ponovo reprodukujete.
||NAPOMENA |
\\ Tačku (B) morate da podesite
najmanje 5 sekundi kasnije u
odnosu na tačku (A).
Podešavanja
slike
Izaberite da postavite podešavanja
slike.
-- Dinamična : Izaberite ovu
postavku da povećate oštrinu.
-- Normalno : Izaberite ovu
postavku za većinu aplikacija
prikazivanja.
-- Film : Ovo je najbolja postavka
za gledanje filmova.
Podešavanja
slike
-- Korisnik : Omogućava vam
da podesite oštrinu i funkciju
redukcije šuma.
||NAPOMENA |
\\ Kada koristite BD wise
funkciju, ovaj meni se neće
pojaviti.
Zvuk
Izaberite da podesite željeni audio
jezik.
Titlovi
Izaberite da podesite željeni jezik
titlova.
-- Ovom funkcijom možete
upravljati i pritiskanjem tastera
SUBTITLE na daljinskom
upravljaču.
Ugao
Izaberite za prikaz scene iz drugog
ugla. Opcija Ugao prikazuje broj
uglova dostupnih za prikaz.
Kada Blu-ray/DVD disk sadrži više
uglova za određenu scenu, možete
da menjate ugao.
BONUSVIEW
Video
BONUSVIEW
Audio
Izaberite da podesite željenu
opciju za dodatne scene.
||NAPOMENA |
\\ U zavisnosti od diska ili memorijskog uređaja, meni
Alatke se može razlikovati.
Srpski
02227Q-BD-E5500-EN-SER.indd 23
Reprodukcija medija
SOURCE
U modu pauziranja, pritisnite taster
4.
Svaki put kada pritisnete taster 4,
promeniće se brzina reprodukcije.
05
Možete da kotrolišete reprodukciju video
sadržaja koji se nalazi na DVD disku, USB,
mobilnom uređaju ili računaru. Zavisno od
diska ili sadržaja, neke od funkcija opisane u
ovom priručniku možda neće biti dostupne.
Usporena
reprodukcija
23 |
2013-02-07 오후 3:52:27
Reprodukcija medija
Kontrola reprodukcije muzike
Možete da kotrolišete reprodukciju muzičkog
sadržaja koji se nalazi na DVD disku, USB,
mobilnom uređaju ili računaru.
Tasteri na daljinskom upravljaču za
reprodukciju muzike
SOURCE
VOL
VOL
– + VOL
+–
VOL
1
SAMSUNG TV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DISC MENU
0
2
HOME
SMART
3
HOME
HUB
2
VIEW
PANDORA
3
4
| 24
AUDIO SUBTITLE
DIGITAL
SUBTITLE
Ponavlja se trenutna pesma.
(
) Svi
Sve pesme se ponavljaju.
(
Opcija slučajnog izbora
reprodukuje pesme slučajnim
)Nasumičan režim redosledom. Da biste koristili
ovu funkciju, podesite
nasumični režim na Uklj..
FULL
Brza reprodukcija (samo Audio CD (CD-DA))
Tokom reprodukcije, pritisnite taster 3 ili 4.
Svaki put kada pritisnete taster 3 ili 4,
promeniće se brzina reprodukcije.
Srpski
02227Q-BD-E5500-EN-SER.indd 24
2.
3.
Da biste prešli na Muzičku listu, pritisnite
taster 5 ili RETURN.
Ekran Muzičke liste se pojavljuje.
Pritisnite ŽUTI (C) taster.
Pritiskajte tastere ▲▼◄► da biste prešli
na željenu numeru, a zatim pritisnite
taster v. Pored numere se pojavljuje
znak potvrde.
Ponavljajte ovaj postupak da biste
izabrali dodatne numere.
03:40
Korišćenje menija Alatke
TRACK 008
04:06
03:52
c Zatv. rež. izmene ( ) Stranica / Alatke " Izaberi ' Nazad
6.
Da biste uklonili numeru sa liste, pređite
na numeru, zatim pritisnite ponovo
taster v.
Znak potvrde uz numeru će biti
poništen.
Kada završite, pritisnite taster TOOLS.
Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali Repr.
izabranog, a zatim pritisnite taster v.
Izabrane numere se reprodukuju
automatski.
Muzika
Reprodukovanje foto sadržaja
Možete da reprodukujete foto sadržaj koji se
nalazi na DVD, CD disku, ili USB uređaju za
skladištenje.
TRACK 006
TRACK 007
U toku reprodukcije pritisnite taster TOOLS.
Pokreni projekciju Izaberite da biste pokrenuli
slajdova
prikazivanje slajdova.
Brzina prezent.
Pozadinska
muzika
Postavka
pozadinske
muzike
Zum
1/3
TRACK 001
TRACK 001
00:43
TRACK 002
03:56
Okreni
TRACK 003
Spisak za reprodukciju
1.
04:02
TRACK 004
03:43
5.
) Jed. pesma
03:56
04:41
TRACK 005
Pritisnite taster v.
(
1/2 Stranica
TRACK 002
00:43
TRACK 003
4.
5
6
Izabrane stavke : 3
TRACK 001
Pritiskajte ▲▼ tastere da izabrete Režim
ponavljanja, i zatim pritiskajte ◄► da
biste izabrali željeni režim ponavljanja.
Pesme se reprodukuju po
redosledu po kome su snimane.
SCREEN
INPUT
5 Taster : Zaustavlja pesmu.
U toku reprodukcije liste, pritisnite taster
TOOLS.
Isklj.
EXIT
Audio CD | Muzika
6 Taster : Reprodukuje trenutno izabranu
numeru.
4
Presk. : Tokom reprodukcije, pritisnite taster
presli
1 ili 2A da biste
B
C
Dna prethodnu ili
sledecu stranicu liste.
BONUS
1.
INFO
RETURN
Pauza : Pauzira numeru.
Ponavljanje audio CD-a (CD-DA)/MP3
3.
NUMERIČKI tasteri : Tokom reprodukcije sa
liste, pritisnite broj željene numere.
Reprodukuje se izabrana numera.
TOOLS
1
REPEAT
6
2.
TITLE MENU
POPUP
5
04:41
Audio CD
7.
Informacije
00:13 / 00:43
+
" Ulaz / Alatke ' Nazad
Za prelazak na Listu pesama, pritisnite
taster RETURN.
||NAPOMENA |
\\ Na Audio CD-u (CD-DA) možete da kreirate spisak
za reprodukciju sa do 99 numera.
Izaberite za podešavanje brzine
prikazivanja slajdova.
Izaberite ako želite da slušate
muziku dok gledate slajdove.
Izaberite da biste podesili
pozadinsku muziku.
Izaberite ako želite da uvećate
trenutnu sliku. (Uvećano do 4 puta)
Izaberite ako želite da rotirate
sliku. (Slika će se rotirati ili u
smeru ili suprotno smeru kretanja
kazaljke na satu).
Prikazuje informacije o slici.
||NAPOMENA |
\\ U zavisnosti od diska ili memorijskog uređaja, meni
Alatke se može razlikovati.
\\ Da biste omogućili funkciju pozadinske muzike,
fotografija se mora nalaziti na istom memorijskom
mediju kao i muzička datoteka.
Međutim, na kvalitet zvuka može uticati bitska brzina
MP3 datoteke, veličina fotografije i način šifrovanja.
\\ Ne možete da uvećate titl ili PG grafiku u modu
prikaza na celom ekranu.
2013-02-07 오후 3:52:28
Mrežni servisi
1.
2.
Povežete plejer na mrežu.
(Pogledajte stranu 13)
Konfigurišite postavke mreže.
(Vidi strane 18~19)
Korišćenje Smart Hub-a
Korišćenjem Smart Hub-a možete da preuzimate
filmove, video zapise i muziku sa Interneta,
pristupate raznim besplatnim aplikacijama ili
aplikacijama koje se naplaćuju i da ih gledate
na svom televizoru. Sadržaj aplikacije
obuhvata vesti, sportove, vremenske
prognoze, ponude akcija na berzi, mape,
fotografije i igrice.
Za uputstva koja objašnjavaju kako da koristite
uslugu Smart Hub, sledite ove korake:
1.
2.
3.
4.
6.
Na stranici Centar za preuzimanje,
kliknite na karticu Uputstva.
Na kartici Uputstva, kliknite na ikonu
datoteke na desnoj strani Korisničkog
uputstva za Smart Hub. Uputstvo se
preuzima.
\\ Veb lokacija uputstva za Smart Hub podložna je
promenama bez prethodnog obaveštenja.
5
Program Smart Hub ukratko
6
\\ Ako je početna stranica ažurirana ili promenjena,
sadržaj naveden u korisničkom uputstvu može se
razlikovati od stvarnih menija.
1
2
3
4
Search
Your Video
5
Samsung Apps
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Preporučeno
Contents 1
xxxxxxxx
Contents 2
xxxxxxxx
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Contents 5
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
7
Contents 3
Contents 4
Contents 5
Contents 6
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 7
Contents 8
Contents 9
Contents 10
Contents 11
Contents 12
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
a Prij. se b Sortiraj po c Režim izmene d Podešavanja
Kliknite na Podrška u gornjem desnom
delu strane.
Na stranici koja se pojavi kliknite na
Pribavi preuzimanja na levoj strani ispod
opcije Preuzimanja. Pojavljuje se Centar
za preuzimanje.
4
||NAPOMENA |
Posetite www.samsung.com.
Na stranici za podršku unesite broj
modela vašeg plejera u polje za broj
modela, a zatim pritisnite taster Ulaz.
3
7
1
6
Reklama : Prikazuje Smart Hub vodič,
predstavljanje plejera i predstavljanje novih
aplikacija.
Your Video : Daje preporuke za video zapise
na osnovu vašeg ukusa.
2
Search : Obezbeđuje integrisano
pretraživanje vaših video provajdera i
povezanih AllShare uređaja.
Samsung Apps : Otvorite Samsung Apps da
biste preuzeli razne komercijalne ili besplatne
aplikativne servise.
Preporučeno : Prikazuje preporučene sadržaje
kojima upravlja Samsung.
Pomoć za navigaciju : Prikazuje tastere
daljinskog upravljača koje možete da koristite
za navigaciju Smart Hub-u.
• CRVENI (A) : Za prijavljivanje u Smart Hub.
• ZELENI (B) : Za sortiranje aplikacija.
• ŽUTI (C) : Za uređivanje aplikacija.
• PLAVI (D) : Za promenu postavki Smart
Hub-a.
Moje aplikacije : Prikazuje vašu ličnu
galeriju aplikacija u koju možete da dodajete,
menjate i brišete aplikacije.
BD-LIVE™
Kada se plejer poveže na mrežu, možete
uživati u raznim filmskim sadržajima
korišćenjem diskova kompatibilnih sa BD-LIVE
kompatibilnim diskovima.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Priključite USB memorijski stik na USB
konektor na prednjoj strani plejera, a
zatim proverite preostalu memoriju.
Memorijski uređaj mora da ima najmanje
1GB slobodnog prostora da bi mogao
da podrži BD-LIVE servise.
Na početnom ekranu izaberite
Podešavanja, a zatim pritisnite taster
v.
Izaberite Sistem, a zatim pritisnite taster
v.
Izaberite Upravljanje BD podacima, a
zatim pritisnite taster v.
Izaberite Izbor uređaja, a zatim pritisnite
taster v.
Izaberite USB, a zatim pritisnite taster v.
Umetnite Blu-ray disk koji podržava
BD-LIVE.
Izaberite neki od raznih sadržaja BD-LIVE
servisa koje je ponudio proizvođač diska.
||NAPOMENA |
\\ Način na koji koristite BD-LIVE i ponuđeni sadržaji
mogu se razlikovati, zavisno od proizvođača diska.
||NAPOMENA |
\\ Ovaj meni možda neće biti podržan, što
zavisi od regiona.
Srpski
02227Q-BD-E5500-EN-SER.indd 25
Mrežni servisi
Da biste koristili mrežne usluge, morate
prvo da:
5.
06
Možete uživati u raznim mrežnim servisima
kao što su Smart Hub ili BD-LIVE ako plejer
povežete u vašu mrežu.
25 |
2013-02-07 오후 3:52:28
Mrežni servisi
Korišćenje funkcije AllShare mreže
AllShare omogućava reprodukciju video zapisa, fotografija ili muzike koja se nalazi na računaru
ili DLNA kompatibilnom uređaju preko plejera koji koristi bežičnu mrežnu vezu.
Reprodukcija sadržaja koji se nalazi na računaru ili DLNA uređaju putem
Blu-ray plejera
PC
Da preuzmete AllShare softver
Da biste koristili AllShare na vašem računaru ili DLNA uređaju, morate instalirati AllShare softver
na računaru.
Na web lokaciji Samsung.com možete preuzeti računarski softver i dobiti detaljna uputstva za
korišćenje AllShare.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Posetite www.samsung.com.
Kliknite na Support u gornjem desnom delu strane.
Na stranici za podršku unesite broj modela vašeg plejera u polje za broj modela, a zatim
pritisnite taster v.
AllShare veza
1.
2.
3.
Na stranici koja se pojavi kliknite na Pribavi preuzimanja na levoj strani ispod opcije
Preuzimanja.
Pojavljuje se Centar za preuzimanje.
4.
Na kartici za softver, kliknite na ikonu datoteke sa desne strane linije AllShare.
5.
Na stranici Centar za preuzimanje, kliknite na karticu Softver.
U prozoru koji se pojavi kliknite na Sačuvaj datoteku.
Blu-ray plejer
Reprodukcija datoteka na računaru
Povežite Blu-ray plejer, računar i/ili DLNA kompatibilni uređaj na istu bežičnu mrežu.
Sledite uputstva u priručniku za instalaciju AllShare/uputstvu za upotrebu da biste
postavili uređaje i datoteke za reprodukciju ili pregled.
Na početnom ekranu plejera izaberite Moj uređaj, a zatim pritisnite taster v. Pojavljuje
se ekran AllShare.
Izaberite povezani DLNA kompatibilan uređaj na vašem računaru, a zatim pritisnite taster
v. Pojavljuje se lista na ekranu sa dostupnim datotekama.
Izaberite datoteku za koju želite reprodukovati ili pregledati, a zatim pritisnite taster v.
Pronađite instalacionu datoteku AllShare na disku, a zatim dva puta kliknite na nju.
U prozoru koji se pojavi, kliknite na Pokreni, a zatim sledite uputstva koja se pojavljuju na
ekranu.
Preuzmite priručnik za instalaciju AllShare/uputstvo za upotrebu na istoj kartici Softver tako što
ćete kliknuti na simbol odgovarajuće PDF datoteke u koloni sa datotekama na desnoj strani.
Datoteka u PDF formatu će se preuzeti i otvoriti. Možete da pogledate i/ili sačuvate datoteku.
| 26
Srpski
02227Q-BD-E5500-EN-SER.indd 26
2013-02-07 오후 3:52:29
Dodatak
Obaveštenje o usklađenosti i kompatibilnosti
Dodatak
Zaštita od kopiranja
• Zbog toga što je AACS (Napredni sistem za pristup sadržaju) odobreni sistem za zaštitu
sadržaja za Blu-ray format, sličan upotrebi CSS-a (sistem za šifriranje sadržaja) za DVD
format, izvesna ograničenja postoje kod reprodukcije, izlaza analognog signala, itd, kod
AACS zaštićenih sadržaja.
Rad ovog proizvoda i ograničenja ovog proizvoda mogu varirati zavisno od vremena
kupovine, jer ta ograničenja AACS može prihvatiti i/ili izmeniti nakon proizvodnje ovog
proizvoda. Štaviše, oznake BD-ROM i BD+ se dodatno koriste kao sistem za zaštitu sadržaja
za Blu-ray format, što nameće izvesna ograničenja, uključujući i ograničenja reprodukcije
za BD-ROM oznaku i/ili BD+ zaštićene sadržaje. Da biste dobili dodatne informacije o
AACS, BD-ROM oznaci, BD+ ili ovom proizvodu, molimo kontaktirajte SAMSUNG centar za
podršku kupcima.
• Mnogi Blu-ray/DVD diskovi su kodirani sa zaštitom od kopiranja. Zbog toga treba da
povežete vaš plejer samo direktno na vaš TV aparat, ne na video rekorder. Povezivanje
na video rekorder dovodi do izobličavanja slike sa Blu-ray/DVD diskova sa zaštitom od
kopiranja.
• Prema američkom zakonu o zaštiti autorskih prava i zakonima o zaštiti prava drugih zemalja,
neovlašćeno snimanje, upotreba, prikazivanje, distribucija i ponovno gledanje televizijskih
programa, video traka, Blu-ray diskova, DVD diskova i drugih materijala može biti podložno
građanskoj i/ili krivičnoj odgovornosti.
Srpski
02227Q-BD-E5500-EN-SER.indd 27
07
NISU SVI diskovi kompatibilni
• Prema ograničenjima koja su dole opisana i onima koja su pomenuta u ovom uputstvu,
uključujući i odeljak "Tipovi i karakteristike diskova" iz ovog korisničkog uputstva, tipovi
diskova koji se mogu reprodukovati su: unapred snimljeni komercijalni BD-ROM, DVD-VIDEO
i Audio CD (CD-DA) diskovi; BD-RE/-R, DVD-RW/-R diskovi; i CD-RW/-R diskovi.
• Osim gore navedenih diskova, drugi diskovi se ne mogu reprodukovati i/ili nisu namenjeni
za reprodukciju na ovom plejeru. I neki od gore navedenih diskova se možda neće moći
reprodukovati zbog jednog ili više dole navedenih razloga.
• Samsung ne može da garantuje da će ovaj plejer reprodukovati svaki disk sa BD-ROM, BD-RE/-R,
DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R i CD-RW/-R oznakom i ovaj plejer možda neće
reagovati na sve operativne komande ili neće vršiti sve funkcije na svakom disku. Takvi i drugi
problemi vezani za kompatibilnost diskova i rad plejera sa novim i postojećim formatima
diskova su mogući zato što:
-- je Blu-ray format novi format u razvoju i ovaj plejer možda neće vršiti sve funkcije na svim
Blu-ray diskovima zato što neke funkcije mogu biti opcione, dodatne funkcije mogu biti
dodate u Blu-ray format posle proizvodnje plejera, a izvesne postojeće funkcije mogu biti
dostupne sa zakašnjenjem;
-- nisu sve nove i postojeće verzije formata diskova podržane ovim plejerom;
-- se novi i postojeći formati diskova mogu revidirati, menjati, ažurirati, poboljšavati i/ili
dopuniti;
-- su neki diskovi proizvedeni na način koji omogućava specifičan ili ograničen rad i funkcije
tokom reprodukcije;
-- neke funkcije mogu biti opcione, dodatne funkcije se mogu dodati nakon proizvodnje
ovog plejera ili izvesne postojeće funkcije mogu biti dostupne sa zakašnjenjem;
-- neki diskovi sa BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R i CD-RW/-R
oznakama mogu biti nestandardni diskovi;
-- se neki diskovi ne mogu reprodukovati zavisno od njihovog fizičkog stanja ili uslova
snimanja;
-- se problemi i greške mogu javiti tokom kreiranja Blu-ray diskova, DVD softvera i/ili
proizvodnje diskova;
-- ovaj plejer radi drugačije od standardnog DVD plejera ili druge AV opreme; i/ili
-- zbog razloga pomenutih u ovom korisničkom uputstvu i zbog drugih razloga koje je otkrio
i prijavio SAMSUNG centar za podršku kupcima.
• Ako naiđete na probleme vezane za kompatibilnost diskova ili rad plejera, molimo pozovite
SAMSUNG centar za podršku kupcima.
Takođe, možete pozvati SAMSUNG centar za podršku kupcima u vezi mogućih ažuriranja za
ovaj plejer.
• Za dodatne informacije o ograničenjima reprodukcije i kompatibilnosti diskova, pročitajte
odeljke Mere opreza, Pre čitanja korisničkog uputstva, Tipovi diskova i karakteristike i Pre
reprodukcije u ovom korisničkom uputstvu.
• Za izlaz Blu-ray plejera sa progresivnim skeniranjem : KORISNICI BI TREBALO DA
PRIMETE DA NISU SVI TELEVIZORI VISOKE DEFINICIJE POTPUNO KOMPATIBILNI SA
OVIM PROIZVODOM I DA MOGU PROUZROKOVATI POJAVU SMETNJI NA PRIKAZANOJ
SLICI. U SLUČAJU PROBLEMA SA SLIKAMA GENERISANIM PROGRESIVNIM
SKENIRANJEM, PREPORUČUJE SE DA KORISNIK PROMENI POVEZIVANJE I PREĐE NA
IZLAZ STANDARDNE DEFINICIJE. AKO IMATE PITANJA U VEZI KOMPATIBILNOSTI VAŠEG
TV APARATA SA OVIM PROIZVODOM, MOLIMO DA KONTAKTIRATE SAMSUNGOV
CENTAR ZA PODRŠKU KUPCIMA.
27 |
2013-02-07 오후 3:52:29
Dodatak
• Cinavia obaveštenje : Ovaj proizvod koristi Cinavia tehnologiju za ograničenje upotrebe
neovlašćenih kopija nekih komercijalno proizvedenih filmova i video zapisa i zvučnih zapisa.
Kada se otkrije upotreba neovlašćene kopije, prikazaće se poruka i reprodukcija ili kopiranje
će biti prekinuto.
Više informacija o Cinavia tehnologija dostupne su na internet informacionom centru za
potrošače Cinavia na adresi http://www.cinavia.com. Da biste zatražili dodatne informacije o
Cinavia-i putem pošte, pošaljite razglednicu sa vaše e-adrese: Cinavia Consumer Information
Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, SAD.
Ovaj proizvod sadrži tehnologiju u vlasništvu pod licencom kompanije Verance Corporation
i zaštićen je američkim patentom 7,369,677 i drugim američkim i svetskim patentima koji
su potvrđeni ili su na čekanju, kao i zaštitom autorskih prava i poslovne tajne za određene
aspekte takve tehnologije. Cinavia je zaštitni znak kompanije Verance Corporation. Copyright
2004-2010 Verance Corporation. Sva prava zadržana od strane kompanije Verance.
Reinženjering ili demontaža su zabranjeni.
Izjava o odricanju odgovornosti za mrežni servis
Sav sadržaj i usluge dostupne preko ovog uređaja pripadaju trećim licima i zaštićene su
autorskim pravima, patentima, zaštitnim znakom i/ili drugim zakonima o intelektualnoj svojini.
Takav sadržaj i usluge se pružaju isključivo za vašu ličnu nekomercijalnu upotrebu. Ne možete
da koristite bilo koji sadržaj ili usluge na način koji nije odobren od strane vlasnika sadržaja ili
provajdera servisa. Bez ograničavanja prethodno navedenog, osim ako je izričito odobreno od
strane vlasnika sadržaja ili provajdera servisa, ne smete menjati, kopirati, ponovo objavljivati,
otpremati, prenositi, prevoditi, prodavati, kreirati izvedena dela, eksploatisati ili distribuirati, na
bilo koji način ili bilo kojim sredstvima, sadržaj prikazan preko ovog uređaja.
SADRŽAJI I SERVISI TREĆIH STRANA SU OBEZBEĐENI "KAKVI JESU”. SAMSUNG NE
GARANTUJE ZA SADRŽAJE ILI USLUGE KOJE SU OBEZBEĐENE NA TAJ NAČIN, BILO
IZRIČITO ILI PREĆUTNO, BEZ OBZIRA NA SVRHU. SAMSUNG IZRIČITO ODRIČE BILO
KAKVE GARANCIJE, UKLjUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA, GARANCIJE
UTRŽIVOSTI ILI POGODNOSTI ZA ODREĐENE SVRHE.
SAMSUNG NE GARANTUJE TAČNOST, VALIDNOST, PRAVOVREMENOST, ZAKONITOST
ILI POTPUNOST BILO KAKVOG SADRŽAJA ILI SERVISA KOJI SU STAVLJENI NA
RASPOLAGANJE PREKO OVOG UREĐAJA I NI POD KAKVIM OKOLNOSTIMA,
UKLJUČUJUĆI I NEMAR, SAMSUNG NEĆE BITI ODGOVORAN, BILO PO UGOVORU ILI
SPORU, ZA SVE DIREKTNE, INDIREKTNE, SLUČAJNE, POSEBNE ILI POSLEDIČNE ŠTETE,
ADVOKATSKE HONORARE, TROŠKOVE ILI BILO KOJE DRUGE ŠTETE KOJE SU NASTALE
ILI SU U VEZI SA BILO KOJOM INFORMACIJOM SADRŽANOM U ILI NASTALIM KAO
REZULTAT KORIŠĆENJA BILO KOG SADRŽAJA ILI SERVISA OD STRANE VAS ILI TREĆE
STRANE, ČAK I AKO JE UPOZOREN NA MOGUĆNOST TAKVIH ŠTETA.
Usluge trećih strana mogu biti okončane ili prekinute u bilo kom trenutku i Samsung ne predstavlja
i ne daje garanciju da će bilo koji sadržaj ili usluga ostati dostupni za bilo koji vremenski period.
Sadržaji i servisi se prenose od strane trećih strana putem mreža i prenosnih kapaciteta nad
kojima Samsung nema nikakvu kontrolu. Bez ograničavanja opštosti ove izjave o odricanju
odgovornosti, Samsung izričito odriče bilo kakvu odgovornost ili garanciju za bilo kakav prekid ili
suspenziju bilo kog sadržaja ili servisa stavljenih na raspolaganje preko ovog uređaja.
Samsung nije odgovoran za korisnički servis u vezi sa sadržajima i servisima. Bilo kakvo pitanje
ili zahtev koji su vezani za sadržaj ili servise treba uputiti direktno provajderima odgovarajućeg
sadržaja i servisa.
Licenca
• Dolby i dupli -D simbol su zaštitni znaci Dolby Laboratories.
• Proizvedeno pod licencom američkog patenta br.: 5,956,674; 5,974,380;
6,487,535 i drugih američkih i svetskih patenata koji su potvrđeni ili čekaju
na potvrđivanje. DTS, simbol, & DTS i simbol zajedno su registrovani zaštitni
znaci, a 2.0+Digital Out su zaštitni znaci kompanije DTS, Inc. Proizvod sadrži
softver. © DTS, Inc. Sva prava zadržana.
2.0+Digital Out
• DivX
-- O DIVX VIDEO FORMATU: DivX® je digitalni video format koji je kreirala
kompanija DivX, LLC, podružnica korporacije Rovi Corporation.
Ovo je uređaj sa zvaničnim certifikatom DivX Certified® koji reprodukuje DivX video.
Više informacija i softverske alate za konverziju vaših datoteka u DivX video zapise
potražite na www.divx.com.
| 28
Srpski
02227Q-BD-E5500-EN-SER.indd 28
2013-02-07 오후 3:52:29
Dodatne informacije
Napomena
• Kod nekih 3D diskova, da biste zaustavili film u toku 3D reprodukcije, pritisnite jednom
taster STOP 5. Film se zaustavlja, a opcija 3D moda se deaktivira.
Da biste promenili izbor 3D opcije u toku reprodukovanja 3D filma, pritisnite jednom
taster 5.
Blu-ray meni se pojavljuje. Ponovo pritisnite taster 5 a zatim izaberite 3D postavke
u Blu-ray meniju.
• U zavisnosti od sadržaja i položaja slike na ekranu vašeg televizora, možete videti
vertikalne crne linije na levoj strani, na desnoj strani ili na obe strane.
• Obaveštenje o licenci za softver sa otvorenim kodom
-- U slučaju da se koristi softver sa otvorenim kodom, licence za softver sa otvorenim kodom
dostupne su u meniju proizvoda.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™ i logotipi su zaštitni znaci Blu-ray Disc Association.
Format slike
Podešavanja
• Zavisno od tipa diska, neke proporcije možda neće biti na raspolaganju.
• Ako izaberete proporciju ekrana i opciju koja se razlikuje od proporcije ekrana vašeg
televizora, moglo bi doći do poremećaja slike.
• Ako izaberete 16:9 Originalno, televizor može da prikaže 4:3 Pillarbox (crne linije na
stranama slike).
BD Wise (Samo za Samsung plejere)
• Kada je opcija BD Wise uključena, postavka rezolucije se automatski vraća na BD Wise,
a u meniju Rezolucija pojavljuje se opcija BD Wise.
• Ako je plejer povezan na uređaj koji ne podržava BD Wise, ne možete da koristite
funkciju BD Wise.
• Za pravilan rad opcije BD Wise, kod proizvoda i kod televizora podesite meni BD Wise
na Uklj..
Srpski
02227Q-BD-E5500-EN-SER.indd 29
Dodatak
Postavke za 3D
• HDMI i High-Definition Multimedia Interface, kao i HDMI logotip su
zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci HDMI Licensing LLC u
Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.
• Oracle i Java su registrovani zaštitni znaci kompanije Oracle i/ili njenih
filijala. Ostala imena mogu biti zaštitni znaci njihovih vlasnika.
07
-- O DIVX FORMATU VIDEO ZAPISA NA ZAHTEV: Ovaj uređaj sa certifikatom DivX
Certified® mora da bude registrovan da bi mogao reprodukovati filmove kupljene u DivX
formatu video zapisa na zahtev (VOD). Da biste dobili registracioni kod, pronađite DivX
VOD deo u meniju za podešavanje uređaja. Idite na vod.divx.xom da biste saznali kako da
završite proces registracije.
-- DivX Certified® za reprodukciju DivX® video zapisa do HD 1080p, uključujući i premium
sadržaj.
DivX®, DivX Certified® i slični logotipi su zaštićeni znaci korporacije Rovi Corporation ili
njenih podružnica i koriste se pod licencom.
Pokriven jednim ili više sledećih patenata izdatih u SAD-u: 7,295,673; 7,460,668;
7,515,710; 7,519,274.
29 |
2013-02-07 오후 3:52:29
Dodatak
Digitalni izlaz
Anynet+ (HDMI-CEC)
• Obavezno izaberite korektan Digitalni izlaz ili nećete čuti zvuk ili ćete čuti jak šum.
• Ako HDMI uređaj (AV prijemnik, TV) nije kompatibilan sa komprimovanim formatima
(Dolby Digital, DTS), audio signal se isporučuje kao PCM.
• Standardni DVD diskovi nemaju BONUSVIEW audio i navigacione zvučne efekte.
• Neki Blu-ray diskovi nemaju BONUSVIEW audio i navigacione zvučne efekte.
• Ovo podešavanje opcije Digitalni izlaz ne utiče na HDMI audio izlaz na vašem
televizoru.
Ono utiče na optički i HDMI audio izlaz kada je vaš plejer povezan na AV prijemnik.
• Ako reprodukujete MPEG audio filmske podloge, audio signal isporučuje PCM bez
obzira na izabrane opcije za Digitalni izlaz (PCM ili Tok bitova).
• Zavisno od vašeg televizora, izvesne rezolucije HDMI izlaza možda neće funkcionisati.
Molimo da pogledate korisničko uputstvo za svoj televizor.
• Ova funkcija nije na raspolaganju ako HDMI kabl ne podržava CEC.
• Ako vaš Samsung TV ima Anynet+ logotip, onda podržava Anynet+ funkciju.
Upravljanje BD podacima
Podešavanja
Smanj. br. piksela PCM-a
Podešavanja
• Čak i kada je opcija PCM konverzija naniže postavljena na Isklj., neki diskovi će
isporučivati samo konvertovani audio signal preko optičkih digitalnih izlaza.
• HDMI
-- Ako vaš televizor nije kompatibilan sa komprimovanim višekanalnim formatima
(Dolby Digital, DTS), plejer može da isporuči PCM 2-kanalni konvertovani audio
signal čak i ako u vašem meniju za podešavanje podesite Tok bitova (Rekodiranje ili
neobrađeno).
-- Ako vaš televizor nije kompatibilan sa PCM frekvencijama semplovanja većim od
48kHz, plejer može da isporuči izlaz od 48kHz.
Internet veza za uslugu BD-Live
• Šta je sertifikat validnosti?
Kada Blu-ray plejer koristi BD-LIVE da bi serveru poslao podatke diska i zahtev za
proveru diska, server koristi prenete podatke da bi proverio da li je disk validan, a
zatim plejeru šalje sertifikat.
• Internet veza može biti ograničena za vreme korišćenja BD-LIVE sadržaja.
| 30
• U modu spoljašnje memorije, reprodukcija diska može biti prekinuta ukoliko u toku
reprodukcije odspojite USB uređaj.
• Podržavaju se samo oni USB uređaji koji su formatirani u FAT sistemu datoteka (DOS
8.3 oznaka logičkog diska).
Preporučujemo da koristite USB uređaje koji podržavaju USB 2.0 protokol sa 4 MB/s
ili većom brzinom čitanja/pisanja.
• Funkcija za nastavak reprodukcije možda neće funkcionisati nakon što formatirate
memorijski uređaj.
• Ukupna memorija koja je dostupna za upravljanje BD podacima može se razlikovati,
što zavisi od uslova.
Biranje audio jezika
Reprodukcija
medija
• Indikator ◄► se neće pojaviti na ekranu ako BONUSVIEW deo ne sadrži nijednu
BONUSVIEW audio postavku.
• Jezici koji su dostupni preko funkcije Audio jezika zavise od jezika koji su kodirani na
disku. Ova funkcija ili određeni jezici možda neće biti dostupni.
• Neki Blu-ray diskovi omogućavaju da izaberete PCM ili Dolby Digital audio podlogu na
engleskom jeziku.
Srpski
02227Q-BD-E5500-EN-SER.indd 30
2013-02-07 오후 3:52:29
Biranje jezika titla
Izlaz
BD Wise
Blu-ray disk
Rezolucija Blu-ray diska
E-sadržaji/
Digitalni sadržaji
1080p
DVD
576i/480i
Auto
Maks. rezolucija TV ulaza
Maks. rezolucija TV ulaza
Maks. rezolucija TV ulaza
Filmski kadar : Autom.
(24 f/s)
1080@24F
1080@24F
-
1080i
720p
1080i
1080i
1080i
576p/480p
720p
576p/480p
576p/480p
576p/480p
1080p
1080p
1080p
720p
Dodatak
Podešavanje
07
Reprodukcija
medija
• Zavisno od Blu-ray diska / DVD, možda ćete moći da menjate jezik titlova u meniju
diska. Pritisnite taster DISC MENU.
• Ova funkcija zavisi od toga koji titlovi su kodirani na disku i možda neće biti dostupna
na svim Blu-ray/DVD diskovima.
• Informacije o glavnoj opciji/BONSUVIEW modu će se takođe pojaviti ako Blu-ray disk
ima BONUSVIEW deo.
• Ova funkcija istovremeno menja primarne i sekundarne titlove.
• Redom se prikazuje ukupan broj primarnih i sekundarnih titlova.
• Ako pritisnete taster SUBTITLE na daljinskom upravljaču, pojavljuje se traka sa titlom.
Pritisnite RETURN da biste uklonili traku sa titlom.
Rezolucija u skladu sa tipom sadržaja
1080p
720p
||NAPOMENA |
\\ Ako povezani TV ne podržava Filmski kadar ili odabranu rezoluciju, pojaviće se poruka "Ako se ne prikaže
nikakva slika kada izaberete „Da“, sačekajte 15 sekundi da biste se vratili na prethodnu rezoluciju.Želite li da
promenite rezoluciju?". Ako izaberete Da, ekran televizora će biti prazan 15 sekundi, a rezolucija će automatski
biti vraćena na prethodnu vrednost.
\\ Ako ekran ostane prazan nakon što ste promenili rezoluciju, izvadite sve diskove, a zatim pritisnite i držite
pritisnut taster p na prednjoj ploči proizvoda duže od 5 sekundi. Sve postavke se vraćaju na fabrička
podešenja. Ponovo pokrenite proceduru Početnog podešavanja. Zatim pređite na Podešavanja > Ekran >
Rezolucija u meniju, i izaberite ispravnu rezoluciju za vaš televizor.
\\ Kada pokrenete proceduru Početnog podešavanja, ponovo izaberite samo jezik i format slike (veličinu ekrana
i format). Resetovanje ne utiče na vaša mrežna podešenja, te bi trebalo da možete da preskočite Podešavanje
mreže i Nadogradnju softvera.
\\ Ako su vraćena fabrička podešenja, svi sačuvani korisnički BD podaci biće obrisani.
\\ Blu-ray disk mora da ima opciju za 24 kadra da bi se koristio mod Filmski kadar (24Fs).
Srpski
02227Q-BD-E5500-EN-SER.indd 31
31 |
2013-02-07 오후 3:52:29
Dodatak
Izbor digitalnog izlaza
Podešavanje
PCM
PCM
Dolby Digital
Do
7.1-kanalni
Dolby
TrueHD
DTS
DTSHD High
Resolution
Audio
DTS-HD
master
audio
PCM
Dolby Digital
DTS
| 32
PCM
2-kanalni
PCM
PCM
2-kanalni
DTS ponovo Dolby Digital
kodiran ponovo kodiran *
PCM
2-kanalni
PCM
DTS ponovo Dolby Digital
Dolby Digital Dolby Digital
2-kanalni
kodiran ponovo kodiran *
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
Dolby Digital
PCM
Plus
2-kanalni
Audio tok na
DVD-u
Tok bitova Tok bitova
(DTS
(Dolby D
ponovo
ponovo
kodiran)
kodiran)
HDMI
HDMI
HDMI
HDMI
prijemnik kompatibilan
Koaksijalni
Koaksijalni
AV prijemnik
prijemnik
prijemnik
ili
koaksijalni ili koaksijalni
Povezivanje
Audio tok bitova
na Blu-ray disku
Tok bitova
(neobrađeno)
PCM
Dolby Digital
DTS ponovo Dolby Digital
Dolby Digital
2-kanalni
Plus
kodiran ponovo kodiran *
Dolby
TrueHD
Dolby Digital
DTS ponovo Dolby Digital
kodiran ponovo kodiran *
DTS
DTS
DTSHD High
Resolution
Audio
DTS ponovo Dolby Digital
kodiran ponovo kodiran *
DTS
DTS ponovo Dolby Digital
kodiran ponovo kodiran *
DTS
DTS ponovo Dolby Digital
kodiran ponovo kodiran *
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
DTS
DTS
DTS
DTS
PCM
2-kanalni
DTS-HD
master
audio
Definicija Bluray diska
Bilo koji
Šalje samo glavne opcije
Dekodira audio
audio toka bitova tako
signal glavne opcije i
da AV prijemnik može da
BONUSVIEW audio tok
dekodira audio tok bitova.
bitova zajedno u jedan
Nećete čuti sekundarni
PCM audio signal i dodaje
BONUSVIEW audio i
navigacione zvučne efekte.
navigacione zvučne efekte.
Dekodira
audio signal
glavne opcije
i BONUSVIEW
audio tok
bitova zajedno
u jedan PCM
audio signal
i dodaje
navigacione
zvučne efekte,
a zatim ponovo
kodira PCM
audio u DTS
tok bitova.
Dekodira
audio signal
glavne opcije
i BONUSVIEW
audio tok
bitova
zajedno u
jedan PCM
audio signal
i dodaje
navigacione
zvučne
efekte, a
zatim ponovo
kodira PCM
audio u Dolby
Digital tok
bitova.
* Ako je Tok izvora 2-kanalni, ne primenjuje se postavka "Dolby D ponovo kodiran".
Blu-ray diskovi mogu da sadrže tri audio toka bitova :
-- Glavni audio signal : Audio filmska podloga glavne opcije.
-- BONUSVIEW audio : Dodatna filmska podloga, kao što su komentari režisera ili glumca.
-- Navigacioni zvučni efekti : Kada izaberete navigaciju nekog menija, mogu se čuti navigacioni
zvučni efekti. Navigacioni zvučni efekti su različiti na svakom Blu-ray disku.
PCM
Dolby Digital Dolby Digital Dolby Digital Dolby Digital
2-kanalni
Srpski
02227Q-BD-E5500-EN-SER.indd 32
2013-02-07 오후 3:52:29
Rešavanje problema
PROBLEM
Preko daljinskog upravljača se ne
može izvršiti ni jedna funkcija.
Zaboravljen PIN
• Pritisnite p taster (na prednjoj ploči) 5 sekundi ili duže kada nije
stavljen disk. Sve postavke, uključujući i lozinku biće vraćene na
fabričke postavke.
Nemojte ovo koristiti osim ako nije apsolutno neophodno.
• Ako su vraćena fabrička podešenja, svi sačuvani korisnički BD
podaci biće obrisani.
Ako imate druge probleme.
• Idite na sadržaj i pronađite odeljak u korisničkom uputstvu koji
sadrži objašnjenja u vezi vašeg trenutnog problema, i sledite
proceduru još jednom.
• Ako problem i dalje ne može da se reši, molimo da kontaktirate vaš
najbliži Samsungov ovlašćeni servisni centar.
Slika ima šum ili je izobličena
• Proverite da li je disk prljav ili izgreban.
• Očistite disk.
Nema HDMI izlaza.
• Proverite vezu između TV aparata i HDMI konektora na plejeru.
• Proverite da li vaš TV podržava 576p/480p, 720p, 1080i, ili 1080p
rezolucije HDMI ulaza.
Abnormalan ekran HDMI izlaza.
• Ako se na ekranu pojavljuje slučajan šum, to znači da vaš TV aparat
ne podržava HDCP (Širokopojasna zaštita digitalnog sadržaja).
REŠENJE
• Proverite baterije u daljinskom upravljaču. Možda ih treba zameniti.
• Ne upravljajte daljinskim upravljačem sa rastojanja većeg od 6,1m
od plejera.
• Izvadite baterije i pritisnite jedan ili više tastera na nekoliko minuta
kako bi se ispraznio mikroprocesor u daljinskom upravljaču
i resetovao. Ponovo stavite baterije i pokušajte da upravljate
daljinskim upravljačem.
Diskovi se ne reprodukuju.
• Proverite da li je disk postavljen sa nalepnicom okrenutom nagore.
• Proverite regionalni kod za Blu-ray/DVD disk.
Ne pojavljuje se meni diska.
• Proverite da li disk ima meni.
Na ekranu se pojavljuje poruka o
zabrani.
• Ova poruka se prikazuje kada se pritisne pogrešan taster.
• Softver Blu-ray/DVD diska ne podržava ovu funkciju (npr. uglovi).
• Zahtevali ste broj naslova ili poglavlja ili vreme pretraživanja koje je
van opsega.
Režim reprodukcije se razlikuje od
izbora u meniju za podešavanje.
• Neke funkcije koje su izabrane u meniju za podešavanje možda neće
raditi ispravno ako disk nije kodiran sa odgovarajućom funkcijom.
Proporcija ekrana se ne može promeniti. • Proporcija ekrana je fiksna na vašem Blu-ray/DVD disku.
• To nije problem sa plejerom.
Nema audio signala.
• Ako je HDMI izlaz postavljen na rezoluciju koju vaš TV aparat ne
podržava (npr, 1080p), može se desiti da na vašem TV aparatu ne
vidite sliku.
• Pritisnite p taster (na prednjoj ploči) 5 sekundi ili duže kada nije
stavljen disk. Sve postavke će se vratiti na fabričke postavke.
• Ako su vraćena fabrička podešenja, svi sačuvani korisnički BD
podaci biće obrisani.
• Uverite se da ste izabrali korektan Digitalni izlaz u meniju za Audio
opcije.
Srpski
02227Q-BD-E5500-EN-SER.indd 33
Dodatak
PROBLEM
Ekran je prazan.
07
Pre nego što potražite servisiranje, proverite sledeće.
REŠENJE
33 |
2013-02-07 오후 3:52:29
Dodatak
PROBLEM
AllShare funkcija
REŠENJE
Mogu da vidim direktorijume koji se
dele preko aplikacije AllShare, ali ne
mogu da vidim datoteke.
• AllShare prikazuje smao video prikaze, fotografije i muzičke
datoteke. Drugi tipovi datoteka se ne prikazuju.
Video se reprodukuje sa prekidima.
• Proverite da li je mreža stabilna.
• Proverite da li je mrežni kabl pravilno povezan i da mreža nije
preopterećena.
• Bežična veza između DLNA kompatibilnog uređaja i plejera je nestabilna.
Proverite vezu.
AllShare veza između plejera i računara • IP adrese pod istom podmrežom treba da budu jedinstvene.
je nestabilna.
Ako nisu, do takve pojave može da dovede ometanje IP-a.
• Proverite da li ste omogućili zaštitni zid.
Ako jeste, onemogućite funkciju zaštitnog zida
BD-LIVE
Ne mogu da se povežem sa BD-LIVE
serverom.
| 34
• Koristeći funkciju Status Mreže proverite da li je veza sa mrežom
uspešna. (Vidi stranu 16)
• Proverite da li je USB memorijski uređaj povezan sa plejerom.
• Memorijski uređaj mora da ima najmanje 1GB slobodnog prostora
da bi mogao da podrži BD-LIVE servis
Dostupan kapacitet možete proveriti u Upravljanje BD podacima.
(Vidi stranu 16)
• Pogledajte da li je opcija BD-Live Internet veze podešena na Dozvoli
(Sve).
• Ako to ne uspe, kontaktirajte dobavljača sadržaja ili ažurirajte plejer
na najnoviji fabrički softver.
PROBLEM
Došlo je do greške pri korišćenju
BD-LIVE servisa.
REŠENJE
• Memorijski uređaj mora da ima najmanje 1GB slobodnog prostora
da bi mogao da podrži BD-LIVE servis.
Dostupan kapacitet možete proveriti u Upravljanje BD podacima.
(Vidi stranu 16)
||NAPOMENA |
\\ Ako su vraćena fabrička podešenja, svi sačuvani korisnički BD podaci biće obrisani.
Popravke
Ukoliko nas kontaktirate za popravku vašeg plejera, administrativni troškovi mogu biti naplaćeni
ako je:
1.
2.
Tehničar pozvan u vaš dom na vaš zahtev i ako proizvod nije u kvaru.
Vi donesete uređaj u servisni centar, a proizvod nije u kvaru.
Iznos administrativnih troškova ćemo vam dostaviti pre nego što obavimo posetu ili počnemo
da radimo na vašem plejeru.
Preporučujemo vam da pažljivo pročitate ovo uputstvo, potražite rešenje na www.samsung.
com ili kontaktirate Centar za podršku pre nego što zatražite popravku plejera.
Srpski
02227Q-BD-E5500-EN-SER.indd 34
2013-02-07 오후 3:52:30
Specifikacije
HDMI
Audio izlaz
Video
Audio
Digitalni audio izlaz
Ethernet
Bežični LAN
Mreža
Bezbednost
WPS(PBC)
1,08 kg
360 (Š) X 193 (D) X 37 (V) mm
+5°C do +35°C
10 % do 75 %
USB 2.0
5V 500mA Maks
2D : 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
3D : 1080p, 720p
PCM, Tok bitova
Koaksijalni
100BASE - TX Terminal
Podržava kada je plejer povezan putem
Samsungovog adaptera za bežični LAN.
(Naziv modela : WIS12ABGNX)
WEP (OPEN/SHARED)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-PSK (TKIP/AES)
Podržano
Dodatak
USB
Težina
Dimenzije
Opseg radnih temperatura
Radni opseg vlažnosti vazduha
Tip A
DC izlaz
07
Opšte postavke
• Brzine mreže jednake ili slabije od 10Mbps nisu podržane.
• Dizajn i specifikacije su podložni izmenama bez prethodnog obaveštavanja.
• U vezi sa napajanjem i potrošnjom energije, pogledajte nalepnicu na plejeru.
• Težina i dimenzije su približne.
Srpski
02227Q-BD-E5500-EN-SER.indd 35
35 |
2013-02-07 오후 3:52:30
Ispravno odlaganje baterija za ovaj uređaj
(Važi za Evropsku Uniju i ostale evropske zemlje koje imaju poseban sistem za
recikliranje baterija)
Kontaktirajte SAMSUNG WORLD WIDE
Ako imate bilo kakva pitanja ili komentare u vezi Samsung proizvoda, molimo da kontaktirate
SAMSUNG centar za podršku kupcima.
ALBANIA
AUSTRIA
Area
BELGIUM
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
KOSOVO
LUXEMBURG
MONTENEGRO
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
Switzerland
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
Contact Centre 
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
02-201-24-18
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)
8009 4000 only from landline
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
020 405 888
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801-1SAMSUNG(172-678)
+48 22 607-93-33
808 20-SAMSUNG (808 20 7267)
08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from landline
(+40) 21 206 01 10 from mobile and land line
0700 Samsung (0700 726 7864)
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
02227Q-BD-E5500-EN-SER.indd 36
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Ova oznaka na bateriji, priručniku ili na pakovanju znači da baterija u ovom
proizvodu ne sme da se odloži sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada prestane
da radi. Tamo gde postoje sledeće oznake hemisjkih elemenata Hg, Cd ili Pb, to
označava da baterija sadrži živu, kadmijum ili olovo u količinama iznad nivoa
dozvoljenog prema direktivi EC Directive 2006/66. Ukoliko se baterije ne odlože na
pravilan način, ove supstance mogu biti štetne po zdravlje ili po životnu okolinu.
Da biste zaštitili prirodna bogatstva i da biste promovisali ponovnu upotrebu
recikliranog materijala, odvojite baterije od ostalog otpada I reciklirajte ih pomoću
svog lokalnog sistema za reciklažu baterija.
Pravilno odlaganje ovog proizvoda
(električna i elektronska oprema za odlaganje)
(Primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju posebne
sisteme za prikupljanje)
Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i
njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se
odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja.
Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled
nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno
ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.
Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili
lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji
mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu
okolinu.
Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora
o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da
se mešaju saostalim komercijalnim otpadom.
AK68-02227Q-02
2013-02-07 오후 3:52:30
BD-E5500
Blu-ray™ disk player
korisnički priručnik
zamislite mogućnosti
Zahvaljujemo Vam na kupnji ovog Samsung proizvoda.
Za potpuniju uslugu, molimo registrirajte vaš proizvod na
www.samsung.com/register
Hrvatski
02227Q-BD-E5500-EN-CRO.indd 1
2013-02-07 오후 2:26:36
Sigurnosne informacije
Upozorenje
KAKO BISTE SMANJILI RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE UKLANJAJTE PREDNJI (ILI STRAŽNJI) POKLOPAC.
NE SADRŽI DIJELOVE KOJE MOŽE SERVISIRATI KORISNIK. SERVIS POVJERITE OVLAŠTENOM SERVISNOM
OSOBLJU.
OPREZ
Ovaj simbol označava “opasan napon”
u proizvodu koji predstavlja rizik od
električnog udara ili ozljede osoba.
RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA
NE OTVARAJTE
OPREZ: KAKO BISTE SMANJILI RIZIK OD
Ovaj simbol označava važne upute koje idu
ELEKTRIČNOG UDARA, NE UKLANJAJTE PREDNJI uz proizvod.
(ILI STRAŽNJI) POKLOPAC, NEMA DIJELOVA KOJE
MOŽE SERVISIRATI KORISNIK. SERVIS POVJERITE
OVLAŠTENOM SERVISNOM OSOBLJU.
Nemojte instalirati ovaj proizvod u ograničenom
prostoru kao što je ormar za knjige ili slični uređaj.
UPOZORENJE
Kako biste spriječili oštećenje uslijed
opasnosti od požara ili električnog udara,
nemojte izlagati ovaj uređaj vlazi ili kiši.
OPREZ
Blu-ray disk player KORISTI NEVIDLJIVU
LASERSKU ZRAKU KOJA MOŽE UZROKOVATI
OPASNO ZRAČENJE U SLUČAJU IZLAGANJA.
PAZITE DA ISPRAVNO KORISTITE Blu-ray disk
player U SKLADU S UPUTAMA.
|2
OPREZ
OVAJ PROIZVOD KORISTI LASER.
UPORABA KONTROLA ILI PODEŠAVANJA ILI
IZVRŠENJE POSTUPAKA KOJI NISU OVDJE
NAVEDENI MOŽE DOVESTI DO IZLAGANJA
OPASNOM ZRAČENJU. NE OTVARAJTE
POKLOPCE I NE VRŠITE SAMI POPRAVKE.
SERVIS POVJERITE OVLAŠTENOM
SERVISNOM OSOBLJU.
Ovaj proizvod je u skladu s CE propisima ako
koristite oklopljene kabele i konektore za
spajanje uređaja s drugom opremom. Za
sprječavanje elektromagnetske interferencije s
električnim uređajima kao što su radio i TV,
koristite oklopljene kabele i konektore za
spajanje.
VAŽNA NAPOMENA
Glavni električni vod na ovoj opremi isporučen je
s oblikovanim utikačem koji uključuje osigurač.
Vrijednost osigurača navedena je na prednjem
dijelu zatika utikača. Ako je potrebna zamjena,
morate koristiti osigurač iste snage odobren za
BS1362.
Nikada ne koristite utikač bez poklopca
osigurača ako se poklopac može ukloniti. Ako
je potreban zamjenski poklopac osigurača, on
mora biti iste boje kao i lice zatika na utikaču.
Zamjenske poklopce možete kupiti kod
distributera.
Ako isporučeni utikač nije prikladan za točke
napajanja u vašoj kući ili kabel nije dovoljno
dugačak da dosegne točku napajanja, trebate
nabaviti odgovarajući produžni sigurnosni kabel
ili zatražiti pomoć distributera.
Međutim, ako nema alternative odrezivanju
utikača, uklonite osigurač i sigurno odložite
utikač.
Ne spajajte utikač u utor glavnog voda budući
da postoji rizik od električnog udara zbog gole
fleksibilne žice.
Za odspajanje opreme s glavnog voda morate
izvući utikač iz utora glavnog voda te stoga
utikač glavnog voda mora biti spreman za
uporabu.
Uređaj isporučen s ovim priručnikom za
korisnike ima licencu u skladu s pravima na
intelektualno vlasništvo trećih strana.
LASERSKI proizvod KLASE 1
Ovaj player kompaktnih diskova klasificiran je
kao LASERSKI proizvod KLASE 1. Uporaba
kontrola, prilagodbe ili izvođenje procedura koji
nisu navedeni u ovim uputama mogu rezultirati
opasnim izlaganjem zračenju.
OPREZ :
• U SLUČAJU OTVARANJA JAVLJA SE
VIDLJIVO ILI NEVIDLJIVO LASERSKO
ZRAČENJE KLASE 3B. IZBJEGAVAJTE
IZLAGANJE ZRACI (IEC 60825-1)
• OVAJ PROIZVOD KORISTI LASER. UPORABA
KONTROLA, PRILAGODBE ILI IZVOĐENJE
PROCEDURA KOJI NISU NAVEDENI U OVIM
UPUTAMA MOGU REZULTIRATI OPASNIM
IZLAGANJEM ZRAČENJU. NE OTVARAJTE
OPLATE I NE POKUŠAVAJTE SAMOSTALNO
POPRAVLJATI PROIZVOD. SERVISIRANJE
PREPUSTITE KVALIFICIRANIM DJELATNICIMA.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
Hrvatski
02227Q-BD-E5500-EN-CRO.indd 2
2013-02-07 오후 2:26:36
Mjere opreza
1.
Pročitajte ove upute.
3.
Obratite pozornost na sva upozorenja.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Sačuvajte ove upute.
Slijedite sve upute.
Ne upotrebljavajte uređaj u blizini vode.
Čistite samo suhom krpom.
Nemojte blokirati ventilacijske otvore.
Instalirajte u skladu s uputama
proizvođača.
Ne postavljajte uređaj blizu izvora topline
kao što su radijatori, toplinski spremnici,
pećnice ili drugi uređaji (uključujući AV
prijemnike) koji proizvode toplinu.
Ne poništavajte sigurnosnu namjenu
polariziranog utikača ili utikača za
uzemljenje. Polarizirani utikač ima dvije
kontaktne plojke od kojih je jedna šira od
druge. Utikač za uzemljenje ima dvije
kontaktne plojke i jedan šiljak za
uzemljenje. Široka plojka i treći šiljak
namijenjeni su vašoj sigurnosti. Ako
isporučeni utikač ne odgovara vašoj
utičnici, obratite se električaru kako biste
zamijenili zastarjelu utičnicu.
11. Upotrebljavajte samo dodatke/dodatnu
opremu koju je naveo proizvođač.
12. Rabite kolica, stalak,
tronožac, držač ili stol
koji je naveo proizvođač
ili koji je prodan uz uređaj.
Oprezno pomičite kolica
s uređajem da biste izbjegli ozljedu
uslijed prevrtanja.
13. Isključite uređaj iz utičnice tijekom
grmljavine ili kada ga ne upotrebljavate
dulje vrijeme.
14. Sve radove servisiranja prepustite
kvalificiranom servisnom osoblju.
Servisiranje je potrebno u slučaju bilo
kakvog oštećenja, npr. oštećenja
kabela napajanja ili utikača, prolijevanja
tekućine ili upadanja stranih predmeta
u uređaj, izlaganja uređaja kiši ili vlazi,
neuobičajenog rada ili pada s visine.
• Držanje diskova
-- Otisci prstiju i ogrebotine
na disku mogu umanjiti
kvalitetu zvuka i slike ili
uzrokovati preskakanje.
-- Izbjegavajte dodirivanje površine diska
na koji su snimljeni podaci.
-- Disk držite za rubove kako otisci prstiju
ne bi ostali na površini.
-- Ne lijepite papir ili traku na disk.
• Čišćenje diska
-- Ako se disk zaprlja otiscima
prstiju ili prljavštinom, očistite
ga blagim deterdžentom
razrijeđenim u vodi te ga
obrišite mekom krpom.
-- Disk čistite tako da ga brišete od
unutarnjeg prema vanjskom rubu.
• Pohranjivanje diska
`` Ne čuvajte ga na izravnoj sunčevoj
svjetlosti.
`` Čuvajte ga na hladnom i prozračenom
mjestu.
`` Čuvajte ga u čistom zaštitnom omotu i
u okomitom položaju.
Mjere opreza pri rukovanju
• Ne izlažite ovaj uređaj kapanju ili prskanju.
Na uređaj ne stavljajte predmete napunjene
tekućinom, poput vaza.
• Kako biste potpuno isključili ovaj uređaj,
morate iskopčati utikač iz zidne utičnice.
Stoga utikač mora uvijek biti lako
pristupačan.
• U jednu zidnu utičnicu ne uključujte više
električnih uređaja. Preopterećenje utičnice
može uzrokovati njezino pregrijavanje i,
posljedično, požar.
• Održavanje ormarića
-- Prije povezivanja ostalih komponenti na
ovaj player, svakako ih isključite.
-- Ako iznenada premjestite player s
hladnog na toplo mjesto, na radnim
dijelovima i lećama može se stvoriti
kondenzat te izazvati nepravilnu
reprodukciju diska. Dođe li to toga,
isključite player, pričekajte dva sata prije
nego što priključite utikač u utičnicu.
Potom umetnite disk i pokušajte ga
ponovno reproducirati.
• Bude li proizvod proizvodio neobičnu buku
ili miris gorenja ili dim, odmah isključite
prekidač za napajanje i izvucite strujni
utikač iz zidne utičnice. Potom se obratite
najbližem korisničkom servisnom centru
kako biste dobili tehničku pomoć. Ne rabite
proizvod. Uporaba takvog proizvoda može
uzrokovati požar ili električni udar.
Hrvatski
02227Q-BD-E5500-EN-CRO.indd 3
Sigurnosne informacije
Prije uporabe jedinice pažljivo pročitajte ove
upute za rad. Slijedite sve dolje navedene
sigurnosne upute.
Upute za rad čuvajte pri ruci za buduću
uporabu.
Pohranjivanje diskova i
upravljanje njima
01
Važne sigurnosne upute
10. Kabel za napajanje postavite tako da
se po njemu ne gazi te na mjesto gdje
neće biti prikliješten drugim predmetima.
Posebice pazite na utikač i na dio
kabelskog izlaza iz jedinice.
3|
2013-02-07 오후 2:26:36
Sigurnosne informacije
Uporaba funkcije 3D prikaza
VAŽNE ZDRAVSTVENE I SIGURNOSNE
INFORMACIJE ZA 3D SLIKE.
Prije uporabe funkcije 3D prikaza pročitajte i
proučite sljedeće sigurnosne informacije.
• Neki bi gledatelji tijekom gledanja 3D televizije
mogli osjetiti neugodne reakcije kao što su
vrtoglavice, mučnine i glavobolje.
Ako budete imali bilo koji od ovih simptoma,
prestanite gledati 3D televiziju, skinite 3D
aktivne naočale i odmorite se.
• Dugotrajno gledanje 3D slika može
izazvati naprezanje očiju. Budete li osjetili
naprezanje očiju, prestanite gledati 3D
televiziju, skinite 3D aktivne naočale i
odmorite se.
• Odgovorna odrasla osoba trebala bi često
provjeravati djecu koja rabe funkciju 3D prikaza.
Ako se dijete žali na umor očiju, glavobolje,
vrtoglavice ili mučnine, ono bi trebalo
prestati gledati 3D televiziju i odmarati se.
• 3D aktivne naočale ne rabite u druge svrhe (kao
dioptrijske, sunčane ili zaštitne naočale itd).
• Funkciju 3D prikaza i 3D aktivne naočale ne
rabite dok hodate. Uporaba funkcije 3D
prikaza ili 3D aktivnih naočala tijekom
kretanja može uzrokovati sudaranje s
predmetima, spoticanje i/ili padanje te
ozbiljne ozljede.
|4
• Želite li uživati u 3D sadržaju, 3D uređaj
(AV prijemnik ili televizor koji podržava 3D
tehnologiju) povežite s priključkom HDMI
OUT playera pomoću HDMI kabela za brzi
prijenos podataka. Prije reprodukcije 3D
sadržaja stavite 3D naočale.
• Player šalje 3D signale samo putem HDMI
kabela povezanog s priključkom HDMI
OUT.
• Budući da je razlučivost videozapisa u 3D
načinu reprodukcije određena razlučivošću
izvornog 3D videozapisa, ne možete je
mijenjati po želji.
• U 3D načinu reprodukcije neke funkcije
poput BD Wise, prilagodbe veličine zaslona
i prilagodbe razlučivosti možda neće
ispravno raditi.
• Za pravilan izlaz 3D signala morate koristiti
HDMI kabel za brzi prijenos podataka.
• Tijekom gledanja 3D slika budite udaljeni
od zaslona televizora najmanje tri širine
zaslona. Naprimjer, ako imate zaslon
veličine 46 inča, gledajte na udaljenosti od
138 inča (11,5 stopa) od zaslona.
• 3D videozaslon postavite u razini očiju kako
biste imali najbolju 3D sliku.
• Ako je player spojen na neke 3D uređaje,
3D efekt možda neće pravilno raditi.
• Ovaj player ne pretvara 2D sadržaj u 3D.
• Logotipi "Blu-ray 3D" i "Blu-ray 3D" zaštitni
su znakovi tvrtke Blu-ray Disc Association.
Autorsko pravo
© 2012 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Sva prava pridržana; ni jedan dio ovog
korisničkog priručnika ne smije se
reproducirati ili kopirati bez prethodnog
pismenog odobrenja tvrtke Samsung
Electronics Co.,Ltd.
Hrvatski
02227Q-BD-E5500-EN-CRO.indd 4
2013-02-07 오후 2:26:36
Sadržaj
Sigurnosne informacije
3
3
Upozorenje
Mjere opreza
Važne sigurnosne upute
3
Pohranjivanje diskova i upravljanje njima
4
Uporaba funkcije 3D prikaza
3
4
6
6
7
7
8
9
10
10
11
11
12
12
Mjere opreza pri rukovanju
12
Autorsko pravo
13
Početak
6
12
13
13
Vrste diskova koje vaš player ne može
reproducirati
Regionalni kod
Logotipi diskova koje player može
reproducirati
Podržani formati
Dodatna oprema
Prednja ploča
Stražnja ploča
Daljinski upravljač
Pregled daljinskog upravljača
Povezivanje s audiosustavom
1. način Povezivanje AV prijamnika s
podržanim HDMI-om
Pristupanje zaslonu s postavkama
18
18
20
20
20
20
Početni zaslon
Gumbi na daljinskom upravljaču koji se
rabe za izbornik s postavkama
23
24
24
24
24
24
24
Funkcije izbornika Postavke
Mreže i internet
Konfiguriranje mrežne veze
Nadograđivanje softvera
Putem interneta
Putem USB kartice
Na disku
21Preuzimanjem
21
22
23
Bežična mreža
14
15
22
Žičana mreža
Povezivanje s mrežnim usmjerivačem
Postupak početnog podešavanja postavki
14
22
23
14
14
22
2. način Povezivanje AV prijamnika s Dolby
Digital ili DTS dekoderom
Postavke
Kompatibilnost diska i formata
Vrste diskova i sadržaja koje vaš player
može reproducirati
Povezivanje s televizorom
Reproduciranje medija
Preuzmite u st. mirov.
Umetnite disk
Umetnite USB uređaj
Moji sadržaji
Moji uređaji
Kontroliranje reprodukcije videozapisa
Gumbi na daljinskom upravljaču koji se
rabe za reprodukciju videozapisa
Dodatak
27
Obavijest o sukladnosti i podršci
28
Izjava o odricanju od odgovornosti za
mrežne usluge
27
28
29
Zaštita od kopiranja
Licenca
Dodatne informacije
29Napomena
Uporaba izbornika alata
31
Gumbi na daljinskom upravljaču koji se
rabe za reprodukciju glazbe
33
Rješavanje problema
35
Specifikacije
Kontroliranje reprodukcije glazbe
Ponavljanje audio CD-a (CD-DA)/MP3
diskova
32
Razlučivost prema vrsti sadržaja
Odabir digitalnog izlaza
34Popravci
Popis pjesama
Reproduciranje fotografskog sadržaja
Uporaba izbornika alata
Mrežne usluge
25
Uporaba Smart Huba
25
BD-LIVE™
25
26
26
26
Ukratko o funkciji Smart Hub
Uporaba mrežne funkcije AllShare
Za preuzimanje softvera AllShare
Reproduciranje sadržaja koji se nalazi
računalu ili DLNA uređaju putem playera
Blu-ray diskova
Hrvatski
02227Q-BD-E5500-EN-CRO.indd 5
Sadržaj
2
Veze
5|
2013-02-07 오후 2:26:36
Početak
Kompatibilnost diska i formata
Vrste diskova koje vaš player ne može reproducirati
Vrste diskova i sadržaja koje vaš player može reproducirati
Mediji
VIDEOZAPISI
GLAZBA
FOTOGRAFIJE
Vrsta diska
Blu-ray disk
3D Blu-ray disk
Pojedinosti
BD-ROM ili BD-RE/-R snimljen u formatu BD-RE.
DVD-VIDEO
DVD-RW
DVD-R
DVD+RW
DVD+R
DVD-VIDEO, snimljeni DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R diskovi koji
su snimljeni i finalizirani ili USB medij za pohranu na kojem se nalazi
sadržaj u formatu DivX, MKV ili MP4.
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Fotografije snimljene na CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R diskovima
ili USB mediju za pohranu na kojima se nalazi sadržaj u formatu JPEG.
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/
MV itd.
Glazba snimljena na CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R diskovima ili
USB mediju za pohranu na kojima se nalazi sadržaj u formatu MP3 ili
WMA.
||NAPOMENA |
• DVD-RAM
• Super Audio CD
(osim CD sloja)
• DVD-RW (VR način) • DVD-R od 3,9
GB za stvaranje
• CVD/CD-ROM/
CDV/CD-G/CD-I/LD višemedijskog
materijala.
(CD-G diskovi
reproduciraju samo
zvuk, ali ne i grafiku.)
||NAPOMENA |
\\ Ovaj player možda neće reagirati na svaku radnu naredbu zato što neki Blu-ray diskovi te DVD i CD mediji
dopuštaju određene ili ograničene radnje i značajke tijekom reprodukcije.
Imajte na umu da se ne radi o kvaru playera.
\\ Samsung ne može jamčiti da će ovaj player reproducirati svaki disk s logotipom Blu-ray, DVD ili CD jer se
formati diska razvijaju i mogu nastati problemi i pogreške tijekom stvaranja softvera za Blu-ray disk, DVD, CD i/
ili proizvodnje samoga diska.
\\ Obratite se Centru za korisnike tvrtke SAMSUNG ako imate pitanja ili naiđete na poteškoće prilikom reprodukcije
medija Blu-ray Disc, DVD ili CD u ovom playeru. Dodatne informacije o ograničenjima reprodukcije potražite u
drugim poglavljima ovog korisničkog priručnika.
\\ Na ovom playeru ne mogu se reproducirati neki komercijalni diskovi i DVD diskovi koji nisu kupljeni u vašoj regiji.
\\ Player možda neće reproducirati određene CD-RW/-R i DVD-R diskove zbog vrste diska ili uvjeta snimanja.
\\ Ako DVD-RW/-R disk nije pravilno snimljen u formatu DVD videozapisa, neće se moći reproducirati.
\\ Vaš player neće reproducirati sadržaj koji je snimljen na DVD-R disku pri brzini većoj od 10 Mb/s.
\\ Vaš player neće reproducirati sadržaj koji je snimljen na BD-R ili USB uređaju pri brzini većoj od 25 Mb/s.
\\ Reprodukcija možda neće raditi na nekim vrstama diskova ili pri izvođenju određenih funkcija, poput promjene
kuta i prilagodbe omjera visine i širine slike. Detaljne informacije o disku ispisane su na pakiranju. Pročitajte ih
u slučaju potrebe.
\\ Kada se reproducira BD-J naslov, učitavanje bi moglo trajati duže nego kod normalnog naslova ili bi neke
funkcije mogle raditi sporije.
|6
Hrvatski
02227Q-BD-E5500-EN-CRO.indd 6
2013-02-07 오후 2:26:36
Regionalni kod
Blu-ray disk
DVD-VIDEO
Regionalni kod
a
b
Područje
Blu-ray disk
3D Blu-ray disk
Početak
Vrsta diska
02
Playeri i diskovi kodirani su prema regiji.
Ti se regionalni kodovi moraju podudarati kako bi se disk reproducirao. Ako se kodovi ne
podudaraju, disk se neće reproducirati.
Regionalni kod naveden je na stražnjoj ploči playera.
Logotipi diskova koje player može reproducirati
BD-LIVE
Sjeverna Amerika, Centralna Amerika, Južna Amerika, Koreja, Japan, Tajvan,
Hong Kong i jugoistočna Azija.
Europa, Grenland, Francuski teritoriji, Bliski Istok, Afrika, Australija i Novi
Zeland.
c
Indija, Kina, Rusija, središnja i južna Azija.
1
SAD, Američki teritoriji i Kanada
2
Europa, Japan, Bliski Istok, Egipat, Južna Afrika, Grenland
3
Tajvan, Koreja, Filipini, Indonezija, Hong Kong
4
Meksiko, Južna Amerika, Centralna Amerika, Australija, Novi Zeland,
Pacifički otoci, Karibi
5
Rusija, Istočna Europa, Indija, veći dio Afrike, Sjeverna Koreja, Mongolija
6
Kina
DivX
PAL sustav emitiranja u Ujedinjenom Kraljevstvu,
Francuskoj, Njemačkoj itd.
Hrvatski
02227Q-BD-E5500-EN-CRO.indd 7
7|
2013-02-07 오후 2:26:37
Početak
Podržani formati
`` Videodekoder
-- Podržava do H.264 razine 4.1
-- Ne podržava GMC 2 ili noviji
Podrška za videodatoteke
Nastavak
datoteke
*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
Spremnik
AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
VRO
VOB
PS
TS
Videokodek
Brzina
kadrova
Razlučivost
(broj kadrova
u sekundi)
DivX 3.11/
4.x/5.x/6.1
MPEG4 SP/ASP
1920x1080
6~30
1920x1080
MPEG2
MPEG1
`` Ograničenja
`` Audiodekoder
Audiokodek
352x288
25
25
24/25/30
24/25/3
Dolby Digital
LPCM
AAC
HE-AAC
WMA
MP3
DTS
20
-- Čak i kada je datoteka dekodirana gore navedenim podržanim kodekom, možda je nećete
moći reproducirati ako je njen sadržaj neispravan ili oštećen.
-- Normalna reprodukcija nije zajamčena ako su podaci spremnika datoteke pogrešni ili je
sama datoteka oštećena.
-- Datoteke s brzinom prijenosa ili brzinom kadrova većom od uobičajene mogu zastajkivati prilikom reprodukcije.
-- Funkcija traženja (preskakanja) nije dostupna ako je indeksna tablica datoteke oštećena.
-- Kada datoteku reproducirate daljinski, putem mrežne veze, reprodukcija videozapisa može
zastajkivati ovisno o brzini mreže.
-- Neki USB uređaji/digitalni fotoaparati možda neće biti kompatibilni s ovim playerom.
|8
Hrvatski
02227Q-BD-E5500-EN-CRO.indd 8
-- Podržava WMA 7, 8, 9 i STD
-- Ne podržava WMA 9 PRO višekanalni zvuk ili zvuk bez gubitaka ako je broj kanala veći od dva.
-- Ne podržava brzinu uzorkovanja WMA formata od 22050Hz mono.
`` Opaske
20
H.264 BP/
MP/HP
Window
Media Video v9
Brzina
prijenosa
podataka
(Mb/s)
------
MPEG4: podržava točku savijanja do GMC 1.
H.264: podržava do BP/MP/HP razine 4.1.
WMV: podržava V9, VC1 SP/MP/AP L3.
MPEG1: ne podržava D-sliku.
MPEG2: podržava do visoke razine visokog profila.
ĞĞ
Podržani datotečni formati podnaslova DivX
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
||NAPOMENA |
\\ Neki diskovi s formatima DivX, MKV i MP4 možda se neće reproducirati, ovisno o videorazlučivosti i brzini kadrova.
Podrška za glazbene datoteke
Nastavak
datoteke
Spremnik
Audiokodek
Raspon podrške
*.mp3
MP3
MP3
-
*.wma
WMA
WMA
* Frekvencije uzorkovanja (u kHz) - 8, 11, 16, 22, 32, 44.1, 48
* B rzina prijenosa – sve brzine prijenosa u rasponu od 5kb/s do 384kb/s.
2013-02-07 오후 2:26:37
Napomene za USB vezu
• Ovaj player može reproducirati diskove
formata AVCHD. Ti diskovi obično se
snimaju i rabe u videokamerama.
• AVCHD format je format videozapisa visoke
definicije s digitalne videokamere.
• Format MPEG-4 AVC/H.264 komprimira
slike većom učinkovitosti od klasičnog
formata za komprimiranje slika.
||NAPOMENA |
\\ Neki diskovi formata AVCHD možda se neće moći reproducirati, ovisno o uvjetima snimanja.
Diskove formata AVCHD potrebno je finalizirati.
\\ "x.v.Color" nudi širi raspon boja od uobičajenih diskova DVD videokamera.
Dodatna oprema
Provjerite dolje navedenu isporučenu dodatnu opremu.
SOURCE
VOL
VOL
– + VOL
+–
VOL
SAMSUNG TV
1
2
4
5
7
8
DISC MENU
Baterije za daljinski upravljač (veličine AAA)
3
6
9
TITLE MENU
0
POPUP
HOME
SMART
HOME
REPEAT
HUB
TOOLS
INFO
RETURN
A
BONUS
VIEW
PANDORA
Korisnički priručnik
EXIT
B
C
DIGITAL
SUBTITLE
AUDIO SUBTITLE
D
FULL
SCREEN
INPUT
Daljinski upravljač
Hrvatski
02227Q-BD-E5500-EN-CRO.indd 9
Početak
AVCHD (napredni videokodek za
zapise visoke definicije)
• Neki AVCHD diskovi rabe format "x.v.Color". Ovaj player može reproducirati AVCHD diskove
koji rabe format "x.v.Color".
• "x.v.Color" zaštitni je znak tvrtke Sony Corporation.
• "AVCHD" i logotip AVCHD zaštitni su znakovi tvrtki Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. i
Sony Corporation.
02
• Vaš player podržava USB medij za pohranu,
MP3 playere, digitalne fotoaparate i USB
čitače kartica.
• Neki USB uređaji / digitalni fotoaparati
možda neće biti kompatibilni s ovim
playerom.
• Vaš player podržava datotečne sustave
FAT16, FAT32 i NTFS.
• USB uređaje povežite izravno s USB
priključkom playera. Povezivanje putem
USB kabela može uzrokovati probleme s
kompatibilnošću.
• Umetanje više od jednog memorijskog
uređaja u čitač više kartica možete
uzrokovati nepravilan rad čitača.
• Player ne podržava PTP protokol.
• Nemojte iskopčavati USB uređaj tijekom
postupka učitavanja.
• Što je veća razlučivost slike, to je više
vremena potrebno za njen prikaz.
• Ovaj player ne može reproducirati MP3
datoteke sa DRM-om (Upravljanje digitalnim
pravima) preuzete s komercijalnih webmjesta.
• Vaš player podržava samo videozapise s
manje od 30 f/s (brzina kadrova).
• Vaš player podržava samo USB uređaje za
masovnu pohranu (MSC), kao što su thumb
pogoni i USB HDD. (HUB nije podržan.)
• Određeni USB HDD uređaji, višekartični
čitači i thumb pogoni možda neće biti
kompatibilni s ovim playerom.
• Ako USB uređaj zahtijeva previše snage,
može se ograničiti uređajem za zaštitu
strujnog kruga.
• Ako je reprodukcija sa USB HDD-a
nestabilna, omogućite dodatno napajanje
uključivanjem HDD-a u zidnu utičnicu.
Ako se problem ne riješi, obratite se
proizvođaču USB HDD uređaja.
• Morate na siguran način ukloniti USB
uređaje za pohranu pomoću funkcije
"Sigurno uklanjanje USB-a" kako biste
spriječili moguće oštećenje USB memorije.
Pritisnite tipku HOME za prelazak na
početni zaslon, pritisnite ŽUTA (C) tipku, a
zatim pritisnite tipku v.
• SAMSUNG nije odgovoran za bilo kakva
oštećenja podatkovnih datoteka ili gubitak
podataka.
• Player ne podržava komprimirane NTFS datoteke,
prekinute datoteke ni šifrirane datoteke.
-- USB uređaj možete popraviti i formatirati
na stolnom računalu. (Samo za
operativne sustave MS-Windows)
9|
2013-02-07 오후 2:26:37
Početak
Prednja ploča
Stražnja ploča
TIPKA OTVORI/ZATVORI
LADICA ZA DISK
PRIKAZ
SENZOR DALJINSKOG UPRAVLJAČA
GUMB ZA REPRODUKCIJU/PAUZU
GUMB ZA NAPAJANJE
USB HOST PRIKLJUČAK
||NAPOMENA |
\\ Kako biste nadogradili softver playera putem priključka USB Host, morate se koristiti USB memorijskim
štapićem.
\\ Kada player prikazuje izbornik Blu-ray diska, pritiskom gumba Reproduciraj na daljinskom upravljaču ne možete
pokrenuti reprodukciju filma. Da biste reproducirali film, na izborniku diska morate odabrati Reproduciraj film ili
Pokreni, a zatim pritisnite gumb v.
| 10
LAN
HDMI OUT
DIGITAL AUDIO OUT
Hrvatski
02227Q-BD-E5500-EN-CRO.indd 10
2013-02-07 오후 2:26:38
Daljinski upravljač
Umetanje baterija
02
Pregled daljinskog upravljača
SOURCE
Uključite i isključite player.
Pritisnite za otvaranje i zatvaranje ladice diska.
Pritisnite brojčane gumbe za rad s mogućnostima.
Uporabite za ulazak u izbornik diska.
VOL
VOL
– + VOL
+–
VOL
SAMSUNG TV
1
2
3
4
5
6
7
8
DISC MENU
POPUP
Pritisnite za preskakanje naprijed ili natrag.
Pritisnite za prelazak na početni izbornik.
HOME
SMART
HOME
REPEAT
Ti se gumbi rabe za izbornike playera i za
nekoliko funkcija Blu-ray diska.
Pritisnite za uporabu funkcije Bonusview.
Uporabite za pristup brojnim audiofunkcijama
na disku.
Rabi se za otvaranje skočnog izbornika/
izbornika naslova.
Pritisnite za pretraživanje naprijed ili natrag.
TOOLS
INFO
RETURN
A
BONUS
VIEW
PANDORA
Pritisnite za reprodukciju diska.
Pritisnite za uporabu funkcije ponavljanja.
HUB
Pritisnite za uporabu izbornika alata.
Povratak na prethodni izbornik.
Podešavanje glasnoće televizora.
(Taj gumb radi samo s televizorima tvrtke Samsung.)
Pritisnite za pauziranje diska.
Pritisnite za zaustavljanje diska.
Pritisnite za uporabu funkcije Smart Hub.
Uključite i isključite televizor.
(Taj gumb radi samo s televizorima tvrtke Samsung.)
9
TITLE MENU
0
EXIT
B
C
DIGITAL
SUBTITLE
AUDIO SUBTITLE
Početak
Nakon postavljanja omogućuje odabir izvora ulaznog
signala na televizoru.
(Taj gumb radi samo s televizorima tvrtke Samsung.)
Uporabite za prikaz informacija o reprodukciji.
Uporabite za odabir stavki izbornika i
promjenu vrijednosti izbornika.
||NAPOMENA |
\\ Ako daljinski upravljač ne radi ispravno:
-- Provjerite polaritet +/– baterija.
-- Provjerite jesu li baterije istrošene.
-- Provjerite je li senzor daljinskog upravljača blokiran preprekama.
-- Provjerite postoji li u blizini fluorescentno osvjetljenje.
||OPREZ |
\\ Baterije odlažite u skladu sa zakonskim propisima. Ne bacajte ih u smeće domaćinstva.
Pritisnite za izlazak iz izbornika.
D
FULL
SCREEN
INPUT
Pritisnite za uporabu funkcije punog zaslona.
Pritisnite za prebacivanje jezika podnaslova
Blu-ray diska/DVD-a.
Hrvatski
02227Q-BD-E5500-EN-CRO.indd 11
11 |
2013-02-07 오후 2:26:38
Veze
Povezivanje s televizorom
Povezivanje s audiosustavom
HDMI kabel (nije isporučen) povežite iz utičnice HDMI OUT na stražnjoj strani proizvoda s
utičnicom HDMI IN na televizoru.
-- Ne priključujte strujni kabel u zidnu utičnicu dok niste izvršili sva ostala povezivanja.
-- Kada mijenjate veze, prije početka isključite sve uređaje.
Blu-ray player možete povezati s audiosustavom na neki od načina opisanih u nastavku.
-- Ne priključujte strujni kabel u zidnu utičnicu dok niste izvršili sva ostala povezivanja.
-- Kada mijenjate veze, prije početka isključite sve uređaje.
1. način Povezivanje AV prijamnika s podržanim HDMI-om
• HDMI kabel (nije isporučen) povežite iz utičnice HDMI OUT na stražnjoj strani proizvoda s
utičnicom HDMI IN na prijamniku.
• Najbolja kvaliteta (preporučeno)
Audio
Video
2. način Povezivanje AV prijamnika s Dolby Digital ili DTS dekoderom
• Pomoću digitalnog koaksijalnog kabela (nije isporučen) povežite utičnicu Coaxial Digital
Audio Out na proizvodu s utičnicom Digital Coaxial In na prijamniku.
• Dobra kvaliteta
• Zvuk ćete čuti samo na dva prednja zvučnika s digitalnim izlazom postavljenim na PCM.
||NAPOMENA |
\\ Ako za povezivanje uređaja za prikaz koristite HDMI-DVI kabel, tada morate povezati digitalni audioizlaz na
playeru sa zvučnim sustavom kako biste čuli zvuk.
\\ HDMI kabel šalje digitalni audio i videosignal pa nije potrebno spajati audiokabel.
\\ Ovisno o televizoru, određene izlazne HDMI razlučivosti možda neće raditi. Pogledajte korisnički priručnik
televizora.
\\ Kada prvi put spojite player na televizor pomoću HDMI kabela ili na novi televizor te ga zatim uključite po prvi
pute, player automatski postavlja izlaznu HDMI razlučivost na najveću koju vaš televizor podržava.
1. način
Audio
2. način
Audio
\\ Dugi HDMI kabel može uzrokovati smetnje na zaslonu. Ako se to dogodi, na izborniku isključite mogućnost
HDMI duboka boja.
\\ Kako biste prikazali videozapis u izlaznoj HDMI razlučivosti od 720p,1080i ili 1080p, morate se koristiti HDMI
kabelom za brzi prijenos podataka (2. kategorija).
\\ HDMI šalje samo čisti digitalni signal do televizora.
Ako televizor ne podržava HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), na zaslonu se pojavljuju
povremene smetnje.
| 12
Hrvatski
02227Q-BD-E5500-EN-CRO.indd 12
2013-02-07 오후 2:26:38
||NAPOMENA |
\\ Korisnici DSL-a trebaju rabiti usmjerivač za
povezivanje s mrežom.
Bežična mreža
Bežični usmjerivač
Bežični LAN
adapter
(nije isporučen)
Širokopojasni modem
(s integriranim usmjerivačem)
Širokopojasna
mrežna usluga
Širokopojasna
mrežna usluga
Usmjerivač
Širokopojasni
modem
||NAPOMENA |
Širokopojasna
mrežna usluga
\\ Bežični usmjerivač postavite na infrastrukturni način
rada. Ad-hoc način rada nije podržan.
\\ Player podržava samo sljedeće bežične protokole sa
sigurnosnim ključem:
-- WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES),
WPA2-PSK (TKIP/AES)
\\ Odaberite kanal na bežičnom usmjerivaču koji se
trenutno ne upotrebljava. Ako neki drugi uređaj u
blizini trenutno rabi kanal postavljen za bežični
usmjerivač, to će rezultirati smetnjama i
nemogućnošću komunikacije.
Žičana mreža
Ili
\\ Ako bežični usmjerivač podržava DHCP, ovaj se
player može koristiti DHCP-om ili statičnom IP
adresom kako bi se povezao s bežičnom mrežom.
Veze
Player možete povezati s mrežnim
usmjerivačem na jedan od načina koji su
prikazani u nastavku.
Za uporabu mrežne funkcije AllShare računalo
morate povezati s mrežom na način prikazan
na slikama.
Veza može biti žičana ili bežična.
\\ Internetski pristup poslužitelju za nadogradnju softvera tvrtke
Samsung možda neće biti dopušten ovisno o usmjerivaču ili
politici pružatelja internetskih usluga. Dodatne informacije
zatražite od svog pružatelja internetskih usluga (ISP).
03
Povezivanje s mrežnim
usmjerivačem
\\ Ako odaberete način Pure High-throughput (čista
visoka propusnost) (Greenfield) 802.11n i postavite
vrstu šifriranja na usmjerivaču na WEP, TKIP ili TKIPAES (WPS2Mixed), player neće podržavati vezu u
skladu s novim specifikacijama za certifikaciju Wi-Fi
veze.
\\ Po svojoj prirodi, bežični LAN može uzrokovati
smetnje ovisno o uvjetima rada (snaga usmjerivača,
udaljenost, prepreke, ometanje od strane drugih
radio uređaja itd).
\\ S ovim playerom koristite samo adapter za bežični
LAN marke Samsung. (Naziv modela: WIS12ABGNX).
Ne koristite bežični adapter s bilo kojim playerom
drugih proizvođača.
Za kupnju Samsungovog bežičnog LAN adaptera
posjetite ovlaštenog prodavača tvrtke Samsung.
Hrvatski
02227Q-BD-E5500-EN-CRO.indd 13
13 |
2013-02-07 오후 2:26:39
SOURCE
VOL
VOL
– + VOL
+–
VOL
Postavke
Postupak početnog
podešavanja postavki
• Početni izbornik neće se prikazati ako ne
konfigurirate početne postavke.
• OSD (prikaz na zaslonu) na ovome playeru može
se promijeniti nakon nadogradnje verzije softvera.
• Koraci za pristup ovise o odabranom izborniku.
Postupak Početnih postavki omogućuje vam
da odredite jezike OSD-a (prikaza na zaslonu)
i izbornika, konfigurirate svoju kućnu mrežu,
odaberete ispravan omjer visine i širine slike
izlaza (veličinu zaslona i format) za svoj televizor.
\\ Želite li ponovno prikazati zaslon s početnim
postavkama te napraviti promjene, na početnom
zaslonu odaberite Postavke > Sustav > Početne
postavke ili odaberite mogućnost ponovnog
postavljanja. (Pogledajte 16. stranicu)
\\ Želite li upotrebljavati funkciju Anynet+(HDMI-CEC),
slijedite upute u nastavku.
1) HDMI kabelom spojite player i Samsungov TV
koji podržava funkciju Anynet+(HDMI-CEC).
2) Na televizoru i na playeru postavite funkciju
Anynet+(HDMI-CEC) na Uključeno.
3) Postavite televizor na Postupak početnih postavki.
| 14
1.
Videozapisi
Fotografije
Glazba
3
Smart Hub
Postavke
2
1
||NAPOMENA |
\\ Ako tijekom postupka početnog podešavanja
postavki preskočite mrežno postavljanje, mrežne
postavke možete konfigurirati i kasnije. Upute
možete pronaći u odjeljku "Konfiguriranje mrežne
veze" na stranicama 18~19.
`` Odabir mogućnosti na početnom zaslonu
Moji sadržaji
Moj uređ.
2
3
4
2
3
4
5
6
7
8
DISC MENU
Početni zaslon
1
SAMSUNG TV
1
4
Moji sadržaji: Omogućuje odabir sadržaja
koji se nalaze na povezanim uređajima
prema vrsti za prikaz ili reprodukciju: Možete
odabrati videozapise, fotografije ili glazbu.
Moj uređ.: Omogućuje povezanog uređaja za
reprodukciju ili pristup. Uređaj može biti sam
player, uređaj izravno priključen na player, kao
što je USB thumb pogon ili uređaj povezan putem
mreže, kao što je dijeljeni pogon na računalu.
HOME
SMART
HOME
REPEAT
HUB
1
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
||NAPOMENA |
\\ Ako player ostavite u zaustavljenom stanju duže od 5
minuta bez uporabe, na televizoru će se pojaviti čuvar
zaslona. Ako player ostavite u načinu rada s čuvarom
zaslona duže od 20 minuta, automatski će se isključiti.
Pristupanje zaslonu s postavkama
1.
Odabir Na početnom zaslonu odaberite
Postavke, a zatim pritisnite gumb v.
Pojavljuje se zaslon Postavke.
Postavke
3D postavke
Mreža
Veličina Smart Hub zaslona
Sustav
Jezik
Sigurnost
Općenito
Podrška
2.
3
2
A
BONUS
1
2
3
Zaslon
Audio
Smart Hub: pokreće Smart Hub. Iz
mogućnosti Smart Hub možete pristupati
web-mjestu YouTube, igrama i drugim
aplikacijama.
Postavke: postavlja razne funkcije kako bi
odgovarale osobnim željama.
Kako biste odabrali mogućnost na
početnom zaslonu, pomoću gumba
◄► pomičite pokazivač dok ne označi
mogućnost vašeg odabira, a zatim
pritisnite gumb v.
9
TITLE MENU
0 POPUP
Gumbi na daljinskom upravljaču koji
se rabe za izbornik s postavkama
TV slika
: 16:9 Original
BD Wise
: Isključeno
Rezolucija
HDMI format boje
Filmski kadar (24Fs)
HDMI duboka boja
: Veličina 2
: Autom.
: Autom.
: Autom.
: Autom.
Za pristup izbornicima, podizbornicima i
mogućnostima postavki pogledajte sliku
daljinskog upravljača i tablicu s desne
strane.
4
B
C
AUDIO SUBTITLE
4
D
FULL
VIEW
SCREEN
PANDORA
DIGITAL
SUBTITLE za
INPUT
Gumb HOME:
pritisnite
prelazak na
početni zaslon.
Gumb RETURN: povratak na prethodni
izbornik.
Gumbi v (Unos) / SMJER:
• Pritišćite ▲▼◄► za pomicanje
pokazivača ili odabir stavke.
• Pritisnite gumb v za aktiviranje
trenutačno odabrane stavke ili potvrdu
postavke.
Gumb EXIT: pritisnite za izlazak iz trenutnog
izbornika.
Detaljne informacije o funkcijama
Sve funkcije postavki, stavke izbornika i pojedinačne
mogućnosti detaljno su opisane na zaslonu.
Za prikaz objašnjenja pritišćite gumbe ▲▼◄►
kako biste odabrali funkciju, stavku izbornika ili
mogućnost. Objašnjenja se obično pojavljuju na
desnoj strani zaslona.
Kratki opis svake funkcije postavki pokreće se na
sljedećoj stranici. Dodatne informacije o nekim
funkcijama također se nalaze i u dijelu "Dodatak"
ovog priručnika.
Hrvatski
02227Q-BD-E5500-EN-CRO.indd 14
2013-02-07 오후 2:26:40
Funkcije izbornika Postavke
TV slika
Veličina Smart Hub
zaslona
BD Wise
Filmski kadar (24Fs)
HDMI duboka boja
Omogućava postavljanje proizvoda na slanje
HDMI videoslike s dubokom bojom. Duboka boja
omogućuje točniju reprodukciju boja s većom
dubinom.
Omogućava podešavanje izlaza playera na
veličinu i format zaslona televizora.
Omogućava odabir optimalne veličine zaslona
Smart Hub.
BD Wise je Samsungova najnovija značajka
međusobnog povezivanja uređaja.
Kada međusobno povežete Samsung player
i Samsung TV s funkcijom BD Wise putem
HDMI-a, a funkcija BD Wise je uključena na
playeru i televizoru, player šalje videosignal u
videorazlučivosti i pri brzini kadrova medija Bluray Disc/DVD.
Rezolucija
Postavite izlaznu razlučivost HDMI videosignala
na Automatski, 1080p, 1080i, 720p ili 576p/480p.
Broj označava broj linija videozapisa po kadru.
Slova "i" i "p" označavaju isprepleteno odnosno
progresivno pretraživanje. Općenito, što je veći
broj linija, kvaliteta slike je bolja.
HDMI format boje
Omogućuje postavljanje formata prostora boje
za HDMI izlaz kako bi odgovarao mogućnostima
povezanog uređaja (TV-a, monitora itd). Zaslon
na trenutak postaje crn nakon što odaberete
format.
Način rada u čekanju
Omogućuje postavljanje vrste slike koju player
prikazuje kada pauzirate reprodukciju DVD-a.
Progresivni način rada
Omogućuje poboljšanje kvalitete slike pri gledanju
DVD-a.
Hrvatski
02227Q-BD-E5500-EN-CRO.indd 15
Postavke
3D postavke
Odaberite želite li reproducirati Blu-ray disk sa
3D sadržajem u 3D načinu rada.
• Ako prijeđete na početni zaslon ili zaslon
Smart Hub dok ste u 3D načinu, player će se
automatski prijeći na 2D.
04
Zaslon
Ako je player povezan s televizorom koji je
kompatibilan s brzinom kadrova od 24, postavljanje
značajke Filmski kadar (24Fs) na automatsko,
playeru omogućava podešavanje HDMI izlaza na
24 kadra u sekundi za poboljšanu kvalitetu slike.
• U značajci Filmski kadar (24Fs) možete uživati
samo na televizoru koji podržava tu brzinu
kadrova.
• Značajka Filmski kadar dostupna je samo
kada je player u načinu rada HDMI razlučivosti
od 1080i ili 1080p.
Zaslon
15 |
2013-02-07 오후 2:26:40
Postavke
Audio
Digitalni izlaz
Omogućava odabir formata digitalnog
audioizlaza koji odgovara vašem televizoru i AV
prijamniku. Ostale pojedinosti možete pronaći u
tablici odabira digitalnih izlaza na 32. stranici.
PCM smanjivanje
Omogućava smanjivanje PCM signala sa 96Khz
na 48Khz prije njihova slanja pojačalu. Odaberite
mogućnost Uključeno ako pojačalo ili prijamnik
nisu kompatibilni sa signalom od 96Khz.
Omogućava primjenu kontrole dinamičkog
raspona na zvuk Dolby Digital, Dolby Digital Plus
i Dolby True HD.
Autom.: Automatski kontrolira dinamički
raspon zvuka Dolby TrueHD na osnovi
informacija u zvučnom zapisu Dolby TrueHD.
Također uključuje kontrolu dinamičkog
Kontrola dinamičkog
raspona za Dolby Digital i Dolby Digital Plus.
raspona
Isključeno: Zadržava nekomprimiranost
dinamičkog raspona, omogućavajući slušanje
izvornog zvuka.
Uključeno: uključuje kontrolu dinamičkog
raspona za sva tri Dolby formata. Tiši zvukovi
postaju glasniji, a jačina glasnih zvukova
manja.
Omogućava odabir načina miksanja više kanala
koji je kompatibilan s vašim stereosustavom.
Način rada miksanja Možete odabrati miksanje playera na normalni
stereozvuk ili na stereozvuk koji podržava
surround.
| 16
Mreža
Sustav
Postavke mreže
Konfigurirajte mrežnu vezu tako da možete
uživati u raznim značajkama kao što internetske
usluge ili AllShare te izvršiti nadogradnje softvera.
Status mreže
Omogućava provjeru trenutačnog statusa mreže
i interneta.
BD-Live Internetska
veza
Postavite da biste dopustili ili zabranili
uspostavljanje internetske veze kada koristite
uslugu BD-LIVE.
Početne postavke
Pomoću funkcije Početne postavke možete
postaviti jezik, Mrežne postavke itd.
Brzi start
Omogućava postavljanje playera na brzo
uključivanje, smanjujući vrijeme pokretanja.
||NAPOMENA |
\\ Ako se ta funkcija postavi na Uključeno, potrošnja
energije u stanju mirovanja bit će povećana.
Anynet+ korisna je funkcija koja nudi povezane
operacije s drugim Samsungovim playerima koji
imaju značajku Anynet+ i omogućava kontroliranje
tih proizvoda putem daljinskog upravljača
Anynet+ (HDMI-CEC)
Samsungova televizora. Kako biste upravljali tom
funkcijom, HDMI kabelom morate povezati player
sa Samsungovim televizorom sa značajkom
Anynet+.
Upravljanje BD
podacima
Omogućuje upravljanje preuzetim sadržajima
kojima ste pristupili putem Blu-ray diska koji
podržava uslugu BD-LIVE.
Vrem. zona
Možete postaviti vremensku zonu u kojoj se
nalazite.
Hrvatski
02227Q-BD-E5500-EN-CRO.indd 16
2013-02-07 오후 2:26:40
Sustav
Jezik
Funkcija Mrežno daljinsko upravljanje omogućuje
vam da kontrolirate player Blu-ray diska s
udaljenog uređaja kao što je pametni telefon
putem bežične veze sa svojom lokalnom
mrežom.
Općenito
Sve postavke vraća na zadane postavke osim
postavki za mrežu i Smart Hub.
Zadani sigurnosni PIN je 0000.
1.
Možete odabrati željeni jezik za početni izbornik, izbornik diska itd.
Zaslonski izbornik: odaberite jezik prikaza na zaslonu.
Izbornik diska: odaberite jezik za prikaz izbornika diska.
Audio: odaberite jezik audiozapisa na disku.
Podnaslov: odaberite jezik podnaslova na disku.
2.
Mrežno daljinsko
upravljanje
||NAPOMENA |
\\ Odabrani jezik pojavit će se samo ako je podržan na disku.
Sigurnost
Zadani PIN je 0000. Unesite zadani PIN kako biste pristupili sigurnosnoj
funkciji ako niste stvorili vlastitu lozinku.
BD roditelj. kontrola: sprječava reproduciranje Blu-ray diskova s
ocjenom koja je jednaka unesenoj dobnoj ocjeni ili iznad nje ako
sigurnosni PIN nije prethodno unesen.
DVD roditelj. kontrola: sprječava reproduciranje DVD-ova s ocjenom
iznad odabrane brojčane ocjene ako ne unesete sigurnosni PIN.
Mijenjanje lozinke: promijenite 4-znamenkasti PIN za pristup
sigurnosnim funkcijama.
`` Ako ste zaboravili PIN:
1.
2.
Izvadite disk ili USB uređaj za pohranu.
Pritisnite i držite tipku p na prednjoj ploči 5 ili više sekundi.
Sve se postavke vraćaju na tvorničke.
3.
4.
5.
6.
7.
Podrška
U izborniku Mrežno daljinsko upravljanje
odaberite Uključeno.
Instalirajte aplikaciju za mrežno daljinsko
upravljanje tvrtke Samsung kako biste
upravljali svojim playerom na kompatibilnom
prijenosnom uređaju.
Pazite da su prijenosni uređaj i player
povezani na isti bežični usmjerivač.
Pokrenite aplikaciju na prijenosnom uređaju.
Aplikacija bi trebala pronaći player i prikazati
ga na popisu.
Odaberite player.
Ako prvi put koristite ovu funkciju, ona će
od vas tražiti da dopustite ili odbijete
daljinsko upravljanje playerom. Odaberite
Dopusti.
Za kontrolu playera pratite upute koje su
isporučene s aplikacijom.
Ostale informacije o funkciji nadogradnje softvera
Nadogradnja softvera možete pronaći u dijelu "Nadograđivanje softvera"
na stranicama 20~21.
Obratite se tvrtki
Samsung
Sadržava kontaktne podatke za pomoć u vezi s
uporabom playera.
Hrvatski
02227Q-BD-E5500-EN-CRO.indd 17
Postavke
Pon.p.
Da biste kupili i reproducirali DivX® VOD sadržaj,
pregledajte DivX® VOD registracijske kodove.
04
DivX® video na
zahtjev
17 |
2013-02-07 오후 2:26:40
Postavke
Mreže i internet
Kad ovaj player povežete s mrežom, putem
mrežne veze možete se koristiti mrežnim
aplikacijama i funkcijama, kao što su Smart
Hub i BD-LIVE, i nadograditi softver playera.
Ostale informacije o pristupanju internetskim
uslugama i njihovoj uporabi možete pronaći u
poglavlju "Mrežne usluge" u ovom priručniku
na stranicama 25~26. Upute za konfiguriranje
mrežne veze navedene su u nastavku.
1.
2.
3.
| 18
Odaberite Mreža, a zatim pritisnite
gumb v.
Odaberite Postavke mreže, a zatim
pritisnite gumb v.
Pojavljuje se zaslon Postavke mreže.
Zaslon
Audio
Mreža
Sustav
Jezik
Sigurnost
Općenito
ĞĞ
Postavke
MAC adresa
XX:XX:XX:XX:XX:XX
0.0.0.0
IP adresa
Maska podmreže
0.0.0.0
Pristupnik0.0.0.0
DNS poslužitelj
0.0.0.0
Audio
Sustav
Jezik IP automatska postavka nije uspjela. Pokušajte sljedeće za automatsko postavljanje
IP-a. Ili postavite IP ručno odabirom 'IP postavki'.
Sigurnost
- Provjerite je li DHCP poslužitelj omogućen na usmjerivaču i ponovo pokrenite
Odaberite vrstu mrežne veze.
usmjerivač.
Općenito
- Kontaktirajte davatelja internetske usluge za više informacija.
Kabelska TV
Bežično
(općenito)
WPS(PBC)
Podrška
Spojite se na mrežu koristeći LAN kabel. Osigurajte da
LAN kabel bude spojen.
> Pomak " Ulaz ' Povratak
1.
Žičana mreža
Žičana - automatsko
Za postavljanje slijedite korake od 1 do 3 u
odjeljku "Konfiguriranje mrežne veze" na 18.
stranici.
1.
Postavke mreže
Zaslon
Postavke mreže
Podrška
ĞĞ
Žičana - ručno
Ako imate statičku IP adresu ili automatski
postupak ne radi, trebat ćete ručno postaviti
vrijednosti postavki mreže.
Mreža
Postavke
Konfiguriranje mrežne veze
Prije početka obratite se svom pružatelju
internetskih usluga te saznajte imate li statičku
ili dinamičku IP adresu. Ako je dinamička, a vi
koristite žičanu ili bežičnu vezu, preporučujemo
postupke automatske konfiguracije koji su
opisani u nastavku. Ako se povezujete sa
žičanom mrežom, LAN kabelom povežite
player s usmjerivačem prije nego što
započnete postupak konfiguracije.
Ako se povezujete s bežičnom vezom, prije
početka isključite sve žičane mrežne veze.
Za početak konfiguriranja mrežne veze
slijedite ove korake:
U početnom izborniku odaberite
Postavke, a zatim pritisnite gumb v.
Na zaslonu Postavke mreže odaberite
Kabelska TV, a zatim pritisnite gumb v.
Pojavljuje se zaslon Status mreže.
Player provjerava mrežnu vezu, a zatim
se povezuje s mrežom.
2.
3.
4.
IP postavke
a Preth.
Pon.pokuš.
U redu
< Pomak " Ulaz ' Povratak
Na zaslonu Postavke mreže odaberite
Kabelska TV, a zatim pritisnite gumb v.
Pojavljuje se zaslon Status mreže.
Player pokušava provjeriti mrežnu vezu i
ne uspijeva.
Pri dnu zaslona odaberite IP postavke
te pritisnite gumb v.
Pojavljuje se zaslon IP postavke.
Odaberite polje IP način rada, a zatim
ga postavite na Ručni.
Pomoću brojčanih tipki na daljinskom
upravljaču unesite vrijednosti mreže.
Pomičite se kroz polja unosa pomoću
gumba ▲▼◄► na daljinskom
upravljaču.
5.
Nakon završetka označite U redu, a zatim
pritisnite gumb v. Pojavljuje se zaslon
Status mreže. Player provjerava mrežnu
vezu, a zatim se povezuje s mrežom.
< Dobivanje vrijednosti IP postavki >
Vrijednosti postavki mreže možete prikazati
na većini računala s operativnim sustavom
Windows. Za prikaz vrijednosti postavki mreže
slijedite ove korake:
• Windows XP
1.
2.
3.
4.
Desnom tipkom miša kliknite ikonu
Mreža u donjem desnom dijelu radne
površine sustava Windows.
Na skočnom izborniku kliknite stavku Status.
U dijaloškom okviru koji se pojavljuje
kliknite karticu Podrška.
Na kartici Podrška kliknite gumb
Pojedinosti.
Prikazuju se Postavke mreže.
• Windows 7
1.
2.
3.
4.
Kliknite ikonu Mreža u donjem desnom
dijelu radne površine sustava Windows.
Na skočnom izborniku kliknite Mreža i
centar za dijeljenje.
Ovisno o mrežnoj vezi u dijaloškom
okviru koji se pojavljuje, kliknite Lokalna
mrežna veza ili Bežična mrežna veza.
Na kartici Podrška kliknite gumb
Pojedinosti.
Prikazuju se Postavke mreže.
Hrvatski
02227Q-BD-E5500-EN-CRO.indd 18
2013-02-07 오후 2:26:40
||NAPOMENA |
Bežičnu mrežnu vezu možete postaviti na tri
načina:
-- Bežično automatsko
-- Bežično ručno
-- WPS(PBC)
Kad konfigurirate bežičnu mrežnu vezu, svi
bežični mrežni uređaji trenutačno povezani
putem playera i, ako postoji, trenutačna
žičana veza playera bit će prekinuti.
ĞĞ
Bežično (općenito) - automatsko
Za postavljanje slijedite korake od 1 do 3 u
odjeljku "Konfiguriranje mrežne veze" na 18.
stranici.
1.
Na zaslonu Postavke mreže odaberite
Bežično (općenito), a zatim pritisnite
gumb v.
Player pretražuje te prikazuje popis
dostupnih mreža.
Postavke
Zaslon
Audio
Mreža
Sustav
Jezik
Sigurnost
Općenito
Podrška
Postavke mreže
Na popisu odaberite bežični usmjerivač:
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
WEP
WPA
WPA
WPA
WEP
1/11
Osvježi
3.
4.
Odaberite željenu mrežu, a zatim
pritisnite gumb v.
Pojavljuje se zaslon Sigurnost.
Na zaslonu Sigurnost unesite sigurnosni
kod ili lozinku mreže.
Brojeve izravno unesite pomoću brojčanih
gumba na daljinskom upravljaču. Slova
unesite tako da ih odaberete pomoću
gumba sa strelicom, a zatim pritisnite
gumb v.
\\ Sigurnosni kod i lozinku trebali biste pronaći
na jednom od zaslona postavljanja kojima ste
se koristili prilikom postavljanja usmjerivača ili
modema.
Bežično (općenito) - ručno
Ako imate statičku IP adresu ili automatski
postupak ne radi, trebat ćete ručno postaviti
vrijednosti postavki mreže.
Nakon izvršavanja koraka od 1 do 3 u odjeljku
"Konfiguriranje mrežne veze" na 18. stranici.
Na zaslonu Postavke mreže odaberite
Bežično (općenito), a zatim pritisnite
gumb v.
Pojavljuje se zaslon Status mreže.
Player pokušava provjeriti mrežnu vezu i
ne uspijeva.
Postavke
Postavke mreže
Zaslon
Audio
Mreža
Nakon završetka odaberite Dovršeno
pri dnu zaslona, a zatim pritisnite gumb
v. Pojavljuje se zaslon Status mreže.
Player provjerava mrežnu vezu, a zatim
se povezuje s mrežom.
||NAPOMENA |
ĞĞ
1.
Sustav
MAC adresa
XX:XX:XX:XX:XX:XX
0.0.0.0
IP adresa
Maska podmreže
0.0.0.0
Pristupnik0.0.0.0
DNS poslužitelj
0.0.0.0
iptime23
6.
7.
Jezik IP automatska postavka nije uspjela. Pokušajte sljedeće za automatsko postavljanje
IP-a. Ili postavite IP ručno odabirom 'IP postavki'.
Sigurnost
- Provjerite je li DHCP poslužitelj omogućen na usmjerivaču i ponovo pokrenite
usmjerivač.
Općenito
- Kontaktirajte davatelja internetske usluge za više informacija.
Podrška
2.
3.
4.
5.
IP postavke
a Preth.
Pon.pokuš.
U redu
< Pomak " Ulaz ' Povratak
Pri dnu zaslona odaberite IP postavke
te pritisnite gumb v.
Pojavljuje se zaslon IP postavke.
Odaberite polje IP način rada, a zatim
ga postavite na Ručni.
-- Vrijednosti IP postavki pronaći ćete
u odjeljku "Dobivanje vrijednosti IP
postavki" na 18. stranici.
Pomoću brojčanih tipki na daljinskom
upravljaču unesite vrijednosti mreže.
Pomičite se kroz polja unosa pomoću
gumba ▲▼◄► na daljinskom upravljaču.
ĞĞ
Na zaslonu Sigurnost unesite sigurnosni
kod ili lozinku mreže.
Brojeve izravno unesite pomoću brojčanih
gumba na daljinskom upravljaču. Slova
unesite tako da ih odaberete pomoću
gumba sa strelicom, a zatim pritisnite
gumb v.
Nakon završetka odaberite Dovršeno
pri dnu zaslona, a zatim pritisnite gumb
v. Pojavljuje se zaslon Status mreže.
Player provjerava mrežnu vezu, a zatim
se povezuje s mrežom.
Postavke
Bežična mreža
2.
04
\\ Ovisno o verziji sustava Windows, podaci se mogu
razlikovati.
WPS(PBC)
Za postavljanje slijedite korake od 1 do 3 u
odjeljku "Konfiguriranje mrežne veze" na 18.
stranici.
1.
2.
Na zaslonu Postavke mreže odaberite
WPS(PBC), a zatim pritisnite gumb v.
Player pretražuje te prikazuje popis
dostupnih mreža.
Pritisnite gumb WPS(PBC) na
usmjerivaču u roku od dvije minute. Vaš
player automatski dohvaća sve potrebne
vrijednosti postavki mreže i povezuje se
s vašom mrežom. Pojavljuje se zaslon
Status mreže. Nakon provjere mrežne
veze player se povezuje s mrežom.
Nakon završetka označite U redu, a
zatim pritisnite gumb v.
Pojavljuje se zaslon Sigurnost.
a Preth. m Pomak " Ulaz ' Povratak
Hrvatski
02227Q-BD-E5500-EN-CRO.indd 19
19 |
2013-02-07 오후 2:26:41
Postavke
Nadograđivanje softvera
Izbornik Nadogradnja softvera omogućava
nadogradnju softvera playera radi poboljšanja
rada ili dodatnih usluga.
• Nikada ručno ne isključujte ili ne uključujte
player tijekom postupka ažuriranja.
1.
2.
3.
4.
Na početnom zaslonu odaberite
Postavke, a zatim pritisnite gumb v.
Odaberite Podrška, a zatim pritisnite
gumb v.
Odaberite Nadogradnja softvera, a
zatim pritisnite gumb v.
Odaberite jedan od sljedećih načina:
• Putem Interneta
• Putem USB kartice
• Na disku
Putem Interneta
Da biste mogli koristiti funkciju Putem
interneta, player mora biti spojen na internet.
1.
2.
3.
4.
5.
• Preuzimanjem
5.
• Preuzimite u st. mirov.
Pritisnite gumb v.
||NAPOMENA |
\\ Nadogradnja je dovršena kada se player samostalno
isključi, a zatim ponovno uključi.
\\ Tvrtka Samsung Electronics ne snosi zakonsku
odgovornost za kvar playera čiji je uzrok nestabilna
internetska veza ili nemar korisnika tijekom
nadogradnje softvera.
\\ Ako tijekom preuzimanja softvera za nadogradnju
želite otkazati nadogradnju, pritisnite gumb v.
\\ Tijekom napretka nadogradnje sustava na prednjoj
ploči prikazuje se "UP"
| 20
6.
5.
Odaberite Putem interneta, a zatim
pritisnite gumb v. Pojavljuje se poruka
da je povezivanje s poslužiteljem u tijeku.
6.
Nakon završetka preuzimanja pojavljuje
se prozor Upit za nadogradnju s tri
izbora: Nadogr. sada, Nadogr. kasnije,
Bez nadogradnje.
8.
Ako postoji dostupno preuzimanje,
pojavljuje se skočni prozor preuzimanja s
trakom napretka, a preuzimanje počinje.
Ako odaberete Nadogradi sada, player
nadograđuje softver te se automatski
isključuje a zatim uključuje.
Ako ne provedete odabir u roku od
jedne minute ili odaberete Nadogradi
kasnije, player pohranjuje novi softver
nadogradnje. Softver možete nadograditi
kasnije pomoću funkcije Preuzimanjem.
Ako odaberete Bez nadogradnje, player
otkazuje nadogradnju.
Putem USB kartice
1.
Posjetite www.samsung.com.
3.
U polje pretrage unesite broj modela
proizvoda, a zatim kliknite Pronađi
proizvod.
2.
4.
U gornjem desnom kutu stranice kliknite
PODRŠKA.
7.
9.
Kliknite Nabavite preuzimanja na sredini
stranice ispod zaglavlja Preuzimanja.
Na disku
Kliknite ikonu ZIP u stupcu Datoteka na
desnoj strani stranice.
2.
Na sredini stranice kliknite Ugrađeni
program.
Na skočnom prozoru koji se pojavi
kliknite U redu kako biste na računalo
preuzeli i spremili datoteku ugrađenog
programa.
Dekomprimirajte zip datoteku na računalu.
Trebate imati jednu mapu istog naziva
kao i zip datoteka.
Kopirajte tu mapu na USB flash pogon.
10. Uvjerite se da u playeru nema diska, a
zatim USB flash pogon umetnite u USB
priključak playera.
11. Na izborniku player idite na Postavke >
Podrška > Nadogradnja softvera.
12. Odaberite Putem USB kartice.
||NAPOMENA |
\\ U playeru se ne bi smio nalaziti disk dok
nadograđujete softver pomoću priključka USB Host.
1.
3.
4.
5.
6.
7.
Slijedite od 1. do 7. koraka u mogućnosti
Putem USB kartice.
Dekomprimirajte zip datoteku na računalu.
Trebate imati jednu mapu istog naziva
kao i zip datoteka.
Na disk zapišite mapu. Preporučujemo
CD-R ili DVD-R disk.
Finalizirajte disk prije nego što ga
izvadite iz računala.
Umetnite disk u player.
Na izborniku player idite na Postavke >
Podrška > Nadogradnja softvera.
Odaberite Na disku.
||NAPOMENA |
\\ Nakon završetka nadogradnje sustava provjerite
pojedinosti softvera u izborniku Nadogradnja
softvera.
\\ Ne isključujte player tijekom nadogradnje softvera.
To bi moglo uzrokovati neispravan rad playera.
\\ Nakon završetka nadogradnje softvera provjerite
pojedinosti softvera u izborniku Nadogradnja softvera.
\\ Ne isključujte player tijekom nadogradnje softvera.
To bi moglo uzrokovati neispravan rad playera.
\\ Nadogradnje softvera pomoću priključka USB
Host moraju se izvršiti samo pomoću USB flash
memorijskog štapića.
Hrvatski
02227Q-BD-E5500-EN-CRO.indd 20
2013-02-07 오후 2:26:41
Preuzimanjem
2.
3.
4.
Ako je softver za nadogradnju preuzet,
vidjet ćete broj verzije s desne strane
stavke Preuzimanjem.
Odaberite Preuzimanjem, a zatim
pritisnite gumb v.
Player prikazuje poruku u kojoj vas pita
želite li provesti nadogradnju. Odaberite
Da. Player započinje nadogradnju.
Nakon završetka nadogradnje player se
automatski isključuje, a zatim uključuje.
||NAPOMENA |
\\ Nakon završetka nadogradnje sustava provjerite
pojedinosti softvera u izborniku Nadogradnja
softvera.
\\ Ne isključujte player tijekom nadogradnje softvera.
To bi moglo uzrokovati neispravan rad playera.
1.
2.
Postavke
1.
Funkciju Preuzimanje u stanju mirovanja
možete postaviti tako da player preuzima
novu nadogradnju softvera kada je u stanju
mirovanja.
U stanju mirovanja player je isključen, ali je
njegova internetska veza aktivna. To mu
omogućuje automatsko preuzimanje
nadogradnje softvera kada ga ne koristite.
04
Mogućnost Preuzimanjem omogućava
nadogradnju pomoću datoteke koju je player
ranije preuzeo, ali ste je vi odlučili instalirati
kasnije ili je datoteka preuzeta u stanju
mirovanja.
Preuzmite u st. mirov.
Pritišćite gumbe ▲▼ kako biste odbrali
Preuzmite u st. mirov., a zatim pritisnite
gumb v.
Odaberite Uključeno ili Isključeno.
Ako odaberete Uključeno, player će
automatski preuzeti novu nadogradnju
softvera kada je u stanju mirovanja s
isključenim napajanjem. Ako preuzme
novu nadogradnju softvera, player će
vas pitati želite li je instalirati kada ga
uključite.
||NAPOMENA |
\\ Da biste koristili funkciju Nadogradnja u stanju
mirovanja, player mora biti povezan na internet.
Hrvatski
02227Q-BD-E5500-EN-CRO.indd 21
21 |
2013-02-07 오후 2:26:41
Reproduciranje medija
Blu-ray player može reproducirati sadržaje s diska
ili USB medija te sadržaje koji se nalaze na računalu
pomoću funkcije AllShare. Za više informacija o
funkciji AllShare pogledajte stranicu 26.
Moj uređ.
Disk
USB
AllShare
Umetnite disk
1.
2.
3.
4.
Pritisnite gumb 8 kako biste otvorili
ladicu diska.
Pažljivo pritisnite disk u ladicu diska tako
da naljepnica na disku bude okrenuta
prema gore.
Pritisnite gumb 8 kako biste zatvorili
ladicu diska. Reprodukcija počinje
automatski.
Ako reprodukcija ne započne
automatski, odaberite mogućnost Moji
sadržaji ili Moji uređaji na Glavnom
zaslonu, a zatim pritisnite gumb v.
Umetnite USB uređaj
Možete reproducirati multimedijske datoteke
s USB uređaja za pohranu.
1.
2.
Dok je player isključen, spojite USB
uređaj za pohranu na USB priključak na
prednjoj ploči playera.
Uključite player. Kad se pojavi Glavni
zaslon, odaberite Moj uređ. > USB, a
zatim pritisnite gumb v.
| 22
Postavke
Moji sadržaji
Smart Hub
\\ Zaslon prikazuje samo datoteke vrste sadržaja koju
ste odabrali. Naprimjer, ako odaberete Glazba, moći
ćete vidjeti samo glazbene datoteke. Ako otvorite
mape označene kao Fotografije ili Videozapisi,
datoteke neće biti prikazane. Za prikaz drugih vrsta
datoteka odaberite drugu Vrstu sadržaja.
Moji sadržaji
3.
4.
5.
Odaberite Videozapisi, Fotografije ili
Glazba, a zatim pritisnite gumb v.
Prikazuje se sadržaj USB uređaja.
Ovisno o rasporedu sadržaja, vidjet ćete
mape, pojedinačne datoteke ili sve.
Pomoću gumba ▲▼◄► na daljinskom
upravljaču odaberite željeni sadržaj.
Da biste otvorili mapu, odaberite je,
a zatim pritisnite gumb v. Da biste
reproducirali datoteku, odaberite je, a
zatim pritisnite gumb v.
Pritisnite gumb RETURN kako biste
izašli iz mape ili se vratili na Glavni
zaslon.
||NAPOMENA |
HOME  Moji sadržaji  Videozapisi,
Fotografije ili Glazba
Moji uređaji
HOME  Moj uređ.  USB, Disk ili AllShare
Mogućnost Moj uređ. navodi samo mape i
datoteke na odabranoj vrsti uređaja. Na primjer,
ako odaberete USB, player će na zaslonu
prikazati samo mape ili datoteke na
priključenom USB uređaju.
Moj uređ.
Mogućnost Moji sadržaji navodi samo datoteke
odabrane vrste. Na primjer, ako odaberete
Glazba, player će na zaslonu prikazati samo
glazbene datoteke. Imajte na umu da će player
prikazati sve mape. Morate otvoriti mape kako
biste prikazali glazbene datoteke.
Disk
USB
AllShare
Postavke
Moji sadržaji
Smart Hub
Moji sadržaji
Videozapisi
Fotografije
Glazba
Moj uređ.
Smart Hub
Postavke
\\ Za sprječavanje mogućeg oštećenja USB memorije
morate na siguran način ukloniti USB uređaj za
pohranu (pokretanjem funkcije “Sigurno uklanjanje
USB-a”. Pritisnite gumb HOME kako biste prešli u
početni izbornik, pritisnite ŽUTI (C) gumb, a zatim
pritisnite gumb v.
\\ Ako tijekom reprodukcije s USB uređaja za pohranu
umetnete disk, način rada uređaja automatski se
mijenja u “DVD ili CD”.
Hrvatski
02227Q-BD-E5500-EN-CRO.indd 22
2013-02-07 오후 2:26:42
Kontroliranje reprodukcije videozapisa
SOURCE
VOL
Gumbi na daljinskom upravljaču koji
1 2 3
se rabe za reprodukciju videozapisa
SAMSUNG TV
4
5
7
8
DISC MENU
0
6
9
TITLE MENU
2
POPUP
U pauziranom načinu pritisnite
Reprodukcija u gumb 7.
koracima
Svaki put kad pritisnete gumb 7,
pojavljuje se novi okvir.
Reprodukcija s
preskakanjem
1
HOME
SMART
HOME
REPEAT
HUB
TOOLS
INFO
qqGumbi vezani uz reprodukciju
Player ne reproducira zvuk u načinu
RETURN
EXIT
pretraživanja, usporene
reprodukcije
i
reprodukcije u koracima.
A
B
C
D
• Kako biste vratili normalnu brzinu
DIGITAL SUBTITLE INPUT
reprodukcije,PANDORA
pritisnite
gumb 6.
BONUS
VIEW
AUDIO SUBTITLE
7 gumb
Pauzira reprodukciju.
5 gumb
Ubrzana
reprodukcija
Zaustavlja reprodukciju.
Tijekom reprodukcije pritisnite
gumb 3 ili 4.
Svaki put kad pritisnete gumb
3 ili 4, mijenja se brzina
reprodukcije.
Pretr. naslova
Pretr. poglavlja
Pretr. vremena
Tijekom reprodukcije pritisnite
gumb 1 ili 2.
Svaki put kad pritisnete gumb 1
ili 2, disk prelazi na prethodno
ili sljedeće poglavlje ili datoteku.
naslova, skočnog izbornika i popisa
naslova
Gumb
DISC MENU
Pritisnite ovu tipku tijekom
reprodukcije za pokretanje
funkcije izbornika diska.
Gumb
TITLE MENU
Pritisnite ovu tipku tijekom
reprodukcije za pokretanje
izbornika podnapisa.
• Postoji li na disku popis skladbi,
pritisnite ZELENA (B) gumb
kako biste prešli na popis
skladbi.
FULL
Započinje reprodukciju.
Tijekom reprodukcije pritisnite gumb TOOLS.
wwUporaba izbornika diska, izbornika
SCREEN
6 gumb
Uporaba izbornika alata
Gumb
POPUP MENU
Pritisnite ovu tipku tijekom
reprodukcije za pokretanje
funkcije skočnog izbornika.
Način
ponavljanja
Odaberite za odlazak na željeni
prizor.
Odaberite za ponavljanje željenog
prizora.
-- Isključeno: Odaberite za
povratak na normalnu
reprodukciju.
-- Naslov: odaberite za
ponavljanje odabranog
naslova.
-- Poglavlje: odaberite za
ponavljanje odabranog
poglavlja.
-- Ponovite A-B: odaberite za
postavljanje točke ponavljanja
od koje želite reproducirati.
Postavke slike
Postavke slike
Odaberite kako podesili postavke
slike.
-- Dinamičan: odaberite ovu
postavku za povećanje oštrine.
-- Normalan: odaberite tu
postavku za većinu aplikacija
koje prikazujete.
-- Film: ovo je najbolja postavka
za gledanje filmova.
||NAPOMENA |
\\ Ako se koristite funkcijom
BD Wise, taj se izbornik neće
pojaviti.
Audio
Odaberite kako biste postavili
željeni audiojezik.
Podnaslov
Odaberite kako biste postavili
željeni jezik podnaslova.
-- Tom funkcijom možete
upravljati i pritiskom gumba
SUBTITLE na daljinskom
upravljaču.
Kut
Odaberite kako biste prikazali
prizor iz drugog kuta. Mogućnost
kuta prikazuje broj kutova
dostupnih za prikaz.
Kada Blu-ray/DVD disk sadržava
više kutova određenog prizora,
tada možete mijenjati kut.
||NAPOMENA |
\\ Točku (B) morate postaviti na
najmanje 5 sekundi vremena
reproduciranja nakon točke (A).
-- Korisnik: omogućava
pojedinačno podešavanje
oštrine i funkcije smanjenja
smetnji.
BONUSVIEW
video
BONUSVIEW
audio
Odaberite kako biste postavili
željenu mogućnost funkcije
Bonusview.
||NAPOMENA |
\\ Izbornik alata ovisi o disku ili uređaju za pohranu.
Hrvatski
02227Q-BD-E5500-EN-CRO.indd 23
Reproduciranje medija
VOL
– + VOL
+–
VOL
U pauziranom načinu pritisnite
gumb 4.
Svaki put kad pritisnete gumb 4,
mijenja se brzina reprodukcije.
05
Možete upravljati reprodukcijom videosadržaja
koji se nalazi na DVD-u, CD-u ili USB uređaju za
pohranu. Neke funkcije opisane u ovom priručniku
možda neće biti dostupne, ovisno o disku.
Usporena
reprodukcija
23 |
2013-02-07 오후 2:26:42
Reproduciranje medija
Kontroliranje reprodukcije glazbe
Možete kontrolirati reprodukciju glazbe koja se
nalazi na DVD-u, USB-u, mobilnom uređaju ili
računalu.
Gumbi na daljinskom upravljaču
koji se rabe za reprodukciju glazbe
SOURCE
VOL
VOL
– + VOL
+–
VOL
1
SAMSUNG TV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DISC MENU
0
2
3
HOME
SMART
HOME
2
BONUS
VIEW
PANDORA
3
4
(
) Jed. pjes.
Ponavlja se trenutna pjesma.
(
) Svi
Sve se pjesme ponavljaju.
(
)Nasumični
način
Pjesme se reproduciraju
nasumičnim redoslijedom. Za
rad s ovom funkcijom postavite
nasumični način na Uključeno.
DIGITAL
SUBTITLE
FULL
SCREEN
INPUT
5 Gumb: zaustavlja skladbu.
Brza reprodukcija (samo audio CD (CD-DA))
Tijekom reprodukcije pritisnite gumb 3 ili 4.
Svaki put kad pritisnete gumb 3 ili 4,
mijenja se brzina reprodukcije.
Popis pjesama
1.
2.
3.
| 24
Za prelazak na Popis glazbe pritisnite
gumb 5 ili RETURN.
Pojavljuje se zaslon Popis glazbe.
Pritisnite ŽUTA (C) gumb.
Pritišćite gumbe ▲▼◄► za prelazak na
željenu skladbu, a zatim pritisnite gumb
v. Na skladbi se pojavljuje kvačica.
Za odabir dodatnih skladbi ponavljajte
ovaj postupak.
Uporaba izbornika alata
03:40
TRACK 008
04:06
03:52
c Zatvori Uređivanje ( ) Stranica / Alati " Odabir ' Povratak
6.
Kako biste uklonili skladbu s popisa,
pomaknite se na tu skladbu, a zatim
ponovno pritisnite gumb v.
Kvačica na skladbi se poništava.
Po završetku pritisnite gumb TOOLS.
Pritišćite gumbe ▲▼ kako biste odabrali
Reprodukcija, a zatim pritisnite gumb v.
Odabrane skladbe automatski se
reproduciraju.
Glazba
1/3
TRACK 001
Reproduciranje fotografskog sadržaja
Možete reproducirati fotografije koje se nalaze
na DVD-u, CD-u ili USB uređaju za pohranu.
TRACK 006
TRACK 007
5.
Pjesme se reproduciraju
redoslijedom kojim su snimljene.
04:02
TRACK 004
03:43
Pritisnite gumb v.
Isključeno
03:56
04:41
TRACK 005
4.
Pritišćite tipke ▲▼ kako biste odabrali Način
ponavljanja, a zatim pritišćite tipke ◄► kako
biste odabrali željeni način ponavljanja.
1/2 Stanica
TRACK 002
00:43
TRACK 003
Tijekom reprodukcije popisa pritisnite
gumb TOOLS.
EXIT
AUDIO SUBTITLE
1.
Odabrane stavke : 3
TRACK 001
Ponavljanje audio CD-a (CD-DA)/
MP3 diskova
5
6
Preskoči: Tijekom reprodukcije pritisnite
gumb 1Aili 2
na prethodnu ili
B za Cprelazak
D
sljedeću stranicu popisa za reprodukciju.
Audio CD | Glazba
6 Gumb: reproducira trenutačno odabranu
skladbu.
3.
INFO
RETURN
Pauza: pauzira skladbu.
4
PO BROJU gumbi: Tijekom reprodukcije
popisa pritisnite željeni broj željene skladbe.
Reproducira se odabrana skladba.
TOOLS
1
REPEAT
HUB
6
2.
TITLE MENU
POPUP
5
TRACK 001
00:43
Tijekom reprodukcije pritisnite gumb TOOLS.
Pokreni prikaz
slajdova
Odaberite kako biste pokrenuli
prikaz prezentacije.
Pozadinska
glazba
Odaberite kako biste slušali
glazbu tijekom prikaza
prezentacije.
Brzina prik.
prez.
Postavka
pozadinske
glazbe
TRACK 003
04:41
00:13 / 00:43
+
Audio CD
7.
" Ulaz / Alati ' Povratak
Za prelazak na Popis glazbe pritisnite
gumb RETURN.
||NAPOMENA |
\\ Na audio CD-ima (CD-DA) možete stvoriti popis s
najviše 99 skladbi.
Odaberite kako biste postavili
pozadinsku glazbu.
Zoom
Odaberite kako biste povećali
trenutačnu sliku. (Uvećanje do 4
puta)
Okreni
Odaberite kako biste okrenuli sliku.
(To će okrenuti sliku u smjeru
kretanja kazaljki sata ili obratno.)
TRACK 002
03:56
Odaberite kako biste postavili
brzinu prikaza prezentacije.
Informacije
Prikazuje informacije o slici.
||NAPOMENA |
\\ Izbornik alata ovisi o disku ili uređaju za pohranu.
\\ Kako biste omogućili funkciju pozadinske glazbe,
datoteka fotografije mora biti u istom mediju za
pohranu u kojoj je i glazbena datoteka.
No kvalitetu zvuka mogu narušiti brzina prijenosa
MP3 datoteke, veličina fotografije i način kodiranja.
\\ U načinu prikaza preko cijelog zaslona ne možete
povećati podnaslove i PG grafiku.
Hrvatski
02227Q-BD-E5500-EN-CRO.indd 24
2013-02-07 오후 2:26:42
Mrežne usluge
1.
2.
povezati player s mrežom.
(pogledajte 13. stranicu)
Konfigurirati mrežne postavke.
(Pogledajte str. 18~19)
Uporaba Smart Huba
Pomoću funkcije Smart Hub možete
preuzimati filmove, videozapise i glazbu
s interneta, pristupati raznim naplativim i
besplatnim aplikacijama i gledati ih na svojem
televizoru. Sadržaj aplikacija uključuje vijesti,
sportove, vremensku prognozu, cijene dionica
na burzi, karte, fotografije i igre.
Uputama koje objašnjavaju uporabu funkcije
Smart Hub možete pristupiti na sljedeći način:
1.
2.
3.
4.
6.
\\ Web-mjesto priručnika za Smart Hub podliježe
promjeni bez prethodne obavijesti.
4
5
\\ Ako se početna stranica ažurira ili revidira, sadržaj
naveden u ovom korisničkom priručniku može se
razlikovati od stvarnih izbornika.
Ukratko o funkciji Smart Hub
1
2
3
6
4
Search
Your Video
5
Samsung Apps
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Preporučeno
Contents 1
xxxxxxxx
Contents 2
xxxxxxxx
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Contents 5
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
7
Contents 3
Contents 4
Contents 5
Contents 6
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 7
Contents 8
Contents 9
Contents 10
Contents 11
Contents 12
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
a Prijava b Rasporedi prema c Uređivanje d Postavke
U gornjem kutu stranice kliknite
Podrška.
Na stranici koja se pojavljuje kliknite
Nabavite preuzimanja na lijevoj strani
ispod Preuzimanja. Pojavljuje se centar
za preuzimanje.
Na kartici priručnika kliknite ikonu
datoteke koja se nalazi desno od
korisničkog priručnika za Smart Hub.
Priručnik se preuzima.
3
||NAPOMENA |
Idite na www.samsung.com.
U polje Broj modela na stranici podrške
unesite broj modela playera, a zatim
pritisnite gumb Unos.
Na stranici centra za preuzimanje kliknite
karticu Priručnici.
7
1
6
Komercijalno: prikazuje Vodič za funkciju
Smart Hub, uvode u uporabu playera i novih
aplikacija.
Your Video: daje preporuke za videozapise
na temelju vaših želja.
2
Search: pruža integrirano pretraživanje
pružatelja videozapisa i povezanih AllShare
uređaja.
Samsung Apps: otvorite uslugu Samsung
Apps kako biste preuzeli razne naplative i
besplatne aplikacijske usluge.
Preporučeno: prikazuje preporučeni sadržaj
koji uređuje tvrtka Samsung.
Pomoć pri navigaciji: prikazuje gumbe
daljinskog upravljača koje možete rabiti za
kretanje unutar funkcije Smart Hub.
• CRVENO (A): za prijavu u funkciju Smart
Hub.
• ZELENA (B): za sortiranje aplikacija.
• ŽUTA (C): za uređivanje aplikacija.
• PLAVA (D): za promjenu postavki funkcije
Smart Hub.
Moje aplikacije: prikazuje osobnu galeriju
aplikacija u koju aplikacije možete dodavati,
mijenjati ih i brisati.
BD-LIVE™
Kada je player povezan s vašom mrežom,
možete uživati u raznim sadržajima usluga
povezanih s filmovima koji su dostupni na
diskovima koji su kompatibilni s uslugom BDLIVE.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Priključite USB memorijski štapić u
USB utičnicu na prednjoj strani playera,
a zatim provjerite njegovu preostalu
memoriju. Za prihvat usluga BD-LIVE
memorijski uređaj mora sadržavati
najmanje 1GB slobodnog prostora.
Mrežne usluge
Kako biste se koristili mrežnim uslugama,
najprije morate:
5.
06
Povezivanjem playera s mrežom možete
uživati u raznolikim mrežnim uslugama kao
što su Smart Hub ili BD-LIVE.
Na početnom zaslonu odaberite
Postavke, a zatim pritisnite gumb v.
Odaberite Sustav, a zatim pritisnite
gumb v.
Odaberite Upravljanje BD podacima, a
zatim pritisnite gumb v.
Odaberite Izbor uređaja, a zatim
pritisnite gumb v.
Odaberite USB, a zatim pritisnite gumb v.
Umetnite Blu-ray disk koji podržava
uslugu BD-LIVE.
Odaberite stavku iz raznih sadržaja
usluge BD-LIVE koje vam pruža
proizvođač diska.
||NAPOMENA |
\\ Način uporabe usluge BD-LIVE i pruženog sadržaja
može se razlikovati ovisno o proizvođaču diska.
||NAPOMENA |
\\ Ovisno o regiji ovaj izbornik možda
nećete biti podržan.
Hrvatski
02227Q-BD-E5500-EN-CRO.indd 25
25 |
2013-02-07 오후 2:26:43
Mrežne usluge
Uporaba mrežne funkcije AllShare
AllShare vam omogućava da putem playera i pomoću bežične mrežne veze reproducirate videozapise,
fotografije i glazbu koji se nalaze na vašem računalu ili uređaju koji kompatibilan s DLNA-om.
Reproduciranje sadržaja koji se nalazi računalu ili DLNA uređaju putem
playera Blu-ray diskova
Računalo
Za preuzimanje softvera AllShare
Kako biste se koristili funkcijom AllShare s računalom i DLNA uređajem, najprije na računalu
morate instalirati softver AllShare.
S web-mjesta Samsung.com možete preuzeti računalni softver i dobiti detaljne upute za
uporabu funkcije AllShare.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Idite na www.samsung.com.
U gornjem kutu stranice kliknite Podrška.
U polje Broj modela na stranici podrške unesite broj modela playera, a zatim pritisnite gumb v.
Na stranici koja se pojavi kliknite Nabavite preuzimanja na lijevoj strani ispod Preuzimanja.
Pojavljuje se centar za preuzimanje.
Na stranici centra za preuzimanje kliknite karticu Softver.
AllShare veza
1.
2.
3.
Na kartici softvera kliknite ikonu datoteke koja se nalazi na desnoj strani retka AllShare.
4.
Na svom disku pronađite instalacijsku datoteku AllShare, a zatim dvaput kliknite tu datoteku.
5.
Na skočnom prozoru koji se pojavi kliknite Spremi datoteku.
U skočnom prozoru koji se pojavi kliknite Pokreni, zatim slijedite upute koje se pojave na
zaslonu.
Player Blu-ray diskova
Reproduciranje datoteka s računala
Player Blu-ray diskova, računalo i/ili uređaj koji je kompatibilan s DLNA-om povežite s
istom bežičnom mrežom.
Slijedite upute iz priručnika za instalaciju/upute za softver AllShare kako biste postavili
uređaje i datoteke za reproduciranje ili prikazivanje.
Na početnom zaslonu playera odaberite Moj uređ., a zatim pritisnite gumb v. Pojavljuje
se zaslon AllShare.
Odaberite povezani uređaj koji je kompatibilan s DLNA-om ili računalo, a zatim pritisnite
gumb v. Na zaslonu se pojavljuje popis dostupnih datoteka.
Odaberite datoteku koju želite reproducirati ili prikazati, a zatim pritisnite gumb v.
S te iste kartice softvera preuzmite priručnik za instalaciju/upute za AllShare klikom na
odgovarajući simbol PDF datoteke u stupcu Datoteka na desnoj strani. Datoteka u formatu
PDF će se preuzeti i otvoriti. Datoteku možete prikazati i/ili spremiti.
| 26
Hrvatski
02227Q-BD-E5500-EN-CRO.indd 26
2013-02-07 오후 2:26:43
Dodatak
Obavijest o sukladnosti i podršci
Dodatak
Zaštita od kopiranja
• Budući da je AACS (Sustav naprednog pristupa sadržaju) odobren kao sustav zaštite
sadržaja za format Blu-ray diskova, slično uporabi CSS-a (Sustav remećenja sadržaja)
za DVD format, reprodukciji, izlazu analognog signala i ostalom nameću se određena
ograničenja sadržaja zaštićenog sustavom AACS.
Rad ovog proizvoda i ograničenja na njemu mogu se razlikovati ovisno o vremenu vaše
kupnje, jer je sustav AACS ta ograničenja možda usvojio i/ili promijenio nakon izrade
ovog proizvoda. Nadalje, tehnologije zaštite podataka BD-ROM Mark i BD+ dodatno se
koriste kao zaštita sadržaja za format Blu-ray diskova, što nameće određena ograničenja,
uključujući ograničenja reprodukcije za sadržaje zaštićene tehnologijom BD-ROM Mark i/ili
BD+. Kako biste dobili dodatne informacije o zaštiti AACS, BD-ROM Mark i BD+ ili o ovom
proizvodu, obratite se centru za korisnike tvrtke SAMSUNG.
• Mnogi Blu-ray diskovi i DVD diskovi kodirani su zaštitom od kopiranja. Zbog toga player
trebate povezati izravno s televizorom, a ne s videorekorderom. Povezivanje s videorekorderom
rezultira izobličenom slikom s Blu-ray diskova ili DVD diskova koji su zaštićeni od kopiranja.
• Prema zakonima o autorskim pravima SAD-a i zakonima o autorskim pravima drugih
zemalja, neovlašteno snimanje, uporaba, prikazivanje, distribucija ili revizija televizijskih
emisija, videokaseta, Blu-ray diskova, DVD diskova i ostalih materijala mogu biti podložni
građanskoj i/ili kaznenoj odgovornosti.
Hrvatski
02227Q-BD-E5500-EN-CRO.indd 27
07
NISU SVI diskovi podržani
• Podložno dolje opisanim ograničenjima i ograničenjima navedenima u ovom priručniku,
uključujući dio "Vrste i karakteristike diska" u ovom korisničkom priručniku, diskovi koji se
mogu reproducirati su: unaprijed snimljeni komercijalni BD-ROM, DVD-VIDEO i audio CD
(CD-DA); BD-RE/-R, DVD-RW/-R i CD-RW/-R.
• Diskovi drugačiji od gore navedenih ne mogu se reproducirati u ovom playeru i/ili nisu
namijenjeni reproduciranju putem ovog playera. Neki od gore navedenih diskova možda se
neće reproducirati zbog jednog ili više dolje navedenih razloga.
• Tvrtka Samsung ne može jamčiti kako će ovaj player reproducirati svaki disk koji nosi logotip
BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R i CD-RW/-R. Ovaj player
možda neće reagirati na sve operativne naredbe ili pokretati sve značajke svakog diska. Taj i
drugi problemi s kompatibilnošću s diskom te problemi u radu playera s novim i postojećim
formatima diska mogući su zbog sljedećeg:
-- Blu-ray je novi format koji se razvija pa ovaj player ne može pokrenuti sve značajke Bluray diskova. Neke značajke možda su dodatne, dodatne značajke možda su pridodane
formatu Blu-ray diska nakon nastanka ovog player a i možda je odgođen pristup
određenim ponuđenim značajkama;
-- ovaj player ne podržava sve nove i postojeće formate diska;
-- novi i postojeći formati diska se mogu revidirati, mijenjati, ažurirati, poboljšavati i/ili
dopunjavati;
-- neki diskovi proizvedeni su na način koji dopušta određeni ili ograničeni rad i značajke
tijekom reprodukcije;
-- neke značajke možda su dodatne, dodatne značajke možda su pridodane nakon
nastanka ovog playera ili je možda odgođen pristup određenim ponuđenim značajkama;
-- neki diskovi s logotipom BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R i
CD-RW/-R možda su još uvijek nestandardizirani diskovi;
-- neki se diskovi možda neće moći reproducirati ovisno o fizičkom stanju ili uvjetima
snimanja;
-- problemi i pogreške mogu nastati tijekom stvaranja Blu-ray diska, DVD softvera i/ili
proizvodnje diskova;
-- ovaj player radi na drugačiji način od standardnog DVD playera ili druge AV opreme; i/ili
-- zbog razloga naznačenih u ovom korisničkom priručniku i zbog drugih razloga koje je
otkrio i objavio centar za korisnike tvrtke SAMSUNG.
• Naiđete li na probleme s kompatibilnošću diska ili probleme u radu playera, obratite se centru
za korisnike tvrtke SAMSUNG.
Centru za korisnike tvrtke SAMSUNG možete se obratiti i za moguća ažuriranja ovog playera.
• Dodatne informacije o ograničenjima reprodukcije i kompatibilnosti diskova potražite u
poglavljima ovog korisničkog priručnika pod naslovima Mjere opreza, Prije čitanja korisničkog
priručnika, Vrste i karakteristike diskova te Prije reprodukcije.
• Za rezultat progresivnog pretraživanja playera Blu-Ray diskova: POTROŠAČI BI
TREBALI ZNATI DA SVI TELEVIZORI VISOKE DEFINICIJE NISU POTPUNO KOMPATIBILNI
S OVIM PROIZVODOM I TO BI MOGLO UZROKOVATI SMETNJE NA SLICI. U SLUČAJU
PROBLEMA SA SLIKOM PROGRESIVNOG PRETRAŽIVANJA PREPORUČUJE SE DA
KORISNIK PREBACI VEZU NA IZLAZ 'STANDARDNA DEFINICIJA'. POSTOJE LI PITANJA
VEZANA UZ KOMPATIBILNOST VAŠEG TELEVIZORA S OVIM PROIZVODOM, OBRATITE
SE NAŠEM SERVISNOM CENTRU ZA KORISNIKE.
27 |
2013-02-07 오후 2:26:44
Dodatak
• Obavijest o tehnologiji Cinavia: ovaj proizvod rabi tehnologiju Cinavia kako bi se ograničila
uporaba neovlaštenih kopija nekih komercijalno proizvedenih filmova i videozapisa i njihovih
zvučnih zapisa. Kada se otkrije zabranjena uporaba neovlaštene kopije, prikazat će se
poruka i prekinut će se reproduciranje i kopiranje.
Ostale informacije o tehnologiji Cinavia dostupne su u mrežnom informacijskom centru za
korisnike tvrtke Cinavia na http://www.cinavia.com. Kako biste zatražili dodatne informacije
o tehnologiji Cinavia putem pošte, pošaljite nam dopis na poštansku adresu: Cinavia
Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, SAD.
Ovaj proizvod sadržava zakonom zaštićenu tehnologiju pod licencom korporacije Verance i
zaštićen je američkim patentom 7,369,677 i ostalim američkim i svjetskim patentima koji su
izdanje i čije je izdanje u tijeku, kao i zaštitama autorskih prava i poslovnih tajni za određene
aspekte te tehnologije. Cinavia je zaštitni znak korporacije Verance. Autorsko pravo 20042010 Verance Corporation. Sva prava pridržava Verance. Zabranjeni su obrnuti inženjering i
rastavljanje.
Izjava o odricanju od odgovornosti za mrežne usluge
Cijeli sadržaj i sve usluge dostupne putem ovog uređaja pripadaju trećim stranama i zaštićeni
su autorskim pravima, patentom, zaštitnim znakom i/ili drugim zakonima o intelektualnom
vlasništvu. Takav sadržaj i usluge pružaju se isključivo na vašu osobnu nekomercijalnu uporabu.
Sadržaj ili usluge ne smijete rabiti na način koji nije ovlastio vlasnik sadržaja ili pružatelj usluge.
Bez ograničavanja prethodno navedenog, osim bez izričitog ovlaštenja vlasnika odnosnog
sadržaja ili pružatelja usluge, ne smijete mijenjati, kopirati, ponovno izdavati, prosljeđivati,
objavljivati, prenositi, prevoditi, prodavati, stvarati izvedena djela, iskorištavati ili distribuirati na
bilo koji način ili na bilo kojem mediju bilo koji sadržaj ili usluge prikazane putem ovog uređaja.
SADRŽAJ I USLUGE TREĆIH STRANA PRUŽAJU SE "KAKVE JESU" SAMSUNG NE JAMČI
ZA TAKAV PRUŽENI SADRŽAJ ILI USLUGE NI IZRIČITO NI PODRAZUMIJEVANO U BILO
KOJU SVRHU. SAMSUNG SE IZRIČITO ODRIČE BILO KAKVOG PODRAZUMIJEVANOG
JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI, ALI BEZ OGRANIČENJA NA JAMSTVA, SPREMNOSTI ZA
PRODAJU NA TRŽIŠTU ILI PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU.
SAMSUNG NE JAMČI TOČNOST, VALJANOST, ISPORUKU NA VRIJEME, ZAKONITOST ILI
POTPUNOST BILO KOJEG SADRŽAJA ILI USLUGE KOJE JE TVRTKA SAMSUNG UČINILA
DOSTUPNIMA PUTEM OVOG UREĐAJA TE NI POD BILO KOJIM OKOLNOSTIMA,
UKLJUČUJUĆI NEMAR, TVRTKA SAMSUNG NIJE ODGOVORNA BILO U UGOVORU ILI
SUDSKI ZA SVA IZRAVNA, NEIZRAVNA, SLUČAJNA, POSEBNA ILI POSLJEDIČNA OŠTEĆENJA
PROIZAŠLA IZ ILI POVEZANA S BILO KAKVIM INFORMACIJAMA SADRŽANIMA U ILI NASTALIM
KAO REZULTAT VAŠE ILI UPORABE TREĆE STRANE BILO KOJEG SADRŽAJA ILI USLUGE,
ČAK I U SLUČAJU OBAVIJESTI O MOGUĆNOSTI TAKVIH OŠTEĆENJA.
Usluge trećih strana mogu se u bilo kojem trenutku ukinuti ili prekinuti, a tvrtka Samsung ne
pruža nikakvu izjavu niti jamstvo da će bilo koji dio sadržaja ili usluge ostati dostupan za bilo
koje razdoblje. Sadržaj i usluge prenose treće strane putem mreža i opreme za prijenos nad
kojima tvrtka Samsung nema kontrolu. Bez ograničavanja općenitosti ove izjave o odricanju od
odgovornosti, tvrtka Samsung izričito se odriče odgovornosti ili obveze za bilo kakav prekid ili
ukidanje bilo kojeg sadržaja ili usluge koje je učinila dostupnima putem ovog uređaja.
Tvrtka Samsung nije odgovorna za korisničku uslugu povezanu sa sadržajem ili uslugama.
Sva pitanja ili zahtjevi za uslugu povezani sa sadržajem ili uslugama moraju se postaviti izravno
odnosnom pružatelju sadržaja ili usluge.
Licenca
• Dolby i simbol dvostrukog D registrirani su trgovački znakovi tvrtke Dolby
Laboratories.
• Izrađeno pod licencom patenta SAD-a br.: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535
i ostalih američkih i svjetskih patenata koji su izdani ili je izdavanje u tijeku.
DTS, simboli i zajedno DTS i simbol registrirani su zaštitni znakovi i DTS
2.0+Digital Out zaštitni je znak tvrtke DTS, Inc. Proizvod sadržava softver.
© DTS, Inc. Sva prava pridržana.
2.0+Digital Out
• DivX
-- O DIVX VIDEOZAPISIMA: DivX® je digitalni videoformat koji je proizvela
tvrtka DivX, LLC, podružnica korporacije Rovi. Ovom uređaju, koji
reproducira DivX videozapise, službeno je dodijeljena oznaka DivX Certified®. Više
informacija i softverske alate za pretvaranje datoteka u DivX videozapise potražite na
adresi www.divx.com.
| 28
Hrvatski
02227Q-BD-E5500-EN-CRO.indd 28
2013-02-07 오후 2:26:44
Dodatne informacije
Napomena
• Da biste kod nekih 3D diskova zaustavili film tijekom 3D reprodukcije, jedanput
pritisnite gumb 5. Film se zaustavlja, a mogućnost 3D načina se deaktivira.
Kako biste promijenili odabir 3D mogućnosti tijekom reprodukcije 3D filma, jedanput
pritisnite gumb 5.
Pojavljuje se izbornik Blu-ray. Ponovno pritisnite gumb 5, a zatim na izborniku
Blu-ray odaberite 3D postavke.
• Ovisno o sadržaju i položaju slike na zaslonu televizora možete vidjeti okomite crne
trake na lijevoj i desnoj ili na obje strane zaslona.
• Obavijest o licenci za uporabu softvera otvorenog koda
-- U slučaju uporabe softvera slobodnog koda, licence za uporabu takvog softvera dostupne
su u izborniku proizvoda.
• Blu-ray Disc™ i Blu-ray™ su logotipi i zaštitni znakovi tvrtke Blu-ray Disc Association.
TV slika
Postavke
• Ovisno o vrsti diska, neki omjeri možda neće biti dostupni.
• Ako odaberete omjer i mogućnost koji se razlikuju od omjera zaslona televizora, slika
bi se mogla činiti izobličenom.
• Ako odaberete 16:9 Original, vaš bi TV mogao prikazivati 4:3 Pillarbox (crne trake s
obje strane slike).
BD Wise (samo playeri tvrtke Samsung)
• Ako je funkcija BD Wise uključena, postavka razlučivosti automatski se vraća na BD
Wise, a BD Wise se pojavljuje u izborniku Razlučivost.
• Ako je player povezan s uređajem koji ne podržava funkciju BD Wise, tada se ne
možete koristiti tom funkcijom.
• Za pravilan rad funkcije BD Wise postavite mogućnost BD Wise playera i televizora na
Uključeno.
Hrvatski
02227Q-BD-E5500-EN-CRO.indd 29
Dodatak
3D postavke
• Pojmovi HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface te logotip
HDMI zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke HDMI
Licensing LLC u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.
• Oracle i Java registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Oracle i/ili njenih
podružnica. Ostala imena mogu biti zaštitni znakovi svojih odnosnih
vlasnika.
07
-- O DIVX VIDEOZAPISIMA NA ZAHTJEV: Za reprodukciju kupljenih DivX videozapisa na
zahtjev (VOD) potrebno je registrirati ovaj uređaj s oznakom DivX Certified®. Za pristup
registracijskoj šifri pronađite dio DivX VOD u izborniku postavki uređaja. Dodatne podatke
o dovršenju postupka registracije možete pronaći na adresi vod.divx.com.
-- S oznakom DivX Certified® za reprodukciju DivX® videozapisa do HD razlučivosti od
1080p, uključujući i ekskluzivan sadržaj.
DivX®, DivX Certified® i pridruženi logotipovi zaštitni su znakovi korporacije Rovi ili njenih
podružnica i rabe se uz licencu.
Obuhvaćen je jednim ili više od sljedećih patenata izdanih u SAD-u: 7,295,673; 7,460,668;
7,515,710; 7,519,274.
29 |
2013-02-07 오후 2:26:44
Dodatak
Postavke
Digitalni izlaz
Anynet+ (HDMI-CEC)
• Provjerite jeste li odabrali ispravni digitalni izlaz jer u protivnom nećete čuti zvuk ili ćete
čuti samo glasnu buku.
• Ako HDMI uređaj (AV prijamnik, televizor) nije kompatibilan s komprimiranim
formatima (Dolby Digital, DTS), audiosignal izlazi kao PCM.
• Uobičajeni DVD-ovi nemaju zvučni zapis značajke BONUSVIEW ni mogućnost Zvučni
efekti navigacije.
• Neki Blu-ray diskovi nemaju zvučni zapis značajke BONUSVIEW ni mogućnost Zvučni
efekti navigacije.
• Ta postavka digitalnog izlaza ne utječe na HDMI audioizlaz na televizoru.
No utječe na koaksijalni i HDMI audioizlaz kad je player povezan sa AV prijamnikom.
• Ako reproducirate zvučni zapis u formatu MPEG, audiosignal izlazi kao PCM bez obzira
na odabire digitalnog izlaza (PCM i podatkovni tok).
• Ovisno o televizoru, određene izlazne HDMI razlučivosti možda neće raditi. Pogledajte
korisnički priručnik televizora.
• Ova funkcija nije dostupna ako HDMI kabel ne podržava CEC.
• Ako Samsung televizor ima logotip Anynet+, tada on podržava funkciju Anynet+.
Postavke
PCM smanjivanje
• Čak i kada je PCM smanjivanje postavljeno na Isključeno, neki će diskovi slati samo
audiozapis smanjene kvalitete kroz koaksijalni digitalni izlaz.
• HDMI
-- Ako televizor nije kompatibilan s komprimiranim višekanalnim formatima (Dolby
Digital, DTS), player može slati PCM audiozapis kvalitete smanjene na dva kanala
čak i ako ste na izborniku postavki odabrali Podatkovni tok (Ponovno kodiranje ili
Neobrađeno).
-- Ako televizor nije kompatibilan s brzinama PCM smanjivanja iznad 48kHz, player
može slati 48kHz.
BD-Live internetska veza
• Što je valjani certifikat?
Kada player rabi BD-LIVE za slanje podataka s diska i zahtjev za certifikaciju diska
poslužitelju, poslužitelj pomoću prenesenih podataka provjerava valjanost diska i vraća
certifikat playeru.
• Internetska veza može biti ograničena dok se koristite sadržajem usluge BD-LIVE.
| 30
Upravljanje BD podacima
• U načinu rada vanjske memorije reprodukcija diska možda će se zaustaviti ako
iskopčate USB uređaj tijekom reprodukcije.
• Podržani su samo USB uređaji formatirani u datotečnom sustavu FAT (oznaka DOS 8.3).
Preporučujemo uporabu USB uređaja koji podržavaju protokol USB 2.0 s brzinom
čitanja/zapisivanja od 4 MB/s ili većom.
• Funkcija nastavljanja reprodukcije možda neće raditi nakon formatiranja uređaja za
pohranu.
• Preporučujemo uporabu USB uređaja koji podržavaju protokol USB 2.0 s brzinom
čitanja/zapisivanja od 4 MB/s ili većom. Funkcija nastavljanja reprodukcije možda
neće raditi nakon formatiranja uređaja za pohranu. Ukupna memorija dostupna za
upravljanje BD podacima može se razlikovati ovisno o uvjetima.
Odabir audiojezika
Reproduciranje
medija
• Ako dio BONUSVIEW ne sadržava audio postavke za BONUSVIEW, na zaslonu se ne
pojavljuje pokazivač ◄►.
• Jezici dostupni putem funkcije audiojezika ovise o jezicima koji su kodirani na disku.
Ova funkcija ili određeni jezici možda neće biti dostupni.
• Neki Blu-ray diskovi omogućavaju odabir zvučnog zapisa u formatu PCM ili Dolby
Digital na engleskom jeziku.
Hrvatski
02227Q-BD-E5500-EN-CRO.indd 30
2013-02-07 오후 2:26:44
Odabir jezika podnaslova
Izlaz
BD Wise
Blu-ray disk
DVD
1080p
576i/480i
Filmski kadar: Autom. (24
kadrova u sekundi)
1080p
1080p
1080p
1080@24F
1080@24F
-
1080i
720p
1080i
1080i
1080i
576p/480p
720p
576p/480p
576p/480p
576p/480p
Autom.
1080p
Razlučivost Blu-ray diska
E-sadržaj/
digitalni sadržaj
Maks. razlučivost TV ulaza Maks. razlučivost TV ulaza Maks. razlučivost TV ulaza
720p
Dodatak
Postavljanje
07
Reproduciranje
medija
• Ovisno o Blu-ray disku / DVD disku, možda ćete moći promijeniti jezik podnaslova u
izborniku diska. Pritisnite gumb DISC MENU.
• Ova funkcija ovisi o odabiru podnaslova kodiranih na disku i možda neće biti dostupna
na svim Blu-ray diskovima / DVD diskovima.
• Ako se u Blu-ray disku nalazi dio BONUSVIEW, pojavljuju se i podaci o glavnom načinu
značajke BONUSVIEW.
• Ovom funkcijom u isto se vrijeme mijenjaju primarni i sekundarni podnaslovi.
• Odvojeno se prikazuju brojevi primarnih i sekundarnih podnaslova.
• Pritiskom gumba SUBTITLE na daljinskom upravljaču pojavljuje se traka podnaslova.
Pritisnite gumb RETURN kako biste uklonili traku podnaslova.
Razlučivost prema vrsti sadržaja
720p
||NAPOMENA |
\\ Ako televizor koji ste povezali s playerom ne podržava značajku Filmski kadar ili razlučivost koju ste odabrali,
prikazuje se poruka "Ako se nakon odabira 'Da' ne prikazuju slike, pričekajte 15 sekundi za povratak na
prethodnu razlučivost.Želite li promijeniti razlučivost?". Ako odaberete Da, zaslon televizora će postati crn na 15
sekundi, a zatim će se razlučivost automatski vratiti na prethodnu razlučivost.
\\ Ako prikaz na zaslonu nestane nakon što promijenite razlučivost, uklonite sve diskove, zatim držite pritisnutu
tipku p na prednjem dijelu playera dulje od 5 sekundi. Sve se postavke vraćaju na tvorničke postavke.
Ponovno pokrenute postupak početnih postavki. Zatim idite na Postavke > Zaslon > Rezolučija u izborniku i
odaberite točnu razlučivost za televizor.
\\ Kada pokrenete postupak početnih postavki, ponovno odaberite samo jezik i omjer (veličina i format zaslona).
Ponovno postavljanje ne utječe na mrežne postavke, pa biste mogli preskočiti postavljanje mreže i nadogradnju
softvera.
\\ Nakon vraćanja tvorničkih postavki brišu se svi korisnički spremljeni BD podaci.
\\ Blu-ray disk mora imati značajku 24 kadra kako bi player mogao koristiti način rada Filmski kadar (24Fs).
Hrvatski
02227Q-BD-E5500-EN-CRO.indd 31
31 |
2013-02-07 오후 2:26:44
Dodatak
Odabir digitalnog izlaza
Postavljanje
PCM
PCM
Dolby Digital
Do
7,1-kanalni
PCM
2-kanalni
Dolby Digital
PCM
Plus
2-kanalni
Dolby
TrueHD
Audio tok na
Blu-ray disku
DTS
DTSHD High
Resolution
Audio
DTS-HD
Master
Audio
PCM
Dolby Digital
DTS
| 32
Podatkovni Podatkovni
tok
tok
(DTS pon. (Dolby D
kod.)
pon. koD)
HDMI
HDMI
podržani AV
HDMI
HDMI
Koaksijalni
Koaksijalni prijamnik ili
prijamnik ili
prijamnik
prijamnik
koaksijalni
koaksijalni
Veza
Audiotok na
DVD-u
Struja bita
(neobrađeno)
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
PCM
2-kanalni
PCM
Dolby Digital Dolby Digital
2-kanalni
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
2-kanalni
Plus
PCM
2-kanalni
Dolby Digital.
pon. kod.*
DTS pon.
kod.
Dolby Digital.
pon. kod.*
* Ako je zapis izvora 2-kanalni, tada se ne primjenjuje postavka "Dolby D pon. koD".
Dolby Digital.
pon. kod.*
Blu-ray diskovi mogu sadržavati tri slijeda bitova zvuka:
-- Audio glavne značajke: zvučni zapis glavne značajke.
-- BONUSVIEW audio: dodatni zvučni zapis kao što je komentar redatelja ili glumaca.
-- Zvučni efekti navigacije: zvučni efekti navigacije mogu se oglasiti kada se krećete nekim
izbornikom. Zvučni efekti navigacije drugačiji su na svakom Blu-ray disku.
DTS pon.
kod.
DTS pon.
kod.
Dolby Digital.
pon. kod.*
Dolby Digital
Dolby Digital.
pon. kod.*
DTS
DTS
DTSHD High
Resolution
Audio
DTS pon.
kod.
DTS
DTS pon.
kod.
Dolby Digital.
pon. kod.*
DTS
DTS pon.
kod.
Dolby Digital.
pon. kod.*
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
DTS
DTS
DTS
DTS
PCM
2-kanalni
Bilo koji
Zajedno
dekodira
zvučni zapis
glavne
značajke i
zvučni zapis
značajke
BONUSVIEW
u PCM audio
te dodaje
zvučne efekte
navigacije, a
zatim ponovno
kodira PCM
audio u zapisu
Dolby Digital
DTS pon.
kod.
Dolby
TrueHD
DTS-HD
Master
Audio
Definicija za
Blu-ray disk
Zajedno
dekodira
zvučni zapis
glavne
značajke i
Proizvodi samo zvučni
Zajedno dekodira zvučni
zvučni zapis
zapis glavne značajke
zapis glavne značajke
značajke
kako bi vaš AV prijamnik
i zvučni zapis značajke mogao dekodirati zvučni BONUSVIEW
BONUSVIEW u PCM zvučni
u PCM audio
zapis.
zapis te dodaje zvučne
te dodaje
Nećete čuti zvuk
efekte navigacije.
zvučne efekte
BONUSVIEW i zvučne
navigacije, a
efekte navigacije.
zatim ponovno
kodira PCM
audio u DTS
zapisu.
PCM
Dolby Digital Dolby Digital Dolby Digital Dolby Digital
2-kanalni
Hrvatski
02227Q-BD-E5500-EN-CRO.indd 32
2013-02-07 오후 2:26:44
Rješavanje problema
PROBLEM
Daljinskim upravljačem ne može se
provesti ni jedna operacija.
• Ako je HDMI izlaz postavljen na razlučivost koju vaš televizor ne
podržava (npr. 1080 p), možda nećete moći vidjeti sliku na televizoru.
• Držite pritisnut gumb p (na prednjoj ploči) dulje od 5 sekundi bez
umetnutog diska. Sve postavke vraćaju se na tvorničke.
• Nakon vraćanja tvorničkih postavki brišu se svi korisnički spremljeni
BD podaci.
Zaboravili ste PIN
• Držite pritisnut gumb p (na prednjoj ploči) dulje od 5 sekundi bez
umetnutog diska. Sve se postavke, uključujući i lozinku, vraćaju na
tvorničke.
Ovo nemojte rabiti ako zaista nije nužno.
• Nakon vraćanja tvorničkih postavki brišu se svi korisnički spremljeni
BD podaci.
Ako imate drugih problema.
• Idite na sadržaj i pronađite dio u korisničkom priručniku koji
sadržava objašnjenja vezana uz trenutačni problem pa ponovite
postupak.
• Ako problem i dalje ne možete riješiti, obratite se najbližem
ovlaštenom servisnom centru za Samsung uređaje.
Slika je drhtava ili izobličena.
• Provjerite je li disk prljav ili izgreben.
• Očistite disk.
Nema HDMI izlaza.
• Provjerite vezu između televizora i HDMI utičnice na playeru.
• Provjerite podržava li vaš televizor ulaznu HDMI razlučivost od
576p/480p, 720p, 1080i ili 1080p.
Abnormalni HDMI izlazni zaslon.
• Ako se na zaslonu pojavljuju povremene smetnje, to znači da televizor
ne podržava HDCP (zaštitu digitalnog sadržaja visoke propusnosti).
RJEŠENJE
• Provjerite baterije u daljinskom upravljaču. Možda ih je potrebno
zamijeniti.
• Daljinskim upravljačem rukujte na udaljenosti ne većoj od 6,1m od
playera.
• Uklonite baterije pa nekoliko minuta držite pritisnutim jedan ili više
gumba kako biste ispraznili mikroprocesor u daljinskom upravljaču
i tako ga ponovno postavili. Ponovno umetnite baterije i pokušajte
rabiti daljinski upravljač.
Disk se ne reproducira.
• Provjerite je li disk umetnut stranom s naljepnicom okrenutom prema gore.
• Provjerite regionalni broj Blu-ray diska ili DVD-a.
Ne pojavljuje se izbornik diska.
• Provjerite nalaze li se na disku izbornici diska.
Na zaslonu se pojavljuje poruka
zabrane.
• Ova se poruka pojavljuje kada pritisnete nevaljani gumb.
• Softver Blu-ray diska / DVD-a ne podržava značajku (npr. kutove).
• Zatražili ste naslov ili broj poglavlja ili vrijeme traženja koje je izvan
raspona.
Način reprodukcije razlikuje se od onoga • Neke funkcije odabrane u izborniku postavljanja možda neće ispravno
odabranog u izborniku postavljanja.
raditi ako disk nije dekodiran pomoću odgovarajuće funkcije.
Proporcija zaslona ne može se
promijeniti.
• Na vašem Blu-ray/DVD disku proporcija zaslona je fiksna.
• To nije problem koji se tiče playera.
Nema zvuka.
• Provjerite jeste li u izborniku audiomogućnosti odabrali ispravnu
postavku Digitalni izlaz.
Hrvatski
02227Q-BD-E5500-EN-CRO.indd 33
Dodatak
PROBLEM
Zaslon je prazan.
07
Prije upućivanja zahtjeva za servis pokušajte sljedeća rješenja.
RJEŠENJE
33 |
2013-02-07 오후 2:26:44
Dodatak
PROBLEM
RJEŠENJE
Mogu vidjeti mape u zajedničkoj
uporabi putem funkcije AllShare, ali ne
mogu vidjeti datoteke.
• AllShare prikazuje samo datoteke videozapisa, fotografija i glazbe.
Ostale se vrste datoteka ne prikazuju.
Videozapis se reproducira u prekidima.
• Provjerite je li mreža stabilna.
• Provjerite je li mrežni kabel pravilno spojen i je li mreža
preopterećena.
• Bežična veza između DLNA kompatibilnog uređaja i playera je
nestabilna.
Provjerite vezu.
Funkcija AllShare
AllShare veza između playera i računala • IP adrese na istoj podmreži moraju biti jedinstvene.
je nestabilna.
Ako nisu, IP smetnje mogu uzrokovati ovaj problem.
• Provjerite je li omogućen vatrozid.
Ako jest, onemogućite funkciju vatrozida.
BD-LIVE
Ne mogu se povezati s poslužiteljem
usluge BD-LIVE.
| 34
• Ispitajte je li mrežna veza uspješna pomoću funkcije statusa mreže.
(Pogledajte 16. stranicu)
• Provjerite je li USB memorijski uređaj povezan s playerom.
• Za prihvat usluge BD-LIVE memorijski uređaj mora sadržavati
najmanje 1GB slobodnog prostora.
Raspoloživi prostor možete provjeriti u funkciji upravljanja BD
podacima. (Pogledajte 16. stranicu)
• Provjerite je li mogućnost BD-Live internetska veza postavljena na
Dopusti(sve).
• Ako ne uspije ništa od navedenog, obratite se pružatelju sadržaja ili
ažurirajte player najnovijim upravljačkim softverom.
PROBLEM
Pri uporabi usluge BD-LIVE javlja se
pogreška.
RJEŠENJE
• Za prihvat usluge BD-LIVE memorijski uređaj mora sadržavati
najmanje 1GB slobodnog prostora.
Raspoloživi prostor možete provjeriti u funkciji upravljanja BD
podacima. (Pogledajte 16. stranicu)
||NAPOMENA |
\\ Nakon vraćanja tvorničkih postavki brišu se svi korisnički spremljeni BD podaci.
Popravci
Ako nam se obratite da popravimo vaš player, zaračunat će se administrativna naknada ako:
1.
2.
inženjer dolazi k vama na vaš zahtjev, a na proizvodu nema kvara.
donesete jedinicu u servisni centar, a na proizvodu nema kvara.
Prije nego što dođemo k vama ili počnemo raditi na vašem playeru obavijestit ćemo vas o
administrativnoj naknadi.
Preporučujemo da temeljito pročitate ovaj priručnik, potražite rješenje na web-mjestu www.
samsung.com ili se obratite centru za korisnike tvrtke Samsung prije nego što zatražite
popravak playera.
Hrvatski
02227Q-BD-E5500-EN-CRO.indd 34
2013-02-07 오후 2:26:44
Specifikacije
HDMI
Audioizlaz
Video
Audio
Digitalni audioizlaz
Ethernet
Bežični LAN
Mreža
Sigurnost
WPS(PBC)
1,08 Kg
360 (š) X 193 (d) X 37 (v) mm
+5°C do +35°C
10% do 75%
USB 2.0
Najviše 5 V 500mA
2D: 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
3D: 1080p, 720p
PCM, podatkovni tok
Koaksijalni
100BASE - TX terminal
Podržava ako je player povezan na bežični LAN
adapter tvrtke Samsung.
(Naziv modela: WIS12ABGNX)
WEP (OPEN/SHARED)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-PSK (TKIP/AES)
Podržano
Dodatak
USB
Težina
Dimenzije
Raspon radne temperature
Raspon vlažnosti
Tip A
DC izlaz
07
Općenito
• Brzine mreže od 10Mb/s ili sporije nisu podržane.
• Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez prethodne obavijesti.
• Više o napajanju i potrošnji energije pročitajte na etiketi na playeru.
• Težina i dimenzije su približni.
Hrvatski
02227Q-BD-E5500-EN-CRO.indd 35
35 |
2013-02-07 오후 2:26:44
Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda
(Primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog
vraćanja baterija)
Kontaktirajte SAMSUNG U CIJELOME SVIJETU
Ako imate pitanja ili komentare vezano uz Samsung proizvode, kontaktirajte SAMSUNG
centar za korisnike.
ALBANIA
AUSTRIA
Area
BELGIUM
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
KOSOVO
LUXEMBURG
MONTENEGRO
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
Switzerland
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
Contact Centre 
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
02-201-24-18
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)
8009 4000 only from landline
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
020 405 888
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801-1SAMSUNG(172-678)
+48 22 607-93-33
808 20-SAMSUNG (808 20 7267)
08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from landline
(+40) 21 206 01 10 from mobile and land line
0700 Samsung (0700 726 7864)
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
02227Q-BD-E5500-EN-CRO.indd 36
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju ukazuje na to da se istrošene baterije
iz ovog proizvoda ne smiju odlagati s ostalim kućanskim otpadom. Kemijski simboli
Hg, Cd ili Pb označuju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo u količinama višim od
referentnih razina navedenih u dokumentu Europske unije "EC Directive 2006/66".
Ukoliko baterije nisu ispravno odložene, navedene tvari mogu narušiti zdravlje ljudi ili
oštetiti okoliš.
Radi zaštite prirodnih resursa i promicanja ponovne upotrebe materijala, molimo
vas da odvojite baterije od ostalih vrsta otpada i reciklirajte ih putem lokalnog,
besplatnog sustava za vraćanje baterija.
Ispravno odlaganje proizvoda
(Električni i elektronički otpad)
(Primjenjivo u Europskoj Uniji i drugim europskim državama sa sustavima
odvojenog prikupljanja)
Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se
proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi
trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste
spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem
otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako
biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.
Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili
proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet
može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.
Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe
kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se
miješati s drugim omercijalnim otpadom.
AK68-02227Q-00
AK68-02227Q-02
2013-02-07 오후 2:26:45
Download PDF

advertising