Samsung | BD-E6100 | Samsung BD-E6100 AllShare Guide

KORISNIČKO UPUTSTVO
Sadržaj
Povezivanje mrežnog rutera
3
• Bežična mreža
3
• Kablovska mreža
Konfigurisanje mrežne veze: Prvi koraci
• Za kablovske mreže
• Za bežične mreže
Instaliranje i korišćenje softvera AllShare na računaru
• Da preuzmete AllShare softver
• Instalacija softvera AllShare
3
4
5
6
8
8
9
• Struktura ekrana AllShare
10
• Davanje dozvole pristupa povezanom uređaju
11
Povezivanje sa plejerom i drugim DLNA kompatibilnim uređajima
Dodavanje deljenih fascikli
12
Biranje uređaja na ekranu AllShare Play vašeg plejera
13
Kreiranje liste za reprodukciju u softveru AllShare
Reprodukcija Blu-ray plejera sa drugim uređajima
• P
ametan telefon se povezuje sa računarom da bi se datoteka
reprodukovala putem Blu-ray plejera 12
13
13
• Reprodukovanje video datoteka sa računara na plejeru
14
Pitanja i odgovori
17
• Reprodukovanje video datoteka sa pametnog telefona na plejeru 16
11
※※ Funkcije se mogu razlikovati u zavisnosti od modela vašeg plejera.
※※ Slike koje su date u ovom priručniku služe samo kao ilustracije i mogu se razlikovati od stvarnog izgleda proizvoda.
Povezivanje mrežnog rutera
Povežite plejer sa svojim mrežnim ruterom na neki od načina koji su
ilustrovani na ovoj strani.
❙❙ Kablovska mreža
❙❙ Bežična mreža
Širokopojasni modem
(sa integrisanim ruterom)
Širokopojasni
servis
Ili
Bežični ruter
+
Ako plejer nema ugrađeni WiFi model,
morate da koristite Samsungov adapter
za bežični LAN.
Ruter (usmerivač)
Širokopojasni
modem
Širokopojasni
servis
Širokopojasni servis
✎✎ Napomene
●● Više informacija ćete naći u korisničkom uputstvu za plejer.
✎✎ Napomene
●● Internet pristup Samsungovom serveru za ažuriranje softvera možda neće biti
dozvoljen, što zavisi od rutera koji koristite ili politike vašeg dobavljača internet usluga.
Za više informacija, kontaktirajte vašeg dobavljača internet usluga.
●● Ako ste korisnik DSL-a, koristite ruter za uspostavljanje veze sa mrežom.
●● Da biste koristili funkciju AllShare, morate da povežete svoj računar na mrežu, kao što
je pokazano na ilustracijama na levoj strani. Veza može biti kablovska ili bežična.
3 - Srpski
Konfigurisanje mrežne veze: Prvi koraci
1
Pritisnite taster [HOME] na
daljinskom upravljaču.
HOME
※※ Ako imate bežičnu mrežu, pobrinite se da
pristupna tačka sa kojom želite da povežete
svoj plejer bude uključena. Pristupna tačka
može da bude bežični ruter, modem itd. Ako
imate kablovsku mrežu, jedan kraj LAN kabla
povežite na LAN priključak na zadnjoj strani plejera, a drugi kraj na ruter ili modem.
2
3
Na početnom
ekranu, idite na
<Podešavanja>, a
zatim pritisnite taster
s.
SMART
4
Idite na stavku
<Postavke mreže>,
a zatim pritisnite taster
s.
5
Kada se prikaže
prozor Postavke
mreže, pređite na deo
"Za kablovske mreže"
na strani 5 ili na deo
"Za bežične mreže"
na strani 6 da biste
završili konfiguraciju
mreže.
HUB
Idite na stavku
<Mreža>, a zatim
pritisnite taster s.
※※ Vaš plejer podržava načine konfigurisanja mreže (kablovska/bežična, WPS (PBC)) koji vam
omogućavaju da brzo i lako konfigurišete svoju mrežu.
4 - Srpski
❙❙ Za kablovske mreže
Kablovska - Automatski
Koristite automatsku proceduru ako vaša mreža ne zahteva statičku IP
adresu. Većina mreža ne zahteva statičku IP adresu.
1
Izaberite stavku
Pokreni u meniju
Postavke mreže, a
zatim pritisnite taster
s.
✎✎ Stavka <Pokreni>
se obično automatski
označava.
2
Plejer potvrđuje
mrežnu vezu, a
zatim se povezuje sa
mrežom.
Pritisnite taster s
kada se završi proces
uspostavljanja mrežne
veze.
Kablovska - Ručna konfiguracija
Ako imate statičku IP adresu ili automatska procedura ne funkcioniše, biće
potrebno da vrednosti za Postavke mreže podesite ručno.
1
Izaberite stavku <Pokreni> na ekranu Postavke mreže, a zatim
pritisnite taster s. Pojavljuje se ekran Status mreže. Plejer
pokušava da potvrdi mrežnu vezu i ne uspeva u tome.
2
Izaberite stavku <IP
postavke> na desnoj
strani ekrana, a zatim
pritisnite taster s.
Pojavljuje se ekran za
IP postavke.
3
Izaberite polje IP režim, a zatim ga podesite na Ručni.
5 - Srpski
4
Za unos vrednosti mreže koristite numeričke tastere na daljinskom
upravljaču. Koristite tastere ▲▼◄► na daljinskom upravljaču za
pomeranje sa jednog na drugo polje za unos.
✎✎ Ove vrednosti možete dobiti od vašeg provajdera Internet usluga. Takođe, ove
vrednosti možete pogledati na većini Windows računara.
5
Kada završite,
označite OK, a zatim
pritisnite taster s.
Plejer potvrđuje
mrežnu vezu a zatim
se povezuje sa
mrežom.
❙❙ Za bežične mreže
1
Pobrinite se da pristupna tačka sa kojom želite da povežete svoj
plejer bude uključena. Pristupna tačka može da bude bežični ruter,
modem itd.
2
Izaberite stavku
Pokreni u meniju
Postavke mreže, a
zatim pritisnite taster
s.
✎✎ Stavka <Pokreni> je
označena automatski.
3
6 - Srpski
Pritisnite taster s.
Vaš plejer počinje da
traži pristupne tačke.
Kada završi, prikazuje
listu pristupnih tačaka
koje je pronašao.
4
Idite na pristupnu
tačku sa kojom želite
da povežete svoj
plejer, a zatim pritisnite
taster s. Stavka
<Dalje> je označena
automatski.
5-1Ako želite da koristite
fiksne IP adrese, izaberite
<IP postavke> na
ekranu, a zatim ručno
unesite potrebne
postavke IP adrese.
-- IP Adresa
-- Podmrežna maska
-- Mrežni prolaz
5
-- DNS Server
Pritisnite taster s.
Plejer se povezuje sa
vašom mrežom.
✎✎ Ako vaša mreža ima
bezbednosni ključ,
pojavljuje se prozor
Unos bezbednosnog
ključa. Pomoću ove
tastature unesite ključ.
Kada završite, pomoću
tastera ▲▼◄►
izaberite Dalje, pritisnite
taster s i pređite na
korak 6.
6
Kada završite
konfigurisanje postavki
mreže, pritisnite taster
<OK>.
✔✔ Kada koristite uređaj koji podržava WPS
1. Obavite korake od 1 do 5 navedene u delu “Konfigurisanje mrežne veze: Prvi koraci”.
2. Izaberite “WPS(PBC)”.
3. Sledite uputstva koja se prikazuju na ekranu.
✎✎ Napomene
-- Uređaji koji podržavaju WPS imaju WPS (PBC) taster.
7 - Srpski
Instaliranje i korišćenje softvera AllShare
na računaru
❙❙ Da preuzmete AllShare softver
6
Da biste koristili AllShare na vašem računaru ili DLNA uređaju, morate
instalirati AllShare softver na računaru.
Na web lokaciji Samsung.com možete preuzeti softver AllShare i dobiti
detaljna uputstva za korišćenje AllShare.
Na kartici za softver, kliknite na ikonu datoteke sa desne strane linije
AllShare.
7
U prozoru koji se pojavi kliknite na Sačuvaj datoteku.
1
Posetite www.samsung.com.
8
Pronađite instalacionu datoteku AllShare na disku, a zatim dva puta
kliknite na nju.
2
Kliknite na Podrška u gornjem desnom delu strane.
9
U prozoru koji se pojavi, kliknite na Pokreni, a zatim sledite uputstva
koja se pojavljuju na ekranu.
3
Na stranici za podršku unesite broj modela vašeg plejera u polje Broj
modela, a zatim kliknite na taster Pronađite proizvod.
4
Na stranici koja se pojavi kliknite na Pribavi preuzimanja na levoj
strani ispod opcije Preuzimanja. Pojavljuje se Centar za preuzimanje.
5
Na stranici Centar za preuzimanje, kliknite na karticu Softver.
8 - Srpski
❙❙ Instalacija softvera AllShare
Da biste koristili softver AllShare, postupite na sledeći način:
1
Nakon preuzimanja softvera AllShare, pokrenite program za instalaciju.
2
Izaberite jezik koji
želite, a zatim kliknite
na "OK"
3
Proverite mesto
instalacije softvera i
pročitajte ugovor o
licenciranju; ako se
slažete, izaberite "I
accept the terms of the
license agreement", a
zatim pritisnite "NEXT".
4
Datoteke koje
su potrebne za
pokretanje softvera su
instalirane.
5
Kada se instalacija
završi i naprave
prečice, izaberite da li
softver treba odmah
pokrenuti ili ne, a zatim
kliknite na "Finish" da
završite instalaciju.
9 - Srpski
❙❙ Struktura ekrana AllShare
Kod softvera AllShare postoje tri ekrana.
Ekran za upravljanje datotekama
C. Tasteri Reprodukuj na drugom uređaju/Prenesi na drugi uređaj/
Sačuvaj na mom računaru
Da biste prešli na ekran za
upravljanje datotekama,
izaberite View > File
management screen mode
u meniju pri vrhu ili kliknite
na taster File management
screen mode .
●● Play on another device : Otvara ekran za izbor uređaja na kojem želite da
reprodukujete izabrani sadržaj.
●● Transfer to another device : Otvara ekran za izbor uređaja na koji želite da
prenesete izabrani sadržaj.
●● Save to My Computer : Otvara ekran za izbor fascikle u koju želite da sačuvate
izabrani sadržaj.
D. Dodatne funkcije
●● Refresh : Osvežava celu listu.
A. Polje za pregledavanje
●● List view/Thumbnail view : Kliknite da biste promenili način prikaza liste.
●● Connected shared device : Prikazuje deljeni sadržaj na uređajima koji su povezani
sa vašim računarom (koji je na ekranu označen kao Moj računar).
●● Content list : Prikazuje sadržaj po kategorijama video zapisa/fotografija/muzike.
●● Transfer/Back up list : Prikazuje status napretka/završetka prenosa i pravljenja
rezervne kopije.
●● Pretraga : Pretražuje sadržaj u okviru polja liste sadržaja.
E. Player control screen mode
●● Prebacuje u mod ekrana za kontrolu plejera.
●● Playlist : Pravi i reprodukuje prilagođene liste za reprodukciju pesama, fotografija
ili video zapisa.
B. Polje liste sadržaja
●● Prikazuje sadržaj liste koju ste izabrali u polju za pregledavanje.
10 - Srpski
Povezivanje sa plejerom i drugim DLNA
kompatibilnim uređajima
2
Da biste mogli da se povežete sa bilo kojim uređajem, prvo morate da
povežete računar u kućnu mrežu.
✎✎ Napomene
●● Ako izaberete Dozvoli uvek, uređaji mogu da koriste deljeni
sadržaj sa računara, bez prikazivanja iskačućeg obaveštenja
prilikom prvog zahteva za pristupanje tom sadržaju.
-- Ako imate problema sa povezivanjem u kućnu mrežu, kontaktirajte administratora
mreže ili dobavljača internet usluga/rutera.
-- Ako imate problema pri povezivanju sa DLNA uređajem (na primer : mobilni telefon),
pročitajte korisničko uputstvo za taj uređaj.
●● Allow all/Forbid all : Dozvoljava/zabranjuje prava pristupa za sve
trenutno povezane uređaje.
❙❙ Davanje dozvole pristupa povezanom uređaju
1
Idite na Tools >
Settings > Privilege
settings.
U okviru postavki prava za računar, podesite prava deljenja koja će
svaki povezani uređaj imati za deljenu fasciklu Moj računar.
●● Možete da podesite prava pristupa za svaki uređaj biranjem
opcije dozvoli/blokiraj uz svaki povezani uređaj na listi.
●● Da biste uklonili uređaj sa liste, kliknite na taster
3
pored uređaja.
U okviru opcije Allow remote playback on Dozvoli daljinsku
reprodukciju na mom računaru, podesite pravila daljinske
reprodukcije za uređaje koje pristupaju računaru.
●● "Always show pop-up when playback is requested" : Ako je
ova opcija izabrana, AllShare će u iskačućem prozoru prikazati
zahteve drugih uređaja za reprodukovanje na računaru.
●● Always allow : Kada drugi uređaj šalje zahtev za reprodukovanje na
računaru, reprodukcija se odobrava bez iskačućeg obaveštenja.
●● Never allow : Uređaji ne mogu da reprodukuju na računaru.
11 - Srpski
Dodavanje deljenih fascikli
Možete da dodate deljenu fasciklu na neki od sledećih načina:
●● Na ekranu Upravljanje datotekama, kliknite na taster Deljena fascikla pri vrhu liste
uređaja na levoj strani, sa prikazane liste izaberite fasciklu koju želite da delite, a zatim
kliknite na OK.
Kreiranje liste za reprodukciju u softveru
AllShare
●● Kliknite na File > Add shared folder from My Computer, sa prikazane liste izaberite
fasciklu koju želite da delite, a zatim kliknite na OK.
●● Kliknite na Tools > Settings > Folder Settings > Add Shared Folder. Sa prikazane
liste izaberite fasciklu, a zatim kliknite na OK na listi i na kartici Postavke fascikle.
Dodavanje datoteke u deljenu fasciklu računara
Možete da dodate datoteku u deljenu fasciklu na neki od sledećih načina:
●● Na ekranu Upravljanje datotekama, u okviru My Computer's Shared Folder na
desnoj strani, kliknite na Add files to play to the list. U prikazanom prozoru za
datoteke izaberite datoteke koje želite da delite, a zatim kliknite na Open. U prozoru
koji se pojavi kliknite na Kopiraj, Premesti ili Otkaži. Ako kliknete na Kopiraj ili
Premesti, datoteke će se pojaviti na ekranu za upravljanje datotekama.
●● Kliknite na File > Add File to My Computer's Shared Folder. U prikazanom
prozoru za datoteke izaberite datoteke koje želite da delite, a zatim kliknite na Open.
U prozoru koji se pojavi kliknite na Kopiraj, Premesti ili Otkaži. Ako kliknete na Kopiraj
ili Premesti, datoteke će se pojaviti na ekranu za upravljanje datotekama.
Dodavanje iz Windows Explorer-a
●● Dodaj listu za reprodukciju :
Kliknite na Add new
playlist pored liste za
reprodukciju i unesite ime za
listu za reprodukciju.
●● Play on another device :
Desnim tasterom miša
kliknite na listu za
reprodukciju koju želite da
reprodukujete i držite kursor
miša iznad komande
Play on another device da biste
izabrali uređaj na kojem želite
da pustite listu za reprodukciju.
●● Preimenuj listu za
reprodukciju : Desnim
tasterom miša kliknite na listu
za reprodukciju koju želite da
preimenujete, a zatim kliknite na Rename da biste preimenovali listu za reprodukciju.
●● Izbriši listu za reprodukciju : Desnim tasterom miša kliknite na listu za reprodukciju
koju želite da izbrišete, a zatim kliknite na Delete da biste izbrisali listu za reprodukciju.
●● Dodaj sadržaj u listu za reprodukciju : Da biste neki sadržaj dodali u listu za
reprodukciju, izaberite listu koja ima sadržaj koji želite da dodate u listu za
reprodukciju u polju navigacije Device List, izaberite sadržaj iz polja Lista sadržaja,
a zatim prevucite sadržaj u listu za reprodukciju.
U Windows Explorer-u izaberite fasciklu/datoteku koju želite da podelite i
prevucite je u polje Deljena fascikla računara/Lista sadržaja na ekranu za
upravljanje datotekama da biste dodali deljenu fasciklu/datoteku.
●● Ukloni sadržaj iz liste za reprodukciju : Izaberite listu za reprodukciju koja ima sadržaj
koji želite da uklonite, u polju Lista sadržaja izaberite sadržaj koji treba ukloniti, a zatim
desnim tasterom miša kliknite na taj sadržaj i kliknite na Delete ili pritisnite taster
Izbriši da biste uklonili taj sadržaj.
(Uklanjanjem sadržaja iz liste za reprodukciju ne vrši se njegovo brisanje iz liste
uređaja ili liste sadržaja.)
12 - Srpski
Biranje uređaja na ekranu AllShare Play
vašeg plejera
Reprodukcija Blu-ray plejera sa drugim
uređajima
Povežite uređaje koje želite sa vašom kablovskom/bežičnom mrežom.
❙❙ Pametan telefon se povezuje sa računarom da bi se
datoteka reprodukovala putem Blu-ray plejera
2
Izaberite AllShare Play na POČETNOM ekranu Blu-ray plejera, a zatim
izaberite sadržaje koje želite da reprodukujete (video zapise, fotografije ili
muziku).
3
Svoj pametan telefon upotrebite za gledanje datoteka koje se nalaze na
vašem računaru, zatim reprodukujte izabranu datoteku na televizoru putem
Blu-ray plejera.
(Ovo je dostupno samo kod Samsung telefona koji podržavaju AllShare
funkciju.)
Na desnoj strani ekrana
izaberite uređaj u kome
se nalazi sadržaj koji
želite da reprodukujete.
1
PC
Blu-ray plejer
AllShare veza
✎✎ Napomene
-- Čak i ako softver AllShare nije instaliran, DLNA uređaji se mogu povezati i mogu
se pojaviti na ekranu AllShare Play vašeg plejera. (Prvo moraju da se povežu sa
mrežom.)
-- Ne mogu se povezati uređaji koji nisu kompatibilni sa Samsungovim uređajima.
Reprodukcija datoteke
sa računara
Kontrola datoteka sa računara
na Blu-ray plejeru
Pametan telefon
1
Povežite računar, pametan telefon i Blu-ray plejer sa kablovskom/
bežičnom mrežom.
2
Pokrenite program AllShare na računaru.
13 - Srpski
3
4
Pokrenite program AllShare na telefonu i povežite ga sa računarom.
(Oprez: Biće vam potrebno ime računara.)
Na računaru potvrdite povezivanje sa telefonom.
❙❙ Reprodukovanje video datoteka sa računara na plejeru
Želite da sa svojom porodicom gledate film na televizoru putem plejera,
umesto da ga sami gledate na računaru?
Pokušajte da koristite AllShare za prebacivanje sadržaja na plejer.
Dodajte sadržaj ili deljenu fasciklu koja ima sadržaj koji želite reprodukovati.
PC
5
Kada su povezani, možete da delite datoteke sa računara na telefon.
6
Izaberite željenu datoteku sa deljene liste, a zatim izaberite uređaj za
reprodukciju (vaš Blu-ray plejer).
7
Potvrdite da Blu-ray plejer reprodukuje datoteku.
Blu-ray plejer
AllShare veza
1
Uključite plejer.
2
Pokrenite računarski program AllShare.
14 - Srpski
Reprodukcija datoteke
sa računara
3
Ako fascikla koja
sadrži video zapis koji
želite reprodukovati
nije deljena, kliknite na
taster pored polja "My
computer’s shared
folder" da biste dodali
deljenu fasciklu.
✎✎ Ako je broj datoteka
veliki, ponovno kreiranje
liste može potrajati.
4
5
Kliknite na taster "Play
on another device".
6
Izaberite uređaj na
kojem ili preko koga
želite da reprodukujete
sadržaj (vaš Blu-ray
plejer).
7
Kada se učitavanje
video zapisa završi,
video zapis će se
reprodukovati putem
plejera i pojaviti na
televizoru.
U listi sadržaja
izaberite video
zapis koji želite da
reprodukujete.
✎✎ Proverite da li ste
podesili televizor na
izvor koji ste povezali sa
Blu-ray plejerom.
15 - Srpski
❙❙ Reprodukovanje video datoteka sa pametnog telefona
na plejeru
5
Kada se povežu,
možete videti iskačuću
poruku za davanje
dozvole Blu-ray
plejeru.
6
U iskačućoj poruci izaberite opciju Omogući, a zatim pritisnite taster s.
Pametan telefon
Blu-ray plejer
AllShare veza
1
Reprodukcija datoteke
sa pametnog telefona
Povežite pametan telefon i Blu-ray plejer sa kablovskom/bežičnom
mrežom.
✎✎ Napomene
-- Stavka <Omogući> je označena automatski.
-- Ova funkcija nije podržana ako softver AllShare nije instaliran na pametnom
telefonu.
2Izaberite AllShare Play na POČETNOM meniju Blu-ray plejera.
3
Pokrenite aplikaciju AllShare na svom pametnom telefonu. U
programu AllShare, izaberite meni Reprodukuj datoteku sa
telefona na drugom plejeru.
4
Izaberite sadržaj (video zapise, fotografije ili muziku) koji želite
reprodukovati. Izaberite uređaj na kojem želite reprodukovati
multimedijalni klip.
16 - Srpski
Pitanja i odgovori
Upravo sam instalirao softver AllShare na svom računaru, ali ne mogu da
pronađem računar u aplikaciji AllShare na plejeru.
Ne mogu da nađem multimedijalne sadržaje čak i kada je na računaru
datoteka podešena za deljenje.
●● Uverite se da su plejer i računar priključeni i da su priključci učvršćeni.
●● AllShare ne podržava sve formate datoteka za deljenje. Datoteke u formatima koje
AllShare ne podržava neće biti prikazane na ekranu vašeg računara, čak i ako su na
računaru označene za deljenje.
●● Uverite se da su priključci mrežnog kabla (rutera i računara, rutera i modema itd.)
priključeni i učvršćeni.
●● Potvrdite da je plejer povezan sa vašom mrežom i da je mrežna konfiguracija plejera
pravilna.
●● Uverite se da su plejeru i računaru dodeljene pravilne IP adrese.
●● Potvrdite da su vaš plejer i računar povezani sa istim segmentom mreže. Uporedite
prve tri grupe cifara u IP adresama. One treba da budu iste.
●● Uverite se da ste kod plejera na kartici Postavke prava za računarski program
Allshare (Tools > Settings > Privilege settings) podesili Dozvoljeno.
●● Ne možete gledati druge datoteke, osim filmova, fotografija i muzike.
Titlovi se pravilno prikazuju kada reprodukujem video zapis sa USB uređaja,
ali se ne pojavljuju kada reprodukujem korišćenjem AllShare funkcije i veze
sa računarom.
●● Neke aplikacije zaštitnog zida koje rade na vašem računaru, kao što su McAfee i
Norton AntiVirus, mogu da blokiraju rad programa AllShare i pristup plejera računaru.
Zaustavite takve programe ili ih podesite da AllShare aplikacijama dozvole pristup
računaru.
Ne mogu da pronađem IP adresu svog Blu-ray plejera u meniju za
podešavanje dozvola računarskog programa AllShare.
●● Potvrdite da je plejer povezan sa vašom mrežom i da je mrežna konfiguracija plejera
pravilna.
●● Uverite se da su plejeru i računaru dodeljene pravilne IP adrese.
●● Potvrdite da su vaš plejer i računar povezani sa istim segmentom mreže. Uporedite
prve tri grupe cifara u IP adresama. One treba da budu iste.
●● Potvrdite da su plejer i računar povezani sa istim ruterom.
●● Kod nekih modela ili konfiguracija rutera se može desiti da se plejer ne prepoznaje.
Proverite da li ruter podržava multikasting. Ako podržava, proverite konfiguraciju
rutera za multikasting.
17 - Srpski
●● Uverite se da datoteka titla nosi isto ime kao datoteka filma (npr.: Edge_City.mp4 i
Edge City.srt ) i da se obe datoteke nalaze u istoj fascikli.
●● Napominjemo da ovu funkciju podržavaju samo Samsung proizvodi kompatibilni
sa AllShare. Ova funkcija nije podržana ako pametan telefon koji koristite nije
Samsungov proizvod.
Download PDF

advertising