Samsung | BD-E6100 | Samsung BD-E6100 Smart HUB Manual

KORISNIČKO UPUTSTVO
Sadržaj
Konfig
gurisanjje mrežžne vezze: Prv
vi korac
ci
3
Rad sa
a ikona
ama
14
- Konfigurisanje početne strane veb pregledača 24
• Za kablovske mreže
4
• Premeštanje ikone
14
- Podešavanje brzine pokazivača
26
• Za bežične mreže
5
• Kreiranje nove fascikle
15
- Konfigurisanje podešavanja za Internet
iskačuće prozore
27
Ažurira
anje so
oftvera
7
• Ubacivanje ikone u fasciklu
15
• Promena imena fascikle
16
- Prebacivanje između više prozora veb
pregledača
28
• Zaključavanje aplikacije
17
• Otključavanje aplikacije
18
Registtrovanje
e Sams
sung naloga
19
Korišć
ćenje Samsung aplik
kacija
21
Korišć
ćenje fu
unkcije pamettne pre
etrage
22
Pokrettanje Smart Hub-a
9
Kreiran
nje Sam
msung naloga
a
10
Prijavljjivanje na Sm
mart Hub uslugu
11
Odjavljjivanje
e sa Sm
mart Hub uslu
uge
11
Reseto
ovanje zabora
avljene
e lozink
ke
12
Uklanja
anje Sm
mart Hu
ub nalog
ga iz lisste TV naloga 12
Prome
ena pozzadine
14
Jednosstavna korišće
enja pre
eporuče
enih apllikacija 24
• Veb pregledač
※ Funkcije se mogu razlikovati u zavisnosti od modela vašeg plejera.
※ Slike koje su date u ovom priručniku služe samo kao ilustracije i mogu se razlikovati od stvarnog izgleda proizvoda.
24
- Idi napred, Idi nazad, Vrati na početnu stranu,
Obeleživači, Istorija itd.
29
Konfigurisanje mrežne veze: Prvi koraci
1
Pritisnite taster [HOME] na daljinskom
upravljaču.
HOME
4
※ Ako imate bežičnu mrežu, pobrinite se da
pristupna tačka sa kojom želite da povežete
svoj plejer bude uključena. Pristupna tačka
može da bude bežični ruter, modem itd. Ako
imate kablovsku mrežu, jedan kraj LAN kabla
povežite na LAN priključak na zadnjoj strani
plejera, a drugi kraj na ruter ili modem.
2
3
Na početnom
ekranu, idite na
<Podešavanja>, a
zatim pritisnite taster
e.
5
Idite na <Postavke
mreže>, a zatim
pritisnite taster e.
Kada se prikaže prozor
Postavke mreže,
pređite na deo "Za
kablovske mreže" na
strani 4 ili na deo "Za
bežične mreže" na
strani 5 da biste završili
konfiguraciju mreže.
※ Vaš plejer podržava načine
konfigurisanja mreže
(kablovska/bežična, WPS
(PBC)) koji vam omogućavaju
da brzo i lako konfigurišete
svoju mrežu.
Idite na stavku
<Mreža>, a zatim
pritisnite taster e.
3 - Srpski
❙ Za kablovske mreže
Kablovska - Automatski
Kablovska - Ručna konfiguracija
Koristite automatsku proceduru ako vaša mreža ne zahteva statičku IP adresu.
Većina mreža ne zahteva statičku IP adresu.
Ako imate statičku IP adresu ili automatska procedura ne funkcioniše, biće
potrebno da vrednosti za Postavke mreže podesite ručno.
1
U meniju Postavke
mreže izaberite stavku
Pokreni, a zatim
pritisnite taster e.
✎ <Pokreni> se obično
automatski označava.
2
Plejer potvrđuje mrežnu
vezu, a zatim se
povezuje sa mrežom.
Pritisnite taster e
kada se završi proces
uspostavljanja mrežne
veze.
1
2
3
4 - Srpski
Na ekranu Postavke mreže izaberite stavku <Pokreni>, a zatim pritisnite
taster e. Pojavljuje se ekran Status mreže. Plejer pokušava da potvrdi
mrežnu vezu i ne uspeva u tome.
Izaberite stavku <IP
postavke> na desnoj
strani ekrana, a zatim
pritisnite taster e.
Pojavljuje se ekran IP
postavke.
Izaberite polje IP režim, a zatim ga podesite na Ručni.
4
Za unos vrednosti mreže koristite numeričke tastere na daljinskom
upravljaču. Koristite tastere ▲▼◄► na daljinskom upravljaču za
pomeranje sa jednog na drugo polje za unos.
✎ Ove vrednosti možete dobiti od vašeg provajdera Internet usluga. Takođe, ove vrednosti
možete pogledati na većini Windows računara.
5
Kada završite, označite
OK, a zatim pritisnite
taster e. Plejer
potvrđuje mrežnu vezu
a zatim se povezuje sa
mrežom.
❙ Za bežične mreže
1
2
Pobrinite se da pristupna tačka sa kojom želite da povežete svoj plejer
bude uključena. Pristupna tačka može da bude bežični ruter, modem itd.
U meniju Postavke
mreže izaberite stavku
Pokreni, a zatim
pritisnite taster e.
✎ <Pokreni> je označeno
automatski.
3
5 - Srpski
Pritisnite taster e. Vaš
plejer počinje da traži
pristupne tačke. Kada
završi, prikazuje listu
pristupnih tačaka koje
je pronašao.
4
Idite na pristupnu
tačku sa kojom želite
da povežete svoj
plejer, a zatim pritisnite
taster e. <Dalje> je
označeno automatski.
5-1 Ako želite da
koristite fiksne IP
adrese, izaberite <IP
postavke> na ekranu,
a zatim ručno unesite
potrebne postavke IP
adrese.
- IP adresa
- Podmrežna maska
5
Pritisnite taster e.
Plejer se povezuje sa
vašom mrežom.
✎ Ako vaša mreža ima
bezbednosni ključ,
pojavljuje se prozor Unos
bezbednosnog ključa.
Pomoću ove tastature
unesite ključ. Kada završite,
pomoću tastera ▲▼◄►
izaberite Dalje, pritisnite
taster e i pređite na
korak 6.
- Mrežni prolaz
- DNS server
6
Kada završite
konfigurisanje postavki
mreže, pritisnite taster
<OK>.
✔ Kada koristite uređaj koji podržava WPS
1. Obavite korake od 1 do 5 navedene u delu “Konfigurisanje mrežne veze: Prvi
koraci".
2. Izaberite "WPS(PBC)".
3. Sledite uputstva koja se prikazuju na ekranu.
✎ Napomene
- Uređaji koji podržavaju WPS imaju WPS (PBC) taster.
6 - Srpski
Ažuriranje softvera
S vremena na vreme, Samsung obezbeđuje ažurirani softver. Da biste ažurirani
softver instalirali na svom plejeru, pratite uputstva u nastavku.
1
2
Pritisnite taster [HOME]
na daljinskom upravljaču.
Na početnom ekranu,
idite na <Podešavanja>,
a zatim pritisnite taster
e.
HOME
3
4
7 - Srpski
Idite na stavku
<Podrška>, a zatim
pritisnite taster e.
Idite na stavku
<Nadogradnja
softvera>, a zatim
pritisnite taster e.
5
6
7
Softver koji treba
nadograditi se traži i
instalira automatski.
Izgled prozora za nadogradnju može se razlikovati u zavisnosti od
metoda.
Ostale aplikacije se automatski nadograđuju kada su aktivne.
8 - Srpski
Pokretanje Smart Hub-a
1
2
Pritisnite taster [SMART
HUB] na daljinskom
upravljaču.
Kada prvi put pokrenete
Smart Hub uslugu,
prikazuju se Uslovi i
odredbe Samsungove
usluge. Pročitajte ih i,
ako se slažete, izaberite
taster <Slažem se> da
biste nastavili, a zatim
pritisnite taster e da
biste nastavili.
SMART
3
HUB
Pojavljuje se prozor
Politika privatnosti
kompanije Samsung.
Pročitajte je i, ako se
slažete, izaberite taster
<Slažem se> i pritisnite
e da biste nastavili.
※ Ako izaberete taster <Ne
slažem se>, nećete moći da
dobijete Smart Hub uslugu.
4
※ Ako izaberete taster <Ne
slažem se>, nećete moći da
koristite Smart Hub uslugu.
9 - Srpski
Kada se pojavi prozor
za prijavljivanje, izaberite
taster <OK>, a zatim
pritisnite taster e.
Kreiranje Samsung naloga
1
2
3
Pritisnite taster [SMART
HUB] na daljinskom
upravljaču.
SMART
4
HUB
Pritisnite crveni taster a na daljinskom upravljaču da biste prikazali
prozor za prijavljivanje. (Opis tastera možete naći pri dnu ekrana.)
Kada se pojavi prozor
za prijavljivanje, izaberite
taster <Kreiraj nalog>,
a zatim pritisnite taster
e.
Idite na stavku Samsung
nalog, a zatim pritisnite
taster e. Pojavljuje
se prozor sa ekranom
za unos i tastaturom.
Koristeći tastaturu,
unesite adresu e-pošte
koja će služiti kao vaš ID.
Nalog mora da bude važeća adresa e-pošte u sledećem formatu:
sample@sample.com ili sample@sample.net. Zatim u polje za lozinku
unesite lozinku i na isti način ovu lozinku unesite u polje Potvrda lozinke.
5
10 - Srpski
Kada se unesu sve stavke, idite na stavku <Kreiraj nalog>, a zatim
pritisnite taster e. Vaš nalog će biti kreiran.
Prijavljivanje na Smart Hub uslugu
Odjavljivanje sa Smart Hub usluge
1
1
2
3
Pritisnite taster [SMART
HUB] na daljinskom
upravljaču da biste
pokrenuli Smart Hub.
SMART
HUB
2
Pritisnite crveni taster a na daljinskom upravljaču da biste prikazali
prozor za prijavljivanje. (Opis tastera možete naći pri dnu ekrana.)
U prozoru za prijavljivanje
unesite svoj ID i lozinku.
Izaberite <Prij. se> pri
dnu ekrana, a zatim
pritisnite taster e.
11 - Srpski
Dok ste prijavljeni na Smart Hub uslugu, pritisnite taster a na daljinskom
upravljaču.
Kada se pojavi prozor
za potvrdu odjavljivanja,
idite na <OK>, a zatim
pritisnite taster e.
Resetovanje zaboravljene lozinke
Ako zaboravite svoju lozinku, postupite na sledeći način.
1
2
3
Unesite nalog (adresu
e-pošte) za lozinku koju
ste zaboravili, idite na
<Promeni lozinku>,
a zatim pritisnite taster
e.
Uklanjanje Smart Hub naloga iz liste TV
naloga
1
2
Pojavljuje se prozor
za potvrdu koji vas
obaveštava da će
uputstvo biti poslato na
adresu e-pošte (nalog)
koju ste uneli. Idite na
<OK>, a zatim pritisnite
taster e.
Pritisnite taster [SMART
HUB] na daljinskom
upravljaču da biste
pokrenuli Smart Hub.
12 - Srpski
HUB
Pritisnite taster [TOOLS] na daljinskom upravljaču da biste prikazali
prozor Podešavanja.
※ Opis tastera možete naći pri dnu ekrana.
Pratite uputstvo za promenu lozinke.
SMART
3
4
Idite na stavku
<Upravljač nalozima>,
a zatim pritisnite taster
e.
Idite na stavku <Uklonite
sa liste TV naloga>,
a zatim pritisnite taster
e.
5
6
13 - Srpski
Unesite lozinku i pritisnite
taster <OK>, a zatim
pritisnite taster e.
Pojavljuje se prozor za
potvrdu u kome se od
vas traži da potvrdite
brisanje. Idite na taster
<OK>, a zatim pritisnite
taster e da biste
trenutni nalog izbrisali sa
liste TV naloga.
Promena pozadine
1
Pritisnite taster [SMART
HUB] na daljinskom
upravljaču da biste
pokrenuli Smart Hub.
Rad sa ikonama
SMART
HUB
Pritisnite taster [SMART HUB] na daljinskom upravljaču da biste pokrenuli
Smart Hub, a zatim idite na ikonu sa kojom želite da radite.
❙ Premeštanje ikone
1
2
3
Pritisnite taster [TOOLS]
na daljinskom upravljaču
i izaberite <Pomeri>.
Pritisnite zeleni taster b na daljinskom upravljaču da biste prikazali
prozor Poster. (Opis tastera možete naći pri dnu ekrana.)
Možete da promenite pozadinu. Idite na metod promene koji želite da
koristite, a zatim pritisnite taster e.
2
14 - Srpski
Premestite ikonu na
mesto koje želite, a zatim
pritisnite taster e.
Ikona će biti premeštena
na izabrano mesto.
❙ Kreiranje nove fascikle
1
2
Pritisnite taster [TOOLS]
na daljinskom upravljaču
i izaberite <Nova
fascikla>.
Unesite ime fascikle koju
želite da kreirate, a zatim
pritisnite taster e.
Fascikla i odgovarajuća
ikona fascikle će biti
kreirane.
❙ Ubacivanje ikone u fasciklu
1
2
3
15 - Srpski
Idite na ikonu koju želite
da premestite.
Pritisnite taster [TOOLS]
na daljinskom upravljaču
i izaberite <Prem. u
Fasc.>.
Prikazuje se lista fascikli
u koje možete premestiti
ikonu. Idite na fasciklu
koju želite, a zatim
pritisnite taster e.
❙ Promena imena fascikle
1
2
Idite na ikonu čije ime
želite da promenite i
pritisnite taster [TOOLS]
na daljinskom upravljaču.
3
Idite na stavku
<Preimen. Fasc.>
koristeći tastere sa
strelicama, a zatim
pritisnite taster e.
16 - Srpski
Unesite novo ime za
izabranu fasciklu, a zatim
pritisnite taster e.
Ime izabrane fascikle je
promenjeno.
❙ Zaključavanje aplikacije
• Možete da zaključate određene aplikacije da ih druge osobe ne bi koristile.
(Ne možete zaključati fascikle i aplikacije koje su obezbeđene kao podrazumevane.)
1
2
Idite na ikonu koju želite
da zaključate i pritisnite
taster [TOOLS] na
daljinskom upravljaču.
3
Idite na stavku
<Zaključaj> koristeći
tastere sa strelicama,
a zatim pritisnite taster
e.
17 - Srpski
Unesite lozinku od 4
znaka. Pojavljuje se
prozor "Zaključavanje
usluge je aktivirano".
Pritisnite taster e.
Simbol katanca pored
aplikacije se zatvara.
Sada morate uneti
lozinku da biste pristupili
aplikaciji.
❙ Otključavanje aplikacije
1
2
Idite na ikonu aplikacije
kojoj želite da pristupite,
a zatim pritisnite taster
[TOOLS] na daljinskom
upravljaču.
3
Idite na stavku
<Otključ.> koristeći
tastere sa strelicama,
a zatim pritisnite taster
e.
18 - Srpski
Unesite tačnu lozinku
od 4 znaka. Pojavljuje
se prozor "Zaključavanje
usluge je deaktivirano".
Pritisnite taster e.
Simbol katanca pored
aplikacije se otvara. Za
ponovno zaključavanje,
pratite korake na strani
17.
Registrovanje Samsung naloga
1
Povežite se na http://
www.samsung.com/
sa računara, a zatim
napravite novi nalog.
3
Pritisnite taster [SMART
HUB] na daljinskom
upravljaču da biste
pokrenuli Smart Hub.
SMART
HUB
✎ Sadržaj početne stranice se
može razlikovati od zemlje do
zemlje.
4
2
Potreban vam je novac
da biste instalirali
aplikaciju koja se plaća.
Možete da zadužite svoju
kreditnu karticu. (Više
informacija možete naći
u uputstvima koja su
data na veb lokaciji.)
Pritisnite taster [TOOLS] na daljinskom upravljaču da biste prikazali
prozor Postavke.
※ Opis tastera možete naći pri dnu ekrana.
19 - Srpski
5
6
Idite na stavku
<Upravljač nalozima>,
a zatim pritisnite taster
e.
Idite na stavku <Poveži
sa drugim nalozima>,
a zatim pritisnite taster
e.
7
8
20 - Srpski
Pritisnite taster e
na stavki Samsung
aplikacije da biste
promenili postavke za
njenu pretplatu. Izaberite
stavku <Registruj>, a
zatim pritisnite e.
Unesite ID naloga
i lozinku koje ste
postavili na "http://
www.samsung.com/",
idite na <OK>, a zatim
pritisnite taster e.
Kada je registrovana
usluga pokrenuta, na
registrovanu uslugu ćete
biti prijavljeni sa unetim
informacijama naloga.
Korišćenje Samsung aplikacija
1
2
Pritisnite taster [SMART
HUB] na daljinskom
upravljaču da biste
pokrenuli Smart Hub.
SMART
3
HUB
4
Pokrenite "Samsung
Apps" koje se nalaze na
sredini ekrana levo.
21 - Srpski
Morate da imate Samsung Apps nalog da biste instalirali aplikaciju
koja se plaća. Ako nemate nalog, registrujte nalog prateći odeljak ovog
uputstva koji opisuje kako se registruje Samsung nalog.
(pogledajte str. 19~20.)
Idite na ikonu aplikacije
koju želite da instalirate,
a zatim pritisnite taster
e. Pojavljuje se prozor
Detalji aplikacije koji
prikazuje informacije o
izabranoj aplikaciji.
5
Idite na stavku
<Preuzmi>, a zatim
pritisnite taster e da
biste pokrenuli instalaciju.
Korišćenje funkcije pametne pretrage
Informacije možete tražiti korišćenjem prozora Pametna pretraga.
Osim toga, možete da prikažete listu najčešće traženih reči i listu popularnih
aplikacija.
1
6
Idite na stavku <Search>
na početnom ekranu
Smart Hub-a, a zatim
pritisnite taster e.
Kada se instalacija završi,
na ekranu se automatski
prikazuje ikona za
instaliranu aplikaciju.
2
22 - Srpski
Prikazuje se prozor
Pametna pretraga.
3
4
Unesite reči koje želite da koristite kao termin za pretragu. Da biste
izabrali neku od najčešće traženih reči koje se nalaze pri dnu ekrana, idite
na tu stavku pomoću tastera sa strelicama, a zatim pritisnite taster e.
4-1 Ako izaberete jednu od
popularnih aplikacija pri
dnu ekrana, Pametna
pretraga će tražiti
informacije vezane za
aplikaciju.
Prikazuju se rezultati
pretrage za reči koje ste
uneli.
4-2 Da biste instalirali
aplikaciju koja je
prikazana u delu
Samsung Apps prozora
sa rezultatima pretrage,
idite na aplikaciju, a zatim
pritisnite taster e.
4-3 Za instaliranje ćete biti prebačeni na ekran Samsung aplikacije. Više
informacija o instalaciji možete naći u delu "Korišćenje Samsung
aplikacija".
23 - Srpski
Jednostavna korišćenja preporučenih
aplikacija
❙ Veb pregledač
● Pritisnite taster [SMART HUB] na daljinskom upravljaču da biste pokrenuli Smart Hub.
● Idite na ikonu <Web Browser> koja je podrazumevano instalirana u Smart Hub-u, a zatim pritisnite
taster e.
● Pojavljuje se traka sa alatkama Kontrolne table - Koristite taster b na daljinskom upravljaču dok je veb
pregledač aktivan.
Konfigurisanje početne strane veb pregledača
1
2
Dok je veb pregledač
aktivan, pritisnite taster
[TOOLS] na daljinskom
upravljaču i izaberite
<Komandna tabla>.
Kada se prikaže traka sa
alatkama, idite na stavku
<Opcije> na desnom
kraju trake sa alatkama,
a zatim pritisnite taster
e.
3
4
24 - Srpski
Idite na stavku
<Postavka Web
pregledača>, a zatim
pritisnite taster e.
U prikazanom prozoru
za podešavanje veb
pregledača, idite na
stavku <Post. kao poč.
str.> i pomoću tastera sa
strelicama idite na karticu
koju želite da aktivirate,
a zatim pritisnite taster
e.
5
Idite na stavku <Unesi
URL>, a zatim pritisnite
taster e.
• <Najposećenije> :
Lokaciju kojoj često
pristupate možete da
izaberete i podesite kao
početni ekran.
• <Trenutna stran.> : Stranicu koja se trenutno prikazuje u veb pregledaču
možete postaviti kao početni ekran.
• <Obeleživ.> : Početnu stranicu možete postaviti prema obeleživaču.
• <Unesi URL> : Možete ručno uneti adresu koju treba postaviti kao početni
ekran.
6
Unesite adresu stranice
koju želite da koristite
kao početni ekran, a
zatim pritisnite taster
e da biste primenili
promene.
25 - Srpski
Podešavanje brzine pokazivača
1
2
3
Dok je veb pregledač
aktivan, pritisnite taster
[TOOLS] na daljinskom
upravljaču i izaberite
<Komandna tabla>.
Kada se prikaže traka sa
alatkama, idite na stavku
<Opcije> na desnom
kraju trake sa alatkama,
a zatim pritisnite taster
e.
4
5
Idite na stavku
<Postavka Web
pregledača>, a zatim
pritisnite taster e.
26 - Srpski
Kada je prikazan prozor
za podešavanje veb
pregledača, idite na
stavku <Pokazivač>, a
zatim pritisnite taster ►
na daljinskom upravljaču.
Izaberite odgovarajuću
stavku <Brzina
pokaziv.>, a zatim
pritisnite taster e da
biste primenili promene.
Konfigurisanje podešavanja za Internet iskačuće prozore
1
2
3
Dok je veb pregledač
aktivan, pritisnite taster
[TOOLS] na daljinskom
upravljaču i izaberite
<Komandna tabla>.
Kada se prikaže traka sa
alatkama, idite na stavku
<Opcije> na desnom
kraju trake sa alatkama,
a zatim pritisnite taster
e.
4
5
Idite na stavku
<Postavka Web
pregledača>, a zatim
pritisnite taster e.
27 - Srpski
Kada je prikazan prozor
za podešavanje veb
pregledača, idite na
stavku <Podeš blok.
isk. prozora>, a zatim
pritisnite e
Funkciju <Blok. is.
proz.> možete postaviti
na Uklj. ili na Isklj.. Idite
na vrednost koju želite da
koristite, a zatim pritisnite
taster e.
Prebacivanje između više prozora veb pregledača
• Dozvoljava vam da se lako prebacujete između više trenutno otvorenih prozora
veb pregledača.
1
2
Dok je veb pregledač
aktivan, pritisnite taster
[TOOLS] na daljinskom
upravljaču i izaberite
<Komandna tabla>.
3
Kada se prikaže traka sa
alatkama, idite na stavku
<Lista prozora> na traci
sa alatkama, a zatim
pritisnite taster e.
28 - Srpski
Prikazuje se lista svih
prozora koji su trenutno
otvoreni. Pomoću
tastera sa strelicama
idite na prozor koji želite
da aktivirate, a zatim
pritisnite taster e.
Idi napred, Idi nazad, Vrati na početnu stranu, Obeleživači,
Istorija itd.
✔ Funkcije
•
1
<Nazad>
- Prelazi na prethodnu stranu.
Dok je veb pregledač
aktivan, pritisnite taster
[TOOLS] na daljinskom
upravljaču i izaberite
<Komandna tabla>.
•
<Napred>
- Prelazi na poslednju stranu pre vraćanja.
•
<Osveži>
- Ponovo učitava trenutnu stranu tako da je osvežena na ekranu.
•
<Početna strana>
- Prelazi na početni ekran veb pregledača.
•
2
<Zum>
- Dozvoljava vam da približavate ili udaljavate sliku na ekranu u različitim
procentima.
•
Prikazuje se traka sa
alatkama koja sadrži
različite funkcije.
<Obeleživači>
- Dozvoljava vam da obeležite određene strane tako da možete lakše da
pređete na njih.
•
<Istorija>
- Dozvoljava vam da prikažete istoriju posećenih strana prema datumu, nazivu
ili učestalosti.
<Unesi URL>
•
- Dozvoljava vam da ručno unesete adresu strane ili izaberete stranu sa liste
posećenih strana da biste prešli na nju.
•
<Windows lista>
- Dozvoljava vam da se lako prebacujete između više trenutno otvorenih
prozora veb pregledača.
•
<Pretraga>
- Dozvoljava vam da pretražujete informacije prema unetim rečima.
•
<Deli>
- Podelite trenutnu lokaciju sa porodicom ili grupom u vidu poruke.
•
<Opcije>
- Dozvoljava vam da konfigurišete sva podešavanja za korišćenje veb
pregledača.
29 - Srpski
Download PDF

advertising