BD-D7500
BD-D5500
BD-D7500B
BD-D7500E
Blu-ray™ plejer
korisničko uputstvo
imagine the
zamislite
mogućnosti
possibilities
Zahvaljujemo
Thank
you for Vam
purchasing
na kupovini
this Samsung
ovog Samsungovog
product. proizvoda.
To
morepotpuniju
completeuslugu,
service,
Da receive
biste dobili
registrujte vaš proizvod na
please register your product at
www.samsung.com/register
www.samsung.com/register
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-SER.indb 1
2012-01-16 오후 3:13:15
Glavne karakteristike
Osobine Blu-ray diskova
Blu-ray diskovi podržavaju HD video najvišeg
kvaliteta koji postoji u industriji - Veliki kapacitet
znači da nema kompromisa kada je u pitanju
kvalitet video zapisa.
Sledeće osobine Blu-ray diskova zavise od diska i
mogu varirati.
Izgled i opcije za navigaciju se takođe razlikuju od
diska do diska.
Svi diskovi neće imati karakteristike koje su dole
opisane.
Video karakteristike
BD-ROM format podržava tri najnaprednija video
kodeka, uključujući AVC, VC-1 i MPEG-2.
Podržavaju se i sledeće rezolucije HD video zapisa :
• 1920 x 1080 visoka definicija
• 1280 x 720 visoka definicija
Za reprodukciju visoke definicije
Da biste gledali sadržaje visoke definicije na Bluray diskovima, potreban je HDTV (televizor visoke
definicije).
Neki Blu-ray diskovi mogu zahtevati korišćenje HDMI
OUT plejera za gledanje sadržaja visoke definicije.
Mogućnost gledanja sadržaja visoke definicije na
Blu-ray diskovima može biti ograničena zavisno od
rezolucije vašeg televizora.
BD-LIVE
Možete koristiti Blu-ray diskove koji podržavaju
opciju BD-LIVE za preuzimanje sadržaja koje nudi
proizvođač diska preko mrežne veze.
2
Karakteristike Blu-ray plejera
3D
Ovaj plejer može da reprodukuje 3D sadržaje
preko HDMI kabla.
Da biste implementirali 3D efekat, povežite
3D uređaj (3D kompatibilan AV prijemnik, 3D
kompatibilan televizor) sa plejerom putem HDMI
kabla, a zatim reprodukujte 3D sadržaj i stavite 3D
naočare za gledanje.
3D konverzija
Prilikom reprodukcije 2D sadržaja, možete vršiti
konverziju 2D sadržaja u 3D pritiskom na taster
2D3D na daljinskom upravljaču.
Smart Hub
Možete preuzimati razne besplatne aplikacije
ili aplikacije za koje se plaća nadoknada preko
mrežne veze. Ove aplikacije pružaju razne Internet
usluge i sadržaje, uključujući i novosti, vremensku
prognozu, ponudu akcija na berzi, igrice, filmove i
muziku.
AllShare
Možete da reprodukujete video zapise, muziku i
fotografije na svojim uređajima (kao što su računar,
mobilni telefoni ili NAS) preko mrežne veze.
Reprodukovanje multimedijalnih datoteka
USB vezu možete koristiti za reprodukovanje
raznih vrsta multimedijalnih datoteka (MP3, JPEG,
DivX, itd.) koje se nalaze na USB memorijskom
uređaju.
Srpski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-SER.indb 2
2012-01-16 오후 3:13:15
Sigurnosne informacije
02
Upozorenje
OPREZ
Ovaj simbol ukazuje na “opasan napon”
u proizvodu koji predstavlja opasnost od
električnog udara ili telesne povrede.
OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA
NE OTVARATI
OPREZ: DA BISTE SMANJILI OPASNOST OD
Ovaj simbol ukazuje na važna uputstva koja
ELEKTRIČNOG UDARA, NE SKIDAJTE POKLOPAC se dobijaju uz ovaj proizvod.
(ILI ZADNJU STRANU). UNUTRA NEMA
DELOVA KOJE MOŽE SERVISIRATI KORISNIK.
SERVISIRANJE POVERITE KVALIFIKOVANOM
OSOBLJU SERVISA.
Ne instalirajte ovu opremu u skučenim prostorima,
kao što je polica za knjige i slični komadi
nameštaja.
UPOZORENJE
Da biste sprečili štetu koja može dovesti do
opasnosti od požara ili električnog udara, ne
izlažite ovaj proizvod kiši ili vlazi.
OPREZ
Blu-ray plejer KORISTI NEVIDLJIVI LASERSKI
ZRAK KOJI MOŽE DA IZAZOVE IZLAGANJE
ŠTETNOM ZRAČENJU, AKO SE USMERI.
VODITE RAČUNA DA PRAVILNO RUKUJETE Bluray plejerom, KAO ŠTO JE DATO U UPUTSTVU.
OPREZ
OVAJ PROIZVOD KORISTI LASER. UPOTREBA
KONTROLA ILI PODEŠAVANJA ILI IZVOĐENJE
PROCEDURA DRUGAČIJIH OD ONIH KOJE
SU OVDE NAVEDENE MOŽE DOVESTI DO
IZLAGANJA ŠTETNOM ZRAČENJU. NE
OTVARAJTE POKLOPCE I NE POPRAVLJAJTE
SAMI UREĐAJ. SERVISIRANJE POVERITE
KVALIFIKOVANOM OSOBLJU.
Ovaj proizvod zadovoljava CE norme kada je u
pitanju korišćenje oklopljenih kablova i konektora
za povezivanje uređaja sa drugom opremom. Da
bi se sprečila elektromagnetna interferencija sa
drugim električnim uređajima, kao što su radio i TV
aparati, koristite oklopljene kablove i konektore za
povezivanje.
VAŽNA NAPOMENA
Mrežni kabl na ovom uređaju se isporučuje sa
livenim utikačem koji ima osigurač. Vrednost
ovog osigurača je naznačena na strani konektora
utikača.
Ako je potrebno zameniti osigurač, mora se
koristiti osigurač iste vrednosti odobren za
BS1362.
Nikada ne koristite utikač ako nedostaje poklopac
osigurača ukoliko se može skidati. Ako je
potrebno zameniti poklopac osigurača, on mora
imati istu boju kao strana na kojoj se nalaze
konektori utikača. Rezervne poklopce možete naći
kod vašeg prodavca.
Ako integrisani utikač nije pogodan za mrežnu
utičnicu u vašoj kući ili kabl nije dovoljno dugačak
da bi se mogao priključiti na utičnicu, trebalo bi da
obezbedite odgovarajući sigurnosni produžni kabl
ili upitate svog prodavca za pomoć.
Međutim, ako ne postoji druga mogućnost osim
odsecanje utikača, izvadite osigurač, a zatim
bezbedno odložite utikač. Ne povezujte utikač
na mrežnu utičnicu ako postoji opasnost od
električnog udata zbog ogoljenog savitljivog kabla.
Da biste iskopčali aparat sa električne mreže,
morate izvući utikač iz mrežne utičnice, pa će
mrežni utikač biti slobodan.
Proizvod koji se dobija uz ovo korisničko uputstvo
je licencirano na osnovu prava na intelektualnu
svojinu izvesnih trećih strana.
Srpski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-SER.indb 3
Sigurnosne informacije
DA BISTE SMANJILI OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE SKIDAJTE POKLOPAC (ILI ZADNJU STRANU).
UNUTRA NEMA DELOVA KOJE MOŽE SERVISIRATI KORISNIK. SERVISIRANJE POVERITE KVALIFIKOVANOM
OSOBLJU SERVISA.
3
2012-01-16 오후 3:13:15
Sigurnosne informacije
LASERSKI PROIZVOD KLASE 1
Ovaj CD plejer je klasifikovan kao LASERSKI
proizvod KLASE 1. Upotreba kontrola,
podešavanja ili izvođenje postupaka osim onih
koji su navedeni ovde može dovesti do izlaganja
opasnom zračenju.
OPREZ :
• KLASA 3B VIDLJIVOG I NEVIDLJIVOG
LASERSKOG ZRAČENJA KADA JE OTVOREN.
IZBEGAVATI IZLAGANJE ZRAKU (IEC 60825-1)
• OVAJ PROIZVOD KORISTI LASER. UPOTREBA
KONTROLA, PODEŠAVANJA ILI IZVOĐENJE
POSTUPAKA OSIM ONIH KOJI SU NAVEDENI
OVDE MOŽE DOVESTI DO IZLAGANJA
OPASNOM ZRAČENJU. NE OTVARAJTE
POKLOPAC I NE VRŠITE POPRAVKE SAMI.
SERVISIRANJE POVERITE KVALIFIKOVANIM
LICIMA.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
Mere opreza
Važna sigurnosna uputstva
Pre korišćenja uređaja pažljivo pročitajte ovo
uputstvo za rad. Pratite sva dole navedena
sigurnosna uputstva.
Sačuvajte ovo uputstvo za potrebe budućeg
informisanja.
1. Pročitajte ova uputstva.
8. Nemojte da postavljate uređaj pored izvora
toplote, kao što su radijatori, grejači, šporeti
ili drugi aparati (uključujući AV prijemnike) koji
proizvode toplotu.
9. Ne ugrožavajte sigurnosnu svrhu polarizovanih
ili uzemljenih utikača. Polarizovani utikač ima
dva pina od kojih je jedan širi od drugog.
Uzemljeni utikač ima dva pina i treći zubac
za uzemljenje. Širi pin ili treći zubac postoje
radi vaše sigurnosti. Ako isporučeni utikač
ne odgovara vašoj mrežnoj utičnici, potražite
savet od električara za odgovarajuću zamenu.
10. Zaštitite mrežni kabl od gaženja ili uklještenja,
naročito kod utikača, priručnih priključaka,
kao i na mestu gde izlazi iz uređaja.
11. Koristite samo dodatke/pribor koji je odredio
proizvođač.
12. Koristite samo na kolicima,
stalku, stativu, konzoli
ili stolu koje je odredio
proizvođač ili koji se prodaju
uz uređaj. Kada se koriste
kolica, treba paziti prilikom
pomeranja kolica i uređaja da bi se izbegle
povrede zbog prevrtanja.
13. Izvucite utikač uređaja iz utičnice tokom
grmljavine ili ako se ne koristi duži vremenski
period.
14. Sve popravke prepustite kvalifikovanom
osoblju servisa. Popravka je potrebna kada
se uređaj ošteti na bilo koji način, kao što
je oštećenje priključnog kabla ili utikača,
prolivanje tečnosti po uređaju, pad nekog
predmeta na uređaj, izlaganje uređaja kiši ili
vlazi, neispravan rad ili pad.
2. Sačuvajte ova uputstva.
3. Obratite pažnju na sva upozorenja.
4. Pratite sva uputstva.
5. Ne koristite ovaj uređaj blizu vode.
6. Čistite ga samo suvom tkaninom.
7. Ne blokirajte ventilacione otvore. Instalirajte u
skladu sa uputstvima proizvođača.
4
Srpski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-SER.indb 4
2012-01-16 오후 3:13:17
Čuvanje i rukovanje diskom.
Rukovanje diskom
Oblik diska
• Koristite diskove regularnih
oblika. Ako koristite disk
nepravilnog oblika (disk sa
specijalnim oblikom), možete da oštetite ovaj
plejer.
Držanje diskova
• Izbegavajte dodirivanje površine
diska na koju su snimljeni podaci.
• Ne ostavaljajte Blu-ray disk dugo u plejeru.
Izvadite Blu-ray disk iz plejera i čuvajte ga u
njegovoj kutiji.
• Pazite da ne ostavite otiske prstiju ili ogrebete
površinu Blu-ray diska.
DVD-VIDEO, Audio CD (CD-DA)
• Obrišite prljavštinu ili zaprljanje na disku mekom
tkaninom.
Čuvanje diska
Pazite da ne oštetite disk zato što su podaci na
ovim diskovima veoma osetljivi na okolinu.
• Ne čuvajte na direktnoj sunčevoj svetlosti.
• Čuvajte u hladnom provetrenom prostoru.
• Čuvajte u verikalnom položaju.
• Čuvajte u čistom zaštitnom omotu.
• Ako plejer iznenada premestite sa hladnog na
toplo mesto, može se javiti kondenzacija na
radnim delovima i sočivima i izazvati abnormalnu
reprodukciju diska. Ako se to desi, isključite
plejer iz struje, sačekajte dva sata i ponovo
priključite utikač u zidnu utičnicu. Zatim, stavite
disk i ponovo pokušajte reprodukciju.
Mere opreza pri rukovanju
• Ne pišite na štampanoj strani hemijskom ili
običnom olovkom.
• Ne koristite sprejeve za čišćenje ploča ili
antistatičke sprejeve za čišćenje diskova.
Takođe, ne koristite agresivna hemijska
sredstva, kao što su benzeni i razređivači.
• Ne lepite etikete ili nalepnice na diskove. (Ne
koristite diskove koji su zalepljeni lepljivom
trakom ili imaju ostatke oljuštenih nalepnica.)
• Ne koristite protektore ili kutije otporne na
grebanje.
• Ne koristite diskove koji su štampani
štampačima za nalepnice koji se mogu naći na
tržištu.
• Ne stavljajte deformisane ili napukle diskove.
• Pre povezivanja drugih komponenata na ovaj
plejer, morate prvo da ih isključite.
Srpski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-SER.indb 5
Sigurnosne informacije
VAŽNE ZDRAVSTVENE I SIGURNOSNE
INFORMACIJE ZA 3D SLIKE.
Treba da pročitate i razumete sledeće sigurnosne
informacije pre korišćenja 3D funkcije.
• Neki gledaoci mogu da osete nelagodnost
prilikom gledanja 3D televizije, npr. vrtoglavicu,
mučninu i glavobolju.
Ako osetite neki od ovih simptoma, prekinite
gledanje 3D televizije, skinite 3D aktivne naočare
i odmorite se.
• Gledanje 3D slika duže vreme može da dovede
do zamora očiju. Ako osetite zamor očiju,
prekinite gledanje 3D televizije, skinite svoje 3D
aktivne naočare i odmorite se.
• Odgovorna odrasla osoba treba često da
proverava decu koja koriste 3D funkciju.
Ako se dete požali na zamor očiju, glavobolje,
vrtoglavice ili mučninu, onda mora da prekine
gledanje 3D televizije i da se odmori.
• Ne koristite 3D aktivne naočare u druge svrhe
(npr. kao naočare za vid, naočare za sunce,
zaštitne naočare itd.).
• Ne koristite 3D funkciju ili 3D aktivne naočare
dok hodate ili se krećete. Korišćenje 3D funkcije
ili 3D aktivnih naočara za vreme kretanja može
da dovede do toga da udarate u predmete,
da se sapletete i/ili padnete, kao i do teških
povreda.
Blu-ray diskovi
02
Gledanje korišćenjem 3D funkcije
5
2012-01-16 오후 3:13:19
Sigurnosne informacije
• Ne pomerajte plejer dok reprodukuje disk. Disk
se može ogrebati ili oštetiti, a mogu se oštetiti i
unutrašnji delovi plejera.
• Ne stavljate vazu za cveće napunjenu vodom ili
male metalne predmete na plejer.
• Pazite da ne stavljate ruku u fioku za disk.
• U fioku za disk ne stavljajte ništa drugo osim
diskova.
• Ometanja usled spoljnih izvora, kao što su munja
i statički elektricitet, mogu da utiču na normalan
rad ovog plejera. Ako se to desi, isključite plejer
i ponovo ga uključite pomoću dugmeta POWER
ili iskopčajte i ponovo priključite AC mrežni
kabl na AC mrežnu utičnicu. Plejer će raditi
normalno.
• Pobrinite se da izvadite disk i isključite plejer
posle upotrebe.
• Iskopčajte AC mrežni kabl iz AC utičnice kada
ne nameravate da koristite plejer u dužem
vremenskom periodu.
• Čistite disk tako što ćete ga brisati
ravno od centra ka spoljnoj ivici
diska.
• Ne izlažite plejer nikakvoj tečnosti.
• Kada je AC utikač povezan na zidnu utičnicu,
plejer će ipak dobijati energiju (standby režim)
kada je isključen.
• Aparat se ne sme potapati ili prskati i na aparat
se ne smeju stavljati predmeti napunjeni vodom,
kao što su vaze.
• Mrežni utikač se koristi za iskopčavanje uređaja
i uvek će biti spreman za rad.
• Ne dodirujte kabl za napajanje vlažnim rukama.
To može prouzrokovati električni udar.
• Ne priključujte više električnih uređaja u jednu
električnu utičnicu. To može prouzrokovati
pregrevanje koje može dovesti do požara.
6
• Ako primetite abnormalnu buku, osetite miris
paljevine ili dima, odmah isključite uređaj
pritiskom prekidača za uključivanje i isključivanje
i izvucite utikač iz utičnice. Zatim se obratite
najbližem centru za podršku za tehničku pomoć.
Ako i dalje budete koristili takav proizvod, to
može prouzrokovati električni udar ili požar.
Održavanje kućišta
Pre čišćenja kućišta Blu-ray plejera prvo iskopčajte
AC mrežni kabl iz AC utičnice.
• Ne koristite benzene, razređivače ili neke druge
rastvarače za čišćenje.
• Kućište brišite mekom tkaninom.
Ograničenja reprodukcije
• Ovaj plejer možda neće reagovati na sve
komande za rad zato što neki Blu-ray, DVD ili
CD diskovi dozvoljavaju određene ili ograničene
operacije i mogućnosti tokom reprodukcije.
Molimo da imate na umu da to nije greška u
plejeru.
• Samsung ne može da garantuje da će ovaj
plejer reprodukovati svaki disk sa Blu-ray, DVD i
CD oznakama, zato što formati diska mogu da
se razvijaju, a problemi i greške se mogu desiti i
tokom proizvodnje Blu-ray, DVD i CD softvera i/
ili proizvodnje diskova.
Molimo da stupite u kontakt sa SAMSUNG
centrom za podršku kupcima ako imate
pitanja ili naiđete na probleme pri reprodukciji
Blu-ray, DVD ili CD diskova u ovom plejeru.
Takođe, u ovom korisničkom uputstvu možete
naći i dodatne informacije o ograničenjima
reprodukcije.
Srpski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-SER.indb 6
2012-01-16 오후 3:13:20
Sadržaj
2
2
Osobine Blu-ray diskova
Karakteristike Blu-ray plejera
Sigurnosne informacije
3
4
4
5
5
5
Upozorenje
Mere opreza
Važna sigurnosna uputstva
Gledanje korišćenjem 3D funkcije
Čuvanje i rukovanje diskom.
Rukovanje diskom
11
11
Pre korišćenja korisničkog uputstva
Tipovi diskova i sadržaji koje vaš plejer može
reprodukovati
Tipovi diskova koje vaš plejer ne može
reprodukovati
Kompatibilnost Blu-ray diska
Tipovi diskova
Kod regiona
Autorsko pravo
Podržani formati datoteka
Oznake diskova koje plejer može reprodukovati
Pribor
Gornja ploča
Donja ploča
Daljinski upravljač
Prikaz daljinskog upravljača
Podešavanje daljinskog upravljača za rad sa
televizorom
Početak
11
12
12
13
13
14
16
16
17
19
20
20
21
Povezivanje
22
22
23
SRPSKI
Glavne karakteristike
Povezivanje sa televizorom
Slučaj 1 : Povezivanje sa televizorom preko
HDMI kabla - Najbolji kvalitet (Preporučen)
Slučaj 2 : Povezivanje sa televizorom putem audio/
video kabla - Dobar kvalitet
Srpski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-SER.indb 7
7
2012-01-16 오후 3:13:20
Sadržaj
Povezivanje
24
24
25
25
26
26
27
28
28
29
Podešavanje
8
Povezivanje sa audio sistemom
Slučaj 1 : Povezivanje sa audio sistemom
(AV prijemnik sa HDMI) - Najbolji kvalitet
(Preporučuje se)
Slučaj 2 : Povezivanje sa audio sistemom
(AV prijemnik sa Dolby Digital ili DTS dekoderom)
- Bolji kvalitet
Slučaj 3 : Povezivanje sa audio sistemom
(Stereo pojačalo) - Dobar kvalitet
Povezivanje sa mrežom
Kablovska mreža
Bežična mreža
Instaliranje Blu-ray plejera
Slučaj 1 : Instaliranje na stalak
Slučaj 2 : Instaliranje na zid
30 Početne postavke
31 Pristupanje meniju Postavki
32 Ekran
32
Postavke za 3D
33
Format slike
33
Velič. ekrana za Smart Hub
33
BD Wise (samo za Samsung plejere)
33Rezolucija
35
HDMI format boja
35
Filmski kadar (24Fs)
36
HDMI duboki tonovi boje
36
Režim nepokretnih slika
36
Napredni režim
36 Zvuk
36
Digitalni izlaz
38
Smanj.br.piksela PCM-a
38
Dinamička kontrola opsega
38
Režim smanjivanja broja kanala
38
Režim DTS Neo:6
39
Audio sinhr.
39 Mreža
39
Postavke mreže
42
Status mreže
43
Internet veza za uslugu BD-Live
Srpski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-SER.indb 8
2012-01-16 오후 3:13:21
Osnovne funkcije
43 Sistem
43
Početne postavke
43
Anynet+ (HDMI-CEC)
43
Upravljanje BD podacima
44
Vremenska zona
44
DivX® vid. na zah.
44Reset
44 Jezik
44 Bezbednost
44
BD ocena roditelja
44
DVD ocena roditelja
44
Promeni lozinku
45 Opšte postavke
45
Prednji ekran
45
Svetlosni efekat
45
Mrežni daljinski upravljač
45 Podrška
45
Nadogradnja softvera
47
Obratite se kompaniji Samsung
SRPSKI
Podešavanje
48 Reprodukovanje video zapisa
48Reprodukcija
48
3D konvertor
49
Struktura diska
49 Korišćenje menija diska/menija naslova/
iskačućeg menija
49
Korišćenje menija diska
49
Korišćenje menija naslova
49
Reprodukovanje liste naslova
49
Korišćenje iskačućeg menija
50 Korišćenje funkcija za pretragu i premotavanje
50
Traženje određene scene
50
Premotavanje poglavlja
50 Ponavljanje reprodukcije
50
Ponavljanje poglavlja ili naslova
50
Ponavljanje deonice
Srpski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-SER.indb 9
9
2012-01-16 오후 3:13:21
Sadržaj
Osnovne funkcije
Mrežni servisi
Dodatak
10
51
51
51
51
51
52
52
52
53
53
53
53
54
54
55
55
55
56
Usporena reprodukcija/Reprodukcija korak-pokorak
Usporena reprodukcija
Reprodukcija korak-po-korak
Korišćenje tastera TOOLS
Direktni pristup željenoj sceni
Prelazak na ceo ekran
Biranje postavki slike
Biranje audio jezika
Biranje jezika titla
Promena ugla kamere
Podešavanje BONUSVIEW-a
Slušanje muzike
Reprodukcija audio CD-a (CD-DA)/MP3
Ponavljanje audio CD-a (CD-DA)/MP3
Spisak za reprodukciju
Reprodukovanje slika
Reprodukovanje JPEG datoteka
Korišćenje tastera TOOLS
Reprodukcija sa USB memorijskog uređaja
57
57
60
62
64
64
64
66
66
Korišćenje Smart Hub-a
Prvo pokretanje Smart Hub-a
Meni Postavki - PLAVI (D)
Meni moda uređivanja - ŽUTI (C)
Meni za sortiranje - ZELENI (B)
Samsung aplikacije
Za komercijalne aplikacije
BD-LIVE™
Korišćenje AllShare funkcije
51
67 Rešavanje problema
69Popravke
70 Specifikacije
Srpski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-SER.indb 10
2012-01-16 오후 3:13:21
Početak
03
Pre korišćenja korisničkog uputstva
Termin
Oznaka
Ukazuje na funkciju koja je dostupna na BD-ROM ili BD-RE/-R disku snimljenom u
BD-RE formatu.
Z
�
Ukazuje na funkciju koja je dostupna na DVD-VIDEO ili snimljenim DVD+RW/
DVD-RW(V)/DVD-R/+R diskovima koji su snimljeni i finalizovani.
�
Ukazuje na funkciju koja je dostupna na CD-RW/-R, DVD-RW/-R i BD-RE/-R
diskovima ili USB memorijskim medijima na kojima se nalaze DivX, MKV i MP4
sadržaji.
o
Ukazuje na funkciju koja je dostupna na audio CD-RW/-R disku (CD-DA format).
-
�
Ukazuje na funkciju koja je dostupna na CD-RW/-R, DVD-RW/-R i BD-RE/-R
diskovima ili USB memorijskim medijima na kojima se nalaze MP3 ili WMA sadržaji.
-
G
Ukazuje na funkciju koja je dostupna na CD-RW/-R, DVD-RW/-R i BD-RE/-R
diskovima ili USB memorijskim medijima na kojima se nalaze JPEG sadržaji.
-
FOTOGRAFIJE
Definicija
h
z
VIDEO
MUZIKA
Ikona
Početak
Tipovi diskova i sadržaji koje vaš plejer može reprodukovati
✎✎ NAPOMENA
`` Ovaj plejer možda neće reprodukovati neke CD-RW/-R i DVD-R diskove zbog tipa diska ili uslova snimanja.
`` Ako DVD-RW/-R diskovi nisu ispravno snimljeni u DVD video formatu, neće moći da se reprodukuju.
`` Vaš plejer neće reprodukovati sadržaj koji je snimljen na DVD-R uređaju sa bitskom brzinom većom od 10 Mb/s.
`` Vaš plejer neće reprodukovati sadržaj koji je snimljen na BD-R ili USB uređaju sa bitskom brzinom većom od 30 Mb/s.
Tipovi diskova koje vaš plejer ne može reprodukovati
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/MVdisk, itd.
• DVD-RAM
• Super Audio CD
(osim CD lejera)
• DVD-RW (VR mod)
• CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD
(CD-G diskovi
reprodukuju samo
audio sadržaje, ne
reprodukuju grafiku.)
• 3,9 GB DVD-R diskovi
za autorizaciju.
Srpski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-SER.indb 11
11
2012-01-16 오후 3:13:32
Početak
✎✎ NAPOMENA
`` Neki komercijalni diskovi i DVD diskovi koji su
kupljeni van vašeg regiona možda neće moći da se
reprodukuju ovim plejerom.
`` Reprodukcija možda neće uspeti sa nekim tipovima
diskova ili kada koristite specifične operacije, kao
što su promena ugla ili podešavanje proporcija slike.
Informacije o diskovima su detaljno navedene na
kutiji diska. Molimo da pogledate ako je neophodno.
`` Ne dozvolite da se diskovi uprljaju ili izgrebu. Otisci
prstiju, prljavština, prašina, ogrebotine ili naslage
duvanskog dima na snimljenoj površini mogu
onemogućiti reprodukciju diska.
`` Kada reprodukujete BD-J naslov, učitavanje može
trajati duže nego kod običnih naslova ili će se neke
funkcije vršiti sporije.
`` Ovaj plejer možda neće reagovati na sve komande
za rad zato što neki Blu-ray, DVD ili CD diskovi
dozvoljavaju određene ili ograničene operacije i
mogućnosti tokom reprodukcije.
Molimo da imate na umu da to nije greška u plejeru.
`` Samsung ne može da garantuje da će ovaj plejer
reprodukovati svaki disk sa Blu-ray, DVD i CD
oznakama, zato što formati diska mogu da se
razvijaju, a problemi i greške se mogu desiti i
tokom proizvodnje Blu-ray, DVD i CD softvera i/ili
proizvodnje diskova.
Molimo da stupite u kontakt sa SAMSUNG centrom
za podršku kupcima ako imate pitanja ili naiđete
na probleme pri reprodukciji Blu-ray, DVD ili CD
diskova u ovom plejeru. Takođe, u ovom korisničkom
uputstvu možete naći i dodatne informacije o
ograničenjima reprodukcije
Kompatibilnost Blu-ray diska
Blu-ray je novi format u razvoju. U skladu sa tim,
mogu se javiti problemi u vezi kompatibilnosti
diskova. Nisu svi diskovi kompatibilni i ne može se
reprodukovati svaki disk. Za dodatne informacije,
pogledajte odeljak Obaveštenje o usklađenosti i
kompatibilnosti u ovom korisničkom uputstvu.
12
Tipovi diskova
BD-ROM
Mogu se reprodukovati samo Blu-ray ROM
diskovi. Ovaj plejer može da reprodukuje unapred
snimljene komercijalne BD-ROM diskove.
BD-RE/-R
Mogu se snimati i reprodukovati Blu-ray RE/-R
diskovi.
Ovaj plejer može da reprodukuje BD-RE/-R
diskove koji su snimljeni drugim kompatibilnim
rekorderima za Blu-ray diskove.
DVD-VIDEO
• Ovaj plejer može da reprodukuje unapred
snimljene komercijalne DVD diskove (DVDVIDEO diskove) sa filmovima.
• Pri prebacivanju sa prvog sloja na drugi sloj
dvoslojnog DVD-VIDEO diska, može se javiti
trenutno izobličenje slike i zvuka. To nije znak
kvara plejera.
DVD-RW/-R/+R
Ovaj plejer može da reprodukuje DVD-RW/-R/+R
diskove koji su snimljeni i finalizovani DVD
videorekorderom. Mogućnost reprodukcije može
da zavisi od uslova snimanja.
DVD+RW
• Ovaj plejer može da reprodukuje DVD+RW
diskove koji su snimljeni DVD videorekorderom.
Mogućnost reprodukcije može da zavisi od
uslova snimanja.
Audio CD (CD-DA)
• Ovaj plejer može da reprodukuje audio CDRW/-R diskove u CD-DA formatu.
• Ovaj plejer možda neće moći da reprodukuje
neke CD-RW/-R diskove zbog uslova pod
kojima su snimljeni.
Srpski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-SER.indb 12
2012-01-16 오후 3:13:32
AVCHD (Napredni video kodek visoke
definicije)
• Ovaj plejer može da reprodukuje diskove
AVCHD formata. Takvi diskovi se obično snimaju
i koriste u videokamerama.
• AVCHD format je format digitalne videokamere
visoke definicije.
• MPEG-4 AVC/H.264 format komprimuje slike sa
većom efikasnošću od konvencionalnog formata
za kompresiju slike.
• Neki AVCHD diskovi koriste format “x.v.Color”.
Ovaj plejer može da reprodukuje AVCHD
diskove korišćenjem formata “x.v.Color”.
• “x.v.Color” je zaštitni znak Sony Corporation.
• “AVCHD” i logotip AVCHD su zaštitni znaci
kompanija Matsushita Electronic Industrial Co.,
Ltd. i Sony Corporation.
✎✎ NAPOMENA
`` Neki diskovi AVCHD formata se možda neće moći
reprodukovati, što zavisi od uslova snimanja.
Diskovi AVCHD formata se moraju finalizirati.
`` “x.v.Color” nudi širi opseg boja od običnih DVD
diskova za videokamere.
`` Moguće je da se neki diskovi DivX, MKV i MP4
formata ne reprodukuju, što zavisi od uslova video
rezolucije i brzine kadrova.
Plejeri i diskovi su kodirani prema regionu. Ti
kodovi regiona moraju da se slažu kako bi disk
mogao da se reprodukuje. Ako se kodovi ne
slažu, disk neće biti reprodukovan.
Regionalni broj ovog plejera je prikazan na gornjoj
ploči plejera.
Tip diska
Blu-ray
Kod
regiona
DVD-VIDEO
Oblast
a
Severna Amerika, Centralna
Amerika, Južna Amerika,
Koreja, Japan, Tajvan, Hong
Kong i Jugoistočna Azija.
b
Evropa, Grenland, Francuske
teritorije, Bliski Istok, Afrika,
Australija i Novi Zeland.
c
Indija, Kina, Rusija, Centralna i
Južna Azija.
1
SAD, Teritorije SAD-a i Kanada
2
Evropa, Japan, Bliski Istok,
Egipat, Južna Afrika, Grenland
3
Tajvan, Koreja, Filipini,
Indonezija, Hong Kong
4
Meksiko, Južna Amerika,
Centralna Amerika, Australija,
Novi Zeland, Pacifička ostrva,
Karibi
5
Rusija, Istočna Evropa, Indija,
veći deo Afrike, Severna Koreja,
Mongolija
6
Kina
Autorsko pravo
© 2011 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Sva prava zadržana. Ovo korisničko uputstvo
ili njegovi delovi ne mogu se umnožavati bez
prethodnog pisanog odobrenja Samsung
Electronics Co., Ltd.
Srpski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-SER.indb 13
Početak
• Koristite CD-RW/-R diskove od 700MB (80
minuta). Ako je moguće, nemojte koristiti diskove
od 800MB (90 minuta) ili veće jer se možda neće
moći reprodukovati.
• Ako CD-RW/-R disk nije sniman u zatvorenoj
sesiji, možda ćete primetiti kašnjenje kod
reprodukcije na početku diska ili se možda neće
moći reprodukovati nijedna snimljena datoteka.
• Neki CD-RW/-R diskovi možda neće moći da se
reprodukuju na ovom plejeru, zavisno od uređaja
koji je korišćen za njihovo snimanje. Za sadržaje
snimljene na CD-RW/-R medijumu sa CD-a za
vašu ličnu upotrebu, mogućnost reprodukcije će
možda zavisiti od sadržaja i diskova
Kod regiona
03
CD-RW/-R
13
2012-01-16 오후 3:13:32
Početak
Podržani formati datoteka
Napomene o USB povezivanju
• Vaš plejer podržava USB memorijske uređaje, MP3 plejere, digitalne fotoaparate i USB čitače kartica.
• Ovaj plejer ne podržava imena datoteka ili direktorijuma koja su duža od 128 znakova.
• Neki USB uređaji/digitalni fotoaparati možda neće biti kompatibilni sa ovim plejerom.
• Vaš plejer podržava sisteme datoteka FAT16, FAT32 i NTFS.
• USB uređaje povežite direktno na USB port proizvoda. Povezivanje preko USB kabla može dovesti do
problema kompatibilnosti.
• Stavljanje više od jednog memorijskog uređaja u čitač za više kartica može da dovede do nepravilnog
funkcionisanja čitača.
• Podržava PTP protokol.
• Ne isključujte USB uređaj tokom procesa “učitavanja”.
• Što je veća rezolucija slike, više vremena će biti potrebno da se prikaže slika.
• Ovaj plejer ne može da reprodukuje MP3 datoteke sa DRM (Upravljanje digitalnim pravima) sistemom
koje su preuzete sa komercijalnih sajtova.
• Vaš plejer podržava samo video zapise sa manje od 30 f/s (brzina kadrova).
• Vaš plejer podržava samo USB Mass Storage Class (MSC) uređaje. Primeri MSC uređaja su fleš
memorija i USB HDD. (HUB sistem nije podržan.)
• Određeni USB HDD uređaji, čitači kartica i fleš memorije možda neće biti kompatibilne sa ovim
proizvodom.
• Ako je za neke uređaje neophodno prekomerno napajanje, uređaj za zaštitu kola može ograničiti USB
uređaj.
• Ako je uređaj isključen ili reprodukcija nije stabilna u toku reprodukcije sadržaja sa USB HDD-a,
obezbedite napajanje.
Ako problem i dalje postoji, obratite se proizvođaču USB HDD-a.
• USB memorijski uređaj morate bezbedno da uklonite (pomoću funkcije „Bezbedno je ukloniti USB“)
kako bi se sprečilo moguće oštećenje USB memorije.
Pritisnite taster MENU da biste prešli u početni meni, a zatim izaberite ŽUTI (C) taster i pritisnite taster
UNESI.
• SAMSUNG nije odgovoran za bilo koje oštećenje datoteka s podacima ili gubitak podataka.
Podrška video datoteka
Sufiks datoteke
*.avi
*.mkv
14
Sadržaj
AVI
MKV
Video kodek
Divx 3.11/4.x/
5.1/6.0
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
Motion JPEG
DivX 3.11/4.x/
5.1/6.0
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
Motion JPEG
Rezolucija
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Brzina kadrova
(fps)
Bitska brzina
(Mb/s)
6 ~ 30
6 ~ 30
6 ~ 30
25
8
8
6 ~ 30
6 ~ 30
6 ~ 30
25
8
8
6 ~ 30
6 ~ 30
8
8
Audio kodek
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
DTS Core
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
DTS Core
Srpski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-SER.indb 14
2012-01-16 오후 3:13:32
*.wmv
ASF
*.mp4
MP4
*.3gp
3GPP
*.vro
VRO
VOB
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
PS
TS
6 ~ 30
1920x1080
6 ~ 30
H.264 BP/MP/HP
1920x1080
6 ~ 30
25
MPEG4 SP/ASP
1920x1080
6 ~ 30
8
MPEG2
1920x1080
24/25/30
30
MPEG1
352 X 288
24/25/30
30
MPEG2
1920x1080
24/25/30
30
MPEG2
1920x1080
24/25/30
H.264
1920x1080
6 ~ 30
25
VC1
1920x1080
6 ~ 30
25
MPEG4 SP/ASP
MPEG1
H.264
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
352 X 288
1920x1080
8
6 ~ 30
6 ~ 30
6 ~ 30
25
8
8
6 ~ 30
25
6 ~ 30
24/25/30
6 ~ 30
25
8
30
25
30
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
WMA
WMA
Početak
ASF
1920x1080
03
*.asf
DivX 3.11/4.x
/5.1/6.0
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
Motion JPEG
Window Media
Video v9
H.264 BP/MP/HP
MP3
ADPCM
AAC
ADPCM
AAC
HE-AAC
AC3
MPEG
LPCM
AC3
MPEG
LPCM
AAC
AC3
AAC
MP3
DD+
HE-AAC
ƒƒ Ograničenja
-- Čak i kada je datoteka kodirana gore navedenim podržanim kodekom, moguće je da se datoteka ne
reprodukuje ako postoji problem sa sadržajem.
-- Normalna reprodukcija nije zagarantovana ako je informacija kontejnera datoteke pogrešna ili ako je sama
datoteka oštećena.
-- Kod datoteka koje imaju veću bitsku brzinu/brzinu kadrova od standardne može da dođe do prekida
pri reprodukciji zvuka/videa.
-- Funkcija pretraživanja (preskakanja) nije dostupna ako je tabela indeksiranja datoteke oštećena.
-- Ako datoteku reprodukujete sa udaljenog mesta preko mrežne konekcije, može da dođe do prekida u
video reprodukciji, što zavisi od uspostavljene mrežne brzine.
ƒƒ Video dekoder
-- Podržava protokol H.264 do nivoa 4.1
-- Ne podržava H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 i AVCHD protokole
-- MPEG4 SP, ASP :
Ispod 1280 x 720: maks. 60 kadrova
Iznad 1280 x 720: maks. 30 kadrova
-- Ne podržava GMC 2 ili više
ƒƒ Audio dekoder
-- Podržava WMA 7, 8, 9 i STD
-- Ne podržava višekanalni WMA 9 PRO ako je broj kanala veći od 2.
-- Ne podržava WMA 9 bez gubitaka, glas.
-- Ne podržava WMA frekvenciju semplovanja od 22050 Hz mono
-- Ne podržava APDCM MULAW, ALAW
Srpski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-SER.indb 15
15
2012-01-16 오후 3:13:33
Početak
Podržani formati datoteka DivX titlova
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
Podrška muzičkih datoteka
Sufiks datoteke
Sadržaj
Audio kodek
Podržani opseg
*.wma
WMA
WMA
Kompatibilan sa WMA ver. 10
* Brzine semplovanja (u kHz) - 8, 11, 16, 22, 32, 44,1, 48
* Bitske brzine - Sve bitske brzine u opsegu od 5 kb/s do 384 kb/s
*.mp3
MP3
MP3
-
Oznake diskova koje plejer može reprodukovati
Blu-ray disk
3D Blu-ray disk
DTS-HD master audio
DivX
BD-LIVE
Dolby TrueHD
PAL televizijski sistem u
Ujedinjenom Kraljevstvu,
Francuskoj, Nemačkoj, itd.
Java
Pribor
Proverite da li se u sadržaju nalazi sledeći pribor.
Audio/Video kabl
Zidna konzola / Montažna konzola / Navrtna konzola
TV
POWER
POWER
2D3D
1
SOURCE
2
3
4
5
7
8
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
SEARCH
REPEAT
SUBTITLE
0
TOOLS
HUB
POPUP
INFO
RETURN
INTERNET@
SMART
6
9
AUDIO
EXIT
79
VOL
Adapter
16
Montažni držač - stalak
MUTE
CH
Daljinski upravljač
Srpski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-SER.indb 16
2012-01-16 오후 3:13:41
03
Početak
Baterije za daljinski upravljač
(veličina AAA)
Korisničko uputstvo
✎✎ NAPOMENA
`` Koristite samo audio/video kabl koji ste dobili uz ovaj plejer.
Signal spoljašnjeg izvora možda neće biti pravilno isporučen ako se koristi drugi audio/video kabl za povezivanje.
Ako ste izgubili ovaj kabl, posetite najbliži servisni centar kompanije Samsung da biste kupili takav kabl.
`` Uverite se da je plejer instaliran tako da stoji na tlu ili visi na zidu.
Polaganje proizvoda na tlo može uzrokovati kvar proizvoda.
Gornja ploča
a
i
b
d
g
e
c
h
f
Srpski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-SER.indb 17
17
2012-01-16 오후 3:13:44
Početak
1
2
3
4
5
6
7
8
9
TASTER ZA UKLJUČIVANJE I
ISKLJUČIVANJE
Uključuje i isključuje plejer.
FIOKA ZA DISK
Za umetanje diska.
SENZOR DALJINSKOG
UPRAVLJAČA
Detektuje signale sa daljinskog upravljača.
TASTER ZA REPRODUKCIJU/
PAUZU
Reprodukuje disk ili pauzira reprodukciju.
TASTER UNESI
Bira stavku menija ili pokreće reprodukciju diska.
TASTER ZA IZBACIVANJE
Za izbacivanje diska.
TASTER STOP
Zaustavlja reprodukciju diska.
EKRAN
Prikazuje status reprodukcije.
USB HOST
Ovde možete povezati fleš memorija i koristiti ga kao memoriju kada je plejer
povezan na BD-LIVE. USB host možete da koristite i za ažuriranje softvera i MP3/
JPEG/DivX/MKV/MP4 reprodukciju.
✎✎ NAPOMENA
`` Možete da ažurirate softver preko USB Host konektora, ali samo korišćenjem fleš memorija.
`` Kada plejer prikaže meni Blu-ray diska, reprodukciju filma nećete moći da pokrenete pritiskom na taster za reprodukciju
na plejeru ili daljinskom upravljaču. Da biste reprodukovali film morate da izaberete stavku Reprodukuj film ili Start u
meniju diska i da zatim pritisnete taster UNESI.
18
Srpski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-SER.indb 18
2012-01-16 오후 3:13:44
03
Donja ploča
Početak
a
b
c
d
e
1
DC 12V
Povezuje na izvor napajanja.
HDMI OUT
Korišćenjem HDMI kabla povežite ovaj HDMI izlazni konektor na HDMI ulazni
konektor na svom televizoru za sliku najboljeg kvaliteta ili na AV prijemniku za zvuk
najboljeg kvaliteta.
3
A/V OUT
Povezuje se na ulaz spoljne opreme preko audio/video kabla.
DIGITAL AUDIO OUT
Povezuje se sa AV prijemnikom.
5
LAN
Koristite za mrežne servise (vidi strane 57~66), BD-LIVE i ažuriranje softvera
korišćenjem mrežne veze.
2
4
Srpski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-SER.indb 19
19
2012-01-16 오후 3:13:44
Početak
Daljinski upravljač
Prikaz daljinskog upravljača
Uključite i isključite plejer.
Za izbacivanje diska.
Pritisnite kada želite da koristite 3D funkciju.
Pritiskajte numeričke tastere za rad sa
opcijama.
Pritisnite za prebacivanje jezika titla Blu-ray/
DVD diska.
TV
POWER
POWER
2D3D
SOURCE
1
2
3
4
5
6
7
8
SUBTITLE
0
9
AUDIO
Pritisnite za preskakanje unazad ili unapred.
Pritisnite da pređete na glavni meni.
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
POPUP
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
Pritisnite da biste koristili meni Alatke.
Vratite se na prethodni meni.
Pritisnite da koristite Smart Hub.
Pritisnite za pretraživanje sadržaja.
Podešavanje jačine zvuka televizora.
INTERNET@
SMART
HUB
SEARCH
REPEAT
79
VOL
MUTE
CH
Koristite za pristupanje raznim audio
funkcijama na disku (Blu-ray/DVD).
Pritisnite za reprodukovanje diska.
Koristite za ulazak u iskačući meni/meni
naslova.
Koristite za prikazivanje informacija o reprodukciji
tokom reprodukovanja Blu-ray/DVD diska.
Koristite da izaberete stavke menija i
menjate vrednosti u meniju.
Pritisnite za izlazak iz menija.
Ovi tasteri se koriste za menije plejera i za
nekoliko funkcija na Blu-ray diskovima.
Omogućava vam da ponovite naslov,
poglavlje, numeru ili disk.
Koristite za izbor TV programa.
Isključuje zvučnike vašeg televizora.
Stavljanje baterija
Omogućava vam da, nakon instalacije,
izaberete ulazni izvor na televizoru.
Pritisnite da biste pretraživali disk unapred ili
unazad.
Pritisnite za pauziranje diska.
Pritisnite za zaustavljanje diska.
Koristite za ulazak u meni diska.
Uključite i isključite televizor.
(Za rad sa televizorom, vidi stranu 21)
✎✎ NAPOMENA
`` Ako daljinski upravljač ne radi pravilno :
• Proverite polaritet +/– baterija.
• Proverite da li su baterije iscurele.
• Proverite da li je senzor za daljinsko upravljanje
blokiran nekom preprekom.
• Proverite da li se u blizini nalazi fluorescentno svetlo.
!! OPREZ
`` Odložite baterije u skladu sa lokalnim propisima za
zaštitu sredine. Ne stavljajte ih u kućni otpad.
20
Srpski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-SER.indb 20
2012-01-16 오후 3:13:46
Taster
TV POWER
TV SOURCE
TV VOL (+/–)
Funkcija
Koristi se za uključivanje i isključivanje
televizora.
Koristi se za izbor spoljnog izvora koji je
povezan na televizor.
Koristi se za podešavanje jačine zvuka
televizora.
TV CH (,/.) Koristi se za izbor željenog kanala.
TV MUTE
Koristi se za uključivanje i isključivanje
zvuka.
✎✎ NAPOMENA
`` Gore navedene funkcije neće obavezno funkcionisati
kod svih televizora. Ako naiđete na probleme,
koristite daljinski upravljač televizora.
Da biste utvrdili da li je vaš televizor
kompatibilan, pratite sledeća uputstva.
1. Uključite televizor.
2. Usmerite daljinski upravljač ka televizoru.
Marka
SAMSUNG
AIWA
TV POWER+82
ANAM
TV POWER+10, +11,
+12, +13, +14,
+15, +16, +17, +18
BANG & OLUFSEN TV POWER+57
BLAUPUNKT
TV POWER+71
BRIONVEGA
TV POWER+57
BRANDT
CGE
CONTINENTAL
EDISON
DAEWOO
EMERSON
FERGUSON
FINLUX
FORMENTI
FUJITSU
3. Pritisnite i držite pritisnut taster TV POWER
i unesite dvocifreni kod iz tabele na desnoj
strani koji odgovara vašoj marki televizora,
pritiskanjem odgovarajućih numeričkih tastera.
Ako je vaš televizor kompatibilan sa daljinskim
upravljačem, on će se isključiti.
Daljinski upravljač je sada programiran za rad
sa televizorom.
GRADIENTE
`` Ako je za vašu marku televizora navedeno više
kodova, pokušajte redom sa svakim dok ne
pronađete onaj koji funkcioniše.
LOEWE OPTA
✎✎ NAPOMENA
`` Ako zamenite baterije daljinskog upravljača, ponovo
morate programirati kod marke televizora.
Kod
TV POWER+01, +02,
+03, +04, +05,
+06, +07, +08, +09
GRUNDIG
HITACHI
IMPERIAL
JVC
LG
LOEWE
MAGNAVOX
METZ
MITSUBISHI
MIVAR
NEC
NEWSAN
TV POWER+73
TV POWER+52
TV POWER+75
TV POWER+19, +20,
+23, +24, +25,
+26, +27, +28,
+29, +30, +31,
+32, +33, +34
TV POWER+64
TV POWER+73
TV POWER+06, +49,
+57
TV POWER+57
TV POWER+84
TV POWER+70
TV POWER+49, +52,
+71
Marka
NOBLEX
NOKIA
NORDMENDE
PANASONIC
PHILIPS
PHONOLA
Kod
TV POWER+66
TV POWER+74
TV POWER+72, +73,
+75
TV POWER+53, +54,
+74, +75
TV POWER+06, +55,
+56, +57
TV POWER+06, +56,
+57
PIONEER
TV POWER+58, +59,
+73, +74
RADIOLA
TV POWER+06, +56
RADIOMARELLI TV POWER+57
RCA
TV POWER+45, +46
SABA
TV POWER+57, +72,
+73, +74, +75
REX
TV POWER+74
SALORA
TV POWER+74
SANYO
TV POWER+41, +42,
+43, +44, +48
SCHNEIDER
SELECO
SHARP
TV POWER+06
TV POWER+74
TV POWER+36, +37,
+38, +39, +48
SIEMENS
TV POWER+71
TV POWER+52
SINUDYNE
TV POWER+57
TV POWER+06, +19,
+20, +21, +22, +78
TELEAVA
TV POWER+60, +72,
+73, +75
TV POWER+61, +79
TV POWER+06, +69
TV POWER+06, +57
TV POWER+40
TV POWER+57
TV POWER+06, +48,
+62, +65
SINGER
SONY
TELEFUNKEN
THOMSON
TV POWER+57
TV POWER+35, +48
TV POWER+73
TV POWER+67, +73,
+75, +76
TV POWER+72, +73,
+75
THOMSON ASIA TV POWER+80, +81
TOSHIBA
TV POWER+47, +48,
+49, +50, +51, +52
TV POWER+52, +77
WEGA
TV POWER+57
TV POWER+68
ZENITH
TV POWER+63
TV POWER+83
YOKO
TV POWER+06
Srpski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-SER.indb 21
Početak
Uz pomoć ovog daljinskog upravljača možete
upravljati izvesnim funkcijama vašeg televizora.
Kontrolni kodovi televizora
03
Podešavanje daljinskog
upravljača za rad sa televizorom
21
2012-01-16 오후 3:13:46
Povezivanje
Povezivanje sa televizorom
Slučaj 1 : Povezivanje sa televizorom preko HDMI kabla - Najbolji kvalitet
(Preporučen)
1. Korišćenjem HDMI kabla povežite HDMI OUT konektor na plejeru sa HDMI IN konektorom vašeg TV aparata.
2. Uključite plejer i televizor.
3. Pritisnite taster za izbor ulaza na daljinskom upravljaču vašeg televizora dok se HDMI signal sa plejera
ne pojavi na vašem TV ekranu.
• Ako ste podesili daljinski upravljač tako da upravlja vašim televizorom (vidi stranu 21), pritisnite
taster TV SOURCE na daljinskom upravljaču i izaberite HDMI kao spoljni izvor televizora.
HDMI kabl
(nije isporučen)
✎✎ NAPOMENA
`` HDMI kabl predaje digitalne video/audio signale, tako da ne morate da povezujete audio kabl.
`` Ako je plejer povezan na vaš televizor u HDMI izlaznom modu rezolucije 720p, 1080i ili 1080p, morate koristiti HDMI
kabl velike brzine (kategorija 2).
`` HDMI predaje samo čist digitalni signal do televizora.
Ako vaš televizor ne podržava HDCP (Širokopojasna zaštita digitalnog sadržaja), na ekranu se pojavljuje slučajan šum.
`` Zavisno od vašeg televizora, izvesne rezolucije HDMI izlaza možda neće funkcionisati. Molimo da pogledate korisničko
uputstvo za vaš televizor.
`` Kada ovaj plejer prvi put povezujete na televizor putem HDMI kabla ili ga povezujete na novi televizor, rezolucija HDMI
izlaza se automatski postavlja na najveću rezoluciju koju podržava televizor.
`` Morate da imate HDMI vezu da biste uživali u video zapisima sa 3D tehnologijom.
`` Dugačak HDMI kabl može da izazove šum na ekranu. U tom slučaju, u meniju podesite opciju Dubokih tonova boja na Isklj.
`` Ako koristite HDMI-na-DVI kabl za povezivanje prikaznog uređaja, morate da povežete i AV OUT ili Digitalni Audio OUT na
svom prikaznom uređaju ili na audio sistem da biste čuli zvuk.
22
Srpski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-SER.indb 22
2012-01-16 오후 3:13:46
2. Uključite plejer i televizor.
Povezivanje
1. Korišćenjem audio/video kabla povežite A/V OUT (žuti) konektor na plejeru sa VIDEO IN (žuti) /
AUDIO IN (crveni i beli) konektorima vašeg TV aparata.
04
Slučaj 2 : Povezivanje sa televizorom putem audio/video kabla - Dobar
kvalitet
3. Pritisnite taster za izbor ulaza na daljinskom upravljaču vašeg televizora dok se “VIDEO” signal sa
plejera ne pojavi na TV ekranu.
• Ako ste podesili daljinski upravljač tako da upravlja vašim televizorom (vidi stranu 21), pritisnite
taster TV SOURCE na daljinskom upravljaču i izaberite VIDEO kao spoljni izvor televizora.
Audio/Video kabl
Crveni
Beli
Žuti
✎✎ NAPOMENA
`` Može se generisati šum ako se audio kabl postavi previše blizu mrežnog kabla.
`` Ako želite da povežete AV prijemnik, pogledajte strane koje se odnose na povezivanje sa AV prijemnikom. (Vidi strane 24~25)
`` Broj i pozicija ulaznih konektora može da varira zavisno od vašeg televizora. Molimo da pogledate korisničko uputstvo
za svoj televizor.
!! OPREZ
`` Ne povezujte plejer na televizor preko videorekordera. Video signali koji se dovode preko videorekordera mogu da se
pogoršaju usled sistema za zaštitu autorskih prava, pa će slika na televizoru biti izobličena.
Srpski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-SER.indb 23
23
2012-01-16 오후 3:13:47
Povezivanje
Povezivanje sa audio sistemom
• Molimo da smanjite jačinu zvuka kada uključujete AV prijemnik. Iznenadni glasni zvuk može oštetiti
zvučnike i vaše uši.
• Podesite format audio izlaza prema mogućnostima vašeg AV prijemnika. (Vidi strane 36~39)
• Broj i pozicija HDMI ulaznih konektora može da varira zavisno od vašeg AV prijemnika. Molimo da
pogledate korisničko uputstvo za svoj AV prijemnik.
Slučaj 1 : Povezivanje sa audio sistemom (AV prijemnik sa HDMI)
- Najbolji kvalitet (Preporučuje se)
1. Korišćenjem HDMI kabla povežite HDMI OUT konektor na plejeru sa HDMI IN konektorom vašeg AV
prijemnika.
2. Korišćenjem HDMI kabla, povežite HDMI OUT konektor na AV prijemniku sa HDMI IN konektorom
vašeg televizora.
3. Uključite plejer, televizor i AV prijemnik.
4. Pritisnite taster za izbor ulaza na AV prijemniku da biste izabrali spoljni ulaz i slušali zvuk sa plejera.
Pogledajte korisničko uputstvo za vaš AV prijemnik da biste podesili audio ulaz AV prijemnika.
5. Pritiskajte taster za izbor ulaza na daljinskom upravljaču vašeg televizora dok se HDMI signal sa
plejera ne pojavi na TV ekranu.
HDMI kabl
(nije isporučen)
24
Srpski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-SER.indb 24
HDMI kabl
(nije isporučen)
2012-01-16 오후 3:13:47
Slučaj 2 : Optički kabl
(nije isporučen)
Crveni
1. Korišćenjem audio/video kabla povežite A/
V OUT (žuti) konektor na plejeru sa AUDIO
IN (crveni i beli) konektorima vašeg stereo
uređaja korišćenjem crvene i bele žice.
Povezivanje
1. Korišćenjem optičkog kabla povežite
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) konektor
na plejeru sa DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)
konektorom vašeg AV prijemnika.
2. Korišćenjem kabla(ova) za video signal,
povežite HDMI ili A/V OUT konektor na
plejeru sa HDMI ili VIDEO IN konektorom
vašeg TV aparata. (vidi strane 22~23)
3. Uključite plejer, televizor i AV prijemnik.
4. Pritisnite taster za izbor ulaza na AV prijemniku da
biste izabrali spoljni ulaz i slušali zvuk sa plejera.
Pogledajte korisničko uputstvo za vaš AV prijemnik
da biste podesili audio ulaz AV prijemnika.
5. Pritisnite taster za izbor ulaza na daljinskom
upravljaču televizora da biste izabrali video
izvor (HDMI ili video.)
Slučaj 3 : Povezivanje sa audio
sistemom (Stereo pojačalo)
- Dobar kvalitet
04
Slučaj 2 : Povezivanje sa audio
sistemom (AV prijemnik sa Dolby
Digital ili DTS dekoderom) - Bolji
kvalitet
2. Korišćenjem kabla(ova) za video signal,
povežite HDMI konektor na plejeru sa HDMI
konektorom vašeg TV aparata ili povežite žutu
žicu audio/video kabla sa AV Ulaz konektorom
vašeg TV aparata. (vidi strane 22~23)
3. Uključite plejer, televizor i stereo pojačalo.
4. Pritisnite taster za izbor ulaza na stereo pojačalu
da biste izabrali spoljni ulaz i slušali zvuk sa plejera.
Pogledajte korisničko uputstvo za stereo pojačalo
da biste podesili audio ulaz stereo pojačala.
5. Pritisnite taster za izbor ulaza na daljinskom
upravljaču televizora da biste izabrali video
izvor (HDMI ili video.)
Slučaj 3 : Audio/
Video kabl
Beli
✎✎ NAPOMENA
`` Ako koristite digitalno audio povezivanje opisano kao slučaj 2, čućete samo dva prednja zvučnika kada je digitalni izlaz
podešen kao PCM.
`` Za povezivanje na TV aparat pomoću audio/video kabla, možda ćete morati da povežete produžni kabl na žuti video kabl.
Ako koristite produžni kabl, on mora imati RCA muški priključak na jednom kraju i RCA ženski konektor na drugom kraju.
Srpski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-SER.indb 25
25
2012-01-16 오후 3:13:49
Povezivanje
Povezivanje sa mrežom
Ovaj plejer vam omogućava da koristite mrežne servise (vidi strane 57~66) kao što su Smart Hub i BDLIVE i novije verzije softvera kada je povezan na mrežu. Preporučujemo da koristite AP (pristupna tačka)
ili IP usmerivač za povezivanje. Za više informacija o povezivanjima rutera, pogledajte korisničko uputstvo
rutera ili pozovite proizvođača rutera za tehničku pomoć.
Kablovska mreža
1. Korišćenjem Direct LAN kabla (UTP kabl), povežite LAN konektor plejera na LAN konektor modema
ili rutera.
2. Za podešavanje opcija mreže, pogledajte strane 39~43.
Usmerivač
Širokopojasni modem
(sa integrisanim ruterom)
Širokopojasni
servis
✎✎ NAPOMENA
Ili
Širokopojasni modem
Širokopojasni
servis
mrežavanje sa računarom
U
za funkciju AllShare
`` Internet pristup Samsungovom serveru za ažuriranje softvera možda neće biti dozvoljen, što zavisi od rutera koji koristite
ili politike vašeg dobavljača internet usluga. Za više informacija, kontaktirajte vašeg dobavljača internet usluga.
`` Ako ste korisnik DSL-a, koristite ruter za uspostavljanje veze sa mrežom.
`` Da biste koristili funkciju AllShare, morate da povežete svoj računar na mrežu, kao što je pokazano na slici.
Veza može biti kablovska ili bežična.
26
Srpski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-SER.indb 26
2012-01-16 오후 3:13:49
04
Bežična mreža
Širokopojasni
servis
mrežavanje sa
U
računarom za
funkciju AllShare
Povezivanje
Vaš plejer ima ugrađenu Wi-Fi funkciju. Možete se povezati na mrežu putem bežičnog IP delitelja (ruter ili
modem).
Za podešavanje opcija mreže, pogledajte strane 39~43.
Bežični IP delitelj
✎✎ NAPOMENA
`` Da bi koristio bežičnu mrežu, vaš plejer mora biti povezan na bežični IP delitelj (ruter). Ako bežični IP delitelj podržava
DHCP, plejer može da koristi DHCP ili statičku IP adresu za povezivanje na bežičnu mrežu.
`` Za bežičnog IP delitelja izaberite kanal koji se trenutno ne koristi. Ako kanal koji je izabran za bežičnog IP delitelja
trenutno koristi drugi uređaj u blizini, to će dovesti do smetnji i prekida komunikacije.
`` Ako je za vašu pristupnu tačku izabran režim Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n, a tip šifrovanja podešen
na WEP, TKIP ili TKIP-AES (WPS2Mixed), ovaj proizvod neće podržati vezu u skladu sa novim specifikacijama Wi-Fi
sertifikacije.
`` Ako vaša pristupna tačka podržava WPS (zaštićeno Wi-Fi podešavanje), možete da povežete mrežu preko opcije PBC
(konfiguracija sa pritiskom na taster) ili PIN-a (Lični identifikacioni broj) WPS će automatski konfigurisati SSID i WPA
ključ u bilo kom režimu.
`` Bežičnu mrežu možete da podesite na tri načina:
-- Bežično (opšte)
-- Koristeći WPS(PBC)
-- One Foot Connection
Bežična (opšta) opcija obuhvata procedure za automatsko i ručno podešavanje.
`` Bežična LAN mreža, po svojoj prirodi, može uzrokovati smetnje u zavisnosti od radnih uslova (performanse pristupne
tačke, udaljenost, prepreke, smetnje od drugih radio uređaja itd.).
`` Bežični IP delitelj postavite u infrastrukturni mod. “Ad-hoc” mod nije podržan.
`` Plejer podržava samo sledeće protokole bežičnog prenosa sa sigurnosnim ključem :
-- WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
`` Da biste koristili funkciju AllShare, morate da povežete svoj računar na mrežu, kao što je pokazano na slici.
Veza može biti kablovska ili bežična.
Srpski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-SER.indb 27
27
2012-01-16 오후 3:13:50
Povezivanje
Instaliranje Blu-ray plejera
Plejer možete instalirati na stalak ili na zid.
Kada instalirate plejer pobrinite se da bude ostavljeno dovoljno prostora za stavljanje diska.
Ako to ne uradite, proizvod neće normalno funkcionisati.
Mere opreza za instalaciju
• Ako svoj plejer instalirate na zid, zid mora da bude ravan i vertikalan.
• Izbegavajte da plejer instalirate u okruženjima gde vlada visoka temperatura ili vlažnost, ili na zid koji ne
može da izdrži težinu seta.
• Proverite jačinu zida. Ako jačina zida nije dovoljna da izdrži plejer, postarajte se da se pre instaliranja zid
ojača.
• Proverite sastav zida. Ako je zid napravljen od gipsane ploče, mermera ili gvožđa, kupite i koristite
odgovarajuće tiplove i zavrtnje za učvršćivanje.
• Povežite sve kablove kojima se povezuju spoljni uređaji (TV, itd.) sa plejerom pre nego što ga instalirate.
• Ako plejer instalirate na gipsanu ploču (suvi zid), preporučujemo da iza zida postavite stub i da
potporne zavrtnje navrtite u taj stub.
• Da biste sprečili električni udar, plejer isključite pre instalacije.
• Nemojte ništa vešati na instalirani plejer i izbegavajte udaranje po njemu.
• Dobro učvrstite uređaj na zid tako da ne padne. Ako uređaj padne može doći do povrede ili oštećenja
proizvoda.
• Ako plejer instalirate na zid, pobrinite se da deca ne povlače kablove za povezivanje jer to može dovesti
do pada plejera.
Slučaj 1 : Instaliranje na stalak
Za instaliranje na stalak, držač stalka umetnite u donji žleb Blu-ray plejera.
28
Srpski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-SER.indb 28
2012-01-16 오후 3:13:50
04
Slučaj 2 : Instaliranje na zid
Povezivanje
1. Komplet konzole umetnite u donji žleb Blu-ray plejera. Postavite dva zavrtnja, kao što je dole
prikazano, i okrećite ih u smeru kretanja kazaljke na satu da biste ih učvrstili.
2. Zidnu konzolu postavite na zid tako da uža strana bude okrenuta nagore i učvrstite je na zid pomoću
četiri zavtnja (nisu isporučeni). Zavrtnje navrtite u stub ili u tiplove radi osigurane podrške.
Kada je komplet konzole instaliran, umetnite Blu-ray plejer u odgovarajuće žlebove na zidnoj konzoli.
✎✎ NAPOMENA
`` Zavrtnji za zidnu konzolu se ne isporučuju. Kupite zavrtnje (i tiplove) koji odgovaraju vašem tipu zida.
Srpski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-SER.indb 29
29
2012-01-16 오후 3:13:50
Podešavanje
Početne postavke
1. Nakon povezivanja plejera uključite televizor.
Kada se ovaj plejer prvi put poveže na
televizor, plejer će se automatski uključiti i
prikazaće se ekran za Početne postavke.
• Glavni meni
Moji sadržaji
Vid. zapisi
Fotografije
Muzika
Moj uređaj
Internet
Podešavanja
Initial Settings | On-Screen Language
Select a language for the on-screen displays.
Български
Hrvatski
Dansk
Nederlands
Deutsch
Ελληνικά
Eesti keel
Indonesia
Suomi
Italiano
Čeština
d WPS(PBC)
English
Français
Magyar
한국어
m Move " Enter
2. Pritiskajte tastere ▲▼◄► da biste izabrali
željeni jezik, a zatim pritisnite taster UNESI.
3. Pritisnite taster UNESI da biste izabrali
Pokreni.
4. Pritiskajte tastere ▲▼ da izaberete željenu
razmeru ekrana televizora, a zatim pritisnite
taster UNESI. (Vidi stranu 33)
5. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali
željene postavke mreže : Kabelska TV,
Bežično (Opšte), WPS(PBC) ili One Foot
Connection, a zatim pritisnite taster UNESI.
Ako ne znate podatke o svojim mrežnim
postavkama, pritisnite PLAVI (D) taster
na vašem daljinskom upravljaču da biste
preskočili Postavke mreže, završite Početne
postavke i idite na Glavni meni.
Ako ste izabrali Postavke mreže, idite na
strane 39~43 da biste saznali više informacija
o postavkama mreže. Kada završite, pređite
na Korak 6.
✎✎ NAPOMENA
`` Kada se ovaj plejer prvi put poveže na televizor,
plejer će se automatski uključiti. To nije kvar.
`` Glavni meni se neće pojaviti ako ne konfigurišete
početne postavke osim onako kako je navedeno u
nastavku.
`` Ako pritisnete PLAVI (D) taster u toku podešavanja
mreže, možete pristupiti Glavnom meniju čak i ako
podešavanje mreže još uvek nije završeno.
`` Ako želite da ponovo prikažete ekran Početnih
postavki radi izmena, izaberite opciju za Resetovanje.
(Vidi stranu 44)
`` Koristite HDMI kabl za povezivanje plejera na
Samsung TV aparat koji je kompatibilan sa Anynet+
(HDMI-CEC)-om i 1.) Opciju Anynet+ (HDMI-CEC)
ste postavili na Uklj. i kod televizora i kod plejera i
2.) Podesili ste televizor na jezik koji podržava plejer
i plejer će automatski izabrati taj jezik kao željeni
jezik.
`` Ako je plejer zaustavljen duže od 5 minuta bez
intervencije korisnika, na vašem televizoru će se
pojaviti čuvar ekrana. Ako je plejer zaustavljen duže
od 20 minuta, napajanje se automatski isključuje.
6. Pojavljuje se Glavni meni. (Za više informacija
o Glavnom meniju, vidi stranu 31.)
30
Srpski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-SER.indb 30
2012-01-16 오후 3:13:51
POWER
2D3D
SOURCE
1
2
3
4
5
6
7
8
SUBTITLE
9
AUDIO
0
MENU
3. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali željeni
podmeni, a zatim pritisnite taster UNESI.
TITLE MENU
POPUP
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
4. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali željenu
stavku, a zatim pritisnite taster UNESI.
5. Pritisnite taster EXIT za izlazak iz menija.
3
2
INTERNET@
SMART
1
2
3
4
HUB
SEARCH
✎✎ NAPOMENA
4
`` Ako je plejer povezan sa mrežom, izaberite Smart
Hub iz Glavnog menija.
Preuzmite željeni sadržaj iz Samsung Apps.
(vidi strane 64~66)
REPEAT
MENU : Pritisnite da 79pređete na Glavni meni.
RETURN : Vratite
se na prethodni
meni.
VOL
CH
MUTE
`` Postupak pristupa može biti drugačiji, što zavisi od
izabranog menija.
UNESI / STRELICE ZA SMER :
Pomerite kursor ili odaberite stavku.
Aktivirajte trenutno označenu stavku.
Potvrdite postavku.
`` OSD (prikaz na ekranu) se kod ovog plejera može
promeniti posle ažuriranja verzije softvera.
• Meni Postavki
EXIT : Pritisnite za izlazak iz trenutnog menija.
Podešavanja
Da biste pristupili meniju Postavke i njegovim
podmenijima, postupite na sledeći način :
Ekran
Zvuk
Mreža
1. Pritisnite taster POWER.
Pojavljuje se Glavni meni.
Sistem
Jezik
Bezbednost
• Glavni meni
Podrška
Moji sadržaji
Vid. zapisi
Fotografije
2
Muzika
3
Internet
Podešavanja
1
4
d WPS(PBC)
1
Bira Moj uređaj.
2
Bira stavku Moji sadržaji.
3
Bira Internet.
4
Bira Podešavanja.
5
Prikazuje raspoložive tastere.
5
Postavke za 3D
Postavke za 3D
Režim repr. za 3D Blu-ray
Veličina ekrana
Opšte postavke
Moj uređaj
Podešavanje
DISC MENU
1
2. Pritiskajte tastere ◄► da biste izabrali
Podešavanja, a zatim pritisnite taster UNESI.
05
Pristupanje meniju Postavki
: Aut.
: 55 inč
> Premesti " Ulaz ' Nazad
HDMI duboki tonovi boje
: Aut.
Gore : Meni Postavki prikazuje podmeni 3D
postavki.
U meniju Postavke se nalaze sledeće stavke :
• Ekran
• Zvuk
• Mreža
• Sistem
• Jezik
• Bezbednost
• Opšte postavke
• Podrška
Ove stavke menija su prema navedenom
redosledu opisane na narednim stranama, počev
od Ekrana.
Srpski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-SER.indb 31
31
2012-01-16 오후 3:13:53
Podešavanje
Veličina ekrana
Ekran
Možete da konfigurišete razne opcije displeja kao
što su razmera ekrana televizora, rezolucija itd.
Postavke za 3D
Izaberite da li treba reprodukovati Blu-ray disk sa
3D sadržajima u 3D modu.
Podešavanja
Ekran
Zvuk
Mreža
Sistem
Jezik
Bezbednost
Postavke za 3D
Postavke za 3D
Režim repr. za 3D Blu-ray
Veličina ekrana
Opšte postavke
Podrška
: Aut.
: 55 inč
> Premesti " Ulaz ' Nazad
HDMI duboki tonovi boje
: Aut.
Režim repr. za 3D Blu-ray
3D Blu-ray diskovi su dostupni u dva formata: Blu-ray
3D i samo 3D. Možete da izaberete da li ćete Blu-ray 3D
disk gledati u 3D ili 2D modu pre reprodukovanja diska.
• Aut. : Automatski detektuje da li povezani
televizor može da reprodukuje 3D i u skladu
sa tim reprodukuje Blu-ray 3D disk u 3D ili 2D
tehnici ili samo 3D disk u 3D tehnici ako TV
podržava 3D.
Samo 3D diskovi se neće reprodukovati ako vaš
televizor ne podržava 3D.
• 3D  3D : Reprodukuje samo 3D diskove i Bluray 3D diskove uvek u 3D modu.
• 3D  2D : Reprodukuje Blu-ray 3D diskove
uvek u 2D modu. Samo 3D diskovi se neće
reprodukovati.
Omogućava vam da unesete stvarnu dijagonalu
vašeg televizora da bi plejer mogao da podesi
sliku u skladu sa dijagonalom ekrana i optimalno
prikaže 3D sliku.
(Za 3D ekrane veće od 116 inča je najbolje da se
podese kao 116 inča.)
!! OPREZ
`` Ako želite da uživate u 3D sadržaju, povežite 3D
uređaj (3D kompatibilan AV prijemnik ili TV) na HDMI
OUT priključak plejera korišćenjem HDMI kabla
velike brzine. Stavite 3D naočare pre reprodukovanja
3D sadržaja.
`` Plejer šalje 3D signale samo putem HDMI kabla koji
je povezan na HDMI OUT priključak.
`` Budući da je rezolucija video signala u režimu 3D
reprodukcije fiksirana na rezoluciju originalnog 3D
videa, rezoluciju ne možete da promenite onako
kako želite.
`` Neke funkcije kao što su BD Wise, podešavanje
dijagonale i rezolucije ekrana, možda neće pravilno
funkcionisati u modu 3D reprodukcije.
`` Za pravilnu isporuku 3D signala morate koristiti
HDMI kabl za velike brzine.
`` Kada gledate 3D slike, udaljite se od televizora
najmanje za 3 širine ekrana. Na primer, ako imate
ekran dijagonale 46 inča, udaljite se od ekrana 138
inča (11,5 stopa).
-- Za najbolju 3D sliku, 3D video ekran postavite u
visini očiju.
`` Ako je plejer povezan sa nekim 3D uređajima, 3D
efekat možda neće pravilno funkcionisati.
`` “Blu-ray 3D” i “Blu-ray 3D” logotip su zaštitni znaci
Blu-ray Disc Association.
✎✎ NAPOMENA
`` Kod nekih 3D diskova, da biste zaustavili film u toku
3D reprodukcije, pritisnite jednom taster ZAUSTAVI
(
). Film se zaustavlja, a opcija 3D moda se deaktivira
Da biste promenili izbor 3D opcije u toku
reprodukovanja 3D filma, pritisnite jednom taster
ZAUSTAVI (
). Pojavljuje se Blu-ray meni. Ponovo
pritisnite taster ZAUSTAVI (
), a zatim izaberite
Postavke za 3D u Blu-ray meniju.
`` U zavisnosti od sadržaja i položaja slike na ekranu
vašeg televizora, možete videti vertikalne crne linije
na levoj strani, na desnoj strani ili na obe strane.
32
Srpski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-SER.indb 32
2012-01-16 오후 3:13:53
✎✎ NAPOMENA
`` Zavisno od tipa diska, neke proporcije možda neće
biti na raspolaganju.
`` Ako izaberete proporciju ekrana i opciju koja se
razlikuje od proporcije ekrana vašeg televizora,
moglo bi doći do poremećaja slike.
`` Ako izaberete16:9 Originalno, televizor može da
prikaže 4:3 Pillarbox (crne linije na stranama slike).
Velič. ekrana za Smart Hub
Podesite Smart Hub ekran na optimalnu veličinu.
• Veličina 1 : Smart Hub veličina ekrana biće
manja od podrazumevane. Možete videti neke
crne linije na bočnim stranama ekrana.
• Veličina 2 : Ovo je podrazumevana postavka
za Smart Hub. Plejer prikazuje normalnu Smart
Hub veličinu ekrana.
• Veličina 3 : Ovo će prikazati veću Smart Hub
veličinu ekrana. Slika može biti prevelika za vaš
TV ekran.
BD Wise je najnovija Samsungova opcija za
međusobno povezivanje.
Ako Samsungov plejer sa opcijom BD Wise
povežete na Samsung televizor preko HDMI i
ako je opcija BD Wise uključena i kod plejera i
kod televizora, plejer šalje video signal sa video
rezolucijom i brzinom kadrova BD/DVD diska.
• Isklj. : Izlazna rezolucija ostaje fiksirana na
rezoluciju koja je prethodno podešena u meniju
Rezolucija, bez obzira na rezoluciju diska. Vidi
deo Rezolucija u nastavku.
• Uklj. : Plejer šalje video signal sa video
rezolucijom i brzinom kadrova BD/DVD diska.
✎✎ NAPOMENA
`` Kada je opcija BD Wise uključena, postavka
rezolucije se automatski vraća na BD Wise, a u
meniju Rezolucija pojavljuje se opcija BD Wise.
`` Ako je plejer povezan na uređaj koji ne podržava BD
Wise, ne možete da koristite funkciju BD Wise.
`` Za pravilan rad opcije BD Wise, kod proizvoda i kod
televizora podesite meni BD Wise na Uklj..
Rezolucija
Omogućava vam da podesite izlaznu rezoluciju
HDMI video signala na automatsku, 1080p,
1080i, 720p, 576p/480p ili 576i/480i. Ovaj broj
označava broj linija video signala po kadru. Slova i
i p označavaju prepleteno i progresivno skeniranje,
respektivno. Što je više linija, veći je kvalitet.
• Aut. : Automatski podešava izlaznu rezoluciju
na maksimalnu rezoluciju povezanog televizora.
• BD Wise : Automatski podešava rezoluciju na
rezoluciju BD/DVD diska, ako ste plejer povezali
putem HDMI kabla na televizor sa opcijom BD
Wise. (Stavka menija BD Wise se pojavljuje
samo ako je postavka BD Wise podešena na
Uklj.. Vidi deo BD Wise iznad.)
• 1080p : Daje 1080 linija progresivnog video signala.
• 1080i : Daje 1080 linija prepletenog video signala.
• 720p : Daje 720 linija progresivnog video signala.
• 576p/480p : Daje 576/480 linija progresivnog
video signala.
• 576i/480i : Daje 576/480 linija prepletenog
video signala.
Srpski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-SER.indb 33
Podešavanje
Zavisno od tipa televizora koji imate, možda ćete
hteti da prilagodite postavku dijagonale ekrana.
• 16:9 Originalno : Izaberite ako plejer povezujete
na televizor razmere ekrana 16:9. Plejer će sav
sadržaj prikazivati sa originalnim formatom slike.
Sadržaj formatiran u 4:3 formatu biće prikazan
sa crnim linijama na levoj i desnoj strani.
• 16:9 Potpuno : Izaberite ako plejer povezujete
na televizor razmere ekrana 16:9. Sav sadržaj
će popunjavati ceo ekran. Sadržaj formatiran u
4:3 formatu biće razvučen.
• 4:3 Letter Box : Izaberite ako plejer povezujete
na televizor razmere ekrana 4:3. Plejer će sav
sadržaj prikazivati sa originalnim formatom slike.
Sadržaj formatiran u 16:9 formatu biće prikazan
sa crnim linijama pri vrhu i pri dnu.
• 4:3 Pan-Scan : Izaberite ako plejer povezujete
na televizor razmere ekrana 4:3. Sadržaju
formata 16:9 biće odsečeni krajnji levi i desni
delovi slike.
BD Wise (samo za Samsung plejere)
05
Format slike
33
2012-01-16 오후 3:13:53
Podešavanje
Rezolucija u skladu sa izlaznim modom
• Reprodukcija Blu-ray diskova/E-sadržaja/Digitalnih sadržaja
HDMI / povezan
HDMI mod
Izlaz
Podešavanje
E-sadržaji/Digitalni
sadržaji
VIDEO mod
VIDEO mod
1080p
576i/480i
-
Maks. rezolucija TV
ulaza
Maks. rezolucija TV
ulaza
576i/480i
-
1080p@24F
1080p
1080p@24F
576i/480i
-
1080i
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576i/480i
Blu-ray disk
Rezolucija Blu-ray
diska
BD Wise
Auto
1080p
Filmski kadar : Autom. (24 f/s)
1080i
720p
1080p
1080i
720p
576p/480p
-
• DVD reprodukcija
Izlaz
Podešavanje
BD Wise
576i/480i
HDMI / povezan
Maks. rezolucija TV ulaza
1080i
1080i
720p
576p/480p
576i/480i
1080p
720p
576p/480p
-
576i/480i
-
Auto
1080p
34
HDMI mod
480i
720p
576p/480p
576i/480i
HDMI / nije povezan
-
VIDEO mod
576i/480i
576i/480i
576i/480i
576i/480i
576i/480i
576i/480i
-
-
576i/480i
576i/480i
HDMI / nije povezan
VIDEO mod
-
576i/480i
576i/480i
576i/480i
576i/480i
Srpski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-SER.indb 34
2012-01-16 오후 3:13:53
`` Ako ekran ostane prazan nakon što ste promenili
rezoluciju, izvadite sve diskove, a zatim pritisnite i
držite pritisnut taster ZAUSTAVI (
) na gornjoj
ploči plejera duže od 5 sekundi. Sve postavke se
vraćaju na fabrička podešenja. Pratite korake na
prethodnoj strani da biste pristupili svakom režimu
i izabrali Podešenje prikaza koje podržava vaš TV
aparat.
`` Ako su vraćene podrazumevane fabrička postavke,
svi sačuvani korisnički BD podaci biće obrisani.
`` Blu-ray disk mora da ima opciju za 24 kadra da bi
se koristio mod Filmski kadar (24Fs).
HDMI format boja
Omogućava vam da podesite format raspona boja
za HDMI izlaz tako da odgovara mogućnostima
povezanog uređaja (TV, monitor itd.).
• Aut. : Automatski podešava plejer na optimalni
format koji podržava vaš uređaj.
• YCbCr (4:4:4) : Ako vaš televizor podržava
YCbCr raspon boja preko HDMI, izaberite ovo
da biste slali normalnu nijansu YCbCr boje.
• RGB (standardno) : Izaberite ovo da biste slali
signal normalne nijanse RGB boje.
• RGB (poboljšano) : Ako ste plejer povezali na
DVI prikazni uređaj kao što je monitor, izaberite
ovo da biste slali nijansu poboljšane RGB boje.
Filmski kadar (24Fs)
Postavljanje opcije Filmski kadar (24Fs) na Aut.
omogućava vam da podesite HDMI izlaz plejera
sa 24 kadra u sekundi za bolji kvalitet slike.Možete
da uživate u opciji Filmski kadar (24Fs) jedino sa
TV aparatima koji podržavaju ovu brzinu kadrova.
Opciju Filmski kadar možete da izaberete samo
ako je plejer u modu izlazne HDMI rezolucije 1080i
ili 1080p.
• Aut. : Funkcije Filmskog kadra (24Fs) rade.
• Isklj. : Funkcije Filmskog kadra (24Fs) su
isključene.
Srpski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-SER.indb 35
Podešavanje
`` Ako povezani TV ne podržava Filmski kadar ili
odabranu rezoluciju, pojaviće se poruka “Ako se
ne prikaže nikakva slika kada izaberete „Da“,
sačekajte 15 sekundi da biste se vratili na prethodnu
rezoluciju. Želite li da promenite rezoluciju?”.
Ako izaberete Da, ekran televizora će se zatamniti na
15 sekundi, a rezolucija će automatski biti vraćena
na prethodnu vrednost.
05
✎✎ NAPOMENA
35
2012-01-16 오후 3:13:53
Podešavanje
HDMI duboki tonovi boje
Omogućava vam da sa HDMI OUT konektora
šaljete video signal sa dubokim tonovima boje.
Opcija Duboki tonovi boje omogućava precizniju
reprodukciju boja sa većom dubinom tonova boje.
• Aut. : Na povezani televizor koji podržava
funkciju HDMI dubokih tonova boje plejer šalje
video signal sa dubokim tonovima boje.
• Isklj. : Slika se isporučuje bez dubokih tonova
boje.
Režim nepokretnih slika
Omogućava vam da podesite tip slike koju plejer
prikazuje kada pauzirate DVD reprodukciju.
• Aut. : Automatski prikazuje najbolju nepokretnu
sliku u zavisnosti od sadržaja.
• Kadar : Izaberite kada pauzirate scenu sa malo
akcije.
• Polje : Izaberite kada pauzirate scenu sa mnogo
akcije.
Napredni režim
Zvuk
Digitalni izlaz
Digitalni izlaz možete da podesite tako da
odgovara mogućnostima AV prijemnika koji ste
povezali na plejer:
• PCM : Izaberite ako ste povezali AV prijemnik
koji podržava HDMI.
• Tok bitova (neobrađeno) : Izaberite ako ste
povezali HDMI AV prijemnik koji ima mogućnost
dekodiranja Dolby TrueHD i DTS-HD Master
Audio signala.
• Tok bitova (DTS ponovo kodiran) : Izaberite
ako ste povezali AV prijemnik putem Digital
Optical ulaza koji može da dekodira DTS.
• Tok bitova (Dolby D ponovo kodiran) :
Izaberite ako nemate HDMI kompatibilan
AV prijemnik, ali imate AV prijemnik koji ima
mogućnost dekodiranja Dolby Digital audio
signala.
Za više detalja pogledajte tabelu za izbor digitalnog
izlaza. (Vidi strane 37)
Omogućava vam da poboljšate kvalitet slike kada
gledate DVD diskove.
• Aut. : Izaberite da bi plejer automatski izabrao
najbolji kvalitet slike za DVD koji gledate.
• Video : Izaberite za najbolji kvalitet slike sa
koncerta ili TV emisije na DVD-u.
36
Srpski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-SER.indb 36
2012-01-16 오후 3:13:53
Povezivanje
HDMI
kompatibilan
AV prijemnik
Do 7.1-kanalnog
PCM-a
Do 7.1-kanalnog
Dolby Digital
PCM-a
Dolby Digital Do 7.1-kanalnog
PCM-a
Plus
Audio tok
Do 7.1-kanalnog
Dolby TrueHD
bitova na BluPCM-a
ray disku
Do 6.1-kanalnog
DTS
PCM-a
DTS-HD High
Do 7.1-kanalnog
Resolution
PCM-a
Audio
Do 7.1-kanalnog
DTS-HD
PCM-a
Master Audio
PCM
PCM
2-kanalni
Do 5.1-kanalnog
Audio tok na
Dolby Digital
PCM-a
DVD-u
Do 6.1-kanalnog
DTS
PCM-a
PCM
Definicija Bluray diska
Bilo koji
Tok bitova
(neobrađeno)
PCM
Optički
HDMI
kompatibilan
AV prijemnik
Optički
Tok bitova
(DTS ponovo
kodiran)
HDMI
kompatibilan
AV prijemnik ili
optički
PCM
PCM
DTS ponovo
PCM
2-kanalni
2-kanalni
kodiran
PCM
DTS ponovo
Dolby Digital Dolby Digital
2-kanalni
kodiran
PCM
Dolby Digital
DTS ponovo
Dolby Digital
2-kanalni
Plus
kodiran
PCM
DTS ponovo
Dolby TrueHD Dolby Digital
2-kanalni
kodiran
PCM
DTS ponovo
DTS
DTS
2-kanalni
kodiran
DTS-HD High
PCM
DTS ponovo
Resolution
DTS
2-kanalni
kodiran
Audio
PCM
DTS-HD
DTS ponovo
DTS
2-kanalni Master Audio
kodiran
PCM
PCM
PCM
PCM 2-kanalni
2-kanalni 2-kanalni
2-kanalni
PCM
Dolby Digital Dolby Digital Dolby Digital
2-kanalni
PCM
DTS
DTS
DTS
2-kanalni
Dekodira audio
signal glavne opcije
Dekodira audio
Šalje samo glavne opcije i BONUSVIEW audio
signal glavne opcije i audio toka bitova tako da AV tok bitova zajedno
BONUSVIEW audio tok prijemnik može da dekodira u jedan PCM audio
bitova zajedno u jedan audio tok bitova.Nećete čuti signal i dodaje
PCM audio signal i dodaje sekundarni BONUSVIEW navigacione zvučne
efekte, a zatim
navigacione zvučne
audio i navigacione zvučne
ponovo kodira PCM
efekte.
efekte.
audio u DTS tok
bitova.
Tok bitova
(Dolby D ponovo
kodiran)
HDMI
kompatibilan
AV prijemnik ili
optički
Podešavanje
Podešavanje
05
Izbor digitalnog izlaza
Dolby Digital
ponovo kodiran *
Dolby Digital
ponovo kodiran *
Dolby Digital
ponovo kodiran *
Dolby Digital
ponovo kodiran *
Dolby Digital
ponovo kodiran *
Dolby Digital
ponovo kodiran *
Dolby Digital
ponovo kodiran *
PCM 2-kanalni
Dolby Digital
DTS
Dekodira audio
signal glavne opcije
i BONUSVIEW
audio tok bitova
zajedno u jedan
PCM audio signal i
dodaje navigacione
zvučne efekte, a
zatim ponovo kodira
PCM audio u Dolby
digitalni tok bitova.
* Ako je Tok izvora 2-kanalni ili mono, ne primenjuje se postavka “Dolby D ponovo kodiran”. Izlaz će biti
2-kanalni PCM.
Blu-ray diskovi mogu da sadrže tri audio toka bitova :
-- Glavni audio signal : Audio filmska podloga glavne opcije.
-- BONUSVIEW audio : Dodatna filmska podloga, kao što su komentari režisera ili glumca.
-- Navigacioni zvučni efekti : Kada izaberete navigaciju nekog menija, mogu se čuti navigacioni zvučni
efekti. Navigacioni zvučni efekti su različiti na svakom Blu-ray disku.
Srpski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-SER.indb 37
37
2012-01-16 오후 3:13:53
Podešavanje
✎✎ NAPOMENA
`` Obavezno izaberite korektan Digitalni izlaz ili nećete
čuti zvuk ili ćete čuti jak šum.
`` Ako HDMI uređaj (AV prijemnik, TV) nije kompatibilan
sa komprimovanim formatima (Dolby digital, DTS),
audio signal se isporučuje kao PCM.
`` Standardni DVD diskovi nemaju BONUSVIEW audio i
navigacione zvučne efekte.
`` Neki Blu-ray diskovi nemaju BONUSVIEW audio i
navigacione zvučne efekte.
`` Ovo podešavanje opcije Digitalni izlaz ne utiče
na analogni (L/D) ili HDMI audio izlaz ka vašem
televizoru. Ono utiče na optički i HDMI audio izlaz
kada je plejer povezan na AV prijemnik.
`` Ako reprodukujete MPEG audio filmske podloge,
audio signal isporučuje PCM bez obzira na izabrane
opcije za Digitalni izlaz (PCM ili Tok bitova).
Smanj.br.piksela PCM-a
Omogućava vam da uključite ili isključite PCM
konverziju naniže na 48 kHz i 96kHz.
• Isklj. : Izaberite ovo kada je AV prijemnik koji je
povezan na plejer kompatibilan za 96kHz.
• Uklj. : Izaberite ovo kada AV prijemnik koji je
povezan na plejer nije kompatibilan za 96 kHz.
96 kHz-signali će se pretvarati u 48 kHz-signale
✎✎ NAPOMENA
`` Čak i kada je opcija PCM konverzija naniže
postavljena na Isklj., neki diskovi će isporučivati
samo konvertovani audio signal preko optičkih
digitalnih izlaza.
HDMI
• Ako vaš televizor nije kompatibilan sa
komprimovanim višekanalnim formatima (Dolby
Digital, DTS), plejer može da isporuči PCM
2-kanalni konvertovani audio signal čak i ako
u vašem meniju za podešavanje podesite Tok
bitova (Rekodiranje ili neobrađeno).
• Ako vaš televizor nije kompatibilan sa PCM
frekvencijama semplovanja većim od 48 kHz,
plejer može da isporuči 48 kHz-konvertovani
PCM audio čak i ako ste opciju PCM konverzija
naniže postavili na Isklj..
38
Dinamička kontrola opsega
Možete da slušate utišano a da ipak jasno čujete
dijalog.
Ova opcija je aktivna samo kada plejer detektuje
Dolby Digital signal.
• Aut. : Dinamička kontrola opsega biće
automatski podešena na osnovu informacija
koje daje Dolby TrueHD muzička podloga.
• Isklj. : Možete da uživate u filmu sa standardnim
dinamičkim opsegom.
• Uklj. : Kada se filmska podloga reprodukuje
sa smanjenom jačinom zvuka ili sa malih
zvučnika, sistem može da primeni odgovarajuću
kompresiju kako bi tiši sadržaj učinio primetnijim
i sprečio previše glasne dramske prelaze.
Režim smanjivanja broja kanala
Omogućava vam da izaberete kako će plejer
konvertovati višekanalni audio u manje kanala.
• Normalni stereo : Višekanalni audio signal
konvertuje na dvokanalni stereo. Izaberite ako
povezujete sa opremom koja ne podržava
funkcije virtuelnog zvuka kao što je Dolby Pro
Logic.
• Kompatibilan sa surround zvukom :
VIšekanalni audio signal konvertuje u surround
kompatibilni stereo. Izaberite ako povezujete
sa opremom koja podržava funkcije virtuelnog
zvuka kao što je Dolby Pro Logic.
Režim DTS Neo:6
Možete uživati u višekanalnom zvuku sa audio
CD-a (CD-DA).
• Isklj. : Isporučuje 2-kanalni audio signal samo
preko prednjih zvučnika.
• Bioskop : Izaberite ako želite da reprodukujete
2-kanalni zvuk filma preko više kanala.
• Muzika : Izaberite ako želite da reprodukujete
2-kanalnu muziku preko više kanala.
✎✎ NAPOMENA
`` Ako koristite AV prijemnik koji podržava HDMI
format, ova opcija je dostupna kada konfiguraciju za
Digitalni izlaz postavite na PCM.
Srpski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-SER.indb 38
2012-01-16 오후 3:13:53
✎✎ NAPOMENA
`` Vreme kašnjenja zvuka koje zadate možda neće biti
tačno u zavisnosti od sadržaja koji se reprodukuje.
Mreža
Pre nego što počnete, kontaktirajte svog
dobavljača internet usluga da biste saznali da li
je vaša IP adresa statička ili dinamička. Ako je
dinamička i ako koristite kablovsku ili bežičnu
vezu, preporučujemo da koristite automatske
procedure. Ako koristite bežičnu vezu i ako vaš
ruter ima tu mogućnost, možete da koristite
WPS(PBC) ili One Foot Connection.
Ako je IP adresa statička, morate da upotrebite
proceduru za ručno podešavanje i kod kablovske i
kod bežične veze.
Postavke mreže
Da biste počeli sa uspostavljanjem veze vašeg
plejera sa mrežom, postupite na sledeći način:
1. U Glavnom meniju, pritiskajte tastere ◄► da
biste izabrali Podešavanja, a zatim pritisnite
taster UNESI.
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali stavku
Mreža, a zatim pritisnite taster UNESI.
3. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali stavku
Postavke mreže, a zatim pritisnite taster
UNESI.
4. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali opciju
Kabelska TV, Bežično (Opšte), WPS(PBC)
ili One Foot Connection, a zatim pritisnite
taster UNESI.
5. Ako imate kablovsku mrežu, pređite na deo
Kablovska mreža. Ako imate bežičnu mrežu,
pređite na deo Bežična mreža na stranama
40~42.
Podešavanje kablovske veze - Aut.
1. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali opciju
Kabelska TV.
Podešavanja
Ekran
Zvuk
Mreža
Sistem
Jezik
Bezbednost
Postavke mreže
Izaberite tip mrežne veze.
Kabelska TV
Bežično
(Opšte)
WPS(PBC)
One Foot
Opšte postavke
Connection
Podrška
Poveži se sa mrežom preko LAN kabla. Proverite da li je
LAN kabl priključen.
> Prem. " Ulaz ' Nazad
2. Pritisnite taster UNESI.
Pojavljuje se ekran Statusa mreže. Plejer se
povezuje na mrežu nakon provere mrežne
konekcije.
Podešavanje kablovske veze - Ručno
Ako imate statičku IP adresu ili automatsko
podešavanje ne funkcioniše, biće potrebno da
vrednosti za Postavke mreže podesite ručno.
Da biste videli vrednosti svojih Postavki mreže
na većini računara sa operativnim sistemom
Windows, postupite na sledeći način :
`` Windows XP
1. Desnim tasterom miša kliknite na ikonu Mreža
u donjem desnom uglu Windows radne
površine.
2. U iskačućem meniju kliknite na Status.
3. Na prikazanom dijalogu kliknite na karticu
Podrška.
4. U kartici Podrška kliknite na taster Detalji.
Prikazaće se postavke mreže.
`` Windows 7
1. Kliknite na ikonu Mreža u donjem desnom
uglu Windows radne površine.
2. U iskačućem meniju kliknite na Mreža i Centar
za deljenje.
Srpski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-SER.indb 39
Podešavanje
U nekim slučajevima, kada je plejer povezan sa
digitalnim TV aparatom, audio signal se možda
neće sinhronizovati sa video signalom. Ako do
toga dođe, podesite vreme kašnjenja zvuka tako
da odgovara video signalu.
• Možete da podesite vreme kašnjenja zvuka od 0
ms do 200 ms.
Prilagodite ga optimalnoj postavci.
Kablovska mreža
05
Audio sinhr.
39
2012-01-16 오후 3:13:54
Podešavanje
3. Na prikazanom dijalogu kliknite na LAN ili
Veza sa bežičnom mrežom, u zavisnosti od
vaše mrežne veze.
4. U kartici Podrška, kliknite na taster Detalji.
Prikazuju se postavke mreže.
✎✎ NAPOMENA
`` U zavisnosti od verzije vašeg operativnog sistema
Windows, informacije se mogu razlikovati.
Da biste ušli u Postavke mreže vašeg plejera,
postupite na sledeći način :
10. Pritisnite taster ▼ da pređete u DNS režim.
11. Pritisnite taster ▼ da dođete na prvo DNS
polje za unos. Brojke unesite kao što je
opisano gore.
12. Pritisnite taster UNESI da biste izabrali OK.
Pojavljuje se ekran Statusa mreže. Plejer se
povezuje na mrežu nakon provere mrežne veze.
Bežična mreža
1. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali stavku
Kabelska TV, a zatim pritisnite taster UNESI.
Bežičnu mrežu možete da podesite na tri načina :
• Bežično (Opšte)
• Koristeći WPS(PBC)
• One Foot Connection
Bežična (Opšta) opcija obuhvata procedure za
automatsko i ručno podešavanje.
3. Na ekranu Statusa mreže izaberite Otkaži, a
zatim pritisnite taster Unesi.
Podešavanje veze sa bežičnom mrežom
- Aut.
2. Pritiskajte tastere ◄► da biste izabrali
Postavke IP ad., a zatim pritisnite taster
UNESI.
Podešavanja
Ekran
Zvuk
Mreža
IP režim
IP adresa
Podmrežna maska
Sistem
Jezik
Bezbednost
Postavke IP ad.
Mrežni prolaz
DNS režim
Opšte postavke
Podrška
DNS Server
Ručno
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
Ručno
0 . 0 . 0 . 0
U redu
> Prem. " Ulaz ' Nazad
4. Pritisnite taster UNESI da biste izabrali IP
režim.
5. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali stavku
Ručno, a zatim pritisnite taster UNESI.
6. Pritisnite taster ▼ da dođete na prvo polje za
unos IP adresa.
7. Za unos brojeva koristite numeričke tastere na
daljinskom upravljaču.
8. Kada bilo koje polje završite, pritisnite taster
► da pređete na naredno polje.
Takođe, možete da koristite druge tastere
sa strelicama za pomeranje nagore, nadole i
unazad.
9. Unesite vrednosti za IP adresa, Podmrežna
maska i Mrežni prolaz.
40
Većina bežičnih mreža ima opcionalni sigurnosni
sistem koji zahteva uređaje koji pristupaju mreži
da bi preneli šifrovani sigurnosni kod koji se naziva
pristupni ili sigurnosni ključ. Sigurnosni ključ se
bazira na fazi za pristup, koja je obično reč ili
niz brojki i slova određene dužine, a od vas se
traži da je unesete kada podešavate bezbednost
vaše bežične mreže. Ako koristite ovaj način
za uspostavljanje veze sa mrežom i ako imate
sigurnosni ključ za vašu bežičnu mrežu, moraćete
da unesete tu frazu za pristup tokom procesa
podešavanja.
1. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali opciju
Bežično (Opšte).
Podešavanja
Ekran
Zvuk
Postavke mreže
Izaberite tip mrežne veze.
Mreža
Sistem Kabelska TV
Bežično
Jezik
(Opšte)
Bezbednost
WPS(PBC)
Opšte postavke
One Foot
Podrška Connection
Podesite bežičnu mrežu tako što ćete izabrati bežični
ruter. Možda ćete morati da unesete bezbednosni ključ
u zavisnosti od postavke za bežični ruter.
> Prem. " Ulaz ' Nazad
2. Pritisnite taster UNESI.
Kada završi, prikazuje spisak dostupnih
mreža.
Srpski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-SER.indb 40
2012-01-16 오후 3:13:54
Ekran
Zvuk
Mreža
Sistem
Jezik
Bezbednost
a
b
m
n
g
s
Opšte postavke
Podrška
Postavke mreže
Unesite bezbed. ključ.
h
a/A
c
d
o
p
i
t
u
*
j
v
e
k
q
w
Izbriši
Uneto: 0
f
1
2
3
r
7
8
9
l
x
4
y
Razmak
5
z
6
0
Završeno
a Preth. m Prem. " Ulaz ' Nazad
✎✎ NAPOMENA
`` Frazu za pristup bi trebalo da nađete na nekom
od instalacionih ekrana koje ste koristili prilikom
instalacije svog rutera ili modema.
5. Kada završite, pritisnite ZELENI (B) taster na
svom daljinskom upravljaču ili pritiskajte tastere
▲▼◄► da biste kursor pomerili na Završeno,
a zatim pritisnite taster UNESI.
Pojavljuje se ekran Statusa mreže. Plejer se povezuje
na mrežu nakon provere mrežne konekcije.
Podešavanje veze sa bežičnom mrežom Ručno
Ako automatsko podešavanje ne funkcioniše,
biće potrebno da vrednosti za mrežna podešenja
unesete ručno.
Da biste videli vrednosti Postavki mreže na većini
računara sa operativnim sistemom Windows,
postupite na sledeći način :
`` Windows XP
1. Desnim tasterom miša kliknite na ikonu Mreža
u donjem desnom uglu ekrana.
1. Kliknite na ikonu Mreža u donjem desnom
uglu Windows radne površine.
2. U iskačućem meniju kliknite na Mreža i Centar
za deljenje.
3. Na prikazanom dijalogu kliknite na LAN ili
Veza sa bežičnom mrežom, u zavisnosti od
vaše mrežne veze.
4. U kartici Podrška, kliknite na taster Detalji.
Prikazuju se postavke mreže.
✎✎ NAPOMENA
`` U zavisnosti od verzije vašeg operativnog sistema
Windows, informacije se mogu razlikovati.
Da biste ušli u Postavke mreže vašeg plejera,
postupite na sledeći način :
1. Pratite korake od 1 do 4 u proceduri
‘Podešavanja veze sa bežičnom mrežom Aut.’.
2. Kada završite, pritisnite ZELENI (B) taster na
svom daljinskom upravljaču ili pritiskajte tastere
▲▼◄► da biste kursor pomerili na Završeno,
a zatim pritisnite taster UNESI. Pojavljuje se
ekran Statusa mreže.
Podešavanja
Ekran
Audio
Mreža
IP režim
IP adresa
Podmrežna maska
Sistem
Jezik
Bezbednost
Mrežni prolaz
DNS režim
Opšte postavke
Podrška
Postavke IP ad.
DNS Server
Ručno
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
Ručno
0 . 0 . 0 . 0
U redu
> Prem. " Ulaz ' Nazad
3. Na ekranu Statusa mreže izaberite Otkaži, a
zatim pritisnite taster Unesi.
4. Pritiskajte tastere ◄► da biste izabrali
Postavke IP ad., a zatim pritisnite taster
UNESI.
2. U iskačućem meniju kliknite na Status.
5. Pritisnite taster UNESI da biste izabrali IP
režim.
4. U kartici Podrška kliknite na taster Detalji.
Prikazaće se postavke mreže.
7. Pritisnite taster ▼ da dođete na prvo polje za
unos IP adrese.
3. Na prikazanom dijalogu kliknite na karticu
Podrška.
6. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali stavku
Ručno, a zatim pritisnite taster UNESI.
Srpski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-SER.indb 41
Podešavanje
Podešavanja
`` Windows 7
05
3. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali željenu
mrežu, a zatim pritisnite taster UNESI.
Pojavljuje se ekran Sigurnosti.
4. Na ekranu Sigurnost, unesite frazu za pristup
vaše mreže. Brojke unesite direktno putem
daljinskog upravljača.
Da biste izabrali slovo, pritiskajte tastere
▲▼◄► radi pomeranja kursora, a zatim
pritisnite taster UNESI.
41
2012-01-16 오후 3:13:54
Podešavanje
8. Za unos brojeva koristite numeričke tastere.
9. Kada bilo koje polje završite, pritisnite taster
► da pređete na naredno polje.
Takođe, možete da koristite druge tastere
sa strelicama za pomeranje nagore, nadole i
unazad.
10. Unesite vrednosti za IP adresa, Podmrežna
maska i Mrežni prolaz.
11. Pritisnite taster ▼ da pređete u DNS režim.
12. Pritisnite taster ▼ da dođete na prvo DNS
polje za unos. Brojke unesite kao što je
opisano gore.
13. Pritisnite taster OK.
14. Pojavljuje se ekran Statusa mreže. Plejer se
povezuje na mrežu nakon provere mrežne veze.
WPS(PBC)
Najlakši način da se podesi veza sa bežičnom
mrežom je korišćenje WPS(PBC) funkcije ili
funkcije One Foot Connection.
Ako vaš bežični ruter ima taster WPS(PBC),
postupite na sledeći način :
1. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali opciju
WPS(PBC).
Podešavanja
Ekran
Zvuk
Postavke mreže
Izaberite tip mrežne veze.
Mreža
Sistem Kabelska TV
Bežično
Jezik
(Opšte)
Bezbednost
WPS(PBC)
Opšte postavke
One Foot
Podrška Connection
Lako povezivanje sa bežičnim ruterom pritiskom na
WPS(PBC) dugme. Izaberite ovu opciju ako bežični
ruter podržava konfiguraciju komandnog dugmeta
(PBC).
> Prem. " Ulaz ' Nazad
One Foot Connection
Možete da podesite bežičnu vezu automatski ako
imate Samsung bežični ruter koji podržava funkciju
povezivanja na jednu stopu. Za povezivanje
korišćenjem funkcije povezivanja na jednu stopu,
postupite na sledeći način :
1. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali opciju
One Foot Connection.
Podešavanja
Ekran
Zvuk
Postavke mreže
Izaberite tip mrežne veze.
Mreža
Sistem
3. Pritisnite taster WPS(PBC) na vašem ruteru
u roku od dva minuta. Vaš plejer automatski
pribavlja sve vrednosti postavki mreže i
povezuje vas sa mrežom.
Povežite se automatski sa bežičnom mrežom ako vaš
bežični ruter podržava One Foot Connection. Izaberite
ovaj tip veze nakon postavljanja bežičnog rutera na
razdaljinu od 10 inča (25 cm) proizvoda.
> Prem. " Ulaz ' Nazad
2. Pritisnite taster UNESI.
3. Samsung bežični ruter postavite do 25 cm
(10 inča) od svog plejera radi povezivanja.
4. Sačekajte da se veza automatski uspostavi.
Status mreže
Proverite da li je veza sa mrežom i Internetom
uspostavljena.
Podešavanja
Ekran
Zvuk
Mreža
Sistem
2. Pritisnite taster UNESI.
Kabelska TV
Bežično
(Opšte)
Bezbednost
WPS(PBC)
Opšte postavke
One Foot
Podrška Connection
Jezik
Status mreže
KT_WLAN
Jezik Uspostavljena je veza sa Internetom.
MAC adresa
XX:XX:XX:XX:XX:XX
IP adresa
0.0.0.0
Podmrežna maska
0.0.0.0
Mrežni prolaz
0.0.0.0
DNS Server
0.0.0.0
Ukoliko imate problema sa korišćenjem Interneta, kontaktirajte svog dobavljača
Internet usluge.
Bezbednost
Opšte postavke
Podrška Postavke mreže
Postavke IP ad.
Pok.opet
U redu
< Prem. " Ulaz ' Nazad
4. Pojavljuje se ekran Statusa mreže. Plejer se
povezuje na mrežu nakon provere mrežne veze.
42
Srpski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-SER.indb 42
2012-01-16 오후 3:13:55
✎✎ NAPOMENA
`` Šta je sertifikat validnosti?
Kada Blu-ray plejer koristi BD-LIVE da bi serveru
poslao podatke diska i zahtev za proveru diska,
server koristi prenete podatke da bi proverio da li je
disk validan, a zatim plejeru šalje sertifikat.
`` Dok koristite BD-LIVE sadržaje Internet veza može
biti ograničena
Sistem
Početne postavke
Korišćenjem funkcije Početne postavke, možete
da podesite jezik, Postavke mreže itd.
Za više informacija o funkciji Početne postavke
pogledajte deo Početne postavke u ovom
korisničkom priručniku. (Vidi strane 30~47)
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ je praktična funkcija koja nudi povezani
rad ovog uređaja preko drugih Samsungovih
plejera koji imaju Anynet+ funkciju.
Da biste koristili ovu funkciju, povežite plejer
sa Samsung televizorom pomoću HDMI kabla.
Sa uključenom Anynet+ funkcijom možete da
upravljate ovim plejerom korišćenjem daljinskog
upravljača Samsung televizora i pokrenuti
reprodukciju diska jednostavnim pritiskom na
taster REPRODUKUJ (
) na daljinskom
upravljaču televizora.
Za više informacija, pogledajte korisničko uputstvo
za televizor.
• Isklj. : Anynet+ funkcije neće raditi.
• Uklj. : Anynet+ funkcije će raditi.
`` Ova funkcija nije na raspolaganju ako HDMI kabl ne
podržava CEC.
`` Ako vaš Samsung TV ima Anynet+ logotip, onda
podržava Anynet+ funkciju.
`` Zavisno od vašeg televizora, izvesne rezolucije HDMI
izlaza možda neće funkcionisati.
Molimo da pogledate korisničko uputstvo za svoj
televizor.
Upravljanje BD podacima
Omogućava vam da upravljate preuzetim
sadržajima kojima pristupate preko Blu-ray diska
koji podržava BD-LIVE uslugu i sačuvanim na
priključenom flash memorijskom uređaju.
Možete proveriti informacije o uređaju uključujući
kapacitet memorije, obrisati BD podatke ili
promeniti flash memorijski uređaj.
Opcija Promeni uređaj vam omogućava da
izaberete Interna memorija proizvoda ili Spoljašnja
memorija (povezani USB uređaj).
Ako je veličina podatka sa BD-LIVE servisa koje
treba sačuvati veća od veličine preostale memorije
ili je Interna memorija puna, povežite spoljni USB
uređaj a zatim u meniju izaberite Spoljašnji uređaj.
Informacije o ekranu Upravljanje BD podacima :
• Ukupna veličina : Ukupan kapacitet memorije
uređaja.
• Dostupna veličina : Dostupan kapacitet
memorije uređaja.
✎✎ NAPOMENA
`` U modu spoljašnje memorije, reprodukcija diska
može biti prekinuta ukoliko u toku reprodukcije
odspojite USB uređaj.
`` Podržavaju se samo oni USB uređaji koji su
formatirani u FAT sistemu datoteka (DOS 8.3 oznaka
logičkog diska). Preporučujemo da koristite USB
uređaje koji podržavaju USB 2.0 protokol sa 4 MB/s
ili većom brzinom čitanja/pisanja.
`` Funkcija za nastavak reprodukcije možda neće
funkcionisati nakon što formatirate memorijski
uređaj.
`` Ukupna memorija koja je dostupna za upravljanje BD
podacima može se razlikovati, što zavisi od uslova.
Srpski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-SER.indb 43
Podešavanje
Izaberite da li se veza sa internetom dozvoljava ili
zabranjuje kada koristite BD-LIVE servis.
• Dozvoli (Sve) : Internet veza je dozvoljena za
sve BD-LIVE sadržaje.
• Dozvoli (samo važeće) : Internet veza je
dozvoljena samo za sadržaje BD-LIVE opcije
koja poseduje ispravan sertifikat.
• Zabrani : Internet veza nije dozvoljena za bilo
kakav BD-LIVE sadržaj.
✎✎ NAPOMENA
05
Internet veza za uslugu BD-Live
43
2012-01-16 오후 3:13:55
Podešavanje
Vremenska zona
Možete da zadate vremensku zonu za vaše
mesto.
Podešavanja
Ekran
Zvuk
Vremenska zona
Mreža
Sistem
Jezik
Bezbednost
Opšte postavke
Podrška
GMT + 00:00
London, Lisabon, Kazablanka
< Izmena " Sačuvaj ' Nazad
DivX® vid. na zah.
Pogledajte DivX® VOD registracioni kod da biste
kupili i reprodukovali DivX® VOD sadržaj.
Reset
Sve postavke, osim postavki mreže i Smart Huba,
biće vraćene na podrazumevane vrednosti.
✎✎ NAPOMENA
`` Podrazumevana lozinka je 0000.
Jezik
Možete da odaberete jezik koji želite za Glavni
meni, meni diska itd.
• Meni ekrana : Izaberite jezik za prikaze na
ekranu.
• Meni diska : Izaberite jezik za prikaze na meniju
diska.
• Zvuk : Izaberite jezik za audio diska.
• Titlovi : Izaberite jezik za titlove diska.
✎✎ NAPOMENA
`` Izabrani jezik će se pojaviti samo ako ga podržava
disk.
44
Bezbednost
Ova funkcija radi sa Blu-ray i DVD diskovima
kojima je dodeljen rejting za godine ili brojčani
rejting koji ukazuje na nivo podobnosti zadržaja.
Ovi brojevi vam pomažu da kontrolišete tipove
Blu-ray i DVD diskova koje može da gleda vaša
porodica.
Izaberite rejting koji želite da podesite za BD
roditeljsku kontrolu i nivo rejtinga koji želite da
podesite za DVD roditeljsku kontrolu. Plejer će
reprodukovati samo Blu-ray diskove čija je ocena
jednaka ili manja od starosnog rejtinga i DVD
diskove sa nižim numeričkim rejtingom, osim ako
se ne unese lozinka.
Veći brojevi ukazuju na sadržaj za starije gledaoce.
BD ocena roditelja
Sprečite reprodukciju Blu-ray diskova sa
specifičnim starosnim rejtinzima osim ako se ne
unese lozinka.
DVD ocena roditelja
Sprečite reprodukciju DVD diskova sa specifičnim
brojčanim rejtinzima osim ako se ne unese lozinka.
Promeni lozinku
Promenite 4-cifrenu lozinku koju koristite za
pristup sigurnosnim funkcijama.
Ako ste zaboravili lozinku
1. Izvadite disk.
2. Pritisnite i zadržite taster ZAUSTAVI (
gornjoj ploči 5 sekundi ili duže.
Sve postavke će se vratiti na fabričke
postavke.
) na
✎✎ NAPOMENA
`` Ako su vraćena fabrička podešenja, svi sačuvani
korisnički BD podaci biće obrisani.
Srpski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-SER.indb 44
2012-01-16 오후 3:13:55
Promenite osvetljenost gornje ploče.
• Aut. : Zatamnjuje tokom reprodukcije.
• Priguši : Zatamnjuje prozor displeja.
• Osvetljeno : Osvetljava prozor displeja.
Svetlosni efekat
Možete da podesite svetlosni efekat na plejeru.
• Uvek uključ : Svetlosni efekat je uvek aktiviran.
Preporučuje se za displej u maloprodaji.
To se preporučuje za neprekidnu reprodukciju
reklama ili demonstraciju.
• Aut. : Aktivirajte Svetlosni efekat kada uključujete
ili isključujete plejer ili kada stavljate ili izbacujete
disk. To se preporučuje za kućnu upotrebu.
• Isklj. : Svetlosni efekat je isključen.
Mrežni daljinski upravljač
Funkcija mrežnog daljinskog upravljanja vam
omogućava da kontrolišete svoj Blu-ray plejer
preko daljinskog uređaja, kao što je smart telefon
putem bežične veze sa vašom lokalnom mrežom.
Da biste koristili funkciju mrežnog daljinskog
upravljanja, uradite sledeće :
1. Izaberite Uklj. u meniju Mrežnog daljinskog
upravljanja.
2. Instalirajte Samsungovu aplikaciju za mrežno
daljinsko upravljanje da biste svoj plejer
mogli da kontrolišete putem kompatibilnog
prenosivog uređaja.
3. Obezbedite da vaš prenosivi uređaj i plejer
budu povezani na isti bežični ruter.
4. Pokrenite aplikaciju na svom prenosivom
uređaju. Aplikacija treba da pronađe vaš plejer
i da ga prikaže na listi.
Nadogradnja softvera
Meni Nadogradnja softvera vam omogućava da
nadogradite softver radi poboljšanja performansi ili
dodatnih usluga.
Podešavanje
Prednji ekran
Podrška
05
Opšte postavke
Preko Interneta
Za nadogradnju preko Interneta, postupite na
sledeći način :
1. Izaberite opciju Preko Interneta, a zatim
pritisnite taster UNESI. Pojavljuje se poruka
"Povezivanje sa serverom".
2. Ako je preuzimanje dostupno, pojaviće se
iskačući meni Preuzimanje sa trakom napretka
i preuzimanje započinje.
3. Kada je preuzimanje završeno, pojavljuje se
prozor Upit za nadogradnju sa tri mogućnosti :
Nadogradi odmah, Nadogradi kasnije ili Ne
nadograđuj.
4. Ako izaberete opciju Nadogradi odmah, plejer
će nadograditi softver, isključiti ga, a zatim
automatski uključiti.
5. Ako ne napravite izbor u roku od jedne minute
ili izaberete opciju Nadogradi kasnije, plejer će
sačuvati novi softver za nadogradnju. Softver
možete nadograditi kasnije korišćenjem
funkcije Preuzimanjem.
6. Ako izaberete opciju Ne nadograđuj, plejer
otkazuje nadogradnju.
✎✎ NAPOMENA
`` Vaš plejer mora da bude povezan na Internet da
biste koristili funkciju "Preko Interneta".
`` Nadogradnja je završena kada se plejer isključi, a
zatim se on sam ponovo uključi.
`` Nikad ne isključujte i ne uključujte plejer ručno
tokom procesa ažuriranja.
5. Izaberite plejer.
6. Ako prvi put koristite ovu funkciju, biće vam
postavljeno pitanje da li želite da dozvolite ili
odbijete daljinsku kontrolu plejera. Izaberite
opciju Dozvoli.
7. Sledite uputstva koja vam prikazuje aplikacija
da biste kontrolisali plejer.
Srpski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-SER.indb 45
45
2012-01-16 오후 3:13:55
Podešavanje
`` Samsung Electronics neće imati nikakvu zakonsku
odgovornost za neispravnost plejera izazvanu
nestabilnom vezom sa internetom ili nemarnošću
korisnika tokom nadogradnje softvera.
`` Ako želite da otkažete nadogradnju za vreme
preuzimanja podataka za nadogradnju, pritisnite
taster UNESI.
Preko USB veze
Za nadogradnju putem USB-a, postupite na
sledeći način :
1. Posetite www.samsung.com/bluraysupport.
2. Na računar preuzmite najnoviju zip arhivu
softvera za nadogradnju putem USB-a.
3. Raspakujete zip arhivu na računaru. Trebalo
da imate jedan direktorijum koji nosi isto ime
kao zip datoteka.
4. Iskopirajte direktorijum na USB flash memoriju.
5. Uverite se da disk nije stavljen u proizvod,
a zatim umetnite USB fleš memoriju u USB
priključak plejera.
6. U meniju plejera pređite na Podešavanja >
Podrška > Nadogradnja softvera.
7. Izaberite opciju Preko USB veze.
✎✎ NAPOMENA
`` Fioka za disk mora da bude prazna kada softver
nadograđujete korišćenjem USB Host konektora.
`` Kada se završi nadogradnja softvera, proverite
podatke o softveru u meniju Nadogradnja.
`` Ne isključujte plejer u toku nadogradnje softvera. To
može dovesti do neispravnosti plejera.
`` Ažuriranja softvera preko USB Host konektora mora
se obaviti samo korišćenjem USB fleš memorija.
Pom. diska
Za nadogradnju putem diska, postupite na sledeći
način :
1. Posetite www.samsung.com/bluraysupport.
2. Na računar preuzmite najnoviju zip arhivu
softvera za nadogradnju putem diska.
3. Raspakujete zip arhivu na računaru. Trebalo
da imate jedan direktorijum koji nosi isto ime
kao zip datoteka.
4. Presnimite direktorijum na disk.
Preporučujemo CD-R ili DVD-R disk.
46
5. Finalizujte disk pre nego što ga izvadite iz
računara.
6. Stavite disk u plejer.
7. U meniju plejera pređite na Podešavanja >
Podrška > Nadogradnja softvera.
8. Izaberite opciju Pom. diska.
✎✎ NAPOMENA
`` Kada se završi nadogradnja sistema, proverite
podatke o softveru u meniju Nadogradnja.
`` Ne isključujte plejer u toku nadogradnje softvera. To
može dovesti do neispravnosti plejera.
Preuzimanjem
Opcija "Preuzimanjem" vam omogućava da
izvršite nadogradnju korišćenjem datoteke koju
je plejer ranije preuzeo, ali ste tada odlučili da je
ne instalirate odmah ili je datoteka preuzeta kada
je plejer bio u režimu mirovanja (Pogledajte deo
Preuzimanje u režimu mirovanja u nastavku).
Za nadogradnju Preuzimanjem, postupite na
sledeći način :
1. Ako je softver za nadogradnju preuzet,
videćete broj verzije softvera na desnoj strani
stavke "Preuzimanjem".
2. Izaberite opciju Preuzimanjem, a zatim
pritisnite taster UNESI.
3. Plejer prikazuje poruku sa pitanjem da li želite
da izvršite nadogradnju. Izaberite Da. Plejer
započinje nadogradnju.
4. Kada je ažuriranje završeno, proizvod se
automatski isključuje i ponovo uključuje.
✎✎ NAPOMENA
`` Kada se završi nadogradnja sistema, proverite
podatke o softveru u meniju Nadogradnja.
`` Ne isključujte plejer u toku nadogradnje softvera. To
može dovesti do neispravnosti plejera.
Preuzim. u rež. mirovanja
Funkciju preuzimanja u režimu mirovanja možete
podesiti tako da plejer preuzima novu nadogradnju
softvera kada je u režimu mirovanja. U režimu
mirovanja plejer je isključen, ali je Internet veza
aktivna. To omogućava plejeru da automatski
preuzima nadogradnju softvera u vreme kada ga
ne koristite.
Srpski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-SER.indb 46
2012-01-16 오후 3:13:55
05
Da biste aktivirali funkciju Preuzimanja u režimu
mirovanja, postupite na sledeći način :
Podešavanje
1. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali stavku
Preuzim. u rež. mirovanja, a zatim pritisnite
taster UNESI.
2. Izaberite Uklj. ili Isklj..
• Isklj. : Ako izaberete Isklj., plejer će vas
iskačućom porukom obavestiti kada bude
dostupna nova nadogradnja softvera.
• Uklj. : Ako izaberete Uklj., plejer će
automatski preuzeti novu nadogradnju
softvera kada je u režimu mirovanja i sa
isključenim napajanjem. Ako preuzme novu
nadogradnju softvera, plejer će vas pitati da
li želite da je instalira kada uključite plejer.
✎✎ NAPOMENA
`` Vaš plejer mora da bude povezan na Internet
da biste koristili funkciju "Preuzimanje u režimu
mirovanja".
Obratite se kompaniji Samsung
Pruža informacije za kontakt radi pomoći u vezi sa
vašim plejerom.
Srpski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-SER.indb 47
47
2012-01-16 오후 3:13:55
Osnovne funkcije
Reprodukovanje video zapisa
Reprodukcija
1. Gurnite disk u Blu-ray plejer tako da nalepnica
na disku bude okrenuta nagore.
3. Neprekidnim pritiskanjem tastera 2D3D
možete menjati 2D i 3D način.
Ako 3D sadržaj reprodukujete u 3D režimu, ne
možete koristiti ovu funkciju.
✎✎ NAPOMENA
`` Ne možete vršiti konverziju 2D sadržaja u 3D, niti
pritiskati taster 2D3D u sledećim slučajevima:
-- Kada plejer nije povezan putem HDMI kabla
-- Kada povezani TV aparat ne podržava 3D.
-- Pri reprodukciji 3D sadržaja (disk, datoteka).
`` 2D sadržaj se pretvara u sledeće 3D formate:
-- 1080p 24fps : Izlaz na 1080p 24 fps 3D.
-- Ostali : Izlaz na 720p 3D.
2. Pritisnite taster REPRODUKUJ (
).
Tasteri za kontrolu reprodukovanja
REPRODUKUJ (
) Počinje reprodukciju.
ZAUSTAVI (
)
PAUZIRAJ (
)
Zaustavlja reprodukciju.
• Ako ovaj taster pritisnete jednom :
Pozicija zaustavljanja se memoriše.
• Ako ovaj taster pritisnete dvaput:
Pozicija zaustavljanja se ne
memoriše.
Pauzira reprodukciju.
✎✎ NAPOMENA
`` Kod nekih diskova je moguće da kada se jednom
pritisne taster ZAUSTAVI (
) ne dođe do
memorisanja pozicije zaustavljanja.
`` Video datoteke sa velikim bitskim brzinama od 20
Mb/s ili više opterećuju kapacitete plejera i mogu da
zaustave reprodukciju u toku.
3D konvertor
Pomoću ove funkcije je moguće konvertovati 2D
izlaz 2D sadržaja u 3D.
-- Datoteke fotografija : Izlaz na 720p 3D.
`` 2D sadržaj koji plejer može konvertovati u 3D:
-- 2D sadržaj koji podržava 3D konverziju
-- Smart Hub sadržaj, DVD Video, BD-ROM, VCD,
video zapisi i fotografije.
`` Kada koristite 3D konvertor, funkcija Bonusview nije
dostupna.
(U zavisnosti od diska pojavljuje se crna linija.)
`` Neki gledaoci mogu da osete nelagodnost prilikom
gledanja 3D sadržaja, npr. vrtoglavicu, mučninu i
glavobolju.
Podešavanje 3D dubine
Funkcija 3D dubina omogućava podešavanje 3D
dubine konverzije 2D saržaja u 3D. Vrednosti su u
opsegu od 1 do 10. Kada je ovaj broj veći, veća je
3D dubina.
1. Kada gledate konvertovane 3D sadržaje,
pritisnite taster TOOLS.
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali stavku
3D dubina, a zatim pritisnite taster UNESI.
3. Podesite 3D dubinu pomoću tastera ◄►.
1. Povezuje ovaj plejer sa TV aparatom koji
podržava 3D koristeći HDMI kabl.
2. Prilikom reprodukcije 2D sadržaja, pritisnite
taster 2D3D na daljinskom upravljaču da
biste vršili konverziju 2D sadržaja u 3D.
48
Srpski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-SER.indb 48
2012-01-16 오후 3:13:55
• Blu-ray disk, DVD-VIDEO
1. Tokom reprodukovanja pritisnite
taster TITLE MENU na daljinskom
upravljaču.
Sadržaji diskova su obično podeljeni kao što je
navedeno u nastavku.
naslov 1
poglavlje 1 poglavlje 2
poglavlje 1
naslov 2
poglavlje 2
poglavlje 3
numera 2
numera 3
`` U zavisnosti od diska, stavke menija se mogu
razlikovati, a ovaj meni možda neće biti dostupan.
numera 4
numera 5
• MP3, WMA, DivX, MKV i MP4
direktorijum (grupa) 1
datoteka 1 datoteka 2
2. Pritiskajte tastere ▲▼◄► da biste
izabrali željenu stavku, a zatim pritisnite taster
UNESI.
✎✎ NAPOMENA
• Audio CD (CD-DA)
numera 1
Z
Osnovne funkcije
Korišćenje menija naslova
06
Struktura diska
direktorijum (grupa) 2
datoteka 1 datoteka 2 datoteka 3
Reprodukovanje liste naslova
z
1. Tokom reprodukovanja pritisnite
taster DISC MENU ili TITLE MENU.
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste iz Liste
naslova izabrali stavku koju želite da
reprodukujete, a zatim pritisnite taster
UNESI.
✎✎ NAPOMENA
Korišćenje menija diska/menija
naslova/iskačućeg menija
Korišćenje menija diska
hZ
1. Tokom reprodukovanja pritisnite
taster DISC MENU na daljinskom
upravljaču.
2. Pritiskajte tastere ▲▼◄► da biste
izabrali, a zatim pritisnite taster UNESI.
✎✎ NAPOMENA
`` U zavisnosti od diska, stavke menija se mogu
razlikovati, a ovaj meni možda neće biti dostupan.
`` Ako vaš disk ima spisak za reprodukciju, pritisnite
ZELENI (B) taster da biste prešli na listu za
reprodukciju.
Korišćenje iskačućeg menija
1. Tokom reprodukovanja pritisnite
taster POPUP MENU na daljinskom
upravljaču.
2. Pritiskajte ▲▼◄► tastere ili pritisnite taster
UNESI da biste izabrali željeni meni.
✎✎ NAPOMENA
`` U zavisnosti od diska, stavke menija se mogu
razlikovati, a ovaj meni možda neće biti dostupan.
Srpski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-SER.indb 49
h
49
2012-01-16 오후 3:13:56
Osnovne funkcije
Korišćenje funkcija za pretragu i
premotavanje
Tokom reprodukcije možete brzo da pretražite
poglavlje ili numeru i da koristite funkciju
premotavanja za prelazak na sledeći deo.
Traženje određene scene
hzZyx
• U toku reprodukcije pritisnite taster PRETRAGA
).
(
Svaki put kada pritisnete taster PRETRAGA
(
) brzina reprodukcije se menja na sledeći
način:
BD-ROM,
BD-RE/-R,
DVD-RW/-R,
DVD+RW/+R,
DVD-VIDEO
)1)2)3
)4)5)6)7
(1(2(3
(4(5(6(7
DivX, MKV, MP4
)1)2)3
(1(2(3
• Za vraćanje na normalnu brzinu reprodukovanja,
pritisnite taster REPRODUKUJ (
).
✎✎ NAPOMENA
`` Plejer ne reprodukuje zvuk u modu pretraživanja.
Premotavanje poglavlja
hzZyx
• U toku reprodukcije pritisnite taster PREMOTAJ
(
).
Ako pritisnete taster PREMOTAJ (
) disk
prelazi na sledeće poglavlje.
Ako pritisnete taster PREMOTAJ (
) disk
prelazi na početak poglavlja. Još jedan pritisak
na ovaj taster prebacuje disk na početak
prethodnog poglavlja.
50
Ponavljanje reprodukcije
Ponavljanje poglavlja ili naslova
hzZy
Ponovite naslov ili poglavlje diska.
U zavisnosti od diska, funkcija ponavljanja možda
neće biti dostupna.
1. Tokom reprodukovanja pritisnite taster
REPEAT na daljinskom upravljaču.
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali stavku
Poglavlje ili Naslov, a zatim pritisnite taster
UNESI.
3. Za povratak na normalnu reprodukciju,
ponovo pritisnite taster REPEAT.
4. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali stavku
Isklj., a zatim pritisnite taster UNESI.
Ponavljanje deonice
hzZy
1. Tokom reprodukovanja pritisnite taster
REPEAT na daljinskom upravljaču.
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali Ponovi
od A-B.
3. Pritisnite taster UNESI na mestu od kog želite
da počne ponavljanje reprodukcije (A).
4. Pritisnite taster UNESI na mestu na kom želite
da se završi ponavljanje reprodukcije (B).
5. Za povratak na normalnu reprodukciju,
ponovo pritisnite taster REPEAT.
6. Pritisnite taster UNESI.
✎✎ NAPOMENA
`` Ako postavite tačku (B) pre nego što prođe 5 sekundi
reprodukcije, pojaviće se poruka o zabrani.
`` U zavisnosti od diska, stavke menija se mogu
razlikovati, a ovaj meni možda neće biti dostupan.
Srpski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-SER.indb 50
2012-01-16 오후 3:13:57
hzZyx
Tokom reprodukcije, možete koristiti meni
diska pritiskom na taster TOOLS.
• Ekran menija Alatke
• U modu pauze pritisnite taster PRETRAGA (
).
Svaki put kada pritisnete taster PRETRAGA
(
) brzina reprodukcije se menja na sledeći
način:
* 1/8 * 1/4 * 1/2
• Za vraćanje na normalnu brzinu reprodukovanja,
pritisnite taster REPRODUKUJ (
).
Alatke
Potraži naslov
1/2
Pretr. poglavlja
:
1/20
Potraži vreme
:00:00:13/01:34:37
Ceo ekran
:
Original
Postavke slike
: Normalno
Zvuk
: 1/1 JPN 2CH
Titlovi
:
0/2 Isklj.
Ugao
:1/1
BONUSVIEW video :
Isklj.
BONUSVIEW audio :
0/1 Isklj.
✎✎ NAPOMENA
`` Plejer ne reprodukuje zvuk u modu usporene
reprodukcije.
Reprodukcija korak-po-korak
hzZyx
• U modu pauze pritisnite taster PAUZIRAJ (
).
Svaki put kada se pritisne taster PAUZIRAJ
(
) pojaviće se novi kadar.
• Za vraćanje na normalnu brzinu reprodukovanja,
pritisnite taster REPRODUKUJ (
).
✎✎ NAPOMENA
`` Plejer ne reprodukuje zvuk u modu reprodukcije
korak-po-korak.
Osnovne funkcije
Usporena reprodukcija
Korišćenje tastera TOOLS
06
Usporena reprodukcija/Reprodukcija
korak-po-korak
< Izmena
" Ulaz ' Nazad
✎✎ NAPOMENA
`` U zavisnosti od diska, meni Alatke se može
razlikovati.
Direktni pristup željenoj sceni
hzZy
1. U toku reprodukcije pritisnite taster TOOLS.
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali stavku
Potraži naslov, Pretr. poglavlja, ili Potraži
vreme.
3. Pritiskajte tastere ◄► ili numerički taster da
biste izabrali željeni naslov, poglavlje ili vreme,
a zatim pritisnite taster UNESI.
Prelazak na ceo ekran
1. U toku reprodukcije pritisnite taster TOOLS.
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali opciju
Ceo ekran.
3. Pritiskajte tastere ◄► da biste izabrali željeni
mod.
✎✎ NAPOMENA
`` Ova funkcija je dostupna kada je razmera ekrana
televizora punih 16:9. (Vidi stranu 33)
Srpski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-SER.indb 51
51
2012-01-16 오후 3:13:57
Osnovne funkcije
Biranje postavki slike
hzZy
Ova funkcija vam omogućava da podesite kvalitet
video zapisa kada je plejer povezan na televizor.
1. U toku reprodukcije pritisnite taster TOOLS.
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali stavku
Postavke slike, a zatim pritisnite taster
UNESI.
3. Pritiskajte tastere ◄► da biste izabrali stavku
Postavke slike, a zatim pritisnite taster
UNESI.
• Dinamična : Izaberite ovu postavku da
povećate oštrinu.
• Normalno : Izaberite ovu postavku za
većinu aplikacija prikazivanja.
• Film : Ovo je najbolja postavka za gledanje
filmova.
• Korisnik : Omogućava vam da podesite
oštrinu i funkciju redukcije šuma.
✎✎ NAPOMENA
`` Kada koristite BD wise funkciju, ovaj meni se neće
pojaviti.
Biranje audio jezika
hzZx
Ovom funkcijom možete upravljati
i pritiskanjem tastera AUDIO na
daljinskom upravljaču.
1. U toku reprodukcije pritisnite taster TOOLS.
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali opciju
Zvuk.
3. Pritiskajte tastere ◄► da biste izabrali audio
jezik.
✎✎ NAPOMENA
`` Indikator ◄► se neće pojaviti na ekranu ako
BONUSVIEW deo ne sadrži nijednu BONUSVIEW
audio postavku.
52
`` Informacije o glavnoj opciji/BONSUVIEW modu se
takođe pojavljuju ako Blu-ray disk ima BONUSVIEW
deo.
Pritiskajte taster ◄► za prebacivanje iz glavnog u
BONUSVIEW audio mod i obrnuto.
`` Jezici koji su dostupni preko funkcije Audio jezika
zavise od jezika koji su kodirani na disku. Ova
funkcija ili određeni jezici možda neće biti dostupni.
`` Blu-ray disk može da sadrži do 32 audio jezika, a
DVD do 8.
`` Neki Blu-ray diskovi omogućavaju da izaberete
PCM ili Dolby digitalnu audio podlogu na engleskom
jeziku.
`` Ako pritisnete taster AUDIO na daljinskom
upravljaču, pojavljuje se Audio traka.
Pritisnite taster RETURN za uklanjanje Audio trake.
Biranje jezika titla
hZx
Ovom funkcijom možete upravljati i
pritiskanjem tastera SUBTITLE na
daljinskom upravljaču.
1. U toku reprodukcije pritisnite taster TOOLS.
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali opciju
Titlovi.
3. Pritiskajte tastere ◄► da biste izabrali željeni
jezik titla.
✎✎ NAPOMENA
`` Zavisno od Blu-ray / DVD diskova, možda ćete
morati da promenite željeni titl u Meniju diska.
Pritisnite taster DISC MENU.
`` Ova funkcija zavisi od toga koji titlovi su kodirani na
disku i možda neće biti dostupna na svim Blu-ray/
DVD diskovima.
`` Blu-ray disk može da sadrži do 255 jezika titlova, a
DVD do 32.
`` Informacije o glavnoj opciji/BONSUVIEW modu će
se takođe pojaviti ako Blu-ray disk ima BONUSVIEW
deo.
Srpski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-SER.indb 52
2012-01-16 오후 3:13:57
`` Ako pritisnete taster SUBTITLE na daljinskom
upravljaču, pojavljuje se traka sa titlom.
Pritisnite RETURN da biste uklonili traku sa titlom.
Promena ugla kamere
hZ
Reprodukcija audio CD-a (CD-DA)/
MP3
1. Stavite audio CD (CD-DA) ili MP3 disk.
• U slučaju Audio CD (CD-DA), prva numera
se reprodukuje automatski.
• Ako se radi o MP3 disku, pritiskajte tastere
▲▼ da biste izabrali stavku Muzika, a zatim
pritisnite taster UNESI na iskačućem meniju
povezanog uređaja.
Pritisnite taster UNESI.
Kada Blu-ray/DVD disk sadrži više uglova
određene scene, možete koristiti funkciju UGAO.
1. U toku reprodukcije pritisnite taster TOOLS.
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali opciju
Ugao.
3. Pritiskajte ◄► tastere da biste izabrali željeni
ugao.
Podešavanje BONUSVIEW-a
Elementi ekrana za Audio CD(CD-DA)/
MP3
1
`` Ako promenite BONUSVIEW video, BONUSVIEW
audio će se automatski promeniti u skladu sa
BONUSVIEW video.
`` Tamo gde nije primenjena funkcija BONUSVIEW, 2D
sadržaj će biti pretvoren u 3D.
(U zavisnosti od diska pojavljuje se crna linija.)
TRACK 001
00:43
TRACK 002
03:56
7
6
TRACK 003
04:41
00:13 / 00:43
+
Audio CD
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali
BONUSVIEW video ili BONUSVIEW audio.
✎✎ NAPOMENA
3
1/13
TRACK 001
1. U toku reprodukcije pritisnite taster TOOLS.
3. Pritiskajte tastere ◄► da biste izabrali željeni
Bonusview.
2
Muzika
h
Funkcija BONUSVIEW vam omogućava da vidite
dodatni sadržaj (kao što su komentari) u malom
ekranskom prozoru tokom reprodukcije filma.
Ova funkcija je dostupna samo kada disk ima
Bonusview opciju.
ow
Osnovne funkcije
`` Redom se prikazuje ukupan broj primarnih i
sekundarnih titlova
06
Slušanje muzike
`` Ova funkcija istovremeno menja primarne i
sekundarne titlove.
TRACK 004
04:02
" Ulaz < Stranica / Alatke ' Nazad
5
4
1
Prikazuje muzičke informacije.
2
Prikazuje spisak za reprodukciju.
3
Prikažite trenutnu numeru/ukupan broj numera.
4
Prikazuje raspoložive tastere.
5
Prikazuje trenutno vreme reprodukcije/ukupno
vreme reprodukcije.
6
Prikazuje trenutni status reprodukcije.
7
Prikazuje status ponavljanja reprodukcije.
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali numeru
koju želite da reprodukujete, a zatim pritisnite
taster UNESI.
Srpski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-SER.indb 53
53
2012-01-16 오후 3:13:57
Osnovne funkcije
Ponavljanje audio CD-a (CD-DA)/
MP3
1. U toku reprodukcije liste za
reprodukciju pritisnite taster TOOLS.
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali
Režim ponavljanja, a zatim pritiskajte tastere
◄► da biste izabrali željeni režim ponavljanja.
4. Pritiskajte tastere ▲▼◄► da biste prešli
na željenu numeru, a zatim pritisnite taster
UNESI. Pored numere se pojavljuje znak
potvrde.
Ponavljajte ovaj postupak da biste izabrali
dodatne numere.
Audio CD | Muzika
3. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali
Nasumičan režim, a zatim pritiskajte tastere
◄► da biste izabrali Uklj. ili Isklj..
)Jed. pesma Ponavlja se trenutna pesma.
(
) Nasumičan režim
)Svi
(
Sve pesme se ponavljaju.
Opcija slučajnog izbora reprodukuje
pesme slučajnim redosledom. Da
biste koristili ovu funkciju, podesite
nasumični režim na Uklj..
Spisak za reprodukciju
1. Stavite audio CD (CD-DA) ili MP3 disk.
• U slučaju Audio CD (CD-DA), prva numera
se reprodukuje automatski.
• Ako se radi o MP3 disku, pritiskajte tastere
▲▼ da biste izabrali stavku Muzika, a zatim
pritisnite taster UNESI.
2. Da biste prešli na listu pesama, pritisnite
) ili RETURN.
taster ZAUSTAVI (
Pojavljuje se ekran Liste pesama.
3. Pritisnite ŽUTI (C) taster.
TRACK 002
TRACK 003
TRACK 004
1/2 Stranica
03:56
04:41
04:02
TRACK 005
TRACK 006
03:43
03:40
TRACK 007
TRACK 008
04:06
Pesme se reprodukuju po redosledu po
kome su snimane.
(
TRACK 001
00:43
4. Pritisnite taster UNESI.
Isk.
Izabrane stavke : 3
03:52
c Zatv. rež. izmene ( ) Stranica / Alatke " Izaberi ' Nazad
5. Da biste uklonili numeru sa liste, pređite na
numeru, zatim pritisnite ponovo taster UNESI.
Znak potvrde uz numeru će biti poništen.
6. Kada završite, pritisnite taster TOOLS.
7. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali Repr.
izabranog, a zatim pritisnite taster UNESI.
Izabrane numere se reprodukuju automatski.
Muzika
1/3
TRACK 001
TRACK 001
00:43
TRACK 002
03:56
TRACK 003
04:41
00:13 / 00:43
+
Audio CD
" Ulaz / Alatke ' Nazad
8. Za prelazak na Listu pesama, pritisnite taster
RETURN.
✎✎ NAPOMENA
`` Na Audio CD-u (CD-DA) možete da kreirate spisak
za reprodukciju sa do 99 numera.
54
Srpski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-SER.indb 54
2012-01-16 오후 3:13:58
Reprodukovanje JPEG datoteka
1. Stavite JPEG disk.
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali
Fotografije, a zatim pritisnite taster UNESI.
3. Pritiskajte tastere ▲▼◄► da biste izabrali
direktorijum koji želite da reprodukujete, a
zatim pritisnite taster UNESI.
4. Pritiskajte tastere ▲▼◄► da biste izabrali
fotografiju koju želite da reprodukujete, a
zatim pritisnite taster UNESI.
✎✎ NAPOMENA
`` Ne možete da uvećate titl ili PG grafiku u modu
prikaza na celom ekranu.
Korišćenje tastera TOOLS
Ako pritisnete taster TOOLS možete da
koristite razne funkcije.
Alatke
Pokreni projekciju slajdova
Pozadinska muzika :
Isklj.
Postavka pozadinske muzike
Zum
Okreni
Postavke slike
Informacije
" Ulaz ' Nazad
• Pokreni projekciju slajdova : Izaberite da biste
pokrenuli prikazivanje slajdova.
• Pozadinska muzika : Izaberite ako želite da
slušate muziku dok gledate sliku.
• Postavka pozadinske muzike : Izaberite da
biste podesili pozadinsku muziku.
✎✎ NAPOMENA
`` Da biste omogućili funkciju pozadinske muzike,
datoteka fotografije mora da se nalazi na istom
memorijskom mediju kao i muzička datoteka.
Međutim, na kvalitet zvuka može uticati bitska brzina
MP3 datoteke, veličina fotografije i način kodiranja.
Korišćenje funkcije prikazivanja slajdova
1. Pritisnite taster TOOLS.
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali
Pokreni projekciju slajdova, a zatim pritisnite
taster UNESI. Prikazivanje slajdova počinje.
3. Da biste pauzirali prikazivanje slajdova,
pritisnite ponovo taster TOOLS.
Alatke
Pauz. proj. slajd.
Brzina prezent.
: Normalno
Prikaz prezentacije :
Prekr.
Pozadinska muzika :
Isklj.
Postavka pozadinske muzike
Zum
Okreni
Postavke slike
Informacije
" Ulaz ' Nazad
4. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali stavku
Pauz. proj. slajd., a zatim pritisnite taster
UNESI.
5. Brzinu i efekte prikazivanja slajdova možete
da podesite na isti način.
Srpski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-SER.indb 55
Osnovne funkcije
G
• Zum : Izaberite ako želite da uvećate trenutnu
sliku. (Uvećano do 4 puta)
• Okreni : Izaberite ako želite da rotirate sliku.
(Slika će se rotirati ili u smeru ili suprotno smeru
kretanja kazaljke na satu.)
• Postavke slike : Izaberite ako želite da podesite
kvalitet slike.
• Informacije : Pokazuje informacije o slici kao
što su ime i veličina itd.
06
Reprodukovanje slika
55
2012-01-16 오후 3:13:58
Osnovne funkcije
Reprodukcija sa USB
memorijskog uređaja
USB vezu možete koristiti za reprodukovanje
multimedijalnih datoteka (MP3, JPEG, DivX, itd.)
koje se nalaze na USB memorijskom uređaju.
1. Idite na Glavni meni.
✎✎ NAPOMENA
`` USB memorijski uređaj morate bezbedno da uklonite
(pomoću funkcije “Bezbedno uklanjanje USB-a”)
kako bi se sprečilo moguće oštećenje USB memorije.
Pritisnite taster MENU da biste prešli u Glavni meni,
pritisnite ŽUTI (C) taster, a zatim pritisnite taster
UNESI.
`` Ako stavite disk dok je reprodukcija sa USB
memorijskog uređaja u toku, mod uređaja se
automatski menja na “DVD ili CD”.
Moji sadržaji
Vid. zapisi
Fotografije
Muzika
Moj uređaj
Internet
Podešavanja
d WPS(PBC)
2. U stop modu, povežite USB memorijski uređaj
na USB priključak na gornjoj ploči plejera.
Moji sadržaji
Vid. zapisi
123
Moj uređaj
Povezani
uređaj
Fotografije
Muzika
Internet
" Ulaz ' Nazad
Podešavanja
c Bezbedno uklanjanje USB-a d WPS(PBC)
3. Pritisnite taster UNESI.
4. Pritiskajte tastere ▲▼◄► da biste izabrali
željene video zapise, muziku ili fotografije, a
zatim pritisnite taster UNESI.
5. Za reprodukovanje video zapisa, muzike ili
fotografija, pogledajte strane 48~55.
56
Srpski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-SER.indb 56
2012-01-16 오후 3:13:59
Mrežni servisi
1. Povežite plejer na mrežu.
(Vidi strane 26~27)
4. Ako se pojavi ekran Zemlja, pritiskajte tastere
▲▼ da biste izabrali svoju zemlju, a zatim
pritisnite taster ENTER.
✎✎ NAPOMENA
Mrežni servisi
Pročitajte sledeća uputstva pre nego što
počnete da koristite bilo koji mrežni servis.
3. Pojavljuje se ekran Smart Hub.
U nekim slučajevima se ekran Zemlje pojavljuje
odmah posle toga.
07
Možete uživati u raznim mrežnim servisima kao
što su Smart Hub ili BD-LIVE ako plejer povežete
u vašu mrežu.
`` Određene aplikacije su dostupne samo za određene
zemlje.
2. Konfigurišite postavke mreže.
(Vidi strane 39~43)
Korišćenje Smart Hub-a
Korišćenjem Smart Hub-a možete da strimujete
filmove, video zapise i muziku sa Interneta,
pristupate raznim besplatnim aplikacijama ili
aplikacijama koje se naplaćuju i da ih gledate na
svom televizoru. Sadržaj aplikacije obuhvata vesti,
sportove, vremenske prognoze, ponude akcija na
berzi, mape, fotografije i igrice.
Ovom funkcijom možete upravljati i
pritiskanjem tastera SMART HUB na
daljinskom upravljaču.
5. Pojavljuje se ekran za Ugovor o uslovima
servisa.
Ako se slažete, pritiskom na tastere ◄►
izaberite Slažem se, a zatim pritisnite taster
UNESI.
✎✎ NAPOMENA
`` Ekran se može pojaviti za nekoliko sekundi.
6. Pojavljuje se ekran Ažuriranje servisa i instalira
broj servisa i aplikacije. On se zatvara kada
završi. Preuzete aplikacije i servisi se prikazuju
na ekranu Smart Hub. To može da potraje.
✎✎ NAPOMENA
`` Smart Hub se može na trenutak zatvoriti u toku
procesa instalacije.
Prvo pokretanje Smart Hub-a
Za prvo pokretanje Smart Hub-a, postupite na
sledeći način :
1. Idite na Glavni meni.
`` Nakon instalacije se može pojaviti još nekoliko
ekrana. Možete da pritisnete taster UNESI da biste
ih zatvorili ili ih pustite da se sami zatvore.
7. Da biste pokrenuli aplikaciju, pritiskajte
tastere ▲▼◄► da biste označili vidžet, zatim
pritisnite taster UNESI.
Moji sadržaji
Vid. zapisi
Fotografije
Muzika
Moj uređaj
Internet
Podešavanja
d WPS(PBC)
2. Pritiskajte tastere ◄► da biste izabrali
Internet, a zatim pritisnite taster UNESI.
Srpski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-SER.indb 57
57
2012-01-16 오후 3:13:59
Mrežni servisi
Program Smart Hub ukratko
1
2
3
4
5
6
Search
Your Video
Samsung Apps
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Preporučeno
Contents 1
Contents 2
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Contents 5
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 3
Contents 4
Contents 5
Contents 6
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 7
Contents 8
Contents 9
Contents 10
Contents 11
Contents 12
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
a Prij.se b Sortiraj po c Režim izmene d Podešavanja
7
1
2
3
4
5
58
6
Reklama : Prikazuje Smart Hub vodič, predstavljanje
plejera i predstavljanje novih aplikacija.
Your Video : Daje preporuke za video zapise na
osnovu vašeg ukusa.
• Omogućava vam da vidite preporuke za filmove
na osnovu vaših prethodnih izbora.
• Omogućava vam da izaberete film, prikazuje listu
VOD (video na zahtev) provajdera koji imaju film,
a zatim vam omogućava da izaberete provajdera
za striming. (Striming nije dostupan u nekim
područjima).
• Za uputstva o načinu na koji se koristi opcija Vaš
video, posetite www.samsung.com.
Search : Obezbeđuje integrisano pretraživanje vaših
video provajdera i povezanih AllShare uređaja.
• Može se koristiti prilikom korišćenja Smart Hub-a
(osim kada gledate Blu-ray disk).
• Za lakši pristup koristite taster SEARCH na
daljinskom upravljaču.
• Za uputstva o načinu korišćenja funkcije
pretraživanja, posetite www.samsung.com.
7
Pomoć za navigaciju : Prikazuje tastere daljinskog
upravljača koje možete da koristite za navigaciju
Smart Hub-u.
• CRVENI (A) : Za prijavljivanje u Smart Hub.
• ZELENI (B) : Za sortiranje aplikacija.
• ŽUTI (C) : Za uređivanje aplikacija.
• PLAVI (D) : Za promenu postavki Smart Hub-a.
Moje aplikacije : Prikazuje vašu ličnu galeriju
aplikacija u koju možete da dodajete, menjate i
brišete aplikacije.
✎✎ NAPOMENA
`` Samsung Electronics neće prihvatiti nikakvu
zakonsku odgovornost za bilo kakav prekid Smart
Hub servisa koji je izazvao dobavljač usluge iz bilo
kog razloga.
`` Smart Hub servis preuzima i obrađuje podatke
preko Interneta da biste mogli da uživate u Internet
sadržajima na svom TV ekranu.
Ako je internet veza nestabilna, servis može da kasni
ili da se prekine.
Osim toga, plejer se može isključiti automatski zbog
uslova na Internetu.
Ako se to desi, proverite internet vezu i pokušajte
ponovo.
`` Aplikativni servisi mogu biti obezbeđeni samo na
engleskom jeziku, a dostupni sadržaji se mogu
razlikovati u zavisnosti od vašeg regiona.
`` Za više informacija o Smart Hub servisu, posetite
veb lokaciju odgovarajućeg dobavljača aplikativnog
servisa.
`` Obezbeđeni servisi su podložni promenama
od strane dobavljača Smart Hub servisa bez
obaveštenja.
`` Sadržaji Smart Hub servisa mogu da se razlikuju
zavisno od verzije fabričkog softvera plejera.
Samsung Apps : Možete preuzimati razne
komercijalne ili besplatne aplikativne servise.
Preporučeno : Prikazuje preporučene sadržaje
kojima upravlja Samsung.
Srpski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-SER.indb 58
2012-01-16 오후 3:14:00
1
2
1
def
ghi
jkl
mno
pqrs
tuv
wxyz
5
7
2
3
3
abc
.,–
4
8
T9
9
0
Prebaci
ab
Kreiranje naloga
6
Izbriši
Ab
AB
1
6

b Način unosa / Jezik: Srpski
Da biste napravili svoju, ekskluzivnu konfiguraciju
Smart Hub-a, kreirajte svoj Smart TV nalog.
Za kreiranje naloga, postupite na sledeći način:
1. Pritisnite CRVENI (A) taster na daljinskom
upravljaču. Pojavljuje se ekran za kreiranje
naloga.
Search
4
1
2
3
4
5
6
Your Video
5
Trenutna tastatura.
Koristite je za unos slova, brojki i simbola.
Pritisnite taster SUBTITLE na daljinskom upravljaču
da biste promenili ulazni režim.
: ab, Ab, AB, brojevi ili ikone.
Prikazuje trenutni ulazni režim.
Pritisnite ZELENI (B) taster na daljinskom upravljaču
da biste promenili način unosa. (T9 ili ABC)
Pritisnite taster TOOLS na daljinskom upravljaču da
biste promenili jezik.
Pritisnite taster AUDIO na daljinskom upravljaču da
biste izbrisali znak.
Unos teksta, brojki i simbola
Da biste uneli tekst, pritisnite numerički taster na
daljinskom upravljaču koji odgovara slovu koje
želite da unesete. Taster pritisnite više puta brzo
da biste uneli slovo koje nije prvo na listi tastera
na tastaturi na ekranu. Na primer, ako želite da
unesete slovo b, taster 2 na daljinskom upravljaču
pritisnite brzo dva puta. Da biste uneli prvo slovo
koje je navedeno na tasteru, pritisnite, pustite i
sačekajte.
Mrežni servisi
Preko daljinskog upravljača možete da koristite
tastaturu na ekranu za unos slova, brojki i simbola.
Za kretanje po tekstu koristite tastere sa strelicom.
Da biste obrisali tekst, pomerite kursor sa desne
strane znaka koji želite da izbrišete, a zatim
pritisnite taster AUDIO. Da biste prešli na mala
ili velika slova ili uneli brojeve ili interpunkcijske
znake, pritisnite taster SUBTITLE.
07
Korišćenje tastature
Smart TV ID
Lozinka
Contents 1
Contents 2
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 7
Contents 8
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Samsung Apps
Contents 1
Prij. se
Contents 2
Recommended
Contents 1
xxxxxxxx
Pritisn. [Enter]
Contents 2
Contents 3
Pritisn.
[Enter]xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 3
Contents 4
%
Contents 4
Contents 5
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Zapamti moj Smart TV ID i lozinku.
Contents 3
Contents 4
Contents 5
Contents 6
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Prij. se
Kreiraj nalog
Otkaži
Zab.lozinka
Contents 9
Contents 10
Contents 11
Contents 12
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
a Prij. se b Sortiraj po c Režim izmene d Podešavanja
2. Pritiskajte tastere ▲▼◄► da biste izabrali
Kreiraj nalog, a zatim pritisnite taster UNESI.
3. Na sledećem ekranu izaberite Smart TV ID, a
zatim pritisnite taster UNESI.
Pojavljuju se ekran i tastatura za unos.
4. Pomoću tastature unesite svoju adresu e-pošte.
Ona će vam poslužiti kao ID.
✎✎ NAPOMENA
`` Ova tastatura funkcioniše kao tastatura na mobilnom
telefonu.
5. Kada završite, pritisnite taster UNESI da
biste izabrali OK, a zatim ponovo pritisnite
taster UNESI. Ponovo se pojavljuje ekran za
kreiranje naloga.
6. Izaberite stavku Lozinka, a zatim pritisnite
taster UNESI. Pojavljuju se ekran za unos i
tastatura.
7. Pomoću ove tastature unesite lozinku.
Lozinka može da bude bilo koja kombinacija
slova, brojki i simbola
✎✎ NAPOMENA
`` Pritisnite CRVENI (A) taster na daljinskom upravljaču da
biste prikazali ili sakrili svoju lozinku za vreme unosa.
Srpski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-SER.indb 59
59
2012-01-16 오후 3:14:00
Mrežni servisi
8. Kada završite, pritisnite taster UNESI da
biste izabrali OK, a zatim ponovo pritisnite
taster UNESI. Ponovo se pojavljuje ekran za
kreiranje naloga.
3. Izaberite svoj ID sa liste koja se pojavljuje,
a zatim pritisnite taster UNESI. Ponovo se
pojavljuje ekran za kreiranje naloga.
10. Ponovite korake 7 i 8.
5. Pomoću tastature i daljinskog upravljača
unesite lozinku. Kada završite, pritisnite taster
UNESI da biste izabrali OK, a zatim ponovo
pritisnite taster UNESI.
9. Izaberite stavku Potvrdite lozinku, a zatim
pritisnite taster UNESI.
11. Kada se ponovo pojavi ekran za kreiranje
naloga, izaberite stavku Kreiraj nalog, a zatim
pritisnite taster UNESI. Pojavljuje se prozor za
potvrdu.
12. Izaberite OK, a zatim pritisnite taster UNESI.
Pojavljuje se ekran za nastavak registrovanja
servisa.
13. Izaberite stavku Registracija, a zatim pritisnite
taster UNESI.
14. Pojavljuje se prozor za registraciju naloga za
servis.
• Ako već imate naloge kod bilo kog
od navedenih provajdera, možete da
pridružite nalog provajdera i lozinku za
nalog provajdera svom Smart TV nalogu.
Registracija olakšava pristup veb lokacijama
provajdera. Da biste videli uputstva za
registraciju, pređite na korak 2 u odeljku
Upravljanje nalogom kod menija Postavke.
• Ako nemate naloge kod provajdera ili
trenutno ne želite da registrujete postojeće
naloge, izaberite OK, a zatim pritisnite taster
UNESI. Takođe, možete da sačekate da
se njegov prozor automatski zatvori za oko
minut vremena.
✎✎ NAPOMENA
`` Morate da koristite adresu e-pošte kao ID.
`` Možete da registrujete do 10 korisničkih naloga.
`` Ne morate da imate nalog da biste koristili Smart Hub.
Prijavljivanje na nalog
Da biste se prijavili na svoj Smart TV nalog,
postupite na sledeći način:
4. Izaberite stavku Lozinka, a zatim pritisnite
taster UNESI. Pojavljuju se ekran za unos i
tastatura.
✎✎ NAPOMENA
`` Ako želite da Smart Hub automatski unosi vašu
lozinku, izaberite opciju "Zapamti moj Smart TV ID i
lozinku", a zatim pritisnite taster UNESI. Pojavljuje se
znak potvrde. Smart Hub će sada automatski unositi
vašu lozinku kada izaberete ili unesete svoj ID.
Meni Postavki - PLAVI (D)
Ekran menija Postavki vam daje pristup funkcijama
za upravljanje nalogom, za resetovanje i svojstva.
Da biste pristupili meniju Postavke i birali stavke
na njemu, postupite na sledeći način:
1. Pritisnite PLAVI (D) taster na daljinskom
upravljaču.
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali željenu
stavku menija, a zatim pritisnite taster UNESI.
Funkcije na ekranu menija Postavki su opisane u
nastavku.
✎✎ NAPOMENA
`` Stavka Menadžer servisa navedena u meniju
Postavke nije dostupna za Blu-ray Disc plejere.
Upravljanje nalogom
Meni Upravljanje nalogom sadrži funkcije koje vam
omogućavaju da registrujete svoje naloge kod
provajdera servisa, da promenite lozinku za Smart
Hub i izbrišete ili deaktivirate svoj Smart TV nalog.
1. Kada je na televizoru prikazan glavni ekran
Smart Hub-a, pritisnite CRVENI (A) taster na
daljinskom upravljaču. Pojavljuje se ekran za
kreiranje naloga.
2. Izaberite strelicu nadole pored polja Smart
TV ID, a zatim pritisnite taster UNESI.
60
Srpski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-SER.indb 60
2012-01-16 오후 3:14:00
1. U meniju Upravljanje nalogom izaberite
stavku Registracija naloga servisa, a zatim
pritisnite taster UNESI. Pojavljuje se prozor za
registraciju naloga servisa.
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali
Provajdera servisa kojeg želite da pridružite
svom Smart TV nalogu, a zatim pritisnite
taster UNESI.
✎✎ NAPOMENA
`` Ako imate Samsung nalog i želite da koristite
funkciju Samsung aplikacija u Smart Hub-u, ovde
morate da registrujete svoj nalog za Samsung
aplikacije. Za više informacija, vidi stranu 64~66.
3. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali
Registraciju, a zatim korišćenjem daljinskog
upravljača i tastature na ekranu unesite svoj
ID lokacije i lozinku.
Kada završite, pritisnite taster UNESI.
✎✎ NAPOMENA
`` To su ID i lozinka koje obično koristite za pristup
svom nalogu na ovoj lokaciji.
4. Ako ste pravilno uneli ID i lozinku, pojavljuje se
poruka da je registracija bila uspešna.
5. Ako ste pritisnuli taster OK, ponovite korake
2 do 4 da biste pridružili drugog provajdera
servisa.
6. Kada završite, pritisnite taster RETURN.
Promeni lozinku
Funkcija za promenu lozinke vam omogućava da
promenite svoju Smart Hub lozinku. Za promenu
lozinke, postupite na sledeći način:
1. Izaberite stavku Promeni lozinku, a zatim
pritisnite taster UNESI.
2. Unesite svoju trenutnu lozinku. Pojavljuje se
sledeći ekran.
Mrežni servisi
Ako već imate naloge kod bilo kog od provajdera
navedenih funkcijom Registracija naloga servisa,
možete da pridružite nalog provajdera i lozinku
za nalog provajdera svom Smart TV nalogu. Ako
pridružite taj nalog, moći ćete lako da se prijavite
na njega preko Smart Hub-a, bez potrebe za
unosom imena naloga ili lozinke.
Da biste koristili funkciju Registracije naloga
servisa, postupite na sledeći način:
07
Registrujte nalog usluge
3. Na sledećem ekranu unesite lozinku u prvu
liniju. Unesite je ponovo kod druge linije da
biste je potvrdili.
4. Na ekranu se pojavljuje poruka da je lozinka
uspešno promenjena. Pritisnite taster UNESI
ili sačekajte da se ekran zatvori - oko 5
sekundi.
Uklonite sa liste TV naloga
Funkcija za uklanjanje naloga servisa otkazuje sve
vaše trenutno registrovane naloge servisa koje ste
registrovali na ekranu za registraciju servisa.
Deaktivirajte nalog
Funkcija za deaktiviranje naloga deaktivira vaš
Smart TV nalog i briše ga, a sve vaše postavke
naloga potpuno uklanja iz Smart Hub-a.
Resetuj
Funkcija za reset inicijalizuje sve preuzete
vidžete, briše sve korisničke naloge i postavke
sa plejera i resetuje sve Smart Hub postavke na
podrazumevane fabričke postavke. Zatim ponovo
pokreće Smart Hub kao da se prvi put pokreće.
Vaš nalog, međutim, ostaje na Smart Hub serveru.
Da biste se prijavili na svoj nalog, unesite ID i
lozinku na ekranu za kreiranje naloga.
Da biste koristili funkciju Reset, postupite na
sledeći način:
1. U meniju Postavki izaberite stavku Reset, a
zatim pritisnite taster UNESI.
Pojavljuje se ekran za reset.
2. Unesite svoju sigurnosnu lozinku. Ovo je
lozinka koju ste uneli ako ste podešavali BD ili
DVD roditeljsku kontrolu (Vidi stranu 44). Ako
to niste radili, unesite 0000.
Srpski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-SER.indb 61
61
2012-01-16 오후 3:14:00
Mrežni servisi
3. Posle nekoliko sekundi Smart Hub se
automatski resetuje. Moguće je da se ekran
zatamni, a zatim se Smart Hub ponovo
pojavljuje. Za nekoliko trenutaka on ponovo
započinje proceduru inicijalizacije.
4. Da biste dovršili ponovnu inicijalizaciju, pređite
na korak 4 u odeljku "Prvo pokretanje Smart
Hub-a". (Vidi stranu 57)
✎✎ NAPOMENA
`` Ako ste zaboravili lozinku, pritisnite i zadržite taster
ZAUSTAVI (
) na gornjoj ploči plejera duže od 5
sekundi kada nije ubačen disk.
Svojstva
Stavka menija Svojstva sadrži tri funkcije koje
prikazuju informacije o Smart Hub-u :
Detalj
Navodi informacije o Smart Hub-u, uključujući
broj verzije, broj instaliranih servisa, korišćenje
memorije i jedinstveni ID proizvoda.
Ugovor o Korišćenju usluge
Prikazuje Ugovor o uslovima servisa.
Meni moda uređivanja - ŽUTI (C)
Funkcije u meniju Mod uređivanja vam
omogućavaju da upravljate vidžetima u delu
Moje aplikacije na ekranu Smart Hub-a.
Korišćenjem ovih funkcija možete da zaključate
i otključate pristup nekim vidžetima, napravite
Novi direktorijum i premeštate vidžete po njima,
menjate imena direktorijuma, brišete vidžete i
menjate poziciju vidžeta na ekranu.
Da biste pristupili meniju Mod uređivanja i birali
stavke na njemu, postupite na sledeći način:
1. Pritisnite ŽUTI (C) taster na daljinskom
upravljaču. Na dnu ekrana se pojavljuje traka
menija Moda uređivanja.
2. Pritiskajte tastere ▲▼◄► da biste izabrali
stavku menija, a zatim pritisnite taster UNESI.
62
Funkcije na traci menija Moda uređivanja su
opisane u nastavku.
✎✎ NAPOMENA
`` Moguće je da se neke stavke menija ne pojave na
ekranu. Da biste videli ove stavke, pritiskajte ◄►
da biste pomerili ivicu ekrana, a zatim pritisnite to
još jednom da biste otkrili stavke.
`` Traku možete koristiti ako označite X u donjem
desnom uglu, a zatim pritisnete taster UNESI.
Pomeri
Funkcija Premesti vam omogućava da promenite
položaj vidžeta na ekranu. Da biste koristili funkciju
Premesti, postupite na sledeći način:
1. Pritisnite ŽUTI (C) taster na daljinskom
upravljaču.
2. Izaberite vidžet, a zatim pritisnite taster
UNESI. Iznad vidžeta se pojavljuje znak
potvrde.
3. Pritiskajte tastere ▲▼◄► da biste izabrali
stavku Pomeri, a zatim pritisnite taster
UNESI. Iznad vidžeta se pojavljuje ikona za
promenu položaja.
4. Pritiskajte ▲▼◄► da premestite ikonu.
Pritisnite taster UNESI kada se ikona nađe na
poziciji koju želite. Vidžet se premešta na novu
lokaciju.
Prem. u Fasc.
Funkcija Premesti u direktorijum vam omogućava
da premestite vidžet u neki direktorijum. Da biste
koristili funkciju Premesti u direktorijum, postupite
na sledeći način:
1. Pritisnite ŽUTI (C) taster na daljinskom
upravljaču.
2. Izaberite vidžet, a zatim pritisnite taster
UNESI. Ako ste već kreirali direktorijum, vidžet
se može pomeriti.
3. Pritiskajte ▲▼◄► da biste izabrali funkciju
Premesti u direktorijum, a zatim pritisnite
taster UNESI. Otvara se prozor funkcije
Premesti u direktorijum.
4. Pritiskajte ▲▼◄► da biste izabrali
direktorijum, a zatim pritisnite taster
UNESI. Pojavljuje se poruka "Premešten u
direktorijum" koja zatim nestaje. Vidžet je
premešten u direktorijum.
Srpski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-SER.indb 62
2012-01-16 오후 3:14:00
Preimen. Fasc.
2. U delu Moje aplikacije pritiskajte ▲▼◄► da
biste izabrali direktorijum, a zatim pritisnite
taster UNESI. Direktorijum se otvara.
Funkcija Preimenuj direktorijum vam omogućava
da promenite imena direktorijuma. Da biste koristili
funkciju Preimenuj direktorijum, postupite na
sledeći način:
Uređivanje stavki u direktorijumu
2. Pritiskajte ▲▼◄► da biste izabrali
direktorijum, a zatim pritisnite taster UNESI.
3. Izaberite vidžet, a zatim pritisnite taster
UNESI. Pokreće se aplikacija vidžeta ili servis.
Izaberite direktorijum, a zatim pritisnite taster
UNESI. Direktorijum se otvara.
Pritisnite ŽUTI (C) taster na daljinskom upravljaču.
Na dnu ekrana se pojavljuju tasteri za uređivanje.
Ovi tasteri funkcionišu na isti način kao tasteri
menija Mod uređivanja na glavnom ekranu. Na
primer, da biste vidžet premestili nazad na glavni
ekran Mojih aplikacija:
1. Izaberite vidžet.
2. Izaberite funkciju Premesti u direktorijum, a
zatim pritisnite taster UNESI. Pojavljuje se
prozor funkcije Premesti u direktorijum.
3. Izaberite stavku Moje aplikacije, a zatim
pritisnite taster UNESI. Prozor Premesti u
direktorijum se zatvara i vidžet se vraća na
glavni ekran Moje aplikacije.
Nova fascikla
Funkcija Novi direktorijum vam omogućava da
kreirate i imenujete nove direktorijume. Kada ste
kreirali direktorijum, u njega možete da premestite
vidžete. Da biste koristili funkciju Novi direktorijum,
postupite na sledeći način:
1. Pritisnite ŽUTI (C) taster na daljinskom
upravljaču.
2. Pritiskajte ▲▼◄► da pomerite kursor na
stavku Novi direktorijum, a zatim pritisnite
taster UNESI. Pojavljuju se ekran za novi
direktorijum i tastatura.
3. Pomoću tastature unesite ime direktorijuma,
a zatim pritisnite taster UNESI. Ekran Novi
direktorijum se zatvara, a novi direktorijum se
pojavljuje na ekranu Smart Hub-a.
1. Pritisnite ŽUTI (C) taster na daljinskom
upravljaču.
3. Pritiskajte ▲▼◄► da biste izabrali funkciju
Preimenuj direktorijum, a zatim pritisnite
taster UNESI. Pojavljuju se ekran Preimenuj
direktorijum i tastatura.
4. Pomoću tastature unesite novo ime, a zatim
pritisnite taster UNESI. Prozor funkcije
Preimenuj direktorijum se zatvara, a novo ime
se pojavljuje ispod direktorijuma.
Zaključaj
Funkcija Zaključaj vam omogućava da zaključate
neke vidžete u okviru stavke Moje aplikacije tako
da se ne mogu otvoriti bez unosa koda roditeljske
zaštite.
Da biste koristili funkciju Zaključaj, postupite na
sledeći način:
1. Pritisnite ŽUTI (C) taster na daljinskom
upravljaču.
2. Pritiskajte tastere ▲▼◄► da biste izabrali
vidžet, a zatim pritisnite taster UNESI. Ako se
vidžet može zaključati, stavka menija Zaključaj
je omogućena.
3. Pritiskajte ▲▼◄► da biste izabrali funkciju
Zaključaj, a zatim pritisnite taster UNESI.
Pojavljuje se prozor Zaključavanje servisa.
4. Unesite svoj kod roditeljske zaštite (Vidi stranu
44). Ako niste kreirali kod roditeljske zaštite,
unesite 0000.
5. Pritisnite taster UNESI. Pojavljuje se
prozor Zaključavanje servisa koji potvrđuje
zaključavanje, a zatim se zatvara. Pored
vidžeta se pojavljuje simbol katanca.
Srpski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-SER.indb 63
Mrežni servisi
1. Zatvorite meni Moda uređivanja.
07
Pristupanje vidžetima u direktorijumu
63
2012-01-16 오후 3:14:00
Mrežni servisi
Otključ.
1. Pritisnite ŽUTI (C) taster na daljinskom
upravljaču.
2. Pritiskajte ▲▼◄► da biste izabrali zaključani
vidžet, a zatim pritisnite taster UNESI.
3. Pritiskajte ▲▼◄► da biste izabrali funkciju
Otključaj, a zatim pritisnite taster UNESI.
Pojavljuje se prozor Zaključavanje servisa.
4. Unesite kod roditeljske zaštite (Vidi stranu
44). Ako niste kreirali kod roditeljske zaštite,
unesite 0000.
5. Pritisnite taster UNESI. Pojavljuje se prozor
Servis je otključan koji potvrđuje da je izvršeno
otključavanje, a zatim se zatvara.
Izbriši
Funkcija Briši vam omogućava da izbrišete vidžete
u okviru stavke Moje aplikacije. Da biste koristili
funkciju Briši, postupite na sledeći način:
1. Pritisnite ŽUTI (C) taster na daljinskom
upravljaču.
2. Pritiskajte ▲▼◄► da biste izabrali vidžet, a
zatim pritisnite taster UNESI.
3. Pritiskajte ▲▼◄► da biste izabrali funkciju
Briši, a zatim pritisnite taster UNESI. Pojavljuje
se poruka, “Želite li da izbrišete izabrane
stavke?”.
4. Izaberite Da, a zatim pritisnite taster UNESI.
Vidžet je obrisan.
Meni za sortiranje - ZELENI (B)
Funkcije u meniju Sortiranja vam omogućavaju da
sortirate vidžete u okviru stavke Moje aplikacije po
imenu, datumu, učestalosti (korišćenja) i kategoriji.
Ako ručno promenite položaj vidžeta, meni
Sortiranja automatski označava stavku Definisao
korisnik kada ga pokrenete.
Da biste sortirali vidžete u okviru stavke Moje
aplikacije, postupite na sledeći način:
Samsung aplikacije
Samsung aplikacije vam omogućavaju da
preuzimate komercijalne i besplatne aplikacije i
servise na svoj Blu-ray plejer i da ih prikazujete ili
koristite na svom televizoru.
Ove aplikacije i servisi obuhvataju video zapise,
muziku, fotografije, igrice, vesti, sportove, itd.
Vidžeti za nove aplikacije se pojavljuju u okviru
stavke Moje aplikacije.
Dodatne aplikacije i servisi se dodaju redovno.
Za komercijalne aplikacije
Da biste preuzeli komercijalne aplikacije, potrebno
je da kreirate nalog Samsung aplikacije i u nalog
upišete broj kreditne kartice. Da biste kreirali
Samsung aplikacije nalog, posetite www.samsung.
com:
✎✎ NAPOMENA
`` Ovaj servis možda nije obezbeđen u nekim zemljama.
Pristupanje ekranu Samsung aplikacija
Da biste pristupili Samsung aplikacijama,
pritiskajte tastere ▲▼◄► da pređete na polje
Samsung Apps na glavnom ekranu Smart Hub-a,
a zatim pritisnite taster UNESI. Pojavljuje se ekran
Samsung aplikacija.
✎✎ NAPOMENA
`` Ako prvi put pristupate ovom ekranu, pojavljuje
se prozor uslova servisa. Ako želite da se složite,
izaberite opciju Slažem se, a zatim pritisnite taster
UNESI.
1. Pritisnite ZELENI (B) taster na daljinskom
upravljaču.
2. Pritiskajte ◄► da biste izabrali način
sortiranja, a zatim pritisnite taster UNESI.
Smart Hub sortira vidžete po načinu koji ste
izabrali.
64
Srpski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-SER.indb 64
2012-01-16 오후 3:14:00
1. Pritiskajte tastere ◄► da bi prešli na listu
kategorija na levoj strani.
2. Pritiskajte ▲▼ da biste označili kategoriju.
Za nekoliko sekundi, ekran Samsung
aplikacija prikazuje aplikacije u toj kategoriji.
Kartica Sortiraj se pojavljuje pored vrha.
3. Pritiskajte taster ► da biste prešli na
prikazane aplikacije ili servise.
4. Pritiskajte tastere ▲▼◄► da biste izabrali
aplikaciju ili servis, a zatim pritisnite taster
UNESI. Pojavljuje se ekran Detalji aplikacije
koji opisuje servis ili aplikaciju.
5. Izaberite opciju "Preuzmi odmah", a zatim
pritisnite taster UNESI. Ako su aplikacija ili
servis besplatni, one se preuzimaju i pokreću.
Ako nisu i ako se naplaćuju, sledite uputstva
na ekranu da biste završili preuzimanje.
✎✎ NAPOMENA
`` Neke aplikacije se besplatno preuzimaju, ali
zahtevaju registraciju kod provajdera ili plaćeni nalog
kod provajdera da bi se koristile.
`` Vidžeti za aplikacije i servise koje ste preuzeli iz
Samsung aplikacija pojavljuju se u okviru stavke
Moje aplikacije.
Kartice "Sortiranje po"
Možete da pristupite karticama "Sortiranje po"
koje se nalaze pri vrhu ekrana pomoću tastera ▲▼
◄►. Svaka kartica prikazuje servise ili aplikacije u
kategoriji koju izaberete, sortirane po kriterijumima
na kartici (preporučeno, najveći broj preuzimanja,
najnovije, ime).
Takođe, možete da koristite PLAVI (D) taster na
daljinskom upravljaču da biste pristupili karticama
"Sortiranje po". Svaki put kada pritisnete PLAVI (D)
taster menjate prikaz od jedne kartice za sortiranje
do druge.
Na raspolaganju su sledeće kategorije.
• Šta je novo? : Prikazuje novoregistrovane
aplikacije.
• Video : Prikazuje razne video multimedije kao
što su filmovi, TV emisije i kratki video zapisi.
• Igra : Prikazuje razne igrice, kao što su sudoku
ili šah.
• Sport : Prikazuje razne sportske multimedijalne
servise, kao što su informacije o utakmicama,
slike i kratki video zapisi.
• Životni stil : Obuhvata razne multimedijalne
servise za životni stil, kao što su muzika, alatke
za upravljanje ličnim fotografijama i društvene
mreže, kao što su Facebook i Twitter.
• Informacije : Obuhvataju razne informativne
servise, kao što su vesti, berza i vremenska
prognoza.
• Ostalo : Obuhvata ostale raznovrsne servise.
Moj nalog
Stavka Moj nalog obezbeđuje pristup vašoj
evidenciji naručivanja i preuzimanja Samsung
aplikacija i ekranu Kredit za moje aplikacije. Morate
da imate Samsung Apps nalog da biste pristupili
ovim informacijama.
Pomoć
Ako imate pitanja vezana za Samsung aplikacije,
prvo pogledajte u meniju Pomoć. Ako vam nijedan
od saveta ne pomogne, molimo da posetite www.
samsung.com.
Da biste koristili funkciju Pomoć, postupite na
sledeći način:
1. Pritiskajte tastere ▲▼◄► da biste izabrali
Pomoć, a zatim pritisnite taster UNESI.
2. Pritiskajte ▲▼ za pomeranje teksta Pomoći.
3. Pritisnite ◄ da izađete iz menija Pomoći.
Srpski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-SER.indb 65
Mrežni servisi
Da biste koristili ekran Samsung aplikacija,
postupite na sledeći način:
Samsung aplikacije po kategoriji
07
Korišćenje ekrana Samsung aplikacija
65
2012-01-16 오후 3:14:00
Mrežni servisi
Korišćenje tastera u boji na daljinskom
upravljaču sa Samsung aplikacijama
• CRVENI (A) (Prij. se) : Za prijavljivanje na Smart
TV nalog.
• ZELENI (B) (Prikaz sličica/Prikaz liste) :
Za prebacivanje aplikacija između prikaza
umanjenih sličica i prikaza liste.
• PLAVI (D) (Sortiraj po) : Za sortiranje aplikacija
u kategoriji prema kriterijumima: preporučeni,
najveći broj preuzimanja, najnoviji ili ime.
• Nazad : Za povratak na prethodni meni.
✎✎ NAPOMENA
`` Servisi Internet sadržaja mogu se dodavati ili brisati
od strane provajdera bez obaveštenja.
Korišćenje AllShare funkcije
AllShare vam omogućava da reprodukujete
muzičke, video i foto datoteke koje se nalaze na
vašem računaru ili DLNA kompatibilnom mobilnom
telefonu ili NAS-u na plejeru.
Da biste koristili AllShare sa plejerom, morate da
ga povežete na mrežu (Vidi strane 26~27).
Da biste koristili AllShare na računaru, morate
da instalirate AllShare softver na svom računaru.
Ako imate DLNA kompatibilan mobilni telefon ili
NAS, možete da koristite AllShare bez ikakvog
dodatnog softvera.
Možete da preuzmete PC softver i da dobijete
detaljne instrukcije za korišćenje servisa AllShare
na veb lokaciji Samsung.com.
Za uputstva o načinu na koji se koristi opcija
Vaš video ili funkcija pretraživanja, posetite
www.samsung.com.
BD-LIVE™
Kada se plejer poveže na mrežu, možete uživati
u raznim filmskim sadržajima korišćenjem
diskova kompatibilnih sa BD-LIVE kompatibilnim
diskovima.
1. Priključite USB memorijski stik na USB
konektor na bočnoj strani plejera, a zatim
proverite preostalu memoriju. Memorijski
uređaj mora da ima najmanje 1 GB slobodnog
prostora da bi mogao da podrži BD-LIVE
servise.
2. Umetnite Blu-ray disk koji podržava BD-LIVE.
3. Izaberite neki od raznih sadržaja BD-LIVE
servisa koje je ponudio proizvođač diska.
✎✎ NAPOMENA
`` Način na koji koristite BD-LIVE i ponuđeni sadržaji
mogu se razlikovati, zavisno od proizvođača diska.
66
Srpski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-SER.indb 66
2012-01-16 오후 3:14:00
Dodatak
08
Rešavanje problema
PROBLEM
Dodatak
Pre nego što potražite servisiranje, proverite sledeće.
REŠENJE
Preko daljinskog upravljača se ne može
izvršiti ni jedna funkcija.
• Proverite baterije u daljinskom upravljaču. Možda ih treba zameniti.
• Ne upravljajte daljinskim upravljačem sa rastojanja većeg od 6,1 m.
• Izvadite baterije i pritisnite jedan ili više tastera na nekoliko minuta kako
bi se ispraznio mikroprocesor u daljinskom upravljaču i resetovao. Ponovo
stavite baterije i pokušajte da upravljate daljinskim upravljačem.
Diskovi se ne reprodukuju.
• Proverite da li je disk postavljen sa nalepnicom okrenutom nagore.
• Proverite regionalni kod za Blu-ray/DVD disk.
Ne pojavljuje se meni diska.
• Proverite da li disk ima meni.
Na ekranu se pojavljuje poruka o zabrani.
• Ova poruka se prikazuje kada se pritisne pogrešan taster.
• Softver Blu-ray/DVD diska ne podržava ovu funkciju (npr. uglovi).
• Zahtevali ste broj naslova ili poglavlja ili vreme pretraživanja koje je van
opsega.
Režim reprodukcije se razlikuje od izbora u
meniju za podešavanje.
• Neke funkcije koje su izabrane u meniju za podešavanje možda neće raditi
ispravno ako disk nije kodiran sa odgovarajućom funkcijom.
Proporcija ekrana se ne može promeniti.
• Proporcija ekrana je fiksna na vašem Blu-ray/DVD disku.
• To nije problem sa plejerom.
Nema audio signala.
• Uverite se da ste izabrali korektan Digitalni izlaz u meniju za Audio opcije.
Ekran je blokiran
• Ako je HDMI izlaz postavljen na rezoluciju koju vaš TV aparat ne podržava
(npr, 1080p), može se desiti da na vašem TV aparatu ne vidite sliku.
• Pritisnite i držite pritisnut taster ZAUSTAVI (
) (na gornjoj ploči) 5
sekundi ili duže kada nije stavljen disk. Sve postavke će se vratiti na
fabričke postavke.
• Ako su vraćene podrazumevane fabričke postavke, svi sačuvani korisnički
BD podaci biće obrisani.
Srpski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-SER.indb 67
67
2012-01-16 오후 3:14:01
Dodatak
PROBLEM
REŠENJE
Zaboravljena lozinka
• Pritisnite i držite pritisnut taster ZAUSTAVI (
) (na gornjoj ploči) 5
sekundi ili duže kada nije stavljen disk. Sve postavke, uključujući i lozinku
biće vraćene na fabričke postavke.
Nemojte ovo koristiti osim ako nije apsolutno neophodno.
• Ako su vraćene podrazumevane fabričke postavke, svi sačuvani korisnički
BD podaci biće obrisani.
Ako imate druge probleme.
• Idite na sadržaj i pronađite odeljak u korisničkom uputstvu koji sadrži
objašnjenja u vezi vašeg trenutnog problema, i sledite proceduru još
jednom.
• Ako problem i dalje ne može da se reši, molimo da kontaktirate vaš najbliži
Samsungov ovlašćeni servisni centar.
Slika ima šum ili je izobličena
• Proverite da li je disk prljav ili izgreban.
• Očistite disk.
Nema HDMI izlaza.
• Proverite vezu između TV aparata i HDMI konektora na plejeru.
• Proverite da li vaš TV podržava 576p/480p, 720p, 1080i, 1080p rezolucije
HDMI ulaza.
Abnormalan ekran HDMI izlaza.
• Ako se na ekranu pojavljuje slučajan šum, to znači da vaš TV aparat ne
podržava HDCP (Širokopojasna zaštita digitalnog sadržaja).
AllShare funkcija
Mogu da vidim direktorijume koji se dele
preko aplikacije AllShare, ali ne mogu da
vidim datoteke.
• AllShare prikazuje samo datoteke koje odgovaraju kategorijama slika,
muzike i filma. Datoteke koje ne odgovaraju tim kategorijama možda neće
biti prikazane.
Video se reprodukuje sa prekidima.
• Proverite da li je mreža stabilna.
• Proverite da li je mrežni kabl pravilno povezan i da li mreža nije
preopterećena.
• Bežična veza između DLNA kompatibilnog uređaja i plejera je nestabilna.
Proverite vezu.
AllShare veza između plejera i računara je
nestabilna.
• IP adrese pod istom podmrežom treba da budu jedinstvene. Ako nisu, do
takve pojave može da dovede ometanje IP-a.
• Proverite da li ste omogućili zaštitni zid.
Ako jeste, onemogućite funkciju zaštitnog zida.
68
Srpski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-SER.indb 68
2012-01-16 오후 3:14:01
Ne mogu da se povežem sa BD-LIVE
serverom.
• Proverite da li je mrežna veza uspešna ili ne korišćenjem menija Status
mreže. (Vidi stranu 42)
• Proverite da li je USB memorijski uređaj povezan sa plejerom.
• Memorijski uređaj mora da ima najmanje 1 GB slobodnog prostora da bi
mogao da podrži BD-LIVE servis.
Dostupan kapacitet možete proveriti u Upravljanje BD podacima. (Vidi
stranu 43)
• Proverite da li je meni Internet veza BD-LIVE postavljen na Dozvoli (Sve).
• Ako to ne uspe, kontaktirajte dobavljača sadržaja ili ažurirajte plejer na
najnoviji fabrički softver.
Došlo je do greške pri korišćenju BD-LIVE
servisa.
• Memorijski uređaj mora da ima najmanje 1 GB slobodnog prostora da bi
mogao da podrži BD-LIVE servis.
Dostupan kapacitet možete proveriti u Upravljanje BD podacima. (Vidi
stranu 43)
✎✎ NAPOMENA
Dodatak
BD-LIVE
REŠENJE
08
PROBLEM
`` Ako su vraćene podrazumevane fabričke postavke, svi sačuvani korisnički BD podaci biće obrisani.
Popravke
Ukoliko nas kontaktirate za popravku vašeg plejera, administrativni troškovi mogu biti naplaćeni ako je:
1. Tehničar pozvan u vaš dom na vaš zahtev i ako proizvod nije u kvaru.
2. Vi donesete uređaj u servisni centar, a proizvod nije u kvaru.
Iznos administrativnih troškova ćemo vam dostaviti pre nego što obavimo posetu ili počnemo da radimo
na vašem plejeru.
Preporučujemo vam da pažljivo pročitate ovo uputstvo, potražite rešenje na www.samsung.com ili
kontaktirate Samsung centar za podršku pre nego što zatražite popravku plejera.
Srpski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-SER.indb 69
69
2012-01-16 오후 3:14:01
Dodatak
Opšte
karakteristike
Težina
Dimenzije
Opseg radnih temperatura
Radni opseg vlažnosti vazduha
BD (Blu-ray disk)
DVD (Digital Versatile Disc)
Disk
CD : 12 cm (COMPACT DISC)
CD : 8 cm (COMPACT DISC)
Video izlaz
Kompozitni video signal
Video/Audio
HDMI
Audio izlaz
Mreža
Specifikacije
2-kanalni
Digitalni audio izlaz
Ethernet
Bežični LAN
Bezbednost
WPS(PBC)
0,9 kg
380 (Š) X 158 (D) X 23 (V) mm
+5°C do +35°C
10 % do 75 %
Brzina čitanja : 9,834 m/s.
Brzina čitanja : 6,98 ~ 7,68 m/s.
Približno vreme reprodukcije (jednostrani, jednoslojni diskovi) :
135 min.
Brzina čitanja : 4,8 ~ 5,6 m/s.
Maks. vreme reprodukcije : 74 min.
Brzina čitanja : 4,8 ~ 5,6 m/s.
Maks. vreme reprodukcije : 20 min.
1 kanal : 1,0 Vp-p (75 Ω opterećenje)
Blu-ray/DVD disk : 576i/480i
2D : 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
3D : 1080p, 720p
PCM audio, bitstream audio
L(1/L), R(2/R)
Optički
10/100BASE-TX terminal
Ugrađeni
WEP (OPEN/SHARED)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-PSK (TKIP/AES)
Podržano
-- Dizajn i specifikacije su podložni izmenama bez prethodnog obaveštavanja.
-- U vezi sa napajanjem i potrošnjom energije, pogledajte nalepnicu na proizvodu.
-- Težina i dimenzije su približne.
70
Srpski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-SER.indb 70
2012-01-16 오후 3:14:01
08
Obaveštenje o usklađenosti i kompatibilnosti
Dodatak
NISU SVI diskovi kompatibilni
• Prema ograničenjima koja su dole opisana i onima koja su pomenuta u ovom uputstvu, uključujući
i odeljak "Tipovi i karakteristike diskova" iz ovog korisničkog uputstva, tipovi diskova koji se mogu
reprodukovati su: unapred snimljeni komercijalni BD-ROM, DVD-VIDEO i Audio CD (CD-DA) diskovi;
BD-RE/-R, DVD-RW/-R diskovi; i CD-RW/-R diskovi.
• Osim gore navedenih diskova, drugi diskovi se ne mogu reprodukovati i/ili nisu namenjeni za
reprodukciju na ovom plejeru. I neki od gore navedenih diskova se možda neće moći reprodukovati
zbog jednog ili više dole navedenih razloga.
• Samsung ne može da garantuje da će ovaj plejer reprodukovati svaki disk sa BD-ROM, BD-RE/-R,
DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R i CD-RW/-R oznakom i ovaj plejer možda neće reagovati na
sve operativne komande ili neće vršiti sve funkcije na svakom disku. Takvi i drugi problemi vezani za
kompatibilnost diskova i rad plejera sa novim i postojećim formatima diskova su mogući zato što:
-- je Blu-ray format novi format u razvoju i ovaj plejer možda neće vršiti sve funkcije na svim Blu-ray
diskovima zato što neke funkcije mogu biti opcione, dodatne funkcije mogu biti dodate u Blu-ray
format posle proizvodnje plejera, a izvesne postojeće funkcije mogu biti dostupne sa zakašnjenjem;
-- nisu sve nove i postojeće verzije formata diskova podržane ovim plejerom;
-- se novi i postojeći formati diskova mogu revidirati, menjati, ažurirati, poboljšavati i/ili dopuniti;
-- su neki diskovi proizvedeni na način koji omogućava specifičan ili ograničen rad i funkcije tokom
reprodukcije;
-- neke funkcije mogu biti opcione, dodatne funkcije se mogu dodati nakon proizvodnje ovog plejera ili
izvesne postojeće funkcije mogu biti dostupne sa zakašnjenjem;
-- neki diskovi sa BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R i CD-RW/-R oznakama
mogu biti nestandardni diskovi;
-- se neki diskovi ne mogu reprodukovati zavisno od njihovog fizičkog stanja ili uslova snimanja;
-- se problemi i greške mogu javiti tokom kreiranja Blu-ray diskova, DVD softvera i/ili proizvodnje diskova;
-- ovaj plejer radi drugačije od standardnog DVD plejera ili druge AV opreme; i/ili
-- zbog razloga pomenutih u ovom korisničkom uputstvu i zbog drugih razloga koje je otkrio i prijavio
SAMSUNG centar za podršku kupcima.
• Ako naiđete na probleme vezane za kompatibilnost diskova ili rad plejera, molimo pozovite SAMSUNG
centar za podršku kupcima.
Takođe, možete kontaktirati SAMSUNG centar za podršku kupcima za moguća ažuriranja softvera za
ovaj plejer.
• Za dodatne informacije o ograničenjima reprodukcije i kompatibilnosti diskova, pročitajte odeljke Mere
opreza, Pre čitanja korisničkog uputstva, Tipovi diskova i karakteristike i Pre reprodukcije u ovom
korisničkom uputstvu.
Zaštita od kopiranja
• Zbog toga što je AACS (Napredni sistem za pristup sadržaju) odobreni sistem za zaštitu sadržaja za
Blu-ray format, sličan upotrebi CSS-a (sistem za šifriranje sadržaja) za DVD format, izvesna ograničenja
postoje kod reprodukcije, izlaza analognog signala, itd., kod AACS zaštićenih sadržaja. Rad ovog
proizvoda i ograničenja ovog proizvoda mogu varirati zavisno od vremena kupovine, jer ta ograničenja
AACS može prihvatiti i/ili izmeniti nakon proizvodnje ovog proizvoda. Štaviše, oznake BD-ROM i BD+
se dodatno koriste kao sistem za zaštitu sadržaja za Blu-ray format, što nameće izvesna ograničenja,
uključujući i ograničenja reprodukcije za BD-ROM oznaku i/ili BD+ zaštićene sadržaje. Da biste
dobili dodatne informacije o AACS, BD-ROM oznaci, BD+ ili ovom proizvodu, molimo kontaktirajte
SAMSUNG centar za podršku kupcima.
Srpski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-SER.indb 71
71
2012-01-16 오후 3:14:01
Dodatak
• Mnogi Blu-ray/DVD diskovi su kodirani sa zaštitom od kopiranja. Zbog toga treba da povežete vaš
plejer samo direktno na vaš TV aparat, ne na video rekorder. Povezivanje na video rekorder dovodi do
izobličavanja slike sa Blu-ray/DVD diskova sa zaštitom od kopiranja.
• Ovaj proizvod obuhvata tehnologiju zaštite od kopiranja koja je zaštićena pravom na osnovu S.A.D.
patenata i drugih prava na intelektualnu svojinu korporacije Rovi. Reinženjering ili demontaža su
zabranjeni.
• Prema američkom zakonu o zaštiti autorskih prava i zakonima o zaštiti prava drugih zemalja,
neovlašćeno snimanje, upotreba, prikazivanje, distribucija i ponovno gledanje televizijskih programa,
video traka, Blu-ray diskova, DVD diskova i drugih materijala može biti podložno građanskoj i/ili krivičnoj
odgovornosti.
• Za izlaz Blu-ray plejera sa progresivnim skeniranjem : KORISNICI BI TREBALO DA PRIMETE DA
NISU SVI TELEVIZORI VISOKE DEFINICIJE POTPUNO KOMPATIBILNI SA OVIM proizvodom I DA
MOGU PROUZROKOVATI POJAVU SMETNJI NA PRIKAZANOJ SLICI. U SLUČAJU PROBLEMA
SA SLIKAMA GENERISANIM PROGRESIVNIM SKENIRANJEM, PREPORUČUJE SE DA KORISNIK
PROMENI POVEZIVANJE I PREĐE NA IZLAZ STANDARDNE DEFINICIJE. AKO IMATE PITANJA U
VEZI KOMPATIBILNOSTI VAŠEG TV APARATA SA OVIM proizvodom, MOLIMO DA KONTAKTIRATE
SAMSUNGOV CENTAR ZA PODRŠKU KUPCIMA.
Izjava o odricanju odgovornosti za mrežni servis
Sav sadržaj i usluge dostupne preko ovog uređaja pripadaju trećim licima i zaštićene su autorskim
pravima, patentima, zaštitnim znakom i / ili drugim zakonima o intelektualnoj svojini. Takav sadržaj i
usluge se pružaju isključivo za vašu ličnu nekomercijalnu upotrebu. Ne možete da koristite bilo koji sadržaj
ili usluge na način koji nije odobren od strane vlasnika sadržaja ili provajdera servisa. Bez ograničavanja
prethodno navedenog, osim ako je izričito odobreno od strane vlasnika sadržaja ili provajdera servisa,
ne smete menjati, kopirati, ponovo objavljivati, otpremati, prenositi, prevoditi, prodavati, kreirati izvedena
dela, eksploatisati ili distribuirati, na bilo koji način ili bilo kojim sredstvima, sadržaj prikazan preko ovog
uređaja.
SADRŽAJI I SERVISI TREĆIH STRANA SU OBEZBEĐENI "KAKVI JESU”. SAMSUNG NE GARANTUJE
ZA SADRŽAJE ILI USLUGE KOJE SU OBEZBEĐENE NA TAJ NAČIN, BILO IZRIČITO ILI PREĆUTNO,
BEZ OBZIRA NA SVRHU. SAMSUNG IZRIČITO ODRIČE BILO KAKVE GARANCIJE, UKLjUČUJUĆI,
ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA, GARANCIJE UTRŽIVOSTI ILI POGODNOSTI ZA ODREĐENE
SVRHE. SAMSUNG NE GARANTUJE TAČNOST, VALIDNOST, PRAVOVREMENOST, ZAKONITOST
ILI POTPUNOST BILO KAKVOG SADRŽAJA ILI SERVISA KOJI SU STAVLJENI NA RASPOLAGANJE
PREKO OVOG UREĐAJA I NI POD KAKVIM OKOLNOSTIMA, UKLJUČUJUĆI I NEMAR, SAMSUNG
NEĆE BITI ODGOVORAN, BILO PO UGOVORU ILI SPORU, ZA SVE DIREKTNE, INDIREKTNE,
SLUČAJNE, POSEBNE ILI POSLEDIČNE ŠTETE, ADVOKATSKE HONORARE, TROŠKOVE ILI
BILO KOJE DRUGE ŠTETE KOJE SU NASTALE ILI SU U VEZI SA BILO KOJOM INFORMACIJOM
SADRŽANOM U ILI NASTALIM KAO REZULTAT KORIŠĆENJA BILO KOG SADRŽAJA ILI SERVISA OD
STRANE VAS ILI TREĆE STRANE, ČAK I AKO JE UPOZOREN NA MOGUĆNOST TAKVIH ŠTETA.
Usluge trećih strana mogu biti okončane ili prekinute u bilo kom trenutku i Samsung ne predstavlja i
ne daje garanciju da će bilo koji sadržaj ili usluga ostati dostupni za bilo koji vremenski period. Sadržaji
i servisi se prenose od strane trećih strana putem mreža i prenosnih kapaciteta nad kojima Samsung
nema nikakvu kontrolu. Bez ograničavanja opštosti ove izjave o odricanju odgovornosti, Samsung izričito
odriče bilo kakvu odgovornost ili garanciju za bilo kakav prekid ili suspenziju bilo kog sadržaja ili servisa
stavljenih na raspolaganje preko ovog uređaja.
Samsung nije odgovoran za korisnički servis u vezi sa sadržajima i servisima. Bilo kakvo pitanje ili zahtev
koji su vezani za sadržaj ili servise treba uputiti direktno provajderima odgovarajućeg sadržaja i servisa.
72
Srpski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-SER.indb 72
2012-01-16 오후 3:14:01
08
Licenca
Dodatak
• Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories. Dolby i dupli -D simbol su zaštitni znaci
Dolby Laboratories.
• Proizvedeno pod licencom američkog patenta br.: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380;
5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 i
drugih američkih i svetskih patenata koji su potvrđeni ili čekaju na potvrđivanje. DTS i njegov simbol su
registrovani zaštitni znaci, a DTS-HD, DTS-HD Master Audio i DTS logotipi su zaštitni znaci kompanije
DTS, Inc. Proizvod sadrži softver. © DTS, Inc. Sva prava zadržana.
• DivX
-- O DIVX VIDEO FORMATU: DivX® je digitalni video format koji je kreirala kompanija
DivX, Inc. Ovaj plejer je zvanični DivX Certified® uređaj koji reprodukuje DivX video. Za više informacija
i softverske alate za konverziju vaših datoteka u DivX video, posetite www.divx.com.
-- O DIVX FORMATU VIDEO ZAPISA NA ZAHTEV : Ovaj DivX Certified® uređaj mora da bude
registrovan da bi mogao reprodukovati filmove kupljene u DivX formatu video zapisa na zahtev (VOD).
Da biste dobili registracioni kod, pronađite DivX VOD deo u meniju za podešavanje uređaja. Idite na
vod.divx.xom da biste saznali kako da završite proces registracije.
-- DivX Certified® za reprodukciju DivX® video zapisa do HD 1080p, uključujući i premium sadržaj.
-- DivX®, DivX Certified® i slični logotipi su zaštićeni znaci DivX, Inc i koriste se po licenci.
-- Pokriven jednim ili više sledećih S.A.D. patenata: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.
• The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks
or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
• Oracle i Java su registrovani zaštitni znaci kompanije Oracle i/ili njenih filijala. Ostala
imena mogu biti zaštitni znaci njihovih vlasnika
• Obaveštenje o licenci za softver sa otvorenim kodom
-- U slučaju da se koristi softver sa otvorenim kodom, licence za softver sa otvorenim kodom dostupne
su u meniju proizvoda.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™ i logotipi su zaštitni znaci Blu-ray Disc Association.
• Ovaj proizvod obuhvata tehnologiju zaštite od kopiranja koja je zaštićena pravom na osnovu S.A.D.
patenata i drugih prava na intelektualnu svojinu korporacije Rovi. Reinženjering ili demontaža su zabranjeni.
Preporuka – samo za Evropu
• Ovim putem kompanija Samsung Electronics izjavljuje da je ovaj BD Player usklađen
sa osnovnim zahtevima i drugim primenljivim odredbama direktive 1999/5/EC.
Zvaničnu izjavu o usklađenosti možete da pronađete na Web lokaciji
http://www.samsung.com, tako što ćete izabrati „Podrška > Pretraži podršku za proizvod“ i uneti naziv
modela.
Ova oprema isključivo je namenjena za upotrebu u zatvorenom prostoru.
Ovu opremu moguće je koristiti u svim zemljama EU.
Srpski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-SER.indb 73
73
2012-01-16 오후 3:14:03
Kontaktirajte SAMSUNG WORLD WIDE
Ako imate bilo kakva pitanja ili komentare u vezi Samsung proizvoda, molimo da kontaktirate SAMSUNG centar
za podršku kupcima.
Area
` North America
Contact Centre 
Web Site
Canada
Mexico
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
01-800-SAMSUNG (726-7864)
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Argentine
Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
Nicaragua
Panama
Peru
Puerto Rico
Trinidad &
Tobago
Venezuela
0800-333-3733
0800-124-421 / 4004-0000
800-SAMSUNG (726-7864)
01-8000112112
0-800-507-7267
1-800-751-2676
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
800-7919267
1-800-234-7267
00-1800-5077267
800-7267
0-800-777-08
1-800-682-3180
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
0-800-100-5303
www.samsung.com
Albania
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
-
` Latin America
` Europe
Austria
Belgium
02-201-24-18
Bosnia
Bulgaria
Croatia
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800-SAMSUNG (800-726786)
Samsung Zrt., česká organizační
složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG (726-7864
€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG (172678)
/ 022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
1. 08010 SAMSUNG (72678) doar din reţeaua Romtelecom,
tarif local
2. 021.206.01.10 - din orice
reţea, tarif normal
Czech
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Kosovo
Luxemburg
Macedonia
Montenegro
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Rumania
www.samsung.com
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-SER.indb 74
Area
Serbia
Slovakia
Spain
Sweden
Contact Centre 
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Switzerland
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
U.k
Eire
Lithuania
Latvia
Estonia
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Russia
Georgia
Armenia
Azerbaijan
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Tadjikistan
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799)
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
Ukraine
0-800-502-000
Belarus
Moldova
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
Australia
New Zealand
China
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
400-810-5858 / 010-6475 1880
Hong Kong
(852) 3698 4698
` CIS
Kazakhstan
` Asia Pacific
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
ch_fr/(French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/
hk_en/
Singapore
Thailand
Taiwan
Vietnam
3030 8282 / 1800 110011 /
1800 3000 8282 / 1800 266 8282
0800-112-8888 /
021-5699-7777
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) /
02-5805777
1800-SAMSUNG (726-7864)
1800-29-3232 / 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
Bahrain
Egypt
Jordan
Morocco
Oman
Saudi Arabia
Turkey
U.A.E
8000-4726
08000-726786
800-22273
080 100 2255
800-SAMSUNG (726-7864)
9200-21230
444 77 11
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Nigeria
South Africa
0800-SAMSUNG (726-7864)
0860-SAMSUNG (726-7864 )
www.samsung.com
www.samsung.com
India
Indonesia
Japan
Malaysia
Philippines
` Middle East
` Africa
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
2012-01-16 오후 3:14:04
Ispravno odlaganje baterija za ovaj uređaj
(Važi za Evropsku Uniju i ostale evropske zemlje koje imaju poseban sistem za recikliranje baterija)
Ova oznaka na bateriji, priručniku ili na pakovanju znači da baterija u ovom proizvodu ne sme da se odloži sa ostalim
otpadom iz domaćinstva, kada prestane da radi. Tamo gde postoje sledeće oznake hemisjkih elemenata Hg, Cd ili Pb, to
označava da baterija sadrži živu, kadmijum ili olovo u količinama iznad nivoa dozvoljenog prema direktivi EC Directive
2006/66. Ukoliko se baterije ne odlože na pravilan način, ove supstance mogu biti štetne po zdravlje ili po životnu okolinu.
Da biste zaštitili prirodna bogatstva i da biste promovisali ponovnu upotrebu recikliranog materijala, odvojite baterije od
ostalog otpada I reciklirajte ih pomoću svog lokalnog sistema za reciklažu baterija.
Pravilno odlaganje ovog proizvoda (električna i elektronska oprema za odlaganje)
(Primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju posebne sisteme za prikupljanje)
Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr.
punjač, slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im istekne vek
trajanja. Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled nekontrolisanog odlaganja,
odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu
materijalnih resursa.
Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali
sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.
Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi
elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju saostalim komercijalnim otpadom.
AK68-02031P-00
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-SER.indb 75
2012-01-16 오후 3:14:05
BD-D7500
BD-D7500B
BD-D7500E
Blu-ray™ disk player
korisnički priručnik
zamislite mogućnosti
Zahvaljujemo Vam na kupnji ovog Samsung proizvoda.
Za potpuniju uslugu, molimo registrirajte vaš proizvod na
www.samsung.com/register
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-CRO.indb 1
2012-01-13 오후 5:56:42
Glavne značajke
Značajke Blu-ray diska
Blu-ray diskovi imaju podršku za HD video najveće
kvalitete dostupne u industriji, pri čemu veliki
kapacitet ne znači kompromis vezan uz kvalitetu
videozapisa.
Sljedeće značajke Blu-ray diska razlikuju se ovisno
o disku.
Izgled i navigacija značajkama također se razlikuju
od diska do diska.
Značajke opisane u nastavku neće imati svi diskovi.
Istaknute značajke videozapisa
BD-ROM format podržava tri visoko napredna
videokodeka, uključujući AVC, VC-1 i MPEG-2.
Podržane su i videorazlučivosti HD kvalitete:
• 1920 x 1080 visoke definicije
• 1280 x 720 visoke definicije
Reprodukcija visoke definicije
Za pregled sadržaja visoke definicije s Blu-ray diska
potreban vam je HDTV (TV visoke razlučivosti).
Za neke Blu-ray diskove možda će trebati player
s HDMI IZLAZOM za gledanje sadržaja visoke
definicije. Mogućnost pregleda sadržaja visoke
definicije na Blu-ray disku mogao bi biti ograničen,
što ovisi o razlučivosti televizora.
BD-LIVE
Blu-ray diskove koji podržavaju uslugu BD-LIVE
možete koristiti kako biste putem mrežne veze
preuzimali sadržaj koji pruža proizvođač diska.
2
Značajke Blu-ray disk playera
3D
Ovaj player može reproducirati 3D sadržaj putem
HDMI kabela.
Za implementaciju 3D efekta spojite 3D uređaj (AV
prijamnik koji podržava 3D, TV koji podržava 3D)
na player pomoću HDMI kabela i reproducirajte
3D sadržaj dok koristite naočale za 3D prikaz.
Pretvaranje u 3D format
Prilikom reprodukcije sadržaja u 2D formatu,
pritiskom tipke 2D3D na daljinskom upravljaču
možete pretvoriti sadržaje 2D formata u 3D format.
Smart Hub
Putem mrežne veze možete preuzeti razne
aplikacije uz naplatu ili besplatno. Te aplikacije
pružaju veliku lepezu internetskih usluga i sadržaja
koji uključuje vijesti, vremensku prognozu, cijene
dionica, igrice, filmove i glazbu.
AllShare
Putem mrežne veze možete reproducirati
videozapise, glazbu i fotografije spremljene na
svojim uređajima (poput osobnog računala,
mobitela ili NAS-a).
Reprodukcija multimedijskih datoteka
Za reprodukciju raznih vrsta multimedijskih datoteka
(MP3, JPEG, DivX itd.) koje se nalaze na USB
uređaju za pohranu možete koristiti USB vezu.
Hrvatski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-CRO.indb 2
2012-01-13 오후 5:56:42
Sigurnosne informacije
02
Upozorenje
OPREZ
RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA
NE OTVARAJTE
Ovaj simbol označava “opasan napon” u
OPREZ: KAKO BISTE SMANJILI RIZIK OD
proizvodu koji predstavlja rizik od električnog ELEKTRIČNOG UDARA, NE UKLANJAJTE
udara ili ozljede osoba.
PREDNJI (ILI STRAŽNJI) POKLOPAC, NEMA
DIJELOVA KOJE MOŽE SERVISIRATI KORISNIK.
SERVIS POVJERITE OVLAŠTENOM SERVISNOM
OSOBLJU.
Nemojte instalirati ovaj proizvod u ograničenom
prostoru kao što je ormar za knjige ili slični uređaj.
UPOZORENJE
ako biste spriječili oštećenje uslijed opasnosti od
K
požara ili električnog udara, nemojte izlagati ovaj
uređaj vlazi ili kiši.
OPREZ
Blu-ray disk player KORISTI NEVIDLJIVU
LASERSKU ZRAKU KOJA MOŽE UZROKOVATI
OPASNO ZRAČENJE U SLUČAJU IZLAGANJA.
PAZITE DA ISPRAVNO KORISTITE Blu-ray disk
player U SKLADU S UPUTAMA.
OPREZ
OVAJ PROIZVOD KORISTI LASER. UPORABA
KONTROLA ILI PODEŠAVANJA ILI IZVRŠENJE
POSTUPAKA KOJI NISU OVDJE NAVEDENI
MOŽE DOVESTI DO IZLAGANJA OPASNOM
ZRAČENJU. NE OTVARAJTE POKLOPCE I NE
VRŠITE SAMI POPRAVKE. SERVIS POVJERITE
OVLAŠTENOM SERVISNOM OSOBLJU.
Ovaj proizvod je u skladu s CE propisima ako
koristite oklopljene kabele i konektore za spajanje
uređaja s drugom opremom. Za sprječavanje
elektromagnetske interferencije s električnim
uređajima kao što su radio i TV, koristite oklopljene
kabele i konektore za spajanje.
Ovaj simbol označava važne upute koje idu
uz proizvod.
VAŽNA NAPOMENA
Glavni električni vod na ovoj opremi isporučen je
s oblikovanim utikačem koji uključuje osigurač.
Vrijednost osigurača navedena je na prednjem
dijelu zatika utikača.
Ako je potrebna zamjena, morate koristiti osigurač
iste snage odobren za BS1362.
Nikada ne koristite utikač bez poklopca osigurača
ako se poklopac može ukloniti. Ako je potreban
zamjenski poklopac osigurača, on mora biti
iste boje kao i lice zatika na utikaču. Zamjenske
poklopce možete kupiti kod distributera.
Ako isporučeni utikač nije prikladan za točke
napajanja u vašoj kući ili kabel nije dovoljno
dugačak da dosegne točku napajanja, trebate
nabaviti odgovarajući produžni sigurnosni kabel ili
zatražiti pomoć distributera.
Međutim, ako nema alternative odrezivanju
utikača, uklonite osigurač i sigurno odložite utikač.
Ne spajajte utikač u utor glavnog voda budući
da postoji rizik od električnog udara zbog gole
fleksibilne žice.
Za odspajanje opreme s glavnog voda morate
izvući utikač iz utora glavnog voda te stoga utikač
glavnog voda mora biti spreman za uporabu.
Uređaj isporučen s ovim priručnikom za korisnike
ima licencu u skladu s pravima na intelektualno
vlasništvo trećih strana.
Hrvatski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-CRO.indb 3
Sigurnosne informacije
KAKO BISTE SMANJILI RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE UKLANJAJTE PREDNJI (ILI STRAŽNJI)
POKLOPAC.
NE SADRŽI DIJELOVE KOJE MOŽE SERVISIRATI KORISNIK. SERVIS POVJERITE OVLAŠTENOM
SERVISNOM OSOBLJU.
3
2012-01-13 오후 5:56:42
Sigurnosne informacije
LASERSKI PROIZVOD KLASE 1
Ovaj player kompaktnih diskova klasificiran je
kao LASERSKI proizvod KLASE 1. Uporaba
kontrola, prilagodbe ili izvođenje procedura koji
nisu navedeni u ovim uputama mogu rezultirati
opasnim izlaganjem zračenju.
OPREZ :
• U SLUČAJU OTVARANJA JAVLJA SE VIDLJIVO
ILI NEVIDLJIVO LASERSKO ZRAČENJE KLASE
3B. IZBJEGAVAJTE IZLAGANJE ZRACI (IEC
60825-1)
• OVAJ PROIZVOD KORISTI LASER. UPORABA
KONTROLA, PRILAGODBE ILI IZVOĐENJE
PROCEDURA KOJI NISU NAVEDENI U OVIM
UPUTAMA MOGU REZULTIRATI OPASNIM
IZLAGANJEM ZRAČENJU. NE OTVARAJTE
OPLATE I NE POKUŠAVAJTE SAMOSTALNO
POPRAVLJATI PROIZVOD. SERVISIRANJE
PREPUSTITE KVALIFICIRANIM DJELATNICIMA.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
Mjere opreza
Važne sigurnosne upute
Prije uporabe jedinice pažljivo pročitajte ove upute za
rad. Slijedite sve dolje navedene sigurnosne upute.
Upute za rad čuvajte pri ruci za buduću uporabu.
1. Pročitajte ove upute.
2. Zadržite ove upute.
3. Obratite pozornost na sva upozorenja.
4. Slijedite sve upute.
8. Ne postavljajte uređaj blizu izvora topline kao
što su radijatori, toplinski spremnici, pećnice
ili drugi uređaji (uključujući AV prijemnike) koji
proizvode toplinu.
9. Ne poništavajte sigurnosnu namjenu
polariziranog utikača ili utikača za uzemljenje.
Polarizirani utikač ima dvije kontaktne plojke
od kojih je jedna šira od druge. Utikač za
uzemljenje ima dvije kontaktne plojke i jedan
šiljak za uzemljenje. Široka plojka i treći
šiljak namijenjeni su za vašu sigurnost. Ako
isporučeni utikač ne odgovara vašoj utičnici,
obratite se električaru kako biste zamijenili
zastarjelu utičnicu.
10. Kabel za napajanje postavite tako da se po
njemu neće gaziti i na mjesto gdje neće biti
prikliješten drugim predmetima. Posebice
pazite na utikač i na dio kabelskog izlaza iz
jedinice.
11. Koristite samo dodatke / dodatnu opremu
koju je naveo proizvođač.
12. Koristite kolica, stalak,
tronožac, držač ili stol koji je
naveo proizvođač ili koji je
prodan uz uređaj. Oprezno
pomičite kolica s uređajem
da biste izbjegli ozljedu
uslijed prevrtanja.
13. Isključite uređaj iz utičnice tijekom grmljavine ili
kada ga ne koristite dulje vrijeme.
14. Svako servisiranje prepustite kvalificiranom
servisnom osoblju. Servisiranje je potrebno u
slučaju bilo kakvog oštećenja, npr. oštećenje
kabela napajanja ili utikača, ako je tekućina
prolivena ili su strani predmeti upali u uređaj,
ako je uređaj izložen kiši ili vlazi, ako ne radi
normalno ili vam ispadne.
5. Ne koristite uređaj u blizini vode.
6. Čistite samo suhom krpom.
7. Nemojte blokirati ventilacijske otvore.
Instalirajte u skladu s uputama proizvođača.
4
Hrvatski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-CRO.indb 4
2012-01-13 오후 5:56:42
Blu-ray diskovi
02
Gledanje pomoću funkcije 3D prikaza
• Blu-ray disk ne ostavljajte u playeru tijekom
duljeg vremena. Izvadite Blu-ray disk iz playera i
pohranite ga u njegovu kutiju.
• Budite oprezni kako ne biste ostavili otiske
prstiju ili ogrebotine na površini Blu-ray diska.
Pohranjivanje diskova i upravljanje
njima
• Na ispisanoj strani ne pišite kemijskom ili
običnom olovkom.
• Za čišćenje diskova ne koristite sprejeve za
čišćenje snimača ili antistatičke sprejeve.
Također ne koristite agresivne kemikalije poput
benzena ili razrjeđivača.
• Na diskove ne lijepite etikete ili naljepnice. (Ne
koristite diskove na kojima se nalazi ljepljiva
vrpca ili napola odlijepljena naljepnica.)
• Ne koristite zaštitu protiv ogrebotina ili omote.
• Ne koristite diskove na kojima je naljepnica
otisnuta pisačima dostupnim na tržištu.
• Ne umećite deformirane ili napukle diskove.
• Prije povezivanja ostalih komponenti na ovaj
player, svakako ih isključite.
Rukovanje diskovima
Oblik diska
• Koristite diskove standardnog
oblika. Ako koristite diskove
nepravilnog oblika (disk
posebnog oblika), možete oštetiti player.
Držanje diskova
• Izbjegavajte dodirivanje površine
diska na koji su snimljeni podaci.
DVD-VIDEO, Audio CD (CD-DA)
• Mekom krpom obrišite prljavštinu ili onečišćenje
na disku.
Pohranjivanje diska
Pazite da ne oštetite disk jer su podaci na njemu
vrlo osjetljivi.
• Ne držite ga na izravnoj sunčevoj svjetlosti.
• Čuvajte ga na hladnom i prozračenom mjestu.
• Pohranjujte ga u okomitom položaju.
• Čuvajte ga u čistom zaštitnom omotu.
• Ako iznenada premjestite player iz hladnog na
toplo mjesto, na radnim dijelovima i lećama
može se stvoriti kondenzat te izazvati nepravilnu
reprodukciju diska. Dođe li to toga, isključite
player, pričekajte dva sata prije nego što
priključite utikač u utičnicu. Potom umetnite disk
i pokušajte ga ponovno reproducirati.
Mjere opreza pri rukovanju
Hrvatski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-CRO.indb 5
Sigurnosne informacije
VAŽNE ZDRAVSTVENE I SIGURNOSNE
INFORMACIJE ZA 3D SLIKE.
Prije uporabe 3D funkcije pročitajte i shvatite
sljedeće sigurnosne informacije.
• Neki bi gledatelji tijekom gledanja 3D TV-a mogli
osjetiti neugodne reakcije kao što su vrtoglavice,
mučnine i glavobolje.
Ako budete imali bilo koji od ovih simptoma,
prestanite gledati 3D TV, uklonite 3D aktivne
naočale i odmorite se.
• Dugotrajno gledanje 3D slika može izazvati
naprezanje očiju. Ako osjećate da naprežete
oči, prestanite gledati 3D TV, uklonite 3D aktivne
naočale i odmorite se.
• Odgovorna odrasla osoba trebala bi često
provjeravati djecu koja rabe 3D funkciju.
Ako se dijete žali na umor očiju, glavobolje,
vrtoglavice ili mučnine ono bi trebalo prestati
gledati 3D TV i odmarati se.
• 3D aktivne naočale ne rabite u druge svrhe (kao
dioptrijske, sunčane ili zaštitne naočale itd.)
• 3D aktivne naočale ne rabite dok hodate.
Uporaba 3D funkcije ili 3D aktivnih naočala
tijekom kretanja može uzrokovati sudaranje s
predmetima, spoticanje i/ili padanje te može
uzrokovati ozbiljnu ozljedu.
5
2012-01-13 오후 5:56:42
Sigurnosne informacije
• Dok se disk reproducira ne premještajte player.
Disk se može izgrepsti ili oštetiti, a mogu se
oštetiti i interni dijelovi playera.
• Na player ne stavljajte vaze za cvijeće napunjene
vodom ili bilo kakve male metalne predmete.
• Pazite da ne stavite ruku u utor za disk.
• U utor za disk ne smije se stavljati ništa drugo
osim diska.
• Vanjske smetnje poput munja i statičkog
elektriciteta mogu utjecati na normalan rad ovog
playera. Ako dođe do toga, tipkom POWER
isključite i ponovno uključite player, ili iskopčajte
i ponovno ukopčajte kabel za napajanje u zidnu
utičnicu. Player će normalno raditi.
• Nakon uporabe svakako izvadite disk i isključite
player.
• Iz zidne utičnice iskopčajte kabel za napajanje
ako player ne namjeravate rabiti dulje vrijeme.
• Disk čistite tako da ga brišete
pravocrtno od unutarnjeg prema
vanjskom rubu.
• Ne izlažite player tekućini.
• Kada je njegov utikač uključen u zidnu utičnicu,
player će trošiti struju (stanje čekanja) i kada je
isključen.
• Uređaj se ne smije izlagati kapanju ili prskanju te
se na njega ne smiju stavljati predmeti napunjeni
tekućinom, poput vaza.
• Strujni se utikač koristi kao sredstvo za
isključivanje i uvijek treba biti spreman za
uporabu.
• Ne dirajte strujni utikač mokrim rukama. Mogli
biste doživjeti strujni udar.
• Nemojte spajati više električnih uređaja u jednu
utičnicu. Moglo bi doći do pregrijavanja i,
posljedično, požara.
6
• Primijetite li neobičnu buku, miris gorenja ili dim,
odmah isključite prekidač napajanja i izvucite
strujni utikač iz zidne utičnice. Potom se obratite
najbližem korisničkom centru kako biste dobili
tehničku pomoć. Ako nastavite koristiti proizvod
u oštećenom stanju, mogli biste izazvati strujni
udar ili požar.
Održavanje ormarića
Prije čišćenja ormarića Blu-raya, svakako
iskopčajte kabel za napajanje iz utičnice.
• Za čišćenje ne koristite benzen, razrjeđivač ili
druga otapala.
• Ormarić obrišite mekom krpom.
Ograničenja pri reprodukciji
• Ovaj player možda neće reagirati na svaku
radnu naredbu zato što neki Blu-ray diskovi,
DVD-i i CD-i dopuštaju određene ili ograničene
radnje i značajke tijekom reprodukcije.
Imajte na umu kako se ne radi o kvaru playera.
• Samsung ne može jamčiti da će ovaj player
reproducirati svaki disk koji nosi logotip B
lu-ray, DVD ili CD jer se formati diska razvijaju
i mogu nastati problemi i pogreške tijekom
stvaranja softvera za Blu-ray disk, DVD, CD i/ili
proizvodnje samoga diska.
Ako imate pitanja ili poteškoća s reprodukcijom
Blu-ray diska, DVD-a ili CD-a na ovome playeru,
obratite se korisničkoj službi tvrtke SAMSUNG.
Dodatne informacije o ograničenjima
reprodukcije potražite u drugim poglavljima ovog
korisničkog priručnika.
Hrvatski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-CRO.indb 6
2012-01-13 오후 5:56:42
Sadržaj
2
2
Značajke Blu-ray diska
Značajke Blu-ray disk playera
Sigurnosne informacije
3
4
4
5
5
5
Upozorenje
Mjere opreza
Važne sigurnosne upute
Gledanje pomoću funkcije 3D prikaza
Pohranjivanje diskova i upravljanje njima
Rukovanje diskovima
11
11
Prije uporabe korisničkog priručnika
Vrste diskova i sadržaja koje vaš player može
reproducirati
Vrste diskova koje vaš player ne može
reproducirati
Uskladivost Blu-ray diska
Vrste diska
Regionalni kod
Autorsko pravo
Podržani formati datoteka
Logotipi diskova koje player može reproducirati
Dodatna oprema
Gornja ploča
Donja ploča
Daljinski upravljač
Pregled daljinskog upravljača
Postavljanje daljinskog upravljača za rad s
televizorom
Početak
11
12
12
13
13
14
16
16
17
19
20
20
21
Veze
22
22
23
HRVATSKI
Glavne značajke
Spajanje na televizor
Slučaj 1 : Spajanje na televizor pomoću HDMI
kabela - Najbolja kvaliteta (Preporučeno)
Slučaj 2 : Spajanje na televizor pomoću audio/
videokabela - Dobra kvaliteta
Hrvatski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-CRO.indb 7
7
2012-01-13 오후 5:56:42
Sadržaj
Veze
24
24
25
25
26
26
27
28
28
29
Postavljanje
8
Spajanje na audiosustav
Slučaj 1 : Spajanje na audiosustav (AV prijemnik
koji podržava HDMI) - Najbolja kvaliteta
(Preporučeno)
Slučaj 2 : Spajanje na audiosustav (AV prijemnik s
Dolby Digital ili DTS dekoderom) - Bolja kvaliteta
Slučaj 3 : Spajanje na audiosustav (Stereo
pojačalo) - Dobra kvaliteta
Spajanje na mrežu
Kabelska mreža
Bežična mreža
Postavljanje playera Blu-ray diskova
Slučaj 1 : Postavljanje na stalak
Slučaj 2 : Postavljanje na zid
30 Početne postavke
31 Pristup izborniku Postavke
32 Jaslon
32
3D postavke
33
TV slika
33
Veličina Smart Hub zaslona
33
BD Wise (samo proizvodi tvrtke Samsung)
33Rezolucija
35
HDMI format boje
35
Filmski kadar (24Fs)
36
HDMI duboka boja
36
Način rada u čekanju
36
Progresivni način rada
36 Audio
36
Digitalni izlaz
38
PCM smanjivanje
38
Kontrola dinamičkog raspona
38
Način rada miksanja
38
Način rada DTS Neo:6
39
Audio sinkr.
39 Mreža
39
Postavke mreže
42
Status mreže
43
BD-Live internetska veza
Hrvatski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-CRO.indb 8
2012-01-13 오후 5:56:42
Osnovne funkcije
43 Sustav
43
Početne postavke
43
Anynet+ (HDMI-CEC)
43
Upravljanje BD podacima
44
Vrem. zona
44
DivX® video na zahtjev
44Pon.p.
44 Jezik
44 Sigurnost
44
BD roditelj. kontrola
44
DVD roditelj. kontrola
44
Mijenjanje lozinke
45 Općenito
45
Prednji zaslon
45
Svjetlosni efekt
45
Mrežno daljinsko upravljanje
45 Podrška
45
Nadogradnja softvera
47
Obratite se tvrtki Samsung
HRVATSKI
Postavljanje
48 Reprodukcija videozapisa
48Reprodukcija
48
Pretvarač u 3D format
49
Struktura diska
49 Uporaba izbornika diska/naslova/skočnog
izbornika
49
Uporaba izbornika Disk
49
Uporaba izbornika Naslov
49
Reprodukcija popisa naslova
49
Uporaba Skočnog izbornika
50 Uporaba funkcija Traženje i Preskakanje
50
Traženje željenog prizora
50
Preskakanje poglavlja
50 Ponavljanje reprodukcije
50
Ponavljanje naslova ili poglavlja
50
Ponavljanje dijela
Hrvatski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-CRO.indb 9
9
2012-01-13 오후 5:56:42
Sadržaj
Osnovne funkcije
51
51
51
51
51
51
52
52
52
53
53
53
53
54
54
55
55
55
56
Usporena reprodukcija/reprodukcija u koracima
Usporena reprodukcija
Reprodukcija u koracima
Uporaba tipke TOOLS
Izravno pomicanje do željenog prizora
Promjena na cijeli zaslon
Odabir postavki slike
Odabir audiojezika
Odabir jezika podnaslova
Promjena kuta kamere
Postavljanje značajke BONUSVIEW
Slušanje glazbe
Reprodukcija audio CD-a (CD-DA)/MP3 diskova
Ponavljanje audio CD-a (CD-DA)/MP3 diskova
Popis pjesama
Reprodukcija slika
Reprodukcija JPEG datoteka
Uporaba tipke TOOLS
Reprodukcija s USB uređaja za pohranu
Mrežne usluge
57
57
60
62
64
64
64
66
66
Uporaba Smart Hub
Prvo pokretanje funkcije Smart Hub
Izbornik Postavke - PLAVU (D)
Izbornik Uređivanje - ŽUTU (C)
Izbornik Sortiraj - ZELENU (B)
Aplikacije tvrtke Samsung
Aplikacije koje se plaćaju
BD-LIVE™
Uporaba funkcije AllShare
Dodatak
10
67 Rješavanje problema
69Popravci
70 Specifikacije
Hrvatski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-CRO.indb 10
2012-01-13 오후 5:56:42
Početak
03
Prije uporabe korisničkog priručnika
Pojam
Logotip
Označava funkciju dostupnu na BD-ROM ili BD-RE/-R disku snimljenom u BD-RE
formatu.
Z
�
Označava funkciju dostupnu na DVD-VIDEO ili DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R
diskovima koji su snimljeni i finalizirani.
�
Označava funkciju dostupnu na CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R diskovima ili USB
mediju za pohranu na kojima se nalazi sadržaj DivX, MKV, MP4 formata.
o
Označava funkciju dostupnu na audio CD-RW/-R disku (CD-DA format).
-
�
Označava funkciju dostupnu na CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R diskovima ili USB
mediju za pohranu na kojima se nalazi sadržaj MP3 ili WMA formata.
-
G
Označava funkciju dostupnu na CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R diskovima ili USB
mediju za pohranu na kojima se nalazi sadržaj JPEG formata.
-
FOTOGRAFIJE
Definicija
h
z
VIDEO
GLAZBA
Ikona
Početak
Vrste diskova i sadržaja koje vaš player može reproducirati
✎✎ NAPOMENA
`` Player možda neće reproducirati određene CD-RW/-R i DVD-R diskove zbog vrste diska ili uvjeta snimanja.
`` Ako DVD-RW/-R disk nije pravilno snimljen u DVD video formatu, neće se moći reproducirati.
`` Vaš player neće reproducirati sadržaj koji je snimljen na DVD-R-u pri brzini većoj od 10 Mb/s.
`` Vaš player neće reproducirati sadržaj koji je snimljen na BD-R ili USB uređaju pri brzini većoj od 30 Mb/s.
Vrste diskova koje vaš player ne može reproducirati
• HD DVD
• DVD-RAM
• DVD-ROM/PD/MV-disk • Super Audio CD
itd.
(osim CD sloja)
• DVD-RW (VR način)
• CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD
(CD-G diskovi
reproduciraju samo
audio, grafiku ne.)
• DVD-R disk od 3,9
GB za stvaranje
višemedijskog
materijala.
Hrvatski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-CRO.indb 11
11
2012-01-13 오후 5:56:43
Početak
✎✎ NAPOMENA
`` Na ovom playeru ne mogu se reproducirati neki
komercijalni diskovi i DVD diskovi koji nisu kupljeni u
vašoj regiji.
`` Reprodukcija možda neće raditi na nekim vrstama
diskova ili pri izvođenju određenih postupaka poput
promjene kuta i prilagodbe omjera visine i širine
slike. Detaljne informacije o disku ispisane su na
pakiranju. Pročitajte ih u slučaju potrebe.
`` Disk se ne smije zaprljati ili izgrepsti. Otisci,
prljavština, prašina, ogrebotine ili naslage od dima
cigareta na površini za snimanje onemogućuju
reprodukciju diska.
`` Kada se reproducira BD-J naslov, učitavanje bi
moglo trajati duže nego kod normalnog naslova ili bi
neke funkcije mogle raditi sporije.
`` Ovaj player možda neće reagirati na svaku radnu
naredbu zato što neki Blu-ray diskovi, DVD-i i CD-i
dopuštaju određene ili ograničene radnje i značajke
tijekom reprodukcije.
Imajte na umu kako se ne radi o kvaruplayera.
`` Samsung ne može jamčiti da će ovajplayer
reproducirati svaki disk koji nosi logotip Blu-ray, DVD
ili CD jer se formati diska razvijaju i mogu nastati
problemi i pogreške tijekom stvaranja softvera za
Blu-ray disk, DVD, CD i/ili proizvodnje samoga diska.
Ako imate pitanja ili poteškoća s reprodukcijom
Blu-ray diska, DVD-a ili CD-a na ovome playeru,
obratite se korisničkoj službi tvrtke SAMSUNG.
Dodatne informacije o ograničenjima reprodukcije
potražite u drugim poglavljima ovog korisničkog
priručnika.
Uskladivost Blu-ray diska
Blu-ray disk novi je format u razvoju.
U skladu s tim, mogući su problemi s uskladivošću
diska. Nisu svi diskovi uskladivi i neće se svaki disk
moći reproducirati. Dodatne informacije potražite
u odjeljku Obavijest o sukladnosti i uskladivosti
ovoga korisničkog priručnika.
12
Vrste diska
BD-ROM
Blu-ray ROM diskovi mogu se samo reproducirati.
Ovaj player može reproducirati prethodno
snimljene komercijalne BD-ROM diskove.
BD-RE/-R
Blu-ray RE/-R diskovi mogu se snimati i reproducirati.
Ovaj player može reproducirati BD-RE/-R disk
snimljen na bilo kojem kompatibilnom snimaču
Blu-ray diska.
DVD-VIDEO
• Ovaj player može reproducirati prethodno
snimljene komercijalne DVD diskove (DVDVIDEO diskove) s filmovima.
• Prilikom izmjene s prvog sloja na drugi sloj kod
dvoslojnih DVD-VIDEO diskova može doći do
kratkotrajnog izobličenja slike i zvuka. No to ne
predstavlja kvar playera.
DVD-RW/-R/+R
Ovaj player može reproducirati DVD-RW/-R/+R
diskove snimljene i finalizirane pomoću DVD video
snimača. Sposobnost reprodukcije može ovisiti i o
uvjetima snimanja.
DVD+RW
• Ovaj player može reproducirati DVD+RW
diskove snimljene DVD video snimačem.
Sposobnost reprodukcije može ovisiti i o
uvjetima snimanja.
Audio CD (CD-DA)
• Ovaj player može reproducirati CD-DA format
audio CD-RW/-R diskova.
• Player možda neće moći reproducirati neke
CD-RW/-R diskove zbog stanja snimke.
Hrvatski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-CRO.indb 12
2012-01-13 오후 5:56:43
AVCHD (Napredni video kodek za zapise
visoke definicije)
• Ovaj player može reproducirati diskove AVCHD
formata. Ovi diskovi obično se snimaju i koriste
u videokamerama.
• AVCHD format je format videozapisa visoke
definicije s digitalnog fotoaparata.
• Format MPEG-4 AVC/H.264 komprimira slike
većom učinkovitosti od klasičnog formata za
komprimiranje slika.
• Neki AVCHD diskovi koriste format „x.v. Color“.
Ovaj player može reproducirati AVCHD diskove
koji koriste format „x.v.Color“.
• „x.v.Color“ je zaštitni znak tvrtke Sony
Corporation.
• “AVCHD“ i logotip AVCHD zaštitni su znakovi
tvrtki Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. i
Sony Corporation.
✎✎ NAPOMENA
`` Neki diskovi formata AVCHD možda se neće moći
reproducirati ovisno o stanju snimke.
Diskovi formata AVCHD moraju se finalizirati
`` “x.v.Color” pruža širi raspon boja od klasičnih DVD
diskova videokamera.
`` Neki diskovi DivX, MKV i MP4 formata možda se
neće reproducirati u uvjetima videorazlučivosti i
brzine okvira.
Playeri i diskovi kodirani su prema regiji. Ti se
regionalni kodovi moraju podudarati kako bi se
disk reproducirao. Ako se kodovi ne podudaraju,
disk neće biti moguće reproducirati.
Regionalni kod naveden je na gornjoj ploči playera.
Vrsta diska
Blu-ray
Regionalni
kod
DVD-VIDEO
Područje
a
Sjeverna Amerika, Centralna
Amerika, Južna Amerika,
Koreja, Japan, Tajvan, Hong
Kong i jugoistočna Azija.
b
Europa, Grenland, Francuski
teritoriji, Bliski Istok, Afrika,
Australija i Novi Zeland.
c
Indija, Kina, Rusija, središnja i
južna Azija.
1
SAD, Američki teritoriji i Kanada
2
Europa, Japan, Bliski Istok,
Egipat, Južna Afrika, Grenland
3
Tajvan, Koreja, Filipini,
Indonezija, Hong Kong
4
Meksiko, Južna Amerika,
Centralna Amerika, Australija,
Novi Zeland, Pacifički otoci,
Karibi
5
Rusija, Istočna Europa, Indija,
veći dio Afrike, Sjeverna Koreja,
Mongolija
6
Kina
Autorsko pravo
© 2011 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Sva prava pridržana; Ni jedan dio ovog korisničkog
priručnika ne smije se reproducirati ili kopirati bez
prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Samsung
Electronics Co.,Ltd.
Hrvatski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-CRO.indb 13
Početak
• Koristite CD-RW/-R disk od 700MB (80 minuta).
Ako je moguće, ne koristite 800MB (90 minuta)
ili veći disk, jer se on možda neće reproducirati.
• Ako CD-RW/-R disk nije snimljen kao
zatvorena sesija, može doći do kašnjenja na
početku reprodukcije, a možda se neće moći
reproducirati sve snimljene datoteke.
• Neki CD-RW/-R diskovi možda se neće moći
reproducirati na ovom playeru što ovisi o
uređaju pomoću kojeg su snimljeni. Mogućnost
reprodukcije sadržaja snimljenog na CD-RW/-R
medij s CD-a za osobnu uporabu ovisi o
sadržaju i diskovima.
Regionalni kod
03
CD-RW/-R
13
2012-01-13 오후 5:56:43
Početak
Podržani formati datoteka
Napomene za USB vezu
• Vaš player podržava USB medij za pohranu, MP3 playere, digitalne fotoaparate i USB čitače kartica.
• Player ne podržava imena mapa ili datoteka dulja od 128 znakova.
• Neki USB uređaji / digitalni fotoaparati možda neće biti kompatibilni s ovim playerom.
• Vaš player podržava datotečne sustave FAT16, FAT32 i NTFS.
• Povežite USB uređaje izravno na USB priključak playera. Povezivanje putem USB kabela može
uzrokovati probleme s kompatibilnošću.
• Umetanje više od jednog memorijskog uređaja u čitač više kartica možete uzrokovati nepravilan rad čitača.
• Podržava PTP protokol.
• Nemojte iskopčavati USB uređaj tijekom postupka učitavanja.
• Što je veća razlučivost slike, to je više vremena potrebno za njen prikaz.
• Ovaj player ne može reproducirati MP3 datoteke s DRM-om (Upravljanje digitalnim pravima) preuzete s
komercijalnih web-mjesta.
• Vaš player podržava samo videozapise s manje od 30 f/s (brzina okvira).
• Vaš player podržava samo USB uređaje za masovnu pohranu (eng. Mass Storage Class, MSC). Primjeri
MSC-a su Thumb i USB HDD pogoni. (HUB nije podržan.)
• Neki USB HDD uređaji, višekartični čitači i Thumb pogoni možda neće biti kompatibilni s ovim
proizvodom.
• Ako neki uređaji zahtijevaju više snage, uređaj za zaštitu strujnog kruga može ograničiti rad USB
uređaja.
• Ako se uređaj isključi ili reprodukcija postane nestabilna tijekom reprodukcije sadržaja s USB HDD
pogona, uspostavite napajanje.
Ako se problem ne riješi, obratite se proizvođaču USB HDD uređaja.
• Za sprječavanje mogućeg oštećenja USB memorije morate na siguran način ukloniti USB uređaj za
pohranu (pokretanjem funkcije “Sigurno uklanjanje USB-a”).
Za povratak na početni izbornik pritisnite tipku MENU, odaberite ŽUTU (C) tipku, zatim pritisnite tipku UNESI.
• SAMSUNG nije odgovoran za bilo kakva oštećenja podatkovnih datoteka ili gubitak podataka.
Podrška za video datoteke
Ekstenzija
datoteke
*.avi
*.mkv
14
Spremnik
AVI
MKV
Videokodek
Razlučivost
Divx 3.11/4.x/
5.1/6.0
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
Motion JPEG
DivX 3.11/4.x/
5.1/6.0
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
Motion JPEG
Brzina kadrova
(broj kadrova u
sekundi)
1920x1080
6 ~ 30
1920x1080
6 ~ 30
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Brzina
prijenosa
podataka
(Mb/s)
8
6 ~ 30
6 ~ 30
6 ~ 30
25
8
8
6 ~ 30
6 ~ 30
6 ~ 30
25
8
8
8
Audiokodek
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
DTS Core
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
DTS Core
Hrvatski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-CRO.indb 14
2012-01-13 오후 5:56:43
*.wmv
ASF
*.mp4
MP4
*.3gp
3GPP
*.vro
VRO
VOB
*.mpg
*.mpeg
PS
*.ts
*.tp
*.trp
TS
6 ~ 30
1920x1080
6 ~ 30
H.264 BP/MP/HP
1920x1080
6 ~ 30
25
MPEG4 SP/ASP
1920x1080
6 ~ 30
8
MPEG2
1920x1080
24/25/30
30
MPEG1
352 X 288
24/25/30
30
MPEG2
1920x1080
24/25/30
30
MPEG2
1920x1080
24/25/30
H.264
1920x1080
6 ~ 30
25
VC1
1920x1080
6 ~ 30
25
MPEG4 SP/ASP
MPEG1
H.264
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
352 X 288
1920x1080
8
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
WMA
25
WMA
6 ~ 30
6 ~ 30
6 ~ 30
25
8
8
6 ~ 30
25
6 ~ 30
24/25/30
6 ~ 30
8
30
25
30
Početak
ASF
1920x1080
03
*.asf
DivX 3.11/4.x
/5.1/6.0
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
Motion JPEG
Window Media
Video v9
H.264 BP/MP/HP
MP3
ADPCM
AAC
ADPCM
AAC
HE-AAC
AC3
MPEG
LPCM
AC3
MPEG
LPCM
AAC
AC3
AAC
MP3
DD+
HE-AAC
ƒƒ Ograničenja
-- Čak i kada je datoteka dekodirana gore navedenim podržanim kodekom, možda je nećete moći
reproducirati ako postoji problem s njenim sadržajem.
-- Normalna reprodukcija nije zajamčena ako su podaci spremnika datoteke pogrešni ili je sama datoteka
oštećena.
-- Datoteke s brzinom prijenosa/brzinom kadrova većom od uobičajene mogu zastajkivati prilikom
reprodukcije zvuka/videozapisa.
-- Funkcija traženja (preskakanja) nije dostupna ako je indeksna tablica datoteke oštećena.
-- Kada datoteku reproducirate daljinski, putem mrežne veze, reprodukcija videozapisa može zastajkivati
ovisno o uspostavljenoj brzini mreže.
ƒƒ Videodekoder
-- Podržava do H.264 razine 4.1
-- Ne podržava H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 i AVCHD
-- MPEG4 SP, ASP :
Ispod 1280 x 720 : maks. 60 kadrova
Iznad 1280 x 720 : maks. 30 kadrova
-- Ne podržava GMC 2 ili noviji
ƒƒ Audiodekoder
-- Podržava WMA 7, 8, 9 i STD
-- Ne podržava višekanalni WMA 9 PRO format ako je broj kanala veći od dva.
-- Ne podržava WMA 9 Lossless, Voice.
-- Ne podržava brzinu uzorkovanja WMA formata od 22050 Hz mono
-- Ne podržava APDCM MULAW, ALAW
Hrvatski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-CRO.indb 15
15
2012-01-13 오후 5:56:43
Početak
Podržani formati datoteka DivX titlova
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
Podrška za glazbene datoteke
Ekstenzija
datoteke
*.mp3
*.wma
Spremnik
Audio kodek
Raspon podrške
MP3
MP3
-
WMA
WMA
Sukladno s WMA verzijom 10
* Frekvencije uzorkovanja (u kHz) - 8, 11, 16, 22, 32, 44,1, 48
* Brzina prijenosa - sve brzine prijenosa u rasponu od 5 kb/s
do 384 kb/s
Logotipi diskova koje player može reproducirati
Blu-ray disk
3D Blu-ray disk
DTS-HD Master Audio
DivX
BD-LIVE
Dolby TrueHD
PAL sustav emitiranja u
Ujedinjenom Kraljevstvu,
Francuskoj, Njemačkoj itd.
Java
Dodatna oprema
Provjerite dolje navedenu isporučenu dodatnu opremu.
Audio/videokabel
Zidni nosač/nosač uređaja/vijak nosača
TV
POWER
POWER
2D3D
SOURCE
3
1
2
4
5
7
8
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
SEARCH
REPEAT
SUBTITLE
0
TOOLS
HUB
9
POPUP
INFO
RETURN
INTERNET@
SMART
6
AUDIO
EXIT
79
VOL
Adapter
16
Nosivi stalak sklopa
MUTE
CH
Daljinski upravljač
Hrvatski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-CRO.indb 16
2012-01-13 오후 5:56:44
03
Početak
Baterije za daljinski upravljač
(veličine AAA)
Korisnički priručnik
✎✎ NAPOMENA
`` Koristite samo audio/videokabel koji se isporučuje s playerom.
Ako za spajanje koristite drugi audio/videokabel, signal iz vanjskog izvora možda se neće pravilno slati. Ako ste taj kabel
izgubili, posjetite najbliži servisni centar tvrtke Samsung i kupite novi.
`` Player mora biti postavljen tako da stoji na tlu ili visi na zidu.
Polaganje proizvoda na tlo može uzrokovati kvar proizvoda.
Gornja ploča
a
i
b
d
g
e
c
h
f
Hrvatski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-CRO.indb 17
17
2012-01-13 오후 5:56:45
Početak
1
TIPKA NAPAJANJE
Uključuje i isključuje player.
Služi za umetanje diska.
3
UTOR ZA DISK
SENZOR DALJINSKOG
UPRAVLJAČA
Detektira signal daljinskog upravljača.
TIPKA REPRODUCIRAJ/
PAUZIRAJ
Reproducira ili pauzira reprodukciju diska.
TIPKA UNESI
Odabire stavku izbornika ili započinje reprodukciju diska.
2
4
5
6
7
8
9
TIPKA ZA IZBACIVANJE DISKA Služi za izbacivanje diska.
TIPKA ZAUSTAVI
Zaustavlja reprodukciju diska.
PRIKAZ
Prikazuje status reprodukcije.
USB HOST PRIKLJUČAK
USB flash memorijski štapić možete ovdje povezati i koristiti ga kao mjesto za
pohranu kada je player povezan na BD-LIVE. Može upotrijebiti i USB Host priključak
za nadogradnju softvera i reprodukciju MP3/JPEG/DivX/MKV/MP4 sadržaja.
✎✎ NAPOMENA
`` Nadogradnje softvera možete provoditi pomoću USB utičnice računala samo s USB flash memorijskim štapićem.
`` Kada player prikazuje izbornik Blu-ray diska, tada pritiskom na tipku Reproduciraj na daljinskom upravljaču ne možete
pokrenuti reprodukciju filma. Da biste reproducirali film, na izborniku diska morate odabrati Reproduciraj film ili Pokreni,
a zatim pritisnite tipku UNESI.
18
Hrvatski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-CRO.indb 18
2012-01-13 오후 5:56:45
03
Donja ploča
Početak
a
b
c
d
e
1
DC 12 V
Spaja se na napajanje.
HDMI OUT
3
Da biste postigli najbolju kvalitetu slike ili najbolju kvalitetu zvuka, HDMI kabelom
spojite ovaj priključak HDMI izlaza na priključak HDMI ulaza na televizoru ili na AV
prijemniku.
A/V OUT
Spaja ulaz vanjskih uređaja pomoću audio/videokabela.
DIGITAL AUDIO OUT
Povezuje se na AV prijemnik.
5
LAN
Koristi se za mrežne usluge (pogledajte stranice 57~66), BD-LIVE i za nadogradnje
softvera pomoću mrežne veze.
2
4
Hrvatski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-CRO.indb 19
19
2012-01-13 오후 5:56:45
Početak
Daljinski upravljač
Pregled daljinskog upravljača
Uključite i isključite player.
Za izbacivanje diska.
Ovu tipku pritisnite kada želite koristiti
funkciju 3D prikaza.
Pritisnite brojčane tipke za rad s
mogućnostima.
Pritisnite za prebacivanje jezika podnaslova
Blu-ray diska/DVD-a.
TV
POWER
POWER
2D3D
SOURCE
1
2
3
4
5
6
7
8
SUBTITLE
0
9
AUDIO
Pritisnite za preskakanje naprijed ili natrag.
Pritisnite za prelazak na početni izbornik.
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
POPUP
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
Pritisnite za uporabu izbornika Alati.
Povratak na prethodni izbornik.
Pritisnite za uporabu Smart Hub.
Pritisnite za pretraživanje sadržaja.
Prilagodba glasnoće TV-a.
INTERNET@
SMART
HUB
SEARCH
REPEAT
79
VOL
MUTE
CH
Koristite za pristup brojnim audio funkcijama
na disku (Blu-ray disk/DVD).
Pritisnite za reprodukciju diska.
Koristi se za otvaranje skočnog izbornika/
izbornika naslova.
Koristi se za prikaz informacija o reprodukciji
tijekom reprodukcije Blu-ray diska/DVD-a.
Uporabite za odabir stavki izbornika i
promjenu vrijednosti izbornika.
Pritisnite za izlazak iz izbornika.
Ove tipke koriste se za izbornike playera i
za nekoliko funkcija Blu-ray diska.
Omogućuje ponovnu reprodukciju naslova,
poglavlja, staze ili diska.
Koristi se za odabir TV kanala.
Potpuno stišava zvučnike televizora.
Umetanje baterija
Nakon postavljanja omogućava odabir
izvora ulaznog signala na televizoru.
Pritisnite za pretraživanje diska prema
naprijed ili natrag.
Pritisnite za privremeno zaustavljanje diska.
Pritisnite za zaustavljanje diska.
Uporabite za ulazak u izbornik diska.
Uključuje i isključuje televizor.
(Za rad s televizorom pogledajte stranicu 21)
✎✎ NAPOMENA
`` Ako daljinski upravljač ne radi ispravno:
• Provjerite polaritet +/– baterija.
• Provjerite jesu li baterije istrošene.
• Provjerite je li senzor daljinskog upravljača blokiran
preprekama.
• Provjerite postoji li u blizini fluorescentno
osvjetljenje.
!! OPREZ
20
Hrvatski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-CRO.indb 20
`` Baterije odlažite u skladu sa zakonskim propisima.
Ne bacajte ih u smeće domaćinstva.
2012-01-13 오후 5:56:45
Tipka
TV POWER
TV SOURCE
TV VOL (+/–)
Funkcija
Koristi se za uključivanje i isključivanje
televizora.
Koristi se za odabir vanjskog izvora
spojenog na televizor.
Koristi se za prilagodbu glasnoće
televizora.
TV CH (,/.) Koristi se za odabir željenog kanala.
TV MUTE
Koristi se za uključivanje i isključivanje
zvuka televizora.
✎✎ NAPOMENA
`` Postoji mogućnost da gore navedene funkcije
neće raditi na svim televizorima. Ako budete imali
problema, uporabite daljinski upravljač TV-a.
Marka
SAMSUNG
AIWA
TV POWER+82
ANAM
TV POWER+10, +11,
+12, +13, +14,
+15, +16, +17, +18
BANG & OLUFSEN TV POWER+57
BLAUPUNKT
TV POWER+71
BRIONVEGA
TV POWER+57
BRANDT
CGE
CONTINENTAL
EDISON
DAEWOO
EMERSON
Kako biste utvrdili je li vaš televizor uskladiv,
slijedite dolje navedene upute.
FERGUSON
2. Daljinski upravljač usmjerite prema televizoru.
FUJITSU
FINLUX
1. Uključite televizor.
FORMENTI
3. Pritisnite i zadržite tipku TV POWER, a zatim
pritiskom odgovarajućih brojčanih tipki unesite
dvoznamenkasti kod s desne strane tablice
koji odgovara marki vašeg televizora.
Televizor će se isključiti ako je kompatibilan s
daljinskim upravljačem.
Daljinski upravljač sada je programiran za rad
s televizorom.
GRADIENTE
`` Ako je za marku vašeg televizora navedeno nekoliko
kodova, isprobajte svaki dok ne nađete onaj koji radi.
LOEWE OPTA
✎✎ NAPOMENA
`` Kôd marke televizora morate ponovno postaviti ako
zamijenite baterije daljinskog upravljača.
Kod
TV POWER+01, +02,
+03, +04, +05,
+06, +07, +08, +09
GRUNDIG
HITACHI
IMPERIAL
JVC
LG
LOEWE
MAGNAVOX
METZ
MITSUBISHI
MIVAR
NEC
NEWSAN
TV POWER+73
TV POWER+52
TV POWER+75
TV POWER+19, +20,
+23, +24, +25,
+26, +27, +28,
+29, +30, +31,
+32, +33, +34
TV POWER+64
TV POWER+73
TV POWER+06, +49,
+57
TV POWER+57
TV POWER+84
TV POWER+70
TV POWER+49, +52,
+71
Marka
Kod
NOBLEX
TV POWER+66
NOKIA
TV POWER+74
NORDMENDE
PANASONIC
PHILIPS
PHONOLA
TV POWER+72, +73,
+75
TV POWER+53, +54,
+74, +75
TV POWER+06, +55,
+56, +57
TV POWER+06, +56,
+57
PIONEER
TV POWER+58, +59,
+73, +74
RADIOLA
TV POWER+06, +56
RADIOMARELLI TV POWER+57
RCA
TV POWER+45, +46
SABA
TV POWER+57, +72,
+73, +74, +75
REX
TV POWER+74
SALORA
TV POWER+74
SANYO
TV POWER+41, +42,
+43, +44, +48
SCHNEIDER
SELECO
SHARP
TV POWER+06
TV POWER+74
TV POWER+36, +37,
+38, +39, +48
SIEMENS
TV POWER+71
TV POWER+52
SINUDYNE
TV POWER+57
TV POWER+06, +19,
+20, +21, +22, +78
TELEAVA
TV POWER+60, +72,
+73, +75
TV POWER+61, +79
TV POWER+06, +69
TV POWER+06, +57
TV POWER+40
TV POWER+57
TV POWER+06, +48,
+62, +65
SINGER
SONY
TELEFUNKEN
THOMSON
TV POWER+57
TV POWER+35, +48
TV POWER+73
TV POWER+67, +73,
+75, +76
TV POWER+72, +73,
+75
THOMSON ASIA TV POWER+80, +81
TOSHIBA
TV POWER+47, +48,
+49, +50, +51, +52
TV POWER+52, +77
WEGA
TV POWER+57
TV POWER+68
ZENITH
TV POWER+63
TV POWER+83
YOKO
TV POWER+06
Hrvatski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-CRO.indb 21
Početak
Ovim daljinskim upravljačem možete kontrolirati
određene funkcije vašega televizora.
TV kontrolni kodovi
03
Postavljanje daljinskog upravljača
za rad s televizorom
21
2012-01-13 오후 5:56:45
Veze
Spajanje na televizor
Slučaj 1 : Spajanje na televizor pomoću HDMI kabela
- Najbolja kvaliteta (Preporučeno)
1. HDMI kabelom spojite priključak HDMI OUT na playeru s priključkom HDMI IN na televizoru.
2. Uključite player i TV.
3. Pritišćite tipku za odabir ulaza na daljinskom upravljaču televizora dok se HDMI signal s playera ne
pojavi na zaslonu televizora.
• Ako ste daljinski upravljač podesili na upravljanje televizorom (pogledajte stranicu 21), pritisnite tipku
TV SOURCE na daljinskom upravljaču te izaberite HDMI kao vanjski izvor televizijskog signala.
HDMI kabel
(nije uključen)
✎✎ NAPOMENA
`` HDMI kabel šalje digitalni audio/video signal pa nije potrebno spajati audio kabel.
`` Ako je player spojen s televizorom uz izlaznu HDMI razlučivost od 720p, 1080i ili 1080p, morate koristiti HDMI kabel za
brzi prijenos podataka (2. kategorija).
`` HDMI televizoru šalje samo čisti digitalni signal.
Ako televizor ne podržava HDCP (zaštitu digitalnog sadržaja visoke propusnosti), na zaslonu se pojavljuju povremene
smetnje.
`` Ovisno o televizoru, određene razlučivosti HDMI izlaza možda neće raditi. Molimo, pogledajte korisnički priručnik televizora.
`` Kada prvi put spojite player na televizor pomoću HDMI kabela ili ga spajate na novi TV, izlazna HDMI razlučivost
automatski se postavlja na najveću koju vaš televizor podržava.
`` Morate imati HDMI vezu kako biste uživali u videozapisima s 3D tehnologijom.
`` Dugačak HDMI kabel može uzrokovati smetnje na zaslonu. Ako se to dogodi, na izborniku isključite mogućnost Duboka boja.
`` Ako za povezivanje svojeg uređaja za prikaz koristite HDMI-DVI kabel, tada na uređaj za prikaz ili audio sustav morate
povezati i AV IZLAZ ili Digitalni audio IZLAZ kako biste čuli zvuk.
22
Hrvatski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-CRO.indb 22
2012-01-13 오후 5:56:46
04
Slučaj 2 : Spajanje na televizor pomoću audio/videokabela
- Dobra kvaliteta
Veze
1. Audio/videokabelom spojite priključak A/V OUT (žuti) na playeru s priključcima VIDEO IN (žuti) / AUDIO
IN (crveni i bijeli) na televizoru.
2. Uključite player i TV.
3. Pritišćite tipku za odabir ulaza na daljinskom upravljaču televizora dok se “VIDEO” signal s playera ne
pojavi na zaslonu televizora.
• Ako ste daljinski upravljač podesili na upravljanje televizorom (pogledajte stranicu 21), pritisnite tipku
TV SOURCE na daljinskom upravljaču te izaberite VIDEO kao vanjski izvor televizijskog signala.
Audio/videokabel
Crvena Bijela
Žuta
✎✎ NAPOMENA
`` Ako je audiokabel postavljen previše blizu kabela napajanja može doći do šumova.
`` Želite li povezati AV prijemnik, pogledajte stranice za povezivanje AV prijemnika. (Pogledajte stranice 24~25)
`` Broj i položaj ulaznih priključaka mogu se razlikovati ovisno o televizoru. Pogledajte korisnički priručnik televizora.
!! OPREZ
`` Ne povezujte player na TV putem videorekordera. Na video signale koji prolaze kroz videorekordere mogu utjecati
sustavi za zaštitu autorskih prava a slika na televizoru može biti izobličena.
Hrvatski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-CRO.indb 23
23
2012-01-13 오후 5:56:46
Veze
Spajanje na audiosustav
• Prilikom uključivanja AV prijemnika smanjite glasnoću. Nagli glasni zvuk mogao bi oštetiti zvučnike i
vaš sluh.
• Postavite format audioizlaza u skladu s mogućnostima AV prijemnika. (Pogledajte stranice 36~39)
• Položaj priključaka HDMI ulaza ovisi o vašem AV prijemniku. Pogledajte korisnički priručnik AV
prijemnika.
Slučaj 1 : Spajanje na audiosustav (AV prijemnik koji podržava HDMI)
- Najbolja kvaliteta (Preporučeno)
1. HDMI kabelom spojite priključak HDMI OUT na playeru s priključkom HDMI IN na AV prijemniku.
2. Pomoću HDMI kabela povežite priključak HDMI OUT AV prijemnika s priključkom HDMI IN televizora.
3. Uključite player, TV i AV prijemnik.
4. Pritisnite tipku za odabir ulaza na AV prijemniku za odabir vanjskog ulaza i slušanje zvuka s playera.
Informacije o postavljanju audio ulaza AV prijemnika potražite u korisničkom priručniku uređaja
5. Pritišćite tipku za odabir ulaza na daljinskom upravljaču televizora dok se HDMI signal s playera na
pojavi na televizijskom zaslonu.
HDMI kabel
(nije uključen)
HDMI kabel
(nije uključen)
24
Hrvatski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-CRO.indb 24
2012-01-13 오후 5:56:46
1. Pomoću crvenih i bijelih žica audio/videokabela
spojite priključak A/V OUT (žuti) na playeru
s priključcima AUDIO IN (crveni i bijeli) na
stereouređaju.
2. Kabelom za videosignal spojite priključke
HDMI ili A/V OUT na playeru s priključkom
HDMI ili VIDEO IN na televizoru. (Pogledajte
stranice 22~23)
2. Kabelom za videosignal spojite HDMI
priključak na playeru s HDMI priključkom
na televizoru ili spojite žutu žicu audio/
videokabela na priključak AV ulaza televizora.
(Pogledajte stranice 22~23)
4. Za odabir vanjskog ulaza i slušanje zvuka s
playera pritisnite tipku za odabir ulaza na AV
prijemniku. Pogledajte korisnički priručnik AV
prijemnika kako biste postavili audioulaz AV
prijemnika.
4. Pritisnite tipku za odabir ulaza stereo pojačala
kako biste odabrali vanjski ulaz i čuli zvuk s
playera. Informacije o postavljanju audioulaza
stereo pojačala potražite u korisničkom
priručniku pojačala.
3. Uključite player, TV i AV prijemnik.
5. Pritišćite tipku za odabir ulaza na daljinskom
upravljaču televizora kako biste odabrali video
izvor (HDMI, Video).
Slučaj 2: Optički
kabel (nije uključen)
Veze
1. Optičkim kabelom spojite priključak DIGITAL
AUDIO OUT (OPTICAL) na playeru s
priključkom DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)
na AV prijemniku.
Slučaj 3 : Spajanje na audiosustav
(Stereo pojačalo) - Dobra kvaliteta
04
Slučaj 2 : Spajanje na audiosustav
(AV prijemnik s Dolby Digital ili
DTS dekoderom) - Bolja kvaliteta
3. Uključite player, TV i stereo pojačalo.
5. Pritišćite tipku za odabir ulaza na daljinskom
upravljaču televizora kako biste odabrali video
izvor (HDMI, Video).
Slučaj 3: Audio/
videokabel
Crvena Bijela
✎✎ NAPOMENA
`` Ako koristite digitalnu audio vezu opisanu u slučaju 2, čut ćete samo prednja dva zvučnika s postavkom digitalnog
izlaza PCM.
`` Za spajanje na televizor pomoću audio/videokabela možda će trebati spojiti produžni kabel na žutu žicu videosignala.
Ako koristite produžni kabel, on mora imati RCA utikač na jednom kraju i RCA utičnicu na drugom.
Hrvatski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-CRO.indb 25
25
2012-01-13 오후 5:56:46
Veze
Spajanje na mrežu
Kada je spojen na mrežu ovaj player vam omogućuje korištenje mrežnih usluga (pogledajte stranice
57~66) kao što su Smart Hub i BD-LIVE i nadogradnje softvera. Preporučujemo uporabu pristupne točke
(AP) ili IP usmjerivača za uspostavljanje veze. Dodatne informacije o spajanju s usmjerivačem potražite u
korisničkom priručniku usmjerivača ili zatražite tehničku podršku proizvođača usmjerivača.
Kabelska mreža
1. Pomoću izravnog LAN kabela (UTP kabel) spojite LAN priključak playera na LAN priključak modema
ili usmjerivača.
2. Informacije o postavljanju mogućnosti mreže potražite na stranicama 39~43.
Usmjerivač
Širokopojasni modem
(s integriranim usmjerivačem)
Ili
Širokopojasna
mrežna usluga
✎✎ NAPOMENA
Širokopojasni modem
Širokopojasna
mrežna usluga
mrežavanje s osobnim
U
računalom za funkciju AllShare
`` Internetski pristup poslužitelju za nadogradnju softvera tvrtke Samsung možda neće biti dopušten ovisno o usmjerivaču
ili politici pružatelja internetskih usluga. Dodatne informacije zatražite od svog pružatelja internetskih usluga (ISP).
`` Za korisnike DSL-a, koristite usmjerivač za spajanje na mrežu.
`` Za uporabu funkcije AllShare računalo morate spojiti na mrežu na način prikazan na slici.
Veza može biti žičana ili bežična.
26
Hrvatski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-CRO.indb 26
2012-01-13 오후 5:56:47
04
Bežična mreža
Veze
Player ima ugrađenu mogućnost povezivanja putem Wi-Fi veze. U mrežu se može spojiti pomoću uređaja
za bežično dodjeljivanje IP adresa (usmjerivač ili modem).
Informacije o postavljanju mogućnosti mreže potražite na stranicama 39~43.
Širokopojasna
mrežna usluga
mrežavanje s osobnim Uređaj za bežično
U
računalom za funkciju dodjeljivanje IP adresa
AllShare
✎✎ NAPOMENA
`` Da biste koristili bežičnu mrežu, player mora biti spojen s uređajem za bežično dodjeljivanje IP adresa (usmjerivačem).
Ako uređaj za bežično dodjeljivanje IP adresa. podržava DHCP, vaš player može upotrijebiti DHCP ili statičku IP adresu
za spajanje u bežičnu mrežu.
`` Uređaju za bežično dodjeljivanje IP adresa dodijelite kanal koji se trenutno ne koristi. Ako neki drugi uređaj u blizini
trenutno koristi kanal dodijeljen uređaju za bežično dodjeljivanje IP adresa, doći će do smetnji i prekida komunikacije.
`` Ako se odabere način rada Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n i za pristupnu točku se postavi vrsta enkripcije
WEP, TKIP ili TKIPAES (WPS2Mixed), ovaj player neće podržavati tu vezu u skladu s novim specifikacijama certifikata za
uporabu Wi-Fi veze.
`` Ako vaša pristupna točka podržava tehnologiju WPS (hr. zaštićeno postavljanje Wi-Fi veze), u mrežu se možete spojiti
putem mogućnosti PBC (hr. konfiguriranje pritiskom gumba) ili PIN (hr. osobni identifikacijski broj). WPS automatski
konfigurira SSID i WPA ključ u bilo kojem od tih načina rada.
`` Bežičnu mrežu možete postaviti na tri načina:
-- Bežično (općenito);
-- koristeći WPS (PBC);
-- One Foot Connection
Mogućnost Bežično (općenito) uključuje automatski i ručni način postavljanja.
`` Po svojoj prirodi, bežični LAN može uzrokovati smetnje ovisno o uvjetima rada (snaga pristupne točke, udaljenost,
prepreke, ometanje od strane drugih radio uređaja itd).
`` Postavite uređaj za bežično dodjeljivanje IP adresa na infrastrukturni način rada. Ad-hoc način rada nije podržan.
`` Player podržava samo sljedeće protokole za uporabu ključeva za zaštitu sigurnosti bežične veze:
-- WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
`` Za uporabu funkcije AllShare računalo morate spojiti na mrežu na način prikazan na slici.
Veza može biti žičana ili bežična.
Hrvatski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-CRO.indb 27
27
2012-01-13 오후 5:56:47
Veze
Postavljanje playera Blu-ray diskova
Player možete postaviti na stalak ili ga objesiti na zid.
Prilikom postavljanja playera, pazite da ostavite dovoljno prostora za umetanje diska.
Ako to ne učinite, player neće normalno raditi.
Mjere opreza pri postavljanju
• Ako player postavljate na zid, zid mora biti ravan i okomit.
• Izbjegavajte postavljanje playera u područjima s visokom temperaturom ili velikim udjelom vlage te na
zidu koji ne može izdržati težinu kompleta.
• Provjerite čvrstoću zida. Ako zid nije dovoljno čvrst da izdrži težinu playera, obavezno ga ojačajte prije
postavljanja.
• Provjerite sastav zida. Ako je zid izrađen od gipsanih ploča, mramornih ili armiranih ploča, kupite i
upotrijebite odgovarajuće tiple i pričvrsne vijke.
• Spojite sve kabele vanjskih uređaja (televizor itd.) na player prije postavljanja.
• Prilikom ugradnje playera na gipsanu ploču (montažni suhi zid), savjetujemo da locirate potporanj iza
zida i zatim u njega pričvrstite potporne vijke.
• Obavezno isključite player prije postavljanja kako biste spriječili električni udar.
• Ne vješajte predmete na postavljeni player i ne udarajte ga.
• Dobro pričvrstite jedinicu na zid kako ne bi pala. Ako jedinica padne, može doći do ozljede ili oštećenja
proizvoda.
• Ako player postavljate na zid, pazite da djeca ne povuku neki od priključnih kabela jer to može
uzrokovati pad playera.
Slučaj 1 : Postavljanje na stalak
Za postavljanje na stalak umetnite nosivi stalak u donji utor playera Blu-ray diskova.
28
Hrvatski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-CRO.indb 28
2012-01-13 오후 5:56:47
04
Slučaj 2 : Postavljanje na zid
Veze
1. Umetnite nosača uređaja u donji utor playera Blu-ray diskova. Umetnite dva vijka kako je prikazano u
nastavku, zatim ih okrenite udesno da biste ih učvrstili.
2. Postavite zidni nosač na zid tako da strana sa zvjezdicom bude okrenuta prema gore i pričvrstite
ga na zid pomoću četiri vijka (nisu sadržani u isporuci). Umetnite vijke u potporanj ili u tiple da biste
osigurali čvrst oslonac.
Nakon ugradnje nosača uređaja, pogurajte i umetnite player Blu-ray diskova u odgovarajuće utore
zidnog nosača.
✎✎ NAPOMENA
`` Vijci za zidni nosač nisu sadržani u isporuci. Kupite odgovarajuće vijke (i tiple) za svoju vrstu zida.
Hrvatski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-CRO.indb 29
29
2012-01-13 오후 5:56:47
Postavljanje
Početne postavke
1. Nakon spajanja playera uključite televizor.
Pri prvom spajanju s televizorom player
se automatski uključuje, a na zaslonu se
prikazuju Početne postavke.
• Izbornik Početni
Moji sadržaji
Videozapisi
Fotografije
Glazba
Moj uređ.
Initial Settings | On-Screen Language
Select a language for the on-screen displays.
Български
Hrvatski
Dansk
Nederlands
Deutsch
Ελληνικά
Eesti keel
Indonesia
Suomi
Italiano
Čeština
Magyar
한국어
m Move " Enter
2. Pritišćite tipke ▲▼◄► da biste odabrali
željeni jezik, a zatim pritisnite tipku UNESI.
3. Pritisnite tipku UNESI kako biste odabrali
Pokreni.
4. Pritišćite tipke ▲▼ za odabir željenog omjera
visine i širine slike televizora, a zatim pritisnite
tipku UNESI. (Pogledajte stranicu 33)
5. Pritišćite tipke ▲▼ za odabir željene
vrijednosti za Postavke mreže: Kabelska
TV, Bežično (općenito), WPS(PBC) ili One
Foot Connection, a zatim pritisnite tipku
UNESI. Ako ne znate pojedinosti svojih
Postavki mreže, pritisnite PLAVU (D) tipku
na daljinskom upravljaču kako biste ovdje
preskočili Postavke mreže, završili Početne
postavke i vratili se u početni izbornik.
Ako ste odabrali Postavke mreže, pogledajte
stranice 39~43 za više pojedinosti o
Postavkama mreže. Kada ste gotovi, idite na
6. korak.
6. Pojavljuje se početni izbornik. (Više informacija
o početnom izborniku potražite na stranici 31.)
30
Postavke
d WPS(PBC)
English
Français
Internet
✎✎ NAPOMENA
`` Ako je player prvi put povezan na televizor,
automatski će se uključiti. To nije kvar.
`` Početni izbornik neće se prikazati ako ne
konfigurirate početne postavke, osim u dolje
navedenom slučaju.
`` Ako pritisnete PLAVU (D) tipku tijekom postavljanja
mreže, možete pristupiti početnom izborniku iako
niste dovršili postavljanje mreže.
`` Ako želite ponovno prikazati zaslon Početne postavke
i provesti promjene, odaberite mogućnost Ponovno
postavljanje. (Pogledajte stranicu 44)
`` Ako koristite HDMI kabel za povezivanje playera
s Anynet+ (HDMI-CEC) uskladivim Samsung
televizorom i 1.) Postavili ste značajku Anynet+
(HDMI-CEC) na Uključeno i na televizoru i na
playeru; i 2.) Televizor ste postavili na jezik koji
podržava player, player će automatski odabrati taj
jezik kao preferirani.
`` Ako player ostavite u zaustavljenom stanju duže od
5 minuta bez uporabe, na televizoru će se pojaviti
čuvar zaslona. Ako player ostavite načinu rada s
čuvarom zaslona duže od 20 minuta, automatski će
se isključiti.
Hrvatski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-CRO.indb 30
2012-01-13 오후 5:56:48
2D3D
SOURCE
1
2
3
4
5
6
7
8
SUBTITLE
9
AUDIO
0
MENU
3. Pritišćite tipke ▲▼ da biste odabrali željeni
podizbornik, a zatim pritisnite tipku UNESI.
TITLE MENU
POPUP
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
4. Pritišćite tipke ▲▼ da biste odabrali željenu
stavku, a zatim pritisnite tipku UNESI.
3
2
INTERNET@
1
2
3
4
SMART
HUB
5. Pritisnite tipku EXIT za izlazak iz izbornika.
✎✎ NAPOMENA
4
`` Ako je player spojen na mrežu, s početnog izbornika
odaberite Smart Hub.
Preuzmite željeni sadržaj iz Samsung Apps.
(Pogledajte stranice 64~66)
SEARCH
ALL
79 za prelazak na izbornik
Tipke MENU : pritisnite
MUTE
Početni.
VOL
`` Koraci za pristup mogu se razlikovati ovisno o
odabranom izborniku.
CH
Tipke RETURN : povratak na prethodni izbornik.
Tipke UNESI / SMJER :
pomaknite pokazivač ili odaberite neku stavku.
Aktivirajte trenutno odabranu stavku.
Potvrdite postavku.
`` OSD (prikaz na zaslonu) na ovome playeru može se
promijeniti nakon nadogradnje verzije softvera.
• Izbornik Postavke
Tipke EXIT : pritisnite za izlazak iz trenutnog
izbornika.
Postavke
Zaslon
Audio
Da biste pristupili izborniku Postavke i
podizbornicima, postupite ovako:
Mreža
Sustav
Jezik
1. Pritisnite tipku POWER.
Pojavljuje se početni izbornik.
Sigurnost
Općenito
Podrška
• Izbornik Početni
Moji sadržaji
Videozapisi
Fotografije
2
Glazba
3
Moj uređ.
Internet
Postavke
1
4
d WPS(PBC)
1
Odabire Moj uređ..
2
Odabire Moji sadržaji.
3
Odabire Internet.
4
Odabire Postavke.
5
Prikazuje dostupne tipke.
5
3D postavke
3D postavke
Način reprod. 3D Blu-ray
Velič. zaslona
: Autom.
: 55 inč
> Pomak " Ulaz ' Povratak
HDMI duboka boja
: Autom.
Gore : Izbornik Postavke prikazuje podizbornik 3D
postavke.
Na izborniku Postavke nalaze se sljedeće stavke:
• Zaslon
• Audio
• Mreža
• Sustav
• Jezik
• Sigurnost
• Općenito
• Podrška
Stavke izbornika navedene su prema gornjem
rasporedu na sljedećim stranicama, počinjući sa
stavkom Prikaz.
Hrvatski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-CRO.indb 31
Postavljanje
DISC MENU
1
2. Pritišćite tipke ◄► da biste odabrali
Postavke, a zatim pritisnite tipku UNESI.
05
Pristup izborniku Postavke
31
2012-01-13 오후 5:56:48
Postavljanje
Velič. zaslona
Jaslon
Možete konfigurirati razne načine prikaza kao što su
omjer visine i širine slike televizora, razlučivost itd.
3D postavke
Odaberite želite li reproducirati Blu-ray disk s 3D
sadržajem u 3D načinu rada.
Postavke
Zaslon
Audio
Mreža
Sustav
Jezik
Sigurnost
3D postavke
3D postavke
Način reprod. 3D Blu-ray
Velič. zaslona
Općenito
Podrška
!! OPREZ
`` Želite li uživati u 3D sadržaju, spojite 3D uređaj (AV
prijemnik ili televizor koji podržava 3D tehnologiju) s
HDMI OUT priključkom playera pomoću HDMI kabela
za brzi prijenos podataka. Prije reprodukcije 3D
sadržaja stavite 3D naočale.
`` Player šalje 3D signale samo putem HDMI kabela
spojenog na HDMI OUT priključak.
: Autom.
: 55 inč
> Pomak " Ulaz ' Povratak
HDMI duboka boja
Omogućuje unos stvarne veličine zaslona
televizora kako bi player mogao prilagoditi sliku
veličini televizora i prikazati optimalnu 3D sliku.
(Za 3D prikaz veći od 116 inča postavljanje na 116
siguran je izbor.)
: Autom.
Način reprod. 3D Blu-ray
3D Blu-ray diskovi dostupni su u dva formata:
Blu-ray 3D i obični 3D. Prije reprodukcije Blu-ray
3D diska možete odabrati želite li njegov sadržaj
gledati u 3D ili 2D tehnici.
• Autom. : Automatski detektira podržava li
spojeni televizor reprodukciju u 3D tehnici te u
skladu s tim reproducira Blu-ray 3D disk u 3D
ili 2D tehnici ili reproducira obični 3D disk u 3D
tehnici ako je televizor podržava.
Obični 3D diskovi neće se moći reproducirati ako
televizor ne podržava reprodukciju u 3D tehnici.
• 3D  3D : Uvijek reproducira obične 3D diskove
i Blu-ray 3D diskove u 3D tehnici.
• 3D  2D : Blu-ray 3D diskove uvijek reproducira u
2D tehnici. Obični 3D diskovi neće se reproducirati.
`` Budući da je razlučivost videozapisa u 3D načinu
reprodukcije određena razlučivošću izvornog 3D
videozapisa, ne možete je mijenjati po želji.
`` U 3D načinu reprodukcije neke funkcije poput
BD Wise, prilagodbe veličine zaslona i prilagodbe
razlučivosti možda neće ispravno raditi.
`` Za pravilan izlaz 3D signala morate koristiti HDMI
kabel za brzi prijenos podataka.
`` Tijekom gledanja 3D slika budite udaljeni od zaslona
televizora najmanje tri širine zaslona. Na primjer, ako
imate zaslon veličine 46 inča, gledajte na udaljenosti
od 138 inča (11,5 stopa) od zaslona.
-- 3D video zaslon postavite u razini očiju kako biste
imali najbolju 3D sliku.
`` Ako je player spojen na neke 3D uređaje, 3D efekt
možda neće pravilno raditi.
`` Logotipi “Blu-ray 3D” i “Blu-ray 3D” su zaštitni znaci
tvrtke Blu-ray Disc Association.
✎✎ NAPOMENA
`` Da biste kod nekih 3D diskova zaustavili film tijekom 3D
reprodukcije, jedanput pritisnite tipku ZAUSTAVI ( ).
Reprodukcija filma se zaustavlja, a opcija 3D načina
se deaktivira.
Za promjenu odabira 3D mogućnosti tijekom
reprodukcije 3D filma jedanput pritisnite tipku
ZAUSTAVI (
). Pojavljuje se izbornik Blu-ray.
Ponovno pritisnite tipku ZAUSTAVI (
), a zatim s
izbornika Blu-ray odaberite 3D postavke.
`` Ovisno o sadržaju i položaju slike na zaslonu
televizora možete vidjeti okomite crne trake na lijevoj
i desnoj ili na obje strane zaslona.
32
Hrvatski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-CRO.indb 32
2012-01-13 오후 5:56:49
✎✎ NAPOMENA
`` Ovisno o vrsti diska, neki omjeri možda neće biti
dostupni.
`` Ako odaberete omjer i mogućnost koji se razlikuju
od omjera zaslona televizora, slika bi se mogla činiti
izobličenom.
`` Ako odaberete 16:9 Original, vaš bi TV mogao
prikazivati 4:3 Pillarbox (crne trake s obje strane
slike).
Veličina Smart Hub zaslona
Postavite zaslon Smart Hub na optimalnu veličinu.
• Veličina 1 : Veličina zaslona Smart Hub bit će
manja od zadane. Možete vidjeti malo crne
površine na stranama zaslona.
• Veličina 2 : Ovo je zadana postavka za Smart
Hub. Player prikazuje normalnu veličinu zaslona
Smart Hub.
• Veličina 3 : Ovo će prikazati veću veličinu
zaslona Smart Hub. Slika može biti prevelika za
vaš televizor.
BD Wise je Samsungova najnovija značajka
međusobnog povezivanja uređaja.
Kada međusobno povežete Samsung player
i Samsung TV s funkcijom BD Wise putem
HDMI-a, a funkcija BD Wise je uključena na
playeru i televizoru, player šalje videosignal u
videorazlučivosti i pri brzini okvira BD/DVD diska.
• Isključeno : Razlučivost izlaza ostaje fiksirana
na razlučivosti koju ste prethodno postavili u
izborniku Razlučivost, bez obzira na razlučivost
diska. Pogledajte odjeljak Razlučivost u nastavku.
• Uključeno : Player šalje video na originalnoj
razlučivosti i brzini okvira BD/DVD diska.
✎✎ NAPOMENA
`` Ako je funkcija BD Wise uključena, postavka
razlučivosti automatski se vraća na BD Wise, a BD
Wise se pojavljuje u izborniku Razlučivost.
`` Ako je player spojen na uređaj koji ne podržava
funkciju BD Wise, ne možete je koristiti.
`` Za pravilan rad funkcije BD Wise postavite izbornik
BD Wise playera i televizora na Uključeno.
Rezolucija
Omogućuje postavljanje razlučivosti izlaza HDMI
videosignala na automatsko, 1080p, 1080i, 720p,
576p/480p ili 576i/480i.
Broj označava broj linija videozapisa po kadru.
Slova „i“ i „p“ označavaju isprepleteno odnosno
progresivno pretraživanje. Što je više linija, to je
veća kvaliteta.
• Autom. : Automatski postavlja razlučivost izlaza
na maksimalnu razlučivost povezanog televizora.
• BD Wise : Razlučivost automatski postavlja
na razlučivost BD/DVD diska ako ste player
povezali putem HDMI-a na televizor sa
značajkom BD Wise. (Stavka izbornika BD Wise
pojavljuje se samo ako je značajka BD Wise
postavljena na Uključeno. Pogledajte gornji
odjeljak BD Wise.)
• 1080p : Prikazuje 1080 linija progresivnog
videozapisa.
• 1080i : Prikazuje 1080 linija isprepletenog
videozapisa.
• 720p : Prikazuje 720 linija progresivnog videozapisa.
• 576p/480p : Prikazuje 576/480 linija progresivnog
videozapisa.
• 576i/480i : Prikazuje 576/480 linija isprepletenog
videozapisa.
Hrvatski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-CRO.indb 33
Postavljanje
Ovisno o vrsti televizora koji imate, možda ćete
željeti prilagoditi postavku veličine zaslona.
• 16:9 Original : Odaberite ako ste player spojili
na TV zaslon 16:9. Player će prikazati cijeli
sadržaj u originalnom omjeru visine i širine slike.
Sadržaj formatiran u omjeru 4:3 prikazat će se s
crnim trakama s lijeve i desne strane.
• 16:9 Cijeli : Odaberite ako ste player spojili
na TV zaslon 16:9. Sadržaj će se prikazati na
cijelom zaslonu. Sadržaj formatiran u omjeru 4:3
bit će rastegnut.
• 4:3 crni rubovi : Odaberite ako ste player
spojili na TV zaslon 4:3. Player će prikazati cijeli
sadržaj u originalnom omjeru visine i širine slike.
Sadržaj formatiran u omjeru 16:9 prikazat će se
s crnim trakama na vrhu i dnu zaslona.
• 4:3 rezani prikaz : Odaberite ako ste player
spojili na TV zaslon 4:3. 16:9 sadržaj imat će
odrezane velike dijelove lijeve i desne strane.
BD Wise (samo proizvodi tvrtke
Samsung)
05
TV slika
33
2012-01-13 오후 5:56:49
Postavljanje
Razlučivost prema načinu izlaza
• Reprodukcija Blu-ray diska / e-sadržaja / digitalnog sadržaja
HDMI/spojen
HDMI način rada
Izlaz
Postavljanje
Blu-ray disk
E-sadržaj/
digitalni sadržaj
VIDEO način rada
VIDEO način rada
BD Wise
Razlučivost Blu-ray
diska
1080p
576i/480i
-
Autom.
Maks. razlučivost TV
ulaza
Maks. razlučivost TV
ulaza
576i/480i
-
1080p
576i/480i
1080i
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576i/480i
1080p
Filmski kadar : Autom. (24Fs)
1080i
720p
1080p
1080p@24F
1080i
-
• Reprodukcija DVD-a
Izlaz
BD Wise
HDMI način rada
576i/480i
HDMI/spojen
Maks. razlučivost TV ulaza
1080i
1080i
720p
576p/480p
576i/480i
1080p
720p
576p/480p
-
576i/480i
-
Autom.
1080p
480i
720p
576p/480p
576i/480i
Postavljanje
1080p@24F
720p
576p/480p
34
HDMI/nije spojen
-
-
-
576i/480i
576i/480i
HDMI/nije spojen
VIDEO način rada
VIDEO način rada
576i/480i
-
576i/480i
576i/480i
576i/480i
576i/480i
576i/480i
-
-
576i/480i
576i/480i
576i/480i
576i/480i
Hrvatski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-CRO.indb 34
2012-01-13 오후 5:56:49
`` Ako zaslon ostane prazan nakon što promijenite
razlučivost, uklonite sve diskove, zatim pritisnite
i držite tipku ZAUSTAVI (
) na gornjem dijelu
playera dulje od 5 sekundi. Sve postavke vraćaju se
na tvorničke postavke. Za pristup svakom načinu
rada i odabir stavke Postavke zaslona koju podržava
vaš televizor slijedite korake s prethodne stranice.
`` Nakon vraćanja na tvorničke postavke brišu se svi
spremljeni BD podaci.
`` Blu-ray disk mora imati značajku 24 kadra kako
bi player mogao koristiti način rada Filmski kadar
(24Fs).
HDMI format boje
Omogućuje postavljanje formata prostora boje
za HDMI izlaz kako bi odgovarao sposobnostima
povezanog uređaja (TV-a, monitora itd.).
• Autom. : Automatski postavlja player na
optimalni format koji podržava vaš uređaj.
• YCbCr (4:4:4) : Ako vaš TV podržava prostor
boja YCbCr putem HDMI-a, odaberite ovo za
izlaz normalne YCbCr skala boja.
• RGB (standardno) : Odaberite ovo za izlaz
normalne RGB skale boja.
• RGB (poboljšano) : Ako je player spojen na DVI
uređaj za prikaz poput monitora, odaberite ovo
za izlaz poboljšane RGB skale boja.
Filmski kadar (24Fs)
Postavljanje značajke Filmskog kadra (24Fs) na
Autom. omogućuje vam da HDMI izlaz playera
podesite na 24 kadra u sekundi za poboljšanu
kvalitetu slike.
U značajki Filmskog kadra (24Fs) možete uživati
samo na televizoru koji podržava ovu brzinu okvira.
Značajku Filmski kadar možete odabrati samo
kada je player u načinu rada HDMI razlučivosti od
1080i ili 1080p.
• Autom. : funkcije značajke Filmski kadar (24Fs)
rade.
• Isključeno : funkcije značajke Filmski kadar
(24Fs) ne rade.
Hrvatski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-CRO.indb 35
Postavljanje
`` Ako televizor koji ste povezali s playerom ne
podržava značajku Filmski kadar ili razlučivost koju
ste odabrali, prikazuje se poruka „Ako se nakon
odabira 'Da' ne prikazuju slike, pričekajte 15
sekundi za povratak na prethodnu razlučivost. Želite
li promijeniti razlučivost?”.
Ako odaberete Da, zaslon televizora će nakon 15
sekundi postati prazan, a zatim će se razlučivost
automatski vratiti na prethodnu.
05
✎✎ NAPOMENA
35
2012-01-13 오후 5:56:49
Postavljanje
HDMI duboka boja
Omogućuje videoizlaz iz utičnice HDMI OUT sa
značajkom Duboka boja. Duboka boja omogućuje
točniju reprodukciju boja s većom dubinom.
• Autom. : Player šalje videosignal s dubokom
bojom na povezani televizor koji podržava
značajku HDMI duboka boja.
• Isključeno : Slika se prikazuje bez značajke
duboke boje.
Način rada u čekanju
Omogućuje postavljanje vrste slike koju player
prikazuje kada pauzirate reprodukciju DVD-a.
• Autom. : Automatski prikazuje najbolju
nepomičnu sliku ovisno o sadržaju.
• Kadar : odaberite prilikom privremenog
zaustavljanja prizora s malo radnje.
• Polje : odaberite pri privremenom zaustavljanju
prizora s mnogo radnje.
Progresivni način rada
Audio
Digitalni izlaz
Digitalni izlaz postavite tako da odgovara
sposobnostima AV prijemnika koji ste spojili na
player:
• PCM : odaberite ako imate spojen HDMI
podržani AV prijemnik.
• Struja bita (neobrađeno) : odaberite ako ste
povezali HDMI podržani AV prijemnik s Dolby
TrueHD i DTS-HD Master Audio sposobnostima
dekodiranja.
• Podatkovni tok (DTS pon. kod.) : odaberite
ako ste povezali AV prijemnik pomoću digitalnog
optičkog ulaza koji može dekodirati DTS signal.
• Podatkovni tok (Dolby D pon. kod.) :
odaberite ako nemate HDMI podržani AV
prijemnik, ali imate AV prijemnik s Dolby Digital
sposobnostima dekodiranja.
Više pojedinosti potražite u tablici odabira
digitalnog izlaza. (Pogledajte stranicu 37)
Omogućuje poboljšanje kvalitete slike pri gledanju
DVD-a.
• Autom. : Odaberite za automatsko postavljanje
najbolje kvalitete slike za DVD koji gledate.
• Video : odaberite za najbolju kvalitetu slike
DVD-a s koncertima ili TV emisijama.
36
Hrvatski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-CRO.indb 36
2012-01-13 오후 5:56:49
Veza
HDMI
podržani AV
prijemnik
Do 7.1-kanalnog
PCM-a
Do 7.1-kanalnog
Dolby Digital
PCM-a
Dolby Digital Do 7.1-kanalnog
PCM-a
Plus
Do 7.1-kanalnog
Audio tok na Dolby TrueHD
PCM-a
Blu-ray disku
Do 6.1-kanalnog
DTS
PCM-a
PCM
Struja bita
(neobrađeno)
PCM
Optički
HDMI
podržani AV
prijemnik
Optički
PCM
PCM
PCM
2-kanalni
2-kanalni
PCM
Dolby Digital Dolby Digital
2-kanalni
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
2-kanalni
Plus
PCM
Dolby TrueHD Dolby Digital
2-kanalni
PCM
DTS
DTS
2-kanalni
DTS-HD High
DTS-HD High
Do 7.1-kanalnog
PCM
Resolution
Resolution
PCM-a
2-kanalni
Audio
Audio
PCM
DTS-HD
DTS-HD Do 7.1-kanalnog
PCM-a
2-kanalni Master Audio
Master Audio
Podatkovni tok Podatkovni tok
(DTS pon. kod.) (Dolby D pon. kod.)
HDMI podržani
AV prijemnik ili
optički
DTS pon. kod.
Dolby D pon. kod.*
DTS pon. kod.
Dolby D pon. kod.*
DTS pon. kod.
Dolby D pon. kod.*
DTS pon. kod.
Dolby D pon. kod.*
DTS pon. kod.
Dolby D pon. kod.*
DTS
DTS pon. kod.
Dolby D pon. kod.*
DTS
DTS pon. kod.
Dolby D pon. kod.*
PCM
PCM
PCM
PCM
PCM 2-kanalni
2-kanalni 2-kanalni 2-kanalni
2-kanalni
Do 5.1-kanalnog
PCM
Dolby Digital Dolby Digital Dolby Digital
Dolby Digital
PCM-a
2-kanalni
Do 6.1-kanalnog
PCM
DTS
DTS
DTS
DTS
PCM-a
2-kanalni
PCM
Audio tok na
DVD-u
Definicija za
Blu-ray disk
Bilo koji
Zajedno dekodira zvučni
zapis glavne značajke
i zvučni zapis značajke
BONUSVIEW u PCM zvučni
zapis te dodaje zvučne
efekte navigacije.
HDMI podržani
AV prijemnik ili
optički
Proizvodi samo zvučni
zapis glavne značajke
kako bi vaš AV prijemnik
mogao dekodirati zvučni
zapis.Nećete čuti zvuk
BONUSVIEW niti zvučne
efekte navigacije.
Zajedno dekodira
zvučni zapis glavne
značajke i zvučni
zapis značajke
BONUSVIEW u PCM
audio te dodaje
zvučne efekte
navigacije, a zatim
ponovno kodira PCM
audio u DTS zapisu.
Postavljanje
Postavljanje
05
Odabir digitalnog izlaza
PCM 2-kanalni
Dolby Digital
DTS
Zajedno dekodira
zvučni zapis glavne
značajke i zvučni
zapis značajke
BONUSVIEW u PCM
audio te dodaje
zvučne efekte
navigacije, a zatim
ponovno kodira PCM
audio u digitalnom
Dolby zapisu.
* Ako je Izvorni tok 2-kanalni ili mono, postavka „Dolby D pon. kod.“ se ne primjenjuje. Izlaz će biti
2-kanalni PCM.
Blu-ray diskovi mogu sadržavati tri slijeda bitova zvuka :
-- Zvučni zapis glavne značajke : zvučni zapis glavne značajke.
-- BONUSVIEW audio : dodatni zvučni zapis kao što je komentar redatelja ili glumaca.
-- Zvučni efekti navigacije : zvučni efekti navigacije mogu se oglasiti kada se krećete nekim izbornikom.
Zvučni efekti navigacije drugačiji su na svakom Blu-ray disku.
Hrvatski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-CRO.indb 37
37
2012-01-13 오후 5:56:49
Postavljanje
✎✎ NAPOMENA
`` Uvjerite se kako ste odabrali ispravni digitalni izlaz
jer u protivnom nećete čuti zvuk ili ćete čuti samo
glasnu buku.
`` Ako HDMI uređaj (AV prijemnik, televizor) nije
uskladiv s komprimiranim formatima (Dolby digital,
DTS), audio signal izlazi kao PCM.
`` Uobičajeni DVD-i nemaju zvučni zapis značajke
BONUSVIEW ni mogućnost Zvučni efekti navigacije.
`` Neki Blu-ray diskovi nemaju zvučni zapis značajke
BONUSVIEW ni mogućnost Zvučni efekti navigacije.
`` Postavka digitalnog izlaza ne utječe na analogni (L/D)
audio ili HDMI audio izlaz na vašem televizoru.
Ona utječe na optički i HDMI audioizlaz ako je vaš
player spojen na AV prijemnik.
`` Ako reproducirate MPEG glazbu iz filmova, audio
signal šalje se kao PCM bez obzira na odabire
digitalnog izlaza (PCM ili Podatkovni tok).
PCM smanjivanje
Omogućuje vam uključivanje i isključivanje
smanjenja kvalitete zvuka na 48 kHz i 96 kHz.
• Isključeno : odaberite kada je AV prijemnik koji
je povezan na player uskladiv s 96 kHz.
• Uključeno : odaberite kada AV prijemnik koji je
povezan na player nije uskladiv s 96 kHz. Signali
od 96 kHz pretvaraju se u 48 kHz.
✎✎ NAPOMENA
`` Čak i kada je smanjenje kvalitete PCM zvuka
postavljeno na Isključeno, neki će diskovi slati samo
audiozapis smanjene kvalitete kroz optički digitalni
izlaz.
HDMI
• Ako televizor nije uskladiv s komprimiranim
višekanalnim formatima (Dolby Digital, DTS),
player može slati PCM audiozapis kvalitete
smanjene na dva kanala čak i ako ste na
izborniku postavki odabrali Podatkovni tok
(Ponovno kodiranje ili Neobrađeno).
• Ako televizor nije uskladiv s PCM frekvencijama
uzorkovanja preko 48 kHz, player može slati
PCM audio smanjene kvalitete od 48 kHz, čak i
ako ste Smanjenje kvalitete PCM zvuka postavili
na Isključeno.
38
Kontrola dinamičkog raspona
Razgovor možete slušati na niskoj razini glasnoće,
a ipak ga jasno čuti.
Ovo je aktivno samo ako player otkriva Dolby
Digital signal.
• Autom. : Kontrola dinamičkog raspona
automatski se postavlja na temelju informacija
Dolby TrueHD zvučnog zapisa.
• Isključeno : možete uživati u filmu sa
standardnim dinamičkim rasponom.
• Uključeno : kada reproducirate glazbu iz
filmova na niskoj razini glasnoće ili iz manjih
zvučnika, sustav lagano komprimira sadržaj
kako bi sadržaj niže glasnoće bio jasniji i kako bi
spriječio preveliku glasnoću dramatičnih dijelova
filma.
Način rada miksanja
Omogućuje vam da odaberete kako će player
miješati višekanalni audio u manje kanala.
• Normalni stereo : miješa višekanalni zvuk
u dvokanalni stereozvuk. Odaberite kada je
spojena oprema koja ne podržava funkcije
zvučnika za zvučno okruženje kao što je Dolby
Pro Logic.
• Podržava surround zvuk : miješa višekanalni
zvuk u stereozvuk uskladiv sa zvučnim
okruženjem. Odaberite kada je spojena oprema
koja podržava funkcije zvučnika za zvučno
okruženje kao što je Dolby Pro Logic.
Način rada DTS Neo:6
I Audio CD (CD-DA) može vam pružiti doživljaj
višekanalnog zvuka.
• Isključeno : 2-kanalni audiosignal šalje se samo
kroz prednje zvučnike.
• Kino : Ovu mogućnost odaberite za reprodukciju
2-kanalnog zvuka filma putem više kanala.
• Glazba : Ovu mogućnost odaberite za reprodukciju
2-kanalnog zvuka glazbe putem više kanala.
✎✎ NAPOMENA
`` Koristite li AV prijemnik koji podržava HDMI, ova
mogućnost dostupna je kada digitalni izlaz postavite
kao PCM.
Hrvatski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-CRO.indb 38
2012-01-13 오후 5:56:49
✎✎ NAPOMENA
`` Namješteno vrijeme odgode zvuka možda neće biti
točno, ovisno o sadržaju koji se reproducira.
Mreža
Prije početka obratite se svom pružatelju
internetskih usluga te saznajte imate li statičku
ili dinamičku IP adresu. Ako je dinamička, a vi
koristite žičanu ili bežičnu vezu, preporučujemo
korištenje Automatskih postupaka. Ako koristite
bežičnu vezu, a vaš usmjerivač ima ovu
sposobnost, možete koristiti WPS(PBC) ili One
Foot Connection.
Ako je vaša IP adresa statička, za žičane i bežične
veze morate provesti ručni postupak postavljanja.
Postavke mreže
Za početak postavljanja mrežne veze za svoj
player slijedite ove korake :
1. Na početnom izborniku pritišćite tipke ◄►
za odabir stavke Postavke, a zatim pritisnite
tipku UNESI.
2. Pritišćite tipke ▲▼ da biste odabrali Mreža, a
zatim pritisnite tipku UNESI.
3. Pritišćite tipke ▲▼ da biste odabrali Postavke
mreže, a zatim pritisnite tipku UNESI.
4. Pritišćite tipke ▲▼ da biste odabrali Kabelska
TV, Bežično (općenito), WPS(PBC) ili One
Foot Connection, a zatim pritisnite tipku
UNESI.
5. Ako imate žičanu mrežu, idite na odjeljak
Žičana mreža. Ako imate bežičnu mrežu, idite
na odjeljak Bežična mreža na stranicama
40~42.
Postavljanje žičane veze - Autom.
1. Pritišćite tipke ▲▼ za odabir stavke Kabelska
TV.
Postavke
Zaslon
Audio
Mreža
Sustav
Jezik
Sigurnost
Općenito
Podrška
Postavke mreže
Odaberite vrstu mrežne veze.
Kabelska TV
Bežično
(općenito)
WPS(PBC)
One Foot
Connection
Spojite se na mrežu koristeći LAN kabel. Osigurajte da
LAN kabel bude spojen.
> Pomak " Ulaz ' Povratak
2. Pritisnite tipku UNESI.
Pojavljuje se zaslon Status mreže. Nakon
provjere mrežne veze player se spaja na
mrežu.
Postavljanje žičane veze - Ručni
Ako imate statičku IP adresu ili automatska
postavka ne radi, trebat ćete ručno postaviti
vrijednosti postavki mreže.
Za prikaz vaših vrijednosti postavki mreže na
većini računala sa sustavom Windows slijedite
ovaj postupak :
ƒƒ Windows XP
1. Desnom tipkom miša pritisnite ikonu Mreža u
donjem desnom dijelu radne površine sustava
Windows.
2. Na skočnom izborniku pritisnite stavku Status.
3. U dijaloškom okviru koji se otvorio pritisnite
karticu Podrška.
4. Na kartici Podrška pritisnite gumb Pojedinosti.
Prikazuju se Postavke mreže.
ƒƒ Windows 7
1. Kliknite ikonu Mreža u donjem desnom dijelu
radne površine sustava Windows.
2. Na skočnom izborniku kliknite Mreža i Centar
za dijeljenje.
Hrvatski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-CRO.indb 39
Postavljanje
U nekim slučajevima kada je player spojen s
digitalnim televizorom, audiosignal možda neće
biti sinkroniziran s videosignalom. Ako se to
dogodi, prilagodite vrijeme kašnjenja zvuka tako
da odgovara videozapisu.
• Odgodu zvuka možete namjestiti na vrijednost
između 0 ms i 200 ms.
Namjestite je na optimalnu postavku.
Žičana mreža
05
Audio sinkr.
39
2012-01-13 오후 5:56:49
Postavljanje
3. Ovisnoj o vašoj mrežnoj vezi u dijaloškom
okviru koji se otvorio kliknite Lokalna mrežna
veza ili Bežična mrežna veza.
4. Na kartici Podrška kliknite gumb Pojedinosti.
Prikazuju se Postavke mreže.
✎✎ NAPOMENA
`` Ovisno o verziji sustava Windows, podaci se mogu
razlikovati.
Za unos postavki mreže u player slijedite ove
korake:
1. Pritišćite tipke ▲▼ kako biste odabrali
Kabelska TV, a zatim pritisnite tipku UNESI.
2. Pritišćite tipke ◄► kako biste odabrali IP
postavke, a zatim pritisnite tipku UNESI.
3. Na zaslonu Status mreže odaberite Odustani,
a zatim pritisnite tipku Unesi.
Postavke
Zaslon
Audio
Mreža
Sustav
Jezik
Sigurnost
Općenito
IP način rada
IP adresa
IP postavke
Maska podmreže
Pristupnik
DNS načina rada
DNS poslužitelj
Podrška
Ručni
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
Ručni
0 . 0 . 0 . 0
U redu
> Pomak " Ulaz ' Povratak
4. Pritisnite tipku UNESI kako biste odabrali IP
način rada.
5. Pritišćite tipke ▲▼ kako biste odabrali Ručni,
a zatim pritisnite tipku UNESI.
6. Za odlazak na prvo polje za unos pritisnite
tipku ▼ (IP adresa).
7. Za unos brojeva koristite brojčane tipke na
daljinskom upravljaču.
8. Po završetku unosa u svako polje tipkom ►
prijeđite na sljedeće polje.Ostalim tipkama sa
strelicama možete se pomicati gore, dolje i
natrag.
9. Unesite vrijednosti za IP adresa, Maska
podmreže i Pristupnik.
40
10. Za prelazak na stavku DNS načina rada
pritisnite tipku ▼.
11. Za odlazak na prvo polje za unos DNS-a
pritisnite tipku ▼. Unesite brojeve kao gore.
12. Pritisnite tipku UNESI kako biste odabrali
U redu. Pojavljuje se zaslon Status mreže.
Nakon provjere mrežne veze player se spaja
na mrežu.
Bežična mreža
Bežičnu mrežu možete postaviti na tri načina:
• Bežično (općenito)
• Koristeći WPS(PBC)
• One Foot Connection
Bežično (općenito) uključuje automatski i ručni
način postavljanja.
Postavljanje bežične mrežne veze – Autom.
Većina bežičnih mreža ima dodatni zaštitni sustav
koji od uređaja koji pristupaju mreži zahtijeva
odašiljanje šifriranog sigurnosnog koda koji
nazivamo Pristupni ili Sigurnosni ključ. Sigurnosni
ključ temelji se na Lozinki, obično riječi ili nizu
slova i brojeva određene duljine, koju trebate
unijeti prilikom postavljanja zaštite bežične mreže.
Ako ovim načinom postavljate mrežnu vezu i
imate sigurnosni ključ za bežičnu mrežu, tijekom
automatskog postavljanja morate unijeti lozinku.
1. Pritišćite tipke ▲▼ za odabir stavke Bežično
(općenito).
Postavke
Zaslon
Audio
Postavke mreže
Odaberite vrstu mrežne veze.
Mreža
Sustav Kabelska TV
Bežično
Jezik
(općenito)
SigurnostWPS(PBC)
Općenito
One Foot
Podrška Connection
Postavite bežičnu mrežu odabirom bežičnog
usmjerivača. Trebat ćete unijeti sigurnosni ključ ovisno
o postavci bežičnog usmjerivača.
> Pomak " Ulaz ' Povratak
2. Pritisnite tipku UNESI.
Po završetku se prikazuje popis dostupnih
mreža.
Hrvatski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-CRO.indb 40
2012-01-13 오후 5:56:50
Postavke
Zaslon
Audio
Mreža
Sustav
Jezik
Sigurnost
Općenito
Podrška
Postavke mreže
Unesite sigurnosni ključ.
a
b
m
n
g
s
h
a/A
t
c
d
o
p
i
u
*
j
v
e
k
q
w
Izbriši
0 unesen
f
1
2
3
r
7
8
9
l
x
4
y
Razmak
5
z
6
0
Dovršeno
a Preth. m Pomak " Ulaz ' Povratak
✎✎ NAPOMENA
`` Lozinku biste trebali pronaći na jednom od zaslona
postavki koje ste koristili prilikom postavljanja
usmjerivača ili modema.
5. Kada ste gotovi, pritisnite ZELENU (B) tipku na
daljinskom upravljaču ili pritišćite tipke
▲▼◄► kako biste pokazivač pomaknuli na
stavku Dovršeno, a zatim pritisnite tipku UNESI.
Pojavljuje se zaslon Status mreže. Nakon
provjere mrežne veze player se spaja na mrežu.
Postavljanje bežične mrežne veze – Ručni
1. Kliknite ikonu Mreža u donjem desnom dijelu
radne površine sustava Windows.
2. Na skočnom izborniku kliknite Mreža i Centar
za dijeljenje.
3. Ovisnoj o vašoj mrežnoj vezi u dijaloškom
okviru koji se otvorio kliknite Lokalna mrežna
veza ili Bežična mrežna veza.
4. Na kartici Podrška kliknite gumb Pojedinosti.
Prikazuju se Postavke mreže.
✎✎ NAPOMENA
`` Ovisno o verziji sustava Windows, podaci se mogu
razlikovati.
Prikazuju se Postavke mreže.Za unos postavki
mreže u player slijedite ove korake:
1. Pratite korake od 1 do 4 iz postupka
"Postavljanje bežične mrežne veze - Autom.".
2. Kada ste gotovi, pritisnite ZELENU (B) tipku na
daljinskom upravljaču ili pritišćite tipke
▲▼◄► kako biste pokazivač pomaknuli na
stavku Dovršeno, a zatim pritisnite tipku UNESI.
Pojavljuje se zaslon Status mreže.
Postavke
Zaslon
Audio
Mreža
Sustav
Jezik
Sigurnost
Općenito
Podrška
IP način rada
IP adresa
IP postavke
Maska podmreže
Pristupnik
DNS načina rada
DNS poslužitelj
Ručni
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
Ručni
0 . 0 . 0 . 0
U redu
> Pomak " Ulaz ' Povratak
Ako automatsko postavljanje ne funkcionira,
vrijednosti za postavke mreže trebate unijeti ručno.
Za prikaz vrijednosti postavki mreže na većini
računala sa sustavom Windows slijedite ovaj
postupak:
3. Na zaslonu Status mreže odaberite Odustani,
a zatim pritisnite Unesi.
1. Desnom tipkom miša pritisnite ikonu Mreža u
donjem desnom dijelu radne površine sustava
Windows.
5. Pritisnite tipku UNESI kako biste odabrali IP
način rada.
ƒƒ Windows XP
2. Na skočnom izborniku pritisnite stavku Status.
3. U dijaloškom okviru koji se otvorio pritisnite
karticu Podrška.
4. Na kartici Podrška pritisnite gumb Pojedinosti.
Prikazuju se Postavke mreže.
4. Pritišćite tipke ◄► kako biste odabrali IP
postavke, a zatim pritisnite tipku UNESI.
6. Pritišćite tipke ▲▼ kako biste odabrali Ručni,
a zatim pritisnite tipku UNESI.
7. Za odlazak na prvo polje za unos pritisnite
tipku ▼ (IP adresa).
Hrvatski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-CRO.indb 41
Postavljanje
4. Na zaslonu Sigurnost unesite Lozinku svoje
mreže. Brojeve unesite izravno na daljinskom
upravljaču.
Za odabir slova pritišćite tipke ▲▼◄► kako
biste pomicali pokazivač, a zatim pritisnite tipku
UNESI.
ƒƒ Windows 7
05
3. Pritišćite tipke ▲▼ za odabir željene mreže, a
zatim pritisnite tipku UNESI.
Pojavljuje se zaslon Sigurnost.
41
2012-01-13 오후 5:56:50
Postavljanje
8. Brojčanim tipkama unesite brojeve.
9. Po završetku unosa u svako polje tipkom ►
prijeđite na sljedeće polje.
Ostalim tipkama sa strelicama možete se
pomicati gore, dolje i natrag.
10. Unesite vrijednosti za IP adresa, Maska
podmreže i Pristupnik.
11. Za prelazak na stavku DNS načina rada
pritisnite ▼.
12. Za odlazak na prvo polje za unos DNS-a
pritisnite tipku ▼. Unesite brojeve kao gore.
13. Pritisnite tipku U redu.
14. Pojavljuje se zaslon Status mreže. Nakon
provjere mrežne veze player se spaja na
mrežu.
WPS(PBC)
Najlakši način postavljanja bežične mrežne veze
jest uporabom funkcije WPS(PBC) ili One Foot
Connection.
Ako se na vašem bežičnom usmjerivaču nalazi
tipka WPS(PBC), slijedite ove korake:
1. Pritišćite tipke ▲▼ za odabir stavke
WPS(PBC).
Postavke
Zaslon
Audio
Postavke mreže
Odaberite vrstu mrežne veze.
Mreža
Sustav Kabelska TV
Bežično
Jezik
(općenito)
Sigurnost
WPS(PBC)
Općenito
One Foot
Podrška Connection
Spojite se s bežičnim usmjerivačem pritiskom na
WPS(PBC) gumb. Izaberite ako bežični usmjerivač
podržava konfiguraciju push gumba(PBC).
> Pomak " Ulaz ' Povratak
One Foot Connection
Ako imate Samsung bežični usmjerivač koji
podržava funkciju One Foot Connection, možete
automatski postaviti bežičnu vezu. Za povezivanje
pomoću funkcije One Foot Connection pratite ove
korake:
1. Pritišćite tipke ▲▼ za odabir stavke One Foot
Connection.
Postavke
Zaslon
Audio
Mreža
Sustav
Postavke mreže
Odaberite vrstu mrežne veze.
Kabelska TV
Bežično
(općenito)
Sigurnost
WPS(PBC)
Općenito
One Foot
Podrška Connection
Jezik
3. Pritisnite tipku WPS(PBC) na svojem
usmjerivaču u roku od dvije minute.
Vaš player automatski dohvaća sve potrebne
vrijednosti postavki mreže i povezuje se s
vašom mrežom.
> Pomak " Ulaz ' Povratak
2. Pritisnite tipku UNESI.
3. Samsung bežični usmjerivač postavite unutar
25 cm (10 inča) od playera koji povezujete.
4. Pričekajte da se veza automatski uspostavi.
Status mreže
Provjerite je li uspostavljena veza s mrežom i
internetom.
Postavke
Status mreže
Zaslon
Audio
Mreža
Sustav
2. Pritisnite tipku UNESI.
Auto. povezivanje na bežičnu mrežu ako bežični usmj.
podržava funkciju One Foot Connection. Odaberite ovu
vrstu veze nakon postavljanja bežičnog usmj. na
udaljenost do 25 cm (10 inča) od uređaja.
KT_WLAN
Jezik Internet je uspješno povezan.
MAC adresa
XX:XX:XX:XX:XX:XX
IP adresa
0.0.0.0
Maska podmreže
0.0.0.0
Pristupnik0.0.0.0
DNS poslužitelj
0.0.0.0
Ukoliko imate problema s korištenjem usluge interneta, kontaktirajte svog davatelja
usluge interneta.
Sigurnost
Općenito
Podrška Postavke mreže
IP postavke
Pon.pokuš.
U redu
> Pomak " Ulaz ' Povratak
4. Pojavljuje se zaslon Status mreže. Nakon
provjere mrežne veze player se povezuje s
mrežom.
42
Hrvatski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-CRO.indb 42
2012-01-13 오후 5:56:51
✎✎ NAPOMENA
`` Što je valjani certifikat?
Kada player koristi BD-LIVE za slanje podataka s
diska i zahtjev za certifikaciju diska poslužitelju,
poslužitelj koristi prenesene podatke za provjeru
valjanosti diska i vraća certifikat playeru.
`` Internetska veza može biti ograničena dok koristite
BD-LIVE sadržaje.
Sustav
Početne postavke
`` Ova funkcija nije dostupna ako HDMI kabel ne
podržava CEC.
`` Ako Samsung televizor ima logotip Anynet+, tada on
podržava funkciju Anynet+.
`` Ovisno o televizoru, određene razlučivosti HDMI
izlaza možda neće raditi.
Pogledajte korisnički priručnik televizora.
Upravljanje BD podacima
Omogućuje upravljanje preuzetim sadržajem
kojemu ste pristupili putem Blu-ray diska koji
podržava uslugu BD-LIVE, a koji je pohranjen na
priključenom Flash memorijskom uređaju.
Možete pregledati informacije uređaja, uključujući
veličinu mjesta za pohranu podataka, izbrisati BD
podatke ili promijeniti Flash memorijski uređaj.
Mogućnost Promijeni uređaj omogućuje vam
odabir unutarnje ili vanjske (spojeni USB uređaj)
memorije proizvoda.
Ako su podaci koje treba pohraniti s usluge BDLIVE veći od preostale memorije ili je unutarnja
memorija puna, spojite vanjski USB uređaj,a zatim
u izborniku odaberite Vanjski uređaj.
Uporabom funkcije Početne postavke možete
postaviti jezik, Postavke mreže itd.
Više informacija o funkciji Početne postavke nalazi
se u odjeljku Početne postavke ovog korisničkog
priručnika. (Pogledajte stranice 30~47)
Informacije na zaslonu upravljanja BD
podacima:
Anynet+ (HDMI-CEC)
✎✎ NAPOMENA
Anynet+ je korisna funkcija koja nudi povezane
radnje s drugim proizvodima tvrtke Samsung koji
imaju značajku Anynet+.
Za pristup ovoj funkciji spojite ovaj player HDMI
kabelom na televizor marke Samsung.
Pomoću funkcije Anynet+, ovim playerom možete
upravljati uporabom daljinskog upravljača Samsung
televizora te možete započeti reprodukciju diska
pritiskom tipke REPRODUCIRAJ (
) na
daljinskom upravljaču televizora.
Više informacija potražite u korisničkom priručniku
televizora.
• Isključeno : Anynet+ funkcije neće raditi.
• Uključeno : Anynet+ funkcije će raditi.
• Ukupna veličina : ukupna veličina memorije
uređaja.
• Dostupna veličina : dostupna memorija na
uređaju.
`` U načinu rada vanjske memorije, reprodukcija diska
možda će se prekinuti ako odspojite USB uređaj
tijekom reprodukcije.
`` Podržani su samo USB uređaji formatirani u sustavu
datoteka FAT (oznaka DOS 8.3). Preporučujemo
upotrebu USB uređaja koji podržavaju protokol
USB 2.0 s brzinom čitanja/zapisivanja od 4 MB/s ili
većom.
`` Funkcija Nastavak reprodukcije možda neće raditi
nakon formatiranja uređaja za pohranu.
`` Ukupna memorija dostupna za upravljanje BD
podacima može se razlikovati ovisno o uvjetima.
Hrvatski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-CRO.indb 43
Postavljanje
Postavite da biste dopustili ili zabranili
uspostavljanje internetske veze kada koristite
uslugu BD-LIVE.
• Dopusti (sve) : internetska veza dopuštena je
za sve BD-LIVE sadržaje.
• Dopusti (samo valjane) : internetska veza
dopuštena je samo za BD-LIVE sadržaje s
valjanim certifikatom.
• Zabrani : internetska veza nije dopuštena za
sve BD-LIVE sadržaje.
✎✎ NAPOMENA
05
BD-Live internetska veza
43
2012-01-13 오후 5:56:51
Postavljanje
Vrem. zona
Možete postaviti vremensku zonu u kojoj se
nalazite.
Postavke
Zaslon
Audio
Vrem. zona
Mreža
Sustav
Jezik
Sigurnost
Općenito
Podrška
GMT + 00:00
London, Lisabon, Casablanca
< Promjena " Spremi ' Povratak
Sigurnost
Ova funkcija radi u sprezi s Blu-ray diskovima
i DVD-ima kojima je dodijeljena ocjena dobi ili
brojčana ocjena koja označava razinu starosti
sadržaja. Ovi vam brojevi pomažu da kontrolirate
vrstu Blu-ray i DVD diskova koje vaša obitelj može
gledati.
Odaberite ocjenu dobi koju želite postaviti za
BD roditeljsku kontrolu i razinu ocjene koju želite
postaviti za DVD roditeljsku kontrolu. Ako se ne
unese lozinka, player će reproducirati samo one
Blu-ray diskove koji su na razini ili ispod razine
dobi i DVD diskove koji su ispod brojčane ocjene.
Veći brojevi označavaju sadržaj za odrasle.
DivX® video na zahtjev
BD roditelj. kontrola
Pon.p.
DVD roditelj. kontrola
Da biste kupili i reproducirali DivX® VOD sadržaj,
pregledajte DivX® VOD registracijske kodove.
Sve će se postavke vratiti na zadane osim mrežnih
i Smart Hub postavki.
✎✎ NAPOMENA
`` Zadana lozinka je 0000.
Jezik
Možete odabrati željeni jezik za početni izbornik,
izbornik diska itd.
• Zaslonski izbornik : odaberite jezik prikaza na
zaslonu.
• Izbornik diska : odaberite jezik za prikaz
izbornika diska.
• Audio : odaberite jezik audiozapisa na disku.
• Podnaslov : odaberite jezik podnaslova na
disku.
✎✎ NAPOMENA
Ako se ne unese lozinka, sprječava reprodukciju
Blu-ray diskova s određenom dobnom ocjenom.
Ako se ne unese lozinka, sprječava reprodukciju
DVD diskova s određenom dobnom ocjenom.
Mijenjanje lozinke
Promijenite 4-znamenkastu lozinku za pristup
sigurnosnim funkcijama.
Ako ste zaboravili lozinku
1. Izvadite disk.
2. Pritisnite i držite tipku ZAUSTAVI (
) na
gornjoj ploči 5 sekundi ili dulje.
Sve postavke vraćaju se na tvorničke.
✎✎ NAPOMENA
`` Nakon vraćanja na tvorničke postavke brišu se svi
korisnički spremljeni BD podaci.
`` Odabrani jezik pojavit će se samo ako je podržan na
disku.
44
Hrvatski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-CRO.indb 44
2012-01-13 오후 5:56:51
Promijenite osvjetljenje na gornjoj ploči.
• Autom. : zatamnjuje tijekom reprodukcije.
• Zatamni : zatamnjuje prozor prikaza.
• Svijetlo : osvjetljava prozor prikaza.
Svjetlosni efekt
Na playeru je moguće prilagoditi svjetlosni efekt.
• Uvijek uklj. : Svijetlosni efekt uvijek je aktiviran.
Postavka se preporučuje za kontinuirani prikaz u
trgovinama u komercijalne ili pokazne svrhe.
• Autom. : Svjetlosni efekt aktivira se kada
uključite ili isključite player te kada umetnete ili
izbacite disk. Postavka se preporučuje za kućnu
uporabu uređaja.
• Isključeno : Svjetlo je isključeno.
Mrežno daljinsko upravljanje
Funkcija Mrežno daljinsko upravljanje omogućuje
vam da kontrolirate player Blu-ray diska s
udaljenog uređaja kao što je pametni telefon
putem bežične veze sa svojom lokalnom mrežom.
Za korištenje funkcije Mrežno daljinsko upravljanje
pratite sljedeće korake:
1. Na izborniku Mrežno daljinsko upravljanje
odaberite Uključeno.
2. Instalirajte aplikaciju za mrežno daljinsko
upravljanje tvrtke Samsung kako biste
upravljali svojim playerom na kompatibilnom
prijenosnom uređaju.
3. Pazite da su prijenosni uređaj i player povezani
na isti bežični usmjerivač.
4. Pokrenite aplikaciju na prijenosnom uređaju.
Aplikacija bi trebala pronaći player i prikazati
ga na popisu.
Nadogradnja softvera
Izbornik Nadogradnja softvera omogućuje vam da
nadogradite softver playera zbog poboljšanja rada
ili dodatnih usluga.
Postavljanje
Prednji zaslon
Podrška
05
Općenito
Putem Interneta
Za nadogradnju putem interneta pratite sljedeće
korake:
1. Odaberite Putem Interneta, a zatim
pritisnite tipku UNESI. Pojavljuje se poruka
"Povezivanje s poslužiteljem".
2. Ako postoji dostupno preuzimanje, pojavljuje
se skočni izbornik Preuzimanje s trakom
napretka, a preuzimanje počinje.
3. Po završetku preuzimanja pojavljuje se prozor
Upit za nadogradnju s tri izbora: Nadogradi
sada, Nadogradi kasnije, Ne nadogradi.
4. Ako odaberete Nadogradi sada, player
nadograđuje softver te se automatski
isključuje a zatim uključuje.
5. Ako ne provedete odabir u roku od jedne
minute ili odaberete Nadogradi kasnije, player
pohranjuje novi softver nadogradnje. Softver
možete nadograditi kasnije pomoću funkcije
Preuzimanjem.
6. Ako odaberete Ne nadogradi, player otkazuje
nadogradnju.
✎✎ NAPOMENA
`` Da biste mogli koristiti funkciju Putem interneta,
player mora biti spojen na internet.
`` Nadogradnja je dovršena kada se player samostalno
isključi, a zatim ponovno uključi.
`` Nikada ručno ne isključujte ili uključujte player
tijekom postupka ažuriranja.
5. Odaberite player.
6. Ako prvi put koristite ovu funkciju, ona će od
vas tražiti da dopustite ili odbijete daljinsko
upravljanje playerom. Odaberite Dopusti.
7. Za kontrolu playera pratite upute koje su
isporučene s aplikacijom.
Hrvatski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-CRO.indb 45
45
2012-01-13 오후 5:56:51
Postavljanje
`` Tvrtka Samsung Electronics ne snosi zakonsku
odgovornost za kvar playera čiji je uzrok nestabilna
internetska veza ili nemar korisnika tijekom
nadogradnje softvera.
`` Ako tijekom preuzimanja softvera za nadogradnju
želite otkazati nadogradnju, pritisnite tipku UNESI.
Putem USB kartice
Za nadogradnju putem USB-a pratite sljedeće
korake:
1. Posjetite www.samsung.com/bluraysupport.
2. Preuzmite najnoviju zip datoteku nadogradnje
softvera za USB na svoje računalo.
3. Dekomprimirajte zip datoteku na računalu.
Trebate imati jednu mapu istog naziva kao i
zip datoteka.
4. Kopirajte tu mapu na USB flash pogon.
5. Pazite da ne umetnete disk u uređaj, a potom
umetnete USB flash pogonsku jedinicu u USB
priključak playera.
6. Na izborniku playera idite na Postavke >
Podrška > Nadogradnja softvera.
7. Odaberite Putem USB kartice.
✎✎ NAPOMENA
`` Disk se ne smije nalaziti u uređaju kada provodite
nadogradnju softvera pomoću priključka USB Host.
`` Po završetku nadogradnje softvera provjerite
pojedinosti softvera u izborniku Nadogradnja
softvera.
`` Ne isključujte player tijekom nadogradnje softvera.
To bi moglo uzrokovati kvar playera.
`` Nadogradnja softvera pomoću priključka USB Host
izvodi se samo pomoću USB memorijskog štapića.
Na disku
Za nadogradnju putem diska pratite sljedeće
korake:
1. Posjetite www.samsung.com/bluraysupport.
2. Preuzmite najnoviju zip datoteku nadogradnje
softvera za disk na svoje računalo.
3. Dekomprimirajte zip datoteku na računalu.
Trebate imati jednu mapu istog naziva kao i
zip datoteka.
4. Na disk zapišite mapu. Preporučujemo CD-R
ili DVD-R disk..
46
5. Finalizirajte disk prije nego što ga izvadite iz
računala.
6. Disk umetnite u player.
7. Na izborniku playera idite na Postavke >
Podrška > Nadogradnja softvera.
8. Odaberite Na disku.
✎✎ NAPOMENA
`` Po završetku nadogradnje sustava provjerite
pojedinosti softvera u izborniku Nadogradnja softvera.
`` Ne isključujte player tijekom Nadogradnje softvera.
To bi moglo uzrokovati neispravan rad playera.
Preuzimanjem
Mogućnost Preuzimanjem dopušta vam da
provedete nadogradnju pomoću datoteke koju
je player ranije preuzeo, ali ste vi odlučili ne
instalirati je odmah ili je datoteka preuzeta u stanju
mirovanja (pogledajte odjeljak "Preuzimanje u
stanju mirovanja" u nastavku).
Za nadogradnju Preuzimanjem pratite sljedeće
korake:
1. Ako je softver za nadogradnju preuzet, vidjet
ćete broj verzije softvera s desne strane
stavke Preuzimanjem.
2. Odaberite Preuzimanjem, a zatim pritisnite
tipku UNESI.
3. Player prikazuju poruku u kojoj vas pita želite
li provesti nadogradnju. Odaberite Da. Player
počinje nadogradnju.
4. Po završetku nadogradnje player se
automatski isključuje, a zatim uključuje.
✎✎ NAPOMENA
`` Po završetku nadogradnje sustava provjerite
pojedinosti softvera u izborniku Nadogradnja
softvera.
`` Ne isključujte player tijekom nadogradnje softvera.
To bi moglo uzrokovati kvar playera.
Preuzimite u st. mirov.
Funkciju Preuzimanje u stanju mirovanja
možete postaviti tako da player preuzima novu
nadogradnju softvera kada je u stanju mirovanja.
U stanu mirovanja player je isključen ali je njegova
internetska veza aktivna. To mu omogućuje da
automatski preuzima nadogradnju softvera kada
ga ne koristite.
Hrvatski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-CRO.indb 46
2012-01-13 오후 5:56:51
05
Za postavljanje funkcije Preuzimanje u stanju
mirovanja pratite sljedeće korake:
Postavljanje
1. Pritišćite tipke ▲▼ da biste odabrali
Preuzimite u st. mirov., a zatim pritisnite
tipku UNESI.
2. Odaberite Uključeno ili Isključeno.
• Isključeno : Ako odaberete Isključeno,
player će vas skočnom porukom obavijestiti
kada je dostupna nova nadogradnja
softvera.
• Uključeno : Ako odaberete Uključeno,
player će automatski preuzeti novu
nadogradnju softvera kada je u stanju
mirovanja s isključenim napajanjem. Ako
preuzme novu nadogradnju softvera,
player će vas pitati želite li je instalirati kada
uključite player.
✎✎ NAPOMENA
`` Da biste koristili funkciju Preuzimanje u stanju
mirovanja, player mora biti spojen na internet.
Obratite se tvrtki Samsung
Sadrži podatke za kontakt za pomoć u vezi s
uporabom playera.
Hrvatski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-CRO.indb 47
47
2012-01-13 오후 5:56:51
Osnovne funkcije
Reprodukcija videozapisa
3. Uzastopnim pritiskanjem tipke 2D3D
možete se prebacivati između formata 2D i
3D. Ako reproducirate sadržaje 3D formata u
3D tehnici, ne možete koristiti ovu funkciju.
Reprodukcija
1. Utaknite disk u player Blu-ray diskova tako
da naljepnica na disku bude okrenuta prema
gore.
✎✎ NAPOMENA
`` Pretvaranje sadržaja 2D formata u 3D format ili
uporaba tipke 2D  3D nisu mogući u sljedećim
slučajevima:
-- kada player nije spojen HDMI kabelom
-- kada spojeni televizor ne podržava 3D format
-- kada reproducirate sadržaje 3D formata (disk,
datoteka).
2. Pritisnite tipku REPRODUKCIJA (
).
Tipke vezane uz reprodukciju
REPRODUCIRAJ
(
)
ZAUSTAVI (
)
PAUZIRAJ (
)
Započinje reprodukciju.
Zaustavlja reprodukciju.
• Ako jedanput pritisnete tipku : pamti
se mjesto zaustavljanja.
• Ako dvaput pritisnete tipku : ne
pamti se mjesto zaustavljanja.
Privremeno zaustavlja reprodukciju.
✎✎ NAPOMENA
`` Kod nekih diskova jedan pritisak tipke ZAUSTAVI
(
) možda neće zapamtiti mjesto zaustavljanja.
`` Video datoteke s velikim brzinama prijenosa od 20
Mb/s ili većim naprežu sposobnosti playera i mogu
zaustaviti reprodukciju.
Pretvarač u 3D format
Ova funkcija može pretvoriti 2D izlaz sadržaja u 2D
formatu u 3D format.
1. HDMI kabelom spojite player na televizor koji
podržava 3D format.
2. Prilikom reprodukcije sadržaja u 2D formatu na
daljinskom upravljaču pritisnite tipku 2D3D
kako biste sadržaje 2D formata pretvorili u 3D
format.
48
`` Sadržaj u 2D formatu pretvara se u sljedeće 3D
formate:
-- 1080p, 24 kadrova u sekundi : Pretvaranje u 3D
format od 1080 p i 24 kadrova u sekundi.
-- Ostalo : Pretvaranje u 3D format od 720 p.
-- Datoteke fotografija : Pretvaranje u 3D format od
720 p.
`` Sadržaji u 2D formatu koje player može pretvoriti u
3D format:
-- sadržaj u 2D formatu koji podržava pretvaranje u
3D format
-- Smart Hub sadržaji, DVD video, BD-ROM, VCD,
datoteke videozapisa i datoteke fotografija.
`` Prilikom uporabe pretvarača u 3D format funkcija
Bonusview nije dostupna.
(Ovisno o disku, pojavljuje se crni vanjski obrub.)
`` Neki bi gledatelji tijekom gledanja sadržaja u 3D
formatu mogli osjetiti neugodne reakcije kao što su
vrtoglavice, mučnine i glavobolje.
Prilagodba dubine 3D prikaza
Funkcija dubine 3D prikaza omogućuje prilagodbu
dubine 3D prikaza prilikom pretvaranja iz 2D u 3D
format. Vrijednosti su u rasponu od 1 do 10. Veći
broj predstavlja veću dubinu 3D prikaza.
1. Kada gledate sadržaje pretvorene u 3D
format, pritisnite tipku TOOLS.
2. Pritišćite tipke ▲▼ da biste odabrali 3D
dubina, zatim pritisnite tipku UNESI.
3. Prilagodite dubinu 3D prikaza pomoću tipki
◄►.
Hrvatski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-CRO.indb 48
2012-01-13 오후 5:56:51
• Blu-ray disk, DVD-VIDEO
1. Tijekom reprodukcije pritisnite
tipku TITLE MENU na daljinskom
upravljaču.
Sadržaj diskova obično je podijeljen kako je
opisano u nastavku.
naslov 1
poglavlje 1 poglavlje 2
poglavlje 1
naslov 2
poglavlje 2
poglavlje 3
Z
2. Za odabir željene stavke pritišćite
tipke ▲▼◄►, a zatim pritisnite tipku UNESI.
Osnovne funkcije
Uporaba izbornika Naslov
06
Struktura diska
✎✎ NAPOMENA
`` Ovisno o disku, stavke izbornika mogu se razlikovati
i izbornik može biti nedostupan.
• Audio CD (CD-DA)
staza 1
staza 2
staza 3
staza 4
staza 5
z
1. Tijekom reprodukcije pritisnite tipku
DISC MENU ili TITLE MENU.
• MP3, WMA, DivX, MKV i MP4
mapa (grupa) 1
datoteka 1 datoteka 2
Reprodukcija popisa naslova
mapa (grupa) 2
datoteka 1 datoteka 2 datoteka 3
2. Za odabir naslova koji želite
reproducirati s popisa naslova
pritišćite tipke ▲▼, a zatim tipku
UNESI.
✎✎ NAPOMENA
Uporaba izbornika diska/naslova/
skočnog izbornika
Uporaba izbornika Disk
hZ
1. Tijekom reprodukcije pritisnite
tipku DISC MENU na daljinskom
upravljaču.
2. Pritišćite tipke ▲▼◄► da biste
proveli odabir, a zatim pritisnite tipku UNESI.
✎✎ NAPOMENA
`` Postoji li na disku popis skladbi, pritisnite ZELENU (B)
tipku za prelazak na popis skladbi.
Uporaba Skočnog izbornika
h
1. Tijekom reprodukcije pritisnite tipku
POPUP MENU na daljinskom
upravljaču.
2. Za odabir željenog izbornika pritišćite
tipke ▲▼◄► ili tipku UNESI.
✎✎ NAPOMENA
`` Ovisno o disku, stavke izbornika mogu se razlikovati
i izbornik može biti nedostupan.
`` Ovisno o disku, stavke izbornika mogu se razlikovati
i izbornik može biti nedostupan.
Hrvatski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-CRO.indb 49
49
2012-01-13 오후 5:56:52
Osnovne funkcije
Uporaba funkcija Traženje i
Preskakanje
Tijekom reprodukcije možete brzo tražiti po
poglavlju ili stazi te rabiti funkciju preskakanja za
skakanje na sljedeći odabir.
Traženje željenog prizora
hzZyx
• Tijekom reprodukcije pritisnite tipku TRAŽI
).
(
Svaki put kada pritisnete tipku TRAŽI (
)
brzina reprodukcije mijenja se kako slijedi:
BD-ROM,
BD-RE/-R,
DVD-RW/-R,
DVD+RW/+R,
DVD-VIDEO
)1)2)3
)4)5)6)7
(1(2(3
(4(5(6(7
DivX, MKV, MP4
)1)2)3
(1(2(3
• Za povratak na reprodukciju normalne brzine
pritisnite gumb REPRODUCIRAJ (
).
✎✎ NAPOMENA
`` Player u načinu pretraživanja na reproducira zvuk.
Preskakanje poglavlja
hzZyx
• Tijekom reprodukcije pritisnite tipku PRESKOČI (
).
Pritiskom na tipku PRESKOČI (
) disk prelazi
na sljedeće poglavlje.
Pritiskom na tipku PRESKOČI (
) disk prelazi
na početak poglavlja. Sljedećim pritiskom disk
prelazi na početak prethodnog poglavlja.
Ponavljanje reprodukcije
Ponavljanje naslova ili poglavlja
hzZy
Ponavlja naslov ili poglavlje diska.
Ovisno o disku, funkcija Ponavljanje možda nije
dostupna.
1. Tijekom reprodukcije pritisnite tipku
REPEAT na daljinskom upravljaču.
2. Pritišćite tipke ▲▼ kako biste odabrali
Poglavlje ili Naslov, a zatim pritisnite tipku
UNESI.
3. Za povratak na normalnu reprodukciju ponovo
pritisnite tipku REPEAT.
4. Pritišćite tipke ▲▼ da biste odabrali
Isključeno, a zatim pritisnite tipku UNESI.
Ponavljanje dijela
hzZy
1. Tijekom reprodukcije pritisnite tipku
REPEAT na daljinskom upravljaču.
2. Za odabir stavke Ponovite A-B pritisnite tipke
▲▼.
3. U točki od koje želite početi ponovnu
reprodukciju (A) pritisnite tipku UNESI.
4. U točki (B) do koje želite ponoviti reprodukciju
pritisnite tipku UNESI.
5. Za povratak na normalnu reprodukciju ponovo
pritisnite tipku REPEAT.
6. Pritisnite tipku UNESI.
✎✎ NAPOMENA
`` Postavite li točku (B) prije nego je prošlo 5 sekundi,
pojavit će se poruka zabrane.
`` Ovisno o disku stavke izbornika mogu se razlikovati,
a ovaj izbornik možete biti i nedostupan.
50
Hrvatski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-CRO.indb 50
2012-01-13 오후 5:56:52
hzZyx
Tijekom reprodukcije možete koristiti
izbornik diska pritiskom na tipku TOOLS.
• Zaslon Izbornik alata
• U zaustavljenom načinu rada pritisnite tipku
TRAŽI (
).
Svaki put kada pritisnete tipku TRAŽI (
)
brzina reprodukcije mijenja se kako slijedi :
* 1/8 * 1/4 * 1/2
• Za povratak na reprodukciju normalne brzine
pritisnite gumb REPRODUCIRAJ (
).
Alati
Pretr. naslova
1/2
Pretr. poglavlja
:
1/20
Pretr. vremena
:00:00:13/01:34:37
Puni zaslon
:
Original
Postavljanje slike : Normalan
Audio
: 1/1 JPN 2CH
Podnaslov
: 0/2 Isključeno
Kut
:1/1
BONUSVIEW video : Isključeno
BONUSVIEW audio : 0/1 Isključeno
✎✎ NAPOMENA
`` Player u sporom načinu reprodukcije na reproducira
zvuk.
Reprodukcija u koracima
hzZyx
• U zaustavljenom načinu rada pritisnite tipku
).
PAUZIRAJ (
Svakim pritiskom tipkePAUZIRAJ (
)
pojavljuje se novi kadar.
• Za povratak na reprodukciju normalne brzine
pritisnite gumb REPRODUCIRAJ (
).
✎✎ NAPOMENA
`` Tijekom reprodukcije u koracima player ne
reproducira zvuk.
Osnovne funkcije
Usporena reprodukcija
Uporaba tipke TOOLS
06
Usporena reprodukcija/
reprodukcija u koracima
< Promjena
" Ulaz ' Povratak
✎✎ NAPOMENA
`` Izbornik Alati ovisi o disku.
Izravno pomicanje do željenog
prizora
hzZy
1. Tijekom reprodukcije pritisnite tipku TOOLS.
2. Pritišćite tipke ▲▼ da biste odabrali Pretr.
naslova, Pretr. poglavlja, ili Pretr. vremena.
3. Pritisnite tipku ◄► ili brojčanu tipku kako
biste odabrali željeni naslov, poglavlje ili
vrijeme, a zatim pritisnite tipku UNESI.
Promjena na cijeli zaslon
1. Tijekom reprodukcije pritisnite tipku TOOLS.
2. Pritišćite tipke ▲▼ za odabir stavke Puni
zaslon.
3. Za odabir željenog načina rada pritisnite tipke
◄►.
✎✎ NAPOMENA
`` Ova je funkcija dostupna ako omjer visine i širine slike
televizora iznosi 16:9 cijeli. (Pogledajte stranicu 33)
Hrvatski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-CRO.indb 51
51
2012-01-13 오후 5:56:52
Osnovne funkcije
Odabir postavki slike
hzZy
Ova funkcija omogućuje prilagodbu videokvalitete
kada je player povezan s televizorom.
1. Tijekom reprodukcije pritisnite tipku TOOLS.
2. Pritišćite tipke ▲▼ da biste odabrali Postavljanje
slike, a zatim pritisnite tipku UNESI.
3. Pritišćite tipke ◄► da biste odabrali željene
Postavljanje slike, a zatim pritisnite tipku UNESI.
• Dinamičan : odaberite ovu postavku za
povećanje oštrine.
• Normalan : odaberite ovu postavku za
većinu programa koje gledate.
• Film : ovo je najbolja postavka za gledanje
filmova.
• Korisnik : omogućuje vam pojedinačno
podešavanje oštrine i funkcije smanjenja
smetnji.
✎✎ NAPOMENA
`` Ako koristite funkciju BD Wise, ovaj se izbornik neće
pojaviti.
Odabir audiojezika
hzZx
Ovom funkcijom možete upravljati
pritiskom tipke AUDIO na daljinskom
upravljaču.
1. Tijekom reprodukcije pritisnite tipku TOOLS.
2. Pritišćite tipke ▲▼ za odabir stavke Audio.
3. Za odabir željenog audiojezika pritisnite tipke
◄►.
✎✎ NAPOMENA
`` Ako dio BONUSVIEW ne sadrži audio postavke za
BONUSVIEW, na zaslonu se ne pojavljuje pokazivač
◄►.
52
`` Ako se na Blu-ray disku nalazi dio BONUSVIEW,
prikazuju se i podaci o načinu rada s glavnom
značajkom/načinu rada sa značajkom BONUSVIEW.
Za prebacivanje između rada sa zvučnim zapisom
glavne značajke i onoga sa zvučnim zapisom
značajke BONUSVIEW koristite tipke ◄►.
`` Ova funkcija ovisi o audio jezicima kodiranim
na disku i možda neće biti dostupna. Funkcija ili
određeni jezici možda neće biti dostupni.
`` Blu-ray disk može sadržavati do 32 audio jezika, a
DVD do 8.
`` Neki Blu-ray diskovi omogućuju odabir zvučnog
zapisa u PCM ili Dolby Digital formatu na engleskom
jeziku.
`` Ako na daljinskom upravljaču pritisnete tipku AUDIO,
pojavljuje se traka Audio.
Pritisnite tipku RETURN za uklanjanje trake Audio.
Odabir jezika podnaslova
hZx
Ovom funkcijom možete upravljati
i pritiskom tipke SUBTITLE na
daljinskom upravljaču.
1. Tijekom reprodukcije pritisnite tipku TOOLS.
2. Pritišćite tipke ▲▼ za odabir stavke
Podnaslov.
3. Za odabir željenog jezika podnaslova pritišćite
tipke ◄►.
✎✎ NAPOMENA
`` Ovisno o Blu-ray disku / DVD-u, možda možete
promijeniti željene podnaslove u izborniku diska.
Pritisnite tipku DISC MENU.
`` Ova funkcija ovisi o odabiru podnaslova kodiranih
na disku i možda neće biti dostupna na svim Blu-ray
diskovima/DVD-ima.
`` Blu-ray disk može sadržavati do 255 jezika
podnaslova, a DVD do 32.
`` Ako se u Blu-ray disku nalazi dio BONUSVIEW,
pojavljuju se i podaci o načinu rada s glavnom
značajkom/načinu rada sa značajkom BONUSVIEW.
Hrvatski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-CRO.indb 52
2012-01-13 오후 5:56:52
`` Pritiskom tipke SUBTITLE na daljinskom upravljaču
pojavljuje se traka podnaslova.Za uklanjanje trake
podnaslova pritisnite tipku RETURN.
Promjena kuta kamere
hZ
Reprodukcija audio CD-a (CD-DA)/
MP3 diskova
1. Umetnite audio CD (CD-DA) ili MP3 disk u
uređaj.
• Kod Audio CD-a (CD-DA) automatski se
reproducira prva staza.
• Za MP3 disk, pritišćite tipke ▲▼ za odabir
stavke Glazba, zatim pritisnite tipku UNESI na
skočnom izborniku spojenog uređaja.
Pritisnite tipku UNESI.
Kada Blu-ray Disc ili DVD sadrži višestruke kutove
za određeni prizor, možete upotrijebiti funkciju
KUT.
1. Tijekom reprodukcije pritisnite tipku TOOLS.
2. Pritišćite tipke ▲▼ za odabir stavke Kut.
3. Za odabir željenog kuta pritisnite tipke ◄►.
Postavljanje značajke
BONUSVIEW
ow
Elementi zaslona audio CD-a (CD-DA)/
MP3 diska
1
2
3
Glazba
h
Značajka BONUSVIEW omogućava vam gledanje
dodatnog sadržaja (npr. komentara) u malenom
zaslonskom prozoru tijekom reprodukcije filma.
Ova funkcija dostupna je samo ako disk sadrži
značajku Bonusview.
`` Ako se prebacite iz postavke BONUSVIEW video,
BONUSVIEW audio automatski se mijenja u skladu s
postavkom BONUSVIEW video.
`` Sadržaj u 2D formatu bit će pretvoren u 3D format
ako nije primijenjena funkcija BONUSVIEW.
(Ovisno o diskovima, može se prikazati crni obrub)
TRACK 001
00:43
TRACK 002
03:56
7
6
TRACK 003
04:41
00:13 / 00:43
+
Audio CD
2. Za odabir stavki BONUSVIEW video ili
BONUSVIEW audio pritišćite tipke ▲▼.
✎✎ NAPOMENA
1/13
TRACK 001
1. Tijekom reprodukcije pritisnite tipku TOOLS.
3. Za odabir željenog Bonusview dodatka
pritisnite tipke ◄►.
Osnovne funkcije
`` Odvojeno se prikazuju brojevi primarnih i
sekundarnih podnaslova
06
Slušanje glazbe
`` Ovom funkcijom u isto se vrijeme mijenjaju primarni
i sekundarni podnaslovi.
TRACK 004
04:02
" Ulaz < Stranica / Alati ' Povratak
5
4
1
Prikazuje informacije o glazbi.
2
Prikazuje popis pjesama.
3
Prikazuje trenutnu stazu/ukupan broj staza.
4
Prikazuje dostupne tipke.
5
Prikazuje trenutno vrijeme reprodukcije/ukupno
vrijeme reprodukcije.
6
Prikazuje trenutni status reprodukcije.
7
Prikazuje status ponavljanja reprodukcije.
2. Za odabir staze koju želite reproducirati
pritišćite tipke ▲▼, a zatim pritisnite tipku
UNESI.
Hrvatski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-CRO.indb 53
53
2012-01-13 오후 5:56:53
Osnovne funkcije
Ponavljanje audio CD-a (CD-DA)/
MP3 diskova
1. Tijekom reprodukcije popisa skladbi
pritisnite tipku TOOLS.
4. Pritišćite tipke ▲▼◄► za prelazak na željenu
stazu, a zatim pritisnite tipku UNESI. Na stazi
se pojavljuje kvačica.
Za odabir dodatnih staza ponavljajte ovaj postupak.
Audio CD | Glazba
2. Pritišćite tipke ▲▼ kako biste odabrali
Način ponavljanja, a zatim pritišćite tipke
◄► kako biste odabrali željeni način
ponavljanja.
) Jed. pjes.
(
)Svi
(
Ponavlja se trenutna pjesma.
Sve se pjesme ponavljaju.
Pjesme se reproduciraju nasumičnim
)Nasumični redoslijedom. Za rad s ovom funkcijom
način
postavite nasumični način na
Uključeno.
(
Popis pjesama
1. Umetnite audio CD (CD-DA) ili MP3 disk u
uređaj.
• Kod Audio CD-a (CD-DA) automatski se
reproducira prva staza.
• Za MP3 disk pritisnite tipku ▲▼ kako biste
odabrali Glazba, a zatim pritisnite tipku
UNESI.
2. Za prelazak na Popis glazbe pritisnite tipku
ZAUSTAVI (
) ili RETURN.
Pojavljuje se zaslon Popis glazbe.
3. Pritisnite ŽUTU (C) tipku.
54
TRACK 002
TRACK 003
TRACK 004
1/2 Stranica
03:56
04:41
04:02
TRACK 005
TRACK 006
03:43
03:40
TRACK 007
TRACK 008
04:06
4. Pritisnite tipku UNESI.
Isključeno
TRACK 001
00:43
3. Pritišćite tipke ▲▼ kako biste odabrali
Nasumični način, a zatim pritišćite tipke ◄►
kako biste odabrali Uključeno ili Isključeno.
Pjesme se reproduciraju redoslijedom
kojim su snimljene.
Odabrane stavke : 3
03:52
c Zatvori Uređivanje ( ) Stranica / Alati " Odabir ' Povratak
5. Za uklanjanje neke staze s popisa, pomaknite
se na tu stazu, a zatim ponovno pritisnite
tipku UNESI.
Kvačica na stazi nestaje.
6. Po završetku pritisnite tipku TOOLS.
7. Pritišćite tipke ▲▼ kako biste odabrali
Reprodukcija, a zatim pritisnite tipku UNESI.
Odabrane staze automatski se reproduciraju.
Glazba
1/3
TRACK 001
TRACK 001
00:43
TRACK 002
03:56
TRACK 003
04:41
00:13 / 00:43
+
Audio CD
" Ulaz / Alati ' Povratak
8. Za prelazak na Popis glazbe pritisnite tipku
RETURN.
✎✎ NAPOMENA
`` Na audio CD-ima (CD-DA) možete napraviti popis s
najviše 99 pjesama.
Hrvatski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-CRO.indb 54
2012-01-13 오후 5:56:53
Reprodukcija JPEG datoteka
1. Umetnite disk s JPEG datotekama.
2. Pritišćite tipke ▲▼ kako biste odabrali
Fotografije, a zatim pritisnite tipku UNESI.
3. Za odabir mape koju želite reproducirati
pritišćite tipke ▲▼◄►, a zatim pritisnite tipku
UNESI.
4. Za odabir fotografije koju želite reproducirati
pritišćite tipke ▲▼◄►, a zatim pritisnite tipku
UNESI.
✎✎ NAPOMENA
`` U načinu prikaza preko cijelog zaslona ne možete
povećati podnaslove i PG grafiku.
Uporaba tipke TOOLS
Pritiskom tipke TOOLS možete birati razne
funkcije.
Alati
Pokreni prikaz slajdova
Pozadinska glazba : Isključeno
Postavka pozadinske glazbe
Zoom
Okreni
Postavljanje slike
Informacije
" Ulaz ' Povratak
Osnovne funkcije
G
• Zoom : odaberite za povećanje trenutne slike.
(uvećanje do 4 puta)
• Okreni : odaberite za zakretanje slike. (Ovo će
zakrenuti sliku u smjeru kretanja kazaljki sata ili
obratno.)
• Postavljanje slike : Ovu postavku odaberite
ako želite prilagoditi kvalitetu slike.
• Informacije : prikazuju se informacije o slici
uključujući naziv, veličinu itd.
06
Reprodukcija slika
✎✎ NAPOMENA
`` Za omogućavanje funkcije pozadinske glazbe
datoteka fotografije mora biti na istom mediju za
pohranu kao i glazbena datoteka. Međutim, kvalitetu
zvuka može poremetiti stupanj brzina prijenosa MP3
datoteke, veličina fotografije i način kodiranja.
Uporaba funkcije Dijaprojekcija
1. Pritisnite tipku TOOLS.
2. Pritišćite tipke ▲▼ kako biste odabrali
Pokreni prikaz slajdova, a zatim pritisnite
tipku UNESI. Dijaprojekcija počinje.
3. Da biste zaustavili dijaprojekciju, ponovno
pritisnite tipku TOOLS.
Alati
Pauziranje dijapro.
Brzina prik. prez. : Normalan
Efekt prik. prez. :
Zavjesa
Pozadinska glazba : Isključeno
Postavka pozadinske glazbe
Zoom
Okreni
Postavljanje slike
Informacije
" Ulaz ' Povratak
• Pokreni prikaz slajdova : odaberite za početak
dijaprojekcije.
• Pozadinska glazba : odaberite za slušanje
glazbe tijekom gledanja slike.
• Postavka pozadinske glazbe : odaberite za
određivanje postavke pozadinske glazbe.
4. Pritišćite tipke ▲▼ kako biste odabrali
Pauziranje dijapro., a zatim pritisnite tipku
UNESI.
5. Istim načinom možete postaviti brzinu
dijaprojekcije i efekte.
Hrvatski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-CRO.indb 55
55
2012-01-13 오후 5:56:53
Osnovne funkcije
Reprodukcija s USB uređaja za
pohranu
Za reprodukciju multimedijskih datoteka (MP3,
JPEG, DivX itd.) koje se nalaze na USB uređaju za
pohranu možete koristiti USB vezu.
1. Pređite na izbornik Početni.
✎✎ NAPOMENA
`` Za sprječavanje mogućeg oštećenja USB memorije
morate na sigurni način ukloniti USB uređaj za
pohranu (pokretanjem funkcije „Sigurno uklanjanje
USB-a“). Za povratak na početni izbornik pritisnite
tipku MENU, odaberite ŽUTU (C) tipku, a zatim
pritisnite tipku UNESI.
`` Ako tijekom reprodukcije USB uređaja za pohranu
umetnete disk, način rada uređaja automatski se
mijenja u “DVD ili CD”.
Moji sadržaji
Videozapisi
Fotografije
Glazba
Moj uređ.
Internet
Postavke
d WPS(PBC)
2. Dok je reprodukcija zaustavljena, povežite
USB uređaj za pohranu putem USB priključka
na gornjoj ploči playera.
Moji sadržaji
Videozapisi
123
Moj uređ.
Povezani
uređaj
Fotografije
Glazba
Internet
" Ulaz ' Povratak
Postavke
c Sigurno uklanjanje USB-a d WPS(PBC)
3. Pritisnite tipku UNESI.
4. Za odabir željenih videozapisa, glazbe ili
fotografija pritišćite tipke ▲▼◄►, a zatim
pritisnite tipku UNESI.
5. Za reprodukciju datoteka videozapisa, glazbe
ili fotografija pogledajte stranice 48~55.
56
Hrvatski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-CRO.indb 56
2012-01-13 오후 5:56:54
Mrežne usluge
1. Spojite player na mrežu.
(Pogledajte stranice 26~27)
4. Ako se pojavi zaslon Zemlja, pritišćite tipke
▲▼ kako biste odabrali svoju zemlju, a zatim
pritisnite tipku UNESI.
✎✎ NAPOMENA
Mrežne usluge
Prije uporabe bilo koje mrežne usluge pročitajte
sljedeće upute.
3. Pojavljuje se zaslon Smart Hub.
U nekoliko se slučajeva zaslon Zemlja
pojavljuje neposredno nakon ovog zaslona
07
Spajanjem playera na mrežu možete uživati u
raznolikim mrežnim uslugama kao što su Smart
Hub ili BD-LIVE.
`` Neke su aplikacije dostupne samo u određenim
zemljama.
2. Konfigurirajte postavke mreže.
(Pogledajte stranice 39~43)
Uporaba Smart Hub
Pomoću funkcije Smart Hub možete prenositi
podatke filmova, videozapisa i glazbe s interneta,
pristupati raznim aplikacijama sa ili bez plaćanja
naknade i gledati ih na svojem televizoru. Sadržaj
aplikacija uključuje vijesti, sportove, vremensku
prognozu, cijene dionica na burzi, karte, fotografije
i igre.
Ovu funkciju možete pokrenuti i
pritiskom tipke SMART HUB na
daljinskom upravljaču.
5. Pojavljuje se zaslon Odredbe ugovora o
korištenju usluge.
Ako ste s njima suglasni, pritišćite tipke ◄►
kako biste odabrali Slažem se, a zatim pritisnite
tipku UNESI.
✎✎ NAPOMENA
`` Za prikazivanje zaslona može biti potrebno nekoliko
sekundi.
6. Pojavljuje se zaslon Ažuriranje usluge koji
instalira brojne usluge i aplikacije. Kada je
gotov zatvara se. Preuzete aplikacije i usluge
prikazuju se na zaslonu Smart Hub. To može
potrajati.
✎✎ NAPOMENA
Prvo pokretanje funkcije Smart
Hub
Za prvo pokretanje funkcije Smart Hub pratite ove
korake:
1. Idite na Početni izbornik.
`` Tijekom postupka instalacije zaslon Smart Hub može
se trenutno zatvoriti.
`` Nakon instalacije mogu se pojaviti brojni zasloni.
Možete pritisnuti tipku UNESI kako biste ih zatvorili
ili ih ostaviti da se sami zatvore.
7. Za pokretanje aplikacije pritišćite tipke ▲▼◄►
kako biste označili grafički element, a zatim
pritisnite tipku UNESI.
Moji sadržaji
Videozapisi
Fotografije
Glazba
Moj uređ.
Internet
Postavke
d WPS(PBC)
2. Pritišćite tipke ◄► kako biste odabrali
Internet, a zatim pritisnite tipku UNESI.
Hrvatski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-CRO.indb 57
57
2012-01-13 오후 5:56:54
Mrežne usluge
Ukratko o funkciji Smart Hub
1
2
3
4
5
6
Search
Your Video
Samsung Apps
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Preporučeno
Contents 1
xxxxxxxx
Contents 2
xxxxxxxx
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Contents 5
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 3
Contents 4
Contents 5
Contents 6
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 7
Contents 8
Contents 9
Contents 10
Contents 11
Contents 12
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
a Prijava b Rasporedi prema c Uređivanje d Postavke
7
1
2
3
4
5
58
6
Komercijalno : prikazuje Vodič za funkciju Smart
Hub, uvode u uporabu playera i novih aplikacija.
Your Video : sadrži preporuke za videozapise koji se
temelji na vašem ukusu.
• Omogućuje vam pregledavanje preporuka filma
na temelju vaših prethodnih preferenci.
• Omogućuje vam da odaberete film, prikažete
popis pružatelja VOD-a (video na zahtjev) koji
imaju taj film, a zatim vam omogućuje da
odaberete pružatelja za prijenos podataka.
(Prijenos podataka nije dostupan u nekim
područjima.)
• Za upute o uporabi značajke Vaš video, posjetite
www.samsung.com.
Search : pruža integrirano pretraživanje vaših
pružatelja videousluga i povezanih AllShare uređaja.
• Moguća uporaba tijekom uporabe funkcije Smart
Hub (osim kada gledate Blu-ray disk).
• Za jednostavan pristup koristite tipku SEARCH na
daljinskom upravljaču.
• Za upute o uporabi funkcije pretraživanja posjetite
www.samsung.com.
7
Pomoć pri navigaciji : prikazuje tipke daljinskog
upravljača koje možete koristiti u funkciji Smart Hub.
• CRVENA (A) : za prijavu u funkciju Smart Hub.
• ZELENU (B) : za sortiranje aplikacija.
• ŽUTU (C) : za uređivanje aplikacija.
• PLAVU (D) : za promjenu postavki funkcije Smart
Hub.
Moje aplikacije : prikazuje osobnu galeriju
aplikacija u koju aplikacije možete dodavati, mijenjati
ih i brisati.
✎✎ NAPOMENA
`` Tvrtka Samsung Electronics ne snosi nikakvu
zakonsku odgovornost za bilo kakav prekid usluge
Smart Hub koji je uzrokovao pružatelj usluge iz bilo
kojeg razloga.
`` Usluga Smart Hub preuzima i obrađuje podatke
putem interneta kako biste vi mogli uživati u
internetskom sadržaju na zaslonu televizora.
Ako internetska veza nije stabilna, usluga će kasniti
ili će se prekidati.
Player se može automatski isključiti zbog uvjeta na
internetu.
Ako se to dogodi, provjerite internetsku vezu i
pokušajte ponovno.
`` Aplikacijske usluge možda će biti samo na
engleskom jeziku, a dostupni sadržaji mogu se
razlikovati ovisno o vašem području
`` Više informacija o usluzi Smart Hub potražite na
web-mjestu pružatelja odnosne usluge.
`` Pružene usluge podložne su promjenama koje
provodi pružatelj usluge Smart Hub bez prethodne
obavijesti.
`` Sadržaj usluge Smart Hub može se razlikovati ovisno
o verziji upravljačkog softvera playera.
Samsung Apps : možete preuzeti razne aplikacijske
usluge uz naplatu ili besplatno.
Preporučeno : prikazuje preporučeni sadržaj koji
uređuje tvrtka Samsung.
Hrvatski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-CRO.indb 58
2012-01-13 오후 5:56:55
1
2
1
def
ghi
jkl
mno
pqrs
tuv
wxyz
4
5
7
2
3
3
abc
.,–
8
T9
9
0
Prebaci
ab
Stvaranje računa
6
Izbriši
Ab
AB
1
6

b Način unošenja / Jezik: Hrvatski
Da biste odredili vlastitu, ekskluzivnu konfiguraciju
usluge Smart Hub, stvorite vlastiti Smart TV račun.
Za stvaranje računa pratite ove korake:
1. Na daljinskom upravljaču pritisnite CRVENU
(A) tipku. Pojavljuje se zaslon Stvori račun.
Search
Your Video
4
1
2
3
4
5
6
5
Trenutna tipkovnica.
Uporabite za unos slova, brojeva i simbola.
Pritisnite tipku SUBTITLE na daljinskom upravljaču
kako biste promijenili način unosa.
: ab, Ab, AB, brojevi ili ikone.
Prikazuje trenutni način unosa.
Pritisnite ZELENU (B) tipku na daljinskom upravljaču
kako biste promijenili način unosa. (T9 ili ABC)
Pritisnite tipku TOOLS na daljinskom upravljaču kako
biste promijenili jezik.
Pritisnite tipku AUDIO na daljinskom upravljaču kako
biste izbrisali neki znak.
Unos teksta, brojeva i simbola
Za unos teksta pritisnite brojčanu tipku na
daljinskom upravljaču koja odgovara slovu koje
želite unijeti. Pritišćite tipku uzastopce da biste
unijeli slovo koje nije prvo slovo na popisu tipke
zaslonske tipkovnice. Na primjer, ako želite unijeti
slovo b, dvaput uzastopce pritisnite tipku 2 na
daljinskom upravljaču. Za unos prvog slova na
popisu tipke pritisnite, otpustite i pričekajte.
Smart TV ID
Lozinka
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 2
Contents 1
Pritisn. [ENTER]
Contents 2
Contents 3
Pritisn.
[ENTER]
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 3
Prijava
xxxxxxxx
Kreiraj račun
Contents 9
xxxxxxxx
Contents 3
Contents 4
%
Contents 4
Contents 5
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Upamti moj ID i lozinku za Smart TV.
Contents 2
xxxxxxxx
Contents 8
Contents 1
Recommended
xxxxxxxx
Contents 1
Contents 7
Samsung Apps
Prijava
Contents 4
Contents 5
Contents 6
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Odustani
Zobor. lozinka
Contents 10
Contents 11
Contents 12
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
a Prijava b Rasporedi prema c Uređivanje d Postavke
2. Pritišćite tipke ▲▼◄► kako biste odabrali
Kreiraj račun, a zatim pritisnite tipku UNESI.
3. Na sljedećem zaslonu odaberite Smart TV ID,
a zatim pritisnite tipku UNESI.
Pojavljuju se zaslon za unos i tipkovnica.
4. Za unos svoje adrese e-pošte rabite
tipkovnicu. To će služiti kao vaš ID.
✎✎ NAPOMENA
`` Tipkovnica radi kao tipkovnica na mobitelu.
5. Po završetku pritisnite tipku UNESI kako biste
odabrali OK, a zatim ponovno pritisnite tipku
UNESI. Ponovno se pojavljuje zaslon Stvori
račun.
6. Odaberite Lozinka, a zatim pritisnite tipku
UNESI. Pojavljuju se zaslon za unos i
tipkovnica.
7. Za unos lozinke uporabite tipkovnicu.
Lozinka može biti bilo koja kombinacija slova,
brojeva i simbola.
✎✎ NAPOMENA
`` Pritisnite CRVENU (A) tipku na daljinskom upravljaču
kako biste prikazali ili sakrili lozinku nakon što je
unesete.
Hrvatski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-CRO.indb 59
Mrežne usluge
Putem daljinskog upravljača možete koristiti
zaslonsku tipkovnicu za unos slova, brojeva i
simbola.
Za kretanje unutar teksta koristite tipke sa
strelicama. Za brisanje teksta pomaknite
pokazivač desno od znaka koji želite izbrisati,
a zatim pritisnite tipku AUDIO. Za promjenu
slova iz velikog u malo ili obratno ili za unos
brojeva ili interpunkcijskih znakova pritisnite tipku
SUBTITLE.
07
Uporaba tipkovnice
59
2012-01-13 오후 5:56:55
Mrežne usluge
8. Po završetku pritisnite tipku UNESI kako biste
odabrali OK, a zatim ponovno pritisnite tipku
UNESI. Ponovno se pojavljuje zaslon Stvori
račun.
9. Odaberite Potvrda lozinke., a zatim pritisnite
tipku UNESI.
10. Ponovite korake 7 i 8.
11. Kada se zaslon Stvori račun ponovno pojavi
odaberite Kreiraj račun, a zatim pritisnite
tipku UNESI. Prikazuje se prozor Potvrda.
12. Odaberite OK, a zatim pritisnite tipku UNESI.
Pojavljuje se prozor Nastavak registriranja
usluge.
13. Odaberite Registriraj se, a zatim pritisnite
tipku UNESI.
14. Pojavljuje se prozor Registriraj račun usluge.
• Ako imate postojeće račune kod bilo kojeg
od navedenih pružatelja usluge, račun
tog pružatelja i lozinku računa pružatelja
možete pridružiti svojem Smart TV računu.
Registracija pojednostavljuje pristup
web-mjestu pružatelja usluge. Za upute
o registraciji idite na korak 2 u odjeljku
Upravljanje računom ispod naslova Izbornik
postavki.
• Ako nemate postojeće račune pružatelja ili
postojeće račune sada ne želite registrirati,
odaberite OK, a zatim pritisnite tipku
UNESI. Možete pustiti prozor i da se sam
zatvori za otprilike minutu.
✎✎ NAPOMENA
`` Adresu e-pošte morate rabiti kao ID.
`` Možete registrirati najviše 10 korisničkih računa.
`` Za uporabu usluge Smart Hub nije vam potreban
račun.
Prijava na račun
Da biste se prijavili na svoj Smart TV račun, pratite
sljedeće korake:
1. Na prikazanom glavnom izborniku usluge
Smart Hub na televizoru pritisnite CRVENA (A)
tipku na daljinskom upravljaču. Pojavljuje se
zaslon Stvori račun.
3. S popisa koji se pojavio odaberite svoj ID,
a zatim pritisnite tipku UNESI. Ponovno se
pojavljuje zaslon Stvori račun.
4. Odaberite Lozinka, a zatim pritisnite tipku
UNESI. Pojavljuju se zaslon za unos i
tipkovnica.
5. Uporabom tipkovnice i daljinskog upravljača
unesite svoju lozinku. Po završetku pritisnite
tipku UNESI, odaberite OK, a zatim ponovno
pritisnite tipku UNESI.
✎✎ NAPOMENA
`` Ako želite da usluga Smart Hub automatski unosi
vašu lozinku, nakon unosa lozinke odaberite Zapamti
moj Smart TV ID, a zatim pritisnite tipku UNESI.
Pojavljuje se kvačica. Usluga Smart Hub sada će
automatski unositi vašu lozinku kada odaberete ili
unesete svoj ID.
Izbornik Postavke - PLAVU (D)
Zaslon izbornika postavki omogućuje vam pristup
funkcijama upravljanja računom, ponovnim
postavljanjem i svojstava.
Da biste pristupili izborniku Postavke, a zatim
odabrali stavku izbornika, pratite sljedeće korake:
1. Pritisnite PLAVU (D) tipku na daljinskom
upravljaču.
2. Pritišćite tipke ▲▼ da biste odabrali stavku
izbornika, a zatim pritisnite tipku UNESI.
Funkcije na izborniku Postavke opisane su u
nastavku.
✎✎ NAPOMENA
`` Stavka Upravitelj usluge koja se nalazi na izborniku
Postavke nije dostupna za Blu-ray disk playere.
Upravljanje računom
Izbornik Upravljanje računom sadrži funkcije koje
vam omogućuju registriranje računa pružatelja
usluge, promjenu svoje Smart Hub lozinke i
brisanje ili deaktiviranje računa Smart TV.
2. Odaberite strelicu prema dolje pored polja
Smart TV ID, a zatim pritisnite tipku UNESI.
60
Hrvatski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-CRO.indb 60
2012-01-13 오후 5:56:55
1. U izborniku Upravljanje računom odaberite
Registriraj račun usluge, a zatim pritisnite
tipku UNESI. Pojavljuje se prozor Registriranje
računa usluge.
2. Pritišćite tipke sa strelicama ▲▼ kako biste
odabrali Pružatelja usluge kojeg želite pridružiti
svojem Smart TV računu, a zatim pritisnite
tipku UNESI.
✎✎ NAPOMENA
`` Ako imate račun tvrtke Samsung i želite koristiti
funkciju Aplikacije tvrtke Samsung u usluzi Smart
Hub, tada ovdje morate registrirati svoj račun
Samsung Apps. Za više informacija pogledajte
stranice 64~66.
3. Da biste odabrali Registriraj pritišćite tipke
▲▼, a zatim pomoću daljinskog upravljača
i zaslonske tipkovnice unesite ID mjesta i
lozinku.
Po završetku pritisnite tipku UNESI.
✎✎ NAPOMENA
`` To su ID i lozinka koje obično koristite za pristup
svojem računu na ovom web-mjestu.
4. Ako se ispravno unijeli ID i lozinku, pojavljuje
se poruka Registracija uspješna.
5. Ako ste pritisnuli OK, ponovite korake od 2
do 4 kako biste pridružili drugog pružatelja
usluge.
6. Po završetku pritisnite tipku RETURN.
Mijenjanje lozinke
Funkcija Mijenjanje lozinke omogućuje vam
promjenu lozinke za Smart Hub račun. Za
promjenu lozinke pratite ove korake:
1. Odaberite Mijenjanje lozinke, a zatim
pritisnite tipku UNESI.
2. Unesite svoju trenutnu lozinku. Pojavljuje se
sljedeći zaslon.
Mrežne usluge
Ako imate postojeće račune kod bilo kojeg
pružatelja usluge navedenom na popisu funkcije
Registriraj račun usluge, račun tog pružatelja i
lozinku računa pružatelja možete pridružiti svojem
Smart TV računu. Ako pridružite račun, moći ćete
se jednostavno prijavljivati na račun putem usluge
Smart Hub bez unosa naziva računa ili lozinke.
Da biste koristili funkciju Registriraj račun usluge,
pratite ove korake:
07
Registriraj račun usluge
3. Na sljedećem zaslonu unesite novu lozinku u
prvi redak. Ponovno je unesite u drugi redak
kako biste je potvrdili.
4. Pojavljuje se zaslonska poruka Dovršeno
mijenjanje lozinke. Pritisnite tipku UNESI ili
pričekajte otprilike 5 sekundi da se zaslon
zatvori.
Ukloni s popisa TV računa
Funkcija Ukloni račune usluge otkazuje sve vaše
trenutne Račune usluge koje ste registrirali na
zaslonu Registriraj račun usluge.
Deaktiviraj račun
Funkcija Deaktiviraj račun deaktivira vaš Smart TV
račun i u potpunosti briše račun i sve postavke
računa s usluge Smart Hub.
Reset
Funkcija Ponovno postavljanje inicijalizira sve
preuzete widgete, briše sve korisničke račune i
postavke s playera te ponovno vraća sve Smart
Hub postavke na tvorničke postavke. Zatim
ponovno pokreće uslugu Smart Hub kao kod
prvog pokretanja. Vaš račun ostaje na Smart Hub
poslužitelju. Da biste se prijavili na svoj račun, na
zaslonu Stvori račun unesite svoj ID i lozinku.
Za uporabu funkcije Ponovno postavljanje pratite
sljedeće korake :
1. U izborniku postavki odaberite Ponovno
postavi, a zatim pritisnite tipku UNESI.
Pojavljuje se zaslon Ponovno postavljanje.
2. Unesite svoju lozinku Sigurnost. To je lozinka
koju ste unijeli ako ste postavili BD ili DVD
roditeljsku kontrolu (pogledajte stranicu 44).
Ako niste, unesite 0000.
Hrvatski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-CRO.indb 61
61
2012-01-13 오후 5:56:55
Mrežne usluge
3. Nakon nekoliko trenutaka usluga Smart Hub
automatski se ponovno postavlja. Zaslon se
može zacrniti, a zatim se ponovno pojavljuje
usluga Smart Hub. Za nekoliko trenutaka
počinje postupak ponovne inicijalizacije.
4. Da biste dovršili ponovnu inicijalizaciju, idite
na 4. korak u odjeljku Prvo pokretanje usluge
Smart Hub. (Pogledajte stranicu 57)
✎✎ NAPOMENA
`` Ako ste zaboravili lozinku, pritisnite i zadržite tipku
ZAUSTAVI (
) na gornjoj ploči playera dulje od 5
sekundi bez umetnutog diska.
Funkcije na traci izbornika Uređivanje opisane su u
nastavku.
✎✎ NAPOMENA
`` Neke se stavke izbornika možda neće pojaviti na
zaslonu. Da biste ih vidjeli, pritišćite tipke ◄►
za pomicanje na rub zaslona, a zatim još jedanput
pritisnite kako biste otkrili te stavke.
`` Ovu traku možete zatvoriti označavanjem znaka X u
donjem desnom dijelu i pritiskom tipke UNESI.
Pomak
Značajke
The Premjesti omogućuje vam da promijenite
položaj widgeta na zaslonu. Za uporabu funkcije
Premjesti pratite sljedeće korake:
Detalj
2. Odaberite grafički element, a zatim pritisnite
tipku UNESI. Iznad grafičkog elementa
pojavljuje se kvačica.
Stavka Svojstva izbornika navodi tri funkcije koje
prikazuju informacije o usluzi Smart Hub :
Navodi sve informacije o usluzi Smart Hub,
uključujući broj verzije, broj instaliranih usluga,
iskorištenost memorije i jedinstveni ID proizvoda.
Uvjeti ugovora o usluzi
Prikazuje Terms of Odrebe ugovora o korištenju
usluge.
Izbornik Uređivanje - ŽUTU (C)
Funkcije u izborniku Uređivanje omogućuju vam
upravljanje widgetima u odjeljku Moje aplikacije
zaslona Smart Hub. Pomoću tih funkcija možete
zaključavati i otključavati pristup nekim grafičkim
elementima, stvarati name pomoćuNova mapa i
premještati u njih grafičke elemente, preimenovati
mape, brisati grafičke elemente te mijenjati njihov
položaj na zaslonu.
Da biste pristupili izborniku Uređivanje, a zatim
odabrali stavku izbornika, pratite sljedeće korake:
1. Pritisnite ŽUTU (C) tipku na daljinskom
upravljaču. Na dnu zaslona pojavljuje se traka
izbornika Uređivanje.
2. Pritišćite tipke ▲▼◄► da biste odabrali stavku
izbornika, a zatim pritisnite tipku UNESI.
62
1. Pritisnite ŽUTU (C) tipku na daljinskom
upravljaču.
3. Pritišćite tipke ▲▼◄► kako biste odabrali
Pomak, a zatim pritisnite tipku UNESI.
Ikona promjene položaja pojavljuje se iznad
grafičkog elementa.
4. Za premještanje ikone pritišćite tipke ▲▼◄►.
Kada ikonu premjestite na položaj po svojem
izboru pritisnite tipku UNESI. Grafički se
element premješta na svoju novu lokaciju.
Premj. u mapu
Funkcija Premjesti u mapu omogućuje vam da
premjestite widget u neku mapu. Za uporabu
funkcije Premjesti u mapu pratite sljedeće korake:
1. Pritisnite ŽUTU (C) tipku na daljinskom
upravljaču.
2. Odaberite grafički element, a zatim pritisnite
tipku UNESI. Ako ste već stvorili mapu,
grafički element se može premjestiti.
3. Pritišćite tipke ▲▼◄► za prelazak na stavku
Premjesti u mapu, a zatim pritisnite tipku
UNESI. Otvara se prozor Premjesti u mapu.
4. Pritišćite tipke ▲▼◄► kako biste odabrali
mapu, a zatim pritisnite tipku UNESI.
Pojavljuje se poruka Premješteno u mapu
koja se potom zatvara. Grafički element je
premješten u mapu.
Hrvatski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-CRO.indb 62
2012-01-13 오후 5:56:55
2. U odjeljku Moje aplikacije pritišćite tipke
▲▼◄► kako biste odabrali mapu, a zatim
pritisnite tipku UNESI. Mapa se otvara.
3. Odaberite grafički element, a zatim pritisnite
tipku UNESI. Pokreće se aplikacija ili usluga
grafičkog elementa.
Za uređivanje stavki u nekoj mapi
Odaberite mapu, a zatim pritisnite tipku UNESI.
Mapa se otvara.
Pritisnite ŽUTU (C) tipku na daljinskom upravljaču.
Na dnu zaslona pojavljuju se gumbi Uredi.
Ti gumbi rade na isti način kao i gumbi izbornika
Uređivanje na glavnom zaslonu. Na primjer, za
premještanje widgeta natrag na glavni zaslon Moje
aplikacije :
1. Odaberite grafički element.
2. Odaberite Premjesti u mapu, a zatim pritisnite
tipku UNESI. Otvara se prozor Premjesti u
mapu.
3. Odaberite Moje aplikacije, a zatim pritisnite
tipku UNESI. Prozor Premjesti u mapu se
zatvara, a widget se vraća na glavni zaslon
Moje aplikacije.
Nova mapa
Funkcija Nova mapa omogućuje vam da stvarate
i imenujete nove mape. Po stvaranju mape u nju
možete premještati grafičke elemente. Za uporabu
funkcije Nova mapa pratite sljedeće korake:
1. Pritisnite ŽUTU (C) tipku na daljinskom
upravljaču.
2. Pritišćite tipke ▲▼◄► za prelazak na stavku
Nova mapa, a zatim pritisnite tipku UNESI.
Pojavljuju se prozor Nova mapa i tipkovnica.
3. Pomoću tipkovnice unesite naziv mape, a
zatim pritisnite tipku UNESI.
Zaslon Nova mapa se zatvara, a Nova mapa
se pojavljuje na zaslonu Smart Hub.
Preimenuj mapu
Funkcija Preimenuj mapu omogućuje vam
da preimenujete mape. Za uporabu funkcije
Preimenuj mapu pratite sljedeće korake:
1. Pritisnite ŽUTU (C) tipku na daljinskom
upravljaču.
2. Pritišćite tipke ▲▼◄► kako biste odabrali
mapu, a zatim pritisnite tipku UNESI.
3. Pritišćite tipke ▲▼◄► za prelazak na stavku
Preimenuj mapu, a zatim pritisnite tipku
UNESI. Pojavljuju se prozor Preimenovanje
mape i tipkovnica.
4. Pomoću tipkovnice unesite novi naziv, a zatim
pritisnite tipku UNESI. Prozor Preimenuj se
zatvara, a novo se ima pojavljuje ispod mape.
Zaključaj
Funkcija Zaključaj omogućuje vam da u stavki
Moje aplikacije zaključate neke widgete kako ih
se ne bi moglo otvoriti bez unosa Parental Koda
roditeljske kontrole.
Za uporabu funkcije Zaključaj :
1. Pritisnite ŽUTU (C) tipku na daljinskom
upravljaču.
2. Pritišćite tipke ▲▼◄► kako biste odabrali
grafički element, a zatim pritisnite tipku
UNESI. Ako se grafički element može
zaključati, izbornik Zaključaj se omogućava.
3. Pritišćite tipke ▲▼◄► kako biste odabrali
Zaključaj, a zatim pritisnite tipku UNESI.
Pojavljuje se prozor usluge zaključavanja.
4. Unesite svoj Parental Kod roditeljske kontrole
(pogledajte stranicu 44). Ako niste stvorili
Parental Kod roditeljske kontrole, unesite
0000.
5. Pritisnite tipku UNESI. Pojavljuje se
prozor Usluga zaključavanja koji potvrđuje
zaključavanja, a zatim se zatvara. Pored
grafičkog elementa pojavljuje se simbol lokota.
Hrvatski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-CRO.indb 63
Mrežne usluge
1. Zatvorite izbornik Uređivanje.
07
Za pristup grafičkim elementima u mapi
63
2012-01-13 오후 5:56:55
Mrežne usluge
Otključ.
1. Pritisnite ŽUTU (C) tipku na daljinskom
upravljaču.
2. Pritišćite tipke ▲▼◄► da biste odabrali
zaključani grafički element, a zatim pritisnite
tipku UNESI.
3. Pritišćite tipke ▲▼◄► kako biste odabrali
Otključaj, a zatim pritisnite tipku UNESI.
Pojavljuje se prozor usluge zaključavanja.
4. Unesite svoj Parental Kod roditeljske kontrole
(pogledajte stranicu 44). Ako niste stvorili
Parental Kod roditeljske kontrole, unesite 0000.
5. Pritisnite tipku UNESI. Pojavljuje se prozor
Usluga zaključavanja otkazana koji potvrđuje da
je zaključavanje otkazano, a zatim se zatvara.
Izbriši
Funkcija Izbriši omogućuje vam da brišete widgete
iz stavke Moje aplikacije. Za uporabu funkcije
Izbriši pratite sljedeće korake:
1. Pritisnite ŽUTU (C) tipku na daljinskom
upravljaču.
2. Pritišćite tipke ▲▼◄► kako biste odabrali
grafički element, a zatim pritisnite tipku
UNESI.
3. Pritišćite tipke ▲▼◄► kako biste odabrali
Izbriši a zatim pritisnite tipku UNESI.
Pojavljuje se poruka “Želite obrisati odabrane
stavke?”.
4. Odaberite Da, a zatim pritisnite tipku UNESI.
Grafički element je izbrisan.
Izbornik Sortiraj - ZELENU (B)
Funkcije na izborniku Sortiraj omogućuju vam
sortiranje widgeta u stavki Moje aplikacije prema
Imenu, Datumu, Učestalosti (učestalost uporabe) i
Kategoriji. Ako ručno promijenite položaj widgeta,
izbornik Sortiraj automatski označava Korisnički
definiran kada ga pokrenete.
Za sortiranje widgeta u stavki Moje aplikacije
pratite ove korake:
Aplikacije tvrtke Samsung
Aplikacije tvrtke Samsung omogućuju vam
preuzimanje aplikacija i usluga uz naplatu ili
besplatno na vaš Blu-ray disk player te gledanje ili
uporabu preuzetog na televizoru.
Ove aplikacije i usluge uključuju videozapise,
glazbu, fotografije, igre, vijesti, sportove itd.
Widgeti za nove aplikacije pojavljuju se u stavki
Moje aplikacije.
Dodatne aplikacije i usluge redovito se dodaju.
Aplikacije koje se plaćaju
Za preuzimanje aplikacija koje se plaćaju morate
stvoriti Samsung Apps račun i tom računu dodati
kreditnu karticu.
Za stvaranje Samsung Apps računa posjetite
www.samsung.com
✎✎ NAPOMENA
`` Ove usluge možda nema u nekim zemljama.
Aplikacije tvrtke Samsung
Za pristup stavki Aplikacije tvrtke Samsung,
pritišćite tipke ▲▼◄► kako biste došli do
područja Aplikacije tvrtke Samsung na glavnom
zaslonu Smart Hub, a zatim pritisnite tipku UNESI.
Pojavljuje se zaslon Aplikacije tvrtke Samsung.
✎✎ NAPOMENA
`` Ako prvi put pristupate ovom zaslonu, pojavljuje se
prozor s odredbama o korištenja usluge. Ako ste
suglasni, odaberite Slažem se, a zatim pritisnite
tipku UNESI.
1. Pritisnite ZELENU (B) tipku na daljinskom
upravljaču.
2. Pritišćite tipke ◄► kako biste odabrali način
sortiranja, a zatim pritisnite tipku UNESI.
Smart Hub razvrstava grafičke elemente na
način koji ste odabrali.
64
Hrvatski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-CRO.indb 64
2012-01-13 오후 5:56:55
1. Pritišćite tipke ◄► kako biste se pomakli na
popis kategorija na lijevoj strani.
2. Za označavanje kategorije pritišćite ▲▼.
Za nekoliko sekundi pojavljuje se zaslon
Aplikacije tvrtke Samsung u toj kategoriji. Duž
vrha pojavljuje se kartica Sortiraj.
3. Pritišćite tipku ► kako biste se pomakli na
prikazane aplikacije ili usluge.
4. Pritišćite tipke ▲▼◄► da biste odabrali
aplikaciju ili uslugu, a zatim pritisnite tipku
UNESI. Pojavljuje se zaslon Pojedinosti
aplikacije koji opisuje uslugu ili aplikaciju.
5. Odaberite Preuzmi sada, a zatim pritisnite
tipku UNESI. Ako su aplikacija ili usluga
besplatne, one se preuzimaju i izvode. Ako
nisu, i postoji naknada, pratite upute na
zaslonu kako biste dovršili preuzimanje.
✎✎ NAPOMENA
`` Neke su aplikacije besplatne za preuzimanje, ali
zahtijevaju registraciju kod pružatelja ili plaćeni
račun kod pružatelja da biste ih mogli koristiti.
`` Grafički elementi za aplikacije i usluge koje ste
preuzeli iz Aplikacije tvrtke Samsung pojavljuju se u
stavki Moje aplikacije.
Sortiraj prema karticama
Pomoću tipki ▲▼◄► možete pristupiti stavki
Sortiraj prema karticama na vrhu zaslona. Svaka
kartica prikazuje usluge ili aplikacije u kategoriji
koju odaberete, sortirane prema kriterijima na toj
kartici (Preporučeno, Najčešće preuzeti, Najnovije,
Naziv).
Za pristup stavki Sortiraj prema karticama možete
rabiti i PLAVU (D) tipku na daljinskom upravljaču.
Svaki put kada pritisnete PLAVU (D) tipku
mijenjate prikaz s jedne kartica sortiranja na drugu.
Dostupne su sljedeće kategorije:
• Što je novo? : prikazuje nove registrirane
aplikacije.
• Video : prikazuje razne videozapise poput
filmova, TV emisija i videoisječaka.
• Igra : prikazuje razne igre poput sudoku i šaha.
• Sport : prikazuje razne multimedijske sportske
usluge poput informacija o utakmicama, slika i
videoisječaka.
• Način života : uključuje razne multimedijske
usluge koje se odnose na životni stil poput
glazbe, alata za upravljanje osobnim
fotografijama i korištenja društvenih mreža
poput Facebooka i Twittera.
• Informacije : uključuje razne informativne
usluge poput vijesti, cijena dionica na burzama i
prognoze vremena.
• Ostalo : uključuje ostale razne usluge.
Moj račun
Moj račun pruža vam pristup vašem redoslijedu
Aplikacije tvrtke Samsung i povijesti preuzimanja
te pristup zaslonu Novac mojih aplikacija. Da biste
pristupili ovim informacijama, morate imati račun
Aplikacije tvrtke Samsung.
Pomoć
Ako imate pitanja vezana uz Aplikacije tvrtke
Samsung, najprije provjerite Pomoć. Ako vam
nijedan od savjeta ne pomaže, za pomoć posjetite
web-mjesto www.samsung.com.
Za uporabu funkcije Pomoć pratite sljedeće
korake:
1. Pritišćite tipke ▲▼▲▼ kako biste odabrali
Pomoć, a zatim pritisnite tipku UNESI.
2. Za pomicanje po tekstu Pomoć pritišćite ▲▼.
3. Za zlazak iz Pomoć pritisnite ◄.
Hrvatski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-CRO.indb 65
Mrežne usluge
Za uporabu zaslona Aplikacije tvrtke Samsung
pratite ove korake:
Aplikacije tvrtke Samsung prema kategoriji
07
Aplikacije tvrtke Samsung
65
2012-01-13 오후 5:56:55
Mrežne usluge
Uporaba tipaka u boji na daljinskom
upravljaču sa Aplikacije tvrtke Samsung
• CRVENA (A) (Prijava) : za prijavu na Smart TV
račun.
• ZELENU (B) (Prikaz sličica/Prikaz popisa) : za
prebacivanje između prikaza Minijature i Popis.
• PLAVU (D) (Rasporedi prema) : za sortiranje
aplikacija u nekoj kategoriji prema Preporučeno,
Najčešće preuzeti, Najnovije ili Naziv.
• Povratak : za povratak na prethodni izbornik.
✎✎ NAPOMENA
`` Pružatelj usluga možete dodavati ili brisati usluge s
internetskim sadržajem bez obavijesti.
Za upute o uporabi značajke Vaš video
ili Funkcija pretraživanja posjetite www.
samsung.com.
Uporaba funkcije AllShare
AllShare vam omogućuje reprodukciju datoteka
glazbe, videozapisa i fotografija koji se nalaze
na vašem računalu ili na DLNA kompatibilnom
mobitelu ili na NAS-u na playeru.
Za upotrebu funkcije AllShare morate spojiti player
na mrežu (pogledajte stranice 26~27).
Za upotrebu funkcije AllShare s računalom morate
na njega instalirati softver AllShare.
Ako imate DLNA kompatibilni mobitel ili NAS,
funkciju AllShare možete koristiti bez dodatnog
softvera.
Softver za računalo možete preuzeti i dobiti
detaljne upute za korištenje funkcije AllShare s
web-mjesta samsung.com.
BD-LIVE™
Kada je player spojen na mrežu, možete uživati u
raznim sadržajima usluga povezanih s filmovima
pomoću diska koji podržava BD-LIVE.
1. Priključite USB memorijski štapić u USB
utičnicu na bočnoj strani playera, a zatim
provjerite njegovu slobodnu memoriju. Za
prihvat usluga BD-LIVE memorijski uređaj
mora sadržavati najmanje 1GB slobodnog
prostora.
2. Umetnite Blu-ray disk koji podržava uslugu
BD-LIVE.
3. Odaberite stavku iz raznih sadržaja usluge
BD-LIVE koje vam pruža proizvođač diska.
✎✎ NAPOMENA
`` Način uporabe usluge BD-LIVE i pruženog sadržaja
može se razlikovati ovisno o proizvođaču diska.
66
Hrvatski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-CRO.indb 66
2012-01-13 오후 5:56:55
Dodatak
08
Rješavanje problema
PROBLEM
Dodatak
Prije zahtjeva za servisom provjerite sljedeće.
RJEŠENJE
Daljinskim upravljačem ne može se provesti
ni jedna operacija.
• Provjerite baterije u daljinskom upravljaču. Možda ih je potrebno zamijeniti.
• Daljinskim upravljačem rukujte na udaljenosti ne većoj od 6,1 m.
• Uklonite baterije pa nekoliko minuta držite pritisnutom jednu ili više tipki
kako biste ispraznili mikroprocesor u daljinskom upravljaču i tako ga ponovo
postavili. Ponovno umetnite baterije i pokušajte koristiti daljinski upravljač.
Disk se ne reproducira.
• Provjerite je li disk umetnut stranom s naljepnicom okrenutom prema gore.
• Provjerite regionalni broj Blu-ray diska ili DVD-a.
Ne pojavljuje se izbornik diska.
• Provjerite nalaze li se na disku izbornici diska.
Na zaslonu se pojavljuje poruka zabrane.
• Ova poruka pojavljuje se kada pritisnete nevaljanu tipku.
• Softver Blu-ray diska/DVD-a ne podržava značajku (npr. kutove).
• Zatražili ste naslov ili broj poglavlja ili vrijeme traženja koje je izvan raspona.
Način reprodukcije razlikuje se od onoga
odabranog u izborniku postavljanja.
• Neke od funkcija odabranih u izborniku postavljanja možda neće ispravno
raditi ako disk nije dekodiran pomoću odgovarajuće funkcije.
Proporcija zaslona ne može se promijeniti.
• Na vašem Blu-ray/DVD disku proporcija zaslona je fiksna.
• To nije problem koji se tiče playera.
Nema zvuka.
• Provjerite jeste li u izborniku audiomogućnosti odabrali ispravnu postavku
Digitalni izlaz.
Zaslon je blokiran.
• Ako je HDMI izlaz postavljen na razlučivost koju vaš televizor ne podržava
(npr. 1080p), možda nećete moći vidjeti sliku na televizoru.
• Pritisnite i zadržite tipku ZAUSTAVI (
) (na gornjoj ploči) dulje od 5
sekundi bez umetnutog diska. Sve se postavke vraćaju na tvorničke.
• Nakon vraćanja na tvorničke postavke brišu se svi korisnički spremljeni BD
podaci.
Hrvatski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-CRO.indb 67
67
2012-01-13 오후 5:56:55
Dodatak
PROBLEM
RJEŠENJE
Zaboravljena lozinka
• Pritisnite i zadržite tipku ZAUSTAVI (
) (na gornjoj ploči) dulje od 5
sekundi bez umetnutog diska. Sve se postavke, uključujući i lozinku, vraćaju
na tvorničke.
Ovo nemojte rabiti ako zaista nije nužno.
• Nakon vraćanja na tvorničke postavke brišu se svi korisnički spremljeni BD
podaci.
Ako imate drugih problema.
• Idite na sadržaj i pronađite dio u korisničkom priručniku koji sadrži
objašnjenja vezana uz trenutni problem pa ponovite postupak.
• Ako problem i dalje ne možete riješiti, obratite se najbližem ovlaštenom
servisnom centru za Samsung uređaje.
Slika je drhtava ili izobličena.
• Provjerite je li disk prljav ili izgreben.
• Očistite disk.
Nema HDMI izlaza.
• Provjerite vezu između televizora i HDMI utičnice na playeru.
• Provjerite podržava li vaš televizor ulaznu HDMI razlučivost 576p/480p,
720p, 1080i i 1080p.
Abnormalni HDMI izlazni zaslon.
• Ako se na zaslonu pojavljuju povremene smetnje, to znači da televizor ne
podržava HDCP (zaštitu digitalnog sadržaja visoke propusnosti).
Funkcija AllShare
Mogu vidjeti mape u zajedničkoj uporabi
putem funkcije AllShare, ali ne mogu vidjeti
datoteke.
• AllShare prikazuje samo datoteke koje odgovaraju kategorijama Slika,
Glazba i Film Datoteke koje ne odgovaraju tim kategorijama možda se ne
prikazuju.
Videozapis se prikazuje u prekidima.
• Provjerite je li mreža stabilna.
• Provjerite je li mrežni kabel pravilno spojen i je li mreža preopterećena.
• Bežična veza između DLNA kompatibilnog uređaja i playera je nestabilna.
Provjerite vezu.
AllShare veza između playera i osobnog
računala je nestabilna.
• IP adresa na istoj podmreži mora biti jedinstvena. Ako nije, IP smetnje mogu
uzrokovati ovaj problem.
• Provjerite je li omogućen vatrozid.
Ako jest, onemogućite funkciju vatrozida.
68
Hrvatski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-CRO.indb 68
2012-01-13 오후 5:56:56
RJEŠENJE
Ne mogu se spojiti s BD-LIVE poslužiteljem.
• Provjerite je li mrežna veza uspješna ili ne pomoću izbornika Status mreže.
(Pogledajte stranicu 42)
• Provjerite je li USB memorijski uređaj spojen s playerom.
• Za prihvat usluge BD-LIVE memorijski uređaj mora sadržavati najmanje
1GB slobodnog prostora.
Raspoloživi prostor možete provjeriti u funkciji Upravljanje BD podacima.
(Pogledajte stranicu 43)
• Provjerite je li u izborniku Internetska veza BD-LIVE postavljena opcija
Dozvoli (Sve).
• Ako ne uspije ništa od navedenog, obratite se pružatelju sadržaja ili
ažurirajte player najnovijim upravljačkim softverom.
Pri uporabi usluge BD-LIVE javlja se
pogreška.
• Za prihvat usluge BD-LIVE memorijski uređaj mora sadržavati najmanje
1GB slobodnog prostora.
Raspoloživi prostor možete provjeriti u funkciji Upravljanje BD podacima.
(Pogledajte stranicu 43)
✎✎ NAPOMENA
Dodatak
BD-LIVE
08
PROBLEM
`` Nakon vraćanja na tvorničke postavke brišu se svi korisnički spremljeni BD podaci.
Popravci
Ako nam se obratite da popravimo vaš player, zaračunat će se administrativna naknada ako:
1. inženjer dolazi k vama na vaš zahtjev, a na proizvodu nema kvara.
2. donesete jedinicu u servis, a na proizvodu nema kvara.
Prije nego što dođemo k vama ili počnemo raditi na vašem playeru obavijestit ćemo vas o administrativnoj
naknadi.
Preporučujemo da pažljivo pročitate ovaj priručnik, potražite rješenja na internetskoj adresi
www.samsung.com ili kontaktirate centar za korisnike tvrtke Samsung prije nego što zatražite popravak
playera.
Hrvatski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-CRO.indb 69
69
2012-01-13 오후 5:56:56
Dodatak
Općenito
Specifikacije
Težina
Dimenzije
Raspon radne temperature
Raspon vlažnosti
BD (Blu-ray disk)
DVD (digitalni višenamjenski disk)
Disk
CD : 12 cm (COMPACT DISC)
CD : 8 cm (COMPACT DISC)
Video izlaz
Kompozitni video
Video/audio
HDMI
Audio izlaz
Mreža
2-kanalni
Digitalni audio izlaz
Ethernet
Bežični LAN
Sigurnost
WPS(PBC)
0,9 kg
380 (š) X 158 (d) X 23 (v) mm
+5°C do +35°C
10 % do 75 %
Brzina čitanja : 9,834 m/s.
Brzina čitanja : 6,98 ~ 7,68 m/s.
Približno vrijeme reprodukcije (jednostrani, jednoslojni disk):
135 min.
Brzina čitanja : 4,8 ~ 5,6 m/s.
Maksimalno vrijeme reprodukcije : 74 min.
Brzina čitanja : 4,8 ~ 5,6 m/s.
Maksimalno vrijeme reprodukcije : 20 min.
1 Kanal : 1,0 Vp-p (75 Ω opterećenje)
Blu-ray disk/DVD : 576i/480i
2D : 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
3D : 1080p, 720p
Zvučni zapis u PCM formatu, bitstream audio
L(1/L), D(2/D)
Optički
10/100BASE-TX terminal
Ugrađeno
WEP (OPEN/SHARED)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-PSK (TKIP/AES)
Podržano
-- Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez prethodne obavijesti.
-- Više o napajanju i potrošnji energije pročitajte na etiketi na proizvodu.
-- Težina i dimenzije su približni.
70
Hrvatski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-CRO.indb 70
2012-01-13 오후 5:56:56
08
Obavijest o sukladnosti i podršci
Dodatak
NISU SVI diskovi podržani
• Podložno dolje opisanim ograničenjima i ograničenjima navedenima u ovom Priručniku, uključujući
dio Vrsta i karakteristike diska u ovom korisničkom priručniku, diskovi koji se mogu reproducirati su:
unaprijed snimljeni komercijalni BD-ROM, DVD-VIDEO i audio CD (CD-DA); BD-RE/-R, DVD-RW/-R te
CD-RW/-R.
• Diskovi drugačiji od gore navedenih ne mogu se reproducirati u ovom playeru, niti je to njegova
namjena. Neki od gore navedenih diskova možda se neće reproducirati zbog jednog ili više dolje
navedenih razloga.
• Tvrtka Samsung ne može jamčiti kako će ovaj player reproducirati svaki disk koji nosi logotip BD-ROM,
BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R i CD-RW/-R. Ovaj player možda neće reagirati na
sve operativne naredbe ili pokretati sve značajke svakog diska. Taj i drugi problemi sa podrškom za
disk te problemi u radu playera s novim i postojećim formatima diska mogući su zbog sljedećeg:
-- Blu-ray je novi format koji se razvija pa ovaj player ne može pokrenuti sve značajke Blu-ray diskova.
Neke značajke možda su dodatne, dodatne značajke možda su pridodane formatu Blu-ray diska
nakon nastanka ovog player a i možda je odgođen pristup određenim ponuđenim značajkama;
-- ovaj player ne podržava sve nove i postojeće formate diska;
-- novi i postojeći formati diska se mogu revidirati, mijenjati, ažurirati, poboljšavati i/ili dopunjavati;
-- neki diskovi proizvedeni su na način koji dopušta određeni ili ograničeni rad i značajke tijekom
reprodukcije.
-- neke značajke možda su dodatne, dodatne značajke možda su pridodane nakon nastanka ovog
playera ili je možda odgođen pristup određenim ponuđenim značajkama;
-- neki diskovi s logotipom BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R i CD-RW/-R
možda su još uvijek nestandardizirani diskovi;
-- neki se diskovi možda neće moći reproducirati ovisno o fizičkom stanju ili uvjetima snimanja;
-- problemi i pogreške mogu nastati tijekom stvaranja Blu-ray diska, DVD softvera i/ili proizvodnje
diskova;
-- ovaj player radi na drugačiji način od standardnog DVD proizvoda ili druge AV opreme; i/ili
-- zbog razloga naznačenih u ovom korisničkom priručniku i zbog drugih razloga koje je otkrio i objavio
centar za korisnike tvrtke SAMSUNG.
• Naiđete li na probleme sa sukladnošću diska ili probleme u radu playera, obratite se centru za korisnike
tvrtke SAMSUNG.
Centru za korisnike tvrtke SAMSUNG možete se obratiti i za moguća ažuriranja ovog playera.
• Dodatne informacije o ograničenjima reprodukcije i sukladnosti diska potražite u poglavljima ovog
korisničkog priručnika pod naslovima Mjere opreza, Prije čitanja korisničkog priručnika, Vrsta i
karakteristike diska te Prije reprodukcije.
Zaštita od kopiranja
• Budući da je AACS (Sustav naprednog pristupa sadržaju) odobren kao sustav zaštite sadržaja za
format Blu-ray diska, slično uporabi CSS-a (Sustav remećenja sadržaja) za DVD format, reprodukciji,
izlazu analognog signala i ostalom nameću se određena ograničenja sadržaja zaštićenog sustavom
AACS. Rad ovog proizvoda i ograničenja na njemu mogu se razlikovati ovisno o vremenu vaše kupnje,
jer je sustav AACS ta ograničenja možda usvojio i/ili promijenio nakon izrade ovog proizvoda. Nadalje,
tehnologije zaštite podataka BD-ROM Mark i BD+ dodatno se koriste kao zaštita sadržaja za format
Blu-ray diska, što nameće određena ograničenja uključujući ograničenja reprodukcije za sadržaje
zaštićene tehnologijom BD-ROM Mark i/ili BD+. Za dodatne informacije o zaštiti AACS, BD-ROM Mark
i BD+ ili o ovom proizvodu kontaktirajte centar za korisnike tvrtke SAMSUNG.
Hrvatski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-CRO.indb 71
71
2012-01-13 오후 5:56:56
Dodatak
• Mnogi Blu-ray diskovi i DVD-i kodirani su zaštitom od kopiranja. Upravo zbog toga player trebate spojiti
direktno na televizor, a ne na videorekorder. Spajanje na videorekorder rezultira izobličenom slikom s
Blu-ray diskova ili DVD-a koji su zaštićeni od kopiranja.
• Ovaj proizvod uključuje tehnologiju zaštite autorskog prava koja je zaštićena patentima SAD-a i drugim
pravima na intelektualno vlasništvo korporacije Rovi. Zabranjeni su obrnuti inženjering ili rastavljanje.
• Prema zakonima o autorskim pravima SAD-a i zakonima o autorskim pravima drugih zemalja,
neovlašteno snimanje, uporaba, prikazivanje, distribucija ili revizija televizijskih emisija, videokaseta, Bluray diskova, DVD-a i ostalih materijala može biti podložno građanskoj odgovornosti.
• Za izlaz progresivnog pretraživanja playera Blu-Ray diska : POTROŠAČI BI TREBALI ZNATI DA
SVI TELEVIZORI VISOKE RAZLUČIVOSTI NISU POTPUNO USKLADIVI S OVIM proizvodom I TO BI
MOGLO UZROKOVATI SMETNJE NA SLICI. U SLUČAJU PROBLEMA SA SLIKOM PROGRESIVNOG
PRETRAŽIVANJA PREPORUČUJE SE DA KORISNIK PREBACI VEZU NA IZLAZ „STANDARDNA
RAZLUČIVOST“. POSTOJE LI PITANJA VEZANA UZ USKLADIVOST VAŠEG TELEVIZORA S OVIM
proizvodom, KONTAKTIRAJTE NAŠ SERVISNI CENTAR ZA KORISNIKE.
Izjava o odricanju od odgovornosti za mrežnu uslugu
Cijeli sadržaj i sve usluge dostupne putem ovog uređaja pripadaju trećim stranama i zaštićeni su
autorskim pravima, patentom, zaštitnim znakom i/ili drugim zakonima o intelektualnom vlasništvu. Takav
sadržaj i usluge pružaju se isključivo na vašu osobnu nekomercijalnu uporabu. Sadržaj ili usluge ne
smijete rabiti na način koji nije ovlastio vlasnik sadržaja ili pružatelj usluge. Bez ograničavanja prethodnog,
osim bez izričitog ovlaštenja vlasnika odnosnog sadržaja ili pružatelja usluge, ne smijete mijenjati, kopirati,
ponovno izdavati, slati, prenositi, prevoditi, prodavati, stvarati izvedena djela, iskorištavati ili distribuirati na
bilo koji način ili na bilo kojem mediju bilo koji sadržaj ili usluge prikazane putem ovog uređaja.
SADRŽAJ I USLUGE TREĆIH STRANA PRUŽAJU SE "KAKVE JESU". SAMSUNG NE JAMČI ZA TAKAV
PRUŽENI SADRŽAJ ILI USLUGE NITI IZRIČITO NITI PODRAZUMIJEVANO U BILO KOJU SVRHU.
SAMSUNG SE IZRIČITO ODRIČE BILO KAKVOG PODRAZUMIJEVANOG JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI,
ALI BEZ OGRANIČENJA NA JAMSTVA, SPREMOSTI ZA PRODAJU NA TRŽIŠTU ILI PRIKLADNOSTI
ZA ODREĐENU NAMJENU. SAMSUNG NE JAMČI TOČNOST, VALJANOST, ISPORUKU NA VRIJEME,
ZAKONITOST ILI POTPUNOST BILO KOJEG SADRŽAJA ILI USLUGE KOJE JE TVRTKA SAMSUNG
UČINILA DOSTUPNIMA PUTEM OVOG UREĐAJA TE NI POD BILO KOJIM OKOLNOSTIMA,
UKLJUČUJUĆI NEMAR, TVRTKA SAMSUNG NIJE ODGOVORNA BILO U UGOVORU ILI SUDSKI ZA
SVA IZRAVNA, NEIZRAVNA, SLUČAJNA, POSEBNA ILI POSLJEDIČNA OŠTEĆENJA PROIZAŠLA IZ ILI
POVEZANA S BILO KAKVIM INFORMACIJAMA SADRŽANIM U ILI NASTALIM KAO REZULTAT VAŠE ILI
UPORABE TREĆE STRANE BILO KOJEG SADRŽAJA ILI USLUGE, ČAK I U SLUČAJU OBAVIJESTI O
MOGUĆNOSTI O TAKVIM OŠTEĆENJIMA.
Usluge trećih strana mogu se u bilo kojem trenutku ukinuti ili prekinuti, a tvrtka Samsung ne pruža
nikakvu reprezentaciju ni jamstvo da će bilo koji dio sadržaja ili usluge ostati dostupan za bilo koje
razdoblje. Sadržaj i usluge prenose treće strane putem mreža i opreme za prijenos nad kojima tvrtka
Samsung nema kontrolu. Bez ograničavanja općenitosti ove izjave o odricanju od odgovornosti, tvrtka
Samsung izričito se odriče odgovornosti ili obveze za bilo kakav prekid ili ukidanje bilo kojeg sadržaja ili
usluge koje je učinila dostupnima putem ovog uređaja.
Tvrtka Samsung nije odgovorna ili obvezna za korisničku uslugu povezanu sa sadržajem ili uslugama.
Sva pitanja ili zahtjevi za uslugu povezani sa sadržajem ili uslugama moraju se postaviti izravno odnosnom
pružatelju sadržaja ili usluge.
72
Hrvatski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-CRO.indb 72
2012-01-13 오후 5:56:56
08
Licenca
Dodatak
• Proizvedeno pod licencom tvrtke Dolby Laboratories. Dolby i simbol dvostrukog D
trgovački su znakovi tvrtke Dolby Laboratories.
• Izrađeno pod brojevima patentnih licenci SAD-a: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380;
5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 i
ostalih američkih i svjetskih patenata koji su izdani ili je njihovo izdavanje u tijeku. DTS
i Symbol su registrirani zaštitni znaci, a logotipovi DTS-HD, DTS-HD Master Audio i
DTS su zaštitni znaci tvrtke DTS, Inc. Proizvod obuhvaća i softver. © DTS, Inc. Sva prava pridržana.
• DivX
-- O DIVX VIDEOZAPISIMA: DivX® je digitalni videoformat koji je proizvela tvrtka
DivX, Inc. Ovom playeru, koji reproducira DivX videozapise, službeno je dodijeljena
oznaka DivX Certified®. Više informacija i softverske alate za pretvaranje datoteka u DivX videozapise
potražite na adresi www.divx.com.
-- O DIVX VIDEOZAPISU „NA ZAHTJEV“: Za reprodukciju kupljenih DivX videozapisa „na zahtjev”
(Video-on-Demand, VOD) potrebno je registrirati ovaj uređaj s oznakom DivX Certified®. Za pristup
registracijskoj šifri pronađite dio DivX VOD u izborniku postavki uređaja. Dodatne podatke o
dovršenju postupka registracije možete pronaći na adresi vod.divx.com.
-- DivX s oznakom DivX Certified® reproducira DivX® videozapis do HD razlučivosti od 1080p uključujući
i ekskluzivni sadržaj.
-- DivX®, DivX Certified® i pridruženi logotipi zaštitni su znaci tvrtke DivX, Inc i rabe se uz licencu.
-- Obuhvaćen je jednim ili više od sljedećih patenata SAD-a: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
7,519,274.
•The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks
or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
• Oracle i Java su registrirani zaštitni znaci tvrtke Oracle i/ili njezinih podružnica. Ostala
imena mogu biti zaštitni znaci svojih odnosnih vlasnika.
• Obavijest o licenci za uporabu softvera otvorenog koda
-- U slučaju uporabe softvera slobodnog koda, licence za uporabu takvog softvera dostupne su u
izborniku proizvoda.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™ su logotipovi i zaštitni znaci tvrtke Blu-ray Disc Association.
• Ovaj proizvod uključuje tehnologiju zaštite autorskog prava koja je zaštićena patentima SAD-a i drugim
pravima na intelektualno vlasništvo korporacije Rovi. Zabranjeni su obrnuti inženjering ili rastavljanje.
Preporuka - samo za EU
• Tvrtka Samsung Electronics ovime izjavljuje da je BD Player u skladu s osnovnim
zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EZ.
Službena izjava o sukladnosti može se pronaći na adresi http://www.samsung.com;
prijeđite na Podrška > Potražite podršku za proizvod i unesite naziv modela.
Ova se oprema smije koristiti samo u zatvorenom prostoru.
Ova se oprema smije koristiti u svim državama EU.
Hrvatski
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-CRO.indb 73
73
2012-01-13 오후 5:56:56
Kontaktirajte SAMSUNG U CIJELOME SVIJETU
Ako imate pitanja ili komentare vezano uz Samsung proizvode, kontaktirajte SAMSUNG centar za korisnike.
Area
` North America
Contact Centre 
Web Site
Canada
Mexico
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
01-800-SAMSUNG (726-7864)
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Argentine
Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
Nicaragua
Panama
Peru
Puerto Rico
Trinidad &
Tobago
Venezuela
0800-333-3733
0800-124-421 / 4004-0000
800-SAMSUNG (726-7864)
01-8000112112
0-800-507-7267
1-800-751-2676
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
800-7919267
1-800-234-7267
00-1800-5077267
800-7267
0-800-777-08
1-800-682-3180
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
0-800-100-5303
www.samsung.com
Albania
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
-
` Latin America
` Europe
Austria
Belgium
02-201-24-18
Bosnia
Bulgaria
Croatia
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800-SAMSUNG (800-726786)
Samsung Zrt., česká organizační
složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG (726-7864
€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG (172678)
/ 022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
1. 08010 SAMSUNG (72678) doar din reţeaua Romtelecom,
tarif local
2. 021.206.01.10 - din orice
reţea, tarif normal
Czech
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Kosovo
Luxemburg
Macedonia
Montenegro
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Rumania
www.samsung.com
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-CRO.indb 74
Area
Serbia
Slovakia
Spain
Sweden
Contact Centre 
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Switzerland
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
U.k
Eire
Lithuania
Latvia
Estonia
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Russia
Georgia
Armenia
Azerbaijan
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Tadjikistan
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799)
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
Ukraine
0-800-502-000
Belarus
Moldova
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
Australia
New Zealand
China
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
400-810-5858 / 010-6475 1880
Hong Kong
(852) 3698 4698
` CIS
Kazakhstan
` Asia Pacific
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
ch_fr/(French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/
hk_en/
Singapore
Thailand
Taiwan
Vietnam
3030 8282 / 1800 110011 /
1800 3000 8282 / 1800 266 8282
0800-112-8888 /
021-5699-7777
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) /
02-5805777
1800-SAMSUNG (726-7864)
1800-29-3232 / 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
Bahrain
Egypt
Jordan
Morocco
Oman
Saudi Arabia
Turkey
U.A.E
8000-4726
08000-726786
800-22273
080 100 2255
800-SAMSUNG (726-7864)
9200-21230
444 77 11
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Nigeria
South Africa
0800-SAMSUNG (726-7864)
0860-SAMSUNG (726-7864 )
www.samsung.com
www.samsung.com
India
Indonesia
Japan
Malaysia
Philippines
` Middle East
` Africa
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
2012-01-13 오후 5:56:56
English Cinavia Notice : This product uses Cinavia technology to
limit the use of unauthorized copies of some commercially-produced
film and videos and their soundtracks. When a prohibited use of an
unauthorized copy is detected, a message will be displayed and playback
or copying will be in interrupted.
More information about Cinavia technology is provided at the Cinavia
Online Consumer Information Center at http://www.cinavia.com.
To request additional information about Cinavia by mail, send a postcard
with your mailing address to: Cinavia Consumer Information Center,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
This product incorporates proprietary technology under license from
Verance Corporation and is protected by U.S. Patent 7,369,677 and
other U.S. and worldwide patents issued and pending as well as
copyright and trade secret protection for certain aspects of such
technology. Cinavia is a trademark of Verance Corporation.
Copyright 2004 - 2010 Verance Corporation. All rights reserved by
Verance. Reverse engineering or disassembly is prohibited.
Français Avis Cinavia : Ce produit utilise la technologie Cinavia
pour limiter l’utilisation de copies illégales de certains films et vidéos
disponibles dans le commerce et de leur bande sonore. Lorsqu’une
utilisation illégale ou une reproduction interdite est détectée, un
message s’affiche et la lecture ou la reproduction s’interrompt.
De plus amples renseignements sur la technologie Cinavia sont
disponibles auprès du Centre d’information des consommateurs en
ligne de Cinavia sur http://www.cinavia.com. Pour obtenir des
renseignements supplémentaires par la poste sur Cinavia, envoyez votre
demande avec votre adresse au : Cinavia Consumer Information Center,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Ce produit intègre une technologie sous licence de Verance Corporation
protégée par le brevet américain 7,369,677 et d'autres brevets
américains et internationaux déposés ou en attente, de même que
par des droits d'auteur et le secret industriel pour certains aspects de
cette technologie. Cinavia est une marque de commerce de Verance
Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation.
Tous droits réservés par Verance. Il est interdit de tenter de démonter
l’appareil et d’en étudier le fonctionnement en vue de le reproduire.
Español Aviso de Cinavia: Este producto utiliza tecnología
Cinavia para limitar el uso de copias no autorizadas de algunas películas
de producción comercial, videos y sus bandas sonoras. Cuando se
detecta el uso de una copia no autorizada, aparecerá un mensaje y se
interrumpirá la reproducción o la copia.
Información adicional sobre la tecnología Cinavia se facilita en el Centro
de información al cliente en línea de Cinavia en http://www.cinavia.com.
Para solicitar información adicional sobre Cinavia por correo, envíe una
tarjeta con su dirección postal a: Cinavia Consumer Information Center,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, EE.UU.
Este producto incorpora tecnología de propietario bajo licencia de
Verance Corporation y está protegido mediante la patente en EE.UU.
7.369.677 y otras patentes en EE.UU. y en otros países pendientes,
así como por copyright y la protección de secreto comercial de
ciertos aspectos tecnológicos. Cinavia es una marca comercial de
Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation.
Todos los derechos reservados por Verance. La ingeniería inversa o
desensamblaje están prohibidos.
Português Nota da Cinavia: Esse produto usa tecnologia
Cinavia para limitar o uso de cópias não autorizadas de filmes e vídeos
produzidos comercialmente e sua trilha sonora. Quando se detecta o
uso proibido de uma cópia não autorizada, aparece uma mensagem e a
reprodução ou cópia é interrompida.
Há mais informações sobre a tecnologia Cinavia na Central Cinavia
on-line de informações ao cliente, em http://www.cinavia.com. Para
solicitar mais informações sobre a Cinavia pelo correio, envie um
cartão postal com seu endereço para: Cinavia Consumer Information
Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Esse produto incorpora tecnologia proprietária sob licença da Verance
Corporation e protegida pela Patente 7.369.677 dos EUA e outras
patentes nos EUA e no mundo todo, emitidas e pendentes, além
de direitos autorais e proteção ao segredo comercial de certos
aspectos dessa tecnologia. Cinavia é uma marca registrada da Verance
Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Todos os
direitos reservados à Verance. É proibido realizar engenharia reversa
ou desmontagem.
Français Avis de Cinavia : Ce produit utilise la technologie
Cinavia pour limiter l'utilisation de copies non autorisées de certains
films et vidéos commerciaux ainsi que leurs bandes son. Lorsqu'une
copie non autorisée est détectée, un message est affiché et la lecture
ou la copie est interrompue. Des informations complémentaires
concernant la technologie Cinavia sont disponibles sur le site http://
www.cinavia.com du Centre d'information consommateur Cinavia. Pour
toute demande d'informations complémentaires concernant Cinavia
par courrier, veuillez écrire à l'adresse suivante : Cinavia Consumer
Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Ce produit intègre la technologie de protection de la propriété sous
licence Verance Corporation protégée par les brevets américains
7,369,677 et d’autres brevets américains et internationaux accordés et
en attente ainsi que la protection des droits d'auteur et de l'information
commerciale confidentielle pour certains aspects de cette technologie.
Cinavia est une marque commerciale de Verance Corporation. Copyright
2004-2010 Verance Corporation. Tous droits réservés par Verance.
Il est interdit de tenter de démonter l’appareil et d’en étudier le
fonctionnement en vue de le reproduire.
Italiano Avvertenza Cinavia : Questo prodotto utilizza
tecnologia Cinavia per limitare l'uso di copie non autorizzate di film
e video commerciali e relative tracce audio. Se viene rilevato l'uso
proibito di una copia non autorizzata, viene visualizzato un messaggio
che interrompe la riproduzione o la copia. Per maggiori informazioni
sulla tecnologia Cinavia consultare il centro online di informazioni
ai consumatori di Cinavia all'indirizzo http://www.cinavia.com. Per
richiedere maggiori informazioni su Cinavia per e-mail, inviare un
messaggio con il proprio indirizzo a: Cinavia Consumer Information
Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Questo prodotto è dotato di tecnologia proprietaria di Verance
Corporation ed è protetto dal brevetto U.S.A. 7.369.677 e da altri
brevetti U.S.A. e di altri Paesi registrati e in attesa di registrazione, di
una protezione del copyright e del segreto aziendale per alcuni aspetti di
tale tecnologia. Cinavia è un marchio di Verance Corporation. Copyright
2004-2010 Verance Corporation. Verance. Tutti i diritti riservati. Sono
vietati il reverse engineering o lo smontaggio.
Português Aviso Cinavia : Este produto utiliza tecnologia Cinavia
para limitar a utilização não autorizada de cópias de alguns filmes
e vídeos produzidos comercialmente e respectivas bandas sonoras.
Quando a utilização proibida de uma cópia não autorizada é detectada,
é apresentada uma mensagem e a reprodução ou cópia é interrompida.
Poderá obter mais informações sobre a tecnologia Cinavia no Centro de
Informação ao Consumidor Online da Cinavia em http://www.cinavia.
com. Para solicitar informações adicionais sobre a Cinavia por correio,
envie um bilhete postal com a sua morada para: Cinavia Consumer
Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Este produto incorpora tecnologia proprietária ao abrigo da licença da
Verance Corporation e protegida pela patente americana, 7,369,677 e
outras patentes dos EUA e de outros países, emitidas ou cuja aprovação
esteja pendente, bem com direitos de autor e protecção de segredo
comercial para determinados aspectos da tecnologia mencionada. A
Cinavia é uma marca comercial da Verance Corporation. Direitos de
autor 2004-2010 Verance Corporation. Todos os direitos reservados
pela Verance. É proibido qualquer procedimento de desmontagem ou
montagem.
Español Aviso de Cinavia : Este producto utiliza tecnología
Cinavia para limitar el uso de copias no autorizadas de algunas películas
de producción comercial, vídeos y sus bandas sonoras. Cuando se
detecta el uso de una copia no autorizada, aparecerá un mensaje y se
interrumpirá la reproducción o la copia. Información adicional sobre la
tecnología Cinavia se facilita en el Centro de información al cliente en
línea de Cinavia en http://www.cinavia.com. Para solicitar información
adicional sobre Cinavia por correo, envíe una tarjeta con su dirección
postal a: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San
Diego, CA, 92138, EE.UU.
Este producto incorpora tecnología de propietario bajo licencia de
Verance Corporation y está protegido mediante la patente en EE.UU.
7.369.677 y otras patentes en EE.UU. y en otros países pendientes,
así como por copyright y la protección de secreto comercial de
ciertos aspectos tecnológicos. Cinavia es una marca comercial de
Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation.
Todos los derechos reservados por Verance. La ingeniería inversa o
desensamblaje están prohibidos.
Nederlands Opmerking betreffende Cinavia : Dit product
maakt gebruik van Cinavia-technologie om het gebruik van illegale
exemplaren van sommige commercieel geproduceerde films en video's
en de soundtracks ervan te beperken. Wanneer wordt gedetecteerd dat
een illegale kopie wordt gebruikt, wordt een bericht weergegeven en zal
het afspelen of kopiëren worden onderbroken. U vindt meer informatie
over Cinavia-technologie bij het Cinavia Online Consumer Information
Centre op http://www.cinavia.com. Als u aanvullende informatie over
Cinavia via de post wenst te ontvangen, stuurt u een postkaart met uw
postadres naar: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851,
San Diego, CA, 92138, USA.
Dit product omvat bedrijfseigen technologie onder licentie van de
Verance Corporation en wordt beschermd door U.S. Patent 7.369.677
en andere Amerikaanse en internationale patenten die zijn verstrekt
of nog in behandeling zijn, naast de bescherming van copyrights en
bedrijfsgeheimen voor bepaalde aspecten van dergelijke technologie.
Cinavia is een handelsmerk van Verance Corporation.
Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Alle rechten voorbehouden
door Verance. Reverseengineering of demontage is verboden.
Dansk Bemærkning vedr. Cinavia : Dette produkt anvender
Cinavia-teknologi til begrænsning af ikkeautoriseret kopiering af visse
kommercielt producerede film og videoer samt deres lydspor. Når
forbudt anvendelse af en ikke-autoriseret kopi detekteres, vises en
meddelelse, og afspilning eller kopiering bliver afbrudt.
Flere informationer om Cinavia-teknologi fås hos Cinavias
onlineforbrugerinformationscenter på http:// www.cinavia.com. For at
få flere informationer om Cinavia pr. post kan du sende et postkort med
din postadresse til: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Dette produkt anvender producentspecifik teknologi under licens fra
Verance Corporation og er beskyttet af USA-patent 7.369.677 og andre
USA- og vendensomfattende patenter, både allerede udstedte og under
ansøgning, samt copyright og beskyttelse af handelshemmeligheder
for visse dele af sådan teknologi. Cinavia er et varemærke tilhørende
Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Alle
rettigheder forbeholdes Verance. Reverse engineering eller adskillelse
er forbudt.
Suomi
Cinavia-ilmoitus: Tämä tuote käyttää Cinaviatekniikkaa rajoittaakseen joidenkin kaupallisesti tuotettujen elokuvien ja
videoiden sekä niiden ääniraitojen luvattomien kopioiden käyttöä. Kun
luvattoman kopion kielletty käyttö tunnistetaan, viesti tulee näkyviin
ja toisto tai kopiointi keskeytetään. Saat lisätietoja Cinavia-tekniikasta
Cinavia Online Consumer Information Centre -kuluttajakeskuksesta
osoitteessa http://www.cinavia.com. Voit pyytää lisätietoja Cinaviasta
postitse lähettämällä postikortin, joka sisältää postiosoitteesi,
osoitteeseen: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851,
San Diego, CA, 92138, USA.
Tässä tuotteessa käytetään valmistajien tekniikkaa Verance
Corporationin lisenssillä. Käyttöä suojaavat USA:n patentin 7,369,677 ja
muut USA:n sekä maailmanlaajuiset myönnetyt ja vireillä olevat patentit
sekä tiettyjen tekniikan osien tekijänoikeus- ja kauppasalaisuussuojat.
Cinavia on Verance Corporationin tavaramerkki. Copyright 2004-2010
Verance Corporation. Verance pidättää kaikki oikeudet. Käytetyn
salaustekniikan purkaminen on kielletty.
Norsk Cinavia-merknad : Dette produktet bruker Cinaviateknologi for å begrense bruken av uautoriserte kopier av enkelte
kommersielt produserte filmer, videoer og deres lydspor. Når det
detekteres forbudt bruk av en uautorisert kopi, vises en melding og
avspillingen eller kopieringen vil bli avbrutt. Mer informasjon om Cinaviateknologien finner du hos Cinavias forbrukersenter på http://www.
cinavia. com. For mer informasjon om Cinavia via regulær post, send et
postkort med din postadresse til: Cinavia Consumer Information Centre,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Dette produktet innbefatter proprietær teknologi på lisens fra Verance
Corporation og er beskyttet av amerikansk patent 7,369,677 og andre
amerikanske og verdensomfattende patenter og patentsøknader, samt
beskyttelse av copyright og forretningshemmeligheter for visse aspekter
av slik teknologi. Cinavia er et varemerke som tilhører Sony Corporation.
Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Alle rettigheter forbeholdt
for Verance. Omvendt utvikling eller demontering er forbudt.
Svenska Cinavia-meddelande : Den här produkten använder
Cinavia-teknik för att begränsa antalet obehöriga kopior på vissa
kommersiellt producerade filmer och videor och deras ljudspår.
Om en förbjuden användning av en obehörig kopia upptäcks visas
ett meddelande och uppspelningen eller kopieringen avbryts. Mer
information om Cinavia-tekniken erbjuds av Cinavia Online Consumer
Information Centre på adressen http://www.cinavia.com. För att begära
ytterligare information om Cinavia via post, skicka ett vykort med din
adress till: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San
Diego, CA, 92138, USA.
Den här produkten införlivar egendomsteknik på licens från Verance
Corporation och skyddas av det amerikanska patentet 7,369,677
och andra patent i USA och internationellt och väntande patent, samt
upphovsrätt och varumärkesskydd för vissa delar av sådan teknik.
Cinavia är ett varumärke som tillhör Verance Corporation. Upphovsrätt
2004-2010 Verance Corporation. Med ensamrätt för Verance.
Reverse engineering och nedmontering är förbjudet.
Česky
Upozornění k technologii Cinavia : Tento
přístroj využívá technologii Cinavia k omezení použití neoprávněných
kopií některých komerčních filmů a videí a jejich zvukových stop. Při
zjištění zakázaného použití neautorizované kopie se zobrazí hlášení a
přehrávání nebo kopírování je přerušeno. Další informace o technologii
Cinavia naleznete v Online středisku informací pro spotřebitele na webu
http://www.cinavia.com. Další informace o technologii Cinavia si můžete
vyžádat také poštou. Pošlete svou korespondenční adresu na adresu:
Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA,
92138, USA.
Tento přístroj využívá proprietární technologii licencovanou společností
Verance Corporation a je chráněn patentem USA č. 7 369 677 a dalšími
vydanými a přihlášenými patenty ve Spojených státech amerických a
dalších zemích. Na některé aspekty této technologie se také vztahuje
ochrana autorských práv a obchodního tajemství. Cinavia je ochranná
známka společnosti Verance Corporation. Copyright 2004-2010
Verance Corporation. Všechna práva vyhrazena společností Verance.
Zpětná analýza a převod do strojového kódu jsou zakázány.
Deutsch Cinavia Hinweise : Dieses Gerät nutzt die Cinavia
Technologie um die Erstellung illegaler Kopien kommerziell produzierter
Filme und Videos sowie deren Soundtracks zu verhindern. Wenn die
verbotene Nutzung einer illegalen Kopie festgestellt wird, erscheint
eine Meldung und die Wiedergabe bzw. der Kopiervorgang werden
abgebrochen. Mehr Informationen über die Cinavia Technologie finden
Sie im Online Kundeninformationszentrum unter http://www.cinavia.
com. Wenn Sie zusätzliche Informationen über Cinavia über E-Mail
erhalten möchten, senden Sie bitte eine Postkarte mit Ihrer E-Mail
Adresse an: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851,
San Diego, CA, 92138, USA.
Dieses Gerät nutzt geschützte Technologie unter der Lizenz von Verance
Corporation und ist durch das U.S. Patent 7.369.677 und andere in
der USA und weltweit ausgestellten & angemeldeten Patenten sowie
durch die Urheberrechte und die Sicherung von Betriebsgeheimnissen
bestimmter Aspekte dieser Technologie geschützt. Cinavia ist eine
Handelsmarke von Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance
Corporation. Alle Rechte vorbehalten für Verance Reverse Engineering
oder Demontage sind verboten.
Magyar
Cinavia figyelmeztetés : A készülék a
Cinavia technológiáját használja a kereskedelmi forgalomban lévő
filmek és videók, valamint hangsávjaik illetéktelen másolásának
megakadályozására. Ha illetéktelen másolat tiltott használatát érzékeli,
a készülék megjelenít egy üzenetet, és a lejátszás vagy másolás
félbeszakad.
A Cinavia technológiáról további információkat a Cinavia Online
ügyfélszolgálaton kaphat a http:// www.cinavia.com címen. További
információk a Cinaviáról postai úton küldjön egy levelezőlapot a
postacímével a következő címre: Cinavia Consumer Information Centre,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
A termék egy szerzõi jogvédelmi technológiát alkalmaz, mely eljárást
a Verance Corporation birtokol, és az USA-ban bejegyzett 7,369,677
számú szabadalom, illetve más, az USÁban és máshol bejegyzett
szabadalmak és szerzõi jogok védenek, és az ilyen technológiákra
vonatkozó kereskedelmi titkok. A Cinavia a Verance Corporation
védjegye. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. A Verance
minden jogot fenntart. A rendszer visszafejtése vagy visszafordítása
tilos.
Polski Komentarz Cinavia : Urządzenie to korzysta z
technologii Cinavia w celu ograniczenia wykorzystania nieupoważnionych
kopii pewnych filmów i obrazów wideo wyprodukowanych w celach
komercyjnych, oraz ich ścieżek dźwiękowych. W przypadku wykrycia
zakazanego użycia nieautoryzowanej kopii, zostanie wyświetlony
komunikat i proces odtwarzania i kopiowania zostanie zatrzymany.
Więcej informacji o technologii Cinavia można uzyskać w Centrum
obsługi klienta Cinavia online: http:// www.cinavia.com. Aby poprosić
o przesłanie dodatkowych informacji o Cinavia pocztą, wyślij kartkę ze
swoim adresem pocztowym na adres: Centrum informacji konsumenta
Cinavia, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Urządzenie to zostało wyprodukowane z zastosowaniem technologii
własnościowej na licencji firmy Verance Corporation, i jest chronione
amerykańskim patentem 7,369,677 oraz innymi patentami Stanów
Zjednoczonych i innych krajów, wydanymi i wydawanymi, oraz prawami
autorskimi, a także chroniony tajemnicą handlową obejmującą określone
aspekty takiej technologii. Cinavia jest znakiem towarowym firmy Verance
Corporation. Copyright 2004–2010 Verance Corporation. Wszystkie
prawa zastrzeżone przez firmę Verance. Niedozwolone jest odtwarzanie
wsteczne (ang. reverse engineering) i rozmontowywanie urządzenia.
Slovensky Upozornenie na technológiu Cinavia : Tento
výrobok využíva technológiu Cinavia na obmedzenie používania
neoprávnených kópií niektorých komerčne vyrábaných filmov a videí a
ich zvukových záznamov. Keď sa zistí, že došlo k zakázanému použitiu
neoprávnenej kópie, zobrazí sa správa a prehrávanie alebo kopírovanie
sa preruší.
Viac informácií o technológií Cinavia nájdete na on-line informačnom
centre pre spotrebiteľov Cinavia na lokalite http://www.cinavia.com.
Ak chcete požiadať o zaslanie ďalších informácií o technológii Cinavia
poštou, zašlite list s vašou poštovou adresou na adresu: Cinavia
Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138,
USA.
Tento výrobok obsahuje súkromnú technológiu na základe licencie
od spoločnosti Verance Corporation, ktorá je chránená americkým
patentom č. 7 369 677 a ďalšími patentmi a patentovými prihláškami
v USA a na celom svete, pričom niektoré aspekty tejto technológie
podliehajú aj ochrane autorským právom a ochrane obchodného
tajomstva. Cinavia je obchodná značka spoločnosti Verance Corporation.
Autorské práva 2004 - 2010 Verance Corporation. Spoločnosť Verance
si vyhradzuje všetky práva. Spätná analýza alebo prevod do strojového
kódu sú zakázané.
Slovenščina Obvestilo o tehnologiji Cinavia: Ta izdelek
uporablja tehnologijo Cinavia za omejitev uporabe nepooblaščenih kopij
nekaterih komercialno posnetih filmov in videoposnetkov ter njihovih
zvočnih posnetkov. Kadar naprava zazna uporaba nepooblaščene kopije,
se bo prikazalo sporočilo in predvajanje ali kopiranje se bo prekinilo.
Več informacij o tehnologiji Cinavia najdete v spletnem informacijskem
središču za stranke Cinavia na http://www.cinavia.com. Če želite prejeti
dodatne informacije o tehnologiji Cinavia po pošti, nam pošljite
svoj domači naslov na: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Ta izdelek vsebuje lastniško tehnologijo z licenco družbe Verance
Corporation in je zaščiten z ameriškim patentom 7,369,677 ter drugimi
izdanimi ali vloženimi ameriškimi in svetovnimi patenti, kot tudi z zakoni
o varstvu pravic in nerazkrivanju poslovnih skrivnosti za določene
vidike takšne tehnologije. Cinavia je blagovna znamka družbe Verance
Corporation. Avtorske pravice 2004-2010 Verance Corporation. Vse
pravice si pridržuje družba Verance. Obratno inženirstvo in razstavljanje
sta prepovedana.
Български Бележка за Cinavia : Този продукт използва
технологията Cinavia, за да ограничи използването на неоторизирани
копия на някои филми, видеоклипове и саундтраци. Когато се засече
забранено ползване на неоторизирано копие, ще се покаже съобщение и
възпроизвеждането или копирането ще се прекъсне. Повече информация за
технологията Cinavia се предоставя от онлайн центъра за информация за
клиенти на Cinavia на http://www.cinavia.com. За да поискате
допълнителна информация от Cinavia по пощата, изпратете запитванията с
вашия пощенски адрес на: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Този продукт използва фирмена технология под лиценз от Verance
Corporation и е защитен с патент на САЩ 7,369,677 и други издадени и
заявени патенти в САЩ и по целия свят, както и от защита на авторското
право и търговските тайни за определени аспекти от такава технология.
Cinavia е търговска марка на Verance Corporation. Copyright 2004-2010
Verance Corporation. Всички права запазени от Verance. Забранен е
инженеринг или демонтиране в обратен ред.
Română Notă din partea Cinavia : Acest aparat utilizează
tehnologie Cinavia pentru a limita utilizarea unor copii neautorizate ale
unor filme sau materiale video produse spre comercializare, precum şi
a coloanelor sonore asociate acestora. Dacă este detectată utilizarea
ilegală sa unei copii neautorizate, va fi afişat un mesaj şi redarea
sau copierea este întreruptă. Pentru informaţii suplimentare despre
tehnologia Cinavia, consultaţi Centrul online de informaţii
pentru consumatori Cinavia, la adresa http://www.cinavia.com. Pentru
a solicita prin poştă informaţii suplimentare despre Cinavia, trimiteţi un
plic timbrat cu adresa dvs. la: Cinavia Consumer Information Centre, P.O.
Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Acest aparat încorporează tehnologie de proprietate sub licenţă de la
Verance Corporation şi este protejat de către brevetul SUA 7.369.677
şi de către alte brevete din SUA şi din întreaga lume emise şi în curs
de emitere, precum şi de către legea drepturilor de autor şi a secretului
comercial privind anumite aspecte ale acestei tehnologii. Cinavia este o
marcă comercială a Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance
Corporation. Toate drepturile sunt rezervate de Verance. Este interzisă
demontarea sau dezasamblarea produsului.
Ελληνικά Ειδοποίηση τεχνολογίας Cinavia : Αυτό το
προϊόν χρησιμοποιεί τεχνολογία Cinavia για τον περιορισμό της χρήσης μη
εξουσιοδοτημένων αντιγράφων ορισμένων ταινιών και βίντεο που διατίθενται
στο εμπόριο, καθώς και της ηχητικής επένδυσής τους. Αν ανιχνευτεί απαγορευμένη
χρήση ενός μη εξουσιοδοτημένου αντιγράφου, εμφανίζεται ένα μήνυμα και
διακόπτεται η αναπαραγωγή ή αντιγραφή. Περισσότερες πληροφορίες για την
τεχνολογία Cinavia παρέχονται στο Διαδικτυακό κέντρο πληροφόρησης
πελατών της Cinavia, στη διεύθυνση http://www.cinavia.com. Για να ζητήσετε
πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογία Cinavia μέσω ταχυδρομείου,
στείλτε μια κάρτα με την ταχυδρομική διεύθυνσή σας στο: Cinavia Consumer
Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Το προϊόν αυτό ενσωματώνει αποκλειστική τεχνολογία που χρησιμοποιείται κατόπιν
αδείας από τη Verance Corporation, η οποία προστατεύεται από το δίπλωμα
ευρεσιτεχνίας Η.Π.Α. με αριθμό 7.369.677 και άλλα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που
έχουν εκδοθεί και εκκρεμούν στις Η.Π.Α. και διεθνώς, καθώς και από προστασία
πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών μυστικών για ορισμένα στοιχεία της
συγκεκριμένης τεχνολογίας. Η επωνυμία Cinavia είναι εμπορικό σήμα της Verance
Corporation. Πνευματικά δικαιώματα 2004-2010 Verance Corporation. Με
την επιφύλαξη παντός δικαιώματος από τη Verance. Απαγορεύεται η αποσυμπίληση
ή ανακατασκευή κώδικα.
Hrvatski Obavijest o tehnologiji Cinavia : ovaj proizvod rabi
tehnologiju Cinavia kako bi se ograničila uporaba neovlaštenih kopija
nekih komercijalno proizvedenih filmova i videozapisa i njihovih zvučnih
zapisa. Kada se otkrije zabranjena uporaba neovlaštene kopije, prikazat
će se poruka i prekinut će se reproduciranje i kopiranje.
Ostale informacije o tehnologiji Cinavia dostupne su u mrežnom
informacijskom centru za korisnike tvrtke Cinavia na http://www.cinavia.
com. Kako biste zatražili dodatne informacije o tehnologiji Cinavia
putem pošte, pošaljite nam dopis na poštansku adresu: Cinavia
Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138,
SAD.
Ovaj proizvod sadržava zakonom zaštićenu tehnologiju pod licencom
korporacije Verance i zaštićen je američkim patentom 7,369,677 i
ostalim američkim i svjetskim patentima koji su izdanje i čije je izdanje
u tijeku, kao i zaštitama autorskih prava i poslovnih tajni za određene
aspekte te tehnologije. Cinavia je zaštitni znak korporacije Verance.
Autorsko pravo 2004-2010 Verance Corporation. Sva prava pridržava
Verance. Zabranjeni su obrnuti inženjering i rastavljanje.
Srpski
Cinavia obaveštenje : Ovaj proizvod koristi
Cinavia tehnologiju za ograničenje upotrebe neovlašćenih kopija nekih
komercijalno proizvedenih filmova i video zapisa i zvučnih zapisa.
Kada se otkrije upotreba neovlašćene kopije, prikazaće se poruka i
reprodukcija ili kopiranje će biti prekinuto.
Više informacija o Cinavia tehnologija dostupne su na internet
informacionom centru za potrošače Cinavia na adresi http://www.cinavia.
com. Da biste zatražili dodatne informacije o Cinavia-i putem pošte,
pošaljite razglednicu sa vaše e-adrese: Cinavia Consumer Information
Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, SAD.
Ovaj proizvod sadrži tehnologiju u vlasništvu pod licencom kompanije
Verance Corporation i zaštićen je američkim patentom 7,369,677 i
drugim američkim i svetskim patentima koji su potvrđeni ili su na
čekanju, kao i zaštitom autorskih prava i poslovne tajne za određene
aspekte takve tehnologije. Cinavia je zaštitni znak kompanije Verance
Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Sva prava
zadržana od strane kompanije Verance. Reinženjering ili demontaža su
zabranjeni.
Қазақша Cinavia ескертуі : Бұл өнімде коммерциялық
фильм мен бейнелердің және олардың саунд-тректерінің
рұқсатсыз көшірмелерін шектеу үшін Cinavia технологиясы
пайдаланылады. Пайдалануға тыйым салынған рұқсатсыз
көшірмені пайдалану анықталса, хабар көрсетіледі және
ойнату немесе көшіру үзіледі. Cinavia технологиясы туралы
қосымша ақпарат http : //www.cinavia.com торабындағы
Cinavia желілік тұтынушылар туралы ақпарат орталығында
берілген. Cinavia туралы қосымша ақпаратты пошта арқылы
сұрау үшін пошта мекенжайыңыз бар ашықхатты мына
мекенжайға жіберіңіз : Cinavia Consumer Information Centre,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Бұл Verance корпорациясының лицензиясы бар жекеменшік
технологияны қамтиды және АҚШ-тың 7,369,677 патентімен,
әрі шығарылған және күтудегі басқа АҚШ және дүниежүзілік
патенттермен, сондай-ақ, авторлық құқықтармен және
осындай технологияның белгілі бір жақтарын құпия
қорғаныспен қорғалған. Cinavia – Verance корпорациясының
сауда белгісі. Авторлық құқықтар, 2004-2010 Verance
корпорациясы. Барлық құқықтар Verance корпорациясымен
қорғалған. Кері жобалауға және бөлшектеуге тыйым
салынады.
Русский
Уведомление о Cinavia: Данный продукт оснащен
технологией Cinavia, которая не позволяет использовать незаконно сделанные
копии серийно изготавливаемых записей фильмов и видео, а также музыку
из этих фильмов и видео. В случае обнаружения использования незаконно
сделанной копии на экране появится соответствующее сообщение, и процесс
воспроизведения или копирования будет прерван.
Дополнительные сведения о технологии Cinavia представлены на сайте Центра
информации для потребителей Cinavia по адресу: http://www.cinavia.com.
Чтобы запросить дополнительные сведения о технологии Cinavia по почте,
отправьте нам открытку с вашим почтовым адресом: Cinavia Consumer
Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Данный продукт оснащен запатентованной технологией с лицензией
от Verance Corporation и защищенной патентом США 7,369,677 и
другими патентами США и международными патентами, изданными и
рассматриваемыми, а определенные аспекты этой технологии – авторскими
правами и охраной секретов производствам. Cinavia является товарным
знаком корпорации Verance Corporation. Verance Corporation, 20042010 гг. Все права защищены корпорацией Verance. Инженерный анализ и
разборка запрещены.
Українська Зауваження щодо Cinavia: у цьому продукті
використовується технологія Cinavia, що обмежує використання
несанкціонованих копій деяких комерційних кінофільмів і відеозаписів, а
також використаних у них звукових доріжок. У разі виявлення забороненого
використання несанкціонованої копії, відобразиться відповідне повідомлення,
а відтворення або копіювання буде призупинено.
Додаткові відомості про технологію Cinavia можна знайти в Інформаційному
онлайн-центрі Cinavia за веб-адресою http://www.cinavia.com. Щоб
надіслати запит на отримання додаткової інформації про Cinavia поштою,
надішліть поштову листівку зі своєю поштовою адресою на таку адресу:
Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego,
CA, 92138, USA. У цьому продукті використано запатентовану технологію,
ліцензовану компанії Verance Corporation і захищену патентом США 7 369
677 та іншими всесвітніми патентами, виданими та такими, що очікують
затвердження, а також авторським правом і принципами охорони таємниць
виробництва певних аспектів цієї технології. Cinavia є торговельною маркою
Verance Corporation. Авторське право належить корпорації Verance
Corporation, 2004-2010 рр. Усі права належать корпорації Verance.
Забороняється вносити зміни до конструкції продукту або розбирати його.
繁體中文 Cinavia 聲明:本產品使用 Cinavia 技術來限制
使用某些商業製造的電影和視訊及其聲道的未經授權副本。當偵測
到禁止使用的未經授權副本時,將會顯示一則訊息,並且播放或複
製動作將會中斷。
Cinavia 技術的詳細資訊在 Cinavia
線上消費者資訊中心中提供,網址為:http://www.
cinavia.com。若要透過郵件請求關於 Cinavia
的其他資訊,請將含有您的郵寄地址的明信片寄往:Cinavia
Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA,
92138, USA.
本产品融合了在获得 Verance Corporation 许可并且受美国专利
7,369,677 以及其他在盖和世界各地已公布和正在申请的专利保护
,并且受此类技术特定方面的版权和商业秘密保护。
Cinavia 是 Verance Corporation 的商标。20042010 Verance Corporation 版权所有。Verance
保留一切权利。严禁进行逆向工程和反汇编。
中国语 Cinavia 声明:本产品使用 Cinavia 技术来限制使用
一些商业制造的电影和视频及其声道的未获得授权的副本。检测到
禁止使用未获得授权的副本的情况时,将会显示消息,并且播放或
复制将会中断。
有关 Cinavia 技术的更多信息,在 Cinavia
在线消费者信息中心提供,网址如下:http://www.
cinavia.com。要通过邮件请求关于 Cinavia
的更多信息,请将含有您的邮寄地址的明信片寄往:Cinavia
Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA,
92138, USA.
本产品融合了在获得 Verance Corporation 许可并且受美国专利
7,369,677 以及其他在盖和世界各地已公布和正在申请的专利保护
,并且受此类技术特定方面的版权和商业秘密保护。
Cinavia 是 Verance Corporation 的商标。20042010 Verance Corporation 版权所有。Verance
保留一切权利。严禁进行逆向工程和反汇编。
‫ל עגונב העדוה עברית‬-Cinavia : ‫שמתשמ הז רצומ‬
‫ תיגולונכטב‬Cinavia ‫יתלב םיקתעהב שומישה תא ליבגהל ידכ‬
‫םהלש לוקה יספו תירחסמ הקפהב םיטרס לש םייקוח‬. ‫ההוזי רשאכ‬
‫יקוח יתלב קתועב רוסא שומיש‬, ‫וא הלעפה לכו העדוה ךכ לע גצות‬
‫וקספוי הקתעה‬.
‫ תיגולונכט תודוא ףסונ עדימ‬Cinavia ‫עדימה זכרמב אוצמל ןתינ‬
‫ לש ןכרצל ןווקמה‬Cinavia ‫ תבותכב‬http://www.cinavia.com.
‫ תודוא ףסונ עדימ תלבקל‬Cinavia ‫ראודב‬, ‫ךתבותכ םע היולג חלש‬
‫לא‬: ‫‏‬Cinavia Consumer Information Centre, P.O. ‫‏‬Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA.
‫דיגאת םעטמ ןוישיר תחת תיניינק היגולונכט בלשמ הז רצומ‬
Verance ‫ יאקירמא טנטפ ידי לע ןגומ אוהו‬7,369,677 ‫םיטנטפו‬
‫םייולתו םידמוע םהש וא ולבקתהש םירחא םיימלועו םיאקירמא‬,
‫םיטבה רובע םיירחסמ תודוסו םירצוי תויוכז לע הנגה ידי לע םג ומכ‬
‫וזכ היגולונכט לש םימיוסמ‬. Cinavia ‫דיגאת לש ירחסמ למס אוה‬
Verance. ‫ םירצוי תויוכז‬2004 - 2010 ‫ דיגאת‬Verance. ‫לכ‬
‫ל תורומש תויוכזה‬-Verance. ‫וא רוחאל הסדנה עצבל רוסיא לח‬
‫רצומה קוריפ‬.
Thai
ประกาศเกี่ยวกับ Cinavia :
ผลิตภัณฑ์นี้ใช้เทคโนโลยี Cinavia เพื่อจำกัดการใช้งานแผ่น
ที่ไม่ได้รับอนุญาตของฟิล์มและวิดีโอและแทร็กเสียงที่ผลิตม
าเพื่อการค้าบางแผ่น เมื่อพบการใช้งานต้องห้ามของแผ่นที่ไ
ม่ได้รับอนุญาต ข้อความจะปรากฏขึ้นและการเล่นหรือการคัด
ลอกจะหยุดทำงาน
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยี Cinavia มีให้ที่ศูนย์
ข้อมูลลูกค้าทางออนไลน์ของ Cinavia ที่ http://www.
cinavia.com หากต้องการขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
Cinavia ทางไปรษณีย์ ส่งโปสการ์ดที่มีที่อยู่ของคุณไป
ที่: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA
ผลิตภัณฑ์นี้รวมเอาเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะภายใต้การอ
นุญาตจาก Verance Corporation และได้รบ
ั ความคุม
้ ครอง
โดยสิทธิบัตรสหรัฐฯ เลขที่ 7,369,677 และสิทธิบัตรสหรัฐ
ฯ อื่นๆ และทั่วโลกที่ประกาศแล้วและรอการพิจารณา รวม
ทั้งลิขสิทธิ์และการป้องกันความลับทางการค้าในบางด้าน
ของเทคโนโลยีดังกล่าว Cinavia เป็นเครื่องหมายการค้าข
อง Verance Corporation ลิขสิทธิ์ 2004-2010 Verance
Corporation สงวนสิทธิ์ทั้งหมดโดย Verance ห้ามดำเนิน
การทางวิศวกรรมย้อนกลับหรือถอดชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์
Türkçe Cinavia Notice : This product uses Cinavia technology
to limit the use of unauthorized copies of some commercially-produced
film and videos and their soundtracks. When a prohibited use of an
unauthorized copy is detected, a message will be displayed and playback
or copying will be interrupted.
More information about Cinavia technology is provided at the Cinavia
Online Consumer Information Centre at http://www.cinavia.com. To
request additional information about Cinavia by mail, send a postcard
with your mailing address to: Cinavia Consumer Information Centre, P.O.
Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
This product incorporates proprietary technology under licence from
Verance Corporation and is protected by U.S. Patent 7,369,677
and other U.S. and worldwide patents issued and pending as well
as copyright and trade secret protection for certain aspects of such
technology. Cinavia is a trademark of Verance Corporation. Copyright
2004-2010 Verance Corporation. All rights reserved by Verance. Reverse
engineering or disassembly is prohibited.
Indonesia Pemberitahuan Cinavia : Produk ini menggunakan
teknologi Cinavia untuk membatasi penggunaan tanpa izin salinan
film dan video tertentu yang diproduksi secara komersial serta
soundtracknya. Apabila penggunaan salinan tanpa izin yang dilarang
terdeteksi, pesan akan ditampilkan dan pemutaran atau penyalinan akan
dihentikan.
Informasi selengkapnya tentang teknologi Cinavia tersedia di Pusat
Informasi Pelanggan Online Cinavia di http://www.cinavia.com. Untuk
meminta informasi tambahan mengenai Conavia melaui pos, kirimkan
kartu pos dengan alamat surat Anda ke: Cinavia Consumer Information
Centre,P.O.Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Produk ini menerapkan teknologi milik sendiri berdasarkan lisensi dari
Verance Corporation dan dilindungi oleh Paten AS 7,369,677 dan paten
AS dan di seluruh dunia lainnya yang terdaftar dan dalam pendaftaran,
serta perlindungan hak cipta dan rahasia dagang atas aspek tertentu
dari teknologi tersebut. Cinavia adalah merek dagang dari Verance
Corporation. Hak Cipta 2004-2010 Verance Corporation. Semua hak
dimiliki oleh Verance. Rekayasa balik atau pembongkaran dilarang.
Tiếng Việt Thông báo của Cinavia: Sản phẩm này
sử dụng công nghệ Cinavia để hạn chế việc sử dụng các
bản sao trái phép một số bộ phim và video được sản xuất
thương mại và các đoạn âm thanh của chúng. Khi bị phát
hiện sử dụng bản sao trái phép, một thông báo sẽ được
hiển thị và việc phát lại hoặc sao chép sẽ bị gián đoạn.
Thông tin khác về công nghệ Cinavia được cung cấp
tại Trung tâm thông tin dành cho người tiêu dùng trực
tuyến Cinavia ở địa chỉ http://www.cinavia.com. Để yêu
cầu thông tin khác về Cinavia qua thư, hãy gửi một danh
thiếp kèm theo địa chỉ nhận thư của bạn đến: Cinavia
Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San
Diego, CA, 92138, USA.
Sản phẩm này tích hợp công nghệ độc quyền theo giấy
phép của Verance Corporation và được bảo hộ bởi Bằng
sáng chế Hoa Kỳ 7,369,677 và các bằng sáng chế của
Hoa Kỳ và trên toàn thế giới khác đã được cấp và đang
chờ cấp cũng như sự bảo vệ bí mật thương mại và bản
quyền đối với các khía cạnh cụ thể của công nghệ đó.
Cinavia là nhãn hiệu của Verance Corporation. Bản quyền
2004-2010 Verance Corporation. Mọi quyền được bảo lưu
bởi Verance. Nghiêm cấm thiết kế đối chiếu và tháo rời
sản phẩm.
ΔϴΑήόϟ΍ΔϐϠϟ΍
Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda
(Primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog vraćanja baterija)
Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju ukazuje na to da se istrošene baterije iz ovog proizvoda ne
smiju odlagati s ostalim kućanskim otpadom. Kemijski simboli Hg, Cd ili Pb označuju da baterija sadrži živu, kadmij ili
olovo u količinama višim od referentnih razina navedenih u dokumentu Europske unije "EC Directive 2006/66". Ukoliko
baterije nisu ispravno odložene, navedene tvari mogu narušiti zdravlje ljudi ili oštetiti okoliš.
Radi zaštite prirodnih resursa i promicanja ponovne upotrebe materijala, molimo vas da odvojite baterije od ostalih
vrsta otpada i reciklirajte ih putem lokalnog, besplatnog sustava za vraćanje baterija.
Ispravno odlaganje proizvoda (Električni i elektronički otpad)
(Primjenjivo u Europskoj Uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog prikupljanja)
Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema
(npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste
spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od
ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.
Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za
pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.
Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i
njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim omercijalnim otpadom.
AK68-02031P-00
AK68-02031P
02031P-BD-D7500,D7500B,D7500E-EN-CRO.indb 75
2012-01-13 오후 5:56:56
Download PDF

advertising