Samsung | HT-BD1250 | Samsung HT-BD1250 Podešavanje fascikle za razmenu

Podešavanje deljenog direktorijuma
1) A
ko koristite sistem Windows XP ili Vista, pogledajte
http://support.microsoft.com/kb/304040 za XP ili
http://support.microsoft.com/kb/961498 za Vista sistem.
2) Ako doðe do neusaglašenosti izmeðu jednostavne deobe
datoteka sistema Windows XP i funkcije reprodukovanja
na raèunaru prilikom preuzimanja Blu-ray Disc plejera,
pogledajte donju hipervezu da onemoguæite jednostavnu
deobu datoteka.
http://support.microsoft.com/kb/307874
Download PDF

advertising