HT-BD1250
HT-BD1252
HT-BD1255
5.1-kanalni Blu-ray
sistem kućnog bioskopa
korisničko uputstvo
zamislite mogućnosti
Hvala što ste kupili ovaj Samsungov proizvod.
Da dobijete kompletniju uslugu,
molimo da vaš proizvod registrujete na
www.samsung.com/register
HT-BD1250A_SER-1.indd Sec1:1
2009-06-29
2:34:41
Glavne karakteristike vašeg
novog Blu-ray kućnog bioskopa
KARAKTERISTIKE PLEJERA
Reprodukcija više tipova diskova, plus FM radio
HT-BD1250/HT-BD1252/HT-BD1255 vam omogućuje reprodukciju raznih diskova, uključujući BD-ROM, DVD-VIDEO, DVDRW/-R (V mod) CD,
MP3-CD, DivX i CD-R/RW, sa sofisticiranim FM radiom u jednom plejeru.
Podrška za potpuno dekodiranje HD zvuka (Dolby Digital, Dolby Pro Logic ll, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD,
DTS,DTS-HD HRA, DTS-HD MA Essential)
Pogledajte www.DOLBY.COM i DTS.COM za više detalja.
Funkcija TV čuvara ekrana
Ako glavna jedinica ostane 5 minuta u modu stop, na TV ekranu se pojavljuje logotip.
HT-BD1250/BD1252/HT-BD1255 se automatski prebacuje u režim štednje energije posle 15 minuta rada u modu Čuvara
ekrana (Screen Saver).
Funkcija štednje energije
HT-BD1250/HT-BD1252/HT-BD1255 se automatski isključuje posle 20 minuta rada u stop modu.
Podrška USB hosta
Možete da povežete i reprodukujete datoteke sa spoljašnjih USB memorijskih uređaja kao što su MP3 plejeri, USB
flash memorija, itd. korišćenjem funkcije USB HOST ovog kućnog bioskopa.
HDMI
HDMI istovremeno prenosi Blu-ray/DVD video i audio signale i daje jasniju sliku.
Rezolucija od 1080p(puna HD) pruža još čišću sliku.
Funkcija AV SYNC
Video signal može da kasni za audio signalom ako je uređaj povezan na digitalni TV aparat.
Da biste to kompenzovali, možete podesiti vreme kašnjenja audio signala radi sinhronizacije sa video signalom.
Funkcija Anynet+(HDMI-CEC)
Anynet+ je funkcija koja se može koristiti za upravljanje glavnim uređajem ovog sistema korišćenjem daljinskog
upravljača za Samsung TV aparat, povezivanjem Blu-ray kućnog bioskopa na SAMSUNG TV aparat preko HDMI
kabla. (To je moguće samo kod SAMSUNG TV aparata koji podržavaju opciju Anynet+.)
Pojačavač bežičnog prijemnika
Samsungov bežični modul za zadnje kanale izbacuje kablove između glavnog uređaja i
zvučnika za zadnje kanale. Umesto toga, zadnji zvučnici se povezuju na kompaktan
bežični modul koji komunicira sa glavnim uređajem.
Podrška za iPod i iPhone
Možete da uživate u muzičkim datotekama ako svoj iPod povežete sa kućnim bioskopom putem isporučene iPod
priključne baze.
BD Wise
BD Wise automatski podešava BD Wise-kompatibilne Samsung proizvode na postavke koje su za njih optimalne.
Ova opcija je omogućena samo ako su BD Wise-kompatibilni Samsung proizvodi međusobno povezani pomoću
HDMI kabla.
2
HT-BD1250A_SER-1.indd 2
2009-06-29
2:34:58
SER
KARAKTERISTIKE BLU-RAY DISKA
Blu-ray diskovi podržavaju HD video najvišeg kvaliteta koji postoji u industriji - Veliki kapacitet znači da nema
kompromisa kada je u pitanju kvalitet videa. Sem toga, Blu-ray diskovi imaju istu, poznatu veličinu i izgled DVD
diska.
* Sledeće karakteristike Blu-ray diskova zavise od diska i mogu da variraju. Izgled i navigacija opcija se takođe
razlikuju od diska do diska. Nemaju svi diskovi opcije koje su opisane dole.
Glavne karakteristike videa
BD-ROM format za distribuciju filmova podržava tri
veoma napredna video kodeka, uključujući AVC, VC-1
i MPEG-2.
HD video rezolucije su takođe dostupne:
• 1920 x 1080 HD
• 1280 x 720 HD
PLAY MOVIE
SCENE SELECTIONS
PREVIEWS
Grafičke
ravni
▼
3
Za reprodukciju visoke definicije
Da biste gledali sadržaje visoke definicije na Blu-ray
diskovima, potreban je HDTV (TV aparat visoke
HD Video
definicije).
Neki Blu-ray diskovi mogu zahtevati korišćenje HDMI OUT
izlaza plejera za gledanje sadržaja visoke definicije. Mogućnost
gledanja sadržaja visoke definicije na Blu-ray diskovima može
biti ograničena zavisno od rezolucije vašeg TV aparata.
Titlovi
Zavisno od toga šta se nalazi na Blu-ray disku, za titlove možete da
birate različite tipove, veličinu i boju slova. Titlovi mogu i da se animiraju,
pomeraju po ekranu, zatamnjuju i posvetljuju.
LANGUAGES
4
5
6
7
PLAY MOVIE
8
9
LANGUAGES
10
11
12
13
SCENE SELECTIONS
14
15
PREVIEWS
▼
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
BD-LIVE
Možete koristiti Blu-ray diskove koji podržavaju opciju BD-LIVE putem
mrežne konekcije kako biste uživali u različitim sadržajima koje nudi proizvođač diska.
3
HT-BD1250A_SER-1.indd 3
2009-06-29
2:34:58
Glavne karakteristike vašeg
novog Blu-ray kućnog bioskopa
ŠTA SADRŽI PAKOVANJE
Proverite da li se u sadržaju nalazi sledeći pribor.
Video kabl
FM antena
Kabl za zvučnik (6 EA)
iPod priključna baza
Korisničko uputstvo
Daljinski upravljač
/ Baterije (veličina AAA)
4
HT-BD1250A_SER-1.indd 4
2009-06-29
2:35:02
SER
sigurnosne informacije
SIGURNOSNA UPOZORENJA
DA BISTE SMANJILI OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE SKIDAJTE POKLOPAC (ILI ZADNJU PLOČU).
UNUTRA SE NE NALAZE DELOVI KOJI SE MOGU SERVISIRATI. SERVISIRANJE POVERITE KVALIFIKOVANOM
OSOBLJU SERVISA.
OPREZ
OPASNOST OD ELEKTRIČNOG
UDARA NE OTVARATI
LASERSKI PROIZVOD KLASE 1
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
Ovaj simbol ukazuje na “opasan napon” u
proizvodu koji predstavlja opasnost od
električnog udara ili telesne povrede.
Ovaj simbol ukazuje na važna uputstva koja
se dobijaju uz ovaj proizvod.
LASERSKI PROIZVOD KLASE 1
Ovaj CD plejer je klasifikovan kao LASERSKI proizvod
KLASE 1.
Korišćenje kontrola, podešavanja ili izvršavanje
procedura, osim onih koje su ovde opisane, može
dovesti do izlaganja opasnom zračenju.
OPREZ : NEVIDLJIVO LASERSKO ZRAČENJE AKO
SE UREĐAJ OTVORI I ONEMOGUĆE
ZAŠTITE, IZBEGAVAJTE IZLAGANJE
ZRAKU
UPOZORENJE : Da biste smanjili opasnost od požara ili električnog udara, ne izlažite ovaj proizvod kiši ili vlazi.
OPREZ : DA BISTE SPREČITE ELEKTRIČNI UDAR, ŠIROKI KONTAKT UTIKAČA USKLADITE SA ŠIROKIM
KONTAKTOM UTIČNICE I UMETNITE DO KRAJA.
• Ovaj aparat mora uvek da bude povezan na AC utičnicu sa zaštitnim uzemljenjem.
• Da biste iskopčali aparat sa električne mreže, morate izvući utikač iz mrežne utičnice, pa će mrežni utikač biti
slobodan.
OPREZ
• Aparat se ne sme uranjati ili prskati; na aparat se ne smeju stavljati predmeti napunjeni vodom, kao što su vaze.
• Mrežni utikač se koristi za iskopčavanje uređaja i mora da bude slobodan u svakom trenutku.
5
HT-BD1250A_SER-1.indd 5
2009-06-29
2:35:03
sigurnosne informacije
MERE OPREZA
Osigurajte da AC mrežni napon u vašem domu bude u skladu sa nalepnicom na zadnjoj ploči vašeg plejera. Plejer instalirajte horizontalno, na odgovarajuću podlogu (nameštaj), tako da oko njega ima dovoljno prostora za ventilaciju (7,5~10cm). Uverite se da otvori za
ventilaciju nisu pokriveni. Ne stavljajte nikakve predmete na plejer. Ne stavljajte plejer na pojačala ili drugu opremu koja može da se
zagreje. Pre pomeranja plejera izvadite disk iz njega. Ovaj plejer je namenjen za stalnu upotrebu. Prebacivanjem Blu-ray kućnog bioskopa
u stand-by mod ne isključuje se električno napajanje. Da biste potpuno isključili plejer sa električnog napajanja, izvucite mrežni utikač iz
utičnice, a naročito ako se ne koristi duže vreme.
Za vreme grmljavine izvucite mrežni utikač iz utičnice. Pikovi napona zbog
grmljavine mogu oštetiti uređaj.
Ne izlažite uređaj direktnom sunčevom zračenju ili drugim izvorima toplote.
To može da dovede do pregrevanja i kvara uređaja.
Phones
Zaštitite plejer od vlage (tj. vaza) i prevelike toplote (npr. kamin) ili opreme
koja stvara jaka magnetna ili električna polja (tj. zvučnika...). Iskopčajte
mrežni kabl iz AC izvora ako plejer ne funkcioniše ispravno. Ovaj plejer nije
namenjen za industrijsku upotrebu. Koristite ovaj proizvod samo za ličnu
upotrebu.
Može da se javi kondenzacija ako je vaš plejer čuvan na hladnom mestu.
Ako se plejer transportuje zimi, pre korišćenja sačekajte oko 2 sata da
uređaj postigne sobnu temperaturu.
Baterije koje se koriste sa ovim proizvodom sadrže hemikalije koje su
štetne po okolinu.
Ne stavljajte baterije u kućni otpad.
Ovaj proizvod sadrži tehnologiju koja je zaštićena autorskim pravom, na osnovu izvesnih SAD patenata ili drugih prava na
intelektualnu svojinu koje poseduje Macrovision Corporation i drugi vlasnici prava.
Korišćenje ove tehnologije koja je zaštićena autorskim pravom mora da bude odobreno od strane korporacije Macrovision, i
predviđeno je za kućno i drugo ograničeno gledanje, osim ako korporacija Macrovision nije dala drugačije odobrenje. Reinženjering
ili demontaža su zabranjeni.
6
HT-BD1250A_SER-1.indd 6
2009-07-03
4:27:05
SER
sadržaj
2
3
4
Karakteristike plejera
Karakteristike Blu-ray diska
Šta sadrži pakovanje
5
6
Sigurnosna upozorenja
Mere opreza
POČETAK
10
11
Pre čitanja korisničkog uputstva
Tip i karakteristike diska
OPIS
14
15
Prednja ploča
Zadnja ploča
DALJINSKI UPRAVLJAČ
16
Prikaz daljinskog upravljača
POVEZIVANJA
20
22
26
30
32
Povezivanje zvučnika
Povezivanje opcionog bežičnog prijemnog modula
Povezivanje iPod-a
Povezivanje na mrežu
Povezivanje FM antene
OSNOVNE FUNKCIJE VAŠEG BLURAY KUĆNOG BIOSKOPA
33
34
34
35
35
36
Pre reprodukcije
Navigacija u meniju na ekranu
Reprodukovanje diska
Podešavanje zvuka
Korišćenje funkcija pretraživanja i preskakanja
Usporena reprodukcija / reprodukcija korak-po-korak
PODEŠAVANJE SISTEMA
37
Podešavanje sata
37
38
38
Podešavanje opcija za jezik
GLAVNE KARAKTERISTIKE VAŠEG
NOVOG BLU-RAY KUĆNOG
BIOSKOPA
2
5
10
14
16
20
SIGURNOSNE INFORMACIJE
33
PODEŠAVANJE JEZIKA
7
HT-BD1250A_SER-1.indd 7
2009-06-29
2:35:04
sadržaj
AUDIO POSTAVKE
39
Podešavanje opcija zvučnika
42
44
Podešavanje opcija prikaza
Podešavanje opcija video prikaza / izlaza
46
Podešavanje opcija za hdmi postavke
49
Podešavanje zaštite od dece
51
Podešavanje opcija mreže
56
Upravljanje sistemom
57
59
59
59
59
Ažuriranje fabričkog programa
Informacije o sistemu
Obaveštenje o ažuriranju fabričkog programa
DIVX (R) registracija
DivX (R) deaktivacija
60
61
Korišćenje funkcija prikaza
Korišćenje menija diska i iskačućeg menija/
menija naslova
Ponavljanje reprodukcije
Izbor audio jezika
Izbor jezika titla
Promena ugla kamere
PiP (PiCtuRe in PiCtuRe) settinGs
BD-LIVE™
39
PODEŠAVANJE DISPLEJA
42
HDMI POSTAVKE
46
ZAŠTITA OD DECE
49
PODEŠAVANJE MREŽE
51
UPRAVLJANJE BD PODACIMA
56
NADOGRADNJA SISTEMA
57
GLEDANJE FILMA
60
62
63
63
64
65
65
8
HT-BD1250A_SER-1.indd 8
2009-06-29
2:35:04
71
71
71
72
72
Gledanje slika
Prikazivanje slajdova / brzina
Rotacija
Zumiranje
Prelazak na spisak fotografija
73
73
74
SFE (efekat zvučnog polja) mod
DOLBY PRO LOGIC II mod
DOLBY PRO LOGIC II efekat
75
Štampanje multimedijalnih datoteka
korišćenjem funkcije USB hosta
77
77
78
Slušanje radija
Podešavanje stanica
O rds emisijama
80
82
Slušanje muzike
Gledanje filma
FUNKCIJA PC TOKA PODATAKA
83
Povezivanje na Računar i Reprodukovanje
Mp3, Jpeg Ili Divx Sadržaja
PRAKTIČNA FUNKCIJA
85
85
85
Funkcija tajmera za isključivanje
Podešavanje osvetljenosti ekrana
Funkcija isključivanja zvuka
REŠAVANJE PROBLEMA
86
Rešavanje problema
88
89
Mere opreza pri rukovanju i čuvanju diskova
Specifikacije
68
GLEDANJE SLIKA
71
REŽIM ZVUKA
73
KORIŠĆENJE USB FUNKCIJE
68
75
RADIO
77
KORIŠĆENJE IPOD-A
80
83
85
SER
68
69
Tasteri na daljinskom upravljaču koji se
koriste za audio cd reprodukcija (CD-DA)/MP3
diskova
Ponavljanje audio cd(cd-da) i mp3 diska
Reprodukcija audio cd-a (CD-DA)MP3
SLUŠANJE MUZIKE
86
DODATAK
88
9
HT-BD1250A_SER-1.indd 9
2009-06-29
2:35:04
početak
PRE ČITANJA KORISNIČKOG UPUTSTVA
Obavezno proverite sledeće termine pre nego što počnete sa čitanjem korisničkog uputstva.
Ikone koje će se koristiti u uputstvu
Ikona
h
g
f
Z
C
V
A
G
Termin
Definicija
BD-ROM
To obuhvata funkciju koja je dostupna na BD-ROM-u.
BD-RE
To obuhvata funkciju koja je dostupna na BD-RE disku.
BD-R
To obuhvata funkciju koja je dostupna na BD-R disku.
DVD-VIDEO
To obuhvata funkciju koja je dostupna na DVD-Video ili DVD-R/DVD-RW diskovima koji su
snimani i obrađivani u Video modu.
DVD-RW
To obuhvata funkciju koja je dostupna na DVD-RW diskovima. (u V modu i samo finalizovani)
DVD-R
To obuhvata funkciju koja je dostupna na DVD-R diskovima (V mod i samo finalizovani)
Audio CD
To obuhvata funkciju koja je dostupna na audio CD-RW/CD-R (format CD-DA) diskovima.
MP3
To obuhvata funkciju koja je dostupna na DVD-RW/-R, CD-RW/CD-R diskovima i USB memorijskim uređajima.
JPEG
To obuhvata funkciju koja je dostupna na DVD-RW/-R, CD-RW/CD-R diskovima i USB memorijskim uređajima.
D
DivX
To obuhvata funkciju koja je dostupna na MPEG4 diskovima.
(DVD±R/RW, CD-R ili CD-RW)
F
USB memorijski
uređaj
To obuhvata funkciju koja je dostupna na USB memorijskom uređaju.
Oprez
To obuhvata slučaj kada funkcija ne radi ili su, možda, otkazane postavke.
M
Napomena
Označava savete i uputstva na strani koja objašnjava rad svake funkcije.
O korišćenju ovog korisničkog uputstva
1) ) Pre korišćenja ovog proizvoda obavezno se upoznajte sa sigurnosnim informacijama. (Vidi strane
5~6)
2) Ako se javi problem, pogledajte Rešavanje problema. (Vidi strane 86~87)
Copyright
©2009 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Sva prava zadržana. Ovo korisničko uputstvo ili njegovi delovi ne mogu se umnožavati bez prethodnog
pisanog odobrenja Samsung Electronics Co.,Ltd.
10
HT-BD1250A_SER-1.indd 10
2009-06-29
2:35:04
SER
TIP I KARAKTERISTIKE DISKA
Tipovi diska koji se mogu reprodukovati
Tipovi diska
Logotip
diska
BD-ROM
BD-RE/BD-R
Snimljeni sadržaj
AUDIO + VIDEO
AUDIO + VIDEO
AUDIO
AUDIO-CD
Maks. vreme reprodukcije
Vreme reprodukcije zavisi od
naslova
Jednostrani (25GB/50GB)
Jednostrani (12 cm)
240
Dvostrani (12 cm)
480
Jednostrani (8 cm)
80
Dvostrani (8 cm)
160
Jednostrani (12 cm)
74
Jednostrani (8 cm)
20
12 cm
-
8 cm
-
● POČETAK
DVD-VIDEO
Oblik diska
DivX
AUDIO + VIDEO
DVD-RW (u V modu
i samo finalizovani)
AUDIO + VIDEO
12 cm (4.7GB)
480
(npr.: produžena reprodukcija)
DVD-R
(u V modu i samo
finalizovani)
AUDIO + VIDEO
12 cm (4.7GB)
480
(npr.: produžena reprodukcija)
• Ovaj plejer je kompatibilan samo sa PAL sistemom boja.
• NTSC diskovi neće biti reprodukovani.
Logotipi diskova koji se mogu reprodukovati
Blu-ray Disc
Dolby Digital Plus
DTS-HD zvuk visoke rezolucije
PAL televizijski sistem u Ujedinjenom
Kraljevstvu, Francuskoj, Nemačkoj, itd.
Dolby TrueHD
DTS-HD Master Audio | Essential
Digitalni audio
M
MP3
Stereo
Java
BD-LIVE
Proizvedeno po licenci Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic i dupli-D simbol su zaštitni znaci
Dolby Laboratories.
11
HT-BD1250A_SER-1.indd 11
2009-06-29
2:35:04
početak
Diskovi koji se ne mogu reprodukovati
•
•
•
•
HD DVD disk
DVD-RAM
3,9 GB DVD-R disk za autorizaciju.
DVD-RW(VR mod)
M
• DVD-ROM/PD/MV-disk, itd.
• CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I/LD
• 8cm MD (mini disk)
Neki komercijalni diskovi i DVD diskovi kupljeni van vašeg regiona možda neće moći da se reprodukuju u
ovom proizvodu. Kada se takvi diskovi reprodukuju, na ekranu se prikazuje poruka “No disc.” (“Nema
diska”) ili “Please check the regional code of the disc.” (“Molimo da proverite regionalni kod diska”).
 Ako DVD-R/-RW disk nije pravilno snimljen u DVD video formatu, neće moći da se reprodukuje.
Regionalni kod
Blu-ray kućni bioskop kao i diskovi su kodirani po regionu. Ti regionalni kodovi moraju da se poklapaju
da bi se reprodukovao disk. Ako se kodovi ne poklapaju, disk se neće reprodukovati. Broj regiona za
ovaj Blu-ray kućni bioskop se nalazi na zadnjoj ploči Blu-ray kućnog bioskopa.
BD regionalni kod
A
B
C
Region
Severna Amerika, Centralna Amerika, Južna Amerika, Koreja, Japan, Tajvan, Hong Kong i
Jugoistočna Azija.
Evropa, Grenland, Francuske teritorije, Bliski Istok, Afrika, Australija i Novi Zeland.
Indija, Kina, Rusija, Centralna i Južna Azija.
Regionalni kod
Region
DVD-videa
1
SAD, Kanada
Japan, Evropa, Južna Afrika, Bliski Istok,
2
Grenland
Koreja, Tajvan, Hong Kong, delovi
3
Jugoistočne Azije
Australija, Novi Zeland, Latinska Amerika
4
(i Meksiko)
5
Istočna Evropa, Rusija, Indija, Afrika
Regionalni kod
DVD-videa
6
Kina
Region
7
Nedefinisana specijalna upotreba
8
Avio kompanije/krstareći brodovi (i Meksiko)
9
Bez regiona
Kompatibilnost Blu-ray diska
Blu-ray je novi format u razvoju. U skladu sa tim, mogu se javiti problemi u vezi kompatibilnosti diskova. Nisu svi
diskovi kompatibilni i ne može se reprodukovati svaki disk. Za dodatne informacije, pogledajte odeljak Obaveštenje o
usklađenosti i kompatibilnosti u ovom uputstvu. Ako naiđete na probleme u vezi kompatibilnosti, pozovite
SAMSUNG centar za podršku kupcima.
M
Neki tipovi diskova neće moći da se reprodukuju, a kod nekih neće moći da se izvrše određene operacije, kao što
je promena ugla ili prilagođavanje proporcije slike. Informacije o diskovima su detaljno navedene na kutiji.
Pogledajte ako je to potrebno.
 Ne dozvolite da se diskovi uprljaju ili izgrebu. Otisci prstiju, prljavština, ogrebotine ili naslage dima od cigareta na
površini koja se snima mogu da onemoguće reprodukciju diska.
 Diskovi sa snimljenim NTSC programima, ne mogu se reprodukovati pomoću ovog proizvoda.
 Kada se reprodukuje BD-Java naslov, učitavanje može da potraje duže nego kod običnog naslova ili će možda
neke funkcije sporije da se izvršavaju.
12
HT-BD1250A_SER-1.indd 12
2009-06-29
2:35:05
SER
Tipovi diska
❖ BD-RE/BD-R
Blu-ray disk koji se može presnimavati/Blu-ray disk koji se može snimati. BD-RE/BD-R je idealan format
za kreiranje rezervnih kopija ili snimanje ličnih video zapisa.
❖ BD-ROM
❖ DVD-video
• Digitalni višenamenski disk (DVD) može da sadrži do 135 minuta slika, 8 audio jezika i 32 jezika titlova.
Opremljen je MPEG-2 kompresijom slike i Dolby Digital surround tehnologijom, što vam obezbeđuje
da uživate u živopisnim i čistim slikama bioskopskog kvaliteta.
• Prilikom prelaza iz prvog u drugi sloj dvoslojnog DVD video diska može da se pojavi trenutno
izobličenje slike i zvuka. To ne predstavlja neispravnost uređaja.
• Kada se DVD-RW/-R disk, koji je snimljen u video modu, finalizuje, on postaje DVD video disk.
Unapred snimljeni (narezani) komercijalni DVD diskovi sa filmovima se takođe nazivaju DVD video
diskovi. Ovaj uređaj može da reprodukuje unapred snimljene komercijalne DVD diskove (DVD video
diskove) sa filmovima.
● POČETAK
Blu-ray disk – memorija samo za čitanje BD-ROM disk sadrži unapred snimljene podatke. Iako BD-ROM
može sadržati bilo koji format podataka, većina BD-ROM diskova sadrži filmove u formatu visoke
definicije, za reprodukciju u Blu-ray kućnim bioskopima. Ovaj uređaj može da reprodukuje unapred
snimljene komercijalne BD-ROM diskove.
❖ Audio CD
• Audio disk na kome je snimljen PCM zvučni zapis sa frekvencijom semplovanja od 44,1kHz.
• Ovaj uređaj može da reprodukuje audio CD-R i CD-RW diskove u CD-DA formatu.
• Uređaj možda neće moći da reprodukuje neke CD-R ili CD-RW diskove zbog stanja snimka.
❖ CD-R/-RW
• Koristite 700MB(80 minuta) CD-R/-RW diskove. Ako je moguće, nemojte koristiti disk od 800MB(90
minuta) ili veći, jer takav disk možda neće moći da se reprodukuje.
• Ako CD-R/-RW disk nije snimljen kao zatvorena sesija, možda ćete primetiti kašnjenja pri reprodukciji
na početku diska ili možda neće moći da se reprodukuje ni jedna snimljena datoteka.
• Neki CD-R/-RW diskovi možda neće moći da se reprodukuju ovim uređajem, što zavisi od uređaja koji
je korišćen za njihovo narezivanje. Za sadržaje snimljene na CD-R/-RW disk sa CD-a za vašu ličnu
upotrebu, mogućnost reprodukcije se može razlikovati zavisno od sadržaja i diskova.
❖ Reprodukcija DVD-R diska
• Kada se DVD-R disk, koji je snimljen u video modu, finalizuje, on postaje DVD video disk.
• Ovaj uređaj može da reprodukuje DVD-R diskove koji su snimljeni i finalizovani Samsungovim DVD video
rekorderom. On možda neće moći da reprodukuje neke DVD-R diskove, što zavisi od diska i stanja snimka.
❖ Reprodukcija DVD-RW diska
• Mogu se reprodukovati samo DVD-RW diskovi koji su snimljeni u video modu i koji su finalizovani.
• Kada se DVD-RW disk, koji je snimljen u video modu, finalizuje, on postaje DVD video disk.
Mogućnost reprodukcije može da zavisi od stanja diska.
Format diska
❖ Korišćenje MP3 diska
•
•
•
•
•
CD-R/-RW i DVD-RW/-R diskovi koji su snimljeni u UDF, ISO9660 ili JOLIET formatu mogu da se reprodukuju.
Mogu se reprodukovati samo MP3 datoteke sa sufiksima „.mp3” i „.MP3“.
Može se reprodukovati opseg bit brzina od 56 Kbps do 320 Kbps.
Može se reprodukovati brzina semplovanja od 32 kHz do 48 kHz.
Uređaj može da obradi maksimalno 1500 datoteka i direktorijuma u matičnom direktorijumu. Kod MP3
datoteka snimljenih promenljivom bit brzinom (VBR), može se desiti da se zvuk reprodukuje sa prekidima.
❖ Korišćenje JPEG diska
• CD-R/-RW i DVD-RW/-R diskovi koji su snimljeni u UDF, ISO9660 ili JOLIET formatu mogu da se reprodukuju.
• Mogu se reprodukovati samo JPEG datoteke sa sufiksima „.jpg”, „.JPG“, „.jpeg” ili „.JPEG“.
• Podržan je progresivan JPEG.
❖ DVD-RW/-R (V)
• To je format koji se koristi za snimanje podataka na DVD-RW ili DVD-R disk. Kada se takav disk
finalizuje, on može da se reprodukuje u ovom Blu-ray kućnom bioskopu.
• Ako je disk snimljen u video modu na rekorderu drugog proizvođača, ali nije finalizovan, ne može se
reprodukovati ovim Blu-ray kućnim bioskopom.
13
HT-BD1250A_SER-1.indd 13
2009-06-29
2:35:05
opis
PREDNJA PLOČA
1 2
3
4
5
6
7
8 9
11
10
TASTER ZA UKLJUČIVANJE I
ISKLJUČIVANJE
Uključuje i isključuje Blu-ray kućni bioskop.
INDIKATOR REŽIMA PRIPRAVNOSTI
Ovaj indikator se pali kada se uređaj prvi put uključi.
TASTER ZA OTVARANJE/ZATVARANJE
Otvara i zatvara fioku za disk.
TASTER ZA FUNKCIJE
Mod se menja na sledeći način:
BD/DVD ➞ D.IN 1 ➞ D.IN 2 ➞ AUX ➞ FM.
TASTER ZA PODEŠAVANJE RADIO
STANICA I PREMOTAVANJE UNAZAD
(
)
Vraća prethodni naslov / poglavlje / numeru.
Podešava radio stanice u FM frekventnom opsegu unazad.
TASTER ZA REPRODUKCIJU / PAUZU
Zaustavlja reprodukciju diska.
TASTERI za kontrolu jačine zvuka
Podešavanje jačine zvuka
PLAY/PAUSE BUTTON
Reprodukuje disk ili pauzira reprodukciju.
TASTER ZA PODEŠAVANJE RADIO
STANICA I PREMOTAVANJE UNAPRED
(
)
Ide na sledeći naslov / poglavlje / numeru.
Podešava radio stanice u FM frekventnom opsegu unapred.
10
FIOKA ZA DISK
Otvara se da prihvati disk.
11
USB HOST
Ovde se može povezati USB memorijski uređaj i koristiti kao memorija
ako je povezan sa BD-LIVE. Takođe, može se koristiti za ažuriranje
fabričkog programa i MP3/JPEG/DivX reprodukciju.
M
Morate koristiti USB HOST na zadnjoj ploči Blu-ray kućnog bioskopa za povezivanje adaptera za bežični LAN.
14
HT-BD1250A_SER-1.indd 14
2009-06-29
2:35:05
SER
ZADNJA PLOČA
1
2
3
4 5 6 7
8
9 10
● OPIS
11
12
iPod KONEKTOR
Ovde povežite konektor iPod priključne baze.
FM 75Ω KOAKSIJALNI KONEKTOR
Povežite FM antenu.
PRIKLJUČAK ZA TX KARTICU (BEŽIČNI)
TX kartica omogućava komunikaciju između glavne jedinice i opcionog
pojačavača bežičnog prijemnika.
AUX IN KONEKTORI
Povežite na 2CH analogni izlaz spoljnog uređaja (kao što je video
rekorder)
KONEKTOR ZA VIDEO IZLAZ
Povežite konektor TV aparata za video ulaz (VIDEO IN) na konektor za
video izlaz (VIDEO OUT) ovog uređaja.
KONEKTORI ZA KOMPONENTNI
VIDEO IZLAZ
Povežite TV aparat sa komponentnim video ulazima na ove konektore.
HDMI OUT KONEKTOR
Koristite HDMI kabl, povežite ovaj HDMI izlazni konektor na HDMI ulazni
konektor na vašem TV aparatu za sliku najboljeg kvaliteta.
KONEKTOR ZA SPOLJNI DIGITALNI
OPTIČKI ULAZ (OPTICAL1, OPTICAL2)
Koristite ga za povezivanje spoljne opreme sa digitalnim izlazom.
LAN TERMINAL
Može se koristiti za povezivanje na BD-LIVE.
Takođe se može koristiti za ažuriranje fabričkog softvera.
10
KONEKTOR ZA BEŽIČNI LAN
Ovde se može povezati USB memorijski uređaj i koristiti kao memorija
kada je povezan BD-LIVE. Takođe se može koristiti za ažuriranje fabričkog
softvera i reprodukciju MP3/JPEG/DivX datoteka, kao i za povezivanje na
BD-Live putem adaptera za bežični LAN.
11
5.1-KANALNI KONEKTORI ZA
ZVUČNIKE (IZLAZ)
Povežite prednje, centralni, surround i subwoofer zvučnike.
12
VENTILATOR ZA HLAĐENJE
Ventilator se uvek vrti kada je napajanje uključeno. Obezbedite najmanje 10 cm
slobodnog prostora sa svih strana ventilatora kada postavljate ovaj proizvod.
M
USB pogoni, čije su dimenzije previše velike, možda se neće moći utaknuti kada je povezan LAN ili
HDMI kabl.
15
HT-BD1250A_SER-1.indd 15
2009-06-29
4:56:58
daljinski upravljač
PRIKAZ DALJINSKOG UPRAVLJAČA
21
1
2
3
4
5
6
7
8
22
23
24
25
26
27
28
9
29
10
11
30
12
13
14
15
16
17
18
19
20
31
32
33
34
35
36
37
16
HT-BD1250A_SER-1.indd 16
2009-06-29
2:35:08
Taster POWER
19
Taster PIP
2
Taster BD RECEIVER
20
Taster DISC MENU
3
Taster TV
21
Taster OPEN/CLOSE(OTVORI/ZATVORI)
4
Numerički (0~9) tasteri
22
Taster DIMMER
5
Taster AUDIO
6
Taster SLOW, MO/ST
7
Tasteri Tuning Preset/CD Skip
Taster PLAY
Taster STOP
Tasteri SEARCH
8
Taster BD
Taster TUNER
Taster AUX
24
Taster SOURCE
25
Tasteri za izbor RDS-a
26
Taster SUBTITLE
9
Taster VOLUME
27
Taster PAUSE
10
Taster STEP
28
Taster MUTE
11
Taster MENU
29
Taster TUNING/CH
12
Kursori/taster ENTER
30
Taster RETURN
13
Taster INFO
31
Taster EXIT
14
Tasteri u boji : CRVENI(A),
ZELENI (B), ŽUTI(C), PLAVI(D)
32
Taster PL II MODE
15
Taster POPUP MENU, TITLE MENU
33
Taster PL II EFFECT
16
Taster TUNER MEMORY
34
Taster DSP
17
Taster REPEAT
35
Taster SLEEP
18
Taster REPEAT A-B
36
Taster SFE MODE
37
Taster ZOOM
● DALJINSKI UPRAVLJAČ
23
SER
1
Stavljanje baterije u daljinski upravljač
1. Uklonite poklopac
prostora za baterije u
smeru strelice.
2.
Umetnite dve baterije od 1,5V tipa
AAA, pazeći pritom na pravilan
polaritet (+ i –).
3. Ponovo postavite
poklopac.
17
HT-BD1250A_SER-1.indd 17
2009-06-29
2:35:08
daljinski upravljač
PODEŠAVANJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA
Uz pomoć ovog daljinskog upravljača možete upravljati izvesnim funkcijama vašeg TV aparata.
Kada upravljate TV aparatom pomoću daljinskog upravljača
1. Pritisnite taster TV da podesite daljinski upravljač na TV mod.
2. Pritisnite taster POWER da uključite TV aparat.
3. Dok držite pritisnut taster POWER, upišite odgovarajući kod
za vašu marku TV aparata.
• Ako za vaš TV aparat postoji više kodova, unosite jedan po
jedan kod da biste odredili koji od njih funkcioniše.
Primer: Za Samsung TV aparat
Dok držite pritisnut taster POWER, uz pomoć numeričkih
tastera unesite 00, 15, 16, 17 i 40.
4. Ako se TV aparat isključi, podešavanje je završeno.
• Možete da koristite tastere TV POWER, VOLUME,
CHANNEL i numeričke tastere (0~9).
M
 Daljinski upravljač možda neće moći da radi sa nekim markama TV aparata. Takođe, neke
operacije možda neće biti moguće, zavisno od marke vašeg TV aparata.
 Ako ne podesite daljinski upravljač prema kodu za marku vašeg TV aparata, daljinski
upravljač će raditi sa Samsung TV aparatom prema unapred zadatoj postavci.
Radni domet daljinskog upravljača
Daljinski upravljač se može koristiti do oko 7 metara u pravoj liniji.
Takođe se može upravljati pod horizontalnim uglom do
30° u odnosu na senzor za daljinsku kontrolu.
18
HT-BD1250A_SER-1.indd 18
2009-06-29
2:35:10
Br.
Marka
1
Admiral (M.Wards)
56, 57, 58
44
MTC
18
2
A Mark
01, 15
45
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
3
Anam
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,
46
Nikei
03
12, 13, 14
47
Onking
03
Kod
Br.
Marka
SER
Spisak kodova za marke TV aparata
Kod
AOC
01, 18, 40, 48
48
Onwa
03
5
Bell & Howell (M.Wards)
57, 58, 81
49
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
6
Brocsonic
59, 60
50
Penney
18
7
Candle
18
51
Philco
03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
8
Cetronic
03
52
Philips
15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
9
Citizen
03, 18, 25
53
Pioneer
63, 66, 80, 91
10
Cinema
97
54
Portland
15, 18, 59
11
Classic
03
55
Proton
40
12
Concerto
18
56
Quasar
06, 66, 67
13
Contec
46
57
Radio Shack
17, 48, 56, 60, 61, 75
14
Coronado
15
58
RCA/Proscan
18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
59
Realistic
03, 19
16
Croslex
62
60
Sampo
40
17
Crown
03
61
Samsung
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49,
18
Curtis Mates
59, 61, 63
19
CXC
03
62
Sanyo
19, 61, 65
20
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
63
Scott
03, 40, 60, 61
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90
64
Sears
15, 18, 19
21
Daytron
40
65
Sharp
15, 57, 64
22
Dynasty
03
66
Signature 2000 (M.Wards)
57, 58
23
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85
67
Sony
50, 51, 52, 53, 55
24
Fisher
19, 65
68
Soundesign
03, 40
25
Funai
03
69
Spectricon
01
26
Futuretech
03
70
SSS
18
27
General Electric (GE)
06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
71
Sylvania
18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
28
Hall Mark
40
72
Symphonic
61, 95, 96
29
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
73
Tatung
06
30
Inkel
45
74
Techwood
18
31
JC Penny
56, 59, 67, 86
75
Teknika
03, 15, 18, 25
32
JVC
70
76
TMK
18, 40
33
KTV
59, 61, 87, 88
77
Toshiba
19, 57, 63, 71
34
KEC
03, 15, 40
78
Vidtech
18
35
KMC
15
79
Videch
59, 60, 69
36
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
80
Wards
15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
37
38
Luxman
18
81
Yamaha
18
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71
82
York
40
39
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89
83
Yupiteru
03
40
Marantz
40, 54
84
Zenith
58, 79
41
Matsui
54
85
Zonda
01
42
MGA
18, 40
86
Dongyang
03, 54
43
Mitsubishi/MGA
18, 40, 59, 60, 75
● DALJINSKI UPRAVLJAČ
4
59, 60, 98
19
HT-BD1250A_SER-1.indd 19
2009-06-29
2:35:11
povezivanja
Ovaj odeljak obuhvata različite načine povezivanja Blu-ray kućnog bioskopa sa drugim spoljnim komponentama.
Pre nego što pomerite ili instalirate ovaj proizvod, proverite da li je isključeno napajanje i iskopčajte mrežni kabl.
POVEZIVANJE ZVUČNIKA
2,5 do 3 dimenzije TV ekrana
Postavljanje Blu-ray kućnog bioskopa
Stavite ga na stalak ili policu ormana ili ispod stalka za TV.
Izbor mesta za slušanje
Mesto za slušanje bi trebalo da bude udaljeno od TV aparata za 2,5 do 3 dimenzije TV ekrana.
Primer: Za 32" TV aparate 2~2,4m (6~8stopa)
Za 55" TV aparate 3,5~4m (11~13stopa)
Prednji zvučnici ei
Stavite ove zvučnike ispred vašeg mesta za slušanje tako da budu okrenuti prema vama (oko 45°).
Postavite zvučnike tako da se njihovi visokotonci nalaze u visini vaših ušiju.
Prednju stranu prednjih zvučnika poravnajte sa prednjom stranom centralnog zvučnika ili ih stavite malo ispred centralnog
zvučnika.
Centralni zvučnik
f
Najbolje je da ga postavite na istu visinu sa prednjim zvučnicima. Možete ga postaviti i neposredno iznad ili ispod TV
aparata.
Surround zvučnici
hj
Postavite ove zvučnike bočno od vašeg mesta za slušanje. Ako nema dovoljno prostora, ove zvučnike stavite tako da
budu okrenuti jedan prema drugom. Postavite ih na oko 60 do 90cm (2 do 3 stope) iznad vaših ušiju, tako da budu
malo nagnuti nadole.
razliku od prednjih i centralnih zvučnika, zadnji zvučnici se koriste uglavnom za obradu zvučnih efekata i zvuk neće
* Za
dolaziti iz njih sve vreme.
Subwoofer
Pozicija subwoofer zvučnika nije toliko kritična. Stavite ga gde god želite.
Povezivanje zvučnika
1. Pritisnite papučicu terminala na poleđini zvučnika.
2. Umetnite crni izvod u crni terminal (–) i crvenu izvod u crveni (+)
terminal, a zatim otpustite papučicu.
3. Povežite spojne priključke na zadnju ploču Blu-ray kućnog bioskopa
prema bojama, tako da se poklope boje utikača sa bojama utičnica
zvučnika.
Crno
Crveno
20
HT-BD1250A_SER-1.indd 20
2009-06-29
2:35:11
1. Okrenite STALAK naopako i postavite ga na
POSTOLJE STALKA..
1
SER
Kako se zvučnik instalira na stalak (HT-BD1252/HT-BD1255)
2
STAND BASE
POSTOLJE
STALKA
STAND
STALAK
2. Pomoću odvijača umetnite pet malih ZAVRTNJEVA
u pet rupa označenih strelicama, kao što je
pokazano na slici.
3
● POVEZIVANJA
3. Gornji ZVUČNIK povežite na montirani STALAK.
4
ZVUČNIK
4. Pomoću odvijača umetnite drugi veliki ZAVRTANJ
u rupu na zadnjoj strani zvučnika koja je označena
strelicom.
HT-BD1250
STALAK
Centralni zvučnik
Prednji zvučnik (L)
Subwoofer zvučnik
Prednji zvučnik (R)
Zadnji zvučnik (R)
Zadnji zvučnik (L)
HT-BD1252
Centralni zvučnik
Prednji zvučnik (R)
Prednji zvučnik (L)
Subwoofer zvučnik
Zadnji zvučnik (R)
HT-BD1255
Zadnji zvučnik (L)
Centralni zvučnik
Prednji zvučnik (R)
Zadnji zvučnik (R)
Prednji zvučnik (L)
Subwoofer zvučnik
Zadnji zvučnik (L)
 Nemojte dozvoliti da se deca igraju sa ili blizu zvučnika. Mogla bi se povrediti ako zvučnik padne.
 Kada povezujete kablove zvučnika na zvučnike, pazite na ispravan polaritet (+/–).
 Držite subwoofer zvučnik van domašaja dece kako bi se sprečila mogućnost da deca stavljaju svoje ruke ili
strane predmete u kanal (otvor) subwoofer zvučnika.
 Ne vešajte subwoofer zvučnik na zid kroz ovaj kanal (otvor).
M
HT-BD1250A_SER-1.indd 21
Ako stavite zvučnik blizu vašeg TV aparata, boja ekrana bi mogla da se izobliči zbog magnetnog polja koje
zvučnik stvara. Ako se to desi, udaljite zvučnik od vašeg TV aparata.
21
2009-06-29
2:35:11
povezivanja
POVEZIVANJE OPCIONOG BEŽIČNOG PRIJEMNOG MODULA
Modul bežičnog prijemnika (SWA-4000)
Ovaj proizvod (HT-BD1250/HT-BD1252/HT-BD1255) ) treba povezivati samo sa SWA-4000.
HT-BD1250
Centralni zvučnik
Prednji zvučnik (L)
Prednji zvučnik (R)
Zadnji zvučnik (L)
Subwoofer
Zadnji zvučnik (R)
MODUL BEŽIČNOG PRIJEMNIKA
HT-BD1252
Centralni zvučnik
Prednji zvučnik (L)
Prednji zvučnik (R)
Subwoofer
Zadnji zvučnik (L)
Zadnji zvučnik (R)
MODUL BEŽIČNOG PRIJEMNIKA
HT-BD1255
Centralni zvučnik
Prednji zvučnik (L)
Prednji zvučnik (R)
Subwoofer
Zadnji zvučnik (L)
Zadnji zvučnik (R)
MODUL BEŽIČNOG PRIJEMNIKA
22
HT-BD1250A_SER-1.indd 22
2009-06-29
2:35:17
SER
Modul bežičnog prijemnika (SWA-4000)
1. Povežite prednje, centralne i subwoofer zvučnike sa Blu-ray kućnim
bioskopom u skladu sa stranom 22.
3. Povežite levi i desni zadnji zvučnik na bežični prijemni
modul.
4. Priključite mrežni kabl modula bežičnog prijemnika u zidnu
utičnicu.
Zaobljena strana je
okrenuta na levo
TX kartica
3. Uključite Blu-ray kućni bioskop. Glavni uređaj i bežični modul će međusobno komunicirati i vi ćete čuti
zvuk iz zadnjih zvučnika.
● POVEZIVANJA
2. Kada je Blu-ray kućni bioskop isključen, ubacite TX karticu u
priključak za TX karticu (WIRELESS) na zadnjoj ploči glavne jedinice.
• Držite TX karticu tako da zaobljena stranica bude okrenuta nalevo
i ubacite karticu u priključak.
• TX kartica omogućava komunikaciju između glavne
jedinice i bežičnog prijemnika.
M
Stavite bežični prijemni modul iza mesta za slušanje. Ako je bežični prijemni modul suviše
blizu glavne jedinice, zbog ometanja se može primetiti izvesno prekidanje zvuka.
 Ako blizu sistema koristite uređaj kao što je mikrotalasna pećnica, bežična LAN kartica ili
neki drugi uređaj koji koristi istu frekvenciju (5,8 GHz), zbog ometanja se može primetiti
izvesno prekidanje zvuka.
 Domet prenosa između glavnog uređaja i bežičnog prijemnog modula je oko 10 metara, ali
to može da varira u zavisnosti od vaše radne sredine. Ako se između glavnog uređaja i
bežičnog prijemnog modula nalazi armirani ili metalni zid, sistem možda uopšte neće
funkcionisati zato što radio talasi ne mogu da prodru kroz metal.
 Ako glavna jedinica ne uspostavi bežičnu vezu, sistemu je potrebna ID postavka između
glavne jedinice i bežičnog prijemnog modula. Kada se glavna jedinica isključi, pritisnite
numeričke tastere "0"J"1"J"3"J"5" na daljinskom upravljaču i glavna jedinica će se
uključiti. Kada je bežični prijemni modul uključen, pritisnite taster "ID SET" na zadnjoj strani
jedinice 5 sekundi.
 Ne stavljajte nijednu drugu karticu osim TX kartice koja je namenjena za ovaj proizvod.







Ako se koristi druga TX kartica, proizvod bi se mogao oštetiti ili se kartica ne bi mogla lako
izvaditi.
Ne stavljajte TX karticu naopako ili u obrnutom smeru.
TX karticu umetnite kada je Blu-ray kućni bioskop isključen. Umetanje kartice kada je
uređaj uključen može prouzrokovati problem.
Ako je TX kartica umetnuta i ako je podešavanje bežičnog prijemnog modula završeno,
zvuk se ne šalje preko konektora za zadnje zvučnike na glavnom uređaju.
Bežična prijemna antena je ugrađena u bežični prijemni modul. Držite jedinicu dalje od vode
i vlage.
Da obezbedite optimalno slušanje, pobrinite se da prostor oko lokacije bežičnog prijemnog
modula bude čist, bez ikakvih prepreka.
Ako se iz zadnjih bežičnih zvučnika ne čuje nikakav zvuk, prebacite mod na DVD 5.1kanalni ili Dolby Pro Logic II.
U 2-CH modu se neće čuti nikakav zvuk iz bežičnih zadnjih zvučnika.
23
HT-BD1250A_SER-1.indd 23
2009-06-29
2:35:20
povezivanja
POVEZIVANJE VIDEO IZLAZA NA VAŠ TV APARAT
Izaberite jedan od tri načina povezivanja sa TV aparatom.
NAČIN 3
(isporučeno)
NAČIN 2
NAČIN 1
NAČIN 1 : HDMI (NAJBOLJE)
Povežite HDMI kabl od HDMI OUT (nije isporučen) konektora na zadnjoj ploči Blu-ray kućnog bioskopa na
HDMI IN konektor na vašem TV aparatu.
M
U zavisnosti od vašeg TV aparata, neke HDMI izlazne rezolucije neće moći da se prikažu.
 Ukoliko je HDMI kabl povezan između plejera i TV aparata, izlaz Blu-ray kućnog bioskopa se u
roku od 10 sekundi automatski postavlja na HDMI.
 Ako koristite opciju Anynet + (pogledajte stranu 46) i ako je izvedeno i komponentno i HDMI
povezivanje, automatski se bira HDMI mod.
 Kada prvi put povezujete plejer i TV aparat korišćenjem HDMI kabla ili na taj način povezujete novi
TV aparat, HDMI izlazna rezolucija će se automatski postaviti na najvišu rezoluciju TV aparata.
 Ako koristite HDMI kabl za povezivanje Samsung TV aparata sa Blu-Ray kućnim bioskopom,
možete lako upravljati plejerom pomoću daljinskog upravljača za TV aparat. (To je moguće samo
kod Samsung TV aparata koji podržavaju opciju Anynet+.) (Pogledajte stranu 46)
 Ako se HDMI kabl poveže ili izvuče u toku reprodukcije CD-DA, MP3 ili JPEG datoteke, plejer će
zaustaviti reprodukciju.
 Kada realizujete video povezivanje, podesite izvor za video ulaz na vašem TV tako da se poklopi sa
odgovarajućim video izlazom (HDMI, komponentni ili kompozitni) vašeg Blu-ray kućnog bioskopa.
Pogledajte korisnički priručnik za vaš TV aparat za više informacija o tome kako se bira izvor
ulaznog video signala za TV aparat.
 Ako ste podesili daljinski upravljač tako da upravlja vašim TV aparatom, pritisnite taster
SOURCE na daljinskom upravljaču i izaberite HDMI za spoljni izvor vašeg TV aparata.
Funkcija automatske HDMI detekcije
Video izlaz plejera se automatski prebacuje u HDMI mod kada se HDMI kabl povezuje dok je napajanje
uključeno. Za moguće HDMI rezolucije, pogledajte stranu 44.
• HDMI (Interfejs za multimedije visoke definicije)
HDMI je interfejs koji omogućava digitalan prenos video i audio podataka preko samo jednog konektora.
Korišćenjem HDMI, Blu-ray kućni bioskop prenosi digitalne video i audio signale i prikazuje živopisne slike na TV aparatu koji
ima ulazni HDMI konektor.
24
HT-BD1250A_SER-1.indd 24
2009-06-29
2:35:21
SER
● POVEZIVANJA
• Opis HDMI veze
HDMI konektor - Podržava video i digitalne audio podatke.
- HDMI šalje samo čist digitalni signal do TV aparata.
- Ako vaš TV aparat ne podržava HDCP (Širokopojasna zaštita digitalnog sadržaja), na ekranu se pojavljuje slučajni šum.
• Zašto Samsung koristi HDMI?
Analogni TV aparati zahtevaju analogni video/audio signal. Međutim, kada se reprodukuje BD/DVD, podaci koji se
prenose na TV su digitalni. Zato je potreban ili digitalni/analogni konvertor (u Blu-ray kućnom bioskopu) ili analogni/
digitalni konvertor (u TV aparatu). Tokom ove konverzije, kvalitet slike se pogoršava zbog šuma i gubitka signala.
HDMI tehnologija je superiorna zato što ne zahteva D/A konverziju i predstavlja čist digitalni signal od plejera do
vašeg TV aparata.
• Šta je HDCP?
HDCP (Širokopojasna zaštita digitalnog sadržaja) predstavlja sistem za zaštitu od kopiranja sadržaja BD/DVD
diskova koji se prenose preko HDMI. On obezbeđuje sigurnu digitalnu vezu između video izvora (PC, DVD, itd.) i
prikaznog uređaja (TV, projektor, itd.). Sadržaj se šifrira na izvornom uređaju radi sprečavanja pravljenja
neovlašćenih kopija.
• Šta je Anynet+?
Anynet+ je praktična funkcija koja nudi povezani rad ovog uređaja preko Samsung TV aparata sa Anynet+ funkcijom.
- Ako vaš Samsung TV ima
logo, onda podržava Anynet+ funkciju.
- Ako uključite plejer i ubacite disk, plejer će početi da reprodukuje disk, a TV aparat će se automatski uključiti i
prebaciti u HDMI mod.
- Ako uključite plejer sa već ubačenim diskom i pritisnete taster Play, TV se automatski uključuje i prebacuje u
HDMI mod.
• Šta je BD Wise?
BD Wise je najnovija Samsungova opcija za međusobno povezivanje.
- Ako Samsungove proizvode sa opcijom BD-Wise međusobno povežete preko HDMI, automatski se postavlja
optimalna rezolucija.
NAČIN 2 : Komponentni video (BETTER)
Ako vaš TV aparat ima ulaze za komponentni video signal, povežite kabl za komponentni video signal
(nije isporučen) između konektora komponentnog video izlaza (Pr, Pb i Y) na zadnjoj ploči Blu-ray
kućnog bioskopa i konektora komponentnog video ulaza na vašem televizoru.
M
Možete da izaberete jednu od više rezolucija, kao što su 1080i, 720p, 576p/480p i 576i/480i,
zavisno od tipa diska. (Pogledajte stranu 44)
 Stvarna rezolucija može da se razlikuje od postavke u meniju SETUP ukoliko su povezani i komponentni i
HDMI kablovi. Rezolucija može da se razlikuje u zavisnosti od diska. (Pogledajte stranu 44)
 Kada realizujete video povezivanje, podesite izvor za video ulaz na vašem TV tako da se poklopi sa
odgovarajućim video izlazom (HDMI, komponentni ili kompozitni) vašeg Blu-ray kućnog bioskopa.
Pogledajte korisnički priručnik za vaš TV aparat za više informacija o tome kako se bira izvor ulaznog
video signala za TV aparat.
 Ako ste podesili daljinski upravljač tako da pravilno upravlja vašim TV aparatom, pritisnite taster
SOURCE na daljinskom upravljaču i izaberite COMPONENT za spoljni izvor vašeg TV aparata.
 U modu DVD reprodukcije, ukoliko su povezani HDMI i komponentni konektori i ako
izaberete komponentni 1080p, 1080i ili 720p mod, meni za podešavanje ekrana će
prikazati izlaznu rezoluciju kao 1080p, 1080i ili 720p. Prava rezolucija je 576i/480i.
NAČIN 3 : Kompozitni video (DOBRO)
Povežite isporučeni video kabl od konektora za video izlaz (VIDEO OUT) na zadnjoj ploči Blu-ray kućnog
bioskopa na konektor za video ulaz (VIDEO IN) na vašem TV aparatu.
M
VIDEO izvor uvek šalje signal rezolucije 576i/480i bez obzira na rezoluciju koja je podešena u meniju
SETUP. (Pogledajte stranu 44)
 Kada realizujete video povezivanje, podesite izvor za video ulaz na vašem TV tako da se poklopi sa
odgovarajućim video izlazom (HDMI, komponentni ili kompozitni) vašeg Blu-ray kućnog bioskopa.
Pogledajte korisnički priručnik za vaš TV aparat za više informacija o tome kako se bira izvor ulaznog
video signala za TV aparat.
 Ako ste podesili daljinski upravljač tako da upravlja vašim TV aparatom, pritisnite taster
SOURCE na daljinskom upravljaču i izaberite VIDEO za spoljni izvor vašeg TV aparata.
 Nemojte povezivati uređaj preko videorekordera (VCR). Na video signale koji se šalju preko
videorekordera mogu da utiču sistemi za zaštitu autorskih prava, a slika na televizoru će biti
izobličena.
25
HT-BD1250A_SER-1.indd 25
2009-06-29
2:35:23
povezivanja
POVEZIVANJE IPOD-A
Možete da uživate u muzičkim i video datotekama sa iPod-a preko glavnog uređaja. O radu iPod-a sa ovim Blu-ray
kućnim bioskopom, pogledajte strane 27 i 80 ~ 82.
(isporučen)
1. Povežite iPod priključnu bazu na konektor za iPod na zadnjoj ploči glavnog uređaja.
2. iPod stavite u priključnu bazu.
• Na TV ekranu se pojavljuje poruka “iPod Connected”.
M





VIDEO izlaz mora da bude povezan sa vašim televizorom da biste gledali iPod video (pogledajte
stranu 25).
Kako se priključci za kablove nalaze blizu, pobrinite se da izvadite USB memorijski uređaj pre
nego što iskopčate priključni kabl za iPod.
Podesite jačinu zvuka na umereni nivo pre nego što povežete vaš iPod i Blu-ray kućni bioskop.
Kada se uređaj uključi i kada povežete iPod, uređaj će puniti bateriju vašeg iPod-a.
Pobrinite se da konektor priključne baze povežete tako da nalepnica “SAMSUNG” bude
okrenuta na gore.
„Made for iPod” znači da je elektronska dodatna oprema specijalno dizajnirana za povezivanje
na iPod i da njen projektant potvrđuje da ispunjava Apple radne standarde.
26
HT-BD1250A_SER-1.indd 26
2009-06-29
2:35:23
SER
iPod modeli koji su dostupni za HT-BD1250/HT-BD1252/HT-BD1255
iPod 5. generacije
(video) 30GB 60GB
80 GB
iPod classic
80GB 120GB 160GB
iPod touch
1. generacije
4GB 16GB 32GB
iPod nano
4. generacije (video)
8GB 16GB
iPhone 3G
8GB 16GB
iPod touch
2. generacije
8GB 16GB 32GB
iPhone
4GB 8GB 16GB
● POVEZIVANJA
iPod nano 3. generacije
(video)
4GB 8GB
M
„Made for iPod” znači da je elektronska dodatna oprema specijalno dizajnirana za povezivanje na
iPod i da njen projektant potvrđuje da ispunjava Apple radne standarde.
 „Made for iPhone” znači da je elektronska dodatna oprema specijalno dizajnirana za
povezivanje na iPhone i da njen projektant potvrđuje da ispunjava Apple radne standarde.
 Apple nije odgovoran za rad ovog uređaja ili njegovu usaglašenost sa sigurnosnim i
regulatornim standardima.
iPod je zaštitni znak kompanije Apple Inc., koji je registrovan u SAD i drugim zemljama. iPhone je
zaštitni znak kompanije Apple Inc.
27
HT-BD1250A_SER-1.indd 27
2009-06-29
2:35:24
povezivanja
POVEZIVANJE AUDIO SIGNALA SA SPOLJNIH KOMPONENATA
OPTICAL : Povezivanje na spoljnu digitalnu komponentu
Digitalne komponente kao što je kablovski dekoder/satelitski prijemnik (dekoder).
1. Povežite digitalni ulaz (Digital Input) (OPTICAL 1 ili OPTICAL 2) na glavnom uređaju na digitalni izlaz
(Digital Output) spoljne digitalne komponente.
2. Pritiskajte taster FUNCTION na daljinskom upravljaču da biste izabrali D.IN ulaz.
• Režim se menja na sledeći način: BD/DVD ➞ D.IN 1 ➞ D.IN 2 ➞ AUX ➞ FM.
Optički kabl
(nije isporučen)
M
Da biste gledali video signal sa svog kablovskog dekodera/satelitskog prijemnika, njegov
video izlaz morate da povežete na TV aparat.
 Sistem podržava digitalne frekvencije odmeravanja od 32 kHz ili više od spoljnih digitalnih
komponenata.
 Ovaj sistem podržava samo DTS i Dolby Digitalni audio signal; MPEG audio signal, koji
predstavlja tok bitova, ne može biti podržan.
28
HT-BD1250A_SER-1.indd 28
2009-06-29
2:35:24
SER
AUX : Povezivanje na spoljnu analognu komponentu
Analogne komponente kao što je video rekorder.
1. Povežite AUX IN (audio) na glavnom uređaju na audio izlaz (Audio Out) spoljne analogne
komponente.
• Vodite računa o bojama konektora.
● POVEZIVANJA
2. Pritiskajte taster AUX na daljinskom upravljaču da biste izabrali AUX ulaz.
• Možete da koristite i taster FUNCTION na glavnom uređaju.
Mod se menja na sledeći način: BD/DVD ➞ D.IN 1 ➞ D.IN 2 ➞ AUX ➞ FM.
Audio kabl (nije isporučen)
Ako spoljna analogna komponenta ima
samo jedan audio izlaz (Audio Out),
povežite bilo levi ili desni.
M
Možete da povežete konektor za video izlaz (Video Output) na vašem video rekorderu na
TV aparat i da povežete konektore za video izlaz (Audio Output) video rekordera na ovaj
proizvod.
29
HT-BD1250A_SER-1.indd 29
2009-06-29
2:35:25
povezivanja
POVEZIVANJE NA MREŽU
Da pristupite mrežnoj usluzi ili ažurirate trenutni fabrički program, morate da napravite jednu od datih veza.
Ako se povežete na mrežu, možete pristupiti BD-LIVE uslugama i ažuriranju softvera preko Samsungovog servera
za ažuriranje.
Slučaj 1 : Povezivanje direktnog LAN kabla sa vašim modemom
1. Korišćenjem Direct LAN kabla (UTP kabl, nije isporučen), povežite LAN konektor Blu-ray plejera na
LAN konektor vašeg modema.
Ka LAN portu
Širokopojasni modem
(sa integrisanim ruterom)
Povezivanje uz pomoć rutera
(npr. DSL)
Router
Širokopojasni modem
Or
Širokopojasna
usluga
Ka LAN portu
Ka LAN portu
Širokopojasna
usluga
PC veza sa ruterom za
PC tok podataka
M
Da biste koristili funkciju PC tok podataka (pogledajte stranice 83~84), realizujte mrežu između
svog računara i rutera.
 Internet pristup Samsungovom serveru za ažuriranje možda neće biti dozvoljen, što zavisi od
rutera koji koristite ili politike vašeg provajdera usluga Interneta.
Za više informacija, kontaktirajte svog provajdera usluga Interneta.
 DSL korisnici treba da se povežu na Internet preko rutera.
30
HT-BD1250A_SER-1.indd 30
2009-06-29
2:35:27
SER
Slučaj 2 : Povezivanje na bežični IP delitelj
Možete se povezati na mrežu bežičnim IP deliteljem. Na strani 52 pogledajte “Podešavanje bežične
mreže”.
Priključak modema
● POVEZIVANJA
Bežični IP delitelj
Kabl modema
M
Bežični LAN adapter
(nije isporučen)
Ovaj uređaj je kompatibilan samo sa Samsungovim bežičnim LAN adapterom. (nije
isporučen)
(Naziv modela: WIS09ABGN).
- Samsungov bežični LAN adapter se prodaje posebno.
- Kontaktirajte agenta kompanije Samsung Electronics ili njegov centar za podršku
kupcima.
 Morate da koristite bežični IP delitelj koji podržava IEEE 802.11 a/b/g/n. (n se preporučuje
za stabilan rad bežične mreže.)
 Po svojoj prirodi, bežični LAN može prouzrokovati ometanje, što zavisi od uslova korišćenja
(AP performanse, razdaljina, prepreka, ometanje od strane drugih radio uređaja, itd.).
 Bežični IP delitelj postavite na infrastrukturni mod. “Ad-hoc” mod nije podržan.
 Ako koristite sigurnosni ključ za AP (bežični IP delitelj), podržava se samo sledeće:
1) Mod provere identiteta : WEP, WPAPSK, WPA2PSK
2) Tip šifrovanja : WEP, TKIP, AES
31
HT-BD1250A_SER-1.indd 31
2009-06-29
2:35:29
povezivanja
POVEZIVANJE FM ANTENE
1. Povežite isporučenu FM antenu na konektor FM 75Ω KOAKSIJALNI konektor.
2. Polako pomerajte žicu antene dok ne nađete mesto sa dobrim prijemom, a zatim je učvrstite na zid ili
neku drugu čvrstu površinu.
FM antena (isporučena)
M
Ova jedinica ne prima AM emisije.
Ventilator za hlađenje
Rashladni ventilator obezbeđuje hladan vazduh za uređaj radi sprečavanja pregrevanja.
Molimo da vodite računa o sledećem, radi vaše bezbednosti.
• Obezbedite dobro provetravanje jedinice. Ako jedinica ima lošu ventilaciju, temperatura u jedinici može da poraste i
ošteti jedinicu.
• Ne blokirajte ventilator za hlađenje ili otvore za ventilaciju. (Ako su ventilator ili otvori za ventilaciju pokriveni
novinama ili tkaninom, u jedinici se može stvoriti toplota i prouzrokovati požar.)
32
HT-BD1250A_SER-1.indd 32
2009-06-29
2:35:30
SER
osnovne funkcije vašeg Blu-ray kućnog bioskopa
U ovom delu su objašnjene osnovne funkcije reprodukcije i reprodukcija po tipu diska.
PRE REPRODUKCIJE
● OSNOVNE FUNKCIJE
• Uključite vaš TV aparat i podesite ga na pravilan video ulaz (ulaz na koji je povezan Blu-ray kućni bioskop).
• Ako ste povezali spoljni audio sistem, uključite ga i podesite na korektan audio ulaz.
Nakon povezivanja na plejer, kada prvi put pritisnete taster
POWER, pojavljuje se ovaj ekran:
MENU LANGUAGE SELECTION
Ako želite da izaberete jezik, pritisnite NUMERIČKI taster.
Press 1 for English
Pulsar 2 para Español
(Ovaj ekran će se pojaviti samo kada prvi put priključite plejer.)
Touche 3 pour Français
Drücken Sie 4 für Deutsch
Ako se ne podesi jezik na ovom početnom ekranu, postavke
Premere 5 per Italiano
Druk op 6 voor Nederlands
za jezik mogu da se menjaju pri svakom uključivanju ili
Macrovision : BBS42
isključivanju plejera. Zato se pobrinite da izaberete jezik koji
želite da koristite. Kada jednom izaberete jezik možete da ga
promenite tako što ćete pritisnuti taster STOP () na prednjoj
ploči uređaja i držati pritisnutim duže od 5 sekundi kada u
uređaju nema diska. Zatim se ponovo pojavljuje prozor za
izbor jezika MENU LANGUAGE SELECTION gde možete ponovo da podesite željeni jezik.
M
Diskovi koji se mogu reprodukovati na ovom plejeru (Kod sledećih diskova, mogućnost
reprodukovanja može zavisiti od uslova snimanja.)
• BD-ROM
• BD-RE
• BD-R
• DVD-R
• DVD-RW ((V mod)
• CD-RW/CD-R
• Uređaj možda neće moći da reprodukuje neke CD-R, CD-RW i DVD-R diskove zbog tipa
diska ili stanja snimka.
 Diskovi koji se ne mogu reprodukovati ovim plejerom.
• HD DVD
• DVD+RW
• DVD+R
• DVD-ROM
• DVD-RAM
• CDV
• CD-ROM
• CVD
• CD-I
• Super Audio CD(sem CD sloja)
• CDG-i ne reprodukuju grafiku, već samo zvuk.
 Blu-ray disk je novi format u razvoju. Zbog toga se mogu javiti problemi u vezi
kompatibilnosti sa novim i postojećim formatima diskova. Nisu svi diskovi kompatibilni i
neće svaki disk da se reprodukuje.
Za dodatne informacije pogledajte odeljak Beleška o usklađenosti i kompatibilnosti, tipu i
karakteristikama diska u ovom uputstvu. Ako naiđete na problem u vezi kompatibilnosti,
pozovite SAMSUNG centar za pomoć kupcima.
33
HT-BD1250A_SER-1.indd 33
2009-06-29
2:35:31
osnovne funkcije vašeg Blu-ray kućnog bioskopa
NAVIGACIJA U MENIJU NA EKRANU
System Information
System
Time Zone
Clock Set
Language
Video
Music
Photo
Setup
Audio
Power On/Off sound
Subtitle
BD Data Management
DivX Subtitle
DivX(R) Registration
Disc Menu
DivX(R) Deactivation
Menu
System Update
Audio
Display
Dynamic Compression
TV Aspect
AV Sync
Movie Frame (24 Fs)
Test Tone
Resolution
Speaker Distance
Progressive Mode
Sound Edit
Still Mode
Screen Message
HDMI
Network
Anynet + (HDMI-CEC)
Network Selection
Cable Network
Wireless Network
HDMI Format
BD Wise
HDMI Audio
Proxy
NTP Server
Network Connection Test
BD-LIVE Internet Connection
Parental
Parental Lock
Rating Level
New Password
REPRODUKOVANJE DISKA
1. Pritisnite taster OPEN/CLOSE.
2. Nežno stavite disk u fioku tako da nalepnica na disku bude okrenuta nagore.
3. Pritisnite taster PLAY ili taster OPEN/CLOSE da biste zatvorili fioku za disk.
M
Kada zaustavite reprodukciju diska, plejer pamti gde ste stali, tako da kada ponovo pritisnete
taster PLAY nastaviće od mesta na kome ste stali. Ta funkcija se zove "Vrati".
Kod nekih BD diskova(BD-J), ova funkcija može biti zabranjena.
 Dvaput pritisnite taster STOP tokom reprodukcije da biste onemogućili funkciju Resume za
nastavak.
 Za pauziranje reprodukcije, pritisnite taster PAUSE tokom reprodukcije.
Da biste nastavili, pritisnite još jednom taster PLAY.
 Ako je plejer zaustavljen duže od 5 minuta bez intervencije korisnika, na vašem TV aparatu će
se pojaviti screen saver (čuvar ekrana). Ako se plejer ostavi u režimu screen savera duže od
30 minuta, on će se automatski isključiti, osim tokom reprodukovanja CD-DA (Funkcija
automatskog isključivanja).
 Ako ne pritisnete nijedan taster na uređaju ili daljinskom upravljaču duže od 5 minuta kada je
34
HT-BD1250A_SER-1.indd 34
uređaj u modu pauze, plejer se zaustavlja (osim kod nekih Blu-ray diskova).
2009-06-29
2:35:31
SER
PODEŠAVANJE ZVUKA
Podešavanje Melodije pri Uključivanju / Isključivanju
Zvuk melodije se može podesiti tako da se čuje svaki put kada se plejer uključi ili isključi.
1. Kada je uređaj u stop modu, pritisnite taster MENU.
System Information
Music
2. Pritiskajte tastere ▲▼◄► da biste izabrali Setup, a zatim
pritisnite taster ENTER ili ►.
Time Zone
Photo
DVD
Setup
Language
Power On/Off sound : On On
Off
BD Data Management
Audio
DivX(R) Registration
Display
DivX(R) Deactivation
HDMI
System Update
◄
►
● OSNOVNE FUNKCIJE
3. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali System, a zatim
pritisnite taster ENTER ili ►.
Clock Set
System
Network
4. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali Power On/Off
sound, a zatim pritisnite taster ENTER ili ►.
Parental
5. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali On ili Off, a zatim
pritisnite taster ENTER ili ►.
6. Pritisnite taster MENU za izlazak iz menija za podešavanje.
KORIŠĆENJE FUNKCIJA PRETRAŽIVANJA I PRESKAKANJA
U toku reprodukcije možete brzo da pretražujete poglavlja ili numere i koristite funkciju preskakanja radi prelaska na sledeći deo.
hgfZCV
Pretraživanje poglavlja ili numera
U toku reprodukcije, pritisnite taster SEARCH(pretraga) (
).
Svaki put kada pritisnete taster PRETRAGA, brzina reprodukcije se menja na sledeći način.
BD-ROM, BD-RE, BD-R, DVD-VIDEO,
DVD-RW, DVD-R
 X 2  X 4  X 8  X 16  X 32  X 128
 X 2  X 4  X 8  X 16  X 32  X 128
• Možete skenirati programe i u suprotnom smeru.
• Za vraćanje na normalnu brzinu reprodukovanja, pritisnite taster PLAY.
M
U ovom režimu se ne čuje zvuk.
hgfZCV
Preskakanje numera
U toku reprodukcije pritisnite taster SKIP(preskoči) (
).
Ako u toku reprodukcije Blu-ray disk/DVD diska pritisnete taster PRESKOČI (
), on se prebacuje na
sledeće poglavlje.Ako pritisnete taster PRESKOČI (
), on se prebacuje na početak poglavlja. Još
jedan pritisak na ovaj taster prebacuje ga na početak prethodnog poglavlja.
35
HT-BD1250A_SER-1.indd 35
2009-06-29
2:35:31
osnovne funkcije vašeg Blu-ray kućnog bioskopa
USPORENA REPRODUKCIJA / REPRODUKCIJA KORAK-PO-KORAK
Usporena reprodukcija
hgfZCV
U modu pauze ili modu korak-po-korak pritisnite taster
SLOW na daljinskom upravljaču za usporenu reprodukciju.
• Ako pritisnete taster SLOW,  1/8  1/4  1/2
• Da se vratite na normalnu brzinu reprodukcije, pritisnite taster
PLAY ( ) .
M
Ova ikona (
) govori da je pritisnut pogrešan taster.
 U modu usporene reprodukcije se ne čuje zvuk.
 Usporeno reprodukcija funkcioniše samo unapred.
Reprodukcija korak-po-korak
hgfZCV
Tokom reprodukcije pritisnite taster STEP na daljinskom upravljaču
za reprodukciju korak-po-korak.
• Svaki put kada se taster pritisne, pojaviće se novi frejm.
• Kada se pritisne taster STEP, aktiviraće se sledeći frejm.
• Da se vratite na normalnu reprodukciju, pritisnite taster
PLAY ( ).
M
U modu reprodukcije korak-po-korak se ne čuje zvuk.
 Reprodukcija korak-po-korak funkcioniše samo unapred.
36
HT-BD1250A_SER-1.indd 36
2009-06-29
2:35:32
SER
podešavanje sistema
PODEŠAVANJE SATA
Izaberite vašu vremensku zonu
1. Kada je uređaj u stop modu, pritisnite taster MENU.
Music
Photo
DVD
Setup
3. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali System, a zatim
pritisnite taster ENTER ili ►.
4. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali Time Zone, a zatim
pritisnite taster ENTER ili ►.
System Information
System
◄
Time Zone
►
Language
Clock Set
Audio
Power On/Off sound : On
Display
BD data management
HDMI
DivX(R) Registration
Network
DivX(R) Deactivation
Parental
System Update
5. Koristite taster ◄► da postavite kursor na odgovarajuću
vremensku zonu za vaš region i pritisnite taster ENTER.
Music
Time Zone
Photo
DVD
Setup
◄
System Information
System Setup
◄
Time Zone
Clock Set
Audio Setup
Power On/Off sound : On
Display Setup
BD data management
HDMI Setup
DivX(R) Registration
Network SetupGMT + 00:00
DivX(R) Deactivation
London, Lisbon
Parental Setup
System Update
Save
M
►
Language Setup
● PODEŠAVANJE SISTEMA
2. Pritiskajte tastere ▲▼◄► da biste izabrali Setup, a zatim
pritisnite taster ENTER ili ►.
►
Return
Da biste automatski podesili vreme, postavite NTP server na "On” (pogledajte stranu 57).
Podesite sat
Da biste ga podesili, pratite korake od 1 do 3 date iznad.
Music
4. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali Clock Set, a zatim
pritisnite taster ENTER ili ►.
System Information
Photo
DVD
Setup
Time Zone
System
◄
Clock Set
Language
Power On/Off sound : On
Audio
BD data management
Display
DivX(R) Registration
HDMI
DivX(R) Deactivation
Network
System Update
►
Parental
Music
System Information
5. Pritiskajte tastere ◄► da biste došli na “da.” (datum), “hr”
(sat) i “min” (minut). Podesite datum i vreme pritiskanjem
tastera ▲▼, a zatim pritisnite taster ENTER.
Photo
DVD
Setup
Time Zone
Clock Set
◄
Clock Set
System
da.
hr.
min.
Power On/Off sound : On
Language
JAN/01/2009
01 management
01
BD data
Audio
Display Thursday
HDMI
Network
►
DivX(R) Registration
DivX(R) Deactivation
Save
System UpdateReturn
Parental
37
HT-BD1250A_SER-2.indd 37
2009-06-29
2:39:35
podešavanje jezika
PODEŠAVANJE OPCIJA ZA JEZIK
Ako podesite svoj audio meni, meni titlova, meni diska i jezičke opcije menija plejera, oni će se automatski
primenjivati svaki put kada gledate film.
Ako u toku reprodukcije diska želite da izaberete drugi jezik zvuka ili titla, za izbor možete
koristiti i meni diska.
1. Kada je uređaj zaustavljen, u stop režimu, pritisnite taster
MENU.
2. Pritiskajte tastere ▲▼◄► da biste izabrali Setup, a zatim
pritisnite taster ENTER ili ►.
Music
Photo
DVD
Setup
System
◄
Language
◄
M
Audio
Display
HDMI
Network
Parental
Music
3. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali Language, a zatim
pritisnite taster ENTER ili ►.
Prikazaće se meni za podešavanje jezika.
Photo
DVD
Setup
System
Audio
: Original
Audio
Subtitle
: Auto
Display
DivX Subtitle
: Western
HDMI
Disc Menu
: English
Network
Menu
: Auto
Audio
: Original
Original
English
: Auto
Français
: Western
Deutsch
: English
Español
: Auto
Italiano
Language
◄
►
Parental
Music
4. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali željenu jezičku
opciju, a zatim pritisnite taster ENTER ili ►.
Photo
DVD
• Audio : Za audio jezik diska.
• Subtitle : Za titlove diska.
• DivX Subtitle : Za jezik DivX titla po regionu.
Setup
System
Language
◄
Audio
Subtitle
Display
DivX Subtitle
HDMI
Disc Menu
Network
Menu
►
Parental
Western
Afrički, Baskijski, Katalonski, Danski, Holandski, Farski, FiNski, Nemački, Islandski, Indonežanski,
Italijanski, Malajski, Norveški, Portugalski, Španski, Svahili, Švedski
Central
Engleski, Albanski, Hrvatski, Češki, Mađarski, Poljski, Rumunski, Srpski (Latinica), Slovački,
Slovenački
Greek
Engleski, Grčki
Cyrillic
Engleski, Azerbejdžanski, Beloruski, Bugarski, Kazahstanski, Makedonski, Ruski, Tatarski, Ukrajinski,
Uzbekistanski
• Disc Menu : Za meni diska koji se nalazi na disku.
• Menu : Za ekranski meni vašeg Blu-ray plejera.
5. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali željenu jezičku opciju, a zatim pritisnite taster ENTER.
M
Pritisnite taster RETURN ili ◄ za povratak na prethodni meni. Pritisnite taster MENU za
izlazak iz menija.
 Izabrani jezik će se pojaviti samo ako ga podržava disk.
 Ukoliko se jezik titla prikazuje sa lošim slovima, promenite na DivX titl za odgovarajući
region. Ako i dalje ne funkcioniše, to znači da format nije podržan.
38
HT-BD1250A_SER-2.indd 38
2009-06-29
2:39:43
SER
audio postavke
PODEŠAVANJE OPCIJA ZVUČNIKA
Dynamic Compression
Music
System
Photo
DVD
Setup
Language
Display
Dynamic Compression : On On
Off
AV Sync
: 50msec
HDMI
Test Tone
Audio
◄
Network
● AUDIO POSTAVKE
To je aktivno samo ako je detektovan Dolby Digital signal.
• On : Kada se muzička podloga filma reprodukuje manjom
jačinom zvuka ili sa malih zvučnika, sistem može da primeni
odgovarajuću kompresiju kako bi tiši sadržaj bio razumljiviji i
da bi se sprečilo da dramatični prelazi budu previše glasni.
• Off : Možete da uživate u filmu u standardnom dinamičkom
opsegu.
►
Speaker Distance
Parental
Sound Edit
AV Sync
Video zapis može da se čini sporiji od audio zapisa ako je plejer
povezan na digitalni TV aparat. Ako se to desi, podesite vreme
kašnjenja zvuka tako da odgovara video zapisu.
• Možete da podesite vreme kašnjenja zvuka od 0 ms do 300
ms. Postavite ga na optimalnu vrednost.
Music
System
Photo
DVD
Setup
Dynamic Compression : On
Language
Audio
◄
AV Sync
: 50msec
0msec
Display
Test Tone
HDMI
Speaker Distance
25msec
50msec
75msec
Network
Sound Edit
100msec
Parental
125msec
Podešavanje tonske probe
Koristite funkciju tonske probe da proverite veze zvučnika.
Music
System
Photo
1. Kada je uređaj u Stop modu, pritisnite taster MENU.
DVD
Setup
2. Pritiskajte tastere ▲▼◄► da dođete na prikaz Setup, a
zatim pritisnite taster ENTER ili taster ►.
Language
Audio
Dynamic Compression : On
◄
Display
AV Sync
HDMI
Test Tone
Network
►
: 50msec
Speaker Distance
Parental
Sound Edit
3. Pritiskajte tastere ▲▼ da dođete na prikaz Audio, a zatim
pritisnite taster ENTER ili taster ►.
• Prikazaće se meni za podešavanje zvuka.
4. Pritiskajte tastere ▲▼ da dođete na prikaz Test Tone,
a zatim pritisnite taster ENTER ili taster ►.
Music
Dynamic Compression : On
System
Photo
5. Pritisnite CRVENI(A) taster.
• Tonska proba će biti poslata redom na L C R SR SL LFE itako da se možete uveriti da su
zvučnici pravilno podešeni.
DVD
Setup
Language
Audio
AV Sync
◄
: 50msec
Test Tone
Display
Speaker Distance
HDMI
Sound Edit
►
Network
Parental
6. Da završite tonsku probu, pritisnite ponovo CRVENI (A)
taster.
M
Pritisnite taster RETURN za povratak na prethodni meni.
Music
 Kada reprodukujete BD/DVD ili CD, on će funkcionisati
samo u stop modu.
 Koristite ovu funkciju da biste proverili da li je svaki
zvučnik pravilno povezan i da li postoji neki problem.
 Kada je uključen HDMI AUDIO (zvuk se čuje preko TV
zvučnika), funkcija TONSKE PROBE nije dostupna.
DVD
Photo
Dynamic Compression : On
System
System Setup
Setup
Test Tone
Language
AV Sync
: 50msec
Language Setup
Setup
Setup
Audio
Audio Setup
Setup
DD ii ss pp ll aa yy
Setup
Setup
◄
◄
Test Tone
►
Speaker Distance
Sound Edit
USER
HH D
D M
M II
Setup
Setup
NN ee tt w
w oo rr kk
Setup
Surround Left
Setup
Parental
Setup
Parental
Setup
Return
A Stop
39
HT-BD1250A_SER-2.indd 39
2009-06-29
2:39:46
audio postavke
PODEŠAVANJE OPCIJA ZVUČNIKA
Podešavanje rastojanja zvučnika
Ako zvučnici ne mogu da se postave na jednakim rastojanjima od mesta za slušanje, možete da
podesite vreme kašnjenja audio signala iz prednjih, subwoofer, centralnog i surround zvučnika.
1. Kada je uređaj u Stop modu, pritisnite taster MENU.
Music
System
2. Pritiskajte tastere ▲▼◄► da dođete na prikaz Setup, a
zatim pritisnite taster ENTER ili taster ►
Photo
DVD
Setup
3. Pritiskajte tastere ▲▼ da dođete na prikaz Audio, a zatim
pritisnite taster ENTER ili taster ►.
Language
Audio
◄
Dynamic Compression : On
Display
AV Sync
HDMI
Test Tone
Network
►
: 50msec
Speaker Distance
Parental
Sound Edit
• Prikazaće se meni za podešavanje zvuka.
4. Pritiskajte tastere▲▼ da dođete na prikaz Speaker
Distance, a zatim pritisnite taster ENTER ili taster ►.
5. Pritiskajte tastere▲▼ da izaberete željeni zvučnik, a zatim
pritiskajte tastere ◄► da podesite rastojanje zvučnika.
Dynamic Compression : On
Music
Photo
DVD
Setup
System
AV Sync
Language
Test Tone
Audio
◄
Display
Speaker Distance
►
Sound Edit
HDMI
• Rastojanje zvučnika možete da podesite između 0,3m(1ft) i
9m(30ft).
Network
Parental
6. Kada završite, pomoću tastera ▲▼◄► izaberite Save, a
zatim pritisnite taster ENTER.
Ako ne želite da sačuvate vaša podešenja, pomoću
tastera ▲▼◄► izaberite Cancel, a zatim pritisnite taster
ENTER.
Dynamic Compression : On
Music
Photo
DVD
Front
Setup
AV Sync
System Speaker
Setup
Distance
Language Setup
Center
Audio Setup
◄
Speaker Distance10ft (3.0m)
Sound Edit
10ft (3.0m)
Cancel
Move
▲
▼
▲
▼
►
10ft (3.0m)
10ft (3.0m)
HDMI Setup
Surround Network Setup
Parental Setup
Save
A Test Tone
: 50msec
Test Tone
SubwooferDisplay Setup
M
: 50msec
Adjust
Return
Pritisnite taster RETURN za povratak na prethodni meni.
Podešavanje opcije Sound Edit
Možete da podesite simetriju i nivo za svaki zvučnik.
Music
System
Photo
1. Kada je uređaj u Stop modu, pritisnite taster MENU.
2. Pritiskajte tastere ▲▼◄► da dođete na prikaz Setup, a
zatim pritisnite taster ENTER ili taster ►.
3. Pritiskajte tastere ▲▼ da dođete na prikaz Audio, a zatim
pritisnite taster ENTER ili taster ►.
DVD
Setup
Language
Audio
◄
Dynamic Compression : On
Display
AV Sync
HDMI
Test Tone
Network
►
: 50msec
Speaker Distance
Parental
Sound Edit
• Prikazaće se meni za podešavanje zvuka.
40
HT-BD1250A_SER-2.indd 40
2009-06-29
2:39:51
4. Pritiskajte tastere ▲▼ da dođete na prikaz Sound Edit,
a zatim pritisnite taster ENTER ili taster ►.
5. Pritiskajte tastere ▲▼ da izaberete željeni zvučnik, a zatim
pritiskajte taster ◄► da podesite postavke.
AV Sync
Music
DVD
Setup
Speaker Distance
Language
Audio
Sound Edit
◄
►
Display
HDMI
6. Kada završite, pomoću tastera ▲▼◄► izaberite Save,
a zatim pritisnite taster ENTER.
Ako ne želite da sačuvate vaša podešenja, pomoću tastera
▲▼◄► izaberite Cancel, a zatim pritisnite taster ENTER.
Network
Parental
Pritisnite taster RETURN za povratak na prethodni meni.
Podešavanje simetrije prednjeg / Surround / zvučnika
AV Sync
Music
• Jačina zvuka se smanjuje prema -6.
: 50msec
Speaker Edit
Test Tone
System Setup
• Možete da izaberete 0, -6 i OFF.
Photo
DVD
Setup
Language Setup
Audio Setup
Speaker Distance
◄
Sound Edit
►
● AUDIO POSTAVKE
M
: 50msec
Test Tone
System
Photo
SER
Podešavanje opcije Sound Edit
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Podešavanje nivoa centralnog/ Surround / Subwoofer
zvučnika
Parental Setup
Save
▲
▼
Cancel
Move
▲
▼
A Test Tone
Adjust
Return
• Nivo jačine zvuka se može podešavati u koracima od +6dB
do –6dB.
• Zvuk se pojačava prema +6dB, a utišava prema -6dB.
M
Pritisnite CRVENI(A) taster da pokrenete tonsku
probu sa pokazanim ekranom; ona funkcioniše na
isti način kao obična tonska proba.
 Ponovo pritisnite CRVENI(A) taster da zaustavite
tonsku probu i vratite se na prethodni ekran.
Music
Photo
DVD
Setup
Dynamic Compression : On
System Setup
Test Tone
Language Setup
Audio Setup
AV Sync
◄
Display
Setup
H D M I
Setup
: 50msec
Test Tone
►
Speaker Distance
USER
Sound Edit
Network
Surround Left
Setup
Parental
Setup
A Stop
Return
Fukcija DSP(inteligentan zvuk)
To će regulisati i stabilizovati nivo jačine zvuka tako da ne dolazi do drastičnih promena jačine zvuka u
slučaju da se menja kanal ili scena.
Pritisnite taster DSP.
• Svaki put kada se taster pritisne, izbor se menja na sledeći
način:
S.SOUND ON S.SOUND OFF
41
HT-BD1250A_SER-2.indd 41
2009-06-29
2:39:55
podešavanje displeja
PODEŠAVANJE OPCIJA PRIKAZA
Ova funkcija vam omogućava da podesite postavke TV ekrana. Ova funkcija zavisi od diska ili tipa TV aparata.
Možda neće funkcionisati sa nekim diskovima ili TV aparatima.
System
Music
1. Kada je uređaj u Stop modu, pritisnite taster MENU.
Language
Photo
Audio
2. Pritiskajte tastere ▲▼◄► da dođete na prikaz Setup, a
Setup
Display
zatim pritisnite taster ENTER ili taster ►.
HDMI
Network
3. Pritiskajte tastere ▲▼ da dođete na prikaz Display, a
Parental
zatim pritisnite taster ENTER ili taster ►.
Prikazaće se meni za podešavanje video prikaza.
◄
DVD
►
4. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali željene opcije
displeja od opcija na sledećim stranama.
5. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali željeni podmeni za
neku od opcija video prikaza, a zatim pritisnite taster ENTER.
Music
6. Svaka video opcija je detaljno opisana dole.
Setup
M
Photo
DVD
System
Language
Audio
Display
◄
TV Aspect
: 16:9 Normal
HDMI
Movie Frame (24 Fs) : Off
Network
Resolution
Parental
Progressive Mode
: Auto
Still Mode
: Auto
Screen Message
: On
Pritisnite taster RETURN ili ◄ za povratak na prethodni
meni. Pritisnite taster MENU za izlazak iz menija.
►
: 1080p
TV proporcija
Zavisno od tipa televozora koji imate, možda ćete hteti da prilagodite postavke ekrana. (proporcija)
• 4:3 Letter Box :
Izaberite kada želite da vidite totalnu 16:9
proporciju ekrana Blu-ray disk/DVD
sadržaja, čak i ako imate TV sa proporcijom
4:3. Pri vrhu i pri dnu ekrana pojaviće se
crne trake.
System
Music
Photo
DVD
Setup
Language
Audio
Display
◄
HDMI
Network
Parental
• 4:3 Pan-Scan :
Izaberite kada želite da vidite 16:9 proporciju
ekrana koju daju Blu-ray/DVD diskovi, bez crnih
traka na dnu i pri vrhu ekrana, čak i ako imate TV
sa proporcijom ekrana 4:3 (Krajnja leva i krajnja
desna strana slike filma biće odsečene).
TV Aspect
: 16:94:3
Normal
Letter Box
Movie Frame (24 Fs) : Off 4:3 Pan-Scan
16:9
Resolution
: 1080p Wide
16:9 Normal
Progressive Mode : Auto
►
Still Mode
: Auto
Screen Message
: On
• 16:9 Wide :
Možete da gledate punu 16:9 sliku na vašem TV-u sa širokim ekranom.
• 16:9 Normal :
Izvesni filmovi (izvor 4:3) će se prikazivati u proporciji 4:3 Pillarbox (crne linije na stranama
slike) čak i ako je izabrana proporcija 16:9 Normal.
M
Zavisno od tipa diska, neke proporcije možda neće biti na raspolaganju.
 Ako izaberete proporciju koja se razlikuje od proporcije vašeg TV ekrana, slika se može
izobličiti.
42
HT-BD1250A_SER-2.indd 42
2009-06-29
2:39:59
Filmovi se obično snimaju sa 24 sličica u sekundi. Neki Bluray diskovi imaju mogućnost za reprodukciju unazad pri ovoj
brzini frejmova. Kada opciju Movie Frame (24Fs) postavite na
ON možete da podesite HDMI izlaz Blu-ray kućnog bioskopa
na 24 frejmova u sekundi za postizanje boljeg kvaliteta slike.
SER
Filmska slika (24 Fs)
System
Music
Photo
DVD
Setup
Language
Audio
TV Aspect
Display
◄
: 16:9 Normal
Movie Frame (24 Fs) : Off On
HDMI
Resolution
Network
Progressive Mode
: Auto
Parental
Still Mode
: Auto
Screen Message
: On
►
Off
: 1080p
U opciji filmske slike (24Fs) možete da uživate kod televizora
koji podržavaju ovu brzinu frejmova.
● PODEŠAVANJE DISPLEJA
Ovaj meni može da se izabere samo kod HDMI izlazne
rezolucije 1080i ili 1080p.
U zavisnosti od diska, mogu da budu obuhvaćena dva tipa izvora: Filmski materijal (24 frejmova) i video
materijal (30 frejmova). Prilikom prebacivanja izvora sa filma na video i obrnuto, ekran može da trepće
nekoliko sekundi.
Rezolucija
Postavlja izlaznu rezoluciju Component i HDMI video signala.
System
Music
Language
TV Aspect
: 16:9 Normal
• Broj u 576p/480p, 576i/480i, 720p, 1080p i 1080i
Photo
Audio
Movie Frame (24 Fs) : Off
označava broj linija video signala. Slova i i p označavaju
Setup
Resolution
: 1080p
Display
1080p
HDMI
1080i
Progressive Mode : Auto
komponentno i progresivno skeniranje, respektivno.
720p
Network
Still Mode
: Auto
Parental
Screen Message
: On 576p/480p
- BD Wise : Automatski bira optimalnu rezoluciju kada je
576i/480i
preko HDMI povezan sa TV aparatom koji ima opciju BD
Wise.
(Stavka menija BD Wise se pojavljuje samo ako je
postavka BD Wise podešena na On.)
- 1080p : Daje 1080 linija progresivnog video signala (samo HDMI).
- 1080i : Daje 1080 linija analognog komponentnog video signala.
- 720p : Daje 720 linija progresivnog video signala.
- 576p/480p : Daje 576/480 linija progresivnog video signala.
- 576i/480i : Daje 576/480 linija analognog komponentnog video signala (samo komponentni).
◄
DVD
Ako povezani TV aparat ne podržava filmske frejmove za
izabranu rezoluciju, videćete sledeću poruku :
Ako izaberete Yes, a rezolucija nije podržana, ekran TV
aparata će se zacrneti. Sačekajte 15 sekundi i rezolucija će se
automatski vratiti na prethodnu vrednost
M
System
Music
Photo
DVD
Setup
Language
TV Aspect
: 16:9 Normal
Audio
Movie after
Framethe(24selection,
Fs) : Off
If no pictures are shown
◄ 15 Resolution
please wait for
seconds. And then, : 1080p
Display
the resolution will be reverted
Progressive Mode : Auto
HDMI
to the previous value automatically.
Still Mode
: Auto
Network
Would you like to make a selection?
Screen Message
: On
Parental
Yes
►
No
Ako je ekran prazan, pritisnite i držite pritisnuto dugme STOP () na prednjoj ploči plejera
više od 5 sekundi (nije ubačen disk). Sve postavke se vraćaju na fabrička podešenja. Pratite
korake na prethodnoj strani da biste pristupili svakom režimu i izabrali podešenje prikaza
koje podržava vaš TV aparat.
 Ako su vraćena fabrička podešenja, svi korisnički podaci, koji su sačuvani u BD podacima,
biće obrisani.
43
HT-BD1250A_SER-2.indd 43
2009-06-29
2:40:02
podešavanje displeja
PODEŠAVANJE OPCIJA VIDEO PRIKAZA / IZLAZA
Rezolucija u skladu sa izlaznim modom
• Blu-ray disk reprodukcija
HDMI
Component
(Povezan HDMI&Comp./ Povezan samo
Comp.)
VIDEO
1080p, Movie Frame(24Fs)
isklj
1080p@60F
1080i
576i(480i)
1080p/1080i, Movie Frame
(24Fs) uklj
1080p@24F
576i(480i) / 1080i
576i(480i)
1080i, Movie Frame (24Fs)
isklj
1080i
1080i
576i(480i)
720p
720p
720p
576i(480i)
576p (480p)
576p(480p)
576p(480p)
576i(480i)
576i (480i)
576p(480p)
576i(480i)
576i(480i)
HDMI
Component
(Povezan HDMI&Comp./ Povezan samo
Comp.)
VIDEO
1080p
1080p@60F
576i(480i) / 576p(480p)
576i(480i)
1080i
1080i
576i(480i) / 576p(480p)
576i(480i)
720p
720p
576i(480i) / 576p(480p)
576i(480i)
576p(480p)
576p(480p)
576i(480i) / 576p(480p)
576i(480i)
576i(480i)
576p(480p)
576i(480i)
576i(480i)
Izlaz
Podešavanje
• DVD reprodukcija
Izlaz
Podešavanje
M
U modu DVD reprodukcije, ukoliko su povezani HDMI i komponentni konektori i ako izaberete
komponentni 1080p, 1080i ili 720p mod, meni za podešavanje ekrana će prikazati izlaznu
rezoluciju kao 1080p, 1080i ili 720p. Prava rezolucija je 576i/480i.
 Ovaj plejer ima mogućnost automatske HDMI detekcije. Kada se plejer prvi put poveže na
TV aparat preko HDMI, izlaz plejera će se automatski postaviti na HDMI.
 Ako mogućnost automatske HDMI detekcije ne radi, ne možete da izaberete rezoluciju od
1080p ili filmski frejm (24Fs).
 Blu-ray disk mora da ima opciju za 24 frejma da bi se koristio režim Filmskog frejma (24Fs).
44
HT-BD1250A_SER-2.indd 44
2009-06-29
2:40:05
Progresivni mod pomaže da se unapredi kvalitet slike prilikom
gledanja DVD diskova sa rezolucijom 576i(480i).
• Auto : Izaberite kako bi plejer automatski podesio najbolju
sliku za DVD koji gledate.
• Video : Izaberite za najbolju sliku sa koncerta ili TV emisije
na DVD-u.
Music
Photo
DVD
Setup
SER
Progresivni mod
System
TV Aspect
: 16:9 Normal
Movie Frame (24 Fs) :
Off
Resolution
: 1080p
Language
Audio
HDMI
Progressive Mode : PCMAuto
Still Mode
: AutoVideo
Network
Screen Message
Display
◄
►
: On
Parental
● PODEŠAVANJE DISPLEJA
Traka okvira i polja
Mod nepokretne slike
Music
Postavku Auto, Field ili Frame podesite za najbolju moguću
nepokretnu sliku (mod pauze) sa DVD-a.
• Auto : Izaberite ovu postavku kako bi plejer automatski
prikazao najbolju nepokretnu sliku, što zavisi od sadržaja.
• Field : Izaberite ovu postavku kada pauzirate scenu sa
mnogo akcije.
• Frame : Izaberite ovu postavku da povećate rezoluciju
nepokretne slike
Photo
DVD
Setup
System
Movie Frame (24 Fs) : Off
Language
Audio
Display
◄
Resolution
: 1080p
Progressive Mode
: Auto
Still Mode
: Auto
Auto
: On Field
Frame
Screen Message
HDMI
Network
Parental
Ekranske poruke
• On : Prikazuje poruke vezane za režim rada.
• Off : DNe prikazuje poruke vezane za režim rada.
Music
Photo
DVD
Setup
System
Resolution
Language
Audio
Display
HDMI
◄
: 1080p
Progressive Mode
: Auto
Still Mode
: Auto
Screen Message
: On On
Off
Network
Parental
45
HT-BD1250A_SER-2.indd 45
2009-06-29
2:40:05
HDMI postavke
PODEŠAVANJE OPCIJA ZA HDMI POSTAVKE
1. Kada je uređaj zaustavljen, u stop režimu, pritisnite taster
MENU.
Audio
Photo
Display
DVD
Setup
◄
HDMI
◄
2. Pritiskajte tastere ▲▼◄► da biste izabrali Setup, a zatim
pritisnite taster ENTER ili ►.
Language
Music
Network
Parental
3. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali HDMI, a zatim
pritisnite taster ENTER ili ►.
Prikazaće se meni za podešavanje HDMI.
4. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali željenu opciju
prikaza, a zatim pritisnite taster ENTER ili ►.
M
Pritisnite taster RETURN ili ◄ za povratak na prethodni meni. Pritisnite taster MENU za izlazak iz
menija.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Samo za samsung proizvode
Šta je Anynet+?
Anynet+ je praktična funkcija koja nudi povezani rad ovog uređaja preko drugih Samsungovih uređaja sa
Anynet+ funkcijom.
Možete da upravljate ovom jedinicom korišćenjem daljinskog upravljača Samsung TV aparata ili uključite
Samsung TV aparat i kućni bioskop i pokrenite reprodukovanje diska jednostavnim pritiskanjem tastera
PLAY na daljinskom upravljaču TV aparata.
M
Ova funkcija nije na raspolaganju ako HDMI kabl ne podržava CEC.
Da biste koristili Anynet+
1. Povežite Blue-ray kućni bioskop na Samsung TV aparat pomoću HDMI kabla. (Vidi strane 24~25)
2. Uključite Anynet+ funkciju na vašem TV aparatu. (Pogledajte uputstvo za TV aparat za više informacija.)
Anynet+ funkcije
• Reprodukcija na jedan dodir
Možete da uključite Samsung TV aparat i kućni bioskop i da reprodukujete disk u ovom uređaju
jednostavnim pritiskom na taster PLAY na daljinskom upravljaču TV aparata.
• Gledanje na jedan dodir
Izaberite “Watching Blu-ray Home Theater” ili “Connected to Blu-ray Home Theater” (zavisno od
menija vašeg televizora) u Anynet+ meniju na televizoru. Blu-ray kućni bioskop će se automatski
uključiti, a televizor će preći u HDMI mod.
• Veza daljinskog upravljača
Možete da upravljate ovim plejerom preko daljinskog upravljača vašeg Samsung TV aparata.
• Dostupni tasteri na daljinskom upravljaču Samsung TV aparata: Ovi tasteri funkcionišu isto kao kod
daljinskog upravljača ovog Blu-ray kućnog bioskopa.
- Tasteri za kontrolu reprodukovanja :
- Tasteri za rad sa menijem :
- Tasteri Numerički : ~
46
HT-BD1250A_SER-2.indd 46
2009-06-29
2:40:08
● HDMI POSTAVKE
M
SER
TV Anynet+ Meni
Kada pritisnete taster Anynet+ na daljinskom upravljaču vašeg
n
Samsung TV aparata, prikazaće se sledeći ekranski meni (OSD).
THEATER
View
TV
• Meni Blu-ray kućnog bioskopa
Select Device
Record
- Kada reprodukujete film : prikazuje meni diska (isto kao
Menu on Device
taster DISC MENU na daljinskom upravljaču Blu-ray
Device Operation
Receiver : Off
kućnog bioskopa)
Setup
- U Stop modu : prikazuje meni za SETUP (isto kao taster
Move
Enter
Exit
MENU na daljinskom upravljaču Blu-ray kućnog bioskopa.)
• Meni funkcija Blu-ray kućnog bioskopa
- Kada se reprodukuje DVD VIDEO, DVD-RW/-R, BD-ROM, BD-RE :
prikazuje INFO EKRANSKI MENI (isto kao taster INFO na daljinskom upravljaču plejera)
Ovi meniji mogu da izgledaju drugačije, što zavisi od vašeg Samsung TV aparata.
HDMI format
Možete da poboljšate HDMI izlaz za povezivanje sa TV
aparatom ili monitorom.
• TV : Izaberite ako je povezan na TV aparat preko HDMI.
• Monitor : Izaberite ako je povezan na monitor preko HDMI.
Ako je plejer povezan na TV aparat, opcija Monitor nije
dostupna.
M
Audio
Photo
Display
DVD
Setup
HDMI
Anynet + (HDMI-CEC) : On
Network
BD Wise
: Tv TV
: On Monitor
Parental Stup
HDMI Audio
: Off
◄
HDMI Format
TV aparat ili monitor se moraju povezati na plejer pre nego što izaberete ovu opciju.
BD Wise
BD Wise je najnovija Samsungova opcija za međusobno
povezivanje.
Ako Samsungove proizvode sa opcijom BD-Wise
međusobno povežete preko HDMI, automatski se postavlja
optimalna rezolucija.
• On : Originalna rezolucija BD/DVD diska se direktno
isporučuje TV aparatu.
• Off : Izlazna rezolucija se fiksira na prethodno podešenu
rezoluciju, bez obzira na rezoluciju diska.
M
Language
Music
Samo za samsung proizvode
Language
Music
Audio
Anynet + (HDMI-CEC) : On
Photo
Display
DVD
Setup
HDMI
Network
◄
HDMI Format
: TV
BD Wise
: PCMOn
Off
: Off
HDMI Audio
►
Parental Stup
Ako želite da promenite rezoluciju kada je BD Wise mod uključen, BD Wise morate prvo da postavite na
“Isključeno”.
 Ako BD Wise podesite na “isključeno”, rezolucija povezanog TV aparata se automatski prilagođava na njegovu
maksimalnu rezoluciju
 Ako je plejer povezan na uređaj koji ne podržava BD Wise, ne možete da koristite funkciju BD wise.
 Radi pravilnog funkcionisanja opcije BD Wise, u menijima plejera i televizora podesite BD Wise na “uključeno”
47
HT-BD1250A_SER-2.indd 47
2009-06-29
2:40:09
HDMI postavke
PODEŠAVANJE OPCIJA ZA HDMI POSTAVKE
HDMI Audio
Svi audio signali koji se prenose preko HDMI kabla mogu da
se uključuju i isključuju (ON/OFF).
• On : I video i audio signali se prenose preko HDMI kabla
za povezivanje, a zvuk se isporučuje samo preko
zvučnika vašeg televizora.
Music
Photo
Language
Anynet + (HDMI-CEC) : On
HDMI Format
: TV
BD Wise
: On
Audio
Display
DVD
Setup
HDMI
Network
◄
HDMI Audio
: OffOn
Off
Parental Stup
• Off : Video signal se prenosi samo preko HDMI spojnog
kabla, a zvuk se isporučuje samo preko zvučnika
kućnog bioskopa.
M
Unapred zadata postavka za ovu funkciju je HDMI Audio Off.
 HDMI AUDIO se automatski spušta na 2-kanalni za TV zvučnike.
48
HT-BD1250A_SER-2.indd 48
2009-06-29
2:40:12
SER
zaštita od dece
PODEŠAVANJE ZAŠTITE OD DECE
Funkcija zaštite od dece funkcioniše sa Blu-ray disk/DVD diskovima kojima je dodeljen rejting koji vam pomaže da
kontrolišete tipove Blu-ray disk/DVD diskova koje gleda vaša porodica. Postoji do 8 nivoa rejtinga na disku.
1. Kada je uređaj zaustavljen, u stop režimu, pritisnite taster
MENU.
2. Pritiskajte tastere ▲▼◄► da biste izabrali Setup, a zatim
pritisnite taster ENTER ili ►.
3. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali Parental, a zatim
pritisnite taster ENTER ili ►.
Kada prvi put uključite vaš Blu-ray kućni bioskop prikazaće
se poruka “Enter New password.”.
Display
Music
HDMI
Photo
DVD
Setup
Network
Parental
◄
Display
Music
HDMI
Photo
DVD
Setup
Network
Parental
Parental Setup
Enter New password.
Return
0.9 Number
4. Unesite 4-cifrenu lozinku korišćenjem numeričkih tastera
na vašem daljinskom upravljaču.
Prikazaće se poruka “Confirm the password.”. Ponovo
unesite lozinku.
● ZAŠTITA OD DECE
hZ
Display
Music
HDMI
Photo
DVD
Setup
Network
Parental
Parental Setup
Confirm the password.
Return
0.9 Number
5. Pritisnite taster ENTER ili ► da biste izabrali Parental
Lock.
6. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali On ili Off, a zatim
pritisnite taster ENTER ili ►.
M
Display
Music
HDMI
Photo
DVD
Setup
Network
Parental
◄
Parental Lock
: Off
Rating Level
: 1(Kids)
►
New Password
Pritisnite taster RETURN ili ◄ za povratak na prethodni meni. Pritisnite taster MENU za
izlazak iz menija.
49
HT-BD1250A_SER-2.indd 49
2009-06-29
2:40:12
zaštita od dece
PODEŠAVANJE ZAŠTITE OD DECE
Ako ste zaboravili lozinku
1. Izvadite disk.
2. Pritisnite i držite pritisnut taster STOP () na prednjoj ploči 5 sekundi ili duže.
• Sve postavke će se vratiti na fabrička podešenja.
M
Ako su vraćena fabrička podešenja, svi korisnički podaci, koji su sačuvani u BD podacima,
biće obrisani.
Podešavanje nivoa rejtinga
1. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali Rating Level, a
zatim pritisnite taster ENTER ili ►.
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali željeni nivo rejtinga,
a zatim pritisnite taster ENTER. Na primer, ako izabete
neki nivo do Nivoa 6, diskovi koji sadrže Nivo 7, 8 neće se
reprodukovati.
Veliki broj znači da je program samo za odrasle.
Nivo 1 je najrestriktivniji, a Nivo 8 najslobodniji.
Display
Music
HDMI
Photo
DVD
Setup
Network
Parental
◄
Parental Lock
: Off
Rating Level
: 1(Kids)
8(Adults)
7
6
5
4
3
2
1(Kids)
New Password
►
Promena lozinke
1. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali New Password, a
zatim pritisnite taster ENTER ili ►.
Display
Music
HDMI
Photo
DVD
2. Unesite 4-cifrenu lozinku korišćenjem numeričkih tastera
na vašem daljinskom upravljaču. Prikazaće se poruka
“Enter New password.”.
Setup
Music
Photo
DVD
Setup
Network
Parental
◄
Parental Lock
: Off
Rating Level
: 1(Kids)
New Password
►
Display
Parental Lock
HDMI
Rating Level
Parental
Setup
◄
New Password
Parental
Network
: Off
: 1(Kids)
►
Enter New password.
0.9 Number
3. Unesite ponovo svoju lozinku korišćenjem numeričkih
tastera na daljinskom upravljaču.
Return
Display
Music
HDMI
Photo
DVD
Setup
Parental Lock
Rating Level
Parental Setup
◄
New Password
Parental
Network
: Off
: 1(Kids)
►
Confirm the password.
0.9 Number
Return
50
HT-BD1250A_SER-2.indd 50
2009-06-29
2:40:16
SER
podešavanje mreže
PODEŠAVANJE OPCIJA MREŽE
Da biste dobili informacije o pravilnim postavkama, proverite mrežne postavke vašeg računara ili
kontaktirajte svog provajdera internet usluga.
Da podesite mrežu svog Blu-ray kućnog bioskopa, pratite sledeće korake.
2. Pritiskajte tastere ▲▼◄► da biste izabrali Setup, a zatim
pritisnite taster ENTER ili ►.
Music
Photo
DVD
Setup
● PODEŠAVANJE MREŽE
1. Kada je jedinica u režimu Stop/No Disc (zaustavljena, bez
diska u njoj) pritisnite taster MENU.
Display
HDMI
Network
◄
Parental
3. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali Network, a zatim
pritisnite taster ENTER ili ►.
4. Pritiskajte tastere ▲▼ da izaberete željenu mrežnu opciju
od opcija koje su dole opisane, a zatim pritisnite taster
ENTER ili ►.
5. Pritiskajte tastere ▲▼ da izaberete željenu stavku, a zatim pritisnite taster ENTER.
Svaka opcija mreže je detaljno opisana ispod.
Biranje mreže
Izaberite Kablovska ili Bežična kao način povezivanja sa mrežom.
Da podesite, pratite gore navedene korake od 1 do 3.
4. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali Network Selection,
a zatim pritisnite taster ENTER ili ►.
• Cable : Izaberite ovu opciju za povezivanje na mrežu
pomoću kabla. (Vidi stranu 30)
• Wireless : Izaberite ovu opciju za bežično povezivanje
na mrežu. (Vidi stranu 31)
Music
Photo
DVD
Setup
Display
HDMI
Network
◄
Parental
Network Selection : Cable
►
Cable Network
Wireless Network
Proxy
NTP Server
: Off
Network Connection Test
BD-LIVE
Connection
: Allow (Valid Only)
Kablovska mreža
Da podesite, pratite gore navedene korake od 1 do 3.
Music
4. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali Cable Network, a
zatim pritisnite taster ENTER ili ►.
Photo
DVD
Setup
5. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali DHCP, a zatim
pritisnite taster ENTER.
Display
HDMI
Network Selection : Cable
Network
◄
Parental
Cable Network
BD-LIVE
Connection
M
►
Wireless Network
Proxy
NTP Server
: Off
Network Connection Test
: Allow (Valid Only)
Ako se DHCP postavi na On, ne možete da birate IP
adresu, Subnet Mask ili Gateway.
 Ako je DNS postavljen na Auto, ne možete da
Music
birate Primary/Secondary DNS.
Audio
Display
Photo
DVD
Setup
Cable Network
HDMI
DHCP
Network
IP Address
ParentalMask
Subnet
◄
Network Selection : Cable
: On
Cable Network
: 000 . 000 . 000 . 000
Wireless
Network
: 255
. 255 . 255
. 000
►
Proxy
: 000
. 000 . 000 . 000
Gateway
DNS
NTP Server
: Auto
Primary DNS
Network
Connection
Test
: 000
. 000 . 000
. 000
Secondary DNS
: 000
. 000 . 000
. 000
BD-LIVE
Internet
: Allow (Vaild Only)
Connection
Cancel
Save
Select
: Off
Return
51
HT-BD1250A_SER-2.indd 51
2009-06-29
2:40:20
podešavanje mreže
PODEŠAVANJE OPCIJA MREŽE
6. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali željenu stavku,
a zatim pritisnite taster ENTER.
• Ako se DHCP postavi na Off, a DNS na Manual,
upišite vašu IP adresu, Subnet Mask, Gateway i
Primary DNS postavke (Secondary DNS je opcija).
Music
Photo
DVD
Setup
Audio
Cable Network
Display
HDMI
DHCP
Network
IP Address
Parental
Subnet Mask
◄
Network Selection : Cable
: Off
◄
Cable Network
: 000 . 000 . 000 . 000
Wireless
Network
: 255
. 255 . 255
. 000
►
Proxy
: 000
. 000 . 000 . 000
Gateway
DNS
NTP Server
: Manual
Primary DNS
Network
Connection
Test
: 000
. 000 . 000
. 000
Secondary DNS
: 000
. 000 . 000
. 000
BD-LIVE
Internet
: Allow (Vaild Only)
Connection
No
Yes
Select
: Off
Return
Podešavanje je moguće
• Ako se DHCP postavi na On, a DNS na Manual,
upišite vašu postavku za Primary DNS (Secondary
DNS je opcija).
Music
Photo
DVD
Setup
Audio
Cable Network
Display
HDMI
DHCP
Network
IP Address
Parental
Subnet Mask
◄
Network Selection : Cable
: On
◄
Cable Network
: 000 . 000 . 000 . 000
Wireless
Network
: 255
. 255 . 255
. 000
►
Proxy
: 000
. 000 . 000 . 000
Gateway
DNS
NTP Server
: Manual
Primary DNS
Network
Connection
Test
: 000
. 000 . 000
. 000
Secondary DNS
: 000
. 000 . 000
. 000
BD-LIVE
Internet
: Allow (Vaild Only)
Connection
No
Yes
Select
: Off
Return
Podešavanje je moguće
Podešavanje nije moguće
• Ako se DHCP postavi na On, a DNS na Automatic,
nisu vam potrebna dalja ili dodatna podešavanja.
Music
Photo
DVD
Setup
Audio
Display
Cable Network
HDMI
DHCP
Network
IP Address
Parental
Subnet Mask
Kada izaberete stavku, koristite numeričke i
▲▼◄► tastere.
Network Selection : Cable
: On
◄
Cable Network
: 000 . 000 . 000 . 000
Wireless
Network
: 255
. 255 . 255
. 000
►
Proxy
: 000
. 000 . 000 . 000
Gateway
M
◄
DNS
NTP Server
: Auto
Primary DNS
Network
Connection
Test
: 000
. 000 . 000
. 000
Secondary DNS
: 000
. 000 . 000
. 000
BD-LIVE
Internet
: Allow (Vaild Only)
Connection
No
Yes
 Ukoliko automatska podešenja ne rade,
Select
: Off
Return
obratite se vašem provajderu internet usluga.
Podešavanje nije moguće
7. Kada to uradite, koristite tastere ▲▼ da biste izabrali Save, a zatim pritisnite taster ENTER.
8. Ako ne želite da zapamtite svoja podešenja, koristite tastere ▲▼◄► da biste izabrali Cancel, a
zatim pritisnite taster ENTER.
M
IP adresa koja je korišćena u ovom uputstvu je samo za svrhe ilustracije. Morate proveriti
vaša mrežna podešenja da biste saznali pravu IP adresu.
 Da biste dobili postavke za IP adresu, Subnet mask, Gateway i Primary DNS, proverite
mrežne postavke vašeg računara ili kontaktirajte svog provajdera internet usluga.
Bežična mreža
Da to podesite, pratite korake 1 do 3 na strani 51.
Music
4. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali Wireless
Network, a zatim pritisnite taster ENTER ili ►.
Photo
Audio
Network Selection : Wireless
Display
Cable Network
HDMI
DVD
Setup
Network
Parental
◄
Wireless Network
►
Proxy
NTP Server
: Off
Network Connection Test
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
Connection
52
HT-BD1250A_SER-2.indd 52
2009-06-29
2:40:23
Music
Photo
DVD
M
Setup
Audio
Network Selection : Wireless
Wireless Network
Cable Network
HDMI
Access Point
: Not Selected
◄
Network
Wireless Network
◄
DHCP
: On
Parental
Proxy
IP Address
: 000
. 000 . 000 . 000
Display
Gateway
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
: Auto
Connection
: 000 . 000 . 000 . 000
DNS
DNS Server
 Ako je DNS postavljen na Auto, ne možete da
Save
Cancel
Select
birate Primary/ Secondary DNS.
Photo
DVD
Setup
Network Selection : Wireless
Display Wireless Network
Cable Network
HDMI
Access Point
:◄ Not Selected
Network
Wireless Network
◄
DHCP
: On
Parental
Proxy
IP Address
: 000
. 000 . 000 . 000
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
: Auto
Connection
: 000 . 000 . 000 . 000
DNS
DNS Server
Save
Cancel
Select
Music
Photo
DVD
Setup
►
NTP
Server
: 255
. 255
. 255 . 000 : Off
Network
Connection
Test
: 000
. 000 . 000
. 000
Gateway
Return
Audio
Network Selection : Wireless
Display
Access Point – Security
1 2 3
Cable Network
HDMI
OPEN
Network
WEP
Parental
WPAPSK
◄
◄
Wireless Network
►
Proxy
NTP Server
WPA2PSK
: Off
Network Connection Test
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
Connection
Select
Music
Photo
Setup
Display
Photo
DVD
Setup
◄
◄
Wireless Network
►
Proxy
E F G
U V W
k l m
1 2 3
! @ #
b Space
0-9 Number
Music
Network Selection : Wireless
1 2 3
Password
Cable Network
Network
_ Parental
A B C D
Q R S T
g h i j
w x y z
+ = . ~
a Back Space
- Unesite lozinku, a zatim pritisnite PLAVI (D) taster da
biste se povezali sa vašom pristupnom tačkom
(ruter).
Return
Audio
HDMI
DVD
• Ako se DHCP postavi na Off, a DNS na Manual,
unesite svoju IP adresu, masku podmreže, mrežni
prolaz i DNS server.
Audio
Subnet Mask
- Izaberite odgovarajuću sigurnu pristupnu tačku, ako
je poznata. Ako nije poznata, izaberite WEP,
WPAPSK ili WPA2PSK iz donje liste i unesite lozinku.
Nastavite da isprobavate svaku sigurnu pristupnu
tačku i da unosite lozinku sve dok ne uspostavite
vezu.
Za ostale informacije u vezi sa sigurnošću pristupnih tačaka
(AP) pogledajte korisničko uputstvo za pristupnu tačku
(ruter).
Return
● PODEŠAVANJE MREŽE
Music
6. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali željenu stavku, a
zatim pritisnite taster ENTER.
• Izaberite pristupnu tačku, a zatim pritisnite taster
ENTER da biste prikazali spisak dostupnih pristupnih
tačaka.
(Za pretraživanje će možda biti potrebno nekoliko
sekundi.)
- Kada korisnik izabere pristupnu tačku i pritisne taster
ENTER, on pokušava da se poveže na označenu
pristupnu tačku.
- Ako je povezivanje uspešno, pojavljuje se obaveštenje.
(Ako se kod izabrane pristupne tačke (AP) prikazuje
ikona „zaključano“, možda će biti potrebno da date
sigurnosnu potvrdu.)
NTP
Server
: 255
. 255
. 255 . 000 : Off
Network
Connection
Test
: 000
. 000 . 000
. 000
Subnet Mask
Ako se DHCP postavi na On, ne možete da birate IP
adresu, Subnet Mask ili Gateway.
►
SER
4. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali DHCP, a zatim
pritisnite taster ENTER.
H
X
n
4
$
I J K L M N O P
NTP Server
: Off
Y Z a b c d e f
o Network
p q r Connection
s t u v Test
5 6 7 8 9 0 − _
BD-LIVE
Internet
% ^ & ( ) / ? | : Allow (Vaild Only)
Connection
Clear
d Save
Select
Return
Audio
Network Selection : Wireless
Wireless Network
Cable Network
HDMI
Access Point
: Not Selected
◄
Network
Wireless Network
◄
DHCP
: Off
Parental
Proxy
IP Address
: 000 . 000 . 000 . 000
NTP Server
: Off
Subnet Mask
: 255 . 255 . 255 . 000
Network
Connection
Test
Gateway
: 000
. 000 . 000
. 000
Display
DNS
DNS Server
►
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
: Manual
Connection
: 000 . 000 . 000 . 000
Save
Cancel
Select
Return
Podešavanje je
moguće
53
HT-BD1250A_SER-2.indd 53
2009-06-29
2:40:27
podešavanje mreže
PODEŠAVANJE OPCIJA MREŽE
• Ako se DHCP postavi na On, a DNS na Manual,
unesite svoju DNS server.
Music
Photo
DVD
Setup
Audio
Display
Network Selection : Wireless
Wireless Network
Cable Network
: Not Selected
◄
Wireless Network
◄
: On
Proxy
: 000
. 000 . 000 . 000
HDMI
Access Point
Network
DHCP
Parental
IP Address
►
NTP
: 255
. 255Server
. 255 . 000 : Off
Network
Connection
Test
: 000
. 000 . 000
. 000
Subnet Mask
Gateway
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
: Manual
Connection
: 000 . 000 . 000 . 000
DNS
DNS Server
Save
Cancel
Select
Return
Podešavanje je moguće
Podešavanje nije moguće
• Ako se DHCP postavi na On, a DNS na Auto, ne
morate da vršite dalja ili dodatna podešavanja.
Music
Photo
DVD
M
Setup
Audio
Network Selection : Wireless
Display Wireless Network
Cable Network
HDMI
Access Point
:◄ Not Selected
Network
Wireless Network
◄
DHCP
: On
Parental
Proxy
IP Address
: 000 . 000 . 000 . 000
NTP
Server
Subnet Mask
: 255 . 255
. 255 . 000 : Off
Network
Connection
Test
: 000
. 000 . 000
. 000
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
: Manual
Connection
: 000 . 000 . 000 . 000
Gateway
DNS
Kada izaberete stavku, koristite numeričke i
▲▼◄► tastere.
DNS Server
Save
Cancel
Select
 Ukoliko automatska podešenja ne rade,
►
Return
obratite se vašem provajderu internet usluga.
Podešavanje je moguće
7. Kada to uradite, koristite tastere ▲▼ da biste izabrali Save, a zatim pritisnite taster ENTER.
8. Ako ne želite da zapamtite svoja podešenja, koristite tastere ▲▼◄► da biste izabrali Cancel, a
zatim pritisnite taster ENTER.
M
IP adresa koja je korišćena u ovom uputstvu je samo za svrhe ilustracije. Morate proveriti
vaša mrežna podešenja da biste saznali pravu IP adresu.
 Da biste dobili postavke za IP adresu, Subnet mask, Gateway i Primary DNS, proverite
mrežne postavke vašeg računara ili kontaktirajte svog provajdera internet usluga.
Podešavanje Proksi Servera
Proksi (posrednički) server opslužuje zahteve njihovim prosleđivanjem na druge servere.
Ako je potrebno da konfigurišete postavke proksi servera, upišite postavke koje je definisao vaš
provajder internet usluga.
Da to podesite, pratite korake 1 do 3 na strani 51.
4. Pritisnite tastere ▲▼ da biste izabrali Proxy, a zatim
pritisnite taster ENTER ili ►.
• Server
• Port
• User
• Password
M
Music
Photo
DVD
Setup
Audio
Display
HDMI
Proxy
Network
Server
Parental
Port
Proxy
Network Selection : Wireless
Cable Network
: ◄Off
Wireless Network
◄
:
Proxy
: 8080
►
User
:
NTP Server
Password
:
Network Connection Test
: Off
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
Connection
Save
Cancel
Select
Return
Za više informacija, kontaktirajte svog provajdera internet usluga.
54
HT-BD1250A_SER-2.indd 54
2009-06-29
2:40:33
SER
Postavka NTP Servera (Koristi se za Dobijanje Informacija o
Vremenu sa NTP Servera)
Da to podesite, pratite korake 1 do 3 na strani 51.
Music
Photo
Cable Network
Audio
Wireless Network
Display
Proxy
HDMI
DVD
Setup
Network
◄
Parental
: OffOn
Off
Network Connection Test
NTP Server
►
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
Connection
● PODEŠAVANJE MREŽE
4. Pritisnite tastere ▲▼ da biste izabrali NTP Server, a zatim
pritisnite taster ENTER ili ►.
• On : Plejer se automatski povezuje na Internet server radi
podešavanja vremena.
• Off : Plejer se ne povezuje sa internet serverom za
podešavanje vremenskih postavki.
Test mrežne konekcije
Koristite ovaj meni da biste proverili da li vaša mrežna konekcija funkcioniše pravilno ili ne.
Da to podesite, pratite korake 1 do 3 na strani 51.
4. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali Network
Connection Test, a zatim pritisnite taster ENTER ili ►.
DVD
Cable Network
Music
Audio
Photo
Wireless Network
DisplayNetwork Connection
Test
Proxy
HDMI
Setup
✔Network
MAC Address (00:10:18:00:00:70)
◄
►
NTP Server
: Off
◄
✔ IP Address.Subnet Mask.Gateway.DNS Server
Parental
Network Connection Test
✔ Gateway Ping
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
✔ Internet Service TestConnection
Your network is operating properly
Return
BD-LIVE Internet Veza
Blu-ray kućni bioskop podržava BD-LIVE, koji vam omogućava da preko mrežne konekcije uživate u
raznim uslugama interaktivnog sadržaja koje je obezbedio proizvođač diska. Da biste uživali u toj
mogućnosti, morate prvo da uspostavite LAN vezu (vidi stranu 30) ili da bežični LAN adapter povežete na
USB priključak.
* U jedan od USB priključaka morate da utaknete USB memorijski uređaj od minimalno 1 GB USB da biste
preuzeli sadržaj sa BD-LIVE.
Dok koristite BD-LIVE sadržaje Internet veza može biti ograničena.
Da to podesite, pratite korake 1 do 3 na strani 51.
4. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali BD-LIVE Internet
Connection, a zatim pritisnite taster ENTER ili ►.
• Allow (All) : Internet veza će biti omogućena za sve
BD-LIVE sadržaje.
• Allow (Valid Only) : Internet veza će biti omogućena
samo za sadržaje BD-LIVE opcije koja poseduje
ispravan sertifikat.
• Prohibit : Internet veza će biti omogućena za svaki BDLIVE sadržaj.
M
Music
Photo
Proxy
Audio
NTP Server
Display
DVD
Setup
Network
Parental
: Off
Network Connection Test
HDMI
◄
BD-LIVE Internet : Allow
Allow(All)
(Vaild Only)
Connection
Allow(Valid Only)
Prohibit
Šta je sertifikat validnosti? Kada Blu-ray kućni bioskop koristi BD-LIVE za slanje podataka
diska i zahteva od servera da verifikuje disk, server koristi prenete podatke da proveri da li
je disk valjan i da plejeru pošalje potvrdu.
 Dok koristite BD-LIVE sadržaje Internet veza može biti ograničena.
55
HT-BD1250A_SER-2.indd 55
2009-06-29
2:40:36
upravljanje BD podacima
BD podaci (sačuvani u eksternoj USB fleš memoriji) predstavljaju sadržaj Blu-ray diska, kao što su
trejleri i druge opcije preuzete od BD-LIVE servisa ili sa Blu-ray diskova.
* U jedan od USB priključaka morate da utaknete USB memorijski uređaj od minimalno 1 GB USB da biste preuzeli
sadržaj sa BD-LIVE.
UPRAVLJANJE SISTEMOM
Možete upravljati korisničkim podacima koji su sačuvani u BD podacima.
1. Kada je jedinica u režimu Stop/No Disc (zaustavljena, bez
diska u njoj) pritisnite taster MENU.
2. Pritiskajte tastere ▲▼◄► da biste izabrali Setup, a zatim
pritisnite taster ENTER ili ►.
Time Zone
Clock Set
Power On/Off sound : On
Music
Photo
DVD
Setup
System
Language
Audio
Display
HDMI
Network
Parental
3. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali System, a zatim
pritisnite taster ENTER ili ►.
◄
BD Data Management
►
DivX(R) Registration
DivX(R) Deactivation(R)
System Update
4. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali BD Data
Management, a zatim pritisnite taster ENTER ili ►.
- Za brisanje fleš memorije 1. Pritisnite taster ENTER da izaberete BD Data Delete.
Prikazuje se poruka “All BD data will be deleted. Do you
want to continue?".
2. Pritiskajte tastere ◄ ► da izaberete Yes, a zatim pritisnite
taster ENTER.
Time Zone
Clock Set
Power On/Off sound : On
Music
Photo
DVD
Setup
System BD Data◄ Management
BD Data Management
►
Language
Current
Device : External
Flash
Memory
DivX(R)
Registration
TotalAudio
Size : 953MB Available Size : 889MB
DivX(R) Deactivation(R)
Display
System Update
BD Data Delete
HDMI
Network
Parental
Select
Return
Opis informacija o uređaju(memoriji) u plejeru
• Total Size(Ukupna veličina) : Ukupna veličina
uređaja(memorije).
• Available Size(Raspoloživa veličina) : Raspoloživa veličina uređaja(memorije).
M
Informacije o veličini memorije na trenutnom uređaju (memoriji) nalaze se na desnoj strani
menija za upravljanje BD podacima.
 U modu spoljašnje memorije, reprodukcija diska će biti prekinuta ukoliko u toku
reprodukcije odspojite USB uređaj.
 Preporučujemo da koristite USB uređaj koji podržava USB 2.0 protokole, format FAT32 i
brzinu čitanja / upisa od 4MB ili više.
 Funkcija Resume Play možda neće funkcionisati nakon formatiranja memorijskog uređaja.
56
HT-BD1250A_SER-2.indd 56
2009-06-29
2:40:39
SER
nadogradnja sistema
Samsung može da ponudi nadogradnje za ugrađeni softver vašeg Blu-ray plejera. Da biste nadogradili ovaj ugrađeni
softver morate :
Ili
2. Povežite mrežu (vidi strane 30 do 31) i pratite dole navedene korake.
AŽURIRANJE FABRIČKOG PROGRAMA
1. Kada je jedinica u režimu Stop/No Disc (zaustavljena, bez
diska u njoj) pritisnite taster MENU.
2. Pritiskajte tastere ▲▼◄► da biste izabrali Setup, a zatim
pritisnite taster ENTER ili ►.
Music
Photo
DVD
Setup
◄
System
◄
Language
Audio
Display
HDMI
3. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali System, a zatim
pritisnite taster ENTER ili ►.
Network
● NADOGRADNJA SISTEMA
1. Idite na samsung.com i pogledajte stranu ‘SUPPORT’ da biste preuzeli najnoviju verziju ugrađenog softvera.
Možete da koristite CD-R ili USB flash pogon za ažuriranje ugrađenog softvera. (Fabrički program možete ažurirati
pomoću USB memorijskog uređaja kada se u uređaju ne nalazi disk.) Za više informacija, pročitajte “Uputstvo za
ažuriranje” na gore pomenutoj Internet lokaciji.
Parental
4. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali System Update, a
zatim pritisnite taster ENTER ili ►.
BD Data Menagement
Music
DivX(R) Registration
Photo
DVD
Setup
DivX(R) Deactivation(R)
System
System Update
◄
►
Language
Audio
Display
HDMI
Network
5. Plejer će automatski proveriti status kabla ili mrežne veze.
Prikazaće se prozor za proveru veze.
Parental
BD Data Menagement
Music
Photo
 Ako je nadogradnja moguća : Videćete informacije o
tekućoj i novim verzijama ugrađenog softvera u poruci.
DVD
Setup
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation(R)
System Setup
1
◄
2
3
System
Update
4
►
Language Setup
Audio Setup
Now, Checking.
Display Setup
Please wait...
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
 Ako nadogradnja nije moguća : Videćete sledeći opis u
poruci.
• Ako kabl nije povezan :
“Ethernet cable is not connected. Please, check the
Ethernet cable”
• Ako je mrežna veza prekinuta :
“This system can not connect to internet for update.
Please, check the network setup”
• Ako nije objavljena novija verzija (najnovija verzija je već
instalirana) :
"The latest version of the firmware is already installed.
There is no need to update."
• Ako se u plejeru nalazi disk :
"Please maintain "No Disc" state for network update."
To znači da morate da izvadite sve diskove iz uređaja da
biste izvršili nadogradnju.
• Ako usluga servera nije dostupna :
“Update Server is under maintenance. Please try again
later.”
BD Data Menagement
Music
Photo
DVD
Setup
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation(R)
System Setup
1
◄
2
3
System Update
►
4
Language Setup
The new
Audio
Setupupdate data was found.
Current Version : XXXXX
Display Setup
New Version : XXXXX
HDMI Setup
Network Setup
StartSetup
Parental
Cancel
BD Data Menagement
Music
Photo
DVD
Setup
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation(R)
System Setup
1
◄
2
3
System Update
►
4
Language Setup
This
system can not connect
Audio
Setup
to internet for update.
Display Setup
Please, check the network setup.
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
OK
57
HT-BD1250A_SER-3.indd 57
2009-06-29
2:37:09
nadogradnja sistema
AŽURIRANJE FABRIČKOG PROGRAMA
6. Za nadogradnju sistema, pritiskajte tastere ◄► da biste
izabrali Start, a zatim pritisnite taster ENTER.
BD Data Menagement
Music
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation(R)
Photo
DVD
Setup
Update
System Setup
1 2 ◄ 3 System
4
►
Language Setup
The new update data was found.
Audio Setup
Current Version : XXXXX
Display New
SetupVersion : XXXXX
HDMI Setup
Network Setup
Start
Parental
Cancel
7. Nadogradnja sistema počinje.
BD Data Menagement
Music
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation(R)
Photo
DVD
Setup
Update
1 2 ◄ 3 System
4
System Setup
►
Language Setup
update data...
AudioDownloading
Setup
Please, do not turn off the power.
Display Setup
8. Ako izaberete Otkaži u toku procesa nadogradnje,
dobićete poruku u kojoj se traži da potvrdite svoj izbor.
Ako želite da otkažete preuzimanje, izaberite Yes, a zatim
pritisnite taster ENTER.
60%
HDMI Setup
Network Setup
Cancel
Parental
BD Data Menagement
Music
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation(R)
Photo
DVD
Setup
Update
System Setup
1 2 ◄ 3 System
4
Audio Setup
Do you want to cancel the update operation?
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Yes
Parental
10.Kada se instalacija završi, plejer će se automatski isključiti
za 5 sekundi.
Sve postavke se vraćaju na fabrička podešenja. Kada
sledeći put pokrenete sistem videćete prozor menija za
izbor jezika.
►
Language Setup
9. Počinje verifikacija. Kada se preuzimanje završi, proces
ažuriranja ugrađenog softvera počinje automatski.
BD Data Menagement
Music
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation(R)
Photo
DVD
Setup
No
Update
System Setup
1 2 ◄ 3 System
4
►
Language Setup
Audio Setup
Verifying update data
Please wait.
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Parental
M
Ako želite da otkažete nadogradnju za vreme
preuzimanja podataka za nadogradnju, pritisnite
taster ENTER. Videćete potvrdnu poruku.
Ako izaberete Yes, proces nadogradnje biće
prekinut, a ako izaberete No, nadogradnja će biti
nastavljena.
 Kada se završi nadogradnja sistema, proverite
podatke za ugrađeni softver u meniju System
Upgrade.
BD Data Menagement
Music
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation(R)
Photo
DVD
Setup
Update
System Setup
1 2 ◄ 3 System
4
►
Update.
LanguageFirmware
Setup
Now, Processing...
Audio Setup
Please, do not turn off the power.
Display
Setup
The
power
will be off automatically
HDMI after
Setupupdate is finished.
Network Setup
Parental
 Ne isključujte plejer u toku nadogradnje sistema,
jer tada plejer možda neće ispravno funkcionisati.
 Program se može ažurirati putem USB Host konektora samo korišćenjem USB flash
pogona. Ne garantuje se da će drugi USB uređaji(npr. MP3 plejer) funkcionisati.
 U USB flash pogonu mora da postoji samo jedna datoteka za nadogradnju ugrađenog
softvera da bi plejer mogao pravilno da se nadogradi.
 USB pogoni, čije su dimenzije previše velike, možda se neće moći utaknuti kada je povezan
58
HT-BD1250A_SER-3.indd 58
LAN ili HDMI kabl.
2009-06-29
2:37:21
Kada se završi nadogradnja ugrađenog softvera, proverite informacije o
njemu prateći sledeću proceduru.
Music
Photo
DVD
Setup
◄
System
◄
1. Kada je jedinica u režimu Stop/No Disc (zaustavljena, bez
diska u njoj) pritisnite taster MENU.
SER
INFORMACIJE O SISTEMU
Language
Audio
Display
2. Pritiskajte tastere ▲▼◄► da biste izabrali Setup, a zatim
pritisnite taster ENTER ili ►.
HDMI
Network
Parental
Music
Photo
DVD
Setup
4. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali System
Information, a zatim pritisnite taster ENTER ili ►.
Možete videti detaljne informacije o trenutnom ugrađenom
softveru.
System
◄
System Information
Language
Time Zone
Audio
Clock Set
Display
Power On/Off sound
►
: On
HDMI
BD Data Management
Network
DivX(R) Registration
Parental
DivX(R) Deactivation(R)
System Update
Music
● NADOGRADNJA SISTEMA
3. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali System Setup, a
zatim pritisnite taster ENTER ili ►.
Photo
DVD
Setup
5. Pritisnite taster ENTER da biste izabrali OK.
Prikazaće se meni za podešavanje sistema.
System Information
◄
System Information
System Setup
Time Zone
Language Setup
S/W : XXXXXXX
Audio Setup
Clock Set
Loader : XXXXXXX
Display Setup
Region : B/2 (BD/DVD)
Power On/Off sound
HDMI Setup ESN : XXXX
BD Data Management
Network Setup
►
: On
DivX(R) Registration
Parental Setup
OK DivX(R) Deactivation(R)
System Update
OBAVEŠTENJE O AŽURIRANJU FABRIČKOG PROGRAMA
Ovaj iskačući meni se pojavljuje kada je na SAMSUNG serveru za
ažuriranje dostupna novija verzija fabričkog softvera od one koja je
trenutno instalirana na Blu-ray kućnom bioskopu.
System Update
New Firmware is available.
Do you want to update now?
• Yes : Izaberite ovu opciju da odmah izvršite dopunu.
• No : Izaberite ovu opciju ukoliko želite da ažuriranje izvršite kasnije.
Yes
No
DIVX (R) REGISTRACIJA
Music
Molimo da koristite ovaj registracioni kod za registrovanje ovog sistema
kućnog bioskopa za format video zapisa na zahtev DivX(R). Za više
informacija, posetite www.divx.com/vod
M
Photo
DVD
Setup
Power On/Off sound
BD Data Management
DivX(R) Registration
◄
DivX(R) Registration
System Setup
: On
►
DivX(R) Deactivation(R)
Language Setup
DemandUpdate
AudioDivX(R)
Setup Video On System
Your registration code is : XXXXXXXXXX
Display Setup
To learn more visit www.divx.com/vod
HDMI Setup
Network Setup
 Ova opcija nije aktivirana ako ste izabrali OK. Da biste aktivirali ovu
Parental Setup
OK
opciju, uključite DivX(R) deaktivaciju.
DIVX (R) DEAKTIVACIJA
Music
Photo
Ako želite da deaktivirate registracioni kod na web lokaciji, izaberite Yes.
Zatim, možete da dobijete novi registracioni kod.
DVD
Setup
BD Data Management
DivX(R) Registration
DivX(R) Deactivation
◄
DivX(R) Deactivation(R)
System Setup
Language Setup
►
System Update
Audio Setup
DivX(R) Video On Demand
Setup
DoDisplay
you want
to deactivate your device?
HDMI Setup
M
Network Setup
 Ova funkcija se može koristiti kada je dostupna funkcija DivX(R)
Parental Setup
Yes
No
registracije.
59
HT-BD1250A_SER-3.indd 59
2009-06-29
2:37:25
gledanje filma
KORIŠĆENJE FUNKCIJA PRIKAZA
hgfZCV
1. Tokom repordukovanja pritisnite taster INFO na daljinskom
upravljaču.
• Ako Blu-ray disk ima PIP opciju, pritisnite taster INFO u
delu PIP da biste prikazali informacije vezane za PIP.
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali željenu stavku.
3. Pritiskajte tastere ◄► za željeni izbor, a zatim pritisnite
taster ENTER.
• Možete koristiti numeričke tastere na daljinskom
upravljaču za direktan pristup naslovu, poglavlju ili za
pokretanje reprodukovanja od željenog vremena.
BD
Info
Title
Chapter
Playing Time
Audio
Subtitle
Angle
Picture Mode
§ Change
: 000/034
: 000/002
: 00:00:06
: 1/1 ENG Multi CH
: NONE
: 01/01
: Normal
s Select
<INFO meni za izbor PIP-a>
4. Da biste uklonili ekran, pritisnite ponovo taster INFO.
BD
Title
Chapter
Playing Time
Audio
Subtitle
Angle
BONUSVIEW Video
BONUSVIEW Audio
Picture Mode
§ Change
M
Info
: 000/034
: 000/002
: 00:00:06
: 1/1 ENG Multi CH
: NONE
: 01/01
: 01/01
: 1/1 ENG 2CH
: Normal
s Select
Ako reprodukujete sadržaje iz menija INFO, neke funkcije možda neće biti omogućene, zavisno od
diska.
 Title : Da biste pristupili željenom naslovu, kada postoji više od jednog diska. Na primer, ako ima više od
jednog filma na Blu-ray disk/DVD disku, svaki film će biti identifikovan kao naslov.
 Chapter: Većina Blu-ray/DVD diskova se snima u poglavljima tako da brzo možete da nađete određeno
poglavlje.
 Audio : Odnosi se na jezik filmske muzike. Blu-ray disk može da sadrži do 32 audio jezika, a DVD do 8.
 Playing Time : Omogućava da se film reprodukuje od željenog vremena. Morate da unesete vreme
početka kao referencu. Funkcija traženja vremena ne funkcioniše na nekim diskovima.
 Subtitle : Odnosi se na jezike titlova koji postoje na disku. Moći ćete da izaberete jezike titla ili, ako želite,
da ih isključite sa ekrana. Blu-ray disk može da sadrži do 255 jezika titlova, a DVD do 32.
 Angle : Kada Blu-ray disk/DVD sadrži više uglova određene scene, možete koristiti funkciju ANGLE.
 BONUSVIEW Video/BONUSVIEW Audio : Možete da podesite BONUSVIEW Video ili BONUSVIEW
Audio postavke ako se trenutni naslov Blu-ray diska pojavi u PIP sekciji. Međutim, BONUSVIEW Video /
BONUSVIEW Audio opcije će biti onemogućene kod Blu-ray diska koji ne podržava PIP funkciju.
 Picture Mode : This function enables you to adjust video quality when you are connected to a TV via
HDMI.
- Dynamic : Choose this setting to increase Sharpness.
- Normal : Choose this setting for most viewing applications.
- Movie : This is the best setting for watching movies.
- User : The user can adjust the sharpness and noise reduction function respectively.
60
HT-BD1250A_SER-3.indd 60
2009-06-29
4:53:30
hZ
Korišćenje menija diska
1. Tokom reprodukovanja pritisnite taster DISC MENU na
daljinskom upravljaču.
PLAY MOVIE
LANGUAGES
▼
3
M
PREVIEWS
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
U zavisnosti od diska, meni diska možda neće biti dostupan.
● GLEDANJE FILMA
2. Pritiskajte tastere ▲▼◄► za željeni izbor, a zatim pritisnite
taster ► ili ENTER.
• Stavke za podešavanje menija diska se razlikuju od
diska do diska.
SCENE SELECTIONS
SER
KORIŠĆENJE MENIJA DISKA I ISKAČUĆEG MENIJA/MENIJA NASLOVA
Z
Korišćenje menija naslova
1. Tokom repordukovanja pritisnite taster TITLE MENU na daljinskom upravljaču.
2. Pritiskajte tastere ▲▼◄► za željeni izbor, a zatim pritisnite taster ENTER.
• Opcije za podešavanje menija naslova se razlikuju od diska do diska.
M
U zavisnosti od diska, meni naslova možda neće biti dostupan.
 Meni naslova će se prikazati samo ako postoje bar dva naslova na disku.
gf
Reprodukovanje spiska naslova
1. Kada je uređaj u stop modu/modu reprodukcije, pritisnite
taster DISC MENU ili TITLE MENU.
CD
BD-RE
Video
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali stavku iz spiska
naslova koju želite da reprodukujete, a zatim pritisnite
taster ► ili ENTER.
Izabrana stavka (naslov) će biti reprodukovana.
◄
Music
Photo
Setup
Title 008
00:04:36
Title 009
Title 010
Title 011
Title 012
Title 013
Title 014
00:04:17
00:04:11
00:04:07
00:04:46
00:04:21
00:03:43
- Prelazak na spisak za reprodukciju Da biste prešli na spisak za reprodukciju, pritisnite
CRVENI(A) taster.
Page
h
Korišćenje iskačućeg menija
1. Tokom reprodukovanja pritisnite taster POPUP MENU na
daljinskom upravljaču.
MAIN MENU
AUDIO SET UP
2. Pritiskajte tastere ▲▼◄► ili taster ENTER da biste izabrali
željeni meni.
• Opcije za podešavanje iskačućeg menija se razlikuju od
diska do diska.
SCENE SELECTIONS
▼
3
M
SUBTITLES
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
U zavisnosti od diska, iskačući meni možda neće biti dostupan.
61
HT-BD1250A_SER-3.indd 61
2009-06-29
2:37:36
gledanje filma
PONAVLJANJE REPRODUKCIJE
Ponovite trenutno poglavlje ili naslov.
Ponavljanje reprodukcije
hgfZCV
1. Tokom reprodukovanja pritisnite taster REPEAT na
daljinskom upravljaču. Pojavljuje se ekran za ponavljanje.
Repeat
Off
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali Chapter ili Title.
• Blu-ray disk/DVD ponavlja reprodukciju po poglavlju ili
naslovu.
3. Za povratak na normalnu reprodukciju, pritisnite ponovo
taster REPEAT, a zatim pritiskajte tastere ▲▼ da biste
izabrali Off.
M
U zavisnosti od diska, funkcija ponavljanja možda neće biti dostupna.
Korišćenje funkcije ponavljanja deonice A-B
1. Pritisnite taster REPEAT A-B na daljinskom upravljaču u
toku reprodukcije.
hgfZCV
►
Repeat A-B
00:18:41 / 01:34:37
DVD
2. Pritisnite taster REPEAT A-B na mestu od koga želite da
počne ponavljanje reprodukcije (A).
3. Pritisnite taster REPEAT A-B na mestu na kome želite da
se završi ponavljanje reprodukcije (B).
4. Za povratak na normalnu reprodukciju, pritisnite ponovo
taster REPEAT A-B.
M
REPEAT A
B Off
Exit
Tačka B se ne može zadati dok ne prođe 5 sekundi reprodukcije od tačke A.
62
HT-BD1250A_SER-3.indd 62
2009-06-29
2:37:41
SER
hgfZ
IZBOR AUDIO JEZIKA
Možete da birate željeni audio jezik brzo i lako uz pomoć tastera AUDIO.
Korišćenje tastera AUDIO
Audio
1/4 ENG Dolby Digital Multi CH
● GLEDANJE FILMA
1. Pritisnite taster AUDIO tokom reprodukcije. Audio se menja
kada se nastavi sa pritiskanjem tastera.
• Audio jezici su predstavljeni skraćenicama.
2. Da biste uklonili traku Audio, pritisnite taster RETURN.
Korišćenje tastera INFO
1. Tokom reprodukovanja pritisnite taster INFO na daljinskom
upravljaču.
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali Audio.
3. Pritiskajte tastere ◄► na daljinskom upravljaču da biste
izabrali željeni audio jezika.
M
Ova funkcija zavisi od toga koji audio jezici su kodirani na disku i možda neće biti
dostupna.
 Blu-ray disk može da sadrži do 32 audio jezika, a DVD do 8.
 Zavisno od tipa diska, možete da koristite taster AUDIO za promenu zvučne podloge, kao i
audio jezika.
Neki Blu-ray diskovi mogu da vam dozvole da izaberete višekanalni LPCM ili Dolby
Digitalne numere na engleskom jeziku.
 Informacije o primarnom / sekundarnom modu se takođe prikazuju ako Blu-ray disk ima
PIP sekciju.
Taster ◄ ► koristite za prebacivanje na primarne ili sekundarne audio modove.
 Indikator ◄ ► se ne prikazuje na ekranu ako PIP sekcija ne sadrži nijednu PIP audio
postavku.
IZBOR JEZIKA TITLA
Možete da birate željeni titl brzo i lako uz pomoć tastera SUBTITLE.
hZ
Korišćenje tastera SUBTITLE
1. Pritisnite taster SUBTITLE. Titl se menja kada se nastavi
sa pritiskanjem tastera. Jezici titlova su predstavljeni
skraćenicama.
Subtitle
0/2 Off
2. Da biste uklonili traku Subtitle, pritisnite taster RETURN.
63
HT-BD1250A_SER-3.indd 63
2009-06-29
2:37:42
gledanje filma
IZBOR JEZIKA TITLA
Korišćenje tastera INFO
1. Tokom reprodukovanja pritisnite taster INFO na daljinskom upravljaču.
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali Subtitle.
3. Pritiskajte tastere ◄► na daljinskom upravljaču da biste izabrali željeni jezik titla.
M
Zavisno od Blu-ray/DVD diska, možda æete moæi da promenite željeni podnaslov u
izborniku diska. Pritisnite taster DISC MENU.
 Ova funkcija zavisi od toga koji titlovi su kodirani na disku i možda neće biti dostupna na
svim Blu-ray/DVD diskovima.
 Blu-ray disk može da sadrži do 255 jezika titlova, a DVD do 32.
 Informacije o primarnom / sekundarnom modu se takođe prikazuju ako Blu-ray disk ima PIP
sekciju.
 Ova funkcija menja i primarne i sekundarne titlove istovremeno.
 Broj titlova predstavlja zbir primarnih i sekundarnih titlova.
PROMENA UGLA KAMERE
Kada Blu-ray disk/DVD sadrži više uglova određene scene, možete koristiti funkciju ANGLE.
hZ
Korišćenje funkcije ANGLE
1. Tokom reporodukovanja pritisnite taster INFO na daljinskom
upravljaču.
DVD-Vedio
Info
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali Angle.
Title
: 001/006
Chapter
: 003/016
3. Pritiskajte tastere ◄► ili koristite numeričke tastere na
daljinskom upravljaču za izbor željenog ugla.
Playing Time : 00:11:14
Audio
: ENG Multi CH
Subtitle
: ENG
Angle
: 01/01
Change
M
Move
Ako vaš disk ima samo jedan ugao, ova funkcija neće raditi. Trenutno, vrlo malo diskova ima
ovu funkciju.
 Zavisno od diska, ove funkcije možda neće raditi.
64
HT-BD1250A_SER-3.indd 64
2009-06-29
2:37:42
PIP funkcija vam omogućava da dodatni sadržaj (kao što su komentari) gledate u malom ekranskom prozoru tokom
reprodukcije filma.
SER
PIP (SLIKA U SLICI) POSTAVKE
h
Korišćenje PIP tastera
1. Ako trenutni Blu-ray disk ima PIP funkciju, taster PIP
možete koristiti da je uključite “PIP On” ili isključite “Off”.
● GLEDANJE FILMA
2. Svaki put kada pritisnete taster PIP možete da menjate
PIP On ili PIP Off.
M
Detaljne postavke PIP funkcije možete da promenite u meniju INFO (pogledajte stranu 60:
deo o sekundarnom zvuku, toku video signala i titlovima, itd.).
 Ako želite da promenite BONUSVIEW Video, BONUSVIEW Audio će se automatski
promeniti u skladu sa BONUSVIEW Video opcijom.
 Ako Blu-ray disk podržava samo BONUSVIEW Audio, možete pritisnuti samo taster PIP
da uključite ili isključite sekundarni zvuk.
BD-LIVE™
Blu-ray kućni bioskop podržava BD-LIVE, koji vam omogućava da preko mrežne konekcije uživate u raznim
uslugama interaktivnog sadržaja koje je obezbedio proizvođač diska.
Korišćenje BD-LIVE diska
1. Povežite mrežu (vidi strane 30 do 31) i proverite podešenje mreže (vidi strane 51 do 55).
2. Umetnite Blu-ray disk koji podržava BD-LIVE.
3. Izaberite sadržaje koje nudi proizvođač diska da biste uživali u BD-LIVE.
M
Način na koji koristite BD-LIVE i njegove karakteristike se mogu razlikovati, zavisno od diska.
 Da biste koristili BD-LIVE, u jedan od USB priključaka morate da utaknete USB memorijski uređaj
od minimalno 1GB.
65
HT-BD1250A_SER-3.indd 65
2009-06-29
4:56:28
gledanje filma
REPRODUKCIJA DIVX DISKA
Funkcije koje su opisane na ovoj strani važe samo za reprodukciju DivX diska.
Preskoči napred/nazad
D
U toku reprodukcije pritisnite taster #,$.
• Ide na sledeću datoteku kad god pritisnete taster $ ako
ima više od 2 datoteke na disku.
• Ide na prethodnu datoteku kad god pritisnete taster
# ako ima više od 2 datoteke na disku.
Brza reprodukcija
D
U toku reprodukcije, pritisnite taster ,.
Da biste disk reprodukovali većom brzinom, pritisnite taster  ili  tokom reprodukcije.
• Svaki put kada pritisnete jedan od ova dva tastera, brzina reprodukcije će se menjati na sledeći način:
2x Π4x Π8x.
Prikaz za zvuk
D
Pritisnite taster AUDIO.
• Ako ima više jezika zvuka, možete da ih menjate.
• Svaki put kada pritisnete taster, vaš izbor se menja
između AUDIO (1/N, 2/N ...)
M
se prikazuje kada postoji samo jedan
podržani jezik na disku.
Prikaz za titl
D
Pritisnite taster SUBTITLE.
• Svaki put kada pritisnete taster, vaš izbor se menja između
SUBTITLE (1/N, 2/N ...) i SUBTITLE OFF.
• Ako vaš disk ima samo jednu datoteku titla, on će se
automatski prikazati.
• Pogledajte broj 2 (Funkcija naslova) dole za više informacija
u vezi upotrebe titlova sa DivX diskovima.
66
HT-BD1250A_SER-3.indd 66
2009-06-29
2:37:43
DivX
(Kompresija digitalnog video zapisa za Internet)
DivX je format video datoteke koji je razvio Microsoft i bazira se na tehnologiji kompresije MPEG4 za
obezbeđivanje audio i video podataka preko Interneta u realnom vremenu.
MPEG4 se koristi za dekodiranje video signala, a MP3 za dekodiranje audio signala, tako da korisnici
mogu da gledaju film sa skoro DVD kvalitetom audio i video zapisa.
1. Podržani formati
Ovaj proizvod podržava sledeće formate medija. Ako nisu podržani ni audio ni video formati, korisnik
može da primeti probleme kao što su loše slike ili nedostatak zvuka.
● GLEDANJE FILMA
Ako disk ima više od jedne datoteke titlova, unapred zadati
titl možda neće odgovarati filmu i moraćete da izaberete titl
za vaš jezik na sledeći način:
1. U Stop modu, pritiskajte taster kursora ▲, ▼ da
izaberete željeni titl ( ) iz menija na TV ekranu, a zatim
pritisnite taster ENTER.
2. Kada izaberete željenu DivX datoteku sa TV ekrana, film
će se normalno reprodukovati.
SER
D
Ako disk ima više od jedne datoteke titlova
Podržani video formati
Format
AVI
Podržane verzije
DivX3.11~DivX5.1, XviD
Supported Audio Formats
Format
MP3
AC3
DTS
Bit brzina
80~384kbps
128~384kbps
1.5Mbps
Frekvencija semplovanja
44.1khz
44.1/48khz
44.1khz
• DivX datoteke, uključujući i audio i video datoteke, kreirane u DTS formatu, mogu da podrže samo do 6Mbps.
• Proporcija ekrana : Iako je unapred zadata DivX rezolucija 640x480 piksela, ovaj proizvod
podržava do 800x600 piksela. Rezolucije TV ekrana veće od 800 neće biti podržane.
• Kada reprodukujete disk čija je frekvencija semplovanja veća od 48khz ili 320kbps, tokom
reprodukcije možete primetiti podrhtavanje ekrana.
• Qpel i gmc se ne podržavaju.
2. Funkcija naslova
• Morate da imate neko iskustvo sa izdvajanjem video zapisa i uređivanjem da biste pravilno koristili
ovu funkciju.
• Da biste koristili funkciju naslova, sačuvajte datoteku opisa (*.smi) pod istim imenom koje ima DivX
datoteka (*.avi) i u istom direktorijumu.
Primer. Osnovni direktorijum Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• Do 60 alfanumeričkih znakova ili 30 istočnoazijskih znakova (2 bajta znakova kao što su korejski i
kineski) za ime datoteke.
• O DIVX VIDEO FORMATU: DivX® je digitalni video format koji je kreirala kompanija
DivX, Inc. Ovo je uređaj sa zvaničnim DivX sertifikatom ili DivX Ultra sertifikatorm, koji
reprodukuje DivX video.
O DIVX FORMATU VIDEO ZAPISA NA ZAHTEV: Ovaj uređaj sa DivX® sertifikatorm mora da bude
registrovan da bi mogao reprodukovati sadržaj u DivX formatu video zapisa na zahtev (VOD).
Najpre generišite DivX VOD registracioni kod za svoj uređaj i podnesite ga u toku procesa
registracije. [Važno: DivX VOD sadržaj je zaštićen DivX DRM (Upravljanje digitalnim pravima)
sistemom koji ograničava reprodukciju na registrovane uređaje sa DivX sertifikatom. Ako pokušate
da reprodukujete DivX VOD sadržaj koji nije odobren za vaš uređaj, prikazaće se poruka
“Authorization Error” (Greška ovlašćenja) i vaš sadržaj neće biti reprodukovan.] Više o tome
pročitajte na www.divx.com/vod.
DivX® je registrovan zaštitni znak kompanije DivX, Inc., koji se koristi po licenci
67
HT-BD1250A_SER-3.indd 67
2009-06-29
2:37:44
slušanje muzike
TASTERI NA DALJINSKOM UPRAVLJAČU KOJI SE KORISTE ZA
AUDIO CD REPRODUKCIJA (CD-DA)/MP3 DISKOVA
1. PAUSE taster : Pauzira reprodukciju.
0
STOP
) taster : U toku reprodukcije, prelazi na sledeću stranu u Spisku
2. SKIP (
pesama ili prelazi na sledeću numeru u spisku za reprodukciju.
PLAY
3. PLAY taster: Reprodukuje trenutno izabranu numeru.
4. ▲▼ tasteri : Bira numeru (pesmu) ili direktorijum u Spisku pesama ili plej listi.
ME
NU
RE
TU
RN
ENTER
IN
EX
IT
FO
A
B
C
D
5. Tasteri u BOJI
• CRVENI(A) taster : Bira režim reprodukcije (ponavljanje) tokom
reprodukovanja.
• ZELENI(B) taster : Iz Spiska pesama prelazi na spisak za reprodukciju.
• ŽUTI(C) taster : Reprodukuje plej listu.
6. ◄ ► tasteri
◄ : Reprodukuje datu numeru u skladu sa trenutnom pozicijom.
► : Premešta u matični direktorijum.
7. ENTER taster : Reprodukuje izabranu numeru (pesmu).
8. STOP taster : Zaustavlja numeru (pesmu).
) taster: Ako pritisnete ovaj taster nakon tri sekunde od početka
9. SKIP (
reprodukcije, trenutna numera će biti reprodukovana od početka. Ali, ako
pritisnete ovaj taster u roku od tri sekunde nakon početka reprodukcije,
reprodukovaće se prethodna numera.
Koristi se za prelazak na prethodnu stranu u Spisku pesama ili spisku za
reprodukciju.
PONAVLJANJE AUDIO CD(CD-DA) I MP3 DISKA
U toku reprodukcije, pritisnite taster REPEAT ili CRVENI (A) taster više puta da biste izabrali mod ponavljanja koji želite.
Ako se reprodukuje audio CD(CD-DA) :
Ako se reprodukuje MP3 disk :
•
•
•
•
•
Normal (Audio CD(CD-DA)/MP3): Numere na disku se reprodukuju po redosledu njihovog
snimanja na disku.
Ponovi numeru (Audio CD(CD-DA)/MP3)
Ponovi direktorijum (MP3)
Nasumično (Audio CD(CD-DA)/MP3)
- Ako se reprodukuje audio CD(CD-DA) : Opcija nasumične reprodukcije reprodukuje numere na
disku po slučajnom redosledu.
- Ako se reprodukuje MP3 disk : Opcija nasumične reprodukcije reprodukuje datoteke u
direktorijumu po slučajnom redosledu.
sve (Audio CD(CD-DA)): Ponavljaju se sve numere.
- Za povratak na normalnu reprodukciju Pritisnite taster REPEAT ili CRVENI (A) taster više puta da biste se vratili na normalnu reprodukciju.
68
HT-BD1250A_SER-3.indd 68
2009-06-29
2:37:44
2. Da bi je prebacili na Spisak pesama, pritisnite taster STOP
ili RETURN.
Na vašem TV aparatu se prikazuje ekran muzičkog spiska.
3. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali numeru koju želite
da reprodukujete, a zatim pritisnite taster ENTER.
►
TRACK 001
1/18
00:02:24 / 00:05:57
CD
A Play Mode
Video
Music
TRACK 001
00:04:08 ►
Photo
TRACK 002
00:03:41
Setup
TRACK 003
00:03:17
TRACK 004
00:03:36
TRACK 005
00:03:47
TRACK 006
00:03:50
◄
TRACK 007
B Playlist
● SLUŠANJE MUZIKE
1. Stavite audio CD (CD-DA) ili MP3 disk u fioku za disk.
• Ako se radi o audio CD-u, prva numera će se
reprodukovati automatski.
• Ako se radi o MP3 disku, pritiskajte tastere ▲▼◄► da
izaberete Music, a zatim pritisnite taster ENTER.
(Možete da slušate mp3 datoteku korišćenjem USB
memorijskog uređaja)
SER
AF
REPRODUKCIJA AUDIO CD-A (CD-DA)/MP3
00:03:54
Page
❖ Elementi Ekrana za Audio CD(CD-DA)/MP3
Prikazuje tip medija.
►
CD
TRACK 001
1/18
00:02:24 / 00:05:57
Trenutna numera (pesma)
Prikazuje broj ili naslov numere koja se trenutno
reprodukuje.
Statusna traka reprodukcije.
Prikazuje status ponavljanja.
a Play Mode
Prikazuje redni broj trenutne reprodukcije, ukupan broj
numera.
Trenutno/Ukupno vreme reprodukcije.
Prikazuje raspoložive tastere u BOJI.
69
HT-BD1250A_SER-3.indd 69
2009-06-29
2:37:45
slušanje muzike
AF
Plej lista
Možete da kreirate plej listu sa najviše 99 numera.
1. Stavite audio CD(CD-DA) ili MP3 disk u fioku za disk.
• Ako se radi o audio CD-u, prva numera će se
reprodukovati automatski.
• Ako se radi o MP3 disku, pritiskajte tastere ▲▼◄► da
izaberete Music, a zatim pritisnite taster ENTER.
(Možete da slušate mp3 datoteku korišćenjem USB
memorijskog uređaja)
TRACK 001
00:04:08
TRACK 002
00:03:41
TRACK 003
00:03:17 ►
Photo
TRACK 004
00:03:36
Setup
TRACK 005
00:03:47
TRACK 006
00:03:50
TRACK 007
00:03:54
TRACK 008
00:03:57
TRACK 009
00:03:59
Video
CD
CD
◄
2. Da bi je prebacili na Spisak pesama, pritisnite taster
ZELENI(B) ili RETURN.
Na ekranu se prikazuje Spisak pesama.
Music
◄
B Playlist
Page
Original
3. Pritisnite ZELENI(B) taster da biste prešli na spisak za
reprodukciju.
Playlist
Video
CD
CD
◄
Music
◄
TRACK 001
Photo
TRACK 002
Setup
TRACK 003
TRACK 004
TRACK 005
4. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali numeru, a zatim
pritisnite taster ENTER da biste je dodali na plej listu.
Ponovite ovu proceduru za dodavanje ostalih numera.
5. Ako se u plej listi nalazi neželjena pesma, pritiskajte taster
►▲▼ da biste izabrali tu numeru, a zatim pritisnite taster
ENTER.
• Izabrana numera biće izbrisana.
TRACK 006
TRACK 007
B Music List
C Playlist play
Add
Play
Original
Playlist
TRACK 001
Video
TRACK 002
CD
CD
◄
Music
Photo
Setup
◄
TRACK 003
01.TRACK 001
TRACK 004
02.TRACK 002
TRACK 005
03.TRACK 003
TRACK 006
6. Pritisnite ŽUTI(C) taster da biste reprodukovali izabrane
numere.
Kada se numera završi, automatski će se reprodukovati
sledeća numera..
TRACK 007
B Music List
C Playlist play
Add
Play
7. Da biste uredili spisak za reprodukciju, pritisnite taster STOP ili RETURN.
8. Za prelazak na Spisak pesama, pritisnite taster RETURN.
70
HT-BD1250A_SER-3.indd 70
2009-06-29
2:37:49
SER
gledanje slika
GLEDANJE SLIKA
1. Ubacite jpeg disk u prorez za disk.
• Prikazuje se ekran menija.
Video
Music
CD
CD
..
Photo
◄
• Prikazuje se spisak fotografija.
◄
Setup
3. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali sliku.
• Da biste videli sledeću stranu, pritisnite taster SKIP (
• Da biste videli prethodnu stranu, pritisnite taster SKIP (
176.JPG
08 JUL 2000
127 KB ►
BEACH.JPG
17 JUL 2000
27 KB
KE.JPG
10 JUL 2000
194 KB
KE2.JPG
).
).
10 JUL 2000
191 KB
MBHONG.JPG
20 JUL 2000
30 KB
NEW_BEE.JPG
08 JUL 2000
76 KB
18 JUL 2000
17 KB
_______1_.JPG
D Slide Show
PRIKAZIVANJE SLAJDOVA / BRZINA
● GLEDANJE SLIKA
2. Pritiskajte tastere ▲▼◄►da dođete na prikaz Photo, a
zatim pritisnite taster ENTER.
Da podesite, pratite korake 1 i 2 date gore
3. Pritisnite PLAVI (D) taster.
• Prikazivanje slajdova počinje.
►
KE.JPG
03/07
CD
4. Kada prikazivanje slajdova počne, pritisnite PLAVI (D) taster
da biste podesili brzinu reprodukcije.
• Svaki put kada pritisnete taster, menja se brzina
reprodukcije.
D Speed
➞
➞
- Za zaustavljanje prikazivanja slajdova Pritisnite taster STOP ili taster RETURN.
ROTACIJA
Da podesite, pratite korake 1 i 3 date gore

_____1_.JPG
03/07
CD
4. Pritisnite taster ENTER.
5. Koristite CRVENI(A) i ZELENI (B) taster da rotirate sliku u željenom
smeru.
A r90°
B u90°
C Zoom
D Speed
Slide Show
71
HT-BD1250A_SER-3.indd 71
2009-06-29
2:37:55
gledanje slika
ZUMIRANJE
Za takvo podešavanje, pratite korake 1 do 3 u delu „Gledanje slika“ na
strani 71.
_____1_.JPG

03/07
CD
4. Pritisnite taster ENTER.
5. Pritisnite ŽUTI (C) taster.
A r90°
C Zoom
B u90°
Slide Show
D Speed
6. Koristite ŽUTI(C) taster ili taster ZOOM da uvećate ili umanjite sliku.
- Da pomerite oblas -
x2
Pritiskajte tastere ▲▼◄ ► da dođete na oblast koju želite da
uvećate.
Move
C Zoom
- Za zaustavljanje zumiranja Pritisnite ŽUTI (C) taster.
PRELAZAK NA SPISAK FOTOGRAFIJA
Za takvo podešavanje, pratite korake 1 do 3 u delu
„Gledanje slika“ na strani 71.
BEACH.JPG

4. Pritisnite taster ENTER.
03/07
CD
5. Da biste prešli na spisak fotografija, pritisnite taster
RETURN ili taster STOP.
A r90°
C Zoom
B u90°
Slide Show
D Speed
Video
..
Music
CD
CD
◄
Photo
Setup
◄
176.JPG
08 JUL 2000
127 KB
BEACH.JPG
17 JUL 2000
27 KB ►
KE.JPG
10 JUL 2000
194 KB
KE2.JPG
10 JUL 2000
MBHONG.JPG
20 JUL 2000
30 KB
NEW_BEE.JPG
08 JUL 2000
76 KB
191 KB
_______1_.JPG
18 JUL 2000
17 KB
D Slide Show
72
HT-BD1250A_SER-3.indd 72
2009-06-29
2:38:00
SER
režim zvuka
SFE (EFEKAT ZVUČNOG POLJA) MOD
Možete da podesite SFE koji najviše odgovara tipu muzike koju slušate.
Pritisnite taster SFE MODE.
● REŽIM ZVUKA
• Na displeju prednje ploče se prikazuje SFE MODE.
• Svaki put kada se taster pritisne, izbor se menja na sledeći
nači
HALL1 ➞ HALL2 ➞ JAZZ ➞ CHURCH ➞ ROCK ➞ SFE OFF.
•
•
•
•
•
HALL : Obezbeđuje čist zvuk vokala, kao da se sluša u koncertnoj sali.
JAZZ : Preporučena postavka za džez.
ROCK : Preporučena postavka za rok.
CHURCH : Stvara osećaj atmosfere u velikoj crkvi.
SFE OFF : Izaberite za normalno slušanje.
Dolby Pro Logic II Mod
Možete da izaberete željeni Dolby Pro Logic II audio mod.
Pritisnite taster
PL II MODE.
• Svaki put kada se taster pritisne, mod se menja na sledeći
način.
MUSIC ➞ MOVIE ➞ PRO LOG ➞ MATRIX ➞
STEREO.
• MUSIC : Dok slušate muziku, možete doživeti zvučne efekte kao da služate izvođenje “uživo”.
• MOVIE : Dodaje realističnu notu filmskoj muzici.
• PRO LOG : Doživećete realistične višekanalne efekte, kao da imate šest zvučnika iako koristite samo
prednji levi i prednji desni zvučnik.
• MATRIX : Čućete višekanalni surround zvuk.
• STEREO : Izaberite kako biste slušali zvuk samo sa prednjeg levog, prednjeg desnog i subwoofer zvučnika.
M
Kada birate Dolby Pro Logic II mod, povežite vaš spoljni uređaj na AUDIO INPUT konektore
(L i R) na plejeru. Ako povežete samo jedan od ulaza (L ili R), nećete moći da slušate
surround zvuk.
 Ovaj mod je dostupan samo za 2-kanalne audio signale.
73
HT-BD1250A_SER-3.indd 73
2009-06-29
2:38:03
režim zvuka
Dolby Pro Logic II Efekat
Ova funkcija radi samo u Dolby Pro Logic MUSIC II modu.
1. Pritisnite taster
MUSIC.
PL II MODE da biste izabrali mod
PL II EFFECT.
2. Pritisnite taster
• Svaki put kada se taster pritisne, mod se menja na
sledeći način.
3. Pritiskajte tastere ◄ ► da izaberete željenu postavku
efekta.
• PANORAMA : Ovaj mod omogućava da se u refleksiju
prednjih stereo zvučnika uključe surround zvučnici radi
postizanja uzbudljivog “omotavajućeg” efekta sa
refleksijom od bočnih zidova.
Možete izabrati 0 ili 1.
• C- WIDTH : Zvuk se čuje samo preko centralnog zvučnika.
Prednji levi i desni zvučnici emituju “fantomski” zvuk.
Možete da izaberete od 0 do 7.
• DIMENS : U koracima podešava zvučno polje (DSP) prednjih ili zadnjih zvučnika.
Možete da izaberete od 0 do 6.
74
HT-BD1250A_SER-3.indd 74
2009-06-29
2:38:03
SER
Korišćenje USB funkcije
ŠTAMPANJE MULTIMEDIJALNIH DATOTEKA KORIŠĆENJEM FUNKCIJE USB HOSTA
Možete da uživate u multimedijalnim datotekama, kao što su slike, filmovi i muzika, koje su sačuvane na MP3 plejeru
korišćenjem USB memorijske kartice ili digitalne kamere visokog kvaliteta video zapisa uz zvuk 5.1-kanalnog
Kućnog bioskopa tako što ćete povezati memorijski uređaj na USB port Kućnog bioskopa.
● KORIŠĆENJE USB FUNKCIJE
1. Povežite USB uređaj na USB port na bočnoj
strani uređaja.
2. USB Connected se pojavljuje na ekranu, a
zatim nestaje.
3. U meniju za podešavanje prikazuje se USB
ikona
Bezbedno uklanjanje PORTA
Da biste sprečili oštećivanje memorije USB uređaja, izvršite sigurno uklanjanje pre nego što iskopčate
USB kabl.
• Pritisnite ŽUTI (C) taster. Na displeju će se prikazati poruka „Sada možete bezbedno da uklonite USB
uređaj“.
• Uklonite USB kabl.
M
Da biste slušali svoje muzičke datoteke sa zvukom 5.1-kanalnog kućnog bioskopa, morate
da podesite mod Dolby Pro Logic II na Matrix (Vidi stranu 73).
Preskoči napred/nazad
U toku reprodukcije, pritisnite taster #,$.
• Ako postoji više od jedne datoteke i ako pritisnite taster $, bira
se sledeća datoteka.
• Ako postoji više od jedne datoteke i ako pritisnite taster #, bira
se prethodna datoteka.
75
HT-BD1250A_SER-3.indd 75
2009-06-29
2:38:04
korišćenje USB funkcije
Specifikacija USB hosta
Specifikacija USB hosta
Nekompatibilnost
Radna ograničenja
• Podržava USB 1.1 ili USB 2.0 kompatibilne uređaje.
• Podržava uređaje povezane pomoću USB kabla tipa A.
• Podržava UMS (USB uređaj sa velikim kapacitetom memorije) V1.0 kompatibilne uređaje.
• Podržava uređaj kod koga je povezana disk jedinica formatirana u FAT(FAT, FAT16,
FAT32) sistemu datoteka.
• Ne podržava uređaj koji zahteva instaliranje posebnog upravljačkog programa na računar
(Windows).
• Ne podržava vezu sa USB hubom.
• USB uređaj, povezan pomoću produžnog USB kabla, možda neće biti prepoznat.
• USB uređaj koji zahteva poseban izvor napajanja mora da bude povezan sa plejerom
uz korišćenje posebnog električnog priključka.
• Ako povezani uređaj ima više instaliranih disk jedinica (ili particija), može se povezati
samo jedna disk jedinica (ili particija).
• Uređaj koji podržava samo USB 1.1 može izazvati razlike u kvalitetu slike, što zavisi
od uređaja.
USB uređaji koji se mogu koristiti sa kućnim bioskopom
1. USB memorijski uređaj
2. MP3 plejer
3. Digitalna kamera
4. Pokretni hard disk
• Podržani su pokretni hard diskovi sa manje od 160 GB. Pokretni hard diskovi sa 160GB ili više
možda neće biti prepoznati, što zavisi od uređaja.
• Ako povezani uređaj ne funkcioniše zbog nedovoljnog električnog napajanja, možete da upotrebite
poseban napojni kabl za strujno napajanje da bi uređaj mogao pravilno da radi. Konektor USB
kabla se može razlikovati, što zavisi od proizvođača USB uređaja.
5. USB čitač kartice: USB čitač kartice sa jednim mestom i USB čitač kartice sa više mesta.
• U zavisnosti od proizvođača, USB čitač kartice možda neće biti podržan.
• Ako instalirate više memorijskih uređaja na čitač više kartica, može se desiti da imate probleme.
Podržani formati datoteka
Format
Ime
datoteke
Sufiks
datoteke
Bit brzina
Verzija
Piksel
Frekvencija
semplovanja
Nepokretna
slika
JPG
JPG .JPEG
–
–
640x480
–
Muzika
MP3
.MP3
80~384kbps
–
–
44.1kHz
• CBI (Control/Bulk/Interrupt) nije podržan.
• Digitalne kamere koje koriste PTP protokol ili zahtevaju instalaciju dodatnog programa kada se povežu
na računar nisu podržane.
• Uređaj sa NTFS sistemom datoteka nije podržan. (Podržani je samo FAT 16/32 (Tabela razmeštaja
datoteka 16/32) sistem datoteka.)
• Ne funkcioniše sa Janus omogućenim MTP (Protokol prenosa medija) uređajima.
76
HT-BD1250A_SER-3.indd 76
2009-06-29
2:38:04
SER
radio
SLUŠANJE RADIJA
1. Pritisnite taster TUNER da izaberete FM opseg.
2. Podesite na željenu stanicu.
• Automatsko podešavanje 1 : Kada se pritisne taster
● RADIO
SKIP (
) , bira se unapred podešena radio stanica.
• Automatsko podešavanje 2 : Pritisnite i držite pritisnut
taster TUNING/CH (
) za automatsko traženje
aktivnih radio stanica.
• Ručno podešavanje : Kratko pritiskajte taster TUNING/
CH (
) da povećate ili smanjite frekvenciju u koracima.
Glavni uređaj
1. Pritisnite taster FUNCTION da izaberete FM opseg.
2. Izaberite radio stanicu.
• Automatsko podešavanje 1 : Pritisnite taster STOP ( ) da izaberete PRESET, a zatim pritisnite
tasterSKIP (
) da biste izabrali unapred podešenu stanicu.
• Automatsko podešavanje 2 : Pritisnite taster STOP ( ) da izaberete MANUAL, a zatim
) da biste automatski pretraživali opseg.
pritisnite i zadržite pritisnutim taster SKIP (
• Ručno podešavanje : Pritisnite taster STOP ( ) da izaberete MANUAL, a zatim pritisnite taster
SKIP (
) za podešavanje niže ili više frekvencije.
Mono/Stereo
Pritisnite taster MO/ST da slušate u Mono/Stereo modu.
• Svaki put kada se pritisne ovo dugme, zvuk se prebacuje
na STEREO ili MONO.
• U području lošeg prijema, izaberite MONO za jasnije,
neometane radio emisije.
PODEŠAVANJE STANICA
Primer: Memorisanje stanice FM 89.10
1. Pritisnite taster TUNER da izaberete FM opseg.
2. Pritisnite taster TUNING/CH (
) da izaberete <89.10>.
3. Pritisnite taster TUNER MEMORY.
• NUMBER trepće na ekranu.
4. Pritisnite taster SKIP (
podešenu stanicu.
) da biste izabrali broj za unapred
• Možete da izaberete od 1 do 15.
5. Ponovo pritisnite taster TUNER MEMORY.
• Pritisnite taster TUNER MEMORY pre nego što NUMBER nestane sa ekrana.
• NUMBER nestaje sa ekrana, a stanica se smešta u memoriju.
6. Da podesite drugu stanicu, ponovite korake 2 do 5.
• Da pređete na unapred podešenu stanicu, pritisnite tasterSKIP (
biste izabrali kanal.
HT-BD1250A_SER-3.indd 77
) na daljinskom upravljaču da
77
2009-06-29
2:38:04
radio
O RDS EMISIJAMA
Korišćenje RDS sistema (radio informacionog sistema) za prijem FM stanica
RDS omogućava FM stanicama da šalju dodatni signal uz signale redovnog programa.
Na primer, stanice šalju svoja imena, kao i informacije o tipu programa koji emituju,
kao što su sport ili muzika itd.
Ako je podešena FM stanica koja obezbeđuje RDS uslugu, na
displeju se pali RDS indikator.
Opis RDS funkcije
•
•
•
•
PTY (Vrsta programa) : Prikazuje vrstu programa koja se trenutno emituje.
PS NAME (Ime programskog servisa) : Označava ime stanice koja emituje i sastoji se od 8 znakova.
RT (radijski tekst) : Dekodira tekst koji šalje stanica (ako postoji) i sastoji se od 64 znakova.
CT (Vreme) : Dekodira takt u realnom vremenu iz FM frekvencije. Neke stanice možda ne prenose
PTY, RT ili CT informacije, pa zato one možda neće biti prikazane u svim slučajevima.
• TA (Saobraćajna obaveštenja) : „TA ON/OFF" (TA UKLJUČENO/ISKLJUČENO) pokazuje da se
prenosi saobraćajno obaveštenje.
M
RDS možda neće pravilno funkcionisati ako podešena stanica ne emituje RDS signal ili ako
je signal slab.
Za prikazivanje RDS signala
RDS signale koje šalje stanica možete videti na displeju.
Pritisnite RDS DISPLAY dok slušate FM stanicu.
 Svaki put kada pritisnete taster, prikaz na displeju se menja
da bi vam pokazao sledeće informacije: PS NAME RT CT Frequency
• PS (programski servis): U toku traženja se prikazuje <PS>, a zatim će biti prikazana imena stanica.
<NO PS> se pojavljuje ako se ne šalje signal.
• RT (radijski tekst): U toku traženja se prikazuje <RT>, a zatim će na displeju biti prikazane tekstualne
poruke koje šalje stanica. <NO RT> se pojavljuje ako se ne šalje signal.
• Frekvencija: frekvencija stanice (bez RDS usluge)
O znacima koji se prikazuju na ekranu
Kada displej prikaže PS ili RT signale, koriste se sledeći znaci.
• Prozor displeja ne može da razlikuje velika i mala slova i uvek koristi velika slova.
• Prozor displeja ne može da prikaže naglašena slova, na primer, <A> se može koristiti za naglašena slova
<A>, kao što su <À, Â, Ä, Á, Å i Ã.>
78
HT-BD1250A_SER-3.indd 78
2009-06-29
2:38:09
SER
PTY (vrsta programa) indikacija i funkcija PTY-SEARCH
Jedna od prednosti RDS usluge je ta što možete pronaći određenu vrstu programa iz unapred podešenih kanala
specificiranjem PTY kodova
Za traženje programa koji koristi PTY kodove
Pre nego što počnete, zapamtite...
PTY pretraga se može primeniti samo za unapred podešene stanice
Za prekidanje pretrage u bilo kom trenutku procesa, pritisnite PTY SEARCH u toku traženja.
Postoji vremensko ograničenje za sledeće korake. Ako je postavka otkazana pre završetka, počnite ponovo od koraka 1.
Kada pritiskate tastere na primarnom daljinskom upravljaču, proverite da li ste izabrali FM stanicu putem primarnog
daljinskog upravljača.
● RADIO
•
•
•
•
1. Pritisnite PTY SEARCH dok slušate FM stanicu.
2. Pritiskajte PTY- ili PTY+ dok se na displeju ne pojavi željeni PTY
kod.
• Displej prikazuje PTY kodove na desnoj strani.
3. Ponovo pritisnite PTY SEARCH, dok je PTY kod, koji je
izabran u prethodnom koraku, još uvek na displeju.
• Centralni uređaj pretražuje 15 prethodno podešenih FM stanica i
zaustavlja se kada pronađe onu koju ste izabrali i bira tu stanicu.
Displej
NEWS
AFFAIRS
INFO
SPORT
EDUCATE
DRAMA
Tip programa
Novosti, uključujući i mišljenja i
izveštaje
Različite stvari, uključujući i trenutni incident, dokumentarac, diskusiju i analizu.
Informacije, uključujući i procene, retrospekcije i prognoze, stvari koji su zanimljive
potrošačima, medicinske informacije itd.
Sportovi
Obrazovanje
Dramski radio program itd.
Displej
Tip programa
LIGHT M
Laka klasična muzika – Klasična
muzika, instrumentali i horska muzika
CLASSICS
Ozbiljna klasična muzika – Orkestarska
muzika, simfonije, kamerna muzika i opera
OTHER M
Ostala muzika – džez, R&B, kantri
muzika
WEATHER
Vreme
FINANCE
Finansije
CHILDREN
Dečiji programi
SOCIAL A
Društvo
RELIGION
Religija
CULTURE
Nacionalna kultura ili lokalna kultura,
uključujući probleme teme iz oblasti
religije, društvenih nauka, jezika,
pozorišta, itd.
PHONE IN
Telefon u
TRAVEL
Putovanja
SCIENCE
Prirodne nauke i tehnologija
LEISURE
Zabava
VARIED
Drugi govorni, zabavni programi (kviz,
igre), intervjui, komedije i satirični
komadi, itd.
JAZZ
Džez muzika
COUNTRY
Kantri muzika
POP M
Popularna muzika
NATION M
Etno muzika
ROCK M
M.O.R.M
Rok muzika
OLDIES
Evergrin
Savremena muzika koja se smatra
“lakom za slušanje.”
FOLK M
Narodna muzika
DOCUMENT
Dokumentarni program
79
HT-BD1250A_SER-3.indd 79
2009-06-29
2:38:09
Korišćenje iPod-a
Možete da uživate u reprodukciji vašeg iPod-a pomoću isporučenog daljinskog upravljača.
SLUŠANJE MUZIKE
Možete reprodukovati muzičke datoteke koje su sačuvane na iPod plejeru
tako što ćete ga povezati na Blu-ray kućni bioskop.
1. Povežite konektor iPod priključne baze sa konektorom za iPod na
Blu-ray kućnom bioskopu.
2. iPod stavite u priključnu bazu.
• Vaš iPod se automatski uključuje.
• Na TV ekranu se pojavljuje poruka “iPod Connected”.
3. Pritisnite taster MENU na daljinskom upravljaču.
4. Pritiskajte tastere S,T,W, X na daljinskom upravljaču da biste izabrali
iPod mod.
5. Pritiskajte taster S,T,W, X na daljinskom upravljaču da izaberete
stavku Music , a zatim pritisnite taster ENTER.
• Pojavljuju se kategorije Music
6. Pritiskajte tastere S,T da izaberete željenu kategoriju, a zatim pritisnite
taster ENTER.
• Na televizoru se pojavljuje spisak pesama.
7. Pritiskajte tastere S,T da izaberete muzičku datoteku koju
želite da reprodukujete, a zatim pritisnite taster ENTER .
• Reprodukovanje pesme počinje sa novim ekranom, koji
pokazuje naslov pesme, vreme, izvođača i traku
napretka.
Video
Music
►
◄
TRACK 001
Photo
TRACK 002
Setup
TRACK 003
►
TRACK 004
TRACK 005
TRACK 006
TRACK 007
8. Možete da koristite daljinski upravljač ili tastere na
glavnom uređaju da biste upravljali jednostavnim
funkcijama reprodukcije, kao što su PLAY, PAUSE,
/
,
/
i REPEAT.
STOP,
B Playlist
Page
• Pritisnite CRVENI(A) taster da izaberete željeni mod reprodukcije.
❖ Elementi ekrana za iPod reprodukciju
►
My love
6/186
00:00:11 / 00:03:34
Prikazuje tip medija.
Trenutna numera (pesma)
Prikazuje broj numere koja se trenutno reprodukuje.
Statusna traka reprodukcije.
Prikazuje status ponavljanja.
A Play Mode
Prikazuje tekući redni broj, ukupan broj numera.
Trenutno / Ukupno vreme reprodukcije.
Prikazuje dostupne tastere u BOJI.
80
HT-BD1250A_SER-3.indd 80
2009-06-29
2:38:09
SER
Da pređete na Spisak pesama i izaberete numeru:
1. Pritisnite taster MENU ili STOP.
• Reprodukcija se zaustavlja i vraća na spisak pesama.
2. Pritiskajte tastere S,T da izaberete datoteku koju želite da reprodukujete, a zatim pritisnite taster
ENTER.
• Pritisnite taster RETURN ili W za povratak na matični meni.
Informacije o datoteci obuhvataju ime izvođača, naziv albuma, naslov pesme i žanr koji će biti prikazan
na osnovu ID3 Tag informacija za odgovarajuću muzičku datoteku.
Now Playing : Reprodukuje nedavno puštanu datoteku ili filmove na ekranu za reprodukciju trenutne
datoteke.
Artists : Za reprodukovanje po izvođaču.
Songs : Za reprodukovanje po numeričkom ili abecednom redosledu
Playlists : Za reprodukovanje po spisku za reprodukciju.
Albums : Za reprodukovanje po spisku za reprodukciju.
Genres : Za reprodukovanje po žanru.
Composer : Za reprodukovanje po kompozitoru.
M
● KORIŠĆENJE IPOD-A
Muzičke kategorije iPod-a
Pogledajte stranu 27 vezano za kompatibilne iPod uređaje.
Kompatibilnost zavisi od verzije softvera na vašem iPod-u.
 Lista kategorija se može razlikovati, što zavisi od modela iPod-a.
 Šta je ID 3 tag?
To je ono što je prilaženo uz MP3 za čuvanje relevantnih informacija o datoteci, kao što su
naslov, izvođač, album, godina, žanr i komentar.
 Kada se i-Pod stavi u i-Pod priključnu bazu, funkcija “Mešano” ne radi.
81
HT-BD1250A_SER-3.indd 81
2009-06-29
2:38:13
Korišćenje iPod-a
GLEDANJE FILMA
Možete reprodukovati video datoteke koje su sačuvane na iPod plejeru tako što ćete ga povezati na
Blu-ray kućni bioskop.
1. Povežite konektor iPod priključne baze sa konektorom za iPod na
Blu-ray kućnom bioskopu.
2. Na iPod ekranu pređite na Videos > Settings, a zatim podesite
opciju TV Out na On.
3. iPod stavite u priključnu bazu.
• Na TV ekranu se pojavljuje poruka “iPod Connected”.
4. Pritiskajte tastere S,T,W, X na daljinskom upravljaču da biste izabrali
iPod mod.
5. Pritiskajte tastere S,T,W, X na daljinskom upravljaču da izaberete stavku
Video, a zatim pritisnite taster ENTER.
6. Pritiskajte tastere S,T na daljinskom upravljaču da izaberete stavku
Movies, a zatim pritisnite taster ENTER.
• Na televizoru se pojavljuje spisak video zapisa
7. Pritiskajte tastere S,T da izaberete video datoteku koju želite da
reprodukujete, a zatim pritisnite taster ENTER .
• Video datoteka iPod plejera biće reprodukovana na ekranu televizora.
8. Možete da koristite daljinski upravljač ili tastere na glavnom uređaju da
biste upravljali jednostavnim funkcijama reprodukcije, kao što su PLAY,
i
/
/
.
PAUSE, STOP,
• Ako pritisnete taster PREV u roku od 2 sekunde od početka reprodukcije, plejer će reprodukovati
prethodnu datoteku.
Ako taster PREV pritisnete 2 sekunde nakon početka reprodukcije ili kasnije, plejer će preći na
početni ekran trenutne datoteke.
• Pritisnite taster NEXT da reprodukujete sledeću
datoteku.
CD
Nodisc
►
Da pređete na Spisak video zapisa i izaberete datoteku:
1. Pritisnite taster MENU ili STOP.
• Reprodukcija se zaustavlja i vraća na spisak video
zapisa.
Video
►
◄
MOVIE 001
Music
MOVIE 002
Photo
MOVIE 003
Setup
MOVIE 004
►
MOVIE 005
MOVIE 006
MOVIE 007
B Playlist
Page
2. Pritiskajte tastere S,T da izaberete datoteku koju želite
da reprodukujete, a zatim pritisnite taster ENTER.
• Pritisnite taster RETURN ili W za povratak na matični meni.
M




Pogledajte stranu 26 vezano za kompatibilne iPod uređaje.
Kompatibilnost zavisi od verzije softvera na vašem iPod-u.
VIDEO izlaz mora da bude povezan sa vašim televizorom da biste gledali iPod video (pogledajte stranu 25).
Ako želite da reprodukujete iPod video zapis preko VIDEO izlaza, postavite HDMI CEC na “Isključeno”
ukoliko je trenutno podešen na “Uključeno”.
Na ekranu televizora se pojavljuje samo ekran reprodukcije. Ostale ekrane kontrolišite na iPod
plejeru.
Ako povezani iPod ne podržava video reprodukciju, kada izaberete meni Video pojaviće se poruka
“Cannot play video files saved on this iPod”.
82
HT-BD1250A_SER-3.indd 82
2009-06-29
2:38:13
SER
funkcija pc toka podataka
POVEZIVANJE NA RAČUNAR I REPRODUKOVANJE MP3, JPEG ILI DIVX
SADRŽAJA
Način podešavanja deljenog direktorijuma može biti različit, što zavisi od operativnog sistema računara.
1. Upotrebite ruter i LAN kabl ili bežični LAN adapter za
povezivanje računara sa Blu-ray plejerom.
Nodisc
2. Kreirajte deljeni direktorijum u računaru i u njemu sačuvajte
mp3, jpeg ili DivX datoteke koje želite.
- Za detaljnije informacije o podešavanju deljenog
direktorijuma, posetite Samsungovu web lokaciju i
preuzmite priruènik “Podešavanje deljenog direktorijuma”
iz centra za preuzimanje.
◄
Video
DISC
Music
Photo
Setup
a Network Search
● FUNKCIJA PC TOKA PODATAKA
Blu-ray kućni bioskop možete da povežete sa računarom i da reprodukujete sadržaj mp3, jpeg ili DivX datoteka iz
deljenog direktorijuma.
(Vidi strane 30~31 za povezivanje)
3. Pritisnite taster MENU.
4. Pritisnite taster CRVENI(A).
Nodisc
◄
Network Search Type
Video
DISC
PleaseMusic
select natwork search type
Photo
Videćete prozor u kome možete da izaberete način traženja mreže.
Auto
Manual
Setup
5. Pomoću tastera ◄ ► izaberite način traženja mreže.
Pojaviće se spisak deljenih servera.
• Auto : Automatski traži dostupan računar.
s Select
a Network Search
• Manual : Morate da unesete IP adresu, ime direktorijuma,
korisničko ime i lozinku korisnika operativnog sistema Windows
pre nego što budete mogli da pronađete željeni računar.
Music
Photo
Nodisc
6. Da potražite deljeni direktorijum
Postoje 2 načina pristupa deljenim direktorijumima na računaru.
(Ako tražite direktorijum u automatskom režimu, on mora da sadrži
manje od 12 znakova. Morate da izaberete ručnu pretragu da biste
tražili direktorijume sa 12 ili više znakova.)
• Automatski mod
3. U ovaj prozor unesite lozinku za računar.
Prikazaće se deljeni direktorijum.
◄
Setup
DISC
B
C
a Network Search
Music User
DISC
No disc
1. Pritiskajte taster ▲▼ da izaberete željeni računar, a zatim
pritisnite taster ENTER.
(Pri prvom povezivanju morate da unesete korisničko ime i
lozinku korisnika operativnog sistema Windows da
prikažete deljeni direktorijum.)
2. U ovaj prozor unesite korisničko ime za računar.
² Return
Photo
_
►
B
C
Setup
A B C D
Q R S T
g h i j
w x y z
+ = . ~
a Back Space
E F G
U V W
k l m
1 2 3
! @ #
b Space
« Number
H
X
n
4
$
I J K
Y Z a
o p q
5 6 7
% ^ &
Clear
L
b
r
8
(
s Select
M N O
c d e
s t u
9 0 −
) / ?
d Save
P
f
v
_
|
² Return
a Network Search
Password
DISC
No disc
►
B
C
_
A B C D
Q R S T
g h i j
w x y z
+ = . ~
a Back Space
E F G
U V W
k l m
1 2 3
! @ #
b Space
« Number
H
X
n
4
$
I J K
Y Z a
o p q
5 6 7
% ^ &
Clear
s Select
L
b
r
8
(
M N O
c d e
s t u
9 0 −
) / ?
d Save
P
f
v
_
|
² Return
a Network Search
83
HT-BD1250A_SER-3.indd 83
2009-06-29
2:38:17
funkcija pc toka podataka
4. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali željeni direktorijum.
Select Folder
DISC
No disc
ADMIN$
B
►
CS
DS
FS
GS
print$
SharedD
C
s Save
² Return
a Network Search
• Ručni mod
1. Unesite IP adresu PC računara na kome se nalaze deljeni
direktorijumi.
Manual Search
DISC
No disc
►
B
1
2
3
4
3
4
Please input IP address
C
0
0
.
« Number
0
.
0
.
s Select
² Return
a Network Search
2. U ovaj prozor ukucajte ime deljenog direktorijuma, a zatim
pritisnite PLAVI (D) taster da ga sačuvate.
No disc
Manual Search
DISC
1
2
Please input shared folder name
B
►
C
_
A B C D
Q R S T
g h i j
w x y z
+ = . ~
a Back Space
E F G
U V W
k l m
1 2 3
! @ #
b Space
« Number
H
X
n
4
$
I J K
Y Z a
o p q
5 6 7
% ^ &
Clear
L
b
r
8
(
s Select
M N O
c d e
s t u
9 0 −
) / ?
d Save
P
f
v
_
|
² Return
a Network Search
3. Ukucajte lozinku za računar, a zatim pritisnite PLAVI (D)
taster da je sačuvate.
No disc
Manual Search
DISC
1
2
3
4
Please input password
►
B
C
_
A B C D
Q R S T
g h i j
w x y z
+ = . ~
a Back Space
« Number
E F G
U V W
k l m
1 2 3
! @ #
b Space
H
X
n
4
$
I J K
Y Z a
o p q
5 6 7
% ^ &
Clear
L
b
r
8
(
s Select
M N O
c d e
s t u
9 0 −
) / ?
d Save
P
f
v
_
|
² Return
a Network Search
7. Pritisnite taster ► , a zatim pritisnite taster ▲▼ da biste izabrali Video (Video), Music (Muzika) ili Photo
(Foto).
(Za reprodukovanje video zapisa, muzike ili fotografija, pogledajte strane 68~70)
M
Ime računara treba da bude napisano engleskim pismom, bez znakova kao što su simboli.
 Možete da pretražite do 4 računara koja su povezana na mrežu da biste reprodukovali sadržaj.
 Možda ćete imati probleme sa povezivanjem, što zavisi od okruženja vašeg računara.
- Ako naiðete na problem sa “Auto Mode” (Automatski mod), probajte da koristite “Manual Mode” (Ruèni mod).
 Ako dođe do konflikta između funkcije jednostavnog deljenja datoteka operativnog sistema Windows XP i PC
funkcije toka signala Blu-ray kućnog bioskopa, treba da onemogućite funkciju jednostavnog deljenja datoteka.
- Za detaljnije informacije posetite Samsungovu web lokaciju i preuzmite priruènik “Podešavanje deljenog
direktorijuma” iz centra za preuzimanje.
 Ukoliko naiðete na probleme sa funkcijom reprodukovanja na raèunaru prilikom preuzimanja, kada koristite
deljeni direktorijum na radnoj površini sistema windows vista, posetite web lokaciju za tehnièku pomoæ
operativnog sistema da biste promenili podešavanje ili direktorijum.
84
HT-BD1250A_SER-3.indd 84
2009-06-29
2:38:23
SER
praktična funkcija
FUNKCIJA TAJMERA ZA ISKLJUČIVANJE
Možete da podesite vreme za koje će se Blu-ray kućni bioskop sam isključiti.
Pritisnite taster SLEEP.
● PRAKTIČNA FUNKCIJA
• Svaki put kada se taster pritisne, unapred zadato vreme se menja na
sledeći način: 10 ➞ 20 ➞ 30 ➞ 60 ➞ 90 ➞ 120 ➞ 150 ➞ OFF.
Da potvrdite postavku tajmera za isključivanje, pritisnite taster
SLEEP.
• Prikazuje se preostalo vreme do automatskog isključivanja Blu-ray
kućnog bioskopa.
• Ako se ovaj taster ponovo pritisne, promeniće se vreme do
isključivanja koje ste prethodno podesili.
Da otkažete tajmer za isključivanje, držite pritisnut taster SLEEP dok se na displeju ne prikaže OFF.
PODEŠAVANJE OSVETLJENOSTI EKRANA
Možete da podesite osvetljenost displeja na glavnom uređaju da vas ne bi ometala dok gledate film.
Pritisnite taster DIMMER.
• Svaki put kada se ovaj taster pritisne podešava se osvetljenost displeja
na prednjoj ploči.
FUNKCIJA ISKLJUČIVANJA ZVUKA
To je korisno kada odgovarate na zvono na ulaznim vratima ili na telefonski poziv.
Pritisnite taster MUTE.
• MUTE se prikazuje na displeju.
• Da vratite zvuk, ponovo pritisnite taster MUTE.
85
HT-BD1250A_SER-3.indd 85
2009-06-29
2:38:24
rešavanje problema
Pogledajte datu tabelu ako ovaj uređaj ne funkcioniše ispravno. Ako vaš problem nije naveden u tabeli ili ako dato
uputstvo ne pomogne, isključite jedinicu, iskopčajte mrežni kabl i pozovite najbližeg ovlašćenog prodavca ili servisni
centar za Samsung elektronske uređaje.
SIMPTOM
Proveriti/Pomoć
Ne mogu da izbacim disk.
• Da li je mrežni kabl sigurno priključen u utičnicu?
• Isključite napajanje, a zatim ga ponovo uključite.
iPod ne može da se poveže.
• Proverite da li su konektor za iPod i priključna baza pravilno povezani.
•Pobrinite se da iPod ima najnoviju verziju softvera.
Reprodukcija ne počinje.
• Proverite broj za region na BD/DVD-u. BD/DVD diskovi koji su kupljeni u
inostranstvu možda neće moći da se reprodukuju.
• CD-ROM i DVD-ROM diskovi ne mogu biti reprodukovani ovim Blu-ray
kućnim b ioskopom.
• Uverite se da je nivo rejtinga tačan.
Reprodukcija ne počinje odmah posle
pritiskanja tastera Play/Pause.
• Da li koristite deformisani disk ili disk sa ogrebotinama na površini?
• Obrišite disk.
Zvuk se ne čuje.
• Ne čuje se zvuk tokom brze reprodukcije, spore reprodukcije i reprodukcije
"korak po korak".
• Da li su zvučnici pravilno povezani? Da li su postavke zvučnika pravilno prilagođene?
• Da li je disk mnogo oštećen?
Zvuk se čuje samo iz nekoliko zvučnika,
ali ne i iz svih 6.
• Dok slušate BD/DVD diskove, zvuk se čuje samo na prednjim zvučnicima.
• Proverite da li su zvučnici pravilno povezani.
• Podesite jačinu zvuka.
• Dok slušate CD, radio ili TV, zvuk se čuje samo na prednjim zvučnicima.
Izaberite "PRO LOGIC II" pritiskanjem PL II (Dolby Pro Logic II) na
daljinskom upravljaču da biste koristili svih šest zvučnika.
Dolby Digital 5.1-kanalni surround zvuk
se ne generiše.
• Da li na disku postoji oznaka "Dolby Digital 5.1 CH"? Dolby Digital 5.1-kanalni
surround zvuk se čuje samo ako je disk snimljen sa 5.1-kanalnim zvukom.
• Da li je jezik zvuka pravilno postavljen na Dolby Digital 5.1-CH u
informacionom displeju?
Daljinski upravljač ne radi.
• Da li se daljinskim upravljačem upravlja u okviru njegovog radnog ugla i dometa?
• Da li su baterije istrošene?
• Da li ste pravilno izabrali funkcije moda (TV/BD) daljinskog upravljača (TV ili BD)?
• Disk se okreće, ali se slika ne
prikazuje.
• Kvalitet slike je loš, a slika podrhtava.
• Da li je TV aparat uključen?
• Da li su video kablovi pravilno povezani?
• Da li je disk prljav ili oštećen?
• Loše proizvedeni disk možda neće moći da se reprodukuje.
Jezik zvuka i titlova ne funkcioniše.
• Jezik zvuka i titlova ne radi ako ih disk ne sadrži.
Ekran menija se ne pojavljuje kada se
izabere funkcija menija.
• Da li koristite disk koji ne sadrži menije?
86
HT-BD1250A_SER-3.indd 86
2009-06-29
2:38:25
SER
SIMPTOM
Proveriti/Pomoć
Proporcija ekrana se ne može promeniti. • Možete da reprodukujete 16:9 BD/DVD diskove u 16:9 Wide modu, 4:3
Letter Box modu ili 4:3 Pan - Scan modu, ali se 4:3 BD/DVD diskovi mogu
videti samo u proporciji 4:3.
Pogledajte omotnicu BD diska, a zatim izaberite odgovarajuću funkciju.
• Isključite napajanje i držite pritisnut taster STOP ( ) na glavnom uređaju
duže od 5 sekundi.
Upotrebom funkcije RESET obrisaće se sve sačuvane postavke.
Nemojte ovo koristiti osim ako nije neophodno.
Zaboravljena je lozinka za nivo rejtinga.
• Dok na displeju glavnog uređaja stoji poruka “NO DISC”, taster STOP ( ) na
glavnom uređaju držite pritisnut duže od 5 sekundi.
Na displeju se prikazuje INITIAL, a sve postavke će biti vraćene na unapred
zadate vrednosti.
• Pritisnite taster POWER.
Upotrebom funkcije RESET obrisaće se sve sačuvane postavke.
Nemojte ovo koristiti osim ako nije neophodno.
Nije moguć prijem radio emisija.
• Da li je antena pravilno povezana?
• Ako je ulazni signal antene slab, instalirajte spoljnu FM antenu u područje
dobrog prijema.
● REŠAVANJE PROBLEMA
• Glavni uređaj ne radi.
(Primer: Napajanje se isključuje ili se
čuje čudan šum.)
• Blu-ray kućni bioskop ne funkcioniše
pravilno.
Ne čuje se zvuk kada slušate zvuk
• Ako je taster EJECT pritisnut za vreme slušanja zvuka televizora upotrebom
televizora preko sistema Blu-ray kućnog
D.IN ili AUX funkcija, BD/DVD funkcije su uključene, što isključuje zvuk
bioskopa.
televizora.
Na ekranu se pojavljuje ikonica
.
• Funkcije ili postupci se tada ne mogu izvršiti zato što:
1. To ne dozvoljava BD/DVD softver.
2. BD/DVD softver ne podržava tu funkciju (npr. uglove)
3. Ta funkcija nije trenutno dostupna.
4. Zahtevali ste broj naslova ili poglavlja ili vreme pretraživanja koji su van opsega.
Ako je HDMI izlaz podešen na rezoluciju koju • Pritisnite i držite pritisnutim taster STOP ( ) na prednjoj ploči 5 sekundi ili
duže kada se disk ne nalazi u uređaju. Sve postavke se vraćaju na fabrička
vaš televizor ne podržava (npr. 1080p),
podešenja.
možda nećete videti sliku na vašem TV
aparatu.
Nema HDMI izlaza.
• Proverite vezu između TV-a i HDMI konektora Blu-ray kućnog bioskopa.
• Proverite da li vaš televizor podržava 576p/480p/720p/1080i/1080p
HDMI ulaznu rezoluciju.
Nepravilan prikaz HDMI izlaza.
• Ako se na ekranu pojavi slučajni šum, to znači da televizor ne podržava
HDCP (širokopojasna zaštita digitalnog sadržaja).
Ne može da traži druge pristupne tačke
pomoću bežičnog USB-a
• Proverite da li je opcija Proxy postavljena na “Isključeno”(Setup ->
Network -> Proxy)
87
HT-BD1250A_SER-3.indd 87
2009-06-29
2:38:26
dodatak
MERE OPREZA PRI RUKOVANJU I ČUVANJU DISKOVA
Male ogrebotine na disku mogu da smanje kvalitet zvuka i slike ili da prouzrokuju preskakanje.
Budite naročito pažljivi da ne izgrebete diskove dok njima rukujete.
Rukovanje diskovima
Ne dodirujte stranu diska koja se reprodukuje.
Uvek držite disk za ivice da biste izbegli ostavljanje otisaka prstiju na površini diska.
Ne lepite papir ili traku na disk.
Čuvanje diska
Ne čuvajte na direktnoj sunčevoj
svetlosti
M
Čuvajte u hladnom provetrenom
prostoru
Čuvajte u čistom zaštitnom omotu.
Čuvajte u verikalnom položaju.
Ne dozvolite da se diskovi uprljaju.
 Ne stavljajte napukle ili izgrebane diskove.
Rukovanje i čuvanje diskova
Ako na površini diska postoje otisci prstiju ili prljavština, očistite ga blagom sapunicom i obrišite mekom
tkaninom.
• Prilikom čišćenja nežno brišite od centra ka spoljnom obodu diska
M
Ukoliko topli vazduh dođe u kontakt sa hladnim delovima u plejeru može se stvoriti
kondenzacija.
Kada se stvori kondenzacija u plejeru, plejer možda neće ispravno funkcionisati.
Ako se to desi, izvadite disk i ostavite plejer na 1 ili 2 sata sa uključenim napajanjem.
88
HT-BD1250A_SER-3.indd 88
2009-06-29
2:38:26
Opšte
SER
SPECIFIKACIJE
85 W
Težina
4,4 Kg
Dimenzije
440 (Š) x 345 (D) x 63 (V) mm
Opseg radne temperature
+5°C do +35°C
Radni opseg vlažnosti vazduha
10 % do 75 %
BD (Blu-ray disk)
Brzina čitanja : 4,917m/sec
● DODATAK
Potrošnja struje
Brzina čitanja : 3,49 ~ 4,06 m/sec.
DVD (Digital Versatile Disc)
Približno vreme reprodukcije (jednostrani, jednoslojni diskovi) : 135 min.
Disk
Reading Speed : 4.8 ~ 5.6 m/sec.
CD : 12 cm (KOMPAKT DISK)
Maximum Play Time : 74 min.
Brzina čitanja : 4,8 ~ 5,6 m/sec.
CD : 8 cm (KOMPAKT DISK)
Maks. vreme reprodukcije : 20 min.
1-kanalni : 1,0 Vp-p (75 Ω opterećenje)
Kompozitni video signal
Blu-ray disk : 576i/480i
DVD : 576i/480i
Y : 1,0 Vp-p (75 Ω opterećenje)
Video izlaz
Pr : 0,70 Vp-p (75 Ω opterećenje)
Komponentni video signal
video/audio
Pb : 0,70 Vp-p (75 Ω opterećenje)
Blu-ray disk : 1080i, 720p, 576p/480p, 576i/480i
DVD : 576p/480p, 576i/480i
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
HDMI
PCM višekanalni zvuk, tok audio podataka, PCM audio
Prednji zvučnik, izlaz
165W x 2(3Ω)
Centralni zvučnik, izlaz
170W(3Ω)
Surround zvučnik, izlaz
165W x 2(3Ω)
Subwoofer zvučnik, izlaz
170W(3Ω)
Pojačalo
Frekventni odziv
Analogni ulaz
20Hz~20kHz (±3dB)
Digitalni ulaz
20Hz~44kHz (±3dB)
Odnos signal/šum
70dB
Odvajanje kanala
60dB
Ulazna osetljivost
(AUX)500mV
89
HT-BD1250A_SER-3.indd 89
2009-06-29
2:38:26
dodatak
SPECIFIKACIJE
HT-BD1250
Sistem zvučnika
Zvučnik
Impedansa
Frekventni opseg
Nivo zvučnog pritiska na izlazu
Nominalni ulaz
Maksimalni ulaz
5.1-kanalni sistem zvučnika
Prednji
3Ω
140Hz~50kHz
87dB/W/M
165W
330W
Surround
3Ω
140Hz~20kHz
87dB/W/M
165W
330W
centralni
3Ω
140Hz~20kHz
87dB/W/M
170W
340W
Dimenzije (Š x V x D)
Prednji/Surround : 100,5 x 210 x 99 mm
centralni : 300 x 59 x 50 mm
subwoofer : 201 x 403 x 410 mm
Težina
Prednji/Surround : 0,70 Kg, centralni : 0,33 Kg
subwoofer : 5,39 Kg
subwoofer
3Ω
40Hz~160Hz
90dB/W/M
170W
340W
HT-BD1252
Sistem zvučnika
Zvučnik
Impedansa
Frekventni opseg
Nivo zvučnog pritiska na izlazu
Nominalni ulaz
Maksimalni ulaz
Dimenzije (Š x V x D)
Težina
5.1-kanalni sistem zvučnika
Prednji
centralni
Surround
3Ω
3Ω
3Ω
140Hz~20kHz 140Hz~20kHz 140Hz~20kHz
87dB/W/M
87dB/W/M
87dB/W/M
165W
170W
165W
330W
340W
330W
Prednji : 260 x 1120x 260 mm
Surround : 100 x 151 x 89 mm
centralni : 300 x 59 x 50 mm
subwoofer : 201 x 403 x 410 mm
subwoofer
3Ω
40Hz~160Hz
88dB/W/M
170W
340W
Front : 2,88 Kg, Surround : 0,42 Kg
Centre : 0,32 Kg, subwoofer : 5,39 Kg
HT-BD1255
Sistem zvučnika
Zvučnik
Impedansa
Frekventni opseg
Nivo zvučnog pritiska na izlazu
Nominalni ulaz
Maksimalni ulaz
Dimenzije (Š x V x D)
Težina
5.1-kanalni sistem zvučnika
Prednji
centralni
Surround
3Ω
3Ω
3Ω
140Hz~50kHz 140Hz~20kHz 140Hz~20kHz
87dB/W/M
87dB/W/M
87dB/W/M
165W
170W
165W
330W
340W
330W
Prednji/Surround : 260 x 1202 x 260 mm
centralni : 300 x 59 x 50 mm
subwoofer : 201 x 403 x 410 mm
subwoofer
3Ω
40Hz~160Hz
88dB/W/M
170W
340W
Prednji/Surround : 2,88 Kg,
centralni : 0,34 Kg, subwoofer : 5,39 Kg
*: Nominalne specifikacije
- Samsung Electronics Co., Ltd zadržava pravo da promeni specifikacije bez prethodne najave.
- Težina i dimenzije su približne.
90
HT-BD1250A_SER-3.indd 90
2009-06-29
2:38:26
Kontaktirajte SAMSUNG WORLD WIDE
Ako imate bilo kakva pitanja ili komentare u vezi Samsung proizvoda, molimo da kontaktirate SAMSUNG
centar za podršku kupcima.
Region
North America
Latin America
Europe
CIS
Asia Pacific
Zemlja
1-800-SAMSUNG(726-7864)
01-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421, 4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
BELGIUM
02 201 2418
CZECH REPUBLIC
DENMARK
800-SAMSUNG(800-726786)
8-SAMSUNG(7267864)
HT-BD1250A_SER-3.indd 91
Internet lokacija
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/mx
www.samsung.com/us
www.samsung.com/ar
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
FINLAND
30-6227 515
www.samsung.com/fi
FRANCE
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
EIRE
AUSTRIA
SWITZERLAND
RUSSIA
KAZAKHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
www.samsung.com/fr
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.com/lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
www.samsung.ru
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.com/kz_ru
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
TURKEY
01 4863 0000
01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
02 261 03 710
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
3-SAMSUNG(7267864)
0 801 1SAMSUNG(172678), 022-607-93-33
80820-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
075-SAMSUNG(726 78 64)
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
0810-SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)
0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
8-800-555-55-55
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
8-800-502-0000
8-800-77777
8000-7267
800-7267
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880
3698-4698
3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
1-800-3-SAMSUNG(726-7864), 02-5805777
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232, 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864 )
www.samsung.com/za
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
www.samsung.com/ae
PHILIPPINES
Middle East &
Africa
Centar za podršku kupcima CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
NICARAGUA
HONDURAS
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
www.samsung.ua
www.samsung.com/lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.com/ee
www.samsung.com/au
www.samsung.com/nz
www.samsung.com/cn
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/vn
www.samsung.com/tr
2009-06-29
2:38:26
Code No. AH68-02228H(0.0)
HT-BD1250A_SER-3.indd 92
2009-06-29
2:38:26
Download PDF

advertising