HT-BD8200
2.1-kanalni Blu-ray
sistem kućnog bioskopa
korisničko uputstvo
zamislite mogućnosti
Hvala što ste kupili ovaj Samsungov proizvod.
Da dobijete kompletniju uslugu,
molimo da vaš proizvod registrujete na
www.samsung.com/register
HT-BD8200_SER-0806-1.indd Sec1:1
2009-08-07
5:40:34
Glavne karakteristike vašeg
novog Blu-ray kućnog bioskopa
KARAKTERISTIKE PLEJERA
Reprodukcija više tipova diskova, plus FM radio
HT-BD8200 vam omogućuje reprodukciju raznih diskova, uključujući BD-ROM, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R (V mod) CD,
MP3, JPEG, DivX, MKV, MP4 i CD-R/RW, sa sofisticiranim FM radiom u jednom plejeru.
Podrška za potpuno dekodiranje HD zvuka (DD,DD+,DOLBY TRUE-HD,DTS,DTS-HD HRA, DTS-HD MA Essential)
Pogledajte www.DOLBY.COM i DTS.COM za više detalja.
Funkcija TV čuvara ekrana
Ako glavna jedinica ostane 5 minuta u modu stop, pokrenuće se mod čuvara ekrana (Screen Saver).
HT-BD8200 se automatski prebacuje u režim štednje energije posle 15 minuta rada u modu Čuvara ekrana (Screen Saver).
Funkcija štednje energije
HT-BD8200 se automatski isključuje posle 20 minuta rada u stop modu.
Podrška USB hosta
Možete da povežete i reprodukujete datoteke sa spoljašnjih USB memorijskih uređaja kao što su MP3 plejeri, USB
flash memorija, itd. korišćenjem funkcije USB HOST ovog kućnog bioskopa.
HDMI
HDMI istovremeno prenosi Blu-ray/DVD video i audio signale i daje jasniju sliku.
Rezolucija od 1080p(puna HD) pruža još čišću sliku.
Funkcija AV SYNC
Video signal može da kasni za audio signalom ako je uređaj povezan na digitalni TV aparat.
Da biste to kompenzovali, možete podesiti vreme kašnjenja audio signala radi sinhronizacije sa video signalom.
Funkcija Anynet+(HDMI-CEC)
Anynet+ je funkcija koja se može koristiti za upravljanje glavnim uređajem ovog sistema korišćenjem daljinskog
upravljača za Samsung TV aparat, povezivanjem Blu-ray kućnog bioskopa na SAMSUNG TV aparat preko HDMI
kabla. (To je moguće samo kod SAMSUNG TV aparata koji podržavaju opciju Anynet+.)
Podrška za iPod i iPhone
Možete da uživate u muzičkim datotekama ako svoj iPod povežete sa kućnim bioskopom
putem isporučene iPod priključne baze.
BD Wise
BD Wise automatski podešava BD Wise-kompatibilne Samsung proizvode na postavke koje su za njih optimalne.
Ova opcija je omogućena samo ako su BD Wise-kompatibilni Samsung proizvodi međusobno povezani pomoću
HDMI kabla.
Bežični subwoofer zvučnik
Možete čuti sjajan zvuk sa subwoofer zvučnika čak i kada nije povezan na proizvod kablovima za zvučnike.
2
HT-BD8200_SER-0806-1.indd 2
2009-08-07
5:40:54
SER
KARAKTERISTIKE BLU-RAY DISKA
Blu-ray diskovi podržavaju HD video najvišeg kvaliteta koji postoji u industriji - Veliki kapacitet znači da nema
kompromisa kada je u pitanju kvalitet videa. Sem toga, Blu-ray diskovi imaju istu, poznatu veličinu i izgled DVD
diska.
* Sledeće karakteristike Blu-ray diskova zavise od diska i mogu da variraju. Izgled i navigacija opcija se takođe
razlikuju od diska do diska. Nemaju svi diskovi opcije koje su opisane dole.
Glavne karakteristike videa
BD-ROM format za distribuciju filmova podržava tri
veoma napredna video kodeka, uključujući AVC, VC-1
i MPEG-2.
HD video rezolucije su takođe dostupne:
• 1920 x 1080 HD
• 1280 x 720 HD
PLAY MOVIE
SCENE SELECTIONS
PREVIEWS
Grafičke
ravni
▼
3
Za reprodukciju visoke definicije
Da biste gledali sadržaje visoke definicije na Blu-ray
diskovima, potreban je HDTV (TV aparat visoke
HD Video
definicije).
Neki Blu-ray diskovi mogu zahtevati korišćenje HDMI OUT
izlaza plejera za gledanje sadržaja visoke definicije. Mogućnost
gledanja sadržaja visoke definicije na Blu-ray diskovima može
biti ograničena zavisno od rezolucije vašeg TV aparata.
Titlovi
Zavisno od toga šta se nalazi na Blu-ray disku, za titlove možete da
birate različite tipove, veličinu i boju slova. Titlovi mogu i da se animiraju,
pomeraju po ekranu, zatamnjuju i posvetljuju.
LANGUAGES
4
5
6
7
PLAY MOVIE
8
9
LANGUAGES
10
11
12
13
SCENE SELECTIONS
14
15
PREVIEWS
▼
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
BD-LIVE
Možete koristiti Blu-ray diskove koji podržavaju opciju BD-LIVE putem
mrežne konekcije kako biste uživali u različitim sadržajima koje nudi proizvođač diska.
YouTube
Blu-ray kućni bioskop vam omogućava da uživate u video zapisima na zahtev koje YouTube obezbeđuje putem mrežne konekcije.
3
HT-BD8200_SER-0806-1.indd 3
2009-08-07
5:40:55
Glavne karakteristike vašeg
novog Blu-ray kućnog bioskopa
ŠTA SADRŽI PAKOVANJE
Proverite da li se u sadržaju nalazi sledeći pribor.
Video kabl
FM antena
iPod priključna baza
Bazni stalak
Daljinski upravljač
/ Baterije (veličina AAA)
(mali)
Korisničko uputstvo
Zavrtnji zidne konzole za
glavni uređaj (M4 x L8,
4EA)
Zidna konzola (2EA) /
Komplet zidne konzole
(2EA)
List za zidnu konzolu
Torusno feritno jezgro
4
HT-BD8200_SER-0806-1.indd 4
2009-08-07
5:40:58
SER
sigurnosne informacije
SIGURNOSNA UPOZORENJA
DA BISTE SMANJILI OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE SKIDAJTE POKLOPAC (ILI ZADNJU PLOČU).
UNUTRA SE NE NALAZE DELOVI KOJI SE MOGU SERVISIRATI. SERVISIRANJE POVERITE KVALIFIKOVANOM
OSOBLJU SERVISA.
OPREZ
OPASNOST OD ELEKTRIČNOG
UDARA NE OTVARATI
LASERSKI PROIZVOD KLASE 1
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
Ovaj simbol ukazuje na “opasan napon” u
proizvodu koji predstavlja opasnost od
električnog udara ili telesne povrede.
Ovaj simbol ukazuje na važna uputstva koja
se dobijaju uz ovaj proizvod.
LASERSKI PROIZVOD KLASE 1
Ovaj CD plejer je klasifikovan kao LASERSKI proizvod
KLASE 1.
Korišćenje kontrola, podešavanja ili izvršavanje
procedura, osim onih koje su ovde opisane, može
dovesti do izlaganja opasnom zračenju.
OPREZ : NEVIDLJIVO LASERSKO ZRAČENJE AKO
SE UREĐAJ OTVORI I ONEMOGUĆE
ZAŠTITE, IZBEGAVAJTE IZLAGANJE
ZRAKU
UPOZORENJE : Da biste smanjili opasnost od požara ili električnog udara, ne izlažite ovaj proizvod kiši ili vlazi.
OPREZ : DA BISTE SPREČITE ELEKTRIČNI UDAR, ŠIROKI KONTAKT UTIKAČA USKLADITE SA ŠIROKIM
KONTAKTOM UTIČNICE I UMETNITE DO KRAJA.
• Ovaj aparat mora uvek da bude povezan na AC utičnicu sa zaštitnim uzemljenjem.
• Da biste iskopčali aparat sa električne mreže, morate izvući utikač iz mrežne utičnice, pa će mrežni utikač biti
slobodan.
OPREZ
• Aparat se ne sme uranjati ili prskati; na aparat se ne smeju stavljati predmeti napunjeni vodom, kao što su vaze.
• Mrežni utikač se koristi za iskopčavanje uređaja i mora da bude slobodan u svakom trenutku.
5
HT-BD8200_SER-0806-1.indd 5
2009-08-07
5:41:01
sigurnosne informacije
MERE OPREZA
Osigurajte da AC mrežni napon u vašem domu bude u skladu sa nalepnicom na zadnjoj ploči vašeg plejera. Plejer instalirajte horizontalno, na odgovarajuću podlogu (nameštaj), tako da oko njega ima dovoljno prostora za ventilaciju (7,5~10cm). Uverite se da otvori za
ventilaciju nisu pokriveni. Ne stavljajte nikakve predmete na plejer. Ne stavljajte plejer na pojačala ili drugu opremu koja može da se
zagreje. Pre pomeranja plejera izvadite disk iz njega. Ovaj plejer je namenjen za stalnu upotrebu. Prebacivanjem Blu-ray kućnog bioskopa
u stand-by mod ne isključuje se električno napajanje. Da biste potpuno isključili plejer sa električnog napajanja, izvucite mrežni utikač iz
utičnice, a naročito ako se ne koristi duže vreme.
Za vreme grmljavine izvucite mrežni utikač iz utičnice. Pikovi napona zbog
grmljavine mogu oštetiti uređaj.
Ne izlažite uređaj direktnom sunčevom zračenju ili drugim izvorima toplote.
To može da dovede do pregrevanja i kvara uređaja.
Zaštitite plejer od vlage (tj. vaza) i prevelike toplote (npr. kamin) ili opreme
koja stvara jaka magnetna ili električna polja (tj. zvučnika...). Iskopčajte
mrežni kabl iz AC izvora ako plejer ne funkcioniše ispravno. Ovaj plejer nije
namenjen za industrijsku upotrebu. Koristite ovaj proizvod samo za ličnu
upotrebu.
Može da se javi kondenzacija ako je vaš plejer čuvan na hladnom mestu.
Ako se plejer transportuje zimi, pre korišćenja sačekajte oko 2 sata da
uređaj postigne sobnu temperaturu.
Baterije koje se koriste sa ovim proizvodom sadrže hemikalije koje su
štetne po okolinu.
Ne stavljajte baterije u kućni otpad.
Montirani stalak i glavni uređaj nemojte okretati naopačke dok držite stalak, jer glavni uređaj tada može ispasti iz stalka, usled čega može doći do
oštećenja proizvoda ili telesne povrede.
Ovaj proizvod sadrži tehnologiju koja je zaštićena autorskim pravom, na osnovu izvesnih SAD patenata ili drugih prava na
intelektualnu svojinu koje poseduje Macrovision Corporation i drugi vlasnici prava.
Korišćenje ove tehnologije koja je zaštićena autorskim pravom mora da bude odobreno od strane korporacije Macrovision, i
predviđeno je za kućno i drugo ograničeno gledanje, osim ako korporacija Macrovision nije dala drugačije odobrenje. Reinženjering
ili demontaža su zabranjeni.
6
HT-BD8200_SER-0806-1.indd 6
2009-08-07
5:41:01
SER
sadržaj
2
3
4
Karakteristike plejera
Karakteristike Blu-ray diska
Šta sadrži pakovanje
5
6
Sigurnosna upozorenja
Mere opreza
POČETAK
10
11
Pre čitanja korisničkog uputstva
Tip i karakteristike diska
OPIS
14
15
Prednja ploča
Zadnja ploča
DALJINSKI UPRAVLJAČ
16
18
Prikaz daljinskog upravljača
Podešavanje daljinskog upravljača
POVEZIVANJA
20
21
21
22
24
26
Povezivanje bežičnog subwoofer zvučnika
Instalacija baznog stalka
Instaliranje zidne konzole
Povezivanje video izlaza na vaš tv aparat
Povezivanje iPod-a
Povezivanje audio signala sa spoljnih
komponenata
Povezivanje na mrežu
Povezivanje FM antene
Ventilator za hlađenje
Povezivanje torusnog feritnog jezgra na
mrežni kabl glavnog uređaja
GLAVNE KARAKTERISTIKE VAŠEG
NOVOG BLU-RAY KUĆNOG
BIOSKOPA
2
5
10
14
16
20
SIGURNOSNE INFORMACIJE
28
30
30
30
31
32
32
33
33
34
Pre reprodukcije
Navigacija u meniju na ekranu
Reprodukovanje diska
Podešavanje zvuka
Korišćenje funkcija pretraživanja i preskakanja
Usporena reprodukcija / reprodukcija korak-po-korak
PODEŠAVANJE SISTEMA
35
Podešavanje sata
35
36
36
Podešavanje opcija za jezik
OSNOVNE FUNKCIJE VAŠEG BLURAY KUĆNOG BIOSKOPA
31
PODEŠAVANJE JEZIKA
HT-BD8200_SER-0806-1.indd 7
7
2009-08-07
5:41:05
sadržaj
AUDIO POSTAVKE
37
Podešavanje opcija zvučnika
40
42
Podešavanje opcija prikaza
Podešavanje opcija video prikaza / izlaza
44
Podešavanje opcija za hdmi postavke
47
Podešavanje zaštite od dece
49
Podešavanje opcija mreže
54
Upravljanje sistemom
55
57
57
57
57
Ažuriranje fabričkog programa
Informacije o sistemu
Obaveštenje o ažuriranju fabričkog programa
DIVX (R) registracija
DivX (R) deaktivacija
58
59
Korišćenje funkcija prikaza
Korišćenje menija diska i iskačućeg menija/
menija naslova
Ponavljanje reprodukcije
Izbor audio jezika
Izbor jezika titla
Promena ugla kamere
PiP (PiCtuRe in PiCtuRe) settinGs
BD-LIVE™
Reprodukcija DivX, MKV, MP4 diska
37
PODEŠAVANJE DISPLEJA
40
HDMI POSTAVKE
44
ZAŠTITA OD DECE
47
PODEŠAVANJE MREŽE
49
UPRAVLJANJE BD PODACIMA
54
NADOGRADNJA SISTEMA
55
GLEDANJE FILMA
60
60
61
61
62
63
63
64
8
HT-BD8200_SER-0806-1.indd 8
2009-08-07
5:41:05
69
69
69
69
70
70
Gledanje slika
Prikazivanje slajdova / brzina
Rotacija
Zumiranje
Prelazak na spisak fotografija
KORIŠĆENJE USB FUNKCIJE
71
Štampanje multimedijalnih datoteka
korišćenjem funkcije USB hosta
73
73
Slušanje radija
Podešavanje stanica
74
76
Slušanje muzike
Gledanje filma
77
Povezivanje na Računar i Reprodukovanje
Mp3, Jpeg, DivX, MKV Ili MP4 Sadržaja
79
Korišćenje YouTube usluga
84
84
84
Funkcija tajmera za isključivanje
Podešavanje osvetljenosti ekrana
Funkcija isključivanja zvuka
87
88
Mere opreza pri rukovanju i čuvanju diskova
Specifikacije
66
GLEDANJE SLIKA
66
71
RADIO
73
KORIŠĆENJE IPOD-A
74
FUNKCIJA PC TOKA PODATAKA
77
KORIŠĆENJE E-SADRŽAJA
SER
66
67
Tasteri na daljinskom upravljaču koji se
koriste za audio cd reprodukcija (CD-DA)/MP3
diskova
Ponavljanje audio cd(cd-da) i mp3 diska
Reprodukcija audio cd-a (CD-DA)MP3
SLUŠANJE MUZIKE
79
PRAKTIČNA FUNKCIJA
84
REŠAVANJE PROBLEMA
85
DODATAK
87
9
HT-BD8200_SER-0806-1.indd 9
2009-08-07
5:41:05
početak
PRE ČITANJA KORISNIČKOG UPUTSTVA
Obavezno proverite sledeće termine pre nego što počnete sa čitanjem korisničkog uputstva.
Ikone koje će se koristiti u uputstvu
Ikona
h
g
f
Z
C
V
A
G
Termin
BD-ROM
To obuhvata funkciju koja je dostupna na BD-ROM-u.
BD-RE
To obuhvata funkciju koja je dostupna na BD-RE disku.
BD-R
To obuhvata funkciju koja je dostupna na BD-R disku.
DVD-VIDEO
M
To obuhvata funkciju koja je dostupna na DVD-Video ili DVD-R/DVD-RW diskovima koji su
snimani i obrađivani u Video modu.
DVD-RW
To obuhvata funkciju koja je dostupna na DVD-RW diskovima. (u V modu i samo finalizovani)
DVD-R
To obuhvata funkciju koja je dostupna na DVD-R diskovima (V mod i samo finalizovani)
Audio CD
To obuhvata funkciju koja je dostupna na audio CD-RW/CD-R (format CD-DA) diskovima.
MP3
To obuhvata funkciju koja je dostupna na DVD-RW/-R, CD-RW/CD-R diskovima i USB memorijskim uređajima.
JPEG
To obuhvata funkciju koja je dostupna na DVD-RW/-R, CD-RW/CD-R diskovima i USB memorijskim uređajima.
DivX, MKV,
MP4
F
Definicija
To obuhvata funkciju koja je dostupna na DVD-RW/-R, CD-RW/CD-R
diskovima i USB memorijskom uređaju.
USB memorijski
uređaj
To obuhvata funkciju koja je dostupna na USB memorijskom uređaju.
Oprez
To obuhvata slučaj kada funkcija ne radi ili su, možda, otkazane postavke.
Napomena
Označava savete i uputstva na strani koja objašnjava rad svake funkcije.
O korišćenju ovog korisničkog uputstva
1) ) Pre korišćenja ovog proizvoda obavezno se upoznajte sa sigurnosnim informacijama. (Vidi strane
5~6)
2) Ako se javi problem, pogledajte Rešavanje problema. (Vidi strane 85~86)
Copyright
©2009 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Sva prava zadržana. Ovo korisničko uputstvo ili njegovi delovi ne mogu se umnožavati bez prethodnog
pisanog odobrenja Samsung Electronics Co.,Ltd.
10
HT-BD8200_SER-0806-1.indd 10
2009-08-07
5:41:06
SER
TIP I KARAKTERISTIKE DISKA
Tipovi diska koji se mogu reprodukovati
Tipovi diska
Logotip
diska
BD-ROM
BD-RE/BD-R
Snimljeni sadržaj
AUDIO + VIDEO
AUDIO + VIDEO
AUDIO
AUDIO-CD
Maks. vreme reprodukcije
Vreme reprodukcije zavisi od
naslova
Jednostrani (25GB/50GB)
Jednostrani (12 cm)
240
Dvostrani (12 cm)
480
Jednostrani (8 cm)
80
Dvostrani (8 cm)
160
Jednostrani (12 cm)
74
Jednostrani (8 cm)
20
12 cm
-
8 cm
-
● POČETAK
DVD-VIDEO
Oblik diska
DivX
AUDIO + VIDEO
DVD-RW (u V modu
i samo finalizovani)
AUDIO + VIDEO
12 cm (4.7GB)
480
(npr.: produžena reprodukcija)
DVD-R
(u V modu i samo
finalizovani)
AUDIO + VIDEO
12 cm (4.7GB)
480
(npr.: produžena reprodukcija)
• Ovaj plejer je kompatibilan samo sa PAL sistemom boja.
• NTSC diskovi neće biti reprodukovani.
Logotipi diskova koji se mogu reprodukovati
Blu-ray Disc
Dolby Digital Plus
DTS-HD zvuk visoke rezolucije
PAL televizijski sistem u Ujedinjenom
Kraljevstvu, Francuskoj, Nemačkoj, itd.
Dolby TrueHD
DTS-HD Master Audio | Essential
Digitalni audio
M
MP3
Stereo
Java
BD-LIVE
Proizvedeno po licenci Dolby Laboratories. Dolby i dupli-D simbol su zaštitni znaci Dolby
Laboratories.
11
HT-BD8200_SER-0806-1.indd 11
2009-08-07
5:41:06
početak
Diskovi koji se ne mogu reprodukovati
•
•
•
•
HD DVD disk
DVD-RAM
3,9 GB DVD-R disk za autorizaciju.
DVD-RW(VR mod)
M
• DVD-ROM/PD/MV-disk, itd.
• CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I/LD
• 8cm MD (mini disk)
Neki komercijalni diskovi i DVD diskovi kupljeni van vašeg regiona možda neće moći da se reprodukuju u
ovom proizvodu. Kada se takvi diskovi reprodukuju, na ekranu se prikazuje poruka “No disc.” (“Nema
diska”) ili “Please check the regional code of the disc.” (“Molimo da proverite regionalni kod diska”).
 Ako DVD-R/-RW disk nije pravilno snimljen u DVD video formatu, neće moći da se reprodukuje.
Regionalni kod
Blu-ray kućni bioskop kao i diskovi su kodirani po regionu. Ti regionalni kodovi moraju da se poklapaju
da bi se reprodukovao disk. Ako se kodovi ne poklapaju, disk se neće reprodukovati. Broj regiona za
ovaj Blu-ray kućni bioskop se nalazi na zadnjoj ploči Blu-ray kućnog bioskopa.
BD regionalni kod
A
B
C
Region
Severna Amerika, Centralna Amerika, Južna Amerika, Koreja, Japan, Tajvan, Hong Kong i
Jugoistočna Azija.
Evropa, Grenland, Francuske teritorije, Bliski Istok, Afrika, Australija i Novi Zeland.
Indija, Kina, Rusija, Centralna i Južna Azija.
Regionalni kod
Region
DVD-videa
1
SAD, Kanada
Japan, Evropa, Južna Afrika, Bliski Istok,
2
Grenland
Koreja, Tajvan, Hong Kong, delovi
3
Jugoistočne Azije
Australija, Novi Zeland, Latinska Amerika
4
(i Meksiko)
5
Istočna Evropa, Rusija, Indija, Afrika
Regionalni kod
DVD-videa
6
Kina
Region
7
Nedefinisana specijalna upotreba
8
Avio kompanije/krstareći brodovi (i Meksiko)
9
Bez regiona
Kompatibilnost Blu-ray diska
Blu-ray je novi format u razvoju. U skladu sa tim, mogu se javiti problemi u vezi kompatibilnosti diskova. Nisu svi
diskovi kompatibilni i ne može se reprodukovati svaki disk. Za dodatne informacije pogledajte odeljak Tip diska u
ovom uputstvu. Ako naiđete na probleme u vezi kompatibilnosti, pozovite SAMSUNG centar za podršku kupcima.
M
Neki tipovi diskova neće moći da se reprodukuju, a kod nekih neće moći da se izvrše određene operacije, kao što
je promena ugla ili prilagođavanje proporcije slike. Informacije o diskovima su detaljno navedene na kutiji.
Pogledajte ako je to potrebno.
 Ne dozvolite da se diskovi uprljaju ili izgrebu. Otisci prstiju, prljavština, ogrebotine ili naslage dima od cigareta na
površini koja se snima mogu da onemoguće reprodukciju diska.
 Diskovi sa snimljenim NTSC programima, ne mogu se reprodukovati pomoću ovog proizvoda.
 Kada se reprodukuje BD-Java naslov, učitavanje može da potraje duže nego kod običnog naslova ili će možda
neke funkcije sporije da se izvršavaju.
12
HT-BD8200_SER-0806-1.indd 12
2009-08-07
5:41:08
SER
Tipovi diska
❖ BD-RE/BD-R
Blu-ray disk koji se može presnimavati/Blu-ray disk koji se može snimati. BD-RE/BD-R je idealan format
za kreiranje rezervnih kopija ili snimanje ličnih video zapisa.
❖ BD-ROM
❖ DVD-video
• Digitalni višenamenski disk (DVD) može da sadrži do 135 minuta slika, 8 audio jezika i 32 jezika titlova.
Opremljen je MPEG-2 kompresijom slike i Dolby Digital surround tehnologijom, što vam obezbeđuje
da uživate u živopisnim i čistim slikama bioskopskog kvaliteta.
• Prilikom prelaza iz prvog u drugi sloj dvoslojnog DVD video diska može da se pojavi trenutno
izobličenje slike i zvuka. To ne predstavlja neispravnost uređaja.
• Kada se DVD-RW/-R disk, koji je snimljen u video modu, finalizuje, on postaje DVD video disk.
Unapred snimljeni (narezani) komercijalni DVD diskovi sa filmovima se takođe nazivaju DVD video
diskovi. Ovaj uređaj može da reprodukuje unapred snimljene komercijalne DVD diskove (DVD video
diskove) sa filmovima.
● POČETAK
Blu-ray disk – memorija samo za čitanje BD-ROM disk sadrži unapred snimljene podatke. Iako BD-ROM
može sadržati bilo koji format podataka, većina BD-ROM diskova sadrži filmove u formatu visoke
definicije, za reprodukciju u Blu-ray kućnim bioskopima. Ovaj uređaj može da reprodukuje unapred
snimljene komercijalne BD-ROM diskove.
❖ Audio CD
• Audio disk na kome je snimljen PCM zvučni zapis sa frekvencijom semplovanja od 44,1kHz.
• Ovaj uređaj može da reprodukuje audio CD-R i CD-RW diskove u CD-DA formatu.
• Uređaj možda neće moći da reprodukuje neke CD-R ili CD-RW diskove zbog stanja snimka.
❖ CD-R/-RW
• Koristite 700MB(80 minuta) CD-R/-RW diskove. Ako je moguće, nemojte koristiti disk od 800MB(90
minuta) ili veći, jer takav disk možda neće moći da se reprodukuje.
• Ako CD-R/-RW disk nije snimljen kao zatvorena sesija, možda ćete primetiti kašnjenja pri reprodukciji
na početku diska ili možda neće moći da se reprodukuje ni jedna snimljena datoteka.
• Neki CD-R/-RW diskovi možda neće moći da se reprodukuju ovim uređajem, što zavisi od uređaja koji
je korišćen za njihovo narezivanje. Za sadržaje snimljene na CD-R/-RW disk sa CD-a za vašu ličnu
upotrebu, mogućnost reprodukcije se može razlikovati zavisno od sadržaja i diskova.
❖ Reprodukcija DVD-R diska
• Kada se DVD-R disk, koji je snimljen u video modu, finalizuje, on postaje DVD video disk.
• Ovaj uređaj može da reprodukuje DVD-R diskove koji su snimljeni i finalizovani Samsungovim DVD video
rekorderom. On možda neće moći da reprodukuje neke DVD-R diskove, što zavisi od diska i stanja snimka.
❖ Reprodukcija DVD-RW diska
• Mogu se reprodukovati samo DVD-RW diskovi koji su snimljeni u video modu i koji su finalizovani.
• Kada se DVD-RW disk, koji je snimljen u video modu, finalizuje, on postaje DVD video disk.
Mogućnost reprodukcije može da zavisi od stanja diska.
Format diska
❖ Korišćenje MP3 diska
•
•
•
•
•
CD-R/-RW i DVD-RW/-R diskovi koji su snimljeni u UDF, ISO9660 ili JOLIET formatu mogu da se reprodukuju.
Mogu se reprodukovati samo MP3 datoteke sa sufiksima „.mp3” i „.MP3“.
Može se reprodukovati opseg bit brzina od 56 Kbps do 320 Kbps.
Može se reprodukovati brzina semplovanja od 32 kHz do 48 kHz.
Uređaj može da obradi maksimalno 1500 datoteka i direktorijuma u matičnom direktorijumu. Kod MP3
datoteka snimljenih promenljivom bit brzinom (VBR), može se desiti da se zvuk reprodukuje sa prekidima.
❖ Korišćenje JPEG diska
• CD-R/-RW i DVD-RW/-R diskovi koji su snimljeni u UDF, ISO9660 ili JOLIET formatu mogu da se reprodukuju.
• Mogu se reprodukovati samo JPEG datoteke sa sufiksima „.jpg”, „.JPG“, „.jpeg” ili „.JPEG“.
• Podržan je progresivan JPEG.
❖ DVD-RW/-R (V)
• To je format koji se koristi za snimanje podataka na DVD-RW ili DVD-R disk. Kada se takav disk
finalizuje, on može da se reprodukuje u ovom Blu-ray kućnom bioskopu.
• Ako je disk snimljen u video modu na rekorderu drugog proizvođača, ali nije finalizovan, ne može se
reprodukovati ovim Blu-ray kućnim bioskopom.
13
HT-BD8200_SER-0806-1.indd 13
2009-08-07
5:41:08
opis
PREDNJA PLOČA
1
2
3
4
5
6
7
8
TASTER ZA UKLJUČIVANJE I
ISKLJUČIVANJE
Uključuje i isključuje Blu-ray kućni bioskop.
TASTER ZA FUNKCIJE
Mod se menja na sledeći način:
BD/DVD ➞ DIGITAL ➞ AUX ➞ TUNER.
TASTER ZA PODEŠAVANJE RADIO
STANICA I PREMOTAVANJE UNAZAD
(
)
Vraća prethodni naslov / poglavlje / numeru.
Podešava radio stanice u FM frekventnom opsegu unazad.
TASTER ZA REPRODUKCIJU / PAUZU
Zaustavlja reprodukciju diska.
PLAY/PAUSE BUTTON
Reprodukuje disk ili pauzira reprodukciju.
TASTER ZA PODEŠAVANJE RADIO
STANICA I PREMOTAVANJE UNAPRED
(
)
9
Ide na sledeći naslov / poglavlje / numeru.
Podešava radio stanice u FM frekventnom opsegu unapred.
TASTER ZA OTVARANJE/ZATVARANJE Izbacuje disk.
PROREZ ZA DISK
Prihvata disk.
TASTERI za kontrolu jačine zvuka
Podešavanje jačine zvuka
14
HT-BD8200_SER-0806-1.indd 14
2009-08-07
5:41:08
SER
ZADNJA PLOČA
1
2
3
4
● OPIS
11
5
6
7
8
9
10
FM 75Ω KOAKSIJALNI KONEKTOR
Povežite FM antenu.
KONEKTOR ZA SPOLJNI DIGITALNI
OPTIČKI ULAZ
Koristite ga za povezivanje spoljne opreme sa digitalnim izlazom.
LAN TERMINAL
Može se koristiti za povezivanje na BD-LIVE i YouTube.
Takođe se može koristiti za ažuriranje fabričkog softvera.
KONEKTOR ZA BEŽIČNI LAN
Ovde se može povezati USB memorijski uređaj i koristiti kao memorija
kada je povezan BD-LIVE. Takođe se može koristiti za ažuriranje fabričkog
softvera i reprodukciju MP3/JPEG/DivX/MKV/MP4 datoteka, kao i za
povezivanje na BD-Live putem adaptera za bežični LAN.
HDMI OUT KONEKTOR
Koristite HDMI kabl, povežite ovaj HDMI izlazni konektor na HDMI ulazni
konektor na vašem TV aparatu za sliku najboljeg kvaliteta.
KONEKTOR ZA VIDEO IZLAZ
Povežite konektor TV aparata za video ulaz (VIDEO IN) na konektor za
video izlaz (VIDEO OUT) ovog uređaja.
USB HOST
Ovde se može povezati USB memorijski uređaj i koristiti kao memorija
ako je povezan sa BD-LIVE. Takođe, može se koristiti za ažuriranje
fabričkog programa i MP3/JPEG/DivX/MKV/MP4 reprodukciju.
AUX IN KONEKTOR
Povežite na 2CH analogni izlaz spoljnog uređaja (kao što je video
rekorder)
UTIČNICA ZA SLUŠALICE
Povežite mikrofon.
10
iPod KONEKTOR
Ovde povežite konektor iPod priključne baze.
11
VENTILATOR ZA HLAĐENJE
Ventilator se uvek vrti kada je napajanje uključeno. Obezbedite najmanje 10 cm
slobodnog prostora sa svih strana ventilatora kada postavljate ovaj proizvod.
M
USB HDD uređaj se ne može koristiti za memorisanje BD podataka (BD-LIVE).
15
HT-BD8200_SER-0806-1.indd 15
2009-08-07
5:41:09
daljinski upravljač
PRIKAZ DALJINSKOG UPRAVLJAČA
21
1
2
3
22
23
24
4
5
6
7
8
25
26
27
9
28
10
11
29
12
13
14
15
16
17
18
19
20
30
31
32
33
34
35
36
16
HT-BD8200_SER-0806-1.indd 16
2009-08-07
5:41:12
Taster POWER
19
Taster MO/ST
2
Taster BD RECEIVER
20
Taster DISC MENU
3
Taster TV
21
Taster OTVARANJE/ZATVARANJE
4
Numerički (0~9) tasteri
22
Taster DIMMER
5
Taster AUDIO
6
Taster STEP
7
Tasteri Tuning Preset/CD Skip
8
Taster PLAY
Taster STOP
Tasteri SEARCH
Taster BD
Taster TUNER
Taster AUX
24
Taster SOURCE
25
Taster SUBTITLE
26
Taster PAUSE
● DALJINSKI UPRAVLJAČ
23
SER
1
9
Taster VOLUME
27
Taster MUTE
10
Taster V-SOUND
28
Taster TUNING/CH
11
Taster MENU
29
Taster RETURN
12
Kursori/taster ENTER
30
Taster EXIT
13
Taster INFO
31
Taster ZOOM (Samo JPEG)
14
Tasteri u boji : CRVENI(A),
ZELENI (B), ŽUTI(C), PLAVI(D)
32
Taster PIP
15
Taster POPUP MENU, TITLE MENU
33
Taster REPEAT
16
Taster TUNER MEMORY
34
Taster DSP
17
Taster CANCEL
35
Taster REPEAT A-B
18
Taster SLEEP
36
Taster SLOW
Stavljanje baterije u daljinski upravljač
1. Uklonite poklopac
prostora za baterije u
smeru strelice.
2.
Umetnite dve baterije od 1,5V tipa
AAA, pazeći pritom na pravilan
polaritet (+ i –).
3. Ponovo postavite
poklopac.
17
HT-BD8200_SER-0806-1.indd 17
2009-08-07
5:41:13
daljinski upravljač
PODEŠAVANJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA
Uz pomoć ovog daljinskog upravljača možete upravljati izvesnim funkcijama vašeg TV aparata.
Kada upravljate TV aparatom pomoću daljinskog upravljača
1. Pritisnite taster TV da podesite daljinski upravljač na TV mod.
2. Pritisnite taster POWER da uključite TV aparat.
3. Dok držite pritisnut taster POWER, upišite odgovarajući kod
za vašu marku TV aparata.
• Ako za vaš TV aparat postoji više kodova, unosite jedan po
jedan kod da biste odredili koji od njih funkcioniše.
Primer: Za Samsung TV aparat
Dok držite pritisnut taster POWER, uz pomoć numeričkih
tastera unesite 00, 15, 16, 17 i 40.
4. Ako se TV aparat isključi, podešavanje je završeno.
• Možete da koristite tastere TV POWER, VOLUME,
CHANNEL i numeričke tastere (0~9).
M
 Daljinski upravljač možda neće moći da radi sa nekim markama TV aparata. Takođe, neke
operacije možda neće biti moguće, zavisno od marke vašeg TV aparata.
 Ako ne podesite daljinski upravljač prema kodu za marku vašeg TV aparata, daljinski
upravljač će raditi sa Samsung TV aparatom prema unapred zadatoj postavci.
Radni domet daljinskog upravljača
Daljinski upravljač se može koristiti do oko 7 metara u pravoj liniji.
Takođe se može upravljati pod horizontalnim uglom do
30° u odnosu na senzor za daljinsku kontrolu.
18
HT-BD8200_SER-0806-1.indd 18
2009-08-07
5:41:16
Br.
Marka
1
Admiral (M.Wards)
56, 57, 58
44
MTC
18
2
A Mark
01, 15
45
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
3
Anam
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,
46
Nikei
03
12, 13, 14
47
Onking
03
Kod
Br.
Marka
SER
Spisak kodova za marke TV aparata
Kod
AOC
01, 18, 40, 48
48
Onwa
03
5
Bell & Howell (M.Wards)
57, 58, 81
49
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
6
Brocsonic
59, 60
50
Penney
18
7
Candle
18
51
Philco
03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
8
Cetronic
03
52
Philips
15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
9
Citizen
03, 18, 25
53
Pioneer
63, 66, 80, 91
10
Cinema
97
54
Portland
15, 18, 59
11
Classic
03
55
Proton
40
12
Concerto
18
56
Quasar
06, 66, 67
13
Contec
46
57
Radio Shack
17, 48, 56, 60, 61, 75
14
Coronado
15
58
RCA/Proscan
18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
59
Realistic
03, 19
16
Croslex
62
60
Sampo
40
17
Crown
03
61
Samsung
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49,
18
Curtis Mates
59, 61, 63
19
CXC
03
62
Sanyo
19, 61, 65
20
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
63
Scott
03, 40, 60, 61
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90
64
Sears
15, 18, 19
21
Daytron
40
65
Sharp
15, 57, 64
22
Dynasty
03
66
Signature 2000 (M.Wards)
57, 58
23
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85
67
Sony
50, 51, 52, 53, 55
24
Fisher
19, 65
68
Soundesign
03, 40
25
Funai
03
69
Spectricon
01
26
Futuretech
03
70
SSS
18
27
General Electric (GE)
06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
71
Sylvania
18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
28
Hall Mark
40
72
Symphonic
61, 95, 96
29
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
73
Tatung
06
30
Inkel
45
74
Techwood
18
31
JC Penny
56, 59, 67, 86
75
Teknika
03, 15, 18, 25
32
JVC
70
76
TMK
18, 40
33
KTV
59, 61, 87, 88
77
Toshiba
19, 57, 63, 71
34
KEC
03, 15, 40
78
Vidtech
18
35
KMC
15
79
Videch
59, 60, 69
36
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
80
Wards
15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
37
38
Luxman
18
81
Yamaha
18
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71
82
York
40
39
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89
83
Yupiteru
03
40
Marantz
40, 54
84
Zenith
58, 79
41
Matsui
54
85
Zonda
01
42
MGA
18, 40
86
Dongyang
03, 54
43
Mitsubishi/MGA
18, 40, 59, 60, 75
● DALJINSKI UPRAVLJAČ
4
59, 60, 98
19
HT-BD8200_SER-0806-1.indd 19
2009-08-07
5:41:17
povezivanja
Ovaj odeljak obuhvata različite načine povezivanja Blu-ray kućnog bioskopa sa drugim spoljnim komponentama.
Pre nego što pomerite ili instalirate ovaj proizvod, proverite da li je isključeno napajanje i iskopčajte mrežni kabl.
POVEZIVANJE BEŽIČNOG SUBWOOFER ZVUČNIKA
ID subwoofera za uspostavljanje veze je unapred podešen u fabrici tako da glavni uređaj i subwoofer zvučnik
treba automatski da uspostave (bežičnu) vezu čim se uključe. Ako indikator veze ne zasvetli kada se uključe
glavni uređaj i subwoofer, podesite ID na sledeći način.
1. Kablove za napajanje glavnog uređaja i subwoofer zvučnika utaknite u AC mrežni izvor.
2. Malim šiljatim predmetom pritisnite taster ID SET na zadnjoj strani subwoofera i držite ga
pritisnutim 3 sekunde.
• Indikator PRIPRAVNOSTI je isključen, a indikator VEZE (plava LED dioda) brzo treperi.
<Zadnja ploča subwoofer zvučnika>
<Gornja ploča subwoofer zvučnika>
3. U modu pripravnosti, dok je glavni uređaj isključen,
pritisnite redom tastere 0, 1, 3, 5.
• Crvena LED dioda na glavnom uređaju, koja signalizira
mod pripravnosti, trepće belom svetlošću, a zatim
ponovo svetli crveno.
4. Pritisnite taster POWER da uključite glavni uređaj.
• Glavni uređaj i subwoofer su sada povezani
(konektovani).
• Indikator veze (plava LED dioda) na subwoofer zvučniku
svetli.
M
▪ Pre nego što pomerite ili instalirate ovaj proizvod, proverite da li je isključeno napajanje i iskopčajte
mrežni kabl.
▪ Ukoliko se glavni uređaj isključi, bežični subwoofer će biti u modu pripravnosti, a LED dioda
PRIPRAVNOSTI na gornjoj strani će treptati.
▪ Ako blizu sistema koristite uređaj kao što je mikrotalasna pećnica, bežična LAN kartica, Bluetooth
oprema ili neki drugi uređaj koji koristi istu frekvenciju (2,4 GHz), zbog ometanja se može primetiti
izvesno prekidanje zvuka.
▪ Domet prenosa radio talasa je oko 10m, ali to može da varira u zavisnosti od vaše radne sredine.
Ako se između glavne jedinice i bežičnog prijemnog modula nalazi armirani ili metalni zid, sistem
možda uopšte neće funkcionisati zato što radio talasi ne mogu da prodru kroz metal.
▪ Ako glavni uređaj ne uspostavi bežičnu vezu, pratite gore navedene korake od 1 do 4 da biste
pokušali da ponovo uspostavite vezu između glavnog uređaja i bežičnog subwoofer zvučnika.
 U bežični subwoofer zvučnik ugrađena je bežična prijemna antena. Držite uređaj dalje od vode i vlage.
 Da obezbedite optimalno slušanje, pobrinite se da prostor oko lokacije bežičnog subwoofer zvučnika
bude čist, bez ikakvih prepreka.
20
HT-BD8200_SER-0806-1.indd 20
2009-08-07
5:41:17
Bazni stalak možete da koristite za instaliranje ovog uređaja na policu. Pobrinite se da uređaj bude postavljen na
ravnu površinu.
SER
INSTALACIJA BAZNOG STALKA
Povezivanje
Oznaku FRONT okrenite prema napred, namestite stalak na
dno uređaja i gurajte ga dok se ne začuje “klik”.
● POVEZIVANJA
INSTALIRANJE ZIDNE KONZOLE
1. Odvojite bazni stalak od uređaja.
2. Skinite zaštitni film sa dvostrano lepljivog lista za zidnu
konzolu i postavite ga na čist zid.
3. Učvrstite zidnu konzolu sa 6 zavrtnja (nisu isporučeni)
centriranjem rupica označenih na listu.
4. Zadnji deo konzole (komplet zidne konzole) namestite
na kućni bioskop i učvrstite pomoću 4 zavrtnja.
5. Potpuno umetnite spojnicu zadnje
konzole u utičnicu zidne konzole i
učvrstite je tako što ćete je povući do
kraja na desno.
• Instaliranje je završeno.
 Instaliranje vršite samo na vertikalnom zidu.
 Prilikom instaliranja izbegavajte mesta na kojima vlada visoka temperatura ili vlažnost ili zid koji
ne može da izdrži težinu uređaja.
 Proverite jačinu zida. Ako zid nije dovoljno jak za instaliranje proizvoda, obavezno ojačajte zid
pre instalacije.
 Proverite materijal zida. Ako je zid napravljen od gipsane ploče, mermera ili ploče od gvožđa,
kupite i koristite odgovarajuće zavrtnje za učvršćivanje.
 Kablovi koji povezuju spoljne uređaje moraju se povezati sa uređajem pre instaliranja.
 Obavezno isključite uređaj pre instalacije. U suprotnom, to može prouzrokovati električni udar.
 Montirani bazni stalak i glavni uređaj nemojte okretati naopačke, jer glavni uređaj može ispasti iz
stalka, što može prouzrokovati oštećenje proizvoda ili telesnu povredu.
M
▪ Ne vešajte ništa na instalirani uređaj i izbegavajte bilo kakve udarce.
▪ Obezbedite da uređaj bude dobro pričvršćen za zid da ne bi pao. Ako uređaj padne, može doći
do povrede ili oštećenja proizvoda.
▪ Kada se uređaj instalira na zid, pazite da dete ne povuče neki od spojnih kablova, jer to može
dovesti do pada uređaja.
21
HT-BD8200_SER-0806-1.indd 21
2009-08-07
5:41:19
povezivanja
POVEZIVANJE VIDEO IZLAZA NA VAŠ TV APARAT
Izaberite jedan od tri načina povezivanja sa TV aparatom.
1. Izvucite pločicu za učvršćivanje sa torusnog feritnog
jezgra da biste ga otvorili.
2. Povežite torusno feritno jezgro na HDMI kabl glavnog
uređaja kao na slici i pritisnite tako da klikne.
NAČIN 1
NAČIN 2
(isporučeno)
NAČIN 1 : HDMI (NAJBOLJE)
Povežite HDMI kabl od HDMI OUT (nije isporučen) konektora na zadnjoj ploči Blu-ray kućnog bioskopa na
HDMI IN konektor na vašem TV aparatu.
M
U zavisnosti od vašeg TV aparata, neke HDMI izlazne rezolucije neće moći da se prikažu.
 Ukoliko je HDMI kabl povezan između plejera i TV aparata, izlaz Blu-ray kućnog bioskopa se u
roku od 10 sekundi automatski postavlja na HDMI.
 Kada prvi put povezujete plejer i TV aparat korišćenjem HDMI kabla ili na taj način povezujete novi
TV aparat, HDMI izlazna rezolucija će se automatski postaviti na najvišu rezoluciju TV aparata.
 Ako koristite HDMI kabl za povezivanje Samsung TV aparata sa Blu-Ray kućnim bioskopom,
možete lako upravljati plejerom pomoću daljinskog upravljača za TV aparat. (To je moguće samo
kod Samsung TV aparata koji podržavaju opciju Anynet+.) (Pogledajte stranu 44)
 Kada realizujete video povezivanje, podesite izvor za video ulaz na vašem TV tako da se poklopi sa
odgovarajućim video izlazom (HDMI) vašeg Blu-ray kućnog bioskopa. Pogledajte korisnički
priručnik za vaš TV aparat za više informacija o tome kako se bira izvor ulaznog video signala za TV
aparat.
22
HT-BD8200_SER-0806-1.indd 22
2009-08-07
5:41:21
Video izlaz plejera se automatski prebacuje u HDMI mod kada se HDMI kabl povezuje dok je napajanje
uključeno. Za moguće HDMI rezolucije, pogledajte stranu 41.
● POVEZIVANJA
• HDMI (Interfejs za multimedije visoke definicije)
HDMI je interfejs koji omogućava digitalan prenos video i audio podataka preko samo jednog konektora.
Korišćenjem HDMI, Blu-ray kućni bioskop prenosi digitalne video i audio signale i prikazuje živopisne slike na TV aparatu koji
ima ulazni HDMI konektor.
• Opis HDMI veze
HDMI konektor - Podržava video i digitalne audio podatke.
- HDMI šalje samo čist digitalni signal do TV aparata.
- Ako vaš TV aparat ne podržava HDCP (Širokopojasna zaštita digitalnog sadržaja), na ekranu se pojavljuje slučajni šum.
• Zašto Samsung koristi HDMI?
Analogni TV aparati zahtevaju analogni video/audio signal. Međutim, kada se reprodukuje BD/DVD, podaci koji se
prenose na TV su digitalni. Zato je potreban ili digitalni/analogni konvertor (u Blu-ray kućnom bioskopu) ili analogni/
digitalni konvertor (u TV aparatu). Tokom ove konverzije, kvalitet slike se pogoršava zbog šuma i gubitka signala.
HDMI tehnologija je superiorna zato što ne zahteva D/A konverziju i predstavlja čist digitalni signal od plejera do
vašeg TV aparata.
• Šta je HDCP?
HDCP (Širokopojasna zaštita digitalnog sadržaja) predstavlja sistem za zaštitu od kopiranja sadržaja BD/DVD
diskova koji se prenose preko HDMI. On obezbeđuje sigurnu digitalnu vezu između video izvora (PC, DVD, itd.) i
prikaznog uređaja (TV, projektor, itd.). Sadržaj se šifrira na izvornom uređaju radi sprečavanja pravljenja
neovlašćenih kopija.
• Šta je Anynet+?
Anynet+ je praktična funkcija koja nudi povezani rad ovog uređaja preko Samsung TV aparata sa Anynet+ funkcijom.
- Ako vaš Samsung TV ima
logo, onda podržava Anynet+ funkciju.
- Ako uključite plejer i ubacite disk, plejer će početi da reprodukuje disk, a TV aparat će se automatski uključiti i
prebaciti u HDMI mod.
- Ako uključite plejer sa već ubačenim diskom i pritisnete taster Play, TV se automatski uključuje i prebacuje u
HDMI mod.
• Šta je BD Wise?
SER
Funkcija automatske HDMI detekcije
BD Wise je najnovija Samsungova opcija za međusobno povezivanje.
- Ako Samsungove proizvode sa opcijom BD-Wise međusobno povežete preko HDMI, automatski se postavlja
optimalna rezolucija.
NAČIN 2 : Kompozitni video (DOBRO)
Povežite isporučeni video kabl od konektora za video izlaz (VIDEO OUT) na zadnjoj ploči Blu-ray kućnog
bioskopa na konektor za video ulaz (VIDEO IN) na vašem TV aparatu.
M
VIDEO izvor uvek šalje signal rezolucije 576i/480i bez obzira na rezoluciju koja je podešena u meniju
SETUP. (Pogledajte stranu 42)
 Kada realizujete video povezivanje, podesite izvor za video ulaz na vašem TV tako da se poklopi sa
odgovarajućim video izlazom (Kompozitni) vašeg Blu-ray kućnog bioskopa.
Pogledajte korisnički priručnik za vaš TV aparat za više informacija o tome kako se bira izvor ulaznog
video signala za TV aparat.
 Nemojte povezivati uređaj preko videorekordera (VCR). Na video signale koji se šalju preko
videorekordera mogu da utiču sistemi za zaštitu autorskih prava, a slika na televizoru će biti
izobličena.
23
HT-BD8200_SER-0806-1.indd 23
2009-08-07
5:41:24
povezivanja
POVEZIVANJE IPOD-A
Možete da uživate u muzičkim i video datotekama sa iPod-a preko glavnog uređaja. O radu iPod-a sa ovim Blu-ray
kućnim bioskopom, pogledajte strane 25 i 74 ~ 76.
(isporučen)
1. Povežite iPod priključnu bazu na konektor za iPod na zadnjoj ploči glavnog uređaja.
2. iPod stavite u priključnu bazu.
• Na TV ekranu se pojavljuje poruka “iPod Connected”.
M





VIDEO izlaz mora da bude povezan sa vašim televizorom da biste gledali iPod video (pogledajte
stranu 25).
Kako se priključci za kablove nalaze blizu, pobrinite se da izvadite USB memorijski uređaj pre
nego što iskopčate priključni kabl za iPod.
Podesite jačinu zvuka na umereni nivo pre nego što povežete vaš iPod i Blu-ray kućni bioskop.
Kada se uređaj uključi i kada povežete iPod, uređaj će puniti bateriju vašeg iPod-a.
Pobrinite se da konektor priključne baze povežete tako da nalepnica “SAMSUNG” bude
okrenuta prema nazad.
„Made for iPod” znači da je elektronska dodatna oprema specijalno dizajnirana za povezivanje
na iPod i da njen projektant potvrđuje da ispunjava Apple radne standarde.
24
HT-BD8200_SER-0806-1.indd 24
2009-08-07
5:41:25
SER
iPod modeli koji su dostupni za HT-BD8200
iPod 5. generacije
(video) 30GB 60GB
80 GB
iPod classic
80GB 120GB 160GB
iPod touch
1. generacije
4GB 16GB 32GB
iPod nano
4. generacije (video)
8GB 16GB
iPhone 3G
8GB 16GB
iPod touch
2. generacije
8GB 16GB 32GB
iPhone
4GB 8GB 16GB
● POVEZIVANJA
iPod nano 3. generacije
(video)
4GB 8GB
M
„Made for iPod” znači da je elektronska dodatna oprema specijalno dizajnirana za povezivanje na
iPod i da njen projektant potvrđuje da ispunjava Apple radne standarde.
 „Made for iPhone” znači da je elektronska dodatna oprema specijalno dizajnirana za
povezivanje na iPhone i da njen projektant potvrđuje da ispunjava Apple radne standarde.
 Apple nije odgovoran za rad ovog uređaja ili njegovu usaglašenost sa sigurnosnim i
regulatornim standardima.
iPod je zaštitni znak kompanije Apple Inc., koji je registrovan u SAD i drugim zemljama. iPhone je
zaštitni znak kompanije Apple Inc.
25
HT-BD8200_SER-0806-1.indd 25
2009-08-07
5:41:29
povezivanja
POVEZIVANJE AUDIO SIGNALA SA SPOLJNIH KOMPONENATA
OPTICAL : Povezivanje na spoljnu digitalnu komponentu
Digitalne komponente kao što je kablovski dekoder/satelitski prijemnik (dekoder).
1. Povežite digitalni ulaz (Digital Input) (OPTICAL) na glavnom uređaju na digitalni izlaz (Digital Output)
spoljne digitalne komponente.
2. Pritiskajte taster FUNCTION na daljinskom upravljaču da biste izabrali DIGITAL ulaz.
• Režim se menja na sledeći način: BD/DVD ➞ DIGITAL ➞ AUX ➞ TUNER.
Optički kabl
(nije isporučen)
M
Da biste gledali video signal sa svog kablovskog dekodera/satelitskog prijemnika, njegov
video izlaz morate da povežete na TV aparat.
 Sistem podržava digitalne frekvencije odmeravanja od 32 kHz ili više od spoljnih digitalnih
komponenata.
 Ovaj sistem podržava samo DTS i Dolby Digitalni audio signal; MPEG audio signal, koji
predstavlja tok bitova, ne može biti podržan.
26
HT-BD8200_SER-0806-1.indd 26
2009-08-07
5:41:30
SER
AUX : Povezivanje na spoljnu analognu komponentu
Analogne komponente kao što je video rekorder.
1. Povežite AUX IN (audio) na glavnom uređaju na audio izlaz (Audio Out) spoljne analogne
komponente.
• Vodite računa o bojama konektora.
1. Izvucite pločicu za učvršćivanje sa torusnog feritnog
jezgra da biste ga otvorili.
2. Namotajte jednom na AUX kabl kao na slici.
● POVEZIVANJA
2. Pritiskajte taster AUX na daljinskom upravljaču da biste izabrali AUX ulaz.
• Možete da koristite i taster FUNCTION na glavnom uređaju.
Mod se menja na sledeći način: BD/DVD ➞ DIGITAL ➞ AUX ➞ TUNER.
3. Povežite torusno feritno jezgro na audio kabl glavnog
uređaja kao na slici i pritisnite tako da klikne.
(mali)
Audio kabl (nije isporučen)
Ako spoljna analogna komponenta ima
samo jedan audio izlaz (Audio Out),
povežite bilo levi ili desni.
M
Možete da povežete konektor za video izlaz (Video Output) na vašem video rekorderu na
TV aparat i da povežete konektore za video izlaz (Audio Output) video rekordera na ovaj
proizvod.
27
HT-BD8200_SER-0806-1.indd 27
2009-08-07
5:41:32
povezivanja
POVEZIVANJE NA MREŽU
Da pristupite mrežnoj usluzi ili ažurirate trenutni fabrički program, morate da napravite jednu od datih veza.
Ako se povežete na mrežu, možete pristupiti BD-LIVE i YouTube uslugama, reprodukovanju na računaru prilikom
preuzimanja i ažuriranju softvera preko Samsungovog servera za ažuriranje.
Slučaj 1 : Povezivanje direktnog LAN kabla sa vašim modemom
1. Korišćenjem Direct LAN kabla (UTP kabl, nije isporučen), povežite LAN konektor Blu-ray plejera na
LAN konektor vašeg modema.
Ka LAN portu
Povezivanje uz pomoć rutera
(npr. DSL)
Širokopojasni modem
(sa integrisanim ruterom)
Širokopojasna
usluga
Ili
Ka LAN portu
Router
Ka LAN portu
Širokopojasni modem
Širokopojasna
usluga
PC veza sa ruterom za
PC tok podataka
M
Da biste koristili funkciju PC tok podataka (pogledajte stranice 77~78), realizujte mrežu između
svog računara i rutera.
 Internet pristup Samsungovom serveru za ažuriranje možda neće biti dozvoljen, što zavisi od
rutera koji koristite ili politike vašeg provajdera usluga Interneta.
Za više informacija, kontaktirajte svog provajdera usluga Interneta.
 DSL korisnici treba da se povežu na Internet preko rutera.
28
HT-BD8200_SER-0806-1.indd 28
2009-08-07
5:41:35
SER
Slučaj 2 : Povezivanje na bežični IP delitelj
Možete se povezati na mrežu bežičnim IP deliteljem. Na strani 50 pogledajte “Podešavanje bežične
mreže”.
Priključak modema
● POVEZIVANJA
Bežični LAN adapter
(nije isporučen)
Bežični IP delitelj
Kabl modema
M
Ovaj uređaj je kompatibilan samo sa Samsungovim bežičnim LAN adapterom. (nije
isporučen)
(Naziv modela: WIS09ABGN).
- Samsungov bežični LAN adapter se prodaje posebno.
- Kontaktirajte agenta kompanije Samsung Electronics ili njegov centar za podršku
kupcima.
 Morate da koristite bežični IP delitelj koji podržava IEEE 802.11 a/b/g/n. (n se preporučuje
za stabilan rad bežične mreže.)
 Po svojoj prirodi, bežični LAN može prouzrokovati ometanje, što zavisi od uslova korišćenja
(AP performanse, razdaljina, prepreka, ometanje od strane drugih radio uređaja, itd.).
 Bežični IP delitelj postavite na infrastrukturni mod. “Ad-hoc” mod nije podržan.
 Ako koristite sigurnosni ključ za AP (bežični IP delitelj), podržava se samo sledeće:
1) Mod provere identiteta : WEP, WPAPSK, WPA2PSK
2) Tip šifrovanja : WEP, TKIP, AES
 Bežični LAN adapter se povezuje samo na konektor za bežični LAN koji se nalazi na
zadnjem delu glavnog uređaja.
29
HT-BD8200_SER-0806-1.indd 29
2009-08-07
5:41:37
povezivanja
POVEZIVANJE FM ANTENE
1. Povežite isporučenu FM antenu na konektor FM 75Ω KOAKSIJALNI konektor.
2. Polako pomerajte žicu antene dok ne nađete mesto sa dobrim prijemom, a zatim je učvrstite na zid ili
neku drugu čvrstu površinu.
FM antena
(isporučena)
M
Ova jedinica ne prima AM emisije.
VENTILATOR ZA HLAĐENJE
Rashladni ventilator obezbeđuje hladan vazduh za uređaj radi sprečavanja pregrevanja.
Molimo da vodite računa o sledećem, radi vaše bezbednosti.
• Obezbedite dobro provetravanje jedinice. Ako jedinica ima lošu ventilaciju, temperatura u jedinici može da poraste i
ošteti jedinicu.
• Ne blokirajte ventilator za hlađenje ili otvore za ventilaciju. (Ako su ventilator ili otvori za ventilaciju pokriveni
novinama ili tkaninom, u jedinici se može stvoriti toplota i prouzrokovati požar.)
POVEZIVANJE TORUSNOG FERITNOG JEZGRA NA MREŽNI KABL
GLAVNOG UREĐAJA
Povezivanjem torusnog feritnog jezgra na mrežni kabl sprečavaju se RF smetnje od strane radio signala.
1.. Izvucite pločicu za učvršćivanje sa torusnog feritnog jezgra da biste ga otvorili.
2.. Oko njega dvaput namotajte mreži kabl glavnog uređaja.
3.. Povežite torusno feritno jezgro na mrežni kabl glavnog uređaja kao na slici i pritisnite tako da klikne.
30
HT-BD8200_SER-0806-1.indd 30
2009-08-07
5:41:40
SER
osnovne funkcije vašeg Blu-ray kućnog bioskopa
U ovom delu su objašnjene osnovne funkcije reprodukcije i reprodukcija po tipu diska.
PRE REPRODUKCIJE
• Uključite vaš TV aparat i podesite ga na pravilan video ulaz (ulaz na koji je povezan Blu-ray kućni bioskop).
● OSNOVNE FUNKCIJE
Nakon povezivanja na plejer, kada prvi put pritisnete taster
POWER, pojavljuje se ovaj ekran:
MENU LANGUAGE SELECTION
Ako želite da izaberete jezik, pritisnite NUMERIČKI taster.
Press 1 for English
Pulsar 2 para Español
(Ovaj ekran će se pojaviti samo kada prvi put priključite plejer.)
Touche 3 pour Français
Drücken Sie 4 für Deutsch
Premere 5 per Italiano
Ako se ne podesi jezik na ovom početnom ekranu, postavke
Druk op 6 voor Nederlands
za jezik mogu da se menjaju pri svakom uključivanju ili
Macrovision : BBS41
isključivanju plejera. Zato se pobrinite da izaberete jezik koji
želite da koristite. Kada jednom izaberete jezik možete da ga
promenite tako što ćete pritisnuti taster STOP () na prednjoj
ploči uređaja i držati pritisnutim duže od 5 sekundi kada u
uređaju nema diska. Zatim se ponovo pojavljuje prozor za
izbor jezika MENU LANGUAGE SELECTION gde možete ponovo da podesite željeni jezik.
M
Diskovi koji se mogu reprodukovati na ovom plejeru (Kod sledećih diskova, mogućnost
reprodukovanja može zavisiti od uslova snimanja.)
• BD-ROM
• BD-RE
• BD-R
• DVD-R
• DVD-RW ((V mod)
• CD-RW/CD-R
• DivX
• MKV
• MP4
• Uređaj možda neće moći da reprodukuje neke CD-R, CD-RW i DVD-R diskove zbog tipa
diska ili stanja snimka.
 Diskovi koji se ne mogu reprodukovati ovim plejerom.
• HD DVD
• DVD+RW
• DVD+R
• DVD-ROM
• DVD-RAM
• CDV
• CD-ROM
• CVD
• CD-I
• Super Audio CD(sem CD sloja)
• CDG-i ne reprodukuju grafiku, već samo zvuk.
 Blu-ray disk je novi format u razvoju. Zbog toga se mogu javiti problemi u vezi
kompatibilnosti sa novim i postojećim formatima diskova. Nisu svi diskovi kompatibilni i
neće svaki disk da se reprodukuje.
Za dodatne informacije pogledajte odeljak Tip diska u ovom uputstvu. Ako naiđete na
problem u vezi kompatibilnosti, pozovite SAMSUNG centar za pomoć kupcima.
31
HT-BD8200_SER-0806-1.indd 31
2009-08-07
5:41:43
osnovne funkcije vašeg Blu-ray kućnog bioskopa
NAVIGACIJA U MENIJU NA EKRANU
❖ Grafički korisnički interfejs (GUI), koji je opisan u ovom priručniku, može se razlikovati, što zavisi od verzije fabričkog programa.
System Information
System
Time Zone
Clock Set
Language
Video
Music
Photo
Setup
Audio
Power On/Off sound
Subtitle
BD Data Management
DivX Subtitle
DivX(R) Registration
Disc Menu
DivX(R) Deactivation
Menu
System Update
Audio
Display
Dynamic Compression
TV Aspect
Movie Frame (24 Fs)
Resolution
Progressive Mode
AV Sync
Test Tone
Speaker Distance
Sound Edit
Still Mode
Screen Message
Light Effect
HDMI
Network
Anynet + (HDMI-CEC)
Network Selection
Cable Network
Wireless Network
HDMI Format
BD Wise
HDMI Audio
Proxy
NTP Server
Network Connection Test
BD-LIVE Internet Connection
Parental
Parental Lock
Rating Level
e-Contents
YouTube
New Password
REPRODUKOVANJE DISKA
1. Pritisnite taster OTVARANJE/ZATVARANJE da otvorite fioku za disk.
2. Disk stavite vertikalno u prorez za disk.
• Nežno stavite disk u prorez tako da nalepnica na disku bude okrenuta prema spoljnoj strani.
• Reprodukcija počinje automatski.
3. Ako se disk ne reprodukuje automatski, prikazaće se glavni meni diska.
• Za reprodukovanje Blu-Ray diska na meniju diska pritisnite taster ENTER.
• Za reprodukovanje DVD diska na meniju diska pritisnite taster PLAY ili ENTER.
M




Kada zaustavite reprodukciju diska, plejer pamti gde ste stali, tako da kada ponovo pritisnete taster PLAY
nastaviće od mesta na kome ste stali. Ta funkcija se zove "Vrati".
Kod nekih BD diskova(BD-J), ova funkcija može biti zabranjena.
Dvaput pritisnite taster STOP tokom reprodukcije da biste onemogućili funkciju Resume za nastavak.
Za pauziranje reprodukcije, pritisnite taster PAUSE tokom reprodukcije.
Da biste nastavili, pritisnite još jednom taster PLAY.
Ako je plejer zaustavljen duže od 5 minuta bez intervencije korisnika, na vašem TV aparatu će se pojaviti screen
saver (čuvar ekrana). Ako se plejer ostavi u režimu screen savera duže od 15 minuta, on će se automatski
isključiti, osim tokom reprodukovanja CD-DA (Funkcija automatskog isključivanja).
Ako ne pritisnete nijedan taster na uređaju ili daljinskom upravljaču duže od 5 minuta kada je uređaj u modu
pauze, na vašem TV aparatu će se pojaviti screen saver (čuvar ekrana).
32
HT-BD8200_SER-0806-1.indd 32
2009-08-07
5:41:43
SER
PODEŠAVANJE ZVUKA
Podešavanje Melodije pri Uključivanju / Isključivanju
Zvuk melodije se može podesiti tako da se čuje svaki put kada se plejer uključi ili isključi.
1. Kada je uređaj u stop modu, pritisnite taster MENU.
System Information
Music
2. Pritiskajte tastere ▲▼◄► da biste izabrali Setup, a zatim
pritisnite taster ENTER ili ►.
Time Zone
Photo
DVD
Setup
Language
Power On/Off sound : On On
Off
BD Data Management
Audio
DivX(R) Registration
Display
DivX(R) Deactivation
HDMI
System Update
◄
►
● OSNOVNE FUNKCIJE
3. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali System, a zatim
pritisnite taster ENTER ili ►.
Clock Set
System
Network
4. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali Power On/Off
sound, a zatim pritisnite taster ENTER ili ►.
Parental
5. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali On ili Off, a zatim
pritisnite taster ENTER ili ►.
6. Pritisnite taster MENU za izlazak iz menija za podešavanje.
KORIŠĆENJE FUNKCIJA PRETRAŽIVANJA I PRESKAKANJA
U toku reprodukcije možete brzo da pretražujete poglavlja ili numere i koristite funkciju preskakanja radi prelaska na sledeći deo.
hgfZCV
Pretraživanje poglavlja ili numera
U toku reprodukcije, pritisnite taster SEARCH(pretraga) (
).
Svaki put kada pritisnete taster PRETRAGA, brzina reprodukcije se menja na sledeći način.
BD-ROM, BD-RE, BD-R, DVD-VIDEO,
DVD-RW, DVD-R
DivX, MKV, MP4
 X 2  X 4  X 8  X 16  X 32  X 128
 X 2  X 4  X 8  X 16  X 32  X 128
X2X4X8
• Možete skenirati programe i u suprotnom smeru.
• Za vraćanje na normalnu brzinu reprodukovanja, pritisnite taster PLAY.
M
U ovom režimu se ne čuje zvuk.
hgfZCV
Preskakanje numera
U toku reprodukcije pritisnite taster SKIP(preskoči) (
).
Ako u toku reprodukcije Blu-ray disk/DVD diska pritisnete taster PRESKOČI (
), on se prebacuje na
sledeće poglavlje.Ako pritisnete taster PRESKOČI (
), on se prebacuje na početak poglavlja. Još
jedan pritisak na ovaj taster prebacuje ga na početak prethodnog poglavlja.
33
HT-BD8200_SER-0806-1.indd 33
2009-08-07
5:41:44
osnovne funkcije vašeg Blu-ray kućnog bioskopa
USPORENA REPRODUKCIJA / REPRODUKCIJA KORAK-PO-KORAK
Usporena reprodukcija
hgfZCV
U modu pauze ili modu korak-po-korak pritisnite taster
SLOW na daljinskom upravljaču za usporenu reprodukciju.
• Ako pritisnete taster SLOW,  1/8  1/4  1/2
• Da se vratite na normalnu brzinu reprodukcije, pritisnite taster
PLAY ( ) .
M
Ova ikona (
) govori da je pritisnut pogrešan taster.
 U modu usporene reprodukcije se ne čuje zvuk.
 Usporeno reprodukcija funkcioniše samo unapred.
Reprodukcija korak-po-korak
hgfZCV
Tokom reprodukcije pritisnite taster STEP na daljinskom upravljaču
za reprodukciju korak-po-korak.
• Svaki put kada se taster pritisne, pojaviće se novi frejm.
• Kada se pritisne taster STEP, aktiviraće se sledeći frejm.
• Da se vratite na normalnu reprodukciju, pritisnite taster
PLAY ( ).
M
U modu reprodukcije korak-po-korak se ne čuje zvuk.
 Reprodukcija korak-po-korak funkcioniše samo unapred.
34
HT-BD8200_SER-0806-1.indd 34
2009-08-07
5:41:47
SER
podešavanje sistema
PODEŠAVANJE SATA
Izaberite vašu vremensku zonu
1. Kada je uređaj u stop modu, pritisnite taster MENU.
Music
Photo
DVD
Setup
3. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali System, a zatim
pritisnite taster ENTER ili ►.
4. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali Time Zone, a zatim
pritisnite taster ENTER ili ►.
System Information
System
◄
Time Zone
►
Language
Clock Set
Audio
Power On/Off sound : On
Display
BD data management
HDMI
DivX(R) Registration
Network
DivX(R) Deactivation
Parental
System Update
5. Koristite taster ◄► da postavite kursor na odgovarajuću
vremensku zonu za vaš region i pritisnite taster ENTER.
Music
Time Zone
Photo
DVD
Setup
System Information
System Setup
◄
Time Zone
►
Language Setup
Clock Set
Audio Setup
Power On/Off sound : On
Display Setup
BD data management
● PODEŠAVANJE SISTEMA
2. Pritiskajte tastere ▲▼◄► da biste izabrali Setup, a zatim
pritisnite taster ENTER ili ►.
HDMI Setup
◄
DivX(R) Registration
Network SetupGMT + 00:00
DivX(R) Deactivation
London, Lisbon
Parental Setup
System Update
Save
M
►
Return
Da biste automatski podesili vreme, postavite NTP server na "On” (pogledajte stranu 53).
Podesite sat
Da biste ga podesili, pratite korake od 1 do 3 date iznad.
4. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali Clock Set, a zatim
pritisnite taster ENTER ili ►.
Music
System Information
Photo
DVD
Setup
Time Zone
System
◄
Clock Set
Language
Power On/Off sound : On
Audio
BD data management
Display
DivX(R) Registration
HDMI
DivX(R) Deactivation
Network
System Update
►
Parental
5. Pritiskajte tastere ◄► da biste došli na “da.” (datum), “hr”
(sat) i “min” (minut). Podesite datum i vreme pritiskanjem
tastera ▲▼, a zatim pritisnite taster ENTER.
Music
System Information
Photo
DVD
Setup
Time Zone
Clock Set
◄
Clock Set
da.
hr.
min.
Power On/Off sound : On
Language
01 management
01
Audio JAN/01/2009 BD data
System
Display Thursday
HDMI
Network
►
DivX(R) Registration
DivX(R) Deactivation
Save
System UpdateReturn
Parental
35
HT-BD8200_SER-0806-2.indd 35
2009-08-07
5:45:35
podešavanje jezika
PODEŠAVANJE OPCIJA ZA JEZIK
Ako podesite svoj audio meni, meni titlova, meni diska i jezičke opcije menija plejera, oni će se automatski
primenjivati svaki put kada gledate film.
Ako u toku reprodukcije diska želite da izaberete drugi jezik zvuka ili titla, za izbor možete
koristiti i meni diska.
1. Kada je uređaj zaustavljen, u stop režimu, pritisnite taster
MENU.
2. Pritiskajte tastere ▲▼◄► da biste izabrali Setup, a zatim
pritisnite taster ENTER ili ►.
Music
Photo
DVD
Setup
System
◄
Language
◄
M
Audio
Display
HDMI
Network
Parental
3. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali Language, a zatim
pritisnite taster ENTER ili ►.
Prikazaće se meni za podešavanje jezika.
Music
Photo
DVD
Setup
System
Audio
: English
Audio
Subtitle
: Auto
Display
DivX Subtitle
HDMI
Disc Menu
: English
Network
Menu
: Auto
Audio
: Original
English
Français
: Auto
Deutsch
: Western
Español
: English
Italiano
: Auto
Nederlands
Language
◄
►
: Western
Parental
4. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali željenu jezičku
opciju, a zatim pritisnite taster ENTER ili ►.
Music
Photo
DVD
• Audio : Za audio jezik diska.
• Subtitle : Za titlove diska.
• DivX Subtitle : Za jezik DivX titla po regionu.
Setup
System
Language
◄
Audio
Subtitle
Display
DivX Subtitle
HDMI
Disc Menu
Network
Menu
►
Parental
Western
Afrički, Baskijski, Katalonski, Danski, Holandski, Farski, FiNski, Nemački, Islandski, Indonežanski,
Italijanski, Malajski, Norveški, Portugalski, Španski, Svahili, Švedski
Central
Engleski, Albanski, Hrvatski, Češki, Mađarski, Poljski, Rumunski, Srpski (Latinica), Slovački,
Slovenački
Cyrillic
Engleski, Azerbejdžanski, Beloruski, Bugarski, Kazahstanski, Makedonski, Ruski, Tatarski, Ukrajinski,
Uzbekistanski
Greek
Engleski, Grčki
• Disc Menu : Za meni diska koji se nalazi na disku.
• Menu : Za ekranski meni vašeg Blu-ray plejera.
5. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali željenu jezičku opciju, a zatim pritisnite taster ENTER.
M
Pritisnite taster RETURN ili ◄ za povratak na prethodni meni. Pritisnite taster MENU za
izlazak iz menija.
 Izabrani jezik će se pojaviti samo ako ga podržava disk.
 Ukoliko se jezik titla prikazuje sa lošim slovima, promenite na DivX titl za odgovarajući
36
HT-BD8200_SER-0806-2.indd 36
region. Ako i dalje ne funkcioniše, to znači da format nije podržan.
2009-08-07
5:45:51
SER
audio postavke
PODEŠAVANJE OPCIJA ZVUČNIKA
Dynamic Compression
Music
System
Photo
DVD
Setup
Language
Display
Dynamic Compression : On On
Off
AV Sync
: 50msec
HDMI
Test Tone
Audio
◄
Network
►
Speaker Distance
Parental
Sound Edit
AV Sync
Video zapis može da se čini sporiji od audio zapisa ako je
plejer povezan na digitalni TV aparat. Ako se to desi, podesite
vreme kašnjenja zvuka tako da odgovara video zapisu.
• Možete da podesite vreme kašnjenja zvuka od 0 ms do 300
ms. Postavite ga na optimalnu vrednost.
● AUDIO POSTAVKE
To je aktivno samo ako je detektovan Dolby Digital signal.
• On : Kada se muzička podloga filma reprodukuje manjom
jačinom zvuka ili sa malih zvučnika, sistem može da primeni
odgovarajuću kompresiju kako bi tiši sadržaj bio razumljiviji i
da bi se sprečilo da dramatični prelazi budu previše glasni.
• Off : Možete da uživate u filmu u standardnom dinamičkom
opsegu.
Music
System
Photo
DVD
Setup
Dynamic Compression : On
Language
Audio
◄
AV Sync
Display
Test Tone
HDMI
Speaker Distance
Network
: 50msec
0msec
25msec
50msec
75msec
Sound Edit
100msec
Parental
125msec
Podešavanje tonske probe
Koristite funkciju tonske probe da proverite veze zvučnika.
Music
System
Photo
1. Kada je uređaj u Stop modu, pritisnite taster MENU.
DVD
Setup
2. Pritiskajte tastere ▲▼◄► da dođete na prikaz Setup, a
zatim pritisnite taster ENTER ili taster ►.
Language
Audio
◄
Dynamic Compression : On
Display
AV Sync
HDMI
Test Tone
Network
►
: 50msec
Speaker Distance
Parental
Sound Edit
3. Pritiskajte tastere ▲▼ da dođete na prikaz Audio, a zatim
pritisnite taster ENTER ili taster ►.
• Prikazaće se meni za podešavanje zvuka.
4. Pritiskajte tastere ▲▼ da dođete na prikaz Test Tone,
a zatim pritisnite taster ENTER ili taster ►.
5. Pritisnite CRVENI(A) taster.
• Tonska proba će biti poslata redom na L R LFE
itako da se možete uveriti da su zvučnici pravilno
podešeni.
Music
Dynamic Compression : On
System
Photo
DVD
Setup
Language
Audio
AV Sync
◄
: 50msec
Test Tone
Display
Speaker Distance
HDMI
Sound Edit
►
Network
Parental
6. Da završite tonsku probu, pritisnite ponovo CRVENI (A)
taster.
M
Pritisnite taster RETURN za povratak na prethodni meni.
 Kada reprodukujete BD/DVD ili CD, on će funkcionisati samo u stop modu.
 Koristite ovu funkciju da biste proverili da li je svaki zvučnik pravilno povezan i da li postoji neki
problem.
 Kada je uključen HDMI AUDIO (zvuk se čuje preko TV zvučnika), funkcija TONSKE PROBE nije
dostupna.
37
HT-BD8200_SER-0806-2.indd 37
2009-08-07
5:45:59
audio postavke
PODEŠAVANJE OPCIJA ZVUČNIKA
Podešavanje rastojanja zvučnika
Ako su lokacija uređaja i mesto slušanja različiti, možete da podesite vreme kašnjenja audio signala iz
zvučnika uređaja i subwoofera.
1. Kada je uređaj u Stop modu, pritisnite taster MENU.
Music
System
2. Pritiskajte tastere ▲▼◄► da dođete na prikaz Setup, a
zatim pritisnite taster ENTER ili taster ►
Photo
DVD
Setup
3. Pritiskajte tastere ▲▼ da dođete na prikaz Audio, a zatim
pritisnite taster ENTER ili taster ►.
Language
Audio
◄
Dynamic Compression : On
Display
AV Sync
HDMI
Test Tone
Network
►
: 50msec
Speaker Distance
Parental
Sound Edit
• Prikazaće se meni za podešavanje zvuka.
4. Pritiskajte tastere▲▼ da dođete na prikaz Speaker
Distance, a zatim pritisnite taster ENTER ili taster ►.
5. Pritiskajte tastere▲▼ da izaberete željeni zvučnik, a zatim
pritiskajte tastere ◄► da podesite rastojanje zvučnika.
Dynamic Compression : On
Music
Photo
DVD
Setup
System
AV Sync
Language
Test Tone
Audio
◄
Display
: 50msec
Speaker Distance
►
Sound Edit
HDMI
• Rastojanje zvučnika možete da podesite između 0,3m(1ft) i
9m(30ft).
Network
Parental
6. Kada završite, pomoću tastera ▲▼◄► izaberite Save, a
zatim pritisnite taster ENTER.
Ako ne želite da sačuvate vaša podešenja, pomoću
tastera ▲▼◄► izaberite Cancel, a zatim pritisnite taster
ENTER.
M
Pritisnite taster RETURN za povratak na prethodni meni.
Podešavanje opcije Sound Edit
Možete da podesite simetriju i nivo za svaki zvučnik.
1. Kada je uređaj u Stop modu, pritisnite taster MENU.
2. Pritiskajte tastere ▲▼◄► da dođete na prikaz Setup, a
zatim pritisnite taster ENTER ili taster ►.
3. Pritiskajte tastere ▲▼ da dođete na prikaz Audio, a zatim
pritisnite taster ENTER ili taster ►.
• Prikazaće se meni za podešavanje zvuka.
Music
System
Photo
DVD
Setup
Language
Audio
◄
Dynamic Compression : On
Display
AV Sync
HDMI
Test Tone
Network
►
: 50msec
Speaker Distance
Parental
Sound Edit
38
HT-BD8200_SER-0806-2.indd 38
2009-08-07
5:46:08
4. Pritiskajte tastere ▲▼ da dođete na prikaz Sound Edit,
a zatim pritisnite taster ENTER ili taster ►.
5. Pritiskajte tastere ▲▼ da izaberete željeni zvučnik, a zatim
pritiskajte taster ◄► da podesite postavke.
AV Sync
Music
Photo
M
Speaker Distance
Language
Audio
◄
Sound Edit
►
Display
HDMI
Network
Parental
● AUDIO POSTAVKE
6. Kada završite, pomoću tastera ▲▼◄► izaberite Save,
a zatim pritisnite taster ENTER.
Ako ne želite da sačuvate vaša podešenja, pomoću tastera
▲▼◄► izaberite Cancel, a zatim pritisnite taster ENTER.
Setup
: 50msec
Test Tone
System
DVD
SER
Podešavanje opcije Sound Edit
Pritisnite taster RETURN za povratak na prethodni meni.
Podešavanje simetrije prednjih zvučnika
• Možete da izaberete 0, -6 i OFF.
• Jačina zvuka se smanjuje prema -6.
Podešavanje nivoa subwoofer zvučnika
• Nivo jačine zvuka se može podešavati u koracima od +6dB do 6dB.
• Zvuk se pojačava prema +6dB, a utišava prema -6dB.
V-SOUND (virtuelni zvuk)
Daje realističan zvuk preko 2.1-kanalnog audio sistema sa
virtuelnim efektima, što korisniku daje osećaj da sluša 5.1kanalni audio sistem.
Pritisnite taster V-SOUND.
• Svaki put kada se taster pritisne, izbor se menja na
sledeći način:
V.SOUND ON V.SOUND OFF
M
Podržan je samo višekanalni zvuk.
Funkcija DSP
Pritisnite taster DSP.
• Svaki put kada se taster pritisne, izbor se menja na sledeći
način:
SMART SOUND AUDIO UPSCALING
POWER BASS DSP MODE OFF
• SMART SOUND : To će regulisati i stabilizovati nivo jačine
zvuka tako da ne dolazi do drastičnih promena jačine
zvuka u slučaju da se menja kanal ili scena.
• AUDIO UPSCALING : To, takođe, pomaže da se poboljša vaš audio doživljaj (npr. mp3 muzika).
Možete da optimizujete nivo MP3 zvuka (24 kHz, 8 bita) na nivo CD zvuka (44,1 kHz, 16 bita).
• POWER BASS : POWER BASS funkcija naglašava niske tonove obezbeđujući zvučne efekte
ritma.
39
HT-BD8200_SER-0806-2.indd 39
2009-08-07
5:46:14
podešavanje displeja
PODEŠAVANJE OPCIJA PRIKAZA
Ova funkcija vam omogućava da podesite postavke TV ekrana. Ova funkcija zavisi od diska ili tipa TV aparata.
Možda neće funkcionisati sa nekim diskovima ili TV aparatima.
System
1. Kada je uređaj u Stop modu, pritisnite taster MENU.
Music
Language
2. Pritiskajte tastere ▲▼◄► da dođete na prikaz Setup, a
Photo
Audio
zatim pritisnite taster ENTER ili taster ►.
Setup
Display
HDMI
3. Pritiskajte tastere ▲▼ da dođete na prikaz Display, a
Network
Parental
zatim pritisnite taster ENTER ili taster ►.
Prikazaće se meni za podešavanje video prikaza.
◄
DVD
►
4. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali željene opcije
displeja od opcija na sledećim stranama.
5. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali željeni podmeni za
neku od opcija video prikaza, a zatim pritisnite taster ENTER.
Music
Photo
6. Svaka video opcija je detaljno opisana dole.
M
DVD
Setup
System
Language
Audio
Display
◄
TV Aspect
: 16:9 Normal
HDMI
Movie Frame (24 Fs) : Off
Network
Resolution
Parental
Progressive Mode
: Auto
Still Mode
: Auto
Pritisnite taster RETURN ili ◄ za povratak na prethodni
meni. Pritisnite taster MENU za izlazak iz menija.
►
: 1080p
Screen Message
: On
Light Effect
: In Standby
TV proporcija
Zavisno od tipa televozora koji imate, možda ćete hteti da prilagodite postavke ekrana. (proporcija)
• 4:3 Letter Box :
Izaberite kada želite da vidite totalnu 16:9
proporciju ekrana Blu-ray disk/DVD
sadržaja, čak i ako imate TV sa proporcijom
4:3. Pri vrhu i pri dnu ekrana pojaviće se
crne trake.
System
Music
Photo
DVD
Setup
Language
Audio
Display
◄
HDMI
Network
Parental
• 4:3 Pan-Scan :
Izaberite kada želite da vidite 16:9 proporciju
ekrana koju daju Blu-ray/DVD diskovi, bez crnih
traka na dnu i pri vrhu ekrana, čak i ako imate TV
sa proporcijom ekrana 4:3 (Krajnja leva i krajnja
desna strana slike filma biće odsečene).
TV Aspect
: 16:94:3
Normal
Letter Box
Movie Frame (24 Fs) : Off 4:3 Pan-Scan
16:9
Resolution
: 1080p Wide
16:9 Normal
Progressive Mode : Auto
Still Mode
►
: Auto
Screen Message
: On
Light Effect
: In Standby
• 16:9 Wide :
Možete da gledate punu 16:9 sliku na vašem TV-u sa širokim ekranom.
• 16:9 Normal :
Izvesni filmovi (izvor 4:3) će se prikazivati u proporciji 4:3 Pillarbox (crne linije na stranama
slike) čak i ako je izabrana proporcija 16:9 Normal.
M
Zavisno od tipa diska, neke proporcije možda neće biti na raspolaganju.
 Ako izaberete proporciju koja se razlikuje od proporcije vašeg TV ekrana, slika se može
izobličiti.
40
HT-BD8200_SER-0806-2.indd 40
2009-08-07
5:46:17
Filmovi se obično snimaju sa 24 sličica u sekundi. Neki Bluray diskovi imaju mogućnost za reprodukciju unazad pri ovoj
brzini frejmova. Kada opciju Movie Frame (24Fs) postavite na
ON možete da podesite HDMI izlaz Blu-ray kućnog bioskopa
na 24 frejmova u sekundi za postizanje boljeg kvaliteta slike.
SER
Filmska slika (24 Fs)
System
Music
Photo
DVD
Setup
Language
Audio
TV Aspect
Display
◄
: 16:9 Normal
Movie Frame (24 Fs) : Off On
HDMI
Resolution
Network
Progressive Mode
: Auto
Parental
Still Mode
: Auto
Screen Message
: On
Light Effect
: In Standby
U opciji filmske slike (24Fs) možete da uživate kod televizora
koji podržavaju ovu brzinu frejmova.
►
Off
: 1080p
● PODEŠAVANJE DISPLEJA
Ovaj meni može da se izabere samo kod HDMI izlazne
rezolucije 1080i ili 1080p.
U zavisnosti od diska, mogu da budu obuhvaćena dva tipa izvora: Filmski materijal (24 frejmova) i video
materijal (30 frejmova). Prilikom prebacivanja izvora sa filma na video i obrnuto, ekran može da trepće
nekoliko sekundi.
Rezolucija
System
Podešava izlaznu rezoluciju HDMI i kompozitnog video
Music
Language
TV Aspect
: 16:9 Normal
Photo
signala.
Audio
Movie Frame (24 Fs) : Off
Setup
Resolution
: 1080p
Display
1080p
• Broj u 576p/480p, 576i/480i, 720p, 1080p i 1080i
HDMI
1080i
Progressive Mode : Auto
označava broj linija video signala. Slova i i p označavaju
720p
Network
Still Mode
: Auto
Parental
Screen Message
: On 576p/480p
komponentno i progresivno skeniranje, respektivno.
576i/480i
Light Effect
: In Standby
- BD Wise : Automatski bira optimalnu rezoluciju kada je
preko HDMI povezan sa TV aparatom koji ima opciju BD
Wise.
(Stavka menija BD Wise se pojavljuje samo ako je
postavka BD Wise podešena na On.)
- 1080p : Daje 1080 linija progresivnog video signala (samo HDMI).
- 1080i : Daje 1080 linija analognog komponentnog video signala (samo HDMI).
- 720p : Daje 720 linija progresivnog video signala (samo HDMI).
- 576p/480p : Daje 576/480 linija progresivnog video signala (samo HDMI).
- 576i/480i : Daje 576/480 linija analognog komponentnog video signala (samo kompozitni).
◄
DVD
Ako povezani TV aparat ne podržava filmske frejmove za
izabranu rezoluciju, videćete sledeću poruku :
Ako izaberete Yes, a rezolucija nije podržana, ekran TV
aparata će se zacrneti. Sačekajte 15 sekundi i rezolucija će se
automatski vratiti na prethodnu vrednost
M
System
Music
Photo
DVD
Setup
Language
TV Aspect
: 16:9 Normal
Audio
Movie after
Framethe(24selection,
Fs) : Off
If no pictures are shown
◄ 15 Resolution
please wait for
seconds. And then, : 1080p
Display
the resolution will be reverted
Progressive Mode : Auto
HDMI
to the previous value automatically.
Still Mode
Network
Would you like to make a selection?
Screen Message
Parental
Yes
Light Effect
No
►
: Auto
: On
: In Standby
Ako je ekran prazan, pritisnite i držite pritisnuto dugme STOP () na prednjoj ploči plejera
više od 5 sekundi (nije ubačen disk). Sve postavke se vraćaju na fabrička podešenja. Pratite
korake na prethodnoj strani da biste pristupili svakom režimu i izabrali podešenje prikaza
koje podržava vaš TV aparat.
 Ako su vraćena fabrička podešenja, svi korisnički podaci, koji su sačuvani u BD podacima,
biće obrisani.
41
HT-BD8200_SER-0806-2.indd 41
2009-08-07
5:46:28
podešavanje displeja
PODEŠAVANJE OPCIJA VIDEO PRIKAZA / IZLAZA
Rezolucija u skladu sa izlaznim modom
• Blu-ray disk reprodukcija
Izlaz
HDMI
KOMPOZITNI
1080p, Movie Frame(24Fs) isklj
1080p@60F
576i(480i)
1080p/1080i, Movie Frame (24Fs) uklj
1080p@24F
576i(480i)
1080i, Movie Frame (24Fs) isklj
1080i
576i(480i)
720p
720p
576i(480i)
576p (480p)
576p(480p)
576i(480i)
576i (480i)
576p(480p)
576i(480i)
HDMI
KOMPOZITNI
1080p
1080p@60F
576i(480i)
1080i
1080i
576i(480i)
Podešavanje
• DVD reprodukcija
Izlaz
Podešavanje
M
720p
720p
576i(480i)
576p(480p)
576p(480p)
576i(480i)
576i(480i)
576p(480p)
576i(480i)
Ovaj plejer ima mogućnost automatske HDMI detekcije. Kada se plejer prvi put poveže na
TV aparat preko HDMI, izlaz plejera će se automatski postaviti na HDMI.
 Ako mogućnost automatske HDMI detekcije ne radi, ne možete da izaberete rezoluciju od
1080p ili filmski frejm (24Fs).
 Blu-ray disk mora da ima opciju za 24 frejma da bi se koristio režim Filmskog frejma (24Fs).
42
HT-BD8200_SER-0806-2.indd 42
2009-08-07
5:46:35
Progresivni mod pomaže da se unapredi kvalitet slike prilikom
gledanja DVD diskova sa rezolucijom 576i(480i).
• Auto : Izaberite kako bi plejer automatski podesio najbolju
sliku za DVD koji gledate.
• Video : Izaberite za najbolju sliku sa koncerta ili TV emisije
na DVD-u.
Music
Photo
DVD
Setup
SER
Progresivni mod
System
TV Aspect
: 16:9 Normal
Movie Frame (24 Fs) :
Off
Resolution
: 1080p
Language
Audio
Display
◄
HDMI
Network
Progressive Mode : PCMAuto
Still Mode
: AutoVideo
Screen Message
Light Effect
Parental
►
: On
: In Standby
● PODEŠAVANJE DISPLEJA
Traka okvira i polja
Mod nepokretne slike
Postavku Auto, Field ili Frame podesite za najbolju moguću
nepokretnu sliku (mod pauze) sa DVD-a.
• Auto : Izaberite ovu postavku kako bi plejer automatski
prikazao najbolju nepokretnu sliku, što zavisi od sadržaja.
• Field : Izaberite ovu postavku kada pauzirate scenu sa
mnogo akcije.
• Frame : Izaberite ovu postavku da povećate rezoluciju
nepokretne slike
Music
Photo
DVD
Setup
System
Movie Frame (24 Fs) : Off
Language
Resolution
Audio
Display
◄
: 1080p
Progressive Mode
: Auto
Still Mode
: Auto
Auto
: On Field
Frame
: In Standby
HDMI
Screen Message
Network
Light Effect
Parental
Ekranske poruke
• On : Prikazuje poruke vezane za režim rada.
• Off : DNe prikazuje poruke vezane za režim rada.
Music
Photo
DVD
Setup
System
Resolution
Language
Audio
Display
◄
HDMI
: 1080p
Progressive Mode
: Auto
Still Mode
: Auto
Screen Message
On
Off
: In Standby
Light Effect
Network
Parental
Svetlosni efekat
Mod svetlosnog efekta dodaje prigušenu svetlost ispod glavnog uređaja.
• Off : Uvek isključena
• In Standby : Svetli dok je u pripravnosti
• Playing : Isključena u modu pripravnosti, svetli tokom
reprodukcije
• Always : Uvek uključena
Music
Photo
DVD
Setup
System
Language
Audio
Display
HDMI
Network
Parental
◄
Progressive Mode
: Auto
Still Mode
: Auto
Screen Message
: On
Light Effect
: In Standby
Off
In Standby
Playing
Always
43
HT-BD8200_SER-0806-2.indd 43
2009-08-07
5:46:35
HDMI postavke
PODEŠAVANJE OPCIJA ZA HDMI POSTAVKE
1. Kada je uređaj zaustavljen, u stop režimu, pritisnite taster
MENU.
Language
Music
Audio
Photo
Display
DVD
Setup
◄
HDMI
◄
2. Pritiskajte tastere ▲▼◄► da biste izabrali Setup, a zatim
pritisnite taster ENTER ili ►.
Network
Parental
3. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali HDMI, a zatim
pritisnite taster ENTER ili ►.
Prikazaće se meni za podešavanje HDMI.
4. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali željenu opciju
prikaza, a zatim pritisnite taster ENTER ili ►.
M
Pritisnite taster RETURN ili ◄ za povratak na prethodni meni. Pritisnite taster MENU za izlazak iz
menija.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Samo za samsung proizvode
Šta je Anynet+?
Anynet+ je praktična funkcija koja nudi povezani rad ovog uređaja preko drugih Samsungovih uređaja sa
Anynet+ funkcijom.
Možete da upravljate ovom jedinicom korišćenjem daljinskog upravljača Samsung TV aparata ili uključite
Samsung TV aparat i kućni bioskop i pokrenite reprodukovanje diska jednostavnim pritiskanjem tastera
PLAY na daljinskom upravljaču TV aparata.
M
Ova funkcija nije na raspolaganju ako HDMI kabl ne podržava CEC.
Da biste koristili Anynet+
1. Povežite Blue-ray kućni bioskop na Samsung TV aparat pomoću HDMI kabla. (Vidi strane 22~23)
2. Uključite Anynet+ funkciju na vašem TV aparatu. (Pogledajte uputstvo za TV aparat za više informacija.)
Anynet+ funkcije
• Reprodukcija na jedan dodir
Možete da uključite Samsung TV aparat i kućni bioskop i da reprodukujete disk u ovom uređaju
jednostavnim pritiskom na taster PLAY na daljinskom upravljaču TV aparata.
• Gledanje na jedan dodir
Izaberite “Watching Blu-ray Home Theater” ili “Connected to Blu-ray Home Theater” (zavisno od
menija vašeg televizora) u Anynet+ meniju na televizoru. Blu-ray kućni bioskop će se automatski
uključiti, a televizor će preći u HDMI mod.
• Veza daljinskog upravljača
Možete da upravljate ovim plejerom preko daljinskog upravljača vašeg Samsung TV aparata.
• Dostupni tasteri na daljinskom upravljaču Samsung TV aparata: Ovi tasteri funkcionišu isto kao kod
daljinskog upravljača ovog Blu-ray kućnog bioskopa.
- Tasteri za kontrolu reprodukovanja :
- Tasteri za rad sa menijem :
- Tasteri Numerički : ~
44
HT-BD8200_SER-0806-2.indd 44
2009-08-07
5:46:46
● HDMI POSTAVKE
M
SER
TV Anynet+ Meni
Kada pritisnete taster Anynet+ na daljinskom upravljaču vašeg
n
Samsung TV aparata, prikazaće se sledeći ekranski meni (OSD).
THEATER
View
TV
• Meni Blu-ray kućnog bioskopa
Select Device
Record
- Kada reprodukujete film : prikazuje meni diska (isto kao
Menu on Device
taster DISC MENU na daljinskom upravljaču Blu-ray
Device Operation
Receiver : Off
kućnog bioskopa)
Setup
- U Stop modu : prikazuje meni za SETUP (isto kao taster
Move
Enter
Exit
MENU na daljinskom upravljaču Blu-ray kućnog bioskopa.)
• Meni funkcija Blu-ray kućnog bioskopa
- Kada se reprodukuje DVD VIDEO, DVD-RW/-R, BD-ROM, BD-RE :
prikazuje INFO EKRANSKI MENI (isto kao taster INFO na daljinskom upravljaču plejera)
Ovi meniji mogu da izgledaju drugačije, što zavisi od vašeg Samsung TV aparata.
HDMI format
Možete da poboljšate HDMI izlaz za povezivanje sa TV
aparatom ili monitorom.
• TV : Izaberite ako je povezan na TV aparat preko HDMI.
• Monitor : Izaberite ako je povezan na monitor preko HDMI.
Ako je plejer povezan na TV aparat, opcija Monitor nije
dostupna.
M
Audio
Photo
Display
DVD
Setup
HDMI
Anynet + (HDMI-CEC) : On
HDMI Format
: Tv TV
Network
BD Wise
: On Monitor
Parental Stup
HDMI Audio
: Off
◄
TV aparat ili monitor se moraju povezati na plejer pre nego što izaberete ovu opciju.
BD Wise
BD Wise je najnovija Samsungova opcija za međusobno
povezivanje.
Ako Samsungove proizvode sa opcijom BD-Wise
međusobno povežete preko HDMI, automatski se postavlja
optimalna rezolucija.
• On : Originalna rezolucija BD/DVD diska se direktno
isporučuje TV aparatu.
• Off : Izlazna rezolucija se fiksira na prethodno podešenu
rezoluciju, bez obzira na rezoluciju diska.
M
Language
Music
Samo za samsung proizvode
Language
Music
Audio
Anynet + (HDMI-CEC) : On
Photo
Display
DVD
Setup
HDMI
Network
◄
HDMI Format
: TV
BD Wise
: PCMOn
Off
: Off
HDMI Audio
►
Parental Stup
Ako želite da promenite rezoluciju kada je BD Wise mod uključen, BD Wise morate prvo da postavite na
“Isključeno”.
 Ako BD Wise podesite na “isključeno”, rezolucija povezanog TV aparata se automatski prilagođava na njegovu
maksimalnu rezoluciju
 Ako je plejer povezan na uređaj koji ne podržava BD Wise, ne možete da koristite funkciju BD wise.
 Radi pravilnog funkcionisanja opcije BD Wise, u menijima plejera i televizora podesite BD Wise na “uključeno”
45
HT-BD8200_SER-0806-2.indd 45
2009-08-07
5:46:50
HDMI postavke
PODEŠAVANJE OPCIJA ZA HDMI POSTAVKE
HDMI Audio
Svi audio signali koji se prenose preko HDMI kabla mogu da
se uključuju i isključuju (ON/OFF).
• On : I video i audio signali se prenose preko HDMI kabla
za povezivanje, a zvuk se isporučuje samo preko
zvučnika vašeg televizora.
Music
Photo
Language
Anynet + (HDMI-CEC) : On
HDMI Format
: TV
BD Wise
: On
Audio
Display
DVD
Setup
HDMI
Network
◄
HDMI Audio
: OffOn
Off
Parental Stup
• Off : Video signal se prenosi samo preko HDMI spojnog
kabla, a zvuk se isporučuje samo preko zvučnika
kućnog bioskopa.
M
Unapred zadata postavka za ovu funkciju je HDMI Audio Off.
 HDMI AUDIO se automatski spušta na 2-kanalni za TV zvučnike.
46
HT-BD8200_SER-0806-2.indd 46
2009-08-07
5:46:56
SER
zaštita od dece
PODEŠAVANJE ZAŠTITE OD DECE
Funkcija zaštite od dece funkcioniše sa Blu-ray disk/DVD diskovima kojima je dodeljen rejting koji vam pomaže da
kontrolišete tipove Blu-ray disk/DVD diskova koje gleda vaša porodica. Postoji do 8 nivoa rejtinga na disku.
1. Kada je uređaj zaustavljen, u stop režimu, pritisnite taster
MENU.
2. Pritiskajte tastere ▲▼◄► da biste izabrali Setup, a zatim
pritisnite taster ENTER ili ►.
3. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali Parental, a zatim
pritisnite taster ENTER ili ►.
Kada prvi put uključite vaš Blu-ray kućni bioskop prikazaće
se poruka “Enter New password.”.
Display
Music
HDMI
Photo
DVD
Setup
Network
Parental
◄
Display
Music
HDMI
Photo
DVD
Setup
Network
Parental
Parental Setup
Enter New password.
Return
0.9 Number
4. Unesite 4-cifrenu lozinku korišćenjem numeričkih tastera
na vašem daljinskom upravljaču.
Prikazaće se poruka “Confirm the password.”. Ponovo
unesite lozinku.
Display
Music
HDMI
Photo
DVD
Setup
Network
Parental
Parental Setup
Confirm the password.
Return
0.9 Number
5. Pritisnite taster ENTER ili ► da biste izabrali Parental
Lock.
6. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali On ili Off, a zatim
pritisnite taster ENTER ili ►.
M
● ZAŠTITA OD DECE
hZ
Display
Music
HDMI
Photo
DVD
Setup
Network
Parental
◄
Parental Lock
: Off
Rating Level
: 1(Kids)
►
New Password
Pritisnite taster RETURN ili ◄ za povratak na prethodni meni. Pritisnite taster MENU za
izlazak iz menija.
47
HT-BD8200_SER-0806-2.indd 47
2009-08-07
5:47:00
zaštita od dece
PODEŠAVANJE ZAŠTITE OD DECE
Ako ste zaboravili lozinku
1. Izvadite disk.
2. Pritisnite i držite pritisnut taster STOP () na prednjoj ploči 5 sekundi ili duže.
• Sve postavke će se vratiti na fabrička podešenja.
M
Ako su vraćena fabrička podešenja, svi korisnički podaci, koji su sačuvani u BD podacima,
biće obrisani.
Podešavanje nivoa rejtinga
1. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali Rating Level, a
zatim pritisnite taster ENTER ili ►.
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali željeni nivo rejtinga,
a zatim pritisnite taster ENTER. Na primer, ako izabete
neki nivo do Nivoa 6, diskovi koji sadrže Nivo 7, 8 neće se
reprodukovati.
Veliki broj znači da je program samo za odrasle.
Nivo 8 je najrestriktivniji, a Nivo 1 najslobodniji.
Display
Music
HDMI
Photo
DVD
Setup
Network
Parental
◄
Parental Lock
: Off
Rating Level
: 1(Kids)
8(Adults)
7
6
5
4
3
2
1(Kids)
New Password
►
Promena lozinke
1. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali New Password, a
zatim pritisnite taster ENTER ili ►.
Display
Music
Photo
DVD
2. Unesite 4-cifrenu lozinku korišćenjem numeričkih tastera
na vašem daljinskom upravljaču. Prikazaće se poruka
“Enter New password.”.
Setup
Music
Photo
DVD
Setup
HDMI
Parental Lock
: Off
Network
Rating Level
: 1(Kids)
Parental
◄
New Password
►
Display
Parental Lock
HDMI
Rating Level
Parental
Setup
◄
New Password
Parental
Network
: Off
: 1(Kids)
►
Enter New password.
0.9 Number
3. Unesite ponovo svoju lozinku korišćenjem numeričkih
tastera na daljinskom upravljaču.
Return
Display
Music
HDMI
Photo
DVD
Setup
Parental Lock
Rating Level
Parental Setup
◄
New Password
Parental
Network
: Off
: 1(Kids)
►
Confirm the password.
0.9 Number
Return
48
HT-BD8200_SER-0806-2.indd 48
2009-08-07
5:47:08
SER
podešavanje mreže
PODEŠAVANJE OPCIJA MREŽE
Da biste dobili informacije o pravilnim postavkama, proverite mrežne postavke vašeg računara ili
kontaktirajte svog provajdera internet usluga.
Da podesite mrežu svog Blu-ray kućnog bioskopa, pratite sledeće korake.
2. Pritiskajte tastere ▲▼◄► da biste izabrali Setup, a zatim
pritisnite taster ENTER ili ►.
Music
Photo
DVD
Setup
● PODEŠAVANJE MREŽE
1. Kada je jedinica u režimu Stop/No Disc (zaustavljena, bez
diska u njoj) pritisnite taster MENU.
Display
HDMI
Network
◄
Parental
3. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali Network, a zatim
pritisnite taster ENTER ili ►.
4. Pritiskajte tastere ▲▼ da izaberete željenu mrežnu opciju
od opcija koje su dole opisane, a zatim pritisnite taster
ENTER ili ►.
5. Pritiskajte tastere ▲▼ da izaberete željenu stavku, a zatim pritisnite taster ENTER.
Svaka opcija mreže je detaljno opisana ispod.
Biranje mreže
Izaberite Kablovska ili Bežična kao način povezivanja sa
mrežom.
Da podesite, pratite gore navedene korake od 1 do 3.
Music
Photo
DVD
Setup
Display
HDMI
Network
◄
Parental
Network Selection : Cable
►
Cable Network
Wireless Network
Proxy
NTP Server
: Off
Network Connection Test
4. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali Network Selection,
a zatim pritisnite taster ENTER ili ►.
• Cable : Izaberite ovu opciju za povezivanje na mrežu
pomoću kabla. (Vidi stranu 28)
• Wireless : Izaberite ovu opciju za bežično povezivanje
na mrežu. (Vidi stranu 29)
BD-LIVE
Connection
: Allow (Valid Only)
Kablovska mreža
Da podesite, pratite gore navedene korake od 1 do 3.
4. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali Cable Network, a
zatim pritisnite taster ENTER ili ►.
Music
Photo
DVD
Setup
Display
HDMI
Network Selection : Cable
Network
◄
Parental
Cable Network
5. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali DHCP, a zatim
pritisnite taster ENTER.
BD-LIVE
Connection
M
►
Wireless Network
Proxy
NTP Server
: Off
Network Connection Test
: Allow (Valid Only)
Ako se DHCP postavi na On, ne možete da birate IP
adresu, Subnet Mask ili Gateway.
Music
 Ako je DNS postavljen na Auto, ne možete da
birate Primary/Secondary DNS.
Audio
Display
Photo
DVD
Setup
Cable Network
HDMI
DHCP
Network
IP Address
ParentalMask
Subnet
◄
Network Selection : Cable
: On
Cable Network
: 000 . 000 . 000 . 000
Wireless
Network
: 255
. 255 . 255
. 000
►
Proxy
: 000
. 000 . 000 . 000
Gateway
DNS
NTP Server
: Auto
Primary DNS
Network
Connection
Test
: 000
. 000 . 000
. 000
Secondary DNS
: 000
. 000 . 000
. 000
BD-LIVE
Internet
: Allow (Vaild Only)
Connection
Cancel
Save
Select
: Off
Return
49
HT-BD8200_SER-0806-2.indd 49
2009-08-07
5:47:19
podešavanje mreže
PODEŠAVANJE OPCIJA MREŽE
6. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali željenu stavku,
a zatim pritisnite taster ENTER.
• Ako se DHCP postavi na Off, a DNS na Manual,
upišite vašu IP adresu, Subnet Mask, Gateway i
Primary DNS postavke (Secondary DNS je opcija).
Music
Photo
DVD
Setup
Audio
Cable Network
Display
HDMI
DHCP
Network
IP Address
Parental
Subnet Mask
◄
Network Selection : Cable
: Off
◄
Cable Network
: 000 . 000 . 000 . 000
Wireless
Network
: 255
. 255 . 255
. 000
►
Proxy
: 000
. 000 . 000 . 000
Gateway
DNS
NTP Server
: Manual
Primary DNS
Network
Connection
Test
: 000
. 000 . 000
. 000
Secondary DNS
: 000
. 000 . 000
. 000
BD-LIVE
Internet
: Allow (Vaild Only)
Connection
No
Yes
Select
: Off
Return
Podešavanje je moguće
• Ako se DHCP postavi na On, a DNS na Manual,
upišite vašu postavku za Primary DNS (Secondary
DNS je opcija).
Music
Photo
DVD
Setup
Audio
Cable Network
Display
HDMI
DHCP
Network
IP Address
Parental
Subnet Mask
◄
Network Selection : Cable
: On
◄
Cable Network
: 000 . 000 . 000 . 000
Wireless
Network
: 255
. 255 . 255
. 000
►
Proxy
: 000
. 000 . 000 . 000
Gateway
DNS
NTP Server
: Manual
Primary DNS
Network
Connection
Test
: 000
. 000 . 000
. 000
Secondary DNS
: 000
. 000 . 000
. 000
BD-LIVE
Internet
: Allow (Vaild Only)
Connection
No
Yes
Select
: Off
Return
Podešavanje je moguće
Podešavanje nije moguće
• Ako se DHCP postavi na On, a DNS na
Automatic, nisu vam potrebna dalja ili dodatna
podešavanja.
Music
Photo
DVD
Setup
Audio
Display
Cable Network
HDMI
DHCP
Network
IP Address
Parental
Subnet Mask
NTP Server
: Auto
DNS
Kada izaberete stavku, koristite numeričke i
▲▼◄► tastere.
Network Selection : Cable
: On
◄
Cable Network
: 000 . 000 . 000 . 000
Wireless
Network
: 255
. 255 . 255
. 000
►
Proxy
: 000
. 000 . 000 . 000
Gateway
M
◄
: Off
Primary DNS
Network
Connection
Test
: 000
. 000 . 000
. 000
Secondary DNS
: 000
. 000 . 000
. 000
BD-LIVE
Internet
: Allow (Vaild Only)
Connection
No
Yes
Select
Return
 Ukoliko automatska podešenja ne rade,
obratite se vašem provajderu internet usluga.
Podešavanje nije moguće
7. Kada to uradite, koristite tastere ▲▼ da biste izabrali Save, a zatim pritisnite taster ENTER.
8. Ako ne želite da zapamtite svoja podešenja, koristite tastere ▲▼◄► da biste izabrali Cancel, a
zatim pritisnite taster ENTER.
M
IP adresa koja je korišćena u ovom uputstvu je samo za svrhe ilustracije. Morate proveriti
vaša mrežna podešenja da biste saznali pravu IP adresu.
 Da biste dobili postavke za IP adresu, Subnet mask, Gateway i Primary DNS, proverite
mrežne postavke vašeg računara ili kontaktirajte svog provajdera internet usluga.
Bežična mreža
Da to podesite, pratite korake 1 do 3 na strani 49.
4. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali Wireless
Network, a zatim pritisnite taster ENTER ili ►.
Music
Photo
Audio
Network Selection : Wireless
Display
Cable Network
HDMI
DVD
Setup
Network
Parental
◄
Wireless Network
►
Proxy
NTP Server
: Off
Network Connection Test
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
Connection
50
HT-BD8200_SER-0806-2.indd 50
2009-08-07
5:47:28
Music
Photo
DVD
M
Setup
Audio
Network Selection : Wireless
Wireless Network
Cable Network
HDMI
Access Point
: Not Selected
◄
Network
Wireless Network
◄
DHCP
: On
Parental
Proxy
IP Address
: 000
. 000 . 000 . 000
Display
Gateway
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
: Auto
Connection
: 000 . 000 . 000 . 000
DNS
DNS Server
 Ako je DNS postavljen na Auto, ne možete da
Save
Cancel
Select
izaberete DNS server.
Photo
DVD
Setup
Audio
Network Selection : Wireless
Display Wireless Network
Cable Network
HDMI
Access Point
:◄ Not Selected
Network
Wireless Network
◄
DHCP
: On
Parental
Proxy
IP Address
: 000
. 000 . 000 . 000
Gateway
DNS Server
Save
Cancel
Select
Photo
DVD
Setup
Return
Audio
Network Selection : Wireless
Display
Access Point – Security
1 2 3
Cable Network
HDMI
OPEN
Network
WEP
Parental
WPAPSK
◄
◄
Wireless Network
►
Proxy
NTP Server
WPA2PSK
: Off
Network Connection Test
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
Connection
Select
Music
Photo
DVD
Setup
Display
Photo
DVD
Setup
◄
◄
Wireless Network
►
Proxy
E F G
U V W
k l m
1 2 3
! @ #
b Space
0-9 Number
Music
Network Selection : Wireless
1 2 3
Password
Cable Network
Network
_ Parental
A B C D
Q R S T
g h i j
w x y z
+ = . ~
a Back Space
- Unesite lozinku, a zatim pritisnite PLAVI (D) taster da
biste se povezali sa vašom pristupnom tačkom
(ruter).
Return
Audio
HDMI
• Ako se DHCP postavi na Off, a DNS na Manual,
unesite svoju IP adresu, masku podmreže, mrežni
prolaz i DNS server.
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
: Auto
Connection
: 000 . 000 . 000 . 000
DNS
Music
►
NTP
Server
: 255
. 255
. 255 . 000 : Off
Network
Connection
Test
: 000
. 000 . 000
. 000
Subnet Mask
- Izaberite odgovarajuću sigurnu pristupnu tačku, ako
je poznata. Ako nije poznata, izaberite WEP,
WPAPSK ili WPA2PSK iz donje liste i unesite lozinku.
Nastavite da isprobavate svaku sigurnu pristupnu
tačku i da unosite lozinku sve dok ne uspostavite
vezu.
Za ostale informacije u vezi sa sigurnošću pristupnih tačaka
(AP) pogledajte korisničko uputstvo za pristupnu tačku
(ruter).
Return
● PODEŠAVANJE MREŽE
Music
6. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali željenu stavku, a
zatim pritisnite taster ENTER.
• Izaberite pristupnu tačku, a zatim pritisnite taster
ENTER da biste prikazali spisak dostupnih pristupnih
tačaka.
(Za pretraživanje će možda biti potrebno nekoliko
sekundi.)
- Kada korisnik izabere pristupnu tačku i pritisne taster
ENTER, on pokušava da se poveže na označenu
pristupnu tačku.
- Ako je povezivanje uspešno, pojavljuje se obaveštenje.
(Ako se kod izabrane pristupne tačke (AP) prikazuje
ikona „zaključano“, možda će biti potrebno da date
sigurnosnu potvrdu.)
NTP
Server
: 255
. 255
. 255 . 000 : Off
Network
Connection
Test
: 000
. 000 . 000
. 000
Subnet Mask
Ako se DHCP postavi na On, ne možete da birate IP
adresu, Subnet Mask ili Gateway.
►
SER
4. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali DHCP, a zatim
pritisnite taster ENTER.
H
X
n
4
$
I J K L M N O P
NTP Server
: Off
Y Z a b c d e f
o Network
p q r Connection
s t u v Test
5 6 7 8 9 0 − _
BD-LIVE Internet
% ^ & ( ) / ? | : Allow (Vaild Only)
Connection
Clear
d Save
Select
Return
Audio
Network Selection : Wireless
Wireless Network
Cable Network
HDMI
Access Point
: Not Selected
◄
Network
Wireless Network
◄
DHCP
: Off
Parental
Proxy
IP Address
: 000 . 000 . 000 . 000
NTP Server
: Off
Subnet Mask
: 255 . 255 . 255 . 000
Network
Connection
Test
Gateway
: 000
. 000 . 000
. 000
Display
DNS
DNS Server
►
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
: Manual
Connection
: 000 . 000 . 000 . 000
Save
Cancel
Select
Return
Podešavanje je
moguće
51
HT-BD8200_SER-0806-2.indd 51
2009-08-07
5:47:38
podešavanje mreže
PODEŠAVANJE OPCIJA MREŽE
• Ako se DHCP postavi na On, a DNS na Manual,
unesite svoju DNS server.
Music
Photo
DVD
Setup
Audio
Display
Network Selection : Wireless
Wireless Network
Cable Network
: Not Selected
◄
Wireless Network
◄
: On
Proxy
: 000
. 000 . 000 . 000
HDMI
Access Point
Network
DHCP
Parental
IP Address
►
NTP
: 255
. 255Server
. 255 . 000 : Off
Network
Connection
Test
: 000
. 000 . 000
. 000
Subnet Mask
Gateway
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
: Manual
Connection
: 000 . 000 . 000 . 000
DNS
DNS Server
Save
Cancel
Select
Return
Podešavanje je moguće
Podešavanje nije moguće
• Ako se DHCP postavi na On, a DNS na Auto, ne
morate da vršite dalja ili dodatna podešavanja.
Music
Photo
DVD
M
Setup
Audio
Network Selection : Wireless
Display Wireless Network
Cable Network
HDMI
Access Point
:◄ Not Selected
Network
Wireless Network
◄
DHCP
: On
Parental
Proxy
IP Address
: 000 . 000 . 000 . 000
NTP
Server
Subnet Mask
: 255 . 255
. 255 . 000 : Off
Network
Connection
Test
: 000
. 000 . 000
. 000
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
: Manual
Connection
: 000 . 000 . 000 . 000
Gateway
DNS
Kada izaberete stavku, koristite numeričke i
▲▼◄► tastere.
DNS Server
Save
Cancel
Select
 Ukoliko automatska podešenja ne rade,
►
Return
obratite se vašem provajderu internet usluga.
Podešavanje nije moguće
7. Kada to uradite, koristite tastere ▲▼ da biste izabrali Save, a zatim pritisnite taster ENTER.
8. Ako ne želite da zapamtite svoja podešenja, koristite tastere ▲▼◄► da biste izabrali Cancel, a
zatim pritisnite taster ENTER.
M
IP adresa koja je korišćena u ovom uputstvu je samo za svrhe ilustracije. Morate proveriti
vaša mrežna podešenja da biste saznali pravu IP adresu.
 Da biste dobili postavke za IP adresu, Subnet mask, Gateway i Primary DNS, proverite
mrežne postavke vašeg računara ili kontaktirajte svog provajdera internet usluga.
Podešavanje Proksi Servera
Proksi (posrednički) server opslužuje zahteve njihovim prosleđivanjem na druge servere.
Ako je potrebno da konfigurišete postavke proksi servera, upišite postavke koje je definisao vaš
provajder internet usluga.
Da to podesite, pratite korake 1 do 3 na strani 49.
4. Pritisnite tastere ▲▼ da biste izabrali Proxy, a zatim
pritisnite taster ENTER ili ►.
• Server
• Port
• User
• Password
M
Music
Photo
DVD
Setup
Audio
Display
HDMI
Proxy
Network
Server
Parental
Port
Proxy
Network Selection : Wireless
Cable Network
: ◄Off
Wireless Network
◄
:
Proxy
: 8080
►
User
:
NTP Server
Password
:
Network Connection Test
: Off
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
Connection
Save
Cancel
Select
Return
Za više informacija, kontaktirajte svog provajdera internet usluga.
52
HT-BD8200_SER-0806-2.indd 52
2009-08-07
5:47:49
Da to podesite, pratite korake 1 do 3 na strani 49.
Music
Photo
Cable Network
Audio
Wireless Network
Display
Proxy
HDMI
DVD
Setup
Network
◄
Parental
: OffOn
Off
Network Connection Test
NTP Server
►
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
Connection
Test mrežne konekcije
Koristite ovaj meni da biste proverili da li vaša mrežna konekcija
funkcioniše pravilno ili ne.
Da to podesite, pratite korake 1 do 3 na strani 49.
Music
Photo
DVD
Setup
4. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali Network
Connection Test, a zatim pritisnite taster ENTER ili ►.
Cable Network
Audio
Wireless Network
DisplayNetwork Connection
Test
Proxy
HDMI
✔Network
MAC Address (00:10:18:00:00:70)
◄
►
NTP Server
: Off
◄
✔ IP Address.Subnet Mask.Gateway.DNS Server
Parental
Network Connection Test
✔ Gateway Ping
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
✔ Internet Service TestConnection
● PODEŠAVANJE MREŽE
4. Pritisnite tastere ▲▼ da biste izabrali NTP Server, a zatim
pritisnite taster ENTER ili ►.
• On : Plejer se automatski povezuje na Internet server radi
podešavanja vremena.
• Off : Plejer se ne povezuje sa internet serverom za
podešavanje vremenskih postavki.
SER
Postavka NTP Servera (Koristi se za Dobijanje Informacija o
Vremenu sa NTP Servera)
Your network is operating properly
Return
BD-LIVE Internet Veza
Blu-ray kućni bioskop podržava BD-LIVE, koji vam omogućava da preko mrežne konekcije uživate u
raznim uslugama interaktivnog sadržaja koje je obezbedio proizvođač diska. Da biste uživali u toj
mogućnosti, morate prvo da uspostavite LAN vezu (vidi stranu 28) ili da bežični LAN adapter povežete na
USB priključak.
* U jedan od USB priključaka morate da utaknete USB memorijski uređaj od minimalno 1 GB USB da biste
preuzeli sadržaj sa BD-LIVE.
Dok koristite BD-LIVE sadržaje Internet veza može biti ograničena.
Da to podesite, pratite korake 1 do 3 na strani 49.
4. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali BD-LIVE Internet
Connection, a zatim pritisnite taster ENTER ili ►.
• Allow (All) : Internet veza će biti omogućena za sve
BD-LIVE sadržaje.
• Allow (Valid Only) : Internet veza će biti omogućena
samo za sadržaje BD-LIVE opcije koja poseduje
ispravan sertifikat.
• Prohibit : Internet veza će biti omogućena za svaki BDLIVE sadržaj.
M
Music
Photo
Proxy
Audio
NTP Server
Display
DVD
Setup
Network
Parental
: Off
Network Connection Test
HDMI
◄
BD-LIVE Internet : Allow
Allow(All)
(Vaild Only)
Connection
Allow(Valid Only)
Prohibit
Šta je sertifikat validnosti? Kada Blu-ray kućni bioskop koristi BD-LIVE za slanje podataka
diska i zahteva od servera da verifikuje disk, server koristi prenete podatke da proveri da li
je disk valjan i da plejeru pošalje potvrdu.
 Dok koristite BD-LIVE sadržaje Internet veza može biti ograničena.
53
HT-BD8200_SER-0806-2.indd 53
2009-08-07
5:47:57
upravljanje BD podacima
BD podaci (sačuvani u eksternoj USB fleš memoriji) predstavljaju sadržaj Blu-ray diska, kao što su
trejleri i druge opcije preuzete od BD-LIVE servisa ili sa Blu-ray diskova.
* U jedan od USB priključaka morate da utaknete USB memorijski uređaj od minimalno 1 GB USB da biste preuzeli
sadržaj sa BD-LIVE.
UPRAVLJANJE SISTEMOM
Možete upravljati korisničkim podacima koji su sačuvani u BD podacima.
1. Kada je jedinica u režimu Stop/No Disc (zaustavljena, bez
diska u njoj) pritisnite taster MENU.
2. Pritiskajte tastere ▲▼◄► da biste izabrali Setup, a zatim
pritisnite taster ENTER ili ►.
Time Zone
Clock Set
Power On/Off sound : On
Music
Photo
DVD
Setup
System
Language
Audio
Display
HDMI
Network
Parental
3. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali System, a zatim
pritisnite taster ENTER ili ►.
◄
BD Data Management
►
DivX(R) Registration
DivX(R) Deactivation(R)
System Update
4. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali BD Data
Management, a zatim pritisnite taster ENTER ili ►.
- Za brisanje fleš memorije 1. Pritisnite taster ENTER da izaberete BD Data Delete.
Prikazuje se poruka “All BD data will be deleted. Do you
want to continue?".
2. Pritiskajte tastere ◄ ► da izaberete Yes, a zatim pritisnite
taster ENTER.
Time Zone
Clock Set
Power On/Off sound : On
Music
Photo
DVD
Setup
System BD Data◄ Management
BD Data Management
►
Language
Current
Device : External
Flash
Memory
DivX(R)
Registration
TotalAudio
Size : 953MB Available Size : 889MB
DivX(R) Deactivation(R)
Display
System Update
BD Data Delete
HDMI
Network
Parental
Select
Return
Opis informacija o uređaju(memoriji) u plejeru
• Total Size(Ukupna veličina) : Ukupna veličina
uređaja(memorije).
• Available Size(Raspoloživa veličina) : Raspoloživa veličina uređaja(memorije).
M
Informacije o veličini memorije na trenutnom uređaju (memoriji) nalaze se na desnoj strani
menija za upravljanje BD podacima.
 U modu spoljašnje memorije, reprodukcija diska će biti prekinuta ukoliko u toku
reprodukcije odspojite USB uređaj.
 Preporučujemo da koristite USB uređaj koji podržava USB 2.0 protokole, format FAT32 i
brzinu čitanja / upisa od 4MB ili više.
 Funkcija Resume Play možda neće funkcionisati nakon formatiranja memorijskog uređaja.
54
HT-BD8200_SER-0806-2.indd 54
2009-08-07
5:48:05
SER
nadogradnja sistema
Samsung može da ponudi nadogradnje za ugrađeni softver vašeg Blu-ray plejera. Da biste nadogradili ovaj ugrađeni
softver morate :
Ili
2. Povežite mrežu (vidi strane 28 do 29) i pratite dole navedene korake.
AŽURIRANJE FABRIČKOG PROGRAMA
1. Kada je jedinica u režimu Stop/No Disc (zaustavljena, bez
diska u njoj) pritisnite taster MENU.
2. Pritiskajte tastere ▲▼◄► da biste izabrali Setup, a zatim
pritisnite taster ENTER ili ►.
Music
Photo
DVD
Setup
◄
System
◄
Language
Audio
Display
3. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali System, a zatim
pritisnite taster ENTER ili ►.
HDMI
● NADOGRADNJA SISTEMA
1. Idite na samsung.com i pogledajte stranu ‘SUPPORT’ da biste preuzeli najnoviju verziju ugrađenog softvera.
Možete da koristite CD-R ili USB flash pogon za ažuriranje ugrađenog softvera. (Fabrički program možete ažurirati
pomoću USB memorijskog uređaja kada se u uređaju ne nalazi disk.) Za više informacija, pročitajte “Uputstvo za
ažuriranje” na gore pomenutoj Internet lokaciji.
Network
Parental
4. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali System Update, a
zatim pritisnite taster ENTER ili ►.
BD Data Menagement
Music
DivX(R) Registration
Photo
DVD
Setup
DivX(R) Deactivation(R)
System
System Update
◄
►
Language
Audio
Display
HDMI
Network
5. Plejer će automatski proveriti status kabla ili mrežne veze.
Prikazaće se prozor za proveru veze.
Parental
BD Data Menagement
Music
Photo
 Ako je nadogradnja moguća : Videćete informacije o
tekućoj i novim verzijama ugrađenog softvera u poruci.
DVD
Setup
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation(R)
System Setup
1
◄
2
3
System
Update
4
►
Language Setup
Audio Setup
Now, Checking.
Display Setup
Please wait...
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
 Ako nadogradnja nije moguća : Videćete sledeći opis u
poruci.
• Ako kabl nije povezan :
“Ethernet cable is not connected. Please, check the
Ethernet cable”
• Ako je mrežna veza prekinuta :
“This system can not connect to internet for update.
Please, check the network setup”
• Ako nije objavljena novija verzija (najnovija verzija je već
instalirana) :
"The latest version of the firmware is already installed.
There is no need to update."
• Ako se u plejeru nalazi disk :
"Please maintain "No Disc" state for network update."
To znači da morate da izvadite sve diskove iz uređaja da
biste izvršili nadogradnju.
• Ako usluga servera nije dostupna :
“Update Server is under maintenance. Please try again
later.”
BD Data Menagement
Music
Photo
DVD
Setup
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation(R)
System Setup
1
◄
2
3
System Update
►
4
Language Setup
The new
Audio
Setupupdate data was found.
Current Version : XXXXX
Display Setup
New Version : XXXXX
HDMI Setup
Network Setup
StartSetup
Parental
Cancel
BD Data Menagement
Music
Photo
DVD
Setup
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation(R)
System Setup
1
◄
2
3
System Update
►
4
Language Setup
This
system can not connect
Audio
Setup
to internet for update.
Display Setup
Please, check the network setup.
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
OK
55
HT-BD8200_SER-0806-3.indd 55
2009-08-07
5:49:33
nadogradnja sistema
AŽURIRANJE FABRIČKOG PROGRAMA
6. Za nadogradnju sistema, pritiskajte tastere ◄► da biste
izabrali Start, a zatim pritisnite taster ENTER.
BD Data Menagement
Music
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation(R)
Photo
DVD
Setup
Update
System Setup
1 2 ◄ 3 System
4
►
Language Setup
The new update data was found.
Audio Setup
Current Version : XXXXX
Display New
SetupVersion : XXXXX
HDMI Setup
Network Setup
Start
Parental
Cancel
7. Nadogradnja sistema počinje.
BD Data Menagement
Music
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation(R)
Photo
DVD
Setup
Update
1 2 ◄ 3 System
4
System Setup
►
Language Setup
update data...
AudioDownloading
Setup
Please, do not turn off the power.
Display Setup
60%
HDMI Setup
8. Ako izaberete Otkaži u toku procesa nadogradnje,
dobićete poruku u kojoj se traži da potvrdite svoj izbor.
Ako želite da otkažete preuzimanje, izaberite Yes, a zatim
pritisnite taster ENTER.
Network Setup
Cancel
Parental
BD Data Menagement
Music
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation(R)
Photo
DVD
Setup
Update
System Setup
1 2 ◄ 3 System
4
►
Language Setup
9. Počinje verifikacija. Kada se preuzimanje završi, proces
ažuriranja ugrađenog softvera počinje automatski.
Audio Setup
Do you want to cancel the update operation?
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Yes
Parental
BD Data Menagement
Music
10.Kada se instalacija završi, plejer će se automatski isključiti
za 5 sekundi.
Sve postavke se vraćaju na fabrička podešenja. Kada
sledeći put pokrenete sistem videćete prozor menija za
izbor jezika.
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation(R)
Photo
DVD
Setup
No
Update
System Setup
1 2 ◄ 3 System
4
►
Language Setup
Audio Setup
Verifying update data
Please wait.
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Parental
M
Ako želite da otkažete nadogradnju za vreme
preuzimanja podataka za nadogradnju, pritisnite
taster ENTER. Videćete potvrdnu poruku.
Ako izaberete Yes, proces nadogradnje biće
prekinut, a ako izaberete No, nadogradnja će biti
nastavljena.
 Kada se završi nadogradnja sistema, proverite
podatke za ugrađeni softver u meniju System
Upgrade.
BD Data Menagement
Music
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation(R)
Photo
DVD
Setup
Update
System Setup
1 2 ◄ 3 System
4
►
Update.
LanguageFirmware
Setup
Now, Processing...
Audio Setup
Please, do not turn off the power.
Display
Setup
The
power
will be off automatically
HDMI after
Setupupdate is finished.
Network Setup
Parental
 Ne isključujte plejer u toku nadogradnje sistema,
jer tada plejer možda neće ispravno funkcionisati.
 Program se može ažurirati putem USB Host konektora samo korišćenjem USB flash
pogona. Ne garantuje se da će drugi USB uređaji(npr. MP3 plejer) funkcionisati.
 U USB flash pogonu mora da postoji samo jedna datoteka za nadogradnju ugrađenog
softvera da bi plejer mogao pravilno da se nadogradi.
56
HT-BD8200_SER-0806-3.indd 56
2009-08-07
5:49:52
SER
INFORMACIJE O SISTEMU
Kada se završi nadogradnja ugrađenog softvera, proverite informacije o
njemu prateći sledeću proceduru.
Photo
DVD
Setup
◄
System
◄
1. Kada je jedinica u režimu Stop/No Disc (zaustavljena, bez
diska u njoj) pritisnite taster MENU.
Music
Language
Audio
Display
2. Pritiskajte tastere ▲▼◄► da biste izabrali Setup, a zatim
pritisnite taster ENTER ili ►.
HDMI
Network
Parental
Music
Photo
DVD
Setup
4. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali System
Information, a zatim pritisnite taster ENTER ili ►.
Možete videti detaljne informacije o trenutnom ugrađenom
softveru.
System
◄
System Information
Language
Time Zone
Audio
Clock Set
Display
Power On/Off sound
►
: On
HDMI
BD Data Management
Network
DivX(R) Registration
Parental
DivX(R) Deactivation(R)
System Update
Music
● NADOGRADNJA SISTEMA
3. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali System, a zatim
pritisnite taster ENTER ili ►.
Photo
5. Pritisnite taster ENTER da biste izabrali OK.
Prikazaće se meni za podešavanje sistema.
DVD
Setup
System Information
◄
System Information
System Setup
Time Zone
Language Setup
S/W : XXXXXXX
Audio Setup
Clock Set
Loader : XXXXXXX
Display Setup
Region : B/2 (BD/DVD)
Power On/Off sound
HDMI Setup ESN : XXXX
BD Data Management
Network Setup
DivX(R) Registration
Parental Setup
►
: On
OK DivX(R) Deactivation(R)
System Update
OBAVEŠTENJE O AŽURIRANJU FABRIČKOG PROGRAMA
Ovaj iskačući meni se pojavljuje kada je na SAMSUNG serveru za
ažuriranje dostupna novija verzija fabričkog softvera od one koja je
trenutno instalirana na Blu-ray kućnom bioskopu.
System Update
New Firmware is available.
Do you want to update now?
• Yes : Izaberite ovu opciju da odmah izvršite dopunu.
• No : Izaberite ovu opciju ukoliko želite da ažuriranje izvršite kasnije.
Yes
No
DIVX (R) REGISTRACIJA
Music
Molimo da koristite ovaj registracioni kod za registrovanje ovog sistema
kućnog bioskopa za format video zapisa na zahtev DivX(R). Za više
informacija, posetite www.divx.com/vod
M
Photo
DVD
Setup
Power On/Off sound
BD Data Management
DivX(R) Registration
◄
DivX(R) Registration
System Setup
: On
►
DivX(R) Deactivation(R)
Language Setup
DemandUpdate
AudioDivX(R)
Setup Video On System
Your registration code is : XXXXXXXXXX
Display Setup
To learn more visit www.divx.com/vod
HDMI Setup
Network Setup
 Ova opcija nije aktivirana ako ste izabrali OK. Da biste aktivirali ovu
Parental Setup
OK
opciju, uključite DivX(R) deaktivaciju.
DIVX (R) DEAKTIVACIJA
Music
Photo
DVD
Ako želite da deaktivirate registracioni kod na web lokaciji, izaberite Yes.
Zatim, možete da dobijete novi registracioni kod.
Setup
BD Data Management
DivX(R) Registration
DivX(R) Deactivation
◄
DivX(R) Deactivation(R)
System Setup
Language Setup
►
System Update
Audio Setup
DivX(R) Video On Demand
Setup
DoDisplay
you want
to deactivate your device?
HDMI Setup
Network Setup
M
 Ova funkcija se može koristiti kada je dostupna funkcija DivX(R)
Parental Setup
Yes
No
registracije.
57
HT-BD8200_SER-0806-3.indd 57
2009-08-07
5:50:03
gledanje filma
KORIŠĆENJE FUNKCIJA PRIKAZA
hgfZCV
1. Tokom repordukovanja pritisnite taster INFO na daljinskom
upravljaču.
• Ako Blu-ray disk ima PIP opciju, pritisnite taster INFO u
delu PIP da biste prikazali informacije vezane za PIP.
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali željenu stavku.
3. Pritiskajte tastere ◄► za željeni izbor, a zatim pritisnite
taster ENTER.
• Možete koristiti numeričke tastere na daljinskom
upravljaču za direktan pristup naslovu, poglavlju ili za
pokretanje reprodukovanja od željenog vremena.
BD
Info
Title
Chapter
Playing Time
Audio
Subtitle
Angle
Picture Mode
§ Change
: 000/034
: 000/002
: 00:00:06
: 1/1 ENG Multi CH
: NONE
: 01/01
: Normal
s Select
<INFO meni za izbor PIP-a>
4. Da biste uklonili ekran, pritisnite ponovo taster INFO.
BD
Title
Chapter
Playing Time
Audio
Subtitle
Angle
BONUSVIEW Video
BONUSVIEW Audio
Picture Mode
§ Change
M
Info
: 000/034
: 000/002
: 00:00:06
: 1/1 ENG Multi CH
: NONE
: 01/01
: 01/01
: 1/1 ENG 2CH
: Normal
s Select
Ako reprodukujete sadržaje iz menija INFO, neke funkcije možda neće biti omogućene, zavisno od
diska.
 Title : Da biste pristupili željenom naslovu, kada postoji više od jednog diska. Na primer, ako ima više od
jednog filma na Blu-ray disk/DVD disku, svaki film će biti identifikovan kao naslov.
 Chapter: Većina Blu-ray/DVD diskova se snima u poglavljima tako da brzo možete da nađete određeno
poglavlje.
 Audio : Odnosi se na jezik filmske muzike. Blu-ray disk može da sadrži do 32 audio jezika, a DVD do 8.
 Playing Time : Omogućava da se film reprodukuje od željenog vremena. Morate da unesete vreme
početka kao referencu. Funkcija traženja vremena ne funkcioniše na nekim diskovima.
 Subtitle : Odnosi se na jezike titlova koji postoje na disku. Moći ćete da izaberete jezike titla ili, ako želite,
da ih isključite sa ekrana. Blu-ray disk može da sadrži do 255 jezika titlova, a DVD do 32.
 Angle : Kada Blu-ray disk/DVD sadrži više uglova određene scene, možete koristiti funkciju ANGLE.
 BONUSVIEW Video/BONUSVIEW Audio : Možete da podesite BONUSVIEW Video ili BONUSVIEW
Audio postavke ako se trenutni naslov Blu-ray diska pojavi u PIP sekciji. Međutim, BONUSVIEW Video /
BONUSVIEW Audio opcije će biti onemogućene kod Blu-ray diska koji ne podržava PIP funkciju.
 Picture Mode : This function enables you to adjust video quality when you are connected to a TV via
HDMI.
- Dynamic : Choose this setting to increase Sharpness.
- Normal : Choose this setting for most viewing applications.
- Movie : This is the best setting for watching movies.
- User : The user can adjust the sharpness and noise reduction function respectively.
58
HT-BD8200_SER-0806-3.indd 58
2009-08-07
5:50:17
hZ
Korišćenje menija diska
1. Tokom reprodukovanja pritisnite taster DISC MENU na
daljinskom upravljaču.
PLAY MOVIE
LANGUAGES
▼
3
M
PREVIEWS
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
U zavisnosti od diska, meni diska možda neće biti dostupan.
● GLEDANJE FILMA
2. Pritiskajte tastere ▲▼◄► za željeni izbor, a zatim pritisnite
taster ► ili ENTER.
• Stavke za podešavanje menija diska se razlikuju od
diska do diska.
SCENE SELECTIONS
SER
KORIŠĆENJE MENIJA DISKA I ISKAČUĆEG MENIJA/MENIJA NASLOVA
Z
Korišćenje menija naslova
1. Tokom repordukovanja pritisnite taster TITLE MENU na daljinskom upravljaču.
2. Pritiskajte tastere ▲▼◄► za željeni izbor, a zatim pritisnite taster ENTER.
• Opcije za podešavanje menija naslova se razlikuju od diska do diska.
M
U zavisnosti od diska, meni naslova možda neće biti dostupan.
 Meni naslova će se prikazati samo ako postoje bar dva naslova na disku.
gf
Reprodukovanje spiska naslova
1. Kada je uređaj u stop modu/modu reprodukcije, pritisnite
taster DISC MENU ili TITLE MENU.
Video
CD
BD-RE
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali stavku iz spiska
naslova koju želite da reprodukujete, a zatim pritisnite
taster ► ili ENTER.
Izabrana stavka (naslov) će biti reprodukovana.
◄
Music
Photo
Setup
Title 008
00:04:36
Title 009
Title 010
Title 011
Title 012
Title 013
Title 014
00:04:17
00:04:11
00:04:07
00:04:46
00:04:21
00:03:43
Page
h
Korišćenje iskačućeg menija
1. Tokom reprodukovanja pritisnite taster POPUP MENU na
daljinskom upravljaču.
MAIN MENU
AUDIO SET UP
2. Pritiskajte tastere ▲▼◄► ili taster ENTER da biste izabrali
željeni meni.
• Opcije za podešavanje iskačućeg menija se razlikuju od
diska do diska.
SCENE SELECTIONS
▼
3
M
SUBTITLES
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
U zavisnosti od diska, iskačući meni možda neće biti dostupan.
59
HT-BD8200_SER-0806-3.indd 59
2009-08-07
5:50:30
gledanje filma
PONAVLJANJE REPRODUKCIJE
Ponovite trenutno poglavlje ili naslov.
Ponavljanje reprodukcije
hgfZCV
1. Tokom reprodukovanja pritisnite taster REPEAT na
daljinskom upravljaču. Pojavljuje se ekran za ponavljanje.
Repeat
Off
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali Chapter ili Title.
• Blu-ray disk/DVD ponavlja reprodukciju po poglavlju ili
naslovu.
3. Za povratak na normalnu reprodukciju, pritisnite ponovo
taster REPEAT, a zatim pritiskajte tastere ▲▼ da biste
izabrali Off.
M
U zavisnosti od diska, funkcija ponavljanja možda neće biti dostupna.
Korišćenje funkcije ponavljanja deonice A-B
1. Pritisnite taster REPEAT A-B na daljinskom upravljaču u
toku reprodukcije.
hgfZCV
►
Repeat A-B
00:18:41 / 01:34:37
DVD
2. Pritisnite taster REPEAT A-B na mestu od koga želite da
počne ponavljanje reprodukcije (A).
3. Pritisnite taster REPEAT A-B na mestu na kome želite da
se završi ponavljanje reprodukcije (B).
4. Za povratak na normalnu reprodukciju, pritisnite ponovo
taster REPEAT A-B.
M
REPEAT A
B Off
Exit
Tačka B se ne može zadati dok ne prođe 5 sekundi reprodukcije od tačke A.
60
HT-BD8200_SER-0806-3.indd 60
2009-08-07
5:50:36
SER
IZBOR AUDIO JEZIKA
hgfZ
Možete da birate željeni audio jezik brzo i lako uz pomoć tastera AUDIO.
Korišćenje tastera AUDIO
Audio
1/4 ENG Dolby Digital Multi CH
● GLEDANJE FILMA
1. Pritisnite taster AUDIO tokom reprodukcije. Audio se menja
kada se nastavi sa pritiskanjem tastera.
• Audio jezici su predstavljeni skraćenicama.
2. Da biste uklonili traku Audio, pritisnite taster RETURN.
Korišćenje tastera INFO
1. Tokom reprodukovanja pritisnite taster INFO na daljinskom
upravljaču.
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali Audio.
3. Pritiskajte tastere ◄► na daljinskom upravljaču da biste
izabrali željeni audio jezika.
M
Ova funkcija zavisi od toga koji audio jezici su kodirani na disku i možda neće biti
dostupna.
 Blu-ray disk može da sadrži do 32 audio jezika, a DVD do 8.
 Zavisno od tipa diska, možete da koristite taster AUDIO za promenu zvučne podloge, kao i
audio jezika.
Neki Blu-ray diskovi mogu da vam dozvole da izaberete višekanalni LPCM ili Dolby
Digitalne numere na engleskom jeziku.
 Informacije o primarnom / sekundarnom modu se takođe prikazuju ako Blu-ray disk ima
PIP sekciju.
Taster ◄ ► koristite za prebacivanje na primarne ili sekundarne audio modove.
 Indikator ◄ ► se ne prikazuje na ekranu ako PIP sekcija ne sadrži nijednu PIP audio
postavku.
IZBOR JEZIKA TITLA
Možete da birate željeni titl brzo i lako uz pomoć tastera SUBTITLE.
hZ
Korišćenje tastera SUBTITLE
1. Pritisnite taster SUBTITLE. Titl se menja kada se nastavi
sa pritiskanjem tastera. Jezici titlova su predstavljeni
skraćenicama.
Subtitle
0/2 Off
2. Da biste uklonili traku Subtitle, pritisnite taster RETURN.
61
HT-BD8200_SER-0806-3.indd 61
2009-08-07
5:50:37
gledanje filma
IZBOR JEZIKA TITLA
Korišćenje tastera INFO
1. Tokom reprodukovanja pritisnite taster INFO na daljinskom upravljaču.
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali Subtitle.
3. Pritiskajte tastere ◄► na daljinskom upravljaču da biste izabrali željeni jezik titla.
M
Zavisno od Blu-ray/DVD diska, možda æete moæi da promenite željeni podnaslov u
izborniku diska. Pritisnite taster DISC MENU.
 Ova funkcija zavisi od toga koji titlovi su kodirani na disku i možda neće biti dostupna na
svim Blu-ray/DVD diskovima.
 Blu-ray disk može da sadrži do 255 jezika titlova, a DVD do 32.
 Informacije o primarnom / sekundarnom modu se takođe prikazuju ako Blu-ray disk ima PIP
sekciju.
 Ova funkcija menja i primarne i sekundarne titlove istovremeno.
 Broj titlova predstavlja zbir primarnih i sekundarnih titlova.
PROMENA UGLA KAMERE
Kada Blu-ray disk/DVD sadrži više uglova određene scene, možete koristiti funkciju ANGLE.
hZ
Korišćenje funkcije ANGLE
1. Tokom reporodukovanja pritisnite taster INFO na daljinskom
upravljaču.
DVD-Vedio
Info
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali Angle.
Title
: 001/006
Chapter
: 003/016
3. Pritiskajte tastere ◄► ili koristite numeričke tastere na
daljinskom upravljaču za izbor željenog ugla.
Playing Time : 00:11:14
Audio
: ENG Multi CH
Subtitle
: ENG
Angle
: 01/01
Change
M
Move
Ako vaš disk ima samo jedan ugao, ova funkcija neće raditi. Trenutno, vrlo malo diskova ima
ovu funkciju.
 Zavisno od diska, ove funkcije možda neće raditi.
62
HT-BD8200_SER-0806-3.indd 62
2009-08-07
5:50:38
PIP funkcija vam omogućava da dodatni sadržaj (kao što su komentari) gledate u malom ekranskom prozoru tokom
reprodukcije filma.
Korišćenje PIP tastera
SER
PIP (SLIKA U SLICI) POSTAVKE
h
1. Ako trenutni Blu-ray disk ima PIP funkciju, taster PIP
možete koristiti da je uključite “PIP On” ili isključite “Off”.
● GLEDANJE FILMA
2. Svaki put kada pritisnete taster PIP možete da menjate
PIP On ili PIP Off.
M
Detaljne postavke PIP funkcije možete da promenite u meniju INFO (pogledajte stranu 58:
deo o sekundarnom zvuku, toku video signala i titlovima, itd.).
 Ako želite da promenite BONUSVIEW Video, BONUSVIEW Audio će se automatski promeniti
u skladu sa BONUSVIEW Video opcijom.
 Ako Blu-ray disk podržava samo BONUSVIEW Audio, možete pritisnuti samo taster PIP da
uključite ili isključite sekundarni zvuk.
BD-LIVE™
Blu-ray kućni bioskop podržava BD-LIVE, koji vam omogućava da preko mrežne konekcije uživate u raznim
uslugama interaktivnog sadržaja koje je obezbedio proizvođač diska.
Korišćenje BD-LIVE diska
1. Povežite mrežu (vidi strane 28 do 29) i proverite podešenje mreže (vidi strane 49 do 53).
2. Umetnite Blu-ray disk koji podržava BD-LIVE.
3. Izaberite sadržaje koje nudi proizvođač diska da biste uživali u BD-LIVE.
M
Način na koji koristite BD-LIVE i njegove karakteristike se mogu razlikovati, zavisno od diska.
 Da biste koristili BD-LIVE, u jedan od USB priključaka morate da utaknete USB memorijski uređaj
od minimalno 1GB.
63
HT-BD8200_SER-0806-3.indd 63
2009-08-07
5:50:38
gledanje filma
REPRODUKCIJA DIVX, MKV, MP4 DISKA
Funkcije koje su opisane na ovoj strani važe samo za reprodukciju DivX, MKV, MP4 diska.
Preskoči napred/nazad
U toku reprodukcije pritisnite taster #,$.
• Ide na sledeću datoteku kad god pritisnete taster $ ako
ima više od 2 datoteke na disku.
• Ide na prethodnu datoteku kad god pritisnete taster
# ako ima više od 2 datoteke na disku.
Brza reprodukcija
U toku reprodukcije, pritisnite taster ,.
Da biste disk reprodukovali većom brzinom, pritisnite taster
 ili  tokom reprodukcije.
• Svaki put kada pritisnete jedan od ova dva tastera, brzina
reprodukcije će se menjati na sledeći način:
2x Π4x Π8x.
Prikaz za zvuk
Pritisnite taster AUDIO.
• Ako ima više jezika zvuka, možete da ih menjate.
• Svaki put kada pritisnete taster, vaš izbor se menja
između AUDIO (1/N, 2/N ...)
Prikaz za titl
Pritisnite taster SUBTITLE.
• Svaki put kada pritisnete taster, vaš izbor se menja
između SUBTITLE (1/N, 2/N ...) i SUBTITLE OFF.
• Ako vaš disk ima samo jednu datoteku titla, on će se
automatski prikazati.
• Pogledajte broj 2 (Funkcija naslova) dole za više
informacija u vezi upotrebe titlova sa DivX diskovima.
64
HT-BD8200_SER-0806-3.indd 64
2009-08-07
5:50:39
DivX je format video datoteke koji je razvio Microsoft i bazira se na tehnologiji kompresije MPEG4 za
obezbeđivanje audio i video podataka preko Interneta u realnom vremenu.
MPEG4 se koristi za dekodiranje video signala, a MP3 za dekodiranje audio signala, tako da korisnici
mogu da gledaju film sa skoro DVD kvalitetom audio i video zapisa.
1. Podržani formati
Ovaj proizvod podržava sledeće formate medija. Ako nisu podržani ni audio ni video formati, korisnik
može da primeti probleme kao što su loše slike ili nedostatak zvuka.
Format
AVI
Podržane verzije
DivX3.11~DivX5.1, XviD
● GLEDANJE FILMA
Podržani video formati
Supported Audio Formats
Format
MP3
AC3
Bit brzina
56 ~ 320 kbps
128~384kbps
Frekvencija semplovanja
32 ~ 48kHz
44.1/48khz
SER
DivX (Kompresija digitalnog video zapisa za Internet)
• Ovaj proizvod podržava do 1920x1080 piksela.
• Kada reprodukujete disk čija je frekvencija semplovanja veća od 48khz ili 320kbps, tokom
reprodukcije možete primetiti podrhtavanje ekrana.
• Qpel i gmc se ne podržavaju.
2. Funkcija naslova
• Morate da imate neko iskustvo sa izdvajanjem video zapisa i uređivanjem da biste pravilno koristili
ovu funkciju.
• Da biste koristili funkciju naslova, sačuvajte datoteku opisa (*.smi) pod istim imenom koje ima DivX
datoteka (*.avi) i u istom direktorijumu.
Primer. Osnovni direktorijum Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX,Inc. This is an official DivX Certified
device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert
your files into DivX video.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX
Video-on-Demand (VOD) content. To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup
menu. Go to vod.divx.com with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD.
DivX Certified plays DivX video up to HD 1080p, including premium content
MKV, MP4
• CD-R/-RW, DVD-R/-RW, USB i PC reprodukcija tokom preuzimanja (u realnom vremenu)
• Mogu da se reprodukuju video datoteke u sledećim formatima: .avi, .divx, .mkv, .mp4, .AVI, .DIVX,
.MKV, .MP4
M
 Neki diskovi DivX, MKV i MP4 formata se možda neće moći reprodukovati, što zavisi
od uslova video rezolucije i brzine frejmova.
65
HT-BD8200_SER-0806-3.indd 65
2009-08-07
5:50:40
slušanje muzike
TASTERI NA DALJINSKOM UPRAVLJAČU KOJI SE KORISTE ZA
AUDIO CD REPRODUKCIJA (CD-DA)/MP3 DISKOVA
1. PAUSE taster : Pauzira reprodukciju.
0
STOP
) taster : U toku reprodukcije, prelazi na sledeću stranu u Spisku
2. SKIP (
pesama ili prelazi na sledeću numeru u spisku za reprodukciju.
PLAY
3. PLAY taster: Reprodukuje trenutno izabranu numeru.
4. ▲▼ tasteri : Bira numeru (pesmu) ili direktorijum u Spisku pesama ili plej listi.
ME
NU
RE
TU
RN
ENTER
IN
EX
IT
FO
A
B
C
D
5. Tasteri u BOJI
• CRVENI(A) taster : Bira režim reprodukcije (ponavljanje) tokom
reprodukovanja.
• ZELENI(B) taster : Iz Spiska pesama prelazi na spisak za reprodukciju.
• ŽUTI(C) taster : Reprodukuje plej listu.
6. ◄ ► tasteri
◄ : Reprodukuje datu numeru u skladu sa trenutnom pozicijom.
► : Premešta u matični direktorijum.
7. ENTER taster : Reprodukuje izabranu numeru (pesmu).
8. STOP taster : Zaustavlja numeru (pesmu).
) taster: Ako pritisnete ovaj taster nakon tri sekunde od početka
9. SKIP (
reprodukcije, trenutna numera će biti reprodukovana od početka. Ali, ako
pritisnete ovaj taster u roku od tri sekunde nakon početka reprodukcije,
reprodukovaće se prethodna numera.
Koristi se za prelazak na prethodnu stranu u Spisku pesama ili spisku za
reprodukciju.
PONAVLJANJE AUDIO CD(CD-DA) I MP3 DISKA
U toku reprodukcije, pritisnite taster REPEAT ili CRVENI (A) taster više puta da biste izabrali mod ponavljanja koji želite.
Ako se reprodukuje audio CD(CD-DA) :
Ako se reprodukuje MP3 disk :
•
•
•
•
•
Normal (Audio CD(CD-DA)/MP3): Numere na disku se reprodukuju po redosledu njihovog
snimanja na disku.
Ponovi numeru (Audio CD(CD-DA)/MP3)
Ponovi direktorijum (MP3)
Nasumično (Audio CD(CD-DA)/MP3)
- Ako se reprodukuje audio CD(CD-DA) : Opcija nasumične reprodukcije reprodukuje numere na
disku po slučajnom redosledu.
- Ako se reprodukuje MP3 disk : Opcija nasumične reprodukcije reprodukuje datoteke u
direktorijumu po slučajnom redosledu.
sve (Audio CD(CD-DA)): Ponavljaju se sve numere.
- Za povratak na normalnu reprodukciju Pritisnite taster REPEAT ili CRVENI (A) taster više puta da biste se vratili na normalnu reprodukciju.
66
HT-BD8200_SER-0806-3.indd 66
2009-08-07
5:50:40
2. Da bi je prebacili na Spisak pesama, pritisnite taster STOP
ili RETURN.
Na vašem TV aparatu se prikazuje ekran muzičkog spiska.
3. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali numeru koju želite
da reprodukujete, a zatim pritisnite taster ENTER.
►
TRACK 001
1/18
00:02:24 / 00:05:57
CD
A Play Mode
Video
Music
TRACK 001
00:04:08 ►
Photo
TRACK 002
00:03:41
Setup
TRACK 003
00:03:17
TRACK 004
00:03:36
TRACK 005
00:03:47
TRACK 006
00:03:50
◄
TRACK 007
B Playlist
● SLUŠANJE MUZIKE
1. Stavite audio CD (CD-DA) ili MP3 disk u fioku za disk.
• Ako se radi o audio CD-u, prva numera će se
reprodukovati automatski.
• Ako se radi o MP3 disku, pritiskajte tastere ▲▼◄ ► da
izaberete Music, a zatim pritisnite taster ENTER.
(Možete da slušate mp3 datoteku korišćenjem USB
memorijskog uređaja)
SER
AF
REPRODUKCIJA AUDIO CD-A (CD-DA)/MP3
00:03:54
Page
❖ Elementi Ekrana za Audio CD(CD-DA)/MP3
Prikazuje tip medija.
►
CD
TRACK 001
1/18
00:02:24 / 00:05:57
Trenutna numera (pesma)
Prikazuje broj ili naslov numere koja se trenutno
reprodukuje.
Statusna traka reprodukcije.
Prikazuje status ponavljanja.
a Play Mode
Prikazuje redni broj trenutne reprodukcije, ukupan broj
numera.
Trenutno/Ukupno vreme reprodukcije.
Prikazuje raspoložive tastere u BOJI.
67
HT-BD8200_SER-0806-3.indd 67
2009-08-07
5:50:41
slušanje muzike
AF
Plej lista
Možete da kreirate plej listu sa najviše 99 numera.
1. Stavite audio CD(CD-DA) ili MP3 disk u fioku za disk.
• Ako se radi o audio CD-u, prva numera će se
reprodukovati automatski.
• Ako se radi o MP3 disku, pritiskajte tastere ▲▼◄ ► da
izaberete Music, a zatim pritisnite taster ENTER.
(Možete da slušate mp3 datoteku korišćenjem USB
memorijskog uređaja)
TRACK 001
00:04:08
TRACK 002
00:03:41
TRACK 003
00:03:17 ►
Photo
TRACK 004
00:03:36
Setup
TRACK 005
00:03:47
TRACK 006
00:03:50
TRACK 007
00:03:54
TRACK 008
00:03:57
TRACK 009
00:03:59
Video
CD
CD
Music
◄
2. Da bi je prebacili na Spisak pesama, pritisnite taster
ZELENI(B) ili RETURN.
Na ekranu se prikazuje Spisak pesama.
◄
B Playlist
Page
Original
3. Pritisnite ZELENI(B) taster da biste prešli na spisak za
reprodukciju.
Playlist
Video
CD
CD
Music
◄
◄
TRACK 001
Photo
TRACK 002
Setup
TRACK 003
TRACK 004
TRACK 005
4. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali numeru, a zatim
pritisnite taster ENTER da biste je dodali na plej listu.
Ponovite ovu proceduru za dodavanje ostalih numera.
TRACK 006
TRACK 007
B Music List
5. Ako se u plej listi nalazi neželjena pesma, pritiskajte taster
►▲▼ da biste izabrali tu numeru, a zatim pritisnite taster
ENTER.
• Izabrana numera biće izbrisana.
C Playlist play
Play
Add
Original
Playlist
TRACK 001
Video
TRACK 002
Music
Photo
6. Pritisnite ŽUTI(C) taster da biste reprodukovali izabrane
numere.
Kada se numera završi, automatski će se reprodukovati
sledeća numera.
Setup
◄
TRACK 003
01.TRACK 001
TRACK 004
02.TRACK 002
TRACK 005
03.TRACK 003
TRACK 006
TRACK 007
B Music List
C Playlist play
Add
Play
7. Da biste uredili spisak za reprodukciju, pritisnite taster STOP ili RETURN.
8. Za prelazak na Spisak pesama, pritisnite taster RETURN.
AGF
Istovremena reprodukcija MP3 i JPEG datoteka
Možete uživati dok slušate MP3 i istovremeno gledate JPEG
datoteke.
►
001. SONG01.mp3
CD
1/18
00:02:24 / 00:05:57
1. Dok reprodukujete MP3 datoteku, pritisnite PLAVI(D)
taster.
Prikazuje se ekran za brzinu prikazivanja slajdova.
2. Izaberite željenu brzinu prikazivanja slajdova.
a Play Mode
M
d Slide Show
Da biste upravljali ovom funkcijom, morate da izaberete direktorijum koji sadrži i muzičke i
foto datoteke.
 Kada istovremeno reprodukujete MP3 i JPEG datoteke, može doći do pogoršanja kvaliteta
zvuka zbog brzine prenosa MP3, veličine JPEG datoteke i načina kodiranja.
68
HT-BD8200_SER-0806-3.indd 68
2009-08-07
5:50:49
SER
gledanje slika
GLEDANJE SLIKA
1. Ubacite jpeg disk u prorez za disk.
• Prikazuje se ekran menija.
Video
Music
CD
CD
..
Photo
◄
• Prikazuje se spisak fotografija.
◄
Setup
3. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali sliku.
• Da biste videli sledeću stranu, pritisnite taster SKIP (
• Da biste videli prethodnu stranu, pritisnite taster SKIP (
).
).
176.JPG
08 JUL 2000
127 KB ►
BEACH.JPG
17 JUL 2000
27 KB
KE.JPG
10 JUL 2000
194 KB
KE2.JPG
10 JUL 2000
191 KB
MBHONG.JPG
20 JUL 2000
30 KB
NEW_BEE.JPG
08 JUL 2000
76 KB
_______1_.JPG
18 JUL 2000
17 KB
D Slide Show
PRIKAZIVANJE SLAJDOVA / BRZINA
● GLEDANJE SLIKA
2. Pritiskajte tastere ▲▼◄ ► da dođete na prikaz Photo, a
zatim pritisnite taster ENTER.
Da podesite, pratite korake 1 i 2 date gore
3. Pritisnite PLAVI (D) taster.
• Prikazivanje slajdova počinje.
►
KE.JPG
03/07
CD
4. Kada prikazivanje slajdova počne, pritisnite PLAVI (D) taster
da biste podesili brzinu reprodukcije.
• Svaki put kada pritisnete taster, menja se brzina
reprodukcije.
D Speed
➞
➞
- Za zaustavljanje prikazivanja slajdova Pritisnite taster STOP ili taster RETURN.
ROTACIJA
Da podesite, pratite korake 1 i 3 date gore

_____1_.JPG
03/07
CD
4. Pritisnite taster ENTER.
5. Koristite CRVENI(A) i ZELENI (B) taster da rotirate sliku u željenom
smeru.
A r90°
B u90°
C Zoom
D Speed
Slide Show
69
HT-BD8200_SER-0806-3.indd 69
2009-08-07
5:51:11
gledanje slika
ZUMIRANJE
Za takvo podešavanje, pratite korake 1 do 3 u delu „Gledanje slika“ na
strani 69.
_____1_.JPG

03/07
CD
4. Pritisnite taster ENTER.
5. Pritisnite ŽUTI (C) taster.
A r90°
C Zoom
B u90°
Slide Show
D Speed
6. Koristite ŽUTI(C) taster ili taster ZOOM da uvećate ili umanjite sliku.
- Da pomerite oblas -
x2
Pritiskajte tastere ▲▼◄ ► da dođete na oblast koju želite da
uvećate.
Move
C Zoom
- Za zaustavljanje zumiranja Pritisnite ŽUTI (C) taster.
PRELAZAK NA SPISAK FOTOGRAFIJA
Za takvo podešavanje, pratite korake 1 do 3 u delu
„Gledanje slika“ na strani 69.
BEACH.JPG

03/07
CD
4. Pritisnite taster ENTER.
5. Da biste prešli na spisak fotografija, pritisnite taster
RETURN ili taster STOP.
A r90°
C Zoom
B u90°
Slide Show
D Speed
Video
..
Music
CD
CD
◄
Photo
Setup
◄
176.JPG
08 JUL 2000
BEACH.JPG
17 JUL 2000
27 KB ►
KE.JPG
10 JUL 2000
194 KB
KE2.JPG
10 JUL 2000
127 KB
191 KB
MBHONG.JPG
20 JUL 2000
30 KB
NEW_BEE.JPG
08 JUL 2000
76 KB
_______1_.JPG
18 JUL 2000
17 KB
D Slide Show
70
HT-BD8200_SER-0806-3.indd 70
2009-08-07
5:51:18
SER
Korišćenje USB funkcije
ŠTAMPANJE MULTIMEDIJALNIH DATOTEKA KORIŠĆENJEM FUNKCIJE USB HOSTA
Možete da uživate u multimedijalnim datotekama, kao što su slike i muzika, koje su sačuvane na MP3 plejeru, USB
memorijskom stiku ili digitalnoj kameri.
● KORIŠĆENJE USB FUNKCIJE
1. Povežite USB uređaj na USB port na bočnoj strani uređaja.
2. USB Connected se pojavljuje na ekranu, a zatim nestaje.
3. U meniju za podešavanje prikazuje se USB ikona
Bezbedno uklanjanje PORTA
Da biste sprečili oštećivanje memorije USB uređaja, izvršite sigurno uklanjanje pre nego što iskopčate
USB kabl.
• Pritisnite ŽUTI (C) taster. Na displeju će se prikazati poruka „Sada možete bezbedno da uklonite USB
uređaj“.
• Uklonite USB kabl.
Preskoči napred/nazad
U toku reprodukcije, pritisnite taster #,$.
• Ako postoji više od jedne datoteke i ako pritisnite taster $, bira
se sledeća datoteka.
• Ako postoji više od jedne datoteke i ako pritisnite taster #, bira
se prethodna datoteka.
71
HT-BD8200_SER-0806-3.indd 71
2009-08-07
5:51:24
Korišćenje USB funkcije
Specifikacija USB hosta
Specifikacija USB hosta
Nekompatibilnost
Radna ograničenja
• Podržava USB 1.1 ili USB 2.0 kompatibilne uređaje.
• Podržava uređaje povezane pomoću USB kabla tipa A.
• Podržava UMS (USB uređaj sa velikim kapacitetom memorije) V1.0 kompatibilne uređaje.
• Podržava uređaj kod koga je povezana disk jedinica formatirana u FAT(FAT, FAT16,
FAT32) sistemu datoteka.
• Ne podržava uređaj koji zahteva instaliranje posebnog upravljačkog programa na računar
(Windows).
• Ne podržava vezu sa USB hubom.
• USB uređaj, povezan pomoću produžnog USB kabla, možda neće biti prepoznat.
• USB uređaj koji zahteva poseban izvor napajanja mora da bude povezan sa plejerom
uz korišćenje posebnog električnog priključka.
• Ako povezani uređaj ima više instaliranih disk jedinica (ili particija), može se povezati
samo jedna disk jedinica (ili particija).
• Uređaj koji podržava samo USB 1.1 može izazvati razlike u kvalitetu slike, što zavisi
od uređaja.
USB uređaji koji se mogu koristiti sa kućnim bioskopom
1. USB memorijski uređaj
2. MP3 plejer
3. Digitalna kamera
4. Pokretni hard disk
• Podržani su pokretni hard diskovi sa manje od 160 GB. Pokretni hard diskovi sa 160GB ili više
možda neće biti prepoznati, što zavisi od uređaja.
• Ako povezani uređaj ne funkcioniše zbog nedovoljnog električnog napajanja, možete da upotrebite
poseban napojni kabl za strujno napajanje da bi uređaj mogao pravilno da radi. Konektor USB
kabla se može razlikovati, što zavisi od proizvođača USB uređaja.
5. USB čitač kartice: USB čitač kartice sa jednim mestom i USB čitač kartice sa više mesta.
• U zavisnosti od proizvođača, USB čitač kartice možda neće biti podržan.
• Ako instalirate više memorijskih uređaja na čitač više kartica, može se desiti da imate probleme.
Podržani formati datoteka
Format
Ime
datoteke
Sufiks
datoteke
Bit brzina
Verzija
Piksel
Frekvencija
semplovanja
Nepokretna
slika
JPG
JPG .JPEG
–
–
640x480
–
Muzika
MP3
.MP3
80~384kbps
–
–
44.1kHz
• CBI (Control/Bulk/Interrupt) nije podržan.
• Digitalne kamere koje koriste PTP protokol ili zahtevaju instalaciju dodatnog programa kada se povežu
na računar nisu podržane.
• Uređaj sa NTFS sistemom datoteka nije podržan. (Podržani je samo FAT 16/32 (Tabela razmeštaja
datoteka 16/32) sistem datoteka.)
• Ne funkcioniše sa Janus omogućenim MTP (Protokol prenosa medija) uređajima.
72
HT-BD8200_SER-0806-3.indd 72
2009-08-07
5:51:26
SER
radio
SLUŠANJE RADIJA
1. Pritisnite taster TUNER da izaberete FM opseg.
2. Podesite na željenu stanicu.
• Automatsko podešavanje 1 : Kada se pritisne taster
● RADIO
SKIP (
) , bira se unapred podešena radio stanica.
• Automatsko podešavanje 2 : Pritisnite i držite pritisnut
taster TUNING/CH (
) za automatsko traženje
aktivnih radio stanica.
• Ručno podešavanje : Kratko pritiskajte taster TUNING/
CH (
) da povećate ili smanjite frekvenciju u koracima.
Glavni uređaj
1. Pritisnite taster FUNCTION da izaberete FM opseg.
2. Izaberite radio stanicu.
• Automatsko podešavanje 1 : Pritisnite taster STOP ( ) da izaberete PRESET, a zatim pritisnite
tasterSKIP (
) da biste izabrali unapred podešenu stanicu.
• Automatsko podešavanje 2 : Pritisnite taster STOP ( ) da izaberete MANUAL, a zatim
) da biste automatski pretraživali opseg.
pritisnite i zadržite pritisnutim taster SKIP (
• Ručno podešavanje : Pritisnite taster STOP ( ) da izaberete MANUAL, a zatim pritisnite taster
SKIP (
) za podešavanje niže ili više frekvencije.
Mono/Stereo
Pritisnite taster MO/ST da slušate u Mono/Stereo modu.
• Svaki put kada se pritisne ovo dugme, zvuk se prebacuje
na STEREO ili MONO.
• U području lošeg prijema, izaberite MONO za jasnije,
neometane radio emisije.
PODEŠAVANJE STANICA
Primer: Memorisanje stanice FM 89.10
1. Pritisnite taster TUNER da izaberete FM opseg.
2. Pritisnite taster TUNING/CH (
) da izaberete <89.10>.
3. Pritisnite taster TUNER MEMORY.
• NUMBER trepće na ekranu.
4. Pritisnite taster SKIP (
) da biste izabrali broj za
unapred podešenu stanicu.
• Možete da izaberete od 1 do 15.
5. Ponovo pritisnite taster TUNER MEMORY.
• Pritisnite taster TUNER MEMORY pre nego što NUMBER nestane sa ekrana.
• NUMBER nestaje sa ekrana, a stanica se smešta u memoriju.
6. Da podesite drugu stanicu, ponovite korake 2 do 5.
• Da pređete na unapred podešenu stanicu, pritisnite taster SKIP (
biste izabrali kanal.
) na daljinskom upravljaču da
73
HT-BD8200_SER-0806-3.indd 73
2009-08-07
5:51:26
Korišćenje iPod-a
Možete da uživate u reprodukciji vašeg iPod-a pomoću isporučenog daljinskog upravljača.
SLUŠANJE MUZIKE
Možete reprodukovati muzičke datoteke koje su sačuvane na iPod plejeru
tako što ćete ga povezati na Blu-ray kućni bioskop.
1. Povežite konektor iPod priključne baze sa konektorom za iPod na
Blu-ray kućnom bioskopu.
2. iPod stavite u priključnu bazu.
• Vaš iPod se automatski uključuje.
• Na TV ekranu se pojavljuje poruka “iPod Connected”.
3. Pritisnite taster MENU na daljinskom upravljaču.
4. Pritiskajte tastere ▲▼◄ ► na daljinskom upravljaču da biste izabrali
iPod mod.
5. Pritiskajte taster ▲▼◄ ► na daljinskom upravljaču da izaberete stavku
Music , a zatim pritisnite taster ENTER.
• Pojavljuju se kategorije Music
6. Pritiskajte tastere S,T da izaberete željenu kategoriju, a zatim pritisnite
taster ENTER.
• Na televizoru se pojavljuje spisak pesama.
7. Pritiskajte tastere S,T da izaberete muzičku datoteku koju
želite da reprodukujete, a zatim pritisnite taster ENTER .
Video
◄
• Reprodukovanje pesme počinje sa novim ekranom, koji
pokazuje naslov pesme, vreme, izvođača i traku
napretka.
Music
►
◄
TRACK 001
Photo
TRACK 002
Setup
TRACK 003
►
TRACK 004
TRACK 005
TRACK 006
TRACK 007
8. Možete da koristite daljinski upravljač ili tastere na
glavnom uređaju da biste upravljali jednostavnim
funkcijama reprodukcije, kao što su PLAY, PAUSE,
/
,
/
i REPEAT.
STOP,
B Playlist
Page
• Pritisnite CRVENI(A) taster da izaberete željeni mod reprodukcije.
❖ Elementi ekrana za iPod reprodukciju
Prikazuje tip medija.
►
My love
6/186
00:00:11 / 00:03:34
Trenutna numera (pesma)
Prikazuje broj numere koja se trenutno reprodukuje.
Statusna traka reprodukcije.
Prikazuje status ponavljanja.
Prikazuje tekući redni broj, ukupan broj numera.
A Play Mode
Trenutno / Ukupno vreme reprodukcije.
Prikazuje dostupne tastere u BOJI.
74
HT-BD8200_SER-0806-3.indd 74
2009-08-07
5:51:33
SER
Da pređete na Spisak pesama i izaberete numeru:
1. Pritisnite taster MENU ili STOP.
• Reprodukcija se zaustavlja i vraća na spisak pesama.
2. Pritiskajte tastere S,T da izaberete datoteku koju želite da reprodukujete, a zatim pritisnite taster
ENTER.
• Pritisnite taster RETURN ili W za povratak na matični meni.
Informacije o datoteci obuhvataju ime izvođača, naziv albuma, naslov pesme i žanr koji će biti prikazan
na osnovu ID3 Tag informacija za odgovarajuću muzičku datoteku.
Now Playing : Reprodukuje nedavno puštanu datoteku ili filmove na ekranu za reprodukciju trenutne
datoteke.
Artists : Za reprodukovanje po izvođaču.
Songs : Za reprodukovanje po numeričkom ili abecednom redosledu
Playlists : Za reprodukovanje po spisku za reprodukciju.
Albums : Za reprodukovanje po spisku za reprodukciju.
Genres : Za reprodukovanje po žanru.
Composer : Za reprodukovanje po kompozitoru.
M
● KORIŠĆENJE IPOD-A
Muzičke kategorije iPod-a
Pogledajte stranu 24 vezano za kompatibilne iPod uređaje.
Kompatibilnost zavisi od verzije softvera na vašem iPod-u.
 Lista kategorija se može razlikovati, što zavisi od modela iPod-a.
 Šta je ID 3 tag?
To je ono što je prilaženo uz MP3 za čuvanje relevantnih informacija o datoteci, kao što su
naslov, izvođač, album, godina, žanr i komentar.
 Kada se i-Pod stavi u i-Pod priključnu bazu, funkcija “Mešano” ne radi.
75
HT-BD8200_SER-0806-3.indd 75
2009-08-07
5:51:41
Korišćenje iPod-a
GLEDANJE FILMA
Možete reprodukovati video datoteke koje su sačuvane na iPod plejeru tako što ćete ga povezati na
Blu-ray kućni bioskop.
1. Povežite konektor iPod priključne baze sa konektorom za iPod na
Blu-ray kućnom bioskopu.
2. Na iPod ekranu pređite na Videos > Settings, a zatim podesite
opciju TV Out na On.
3. iPod stavite u priključnu bazu.
• Na TV ekranu se pojavljuje poruka “iPod Connected”.
4. Pritiskajte tastere ▲▼◄ ► na daljinskom upravljaču da biste izabrali
iPod mod.
5. Pritiskajte tastere ▲▼◄ ► na daljinskom upravljaču da izaberete stavku
Video, a zatim pritisnite taster ENTER.
6. Pritiskajte tastere S,T na daljinskom upravljaču da izaberete stavku
Movies, a zatim pritisnite taster ENTER.
• Na televizoru se pojavljuje spisak video zapisa
7. Pritiskajte tastere S,T da izaberete video datoteku koju želite da
reprodukujete, a zatim pritisnite taster ENTER .
• Video datoteka iPod plejera biće reprodukovana na ekranu televizora.
8. Možete da koristite daljinski upravljač ili tastere na glavnom uređaju da
biste upravljali jednostavnim funkcijama reprodukcije, kao što su PLAY,
i
/
/
.
PAUSE, STOP,
• Ako pritisnete taster PREV u roku od 2 sekunde od početka reprodukcije, plejer će reprodukovati
prethodnu datoteku.
Ako taster PREV pritisnete 2 sekunde nakon početka reprodukcije ili kasnije, plejer će preći na
početni ekran trenutne datoteke.
• Pritisnite taster NEXT da reprodukujete sledeću datoteku.
Da pređete na Spisak video zapisa i izaberete datoteku:
1. Pritisnite taster MENU ili STOP.
• Reprodukcija se zaustavlja i vraća na spisak video
zapisa.
2. Pritiskajte tastere S,T da izaberete datoteku koju želite
da reprodukujete, a zatim pritisnite taster ENTER.
• Pritisnite taster RETURN ili W za povratak na matični
meni.
M




CD
Nodisc
►
Video
►
◄
MOVIE 001
Music
MOVIE 002
Photo
MOVIE 003
Setup
MOVIE 004
►
MOVIE 005
MOVIE 006
MOVIE 007
B Playlist
Page
Pogledajte stranu 24 vezano za kompatibilne iPod uređaje.
Kompatibilnost zavisi od verzije softvera na vašem iPod-u.
VIDEO izlaz mora da bude povezan sa vašim televizorom da biste gledali iPod video (pogledajte stranu 23).
Postavite HDMI CEC na “Isključeno” ukoliko je trenutno podešen na “Uključeno”.
Na ekranu televizora se pojavljuje samo ekran reprodukcije. Ostale ekrane kontrolišite na iPod
plejeru.
Ako povezani iPod ne podržava video reprodukciju, kada izaberete meni Video pojaviće se poruka
“Cannot play video files saved on this iPod”.
76
HT-BD8200_SER-0806-3.indd 76
2009-08-07
5:51:42
SER
funkcija pc toka podataka
POVEZIVANJE NA RAČUNAR I REPRODUKOVANJE MP3, JPEG, DIVX, MKV ILI
MP4 SADRŽAJA
Način podešavanja deljenog direktorijuma može biti različit, što zavisi od operativnog sistema računara.
1. Upotrebite ruter i LAN kabl ili bežični LAN adapter za
povezivanje računara sa Blu-ray plejerom.
1. Kreirajte deljeni direktorijum u računaru i u njemu sačuvajte
mp3, jpeg, DivX, MKV ili MP4 datoteke koje želite.
- Za detaljnije informacije o podešavanju deljenog
direktorijuma, posetite Samsungovu web lokaciju i
preuzmite priruènik “Podešavanje deljenog direktorijuma”
iz centra za preuzimanje.
Nodisc
Video
DISC
◄
e-Contents
Music
Photo
Setup
a Network Search
3. Pritisnite taster MENU.
4. Pritisnite taster CRVENI(A).
● FUNKCIJA PC TOKA PODATAKA
Blu-ray kućni bioskop možete da povežete sa računarom i da reprodukujete sadržaj mp3, jpeg, DivX, MKV i MP4
datoteka iz deljenog direktorijuma. (Vidi strane 28~29 za povezivanje)
Videćete prozor u kome možete da izaberete način traženja mreže.
Nodisc
◄
Network Search Type
Video
DISC
PleaseMusic
select natwork search type
Photo
e-Contents
5. Pomoću tastera ◄ ► izaberite način traženja mreže.
Pojaviće se spisak deljenih servera.
Auto
Manual
Setup
s Select
² Return
• Auto : Automatski traži dostupan računar.
• Manual : Morate da unesete IP adresu, ime direktorijuma,
korisničko ime i lozinku korisnika operativnog sistema Windows
pre nego što budete mogli da pronađete željeni računar.
a Network Search
Music
6. Da potražite deljeni direktorijum
Postoje 2 načina pristupa deljenim direktorijumima na računaru.
(Ako tražite direktorijum u automatskom režimu, on mora da sadrži
manje od 12 znakova. Morate da izaberete ručnu pretragu da biste
tražili direktorijume sa 12 ili više znakova.)
Photo
Nodisc
◄
Setup
DISC
e-Contents
B
C
a Network Search
• Automatski mod
1. Pritiskajte taster ▲▼ da izaberete željeni računar, a zatim
pritisnite taster ENTER.
(Pri prvom povezivanju morate da unesete korisničko ime i
lozinku korisnika operativnog sistema Windows da
prikažete deljeni direktorijum.)
Music User
No disc
DISC
e-Contents
►
B
C
Photo
_
Setup
A B C D
Q R S T
g h i j
w x y z
+ = . ~
a Back Space
2. U ovaj prozor unesite korisničko ime za računar.
E F G
U V W
k l m
1 2 3
! @ #
b Space
« Number
H
X
n
4
$
I J K
Y Z a
o p q
5 6 7
% ^ &
Clear
L
b
r
8
(
s Select
M N O
c d e
s t u
9 0 −
) / ?
d Save
P
f
v
_
|
² Return
a Network Search
3. U ovaj prozor unesite lozinku za računar.
Prikazaće se deljeni direktorijum.
No disc
Password
DISC
e-Contents
_
►
B
C
A B C D
Q R S T
g h i j
w x y z
+ = . ~
a Back Space
E F G
U V W
k l m
1 2 3
! @ #
b Space
« Number
H
X
n
4
$
I J K
Y Z a
o p q
5 6 7
% ^ &
Clear
s Select
L
b
r
8
(
M N O
c d e
s t u
9 0 −
) / ?
d Save
P
f
v
_
|
² Return
a Network Search
77
HT-BD8200_SER-0806-3.indd 77
2009-08-07
5:51:48
funkcija pc toka podataka
POVEZIVANJE NA RAČUNAR I REPRODUKOVANJE MP3, JPEG, DIVX, MKV ILI
MP4 SADRŽAJA
4. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali željeni direktorijum.
No disc
Select Folder
DISC
e-Contents
►
ADMIN$
CS
DS
FS
GS
print$
SharedD
B
C
s Save
² Return
a Network Search
• Ručni mod
1. Unesite IP adresu PC računara na kome se nalaze deljeni
direktorijumi.
No disc
Manual Search
DISC
e-Contents
►
1
2
3
4
3
4
Please input IP address
B
C
0
« Number
.
0
.
0
0
.
s Select
² Return
a Network Search
2. U ovaj prozor ukucajte ime deljenog direktorijuma, a zatim
pritisnite PLAVI (D) taster da ga sačuvate.
No disc
Manual Search
DISC
e-Contents
Please input shared folder name
_
►
B
C
A B C D
Q R S T
g h i j
w x y z
+ = . ~
a Back Space
« Number
E F G
U V W
k l m
1 2 3
! @ #
b Space
H
X
n
4
$
I J K
Y Z a
o p q
5 6 7
% ^ &
Clear
1
L
b
r
8
(
s Select
2
M N O
c d e
s t u
9 0 −
) / ?
d Save
P
f
v
_
|
² Return
a Network Search
3. Ukucajte lozinku za računar, a zatim pritisnite PLAVI (D)
taster da je sačuvate.
No disc
Manual Search
DISC
e-Contents
Please input password
_
►
B
C
7. Pritisnite taster ► , a zatim pritisnite taster ▲▼ da biste izabrali
Video (Video), Music (Muzika) ili Photo (Foto).
(Za reprodukovanje video zapisa, muzike ili fotografija,
pogledajte strane 58~70)
M
A B C D
Q R S T
g h i j
w x y z
+ = . ~
a Back Space
« Number
E F G
U V W
k l m
1 2 3
! @ #
b Space
H
X
n
4
$
I J K
Y Z a
o p q
5 6 7
% ^ &
Clear
1
L
b
r
8
(
s Select
2
M N O
c d e
s t u
9 0 −
) / ?
d Save
3
4
P
f
v
_
|
² Return
a Network Search
Ime računara treba da bude napisano engleskim pismom, bez znakova kao što su simboli.
 Možete da pretražite do 4 računara koja su povezana na mrežu da biste reprodukovali sadržaj.
 Možda ćete imati probleme sa povezivanjem, što zavisi od okruženja vašeg računara.
- Ako naiðete na problem sa “Auto Mode” (Automatski mod), probajte da koristite “Manual Mode” (Ruèni mod).
 Ako dođe do konflikta između funkcije jednostavnog deljenja datoteka operativnog sistema Windows XP i PC
funkcije toka signala Blu-ray kućnog bioskopa, treba da onemogućite funkciju jednostavnog deljenja datoteka.
- Za detaljnije informacije posetite Samsungovu web lokaciju i preuzmite priruènik “Podešavanje deljenog
direktorijuma” iz centra za preuzimanje.
 Ukoliko naiðete na probleme sa funkcijom reprodukovanja na raèunaru prilikom preuzimanja, kada koristite
78
HT-BD8200_SER-0806-3.indd 78
deljeni direktorijum na radnoj površini sistema windows vista, posetite web lokaciju za tehnièku pomoæ
operativnog sistema da biste promenili podešavanje ili direktorijum.
2009-08-07
5:51:59
SER
korišćenje e-sadržaja
Sa ovim Blu-ray kućnim bioskopom možete da koristite uslugu e-sadržaja (na primer, YouTube) preko mreže.
Nakon povezivanja sa mrežom (vidi strane 28 do 29) proverite podešenje mreže (vidi strane 49 do 53).
M
U skladu sa politikom kompanije, specifikacije su podložne promenama.
što zavisi od brzine vaše širokopojasne mreže.
KORIŠĆENJE YOUTUBE USLUGA
Blu-ray kućni bioskop vam omogućava da koristite usluge koje pruža YouTube.
1. Kada je jedinica u režimu Stop/No Disc (zaustavljena, bez diska u njoj) pritisnite taster CRVENI (A).
❖ Elementi Youtube ekrana
YouTube /
You Tube
Worldwide
bkj
Most viewed
Top rated
Most Popular
Most Discussed
Top Favorites
Most Linked
Most Responded
Featured
Visited History
My Favorites
Today
1/5
abc...
Views : 5969
00:06:20
Rating :
2009-05-21
Rating :
2009-05-21
Rating :
2009-05-21
Rating :
2009-05-21
def...
Views : 5969
00:06:20
ghi...
Views : 5969
00:06:20
jkl...
Views : 5969
Informacije za izbor zemlje: Pokazuje zemlju koju ste
izabrali.
● KORIŠĆENJE E-SADRŽAJA
 Video reprodukcija e-sadržaja može da se pauzira, zaustavi ili privremeno skladišti u pomoćnu memoriju,
Trenutno vreme sortiranja: Pokazuje spisak naslova
sortiranih po vremenu. (Danas, Nedeljno, Mesečno, Sve)
Informacije o korisniku: Prikazuje se samo u slučaju
prijavljivanja.
00:06:20
a Log Out b Change Mode Select d Option #/$ Page
Broj strane: Broj stranice izabranog naslova / Ukupan broj
stranica u trenutnom spisku.
Lista sadržaja: Prikazuje naslov, broj pregleda, ocene,
trajanje reprodukcije i datum.
Pomoć za navigaciju: Prikazuje raspoložive tastere.
Lista kategorija: Za više informacija pogledajte ispod.
Lista kategorija
Most Viewed
Top Rated
Most Popular
Most Discussed
Prikazuje video zapise koji su najviše puta pregledani.
Prikazuje video zapise sa najvišim ocenama.
Prikazuje spisak popularnih video zapisa.
Prikazuje video zapise o kojima je najviše diskutovano.
Top Favorites
Prikazuje video zapise koje su korisnici najviše dodavali kao omiljene.
Most Linked
Prikazuje video zapise koji imaju najviše veza ka drugim internet lokacijama.
Most Responded
Featured
Prikazuje video zapise koji imaju najviše odgovora od strane internet korisnika.
Prikazuje spisak video zapisa koje ste postavili na stranicu kanala.
Visited History
Prikazuje istoriju posećenih video zapisa.
My Favorites
Ako ste se prijavili na svoj YouTube nalog putem Blu-ray kućnog bioskopa i dodali video
zapis u direktorijum My Favorites (Moji omiljeni), možete ga reprodukovati na Blu-ray kućnom
bioskopu ili računaru koji je sinhronizovan sa YouTube internet lokacijom.
Player Library
Možete da dodate video zapise u Biblioteku plejera bez prijavljivanja na svoj YouTube nalog.
79
HT-BD8200_SER-0810-3.indd 79
2009-08-17
11:47:38
korišćenje e-sadržaja
KORIŠĆENJE YOUTUBE USLUGA
Search
Country Setup
Account Management
Izaberite kriterijum pretraživanja i unesite ključnu reč za video zapis koji želite da reprodukujete.
Prikazuje spisak video zapisa za zadatu zemlju.
Omogućava vam da upravljate YouTube korisničkim imenima i lozinkama.
Podešavanje zemlje
Ako u opciji za podešavanje zemlje izaberete zemlju, možete da gledate video zapise sa YouTube
lokacije te zemlje.
1. Pritisnite taster ▲▼ da biste izabrali Country Setup, a
zatim pritisnite taster ENTER.
2. Pritisnite taster ▲▼◄ ► da biste izabrali željenu zemlju, a
zatim pritisnite taster ENTER.
YouTube /
You Tube
Worldwide
Player Library
Worldwide
India
Poland
Search
Australia
Ireland
Russia
Brazil
Israel
South Korea
Canada
Italy
Spain
Czech Republic
Japan
Sweden
France
Mexico
Taiwan
Germany
Netherlands
United Kingdom
Hong Kong
New Zealand
Country Setup
Account Management
a Log In
Prijavljivanje
Ako ste se prijavili na svoj YouTube nalog putem Blu-ray kućnog bioskopa, možete da reprodukujete
video zapise koje ste dodali u direktorijum Moji omiljeni.
1. Pritisnite CRVENI(A) taster na YouTube ekranu.
2. Pritisnite ▲▼◄ ► taster da biste uneli korisničko ime, a
zatim pritisnite ŽUTI(C) taster.
3. Pritisnite ▲▼◄ ► taster da biste uneli lozinku, a zatim
pritisnite ŽUTI(C) taster.
YouTube /
You Tube
Worldwide
Username
Today
Most viewed
I
Top rated
1/5
abc...
abc
Most Popular.. @
1
Most Discussed
4 ghi
Top Favorites
2
3
jkl
mno
6 Views
: 5969
8
tuv
9 wxyz
Most Responded
Delete
FeaturedØ
0
YouTube /
Rating :
2009-05-21
Rating :
2009-05-21
Rating :
2009-05-21
def...
5
00:06:20
ghi...
00:06:20
Views : 5969
b Blank
Done
jkl...
My Favorites
4. Pritisnite ◄ ► taster da biste izabrali OK, a zatim pritisnite
ENTER taster.
def
Most Linked
7 pgrs
Visited History
a a/A/1/
00:06:20
Views : 5969
abc
00:06:20
Views : 5969
Rating :
/ Cursor
Select r Return
2009-05-21
You Tube
Worldwide
bkj
Today
Most viewed
Most Popular
Most Discussed
Top Favorites
Most Linked
Please register 4-digit numeric password.
Then you can logindef...
YouTube on this player simply by
Views : on
5969
:
pressing numeric buttons
the remoteRating
control.
ghi...
Most Responded
Views : 5969
Featured
OK
Visited History
YouTube /
Views : 5969
00:06:20
2009-05-21
2009-05-21
00:06:20
Rating :
2009-05-21
You Tube
Worldwide
bkj
Most viewed
Top rated
Most Popular
Most Discussed
Top Favorites
Today
1/5
abc...
ViewsPassword
: 5969
Rating :
Numeric
Setting
Enter new password
def...
Most Linked
Views : 5969
Rating :
Confirm the password
Most Responded
ghi...
Featured
Visited History
My Favorites
M
00:06:20
2009-05-21
00:06:20
Rating :
Skip
jkl...
My Favorites
5. Upišite 4-cifrenu numeričku lozinku.
Putem ovog Blu-ray kućnog bioskopa možete se
jednostavno prijaviti na YouTube – samo pritiskom na
numeričke tastere.
1/5
abc...
ViewsPassword
: 5969
Rating :
Numeric
Setting
Top rated
Views : 5969
00:06:20
2009-05-21
00:06:20
Rating :
[0~9] Number r Return
jkl...
Views : 5969
00:06:20
2009-05-21
Rating :
2009-05-21
00:06:20
2009-05-21
Pritisnite CRVENI(A) taster za odjavljivanje sa YouTube naloga.
80
HT-BD8200_SER-0810-3.indd 80
2009-08-10
6:59:44
1. Pritisnite taster ▲▼ da biste izabrali željenu kategoriju.
YouTube /
You Tube
Worldwide
Today
Most viewed
SER
Reprodukovanje video zapisa
1/5
abc...
Top rated
00:06:20
Views : 5969
Most Popular
Most Discussed
Rating :
2009-05-21
Rating :
2009-05-21
Rating :
2009-05-21
def...
Top Favorites
00:06:20
Views : 5969
Most Linked
ghi...
Most Responded
00:06:20
Views : 5969
Featured
Visited History
jkl...
My Favorites
00:06:20
Views : 5969
Rating :
a Log In
You Tube
Worldwide
Today
Most viewed
1/5
abc...
Top rated
00:06:20
Views : 5969
Most Popular
Most Discussed
Rating :
2009-05-21
Rating
All :
2009-05-21
Rating :
2009-05-21
def...
Top Favorites
00:06:20
Views : 5969
Weekly
Monthly
Today
Most Linked
ghi...
Most Responded
Visited History
jkl...
My Favorites
3. Pritisnite taster ► da pređete na listu sadržaja, a zatim
pritisnite taster ▲▼ da biste izabrali željeni naslov.
00:06:20
Views : 5969
Featured
00:06:20
Views : 5969
YouTube > Most viewed
Rating :
2009-05-21
You Tube
Worldwide
● KORIŠĆENJE E-SADRŽAJA
YouTube /
2. Pritisnite ZELENI(B) taster da izaberete vremenski period za
trenutno sortiranje (Danas, Nedeljno, Mesečno, Sve).
2009-05-21
b Change Mode
Falling in love
I love my dogs.
4. Pritisnite taster ENTER.
Views : 196
Ratings :
2009-05-21
Report copyright violations:
http://www.youtube.com/t/copyright_notice
00:00:00 / 00:06:23
►
Keywords: dog, love, falling
b Add to Favorites #/$ Skip ◄ ► Prev/Next
M
Full Screen
Pritisnite taster ENTER za prikaz video zapisa na celom ekranu tokom reprodukcije i da bi
se po završetku reprodukcije tog video zapisa ponudili povezani video zapisi.
 U zavisnosti od Youtube specifikacija, HD sadržaji možda neće biti jasno reprodukovani.
 Pritisnite taster EXIT za izlazak iz YouTube.
Taster EXIT nije dostupan tokom reprodukcije.
Traženje video zapisa
1. Pritisnite taster ▲▼ da biste izabrali Search, a zatim
pritisnite taster ENTER.
2. Pritisnite tastere ◄► da biste izabrali kriterijum
pretraživanja, a zatim pritisnite taster ENTER.
• Relevance: Izaberite to ako želite da tražite slične video zapise.
• Published: Izaberite to ako želite da sortirate video zapise po
datumu njihovog nastanka.
• View count: Izaberite to ako želite da sortirate video zapise po
broju pregleda.
• Rating: Izaberite to ako želite da sortirate video zapise prema
oceni.
YouTube /
You Tube
Worldwide
Search
Player Library
Search
Relevance
View Count
Rating
My Search History
Account Management
Keyword
0/0
a Log In
YouTube /
You Tube
Worldwide
Search
Today
Player Library
I
3. Pritisnite tastere ◄► da biste izabrali Keyword, a zatim
pritisnite taster ENTER.
Published
Country Setup
Search
1/5
abc...
abc
Country Setup.. @
1
Account Management
4 ghi
7
pgrs
Ø Delete
a a/A/1/
Views : 5969
abc
3
5
jkl
mno
6 Views
: 5969
8
tuv
9 wxyz
ghi...
2
0
b Blank
def
00:06:20
Rating :
2009-05-21
Rating :
2009-05-21
Rating :
2009-05-21
def...
Views : 5969
00:06:20
00:06:20
Search
jkl...
Views : 5969
/ Cursor
00:06:20
Rating :
Select r Return
2009-05-21
81
HT-BD8200_SER-0810-3.indd 81
2009-08-10
6:59:49
korišćenje e-sadržaja
Traženje video zapisa
4. Pritisnite taster ▲▼◄ ► da biste izabrali polje za tekst.
5. U polju za tekst više puta pritisnite taster ENTER da biste
izabrali željeno slovo, broj ili ikonu.
YouTube /
You Tube
Worldwide
Search
Today
Player Library
abI
Search
1/5
abc...
abc
Country Setup.. @
1
Account Management
4 ghi
7
pgrs
Ø Delete
00:06:20
Views : 5969
2
abc
3
5
jkl
mno
6 Views
: 5969
8
tuv
9 wxyz
ghi...
Views : 5969
0
a a/A/1/
def
def...
b Blank
ab
abc
abcd
Rating :
abcde
abcdef
00:06:20
2009-05-21
00:06:20
Rating :
2009-05-21
Rating :
2009-05-21
jkl...
/ Cursor
YouTube /
2009-05-21
Search
Views : 5969
6. Kada unesete temu koju želite da tražite, pritisnite ŽUTI(C)
taster na daljinskom upravljaču.
Rating :
00:06:20
Select r Return
You Tube
Worldwide
1/5
Player Library
ab...
Search
00:06:20
Views : 5969
Country Setup
Account Management
Rating :
2009-05-21
Rating :
2009-05-21
Rating :
2009-05-21
abc...
00:06:20
Views : 5969
abcd...
00:06:20
Views : 5969
abcde...
00:06:20
Views : 5969
Rating :
2009-05-21
a Log In Select d Option #/$ Page
7. Pritiskajte tastere ▲▼ da izaberete željeni video zapis, a
zatim pritisnite taster ENTER da biste ga reprodukovali.
YouTube > Search
You Tube
Worldwide
abcd
A wild goose is honking.
►
Views : 196
Ratings :
2009-05-21
Report copyright violations:
http://www.youtube.com/t/copyright_notice
00:00:00 / 00:06:23
Keywords: ab, abc, abcd, abcde
b Add to Favorites #/$ Skip ◄ ► Prev/Next
M
Full Screen
Pritiskanje tastera ENTER u polju za tekst a/A/1/ omogućava vam da u poljima za tekst
pređete na mala slova, velika slova, brojeve i ikone.
Moji omiljeni
Ako ste se prijavili na svoj YouTube nalog putem Blu-ray kućnog bioskopa i dodali video zapis u direktorijum Moji
omiljeni, možete ga reprodukovati na Blu-ray kućnom bioskopu ili računaru koji je sinhronizovan sa YouTube
internet lokacijom.
Memorisanje video zapisa
YouTube > Most viewed
Falling in love
You can Iselect
a fidogs.
le storage path.
love my
My Favorites
2. Pritisnite taster ▲▼ da biste izabrali My Favorites, a zatim
pritisnite taster ENTER.
3. Pritisnite taster ENTER.
Željeni video zapis će biti dodat u Moje omiljene.
You Tube
Worldwide
bkj
1. Pritisnite ZELENI(B) taster tokom reprodukcije.
Pojavljuje se putanja do lokacije na kojoj će biti memorisan
Player Library
►
00:00:00 / 00:06:23
Stores the video in the user account.
You can enjoy it in sync with the Favorites
of the YouTube site.
You can store a video in the TV
regardless of login process.
Views : 196
Ratings :
2009-05-21
Report copyright violations:
http://www.youtube.com/t/copyright_notice
Keywords: dog, love, falling
82
HT-BD8200_SER-0810-3.indd 82
2009-08-10
6:59:55
SER
Moji omiljeni
Reprodukovanje video zapisa sačuvanog u Moji omiljeni
1. Pritisnite taster ▲▼ da biste izabrali My Favorites na listi
kategorija.
2. Pritisnite taster ► da pređete na listu sadržaja, a zatim
pritisnite taster ▲▼ da biste izabrali željeni video zapis.
You Tube
Worldwide
bkj
1/5
Most viewed
abc...
Top rated
00:06:20
Views : 5969
Most Popular
Most Discussed
Rating :
2009-05-21
Rating :
2009-05-21
Rating :
2009-05-21
def...
Top Favorites
00:06:20
Views : 5969
Most Linked
ghi...
Most Responded
00:06:20
Views : 5969
Featured
Visited History
jkl...
My Favorites
00:06:20
Views : 5969
Rating :
2009-05-21
a Log Out Select d Option #/$ Page
M
Ako ste prijavljeni na svoj YouTube nalog, možete reprodukovati i video zapis koji je dodat u
Moji omiljeni na vašem računaru.
● KORIŠĆENJE E-SADRŽAJA
3. Pritisnite taster ENTER.
Izabrani video zapis će biti reprodukovan.
YouTube /
Biblioteka plejera
Možete da dodate video zapise u Biblioteku plejera bez prijavljivanja na svoj YouTube nalog.
Memorisanje video zapisa
YouTube > Most viewed
1. Pritisnite ZELENI(B) taster tokom reprodukcije.
You Tube
Worldwide
Falling in love
I love my dogs.
2. Pritisnite taster ENTER.
Željeni video zapis će biti dodat u biblioteku plejera.
"Falling in love" added to Player Library.
OK
►
00:00:00 / 00:06:23
Views : 196
Ratings :
2009-05-21
Report copyright violations:
http://www.youtube.com/t/copyright_notice
Keywords: dog, love, falling
Reprodukovanje video zapisa sačuvanog u Biblioteka plejera
1. Pritisnite taster ▲▼ da biste izabrali Player Library na listi
kategorija.
2. Pritisnite taster ► da pređete na listu sadržaja, a zatim
pritisnite taster ▲▼ da biste izabrali željeni video zapis.
3. Pritisnite taster ENTER.
Izabrani video zapis će biti reprodukovan.
YouTube /
You Tube
Worldwide
1/5
Player Library
Search
Country Setup
Account Management
abc...
00:06:20
Views : 5969
Rating :
2009-05-21
Rating :
2009-05-21
Rating :
2009-05-21
def...
00:06:20
Views : 5969
ghi...
00:06:20
Views : 5969
jkl...
00:06:20
Views : 5969
Rating :
2009-05-21
a Log In Select d Option #/$ Page
83
HT-BD8200_SER-0810-3.indd 83
2009-08-10
6:59:59
praktična funkcija
FUNKCIJA TAJMERA ZA ISKLJUČIVANJE
Možete da podesite vreme za koje će se Blu-ray kućni bioskop sam isključiti.
Pritisnite taster SLEEP.
• Svaki put kada se taster pritisne, unapred zadato vreme se menja na
sledeći način:
SLP 10 ➞ 20 ➞ 30 ➞ 60 ➞ 90 ➞ 120 ➞ 150 ➞ OFF.
Da potvrdite postavku tajmera za isključivanje, pritisnite taster
SLEEP.
• Prikazuje se preostalo vreme do automatskog isključivanja Blu-ray
kućnog bioskopa.
• Ako se ovaj taster ponovo pritisne, promeniće se vreme do isključivanja koje ste prethodno podesili.
Da otkažete tajmer za isključivanje, držite pritisnut taster SLEEP dok se na displeju ne prikaže OFF.
PODEŠAVANJE OSVETLJENOSTI EKRANA
Možete da podesite osvetljenost displeja na glavnom uređaju da vas ne bi ometala dok gledate film.
Pritisnite taster DIMMER.
• Svaki put kada se ovaj taster pritisne podešava se osvetljenost displeja
na prednjoj ploči.
FUNKCIJA ISKLJUČIVANJA ZVUKA
To je korisno kada odgovarate na zvono na ulaznim vratima ili na telefonski poziv.
Pritisnite taster MUTE.
• MUTE se prikazuje na displeju.
• Da vratite zvuk, ponovo pritisnite taster MUTE.
84
HT-BD8200_SER-0806-3.indd 84
2009-08-07
5:53:21
SER
rešavanje problema
Pogledajte datu tabelu ako ovaj uređaj ne funkcioniše ispravno. Ako vaš problem nije naveden u tabeli ili ako dato
uputstvo ne pomogne, isključite jedinicu, iskopčajte mrežni kabl i pozovite najbližeg ovlašćenog prodavca ili servisni
centar za Samsung elektronske uređaje.
SIMPTOM
Proveriti/Pomoć
● REŠAVANJE PROBLEMA
Ne mogu da izbacim disk.
• Da li je mrežni kabl sigurno priključen u utičnicu?
• Isključite napajanje, a zatim ga ponovo uključite.
iPod ne može da se poveže.
• Proverite stanje konektora i priključne baze iPod-a.
• Pobrinite se da iPod ima najnoviju verziju softvera.
Reprodukcija ne počinje.
• Proverite broj za region na BD/DVD-u. BD/DVD diskovi koji su kupljeni u
inostranstvu možda neće moći da se reprodukuju.
• CD-ROM i DVD-ROM diskovi ne mogu biti reprodukovani ovim Blu-ray
kućnim b ioskopom.
• Uverite se da je nivo rejtinga tačan.
Reprodukcija ne počinje odmah posle
pritiskanja tastera Play/Pause.
• Da li koristite deformisani disk ili disk sa ogrebotinama na površini?
• Obrišite disk.
Zvuk se ne čuje.
• Ne čuje se zvuk tokom brze reprodukcije, spore reprodukcije i reprodukcije
"korak po korak".
• Da li su postavke zvučnika pravilno prilagođene?
• Da li je disk mnogo oštećen?
Zvuk se čuje samo iz nekoliko zvučnika,
ali ne i iz svih 3.
• Dok slušate BD/DVD diskove, zvuk se čuje samo na prednjim zvučnicima.
• Proverite da li su zvučnici pravilno povezani.
• Podesite jačinu zvuka.
• Dok slušate CD, radio ili TV, zvuk se čuje samo na prednjim zvučnicima.
Daljinski upravljač ne radi.
• Da li se daljinskim upravljačem upravlja u okviru njegovog radnog ugla i dometa?
• Da li su baterije istrošene?
• Da li ste pravilno izabrali funkcije moda (TV/BD) daljinskog upravljača (TV ili BD)?
• Disk se okreće, ali se slika ne
prikazuje.
• Kvalitet slike je loš, a slika podrhtava.
• Da li je TV aparat uključen?
• Da li su video kablovi pravilno povezani?
• Da li je disk prljav ili oštećen?
• Loše proizvedeni disk možda neće moći da se reprodukuje.
Jezik zvuka i titlova ne funkcioniše.
• Jezik zvuka i titlova ne radi ako ih disk ne sadrži.
Ekran menija se ne pojavljuje kada se
izabere funkcija menija.
• Da li koristite disk koji ne sadrži menije?
85
HT-BD8200_SER-0806-3.indd 85
2009-08-07
5:53:22
rešavanje problema
SIMPTOM
Proveriti/Pomoć
Proporcija ekrana se ne može promeniti. • Možete da reprodukujete 16:9 BD/DVD diskove u 16:9 Wide modu, 4:3
Letter Box modu ili 4:3 Pan - Scan modu, ali se 4:3 BD/DVD diskovi mogu
videti samo u proporciji 4:3.
Pogledajte omotnicu BD diska, a zatim izaberite odgovarajuću funkciju.
• Glavni uređaj ne radi.
(Primer: Napajanje se isključuje ili se
čuje čudan šum.)
• Blu-ray kućni bioskop ne funkcioniše
pravilno.
• Isključite napajanje i držite pritisnut taster STOP ( ) na glavnom uređaju
duže od 5 sekundi.
Upotrebom funkcije RESET obrisaće se sve sačuvane postavke.
Nemojte ovo koristiti osim ako nije neophodno.
Zaboravljena je lozinka za nivo rejtinga.
• Dok na displeju glavnog uređaja stoji poruka “NO DISC”, taster STOP ( ) na
glavnom uređaju držite pritisnut duže od 5 sekundi.
Na displeju se prikazuje INITIAL, a sve postavke će biti vraćene na unapred
zadate vrednosti.
• Pritisnite taster POWER.
Upotrebom funkcije RESET obrisaće se sve sačuvane postavke.
Nemojte ovo koristiti osim ako nije neophodno.
Nije moguć prijem radio emisija.
• Da li je antena pravilno povezana?
• Ako je ulazni signal antene slab, instalirajte spoljnu FM antenu u područje
dobrog prijema.
Ne čuje se zvuk kada slušate zvuk
• Ako je taster OTVARANJE/ZATVARANJE ( ) pritisnut za vreme slušanja
televizora preko sistema Blu-ray kućnog
zvuka televizora upotrebom D.IN ili AUX funkcija, BD/DVD funkcije su
bioskopa.
uključene, što isključuje zvuk televizora.
Na ekranu se pojavljuje ikonica
.
• Funkcije ili postupci se tada ne mogu izvršiti zato što:
1. To ne dozvoljava BD/DVD softver.
2. BD/DVD softver ne podržava tu funkciju (npr. uglove)
3. Ta funkcija nije trenutno dostupna.
4. Zahtevali ste broj naslova ili poglavlja ili vreme pretraživanja koji su van opsega.
Ako je HDMI izlaz podešen na rezoluciju koju • Pritisnite i držite pritisnutim taster STOP ( ) na prednjoj ploči 5 sekundi ili
duže kada se disk ne nalazi u uređaju. Sve postavke se vraćaju na fabrička
vaš televizor ne podržava (npr. 1080p),
podešenja.
možda nećete videti sliku na vašem TV
aparatu.
Nema HDMI izlaza.
• Proverite vezu između TV-a i HDMI konektora Blu-ray kućnog bioskopa.
• Proverite da li vaš televizor podržava 576p/480p/720p/1080i/1080p
HDMI ulaznu rezoluciju.
Nepravilan prikaz HDMI izlaza.
• Ako se na ekranu pojavi slučajni šum, to znači da televizor ne podržava
HDCP (širokopojasna zaštita digitalnog sadržaja).
Ne može da traži druge pristupne tačke
pomoću bežičnog USB-a
• Proverite da li je opcija Proxy postavljena na “Isključeno” (Setup ->
Network -> Proxy)
86
HT-BD8200_SER-0806-3.indd 86
2009-08-07
5:53:23
SER
dodatak
MERE OPREZA PRI RUKOVANJU I ČUVANJU DISKOVA
Male ogrebotine na disku mogu da smanje kvalitet zvuka i slike ili da prouzrokuju preskakanje.
Budite naročito pažljivi da ne izgrebete diskove dok njima rukujete.
● DODATAK
Rukovanje diskovima
Ne dodirujte stranu diska koja se reprodukuje.
Uvek držite disk za ivice da biste izbegli ostavljanje otisaka prstiju na površini diska.
Ne lepite papir ili traku na disk.
Čuvanje diska
Ne čuvajte na direktnoj sunčevoj
svetlosti
M
Čuvajte u hladnom provetrenom
prostoru
Čuvajte u čistom zaštitnom omotu.
Čuvajte u verikalnom položaju.
Ne dozvolite da se diskovi uprljaju.
 Ne stavljajte napukle ili izgrebane diskove.
Rukovanje i čuvanje diskova
Ako na površini diska postoje otisci prstiju ili prljavština, očistite ga blagom sapunicom i obrišite mekom
tkaninom.
• Prilikom čišćenja nežno brišite od centra ka spoljnom obodu diska
M
Ukoliko topli vazduh dođe u kontakt sa hladnim delovima u plejeru može se stvoriti
kondenzacija.
Kada se stvori kondenzacija u plejeru, plejer možda neće ispravno funkcionisati.
Ako se to desi, izvadite disk i ostavite plejer na 1 ili 2 sata sa uključenim napajanjem.
87
HT-BD8200_SER-0806-3.indd 87
2009-08-07
5:53:23
dodatak
SPECIFIKACIJE
Potrošnja struje
Težina
Opšte
FM tjuner
Dimenzije (Š x V x D)
Opseg radne temperature
Radni opseg vlažnosti vazduha
FM frekventni opseg
Odnos signal-šum
Korisna osetljivost
Ukupna harmonijska izobličenja
BD (Blu-ray disk)
DVD (Digital Versatile Disc)
Disk
CD : 12 cm (KOMPAKT DISK)
CD : 8 cm (KOMPAKT DISK)
Video izlaz
Kompozitni video signal
video/audio
HDMI
Izlaz glavnog uređaja
Subwoofer zvučnik, izlaz
Pojačalo
Frekventni odziv
Odnos signal/šum
Odvajanje kanala
Subwoofer
Ulazna osetljivost
Potrošnja struje
Impedansa
Frekventni opseg
Nivo zvučnog pritiska na izlazu
Dimenzije (Š x V x D)
Težina
70 W
5,6 Kg
bez pomeranja vratanca : 1000 x 195 x 47 mm
sa pomeranjem vratanca : 1000 x 195 x 70 mm
+5°C do +35°C
10 % do 75 %
87.5 ~ 108.0 MHz
70 dB
10 dB
0.5 %
Brzina čitanja : 4,917m/sec
Brzina čitanja : 3,49 ~ 4,06 m/sec.
Približno vreme reprodukcije (jednostrani, jednoslojni diskovi) : 135 min.
Reading Speed : 4.8 ~ 5.6 m/sec.
Maximum Play Time : 74 min.
Brzina čitanja : 4,8 ~ 5,6 m/sec.
Maks. vreme reprodukcije : 20 min.
1-kanalni : 1,0 Vp-p (75 Ω opterećenje)
Blu-ray disk : 576i/480i
DVD : 576p/480p, 576i/480i
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
PCM višekanalni zvuk, tok audio podataka, PCM audio
100W/CH. 3Ω,THD=10%, 1KHz
100W/CH, 3Ω, THD = 10%, 120Hz
Analogni ulaz
20Hz~20kHz (±3dB)
Digital ulaz/48 kHz PCM 20Hz~44 kHz (±3 dB) ... na bazi TV-a
70dB
60dB
400mV
35 W
47KΩ
140Hz~20kHz
88dB/W/M
290 x 372 x 295 mm
7,3 kg
*: Nominalne specifikacije
- Samsung Electronics Co., Ltd zadržava pravo da promeni specifikacije bez prethodne najave.
- Težina i dimenzije su približne.
88
HT-BD8200_SER-0806-3.indd 88
2009-08-07
5:53:23
Kontaktirajte SAMSUNG WORLD WIDE
Ako imate bilo kakva pitanja ili komentare u vezi Samsung proizvoda, molimo da kontaktirate SAMSUNG
centar za podršku kupcima.
Region
North America
Latin America
Europe
CIS
Asia Pacific
Zemlja
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
NICARAGUA
HONDURAS
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
HT-BD8200_SER-0806-3.indd 89
Internet lokacija
BELGIUM
02 201 2418
CZECH REPUBLIC
DENMARK
800-SAMSUNG(800-726786)
8-SAMSUNG(7267864)
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/mx
www.samsung.com/us
www.samsung.com/ar
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
FINLAND
30-6227 515
www.samsung.com/fi
FRANCE
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
EIRE
AUSTRIA
SWITZERLAND
RUSSIA
KAZAKHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
www.samsung.com/fr
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.com/lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
www.samsung.ru
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.com/kz_ru
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
TURKEY
01 4863 0000
01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
02 261 03 710
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
3-SAMSUNG(7267864)
0 801 1SAMSUNG(172678), 022-607-93-33
80820-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
075-SAMSUNG(726 78 64)
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
0810-SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)
0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
8-800-555-55-55
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
8-800-502-0000
8-800-77777
8000-7267
800-7267
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880
3698-4698
3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
1-800-3-SAMSUNG(726-7864), 02-5805777
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232, 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864 )
www.samsung.com/za
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
www.samsung.com/ae
PHILIPPINES
Middle East &
Africa
Centar za podršku kupcima
1-800-SAMSUNG(726-7864)
01-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421, 4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
www.samsung.ua
www.samsung.com/lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.com/ee
www.samsung.com/au
www.samsung.com/nz
www.samsung.com/cn
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/vn
www.samsung.com/tr
2009-08-07
5:53:23
Code No. AH68-02244H
HT-BD8200_SER-0806-3.indd 90
2009-08-07
5:53:24
Download PDF