HT-X725
HT-X725G
HT-TX725
HT-TX725G
Digitalni kućni
bioskop
korisničko uputstvo
zamislite mogućnosti
Hvala što ste kupili ovaj Samsungov proizvod.
Da dobijete kompletniju uslugu,
molimo da vaš proizvod registrujete na
www.samsung.com/register
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 1
2009-03-07 �� 2:51:06
karakteristike
Reprodukcija više diskova & FM radio
Ovaj sistem kućnog bioskopa vam omogućava da reprodukujete različite tipove diskova, uključujući i DVD-VIDEO, CD,
MP3-CD, WMA-CD, DivX, CD-R/RW i DVD±R/RW.
Podrška USB hosta
Možete da povežete i reprodukujete datoteke sa spoljnih USB memorijskih uređaja kao što su MP3 plejeri, USB
memorije, itd. korišćenjem funkcije USB HOST ovog Kućnog bioskopa.
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II predstavlja tehnologiju dekodiranja višekanalnog audio signala koja unapređuje postojeću Dolby Pro
Logic tehnologiju.
DTS (Digital Theater Systems-Digitalni sistem kućnog bioskopa)
DTS je format kompresije audio signala koji je razvila kompanija Digital Theater Systems Inc. On isporučuje 5.1kanalni zvuk punog frekventnog spektra.
Funkcija TV čuvara ekrana
Ako glavna jedinica ostane 3 minuta u modu Stop, na TV ekranu se pojavljuje Samsungov logotip.
HT-X725/HT-X725G/HT-TX725/HT-TX725G se automatski prebacuje u režim štednje energije posle 20 minuta rada u
modu Čuvara ekrana (Screen Saver).
Funkcija štednje energije
HT-X725/HT-X725G/HT-TX725/HT-TX725G se automatski isključuje posle 20 minuta rada u stop modu.
Prilagođeni prikaz TV ekrana
HT-X725/HT-X725G/HT-TX725/HT-TX725G vam omogućava da izaberete omiljenu sliku tokom DVD reprodukcije
JPEG datoteka i da je postavite kao sliku pozadine.
HDMI
HDMI istovremeno prenosi DVD video i audio signale i daje jasniju sliku.
Funkcija AV SYNC
Video signal može da kasni za audio signalom ako je jedinica povezana na digitalni TV aparat.
Da biste to kompenzovali, možete da podesite vreme kašnjenja audio signala radi sinhronizacije sa video signalom.
Funkcija Anynet+(HDMI-CEC)
Anynet+ je funkcija koja se može koristiti za upravljanje glavne jedinice korišćenjem daljinskog upravljača za Samsung TV
aparat, povezivanjem Kućnog bioskopa na SAMSUNG TV aparat preko HDMI kabla. (To je moguće samo kod SAMSUNG
TV aparata koji podržavaju opciju Anynet+.)
Funkcija Bluetooth
Možete da koristite Bluetooth uređaj koji če vam omogućiti da uživate u muzici sa stereo zvukom visokog kvaliteta, bez
ijednog kabla!.
BD Wise
BD Wise automatski podešava BD Wise-kompatibilne Samsung proizvode na postavke koje su za njih optimalne. Ova
opcija je omogućena samo ako su BD Wise-kompatibilni Samsung TV aparati međusobno povezani pomoću HDMI kabla.
Šta se nalazi u pakovanju
Proverite da li se u sadržaju nalazi sledeći pribor.
Video kabl
FM antena
Korisničko uputstvo
Daljinski upravljač
/ Baterije (veličina AAA)
ASC mikrofon
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 2
2009-03-07 �� 2:51:07
SER
sigurnosne informacije
Sigurnosna upozorenja
DA BISTE SMANJILI OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE SKIDAJTE POKLOPAC (ILI ZADNJU PLOČU).
UNUTRA SE NE NALAZE DELOVI KOJI SE MOGU SERVISIRATI. SERVISIRANJE POVERITE KVALIFIKOVANOM
OSOBLJU SERVISA.
Ovaj simbol ukazuje na “opasan napon” u
proizvodu koji predstavlja opasnost od
električnog udara ili telesne povrede.
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
Ovaj simbol ukazuje na važna uputstva koja se
dobijaju uz ovaj proizvod.
LASERSKI PROIZVOD KLASE 1
LASERSKI PROIZVOD KLASE 1
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
Ovaj CD plejer je klasifikovan kao LASERSKI proizvod osim onih koje su ovde opisane, može dovesti do
izlaganja opasnom zračenju.
KLASE 1.
Korišćenje kontrola, podešavanja ili izvršavanje procedura,
OPREZ : NEVIDLJIVO LASERSKO ZRAČENJE AKO SE UREĐAJ
OTVORI I ONEMOGUĆE ZAŠTITE, IZBEGAVAJTE
IZLAGANJE ZRAKU.
UPOZORENJE : Da biste smanjili opasnost od požara ili električnog udara, ne izlažite ovaj proizvod kiši ili vlazi.
OPREZ : DA BISTE SPREČITE ELEKTRIČNI UDAR, ŠIROKI KONTAKT UTIKAČA USKLADITE SA ŠIROKIM KONTAKTOM UTIČNICE I UMETNITE
DO KRAJA.
~ Ovaj aparat mora uvek da bude povezan na AC utičnicu sa zaštitnim uzemljenjem.
~ Da biste iskopčali aparat sa električne mreže, morate izvući utikač iz mrežne utičnice, pa će mrežni utikač biti slobodan.
OPREZ
~ Aparat se ne sme uranjati ili prskati; na aparat se ne smeju stavljati predmeti napunjeni vodom, kao što su vaze.
~ Mrežni utikač se koristi za iskopčavanje uređaja i mora da bude slobodan u svakom trenutku.
Ova oznaka na proizvodu ili njegovoj literaturi pokazuje da proizvod ne bi trebalo da se odlaže zajedno sa
kućnim otpadom na kraju svog radnog veka. Da sprečite moguće štetne posledice po okolinu ili zdravlje
ljudi zbog nekontrolisanog odlaganja otpada, molimo da ovaj proizvod odvojite od drugih vrsta otpada i
reciklirate ga odgovorno radi promovisanja održive ponovne upotrebe materijalnih resursa. Kućni korisnici
bi trebalo da se obrate ili trgovini u kojoj su kupili proizvod ili lokalnoj službi za informacije o tome gde i
kako mogu da predaju ovaj proizvod radi ekološki bezbednog recikliranja. Poslovni korisnici bi trebalo da
se obrate svom dobavljaču i provere uslove kupoprodajnog ugovora. Ovaj proizvod ne bi trebalo da se
meša sa drugim komercijalnim otpadima za odlaganje u otpad.
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 3
2009-03-07 �� 2:51:08
sigurnosne informacije
MERE oPREzA
Osigurajte da AC mrežni napon u vašem domu bude usaglašen sa nalepnicom na zadnjoj ploči vašeg
plejera. Plejer instalirajte horizontalno, na odgovarajućoj podlozi (nameštaj), tako da oko njega ima dovoljno
prostora za ventilaciju (7,5~10cm). Uverite se da otvori za ventilaciju nisu pokriveni. Pre pomeranja plejera
izvadite disk iz njega. Ovaj plejer je namenjen za stalnu upotrebu. Prebacivanjem DVD plejera u stand-by
mod ne isključuje se električno napajanje. Da biste potpuno isključili plejer sa električne mreže, izvucite
mrežni utikač iz utičnice, a naročito ako se ne koristi duže vreme.
Za vreme grmljavine izvucite mrežni utikač iz utičnice.
Naponski pikovi zbog atmosferskih pražnjenja mogu da
oštete jedinicu.
Ne izlažite jedinicu direktnom sunčevom zračenju ili drugim izvorima toplote.
To može da dovede do pregrevanja i kvara jedinice.
Zaštitite plejer od vlage (tj. vaza) i prevelike toplote (npr.
kamin) ili opreme koja stvara jaka magnetna ili električna
polja (tj. zvučnika...). Iskopčajte mrežni kabl iz AC izvora
ako plejer ne funkcioniše ispravno. Ovaj plejer nije
namenjen za industrijsku upotrebu. Koristite ovaj proizvod
samo za ličnu upotrebu.
Može da se javi kondenzacija ako je vaš plejer čuvan
na hladnom mestu. Ako se plejer transportuje zimi, pre
korišćenja sačekajte oko 2 sata da jedinica postigne
sobnu temperaturu.
Baterije koje se koriste sa ovim proizvodom sadrže hemikalije koje su štetne po okolinu.
Ne stavljajte baterije u kućni otpad.
4
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 4
2009-03-07 �� 2:51:11
SER
sadržaji
karakteristike
2
Šta se nalazi u pakovanju
sigurnosne informacije
3
4
Sigurnosna upozorenja
Mere opreza
početak
7
8
8
8
9
Pre čitanja korisničkog uputstva
Diskovi koji se mogu reprodukovati
Ne koristite sledeće tipove diskova!
Zaštita od kopiranja
Tip i karakteristike diska
2
3
7
opis
10
daljinski upravljač
12
povezivanja
16
pre korišćenja vašeg kućnog
bioskopa
10 Prednja ploča
11 Zadnja ploča
12 Prikaz daljinskog upravljača
14 Podešavanje daljinskog upravljača
16 Povezivanje zvučnika
19 Povezivanje opcionog bežičnog prijemnog
pojačala
21 Povezivanje video izlaza na vaš TV aparat
22 BD Wise (samo za Samsung proizvode)
23 HDMI funkcija
24 Povezivanje audio signala sa spoljnih
komponenata
26 Povezivanje FM antene
27 Pre korišćenja vašeg kućnog bioskopa
27
reprodukcija
28
28
29
30
31
32
40
42
Reprodukovanje diska
MP3/WMA-CD reprodukcija
Reprodukcija JPEG datoteke
Reprodukcija DivX diska
Korišćenje funkcije reprodukcije
Korišćenje Bluetooth-a
Štampanje multimedijalnih datoteka
korišćenjem funkcije USB hosta
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 5
2009-03-07 �� 2:51:11
sadržaji
podešavanje sistema
44
44
44
45
46
46
47
47
48
48
50
50
51
52
52
53
54
54
55
radio
57
praktična funkcija
58
Podešavanje jezika
Podešavanje moda HDMI video izlaza
Podešavanje tipa TV ekrana
Podešavanje roditeljskih kontrola (nivoa rejtinga)
Postavljanje lozinke
Postavljanje pozadine
Da izaberete jednu od 3 postavke za
pozadinu koje ste napravili
Podešavanje SPEAKER MODE
Podešavanje vremena kašnjenja
Podešavanje tonske probe
Podešavanje zvuka
Podešavanje DRC-a (Kompresija dinamičkog
opsega)
Podešavanje AV SYNC
Podešavanje HDMI zvuka
Zvučno polje (DSP)/EQ funkcija
Dolby Pro Logic II mod
Dolby Pro Logic II efekat
ASC (Automatska kalibracija zvuka) podešavanje
57 Slušanje radija
57 Podešavanje stanica
58
58
58
59
59
59
60
Funkcija tajmera za isključivanje
Podešavanje osvetljenosti ekrana
Funkcija isključivanja zvuka
S.VOL (inteligentna jačina zvuka)
P.BASS
Optimizacija zvuka
Osnovna upotreba kopiranje CD-a
rešavanje problema
61 Rešavanje problema
lista jezičkih kodova
63 Lista jezičkih kodova
61
63
dodatak
64
64 Mere opreza pri rukovanju i čuvanju diskova
65 Specifikacije
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 6
2009-03-07 �� 2:51:12
SER
početak
Pre čitanja Korisničkog uputstva
Obavezno proverite sledeće termine pre nego što počnete sa čitanjem korisničkog uputstva.
Ikone koje će se koristiti u uputstvu
B
A
G
D
M
M
Termin
Definicija
DVD
To obuhvata funkciju koja je dostupna na DVD-Video ili DVD-R/DVD-RW
diskovima koji su snimani i obrađivani u Video modu.
CD
To obuhvata funkciju koja je dostupna na CD-u sa podacima (CD-R ili CD-RW).
MP3
To obuhvata funkciju koja je dostupna na CD-R/-RW diskovima i USB-u.
JPEG
To obuhvata funkciju koja je dostupna na CD-R/-RW diskovima i USB-u
DivX
To obuhvata funkciju koja je dostupna na MPEG4 diskovima.
(DVD±R/RW, CD-R ili CD-RW)
Oprez
To obuhvata slučaj kada funkcija ne radi ili su, možda, otkazane postavke.
Napomena
Označava savete i uputstva na strani koja objašnjava rad svake funkcije.
● početak
Ikona
` U ovom priručniku, instrukcije označene sa "DVD (
)" su primenljive na DVDDVD
VIDEO i DVD-R/-RW diskove koji su snimani u Video modu, a zatim obrađivani.
Tamo gde se pominje određeni tip DVD diska, to je posebno označeno.
` Ako DVD-R/-RW disk nije pravilno snimljen u DVD Video formatu, neće moći da se reprodukuje
O korišćenju ovog korisničkog uputstva
1) Pre korišćenja ovog proizvoda obavezno se upoznajte sa Sigurnosnim uputstvima.(Vidi strane 3~4)
2) Ako se javi problem, pogledajte Rešavanje problema. (Vidi strane 61~62)
Copyright
© 2009 Samsung Electronics Co., Ltd.
Sva prava zadržana. Ovo korisničko uputstvo ili njegovi delovi ne mogu se umnožavati bez prethodnog
pisanog odobrenja Samsung Electronics Co.,Ltd.
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 7
2009-03-07 �� 2:51:12
početak
DVD (Digital Versatile Disc) nudi fantastične audio i video zapise zahvaljujući Dolby Digital surround zvuku
i tehnologiji video kompresije MPEG-2. Sada možete da uživate u ovim realističnim efektima u svom domu,
kao da se nalazite u bioskopu ili koncertnoj sali.
1
~ 6
DVD plejeri i diskovi su kodirani prema regionu. Ovi regionalni kodovi moraju da budu usklađeni da bi disk
mogao da se reprodukuje. Ako kodovi nisu usklađeni, disk se neće reprodukovati.
Broj regiona za ovaj plejer se nalazi na zadnjoj ploči plejera.
(Vaš DVD plejer će reprodukovati samo DVD diskove koji su označeni istim regionalnim kodovima.)
Diskovi koji se mogu reprodukovati
Tip diska
Oznaka (Logotip)
Snimljeni signali
Veličina diska
12 cm
DVD-VIDEO
VIDEO
8 cm
AUDIO-CD
DivX
COMPACT
AUDIO
DIGITAL AUDIO
AUDIO + VIDEO
Maks. vreme reprodukcije
Oko 240 min. (jednostrani)
Oko 480 min. (dvostrani)
Oko 80 min. (jednostrani)
Oko 160 min. (dvostrani)
12 cm
74 min.
8 cm
20 min.
12 cm
—
8 cm
—
Ne koristite sledeće tipove diskova!
~ LD, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-RAM i DVD-ROM diskovi se ne mogu reprodukovati ovim plejerom.
Ako se reprodukuju takvi diskovi, na TV ekranu se pojavljuje poruka <WRONG DISC FORMAT>.
~ DVD diskovi, koji su kupljeni u inostranstvu, možda neće moći da se reprodukuju ovim plejerom.
Ako se reprodukuju takvi diskovi, na TV ekranu se pojavljuje poruka <CAN'T PLAY THIS DISC PLEASE, CHECK
REGION CODE>.
Zaštita od kopiranja
~ Mnogi DVD diskovi su kodirani sa zaštitom od kopiranja. Zbog toga treba da povežete vaš DVD plejer samo
direktno na vaš TV aparat, ne na video rekorder. Povezivanje na video rekorder dovodi do izobličavanja slike DVD
diskova sa zaštitom od kopiranja.
~ Ovaj proizvod sadrži tehnologiju koja je zaštićena autorskim pravom, na osnovu izvesnih SAD patenata ili drugih
prava na intelektualnu svojinu koje poseduje Macrovision Corporation i drugi vlasnici prava.
Korišćenje ove tehnologije koja je zaštićena autorskim pravom mora da bude odobreno od strane korporacije
Macrovision, i predviđeno je za kućno i drugo ograničeno gledanje, osim ako korporacija Macrovision nije dala
drugačije odobrenje. Reinženjering ili demontaža su zabranjeni.
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 8
2009-03-07 �� 2:51:13
SER
Tip i karakteristike diska
Ovaj proizvod ne podržava sigurne multimedijalne datoteke (DRM).
❖ CD-R diskovi
● početak
~ Neki CD-R diskovi možda neće moći da se reprodukuju, što zavisi od uređaja kojim je disk sniman (CDrekorder ili PC) i stanja diska.
~ Koristite CD-R disk od 650MB/74 minuta.
Ne koristite CD-R diskove preko 700MB/80 minuta jer se oni možda neće moći reprodukovati.
~ Neki CD-RW (piši-briši) diskovi možda neće moći da se reprodukuju.
~ Samo CD-R diskovi koji su pravilno "zatvoreni" se mogu reprodukovati u potpunosti. Ako je sesija zatvorena,
ali je disk ostao otvoren, možda nećete moći potpuno da reprodukujete disk.
❖ CD-R MP3 diskovi
~ Samo CD-R diskovi sa MP3 datotekama u ISO 9660 ili Joliet formatu mogu da se reprodukuju.
~ Imena MP3 datoteka bi trebalo da sadrže 8 znakova ili manje i da ne sadrže prazna mesta ili specijalne
znakove (. / = +).
~ Koristite diskove koji su snimani brzinom kompresije/dekompresije podataka većom od 128Kbps.
~ Mogu se reprodukovati samo datoteke sa sufiksima “. mp3” i „.MP3“.
~ Može se reprodukovati samo disk koji je sniman u uzastopnim multisesijama. Ako na multisesijskom disku
postoji prazan deo, disk može da se reprodukuje samo do praznog dela.
~ Ako disk nije zatvoren, biće potrebno više vremena za početak reprodukovanja i možda neće moći da se
reprodukuju sve snimljene datoteke.
~ Kod datoteka koje su kodirane u formatu promenljive bit brzine (VBR), tj. datoteka koje su kodirane i malom i
velikom bit brzinom (npr., 32Kbps ~ 320Kbps), može doći do preskakanja tokom reproducije.
~ Može se reprodukovati maksimalno 500 naslova po CD-u.
~ Može se reprodukovati maksimalno 300 direktorijuma po CD-u.
❖ CD-R JPEG diskovi
~ Mogu se reprodukovati samo datoteke sa sufiksom “jpg”.
~ Ako disk nije zatvoren, biće potrebno više vremena za početak reprodukovanja i možda neće moći da se
reprodukuju sve snimljene datoteke.
~ Samo CD-R diskovi sa JPEG datotekama u ISO 9660 ili Joliet formatu mogu da se reprodukuju.
~ Imena JPEG datoteka bi trebalo da sadrže 8 znakova ili manje i da ne sadrže prazna mesta ili specijalne
znakove (. / = +).
~ Može se reprodukovati samo disk koji je sniman u uzastopnim multisesijama. Ako na multisesijskom disku
postoji prazan deo, disk će moći da se reprodukuje samo do praznog dela.
~ Na jednom CD-u se može sačuvati maksimalno 9.999 slika.
~ Prilikom reprodukovanja CD-a sa Kodak/Fuji slikama, samo JPEG datoteke u direktorijumu slika se mogu
reprodukovati.
~ Za diskove sa slikama, koji ne sadrže Kodak/Fuji slike, će možda biti potrebno više vremena za početak
reprodukovanja ili možda uopšte neće moći da se reprodukuju.
❖ DVD±R/RW, CD-R/RW DivX diskovi
~ Nove verzije programa za nekompatibilne formate nisu podržane.
(Primer : QPEL, GMC, rezolucije veće od 800 x 600 piksela, itd.)
~ Delovi sa velikom brzinom frejmova možda neće moći da se reprodukuju tokom reprodukcije DivX datoteke.
DivX® je digitalni video format koji je kreirao DivX, Inc. Ovo je uređaj sa DivX sertifikatom ili DivX
ultra sertifikatom koji reprodukuje DivX video zapise.
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 9
2009-03-07 �� 2:51:13
opis
PREDNjA PLočA
9
10
11
12
7
TASTER
STOP (
TASTER EJECT
PLAY/PAUSE (
TASTER FUNCTION
TUNING UP & SKIP (
TUNING DOWN & SKIP (
)
8
FIOKA ZA DISK
)
)
)
Podešavanje jačine zvuka
10
Utičnica za slušalice
11
AUX IN 1/ASC IN konektor
1
USB priključak
10
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 10
2009-03-07 �� 2:51:16
1
4 SER
zADNjA PLočA
● oPIS
5.1-CHANNEL SPEAKER OUTPUT KONEKTORI
Povežite prednje, centralne, zadnje i subwoofer zvučnike.
KONEKTORI ZA KOMPONENTNI VIDEO IZLAZ
Povežite TV aparat sa komponentnim video ulazima na ove konektore.
KONEKTOR ZA VIDEO IZLAZ
Povežite konektor TV aparata za video ulaz (VIDEO IN) na konektor
VIDEO OUT.
AUX IN 2 KONEKTORI
Povežite na 2CH analogni izlaz spoljnog uređaja (kao što je video rekorder)
PRIKLJUčAK ZA TX KARTICU (BEŽIčNI)
TX kartica omogućava komunikaciju između glavne jedinice i opcionog
pojačavača bežičnog prijemnika.
KONEKTOR ZA SPOLJNI DIGITALNI OPTIčKI ULAZ
Koristite je za povezivanje spoljne opreme sa digitalnim izlazom.
FM 75Ω KOAKSIJALNI KONEKTOR
Povežite FM antenu.
VENTILATOR ZA HLAĐENJE
Ventilator se uvek vrti kada je napajanje uključeno. Obezbedite najmanje 10 cm
slobodnog prostora sa svih strana ventilatora kada postavljate ovaj proizvod.
HDMI OUT KONEKTOR
Koristite HDMI kabl, povežite ovaj HDMI izlazni konektor na HDMI ulazni
konektor na vašem TV aparatu za sliku najboljeg kvaliteta.
11
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 11
2009-03-07 �� 2:51:25
daljinski upravljač
Prikaz daljinskog upravljača
22
1
2
3
23
24
4
5
6
7
8
9
25
26
27
28
10
11
29
12
17
30
31
32
33
34
35
18
19
20
21
36
37
38
13
14
15
16
12
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 12
2009-03-07 �� 2:51:27
Taster POWER
21
Taster SLOW, MO/ST
2
Taster DVD RECEIVER
22
Taster EJECT
3
Taster TV
23
Taster SOURCE
4
Numerički (0~9) tasteri
5
AUDIO button
6
STEP button
7
Tasteri Tuning Preset/CD Skip
8
9
Taster VOLUME
10
Taster REMAIN
11
Taster MENU
12
Kursor/ENTER taster
13
Taster INFO
14
Taster PL II EFFECT
15
Taster PL II MODE
24
Taster DVD
Taster TUNER
Taster PORT
Taster AUX
25
Taster SUBTITLE
26
Taster PAUSE
27
Taster MUTE
28
Taster TUNING/CH
29
Taster RETURN
30
Taster EXIT
31
Taster DSP/EQ
32
Taster CANCEL
33
Taster SOUND EDIT
34
Taster AUDIO UPSCALE / P.BASS
35
Taster S.VOL
36
Taster SLEEP
16
Taster TUNER MEMORY, SD(standardna
definicija)/HD(visoka definicija)
17
Taster ZOOM
37
Taster ASC
18
Taster REPEAT
38
Taster DIMMER
19
Taster CD RIPPING
20
Taster LOGO
● remote control
Taster PLAY
Taster STOP
Tasteri SEARCH
SER
1
Stavljanje baterija u daljinski upravljač
1.Podignite poklopac
na poleđini daljinskog
upravljača, kao što je
prikazano.
M
2.Stavite dve baterije veličine AAA size.
Pobrinite se da se “+” i “–” kontakti baterija poklapaju
sa crtežom unutar odeljka za baterije.
3.Ponovo postavite poklopac.
Pri standardnoj upotrebi
televizora baterije će trajati oko
jednu godinu.
Pridržavajte se sledećih mera opreza radi sprečavanja curenja ili pucanja ćelija:
`
`
`
`
Stavite baterije u daljinski upravljač tako da se polovi poklope : (+) na (+) i (–) na (–).
Koristite
pravilan tip baterija. Baterije koje izgledaju slično mogu da se razlikuju po naponu.
Uvek zamenite obe baterije istovremeno.
Ne izlažite baterije toploti ili plamenu.
13
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 13
2009-03-07 �� 2:51:30
daljinski upravljač
PoDEŠAVANjE DALjINSkog UPRAVLjAčA
Uz pomoć ovog daljinskog upravljača možete upravljati izvesnim funkcijama vašeg TV aparata.
kada upravljate TV aparatom pomoću daljinskog upravljača
1. Pritisnite taster TV da podesite daljinski upravljač na TV mod.
. Pritisnite taster PoWER da uključite TV aparat.
. Dok držite pritisnut taster PoWER, upišite odgovarajući
kod za vašu marku TV aparata.
~ Ako za vaš TV aparat postoji više kodova, unosite jedan
po jedan kod da biste odredili koji od njih funkcioniše.
Primer : za Samsung TV aparat
Dok držite pritisnut taster PoWER, uz pomoć numeričkih
tastera unesite 00, 15, 16, 17 i 40.0.
4. Ako se TV aparat isključi, podešavanje je završeno.
~ Možete da koristite tastere TV POWER, VOLUME,
CHANNEL i numeričke tastere (0~9).
M
` Daljinski upravljač možda neće moći da radi sa nekim markama TV aparata. Takođe, neke operacije možda
neće biti moguće, zavisno od marke vašeg TV aparata.
` Ako ne podesite daljinski upravljač prema kodu za marku vašeg TV aparata, daljinski upravljač će raditi sa
Samsung TV aparatom prema unapred zadatoj postavci
Radni domet daljinskog upravljača
Daljinski upravljač se može koristiti do oko 7 metara u pravoj liniji. Takođe
se može upravljati pod horizontalnim uglom do 30° u odnosu na senzor
za daljinsku kontrolu.
14
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 14
2009-03-07 �� 2:51:31
SER
Spisak kodova za marke TV aparata
Marka
Kod
Br.
Marka
1
Admiral (M.Wards)
56, 57, 58
44
MTC
Kod
18
2
A Mark
01, 15
45
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
3
Anam
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,
46
Nikei
03
12, 13, 14
47
Onking
03
4
AOC
01, 18, 40, 48
48
Onwa
03
5
Bell & Howell (M.Wards)
57, 58, 81
49
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
6
Brocsonic
59, 60
50
Penney
18
7
Candle
18
51
Philco
03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
8
Cetronic
03
52
Philips
15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
9
Citizen
03, 18, 25
53
Pioneer
63, 66, 80, 91
10
Cinema
97
54
Portland
15, 18, 59
11
Classic
03
55
Proton
40
12
Concerto
18
56
Quasar
06, 66, 67
13
Contec
46
57
Radio Shack
17, 48, 56, 60, 61, 75
14
Coronado
15
58
RCA/Proscan
18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
59
Realistic
03, 19
16
Croslex
62
60
Sampo
40
17
Crown
03
61
Samsung
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49,
18
Curtis Mates
59, 61, 63
19
CXC
03
62
Sanyo
19, 61, 65
20
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90
63
Scott
03, 40, 60, 61
64
Sears
15, 18, 19
21
Daytron
40
65
Sharp
15, 57, 64
22
Dynasty
03
66
Signature 2000 (M.Wards)
57, 58
23
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85
67
Sony
50, 51, 52, 53, 55
24
Fisher
19, 65
68
Soundesign
03, 40
25
Funai
03
69
Spectricon
01
26
Futuretech
03
70
SSS
18
27
General Electric (GE)
06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
71
Sylvania
18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
28
Hall Mark
40
72
Symphonic
61, 95, 96
29
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
73
Tatung
06
30
Inkel
45
74
Techwood
18
31
JC Penny
56, 59, 67, 86
75
Teknika
03, 15, 18, 25
32
JVC
70
76
TMK
18, 40
33
KTV
59, 61, 87, 88
77
Toshiba
19, 57, 63, 71
34
KEC
03, 15, 40
78
Vidtech
18
35
KMC
15
79
Videch
59, 60, 69
36
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
80
Wards
15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
37
Luxman
18
81
Yamaha
18
38
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71
82
York
40
39
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89
83
Yupiteru
03
40
Marantz
40, 54
84
Zenith
58, 79
41
Matsui
54
85
Zonda
01
42
MGA
18, 40
86
Dongyang
03, 54
43
Mitsubishi/MGA
18, 40, 59, 60, 75
● remote control
Br.
59, 60, 98
15
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 15
2009-03-07 �� 2:51:32
povezivanja
Ovaj odeljak obuhvata različite načine povezivanja Digitalnog kućnog bioskopa sa drugim spoljnim
komponentama.
Pre nego što pomerite ili instalirate ovaj proizvod, proverite da li je isključeno napajanje i iskopčajte mrežni
kabl.
Povezivanje zvučnika
L
SW
R
2,5 do 3 dimenzije TV ekrana
Položaj Digitalnog kućnog bioskopa
Stavite ga na stalak ili policu ormana ili ispod stalka za TV.
Izbor mesta za slušanje
Mesto za slušanje bi trebalo da bude udaljeno od TV aparata za 2,5 do 3 dimenzije TV ekrana.
Primer : Za TV aparate od 32" - 2~2,4m
Za TV aparate od 55" - 3,5~4m
Prednji zvučnici ei
Ove zvučnike stavite ispred svog mesta za slušanje, tako da budu okrenuti prema (oko 45°) vama.
Stavite zvučnike tako da njihovi visokotonci budu u visini vaših ušiju.
Poravnajte prednju stranu prednjih zvučnika sa prednjom stranom centralnog zvučnika ili ih stavite malo
ispred centralnih zvučnika.
Subwoofer g
Pozicija subwoofer zvučnika nije toliko kritična. Stavite ga gde god želite.
Centralni zvučnik f
Najbolje je da ga instalirate na istoj visini sa prednjim zvučnicima. Možete ga instalirati i neposredno iznad ili
ispod TV aparata.
Zadnji zvučnici hj
Stavite ove zvučnike iza vašeg mesta za slušanje. Ako nema dovoljno prostora, ove zvučnike stavite tako da
budu okrenuti jedan prema drugom. Stavite ih na oko 60 do 90cm (2 do 3 stope) iznad vaših ušiju, tako da
budu malo nagnuti nadole.
* Za razliku od prednjih i centralnih zvučnika, zadnji zvučnici se koriste uglavnom za obradu zvučnih efekata i
zvuk neće dolaziti iz njih sve vreme.
16
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 16
2009-03-07 �� 2:51:32
SER
Povezivanje zvučnika
1. Pritisnite papučicu konektora na poleđini zvučnika.
. Ubacite crni izvod u crni konektor (–) i crvenu izvod u crveni (+)
konektor, a zatim otpustite papučicu.
. Povežite spojne priključke na zadnjoj ploči Kućnog bioskopa.
~ Uverite se da boje konektora zvučnika odgovaraju spojnim
priključcima.
Crno
Crveno
● PoVEzIVANjA
HT-X725/HT-X725G
Prednji zvučnik (R)
Prednji zvučnik (L)
Subwoofer
Centralni zvučnik
Zadnji zvučnik (R)
Zadnji zvučnik (L)
1
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 17
2009-03-07 �� 2:51:36
povezivanja
Povezivanje zvučnika (nastavak)
HT-TX725/HT-TX725G
Prednji zvučnik (R)
Prednji zvučnik (L)
Subwoofer
Centralni zvučnik
Zadnji zvučnik (R)
Zadnji zvučnik (L)
` Nemojte dozvoliti da se deca igraju sa ili blizu zvučnika. Mogla bi se povrediti ako zvučnik padne.
` Kada povezujete kablove zvučnika na zvučnike, pazite na ispravan polaritet (+/­–).
` Držite subwoofer zvučnik van domašaja dece kako bi se sprečila mogućnost da deca stavljaju svoje ruke ili
strane predmete u kanal (otvor) subwoofer zvučnika.
` Ne vešajte subwoofer zvučnik na zid kroz ovaj kanal (otvor).
M
` Ako stavite zvučnik blizu vašeg TV aparata, boja ekrana bi mogla da se izobliči zbog magnetnog polja koje
stvara zvučnik. Ako se to desi, udaljite zvučnik od vašeg TV aparata.
18
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 18
2009-03-07 �� 2:51:39
Da biste zadnje zvučnike povezali bežično, morate da kupite bežični prijemni modul i TX karticu od svog prodavca
Samsung uređaja.
SER
PoVEzIVANjE oPCIoNog BEŽIčNog PRIjEMNog PojAčALA
Ako ste kupili bežični prijemni modul (SWA-4000)
ovaj proizvod (HT-X725/HT-X725G/HT-TX725/HT-TX725G) treba povezivati samo sa SWA-4000.
HT-X725/HT-X725G
Prednji zvučnik (L)
● PoVEzIVANjA
Zadnji zvučnik (R)
Prednji zvučnik (R)
Zadnji zvučnik (L)
Subwoofer
Centralni zvučni
MODUL BEŽIČNOG PRIJEMNIKA
HT-TX725/HT-TX725G
Prednji zvučnik (L)
Prednji zvučnik (R)
Zadnji zvučnik (R)
Zadnji zvučnik (L)
Subwoofer
Centralni zvučni
MODUL BEŽIČNOG PRIJEMNIKA
1. Povežite prednje, centralne i Subwoofer zvučnike sa DVD
plejerom u skladu sa stranicama 17~18.
. Kada je DVD plejer isključen, ubacite TX karticu u priključak za TX
karticu (WIRELESS) na zadnjoj ploči glavne jedinice.
~ Držite TX karticu tako da zaobljena stranica bude okrenuta na
gore i ubacite karticu u priključak.
~ TX kartica omogućava komunikaciju između glavne jedinice i
bežičnog prijemnika.
. Povežite levi i desni zadnji zvučnik na bežični prijemni modul.
4. Priključite mrežni kabl modula bežičnog prijemnika u zidnu utičnicu.
Zaobljena strana je
okrenuta na
gore
TX kartica
1
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 19
2009-03-07 �� 2:51:47
povezivanja
POVEZIVANJE OPCIONOG BEŽIČNOG PRIJEMNOG POJAČALA (nastavak)
M
` Stavite bežični prijemni modul iza mesta za slušanje. Ako je bežični prijemni modul suviše blizu glavne jedinice,
zbog ometanja se može primetiti izvesno prekidanje zvuka.
` Ako blizu sistema koristite uređaj kao što je mikrotalasna pećnica, bežična LAN kartica ili neki drugi uređaj koji
koristi istu frekvenciju (5,8GHz), zbog ometanja se može primetiti izvesno prekidanje zvuka.
` Domet prenosa radio talasa je oko 10m, ali to može da varira u zavisnosti od vaše radne sredine. Ako se
između glavne jedinice i bežičnog prijemnog modula nalazi armirani ili metalni zid, sistem možda uopšte neće
funkcionisati zato što radio talasi ne mogu da prodru kroz metal.
` Ako glavna jedinica ne uspostavi bežičnu vezu, sistemu je potrebna ID postavka između glavne jedinice i
bežičnog prijemnog modula. Kada se glavna jedinica isključi, pritisnite numeričke tastere "0""1""3""5"
na daljinskom upravljaču i glavna jedinica će se uključiti. Kada je bežični prijemni modul uključen, pritisnite
taster "ID SET" na zadnjoj strani jedinice 5 sekundi.
J
` Ne stavljajte ni jednu drugu karticu osim TX kartice koja je namenjena za ovaj proizvod. Proizvod bi se mogao
oštetiti ili se kartica ne bi mogla lako izvaditi.
` Ne stavljajte TX karticu naopako ili u obrnutom smeru.
` TX karticu umetnite kada je DVD plejer isključen. Umetanje kartice kada je uređaj uključen može prouzrokovati
problem.
` Ako je TX kartica umetnuta, zvuk se ne šalje preko konektora za zadnje zvučnike na glavnoj jedinici.
` Bežična prijemna antena je ugrađena u bežični prijemni modul. Držite jedinicu dalje od vode i vlage.
` Da obezbedite optimalno slušanje, pobrinite se da prostor oko lokacije bežičnog prijemnog modula bude čist,
bez ikakvih prepreka.
` Ako se iz zadnjih bežičnih zvučnika ne čuje nikakav zvuk, prebacite mod na DVD 5.1-kanalni
ili Dolby ProLogic II.
` U 2-CH modu se neće čuti nikakav zvuk iz bežičnih zadnjih zvučnika.
20
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 20
2009-03-07 �� 2:51:48
SER
PoVEzIVANjE VIDEo IzLAzA NA VAŠ TV APARAT
Izaberite jedan od četiri načina povezivanja sa TV aparatom.
● PoVEzIVANjA
NAČIN2
NAČIN3
(isporučen)
NAČIN1
NAčIN 1 : HDMI
Povežite HDMI kabl (nije isporučen) od HDMI OUT konektora na zadnjoj ploči DVD plejera na HDMI IN
konektor na vašem TV aparatu.
NAčIN 2 : komponentni video
Ako vaš televizor ima ulaze za komponentne video signale, povežite kabl za komponentni video signal
(nije isporučen) od konektora za komponente video izlaze (PR, PB i Y) na zadnjoj ploči DVD plejera na
konektore za komponentne video ulaze na vašem TV aparatu.
NAčIN 3 : kompozitni video
Povežite isporučeni video kabl od VIDEO OUT konektora na zadnjoj ploči DVD plejera na VIDEO IN
konektor na vašem TV aparatu.
M
` Ovaj proizvod radi u modu isprepletanog skeniranja slike 576i (480i) za komponentni izlaz.
` Ako koristite HDMI kabl za povezivanje Samsung TV aparata sa DVD plejerom, možete da koristite daljinski
upravljač TV aparata za upravljanje Kućnim bioskopom. To je moguće samo kod SAMSUNG TV aparata koji
podržavaju Anynet+(HDMI-CEC).
` Proverite ' logo (Ako vaš TV aparat ima ' logo, onda podržava Anynet+ funkciju.)
1
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 21
2009-03-07 �� 2:51:53
povezivanja
Povezivanje video izlaza na vaš TV aparat (nastavak)
Funkcija automatske HDMI detekcije
Video izlaz plejera se automatski prebacuje u HDMI mod kada se HDMI kabl povezuje dok je napajanje
uključeno.
~ HDMI (Interfejs za multimedije visoke definicije)
HDMI je interfejs koji omogućava digitalan prenos video i audio podataka preko samo jednog
konektora.
Korišćenjem HDMI, DVD kućni bioskop prenosi digitalne video i audio signale i prikazuje živopisne slike
na TV aparatu koji ima ulazni HDMI konektor.
~ Opis HDMI veze
HDMI konektor - Podržava video i digitalne audio podatke.
- HDMI šalje samo čist digitalni signal do TV aparata.
- Ako vaš TV aparat ne podržava HDCP (Širokopojasna zaštita digitalnog sadržaja), na ekranu se
pojavljuje slučajni šum.
~ Zašto Samsung koristi HDMI?
Analogni TV aparati zahtevaju analogni video/audio signal. Međutim, kada se reprodukuje DVD,
podaci koji se prenose na TV su digitalni. Zato je potreban ili digitalni/analogni konvertor (u DVD
kućnom bioskopu) ili analogni/digitalni konvertor (u TV aparatu). Tokom ove konverzije, kvalitet slike se
pogoršava zbog šuma i gubitka signala. HDMI tehnologija je superiorna zato što ne zahteva D/A
konverziju i predstavlja čist digitalni signal od plejera do vašeg TV aparata.
~ Šta je HDCP?
HDCP (Širokopojasna zaštita digitalnog sadržaja) predstavlja sistem za zaštitu od kopiranja sadržaja
DVD diskova koji se prenose preko HDMI. On obezbeđuje sigurnu digitalnu vezu između video izvora
(PC, DVD, itd.) i prikaznog uređaja (TV, projektor, itd.). Sadržaj se šifrira na izvornom uređaju radi
sprečavanja pravljenja neovlašćenih kopija.
~ Šta je Anynet+?
Anynet+ je praktična funkcija koja nudi povezani rad ovog uređaja preko Samsung TV aparata sa
Anynet+ funkcijom.
- Ako vaš Samsung TV ima ' logo, onda podržava Anynet+ funkciju.
- Ako uključite plejer i ubacite disk, plejer će početi da reprodukuje disk, a TV aparat će se automatski
uključiti i prebaciti u HDMI mod.
- Ako uključite plejer sa već ubačenim diskom i pritisnete taster Play, TV se automatski uključuje i
prebacuje u HDMI mod.
BD Wise (samo za Samsung proizvode)
Možete da izaberete da koristite meni BD Wise samo ako je Samsung kućni bioskop putem HDMI kabla povezan na
Samsung TV koji podržava BD Wise.
~ Šta je BD Wise?
BD Wise automatski podešava BD Wise-kompatibilne Samsung proizvode na
postavke koje su za njih optimalne.
Ova opcija je omogućena samo ako su BD Wise-kompatibilni Samsung proizvodi
međusobno povezani pomoću HDMI kabla.
~ Za upotrebu opcije BD Wise
1. Upotrebite HDMI kabl da povežete Samsung kućni bioskop sa BD Wise-
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
kompatibilnim Samsung televizorom.
2. BD Wise meni podesite na "Uključeno“ i kod Samsung kućnog bioskopa i kod Samsung televizora.
- To će optimizirati kvalitet slike u skladu sa sadržajem (na disku, DVD-u, itd) koji želite da reprodukujete.
- To će takođe optimizirati kvalitet slike između kućnog bioskopa i vašeg BD Wise-kompatibilnog Samsung televizora.
M
` Ako želite da promenite rezoluciju u BD Wise modu, BD mod morate prvo da postavite na „Isključeno“.
` Ako BD Wise mod podesite na “isključeno“, rezolucija povezanog TV aparata se automatski prilagođava na maksimalnu rezoluciju.
` BD Wise se onemogućava ako je plejer povezan na uređaj koji ne podržava opciju BD Wise.
22
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 22
2009-03-07 �� 2:51:54
SER
HDMI FUNkCIjA
Izbor rezolucije
M
` Ako TV aparat ne podržava konfigurisanu rezoluciju, nećete
moći dobro da vidite sliku.
` Ako je HDMI kabl povezan, ne predaju se kompozitni i
komponentni video signali.
● PoVEzIVANjA
Ova funkcija omogućava korisniku da izabere rezoluciju ekrana
za HDMI izlaz.
U Stop modu pritisnite i držite pritisnutim taster SD/HD (standardna
definicija / visoka definicija) na daljinskom upravljačku duže od 5
sekundi.
~ Raspoložive rezolucije za HDMI izlaz su 576p (480p), 720p,
1080i/1080p.
~ SD(standardna definicija) rezolucija je 576p(480p), a HD
(visoka definicija) rezolucija je 720p, 1080i/1080p.
Unapred zadata vrednost HDMI izlaza je 576p (480p).
zašto koristiti HDMI (Interfejs za
multimedije visoke definicije)?
Ovaj uređaj vrši digitalan prenos
DVD video signala bez njegovog
pretvaranja u analogni signal.
Dobićete jasnije digitalne slike ako
koristite HDMI vezu.
` Pogledajte korisnički priručnik za vaš TV aparat za više informacija
o tome kako se bira izvor ulaznog video signala za TV aparat.
korišćenje Anynet+(HDMI-CEC)
Anynet+ je funkcija koja vam omogućava da upravljate drugim
Samsung uređajima preko daljinskog upravljača za Samsung TV-a.
Anynet+ se može koristiti povezivanjem ovog Kućnog bioskopa na
SAMSUNG TV korišćenjem HDMI kabla. To je moguće samo kod
SAMSUNG TV aparata koji podržavaju opciju Anynet+.
1. Povežite glavnu jedinicu Kućnog bioskopa sa Samsung TV
aparatom pomoću HDMI kabla. (Vidi stranu 21)
. Uključite Anynet+ funkciju na vašem TV aparatu.
(Pogledajte uputstvo za TV aparat za više informacija.)
~ Možete da upravljate Kućnim bioskopom preko daljinskog
upravljača TV aparata. (Raspoloživi tasteri za TV :
,
,
,
, , i , tasteri, ~ taster)
Ako izaberete TV
Postavite Anynet+(HDMI-CEC) na on pritiskanjem tastera
Anynet+ na vašem TV aparatu.
~ Receiver : on : Možete da slušate zvuk preko Kućnog
bioskopa.
~ Receiver : off : Možete da slušate zvuk preko TV aparata.
Sa Anynet+ funkcijom
Možete da upravljate ovom jedinicom,
uključite vaš TV aparat ili pogledate film
tako što ćete pritisnuti taster Play na
daljinskom upravljaču vašeg Samsung
TV aparata.
MoVE
MoVE
ENTER
ENTER
EXIT
EXIT
Move
Ako izaberete THEATER
Izaberite THEATER to connector i postavite opciju za svaku od
dole navedenih stavki
~ View TV : Ako je Anynet+(HDMI-CEC) postavljena na on
MoVE
ENTER
EXIT
i ako ste izabrali View TV, kućni bioskop će se
automatski prebaciti u mod digitalnog ulaza.
~ THEATER Menu : Možete da pristupite i upravljate menijem
za Kućni bioskop.
~ THEATER operation : Prikazaće se informacije o reprodukciji diska Kućnog bioskopa.
Možete da upravljate funkcionisanjem diska Kućnog bioskopa, kao što je naslov,
poglavlje i promena titla.
~ Receiver : on : Možete da upravljate funkcionisanjem diska Kućnog bioskopa, kao što je naslov,
poglavlje i promena titla.
~ Receiver : off : Možete da slušate zvuk preko TV aparata.
Move
M
Enter
Exit
Enter
Exit
` Funkcija Theater je dostupna samo kada zvuk slušate preko Kućnog bioskopa sa povezanim digitalnim
optičkim kablom.
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 23
2009-03-07 �� 2:51:57
povezivanja
Povezivanje audio signala sa spoljnih komponenata
AUX1 : Povezivanje na spoljnu komponentu/MP3 plejer
Komponente kao što je MP3 plejer
Audio kabl
(nije isporučen)
Audio IZLAZ
1. Povežite AUX IN 1 (audio) na Kućnom bioskopu na Audio Out spoljne komponente/MP3 plejera.
. Pritisnite taster AUX na daljinskom upravljaču da biste izabrali AUX1 ulaz.
~ Možete da koristite i taster FUNCTION na glavnoj jedinici.
Modovi se menjaju na sledeći način :
DVD/CD  DIGITAL  AUX1  AUX2  USB  BT AUDIO  TUNER.
24
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 24
2009-03-07 �� 2:51:58
oPTICAL : zadnja ploča
Optički kabl
(nije isporučen)
Ako spoljna analogna
komponenta ima samo jedan
audio izlaz (Audio Out), povežite
bilo levi ili desni.
Spoljna analogna
komponenta
● PoVEzIVANjA
Audio kabl (nije isporučen)
SER
AUX2 : zadnja ploča
Spoljna digitalna
komponenta
AUX2 : Povezivanje na spoljnu analognu komponentu
Analogne komponente kao što je video rekorder.
1. Povežite AUX IN 2 (audio) na Kućnom bioskopu na Audio Out spoljne analogne komponente.
~ Vodite računa o bojama konektora.
. Pritisnite taster AUX na daljinskom upravljaču da biste izabrali AUX 2 ulaz.
~ Možete da koristite i taster FUNCTIoN na daljinskom upravljaču.
Modovi se menjaju na sledeći način :
DVD/CD  DIgITAL  AUX1  AUX2  USB  BT AUDIo  TUNER.
M
` Možete da povežete Video Output konektor na vašem video rekorderu na TV aparat i da povežete Audio Output
konektore video rekordera na ovaj proizvod.
oPTICAL : Povezivanje na spoljnu digitalnu komponentu
Digitalne komponente kao što je kablovski dekoder/satelitski prijemnik (dekoder).
1. Povežite Digital Input (OPTICAL) na Kućnom bioskopu na Digital Output spoljne digitalne komponente.
. Pritisnite taster AUX na daljinskom upravljaču da biste izabrali DIgITAL.
~ Možete da koristite i taster FUNCTIoN na daljinskom upravljaču.
Modovi se menjaju na sledeći način :
DVD/CD  DIgITAL  AUX1  AUX2  USB  BT AUDIo  TUNER.
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 25
2009-03-07 �� 2:52:02
povezivanja
PoVEzIVANjE FM ANTENE
1. Povežite isporučenu FM antenu na konektor FM 75Ω COAXIAL
. Polako pomerajte žicu antene dok ne nađete mesto sa dobrim prijemom, a zatim je učvrstite na zid ili
neku drugu čvrstu površinu.
FM antena (isporučena)
M
` Ova jedinica ne prima AM emisije.
Ventilator za hlađenje
Ventilator za hlađenje dovodi hladan vazduh na jedinicu radi sprečavanja pregrevanja.
Molimo da se pridržavate sledećih mera opreza radi vaše bezbednosti.
~ Obezbedite dobro provetravanje jedinice. Ako jedinica ima lošu ventilaciju, temperatura u jedinici može
da poraste i ošteti jedinicu.
~ Ne blokirajte ventilator za hlađenje ili otvore za ventilaciju. (Ako su ventilator ili otvori za ventilaciju
pokriveni novinama ili tkaninom, u jedinici se može stvoriti toplota i prouzrokovati požar.)
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 26
2009-03-07 �� 2:52:08
SER
pre korišćenja vašeg kućnog bioskopa
Daljinski upravljač DVD kućnog bioskopa se može koristiti za upravljanje Samsung TV aparatom.
1. Priključite mrežni kabl glavne jedinice na AC napajanje.
● PRE koRIŠćENjA VAŠEg kUćNog BIoSkoPA
. Pritisnite taster DVD RECEIVER da biste upravljali DVD
kućnim bioskopom.
. Pritisnite taster FUNCTIoN na glavnoj jedinici ili taster DVD
na daljinskom upravljaču da biste omogućili reprodukovanje
DVD/CD-a.
4. Pritisnite taster TV da podesite daljinski upravljač na TV
mod.
. Pritisnite taster PoWER da uključite vaš TV aparat preko
ovog daljinskog upravljača.
VIDEO
. Pritisnite taster SoURCE da izaberete VIDEO mod na vašem
TV aparat
Izbor video formata
Pritisnite i držite pritisnut numerički taster 7 na daljinskom upravljaču duže od 5 sekundi.
~ Prema unapred zadatoj postavci, video format je postavljen na
"PAL".
~ Na displeju će se pojaviti "NTSC" ili "PAL". Sada kratko pritisnite
numerički taster 7 da izaberete "NTSC" ili "PAL" .
~ Svaka zemlja ima drugačiji standard formata.
~ Za normalnu reprodukciju, video format diska mora biti isti kao video
format vašeg TV aparata.
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 27
2009-03-07 �� 2:52:10
reprodukcija
REPRoDUkoVANjE DISkA
B
1. Stavite disk vertikalno u otvor za ulaganje diska.
~ Polako stavite disk u fioku tako da nalepnica na disku bude
okrenuta nagore.
. Zatvorite fioku pritiskanjem tastera PLAY (
~ Reprodukcija počinje automatski.
).
za zaustavljanje reprodukcije, pritisnite taster SToP (@) tokom reprodukcije.
~ Ako se pritisne jednom, na ekranu se prikazuje PRESS PLAY, a mesto zaustavljanja će biti sačuvano
u memoriji. Ako se pritisne taster PLAY (
) ili ENTER, reprodukcija se nastavlja od mesta
zaustavljanja. (To funkcioniše samo sa DVD diskovima.)
~ Ako se pritisne dvaput, na ekranu se prikazuje SToP, a ako se pritisne taster PLAY (
),
reprodukcija kreće od početka.
Da privremeno zaustavite reprodukciju, pritisnite taster PAUSE (
~ Da nastavite reprodukciju, pritisnite ponovo taster PLAY (
).
M
) u toku reprodukcije.
` Zavisno od sadržaja diska, početni ekran može da izgleda drugačije.
` Piratski diskovi neće raditi na ovom plejeru zato što krše CSS (Sistem kodiranja sadržaja : sistem za zaštitu od
kopiranja) preporuke.
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 28
2009-03-07 �� 2:52:10
SER
MP3/WMA-CD REPRoDUkCIjA
CD sa podacima (CD-R, CD-RW) kodiranim u MP3/WMA formatu se mogu reprodukovati.
A
● REPRoDUkCIjA
1. Stavite MP3/WMA disk.
~ Na ekranu će se pojaviti meni za MP3/WMA i
reprodukcija će početi.
~ Izgled menija zavisi od MP3/WMA diska.
~ WMA-DRM datoteke se ne mogu reprodukovati.
. U Stop modu koristite taster kursora ,,, da izaberete
album, a zatim pritisnite taster ENTER.
~ Koristite taster kursora , da izaberete numeru.
. Da promenite album, koristite taster kursora ,,,
da izaberete drugi album u Stop modu, a zatim pritisnite
taster ENTER.
4. Pritisnite taster SToP (@) da zaustavite reprodukciju.
M
` Zavisno od moda snimanja, neki MP3/WMA CD-i se ne mogu reprodukovati.
` Sadržaj MP3 CD-a zavisi od formata MP3/WMA numera koje su snimljene na disku.
To play a file icon in the screen,
~ Pritiskajte taster kursora ,,, u Stop modu i izaberite željenu ikonu iz gornjeg dela
menija.
Ikona za muzičku datoteku : Da reprodukujete samo muziku, izaberite ikonu
Ikona za slikovnu datoteku : Da gledate samo slike, izaberite ikonu
.
Ikona za filmske datoteke : Da gledate samo filmove, izaberite ikonu
Ikona za sve datoteke : Da pogledate sve datoteke, izaberite ikonu
.
.
.
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 29
2009-03-07 �� 2:52:12
reprodukcija
REPRoDUkCIjA jPEg DAToTEkE
Slike koje su snimljene digitalnim fotoaparatom ili kamkorderom ili JPEG datoteke na računaru mogu da se sačuvaju
na CD-u i da se kasnije reprodukuju uz pomoć ovog Kućnog bioskopa.
G
Funkcija rotiraj/okreni
Pritiskajte taster kursora ,,, tokom reprodukcije.
taster: Okreni vertikalno
Originalna slika
taster: Rotiraj za
90° suprotno
smeru kazaljke
sata
taster: Rotiraj za 90°
u smeru kazaljke sata
taster: Okreni horizontalno
M
` Najveće rezolucije koje podržava ovaj proizvod su 5120 x 3480 (ili 19.0 mega piksela) za standardne JPEG
datoteke i 2048 x 1536 (ili 3.0 mega piksela) za progresivne slikovne datoteke.
0
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 30
2009-03-07 �� 2:52:14
Funkcije koje su opisane na ovoj strani važe samo za reprodukciju DivX diska.
Preskoči napred/nazad
SER
REPRoDUkCIjA DIVX DISkA
D
Brza reprodukcija
● REPRoDUkCIjA
U toku reprodukcije pritisnite taster [,].
~ Ide na sledeću datoteku kad god pritisnete taster ] ako
ima više od 2 datoteke na disku.
~ Ide na prethodnu datoteku kad god pritisnete taster
[ ako ima više od 2 datoteke na disku.
D
U toku reprodukcije, pritisnite taster (,).
Da biste disk reprodukovali većom brzinom, pritisnite taster
( ili ) tokom reprodukcije.
Svaki put kada pritisnete jedan od ova dva tastera, brzina
reprodukcije će se menjati na sledeći način:
2x  4x  8x  32x  Normal.
5 minuta
D
U toku reprodukcije pritiskajte taster kursora ,.
~ Reprodukcija preskače 5 minuta unapred kad god pritisnete taster kursora .
~ Reprodukcija preskače 5 minuta unazad kad god pritisnete taster kursora .
Prikaz za zvuk
D
Pritisnite taster AUDIo.
~ Ako ima više jezika zvuka, možete da ih menjate.
~ Svaki put kada pritisnete taster, vaš izbor se menja
između AUDIo (1/N, 2/N ...) i .
M`
se prikazuje kada postoji samo jedan podržani jezik na
disku.
Prikaz za titl
D
Pritisnite taster SUBTITLE.
~ Svaki put kada pritisnete taster, vaš izbor se menja između
SUBTITLE (1/N, 2/N ...) i SUBTITLE oFF.
~ Ako vaš disk ima samo jednu datoteku titla, on će se
automatski prikazati.
~ Pogledajte broj 2 (Funkcija naslova) dole za više informacija
u vezi upotrebe titlova sa DivX diskovima.
1
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 31
2009-03-07 �� 2:52:15
reprodukcija
REPRoDUkCIjA DIVX DISkA (nastavak)
D
Ako disk ima više od jedne datoteke titlova
Ako disk ima više od jedne datoteke titlova, unapred zadati titl možda neće
odgovarati filmu i moraćete da izaberete titl za vaš jezik na sledeći način:
1. U Stop modu, pritiskajte taster kursora $, % da izaberete željeni
titl ( ) iz menija na TV ekranu, a zatim pritisnite taster ENTER.
. Kada izaberete željenu DivX datoteku sa TV ekrana, film će se
normalno reprodukovati.
DivX(kompresija digitalnog video zapisa za Internet)
DivX je format video datoteke koji je razvio Microsoft i bazira se na tehnologiji kompresije MPEG4 za obezbeđivanje audio i video
podataka preko Interneta u realnom vremenu.
MPEG4 se koristi za dekodiranje video signala, a MP3 za dekodiranje audio signala, tako da korisnici mogu da gledaju film sa
skoro DVD kvalitetom audio i video zapisa.
1. Podržani formati
Ovaj proizvod podržava sledeće formate medija. Ako nisu podržani ni audio ni video formati, korisnik može da primeti
probleme kao što su loše slike ili nedostatak zvuka.
Podržani video formati
Format
AVI
WMV
Podržane verzije
DivX3.11~DivX5.1, XviD
V1/V2/V3/V7
Podržani audio formati
Format
MP3
WMA
AC3
DTS
Bit brzina
80~384kbps
56~128kbps
128~384kbps
1.5Mbps
44.1/48khz
44.1khz
Frekvencija semplovanja
44.1khz
~ DivX datoteke, uključujući i audio i video datoteke, kreirane u DTS formatu, mogu da podrže samo do 6Mbps.
~ Proporcija ekrana : Iako je unapred zadata DivX rezolucija 640x480 piksela, ovaj proizvod podržava do 800x600 piksela.
Rezolucije TV ekrana veće od 800 neće biti podržane.
~ Kada reprodukujete disk čija je frekvencija semplovanja veća od 48khz ili 320kbps, tokom reprodukcije možete primetiti
podrhtavanje ekrana.
2. Funkcija naslova
~ Morate da imate neko iskustvo sa izdvajanjem video zapisa i uređivanjem da biste pravilno koristili ovu funkciju.
~ Da biste koristili funkciju naslova, sačuvajte datoteku opisa (*.smi) pod istim imenom koje ima DivX datoteka (*.avi) i u
istom direktorijumu.
Primer. Osnovni direktorijum
Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
~ Do 60 alfanumeričkih znakova ili 30 istočnoazijskih znakova (2 bajta znakova kao što su korejski i kineski) za ime
datoteke.
~ O DIVX VIDEO FORMATU: DivX® je digitalni video format koji je kreirala kompanija DivX, Inc. Ovo je uređaj
sa zvaničnim DivX sertifikatom ili DivX Ultra sertifikatorm, koji reprodukuje DivX video.
O DIVX FORMATU VIDEO ZAPISA NA ZAHTEV: Ovaj uređaj sa DivX® sertifikatorm mora da bude registrovan da bi
mogao reprodukovati sadržaj u DivX formatu video zapisa na zahtev (VOD). Najpre generišite DivX VOD registracioni kod
za svoj uređaj i podnesite ga u toku procesa registracije. [Važno: DivX VOD sadržaj je zaštićen DivX DRM (Upravljanje
digitalnim pravima) sistemom koji ograničava reprodukciju na registrovane uređaje sa DivX sertifikatom. Ako pokušate
da reprodukujete DivX VOD sadržaj koji nije odobren za vaš uređaj, prikazaće se poruka “Authorization Error” (Greška
ovlašćenja) i vaš sadržaj neće biti reprodukovan.] Više o tome pročitajte na www.divx.com/vod.
DivX® je registrovan zaštitni znak kompanije DivX, Inc., koji se koristi po licenci
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 32
2009-03-07 �� 2:52:16
Prikazivanje informacija o disku
SER
koRIŠćENjE FUNkCIjE REPRoDUkCIjE
BAGD
Možete da gledate informacije o reprodukciji diska na TV ekranu.
Pritisnite taster INFo.
● REPRoDUkCIjA
M
` Zavisno od diska, prikaz informacija o disku može da izgleda
drugačije.
` Zavisno od diska, možete da izaberete i DTS, DOLBY DIGITAL
ili PRO LOGIC.
se pojavljuje na TV ekranu!
Ako se na TV ekranu pojavi ovaj simbol kada se pritisne taster ,
ta operacija nije moguća sa diskom koji se trenutno reprodukuje.
Provera preostalog vremena
BA
Pritisnite taster REMAIN.
~ Za proveru ukupnog i preostalog vremena naslova ili
poglavlja koje se reprodukuje.
Svaki put kada se pritisne taster Remain
DVD-VIDEo
TITLE ELAPSED ➞ TITLE REMAIN ➞ CHAPTER ELAPSED ➞ CHAPTER REMAIN
B TRACk ELAPSED ➞ TRACk REMAIN ➞ ToTAL ELAPSED ➞ ToTAL REMAIN
A TRACk REMAIN ➞ TRACk ELAPSED
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 33
2009-03-07 �� 2:52:18
reprodukcija
koRIŠćENjE FUNkCIjE REPRoDUkCIjE (nastavak)
Brza reprodukcija
BAD
Pritisnite taster (,).
~ Svaki put kada se taster pritisne tokom reprodukcije, brzina
reprodukcije se menja na sledeći način:
( 2X ➞ ( 4X ➞ ( 8X ➞ ( 32X ➞  PLAY
) 2X ➞ ) 4X ➞ ) 8X ➞ ) 32X ➞  PLAY
M
` Tokom brze reprodukcije CD ili MP3 diska, zvuk se čuje samo pri brzini 2x, ali ne i pri brzinama 4x, 8x i 32x.
Spora reprodukcija
D
Pritisnite taster SLoW.
~ Svaki put kada se taster pritisne tokom reprodukcije,
brzina reprodukcije se menja na sledeći način
*1/2*1/4*1/8&1/2&1/4&1/8
 PLAY
D
M
*1/2 *1/4 *1/8   PLAY
` Tokom spore reprodukcije se ne čuje zvuk.
` Spora reprodukcija unazad ne funkcioniše kod DivX diskova.
Preskakanje scena/pesama
A
Pritisnite taster [,].
~ Svaki put kada se taster pritisne tokom reprodukcije,
reprodukovaće se prethodno ili sledeće poglavlje, numera ili
direktorijum (datoteka).
4
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 34
2009-03-07 �� 2:52:20
BAGD
Ponavljanje reprodukcije vam omogućava da ponovite
reprodukciju poglavlja, naslova, numere (pesme) ili direktorijuma
(MP3 datoteke).
SER
Ponavljanje reprodukcije
Pritisnite taster REPEAT.
~ Svaki put kada se taster pritisne tokom reprodukcije, mod
ponavljanja reprodukcije se menja na sledeći način:
B
AGD
REPEAT : TRACk  REPEAT : DISC  REPEAT : oFF
REPEAT : oFFREPEAT : RANDoM  REPEAT : TRACk  REPEAT : DIR
 REPEAT : DISC  REPEAT : oFF
● REPRoDUkCIjA
REPEAT : CHAPTER  REPEAT : TITLE  REPEAT : oFF
DVD-VIDEo
CHAPTER : Ponovo reprodukuje izabrano poglavlje.
TITLE : Ponovo reprodukuje izabrani naslov.
RANDoM : Reprodukuje numere po slučajnom redosledu. (Numera koja je već reprodukovana može
da se reprodukuje ponovo.)
TRACk : Ponovo reprodukuje izabranu numeru.
DIR : Ponovo reprodukuje sve numere u izabranom direktorijumu.
DISC : Ponovo reprodukuje ceo disk.
oFF : Otkazuje ponovljeno reprodukovanje
Da izaberete mod ponovljene reprodukcije u informacionom ekranu diska
B
1. Dvaput pritisnite taster INFo.
. Pritiskajte taster kursora + da dođete na prikaz REPEAT
PLAYBACK ( ).
. Pritiskajte taster kursora  da izaberete željeni mod
ponavljanja reprodukcije.
~ Da izaberete drugi album ili numeru, ponovite korake 2 i
3 koji su opisani gore.
4. Pritisnite taster ENTER.
oFF  A-  CHAP  TITLE  oFF
B oFF  A-  TRACk  DISC  oFF
M
` Za DivX, MP3 i JPEG diskove ne možete izabrati Repeat Play na ekranu za prikaz informacija.
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 35
2009-03-07 �� 2:52:21
reprodukcija
koRIŠćENjE FUNkCIjE REPRoDUkCIjE (nastavak)
Ponavljanje reprodukcije A-B
Možete ponavljati reprodukciju označenog dela DVD diska.
1. Dvaput pritisnite taster INFo.
. Pritiskajte taster kursora + da dođeteA na
prikaz REPEAT
PLAYBACK ( ).
. Pritiskajte taster kursora , da izaberete A-, a zatim
pritisnite taster ENTER.
A -?
~ Kada se pritisne taster ENTER, izabrana
pozicija će biti
REPEAT : AÐu memoriji.
sačuvana
4. Pritisnite taster ENTER na kraju željenog dela.
~ Označeni deo će se ponovo reprodukovati.
A-B
d Da se vratite na normalnu reprodukciju, pritiskajte taster kursora , da izaberete
M
OFF.
` Funkcija ponavljanja A-B ne radi kod DivX, MP3 AiliTO
JPEG
diskova.
B REPEAT ON
Funkcija "korak po korak"
D
Pritisnite taster STEP.
~ Slika se pomera za jedan frejm svaki put kada se ovaj taster
pritisne u toku reprodukcije.
M
` Tokom reprodukcije "korak po korak" se ne čuje zvuk.
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 36
2009-03-07 �� 2:52:23
SER
Funkcija ugla
Ova funkcija vam omogućava da gledate istu scenu pod
različitim uglovima.
1. Pritisnite taster INFo.
. Pritiskajte taster kursora  da dođete na prikaz ANgLE
(
).
1/3 
M
2/3 
3/3 
● REPRoDUkCIjA
. Pritiskajte taster kursora , ili numeričke tastere da
izaberete željeni ugao.
~ Svaki put kada se taster pritisne, ugao se menja na
sledeći način:
1/3
` Funkcija ugla funkcioniše samo kod diskova na kojima su različiti uglovi snimljeni.
Funkcija zumiranja (uvećanje ekrana)
Ova funkcija vam omogućava da uvećate određeni deo
prikazane slike.
1. Pritisnite taster zooM.
. Pritiskajte tastere kursora ,,, da dođete na oblast
koju želite da uvećate.
. Pritisnite taster ENTER.
~ Svaki put kada se taster pritisne, nivo zumiranja se menja
na sledeći način:
zooM X 1.5 zooM X 2 zooM X 3
SELECT zooM PoSITIoN
zooM oFF
Funkcija izbora jezika zvuka
1. Pritisnite taster INFo.
. Pritiskajte taster kursora , ili numeričke tastere da
izaberete željeni jezik zvuka.
~ Zavisno od broja jezika na DVD disku, svaki put kada se
pritisne ovaj taster bira se drugi jezik zvuka (ENGLESKI,
ŠPANSKI, FRANCUSKI, itd.).
EN 1/3  SP 2/3  FR 3/3  EN 1/3
M
` Da biste upravljali ovom funkcijom, možete da pritisnete i taster AUDIO na daljinskom upravljaču.
` U zavisnosti od diska, funkcija jezika zvuka možda neće biti dostupna.
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 37
2009-03-07 �� 2:52:26
reprodukcija
koRIŠćENjE FUNkCIjE REPRoDUkCIjE (nastavak)
Funkcija izbora jezika titlova
1. Dvaput pritisnite taster INFo.
. Pritiskajte taster kursora  da dođete na prikaz
SUBTITLE ( ) display.
. Pritiskajte taster kursora  ili numeričke tastere da izaberete
željeni titl.
EN 01/03  SP 02/03  FR 03/03  oFF/03 
EN 01/03
M
` Da biste upravljali ovom funkcijom, možete da pritisnete i taster SUBTITLE na daljinskom upravljaču.
` U zavisnosti od diska, funkcija jezika titla možda neće biti dostupna.
Direktan prelazak na scenu/pesmu
BAG
B
1. Pritisnite taster INFo.
. Pritiskajte taster kursora , ili numeričke tastere da
izaberete željeni naslov/numeru ( ), a zatim pritisnite taster
ENTER.
. Pritiskajte taster kursora , da dođete na prikaz poglavlja
( ).
4. Pritiskajte taster kursora , ili numeričke tastere da
izaberete željeno poglavlje, a zatim pritisnite taster ENTER.
. Pritiskajte taster kursora , da dođete na prikaz vremena
( ).
. Pritiskajte numeričke tastere da izaberete željeno vreme,
a zatim pritisnite taster ENTER.
AG
Pritiskajte numeričke tastere.
~ Izabrana datoteka će biti reprodukovana.
~ Tokom reprodukovanja MP3 ili JPEG diska, ne možete da
koristite taster kursora , da pređete u direktorijum.
~ Da pređete u direktorijum, pritisnite SToP (@), a zatim
pritiskajte taster kursora ,.
M
` Možete da pritisnete taster [,] na daljinskom upravljaču da pređete direktno na željeni naslov, poglavlje ili
numeru.
` Zavisno od diska, možda nećete moći da pređete na izabrani naslov ili vreme.
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 38
2009-03-07 �� 2:52:28
SER
korišćenje menija diska
Možete da koristite menije za jezik zvuka, jezik titla, profil, itd.
Sadržaji DVD menija se razlikuju od diska do diska.
1. Kada je uređaj u Stop režimu pritisnite taster MENU.
● REPRoDUkCIjA
. Pritiskajte taster kursora , da dođete na prikaz Disc
Menu (Meni diska), a zatim pritisnite taster ENTER.
~ Ako izaberete Disc Menu i ako to ne podržava disk, na
ekranu se pojavljuje poruka "This menu is not
supported".
. Pritiskajte taster kursora ,,, da izaberete željenu
stavku.
. Pritisnite taster ENTER.
d Pritisnite taster EXIT da izađete iz ekrana
podešavanja.
M
MoVE
ENTER
MoVE
ENTER
EXIT
` Prikaz menija diska može da se razlikuje u zavisnosti od diska.
korišćenje menija titlova
Kod DVD diskova koji sadrže više titlova, možete da gledate titl
za svaki film. U zavisnosti od diska, funkcija ponavljanja možda
neće biti dostupna.
1. U modu Stop, pritisnite taster MENU.
. Pritiskajte taster kursora , da dođete na Title Menu.
. Pritisnite taster ENTER.
~ Pojavljuje se meni titlova.
d Pritisnite taster EXIT da izađete iz ekrana za
podešavanje.
M
EXIT
` Prikaz menija titlova može da se razlikuje u zavisnosti od diska
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 39
2009-03-07 �� 2:52:32
reprodukcija
KORIŠĆENJE BLUETOOTH-A
Možete da koristite Bluetooth uređaj koji će vam omogućiti da uživate u muzici sa stereo zvukom visokog kvaliteta, bez ijednog kabla!
Šta je Bluetooth?
Bluetooth je industrijska specifikacija koja opisuje kako Bluetooth-kompatibilni uređaji mogu
lako da se međusobno povezuju putem bežične veze kratkog dometa.
~ Bluetooth uređaj može da prouzrokuje šum ili neispravnost, zavisno od uslova korišćenja.
~ Kada je deo tela u kontaktu sa prijemnim/predajnim sistemom Bluetooth uređaja ili sistema kućnog
bioskopa.
~ Električna kolebanja zbog električnog ometanja od strane zida, ćoška ili pregrade.
~ Električno ometanje od strane uređaja koji koriste isti frekventni opseg, uključujući i medicinsku
opremu, mikrotalasne pećnice i bežični LAN.
~ Prilikom uparivanja sistema kućnog bioskopa Bluetooth uređajem, obezbedite što je moguće kraće rastojanje.
~ Što je rastojanje između sistema kućnog bioskopa i Bluetooth uređaja veće, to je kvalitet lošiji. Ako rastojanje
pređe granicu, komunikacija se prekida.
~ Sistem kućnog bioskopa podržava samo SBC podatke srednjeg kvaliteta (do 237kbps@48kHz), ali ne podržava
SBC podatke visokog kvaliteta (328kbps@44.1kHz).
~ U područjima sa slabim prijemom-detekcijom, Bluetooth veza možda neće funkcionisati pravilno.
~ Sistem kućnog bioskopa može da ima efektivni domet prijema do 10 m u svim smerovima, ako postoji prepreka
između sistema kućnog bioskopa I Bluetooth uređaja. Veza će biti automatski prekinuta ako rastojanje bude van
ovog dometa. Čak i u ovom opsegu, kvalitet zvuka može da se naruši zbog prepreka kao što su zidovi ili vrata.
Za povezivanje sistema kućnog bioskopa na Bluetooth uređaj
Proverite da li Bluetooth uređaj podržava Bluetoothkompatibilne stereo slušalice.
1. Pritiskajte taster FUNKCIJA na prednjoj ploči sistema
kućnog bioskopa dok se ne pojavi “BT AUDIO”.
~ Mod se menja na sledeći način:
DVD/CD  DIGITAL  AUX1  AUX2  USB  BT
AUDIO  TUNER.
~ Videćete “WAIT” na 2 sekunde, a zatim “READY” na
prednjem displeju sistema kućnog bioskopa.
. Izaberite meni Bluetooth na drugom Bluetooth uređaju
Povezati
(pogledajte korisničko uputstvo za taj Bluetooth uređaj).
. Potražite stereo slušalice u Bluetooth uređaju.
~ Videćete spisak skeniranih uređaja.
Bluetooth
4. Izaberite “Samsung Theater” iz dobijenog spiska.
~ Kada je sistem kućnog bioskopa povezan sa Bluetooth uređajem, sistem kućnog bioskopa će prikazati
“Connect” na prednjem displeju, a zatim naziv povezanog Bluetooth uređaja.
~ Sistem kućnog bioskopa je sada kompletan.
. Reprodukujte muziku na povezanom uređaju.
~ Možete da slušate muziku koja se reprodukuje na povezanom Bluetooth uređaju preko sistema kućnog
bioskopa.
M
` Možda će biti zatraženo da upišete PIN kod, što zavisi od povezanog uređaja. Upišite “0000” kao PIN kod, ako
je potrebno.
` Sistem kućnog bioskopa može da upravlja funkcijom vezanom za reprodukciju samo ako povezani uređaj
podržava tu funkciju.
` Sistem kućnog bioskopa podržava samo SBC podatke srednjeg kvaliteta (do 237kbps@48kHz), ali ne podržava
SBC podatke visokog kvaliteta (328kbps@44.1kHz).
40
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 40
2009-03-07 �� 2:52:32
SER
Da raskinete vezu Bluetooth uređaja i sistema kućnog bioskopa
Da raskinete vezu između sistema kućnog bioskopa i Bluetooth uređaja
Pritiskajte taster FUNKCIJA na prednjoj ploči sistema kućnog bioskopa da iz “BT AUDIO” moda
pređete u drugi mod.
~ Povezani Bluetooth uređaj će sačekati izvesno vreme na odgovor sistema kućnog bioskopa pre nego
što prekine vezu. (Vreme prekidanja veze može da se razlikuje, zavisno od Bluetooth uređaja)
~ Uređaj koji je trenutno povezan biće iskopčan.
M
● reprodukcija
Možete raskinuti vezu između sistema kućnog bioskopa i
Bluetooth uređaja (pogledajte korisničko uputstvo za Bluetooth
uređaj).
~ Sistem kućnog bioskopa će biti iskopčan.
~ Kada se sistem kućnog bioskopa prekine vezu sa Bluetooth
uređajem, sistem kućnog bioskopa će prikazati
“DISCONNECT” na prednjem displeju.
` U režimu Bluetooth povezivanja, Bluetooth veza se može isključiti ako interval između sistema kućnog bioskopa
i Bluetooth uređaja premaši neko rastojanje. Ako se rastojanje vrati na efektivan domet ili ako ponovo
pokrenete Bluetooth uređaj, Bluetooth veza se može obnoviti.
` Kod nekih Bluetooth uređaja neke funkcije možda neće raditi pravilno.
41
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 41
2009-03-07 �� 2:52:32
reprodukcija
ŠTAMPANjE MULTIMEDIjALNIH DAToTEkA koRIŠćENjEM FUNkCIjE USB HoSTA
Možete da uživate u multimedijalnim datotekama, kao što su slike, filmovi i muzika, koje su sačuvane na MP3 plejeru
korišćenjem USB memorijske kartice ili digitalne kamere visokog kvaliteta video zapisa uz zvuk 5.1-kanalnog
Kućnog bioskopa tako što ćete povezati memorijski uređaj na USB port Kućnog bioskopa.
1. Povežite USB uređaj na USB port na prednjoj strani
uređaja.
. Pritisnite taster FUNCTIoN na DVD plejeru ili taster
PoRT na daljinskom upravljaču da izaberete USB mod.
~ USB se pojavljuje na ekranu, a zatim nestaje.
~ Ekran USB MENU se pojavljuje na TV ekranu, a
sačuvana datoteka se reprodukuje.
. Da zaustavite reprodukciju, pritisnite taster SToP (@).
Bezbedno uklanjanje PoRTA
Da biste sprečili oštećivanje memorije USB uređaja,
izvršite sigurno uklanjanje pre nego što iskopčate USB kabl.
~ Pritisnite taster SToP (@) dva puta za redom.
Na ekranu će se prikazati REMoVE USB.
~ Uklonite USB kabl.
M
` Da biste slušali svoje muzičke datoteke sa zvukom 5.1-kanalnog kućnog bioskopa, morate da podesite mod
Dolby Pro Logic II na Matrix (Vidi stranu 54).
Preskoči napred/nazad
U toku reprodukcije, pritisnite taster [,].
~ Ako postoji više od jedne datoteke i ako pritisnite taster ],
bira se sledeća datoteka.
~ Ako postoji više od jedne datoteke i ako pritisnite taster [,
bira se prethodna datoteka.
Brza reprodukcija
U toku reprodukcije, pritisnite taster (,).
~ Svaki put kada pritisnete jedan od ova dva tastera, brzina
reprodukcije će se menjati na sledeći način:
2x ➞ 4x ➞ 8x ➞ 32x ➞ Normal.
4
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 42
2009-03-07 �� 2:52:34
Specifikacija USB
hosta
Radna ograničenja
Kompatibilni uređaji
● reprodukcija
Nekompatibilnost
• Podržava USB 1.1 ili USB 2.0 kompatibilne uređaje.
• Podržava uređaje povezane pomoću USB kabla tipa A.
• Podržava UMS (USB uređaj sa velikim kapacitetom memorije) V1.0 kompatibilne uređaje.
• Podržava uređaj kod koga je povezana disk jedinica formatirana u FAT(FAT, FAT16,
FAT32) sistemu datoteka.
• N e podržava uređaj koji zahteva instaliranje posebnog upravljačkog programa na računar (Windows).
• Ne podržava vezu sa USB hubom.
• USB uređaj, povezan pomoću produžnog USB kabla, možda neće biti prepoznat.
• A USB device requiring a separate power source needs to be connected to the player with
the separate power connection.
• Ako povezani uređaj ima više instaliranih disk jedinica (ili particija), može se povezati samo
jedna disk jedinica (ili particija).
• Uređaj koji podržava samo USB 1.1 može izazvati razlike u kvalitetu slike, što zavisi od
uređaja.
SER
Specifikacija USB hosta
1. USB memorijski uređaj
. MP3 plejer
. Digitalna kamera
4. Pokretni hard disk
~ Podržani su pokretni hard diskovi sa manje od 160 GB. Pokretni hard diskovi sa 160GB ili više
možda neće biti prepoznati, što zavisi od uređaja.
~ Ako povezani uređaj ne funkcioniše zbog nedovoljnog električnog napajanja, možete da upotrebite
poseban napojni kabl za strujno napajanje da bi uređaj mogao pravilno da radi. Konektor USB
kabla se može razlikovati, što zavisi od proizvođača USB uređaja.
. USB čitač kartice: USB čitač kartice sa jednim mestom i USB čitač kartice sa više mesta.
~ U zavisnosti od proizvođača, USB čitač kartice možda neće biti podržan.
~ Ako instalirate više memorijskih uređaja na čitač više kartica, može se desiti da imate probleme.
Kompatibilni formati datoteka
Format
Ime
datoteke
Sufiks
datoteke
Bit brzina
Verzija
Piksel
Frekvencija
semplovanja
Nepokretna
slika
JPG
JPG .JPEG
–
–
640x480
–
MP3
.MP3
80~384kbps
–
–
44,1kHz
WMA
.WMA
56~128kbps
V8
–
44,1kHz
WMV
.WMV
4Mbps
V1,V2,V3,V7
720x480
44.1KHz~48KHz
4Mbps
DivX3.11
~DivX5.1, XviD
720x480
44.1KHz~48KHz
Muzika
Film
DivX
.AVI,.ASF
~ CBI (Control/Bulk/Interrupt) nije podržan.
~ Digitalne kamere koje koriste PTP protokol ili zahtevaju instalaciju dodatnog programa kada se povežu
na računar nisu podržane.
~ Uređaj sa NTFS sistemom datoteka nije podržan. (Podržani je samo FAT 16/32 (Tabela razmeštaja
datoteka 16/32) sistem datoteka.)
~ Ne funkcioniše sa Janus omogućenim MTP (Protokol prenosa medija) uređajima.
43
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 43
2009-03-07 �� 2:52:34
podešavanje sistema
Funkcije ovog kućnog bioskopa možete da podesite za najbolju primenu u ambijentu vašeg doma.
Podešavanje jezika
OSD(prikaz na ekranu) jezik je unapred postavljen na engleski jezik.
1. U modu Stop, pritisnite taster MENU.
. Pritiskajte taster kursora % da dođete na prikaz Setup, a zatim
pritisnite taster ENTER ili +.
. Izaberite Language, a zatim pritisnite taster ENTER ili +.
4. Pritiskajte taster kursora $,% da izaberete OSD Language, a zatim
pritisnite taster ENTER ili +.
. Pritiskajte taster kursora $,% da izaberete željeni jezik ,
a zatim pritisnite taster ENTER.
~ Kada završite podešavanje, OSD će biti na engleskom jeziku ako
je engleski jezik izabran kao jezik.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
d Pritisnite taster RETURN za povratak na prethodni nivo.
d Pritisnite taster EXIT da izađete iz ekrana za podešavanje.
~
~
~
~
OSD LANGUAGE : Izbor OSD jezika
AUDIO : Izbor jezika zvuka (snimljenog na disku)
SUBTITLE : Izbor jezika titla (snimljenog na disku)
DISC MENU : Izbor jezika menija diska (snimljenog na disku)
 Ako jezik koji ste izabrali nije snimljen na disku, jezik menija se
neće promeniti, čak i ako ga postavite na željeni jezik.
~ OTHERS : Da izaberete druge jezike, izaberite OTHERS i unesite
jezički kod za vašu zemlju (Vidi stranu 63).
Jezik za AUDIO, SUBTITLE i DISC MENU može da se
bira.
ENGLISH
KOREAN
ARABIC
BULGARIAN
CHINESE
CROATIAN
CZECH
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
Podešavanje MODA HDMI VIDEO IZLAZA
Bira tip izlaza sa HDMI/OUT konektora.
~ YCbCr : Uobičajeno je da ovo izaberete za povezivanje sa HDMI uređajem.
~ RGB : Daje svetlije boje i tamniju crnu boju. Izaberite ako su boje slabe.
1. U Stop modu, pritisnite taster MENU.
. Pritiskajte taster kursora ▼ da dođete na prikaz Setup, a zatim
pritisnite taster ENTER .
. Pritiskajte taster kursora ▼ da dođete na prikaz HDMI VIDEO OUT
, a zatim pritisnite taster ENTER.
4. Pritiskajte taster kursora ▲,▼ da izaberete željenu stavku, a zatim pritisnite taster ENTER.
~ Kada se podešavanje završi, bićete prebačeni na prethodni ekran.
d Pritisnite taster RETURN za povratak na prethodni nivo.
d Pritisnite taster EXIT da izađete iz ekrana za podešavanje.
44
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 44
2009-03-07 �� 2:52:35
SER
Podešavanje tipa TV ekrana
Zavisno od tipa vašeg TV aparata (široki ekran ili konvencionalni 4:3), možete da izaberete proporciju TV ekrana.
1. U modu Stop, pritisnite taster MENU.
. Pritiskajte taster kursora % da dođete na prikaz Setup, a zatim
pritisnite taster ENTER ili +.
. Pritiskajte taster kursora % da dođete na prikaz TV DISPLAY, a zatim
pritisnite taster ENTER ili +.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
d Pritisnite taster RETURN da se vratite na prethodni nivo.
d Pritisnite taster EXIT da izađete iz ekrana za podešavanje.
● podešavanje sistema
4. Pritiskajte taster kursora $,% da izaberete željenu stavku, a zatim
pritisnite taster ENTER.
~ Kada se podešavanje završi, bićete prebačeni na prethodni ekran.
Podešavanje proporcije TV ekrana (veličina ekrana)
Odnos horizontalne i vertikalne dimenzije ekrana za konvencionalne TV aprate je 4:3, dok je kod širokih
ekrana i TV aparata visoke rezolucije 16:9. Ovaj odnos se naziva proporcija ekrana. Prilikom reprodukcije
DVD diskova koji su snimljeni za različite veličine ekrana, trebalo bi da podesite proporciju tako da
odgovara vašem TV aparatu ili monitoru.
Kod standardnih TV aparata izaberite ili opciju 4:3PS ili opciju 4:3LB prema svojim željama. Izaberite
WIDE/HDTV ako imate TV sa širokim ekranom.
4:3PS (4:3 Pan&Scan)
Izaberite ovu opciju za reprodukciju 16:9 slike u modu pan & scan na
konvencionalnom TV aparatu.
~ Možete da vidite samo srednji deo ekrana
(sa odsečenim stranicama 16:9 slike).
4:3LB (4:3 Letterbox)
Izaberite ovu opciju za reprodukciju 16:9 slike u modu "letter box" na
konvencionalnom TV aparatu.
~ Pri vrhu i pri dnu ekrana pojaviće se crne trake.
WIDE/HDTV
Izaberite ovu opciju da gledate 16:9 slike u režimu punog ekrana na vašem
TV aparatu sa širokim ekranom TV.
~ Možete da uživate u formatu širokog ekrana.
M
` Ako je DVD disk snimljen u proporciji 4:3, ne možete da ga gledate na širokom ekranu.
` Pošto se DVD diskovi snimaju u različitim formatima slike, oni različito izgledaju zavisno od programa, tipa TV
aparata i postavke za proporciju TV ekrana.
` Kada se koristi HDMI, ekran se automatski prebacuje u mod širokog ekrana.
45
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 45
2009-03-07 �� 2:52:36
podešavanje sistema
Podešavanje roditeljskih kontrola (nivoa rejtinga)
Koristite ovu funkciju da ograničite reprodukciju DVD diskova sa sadržajima za odrasle ili sadržajima
nasilja, koji nisu za decu.
1. U Stop modu, pritisnite taster MENU.
. Pritiskajte taster kursora % da dođete na prikaz Setup, a zatim
pritisnite taster ENTER ili +.
. Pritiskajte taster kursora % da dođete na prikaz PARENTAL, a
zatim pritisnite taster ENTER ili +.
4. Pritiskajte taster kursora $,% da izaberete željeni nivo rejtinga, a
zatim pritisnite taster ENTER.
~ Ako ste izabrali nivo 6, ne možete da gledate DVD diskove nivoa 7
ili višeg.
~ Što je nivo viši, sadržaj je bliži nasilnom sadržaju ili sadržaju za
odrasle.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
. Unesite lozinku, a zatim pritisnite taster ENTER.
~ Unapred zadata lozinka je "7890".
~ Kada se podešavanje završi, bićete prebačeni na prethodni ekran.
d Pritisnite taster RETURN za povratak na prethodni nivo.
d Pritisnite taster EXIT da izađete iz ekrana za podešavanje.
M
` To funkcioniše samo ako DVD disk sadrži informaciju o rejtingu.
Postavljanje lozinke
Možete da postavite lozinku za Roditeljsku (nivo rejtinga) postavku.
1. U Stop modu, pritisnite taster MENU.
. Pritiskajte taster kursora % da dođete na prikaz Setup, a zatim
pritisnite taster ENTER ili +.
. Pritiskajte taster kursora % da dođete na prikaz PASSWORD, a
zatim pritisnite taster ENTER ili +.
4. Pritisnite taster ENTER.
. Unesite lozinku, a zatim pritisnite taster ENTER.
~ Unesite staru lozinku, novu lozinku i potvrdite novu lozinku.
~ Podešavanje je završeno.
M
` Unapred zadata lozinka je "7890".
Ako ste zaboravili lozinku za nivo rejtinga, uradite sledeće
~ Dok je plejer u režimu "No DIsc", pritisnite i držite pritisnut taster STOP (@) na DVD plejeru duže od 5
sekundi. Na ekranu se pojavljuje INITIAL, a sve postavke će biti vraćene na unapred zadate vrednosti.
~ Pritisnite taster POWER.
Upotrebom funkcije RESET obrisaće se sve sačuvane postavke. Nemojte ovo koristiti osim ako
nije neophodno.
46
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 46
2009-03-07 �� 2:52:36
G
SER
PoSTAVLjANjE PozADINE
Dok gledate DVD ili JPEG CD, možete da postavite sliku koju biste želeli da imate kao pozadinu.
1. U toku reprodukcije, pritisnite taster PAUSE (
pojavi slika koja vam se dopada.
) kada se
● PoDEŠAVANjE SISTEMA
. Pritisnite taster Logo.
~ CoPY Logo DATA.
. Napajanje će se isključiti, a zatim ponovo uključiti.
~ Izabrana pozadina će biti prikazana.
~ Možete da izaberete do 3 postavke za pozadinu.
CoPY Logo DATA
# PAUSE
Logo IS CoPIED
# PAUSE
DA IzABERETE jEDNU oD 3 PoSTAVkE zA PozADINU kojE STE NAPRAVILI
1. U Stop modu, pritisnite taster MENU.
. Pritiskajte taster kursora % da dođete na prikaz Setup, a zatim
pritisnite taster ENTER ili +.
. Pritiskajte taster kursora % da dođete na prikaz Logo, a zatim
pritisnite taster ENTER ili +.
4. Pritiskajte taster kursora $,% izaberite željenog korisnika USER, a
zatim pritisnite taster ENTER.
~ Tako se bira jedna od 3 pozadine ekrana.
. Pritisnite taster EXIT da izađete iz ekrana za podešavanje.
MoVE
ENTER
RETURN
EXIT
MoVE
SELECT
RETURN
EXIT
~ oRIgINAL : Izaberite ovu opciju da postavite sliku
Samsung logotipa kao svoju pozadinu.
~ USER : Izaberite ovu opciju da postavite željenu sliku za
vašu pozadinu.
d Pritisnite taster RETURN za povratak na prethodni nivo.
d Pritisnite taster EXIT da izađete iz ekrana za podešavanje.
DviX (R) registracija
Molimo da koristite ovaj registracioni kod za registrovanje ovog Blu-ray plejera za format video zapisa na
zahtev DivX (R). Za više informacija, posetite www.divx.com/vod.
4
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 47
2009-03-07 �� 2:52:39
podešavanje sistema
Podešavanje SPEAKER MODE
Izlazni signali i frekventni odzivi sa zvučnika će se automatski prilagođavati prema konfiguraciji vaših
zvučnika, bez obzira na to da li se izvesni zvučnici koriste ili ne.
1. U Stop modu, pritisnite taster MENU.
. Pritiskajte taster kursora % da dođete na Audio , a zatim pritisnite
taster ENTER ili + taster.
. Na prikazu SPEAKER SETUP, pritisnite ponovo taster ENTER ili +
taster.
4. Pritiskajte taster kursora ,,, da dođete na željeni zvučnik,
a zatim pritisnite taster ENTER.
~ Za C, SL i SR, svaki put kada pritisnete ovaj taster, mod se
naizmenično menja na sledeći način : SMALL  NONE.
~ Za L i R, mod je postavljen na SMALL.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
CHANGE
RETURN
EXIT
~ SMALL : Izaberite to kada koristite zvučnike.
~ NONE : Izaberite to kada zvučnici nisu povezani.
d Pritisnite taster RETURN za povratak na prethodni nivo.
d Pritisnite taster EXIT da izađete iz ekrana za podešavanje.
M
` U zavisnosti od postavki za PRO LOGIC i STEREO, mod zvučnika može da se razlikuje (vidi stranu 54).
Podešavanje vremena kašnjenja
Ako zvučnici ne mogu da se postave na jednakim rastojanjima od mesta za slušanje, možete da
podesite vreme kašnjenja audio signala iz centralnog i iz zadnjih zvučnika.
1. U Stop modu, pritisnite taster MENU.
. Pritiskajte taster kursora % da dođete na Audio, a zatim pritisnite
taster ENTER ili + taster.
. Pritiskajte taster kursora % da dođete na prikaz DELAY TIME , a
zatim pritisnite taster ENTER ili + taster.
4. Pritisnite taster ENTER.
. Pritiskajte taster kursora _, + taster da dođete na prikaz vremena
kašnjenja.
~ Vreme kašnjenja za C možete da podesite od 00 do 05mSEC, a
za SL i SR od 00 do 15mSEC.
d Pritisnite taster RETURN za povratak na prethodni nivo.
d Pritisnite taster EXIT da izađete iz ekrana za podešavanje.
48
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 48
2009-03-07 �� 2:52:39
SER
Podešavanje vremena kašnjenja zvučnika
Kada se reprodukuje 5.1-kanalni surround zvuk, možete uživati
u najboljem zvuku ako je rastojanje od vas do svakog zvučnika
jednako.
Kako zvuci do mesta za slušanje stižu u različitim vremenima,
zavisno od položaja zvučnika, tu razliku možete da prilagodite
dodavanjem efekta kašnjenja zvuku sa centralnog i surround
zvučnika.
Idealan položaj
CENTRALNOG ZVUČNIKA
Ako je rastojanje Dc jednako ili veće od rastojanja Df na datoj
slici, ovaj mod postavite na 0ms. U suprotnom, promenite
postavku prema tabeli.
Rastojanje
između Df i Dc
Vreme
kašnjenja
0.00 m
0 ms
0.34 m
1 ms
0.68 m
2 ms
1.06 m
3 ms
1.40 m
4 ms
1.76 m
5 ms
Idealan
položaj
SURROUND
ZVUČNIKA
Poželjno je da se svi zvučnici postave u ovom krugu.
Df: Rastojanje od PREDNJEG ZVUČNIKA
Dc: Rastojanje od CENTRALNOG ZVUČNIKA
Ds: Rastojanje od SURROUND ZVUČNIKA
● podešavanje sistema
Podešavanje CENTRALNOG ZVUČNIKA
Podešavanje ZADNJEG ZVUČNIKA
Ako je rastojanje Dc jednako ili veće od rastojanja Dr na datoj slici,
ovaj mod postavite na 0ms. U suprotnom, promenite postavku prema tabeli.
Rastojanje
između Df i Dc
0.00 m
1.06 m
2.11 m
3.16 m
3.62 m
5.29 m
Vreme
kašnjenja
0 ms
3 ms
6 ms
9 ms
12 ms
15 ms
M
` Kod
PL II (Dolby Pro Logic II), vreme kašnjenja se može razlikovati za svaki mod.
` Kod AC-3 i DTS, vreme kašnjenja se može podesiti između 00 i 15mSEC.
` Srednji kanal se može podešavati samo za 5.1-kanalne diskove.
49
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 49
2009-03-07 �� 2:52:40
podešavanje sistema
Podešavanje tonske probe
Koristite funkciju tonske probe da proverite veze zvučnika.
1. U Stop modu, pritisnite taster MENU.
. Pritiskajte taster kursora % da dođete na Audio , a zatim pritisnite
taster ENTER ili + taster.
. Na prikazu TEST TONE, pritisnite ponovo taster ENTER ili + taster.
~ Tonska proba će se redom slati na L  C  R  SR  SL
 SW.
~ Ako se sada ponovo pritisne taster ENTER, tonska proba će se
prekinuti.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
d Pritisnite taster RETURN za povratak na prethodni nivo.
d Pritisnite taster EXIT da izađete iz ekrana za podešavanje.
STOP
EXIT
Podešavanje zvuka
Možete da podesite simetriju i nivo za svaki zvučnik.
1. U Stop modu, pritisnite taster MENU.
. Pritiskajte taster kursora % da dođete na Audio , a zatim pritisnite
taster ENTER ili + taster.
. Pritiskajte taster kursora % da dođete na SOUND EDIT, a zatim
pritisnite taster ENTER.
4. Pritiskajte taster kursora , da izaberete i podesite željenu stavku.
Pritiskajte taster kursora , da podesite postavke.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
CHANGE
RETURN
EXIT
d Pritisnite taster RETURN za povratak na prethodni nivo.
d Pritisnite taster EXIT da izađete iz ekrana za podešavanje.
MOVE
50
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 50
2009-03-07 �� 2:52:40
SER
Ručno podešavanje jačine zvuka i simetrije zvučnika pomoću tastera SoUND EDIT.
Pritisnite taster SoUND EDIT, a zatim pritiskajte taster
kursora ,.
~ Svaki put kada pritisnete taster SoUND EDIT moći ćete da
vidite simetriju i nivo za svaki zvučnik.
● PoDEŠAVANjE SISTEMA
Podešavanje simetrije prednjeg/zadnjeg zvučnika
` Možete da izaberete 0 dB, -6 dB ili OFF.
` Jačina zvuka se smanjuje prema – 6 dB.
Podešavanje nivoa centralnog/zadnjeg/subwoofer zvučnika
` Nivo jačine zvuka se može podešavati u koracima od +6dB do –6dB.
` Zvuk se pojačava prema +6dB, a utišava prema -6dB.
PoDEŠAVANjE DRC-A (koMPRESIjA DINAMIčkog oPSEgA)
Ova funkcija prilagođava opseg između najglasnijih i najtiših zvukova. Možete da koristite ovu funkciju da uživate u
Dolby Digital zvuku dok noću gledate filmove sa utišanim zvukom.
1. U Stop modu, pritisnite taster MENU.
. Pritiskajte taster kursora % da dođete na Audio , a zatim pritisnite
taster ENTER ili + taster.
. Pritiskajte taster kursora % da dođete na DRC, a zatim pritisnite
taster ENTER ili +.
4. Pritiskajte taster kursora , da podesite DRC.
~ Kada se pritiska taster kursora , učinak je veći, a kad se pritiska
taster kursora , učinak je manji.
MoVE
ENTER
RETURN
EXIT
RETURN
EXIT
d Pritisnite taster RETURN za povratak na prethodni nivo.
d Pritisnite taster EXIT da izađete iz ekrana za podešavanje.
CHANgE
1
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 51
2009-03-07 �� 2:52:42
podešavanje sistema
Podešavanje AV SYNC
Video zapis može da se čini sporiji od audio zapisa ako je uređaj povezan na digitalni TV aparat. Ako se to desi, podesite
vreme kašnjenja zvuka tako da odgovara video zapisu.
1. U Stop modu, pritisnite taster MENU.
. Pritiskajte taster kursora % da dođete na prikaz Audio, a zatim
pritisnite taster ENTER ili +.
. Pritiskajte taster kursora % da dođete na prikaz AV-SYNC, a zatim
pritisnite taster ENTER ili +.
4. Pritiskajte taster kursor ,da izaberete vreme kašnjenja za
AV-SYNC, a zatim pritisnite taster ENTER.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
~ Možete da podesite vreme kašnjenja zvuka od 0 ms do 300 ms.
Postavite ga na optimalnu vrednost.
d Pritisnite taster RETURN za povratak na prethodni nivo.
d Pritisnite taster EXIT da izađete iz ekrana za podešavanje.
Podešavanje HDMI zvuka
Svi audio signali koji se prenose preko HDMI kabla mogu da se uključuju i isključuju (ON/OFF).
1. U Stop modu, pritisnite taster MENU.
. Pritiskajte taster kursora % da dođete na prikaz Audio, a zatim
pritisnite taster ENTER ili +.
. Pritiskajte taster kursora  da dođete na prikaz HDMI AUDIO, a
zatim pritisnite taster ENTER ili +.
4. Pritisnite taster kursora , da izaberete ON ili OFF, a zatim
pritisnite taster ENTER.
~ ON : I video i audio signali se prenose preko HDMI spojnog kabla,
a zvuk se čuje samo preko zvučnika vašeg TV aparata.
~ OFF : Video signal se prenosi samo preko HDMI spojnog kabla,
a zvuk se čuje samo preko zvučnika kućnog bioskopa.
d Pritisnite taster RETURN za povratak na prethodni nivo.
d Pritisnite taster EXIT da izađete iz ekrana za podešavanje.
M
` Unapred zadata postavka za ovu funkciju je HDMI AUDIO OFF.
` HDMI AUDIO se automatski spušta na 2-kanalni za TV zvučnike.
52
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 52
2009-03-07 �� 2:52:46
DSP(Procesor digiralnih signala) : DSP modovi su projektovani za simulaciju različitih akustičnih sredina.
EQ : Možete da izaberete ROCK, POP ili CLASSIC radi optimizacije zvuka za muzički žanr koji reprodukujete
SER
zVUčNo PoLjE (DSP)/EQ FUNkCIjA
Pritisnite taster DSP/EQ.
~ DSP se pojavljuje na ekranu.
Svaki put kada se taster pritisne, izbor se menja na sledeći način:
● PoDEŠAVANjE SISTEMA
PoPS ➞ jAzz ➞ RoCk ➞ STUDIo ➞ CLUB ➞ HALL ➞ MoVIE ➞ CHURCH ➞ PASS
~ PoPS, jAzz, RoCk : Zavisno od muzičkog žanra, možete da
izaberete POPS, JAZZ i ROCK.
~ STUDIo : Stvara osećaj atmosfere u studiju.
~ CLUB : Podražava zvuk diskoteke sa pulsirajućim bas ritmom.
~ HALL : Obezbeđuje čist zvuk vokala, kao da se sluša u
koncertnoj sali.
~ MoVIE : Stvara osećaj bioskopske atmosfere.
~ CHURCH : Stvara osećaj atmosfere u velikoj crkvi.
~ PASS : Izaberite za normalno slušanje.
M
` Funkcija DSP/EQ je dostupna samo u STEREO modu.
Pritisnite taster
PL II mode da prikažete STEREO na ekranu.
` Ova funkcija radi sa CD, MP3-CD, DivX, tjunerom i Dolby Digital diskovima.
` Tokom reprodukcije DVD diska koji je kodiran sa dva ili više kanala, automatski se bira višekanalni mod, a funkcija
DSP/EQ ne radi.
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 53
2009-03-07 �� 2:52:47
podešavanje sistema
DoLBY PRo LogIC II MoD
Možete da izaberete željeni Dolby Pro Logic II AUDIO mod.
Pritisnite taster
PL II MoDE.
~ Svaki put kada se taster pritisne, mod se menja na sledeći način.
MUSIC ➞ CINEMA ➞ PRo LogI ➞ MATRIX ➞
STEREo ➞ MUSIC
PRo LogIC II
~ MUSIC : Dok slušate muziku, možete da doživite zvučne
efekte kao da slušate stvarno izvođenje.
~ CINEMA : Dodaje realističnu notu filmskoj muzici.
~ PRo LogI : Doživećete realistične višekanalne efekte, kao da imate pet zvučnika iako koristite samo prednji
levi i prednji desni zvučnik.
~ MATRIX : Čućete 5.1-kanalni surround zvuk.
~ STEREo : Izaberite kako biste slušali zvuk samo sa prednjeg levog, prednjeg desnog i subwoofer zvučnika.
M
` Kada birate Pro Logic II mod, povežite vaš spoljni uređaj na AUDIO INPUT konektore (L i R) na plejeru.
Ako povežete samo jedan od ulaza (L ili R), nećete moći da slušate surround zvuk.
DoLBY PRo LogIC II EFEkAT
Ova funkcija radi samo u Dolby Pro Logic II MUSIC modu.
1. Pritisnite taster
PL II MoDE da izaberite mod MUSIC.
. Pritisnite taster
PL II EFFECT.
. Pritiskajte tastere , da izaberete željenu postavku efekta.
~ PANoRAMA : Ovaj mod omogućava da se u refleksiju
prednjih stereo zvučnika uključe surround zvučnici radi
postizanja uzbudljivog “omotavajućeg” efekta sa refleksijom
od bočnih zidova.
Možete izaberati 0 ili 1.
~ C- WIDTH : Zvuk se čuje samo preko centralnog zvučnika.
Prednji levi i desni zvučnici proizvode “fantomski” zvuk.
Možete da izaberete od 0 do 7.
~ DIMENS 1 : U koracima podešava zvučno polje (DSP) prednjih ili zadnjih zvučnika.
Možete da izaberete od 0 do 6.
4
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 54
2009-03-07 �� 2:52:48
Samo jednim podešavanjem funkcije ASC posle premeštanja ili instaliranja uređaja, uređaj će automatski
prepoznavati rastojanje između zvučnika, nivoe između kanala i frekventne karakteristike radi kreiranja
5.1-kanalnog zvučnog polja koje je optimalno za vašeokruženje.
● PoDEŠAVANjE SISTEMA
ASC mikrofon
L: PREDNJI ZVUČNIK (L)
R: PREDNJI ZVUČNIK (R)
C: CENTRALNI ZVUČNIK
SW: SUBWOOFER
M
SER
ASC (Automatska kalibracija zvuka) PoDEŠAVANjE
SL: ZADNJI ZVUČNIK (SL)
SR: ZADNJI ZVUČNIK (SR)
` ASC SETUP se može izvršiti kada u uređaju nema diska ili kada je uređaj u modu Stop sa stavljenim DVD/CD
diskom.
` Zbog toga što je nivo jačine zvuka fiksan u toku ASC podešavanja, ne možete podešavati jačinu zvuka putem
tastera za kontrolu jačine zvuka.
` Ako se mikrofon sa automatskom kalibracijom iskopča u toku ASC podešavanja, podešavanje će biti otkazano.
` Kada se aktivira ASC funkcija, DSP/EQ, DOLBY PRO LOGIC ll i P. BASS zvučni efekti neće funkcionisati.
za proveru ASC-a
Kratko pritisnite taster ASC.
~ Na displeju će se prikazati vrednosti rastojanja i vrednosti nivoa za svaki kanal.
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 55
2009-03-07 �� 2:52:49
podešavanje sistema
ASC (Automatska kalibracija zvuka) PoDEŠAVANjE
1. Priključite ASC mikrofon na ASC ulazni konektor.
. Stavite ASC mikrofon u položaj za slušanje.
. Pritisnite taster ASC.
~ Za kreiranje optimalnog 5.1-kanalnog zvučnog polja,
opcije izbora se menjaju prema sledećem redosledu:
L ➞ C ➞ R ➞ SR ➞ SL ➞ SW
4. Kada se na displeju pojavi poruka "REMOVE MIC",
iskopčajte ASC mikrofon.
M
` Za podešavanje ASC funkcije potrebno je oko 3 minuta.
za otkazivanje ASC (Automatska kalibracija zvuka) podešavanja,
pritisnite taster ASC.
Zaustavlja se emitovanje zvuka, na displeju se prikazuje "CANCEL ASC", a podešavanje se otkazuje.
za slušanje u ASC (Automatska kalibracija zvuka) modu, kratko
pritisnite taster ASC.
Na displeju se menjaju opcije ASC ON i ASC OFF.
Ako izaberete "ASC ON", čućete zvuk u ASC modu.
Ako izaberete "ASC OFF", čućete zvuk u modu koji je podešen za audio postavku na ekranu za
podešavanje.
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 56
2009-03-07 �� 2:52:50
SER
radio
SLUŠANjE RADIjA
Daljinski upravljač
● RADIo
1. Pritisnite taster TUNER da izaberete FM opseg.
. Podesite na željenu stanicu.
~ Automatsko podešavanje 1 : Kada se pritisne
taster [,], bira se unapred podešena radio
stanica.
~ Automatsko podešavanje 2 : Pritisnite i držite
pritisnut taster ,,. za automatsko traženje
aktivnih radio stanica.
~ Ručno podešavanje : Kratko pritiskajte taster
,,. da povećate ili smanjite frekvenciju u
koracima.
glavna jedinica
1. Pritisnite taster FUNCTIoN da izaberete FM opseg.
. Izaberite radio stanicu.
~ Automatsko podešavanje 1 : Pritisnite taster SToP
(@) da izaberete PRESET, a zatim pritisnite taster
[,] da izaberete unapred podešenu stanicu.
~ Automatsko podešavanje 2 : Pritisnite taster SToP
(@) da izaberete MANUAL, a zatim
pritisnite i držite pritisnut taster [,] za automatsko
traženje opsega.
~ Ručno podešavanje : Pritisnite taster SToP (@) da
izaberete MANUAL, a zatim kratko pritiskajte taster [,] da podesite na nižu ili višu frekvenciju.
Pritisnite taster Mo/ST da slušate u Mono/Stereo modu.
~ Svaki put kada se pritisne ovo dugme, zvuk se prebacuje na STEREO ili MONO.
~ U području lošeg prijema, izaberite MONO za jasnije, neometane radio emisije.
PoDEŠAVANjE STANICA
Primer : Memorisanje stanice FM 89.10
1. Pritisnite taster TUNER da izaberete FM opseg.
. Pritiskajte taster ,,. da izaberete 89.10.
. Pritisnite taster TUNER MEMoRY.
~ 01 trepće na ekranu.
4. Pritisnite taster [,] da izaberete unapred zadati broj.
~ Možete da izaberete od 1 do 15.
. Ponovo pritisnite taster TUNER MEMoRY.
~ Pritisnite taster TUNER MEMoRY pre nego što broj
nestane sa ekrana.
~ Number nestaje sa ekrana, a stanica se smešta u
memoriju.
. Da podesite drugu stanicu, ponovite korake 2 do 5.
~ Da pređete na unapred podešenu stanicu, pritisnite
taster [,] na daljinskom upravljaču da biste izabrali kanal.
M
` Ova jedinica ne prima AM(MW) emisije.
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 57
2009-03-07 �� 2:52:51
praktična funkcija
FUNkCIjA TAjMERA zA ISkLjUčIVANjE
Možete da podesite vreme za koje će se Kućni bioskop sam isključiti.
Pritisnite taster SLEEP.
~ SLEEP. Svaki put kada se taster pritisne, unapred zadato
vreme se menja na sledeći način :
10  20  30  60  90  120  150  OFF
Da potvrdite postavku tajmera za isključivanje, pritisnite taster
SLEEP.
~ Prikazuje se preostalo vreme do automatskog isključivanja
Kućnog bioskopa.
~ Ako se ovaj taster ponovo pritisne, promeniće se vreme do isključivanja koje ste prethodno podesili.
Da otkažete tajmer za isključivanje, držite pritisnut taster SLEEP dok se na displeju ne prikaže oFF.
PoDEŠAVANjE oSVETLjENoSTI EkRANA
Možete da podesite osvetljenost displeja na glavnoj jedinici da vas ne bi
ometala dok gledate film.
Pritisnite taster DIMMER.
~ Svaki put kada se ovaj taster pritisne podešava se
osvetljenost displeja na prednjoj ploči.
FUNkCIjA ISkLjUčIVANjA zVUkA
To je korisno kada odgovarate na zvono na ulaznim vratima ili na telefonski poziv.
Pritisnite taster MUTE.
~ MUTE se prikazuje na displeju.
~ Da vratite zvuk, ponovo pritisnite taster MUTE.
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 58
2009-03-07 �� 2:52:53
SER
S.VoL (INTELIgENTNA jAčINA zVUkA)
To će regulisati i stabilizovati nivo jačine zvuka tako da ne dolazi do
drastičnih promena jačine zvuka prilikom promene kanala ili scene.
Pritisnite taster S.VoL.
~ Svaki put kada se taster pritisne, izbor se menja na sledeći
način:
S.VoL oN  S.VoL oFF
● PRAkTIčNA FUNkCIjA
P.BASS
P.BASS funkcija naglašava niske tonove obezbeđujući
zvučne efekte ritma
Pritisnite taster P.BASS da izaberete P.BASS mod.
P BAS oN  P BAS oFF
M
` Funkcija P.BASS je dostupna samo za 2-kanalne LPCM izvore, kao što su mp3,Divx,cd i wma. Kada pritisnete
taster P.BASS, na ekranu će se prikazati “POWER BASS ON”.
P.bass ne funkcioniše za DSP/EQ ili DOLBY PRO LOGIC ll modove.
` Ukoliko pritisnete taster P.BASS u DSP/EQ modu, the DSP/EQ mod se automatski isključuje, a aktivira se
funkcija P. BASS.
oPTIMIzACIjA zVUkA
To, takođe, pomaže da se poboljša vaš audio doživljaj (npr. mp3
muzika).
Ovo koristite ukoliko želite da sa MP3 izvora slabog kvaliteta čujete
bolji zvuk.
Pritisnite taster AUDIo UPSCALE.
~ Svaki put kada se taster pritisne, izbor se menja na sledeći
način
UPSC oN  UPSC oFF
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 59
2009-03-07 �� 2:52:54
praktična funkcija
oSNoVNA UPoTREBA koPIRANjE CD-A
Pretvara audio signal sa CD-a u datoteku formata MP3 pre slanja na USB memorijski uređaj.
B
1. Povežite USB uređaj.
. Stavite audio CD u fioku za disk.
. Pritisnite CD RIPPINg.
~ Da biste pokrenuli kopiranje trenutne numere, pritisnite
taster CD RIPPINg na daljinskom upravljaču dok sistem
reprodukuje numeru ili je numera privremeno
zaustavljena.
~ Za kopiranje svih numera sa CD-a, pritisnite i zadržite
pritisnutim taster CD RIPPINg na daljinskom upravljaču.
~ Sistem prikazuje poruku "CD RIPPING" na displeju i
počinje kopiranje.
4. Pritisnite SToP (@) da biste zaustavili kopiranje.
~ Kada se kopiranje CD-a završi, u USB uređaju se kreira
direktorijum pod imenom "RIPPING", a kopirana datoteka
se čuva u formatu "SAM_XXXX”.mp3".
M
` Ne raskidajte USB vezu i ne izvlačite mrežni kabl u toku kopiranja CD-a. U suprotnom, to može
`
`
`
`
`
`
`
`
prouzrokovati oštećivanje podataka. Da biste zaustavili kopiranje CD-a, pritisnite taster SToP i
odvojite USB uređaj kada sistem potpuno prekine reprodukciju CD-a.
Ako raskinete USB vezu tokom kopiranja CD-a, sistem će se isključiti i nećete moći da obrišete
kopiranu datoteku. U tom slučaju, uređaj povežite na računar putem USB kabla, napravite rezervnu
kopiju podataka, a zatim formatirajte USB uređaj.
Ako USB uređaj povežete na sistem dok je reprodukcija CD-a u toku, sistem zaustavlja reprodukciju i
nastavlja je kada se završi inicijalizacija USB veze. (Vreme inicijalizacije se može razlikovati, što zavisi
od tipa USB uređaja.)
Funkcija kopiranja cd-a nije primenljiva na DTS-CD.
Ako kopiranja traje manje od 5 sekundi, neće biti kreirana datoteka kopije.
Kopiranje CD-a je moguće samo ako su USB uređaj ili HDD formatirani u FAT sistemu
datoteka. (NTFS sistem datoteka nije podržan.) Za spisak kompatibilnih uređaja pogledajte
specifikaciju USB hosta.
Kopiranje se vrši normalnom brzinom x1, a vreme kopiranja može trajati duže za neke USB
uređaje.
Zvuk se ne isporučuje dok sistem vrši kopiranje CD-a.
Ne primenjujte silu na sistem dok kopirate CD.
0
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 60
2009-03-07 �� 2:52:55
SER
rešavanje problema
Pogledajte datu tabelu ako ova jedinica ne funkcioniše ispravno. Ako vaš problem nije naveden u tabeli ili
ako dato uputstvo ne pomogne, isključite jedinicu, iskopčajte mrežni kabl i pozovite najbližeg ovlašćenog
prodavca ili Samsungov servisni centar za elektronske uređaje.
SIMPTOM
Proveriti/Pomoć
• Da li je mrežni kabl sigurno priključen u utičnicu?
• Isključite napajanje, a zatim ga ponovo uključite.
Reprodukcija ne počinje.
• Proverite broj za region na DVD-u.
DVD diskovi koji su kupljeni u inostranstvu možda neće moći
da se reprodukuju.
• CD-ROM i DVD-ROM diskovi ne mogu biti reprodukovani na
ovom DVD plejeru.
• Uverite se da je nivo rejtinga tačan.
Reprodukcija ne počinje odmah posle
pritiskanja tastera Play/Pause.
• Da li koristite deformisani disk ili disk sa ogrebotinama na površini?
• Obrišite disk.
Zvuk se ne čuje.
• Ne čuje se zvuk tokom brze reprodukcije, spore reprodukcije i
reprodukcije "korak po korak".
• Da li su zvučnici pravilno povezani? Da li su postavke zvučnika pravilno
prilagođene?
• Da li je disk mnogo oštećen?
Zvuk može da se čuje samo iz
nekoliko zvučnika, ali ne i iz svih
šest.
• Kada slušate CD ili radio, zvuk se čuje samo na prednjim zvučnicima
(L/R). Izaberite "PRO LOGIC II" pritiskanjem PL II (Dolby Pro Logic II)
na daljinskom upravljaču da biste koristili svih šest zvučnika.
• Uverite se da je DVD disk 5.1-CH kompatibilan.
• Ako ste u modu zvučnika u audio postavkama ekrana za podešavanje
C, SL i SR podesili na NONE, neće se čuti nikakav zvuk iz centralnog
zvučnika i prednjeg levog i prednjeg desnog zvučnika. Podesite C, SL i
SR na SMALL.
Dolby Digital 5.1-kanalni surround
zvuk se ne generiše.
• Da li na disku postoji oznaka "Dolby Digital 5.1 CH"? Dolby Digital 5.1kanalni surround zvuk se čuje samo ako je disk snimljen sa 5.1kanalnim zvukom.
• Da li je jezik zvuka pravilno postavljen na DOLBY DIGITAL 5.1-CH u
informacionom displeju?
Daljinski upravljač ne radi.
• Da li se daljinskim upravljačem upravlja u okviru njegovog radnog ugla i
dometa?
• Da li su baterije istrošene?
• Da li ste pravilno izabrali funkcije moda (TV/DVD) daljinskog upravljača
(TV ili DVD)?
● rešavanje problema
Ne mogu izbaciti disk.
61
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 61
2009-03-07 �� 2:52:55
rešavanje problema
SIMPTOM
Proveriti/Pomoć
• Disk se okreće, ali se slika ne
prikazuje.
• Kvalitet slike je loš, a slika
podrhtava.
• Da li je TV aparat uključen?
• Da li su video kablovi pravilno povezani?
• Da li je disk prljav ili oštećen?
• Loše proizvedeni disk možda neće moći da se reprodukuje.
Jezik zvuka i titlova ne funkcioniše.
• Jezik zvuka i titlova ne radi ako ih disk ne sadrži.
Ekran menija se ne pojavljuje kada se
izabere funkcija menija.
• Da li koristite disk koji ne sadrži menije?
Proporcija ekrana se ne može
promeniti.
• Možete da reprodukujete 16:9 DVD diskove u 16:9 WIDE modu, 4:3
LETTER BOX modu ili 4:3 PAN SCAN modu, ali se 4:3 DVD diskovi
mogu videti samo u proporciji 4:3. Pogledajte omotnicu DVD diska, a
zatim izaberite odgovarajuću funkciju.
• Glavna jedinica ne radi.
(Primer: Napajanje se isključuje ili
se čuje čudan šum.)
• DVD plejer ne radi normalno.
• Isključite napajanje i držite pritisnut taster STOP (@) na daljinskom
upravljaču duže od 5 sekundi.
Zaboravljena je lozinka za nivo
rejtinga.
• Dok na displeju glavne jedinice stoji poruka “NO DISC”, držite pritisnut
taster STOP (@) na glavnoj jedinici duže od 5 sekundi. Na displeju se
prikazuje “INITIAL”, a sve postavke će biti vraćene na unapred zadate
vrednosti.
• Pritisnite taster POWER.
Upotrebom funkcije RESET obrisaće se sve sačuvane postavke.
Nemojte ovo koristiti osim ako nije neophodno.
Upotrebom funkcije RESET obrisaće se sve sačuvane postavke.
Nemojte ovo koristiti osim ako nije neophodno.
Nije moguć prijem radio emisija.
• Da li je antena pravilno povezana?
• Ako je ulazni signal antene slab, instalirajte spoljnu FM antenu u
području dobrog prijema.
62
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 62
2009-03-07 �� 2:52:55
SER
lista jezičkih kodova
Unesite odgovarajući broj koda za početne postavke za “Disc Audio”, “Disc Subtitle” i/ili “Disc Menu” (Vidi stranu 44).
Jezik
Kod
Jezik
Kod
Jezik
Kod
Jezik
1027
Afar
1181
Frisian
1334
Latvian, Lettish
1506
Slovenian
1028
Abkhazian
1183
Irish
1345
Malagasy
1507
Samoan
1032
Afrikaans
1186
Scots Gaelic
1347
Maori
1508
Shona
1039
Amharic
1194
Galician
1349
Macedonian
1509
Somali
1044
Arabic
1196
Guarani
1350
Malayalam
1511
Albanian
1045
Assamese
1203
Gujarati
1352
Mongolian
1512
Serbian
1051
Aymara
1209
Hausa
1353
Moldavian
1513
Siswati
1052
Azerbaijani
1217
Hindi
1356
Marathi
1514
Sesotho
1053
Bashkir
1226
Croatian
1357
Malay
1515
Sundanese
1057
Byelorussian
1229
Hungarian
1358
Maltese
1516
Swedish
1059
Bulgarian
1233
Armenian
1363
Burmese
1517
Swahili
1060
Bihari
1235
Interlingua
1365
Nauru
1521
Tamil
1069
Bislama
1239
Interlingue
1369
Nepali
1525
Tegulu
1066
Bengali; Bangla
1245
Inupiak
1376
Dutch
1527
Tajik
1067
Tibetan
1248
Indonesian
1379
Norwegian
1528
Thai
1070
Breton
1253
Icelandic
1393
Occitan
1529
Tigrinya
1079
Catalan
1254
Italian
1403
(Afan) Oromo
1531
Turkmen
1093
Corsican
1257
Hebrew
1408
Oriya
1532
Tagalog
1097
Czech
1261
Japanese
1417
Punjabi
1534
Setswana
1103
Welsh
1269
Yiddish
1428
Polish
1535
Tonga
1105
Danish
1283
Javanese
1435
Pashto, Pushto
1538
Turkish
1109
German
1287
Georgian
1436
Portuguese
1539
Tsonga
1130
Bhutani
1297
Kazakh
1463
Quechua
1540
Tatar
1142
Greek
1298
Greenlandic
1481
Rhaeto-Romance
1543
Twi
1144
English
1299
Cambodian
1482
Kirundi
1557
Ukrainian
1145
Esperanto
1300
Kannada
1483
Romanian
1564
Urdu
1149
Spanish
1301
Korean
1489
Russian
1572
Uzbek
1150
Estonian
1305
Kashmiri
1491
Kinyarwanda
1581
Vietnamese
1151
Basque
1307
Kurdish
1495
Sanskrit
1587
Volapuk
1157
Persian
1311
Kirghiz
1498
Sindhi
1613
Wolof
1165
Finnish
1313
Latin
1501
Sangro
1632
Xhosa
1166
Fiji
1326
Lingala
1502
Serbo-Croatian
1665
Yoruba
1171
Faeroese
1327
Laothian
1503
Singhalese
1684
Chinese
1174
French
1332
Lithuanian
1505
Slovak
1697
Zulu
● lista jezičkih kodova
Kod
63
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 63
2009-03-07 �� 2:52:56
dodatak
Mere opreza pri rukovanju i čuvanju diskova
Male ogrebotine na disku mogu smanjiti kvalitet zvuka ili slike ili prouzrokovati preskakanje.
Posebno pazite da ne izgrebete diskove kada rukujete sa njima.
Rukovanje diskovima
Ne dodirujte stanu diska koja se reprodukuje.
Disk držite za ivice tako da prsti ne dodiruju površnu.
Ne lepite papir ili traku na disk.
Čuvanje diska
Ne čuvajte na direktnoj sunčevoj
svetlosti
M
Čuvajte u hladnom provetrenom Čuvajte u čistom zaštitnom omotu.
prostoru
Čuvajte u verikalnom položaju.
` Ne dozvolite da se diskovi uprljaju.
` Ne stavljajte napukle ili izgrebane diskove.
Rukovanje i čuvanje diskova
Ako na površini diska postoje otisci prstiju ili prljavština, očistite ga blagom sapunicom i obrišite mekom
tkaninom.
~ Prilikom čišćenja nežno brišite od centra ka spoljnom obodu diska
M
` Kondenzacija se može stvoriti ako topli vazduh dođe u kontakt sa hladnim delovima u plejeru. Kada se stvori
kondenzacija u plejeru, plejer možda neće ispravno funkcionisati. Ako se to desi, izvadite disk i ostavite plejer
na 1 ili 2 sata sa uključenim napajanjem.
64
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 64
2009-03-07 �� 2:52:57
Opšte
95 W
Težina
4.2 kg
Dimenzije
449.6 (Š) x 251.5 (V) x 99.1 (D) mm
Opseg radnih temperatura
+5°C do +35°C
Vlažnost
10 % do 75 %
CD : 12 cm (KOMPAKT DISK)
CD : 8 cm (KOMPAKT DISK)
Kompozitni video signal
● dodatak
Potrošnja struje
DVD (Digital Versatile Disc)
Disk
SER
Specifikacije
Brzina čitanja : 3.49 ~ 4.06 m/s
Približno vreme reprodukcije (jednostrani, jednoslojni diskovi) : 135 min.
Brzina čitanja : 4.8 ~ 5.6 m/s
Maks. vreme reprodukcije : 74 min.
Brzina čitanja : 4.8 ~ 5.6 m/s
Maks. vreme reprodukcije : 20 min.
1.0 Vp-p (75 opterećenje)
Y : 1.0 Vp-p (75 opterećenje)
Video izlaz
Komponentni video signal
Pr : 0.70 Vp-p (75 Ω opterećenje)
Pb : 0.70 Vp-p (75 Ω opterećenje)
Zvučnik
HDMI
Impedansa: 85~115Ω
Prednji zvučnik, izlaz
133W x 2(3Ω)
Centralni zvučnik, izlaz
133W(3Ω)
Zadnji zvučnik, izlaz
133W x 2(3Ω)
Subwoofer zvučnik, izlaz
135W(3Ω)
Frekventni opseg
20Hz~20KHz
Odnos signal/šum
70dB
Odvajanje kanala
60dB
Ulazna osetljivost
(AUX)400mV
65
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 65
2009-03-07 �� 2:52:57
dodatak
Specifikacije (nastavak)
HT-X725/HT-X725G
Sistem zvučnika
Zvučnik
Impedansa
Frekventni opseg
Nivo zvučnog pritiska na izlazu
Nominalni ulaz
Maksimalni ulaz
Dimenzije (Š x V x D)
Težina
5.1-kanalni sistem zvučnika
Prednji/Centralni/Zadnji
Subwoofer
3Ω
3Ω
140Hz~20KHz
35Hz~160Hz
86dB
86dB
133W
135W
266W
270W
Prednji : 185 x 605 x 185 mm
Zadnji : 93 x 271 x 77 mm
Centralni : 358 x 44 x 68 mm
Subwoofer : 256 x 256 x 298 mm
Prednji : 1.6 kg, Zadnji : 0.9 kg
Centralni : 0.3 kg, Subwoofer : 4.2 kg
HT-TX725/HT-TX725G
Sistem zvučnika
Zvučnik
Impedansa
Frekventni opseg
Nivo zvučnog pritiska na izlazu
Nominalni ulaz
Maksimalni ulaz
Dimenzije (Š x V x D)
Težina
Prednji/Centralni/Zadnji
5.1-kanalni sistem zvučnika
Subwoofer
3Ω
3Ω
140Hz~20KHz
35Hz~160Hz
86dB
86dB
133W
135W
266W
270W
Prednji/Zadnji : 270 x 1115 x 270 mm
Centralni : 358 x 44 x 68 mm
Subwoofer : 256 x 256 x 298 mm
Prednji/Zadnji : 2.93 kg
Centralni : 0.3 kg, Subwoofer : 4.2 kg
*: Nominalne specifikacije
- Samsung Electronics Co., Ltd zadržava pravo da promeni specifikacije bez prethodne najave.
- Težina i dimenzije su približne.
66
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 66
2009-03-07 �� 2:52:57
Kontaktirajte SAMSUNG WORLD WIDE
Ako imate bilo kakva pitanja ili komentare u vezi Samsung proizvoda, molimo da kontaktirate SAMSUNG
centar za podršku kupcima.
Region
North America
Latin America
Europe
CIS
Asia Pacific
Zemlja
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
NICARAGUA
HONDURAS
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 67
Internet lokacija
BELGIUM
02 201 2418
CZECH REPUBLIC
DENMARK
800-SAMSUNG(800-726786)
8-SAMSUNG(7267864)
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/mx
www.samsung.com/us
www.samsung.com/ar
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
FINLAND
30-6227 515
www.samsung.com/fi
FRANCE
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
EIRE
AUSTRIA
SWITZERLAND
RUSSIA
KAZAKHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
www.samsung.com/fr
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.com/lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
www.samsung.ru
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.com/kz_ru
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
TURKEY
01 4863 0000
01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
02 261 03 710
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
3-SAMSUNG(7267864)
0 801 1SAMSUNG(172678), 022-607-93-33
80820-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
075-SAMSUNG(726 78 64)
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
0810-SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)
0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
8-800-555-55-55
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
8-800-502-0000
8-800-77777
8000-7267
800-7267
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880
3698-4698
3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
1-800-3-SAMSUNG(726-7864), 02-5805777
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232, 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864 )
www.samsung.com/za
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
www.samsung.com/ae
PHILIPPINES
Middle East &
Africa
Centar za podršku kupcima 
1-800-SAMSUNG(726-7864)
01-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421, 4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
www.samsung.ua
www.samsung.com/lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.com/ee
www.samsung.com/au
www.samsung.com/nz
www.samsung.com/cn
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/vn
www.samsung.com/tr
2009-03-07 �� 2:52:58
Code No. AH68-02180H (0.0)
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 68
2009-03-07 �� 2:52:58
Download PDF