HT-BD7200
2.1-kanalni Blu-ray
sistem kućnog bioskopa
korisničko uputstvo
zamislite mogućnosti
Hvala što ste kupili ovaj Samsungov proizvod.
Da dobijete kompletniju uslugu,
molimo da vaš proizvod registrujete na
www.samsung.com/register
HT-BD7200_SER-1.indd 1
2009-03-20 �� 7:05:38
Glavne karakteristike vašeg
novog Blu-ray kućnog bioskopa
KARAKTERISTIKE PLEJERA
Reprodukcija više tipova diskova, plus FM radio
HT-BD7200 vam omogućuje reprodukciju raznih diskova, uključujući BD-ROM, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R (V mod) CD,
MP3-CD, DivX i CD-R/RW, sa sofisticiranim FM radiom u jednom plejeru.
Podrška za potpuno dekodiranje HD zvuka (DD,DD+,DOLBY TRUE-HD,DTS,DTS-HD HRA, DTS-HD MA Essential)
Pogledajte www.DOLBY.COM i DTS.COM za više detalja.
Funkcija TV čuvara ekrana
Ako glavna jedinica ostane 10 minuta u modu stop, na TV ekranu se pojavljuje logotip.
HT-BD7200 se automatski prebacuje u režim štednje energije posle 30 minuta rada u modu Čuvara ekrana (Screen Saver).
Funkcija štednje energije
HT-BD7200 se automatski isključuje posle 40 minuta rada u stop modu.
Podrška USB hosta
Možete da povežete i reprodukujete datoteke sa spoljašnjih USB memorijskih uređaja kao što su MP3 plejeri, USB
flash memorija, itd. korišćenjem funkcije USB HOST ovog kućnog bioskopa.
HDMI
HDMI istovremeno prenosi Blu-ray/DVD video i audio signale i daje jasniju sliku.
Rezolucija od 1080p(puna HD) pruža još čišću sliku.
Funkcija AV SYNC
Video signal može da kasni za audio signalom ako je uređaj povezan na digitalni TV aparat.
Da biste to kompenzovali, možete podesiti vreme kašnjenja audio signala radi sinhronizacije sa video signalom.
Funkcija Anynet+(HDMI-CEC)
Anynet+ je funkcija koja se može koristiti za upravljanje glavnim uređajem ovog sistema korišćenjem daljinskog
upravljača za Samsung TV aparat, povezivanjem Blu-ray kućnog bioskopa na SAMSUNG TV aparat preko HDMI
kabla. (To je moguće samo kod SAMSUNG TV aparata koji podržavaju opciju Anynet+.)
Funkcija Bluetooth
Možete da koristite Bluetooth uređaj koji če vam omogućiti da uživate u muzici sa stereo zvukom visokog kvaliteta, bez
ijednog kabla!.
Podrška za iPod i iPhone
Možete da uživate u muzičkim datotekama ako svoj iPod povežete sa kućnim bioskopom
putem isporučene iPod priključne baze.
BD Wise
BD Wise automatski podešava BD Wise-kompatibilne Samsung proizvode na postavke koje su za njih optimalne.
Ova opcija je omogućena samo ako su BD Wise-kompatibilni Samsung proizvodi međusobno povezani pomoću
HDMI kabla.
HT-BD7200_SER-1.indd 2
2009-03-20 �� 7:05:39
ser
KARAKTERISTIKE BLU-RAY DISKA
Blu-ray diskovi podržavaju HD video najvišeg kvaliteta koji postoji u industriji - Veliki kapacitet znači da nema
kompromisa kada je u pitanju kvalitet videa. Sem toga, Blu-ray diskovi imaju istu, poznatu veličinu i izgled DVD
diska.
* Sledeće karakteristike Blu-ray diskova zavise od diska i mogu da variraju. Izgled i navigacija opcija se takođe
razlikuju od diska do diska. Nemaju svi diskovi opcije koje su opisane dole.
glavne karakteristike videa
BD-ROM format za distribuciju filmova podržava tri
veoma napredna video kodeka, uključujući AVC, VC-1
i MPEG-2.
HD video rezolucije su takođe dostupne:
~ 1920 x 1080 HD
~ 1280 x 720 HD
pLaY Movie
sCene seLeCTions
previeWs
Grafičke
ravni
%
3
za reprodukciju visoke definicije
Da biste gledali sadržaje visoke definicije na Blu-ray
diskovima, potreban je HDTV (TV aparat visoke
HD Video
definicije).
Neki Blu-ray diskovi mogu zahtevati korišćenje HDMI OUT
izlaza plejera za gledanje sadržaja visoke definicije. Mogućnost
gledanja sadržaja visoke definicije na Blu-ray diskovima može
biti ograničena zavisno od rezolucije vašeg TV aparata.
Titlovi
Zavisno od toga šta se nalazi na Blu-ray disku, za titlove možete da
birate različite tipove, veličinu i boju slova. Titlovi mogu i da se animiraju,
pomeraju po ekranu, zatamnjuju i posvetljuju.
LanGUaGes
4
5
6
7
pLaY Movie
8
9
LanGUaGes
10
11
12
13
sCene seLeCTions
14
15
previeWs
%
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
BD-LIVE
Možete koristiti Blu-ray diskove koji podržavaju opciju BD-LIVE putem
mrežne konekcije kako biste uživali u različitim sadržajima koje nudi proizvođač diska.
3
HT-BD7200_SER-1.indd 3
2009-03-20 �� 7:05:41
Glavne karakteristike vašeg
novog Blu-ray kućnog bioskopa
ŠTA SADRŽI PAKOVANJE
Proverite da li se u sadržaju nalazi sledeći pribor.
Video kabl
iPod priključna baza
FM antena
Kabl za zvučnik (3 EA)
Korisničko uputstvo
Torusno feritno jezgro
Daljinski upravljač
/ Baterije (veličina AAA)
HT-BD7200_SER-1.indd 4
2009-03-20 �� 7:05:43
ser
sigurnosne informacije
Sigurnosna upozorenja
DA BISTE SMANJILI OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE SKIDAJTE POKLOPAC (ILI ZADNJU PLOČU).
UNUTRA SE NE NALAZE DELOVI KOJI SE MOGU SERVISIRATI. SERVISIRANJE POVERITE KVALIFIKOVANOM
OSOBLJU SERVISA.
OPREZ
OPASNOST OD ELEKTRIČNOG
UDARA NE OTVARATI
LASERSKI PROIZVOD KLASE 1
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
Ovaj simbol ukazuje na “opasan napon” u
proizvodu koji predstavlja opasnost od
električnog udara ili telesne povrede.
Ovaj simbol ukazuje na važna uputstva koja
se dobijaju uz ovaj proizvod.
LASERSKI PROIZVOD KLASE 1
Ovaj CD plejer je klasifikovan kao LASERSKI proizvod KLASE 1.
Korišćenje kontrola, podešavanja ili izvršavanje
procedura, osim onih koje su ovde opisane, može
dovesti do izlaganja opasnom zračenju.
OPREZ : N
EVIDLJIVO LASERSKO ZRAČENJE AKO
SE UREĐAJ OTVORI I ONEMOGUĆE
ZAŠTITE, IZBEGAVAJTE IZLAGANJE
ZRAKU
UPOZORENJE : Da biste smanjili opasnost od požara ili električnog udara, ne izlažite ovaj proizvod kiši ili vlazi.
OPREZ : DA BISTE SPREČITE ELEKTRIČNI UDAR, ŠIROKI KONTAKT UTIKAČA USKLADITE SA ŠIROKIM
KONTAKTOM UTIČNICE I UMETNITE DO KRAJA.
~ Ovaj aparat mora uvek da bude povezan na AC utičnicu sa zaštitnim uzemljenjem.
~ Da biste iskopčali aparat sa električne mreže, morate izvući utikač iz mrežne utičnice, pa će mrežni utikač biti
slobodan.
OPREZ
~ Aparat se ne sme uranjati ili prskati; na aparat se ne smeju stavljati predmeti napunjeni vodom, kao što su vaze.
~ Mrežni utikač se koristi za iskopčavanje uređaja i mora da bude slobodan u svakom trenutku.
HT-BD7200_SER-1.indd 5
2009-03-20 �� 7:05:43
sigurnosne informacije
MERE OPREZA
2.7 inch
3.9 inch
3.9 inch
3.9 inch
Osigurajte da AC mrežni napon u vašem domu bude u skladu sa nalepnicom na zadnjoj ploči vašeg plejera. Plejer instalirajte horizontalno, na odgovarajuću podlogu (nameštaj), tako da oko njega ima dovoljno prostora za ventilaciju (7,5~10cm). Uverite se da otvori za
ventilaciju nisu pokriveni. Ne stavljajte nikakve predmete na plejer. Ne stavljajte plejer na pojačala ili drugu opremu koja može da se
zagreje. Pre pomeranja plejera izvadite disk iz njega. Ovaj plejer je namenjen za stalnu upotrebu. Prebacivanjem Blu-ray kućnog bioskopa
u stand-by mod ne isključuje se električno napajanje. Da biste potpuno isključili plejer sa električnog napajanja, izvucite mrežni utikač iz
utičnice, a naročito ako se ne koristi duže vreme.
Za vreme grmljavine izvucite mrežni utikač iz utičnice. Pikovi napona zbog
grmljavine mogu oštetiti uređaj.
Zaštitite plejer od vlage (tj. vaza) i prevelike toplote (npr. kamin) ili opreme
koja stvara jaka magnetna ili električna polja (tj. zvučnika...). Iskopčajte
mrežni kabl iz AC izvora ako plejer ne funkcioniše ispravno. Ovaj plejer nije
namenjen za industrijsku upotrebu. Koristite ovaj proizvod samo za ličnu
upotrebu.
Može da se javi kondenzacija ako je vaš plejer čuvan na hladnom mestu.
Ako se plejer transportuje zimi, pre korišćenja sačekajte oko 2 sata da
uređaj postigne sobnu temperaturu.
Ne izlažite uređaj direktnom sunčevom zračenju ili drugim izvorima toplote.
To može da dovede do pregrevanja i kvara uređaja.
Baterije koje se koriste sa ovim proizvodom sadrže hemikalije koje su
štetne po okolinu.
Ne stavljajte baterije u kućni otpad.
6
HT-BD7200_SER-1.indd 6
2009-03-20 �� 7:05:46
ser
sadržaj
Glavne karakteristike vašeg
novog Blu-ray kućnog
bioskopa
2
3
4
Karakteristike plejera
Karakteristike Blu-ray diska
Šta sadrži pakovanje
sigurnosne informacije
5
6
Sigurnosna upozorenja
Mere opreza
2
5
10
14
16
20
početak
opis
daljinski upravljač
povezivanja
10 Pre čitanja korisničkog uputstva
11 Tip i karakteristike diska
14 Prednja ploča
15 Zadnja ploča
16 Prikaz daljinskog upravljača
18 Podešavanje daljinskog upravljača
20
22
24
26
28
30
30
30
osnovne funkcije vašeg Bluray kućnog bioskopa
31
podešavanje sistema
35
36
podešavanje jezika
HT-BD7200_SER-1.indd 7
31
32
32
33
33
34
Povezivanje zvučnika
Povezivanje video izlaza na vaš tv aparat
Povezivanje iPod-a
Povezivanje audio signala sa spoljnih
komponenata
Povezivanje na mrežu
Povezivanje FM antene
Ventilator za hlađenje
Povezivanje torusnog feritnog jezgra na
mrežni kabl glavnog uređaja
Pre reprodukcije
Navigacija u meniju na ekranu
Reprodukovanje diska
Podešavanje zvuka
Korišćenje funkcija pretraživanja i preskakanja
Usporena reprodukcija / reprodukcija korak-po-korak
35 Podešavanje sata
36 Podešavanje opcija za jezik
2009-03-20 �� 9:32:32
sadržaj
audio postavke
37
podešavanje displeja
40
HDMI postavke
44
zaštita od dece
47
podešavanje mreže
49
upravljanje BD podacima
54
nadogradnja sistema
55
gledanje filma
60
37 Podešavanje opcija zvučnika
40 Podešavanje opcija prikaza
42 Podešavanje opcija video prikaza / izlaza
44 Podešavanje opcija za hdmi postavke
47 Podešavanje zaštite od dece
49 Podešavanje opcija mreže
54 Upravljanje sistemom
55
57
57
57
Ažuriranje fabričkog programa
Informacije o sistemu
Obaveštenje o ažuriranju fabričkog programa
DIVX (R) registracija
58 Korišćenje funkcija prikaza
59 Korišćenje menija diska i iskačućeg menija/
menija naslova
60 Ponavljanje reprodukcije
61 Izbor audio jezika
61 Izbor jezika titla
62 Promena ugla kamere
63 PiP (PiCtuRe in PiCtuRe) settinGs
63 BD-LIVE™
64 Reprodukcija DivX diska
HT-BD7200_SER-1.indd 8
2009-03-20 �� 7:05:46
66
gledanje slika
69
Korišćenje USB funkcije
71
Radio
73
Korišćenje BLUETOOTH-a
76
Korišćenje iPod-a
78
81
Funkcija Pc Toka Podataka
praktična funkcija
83
66 Tasteri na daljinskom upravljaču koji se
koriste za audio cd reprodukcija (CD-DA)/MP3
diskova
66 Ponavljanje audio cd(cd-da) i mp3 diska
67 Reprodukcija audio cd-a (CD-DA)MP3
69
69
69
70
70
ser
slušanje muzike
Gledanje slika
Prikazivanje slajdova / brzina
Rotacija
Zumiranje
Prelazak na spisak fotografija
71 Štampanje multimedijalnih datoteka
korišćenjem funkcije USB hosta
73 Slušanje radija
73 Podešavanje stanica
74 O rds emisijama
76 Šta je bluetooth?
76 Za povezivanje blu-ray kućnog bioskopa na
bluetooth uređaj
78 Slušanje muzike
80 Gledanje filma
81 Povezivanje na Računar i Reprodukovanje
Mp3, Jpeg Ili Divx Sadržaja 83 Funkcija tajmera za isključivanje
83 Podešavanje osvetljenosti ekrana
83 Funkcija isključivanja zvuka
rešavanje problema
84
dodatak
86
86 Mere opreza pri rukovanju i čuvanju diskova
87 Specifikacije
HT-BD7200_SER-0403-1.indd 9
2009-04-03 �� 9:30:34
početak
PRE ČITANJA KORISNIČKOG UPUTSTVA
Obavezno proverite sledeće termine pre nego što počnete sa čitanjem korisničkog uputstva.
Ikone koje će se koristiti u uputstvu
Ikona
h
g
f
Z
C
V
A
G
Termin
Definicija
BD-ROM
To obuhvata funkciju koja je dostupna na BD-ROM-u.
BD-RE
To obuhvata funkciju koja je dostupna na BD-RE disku.
BD-R
To obuhvata funkciju koja je dostupna na BD-R disku.
DVD-VIDEO
To obuhvata funkciju koja je dostupna na DVD-Video ili DVD-R/DVD-RW diskovima koji su
snimani i obrađivani u Video modu.
DVD-RW
To obuhvata funkciju koja je dostupna na DVD-RW diskovima. (u V modu i samo finalizovani)
DVD-R
To obuhvata funkciju koja je dostupna na DVD-R diskovima (V mod i samo finalizovani)
Audio CD
To obuhvata funkciju koja je dostupna na audio CD-RW/CD-R (format CD-DA) diskovima.
MP3
To obuhvata funkciju koja je dostupna na DVD-RW/-R, CD-RW/CD-R diskovima i USB memorijskim uređajima.
JPEG
To obuhvata funkciju koja je dostupna na DVD-RW/-R, CD-RW/CD-R diskovima i USB memorijskim uređajima.
D
DivX
To obuhvata funkciju koja je dostupna na MPEG4 diskovima.
(DVD±R/RW, CD-R ili CD-RW)
F
USB memorijski
uređaj
To obuhvata funkciju koja je dostupna na USB memorijskom uređaju.
Oprez
To obuhvata slučaj kada funkcija ne radi ili su, možda, otkazane postavke.
M
Napomena
Označava savete i uputstva na strani koja objašnjava rad svake funkcije.
O korišćenju ovog korisničkog uputstva
1) ) Pre korišćenja ovog proizvoda obavezno se upoznajte sa sigurnosnim informacijama. (Vidi strane
5~6)
2) Ako se javi problem, pogledajte Rešavanje problema. (Vidi strane 84~85)
Copyright
©2009 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Sva prava zadržana. Ovo korisničko uputstvo ili njegovi delovi ne mogu se umnožavati bez prethodnog
pisanog odobrenja Samsung Electronics Co.,Ltd.
10
HT-BD7200_SER-0403-1.indd 10
2009-04-03 �� 9:30:34
ser
TIP I KARAKTERISTIKE DISKA
Tipovi diska koji se mogu reprodukovati
Tipovi diska
Logotip
diska
BD-ROM
BD-RE/BD-R
Snimljeni sadržaj
AUDIO + VIDEO
AUDIO + VIDEO
AUDIO-CD
AUDIO
Maks. vreme reprodukcije
Vreme reprodukcije zavisi od
naslova
Jednostrani (25GB/50GB)
Jednostrani (12 cm)
240
Dvostrani (12 cm)
480
Jednostrani (8 cm)
80
Dvostrani (8 cm)
160
Jednostrani (12 cm)
74
Jednostrani (8 cm)
20
12 cm
-
8 cm
-
● početak
DVD-VIDEO
Oblik diska
DivX
AUDIO + VIDEO
DVD-RW (u V modu
i samo finalizovani)
AUDIO + VIDEO
12 cm (4.7GB)
480
(npr.: produžena reprodukcija)
DVD-R
(u V modu i samo
finalizovani)
AUDIO + VIDEO
12 cm (4.7GB)
480
(npr.: produžena reprodukcija)
~ Ovaj plejer je kompatibilan samo sa PAL sistemom boja.
~ NTSC diskovi neće biti reprodukovani.
Logotipi diskova koji se mogu reprodukovati
Blu-ray Disc
Dolby Digital Plus
DTS-HD zvuk visoke rezolucije
PAL televizijski sistem u Ujedinjenom
Kraljevstvu, Francuskoj, Nemačkoj, itd.
Dolby TrueHD
DTS-HD Master Audio | Essential
Digitalni audio
M`
MP3
Stereo
Java
BD-LIVE
Proizvedeno po licenci Dolby Laboratories. “Dolby” i dupli-D simbol su zaštitni znaci Dolby
Laboratories.
11
HT-BD7200_SER-1.indd 11
2009-03-20 �� 7:05:50
početak
Diskovi koji se ne mogu reprodukovati
~
~
~
~
HD DVD disk
DVD-RAM
3,9 GB DVD-R disk za autorizaciju.
DVD-RW(VR mod)
M`
~ DVD-ROM/PD/MV-disk, itd.
~ CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I/LD
~ 8cm MD (mini disk)
Neki komercijalni diskovi i DVD diskovi kupljeni van vašeg regiona možda neće moći da se reprodukuju u
ovom proizvodu. Kada se takvi diskovi reprodukuju, na ekranu se prikazuje poruka “No disc.” (“Nema
diska”) ili “Please check the regional code of the disc.” (“Molimo da proverite regionalni kod diska”).
` Ako DVD-R/-RW disk nije pravilno snimljen u DVD video formatu, neće moći da se reprodukuje.
Regionalni kod
Blu-ray kućni bioskop kao i diskovi su kodirani po regionu. Ti regionalni kodovi moraju da se poklapaju
da bi se reprodukovao disk. Ako se kodovi ne poklapaju, disk se neće reprodukovati. Broj regiona za
ovaj Blu-ray kućni bioskop se nalazi na zadnjoj ploči Blu-ray kućnog bioskopa.
BD regionalni kod
A
B
C
Region
Severna Amerika, Centralna Amerika, Južna Amerika, Koreja, Japan, Tajvan, Hong Kong i
Jugoistočna Azija.
Evropa, Grenland, Francuske teritorije, Bliski Istok, Afrika, Australija i Novi Zeland.
Indija, Kina, Rusija, Centralna i Južna Azija.
Regionalni kod
Region
DVD-videa
1
SAD, Kanada
Japan, Evropa, Južna Afrika, Bliski Istok,
2
Grenland
Koreja, Tajvan, Hong Kong, delovi
3
Jugoistočne Azije
Australija, Novi Zeland, Latinska Amerika
4
(i Meksiko)
5
Istočna Evropa, Rusija, Indija, Afrika
Regionalni kod
DVD-videa
6
Kina
Region
7
Nedefinisana specijalna upotreba
8
Avio kompanije/krstareći brodovi (i Meksiko)
9
Bez regiona
Kompatibilnost Blu-ray diska
Blu-ray je novi format u razvoju. U skladu sa tim, mogu se javiti problemi u vezi kompatibilnosti diskova. Nisu svi
diskovi kompatibilni i ne može se reprodukovati svaki disk. Za dodatne informacije, pogledajte odeljak Obaveštenje o
usklađenosti i kompatibilnosti u ovom uputstvu. Ako naiđete na probleme u vezi kompatibilnosti, pozovite
SAMSUNG centar za podršku kupcima.
M`
Neki tipovi diskova neće moći da se reprodukuju, a kod nekih neće moći da se izvrše određene operacije, kao što
je promena ugla ili prilagođavanje proporcije slike. Informacije o diskovima su detaljno navedene na kutiji.
Pogledajte ako je to potrebno.
` Ne dozvolite da se diskovi uprljaju ili izgrebu. Otisci prstiju, prljavština, ogrebotine ili naslage dima od cigareta na
površini koja se snima mogu da onemoguće reprodukciju diska.
` Diskovi sa snimljenim NTSC programima, ne mogu se reprodukovati pomoću ovog proizvoda.
` Kada se reprodukuje BD-Java naslov, učitavanje može da potraje duže nego kod običnog naslova ili će možda
neke funkcije sporije da se izvršavaju.
12
HT-BD7200_SER-1.indd 12
2009-03-20 �� 7:05:51
ser
Tipovi diska
❖ BD-RE/BD-R
Blu-ray disk koji se može presnimavati/Blu-ray disk koji se može snimati. BD-RE/BD-R je idealan format
za kreiranje rezervnih kopija ili snimanje ličnih video zapisa.
❖ BD-ROM
❖ DVD-video
~ Digitalni višenamenski disk (DVD) može da sadrži do 135 minuta slika, 8 audio jezika i 32 jezika titlova.
Opremljen je MPEG-2 kompresijom slike i Dolby Digital surround tehnologijom, što vam obezbeđuje
da uživate u živopisnim i čistim slikama bioskopskog kvaliteta.
~ Prilikom prelaza iz prvog u drugi sloj dvoslojnog DVD video diska može da se pojavi trenutno
izobličenje slike i zvuka. To ne predstavlja neispravnost uređaja.
~ Kada se DVD-RW/-R disk, koji je snimljen u video modu, finalizuje, on postaje DVD video disk.
Unapred snimljeni (narezani) komercijalni DVD diskovi sa filmovima se takođe nazivaju DVD video
diskovi. Ovaj uređaj može da reprodukuje unapred snimljene komercijalne DVD diskove (DVD video
diskove) sa filmovima.
● početak
Blu-ray disk – memorija samo za čitanje BD-ROM disk sadrži unapred snimljene podatke. Iako BD-ROM
može sadržati bilo koji format podataka, većina BD-ROM diskova sadrži filmove u formatu visoke
definicije, za reprodukciju u Blu-ray kućnim bioskopima. Ovaj uređaj može da reprodukuje unapred
snimljene komercijalne BD-ROM diskove.
❖ Audio CD
~ Audio disk na kome je snimljen PCM zvučni zapis sa frekvencijom semplovanja od 44,1kHz.
~ Ovaj uređaj može da reprodukuje audio CD-R i CD-RW diskove u CD-DA formatu.
~ Uređaj možda neće moći da reprodukuje neke CD-R ili CD-RW diskove zbog stanja snimka.
❖ CD-R/-RW
~ Koristite 700MB(80 minuta) CD-R/-RW diskove. Ako je moguće, nemojte koristiti disk od 800MB(90
minuta) ili veći, jer takav disk možda neće moći da se reprodukuje.
~ Ako CD-R/-RW disk nije snimljen kao zatvorena sesija, možda ćete primetiti kašnjenja pri reprodukciji
na početku diska ili možda neće moći da se reprodukuje ni jedna snimljena datoteka.
~ Neki CD-R/-RW diskovi možda neće moći da se reprodukuju ovim uređajem, što zavisi od uređaja koji
je korišćen za njihovo narezivanje. Za sadržaje snimljene na CD-R/-RW disk sa CD-a za vašu ličnu
upotrebu, mogućnost reprodukcije se može razlikovati zavisno od sadržaja i diskova.
❖ Reprodukcija DVD-R diska
~ Kada se DVD-R disk, koji je snimljen u video modu, finalizuje, on postaje DVD video disk.
~ Ovaj uređaj može da reprodukuje DVD-R diskove koji su snimljeni i finalizovani Samsungovim DVD video
rekorderom. On možda neće moći da reprodukuje neke DVD-R diskove, što zavisi od diska i stanja snimka.
❖ Reprodukcija DVD-RW diska
~ Mogu se reprodukovati samo DVD-RW diskovi koji su snimljeni u video modu i koji su finalizovani.
~ Kada se DVD-RW disk, koji je snimljen u video modu, finalizuje, on postaje DVD video disk.
Mogućnost reprodukcije može da zavisi od stanja diska.
Format diska
❖ Korišćenje MP3 diska
~
~
~
~
~
CD-R/-RW i DVD-RW/-R diskovi koji su snimljeni u UDF, ISO9660 ili JOLIET formatu mogu da se reprodukuju.
Mogu se reprodukovati samo MP3 datoteke sa sufiksima „.mp3” i „.MP3“.
Može se reprodukovati opseg bit brzina od 56 Kbps do 320 Kbps.
Može se reprodukovati brzina semplovanja od 32 kHz do 48 kHz.
Uređaj može da obradi maksimalno 1500 datoteka i direktorijuma u matičnom direktorijumu. Kod MP3
datoteka snimljenih promenljivom bit brzinom (VBR), može se desiti da se zvuk reprodukuje sa prekidima.
❖ Korišćenje JPEG diska
~ CD-R/-RW i DVD-RW/-R diskovi koji su snimljeni u UDF, ISO9660 ili JOLIET formatu mogu da se reprodukuju.
~ Mogu se reprodukovati samo JPEG datoteke sa sufiksima „.jpg”, „.JPG“, „.jpeg” ili „.JPEG“.
~ Podržan je progresivan JPEG.
❖ DVD-RW/-R (V)
~ To je format koji se koristi za snimanje podataka na DVD-RW ili DVD-R disk. Kada se takav disk
finalizuje, on može da se reprodukuje u ovom Blu-ray kućnom bioskopu.
~ Ako je disk snimljen u video modu na rekorderu drugog proizvođača, ali nije finalizovan, ne može se
reprodukovati ovim Blu-ray kućnim bioskopom.
13
HT-BD7200_SER-1.indd 13
2009-03-20 �� 7:05:51
opis
PREDNJA PLOČA
1
3 6
10
11
TASTER ZA UKLJUČIVANJE I
ISKLJUČIVANJE
Uključuje i isključuje Blu-ray kućni bioskop.
TASTER ZA FUNKCIJE
Mod se menja na sledeći način:
BD/DVD ➞ D.IN ➞ AUX ➞ BT AUDIO ➞ FM.
TASTER ZA PODEŠAVANJE RADIO
STANICA I PREMOTAVANJE UNAZAD
(
)
Vraća prethodni naslov / poglavlje / numeru.
Podešava radio stanice u FM frekventnom opsegu unazad.
TASTER ZA REPRODUKCIJU / PAUZU
Zaustavlja reprodukciju diska.
PLAY/PAUSE BUTTON
Reprodukuje disk ili pauzira reprodukciju.
TASTER ZA PODEŠAVANJE RADIO
STANICA I PREMOTAVANJE UNAPRED
(
)
Ide na sledeći naslov / poglavlje / numeru.
Podešava radio stanice u FM frekventnom opsegu unapred.
TASTERI za kontrolu jačine zvuka
Podešavanje jačine zvuka
TASTER ZA IZBACIVANJE
Izbacuje disk.
UTIČNICA ZA SLUŠALICE
Povežite mikrofon.
10
USB HOST
Ovde se može povezati USB memorijski uređaj i koristiti kao memorija
ako je povezan sa BD-LIVE. Takođe, može se koristiti za ažuriranje
fabričkog programa i MP3/JPEG/DivX reprodukciju.
11
PROREZ ZA DISK
Prihvata disk.
M`
Morate koristiti USB HOST na zadnjoj ploči Blu-ray kućnog bioskopa za povezivanje adaptera za bežični LAN.
1
HT-BD7200_SER-1.indd 14
2009-03-20 �� 7:05:54
1
3
6
ser
zADNJA PLOČA
● opis
11
10
2.1-KANALNI KONEKTORI ZA
ZVUČNIKE (IZLAZ)
Povežite prednje i subwoofer zvučnike.
FM 75Ω KOAKSIJALNI KONEKTOR
Povežite FM antenu.
iPod KONEKTOR
Ovde povežite konektor iPod priključne baze.
KONEKTOR ZA SPOLJNI DIGITALNI
OPTIČKI ULAZ
Koristite ga za povezivanje spoljne opreme sa digitalnim izlazom.
HDMI OUT KONEKTOR
Koristite HDMI kabl, povežite ovaj HDMI izlazni konektor na HDMI ulazni
konektor na vašem TV aparatu za sliku najboljeg kvaliteta.
KONEKTORI ZA KOMPONENTNI
VIDEO IZLAZ
Povežite TV aparat sa komponentnim video ulazima na ove konektore.
KONEKTOR ZA VIDEO IZLAZ
Povežite konektor TV aparata za video ulaz (VIDEO IN) na konektor za
video izlaz (VIDEO OUT) ovog uređaja.
AUX IN KONEKTORI
Povežite na 2CH analogni izlaz spoljnog uređaja (kao što je video
rekorder)
LAN TERMINAL
Može se koristiti za povezivanje na BD-LIVE.
Takođe se može koristiti za ažuriranje fabričkog softvera.
10
KONEKTOR ZA BEŽIČNI LAN
Ovde se može povezati USB memorijski uređaj i koristiti kao memorija
kada je povezan BD-LIVE. Takođe se može koristiti za ažuriranje fabričkog
softvera i reprodukciju MP3/JPEG datoteka, kao i za povezivanje na BDLive putem adaptera za bežični LAN.
11
VENTILATOR ZA HLAĐENJE
Ventilator se uvek vrti kada je napajanje uključeno. Obezbedite najmanje 10 cm
slobodnog prostora sa svih strana ventilatora kada postavljate ovaj proizvod.
M`
USB pogoni, čije su dimenzije previše velike, možda se neće moći utaknuti kada je povezan LAN ili
HDMI kabl.
1
HT-BD7200_SER-1.indd 15
2009-03-20 �� 7:05:59
daljinski upravljač
PRIKAZ DALJINSKOG UPRAVLJAČA
21
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
22
23
24
25
26
27
28
29
30
12
13
14
15
16
17
18
19
20
31
32
33
34
35
36
37
16
HT-BD7200_SER-1.indd 16
2009-03-20 �� 7:06:01
Taster POWER
19
Taster MO/ST
2
Taster BD RECEIVER
20
Taster DISC MENU
3
Taster TV
21
Taster za IZBACIVANJE
4
Numerički (0~9) tasteri
22
Taster DIMMER
5
Taster AUDIO
6
Taster STEP
7
Tasteri Tuning Preset/CD Skip
Taster PLAY
Taster STOP
Tasteri SEARCH
8
Taster BD
Taster TUNER
Taster AUX
24
Taster SOURCE
25
Tasteri za izbor RDS-a
26
Taster SUBTITLE
9
Taster VOLUME
27
Taster PAUSE
10
Taster V-SOUND
28
Taster MUTE
11
Taster MENU
29
Taster TUNING/CH
12
Kursori/taster ENTER
30
Taster RETURN
13
Taster INFO
31
Taster EXIT
14
Tasteri u boji : CRVENI(A),
ZELENI (B), ŽUTI(C), PLAVI(D)
32
Taster ZOOM
15
Taster POPUP MENU, TITLE MENU
33
Taster PIP
16
Taster TUNER MEMORY, MARKER
34
Taster REPEAT
17
Taster CANCEL
35
Taster DSP
18
Taster SLEEP
36
Taster REPEAT A-B
37
Taster SLOW
● daljinski upravljač
23
ser
1
Stavljanje baterije u daljinski upravljač
1.Uklonite poklopac
prostora za baterije u
smeru strelice.
2. Umetnite dve baterije od 1,5V tipa
AAA, pazeći pritom na pravilan
polaritet (+ i –).
3.Ponovo postavite
poklopac.
17
HT-BD7200_SER-1.indd 17
2009-03-20 �� 7:06:04
daljinski upravljač
PODEŠAVANJE DALJINSKOg UPRAVLJAČA
Uz pomoć ovog daljinskog upravljača možete upravljati izvesnim funkcijama vašeg TV aparata.
Kada upravljate TV aparatom pomoću daljinskog upravljača
1. Pritisnite taster TV da podesite daljinski upravljač na TV mod.
2. Pritisnite taster POWER da uključite TV aparat.
3. Dok držite pritisnut taster POWER, upišite odgovarajući kod
za vašu marku TV aparata.
~ Ako za vaš TV aparat postoji više kodova, unosite jedan po
jedan kod da biste odredili koji od njih funkcioniše.
Primer: za Samsung TV aparat
Dok držite pritisnut taster POWER, uz pomoć numeričkih
tastera unesite 00, 15, 16, 17 i 40.
4. Ako se TV aparat isključi, podešavanje je završeno.
~ Možete da koristite tastere TV POWER, VOLUME,
CHANNEL i numeričke tastere (0~9).
M
` Daljinski upravljač možda neće moći da radi sa nekim markama TV aparata. Takođe, neke
operacije možda neće biti moguće, zavisno od marke vašeg TV aparata.
` Ako ne podesite daljinski upravljač prema kodu za marku vašeg TV aparata, daljinski
upravljač će raditi sa Samsung TV aparatom prema unapred zadatoj postavci.
radni domet daljinskog upravljača
Daljinski upravljač se može koristiti do oko 7 metara u pravoj liniji.
Takođe se može upravljati pod horizontalnim uglom do
30° u odnosu na senzor za daljinsku kontrolu.
1
HT-BD7200_SER-1.indd 18
2009-03-20 �� 7:06:06
Br.
Marka
1
Admiral (M.Wards)
56, 57, 58
44
MTC
18
2
A Mark
01, 15
45
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
3
Anam
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,
46
Nikei
03
12, 13, 14
47
Onking
03
Kod
Br.
Marka
ser
Spisak kodova za marke TV aparata
Kod
AOC
01, 18, 40, 48
48
Onwa
03
5
Bell & Howell (M.Wards)
57, 58, 81
49
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
6
Brocsonic
59, 60
50
Penney
18
7
Candle
18
51
Philco
03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
8
Cetronic
03
52
Philips
15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
9
Citizen
03, 18, 25
53
Pioneer
63, 66, 80, 91
10
Cinema
97
54
Portland
15, 18, 59
11
Classic
03
55
Proton
40
12
Concerto
18
56
Quasar
06, 66, 67
13
Contec
46
57
Radio Shack
17, 48, 56, 60, 61, 75
14
Coronado
15
58
RCA/Proscan
18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
59
Realistic
03, 19
16
Croslex
62
60
Sampo
40
17
Crown
03
61
Samsung
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49,
18
Curtis Mates
59, 61, 63
19
CXC
03
62
Sanyo
19, 61, 65
20
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
63
Scott
03, 40, 60, 61
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90
64
Sears
15, 18, 19
21
Daytron
40
65
Sharp
15, 57, 64
22
Dynasty
03
66
Signature 2000 (M.Wards)
57, 58
23
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85
67
Sony
50, 51, 52, 53, 55
24
Fisher
19, 65
68
Soundesign
03, 40
25
Funai
03
69
Spectricon
01
26
Futuretech
03
70
SSS
18
27
General Electric (GE)
06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
71
Sylvania
18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
28
Hall Mark
40
72
Symphonic
61, 95, 96
29
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
73
Tatung
06
30
Inkel
45
74
Techwood
18
31
JC Penny
56, 59, 67, 86
75
Teknika
03, 15, 18, 25
32
JVC
70
76
TMK
18, 40
33
KTV
59, 61, 87, 88
77
Toshiba
19, 57, 63, 71
● daljinski upravljač
4
59, 60, 98
34
KEC
03, 15, 40
78
Vidtech
18
35
KMC
15
79
Videch
59, 60, 69
36
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
80
Wards
15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
37
38
Luxman
18
81
Yamaha
18
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71
82
York
40
39
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89
83
Yupiteru
03
40
Marantz
40, 54
84
Zenith
58, 79
41
Matsui
54
85
Zonda
01
42
MGA
18, 40
86
Dongyang
03, 54
43
Mitsubishi/MGA
18, 40, 59, 60, 75
19
HT-BD7200_SER-1.indd 19
2009-03-20 �� 7:06:06
povezivanja
Ovaj odeljak obuhvata različite načine povezivanja Blu-ray kućnog bioskopa sa drugim spoljnim komponentama.
Pre nego što pomerite ili instalirate ovaj proizvod, proverite da li je isključeno napajanje i iskopčajte mrežni kabl.
POVEZIVANJE ZVUČNIKA
2,5 do 3 dimenzije TV ekrana
Postavljanje Blu-ray kućnog bioskopa
Stavite ga na stalak ili policu ormana ili ispod stalka za TV.
Izbor mesta za slušanje
Mesto za slušanje bi trebalo da bude udaljeno od TV aparata za 2,5 do 3 dimenzije TV ekrana.
Primer: Za 32" TV aparate 2~2,4m (6~8stopa)
Za 55" TV aparate 3,5~4m (11~13stopa)
Prednji zvučnici ei
Stavite ove zvučnike ispred vašeg mesta za slušanje tako da budu okrenuti prema vama (oko 45°).
Postavite zvučnike tako da se njihovi visokotonci nalaze u visini vaših ušiju.
Subwoofer
Pozicija subwoofer zvučnika nije toliko kritična. Stavite ga gde god želite.
Kako montirati zvučnik i stalak.
Kako demontirati
zvučnik sa stalka.
Komponente
A : ZVUČNIK
B : STALAK
• Povežite stalak sa
ZVUČNIKOM (A).
• Ovo je uspešno
montirani zvučnik.
• Pesnicom udarite prednji
deo stalka.
20
HT-BD7200_SER-1.indd 20
2009-03-21 �� 9:31:08
ser
Povezivanje zvučnika
1. Pritisnite papučicu terminala na poleđini zvučnika.
. Umetnite crni izvod u crni terminal (–) i crvenu izvod u crveni (+)
terminal, a zatim otpustite papučicu.
Prednji zvučnik (R)
Crno
Crveno
● povezivanja
3. Povežite spojne priključke na zadnju ploču Blu-ray kućnog bioskopa
prema bojama, tako da se poklope boje utikača sa bojama utičnica
zvučnika.
Prednji zvučnik (L)
Subwoofer zvučnik
` Nemojte dozvoliti da se deca igraju sa ili blizu zvučnika. Mogla bi se povrediti ako zvučnik padne.
` Kada povezujete kablove zvučnika na zvučnike, pazite na ispravan polaritet (+/–).
` Držite subwoofer zvučnik van domašaja dece kako bi se sprečila mogućnost da deca stavljaju svoje ruke ili
strane predmete u kanal (otvor) subwoofer zvučnika.
` Ne vešajte subwoofer zvučnik na zid kroz ovaj kanal (otvor).
M`
Ako stavite zvučnik blizu vašeg TV aparata, boja ekrana bi mogla da se izobliči zbog magnetnog polja koje
zvučnik stvara. Ako se to desi, udaljite zvučnik od vašeg TV aparata.
1
HT-BD7200_SER-1.indd 21
2009-03-20 �� 7:06:10
povezivanja
POVEzIVANJE VIDEO IzLAzA NA VAŠ TV APARAT
Izaberite jedan od tri načina povezivanja sa TV aparatom.
NAČIN 1
NAČIN 3
(isporučeno)
NAČIN 2
NAČIN 1 : HDMI (NAJBOLJE)
Povežite HDMI kabl od HDMI OUT (nije isporučen) konektora na zadnjoj ploči Blu-ray kućnog bioskopa na
HDMI IN konektor na vašem TV aparatu.
M`
U zavisnosti od vašeg TV aparata, neke HDMI izlazne rezolucije neće moći da se prikažu.
` Ukoliko je HDMI kabl povezan između plejera i TV aparata, izlaz Blu-ray kućnog bioskopa se u
roku od 10 sekundi automatski postavlja na HDMI.
` Ako koristite opciju Anynet + (pogledajte stranu 44) i ako je izvedeno i komponentno i HDMI
povezivanje, automatski se bira HDMI mod.
` Kada prvi put povezujete plejer i TV aparat korišćenjem HDMI kabla ili na taj način povezujete novi
TV aparat, HDMI izlazna rezolucija će se automatski postaviti na najvišu rezoluciju TV aparata.
` Ako koristite HDMI kabl za povezivanje Samsung TV aparata sa Blu-Ray kućnim bioskopom,
možete lako upravljati plejerom pomoću daljinskog upravljača za TV aparat. (To je moguće samo
kod Samsung TV aparata koji podržavaju opciju Anynet+.) (Pogledajte stranu 44)
` Kada realizujete video povezivanje, podesite izvor za video ulaz na vašem TV tako da se poklopi sa
odgovarajućim video izlazom (HDMI, komponentni ili kompozitni) vašeg Blu-ray kućnog bioskopa.
Pogledajte korisnički priručnik za vaš TV aparat za više informacija o tome kako se bira izvor
ulaznog video signala za TV aparat.
Funkcija automatske HDMI detekcije
Video izlaz plejera se automatski prebacuje u HDMI mod kada se HDMI kabl povezuje dok je napajanje
uključeno. Za moguće HDMI rezolucije, pogledajte stranu 41.
~ HDMI (Interfejs za multimedije visoke definicije)
HDMI je interfejs koji omogućava digitalan prenos video i audio podataka preko samo jednog konektora.
Korišćenjem HDMI, Blu-ray kućni bioskop prenosi digitalne video i audio signale i prikazuje živopisne slike na TV aparatu koji
ima ulazni HDMI konektor.
HT-BD7200_SER-1.indd 22
2009-03-20 �� 7:06:14
ser
● povezivanja
• Opis HDMI veze
HDMI konektor - Podržava video i digitalne audio podatke.
- HDMI šalje samo čist digitalni signal do TV aparata.
- Ako vaš TV aparat ne podržava HDCP (Širokopojasna zaštita digitalnog sadržaja), na ekranu se pojavljuje slučajni šum.
• Zašto Samsung koristi HDMI?
Analogni TV aparati zahtevaju analogni video/audio signal. Međutim, kada se reprodukuje BD/DVD, podaci koji se
prenose na TV su digitalni. Zato je potreban ili digitalni/analogni konvertor (u Blu-ray kućnom bioskopu) ili analogni/
digitalni konvertor (u TV aparatu). Tokom ove konverzije, kvalitet slike se pogoršava zbog šuma i gubitka signala.
HDMI tehnologija je superiorna zato što ne zahteva D/A konverziju i predstavlja čist digitalni signal od plejera do
vašeg TV aparata.
• Šta je HDCP?
HDCP (Širokopojasna zaštita digitalnog sadržaja) predstavlja sistem za zaštitu od kopiranja sadržaja BD/DVD
diskova koji se prenose preko HDMI. On obezbeđuje sigurnu digitalnu vezu između video izvora (PC, DVD, itd.) i
prikaznog uređaja (TV, projektor, itd.). Sadržaj se šifrira na izvornom uređaju radi sprečavanja pravljenja
neovlašćenih kopija.
• Šta je Anynet+?
Anynet+ je praktična funkcija koja nudi povezani rad ovog uređaja preko Samsung TV aparata sa Anynet+ funkcijom.
- Ako vaš Samsung TV ima
logo, onda podržava Anynet+ funkciju.
-Ako uključite plejer i ubacite disk, plejer će početi da reprodukuje disk, a TV aparat će se automatski uključiti i
prebaciti u HDMI mod.
- Ako uključite plejer sa već ubačenim diskom i pritisnete taster Play, TV se automatski uključuje i prebacuje u
HDMI mod.
• Šta je BD Wise?
BD Wise je najnovija Samsungova opcija za međusobno povezivanje.
- Ako Samsungove proizvode sa opcijom BD-Wise međusobno povežete preko HDMI, automatski se postavlja
optimalna rezolucija.
NAČIN 2 : Komponentni video (BETTER)
Ako vaš TV aparat ima ulaze za komponentni video signal, povežite kabl za komponentni video signal
(nije isporučen) između konektora komponentnog video izlaza (Pr, Pb i Y) na zadnjoj ploči Blu-ray
kućnog bioskopa i konektora komponentnog video ulaza na vašem televizoru.
M
Možete da izaberete jednu od više rezolucija, kao što su 1080i, 720p, 576p/480p i 576i/480i,
zavisno od tipa diska. (Pogledajte stranu 42)
 Stvarna rezolucija može da se razlikuje od postavke u meniju SETUP ukoliko su povezani i komponentni i
HDMI kablovi. Rezolucija može da se razlikuje u zavisnosti od diska. (Pogledajte stranu 42)
 Kada realizujete video povezivanje, podesite izvor za video ulaz na vašem TV tako da se poklopi sa
odgovarajućim video izlazom (HDMI, komponentni ili kompozitni) vašeg Blu-ray kućnog bioskopa.
Pogledajte korisnički priručnik za vaš TV aparat za više informacija o tome kako se bira izvor ulaznog
video signala za TV aparat.
 Ako ste podesili daljinski upravljač tako da pravilno upravlja vašim TV aparatom, pritisnite taster
SOURCE na daljinskom upravljaču i izaberite COMPONENT za spoljni izvor vašeg TV aparata.
 U modu DVD reprodukcije, ukoliko su povezani HDMI i komponentni konektori i ako
izaberete komponentni 1080p, 1080i ili 720p mod, meni za podešavanje ekrana će
prikazati izlaznu rezoluciju kao 1080p, 1080i ili 720p. Prava rezolucija je 576i/480i.
NAČIN 3 : Kompozitni video (DOBRO)
Povežite isporučeni video kabl od konektora za video izlaz (VIDEO OUT) na zadnjoj ploči Blu-ray kućnog
bioskopa na konektor za video ulaz (VIDEO IN) na vašem TV aparatu.
M
VIDEO izvor uvek šalje signal rezolucije 576i/480i bez obzira na rezoluciju koja je podešena u meniju
SETUP. (Pogledajte stranu 42)
 Kada realizujete video povezivanje, podesite izvor za video ulaz na vašem TV tako da se poklopi sa
odgovarajućim video izlazom (HDMI, komponentni ili kompozitni) vašeg Blu-ray kućnog bioskopa.
Pogledajte korisnički priručnik za vaš TV aparat za više informacija o tome kako se bira izvor ulaznog
video signala za TV aparat.
 Nemojte povezivati uređaj preko videorekordera (VCR). Na video signale koji se šalju preko
videorekordera mogu da utiču sistemi za zaštitu autorskih prava, a slika na televizoru će biti
izobličena.
23
HT-BD7200_SER-1.indd 23
2009-03-20 �� 9:35:42
povezivanja
POVEzIVANJE IPOD-A
Možete da uživate u muzičkim i video datotekama sa iPod-a preko glavnog uređaja. O radu iPod-a sa ovim Blu-ray
kućnim bioskopom, pogledajte strane 25 i 78 ~ 80.
(isporučen)
1. Povežite iPod priključnu bazu na konektor za iPod na zadnjoj ploči glavnog uređaja.
. iPod stavite u priključnu bazu.
~ Na TV ekranu se pojavljuje poruka “iPod Connected”.
M`
`
`
`
`
`
VIDEO izlaz mora da bude povezan sa vašim televizorom da biste gledali iPod video (pogledajte
stranu 25).
Kako se priključci za kablove nalaze blizu, pobrinite se da izvadite USB memorijski uređaj pre
nego što iskopčate priključni kabl za iPod.
Podesite jačinu zvuka na umereni nivo pre nego što povežete vaš iPod i Blu-ray kućni bioskop.
Kada se uređaj uključi i kada povežete iPod, uređaj će puniti bateriju vašeg iPod-a.
Pobrinite se da konektor priključne baze povežete tako da nalepnica “SAMSUNG” bude
okrenuta na gore.
„Made for iPod” znači da je elektronska dodatna oprema specijalno dizajnirana za povezivanje
na iPod i da njen projektant potvrđuje da ispunjava Apple radne standarde.
HT-BD7200_SER-1.indd 24
2009-03-20 �� 7:06:18
ser
iPod modeli koji su dostupni za HT-BD7200
iPod 5. generacije
(video) 30GB 60GB
80 GB
iPod classic
80GB 120GB 160GB
iPod touch
1. generacije
4GB 16GB 32GB
iPod nano
4. generacije (video)
8GB 16GB
iPhone 3G
8GB 16GB
iPod touch
2. generacije
8GB 16GB 32GB
iPhone
4GB 8GB 16GB
● povezivanja
iPod nano 3. generacije
(video)
4GB 8GB
M
„Made for iPod” znači da je elektronska dodatna oprema specijalno dizajnirana za povezivanje na
iPod i da njen projektant potvrđuje da ispunjava Apple radne standarde.
 „Made for iPhone” znači da je elektronska dodatna oprema specijalno dizajnirana za
povezivanje na iPhone i da njen projektant potvrđuje da ispunjava Apple radne standarde.
 Apple nije odgovoran za rad ovog uređaja ili njegovu usaglašenost sa sigurnosnim i
regulatornim standardima.
iPod je zaštitni znak kompanije Apple Inc., koji je registrovan u SAD i drugim zemljama. iPhone je
zaštitni znak kompanije Apple Inc.
25
HT-BD7200_SER-1.indd 25
2009-03-20 �� 9:37:21
povezivanja
POVEzIVANJE AUDIO SIgNALA SA SPOLJNIH KOMPONENATA
OPTICAL : Povezivanje na spoljnu digitalnu komponentu
Digitalne komponente kao što je kablovski dekoder/satelitski prijemnik (dekoder).
1. Povežite digitalni ulaz (Digital Input) (OPTICAL) na glavnom uređaju na digitalni izlaz (Digital Output)
spoljne digitalne komponente.
2. Pritiskajte taster FUNCTION na daljinskom upravljaču da biste izabrali D.IN ulaz.
~ Režim se menja na sledeći način: BD/DVD ➞ D.IN ➞ AUX ➞ BT AUDIO ➞ FM.
Optički kabl
(nije isporučen)
M`
Da biste gledali video signal sa svog kablovskog dekodera/satelitskog prijemnika, njegov
video izlaz morate da povežete na TV aparat.
` Sistem podržava digitalne frekvencije odmeravanja od 32 kHz ili više od spoljnih digitalnih
komponenata.
` Ovaj sistem podržava samo DTS i Dolby digitalni audio signal; MPEG audio signal, koji
predstavlja tok bitova, ne može biti podržan.
6
HT-BD7200_SER-1.indd 26
2009-03-20 �� 7:06:22
ser
AUX : Povezivanje na spoljnu analognu komponentu
Analogne komponente kao što je video rekorder.
1. Povežite AUX IN (audio) na glavnom uređaju na audio izlaz (Audio Out) spoljne analogne
komponente.
~ Vodite računa o bojama konektora.
● povezivanja
2. Pritiskajte taster AUX na daljinskom upravljaču da biste izabrali AUX ulaz.
~ Možete da koristite i taster FUNCTION na glavnom uređaju.
Mod se menja na sledeći način: BD/DVD ➞ D.IN ➞ AUX ➞ BT AUDIO ➞ FM.
Audio kabl (nije isporučen)
Ako spoljna analogna komponenta ima
samo jedan audio izlaz (Audio Out),
povežite bilo levi ili desni.
M`
Možete da povežete konektor za video izlaz (Video Output) na vašem video rekorderu na
TV aparat i da povežete konektore za video izlaz (Audio Output) video rekordera na ovaj
proizvod.
HT-BD7200_SER-1.indd 27
2009-03-20 �� 7:06:27
povezivanja
POVEZIVANJE NA MREŽU
Da pristupite mrežnoj usluzi ili ažurirate trenutni fabrički program, morate da napravite jednu od datih veza.
Ako se povežete na mrežu, možete pristupiti BD-LIVE uslugama i ažuriranju softvera preko Samsungovog servera
za ažuriranje.
Slučaj 1 : Povezivanje direktnog LAN kabla sa vašim modemom
1. Korišćenjem Direct LAN kabla (UTP kabl, nije isporučen), povežite LAN konektor Blu-ray plejera na
LAN konektor vašeg modema.
Ka LAN portu
Širokopojasni modem
(sa integrisanim ruterom)
Povezivanje uz pomoć rutera
(npr. DSL)
Router
Širokopojasni modem
Ili
Širokopojasna
usluga
M
Ka LAN portu
Ka LAN portu
Širokopojasna
usluga
Da biste koristili funkciju PC tok podataka (pogledajte stranice 81~82), realizujte mrežu između
svog računara i rutera.
 Internet pristup Samsungovom serveru za ažuriranje možda neće biti dozvoljen, što zavisi od
rutera koji koristite ili politike vašeg provajdera usluga Interneta.
Za više informacija, kontaktirajte svog provajdera usluga Interneta.
 DSL korisnici treba da se povežu na Internet preko rutera.
28
HT-BD7200_SER-0403-1.indd 28
2009-04-03 �� 9:30:45
ser
Slučaj 2 : Povezivanje na bežični IP delitelj
Možete se povezati na mrežu bežičnim IP deliteljem. Na strani 50 pogledajte “Podešavanje bežične
mreže”.
● povezivanja
Priključak modema
Bežični IP delitelj
Kabl modema
M`
Bežični LAN adapter
(nije isporučen)
Ovaj uređaj je kompatibilan samo sa Samsungovim bežičnim LAN adapterom. (nije
isporučen)
(Naziv modela: WIS09ABGN).
- Samsungov bežični LAN adapter se prodaje posebno.
- Kontaktirajte agenta kompanije Samsung Electronics ili njegov centar za podršku
kupcima.
` Morate da koristite bežični IP delitelj koji podržava IEEE 802.11 a/b/g/n. (n se preporučuje
za stabilan rad bežične mreže.)
` Po svojoj prirodi, bežični LAN može prouzrokovati ometanje, što zavisi od uslova korišćenja
(AP performanse, razdaljina, prepreka, ometanje od strane drugih radio uređaja, itd.).
` Bežični IP delitelj postavite na infrastrukturni mod. “Ad-hoc” mod nije podržan.
` Ako koristite sigurnosni ključ za AP (bežični IP delitelj), podržava se samo sledeće:
1) Mod provere identiteta : WEP, WPAPSK, WPA2PSK
2) Tip šifrovanja : WEP, TKIP, AES
HT-BD7200_SER-1.indd 29
2009-03-20 �� 7:06:32
povezivanja
POVEzIVANJE FM ANTENE
1. Povežite isporučenu FM antenu na konektor FM 75Ω KOAKSIJALNI konektor.
. Polako pomerajte žicu antene dok ne nađete mesto sa dobrim prijemom, a zatim je učvrstite na zid ili
neku drugu čvrstu površinu.
FM antena
(isporučena)
M`
Ova jedinica ne prima AM emisije.
VENTILATOR zA HLAĐENJE
Rashladni ventilator obezbeđuje hladan vazduh za uređaj radi sprečavanja pregrevanja.
Molimo da vodite računa o sledećem, radi vaše bezbednosti.
~ Obezbedite dobro provetravanje jedinice. Ako jedinica ima lošu ventilaciju, temperatura u jedinici može da poraste i
ošteti jedinicu.
~ Ne blokirajte ventilator za hlađenje ili otvore za ventilaciju. (Ako su ventilator ili otvori za ventilaciju pokriveni
novinama ili tkaninom, u jedinici se može stvoriti toplota i prouzrokovati požar.)
povezivanje TorUsnoG FeriTnoG jezGra na MreŽni KaBL
GLavnoG UreÐaja
Povezivanjem torusnog feritnog jezgra na mrežni kabl spre�avaju se RF smetnje od strane radio signala.
1.. Izvucite pločicu za učvršćivanje sa torusnog feritnog jezgra da biste ga otvorili.
.. Oko njega dvaput namotajte mreži kabl glavnog uređaja.
3.. Povežite torusno feritno jezgro na mrežni kabl glavnog uređaja kao na slici i pritisnite tako da klikne.
30
HT-BD7200_SER-1.indd 30
2009-03-20 �� 7:06:35
ser
osnovne funkcije vašeg Blu-ray kućnog bioskopa
U ovom delu su objašnjene osnovne funkcije reprodukcije i reprodukcija po tipu diska.
PRE REPRODUKCIJE
● OSNOVNE FUNKCIJE
~ Uključite vaš TV aparat i podesite ga na pravilan video ulaz (ulaz na koji je povezan Blu-ray kućni bioskop).
~ Ako ste povezali spoljni audio sistem, uključite ga i podesite na korektan audio ulaz.
Nakon povezivanja na plejer, kada prvi put pritisnete taster
POWER, pojavljuje se ovaj ekran:
MenU LanGUaGe seLeCTion
Ako želite da izaberete jezik, pritisnite NUMERIČKI taster.
press 1 for english
(Ovaj ekran će se pojaviti samo kada prvi put priključite plejer.)
pulsar 2 para español
Touche 3 pour Français
Ako se ne podesi jezik na ovom početnom ekranu, postavke
Macrovision : Bss41
za jezik mogu da se menjaju pri svakom uključivanju ili
isključivanju plejera. Zato se pobrinite da izaberete jezik koji
želite da koristite. Kada jednom izaberete jezik možete da ga
promenite tako što ćete pritisnuti taster stop (@) na prednjoj
ploči uređaja i držati pritisnutim duže od 5 sekundi kada u
uređaju nema diska. Zatim se ponovo pojavljuje prozor za
izbor jezika MENU LANgUAgE SELECTION gde možete ponovo da podesite željeni jezik.
M`
Diskovi koji se mogu reprodukovati na ovom plejeru (Kod sledećih diskova, mogućnost
reprodukovanja može zavisiti od uslova snimanja.)
• BD-ROM
• BD-RE
• BD-R
• DVD-R
• DVD-RW ((V mod)
• CD-RW/CD-R
• Uređaj možda neće moći da reprodukuje neke CD-R, CD-RW i DVD-R diskove zbog tipa
diska ili stanja snimka.
` Diskovi koji se ne mogu reprodukovati ovim plejerom.
• HD DVD
• DVD+RW
• DVD+R
• DVD-ROM
• DVD-RAM
• CDV
• CD-ROM
• CVD
• CD-I
• Super Audio CD(sem CD sloja)
• CDG-i ne reprodukuju grafiku, već samo zvuk.
` Blu-ray disk je novi format u razvoju. Zbog toga se mogu javiti problemi u vezi
kompatibilnosti sa novim i postojećim formatima diskova. Nisu svi diskovi kompatibilni i
neće svaki disk da se reprodukuje.
Za dodatne informacije pogledajte odeljak Beleška o usklađenosti i kompatibilnosti, tipu i
karakteristikama diska u ovom uputstvu. Ako naiđete na problem u vezi kompatibilnosti,
pozovite SAMSUNG centar za pomoć kupcima.
31
HT-BD7200_SER-1.indd 31
2009-03-20 �� 7:06:36
osnovne funkcije vašeg Blu-ray kućnog bioskopa
NAVIGACIJA U MENIJU NA EKRANU
System Setup
System Information
Time Zone
Language Setup
Video
Audio
Subtitle
DivX Subtitle
Music
Disc Menu
Photo
Menu
Setup
Audio Setup
Display Setup
Clock Set
Power On/Off sound
BD Data Management
DivX(R) Registration
System Update
Dynamic Compression
TV Aspect
Movie Frame (24 Fs)
Resolution
Progressive Mode
AV Sync
Test Tone
Speaker Distance
Sound Edit
Still Mode
Screen Message
HDMI Setup
Network Setup
Anynet + (HDMI-CEC)
Network Selection
HDMI Format
Cable Network
BD Wise
Wireless Network
Picture Mode
Proxy
HDMI Audio
NTP Server
Network Connection Test
BD-LIVE Internet Connection
Parental Setup
Parental Lock
Rating Level
New Password
REPRODUKOVANJE DISKA
1. Stavite disk.
• Nežno stavite disk u fioku tako da nalepnica na disku bude okrenuta nagore.
2. Zatvorite fioku pritiskanjem tastera PLAY.
• Reprodukcija počinje automatski.
M
Kada zaustavite reprodukciju diska, plejer pamti gde ste stali, tako da kada ponovo pritisnete
taster PLAY nastaviće od mesta na kome ste stali. Ta funkcija se zove "Vrati".
Kod nekih BD diskova(BD-J), ova funkcija može biti zabranjena.
 Dvaput pritisnite taster STOP tokom reprodukcije da biste onemogućili funkciju Resume za nastavak.
 Za pauziranje reprodukcije, pritisnite taster PAUSE tokom reprodukcije.
Da biste nastavili, pritisnite još jednom taster PLAY.
 Ako je plejer zaustavljen duže od 5 minuta bez intervencije korisnika, na vašem TV aparatu će
se pojaviti screen saver (čuvar ekrana). Ako se plejer ostavi u režimu screen savera duže od
30 minuta, on će se automatski isključiti, osim tokom reprodukovanja CD-DA (Funkcija
automatskog isključivanja).
 Ako ne pritisnete nijedan taster na uređaju ili daljinskom upravljaču duže od 5 minuta kada je
32
HT-BD7200_SER-1.indd 32
uređaj u modu pauze, plejer se zaustavlja (osim kod nekih Blu-ray diskova).
2009-03-20 �� 9:38:22
ser
PODEŠAVANJE zVUKA
Podešavanje Melodije pri Uključivanju / Isključivanju
Zvuk melodije se može podesiti tako da se čuje svaki put kada se plejer uključi ili isključi.
1. Kada je uređaj u stop modu, pritisnite taster menu.
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali setup, a zatim
pritisnite taster enter ili ▶.
System Information
Music
Time Zone
Photo
DVD
Clock Set
Language Setup
Power On/Off sound : On On
Off
BD Data Management
Audio Setup
DivX(R) Registration
Display Setup
System Update
System Setup
_
+
● OSNOVNE FUNKCIJE
3. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali system setup, a
zatim pritisnite taster enter ili ▶.
Setup
HDMI Setup
4. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali power on/off
sound, a zatim pritisnite taster enter ili ▶.
Network Setup
Parental Setup
5. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali on ili off, a zatim
pritisnite taster enter ili ▶.
6. Pritisnite taster menu za izlazak iz menija za podešavanje.
KORIŠĆENJE FUNKCIJA PRETRAŽIVANJA I PRESKAKANJA
U toku reprodukcije možete brzo da pretražujete poglavlja ili numere i koristite funkciju preskakanja radi prelaska na sledeći deo.
hgfZCV
Pretraživanje poglavlja ili numera
U toku reprodukcije, pritisnite taster SEARCH(pretraga) (
).
Svaki put kada pritisnete taster PRETRAGA, brzina reprodukcije se menja na sledeći način.
BD-ROM, BD-RE, BD-R, DVD-VIDEO,
DVD-RW, DVD-R
) X 2  ) X 4  ) X 8  ) X 16  ) X 32  ) X 128
( X 2  ( X 4  ( X 8  ( X 16  ( X 32  ( X 128
• Možete skenirati programe i u suprotnom smeru.
~ Za vraćanje na normalnu brzinu reprodukovanja, pritisnite taster PLAY.
M`
U ovom režimu se ne čuje zvuk.
hgfZCV
Preskakanje numera
U toku reprodukcije pritisnite taster skip(preskoči) (
).
Ako u toku reprodukcije Blu-ray disk/DVD diska pritisnete taster preskoči (
), on se prebacuje na
sledeće poglavlje.Ako pritisnete taster preskoči (
), on se prebacuje na početak poglavlja. Još
jedan pritisak na ovaj taster prebacuje ga na početak prethodnog poglavlja.
33
HT-BD7200_SER-1.indd 33
2009-03-20 �� 7:06:40
osnovne funkcije vašeg Blu-ray kućnog bioskopa
USPORENA REPRODUKCIJA / REPRODUKCIJA KORAK-PO-KORAK
Usporena reprodukcija
hgfZCV
U modu pauze ili modu korak-po-korak pritisnite taster
SLOW na daljinskom upravljaču za usporenu reprodukciju.
~ Ako pritisnete taster SLOW, * 1/8 * 1/4 * 1/2
~ Da se vratite na normalnu brzinu reprodukcije, pritisnite taster
PLAY ( ) .
M`
Ova ikona (
) govori da je pritisnut pogrešan taster.
` U modu usporene reprodukcije se ne čuje zvuk.
` Usporeno reprodukcija funkcioniše samo unapred.
Reprodukcija korak-po-korak
hgfZCV
Tokom reprodukcije pritisnite taster STEP na daljinskom upravljaču
za reprodukciju korak-po-korak.
~ Svaki put kada se taster pritisne, pojaviće se novi frejm.
~ Kada se pritisne taster STEP, aktiviraće se sledeći frejm.
~ Da se vratite na normalnu reprodukciju, pritisnite taster
PLAY ( ).
M`
U modu reprodukcije korak-po-korak se ne čuje zvuk.
` Reprodukcija korak-po-korak funkcioniše samo unapred.
3
HT-BD7200_SER-1.indd 34
2009-03-20 �� 7:06:41
SER
podešavanje sistema
PODEŠAVANJE SATA
Izaberite vašu vremensku zonu
1. Kada je uređaj u stop modu, pritisnite taster MENU.
Music
Photo
DVD
Setup
3. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali System Setup, a
zatim pritisnite taster ENTER ili ▶.
4. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali Time Zone, a zatim
pritisnite taster ENTER ili ▶.
System Information
System Setup
◄
Time Zone
Clock Set
Audio Setup
Power On/Off sound : On
Display Setup
BD data management
HDMI Setup
DivX(R) Registration
Network Setup
System Update
Parental Setup
5. Koristite taster ◀▶ da postavite kursor na odgovarajuću
vremensku zonu za vaš region i pritisnite taster ENTER.
Music
Time Zone
Photo
DVD
Setup
◄
System Information
System Setup
◄
Time Zone
►
Language Setup
Clock Set
Audio Setup
Power On/Off sound : On
Display Setup
Touch Key Sound
HDMI Setup
BD Data Management
: On
Network SetupGMT + 00:00
System Update
London, Lisbon
Parental Setup
Save
M
►
Language Setup
● PODEŠAVANJE SISTEMA
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali Setup, a zatim
pritisnite taster ENTER ili ▶.
►
Return
Da biste automatski podesili vreme, postavite NTP server na "On” (pogledajte stranu 53).
Podesite sat
Da biste ga podesili, pratite korake od 1 do 3 date iznad.
4. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali Clock Set, a zatim
pritisnite taster ENTER ili ▶.
Music
System Information
Photo
DVD
Setup
Time Zone
System Setup
◄
Clock Set
►
Language Setup
Power On/Off sound : On
Audio Setup
BD data management
Display Setup
DivX(R) Registration
HDMI Setup
System Update
Network Setup
Parental Setup
5. Pritiskajte tastere ◀▶ da biste došli na “da.” (datum), “hr”
(sat) i “min” (minut). Podesite datum i vreme pritiskanjem
tastera ▲▼, a zatim pritisnite taster ENTER.
Music
Photo
DVD
Setup
System Information
Time Zone
Clock Set
System Setup ◄ Clock Set
da.
hr.
min.
Power On/Off sound : On
Language Setup
JAN/01/2009 Touch01Key Sound
01
: On
Audio Setup
Display Setup
Thursday
HDMI Setup
Network Setup
►
BD Data Management
System Update
Save
Return
Parental Setup
35
HT-BD7200_SER-2.indd 35
2009-03-20 �� 6:40:22
podešavanje jezika
PODEŠAVANJE OPCIJA ZA JEZIK
Ako podesite svoj audio meni, meni titlova, meni diska i jezičke opcije menija plejera, oni će se automatski
primenjivati svaki put kada gledate film.
Ako u toku reprodukcije diska želite da izaberete drugi jezik zvuka ili titla, za izbor možete
koristiti i meni diska.
1. Kada je uređaj zaustavljen, u stop režimu, pritisnite taster
MENU.
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali Setup, a zatim
pritisnite taster ENTER ili ▶.
Music
Photo
DVD
Setup
System Setup
◄
Language Setup
◄
M
Audio Setup
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
3. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali Language Setup,
a zatim pritisnite taster ENTER ili ▶.
Prikazaće se meni za podešavanje jezika.
Music
Photo
DVD
Setup
System Setup
Language Setup ◄
Audio
: Original
Audio Setup
Subtitle
: Auto
Display Setup
DivX Subtitle
: Western
HDMI Setup
Disc Menu
: English
Network Setup
Menu
: Auto
Language Setup ◄
Audio
Audio Setup
Subtitle
Display Setup
DivX Subtitle
HDMI Setup
Disc Menu
Network Setup
Menu
: Original
Original
English
: Auto
Français
: Western
Deutsch
: English
Español
: Auto
Italiano
►
Parental Setup
4. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali željenu jezičku
opciju, a zatim pritisnite taster ENTER ili ▶.
Music
Photo
DVD
•
•
•
•
•
Audio : Za audio jezik diska.
Subtitle : Za titlove diska.
DivX Subtitle : Za DivX titlove.
Disc Menu : Za meni diska koji se nalazi na disku.
Menu : Za ekranski meni vašeg Blu-ray plejera.
Setup
System Setup
Parental Setup
►
5. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali željenu jezičku opciju, a zatim pritisnite taster ENTER.
M
Pritisnite taster RETURN ili ◀ za povratak na prethodni meni. Pritisnite taster MENU za
izlazak iz menija.
 Izabrani jezik će se pojaviti samo ako ga podržava disk.
36
HT-BD7200_SER-2.indd 36
2009-03-20 �� 9:40:36
SER
audio postavke
PODEŠAVANJE OPCIJA ZVUČNIKA
Dynamic Compression
Music
Photo
DVD
Setup
System Setup
Language Setup
Display Setup
Dynamic Compression : On On
Off
AV Sync
: 50msec
HDMI Setup
Test Tone
Audio Setup
◄
Network Setup
►
Speaker Distance
Parental Setup
Sound Edit
AV Sync
Video zapis može da se čini sporiji od audio zapisa ako je plejer
povezan na digitalni TV aparat. Ako se to desi, podesite vreme
kašnjenja zvuka tako da odgovara video zapisu.
• Možete da podesite vreme kašnjenja zvuka od 0 ms do 300
ms. Postavite ga na optimalnu vrednost.
Music
Photo
DVD
Setup
● AUDIO POSTAVKE
To je aktivno samo ako je detektovan Dolby Digital signal.
• On : Kada se muzička podloga filma reprodukuje manjom
jačinom zvuka ili sa malih zvučnika, sistem može da primeni
odgovarajuću kompresiju kako bi tiši sadržaj bio razumljiviji i
da bi se sprečilo da dramatični prelazi budu previše glasni.
• Off : Možete da uživate u filmu u standardnom dinamičkom
opsegu.
System Setup
Dynamic Compression : On
Language Setup
Audio Setup
◄
AV Sync
Display Setup
Test Tone
HDMI Setup
Speaker Distance
Network Setup
: 50msec
0msec
25msec
50msec
75msec
Sound Edit
Parental Setup
100msec
125msec
Podešavanje tonske probe
Koristite funkciju tonske probe da proverite veze zvučnika.
Music
Photo
1. Kada je uređaj u Stop modu, pritisnite taster MENU.
DVD
Setup
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da dođete na prikaz Setup, a zatim
pritisnite taster ENTER ili taster ►.
System Setup
Language Setup
Audio Setup
◄
Dynamic Compression : On
Display Setup
AV Sync
HDMI Setup
Test Tone
Network Setup
►
: 50msec
Speaker Distance
Parental Setup
Sound Edit
3. Pritiskajte tastere ▲▼ da dođete na prikaz Audio Setup,, a
zatim pritisnite taster ENTER ili taster ►.
• Prikazaće se meni za podešavanje zvuka.
4. Pritiskajte tastere ▲▼ da dođete na prikaz Test Tone,
a zatim pritisnite taster ENTER ili taster ►.
5. Pritisnite CRVENI(A) taster.
• Tonska proba će biti poslata redom na L R LFE
itako da se možete uveriti da su zvučnici pravilno
podešeni.
Music
Photo
DVD
Setup
Dynamic Compression : On
System Setup
AV Sync
Language Setup
Audio Setup
◄
: 50msec
Test Tone
Display Setup
Speaker Distance
HDMI Setup
Sound Edit
►
Network Setup
Parental Setup
6. Da završite tonsku probu, pritisnite ponovo CRVENI (A)
taster.
M
Pritisnite taster RETURN za povratak na prethodni meni.
 Kada reprodukujete BD/DVD ili CD, on će funkcionisati samo u stop modu.
 Koristite ovu funkciju da biste proverili da li je svaki zvučnik pravilno povezan i da li postoji neki
problem.
 Kada je uključen HDMI AUDIO (zvuk se čuje preko TV zvučnika), funkcija TONSKE PROBE nije
dostupna.
37
HT-BD7200_SER-2.indd 37
2009-03-20 �� 6:40:38
audio postavke
PODEŠAVANJE OPCIJA ZVUČNIKA
Podešavanje rastojanja zvučnika
Ako zvučnici ne mogu da se postave na jednakim rastojanjima od mesta za slušanje, možete da
podesite vreme kašnjenja audio signala iz prednjih i subwoofer zvučnika.
1. Kada je uređaj u Stop modu, pritisnite taster MENU.
Music
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da dođete na prikaz Setup, a zatim
pritisnite taster ENTER ili taster ►
Photo
DVD
Setup
3. Pritiskajte tastere ▲▼ da dođete na prikaz Audio Setup, a
zatim pritisnite taster ENTER ili taster ►.
System Setup
Language Setup
Audio Setup
◄
Dynamic Compression : On
Display Setup
AV Sync
HDMI Setup
Test Tone
Network Setup
►
: 50msec
Speaker Distance
Parental Setup
Sound Edit
• Prikazaće se meni za podešavanje zvuka.
4. Pritiskajte tastere▲▼ da dođete na prikaz Speaker
Distance, a zatim pritisnite taster ENTER ili taster ►.
5. Pritiskajte tastere▲▼ da izaberete željeni zvučnik, a zatim
pritiskajte tastere ◄► da podesite rastojanje zvučnika.
Dynamic Compression : On
Music
Photo
DVD
Setup
System Setup
AV Sync
Language Setup
Test Tone
Audio Setup
◄
Display Setup
: 50msec
Speaker Distance
►
Sound Edit
HDMI Setup
Network Setup
• Rastojanje zvučnika možete da podesite između 0,3m(1ft) i
9m(30ft).
Parental Setup
6. Kada završite, pomoću tastera ▲▼◄► izaberite Save, a
zatim pritisnite taster ENTER.
Ako ne želite da sačuvate vaša podešenja, pomoću tastera
▲▼◄► izaberite Cancel, a zatim pritisnite taster ENTER.
M
Pritisnite taster RETURN za povratak na prethodni meni.
Podešavanje opcije Sound Edit
Možete da podesite simetriju i nivo za svaki zvučnik.
1. Kada je uređaj u Stop modu, pritisnite taster MENU.
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da dođete na prikaz Setup, a zatim
pritisnite taster ENTER ili taster ►.
3. Pritiskajte tastere ▲▼ da dođete na prikaz Audio Setup, a
zatim pritisnite taster ENTER ili taster ►.
• Prikazaće se meni za podešavanje zvuka.
Music
Photo
DVD
Setup
System Setup
Language Setup
Audio Setup
◄
Dynamic Compression : On
Display Setup
AV Sync
HDMI Setup
Test Tone
Network Setup
Parental Setup
►
: 50msec
Speaker Distance
Sound Edit
38
HT-BD7200_SER-2.indd 38
2009-03-20 �� 6:40:45
4. Pritiskajte tastere ▲▼ da dođete na prikaz Sound Edit,
a zatim pritisnite taster ENTER ili taster ►.
5. Pritiskajte tastere ▲▼ da izaberete željeni zvučnik, a zatim
pritiskajte taster ◄► da podesite postavke.
AV Sync
Music
Photo
DVD
M
Speaker Distance
Language Setup
Audio Setup
: 50msec
Test Tone
System Setup
◄
Sound Edit
►
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
● AUDIO POSTAVKE
6. Kada završite, pomoću tastera ▲▼◄► izaberite Save,
a zatim pritisnite taster ENTER.
Ako ne želite da sačuvate vaša podešenja, pomoću tastera
▲▼◄► izaberite Cancel, a zatim pritisnite taster ENTER.
Setup
SER
Podešavanje opcije Sound Edit
Pritisnite taster RETURN za povratak na prethodni meni.
Podešavanje simetrije prednjih zvučnika
• Možete da izaberete 0, -6 i OFF.
• Jačina zvuka se smanjuje prema -6.
Podešavanje nivoa subwoofer zvučnika
• Nivo jačine zvuka se može podešavati u koracima od +6dB do –6dB.
• Zvuk se pojačava prema +6dB, a utišava prema -6dB.
V-SOUND (virtuelni zvuk)
Daje realističan zvuk preko 2-kanalnog audio signala sa
virtuelnim efektima, što korisniku daje osećaj da sluša 5.1kanalni zvuk.
Pritisnite taster V-SOUND.
• Svaki put kada se taster pritisne, izbor se menja na
sledeći način:
V.SOUND ON V.SOUND OFF
Funkcija DSP
Pritisnite taster DSP.
• Svaki put kada se taster pritisne, izbor se menja na sledeći
način:
SMART SOUND AUDIO UPSCALING
POWER BASS DSP MODE OFF
• SMART SOUND : To će regulisati i stabilizovati nivo
jačine zvuka tako da ne dolazi do drastičnih promena
jačine zvuka u slučaju da se menja kanal ili scena.
• AUDIO UPSCALING : To, takođe, pomaže da se poboljša vaš audio doživljaj (npr. mp3 muzika).
Možete da optimizujete nivo MP3 zvuka (24 kHz, 8 bita) na nivo CD zvuka (44,1 kHz, 16 bita).
• POWER BASS : POWER BASS funkcija naglašava niske tonove obezbeđujući zvučne efekte
ritma.
39
HT-BD7200_SER-2.indd 39
2009-03-20 �� 9:41:05
podešavanje displeja
PODEŠAVANJE OPCIJA PRIKAZA
Ova funkcija vam omogućava da podesite postavke TV ekrana. Ova funkcija zavisi od diska ili tipa TV aparata.
Možda neće funkcionisati sa nekim diskovima ili TV aparatima.
1. Kada je uređaj u Stop modu, pritisnite taster MENU.
System Setup
Music
Language Setup
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da dođete na prikaz Setup, a zatim
Photo
Audio Setup
pritisnite taster ENTER ili taster ►.
Setup
Display Setup
HDMI Setup
3. Pritiskajte tastere ▲▼ da dođete na prikaz Display Setup,, a
Network Setup
Parental Setup
zatim pritisnite taster ENTER ili taster ►.
Prikazaće se meni za podešavanje video prikaza.
◄
DVD
►
4. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali željene opcije displeja
od opcija na sledećim stranama.
5. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali željeni podmeni za
neku od opcija video prikaza, a zatim pritisnite taster ENTER.
6. Svaka video opcija je detaljno opisana dole.
M
Music
Photo
DVD
Setup
System Setup
Language Setup
Audio Setup
Display Setup
◄
TV Aspect
: 16:9 Normal
HDMI Setup
Movie Frame (24 Fs) : Off
Network Setup
Resolution
: 1080p
Parental Setup
Progressive Mode
: Auto
Still Mode
: Auto
Screen Message
: On
Pritisnite taster RETURN ili ◀ za povratak na prethodni
meni. Pritisnite taster MENU za izlazak iz menija.
►
TV proporcija
Zavisno od tipa televozora koji imate, možda ćete hteti da prilagodite postavke ekrana. (proporcija)
• 4:3 Letter Box :
Izaberite kada želite da vidite totalnu 16:9
proporciju ekrana Blu-ray disk/DVD
sadržaja, čak i ako imate TV sa proporcijom
4:3. Pri vrhu i pri dnu ekrana pojaviće se
crne trake.
Music
Photo
DVD
Setup
System Setup
Language Setup
Audio Setup
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
• 4:3 Pan-Scan :
Izaberite kada želite da vidite 16:9 proporciju
ekrana koju daju Blu-ray/DVD diskovi, bez crnih
traka na dnu i pri vrhu ekrana, čak i ako imate TV
sa proporcijom ekrana 4:3 (Krajnja leva i krajnja
desna strana slike filma biće odsečene).
◄
TV Aspect
: 16:94:3
Normal
Letter Box
Movie Frame (24 Fs) : Off 4:3 Pan-Scan
16:9
Resolution
: 1080p Wide
16:9 Normal
Progressive Mode : Auto
►
Still Mode
: Auto
Screen Message
: On
• 16:9 Wide :
Možete da gledate punu 16:9 sliku na vašem TV-u sa širokim ekranom.
• 16:9 Normal :
Izvesni filmovi (izvor 4:3) će se prikazivati u proporciji 4:3 Pillarbox (crne linije na stranama
slike) čak i ako je izabrana proporcija 16:9 Normal.
M
Zavisno od tipa diska, neke proporcije možda neće biti na raspolaganju.
 Ako izaberete proporciju koja se razlikuje od proporcije vašeg TV ekrana, slika se može
izobličiti.
40
HT-BD7200_SER-2.indd 40
2009-03-20 �� 6:40:56
Filmovi se obično snimaju sa 24 sličica u sekundi. Neki Bluray diskovi imaju mogućnost za reprodukciju unazad pri ovoj
brzini frejmova. Kada opciju Movie Frame (24Fs) postavite na
ON možete da podesite HDMI izlaz Blu-ray kućnog bioskopa
na 24 frejmova u sekundi za postizanje boljeg kvaliteta slike.
Music
Photo
DVD
Setup
SER
Filmska slika (24 Fs)
System Setup
Language Setup
Audio Setup
Display Setup
TV Aspect
◄
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
U opciji filmske slike (24Fs) možete da uživate kod televizora
koji podržavaju ovu brzinu frejmova.
: 16:9 Normal
Movie Frame (24 Fs) : Off On
Resolution
Off
: 1080p
Progressive Mode
: Auto
Still Mode
: Auto
Screen Message
: On
►
● PODEŠAVANJE DISPLEJA
Ovaj meni može da se izabere samo kod HDMI izlazne
rezolucije 1080i ili 1080p.
U zavisnosti od diska, mogu da budu obuhvaćena dva tipa izvora: Filmski materijal (24 frejmova) i video
materijal (30 frejmova). Prilikom prebacivanja izvora sa filma na video i obrnuto, ekran može da trepće
nekoliko sekundi.
Rezolucija
System Setup
Postavlja izlaznu rezoluciju Component i HDMI video signala.
Music
Language Setup
TV Aspect
: 16:9 Normal
Photo
• Broj u 576p/480p, 576i/480i, 720p, 1080p i 1080i
Audio Setup
Movie Frame (24 Fs) : Off
Setup
Resolution
:
1080p
Display
Setup
1080p
označava broj linija video signala. Slova i i p označavaju
HDMI Setup
1080i
Progressive Mode : Auto
komponentno i progresivno skeniranje, respektivno.
720p
Network Setup
Still Mode
: Auto
Parental Setup
Screen Message
: On 576p/480p
- BD Wise : Automatski bira optimalnu rezoluciju kada je
576i/480i
preko HDMI povezan sa TV aparatom koji ima opciju BD
Wise.
(Stavka menija BD Wise se pojavljuje samo ako je
postavka BD Wise podešena na On.)
- 1080p : Daje 1080 linija progresivnog video signala (samo HDMI).
- 1080i : Daje 1080 linija analognog komponentnog video signala.
- 720p : Daje 720 linija progresivnog video signala.
- 576p/480p : Daje 576/480 linija progresivnog video signala.
- 576i/480i : Daje 576/480 linija analognog komponentnog video signala (samo komponentni).
◄
DVD
Ako povezani TV aparat ne podržava filmske frejmove za
izabranu rezoluciju, videćete sledeću poruku :
Ako izaberete Yes, a rezolucija nije podržana, ekran TV
aparata će se zacrneti. Sačekajte 15 sekundi i rezolucija će se
automatski vratiti na prethodnu vrednost
M
Music
Photo
DVD
Setup
System Setup
Language Setup
TV Aspect
: 16:9 Normal
Audio Setup
Movie after
Framethe(24selection,
Fs) : Off
If no pictures are shown
please
wait for◄ 15 Resolution
seconds. And then, : 1080p
Display
Setup
the resolution will be reverted
Progressive Mode : Auto
HDMI Setup
to the previous value automatically.
Still Mode
: Auto
Network Setup
Would you like to make a selection?
Screen Message
: On
Parental Setup
Yes
►
No
Ako je ekran prazan, pritisnite i držite pritisnuto dugme STOP () na prednjoj ploči plejera
više od 5 sekundi (nije ubačen disk). Sve postavke se vraćaju na fabrička podešenja. Pratite
korake na prethodnoj strani da biste pristupili svakom režimu i izabrali podešenje prikaza
koje podržava vaš TV aparat.
 Ako su vraćena fabrička podešenja, svi korisnički podaci, koji su sačuvani u BD podacima,
biće obrisani.
41
HT-BD7200_SER-2.indd 41
2009-03-20 �� 6:41:03
podešavanje displeja
PODEŠAVANJE OPCIJA VIDEO PRIKAZA / IZLAZA
Rezolucija u skladu sa izlaznim modom
• Blu-ray disk reprodukcija
HDMI
Component
(Povezan HDMI&Comp./ Povezan samo
Comp.)
Video
1080p, Movie Frame(24Fs)
isklj
1080p@60F
1080i
576i(480i)
1080p/1080i, Movie Frame
(24Fs) uklj
1080p@24F
576i(480i) / 1080i
576i(480i)
1080i, Movie Frame (24Fs)
isklj
1080i
1080i
576i(480i)
720p
720p
720p
576i(480i)
576p (480p)
576p(480p)
576p(480p)
576i(480i)
576i (480i)
576p(480p)
576i(480i)
576i(480i)
HDMI
Component
(Povezan HDMI&Comp./ Povezan samo
Comp.)
Video
1080p
1080p@60F
576i(480i) / 576p(480p)
576i(480i)
1080i
1080i
576i(480i) / 576p(480p)
576i(480i)
720p
720p
576i(480i) / 576p(480p)
576i(480i)
576p(480p)
576p(480p)
576i(480i) / 576p(480p)
576i(480i)
576i(480i)
576p(480p)
576i(480i)
576i(480i)
Podešavanje
Izlaz
• DVD reprodukcija
Podešavanje
M
Izlaz
U modu DVD reprodukcije, ukoliko su povezani HDMI i komponentni konektori i ako izaberete
komponentni 1080p, 1080i ili 720p mod, meni za podešavanje ekrana će prikazati izlaznu
rezoluciju kao 1080p, 1080i ili 720p. Prava rezolucija je 576i/480i.
 Ovaj plejer ima mogućnost automatske HDMI detekcije. Kada se plejer prvi put poveže na
TV aparat preko HDMI, izlaz plejera će se automatski postaviti na HDMI.
 Ako mogućnost automatske HDMI detekcije ne radi, ne možete da izaberete rezoluciju od
1080p ili filmski frejm (24Fs).
 Blu-ray disk mora da ima opciju za 24 frejma da bi se koristio režim Filmskog frejma (24Fs).
42
HT-BD7200_SER-2.indd 42
2009-03-20 �� 6:41:04
Progresivni mod pomaže da se unapredi kvalitet slike prilikom
gledanja DVD diskova sa rezolucijom 576i(480i).
• Auto : Izaberite kako bi plejer automatski podesio najbolju
sliku za DVD koji gledate.
• Video : Izaberite za najbolju sliku sa koncerta ili TV emisije
na DVD-u.
Music
Photo
DVD
Setup
SER
Progresivni mod
System Setup
TV Aspect
: 16:9 Normal
Movie Frame (24 Fs) :
Off
Resolution
: 1080p
Language Setup
Audio Setup
HDMI Setup
Progressive Mode : PCMAuto
Still Mode
: AutoVideo
Network Setup
Screen Message
Display Setup
◄
►
: On
Parental Setup
● PODEŠAVANJE DISPLEJA
Traka okvira i polja
Mod nepokretne slike
Postavku Auto, Field ili Frame podesite za najbolju moguću
nepokretnu sliku (mod pauze) sa DVD-a.
• Auto : Izaberite ovu postavku kako bi plejer automatski
prikazao najbolju nepokretnu sliku, što zavisi od sadržaja.
• Field : Izaberite ovu postavku kada pauzirate scenu sa
mnogo akcije.
• Frame : Izaberite ovu postavku da povećate rezoluciju
nepokretne slike
Music
Photo
DVD
Setup
System Setup
Movie Frame (24 Fs) : Off
Language Setup
Audio Setup
Display Setup
◄
HDMI Setup
Resolution
: 1080p
Progressive Mode
: Auto
Still Mode
Screen Message
: Auto
Auto
: On Field
Frame
Resolution
: 1080p
Progressive Mode
: Auto
Still Mode
: Auto
Screen Message
: On On
Network Setup
Parental Setup
Ekranske poruke
• On : Prikazuje poruke vezane za režim rada.
• Off : DNe prikazuje poruke vezane za režim rada.
Music
Photo
DVD
Setup
System Setup
Language Setup
Audio Setup
Display Setup
HDMI Setup
◄
Off
Network Setup
Parental Setup
43
HT-BD7200_SER-2.indd 43
2009-03-20 �� 6:41:11
HDMI postavke
PODEŠAVANJE OPCIJA ZA HDMI POSTAVKE
1. Kada je uređaj zaustavljen, u stop režimu, pritisnite taster
MENU.
Audio Setup
Photo
Display Setup
DVD
Setup
◄
HDMI Setup
◄
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali Setup, a zatim
pritisnite taster ENTER ili ▶.
Language Setup
Music
Network Setup
Parental Setup
3. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali HDMI Setup, a
zatim pritisnite taster ENTER ili ▶.
Prikazaće se meni za podešavanje HDMI.
4. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali željenu opciju
prikaza, a zatim pritisnite taster ENTER ili ▶.
M
Pritisnite taster RETURN ili ◀ za povratak na prethodni meni. Pritisnite taster MENU za izlazak iz
menija.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Samo za samsung proizvode
Šta je Anynet+?
Anynet+ je praktična funkcija koja nudi povezani rad ovog uređaja preko drugih Samsungovih uređaja sa
Anynet+ funkcijom.
Možete da upravljate ovom jedinicom korišćenjem daljinskog upravljača Samsung TV aparata ili uključite
Samsung TV aparat i kućni bioskop i pokrenite reprodukovanje diska jednostavnim pritiskanjem tastera
PLAY na daljinskom upravljaču TV aparata.
M
Ova funkcija nije na raspolaganju ako HDMI kabl ne podržava CEC.
Da biste koristili Anynet+
1. Povežite Blue-ray kućni bioskop na Samsung TV aparat pomoću HDMI kabla. (Vidi strane 22~23)
2. Uključite Anynet+ funkciju na vašem TV aparatu. (Pogledajte uputstvo za TV aparat za više informacija.)
Anynet+ funkcije
• Reprodukcija na jedan dodir
Možete da uključite Samsung TV aparat i kućni bioskop i da reprodukujete disk u ovom uređaju
jednostavnim pritiskom na taster PLAY na daljinskom upravljaču TV aparata.
• Gledanje na jedan dodir
Izaberite “Watching Blu-ray Home Theater” ili “Connected to Blu-ray Home Theater” (zavisno od
menija vašeg televizora) u Anynet+ meniju na televizoru. Blu-ray kućni bioskop će se automatski
uključiti, a televizor će preći u HDMI mod.
• Veza daljinskog upravljača
Možete da upravljate ovim plejerom preko daljinskog upravljača vašeg Samsung TV aparata.
• Dostupni tasteri na daljinskom upravljaču Samsung TV aparata: Ovi tasteri funkcionišu isto kao kod
daljinskog upravljača ovog Blu-ray kućnog bioskopa.
- Tasteri za kontrolu reprodukovanja :
- Tasteri za rad sa menijem :
- Tasteri Numerički : ~
- Tasteri u boji :
44
HT-BD7200_SER-2.indd 44
2009-03-20 �� 6:41:14
● HDMI POSTAVKE
M
SER
TV Anynet+ Meni
Kada pritisnete taster Anynet+ na daljinskom upravljaču vašeg
n
Samsung TV aparata, prikazaće se sledeći ekranski meni (OSD).
THEATER
View
TV
• Meni Blu-ray kućnog bioskopa
Select Device
Record
- Kada reprodukujete film : prikazuje meni diska (isto kao
Menu on Device
taster DISC MENU na daljinskom upravljaču Blu-ray
Device Operation
Receiver : Off
kućnog bioskopa)
Setup
- U Stop modu : prikazuje meni za SETUP (isto kao taster
Move
Enter
Exit
MENU na daljinskom upravljaču Blu-ray kućnog bioskopa.)
• Meni funkcija Blu-ray kućnog bioskopa
- Kada se reprodukuje DVD VIDEO, DVD-RW/-R, BD-ROM, BD-RE :
prikazuje INFO EKRANSKI MENI (isto kao taster INFO na daljinskom upravljaču plejera)
Ovi meniji mogu da izgledaju drugačije, što zavisi od vašeg Samsung TV aparata.
HDMI format
Možete da poboljšate HDMI izlaz za povezivanje sa TV
aparatom ili monitorom.
• TV : Izaberite ako je povezan na TV aparat preko HDMI.
• Monitor : Izaberite ako je povezan na monitor preko HDMI.
Ako je plejer povezan na TV aparat, opcija Monitor nije
dostupna.
M
Photo
DVD
Setup
Language Setup
Audio Setup
Display Setup
HDMI Setup
Anynet + (HDMI-CEC) : On
HDMI Format
: Tv TV
Network Setup
BD Wise
: On Monitor
Parental Setup
Picture Mode
: Dynamic
HDMI Audio
: Off
◄
TV aparat ili monitor se moraju povezati na plejer pre nego što izaberete ovu opciju.
BD Wise
BD Wise je najnovija Samsungova opcija za međusobno
povezivanje.
Ako Samsungove proizvode sa opcijom BD-Wise
međusobno povežete preko HDMI, automatski se postavlja
optimalna rezolucija.
• On : Originalna rezolucija BD/DVD diska se direktno
isporučuje TV aparatu.
• Off : Izlazna rezolucija se fiksira na prethodno podešenu
rezoluciju, bez obzira na rezoluciju diska.
M
Music
Samo za samsung proizvode
Music
Photo
DVD
Setup
Language Setup
Audio Setup
Anynet + (HDMI-CEC) : On
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
◄
HDMI Format
: TV
BD Wise
: PCMOn
Off
: Dynamic
Picture Mode
HDMI Audio
►
: Off
Ako želite da promenite rezoluciju kada je BD Wise mod uključen, BD Wise morate prvo da postavite na
“Isključeno”.
 Ako BD Wise podesite na “isključeno”, rezolucija povezanog TV aparata se automatski prilagođava na njegovu
maksimalnu rezoluciju
 Ako je plejer povezan na uređaj koji ne podržava BD Wise, ne možete da koristite funkciju BD wise.
 Radi pravilnog funkcionisanja opcije BD Wise, u menijima plejera i televizora podesite BD Wise na “uključeno”
45
HT-BD7200_SER-2.indd 45
2009-03-20 �� 6:41:20
HDMI postavke
PODEŠAVANJE OPCIJA ZA HDMI POSTAVKE
Mod slike
Ova funkcija vam omogućava da podesite kvalitet videa kada
je povezivanje sa TV aparatom izvršeno preko HDMI.
• Dynamic : Izaberite ovu postavku da povećate oštrinu.
• Normal : Izaberite ovu postavku za većinu aplikacija
prikazivanja.
• Movie : Ovo je najbolja postavka za gledanje filmova.
Music
Photo
DVD
Setup
Language Setup
Anynet + (HDMI-CEC) : On
HDMI Format
: TV
BD Wise
: On
Audio Setup
Display Setup
HDMI Setup
◄
Network Setup
Picture Mode
HDMI Audio
Parental Setup
: Dynamic
Dynamic
Normal
: Off
Movie
HDMI Audio
Svi audio signali koji se prenose preko HDMI kabla mogu da se
uključuju i isključuju (ON/OFF).
• On : I video i audio signali se prenose preko HDMI kabla za
povezivanje, a zvuk se isporučuje samo preko zvučnika
vašeg televizora.
Music
Photo
DVD
Setup
Language Setup
Audio Setup
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
◄
HDMI Format
BD Wise
Picture Mode
: TV
: On
: Dynamic
HDMI Audio
: OffOn
Off
Parental Setup
• Off : Video signal se prenosi samo preko HDMI spojnog
kabla, a zvuk se isporučuje samo preko zvučnika
kućnog bioskopa.
M
Unapred zadata postavka za ovu funkciju je HDMI Audio Off.
 HDMI AUDIO se automatski spušta na 2-kanalni za TV zvučnike.
46
HT-BD7200_SER-2.indd 46
2009-03-20 �� 6:41:25
SER
zaštita od dece
PODEŠAVANJE ZAŠTITE OD DECE
Funkcija zaštite od dece funkcioniše sa Blu-ray disk/DVD diskovima kojima je dodeljen rejting koji vam pomaže da
kontrolišete tipove Blu-ray disk/DVD diskova koje gleda vaša porodica. Postoji do 8 nivoa rejtinga na disku.
1. Kada je uređaj zaustavljen, u stop režimu, pritisnite taster
MENU.
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali Setup, a zatim
pritisnite taster ENTER ili ▶.
3. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali Parental Setup, a
zatim pritisnite taster ENTER ili ▶.
Kada prvi put uključite vaš Blu-ray kućni bioskop prikazaće
se poruka “Enter New password.”.
Music
Photo
DVD
Setup
Music
Photo
DVD
Setup
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
◄
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
Parental Setup
Enter New password.
Return
0.9 Number
4. Unesite 4-cifrenu lozinku korišćenjem numeričkih tastera
na vašem daljinskom upravljaču.
Prikazaće se poruka “Confirm the password.”. Ponovo
unesite lozinku.
Music
Photo
DVD
Setup
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
Parental Setup
Confirm the password.
Return
0.9 Number
5. Pritisnite taster ENTER ili ▶ da biste izabrali Parental
Lock.
6. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali On ili Off, a zatim
pritisnite taster ENTER ili ▶.
● ZAŠTITA OD DECE
hZ
Music
Photo
DVD
Setup
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
◄
Parental Lock
: Off
Rating Level
: 1(Kids)
►
New Password
M
Pritisnite taster RETURN ili ◀ za povratak na prethodni meni. Pritisnite taster MENU za
izlazak iz menija.
47
HT-BD7200_SER-2.indd 47
2009-03-20 �� 6:41:33
zaštita od dece
PODEŠAVANJE ZAŠTITE OD DECE
Ako ste zaboravili lozinku
1. Izvadite disk.
2. Pritisnite i držite pritisnut taster STOP () na prednjoj ploči 5 sekundi ili duže.
• Sve postavke će se vratiti na fabrička podešenja.
M
Ako su vraćena fabrička podešenja, svi korisnički podaci, koji su sačuvani u BD podacima,
biće obrisani.
Podešavanje nivoa rejtinga
1. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali Rating Level, a
zatim pritisnite taster ENTER ili ▶.
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali željeni nivo rejtinga,
a zatim pritisnite taster ENTER. Na primer, ako izabete
neki nivo do Nivoa 6, diskovi koji sadrže Nivo 7, 8 neće se
reprodukovati.
Veliki broj znači da je program samo za odrasle.
Nivo 1 je najrestriktivniji, a Nivo 8 najslobodniji.
Music
Photo
DVD
Setup
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
◄
Parental Lock
: Off
Rating Level
: 1(Kids)
8(Adults)
7
6
5
4
3
2
1(Kids)
New Password
►
Promena lozinke
1. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali New Password, a
zatim pritisnite taster ENTER ili ▶.
Music
Photo
DVD
2. Unesite 4-cifrenu lozinku korišćenjem numeričkih tastera
na vašem daljinskom upravljaču. Prikazaće se poruka
“Enter New password.”.
Setup
Music
Photo
DVD
Setup
Display Setup
HDMI Setup
Parental Lock
: Off
Network Setup
Rating Level
: 1(Kids)
Parental Setup
◄
New Password
►
Display Setup
HDMI Setup
Parental Lock
Rating Level
Network Setup
Parental Setup
Parental Setup ◄ New Password
: Off
: 1(Kids)
►
Enter New password.
0.9 Number
3. Unesite ponovo svoju lozinku korišćenjem numeričkih
tastera na daljinskom upravljaču.
Music
Photo
DVD
Setup
Return
Display Setup
HDMI Setup
Parental Lock
Rating Level
Network Setup
Parental Setup
Parental Setup ◄ New Password
: Off
: 1(Kids)
►
Confirm the password.
0.9 Number
Return
48
HT-BD7200_SER-2.indd 48
2009-03-20 �� 6:41:41
SER
podešavanje mreže
PODEŠAVANJE OPCIJA MREŽE
Da biste dobili informacije o pravilnim postavkama, proverite mrežne postavke vašeg računara ili
kontaktirajte svog provajdera internet usluga.
Da podesite mrežu svog Blu-ray kućnog bioskopa, pratite sledeće korake.
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali Setup, a zatim
pritisnite taster ENTER ili ▶.
Music
Photo
DVD
Setup
● PODEŠAVANJE MREŽE
1. Kada je jedinica u režimu Stop/No Disc (zaustavljena, bez
diska u njoj) pritisnite taster MENU.
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
◄
Parental Setup
3. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali Network Setup, a
zatim pritisnite taster ENTER ili ▶.
4. Pritiskajte tastere ▲▼ da izaberete željenu mrežnu opciju
od opcija koje su dole opisane, a zatim pritisnite taster
ENTER ili ▶.
5. Pritiskajte tastere ▲▼ da izaberete željenu stavku, a zatim pritisnite taster ENTER.
Svaka opcija mreže je detaljno opisana ispod.
Biranje mreže
Izaberite Kablovska ili Bežična kao način povezivanja sa
mrežom.
Da podesite, pratite gore navedene korake od 1 do 3.
Music
Photo
DVD
Setup
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
◄
Parental Setup
Network Selection : Cable
▶
Cable Network
Wireless Network
Proxy
NTP Server
: Off
Network Connection Test
4. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali Network Selection,
a zatim pritisnite taster ENTER ili ▶.
• Cable : Izaberite ovu opciju za povezivanje na mrežu
pomoću kabla. (Vidi stranu 28)
• Wireless : Izaberite ovu opciju za bežično povezivanje
na mrežu. (Vidi stranu 29)
BD-LIVE
Connection
: Allow (Valid Only)
Kablovska mreža
Da podesite, pratite gore navedene korake od 1 do 3.
4. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali Cable Network, a
zatim pritisnite taster ENTER ili ▶.
Music
Photo
DVD
Setup
Display Setup
HDMI Setup
Network Selection : Cable
Network Setup
◄
Parental Setup
BD-LIVE
Connection
Ako se DHCP postavi na On, ne možete da birate IP
adresu, Subnet Mask ili Gateway.
Music
 Ako je DNS postavljen na Auto, ne možete da
birate Primary/Secondary DNS.
Photo
DVD
Setup
▶
Wireless Network
Proxy
NTP Server
: Off
Network Connection Test
5. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali DHCP, a zatim
pritisnite taster ENTER.
M
Cable Network
: Allow (Valid Only)
Audio Setup
Display Setup
Cable Network
HDMI Setup
DHCP
Network Setup
IP Address
ParentalMask
Setup
Subnet
◄
Network Selection : Cable
: On
Cable Network
: 000 . 000 . 000 . 000
Wireless
Network
: 255
. 255 . 255
. 000
►
Proxy
: 000
. 000 . 000 . 000
Gateway
DNS
NTP Server
: Auto
Primary DNS
Network
Connection
Test
: 000
. 000 . 000
. 000
Secondary DNS
: 000
. 000 . 000
. 000
BD-LIVE
Internet
: Allow (Vaild Only)
Connection
Cancel
Save
Select
: Off
Return
49
HT-BD7200_SER-2.indd 49
2009-03-20 �� 6:41:50
podešavanje mreže
PODEŠAVANJE OPCIJA MREŽE
6. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali željenu stavku,
a zatim pritisnite taster ENTER.
• Ako se DHCP postavi na Off, a DNS na Manual,
upišite vašu IP adresu, Subnet Mask, Gateway i
Primary DNS postavke (Secondary DNS je opcija).
Music
Photo
DVD
Setup
Audio Setup
Display Setup
Cable Network
HDMI Setup
DHCP
Network Setup
IP Address
ParentalMask
Setup
Subnet
◄
Network Selection : Cable
: Off
Cable Network
: 000 . 000 . 000 . 000
Wireless
Network
: 255
. 255 . 255
. 000
►
Proxy
: 000
. 000 . 000 . 000
Gateway
DNS
NTP Server
: Manual
Primary DNS
Network
Connection
Test
: 000
. 000 . 000
. 000
Secondary DNS
: 000
. 000 . 000
. 000
BD-LIVE
Internet
: Allow (Vaild Only)
Connection
No
Yes
Select
: Off
Return
Podešavanje je moguće
• Ako se DHCP postavi na On, a DNS na Manual,
upišite vašu postavku za Primary DNS (Secondary
DNS je opcija).
Music
Photo
DVD
Setup
Audio Setup
Display Setup
Cable Network
HDMI Setup
DHCP
Network Setup
IP Address
ParentalMask
Setup
Subnet
◄
Network Selection : Cable
: On
Cable Network
: 000 . 000 . 000 . 000
Wireless
Network
: 255
. 255 . 255
. 000
►
Proxy
: 000
. 000 . 000 . 000
Gateway
DNS
NTP Server
: Manual
Primary DNS
Network
Connection
Test
: 000
. 000 . 000
. 000
Secondary DNS
: 000
. 000 . 000
. 000
BD-LIVE
Internet
: Allow (Vaild Only)
Connection
No
Yes
Select
: Off
Return
Podešavanje je moguće
Podešavanje nije moguće
• Ako se DHCP postavi na On, a DNS na
Automatic, nisu vam potrebna dalja ili dodatna
podešavanja.
Music
Photo
DVD
M
Setup
Audio Setup
Display Setup
Cable Network
HDMI Setup
DHCP
Network Setup
IP Address
ParentalMask
Setup
Subnet
Network Selection : Cable
: On
Cable Network
: 000 . 000 . 000 . 000
Wireless
Network
: 255
. 255 . 255
. 000
►
Proxy
: 000
. 000 . 000 . 000
Gateway
Kada izaberete stavku, koristite numeričke i
▲▼◀▶ tastere.
◄
DNS
NTP Server
: Auto
Primary DNS
Network
Connection
Test
: 000
. 000 . 000
. 000
Secondary DNS
: 000
. 000 . 000
. 000
BD-LIVE
Internet
: Allow (Vaild Only)
Connection
No
Yes
 Ukoliko automatska podešenja ne rade,
Select
obratite se vašem provajderu internet usluga.
: Off
Return
Podešavanje nije moguće
7. Kada to uradite, koristite tastere ▲▼ da biste izabrali Save, a zatim pritisnite taster ENTER.
8. Ako ne želite da zapamtite svoja podešenja, koristite tastere ▲▼◀▶ da biste izabrali Cancel, a
zatim pritisnite taster ENTER.
M
IP adresa koja je korišćena u ovom uputstvu je samo za svrhe ilustracije. Morate proveriti
vaša mrežna podešenja da biste saznali pravu IP adresu.
 Da biste dobili postavke za IP adresu, Subnet mask, Gateway i Primary DNS, proverite
mrežne postavke vašeg računara ili kontaktirajte svog provajdera internet usluga.
Bežična mreža
Da to podesite, pratite korake 1 do 3 na strani 49.
4. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali Wireless
Network, a zatim pritisnite taster ENTER ili ▶.
Music
Photo
DVD
Setup
Audio Setup
Network Selection : Wireless
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
Cable Network
◄
Wireless Network
►
Proxy
NTP Server
: Off
Network Connection Test
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
Connection
50
HT-BD7200_SER-2.indd 50
2009-03-20 �� 6:42:01
Display Setup
Wireless Network
Photo
DVD
M
Audio Setup
Music
HDMI Setup
Access Point
Network Setup
DHCP
Parental
Setup
IP
Address
Setup
: 000
. 000 . 000
. 000
BD-LIVE
Internet
: Allow (Vaild Only)
Connection
Cancel
Select
Return
Display Setup
Wireless Network
Photo
HDMI Setup
Access Point
Network Setup
DHCP
Parental
Setup
IP
Address
Setup
◄
Network Selection : Cable
: Not Selected
Cable Network
: On
Wireless
Network
: 000
. 000 . 000
. 000
Proxy
: 255
. 255 . 255 . 000
Subnet Mask
NTP
Server
: 000
. 000
. 000 . 000
Gateway
: Off
DNS
Network Connection Test
: Auto
DNS Server
: 000
. 000 . 000
. 000
BD-LIVE
Internet
: Allow (Vaild Only)
Connection
Cancel
Save
Select
Return
Audio Setup
Music
DisplayAccess
Setup Point – Security
Photo
HDMI Setup
OPEN
Network Setup
WEP
Parental Setup
WPAPSK
Setup
1
2
3
Network Selection : Cable
Cable Network
◄
►
Wireless Network
Proxy
WPA2PSK
- Izaberite odgovarajuću sigurnu pristupnu tačku, ako
je poznata. Ako nije poznata, izaberite WEP,
WPAPSK ili WPA2PSK iz donje liste i unesite lozinku.
Nastavite da isprobavate svaku sigurnu pristupnu
tačku i da unosite lozinku sve dok ne uspostavite
vezu.
►
● PODEŠAVANJE MREŽE
Audio Setup
Music
DVD
: Off
Network Connection Test
: Auto
DNS Server
Save
DVD
►
DNS
birate Primary/ Secondary DNS.
NTP Server
: Off
Network Connection Test
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
Connection
Select
DVD
Setup
Display SetupPassword
HDMI Setup
_
1
Parental Setup
E F G
U V W
k l m
1 2 3
! @ #
b Space
0-9 Number
Photo
DVD
Setup
3
Cable Network
◄
H
X
n
4
$
►
Wireless Network
I J K L M N O P
Y Proxy
Z a b c d e f
o NTP
p q Server
r s t u v : Off
5 6 7 8 9 0 − _
Test
% Network
^ & ( Connection
) / ? |
BD-LIVE
Clear
d
Save
Internet
: Allow (Vaild Only)
Connection
Music
2
Network Selection : Cable
Network Setup
A B C D
Q R S T
g h i j
w x y z
+ = . ~
a Back Space
- Unesite lozinku, a zatim pritisnite PLAVI (D) taster da
biste se povezali sa vašom pristupnom tačkom
(ruter).
Return
Audio Setup
Music
Photo
• Ako se DHCP postavi na Off, a DNS na Manual,
unesite svoju IP adresu, masku podmreže, mrežni
prolaz i DNS server.
NTP
Server
: 000
. 000
. 000 . 000
Gateway
 Ako je DNS postavljen na Auto, ne možete da
Za ostale informacije u vezi sa sigurnošću pristupnih tačaka
(AP) pogledajte korisničko uputstvo za pristupnu tačku
(ruter).
Network Selection : Cable
: Not Selected
Cable Network
: On
Wireless
Network
: 000
. 000 . 000
. 000
Proxy
: 255
. 255 . 255 . 000
Subnet Mask
Ako se DHCP postavi na On, ne možete da birate IP
adresu, Subnet Mask ili Gateway.
6. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali željenu stavku, a
zatim pritisnite taster ENTER.
• Izaberite pristupnu tačku, a zatim pritisnite taster
ENTER da biste prikazali spisak dostupnih pristupnih
tačaka.
(Za pretraživanje će možda biti potrebno nekoliko
sekundi.)
- Kada korisnik izabere pristupnu tačku i pritisne taster
ENTER, on pokušava da se poveže na označenu
pristupnu tačku.
- Ako je povezivanje uspešno, pojavljuje se obaveštenje.
(Ako se kod izabrane pristupne tačke (AP) prikazuje
ikona „zaključano“, možda će biti potrebno da date
sigurnosnu potvrdu.)
◄
SER
4. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali DHCP, a zatim
pritisnite taster ENTER.
Select
Return
Audio Setup
Display Setup
Wireless Network
HDMI Setup
Access Point
Network Setup
DHCP
Parental
Setup
IP
Address
Subnet Mask
Gateway
◄
Network Selection : Cable
: Not Selected
Cable Network
: Off
Wireless
Network
: 000
. 000 . 000
. 000
►
Proxy
: 255
. 255 . 255 . 000
NTP
Server
: 000
. 000
. 000 . 000 : Off
DNS
Network Connection Test
: Manual
DNS Server
: 000
. 000 . 000
. 000
BD-LIVE
Internet
: Allow (Vaild Only)
Connection
Cancel
Save
Select
Return
Podešavanje je
moguće
51
HT-BD7200_SER-2.indd 51
2009-03-20 �� 6:42:13
podešavanje mreže
PODEŠAVANJE OPCIJA MREŽE
• Ako se DHCP postavi na On, a DNS na Manual,
unesite svoju DNS server.
Music
Photo
Setup
DVD
Audio Setup
Display Setup
Wireless Network
HDMI Setup
Access Point
Network Setup
DHCP
Parental
Setup
IP
Address
◄
Network Selection : Cable
: Not Selected
Cable Network
: On
Wireless
Network
: 000
. 000 . 000
. 000
►
Proxy
: 255
. 255 . 255 . 000
Subnet Mask
NTP
Server
: 000
. 000
. 000 . 000
Gateway
: Off
DNS
Network Connection Test
: Manual
DNS Server
: 000
. 000 . 000
. 000
BD-LIVE
Internet
: Allow (Vaild Only)
Connection
Cancel
Save
Select
Return
Podešavanje je moguće
Podešavanje nije moguće
• Ako se DHCP postavi na On, a DNS na Auto, ne
morate da vršite dalja ili dodatna podešavanja.
Music
Photo
Setup
DVD
Audio Setup
Display Setup
Wireless Network
HDMI Setup
Access Point
Network Setup
DHCP
Parental
Setup
IP Address
Subnet Mask
Kada izaberete stavku, koristite numeričke i
▲▼◀▶ tastere.
Network Selection : Cable
: Not Selected
Cable Network
: On
Wireless
Network
: 000
. 000 . 000
. 000
►
Proxy
: 255
. 255 . 255 . 000
NTP. 000
Server
: 000
. 000 . 000 : Off
Gateway
M
◄
DNS
Network Connection Test
: Manual
DNS Server
: 000
. 000 . Internet
000 . 000
BD-LIVE
: Allow (Vaild Only)
Connection
Cancel
Save
Select
 Ukoliko automatska podešenja ne rade,
Return
obratite se vašem provajderu internet usluga.
Podešavanje je moguće
7. Kada to uradite, koristite tastere ▲▼ da biste izabrali Save, a zatim pritisnite taster ENTER.
8. Ako ne želite da zapamtite svoja podešenja, koristite tastere ▲▼◀▶ da biste izabrali Cancel, a
zatim pritisnite taster ENTER.
M
IP adresa koja je korišćena u ovom uputstvu je samo za svrhe ilustracije. Morate proveriti
vaša mrežna podešenja da biste saznali pravu IP adresu.
 Da biste dobili postavke za IP adresu, Subnet mask, Gateway i Primary DNS, proverite
mrežne postavke vašeg računara ili kontaktirajte svog provajdera internet usluga.
Podešavanje Proksi Servera
Proksi (posrednički) server opslužuje zahteve njihovim prosleđivanjem na druge servere.
Ako je potrebno da konfigurišete postavke proksi servera, upišite postavke koje je definisao vaš
provajder internet usluga.
Da to podesite, pratite korake 1 do 3 na strani 49.
4. Pritisnite tastere ▲▼ da biste izabrali Proxy, a zatim
pritisnite taster ENTER ili ▶.
• Server
• Port
• User
• Password
M
Music
Photo
DVD
Setup
Audio Setup
Display Setup Proxy
HDMI Setup
Proxy
Network Setup
Server
Parental Setup
Port
◄
Network Selection : Cable
: Off
Cable Network
:
Wireless Network
: 8080
User
:
Proxy
Password
:
NTP Server
►
: Off
Network Connection Test
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
Connection
Cancel
Save
Select
Return
Za više informacija, kontaktirajte svog provajdera internet usluga.
52
HT-BD7200_SER-2.indd 52
2009-03-20 �� 6:42:22
Da to podesite, pratite korake 1 do 3 na strani 49.
Music
Photo
DVD
Setup
Audio Setup
Cable Network
Display Setup
Wireless Network
HDMI Setup
Network Setup
Proxy
◄
Parental Setup
NTP Server
: Off On
Off
Network Connection Test
►
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
Connection
Test mrežne konekcije
Koristite ovaj meni da biste proverili da li vaša mrežna konekcija
funkcioniše pravilno ili ne.
Da to podesite, pratite korake 1 do 3 na strani 49.
Music
Photo
DVD
Setup
4. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali Network
Connection Test, a zatim pritisnite taster ENTER ili ▶.
Audio Setup
Wireless Network
Display Setup
Proxy
Network Connection Test
HDMI Setup
NTP Server
: Off
✔ MAC Address ◄(00:10:18:00:00:70)
Network Setup ◄
►
Network Connection Test
✔ IP Address.Subnet Mask.Gateway.DNS Server
Parental Setup
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
✔ Gateway Ping
Connection
✔ Internet Service Test
● PODEŠAVANJE MREŽE
4. Pritisnite tastere ▲▼ da biste izabrali NTP Server, a zatim
pritisnite taster ENTER ili ▶.
• On : Plejer se automatski povezuje na Internet server radi
podešavanja vremena.
• Off : Plejer se ne povezuje sa internet serverom za
podešavanje vremenskih postavki.
SER
Postavka NTP Servera (Koristi se za Dobijanje Informacija o
Vremenu sa NTP Servera)
Your network is operating properly
Return
BD-LIVE Internet Veza
Blu-ray kućni bioskop podržava BD-LIVE, koji vam omogućava da preko mrežne konekcije uživate u
raznim uslugama interaktivnog sadržaja koje je obezbedio proizvođač diska. Da biste uživali u toj
mogućnosti, morate prvo da uspostavite LAN vezu (vidi stranu 28) ili da bežični LAN adapter povežete na
USB priključak.
* U jedan od USB priključaka morate da utaknete USB memorijski uređaj od minimalno 1 GB USB da biste
preuzeli sadržaj sa BD-LIVE.
Dok koristite BD-LIVE sadržaje Internet veza može biti ograničena.
Da to podesite, pratite korake 1 do 3 na strani 49.
4. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali BD-LIVE Internet
Connection, a zatim pritisnite taster ENTER ili ▶.
• Allow (All) : Internet veza će biti omogućena za sve
BD-LIVE sadržaje.
• Allow (Valid Only) : Internet veza će biti omogućena
samo za sadržaje BD-LIVE opcije koja poseduje
ispravan sertifikat.
• Prohibit : Internet veza će biti omogućena za svaki BDLIVE sadržaj.
M
Music
Photo
DVD
Setup
Audio Setup
Proxy
Display Setup
NTP Server
HDMI Setup
Network Connection Test
Network Setup
Parental Setup
◄
: Off
BD-LIVE Internet : Allow
Allow(All)
(Vaild Only)
Connection
Allow(Valid Only)
Prohibit
Šta je sertifikat validnosti? Kada Blu-ray kućni bioskop koristi BD-LIVE za slanje podataka
diska i zahteva od servera da verifikuje disk, server koristi prenete podatke da proveri da li
je disk valjan i da plejeru pošalje potvrdu.
 Dok koristite BD-LIVE sadržaje Internet veza može biti ograničena.
53
HT-BD7200_SER-2.indd 53
2009-03-20 �� 6:42:30
upravljanje BD podacima
BD podaci (sačuvani u eksternoj USB fleš memoriji) predstavljaju sadržaj Blu-ray diska, kao što su
trejleri i druge opcije preuzete od BD-LIVE servisa ili sa Blu-ray diskova.
* U jedan od USB priključaka morate da utaknete USB memorijski uređaj od minimalno 1 GB USB da biste preuzeli
sadržaj sa BD-LIVE.
UPRAVLJANJE SISTEMOM
Možete upravljati korisničkim podacima koji su sačuvani u BD podacima.
1. Kada je jedinica u režimu Stop/No Disc (zaustavljena, bez
diska u njoj) pritisnite taster MENU.
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali Setup, a zatim
pritisnite taster ENTER ili ▶.
Time Zone
Clock Set
Power On/Off sound : On
Music
Photo
DVD
Setup
System Setup
◄
Language Setup
Audio Setup
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
3. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali System Setup, a
zatim pritisnite taster ENTER ili ▶.
BD Data Management
►
DivX(R) Registration
System Update
4. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali BD Data
Management, a zatim pritisnite taster ENTER ili ▶.
- Za brisanje fleš memorije 1. Pritisnite taster ENTER da izaberete BD Data Delete.
Prikazuje se poruka “All BD data will be deleted. Do you
want to continue?".
2. Pritiskajte tastere ◀ ▶ da izaberete Yes, a zatim pritisnite
taster ENTER.
Opis informacija o uređaju(memoriji) u plejeru
Time Zone
Clock Set
Power On/Off sound : On
Music
Photo
DVD
Setup
BD Data◄ Management
BD Data Management
System Setup
►
DivX(R)
Registration
Language
Setup
Current
Device
: External
Flash
Memory
TotalAudio
Size :Setup
953MB Available
Size : 889MB
System Update
Display Setup
BD Data Delete
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
Select
Return
• Total Size(Ukupna veličina) : Ukupna veličina
uređaja(memorije).
• Available Size(Raspoloživa veličina) : Raspoloživa veličina uređaja(memorije).
M
Informacije o veličini memorije na trenutnom uređaju (memoriji) nalaze se na desnoj strani
menija za upravljanje BD podacima.
 U modu spoljašnje memorije, reprodukcija diska će biti prekinuta ukoliko u toku
reprodukcije odspojite USB uređaj.
 Preporučujemo da koristite USB uređaj koji podržava USB 2.0 protokole, format FAT32 i
brzinu čitanja / upisa od 4MB ili više.
 Funkcija Resume Play možda neće funkcionisati nakon formatiranja memorijskog uređaja.
54
HT-BD7200_SER-2.indd 54
2009-03-20 �� 6:42:36
ser
nadogradnja sistema
Samsung može da ponudi nadogradnje za ugrađeni softver vašeg Blu-ray plejera. Da biste nadogradili ovaj ugrađeni
softver morate :
Ili
2. Povežite mrežu (vidi strane 28 do 29) i pratite dole navedene korake.
AŽURIRANJE FABRIČKOG PROGRAMA
1. Kada je jedinica u režimu Stop/No Disc (zaustavljena, bez
diska u njoj) pritisnite taster MENU.
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali Setup, a zatim
pritisnite taster ENTER ili ▶.
Music
Photo
DVD
Setup
_
System Setup
_
Language Setup
Audio Setup
Display Setup
3. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali System Setup, a
zatim pritisnite taster ENTER ili ▶.
HDMI Setup
Network Setup
● nadogradnja sisTema
1. Idite na samsung.com i pogledajte stranu ‘SUPPORT’ da biste preuzeli najnoviju verziju ugrađenog softvera.
Možete da koristite CD-R ili USB flash pogon za ažuriranje ugrađenog softvera. (Fabrički program možete ažurirati
pomoću USB memorijskog uređaja kada se u uređaju ne nalazi disk.) Za više informacija, pročitajte “Uputstvo za
ažuriranje” na gore pomenutoj Internet lokaciji.
Parental Setup
4. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali System Update, a
zatim pritisnite taster ENTER ili ▶.
Power On/Off sound
BD Data Menagement
DivX(R) Registration
Music
Photo
DVD
Setup
System Setup
: On
System Update
_
+
Language Setup
Audio Setup
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
5. Plejer će automatski proveriti status kabla ili mrežne veze.
Prikazaće se prozor za proveru veze.
Parental Setup
Music
Photo
@ Ako je nadogradnja moguća : Videćete informacije o
tekućoj i novim verzijama ugrađenog softvera u poruci.
DVD
Setup
Power On/Off sound
BD Data Menagement
DivX(R) Registration
System Update
System Setup
1
2
_
3
: On
System
Update
4
+
Language Setup
Audio Setup
Now, Checking.
Display Setup
Please wait...
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
@ Ako nadogradnja nije moguća : Videćete sledeći opis u
poruci.
• Ako kabl nije povezan :
“Ethernet cable is not connected. Please, check the
Ethernet cable”
• Ako je mrežna veza prekinuta :
“This system can not connect to internet for update.
Please, check the network setup”
• Ako nije objavljena novija verzija (najnovija verzija je već
instalirana) :
"The latest version of the firmware is already installed.
There is no need to update."
• Ako se u plejeru nalazi disk :
"Please maintain "No Disc" state for network update."
To znači da morate da izvadite sve diskove iz uređaja da
biste izvršili nadogradnju.
• Ako usluga servera nije dostupna :
“Update Server is under maintenance. Please try again
later.”
HT-BD7200_SER-3.indd 55
Power On/Off sound
BD Data Menagement
Music
Photo
DVD
Setup
: On
DivX(R) Registration
System Update
System Setup
1
2
_
3
System Update
+
4
Language Setup
The new
Audio
Setupupdate data was found.
Current Version : XXXXX
Display Setup
New Version : XXXXX
HDMI Setup
Network Setup
StartSetup
Parental
Cancel
Power On/Off sound
BD Data Menagement
Music
Photo
DVD
Setup
: On
DivX(R) Registration
System Update
System Setup
1
2
_
3
System Update
4
+
Language Setup
This
system can not connect
Audio
Setup
to internet for update.
Display Setup
Please, check the network setup.
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
OK
55
2009-03-20 �� 7:07:15
nadogradnja sistema
AŽURIRANJE FABRIČKOG PROGRAMA
6. Za nadogradnju sistema, pritiskajte tastere ◀▶ da biste
izabrali Start, a zatim pritisnite taster ENTER.
Music
Photo
DVD
Setup
Power On/Off sound
BD Data Menagement
System Update
DivX(R) Registration
: On
Update
System Setup
1 2 _ 3 System
4
+
Language Setup
The new update data was found.
Audio Setup
Current Version : XXXXX
Display New
SetupVersion : XXXXX
HDMI Setup
Network Setup
Start
Parental Setup
Cancel
7. Nadogradnja sistema počinje.
Music
Photo
DVD
Setup
Power On/Off sound
BD Data Menagement
System Update
DivX(R) Registration
: On
Update
1 2 _ 3 System
4
System Setup
+
Language Setup
update data...
AudioDownloading
Setup
Please, do not turn off the power.
Display Setup
60%
HDMI Setup
8. Ako izaberete Otkaži u toku procesa nadogradnje,
dobićete poruku u kojoj se traži da potvrdite svoj izbor.
Ako želite da otkažete preuzimanje, izaberite Yes, a zatim
pritisnite taster ENTER.
Network Setup
Parental Setup
Music
Photo
DVD
Setup
Cancel
Power On/Off sound
BD Data Menagement
System Update
DivX(R) Registration
: On
Update
System Setup
1 2 _ 3 System
4
+
Language Setup
9. Počinje verifikacija. Kada se preuzimanje završi, proces
ažuriranja ugrađenog softvera počinje automatski.
Audio Setup
Do you want to cancel the update operation?
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Yes
Parental Setup
Music
10.Kada se instalacija završi, plejer će se automatski isključiti
za 5 sekundi.
Sve postavke se vraćaju na fabrička podešenja. Kada
sledeći put pokrenete sistem videćete prozor menija za
izbor jezika.
M
Ako želite da otkažete nadogradnju za vreme
preuzimanja podataka za nadogradnju, pritisnite
taster ENTER. Videćete potvrdnu poruku.
Ako izaberete Yes, proces nadogradnje biće
prekinut, a ako izaberete No, nadogradnja će biti
nastavljena.
 Kada se završi nadogradnja sistema, proverite
podatke za ugrađeni softver u meniju System
Upgrade.
Photo
DVD
Setup
No
Power On/Off sound
BD Data Menagement
System Update
DivX(R) Registration
: On
Update
System Setup
1 2 _ 3 System
4
+
Language Setup
Audio Setup
Verifying update data
Please wait.
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
Music
Photo
DVD
Setup
Power On/Off sound
BD Data Menagement
System Update
DivX(R) Registration
: On
Update
System Setup
1 2 _ 3 System
4
+
Update.
LanguageFirmware
Setup
Now, Processing...
Audio Setup
Please, do not turn off the power.
Display
Setup
The power will be off automatically
HDMI after
Setupupdate is finished.
Network Setup
Parental Setup
 Ne isključujte plejer u toku nadogradnje sistema,
jer tada plejer možda neće ispravno funkcionisati.
 Program se može ažurirati putem USB Host konektora samo korišćenjem USB flash
pogona. Ne garantuje se da će drugi USB uređaji(npr. MP3 plejer) funkcionisati.
 U USB flash pogonu mora da postoji samo jedna datoteka za nadogradnju ugrađenog
softvera da bi plejer mogao pravilno da se nadogradi.
 USB pogoni, čije su dimenzije previše velike, možda se neće moći utaknuti kada je povezan
56
HT-BD7200_SER-3.indd 56
LAN ili HDMI kabl.
2009-03-20 �� 7:07:24
SER
INFORMACIJE O SISTEMU
Kada se završi nadogradnja ugrađenog softvera, proverite informacije o njemu prateći sledeću proceduru.
1. Kada je jedinica u režimu Stop/No Disc (zaustavljena, bez
diska u njoj) pritisnite taster MENU.
Photo
DVD
Setup
System Setup
Language Setup
Audio Setup
3. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali System Setup, a
zatim pritisnite taster ENTER ili ▶.
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
Music
Photo
DVD
Setup
System Setup
◄
System Information
Language Setup
Time Zone
Audio Setup
Clock Set
Display Setup
Power On/Off sound
HDMI Setup
►
: On
BD Data Management
Network Setup
DivX(R) Registration
Parental Setup
System Update
● NADOGRADNJA SISTEMA
4. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali System
Information, a zatim pritisnite taster ENTER ili ▶.
Možete videti detaljne informacije o trenutnom ugrađenom
softveru.
◄
◄
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali Setup, a zatim
pritisnite taster ENTER ili ▶.
Music
5. Pritisnite taster ENTER da biste izabrali OK.
Prikazaće se meni za podešavanje sistema.
Music
Photo
DVD
Setup
System Information
◄
System Information
System Setup
Time Zone
Language Setup
S/W : XXXXXXX
Audio Setup
Clock Set
Loader : XXXXXXX
Display Setup
Region : B/2 (BD/DVD)
Power On/Off sound
HDMI Setup ESN : XXXX
BD Data Management
Network Setup
DivX(R) Registration
Parental Setup
►
: On
OK System Update
OBAVEŠTENJE O AŽURIRANJU FABRIČKOG PROGRAMA
Ovaj iskačući meni se pojavljuje kada je na SAMSUNG serveru za
ažuriranje dostupna novija verzija fabričkog softvera od one koja je
trenutno instalirana na Blu-ray kućnom bioskopu.
System Update
New Firmware is available.
• Yes : Izaberite ovu opciju da odmah izvršite dopunu.
• No : Izaberite ovu opciju ukoliko želite da ažuriranje izvršite kasnije.
Do you want to update now?
Yes
No
DIVX (R) REGISTRACIJA
Molimo da koristite ovaj registracioni kod za registrovanje ovog sistema kućnog bioskopa za format video zapisa na
zahtev DivX(R). Za više informacija, posetite www.divx.com/vod
57
HT-BD7200_SER-3.indd 57
2009-03-20 �� 9:42:03
gledanje filma
KORIŠĆENJE FUNKCIJA PRIKAZA
hZCV
1. Tokom repordukovanja pritisnite taster INFO na daljinskom
upravljaču.
• Ako Blu-ray disk ima PIP opciju, pritisnite taster INFO u
delu PIP da biste prikazali informacije vezane za PIP.
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali željenu stavku.
3. Pritiskajte tastere ◀▶ za željeni izbor, a zatim pritisnite
taster ENTER.
• Možete koristiti numeričke tastere na daljinskom
upravljaču za direktan pristup naslovu, poglavlju ili za
pokretanje reprodukovanja od željenog vremena.
dvd-video
info
Title
: 001/006
Chapter
: 001/016
playing Time : 00:04:17
audio
: eng multi CH
subtitle
: off
angle
: 01/01
Select
Change
<INFO meni za izbor PIP-a>
4. Da biste uklonili ekran, pritisnite ponovo taster INFO.
dvd-video
info
Title
: 001/006
Chapter
: 001/016
playing Time : 00:04:17
audio
: eng multi CH
subtitle
: off
angle
pip video
pip audio
: 01/01
Change
M
: 01/01
: 1/1 eng 2CH
Select
Ako reprodukujete sadržaje iz menija INFO, neke funkcije možda neće biti omogućene,
zavisno od diska.
 Title : Da biste pristupili željenom naslovu, kada postoji više od jednog diska. Na primer,
ako ima više od jednog filma na Blu-ray disk/DVD disku, svaki film će biti identifikovan kao
naslov.
 Chapter: Većina Blu-ray/DVD diskova se snima u poglavljima tako da brzo možete da
nađete određeno poglavlje.
 Audio : Odnosi se na jezik filmske muzike. Blu-ray disk može da sadrži do 32 audio jezika,
a DVD do 8.
 Playing Time : Omogućava da se film reprodukuje od željenog vremena. Morate da
unesete vreme početka kao referencu. Funkcija traženja vremena ne funkcioniše na nekim
diskovima.
 Subtitle : Odnosi se na jezike titlova koji postoje na disku. Moći ćete da izaberete jezike titla
ili, ako želite, da ih isključite sa ekrana. Blu-ray disk može da sadrži do 255 jezika titlova, a
DVD do 32.
 Angle : Kada Blu-ray disk/DVD sadrži više uglova određene scene, možete koristiti funkciju
ANGLE.
 PIP Video/ PIP Audio : Možete da podesite PIP Video ili PIP Audio postavke ako se
trenutni naslov Blu-ray diska pojavi u PIP sekciji. Međutim, PIP Video / PIP Audio opcije će
biti onemogućene kod Blu-ray diska koji ne podržava PIP funkciju.
58
HT-BD7200_SER-3.indd 58
2009-03-20 �� 7:07:32
hZ
Korišćenje menija diska
1. Tokom reprodukovanja pritisnite taster DISC MENU na
daljinskom upravljaču.
plaY movie
langUages
%
3
M
previeWs
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
U zavisnosti od diska, meni diska možda neće biti dostupan.
● gledanje filma
2. Pritiskajte tastere ▲▼◀▶ za željeni izbor, a zatim pritisnite
taster ▶ ili ENTER.
• Stavke za podešavanje menija diska se razlikuju od
diska do diska.
sCene seleCTions
ser
KORIŠĆENJE MENIJA DISKA I ISKAČUĆEG MENIJA/MENIJA NASLOVA
Z
Korišćenje menija naslova
1. Tokom repordukovanja pritisnite taster TITLE MENU na daljinskom upravljaču.
2. Pritiskajte tastere ▲▼◀▶ za željeni izbor, a zatim pritisnite taster ENTER.
• Opcije za podešavanje menija naslova se razlikuju od diska do diska.
M
U zavisnosti od diska, meni naslova možda neće biti dostupan.
 Meni naslova će se prikazati samo ako postoje bar dva naslova na disku.
gf
Reprodukovanje spiska naslova
1. Kada je uređaj u stop modu/modu reprodukcije, pritisnite
taster DISC MENU ili TITLE MENU.
CD
BD-RE
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali stavku iz spiska
naslova koju želite da reprodukujete, a zatim pritisnite
taster ▶ ili ENTER.
Izabrana stavka (naslov) će biti reprodukovana.
Video
_
Music
Photo
Setup
Title 008
00:04:36
Title 009
Title 010
Title 011
Title 012
Title 013
Title 014
00:04:17
00:04:11
00:04:07
00:04:46
00:04:21
00:03:43
- Prelazak na spisak za reprodukciju Da biste prešli na spisak za reprodukciju, pritisnite
CRVENI(A) taster.
Page
h
Korišćenje iskačućeg menija
1. Tokom reprodukovanja pritisnite taster POPUP MENU na
daljinskom upravljaču.
main menU
aUdio seT Up
2. Pritiskajte tastere ▲▼◀▶ ili taster ENTER da biste izabrali
željeni meni.
• Opcije za podešavanje iskačućeg menija se razlikuju od
diska do diska.
sCene seleCTions
%
3
M
sUbTiTles
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
U zavisnosti od diska, iskačući meni možda neće biti dostupan.
59
HT-BD7200_SER-3.indd 59
2009-03-20 �� 7:07:37
gledanje filma
PONAVLJANJE REPRODUKCIJE
Ponovite trenutno poglavlje ili naslov.
Ponavljanje reprodukcije
hgfZCV
1. Tokom reprodukovanja pritisnite taster REPEAT na
daljinskom upravljaču. Pojavljuje se ekran za ponavljanje.
repeat
off
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali Chapter ili Title.
• Blu-ray disk/DVD ponavlja reprodukciju po poglavlju ili
naslovu.
3. Za povratak na normalnu reprodukciju, pritisnite ponovo
taster REPEAT, a zatim pritiskajte tastere ▲▼ da biste
izabrali Off.
M
U zavisnosti od diska, funkcija ponavljanja možda neće biti dostupna.
Korišćenje funkcije ponavljanja deonice A-B
1. Pritisnite taster REPEAT A-B na daljinskom upravljaču u
toku reprodukcije.
hgfZCV
▶
repeat a-b
00:18:41 / 01:34:37
DVD
2. Pritisnite taster REPEAT A-B na mestu od koga želite da
počne ponavljanje reprodukcije (A).
3. Pritisnite taster REPEAT A-B na mestu na kome želite da
se završi ponavljanje reprodukcije (B).
4. Za povratak na normalnu reprodukciju, pritisnite taster
CANCEL.
M
REPEAT A
B Off
Exit
Tačka B se ne može zadati dok ne prođe 5 sekundi reprodukcije od tačke A.
60
HT-BD7200_SER-3.indd 60
2009-03-20 �� 7:07:39
ser
hgfZ
IZBOR AUDIO JEZIKA
Možete da birate željeni audio jezik brzo i lako uz pomoć tastera AUDIO.
Korišćenje tastera AUDIO
audio
1/4 eng dolby digital multi CH
● gledanje filma
1. Pritisnite taster AUDIO tokom reprodukcije. Audio se menja
kada se nastavi sa pritiskanjem tastera.
• Audio jezici su predstavljeni skraćenicama.
2. Da biste uklonili traku Audio, pritisnite taster CANCEL ili
taster RETURN.
Korišćenje tastera INFO
1. Tokom reprodukovanja pritisnite taster INFO na daljinskom
upravljaču.
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali Audio.
3. Pritiskajte tastere ◀▶ na daljinskom upravljaču da biste izabrali željeni audio jezika.
M
Ova funkcija zavisi od toga koji audio jezici su kodirani na disku i možda neće biti
dostupna.
 Blu-ray disk može da sadrži do 32 audio jezika, a DVD do 8.
 Zavisno od tipa diska, možete da koristite taster AUDIO za promenu zvučne podloge, kao i
audio jezika.
Neki Blu-ray diskovi mogu da vam dozvole da izaberete višekanalni LPCM ili Dolby
digitalne numere na engleskom jeziku.
 Informacije o primarnom / sekundarnom modu se takođe prikazuju ako Blu-ray disk ima
PIP sekciju.
Taster _ + koristite za prebacivanje na primarne ili sekundarne audio modove.
 Indikator _ + se ne prikazuje na ekranu ako PIP sekcija ne sadrži nijednu PIP audio
postavku.
IZBOR JEZIKA TITLA
Možete da birate željeni titl brzo i lako uz pomoć tastera SUBTITLE.
hZ
Korišćenje tastera SUBTITLE
1. Pritisnite taster SUBTITLE. Titl se menja kada se nastavi
sa pritiskanjem tastera. Jezici titlova su predstavljeni
skraćenicama.
subtitle
0/2 off
2. Da biste uklonili traku Subtitle, pritisnite taster CANCEL ili
taster RETURN.
61
HT-BD7200_SER-3.indd 61
2009-03-20 �� 7:07:39
gledanje filma
IZBOR JEZIKA TITLA
Korišćenje tastera INFO
1. Tokom reprodukovanja pritisnite taster INFO na daljinskom upravljaču.
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali Subtitle.
3. Pritiskajte tastere ◀▶ na daljinskom upravljaču da biste izabrali željeni jezik titla.
M
Zavisno od Blu-ray/DVD diska, možda æete moæi da promenite željeni podnaslov u
izborniku diska. Pritisnite taster DISC MENU.
 Ova funkcija zavisi od toga koji titlovi su kodirani na disku i možda neće biti dostupna na
svim Blu-ray/DVD diskovima.
 Blu-ray disk može da sadrži do 255 jezika titlova, a DVD do 32.
 Informacije o primarnom / sekundarnom modu se takođe prikazuju ako Blu-ray disk ima PIP
sekciju.
 Ova funkcija menja i primarne i sekundarne titlove istovremeno.
 Broj titlova predstavlja zbir primarnih i sekundarnih titlova.
PROMENA UGLA KAMERE
Kada Blu-ray disk/DVD sadrži više uglova određene scene, možete koristiti funkciju ANGLE.
hZ
Korišćenje funkcije ANGLE
1. Tokom reporodukovanja pritisnite taster INFO na daljinskom
upravljaču.
dvd-vedio
info
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali Angle.
Title
: 001/006
Chapter
: 003/016
3. Pritiskajte tastere ◀▶ ili koristite numeričke tastere na
daljinskom upravljaču za izbor željenog ugla.
playing Time : 00:11:14
audio
: eng multi CH
subtitle
: eng
angle
: 01/01
Change
M
Move
Ako vaš disk ima samo jedan ugao, ova funkcija neće raditi. Trenutno, vrlo malo diskova ima
ovu funkciju.
 Zavisno od diska, ove funkcije možda neće raditi.
62
HT-BD7200_SER-3.indd 62
2009-03-20 �� 7:07:40
PIP funkcija vam omogućava da dodatni sadržaj (kao što su komentari) gledate u malom ekranskom prozoru tokom
reprodukcije filma.
Korišćenje PIP tastera
ser
pip (slika U sliCi) posTavke
h
1. Ako trenutni Blu-ray disk ima PIP funkciju, taster PIP
možete koristiti da je uključite “PIP On” ili isključite “Off”.
● gledanje filma
2. Svaki put kada pritisnete taster PIP možete da menjate
PIP On ili PIP Off.
M
Detaljne postavke PIP funkcije možete da promenite u meniju INFO (pogledajte stranu 58:
deo o sekundarnom zvuku, toku video signala i titlovima, itd.).
 Ako želite da promenite PIP Video, PIP Audio će se automatski promeniti u skladu sa PIP
Video opcijom.
 Ako Blu-ray disk podržava samo PIP Audio, možete pritisnuti samo taster PIP da uključite ili
isključite sekundarni zvuk.
BD-LIVE™
Blu-ray kućni bioskop podržava BD-LIVE, koji vam omogućava da preko mrežne konekcije uživate u raznim
uslugama interaktivnog sadržaja koje je obezbedio proizvođač diska.
Korišćenje BD-LIVE diska
1. Povežite mrežu (vidi strane 30 do 31) i proverite podešenje mreže (vidi strane 49 do 53).
2. Umetnite Blu-ray disk koji podržava BD-LIVE.
3. Izaberite sadržaje koje nudi proizvođač diska da biste uživali u BD-LIVE.
M
Način na koji koristite BD-LIVE i njegove karakteristike se mogu razlikovati, zavisno od diska.
 Da biste koristili BD-LIVE, u jedan od USB priključaka morate da utaknete USB memorijski uređaj
od minimalno 1GB.
63
HT-BD7200_SER-3.indd 63
2009-03-20 �� 7:07:41
gledanje filma
REPRODUKCIJA DIVX DISKA
Funkcije koje su opisane na ovoj strani važe samo za reprodukciju DivX diska.
D
Preskoči napred/nazad
U toku reprodukcije pritisnite taster [,].
• Ide na sledeću datoteku kad god pritisnete taster ] ako
ima više od 2 datoteke na disku.
• Ide na prethodnu datoteku kad god pritisnete taster
[ ako ima više od 2 datoteke na disku.
Brza reprodukcija
D
U toku reprodukcije, pritisnite taster (,).
Da biste disk reprodukovali većom brzinom, pritisnite taster
( ili ) tokom reprodukcije.
• Svaki put kada pritisnete jedan od ova dva tastera, brzina reprodukcije će se menjati na sledeći način:
2x  4x  8x.
Prikaz za zvuk
D
Pritisnite taster AUDIO.
• Ako ima više jezika zvuka, možete da ih menjate.
• Svaki put kada pritisnete taster, vaš izbor se menja
između AUDIO (1/N, 2/N ...)
Prikaz za titl
D
Pritisnite taster SUBTITLE.
• Svaki put kada pritisnete taster, vaš izbor se menja između
SUBTITLE (1/N, 2/N ...) i SUBTITLE OFF.
• Ako vaš disk ima samo jednu datoteku titla, on će se
automatski prikazati.
• Pogledajte broj 2 (Funkcija naslova) dole za više informacija
u vezi upotrebe titlova sa DivX diskovima.
64
HT-BD7200_SER-3.indd 64
2009-03-20 �� 7:07:42
DivX je format video datoteke koji je razvio Microsoft i bazira se na tehnologiji kompresije MPEG4 za
obezbeđivanje audio i video podataka preko Interneta u realnom vremenu.
MPEG4 se koristi za dekodiranje video signala, a MP3 za dekodiranje audio signala, tako da korisnici
mogu da gledaju film sa skoro DVD kvalitetom audio i video zapisa.
1. Podržani formati
Ovaj proizvod podržava sledeće formate medija. Ako nisu podržani ni audio ni video formati, korisnik
može da primeti probleme kao što su loše slike ili nedostatak zvuka.
Format
AVI
Podržane verzije
DivX3.11~DivX5.1, XviD
● gledanje filma
Podržani video formati
Supported Audio Formats
Format
MP3
AC3
Bit brzina
56 ~ 320 kbps
128~384kbps
Frekvencija semplovanja
32 ~ 48kHz
44.1/48khz
ser
DivX (Kompresija digitalnog video zapisa za Internet)
• Ovaj proizvod podržava do 720x480 piksela.
• Kada reprodukujete disk čija je frekvencija semplovanja veća od 48khz ili 320kbps, tokom
reprodukcije možete primetiti podrhtavanje ekrana.
• Qpel i gmc se ne podržavaju.
2. Funkcija naslova
• Morate da imate neko iskustvo sa izdvajanjem video zapisa i uređivanjem da biste pravilno koristili
ovu funkciju.
• Da biste koristili funkciju naslova, sačuvajte datoteku opisa (*.smi) pod istim imenom koje ima DivX
datoteka (*.avi) i u istom direktorijumu.
Primer. Osnovni direktorijumSamsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• O DIVX VIDEO FORMATU: DivX® je digitalni video format koji je kreirala kompanija
DivX, Inc. Ovo je uređaj sa zvaničnim DivX sertifikatom ili DivX Ultra sertifikatorm, koji
reprodukuje DivX video.
O DIVX FORMATU VIDEO ZAPISA NA ZAHTEV: Ovaj uređaj sa DivX® sertifikatorm mora da bude
registrovan da bi mogao reprodukovati sadržaj u DivX formatu video zapisa na zahtev (VOD).
Najpre generišite DivX VOD registracioni kod za svoj uređaj i podnesite ga u toku procesa
registracije. [Važno: DivX VOD sadržaj je zaštićen DivX DRM (Upravljanje digitalnim pravima)
sistemom koji ograničava reprodukciju na registrovane uređaje sa DivX sertifikatom. Ako pokušate
da reprodukujete DivX VOD sadržaj koji nije odobren za vaš uređaj, prikazaće se poruka
“Authorization Error” (Greška ovlašćenja) i vaš sadržaj neće biti reprodukovan.] Više o tome
pročitajte na www.divx.com/vod.
DivX® je registrovan zaštitni znak kompanije DivX, Inc., koji se koristi po licenci
65
HT-BD7200_SER-3.indd 65
2009-03-20 �� 7:07:42
slušanje muzike
TASTERI NA DALJINSKOM UPRAVLJAČU KOJI SE KORISTE ZA
AUDIO CD REPRODUKCIJA (CD-DA)/mp3 DISKOVA
1. PAUSE taster : Pauzira reprodukciju.
0
STOP
2. SKIP (
) taster : U toku reprodukcije, prelazi na sledeću stranu u Spisku
pesama ili prelazi na sledeću numeru u spisku za reprodukciju.
PLAY
3. PLAY taster: Reprodukuje trenutno izabranu numeru.
4. ▲▼ tasteri : Bira numeru (pesmu) ili direktorijum u Spisku pesama ili plej listi.
ME
NU
RE
TU
RN
ENTER
IN
EX
IT
FO
A
B
C
D
5. Tasteri u BOJI
• CRVENI(A) taster : Bira režim reprodukcije (ponavljanje) tokom
reprodukovanja.
• ZELENI(B) taster : Iz Spiska pesama prelazi na spisak za reprodukciju.
• ŽUTI(C) taster : Reprodukuje plej listu.
6. _ + tasteri
_ : Reprodukuje datu numeru u skladu sa trenutnom pozicijom.
+ : Premešta u matični direktorijum.
7. ENTER taster : Reprodukuje izabranu numeru (pesmu).
8. STOP taster : Zaustavlja numeru (pesmu).
9. SKIP (
) taster: Ako pritisnete ovaj taster nakon tri sekunde od početka
reprodukcije, trenutna numera će biti reprodukovana od početka. Ali, ako
pritisnete ovaj taster u roku od tri sekunde nakon početka reprodukcije,
reprodukovaće se prethodna numera.
Koristi se za prelazak na prethodnu stranu u Spisku pesama ili spisku za
reprodukciju.
PONAVLJANJE AUDIO CD(CD-DA) I MP3 DISKA
U toku reprodukcije, pritisnite taster REPEAT ili CRVENI (A) taster više puta da biste izabrali mod ponavljanja koji želite.
Ako se reprodukuje audio CD(CD-DA) :
Ako se reprodukuje MP3 disk :
•
•
•
•
•
;
;
;
;
;
;
Normal (Audio CD(CD-DA)/MP3): Numere na disku se reprodukuju po redosledu njihovog
snimanja na disku.
P
onovi numeru (Audio CD(CD-DA)/MP3)
P
onovi direktorijum (MP3)
N
asumično (Audio CD(CD-DA)/MP3)
- Ako se reprodukuje audio CD(CD-DA) : Opcija nasumične reprodukcije reprodukuje numere na
disku po slučajnom redosledu.
- Ako se reprodukuje MP3 disk : Opcija nasumične reprodukcije reprodukuje datoteke u
direktorijumu po slučajnom redosledu.
s ve (Audio CD(CD-DA)): Ponavljaju se sve numere.
- Za povratak na normalnu reprodukciju Pritisnite taster REPEAT ili CRVENI (A) taster više puta da biste se vratili na normalnu reprodukciju.
66
HT-BD7200_SER-3.indd 66
2009-03-20 �� 7:07:44
2. Da bi je prebacili na Spisak pesama, pritisnite taster STOP
ili RETURN.
Na vašem TV aparatu se prikazuje ekran muzičkog spiska.
3. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali numeru koju želite
da reprodukujete, a zatim pritisnite taster ENTER.
►
TRACK 001
1/18
00:02:24 / 00:05:57
CD
A Play Mode
Video
CD
CD
_
Music
TRACK 001
00:04:08 +
Photo
TRACK 002
00:03:41
Setup
TRACK 003
00:03:17
TRACK 004
00:03:36
TRACK 005
00:03:47
TRACK 006
00:03:50
_
TRACK 007
B Playlist
● slUšanje mUZike
1. Stavite audio CD (CD-DA) ili MP3 disk u fioku za disk.
• Ako se radi o audio CD-u, prva numera će se
reprodukovati automatski.
• Ako se radi o MP3 disku, pritiskajte tastere ▲▼ da
izaberete Music, a zatim pritisnite taster ENTER.
(Možete da slušate mp3 datoteku korišćenjem USB
memorijskog uređaja)
ser
AF
REPRODUKCIJA AUDIO CD-A (CD-DA)/MP3
00:03:54
Page
❖ Elementi Ekrana za Audio CD(CD-DA)/MP3
Prikazuje tip medija.
►
CD
TRACK 001
1/18
00:02:24 / 00:05:57
Trenutna numera (pesma)
Prikazuje broj ili naslov numere koja se trenutno
reprodukuje.
Statusna traka reprodukcije.
Prikazuje status ponavljanja.
a play mode
Prikazuje redni broj trenutne reprodukcije, ukupan broj
numera.
Trenutno/Ukupno vreme reprodukcije.
Prikazuje raspoložive tastere u BOJI.
67
HT-BD7200_SER-3.indd 67
2009-03-20 �� 7:07:50
slušanje muzike
AF
Plej lista
Možete da kreirate plej listu sa najviše 99 numera.
1. Stavite audio CD(CD-DA) ili MP3 disk u fioku za disk.
• Ako se radi o audio CD-u, prva numera će se
reprodukovati automatski.
• Ako se radi o MP3 disku, pritiskajte tastere ▲▼ da
izaberete Music, a zatim pritisnite taster ENTER.
(Možete da slušate mp3 datoteku korišćenjem USB
memorijskog uređaja)
CD
CD
_
00:04:08
TRACK 002
00:03:41
TRACK 003
00:03:17 +
Photo
TRACK 004
00:03:36
Setup
TRACK 005
00:03:47
TRACK 006
00:03:50
TRACK 007
00:03:54
TRACK 008
00:03:57
Music
_
TRACK 009
2. Da bi je prebacili na Spisak pesama, pritisnite taster
ZELENI(B) ili RETURN.
Na ekranu se prikazuje Spisak pesama.
3. Pritisnite ZELENI(B) taster da biste prešli na spisak za
reprodukciju.
TRACK 001
Video
00:03:59
B Playlist
Page
Original

Playlist
Video
CD
CD
_
Music
_
TRACK 001
Photo
TRACK 002
Setup
TRACK 003
TRACK 004
TRACK 005
4. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali numeru, a zatim
pritisnite taster ENTER da biste je dodali na plej listu.
Ponovite ovu proceduru za dodavanje ostalih numera.
5. Ako se u plej listi nalazi neželjena pesma, pritiskajte taster
+▲▼ da biste izabrali tu numeru, a zatim pritisnite taster
ENTER.
• Izabrana numera biće izbrisana.
TRACK 006
TRACK 007
B Music List
add
Original
CD
CD
_
Music
Setup
Play

Playlist
TRACK 001
Video
Photo
6. Pritisnite ŽUTI(C) taster da biste reprodukovali izabrane
numere.
Kada se numera završi, automatski će se reprodukovati
sledeća numera..
C Playlist play
TRACK 002
_
TRACK 003
01.TRACK 001
TRACK 004
02.TRACK 002
TRACK 005
03.TRACK 003
TRACK 006
TRACK 007
B Music List
C Playlist play
add
Play
7. Da biste uredili spisak za reprodukciju, pritisnite taster STOP ili RETURN.
8. Za prelazak na Spisak pesama, pritisnite taster RETURN.
68
HT-BD7200_SER-3.indd 68
2009-03-20 �� 7:08:03
ser
gledanje slika
GLEDANJE SLIKA
1. Ubacite jpeg disk u prorez za disk.
• Prikazuje se ekran menija.
Video
Music
CD
CD
..
Photo
_
• Prikazuje se spisak fotografija.
_
Setup
3. Pritiskajte tastere $% da biste izabrali sliku.
• Da biste videli sledeću stranu, pritisnite taster SKIP (
• Da biste videli prethodnu stranu, pritisnite taster SKIP (
).
).
176.JPG
08 JUL 2000
127 KB +
BEACH.JPG
17 JUL 2000
27 KB
KE.JPG
10 JUL 2000
194 KB
KE2.JPG
10 JUL 2000
191 KB
MBHONG.JPG
20 JUL 2000
30 KB
NEW_BEE.JPG
08 JUL 2000
76 KB
18 JUL 2000
17 KB
_______1_.JPG
D Slide Show
PRIKAZIVANJE SLAJDOVA / BRZINA
● gledanje slika
2. Pritiskajte tastere $%da dođete na prikaz Photo, a zatim
pritisnite taster ENTER.
Da podesite, pratite korake 1 i 2 date gore
3. Pritisnite PLAVI (D) taster.
• Prikazivanje slajdova počinje.
+
KE.JPG
03/07
CD
4. Kada prikazivanje slajdova počne, pritisnite PLAVI (D) taster
da biste podesili brzinu reprodukcije.
• Svaki put kada pritisnete taster, menja se brzina
reprodukcije.
D Speed
➞
➞
- Za zaustavljanje prikazivanja slajdova Pritisnite taster STOP ili taster RETURN.
ROTACIJA
Da podesite, pratite korake 1 i 3 date gore
#
_____1_.JPG
03/07
CD
4. Pritisnite taster ENTER.
5. Koristite CRVENI(A) i ZELENI (B) taster da rotirate sliku u željenom
smeru.
A y90°
B u90°
C Zoom
D Speed
Slide Show
69
HT-BD7200_SER-3.indd 69
2009-03-20 �� 7:08:09
gledanje slika
ZUMIRANJE
Za takvo podešavanje, pratite korake 1 do 3 u delu „Gledanje slika“ na
strani 69.
_____1_.JPG
#
03/07
CD
4. Pritisnite taster ENTER.
5. Pritisnite ŽUTI (C) taster.
A y90°
C Zoom
B u90°
Slide Show
D Speed
6. Koristite ŽUTI(C) taster ili taster ENTER da uvećate ili umanjite sliku.
- Da pomerite oblas -
x2
Pritiskajte tastere $%_ + da dođete na oblast koju želite da
uvećate.
Move
C Zoom
- Za zaustavljanje zumiranja Pritisnite ŽUTI (C) taster.
PRELAZAK NA SPISAK FOTOGRAFIJA
Za takvo podešavanje, pratite korake 1 do 3 u delu
„Gledanje slika“ na strani 69.
BEACH.JPG
#
4. Pritisnite taster ENTER.
03/07
CD
5. Da biste prešli na spisak fotografija, pritisnite taster
RETURN ili taster STOP.
A y90°
C Zoom
B u90°
Video
..
Music
CD
CD
_
Photo
Setup
Slide Show
D Speed
_
176.JPG
08 JUL 2000
127 KB
BEACH.JPG
17 JUL 2000
27 KB +
KE.JPG
10 JUL 2000
194 KB
KE2.JPG
10 JUL 2000
191 KB
MBHONG.JPG
20 JUL 2000
30 KB
NEW_BEE.JPG
08 JUL 2000
76 KB
_______1_.JPG
18 JUL 2000
17 KB
D Slide Show
70
HT-BD7200_SER-3.indd 70
2009-03-20 �� 7:08:16
ser
Korišćenje USB funkcije
ŠTAMPANJE MULTIMEDIJALNIH DATOTEKA KORIŠĆENJEM FUNKCIJE USB HOSTA
Možete da uživate u multimedijalnim datotekama, kao što su slike i muzika, koje su sačuvane na MP3 plejeru, USB
memorijskom stiku ili digitalnoj kameri.
● KORIŠĆENJE USB FUNKCIJE
1. Povežite USB uređaj na USB port na bočnoj
strani uređaja.
2. USB Connected se pojavljuje na ekranu, a
zatim nestaje.
3. U meniju za podešavanje prikazuje se USB
ikona
Bezbedno uklanjanje PORTA
Da biste sprečili oštećivanje memorije USB uređaja, izvršite sigurno uklanjanje pre nego što iskopčate
USB kabl.
• Pritisnite ŽUTI (C) taster. Na displeju će se prikazati poruka „Sada možete bezbedno da uklonite USB
uređaj“.
• Uklonite USB kabl.
Preskoči napred/nazad
U toku reprodukcije, pritisnite taster [,].
• Ako postoji više od jedne datoteke i ako pritisnite taster ], bira
se sledeća datoteka.
• Ako postoji više od jedne datoteke i ako pritisnite taster [, bira
se prethodna datoteka.
71
HT-BD7200_SER-3.indd 71
2009-03-20 �� 7:08:17
Korišćenje USB funkcije
Specifikacija USB hosta
Specifikacija USB hosta
Nekompatibilnost
Radna ograničenja
• Podržava USB 1.1 ili USB 2.0 kompatibilne uređaje.
• Podržava uređaje povezane pomoću USB kabla tipa A.
• Podržava UMS (USB uređaj sa velikim kapacitetom memorije) V1.0 kompatibilne uređaje.
• Podržava uređaj kod koga je povezana disk jedinica formatirana u FAT(FAT, FAT16,
FAT32) sistemu datoteka.
• Ne podržava uređaj koji zahteva instaliranje posebnog upravljačkog programa na računar
(Windows).
• Ne podržava vezu sa USB hubom.
• USB uređaj, povezan pomoću produžnog USB kabla, možda neće biti prepoznat.
• USB uređaj koji zahteva poseban izvor napajanja mora da bude povezan sa plejerom
uz korišćenje posebnog električnog priključka.
• Ako povezani uređaj ima više instaliranih disk jedinica (ili particija), može se povezati
samo jedna disk jedinica (ili particija).
• Uređaj koji podržava samo USB 1.1 može izazvati razlike u kvalitetu slike, što zavisi
od uređaja.
USB uređaji koji se mogu koristiti sa kućnim bioskopom
1. USB memorijski uređaj
2. MP3 plejer
3. Digitalna kamera
4. Pokretni hard disk
• Podržani su pokretni hard diskovi sa manje od 160 GB. Pokretni hard diskovi sa 160GB ili više
možda neće biti prepoznati, što zavisi od uređaja.
• Ako povezani uređaj ne funkcioniše zbog nedovoljnog električnog napajanja, možete da upotrebite
poseban napojni kabl za strujno napajanje da bi uređaj mogao pravilno da radi. Konektor USB
kabla se može razlikovati, što zavisi od proizvođača USB uređaja.
5. USB čitač kartice: USB čitač kartice sa jednim mestom i USB čitač kartice sa više mesta.
• U zavisnosti od proizvođača, USB čitač kartice možda neće biti podržan.
• Ako instalirate više memorijskih uređaja na čitač više kartica, može se desiti da imate probleme.
Podržani formati datoteka
Format
Ime
datoteke
Sufiks
datoteke
Bit brzina
Verzija
Piksel
Frekvencija
semplovanja
Nepokretna
slika
JPG
JPG .JPEG
–
–
640x480
–
Muzika
MP3
.MP3
80~384kbps
–
–
44.1kHz
• CBI (Control/Bulk/Interrupt) nije podržan.
• Digitalne kamere koje koriste PTP protokol ili zahtevaju instalaciju dodatnog programa kada se povežu
na računar nisu podržane.
• Uređaj sa NTFS sistemom datoteka nije podržan. (Podržani je samo FAT 16/32 (Tabela razmeštaja
datoteka 16/32) sistem datoteka.)
• Ne funkcioniše sa Janus omogućenim MTP (Protokol prenosa medija) uređajima.
72
HT-BD7200_SER-3.indd 72
2009-03-20 �� 7:08:17
SER
radio
SLUŠANJE RADIJA
1. Pritisnite taster TUNER da izaberete FM opseg.
2. Podesite na željenu stanicu.
• Automatsko podešavanje 1 : Kada se pritisne taster
● RADIO
SKIP (
) , bira se unapred podešena radio stanica.
• Automatsko podešavanje 2 : Pritisnite i držite pritisnut
taster TUNING/CH (
) za automatsko traženje
aktivnih radio stanica.
• Ručno podešavanje : Kratko pritiskajte taster TUNING/
CH (
) da povećate ili smanjite frekvenciju u koracima.
Glavni uređaj
1. Pritisnite taster FUNCTION da izaberete FM opseg.
2. Izaberite radio stanicu.
• Automatsko podešavanje 1 : Pritisnite taster STOP ( ) da izaberete PRESET, a zatim pritisnite
tasterSKIP (
) da biste izabrali unapred podešenu stanicu.
• Automatsko podešavanje 2 : Pritisnite taster STOP ( ) da izaberete MANUAL, a zatim
pritisnite i zadržite pritisnutim taster SKIP (
) da biste automatski pretraživali opseg.
• Ručno podešavanje : Pritisnite taster STOP ( ) da izaberete MANUAL, a zatim pritisnite taster
SKIP (
) za podešavanje niže ili više frekvencije.
Mono/Stereo
Pritisnite taster MO/ST da slušate u Mono/Stereo modu.
• Svaki put kada se pritisne ovo dugme, zvuk se prebacuje
na STEREO ili MONO.
• U području lošeg prijema, izaberite MONO za jasnije,
neometane radio emisije.
P
S
PODEŠAVANJE STANICA
Primer: Memorisanje stanice FM 89.10
1. Pritisnite taster TUNER da izaberete FM opseg.
2. Pritisnite taster TUNING/CH (
) da izaberete <89.10>.
3. Pritisnite taster TUNER MEMORY.
• NUMBER trepće na ekranu.
4. Pritisnite taster SKIP (
) da biste izabrali broj za unapred podešenu stanicu.
• Možete da izaberete od 1 do 15.
5. Ponovo pritisnite taster TUNER MEMORY.
• Pritisnite taster TUNER MEMORY pre nego što PRGM nestane sa ekrana.
• PRGM nestaje sa ekrana, a stanica se smešta u memoriju.
6. Da podesite drugu stanicu, ponovite korake 2 do 5.
• Da pređete na unapred podešenu stanicu, pritisnite tasterSKIP (
biste izabrali kanal.
) na daljinskom upravljaču da
73
HT-BD7200_SER-3.indd 73
2009-03-20 �� 9:43:06
radio
O RDS EMISIJAMA
Korišćenje RDS sistema (radio informacionog sistema) za prijem FM stanica
RDS omogućava FM stanicama da šalju dodatni signal uz signale redovnog programa.
Na primer, stanice šalju svoja imena, kao i informacije o tipu programa koji emituju,
kao što su sport ili muzika itd.
Ako je podešena FM stanica koja obezbeđuje RDS uslugu, na
displeju se pali RDS indikator.
Opis RDS funkcije
PTY (Vrsta programa) : Prikazuje vrstu programa koja se trenutno emituje.
PS NAME (Ime programskog servisa) : Označava ime stanice koja emituje i sastoji se od 8 znakova.
RT (radijski tekst) : Dekodira tekst koji šalje stanica (ako postoji) i sastoji se od 64 znakova.
CT (Vreme) : Dekodira takt u realnom vremenu iz FM frekvencije. Neke stanice možda ne prenose
PTY, RT ili CT informacije, pa zato one možda neće biti prikazane u svim slučajevima.
• TA (Saobraćajna obaveštenja) : Kada ovaj simbol trepće, to znači da se prenosi saobraćajno
obaveštenje.
•
•
•
•
M
RDS možda neće pravilno funkcionisati ako podešena stanica ne emituje RDS signal ili ako
je signal slab.
Za prikazivanje RDS signala
RDS signale koje šalje stanica možete videti na displeju.
Pritisnite RDS DISPLAY dok slušate FM stanicu.
` Svaki put kada pritisnete taster, prikaz na displeju se menja
da bi vam pokazao sledeće informacije: PS NAME ; RT ;
CT ; Frequency
• PS (programski servis): U
toku traženja se prikazuje <PS>, a zatim
će biti prikazana imena stanica.
<NO PS> se pojavljuje ako se ne šalje signal.
• RT (radijski tekst): U toku traženja se prikazuje <RT>, a zatim će na displeju biti prikazane tekstualne
poruke koje šalje stanica. <NO RT> se pojavljuje ako se ne šalje signal.
• Frekvencija: frekvencija stanice (bez RDS usluge)
O znacima koji se prikazuju na ekranu
Kada displej prikaže PS ili RT signale, koriste se sledeći znaci.
•P
rozor displeja ne može da razlikuje velika i mala slova i uvek koristi velika slova.
•P
rozor displeja ne može da prikaže naglašena slova, na primer, <A> se može koristiti za naglašena slova
<A>, kao što su <À, Â, Ä, Á, Å i Ã.>
74
HT-BD7200_SER-3.indd 74
2009-03-20 �� 7:08:26
ser
PTY (vrsta programa) indikacija i funkcija PTY-SEARCH
Jedna od prednosti RDS usluge je ta što možete pronaći određenu vrstu programa iz unapred podešenih kanala
specificiranjem PTY kodova
Za traženje programa koji koristi PTY kodove
Pre nego što počnete, zapamtite...
PTY pretraga se može primeniti samo za unapred podešene stanice
Za prekidanje pretrage u bilo kom trenutku procesa, pritisnite PTY SEARCH u toku traženja.
Postoji vremensko ograničenje za sledeće korake. Ako je postavka otkazana pre završetka, počnite ponovo od koraka 1.
Kada pritiskate tastere na primarnom daljinskom upravljaču, proverite da li ste izabrali FM stanicu putem primarnog
daljinskog upravljača.
● radio
•
•
•
•
1. Pritisnite PTY SEARCH dok slušate FM stanicu.
2. Pritiskajte PTY- ili PTY+ dok se na displeju ne pojavi željeni PTY
kod.
• Displej prikazuje PTY kodove na desnoj strani.
3. Ponovo pritisnite PTY SEARCH, dok je PTY kod, koji je
izabran u prethodnom koraku, još uvek na displeju.
• Centralni uređaj pretražuje 15 prethodno podešenih FM stanica i
zaustavlja se kada pronađe onu koju ste izabrali i bira tu stanicu.
Displej
NEWS
AFFAIRS
INFO
SPORT
EDUCATE
DRAMA
CULTURE
SCIENCE
Tip programa
Novosti, uključujući i mišljenja i
izveštaje
Različite stvari, uključujući i trenutni incident, dokumentarac, diskusiju i analizu.
Informacije, uključujući i procene, retrospekcije i prognoze, stvari koji su zanimljive
potrošačima, medicinske informacije itd.
Sportovi
Obrazovanje
Dramski radio program itd.
Displej
Tip programa
LIGHT M
Laka klasična muzika – Klasična
muzika, instrumentali i horska muzika
CLASSICS
Ozbiljna klasična muzika – Orkestarska
muzika, simfonije, kamerna muzika i opera
OTHER M
Ostala muzika – džez, R&B, kantri
muzika
WEATHER
Vreme
FINANCE
Finansije
CHILDREN
Dečiji programi
SOCIAL A
Društvo
Nacionalna kultura ili lokalna kultura,
uključujući probleme teme iz oblasti
religije, društvenih nauka, jezika,
pozorišta, itd.
RELIGION
Religija
PHONE IN
Telefon u
TRAVEL
Putovanja
Prirodne nauke i tehnologija
LEISURE
Zabava
VARIED
Drugi govorni, zabavni programi (kviz,
igre), intervjui, komedije i satirični
komadi, itd.
JAZZ
Džez muzika
COUNTRY
Kantri muzika
POP M
Popularna muzika
NATION M
Etno muzika
ROCK M
Rok muzika
M.O.R.M
Savremena muzika koja se smatra
“lakom za slušanje.”
OLDIES
Evergrin
FOLK M
Narodna muzika
DOCUMENT
Dokumentarni program
75
HT-BD7200_SER-3.indd 75
2009-03-20 �� 7:08:27
Korišćenje BLUETOOTH-a
Možete da koristite Bluetooth uređaj da biste uživali u muzici sa stereo zvukom visokog kvaliteta, bez ijednog kabla!
ŠTA JE BLUETOOTH?
Bluetooth je nova tehnologija koja omogućava lako međusobno povezivanje Bluetooth-kompatibilnih
uređaja putem bežične veze kratkog dometa.
• Bluetooth uređaj može da prouzrokuje šum ili neispravnost, što zavisi od upotrebe.
• Kada je deo tela u kontaktu sa prijemnim/predajnim sistemom Bluetooth uređaja ili Blu-ray kućnog bioskopa.
• Električna kolebanja zbog prepreka od strane zida, ćoška ili pregrade.
• Električno ometanje od strane uređaja koji koriste isti frekventni opseg, uključujući i medicinsku opremu,
mikrotalasne pećnice i bežični LAN.
• Uparite Blu-ray kućni bioskop sa Bluetooth uređajem održavajući malo rastojanje.
• Što je rastojanje između Blu-ray kućnog bioskopa i Bluetooth uređaja veće, to je kvalitet lošiji. Ako rastojanje
premaši radni domet Bluetooth-a, veza se gubi.
• Blu-ray kućni bioskop podržava SBC podatke srednjeg kvaliteta (237kbps@48kHz) i SBC podatke visokog
kvaliteta (328kbps@44,1kHz).
• U područjima sa slabim prijemom-detekcijom, Bluetooth veza možda neće funkcionisati pravilno.
• Blu-ray kućni bioskop ima efektivan domet prijema do 10 metara u svim smerovima ako ne postoje prepreke.
Veza će biti automatski prekinuta ako rastojanje bude van ovog dometa. Čak i u ovom opsegu, kvalitet zvuka
može da se naruši zbog prepreka kao što su zidovi ili vrata.
ZA POVEZIVANJE BLU-RAY KUĆNOG BIOSKOPA NA BLUETOOTH UREĐAJ
Proverite da li Bluetooth uređaj podržava Bluetooth-kompatibilne stereo slušalice.
1. Pritiskajte taster FUNCTION na prednjoj ploči sistema kućnog bioskopa
dok se ne pojavi “BT AUDIO ”.
• Mod se menja na sledeći način:
BD/DVD  D.IN  AUX  BT AUDIO  FM.
• Na prednjem displeju se prikazuje “READY”.
2. Izaberite Bluetooth meni na Bluetooth uređaju koji želite da povežete.
(pogledajte korisničko uputstvo za Bluetooth uređaj)
3. Izaberite meni za stereo slušalice kod Bluetooth uređaja.
• Videćete spisak skeniranih uređaja.
4. Izaberite “Samsung BD Theater” iz dobijenog spiska.
• Kada je Blu-ray kućni bioskop povezan sa Bluetooth uređajem, Bluray kućni bioskop će prikazati “CONN..” na prednjem displeju, a
zatim naziv povezanog Bluetooth uređaja.
• Povezivanje Blu-ray kućnog bioskopa je završeno.
5. Reprodukujte muziku na povezanom uređaju.
• Možete da slušate muziku koja se reprodukuje na povezanom
Bluetooth uređaju preko Blu-ray kućnog bioskopa.
M
Povezati
Bluetooth uređaj
 Možda će biti potrebno da upišete PIN kod (lozinku) kada povezujete Bluetooth uređaj sa Blu-ray
kućnim bioskopom. Ako se prikaže prozor za unos PIN koda (lozinke), unesite <0000>.
 Blu-ray kućni bioskop može da upravlja funkcijom vezanom za reprodukciju samo ako povezani uređaj
podržava tu funkciju.
 Blu-ray kućni bioskop podržava SBC podatke srednjeg kvaliteta (237kbps@48kHz) i SBC podatke
visokog kvaliteta (328kbps@44,1kHz).
76
HT-BD7200_SER-3.indd 76
2009-03-20 �� 9:43:35
ser
Da raskinete vezu između Bluetooth uređaja i Blu-ray kućnog bioskopa
Možete da raskinete vezu između Blu-ray kućnog bioskopa i Bluetooth
uređaja. (pogledajte korisničko uputstvo za Bluetooth uređaj)
• Veza sa Blu-ray kućnim bioskopom biće raskinuta.
• Kada Blu-ray kućni bioskop prekine vezu sa Bluetooth uređajem, Blu-ray
kućni bioskop će na prednjem displeju prikazati “READY”.
Pritiskajte taster FUNCTION na prednjoj ploči Blu-ray kućnog bioskopa da iz “BT AUDIO” moda pređete u drugi
mod.
• Povezani Bluetooth uređaj će sačekati izvesno vreme na odgovor Blu-ray kućnog bioskopa pre nego što raskine
vezu. (Vreme raskidanja veze može da se razlikuje, zavisno od Bluetooth uređaja)
• Veza će se raskinuti sa uređajem koji je trenutno povezan.
M
● Korišćenje BLUETOOTH-a
Da raskinete vezu između Blu-ray kućnog bioskopa i Bluetooth uređaja
 U režimu Bluetooth povezivanja, Bluetooth veza se može izgubiti ako se poveća rastojanje između
sistema kućnog bioskopa i Bluetooth uređaja (više od 10 m). Ako se rastojanje vrati na efektivan domet
ili ako ponovo pokrenete Bluetooth uređaj, Bluetooth veza se može obnoviti.
 Kod nekih Bluetooth uređaja neke funkcije možda neće raditi pravilno.
 Radne specifikacije odgovarajućih uređaja, kao što su mobilni telefoni i MP3 plejeri, mogu se razlikovati
u slučaju pritiskanja tastera (za reprodukciju, pauzu, zaustavljanje, brzu reprodukciju unapred, brzo
premotavanje unapred, premotavanje unazad, sledeće, prethodno) na daljinskom upravljaču.
77
HT-BD7200_SER-3.indd 77
2009-03-20 �� 7:08:28
Korišćenje iPod-a
Možete da uživate u reprodukciji vašeg iPod-a pomoću isporučenog daljinskog upravljača.
SLUŠANJE MUZIKE
Možete reprodukovati muzičke datoteke koje su sačuvane na iPod plejeru
tako što ćete ga povezati na Blu-ray kućni bioskop.
1. Povežite konektor iPod priključne baze sa konektorom za iPod na
Blu-ray kućnom bioskopu.
2. iPod stavite u priključnu bazu.
• Vaš iPod se automatski uključuje.
• Na TV ekranu se pojavljuje poruka “iPod Connected”.
3. Pritisnite taster MENU na daljinskom upravljaču.
4. Pritiskajte tastere , na daljinskom upravljaču da biste izabrali iPod
mod.
5. Pritiskajte taster ,, na daljinskom upravljaču da izaberete stavku
Music , a zatim pritisnite taster ENTER.
• Pojavljuju se kategorije Music
6. Pritiskajte tastere , da izaberete željenu kategoriju, a zatim pritisnite
taster ENTER.
• Na televizoru se pojavljuje spisak pesama.
7. Pritiskajte tastere , da izaberete muzičku datoteku koju
želite da reprodukujete, a zatim pritisnite taster ENTER .
Video
CD
Nodisc
_
• Reprodukovanje pesme počinje sa novim ekranom, koji
pokazuje naslov pesme, vreme, izvođača i traku
napretka.
Music
+
_
TRACK 001
Photo
TRACK 002
Setup
TRACK 003
8. Možete da koristite daljinski upravljač ili tastere na
glavnom uređaju da biste upravljali jednostavnim
funkcijama reprodukcije, kao što su PLAY, PAUSE,
STOP,
/
,
/
i REPEAT.
+
TRACK 004
TRACK 005
TRACK 006
TRACK 007
B Playlist
Page
• Pritisnite CRVENI(A) taster da izaberete željeni mod reprodukcije.
❖ Elementi ekrana za iPod reprodukciju
►
My love
;
; 6/186
00:00:11 / 00:03:34
Prikazuje tip medija.
Trenutna numera (pesma)
Prikazuje broj numere koja se trenutno reprodukuje.
Statusna traka reprodukcije.
Prikazuje status ponavljanja.
A Play Mode
Prikazuje tekući redni broj, ukupan broj numera.
Trenutno / Ukupno vreme reprodukcije.
Prikazuje dostupne tastere u BOJI.
78
HT-BD7200_SER-3.indd 78
2009-03-20 �� 7:08:34
ser
Da pređete na Spisak pesama i izaberete numeru:
1. Pritisnite taster MENU ili STOP.
• Reprodukcija se zaustavlja i vraća na spisak pesama.
2. Pritiskajte tastere , da izaberete datoteku koju želite da reprodukujete, a zatim pritisnite taster
ENTER.
• Pritisnite taster RETURN ili  za povratak na matični meni.
Informacije o datoteci obuhvataju ime izvođača, naziv albuma, naslov pesme i žanr koji će biti prikazan
na osnovu ID3 Tag informacija za odgovarajuću muzičku datoteku.
Now Playing : Reprodukuje nedavno puštanu datoteku ili filmove na ekranu za reprodukciju trenutne
datoteke.
Artists : Za reprodukovanje po izvođaču.
Songs : Za reprodukovanje po numeričkom ili abecednom redosledu
Playlists : Za reprodukovanje po spisku za reprodukciju.
Albums : Za reprodukovanje po spisku za reprodukciju.
Genres : Za reprodukovanje po žanru.
Composer : Za reprodukovanje po kompozitoru.
M
● Korišćenje iPod-a
Muzičke kategorije iPod-a
Pogledajte stranu 24 vezano za kompatibilne iPod uređaje.
Kompatibilnost zavisi od verzije softvera na vašem iPod-u.
 Lista kategorija se može razlikovati, što zavisi od modela iPod-a.
 Šta je ID 3 tag?
To je ono što je prilaženo uz MP3 za čuvanje relevantnih informacija o datoteci, kao što su
naslov, izvođač, album, godina, žanr i komentar.
79
HT-BD7200_SER-3.indd 79
2009-03-20 �� 7:08:34
Korišćenje iPod-a
GLEDANJE FILMA
Možete reprodukovati video datoteke koje su sačuvane na iPod plejeru tako što ćete ga povezati na
Blu-ray kućni bioskop.
1. Povežite konektor iPod priključne baze sa konektorom za iPod na
Blu-ray kućnom bioskopu.
2. Na iPod ekranu pređite na Videos > Settings, a zatim podesite
opciju TV Out na On.
3. iPod stavite u priključnu bazu.
• Na TV ekranu se pojavljuje poruka “iPod Connected”.
4. Pritiskajte tastere , na daljinskom upravljaču da biste izabrali iPod
mod.
5. Pritiskajte tastere ,, na daljinskom upravljaču da izaberete stavku
Video, a zatim pritisnite taster ENTER.
6. Pritiskajte tastere , na daljinskom upravljaču da izaberete stavku
Movies, a zatim pritisnite taster ENTER.
• Na televizoru se pojavljuje spisak video zapisa
7. Pritiskajte tastere , da izaberete video datoteku koju želite da
reprodukujete, a zatim pritisnite taster ENTER .
• Video datoteka iPod plejera biće reprodukovana na ekranu televizora.
8. Možete da koristite daljinski upravljač ili tastere na glavnom uređaju da
biste upravljali jednostavnim funkcijama reprodukcije, kao što su PLAY,
i
PAUSE, STOP,
/
/
.
• Ako pritisnete taster PREV u roku od 2 sekunde od početka reprodukcije, plejer će reprodukovati
prethodnu datoteku.
Ako taster PREV pritisnete 2 sekunde nakon početka reprodukcije ili kasnije, plejer će preći na
početni ekran trenutne datoteke.
• Pritisnite taster NEXT da reprodukujete sledeću
datoteku.
CD
Nodisc
+
Da pređete na Spisak video zapisa i izaberete datoteku:
1. Pritisnite taster MENU ili STOP.
• Reprodukcija se zaustavlja i vraća na spisak video
zapisa.
Video
+
_
MOVIE 001
Music
MOVIE 002
Photo
MOVIE 003
Setup
MOVIE 004
+
MOVIE 005
MOVIE 006
MOVIE 007
B Playlist
Page
2. Pritiskajte tastere , da izaberete datoteku koju želite
da reprodukujete, a zatim pritisnite taster ENTER.
• Pritisnite taster RETURN ili  za povratak na matični meni.
M





Pogledajte stranu 24 vezano za kompatibilne iPod uređaje.
Kompatibilnost zavisi od verzije softvera na vašem iPod-u.
VIDEO izlaz mora da bude povezan sa vašim televizorom da biste gledali iPod video (pogledajte stranu 23).
Ako želite da reprodukujete iPod video zapis preko VIDEO izlaza, postavite HDMI CEC na “Isključeno”
ukoliko je trenutno podešen na “Uključeno”.
Ako se trenutna datoteka reprodukuje do kraja, sledeća datoteka se neće automatski
reprodukovati.
Da reprodukujete sledeću datoteku, na ekranu sa spiskom iPod plejera izaberite datoteku koju
želite da reprodukujete.
Na ekranu televizora se pojavljuje samo ekran reprodukcije. Ostale ekrane kontrolišite na iPod
plejeru.
Ako povezani iPod ne podržava video reprodukciju, kada izaberete meni Video pojaviće se poruka
“Cannot play video files saved on this iPod”.
80
HT-BD7200_SER-3.indd 80
2009-03-20 �� 7:08:38
ser
funkcija pc toka podataka
POVeZIVAnJe nA rAČunAr I rePrODuKOVAnJe MP3, JPeg IlI DIVX
SADrŽAJA
Blu-ray plejer možete da povežete na računar i reprodukujete mp3, jpeg ili DivX sadržaje datoteka koje se nalaze u
deljenom direktorijumu. (Vidi strane 28~29 za povezivanje)
● FunKCIJA PC TOKA PODATAKA
1. Upotrebite ruter i LAN kabl ili bežični LAN adapter za
povezivanje računara sa Blu-ray plejerom.
2. Kreirajte deljeni direktorijum u računaru i u njemu sačuvajte
mp3, jpeg ili DivX datoteke koje želite.
nodisc
◄
video
dIsC
music
photo
3. Pritisnite taster Menu.
setup
4. Pritisnite taster CrVenI(A).
Videćete prozor u kome možete da izaberete način traženja mreže.
a network search
5. Pomoću tastera ◀ ▶ izaberite način traženja mreže.
Pojaviće se spisak deljenih servera.
• Auto : Automatski traži dostupan računar.
• Manual : Morate da unesete IP adresu, ime direktorijuma,
korisničko ime i lozinku korisnika operativnog sistema Windows
pre nego što budete mogli da pronađete željeni računar.
nodisc
◄
network search Type
video
dIsC
pleasemusic
select natwork search type
photo
Auto
Manual
setup
s select
² return
6. Da potražite deljeni direktorijum
Postoje 2 načina pristupa deljenim direktorijumima na računaru.
a network search
(Ako tražite direktorijum u automatskom režimu, on mora da sadrži
manje od 12 znakova. Morate da izaberete ručnu pretragu da biste tražili direktorijume sa 12 ili više znakova.)
• Automatski mod
1. Pritiskajte taster ▲▼ da izaberete željeni računar, a zatim
pritisnite taster enTer.
(Pri prvom povezivanju morate da unesete korisničko ime i
lozinku korisnika operativnog sistema Windows da
prikažete deljeni direktorijum.)
music
photo
nodisc
◄
setup
dIsC
B
C
a network search
2. U ovaj prozor unesite korisničko ime za računar.
music user
DISC
no disc
►
b
C
photo
_
setup
A B C D
Q R S T
g h i j
w x y z
+ = . ~
a Back Space
E F G
U V W
k l m
1 2 3
! @ #
b Space
« Number
H
X
n
4
$
I J K
Y Z a
o p q
5 6 7
% ^ &
Clear
L
b
r
8
(
s select
M N O
c d e
s t u
9 0 −
) / ?
d Save
P
f
v
_
|
² return
a network search
3. U ovaj prozor unesite lozinku za računar.
Prikazaće se deljeni direktorijum.
Password
DISC
no disc
►
b
C
_
A B C D
Q R S T
g h i j
w x y z
+ = . ~
a Back Space
E F G
U V W
k l m
1 2 3
! @ #
b Space
« Number
H
X
n
4
$
I J K
Y Z a
o p q
5 6 7
% ^ &
Clear
s select
L
b
r
8
(
M N O
c d e
s t u
9 0 −
) / ?
d Save
P
f
v
_
|
² return
a network search
81
HT-BD7200_SER-0403-3.indd 81
2009-04-03 �� 9:32:00
funkcija pc toka podataka
4. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali željeni direktorijum.
Select Folder
DISC
no disc
ADMIN$
b
►
CS
DS
FS
GS
print$
SharedD
C
s Save
² Return
a network search
• ručni mod
1. Unesite IP adresu PC računara na kome se nalaze deljeni
direktorijumi.
Manual Search
DISC
no disc
►
b
1
2
3
4
3
4
Please input IP address
C
0
0
.
« Number
0
.
0
.
s select
² return
a network search
2. U ovaj prozor ukucajte ime deljenog direktorijuma, a zatim
pritisnite PlAVI (D) taster da ga sačuvate.
no disc
Manual Search
DISC
1
2
Please input shared folder name
_
b
►
C
A B C D
Q R S T
g h i j
w x y z
+ = . ~
a Back Space
E F G
U V W
k l m
1 2 3
! @ #
b Space
« Number
H
X
n
4
$
I J K
Y Z a
o p q
5 6 7
% ^ &
Clear
L
b
r
8
(
s select
M N O
c d e
s t u
9 0 −
) / ?
d Save
P
f
v
_
|
² return
a network search
3. Ukucajte lozinku za računar, a zatim pritisnite PlAVI (D)
taster da je sačuvate.
no disc
Manual Search
DISC
1
2
3
4
Please input password
►
_
b
C
A B C D
Q R S T
g h i j
w x y z
+ = . ~
a Back Space
« Number
E F G
U V W
k l m
1 2 3
! @ #
b Space
H
X
n
4
$
I J K
Y Z a
o p q
5 6 7
% ^ &
Clear
s select
L
b
r
8
(
M N O
c d e
s t u
9 0 −
) / ?
d Save
P
f
v
_
|
² return
a network search
7. Pritisnite taster ► , a zatim pritisnite taster ▲▼ da biste
izabrali Video (Video), Music (Muzika) ili Photo (Foto).
(Za reprodukovanje video zapisa, muzike ili fotografija,
pogledajte strane 66~68)
no disc
video
music
photo
setup
M
Ime računara treba da bude napisano engleskim pismom, bez znakova kao što su simboli.
 Možete da pretražite do 4 računara koja su povezana na mrežu da biste reprodukovali
82
HT-BD7200_SER-0403-3.indd 82
sadržaj.
Možda ćete imati probleme sa povezivanjem, što zavisi od okruženja vašeg računara.
2009-04-03 �� 9:32:05
ser
praktična funkcija
FunKCIJA TAJMerA ZA ISKlJuČIVAnJe
Možete da podesite vreme za koje će se Blu-ray kućni bioskop sam isključiti.
Pritisnite taster SleeP.
● PrAKTIČnA FunKCIJA
• Svaki put kada se taster pritisne, unapred zadato vreme se menja na
sledeći način:
SLP 10 ➞ 20 ➞ 30 ➞ 60 ➞ 90 ➞ 120 ➞ 150 ➞ OFF.
Da potvrdite postavku tajmera za isključivanje, pritisnite taster
SleeP.
• Prikazuje se preostalo vreme do automatskog isključivanja Blu-ray
kućnog bioskopa.
• Ako se ovaj taster ponovo pritisne, promeniće se vreme do
isključivanja koje ste prethodno podesili.
Da otkažete tajmer za isključivanje, držite pritisnut taster SleeP dok se na displeju ne prikaže OFF.
PODeŠAVAnJe OSVeTlJenOSTI eKrAnA
Možete da podesite osvetljenost displeja na glavnom uređaju da vas ne bi
ometala dok gledate film.
Pritisnite taster DIMMer.
• Svaki put kada se ovaj taster pritisne podešava se osvetljenost displeja
na prednjoj ploči.
FunKCIJA ISKlJuČIVAnJA ZVuKA
To je korisno kada odgovarate na zvono na ulaznim vratima ili na
telefonski poziv.
Pritisnite taster MuTe.
• MuTe se prikazuje na displeju.
• Da vratite zvuk, ponovo pritisnite taster MuTe.
83
HT-BD7200_SER-0403-3.indd 83
2009-04-03 �� 9:32:05
rešavanje problema
Pogledajte datu tabelu ako ovaj uređaj ne funkcioniše ispravno. Ako vaš problem nije naveden u tabeli ili ako dato
uputstvo ne pomogne, isključite jedinicu, iskopčajte mrežni kabl i pozovite najbližeg ovlašćenog prodavca ili servisni
centar za Samsung elektronske uređaje.
SIMPTOM
Proveriti/Pomoć
Ne mogu da izbacim disk.
• Da li je mrežni kabl sigurno priključen u utičnicu?
• Isključite napajanje, a zatim ga ponovo uključite.
iPod ne može da se poveže.
• Proverite stanje konektora i priključne baze iPod-a.
• Pobrinite se da iPod ima najnoviju verziju softvera.
Reprodukcija ne počinje.
• Proverite broj za region na BD/DVD-u. BD/DVD diskovi koji su kupljeni u
inostranstvu možda neće moći da se reprodukuju.
• CD-ROM i DVD-ROM diskovi ne mogu biti reprodukovani ovim Blu-ray
kućnim b ioskopom.
• Uverite se da je nivo rejtinga tačan.
Reprodukcija ne počinje odmah posle
pritiskanja tastera Play/Pause.
• Da li koristite deformisani disk ili disk sa ogrebotinama na površini?
• Obrišite disk.
Zvuk se ne čuje.
• Ne čuje se zvuk tokom brze reprodukcije, spore reprodukcije i reprodukcije
"korak po korak".
• Da li su zvučnici pravilno povezani? Da li su postavke zvučnika pravilno prilagođene?
• Da li je disk mnogo oštećen?
Zvuk se čuje samo iz nekoliko zvučnika,
ali ne i iz svih 3.
• Dok slušate BD/DVD diskove, zvuk se čuje samo na prednjim zvučnicima.
• Proverite da li su zvučnici pravilno povezani.
• Podesite jačinu zvuka.
• Dok slušate CD ili radio, zvuk se čuje samo na prednjim zvučnicima.
Daljinski upravljač ne radi.
• Da li se daljinskim upravljačem upravlja u okviru njegovog radnog ugla i dometa?
• Da li su baterije istrošene?
• D a li ste pravilno izabrali funkcije moda (TV/BD) daljinskog upravljača (TV ili BD)?
• Disk se okreće, ali se slika ne
prikazuje.
• Kvalitet slike je loš, a slika podrhtava.
• Da li je TV aparat uključen?
• Da li su video kablovi pravilno povezani?
• Da li je disk prljav ili oštećen?
• Loše proizvedeni disk možda neće moći da se reprodukuje.
Jezik zvuka i titlova ne funkcioniše.
• Jezik zvuka i titlova ne radi ako ih disk ne sadrži.
Ekran menija se ne pojavljuje kada se
izabere funkcija menija.
• Da li koristite disk koji ne sadrži menije?
84
HT-BD7200_SER-0403-3.indd 84
2009-04-03 �� 9:32:06
Proveriti/Pomoć
Proporcija ekrana se ne može promeniti. • Možete da reprodukujete 16:9 BD/DVD diskove u 16:9 Wide modu, 4:3
Letter Box modu ili 4:3 Pan - Scan modu, ali se 4:3 BD/DVD diskovi mogu
videti samo u proporciji 4:3.
Pogledajte omotnicu BD diska, a zatim izaberite odgovarajuću funkciju.
• Isključite napajanje i držite pritisnut taster STOP (  ) na glavnom uređaju
duže od 5 sekundi.
Upotrebom funkcije RESET obrisaće se sve sačuvane postavke.
Nemojte ovo koristiti osim ako nije neophodno.
Zaboravljena je lozinka za nivo rejtinga.
• D ok na displeju glavnog uređaja stoji poruka “NO DISC”, taster STOP (  ) na
glavnom uređaju držite pritisnut duže od 5 sekundi.
Na displeju se prikazuje INITIAL, a sve postavke će biti vraćene na unapred
zadate vrednosti.
• Pritisnite taster POWER.
Upotrebom funkcije RESET obrisaće se sve sačuvane postavke.
Nemojte ovo koristiti osim ako nije neophodno.
Nije moguć prijem radio emisija.
• Da li je antena pravilno povezana?
• Ako je ulazni signal antene slab, instalirajte spoljnu FM antenu u područje
dobrog prijema.
● rešavanje problema
• Glavni uređaj ne radi.
(Primer: Napajanje se isključuje ili se
čuje čudan šum.)
• Blu-ray kućni bioskop ne funkcioniše
pravilno.
ser
SIMPTOM
Ne čuje se zvuk kada slušate zvuk
• Ako je taster EJECT pritisnut za vreme slušanja zvuka televizora upotrebom
televizora preko sistema Blu-ray kućnog
D.IN ili AUX funkcija, BD/DVD funkcije su uključene, što isključuje zvuk
bioskopa.
televizora.
Na ekranu se pojavljuje ikonica
.
• F unkcije ili postupci se tada ne mogu izvršiti zato što:
1. To ne dozvoljava BD/DVD softver.
2. BD/DVD softver ne podržava tu funkciju (npr. uglove)
3. Ta funkcija nije trenutno dostupna.
4. Zahtevali ste broj naslova ili poglavlja ili vreme pretraživanja koji su van opsega.
Ako je HDMI izlaz podešen na rezoluciju koju • Pritisnite i držite pritisnutim taster STOP (  ) na prednjoj ploči 5 sekundi ili
duže kada se disk ne nalazi u uređaju. Sve postavke se vraćaju na fabrička
vaš televizor ne podržava (npr. 1080p),
podešenja.
možda nećete videti sliku na vašem TV
aparatu.
Nema HDMI izlaza.
• P roverite vezu između TV-a i HDMI konektora Blu-ray kućnog bioskopa.
• Proverite da li vaš televizor podržava 576p/480p/720p/1080i/1080p
HDMI ulaznu rezoluciju.
Nepravilan prikaz HDMI izlaza.
• A ko se na ekranu pojavi slučajni šum, to znači da televizor ne podržava
HDCP (širokopojasna zaštita digitalnog sadržaja).
Ne može da traži druge pristupne tačke
pomoću bežičnog USB-a
• P roverite da li je opcija Proxy postavljena na “Isključeno”(Setup ->
Network Setup -> Proxy)
85
HT-BD7200_SER-0403-3.indd 85
2009-04-03 �� 9:32:06
dodatak
MERE OPREZA PRI RUKOVANJU I ČUVANJU DISKOVA
Male ogrebotine na disku mogu da smanje kvalitet zvuka i slike ili da prouzrokuju preskakanje.
Budite naročito pažljivi da ne izgrebete diskove dok njima rukujete.
Rukovanje diskovima
Ne dodirujte stranu diska koja se reprodukuje.
Uvek držite disk za ivice da biste izbegli ostavljanje otisaka prstiju na površini diska.
Ne lepite papir ili traku na disk.
Čuvanje diska
Ne čuvajte na direktnoj sunčevoj
svetlosti
M
Čuvajte u hladnom provetrenom
prostoru
Čuvajte u čistom zaštitnom omotu.
Čuvajte u verikalnom položaju.
Ne dozvolite da se diskovi uprljaju.
 Ne stavljajte napukle ili izgrebane diskove.
Rukovanje i čuvanje diskova
Ako na površini diska postoje otisci prstiju ili prljavština, očistite ga blagom sapunicom i obrišite mekom
tkaninom.
• Prilikom čišćenja nežno brišite od centra ka spoljnom obodu diska
M
Ukoliko topli vazduh dođe u kontakt sa hladnim delovima u plejeru može se stvoriti
kondenzacija.
Kada se stvori kondenzacija u plejeru, plejer možda neće ispravno funkcionisati.
Ako se to desi, izvadite disk i ostavite plejer na 1 ili 2 sata sa uključenim napajanjem.
86
HT-BD7200_SER-0403-3.indd 86
2009-04-03 �� 9:32:06
Opšte
DVD (Digital Versatile Disc)
Disk
CD : 12 cm (KOMPAKT DISK)
CD : 8 cm (KOMPAKT DISK)
Kompozitni video signal
Video izlaz
Komponentni video signal
video/audio
HDMI
Prednji zvučnik, izlaz
Subwoofer zvučnik, izlaz
Pojačalo
Frekventni odziv
Odnos signal/šum
Odvajanje kanala
Ulazna osetljivost
Sistem zvučnika
Zvučnik
100 W
3,2 Kg
461 (Š) x 193 (D) x 109 (V) mm
+5°C do +35°C
10 % do 75 %
87.5 ~ 108.0 MHz
70 dB
10 dB
0.5 %
Brzina čitanja : 4,917m/sec
Brzina čitanja : 3,49 ~ 4,06 m/sec.
Približno vreme reprodukcije (jednostrani, jednoslojni diskovi) : 135 min.
Reading Speed : 4.8 ~ 5.6 m/sec.
Maximum Play Time : 74 min.
Brzina čitanja : 4,8 ~ 5,6 m/sec.
Maks. vreme reprodukcije : 20 min.
1-kanalni : 1,0 Vp-p (75 Ω opterećenje)
DVD : 576p/480p, 576i/480i
Blu-ray disk : 576i/480i Y : 1,0 Vp-p (75 Ω opterećenje)
Pr : 0,70 Vp-p (75 Ω opterećenje)
Pb : 0,70 Vp-p (75 Ω opterećenje)
Blu-ray disk : 1080i, 720p, 576p/480p, 576i/480i
DVD : 576p/480p, 576i/480i
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
PCM višekanalni zvuk, tok audio podataka, PCM audio
133W x 2(3Ω)
134W(3Ω)
Analogni ulaz
20Hz~20kHz (±3dB)
Digitalni ulaz
20Hz~44kHz (±3dB)
70dB
60dB
(AUX)500mV
2.1-kanalni sistem zvučnika
Dimenzije (Š x V x D)
Subwoofer
3Ω
40Hz~160Hz
90dB/W/M
134W
268W
Prednji : 185.4 x 624.8 x 185.4 mm
Subwoofer : 256.5 x 256.5 x 297.2 mm
Težina
Prednji : 1.8 Kg Subwoofer : 4.4 Kg
Impedansa
Frekventni opseg
Nivo zvučnog pritiska na izlazu
Nominalni ulaz
Maksimalni ulaz
● dodatak
FM tjuner
Potrošnja struje
Težina
Dimenzije
Opseg radne temperature
Radni opseg vlažnosti vazduha
FM frekventni opseg
Odnos signal-šum
Korisna osetljivost
Ukupna harmonijska izobličenja
BD (Blu-ray disk)
ser
SPECIFIKACIJE
Prednji
3Ω
140Hz~20kHz
88dB/W/M
133W
266W
*: Nominalne specifikacije
- Samsung Electronics Co., Ltd zadržava pravo da promeni specifikacije bez prethodne najave.
- Težina i dimenzije su približne.
87
HT-BD7200_SER-0403-3.indd 87
2009-04-03 �� 9:32:06
Kontaktirajte SAMSUNG WORLD WIDE
Ako imate bilo kakva pitanja ili komentare u vezi Samsung proizvoda, molimo da kontaktirate SAMSUNG
centar za podršku kupcima.
Region
North America
Latin America
Europe
CIS
Asia Pacific
Zemlja
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
NICARAGUA
HONDURAS
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
HT-BD7200_SER-0403-3.indd 88
Internet lokacija
BELGIUM
02 201 2418
CZECH REPUBLIC
DENMARK
800-SAMSUNG(800-726786)
8-SAMSUNG(7267864)
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/mx
www.samsung.com/us
www.samsung.com/ar
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
FINLAND
30-6227 515
www.samsung.com/fi
FRANCE
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
EIRE
AUSTRIA
SWITZERLAND
RUSSIA
KAZAKHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
www.samsung.com/fr
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.com/lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
www.samsung.ru
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.com/kz_ru
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
TURKEY
01 4863 0000
01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
02 261 03 710
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
3-SAMSUNG(7267864)
0 801 1SAMSUNG(172678), 022-607-93-33
80820-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
075-SAMSUNG(726 78 64)
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
0810-SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)
0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
8-800-555-55-55
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
8-800-502-0000
8-800-77777
8000-7267
800-7267
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880
3698-4698
3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
1-800-3-SAMSUNG(726-7864), 02-5805777
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232, 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864 )
www.samsung.com/za
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
www.samsung.com/ae
PHILIPPINES
Middle East &
Africa
Centar za podršku kupcima 
1-800-SAMSUNG(726-7864)
01-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421, 4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
www.samsung.ua
www.samsung.com/lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.com/ee
www.samsung.com/au
www.samsung.com/nz
www.samsung.com/cn
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/vn
www.samsung.com/tr
2009-04-03 �� 9:32:06
Code No. AH68-02196H (0.0)
HT-BD7200_SER-0403-3.indd 89
2009-04-03 �� 9:32:07
Download PDF

advertising