Samsung | PM49H | Samsung PM49H Korisnički priručnik

Upute za
korištenje
PM43H / PM49H / PM55H
Boja i izgled mogu se razlikovati ovisno o proizvodu, a specifikacije su podložne promjeni radi
poboljšanja performansi bez prethodne obavijesti.
2
Sadržaj
Sadržaj
01. Sigurnost
Sigurnosne mjere opreza
5
03.Računalni softver (Multiple Display
Control)
Električna energija i sigurnost
5
Instaliranje/deinstaliranje36
Instaliranje
6
Instaliranje
36
Rukovanje7
Deinstaliranje
36
Skladištenje8
Povezivanje37
Čišćenje
9
Upotreba RS232C kabela
37
Mjere opreza prilikom rukovanja zaslonom
9
Upotreba ethernet kabela
37
02.Postavljanje uređaja
04.Početni zaslon
Instaliranje10
Player
39
Sadržaj
10
Prikaz sadržaja
39
Dijelovi
11
Kada je sadržaj pokrenut
40
Stražnja strana
12
Datotečni oblici kompatibilni sa značajkom Player
40
Zaključavanje za zaštitu od krađe
13
Raspored45
Daljinski upravljač
14
URL pokretač
45
Vođeno instaliranje
16
URL Postavke pokretača
45
Vanjski priključci
19
Kloniranje proizvoda
45
Bitne točke
19
Kada dvojna datoteka nije pronađena na vanjskom uređaju za
Kabelski priključak
19
pohranjivanje
Kontrolne šifre
21
Kada je dvojna datoteka pronađena na vanjskom uređaju za
Povezivanje računala
30
pohranjivanje
46
Povezivanje AV-a
33
Postavke za ID
46
LAN povezivanje
35
ID uređaja
46
Odabir izvora
35
Auto. post. ID-a uređaja
46
45
Kabel za povez. PC-a
46
Video zid
47
Video zid
47
Status mreže
47
Način prik. slike
48
Mjer. vr. za uk./isk.
48
Uklj. br. vremena
48
Isklj. br. vremena
49
Prekidač
49
Odobravanje povezanog uređaja s poslužitelja
50
05. Izbornik
Prilagodba zaslona
52
Prilagodba prikazivanja na zaslonu
56
Prilagodba zvuka
58
Mreža
59
Postavke ožičene mreže
61
Postavljanje bežične mreže
63
WPS(PBC)
64
Sustav65
Anynet+ (HDMI-CEC)
70
3
Sadržaj
Podrška72
06.Rješavanje problema
Prije obraćanja Samsungu
73
Dijagnoza
73
Razlučivost zaslona
73
Bitne točke
74
Često postavljana pitanja
79
07. Dodatak
Specifikacije
80
Općenito
80
Tablica standardnih načina rada signala
82
Troškovi servisa (snosi ih korisnik)
84
Bez kvara uređaja
84
Kvar uređaja koji je prouzročio kupac
84
Ostali slučajevi
84
Optimalna kvaliteta slike i sprečavanje zaostalih slika85
Optimalna kvaliteta slike
85
Sprečavanje zaostalih slika
85
Sprječavanje pojava zaostalih slika
86
Licenca
87
4
O ovom priručniku
O ovom priručniku
Autorska prava
Radi poboljšanja kvalitete sadržaj ovog priručnika podložan je promjenama bez najave.
© 2015 Samsung Electronics
Samsung Electronics ima autorska prava za ovaj priručnik.
Zabranjeno je korištenje i umnažanje ovog priručnika ili nekih njegovih dijelova bez odobrenja
tvrtke Samsung Electronics.
Microsoft, Windows registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation.
VESA, DPM i DDC registrirani su zaštitni znakovi udruženja Video Electronics Standards
Association.
Svi ostali zaštitni znakovi u vlasništvu su svojih vlasnika.
• Moguća je naplata naknade za administraciju u slučaju
a pozivanja inženjera na vaš zahtjev, a ustanovi se da je proizvod ispravan
(tj. ako niste pročitali ovaj korisnički priručnik).
b donošenja uređaja u servisni centar, a ustanovi se da je proizvod ispravan
(tj. ako niste pročitali ovaj korisnički priručnik).
• S iznosom te naknade za administraciju bit ćete upoznati prije poduzimanja bilo kakvih
radova ili kućnog posjeta.
Simboli
UPOZORENJE
Ako se ne poštuju upute, može doći do teških ili smrtonosnih ozljeda.
OPREZ
Ako se ne poštuju upute, može doći do ozljeda ili oštećenja imovine.
Napomena
Upute označene ovim simbolom moraju se poštovati.
5
Poglavlje 1. Sigurnost
Sigurnost
Sigurnosne mjere opreza
Nemojte stavljati kabel za napajanje ili proizvod blizu izvora topline.
OPREZ
Suhom krpom očistite prljavštinu oko kontakata utikača ili utičnice.
OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA! NEMOJTE OTVARATI PROIZVOD.
DA BISTE SMANJILI RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA, NEMOJTE UKLANJATI POKLOPAC. (ILI
STRAŽNJI DIO)
UNUTRA NEMA DIJELOVA KOJE MOŽETE POPRAVITI.
SVE POPRAVKE ZATRAŽITE OD KVALIFICIRANOG OSOBLJA.
Električna energija i sigurnost
UPOZORENJE
• To može dovesti do električnog udara ili požara.
• Moglo bi doći do požara.
OPREZ
Nemojte izvlačiti kabel za napajanje dok koristite uređaj.
• Električni udar može oštetiti proizvod.
Koristite samo kabel za napajanje koji ste dobili s proizvodom tvrtke Samsung. Kabel nemojte
koristiti s drugim proizvodima.
• To može dovesti do električnog udara ili požara.
Nemojte koristiti oštećeni kabel ili utikač za napajanje, kao ni olabavljenu utičnicu.
Morate imati neometan pristup do utičnice u koju priključujete kabel za napajanje.
• To može dovesti do električnog udara ili požara.
• Kabel za napajanje se mora isključiti da bi se prekinulo napajanje proizvoda kada dođe do
problema.
• Imajte u vidu da se samo pritiskom na gumb za isključivanje na daljinskom upravljaču
napajanje ne prekida u potpunosti.
U jednu utičnicu nemojte priključivati više proizvoda.
• Pregrijane utičnice mogu uzrokovati požar.
Utikač nemojte dirati mokrim rukama. U suprotnom bi moglo doći do električnog udara.
Utikač gurnite do kraja da biste ga čvrsto utaknuli.
• Nezaštićeni spoj može prouzročiti požar.
Utikač priključite u uzemljenu utičnicu za napajanje (samo izolirani uređaji vrste 1).
• To može dovesti do električnog udara ili ozljeda.
Nemojte na silu savijati ili povlačiti kabel za napajanje. Pazite da na kabel za napajanje ne
stavljate teške predmete.
• U suprotnom bi se kabel za napajanje mogao oštetiti i moglo bi doći do požara ili električnog
udara.
Prilikom isključivanja iz utičnice kabel za napajanje držite za utikač.
• To može dovesti do električnog udara ili požara.
6
Poglavlje 1. Sigurnost
Instaliranje
UPOZORENJE
Na proizvod nemojte stavljati svijeće, aparate protiv insekata ili cigarete. Uređaj nemojte
postavljati blizu izvora topline.
• Moglo bi doći do požara.
Stručna osoba mora montirati nosač za zidnu montažu.
• Montaža od strane nestručne osobe može dovesti do ozljeda.
• Koristite samo odgovarajuće ormariće.
Proizvod nemojte postavljati u dosegu male djece.
• Proizvod bi mogao pasti i ozlijediti djecu.
• Budući da je prednji kraj težak, proizvod postavite na ravnu i stabilnu površinu.
Jestivo ulje, kao što je sojino ulje, može oštetiti ili izobličiti proizvod. Proizvod nemojte montirati
u kuhinju ili pokraj kuhinjske radne površine.
OPREZ
Prilikom premještanja nemojte ispustiti proizvod.
• Moglo bi doći do kvara proizvoda ili tjelesnih ozljeda.
Proizvod nemojte postavljati na nedovoljno prozračena mjesta kao što su police za knjige ili
ormari.
Proizvod nemojte postavljati na prednju stranu.
• Povišena interna temperatura može uzrokovati požar.
Ako proizvod postavljate na ormarić ili policu, provjerite da donji prednji rub proizvoda ne
izviruje preko ruba podloge.
Da bi se omogućilo prozračivanje, proizvod postavite najmanje 10 cm od zida.
• Povišena interna temperatura može uzrokovati požar.
Plastičnu ambalažu držite izvan dohvata djece.
• Djeca bi se mogla ugušiti.
Proizvod nemojte postavljati na nestabilne ili vibrirajuće površine (npr. na slabo pričvršćenu
policu, kosu površinu itd.).
• Proizvod bi mogao pasti i oštetiti se i/ili prouzročiti ozljedu.
• Korištenje proizvoda u prostorima u kojima su prisutne snažne vibracije može dovesti do
oštećenja proizvoda ili do požara.
Proizvod nemojte postavljati u vozila ili na mjesta izložena prašini, vlazi (kapljicama vode itd.),
masnoći ili dimu.
• To može dovesti do električnog udara ili požara.
Proizvod nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti, vrućini ili vrućim predmetima, kao što je
peć.
• Mogao bi se smanjiti radni vijek proizvoda ili bi moglo doći do požara.
• Zaslon bi se mogao oštetiti.
• Proizvod bi mogao pasti i oštetiti se i/ili prouzročiti ozljedu.
• Postavite proizvod samo na ormariće ili police odgovarajuće veličine.
Pažljivo položite proizvod.
• Moglo bi doći do kvara proizvoda ili tjelesnih ozljeda.
Postavljanje proizvoda na neko neuobičajeno mjesto (na mjesto na kojem je izložen mnoštvu
sitnih čestica prašine, kemijskim tvarima, ekstremnim temperaturama ili visokoj vlazi, ili na
mjesto na kojem uređaj mora raditi dulje vremena bez prekida) moglo bi znatno utjecati na
njegov rad.
• Ako proizvod želite postaviti na takvo mjesto, obavezno se obratite centru za pomoć
korisnicima tvrtke Samsung.
7
Poglavlje 1. Sigurnost
Rukovanje
UPOZORENJE
Ako otkrijete propuštanje plina, nemojte dirati proizvod ili utikač. Odmah prozračite prostor.
• Iskre mogu uzrokovati eksploziju ili požar.
Unutrašnjost proizvoda pod visokim je naponom. Nikada samostalno ne rastavljajte, ne
popravljajte ili vršite preinake na proizvodu.
Nemojte podizati ili pomicati uređaj povlačenjem kabela za napajanje ili bilo kojeg drugog
kabela.
• To može dovesti do električnog udara ili požara.
• Radi popravka se obratite centru za pomoć korisnicima tvrtke Samsung.
• Zbog oštećenja kabela moglo bi doći do kvara proizvoda, električnog udara ili požara.
Prije premještanja isključite proizvod, kabel za napajanje i sve ostale priključene kabele.
• Moglo bi doći do eksplozije ili požara.
• U suprotnom bi se kabel za napajanje mogao oštetiti i moglo bi doći do požara ili električnog
udara.
Provjerite jesu li otvori za prozračivanje zapriječeni stolnjakom ili zavjesom.
Ako iz uređaja dopiru neobični zvukovi, miris paljevine ili dim, odmah isključite kabel za
napajanje i obratite se centru za pomoć korisnicima tvrtke Samsung.
Nemojte gurati metalne predmete (npr. štapiće za jelo, kovanice ili ukosnice) ili predmete
koji se mogu lako zapaliti (npr. papir ili šibice) u proizvod (npr. kroz otvore za prozračivanje ili
ulazno-izlazne priključke).
• To može dovesti do električnog udara ili požara.
Nemojte dopuštati djeci da se penju na proizvod ili se vješaju o njega.
• Djeca bi se mogla teško ozlijediti.
Ako proizvod padne ili se ošteti vanjsko kućište, isključite proizvod i kabel za napajanje. Zatim
se obratite centru za pomoć korisnicima tvrtke Samsung.
• Daljnja upotreba može uzrokovati požar ili električni udar.
Na proizvodu nemojte ostavljati teške predmete ili stvari koje vole djeca (igračke, slatkiše itd.).
U blizini proizvoda nemojte držati ili koristiti zapaljive raspršivače ili bilo kakve zapaljive tvari.
• Povišena interna temperatura može uzrokovati požar.
• Obavezno isključite proizvod i kabel za napajanje ako u proizvod uđe voda ili bilo kakva strana
tvar.
Zatim se obratite centru za pomoć korisnicima tvrtke Samsung.
• Moglo bi doći do kvara proizvoda, električnog udara ili požara.
Na proizvod nemojte stavljati predmete koji sadrže tekućinu (vaze, lonce, boce itd.) ili metalne
predmete.
Tijekom grmljavinskog nevremena isključite proizvod i kabel za napajanje.
• Obavezno isključite proizvod i kabel za napajanje ako u proizvod uđe voda ili bilo kakva strana
tvar.
Zatim se obratite centru za pomoć korisnicima tvrtke Samsung.
• Moglo bi doći do kvara proizvoda, električnog udara ili požara.
• To može dovesti do električnog udara ili požara.
OPREZ
Nemojte ispuštati predmete na proizvod niti ga udarati.
Ako se na zaslonu dulje vrijeme prikazuje nepomična slika, može se pojaviti zaostala slika ili
oštećeni pikseli.
• Dok djeca pokušavaju dosegnuti igračku ili slatkiše, sam proizvod ili kakav teški predmet
mogao bi pasti i dovesti do teških ozljeda.
• To može dovesti do električnog udara ili požara.
Nemojte pomicati uređaj povlačenjem kabela napajanja ili bilo kojeg drugog kabela.
• Zbog oštećenja kabela moglo bi doći do kvara proizvoda, električnog udara ili požara.
• Ako proizvod ne namjeravate koristiti dulje vrijeme, aktivirajte način rada za uštedu energije
ili animirani čuvar zaslona.
8
Poglavlje 1. Sigurnost
Ako proizvod ne namjeravate koristiti dulje vrijeme (npr. tijekom godišnjeg odmora), kabel za
napajanje isključite iz utičnice.
• Nakupljena prašina u kombinaciji s toplinom može uzrokovati požar, električni udar ili proboj
napona.
Proizvod koristite uz preporučenu razlučivost i frekvenciju.
• Vid vam se može pogoršati.
Proizvod nemojte držati naopačke niti ga premještati držeći ga za postolje.
• Proizvod bi mogao pasti i oštetiti se ili prouzročiti ozljedu.
Dulje gledanje zaslona s premale udaljenosti može oštetiti vid.
U blizini proizvoda nemojte koristiti ovlaživače zraka ni štednjake.
• To može dovesti do električnog udara ili požara.
Nakon svakog sata korištenja uređaja odmarajte oči najmanje pet minuta.
• Smanjit ćete umor očiju.
Ne dodirujte zaslon kada je uređaj dulje vrijeme uključen jer se zagrijava.
Male komade dodatne opreme držite podalje od djece.
Prilikom podešavanja kuta proizvoda i visine postolja budite oprezni.
• Mogli biste zaglaviti i ozlijediti ruku ili prst.
• Uslijed pretjeranog naginjanja proizvod bi mogao pasti i uzrokovati ozljede.
Na proizvod nemojte stavljati teške predmete.
• Moglo bi doći do kvara proizvoda ili tjelesnih ozljeda.
Kada koristite slušalice, nemojte pretjerano pojačavati zvuk.
• Preglasan zvuk može oštetiti sluh.
Pripazite da baterije izvađene iz daljinskog upravljača djeca ne stavljaju u usta. Baterije stavite
na mjesto izvan dosega djece.
• Ako dijete ipak stavi bateriju u usta, odmah se obratite liječniku.
Prilikom zamjene baterija umetnite ih prema odgovarajućem polaritetu (+, -).
• U suprotnom se baterije mogu oštetiti, izazvati požar, ozljedu ili oštećenje zbog curenja
tekućine iz njih.
Koristite samo navedene standardizirane baterije te nemojte istovremeno koristiti nove i
korištene baterije.
• U suprotnom se baterije mogu oštetiti, izazvati požar, ozljedu ili oštećenje zbog curenja
tekućine iz njih.
Baterije (u što se ubrajaju i punjive baterije) nisu obični otpad te ih valja reciklirati. Kupac je
odgovoran za povrat potrošenih ili punjivih baterija radi reciklaže.
• Kupac može vratiti potrošene ili punjive baterije u lokalno središte za recikliranje ili u trgovinu
koja prodaje istu vrstu baterija.
Skladištenje
Zbog odlika proizvoda sa završnom obradom visokog sjaja korištenje UV ovlaživača u blizini
uređaja može uzrokovati bijele mrlje na proizvodu.
Ako je potrebno očistiti unutrašnjost proizvoda, obratite se centru za pomoć korisnicima
(naplatit će se naknada).
Poglavlje 1. Sigurnost
Čišćenje
Budite pažljivi prilikom čišćenja jer na zaslonu i vanjskim površinama lako mogu nastati
ogrebotine.
Prilikom čišćenja pridržavajte se sljedećih uputa.
1 Isključite proizvod i računalo.
2 Isključite kabel za napajanje iz proizvoda.
3
4
5
6
‒‒ Držite kabel za napajanje za utikač i ne dodirujte ga mokrim rukama. U suprotnom bi
moglo doći do električnog udara.
Obrišite proizvod čistom, mekom i suhom krpom.
‒‒ Nemojte koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, otapala ili površinski aktivne
agense.
‒‒ Nemojte izravno prskati vodu ili sredstva za pranje po proizvodu.
Umočite meku i suhu krpu u vodu, a potom je čvrsto iscijedite da biste očistili vanjske
dijelove proizvoda.
Kada završite s čišćenjem, povežite kabel za napajanje s proizvodom.
Uključite proizvod i računalo.
Mjere opreza prilikom rukovanja zaslonom
Proizvod nemojte postavljati uspravno na podu. Zaslon je osjetljiv i mogao bi se oštetiti.
Prilikom rukovanja zaslonom, položite ga (za to možete koristiti ambalažu).
Prilikom premještanja uređaja, svakako koristite ručice koje se nalaze na poleđini.
Uređaj nemojte držati ili hvatati za površinu koja se nalazi manje od 15 mm od njegove prednje
površine.
9
10
Poglavlje 2. Postavljanje uređaja
Postavljanje uređaja
Instaliranje
Sadržaj
Komponente se mogu razlikovati na različitim lokacijama.
Ako neke komponente nedostaju, obratite se dobavljaču kod kojeg ste kupili proizvod.
Izgled stvarnih komponenti može se razlikovati od onih prikazanih na slici.
Uz proizvod se ne isporučuje postolje. Da biste postavili postolje, kupite ga odvojeno.
Prilagodnik RS232C može se upotrebljavati za povezivanje s drugim monitorom pomoću kabela RS232C vrste D-SUB (9-pinski).
-
+
-
•
•
•
•
•
+
Kratki vodič za postavljanje
Kartica jamstva
(nije dostupno na nekim lokacijama)
Priručnik s regulatornim podacima
Kabel za napajanje
Daljinski upravljač
RS232C(IN) prilagodnik
Vijak (M3L8, 1 komad)
USB poklopac
Baterije
(nije dostupno na nekim lokacijama)
11
Poglavlje 2. Postavljanje uređaja
Dijelovi
Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici.
• Da biste koristili upravljačku tipku, klizna tipka na okviru uređaja ne smije izvirivati iz
donjeg dijela proizvoda.
• Da biste koristili daljinski upravljač ili ekološki senzor, klizna tipka na okviru uređaja mora
izvirivati iz donjeg dijela proizvoda.
Napajanje
Senzor daljinskog upravljanja i logotip odstojnika (izborno)
Logotip odstojnika
Upravljačka
tipka
Zvučnik
Senzor daljinskog upravljanja
Upravljačka tipka
Uključeni napajanje
Pritisnite i držite tri sekunde.
Isključi napajanje
Pritisnite upravljačku tipku. Prikazat će se skočni izbornik.
Provjerite je li odabrana opcija Isključi napajanje, a zatim
pritisnite upravljačku tipku i držite je pritisnutom dok se zaslon
ne isključi.
Odaberite izvor
Pritisnite upravljačku tipku. Prikazat će se skočni izbornik.
Ponovno pritisnite upravljačku tipku da biste odabrali Izvor.
Zatim pritisnite i držite upravljačku tipku da biste došli do
željenog izvora.
Senzor daljinskog upravljanja
Pritisnite gumb na daljinskom upravljaču usmjerenom u smjeru senzora daljinskog upravljanja
na proizvodu kako biste izvršili odgovarajuću funkciju.
• Korištenje drugih uređaja za prikaz u istom prostoru gdje se nalazi daljinski upravljač ovog
proizvoda može dovesti do toga da se nenamjerno upravlja drugim uređajima za prikaz.
Daljinski upravljač koristite na udaljenosti od 7 do 10 m od senzora koji se nalazi na proizvodu,
pod kutom od 30° slijeva i zdesna.
Zaslon proizvoda također služi kao senzor daljinskog upravljanja.
Prilikom usmjeravanja daljinskog upravljača na zaslon, osigurajte:
• da je daljinski upravljač usmjeren prema središtu zaslona
• da daljinski upravljač koristite na udaljenosti od 40 cm do 70 cm od zaslona.
12
Poglavlje 2. Postavljanje uređaja
UPOZORENJE
Iskorištene baterije držite izvan dohvata djece i reciklirajte ih.
• Ne koristite istodobno nove i korištene baterije. Zamijenite obje baterije istovremeno.
• Izvadite baterije ako daljinski upravljač nećete koristiti tijekom dužeg vremenskog
razdoblja.
Logotip odstojnika (izborno)
Ne povlačite silom logotip koji služi kao odstojnik. Logotip bi se mogao otkinuti ili odlomiti.
Stražnja strana
Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici.
USB1
(1.0A)
USB2
(0.5A)
RS232C
IN
RS232C
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
HDMI1
HDMI2
DVI / PC /
MAGICINFO IN
DP IN
DAISY CHAIN
RJ45
13
Poglavlje 2. Postavljanje uređaja
Priključak
Opis
USB1
(1.0A)
USB2
(0.5A)
RS232C IN
Služi za povezivanje s USB memorijskim uređajem.
Služi za povezivanje s MDC-om pomoću RS232C prilagodnika.
RS232C OUT
AUDIO IN
Prima zvuk iz uređaja koji je izvor signala putem audiokabela.
AUDIO OUT
Služi za uključivanje zvuka uređaja koji je izvor signala.
HDMI1
Služi za povezivanje s uređajem koji je izvor signala pomoću
HDMI kabela.
HDMI2
DVI / PC / MAGICINFO IN
Zaključavanje za zaštitu od krađe
Zaključavanje za zaštitu od krađe omogućava sigurno korištenje proizvoda čak i na javnim
mjestima.
Oblik uređaja za zaključavanje i način zaključavanja ovise o proizvođaču. Pojedinosti potražite u
korisničkom priručniku koji dolazi uz uređaj za zaključavanje za zaštitu od krađe.
Sljedeće su slike samo za referencu. Situacije iz stvarnog života mogu se razlikovati od
prikazanog na tim slikama.
Zaključavanje uređaja za zaštitu od krađe:
DVI IN: služi za povezivanje uređaja koji je izvor signala pomoću
DVI kabela ili HDMI-DVI kabela.
PC IN: koristite (namjenski) kabel D-SUB na DVI (ili kabel
D-SUB s prilagodnikom D-SUB na DVI) prilikom povezivanja s
računalom.
MAGICINFO IN: upotrijebite (posebni) kabel DP - DVI kada
priključujete mrežnu kutiju (prodaje se zasebno).
DP IN
Služi za povezivanje s uređajem koji je izvor signala pomoću DP
kabela.
DAISY CHAIN
Služi za povezivanje s drugim proizvodom pomoću kabela za
serijsko povezivanje (DP priključak).
RJ45
Služi za povezivanje s MDC-om pomoću LAN kabela.
1
2
3
4
Pričvrstite kabel uređaja za zaštitu od krađe za teški predmet poput stola.
Jedan kraj kabela provucite kroz petlju na drugom kraju kabela.
Umetnite uređaj za zaključavanje u utor za zaštitu od krađe na stražnjoj strani proizvoda.
Zaključajte uređaj za zaključavanje.
• Uređaj za zaštitu od krađe može se kupiti zasebno.
Uređaji za zaštitu od krađe mogu se kupiti u trgovinama električnom opremom ili putem
Interneta.
• Pojedinosti potražite u korisničkom priručniku koji dolazi uz uređaj za zaključavanje za
zaštitu od krađe.
14
Poglavlje 2. Postavljanje uređaja
Daljinski upravljač
• Korištenje drugih uređaja za prikaz u istom prostoru gdje se nalazi daljinski upravljač ovog proizvoda može dovesti do toga da se nenamjerno upravlja drugim uređajima za prikaz.
• Za ovaj proizvod nije podržana tipka bez opisa prikazana na donjoj slici.
Funkcije gumba na daljinskom upravljaču mogu se razlikovati za različite proizvode.
POWER
OFF
Uključivanje proizvoda.
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
DEL-/--
SYMBOL
1
4
7
Podešavanje glasnoće.
Promjena izvora ulaznog signala.
Prikazivanje ili skrivanje zaslonskog izbornika ili povratak na
prethodni izbornik.
2
5
8
0
3
6
MENU
SOURCE
HOME
Numerički gumbi
Unesite lozinku u OSD izbornik.
9
CH LIST
MUTE
VOL
Isključivanje proizvoda.
CH
isključite zvuk.
Ponovno uključivanje zvuka: Ponovno pritisnite
gumb za kontrolu jačine zvuka ( + VOL - ).
MUTE
ili pritisnite
Ove tipke prečaca upotrijebite za izravan pristup mogućnosti
MagicInfo.
MagicInfo
Player I
Ova tipka prečaca dostupna je samo kada je priključena mrežna
kutija ili PIM (Modul dodatka).
Gumb za pokretanje značajke Početna.
15
Poglavlje 2. Postavljanje uređaja
Brz odabir korištenih funkcija.
TOOLS
INFO
Prikaz informacija o trenutnom izvoru ulaznog signala.
Prelazak u viši, niži, lijevi ili desni izbornik, ili podešavanje
vrijednosti opcija.
Povratak na prethodni izbornik.
Postavlja funkciju sigurnog zaključavanja.
Ako se pomoću funkcije Video zid poveže više proizvoda, pritisnite
gumb SET i unesite ID proizvoda pomoću numeričkih gumba.
RETURN
EXIT
PC
DVI
HDMI
DP
A
B
C
D
UNSET
LOCK
IR control
SET
Potvrđivanje odabira na izborniku.
Izlazak iz trenutnog izbornika.
Ručno odaberite povezani izvor ulaznog signala: PC, DVI, HDMI ili
Ulaz prikaza.
Upravljajte proizvodom koristeći daljinski upravljač.
Poništite postavljenu vrijednost pritiskom na gumb SET te
upravljajte svim povezanim proizvodima koristeći daljinski
upravljač.
Umetanje baterija u daljinski upravljač
Koristi se u načinu Anynet+ i multimedijskom načinu.
16
Poglavlje 2. Postavljanje uređaja
Vođeno instaliranje
UPOZORENJE
Radi sprječavanja ozljeda uređaj je potrebno sigurno pričvrstiti na pod/zid u skladu s
uputama za montažu.
• Zidni stalak mora instalirati ovlaštena tvrtka za montažu.
U suprotnom uređaj može pasti i uzrokovati tjelesnu ozljedu.
• Svakako instalirajte navedeni zidni stalak.
• Dodatne pojedinosti zatražite od centra za pomoć korisnicima tvrtke Samsung.
Kada proizvod instalirate na okomiti zid, ostavite barem 40 mm prostora između proizvoda i
zida radi ventilacije te održavajte temperaturu okoline ispod 35 °C.
Instalacija na izbočen zid
Dodatne pojedinosti zatražite od centra za pomoć korisnicima tvrtke Samsung.
D
B
D
Prikaz s bočne strane
Ventilacija
Instalacija na okomit zid
A
C
E
Prikaz s bočne strane
A
A
B
C
D
E
B
Prikaz s bočne strane
A Minimalno 40 mm
B Temperatura okoline: Ispod 35 °C
Minimalno 40 mm
Minimalno 70 mm
Minimalno 50 mm
Minimalno 50 mm
Temperatura okoline: Ispod 35 °C
Kod instaliranja proizvoda na izbočen zid između proizvoda i površine zida ostavite najmanje
toliko prostora koliko je gore naznačeno kako bi se omogućila ventilacija i održavajte
temperaturu okoline ispod 35 °C.
17
Poglavlje 2. Postavljanje uređaja
Montaža zidnog stalka
Specifikacije za komplet za zidni stalak (VESA)
Priprema prije montaže zidnog stalka
Zidni stalak montirajte na čvrsti zid okomit na pod. Prije nego što zidni stalak pričvrstite na
neku drugu površinu, obratite se najbližem trgovcu i zatražite dodatne informacije.
UPOZORENJE
Ako proizvod montirate na nagnuti zid, može pasti i uzrokovati teške tjelesne ozljede.
1
A
B
Da biste montirali zidni stalak drugog proizvođača, upotrijebite prstenasti nosač ( 1 ).
Montaža zidnog stalka
• Komplet za zidni stalak (prodaje se zasebno) omogućava montažu proizvoda na zid.
• Detaljne informacije o montaži zidnog stalka potražite u uputama priloženima uz zidni stalak.
• Preporučujemo vam da se obratite tehničaru koji će vam pomoći pri montaži držača za zidni
stalak.
UPOZORENJE
• Tvrtka Samsung Electronics nije odgovorna za oštećenja proizvoda, vaše ozljede ili
ozljede ostalih osoba ako zidni stalak montirate sami.
• Kompleti za zidni stalak tvrtke Samsung sadrže detaljan priručnik za montažu i sve dijelove
potrebne za sastavljanje.
• Dužina vijaka za zidne stalke koji nisu u skladu sa specifikacijama za vijke prema standardu
VESA može se razlikovati ovisno o specifikacijama zidnog stalka.
• Standardne dimenzije za komplete za zidni stalak navedene su u tablici u nastavku.
18
Poglavlje 2. Postavljanje uređaja
Jedinica: mm
Naziv modela
Specifikacije za VESA otvor vijka
(A * B) u milimetrima
Standardni vijak
Količina
PM43H
200,0 mm * 200,0 mm
M8
4
PM49H
400,0 mm * 400,0 mm
PM55H
UPOZORENJE
• Vijke nemojte zategnuti prejako. Time možete oštetiti proizvod ili uzrokovati pad
proizvoda, što može dovesti do tjelesne ozljede. Samsung nije odgovoran za takvu vrstu
nezgoda.
• Samsung nije odgovoran za oštećenje proizvoda ili tjelesne ozljede ako upotrebljavate
zidni stalak koji nije prema standardu VESA ili nema specifikacije te ako kupac nije slijedio
upute za montažu proizvoda.
OPREZ
• Dvije osobe uvijek moraju montiraju proizvod na zid.
• Nemojte koristiti vijke koji su duži od standardnih ili nisu u skladu sa specifikacijama za
vijke prema standardima VESA. Predugim vijcima možete oštetiti unutrašnjost proizvoda.
• Nemojte montirati komplet za zidni stalak dok je proizvod uključen. Možete uzrokovati
tjelesnu ozljedu zbog električnog udara.
19
Poglavlje 2. Postavljanje uređaja
Vanjski priključci
Dodjela pinova
1 2 3 4 5
Bitne točke
• Prije priključivanja uređaja koji je izvor signala pročitajte korisnički priručnik isporučen uz
uređaj.
Broj i lokacije priključaka na uređajima koji su izvor signala mogu se razlikovati od uređaja do
uređaja.
• Ispravno priključite priključke za zvuk: lijevi = bijeli i desni = crveni.
• Provjerite vrste priključaka na stražnjem dijelu proizvoda koji želite priključiti.
6 7 8 9
Pin
Signal
1
Prepoznavanje nosača podataka
UPOZORENJE
2
Primljeni podaci
Ne priključujte kabel napajanja prije nego ste povezali sve uređaje.
3
Preneseni podaci
Priključivanje kabela napajanja tijekom povezivanja može dovesti do oštećivanja proizvoda.
4
Priprema podatkovnog terminala
5
Uzemljenje signala
6
Priprema paketa podataka
7
Slanje zahtjeva
Izgled se može razlikovati ovisno o uređaju.
Kabelski priključak
RS232C kabel
Sučelje
RS232C (9-pinski)
8
Slobodan za slanje
Pin
TxD (br.2) RxD (br. 3) GND (br. 5)
9
Indikator sa zvonom
Brzina prijenosa podataka
9600 b/s
RS232C kabel
Bitovi podataka
8 bitova
• Priključak: 9-pinski kabel povezuje D-Sub i stereoizlaz
Paritet
Nema
Bitovi za prekid
1 bit
Kontrola protoka
Nema
Maksimalna duljina
15 m (samo vrsta s oklopom)
6
1
3
2
1
-P2-
9
-P1-
5
20
Poglavlje 2. Postavljanje uređaja
-P1-
-P1-
Muški
-P2-
-P2-
Rx
3

1
Tx
STEREO
Tx
2

2
Rx
UTIKAČ
Gnd
5
—
3
GND
(3,5 ø)
Izravni LAN kabel (PC u HUB)
• Priključak: RJ45
HUB
P1
P2
LAN kabel
Dodjela pinova
RJ45
P1
P2
RJ45 MDC
1 2 3 4 5 6 7 8
Signal
P1
P2
Signal
TX+
1

1
TX+
TX-
2

2
TX-
RX+
3

3
RX+
RX-
6

6
RX-
Križni LAN kabel (PC u PC)
Pin br.
Standardna boja
Signal
1
bijela i narančasta
TX+
2
narančasta
TX-
3
bijela i zelena
RX+
4
plava
NC
5
bijela i plava
NC
6
zelena
RX-
Signal
P1
7
bijela i smeđa
NC
TX+
1
8
smeđa
NC
TX-
RJ45
P1
P2
P2
Signal

3
RX+
2

6
RX-
RX+
3

1
TX+
RX-
6

2
TX-
21
Poglavlje 2. Postavljanje uređaja
Povezivanje
Veza 3
• Svaki prilagodnik morate priključiti u odgovarajući RS232C IN ili OUT priključak na proizvodu.
Veza 1
RJ45
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
OUT
Kontrolne šifre
Veza 2
Pregled kontrolnog stanja (Dohvati naredbu za upravljanje)
RJ45
RJ45
Zaglavlje
Naredba
0xAA
Vrsta naredbe
ID
Duljina
podataka
Kontrolni zbroj
0
Upravljanje (Postavi naredbu za upravljanje)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
Vrsta naredbe
ID
Duljina
podataka
Podaci
1
Vrijednost
Kontrolni
zbroj
22
Poglavlje 2. Postavljanje uređaja
Naredba
Npr. Uključeno & ID=0
Br.
Vrsta naredbe
Naredba
Raspon vrijednosti
1
Kontrola energije
0x11
0~1
2
Upravljanje jačinom zvuka
0x12
0~100
3
Upravljanje izvorom ulaznog signala
0x14
-
4
Upravljanje načinom rada zaslona
0x18
-
5
Upravljanje veličinom zaslona
0x19
0~255
6
Naredba za uključivanje/isključivanje
slike u slici
0x3C
0~1
7
Kontrola automatskog podešavanja
(samo za PC i BNC)
0x3D
0
8
Naredba za način rada s video zidom
0x5C
0~1
9
Sigurnosna blokada
0x5D
0~1
10
Uključivanje video zida
0x84
0~1
11
Korisnička kontrola video zida
0x89
-
• Sva komunikacija odvija se u heksadecimalnom obliku. Kontrolni zbroj računa se zbrajanjem
svih vrijednosti osim zaglavlja. Ako kontrolni zbroj ima više od 2 znamenke kao što je
prikazano ispod (11+FF+01+01=112), prva znamenka se briše.
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x11
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x11
ID
ID
Duljina
podataka
Podaci 1
1
„Power”
Duljina
podataka
Podaci 1
1
1
Kontrolni
zbroj
12
• Kako biste istovremeno upravljali svim uređajima povezanima serijskim kabelom, neovisno o
ID oznakama, postavite ID kao „0xFE” i prenesite naredbe. Svaki uređaj izvršit će naredbe, ali
ACK neće reagirati.
Kontrola energije
Funkcija
• Proizvod je moguće uključiti i isključiti pomoću računala.
Pregled stanja napajanja (Dohvati stanje napajanja Uključeno/Isključeno)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x11
ID
Duljina
podataka
Kontrolni zbroj
0
Postavljanje napajanja na Uključeno/Isključeno (Postavi napajanje na Uključeno/
Isključeno)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x11
ID
Duljina
podataka
Podaci
1
„Power”
„Power”: šifra napajanja koja se postavlja na proizvodu.
• 1: Uključi napajanje
• 0: Isključi napajanje
Kontrolni
zbroj
23
Poglavlje 2. Postavljanje uređaja
Ack (Potvrda)
Ack (Potvrda)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Duljina
podataka
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
‚A’
0x11
„Power”
Kontrolni
zbroj
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Duljina
podataka
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
‚A’
0x12
„Volume”
„Power”: šifra napajanja koja se postavlja na proizvodu.
„Volume”: šifra vrijednosti glasnoće koja se postavlja na proizvod. (0 –100)
Nak (Negativna potvrda)
Nak (Negativna potvrda)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Duljina
podataka
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
‚N’
0x11
„ERR”
Kontrolni
zbroj
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Duljina
podataka
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
‚N’
0x12
„ERR”
Kontrolni
zbroj
Kontrolni
zbroj
„ERR” : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila.
„ERR” : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila.
Upravljanje jačinom zvuka
Upravljanje izvorom ulaznog signala
Funkcija
Funkcija
• Glasnoću proizvoda moguće je prilagoditi pomoću računala.
• Izvor ulaznog signala na proizvodu može se promijeniti pomoću računala.
Pregled stanja jačine zvuka (Dohvati stanje jačine zvuka)
Pregled stanja izvora ulaznog signala (Dohvati status izvora ulaznog signala)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x12
ID
Duljina
podataka
Kontrolni zbroj
0
Postavljanje jačine zvuka (Postavi jačinu zvuka)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x12
ID
Duljina
podataka
Podaci
1
„Volume”
„Volume”: šifra vrijednosti glasnoće koja se postavlja na proizvod. (0 –100)
Kontrolni
zbroj
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x14
ID
Duljina
podataka
0
Kontrolni zbroj
24
Poglavlje 2. Postavljanje uređaja
Postavljanje izvora ulaznog signala (Postavi izvor ulaznog signala)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x14
ID
Duljina
podataka
Podaci
1
„Input Source”
Ack (Potvrda)
Kontrolni
zbroj
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Duljina
podataka
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
‚A’
0x14
„Input
Source”
„Input Source”: šifra izvora ulaznog signala koja se postavlja na proizvod.
„Input Source”: šifra izvora ulaznog signala koja se postavlja na proizvod.
0x14
PC
0x18
DVI
0x0C
Izvor ulaznog signala
0x08
Komponenta
0x20
MagicInfo
0x1F
DVI_video
0x30
RF(TV)
Upravljanje načinom rada zaslona
0x40
DTV
Funkcija
0x21
HDMI1
0x22
HDMI1_PC
0x23
HDMI2
0x24
HDMI2_PC
0x25
Ulaz prikaza
DVI_video, HDMI1_PC i HDMI2_PC ne mogu se koristiti s naredbom „Postavi”. Odgovaraju samo
na naredbe „Dohvati”.
• Ovaj model ne podržava sljedeće priključke: HDMI1, HDMI1_PC, HDMI2 i HDMI2_PC.
• Značajka MagicInfo dostupna je samo na modelima koji sadrže funkciju MagicInfo.
• Mogućnosti RF(TV) i DTV dostupne su samo na modelima koji sadrže TV.
Kontrolni
zbroj
Nak (Negativna potvrda)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Duljina
podataka
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
‚N’
0x14
„ERR”
Kontrolni
zbroj
„ERR” : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila.
• Način rada zaslona na monitoru moguće je promijeniti pomoću računala.
• Načinom rada zaslona ne može se upravljati ako je omogućena funkcija Video zid.
• Ova upravljačka funkcija može se koristiti samo na modelima koji uključuju TV.
Pregled stanja zaslona (Dohvati status načina rada zaslona)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x18
ID
Duljina
podataka
Kontrolni zbroj
0
Postavljanje veličine slike (Postavi veličinu slike)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x18
ID
Duljina
podataka
Podaci
1
„Screen Mode”
„Screen Mode”: šifra koja postavlja status proizvoda
Kontrolni
zbroj
25
Poglavlje 2. Postavljanje uređaja
Ack (Potvrda)
0x01
16 : 9
0x04
Zumiranje
0x31
Široko zumiranje
0x0B
4:3
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Duljina
podataka
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
Kontrolni
zbroj
3
‚A’
0x19
„Screen Size”
„Screen Size”: veličina zaslona proizvoda (raspon: 0 – 255, jedinica: inči)
Ack (Potvrda)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Duljina
podataka
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
‚A’
0x18
„Screen
Mode”
Kontrolni
zbroj
Nak (Negativna potvrda)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Duljina
podataka
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
‚N’
0x19
„ERR”
„Screen Mode”: šifra koja postavlja status proizvoda
„ERR” : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila.
Nak (Negativna potvrda)
Naredba za uključivanje/isključivanje slike u slici
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Duljina
podataka
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
‚N’
0x18
„ERR”
Kontrolni
zbroj
„ERR” : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila.
Funkcija
• Veličinu zaslona na proizvodu moguće je promijeniti pomoću računala.
Pregled veličine zaslona (Dohvati status veličine zaslona)
Naredba
0xAA
0x19
Funkcija
•
•
•
•
Način rada slike u slici (PIP) na proizvodu moguće je uključiti i isključiti pomoću računala.
Dostupno samo na modelima koji imaju funkciju slike u slici.
Načinom nije moguće upravljati ako je Video zid postavljen na Uključeno.
Ta funkcija nije dostupna u načinu rada MagicInfo.
Pregled uključenog/isključenog stanja slike u slici (Dohvati status Uključeno/
Isključeno za sliku u slici)
Upravljanje veličinom zaslona
Zaglavlje
Kontrolni
zbroj
ID
Duljina
podataka
0
Kontrolni zbroj
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x3C
ID
Duljina
podataka
0
Kontrolni zbroj
26
Poglavlje 2. Postavljanje uređaja
Postavljanje slike u slici na uključeno/isključeno (Postavi sliku u slici na Uključeno/
Isključeno)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x3C
ID
Duljina
podataka
Podaci
1
„PIP”
Kontrolni
zbroj
„PIP”: šifra za uključivanje i isključivanje načina rada slike u slici na proizvodu
• 1: Slika u slici uključena
• 0: Slika u slici isključena
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Duljina
podataka
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
‚A’
0x3C
„PIP”
Kontrolni
zbroj
0xAA
0xFF
ID
Duljina
podataka
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
‚N’
0x3C
„ERR”
Kontrolni
zbroj
„ERR” : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila.
Kontrola automatskog podešavanja (samo za PC i BNC)
Funkcija
• Automatsko podešavanje zaslona računala pomoću računala.
Pregled stanja automatskog podešavanja (Dohvati status automatskog podešavanja)
• Nema
0xAA
0x3D
ID
Duljina
podataka
Podaci
1
„Auto
Adjustment”
Kontrolni
zbroj
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Duljina
podataka
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
‚A’
0x3D
„Auto
Adjustment”
Kontrolni
zbroj
Nak (Negativna potvrda)
Nak (Negativna potvrda)
Naredba
Naredba
Ack (Potvrda)
„PIP”: šifra za uključivanje i isključivanje načina rada slike u slici na proizvodu
Zaglavlje
Zaglavlje
„Auto Adjustment”: 0x00 (uvijek)
Ack (Potvrda)
Zaglavlje
Postavljanje automatskog podešavanja (Postavi automatsko podešavanje)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Duljina
podataka
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
‚N’
0x3D
„ERR”
Kontrolni
zbroj
„ERR” : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila.
Kontrola načina rada s video zidom
Funkcija
• Način rada Video zid moguće je aktivirati na proizvodu putem računala.
• Ta je kontrola dostupna samo na proizvodu na kojem je omogućena postavka Video zid.
Pregled načina rada videozida (Dohvati način rada videozida)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x5C
ID
Duljina
podataka
0
Kontrolni zbroj
27
Poglavlje 2. Postavljanje uređaja
Sigurnosna blokada
Postavljanje video zida (Postavi način rada video zida)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x5C
ID
Duljina
podataka
Podaci
1
„Video Wall
Mode”
Kontrolni
zbroj
„Video Wall Mode”: šifra koja se koristi za aktiviranje načina rada video zida na proizvodu
• 1: Preko cijelog zaslona
• 0: Prirodno
Ack (Potvrda)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Duljina
podataka
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
‚A’
0x5C
„Video Wall
Mode”
Kontrolni
zbroj
„Video Wall Mode”: šifra koja se koristi za aktiviranje načina rada video zida na proizvodu
Nak (Negativna potvrda)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Duljina
podataka
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
‚N’
0x5C
„ERR”
„ERR” : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila.
Kontrolni
zbroj
Funkcija
• Računalo se može koristiti za uključivanje i isključivanje funkcije Sigurnosna blokada na
proizvodu.
• Ova komanda dostupna je neovisno o tome je li napajanje uključeno ili isključeno.
Pregled stanja sigurnosne blokade (Dohvati status sigurnosne blokade)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x5D
ID
Duljina
podataka
Kontrolni zbroj
0
Omogućavanje ili onemogućavanje sigurnosne blokade (Postavi sigurnosnu blokadu
na Omogućeno/Onemogućeno)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x5D
ID
Duljina
podataka
Podaci
1
„Safety Lock”
Kontrolni
zbroj
„Safety Lock”: šifra sigurnosne blokade koja se postavlja na proizvodu
• 1: Uključeno
• 0: Isključeno
Ack (Potvrda)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Duljina
podataka
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
‚A’
0x5D
„Safety Lock”
„Safety Lock”: šifra sigurnosne blokade koja se postavlja na proizvodu
Kontrolni
zbroj
28
Poglavlje 2. Postavljanje uređaja
Nak (Negativna potvrda)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
Nak (Negativna potvrda)
ID
Duljina
podataka
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
‚N’
0x5D
„ERR”
Kontrolni
zbroj
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Duljina
podataka
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
‚N’
0x84
„ERR”
„ERR” : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila.
„ERR” : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila.
Uključivanje video zida
Korisnička kontrola video zida
Funkcija
Funkcija
• Osobno računalo uključuje i isključuje Video zid proizvoda.
• Osobno računalo uključuje i isključuje funkciju video zida proizvoda.
Dohvaćanje statusa uključivanja/isključivanja videozida
Dohvaćanje statusa video zida
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x84
ID
Duljina
podataka
Kontrolni zbroj
0
Postavi video zid na Uključeno/Isključeno
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x84
ID
Duljina
podataka
Podaci
1
V.Wall_On
Kontrolni
zbroj
0xAA
0xFF
V.Wall_On : Kao i gore
0xAA
0x89
ID
Duljina
podataka
Kontrolni zbroj
0
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x89
ID
Duljina
podataka
Val1
Val2
Kontrolni
zbroj
2
Wall_Div
Wall_SNo
Wall_Div: kod razdjelnika video zida koji se dodjeljuje proizvodu
Model video zida 10 x 10
1
Ack (Potvrda)
Naredba
Naredba
Postavljanje video zida
V.Wall_On: kod video zida koji se dodjeljuje proizvodu
• 1: Videozid je UKLJUČEN
• 0: Videozid je ISKLJUČEN
Zaglavlje
Zaglavlje
Kontrolni
zbroj
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Isklj. 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
ID
Duljina
podataka
Ack /
Nak
r-CMD
3
‚A’
0x84
Val1
V.Wall_On
Kontrolni
zbroj
1
0x11
0x12
0x13
0x14
0x15
0x16
0x17
0x18
0x19 0x1A 0x1B 0x1C 0x1D 0x1E
0x1F
2
0x21
0x22 0x23 0x24 0x25 0x26
3
0x31
0x32 0x33 0x34 0x35 0x36 0x37 0x38 0x39 0x3A 0x3B 0x3C 0x3D 0x3E 0x3F
4
0x41
0x42 0x43 0x44 0x45 0x46 0x47 0x48 0x49 0x4A 0x4B 0x4C 0x4D 0x4E 0x4F
5
0x51
0x52 0x53 0x54 0x55 0x56 0x57 0x58 0x59 0x5A 0x5B 0x5C 0x5D 0x5E 0x5F
0x27 0x28 0x29 0x2A 0x2B 0x2C 0x2D 0x2E 0x2F
29
Poglavlje 2. Postavljanje uređaja
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
6
0x61
0x62 0x63 0x64 0x65 0x66 0x67 0x68 0x69 0x6A 0x6B 0x6C 0x6D 0x6E 0x6F
7
0x71
0x72
8
0x81 0x82 0x83 0x84 0x85 0x86 0x87 0x88 0x89 0x8A 0x8B 0x8C
NP
NP
NP
9
0x91
NP
NP
NP
NP
10
0xA1 0xA2 0xA3 0xA4 0xA5 0xA6 0xA7 0xA8 0xA9 0xAA
NP
NP
NP
NP
NP
11
0xB1 0xB2 0xB3 0xB4 0xB5 0xB6 0xB7 0xB8 0xB9
NP
NP
NP
NP
NP
NP
12
0xC1 0xC2 0xC3 0xC4 0xC5 0xC6 0xC7 0xC8
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
13
0xD1 0xD2 0xD3 0xD4 0xD5 0xD6 0xD7
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
14
0xE1 0xE2 0xE3 0xE4 0xE5 0xE6 0xE7
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
15
0xF1
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
0x73
0x74
0x75
0x76
0x77
0x78
0x79 0x7A 0x7B 0x7C 0x7D 0x7E
0x92 0x93 0x94 0x95 0x96 0x97 0x98 0x99 0x9A 0x9B
0xF2 0xF3 0xF4 0xF5 0xF6
NP
• Wall_SNo: Šifra proizvoda koja je dodijeljena proizvodu
Model video zida 10 x 10: (1 ~ 100)
Zadani broj
Podaci
1
0x01
2
0x02
...
...
99
0x63
100
0x64
Ack (Potvrda)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
NP
Duljina
podataka
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
Val2
3
‚A’
0x89
Wall_
Div
Wall_
SNo
Kontrolni
zbroj
Nak (Negativna potvrda)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Duljina
podataka
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
‚N’
0x89
„ERR”
„ERR” : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila.
Kontrolni
zbroj
30
Poglavlje 2. Postavljanje uređaja
Povezivanje računala
• Kabel za napajanje priključite tek nakon što ste priključili sve ostale kabele.
Prije priključivanja kabela za napajanje provjerite jeste li priključili uređaj izvora signala.
• Računalo se s proizvodom može povezati na više načina.
Odaberite način povezivanja koji odgovara vašem računalu.
• Dijelovi za povezivanje mogu se razlikovati kod različitih proizvoda.
Povezivanje pomoću DVI kabela (digitalna vrsta)
DVI / PC / MAGICINFO IN
HDMI
Izgled se može razlikovati ovisno o uređaju.
DVI priključak na proizvodu možete upotrijebiti kao HDMI priključak korištenjem DVI-HDMI
prilagodnika.
Povezivanje pomoću D-SUB kabela (analogna vrsta)
Izgled se može razlikovati ovisno o uređaju.
DVI / PC / MAGICINFO IN
AUDIO IN
DVI / PC / MAGICINFO IN
AUDIO IN
31
Poglavlje 2. Postavljanje uređaja
DVI priključak na proizvodu možete upotrijebiti kao D-SUB priključak korištenjem D-SUB DVIprilagodnika.
DVI / PC / MAGICINFO IN
Povezivanje pomoću HDMI-DVI kabela
Izgled se može razlikovati ovisno o uređaju.
Nakon priključivanja računala na uređaj s HDMI-DVI kabelom konfigurirajte postavke kao što je
prikazano u nastavku kako biste omogućili reprodukciju video i audio signala putem računala.
• Zvuk → postavite HDMI zvuk na PC(DVI)
• Slika → postavite način rada svih zaslona na Tekst u postavci Način prik. slike
• Sustav → Općenito → postavite HDMI akt. priključak na Isključeno
HDMI1, HDMI2
AUDIO IN
32
Poglavlje 2. Postavljanje uređaja
Povezivanje pomoću HDMI kabela
Izgled se može razlikovati ovisno o uređaju.
HDMI1, HDMI2
Povezivanje pomoću DP kabela
Izgled se može razlikovati ovisno o uređaju.
DP IN
Upozorenja prilikom korištenja DP-a
• Radi povećanja kapaciteta napajanja u stanju čekanja, kada je isključen ili u načinu rada za
uštedu energije, proizvod će prekinuti komunikaciju putem DP-a.
Ako se u načinu rada s dvama monitorima proizvod isključi ili uđe u način rada za uštedu
energije, promjene postavki monitora možda neće biti ažurirane. Kao rezultat, izlazna slika na
zaslonu možda neće biti pravilno prikazana.
Kad se pojavi taj problem, postavku Maks. ušteda energije postavite na Isključeno prije
korištenja proizvoda.
• Neke grafičke kartice koje nisu sukladne DP standardu mogu spriječiti prikaz zaslona s
podizanjem sustava Windows/BIOS-om kada proizvod radi u načinu za uštedu energije. U tom
slučaju prije uključivanja računala provjerite je li uključen proizvod.
• Ulaz prikaza (DP IN) na proizvodu i isporučeni DP kabel proizvedeni su sukladno standardu
VESA. Upotreba DP kabela koji ne zadovoljava standarde VESA može prouzročiti nepravilan
rad proizvoda. Samsung Electronics ne preuzima odgovornost za bilo kakve poteškoće u
slučaju upotrebe kabela koji nije u skladu sa VESA standardima.
Svakako upotrijebite DP kabel naveden u standardima VESA.
33
Poglavlje 2. Postavljanje uređaja
Povezivanje AV-a
• Kabel za napajanje priključite tek nakon što ste priključili sve ostale kabele.
Prije priključivanja kabela za napajanje provjerite jeste li priključili uređaj izvora signala.
• Videouređaj možete povezati s proizvodom pomoću kabela.
‒‒ Dijelovi za povezivanje mogu se razlikovati kod različitih proizvoda.
‒‒ Pritisnite gumb SOURCE na daljinskom upravljaču da biste promijenili izvor.
• Podržane razlučivosti uključuju 1080p (50/60 Hz), 720p (50/60 Hz), 480p i 576p.
HDMI1, HDMI2
Povezivanje pomoću HDMI-DVI kabela
Izgled se može razlikovati ovisno o uređaju.
AUDIO IN
DVI / PC / MAGICINFO IN
HDMI
• Ako je proizvod povezan s videouređajem pomoću HDMI-DVI kabela, zvuk neće biti
omogućen. Kako biste riješili ovaj problem, priključite dodatni audiokabel u priključke za zvuk
na proizvodu i videouređaju.
• Nakon priključivanja videouređaja na uređaj s HDMI-DVI kabelom konfigurirajte postavke
kao što je prikazano u nastavku kako biste omogućili reprodukciju video i audiosignala putem
videouređaja.
‒‒ Zvuk → postavite HDMI zvuk na AV(HDMI)
‒‒ Slika → postavite način rada svih zaslona na Videozapis/slika u postavci Način prik. slike
‒‒ Sustav → Općenito → postavite HDMI akt. priključak na Uključeno
34
Poglavlje 2. Postavljanje uređaja
Povezivanje pomoću HDMI kabela (do 1080p)
Izgled se može razlikovati ovisno o uređaju.
• Povežite digitalni uređaj pomoću HDMI kabela da biste postigli bolju kvalitetu slike i zvuka.
• HDMI kabel podržava digitalne video i audiosignale te ne zahtijeva audiokabel.
‒‒ Da biste proizvod povezali s digitalnim uređajem koji ne podržava HDMI izlaz, koristite
HDMI-DVI i audiokabele.
• Ako s proizvodom povežete vanjski uređaj koji koristi stariju verziju HDMI načina rada, slika
se možda neće normalno prikazivati (ili se neće prikazivati uopće) ili se neće čuti zvuk. Ako se
pojavi takav problem, pitajte proizvođača vanjskog uređaja koja se HDMI verzija koristi te ako
se koristi zastarjela verzija, zatražite nadogradnju.
• Svakako upotrijebite HDMI kabel debljine 14 mm ili manje.
• Svakako kupite certificirani HDMI kabel. U suprotnom se slika možda neće prikazati ili će se
pojaviti pogreška veze.
• Preporučujemo korištenje osnovnog HDMI kabela visoke brzine ili kabela s funkcijom
etherneta.
Ovaj proizvod ne podržava funkciju etherneta putem HDMI-ja.
HDMI1, HDMI2
Povezivanje audio sustava
• Izgled se može razlikovati ovisno o uređaju.
• Dijelovi za povezivanje mogu se razlikovati kod različitih proizvoda.
AUDIO OUT
35
Poglavlje 2. Postavljanje uređaja
LAN povezivanje
• Izgled se može razlikovati ovisno o uređaju.
• Dijelovi za povezivanje mogu se razlikovati kod različitih proizvoda.
Za vezu koristite kabel kategorije 7 (vrste STP*).
• *Oklopljene upredene parice.
Uredi
SOURCE
→ Izvor →

→ Uredi →
Uredite naziv i vrstu uređaja povezanog vanjskog uređaja.
• Popis može obuhvaćati sljedeće uređaje koji su izvor signala. Uređaji koji su izvor signala na
popisu razlikuju se ovisno o odabranom izvoru.
HDMI1 / HDMI2 / Ulaz prikaza / DVI / Dekoder kabelskog signala / Igraća konzola / PC /
Blu-ray reproduktor
• Ne možete uređivati sljedeće izvore.
MagicInfo S / URL pokretač / Web-preglednik / Screen Mirroring / MagicInfo / PC
Informacije
RJ45
INFO
Na raspolaganju vam je prikaz detaljnih informacija o odabranom vanjskom uređaju.
Odabir izvora
Izvor
SOURCE
→ Izvor
Izvor vam omogućuje odabir raznih izvora i promjenu naziva uređaja izvora.
Možete prikazati zaslon uređaja koji je izvor signala i koji je povezan s proizvodom. Odaberite
izvor signala s popisa izvora kako biste prikazali zaslon odabranog izvora signala.
• Izvor ulaznog signala moguće je promijeniti pomoću gumba SOURCE na daljinskom upravljaču.
• Ako je odabran pogrešan izvor signala za uređaj koji je izvor signala i na koji želite prijeći,
zaslon možda neće ispravno prikazivati sadržaj.
36
Poglavlje 3. Računalni softver (Multiple Display Control)
Računalni softver (Multiple Display Control)
MDC (Multiple Display Control) je aplikacija koja omogućuje jednostavno i istodobno
upravljanje većim brojem uređaja za prikaz putem računala.
Informacije o korištenju MDC programa potražite u datotekama pomoći nakon instalacije
programa. MDC program dostupan je na web-stranici.
Instaliranje/deinstaliranje
Instaliranje
•
1
2
3
Na instalaciju programa MDC može utjecati grafička kartica, matična ploča i stanje mreže.
Pritisnite program za instalaciju aplikacije MDC Unified.
Odaberite jezik za instalaciju. Zatim pritisnite „OK”.
Kad se pojavi zaslon „Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified”, pritisnite
„Next”.
4 U prikazanom prozoru „License Agreement” odaberite „I accept the terms in the license
agreement” i pritisnite „Next”.
5 U prikazanom prozoru „Customer Information” popunite sva polja za informacije i pritisnite
„Next”.
6 U prikazanom prozoru „Destination Folder” odaberite put direktorija u koji želite instalirati
program i pritisnite „Next”.
‒‒ Ako put direktorija nije naveden, program će se instalirati na zadanom putu direktorija.
7 U prikazanom prozoru „Ready to Install the Program” provjerite put direktorija u koji želite
instalirati program i pritisnite „Install”.
8 Prikazat će se napredak instalacije.
9 Pritisnite „Finish” u prikazanom prozoru „InstallShield Wizard Complete”.
‒‒ Odaberite „Launch MDC Unified” i pritisnite „Finish” da biste odmah pokrenuli program
MDC.
10Nakon instalacije na radnoj će se površini stvoriti ikona prečaca za MDC Unified.
‒‒ Ikona za pokretanje programa MDC možda se neće prikazati, ovisno o računalnom sustavu
ili specifikacijama proizvoda.
‒‒ Ako se ne pojavi ikona za pokretanje programa, pritisnite F5.
Deinstaliranje
1
2
3
4
Idite na Upravljačka ploča.
U odjeljku Programi pritisnite Deinstaliranje programa.
Na popisu odaberite MDC Unified.
Pritisnite Deinstaliranje/Promjena.
Put i naziv izbornika mogu se razlikovati ovisno o operacijskom sustavu.
37
Poglavlje 3. Računalni softver (Multiple Display Control)
Povezivanje
Upotreba ethernet kabela
Upišite IP primarnog uređaja za prikaz i povežite uređaj s računalom. Uređaji za prikaz mogu se
međusobno povezati LAN kabelom.
Upotreba RS232C kabela
Povezivanje pomoću izravnog LAN kabela
Izgled se može razlikovati ovisno o uređaju.
Serijski kabel RS232C mora biti priključen u serijske priključke na računalu i monitoru.
Izgled se može razlikovati ovisno o uređaju.
Pomoću priključka RJ45 na proizvodu i LAN priključaka na HUB-u moguće je povezati više
proizvoda.
RS232C IN
Monitor 1
RS232C IN RS232C OUT
RS232C OUT
RS232C IN
Računalo
Monitor 2
RJ45
HUB
Monitor 1
Računalo
Monitor 2
38
Poglavlje 3. Računalni softver (Multiple Display Control)
Povezivanje pomoću unakrsnog LAN kabela
Izgled se može razlikovati ovisno o uređaju.
Pomoću priključka RS232C IN / OUT na proizvodu moguće je povezati više proizvoda.
RS232C IN
Monitor 1
RS232C OUT
RJ45
RS232C OUT
RS232C IN
Monitor 2
Računalo
39
Poglavlje 4. Početni zaslon
Početni zaslon
Br.
Opis
2
Reproducirajte sadržaj, predloške i rasporede konfigurirane na poslužitelju.
• Na zaslonu Player možete pogledati je li poslužitelj povezan (odobrenje).
Da biste pogledali je li poslužitelj povezan kada je opcija Mrežni kanal
pokrenuta, pritisnite INFO na daljinskom upravljaču.
1 Odaberite Mrežni kanal na zaslonu Player. Poruka Nema kanala prikazuje
se ako u stavci Mrežni kanal nije registriran nijedan kanal.
2 Pokrenut će se Mrežni kanal.
3
Reproducirajte sadržaj pohranjen na poslužitelju.
4
Reproducirajte predložak pohranjen u unutarnjoj memoriji.
5
Odaberite vrstu sadržaja kao kriterij za pretraživanje željenog popisa sadržaja.
6
Postavite druge opcije za Player.
Player
HOME
→ Player →
Reproducirajte različite sadržaje poput kanala s dodijeljenim rasporedima, predložaka ili
datoteka.
• Da biste koristili značajku Player, postavite Reproduciraj putem na MagicInfo u opciji
Sustav.
• Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Player
Unutarnja memorija
Upotrij.
199.33 MB
1
Filtriraj po: Svi
5
Nema kanala.
2
Mrežni kanal
3
Mrežna datoteka
4
Moji predlošci
Br.
Opis
1
Odaberite između unutarnje ili vanjske memorije.
6
Dostupno
4.26 GB(95%)
Opcije
Prikaz sadržaja
1 Odaberite unutarnju ili vanjsku memoriju. Prikazuju se datoteke spremljene u odabranoj
memoriji.
2 Odaberite željenu datoteku. Sadržaj se prikazuje na zaslonu.
(Dodatne informacije o kompatibilnim datotečnim oblicima potražite u odjeljku „Datotečni
oblici kompatibilni sa značajkom Player“.)
40
Poglavlje 4. Početni zaslon
Kada je sadržaj pokrenut
Izbornik
Opis
Kontrolni gumbi na daljinskom upravljaču
Pozadinska glazba
Gumbe na daljinskom upravljaču možete upotrebljavati za reprodukciju, pauziranje ili listanje
između sadržaja na popisu za reprodukciju.
Postavite pozadinsku glazbu za reprodukciju dok je pokrenut
sadržaj.
Poništi
Poništite pozadinsku glazbu.
Gumb
Funkcija
Pauza
Pauzirajte pozadinsku glazbu.
TOOLS
Otvara traku izbornika.
Pregled
Reproducirajte prethodnu pozadinsku glazbu na popisu.
INFO
Prikazuje informacije o sadržaju.
Sljedeće
Reproducirajte sljedeću pozadinsku glazbu na popisu.

Prelazi na sljedeću datoteku ili stranicu.

Prelazi na prethodnu datoteku ili stranicu.
/
/
Reproducira ili pauzira dijaprojekciju ili videosadržaj.
Prestaje prikazivati sadržaj i ide na zaslon Player.
Premotava videosadržaj unatrag.
Premotava videosadržaj unaprijed.
content will not play,Dostupni izbornici
Pritisnite gumb TOOLS na daljinskom upravljaču tijekom reprodukcije sadržaja da biste
konfigurirali postavke.
Izbornik
Opis
Pop. skl.
Pregledajte popis stavki sadržaja koje se trenutačno
reproduciraju.
Način prik. slike
Prilagođava postavke zaslona za sadržaj koji se trenutno
reproducira.
Opcije zvuka
Prilagođava postavke zvuka za sadržaj koji se trenutno
reproducira.
Ponovi
Postavite način ponavljanja.
Poništi, Pauza, Pregled, Sljedeće pojavljuju se samo kad je postavljena pozadinska glazba.
Datotečni oblici kompatibilni sa značajkom Player
• Podržani datotečni sustavi obuhvaćaju FAT32 i NTFS.
• Nije moguća reprodukcija datoteka s okomitom i vodoravnom razlučivošću većom od
maksimalne.
• Provjerite okomitu i vodoravnu razlučivost datoteke.
• Provjerite podržane vrste i verzije videokodeka i audiokodeka.
• Provjerite podržane verzije datoteka.
‒‒ Zadnja podržana verzija programa PowerPoint je 97 – 2007.
• Prepoznaje se samo zadnji povezani USB uređaj.
Više okvira mrežnog rasporeda
Ograničenja reprodukcije
• Istovremeno je moguće reproducirati najviše dvije videodatoteke (Video).
• U portretnoj je reprodukciji moguće istovremeno reproducirati samo jednu videodatoteku.
• Kada se radi o datotekama sustava Offic (PPT i Word datotekama) i PDF datotekama, u
svakom je danom trenutku podržana samo jedna vrsta.
• LFD (.lfd) datoteke nisu podržane.
Ograničenja izlaza zvuka
• Nije moguće koristiti više od jednog izlaza zvuka.
Poglavlje 4. Početni zaslon
• Prioritet reprodukcije: mrežni BGM > lokalni BGM > videodatoteka u glavnom okviru koji
odabere korisnik
‒‒ Mrežni BGM: postavke je moguće konfigurirati u 1. koraku prilikom stvaranja rasporeda
poslužitelja.
‒‒ Lokalni BGM: postavke BGM-a moguće je konfigurirati pomoću alata koji se prikažu kada
se pritisne gumb TOOLS tijekom reprodukcije u načinu rada Player.
‒‒ Glavni okvir koji je odabrao korisnik: postavke glavnog okvira moguće je konfigurirati u 2.
koraku prilikom stvaranja rasporeda poslužitelja.
Datoteka predložaka i LFD (.lfd) datoteke
Ograničenja
• Provjerite postoji li distribuirana mapa (sadržaj / rasporedi) u Unutarnja / USB memoriji.
Ograničenja reprodukcije
• Moguće je reproducirati najviše dvije videodatoteke (Video).
• Kada se radi o datotekama sustava Offic (PPT i Word datotekama) i PDF datotekama, u
svakom je danom trenutku podržana samo jedna vrsta.
• Na jednom zaslonu videozida nije moguće istodobno reproducirati više videozapisa (Video).
Ograničenja izlaza zvuka
• Nije moguće koristiti više od jednog izlaza zvuka.
• Prioritet reprodukcije: mrežni BGM > lokalni BGM > videodatoteka u glavnom okviru koji
odabere korisnik
41
42
Poglavlje 4. Početni zaslon
Sadržaj
Datotečni nastavak
Spremnik
Videokodek
Razlučivost
Broj prikazanih slika
(fps)
Brzina prijenosa (Mb/s)
Audiokodek
*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.mov
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx
AVI
H.264 BP/MP/HP
4096x2160
4096X2160: 24
40
AC3
MKV
ASF
3840X2160: 30
LPCM
60
MP4
HEVC (H.265 - Main,
Main10, Main4:2:2 10)
3GP
Motion JPEG
30
80
60
20
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS
SVAF
MVC
80
ADPCM(IMA, MS)
AAC
1920x1080
DivX 3.11 / DivX 4 / DivX 5
/ DivX 6
HE-AAC
WMA
DD+
MPEG(MP3)
DTS (Core , LBR)
MPEG4 SP/ASP
G.711(A-Law, μ-Law)
Window Media Video v9
(VC1)
MPEG2
MPEG1
Microsoft MPEG-4 v1,
v2, v3
30
20
Window Media Video
v7(WMV1), v8(WMV2)
H 263 Sorrenson
VP6
*.webm
WebM
VP8
1920x1080
90
20
VP9
4096x2160
4096X2160: 24
20
Vorbis
3840X2160: 30
*.rmvb
RMVB
RV8/9/10 (RV30/40)
1920x1080
60
20
RealAudio 6
43
Poglavlje 4. Početni zaslon
Video
Audio
• 3D videozapisi nisu podržani.
• Sadržaji razlučivosti veće od razlučivosti navedene u gornjoj tablici nisu podržani.
• Videosadržaji s brzinom prijenosa ili brojem prikazanih slika većima od onih navedenih u
gornjoj tablici mogu prouzročiti isprekidanu reprodukciju videozapisa.
• Videosadržaj se ne reproducira ili se ne reproducira ispravno ako u sadržaju ili spremniku
postoji pogreška.
• Neki USB uređaji/digitalne kamere možda nisu kompatibilni s reproduktorom.
• Podržava signal do H.264, razina 4.1
• Formati H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 i AVCHD nisu podržani.
• Za sve videokodeke izuzev VP8, VP6:
‒‒ Uz razlučivost nižu od 1280 x 720: maks. 60 okvira
‒‒ Uz razlučivost veću od 1280 x 720: maks. 30 okvira
• Nije podržan standard GMC 2 ili noviji.
• Podržava samo BD MVC Spec.
• Samo jedna videodatoteka može se u tom trenutku reproducirati ako videozapisi na monitoru
koriste nekompatibilne kodeke ili je razlučivost 1080 x 1920.
• Audiosadržaji s brzinom prijenosa ili brojem prikazanih slika većima od onih navedenih u
gornjoj tablici mogu prouzročiti isprekidanu reprodukciju audiozapisa.
• Audiosadržaj se ne reproducira ili se ne reproducira ispravno ako u sadržaju ili spremniku
postoji pogreška.
• Neki USB uređaji/digitalne kamere možda nisu kompatibilni s reproduktorom.
• Podržava do WMA 10 Pro od 5.1 kanala. WMA zvuk bez gubitaka nije podržan.
• Nisu podržani QCELP, AMR NB/WB.
• Kada se reproducira jedna videodatoteka, način rada Neprimjetno nije podržan u sljedećim
slučajevima:
‒‒ Nekompatibilni kodek (MVC, VP3, MJPEG) w Nekompatibilni kodek
‒‒ Nekompatibilni kodek  Kompatibilni kodek
‒‒ Razlučivost se razlikuje od razlučivosti monitora
‒‒ Frekvencija se razlikuje od frekvencije monitora
Slika
• Kompatibilan oblik datoteka slika: JPEG, PNG, BMP
‒‒ Datoteke u formatu BMP veličine 32, 24 i 8 bita su podržane.
• Podržana maksimalna razlučivost: 4096 x 4096
• Podržana najveća veličina datoteke: 20 MB
• Podržani efekti na slikama: 9 efekta (Nestaj. 1, Nestaj. 2, Zavjesa, Spiralno, Šah. ploča,
Linearno, Stepenice, Obriši, Nasumično)
Power Point
• Kompatibilni oblici datoteka dokumenata
‒‒ Nastavak: ppt, pptx
‒‒ Verzija: Office 97 – Office 2007
44
Poglavlje 4. Početni zaslon
• Funkcije koje nisu podržane
‒‒ Animirani efekti
‒‒ 3D likovi (koji će se prikazivati u 2D tehnici)
‒‒ Zaglavlje i podnožje (neke podstavke nisu podržane)
‒‒ Word Art
‒‒ Poravnaj
∙∙ Moguća je pogreška pri poravnanju grupe.
‒‒ Office 2007
∙∙ SmartArt nije u potpunosti podržan. Podržano je 97 od 115 podstavki.
‒‒ Umetanje objekata
‒‒ Znakovi s pola širine
‒‒ Razmak između slova
‒‒ Grafikoni
‒‒ Okomiti tekst
∙∙ Neke podstavke nisu podržane
‒‒ Bilješke na slajdovima i brošure
PDF
• Kompatibilni oblici datoteka dokumenata
‒‒ Nastavak: pdf
• Funkcije koje nisu podržane
‒‒ Sadržaj manji od jednog piksela nije podržan zbog problema sa smanjenjem performansi.
‒‒ Sadržaji s maskiranim i popločenim slikama nisu podržani.
‒‒ Sadržaji s rotiranim tekstom nisu podržani.
‒‒ Efekti s 3D sjenom nisu podržani.
‒‒ Neki znakovi nisu podržani (posebni znakovi mogu biti oštećeni)
WORD
• Kompatibilni oblici datoteka dokumenata
‒‒ Nastavak: .doc, .docx
‒‒ Verzija: Office 97 – Office 2007
• Funkcije koje nisu podržane
‒‒ Efekt pozadine stranice
‒‒ Neki stilovi odlomaka
‒‒ Word Art
‒‒ Poravnaj
∙∙ Moguća je pogreška pri poravnanju grupe
‒‒ 3D likovi (koji će se prikazivati u 2D tehnici)
‒‒ Office 2007
∙∙ SmartArt nije u potpunosti podržan. Podržano je 97 od 115 podstavki.
‒‒ Grafikoni
‒‒ Znakovi s pola širine
‒‒ Razmak između slova
‒‒ Okomiti tekst
∙∙ Neke podstavke nisu podržane
‒‒ Bilješke na slajdovima i brošure
Datoteke predložaka
• Stvaranje/uređivanje/reprodukcija dostupni su samo u alatu Predložak.
LFD
• Podržano na kanalima Mrežni kanal i Lokalni kanal
• Kompatibilni oblici datoteka dokumenata
‒‒ Nastavak: .lfd
45
Poglavlje 4. Početni zaslon
Raspored
HOME
URL pokretač
→ Raspored →
HOME
Raspored reprodukcije sadržaja možete provjeriti na poslužitelju, uvezen iz uređaja za vanjsku
pohranu ili na mobilnom uređaju.
Raspored
Povezano
1
Mreža
Ned
Pon
Uto
Sri
Čet
Pet
→ URL pokretač →
Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Više detalja o korištenju značajke URL pokretač možete dobiti od zastupnika kod kojeg ste kupili
proizvod.
• Da biste koristili značajku URL pokretač, postavite Reproduciraj putem na URL pokretač u
opciji Sustav.
Sub
am
URL Postavke pokretača
2
Informacije
3
Čit. dan
pm
Čit. dan
Čit. dan
Čit. dan
Čit. dan
Mjesto:
Unutarnja memorija
Datum:
06-07-2016 ~
12-31-2999
Ponovi:
Dnevno
Vrijeme:
Čit. dan
am
Br.
Opis
1
Odaberite između poslužitelja i vanjske memorije.
2
Prikažite tjedni raspored reprodukcije sadržaja.
Odaberite da biste prikazali detaljne informacije o svakom događaju.
3
Pogledajte minijaturu i kratke informacije o sadržaju.
HOME
→ URL Postavke pokretača →
URL Postavke pokretača omogućuje vam da instalirate/deinstalirate web aplikacije,
konfigurirate Postavka isteka vremena i postavite Nač. rada za programere.
•
•
•
•
•
Instaliraj aplikaciju na webu: instalirajte web-aplikaciju unosom adrese.
Instaliraj s USB uređaja: instalirajte web-aplikaciju s USB uređaja za pohranu.
Deinstal.: uklonite instaliranu web-aplikaciju..
Postavka isteka vremena: postavite razdoblje isteka vremena za spajanje na URL.
Nač. rada za programere: odaberite da biste postavili način rada za programere.
Kloniranje proizvoda
HOME
→ Kloniranje proizvoda →
Izvezite postavke s proizvoda na vanjski uređaj za pohranjivanje. Također možete uvesti
postavke s vanjskog uređaja za pohranjivanje.
Ta je mogućnost korisna ako iste postavke dodjeljujete na nekoliko proizvoda.
Kada dvojna datoteka nije pronađena na vanjskom uređaju za
pohranjivanje
1 Povežite vanjski uređaj za pohranjivanje i zatim pokrenite funkciju Kloniranje proizvoda.
46
Poglavlje 4. Početni zaslon
2 Prikazuje se poruka Na vanjskom uređaju za pohranu nije pronađena klonirana datoteka.
Želite li izvesti postavke ovog uređaja u vanjski uređaj za pohranu?.
3 Odaberite Izvezi za izvoz postavki.
Kada je dvojna datoteka pronađena na vanjskom uređaju za
pohranjivanje
1 Povežite vanjski uređaj za pohranjivanje i zatim pokrenite funkciju Kloniranje proizvoda.
2 Prikazuje se poruka Pronađena je kopirana datoteka. Odaberite opciju..
3 Odaberite Kloniraj s vanjskog uređaja za pohranu ili Kloniraj na vanjski uređaj za pohranu.
‒‒ Kloniraj s vanjskog uređaja za pohranu: kopirajte postavke spremljene na vanjskom
uređaju za pohranjivanje na proizvod.
‒‒ Kloniraj na vanjski uređaj za pohranu: kopirajte postavke s proizvoda na vanjski uređaj za
pohranjivanje.
Po dovršetku konfiguracije proizvod se automatski ponovno pokreće.
Postavke za ID
HOME
→ Postavke za ID →
Dodijelite ID broj uređaju.
ID uređaja
Da biste omogućili prijem ulaznog signala unesite ID broj proizvoda povezanog s ulaznim
kabelom. (Raspon: 0 – 224)
• Pritisnite ▲/▼ da biste odabrali broj, a zatim pritisnite
.
• Unesite željeni broj pomoću gumba s brojevima na daljinskom upravljaču.
Auto. post. ID-a uređaja
Ova značajka automatski dodjeljuje identifikacijski broj uređaju koji je priključen putem kabela
RS232C.
Kada je više uređaja povezano, omogućite značajku na prvom ili zadnjem uređaju.
Kabel za povez. PC-a
Odaberite način povezivanja s MDC-om radi primanja MDC signala.
• RS232C kabel
Komunicirajte s MDC-om putem stereokabela RS232C.
• RJ-45 (LAN)/Wi-Fi mreža
Komunicirajte s MDC-om putem stereokabela RJ45 ili Wi-Fi mreže.
47
Poglavlje 4. Početni zaslon
Video zid
HOME
→ Video zid →
Dodijelite ID broj uređaju.
Prilagodite izgled većeg broja zaslona koji su povezani da biste stvorili videozid.
Uz to možete prikazati dio cijele slike ili ponoviti istu sliku na svakom od više povezanih zaslona.
Informacije o prikazu više slika potražite u pomoći za program MDC i korisničkom priručniku za
MagicInfo. Neki modeli možda ne podržavaju funkciju MagicInfo.
• Svi prikazi: odredite položaj zaslona za sve zaslone. Time ne trebate postaviti videozid za
pojedinačne zaslone.
• Trenutačni prikazi: odredite položaj samo prvog zaslona.
Položaj zaslona omogućava dijeljenje zaslona na najviše 16 prikaza (15 x 15). Najveći broj prikaza
koji se može podijeliti kada su proizvodi povezani putem DP Loopout je također 16.
• Opcija Položaj zaslona omogućena je samo kad je značajka Video zid postavljena na
Uključeno.
• Da biste koristili funkciju, provjerite je li konfigurirana stavka Vodoravno x Okomito.
Video zid
Format
Možete aktivirati ili deaktivirati značajku Video zid.
Odaberite način prikaza slika na zaslonu videozida.
• Preko cijelog zaslona: prikaz slika preko cijelog zaslona bez margina.
• Prirodno: prikaz slika u izvornim proporcijama bez povećavanja ili smanjivanja veličine.
Da biste organizirali videozid, odaberite Uključeno.
Vodoravno x Okomito
Ova značajka automatski dijeli zaslon videozida prema konfiguraciji njegove matrice.
Unesite matricu videozida.
Zaslon videozida dijeli se prema konfiguriranoj matrici. Broj okomitih ili vodoravnih uređaja za
prikaz može biti u rasponu od 1 do 15.
Zaslon videozida može se podijeliti na najviše 16 zaslona.
Opcija Vodoravno x Okomito omogućena je samo kad je značajka Video zid postavljena na
Uključeno.
Položaj zaslona
Da biste promijenili podijeljene zaslone, prilagodite broj za svaki proizvod na matrici putem
značajke Položaj zaslona.
Odabirom značajke Položaj zaslona prikazat će se matrica videozida s brojevima dodijeljenima
proizvodima koji čine videozid.
Koristite navigacijske gumbe na daljinskom upravljaču da biste promijenili proizvode i dodijelili
im druge brojeve. Pritisnite gumb
.
Opcija Format omogućena je samo kad je značajka Video zid postavljena na Uključeno.
Status mreže
HOME
→ Status mreže →
Provjerite trenutačni status mreže i internetsku vezu.
48
Poglavlje 4. Početni zaslon
Način prik. slike
HOME
→ Način prik. slike →
Odaberite način rada slike (Način prik. slike) koji odgovara okolini u kojoj će se proizvod
koristiti.
Način Videozapis/slika poboljšava kvalitetu slike videouređaja. Način Tekst poboljšava
kvalitetu slike računala.
• Trgovina i trgov. centar
Prikladan za trgovačke centre.
‒‒ Odaberite Videozapis/slika ili Tekst, ovisno o načinu prikaza slike.
• Ured i škola
Prikladan za urede i škole.
‒‒ Odaberite Videozapis/slika ili Tekst, ovisno o načinu prikaza slike.
• Terminal i stanica
Prikladan za autobusne kolodvore i željezničke stanice.
‒‒ Odaberite Videozapis/slika ili Tekst, ovisno o načinu prikaza slike.
• Video zid
Prikladan za prostore u kojima se koriste zasloni videozida.
‒‒ Odaberite Videozapis/slika ili Tekst, ovisno o načinu prikaza slike.
• Kalibriran
u tom se načinu rada primjenjuju postavke svjetline, boje i gama-vrijednosti prilagođene
pomoću programa za kalibraciju boja Samsung Color Expert.
‒‒ Da biste pravilno primijenili način rada Kalibriran, provjerite jeste li konfigurirali postavke
kvalitete slike, primjerice svjetlinu, boju i gama-vrijednosti pomoću programa za
kalibraciju boja Samsung Color Expert.
‒‒ Da biste preuzeli program Samsung Color Expert, posjetite web-mjesto www.samsung.
com/displaysolutions.
Mjer. vr. za uk./isk.
HOME
→ Mjer. vr. za uk./isk. →
Morate podesiti Sat za upotrebu ove značajke.
Uklj. br. vremena
Postavite Uklj. br. vremena tako da se proizvod automatski uključuje u željeno vrijeme i na
željeni dan.
Napajanje se uključuje uz navedenu glasnoću ili izvor ulaznog signala.
Postavite mjerač vremena za uključivanje tako da odaberete jednu od sedam mogućnosti.
Najprije postavite trenutno vrijeme. (Uklj. br. vrem. 1 ~ Uklj. br. vrem. 7)
• Postavljanje: Odaberite Isključeno, Jednom, Svaki dan, Pon~Pet, Pon~Sub, Sub~Ned ili
Ručni.
Ako odaberete Ručni, možete odabrati dane na koje želite da Uklj. br. vremena uključi
proizvod.
‒‒ Kvačica označava dane koje ste odabrali.
• Vrijeme: postavite sat i minute. Koristite numeričke gumbe ili gumbe ▲/▼ za unos brojeva.
Koristite gumbe ◀/▶ da biste promijenili polja za unos.
• Glasnoća: postavite željenu razinu glasnoće. Promijenite razinu glasnoće pomoću gumba sa
strelicama gore i dolje.
• Izvor: odaberite željeni izvor ulaznog signala.
• Sadržaj: odaberite određeni sadržaj u unutarnjoj ili vanjskoj memoriji.
Opcija Sadržaj dostupna je samo kad je izvor postavljen na Unutarnja/USB.
49
Poglavlje 4. Početni zaslon
• Ako na USB uređaju nema glazbene datoteke ili ako ne odaberete mapu koja sadrži
glazbenu datoteku, funkcija mjerača vremena neće ispravno funkcionirati.
• Ako na USB uređaju postoji samo jedna slikovna datoteka, Dijaprojekcija se neće
reproducirati.
• Ako je naziv mape predug, mapu nije moguće odabrati. Prepoznatljivo je do 255 znakova.
• Preporučujemo da uz Uklj. br. vremena koristite USB memorijski pogon i čitač više
kartica.
• Funkcija Uklj. br. vremena možda neće funkcionirati s USB uređajima koji sadrže
ugrađenu bateriju, MP3 reproduktorima ili PMP-ovima nekih proizvođača jer proizvodu
treba previše vremena da prepozna te uređaje.
Isklj. br. vremena
Postavite mjerač vremena za isključivanje (Isklj. br. vremena) tako da odaberete jednu od
sedam mogućnosti. (Isklj. br. vrem. 1 ~ Isklj. br. vrem. 7)
• Postavljanje: Odaberite Isključeno, Jednom, Svaki dan, Pon~Pet, Pon~Sub, Sub~Ned ili
Ručni.
Ako odaberete Ručni, možete odabrati dane na koje želite da Isklj. br. vremena isključi
proizvod.
‒‒ Kvačica označava dane koje ste odabrali.
• Vrijeme: postavite sat i minute. Koristite numeričke gumbe ili gumbe ▲/▼ za unos brojeva.
Koristite gumbe ◀/▶ da biste promijenili polja za unos.
Prekidač
HOME
→ Prekidač →
Unesite tekst dok se prikazuju videozapis ili slika i prikažite tekst na zaslonu.
•
•
•
•
•
•
•
Isključeno / Uključeno
Poruka: unesite poruku koja će se prikazati na zaslonu.
Vrijeme: postavite Vrijeme početka i Vrijeme završetka da bi se prikazala opcija Poruka.
Opcija fonta: postavite opcije fonta za poruku.
Pozicija: odaberite usmjerenje za prikaz opcije Poruka.
Pomicanje: odredite Smjer i Brzina za prikazivanje poruke.
Pretpregled: pregledajte konfigurirane postavke opisa.
50
Poglavlje 4. Početni zaslon
Odobravanje povezanog uređaja s poslužitelja
Prije odobrenja uređaja konfigurirajte Postavke mreže posluž..
4 Odaberite Unapproved s podizbornika.
5 Odaberite uređaj s popisa i pritisnite gumb Approve.
1 Pristupite poslužitelju koji ste dodijelili svom uređaju.
2 Upišite ID i lozinku za prijavu.
3 Odaberite Device na bočnoj traci izbornika.
6 Upišite informacije potrebne za odobrenje uređaja.
‒‒ Device Name: unesite naziv uređaja.
‒‒ Device Group: odaberite da biste naveli grupu.
‒‒ Location: upišite trenutnu lokaciju uređaja.
‒‒ Expired: postavite datum isteka za odobrenje uređaja. Ako ne želite postaviti datum isteka,
odaberite Never expired.
‒‒ Pritisnite gumb INFO na daljinskom upravljaču kada je mrežni raspored pokrenut da biste
pogledali detalje o rasporedu. Pogledajte ID uređaja u detaljima i provjerite je li odabran
ispravan uređaj.
51
Poglavlje 4. Početni zaslon
Postavljanje trenutnog vremena
Raspored se možda neće pokrenuti ako se vrijeme postavljeno na uređaju razlikuje od
trenutnog vremena poslužitelja.
7 Odaberite izbornik All da biste provjerili je li uređaj registriran.
8 Kada poslužitelj odobri uređaj, raspored registriran u odabranoj grupi preuzet će se na
uređaj. Raspored će se pokrenuti nakon preuzimanja.
• Dodatne detalje o načinu konfiguracije rasporeda potražite u „Korisničkom priručniku za
poslužitelj MagicInfo".
• Ako se uređaj izbriše s popisa uređaja koje poslužitelj odobrava, uređaj će se ponovno
pokrenuti radi ponovnog postavljanja postavki.
1
2
3
4
Odaberite Device na bočnoj traci izbornika.
Odaberite svoj uređaj.
Odaberite Edit  Setup.
Odaberite Time Zone.
‒‒ Pri prvom povezivanju s poslužiteljem vrijeme na proizvodu postavlja se prema GMT
vremenu regije u kojoj je poslužitelj instaliran.
‒‒ Vrijeme na proizvodu možete promijeniti s poslužitelja.
‒‒ Ako isključite proizvod i ponovno ga uključite, postavka vremena na proizvodu vratit će se
na posljednje vrijeme postavljeno s poslužitelja.
• Dodatne detalje o upravljanju vremenom (zakazivanje, upravljanje praznicima itd.)
potražite u „Korisničkom priručniku za poslužitelj MagicInfo".
52
Poglavlje 5. Izbornik
Izbornik
Prilagodba zaslona
Slika ▼
2.
3.
Opis
Način prik. slike
Trgovina i trgov. centar / Ured i škola
/ Terminal i stanica / Video zid /
Kalibriran
Odaberite način rada slike (Način prik. slike) koji odgovara okolini u kojoj će se proizvod koristiti.
Poz. osvjet. / Kontrast / Svjetlina /
Oštrina / Boja / Nijansa (G/R)
Proizvod nudi nekoliko mogućnosti prilagodbe kvalitete slike.
Temperatura boja
Način Videozapis/slika poboljšava kvalitetu slike videouređaja. Način Tekst poboljšava kvalitetu slike računala.
• Kalibriran
U tom se načinu rada primjenjuju postavke svjetline, boje i gama-vrijednosti prilagođene pomoću programa za kalibraciju boja
Samsung Color Expert.
‒‒ Da biste pravilno primijenili način rada Kalibriran, provjerite jeste li konfigurirali postavke kvalitete slike, primjerice
svjetlinu, boju i gama-vrijednosti pomoću programa za kalibraciju boja Samsung Color Expert.
‒‒ Da biste preuzeli program Samsung Color Expert, posjetite web-mjesto www.samsung.com/displaysolutions.
• Kad izmijenite Poz. osvjet., Kontrast, Svjetlina, Oštrina, Boja ili Nijansa (G/R), OSD će se prilagoditi u skladu s tim.
• Možete prilagoditi i spremiti postavke za svaki vanjski uređaj povezan s ulazom na proizvodu.
• Smanjenjem svjetline slike smanjuje se i potrošnja energije.
Prilagodite temperaturu boje (crvena / zelena / plava). (Raspon: 2800 K – 16000 K)
• Omogućeno kad je opcija Kontr. Boje postavljena na Isključeno.
• Opcija Temperatura boja onemogućena je ako je način Način prik. slike postavljen na Kalibriran.
Balans bijele boje
2 bodova
Upravlja balansom bijele boje u intervalima od 2 boda prilagodbom svjetline crvene, zelene i plave boje.
10 bodova
Upravlja balansom bijele boje u intervalima od 10 bodova prilagodbom svjetline crvene, zelene i plave boje.
• Neki vanjski uređaji možda ne podržavaju ovu funkciju.
• Omogućeno kad je opcija Način prik. slike postavljena na Ured i škola (Videozapis/slika).
53
Poglavlje 5. Izbornik
Slika ▼
2.
3.
Opis
Gama
Prilagodite intenzitet primarne boje.
• Ako je način Način prik. slike postavljen na Kalibriran, onemogućena je opcija Gama.
Baždarena vrijednost
Odaberite želite li primijeniti postavke svjetline, boje i gama-vrijednosti prilagođene programom za kalibraciju boja Samsung
Color Expert na načine rada Informacije i Oglašavanje.
• Da biste preuzeli program Samsung Color Expert, posjetite web-mjesto www.samsung.com/displaysolutions.
• Ako je način Način prik. slike postavljen na Kalibriran, onemogućena je opcija Baždarena vrijednost.
Napredne postavke
Dinamičan kontrast
Prilagodite kontrast zaslona.
Crni ton
Odaberite razinu crne da biste prilagodili dubinu zaslona.
Pod. prema boji kože
Naglasite ružičasti Pod. prema boji kože.
RGB Only Mode
Prikazuje boje Crvena, zelena i Plava za fino podešavanje nijanse i zasićenosti.
Područje boje
Prilagođava raspon i raznolikost boje (prostor boja) dostupnu za stvaranje slika.
• Da biste prilagodili Boja, Crvena, zelena, Plava i Poništi, postavite Područje boje na Prilagođen.
HDMI UHD boja
Omogućite za optimizaciju kvalitete slike za HDMI UHD veze. Dostupno za HDMI1, HDMI2 i Ulaz prikaza.
• Kad je postavka uključena, podržani su UHD proizvodi.
• Kad je postavka uključena, morate primijeniti iste postavke na sve proizvode na priključku LOOP OUT.
Osv. pokr. objekta
Smanjuje potrošnju energije smanjenjem svjetline zaslona kada se slika na zaslonu pomiče.
• Omogućeno kad je opcija Način prik. slike postavljena na Terminal i stanica (Videozapis/slika).
Mogućnosti slike
Kontr. Boje
Podesite nijansu boje koja najbolje odgovara vašim potrebama.
• Ako je način Način prik. slike postavljen na Kalibriran, onemogućena je opcija Kontr. Boje.
• Postavke za svaki vanjski uređaj povezan s ulazom na proizvodu možete prilagoditi i spremiti.
Čist dig. prikaz
Ako proizvod prima slab signal emitiranja, možete aktivirati značajku Čist dig. prikaz da biste smanjili statiku i nepostojeće slike
koje se mogu pojaviti na zaslonu.
• Jačina primljenog signala najveća je kada je pruga zelene boje.
• Kada je signal slab, iskušajte sve mogućnosti sve dok proizvod ne prikaže najbolju sliku.
54
Poglavlje 5. Izbornik
Slika ▼
2.
3.
Opis
HDMI crna
Odabir razine crne boje na zaslonu radi podešavanja dubine zaslona.
Filmski način rada
Ovaj je način rada prikladan za gledanje filmova.
Postavlja proizvod tako da automatski prepozna i obradi filmske signale iz svih izvora i prilagodi sliku radi postizanja optimalne
kvalitete.
• Dostupno za HDMI (1080i).
Veličina slike
Dinamičko pozad. osvjetljenje
Automatski prilagodite pozadinsko osvjetljenje da biste osigurali najbolji mogući kontrast zaslona u sadašnjim uvjetima.
Veličina slike
Prikazat će se različite mogućnosti prilagodbe zaslona ovisno o trenutačnom izvoru ulaza.
OPREZ
Ne postavljajte proizvod u oblik 4:3 tijekom duljeg razdoblja.
Obrubi prikazani na lijevoj i desnoj ili gornjoj i donjoj strani zaslona mogu uzrokovati urezivanje slike koje nije obuhvaćeno
jamstvom.
Pod. zaslona
Kad je opcija odabrana, prikazuje se potpuna slika programa. Nijedan dio slike nije odrezan.
Zum/Položaj
Podešava zumiranje slike i njezin položaj. Opcija Veličina slike mora biti postavljena na Prilagođen da bi mogućnost bila
dostupna.
• Postavka Prilagođen u opciji Veličina slike omogućena je samo kad je način Način prik. slike postavljen na Videozapis/slika u
načinu DVI.
• Ako želite ponovno postaviti originalnu veličinu slike, na zaslonu Zum/Položaj odaberite Poništi.
Slika će se postaviti u zadani položaj.
Autopodešav.
Prilagodba zaslona
računala
Automatski prilagodite vrijednosti/položaje frekvencije i fino prilagodite postavke.
Grubo / Fino
Uklanja ili smanjuje šum na slici.
Ako finim prilagođavanjem ne uklonite šum, pomoću funkcije Grubo prilagodite frekvenciju što je više moguće (Grubo) i ponovno
fino prilagodite sliku. Nakon smanjenja šuma ponovno prilagodite sliku tako da je poravnata sa sredinom zaslona.
Pozicija
Prilagodba položaja zaslona računala ako nije centriran ili ako ne odgovara zaslonu proizvoda.
Pritisnite gumb  ili  da biste prilagodili okomiti položaj. Pritisnite gumb  ili  da biste prilagodili vodoravni položaj.
55
Poglavlje 5. Izbornik
Slika ▼
2.
Slika isklj.
3.
Opis
Tvor.post slike
Ponovno postavlja zadane postavke slike.
Odabirom Slika isklj. isključit ćete zaslon. Glasnoća se ne onemogućuje.
Da biste uključili zaslon, pritisnite bilo koji gumb osim gumba za glasnoću.
Poč. post. slike
Ponovno postavlja trenutni način rada slike na zadane vrijednosti.
56
Poglavlje 5. Izbornik
Prilagodba prikazivanja na zaslonu
Prikazivanje na zaslonu ▼
2.
3.
Opis
Orijentacija zaslona
Orijentacija izbornika na zaslonu
Podesite usmjerenje zaslona izbornika.
Usmjerenje izvora sadržaja
Podesite usmjerenje sadržaja s vanjskih uređaja koji su priključeni na proizvod.
Razmjer proporcija
Rotirani zaslon postavite na prikaz preko cijelog zaslona ili na izvorni prikaz.
• Dostupno samo kad je opcija Usmjerenje izvora sadržaja postavljena na Okomito.
Zaštita zaslona
Automatsko vrijeme zaštite
Ako se na zaslonu određeno vrijeme koje ste definirali prikazuje nepomična slika, proizvod aktivira čuvar zaslona da bi spriječio
stvaranje „urezanih“ slika na zaslonu.
Zaštita „Screen Burn”
Radi smanjenja mogućnosti „urezivanja” slike, jedinica je opremljena tehnologijom sprječavanja urezivanja slike
Zaštita „Screen Burn”.
Zaštita „Screen Burn” lagano pomiče sliku na zaslonu.
• Pomak u piks.
‒‒ Smanjite zadržavanje slike finim pomicanjem piksela po vodoravnoj ili okomitoj osi.
‒‒ Prikazivanje nepomične slike ili izlaza 4:3 tijekom duljeg razdoblja može uzrokovati zadržavanje slike. To nije nedostatak
proizvoda.
• Vremensko brojilo
‒‒ Možete podesiti mjerač vremena za Zaštita „Screen Burn”.
‒‒ Značajka Zaštita „Screen Burn” automatski se zaustavlja nakon određenog razdoblja.
• Trenutni prikaz
‒‒ Odaberite čuvar zaslona koji će se prikazati odmah.
Prikaz poruke
Informacije o izvoru
Odaberite hoće li se prikazati OSD kada dođe do promjene izvora ulaznog signala.
Nema signalne poruke
Odaberite hoće li se prikazati poruka da nema OSD signala kada signal nije prepoznat.
MDC poruka
Odaberite hoće li se prikazati poruka MDC OSD kada proizvodom upravlja MDC.
Poruka o statusu preuzimanja
Odaberite kako bi se prikazalo stanje prilikom preuzimanja sadržaja s poslužitelja ili drugog uređaja.
57
Poglavlje 5. Izbornik
Prikazivanje na zaslonu ▼
2.
Jezik
3.
Opis
Postavite jezik izbornika.
• Promjena postavke jezika primijenit će se samo na prikazu zaslonskog izbornika. Neće se primijeniti na drugim funkcijama na
računalu.
Resetiranje pr. na zasl.
Ta mogućnost vraća trenutne postavke u odjeljku Prikazivanje na zaslonu na zadane tvorničke vrijednosti.
58
Poglavlje 5. Izbornik
Prilagodba zvuka
Zvuk ▼
2.
Opcije zvuka
3.
Opis
Način rada zvuka možete odabrati prema osobnim preferencama.
• Ako je način Izlaz zvuka postavljen na Vanjski, onemogućena je opcija Opcije zvuka.
Balans
Podesite razine glasnoće zvučnika za optimizaciju balansa zvuka.
• Ako je način Izlaz zvuka postavljen na Vanjski, onemogućena je opcija Balans.
Ekvilizator
Podesite ekvilizator da biste prilagodili glasnoću i visinu te poboljšali obogaćenost izlaza zvuka.
• Ako je način Izlaz zvuka postavljen na Vanjski, onemogućena je opcija Ekvilizator.
HDMI zvuk
Odaberite želite li da izvor zvuka bude AV(HDMI) ili PC(DVI).
Uključi zvuk videopoziva
Odaberite izlaz putem kojeg će se reproducirati zvuk tijekom videopoziva.
Izlaz zvuka
Ako slušate zvučni zapis emitiranja ili filma putem vanjskog prijemnika, mogli biste čuti zvučnu jeku uzrokovanu razlikom u
brzini dekodiranja između zvučnika proizvoda i zvučnika pričvršćenih na vaš audioprijamnik. Ako se to dogodi, postavite proizvod
na Vanjski.
• Kada opciju Izlaz zvuka postavite na Vanjski, zvučnici proizvoda su isključeni.
Čut ćete zvuk samo iz vanjskih zvučnika. Kada je opcija Izlaz zvuka postavljena na Unutarnja, i zvučnici proizvoda i vanjski
zvučnici su uključeni. Čut ćete zvuk kroz jedne i druge zvučnike.
• Ako nema videosignala, zvučnici proizvoda i vanjski zvučnici neće se čuti.
Automatska glasnoća
Glasnoća se može razlikovati ovisno o kanalu.
Automatski izjednačite razinu glasnoće pri prelasku na drugi kanal.
• Da biste koristili značajku kontrole glasnoće povezanog uređaja izvora, postavite Automatska glasnoća na Isključeno.
Promjena razine glasnoće povezanog uređaja izvora možda se neće primijeniti ako je opcija Automatska glasnoća postavljena
na Uobičajeno ili Noć.
• Ako je način Izlaz zvuka postavljen na Vanjski, onemogućena je opcija Automatska glasnoća.
Reset. zvuka
Ponovno postavite sve postavke zvuka na tvorničke zadane vrijednosti.
59
Poglavlje 5. Izbornik
Mreža
Mreža ▼
2.
3.
Opis
Status mreže
Možete provjeriti trenutni status mreže i interneta.
Postavke otvorene mreže
Podesite mrežne postavke kako biste mogli koristiti različite značajke usluge Smart Hub kao što su pretraživanje interneta,
dijeljenje sadržaja putem kućne mreže ili ažuriranje značajki.
Postavke mreže posluž.
Povežite se s poslužiteljem
Da biste pokrenuli Player, povežite se s mrežom.
• Ako se omogući mogućnost SSL, poslužitelj se konfigurira za korištenje protokola https, a podatkovni se prijenos šifrira.
• Upišite IP adresu poslužitelja i broj priključka. Koristite 7001 kao broj priključka. (Ako se ne možete povezati s poslužiteljem
pomoću priključka broj 7001, ispravan broj priključka zatražite od administratora poslužitelja, a potom promijenite broj
priključka.)
Izravni Wi-Fi
MagicInfo n. r.
Odaberite najprikladniji način MagicInfo n. r. ovisno o okruženju u kojem koristite proizvod.
Pristup posluž.
Omogućite ili zabranite pristup s MagicInfo poslužitelja.
FTP način r.
Navedite način rada za FTP.
Proxy posluž.
Uključite ili isključite funkciju i konfigurirajte postavke proxy poslužitelja.
Postavite da biste povezali proizvod s bežičnim mobilnim uređajima. Koristeći tu funkciju, možete povezati bežične mobilne
uređaje izravno s proizvodom, bez usmjerivača.
• Da biste koristili tu funkciju, Izravni Wi-Fi mora podržavati mobilni uređaj.
Da biste svoj mobilni uređaj povezali s proizvodom putem značajke Izravni Wi-Fi, slijedite ove korake:
1 Idite na zaslon Izravni Wi-Fi. Proizvod počinje tražiti uređaje.
2 Uključite funkciju Izravni Wi-Fi na uređaju. Odaberite željeni Wi-Fi uređaj.
‒‒ PBC (Konfiguracija pritiskom na gumb): Pritisnite gumb WPS(PBC) na Wi-Fi uređaju unutar dvije minute. Proizvod
automatski pribavlja sve vrijednosti mrežnih postavki koje su mu potrebne i povezuje se s vašom mrežom.
‒‒ PIN: na uređaj unesite prikazani PIN.
• Ako želite prekinuti vezu s uređajem, odaberite povezani Wi-Fi uređaj, a potom odaberite Nepovezano.
60
Poglavlje 5. Izbornik
Mreža ▼
2.
3.
Opis
Upravitelj mobilnih
uređaja
Obavijest o pristupu
Promijenite postavke za prikaz obavijesti kad je uređaj priključen.
Popis mobilnih uređaja
Prikažite priključene uređaje i upravljajte njima.
Naziv uređaja
Odaberite ili upišite naziv uređaja.
Naziv može biti vidljiv na mrežnim daljinskim upravljačima putem mreže.
61
Poglavlje 5. Izbornik
Postavke ožičene mreže
Povezivanje s ožičenom mrežom
Tri su načina na koji proizvod možete povezati s LAN-om pomoću kabela.
• Proizvod spojite na LAN povezivanjem LAN priključka na stražnjoj strani proizvoda s vanjskim
modemom pomoću LAN kabela.
Pogledajte crtež u nastavku.
Priključak za
modem
na zidu
• Ovisno o načinu na koji je konfigurirana vaša mreža, možda ćete proizvod moći povezati s
LAN-om tako da LAN priključak na stražnjoj strani proizvoda priključite izravno u mrežnu
utičnicu pomoću LAN kabela.
Pogledajte crtež u nastavku. Imajte na umu da je u zidnu utičnicu priključen modem ili
usmjerivač koji se nalazi u vašoj kući.
LAN
LAN priključak
na zidu
RJ45
LAN
Vanjski modem (ADSL/VDSL)
RJ45
LAN kabel
LAN kabel
Kabel modema
• Proizvod spojite na LAN povezivanjem LAN priključka na stražnjoj strani proizvoda s IP
djeliteljem koji je povezan s vanjskim modemom. Da biste se povezali, upotrijebite LAN kabel.
Pogledajte crtež u nastavku.
Priključak za
modem
na zidu
LAN
Vanjski modem
(ADSL/VDSL)
IP djelitelj (s DHCP
poslužiteljem)
RJ45
Ako imate dinamičnu mrežu, koristite ADSL modem ili usmjerivač koji podržava dinamični
protokol konfiguracije glavnog računala (DHCP). Modemi i usmjerivači koji podržavaju DHCP
automatski nude IP adresu, masku podmreže, pristupnik i DNS vrijednosti potrebne vašem
proizvodu da bi pristupio internetu te ih stoga ne morate ručno unositi. Većina kućnih mreža
dinamične su mreže.
Za pojedine je mreže potrebna statična IP adresa. Ako je za vašu mrežu potrebna statična IP
adresa, na zaslonu za postavljanje kabela na proizvodu prilikom konfiguriranja mrežne veze
morate ručno unijeti IP adresu, masku podmreže, pristupnik i DNS vrijednosti. Da biste dobili
IP adresu, masku podmreže, pristupnik i DNS vrijednosti, obratite se pružatelju internetskih
usluga (ISP-u).
Ako imate računalo sa sustavom Windows, te vrijednosti možete preuzeti putem računala.
Kabel modema
LAN kabel
LAN kabel
• Ako je vašoj mreži potrebna statična IP adresa, koristite ADSL modeme koji podržavaju DHCP.
• ADSL modemi koji podržavaju DHCP omogućuju i korištenje statičnih IP adresa.
Poglavlje 5. Izbornik
Automatske postavke ožičene mreže
Povežite se s mrežom pomoću LAN kabela.
Najprije provjerite je li LAN kabel povezan.
Automatsko postavljanje
1 Pritisnite gumb MENU na daljinskom upravljaču.
2 Odaberite Mreža - Postavke otvorene mreže.
3 Odaberite Kabelska TV.
‒‒ Pojavljuje se zaslon za testiranje mreže, a zatim započinje proces provjere veze.
4 Kada je veza provjerena, odaberite U redu.
• Ako proces povezivanja ne uspije, provjerite vezu LAN priključka.
• Ako automatski proces ne može pronaći vrijednosti mrežne veze ili ako želite ručno postaviti
vezu, prijeđite na sljedeći odjeljak.
Ručne postavke ožičene mreže
U uredima se možda koriste statičke IP adrese.
Ako je to slučaj, od mrežnog administratora zatražite IP adresu, masku podmreže, pristupnik i
adresu DNS poslužitelja. Ručno upišite te vrijednosti.
Pronalaženje vrijednosti mrežne veze
Da biste pogledali vrijednosti mrežne veze na većini računala sa sustavom Windows, slijedite
ove korake.
1 Desnom tipkom miša pritisnite ikonu mreže na donjem desnom dijelu zaslona.
2 Na skočnom izborniku koji se pojavljuje pritisnite Stanje.
3 U dijalogu koji se pojavljuje pritisnite karticu Podrška.
4 Na kartici Podrška pritisnite gumb Detalji. Prikazane su vrijednosti mrežne veze.
Ručno postavljanje
1 Pritisnite gumb MENU na daljinskom upravljaču.
2 Odaberite Mreža - Postavke otvorene mreže.
3 Odaberite Kabelska TV.
‒‒ Pojavljuje se zaslon za testiranje mreže, a zatim započinje proces provjere veze.
4 Odaberite Zaust.. Proces provjere valjanosti završava.
5 Odaberite IP postavke. Prikazuje se zaslon IP postavke.
62
6 Odaberite mogućnost IP postavka i postavite je na Ručni upis.
‒‒ Postavljanje mogućnosti IP postavka na Ručni upis automatski mijenja DNS postavku na
Ručni upis.
7 Unesite vrijednosti mrežne veze.
‒‒ IP adresa, Maska podmreže, Pristupnik, DNS poslužitelj.
8 Kada završite, na dnu stranice odaberite U redu, a zatim pritisnite
. Pojavljuje se zaslon za
testiranje mreže te započinje proces provjere veze.
9 Kada je veza provjerena, odaberite U redu.
63
Poglavlje 5. Izbornik
Postavljanje bežične mreže
Povezivanje s bežičnom mrežom
LAN priključak
na zidu
Bežični IP djelitelj
(usmjerivač s DHCP
poslužiteljem)
Automatsko postavljanje bežične mreže
Većina bežičnih mreža ima dodatni sigurnosni sustav koji od uređaja koji pristupaju mreži
zahtijeva prijenos šifriranog sigurnosnog koda pod nazivom pristupni ključ ili Sigurnosni ključ.
Sigurnosni ključ temelji se na pristupnom izrazu, što je obično riječ ili niz slova i brojeva
određene duljine koji ste morali unijeti pri postavljanju zaštite za bežičnu mrežu. Ako pomoću
te metode postavite mrežnu vezu te ako imate Sigurnosni ključ za svoju bežičnu mrežu, morat
ćete unijeti pristupni izraz tijekom procesa automatskog ili ručnog postavljanja.
Automatsko postavljanje
LAN kabel
Samsung preporučuje korištenje protokola IEEE 802.11n. Ako putem mrežne veze reproducirate
videozapis, reprodukcija možda neće teći glatko.
• Odaberite kanal za bežični IP djelitelj koji se trenutačno ne upotrebljava. Ako kanal postavljen
na bežičnom IP djelitelju trenutačno upotrebljava neki drugi uređaj u blizini, doći će do
interferencije i otežane komunikacije.
• Vaš proizvod podržava samo sljedeće sigurnosne protokole za bežične mreže.
Ako odaberete način prijenosa Pure High (Greenfield) 802.11n, a vrstu šifriranja na AP-u ili
bežičnom usmjerivaču postavite na WEP, TKP ili TKIP AES (WPS2Mixed), proizvodi tvrtke
Samsung neće podržavati vezu u skladu s novim specifikacijama za Wi-Fi certifikate.
• Ako bežični usmjerivač podržava protokol WPS (Wi-Fi Protected Setup), na mrežu se možete
spojiti putem PBC-a (Konfiguracija pritiskom na gumb) ili PIN-a (Osobni identifikacijski broj).
WPS će automatski konfigurirati ključeve SSID i WPA u bilo kojem načinu rada.
• Načini povezivanja: bežičnu mrežnu vezu možete postaviti na tri načina.
Automatsko postavljanje (pomoću funkcije Automatsko pretraživanje mreže), ručno
postavljanje, WPS(PBC)
1 Pritisnite gumb MENU na daljinskom upravljaču.
2 Odaberite Mreža - Postavke otvorene mreže.
3 Odaberite Bežično.
‒‒ Funkcija mreže traži dostupne bežične mreže. Po završetku prikazuje popis dostupnih
mreža.
4 Na popisu mreža pritisnite gumb  ili  da biste odabrali mrežu, a zatim pritisnite gumb
.
‒‒ Ako sustav ne pronađe željeni bežični usmjerivač, odaberite Osvježi da biste ponovno
5
6
7
8
pokrenuli pretraživanje.
‒‒ Ako se usmjerivač ne pronađe ni nakon što ste ponovno pokrenuli pretraživanje, pritisnite
gumb Zaust.. Pojavljuje se gumb Dodaj mrežu i mrežu možete postaviti ručno.
Ako se pojavi zaslon Unesite lozinku, prijeđite na 6. korak. Ako odaberete bežični usmjerivač
bez zaštite, prijeđite na 8. korak.
Ako usmjerivač ima zaštitu, unesite lozinku. (sigurnosni ključ ili PIN).
Kada završite, pomoću gumba  pomaknite pokazivač na Dovršeno, a zatim pritisnite
.
Pojavljuje se zaslon za testiranje mreže, a zatim započinje proces provjere veze.
Kada je veza provjerena, odaberite U redu.
Poglavlje 5. Izbornik
Ručno postavljanje bežične mreže
U uredima se možda koriste statičke IP adrese.
Ako je to slučaj, od mrežnog administratora zatražite IP adresu, masku podmreže, pristupnik i
adresu DNS poslužitelja. Ručno upišite te vrijednosti.
Pronalaženje vrijednosti mrežne veze
Da biste pogledali vrijednosti mrežne veze na većini računala sa sustavom Windows, slijedite
ove korake.
1 Desnom tipkom miša pritisnite ikonu mreže na donjem desnom dijelu zaslona.
2 Na skočnom izborniku koji se pojavljuje pritisnite Stanje.
3 U dijalogu koji se pojavljuje pritisnite karticu Podrška.
4 Na kartici Podrška pritisnite gumb Detalji. Prikazane su vrijednosti mrežne veze.
Ručno postavljanje
1 Pritisnite gumb MENU na daljinskom upravljaču.
2 Odaberite Mreža - Postavke otvorene mreže.
3 Odaberite Bežično.
‒‒ Funkcija mreže traži dostupne bežične mreže. Po završetku prikazuje popis dostupnih
mreža.
4 Odaberite Zaust.. Proces provjere valjanosti završava.
5 Odaberite Dodaj mrežu.
6 Unesite SSID mreže i odaberite Dovršeno.
7 Odaberite Vrsta sigurnosti i odaberite U redu. Ako odaberete Otvori, prijeđite na 10. korak.
8 Ako usmjerivač ima zaštitu, unesite lozinku. (sigurnosni ključ ili PIN)
9 Kada završite, pomoću gumba  pomaknite pokazivač na Dovršeno, a zatim pritisnite
.
Pojavljuje se zaslon za testiranje mreže, a zatim započinje proces provjere veze.
10Kada je veza provjerena, odaberite U redu.
WPS(PBC)
Postavljanje pomoću mogućnosti WPS(PBC)
Ako vaš usmjerivač ima gumb WPS(PBC), slijedite ove korake.
1 Pritisnite gumb MENU na daljinskom upravljaču.
64
2 Odaberite Mreža - Postavke otvorene mreže.
3 Odaberite Bežično.
‒‒ Funkcija mreže traži dostupne bežične mreže. Po završetku prikazuje popis dostupnih
mreža.
4 Odaberite Zaust.. Proces provjere valjanosti završava.
5 Odaberite Upotrijebi WPS i pritisnite
.
6 U roku od 2 minute pritisnite gumb WPS(PBC) na usmjerivaču. Proizvod automatski pribavlja
sve vrijednosti mrežnih postavki koje su mu potrebne i povezuje se s vašom mrežom.
7 Pojavljuje se zaslon mrežne veze te je postavljanje mreže time završeno.
65
Poglavlje 5. Izbornik
Sustav
Sustav ▼
2.
3.
Opis
Dostupnost
Glasovno navođenje
Uključite ili isključite Glasovno navođenje i konfigurirajte glasnoću, brzinu i visinu glasa. Jezik koji se upotrebljava za glasovno
navođenje isti je kao i jezik koji se postavlja u Jezik.
Prozirnost izb.
Prilagodite prozirnost okvira izbornika.
Visoki kontrast
Postavite pozadinu i veličinu znakova na visokokontrastne boje u izborniku. Prozirnost izbornika nestaje kada je mogućnost
odabrana.
Povećaj
Povećajte veličinu izbornika.
Postavljanje početka
Vratite TV na izvorne postavke i ponovno uključite početnu značajku Postavljanje.
• Unesite četveroznamenkasti PIN. Zadani je PIN „0-0-0-0”.
Ako želite promijeniti PIN, upotrijebite funkciju Promjena PIN-a.
Vrijeme
Konfigurirajte različite postavke vremena.
• Pritisnite gumb
Podešeni sat
INFO
ako želite provjeriti koliko je trenutačno sati.
Odaberite Podešeni sat. Odaberite Datum ili Vrijeme, a zatim pritisnite
.
Pomoću numeričkih gumba upišite brojeve ili pritisnite gumbe sa strelicama gore ili dolje. Upotrijebite gumbe  i  da biste se
pomicali s jednog polja za unos na drugo. Po završetku pritisnite
.
NTP postavke
Postavite URL i vremensku zonu poslužitelja radi upotrebe mrežnog vremena.
DST
Uključuje i isključuje funkciju ljetnog računanja vremena (Daylight Saving Time, DST).
Samoisklj.
Automatski isključuje proizvod nakon unaprijed određenog vremena.
• Koristite gumbe sa strelicama gore i dolje da biste odabrali vremensko razdoblje, a potom pritisnite
Samoisklj., odaberite Isključeno.
Odgoda uključivanja
. Da biste poništili
Prilikom povezivanja više uređaja podesite postavku vremena odgode uključivanja za svaki pojedini uređaj da biste spriječili
preopterećenost mreže (u razmaku od 0 – 50 sekundi).
66
Poglavlje 5. Izbornik
Sustav ▼
2.
3.
Auto. prebaciv. izvora
Opis
Ako se zaslon uključi kada je značajka Uklj. auto. prebaciv. izvora aktivirana, a prethodni odabrani izvor videosignala nije
aktiviran, zaslon će automatski pretražiti različite izvore ulaznog videosignala radi pronalaska aktivnog videozapisa.
Auto. prebaciv. izvora
Kada je funkcija Auto. prebaciv. izvora postavljena na Uključeno, izvor videosignala zaslona automatski će se pretraživati radi
pronalaska aktivnog videozapisa.
Aktivirat će se odabir Primarni izvor ako trenutni izvor videosignala nije prepoznat.
Odabir Sekundarni izvor aktivirat će se ako nema dostupnog izvora primarnog videosignala.
Ako nisu prepoznati ni primarni niti sekundarni izvor ulaznog signala, zaslon će izvršiti dva pretraživanja aktivnog izvora, tijekom
svakog pretraživanja provjeravajući najprije primarni, a zatim sekundarni izvor. U slučaju neuspjeha oba pretraživanja, zaslon će
se vratiti na prvi izvor videosignala i prikazati poruku o nepostojanju signala.
Ako je odabir Primarni izvor postavljen na Svi, zaslon će dva puta uzastopce pretražiti sve izvore ulaznog videosignala tražeći
aktivan izvor videosignala, a ako ga ne pronađe, vratit će se na prvi izvor videosignala u nizu.
Vraćanje prim. izvora
Odaberite hoće li se vratiti odabrani primarni izvor ulaznog signala kada se priključi primarni izvor ulaznog signala.
• Funkcija Vraćanje prim. izvora onemogućena je ako je odabir Primarni izvor postavljen na Svi.
Primarni izvor
Navedite Primarni izvor za automatski izvor ulaznog signala.
Sekundarni izvor
Navedite Sekundarni izvor za automatski izvor ulaznog signala.
DVI povezivanje
Odaberite uređaj izvora koji je spojen na DVI ulaz.
• Ponovno pokrenite uređaj izvora ako se ne prikazuje zaslon.
Kontrola energije
Auto. napajanje uključ.
Ova značajka automatski uključuje proizvod kada se kabel za napajanje umetne u utičnicu. Nije potrebno pritisnuti gumb za
napajanje.
Napajanje PC modula
Računalni je modul moguće uključiti ili isključiti odvojeno od LFD-a.
Maks. ušteda energije
Isključuje proizvod radi smanjenja potrošnje energije kada je računalo neaktivno tijekom određenog razdoblja.
• Dostupno samo u načinu DVI, HDMI i Ulaz prikaza.
67
Poglavlje 5. Izbornik
Sustav ▼
2.
3.
Opis
Upravljanje stanjem mirovanja
Stanje mirovanja zaslona može se postaviti tako da se primijeni kod primitka ulaznog signala.
• Dostupno samo u načinu DVI, HDMI i Ulaz prikaza.
• Provjerite je li uređaj izvora ispravno priključen ako se pojavi poruka Slabi signal ili nepostojanje signala.
• Ako je mogućnost Nema signalne poruke postavljena na Isključeno, ne prikazuje se poruka
Slabi signal ili nepostojanje signala. Postavite Nema signalne poruke na Uključeno.
Ekološko rješenje
Stanje čekanja mreže
Ova značajka zadržava napajanje kada se proizvod isključi.
Gumb za napajanje
Gumb za napajanje (u gornjem lijevom kutu daljinskog upravljača) može se podesiti za uključivanje ili uključivanje/isključivanje
proizvoda.
Način rada za uštedu energije
Smanjite potrošnju energije prilagodbom svjetline zaslona.
Ekološki senzor
Postavke slike automatski će se prilagoditi osvjetljenju sobe radi povećanja uštede energije.
• Podešavanje postavke Poz. osvjet. u izborniku Slika onemogućuje postavku Ekološki senzor.
• Ako je postavka Ekološki senzor postavljena na Uključeno, svjetlina zaslona može se promijeniti (povećati ili smanjiti) ovisno o
intenzitetu okolnog osvjetljenja.
Raspored lampi zaslona
Podesite svjetlinu zaslona. Što su vrijednosti bliže znamenki 100, to će svjetlina zaslona biti veća.
Nema sig. st. ček.
Uštedite energiju tako da isključite uređaj kada nema signala iz bilo kojeg izvora.
• Ta je postavka onemogućena kada je priključeno računalo u načinu rada za štednju energije.
• Proizvod se automatski isključuje u navedeno vrijeme. Vrijeme se može promijeniti prema potrebi.
Auto. isključ.
Upravljanje
temperaturom
Proizvod će se automatski isključiti radi sprječavanja pregrijavanja ako ne pritisnete gumb na daljinskom upravljaču ili ne
dotaknete gumb na prednjoj ploči proizvoda tijekom određenog vremena.
Ova funkcija prepoznaje temperaturu u unutrašnjosti proizvoda. Sami možete odrediti raspon prihvatljivih temperatura.
Zadana je temperatura 77 °C.
Preporučena radna temperatura za ovaj proizvod iznosi od 75 do 80 °C (s obzirom na temperaturu okoline od 40 °C).
• Ako trenutačna temperatura premaši navedeno ograničenje temperature, slika na zaslonu postat će tamnija. Ako temperatura
nastavi rasti, proizvod će se isključiti da bi se spriječilo njegovo pregrijavanje.
Upravitelj uređaja za unos
Postavite jezik, vrstu i prečac za jezik unosa za spojenu tipkovnicu.
68
Poglavlje 5. Izbornik
Sustav ▼
2.
3.
Reproduciraj putem
Opis
Odaberite najprikladniji način Reproduciraj putem ovisno o okruženju u kojem koristite proizvod.
Početni zaslon može se razlikovati ovisno o postavci.
Promjena PIN-a
Pojavljuje se zaslon Promjena PIN-a.
Odaberite bilo koje četiri znamenke za PIN i upišite ih u odjeljak Unesite novi PIN. Ponovno upišite iste četiri znamenke u odjeljak
Potvrdite novi PIN.
• Zadana lozinka: 0 - 0 - 0 - 0
Sigurnost
Sigurnosna blokada
• Unesite četveroznamenkasti PIN i pritisnite
. Zadani je PIN „0-0-0-0”.
Ako želite promijeniti PIN, upotrijebite funkciju Promjena PIN-a.
Funkcija Sigurnosna blokada zaključava sve izbornike i gumbe na proizvodu i daljinskom upravljaču, osim gumba
LOCK .
Da biste otključali izbornike i gumbe, pritisnite bilo koji gumb, a potom unesite lozinku (zadana lozinka: 0 - 0 - 0 - 0).
Uključite mogućnost Gumb za uključivanje napajanja da biste omogućili gumbu za napajanje na daljinskom upravljaču da
uključuje uređaj dok je omogućena značajka Sigurnosna blokada.
Blokiranje gumba
Pomoću ovog izbornika moguće je zaključati gumbe na proizvodu.
Ako je mogućnost Blokiranje gumba postavljena na Uključeno, proizvodom možete upravljati samo putem daljinskog upravljača.
Zaklj. aut. repr. za USB
Odaberite želite li automatski reproducirati sadržaj MagicInfo koji je spremljen na spojenom USB uređaju.
• Nakon spajanja USB uređaja koji sadrži MagicInfo sadržaj prikazuje se poruka „Auto. zaklj. repr. USB-a: Uključeno.” u trajanju
od pet sekundi.
Zaključavanje povezivanja putem
mobilnog uređaja
Onemogućite drugim uređajima na vašoj mreži kao što su pametni telefoni i tableti dijeljenje sadržaja s vašim označavanjem.
Zaključavanje upravljača dodirom
Spriječite da pokreti dodira upravljaju vašim uređajem.
Upravlj. na daljinu
Za vanjske naredbe možete odabrati Dopusti ili Odbij radi pristupa uređaju putem mreže.
• Promijenjena postavka ostaje čak i nakon isključivanja i uključivanja proizvoda pomoću upravljačke tipke ili prekidača
napajanja.
Općenito
Pametna sigurnost
Ta funkcija štiti sve vanjske uređaje spojene na TV od hakera, špijunskih softvera i virusa.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Pogledajte Anynet+ (HDMI-CEC) na stranici 70.
69
Poglavlje 5. Izbornik
Sustav ▼
2.
3.
Opis
HDMI akt. priključak
Ova se značajka koristi za aktiviranje odgode uključivanja uređaja DVI/HDMI koji su izvor signala.
Prilagođeni logo
Prilagođeni logotip koji se prikazuje prilikom uključivanja proizvoda možete preuzeti, odabrati i postaviti mu vrijeme prikaza.
• Prilagođeni logo
‒‒ Možete odabrati prilagođeni logotip (sliku/videozapis) ili isključiti prikaz prilagođenog logotipa.
‒‒ Prilagođeni logotip morate preuzeti s vanjskog USB uređaja da biste ga postavili.
• Vrijeme prikaza log.
‒‒ Ako je vrsta prilagođenog logotipa Slika, možete postaviti opciju Vrijeme prikaza log..
• Preuz. dat. logotipa
‒‒ Prilagođeni logotip možete preuzeti na proizvod s vanjskog USB uređaja.
‒‒ Naziv datoteke prilagođenog logotipa koji želite preuzeti mora biti spremljen kao “samsung” malim slovima.
‒‒ Kada je na proizvod priključeno više USB uređaja, proizvod će pokušati preuzeti prilagođeni logotip sa zadnjeg uređaja koji je
povezan s proizvodom.
Ograničenja datoteke prilagođenog logotipa
• Za prilagođeni logotip u obliku slike podržane su samo bitmap datoteke (oblik aRGB 32bpp).
• Razlučivost prilagođenog logotipa u obliku slike mora biti između minimalno 128 x 64 i maksimalne razlučivosti zaslona.
(Vodoravne/okomite vrijednosti razlučivosti množe se s brojem 4.)
• Za prilagođeni logotip u obliku videozapisa podržane su samo vrste TS Stream.
• Maksimalna podržana veličina videodatoteke je 150 MB. Preporučena dužina videozapisa je 20 sekundi ili manje.
Nač. igr.
Kada priključite igraću konzolu kao što je PlayStation™ ili Xbox™, možete uživati u realističnijem doživljaju igranja ako
odaberete način rada za igranje.
• Mjere opreza i ograničenja za način igranja
Da biste odspojili igraću konzolu i priključili drugi vanjski uređaj, na izborniku za postavljanje postavite Nač. igr. na Isključeno.
Resetiranje sustava
Ta mogućnost vraća trenutne postavke u odjeljku Sustav na zadane tvorničke vrijednosti.
70
Poglavlje 5. Izbornik
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ je funkcija koja omogućuje upravljanje svim povezanim uređajima tvrtke Samsung
koji podržavaju Anynet+ pomoću daljinskog upravljača tvrtke Samsung za proizvod. Sustav
Anynet+ moguće je koristiti samo s uređajima tvrtke Samsung koji sadrže značajku Anynet+. Da
biste provjerili sadrži li vaš uređaj tvrtke Samsung tu značajku, provjerite je li na njemu otisnut
logotip Anynet+.
• Uređajima Anynet+ možete upravljati samo pomoću daljinskog upravljača proizvoda, a ne i
pomoću gumba na proizvodu.
• Daljinski upravljač proizvoda možda neće raditi u određenim uvjetima. Ako se to dogodi,
ponovno odaberite uređaj Anynet+.
• Anynet+ funkcionira kada je AV uređaj koji podržava Anynet+ u stanju pripravnosti ili
uključen.
• Kada ste u načinu rada PIP, Anynet+ funkcionira samo ako je AV uređaj povezan kao primarni
zaslon. Značajka ne funkcionira ako je AV uređaj povezan kao sekundarni zaslon.
• Anynet+ podržava do 12 AV uređaja. Upamtite da možete povezati do 3 istovrsna uređaja.
Rješavanje problema za sustav Anynet+
Problem
Moguće rješenje
Anynet+ ne funkcionira.
• Provjerite je li uređaj vrste Anynet+. Sustav Anynet+ podržava
samo uređaje Anynet+.
• Provjerite je li kabel napajanja uređaja Anynet+ ispravno
povezan.
• Provjerite priključke uređaja Anynet+ za video/audio/HDMI
kabel.
• Provjerite je li mogućnost Anynet+ (HDMI-CEC) postavljena
na Uključeno na izborniku Sustav.
• Provjerite je li daljinski upravljač kompatibilan sa sustavom
Anynet+.
• Anynet+ ne funkcionira u određenim situacijama. (početno
postavljanje)
• Ako ste uklonili HDMI kabel i ponovno ga povezali, svakako
ponovno potražite uređaje ili isključite i uključite proizvod.
• Provjerite je li funkcija Anynet+ na uređaju Anynet uključena.
Želim pokrenuti Anynet+.
• Provjerite je li Anynet+ uređaj ispravno povezan s proizvodom
te provjerite je li mogućnost Anynet+ (HDMI-CEC)
postavljena na Uključeno na izborniku Sustav.
Želim izaći iz sustava
Anynet+.
• Pritisnite gumb SOURCE na daljinskom upravljaču proizvoda i
odaberite uređaj koji nije dio sustava Anynet+.
Na zaslonu se pojavljuje
poruka „Odspajanje
uređaja Anynet+...”.
• Daljinski upravljač ne možete koristiti kada konfigurirate
Anynet+ ili se prebacujete na način prikaza.
• Koristite daljinski upravljač kada proizvod završi konfiguraciju
sustava Anynet+ ili kada završi prebacivanje na Anynet+.
Uređaj Anynet+ se ne
reproducira.
• Dok je početno postavljanje u tijeku, ne možete koristiti
funkciju reprodukcije.
71
Poglavlje 5. Izbornik
Problem
Moguće rješenje
Povezani se uređaj ne
prikazuje.
• Provjerite podržava li uređaj funkcije sustava Anynet+.
• Provjerite je li HDMI kabel ispravno priključen.
• Provjerite je li mogućnost Anynet+ (HDMI-CEC) postavljena
na Uključeno na izborniku Sustav.
• Ponovno potražite uređaje sustava Anynet+.
• Anynet+ zahtijeva HDMI vezu. Provjerite je li uređaj priključen
na vaš proizvod pomoću HDMI kabela.
• Neki HDMI kabeli možda ne podržavaju funkcije sustava
Anynet+.
• Ako se veza prekine zbog nestanka struje ili isključenja HDMI
kabela, ponovite skeniranje uređaja.
72
Poglavlje 5. Izbornik
Podrška
Podrška ▼
2.
3.
Ažuriranje softvera
Opis
Izbornik Ažuriranje softvera omogućuje nadogradnju softvera proizvoda najnovijom verzijom.
• Pazite da ne isključite struju dok nadogradnja ne završi. Proizvod će se automatski isključiti i uključiti po završetku nadogradnje
softvera.
• Kada nadogradite softver, sve će se video i audiopostavke koje ste definirali vratiti na zadane vrijednosti. Preporučujemo da
zapišete svoje postavke da biste ih nakon nadogradnje mogli jednostavno ponovno postaviti.
Kontakt. Samsung
Ažuriraj sada
Ažurirajte softver na najnoviju verziju.
Autom. ažuriranje
Ova značajka automatski ažurira softver kada se uređaj ne koristi.
Pregledajte ove informacije kada vaš proizvod ne funkcionira ispravno ili kada želite ažurirati softver.
Informacije su vezane uz pozivne centre te uz preuzimanje proizvoda i softvera.
• Kontaktirajte tvrtku Samsung i pronađite podatke Šifra modela i Verzija softvera za proizvod.
Poništi sve
Ova opcija vraća trenutačne postavke zaslona na zadane tvorničke vrijednosti.
Poglavlje 6. Rješavanje problema
Rješavanje problema
Prije obraćanja Samsungu
Prije obraćanja centru za pomoć korisnicima tvrtke Samsung testirajte svoj proizvod na sljedeći način. Ako se problem nastavi pojavljivati, obratite se centru za pomoć korisnicima tvrtke Samsung.
Dijagnoza
Primjenom funkcije za testiranje proizvoda provjerite radi li proizvod pravilno.
Ako zaslon ostaje prazan, a LED indikator treperi čak i kada je proizvod pravilno povezan s računalom, provedite testiranje proizvoda.
1 Isključite računalo i proizvod.
2 Iskopčajte sve kabele iz proizvoda.
3 Uključite proizvod.
4 Ako se prikazuje poruka Nema spojenog kabela, proizvod funkcionira normalno.
Ako je zaslon i dalje prazan, provjerite računalni sustav, video kontroler i kabel.
Razlučivost zaslona
Kratko će se prikazivati poruka Nije optimalan način ako je odabran način rada čija je razlučivost veća od podržane razlučivosti (pogledajte odjeljak Podržana razlučivost).
73
74
Poglavlje 6. Rješavanje problema
Bitne točke
Problem u instalaciji (način rada s računalom)
Zaslon se neprestano uključuje i isključuje.
Provjerite kabel koji povezuje proizvod i računalo kako biste ustanovili je li dobro priključen.
Kada s proizvodom i računalom povežete HDMI ili HDMI-DVI
kabel, na sve četiri strane zaslona nalaze se prazni prostori.
Pojavljivanje praznog prostora na zaslonu nije povezano s proizvodom.
Pojavljivanje praznih prostora na zaslonu uzrokuje računalo ili grafička kartica. Kako biste otklonili taj problem, u postavkama za
HDMI ili DVI podesite veličinu zaslona u skladu s grafičkom karticom.
Ako na izborniku postavki grafičke kartice ne postoji opcija za podešavanje veličine zaslona, ažurirajte upravljački program
grafičke kartice na najnoviju verziju.
(Dodatne pojedinosti o podešavanju postavki zaslona zatražite od proizvođača grafičke kartice ili računala.)
Kad računalo nije povezano, u odjeljku Izvor prikazuje se PC.
PC se uvijek prikazuje u odjeljku Izvor bez obzira je li računalo povezano.
Problem sa zaslonom
LED indikator napajanja je isključen. Zaslon se ne može
uključiti.
Provjerite kabel koji povezuje proizvod i računalo kako biste ustanovili je li dobro priključen.
Prikazuje se poruka Nema spojenog kabela na zaslonu.
Provjerite je li proizvod pravilno povezan pomoću kabela.
Provjerite je li uređaj povezan s proizvodom uključen.
Prikazuje se poruka Nije optimalan način.
Ova se poruka prikazuje kada signal iz grafičke kartice premašuje maksimalne vrijednosti razlučivosti i frekvencije za proizvod.
U tablici Tablica standardnih načina rada signala potražite i postavite najveće vrijednosti razlučivosti i frekvencije koje su u
skladu sa specifikacijama proizvoda.
Slika na zaslonu izgleda iskrivljeno.
Provjerite kabelsku vezu s proizvodom.
Slika na zaslonu nije čista. Slika na zaslonu je mutna.
Podesite Grubo i Fino.
Iskopčajte svu dodatnu opremu (produžni kabel za video itd.) i pokušajte ponovo.
Postavite razlučivost i frekvenciju na preporučenu razinu.
Slika na zaslonu izgleda nestabilno i podrhtava.
Na zaslonu se pojavljuju sjene ili dvostruke slike.
Provjerite jesu li vrijednosti razlučivosti i frekvencije računala i grafičke kartice postavljene unutar raspona koji je kompatibilan
s proizvodom. Ako je to potrebno, promijenite postavke zaslona u skladu s dodatnim informacijama u izborniku proizvoda i
Tablicom standardnih načina rada signala.
75
Poglavlje 6. Rješavanje problema
Slika na zaslonu je presvijetla. Slika na zaslonu je pretamna.
Podesite Svjetlina i Kontrast.
Boje na zaslonu nisu ujednačene.
Idite na Slika i podesite postavke za Područje boje.
Bijela boja zapravo ne izgleda bijelo.
Idite na Slika i podesite postavke za Balans bijele boje.
Na zaslonu nema slike, a LED indikator treperi svakih 0,5 do 1
sekunde.
Proizvod je u načinu rada za uštedu energije.
Proizvod će se automatski isključiti.
Idite na Sustav i provjerite je li opcija Samoisklj. postavljena na Isključeno.
Pritisnite bilo koju tipku na tipkovnici ili pomaknite miš za povratak na prethodni zaslon.
Ako je računalo povezano s proizvodom, provjerite je li uključeno.
Provjerite je li kabel napajanja pravilno povezan s proizvodom i naponskom utičnicom.
Ako od povezanog uređaja ne dobije signal, proizvod se automatski isključuje nakon 10 – 15 minuta.
Kvaliteta slike proizvoda razlikuje se od one u trgovini u kojoj je
proizvod kupljen.
Da biste dobili kvalitetu slike visoke definicije (HD), upotrijebite HDMI kabel.
Prikaz na zaslonu nije dobar.
Kod kodiranih videosadržaja moguće su smetnje u prikazu scena s objektima koji se brzo kreću, primjerice u prikazima sportskih
događaja ili akcijskih scena.
Niska razina signala ili niska kvaliteta slike mogu uzrokovati smetnje u prikazu. To ne znači da je proizvod neispravan.
Mobitel u krugu od jednog metra može uzrokovati smetnje kod analognih i digitalnih proizvoda.
Svjetlina i boja ne izgledaju dobro.
Idite na Slika i podesite postavke zaslona kao što su Način prik. slike, Boja, Svjetlina i Oštrina.
Idite na Sustav i podesite postavke za Način rada za uštedu energije.
Vratite postavke zaslona na zadane.
Pri rubovima zaslona prikazuju se izlomljene crte.
Ako je postavka Veličina slike podešena na Pod. zaslona, postavku podesite na Standardno 16:9.
Na zaslonu se prikazuju crte (crvene, zelene ili plave).
Te se crte prikazuju kad kod monitora postoji pogreška u postavci DATA SOURCE DRIVER IC.
Da biste riješili problem, obratite se centru za pomoć korisnicima tvrtke Samsung.
Prikaz je nestabilan, a zatim se zamrzne.
Kad se koristi razlučivost koja nije preporučena ili ako signal nije stabilan, prikaz se može zamrznuti. Da biste riješili taj problem,
promijenite razlučivost računala na preporučenu.
76
Poglavlje 6. Rješavanje problema
Nije moguć prikaz preko cijelog zaslona.
Prilikom reprodukcije datoteke prilagođene prikazu SD (4:3) mogu se pojaviti crne trake s obje strane HD zaslona.
Prilikom prikaza videozapisa čiji se razmjer proporcija razlikuje od onog kod proizvoda mogu se pojaviti crne trake pri vrhu i dnu
zaslona.
Na proizvodu ili uređaju koji je izvor signala promijenite postavku veličine zaslona na cijeli zaslon.
Problem sa zvukom
Nema zvuka.
Provjerite je li dobro priključen audio kabel ili prilagodite glasnoću.
Provjerite glasnoću.
Glasnoća je premala.
Podešavanje glasnoće.
Ako je glasnoća premala i nakon što ste je postavili na najvišu razinu, podesite glasnoću na zvučnoj kartici računala ili u softveru.
Videozapis se prikazuje, ali nema zvuka.
Ako je priključen HDMI kabel, provjerite postavke audioizlaza na računalu.
Idite na Zvuk i promijenite postavku Izlaz zvuka u Unutarnja.
Korištenje uređaja koji je izvor signala
• Provjerite je li audiokabel ispravno priključen u audioulaz proizvoda.
• Provjerite postavke audioizlaza uređaja koji je izvor signala
(ako je, primjerice, HDMI kabel povezan s monitorom, možda će biti potrebno promijeniti audiopostavke dekodera kabelskog
signala na HDMI).
Ako se koristi DVI-HDMI kabel, potreban je zaseban audiokabel.
Ako proizvod ima priključak za slušalice s mikrofonom, provjerite da u njega nije ništa priključeno.
Ponovno priključite kabel napajanja u uređaj, a zatim uređaj ponovno pokrenite.
Iz zvučnika dopiru šum i smetnje.
Provjerite je li kabel ispravno priključen. Provjerite da videokabel nije priključen u audioulaz.
Provjerite jačinu signala nakon priključivanja kabela.
Slab signal može uzrokovati probleme sa zvukom.
77
Poglavlje 6. Rješavanje problema
Zvuk je isključen, no i dalje se čuje.
Kad je mogućnost Izlaz zvuka postavljena na Vanjski, onemogućeni su gumbi za glasnoću i isključivanje zvuka.
Prilagodite glasnoću vanjskih zvučnika.
Postavke zvuka glavnih zvučnika odvojene su od postavki internih zvučnika proizvoda.
Promjena glasnoće ili isključivanje zvuka proizvoda ne utječe na vanjsko pojačalo (dekoder).
Zvuk monitora ne mijenja se nakon promjene postavke
Opcije zvuka.
Postavke zvuka glavnih zvučnika odvojene su od postavki internih zvučnika proizvoda.
Iz zvučnika dopire jeka.
Jeku mogu uzrokovati različite brzine dekodiranja zvuka u zvučnicima proizvoda i vanjskim zvučnicima.
Postavke zvuka na uređaju koji je izvor signala ne utječu na postavke internog zvučnika proizvoda.
U tom slučaju postavite Izlaz zvuka na Vanjski.
Problem s daljinskim upravljačem
Daljinski upravljač ne funkcionira.
Provjerite jesu li baterije umetnute na pravilan način (+/-).
Provjerite nisu li se baterije ispraznile.
Provjerite nije li došlo do prekida u napajanju.
Provjerite je li kabel napajanja priključen.
Provjerite ne nalazi li se u blizini posebna svjetiljka ili neonski znak.
Problem s uređajem koji je izvor zvuka
Prilikom uključivanja računala čuje se piskutavi zvuk.
Ako se prilikom uključivanja računala čuje piskutavi zvuk, otpremite računalo na servis.
Ostali problemi
Proizvod ima miris plastike.
Miris plastike uobičajen je i nestat će s vremenom.
Čini se da je monitor nagnut.
Uklonite stalak s proizvoda pa ga ponovno pričvrstite.
Povremeno nestaje zvuka ili slike.
Provjerite je li kabel ispravno priključen i ako je potrebno, ponovno ga priključite.
Upotreba vrlo tvrdog ili debelog kabela može smanjiti kvalitetu reprodukcije audio i videodatoteka.
Pripazite da kabeli budu dovoljno savitljivi radi trajnosti. Prilikom montiranja proizvoda na zid preporučuje se korištenje kabela s
kutnim priključcima.
78
Poglavlje 6. Rješavanje problema
Na rubovima proizvoda ima sitnih komadića.
Komadići su dio dizajna proizvoda. Proizvod nije neispravan.
Izbornik PIP nije dostupan.
Izbornik je omogućen ili onemogućen ovisno o načinu prijma ulaznog signala navedenog u odjeljku Izvor.
Kad pokušam promijeniti razlučivost računala, prikazuje se
poruka „Zadana razlučivost trenutačno nije podržana.“.
Poruka „Zadana razlučivost trenutačno nije podržana.“ prikazuje se kad razlučivost uređaja koji je izvor signala nadilazi
maksimalnu razlučivost zaslona.
Da biste riješili taj problem, promijenite razlučivost računala ne onu koju podržava zaslon.
U HDMI načinu rada nema zvuka iz zvučnika kad je priključen
DVI-HDMI kabel.
DVI kabelima ne može se prenositi zvuk.
HDMI crna ne funkcionira ispravno na HDMI uređaju s izlazom
YCbCr.
Ta je funkcija dostupna samo kad je uređaj koji je izvor signala, poput DVD reproduktora i dekodera kabelskog signala, povezan s
U načinu rada HDMI nema zvuka.
Prikazane boje možda ne izgledaju dobro. Možda nema slike ili zvuka. To je moguće ako je s proizvodom povezan izvor signala
koji podržava samo starije verzije HDMI standarda.
Provjerite jeste li priključili audiokabel u odgovarajuću ulaznu utičnicu da biste omogućili reprodukciju zvuka.
proizvodom putem HDMI (RGB signal) kabela.
Ako se pojave takvi problemi, povežite audiokabel zajedno s HDMI kabelom.
Neke računalne grafičke kartice možda neće automatski prepoznati HDMI signale koji ne uključuju zvuk.
U tom slučaju ručno odaberite izvor zvuka.
Izvor zvuka
Nač. rada zasl.
PC
Automatski
Postavke računala
DVI PC
Audioulaz (stereopriključci)
Postavke računala
Kad je u načinu rada za uštedu energije izvor signala
Ulaz prikaza, nije moguće spremiti postavke prikaza na
računalu.
Idite na Sustav → Kontrola energije i postavite Maks. ušteda energije na Isključeno. Možete i ponovno konfigurirati postavke
izlaznog prikaza na računalu. Provjerite je li komplet uključen.
Prilikom uključivanja računala s izvorom signala postavljenim
Uključite računalo kad je komplet uključen ili kad izvor signala nije Ulaz prikaza.
na Ulaz prikaza, neće se prikazati BIOS ni zasloni uključivanja
sustava.
79
Poglavlje 6. Rješavanje problema
Često postavljana pitanja
Detaljne upute o prilagodbi potražite u korisničkom priručniku za računalo ili grafičku karticu.
Pitanje
Odgovor
Kako mogu promijeniti frekvenciju?
Postavite frekvenciju na grafičkoj kartici.
• Windows 7: Idite na Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Prikaz → Prilagodba razlučivosti → Napredne postavke →
Monitor i podesite frekvenciju u odjeljku Postavke monitora.
• Windows 8: Idite na Postavke → Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Prikaz → Prilagodba razlučivosti → Napredne
postavke → Monitor i podesite frekvenciju u odjeljku Postavke monitora.
• Windows 10: Idite na Postavke → Sustav → Prikaz → Dodatne postavke prikaza → Svojstva prilagodnika prikaza → Monitor i
podesite Učestalost osvježavanja zaslona u odjeljku Postavke monitora.
Kako mogu promijeniti razlučivost?
• Windows 7: Idite na Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Prikaz → Prilagodba razlučivosti i podesite razlučivost.
• Windows 8: Idite na Postavke → Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Prikaz → Prilagodba razlučivosti i podesite
razlučivost.
• Windows 10: Idite na Postavke → Sustav → Prikaz → Dodatne postavke prikaza i podesite razlučivost.
Kako postaviti način rada za uštedu energije?
• Windows 7: Način rada za uštedu energije postavite u Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Personalizacija → Čuvar
zaslona → Promjena postavki napajanja ili pomoću značajke BIOS SETUP na računalu.
• Windows 8: Način rada za uštedu energije postavite u Postavke → Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Personaliziraj
→ Postavke čuvara zaslona ili pomoću značajke BIOS SETUP na računalu.
• Windows 10: Način rada za uštedu energije postavite u Postavke → Personalizacija → Zaključavanje zaslona → Postavke isteka
vremena za zaslon → Napajanje i stanje mirovanja ili pomoću značajke BIOS SETUP na računalu.
80
Poglavlje 7. Dodatak
Dodatak
Specifikacije
Općenito
Naziv modela
PM43H
PM49H
PM55H
Veličina
Klasa 43 (107,9 cm / 42,5 inča)
Klasa 49 (123,2 cm / 48,5 inča)
Klasa 55 (138,7 cm / 54,6 inča)
Područje prikaza
940,89 mm (V) x 529,25 mm (O) (37,0 inča (V) x
20,8 inča (O))
1073,78 mm (V) x 604,00 mm (O) (42,2 inča (V)
x 23,7 inča (O))
1209,6 mm (V) x 680,4 mm (O) (47,7 inča (V) x
26,8 inča (O))
Audioizlaz
10 W + 10 W
10 W + 10 W
10 W + 10 W
Napajanje
Izmjenična struja 100 do 240 V AC (+ / - 10 %), 60 / 50 Hz ± 3 Hz
Zaslon
Provjerite naljepnicu na stražnjoj strani proizvoda jer se standardni napon može razlikovati u različitim državama.
Atmosferski uvjeti
Rad
Temperatura: 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F), uz PIM: 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F)
Vlažnost: 10 % – 80 %, bez kondenzacije
OPREZ
Prilikom montiranja kućišta unutarnja temperatura mora biti 40 °C ili niža.
Skladištenje
Temperatura: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Vlažnost: 5 % – 95 %, bez kondenzacije
Poglavlje 7. Dodatak
81
• Plug-and-Play
Ovaj monitor može se instalirati na bilo koji sustav kompatibilan s opcijom Plug-and-Play te s može koristiti s njim. Dvosmjerna izmjena podataka između monitora i računalnog sustava optimizira
postavke monitora.
Instalacija monitora odvija se automatski. Međutim, ako želite, možete prilagoditi postavke instalacije.
• Zbog načina proizvodnje ovog proizvoda otprilike jedan na milijun piksela (1 ppm) može se na zaslonu doimati svjetlijim ili tamnijim. To ne utječe na radne značajke proizvoda.
• Ovo je proizvod razreda A. U unutrašnjem okruženju ovaj proizvod može uzrokovati radijsku interferenciju koju će korisnik morati ukloniti poduzimanjem odgovarajućih mjera.
• Kako biste pročitali detaljne značajke uređaja, posjetite mrežne stranice tvrtke Samsung Electronics.
Preporuka - samo za EU
•
•
•
•
Tvrtka Samsung Electronics ovime izjavljuje da je monitor u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EC.
Službenu izjavu o sukladnosti potražite na web-stranici http://www.samsung.com/displaysolutions, idite na Podrška > Pretraži podršku za proizvod i unesite naziv modela.
Ova se oprema smije koristiti samo u zatvorenom prostoru.
Ova se oprema smije koristiti u svim državama EU-a.
82
Poglavlje 7. Dodatak
Tablica standardnih načina rada signala
Zbog karakteristika zaslona, ovaj proizvod može se postaviti samo na jednu razlučivost za svaku veličinu zaslona kako bi se postigla optimalna kvaliteta slike. Postavljanje razlučivosti koja nije
navedena u uputama može dovesti do smanjenja kvalitete slike. Da biste to izbjegli, preporučujemo da odaberete navedenu optimalnu razlučivost za svoj proizvod.
Pri zamjeni CDT proizvoda (povezan s računalom) LCD proizvodom provjerite frekvenciju. Ako LCD proizvod ne podržava frekvenciju od 85 Hz, promijenite okomitu frekvenciju na 60 Hz pomoću CDT
proizvoda prije no što ga zamijenite LCD proizvodom.
Naziv modela
Sinkronizacija
Razlučivost
PM43H / PM49H / PM55H
Vodoravna frekvencija
30 – 80 kHz
Okomita frekvencija
60 – 75 Hz
Optimalna razlučivost
1920 x 1080 @ 60 Hz
Maksimalna razlučivost
1920 x 1080 @ 60 Hz
• Vodoravna frekvencija
Vrijeme potrebno za skeniranje jedne linije od lijeve do desne strane zaslona naziva se vodoravni ciklus. Broj koji odgovara vodoravnom ciklusu naziva se vodoravna frekvencija. Vodoravna
frekvencija mjeri se u kHz.
• Okomita frekvencija
Monitor prikazuje istu sliku mnogo puta u sekundi (poput fluorescentne svjetiljke) kako bi prikazao sliku koju korisnik vidi na zaslonu. Učestalost kojom se jedna slika uzastopno prikazuje tijekom
jedne sekunde naziva se okomita frekvencija ili učestalost osvježavanja. Okomita frekvencija mjeri se u Hz.
Zaslon će se automatski podesiti ako se s računala prenosi signal koji pripada sljedećim standardnim načinima rada signala. Ako signal koji se prenosi s računala ne pripada standardnim načinima
rada signala, zaslon možda neće ništa prikazivati iako je LED indikator uključen. U takvom slučaju promijenite postavke prema sljedećoj tablici prateći korisnički priručnik za grafičku karticu.
Razlučivost
Vodoravna frekvencija (kHz)
Okomita frekvencija (Hz)
Vremenski razdjelnik piksela
(MHz)
Polaritet
V
O
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
−
+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
−
−
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
−
−
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
−
−
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
−
−
83
Poglavlje 7. Dodatak
Razlučivost
Vodoravna frekvencija (kHz)
Okomita frekvencija (Hz)
Vremenski razdjelnik piksela
(MHz)
Polaritet
V
O
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
−
−
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
−
−
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+
+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+
+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+
+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+
+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
−
−
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
−
−
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+
+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+
+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+
+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
−
+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+
+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+
+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+
+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
−
+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+
+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
−
+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+
+
84
Poglavlje 7. Dodatak
Troškovi servisa (snosi ih korisnik)
Unatoč jamstvu zatraženi servis i posjet servisera možemo naplatiti u sljedećim slučajevima:
Bez kvara uređaja
čišćenje uređaja, prilagodba, davanje uputa, ponovna montaža itd.
• ako serviser daje upute o načinu korištenja proizvoda ili samo namješta funkcije, bez
rastavljanja uređaja
• ako su uzrok kvara vanjski faktori (internet, antena, ožičeni signal itd.)
• ako je uređaj ponovno montiran ili su priključeni dodatni uređaji nakon prve montaže
kupljenog uređaja
• ako je uređaj ponovno montiran zbog premještanja na drugo mjesto ili u drugu kuću
• ako kupac zatraži upute o upotrebi uređaja nekog drugog proizvođača
• ako kupac zatraži upute o upotrebi mreže ili programa neke druge tvrtke
• ako kupac zatraži instalaciju softvera i postavljanje uređaja
• ako serviser ustanovi da se nakupila prašina ili strani predmeti unutar uređaja te ih ukloni/
očisti
• ako kupac zatraži naknadnu montažu nakon kupnje uređaja putem kataloga ili interneta
Kvar uređaja koji je prouzročio kupac
oštećenja prouzročena kupčevim nepravilnim rukovanjem ili pokušajem popravka
Ako je uzrok oštećenja proizvoda:
• vanjski udarac ili pad uređaja
• upotreba opreme ili nekog zasebnog proizvoda koje nije preporučio Samsung
• ako je proizvod popravljala neka druga osoba, a ne ovlašteni serviser ili partner tvrtke
Samsung Electronics Co., Ltd.
• ako je uređaj prepravljao ili popravljao korisnik
• ako je uređaj korišten na neodobrenoj voltaži ili s neatestiranim električnim kabelima
• ako se kupac nije držao upozorenja navedenih u korisničkom priručniku
Ostali slučajevi
• ako je uzrok oštećenja uređaja neka elementarna nepogoda (udar groma, požar, potres,
poplava itd.)
• ako su se potrošne komponente istrošile (baterija, toner, fluorescentne žaruljice, glava,
vibrator, lampica, filtar, vrpca itd.).
Usluga servisa korisniku se može naplatiti ako zatraži servis za ispravan proizvod. Molimo
vas da stoga najprije pažljivo pročitate korisnički priručnik.
85
Poglavlje 7. Dodatak
Optimalna kvaliteta slike i sprečavanje zaostalih slika
Matrica crne boje
Zajednička
elektroda (ITO)
Filtar boja
Optimalna kvaliteta slike
• Zbog načina proizvodnje ovog proizvoda otprilike 1 na milijun piksela (1 ppm) na zaslonu može
biti svjetliji ili tamniji. To ne utječe na radne značajke proizvoda.
‒‒ Broj podpiksela prema vrsti zaslona: 6.220.800
• Pokrenite Autopodešav. da biste poboljšali kvalitetu slike. Ako i dalje nalazite šum nakon
automatskog podešavanja, prilagodite Grubo ili Fino.
• Ako se na zaslonu dulje vrijeme prikazuje nepomična slika, može se pojaviti zaostala slika ili
oštećeni pikseli.
‒‒ Ako proizvod nećete koristiti dulje vrijeme, aktivirajte način rada za uštedu energije ili
dinamičan čuvar zaslona.
Sprečavanje zaostalih slika
Što su zaostale slike?
Kod normalnog rada LCD zaslona ne bi trebalo dolaziti do pojave zaostalih slika. Pojam
normalan rad označava neprestanu izmjenu uzoraka videosadržaja. Ako se na LCD zaslonu
tijekom dugog vremena (više od 12 sati) prikazuje stalan uzorak, može doći do male razlike u
naponu između elektroda u pikselima koje služe za upravljanje tekućim kristalima.
Ta razlika u naponu između elektroda s vremenom se povećava i čini tekuće kristale tanjima.
Kad se to dogodi, prilikom promjene uzorka može doći do zaostajanja prethodne slike na
zaslonu. Kako bi se to spriječilo, nakupljena razlika u naponu treba se smanjiti.
Pri normalnom radu LCD zaslona ne bi trebalo dolaziti do pojave zaostalih slika.
Izvor
Odvod
Ulaz
TFT
Vod podatkovne sabirnice
Elektroda
piksela (ITO)
Kondenzator
(Cs)
86
Poglavlje 7. Dodatak
Sprječavanje pojava zaostalih slika
Proizvod najbolje možete zaštititi od stvaranja zaostalih slika tako da isključite napajanje
ili tako da postavite pokretanje čuvara zaslona na računalu ili sustavu kada se ne koristi.
Jamstvena usluga može biti ograničena ovisno o priručniku s uputama.
‒‒ Koristite jarke boje podjednake svjetline.
Interval: promjena boje teksta i boje pozadine svakih 30 minuta.
FLIGHT : TIME
• Isključivanje, čuvar zaslona i način rada za uštedu energije
‒‒ Isključite proizvod na 2 sata nakon 12 sati korištenja.
‒‒ Na računalu pristupite odjeljku Svojstva prikaza > Napajanje i postavite proizvod tako da
se isključuje prema potrebi.
OZ348
‒‒ Preporučuje se korištenje čuvara zaslona.
Najbolje je koristiti čuvar zaslona s jednom bojom ili pokretnim slikama.
• Redovita promjena boja
‒‒ Upotreba 2 boje.
Izmjena 2 boje svakih 30 minuta na način prikazan iznad.
OZ348
Vrsta 1
Vrsta 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
OZ348
20:30
OZ348
20:30
UA102
21:10
UA102
21:10
• Izbjegavajte kombinacije boje teksta i boje pozadine čije su svjetline u kontrastu. (Svjetlina:
odnosi se na svjetlinu boje, što ovisi o količini emitirane svjetlosti.)
• Izbjegavajte korištenje nijansi sive boje jer one mogu doprinijeti stvaranju zaostalih slika.
• Izbjegavajte korištenje boja čije su svjetline u kontrastu (crna i bijela; siva).
FLIGHT : TIME
FLIGHT : TIME
OZ348 : 20:30
OZ348 : 20:30
• Redovita promjena boje teksta
: 20:30
FLIGHT : TIME
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
‒‒ Premještanje i promjena teksta svakih 30 minuta na način prikazan ispod.
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
Korak 1
Korak 2
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
Korak 3
‒‒ Redovito prikazivanje pokretne slike s logotipom.
Interval: prikazivanje pokretne slike s logotipom 60 sekundi nakon 4 sata korištenja.
87
Poglavlje 7. Dodatak
Licenca
This DivX Certified® device can play DivX® HD video files (including
.avi, .divx).
Proizvedeno uz licencu tvrtke Dolby Laboratories.
Simbol Dolby, Dolby Audio, Pro Logic i simbol dvostrukog slova D
zaštitni su znakovi tvrtke Dolby Laboratories.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under
license from DTS, Inc. DTS, the Symbol, DTS in combination with the
Symbol, DTS Premium Sound|5.1, DTS Digital Surround, DTS Express,
and DTS Neo2:5 are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc.
in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights
Reserved.
Manufactured under a license from U.S. Patent No’s: 6,285,767,
8,027,477, 5,319,713, 5,333,201, 5,638,452, 5,771,295, 5,970,152, 5,912,976,
7,200,236, 7,492,907, 8,050,434, 7,720,240, 7,031,474, 7,907,736 and
7,764,802. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are
registered trademarks & DTS Studio Sound is a trademark of DTS, Inc.
©2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface,
and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other countries.
Download free software at www.divx.com to create, play and stream
digital videos.
This DivX Certified® device can play DivX® HD video (including .avi,
.divx).
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX,
LLC and are used under license.
Covered by one or more of the following U.S. patents: 8,731,369;
RE45,052.
Napomena o licenci za korištenje softvera otvorenog izvora
U slučaju korištenja softvera otvorenog izvora na izborniku uređaja dostupne su licence za
korištenje softvera otvorenog izvora. Napomena o licenci za korištenje otvorenog softvera
napisana je samo na engleskom jeziku.
Informacije o napomeni o licenci za korištenje softvera otvorenog izvora možete dobiti od
centra za pomoć korisnicima tvrtke Samsung ili slanjem e-pošte na adresu oss.request@samsung.com.
Download PDF

advertising