Samsung | QB75H | Samsung QB75H Korisnički priručnik

Korisnički priručnik
DBJ (DB43J DB49J)
QBH (QB65H QB75H)
QHH (QH55H QH65H)
QMH (QM49H QM55H QM65H)
Boja i izgled mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda, a specifikacije podležu promenama bez
prethodnog obaveštenja, radi poboljšanja performansi.
Preporučeno dnevno vreme korišćenja za DBJ, QBH, QHH modele je manje od 16 sati.
Ako se proizvod koristi duže od 16 časova dnevno, poništiće se garancija.
Sadržaj
Pre upotrebe proizvoda
Autorska prava
6
Bezbednosne mere predostrožnosti
Čišćenje
Skladištenje
Struja i bezbednost
Instalacija
Rad
7
7
8
8
9
11
Priprema
Provera komponenti
Komponente
14
14
Delovi
Kontrolna tabla
Druga strana
Uređaj za zaštitu od krađe
Daljinski upravljač
15
15
19
22
23
Pre instaliranja proizvoda (vodič za
instalaciju)
Ugao nagiba i rotacija
Ventilacija
25
25
25
Postavljanje nosača za zid
Priprema pre postavljanja nosača za zid
Postavljanje nosača za zid
Specifikacije kompleta za montažu na zid
(VESA)
27
28
28
Daljinski upravljač (RS232C)
30
29
Povezivanje pomoću kabla
Veza
Kontrolni kodovi
30
33
34
Web Browser
Remote Workspace
53
54
Korišćenje aplikacije MDC
Povezivanje i korišćenje
izvornog uređaja
Instalacija/deinstalacija programa MDC
Instalacija
Deinstalacija
55
55
55
Pre povezivanja
Lista za proveru pre povezivanja
42
42
Povezivanje sa računarom
Povezivanje pomoću HDMI kabla
Povezivanje pomoću DP kabla
Povezivanje pomoću DVI kabla (digitalni tip)
Povezivanje pomoću HDMI-DVI kabla
42
42
43
43
44
Povezivanje spoljnog monitora
45
Funkcija Player
Povezivanje sa video uređajem
Povezivanje pomoću HDMI-DVI kabla
Povezivanje pomoću HDMI kabla
46
46
47
Povezivanje sa audio sistemom
47
Vodič za povezivanje kabla za napajanje
48
Player
59
Gledanje sadržaja
59
Prilikom prikazivanja sadržaja
60
Dostupni meni
60
Formati datoteka kompatibilni sa programom
61
Player
Povezivanje mrežne kutije (zasebno se
prodaje)
49
Povezivanje mrežne kutije (zasebno se
prodaje)
MagicInfo
50
50
Promena ulaznog signala
Source
52
52
Povezivanje sa MDC-om
56
Korišćenje MDC-a preko kabla RS-232C (standardi
za serijsku komunikaciju među podacima) 56
Korišćenje MDC-a putem Ethernet mreže
57
Schedule
66
Clone Product
67
ID Settings
Device ID
Device ID Auto Set
PC Connection Cable
68
68
68
68
2
Sadržaj
Video Wall
Video Wall
Horizontal x Vertical
Screen Position
Format
69
69
69
70
70
Network Status
71
Picture Mode
72
On/Off Timer
On Timer
Off Timer
Holiday Management
73
73
74
74
Ticker
75
URL Launcher
76
URL Launcher Settings
77
Odobravanje povezanog uređaja sa servera 78
Podešavanje trenutnog vremena
79
Prilagođavanje ekrana
Picture Mode
80
Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness /
81
Colour / Tint (G/R)
Colour Temperature
82
White Balance
2 Point
20 Point Settings
83
83
83
Gamma
HLG / ST.2084 / BT.1886
84
84
Calibrated value
84
Advanced Settings
Contrast Enhancer
Black Tone
Flesh Tone
RGB Only Mode
Colour Space Settings
HDMI UHD Color
Motion Lighting
HDR+ Mode
85
85
85
85
85
86
86
86
86
Picture Options
Colour Tone
Digital Clean View
HDMI Black Level
Film Mode
Auto Motion Plus Settings
Local Dimming
Dynamic Backlight
87
87
87
88
88
89
89
90
Picture Size Settings
Picture Size
Fit to screen
Zoom and Position
91
91
91
91
Reset Picture
92
OnScreen Display
Display Orientation
Onscreen Menu Orientation
Source Content Orientation
Aspect Ratio
93
93
93
93
Screen Protection
Auto Protection Time
Screen Burn Protection
94
94
94
Message Display
Source Info
No Signal Message
MDC Message
Download Status Message
97
97
97
97
97
Language
98
Reset OnScreen Display
98
Prilagođavanje zvuka
Sound Mode
99
Balance
100
Equaliser
100
HDMI Sound
100
Sound on Video Call
100
Sound Output
101
Auto Volume
101
3
Sadržaj
Reset Sound
101
Network
Network Status
102
Open Network Settings
Network Type
Postavke mreže (žične)
Postavke mreže (bežične)
Use WPS
102
102
103
105
107
Server Network Settings
Connect to server
MagicInfo Mode
Server Access
FTP Mode
Proxy server
108
108
108
108
108
108
Device Name
108
System
Accessibility
High Contrast
Enlarge
109
109
109
Start Setup
110
Touch Control
Touch Control
Admin Menu Lock
110
110
110
Time
Clock Set
DST
Power On Delay
111
111
111
111
Auto Source Switching
Auto Source Switching
Primary Source Recovery
Primary Source
Secondary Source
112
112
112
112
112
Power Control
Auto Power On
PC module power
Max. Power Saving
Standby Control
Network Standby
Power Button
113
113
113
113
114
114
114
Eco Solution
Energy Saving Mode
Eco Sensor
Screen Lamp Schedule
No Signal Power Off
Auto Power Off
115
115
115
116
116
116
Temperature Control
117
External Device Manager
Keyboard Manager
Device Connection Manager
118
118
118
Play via
119
Change PIN
119
Security
Safety Lock On
Button Lock
USB Auto Play Lock
Mobile Connection Lock
Remote Management
Network Port
USB Port
120
120
120
120
121
121
121
121
General
Smart Security
Anynet+ (HDMI-CEC)
HDMI Hot Plug
Custom Logo
Game Mode
Empty Storage
Irregular Video Wall
122
122
122
124
124
125
125
125
Reset System
126
Podrška
Software Update
Update Now
Auto update
127
127
127
Contact Samsung
127
Reset All
127
4
Sadržaj
Vodič za rešavanje problema
Dodatak
Zahtevi pre obraćanja Samsung centru za
korisničku službu
Testiranje proizvoda
Provera rezolucije i frekvencije
Proverite sledeće.
128
128
128
129
Pitanja i odgovori
135
Specifikacije
Opšte
136
Prethodno podešeni režimi za tajmer
138
Odgovornost za uslugu plaćanja (trošak za
klijente)
143
Nije u pitanju kvar proizvoda
143
Oštećenje proizvoda do kojeg je došlo krivicom
klijenta
143
Ostalo
143
Sprečavanje „sagorevanja“ ekrana usled
zadržavanja slike
144
Šta je „sagorevanje“ ekrana usled zadržavanja
slike?
144
Preporučene prakse sprečavanja
144
Licenca
145
Terminologija
146
5
Poglavlje 01
Pre upotrebe proizvoda
Autorska prava
Sadržaj ovog priručnika je podložan promenama bez obaveštenja da bi se poboljšao kvalitet.
© 2017 Samsung Electronics
Samsung Electronics je vlasnik autorskih prava na ovaj materijal.
Upotreba ili reprodukovanje ovog priručnika, celog ili u delovima, bez ovlašćenja preduzeća Samsung Electronics se zabranjuje.
Microsoft, Windows su registrovani žigovi korporacije Microsoft.
VESA, DPM i DDC su registrovani žigovi korporacije Video Electronics Standards Association.
Vlasništvo nad svim drugim žigovima pripada njihovim vlasnicima.
•• Nadoknada za administrativne usluge može biti naplaćena ako
–– (a) inženjer, koga ste pozvali, ne otkrije nikakav kvar na proizvodu.
(odnosno, ako niste pročitali korisnički priručnik).
–– (b) na uređaju, koji ste doneli u servisni centar, nije pronađen nikakav kvar.
(odnosno, ako niste pročitali korisnički priručnik).
•• Bićete obavešteni o iznosu takve nadoknade pre servisiranja, odnosno dolaska inženjera.
6
Bezbednosne mere predostrožnosti
Upozorenje
Čišćenje
――Budite pažljivi pri čišćenju jer je panel i spoljašnjost naprednih LCD-ova lako ogrebati.
――Pri čišćenju izvršite sledeće korake.
――Sledeće slike su obezbeđene samo kao referenca. Situacije u stvarnom životu mogu se
razlikovati od onoga što je prikazano na slikama.
Ako se ne slede uputstva, može doći do ozbiljne ili fatalne povrede.
Pažnja
1
Isključite proizvod i računar.
Ako se ne slede uputstva, može doći do lične povrede ili oštećenja svojine.
2
Iskopčajte kabl za napajanje iz proizvoda.
――Držite kabl za napajanje za priključak i ne dodirujte kabl mokrim
rukama. U suprotnom, može doći do električnog udara.
Aktivnosti označene ovim simbolom su zabranjene.
3
Obrišite proizvod čistom, mekom i suvom tkaninom.
•• Ne koristite deterdžente koji sadrže alkohol,
razređivač ili površinski aktivne agense.
Uputstva označena ovim simbolom su obavezna.
!
•• Ne prskajte vodu ili deterdžent direktno na
proizvod.
4
Ovlažite meku i suvu tkaninu vodom i dobro je iscedite da biste
obrisali spoljašnjost proizvoda.
5
Povežite kabl za napajanje sa proizvodom kada završite sa
čišćenjem.
6
Uključite proizvod i računar.
7
Skladištenje
Povežite utikač sa uzemljenom utičnicom (samo izolovani uređaji tipa
1).
Zbog karakteristika proizvoda sa visokim sjajem korišćenje UV ovlaživača u blizini može stvoriti
bele fleke na proizvodu.
――Obratite se centru za korisničku službu ako je potrebno očistiti unutrašnjost proizvoda (biće
•• Može doći do električnog udara ili povrede.
!
Nemojte savijati niti silom povlačiti kabl za napajanje. Pazite da ne
ostavite kabl za napajanje ispod nekog teškog predmeta.
naplaćena naknada za uslugu).
Struja i bezbednost
•• Oštećenje kabla može da dovede do požara ili električnog udara.
――Sledeće slike su obezbeđene samo kao referenca. Situacije u stvarnom životu mogu se
razlikovati od onoga što je prikazano na slikama.
Ne postavljajte kabl za napajanje ili proizvod u blizinu izvora toplote.
•• Može doći do požara ili električnog udara.
Upozorenje
Ne koristite oštećeni kabl za napajanje ili priključak niti labavu
utičnicu.
Očistite prašinu oko priključaka utikača ili utičnice suvom tkaninom.
•• Može doći do strujnog udara ili požara.
•• Može doći do požara.
Nemojte koristiti više proizvoda sa jednom utičnicom.
•• Pregrejane utičnice mogu da dovedu do požara.
!
Ne dodirujte priključak za napajanje mokrim rukama. U suprotnom,
može doći do električnog udara.
Ubacite priključak za napajanje do kraja, tako da ne bude labav.
•• Neobezbeđena veza može da dovede do požara.
!
8
Instalacija
Pažnja
Ne iskopčavajte kabl za napajanje dok se proizvod koristi.
•• Proizvod može da bude oštećen električnim udarom.
Upozorenje
Ne postavljajte sveće, lampe za insekte ili cigarete na proizvod. Ne
postavljajte proizvod u blizini izvora toplote.
•• Može doći do požara.
Koristite samo kabl za napajanje koji Samsung isporučuje uz vaš
proizvod. Ne koristite kabl za napajanje sa drugim proizvodima.
•• Može doći do požara ili električnog udara.
Nosač koji se postavlja na zid trebalo bi da instalira tehničar.
!
•• Instalacija nekvalifikovane osobe može da dovede do povrede.
Utičnica u koju se priključuje kabl za napajanje ne sme da ima bilo
kakvih smetnji.
•• Koristite samo odobrene komode.
!
•• Kada dođe do problema, neophodno je isključiti kabl za
napajanje da bi se prekinulo napajanje proizvoda.
!
Ne postavljajte proizvod u loše provetrenim prostorima kao što su
police za knjige ili ormari.
•• Imajte na umu da se proizvod ne isključuje kompletno ako se
koristi samo taster za napajanje na daljinskom upravljaču.
•• Povećana unutrašnja temperatura može da dovede do požara.
Držite utikač kad iskopčavate kabl za napajanje iz utičnice.
•• Može doći do strujnog udara ili požara.
Postavite proizvod najmanje na 10 cm udaljenosti od zida kako biste
omogućili ventilaciju.
•• Povećana unutrašnja temperatura može da dovede do požara.
!
!
Držite plastično pakovanje izvan domašaja dece.
•• Deca mogu da se uguše.
!
9
Nemojte postavljati proizvod na nestabilnu ili vibrirajuću površinu
(nesigurnu policu, nagnutu površinu itd.).
Pažnja
•• Proizvod može da padne i ošteti se i/ili dovede do povrede.
Nemojte da ispustite proizvod pri premeštanju.
•• Upotreba proizvoda u oblasti sa prekomernom vibracijom može
da ošteti proizvod ili dovede do požara.
Nemojte instalirati proizvod u vozilu ili na mestu izloženom prašini,
vlazi (curenje vode itd.), ulju ili dimu.
•• Može doći do otkazivanja proizvoda ili lične povrede.
!
Ne spuštajte proizvod na prednji deo.
•• Može doći do požara ili električnog udara.
•• Ekran može da se ošteti.
!
Nemojte izlagati proizvod direktnom suncu, toploti ili vrućim
predmetima kao što je šporet.
Pri postavljanju proizvoda na komodu ili policu, uverite se da donja
ivica prednjeg dela proizvoda ne štrči.
•• Životni vek proizvoda može biti umanjen ili može doći do požara.
•• Proizvod može da padne i ošteti se i/ili dovede do povrede.
•• Proizvod postavljajte samo na komode ili police odgovarajuće
veličine.
Nemojte postavljati proizvod u domašaju male dece.
•• Proizvod može da padne i povredi decu.
Pažljivo spustite proizvod.
•• Pošto je prednji deo težak, postavite proizvod na ravnu i stabilnu
površinu.
Jestivo ulje, na primer sojino ulje, može da ošteti ili izmeni proizvod.
Ne postavljajte proizvod u kuhinju ili blizu kuhinjske radne površine.
•• Može doći do otkazivanja proizvoda ili lične povrede.
!
SAMSUNG
!
Postavljanje proizvoda na nestandardnom mestu (mestu izloženom
velikoj količini fine prašine, hemijskih supstanci, ekstremnim
temperaturama ili velikoj količini vlage, odnosno na mestu gde bi
proizvod trebalo neprekidno da radi duže vreme) može ozbiljno da
utiče na njegov rad.
•• Obavezno konsultujte Samsung centar za korisničku službu ako
želite da instalirate proizvod na takvom mestu.
10
Rad
Ne stavljajte teške predmete ili stvari koje deca vole (igračke ili
slatkiše) na proizvod.
•• Proizvod ili teški predmeti mogu da padnu dok deca pokušavaju
da dohvate igračke ili slatkiše što može da dovede do ozbiljne
povrede.
Upozorenje
U proizvodu postoji visoka voltaža. Nikad nemojte sami rastavljati,
popravljati ili menjati proizvod.
Tokom grmljavina ili oluje, isključite proizvod iz struje i sklonite kabl
za napajanje.
•• Može doći do požara ili električnog udara.
•• U slučaju potrebe za popravkom, obratite se Samsung centru za
korisničku službu.
•• Može doći do požara ili električnog udara.
!
Pre premeštanja proizvoda, isključite prekidač za napajanje i
iskopčajte kabl za napajanje i sve druge povezane kablove.
Ne spuštajte predmete na proizvod i ne udarajte ga.
•• Može doći do požara ili električnog udara.
•• Oštećenje kabla može da dovede do požara ili električnog udara.
!
!
Ako proizvod ispušta neobične zvuke, miris paljevine ili dim, odmah
iskopčajte kabl za napajanje i obratite se Samsung centru za
korisničku službu.
Nemojte pomerati proizvod povlačenjem kabla za napajanje ili bilo
kog drugog kabla.
•• Zbog oštećenog kabla može doći do otkazivanja proizvoda,
električnog udara ili požara.
•• Može doći do strujnog udara ili požara.
!
Ne dozvolite deci da hvataju proizvod ili da se penju na njega.
Ako dođe do curenja gasa, ne dodirujte proizvod ili utikač. Takođe,
odmah provetrite prostoriju.
•• Deca mogu da se povrede ili ozbiljno ozlede.
•• Varnice mogu da izazovu eksploziju ili požar.
!
Ako ispustite proizvod ili se ošteti spoljno kućište, isključite prekidač
za napajanje i iskopčajte kabl za napajanje. Zatim se obratite
Samsung centru za korisničku službu.
•• Neprekidna upotreba može da dovede do požara ili električnog
udara.
GAS
Nemojte podizati ili pomerati proizvod povlačenjem kabla za
napajanje ili bilo kog drugog kabla.
•• Zbog oštećenog kabla može doći do otkazivanja proizvoda,
električnog udara ili požara.
11
Nemojte koristiti ili čuvati sprej koji može da eksplodira ili zapaljive
supstance u blizini proizvoda.
Pažnja
•• Može doći do eksplozije ili požara.
Ako se na ekranu prikazuje statična slika duži vremenski period,
može da dođe do „sagorevanja“ ekrana usled zadržavanja slike ili
pojave oštećenih piksela.
!
Uverite se da stolnjaci ili zavese ne blokiraju ventile.
•• Ako proizvod nećete koristiti u dužem vremenskom periodu,
aktivirajte režim za uštedu energije ili čuvar ekrana sa pokretnim
slikama.
!
•• Povećana unutrašnja temperatura može da dovede do požara.
-_100
Nemojte ubacivati metalne predmete (čačkalicu, novčić, ukosnicu
itd.) ili lako zapaljive predmete (papir, šibice itd.) u proizvod (putem
otvora ili ulaznih/izlaznih portova).
•• Prikupljena prašina u kombinaciji sa toplotom može da dovede
do požara, električnog udara ili električnog varničenja.
!
Proizvod koristite sa preporučenom rezolucijom i frekvencijom.
•• Uverite se da ste isključili proizvod i iskopčali kabl za napajanje
ako u proizvod dopru voda ili druge strane supstance. Zatim se
obratite Samsung centru za korisničku službu.
•• Može doći do otkazivanja proizvoda, strujnog udara ili požara.
Iskopčajte kabl za napajanje iz utičnice ako ne planirate da koristite
proizvod u dužem vremenskom periodu (odmor itd.).
•• Može negativno uticati na vaš vid.
!
Ne postavljajte predmete koji sadrže tečnost (vaze, bokale, flaše itd.)
ili metalne predmete na proizvod.
Nemojte držati proizvod naopačke ili ga pomerati držeći ga za
postolje.
•• Uverite se da ste isključili proizvod i iskopčali kabl za napajanje
ako u proizvod dopru voda ili druge strane supstance. Zatim se
obratite Samsung centru za korisničku službu.
•• Proizvod može da padne i ošteti se ili dovede do povrede.
•• Može doći do otkazivanja proizvoda, strujnog udara ili požara.
Gledanje u ekran sa prevelike blizine u dužem vremenskom periodu
može negativno da utiče na vaš vid.
!
Ne koristite ovlaživače vazduha ili šporet u blizini proizvoda.
•• Može doći do požara ili električnog udara.
12
Odmarajte oči duže od 5 minuta na svaki 1 sat upotrebe proizvoda.
Vodite računa da deca ne stavljaju bateriju u usta kada je izvadite iz
daljinskog upravljača. Postavite bateriju na mesto koje deca ne mogu
da dohvate.
•• Umanjiće se zamor očiju.
•• Ako dete stavi bateriju u usta ili je proguta, odmah se obratite
lekaru.
!
Ne dodirujte ekran ako je proizvod bio uključen u dužem vremenskom
periodu jer će postati vreo.
Prilikom zamene baterije, umetnite je vodeći računa o polaritetu (+, -).
•• U suprotnom, može doći do oštećenja baterije ili požara, telesnih
povreda i oštećenja usled curenja unutrašnje tečnosti.
!
Male delove pribora čuvajte izvan domašaja dece.
Koristite isključivo predviđene standardne baterije i nemojte
istovremeno koristiti nove i korišćene baterije.
•• U suprotnom, može doći do oštećenja baterija ili požara, telesnih
povreda i oštećenja usled curenja unutrašnje tečnosti.
!
Budite pažljivi pri prilagođavanju ugla proizvoda ili visine postolja.
Baterijе (i punjivе baterijе) nisu običan otpad i moraju da se vrate radi
recikliranja. Korisnik je dužan da vrati istrošene ili punjive baterije
radi recikliranja.
•• Možete da zaglavite i povredite šaku ili prst.
!
•• Naginjanje proizvoda pod prevelikim uglom može da dovede do
pada proizvoda i do povrede.
Ne postavljajte teške premete na proizvod.
!
•• Kupac može da vrati korišćene ili punjive baterije u obližnji javni
centar za reciklažu ili u prodavnicu koja prodaje isti tip baterija
ili punjivih baterija.
•• Može doći do otkazivanja proizvoda ili lične povrede.
Pri korišćenju slušalica, nemojte previše pojačavati zvuk.
•• Prejak zvuk može da izazove oštećenje sluha.
13
Poglavlje 02
Priprema
Provera komponenti
Komponente
–– Ako neka komponenta nedostaje,
obratite se prodavcu kod koga ste
kupili ovaj proizvod.
–– Izgled komponenti može se razlikovati
od onoga što je prikazano na slikama.
–– Postolje se ne isporučuje sa
proizvodom. Da biste instalirali
postolje, morate ga zasebno kupiti.
Vodič za brzo postavljanje
Garancijska kartica
(Nije dostupno na nekim lokacijama)
Vodič kroz propise
Kabl za napajanje
–– RS232C adapter može da se koristi
za povezivanje sa drugim monitorom
pomoću D-SUB (9-pinski) tipa RS232C
kabla.
Baterije
(Nije dostupno na nekim lokacijama)
Daljinski upravljač
Adapter za zidni nosač (4 kom.)
DRŽAČ ZA KABL (3 kom.)
(Podržani modeli: QHH)
(Podržani modeli: QBH, QH65H)
RS232C (IN) adapter
Poklopac terminala
(Podržani modeli: QHH)
14
――Boja i oblik delova mogu da se razlikuju od delova prikazanih na slici. Specifikacije mogu da se promene bez
Delovi
najave radi poboljšanja performansi.
Delovi
Kontrolna tabla
DBJ
Logotip razmaknice
QHH
Opis
Logo za razmak nemojte vući nasilu. Logo se može otkinuti ili slomiti.
――Podržani modeli: QB65H, QMH
Pritisnite dugme na daljinskom upravljaču tako što ćete ga usmeriti prema dnu
prednje strane proizvoda da biste obavili funkciju. Senzor daljinskog upravljača se
nalazi na dnu proizvoda.
――Korišćenje nekog drugog uređaja za prikaz u oblasti u kojoj se koristi daljinski
Zvučnik
Zvučnik
Senzor daljinskog
upravljača
QB65H / QMH
upravljač za ovaj proizvod može da ometa upravljanje drugim uređajima za prikaz.
Da biste mogli da koristite daljinski/eko senzor, klizni taster
panela treba da viri na dnu uređaja.
――Podržani modeli: QB65H, QHH, QMH
Senzor daljinskog upravljača &
Taster panela
Zvučnik
QB65H / QHH / QMH
Taster panela
Da biste mogli da koristite taster panela, klizni taster panela
ne sme da viri na dnu uređaja.
――Podržani modeli: QB65H, QHH, QMH
Logotip razmaknice
Koristite daljinski upravljač na udaljenosti od 7–10 m od senzora na proizvodu, pod uglom od 30° nalevo i nadesno.
――Baterije držite van domašaja dece i reciklirajte ih.
Senzor daljinskog
upravljača
& Taster panela
――Nemojte da kombinujete nove i stare baterije. Istovremeno zamenite obe baterije.
――Izvadite baterije ako daljinski upravljač ne nameravate da koristite duže vreme.
15
――Taster panela se nalazi u donjem desnom uglu prednje strane proizvoda.
――Ako pritisnete taster P na tasteru panela dok je proizvod uključen,
Tasteri
Opis
Isključite proizvod.
prikazaće se kontrolni meni.
Power off
Kontrolni meni
Kada se prikaže ekran kontrolnog menija, kratko pritisnite taster panela
da biste pomerili kursor na Power off , a zatim pritisnite i zadržite taster
panela da biste isključili proizvod.
Izaberite povezani ulazni signal.
Source
Power off
Source
Kada se prikaže ekran kontrolnog menija, kratko pritisnite taster panela da
biste pomerili kursor na Source , a zatim pritisnite i zadržite taster panela
da biste prikazali ekran ulaznog signala.
Kada je prikazan ekran ulaznog signala, pritisnite i zadržite taster panela da
biste prešli na željeni ulazni signal.
――Taster panela može da se koristi samo za Power off i Source.
Press: Move
Press & Hold: Select
――Da biste izašli iz ekrana kontrolnog menija, sačekajte 3 sekunde ili više bez pritiskanja tastera panela.
16
――Boja i oblik delova mogu da se razlikuju od delova prikazanih na slici. Specifikacije mogu da se promene bez
Kontrolna tabla
najave radi poboljšanja performansi.
QB75H
Delovi
Opis
Uključite proizvod.
Ako pritisnete taster
dok je proizvod uključen, biće prikazan kontrolni meni.
――Da biste izašli iz menija na ekranu, pritisnite i držite taster panela najmanje jednu
sekundu.
Pomerite se u gornji ili donji meni. Takođe možete da podesite vrednost opcije.
Zvučnik
Pomerite se u levi ili desni meni.
――Jačinu zvuka možete da podesite tako što ćete pomerati taster panela nalevo ili
Taster panela
nadesno kad se kontrolni meni ne prikazuje.
Logotip razmaknice
Logotip razmaknice
Senzor daljinskog upravljača
Senzor daljinskog
upravljača
Logo za razmak nemojte vući nasilu. Logo se može otkinuti ili slomiti.
Pritisnite dugme na daljinskom upravljaču tako što ćete ga usmeriti prema dnu
prednje strane proizvoda da biste obavili funkciju. Senzor daljinskog upravljača se
nalazi na dnu proizvoda.
――Korišćenje nekog drugog uređaja za prikaz u oblasti u kojoj se koristi daljinski
upravljač za ovaj proizvod može da ometa upravljanje drugim uređajima za prikaz.
Koristite daljinski upravljač na udaljenosti od 7–10 m od senzora na proizvodu, pod uglom od 30° nalevo i nadesno.
――Baterije držite van domašaja dece i reciklirajte ih.
――Nemojte da kombinujete nove i stare baterije. Istovremeno zamenite obe baterije.
――Izvadite baterije ako daljinski upravljač ne nameravate da koristite duže vreme.
17
――Ako pritisnete taster
na tasteru panela dok je proizvod uključen,
prikazaće se kontrolni meni.
Tasteri
Opis
Prikažite meni Player.
Kontrolni meni
Home
Pomerite taster panela nagore da biste u kontrolnom meniju izabrali stavku
Home .
Prikažite meni na ekranu.
Settings
Home
Pomerite taster panela nalevo i izaberite Settings
u kontrolnom meniju.
Pojaviće se kontrolni ekran na ekranu. Pomerite taster panela nadesno da
biste izabrali željeni meni. Stavku podmenija možete da izaberete tako što ćete
pomerati taster menija nagore, nadole, nalevo ili nadesno. Da biste promenili
postavke, izaberite željeni meni i pritisnite taster panela.
Isključite proizvod.
Settings
Return
Source
Power off
Pomerite taster panela nadole da biste u kontrolnom meniju izabrali stavku
Power off . Zatim pritisnite taster panela.
Izaberite povezani ulazni signal.
Source
Pomerite taster panela nadesno da biste u kontrolnom meniju izabrali stavku
Source . Kada se prikaže spisak ulaznih signala, pomerite taster panela ulevo
ili udesno da biste izabrali željeni ulazni signal. Zatim pritisnite taster panela.
Return
Izađite iz kontrolnog menija.
Power off
18
Druga strana
Priključak
――Boja i oblik delova mogu da se razlikuju od delova prikazanih na
RS232C OUT
slici. Specifikacije mogu da se promene bez najave radi poboljšanja
performansi.
QHH
Opis
Povežite na MDC pomoću RS232C adaptera.
RS232C IN
RJ45
Povezuje se sa MDC programom pomoću LAN kabla. (10/100 Mbps)
――Koristite Cat 7(*STP tip) kabl za vezu.
*Oklopljena upredena parica.
DP IN
Povezuje se sa računarom pomoću DP kabla.
HDMI 1 (ARC)
Povezivanje sa spoljnim uređajem pomoću HDMI ili HDMI-DVI kabla.
HDMI 2
USB ¨(5V 0.5A)
Povezuje se sa memorijskim USB uređajem.
――USB portovi na uređaju prihvataju maksimalnu konstantu struju od
0,5A. Ukoliko se premaši maksimalna vrednost, USB portovi možda
neće raditi.
USB ¨(5V 1A)
Povezuje se sa memorijskim USB uređajem.
――USB portovi na uređaju prihvataju maksimalnu konstantu struju od 1,0A.
Ukoliko se premaši maksimalna vrednost, USB portovi možda neće
raditi.
19
Druga strana
Priključak
――Boja i oblik delova mogu da se razlikuju od delova prikazanih na
USB 1 ¨(1.0A)
slici. Specifikacije mogu da se promene bez najave radi poboljšanja
performansi.
QBH
QMH
Opis
Povezuje se sa memorijskim USB uređajem.
――USB portovi na uređaju prihvataju maksimalnu konstantu struju od 1,0A.
Ukoliko se premaši maksimalna vrednost, USB portovi možda neće
raditi.
RJ45
Povezuje se sa MDC programom pomoću LAN kabla. (10/100 Mbps)
――Koristite Cat 7(*STP tip) kabl za vezu.
*Oklopljena upredena parica.
RS232C IN
Povežite na MDC pomoću RS232C adaptera.
DVI/MAGICINFO IN
DVI : Povezivanje sa spoljnim uređajem pomoću DVI ili HDMI-DVI kabla.
MAGICINFO IN: Da biste koristili MagicInfo, povežite DP-DVI kabl.
HDMI IN 1 (ARC)
Povezivanje sa spoljnim uređajem pomoću HDMI ili HDMI-DVI kabla.
HDMI IN 2
HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)
DP IN
Povezuje se sa računarom pomoću DP kabla.
DP IN (DAISY CHAIN IN)
HDMI OUT (DAISY CHAIN OUT)
Povezuje se sa drugim uređajem pomoću HDMI kabla.
USB 2(0.5A)
Povezuje se sa memorijskim USB uređajem.
――USB portovi na uređaju prihvataju maksimalnu konstantu struju od
0,5A. Ukoliko se premaši maksimalna vrednost, USB portovi možda
neće raditi.
DVI/HDMI/AUDIO IN
Prima zvuk iz izvornog uređaja putem audio kabla.
AUDIO OUT
Šalje zvuk na audio uređaj putem audio kabla.
IR IN
Snabdeva strujom spoljnu tablu senzora ili prima signal svetlosnog senzora.
RS232C OUT
Povežite na MDC pomoću RS232C adaptera.
20
Druga strana
Priključak
――Boja i oblik delova mogu da se razlikuju od delova prikazanih na
USB 1 ¨(1.0A)
slici. Specifikacije mogu da se promene bez najave radi poboljšanja
performansi.
DBJ
Opis
Povezuje se sa memorijskim USB uređajem.
――USB portovi na uređaju prihvataju maksimalnu konstantu struju od 1,0A.
Ukoliko se premaši maksimalna vrednost, USB portovi možda neće
raditi.
HDMI IN 1 (ARC)
Povezivanje sa spoljnim uređajem pomoću HDMI ili HDMI-DVI kabla.
HDMI IN 2
DVI/MAGICINFO IN
DVI : Povezivanje sa spoljnim uređajem pomoću DVI ili HDMI-DVI kabla.
MAGICINFO IN: Da biste koristili MagicInfo, povežite DP-DVI kabl.
RS232C IN
Povežite na MDC pomoću RS232C adaptera.
RS232C OUT
RJ45
Povezuje se sa MDC programom pomoću LAN kabla. (10/100 Mbps)
――Koristite Cat 7(*STP tip) kabl za vezu.
*Oklopljena upredena parica.
DVI/HDMI/AUDIO IN
Prima zvuk iz izvornog uređaja putem audio kabla.
AUDIO OUT
Šalje zvuk na audio uređaj putem audio kabla.
21
Uređaj za zaštitu od krađe
――Uređaj za zaštitu od krađe omogućava bezbedno korišćenje proizvoda, čak i na javnim mestima.
――Oblik uređaja za zaključavanje i način zaključavanja razlikuju se u zavisnosti od proizvođača.
Više informacija potražite u korisničkom priručniku koji se dobija uz uređaj za zaključavanje
protiv krađe.
――Sledeće slike su obezbeđene samo kao referenca. Situacije u stvarnom životu mogu se
razlikovati od onoga što je prikazano na slikama.
Da biste zaključali uređaj za zaštitu od krađe:
QBH / QHH / QMH
DBJ
DBJ
1
Vežite kabl uređaja protiv krađe za težak predmet, kao što je sto.
2
Provucite jedan kraj kabla kroz omču na drugom kraju kabla.
3
Uređaj za zaključavanje umetnite u otvor na poleđini proizvoda.
4
Zaključajte uređaj za zaključavanje.
–– Uređaj za zaključavanje protiv krađe može da se kupi odvojeno.
–– Više informacija potražite u korisničkom priručniku koji se dobija uz uređaj za
zaključavanje protiv krađe.
–– Uređaj za zaključavanje može da se kupi u prodavnici elektronske opreme ili putem
Interneta.
22
Daljinski upravljač
――Korišćenje nekog drugog uređaja za prikaz u oblasti u kojoj se koristi daljinski upravljač za ovaj proizvod može da ometa upravljanje drugim
uređajima za prikaz.
――Dugme bez opisa na slici ispod nije podržano za proizvod.
POWER
OFF
Uključite proizvod.
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
1
4
7
DEL-/--
Podesite jačinu zvuka.
promena ulaznog signala.
Prikazivanje/sakrivanje menija na ekranu ili
povratak na prethodni meni.
2
5
8
SYMBOL
0
3
6
MENU
SOURCE
HOME
Numerička dugmad
Unesite lozinku u OSD meni.
9
–– Funkcije dugmadi na daljinskom
upravljaču mogu da se razlikuju u
zavisnosti od proizvoda.
CH LIST
Isključivanje zvuka.
Ponovno uključivanje zvuka: Ponovo
pritisnite dugme MUTE ili upotrebite
dugmad za kontrolu jačine zvuka (+ VOL -).
MUTE
VOL
Isključite proizvod.
CH
MagicInfo
Player I
DBJ / QBH / QMH: Ovu prečicu na tastaturi
upotrebite za direktan pristup opciji
MagicInfo. Ova prečica na tastaturi je
dostupna kada je povezana mrežna kutija.
Dugme za pokretanje Player.
23
Brzi izbor često korišćenih funkcija.
TOOLS
INFO
Prikazivanje informacija o izabranom izvoru
signala.
Prelazak na gornji, donji, levi ili desni meni/
podešavanje postavke opcije.
Potvrđivanje izbora menija.
Povratak na prethodni meni.
To podešava funkciju bezbednog zaključavanja.
Ako se više proizvoda povezuje pomoću funkcije
Video Wall, pritisnite dugme SET i unesite ID
proizvoda pomoću numeričkih tastera.
RETURN
EXIT
PC
DVI
HDMI
DP
A
B
C
D
UNSET
LOCK
IR control
SET
Upravljajte proizvodom pomoću daljinskog
upravljača.
Otkažite vrednost koja je podešena dugmetom
SET i upravljajte svim povezanim proizvodima
pomoću daljinskog upravljača.
Izlazak iz izabranog menija.
DBJ: Ručno izaberite povezani izvor ulaza iz
DVI, HDMI 1 ili HDMI 2.
QHH: Ručno izaberite povezani izvor ulaza iz
HDMI 1, HDMI 2 ili DisplayPort.
QBH / QMH: Ručno izaberite povezani izvor
ulaza iz DVI, HDMI 1, HDMI 2 ili DisplayPort.
–– Funkcije dugmadi na daljinskom
upravljaču mogu da se razlikuju u
zavisnosti od proizvoda.
–– Izvadite baterije ako daljinski
upravljač ne nameravate da koristite
duže vreme.
Da biste zamenili baterije u daljinskom upravljaču
24
Pre instaliranja proizvoda (vodič
za instalaciju)
U cilju sprečavanja povreda, ovaj uređaj mora biti bezbedno pričvršćen za pod/zid u skladu sa uputstvima za
instalaciju.
•• Obezbedite preduzeću ovlašćenom za instalaciju da instalira montažu na zid.
•• U suprotnom, može doći do pada i izazivanja lične povrede.
•• Proverite da li je instaliran navedeni nosač na zidu.
15°
Ugao nagiba i rotacija
――Više informacija potražite od korisničke službe kompanije Samsung.
•• Proizvod može da se postavi pod uglom od 15° u odnosu na površinu vertikalnog zida.
•• Ako proizvod želite da postavite vertikalno (uspravno), okrenite ga u pravcu kretanja kazaljke na satu, tako da
LED dioda bude okrenuta nadole.
Ventilacija
――Više informacija potražite od korisničke službe kompanije Samsung.
Instalacija na vertikalni zid
A
A Najmanje 40 mm
B Ambijentalna temperatura: niža 35°C
――Kad proizvod postavljate na vertikalni zid, ostavite najmanje 40 mm prostora između monitora i površine zida
radi ventilacije i održavajte A ambijentalnu temperaturu ispod 35°C.
B
25
Instalacija na zid sa udubljenjem
D
B
D
A Najmanje 40 mm
B Najmanje 70 mm
C Najmanje 50 mm
D Najmanje 50 mm
A
E Ambijentalna temperatura: niža 35°C
――Kada proizvod postavljate na zid sa udubljenjem, ostavite propisani prostor između monitora i površine zida radi
ventilacije i održavajte ambijentalnu temperaturu ispod 35°C.
C
E
26
Postavljanje nosača za zid
――Poklopac se lako uklanja rukom. Uklonite poklopac kada postavite nosač za zid. Nemojte uklanjati poklopac kada ne postavljate nosač za zid.
――Uklanjanje poklopca je neophodno samo u slučaju postavljanja WMN-M11E (nosač za zid bez razmaka).
――Podržani modeli: QHH
1
2
3
27
Priprema pre postavljanja nosača za zid
Da biste postavili nosač za zid drugog proizvođača, koristite adapter za zidni nosač (1).
――Podržani modeli: QHH
Postavljanje nosača za zid
Komplet za montažu na zid (zasebno se prodaje) omogućava vam da proizvod montirate na zid.
1
Detaljne informacije o postavljanju nosača za zid potražite u uputstvima koja ste dobili uz nosač za zid.
Preporučujemo vam da se za pomoć obratite tehničaru kada budete postavljali nosač za montažu na zid.
Preduzeće Samsung Electronics nije odgovorno ako dođe do oštećenja proizvoda ili vaše povrede odnosno povrede
drugih osoba ukoliko odlučite da sami postavite nosač za zid.
28
Specifikacije kompleta za montažu na zid (VESA)
――Postavite nosač za zid na čvrsti zid vertikalno u odnosu na pod. Pre
nego što nosač za zid pričvrstite za površine poput gipsanih ploča, od
najbližeg prodavca zatražite dodatne informacije.
Ako proizvod postavite na kosi zid, on može pasti i dovesti do ozbiljne
povrede.
•• Samsung kompleti za montažu na zid sadrže detaljni priručnik za postavljanje i obezbeđuju se svi delovi
potrebni za sklapanje.
•• Nemojte da koristite zavrtnje koji su duži od standardne dužine ili koji nisu u skladu sa specifikacijama za
zavrtnje VESA standarda. Predugački zavrtnji mogu da dovedu do oštećenja unutrašnjosti proizvoda.
•• Dužina zavrtnja može da se razlikuje u zavisnosti od specifikacija nosača za zid ukoliko nosači za zid nisu u
skladu sa specifikacijama za zavrtnje VESA standarda.
•• Zavrtnje nemojte previše zategnuti. Na taj način može da se ošteti proizvod ili da dođe do pada proizvoda što
može izazvati povredu. Samsung nije odgovoran za takve vrste nezgoda.
•• Samsung nije odgovoran za oštećenje proizvoda ili povredu ako se koristi nosač za zid koji nije VESA ili je bez
specifikacija odnosno ukoliko se kupac ne bude pridržavao uputstava za postavljanje proizvoda.
•• Proizvod nemojte montirati pod nagibom većim od 15 stepeni.
•• Neka uvek dve osobe montiraju proizvod na zid.
•• Standardne dimenzije kompleta za montažu na zid prikazane su u tabeli ispod.
Naziv modela
Specifikacije za otvor za VESA Standardni
zavrtnje (A * B) u milimetrima zavrtanj
DBJ
200 × 200
QBH / QHH / QMH
400 × 400
M8
Količina
4
――Komplet za montažu na zid nemojte postavljati dok je proizvod uključen. To može dovesti do povrede usled
strujnog udara.
――Ako želite da koristite zidni nosač, vodite računa da on omogućava uklanjanje proizvoda bez korišćenja dodatnog
alata. (Podržani modeli: DBJ)
29
Daljinski upravljač (RS232C)
•• Dodeljivanje pinova
1 2 3 4 5
5 4 3 2 1
6 7 8 9
9 8 7 6
<Muški tip>
<Ženski tip>
Povezivanje pomoću kabla
RS232C kabl
Interfejs
RS232C (9-pinski)
Pin
TxD (br.2), RxD (br.3), GND (br.5)
Brzina protoka podataka
9600 b/s
Bitovi podataka
8-bitno
Paritet
Nije primenljivo
Stop bit
1-bitno
Kontrola protoka
Nije primenljivo
Maksimalna dužina
15 m (samo zaštićeni tip)
Pin
Signal
1
Prepoznavanje prenosnika podataka
2
Primljeni podaci
3
Poslati podaci
4
Pripremanje terminala za podatke
5
Uzemljenje signala
6
Pripremanje skupa podataka
7
Slanje zahteva
8
Odobreno slanje
9
Indikator zvona
30
LAN kabl
•• RS232C kabl
Priključak: 9-pinski D-Sub do stereo kabla
6
•• Dodeljivanje pinova
3
2
1
1
1 2 3 4 5 6 7 8
-P2-
9
-P1-
5
-P1Muški tip
-P1-
-P2-
-P2-
Rx
3
----------
1
Tx
STEREO
Tx
2
----------
2
Rx
PRIKLJUČAK
Gnd
5
----------
3
Gnd
(3,5ø)
Broj pinova
Standardna boja
Signal
1
Bela i narandžasta
TX+
2
Narandžasta
TX-
3
Bela i zelena
RX+
4
Plava
NC
5
Bela i plava
NC
6
Zelena
RX-
7
Bela i braon
NC
8
Braon
NC
31
Ukršteni LAN kabl (PC do PC)
•• Priključak: RJ45
Direktni LAN kabl (PC do HUB)
HUB
RJ45
RJ45
P2
RJ45
P1
P2
P1
P1
P2
Signal
P1
TX+
1
P2
Signal
↔
3
RX+
P2
Signal
TX-
2
↔
6
RX-
↔
1
TX+
RX+
3
↔
1
TX+
2
↔
2
TX-
RX-
6
↔
2
TX-
RX+
3
↔
3
RX+
RX-
6
↔
6
RX-
Signal
P1
TX+
1
TX-
32
Veza
•• Veza 2
――Obavezno povežite svaki adapter na odgovarajući RS232C IN ili OUT priključak na proizvodu.
•• Veza 1
RJ45
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
RJ45
OUT
•• Veza 3
RJ45
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
33
Kontrolni kodovi
Prikazivanje kontrolnog statusa (prikaži kontrolnu naredbu)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
Tip naredbe
ID
Količina
podataka
Kontrolni
zbir
0
Kontrolisanje (postavi kontrolnu naredbu)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
ID
Tip naredbe
Količina
podataka
Podaci
1
Vrednost
Kontrolni
zbir
Tip naredbe
Naredba
Npr. napajanje uključeno i ID=0
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x11
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x11
ID
ID
Količina
podataka
Podaci 1
1
"Power"
Količina
podataka
Podaci 1
1
1
Kontrolni
zbir
12
•• Za istovremenu kontrolu svih uređaja povezanih pomoću serijskog kabla, nezavisno od IDova uređaja, podesite ID na „0xFE“ i pošaljite naredbe. Svaki uređaj će pojedinačno izvršiti
naredbe, ali neće biti dobijena pozitivna potvrda (ACK).
Naredba
Ne.
•• Sva komunikacija se obavlja u heksadecimalnom obliku. Kontrolni zbir se dobija
sabiranjem svih vrednosti osim zaglavlja. Ako kontrolni zbir ima više od 2 cifre, kao u
primeru u nastavku (11+FF+01+01=112), prva cifra se briše.
Opseg vrednosti
1
Kontrola napajanja
0x11
0~1
2
Kontrola jačine zvuka
0x12
0~100
3
Kontrola ulaznog izvora
0x14
-
4
Kontrola veličine ekrana
0x19
0~255
5
Kontrola režima video zida
0x5C
0~1
6
Bezbednosno zaključavanje
0x5D
0~1
7
Video zid je uključen
0x84
0~1
8
Korisnička kontrola video zida
0x89
-
34
Kontrola napajanja
Kontrola jačine zvuka
•• Funkcija
Proizvod može da se uključi i isključi pomoću računara.
•• Funkcija
Jačina zvuka na proizvodu može da se podesi pomoću računara.
•• Prikazivanje statusa napajanja (prikaži status uključivanja/isključivanja napajanja)
•• Prikazivanje statusa jačine zvuka (prikaži status jačine zvuka)
Zaglavlje
Naredba
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x11
0xAA
0x12
ID
Količina
podataka
Kontrolni
zbir
0
•• Uključivanje/isključivanje napajanja (uključi/isključi napajanje)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x11
ID
Količina
podataka
Podaci
1
"Power"
ID
Kontrolni
zbir
0
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x12
ID
Količina
podataka
Podaci
1
"Volume"
Kontrolni
zbir
"Volume": Kôd vrednosti jačine zvuka koji je potrebno postaviti na proizvodu. (0-100)
1: Uključeno
•• Ack (pozitivna potvrda)
0: Isključeno
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
•• Ack (pozitivna potvrda)
0xAA
Kontrolni
zbir
•• Podešavanje jačine zvuka (podesi jačinu zvuka)
"Power": Kôd za napajanje koji je potrebno postaviti na proizvodu.
Zaglavlje
Količina
podataka
Naredba
ID
Količina
podataka
0xFF
3
r-CMD
Ack/Nak
(pozitivna/
negativna potvrda)
Vrednost1
„A“
"Power"
0x11
0xAA
0xFF
ID
Ack/Nak (pozitivna/ r-CMD
negativna potvrda)
Vrednost1
3
„N“
"ERR"
"ERR" : Kôd koji ukazuje na grešku do koje je došlo.
Vrednost1
3
„A“
0x12
"Volume"
Kontrolni
zbir
•• Nak (negativna potvrda)
Količina
podataka
0x11
r-CMD
"Volume": Kôd vrednosti jačine zvuka koji je potrebno postaviti na proizvodu. (0-100)
•• Nak (negativna potvrda)
Naredba
Ack/Nak
(pozitivna/
negativna
potvrda)
Kontrolni
zbir
"Power": Kôd za napajanje koji je potrebno postaviti na proizvodu.
Zaglavlje
Količina
podataka
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
Kontrolni zbir
ID
Količina
podataka
Ack/Nak
(pozitivna/
negativna
potvrda)
r-CMD
Vrednost1
3
„N“
0x12
"ERR"
Kontrolni
zbir
"ERR" : Kôd koji ukazuje na grešku do koje je došlo.
35
――MagicInfo je dostupan samo kod modela koji sadrže funkciju MagicInfo.
Kontrola ulaznog izvora
•• Ack (pozitivna potvrda)
•• Funkcija
Izvor signala na proizvodu može da se promeni pomoću računara.
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
•• Prikazivanje statusa izvora signala (prikaži status izvora signala)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x14
ID
Količina
podataka
Kontrolni
zbir
0xAA
Naredba
0x14
DVI
0x0C
Izvor signala
0x20
MagicInfo
0x1F
DVI_video
0x21
HDMI1
0x22
HDMI1_PC
0x23
HDMI2
0x24
HDMI2_PC
0x25
DisplayPort
r-CMD
Vrednost1
3
„A“
0x14
"Input
Source"
ID
Kontrolni
zbir
"Input Source": Kôd za izvor signala koji je potrebno postaviti na proizvodu.
Količina
podataka
Podaci
1
"Input Source"
Kontrolni
zbir
"Input Source": Kôd za izvor signala koji je potrebno postaviti na proizvodu.
0x18
Ack/Nak
(pozitivna/
negativna
potvrda)
0
•• Postavljanje izvora signala (postavi izvor signala)
Zaglavlje
Količina
podataka
•• Nak (negativna potvrda)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Količina
podataka
Ack/Nak
(pozitivna/
negativna
potvrda)
r-CMD
Vrednost1
3
„N“
0x14
"ERR"
Kontrolni
zbir
"ERR" : Kôd koji ukazuje na grešku do koje je došlo.
――Opcije DVI_video, HDMI1_PC i HDMI2_PC ne mogu da se izaberu pomoću naredbe „Postavi“.
One mogu biti izabrane samo pomoću naredbe „Prikaži“.
――Ovaj model ne podržava HDMI1, HDMI1_PC, HDMI2 i HDMI2_PC portove.
36
Kontrola veličine ekrana
Kontrola režima video zida
•• Funkcija
Veličina ekrana na proizvodu može da se promeni pomoću računara.
•• Funkcija
Video Wall režim može biti aktiviran na proizvodu pomoću računara.
Ova kontrola je dostupna samo na proizvodu čiji je režim Video Wall omogućen.
•• Prikazivanje veličine ekrana (prikaži veličinu ekrana)
Zaglavlje
0xAA
Naredba
ID
Količina
podataka
0x19
•• Prikazivanje režima video zida (prikaži režim video zida)
Kontrolni zbir
0xAA
Naredba
ID
0xFF
Količina
podataka
Ack/Nak
(pozitivna/
negativna
potvrda)
r-CMD
3
„A“
0x19
Vrednost1
Kontrolni
zbir
"Screen
Size"
0xAA
0xFF
0x5C
ID
Količina
podataka
Kontrolni
zbir
0
•• Postavljanje video zida (postavi režim video zida)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x5C
ID
Količina
podataka
Podaci
Kontrolni
zbir
1
"Video Wall Mode"
1: Full
0: Natural
•• Nak (negativna potvrda)
Naredba
0xAA
ID
"Video Wall Mode": Kôd koji se koristi za aktiviranje režima „Video Wall“ na proizvodu
"Screen Size": veličina ekrana proizvoda (opseg: 0 - 255, jedinica: inč)
Zaglavlje
Naredba
0
•• Ack (pozitivna potvrda)
Zaglavlje
Zaglavlje
Količina
podataka
Ack/Nak
(pozitivna/
negativna
potvrda)
r-CMD
3
„N“
0x19
Vrednost1
"ERR"
Kontrolni
zbir
•• Ack (pozitivna potvrda)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Količina
podataka
Ack/Nak
(pozitivna/
negativna potvrda)
r-CMD
Vrednost1
3
„A“
0x5C
"Video Wall
Mode"
"ERR" : Kôd koji ukazuje na grešku do koje je došlo
Kontrolni
zbir
"Video Wall Mode": Kôd koji se koristi za aktiviranje režima „Video Wall“ na proizvodu
•• Nak (negativna potvrda)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Količina
podataka
Ack/Nak (pozitivna/
negativna potvrda)
r-CMD
Vrednost1
3
„A“
0x5C
"ERR"
Kontrolni
zbir
"ERR" : Kôd koji ukazuje na grešku do koje je došlo
37
Bezbednosno zaključavanje
Video zid je uključen
•• Funkcija
Računar može da se koristi za uključivanje ili isključivanje funkcije Safety Lock On na
proizvodu.
Ova funkcija je dostupna i kada je napajanje isključeno.
•• Prikazivanje statusa bezbednosnog zaključavanja (prikaži status bezbednosnog
zaključavanja)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x5D
ID
Količina podataka
Kontrolni
zbir
0
Naredba
0xAA
0x5D
ID
Količina podataka
Podaci
1
"Safety Lock"
•• Preuzmite status uključivanja/isključivanja video zida
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x84
ID
Količina
podataka
Kontrolni
zbir
0
•• Podesite uključivanje/isključivanje video zida
•• Omogućavanje ili onemogućavanje bezbednosnog zaključavanja (omogući/onemogući
bezbednosno zaključavanje)
Zaglavlje
•• Funkcija
Lični računar UKLJUČUJE/ISKLJUČUJE video zid proizvoda.
Kontrolni zbir
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x84
ID
Količina
podataka
Podaci
1
V.Wall_On
Kontrolni zbir
•• V.Wall_On : Šifra video zida za podešavanje na proizvodu
"Safety Lock": Kôd za unkcije za bezbednosno zaključavanje koji je potrebno postaviti na
proizvodu
1: Video zid je UKLJUČEN
0: Video zid je ISKLJUČEN
•• Ack (pozitivna potvrda)
1: UKLJ.
Zaglavlje Naredba
0: ISKLJ.
ID
•• Ack (pozitivna potvrda)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Količina
podataka
Ack/Nak (pozitivna/
negativna potvrda)
r-CMD
Vrednost1
3
„A“
0x5D
"Safety
Lock"
Kontrolni
zbir
0xAA
0xFF
0xAA
0xFF
ID
Količina
podataka
Ack/Nak (pozitivna/
negativna potvrda)
r-CMD
Vrednost1
3
„N“
0x5D
"ERR"
"ERR" : Kôd koji ukazuje na grešku do koje je došlo
Vrednost1
3
„A“
V.Wall_On
0x84
Kontrolni zbir
•• Nak (negativna potvrda)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
•• Nak (negativna potvrda)
Naredba
r-CMD
Ack/Nak
(pozitivna/
negativna
potvrda)
V.Wall_On : Isto kao iznad
"Safety Lock": Kôd za unkcije za bezbednosno zaključavanje koji je potrebno postaviti na
proizvodu
Zaglavlje
Količina
podataka
ID
Količina
podataka
Ack/Nak
(pozitivna/
negativna
potvrda)
r-CMD
Vrednost1
3
„N“
0x84
ERR
Kontrolni
zbir
Kontrolni
zbir
"ERR" : Kôd koji ukazuje na grešku do koje je došlo
38
Korisnička kontrola video zida
•• Funkcija
Lični računar uključuje/isključuje video zid proizvoda.
•• Preuzmite status video zida
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x89
ID
Količina
podataka
Kontrolni zbir
0
•• Podesite video zid
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x89
ID
Količina
podataka
Vrednost1
Vrednost2
2
Wall_Div
Wall_SNo
Kontrolni
zbir
Wall_Div: Šifra podele video zida za podešavanje na proizvodu
39
10x10 model video zida
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Isključeno
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
1
0x11
0x12
0x13
0x14
0x15
0x16
0x17
0x18
0x19
0x1A
0x1B
0x1C
0x1D
0x1E
0x1F
2
0x21
0x22
0x23
0x24
0x25
0x26
0x27
0x28
0x29
0x2A
0x2B
0x2C
0x2D
0x2E
0x2F
3
0x31
0x32
0x33
0x34
0x35
0x36
0x37
0x38
0x39
0x3A
0x3B
0x3C
0x3D
0x3E
0x3F
4
0x41
0x42
0x43
0x44
0x45
0x46
0x47
0x48
0x49
0x4A
0x4B
0x4C
0x4D
0x4E
0x4F
5
0x51
0x52
0x53
0x54
0x55
0x56
0x57
0x58
0x59
0x5A
0x5B
0x5C
0x5D
0x5E
0x5F
6
0x61
0x62
0x63
0x64
0x65
0x66
0x67
0x68
0x69
0x6A
0x6B
0x6C
0x6D
0x6E
0x6F
7
0x71
0x72
0x73
0x74
0x75
0x76
0x77
0x78
0x79
0x7A
0x7B
0x7C
0x7D
0x7E
N/A
8
0x81
0x82
0x83
0x84
0x85
0x86
0x87
0x88
0x89
0x8A
0x8B
0x8C
N/A
N/A
N/A
9
0x91
0x92
0x93
0x94
0x95
0x96
0x97
0x98
0x99
0x9A
0x9B
N/A
N/A
N/A
N/A
10
0xA1
0xA2
0xA3
0xA4
0xA5
0xA6
0xA7
0xA8
0xA9
0xAA
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11
0xB1
0xB2
0xB3
0xB4
0xB5
0xB6
0xB7
0xB8
0xB9
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12
0xC1
0xC2
0xC3
0xC4
0xC5
0xC6
0xC7
0xC8
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
13
0xD1
0xD2
0xD3
0xD4
0xD5
0xD6
0xD7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
14
0xE1
0xE2
0xE3
0xE4
0xE5
0xE6
0xE7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
15
0xF1
0xF2
0xF3
0xF4
0xF5
0xF6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
40
Wall_SNo : Šifra broja proizvoda je podešena na proizvodu
10x10 model video zida: ( 1 ~ 100)
Podesite broj
Podaci
1
0x01
2
0x02
...
...
99
0x63
100
0x64
•• Ack (pozitivna potvrda)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Količina
podataka
Ack/Nak
(pozitivna/
negativna
potvrda)
r-CMD
Vrednost1
Vrednost2
4
„A“
0x89
Wall_Div
Wall_SNo
Kontrolni
zbir
•• Nak (negativna potvrda)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Količina
podataka
Ack/Nak
(pozitivna/
negativna
potvrda)
r-CMD
Vrednost1
3
„N“
0x89
ERR
Kontrolni zbir
"ERR" : Kôd koji ukazuje na grešku do koje je došlo
41
Poglavlje 03
Povezivanje i korišćenje izvornog uređaja
Pre povezivanja
Lista za proveru pre povezivanja
――Pre nego što povežete izvorni uređaj, pročitajte korisnički priručnik koji ste dobili uz njega.
Broj i položaj priključaka na izvornom uređaju može da se razlikuje u zavisnosti od uređaja.
――Kabl za napajanje uključite tek kada dovršite povezivanje.
U suprotnom, možete da oštetite proizvod.
――Pravilno povežite priključke za zvuk: levi = beli i desni = crveni.
Povezivanje sa računarom
•• Nemojte povezivati kabl za napajanje pre ostalih kablova.
Prvo povežite izvorni uređaj pre kabla za povezivanje.
•• Računar može da se poveže sa proizvodom na više načina.
Izaberite način povezivanja koji je najpogodniji za vaš računar.
――Priključci mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda.
Povezivanje pomoću HDMI kabla
――Proverite tipove priključaka na poleđini uređaja koji želite da povežete.
――Preporučujemo upotrebu odobrenih kablova za HDMI ili DP povezivanje.
DBJ / QBH: HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2
QHH: HDMI 1 (ARC), HDMI 2
QMH: HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)
42
Povezivanje pomoću DP kabla
Povezivanje pomoću DVI kabla (digitalni tip)
――Podržani modeli: DBJ, QBH, QMH
QBH / QHH: DP IN
QMH: DP IN (DAISY CHAIN IN)
•• Mere predostrožnosti prilikom korišćenja DP
――Neke grafičke kartice koje nisu usklađene sa DP standardom mogu sprečavati prikazivanje
ekrana Windows pokretanja/Biosa kada je proizvod u režimu uštede energije. Ako se to
desi, obavezno uključite proizvod pre uključivanja računara.
――Interfejs DP IN na proizvodu i isporučeni DP kabl dizajnirani su u skladu sa VESA
standardima. Korišćenje DP kabla koji ne ispunjava VESA standarde može da dovede do
kvara proizvoda. Kompanija Samsung Electronics neće biti odgovorna za probleme nastale
zbog korišćenja kabla koji ne ispunjava standarde.
Proverite da li koristite DP kabl koji je naveden u VESA standardima.
DVI/MAGICINFO IN
DVI/HDMI/AUDIO IN
――Možete da koristite DVI priključak na proizvodu kao HDMI priključak korišćenjem DVI-HDMI
adaptera.
――Zvuk neće biti dostupan ako DVI port na proizvodu bude povezan sa HDMI portom na
računaru putem DVI-HDMI adaptera.
――Da biste koristili optimalnu rezoluciju (3840 x 2160 na 60 Hz) kada je ulazni signal
DisplayPort, preporučuje se korišćenje DP kabla koji je kraći od 5 m.
――Onemogućavanje režima za uštedu energije kada je ulazni signal DisplayPort može da
DVI/MAGICINFO IN
HDMI
uveze nove informacije o rezoluciji i da vrati veličinu ili lokaciju prozora na podrazumevane
postavke.
43
Povezivanje pomoću HDMI-DVI kabla
Nakon što povežete računar sa proizvodom pomoću HDMI-DVI kabla, obavezno konfigurišite
postavke kao što je prikazano u nastavku da biste omogućili video i audio signal sa računara.
•• Sound → postavite HDMI Sound na PC(DVI)
•• Picture → postavite svaki režim ekrana na Text u meniju Picture Mode
•• System → General → postavite HDMI Hot Plug na Off
DBJ / QBH: HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2
QHH: HDMI 1 (ARC), HDMI 2
QMH: HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)
DVI/HDMI/AUDIO IN
――Modeli QHH ne podržavaju AUDIO port.
44
Povezivanje spoljnog monitora
•• Nemojte povezivati kabl za napajanje pre ostalih kablova.
Prvo povežite izvorni uređaj pre kabla za povezivanje.
――Priključci mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda.
――HDMI OUT (DAISY CHAIN OUT) port je dostupan samo kada je ulazni signal HDMI 2 (veza s računarom) ili DisplayPort.
――Koristite kabl kraći od 3 metra kako biste dobili najbolji prikaz UHD sadržaja.
――Maksimalan broj „loopout“ izlaza: Podržano je do 4 ukoliko je podržan HDCP 2.2, do 7 ukoliko je podržan HDCP 1.4, i do 9 ukoliko HDCP nije podržan.
――Podržani modeli: QMH
DP IN (DAISY CHAIN IN)
HDMI OUT (DAISY CHAIN OUT)
HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)
HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)
45
Povezivanje sa video uređajem
•• Nemojte povezivati kabl za napajanje pre ostalih kablova.
Prvo povežite izvorni uređaj pre kabla za povezivanje.
•• Video uređaj možete da povežete sa proizvodom pomoću kabla.
――Priključci mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda.
――Pritisnite dugme SOURCE na daljinskom upravljaču da biste promenili izvor.
Povezivanje pomoću HDMI-DVI kabla
――Zvuk neće biti omogućen ako je proizvod povezan sa video uređajem pomoću HDMI-DVI
kabla. Da biste omogućili zvuk, povežite audio priključke na proizvodu i video uređaju
pomoću audio kabla.
DBJ / QBH: HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2
QHH: HDMI 1 (ARC), HDMI 2
QMH: HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)
――Nakon što povežete video uređaj sa proizvodom pomoću HDMI-DVI kabla, obavezno
konfigurišite postavke kao što je prikazano u nastavku da biste omogućili video i audio signal
sa video uređaja.
Možete da koristite DVI priključak na proizvodu kao HDMI priključak korišćenjem DVI-HDMI
adaptera. Zvuk neće biti dostupan ako DVI port na proizvodu bude povezan sa HDMI portom
na računaru putem DVI-HDMI adaptera.
――Sound → postavite HDMI Sound na AV(HDMI)
DVI/HDMI/AUDIO IN
――Picture → postavite svaki režim ekrana na Videos/Images u meniju Picture Mode
――Modeli QHH ne podržavaju DVI i AUDIO portove.
DVI/MAGICINFO IN
HDMI
――System → General → postavite HDMI Hot Plug na On
――U podržane rezolucije spadaju 1080p (50/60 Hz), 720p (50/60 Hz), 480p i 576p.
46
Povezivanje pomoću HDMI kabla
Povezivanje sa audio sistemom
Korišćenje HDMI kabla ili HDMI za DVI kabl (UHD 30Hz)
――Priključci mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda.
•• Radi bolje slike i kvaliteta zvuka, povežite se sa digitalnim uređajem pomoću HDMI kabla.
――Podržani modeli: DBJ, QBH, QMH
•• HDMI kabl podržava digitalne video i audio signale i ne zahteva audio kabl.
–– Za povezivanje proizvoda sa digitalnim uređajem koji ne podržava HDMI izlaz, koristite
HDMI-DVI i audio kablove.
•• Slika se možda neće normalno prikazati (ako se uopšte prikaže) ili zvuk neće funkcionisati
ako je spoljni uređaj koji koristi stariju verziju HDMI režima povezan sa proizvodom. Ako
dođe do takvog problema, pitajte proizvođača spoljnog uređaja za HDMI verziju i ukoliko je
istekla, zatražite nadogradnju.
AUDIO OUT
•• Uverite se da koristite HDMI kabl debljine 14 mm ili manje debljine.
•• Uverite se da ste kupili certifikovani HDMI kabl. U suprotnom, slika se možda neće
prikazati ili može doći do greške u vezi.
•• Preporučuje se osnovni HDMI kabl velike brzine ili kabl sa ethernet funkcijom.
Ovaj proizvod ne podržava ethernet funkciju preko HDMI kabla.
DBJ / QBH: HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2
QHH: HDMI 1 (ARC), HDMI 2
QMH: HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)
47
Vodič za povezivanje kabla za napajanje
――Boja i oblik delova mogu da se razlikuju od delova prikazanih na slici. Specifikacije mogu da se promene bez najave radi poboljšanja performansi.
――Podržani modeli: QHH
1
1
Povežite kabl za napajanje na port za
napajanje sa zadnje strane proizvoda.
2
Ubacite povezani kabl kroz žleb.
3
Poravnajte poklopac terminala sa žlebom
i gurnite ga u smeru prikazanom na slici.
48
Povezivanje mrežne kutije (zasebno se prodaje)
――Podržani modeli: QBH, QMH
1
Postavite mrežnu kutiju kao što je
prikazano.
2
Prvo umetnite jezičke mrežne kutije
u otvore označene sa ( A ) na nosaču.
3
Postavite mrežnu kutiju na pričvršćene
nosače.
Jezičci treba da se zakače za nosač. Zatim
poravnajte otvore označene sa ( B ).
49
Povezivanje mrežne kutije (zasebno se prodaje)
――Detalje o povezivanju mrežne kutije potražite u uputstvu za korisnike obezbeđenom uz mrežnu kutiju prilikom kupovine.
――Podržani modeli: DBJ, QBH, QMH
MagicInfo
Da biste koristili režim MagicInfo, mrežna kutija (prodaje se zasebno) mora biti povezana sa proizvodom.
――Da biste promenili MagicInfo postavke, pokrenite čarobnjak „MagicinfoSetupWizard“ na računaru.
――Detalje o korišćenju režima MagicInfo potražite na DVD-u obezbeđenom uz mrežnu kutiju.
――Informacije u ovom odeljku podložne su promenama bez obaveštenja radi poboljšanja kvaliteta.
――Ako do problema dođe nakon instaliranja nekog drugog operativnog sistema, a ne onog koji je obezbeđen uz mrežnu kutiju, vraćanja prethodne verzije
operativnog sistema ili instaliranja softvera koji nije kompatibilan sa obezbeđenim operativnim sistemom, nećete moći da koristite tehničku podršku i
biće vam naplaćena poseta servisnog tehničara. Zamena ili refundiranje proizvoda takođe neće biti dostupni.
Ulazak u režim MagicInfo
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Select Application - step 1
MagicInfo Pro (LAN, WAN based version)
1
Nakon instaliranja i povezivanja mrežne kutije (zasebno se prodaje) u proizvodu, uključite proizvod.
2
Pritisnite dugme SOURCE na daljinskom upravljaču i izaberite režim MagicInfo.
――Povezivanjem mrežne kutije sa DVI/MAGICINFO IN portom na proizvodu Source će se promeniti iz DVI u
MagicInfo.
MagicInfo-i Premium (Web-based version)
3
Select Later
< Back(B)
Next(N) >
Finish
Izaberite podrazumevanu aplikaciju koju želite da pokrenete kada se MagicInfo pokrene.
Cancel
50
4
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Unesite IP informacije.
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
6
Izaberite režim ekrana.
7
Još jednom proverite postavke koje
Select Screen Type - step 4
Select TCP/IP - step 2
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
Landscape
IP address:
192 . 168 . 0 . 102
Subnet mask:
255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:
192 . 168 . 0 . 1
Portrait
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server address:
Preferred DNS server:
10 . 44 . 33 . 22
Alternate DNS server:
10 . 33 . 22 . 11
< Back(B)
Next(N) >
Finish
< Back(B)
Cancel
5
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Izaberite jezik. (Podrazumevani
Next(N) >
Finish
Cancel
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
jezik je English.)
ste upravo konfigurisali.
Setup Information
Select Language -step 3
Select the language you want to install on the system for menus and
dialogs.
1. Application :
Current Language
2. Internet Protocol [TCP/IP]
:
Engilsh
IP :
Chinese [Traditional]
German
4. Screen Type :
French
kliknite dvaput na ikonu MagicInfo
na računaru. Ikona će se pojaviti sa
donje desne strane ekrana.
192.168.0.102
3. Language :
English
――Ako se ikona za instalaciju ne pojavi,
MagicInfo Pro [LAN,WAN based version\
English
Landscape
Italian
Japanese
Korean
Russian
Swedish
Turkish
Chinese [Simplified]
Portuguese
< Back(B)
Do not show again
Next(N) >
Finish
Cancel
< Back(B)
Apply
Finish
Cancel
51
Promena ulaznog signala
Stavka Source vam dozvoljava da izaberete razne izvore, kao i da promenite ime izvornog
uređaja.
Možete da prikažete listu izvornih uređaja koji su povezani sa proizvodom. Izaberite izvor iz liste
da biste prikazali ekran izabranog izvora.
――Ulazni signal se može promeniti i pritiskom na dugme SOURCE na daljinskom upravljaču.
Source
――Slika na ekranu možda neće biti ispravno prikazana ako je izabran pogrešan izvor za izvorni
SOURCE → Source
uređaj na koji želite da pređete.
Edit
Source
SOURCE → Source → u → Edit → ENTER E
MagicInfo S
Web Browser
Screen Mirroring Remote Workspace
HDMI 1
–– Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
HDMI 2
DisplayPort
Uredite naziv i tip povezanog spoljnog uređaja.
•• Spisak može da sadrži sledeće izvorne uređaje. Izvorni uređaji na spisku razlikuju se s
obzirom na izabrani izvor.
DBJ: HDMI 1 / HDMI 2 / DVI / Cable Box / Game Console / PC / Blu-ray player
QHH: HDMI 1 / HDMI 2 / DisplayPort / Cable Box / Game Console / PC / Blu-ray player
–– Opcija DisplayPort je dostupna samo na QBH, QHH, QMH modelima.
QBH / QMH: HDMI 1 / HDMI 2 / DisplayPort / DVI / Cable Box / Game Console / PC / Blu-ray
player
•• Sledeće izvore nećete moći da uređujete.
MagicInfo S / URL Launcher / Web Browser / Screen mirroring / Remote Workspace
Information
INFO
Možete videti detaljne informacije o izabranom spoljnom uređaju.
52
Web Browser
Advanced Settings
SOURCE → Source →
Web Browser → ENTER E
――Povežite LAN kabl da biste pristupili Internetu sa proizvoda, slično kao što pristupate
Internetu sa računara.
Opšte
Automatsko sakrivanje
kartica i trake sa alatkama
Ako želite da se ponovo prikažu, pomerite pokazivač, odnosno
fokus na vrh ekrana.
Settings
SOURCE → Source →
Ako se kartice, meni ili traka sa alatkama u pregledaču ne
koristi duže vreme, automatski će nestati.
••
Web Browser → u → Settings → ENTER E
Refresh Interval
Blokiranje iskačućih prozora
Upotrebi / Nemoj upotrebiti
Za prijatnije pregledanje blokirajte iskačuće prozore.
•• Upotrebi / Nemoj upotrebiti
Odredite koliko vremena treba veb-pregledač da sačeka pre vraćanja na matičnu stranicu.
•• Off / 5 min / 10 min / 15 min / 30 min
Zoom
Vraćanje postavki na
podrazumevane vrednosti
Odredite razmeru zumiranja koja treba da se primeni prilikom osvežavanja veb-pregledača.
Sve vaše prilagođene postavke veb-pregledača biće vraćene
na podrazumevane vrednosti. Vaši obeleživači i istorija ostaće
nepromenjeni.
•• 50% / 75% / 100% / 125% / 150% / 200% / 300%
Home Page
Odredite veb-sajt koji treba da se prikaže prilikom osvežavanja veb-pregledača.
•• Samsung Display / Custom
Pretraživač
Ako u polje za unos URL-a/ključne reči unesete ključnu reč, veb-pregledač otvoriće stranicu sa
rezultatima pretrage. Izaberite pretraživač koji želite da koristite.
•• Google / Bing
Custom
Unesite URL željene stranice za koju želite da bude matična stranica.
•• Enter URL
――Dostupno samo kad je režim Home Page podešen na opciju Custom.
53
Remote Workspace
Privatnost & bezbednost
Do Not Track
Zatražite od veb-sajta da vas ne prati.
•• Upotrebi / Nemoj upotrebiti
Brisanje istorije
Izbrišite celokupnu istoriju pregledanja.
JavaScript
Dozvolite svim veb-sajtovima da pokrenu JavaScript radi
prijatnijeg pregledanja.
•• Upotrebi / Nemoj upotrebiti
Brisanje podataka o
pregledanju
Obrišite sve podatke o pregledanju kao što su kolačići,
keširane slike i ostali podaci. Vaši obeleživači i istorija ostaće
nepromenjeni.
SOURCE → Source →
Remote Workspace → ENTER E
Ova funkcija omogućava da povežete svoj proizvod sa udaljenim računarom ili serverom oblaka.
Unesite adresu računara ili servera oblaka sa kojim želite da se povežete. Zatim pratite uputstva
na ekranu.
――Vodite računa da proizvod bude povezan sa mrežom.
――Ova funkcija je podržana kada je operativni sistem računara ili servera oblaka Windows Vista
ili noviji.
――Vodite računa da povežete tastaturu i miša pre pokretanja ove funkcije.
Kodiranje
Kodiranje
Izaberite način kodiranja veb-stranica. Trenutno je izabran
automatski način.
•• Automatski/ručni način (trenutno: Unicode)
O
Prikažite trenutnu verziju veb-pregledača.
54
Poglavlje 04
Korišćenje aplikacije MDC
Kontrola višestrukog prikaza „MDC“ je aplikacija koja vam dozvoljava jednostavnu istovremenu kontrolu više uređaja za prikaz pomoću računara.
Za informacije o korišćenju programa MDC pogledajte Pomoć nakon instaliranja programa. Program MDC je dostupan na veb-sajtu.
Nakon što pritisnete dugme On posle dugmeta Off, proizvod proverava svoj status oko jednog
minuta. Pokušajte da pokrenete komandu tek posle jednog minuta.
6
U prikazanom prozoru „Destination Folder“ izaberite putanju direktorijuma na kojoj
želite da instalirate program, a zatim kliknite na dugme „Next“.
――Ako ne izaberete putanju, program će se instalirati na podrazumevanoj putanji
Instalacija/deinstalacija programa MDC
direktorijuma.
7
U prikazanom prozoru „Ready to Install the Program“ proverite putanju direktorijuma za
instaliranje programa, a zatim izaberite stavku „Install“.
Instalacija
8
Prikazaće se tok instalacije.
――Instalacija programa MDC može da utiče na grafičku karticu, matičnu ploču i postavke
9
Kliknite na dugme „Finish“ u prikazanom prozoru „InstallShield Wizard Complete“.
mreže.
1
Kliknite na program za instalaciju sistema MDC Unified.
2
Izaberite jezik za instalaciju. Zatim kliknite na dugme „OK“.
3
Kad se ekran „Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified“ pojavi, izaberite
――Potvrdite izbor u polju „Launch MDC Unified“ i kliknite na dugme „Finish“ da biste
odmah pokrenuli program MDC.
10 Nakon instalaciju, na radnoj površini će se pojaviti ikona prečice za program MDC
Unified.
――Ikona za instalaciju programa MDC možda neće biti prikazana u zavisnosti od
stavku „Next“.
4
U prikazanom prozoru „License Agreement“ izaberite stavku „I accept the terms in the
license agreement“ i kliknite na dugme „Next“.
5
računarskog sistema ili specifikacija proizvoda.
――Pritisnite taster F5 ako se ikona za instalaciju ne pojavi.
U prikazanom prozoru „Customer Information“ popunite sva polja za informacije, a zatim
kliknite na dugme „Next“.
Deinstalacija
1
Izaberite stavke Postavke > Kontrolna tabla u Start meniju i kliknite dvaput na stavku
Dodaj/izbriši program.
2
U listi izaberite stavku MDC Unified, a zatim kliknite na dugme Izmeni/ukloni.
55
Povezivanje sa MDC-om
Korišćenje MDC-a preko kabla RS-232C (standardi za serijsku komunikaciju među
podacima)
RS-232C serijski kabl mora da se poveže sa serijskim portovima na računaru i monitoru.
――Izgled se može razlikovati u zavisnosti od proizvoda.
RS232C IN
Monitor 1
RS232C OUT
RS232C IN RS232C OUT
RS232C IN
Monitor 2
Računar
56
Korišćenje MDC-a putem Ethernet mreže
Unesite IP za primarni uređaj za prikaz i povežite uređaj sa računarom. Uređaji za prikazivanje se mogu povezati jedan sa drugim pomoću LAN kabla.
Povezivanje pomoću direktnog LAN kabla
――Izgled se može razlikovati u zavisnosti od proizvoda.
――Više proizvoda se može povezati pomoću RJ45 porta na proizvodu i LAN portova na HUB.
Računar
RJ45
HUB
Monitor 1
Monitor 2
57
Povezivanje pomoću ukrštenog LAN kabla
――Izgled se može razlikovati u zavisnosti od proizvoda.
――Više proizvoda se može povezati pomoću RS232C ULAZ/IZLAZ porta na proizvodu.
RS232C IN
Monitor 1
RS232C OUT
RJ45
RS232C OUT
RS232C IN
Monitor 2
Računar
58
Poglavlje 05
Funkcija Player
Dostupno kada se koristi HOME na daljinskom upravljaču.
Player
HOME
Ne.
→ Player → ENTER E
Reprodukujte razne sadržaje, kao što su kanali sa dodeljenim rasporedima, šablonima ili
datotekama.
Player
Used
199.33 MB
Internal Memory
Filter By: All
1
5
Opis
1
Izaberite unutrašnju ili spoljnu memoriju.
2
Reprodukujte sadržaj, šablone i rasporede koji su konfigurisani na serveru.
•• Na ekranu Player možete da vidite da li je server povezan (odobrenje). Da
biste videli da li je server povezan kada je aktivan mrežni kanal, pritisnite
dugme INFO na daljinskom upravljaču.
1
Available
4.26 GB(95%)
Izaberite Network Channel na ekranu Player. Pojaviće se poruka No
channels ako nijedan kanal nije registrovan u opciji Network Channel.
Options
6
2
No channels
2
Izvršavaće se Network Channel.
3
Reprodukuje sadržaj sačuvan na serveru.
4
Reprodukujte predložak sačuvan u unutrašnjoj memoriji.
5
Izaberite tip sadržaja kao kriterijum za traženje željenog spiska sadržaja.
6
Podesite različite opcije za Player.
Network Channel
3
Network File
4
My Templates
Gledanje sadržaja
1
memoriji.
–– Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
–– Da biste koristili funkciju Player, podesite opciju Play via na MagicInfo u meniju System.
Izaberite unutrašnju ili spoljnu memoriju. Prikazaće se datoteke sačuvane u izabranoj
2
Izaberite željenu datoteku. Sadržaj će se pojaviti na ekranu. (više informacija o
kompatibilnim formatima datoteka pronaći ćete u odeljku „Formati datoteka kompatibilni
sa reproduktorom“).
59
Prilikom prikazivanja sadržaja
Dostupni meni
Dugmad na daljinskom upravljaču
Pritisnite dugme TOOLS na daljinskom upravljaču tokom reprodukovanja sadržaja da biste
konfigurisali postavke.
Pomoću dugmadi na daljinskom upravljaču možete da reprodukujete sadržaj, privremeno
prekinete njegovo reprodukovanje ili izaberete drugi sadržaj sa spiska sadržaja za
reprodukovanje.
Dugme
Funkcija
TOOLS
Koristi se za prikaz trake menija.
INFO
Koristi se za prikaz informacija o sadržaju.
►
Koristi se za prelazak na sledeću datoteku ili stranicu.
◄
Koristi se za prelazak na prethodnu datoteku ili stranicu.
E/∆/³
Koristi se za reprodukovanje ili privremeni prekid reprodukovanja
projekcije slajdova ili video sadržaja.
´
Koristi se za prekid prikazivanja sadržaja i otvaranje ekrana Player.
π
Koristi se za premotavanje video sadržaja unazad.
µ
Koristi se za premotavanje video sadržaja prema napred.
Menu
Opis
Playlist
Prikazuje spisak stavki sadržaja koji se trenutno reprodukuje.
Channel List
Network Channel / Internal Channel / USB
Picture Mode
Prilagođava postavke ekrana za sadržaj koji se trenutno
reprodukuje.
Sound Mode
Prilagođava postavke zvuka za sadržaj koji se trenutno reprodukuje.
Repeat
Podesite režim ponavljanja.
Background Music
Izaberite muziku za reprodukovanje u pozadini tokom prikazivanja
sadržaja.
Reset
Vratite pozadinsku muziku na podrazumevane postavke.
Pause
Privremeno prekinite reprodukovanje pozadinske muzike.
Prev
Reprodukujte prethodnu datoteku pozadinske muzike sa spiska.
Next
Reprodukujte sledeću datoteku pozadinske muzike sa spiska.
――Reset, Pause, Prev, Next biće prikazani samo ako je izabrana pozadinske muzika.
60
Formati datoteka kompatibilni sa programom Player
•• Podržani sistemi datoteka su FAT32 i NTFS.
•• Nije moguće reprodukovati datoteku čija je vertikalna i horizontalna rezolucija veća od
maksimalne rezolucije. Proverite vertikalnu i horizontalnu rezoluciju datoteke.
•• Proverite podržane tipove i verzije video i audio kodeka.
•• Proverite podržane verzije datoteka.
–– Podržana je verzija programa PowerPoint do izdanja 97 – 2007
•• Prepoznaje se samo USB uređaj koji je poslednji povezan.
Višestruki okvir mrežnog rasporeda
Ograničenja reprodukcije
•• Moguće je reprodukovati najviše dve video datoteke (Video) odjednom.
•• U režimu uspravne reprodukcije samo jedna video datoteka može da se reprodukuje
odjednom.
•• Za Office datoteke (PPT i Word datoteke) PDF datoteke u svakom trenutku je podržan
samo jedan tip datoteke.
•• LFD (.lfd) datoteke nisu podržane.
Ograničenja izlaza zvuka
•• Nije moguće koristiti više od jednog izlaza zvuka.
•• Prioritet reprodukcije: BGM na mreži > lokalni BGM > video datoteka u glavnom okviru koje
bira korisnik
――BGM na mreži: postavke mogu da se konfigurišu u 1. koraku pri kreiranju rasporeda
servera.
――Lokalna BGM: postavke BGM-a mogu da se konfigurišu pomoću alatki koje se prikazuju
kad se pritisne taster TOOLS tokom reprodukcije u programu Player.
――Glavni okvir koji bira korisnik: postavke glavnog okvira mogu da se konfigurišu u 2.
koraku pri kreiranju rasporeda servera.
Datoteke predloška i LFD (.lfd) datoteke
Ograničenja
•• Proverite da li distribuirana fascikla (sadržaj / rasporedi) postoji u Internal Memory / USB
memoriji.
Ograničenja reprodukcije
•• Moguće je reprodukovati najviše dve video datoteke (Video).
•• Za Office datoteke (PPT i Word datoteke) PDF datoteke u svakom trenutku je podržan
samo jedan tip datoteke.
•• Nije moguće reprodukovati više video zapisa (Video) na jednom ekranu video zida
istovremeno.
Ograničenja izlaza zvuka
•• Nije moguće koristiti više od jednog izlaza zvuka.
•• Prioritet reprodukcije: BGM na mreži > lokalni BGM > video datoteka u glavnom okviru koje
bira korisnik
61
Sadržaj
Oznaka tipa
datoteke
Kontejner
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.asf
ASF
*.wmv
MP4
*.mp4
3GP
Video kodek
H.264 BP/MP/HP
4096x2160
Broj slika u
sekundi
(fps)
4096X2160: 30
Brzina protoka
podataka
(Mbps)
60
3840X2160: 60
HEVC (H.265 - Main, Main10)
60
80
3840x2160
30
80
1920x1080
60
20
MOV
MVC
*.3gp
FLV
MPEG4 SP/ASP
*.vro
VRO
*.mpg
VOB
*.mpeg
PS
*.ts
TS
MPEG1
*.tp
SVAF
Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3
Audio kodek
AC3
LPCM
Motion JPEG
*.mov
*.trp
Rezolucija
ADPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
DD+
Dolby TrueHD
Window Media Video v9 (VC1)
MPEG(MP3)
MPEG2
G.711(A-Law, μ-Law)
30
Window Media Video v7(WMV1), v8(WMV2)
*.mov
*.flv
*.vob
H 263 Sorenson
*.svi
VP6
*.m2ts
*.mts
*.webm
*.rmvb
WebM
RMVB
VP8
1920x1080
60
20
VP9
4096x2160
4096X2160: 60
40
RV8/9/10 (RV30/40)
1920x1080
60
20
Vorbis
RealAudio 6
62
Video
•• Nije podržan 3D video.
Audio
•• Nije podržan sadržaj sa rezolucijom većom od rezolucije
navedene u tabeli iznad.
•• Audio sadržaj koji ima veću brzinu protoka ili broj slika
u sekundi od vrednosti navedenih u tabeli iznad može
prouzrokovati isprekidani zvuk tokom reprodukcije.
•• Video sadržaj koji ima veću brzinu protoka ili broj slika
u sekundi od vrednosti navedenih u tabeli iznad može
prouzrokovati isprekidani video tokom reprodukcije.
•• Audio sadržaj se neće reprodukovati ili se neće
ispravno reprodukovati ako postoji greška u sadržaju ili
kontejneru.
•• Video sadržaj se neće reprodukovati ili se neće
ispravno reprodukovati ako postoji greška u sadržaju ili
kontejneru.
•• Neki USB uređaji/digitalni fotoaparati možda neće biti
kompatibilni sa plejerom.
•• Neki USB uređaji/digitalni fotoaparati možda neće biti
kompatibilni sa plejerom.
•• Podržava WMA 10 Pro 5.1 kanal. Nije podržan WMA zvuk
bez gubitka kvaliteta.
Slika
•• Kompatibilni format datoteke slike: JPEG, PNG, BMP,
MPO
――Podržane su 32-bitne, 24-bitne i 8-bitne BMP datoteke.
•• Podržana maksimalna rezolucija: 4096 x 4096
•• Maksimalna podržana veličina datoteke: 20 MB
•• Podržani efekti slike: 9 efekata
(Fade1, Fade2, Blind, Spiral, Checker, Linear, Stairs, Wipe,
Random)
•• QCELP, AMR NB/WB nisu podržani.
•• Podržava do H.264, Level 4.1
•• H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / AP L4 i AVCHD nisu
podržani.
•• Za sve video kodeke osim MVC, VP8, VP6:
–– Ispod 1280 x 720: 60 okvira maks.
–– Iznad 1280 x 720: 30 okvira maks.
•• Nije podržan GMC 2 ili novija verzija.
•• Podržava samo BD MVC Spec.
•• Samo jedna video datoteka može da se reprodukuje
u isto vreme ako video datoteke na monitoru koriste
nekompatibilne kodeke ili je rezolucija 1080 x 1920.
•• Kada se reprodukuje jedna video datoteka, režim tečne
reprodukcije nije podržan u sledećim uslovima:
–– Nekompatibilni kodek (MVC, VP3, MJPEG) ↔
Nekompatibilni kodek
–– Nekompatibilni kodek ↔ Kompatibilni kodek
–– Rezolucija se razlikuje od rezolucije monitora
–– Frekvencija se razlikuje od frekvencije monitora
63
Power Point
•• Kompatibilni formati datoteke dokumenta
–– Oznaka tipa datoteke: ppt, pptx
–– Verzija: Office 97 ~ Office 2007
•• Funkcije nisu podržane
–– Efekat animacije
–– 3D oblici (koji će biti prikazani u 2D-u)
–– Zaglavlje i podnožje (neke podređene stavke nisu
podržane)
–– Word Art
–– Poravnaj
Može doći do greške u poravnavanju grupe
–– Office 2007
SmartArt nije u potpunosti podržan. Podržano je 97 od
115 podstavki.
––
––
––
––
––
Umetanje objekta
Znakovi sa pola širine
Razmak između slova
Grafikoni
Vertikalni tekst
Neke podstavke nisu podržane
PDF
•• Kompatibilni formati datoteke dokumenta
–– Oznaka tipa datoteke: pdf
•• Funkcije nisu podržane
–– Sadržaj sa manje od 1 piksela nije podržan zbog
pogoršanja performansi.
–– Sadržaj sa maskiranom slikom i poređanim slikama
nije podržan.
–– Sadržaj sa rotiranim tekstom nije podržan.
–– 3D efekti senke nisu podržani.
–– Neki znakovi nisu podržani
(Specijalni znakovi su možda oštećeni)
WORD
•• Kompatibilni formati datoteke dokumenta
–– Oznaka tipa datoteke: .doc, .docx
–– Verzija: Office 97 ~ Office 2007
•• Funkcije nisu podržane
–– Efekat pozadine stranice
–– Neki stilovi pasusa
–– Word Art
–– Poravnaj
Može doći do greške u poravnavanju grupe
–– 3D oblici (koji će biti prikazani u 2D-u)
–– Office 2007
SmartArt nije u potpunosti podržan. Podržano je 97 od
115 podstavki.
––
––
––
––
Grafikoni
Znakovi sa pola širine
Razmak između slova
Vertikalni tekst
Neke podstavke nisu podržane
–– Beleške i propratni sadržaj slajdova
–– Beleške i propratni sadržaj slajdova
64
Datoteke predloška
•• Kreiranje/uređivanje/reprodukcija dostupni su samo u
okviru My Templates.
LFD
•• Podržano u Network Channel
•• Kompatibilni formati datoteke dokumenta
–– Oznaka tipa datoteke: .lfd
65
Schedule
HOME
Raspored reprodukovanja sadržaja možete da pogledate na serveru, uvozom iz spoljnog
uređaja za skladištenje ili na mobilnom telefonu.
Ne.
→ Schedule → ENTER E
Schedule
Connected
[Ch.1] *******
Network
AM
Opis
1
Izaberite server ili spoljnu memoriju.
2
Pogledajte nedeljni raspored reprodukovanja sadržaja.
Izaberite kako biste pogledali detaljne informacije o pojedinačnom događaju.
12
01
02
03
3
04
05
Pogledajte sličicu i kratke informacije o sadržaju.
06
07
Information
08
09
10
11
12
PM
00
All day
All day
All day
All day
All day
01
02
03
All day
All day
Location:
Internal Memory
Date:
**-**-**** ~
**-**-****
04
05
06
07
08
09
10
Repeat:
Daily
Time:
All day
11
AM
00
–– Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
66
Clone Product
Izvezite postavke sa proizvoda na spoljni uređaj za skladištenje. Takođe možete da uvezete postavke sa spoljnog
uređaja za skladištenje.
Ova opcija je korisna ako imate nekoliko proizvoda kojima dodeljujete iste postavke.
HOME
→ Clone Product → ENTER E
MENU
Kada se duplikat datoteke ne pronađe na spoljnom uređaju za skladištenje
1
Povežite spoljni uređaj za skladištenje, a zatim pokrenite funkciju Clone Product.
2
Pojaviće se poruka No cloning file found on the external storage device. Export this device's settings to the
external storage device?.
3
Clone Product
–– Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
Izaberite Export kako biste izvezli postavke.
Kada se duplikat datoteke pronađe na spoljnom uređaju za skladištenje
1
Povežite spoljni uređaj za skladištenje, a zatim pokrenite funkciju Clone Product.
2
Pojaviće se poruka Cloning file found. Please select an option..
Pokrenite funkciju Clone from external storage device ili Clone to external storage device.
–– Clone from external storage device: Kopira postavke sačuvane na spoljnom uređaju za skladištenje na
proizvod.
–– Clone to external storage device: Kopira postavke sa proizvoda na spoljni uređaj za skladištenje.
――Nakon završetka konfigurisanja, proizvod se automatski ponovo pokreće.
67
ID Settings
HOME
→ ID Settings → ENTER E
Dodelite ID uređaju.
Device ID
Unesite ID broj proizvoda povezanog putem ulaznog kabla za prijem ulaznog signala. (opseg: 0~224)
――Pritisnite u/d da biste izabrali broj, a zatim pritisniteE.
――Unesite željeni broj pomoću numeričke dugmadi na daljinskom upravljaču.
Device ID Auto Set
Ova funkcija automatski dodeljuje identifikacioni broj uređaju koji je povezan preko RS232C kabla.
ID Settings
–– Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
Kada je povezano više uređaja, omogućite ovu funkciju na prvom ili na poslednjem uređaju.
――Ova funkcija je dostupna samo kod prvog uređaja u grupi serijski povezanih uređaja kablom RS-232C daisy chain.
PC Connection Cable
Izaberite metod za povezivanje sa MDC-om kako biste dobili MDC signal.
•• RS232C cable
komunikacija sa MDC signalom putem RS232C stereo kabla.
•• RJ-45 (LAN)/Wi-Fi Network
komunikacija sa MDC signalom putem RJ45 kabla.
68
Video Wall
HOME
→ Video Wall → ENTER E
Prilagodite raspored više ekrana koji su povezani kako biste kreirali video zid.
Takođe, možete da prikažite deo cele slike ili da ponovite istu sliku na svakom od povezanih ekrana.
Da biste prikazali više slika, pogledajte odeljak „MDC pomoć“ ili MagicInfo korisnički vodič. Neki modeli ne
podržavaju funkciju „MagicInfo“.
Video Wall
Funkciju Video Wall možete da aktivirate ili deaktivirate.
Da biste organizovali video zid, izaberite opciju On.
•• Off / On
Horizontal x Vertical
Video Wall
Ova funkcija automatski deli ekran video zida na osnovu podešavanja matrice video zida.
Unesite matricu video zida.
–– Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
Ekran video zida podeljen je na osnovu podešene matrice. Broj vertikalnih ili horizontalnih uređaja za prikaz može
se podesiti u rasponu od 1 do 15.
――Ekran video zida može se podeliti na najviše 225 ekrana.
――Opcija Horizontal x Vertical je omogućena samo kad je funkcija Video Wall podešena na opciju On.
69
Screen Position
Da biste preuredili podeljene ekrane, podesite broj za svaki proizvod u matrici tako što ćete koristiti funkciju Screen
Position.
Izborom opcije Screen Position prikazaće se matrica video zida sa brojevima koji su dodeljeni proizvodima koji čine
video zid.
Za preuređivanje proizvoda koristite dugmad za usmeravanje na daljinskom upravljaču da biste pomerili proizvod
na drugi željeni broj. Pritisnite dugme E.
――Screen Position omogućava da podelite ekran na najviše 225 prikaza (15 x 15).
――Opcija Screen Position je omogućena samo kad je funkcija Video Wall podešena na opciju On.
――Da biste koristili ovu funkciju, proverite da li je opcija Horizontal x Vertical podešena.
Format
Izaberite kako će se slike prikazivati na ekranu video zida.
•• Full: prikazuje slike na celom ekranu bez margina.
•• Natural: prikazuje slike u originalnoj razmeri bez povećanja ili smanjenja veličine.
――Opcija Format je omogućena samo kad je funkcija Video Wall podešena na opciju On.
70
Network Status
HOME
Proverite trenutni status mreže i interneta.
→ Network Status → ENTER E
Network Status
–– Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
71
Picture Mode
HOME
→ Picture Mode → ENTER E
Izaberite režim slike (Picture Mode) prikladan za okruženje u kojem će se proizvod koristiti.
Režim Videos/Images poboljšava kvalitet slike video uređaja. Režim Text poboljšava kvalitet slike računara.
•• Shops & Shopping Centres
Prikladno za tržne centre.
–– Izaberite Videos/Images ili Text u zavisnosti od režima slike.
•• Offices & Schools
Prikladno za kancelarije i škole.
–– Izaberite Videos/Images ili Text u zavisnosti od režima slike.
•• Terminals & Stations
Prikladno za autobuske i železničke stanice.
–– Izaberite Videos/Images ili Text u zavisnosti od režima slike.
Picture Mode
–– Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
•• Video Wall
Prikladno za mesta na kojim se koristi video zid.
–– Izaberite Videos/Images ili Text u zavisnosti od režima slike.
•• Calibration
u ovom režimu se primenjuju postavke svetline, boje, game i jednoličnosti koje su prilagođene pomoću
programa za kalibraciju boja Color Expert.
–– Da biste ispravno primenili režim Calibration, uverite se da ste postavke kvaliteta slike kao što su svetlina,
boja, gama i jednoličnost konfigurisali pomoću programa za kalibraciju boja Color Expert.
–– Da biste preuzeli program Color Expert, posetite lokaciju www.samsung.com/displaysolutions.
72
On/Off Timer
HOME
→ On/Off Timer → ENTER E
――Morate da podesite Clock Set pre nego što budete mogli da koristite ovu funkciju.
On Timer
Podesite funkciju On Timer kako bi se proizvod automatski uključio na dan i u vreme koje odaberete.
Napajanje se uključuje sa određenom jačinom zvuka ili određenim ulaznim signalom.
On Timer: podešavanje uključivanja tajmera izborom neke od sedam opcija. Prvo podesite trenutno vreme.
(On Timer 1 ~ On Timer 7)
•• Setup: izbor stavke Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun ili Manual. Ako izaberete opciju Manual,
možete da odaberete dane kojima želite da funkcija On Timer uključi proizvod.
–– Oznaka potvrde ukazuje na dane koje ste izabrali.
•• Time: podešavanje sati i minuta. Koristite dugmad sa brojevima ili tastere sa strelicama nagore i nadole da
biste uneli brojeve. Koristite dugmad sa strelicama nalevo i nadesno da biste promenili polja za unos.
On/Off Timer
•• Volume: podešavanje željenog nivoa jačine zvuka. Koristite dugmad sa strelicama nalevo i nadesno da biste
promenili nivo jačine zvuka.
•• Source: podešavanje željenog ulaznog signala.
–– Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
•• Content (kad je stavka Source podešena na opciju Internal/USB): Sa USB uređaja ili iz interne memorije
uređaja izaberite fasciklu u kojoj se nalazi sadržaj koji želite da reprodukujete kada se proizvod uključi. Sadržaj
može da sadrži muziku, fotografije ili video datoteke.
――Ova funkcija je dostupna samo kad je USB uređaj povezan.
――Ako na USB uređaju ne postoji muzička datoteka ili ako ne izaberete fasciklu u kojoj se nalazi muzička datoteka,
funkcija „Timer“ ne radi ispravno.
――Ako na USB-u postoji samo jedna datoteka sa fotografijom, Slide Show se neće reprodukovati.
――Ako je ime fascikle predugačko, fascikla ne može biti izabrana.
――Svakom USB-u koji koristite dodeljuje se zasebna fascikla. Ako koristite veći broj USB-ova istog tipa, uverite se
da fascikle dodeljene svakom USB-u imaju različita imena.
――Preporučuje se da pri korišćenju funkcije On Timer koristite USB memoriju i čitač za više tipova kartica.
――Funkcija On Timer možda neće raditi sa USB uređajima sa ugrađenom baterijom, MP3 plejerima ili PMP-ovima
određenih proizvođača zato što će proizvodu možda biti potrebno previše vremena za prepoznavanje ovih
uređaja.
73
Off Timer
Podesite tajmer za isključenje (Off Timer) izborom neke od sedam opcija. (Off Timer 1 ~ Off Timer 7)
•• Setup: izbor stavke Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun ili Manual. Ako izaberete opciju Manual,
možete da odaberete dane kojima želite da funkcija Off Timer isključi proizvod.
–– Oznaka potvrde ukazuje na dane koje ste izabrali.
•• Time: podešavanje sati i minuta. Koristite dugmad sa brojevima ili tastere sa strelicama nagore i nadole da
biste uneli brojeve. Koristite dugmad sa strelicama nalevo i nadesno da biste promenili polja za unos.
Holiday Management
Tajmer će biti onemogućen u toku perioda koji je određen kao praznik.
•• Add Holiday: određivanje vremenskog perioda koji želite da dodate kao praznik.
Izaberite datum početka i završetka praznika koji želite da dodate koristeći dugmad u/d i kliknite na dugme
Done.
Period će biti dodat u listu praznika.
–– Start Date: postavljanje datuma početka praznika.
–– End Date: postavljanje datuma završetka praznika.
――Delete: Izbrišite izabrane stavke sa spiska praznika.
――Edit: Izaberite praznik, a zatim promenite datum.
•• Set Applied Timer: podešavanje da se funkcije On Timer i Off Timer ne aktiviraju tokom državnih praznika.
–– Pritisnite dugme E da biste izabrali postavke funkcija On Timer i Off Timer koje ne želite da aktivirate.
–– Izabrane funkcije On Timer i Off Timer se neće aktivirati.
74
Ticker
HOME
Unesite tekst dok su video ili slika prikazani i prikažite tekst na ekranu.
•• Off / On
→ Ticker → ENTER E
•• Message: unos poruke za prikaz na ekranu.
•• Time: podešavanje stavki Start Time i End Time za prikaz u stavci Message.
•• Font options: Odredite font i boju za tekst poruke.
•• Position: Izaberite orijentaciju da biste prikazali Message.
•• Scroll: Odredite Direction i Speed za listanje poruke.
•• Preview: Pregledajte konfigurisane postavke natpisa.
Ticker
–– Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
75
URL Launcher
HOME
Za informacije o tome kako se koristi URL Launcher funkcija stupite u kontakt sa trgovcem kod kojeg ste kupili
proizvod.
――Da biste koristili funkciju URL Launcher, podesite opciju Play via na URL Launcher u meniju System.
→ URL Launcher → ENTER E
URL Launcher
URL Launcher
–– Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
76
URL Launcher Settings
HOME
→ URL Launcher Settings → ENTER E
•• Install Web App: unesite URL kako biste instalirali veb-aplikaciju.
•• Install from USB Device: instalirajte veb-aplikaciju sa USB uređaja za skladištenje.
•• Uninstall: uklonite instaliranu veb-aplikaciju.
•• Timeout Setting: podesite vremensko ograničenje povezivanja sa URL-om.
•• Developer Mode: omogućite programerski režim.
URL Launcher Settings
–– Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
77
Odobravanje povezanog uređaja sa servera
――Pre nego što odobrite uređaj, najpre konfigurišite server Server Network Settings.
1
Pristupite serveru koji ste dodelili uređaju.
2
Unesite ID i lozinku da biste se prijavili.
4
Izaberite stavku Unapproved u podmenijima.
5
Izaberite uređaj sa spiska i kliknite dugme Approve.
6
Unesite informacije potrebne za odobravanje uređaja.
――Device Name: unos imena uređaja.
――Device Group: izbor stavke
3
Izaberite stavku Device sa trake menija na vrhu.
radi navođenja grupe.
――Location: unos trenutne lokacije uređaja.
――Expired: podesite datum isteka odobrenja uređaja. Ako ne želite da podesite datum isteka
odobrenja, izaberite stavku Never expired.
――Ako pritisnete taster INFO na daljinskom upravljaču dok je mrežni raspored pokrenut,
biće prikazani detalji rasporeda. Proverite da li je izabran ispravan uređaj prikazivanjem
ID-a uređaja u detaljima.
78
Podešavanje trenutnog vremena
Raspored se možda neće pokrenuti ako se vreme podešeno na uređaju razlikuje od trenutnog
vremena servera.
7
Izaberite meni All da biste proverili da li je uređaj registrovan.
8
Kada server odobri uređaj, raspored registrovan u izabranoj grupi biće preuzet na uređaj.
Raspored će se pokrenuti nakon preuzimanja.
――Dodatne detalje o konfigurisanju rasporeda potražite u <MagicInfo Lite Server uputstvu za
korisnike>.
――Ako se uređaj izbriše sa liste uređaja koju odobri server, uređaj će se ponovo pokrenuti da
poništi opstavke.
1
Izaberite stavku Device na bočnoj traci menija.
2
Izaberite uređaj.
3
Izaberite stavku Edit → Setup.
4
Izaberite Time Zone.
――Kada se prvi put povežete sa serverom, vreme na proizvodu se postavlja pomoću GMT
vremena regiona u kojem je server instaliran.
――Vreme na proizvodu se može promeniti sa servera kao što je prikazano u 3. koraku.
――Isključivanje proizvoda i ponovno uključivanje će vratiti postavku vremena na poslednje
vreme koje je podešeno sa servera.
――Dodatne detalje o upravljanju vremenom (pravljenje rasporeda, upravljanje praznicima itd.)
potražite u <MagicInfo Lite Server uputstvu za korisnike>.
79
Poglavlje 06
Prilagođavanje ekrana
Konfigurišite postavke Picture (Backlight, Colour Tone itd.).
Raspored opcija u meniju Picture može da se razlikuje u zavisnosti od proizvoda.
Picture Mode
Izaberite režim slike (Picture Mode) prikladan za okruženje u kojem će se proizvod koristiti.
Režim Videos/Images poboljšava kvalitet slike video uređaja. Režim Text poboljšava kvalitet slike računara.
MENU m → Picture → Picture Mode → ENTER E
•• Shops & Shopping Centres
Prikladno za tržne centre.
–– Izaberite Videos/Images ili Text u zavisnosti od režima slike.
Picture
Picture Mode Shops & Shopping Centres
100
・Backlight
・Contrast
70
・Brightness
45
・Sharpness
65
・Colour
50
・Tint (G/R)
G50
R50
•• Offices & Schools
Prikladno za kancelarije i škole.
–– Izaberite Videos/Images ili Text u zavisnosti od režima slike.
•• Terminals & Stations
Prikladno za autobuske i železničke stanice.
–– Izaberite Videos/Images ili Text u zavisnosti od režima slike.
•• Video Wall
Prikladno za mesta na kojim se koristi video zid.
–– Izaberite Videos/Images ili Text u zavisnosti od režima slike.
•• Calibration
U ovom režimu se primenjuju postavke svetline, boje, game i jednoličnosti koje su prilagođene pomoću
programa za kalibraciju boja Color Expert.
–– Da biste ispravno primenili režim Calibration, uverite se da ste postavke kvaliteta slike kao što su svetlina,
boja, gama i jednoličnost konfigurisali pomoću programa za kalibraciju boja Color Expert.
–– Da biste preuzeli program Color Expert, posetite lokaciju www.samsung.com/displaysolutions.
–– Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
–– Ako je stavka HDR+ Mode podešena na opciju On, režim Picture Mode je onemogućen.
80
Backlight / Contrast / Brightness
/ Sharpness / Colour / Tint (G/R)
Proizvod ima nekoliko opcija za podešavanje kvaliteta slike.
――Kad promenite stavku Backlight, Contrast, Brightness, Sharpness, Colour ili Tint (G/R), OSD će biti podešen u
skladu sa tom promenom.
――Postavke možete prilagoditi ili sačuvati za svaki spoljni uređaj koji je povezan sa ulazom na proizvodu.
――Smanjivanje svetline slike smanjuje potrošnju energije.
MENU m → Picture → ENTER E
――Da biste podesili stavke Colour i Tint (G/R), podesite stavku Picture Mode na opciju Videos/Images.
Picture
Picture Mode Shops & Shopping Centres
100
・Backlight
・Contrast
70
・Brightness
45
・Sharpness
65
・Colour
50
・Tint (G/R)
G50
R50
–– Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
81
Colour Temperature
MENU m → Picture → Colour Temperature → ENTER E
Podesite temperaturu boje (crvena / zelena / plava). (opseg: 2800K–16000K)
――Omogućeno je kada je Colour Tone podešeno na Off.
――Ako je stavka Picture Mode podešena na opciju Calibration, režim Colour Temperature je onemogućen.
Picture
Colour Temperature
10000 K
–– Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
82
White Balance
2 Point
Podesite temperaturu boje radi postizanja veće prirodnosti slike.
MENU m → Picture → White Balance → ENTER E
•• R-Offset / G-Offset / B-Offset: podešavanje zatamnjenosti svake boje (crvena, zelena, plava).
•• R-Gain / G-Gain / B-Gain: podešavanje svetline svake boje (crvena, zelena, plava).
Picture
White Balance
•• Reset: Prikladno za mesta na kojim se koristi video zid.
20 Point Settings
Kontroliše balans bele boje u intervalu od 20 tačaka podešavanjem svetline crvene, zelene i plave.
–– Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
20 Point
Podešava nivo crvenog, zelenog i plavog osvetljenja u dvadeset sekcija za preciznu optimizaciju balansa bele boje.
•• Off (
) / On (
)
Interval: izbor intervala za podešavanje.
Red: podešavanje nivoa crvene boje.
Green: podešavanje nivoa zelene boje.
Blue: podešavanje nivoa plave boje.
Reset: Prikladno za mesta na kojim se koristi video zid.
――Neki spoljni uređaji možda ne podržavaju ovu funkciju.
83
Gamma
Podesite intenzitet primarne boje.
•• HLG / ST.2084 / BT.1886
――Ako je stavka Picture Mode podešena na opciju Calibration, režim Gamma je onemogućen.
MENU m → Picture → Gamma → ENTER E
HLG, ST.2084, i BT.1886, ujedno podfunkcije Gamma, mogu da variraju u zavisnosti od ulazne slike i vrednosti
HDR+ Mode. Kada je HDR+ Mode postavljen na On, u potpunosti je dostupno HLG, ST.2084, i BT.1886.
Picture
Gamma
・
BT.1886
BT.1886
HLG / ST.2084 / BT.1886
Podešava nivoe HLG, ST.2084, BT.1886 slike.
0
–– Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
Calibrated value
Izaberite da li će se primeniti postavke svetline, boje, game i jednoličnosti koje su prilagođene pomoću programa za
kalibraciju boja Color Expert na režim rada za reprodukciju informacija i reklama.
MENU m → Picture → Calibrated value → ENTER E
•• Don't apply / Apply
――Da biste preuzeli program Color Expert, posetite lokaciju www.samsung.com/displaysolutions.
――Ako je stavka Picture Mode podešena na opciju Calibration, režim Calibrated value je onemogućen.
Picture
Calibrated value
Don't apply
–– Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
84
――Ako je stavka Picture Mode podešena na opciju Calibration, režim Advanced Settings je onemogućen.
Advanced Settings
MENU m → Picture → Advanced Settings → ENTER E
Medium
Black Tone
Darker
Flesh Tone
0
RGB Only Mode
Colour Space Settings
Off
Native
Black Tone
Izaberite nivo crne boje da biste podesili dubinu ekrana.
•• Off / Dark / Darker / Darkest
Flesh Tone
Naglasite ružičasti Flesh Tone.
――Omogućeno je kada je Picture Mode podešeno na Videos/Images.
HDMI UHD Color
Motion Lighting
Automatski balansira kontrast kako bi se izbegla prevelika razlika između svetlih i tamnih oblasti.
•• Off / Low / Medium / High
――Ako je stavka Picture Mode podešena na opciju Video Wall, režim Contrast Enhancer je onemogućen.
Advanced Settings
Contrast Enhancer
Contrast Enhancer
Off
RGB Only Mode
Prikazuje Red, Green i Blue boju radi finih podešavanja nijanse i zasićenja.
–– Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
•• Off / Red / Green / Blue
――Omogućeno je kada je Picture Mode podešeno na Videos/Images.
85
Colour Space Settings
Advanced Settings
Colour Space Settings
Native
HDMI UHD Color
Motion Lighting
Off
HDR+ Mode
Off
–– Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
Konfiguriše postavke prostora boja kako bi se dobio precizniji spektar boja na vašem ekranu.
――Omogućeno je kada je Picture Mode podešeno na Videos/Images.
Colour Space
Bira prostor boja.
•• Auto / Native / Custom
――Da biste podesili stavke Colour, Red, Green, Blue i Reset, podesite stavku Colour Space na opciju Custom.
HDMI UHD Color
Omogućite kako biste optimizovali kvalitet slike kod veze HDMI UHD.
•• HDMI1 (Off (
) / On (
))
•• HDMI2 (Off ( ) / On ( ))
――Opcija podržava samo modele sa UHD rezolucijom.
――Opcija HDMI UHD Color je dostupna samo na QBH, QHH, QMH modelima.
Motion Lighting
Smanjuje potrošnju energije smanjenjem svetline ekrana kada je slika na ekranu u pokretu.
•• Off / On
HDR+ Mode
Automatski podesite optimalan HDR efekat na osnovu izvora video signala.
•• Off / On
86
Picture Options
Colour Tone
Ako je opcija Picture Mode postavljena na Text
MENU m → Picture → Picture Options → ENTER E
•• Off / Cool / Standard / Warm
Ako je opcija Picture Mode postavljena na Videos/Images
Picture Options
Colour Tone
Off
Digital Clean View
HDMI Black Level
Film Mode
Auto Motion Plus Settings
Auto
Auto2
Auto
Local Dimming
Off
Dynamic Backlight
On
•• Off / Cool / Standard / Warm1 / Warm2
――Ako je stavka Picture Mode podešena na opciju Calibration, režim Colour Tone je onemogućen.
――Postavke možete prilagoditi ili sačuvati za svaki spoljni uređaj koji je povezan sa ulazom na proizvodu.
Digital Clean View
Smanjite šum slike kako biste sprečili smetnje kao što je treperenje.
•• Off ( ) / On ( )
――Ako je stavka Picture Mode podešena na opciju Calibration, režim Digital Clean View je onemogućen.
――Omogućeno je kada je Picture Mode podešeno na Videos/Images.
–– Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
87
HDMI Black Level
Picture Options
Colour Tone
Off
Digital Clean View
HDMI Black Level
Film Mode
Auto Motion Plus Settings
Auto
Auto2
Auto
Local Dimming
Off
Dynamic Backlight
On
Izbor nivoa crne boje na ekranu radi podešavanja dubine ekrana.
•• Normal / Low / Auto
Film Mode
Ovaj režim je prikladan za prikazivanje filmova.
Podešava proizvod na automatsko prepoznavanje i obradu signala filma iz svih izvora i podešavanje slike na najbolji
kvalitet.
•• Off / Auto1 / Auto2
――Ova opcija se može konfigurisati ako izvor ulaznog signala podržava 480i, 576i ili 1080i.
――Ova opcija nije podržana kada je priključen računar.
――Omogućeno je kada je Picture Mode podešeno na Videos/Images.
–– Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
88
Auto Motion Plus Settings
Picture Options
Colour Tone
Off
――Omogućeno je kada je Picture Mode podešeno na Videos/Images.
Digital Clean View
HDMI Black Level
Film Mode
Auto Motion Plus Settings
Poboljšajte oštrinu slike kako biste optimizovali slike koje se brzo kreću.
――Opcija Auto Motion Plus Settings je dostupna samo na QHH modelima.
Auto
Auto2
Auto
Local Dimming
Off
Dynamic Backlight
On
–– Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
Auto Motion Plus
Uklanja zamućenje i podrhtavanje iz scena sa velikim brojem brzih pokreta radi pružanja jasnije slike.
Imena menija se mogu razlikovati u zavisnosti od zemlje.
Off: isključuje funkciju Auto Motion Plus.
Auto: podešava funkciju Auto Motion Plus na režim Auto.
Custom: koristi se za smanjivanje zadržavanja slike i podrhtavanja u željenoj meri.
•• Blur Reduction: koristi se za smanjivanje zadržavanja slike u željenoj meri.
–– Omogućeno je kada je LED Clear Motion podešeno na Off.
–– Ovo je podržano samo je funkcija Auto Motion Plus postavljena na vrednost Custom.
•• Judder Reduction: koristi se za smanjivanje podrhtavanja u željenoj meri.
–– Omogućeno je kada je LED Clear Motion podešeno na Off.
–– Ovo je podržano samo je funkcija Auto Motion Plus postavljena na vrednost Custom.
•• LED Clear Motion: koristi se za smanjivanje podrhtavanja u željenoj meri.
–– Ovo je podržano samo je funkcija Auto Motion Plus postavljena na vrednost Custom.
Local Dimming
Automatski podešava svetlinu pojedinačnih oblasti ekrana radi maksimalnog kontrasta.
――Opcija Local Dimming je dostupna samo na QHH modelima.
•• Off / Low / Standard / High
89
Dynamic Backlight
Picture Options
Colour Tone
Off
•• Off / On
――Opcija Dynamic Backlight je dostupna samo na DBJ, QBH, QMH modelima.
Digital Clean View
HDMI Black Level
Film Mode
Auto Motion Plus Settings
Automatski prilagodite pozadinsko osvetljenje da biste obezbedili najbolji mogući kontrast ekrana pod trenutnim
uslovima.
Auto
Auto2
Auto
Local Dimming
Off
Dynamic Backlight
On
――Podrazumevane vrednosti funkcije Dynamic Backlight u svakom Picture Mode su sledeće:
Dynamic Backlight
Picture Mode
Picture Mode postavke
Off
Shops & Shopping Centres, Offices &
Schools, Terminals & Stations, Video Wall
Text
Video Wall
Videos/Images
Calibration
On
Shops & Shopping Centres, Offices &
Schools, Terminals & Stations
Videos/Images
–– Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
90
Picture Size Settings
odaberite veličinu i odnos širina/visina slike prikazane na ekranu.
MENU m → Picture → Picture Size Settings → ENTER E
Picture Size Settings
Picture Size
・Fit to screen
Picture Size
Različite opcije prilagođavanja ekrana će se prikazati u zavisnosti od trenutnog izvora signala.
――Dostupni priključci mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela.
•• 16:9 Standard: postavlja sliku u široki režim prikaza 16:9 Standard.
16:9 Standard
Off
・Zoom and Position
–– Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
•• Custom: menja rezoluciju u skladu sa željenim opcijama korisnika.
•• 4:3: postavlja sliku u osnovni režim prikaza (4:3).
――Nemojte postavljati proizvod u format 4:3 na duže vreme.
Ivice prikazane sa leve i desne strane ili na vrhu i dnu ekrana mogu izazvati zadržavanje slike (pregorevanje
ekrana) koje nije obuhvaćeno garancijom.
Fit to screen
Koristi se za podešavanje položaja slike. Ako se izabere ova stavka, prikazaće se cela slika programa. Nijedan deo
slike neće biti odsečen.
•• Off / On / Auto
Zoom and Position
Podešava zumiranje i položaj slike. Ova opcija je dostupna kada je ulazni signal postavljen na DVI, HDMI 1, HDMI 2
(1080i/1080p), DisplayPort. Opcija Picture Size mora da bude postavljena na Custom da bi opcija bila dostupna.
――Ako želite da vratite sliku na prvobitnu poziciju, izaberite stavku Reset na ekranu Zoom and Position. Slika će biti
vraćena na podrazumevanu poziciju.
――Modeli QHH ne podržavaju DVI režim.
――Modeli DBJ ne podržavaju DisplayPort režim.
91
Reset Picture
Vraća trenutni režim slike na podrazumevane postavke.
MENU m → Picture → Reset Picture → ENTER E
Picture
Reset Picture
–– Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
92
Poglavlje 07
OnScreen Display
Display Orientation
Onscreen Menu Orientation
Konfigurišite ekran menija.
MENU m → OnScreen Display → Display Orientation → ENTER E
•• Landscape: prikazuje meni u položenom režimu (podrazumevano).
•• Portrait: prikazuje meni u uspravnom režimu na desnoj strani ekrana proizvoda.
Display Orientation
Onscreen Menu Orientation
Landscape
Source Content Orientation
Landscape
Aspect Ratio
Full Screen
Source Content Orientation
Rotirajte položaj ekrana proizvoda.
•• Landscape: prikazuje ekran u položenom režimu (podrazumevano).
•• Portrait: prikazuje ekran u uspravnom režimu.
Aspect Ratio
–– Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
Podesite rotirani ekran preko celog ekrana ili u originalnim dimenzijama.
•• Full Screen: prikaz rotiranog ekrana preko celog ekrana.
•• Original ratio: prikaz rotiranog ekrana u originalnim razmerama slike.
――Dostupno samo kad je režim Onscreen Menu Orientation podešen na opciju Portrait.
――Dostupno samo kad je režim Source Content Orientation podešen na opciju Portrait.
93
Screen Protection
Auto Protection Time
MENU m → OnScreen Display → Screen Protection → ENTER E
Screen Protection
Auto Protection Time
Off
Screen Burn Protection
Ako ekran tokom određenog vremenskog perioda koji definišete prikazuje nepokretnu sliku, proizvod aktivira čuvar
ekrana kako bi sprečio obrazovanje pregorelih delova u dvostrukim slikama na ekranu.
•• Off / 2 hours / 4 hours / 6 hours / 8 hours / 10 hours
Screen Burn Protection
Kako bi se smanjila mogućnost pregorevanja ekrana, ova jedinica opremljena je Screen Burn Protection
tehnologijom za sprečavanje pregorevanja ekrana.
Stavka Screen Burn Protection malo premešta sliku na ekranu.
Postavka Screen Burn Protection Time vam dozvoljava da programirate vreme između premeštanja slike u
minutima.
–– Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
Pixel Shift
Umanjite zadržavanje slike pomoću finog premeštanja piksela horizontalno i vertikalno.
――Opcija Pixel Shift je dostupna samo na QBH, QHH, QMH modelima.
•• Pixel Shift (Off ( ) / On ( ))
――Stavke Horizontal, Vertical i Time su omogućene samo kad je funkcija Pixel Shift podešena na opciju On.
•• Horizontal: podešava za koliko se piksela ekran premešta horizontalno.
•• Vertical: podešava za koliko se piksela ekran premešta vertikalno.
•• Time: podešavanje vremenskog intervala izvršavanja horizontalnog ili vertikalnog pomeranja.
Dostupne postavke Pixel Shift i optimalne postavke.
Dostupne postavke
Optimalne postavke
Horizontal(u pikselima)
0~4
4
Vertical(u pikselima)
0~4
4
Time (u minutima)
1 minute ~ 4 minutes
4 minutes
――Vrednost funkcije Pixel Shift može se razlikovati u zavisnosti od veličine (u inčima) i režima proizvoda.
――Duže prikazivanje nepomične slike ili sadržaja u rezoluciji 4:3 može da prouzrokuje zadržavanje slike. To nije
neispravnost na proizvodu.
94
Timer
Screen Burn Protection
Tajmer možete da podesite za funkciju Screen Burn Protection.
Pixel Shift
Funkcija Screen Burn Protection se automatski zaustavlja nakon određenog vremenskog perioda.
Timer
Timer
Immediate display
Off
Off
Repeat: prikazuje obrazac za sprečavanje zadržavanja slike podešen u stavci Mode na određene vremenske
intervale(period).
–– Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
Interval: prikazuje obrazac za sprečavanje zadržavanja slike Mode za određeni vremenski period (od stavke Start
Time do stavke End Time).
――Stavke Mode, Period, Time, Start Time i End Time su omogućene samo kad je funkcija Timer podešena na opciju
Repeat ili Interval.
•• Mode: izbor obrasca za zaštitu ekrana koji treba prikazati.
–– Pixel: pikseli na ekranu neprestano smenjuju crnu boju.
–– Rolling bar: vertikalna traka se pomera sleva nadesno.
–– Fading screen: ceo ekran postaje svetliji pa tamniji.
――Obrasci Rolling bar i Fading screen se pojavljuju samo jednom, nezavisno od navedenog vremenskog perioda
ponavljanja.
•• Period: navođenje vremenskog intervala radi aktiviranja funkcije Screen Burn Protection.
――Opcija je omogućena kad je funkcija Repeat izabrana za stavku Timer.
•• Time: navođenje perioda tokom koga se funkcija Screen Burn Protection održava uključenom.
――Omogućeno kada je opcija Timer podešena na Repeat i kada je opcija Mode podešena na Pixel.
•• Start Time: podešavanje vremena početka aktiviranja funkcije zaštite ekrana.
――Opcija je omogućena kad je funkcija Interval izabrana za stavku Timer.
•• End Time: podešavanje vremena deaktiviranja funkcije zaštite ekrana.
――Opcija je omogućena kad je funkcija Interval izabrana za stavku Timer.
95
Immediate display
Screen Burn Protection
Izaberite čuvara ekrana kojeg želite odmah da prikažete.
Pixel Shift
•• Off / Pixel / Rolling bar / Fading screen
Timer
Immediate display
Off
–– Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
96
Message Display
Source Info
Izaberite da li će se prikazati OSD izvor kada se ulazni signal promeni.
MENU m → OnScreen Display → Message Display → ENTER E
•• Off / On
No Signal Message
Message Display
Source Info
On
No Signal Message
On
MDC Message
On
Download Status Message
Off
–– Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
Izaberite da li će se prikazati ekran s obaveštenjem da nema signala kada signal nije pronađen.
•• Off / On
MDC Message
Izaberite da li će se prikazati MDC ekran kada MDC kontroliše proizvod.
•• Off / On
Download Status Message
Izaberite da biste prikazali status kada preuzimate sadržaj sa servera ili drugog uređaja.
•• Off / On
97
Language
Podesite jezik menija.
――Promena postavke za jezik biće primenjena na prikaz menija na ekranu. Ova postavka neće biti primenjena na
druge funkcije na računaru.
MENU m → OnScreen Display → Language → ENTER E
OnScreen Display
Language
English
–– Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
Reset OnScreen Display
Ova opcija vraća trenutne postavke kod OnScreen Display na podrazumevane fabričke postavke.
MENU m → OnScreen Display → Reset OnScreen Display → ENTER E
OnScreen Display
Reset OnScreen Display
–– Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
98
Poglavlje 08
Prilagođavanje zvuka
Konfigurišite postavke zvuka (Sound) za proizvod.
Sound Mode
Režim zvuka možete izabrati tako da odgovara vašim ličnim željenim opcijama.
•• Standard: bira normalan režim zvuka.
MENU m → Sound → Sound Mode → ENTER E
•• Movie: obezbeđuje najbolji zvuk za filmove.
•• Clear Voice: naglašava glasove u odnosu na druge zvukove.
Sound
Sound Mode
•• Music: naglašava muziku u odnosu na glasove.
Standard
•• Amplify: povećava intenzitet zvuka visoke frekvencije da bi se osobama sa oštećenim sluhom omogućilo da
bolje čuju.
――Ako Sound Output je stavka podešena na opciju External i Receiver (HDMI), Sound Mode je onemogućen.
Balance
Equaliser
HDMI Sound
Sound on Video Call
Sound Output
AV(HDMI)
Current Source
Internal
Auto Volume
–– Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
99
Balance
HDMI Sound
MENU m → Sound → Balance → ENTER E
MENU m → Sound → HDMI Sound → ENTER E
Podesite nivo jačine zvuka zvučnika za optimizaciju ravnoteže zvuka.
Izaberite da li zvuk da se čuje sa AV(HDMI) ili PC(DVI).
•• Balance L/R: podešava balans između desnog i levog zvučnika.
•• Reset: vraća balans na podrazumevane postavke.
――Ako Sound Output je stavka podešena na opciju External i Receiver (HDMI), Balance je
•• AV(HDMI) / PC(DVI)
――Opcija HDMI Sound je dostupna samo na DBJ, QBH, QMH modelima.
onemogućen.
Sound on Video Call
Equaliser
MENU m → Sound → Equaliser → ENTER E
Podesite ekvilajzer da biste prilagodili jačinu zvuka i visinu tona i zvučni izlaz učinili bogatijim.
•• 100 Hz / 200 Hz / 500 Hz / 1 kHz / 2 kHz / 5 kHz / 10 kHz (Podešavanja propusnog opsega):
Podešava nivo frekvencija određenog propusnog opsega.
MENU m → Sound → Sound on Video Call → ENTER E
Izaberite zvučni izlaz za slušanje u toku video poziva.
•• Current Source / Video Call
――Opcija Sound on Video Call je dostupna samo na DBJ, QBH, QMH modelima.
•• Reset: vraća ekvilajzer na podrazumevane postavke.
――Dostupno samo kad je režim Sound Mode podešen na opciju Standard.
――Ako Sound Output je stavka podešena na opciju External i Receiver (HDMI), Equaliser je
onemogućen.
100
Sound Output
Auto Volume
MENU m → Sound → Sound Output → ENTER E
MENU m → Sound → Auto Volume → ENTER E
Izaberite zvučnike za izlaz zvuka.
Jačina zvuka može da varira u zavisnosti od kanala.
•• Internal / External / Receiver (HDMI)
――Kad podesite funkciju Sound Output na opciju External i Receiver (HDMI), zvučnici proizvoda
Automatski izjednačite nivo jačine zvuka pri prebacivanju na drugi kanal.
se isključuju.
Zvuk ćete čuti samo preko spoljnih zvučnika. Kad je funkcija Sound Output podešena na
opciju Internal, i zvučnici proizvoda i spoljni zvučnici su uključeni. Čućete zvuk preko oba
zvučnika.
――Ako nema video signala, privremeno će se isključiti i zvučnici proizvoda i spoljni zvučnici.
•• Off ( ) / On ( )
――Da biste koristili kontrolu jačine zvuka povezanog izvornog uređaja, podesite funkciju Auto
Volume na opciju Off.
――Ako Sound Output je stavka podešena na opciju External i Receiver (HDMI), Auto Volume je
onemogućen.
Reset Sound
MENU m → Sound → Reset Sound → ENTER E
Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela. Vratite sve postavke zvuka na
podrazumevane fabričke postavke.
101
Poglavlje 09
Network
Network Status
Open Network Settings
MENU m → Network → Network Status → ENTER E
MENU m → Network → Open Network Settings → ENTER E
Možete proveriti trenutni status mreže i Interneta.
Podesite mrežne postavke da biste koristili različite funkcije pametnog čvorišta (smart hub), kao
što je pretraživanje po internetu, deljenje sadržaja u kućnoj mreži i ažuriranje funkcija.
Network Type
•• Wireless / Wired
102
Postavke mreže (žične)
•• U zavisnosti od konfiguracije mreže, možda ćete moći da priključite proizvod na LAN tako
što ćete povezati LAN port na poleđini proizvoda direktno sa zidnom utičnicom mreže
pomoću LAN kabla.
Pogledajte dijagram ispod. Imajte u vidu da je zidna utičnica povezana sa modemom ili
ruterom na drugom mestu u kući.
Povezivanje sa ožičenom mrežom
Svoj proizvod na tri načina možete priključiti na LAN pomoću kabla.
•• Proizvod možete priključiti na LAN tako što ćete LAN port na poleđini proizvoda povezati
sa spoljnim modemom pomoću LAN kabla.
Pogledajte dijagram ispod.
RJ45
LAN
Spoljni modem
Zidna utičnica za modem
LAN
Zidni LAN port
(ADSL/VDSL)
RJ45
LAN kabl
Kabl za modem
LAN kabl
•• Proizvod možete priključiti na LAN tako što ćete povezati LAN port na poleđini proizvoda
i IP Sharer koji je povezan sa spoljnim modemom. Za povezivanje koristite LAN kabl.
Pogledajte dijagram ispod.
Zidna utičnica za modem
Spoljni modem
Ruter
(ADSL/VDSL)
(sa DHCP serverom)
LAN
RJ45
Ako imate dinamičku mrežu, treba da koristite ADSL modem ili ruter koji podržava Dynamic
Host Configuration Protocol (DHCP). Modemi i ruteri koji podržavaju DHCP automatski
obezbeđuju IP adresu, podmrežnu masku, mrežni prolaz i DNS vrednosti koje su vašem
proizvodu potrebne za pristup Internetu tako da ne morate ručno da ih unosite. Većina kućnih
mreža su dinamičke mreže.
Neke mreže zahtevaju statičnu IP adresu. Ako vaša mreža zahteva statičnu IP adresu,
morate ručno uneti IP adresu, podmrežnu masku, mrežni prolaz i DNS vrednosti na ekranu
za podešavanje kablovske proizvoda pri podešavanju mrežne veze. Da biste dobili IP adresu,
podmrežnu masku, mrežni prolaz i DNS vrednosti, obratite se svom dobavljaču Internet usluga
(ISP).
Ako imate Windows računar, ove vrednosti možete dobiti i putem računara.
――Možete koristiti ADSL modeme koji podržavaju DHCP ako vaša mreža zahteva statičnu IP
adresu.
――ADSL modemi koji podržavaju DHCP takođe vam omogućavaju da koristite statične IP
Kabl za modem
LAN kabl
LAN kabl
adrese.
103
Podesite mrežnu vezu kako biste koristili Internet usluge poput obavljanja nadogradnje
softvera.
Automatsko Open Network Settings(žično)
Povežite se sa mrežom pomoću LAN kabla.
2
Iz iskačućeg menija koji se pojavljuje izaberite stavku „Status“.
3
U dijalogu koji se pojavi izaberite karticu Support.
4
Na kartici Support kliknite na dugme Details. Prikazuju se vrednosti mrežne veze.
Prvo se uverite da je LAN kabl povezan.
Automatsko podešavanje
1
Podesite Network Type na Wired na stranici Open Network Settings.
2
Pojavljuje se ekran za test mreže i proverava mrežnu vezu.
Kad je veza potvrđena, pojaviće se poruka „Success! Your device is connected to the
Internet. If you have any problems using online services, please contact your Internet
service provider.“.
――Ako proces povezivanja ne uspe, proverite vezu sa LAN portom.
――Ako automatski proces ne može da pronađe vrednosti mrežne veze ili ako želite ručno da
Ručno podešavanje
1
Podesite Network Type na Wired na stranici Open Network Settings.
2
Pojavljuje se ekran za test mreže i pokreće se proces provere. Pritisnite dugme Cancel.
Proces provere se zaustavlja.
3
Izaberite stavku IP Settings na ekranu mrežne veze. Pojavljuje se ekran IP Settings.
4
Izaberite polje na vrhu, pritisnite dugme E, a zatim podesite stavku IP setting na opciju
Enter manually. Ponovite proces unosa za svako polje u okviru stavke IP Address.
podesite vezu, pređite na sledeći odeljak, Ručno podešavanje
Ručno Open Network Settings (žično)
Kancelarije mogu da koriste statičke IP adrese.
Ako je to slučaj, tražite administratoru mreže IP adresu, podmrežnu masku, mrežni prolaz i
adresu DNS servera. Ručno unesite te vrednosti.
Preuzimanje vrednosti mrežne veze
Da biste prikazali vrednosti mrežne veze na većini Windows računara, sledite ove korake.
1
――Podešavanje stavke IP setting na opciju Enter manually automatski menja postavku DNS
setting na opciju Enter manually.
5
Kad završite, kliknite na dugme OK na dnu stranice, a zatim pritisnite dugme E.
Pojavljuje se ekran za test mreže i pokreće se proces provere.
6
Kad je veza potvrđena, pojaviće se poruka „Success! Your device is connected to the
Internet. If you have any problems using online services, please contact your Internet
service provider.“.
Kliknite desnim tasterom miša na ikonu mreže u donjem desnom uglu ekrana.
104
Postavke mreže (bežične)
Povezivanje sa bežičnom mrežom
Bežični IP sharer
(ruter sa DHCP serverom)
Automatsko podešavanje mreže (bežične)
Većina bežičnih mreža ima opcionalni bezbednosni sistem koji zahteva da uređaji koji
pristupaju mreži emituju šifrovani bezbednosni kôd koji se naziva pristupni kôd ili Security
Key. Bezbednosni ključ Security Key zasnovan je na frazi za pristup, obično reči ili nizu
slova i brojeva određene dužine za koje vam je bilo zatraženo da ih unesete pri podešavanju
bezbednosti za bežičnu mrežu. Ako koristite ovaj metod podešavanja mrežne veze i imate
bezbednosni ključ Security Key za bežičnu mrežu, moraćete da unesete frazu za pristup tokom
procesa automatskog ili ručnog podešavanja.
Zidni LAN port
Automatsko podešavanje
LAN kabl
Samsung preporučuje korišćenje standarda IEEE 802.11n. Kada reprodukujete video preko
mrežne veze, on se možda neće nesmetano reprodukovati.
――Izaberite kanal za bežični IP sharer koji se trenutno ne koristi. Ako neki drugi obližnji uređaj
1
Podesite Network Type na Wireless na stranici Open Network Settings.
2
Funkcija Network traži dostupne bežične mreže. Kada završi sa tim, prikazuje listu
dostupnih mreža.
3
dugme E.
trenutno koristi kanal podešen za bežični IP sharer, to će dovesti do smetnji i neuspeha u
komunikaciji.
――Ukoliko se željeni bežični ruter ne pojavi, izaberite Refresh da biste ponovo pretražili.
――Vaš proizvod podržava samo sledeće bezbednosne protokole bežične mreže.
Ako izaberete režim Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n, a tip šifrovanja je podešen
na WEP, TKIP ili TKIP AES (WPS2Mixed) na AP ili bežičnom ruteru, Samsung proizvodi neće
podržavati vezu u skladu sa novim specifikacijama Wi-Fi certifikacije.
――Ako vaš ruter za bežičnu mrežu podržava WPS (Wi-Fi zaštićeno podešavanje), sa mrežom
se možete povezati putem PBC-a (konfiguracija pritiskom na dugme) ili PIN-a (lični
identifikacioni broj). WPS će automatski konfigurisati SSID i WPA ključ u oba režima.
――Načini povezivanja: Vezu sa bežičnom mrežom možete podesiti na tri načina.
Automatsko podešavanje (korišćenje funkcije „Automatska pretraga mreže“), ručno
podešavanje, Use WPS
Na listi mreža pritisnite dugme ▲ ili ▼ da biste izabrali mrežu, a zatim dvaput pritisnite
――Ako ne može da nađe ruter nakon ponovnog pokušaja, pritisnite dugme Stop.
Pojaviće se dugme Add Network.
4
Ako se ekran Enter the password for (AP Name). pojavi, pređite na korak 5. Ako izaberete
bežični ruter koji nema bezbednost, pređite na korak 7.
5
Ako ruter ima bezbednosnu zaštitu, unesite Enter the password for (AP Name). (sigurnosni
ključ ili PIN).
105
6
Kad završite, koristite dugme sa strelicom nadesno kako biste premestili kursor do stavke
Ručno podešavanje
Done, a zatim pritisnite dugme E. Pojavljuje se ekran za mrežnu vezu i pokreće se proces
1
Podesite Network Type na Wireless na stranici Open Network Settings.
2
Funkcija Network traži dostupne bežične mreže. Kada završi sa tim, prikazuje listu
provere.
――Veza sa ruterom je uspostavljena, ali nije moguće pristupiti internetu.
7
dostupnih mreža.
Kad je veza potvrđena, pojaviće se poruka „Success! Your device is connected to the
Internet. If you have any problems using online services, please contact your Internet
service provider.“.
3
dugme E.
――Ukoliko se željeni bežični ruter ne pojavi, izaberite Refresh da biste ponovo pretražili.
Ručno podešavanje mreže (bežične)
――Ako ne može da nađe ruter nakon ponovnog pokušaja, pritisnite dugme Stop.
Pojaviće se dugme Add Network.
Kancelarije mogu da koriste statičke IP adrese.
Ako je to slučaj, tražite administratoru mreže IP adresu, podmrežnu masku, mrežni prolaz i
adresu DNS servera. Ručno unesite te vrednosti.
Preuzimanje vrednosti mrežne veze
Da biste prikazali vrednosti mrežne veze na većini Windows računara, sledite ove korake.
1
Kliknite desnim tasterom miša na ikonu mreže u donjem desnom uglu ekrana.
2
Iz iskačućeg menija koji se pojavljuje izaberite stavku „Status“.
3
U dijalogu koji se pojavi izaberite karticu Support.
4
Na kartici Support kliknite na dugme Details. Prikazuju se vrednosti mrežne veze.
Na listi mreža pritisnite dugme u ili d da biste izabrali mrežu, a zatim dvaput pritisnite
4
Ako se ekran Enter the password for (AP Name). pojavi, pređite na korak 5. Ako izaberete
bežični ruter koji nema bezbednost, pređite na korak 7.
5
Ako ruter ima bezbednosnu zaštitu, unesite Enter the password for (AP Name). (sigurnosni
ključ ili PIN).
6
Kad završite, koristite dugme sa strelicom nadesno kako biste premestili kursor do stavke
Done, a zatim pritisnite dugme E. Pojavljuje se ekran za mrežnu vezu i pokreće se proces
provere.
7
Izaberite stavku Cancel tokom pokušaja uspostavljanja mrežnih veza. To će zaustaviti
pokušaje.
8
Izaberite stavku IP Settings na ekranu mrežne veze. Pojavljuje se ekran IP Settings.
9
Izaberite polje na vrhu, pritisnite dugme E, a zatim podesite stavku IP setting na opciju
Enter manually. Ponovite proces unosa za svako polje u okviru stavke IP Address.
――Podešavanje stavke IP setting na opciju Enter manually automatski menja postavku DNS
setting na opciju Enter manually.
106
10 Kad završite, kliknite na dugme OK na dnu stranice, a zatim pritisnite dugme E.
Pojavljuje se ekran za test mreže i pokreće se proces provere.
11
Kad je veza potvrđena, pojaviće se poruka „Success! Your device is connected to the
Internet. If you have any problems using online services, please contact your Internet
service provider.“.
Use WPS
Podešavanje pomoću stavke Use WPS
Ako ruter ima dugme Use WPS, pratite ove korake.
1
Podesite Network Type na Wireless na stranici Open Network Settings.
2
Izaberite stavku Use WPS, pritisnite dugme E, a zatim ponovo pritisnite dugme E.
3
Pritisnite taster WPS ili PBC na bežičnom ruteru u roku od dva minuta. Proizvod
automatski pribavlja sve potrebne vrednosti podešavanja mreže i povezuje se sa vašom
mrežom.
4
Pojavljuje se ekran za mrežnu vezu i podešavanje mreže je gotovo.
107
Server Network Settings
Proxy server
Podesite vezu sa posredničkim serverom i povezane funkcije.
MENU m → Network → Server Network Settings → ENTER E
Connect to server
Da biste pokrenuli stavku Player, povežite se sa mrežom.
•• Server Address / TLS / Port
――Ako je opcija TLS omogućena, server se konfiguriše za korišćenje protokola https i prenos
podataka se šifruje.
――Unesite IP adresu i broj porta servera. Koristite 7001 kao broj porta. (Ako nije moguće
povezati se sa serverom pomoću porta broj 7001, obratite se administratoru servera da biste
pronašli ispravan broj, a zatim ga promenite.)
Off / On
•• Address / Port / ID / Password
――Stavke Address / Port / ID i Password su omogućene samo kad je funkcija Proxy server
podešena na opciju On.
Device Name
MENU m → Network → Device Name → ENTER E
Izaberite ili unesite ime uređaja.
MagicInfo Mode
Izaberite odgovarajući režim MagicInfo Mode u skladu s okruženjem u kojem koristite proizvod.
Ovo ime se može prikazati na mrežnim daljinskim upravljačima putem mreže.
•• [Signage] Display1 ~ 6 / User Input
•• Lite / Premium
Server Access
Izaberite metodu za povezivanje sa serverskom mrežom.
•• Allow / Deny
FTP Mode
Navedite FTP režim rada.
•• Active / Passive
108
Poglavlje 10
System
Accessibility
MENU m → System → Accessibility → ENTER E
System
Accessibility
Start Setup
High Contrast
Postavlja pozadinu i font na boje visokog kontrasta u meniju. Providni delovi menija postaju neprovidni kada se
izabere ova opcija.
•• Off (
) / On (
)
Enlarge
Podešava da li da se poveća istaknuta stavka u meniju.
•• Off (
) / On (
)
Touch Control
Time
Auto Source Switching
Power Control
Eco Solution
–– Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
109
Start Setup
Prođite kroz prve korake za podešavanje, kao prilikom prvog korišćenja ovog proizvoda.
――Unesite četvorocifreni PIN broj. Podrazumevani PIN broj je „0-0-0-0“.
Ukoliko želite da promenite PIN broj, upotrebite funkciju Change PIN.
MENU m → System → Start Setup → ENTER E
――Promenite PIN kako bi vaš uređaj bio zaštićen.
System
Start Setup
–– Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
Touch Control
Podesite funkcije koje su povezane sa kontrolama osetljivim na dodir.
MENU m → System → Touch Control → ENTER E
Touch Control
Sprečite da pokreti dodirom kontrolišu uređaj.
•• Off / On
Touch Control
Touch Control
Off
Admin Menu Lock
Admin Menu Lock
Off
Podesite Admin Menu Lock da bi se prikazao meni sa postavkama administratora kada dodirnete i zadržite prst na
ekranu.
•• Off / On
――Dostupno samo kad je režim Touch Control podešen na opciju On.
–– Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
110
Time
Funkciju Clock Set ili DST možete da konfigurišete. Konfigurišite različita podešavanja vremena.
――Pritisnite dugme INFO ako želite da prikažete trenutno vreme.
MENU m → System → Time → ENTER E
Clock Set
Izaberite Clock Set. Izaberite funkciju Date ili Time, a zatim pritisnite dugme E.
Time
Clock Set
DST
Power On Delay
Off
0
Da biste uneli brojeve, koristite dugmad sa brojevima ili pritiskajte dugmad sa strelicama nagore ili nadole.
Koristite dugmad sa strelicama nalevo u nadesno da biste se premestili sa jednog polja za unos na drugo. Pritisnite
dugme E kada završite.
――Funkcije Date i Time možete podesiti direktno pritiskom na dugmad sa brojevima na daljinskom upravljaču.
DST
Uključuje ili isključuje funkciju „DST“ (letnje/zimsko računanje vremena).
–– Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
Off / On
•• Start Date: Podesite datum početka letnjeg/zimskog računanja vremena.
•• End Date: Podesite datum kraja DST.
•• Time Offset: Izaberite tačno vreme u vašoj vremenskoj zoni.
――Stavke Start Date, End Date i Time Offset su omogućene samo kad je funkcija DST podešena na opciju On.
Power On Delay
Kada povezujete više proizvoda, podesite vreme uključivanja za svaki proizvod da biste sprečili preopterećenje
električne mreže (u rasponu od 0 do 50 sekundi).
111
Auto Source Switching
Ako uključite monitor dok stavka Auto Source Switching ima vrednost On, a prethodni izvor video signala nije
aktivan, monitor će automatski pretražiti različite ulazne izvore video signala kako bi pronašao aktivni video signal.
MENU m → System → Auto Source Switching → ENTER E
Auto Source Switching
Kad stavka Auto Source Switching ima vrednost On, aktivan video signal će se automatski tražiti na video izvoru
monitora.
Auto Source Switching
Auto Source Switching
Off
Primary Source Recovery
Off
Primary Source
All
Secondary Source
DisplayPort
–– Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
Izbor Primary Source će biti aktiviran ako trenutni video izvor nije prepoznat.
Izbor Secondary Source će postati aktivan ako nijedan primarni video izvor nije dostupan.
Ako ne bude prepoznat primarni ni sekundarni izvor signala, monitor će dva puta obaviti pretragu aktivnih izvora,
a prilikom svake od njih će prvo biti proveren primarni, a zatim sekundarni izvor. Ako nijedna pretraga ne uspe,
monitor će se vratiti na prvi izvor video signala i prikazaće poruku da nema signala.
Primary Source Recovery
Izaberite da li želite da vratite primarni izvor ulaza u prethodno stanje kada je povezan.
――Funkcija Primary Source Recovery je onemogućena ako je stavka Primary Source podešena na opciju All.
Primary Source
Navedite stavku Primary Source za automatski ulazni signal.
Secondary Source
Navedite stavku Secondary Source za automatski ulazni signal.
――Funkcija Secondary Source je onemogućena ako je stavka Primary Source podešena na opciju All.
112
Power Control
Auto Power On
MENU m → System → Power Control → ENTER E
Power Control
Auto Power On
Off
PC module power
Ova funkcija automatski uključuje proizvod čim se priključi na električnu mrežu. Pritiskanje dugmeta za uključivanje
nije neophodno.
•• Off / On
PC module power
Modul računara se može uključiti/isključiti odvojeno od LFD-a.
――Opcija PC module power je dostupna samo na DBJ, QBH, QMH modelima.
Max. Power Saving
On
Synced power-on
Standby Control
On
Podesite na „isključeno“ da biste uključili računarski modul, ali ne i LFD.
Network Standby
Off
Power Button
Power on only
•• Off / On
Synced power-off
Podesite na „isključeno“ da biste isključili računarski modul, ali ne i LFD.
•• Off / On
–– Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
Max. Power Saving
Isključuje proizvod kako bi se smanjila potrošnja energije nakon što je računar proveo navedeni vremenski period u
stanju mirovanja.
•• Off / On
113
Standby Control
Power Control
Auto Power On
Off
PC module power
Max. Power Saving
On
Standby Control
On
Network Standby
Off
Power Button
Power on only
Možete da podesite da režim mirovanja ekrana bude primenjen prilikom prijema ulaznog signala.
•• Auto
Ako nema ulaznog signala, aktiviraće se režim za uštedu energije čak i ako je izvorni uređaj priključen na
monitor.
Ako izvorni uređaj nije priključen, prikazaće se poruka „No Signal“.
•• Off
Poruka No Signal će se pojaviti ako nijedan ulazni signal nije pronađen.
――Ako se poruka No Signal prikaže iako je izvorni uređaj povezan, proverite da li je kabl priključen.
――Ako je opcija No Signal Message podešena na Off, poruka No Signal se ne prikazuje.
Ako je ovo slučaj, postavite No Signal Message na On.
•• On
Ako nema ulaznog signala, aktiviraće se režim za uštedu energije.
–– Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
Network Standby
Ova funkcija održava napajanje kada se proizvod isključi.
•• Off / On
Power Button
Dugme za uključivanje se može podesiti tako da uključuje uređaj ili uključuje/isključuje uređaj.
•• Power on only: Podesite dugme za uključivanje tako da uključuje uređaj.
•• Power on and off: Podesite dugme za uključivanje tako da uključuje/isključuje uređaj.
114
Eco Solution
Energy Saving Mode
Smanjite potrošnju energije podešavanjem svetline ekrana.
MENU m → System → Eco Solution → ENTER E
•• Off / Low / Medium / High
Eco Sensor
Eco Solution
Energy Saving Mode
Off
Da biste poboljšali uštedu energije, postavke slike automatski će se prilagodili osvetljenju u prostoriji.
Eco Sensor
On
Eco Sensor
Screen Lamp Schedule
Off
Osvetljenost „signage“ ekrana se automatski optimizuje u odnosu na osvetljenje u prostoriji.
No Signal Power Off
Auto Power Off
15 minutes
Off (Recommended)
•• Off / On
――Ako kontrast ekrana nije dovoljan, postavite Eco Sensor na Off. Ako je opcija Eco Sensor postavljena na Off,
uređaj možda neće biti usaglašen sa energetskim standardima.
Minimum Backlight
–– Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
Podešava minimalno osvetljenje „signage“ ekrana. Ova funkcija jedino radi ako je njena vrednost manja od
vrednosti postavljene u postavci menija Picture za Backlight.
――Ako je stavka Eco Sensor postavljena na opciju On, svetlina ekrana će se možda promeniti (postati blago tamnija
ili svetlija) u zavisnosti od intenziteta svetla u okolini.
115
Screen Lamp Schedule
Eco Solution
Energy Saving Mode
Off
Screen Lamp Schedule
Eco Sensor
On
Omogućite ili onemogućite satnicu lampe.
Screen Lamp Schedule
Off
No Signal Power Off
Auto Power Off
15 minutes
Off (Recommended)
•• Off / On
Schedule 1, Schedule 2
Time
Osvetljenost panela će se promeniti u osvetljenje podešeno u Lamp u određeno vreme.
Lamp
–– Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
Podesite osvetljenost panela. Vrednost koja je bliža 100 čini panel svetlijim.
•• 0 ~ 100
No Signal Power Off
Uštedite energiju isključivanjem uređaja kad se ni iz jednog izvora ne prima signal.
•• Off / 15 minutes / 30 minutes / 60 minutes
――Ova funkcija ne radi ako je ekran u režimu mirovanja.
――Proizvod će se automatski isključiti u navedeno vreme. Vreme se po potrebi može promeniti.
Auto Power Off
Proizvod će se automatski isključiti ako ne pritisnete dugme na daljinskom upravljaču ili ako ne dodirnete dugme
na prednjoj tabli proizvoda u okviru izabranog vremenskog perioda kako bi se sprečilo pregrevanje.
•• Off (Recommended) / 4 hours / 6 hours / 8 hours
116
Temperature Control
Ova funkcija služi za detekciju unutrašnje temperature proizvoda. Možete da navedete prihvatljivi temperaturni
opseg.
Podrazumevana temperatura je podešena na 77 °C.
MENU m → System → Temperature Control → ENTER E
nastavi da raste, proizvod će se isključiti kako bi se sprečilo pregrevanje.
System
Temperature Control
Preporučena radna temperatura za ovaj proizvod je od 75 do 80 °C (na osnovu ambijentalne temperature od 40 °C).
――Ekran će postati tamniji ako trenutna temperatura premaši navedeno ograničenje temperature. Ako temperatura
77
–– Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
117
External Device Manager
Upravljajte spoljnim uređajima povezanim sa vašom „signage“ platformom.
――Opcija External Device Manager je dostupna samo na QBH, QHH, QMH modelima.
MENU m → System → External Device Manager → ENTER E
Keyboard Manager
External Device Manager
Keyboard Manager
Device Connection Manager
Podešava tastature koje ćete koristiti sa vašom „signage“ platformom. Tastature možete dodati i konfigurisati
njihove postavke.
Add Bluetooth Keyboard
Povezuje Bluetooth tastaturu sa vašom „signage“ platformom.
Keyboard Language
–– Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
Podešava jezik vaše tastature.
Keyboard type
Podešava vrstu vaše tastature.
Device Connection Manager
Dozvolite da drugi uređaji na mreži, kao što su pametni telefoni i tableti, dele sadržaj sa vašom „signage“
platformom.
Access Notification
Upotrebljava se za prikaz obaveštenja kada se uređaj prvi put poveže.
Isključite obaveštavanje o pristupu ako želite da se uređaji automatski povežu.
•• Off / First Time Only / Always On
Device List
Pregledajte povezane uređaje i upravljajte njima.
118
Play via
Izaberite odgovarajući Play via režim u skladu s okruženjem u kojem koristite proizvod.
Početni ekran se može razlikovati u zavisnosti od podešavanja.
MENU m → System → Play via → ENTER E
•• MagicInfo / URL Launcher
System
Play via
MagicInfo
–– Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
Change PIN
Pojaviće se ekran Change PIN.
MENU m → System → Change PIN → ENTER E
Proizvod je memorisao novi PIN kôd.
――Podrazumevana lozinka: 0 - 0 - 0 - 0
System
Odaberite bilo koje 4 cifre za PIN i unesite ih u polje Enter a new PIN.. Ponovo unesite 4 iste cifre u polje Enter the
PIN again..
――Promenite PIN kako bi vaš uređaj bio zaštićen.
Change PIN
–– Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
119
Security
Safety Lock On
MENU m → System → Security → ENTER E
Ukoliko želite da promenite PIN broj, upotrebite funkciju Change PIN.
――Promenite PIN kako bi vaš uređaj bio zaštićen.
――Unesite četvorocifreni PIN broj. Podrazumevani PIN broj je „0-0-0-0“.
Uključite ili isključite Safety Lock On. Safety Lock On ograničava radnje koje je moguće izvršiti daljinskim
upravljačem. Potrebno je da unesete ispravni PIN kako biste isključili Safety Lock On.
Security
Safety Lock On
・ Power On Button
On
Button Lock
Off
USB Auto Play Lock
Off
Mobile Connection Lock
Off
Remote Management
Network Port
Allow
On
–– Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
Power On Button
Uključite ovu funkciju da biste omogućili da dugme za napajanje na daljinskom upravljaču uključuje uređaj kada je
omogućena opcija Safety Lock On.
•• Off / On
Button Lock
Ovaj meni možete koristiti za zaključavanje dugmadi na proizvodu.
Samo daljinski upravljač može da kontroliše proizvod ako je funkcija Button Lock podešena na opciju On.
•• Off / On
USB Auto Play Lock
Izaberite da li da se automatski reprodukuje MagicInfo sadržaj koji se nalazi na povezanom USB uređaju.
•• Off
Reprodukuje automatski MagicInfo sadržaj koji se nalazi na USB uređaju.
•• On
Ne reprodukuje automatski MagicInfo sadržaj koji se nalazi na USB uređaju.
――Povezivanje USB uređaja na kojem se nalazi MagicInfo sadržaj prikazuje „USB Auto Play Lock : On“ pet
sekundi.
120
Mobile Connection Lock
Security
Mobile Connection Lock
Remote Management
Off
Allow
Network Port
On
USB Port
On
Ograničite da drugi uređaji na mreži, kao što su pametni telefoni i tableti, dele sadržaj sa Signage kutijom.
•• Off / On
Remote Management
Možete da izaberete stavke Allow ili Deny spoljne komande da biste pristupili svom uređaju putem mreže.
•• Deny / Allow
――Izmenjeno podešavanje ostaje čak i nakon što se proizvod isključi i uključi pomoću tastera panela ili prekidača za
napajanje.
–– Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
Network Port
Blokira spoljni pristup mreži. Možete da registrujete mreže na serveru da biste dozvolili pristup.
•• Off / On
USB Port
Blokira vezu sa spoljnim USB portovima.
•• Off / On
121
General
Smart Security
Bezbednost koja je obezbeđena da bi se zaštitili uređaj za prikaz i povezani uređaji za skladištenje od virusa
obuhvata sledeće.
MENUm → System → General → ENTERE
Scan
General
Pregleda uređaj za prikaz i povezane uređaje za skladištenje da bi se proverilo da li postoje virusi.
Smart Security
Isolated List
Anynet+ (HDMI-CEC)
Ovo je spisak stavki koje su izolovane zato što sadrže viruse.
HDMI Hot Plug
On
Custom Logo
Off
Anynet+ je funkcija koja vam omogućava da kontrolišete sve povezane Samsung uređaje koji podržavaju Anynet+
pomoću daljinskog upravljača za Samsung proizvod. Sistem Anynet+ može se koristiti samo sa Samsung uređajima
koji imaju funkciju Anynet+. Da biste se uverili da vaš Samsung uređaj ima ovu funkciju, proverite da li na njemu
postoji Anynet+ logotip.
Game Mode
Empty Storage
Irregular Video Wall
Anynet+ (HDMI-CEC)
Off
–– Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
•• Off ( ) / On ( )
――Anynet+ uređaje ne možete kontrolisati pomoću dugmadi na proizvodu, već samo pomoću daljinskog upravljača
za proizvod.
――Daljinski upravljač za proizvod možda neće raditi u određenim uslovima. Ako do toga dođe, ponovo izaberite
Anynet+ uređaj.
――Sistem Anynet+ radi kad je AV uređaj koji podržava režim Anynet+ u statusu mirovanja ili je uključen.
――Sistem Anynet+ ukupno podržava najviše 12 AV uređaja. Imajte u vidu da možete povezati najviše 3 uređaja istog
tipa.
122
Rešavanje problema sa sistemom Anynet+
Problem
Anynet+ ne radi.
Moguće rešenje
•• Proverite da li je uređaj Anynet+ uređaj. Sistem Anynet+ podržava samo Anynet+ uređaje.
•• Proverite da li je kabl za napajanje Anynet+ uređaja ispravno povezan.
•• Proverite da li je Video/Audio/HDMI kabl Anynet+ uređaja priključen.
•• Proverite da li je stavka Anynet+ (HDMI-CEC) podešena na opciju On u meniju System.
•• Proverite da li je daljinski upravljač kompatibilan sa sistemom Anynet+.
•• Anynet+ ne radi u određenim situacijama. (prvobitna instalacija)
•• Ako ste uklonili, a zatim ponovo povezali HDMI kabl, obavezno ponovo pretražite uređaje ili isključite i ponovo
uključite proizvod.
•• Proverite da li je funkcija Anynet+ uključena na Anynet uređaju.
Želim da pokrenem Anynet+.
•• Proverite da li je Anynet+ uređaj ispravno povezan sa proizvodom i da li je stavka Anynet+ (HDMI-CEC) podešena
na opciju On u meniju System.
Želim da izađem iz sistema
Anynet+.
•• Pritisnite dugme SOURCE na daljinskom upravljaču proizvoda i izaberite uređaj koji nije Anynet+.
Poruka „Disconnecting Anynet+
device ...“ se pojavljuje na
ekranu.
•• Daljinski upravljač nije moguće koristiti tokom konfigurisanja sistema Anynet+ ili prebacivanja u režim prikaza.
Anynet+ uređaj ne radi.
•• Funkciju za reprodukciju ne možete da koristite dok je prvobitna instalacija u toku.
Povezani uređaj se ne prikazuje.
•• Proverite da li uređaj podržava funkcije sistema Anynet+ ili ne.
•• Daljinski upravljač koristite kada proizvod dovrši konfiguraciju sistema Anynet+ ili završi sa prebacivanjem na
Anynet+.
•• Proverite da li je HDMI kabl ispravno povezan.
•• Proverite da li je stavka Anynet+ (HDMI-CEC) podešena na opciju On u meniju System.
•• Ponovo pretražite Anynet+ uređaje.
•• Anynet+ zahteva HDMI vezu. Uverite se da je uređaj povezan sa proizvodom putem HDMI kabla.
•• Neki HDMI kablovi možda ne podržavaju funkcije sistema Anynet+.
•• Ako je veza prekinuta zato što je došlo do problema sa napajanjem ili je HDMI kabl isključen, ponovite skeniranje
uređaja.
123
HDMI Hot Plug
General
Ova funkcija se koristi da bi se aktiviralo vremensko kašnjenje kojim se uključuje DVI/HDMI izvorni uređaj.
Smart Security
•• Off / On
Anynet+ (HDMI-CEC)
HDMI Hot Plug
On
Custom Logo
Off
Možete da preuzmete, izaberete i podesite vreme prikaza prilagođenog logotipa koji se pojavljuje prilikom
uključivanja proizvoda.
•• Custom Logo
――Možete da izaberete prilagođen logotip (slika/video) ili da isključite prikaz prilagođenog logotipa.
Game Mode
――Da biste podesili prilagođen logotip, morate da preuzmete prilagođen logotip sa spoljnog USB uređaja.
Empty Storage
Irregular Video Wall
Custom Logo
Off
•• Logo Display Time
――Ako je tip prilagođenog logotipa Image, možete da podesite Logo Display Time.
•• Download Logo File
――Možete da preuzmete prilagođen logotip u proizvod sa spoljnog USB uređaja.
–– Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
――Naziv datoteke prilagođenog logotipa koji želite da preuzmete mora da se sačuva kao „samsung“, pisano
malim slovima.
――Ako postoji više spoljnih USB veza, proizvod će pokušati da preuzme prilagođen logotip sa poslednjeg uređaja
koji je bio povezan sa proizvodom.
Ograničenja prilagođenog logotipa
•• Za prilagođen logotip tipa slike podržane su samo datoteke bitmap (aRGB 32bpp format).
•• Rezolucija mora biti između minimalne rezolucije ekrana od 64x64 i maksimalne rezolucije ekrana.
(Horizontalne/vertikalne vrednosti rezolucije moraju biti deljive sa 4.)
•• Za prilagođen logotip tipa videa, podržani su samo tipovi TS emitovanja.
•• Maksimalna veličina podržane video datoteke iznosi 150 MB. Preporučena dužina video datoteke je 20
sekundi ili manje.
124
Game Mode
General
Prilikom povezivanja sa konzolom za igru kao što je PlayStation™ ili Xbox™, možete da izaberete režim igre da biste
uživali u realističnijem utisku pri igranju.
Smart Security
•• Off ( ) / On ( )
――Mere predostrožnosti i ograničenja za režim Game Mode
Anynet+ (HDMI-CEC)
HDMI Hot Plug
On
Custom Logo
Off
Da biste prekinuli vezu sa konzolom za igru i povezali se sa drugim spoljnim uređajem, podesite režim Game
Mode na opciju Off u meniju instalacije.
Game Mode
Empty Storage
Empty Storage
Izbrišite datoteke da biste napravili mesta za nove datoteke sa sadržajem. Datoteke sa nedavnog rasporeda se neće
izbrisati.
Irregular Video Wall
Off
–– Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
Irregular Video Wall
Izjednačite osvetljenost nepravilnog video zida pomoću i položenog i uspravnog položaja.
•• Off / On
――Opcija Irregular Video Wall je dostupna samo na QHH modelima.
125
Reset System
Ova opcija vraća trenutne postavke u okviru „System“ na podrazumevane fabričke postavke.
MENU m → System → Reset System → ENTER E
System
Reset System
–– Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
126
Poglavlje 11
Podrška
Software Update
Contact Samsung
MENU m → Support → Software Update → ENTER E
MENU m → Support → Contact Samsung → ENTER E
Meni Software Update vam omogućava da nadogradite softver proizvoda na najnoviju verziju.
――Pazite da ne isključite napajanje dok se nadogradnja ne dovrši. Kada se dovrši nadogradnja
Prikažite ove informacije kada proizvod ne radi ispravno ili kada želite da nadogradite softver.
softvera, proizvod će se automatski isključiti i uključiti.
――Kada nadogradite softver, sve postavke video sadržaja i zvuka koje ste podesili vratiće
se na podrazumevane vrednosti. Savetujemo vam da zabeležite postavke kako biste ih
jednostavno vratili posle nadogradnje.
Update Now
Ažurirajte softver na najnoviju verziju.
――Current version: ovo je verzija softvera koja je već instalirana na proizvodu.
Auto update
Možete pronaći informacije u vezi sa našim centrima za podršku i načinu preuzimanja proizvoda
i softvera.
――Izaberite stavku Contact Samsung i pronađite vrednosti Model Code i Software Version za
proizvod.
Reset All
MENU m → Support → Reset All → ENTER E
Pomoću ove opcije možete da vratite sve trenutne postavke monitora na podrazumevane
fabričke postavke.
Ova funkcija automatski ažurira proizvod kada se on ne koristi.
•• Off (
) / On (
)
127
Poglavlje 12
Vodič za rešavanje problema
Zahtevi pre obraćanja Samsung centru za korisničku službu
–– Pre nego što se obratite korisničkoj
službi kompanije Samsung,
testirajte proizvod na sledeći način.
Ako problem i dalje postoji, obratite
se korisničkoj službi kompanije
Samsung.
–– Ako je ekran i dalje prazan, proverite
računarski sistem, video kontroler i
kabl.
Testiranje proizvoda
Pomoću funkcije za testiranje proizvoda proverite da li proizvod radi ispravno.
Ako na ekranu nema prikaza, a LED indikator napajanja treperi čak i kada je proizvod pravilno povezan sa računarom, obavite testiranje proizvoda.
1
Isključite računar i proizvod.
2
Isključite sve kablove iz proizvoda.
3
Uključite proizvod.
4
Ako je stavka No Signal prikazana, proizvod normalno radi.
Provera rezolucije i frekvencije
Režim Not Optimum Mode će nakratko biti prikazan ako je režim koji premašuje podržanu rezoluciju izabran
(pogledajte odeljak „Podržane rezolucije“).
128
Proverite sledeće.
Problemi sa instalacijom (PC režim)
Ekran se neprestano uključuje i isključuje.
Proverite kabl kojim je uređaj povezan sa računarom i da li je kabl pravilno povezan.
Na ekranu je vidljiv prazan prostor sa sve četiri strane kada
su proizvod i računar povezani pomoću HDMI ili HDMI-DVI
kabla.
Uzrok pojave praznog prostora na ekranu nema veze sa proizvodom.
Pojavu praznog prostora na ekranu izaziva računar ili grafička kartica. Da biste rešili ovaj
problem, podesite veličinu ekrana u HDMI ili DVI postavkama za grafičku karticu.
Ako u meniju sa postavkama grafičke kartice ne postoji opcija za podešavanje veličine ekrana,
ažurirajte upravljački program za grafičku karticu na najnoviju verziju.
(Detaljne informacije o načinu podešavanja postavki ekrana potražite od proizvođaču grafičke
kartice ili računara.)
Problemi sa ekranom
LED indikator napajanja je isključen. Ekran ne može da se
uključi.
Proverite da li je priključen kabl za napajanje.
Na ekranu će se prikazati poruka No Signal.
Proverite da li je kabl pravilno priključen u uređaj.
Proverite da li je uređaj koji je povezan sa proizvodom uključen.
U zavisnosti od tipa spoljnog uređaja, ekran možda neće biti ispravno prikazan. U tom slučaju,
povežite ga kada je funkcija HDMI Hot Plug podešena na On.
Režim Not Optimum Mode je prikazan.
Ova poruka će se prikazati kada signal sa grafičke kartice premaši maksimalnu rezoluciju i
frekvenciju proizvoda.
Pogledajte tabelu standardnih signalnih režima i podesite maksimalnu rezoluciju i frekvenciju
u skladu sa specifikacijama proizvoda.
Slika na ekranu je izobličena.
Proverite da li su kablovi ispravno povezani sa proizvodom.
129
Problemi sa ekranom
Slika na ekranu je nejasna. Slika na ekranu je zamućena.
Podesite rezoluciju i frekvenciju na preporučeni nivo.
Slika na ekranu je nestabilna i podrhtava.
Na levoj strani ekrana se pojavljuju senke ili dvostruke
slike.
Proverite da li je rezolucija i frekvencija računara i grafičke kartice podešena u okviru opsega
koji je kompatibilan sa proizvodom. Zatim, ako je potrebno, promenite postavke ekrana
u skladu sa dodatnim informacijama u meniju proizvoda i tabelom standardnih signalnih
režima.
Ekran je previše osvetljen. Ekran je premalo osvetljen.
Podesite stavke Brightness i Contrast.
Boje na ekranu nisu usaglašene.
Idite na stavku Picture i podesite postavke Colour Space Settings.
Bela boja nije u potpunosti bela.
Idite na stavku Picture i podesite postavke White Balance.
Na ekranu nema slike, a LED indikator napajanja treperi na
svakih 0,5–1 sekundi.
Proizvod je u režimu za uštedu energije.
Ovaj proizvod će se isključiti automatski.
Ako je računar povezan sa proizvodom, proverite status napajanja računara.
Pritisnite bilo koji taster na tastaturi ili pomerite miš da biste se vratili na prethodni ekran.
Uverite se da je kabl za napajanje pravilno povezan sa proizvodom i utičnicom.
Ako nema signala iz povezanog uređaja, proizvod će se automatski isključiti nakon 10 do 15
minuta.
Kvalitet slike proizvoda razlikuje se od kvaliteta iz
prodavnice gde je proizvod kupljen.
Koristite HDMI kabl da biste dobili kvalitet slike visoke rezolucije (HD).
Prikaz ekrana ne izgleda normalno.
Šifrovani video sadržaj može izazvati da prikaz izgleda oštećeno u scenama koje sadrže
objekte koji se brzo kreću, kao na primer u sportskim događajima ili akcionim filmovima.
Slab nivo signala ili nizak kvalitet slike mogu izazvati da monitor izgleda oštećeno. To ne
znači da je proizvod oštećen.
Mobilni telefon u udaljenosti do jednog metra može izazvati smetnje na analognim i
digitalnim proizvodima.
130
Problemi sa ekranom
Svetlina i boja ne izgledaju normalno.
Idite do stavke Picture i podesite postavke ekrana kao što su Picture Mode, Colour, Brightness
i Sharpness.
Idite na stavku System i podesite postavke Eco Solution.
Vratite postavke ekrana na podrazumevane postavke.
Na ekranu se prikazuju linije (crvene, zelene ili plave).
Te linije se prikazuju kada postoji kvar u stavci DATA SOURCE DRIVER IC na monitoru. Obratite
se Samsung centru za usluge da biste rešili problem.
Prikaz izgleda nestabilno, a zatim se zamrzne.
Ekran može da se zamrzne kada se koristi rezolucija koja nije preporučena ili ako signal nije
stabilan. Da biste rešili problem, promenite rezoluciju računara u preporučenu rezoluciju.
Ekran se ne može prikazati preko celog ekrana.
SD datoteka sadržaja sa podešenom razmerom (4:3) može izazvati crne trake sa obe strane
ekrana HD kanala.
Video zapis sa odnosom širina/visina drugačijim od odnosa širina/visina proizvoda može
izazvati crne trake na vrhu i dnu ekrana.
Promenite postavku veličine ekrana na ceo ekran na proizvodu ili izvornom uređaju.
Problemi sa zvukom
Nema zvuka.
Proverite vezu audio kabla ili prilagodite jačinu zvuka.
Proverite jačinu zvuka.
Jačina zvuka je preslaba.
Podesite jačinu zvuka.
Ako se zvuk slabo čuje i nakon što ste ga pojačali na maksimalni nivo, podesite jačinu zvuka
na zvučnoj kartici računara ili u programu.
131
Problemi sa zvukom
Slika je dostupna ali nema zvuka.
Ako je HDMI kabl povezan, proverite postavke audio izlaza na računaru.
Idite do stavke Sound i promenite opciju Sound Output na Internal.
Ako se koristi izvorni uređaj
•• Uverite se da je audio kabl ispravno povezan sa ulaznim audio portom na proizvodu.
•• Proverite postavke audio izlaza za izvorni uređaj.
(Na primer, ako je HDMI kabl povezan sa monitorom, možda je potrebno promeniti audio
postavku za kablovsku kutiju na HDMI.)
Ako se koristi DVI-HDMI kabl, potreban je poseban audio kabl.
Ako proizvod ima priključak za slušalice, uverite se da ništa nije povezano sa njim.
Ponovo povežite kabl za napajanje sa uređajem i zatim ponovo pokrenite uređaj.
Iz zvučnika se čuju šumovi.
Proverite povezanost kabla. Uverite se da video kabl nije povezan sa ulaznim audio
priključkom.
Proverite jačinu signala nakon povezivanja kabla.
Slab nivo signala može izazvati oštećen zvuk.
132
Problemi sa daljinskim upravljačem
Daljinski upravljač ne funkcioniše.
Proverite da li su baterije pravilno postavljene (+/-).
Proverite da li su baterije ispražnjene.
Proverite da li postoje problemi sa napajanjem.
Proverite da li je priključen kabl za napajanje.
Proverite da li u blizini ima specijalnih svetlosnih ili neonskih znakova.
Problemi sa izvornim uređajem
Prilikom pokretanja računara čuje se zvučni signal.
Ako se prilikom pokretanja računara čuje zvučni signal, odnesite računar na servisiranje.
Drugi problemi
Proizvod miriše na plastiku.
Miris plastike je normalan i nestaće tokom vremena.
Monitor izgleda nakrivljeno.
Uklonite postolje, a zatim ga ponovo spojite sa proizvodom.
Slika ili zvuk povremeno nestaju.
Proverite povezanost kabla i ponovo ga povežite ako je potrebno.
Korišćenje veoma čvrstog ili gustog kabla može oštetiti audio i video datoteke.
Uverite se da su kablovi dovoljno fleksibilni da obezbede istrajnost. Tokom postavljanja
proizvoda na zid preporučuje se korišćenje kablova pod pravim uglom.
Male čestice se nalaze na ivicama proizvoda.
Čestice su deo dizajna proizvoda. Proizvod nije oštećen.
Kada pokušam da promenim rezoluciju računara, pojavi se
poruka „The defined resolution is not supported.“.
Poruka „The defined resolution is not supported.“ se pojavljuje ako rezolucija ulaznog signala
premašuje maksimalnu rezoluciju monitora.
Da biste rešili taj problem, promenite rezoluciju računara u rezoluciju koja je podržana na
monitoru.
Nema zvuka iz zvučnika u režimu HDMI kada je DVI-HDMI
kabl povezan.
DVI kablovi ne prenose zvučne podatke.
Uverite se da ste povezali audio kabl sa odgovarajućim ulaznim konektorom da biste
omogućili zvuk.
133
Drugi problemi
HDMI Black Level ne radi ispravno na HDMI uređaju sa
YCbCr izlazom.
Ova funkcija je dostupna samo kada je izvorni uređaj, kao što je DVD plejer i STB, povezan sa
proizvodom pomoću HDMI kabla (RGB signal).
Nema zvuka u HDMI režimu.
Prikazane boje slika možda ne budu izgledale normalno. Slika ili zvuk možda ne budu dostupni.
To se može desiti ako je izvorni uređaj koji podržava samo stariju verziju HDMI standarda
povezan sa proizvodom.
Ako se pojave drugi problemi, povežite audio kabl zajedno sa HDMI kablom.
Neke grafičke kartice računara možda automatski ne prepoznaju HDMI signale koji ne
obuhvataju zvuk. U tom slučaju ručno izaberite ulaz za zvuk.
DVI PC
Funkcija HDMI-CEC ne radi.
Ulaz za zvuk
Režim ekrana
Audio In (Streo portovi)
Postavke računara
Da biste koristili nekoliko spoljnih uređaja kompatibilnih sa funkcijom HDMI-CEC koji su
povezani sa HDMI IN portom na proizvodu, isključite funkciju HDMI-CEC na svim spoljnim
uređajima. U spoljne uređaje spadaju Blu-ray i DVD plejeri.
Korišćenje spoljnog uređaja kada je omogućena funkcija HDMI-CEC može automatski da
zaustavi ostale spoljne uređaje.
Da biste promenili postavke funkcije HDMI-CEC, pogledajte korisnički vodič za uređaj ili
pomoć potražite od proizvođača uređaja.
U režimu za uštedu energije, kada je ulazni signal
DisplayPort, nije moguće sačuvati postavke prikaza
računara.
Idite na System → Power Control i podesite Max. Power Saving na Off. Druga mogućnost je da
ponovo konfigurišete izlazne postavke prikaza računara. Uverite se da je postavka uključena.
ada pokrećete računar sa ulaznim signalom podešenim
na DisplayPort, ekran BIOS i ekran pokretanja se ne
pojavljuju.
Pokrenite računar kada je postavka uključena ili kada ulazni signal nije DisplayPort.
134
Pitanja i odgovori
Pitanje
Kako mogu da promenim frekvenciju?
Odgovor
Podesite frekvenciju na grafičkoj kartici.
•• Windows 7: Izaberite stavke Kontrolna tabla → Izgled i personalizacija → Ekran →
Podešavanje rezolucije → Više opcija za postavke → Monitor i podesite frekvenciju u
stavci Postavke monitora.
•• Windows 8: Izaberite stavke Postavke → Kontrolna tabla → Izgled i personalizacija
→ Ekran → Podešavanje rezolucije → Više opcija za postavke → Monitor i podesite
frekvenciju u stavci Postavke monitora.
–– Dodatna uputstva za prilagođavanje
potražite u priručniku za korisnike
računara ili grafičke kartice.
•• Windows 10: Izaberite Postavke → Sistem → Ekran → Napredne postavke za prikaz →
Prikaz svojstava adaptera → Monitor, a zatim podesite Brzina osvežavanja ekrana u
okviru Postavke monitora.
Kako da promenim rezoluciju?
•• Windows 7: Izaberite Kontrolna tabla → Izgled i personalizacija → Ekran → Podesi
rezoluciju i podesite rezoluciju.
•• Windows 8: Izaberite Postavke → Kontrolna tabla → Izgled i personalizacija → Ekran →
Podesi rezoluciju i podesite rezoluciju.
•• Windows 10: Izaberite Postavke → Sistem → Ekran → Napredne postavke za prikaz i
podesite rezoluciju.
Kako mogu da podesim režim za uštedu energije?
•• Windows 7: Režim za uštedu energije možete da podesite ako izaberete Kontrolna tabla
→ Izgled i personalizacija → Personalizuj → Postavke čuvara ekrana ili pomoću BIOS-a
na računaru.
•• Windows 8: Podesite režim za uštedu energije u stavkama Postavke → Kontrolna tabla →
Izgled i personalizacija → Personalizacija → Postavke čuvara ekrana ili pomoću postavke
BIOS-a na računaru.
•• Windows 10: Režim za uštedu energije možete da podesite ako izaberete Postavke →
Personalizacija → Zaključan ekran → Postavke za istek vremena ekrana → Napajanje i
stanje spavanja ili pomoću podešavanja BIOS-a na računaru.
135
Poglavlje 13
Specifikacije
Opšte
Naziv modela
Panel
DB43J
QM49H
Veličina
Klasa 43 (42,5 inča / 107,9 cm)
Klasa 49 (48,5 inča / 123,2 cm)
Klasa 49 (48,5 inča / 123,2 cm)
Površina ekrana
940,89 mm (H) x 529,25 mm (V)
1073,779 mm (H) x 604,00 mm (V)
1073,78 mm (H) x 604,00 mm (V)
Naziv modela
Panel
DB49J
QH55H / QM55H
QB65H / QH65H / QM65H
QB75H
Veličina
Klasa 55 (54,6 inča / 138,7 cm)
Klasa 65 (64,5 inča / 163,8 cm)
Klasa 75 (74,5 inča / 189,3 cm)
Površina ekrana
1209,60 mm (H) x 680,40 mm (V)
1428,48 mm (H) x 803,52 mm (V)
1650,24 mm (H) x 928,26 mm (V)
Napajanje
AC100-240V~ 50/60Hz
Pogledajte oznaku na poleđini proizvoda zato što standardni napon može da se razlikuje u zavisnosti od zemlje.
Zaštita okoline
Rad
Temperatura: 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F)
* Da biste instalirali kućište, održavajte unutrašnju temperaturu ispod 40°C.
Vlažnost vazduha: 10 % – 80 %, bez kondenzacije
Skladištenje
Temperatura: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Vlažnost vazduha: 5 % – 95 %, bez kondenzacije
136
――Plug-and-Play
Ovaj monitor može da se instalira i koristi sa sistemima koji podržavaju funkciju Plug-and-Play. Dvosmerna razmena podataka između monitora i
računara poboljšava postavke monitora. Instalacija monitora obavlja se automatski. Međutim, ako želite, možete da prilagodite postavke instalacije.
――Zbog prirode proizvodnje ovog proizvoda, na panelu otprilike 1 piksel u milion (1 p/m) može da izgleda svetlije ili tamnije. Ova nepravilnost ne utiče na
performanse proizvoda.
――Ovo je proizvod klase A. U kućnom okruženju ovaj proizvod može da stvori radio-smetnje u kom slučaju će korisnik možda morati da preduzme
odgovarajuće mere.
――Detaljne specifikacije uređaja potražite na veb-lokaciji kompanije Samsung Electronics.
137
Prethodno podešeni režimi za tajmer
――Zahvaljujući karakteristikama ekrana, ovaj proizvod može da se podesi na samo jednu rezoluciju za svaku veličinu ekrana kako bi se postigao optimalni
kvalitet slike. Ako ne izaberete navedenu rezoluciju, već neku drugu, kvalitet slike može da bude umanjen. Da biste ovo izbegli, preporučuje se da
izaberete optimalnu rezoluciju navedenu za vaš proizvod.
――Proverite frekvenciju posle zamene CDT proizvoda (povezanog sa računarom) LCD proizvodom. Ako LCD proizvod ne podržava frekvenciju od 85 Hz,
promenite vertikalnu frekvenciju na 60 Hz pomoću CDT proizvoda pre nego što ga zamenite LCD proizvodom.
–– Horizontalna frekvencija
Vreme potrebno za skeniranje
jedne linije od leve do desne strane
ekrana naziva se horizontalni ciklus.
Inverzni broj horizontalnog ciklusa
naziva se horizontalna frekvencija.
Horizontalna frekvencija meri se u
kilohercima (kHz).
–– Vertikalna frekvencija
Proizvod prikazuje jednu sliku više
puta u sekundi (kao fluorescentno
svetlo) kako bi se prikazala slika koju
gledalac vidi. Učestalost prikazivanja
jedne slike u sekundi naziva se
vertikalna frekvencija ili učestalost
osvežavanja. Vertikalna frekvencija
meri se u hercima (Hz).
Naziv modela
Sinhronizacija
DB43J / DB49J
QB65H / QB75H /
QM49H / QM55H / QM65H
Horizontalna frekvencija
30 – 81 kHz
30 - 81 kHz, 30 - 134 kHz (DisplayPort), 30 - 90 kHz (HDMI)
Vertikalna frekvencija
48 – 75 Hz
48 - 75 Hz, 56 - 75 Hz (DisplayPort), 24 - 75 Hz (HDMI)
Rezolucija
Digitalni RGB usklađen sa DVI (digitalni vizuelni interfejs, eng: Digital Visual
Interface)
Optimalna rezolucija
1920 x 1080 @ 60 Hz
1920 x 1080 @ 60 Hz, 3840 x 2160 @ 60 Hz
Maksimalna rezolucija
1920 x 1080 @ 60 Hz
1920 x 1080 @ 60 Hz, 3840 x 2160 @ 60 Hz
QH55H / QH65H
-
Ekran će automatski biti podešen ako se sa računara emituje signal koji pripada sledećim standardnim signalnim režimima. Ako signal koji se emituje sa
računara ne spada u ove signalne režime, može da bude prikazan prazan ekran, uz uključen LED indikator. U tom slučaju, promenite postavke u skladu sa
sledećom tabelom, pridržavajući se korisničkog priručnika za grafičku karticu.
138
QB65H / QB75H / QH55H / QH65H / QM49H / QM55H / QM65H
Rezolucija
Horizontalna
frekvencija
(kHz)
Vertikalna frekvencija
(Hz)
Sat u pikselima
(MHz)
Polaritet
sinhronizacije
(H/V)
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
139
Rezolucija
Horizontalna
frekvencija
(kHz)
Vertikalna frekvencija
(Hz)
Sat u pikselima
(MHz)
Polaritet
sinhronizacije
(H/V)
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 3840 x 2160
133,313
59,997
533,250
+/-
CEA, 3840 x 2160
133,313
59,997
533,250
+/-
CEA, 3840 x 2160
67,500
30,000
297,000
-/-
CEA, 3840 x 2160
135,000
60,000
594,000
-/-
140
DB43J / DB49J
Rezolucija
Horizontalna
frekvencija
(kHz)
Vertikalna frekvencija
(Hz)
Sat u pikselima
(MHz)
Polaritet
sinhronizacije
(H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
141
Rezolucija
Horizontalna
frekvencija
(kHz)
Vertikalna frekvencija
(Hz)
Sat u pikselima
(MHz)
Polaritet
sinhronizacije
(H/V)
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900 RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
142
Poglavlje 14
Dodatak
Odgovornost za uslugu plaćanja (trošak za
klijente)
Oštećenje proizvoda do kojeg je došlo krivicom
klijenta
――Kada se zahteva usluga, uprkos garanciji možemo vam naplatiti posetu servisera u sledećim
Ako je do oštećenja proizvoda dovelo sledeće:
slučajevima.
Nije u pitanju kvar proizvoda
Čišćenje proizvoda, prilagođavanje, objašnjavanje, ponovna instalacija itd.
•• Ako serviser daje uputstva za korišćenje proizvoda ili jednostavno prilagođava opcije bez
rasklapanja proizvoda.
•• Ako su do kvara doveli faktori iz okruženja (Internet, antena, žični signal itd.)
•• Ako se proizvod ponovo instalira ili se povežu dodatni uređaji nakon prve instalacije
kupljenog proizvoda.
•• Ako se proizvod ponovo instalira da bi se premestio na drugo mesto ili u drugu kuću.
•• Ako klijent zahteva uputstva za upotrebu zbog proizvoda drugog preduzeća.
•• Ako klijent zahteva uputstva za upotrebu mreže ili proizvoda drugog preduzeća.
•• Ako klijent zahteva instalaciju i podešavanje softvera za proizvod.
•• Ako serviser uklanja/čisti prašinu ili strane materijale iz proizvoda.
Oštećenje proizvoda do kojeg je dovelo nepravilno rukovanje klijenta ili neispravna popravka.
•• spoljni udarac ili pad.
•• Korišćenje robe ili nespecifikovanog Samsung proizvoda koji se prodaje odvojeno.
•• Popravka od strane osobe koja nije inženjer spoljnog preduzeća za pružanje usluga ili
partnera preduzeća Samsung Electronics Co., Ltd.
•• Prepravka ili popravka proizvoda od strane klijenta.
•• Korišćenje proizvoda na neispravnom naponu ili sa neovlašćenim električnim vezama.
•• Nepoštovanje „upozorenja“ u korisničkom priručniku.
Ostalo
•• Ako proizvod otkaže usled prirodne katastrofe. (grom, požar, zemljotres, poplava itd.)
•• Ako se potrošne komponente iskoriste. (baterija, toner, fluorescentna svetla, glava,
vibrator, lampica, filter, traka itd.)
――Ako klijent zahteva uslugu u slučaju nepostojanja kvara na proizvodu, može se naplatiti
naknada za pružanje usluge. Zato prvo pročitajte korisnički priručnik.
•• Ako klijent zahteva dodatnu instalaciju nakon kupovine proizvoda putem kupovine od
kuće ili na mreži.
143
Sprečavanje „sagorevanja“ ekrana usled
zadržavanja slike
Šta je „sagorevanje“ ekrana usled zadržavanja slike?
Do „sagorevanja“ ekrana usled zadržavanja slike ne bi trebalo da dođe kada ekran radi normalno.
Normalan rad podrazumeva neprekidno menjanje video obrasca. Ako se duži vremenski period
na ekranu prikazuje nepromenljiv obrazac, može da dođe do male razlike u naponu između
elektroda u pikselima koje kontrolišu tečne kristale.
Ta razlika u naponu između elektroda vremenom se povećava, usled čega se tanje tečni kristali.
Kada do toga dođe, prethodna slika može da se zadrži na ekranu prilikom promene obrasca.
Ove informacije su vodič za sprečavanje „sagorevanja“ ekrana usled zadržavanja slike.
Prikazivanje nepokretnog ekrana duži vremenski period može dovesti do „sagorevanja“
ekrana usled zadržavanja slike. Ovaj problem nije obuhvaćen garancijom.
Preporučene prakse sprečavanja
Prikazivanje nepokretnog ekrana duži vremenski period može dovesti do „sagorevanja“ ekrana
usled zadržavanja slike ili mrlja. Isključite proizvod kada se neće koristiti dugo vremena,
aktivirajte režim za uštedu energije ili pokrenite čuvara ekrana koji se kreće.
•• Redovno menjajte boje.
Type 1
Type 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
SAMSUNG
20:30
SAMSUNG
20:30
SAMSUNG
21:10
SAMSUNG
21:10
•• Izbegavajte kombinacije boje teksta i pozadine kontrastnog osvetljenja.
――Izbegavajte boje kontrastne osvetljenosti (crna i bela; siva).
FLIGHT : TIME
SAMSUNG : 20:30
FLIGHT : TIME
SAMSUNG : 20:30
144
Licenca
Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and
the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other countries.
Obaveštenje o licenciranju za softver otvorenog koda
U slučaju da koristite softver otvorenog koda, licence za otvoreni kôd dostupne su u meniju
proizvoda. Obaveštenje o licenci za otvoreni kôd dostupno je samo na engleskom.
Da biste dobili informacije o obaveštenju o licenci za otvoreni kôd, kontaktirajte Samsung
korisnički centar ili pošaljite poruku e-pošte na oss.request@samsung.com.
OVAJ PROIZVOD SE PRODAJE SA OGRANIČENOM LICENCOM I OVLAŠĆEN JE DA
SE KORISTI SAMO U VEZI SA HEVC SADRŽAJEM KOJI ZADOVOLJAVA SVAKU OD TRI
NAVEDENE KVALIFIKACIJE: (1) HEVC SADRŽAJ SAMO ZA LIČNU UPOTREBU; (2) HEVC
SADRŽAJ KOJI NIJE NAMENJEN PRODAJI I (3) HEVC SADRŽAJ KOJI JE STVORIO VLASNIK
PROIZVODA.
OVAJ PROIZVOD SE MOŽDA NEĆE KORISTITI U VEZI SA HEVC KODIRANIM SADRŽAJEM
KOJI JE STVORIO DRUGI PROIZVOĐAČ, KOJI JE KORISNIK PORUČIO ILI KUPIO OD
DRUGOG PROIZVOĐAČA, OSIM AKO KORISNIK IMA POSEBNO DOZVOLJENA PRAVA DA
KORISTI PROIZVOD SA TAKVIM SADRŽAJEM OD STRANE LIVCENCIRANOG PRODAVCA
SADRŽAJA.
VAŠA UPOTREBA OVOG PROIZVODA U VEZI SA HEVC KODIRANIM SADRŽAJEM SE
SMATRA PRIHVATLJIVOM U OKVIRU OGRANIČENOG OVLAŠĆENJA KAO ŠTO JE
NAVEDENO IZNAD.
145
Terminologija
480i / 480p / 720p / 1080i /
1080p____ Svaka od gorenavedenih
brzina skeniranja predstavlja broj
efektivnih linija skeniranja koji
određuje rezoluciju ekrana. Brzina
skeniranja može biti označena sa i
(isprepletano) ili p (progresivno), u
zavisnosti od načina skeniranja.
- Skeniranje
Skeniranje se odnosi na proces
slanja piksela koji progresivno
kreiraju sliku. Veliki broj piksela
obezbeđuje jasniju i živopisniju sliku.
- Progresivno
U režimu progresivnog skeniranja,
sve linije piksela se pojedinačno
skeniraju (progresivno) na ekranu.
- Isprepletano
U režimu isprepletanog skeniranja,
skenira se svaka druga linija piksela
od vrha do dna ekrana, a zatim se
skeniraju preostale linije piksela
(koje prethodno nisu skenirane).
Neisprepleteni režim i isprepleteni
režim____ U neisprepletenom
režimu (progresivno skeniranje),
horizontalna linija se progresivno
prikazuje od vrha do dna ekrana. U
isprepletanom režimu prikazuju su
prvo neparne, a zatim parne linije.
Neisprepletani režim se uglavnom
koristi za monitore jer obezbeđuje
jasnu sliku, a isprepletani režim se
uglavnom koristi za televizore.
Veličina tačaka____ Ekran se sastoji
od crvenih, zelenih i plavih tačaka.
Što je manja udaljenost između
tačkica, viša je rezolucija. Veličina
tačkica se odnosi na najmanju
udaljenost između tačkica iste
boje. Veličina tačkica se meri u
milimetrima.
Vertikalna frekvencija____ Proizvod
prikazuje jednu sliku više puta u
sekundi (kao fluorescentno svetlo
koje treperi) kako bi se prikazala
slika za korisnika. Učestalost
prikazivanja jedne slike u sekundi
naziva se vertikalna frekvencija ili
učestalost osvežavanja. Vertikalna
frekvencija meri se u hercima (Hz).
Na primer, frekvencija od 60 Hz
znači da se jedna slika prikazuje 60
puta u sekundi.
Horizontalna frekvencija____
Vreme potrebno za skeniranje
jedne linije od leve do desne strane
ekrana naziva se horizontalni ciklus.
Inverzni broj horizontalnog ciklusa
naziva se horizontalna frekvencija.
Horizontalna frekvencija meri se u
kilohercima (kHz).
Izvor____ Izvor ulaznog signala se
odnosi na izvorni video uređaj, poput
kamkordera i video ili DVD plejera,
koji je povezan sa proizvodom.
Plug & Play____ Plug & Play
je funkcija koja omogućava
automatsku razmenu informacija
između monitora i računara u cilju
postizanja optimalnog okruženja
za prikaz. Proizvod koristi VESA
DDC (međunarodni standard) za
izvršavanje funkcije Plug & Play.
DVD (digitalni promenljivi
disk)____ DVD se odnosi na disk
za skladištenje podataka veličine
CD-a na kom možete da sačuvate
multimedijalne aplikacije (audio,
video ili igra) pomoću MPEG-2
tehnologije za komprimovanje video
zapisa.
Rezolucija____ Rezolucija
predstavlja ukupan broj
horizontalnih tačaka (piksela) i
vertikalnih tačaka (piksela) koje
čine ekran. Rezolucija označava nivo
detalja prikaza. Pri višoj rezoluciji
na ekranu može da bude prikazano
više podataka, a i pogodna je
za istovremeno obavljanje više
zadataka.
Na primer, rezolucija 1920 X
1080 sadrži 1920 horizontalnih
(horizontalna rezolucija) i 1080
vertikalnih piksela (vertikalna
rezolucija).
HDMI (interfejs multimedije visoke
rezolucije)____ To je interfejs koji
omogućava povezivanje na digitalni
audio izvor, kao i na izvor video
zapisa visoke rezolucije pomoću
jednog kabla, bez komprimovanja.
Kontrola višestrukog prikaza
(MDC)____ MDC (kontrola
višestrukog prikaza) je aplikacija
koja omogućava istovremenu
kontrolu više uređaja za prikaz
putem računara. Komunikacija
između računara i monitora se
obavlja pomoću RS232C (serijski
prenos podataka) i RJ45 (LAN)
kablova.
146
Download PDF

advertising