Samsung DB10D Korisnički priručnik


Add to my manuals
161 Pages

advertisement

Samsung DB10D Korisnički priručnik | Manualzz
Korisnički priručnik
DB10D
Boja i izgled mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda, a specifikacije
podležu promenama bez prethodnog obaveštenja, radi poboljšanja
performansi.
Preporučuje se da dnevna upotreba ovog proizvoda bude kraća od 16
časova.
Ako se proizvod koristi duže od 16 časova dnevno, poništiće se garancija.
Sadržaj
Pre upotrebe proizvoda
Autorska prava
Postavljanje kompleta za montažu na zid
24
Specifikacije kompleta za montažu na zid (VESA) 24
6
Bezbednosne mere predostrožnosti
7
Simboli7
Čišćenje7
Skladištenje8
Struja i bezbednost
8
Instalacija9
Rad11
Daljinski upravljač (RS232C)
25
Povezivanje pomoću kabla
25
Veza28
Kontrolni kodovi
29
Povezivanje i korišćenje izvornog
uređaja
Instalacija/deinstalacija programa MDC
42
Instalacija42
Deinstalacija42
Povezivanje sa MDC-om
Korišćenje MDC-a putem Ethernet mreže
43
43
Funkcija početnog ekrana
Priprema
Pre povezivanja
Lista za proveru pre povezivanja
38
38
Provera komponenti
14
Komponente14
Stavke koje se prodaju odvojeno
15
Povezivanje sa računarom
Povezivanje pomoću HDMI kabla
Povezivanje pomoću HDMI-DVI kabla
38
38
39
Delovi16
Kontrolna tabla
16
Druga strana
17
Uređaj za zaštitu od krađe
18
Logotip razmaknice
18
Daljinski upravljač
19
Povezivanje sa video uređajem
Povezivanje pomoću HDMI-DVI kabla
Povezivanje pomoću HDMI kabla
39
39
40
Povezivanje LAN kabla
40
Pre instaliranja proizvoda
(vodič za instalaciju)
21
Ventilacija21
Korišćenje aplikacije MDC
Promena ulaznog signala
41
Source41
Player44
Odobravanje povezanog uređaja sa servera
45
Network Channel49
Local Channel49
Published Content49
Published Channel50
My Templates50
Dostupne funkcije na stranici Player51
Meni Settings na stranici Player52
Kada je sadržaj pokrenut
53
Formati datoteka kompatibilni sa programom
Player55
Formati datoteka kompatibilni sa programom
Videowall60
Schedule62
Dostupne funkcije na stranici Schedule62
Dimenzije22
Template64
Korišćenje POTPORNE ŠIPKE
23
Clone Product67
Postavljanje nosača za zid
24
ID Settings68
2
Sadržaj
Device ID68
PC Connection Cable68
Screen Saver69
Network Status69
Video Wall70
Video Wall70
On/Off Timer72
On Timer72
Off Timer73
Holiday Management73
Ticker74
More settings74
URL Launcher75
Advanced Settings81
Dynamic Contrast82
Black Tone82
Flesh Tone82
RGB Only Mode82
Colour Space82
Motion Lighting82
Picture Options83
Colour Tone84
Digital Clean View84
MPEG Noise Filter84
HDMI Black Level85
Film Mode85
Dynamic Backlight85
Picture Size86
Picture Size86
Position87
Zoom/Position87
Prilagođavanje ekrana
Picture Off88
Picture Mode76
Reset Picture88
Backlight / Contrast / Brightness /
Sharpness / Colour / Tint (G/R)77
Colour Temperature78
White Balance79
2 Point79
10 Point79
Gamma80
OnScreen Display
Display Orientation89
Onscreen Menu Orientation89
Source Content Orientation89
Aspect Ratio89
Screen Protection90
Auto Protection Time90
Screen Burn Protection90
Message Display92
Source Info92
No Signal Message92
MDC Message92
Menu Transparency93
Menu Language93
Reset OnScreen Display94
Prilagođavanje zvuka
Sound Mode95
Sound Effect96
Dialog Clarity96
Equaliser96
Auto Volume96
Reset Sound97
Calibrated value80
3
Sadržaj
Network
System
Network Status98
Setup107
Početne postavke (System)107
Network Settings98
Network type98
Postavke mreže (žične)
99
Postavke mreže (bežične)
101
WPS(PBC)103
Wi-Fi Direct104
Multimedia Device Settings104
Screen Mirroring105
Screen Mirroring105
Server Network Settings105
Connect to server105
MagicInfo Mode105
Server Access105
FTP Mode105
Device Name106
Time109
Clock Set109
DST109
Sleep Timer109
Power On Delay109
Auto Source Switching110
Auto Source Switching110
Primary Source Recovery110
Primary Source110
Secondary Source110
Power Control111
Auto Power On111
Max. Power Saving111
Standby Control111
Power Button112
Network Standby112
Eco Solution113
Energy Saving113
Screen Lamp Schedule113
No Signal Power Off113
Auto Power Off113
Temperature Control114
Device Manager115
Keyboard Settings115
Mouse Settings116
Pointer Settings117
Play via118
Change PIN118
General119
Security119
BD Wise119
Anynet+ (HDMI-CEC)120
HDMI Hot Plug124
DivX® Video On Demand124
Game Mode124
Reset System125
Podrška
Software Update126
Update now126
Auto update126
Contact Samsung126
Go to Home127
Player127
Schedule127
Template127
Clone Product127
ID Settings127
Screen Saver128
Network Status128
Video Wall128
On/Off Timer128
4
Sadržaj
Ticker128
More settings128
Reset All129
Reprodukcija fotografija, video zapisa i
muzike (reprodukcija medija)
Pročitajte tekst u nastavku pre nego što
počnete da reprodukujete multimedijalne
sadržaje sa USB uređaja
Korišćenje USB uređaja
Reprodukcija multimedijalnog sadržaja sa
računara/mobilnog uređaja
Funkcije koje su ponuđene na stranici sa
spiskom multimedijalnih sadržaja
Stavke menija na stranici spiska
multimedijalnih sadržaja
130
132
Vodič za rešavanje problema
Dodatak
Zahtevi pre obraćanja Samsung centru za
korisničku službu
Testiranje proizvoda
Provera rezolucije i frekvencije
Proverite sledeće.
142
142
142
143
P & O
148
WEEE157
Pravilno odlaganje ovog proizvoda
(Odlaganje električne i elektronske opreme)
157
Ispravno odlaganje baterija za ovaj uređaj
157
Specifikacije
Opšte150
133
134
135
Dostupna dugmad i funkcije tokom
reprodukcije fotografija
136
Dostupna dugmad i funkcije tokom
reprodukcije video zapisa
137
Dostupna dugmad i funkcije tokom
reprodukcije muzike
138
Odgovornost za uslugu plaćanja
(trošak za klijente)
156
Nije u pitanju kvar proizvoda
156
Oštećenje proizvoda do kojeg je došlo krivicom
klijenta156
Ostalo156
Ušteda energije
152
Prethodno podešeni režimi za tajmer
153
Optimalni kvalitet slike i sprečavanje
„sagorevanja“ ekrana usled zadržavanja
slike158
Optimalni kvalitet slike
158
Sprečavanje „sagorevanja“ ekrana usled
zadržavanja slike
158
Licenca160
Terminologija161
Podržani formati titlova i formata
datoteka za reprodukciju medija
139
Titlovi139
Podržane rezolucije slika
139
Podržani formati muzičkih datoteka
140
Podržani video formati
140
5
Poglavlje 01
Pre upotrebe proizvoda
Autorska prava
Sadržaj ovog priručnika je podložan promenama bez obaveštenja da bi se poboljšao kvalitet.
© 2014 Samsung Electronics
Samsung Electronics je vlasnik autorskih prava na ovaj materijal.
Upotreba ili reprodukovanje ovog priručnika, celog ili u delovima, bez ovlašćenja preduzeća Samsung Electronics se zabranjuje.
Microsoft, Windows su registrovani žigovi korporacije Microsoft.
VESA, DPM i DDC su registrovani žigovi korporacije Video Electronics Standards Association.
Vlasništvo nad svim drugim žigovima pripada njihovim vlasnicima.
•• Nadoknada za administrativne usluge može biti naplaćena ako
-- (a) inženjer, koga ste pozvali, ne otkrije nikakav kvar na proizvodu.
(odnosno, ako niste pročitali korisnički priručnik).
-- (b) na uređaju, koji ste doneli u servisni centar, nije pronađen nikakav kvar.
(odnosno, ako niste pročitali korisnički priručnik).
•• Bićete obavešteni o iznosu takve nadoknade pre servisiranja, odnosno dolaska inženjera.
6
Bezbednosne mere predostrožnosti
Čišćenje
――Budite pažljivi pri čišćenju jer je panel i spoljašnjost naprednih LCD-ova lako ogrebati.
Pažnja
――Pri čišćenju izvršite sledeće korake.
――Sledeće slike su obezbeđene samo kao referenca. Situacije u stvarnom životu mogu se razlikovati od
onoga što je prikazano na slikama.
RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE OTVARAJTE
Pažnja : DA BISTE UMANJILI RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE UKLANJAJTE POKLOPAC. (ILI POLEĐINU)
UNUTRA NE POSTOJE DELOVI KOJE MOŽE SERVISIRATI KORISNIK.
KOMPLETNO SERVISIRANJE PREPUSTITE KVALIFIKOVANOM OSOBLJU.
1
Isključite proizvod i računar.
2
Iskopčajte kabl za napajanje iz proizvoda.
――Držite kabl za napajanje za priključak i ne dodirujte kabl mokrim rukama.
U suprotnom, može doći do električnog udara.
Ovaj simbol pokazuje da unutra postoji visoka voltaža.
3
Opasno je doći u bilo kakav kontakt sa bilo kojim unutrašnjim delom ovog proizvoda.
Obrišite proizvod čistom, mekom i suvom tkaninom.
•• Ne koristite deterdžente koji sadrže alkohol, razređivač ili
površinski aktivne agense.
Ovaj simbol vas upozorava da je uz ovaj proizvod uključena važna literatura o radu i održavanju.
!
Simboli
Upozorenje
Ako se ne slede uputstva, može doći do ozbiljne ili fatalne povrede.
•• Ne prskajte vodu ili deterdžent direktno na proizvod.
4
Ovlažite meku i suvu tkaninu vodom i dobro je iscedite da biste obrisali
spoljašnjost proizvoda.
Pažnja
Ako se ne slede uputstva, može doći do lične povrede ili oštećenja svojine.
Aktivnosti označene ovim simbolom su zabranjene.
5
Povežite kabl za napajanje sa proizvodom kada završite sa čišćenjem.
6
Uključite proizvod i računar.
Uputstva označena ovim simbolom su obavezna.
7
Skladištenje
Povežite utikač sa uzemljenom utičnicom (samo izolovani uređaji tipa 1).
•• Može doći do električnog udara ili povrede.
Zbog karakteristika proizvoda sa visokim sjajem korišćenje UV ovlaživača u blizini može stvoriti bele fleke
na proizvodu.
――Obratite se centru za korisničku službu ako je potrebno očistiti unutrašnjost proizvoda (biće naplaćena
!
Nemojte savijati niti silom povlačiti kabl za napajanje. Pazite da ne ostavite
kabl za napajanje ispod nekog teškog predmeta.
naknada za uslugu).
Struja i bezbednost
•• Oštećenje kabla može da dovede do požara ili električnog udara.
――Sledeće slike su obezbeđene samo kao referenca. Situacije u stvarnom životu mogu se razlikovati od
onoga što je prikazano na slikama.
Ne postavljajte kabl za napajanje ili proizvod u blizinu izvora toplote.
•• Može doći do požara ili električnog udara.
Upozorenje
Ne koristite oštećeni kabl za napajanje ili priključak niti labavu utičnicu.
•• Može doći do strujnog udara ili požara.
Očistite prašinu oko priključaka utikača ili utičnice suvom tkaninom.
•• Može doći do požara.
Nemojte koristiti više proizvoda sa jednom utičnicom.
•• Pregrejane utičnice mogu da dovedu do požara.
!
Ne dodirujte priključak za napajanje mokrim rukama. U suprotnom, može
doći do električnog udara.
Ubacite priključak za napajanje do kraja, tako da ne bude labav.
•• Neobezbeđena veza može da dovede do požara.
!
8
Instalacija
Pažnja
Ne iskopčavajte kabl za napajanje dok se proizvod koristi.
•• Proizvod može da bude oštećen električnim udarom.
Upozorenje
Ne postavljajte sveće, lampe za insekte ili cigarete na proizvod. Ne
postavljajte proizvod u blizini izvora toplote.
•• Može doći do požara.
Koristite samo kabl za napajanje koji Samsung isporučuje uz vaš proizvod.
Ne koristite kabl za napajanje sa drugim proizvodima.
•• Može doći do požara ili električnog udara.
Nosač koji se postavlja na zid trebalo bi da instalira tehničar.
!
•• Instalacija nekvalifikovane osobe može da dovede do povrede.
Utičnica u koju se priključuje kabl za napajanje ne sme da ima bilo kakvih
smetnji.
•• Koristite samo odobrene komode.
!
•• Kada dođe do problema, neophodno je isključiti kabl za napajanje da
bi se prekinulo napajanje proizvoda.
!
Držite plastično pakovanje izvan domašaja dece.
•• Deca mogu da se uguše.
•• Imajte na umu da se proizvod ne isključuje kompletno ako se koristi
samo taster za napajanje na daljinskom upravljaču.
Držite utikač kad iskopčavate kabl za napajanje iz utičnice.
!
•• Može doći do strujnog udara ili požara.
Nemojte postavljati proizvod na nestabilnu ili vibrirajuću površinu (nesigurnu
policu, nagnutu površinu itd.).
•• Proizvod može da padne i ošteti se i/ili dovede do povrede.
!
•• Upotreba proizvoda u oblasti sa prekomernom vibracijom može da
ošteti proizvod ili dovede do požara.
Nemojte instalirati proizvod u vozilu ili na mestu izloženom prašini, vlazi
(curenje vode itd.), ulju ili dimu.
•• Može doći do požara ili električnog udara.
!
9
Nemojte izlagati proizvod direktnom suncu, toploti ili vrućim predmetima
kao što je šporet.
Pažnja
•• Životni vek proizvoda može biti umanjen ili može doći do požara.
Nemojte da ispustite proizvod pri premeštanju.
•• Može doći do otkazivanja proizvoda ili lične povrede.
Nemojte postavljati proizvod u domašaju male dece.
!
•• Proizvod može da padne i povredi decu.
Ne spuštajte proizvod na prednji deo.
•• Pošto je prednji deo težak, postavite proizvod na ravnu i stabilnu
površinu.
•• Ekran može da se ošteti.
Jestivo ulje, na primer sojino ulje, može da ošteti ili izmeni proizvod. Ne
postavljajte proizvod u kuhinju ili blizu kuhinjske radne površine.
Pri postavljanju proizvoda na komodu ili policu, uverite se da donja ivica
prednjeg dela proizvoda ne štrči.
•• Proizvod može da padne i ošteti se i/ili dovede do povrede.
•• Proizvod postavljajte samo na komode ili police odgovarajuće veličine.
Pažljivo spustite proizvod.
•• Može doći do otkazivanja proizvoda ili lične povrede.
!
SAMSUNG
!
Postavljanje proizvoda na nestandardnom mestu (mestu izloženom velikoj
količini fine prašine, hemijskih supstanci, ekstremnim temperaturama ili
velikoj količini vlage, odnosno na mestu gde bi proizvod trebalo neprekidno
da radi duže vreme) može ozbiljno da utiče na njegov rad.
•• Obavezno konsultujte Samsung centar za korisničku službu ako želite
da instalirate proizvod na takvom mestu.
10
Rad
Ne stavljajte teške predmete ili stvari koje deca vole (igračke ili slatkiše) na
proizvod.
•• Proizvod ili teški predmeti mogu da padnu dok deca pokušavaju da
dohvate igračke ili slatkiše što može da dovede do ozbiljne povrede.
Upozorenje
Nikad nemojte sami rastavljati, popravljati ili menjati proizvod.
Tokom grmljavina ili oluje, isključite proizvod iz struje i sklonite kabl za
napajanje.
•• Može doći do požara ili električnog udara.
•• U slučaju potrebe za popravkom, obratite se Samsung centru za
korisničku službu.
•• Može doći do požara ili električnog udara.
!
Da biste pomerili proizvod, prvo iskopčajte sve kablove iz njega zajedno sa
kablom za napajanje.
Ne spuštajte predmete na proizvod i ne udarajte ga.
•• Može doći do požara ili električnog udara.
•• U suprotnom, kabl za napajanje može da bude oštećen i može doći do
požara ili strujnog udara.
!
!
Ako proizvod ispušta neobične zvuke, miris paljevine ili dim, odmah
iskopčajte kabl za napajanje i obratite se Samsung centru za korisničku
službu.
Nemojte pomerati proizvod povlačenjem kabla za napajanje ili bilo kog
drugog kabla.
•• Zbog oštećenog kabla može doći do otkazivanja proizvoda,
električnog udara ili požara.
•• Može doći do strujnog udara ili požara.
!
Ne dozvolite deci da hvataju proizvod ili da se penju na njega.
Ako dođe do curenja gasa, ne dodirujte proizvod ili utikač. Takođe, odmah
provetrite prostoriju.
•• Deca mogu da se povrede ili ozbiljno ozlede.
•• Varnice mogu da izazovu eksploziju ili požar.
!
Ako ispustite proizvod ili se ošteti spoljno kućište, isključite napajanje i
iskopčajte kabl za napajanje. Zatim se obratite Samsung centru za korisničku
službu.
•• Neprekidna upotreba može da dovede do požara ili električnog udara.
GAS
Nemojte podizati ili pomerati proizvod povlačenjem kabla za napajanje ili
bilo kog drugog kabla.
•• Zbog oštećenog kabla može doći do otkazivanja proizvoda,
električnog udara ili požara.
11
Nemojte koristiti ili čuvati sprej koji može da eksplodira ili zapaljive supstance
u blizini proizvoda.
Pažnja
•• Može doći do eksplozije ili požara.
Ako se na ekranu prikazuje statična slika duži vremenski period, može da
dođe do „sagorevanja“ ekrana usled zadržavanja slike ili pojave oštećenih
piksela.
!
Uverite se da stolnjaci ili zavese ne blokiraju ventile.
•• Ako proizvod nećete koristiti u dužem vremenskom periodu, aktivirajte
režim za uštedu energije ili čuvar ekrana sa pokretnim slikama.
!
•• Povećana unutrašnja temperatura može da dovede do požara.
-_100
Nemojte ubacivati metalne predmete (čačkalicu, novčić, ukosnicu itd.) ili lako
zapaljive predmete (papir, šibice itd.) u proizvod (putem otvora ili ulaznih/
izlaznih portova).
Ne postavljajte predmete koji sadrže tečnost (vaze, bokale, flaše itd.) ili
metalne predmete na proizvod.
•• Uverite se da ste isključili proizvod i iskopčali kabl za napajanje ako
u proizvod dopru voda ili druge strane supstance. Zatim se obratite
Samsung centru za korisničku službu.
•• Može doći do otkazivanja proizvoda, strujnog udara ili požara.
•• Prikupljena prašina u kombinaciji sa toplotom može da dovede do
požara, električnog udara ili električnog varničenja.
!
Proizvod koristite sa preporučenom rezolucijom i frekvencijom.
•• Uverite se da ste isključili proizvod i iskopčali kabl za napajanje ako
u proizvod dopru voda ili druge strane supstance. Zatim se obratite
Samsung centru za korisničku službu.
•• Može doći do otkazivanja proizvoda, strujnog udara ili požara.
Iskopčajte kabl za napajanje iz utičnice ako ne planirate da koristite proizvod
u dužem vremenskom periodu (odmor itd.).
•• Može negativno uticati na vaš vid.
!
U adapteru za napajanje jednosmernom strujom nalazi se visok napon.
Nikad nemojte sami rastavljati, popravljati ili menjati proizvod.
•• Može doći do požara ili električnog udara.
•• U slučaju potrebe za popravkom, obratite se Samsung centru za
korisničku službu.
Ne stavljajte adaptere za jednosmernu struju jedan pored drugog.
•• U suprotnom, može doći do požara.
Uklonite plastičnu vreću sa adaptera za jednosmernu struju pre nego što ga
upotrebite.
•• U suprotnom, može doći do požara.
12
Nemojte dopustiti da voda dopre do uređaja za napajanje jednosmernom
strujom ili da se uređaj pokvasi.
Ne dodirujte ekran ako je proizvod bio uključen u dužem vremenskom
periodu jer će postati vreo.
•• Može doći do strujnog udara ili požara.
•• Izbegavajte da proizvod koristite napolju gde može biti izložen kiši ili
snegu.
Male delove pribora čuvajte izvan domašaja dece.
•• Pazite da ne pokvasite adapter za jednosmernu struju dok perete pod.
Ne stavljajte adapter za jednosmernu struju blizu uređaja za grejanje.
•• U suprotnom, može doći do požara.
!
Ne postavljajte teške premete na proizvod.
•• Može doći do otkazivanja proizvoda ili lične povrede.
Držite adapter za jednosmernu struju u dobro provetrenoj oblasti.
Vodite računa da deca ne stavljaju bateriju u usta kada je izvadite iz
daljinskog upravljača. Postavite bateriju na mesto koje deca ne mogu da
dohvate.
!
Ako postavite adapter za naizmeničnu/jednosmernu struju tako da visi o
kabl, a ulaz je usmeren naviše, voda ili druge strane supstance mogu da uđu
u adapter i izazovu kvar adaptera.
!
•• Ako dete stavi bateriju u usta ili je proguta, odmah se obratite lekaru.
Vodite računa da adapter za naizmeničnu/jednosmernu struju bude ravno
postavljen na sto ili pod.
Prilikom zamene baterije, umetnite je vodeći računa o polaritetu (+, -).
Gledanje u ekran sa prevelike blizine u dužem vremenskom periodu može
negativno da utiče na vaš vid.
•• U suprotnom, može doći do oštećenja baterije ili požara, telesnih
povreda i oštećenja usled curenja unutrašnje tečnosti.
Koristite isključivo predviđene standardne baterije i nemojte istovremeno
koristiti nove i korišćene baterije.
!
Ne koristite ovlaživače vazduha ili šporet u blizini proizvoda.
•• Može doći do požara ili električnog udara.
•• U suprotnom, može doći do oštećenja baterija ili požara, telesnih
povreda i oštećenja usled curenja unutrašnje tečnosti.
!
Baterijе (i punjivе baterijе) nisu običan otpad i moraju da se vrate radi
recikliranja. Korisnik je dužan da vrati istrošene ili punjive baterije radi
recikliranja.
Odmarajte oči duže od 5 minuta na svaki 1 sat upotrebe proizvoda.
•• Umanjiće se zamor očiju.
!
•• Kupac može da vrati korišćene ili punjive baterije u obližnji javni centar
za reciklažu ili u prodavnicu koja prodaje isti tip baterija ili punjivih
baterija.
!
13
Poglavlje 02
Priprema
Provera komponenti
Komponente
-- Ako neka komponenta nedostaje,
obratite se prodavcu kod koga ste kupili
ovaj proizvod.
――Komponente mogu da se razlikuju u zavisnosti od lokacije.
-- Izgled komponenti i prodatih delova
može da se razlikuje od komponenti i
delova prikazanih na slici u nastavku.
Garancijska kartica
Vodič za brzo postavljanje
(Nije dostupno na nekim
lokacijama)
Vodič kroz propise
Kabl za napajanje
Daljinski upravljač
RS232C-Stereo kabl
POTPORNA ŠIPKA
DC adapter za napajanje
-
-
+
+
Baterije
(Nije dostupno na nekim
lokacijama)
14
Stavke koje se prodaju odvojeno
-- Sledeće stavke možete da kupite kod
najbližeg prodavca.
KOMPLET za postavljanje
na zid
LAN kabl
HDMI-DVI kabl
HDMI kabl
SD CARD
15
――Boja i oblik delova mogu da se razlikuju od delova prikazanih na slici. Specifikacije mogu da se promene bez najave radi
Delovi
poboljšanja performansi.
Tasteri
Kontrolna tabla
Opis
Koristite ovo dugme za uključivanje i isključivanje monitora.
Senzor daljinskog upravljača
Pritisnite dugme na daljinskom upravljaču tako što ćete ga usmeriti prema senzoru
na prednjoj strani proizvoda da biste izveli odgovarajuću funkciju.
――Korišćenje nekog drugog uređaja za prikaz u oblasti u kojoj se koristi daljinski
upravljač za ovaj proizvod može da ometa upravljanje drugim uređajima za
prikaz.
Zvučnik
Koristite daljinski upravljač na udaljenosti od 1–4 m od senzora na proizvodu, pod uglom od 30 nalevo i nadesno.
――Baterije držite van domašaja dece i reciklirajte ih.
――Nemojte da kombinujete nove i stare baterije. Istovremeno zamenite obe baterije.
――Izvadite baterije ako daljinski upravljač ne nameravate da koristite duže vreme.
30˚
30˚
1m~4m
Senzor daljinskog
upravljača
16
Druga strana
――Boja i oblik delova mogu da se razlikuju od delova prikazanih na slici. Specifikacije mogu da se promene bez najave radi poboljšanja performansi.
RS232C IN
USB
RJ45
SD CARD
HDMI IN
DC 14V
Priključak
Opis
RS232C IN
Povezuje se sa programom MDC pomoću RS232C-stereo kabla.
USB
Povezuje se sa memorijskim USB uređajem.
RJ45
Povezuje se sa MDC programom pomoću LAN kabla.
HDMI IN
Povezuje se sa izvornim uređajem putem HDMI kabla.
DC 14V
Povezuje se sa adapterom za jednosmernu struju.
SD CARD
Povežite se sa SD memorijskom karticom.
17
Uređaj za zaštitu od krađe
Logotip razmaknice
――Uređaj za zaštitu od krađe omogućava bezbedno korišćenje proizvoda, čak i na javnim mestima.
Logo za razmak nemojte vući nasilu. Logo se može otkinuti ili slomiti.
――Oblik uređaja za zaključavanje i način zaključavanja razlikuju se u zavisnosti od proizvođača. Više
informacija potražite u korisničkom priručniku koji se dobija uz uređaj za zaključavanje protiv krađe.
――Sledeće slike su obezbeđene samo kao referenca. Situacije u stvarnom životu mogu se razlikovati od
onoga što je prikazano na slikama.
Da biste zaključali uređaj za zaštitu od krađe:
1
Vežite kabl uređaja protiv krađe za težak predmet, kao što je sto.
2
Provucite jedan kraj kabla kroz omču na drugom kraju kabla.
3
Uređaj za zaključavanje umetnite u otvor na poleđini proizvoda.
4
Zaključajte uređaj za zaključavanje.
-- Uređaj za zaključavanje protiv krađe može da se kupi odvojeno.
-- Više informacija potražite u korisničkom priručniku koji se dobija uz uređaj za zaključavanje
protiv krađe.
-- Uređaj za zaključavanje može da se kupi u prodavnici elektronske opreme ili putem Interneta.
18
Daljinski upravljač
――Korišćenje nekog drugog uređaja za prikaz u oblasti u kojoj se koristi daljinski upravljač za ovaj proizvod može da ometa upravljanje drugim uređajima za prikaz.
――Dugme bez opisa na slici ispod nije podržano za proizvod.
POWER
OFF
Uključite proizvod.
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
DEL-/--
SYMBOL
1
4
7
Prikazivanje/sakrivanje menija na ekranu ili
povratak na prethodni meni.
5
8
0
3
6
VOL
MENU
SOURCE
HOME
Numerička dugmad
Unesite lozinku u OSD meni.
9
-- Funkcije dugmadi na daljinskom
upravljaču mogu da se razlikuju u
zavisnosti od proizvoda.
CH LIST
MUTE
Podesite jačinu zvuka.
promena ulaznog signala.
2
Isključite proizvod.
CH
MagicInfo
Player I
Isključivanje zvuka.
Ponovno uključivanje zvuka: Ponovo pritisnite
dugme MUTE ili upotrebite dugmad za kontrolu
jačine zvuka (+ VOL -).
Dugme za pokretanje Player. Tasteri mogu da se
razlikuju u skladu sa postavkama režima Play via.
Dugme za pokretanje Go to Home.
19
Brzi izbor često korišćenih funkcija.
TOOLS
INFO
Prikazivanje informacija o izabranom izvoru
signala.
Prelazak na gornji, donji, levi ili desni meni/
podešavanje postavke opcije.
Potvrđivanje izbora menija.
Povratak na prethodni meni.
To podešava funkciju bezbednog zaključavanja.
RETURN
EXIT
PC
DVI
HDMI
DP
A
B
C
D
UNSET
LOCK
IR control
SET
Izlazak iz izabranog menija.
Ručno izaberite povezani izvor ulaza iz HDMI.
Kada koristite meni za multimedije ili meni
HDMI-CEC, funkciju možete da izaberete ako na
daljinskom upravljaču pritisnite dugme u boji
koje odgovara dugmetu iste boje na ekranu.
Koristi se u Anynet+ režimu rada i u
multimedijalnom režimu rada.
-- Funkcije dugmadi na daljinskom
upravljaču mogu da se razlikuju u
zavisnosti od proizvoda.
Da biste zamenili baterije u daljinskom upravljaču
20
Pre instaliranja proizvoda (vodič za
instalaciju)
Ventilacija
Instalacija na vertikalni zid
A Najmanje 40 mm
B Ambijentalna temperatura: niža od 35 C
•• Kad proizvod postavljate na vertikalni zid, ostavite najmanje 40 mm prostora između monitora i površine zida radi
ventilacije i održavajte A ambijentalnu temperaturu ispod 35 C.
A
B
Slika 1.1 Bočni prikaz
Instalacija na zid sa udubljenjem
――Više informacija potražite od korisničke službe kompanije Samsung.
Prikaz ravni
A Najmanje 40 mm
B Ambijentalna temperatura: niža od 35 C
――Kada proizvod postavljate na zid sa udubljenjem, ostavite propisani prostor između monitora i površine zida radi ventilacije i
A
održavajte ambijentalnu temperaturu ispod 35 C.
B
Slika 1.2 Bočni prikaz
21
Dimenzije
Jedinica: mm
Naziv
modela
5
1
DB10D
1
246,8
1 2
218,6
23
137,0
34
165,2
45
24,9
――Razmere svih crteža nisu nužno tačne. Neke dimenzije mogu da se promene bez prethodnog obaveštenja.
2
4
Pogledajte dimenzije pre nego što postavite proizvod. Nismo odgovorni za tipografske ili štamparske greške.
3
22
Korišćenje POTPORNE ŠIPKE
――Boja i oblik delova mogu da se razlikuju od delova prikazanih na slici. Specifikacije mogu da se promene bez najave radi poboljšanja performansi.
Stavite zaštitnu tkaninu ili jastuk na ravnu površinu.
Zatim postavite monitor na tkaninu ili jastuk tako da bude okrenut prednjim delom nadole.
Stavite šipku u otvor na proizvodu, a zatim je okrenite da biste je pričvrstili.
23
Postavljanje nosača za zid
Postavljanje kompleta za montažu na zid
Komplet za montažu na zid (zasebno se prodaje) omogućava vam da proizvod montirate na zid.
Detaljne informacije o postavljanju nosača za zid potražite u uputstvima koja ste dobili uz nosač za zid.
Preporučujemo vam da se za pomoć obratite tehničaru kada budete postavljali nosač za montažu na zid.
Preduzeće Samsung Electronics nije odgovorno ako dođe do oštećenja proizvoda ili vaše povrede odnosno povrede drugih osoba ukoliko odlučite da sami postavite nosač za zid.
Specifikacije kompleta za montažu na zid
(VESA)
――Postavite nosač za zid na čvrsti zid vertikalno u odnosu na pod. Pre nego što
nosač za zid pričvrstite za površine poput gipsanih ploča, od najbližeg prodavca
zatražite dodatne informacije.
Ako proizvod postavite na kosi zid, on može pasti i dovesti do ozbiljne povrede.
•• Samsung kompleti za montažu na zid sadrže detaljni priručnik za postavljanje i obezbeđuju se svi delovi potrebni za
sklapanje.
•• Nemojte da koristite zavrtnje koji su duži od standardne dužine ili koji nisu u skladu sa specifikacijama za zavrtnje VESA
standarda. Predugački zavrtnji mogu da dovedu do oštećenja unutrašnjosti proizvoda.
•• Dužina zavrtnja može da se razlikuje u zavisnosti od specifikacija nosača za zid ukoliko nosači za zid nisu u skladu sa
specifikacijama za zavrtnje VESA standarda.
•• Zavrtnje nemojte previše zategnuti. Na taj način može da se ošteti proizvod ili da dođe do pada proizvoda što može
izazvati povredu. Samsung nije odgovoran za takve vrste nezgoda.
•• Samsung nije odgovoran za oštećenje proizvoda ili povredu ako se koristi nosač za zid koji nije VESA ili je bez specifikacija
odnosno ukoliko se kupac ne bude pridržavao uputstava za postavljanje proizvoda.
•• Standardne dimenzije kompleta za montažu na zid prikazane su u tabeli ispod.
Jedinica: mm
Naziv modela
DB10D
Specifikacije za otvor Standardni zavrtanj
za VESA zavrtnje
(A * B) u milimetrima
50 × 50
M4 / L8~12
Količina
4
――Komplet za montažu na zid nemojte postavljati dok je proizvod uključen. To može dovesti do povrede usled strujnog udara.
24
Daljinski upravljač (RS232C)
•• Dodeljivanje pinova
1 2 3 4 5
5 4 3 2 1
6 7 8 9
9 8 7 6
<Muški tip>
<Ženski tip>
Povezivanje pomoću kabla
RS232C kabl
Interfejs
RS232C (9-pinski)
Pin
TxD (br.2), RxD (br.3), GND (br.5)
Brzina protoka podataka
9600 b/s
Bitovi podataka
8-bitno
Paritet
Nije primenljivo
Stop bit
1-bitno
Kontrola protoka
Nije primenljivo
Maksimalna dužina
15 m (samo zaštićeni tip)
Pin
Signal
1
Prepoznavanje prenosnika podataka
2
Primljeni podaci
3
Poslati podaci
4
Pripremanje terminala za podatke
5
Uzemljenje signala
6
Pripremanje skupa podataka
7
Slanje zahteva
8
Odobreno slanje
9
Indikator zvona
25
LAN kabl
•• RS232C kabl
Priključak: 9-pinski D-Sub do stereo kabla
6
•• Dodeljivanje pinova
3
2
1
1
1 2 3 4 5 6 7 8
-P2-
9
-P1-
5
-P1Muški tip
-P1-
-P2-
-P2-
Rx
3
----------
1
Tx
STEREO
Tx
2
----------
2
Rx
PRIKLJUČAK
Gnd
5
----------
3
Gnd
(ø 3,5)
Broj pinova
Standardna boja
Signal
1
Bela i narandžasta
TX+
2
Narandžasta
TX-
3
Bela i zelena
RX+
4
Plava
NC
5
Bela i plava
NC
6
Zelena
RX-
7
Bela i braon
NC
8
Braon
NC
26
Ukršteni LAN kabl (PC do PC)
•• Priključak: RJ45
Direktni LAN kabl (PC do HUB)
HUB
RJ45
P2
RJ45
P1
P2
Signal
P1
P2
Signal
TX+
1
<-------->
3
RX+
P1
P1
P2
RJ45 MDC
P2
Signal
TX-
2
<-------->
6
RX-
<-------->
1
TX+
RX+
3
<-------->
1
TX+
2
<-------->
2
TX-
RX-
6
<-------->
2
TX-
RX+
3
<-------->
3
RX+
RX-
6
<-------->
6
RX-
Signal
P1
TX+
1
TX-
27
Veza
RJ45
RJ45
28
Ne.
Kontrolni kodovi
Prikazivanje kontrolnog statusa (prikaži kontrolnu naredbu)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
Tip naredbe
ID
Količina podataka
Naredba
0xAA
Tip naredbe
Količina podataka
Podaci
1
Vrednost
Tip naredbe
10
Video zid je uključen
0x84
0~1
11
Korisnička kontrola video zida
0x89
-
Npr. napajanje uključeno & ID=0
Kontrolni zbir
Naredba
Ne.
Opseg vrednosti
•• Sva komunikacija se obavlja u heksadecimalnom obliku. Kontrolni zbir se dobija sabiranjem
svih vrednosti osim zaglavlja. Ako kontrolni zbir ima više od 2 cifre, kao u primeru u nastavku
(11+FF+01+01=112), prva cifra se briše.
0
ID
Naredba
Kontrolni zbir
Kontrolisanje (postavi kontrolnu naredbu)
Zaglavlje
Tip naredbe
Naredba
Opseg vrednosti
1
Kontrola napajanja
0x11
0~1
2
Kontrola jačine zvuka
0x12
0~100
3
Kontrola ulaznog izvora
0x14
-
4
Kontrola režima prikaza
0x18
-
5
Kontrola veličine ekrana
0x19
0~255
6
Kontrola uklj./isklj. funkcije PIP
0x3C
0~1
7
Kontrola automatskog podešavanja
(samo PC i BNC)
0x3D
0
8
Kontrola režima video zida
0x5C
0~1
9
Bezbednosno zaključavanje
0x5D
0~1
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x11
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x11
ID
ID
Količina podataka
Podaci 1
1
"Power"
Količina podataka
Podaci 1
1
1
Kontrolni zbir
12
•• Za istovremenu kontrolu svih uređaja povezanih pomoću serijskog kabla, nezavisno od ID-ova
uređaja, podesite ID na „0xFE“ i pošaljite naredbe. Svaki uređaj će pojedinačno izvršiti naredbe, ali
neće biti dobijena pozitivna potvrda (ACK).
29
Kontrola napajanja
Kontrola jačine zvuka
•• Funkcija
Proizvod može da se uključi i isključi pomoću računara.
•• Funkcija
Jačina zvuka na proizvodu može da se podesi pomoću računara.
•• Prikazivanje statusa napajanja (prikaži status uključivanja/isključivanja napajanja)
•• Prikazivanje statusa jačine zvuka (prikaži status jačine zvuka)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x11
ID
Količina podataka
Kontrolni zbir
0
•• Uključivanje/isključivanje napajanja (uključi/isključi napajanje)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x11
ID
Količina podataka
Podaci
1
"Power"
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x12
ID
Kontrolni zbir
0
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x12
ID
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
•• Ack (pozitivna potvrda)
Naredba
ID
0xFF
Količina
podataka
3
Ack/Nak
(pozitivna/
negativna
potvrda)
r-CMD
„A“
0x11
Vrednost1
1
"Volume"
Kontrolni zbir
0xFF
ID
Količina
podataka
3
Ack/Nak
(pozitivna/
negativna
potvrda)
r-CMD
„N“
0x11
Vrednost1
"ERR"
Ack/Nak
(pozitivna/
negativna
potvrda)
r-CMD
Vrednost1
3
„A“
0x12
"Volume"
Kontrolni
zbir
"Volume": Kôd vrednosti jačine zvuka koji je potrebno postaviti na proizvodu. (0-100)
"Power"
•• Nak (negativna potvrda)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
•• Nak (negativna potvrda)
Naredba
Količina
podataka
Kontrolni
zbir
"Power": Kôd za napajanje koji je potrebno postaviti na proizvodu.
0xAA
Podaci
•• Ack (pozitivna potvrda)
0: Isključeno
Zaglavlje
Količina podataka
"Volume": Kôd vrednosti jačine zvuka koji je potrebno postaviti na proizvodu. (0-100)
1: Uključeno
0xAA
Kontrolni zbir
•• Podešavanje jačine zvuka (podesi jačinu zvuka)
"Power": Kôd za napajanje koji je potrebno postaviti na proizvodu.
Zaglavlje
Količina podataka
ID
Količina
podataka
Ack/Nak
(pozitivna/
negativna
potvrda)
r-CMD
Vrednost1
3
„N“
0x12
"ERR"
Kontrolni
zbir
Kontrolni
zbir
"ERR" : Kôd koji ukazuje na grešku do koje je došlo.
"ERR" : Kôd koji ukazuje na grešku do koje je došlo.
30
Kontrola ulaznog izvora
0x24
HDMI2_PC
•• Funkcija
Izvor signala na proizvodu može da se promeni pomoću računara.
0x25
DisplayPort
――Opcije DVI_video, HDMI1_PC i HDMI2_PC ne mogu da se izaberu pomoću naredbe „Postavi“. One
•• Prikazivanje statusa izvora signala (prikaži status izvora signala)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x14
ID
Količina podataka
mogu biti izabrane samo pomoću naredbe „Prikaži“.
――Ovaj model ne podržava HDMI1, HDMI1_PC, HDMI2 i HDMI2_PC portove.
Kontrolni zbir
――MagicInfo je dostupan samo kod modela koji sadrže funkciju MagicInfo.
0
――Opcije RF (TV), DTV dostupne su samo kod modela koji uključuju televizor.
•• Postavljanje izvora signala (postavi izvor signala)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x14
ID
•• Ack (pozitivna potvrda)
Količina podataka
Podaci
1
"Input Source"
Kontrolni zbir
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Količina
podataka
Ack/Nak
(pozitivna/
negativna
potvrda)
r-CMD
Vrednost1
3
„A“
0x14
"Input
Source"
"Input Source": Kôd za izvor signala koji je potrebno postaviti na proizvodu.
0x14
PC
0x18
DVI
0x0C
Izvor signala
0x08
Komponentni
0x20
MagicInfo
0x1F
DVI_video
0x30
RF (TV)
0x40
DTV
0x21
HDMI1
0x22
HDMI1_PC
0x23
HDMI2
Kontrolni
zbir
"Input Source": Kôd za izvor signala koji je potrebno postaviti na proizvodu.
•• Nak (negativna potvrda)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Količina
podataka
Ack/Nak
(pozitivna/
negativna
potvrda)
r-CMD
Vrednost1
3
„N“
0x14
"ERR"
Kontrolni
zbir
"ERR" : Kôd koji ukazuje na grešku do koje je došlo.
31
Kontrola režima prikaza
•• Nak (negativna potvrda)
•• Funkcija
Režim prikaza na proizvodu može da se promeni pomoću računara.
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Količina
podataka
Ack/Nak
(pozitivna/
negativna
potvrda)
r-CMD
Vrednost1
3
„N“
0x18
"ERR"
Režim ekrana ne može biti kontrolisan kad je funkcija Video Wall omogućena.
――Režim prikaza je dostupan samo kod modela koji imaju funkciju televizora.
•• Prikazivanje statusa prikaza (prikaži status režima prikaza)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x18
ID
Količina
podataka
"ERR" : Kôd koji ukazuje na grešku do koje je došlo
Kontrolni zbir
Kontrola veličine ekrana
0
•• Funkcija
Veličina ekrana na proizvodu može da se promeni pomoću računara.
•• Podešavanje veličine slike (podesi veličinu slike)
Zaglavlje
0xAA
Naredba
ID
0x18
Količina
podataka
Podaci
1
"Screen Mode"
•• Prikazivanje veličine ekrana (prikaži veličinu ekrana)
Kontrolni zbir
"Screen Mode": Kôd koji postavlja status proizvoda
0x01
16 : 9
0x04
Zum
0x31
Široki zum
0x0B
4:3
0xAA
Naredba
0xFF
ID
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x19
ID
Količina podataka
Kontrolni zbir
0
•• Ack (pozitivna potvrda)
•• Ack (pozitivna potvrda)
Zaglavlje
Kontrolni
zbir
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Količina
podataka
Ack/Nak
(pozitivna/
negativna
potvrda)
r-CMD
Vrednost1
3
„A“
0x19
"Screen
Size"
Kontrolni
zbir
"Screen Size": veličina ekrana proizvoda (opseg: 0 - 255, jedinica: inč)
Količina
podataka
Ack/Nak
(pozitivna/
negativna
potvrda)
r-CMD
3
„A“
0x18
Vrednost1
"Screen
Mode"
Kontrolni
zbir
•• Nak (negativna potvrda)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Količina
podataka
Ack/Nak (pozitivna/
negativna potvrda)
r-CMD
Vrednost1
3
„N“
0x19
"ERR"
Kontrolni
zbir
"ERR" : Kôd koji ukazuje na grešku do koje je došlo
"Screen Mode": Kôd koji postavlja status proizvoda
32
Kontrola uklj./isklj. funkcije PIP
Kontrola automatskog podešavanja (samo PC i BNC)
•• Funkcija
Funkcija PIP na proizvodu može da se uključi ili isključi pomoću računara.
•• Funkcija
Automatsko podešavanje ekrana računarskog sistema pomoću računara.
――Dostupno je samo na modelima sa funkcijom PIP.
――Režim se ne može kontrolisati ako je režim Video Wall podešen na opciju On.
•• Prikazivanje statusa automatskog podešavanja (prikaži status automatskog podešavanja)
Nije primenljivo
――Ova funkcija nije dostupna u režimu MagicInfo.
•• Postavljanje automatskog podešavanja (postavi automatsko podešavanje)
•• Prikazivanje statusa funkcije PIP (prikaži status funkcije PIP)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x3C
ID
Količina podataka
Naredba
0
0xAA
0x3C
ID
Naredba
0xAA
0x3D
ID
Kontrolni zbir
•• Uključivanje/isključivanje funkcije PIP (uključi/isključi funkciju PIP)
Zaglavlje
Zaglavlje
Količina podataka
Podaci
1
"PIP"
Količina
podataka
Podaci
1
"Auto
Adjustment"
"Auto Adjustment" : 0x00 (uvek)
Kontrolni zbir
•• Ack (pozitivna potvrda)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Količina
podataka
Ack/Nak
(pozitivna/
negativna
potvrda)
r-CMD
Vrednost1
3
„A“
0x3D
"Auto
Adjustment"
Količina
podataka
Ack/Nak
(pozitivna/
negativna
potvrda)
r-CMD
Vrednost1
3
„A“
0x3D
"ERR"
"PIP": Kôd koji se koristi za uključivanje ili isključivanje režima PIP na proizvodu
1: PIP UKLJ.
0: PIP ISKLJ.
•• Ack (pozitivna potvrda)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Količina
podataka
Ack/Nak (pozitivna/
negativna potvrda)
r-CMD
Vrednost1
3
„A“
0x3C
"PIP"
Kontrolni
zbir
•• Nak (negativna potvrda)
0xAA
Naredba
0xFF
ID
Količina
podataka
Ack/Nak (pozitivna/
negativna potvrda)
r-CMD
3
„A“
0x3C
Vrednost1
Kontrolni
zbir
Kontrolni
zbir
•• Nak (negativna potvrda)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
"PIP": Kôd koji se koristi za uključivanje ili isključivanje režima PIP na proizvodu
Zaglavlje
Kontrolni zbir
Kontrolni
zbir
"ERR" : Kôd koji ukazuje na grešku do koje je došlo
"PIP"
"ERR" : Kôd koji ukazuje na grešku do koje je došlo
33
Kontrola režima video zida
Bezbednosno zaključavanje
•• Funkcija
Video Wall režim može biti aktiviran na proizvodu pomoću računara.
•• Funkcija
Računar može da se koristi za uključivanje ili isključivanje funkcije Safety Lock na proizvodu.
Ova kontrola je dostupna samo na proizvodu čiji je režim Video Wall omogućen.
Ova funkcija je dostupna i kada je napajanje isključeno.
•• Prikazivanje režima video zida (prikaži režim video zida)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x5C
ID
Količina podataka
•• Prikazivanje statusa bezbednosnog zaključavanja (prikaži status bezbednosnog zaključavanja)
Kontrolni zbir
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x5D
ID
Količina
podataka
Kontrolni zbir
0
0
•• Postavljanje video zida (postavi režim video zida)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x5C
ID
Količina podataka
Podaci
Kontrolni zbir
1
"Video Wall Mode"
"Video Wall Mode": Kôd koji se koristi za aktiviranje režima „Video Wall“ na proizvodu
1: Full
0: Natural
0xAA
Naredba
ID
0xFF
Količina
podataka
3
Ack/Nak
(pozitivna/
negativna
potvrda)
r-CMD
„A“
0x5C
Vrednost1
Kontrolni
zbir
"Video Wall
Mode"
0xAA
0x5D
ID
Količina
podataka
Podaci
Kontrolni zbir
1
"Safety Lock"
Naredba
0xFF
ID
Količina
podataka
Ack/Nak (pozitivna/
negativna potvrda)
r-CMD
3
„A“
0x5C
"ERR" : Kôd koji ukazuje na grešku do koje je došlo
Vrednost1
0: ISKLJ.
•• Ack (pozitivna potvrda)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Količina
podataka
Ack/Nak (pozitivna/
negativna potvrda)
r-CMD
Vrednost1
3
„A“
0x5D
"Safety
Lock"
Kontrolni
zbir
"Safety Lock": Kôd za unkcije za bezbednosno zaključavanje koji je potrebno postaviti na proizvodu
•• Nak (negativna potvrda)
0xAA
Naredba
1: UKLJ.
"Video Wall Mode": Kôd koji se koristi za aktiviranje režima „Video Wall“ na proizvodu
Zaglavlje
Zaglavlje
"Safety Lock": Kôd za unkcije za bezbednosno zaključavanje koji je potrebno postaviti na proizvodu
•• Ack (pozitivna potvrda)
Zaglavlje
•• Omogućavanje ili onemogućavanje bezbednosnog zaključavanja (omogući/onemogući
bezbednosno zaključavanje)
Kontrolni
zbir
•• Nak (negativna potvrda)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Količina
podataka
Ack/Nak (pozitivna/
negativna potvrda)
r-CMD
Vrednost1
3
„N“
0x5D
"ERR"
Kontrolni
zbir
"ERR"
"ERR" : Kôd koji ukazuje na grešku do koje je došlo
34
Video zid je uključen
•• Nak (negativna potvrda)
•• Funkcija
Lični računar UKLJUČUJE/ISKLJUČUJE video zid proizvoda.
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Količina
podataka
Ack/Nak
(pozitivna/
negativna
potvrda)
r-CMD
Vrednost1
3
„N“
0x84
ERR
•• Preuzmite status uključivanja/isključivanja video zida
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x84
ID
Količina
podataka
Kontrolni zbir
"ERR" : Kôd koji ukazuje na grešku do koje je došlo
0
Korisnička kontrola video zida
•• Podesite uključivanje/isključivanje video zida
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x84
ID
Količina
podataka
Podaci
1
V.Wall_On
Kontrolni zbir
•• Funkcija
Lični računar uključuje/isključuje video zid proizvoda.
•• Preuzmite status video zida
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x89
ID
•• V.Wall_On : Šifra video zida za podešavanje na proizvodu
1: Video zid je UKLJUČEN
0: Video zid je ISKLJUČEN
•• Ack (pozitivna potvrda)
Zaglavlje
0xAA
Naredba
0xFF
ID
Kontrolni
zbir
Količina
podataka
Kontrolni zbir
0
•• Podesite video zid
Količina
podataka
3
Ack/Nak
(pozitivna/
negativna
potvrda)
r-CMD
„A“
0x84
Vrednost1
V.Wall_On
Kontrolni
zbir
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x89
ID
Količina
podataka
Vrednost1
Vrednost2
2
Wall_Div
Wall_SNo
Kontrolni
zbir
Wall_Div: Šifra podele video zida za podešavanje na proizvodu
V.Wall_On : Isto kao iznad
35
10x10 model video zida
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Isključeno
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
1
0x11
0x12
0x13
0x14
0x15
0x16
0x17
0x18
0x19
0x1A
0x1B
0x1C
0x1D
0x1E
0x1F
2
0x21
0x22
0x23
0x24
0x25
0x26
0x27
0x28
0x29
0x2A
0x2B
0x2C
0x2D
0x2E
0x2F
3
0x31
0x32
0x33
0x34
0x35
0x36
0x37
0x38
0x39
0x3A
0x3B
0x3C
0x3D
0x3E
0x3F
4
0x41
0x42
0x43
0x44
0x45
0x46
0x47
0x48
0x49
0x4A
0x4B
0x4C
0x4D
0x4E
0x4F
5
0x51
0x52
0x53
0x54
0x55
0x56
0x57
0x58
0x59
0x5A
0x5B
0x5C
0x5D
0x5E
0x5F
6
0x61
0x62
0x63
0x64
0x65
0x66
0x67
0x68
0x69
0x6A
0x6B
0x6C
0x6D
0x6E
0x6F
7
0x71
0x72
0x73
0x74
0x75
0x76
0x77
0x78
0x79
0x7A
0x7B
0x7C
0x7D
0x7E
N/A
8
0x81
0x82
0x83
0x84
0x85
0x86
0x87
0x88
0x89
0x8A
0x8B
0x8C
N/A
N/A
N/A
9
0x91
0x92
0x93
0x94
0x95
0x96
0x97
0x98
0x99
0x9A
0x9B
N/A
N/A
N/A
N/A
10
0xA1
0xA2
0xA3
0xA4
0xA5
0xA6
0xA7
0xA8
0xA9
0xAA
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11
0xB1
0xB2
0xB3
0xB4
0xB5
0xB6
0xB7
0xB8
0xB9
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12
0xC1
0xC2
0xC3
0xC4
0xC5
0xC6
0xC7
0xC8
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
13
0xD1
0xD2
0xD3
0xD4
0xD5
0xD6
0xD7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
14
0xE1
0xE2
0xE3
0xE4
0xE5
0xE6
0xE7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
15
0xF1
0xF2
0xF3
0xF4
0xF5
0xF6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
36
Wall_SNo : Šifra broja proizvoda je podešena na proizvodu
10x10 model video zida: ( 1 ~ 100)
Podesite broj
Podaci
1
0x01
2
0x02
...
...
99
0x63
100
0x64
•• Ack (pozitivna potvrda)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Količina
podataka
Ack/Nak
(pozitivna/
negativna
potvrda)
r-CMD
Vrednost1
Vrednost2
4
„A“
0x89
Wall_Div
Wall_SNo
Kontrolni zbir
Kontrolni zbir
•• Nak (negativna potvrda)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Količina
podataka
Ack/Nak
(pozitivna/
negativna
potvrda)
r-CMD
Vrednost1
3
„N“
0x89
ERR
"ERR" : Kôd koji ukazuje na grešku do koje je došlo
37
Poglavlje 03
Povezivanje i korišćenje izvornog uređaja
Pre povezivanja
Lista za proveru pre povezivanja
――Pre nego što povežete izvorni uređaj, pročitajte korisnički priručnik koji ste dobili uz njega.
Broj i položaj priključaka na izvornom uređaju može da se razlikuje u zavisnosti od uređaja.
――Kabl za napajanje uključite tek kada dovršite povezivanje.
U suprotnom, možete da oštetite proizvod.
――Proverite tipove priključaka na poleđini uređaja koji želite da povežete.
Povezivanje sa računarom
•• Nemojte povezivati kabl za napajanje pre ostalih kablova.
Prvo povežite izvorni uređaj pre kabla za povezivanje.
•• Računar može da se poveže sa proizvodom na više načina.
Izaberite način povezivanja koji je najpogodniji za vaš računar.
――Priključci mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda.
Povezivanje pomoću HDMI kabla
HDMI IN
38
Povezivanje pomoću HDMI-DVI kabla
Povezivanje sa video uređajem
――Kad računar povežete sa proizvodom pomoću HDMI-DVI kabla, opciju Edit Name podesite na DVI PC
da biste pristupili video i audio sadržaju koji se nalazi na računaru.
•• Nemojte povezivati kabl za napajanje pre ostalih kablova.
Prvo povežite izvorni uređaj pre kabla za povezivanje.
•• Video uređaj možete da povežete sa proizvodom pomoću kabla.
――Priključci mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda.
――Pritisnite dugme SOURCE na daljinskom upravljaču da biste promenili izvor.
HDMI IN
Povezivanje pomoću HDMI-DVI kabla
――Kad video uređaj povežete sa proizvodom pomoću HDMI-DVI kabla, opciju Edit Name podesite na stavku
DVI Devices da biste pristupili video i audio sadržaju koji se nalazi na video uređaju.
――U podržane rezolucije spadaju 1080p (50/60 Hz), 720p (50/60 Hz), 480p i 576p.
HDMI IN
39
Povezivanje pomoću HDMI kabla
Povezivanje LAN kabla
Korišćenje HDMI kabla ili HDMI za DVI kabl (do 1080p)
――Priključci mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda.
•• Radi bolje slike i kvaliteta zvuka, povežite se sa digitalnim uređajem pomoću HDMI kabla.
•• HDMI kabl podržava digitalne video i audio signale i ne zahteva audio kabl.
•• Slika se možda neće normalno prikazati (ako se uopšte prikaže) ili zvuk neće funkcionisati ako
je spoljni uređaj koji koristi stariju verziju HDMI režima povezan sa proizvodom. Ako dođe do
takvog problema, pitajte proizvođača spoljnog uređaja za HDMI verziju i ukoliko je istekla, zatražite
nadogradnju.
•• Uverite se da koristite HDMI kabl debljine 14 mm ili manje debljine.
•• Uverite se da ste kupili certifikovani HDMI kabl. U suprotnom, slika se možda neće prikazati ili može
doći do greške u vezi.
RJ45
•• Preporučuje se osnovni HDMI kabl velike brzine ili kabl sa ethernet funkcijom.
Ovaj proizvod ne podržava ethernet funkciju preko HDMI kabla.
•• Koristite Cat 7(*STP tip) kabl za vezu.
*Oklopljena upredena parica
HDMI IN
40
Promena ulaznog signala
Stavka Source vam dozvoljava da izaberete razne izvore, kao i da promenite ime izvornog uređaja.
Source
――Slika na ekranu možda neće biti ispravno prikazana ako je izabran pogrešan izvor za izvorni uređaj na koji želite da pređete.
SOURCE → Source
Možete da prikažete listu izvornih uređaja koji su povezani sa proizvodom. Izaberite izvor iz liste da biste prikazali ekran
izabranog izvora.
――Ulazni signal se može promeniti i pritiskom na dugme SOURCE na daljinskom upravljaču.
――Da biste videli detaljne informacije o povezanim signalnim uređajima, pritisnite dugme TOOLS na stranici Source.
Edit Name
Source
SOURCE → Source → TOOLS → Edit Name → ENTER E
HDMI
Screen Mirroring
To go to Options, press and hold the Enter button.
Ponekad može da se desi da slika na ekranu ne bude ispravno prikazana ako ime izvornog uređaja nije izabrano na listi Edit
Name.
Takođe, najbolje je da izvorni uređaj preimenujete na listi Edit Name kako biste postigli optimalni kvalitet slike.
――Lista može da uključuje sledeće izvorne uređaje. Source uređaji na listi se razlikuju u zavisnosti od izabranog izvora.
PC / Cable STB / Satellite STB / PVR STB / Game / Blu-ray / DVD / VCR / AV Receiver / Camcorder / DVI PC /
DVI Devices / TV / IPTV / HD DVD / DMA
――Dostupne postavke u meniju Picture zavise od trenutnog izvora i postavki napravljenih u stavci Edit Name.
•• Pri povezivanju PC na priključak HDMI podesite Edit Name na PC. U ostalim slučajevima postavite Edit Name na AV
uređaje.
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
•• Pri povezivanju računara sa HDMI IN portom pomoću HDMI kabla, trebalo bi da podesite proizvod na režim PC u okviru
stavkeEdit Name.
•• Pri povezivanju računara sa HDMI IN portom pomoću kabla HDMI ka DVI, trebalo bi da podesite proizvod na režim DVI
PC u okviru stavke Edit Name.
•• Pri povezivanju AV uređaja sa HDMI IN portom pomoću kabla HDMI ka DVI, trebalo bi da podesite proizvod na režim DVI
Devices u okviru stavke Edit Name.
Information
SOURCE → Source → TOOLS → Information → ENTER E
Možete videti detaljne informacije o izabranom spoljnom uređaju.
41
Poglavlje 04
Korišćenje aplikacije MDC
Kontrola višestrukog prikaza „MDC“ je aplikacija koja vam dozvoljava jednostavnu istovremenu kontrolu više uređaja za prikaz pomoću računara.
Za informacije o korišćenju programa MDC pogledajte Pomoć nakon instaliranja programa. Program MDC je dostupan na veb-sajtu.
Instalacija/deinstalacija programa MDC
8
Prikazaće se tok instalacije.
9
Kliknite na dugme „Finish“ u prikazanom prozoru „InstallShield Wizard Complete“.
――Potvrdite izbor u polju „Launch MDC Unified“ i kliknite na dugme „Finish“ da biste odmah
Instalacija
――Instalacija programa MDC može da utiče na grafičku karticu, matičnu ploču i postavke mreže.
1
Kliknite na program za instalaciju sistema MDC Unified.
2
Izaberite jezik za instalaciju. Zatim kliknite na dugme „OK“.
3
Kad se ekran „Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified“ pojavi, izaberite stavku
4
pokrenuli program MDC.
10Nakon instalaciju, na radnoj površini će se pojaviti ikona prečice za program MDC Unified.
――Ikona za instalaciju programa MDC možda neće biti prikazana u zavisnosti od računarskog
sistema ili specifikacija proizvoda.
――Pritisnite taster F5 ako se ikona za instalaciju ne pojavi.
„Next“.
Deinstalacija
U prikazanom prozoru „License Agreement“ izaberite stavku „I accept the terms in the license
1
izbriši program.
agreement“ i kliknite na dugme „Next“.
5
U prikazanom prozoru „Customer Information“ popunite sva polja za informacije, a zatim kliknite na
Izaberite stavke Postavke > Kontrolna tabla u Start meniju i kliknite dvaput na stavku Dodaj/
2
U listi izaberite stavku MDC Unified, a zatim kliknite na dugme Izmeni/ukloni.
dugme „Next“.
6
U prikazanom prozoru „Destination Folder“ izaberite putanju direktorijuma na kojoj želite da
instalirate program, a zatim kliknite na dugme „Next“.
――Ako ne izaberete putanju, program će se instalirati na podrazumevanoj putanji direktorijuma.
7
U prikazanom prozoru „Ready to Install the Program“ proverite putanju direktorijuma za
instaliranje programa, a zatim izaberite stavku „Install“.
42
Povezivanje sa MDC-om
Korišćenje MDC-a putem Ethernet mreže
Unesite IP za primarni uređaj za prikaz i povežite uređaj sa računarom. Uređaji za prikazivanje se mogu povezati jedan sa drugim pomoću LAN kabla.
Povezivanje pomoću direktnog LAN kabla
――Više proizvoda se može povezati pomoću RJ45 porta na proizvodu i LAN portova na HUB.
RJ45
HUB
43
Poglavlje 05
Funkcija početnog ekrana
Ova funkcija se nalazi u opciji Support → Go to Home.
Dostupno kada se koristi HOME na daljinskom upravljaču.
――Da biste koristili funkciju Player, podesite opciju Play via na MagicInfo u meniju System.
Player
HOME
Reprodukujte razne sadržaje, kao što su kanali sa dodeljenim rasporedima, šablonima ili datotekama.
Reprodukujte kanale ili sadržaj bilo kojom od sledećih metoda.
→ Player →ENTER E
•• Network Channel: Reprodukuje sadržaj pomoću servera.
――Da biste pokrenuli Network Channel, uverite se da je proizvod povezan sa serverom.
•• Local Channel: Reprodukuje sadržaj u internoj memoriji ili iz eksterne memorije.
Player
Schedule
Template
Play a variety of content, such as
scheduled channels, templates or files.
Clone Product
ID Settings
Screen Saver
Network Status
Video Wall
On/Off Timer
Ticker
More settings
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
44
Odobravanje povezanog uređaja sa servera
3
Izaberite stavku Device sa trake menija na vrhu.
4
Izaberite stavku Lite iz menija sa leve strane.
5
Izaberite stavku Unapproved iz podmenija stavke Lite.
6
Sa liste neodobrenih Lite uređaja izaberite dugme Approve za svoj uređaj.
Odobravanje servera Lite
•• Podesite opciju MagicInfo Mode na Lite u meniju Server Network Settings.
Odobrite i odmah koristite server Lite.
――Pre nego što odobrite uređaj, najpre konfigurišite server Network Settings.
1
2
Pristupite serveru koji ste dodelili uređaju.
Unesite ID i lozinku da biste se prijavili.
45
7
Unesite informacije potrebne za odobravanje uređaja.
9
Kada server odobri uređaj, raspored registrovan u izabranoj grupi biće preuzet na uređaj. Raspored
će se pokrenuti nakon preuzimanja.
――Dodatne detalje o konfigurisanju rasporeda potražite u <MagicInfo Lite Server uputstvu za korisnike>.
――Ako se uređaj izbriše sa liste uređaja koju odobri server, uređaj će se ponovo pokrenuti da poništi
opstavke.
Podešavanje trenutnog vremena
Raspored se možda neće pokrenuti ako se vreme podešeno na uređaju razlikuje od trenutnog vremena
servera.
•• Device Name: unos imena uređaja.
•• Device Group: izbor stavke
1
Idite na kartice Device → Time.
2
Izaberite uređaj.
3
Izaberite stavku Clock Set i sinhronizujte vreme sa serverom.
radi navođenja grupe.
•• Location: unos trenutne lokacije uređaja.
――Ako pritisnete taster INFO na daljinskom upravljaču dok je mrežni raspored pokrenut, biće prikazani
detalji rasporeda. Proverite da li je izabran ispravan uređaj prikazivanjem ID-a uređaja u detaljima.
8
Izaberite meni All da biste proverili da li je uređaj registrovan.
•• Kada se prvi put povežete sa serverom, vreme na proizvodu se postavlja pomoću GMT vremena
regiona u kojem je server instaliran.
•• Vreme na proizvodu se može promeniti sa servera kao što je prikazano u 3. koraku.
•• Isključivanje proizvoda i ponovno uključivanje će vratiti postavku vremena na poslednje vreme koje
je podešeno sa servera.
――Dodatne detalje o upravljanju vremenom (pravljenje rasporeda, upravljanje praznicima itd.) potražite u
<MagicInfo Lite Server uputstvu za korisnike>.
46
Odobravanje servera Premium
3
Izaberite stavku Device sa trake menija na vrhu.
4
Izaberite stavku Premium iz menija sa leve strane.
5
Izaberite stavku Unapproved iz podmenija stavke Premium.
6
Sa liste neodobrenih Premium uređaja izaberite dugme Approve za svoj uređaj.
•• Podesite opciju MagicInfo Mode na Premium u meniju Server Network Settings.
Odobrite i odmah koristite server Premium.
――Pre nego što odobrite uređaj, najpre konfigurišite server Network Settings.
1
2
Pristupite serveru koji ste dodelili uređaju.
Unesite ID i lozinku da biste se prijavili.
47
7
Unesite informacije potrebne za odobravanje uređaja.
9
Kada server odobri uređaj, raspored registrovan u izabranoj grupi biće preuzet na uređaj. Raspored
će se pokrenuti nakon preuzimanja.
――Dodatne detalje o konfigurisanju rasporeda potražite u <MagicInfo Premium Server uputstvu za
korisnike>.
――Ako se uređaj izbriše sa liste uređaja koju odobri server, uređaj će se ponovo pokrenuti da poništi
opstavke.
Podešavanje trenutnog vremena
Raspored se možda neće pokrenuti ako se vreme podešeno na uređaju razlikuje od trenutnog vremena
servera.
•• Device Name: unos imena uređaja.
•• Device Group: izbor stavke
1
Idite na kartice Device → Time.
2
Izaberite uređaj.
3
Izaberite stavku Clock Set i sinhronizujte vreme sa serverom.
radi navođenja grupe.
•• Location: unos trenutne lokacije uređaja.
――Ako pritisnete taster INFO na daljinskom upravljaču dok je mrežni raspored pokrenut, biće prikazani
detalji rasporeda. Proverite da li je izabran ispravan uređaj prikazivanjem ID-a uređaja u detaljima.
8
Izaberite meni All da biste proverili da li je uređaj registrovan.
•• Kada se prvi put povežete sa serverom, vreme na proizvodu se postavlja pomoću GMT vremena
regiona u kojem je server instaliran.
•• Vreme na proizvodu se može promeniti sa servera kao što je prikazano u 3. koraku.
•• Isključivanje proizvoda i ponovno uključivanje će vratiti postavku vremena na poslednje vreme koje
je podešeno sa servera.
――Dodatne detalje o upravljanju vremenom (pravljenje rasporeda, upravljanje praznicima itd.) potražite u
odeljku <uputstvo za korisnike MagicInfo Premium servera>.
48
Device : All
Player
Content : All
Sort by : File name
Browse and play content stored on the selected device.
No channels
Network Channel
My Templates
No channels
Local Channel
Options
1 / 9 item(s)
Network Channel
Reprodukujte sadržaj, šablone i rasporede koji su konfigurisani na serveru.
•• Na ekranu menija Player možete da vidite da li je server povezan (odobrenje).
Da biste videli da li je server povezan kada je stavka Network Channel aktivna, pritisnite dugme INFO na daljinskom
upravljaču.
1
Izaberite Network Channel u meniju Player.
2
Izvršavaće se Network Channel.
Published Content -- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
Local Channel
Reprodukujte raspored ili kanal koji je konfigurisan u proizvodu.
1
Izaberite Local Channel u meniju Player.
――Pojaviće se poruka No channels ako nijedan kanal nije registrovan u opciji Local Channel.
2
Izvršavaće se Local Channel.
Published Content
Reprodukujte šablon sačuvan na povezanom USB uređaju.
――Funkcija Published Content se pojavljuje samo kada je USB uređaj koji sadrži šablone povezan.
――Reprodukuje raspoređeni sadržaj.
49
Published Channel
Reprodukuje raspoređeni sadržaj koji je sačuvan na USB uređaju.
――Funkcija Published Channel se pojavljuje samo kada je povezan USB uređaj koji sadrži raspored.
――Raspoređuje reprodukciju sadržaja po kanalu, pa možete da reprodukujete raspoređeni materijal koji ste izabrali.
My Templates
Reprodukujte šablon u My Templates sačuvan u internoj memoriji proizvoda.
50
Dostupne funkcije na stranici Player
Stranica liste Player pruža sledeće funkcije.
•• Device
Izaberite Internal ili USB da biste pronašli željenu listu uređaja.
-- All / Internal / USB
•• Content
Izaberite tip sadržaja kao kriterijum za traženje željenog spiska sadržaja.
-- All / Video / Image / PDF / Flash / Office / My Templates
•• Sort by
Navodi kriterijum sortiranja sadržaja.
-- File name / Recently played
•• Options
Stavke menija na stranici Player
Ime opcije
Operacije
Play Selected
Bira i reprodukuje željeni sadržaj.
Send
Kopira sadržaj na drugi uređaj za skladištenje.
Delete
Briše željeni sadržaj.
Go to Multimedia
Reprodukujte sadržaj funkcijom za reprodukciju medija.
Settings
Konfiguriše detaljna svojstva sadržaja.
――Na sledećoj stranici potražite podatke o funkciji Settings.
51
Meni Settings na stranici Player
Aspect Ratio
Podesite opciju Aspect Ratio na Original ili Full.
Settings
•• Full / Original
――Ova funkcija je dostupna samo za Video, Image, PDF i Office datoteke.
Settings
Display Duration
Set whether to display content in the original aspect ratio or in full screen
size.
Postavlja trajanje svake stranice u projekciji slajdova.
――Ova funkcija je dostupna samo za Image, PDF, Flash i Office datoteke.
Aspect Ratio
Display Duration
Close
Transition Effect
Content Orientation
Landscape
Safely Remove USB Device
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
Transition Effect
Konfiguriše efekat prelaza između stranica ili scena u projekciji slajdova ili video datoteci.
•• None / Fade1 / Fade2 / Blind / Spiral / Checker / Linear / Stairs / Wipe / Random
――Ova funkcija je dostupna samo za Image datoteke.
Content Orientation
Promenite položaj sadržaja reprodukcije na režim Landscape ili Portrait.
•• Landscape / Portrait
――Ako je Content Orientation postavljen na prikaz Portrait, ne podržava VP8 video kodek.
――Opcija Source nije dostupna kada je opcija Content Orientation postavljena na Portrait.
Safely Remove USB Device
Bezbedno uklanja USB memoriju
Reset Settings
Vratite sve vrednosti u podrazumevano stanje proizvoda kad je kupljen u okviru Settings.
52
Kada je sadržaj pokrenut
Pritisnite dugme INFO na daljinskom upravljaču.
Prikazivanje detalja o sadržaju koju je pokrenut
Information
Type:
Network Channel
•• Type: Tip kanala koji se trenutno reprodukuje
――Primenljivo samo tokom Network Channel / Local Channel reprodukcije.
•• CH Number: Broj dodeljen kanalu koji se trenutno reprodukuje
――Primenljivo samo tokom Network Channel / Local Channel reprodukcije.
•• CH Name: Naziv kanala koji se trenutno reprodukuje
――Primenljivo samo tokom Network Channel / Local Channel reprodukcije.
CH Number:
No channels selected
•• Software Version: prikazuje verziju softvera uređaja
CH Name:
No channels selected
•• MAC ID: prikazuje originalni identifikacioni broj uređaja
Software Version:
B2B-EP-MIP-41301-1
MAC ID:
FF-FF-FF-FF-FF-FF
Tags:
None
•• Tags: Postavke oznake dodeljene uređaju sa servera
――Primenljivo samo tokom Network Channel / Local Channel reprodukcije.
Server:
Not connected
•• Server: prikazuje status veze (Connected, Disconnected ili Not connected) servera
USB:
Not connected
•• USB: prikazuje status veze USB uređaja
Storage for Network Channel:
Internal
Schedule download:
No Schedule to download
OK
•• Storage for Network Channel: Prikazuje informacije o uređaju na kojem je sačuvan trenutno aktivni mrežni kanal.
――Primenljivo samo tokom Network Channel / Local Channel reprodukcije.
•• Schedule download: prikazuje tok mrežnog rasporeda koji se preuzima sa servera
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
53
Promena postavki za sadržaj koji je pokrenut
Pritisnite dugme TOOLS na daljinskom upravljaču tokom reprodukcije sadržaja da biste konfigurisali postavke kao što su
Picture Mode i Sound Mode.
•• Playlist
Prikazuje spisak stavki sadržaja koji se trenutno reprodukuje.
•• Music
Postavlja muziku u pozadini za sadržaj koji se trenutno reprodukuje.
Playlist
Music
Picture Mode
Sound Mode
•• Picture Mode
Prilagođava postavke ekrana za sadržaj koji se trenutno reprodukuje
-- Shops & Malls / Offices & Schools / Terminals & Stations / Video Wall / Calibration
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
•• Sound Mode
Prilagođava postavke zvuka za sadržaj koji se trenutno reprodukuje
-- Standard / Music / Movie / Clear Voice / Amplify
54
Formati datoteka kompatibilni sa programom Player
•• Podržani sistemi datoteka su FAT32 i NTFS.
•• Nije moguće reprodukovati datoteku čija je vertikalna i horizontalna rezolucija veća od
maksimalne rezolucije.
Proverite vertikalnu i horizontalnu rezoluciju datoteke.
•• Proverite podržane tipove i verzije video i audio kodeka.
•• Proverite podržane verzije datoteka.
-- Podržana je verzija programa Flash do izdanja 10.1
-- Podržana je verzija programa PowerPoint do izdanja 97 – 2007
•• Prepoznaje se samo USB uređaj koji je poslednji povezan.
Datoteke predloška i LFD (.lfd) datoteke
Ograničenja
•• Proverite da li distribuirana fascikla (sadržaj / rasporedi) postoji u Internal / USB memoriji.
Ograničenja reprodukcije
•• Moguće je reprodukovati najviše dve video datoteke (Video).
•• Nije moguće reprodukovati više od jedne Flash datoteke.
•• Za Office datoteke (PPT i Word datoteke) PDF datoteke u svakom trenutku je podržan samo
jedan tip datoteke.
•• Nije moguće reprodukovati više video zapisa (Video) na jednom ekranu video zida istovremeno.
Višestruki okvir mrežnog rasporeda
Ograničenja reprodukcije
•• Moguće je reprodukovati najviše dve video datoteke (Video) odjednom.
•• U režimu uspravne reprodukcije samo jedna video datoteka može da se reprodukuje odjednom.
Ograničenja izlaza zvuka
•• Nije moguće koristiti više od jednog izlaza zvuka.
•• Prioritet reprodukcije: Flash datoteka > BGM na mreži > lokalna BGM > video datoteka u glavnom
okviru koje bira korisnik
•• Nije moguće reprodukovati više od jedne Flash datoteke.
•• Za Office datoteke (PPT i Word datoteke) PDF datoteke u svakom trenutku je podržan samo
jedan tip datoteke.
•• LFD (.lfd) datoteke nisu podržane.
Ograničenja izlaza zvuka
•• Nije moguće koristiti više od jednog izlaza zvuka.
•• Prioritet reprodukcije: Flash datoteka > BGM na mreži > lokalna BGM > video datoteka u glavnom
okviru koje bira korisnik
――BGM na mreži: postavke mogu da se konfigurišu u 1. koraku pri kreiranju rasporeda servera.
――Lokalna BGM: postavke BGM-a mogu da se konfigurišu pomoću alatki koje se prikazuju kad se
pritisne taster TOOLS tokom reprodukcije u programu Player.
――Glavni okvir koji bira korisnik: postavke glavnog okvira mogu da se konfigurišu u 2. koraku pri
kreiranju rasporeda servera.
55
Sadržaj
Oznaka tipa
datoteke
Kontejner
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.asf
ASF
*.wmv
MP4
*.mp4
3GP
*.mov
VRO
*.3gp
VOB
*.vro
PS
*.mpg
TS
Video kodek
DivX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x
Rezolucija
1920 x 1080
Broj slika u
sekundi
(fps)
6~30
Brzina
protoka
podataka
(Mb/s)
30
Audio kodek
AC3
LPCM
AAC
MPEG4 SP / ASP
HE-AAC
WMA
H.264 BP / MP / HP
DD+
MPEG(MP3)
DTS Core
Motion JPEG
G.711(ALaw,μ-Law)
*.mpeg
*.ts
Window Media Video v9
*.tp
*.trp
MPEG2
*.flv
*.vob
*.svi
MPEG1
*.m2ts
*.mts
VP6
640 x 480
4
*.divx
56
Video
•• Nije podržan 3D video.
•• Nije podržan sadržaj sa rezolucijom većom od
rezolucije navedene u tabeli iznad.
•• Video sadržaj koji ima veću brzinu protoka ili broj
slika u sekundi od vrednosti navedenih u tabeli
iznad može prouzrokovati isprekidani video
tokom reprodukcije.
•• Video sadržaj se neće reprodukovati ili se neće
ispravno reprodukovati ako postoji greška u
sadržaju ili kontejneru.
•• Neki USB uređaji/digitalni fotoaparati možda
neće biti kompatibilni sa plejerom.
Audio
•• Audio sadržaj koji ima veću brzinu protoka ili
broj slika u sekundi od vrednosti navedenih u
tabeli iznad može prouzrokovati isprekidani
zvuk tokom reprodukcije.
•• Video sadržaj se neće reprodukovati ili se neće
ispravno reprodukovati ako postoji greška u
sadržaju ili kontejneru.
Slika
•• Kompatibilni format datoteke slike: Jpeg
•• Podržana maksimalna rezolucija: 15.360 x 8.640
•• Podržani efekti slike: 9 efekata
(Fade1, Fade2, Blind, Spiral, Checker, Linear,
Stairs, Wipe, Random)
•• Neki USB uređaji/digitalni fotoaparati možda
neće biti kompatibilni sa plejerom.
•• Podržava WMA 10 Pro 5.1 kanal. Nije podržan
WMA zvuk bez gubitka kvaliteta.
•• QCELP, AMR NB/WB nisu podržani.
•• Podržava do H.264, Level 4.1
•• H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 i
AVCHD nisu podržani.
•• Za sve video kodeke osim MVC, VP8, VP6:
-- Ispod 1280 x 720: 60 okvira maks.
-- Iznad 1280 x 720: 30 okvira maks.
•• Nije podržan GMC 2 ili novija verzija.
•• Podržava samo BD MVC Spec.
•• Određeni kodeci (MVC, VP8 i MJPEG) neće biti
podržani u sledećim situacijama: uzastopno
reprodukovanje različitih tipova datoteka,
reprodukovanje LFD datoteka ili reprodukovanje
datoteka u uspravnom režimu.
57
Flash
Power Point
•• Kompatibilno sa programom Flash 10.1
•• Flash animacija
-- Kompatibilni format datoteke: SWF
•• Preporučeno rešenje: 960 x 540
-- Pažnja
Nije moguće garantovati performanse slične
onima koje Flash Player ima na operativnom
sistemu Windows
Tokom kreiranja sadržaja potrebna je
optimizacija
•• Flash video
-- Kompatibilni format datoteke: FLV
-- Video
Kodek: H.264 BP
Rezolucija: 1920 x 1080
-- Audio
Kodek: H.264 BP
-- Pažnja
Nije podržan F4V format datoteke
Nije podržan video ekrana.
•• Kompatibilni formati datoteke dokumenta
-- Oznaka tipa datoteke: ppt, pptx
-- Verzija: Office 97 ~ Office 2007
•• Funkcije nisu podržane
-- Efekat animacije
-- 3D oblici (koji će biti prikazani u 2D-u)
-- Zaglavlje i podnožje (neke podređene
stavke nisu podržane)
-- Word Art
-- Poravnaj
Može doći do greške u poravnavanju grupe
PDF
•• Kompatibilni formati datoteke dokumenta
-- Oznaka tipa datoteke: pdf
•• Funkcije nisu podržane
-- Sadržaj sa manje od 1 piksela nije podržan
zbog pogoršanja performansi.
-- Sadržaj sa maskiranom slikom i poređanim
slikama nije podržan.
-- Sadržaj sa rotiranim tekstom nije podržan.
-- 3D efekti senke nisu podržani.
-- Neki znakovi nisu podržani
(Specijalni znakovi su možda oštećeni)
-- Office 2007
SmartArt nije u potpunosti podržan.
Podržano je 97 od 115 podstavki.
------
Umetanje objekta
Znakovi sa pola širine
Razmak između slova
Grafikoni
Vertikalni tekst
neke podstavke nisu podržane
-- Beleške i propratni sadržaj slajdova
58
WORD
Datoteke predloška
•• Kompatibilni formati datoteke dokumenta
-- Oznaka tipa datoteke: .doc, .docx
-- Verzija: Office 97 ~ Office 2007
•• Kreiranje/uređivanje/reprodukcija dostupni su
samo u okviru Template.
LFD
•• Podržano u Network Channel i Local Channel
•• Kompatibilni formati datoteke dokumenta
-- Oznaka tipa datoteke: .lfd
•• Funkcije nisu podržane
-- Efekat pozadine stranice
-- Neki stilovi pasusa
-- Word Art
-- Poravnaj
Može doći do greške u poravnavanju grupe
-- 3D oblici (koji će biti prikazani u 2D-u)
-- Office 2007
SmartArt nije u potpunosti podržan.
Podržano je 97 od 115 podstavki.
-----
Grafikoni
Znakovi sa pola širine
Razmak između slova
Vertikalni tekst
neke podstavke nisu podržane
-- Beleške i propratni sadržaj slajdova
59
Formati datoteka kompatibilni sa programom Videowall
――Više informacija potražite u <uputstvu za korisnike za MagicInfo Server>.
Video
Slika
•• Nije podržan 3D video.
•• Kompatibilni format datoteke slike: Jpeg, bmp, png
•• Nije podržan sadržaj sa rezolucijom većom od rezolucije navedene u tabeli
iznad.
•• Podržana maksimalna rezolucija: 15.360 x 8.640
――Prikazivanje slike u većoj rezoluciji na ekranu može da potraje duže.
•• Video sadržaj koji ima veću brzinu protoka ili broj slika u sekundi od vrednosti
navedenih u tabeli iznad može prouzrokovati isprekidani video tokom
reprodukcije.
•• Video sadržaj se neće reprodukovati ili se neće ispravno reprodukovati ako
postoji greška u sadržaju ili kontejneru.
•• Neki USB uređaji/digitalni fotoaparati možda neće biti kompatibilni sa
plejerom.
•• Podržava do H.264, Level 4.1
•• H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 i AVCHD nisu podržani.
•• Za sve video kodeke osim MVC, VP8, VP6:
-- Ispod 1280 x 720: 60 okvira maks.
-- Iznad 1280 x 720: 30 okvira maks.
•• Nije podržan GMC 2 ili novija verzija.
•• Podržava samo BD MVC Spec.
•• Neki kodeci možda nisu podržani u režimu uspravne reprodukcije.
60
Ograničenja
•• Na jednom klijentu moguće je reprodukovati samo jednu video datoteku (Video).
――Datoteke sa različitim sadržajem mogu da se reprodukuju na ekranima video zida.
Nije moguće reprodukovati dve video datoteke (Video) na jednom ekranu video zida.
Dostupno
Dostupno
Nije dostupno
61
Schedule
Dostupne funkcije na stranici Schedule
Stranica Schedule pruža sledeće funkcije.
→ Schedule → ENTER E
HOME
Schedule
Type : Local
Device : Internal
Options
Schedule your content on a local channel or edit existing channels.
Playing Time
[CH1]Channel 1
[CH2]Channel 2
[CH3]Channel 3
00:00
00:30
Add content to create
a programme on the
channel.
01:30
02:00
02:30
03:00
04:00
04:30
05:00
05:30
•• Device
-- Prikazuje naziv povezanog uređaja za skladištenje.
――Ova opcija se aktivira samo ako je stavka Type postavljena na Local u meniju Device.
•• Options
01:00
03:30
•• Type
-- Local: Dodaje ili uređuje rasporede.
-- Network: Prikazuje mrežni raspored koji je konfigurisan na serveru.
+ Add Programme
Schedule your content on
CH 2.
Schedule your content on
CH 3.
Configure the display
duration to set how
long each item of
content will play for.
Set a start time and
a stop time for the
programme.
Stavke menija na stranici Schedule
Ime opcije
Operacije
06:00
Send
Šalje konfigurisane rasporede na drugi uređaj za skladištenje. Ovo je slično funkciji
kopiranja na računarima.
Delete
Briše rasporede.
Settings
Podrazumevani sadržaj se reprodukuje na kanalu koji ne sadrži informacije o programu.
62
Konfigurisanje rasporeda kanala
Reprodukujte multimedijalni sadržaj, kao što su video zapisi, fotografije i muzika, u željeno vreme.
1
Izaberite kanal koji želite da konfigurišete.
2
Izaberite video zapise, muziku i fotografije koje želite da unesete u raspored kanala.
3
Postavite vreme za reprodukciju rasporeda. (Start Time ~ Stop Time)
4
Promenite naziv rasporeda kanala, a zatim izaberite direktorijum za čuvanje.
5
Pritisnite dugme Save.
――Primenljivo je samo kada je opcija Type postavljena na Local.
Uređivanje rasporeda kanala
Promenite postavke konfigurisanog rasporeda kanala, kao što su sadržaj, trajanje i naziv rasporeda.
1
Izaberite kanal koji želite da uredite.
2
Izaberite video zapise, muziku ili fotografije koje želite da uredite u rasporedu kanala.
-- Brisanje sadržaja: Postavite kursor preko željenog sadržaja, a zatim pritisnite dugme E da biste ga izbrisali.
-- Pređite na desni kraj spiska sadržaja. Kliknite na dugme + da biste dodali sadržaj ili da biste promenili redosled reprodukcije stavki sadržaja.
3
Postavite vreme za reprodukciju rasporeda. (Start Time ~ Stop Time)
4
Promenite naziv rasporeda kanala, a zatim izaberite direktorijum za čuvanje.
5
Pritisnite dugme Save.
――Primenljivo je samo kada je opcija Type postavljena na Local.
63
Template
HOME
Dostupne funkcije na stranici Template
Kreirajte jedinstveni sadržaj korišćenjem šablona. Kreiranje sadržaja je jednostavno. Jednostavno zamenite
slike i tekst u šablonu.
→ Template → ENTER E
Template
Sortirajte spisak šablona na osnovu sledećih kriterijuma.
Market : All
Select a template to customise.
My Templates
Orientation : Landscape
1 / 64 item(s)
•• Market
•• Orientation
-- Landscape: Izaberite ovaj režim kada koristite proizvod u položenom položaju.
-- Portrait: Izaberite ovaj režim kada koristite proizvod u uspravnom položaju.
1
Izaberite šablon u ponuđenim uzorcima šablona.
Template
Select in the editable zone to add content or edit the existing text.
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
Preview
Cancel
Save
New town
interior design
Sustainble evolution unfolods tomorrw’s design
Background Screen
Background Music
Off
64
2
Organizujte predložak unosom tekstualnih datoteka, video datoteka, fotografija ili PDF datoteka po
Umetanje sadržaja poput video zapisa, fotografija i PDF datoteka
želji.
Template
Unos teksta
Select in the editable zone to add content or edit the existing text.
Edit
Aa
Template
Select in the editable zone to add content or edit the existing text.
[TR]Press the volume button on the
remote to change the font size.
Item(s) selected
Select item to
delete
picture1.jpg
Hide Element
Show
Default content duration
00:00:05
Preview
Cancel
New town
interior design
Edit Text
Font options
Background Music
Mute
Done
Cancel
Save
Sustainble evolution unfolods tomorrw’s design
Background Screen
Aspect Ratio
Konfigurisanje slike pozadine/muzike u pozadini
Off
Template
Edit Text
Izaberite Edit Text prozor da biste uneli tekst.
Select in the editable zone to add content or edit the existing text.
Background Screen
Device : All
Font options
Font Size: Određuje veličinu teksta za poruku.
..
bg_common_02.jpg
bg_common_04.jpg
bg_common_03.jpg
bg_common_05.jpg
bg_common_06.jpg
bg_common_10.jpg
bg_commo
bg_common_07.jpg
bg_common_11.jpg
bg_commo
Font Colour: Određuje boju teksta za poruku.
bg_common_01.jpg
Background colour: Određuje boju pozadine za poruku.
Done
Cancel
Background opacity: Određuje providnost pozadine za poruku.
Alignment: Izaberite režim poravnavanja poruke.
Scroll: Određuje smer/brzinu listanja za poruku.
Hide Element: Prikazuje ili skriva poruku.
――Izbor opcije Hide ne poništava postavke poruka.
Reset: Resetuje sve postavke u opciji Font options na podrazumevane postavke.
65
3
Preview
Konfigurišite Template Name i Storage.
Save
23:59:59
Duration
Template preview is running. It will stop after
20 seconds.
1
Pregledajte napravljeni šablon pomoću funkcije Preview.
2
Da biste sačuvali šablon, pritisnite dugme Save.
Internal
Storage
Save
New town
interior design
Sustainble evolution unfolods tomorrw’s design
Template01
Template Name
4
Cancel
Pritisnite dugme Save da biste završili kreiranje sadržaja.
66
Clone Product
HOME
→ Clone Product → ENTER E
Clone Product
Izvezite postavke proizvoda na USB uređaj ili učitajte postavke putem USB uređaja.
Ova opcija je korisna ako imate nekoliko proizvoda kojima dodeljujete iste postavke.
Kada USB ne sadrži duplikat datoteke
1
Povežite USB uređaj na USB port. Pokrenite funkciju Clone Product.
2
Pojaviće se poruka No cloning file found on the USB device. Copy system settings from this product to the USB
storage device?.
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
Kada USB sadrži duplikat datoteke
1
Povežite USB uređaj na USB port. Pokrenite funkciju Clone Product.
2
Pojaviće se poruka Cloning file found. Please select an option..
Pokrenite funkciju Clone from USB ili Clone to USB.
-- Clone from USB: Primenite postavke USB uređaja na proizvod.
-- Clone to USB: Kopirajte postavke proizvoda na USB uređaj.
――Nakon završetka konfigurisanja, proizvod se automatski ponovo pokreće.
67
ID Settings
HOME
→ ID Settings → ENTER E
ID Settings
Dodelite ID uređaju.
Pritisnite u/d da biste izabrali broj, a zatim pritisniteE.
Device ID
Unesite ID broj proizvoda povezanog putem ulaznog kabla za prijem ulaznog signala. (opseg: 0~224)
――Unesite željeni broj pomoću numeričke dugmadi na daljinskom upravljaču.
PC Connection Cable
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
Izaberite metod za povezivanje sa MDC-om kako biste dobili MDC signal.
•• RS232C cable
komunikacija sa MDC signalom putem RS232C stereo kabla.
•• RJ45(LAN) cable
komunikacija sa MDC signalom putem RJ45 kabla.
68
Screen Saver
HOME
→ Screen Saver → ENTER E
Omogućavanje ili onemogućavanje funkcije Screen Saver.
Omogućavanjem funkcije Screen Saver rotira se ekran svakih 30 minuta da bi se sprečilo zadržavanje slike.
•• Off / On
Screen Saver
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
Network Status
HOME
Proverite trenutni status mreže i interneta.
→ Network Status → ENTER E
Network Status
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
69
Video Wall
HOME
→ Video Wall → ENTER E
Video Wall
Prilagodite raspored više ekrana koji su povezani kako biste kreirali video zid.
Takođe, možete da prikažite deo cele slike ili da ponovite istu sliku na svakom od povezanih ekrana.
Da biste prikazali više slika, pogledajte odeljak „MDC pomoć“ ili MagicInfo korisnički vodič. Neki modeli ne podržavaju funkciju
„MagicInfo“.
Video Wall
Funkciju Video Wall možete da aktivirate ili deaktivirate.
Da biste organizovali video zid, izaberite opciju On.
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
•• Off / On
Horizontal x Vertical
Ova funkcija automatski deli ekran video zida na osnovu podešavanja matrice video zida.
Unesite matricu video zida.
Ekran video zida podeljen je na osnovu podešene matrice. Broj vertikalnih ili horizontalnih uređaja za prikaz može se podesiti u
rasponu od 1 do 15.
――Ekran video zida može se podeliti na najviše 225 ekrana.
――Opcija Horizontal x Vertical je omogućena samo kad je funkcija Video Wall podešena na opciju On.
Screen Position
Da biste preuredili podeljene ekrane, podesite broj za svaki proizvod u matrici tako što ćete koristiti funkciju Screen Position.
Izborom opcije Screen Position prikazaće se matrica video zida sa brojevima koji su dodeljeni proizvodima koji čine video zid.
Za preuređivanje proizvoda koristite dugmad za usmeravanje na daljinskom upravljaču da biste pomerili proizvod na drugi
željeni broj. Pritisnite dugme E.
――Najviše 255 ekrana može biti raspoređeno u stavci Screen Position.
――Opcija Screen Position je omogućena samo kad je funkcija Video Wall podešena na opciju On.
――Da biste koristili ovu funkciju, proverite da li je opcija Horizontal x Vertical podešena.
70
Format
Izaberite kako će se slike prikazivati na ekranu video zida.
•• Full: prikazuje slike na celom ekranu bez margina.
•• Natural: prikazuje slike u originalnoj razmeri bez povećanja ili smanjenja veličine.
――Opcija Format je omogućena samo kad je funkcija Video Wall podešena na opciju On.
71
On/Off Timer
HOME
→ On/Off Timer → ENTER E
――Morate da podesite Clock Set pre nego što budete mogli da koristite ovu funkciju.
On Timer
Podesite funkciju On Timer kako bi se proizvod automatski uključio na dan i u vreme koje odaberete.
Napajanje se uključuje sa određenom jačinom zvuka ili određenim ulaznim signalom.
On/Off Timer
On Timer: podešavanje uključivanja tajmera izborom neke od sedam opcija. Prvo podesite trenutno vreme.
(On Timer 1 ~ On Timer 7)
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
•• Setup: izbor stavke Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun ili Manual.
Ako izaberete opciju Manual, možete da odaberete dane kojima želite da funkcija On Timer uključi proizvod.
-- Oznaka potvrde ukazuje na dane koje ste izabrali.
•• Time: podešavanje sati i minuta. Koristite dugmad sa brojevima ili tastere sa strelicama nagore i nadole da biste uneli
brojeve. Koristite dugmad sa strelicama nalevo i nadesno da biste promenili polja za unos.
•• Volume: podešavanje željenog nivoa jačine zvuka. Koristite dugmad sa strelicama nalevo i nadesno da biste promenili
nivo jačine zvuka.
•• Source: podešavanje željenog ulaznog signala.
•• Content (kad je stavka Source podešena na opciju Internal/USB): Sa USB uređaja ili iz interne memorije uređaja izaberite
fasciklu u kojoj se nalazi sadržaj koji želite da reprodukujete kada se proizvod uključi. Sadržaj može da sadrži muziku,
fotografije ili video datoteke.
――Ova funkcija je dostupna samo kad je USB uređaj povezan.
――Ako na USB uređaju ne postoji muzička datoteka ili ako ne izaberete fasciklu u kojoj se nalazi muzička datoteka, funkcija
„Timer“ ne radi ispravno.
――Ako na USB-u postoji samo jedna datoteka sa fotografijom, Slide Show se neće reprodukovati.
――Ako je ime fascikle predugačko, fascikla ne može biti izabrana.
――Svakom USB-u koji koristite dodeljuje se zasebna fascikla. Ako koristite veći broj USB-ova istog tipa, uverite se da fascikle
dodeljene svakom USB-u imaju različita imena.
――Preporučuje se da pri korišćenju funkcije On Timer koristite USB memoriju i čitač za više tipova kartica.
――Funkcija On Timer možda neće raditi sa USB uređajima sa ugrađenom baterijom, MP3 plejerima ili PMP-ovima određenih
proizvođača zato što će proizvodu možda biti potrebno previše vremena za prepoznavanje ovih uređaja.
72
Off Timer
Podesite tajmer za isključenje (Off Timer) izborom neke od sedam opcija. (Off Timer 1 ~ Off Timer 7)
•• Setup: izbor stavke Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun ili Manual.
Ako izaberete opciju Manual, možete da odaberete dane kojima želite da funkcija Off Timer isključi proizvod.
-- Oznaka potvrde ukazuje na dane koje ste izabrali.
•• Time: podešavanje sati i minuta. Koristite dugmad sa brojevima ili tastere sa strelicama nagore i nadole da biste uneli
brojeve. Koristite dugmad sa strelicama nalevo i nadesno da biste promenili polja za unos.
Holiday Management
Tajmer će biti onemogućen u toku perioda koji je određen kao praznik.
•• Add Holiday: određivanje vremenskog perioda koji želite da dodate kao praznik.
Izaberite datum početka i završetka praznika koji želite da dodate koristeći dugmad u/d i kliknite na dugme Save.
Period će biti dodat u listu praznika.
-- Start: postavljanje datuma početka praznika.
-- End: postavljanje datuma završetka praznika.
――Delete: Izbrišite izabrane stavke sa spiska praznika.
――Edit: Izaberite praznik, a zatim promenite datum.
•• Set Applied Timer: podešavanje da se funkcije On Timer i Off Timer ne aktiviraju tokom državnih praznika.
-- Pritisnite dugme E da biste izabrali postavke funkcija On Timer i Off Timer koje ne želite da aktivirate.
-- Izabrane funkcije On Timer i Off Timer se neće aktivirati.
73
Ticker
HOME
→ Ticker → ENTER E
Unesite tekst dok su video ili slika prikazani i prikažite tekst na ekranu.
•• Off / On
•• Message: unos poruke za prikaz na ekranu.
•• Time: podešavanje stavki Start Time i End Time za prikaz u stavci Message.
•• Font options: Odredite font i boju za tekst poruke.
Ticker
•• Position: Izaberite orijentaciju da biste prikazali Message.
•• Scroll: Odredite Direction i Speed za listanje poruke.
•• Preview: Pregledajte konfigurisane postavke natpisa.
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
More settings
HOME
Pojaviće se meni za postavke slike.
→ More settings → ENTER E
More settings
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
74
URL Launcher
HOME
Za informacije o tome kako se koristi URL Launcher funkcija stupite u kontakt sa trgovcem kod kojeg ste kupili proizvod.
――Da biste koristili funkciju URL Launcher, podesite opciju Play via na URL Launcher u meniju System.
→ URL Launcher → ENTER E
Change URL
pm
12:00
URL Launcher
January 1 2014
Clone Product
ID Settings
Screen Saver
Network Status
Video Wall
On/Off Timer
Ticker
More settings
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
75
Poglavlje 06
Prilagođavanje ekrana
Konfigurišite postavke Picture (Backlight, Colour Tone itd.).
Raspored opcija u meniju Picture može da se razlikuje u zavisnosti od proizvoda.
Picture Mode
Izaberite režim slike (Picture Mode) prikladan za okruženje u kojem će se proizvod koristiti.
•• Shops & Malls
Prikladno za tržne centre.
MENU m → Picture → Picture Mode → ENTER E
-- Izaberite Videos/Images ili Text u zavisnosti od režima slike.
•• Offices & Schools
Prikladno za kancelarije i škole.
Picture
-- Izaberite Videos/Images ili Text u zavisnosti od režima slike.
Picture Mode
Shops & Malls
· Backlight
100
· Contrast
70
· Brightness
45
· Sharpness
80
· Colour
50
· Tint (G/R)
G50
R50
•• Terminals & Stations
Prikladno za autobuske i železničke stanice.
-- Izaberite Videos/Images ili Text u zavisnosti od režima slike.
•• Video Wall
Prikladno za mesta na kojim se koristi video zid.
-- Izaberite Videos/Images ili Text u zavisnosti od režima slike.
•• Calibration
u ovom režimu se primenjuju postavke svetline, boje, game i jednoličnosti koje su prilagođene pomoću programa za
kalibraciju boja Advanced Color Management.
-- Da biste ispravno primenili režim Calibration, uverite se da ste postavke kvaliteta slike kao što su svetlina, boja, gama
i jednoličnost konfigurisali pomoću programa za kalibraciju boja Advanced Color Management.
-- Da biste preuzeli program Advanced Color Management, posetite lokaciju www.samsung.com/displaysolutions.
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
76
Backlight / Contrast / Brightness /
Sharpness / Colour / Tint (G/R)
MENU m → Picture → ENTER E
Picture
Picture Mode
Shops & Malls, Offices & Schools,
Terminals & Stations, Video Wall
Picture Mode postavke
Shops & Malls
· Backlight
100
· Contrast
70
· Brightness
45
· Sharpness
80
· Colour
50
G50
Prilagodljive opcije
Videos/Images
Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness /
Colour / Tint (G/R)
Text
Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness
Calibration
Picture Mode
· Tint (G/R)
Proizvod ima nekoliko opcija za podešavanje kvaliteta slike.
Backlight
――Kad promenite stavku Backlight, Contrast, Brightness, Sharpness, Colour ili Tint (G/R), OSD će biti podešen u skladu sa
tom promenom.
――Postavke možete prilagoditi ili sačuvati za svaki spoljni uređaj koji je povezan sa ulazom na proizvodu.
――Smanjivanje svetline slike smanjuje potrošnju energije.
R50
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
77
Colour Temperature
Podesite temperaturu boje (crvena / zelena / plava). (opseg: 2800K-16000K)
――Omogućeno je kada je Colour Tone podešeno na Off.
MENU m → Picture → Colour Temperature → ENTER E
――Ako je stavka Picture Mode podešena na opciju Calibration, režim Colour Temperature je onemogućen.
Picture
Colour Temperature
10000K
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
78
White Balance
2 Point
Podesite temperaturu boje radi postizanja veće prirodnosti slike.
MENU m → Picture → White Balance → ENTER E
•• R-Offset / G-Offset / B-Offset: podešavanje zatamnjenosti svake boje (crvena, zelena, plava).
•• R-Gain / G-Gain / B-Gain: podešavanje svetline svake boje (crvena, zelena, plava).
Picture
White Balance
•• Reset: Prikladno za mesta na kojim se koristi video zid.
10 Point
Kontroliše balans bele boje u intervalu od 10 tačaka podešavanjem svetline crvene, zelene i plave.
•• Off / On
Level: izbor intervala za podešavanje.
Red: podešavanje nivoa crvene boje.
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
Green: podešavanje nivoa zelene boje.
Blue: podešavanje nivoa plave boje.
Reset: Prikladno za mesta na kojim se koristi video zid.
――Neki spoljni uređaji možda ne podržavaju ovu funkciju.
――Omogućeno je kada je opcija Picture Mode postavljena na Offices & Schools (Videos/Images).
79
Gamma
Podesite intenzitet primarne boje.
――Ako je stavka Picture Mode podešena na opciju Calibration, režim Gamma je onemogućen.
MENU m → Picture → Gamma → ENTER E
Picture
Gamma
0
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
Calibrated value
Izaberite da li će se primeniti postavke svetline, boje, game i jednoličnosti koje su prilagođene pomoću programa za kalibraciju
boja Advanced Color Management na režim rada za reprodukciju informacija i reklama.
MENU m → Picture → Calibrated value → ENTER E
•• Don't apply / Apply
――Da biste preuzeli program Advanced Color Management, posetite lokaciju www.samsung.com/displaysolutions.
――Ako je stavka Picture Mode podešena na opciju Calibration, režim Calibrated value je onemogućen.
Picture
Calibrated value
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
80
Advanced Settings
Picture Mode
MENU m → Picture → Advanced Settings → ENTER E
Advanced Settings
Dynamic Contrast
Terminals & Stations
Darkest
Flesh Tone
0
Colour Space
Motion Lighting
Prilagodljive opcije
Videos/Images
Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone /
RGB Only Mode / Colour Space
Text
Dynamic Contrast / Black Tone
Videos/Images
Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone /
RGB Only Mode / Colour Space / Motion Lighting
Text
Dynamic Contrast / Black Tone
High
Black Tone
RGB Only Mode
Shops & Malls, Offices & Schools,
Video Wall
Picture Mode postavke
――Ako je stavka Picture Mode podešena na opciju Calibration, režim Advanced Settings je onemogućen.
Off
Native
On
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
81
Dynamic Contrast
Advanced Settings
Dynamic Contrast
High
Black Tone
Darkest
Flesh Tone
0
RGB Only Mode
Colour Space
Motion Lighting
Off
Native
On
Podesite kontrast ekrana.
•• Off / Low / Medium / High
Black Tone
Izaberite nivo crne boje da biste podesili dubinu ekrana.
•• Off / Dark / Darker / Darkest
Flesh Tone
Naglasite ružičasti Flesh Tone.
RGB Only Mode
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
Prikazuje Red, Green i Blue boju radi finih podešavanja nijanse i zasićenja.
•• Off / Red / Green / Blue
Colour Space
Podešava opseg i raznovrsnost boje (prostor boje) dostupne za kreiranje slika.
•• Auto / Native / Custom
――Da biste podesili stavke Colour, Red, Green, Blue i Reset, podesite stavku Colour Space na opciju Custom.
Motion Lighting
Smanjuje potrošnju energije smanjenjem svetline ekrana kada je slika na ekranu u pokretu.
•• Off / On
82
Picture Options
Picture Mode
MENU m → Picture → Picture Options → ENTER E
Shops & Malls, Offices & Schools,
Terminals & Stations, Video Wall
Picture Options
Colour Tone
Off
Digital Clean View
Off
MPEG Noise Filter
Off
HDMI Black Level
Normal
Film Mode
Off
Dynamic Backlight
Off
Calibration
Picture Mode postavke
Prilagodljive opcije
Videos/Images
Colour Tone / Digital Clean View / MPEG Noise
Filter / Film Mode / HDMI Black Level / Dynamic
Backlight
Text
Colour Tone / HDMI Black Level / Dynamic
Backlight
HDMI Black Level / Dynamic Backlight
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
83
Colour Tone
Picture Options
Ako je opcija Picture Mode postavljena na Text
Colour Tone
Off
Digital Clean View
Off
Ako je opcija Picture Mode postavljena na Videos/Images
MPEG Noise Filter
Off
•• Off / Cool / Standard / Warm1 / Warm2
――Ako je stavka Picture Mode podešena na opciju Calibration, režim Colour Tone je onemogućen.
HDMI Black Level
Normal
Film Mode
Off
Dynamic Backlight
Off
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
•• Off / Cool / Standard / Warm
――Postavke možete prilagoditi ili sačuvati za svaki spoljni uređaj koji je povezan sa ulazom na proizvodu.
Digital Clean View
Ako je signal emitovanja koji dobijate od proizvoda slab, možete aktivirati funkciju Digital Clean View da biste smanjili smetnje
i višestruke slike koje se mogu pojaviti na ekranu.
•• Off / Low / Medium / High / Auto
――Primljena jačina signala je najjača kada je traka zelena.
――Kada je signal slab, isprobajte sve opcije dok proizvod ne prikaže najbolju sliku.
MPEG Noise Filter
Smanjuje MPEG smetnje radi pružanja poboljšanog kvaliteta slike.
•• Off / Low / Medium / High / Auto
84
HDMI Black Level
Picture Options
Colour Tone
Off
Digital Clean View
Off
MPEG Noise Filter
Off
HDMI Black Level
Normal
Izbor nivoa crne boje na ekranu radi podešavanja dubine ekrana.
•• Low / Normal
――Dostupno samo u režimima HDMI (AV podešavanje vremena : 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p).
Film Mode
Ovaj režim je prikladan za prikazivanje filmova.
Film Mode
Off
Podešava proizvod na automatsko prepoznavanje i obradu signala filma iz svih izvora i podešavanje slike na najbolji kvalitet.
Dynamic Backlight
Off
•• Off / Auto1 / Auto2
――Ovo je dostupno u režimima HDMI (1080i).
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
Dynamic Backlight
Automatski prilagodite pozadinsko osvetljenje da biste obezbedili najbolji mogući kontrast ekrana pod trenutnim uslovima.
•• Off / On
85
Picture Size
odaberite veličinu i odnos širina/visina slike prikazane na ekranu.
Picture Size
MENU m → Picture → Picture Size → ENTER E
――Različite opcije prilagođavanja ekrana će se prikazati u zavisnosti od trenutnog izvora signala.
•• 16:9: postavlja sliku u široki režim prikaza 16:9.
Picture Size
Picture Size
•• Zoom1: koristi se za umereno uveličanje. Iseca vrh i strane.
16:9
· Position
•• Zoom2: koristi se za jače uveličanje.
•• Smart View 1: smanjuje veličinu slike 16:9 za 50%.
•• Smart View 2: smanjuje veličinu slike 16:9 za 25%.
•• Wide Fit: povećava odnos širina/visina slike u cilju uklapanja na ceo ekran.
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
•• 4:3: postavlja sliku u osnovni režim prikaza (4:3).
――Nemojte postavljati proizvod u format 4:3 na duže vreme.
Ivice prikazane sa leve i desne strane ili na vrhu i dnu ekrana mogu izazvati zadržavanje slike (pregorevanje ekrana) koje
nije obuhvaćeno garancijom.
•• Screen Fit: prikazuje celu sliku bez isecanja kad su signali HDMI (720p / 1080i / 1080p) uneseni.
•• Custom: menja rezoluciju u skladu sa željenim opcijama korisnika.
•• Original ratio: ako je ulazni signal HDMI (veza s računarom) video zapis će biti prikazan u originalnom odnosu širina/
visina.
――Dostupni priključci mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela.
86
Position
Podesite poziciju slike. Funkcija Position je dostupna samo ako je stavka Picture Size podešena na opciju Zoom1, Zoom2,
Wide Fit, Screen Fit ili Custom.
――Da biste koristili funkciju Position nakon izbora opcije Zoom1, Zoom2, Wide Fit, Screen Fit ili Custom, pratite ove korake.
Picture Size
Picture Size
Custom
· Position
1
Pritisnite dugme d da biste izabrali funkciju Position. Pritisnite dugme E.
2
Pritisnite dugme u ili d da biste premestili sliku nagore ili nadole.
3
Pritisnite dugme E.
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
Zoom/Position
Podešava zumiranje i položaj slike. Ova opcija je dostupna kada je ulazni signal postavljen na HDMI (1080i/1080p). Opcija
Picture Size mora biti postavljena na Custom da bi bila dostupna.
Picture Size
Picture Size
Custom
· Zoom/Position
1
Pritisnite dugme d da biste izabrali funkciju Zoom/Position. Pritisnite dugme E.
2
Izaberite funkciju Zoom ili Position. Pritisnite dugme E.
3
Pritisnite dugme u/d/l/r da biste pomerili sliku.
4
Pritisnite dugme E.
――Ako želite da vratite sliku na prvobitnu poziciju, izaberite stavku Reset na ekranu Zoom/Position.
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
Slika će biti vraćena na podrazumevanu poziciju.
87
Picture Off
Biranje opcije Picture Off isključuje ekran. Jačina zvuka nije onemogućena.
Da biste uključili ekran, pritisnite bilo koje dugme osim dugmeta za jačinu zvuka.
MENU m → Picture → Picture Off → ENTER E
Picture
Picture Off
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
Reset Picture
Vraća trenutni režim slike na podrazumevane postavke.
MENU m → Picture → Reset Picture → ENTER E
Picture
Reset Picture
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
88
Poglavlje 07
OnScreen Display
Display Orientation
Onscreen Menu Orientation
Konfigurišite ekran menija.
MENU m → OnScreen Display → Display Orientation → ENTER E
•• Landscape: prikazuje meni u položenom režimu (podrazumevano).
•• Portrait: prikazuje meni u uspravnom režimu na desnoj strani ekrana proizvoda.
OnScreen Display
Source Content Orientation
Display Orientation
Rotirajte položaj ekrana proizvoda.
Screen Protection
•• Landscape: prikazuje ekran u položenom režimu (podrazumevano).
•• Portrait: prikazuje ekran u uspravnom režimu.
Message Display
Menu Transparency
Menu Language
Medium
English
Reset OnScreen Display
Aspect Ratio
Podesite rotirani ekran preko celog ekrana ili u originalnim dimenzijama.
•• Full Screen: prikaz rotiranog ekrana preko celog ekrana.
•• Original: prikaz rotiranog ekrana u originalnim razmerama slike.
――Dostupno samo kad je režim Source Content Orientation podešen na opciju Portrait.
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
89
Screen Protection
Auto Protection Time
MENU m → OnScreen Display → Screen Protection → ENTER E
Screen Protection
Auto Protection Time
Ako ekran tokom određenog vremenskog perioda koji definišete prikazuje nepokretnu sliku, proizvod aktivira čuvar ekrana
kako bi sprečio obrazovanje pregorelih delova u dvostrukim slikama na ekranu.
•• Off / 2 hours / 4 hours / 8 hours / 10 hours
Screen Burn Protection
Off
Screen Burn Protection
Kako bi se smanjila mogućnost pregorevanja ekrana, ova jedinica opremljena je Screen Burn Protection tehnologijom za
sprečavanje pregorevanja ekrana.
Stavka Screen Burn Protection malo premešta sliku na ekranu.
Postavka Screen Burn Protection Time vam dozvoljava da programirate vreme između premeštanja slike u minutima.
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
Pixel Shift
Umanjite zadržavanje slike pomoću finog premeštanja piksela horizontalno i vertikalno.
•• Pixel Shift (Off / On)
――Stavke Horizontal, Vertical i Time su omogućene samo kad je funkcija Pixel Shift podešena na opciju On.
•• Horizontal: podešava za koliko se piksela ekran premešta horizontalno.
•• Vertical: podešava za koliko se piksela ekran premešta vertikalno.
•• Time: podešavanje vremenskog intervala izvršavanja horizontalnog ili vertikalnog pomeranja.
Dostupne postavke Pixel Shift i optimalne postavke.
Dostupne postavke
Optimalne postavke
Horizontal (u pikselima)
0~4
4
Vertical (u pikselima)
0~4
4
Time (u minutima)
1 min ~ 4 min
4 min
――Vrednost funkcije Pixel Shift može se razlikovati u zavisnosti od veličine (u inčima) i režima proizvoda.
――Duže prikazivanje nepomične slike ili sadržaja u rezoluciji 4:3 može da prouzrokuje zadržavanje slike. To nije neispravnost na
proizvodu.
――Ako je stavka Picture Size podešena na opciju Screen Fit, režim Pixel Shift je onemogućen.
90
Timer
Screen Burn Protection
Tajmer možete da podesite za funkciju Screen Burn Protection.
Pixel Shift
Funkcija Screen Burn Protection se automatski zaustavlja nakon određenog vremenskog perioda.
Timer
Timer
Immediate display
Off
Side Grey
Off
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
Off
Repeat: prikazuje obrazac za sprečavanje zadržavanja slike podešen u stavci Mode na određene vremenske intervale(period).
Interval: prikazuje obrazac za sprečavanje zadržavanja slike Mode za određeni vremenski period (od stavke Start Time do
stavke End Time).
――Stavke Mode, Period, Time, Start Time i End Time su omogućene samo kad je funkcija Timer podešena na opciju Repeat
ili Interval.
•• Mode: izbor obrasca za zaštitu ekrana koji treba prikazati.
-- Pixel: pikseli na ekranu neprestano smenjuju crnu boju.
-- Rolling bar: vertikalna traka se pomera sleva nadesno.
-- Fading screen: ceo ekran postaje svetliji pa tamniji.
――Obrasci Rolling bar i Fading screen se pojavljuju samo jednom, nezavisno od navedenog vremenskog perioda
ponavljanja.
•• Period: navođenje vremenskog intervala radi aktiviranja funkcije Screen Burn Protection.
――Opcija je omogućena kad je funkcija Repeat izabrana za stavku Timer.
•• Time: navođenje perioda tokom koga se funkcija Screen Burn Protection održava uključenom.
――Omogućeno kada je opcija Timer podešena na Repeat i kada je opcija Mode podešena na Pixel.
•• Start Time: podešavanje vremena početka aktiviranja funkcije zaštite ekrana.
――Opcija je omogućena kad je funkcija Interval izabrana za stavku Timer.
•• End Time: podešavanje vremena deaktiviranja funkcije zaštite ekrana.
――Opcija je omogućena kad je funkcija Interval izabrana za stavku Timer.
91
Immediate display
Screen Burn Protection
Izaberite čuvara ekrana kojeg želite odmah da prikažete.
Pixel Shift
•• Off / Pixel / Rolling bar / Fading screen
Timer
Side Grey
Immediate display
Off
Side Grey
Off
Kad je ekran postavljen na odnos širina/visina 4:3, prilagodite svetlinu belih margina sa strane da biste zaštitili ekran.
•• Off / Light / Dark
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
Message Display
Source Info
Izaberite da li će se prikazati OSD izvor kada se ulazni signal promeni.
MENU m → OnScreen Display → Message Display → ENTER E
•• Off / On
No Signal Message
Message Display
Source Info
On
No Signal Message
On
MDC Message
On
Izaberite da li će se prikazati ekran s obaveštenjem da nema signala kada signal nije pronađen.
•• Off / On
MDC Message
Izaberite da li će se prikazati MDC ekran kada MDC kontroliše proizvod.
•• Off / On
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
92
Menu Transparency
Prilagodite prozirnost okvira menija.
•• High / Medium / Low
MENU m → OnScreen Display → Menu Transparency → ENTER E
OnScreen Display
Menu Transparency
Medium
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
Menu Language
Podesite jezik menija.
――Promena postavke za jezik biće primenjena na prikaz menija na ekranu. Ova postavka neće biti primenjena na druge funkcije
na računaru.
MENU m → OnScreen Display → Menu Language → ENTER E
OnScreen Display
Menu Language
English
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
93
Reset OnScreen Display
Ova opcija vraća trenutne postavke kod OnScreen Display na podrazumevane fabričke postavke.
MENU m → OnScreen Display → Reset OnScreen Display → ENTER E
OnScreen Display
Reset OnScreen Display
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
94
Poglavlje 08
Prilagođavanje zvuka
Konfigurišite postavke zvuka (Sound) za proizvod.
Sound Mode
Režim zvuka možete izabrati tako da odgovara vašim ličnim željenim opcijama.
•• Standard: bira normalan režim zvuka.
•• Music: naglašava muziku u odnosu na glasove.
MENU m → Sound → Sound Mode → ENTER E
•• Movie: obezbeđuje najbolji zvuk za filmove.
•• Clear Voice: naglašava glasove u odnosu na druge zvukove.
Sound
Sound Mode
•• Amplify: povećava intenzitet zvuka visoke frekvencije da bi se osobama sa oštećenim sluhom omogućilo da bolje čuju.
Standard
Sound Effect
Auto Volume
Reset Sound
Off
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
95
Sound Effect
Konfigurišite željeni zvučni efekat za zvuk izlaza.
――Dostupno samo kad je režim Sound Mode podešen na opciju Standard.
MENU m → Sound → Sound Effect → ENTER E
Dialog Clarity
Ova funkcija vam omogućava da povećate intenzitet glasa u odnosu na muziku u pozadini ili u odnosu na zvučne efekte, tako
da se taj dijalog može jasnije čuti.
Sound Effect
Dialog Clarity
Off
•• Off / On
Equaliser
Equaliser
Koristite funkciju Equaliser da biste prilagodili postavku zvuka za svaki zvučnik.
•• 100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (Podešavanja propusnog opsega): Podešava nivo frekvencija određenog
propusnog opsega.
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
•• Reset: vraća ekvilajzer na podrazumevane postavke.
Auto Volume
Jačina zvuka može da varira u zavisnosti od kanala.
Automatski izjednačite nivo jačine zvuka pri prebacivanju na drugi kanal.
•• Off / Normal / Night
MENU m → Sound → Auto Volume → ENTER E
Opcija Normal izjednačava nivo jačine zvuka na svakom kanalu, tako da prilikom promene kanala nivo jačine zvuka ostaje isti.
Opcija Night izjednačava i smanjuje nivo jačine zvuka na svakom kanalu tako da je svaki kanal tiši. Opcija Night je korisna
noću, kada želite da jačina zvuka bude smanjena.
――Da biste koristili kontrolu jačine zvuka povezanog izvornog uređaja, podesite funkciju Auto Volume na opciju Off. Promena
Sound
Auto Volume
Off
kontrole jačine zvuka povezanog izvornog uređaja možda neće biti primenjena ako je funkcija Auto Volume podešena na
opciju Normal ili Night.
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
96
Reset Sound
Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela. Vratite sve postavke zvuka na podrazumevane fabričke postavke.
MENU m → Sound → Reset Sound → ENTER E
Sound
Reset Sound
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
97
Poglavlje 09
Network
Network Status
Network Settings
MENU m → Network → Network Status → ENTER E
MENU m → Network → Network Settings → ENTER E
Možete proveriti trenutni status mreže i Interneta.
Podesite mrežne postavke da biste koristili različite funkcije pametnog čvorišta (smart hub), kao što je
pretraživanje po internetu, deljenje sadržaja u kućnoj mreži i ažuriranje funkcija.
Network Status
Your wireless network and Internet connection are setup and ready to use.
Network Settings
Select your network type.
Network type
Wireless
Wireless network
You are connected to the Internet. If you have any problems using online services, please
contact your Internet service provider.
Disconnect
IP Settings
Retry
You can connect your
Device to the internet.
Please select which wireless
network to use.
Close
Refresh
WPS(PBC)
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
Network type
•• Wireless / Wired
98
Postavke mreže (žične)
•• U zavisnosti od konfiguracije mreže, možda ćete moći da priključite proizvod na LAN tako što ćete
povezati LAN port na poleđini proizvoda direktno sa zidnom utičnicom mreže pomoću LAN kabla.
Pogledajte dijagram ispod. Imajte u vidu da je zidna utičnica povezana sa modemom ili ruterom na
drugom mestu u kući.
Povezivanje sa ožičenom mrežom
Svoj proizvod na tri načina možete priključiti na LAN pomoću kabla.
•• Proizvod možete priključiti na LAN tako što ćete LAN port na poleđini proizvoda povezati sa
spoljnim modemom pomoću LAN kabla.
Pogledajte dijagram ispod.
LAN
Zidna uti nica za modem
RJ45
LAN
Spoljni modem
(ADSL/VDSL)
Zidna utičnica za modem
Kabl za modem
RJ45
Ako imate dinamičku mrežu, treba da koristite ADSL modem ili ruter koji podržava Dynamic Host
Configuration Protocol (DHCP). Modemi i ruteri koji podržavaju DHCP automatski obezbeđuju IP adresu,
podmrežnu masku, mrežni prolaz i DNS vrednosti koje su vašem proizvodu potrebne za pristup Internetu
tako da ne morate ručno da ih unosite. Većina kućnih mreža su dinamičke mreže.
LAN kabl
•• Proizvod možete priključiti na LAN tako što ćete povezati LAN port na poleđini proizvoda i IP Sharer
koji je povezan sa spoljnim modemom. Za povezivanje koristite LAN kabl. Pogledajte dijagram
ispod.
LAN
Zidna utičnica za modem
Spoljni modem
(ADSL/VDSL)
Kabl za modem
LAN kabl
Ruter
(sa DHCP serverom)
LAN kabl
RJ45
Neke mreže zahtevaju statičnu IP adresu. Ako vaša mreža zahteva statičnu IP adresu, morate ručno
uneti IP adresu, podmrežnu masku, mrežni prolaz i DNS vrednosti na ekranu za podešavanje kablovske
proizvoda pri podešavanju mrežne veze. Da biste dobili IP adresu, podmrežnu masku, mrežni prolaz i
DNS vrednosti, obratite se svom dobavljaču Internet usluga (ISP).
Ako imate Windows računar, ove vrednosti možete dobiti i putem računara.
――Možete koristiti ADSL modeme koji podržavaju DHCP ako vaša mreža zahteva statičnu IP adresu.
――ADSL modemi koji podržavaju DHCP takođe vam omogućavaju da koristite statične IP adrese.
LAN kabl
99
Podesite mrežnu vezu kako biste koristili Internet usluge poput obavljanja nadogradnje softvera.
2
Iz iskačućeg menija koji se pojavljuje izaberite stavku „Status“.
Automatsko Network Settings (žično)
3
U dijalogu koji se pojavi izaberite karticu Support.
4
Na kartici Support kliknite na dugme Details. Prikazuju se vrednosti mrežne veze.
Povežite se sa mrežom pomoću LAN kabla.
Prvo se uverite da je LAN kabl povezan.
Automatsko podešavanje
Ručno podešavanje
1
Podesite Network type na Wired na stranici Network Settings.
1
Podesite Network type na Wired na stranici Network Settings.
2
Pritisnite dugme Connect da biste aktivirali Network Settings.
2
Pritisnite dugme Connect da biste aktivirali Network Settings.
-- Dugme Connect je aktivno samo kada je LAN kabl pravilno priključen.
3
Pojavljuje se ekran za test mreže i proverava mrežnu vezu.
-- Dugme Connect je aktivno samo kada je LAN kabl pravilno priključen.
3
se zaustavlja.
Kad je veza potvrđena, pojaviće se poruka „Wired network and Internet connection completed.“.
――Ako proces povezivanja ne uspe, proverite vezu sa LAN portom.
――Ako automatski proces ne može da pronađe vrednosti mrežne veze ili ako želite ručno da podesite
vezu, pređite na sledeći odeljak, Ručno podešavanje
4
Izaberite stavku IP Settings na ekranu mrežne veze. Pojavljuje se ekran IP Settings.
5
Izaberite polje na vrhu, pritisnite dugme E, a zatim podesite stavku IP Settings na opciju Enter
manually. Ponovite proces unosa za svako polje u okviru stavke IP Address.
Ručno Network Settings (žično)
――Podešavanje stavke IP Settings na opciju Enter manually automatski menja postavku DNS
Kancelarije mogu da koriste statičke IP adrese.
Ako je to slučaj, tražite administratoru mreže IP adresu, podmrežnu masku, mrežni prolaz i adresu DNS
servera. Ručno unesite te vrednosti.
Setting na opciju Enter manually.
6
1
Kad završite, kliknite na dugme OK na dnu stranice, a zatim pritisnite dugme E. Pojavljuje se
ekran za test mreže i pokreće se proces provere.
Preuzimanje vrednosti mrežne veze
Da biste prikazali vrednosti mrežne veze na većini Windows računara, sledite ove korake.
Pojavljuje se ekran za test mreže i pokreće se proces provere. Pritisnite dugme Stop. Proces provere
7
Kad je veza potvrđena, pojaviće se poruka „Wired network and Internet connection completed.“.
Kliknite desnim tasterom miša na ikonu mreže u donjem desnom uglu ekrana.
100
Postavke mreže (bežične)
Povezivanje sa bežičnom mrežom
Bežični ruter
(sa DHCP serverom)
Zidna LAN utičnica
Automatsko podešavanje mreže (bežične)
Većina bežičnih mreža ima opcionalni bezbednosni sistem koji zahteva da uređaji koji pristupaju mreži
emituju šifrovani bezbednosni kôd koji se naziva pristupni kôd ili Security Key. Bezbednosni ključ
Security Key zasnovan je na frazi za pristup, obično reči ili nizu slova i brojeva određene dužine za koje
vam je bilo zatraženo da ih unesete pri podešavanju bezbednosti za bežičnu mrežu. Ako koristite ovaj
metod podešavanja mrežne veze i imate bezbednosni ključ Security Key za bežičnu mrežu, moraćete
da unesete frazu za pristup tokom procesa automatskog ili ručnog podešavanja.
Automatsko podešavanje
LAN kabl
Samsung preporučuje korišćenje standarda IEEE 802.11n. Kada reprodukujete video preko mrežne veze,
on se možda neće nesmetano reprodukovati.
――Izaberite kanal za bežični IP sharer koji se trenutno ne koristi. Ako neki drugi obližnji uređaj trenutno
koristi kanal podešen za bežični IP sharer, to će dovesti do smetnji i neuspeha u komunikaciji.
1
Podesite Network type na Wireless na stranici Network Settings.
2
Funkcija Network traži dostupne bežične mreže. Kada završi sa tim, prikazuje listu dostupnih
mreža.
3
――Ukoliko se željeni bežični ruter ne pojavi, izaberite Refresh da biste ponovo pretražili.
――Vaš proizvod podržava samo sledeće bezbednosne protokole bežične mreže.
――Ako ne može da nađe ruter nakon ponovnog pokušaja, pritisnite dugme Stop.
Ako izaberete režim Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n, a tip šifrovanja je podešen na WEP,
TKIP ili TKIP AES (WPS2Mixed) na AP ili bežičnom ruteru, Samsung proizvodi neće podržavati vezu u
skladu sa novim specifikacijama Wi-Fi certifikacije.
――Ako vaš ruter za bežičnu mrežu podržava WPS (Wi-Fi zaštićeno podešavanje), sa mrežom se možete
povezati putem PBC-a (konfiguracija pritiskom na dugme) ili PIN-a (lični identifikacioni broj). WPS će
automatski konfigurisati SSID i WPA ključ u oba režima.
――Načini povezivanja: Vezu sa bežičnom mrežom možete podesiti na tri načina.
Automatsko podešavanje (korišćenje funkcije „Automatska pretraga mreže“), ručno podešavanje,
WPS(PBC)
Na listi mreža pritisnite dugme ▲ ili ▼ da biste izabrali mrežu, a zatim dvaput pritisnite dugme E.
Pojaviće se dugme Add Network.
Izaberite Add Network da biste dodali bežični ruter sa kojim želite da se povežete.
4
Ako se ekran Enter password. pojavi, pređite na korak 5. Ako izaberete bežični ruter koji nema
bezbednost, pređite na korak 7.
5
Ako ruter ima bezbednosnu zaštitu, unesite Enter password. (sigurnosni ključ ili PIN).
101
6
Kad završite, koristite dugme sa strelicom nadesno kako biste premestili kursor do stavke Done, a
Ručno podešavanje
zatim pritisnite dugme E. Pojavljuje se ekran za mrežnu vezu i pokreće se proces provere.
1
Podesite Network type na Wireless na stranici Network Settings.
2
Funkcija Network traži dostupne bežične mreže. Kada završi sa tim, prikazuje listu dostupnih
――Veza sa ruterom je uspostavljena, ali nije moguće pristupiti internetu.
7
Kad je veza potvrđena, pojaviće se poruka „Your wireless network and Internet connection are
mreža.
setup and ready to use.“.
3
Ručno podešavanje mreže (bežične)
――Ukoliko se željeni bežični ruter ne pojavi, izaberite Refresh da biste ponovo pretražili.
――Ako ne može da nađe ruter nakon ponovnog pokušaja, pritisnite dugme Stop.
Kancelarije mogu da koriste statičke IP adrese.
Pojaviće se dugme Add Network.
Izaberite Add Network da biste dodali bežični ruter sa kojim želite da se povežete.
Ako je to slučaj, tražite administratoru mreže IP adresu, podmrežnu masku, mrežni prolaz i adresu DNS
servera. Ručno unesite te vrednosti.
Preuzimanje vrednosti mrežne veze
Na listi mreža pritisnite dugme u ili d da biste izabrali mrežu, a zatim dvaput pritisnite dugme E.
4
Ako se ekran Enter password. pojavi, pređite na korak 5. Ako izaberete bežični ruter koji nema
bezbednost, pređite na korak 7.
Da biste prikazali vrednosti mrežne veze na većini Windows računara, sledite ove korake.
1
Kliknite desnim tasterom miša na ikonu mreže u donjem desnom uglu ekrana.
5
Ako ruter ima bezbednosnu zaštitu, unesite Enter password. (sigurnosni ključ ili PIN).
2
Iz iskačućeg menija koji se pojavljuje izaberite stavku „Status“.
6
Kad završite, koristite dugme sa strelicom nadesno kako biste premestili kursor do stavke Done, a
3
U dijalogu koji se pojavi izaberite karticu Support.
4
Na kartici Support kliknite na dugme Details. Prikazuju se vrednosti mrežne veze.
zatim pritisnite dugme E. Pojavljuje se ekran za mrežnu vezu i pokreće se proces provere.
7
Izaberite stavku Stop tokom pokušaja uspostavljanja mrežnih veza. To će zaustaviti pokušaje.
8
Izaberite stavku IP Settings na ekranu mrežne veze. Pojavljuje se ekran IP Settings.
9
Izaberite polje na vrhu, pritisnite dugme E, a zatim podesite stavku IP Settings na opciju Enter
manually. Ponovite proces unosa za svako polje u okviru stavke IP Address.
――Podešavanje stavke IP Settings na opciju Enter manually automatski menja postavku DNS
Setting na opciju Enter manually.
102
10Kad završite, kliknite na dugme OK na dnu stranice, a zatim pritisnite dugme E. Pojavljuje se
ekran za test mreže i pokreće se proces provere.
11Kad je veza potvrđena, pojaviće se poruka „Your wireless network and Internet connection are
setup and ready to use.“.
WPS(PBC)
Podešavanje pomoću stavke WPS(PBC)
Ako ruter ima dugme WPS(PBC), pratite ove korake.
1
Podesite Network type na Wireless na stranici Network Settings.
2
Izaberite stavku WPS(PBC), pritisnite dugme E, a zatim ponovo pritisnite dugme E.
3
Pritisnite dugme WPS(PBC) na ruteru u roku od 2 minuta. Proizvod automatski pribavlja sve
potrebne vrednosti podešavanja mreže i povezuje se sa vašom mrežom.
4
Pojavljuje se ekran za mrežnu vezu i podešavanje mreže je gotovo.
103
Wi-Fi Direct
MENU m → Network → Wi-Fi Direct → ENTER E
Postavite za povezivanje proizvoda sa bežičnim mobilnim uređajima. Pomoću ove funkcije možete povezati bežične mobilne uređaje sa proizvodom direktno bez rutera.
Da biste koristili ovu funkciju, funkcija WiFi Direct treba da podržava vaš mobilni
uređaj.
Da biste mobilni uređaj povezali sa proizvodom pomoću funkcije Wi-Fi Direct, pratite ove korake:
1
Idite na ekran Wi-Fi Direct. Proizvod počinje da pretražuje uređaje.
2
Uključite funkciju Wi-Fi Direct na uređaju. Izaberite željeni Wi-Fi uređaj.
•• PBC (konfiguracija pritiskom na dugme): pritisnite dugme WPS(PBC) na Wi-Fi uređaju u roku od 2 minuta. Proizvod automatski pribavlja sve potrebne vrednosti
podešavanja mreže i povezuje se sa vašom mrežom.
•• PIN: unesite prikazani PIN na uređaju.
――Ako želite da prekinete vezu sa uređajem, izaberite povezani Wi-Fi uređaj, a zatim izaberite stavku Disconnected.
Multimedia Device Settings
MENU m → Network → Multimedia Device Settings → ENTER E
Omogućite da drugi uređaji, kao što su pametni telefoni i tableti, na mreži dele sadržaj sa proizvodom.
104
Screen Mirroring
Server Network Settings
MENU m → Network → Screen Mirroring → ENTER E
MENU m → Network → Server Network Settings → ENTER E
Povežite mobilni uređaj koji podržava funkciju preslikavanja sa ovim proizvodom. Ovo omogućava da
se slika i zvuk sa mobilnog uređaja puštaju na ovom uređaju. Preslikavanje se odnosi na puštanje slike i
zvuka sa mobilnog uređaja na uređaju za prikaz.
――Da biste koristili Screen Mirroring, proverite da li mobilni uređaj podržava funkciju preslikavanja, kao
što je AllShare Cast, WiDi (verzija 3.5 ili viša) i Miracast. Da biste proverili da li je funkcija preslikavanja
dostupna, posetite veb-sajt proizvođača mobilnog uređaja.
――Prikaz slike i zvuk mogu da budu isprekidani u slučaju zakrčenosti mreže.
Screen Mirroring
Pokrenite funkciju preslikavanja sa mobilnog uređaja. Mobilni uređaj automatski pretražuje i prikazuje
proizvod na spisku.
――Ukoliko se mobilni uređaj ne može povezati sa proizvodom, isključite ih i ponovo uključite, a zatim
pokušajte ponovo.
Connect to server
Da biste pokrenuli stavku Player, povežite se sa mrežom.
•• Ako je opcija SSL omogućena, server se konfiguriše za korišćenje protokola https i prenos
podataka se šifruje.
――Unesite IP adresu i broj porta servera. Koristite 7001 kao broj porta. (Ako nije moguće povezati se sa
serverom pomoću porta broj 7001, obratite se administratoru servera da biste pronašli ispravan broj,
a zatim ga promenite.)
MagicInfo Mode
Izaberite odgovarajući režim MagicInfo Mode u skladu s okruženjem u kojem koristite proizvod.
•• Lite / Premium
Server Access
Izaberite metodu za povezivanje sa serverskom mrežom.
•• Allow / Deny
FTP Mode
Navedite FTP režim rada.
•• Active / Passive
105
Device Name
MENU m → Network → Device Name → ENTER E
Izaberite ili unesite ime uređaja.
Ovo ime se može prikazati na mrežnim daljinskim upravljačima putem mreže.
106
Poglavlje 10
System
Setup
Početne postavke (System)
MENU m → System → Setup → ENTER E
Nakon uključivanja uređaja po prvi put, konfigurišite osnovne postavke, kao što su jezik, kanal i vreme.
Pritisnite
dugme.
――Unesite četvorocifreni PIN broj. Podrazumevani PIN broj je „0-0-0-0“.
Ukoliko želite da promenite PIN broj, upotrebite funkciju Change PIN.
System
1
Setup
Pritisnite dugme u ili d, a onda pritisnite dugme E. Odredite jezik OSD menija.
Time
2
Auto Source Switching
Display Orientation
Podesite usmerenje stranice sa menijem.
-- Landscape / Portrait
Power Control
3
Eco Solution
Temperature Control
Menu Language
Podešava vreme kada se proizvod automatski isključuje u slučaju da je neaktivan dugo vremena.
77
Device Manager
Auto Power Off
-- Off (Recommended) / 4 hours / 6 hours / 8 hours
4
Network Settings
Postavite mrežnu vezu Pritisnite dugme E da biste počeli. Ukoliko nemate informacije o postavkama mreže ili želite da
ih podesite kasnije, izaberite Skip. Mrežnu vezu možete postaviti kasnije koristeći Network meni.
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
-- Unesite četvorocifreni PIN broj. Podrazumevani PIN broj je „0-0-0-0“.
Ukoliko želite da promenite PIN broj, upotrebite funkciju Change PIN.
5
Clock Set
Podesite trenutno vreme i datum, a zatim izaberite Next.
107
6
Play via
Izaberite odgovarajući režim prikazivanja u skladu s okruženjem u kojem koristite proizvod.
――Play via korak postavki pojavljuje se samo kada je povezan sa mrežom.
7
Setup Complete
Congratulations! Setup is complete and you're ready to get started.
108
Time
Funkciju Clock Set ili Sleep Timer možete da konfigurišete. Takođe, pomoću funkcije Timer možete da podesite proizvod da
se uključi ili isključi u određeno vreme.
――Pritisnite dugme INFO ako želite da prikažete trenutno vreme.
MENU m → System → Time → ENTER E
Clock Set
Time
Izaberite Clock Set. Izaberite funkciju Date ili Time, a zatim pritisnite dugme E.
Clock Set
DST
On
Sleep Timer
Off
Power On Delay
0 sec
Da biste uneli brojeve, koristite dugmad sa brojevima ili pritiskajte dugmad sa strelicama nagore ili nadole. Koristite dugmad sa
strelicama nalevo u nadesno da biste se premestili sa jednog polja za unos na drugo. Pritisnite dugme E kada završite.
――Funkcije Date i Time možete podesiti direktno pritiskom na dugmad sa brojevima na daljinskom upravljaču.
DST
Uključuje ili isključuje funkciju „DST“ (letnje/zimsko računanje vremena).
Off / On
•• Start Date: Podesite datum početka letnjeg/zimskog računanja vremena.
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
•• End Date: Podesite datum kraja DST.
•• Time Offset: Izaberite tačno vreme u vašoj vremenskoj zoni.
Sleep Timer
Automatski isključuje proizvod posle unapred podešenog vremenskog perioda.
(Off / 30 min / 60 min / 90 min / 120 min / 150 min / 180 min)
――Koristite strelice nagore i nadole da biste izabrali vremenski period, a zatim pritisnite dugme E. Da biste otkazali funkciju
Sleep Timer, izaberite opciju Off.
Power On Delay
Kada povezujete više proizvoda, podesite vreme uključivanja za svaki proizvod da biste sprečili preopterećenje električne mreže
(u rasponu od 0 do 50 sekundi).
109
Auto Source Switching
Ako uključite monitor dok stavka Auto Source Switching ima vrednost On, a prethodni izvor video signala nije aktivan,
monitor će automatski pretražiti različite ulazne izvore video signala kako bi pronašao aktivni video signal.
MENU m → System → Auto Source Switching → ENTER E
Auto Source Switching
Kad stavka Auto Source Switching ima vrednost On, aktivan video signal će se automatski tražiti na video izvoru monitora.
Auto Source Switching
Izbor Primary Source će biti aktiviran ako trenutni video izvor nije prepoznat.
Auto Source Switching
Off
Primary Source Recovery
끄기
Off
Primary Source
HDMI
Secondary Source
MagicInfo Player S
Izbor Secondary Source će postati aktivan ako nijedan primarni video izvor nije dostupan.
Ako ne bude prepoznat primarni ni sekundarni izvor signala, monitor će dva puta obaviti pretragu aktivnih izvora, a prilikom
svake od njih će prvo biti proveren primarni, a zatim sekundarni izvor. Ako nijedna pretraga ne uspe, monitor će se vratiti na
prvi izvor video signala i prikazaće poruku da nema signala.
Primary Source Recovery
Izaberite da li želite da vratite primarni izvor ulaza u prethodno stanje kada je povezan.
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
Primary Source
Navedite stavku Primary Source za automatski ulazni signal.
Secondary Source
Navedite stavku Secondary Source za automatski ulazni signal.
110
Power Control
Auto Power On
MENU m → System → Power Control → ENTER E
Power Control
Off
Max. Power Saving
On
Standby Control
On
Network Standby
•• Off / On
Max. Power Saving
Auto Power On
Power Button
Ova funkcija automatski uključuje proizvod čim se priključi na električnu mrežu. Pritiskanje dugmeta za uključivanje nije
neophodno.
Power on only
Off
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
Isključuje proizvod kako bi se smanjila potrošnja energije nakon što je računar proveo navedeni vremenski period u stanju
mirovanja.
•• Off / On
Standby Control
Možete da podesite da režim mirovanja ekrana bude primenjen prilikom prijema ulaznog signala.
•• Auto
Ako nema ulaznog signala, aktiviraće se režim za uštedu energije čak i ako je izvorni uređaj priključen na monitor.
Poruka No Signal će se pojaviti ako nijedan izvorni uređaj nije povezan.
•• Off
Poruka No Signal će se pojaviti ako nijedan ulazni signal nije pronađen.
――Ako se poruka No Signal prikaže iako je izvorni uređaj povezan, proverite da li je kabl priključen.
――Ako je opcija No Signal Message podešena na Off, poruka No Signal se ne prikazuje.
U tom slučaju, podesite opciju No Signal Message na On.
•• On
Ako nema ulaznog signala, aktiviraće se režim za uštedu energije.
111
Power Button
Power Control
Auto Power On
Off
Max. Power Saving
On
Standby Control
On
Power Button
Network Standby
Power on only
Off
Dugme za uključivanje se može podesiti tako da uključuje uređaj ili uključuje/isključuje uređaj.
•• Power on only: Podesite dugme za uključivanje tako da uključuje uređaj.
•• Power on and off: Podesite dugme za uključivanje tako da uključuje/isključuje uređaj.
Network Standby
Ova funkcija održava napajanje kada se proizvod isključi.
•• Off / On
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
112
Eco Solution
Energy Saving
Smanjite potrošnju energije podešavanjem svetline ekrana.
MENU m → System → Eco Solution → ENTER E
•• Off / Low / Medium / High
Screen Lamp Schedule
Eco Solution
Energy Saving
Off
Screen Lamp Schedule
Off
No Signal Power Off
Off
Auto Power Off
4 hours
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
Podesite osvetljenost panela. Vrednost koja je bliža 100 čini panel svetlijim.
•• Off / On
No Signal Power Off
Uštedite energiju isključivanjem uređaja kad se ni iz jednog izvora ne prima signal.
•• Off / 15 min / 30 min / 60 min
――Ovo je onemogućeno kada je povezani računar u režimu uštede energije.
――Proizvod će se automatski isključiti u navedeno vreme. Vreme se po potrebi može promeniti.
Auto Power Off
Proizvod će se automatski isključiti ako ne pritisnete dugme na daljinskom upravljaču ili ako ne dodirnete dugme na prednjoj
tabli proizvoda u okviru izabranog vremenskog perioda kako bi se sprečilo pregrevanje.
•• Off / 4 hours / 6 hours / 8 hours
113
Temperature Control
Ova funkcija služi za detekciju unutrašnje temperature proizvoda. Možete da navedete prihvatljivi temperaturni opseg.
Podrazumevana temperatura je podešena na 77 C.
MENU m → System → Temperature Control → ENTER E
raste, proizvod će se isključiti kako bi se sprečilo pregrevanje.
System
Temperature Control
Preporučena radna temperatura za ovaj proizvod je od 75 do 80 C (na osnovu ambijentalne temperature od 40 C).
――Ekran će postati tamniji ako trenutna temperatura premaši navedeno ograničenje temperature. Ako temperatura nastavi da
77
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
114
Device Manager
MENU m → System → Device Manager → ENTER E
Device Manager
Keyboard Settings
Mouse Settings
Pointer Settings
Konfigurišite mogućnosti za spoljne ulazne uređaje priključene na proizvod.
Keyboard Settings
Kada povežete tastaturu sa proizvodom prikazaće se Keyboard Settings meni.
Select Keyboard
Odaberite tastaturu koju želite koristiti iz dostupnih priključenih tastatura.
――Možete koristiti samo jednu priključenu tastaturu.
Keyboard Options
――U zavisnosti od zemlje.
Keyboard Language
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
Odredite jezik za unos podataka pomoću tastature.
Keyboard type
Odredite tip tastature.
Switch Input Language
Konfigurišite kombinaciju tastera koja će se koristiti za promenu jezika za unos podataka.
115
Device Manager
Keyboard Settings
Mouse Settings
Pointer Settings
Mouse Settings
Kada povežete miš sa proizvodom prikazaće se Mouse Settings meni.
Select Mouse
Konfigurišite postavke priključka miša ili opcije za priključene miševe.
――Od svih povezanih miševa samo jedan može da se koristi.
Mouse Options
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
――U zavisnosti od zemlje.
Primary Button
Izaberite taster na mišu koji će izvoditi osnovne funkcije (klik i enter).
•• Left / Right
Pointer Speed
Podesite brzinu strelice miša.
•• Slow / Standard / Fast
116
Device Manager
Keyboard Settings
Mouse Settings
Pointer Settings
Pointer Settings
Odredite veličinu, brzinu i oblik strelice.
Pointer Size
Odredite veličinu strelice.
•• Small / Medium / Large / Extra Large
Pointer Speed
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
Odredite brzinu strelice. Veća brzina povećava osetljivost strelice.
•• Slow / Standard / Fast
Pointer Image
Odredite oblik strelice.
•• Image 1 ~ Image 10
117
Play via
Izaberite odgovarajući Play via režim u skladu s okruženjem u kojem koristite proizvod.
Početni ekran se može razlikovati u zavisnosti od podešavanja.
MENU m → System → Play via → ENTER E
•• MagicInfo / URL Launcher
System
Play via
MagicInfo
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
Change PIN
MENU m → System → Change PIN → ENTER E
Pojaviće se ekran Change PIN.
Odaberite bilo koje 4 cifre za PIN i unesite ih u polje Enter New PIN. Ponovo unesite 4 iste cifre u polje Confirm New PIN.
Kad ekran za potvrdu nestane, pritisnite dugme Close. Proizvod je memorisao novi PIN kôd.
――Podrazumevana lozinka: 0 - 0 - 0 - 0
System
Change PIN
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
118
General
Security
――Unesite četvorocifreni PIN broj. Podrazumevani PIN broj je „0-0-0-0“.
Ukoliko želite da promenite PIN broj, upotrebite funkciju Change PIN.
MENU m → System → General → ENTER E
Safety Lock
General
To podešava funkciju bezbednog zaključavanja.
Security
•• Off / On
BD Wise
On
Sve menije i svu dugmad proizvoda i daljinskog upravljača, osim dugmeta LOCK na daljinskom upravljaču, funkcija Safety
Lock će zaključati.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Off
Da biste otključali menije i tastere, pritisnite taster LOCK i unesite lozinku (podrazumevana lozinka: 0 - 0 - 0 - 0).
HDMI Hot Plug
On
Button Lock
Ovaj meni možete koristiti za zaključavanje dugmadi na proizvodu.
DivX® Video On Demand
Game Mode
Off
Samo daljinski upravljač može da kontroliše proizvod ako je funkcija Button Lock podešena na opciju On.
•• Off / On
USB Auto Play Lock
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
Zaključajte USB memorijske uređaje da biste sprečili njihovo automatsko prepoznavanje.
•• Off / On
BD Wise
Obezbeđuje optimalni kvalitet slike za Samsung DVD i Blu-ray proizvode, kao i za proizvode za kućni bioskop koji podržavaju
funkciju BD Wise. Kad je funkcija BD Wise podešena na opciju On, režim slike se automatski menja na optimalnu rezoluciju.
•• Off / On
――Ovo je dostupno kada HDMI kablom sa proizvodom povežete Samsung proizvode koji podržavaju funkciju BD Wise.
――Funkcija BD Wise je omogućena samo kada je povezan izvorni uređaj sa funkcijom BD Wise.
119
Anynet+ (HDMI-CEC)
General
Anynet+ (HDMI-CEC)
Security
BD Wise
On
Anynet+ (HDMI-CEC)
On
HDMI Hot Plug
On
DivX® Video On Demand
Game Mode
Off
Anynet+ je funkcija koja vam omogućava da kontrolišete sve povezane Samsung uređaje koji podržavaju Anynet+ pomoću
daljinskog upravljača za Samsung proizvod. Sistem Anynet+ može se koristiti samo sa Samsung uređajima koji imaju funkciju
Anynet+. Da biste se uverili da vaš Samsung uređaj ima ovu funkciju, proverite da li na njemu postoji Anynet+ logotip.
――Anynet+ uređaje ne možete kontrolisati pomoću dugmadi na proizvodu, već samo pomoću daljinskog upravljača za
proizvod.
――Daljinski upravljač za proizvod možda neće raditi u određenim uslovima. Ako do toga dođe, ponovo izaberite Anynet+
uređaj.
――Sistem Anynet+ radi kad je AV uređaj koji podržava režim Anynet+ u statusu mirovanja ili je uključen.
――Sistem Anynet+ ukupno podržava najviše 12 AV uređaja. Imajte u vidu da možete povezati najviše 3 uređaja istog tipa.
Anynet+ meni
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
Meni Anynet+ se menja u zavisnosti od tipa i statusa Anynet+ uređaja povezanih sa proizvodom.
――Pritisnite dugme TOOLS da biste prikazali meni Anynet+ i izabrali željeni meni.
Meni „Anynet+“
Opis
View PC
Menja režim Anynet+ u režim PC.
Select Device
Prikazuje listu Anynet+ uređaja.
(ime_uređaja) Menu
Prikazuje meni sa menijima povezanog uređaja. Npr. ako je povezan DVD plejer,
pojaviće se meni za disk DVD plejera.
(ime_uređaja) Tools
Prikazuje meni sa alatkama povezanog uređaja. Npr. ako je povezan DVD plejer,
pojaviće se meni sa alatkama DVD plejera.
――Ovaj meni možda neće biti dostupan u zavisnosti od uređaja.
(ime_uređaja) Title Menu
Prikazuje naslovni meni diska u povezanom uređaju. Npr. ako je povezan DVD plejer,
pojaviće se naslovni meni filma u DVD plejeru.
――Ovaj meni možda neće biti dostupan u zavisnosti od uređaja.
120
Auto Turn Off
Anynet+ (HDMI-CEC)
Podešavanje Anynet+ uređaja da se automatski prebaci na opciju Off kad se proizvod isključi.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Off
Auto Turn Off
No
Search for Devices
•• No / Yes
――Ako je funkcija Auto Turn Off podešena na opciju Yes, spoljni uređaji koji rade će se isključiti u istom trenutku kad se
napajanje proizvoda isključi.
――Možda nije omogućeno u zavisnosti od uređaja.
Search for Devices
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
Prebacivanje između Anynet+ uređaja
1
Pritisnite dugme TOOLS, izaberite stavku Anynet+ (HDMI-CEC), a zatim pritisnite dugme E.
2
Izaberite stavku Select Device, a zatim pritisnite dugme E.
Ako ne možete da pronađete željeni uređaj, izaberite stavku Refresh da biste osvežili listu.
3
Izaberite uređaj, a zatim pritisnite dugme E. Možete se prebaciti na izabrani uređaj.
――Meni Select Device se pojavljuje samo kad stavku Anynet+ (HDMI-CEC) podesite na opciju On u meniju System.
――Prebacivanje na drugi uređaj može potrajati do 2 minuta. Operaciju prebacivanja nije moguće otkazati dok je prebacivanje u
toku.
――Ako ste izabrali Anynet+ uređaj pritiskom na dugme SOURCE i izborom njegovog ulaznog signala, nije moguće koristiti
funkciju Anynet+.
――Uverite se da ste se prebacili na Anynet+ uređaj pomoću menija Search for Devices.
121
Rešavanje problema sa sistemom Anynet+
Problem
Anynet+ ne radi.
Moguće rešenje
•• Proverite da li je uređaj Anynet+ uređaj. Sistem Anynet+ podržava samo Anynet+ uređaje.
•• Proverite da li je kabl za napajanje Anynet+ uređaja ispravno povezan.
•• Proverite da li je Video/Audio/HDMI kabl Anynet+ uređaja priključen.
•• Proverite da li je stavka Anynet+ (HDMI-CEC) podešena na opciju On u meniju System.
•• Proverite da li je daljinski upravljač kompatibilan sa sistemom Anynet+.
•• Anynet+ ne radi u određenim situacijama. (prvobitna instalacija)
•• Ako ste uklonili, a zatim ponovo povezali HDMI kabl, obavezno ponovo pretražite uređaje ili isključite i ponovo uključite
proizvod.
•• Proverite da li je funkcija Anynet+ uključena na Anynet uređaju.
Želim da pokrenem Anynet+.
•• Proverite da li je Anynet+ uređaj ispravno povezan sa proizvodom i da li je stavka Anynet+ (HDMI-CEC) podešena na
opciju On u meniju System.
•• Pritisnite dugme TOOLS da biste prikazali meni Anynet+ i izabrali željeni meni.
Želim da izađem iz sistema
Anynet+.
•• Izaberite stavku View PC u meniju Anynet+.
Poruka „Disconnecting Anynet+
device ...“ se pojavljuje na ekranu.
•• Daljinski upravljač nije moguće koristiti tokom konfigurisanja sistema Anynet+ ili prebacivanja u režim prikaza.
Anynet+ uređaj ne radi.
•• Funkciju za reprodukciju ne možete da koristite dok je prvobitna instalacija u toku.
•• Pritisnite dugme SOURCE na daljinskom upravljaču proizvoda i izaberite uređaj koji nije Anynet+.
•• Daljinski upravljač koristite kada proizvod dovrši konfiguraciju sistema Anynet+ ili završi sa prebacivanjem na Anynet+.
122
Problem
Povezani uređaj se ne prikazuje.
Moguće rešenje
•• Proverite da li uređaj podržava funkcije sistema Anynet+ ili ne.
•• Proverite da li je HDMI kabl ispravno povezan.
•• Proverite da li je stavka Anynet+ (HDMI-CEC) podešena na opciju On u meniju System.
•• Ponovo pretražite Anynet+ uređaje.
•• Anynet+ zahteva HDMI vezu. Uverite se da je uređaj povezan sa proizvodom putem HDMI kabla.
•• Neki HDMI kablovi možda ne podržavaju funkcije sistema Anynet+.
•• Ako je veza prekinuta zato što je došlo do problema sa napajanjem ili je HDMI kabl isključen, ponovite skeniranje uređaja.
123
HDMI Hot Plug
General
Ova funkcija se koristi da bi se aktiviralo vremensko kašnjenje kojim se uključuje DVI/HDMI izvorni uređaj.
Security
•• Off / On
BD Wise
On
Anynet+ (HDMI-CEC)
On
HDMI Hot Plug
On
Prikazuje registracioni kôd odobren za proizvod.
Ako se povežete sa DivXⓇ Veb lokacijom i registrujete koristeći taj kôd, možete preuzeti VOD datoteku za registraciju.
Više informacija o funkciji DivXⓇ VOD potražite na lokaciji „http://vod.divx.com”.
DivX® Video On Demand
Game Mode
DivX® Video On Demand
Off
Game Mode
Prilikom povezivanja sa konzolom za igru kao što je PlayStation™ ili Xbox™ možete uživati u realističnijem utisku pri igranju tako
što ćete izabrati režim igre.
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
•• Off / On
――Mere predostrožnosti i ograničenja za režim Game Mode
Da biste prekinuli vezu sa konzolom za igru i povezali se sa drugim spoljnim uređajem, podesite režim Game Mode na
opciju Off u meniju instalacije.
124
Reset System
Ova opcija vraća trenutne postavke u okviru „System“ na podrazumevane fabričke postavke.
MENU m → System → Reset System → ENTER E
System
Reset System
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
125
Poglavlje 11
Podrška
Software Update
MENU m → Support → Software Update → ENTER E
Meni Software Update vam omogućava da nadogradite softver proizvoda na najnoviju verziju.
――Pazite da ne isključite napajanje dok se nadogradnja ne dovrši. Kada se dovrši nadogradnja softvera, proizvod će se automatski isključiti i uključiti.
――Kada nadogradite softver, sve postavke video sadržaja i zvuka koje ste podesili vratiće se na podrazumevane vrednosti. Savetujemo vam da zabeležite postavke kako
biste ih jednostavno vratili posle nadogradnje.
-- Current version: ovo je verzija softvera
koja je već instalirana na proizvodu.
Update now
Ažurirajte softver na najnoviju verziju.
Auto update
Ova funkcija automatski ažurira proizvod kada se on ne koristi.
•• Off / On
Contact Samsung
MENU m → Support → Contact Samsung → ENTER E
Prikažite ove informacije kada proizvod ne radi ispravno ili kada želite da nadogradite softver.
Možete pronaći informacije u vezi sa našim centrima za podršku i načinu preuzimanja proizvoda i softvera.
――Izaberite stavku Contact Samsung i pronađite vrednosti Model Code i Software Version za proizvod.
126
Go to Home
Dostupno kada se koristi HOME
Go to Home da biste pustili različite sadržaje sa memorijskog uređaja ili sa povezane mreže.
Player
na daljinskom upravljaču.
Pretražite ili pustite kanale ili sadržaje koje ste sačuvali na uređaju.
――Morate da podesite sat da biste mogli da koristite funkciju On/Off Timer.
MENU m → Support → Go to Home → ENTER E
Schedule
Player
Schedule
Template
Play a variety of content, such as
scheduled channels, templates or files.
Napravite rasporede za sadržaje u lokalnim kanalima ili uredite sačuvane kanale.
Template
Clone Product
ID Settings
Screen Saver
Network Status
Video Wall
On/Off Timer
Ticker
More settings
Da biste napravili sadržaj, izaberite šablon.
Clone Product
Izvezite postavke proizvoda na USB uređaj ili učitajte postavke putem USB uređaja.
Ova opcija je korisna ako imate nekoliko proizvoda kojima dodeljujete iste postavke.
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
-- Detalje o stavkama podmenija potražite u poglavlju „Funkcija početnog ekrana“.
ID Settings
Dodelite ID uređaju.
Pritisnite u/d da biste izabrali broj, a zatim pritisniteE.
127
Screen Saver
Omogućavanje ili onemogućavanje funkcije Screen Saver.
Omogućavanjem funkcije Screen Saver rotira se ekran svakih 30 minuta da bi se sprečilo zadržavanje slike.
Network Status
Proverite trenutni status mreže i interneta.
Video Wall
Prilagodite raspored više ekrana koji su povezani kako biste kreirali video zid.
Takođe, možete da prikažite deo cele slike ili da ponovite istu sliku na svakom od povezanih ekrana.
Da biste prikazali više slika, pogledajte odeljak „MDC pomoć“ ili MagicInfo korisnički vodič. Neki modeli ne podržavaju funkciju „MagicInfo“.
On/Off Timer
――Morate da podesite sat da biste mogli da koristite funkciju On/Off Timer.
Podesite funkciju On Timer kako bi se proizvod automatski uključio na dan i u vreme koje odaberete.
Napajanje se uključuje sa određenom jačinom zvuka ili određenim ulaznim signalom.
Ticker
Unesite tekst dok su video ili slika prikazani i prikažite tekst na ekranu.
More settings
Pojaviće se meni za postavke slike.
128
Reset All
Pomoću ove opcije možete da vratite sve trenutne postavke monitora na podrazumevane fabričke postavke.
MENU m → Support → Reset All → ENTER E
Support
Reset All
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
129
Poglavlje 12
Reprodukcija fotografija, video zapisa i muzike (reprodukcija medija)
Uživajte u video zapisima, fotografijama, muzičkim datotekama koji se nalaze na USB Mass Storage Class (MSC) uređaju.
Reprodukujte fotografije, video zapise ili muziku sačuvane na uređaju za skladištenje.
Reprodukujte razne sadržaje pomoću sledećih metoda.
•• Korišćenje USB uređaja: Reprodukujte multimedijalni sadržaj, kao što su video zapisi, fotografije i muzika, sa USB uređaja.
•• Povezivanje uređaja za skladištenje: Reprodukujte multimedijalni sadržaj koji se nalazi na uređaju za skladištenje, kao što je pametni telefon, kamera, računar ili usluge
u oblaku.
Pročitajte tekst u nastavku pre nego što počnete da reprodukujete
multimedijalne sadržaje sa USB uređaja
Pažnja
•• Pre povezivanja USB uređaja sa proizvodom, napravite rezervne kopije datoteka da biste se uverili da podaci nisu oštećeni ili izgubljeni.
Preduzeće Samsung Electronics nije odgovorno ni za kakvo oštećenje ili gubitak podataka.
•• Nemojte uklanjati USB uređaj dok se učitava.
•• Ako je USB uređaj povezan putem USB produžnog kabla, USB uređaj možda neće biti prepoznat ili datoteke sačuvane na uređaju možda neće moći da se čitaju.
•• Ako proizvod ne prepozna povezani USB uređaj, datoteke na USB uređaju su možda oštećene ili ih nije moguće reprodukovati.
Ako dođe do ovoga, povežite USB uređaj sa računarom da biste ga formatirali, a zatim se uverite da je ispravno povezan.
•• USB HDD veći od 2 TB nije podržan.
130
Uređaji koji su kompatibilni sa reprodukcijom medija
•• Neke USB digitalne kamere, pametni telefoni i audio uređaji možda nisu kompatibilni sa proizvodom.
•• Reprodukcija medija je kompatibilna samo sa USB MSC uređajima.
•• MSC uređaj se odnosi na Mass Storage Class Bulk-Only uređaj za prenos.
Primeri MSC uređaja uključuju mini disk jedinice, čitače flash kartica i USB HDD-ove. (USB čvorišta nisu podržana.)
Ovi MSC uređaji moraju biti povezani direktno sa USB portom na proizvodu.
•• Ako je povezano više uređaja protokola za prenos slika (PTP), radiće samo jedan po jedan.
•• Ako je povezano više MSC uređaja, neki uređaji možda neće biti prepoznati. USB uređaji koji zahtevaju veliko napajanje (veće od 500mA ili 5V) možda neće biti
podržani.
•• Ako se pojavi poruka sa upozorenjem o pregrevanju kada se USB uređaj poveže ili koristi, USB uređaj možda neće biti prepoznat ili neće ispravno funkcionisati.
•• Čuvar ekrana se aktivira ako se proizvod ostavi u stanju mirovanja u vremenskom periodu navedenom u okviru stavke Auto Protection Time.
•• Režim uštede energije na nekim spoljnim čvrstim diskovima može se automatski deaktivirati nakon povezivanja sa proizvodom.
Sistem datoteka i formati
•• Reprodukcija medija možda neće raditi ispravno sa nelicenciranim multimedijalnim datotekama.
•• Protokol za prenos medija (MTP) nije podržan.
•• Podržani sistemi datoteka uključuju FAT16, FAT32 i NTFS (samo za čitanje).
•• Reprodukcija medija podržava sekvencijalni JPEG format.
Ne podržava progresivni JPEG format.
•• Slikama sa većom rezolucijom potrebno je više vremena da se prikažu na ekranu.
•• Maksimalna podržana JPEG rezolucija je 15360x8640 piksela.
•• Ako je datoteka nekompatibilna ili oštećena, pojavljuje se poruka Not Supported File Format..
•• Prilikom sortiranja datoteka u režimu prikaza fascikle, maksimalno 1000 datoteka se može prikazati u svakoj fascikli.
•• Ako USB uređaj sadrži 8000 ili više datoteka i fascikli, neke datoteke i fascikle se možda neće otvoriti.
•• DRM MP3 datoteke preuzete sa Veb lokacija koje naplaćuju naknade ne mogu se reprodukovati.
Upravljanje digitalnim pravima (DRM) odnosi se na sistem za zaštitu autorskog prava podataka koji kruže putem Interneta ili drugih digitalnih medija tako što
omogućava bezbednu distribuciju i/ili onemogućavanje ilegalne distribucije podataka.
131
Korišćenje USB uređaja
Povezivanje USB uređaja
1
Uključite proizvod.
2
Povežite USB uređaj koji sadrži fotografiju, muziku i/ili datoteke filma sa USB portom na zadnjoj ili bočnoj tabli proizvoda.
3
Stranica Player se automatski pojavljuje čim se USB uređaj poveže sa proizvodom.
――Ako je povezan samo jedan USB uređaj, datoteke sačuvane na USB uređaju se prikazuju automatski.
-- Preporučuje se da koristite USB HDD
koji ima adapter za napajanje.
――Da biste prikazali sadržaj sačuvan na USB uređaju, povežite USB uređaj sa USB portom na proizvodu.
Uklanjanje USB uređaja
Uklanjanje USB uređaja iz stavke Source
1
Pritisnite SOURCE na daljinskom upravljaču. Druga mogućnost je biranje stavke Source pomoću OSD menija.
SOURCE → Source
-- Preporučuje se da uklonite USB uređaj
pomoću funkcije Disconnect USB
Device.
2
Izaberite USB u meniju Source, a zatim pritisnite dugme TOOLS na daljinskom upravljaču. Prikazuje se meni Options.
3
Izaberite stavku Disconnect USB Device i sačekajte dok se veza sa USB uređajem ne prekine. Prekinuta je veza sa USB uređajem.
132
Reprodukcija multimedijalnog sadržaja sa računara/mobilnog uređaja
Odobravanje veze računara/mobilnog uređaja
Reprodukujte fotografije, video zapise ili muziku sačuvane na računaru ili mobilnom uređaju.
Da biste reprodukovali multimedijalni sadržaj sa računara ili mobilnog uređaja na proizvodu, veza sa računarom ili mobilnim uređajem mora biti odobrena.
――Funkcija reprodukcije multimedijalnih sadržaja dostupna je na svakom uređaju koji podržava DLNA DMC. DLNA DMC funkcija vam omogućava da pretražujete
multimedijalni sadržaj i kontrolišete reprodukciju sadržaja sa proizvoda nakon povezivanja personalnog računara ili mobilnog uređaja sa proizvodom.
1
Pritisnite SOURCE na daljinskom upravljaču. Druga mogućnost je biranje stavke Source pomoću OSD menija.
SOURCE → Source
2
Izaberite Network u meniju Source. Pojaviće se meni Network Device.
3
Izaberite Options na ekranu, a zatim izaberite Multimedia Device Settings. Pojaviće se spisak uređaja koji su povezani sa proizvodom.
4
Izaberite uređaj i odobrite povezivanje uređaja. Reprodukcija je moguća samo na uređajima kojima je odobreno povezivanje.
――Slanje zahteva za reprodukciju multimedijalnog sadržaja sa personalnog računara ili mobilnog uređaja prikazuje upit sa porukom da li je povezivanje sa proizvodom
dozvoljeno. Jednostavno povežite uređaje korišćenjem upita.
――Detalje o tome kako se konfiguriše mreža potražite u odeljku Network Settings.
――Uverite se da su proizvod i računar povezani sa istom podmrežom.
Sve IP adrese su sastavljene od četiri dela razdvojena tačkama.
(Npr. IP adresa 111.222.333.444) Proizvod treba da ima istu IP adresu kao računar, osim četvrtog dela adrese ako su povezani sa istom podmrežom. (Npr. 111.222.333.***)
133
Kada je uspostavljena veza sa kućnom mrežom (DLNA)
Reprodukujte sadržaj sačuvan na uređaju koji je povezan na kućnu mrežu.
――Reprodukovanje multimedijalnog sadržaja korišćenjem DLNA servera koji nije proizvela kompanija Samsung može dovesti do problema sa kompatibilnošću.
――Reprodukcija nekih multimedijalnih sadržaja koji se dele sa računarom ili mobilnim uređajem možda neće biti moguća u zavisnosti od tipa kodiranja ili formata datoteke
sadržaja. Neke funkcije možda neće biti dostupne.
――Multimedijalni sadržaj se možda neće ispravno reprodukovati ako je mreža preopterećena. U tom slučaju, koristite USB uređaj.
1
Pritisnite SOURCE na daljinskom upravljaču. Druga mogućnost je biranje stavke Source pomoću OSD menija.
SOURCE → Source
2
Izaberite Network u meniju Source. Pojaviće se meni Network Device.
3
Izaberite uređaj koji je povezan preko kućne mreže (DLNA). Pojaviće se spisak datoteka i direktorijuma koji se deli sa izabranim uređajem.
4
Sa spiska izaberite multimedijalni sadržaj za reprodukciju. Reprodukujte izabrani multimedijalni sadržaj.
Funkcije koje su ponuđene na stranici sa spiskom multimedijalnih
sadržaja
SOURCE → Source → USB
Stranica sa spiskom multimedijalnih sadržaja na uređaju za skladištenje pruža sledeće funkcije.
•• Sort by
Preuređuje spisak multimedijalnog sadržaja pod izabranim formatom datoteka u željenom režimu prikaza.
-- Ova stavka menija nije dostupna ako je opcija Filter postavljena na All.
•• Filter
Prikazuje datoteke sadržaja samo pod željenim formatom datoteke među opcijama Photos, Videos i Music.
•• Options
-- Ova stavka menija nije dostupna ako je opcija Filter postavljena na All.
134
Stavke menija na stranici spiska multimedijalnih sadržaja
Ime opcije
Operacije
Photos
Videos
Music
Slide Show
Pokreće projekciju slajdova.
――Ova stavka menija nije dostupna ako je opcija Sort by postavljena na Folder.
Encoding
Izbor jezika kodiranja ako naslov multimedijalnog sadržaja izgleda oštećen.
c
Rename Playlist
Menja naziv spiska za reprodukciju.
c
Delete Playlist
Briše spisak za reprodukciju.
c
Add to Playlist
Dodaje datoteke na spisak za reprodukciju ili pravi novi spisak za reprodukciju.
c
Play Selected
Bira i reprodukuje željeni sadržaj sa spiska multimedijalnog sadržaja.
c
c
c
Send
Šalje multimedijalni sadržaj na drugi uređaj za skladištenje. Ovo je slično funkciji
kopiranja na računarima.
c
c
c
Index
Izaberite indeks za jednostavno pronalaženje multimedijalnog sadržaja ako se na
uređaju za skladištenje nalazi puno multimedijalnih sadržaja.
――Ponuđeni indeksi sadrže datume i alfanumeričke znakove.
c
c
c
c
――Ova stavka menija nije dostupna ako je opcija Sort by postavljena na Folder.
135
Dostupna dugmad i funkcije tokom reprodukcije fotografija
Ako se pritisne dugme E ili TOOLS, prikazaće se sledeća dugmad. Dugme RETURN uklanja prikaz dugmadi.
•• Pause / Play
Pokreće ili zaustavlja projekciju slajdova. Korišćenjem projekcije slajdova mogu se reprodukovati sve fotografije u direktorijumu.
-- Pritiskom na dugme INFO dok je
izabrano ime uređaja prikazuju se
informacije o izabranom uređaju.
-- Pritiskom na dugme INFO dok je izabrana
datoteka prikazuju se informacije o toj
datoteci.
•• Previous / Next
Prikazuje prethodnu ili sledeću fotografiju.
•• Settings
Ime opcije
Slideshow Settings
Operacije
Speed: Menja brzinu projekcije slajdova.
Effects: Primenjuje efekat prelaza između fotografija.
Rotate
Rotira fotografije.
Zoom
Povećava fotografije do 4x.
Picture Mode
Menja Picture Mode.
Background Music
Reprodukuje muziku u pozadini tokom prikaza fotografija.
――Vodite računa da muzička datoteka bude sačuvana na istom uređaju.
――Mini plejer je onemogućen dok se reprodukuje muzika u pozadini (Background Music). Pomoću mini plejera pauzirajte muziku koja se
trenutno reprodukuje ili promenite muziku.
Sound Mode
Menja Sound Mode.
――Ova stavka menija dostupna je samo kada se reprodukuje muzika u pozadini (Background Music).
Send
Šalje otvorene fotografije na drugi uređaj za skladištenje. Ovo je slično funkciji kopiranja na računarima.
Information
Prikazuje informacije o datoteci.
136
Dostupna dugmad i funkcije
tokom reprodukcije video zapisa
Ime opcije
Select Scene
Operacije
Thumbnails: Izaberite scenu i reprodukujte video od te scene.
――Thumbnails nije dostupan ako 1) umanjeni prikaz videa još uvek nije ekstrahovan, 2) video
sadrži samo zvuk ili 3) video traje manje od 60 sekundi.
Ako se pritisne dugme E ili TOOLS, prikazaće se sledeća dugmad. Dugme
RETURN uklanja prikaz dugmadi.
Chapter Titles: Izaberite i reprodukujte neki drugi video u istoj fascikli.
Time Bar: Možete koristiti dugmad l i r za skeniranje datoteke u intervalima od 10 sekundi ili
uneti neku vremensku vrednost da biste skočili na određeni deo u videu.
•• Pause / Play
Pauzira ili reprodukuje video zapis.
Sledeće funkcije su dostupne u režimu pauze. Imajte u vidu da zvuk ne može
da se čuje u režimu pauze.
Repeat
Off
•• Rewind / Fast Forward
Premotava video snimak unazad ili unapred. Ubrzava reprodukciju do 3x, po
potrebi. Da biste vratili brzinu reprodukcije na originalnu brzinu, izaberite ∂.
•• Previous / Next
Da biste reprodukovali prethodni video zapis, dvaput izaberite . Ako
jednom izaberete , trenutni video zapis će se reprodukovati od početka.
Da biste reprodukovali sledeći video zapis, dvaput izaberite ‚.
•• Settings
Konfiguriše Repeat.
Repeat One: Ponavlja reprodukciju trenutnog video zapisa.
Repeat All: Ponavlja reprodukciju svih video zapisa u direktorijumu.
Rotate
Rotira sliku.
Picture Size
Menja veličinu ekrana (Picture Size). Podržane veličine ekrana razlikuju se u zavisnosti od slike.
Picture Mode
Menja Picture Mode.
Sound Mode
Menja Sound Mode.
Audio language
Reprodukuje video zapis korišćenjem željenog jezika. Ova funkcija se aktivira samo kada se
reprodukuje emitovana datoteka koja podržava više audio formata.
Information
Prikazuje informacije o datoteci.
137
Dostupna dugmad i funkcije tokom reprodukcije muzike
•• Pause / Play
Pauzira ili reprodukuje muziku.
•• Rewind / Fast Forward
Premotava muziku unazad ili unapred. Ubrzava reprodukciju do 3x, po potrebi. Da biste reprodukovali prethodnu muzičku datoteku, dvaput izaberite ∂.
•• Previous / Next
Da biste reprodukovali prethodnu muzičku datoteku, dvaput izaberite . Ako jednom izaberete , trenutna muzika će se reprodukovati od početka.
Da biste reprodukovali sledeću muzičku datoteku, dvaput izaberite ‚.
•• Repeat
Konfiguriše režim Repeat. Opcija Repeat One ponavlja reprodukciju trenutne muzičke datoteke. Opcija Repeat All ponavlja reprodukciju svih datoteka u
direktorijumu.
•• Shuffle
Omogućava ili onemogućava režim nasumične reprodukcije.
•• Select Speakers
Izaberite zvučnik koji će reprodukovati zvuk sa proizvoda.
•• Sound Mode
Menja Sound Mode.
138
Podržani formati titlova i formata datoteka za reprodukciju medija
Titlovi
Spoljni
Interni
•• MPEG-4 timed text (.ttxt)
•• Xsub
Kontejner: AVI
•• SAMI (.smi)
•• SubStation Alpha
Kontejner: MKV
•• SubRip (.srt)
•• SubViewer (.sub)
•• Advanced SubStation Alpha
Kontejner: MKV
•• Micro DVD (.sub ili .txt)
•• SubStation Alpha (.ssa)
•• SubRip
Kontejner: MKV
•• Advanced SubStation Alpha (.ass)
•• Powerdivx (.psb)
•• MPEG-4 timed text
Kontejner: MP4
Podržane rezolucije slika
Oznaka tipa datoteke
Tip
Rezolucija
*.jpg, *.jpeg
JPEG
15360 x 8640
*.png
PNG
1920 x 1080
*.bmp
BMP
1920 x 1080
*.mpo
MPO
15360 x 8640
139
Podržani formati muzičkih datoteka
Oznaka tipa datoteke
Tip
Kodek
Komentari
*.mp3
MPEG
MPEG1 Audio Layer 3
*.m4a, *.mpa, *.aac, *.3ga
MPEG4
AAC
*.flac
FLAC
FLAC
Funkcija „Traži“ („Pređi na“) nije podržana.
Podržava do 2 kanala
Podržani video formati
•• Video sadržaj se neće reprodukovati ili se neće ispravno reprodukovati ako postoji greška u sadržaju ili kontejneru.
•• Zvuk ili video neće funkcionisati ako sadržaj ima standardnu brzinu protoka/broj slika u sekundi iznad kompatibilnog broja slika/sekundi prikazanog u gorenavedenoj
tabeli.
•• Ako je tabela indeksa pogrešna, funkcija „Traži“ („Pređi na“) nije podržana.
•• Može doći do zastoja datoteke prilikom reprodukcije video zapisa putem mrežne veze.
•• Biće potrebno više vremena da se meni pojavi ako brzina protoka video zapisa premašuje 10 Mb/s.
•• Neki USB uređaji/digitalni fotoaparati možda neće biti kompatibilni sa plejerom.
Video dekoder
Audio dekoder
Podržava do H.264, Level 4.1
Podržava WMA 10 Pro 5.1 kanal.
H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 i AVCHD nisu podržani.
Nije podržan WMA zvuk bez gubitka kvaliteta.
Za sve video kodeke osim MVC, VP8, VP6:
QCELP, AMR NB/WB nisu podržani.
•• Ispod 1280 x 720: 60 okvira maks.
Ako je Vorbis samo u Webm kontejneru, podržava do 2 kanala.
•• Iznad 1280 x 720: 30 okvira maks.
Program GMC 2 ili novija verzija nije podržana.
Podržava samo BD MVC Spec.
140
Oznaka tipa
datoteke
Kontejner
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.asf
ASF
*.wmv
MP4
*.mp4
3GP
*.mov
VRO
*.3gp
VOB
*.vro
PS
*.mpg
TS
Video kodek
DivX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x
Rezolucija
1920 x 1080
Broj slika u
sekundi
(fps)
6~30
Brzina
protoka
podataka
(Mb/s)
30
Audio kodek
AC3
LPCM
ADMPCM
MPEG4 SP / ASP
(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
H.264 BP / MP / HP
WMA
DD+
Motion JPEG
MPEG(MP3)
*.mpeg
DTS Core
*.ts
Window Media Video v9
G.711(ALaw,μ-Law)
*.tp
*.trp
MPEG2
*.mov
*.flv
MPEG1
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx
*.webm
WebM
VP6
640 x 480
MVC
1920 x 1080
VP8
4
24 / 25 / 30
40
6 ~ 30
8
Vorbis
141
Poglavlje 13
Vodič za rešavanje problema
Zahtevi pre obraćanja Samsung centru za korisničku službu
-- Pre nego što se obratite korisničkoj
službi kompanije Samsung, testirajte
proizvod na sledeći način. Ako problem
i dalje postoji, obratite se korisničkoj
službi kompanije Samsung.
-- Ako je ekran i dalje prazan, proverite
računarski sistem, video kontroler i kabl.
Testiranje proizvoda
Pomoću funkcije za testiranje proizvoda proverite da li proizvod radi ispravno.
Ako na ekranu nema prikaza, a LED indikator napajanja treperi čak i kada je proizvod pravilno povezan sa računarom, obavite testiranje proizvoda.
1
Isključite računar i proizvod.
2
Isključite sve kablove iz proizvoda.
3
Uključite proizvod.
4
Ako je stavka No Signal prikazana, proizvod normalno radi.
Provera rezolucije i frekvencije
Režim Not Optimum Mode će nakratko biti prikazan ako je režim koji premašuje podržanu rezoluciju izabran
(pogledajte odeljak „Podržane rezolucije“).
142
Proverite sledeće.
Problemi sa instalacijom (PC režim)
Ekran se neprestano uključuje i isključuje.
Proverite kabl kojim je uređaj povezan sa računarom i da li je kabl pravilno povezan.
Na ekranu je vidljiv prazan prostor sa sve četiri strane kada
su proizvod i računar povezani pomoću HDMI ili HDMI-DVI
kabla.
Uzrok pojave praznog prostora na ekranu nema veze sa proizvodom.
Pojavu praznog prostora na ekranu izaziva računar ili grafička kartica. Da biste rešili ovaj problem,
podesite veličinu ekrana u HDMI ili DVI postavkama za grafičku karticu.
Ako u meniju sa postavkama grafičke kartice ne postoji opcija za podešavanje veličine ekrana,
ažurirajte upravljački program za grafičku karticu na najnoviju verziju.
(Detaljne informacije o načinu podešavanja postavki ekrana potražite od proizvođaču grafičke kartice
ili računara.)
Problemi sa ekranom
Na ekranu će se prikazati poruka No Signal.
Proverite da li je kabl pravilno priključen u uređaj.
Proverite da li je uređaj koji je povezan sa proizvodom uključen.
Režim Not Optimum Mode je prikazan.
Ova poruka će se prikazati kada signal sa grafičke kartice premaši maksimalnu rezoluciju i frekvenciju
proizvoda.
Pogledajte tabelu standardnih signalnih režima i podesite maksimalnu rezoluciju i frekvenciju u skladu
sa specifikacijama proizvoda.
Slika na ekranu je izobličena.
Proverite da li su kablovi ispravno povezani sa proizvodom.
Slika na ekranu je nejasna. Slika na ekranu je zamućena.
Podesite rezoluciju i frekvenciju na preporučeni nivo.
Slika na ekranu je nestabilna i podrhtava.
Proverite da li je rezolucija i frekvencija računara i grafičke kartice podešena u okviru opsega koji je
kompatibilan sa proizvodom. Zatim, ako je potrebno, promenite postavke ekrana u skladu sa dodatnim
informacijama u meniju proizvoda i tabelom standardnih signalnih režima.
Na levoj strani ekrana se pojavljuju senke ili dvostruke slike.
143
Problemi sa ekranom
Ekran je previše osvetljen. Ekran je premalo osvetljen.
Podesite stavke Brightness i Contrast.
Boje na ekranu nisu usaglašene.
Idite na stavku Picture i podesite postavke Colour Space.
Bela boja nije u potpunosti bela.
Idite na stavku Picture i podesite postavke White Balance.
Na ekranu nema slike, a LED indikator napajanja treperi na
svakih 0,5–1 sekundi.
Proizvod je u režimu za uštedu energije.
Ovaj proizvod će se isključiti automatski.
Idite do stavke System i uverite se da je opcija Sleep Timer podešena na Off.
Pritisnite bilo koji taster na tastaturi ili pomerite miš da biste se vratili na prethodni ekran.
Ako je računar povezan sa proizvodom, proverite status napajanja računara.
Uverite se da je kabl za napajanje pravilno povezan sa proizvodom i utičnicom.
Ako nema signala iz povezanog uređaja, proizvod će se automatski isključiti nakon 10 do 15 minuta.
Kvalitet slike proizvoda razlikuje se od kvaliteta iz
prodavnice gde je proizvod kupljen.
Koristite HDMI kabl da biste dobili kvalitet slike visoke rezolucije (HD).
Prikaz ekrana ne izgleda normalno.
Šifrovani video sadržaj može izazvati da prikaz izgleda oštećeno u scenama koje sadrže objekte koji se
brzo kreću, kao na primer u sportskim događajima ili akcionim filmovima.
Slab nivo signala ili nizak kvalitet slike mogu izazvati da monitor izgleda oštećeno. To ne znači da je
proizvod oštećen.
Mobilni telefon u udaljenosti do jednog metra može izazvati smetnje na analognim i digitalnim
proizvodima.
Svetlina i boja ne izgledaju normalno.
Idite do stavke Picture i podesite postavke ekrana kao što su Picture Mode, Colour, Brightness i
Sharpness.
Idite na stavku System i podesite postavke Energy Saving.
Vratite postavke ekrana na podrazumevane postavke.
144
Problemi sa ekranom
Na ivicama ekrana se prikazuju linije koje se prelamaju.
Ako je opcija Picture Size postavljena na Screen Fit, promenite postavku na 16:9.
Na ekranu se prikazuju linije (crvene, zelene ili plave).
Te linije se prikazuju kada postoji kvar u stavci DATA SOURCE DRIVER IC na monitoru. Obratite se
Samsung centru za usluge da biste rešili problem.
Prikaz izgleda nestabilno, a zatim se zamrzne.
Ekran može da se zamrzne kada se koristi rezolucija koja nije preporučena ili ako signal nije stabilan. Da
biste rešili problem, promenite rezoluciju računara u preporučenu rezoluciju.
Ekran se ne može prikazati preko celog ekrana.
SD datoteka sadržaja sa podešenom razmerom (4:3) može izazvati crne trake sa obe strane ekrana HD
kanala.
Video zapis sa odnosom širina/visina drugačijim od odnosa širina/visina proizvoda može izazvati crne
trake na vrhu i dnu ekrana.
Promenite postavku veličine ekrana na ceo ekran na proizvodu ili izvornom uređaju.
Problemi sa zvukom
Nema zvuka.
Proverite jačinu zvuka.
Jačina zvuka je preslaba.
Podesite jačinu zvuka.
Ako se zvuk slabo čuje i nakon što ste ga pojačali na maksimalni nivo, podesite jačinu zvuka na zvučnoj
kartici računara ili u programu.
Iz zvučnika se čuju šumovi.
Proverite povezanost kabla.
Proverite jačinu signala nakon povezivanja kabla.
Slab nivo signala može izazvati oštećen zvuk.
Zvuk se čuje kada je jačina zvuka privremeno isključena.
Audio postavke za glavne zvučnike su odvojene od postavki unutrašnjih zvučnika proizvoda.
Promena ili privremeno isključivanje jačine zvuka na proizvodu ne utiče na spoljni pojačivač (dekoder).
145
Problemi sa zvukom
Zvuk iz monitora se ne menja nakon menjanja postavke
Sound Mode.
Audio postavke za glavne zvučnike su odvojene od postavki unutrašnjih zvučnika proizvoda.
Audio postavke izvornog uređaja ne utiču na postavke unutrašnjih zvučnika proizvoda.
Problemi sa daljinskim upravljačem
Daljinski upravljač ne funkcioniše.
Proverite da li su baterije pravilno postavljene (+/-).
Proverite da li su baterije ispražnjene.
Proverite da li postoje problemi sa napajanjem.
Proverite da li je priključen kabl za napajanje.
Proverite da li u blizini ima specijalnih svetlosnih ili neonskih znakova.
Problemi sa izvornim uređajem
Prilikom pokretanja računara čuje se zvučni signal.
Ako se prilikom pokretanja računara čuje zvučni signal, odnesite računar na servisiranje.
146
Drugi problemi
Proizvod miriše na plastiku.
Miris plastike je normalan i nestaće tokom vremena.
Slika ili zvuk povremeno nestaju.
Proverite povezanost kabla i ponovo ga povežite ako je potrebno.
Korišćenje veoma čvrstog ili gustog kabla može oštetiti audio i video datoteke.
Uverite se da su kablovi dovoljno fleksibilni da obezbede istrajnost. Tokom postavljanja proizvoda na
zid preporučuje se korišćenje kablova pod pravim uglom.
Male čestice se nalaze na ivicama proizvoda.
Čestice su deo dizajna proizvoda. Proizvod nije oštećen.
Kada pokušam da promenim rezoluciju računara, pojavi se
poruka The defined resolution is not supported..
Poruka The defined resolution is not supported. se pojavljuje ako rezolucija ulaznog signala
premašuje maksimalnu rezoluciju monitora.
Da biste rešili taj problem, promenite rezoluciju računara u rezoluciju koja je podržana na monitoru.
HDMI Black Level ne radi ispravno na HDMI uređaju sa
YCbCr izlazom.
Ova funkcija je dostupna samo kada je izvorni uređaj, kao što je DVD plejer i STB, povezan sa
proizvodom pomoću HDMI kabla (RGB signal).
Nema zvuka u HDMI režimu.
Prikazane boje slika možda ne budu izgledale normalno. Slika ili zvuk možda ne budu dostupni. To
se može desiti ako je izvorni uređaj koji podržava samo stariju verziju HDMI standarda povezan sa
proizvodom.
Neke grafičke kartice računara možda automatski ne prepoznaju HDMI signale koji ne obuhvataju
zvuk.
U tom slučaju ručno izaberite ulaz za zvuk.
PC
Ulaz za zvuk
Režim ekrana
Automatsko
Postavke računara
147
P&O
Pitanje
Kako mogu da promenim frekvenciju?
Odgovor
Podesite frekvenciju na grafičkoj kartici.
•• Windows XP: Izaberite stavke Kontrolna tabla → Izgled i teme → Ekran → Postavke →
Napredno → Monitor i podesite frekvenciju u stavki Postavke monitora.
•• Windows ME/2000: Izaberite stavke Kontrolna tabla → Ekran → Postavke → Napredno →
Monitor i podesite frekvenciju u stavci Postavke monitora.
-- Dodatna uputstva za prilagođavanje
potražite u priručniku za korisnike
računara ili grafičke kartice.
•• Windows Vista: Izaberite stavke Kontrolna tabla → Izgled i personalizacija → Personalizuj →
Postavke ekrana → Napredne postavke → Monitor i podesite frekvenciju u stavki
Postavke monitora.
•• Windows 7: Izaberite stavke Kontrolna tabla → Izgled i personalizacija → Ekran →
Podesi rezoluciju → Napredne postavke → Monitor i podesite frekvenciju u stavki
Postavke monitora.
•• Windows 8: Izaberite stavke Postavke → Kontrolna tabla → Izgled i personalizacija →
Ekran → Podesi rezoluciju → Napredne postavke → Monitor i podesite frekvenciju u stavki
Postavke monitora.
Kako da promenim rezoluciju?
•• Windows XP: Izaberite Kontrolna tabla → Izgled i teme → Prikaz → Postavke i podesite
rezoluciju.
•• Windows ME/2000: Izaberite Kontrolna tabla → Prikaz → Postavke i podesite rezoluciju.
•• Windows Vista: Izaberite Kontrolna tabla → Izgled i personalizacija → Personalizuj →
Postavke prikaza i podesite rezoluciju.
•• Windows 7: Izaberite Kontrolna tabla → Izgled i personalizacija → Prikaz →
Podesi rezoluciju i podesite rezoluciju.
•• Windows 8: Izaberite stavke Postavke → Kontrolna tabla → Izgled i personalizacija → Ekran
→ Podesi rezoluciju i podesite rezoluciju.
148
Pitanje
Kako mogu da podesim režim za uštedu energije?
Odgovor
•• Windows XP: Režim za uštedu energije možete da podesite ako izaberete Kontrolna tabla →
Izgled i teme → Prikaz → Postavke čuvara ekrana ili pomoću BIOS-a na računaru.
•• Windows ME/2000: Režim za uštedu energije možete da podesite ako izaberete Kontrolna tabla
→ Prikaz → Postavke čuvara ekrana ili pomoću BIOS-a na računaru.
•• Windows Vista: Režim za uštedu energije možete da podesite ako izaberete Kontrolna tabla
→ Izgled i personalizacija → Personalizuj→ Postavke čuvara ekrana ili pomoću BIOS-a na
računaru.
•• Windows 7: Režim za uštedu energije možete da podesite ako izaberete Kontrolna tabla →
Izgled i personalizacija → Personalizuj → Postavke čuvara ekrana ili pomoću BIOS-a na
računaru.
•• Windows 8: Podesite režim za uštedu energije u stavkama Postavke → Kontrolna tabla →
Izgled i personalizacija → Personalizuj → Postavke čuvara ekrana ili pomoću postavke
BIOS-a na računaru.
149
Poglavlje 14
Specifikacije
-
Opšte
Veličina
Naziv modela
Panel
-
Površina ekrana
V
DB10D
Veličina
Klasa 10 (10,1 inča / 25 cm)
Površina ekrana
217 mm (V) x 135,6 mm (Š)
Dimenzije (Š x V x D)
246,8 x 165,2 x 24,9 mm
Težina
0,6 kg
Napajanje
AC od 100 do 240 VAC, 60 / 50 Hz ± 3 Hz
Pogledajte oznaku na poleđini proizvoda zato što standardni napon može da se razlikuje u zavisnosti od zemlje.
Š
Zaštita okoline
-
Dimenzije (Š x V x D)
Rad
Temperatura: 0 C ~ 40 C (32 F ~ 104 F)
Vlažnost vazduha: 10 % ~ 80 %, bez kondenzacije
Skladištenje
Temperatura: -20 C ~ 45 C (-4 F ~ 113 F)
Vlažnost vazduha: 5 % ~ 95 %, bez kondenzacije
D
V
Š
150
――Plug-and-Play
Ovaj monitor može da se instalira i koristi sa sistemima koji podržavaju funkciju Plug-and-Play. Dvosmerna razmena podataka između monitora i računara poboljšava
postavke monitora.
Instalacija monitora obavlja se automatski. Međutim, ako želite, možete da prilagodite postavke instalacije.
――Zbog prirode proizvodnje ovog proizvoda, na panelu otprilike 1 piksel u milion (1 p/m) može da izgleda svetlije ili tamnije. Ova nepravilnost ne utiče na performanse
proizvoda.
――Ovaj uređaj je digitalni aparat klase A.
[Preporuka] – samo za Evropu
•• Ovim putem kompanija Samsung Electronics izjavljuje da je ovaj Monitor usklađen sa osnovnim zahtevima i drugim
primenljivim odredbama direktive 1999/5/EC.
•• Zvaničnu izjavu o usklađenosti možete da pronađete na veb lokaciji http://www.samsung.com/displaysolutions, tako
što ćete izabrati stavku „Podrška“ > „Pretraži podršku za proizvod“ i uneti naziv modela.
•• Ova oprema isključivo je namenjena za upotrebu u zatvorenom prostoru.
•• Ovu opremu moguće je koristiti u svim zemljama EU.
151
Ušteda energije
Funkcija uštede energije na ovom proizvodu smanjuje potrošnju struje tako što isključuje ekran i menja boju LED indikatora napajanja kada se proizvod ne koristi određeni
vremenski period. Napajanje se ne isključuje u režimu za uštedu energije. Da biste ponovo uključili ekran, pritisnite bilo koji taster na tastaturi ili pomerite miš. Režim za
uštedu energije je dostupan samo kada je proizvod povezan sa računarom koji poseduje funkciju za uštedu energije.
Ušteda energije Normalan rad
Ocena
Potrošnja energije
17 W
standardno Maks
18 W
18,7 W
Režim za uštedu energije
(SOG Signal:ne podržava DPM režim)
0,5 W
Isključeno napajanje
0,5 W
――Prikazani nivo potrošnje energije može da se razlikuje u zavisnosti od radnih uslova ili promene postavki.
――SOG (Sync On Green) nije podržano.
――Da biste smanjili potrošnju energije na 0, iskopčajte kabl za napajanje. Isključite kabl za napajanje ako ne nameravate da koristite proizvod duži vremenski period (tokom
odmora itd.)
152
Prethodno podešeni režimi za tajmer
――Zahvaljujući karakteristikama ekrana, ovaj proizvod može da se podesi na samo jednu rezoluciju za svaku veličinu ekrana kako bi se postigao optimalni kvalitet slike.
Ako ne izaberete navedenu rezoluciju, već neku drugu, kvalitet slike može da bude umanjen. Da biste ovo izbegli, preporučuje se da izaberete optimalnu rezoluciju
navedenu za vaš proizvod.
――Proverite frekvenciju posle zamene CDT proizvoda (povezanog sa računarom) LCD proizvodom. Ako LCD proizvod ne podržava frekvenciju od 85 Hz, promenite
vertikalnu frekvenciju na 60 Hz pomoću CDT proizvoda pre nego što ga zamenite LCD proizvodom.
-- Horizontalna frekvencija
Vreme potrebno za skeniranje jedne
linije od leve do desne strane ekrana
naziva se horizontalni ciklus. Inverzni
broj horizontalnog ciklusa naziva se
horizontalna frekvencija. Horizontalna
frekvencija meri se u kilohercima (kHz).
-- Vertikalna frekvencija
Proizvod prikazuje jednu sliku više puta
u sekundi (kao fluorescentno svetlo)
kako bi se prikazala slika koju gledalac
vidi. Učestalost prikazivanja jedne slike u
sekundi naziva se vertikalna frekvencija
ili učestalost osvežavanja. Vertikalna
frekvencija meri se u hercima (Hz).
Naziv modela
Sinhronizacija
Rezolucija
DB10D
Horizontalna frekvencija
30 ~ 81 kHz
Vertikalna frekvencija
48 ~ 75 Hz
Optimalna rezolucija
1280 x 800 @ 60 Hz
Maksimalna rezolucija
1920 x 1080 @ 60 Hz
Maksimalna brzina osvežavanja piksela
148,5 MHz (analogno, digitalno)
Ekran će automatski biti podešen ako se sa računara emituje signal koji pripada sledećim standardnim signalnim režimima. Ako signal koji se emituje sa računara ne spada
u ove signalne režime, može da bude prikazan prazan ekran, uz uključen LED indikator. U tom slučaju, promenite postavke u skladu sa sledećom tabelom, pridržavajući se
korisničkog priručnika za grafičku karticu.
153
Rezolucija
Horizontalna
frekvencija
(kHz)
Vertikalna frekvencija
(Hz)
Sat u pikselima
(MHz)
Polaritet sinhronizacije
(H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
154
Rezolucija
Horizontalna
frekvencija
(kHz)
Vertikalna frekvencija
(Hz)
Sat u pikselima
(MHz)
Polaritet sinhronizacije
(H/V)
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
155
Poglavlje 15
Dodatak
Odgovornost za uslugu plaćanja
(trošak za klijente)
Oštećenje proizvoda do kojeg je došlo krivicom
klijenta
――Kada se zahteva usluga, uprkos garanciji možemo vam naplatiti posetu servisera u sledećim
Ako je do oštećenja proizvoda dovelo sledeće:
slučajevima.
Nije u pitanju kvar proizvoda
Čišćenje proizvoda, prilagođavanje, objašnjavanje, ponovna instalacija itd.
•• Ako serviser daje uputstva za korišćenje proizvoda ili jednostavno prilagođava opcije bez
rasklapanja proizvoda.
•• Ako su do kvara doveli faktori iz okruženja (Internet, antena, žični signal itd.)
•• Ako se proizvod ponovo instalira ili se povežu dodatni uređaji nakon prve instalacije kupljenog
proizvoda.
•• Ako se proizvod ponovo instalira da bi se premestio na drugo mesto ili u drugu kuću.
•• Ako klijent zahteva uputstva za upotrebu zbog proizvoda drugog preduzeća.
•• Ako klijent zahteva uputstva za upotrebu mreže ili proizvoda drugog preduzeća.
•• Ako klijent zahteva instalaciju i podešavanje softvera za proizvod.
•• Ako serviser uklanja/čisti prašinu ili strane materijale iz proizvoda.
Oštećenje proizvoda do kojeg je dovelo nepravilno rukovanje klijenta ili neispravna popravka.
•• spoljni udarac ili pad.
•• Korišćenje robe ili nespecifikovanog Samsung proizvoda koji se prodaje odvojeno.
•• Popravka od strane osobe koja nije inženjer spoljnog preduzeća za pružanje usluga ili partnera
preduzeća Samsung Electronics Co., Ltd.
•• Prepravka ili popravka proizvoda od strane klijenta.
•• Korišćenje proizvoda na neispravnom naponu ili sa neovlašćenim električnim vezama.
•• Nepoštovanje „upozorenja“ u korisničkom priručniku.
Ostalo
•• Ako proizvod otkaže usled prirodne katastrofe. (grom, požar, zemljotres, poplava itd.)
•• Ako se potrošne komponente iskoriste. (baterija, toner, fluorescentna svetla, glava, vibrator,
lampica, filter, traka itd.)
――Ako klijent zahteva uslugu u slučaju nepostojanja kvara na proizvodu, može se naplatiti naknada za
pružanje usluge. Zato prvo pročitajte korisnički priručnik.
•• Ako klijent zahteva dodatnu instalaciju nakon kupovine proizvoda putem kupovine od kuće ili na
mreži.
156
WEEE
Pravilno odlaganje ovog proizvoda (Odlaganje električne i elektronske opreme)
(Primenjuje su u zemljama sa odvojenim sistemima za prikupljanje otpada)
Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice,
USB kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja. Da biste sprečili moguće
ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode od ostalog otpada i
odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.
Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa
detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.
Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski
dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju saostalim komercijalnim otpadom.
Ispravno odlaganje baterija za ovaj uređaj
(Primenjuje su u zemljama sa odvojenim sistemima za prikupljanje otpada)
Ova oznaka na bateriji, priručniku ili na pakovanju znači da baterija u ovom proizvodu ne sme da se odloži sa ostalim otpadom iz
domaćinstva, kada prestane da radi. Tamo gde postoje sledeće oznake hemisjkih elemenata Hg, Cd ili Pb, to označava da baterija sadrži
živu, kadmijum ili olovo u količinama iznad nivoa dozvoljenog prema direktivi EC Directive 2006/66.
Ukoliko se baterije ne odlože na pravilan način, ove supstance mogu biti štetne po zdravlje ili po životnu okolinu.
Da biste zaštitili prirodna bogatstva i da biste promovisali ponovnu upotrebu recikliranog materijala, odvojite baterije od ostalog otpada
I reciklirajte ih pomoću svog lokalnog sistema za reciklažu baterija.
157
Optimalni kvalitet slike i sprečavanje
„sagorevanja“ ekrana usled zadržavanja slike
Crna matrica
Zajednička
elektroda (ITO)
Filter boje
Optimalni kvalitet slike
•• Zbog načina proizvodnje ovog uređaja, na monitoru približno 1 u milion piksela može da bude
svetliji ili tamniji. Ova nepravilnost ne utiče na performanse proizvoda.
-- Broj potpiksela po tipu panela: 6.220.800
Izvor
Trošenje
•• Ako se na ekranu prikazuje statična slika duži vremenski period, može da dođe do „sagorevanja“
ekrana usled zadržavanja slike ili pojave oštećenih piksela.
-- Aktivirajte režim za uštedu energije ili dinamični čuvar ekrana ako ne nameravate da koristite
proizvod duži vremenski period.
Sprečavanje „sagorevanja“ ekrana usled zadržavanja
slike
TFT
Prola
Elektroda
piksela (ITO)
Skladišni
kondenzator (Cs)
Linija interfejsa podataka
Šta je „sagorevanje“ ekrana usled zadržavanja slike?
Do „sagorevanja“ ekrana usled zadržavanja slike ne bi trebalo da dođe kada LCD ekran radi normalno.
Normalan rad podrazumeva neprekidno menjanje video obrasca. Ako se duži vremenski period na LCD
ekranu prikazuje nepromenljiv obrazac (više od 12 sati), može da dođe do male razlike u naponu između
elektroda u pikselima koje kontrolišu tečne kristale.
Ta razlika u naponu između elektroda vremenom se povećava, usled čega se tanje tečni kristali. Kada do
toga dođe, prethodna slika može da se zadrži na ekranu prilikom promene obrasca. Da bi se to sprečilo,
akumulirana razlika u naponu treba da se smanji.
――Do „sagorevanja“ ekrana usled zadržavanja slike ne bi trebalo da dođe kad LCD ekran radi u
odgovarajućim uslovima.
158
Sprečavanje „sagorevanja“ usled zadržavanja slike
――Najbolji način da zaštitite proizvod od „pregorevanja“ usled zadržavanja slike jeste da isključite
napajanje ili da podesite računar ili sistem da pokrene čuvar ekrana kada se ne koristi. Takođe, servis
obuhvaćen garancijom može da bude ograničen u zavisnosti od korisničkog priručnika.
•• Isključivanje, čuvar ekrana i režim za uštedu energije
-- Isključite napajanje na 2 sata nakon 12 sati korišćenja.
-- Izaberite stavke „Svojstva ekrana“ > „Napajanje“ na računaru i podesite proizvod da se isključuje
po potrebi.
-- Preporučuje se korišćenje čuvara ekrana.
Najbolje je da koristite jednobojnu ili pokretnu sliku kao čuvar ekrana.
•• Standardna promena boje
-- Korišćenje 2 boje
Smenjivanje 2 boje na svakih 30 minuta, kao što je prikazano iznad.
Type 1
•• Standardna promena boje teksta
-- Koristite svetle boje slične osvetljenosti.
Interval: Menjajte boju teksta i pozadine na svakih 30 minuta
FLIGHT : TIME
OZ348
FLIGHT : TIME
OZ348
TIME
FLIGHT
TIME
OZ348
20:30
OZ348
20:30
UA102
21:10
UA102
21:10
•• Izbegavajte kombinacije boje teksta i pozadine kontrastnog osvetljenja.
(Svetlina: ukazuje na svetlinu ili zatamnjenost boje koja se razlikuje u zavisnosti od količine
emitovane svetlosti.)
――Izbegavajte sivu boju jer može da prouzrokuje „sagorevanje“ ekrana usled zadržavanja slike.
――Izbegavajte boje kontrastne osvetljenosti (crna i bela; siva).
FLIGHT : TIME
FLIGHT : TIME
OZ348 : 20:30
OZ348 : 20:30
: 20:30
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
-- Premestite i promenite tekst na svakih 30 minuta, na način koji je opisan u nastavku.
Type 2
FLIGHT
: 20:30
FLIGHT : TIME
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 1 ]
[ Step 2 ]
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 3 ]
-- Redovno prikazujte pokretnu sliku uz logotip.
Interval: Prikažite pokretnu sliku sa logotipom u trajanju od 60 sekundi nakon 4 sata korišćenja.
159
Licenca
Proizvedeno pod licencom preduzeća Dolby Laboratories.
Dolby i simbol dvostrukog D su žigovi preduzeća Dolby Laboratories.
DivX Certified Ⓡ to play DivX Ⓡ video up to HD 1080p, including premium
content.
DivXⓇ, DivX CertifiedⓇ and associated logos are trademarks of Rovi
Corporation or its subsidiaries and are used under licence.
Ⓡ
Manufactured under a license from U.S. Patent No’s: 5,956,674, 5,974,380,
5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 7,272,567, 7,668,723,
7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 and 7,548,853. DTS, the Symbol, and DTS and
the Symbol together are registered trademarks & DTS Premium Sound | 5.1 is a
trademark of DTS, Inc. ⓒ2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the
HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in
the United States and other countries.
ABOUT DIVX VIDEO: DivXⓇ is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi
Corporation. This is an official DivX CertifiedⓇ device that has passed rigorous testing to verify that
it plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into
DivX videos.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX CertifiedⓇ device must be registered in order to play
purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the
DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to
complete your registration.
Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
Obaveštenje o licenciranju za softver otvorenog koda
U slučaju da koristite softver otvorenog koda, licence za otvoreni kôd dostupne su u meniju
proizvoda. Obaveštenje o licenci za otvoreni kôd dostupno je samo na engleskom.
Da biste dobili informacije o obaveštenju o licenci za otvoreni kôd, kontaktirajte Samsung korisnički
centar ili pošaljite poruku e-pošte na [email protected].
160
Terminologija
480i / 480p / 720p / 1080i /
1080p____ Svaka od gorenavedenih
brzina skeniranja predstavlja broj
efektivnih linija skeniranja koji određuje
rezoluciju ekrana. Brzina skeniranja
može biti označena sa i (isprepletano) ili
p (progresivno), u zavisnosti od načina
skeniranja.
- Skeniranje
Skeniranje se odnosi na proces slanja
piksela koji progresivno kreiraju sliku.
Veliki broj piksela obezbeđuje jasniju i
živopisniju sliku.
- Progresivno
U režimu progresivnog skeniranja, sve
linije piksela se pojedinačno skeniraju
(progresivno) na ekranu.
- Isprepletano
U režimu isprepletanog skeniranja,
skenira se svaka druga linija piksela od
vrha do dna ekrana, a zatim se skeniraju
preostale linije piksela (koje prethodno
nisu skenirane).
Neisprepleteni režim i isprepleteni
režim____ U neisprepletenom režimu
(progresivno skeniranje), horizontalna
linija se progresivno prikazuje od
vrha do dna ekrana. U isprepletanom
režimu prikazuju su prvo neparne, a
zatim parne linije. Neisprepletani režim
se uglavnom koristi za monitore jer
obezbeđuje jasnu sliku, a isprepletani
režim se uglavnom koristi za televizore.
Veličina tačaka____ Ekran se sastoji od
crvenih, zelenih i plavih tačaka. Što je
manja udaljenost između tačkica, viša
je rezolucija. Veličina tačkica se odnosi
na najmanju udaljenost između tačkica
iste boje. Veličina tačkica se meri u
milimetrima.
Vertikalna frekvencija____ Proizvod
prikazuje jednu sliku više puta u sekundi
(kao fluorescentno svetlo koje treperi)
kako bi se prikazala slika za korisnika.
Učestalost prikazivanja jedne slike u
sekundi naziva se vertikalna frekvencija
ili učestalost osvežavanja. Vertikalna
frekvencija meri se u hercima (Hz).
Na primer, frekvencija od 60 Hz znači
da se jedna slika prikazuje 60 puta u
sekundi.
Horizontalna frekvencija____
Vreme potrebno za skeniranje jedne
linije od leve do desne strane ekrana
naziva se horizontalni ciklus. Inverzni
broj horizontalnog ciklusa naziva se
horizontalna frekvencija. Horizontalna
frekvencija meri se u kilohercima (kHz).
Izvor____ Izvor ulaznog signala se
odnosi na izvorni video uređaj, poput
kamkordera i video ili DVD plejera, koji
je povezan sa proizvodom.
Plug & Play____ Plug & Play je funkcija
koja omogućava automatsku razmenu
informacija između monitora i računara
u cilju postizanja optimalnog okruženja
za prikaz. Proizvod koristi VESA DDC
(međunarodni standard) za izvršavanje
funkcije Plug & Play.
DVD (digitalni promenljivi disk)____
DVD se odnosi na disk za skladištenje
podataka veličine CD-a na kom možete
da sačuvate multimedijalne aplikacije
(audio, video ili igra) pomoću MPEG2 tehnologije za komprimovanje video
zapisa.
Rezolucija____ Rezolucija predstavlja
ukupan broj horizontalnih tačaka
(piksela) i vertikalnih tačaka (piksela)
koje čine ekran. Rezolucija označava
nivo detalja prikaza. Pri višoj rezoluciji
na ekranu može da bude prikazano više
podataka, a i pogodna je za istovremeno
obavljanje više zadataka.
Na primer, rezolucija 1920 X 1080
sadrži 1920 horizontalnih (horizontalna
rezolucija) i 1080 vertikalnih piksela
(vertikalna rezolucija).
HDMI (interfejs multimedije visoke
rezolucije)____ To je interfejs koji
omogućava povezivanje na digitalni
audio izvor, kao i na izvor video zapisa
visoke rezolucije pomoću jednog kabla,
bez komprimovanja.
Kontrola višestrukog prikaza
(MDC)____ MDC (kontrola višestrukog
prikaza) je aplikacija koja omogućava
istovremenu kontrolu više uređaja za
prikaz putem računara. Komunikacija
između računara i monitora se obavlja
pomoću RS232C (serijski prenos
podataka) i RJ45 (LAN) kablova.
161

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Digital signage flat panel Black
  • 25.4 cm (10") 1280 x 800 pixels LED 450 cd/m²
  • Edge-LED BLU 30 ms
  • Ethernet LAN Wi-Fi
  • Built-in speaker(s)

Related manuals

advertisement