Samsung | QM85D | Samsung QM85D Korisnički priručnik

Korisnički priručnik
QM85D
Boja i izgled mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda, a specifikacije
podležu promenama bez prethodnog obaveštenja, radi poboljšanja
performansi.
Preporučuje se da dnevna upotreba ovog proizvoda bude kraća od 16
časova.
Ako se proizvod koristi duže od 16 časova dnevno, poništiće se garancija.
Sadržaj
Pre upotrebe proizvoda
Autorska prava
5
Bezbednosne mere predostrožnosti
6
Simboli6
Čišćenje6
Skladištenje7
Struja i bezbednost
7
Instalacija8
Rad10
Mere predostrožnosti za rukovanje ekranom 13
Priprema
Provera komponenti
14
Komponente14
Stavke koje se prodaju odvojeno
15
Delovi16
Kontrolna tabla
16
Druga strana
18
Uređaj za zaštitu od krađe
19
Daljinski upravljač
20
Povezivanje pomoću IR stereo kabla
(prodaje se zasebno)
22
Pre instaliranja proizvoda
(vodič za instalaciju)
23
Ugao nagiba i rotacija
23
Ventilacija23
Dimenzije24
Postavljanje nosača za zid
25
Postavljanje nosača za zid
25
Specifikacije kompleta za montažu na zid (VESA)25
Povezivanje mrežne kutije
(zasebno se prodaje)
46
MagicInfo46
Daljinski upravljač (RS232C)
26
Povezivanje pomoću kabla
26
Veza29
Kontrolni kodovi
30
Promena ulaznog signala
48
Source48
Korišćenje aplikacije MDC
Instalacija/deinstalacija programa MDC
49
Instalacija49
Deinstalacija49
Povezivanje i korišćenje izvornog
uređaja
Pre povezivanja
Lista za proveru pre povezivanja
39
39
Povezivanje sa računarom
Povezivanje putem D-SUB kabla
(analogni tip)
Povezivanje pomoću DVI kabla (digitalni tip)
Povezivanje pomoću HDMI-DVI kabla
Povezivanje pomoću HDMI kabla
Povezivanje pomoću DP kabla
39
Povezivanje sa video uređajem
Povezivanje pomoću HDMI-DVI kabla
Povezivanje pomoću HDMI kabla
42
42
43
Povezivanje sa audio sistemom
43
Povezivanje LAN kabla
44
Povezivanje mrežne kutije
(zasebno se prodaje)
45
39
40
40
41
41
Povezivanje sa MDC-om
50
Korišćenje MDC-a preko kabla RS-232C
(standardi za serijsku komunikaciju među
podacima)50
Korišćenje MDC-a putem Ethernet mreže
51
Funkcija početnog ekrana
Multi Screen53
Picture Mode54
On/Off Timer55
On Timer55
Off Timer55
Holiday Management56
Network Settings57
2
Sadržaj
MagicInfo Player I58
Dynamic Backlight69
Menu Language83
ID Settings59
Device ID59
PC Connection Cable59
Picture Size70
Picture Size70
Zoom/Position71
Resolution71
Reset OnScreen Display83
Video Wall60
Video Wall60
Horizontal x Vertical60
Screen Position61
Format61
Auto Adjustment72
PC Screen Adjustment72
Picture Off73
More settings62
Reset Picture73
Prilagođavanje ekrana
OnScreen Display
Picture Mode63
Multi Screen74
Multi Screen74
Backlight / Brightness / Contrast /
Sharpness / Color / Tint (G/R)64
Color Temperature65
White Balance65
Gamma66
Calibrated Value66
Picture Options67
Color Tone68
Digital NR68
HDMI Black Level68
Film Mode68
Auto Motion Plus69
Rotation79
Rotate Menu79
Rotate Content79
Aspect Ratio79
System
Setup84
Početne postavke (System)84
Time85
Clock Set85
DST85
Sleep Timer85
Power On Delay85
MagicInfo I Source86
Auto Source Switching87
Auto Source Switching87
Primary Source Recovery87
Primary Source87
Secondary Source87
Screen Protection80
Pixel Shift80
Timer81
Immediate Display82
Side Gray82
Power Control88
Auto Power On88
PC Module Power88
Standby Control89
Network Standby89
Power Button89
Message Display82
Source Info82
No Signal Message82
MDC Message82
Eco Solution90
Energy Saving90
Eco Sensor90
Screen Lamp Schedule90
3
Sadržaj
No Signal Power Off 91
Auto Power Off91
Temperature Control91
Change PIN92
Network Settings99
MagicInfo Player I99
ID Settings100
Video Wall100
More settings100
General93
Security93
HDMI Hot Plug93
Reset All101
Reset System94
Vodič za rešavanje problema
Prilagođavanje zvuka
HDMI Sound95
Zahtevi pre obraćanja Samsung centru za
korisničku službu
Testiranje proizvoda
Provera rezolucije i frekvencije
Proverite sledeće.
102
102
102
103
Sound on Video Call96
Pitanja i odgovori
110
Odgovornost za uslugu plaćanja
(trošak za klijente)
118
Nije u pitanju kvar proizvoda
118
Oštećenje proizvoda do kojeg je došlo
krivicom klijenta
118
Ostalo118
WEEE119
Pravilno odlaganje ovog proizvoda
(Odlaganje električne i elektronske opreme)
119
Ispravno odlaganje baterija za ovaj uređaj
119
Speaker Selection96
Reset Sound97
Dodatak
Optimalni kvalitet slike i sprečavanje
„sagorevanja“ ekrana usled zadržavanja
slike120
Optimalni kvalitet slike
120
Sprečavanje „sagorevanja“ ekrana
usled zadržavanja slike
120
Licenca122
Specifikacije
Terminologija123
Opšte112
Podrška
Ušteda energije
114
Software Update98
Prethodno podešeni režimi za tajmer
115
Contact Samsung98
Go to Home99
Multi Screen99
Picture Mode99
On/Off Timer99
4
Poglavlje 01
Pre upotrebe proizvoda
Autorska prava
Sadržaj ovog priručnika je podložan promenama bez obaveštenja da bi se poboljšao kvalitet.
© 2014 Samsung Electronics
Samsung Electronics je vlasnik autorskih prava na ovaj materijal.
Upotreba ili reprodukovanje ovog priručnika, celog ili u delovima, bez ovlašćenja preduzeća Samsung Electronics se zabranjuje.
Microsoft, Windows su registrovani žigovi korporacije Microsoft.
VESA, DPM i DDC su registrovani žigovi korporacije Video Electronics Standards Association.
Vlasništvo nad svim drugim žigovima pripada njihovim vlasnicima.
•• Nadoknada za administrativne usluge može biti naplaćena ako
-- (a) inženjer, koga ste pozvali, ne otkrije nikakav kvar na proizvodu.
(odnosno, ako niste pročitali korisnički priručnik).
-- (b) na uređaju, koji ste doneli u servisni centar, nije pronađen nikakav kvar.
(odnosno, ako niste pročitali korisnički priručnik).
•• Bićete obavešteni o iznosu takve nadoknade pre servisiranja, odnosno dolaska inženjera.
5
Bezbednosne mere predostrožnosti
Čišćenje
――Budite pažljivi pri čišćenju jer je panel i spoljašnjost naprednih LCD-ova lako ogrebati.
Pažnja
――Pri čišćenju izvršite sledeće korake.
――Sledeće slike su obezbeđene samo kao referenca. Situacije u stvarnom životu mogu se razlikovati od
onoga što je prikazano na slikama.
RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE OTVARAJTE
Pažnja : DA BISTE UMANJILI RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE UKLANJAJTE POKLOPAC. (ILI POLEĐINU)
UNUTRA NE POSTOJE DELOVI KOJE MOŽE SERVISIRATI KORISNIK.
KOMPLETNO SERVISIRANJE PREPUSTITE KVALIFIKOVANOM OSOBLJU.
1
Isključite proizvod i računar.
2
Iskopčajte kabl za napajanje iz proizvoda.
――Držite kabl za napajanje za priključak i ne dodirujte kabl mokrim rukama.
U suprotnom, može doći do električnog udara.
Ovaj simbol pokazuje da unutra postoji visoka voltaža.
3
Opasno je doći u bilo kakav kontakt sa bilo kojim unutrašnjim delom ovog proizvoda.
Obrišite proizvod čistom, mekom i suvom tkaninom.
•• Ne koristite deterdžente koji sadrže alkohol, razređivač ili
površinski aktivne agense.
Ovaj simbol vas upozorava da je uz ovaj proizvod uključena važna literatura o radu i održavanju.
!
Simboli
Upozorenje
Ako se ne slede uputstva, može doći do ozbiljne ili fatalne povrede.
•• Ne prskajte vodu ili deterdžent direktno na proizvod.
4
Ovlažite meku i suvu tkaninu vodom i dobro je iscedite da biste obrisali
spoljašnjost proizvoda.
Pažnja
Ako se ne slede uputstva, može doći do lične povrede ili oštećenja svojine.
Aktivnosti označene ovim simbolom su zabranjene.
Uputstva označena ovim simbolom su obavezna.
5
Povežite kabl za napajanje sa proizvodom kada završite sa čišćenjem.
6
Uključite proizvod i računar.
Skladištenje
Povežite utikač sa uzemljenom utičnicom
(samo izolovani uređaji tipa 1).
•• Može doći do električnog udara ili povrede.
Zbog karakteristika proizvoda sa visokim sjajem korišćenje UV ovlaživača u blizini može stvoriti bele fleke
na proizvodu.
!
――Obratite se centru za korisničku službu ako je potrebno očistiti unutrašnjost proizvoda (biće naplaćena
Nemojte savijati niti silom povlačiti kabl za napajanje. Pazite da ne ostavite
kabl za napajanje ispod nekog teškog predmeta.
naknada za uslugu).
•• Oštećenje kabla može da dovede do požara ili električnog udara.
Struja i bezbednost
――Sledeće slike su obezbeđene samo kao referenca. Situacije u stvarnom životu mogu se razlikovati od
Ne postavljajte kabl za napajanje ili proizvod u blizinu izvora toplote.
onoga što je prikazano na slikama.
•• Može doći do požara ili električnog udara.
Upozorenje
Ne koristite oštećeni kabl za napajanje ili priključak niti labavu utičnicu.
Očistite prašinu oko priključaka utikača ili utičnice suvom tkaninom.
•• Može doći do strujnog udara ili požara.
•• Može doći do požara.
Nemojte koristiti više proizvoda sa jednom utičnicom.
•• Pregrejane utičnice mogu da dovedu do požara.
Ne dodirujte priključak za napajanje mokrim rukama. U suprotnom, može
doći do električnog udara.
Ubacite priključak za napajanje do kraja, tako da ne bude labav.
•• Neobezbeđena veza može da dovede do požara.
!
!
Instalacija
Pažnja
Ne iskopčavajte kabl za napajanje dok se proizvod koristi.
•• Proizvod može da bude oštećen električnim udarom.
Upozorenje
Ne postavljajte sveće, lampe za insekte ili cigarete na proizvod. Ne
postavljajte proizvod u blizini izvora toplote.
•• Može doći do požara.
Koristite samo kabl za napajanje koji Samsung isporučuje uz vaš proizvod.
Ne koristite kabl za napajanje sa drugim proizvodima.
•• Može doći do požara ili električnog udara.
Nosač koji se postavlja na zid trebalo bi da instalira tehničar.
!
•• Instalacija nekvalifikovane osobe može da dovede do povrede.
Utičnica u koju se priključuje kabl za napajanje ne sme da ima bilo kakvih
smetnji.
•• Koristite samo odobrene komode.
!
•• Kada dođe do problema, neophodno je isključiti kabl za napajanje da
bi se prekinulo napajanje proizvoda.
!
Ne postavljajte proizvod u loše provetrenim prostorima kao što su police za
knjige ili ormari.
•• Imajte na umu da se proizvod ne isključuje kompletno ako se koristi
samo taster za napajanje na daljinskom upravljaču.
•• Povećana unutrašnja temperatura može da dovede do požara.
Držite utikač kad iskopčavate kabl za napajanje iz utičnice.
•• Može doći do strujnog udara ili požara.
Postavite proizvod najmanje na 10 cm udaljenosti od zida kako biste
omogućili ventilaciju.
•• Povećana unutrašnja temperatura može da dovede do požara.
!
!
Držite plastično pakovanje izvan domašaja dece.
•• Deca mogu da se uguše.
!
Nemojte postavljati proizvod na nestabilnu ili vibrirajuću površinu (nesigurnu
policu, nagnutu površinu itd.).
Pažnja
•• Proizvod može da padne i ošteti se i/ili dovede do povrede.
Nemojte da ispustite proizvod pri premeštanju.
•• Upotreba proizvoda u oblasti sa prekomernom vibracijom može da
ošteti proizvod ili dovede do požara.
Nemojte instalirati proizvod u vozilu ili na mestu izloženom prašini, vlazi
(curenje vode itd.), ulju ili dimu.
•• Može doći do otkazivanja proizvoda ili lične povrede.
!
Ne spuštajte proizvod na prednji deo.
•• Može doći do požara ili električnog udara.
•• Ekran može da se ošteti.
!
Nemojte izlagati proizvod direktnom suncu, toploti ili vrućim predmetima
kao što je šporet.
Pri postavljanju proizvoda na komodu ili policu, uverite se da donja ivica
prednjeg dela proizvoda ne štrči.
•• Životni vek proizvoda može biti umanjen ili može doći do požara.
•• Proizvod može da padne i ošteti se i/ili dovede do povrede.
•• Proizvod postavljajte samo na komode ili police odgovarajuće veličine.
Nemojte postavljati proizvod u domašaju male dece.
•• Proizvod može da padne i povredi decu.
Pažljivo spustite proizvod.
•• Pošto je prednji deo težak, postavite proizvod na ravnu i stabilnu
površinu.
Jestivo ulje, na primer sojino ulje, može da ošteti ili izmeni proizvod. Ne
postavljajte proizvod u kuhinju ili blizu kuhinjske radne površine.
•• Može doći do otkazivanja proizvoda ili lične povrede.
!
SAMSUNG
!
Postavljanje proizvoda na nestandardnom mestu (mestu izloženom velikoj
količini fine prašine, hemijskih supstanci, ekstremnim temperaturama ili
velikoj količini vlage, odnosno na mestu gde bi proizvod trebalo neprekidno
da radi duže vreme) može ozbiljno da utiče na njegov rad.
•• Obavezno konsultujte Samsung centar za korisničku službu ako želite
da instalirate proizvod na takvom mestu.
Rad
Ne stavljajte teške predmete ili stvari koje deca vole (igračke ili slatkiše) na
proizvod.
•• Proizvod ili teški predmeti mogu da padnu dok deca pokušavaju da
dohvate igračke ili slatkiše što može da dovede do ozbiljne povrede.
Upozorenje
U proizvodu postoji visoka voltaža. Nikad nemojte sami rastavljati, popravljati
ili menjati proizvod.
Tokom grmljavina ili oluje, isključite proizvod iz struje i sklonite kabl za
napajanje.
•• Može doći do požara ili električnog udara.
•• U slučaju potrebe za popravkom, obratite se Samsung centru za
korisničku službu.
•• Može doći do požara ili električnog udara.
!
Da biste pomerili proizvod, prvo iskopčajte sve kablove iz njega zajedno sa
kablom za napajanje.
Ne spuštajte predmete na proizvod i ne udarajte ga.
•• Može doći do požara ili električnog udara.
•• U suprotnom, kabl za napajanje može da bude oštećen i može doći do
požara ili strujnog udara.
!
!
Ako proizvod ispušta neobične zvuke, miris paljevine ili dim, odmah
iskopčajte kabl za napajanje i obratite se Samsung centru za korisničku
službu.
Nemojte pomerati proizvod povlačenjem kabla za napajanje ili bilo kog
drugog kabla.
•• Zbog oštećenog kabla može doći do otkazivanja proizvoda,
električnog udara ili požara.
•• Može doći do strujnog udara ili požara.
!
Ne dozvolite deci da hvataju proizvod ili da se penju na njega.
Ako dođe do curenja gasa, ne dodirujte proizvod ili utikač. Takođe, odmah
provetrite prostoriju.
•• Deca mogu da se povrede ili ozbiljno ozlede.
•• Varnice mogu da izazovu eksploziju ili požar.
!
Ako ispustite proizvod ili se ošteti spoljno kućište, isključite prekidač za
napajanje i iskopčajte kabl za napajanje. Zatim se obratite Samsung centru
za korisničku službu.
•• Neprekidna upotreba može da dovede do požara ili električnog udara.
GAS
Nemojte podizati ili pomerati proizvod povlačenjem kabla za napajanje ili
bilo kog drugog kabla.
•• Zbog oštećenog kabla može doći do otkazivanja proizvoda,
električnog udara ili požara.
Nemojte koristiti ili čuvati sprej koji može da eksplodira ili zapaljive supstance
u blizini proizvoda.
Pažnja
•• Može doći do eksplozije ili požara.
Ako se na ekranu prikazuje statična slika duži vremenski period, može da
dođe do „sagorevanja“ ekrana usled zadržavanja slike ili pojave oštećenih
piksela.
!
Uverite se da stolnjaci ili zavese ne blokiraju ventile.
•• Ako proizvod nećete koristiti u dužem vremenskom periodu, aktivirajte
režim za uštedu energije ili čuvar ekrana sa pokretnim slikama.
!
•• Povećana unutrašnja temperatura može da dovede do požara.
-_100
Nemojte ubacivati metalne predmete (čačkalicu, novčić, ukosnicu itd.) ili lako
zapaljive predmete (papir, šibice itd.) u proizvod (putem otvora ili ulaznih/
izlaznih portova).
•• Prikupljena prašina u kombinaciji sa toplotom može da dovede do
požara, električnog udara ili električnog varničenja.
!
Proizvod koristite sa preporučenom rezolucijom i frekvencijom.
•• Uverite se da ste isključili proizvod i iskopčali kabl za napajanje ako
u proizvod dopru voda ili druge strane supstance. Zatim se obratite
Samsung centru za korisničku službu.
•• Može doći do otkazivanja proizvoda, strujnog udara ili požara.
Iskopčajte kabl za napajanje iz utičnice ako ne planirate da koristite proizvod
u dužem vremenskom periodu (odmor itd.).
•• Može negativno uticati na vaš vid.
!
Nemojte držati proizvod naopačke ili ga pomerati držeći ga za postolje.
Ne postavljajte predmete koji sadrže tečnost (vaze, bokale, flaše itd.) ili
metalne predmete na proizvod.
•• Proizvod može da padne i ošteti se ili dovede do povrede.
•• Uverite se da ste isključili proizvod i iskopčali kabl za napajanje ako
u proizvod dopru voda ili druge strane supstance. Zatim se obratite
Samsung centru za korisničku službu.
•• Može doći do otkazivanja proizvoda, strujnog udara ili požara.
Gledanje u ekran sa prevelike blizine u dužem vremenskom periodu može
negativno da utiče na vaš vid.
!
Ne koristite ovlaživače vazduha ili šporet u blizini proizvoda.
•• Može doći do požara ili električnog udara.
Odmarajte oči duže od 5 minuta na svaki 1 sat upotrebe proizvoda.
Vodite računa da deca ne stavljaju bateriju u usta kada je izvadite iz
daljinskog upravljača. Postavite bateriju na mesto koje deca ne mogu da
dohvate.
•• Umanjiće se zamor očiju.
•• Ako dete stavi bateriju u usta ili je proguta, odmah se obratite lekaru.
!
Ne dodirujte ekran ako je proizvod bio uključen u dužem vremenskom
periodu jer će postati vreo.
Prilikom zamene baterije, umetnite je vodeći računa o polaritetu (+, -).
Male delove pribora čuvajte izvan domašaja dece.
Koristite isključivo predviđene standardne baterije i nemojte istovremeno
koristiti nove i korišćene baterije.
•• U suprotnom, može doći do oštećenja baterije ili požara, telesnih
povreda i oštećenja usled curenja unutrašnje tečnosti.
•• U suprotnom, može doći do oštećenja baterija ili požara, telesnih
povreda i oštećenja usled curenja unutrašnje tečnosti.
!
!
Budite pažljivi pri prilagođavanju ugla proizvoda ili visine postolja.
Baterijе (i punjivе baterijе) nisu običan otpad i moraju da se vrate radi
recikliranja. Korisnik je dužan da vrati istrošene ili punjive baterije radi
recikliranja.
•• Možete da zaglavite i povredite šaku ili prst.
!
•• Naginjanje proizvoda pod prevelikim uglom može da dovede do pada
proizvoda i do povrede.
Ne postavljajte teške premete na proizvod.
•• Može doći do otkazivanja proizvoda ili lične povrede.
Pri korišćenju slušalica, nemojte previše pojačavati zvuk.
•• Prejak zvuk može da izazove oštećenje sluha.
!
•• Kupac može da vrati korišćene ili punjive baterije u obližnji javni centar
za reciklažu ili u prodavnicu koja prodaje isti tip baterija ili punjivih
baterija.
Mere predostrožnosti za rukovanje ekranom
Nemojte da postavljate proizvod na način koji je prikazan na slici. Ekran je
osetljiv, pa može da dođe do njegovog oštećenja.
Položite proizvod kao što je prikazano na slici da biste rukovali njim. (moguće
je koristiti pakovanje).
!
Prilikom premeštanja proizvoda obavezno koristite drške sa zadnje strane.
!
15 mm
Nemojte da hvatate nijedan deo proizvoda u opsegu od 15 mm od prednje
strane.
Poglavlje 02
Priprema
Provera komponenti
-- Izgled komponenti i prodatih delova
može da se razlikuje od komponenti i
delova prikazanih na slici u nastavku.
Komponente
――Komponente mogu da se razlikuju u zavisnosti od lokacije.
Garancijska kartica
Vodič za brzo postavljanje
(Nije dostupno na nekim
lokacijama)
Vodič kroz propise
Daljinski upravljač
DP kabl
Kabl za napajanje
-
+
-
-- Ako neka komponenta nedostaje,
obratite se prodavcu kod koga ste kupili
ovaj proizvod.
+
Baterije
(Nije dostupno na nekim
lokacijama)
14
Stavke koje se prodaju odvojeno
-- Sledeće stavke možete da kupite kod
najbližeg prodavca.
DP-DVI kabl
KOMPLET za postavljanje na zid
RS232C-Stereo kabl
DVI kabl
HDMI-DVI kabl
(Koristi se za povezivanje
mrežne kutije)
HDMI kabl
D-SUB kabl
RS232C (IN) adapter
RS232C (OUT) adapter
Stereo-kabl
RCA stereo kabl
LAN kabl
Senzor spoljnog okruženja
Mrežni uređaj
-- RS232C adapter može da se koristi za
povezivanje sa drugim monitorom
pomoću D-SUB (9-pinski) tipa RS232C
kabla.
-- Obavezno povežite svaki adapter na
odgovarajući RS232C IN ili OUT priključak
na proizvodu.
15
――Boja i oblik delova mogu da se razlikuju od delova prikazanih na slici. Specifikacije mogu da se promene bez najave radi
Delovi
poboljšanja performansi.
Taster panela
Kontrolna tabla
Tasteri
Opis
Uključite proizvod.
Ako pritisnete taster
dok je proizvod uključen, biće prikazan kontrolni meni.
――Da biste izašli iz menija na ekranu, pritisnite i držite taster panela najmanje jednu
sekundu.
Pomerite se u gornji ili donji meni. Takođe možete da podesite vrednost opcije.
Zvučnik
Pomerite se u levi ili desni meni.
――Jačinu zvuka možete da podesite tako što ćete pomerati taster panela nalevo ili
nadesno kad se kontrolni meni ne prikazuje.
Taster panela
Senzor daljinskog upravljača
Pritisnite dugme na daljinskom upravljaču tako što ćete ga usmeriti prema senzoru
na prednjoj strani proizvoda da biste izveli odgovarajuću funkciju.
――Korišćenje nekog drugog uređaja za prikaz u oblasti u kojoj se koristi daljinski
upravljač za ovaj proizvod može da ometa upravljanje drugim uređajima za
prikaz.
Koristite daljinski upravljač na udaljenosti od 7–10 m od senzora na proizvodu, pod uglom od 30 nalevo i nadesno.
――Baterije držite van domašaja dece i reciklirajte ih.
――Nemojte da kombinujete nove i stare baterije. Istovremeno zamenite obe baterije.
――Izvadite baterije ako daljinski upravljač ne nameravate da koristite duže vreme.
Senzor daljinskog
upravljača
16
――Ako pritisnete taster
kontrolni meni.
na tasteru panela dok je proizvod uključen, prikazaće se
Tasteri
Opis
Izaberite povezani ulazni signal.
Kontrolni meni
Source
Pomerite taster panela nadesno da biste u kontrolnom meniju izabrali stavku Source
. Kada se prikaže spisak ulaznih signala, pomerite taster panela ulevo ili udesno da
biste izabrali željeni ulazni signal. Zatim pritisnite taster panela.
Prikažite meni na ekranu.
Menu
Pomerite taster panela nalevo i izaberite Menu
u kontrolnom meniju. Pojaviće se
kontrolni ekran na ekranu. Pomerite taster panela nadesno da biste izabrali željeni
meni. Stavku podmenija možete da izaberete tako što ćete pomerati taster menija
nagore, nadole, nalevo ili nadesno. Da biste promenili postavke, izaberite željeni meni
i pritisnite taster panela.
Uđite u Go to Home režim.
Home
Pomerite taster panela nagore da biste u kontrolnom meniju izabrali stavku
.
Home
Isključite proizvod.
Power Off
Pomerite taster panela nadole da biste u kontrolnom meniju izabrali stavku
Power Off . Zatim pritisnite taster panela.
Return
Izađite iz kontrolnog menija.
Return
17
Druga strana
Priključak
――Boja i oblik delova mogu da se razlikuju od delova prikazanih na slici.
IR /AMBIENT SENSOR IN
Snabdeva strujom spoljnu tablu senzora ili prima signal svetlosnog senzora.
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3
Povezivanje sa spoljnim uređajem pomoću HDMI ili HDMI-DVI kabla.
DP IN 3 (UHD 30Hz)
Povezuje se sa računarom pomoću DP kabla.
Specifikacije mogu da se promene bez najave radi poboljšanja performansi.
Opis
――Dobijate oštru sliku prilikom gledanja UHD sadržaja na 30 Hz.
IR /AMBIENT
SENSOR IN
――Preporučena rezolucija za DP IN 3 (UHD 30Hz) port je 1920 x 1080 na 60
Hz. Rezolucija može da se promeni na optimalnu rezoluciju od 3840 x 2160
na 30 Hz, ako bude potrebno.
HDMI IN 3
DP IN 2 (UHD 60Hz)
HDMI IN 2
DP IN 1 (UHD 60Hz)
DVI IN / MAGICINFO IN
HDMI IN 1
Povezuje se sa računarom pomoću DP kabla.
――Dobijate oštru sliku prilikom gledanja UHD sadržaja na 60Hz.
DVI IN: Povezivanje sa spoljnim uređajem pomoću DVI ili HDMI-DVI kabla.
MAGICINFO IN: Da biste koristili MagicInfo, povežite DP-DVI kabl.
DP IN 3
(UHD 30Hz)
DP IN 2
(UHD 60Hz)
Povezuje se sa MDC programom pomoću LAN kabla.
IR OUT
Prima signal daljinskog upravljača preko spoljne table senzora i šalje signal preko
LOOP OUT izlaza.
RS232C OUT
Povežite na MDC pomoću RS232C adaptera.
RS232C IN
DP IN 1
(UHD 60Hz)
DVI IN /
MAGICINFO IN
IR OUT
USB
RJ45
RJ45
RGB IN
RS232C OUT RS232C IN
AUDIO OUT
RGB / DVI /
HDMI /
AUDIO IN
USB
Povezuje se sa USB uređajem prilikom nadogradnje softvera.
RGB IN
Povezuje se sa izvornim uređajem putem D-SUB kabla.
AUDIO OUT
Povezivanje sa audio priključkom na spoljnom uređaju.
RGB / DVI / HDMI / AUDIO IN
Prima zvuk sa računara preko audio kabla.
18
Uređaj za zaštitu od krađe
――Uređaj za zaštitu od krađe omogućava bezbedno korišćenje proizvoda, čak i na javnim mestima.
――Oblik uređaja za zaključavanje i način zaključavanja razlikuju se u zavisnosti od proizvođača. Više informacija potražite u korisničkom priručniku koji se dobija uz uređaj za zaključavanje protiv krađe.
Da biste zaključali uređaj za zaštitu od krađe:
1
Vežite kabl uređaja protiv krađe za težak predmet, kao što je sto.
2
Provucite jedan kraj kabla kroz omču na drugom kraju kabla.
3
Uređaj za zaključavanje umetnite u otvor na poleđini proizvoda.
4
Zaključajte uređaj za zaključavanje.
-- Uređaj za zaključavanje protiv krađe može da se kupi odvojeno.
-- Više informacija potražite u korisničkom priručniku koji se dobija uz uređaj za zaključavanje protiv krađe.
-- Uređaj za zaključavanje može da se kupi u prodavnici elektronske opreme ili putem Interneta.
19
Daljinski upravljač
――Korišćenje nekog drugog uređaja za prikaz u oblasti u kojoj se koristi daljinski upravljač za ovaj proizvod može da ometa upravljanje drugim uređajima za prikaz.
――Dugme bez opisa na slici ispod nije podržano za proizvod.
POWER
OFF
Uključite proizvod.
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
DEL-/--
SYMBOL
1
4
7
Nije dostupno.
Prikazivanje/sakrivanje menija na ekranu ili
povratak na prethodni meni.
5
8
0
3
6
VOL
MENU
SOURCE
HOME
Numerička dugmad
Unesite lozinku u OSD meni.
9
CH LIST
MUTE
Podesite jačinu zvuka.
promena ulaznog signala.
2
Isključite proizvod.
CH
MagicInfo
Player I
Nije dostupno.
-- Funkcije dugmadi na daljinskom
upravljaču mogu da se razlikuju u
zavisnosti od proizvoda.
Isključivanje zvuka.
Ponovno uključivanje zvuka: Ponovo pritisnite
dugme MUTE ili upotrebite dugmad za kontrolu
jačine zvuka (+ VOL -).
Dugme za pokretanje MagicInfo Player I.
Dugme za pokretanje Go to Home.
20
Brzi izbor često korišćenih funkcija.
TOOLS
INFO
Prikazivanje informacija o izabranom izvoru
signala.
Prelazak na gornji, donji, levi ili desni meni/
podešavanje postavke opcije.
Potvrđivanje izbora menija.
Povratak na prethodni meni.
To podešava funkciju bezbednog zaključavanja.
Ako se više proizvoda povezuje pomoću funkcije
Video Wall, pritisnite dugme SET i unesite ID
proizvoda pomoću numeričkih tastera.
Upravljajte proizvodom pomoću daljinskog upravljača.
RETURN
EXIT
PC
DVI
HDMI
DP
A
B
C
D
UNSET
LOCK
Izlazak iz izabranog menija.
Ručno izaberite povezani izvor ulaza iz PC,
DVI, HDMI1, HDMI2, HDMI3 ili DisplayPort1,
DisplayPort2, DisplayPort3.
IR control
SET
Otkažite vrednost koja je podešena dugmetom
SET i upravljajte svim povezanim proizvodima
pomoću daljinskog upravljača.
Nije dostupno.
-- Funkcije dugmadi na daljinskom
upravljaču mogu da se razlikuju u
zavisnosti od proizvoda.
Da biste zamenili baterije u daljinskom upravljaču
21
Povezivanje pomoću IR stereo kabla
(prodaje se zasebno)
1
2
Proverite da li ste se povezali sa senzorom spoljnog okruženja dok je proizvod
isključen. Potom, uključite proizvod.
IR OUT
Kontrolisanje više monitora pomoću daljinskog
upravljača
IR /AMBIENT
SENSOR IN
•• Povežite IR OUT port na proizvodu sa IR /AMBIENT SENSOR IN portom na
drugom monitoru pomoću namenskog stereo kabla.
•• Komandu poslatu sa daljinskog upravljača usmerenog ka proizvodu
primiće oba monitora 1 i 2 .
――Izgled se može razlikovati u zavisnosti od proizvoda.
1
Upravljanje većim brojem monitora korišćenjem
senzora spoljašnjeg okruženja (prodaje se odvojeno)
1
•• Komandu poslatu sa daljinskog upravljača usmerenog prema proizvodu 1
(sa kojim je senzor spoljašnjeg okruženja povezan) primiće oba monitora 1
i 2.
――Izgled se može razlikovati u zavisnosti od proizvoda.
IR /AMBIENT
SENSOR IN
IR OUT
2
IR /AMBIENT
SENSOR IN
POWER
SOURCE
22
Pre instaliranja proizvoda (vodič za
instalaciju)
U cilju sprečavanja povreda, ovaj uređaj mora biti bezbedno pričvršćen za pod/zid u skladu sa uputstvima za instalaciju.
•• Obezbedite preduzeću ovlašćenom za instalaciju da instalira montažu na zid.
•• U suprotnom, može doći do pada i izazivanja lične povrede.
•• Proverite da li je instaliran navedeni nosač na zidu.
Ugao nagiba i rotacija
――Više informacija potražite od korisničke službe kompanije Samsung.
•• Ako proizvod želite da postavite vertikalno (uspravno), okrenite ga u pravcu kretanja kazaljke na satu, tako da LED dioda
bude okrenuta nadole.
Ventilacija
Instalacija na vertikalni zid
A Najmanje 40 mm
B Ambijentalna temperatura: niža od 35 C
A
•• Kad proizvod postavljate na vertikalni zid, ostavite najmanje 40 mm prostora između monitora i površine zida radi
ventilacije i održavajte A ambijentalnu temperaturu ispod 35 C.
B
Slika 1.1 Bočni prikaz
23
――
Slika 1.3 Bočni prikaz
Instalacija na zid sa udubljenjem
――Više informacija potražite od korisničke službe kompanije Samsung.
B
D
D
Prikaz ravni
A Najmanje 40 mm
B Najmanje 70 mm
A
C Najmanje 50 mm
D Najmanje 50 mm
E Ambijentalna temperatura: niža od 35 C
――Kada proizvod postavljate na zid sa udubljenjem, ostavite propisani prostor između monitora i površine zida radi ventilacije i
održavajte ambijentalnu temperaturu ispod 35 C.
C
E
Slika 1.2 Bočni prikaz
Dimenzije
Jedinica: mm
Naziv
modela
5
1
QM85D
1
1903,4
1 2
1877,0
23
1058,0
34
1090,5
45
105,1
――Razmere svih crteža nisu nužno tačne. Neke dimenzije mogu da se promene bez prethodnog obaveštenja. Pogledajte
2
4
dimenzije pre nego što postavite proizvod. Nismo odgovorni za tipografske ili štamparske greške.
3
24
Postavljanje nosača za zid
Postavljanje nosača za zid
Komplet za montažu na zid (zasebno se prodaje) omogućava vam da proizvod montirate na zid.
Detaljne informacije o postavljanju nosača za zid potražite u uputstvima koja ste dobili
uz nosač za zid.
Preporučujemo vam da se za pomoć obratite tehničaru kada budete postavljali nosač za
montažu na zid.
Preduzeće Samsung Electronics nije odgovorno ako dođe do oštećenja proizvoda ili vaše
povrede odnosno povrede drugih osoba ukoliko odlučite da sami postavite nosač za zid.
Specifikacije kompleta za montažu na zid
(VESA)
――Postavite nosač za zid na čvrsti zid vertikalno u odnosu na pod. Pre nego što
nosač za zid pričvrstite za površine poput gipsanih ploča, od najbližeg prodavca
zatražite dodatne informacije.
Ako proizvod postavite na kosi zid, on može pasti i dovesti do ozbiljne povrede.
•• Samsung kompleti za montažu na zid sadrže detaljni priručnik za postavljanje i obezbeđuju se svi delovi potrebni za
sklapanje.
•• Nemojte da koristite zavrtnje koji su duži od standardne dužine ili koji nisu u skladu sa specifikacijama za zavrtnje VESA
standarda. Predugački zavrtnji mogu da dovedu do oštećenja unutrašnjosti proizvoda.
•• Dužina zavrtnja može da se razlikuje u zavisnosti od specifikacija nosača za zid ukoliko nosači za zid nisu u skladu sa
specifikacijama za zavrtnje VESA standarda.
•• Zavrtnje nemojte previše zategnuti. Na taj način može da se ošteti proizvod ili da dođe do pada proizvoda što može
izazvati povredu. Samsung nije odgovoran za takve vrste nezgoda.
•• Samsung nije odgovoran za oštećenje proizvoda ili povredu ako se koristi nosač za zid koji nije VESA ili je bez specifikacija
odnosno ukoliko se kupac ne bude pridržavao uputstava za postavljanje proizvoda.
•• Neka uvek dve osobe montiraju proizvod na zid.
•• Standardne dimenzije kompleta za montažu na zid prikazane su u tabeli ispod.
Jedinica: mm
Naziv modela
QM85D
Specifikacije za otvor Standardni zavrtanj
za VESA zavrtnje
(A * B) u milimetrima
600 × 400
M8 / L 14~16
Količina
4
――Komplet za montažu na zid nemojte postavljati dok je proizvod uključen. To može dovesti do povrede usled strujnog udara.
25
Daljinski upravljač (RS232C)
•• Dodeljivanje pinova
1 2 3 4 5
Povezivanje pomoću kabla
RS232C kabl
Interfejs
RS232C (9-pinski)
Pin
TxD (br.2), RxD (br.3), GND (br.5)
Brzina protoka podataka
9600 b/s
Bitovi podataka
8-bitno
Paritet
Nije primenljivo
Stop bit
1-bitno
Kontrola protoka
Nije primenljivo
Maksimalna dužina
15 m (samo zaštićeni tip)
6 7 8 9
Pin
Signal
1
Prepoznavanje prenosnika podataka
2
Primljeni podaci
3
Poslati podaci
4
Pripremanje terminala za podatke
5
Uzemljenje signala
6
Pripremanje skupa podataka
7
Slanje zahteva
8
Odobreno slanje
9
Indikator zvona
26
LAN kabl
•• RS232C kabl
Priključak: 9-pinski D-Sub do stereo kabla
9
•• Dodeljivanje pinova
3
2
1
5
1 2 3 4 5 6 7 8
-P2-
6
-P1-
1
-P1Ženski
-P1-
-P2-
-P2-
Rx
2
-------->
3
Tx
STEREO
Tx
3
<--------
2
Rx
PRIKLJUČAK
Gnd
5
----------
5
Gnd
(3.5ø)
Broj pinova
Standardna boja
Signal
1
Bela i narandžasta
TX+
2
Narandžasta
TX-
3
Bela i zelena
RX+
4
Plava
NC
5
Bela i plava
NC
6
Zelena
RX-
7
Bela i braon
NC
8
Braon
NC
27
Ukršteni LAN kabl (PC do PC)
•• Priključak: RJ45
Direktni LAN kabl (PC do HUB)
HUB
RJ45
P2
RJ45
P1
P2
Signal
P1
P2
Signal
TX+
1
<-------->
3
RX+
P1
P1
P2
RJ45 MDC
P2
Signal
TX-
2
<-------->
6
RX-
<-------->
1
TX+
RX+
3
<-------->
1
TX+
2
<-------->
2
TX-
RX-
6
<-------->
2
TX-
RX+
3
<-------->
3
RX+
RX-
6
<-------->
6
RX-
Signal
P1
TX+
1
TX-
28
Veza
•• Veza 2
•• Veza 1
RJ45
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
RJ45
OUT
•• Veza 3
RJ45
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
29
Ne.
Kontrolni kodovi
Prikazivanje kontrolnog statusa (prikaži kontrolnu naredbu)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
Tip naredbe
ID
Količina podataka
Naredba
0xAA
Tip naredbe
Količina podataka
Podaci
1
Vrednost
Tip naredbe
10
Video zid je uključen
0x84
0~1
11
Korisnička kontrola video zida
0x89
-
Npr. napajanje uključeno & ID=0
Kontrolni zbir
Naredba
Ne.
Opseg vrednosti
•• Sva komunikacija se obavlja u heksadecimalnom obliku. Kontrolni zbir se dobija sabiranjem
svih vrednosti osim zaglavlja. Ako kontrolni zbir ima više od 2 cifre, kao u primeru u nastavku
(11+FF+01+01=112), prva cifra se briše.
0
ID
Naredba
Kontrolni zbir
Kontrolisanje (postavi kontrolnu naredbu)
Zaglavlje
Tip naredbe
Naredba
Opseg vrednosti
1
Kontrola napajanja
0x11
0~1
2
Kontrola jačine zvuka
0x12
0~100
3
Kontrola ulaznog izvora
0x14
-
4
Kontrola režima prikaza
0x18
-
5
Kontrola veličine ekrana
0x19
0~255
6
Kontrola uklj./isklj. funkcije PIP
0x3C
0~1
7
Kontrola automatskog podešavanja
(samo PC i BNC)
0x3D
0
8
Kontrola režima video zida
0x5C
0~1
9
Bezbednosno zaključavanje
0x5D
0~1
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x11
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x11
ID
ID
Količina podataka
Podaci 1
1
"Power"
Količina podataka
Podaci 1
1
1
Kontrolni zbir
12
•• Za istovremenu kontrolu svih uređaja povezanih pomoću serijskog kabla, nezavisno od ID-ova
uređaja, podesite ID na „0xFE“ i pošaljite naredbe. Svaki uređaj će pojedinačno izvršiti naredbe, ali
neće biti dobijena pozitivna potvrda (ACK).
30
Kontrola napajanja
Kontrola jačine zvuka
•• Funkcija
Proizvod može da se uključi i isključi pomoću računara.
•• Funkcija
Jačina zvuka na proizvodu može da se podesi pomoću računara.
•• Prikazivanje statusa napajanja (prikaži status uključivanja/isključivanja napajanja)
•• Prikazivanje statusa jačine zvuka (prikaži status jačine zvuka)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x11
ID
Količina podataka
Kontrolni zbir
0
•• Uključivanje/isključivanje napajanja (uključi/isključi napajanje)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x11
ID
Količina podataka
Podaci
1
"Power"
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x12
ID
Kontrolni zbir
0
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x12
ID
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
•• Ack (pozitivna potvrda)
Naredba
ID
0xFF
Količina
podataka
3
Ack/Nak
(pozitivna/
negativna
potvrda)
r-CMD
„A“
0x11
Vrednost1
1
"Volume"
Kontrolni zbir
0xFF
ID
Količina
podataka
3
Ack/Nak
(pozitivna/
negativna
potvrda)
r-CMD
„N“
0x11
Vrednost1
"ERR"
Ack/Nak
(pozitivna/
negativna
potvrda)
r-CMD
Vrednost1
3
„A“
0x12
"Volume"
Kontrolni
zbir
"Volume": Kôd vrednosti jačine zvuka koji je potrebno postaviti na proizvodu. (0-100)
"Power"
•• Nak (negativna potvrda)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
•• Nak (negativna potvrda)
Naredba
Količina
podataka
Kontrolni
zbir
"Power": Kôd za napajanje koji je potrebno postaviti na proizvodu.
0xAA
Podaci
•• Ack (pozitivna potvrda)
0: Isključeno
Zaglavlje
Količina podataka
"Volume": Kôd vrednosti jačine zvuka koji je potrebno postaviti na proizvodu. (0-100)
1: Uključeno
0xAA
Kontrolni zbir
•• Podešavanje jačine zvuka (podesi jačinu zvuka)
"Power": Kôd za napajanje koji je potrebno postaviti na proizvodu.
Zaglavlje
Količina podataka
ID
Količina
podataka
Ack/Nak
(pozitivna/
negativna
potvrda)
r-CMD
Vrednost1
3
„N“
0x12
"ERR"
Kontrolni
zbir
Kontrolni
zbir
"ERR" : Kôd koji ukazuje na grešku do koje je došlo.
"ERR" : Kôd koji ukazuje na grešku do koje je došlo.
31
Kontrola ulaznog izvora
0x24
HDMI2_PC
•• Funkcija
Izvor signala na proizvodu može da se promeni pomoću računara.
0x25
DisplayPort
――Opcije DVI_video, HDMI1_PC i HDMI2_PC ne mogu da se izaberu pomoću naredbe „Postavi“. One
•• Prikazivanje statusa izvora signala (prikaži status izvora signala)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x14
ID
Količina podataka
mogu biti izabrane samo pomoću naredbe „Prikaži“.
――Ovaj model ne podržava HDMI1, HDMI1_PC, HDMI2 i HDMI2_PC portove.
Kontrolni zbir
――MagicInfo je dostupan samo kod modela koji sadrže funkciju MagicInfo.
0
――Opcije RF (TV), DTV dostupne su samo kod modela koji uključuju televizor.
•• Postavljanje izvora signala (postavi izvor signala)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x14
ID
•• Ack (pozitivna potvrda)
Količina podataka
Podaci
1
"Input Source"
Kontrolni zbir
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Količina
podataka
Ack/Nak
(pozitivna/
negativna
potvrda)
r-CMD
Vrednost1
3
„A“
0x14
"Input
Source"
"Input Source": Kôd za izvor signala koji je potrebno postaviti na proizvodu.
0x14
PC
0x18
DVI
0x0C
Izvor signala
0x08
Komponentni
0x20
MagicInfo
0x1F
DVI_video
0x30
RF (TV)
0x40
DTV
0x21
HDMI1
0x22
HDMI1_PC
0x23
HDMI2
Kontrolni
zbir
"Input Source": Kôd za izvor signala koji je potrebno postaviti na proizvodu.
•• Nak (negativna potvrda)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Količina
podataka
Ack/Nak
(pozitivna/
negativna
potvrda)
r-CMD
Vrednost1
3
„N“
0x14
"ERR"
Kontrolni
zbir
"ERR" : Kôd koji ukazuje na grešku do koje je došlo.
32
Kontrola režima prikaza
•• Nak (negativna potvrda)
•• Funkcija
Režim prikaza na proizvodu može da se promeni pomoću računara.
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Količina
podataka
Ack/Nak
(pozitivna/
negativna
potvrda)
r-CMD
Vrednost1
3
„N“
0x18
"ERR"
Režim ekrana ne može biti kontrolisan kad je funkcija Video Wall omogućena.
――Režim prikaza je dostupan samo kod modela koji imaju funkciju televizora.
•• Prikazivanje statusa prikaza (prikaži status režima prikaza)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x18
ID
Količina
podataka
"ERR" : Kôd koji ukazuje na grešku do koje je došlo
Kontrolni zbir
Kontrola veličine ekrana
0
•• Funkcija
Veličina ekrana na proizvodu može da se promeni pomoću računara.
•• Podešavanje veličine slike (podesi veličinu slike)
Zaglavlje
0xAA
Naredba
ID
0x18
Količina
podataka
Podaci
1
"Screen Mode"
•• Prikazivanje veličine ekrana (prikaži veličinu ekrana)
Kontrolni zbir
"Screen Mode": Kôd koji postavlja status proizvoda
0x01
16 : 9
0x04
Zum
0x31
Široki zum
0x0B
4:3
0xAA
Naredba
0xFF
ID
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x19
ID
Količina podataka
Kontrolni zbir
0
•• Ack (pozitivna potvrda)
•• Ack (pozitivna potvrda)
Zaglavlje
Kontrolni
zbir
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Količina
podataka
Ack/Nak
(pozitivna/
negativna
potvrda)
r-CMD
Vrednost1
3
„A“
0x19
"Screen
Size"
Kontrolni
zbir
"Screen Size": veličina ekrana proizvoda (opseg: 0 - 255, jedinica: inč)
Količina
podataka
Ack/Nak
(pozitivna/
negativna
potvrda)
r-CMD
3
„A“
0x18
Vrednost1
"Screen
Mode"
Kontrolni
zbir
•• Nak (negativna potvrda)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Količina
podataka
Ack/Nak (pozitivna/
negativna potvrda)
r-CMD
Vrednost1
3
„N“
0x19
"ERR"
Kontrolni
zbir
"ERR" : Kôd koji ukazuje na grešku do koje je došlo
"Screen Mode": Kôd koji postavlja status proizvoda
33
Kontrola uklj./isklj. funkcije PIP
Kontrola automatskog podešavanja (samo PC i BNC)
•• Funkcija
Funkcija PIP na proizvodu može da se uključi ili isključi pomoću računara.
•• Funkcija
Automatsko podešavanje ekrana računarskog sistema pomoću računara.
――Dostupno je samo na modelima sa funkcijom PIP.
――Režim se ne može kontrolisati ako je režim Video Wall podešen na opciju On.
•• Prikazivanje statusa automatskog podešavanja (prikaži status automatskog podešavanja)
Nije primenljivo
――Ova funkcija nije dostupna u režimu MagicInfo.
•• Postavljanje automatskog podešavanja (postavi automatsko podešavanje)
•• Prikazivanje statusa funkcije PIP (prikaži status funkcije PIP)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x3C
ID
Količina podataka
Naredba
0
0xAA
0x3C
ID
Naredba
0xAA
0x3D
ID
Kontrolni zbir
•• Uključivanje/isključivanje funkcije PIP (uključi/isključi funkciju PIP)
Zaglavlje
Zaglavlje
Količina podataka
Podaci
1
"PIP"
Količina
podataka
Podaci
1
"Auto
Adjustment"
"Auto Adjustment" : 0x00 (uvek)
Kontrolni zbir
•• Ack (pozitivna potvrda)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Količina
podataka
Ack/Nak
(pozitivna/
negativna
potvrda)
r-CMD
Vrednost1
3
„A“
0x3D
"Auto
Adjustment"
Količina
podataka
Ack/Nak
(pozitivna/
negativna
potvrda)
r-CMD
Vrednost1
3
„A“
0x3D
"ERR"
"PIP": Kôd koji se koristi za uključivanje ili isključivanje režima PIP na proizvodu
1: PIP UKLJ.
0: PIP ISKLJ.
•• Ack (pozitivna potvrda)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Količina
podataka
Ack/Nak (pozitivna/
negativna potvrda)
r-CMD
Vrednost1
3
„A“
0x3C
"PIP"
Kontrolni
zbir
•• Nak (negativna potvrda)
0xAA
Naredba
0xFF
ID
Količina
podataka
Ack/Nak (pozitivna/
negativna potvrda)
r-CMD
3
„A“
0x3C
Vrednost1
Kontrolni
zbir
Kontrolni
zbir
•• Nak (negativna potvrda)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
"PIP": Kôd koji se koristi za uključivanje ili isključivanje režima PIP na proizvodu
Zaglavlje
Kontrolni zbir
Kontrolni
zbir
"ERR" : Kôd koji ukazuje na grešku do koje je došlo
"PIP"
"ERR" : Kôd koji ukazuje na grešku do koje je došlo
34
Kontrola režima video zida
Bezbednosno zaključavanje
•• Funkcija
Video Wall režim može biti aktiviran na proizvodu pomoću računara.
•• Funkcija
Računar može da se koristi za uključivanje ili isključivanje funkcije Safety Lock na proizvodu.
Ova kontrola je dostupna samo na proizvodu čiji je režim Video Wall omogućen.
Ova funkcija je dostupna i kada je napajanje isključeno.
•• Prikazivanje režima video zida (prikaži režim video zida)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x5C
ID
Količina podataka
•• Prikazivanje statusa bezbednosnog zaključavanja (prikaži status bezbednosnog zaključavanja)
Kontrolni zbir
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x5D
ID
Količina
podataka
Kontrolni zbir
0
0
•• Postavljanje video zida (postavi režim video zida)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x5C
ID
Količina podataka
Podaci
Kontrolni zbir
1
"Video Wall Mode"
"Video Wall Mode": Kôd koji se koristi za aktiviranje režima „Video Wall“ na proizvodu
1: Full
0: Natural
0xAA
Naredba
ID
0xFF
Količina
podataka
3
Ack/Nak
(pozitivna/
negativna
potvrda)
r-CMD
„A“
0x5C
Vrednost1
Kontrolni
zbir
"Video Wall
Mode"
0xAA
0x5D
ID
Količina
podataka
Podaci
Kontrolni zbir
1
"Safety Lock"
Naredba
0xFF
ID
Količina
podataka
Ack/Nak (pozitivna/
negativna potvrda)
r-CMD
3
„A“
0x5C
"ERR" : Kôd koji ukazuje na grešku do koje je došlo
Vrednost1
0: ISKLJ.
•• Ack (pozitivna potvrda)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Količina
podataka
Ack/Nak (pozitivna/
negativna potvrda)
r-CMD
Vrednost1
3
„A“
0x5D
"Safety
Lock"
Kontrolni
zbir
"Safety Lock": Kôd za unkcije za bezbednosno zaključavanje koji je potrebno postaviti na proizvodu
•• Nak (negativna potvrda)
0xAA
Naredba
1: UKLJ.
"Video Wall Mode": Kôd koji se koristi za aktiviranje režima „Video Wall“ na proizvodu
Zaglavlje
Zaglavlje
"Safety Lock": Kôd za unkcije za bezbednosno zaključavanje koji je potrebno postaviti na proizvodu
•• Ack (pozitivna potvrda)
Zaglavlje
•• Omogućavanje ili onemogućavanje bezbednosnog zaključavanja (omogući/onemogući
bezbednosno zaključavanje)
Kontrolni
zbir
•• Nak (negativna potvrda)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Količina
podataka
Ack/Nak (pozitivna/
negativna potvrda)
r-CMD
Vrednost1
3
„N“
0x5D
"ERR"
Kontrolni
zbir
"ERR"
"ERR" : Kôd koji ukazuje na grešku do koje je došlo
35
Video zid je uključen
•• Nak (negativna potvrda)
•• Funkcija
Lični računar UKLJUČUJE/ISKLJUČUJE video zid proizvoda.
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Količina
podataka
Ack/Nak
(pozitivna/
negativna
potvrda)
r-CMD
Vrednost1
3
„N“
0x84
ERR
•• Preuzmite status uključivanja/isključivanja video zida
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x84
ID
Količina
podataka
Kontrolni zbir
"ERR" : Kôd koji ukazuje na grešku do koje je došlo
0
Korisnička kontrola video zida
•• Podesite uključivanje/isključivanje video zida
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x84
ID
Količina
podataka
Podaci
1
V.Wall_On
Kontrolni zbir
•• Funkcija
Lični računar uključuje/isključuje video zid proizvoda.
•• Preuzmite status video zida
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x89
ID
•• V.Wall_On : Šifra video zida za podešavanje na proizvodu
1: Video zid je UKLJUČEN
0: Video zid je ISKLJUČEN
•• Ack (pozitivna potvrda)
Zaglavlje
0xAA
Naredba
0xFF
ID
Kontrolni
zbir
Količina
podataka
Kontrolni zbir
0
•• Podesite video zid
Količina
podataka
3
Ack/Nak
(pozitivna/
negativna
potvrda)
r-CMD
„A“
0x84
Vrednost1
V.Wall_On
Kontrolni
zbir
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x89
ID
Količina
podataka
Vrednost1
Vrednost2
2
Wall_Div
Wall_SNo
Kontrolni
zbir
Wall_Div: Šifra podele video zida za podešavanje na proizvodu
V.Wall_On : Isto kao iznad
36
10x10 model video zida
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Isključeno
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
1
0x11
0x12
0x13
0x14
0x15
0x16
0x17
0x18
0x19
0x1A
0x1B
0x1C
0x1D
0x1E
0x1F
2
0x21
0x22
0x23
0x24
0x25
0x26
0x27
0x28
0x29
0x2A
0x2B
0x2C
0x2D
0x2E
0x2F
3
0x31
0x32
0x33
0x34
0x35
0x36
0x37
0x38
0x39
0x3A
0x3B
0x3C
0x3D
0x3E
0x3F
4
0x41
0x42
0x43
0x44
0x45
0x46
0x47
0x48
0x49
0x4A
0x4B
0x4C
0x4D
0x4E
0x4F
5
0x51
0x52
0x53
0x54
0x55
0x56
0x57
0x58
0x59
0x5A
0x5B
0x5C
0x5D
0x5E
0x5F
6
0x61
0x62
0x63
0x64
0x65
0x66
0x67
0x68
0x69
0x6A
0x6B
0x6C
0x6D
0x6E
0x6F
7
0x71
0x72
0x73
0x74
0x75
0x76
0x77
0x78
0x79
0x7A
0x7B
0x7C
0x7D
0x7E
N/A
8
0x81
0x82
0x83
0x84
0x85
0x86
0x87
0x88
0x89
0x8A
0x8B
0x8C
N/A
N/A
N/A
9
0x91
0x92
0x93
0x94
0x95
0x96
0x97
0x98
0x99
0x9A
0x9B
N/A
N/A
N/A
N/A
10
0xA1
0xA2
0xA3
0xA4
0xA5
0xA6
0xA7
0xA8
0xA9
0xAA
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11
0xB1
0xB2
0xB3
0xB4
0xB5
0xB6
0xB7
0xB8
0xB9
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12
0xC1
0xC2
0xC3
0xC4
0xC5
0xC6
0xC7
0xC8
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
13
0xD1
0xD2
0xD3
0xD4
0xD5
0xD6
0xD7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
14
0xE1
0xE2
0xE3
0xE4
0xE5
0xE6
0xE7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
15
0xF1
0xF2
0xF3
0xF4
0xF5
0xF6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
37
Wall_SNo : Šifra broja proizvoda je podešena na proizvodu
10x10 model video zida: ( 1 ~ 100)
Podesite broj
Podaci
1
0x01
2
0x02
...
...
99
0x63
100
0x64
•• Ack (pozitivna potvrda)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Količina
podataka
Ack/Nak
(pozitivna/
negativna
potvrda)
r-CMD
Vrednost1
Vrednost2
4
„A“
0x89
Wall_Div
Wall_SNo
Kontrolni zbir
Kontrolni zbir
•• Nak (negativna potvrda)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Količina
podataka
Ack/Nak
(pozitivna/
negativna
potvrda)
r-CMD
Vrednost1
3
„N“
0x89
ERR
"ERR" : Kôd koji ukazuje na grešku do koje je došlo
38
Poglavlje 03
Povezivanje i korišćenje izvornog uređaja
Pre povezivanja
Lista za proveru pre povezivanja
――Pre nego što povežete izvorni uređaj, pročitajte korisnički priručnik koji ste dobili uz njega.
Broj i položaj priključaka na izvornom uređaju može da se razlikuje u zavisnosti od uređaja.
――Kabl za napajanje uključite tek kada dovršite povezivanje.
U suprotnom, možete da oštetite proizvod.
――Pravilno povežite priključke za zvuk: levi = beli i desni = crveni.
Povezivanje sa računarom
•• Nemojte povezivati kabl za napajanje pre ostalih kablova.
Prvo povežite izvorni uređaj pre kabla za povezivanje.
•• Računar može da se poveže sa proizvodom na više načina.
Izaberite način povezivanja koji je najpogodniji za vaš računar.
――Priključci mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda.
Povezivanje putem D-SUB kabla (analogni tip)
――Proverite tipove priključaka na poleđini uređaja koji želite da povežete.
RGB IN
RGB / DVI / HDMI / AUDIO IN
39
Povezivanje pomoću DVI kabla (digitalni tip)
Povezivanje pomoću HDMI-DVI kabla
DVI IN /
MAGICINFO IN
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3
RGB / DVI / HDMI / AUDIO IN
RGB / DVI / HDMI / AUDIO IN
40
Povezivanje pomoću HDMI kabla
Povezivanje pomoću DP kabla
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3
DP IN 1 (UHD 60Hz),
DP IN 2 (UHD 60Hz), DP IN 3 (UHD 30Hz)
•• Mere predostrožnosti prilikom korišćenja DP
――Neke grafičke kartice koje nisu usklađene sa DP standardom mogu sprečavati prikazivanje ekrana
Windows pokretanja/Biosa kada je proizvod u režimu uštede energije. Ako se to desi, obavezno
uključite proizvod pre uključivanja računara.
――Interfejs DP IN 1 (UHD 60Hz), DP IN 2 (UHD 60Hz), DP IN 3 (UHD 30Hz) na proizvodu i
isporučeni DP kabl dizajnirani su u skladu sa VESA standardima. Korišćenje DP kabla koji ne
ispunjava VESA standarde može da dovede do kvara proizvoda. Kompanija Samsung Electronics
neće biti odgovorna za probleme nastale zbog korišćenja kabla koji ne ispunjava standarde.
Proverite da li koristite DP kabl koji je naveden u VESA standardima.
――Da biste koristili optimalnu rezoluciju (3840 x 2160 na 60 Hz) kada je ulazni signal DisplayPort1 ili
DisplayPort2, preporučuje se korišćenje DP kabla koji je kraći od 5 m.
――Onemogućavanje režima za uštedu energije kada je ulazni signal DisplayPort1, DisplayPort2 ili
DisplayPort3 može da uveze nove informacije o rezoluciji i da vrati veličinu ili lokaciju prozora na
podrazumevane postavke.
41
Povezivanje sa video uređajem
•• Nemojte povezivati kabl za napajanje pre ostalih kablova.
Prvo povežite izvorni uređaj pre kabla za povezivanje.
•• Video uređaj možete da povežete sa proizvodom pomoću kabla.
――Priključci mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda.
――Pritisnite dugme SOURCE na daljinskom upravljaču da biste promenili izvor.
Povezivanje pomoću HDMI-DVI kabla
――Zvuk neće biti omogućen ako je proizvod povezan sa video uređajem pomoću HDMI-DVI kabla. Da
biste omogućili zvuk, povežite audio priključke na proizvodu i video uređaju pomoću audio kabla.
――U podržane rezolucije spadaju 1080p (50/60 Hz), 720p (50/60 Hz), 480p i 576p.
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3
RGB / DVI / HDMI / AUDIO IN
42
Povezivanje pomoću HDMI kabla
Povezivanje sa audio sistemom
Korišćenje HDMI kabla ili HDMI za DVI kabl (do 1080p)
――Priključci mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda.
•• Radi bolje slike i kvaliteta zvuka, povežite se sa digitalnim uređajem pomoću HDMI kabla.
•• HDMI kabl podržava digitalne video i audio signale i ne zahteva audio kabl.
-- Za povezivanje proizvoda sa digitalnim uređajem koji ne podržava HDMI izlaz, koristite HDMIDVI i audio kablove.
•• Slika se možda neće normalno prikazati (ako se uopšte prikaže) ili zvuk neće funkcionisati ako
je spoljni uređaj koji koristi stariju verziju HDMI režima povezan sa proizvodom. Ako dođe do
takvog problema, pitajte proizvođača spoljnog uređaja za HDMI verziju i ukoliko je istekla, zatražite
nadogradnju.
•• Uverite se da koristite HDMI kabl debljine 14 mm ili manje debljine.
AUDIO OUT
•• Uverite se da ste kupili certifikovani HDMI kabl. U suprotnom, slika se možda neće prikazati ili može
doći do greške u vezi.
•• Preporučuje se osnovni HDMI kabl velike brzine ili kabl sa ethernet funkcijom.
Ovaj proizvod ne podržava ethernet funkciju preko HDMI kabla.
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3
43
Povezivanje LAN kabla
――Priključci mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda.
RJ45
44
Povezivanje mrežne kutije (zasebno se prodaje)
――Ako se postavi mrežna kutija, portovi na zadnjoj strani proizvoda neće moći da se koriste.
Priključci koji ne mogu da se koriste su IR OUT, RS232C OUT, RS232C IN, USB
1
Postavite mrežnu kutiju na
, RGB IN, AUDIO OUT i RGB / DVI / HDMI / AUDIO IN.
3
Zavrtnjima pričvrstite mrežnu kutiju na
proizvod.
proizvod i poravnajte otvore kao
što je prikazano.
2
A
Prvo umetnite jezičke mrežne
4
Mrežna kutija je uspešno postavljena.
kutije u otvore označene sa
( A ) na proizvodu. Zatim
poravnajte otvore označene sa
( B ).
B
45
Povezivanje mrežne kutije (zasebno se prodaje)
――Detalje o povezivanju mrežne kutije potražite u uputstvu za korisnike obezbeđenom uz mrežnu kutiju prilikom kupovine.
MagicInfo
Da biste koristili režim MagicInfo, mrežna kutija (prodaje se zasebno) mora biti povezana sa proizvodom.
――Da biste promenili MagicInfo postavke, pokrenite čarobnjak „MagicinfoSetupWizard“ na računaru.
――Detalje o korišćenju režima MagicInfo potražite na DVD-u obezbeđenom uz mrežnu kutiju.
――Informacije u ovom odeljku podložne su promenama bez obaveštenja radi poboljšanja kvaliteta.
――Ako do problema dođe nakon instaliranja nekog drugog operativnog sistema, a ne onog koji je obezbeđen uz mrežnu kutiju, vraćanja prethodne verzije operativnog
sistema ili instaliranja softvera koji nije kompatibilan sa obezbeđenim operativnim sistemom, nećete moći da koristite tehničku podršku i biće vam naplaćena poseta
servisnog tehničara. Zamena ili refundiranje proizvoda takođe neće biti dostupni.
Ulazak u režim MagicInfo
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Select Application - step 1
MagicInfo Pro (LAN, WAN based version)
1
Nakon instaliranja i povezivanja mrežne kutije (zasebno se prodaje) u proizvodu, uključite proizvod.
2
Pritisnite dugme SOURCE na daljinskom upravljaču i izaberite režim MagicInfo.
――Povezivanjem mrežne kutije sa DVI IN / MAGICINFO IN portom na proizvodu Source će se promeniti iz DVI u MagicInfo.
MagicInfo-i Premium (Web-based version)
3
Izaberite podrazumevanu aplikaciju koju želite da pokrenete kada se MagicInfo pokrene.
Select Later
< Back(B)
Next(N) >
Finish
Cancel
46
4
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Unesite IP informacije.
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
6
Izaberite režim ekrana.
7
Još jednom proverite postavke koje ste
Select Screen Type - step 4
Select TCP/IP - step 2
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
Landscape
IP address:
192 . 168 . 0 . 102
Subnet mask:
255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:
192 . 168 . 0 . 1
Portrait
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server address:
Preferred DNS server:
10 . 44 . 33 . 22
Alternate DNS server:
10 . 33 . 22 . 11
< Back(B)
Next(N) >
Finish
< Back(B)
Cancel
5
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Izaberite jezik. (Podrazumevani jezik
Next(N) >
Finish
Cancel
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
je English.)
upravo konfigurisali.
Setup Information
Select Language -step 3
Select the language you want to install on the system for menus and
dialogs.
1. Application :
Current Language
2. Internet Protocol [TCP/IP]
:
Engilsh
IP :
Chinese [Traditional]
German
4. Screen Type :
French
kliknite dvaput na ikonu MagicInfo na
računaru. Ikona će se pojaviti sa donje
desne strane ekrana.
192.168.0.102
3. Language :
English
――Ako se ikona za instalaciju ne pojavi,
MagicInfo Pro [LAN,WAN based version\
English
Landscape
Italian
Japanese
Korean
Russian
Swedish
Turkish
Chinese [Simplified]
Portuguese
< Back(B)
Do not show again
Next(N) >
Finish
Cancel
< Back(B)
Apply
Finish
Cancel
47
Promena ulaznog signala
Stavka Source vam dozvoljava da izaberete razne izvore, kao i da promenite ime izvornog uređaja.
Source
――Slika na ekranu možda neće biti ispravno prikazana ako je izabran pogrešan izvor za izvorni uređaj na koji želite da pređete.
SOURCE → Source
Edit Name
Source
PC
DVI
Možete da prikažete listu izvornih uređaja koji su povezani sa proizvodom. Izaberite izvor iz liste da biste prikazali ekran
izabranog izvora.
――Ulazni signal se može promeniti i pritiskom na dugme SOURCE na daljinskom upravljaču.
HDMI1
SOURCE → Source → TOOLS → Edit Name → ENTER E
HDMI2
HDMI3
DisplayPort1
Ponekad može da se desi da slika na ekranu ne bude ispravno prikazana ako ime izvornog uređaja nije izabrano na listi Edit
Name.
Takođe, najbolje je da izvorni uređaj preimenujete na listi Edit Name kako biste postigli optimalni kvalitet slike.
――Lista može da uključuje sledeće izvorne uređaje. Source uređaji na listi se razlikuju u zavisnosti od izabranog izvora.
VCR / DVD / Cable STB / Satellite STB / HD STB / AV Receiver / DVD Receiver / Game / Camcorder / DVD Combo /
DHR / PC / DVI PC / DVI Devices
――Dostupne postavke u meniju Picture zavise od trenutnog izvora i postavki napravljenih u stavci Edit Name.
•• Kada povezujete računar sa HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3 portom, postavite opciju Edit Name na PC. U ostalim
slučajevima postavite Edit Name na AV uređaje.
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
•• Pri povezivanju računara sa HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3 portom pomoću HDMI kabla, trebalo bi da podesite
proizvod na režim PC u okviru stavkeEdit Name.
•• Pri povezivanju računara sa HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3 portom pomoću HDMI za DVI kabla, trebalo bi da podesite
proizvod na režim DVI PC u okviru stavkeEdit Name.
•• Pri povezivanju AV uređaja sa HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3 portom pomoću kabla HDMI ka DVI, trebalo bi da
podesite proizvod na režim DVI Devices u okviru stavke Edit Name.
48
Poglavlje 04
Korišćenje aplikacije MDC
Kontrola višestrukog prikaza „MDC“ je aplikacija koja vam dozvoljava jednostavnu istovremenu kontrolu više uređaja za prikaz pomoću računara.
Za informacije o korišćenju programa MDC pogledajte Pomoć nakon instaliranja programa. Program MDC se može preuzeti sa veb-sajta.
Nakon što pritisnete dugme On posle dugmeta Off, proizvod proverava svoj status oko jednog minuta.
Pokušajte da pokrenete komandu tek posle jednog minuta.
Instalacija/deinstalacija programa MDC
7
U prikazanom prozoru „Ready to Install the Program“ proverite putanju direktorijuma za
instaliranje programa, a zatim izaberite stavku „Install“.
8
Prikazaće se tok instalacije.
9
Kliknite na dugme „Finish“ u prikazanom prozoru „InstallShield Wizard Complete“.
――Potvrdite izbor u polju „Launch MDC Unified“ i kliknite na dugme „Finish“ da biste odmah
Instalacija
――Instalacija programa MDC može da utiče na grafičku karticu, matičnu ploču i postavke mreže.
1
Kliknite na program za instalaciju sistema MDC Unified.
2
Izaberite jezik za instalaciju. Zatim kliknite na dugme „OK“.
3
Kad se ekran „Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified“ pojavi, izaberite stavku
„Next“.
4
10Nakon instalaciju, na radnoj površini će se pojaviti ikona prečice za program MDC Unified.
――Ikona za instalaciju programa MDC možda neće biti prikazana u zavisnosti od računarskog
sistema ili specifikacija proizvoda.
――Pritisnite taster F5 ako se ikona za instalaciju ne pojavi.
Deinstalacija
1
U prikazanom prozoru „License Agreement“ izaberite stavku „I accept the terms in the license
agreement“ i kliknite na dugme „Next“.
5
pokrenuli program MDC.
U prikazanom prozoru „Customer Information“ popunite sva polja za informacije, a zatim kliknite na
Izaberite stavke Postavke > Kontrolna tabla u Start meniju i kliknite dvaput na stavku
Dodaj/izbriši program.
2
U listi izaberite stavku MDC Unified, a zatim kliknite na dugme Izmeni/ukloni.
dugme „Next“.
6
U prikazanom prozoru „Destination Folder“ izaberite putanju direktorijuma u kojem želite da
instalirate program, a zatim kliknite na dugme „Next“.
――Ako ne izaberete putanju, program će se instalirati na podrazumevanoj putanji direktorijuma.
49
Povezivanje sa MDC-om
Korišćenje MDC-a preko kabla RS-232C (standardi za serijsku komunikaciju među
podacima)
RS-232C serijski kabl mora da se poveže sa serijskim portovima na računaru i monitoru.
RS232C IN RS232C OUT
50
Korišćenje MDC-a putem Ethernet mreže
Unesite IP za primarni uređaj za prikaz i povežite uređaj sa računarom. Uređaji za prikazivanje se mogu povezati jedan sa drugim pomoću LAN kabla.
Povezivanje pomoću direktnog LAN kabla
――Više proizvoda se može povezati pomoću RJ45 porta na proizvodu i LAN portova na HUB.
RJ45
HUB
51
Povezivanje pomoću ukrštenog LAN kabla
――Više proizvoda se može povezati pomoću RS232C ULAZ/IZLAZ porta na proizvodu.
RJ45
RS232C OUT
52
Poglavlje 05
Funkcija početnog ekrana
Ova funkcija se nalazi u opciji Support → Go to Home.
Dostupno kada se koristi HOME na daljinskom upravljaču.
Multi Screen
HOME
Istovremeno prikažite nekoliko izvora signala na ekranu.
•• Off
•• PIP: Slika sa spoljnog izvora video sadržaja nalaziće se na glavnom ekranu, a slika sa proizvoda nalaziće se na PIP ekranu
podslike.
→ Multi Screen → ENTER E
•• Triple Screen: Kada je prikazan ekran spoljnjeg uređaja ili PC računara, istovremeno možete pregledati slike sa drugih
uređaja. Slike će biti prikazane kao dva podekrana.
lone Product
Multi Screen
비디오 월
•• Four Screen: Kada je prikazan ekran spoljnjeg uređaja ili PC računara, istovremeno možete pregledati slike sa drugih
uređaja. Slike će biti prikazane kao tri podekrana.
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
-- Pogledajte Multi Screen u poglavlju OnScreen Display da biste dobili više informacija o
potfunkcijama.
53
Picture Mode
HOME
→ Picture Mode → ENTER E
Picture Mode
Izaberite režim slike (Picture Mode) prikladan za okruženje u kojem će se proizvod koristiti.
•• Shop & Mall
Prikladno za tržne centre.
-- Izaberite Video/Image ili Text u zavisnosti od režima slike.
•• Office & School
Prikladno za kancelarije i škole.
-- Izaberite Video/Image ili Text u zavisnosti od režima slike.
•• Terminal & Station
Prikladno za autobuske i železničke stanice.
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
-- Izaberite Video/Image ili Text u zavisnosti od režima slike.
•• Video Wall
Prikladno za mesta na kojim se koristi video zid.
-- Izaberite Video/Image ili Text u zavisnosti od režima slike.
•• Calibration
u ovom režimu se primenjuju postavke svetline, boje, game i jednoličnosti koje su prilagođene pomoću programa za
kalibraciju boja Advanced Color Management.
-- Da biste ispravno primenili režim Calibration, uverite se da ste postavke kvaliteta slike kao što su svetlina, boja, gama
i ravnomernost konfigurisali pomoću programa za kalibraciju boja Advanced Color Management.
-- Da biste preuzeli program Advanced Color Management, posetite lokaciju www.samsung.com/displaysolutions.
54
――Morate da podesite sat da biste mogli da koristite funkciju Clock Set.
On/Off Timer
HOME
On Timer
→ On/Off Timer → ENTER E
Podesite funkciju On Timer kako bi se proizvod automatski uključio na dan i u vreme koje odaberete.
Napajanje se uključuje sa određenom jačinom zvuka ili određenim ulaznim signalom.
On/Off Timer
티커
On Timer: podešavanje uključivanja tajmera izborom neke od sedam opcija. Prvo podesite trenutno vreme.
(On Timer 1 ~ On Timer 7)
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
•• Setup: izbor stavke Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun ili Manual.
Ako izaberete opciju Manual, možete da odaberete dane kojima želite da funkcija On Timer uključi proizvod.
-- Oznaka potvrde ukazuje na dane koje ste izabrali.
•• Time: podešavanje sati i minuta. Koristite dugmad sa brojevima ili tastere sa strelicama nagore i nadole da biste uneli
brojeve. Koristite dugmad sa strelicama nalevo i nadesno da biste promenili polja za unos.
•• Volume: podešavanje željenog nivoa jačine zvuka. Koristite dugmad sa strelicama nalevo i nadesno da biste promenili
nivo jačine zvuka.
•• Source: podešavanje željenog ulaznog signala.
Off Timer
Podesite tajmer za isključenje (Off Timer) izborom neke od sedam opcija. (Off Timer 1 ~ Off Timer 7)
•• Setup: izbor stavke Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun ili Manual.
Ako izaberete opciju Manual, možete da odaberete dane kojima želite da funkcija Off Timer isključi proizvod.
-- Oznaka potvrde ukazuje na dane koje ste izabrali.
•• Time: podešavanje sati i minuta. Koristite dugmad sa brojevima ili tastere sa strelicama nagore i nadole da biste uneli
brojeve. Koristite dugmad sa strelicama nalevo i nadesno da biste promenili polja za unos.
55
Holiday Management
Tajmer će biti onemogućen u toku perioda koji je određen kao praznik.
•• Add Holiday: određivanje vremenskog perioda koji želite da dodate kao praznik.
Izaberite datum početka i završetka praznika koji želite da dodate koristeći dugmad u/d i kliknite na dugme Save.
Period će biti dodat u listu praznika.
-- Start: postavljanje datuma početka praznika.
-- End: postavljanje datuma završetka praznika.
――Edit: Izaberite praznik, a zatim promenite datum.
――Delete: Izbrišite izabrane stavke sa spiska praznika.
•• Set Applied Timer: podešavanje da se funkcije On Timer i Off Timer ne aktiviraju tokom državnih praznika.
-- Pritisnite dugme E da biste izabrali postavke funkcija On Timer i Off Timer koje ne želite da aktivirate.
-- Izabrane funkcije On Timer i Off Timer se neće aktivirati.
56
Network Settings
HOME
Prikazuje postavke mreže.
→ Network Settings→ ENTER E
Network Settings
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
57
MagicInfo Player I
HOME
Promenite izvor signala na MagicInfo Player I.
MagicInfo Player I objavljuje i reprodukuje razne sadržaje, kao što su napravljeni sadržaji i multimedijalni sadržaji (slike, video i
audio sadržaji), sa servera ili povezanog uređaja.
→ MagicInfo Player I → ENTER E
MagicInfo Player I
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
58
ID Settings
HOME
one Product
Dodelite ID uređaju.
Pritisnite u/d da biste izabrali broj, a zatim pritisniteE.
→ ID Settings → ENTER E
ID Settings
Device ID
비디오 월
Unesite ID broj proizvoda povezanog putem ulaznog kabla za prijem ulaznog signala. (opseg: 0~224)
――Unesite željeni broj pomoću numeričke dugmadi na daljinskom upravljaču.
PC Connection Cable
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
Izaberite metod za povezivanje sa MDC-om kako biste dobili MDC signal.
•• RS232C cable
komunikacija sa MDC signalom putem RS232C stereo kabla.
•• RJ45(LAN) cable
komunikacija sa MDC signalom putem RJ45 kabla.
59
Video Wall
HOME
→ Video Wall → ENTER E
Video Wall
Prilagodite raspored više ekrana koji su povezani kako biste kreirali video zid.
Takođe, možete da prikažite deo cele slike ili da ponovite istu sliku na svakom od povezanih ekrana.
Da biste prikazali više slika, pogledajte odeljak „MDC pomoć“ ili MagicInfo korisnički vodič. Neki modeli ne podržavaju funkciju
„MagicInfo“.
Video Wall
Funkciju Video Wall možete da aktivirate ili deaktivirate.
Da biste organizovali video zid, izaberite opciju On.
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
•• Off / On
Horizontal x Vertical
Ova funkcija automatski deli ekran video zida na osnovu podešavanja matrice video zida.
Unesite matricu video zida.
Ekran video zida podeljen je na osnovu podešene matrice. Broj vertikalnih ili horizontalnih uređaja za prikaz može se podesiti u
rasponu od 1 do 15.
――Ekran video zida može se podeliti na najviše 225 ekrana.
――Opcija Horizontal x Vertical je omogućena samo kad je funkcija Video Wall podešena na opciju On.
60
Screen Position
Da biste preuredili podeljene ekrane, podesite broj za svaki proizvod u matrici tako što ćete koristiti funkciju Screen Position.
Izborom opcije Screen Position prikazaće se matrica video zida sa brojevima koji su dodeljeni proizvodima koji čine video zid.
Da biste promenili redosled uređaja za prikaz, promenite broj uređaja i pritisnite dugme E.
――Najviše 255 ekrana može biti raspoređeno u stavci Screen Position.
――Opcija Screen Position je omogućena samo kad je funkcija Video Wall podešena na opciju On.
――Da biste koristili ovu funkciju, proverite da li je opcija Horizontal x Vertical podešena.
Format
Izaberite kako će se slike prikazivati na ekranu video zida.
•• Full: prikaz slika preko celog ekrana.
•• Natural: prikaz slika u originalnim razmerama slike.
――Opcija Format je omogućena samo kad je funkcija Video Wall podešena na opciju On.
61
More settings
HOME
Pojaviće se meni za postavke slike.
→ More settings → ENTER E
More settings
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
62
Poglavlje 06
Prilagođavanje ekrana
Konfigurišite postavke Picture (Backlight, Color Tone itd.).
Raspored opcija u meniju Picture može da se razlikuje u zavisnosti od proizvoda.
Picture Mode
Izaberite režim slike (Picture Mode) prikladan za okruženje u kojem će se proizvod koristiti.
•• Shop & Mall
Prikladno za tržne centre.
MENU m → Picture → Picture Mode → ENTER E
-- Izaberite Video/Image ili Text u zavisnosti od režima slike.
•• Office & School
Prikladno za kancelarije i škole.
Picture
Picture Mode
-- Izaberite Video/Image ili Text u zavisnosti od režima slike.
Office & School
· Backlight
100
· Brightness
45
· Contrast
70
· Sharpness
65
· Color
50
· Tint (G/R)
50
•• Terminal & Station
Prikladno za autobuske i železničke stanice.
-- Izaberite Video/Image ili Text u zavisnosti od režima slike.
•• Video Wall
Prikladno za mesta na kojim se koristi video zid.
-- Izaberite Video/Image ili Text u zavisnosti od režima slike.
•• Calibration
u ovom režimu se primenjuju postavke svetline, boje, game i jednoličnosti koje su prilagođene pomoću programa za
kalibraciju boja Advanced Color Management.
-- Da biste ispravno primenili režim Calibration, uverite se da ste postavke kvaliteta slike kao što su svetlina, boja, gama
i ravnomernost konfigurisali pomoću programa za kalibraciju boja Advanced Color Management.
-- Da biste preuzeli program Advanced Color Management, posetite lokaciju www.samsung.com/displaysolutions.
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
63
Backlight / Brightness / Contrast /
Sharpness / Color / Tint (G/R)
MENU m → Picture → ENTER E
Picture
Picture Mode
Proizvod ima nekoliko opcija za podešavanje kvaliteta slike.
Picture Mode
Shop & Mall, Office & School,
Terminal & Station, Video Wall
Picture Mode postavke
Video/Image
Backlight / Brightness / Contrast / Sharpness /
Color / Tint (G/R)
Text
Backlight / Brightness / Contrast / Sharpness
Calibration
Office & School
· Backlight
100
· Brightness
45
· Contrast
70
· Sharpness
65
· Color
50
· Tint (G/R)
50
Prilagodljive opcije
Backlight
――Kad promenite stavku Backlight, Brightness, Contrast, Sharpness, Color ili Tint (G/R), OSD će biti podešen u skladu sa
tom promenom.
――Postavke možete prilagoditi ili sačuvati za svaki spoljni uređaj koji je povezan sa ulazom na proizvodu.
――Smanjivanje svetline slike smanjuje potrošnju energije.
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
64
Color Temperature
Podesite temperaturu boje (crvena / zelena / plava). (opseg: 2800K-16000K)
MENU m → Picture → Color Temperature → ENTER E
Picture
Color Temperature
10000K
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
White Balance
MENU m → Picture → White Balance → ENTER E
Podesite temperaturu boje radi postizanja veće prirodnosti slike.
•• R-Gain / G-Gain / B-Gain: podešavanje svetline svake boje (crvena, zelena, plava).
•• R-Offset / G-Offset / B-Offset: podešavanje zatamnjenosti svake boje (crvena, zelena, plava).
•• Reset: Prikladno za mesta na kojim se koristi video zid.
Picture
White Balance
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
65
Gamma
Podesite intenzitet primarne boje.
――Ako je stavka Picture Mode podešena na opciju Calibration, režim Gamma je onemogućen.
MENU m → Picture → Gamma → ENTER E
Picture
Gamma
0
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
Calibrated Value
Izaberite da li će se primeniti postavke svetline, boje, game i jednoličnosti koje su prilagođene pomoću programa za kalibraciju
boja Advanced Color Management na režim rada za reprodukciju informacija i reklama.
MENU m → Picture → Calibrated Value → ENTER E
•• Don't Apply / Apply
――Da biste preuzeli program Advanced Color Management, posetite lokaciju www.samsung.com/displaysolutions.
――Ako je stavka Picture Mode podešena na opciju Calibration, režim Calibrated Value je onemogućen.
Picture
Calibrated Value
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
66
Picture Options
Picture Mode
MENU m → Picture → Picture Options → ENTER E
Shop & Mall, Office & School,
Terminal & Station, Video Wall
Picture Options
Color Tone
Off
Digital NR
Off
HDMI Black Level
Film Mode
Auto Motion Plus
Dynamic Backlight
Calibration
Picture Mode postavke
Prilagodljive opcije
Video/Image
Color Tone / Digital NR / HDMI Black Level
/ Film Mode / Auto Motion Plus / Dynamic
Backlight
Text
Color Tone / Digital NR / HDMI Black Level /
Dynamic Backlight
Dynamic Backlight
Normal
Off
Custom
Off
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
67
Color Tone
Picture Options
Color Tone
Off
Digital NR
Off
HDMI Black Level
Film Mode
Auto Motion Plus
Dynamic Backlight
Normal
Off
Ako je ulazni signal PC, DVI ili HDMI1 (veza sa računarom), HDMI2 (veza sa računarom), HDMI3 (veza sa računarom),
DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3.
•• Off / Cool / Normal / Warm
Ako je ulazni signal HDMI1, HDMI2 ili HDMI3.
•• Off / Cool / Normal / Warm1 / Warm2
――Ako je stavka Picture Mode podešena na opciju Calibration, režim Color Tone je onemogućen.
――Postavke možete prilagoditi ili sačuvati za svaki spoljni uređaj koji je povezan sa ulazom na proizvodu.
Custom
Off
Digital NR
Smanjuje smetnje na slici da bi se izbeglo ometajuće treperenje.
•• Off / On
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
HDMI Black Level
Izbor nivoa crne boje na ekranu radi podešavanja dubine ekrana.
•• Low / Normal
――Ova opcija nije dostupna kad je ulazni signal podešen na PC.
Film Mode
Ovaj režim je prikladan za prikazivanje filmova.
Podešava proizvod na automatsko prepoznavanje i obradu signala filma iz svih izvora i podešavanje slike na najbolji kvalitet.
•• Off / Auto
――Ova opcija se može konfigurisati ako izvor ulaznog signala podržava 480i, 576i ili 1080i.
――Ova opcija nije podržana kada je priključen računar.
68
Auto Motion Plus
Picture Options
Color Tone
Off
Auto Motion Plus
Digital NR
Off
Uklanja zamućenje i podrhtavanje iz scena sa velikim brojem brzih pokreta radi pružanja jasnije slike.
HDMI Black Level
Film Mode
Auto Motion Plus
Dynamic Backlight
Low
Off
Custom
Off
Imena menija se mogu razlikovati u zavisnosti od zemlje.
•• Off: isključuje funkciju Auto Motion Plus.
•• Clear: podešava funkciju Auto Motion Plus na režim Clear (pogodno za jasno prikazivanje slika u pokretu).
•• Standard: podešava funkciju Auto Motion Plus na režim Standard.
•• Smooth: podešava funkciju Auto Motion Plus na režim Smooth (pogodno za prirodno prikazivanje slika u pokretu).
•• Custom: koristi se za smanjivanje zadržavanja slike i podrhtavanja u željenoj meri.
Blur Reduction
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
koristi se za smanjivanje zadržavanja slike u željenoj meri.
――Ovo je podržano samo je funkcija Auto Motion Plus postavljena na vrednost Custom.
Judder Reduction
koristi se za smanjivanje podrhtavanja u željenoj meri.
――Ovo je podržano samo je funkcija Auto Motion Plus postavljena na vrednost Custom.
Reset
vraća podešavanja funkcije Auto Motion Plus na podrazumevane vrednosti.
――Boja na ekranu se nenamerno može razlikovati sa ovom opcijom.
Dynamic Backlight
Automatski prilagodite pozadinsko osvetljenje da biste obezbedili najbolji mogući kontrast ekrana pod trenutnim uslovima.
•• Off / On
――Funkcija Dynamic Backlight nije dostupna kad je ulazni signal podešen na opciju PC dok je režim Video Wall podešen na
opciju On.
69
Picture Size
odaberite veličinu i odnos širina/visina slike prikazane na ekranu.
Picture Size
MENU m → Picture → Picture Size → ENTER E
Različite opcije prilagođavanja ekrana će se prikazati u zavisnosti od trenutnog izvora signala.
Dostupne opcije Picture Size zavise od toga da li je postavka Picture Mode postavljena na Video/Image ili Text.
Picture Size
Picture Size
•• 16:9: postavlja sliku u široki režim prikaza 16:9.
16:9
•• Zoom2: koristi se za jače uveličanje.
· Zoom/Position
Resolution
•• Zoom1: koristi se za umereno uveličanje. Iseca vrh i strane.
Off
•• Smart View 1: smanjuje veličinu slike 16:9 za 50%.
――Opcija Smart View 1 je omogućena samo u režimima HDMI1, HDMI2, HDMI3.
•• Smart View 2: smanjuje veličinu slike 16:9 za 25%.
――Opcija Smart View 2 je omogućena samo u režimima HDMI1, HDMI2, HDMI3.
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
•• Wide: povećava odnos širina/visina slike u cilju uklapanja na ceo ekran.
•• 4:3: postavlja sliku u osnovni režim prikaza (4:3).
――Nemojte postavljati proizvod u format 4:3 na duže vreme.
Ivice prikazane sa leve i desne strane ili na vrhu i dnu ekrana mogu izazvati zadržavanje slike (pregorevanje ekrana) koje
nije obuhvaćeno garancijom.
•• Screen Fit: prikazuje celu sliku bez isecanja kad su signali HDMI1, HDMI2, HDMI3 (720p / 1080i / 1080p) uneseni.
•• Custom: menja rezoluciju u skladu sa željenim opcijama korisnika.
•• Original: prikaz slika u originalnom kvalitetu slike.
――Dostupni priključci mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela.
70
Zoom/Position
Picture Size
Picture Size
Custom
· Zoom/Position
Resolution
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
Off
Podesite veličinu i položaj ekrana.
Ova opcija se može konfigurisati ako izvor ulaznog signala podržava 1080i ili 1080p i ako je opcija Picture Size postavljena na
Custom.
――Ova opcija nije podržana kada je priključen računar.
――Na ekranu Zoom/Position sledite dole opisane korake.
1
Pritisnite dugme d da biste izabrali funkciju Zoom/Position. Pritisnite dugme E.
2
Izaberite funkciju Zoom ili Position. Pritisnite dugme E.
3
Pritisnite dugme u/d/l/r da biste pomerili sliku.
4
Pritisnite dugme E.
――Ako želite da vratite sliku na prvobitnu poziciju, izaberite stavku Reset na ekranu Zoom/Position.
Slika će biti vraćena na podrazumevanu poziciju.
Resolution
Ako se slika ne prikazuje normalno čak ni kada je grafička kartica podešena na jednu od sledećih rezolucija, pomoću ovog
menija možete da optimizujete kvalitet slike tako što ćete za proizvod izabrati istu rezoluciju kao na računaru.
Dostupne rezolucije: Off / 1024 x 768 / 1280 x 768 / 1360 x 768 / 1366 x 768
71
Auto Adjustment
Automatski podesite vrednosti/pozicije i fino podesite postavke.
MENU m → Picture → Auto Adjustment → ENTER E
Picture
Auto Adjustment
-- Dostupno samo u režimu PC.
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
PC Screen Adjustment
MENU m → Picture → PC Screen Adjustment → ENTER E
Picture
PC Screen Adjustment
•• Coarse / Fine
Uklanja ili smanjuje smetnje slike.
Ako smetnja nije uklonjena korišćenjem funkcije „Fino podešavanje“, koristite funkciju Coarse da biste podesili frekvenciju
što je bolje moguće (Coarse) i ponovo izvršite fino podešavanje. Pošto je smetnja umanjena, ponovo podesite sliku tako
da je poravnata sa centrom ekrana.
•• Position
Podešavanje pozicije ekrana računara ako nije centrirana ili ako se ne uklapa na ekran proizvoda.
Pritisnite dugme ▲ ili ▼ da biste podesili vertikalnu poziciju. Pritisnite dugme ◄ ili ► da biste podesili horizontalnu
poziciju.
•• Image Reset
Vraća sliku na podrazumevane postavke.
-- Dostupno samo u režimu PC.
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
72
Picture Off
Biranje opcije Picture Off isključuje ekran. Jačina zvuka nije onemogućena.
Da biste uključili ekran, pritisnite bilo koje dugme osim dugmeta za jačinu zvuka.
MENU m → Picture → Picture Off → ENTER E
Picture
Picture Off
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
Reset Picture
Vraća trenutni režim slike na podrazumevane postavke.
MENU m → Picture → Reset Picture → ENTER E
Picture
Reset Picture
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
73
Poglavlje 07
OnScreen Display
Multi Screen
Multi Screen
•• Off
MENU m → OnScreen Display → Multi Screen → ENTER E
•• PIP: Slika sa spoljnog izvora video sadržaja nalaziće se na glavnom ekranu, a slika sa proizvoda nalaziće se na PIP ekranu
podslike.
OnScreen Display
•• Triple Screen: Kada je prikazan ekran spoljnjeg uređaja ili PC računara, istovremeno možete pregledati slike sa drugih
uređaja. Slike će biti prikazane kao dva podekrana.
Multi Screen
•• Four Screen: Kada je prikazan ekran spoljnjeg uređaja ili PC računara, istovremeno možete pregledati slike sa drugih
uređaja. Slike će biti prikazane kao tri podekrana.
Rotation
Screen Protection
Message Display
Menu Language
English
Reset OnScreen Display
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
-- Informacije o zvuku Multi Screen ćete pronaći u uputstvu Select Sound.
-- Ako isključite proizvod za vreme gledanja u Multi Screen režimu, Multi Screen režim će se
zadržati nakon isključivanja/uključivanja napajanja.
-- Možda ćete primetiti da slika na PIP ekranu postaje blago neobična pri korišćenju glavnog
ekrana za prikazivanje igre ili karaoke programa.
-- Režim Multi Screen podržava dva ekrana sa UHD rezolucijom (3840 x 2160 na 30 Hz i 60 Hz).
Kada se koristi ovaj režim, može da dođe do pregorevanja ekrana (smanjenja kvaliteta slike).
74
PIP (Landscape)
PIP
Slika sa spoljnog izvora video sadržaja nalaziće se na glavnom ekranu, a slika sa proizvoda nalaziće se na PIP ekranu podslike.
PC
Source
Screen Size
Õ
Position
Ã
Select Sound
Main
Aspect Ratio
Full Screen
•• Source: koristi se za izbor izvora podslike.
•• Screen Size: koristi se za izbor veličine podslike.
Close
•• Position: koristi se za izbor pozicije podslike.
――U duplom režimu ne možete izabrati Position.
•• Select Sound (Main / Sub): bira izvor zvuka koji treba da se omogući u režimu PIP.
•• Aspect Ratio (Full Screen / Original): Podešava režim ekrana na Full Screen ili Original.
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
PIP (Portrait)
PIP
Source
Slika sa spoljnog izvora video sadržaja nalaziće se na glavnom ekranu, a slika sa proizvoda nalaziće se na PIP ekranu podslike.
――Dostupno samo kad je režim Rotate Content podešen na opciju Portrait.
PC
Screen Size
•• Source: koristi se za izbor izvora podslike.
Position
Select Sound
Main
Aspect Ratio
Full Screen
Close
•• Screen Size: koristi se za izbor veličine podslike.
•• Position: koristi se za izbor pozicije podslike.
――U duplom režimu ne možete izabrati Position.
•• Select Sound (Main / Sub): bira izvor zvuka koji treba da se omogući u režimu PIP.
•• Aspect Ratio (Full Screen / Original): Podešava režim ekrana na Full Screen ili Original.
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
75
Ograničenja
――Podeljeni ekrani ne mogu istovremeno da koriste isti ulazni signal. Dodelite različiti ulazni signal svakom podeljenom ekranu.
――Ako je ekran podeljen, izvori ulaznog signala HDMI3 i DVI ne mogu se koristiti istovremeno.
Kada mrežna kutija (prodaje se zasebno) nije priključena
Slika Main
Slika Sub
PC
DVI, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3
DVI
PC, HDMI1, HDMI2, DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3
HDMI1
PC, DVI, HDMI2, HDMI3, DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3
HDMI2
PC, DVI, HDMI1, HDMI3, DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3
HDMI3
PC, HDMI1, HDMI2, DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3
DisplayPort1
PC, DVI, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort2, DisplayPort3
DisplayPort2
PC, DVI, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort1, DisplayPort3
DisplayPort3
PC, DVI, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort1, DisplayPort2
Kada je mrežna kutija (prodaje se zasebno) priključena
Slika Main
Slika Sub
PC
MagicInfo, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3
HDMI1
PC, MagicInfo, HDMI2, HDMI3, DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3
HDMI2
PC, MagicInfo, HDMI1, HDMI3, DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3
HDMI3
PC, HDMI1, HDMI2, DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3
DisplayPort1
PC, MagicInfo, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort2, DisplayPort3
DisplayPort2
PC, MagicInfo, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort1, DisplayPort3
DisplayPort3
PC, MagicInfo, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort1, DisplayPort2
MagicInfo
PC, HDMI1, HDMI2, DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3
76
Triple Screen (Landscape)
Triple Screen
Kada je prikazan ekran spoljnjeg uređaja ili PC računara, istovremeno možete pregledati slike sa drugih uređaja. Slike će biti
prikazane kao dva podekrana.
――Podeljeni ekrani ne mogu istovremeno da koriste isti ulazni signal. Dodelite različiti ulazni signal svakom podeljenom ekranu.
Main
Sub 1
Sub 2
Close
Screen Size
Select Sound
•• Main: navodi Source i Aspect Ratio za ekran Main u režimu Triple Screen.
•• Sub 1: navodi Source i Aspect Ratio za ekran Sub 1 u režimu Triple Screen.
•• Sub 2: navodi Source i Aspect Ratio za ekran Sub 2 u režimu Triple Screen.
•• Screen Size: postavlja veličine ekrana Main, Sub 1 i Sub 2.
•• Select Sound: bira izvor zvuka koji treba da se omogući u režimu Triple Screen.
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
Triple Screen (Portrait)
Triple Screen
Kada je prikazan ekran spoljnjeg uređaja ili PC računara, istovremeno možete pregledati slike sa drugih uređaja. Slike će biti
prikazane kao dva podekrana.
――Dostupno samo kad je režim Rotate Content podešen na opciju Portrait.
Main
Sub 1
Sub 2
Screen Size
Close
Select Sound
――Podeljeni ekrani ne mogu istovremeno da koriste isti ulazni signal. Dodelite različiti ulazni signal svakom podeljenom ekranu.
•• Main: navodi Source i Aspect Ratio za ekran Main u režimu Triple Screen.
•• Sub 1: navodi Source i Aspect Ratio za ekran Sub 1 u režimu Triple Screen.
•• Sub 2: navodi Source i Aspect Ratio za ekran Sub 2 u režimu Triple Screen.
•• Screen Size: postavlja veličine ekrana Main, Sub 1 i Sub 2.
•• Select Sound: bira izvor zvuka koji treba da se omogući u režimu Triple Screen.
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
77
Four Screen (Landscape)
Four Screen
Kada je prikazan ekran spoljnjeg uređaja ili PC računara, istovremeno možete pregledati slike sa drugih uređaja. Slike će biti
prikazane kao tri podekrana.
――Podeljeni ekrani ne mogu istovremeno da koriste isti ulazni signal. Dodelite različiti ulazni signal svakom podeljenom ekranu.
Main
Sub 1
Sub 2
Close
Sub 3
Select Sound
•• Main: navodi Source i Aspect Ratio za ekran Main u režimu Four Screen.
•• Sub 1: navodi Source i Aspect Ratio za ekran Sub 1 u režimu Four Screen.
•• Sub 2: navodi Source i Aspect Ratio za ekran Sub 2 u režimu Four Screen.
•• Sub 3: navodi Source i Aspect Ratio za ekran Sub 3 u režimu Four Screen.
•• Select Sound: bira izvor zvuka koji treba da se omogući u režimu Four Screen.
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
Four Screen (Portrait)
Four Screen
Kada je prikazan ekran spoljnjeg uređaja ili PC računara, istovremeno možete pregledati slike sa drugih uređaja. Slike će biti
prikazane kao tri podekrana.
――Dostupno samo kad je režim Rotate Content podešen na opciju Portrait.
Main
Sub 1
Sub 2
Sub 3
Close
Select Sound
――Podeljeni ekrani ne mogu istovremeno da koriste isti ulazni signal. Dodelite različiti ulazni signal svakom podeljenom ekranu.
•• Main: navodi Source i Aspect Ratio za ekran Main u režimu Four Screen.
•• Sub 1: navodi Source i Aspect Ratio za ekran Sub 1 u režimu Four Screen.
•• Sub 2: navodi Source i Aspect Ratio za ekran Sub 2 u režimu Four Screen.
•• Sub 3: navodi Source i Aspect Ratio za ekran Sub 3 u režimu Four Screen.
•• Select Sound: bira izvor zvuka koji treba da se omogući u režimu Four Screen.
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
78
Rotation
Rotate Menu
Konfigurišite ekran menija.
MENU m → OnScreen Display → Rotation → ENTER E
•• Landscape: prikazuje meni u položenom režimu (podrazumevano).
•• Portrait: prikazuje meni u uspravnom režimu.
Rotation
Rotate Menu
Landscape
Rotate Content
Landscape
Aspect Ratio
Full Screen
Rotate Content
Rotirajte položaj ekrana proizvoda.
•• Landscape: prikazuje ekran u položenom režimu (podrazumevano).
•• Portrait: prikazuje ekran u uspravnom režimu.
――Funkcija Rotate Content nije dostupna u režimu Multi Screen.
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
Aspect Ratio
-- Funkcija Rotation nije dostupna u režimu isprepletenog signala.
Podesite rotirani ekran preko celog ekrana ili u originalnim dimenzijama.
•• Full Screen: prikaz rotiranog ekrana preko celog ekrana.
•• Original: prikaz rotiranog ekrana u originalnim razmerama slike.
――Dostupno samo kad je režim Rotate Content podešen na opciju Portrait.
――Funkcija Aspect Ratio nije dostupna u režimu Multi Screen.
79
Screen Protection
Kako bi se smanjila mogućnost pregorevanja ekrana, ova jedinica opremljena je Pixel Shift tehnologijom za sprečavanje
pregorevanja ekrana.
Stavka Pixel Shift malo premešta sliku na ekranu.
MENU m → OnScreen Display → Screen Protection → ENTER E
Postavka vremena Pixel Shift vam omogućava da programirate vreme između pokreta slike u minutima.
Pixel Shift
Screen Protection
Umanjite zadržavanje slike pomoću finog premeštanja piksela horizontalno i vertikalno.
Pixel Shift
•• Pixel Shift (Off / On)
――Stavke Horizontal, Vertical i Time su omogućene samo kad je funkcija Pixel Shift podešena na opciju On.
Timer
Immediate Display
Off
•• Horizontal: podešava za koliko se piksela ekran premešta horizontalno.
Side Gray
Off
•• Time: podešavanje vremenskog intervala izvršavanja horizontalnog ili vertikalnog pomeranja.
•• Vertical: podešava za koliko se piksela ekran premešta vertikalno.
Dostupne postavke Pixel Shift i optimalne postavke.
Dostupne postavke
Optimalne postavke
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
Horizontal (u pikselima)
0~4
4
Vertical (u pikselima)
0~4
4
Time (u minutima)
1 min. ~ 4 min.
4 min.
――Vrednost funkcije Pixel Shift može se razlikovati u zavisnosti od veličine (u inčima) i režima proizvoda.
――Duže prikazivanje nepomične slike ili sadržaja u rezoluciji 4:3 može da prouzrokuje zadržavanje slike. To nije neispravnost na
proizvodu.
80
Timer
Tajmer možete da podesite za funkciju Screen Protection.
Funkcija Screen Protection se automatski zaustavlja nakon određenog vremenskog perioda.
•• Timer (Off / Repeat / Interval)
-- Off
-- Repeat: prikazuje obrazac protiv pregorevanja u navedenom intervalu.
-- Interval: prikazuje obrazac protiv pregorevanja tokom navedenog perioda (od početka do kraja).
――Kada je konfigurisana opcija Clock Set, biće omogućen Interval.
――Stavke Period, Start Time i End Time su omogućene samo kad je funkcija Timer podešena na opciju Repeat ili
Interval.
•• Period: navođenje vremenskog intervala radi aktiviranja funkcije Screen Protection.
――Opcija je omogućena kad je funkcija Repeat izabrana za stavku Timer.
•• Start Time: podešavanje vremena početka aktiviranja funkcije zaštite ekrana.
――Opcija je omogućena kad je funkcija Interval izabrana za stavku Timer.
•• End Time: podešavanje vremena deaktiviranja funkcije zaštite ekrana.
――Opcija je omogućena kad je funkcija Interval izabrana za stavku Timer.
81
Immediate Display
Screen Protection
Izaberite čuvara ekrana kojeg želite odmah da prikažete.
Pixel Shift
•• Off / Fading Screen
Timer
Immediate Display
Off
Side Gray
Off
Side Gray
Kad je ekran postavljen na odnos širina/visina 4:3, prilagodite svetlinu belih margina sa strane da biste zaštitili ekran.
•• Off / Light / Dark
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
Message Display
Source Info
Izaberite da li će se prikazati OSD izvor kada se ulazni signal promeni.
MENU m → OnScreen Display → Message Display → ENTER E
•• Off / On
No Signal Message
Message Display
Source Info
On
No Signal Message
On
MDC Message
On
Izaberite da li će se prikazati ekran s obaveštenjem da nema signala kada signal nije pronađen.
•• Off / On
MDC Message
Izaberite da li će se prikazati MDC ekran kada MDC kontroliše proizvod.
•• Off / On
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
82
Menu Language
Podesite jezik menija.
――Promena postavke za jezik biće primenjena na prikaz menija na ekranu. Ova postavka neće biti primenjena na druge funkcije
na računaru.
MENU m → OnScreen Display → Menu Language → ENTER E
OnScreen Display
Menu Language
English
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
Reset OnScreen Display
Ova opcija vraća trenutne postavke kod OnScreen Display na podrazumevane fabričke postavke.
MENU m → OnScreen Display → Reset OnScreen Display → ENTER E
OnScreen Display
Reset OnScreen Display
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
83
Poglavlje 08
System
Setup
Početne postavke (System)
MENU m → System → Setup → ENTER E
Promenite početne postavke koje su konfigurisane prilikom prve upotrebe proizvoda.
Pritisnite dugme .
1
System
Izaberite jezik da biste počeli podešavanje ekrana.
2
Setup
Rotate Menu
Izaberite smer prikaza menija u zavisnosti od smera instalacije.
Time
MagicInfo I Source
Language
DVI
-- Landscape / Portrait
3
Auto Source Switching
Podesite IP postavke, a zatim izaberite Next.
Power Control
4
Eco Solution
Temperature Control
Network Settings
Clock Set
Podesite trenutno vreme i datum, a zatim izaberite Next.
77
5
Complete
Čestitamo! Postavljanje je završeno i vi ste spremni za početak.
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
84
Time
Funkciju Clock Set ili Sleep Timer možete da konfigurišete. Takođe, pomoću funkcije Timer možete da podesite proizvod da
se uključi ili isključi u određeno vreme.
――Pritisnite dugme INFO ako želite da prikažete trenutno vreme.
MENU m → System → Time → ENTER E
Clock Set
Time
Izaberite Clock Set. Izaberite funkciju Date ili Time, a zatim pritisnite dugme E.
Clock Set
DST
Off
Sleep Timer
Off
Power On Delay
0 sec
Da biste uneli brojeve, koristite dugmad sa brojevima ili pritiskajte dugmad sa strelicama nagore ili nadole. Koristite dugmad sa
strelicama nalevo u nadesno da biste se premestili sa jednog polja za unos na drugo. Pritisnite dugme E kada završite.
――Funkcije Date i Time možete podesiti direktno pritiskom na dugmad sa brojevima na daljinskom upravljaču.
DST
Uključuje ili isključuje funkciju „DST“ (letnje/zimsko računanje vremena).
Off / On
•• Start Date: Podesite datum početka letnjeg/zimskog računanja vremena.
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
•• End Date: Podesite datum kraja DST.
•• Time Offset: Izaberite tačno vreme u vašoj vremenskoj zoni.
Sleep Timer
Automatski isključuje proizvod posle unapred podešenog vremenskog perioda.
(Off / 30 min. / 60 min. / 90 min. / 120 min. / 150 min. / 180 min.)
――Koristite strelice nagore i nadole da biste izabrali vremenski period, a zatim pritisnite dugme E. Da biste otkazali funkciju
Sleep Timer, izaberite opciju Off.
Power On Delay
Kada povezujete više proizvoda, podesite vreme uključivanja za svaki proizvod da biste sprečili preopterećenje električne mreže
(u rasponu od 0 do 50 sekundi).
85
――Funkcija MagicInfo I Source je dostupna ako je priključena mrežna kutija (prodaje se zasebno).
MagicInfo I Source
Ako se pritisne dugme MagicInfo Player I na daljinskom upravljaču, prikazaće se sadržaj povezan sa mrežnom kutijom (prodaje
se zasebno).
MENU m → System → MagicInfo I Source → ENTER E
•• DVI / DisplayPort1
System
MagicInfo I Source
DVI
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
86
Auto Source Switching
Ako uključite monitor dok stavka Auto Source Switching ima vrednost On, a prethodni izvor video signala nije aktivan,
monitor će automatski pretražiti različite ulazne izvore video signala kako bi pronašao aktivni video signal.
MENU m → System → Auto Source Switching → ENTER E
Auto Source Switching
Kad stavka Auto Source Switching ima vrednost On, aktivan video signal će se automatski tražiti na video izvoru monitora.
Auto Source Switching
Izbor Primary Source će biti aktiviran ako trenutni video izvor nije prepoznat.
Auto Source Switching
Primary Source Recovery
Off
Off
끄기
All
Primary Source
Secondary Source
HDMI1
Izbor Secondary Source će postati aktivan ako nijedan primarni video izvor nije dostupan.
Ako ne bude prepoznat primarni ni sekundarni izvor signala, monitor će dva puta obaviti pretragu aktivnih izvora, a prilikom
svake od njih će prvo biti proveren primarni, a zatim sekundarni izvor. Ako nijedna pretraga ne uspe, monitor će se vratiti na
prvi izvor video signala i prikazaće poruku da nema signala.
Kad je izbor Primary Source podešen na opciju All, monitor će dvaput zaredom pretražiti sve ulazne izvore video signala u
potrazi za aktivnim izvorom video signala, pa će se vratiti na prvi izvor video signala u nizu ako ne pronađe nijedan drugi.
Primary Source Recovery
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
Izaberite da li želite da vratite primarni izvor ulaza u prethodno stanje kada je povezan.
――Funkcija Primary Source Recovery je onemogućena ako je stavka Primary Source podešena na opciju All.
Primary Source
Navedite stavku Primary Source za automatski ulazni signal.
Secondary Source
Navedite stavku Secondary Source za automatski ulazni signal.
87
Power Control
Auto Power On
MENU m → System → Power Control → ENTER E
Power Control
Auto Power On
Network Standby
Power Button
•• Off / On
PC Module Power
Off
PC Module Power
Standby Control
Ova funkcija automatski uključuje proizvod čim se priključi na električnu mrežu. Pritiskanje dugmeta za uključivanje nije
neophodno.
Auto
Off
Power On Only
Modul računara se može uključiti/isključiti odvojeno od LFD-a.
Synced Power-On
Da biste isključili LFD bez isključivanja PC modula, izaberite opciju Off.
•• Off / On
Synced Power-Off
Da biste uključili PC modul bez uključivanja LFD-a, izaberite opciju Off.
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
•• Off / On
88
Standby Control
Power Control
Auto Power On
Off
PC Module Power
Standby Control
Network Standby
Power Button
Možete da podesite da režim mirovanja ekrana bude primenjen prilikom prijema ulaznog signala.
•• Auto
Ako nema ulaznog signala, aktiviraće se režim za uštedu energije čak i ako je izvorni uređaj priključen na monitor.
Poruka No Signal će se pojaviti ako nijedan izvorni uređaj nije povezan.
Auto
Off
Power On Only
•• Off
Poruka No Signal će se pojaviti ako nijedan ulazni signal nije pronađen.
――Ako se poruka No Signal prikaže iako je izvorni uređaj povezan, proverite da li je kabl priključen.
――Ako je opcija No Signal Message podešena na Off, poruka No Signal se ne prikazuje.
U tom slučaju, podesite opciju No Signal Message na On.
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
•• On
Ako nema ulaznog signala, aktiviraće se režim za uštedu energije.
Network Standby
Ova funkcija održava napajanje kada se proizvod isključi.
•• Off / On
Power Button
Dugme za uključivanje se može podesiti tako da uključuje uređaj ili uključuje/isključuje uređaj.
•• Power On Only: Podesite dugme za uključivanje tako da uključuje uređaj.
•• Power On/Off: Podesite dugme za uključivanje tako da uključuje/isključuje uređaj.
89
Eco Solution
Energy Saving
Smanjite potrošnju energije podešavanjem svetline ekrana.
MENU m → System → Eco Solution → ENTER E
•• Off / Low / Medium / High
Eco Sensor
Eco Solution
Off
Da biste poboljšali uštedu energije, postavke slike automatski će se prilagodili osvetljenju u prostoriji.
Screen Lamp Schedule
Off
Min. Backlight
No Signal Power Off
Off
Auto Power Off
Off
Kad je stavka Eco Sensor postavljena na vrednost On, možete ručno da podesite minimalnu svetlinu ekrana. Min. Backlight je
najtamniji režim svetla u pozadini. Uverite se da postavka Min. Backlight ima vrednost nižu od postavke Backlight.
――Ako je stavka Eco Sensor postavljena na opciju On, svetlina ekrana će se možda promeniti (postati blago tamnija ili svetlija)
Energy Saving
Eco Sensor
•• Off / On
――Podešavanje postavke High u okviru stavke Picture dok je stavka Eco Sensor uključena onemogućiće opciju Off.
u zavisnosti od intenziteta svetla u okolini.
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
Screen Lamp Schedule
Svetlina panela se podešava prema opciji Screen Lamp Schedule. Vrednost koja je bliža 100 čini panel svetlijim.
――Ova opcija je omogućena kad je podešena mogućnost Clock Set.
•• Off / On
90
No Signal Power Off
Eco Solution
Energy Saving
Off
Eco Sensor
Uštedite energiju isključivanjem uređaja kad se ni iz jednog izvora ne prima signal.
•• Off / 15 min. / 30 min. / 60 min.
――Ovo je onemogućeno kada je povezani računar u režimu uštede energije.
――Proizvod će se automatski isključiti u navedeno vreme. Vreme se po potrebi može promeniti.
Screen Lamp Schedule
Off
No Signal Power Off
Off
Auto Power Off
Auto Power Off
Off
Proizvod će se automatski isključiti ako ne pritisnete dugme na daljinskom upravljaču ili ako ne dodirnete dugme na prednjoj
tabli proizvoda u okviru izabranog vremenskog perioda kako bi se sprečilo pregrevanje.
•• Off / 4 hours / 6 hours / 8 hours
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
Temperature Control
Ova funkcija služi za detekciju unutrašnje temperature proizvoda. Možete da navedete prihvatljivi temperaturni opseg.
Podrazumevana temperatura je podešena na 77 C.
MENU m → System → Temperature Control → ENTER E
raste, proizvod će se isključiti kako bi se sprečilo pregrevanje.
System
Temperature Control
Preporučena temperatura za Temperature Control iznosi 75 C ~ 80 C (pod uslovom da je okolna temperatura 40 C).
――Ekran će postati tamniji ako trenutna temperatura premaši navedeno ograničenje temperature. Ako temperatura nastavi da
77
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
91
Change PIN
MENU m → System → Change PIN → ENTER E
Pojaviće se ekran Change PIN.
Odaberite bilo koje 4 cifre za PIN i unesite ih u polje Enter a new PIN.. Ponovo unesite 4 iste cifre u polje Enter the PIN again..
Kad ekran za potvrdu nestane, pritisnite dugme Close. Proizvod je memorisao novi PIN kôd.
――Podrazumevana lozinka: 0 - 0 - 0 - 0
System
Change PIN
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
92
General
Security
Unesite četvorocifreni PIN broj. Podrazumevani PIN broj je „0-0-0-0“.
MENU m → System → General → ENTER E
Ukoliko želite da promenite PIN broj, upotrebite funkciju Enter PIN.
Safety Lock
General
To podešava funkciju bezbednog zaključavanja.
Security
HDMI Hot Plug
•• Off / On
On
Sve menije i svu dugmad proizvoda i daljinskog upravljača, osim dugmeta LOCK na daljinskom upravljaču, funkcija Safety
Lock će zaključati.
Da biste otključali menije i tastere, pritisnite taster LOCK i unesite lozinku (podrazumevana lozinka: 0 - 0 - 0 - 0).
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
Button Lock
Ovaj meni možete koristiti za zaključavanje dugmadi na proizvodu.
Samo daljinski upravljač može da kontroliše proizvod ako je funkcija Button Lock podešena na opciju On.
•• Off / On
HDMI Hot Plug
Ova funkcija se koristi da bi se aktiviralo vremensko kašnjenje kojim se uključuje DVI/HDMI izvorni uređaj.
•• Off / On
93
Reset System
Ova opcija vraća trenutne postavke u okviru „System“ na podrazumevane fabričke postavke.
MENU m → System → Reset System → ENTER E
System
Reset System
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
94
Poglavlje 09
Prilagođavanje zvuka
Konfigurišite postavke zvuka (Sound) za proizvod.
HDMI Sound
Izaberite da li zvuk da se čuje sa AV(HDMI) ili PC(DVI).
•• AV(HDMI) / PC(DVI)
MENU m → Sound → HDMI Sound → ENTER E
Sound
HDMI Sound
Sound on Video Call
Speaker Selection
AV(HDMI)
Current Source
Internal Speaker
Reset Sound
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
95
Sound on Video Call
Izaberite zvučni izlaz za slušanje u toku video poziva.
•• Current Source / Video Call
MENU m → Sound → Sound on Video Call → ENTER E
Sound
Sound on Video Call
Current Source
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
Speaker Selection
Ako slušate zvučni zapis emitovanja ili filma preko spoljnog prijemnika, možete čuti eho zvuka izazvan razlikom u brzini
dekodiranja između zvučnika proizvoda i zvučnika povezanih sa audio prijemnikom. Ako se to desi, podesite proizvod na
opciju External Speaker.
MENU m → Sound → Speaker Selection → ENTER E
•• Internal Speaker / External Speaker
――Kad podesite funkciju Speaker Selection na opciju External Speaker, zvučnici proizvoda se isključuju.
Zvuk ćete čuti samo preko spoljnih zvučnika. Kad je funkcija Speaker Selection podešena na opciju Internal Speaker, i
zvučnici proizvoda i spoljni zvučnici su uključeni. Čućete zvuk preko oba zvučnika.
Sound
――Ako nema video signala, privremeno će se isključiti i zvučnici proizvoda i spoljni zvučnici.
Speaker Selection
Internal Speaker
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
96
Reset Sound
Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela. Vratite sve postavke zvuka na podrazumevane fabričke postavke.
MENU m → Sound → Reset Sound → ENTER E
Sound
Reset Sound
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
97
Poglavlje 10
Podrška
Software Update
MENU m → Support → Software Update → ENTER E
Meni Software Update vam omogućava da nadogradite softver proizvoda na najnoviju verziju.
――Pazite da ne isključite napajanje dok se nadogradnja ne dovrši. Kada se dovrši nadogradnja softvera, proizvod će se automatski isključiti i uključiti.
――Kada nadogradite softver, sve postavke video sadržaja i zvuka koje ste podesili vratiće se na podrazumevane vrednosti. Savetujemo vam da zabeležite postavke kako
biste ih jednostavno vratili posle nadogradnje.
Contact Samsung
MENU m → Support → Contact Samsung → ENTER E
Prikažite ove informacije kada proizvod ne radi ispravno ili kada želite da nadogradite softver.
Možete pronaći informacije u vezi sa našim centrima za podršku i načinu preuzimanja proizvoda i softvera.
――Izaberite stavku Contact Samsung i pronađite vrednosti Model Code i Software Version za proizvod.
98
Go to Home
Go to Home da biste pustili različite sadržaje sa memorijskog uređaja ili sa povezane mreže.
Dostupno kada se koristi HOME
Multi Screen
na daljinskom upravljaču.
Slika sa spoljnog izvora video sadržaja nalaziće se na glavnom ekranu, a slika sa proizvoda nalaziće se na PIP ekranu podslike.
MENU m → Support → Go to Home → ENTER E
Picture Mode
Izaberite režim slike (Picture Mode) prikladan za okruženje u kojem će se proizvod koristiti.
On/Off Timer
――Morate da podesite sat da biste mogli da koristite funkciju On/Off Timer.
Multi Screen
Picture Mode
On/Off Timer
Network Settings
MagicInfo Player I
ID Settings
Video Wall
More settings
Podesite funkciju On Timer kako bi se proizvod automatski uključio na dan i u vreme koje odaberete.
Napajanje se uključuje sa određenom jačinom zvuka ili određenim ulaznim signalom.
Network Settings
Prikazuje postavke mreže.
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
-- Detalje o stavkama podmenija potražite u poglavlju „Funkcija početnog ekrana“.
MagicInfo Player I
Promenite izvor signala na MagicInfo Player I.
MagicInfo Player I objavljuje i reprodukuje razne sadržaje, kao što su napravljeni sadržaji i multimedijalni sadržaji (slike, video i
audio sadržaji), sa servera ili povezanog uređaja.
99
ID Settings
Dodelite ID uređaju.
Pritisnite u/d da biste izabrali broj, a zatim pritisniteE.
Video Wall
Prilagodite raspored više ekrana koji su povezani kako biste kreirali video zid.
Takođe, možete da prikažite deo cele slike ili da ponovite istu sliku na svakom od povezanih ekrana.
Da biste prikazali više slika, pogledajte odeljak „MDC pomoć“ ili MagicInfo korisnički vodič. Neki modeli ne podržavaju funkciju „MagicInfo“.
More settings
Pojaviće se meni za postavke slike.
100
Reset All
Pomoću ove opcije možete da vratite sve trenutne postavke monitora na podrazumevane fabričke postavke.
MENU m → Support → Reset All → ENTER E
Support
Reset All
-- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
101
Poglavlje 11
Vodič za rešavanje problema
Zahtevi pre obraćanja Samsung centru za korisničku službu
Pre nego što se obratite korisničkoj službi
kompanije Samsung, testirajte proizvod na
sledeći način. Ako problem i dalje postoji,
obratite se korisničkoj službi kompanije
Samsung.
Ako je ekran i dalje prazan, proverite
računarski sistem, video kontroler i kabl.
Testiranje proizvoda
Pomoću funkcije za testiranje proizvoda proverite da li proizvod radi ispravno.
Ako na ekranu nema prikaza, a LED indikator napajanja treperi čak i kada je proizvod pravilno povezan sa računarom, obavite testiranje proizvoda.
1
Isključite računar i proizvod.
2
Isključite sve kablove iz proizvoda.
3
Uključite proizvod.
4
Ako je stavka No Signal prikazana, proizvod normalno radi.
Provera rezolucije i frekvencije
Režim Not Optimum Mode će nakratko biti prikazan ako je režim koji premašuje podržanu rezoluciju izabran
(pogledajte odeljak „Podržane rezolucije“).
102
Proverite sledeće.
Problemi sa instalacijom (PC režim)
Ekran se neprestano uključuje i isključuje.
Proverite kabl kojim je uređaj povezan sa računarom i da li je kabl pravilno povezan.
Na ekranu je vidljiv prazan prostor sa sve četiri strane kada
su proizvod i računar povezani pomoću HDMI ili HDMI-DVI
kabla.
Uzrok pojave praznog prostora na ekranu nema veze sa proizvodom.
Pojavu praznog prostora na ekranu izaziva računar ili grafička kartica. Da biste rešili ovaj problem,
podesite veličinu ekrana u HDMI ili DVI postavkama za grafičku karticu.
Ako u meniju sa postavkama grafičke kartice ne postoji opcija za podešavanje veličine ekrana,
ažurirajte upravljački program za grafičku karticu na najnoviju verziju.
(Detaljne informacije o načinu podešavanja postavki ekrana potražite od proizvođaču grafičke kartice
ili računara.)
PC je prikazano na stavci Source kada računar nije povezan.
PC se uvek prikazuje u stavci Source bez obzira na to da li je računar povezan ili ne.
Problemi sa ekranom
LED indikator napajanja je isključen. Ekran ne može da se
uključi.
Proverite da li je priključen kabl za napajanje.
Na ekranu će se prikazati poruka No Signal.
Proverite da li je kabl pravilno priključen u uređaj.
Proverite da li je uređaj koji je povezan sa proizvodom uključen.
Režim Not Optimum Mode je prikazan.
Ova poruka će se prikazati kada signal sa grafičke kartice premaši maksimalnu rezoluciju i frekvenciju
proizvoda.
Pogledajte tabelu standardnih signalnih režima i podesite maksimalnu rezoluciju i frekvenciju u skladu
sa specifikacijama proizvoda.
Slika na ekranu je izobličena.
Proverite da li su kablovi ispravno povezani sa proizvodom
103
Problemi sa ekranom
Slika na ekranu je nejasna. Slika na ekranu je zamućena.
Podesite stavke Coarse i Fine.
Uklonite dodatnu opremu (produžni video kabl itd.) i pokušajte ponovo.
Podesite rezoluciju i frekvenciju na preporučeni nivo.
Slika na ekranu je nestabilna i podrhtava.
Na levoj strani ekrana se pojavljuju senke ili dvostruke slike.
Proverite da li je rezolucija i frekvencija računara i grafičke kartice podešena u okviru opsega koji je
kompatibilan sa proizvodom. Zatim, ako je potrebno, promenite postavke ekrana u skladu sa dodatnim
informacijama u meniju proizvoda i tabelom standardnih signalnih režima.
Ekran je previše osvetljen. Ekran je premalo osvetljen.
Podesite stavke Brightness i Contrast.
Bela boja nije u potpunosti bela.
Idite na stavku Picture i podesite postavke White Balance.
Na ekranu nema slike, a LED indikator napajanja treperi na
svakih 0,5–1 sekundi.
Proizvod je u režimu za uštedu energije.
Ovaj proizvod će se isključiti automatski.
Idite do stavke System i uverite se da je opcija Sleep Timer podešena na Off.
Pritisnite bilo koji taster na tastaturi ili pomerite miš da biste se vratili na prethodni ekran.
Ako je računar povezan sa proizvodom, proverite status napajanja računara.
Uverite se da je kabl za napajanje pravilno povezan sa proizvodom i utičnicom.
Ako nema signala iz povezanog uređaja, proizvod će se automatski isključiti nakon 10 do 15 minuta.
Kvalitet slike proizvoda razlikuje se od kvaliteta iz
prodavnice gde je proizvod kupljen.
Koristite HDMI kabl da biste dobili kvalitet slike visoke rezolucije (HD).
104
Problemi sa ekranom
Prikaz ekrana ne izgleda normalno.
Šifrovani video sadržaj može izazvati da prikaz izgleda oštećeno u scenama koje sadrže objekte koji se
brzo kreću, kao na primer u sportskim događajima ili akcionim filmovima.
Slab nivo signala ili nizak kvalitet slike mogu izazvati da monitor izgleda oštećeno. To ne znači da je
proizvod oštećen.
Mobilni telefon u udaljenosti do jednog metra može izazvati smetnje na analognim i digitalnim
proizvodima.
Svetlina i boja ne izgledaju normalno.
Idite do stavke Picture i podesite postavke ekrana kao što su Picture Mode, Color, Brightness i
Sharpness.
Idite na stavku System i podesite postavke Energy Saving.
Vratite postavke ekrana na podrazumevane postavke.
Na ivicama ekrana se prikazuju linije koje se prelamaju.
Ako je opcija Picture Size postavljena na Screen Fit, promenite postavku na 16:9.
Na ekranu se prikazuju linije (crvene, zelene ili plave).
Te linije se prikazuju kada postoji kvar u stavci DATA SOURCE DRIVER IC na monitoru. Obratite se
Samsung centru za usluge da biste rešili problem.
Prikaz izgleda nestabilno, a zatim se zamrzne.
Ekran može da se zamrzne kada se koristi rezolucija koja nije preporučena ili ako signal nije stabilan. Da
biste rešili problem, promenite rezoluciju računara u preporučenu rezoluciju.
Ekran se ne može prikazati preko celog ekrana.
SD datoteka sadržaja sa podešenom razmerom (4:3) može izazvati crne trake sa obe strane ekrana HD
kanala.
Video zapis sa odnosom širina/visina drugačijim od odnosa širina/visina proizvoda može izazvati crne
trake na vrhu i dnu ekrana.
Promenite postavku veličine ekrana na ceo ekran na proizvodu ili izvornom uređaju.
105
Problemi sa zvukom
Nema zvuka.
Proverite vezu audio kabla ili prilagodite jačinu zvuka.
Proverite jačinu zvuka.
Jačina zvuka je preslaba.
Podesite jačinu zvuka.
Ako se zvuk slabo čuje i nakon što ste ga pojačali na maksimalni nivo, podesite jačinu zvuka na zvučnoj
kartici računara ili u programu.
Slika je dostupna ali nema zvuka.
Ako je HDMI kabl povezan, proverite postavke audio izlaza na računaru.
Idite do stavke Sound i promenite opciju Speaker Selection na Internal Speaker.
Ako se koristi izvorni uređaj
•• Uverite se da je audio kabl ispravno povezan sa ulaznim audio portom na proizvodu.
•• Proverite postavke audio izlaza za izvorni uređaj.
(Na primer, ako je HDMI kabl povezan sa monitorom, možda je potrebno promeniti audio
postavku za kablovsku kutiju na HDMI.)
Ako se koristi DVI-HDMI kabl, potreban je poseban audio kabl.
Ako proizvod ima priključak za slušalice, uverite se da ništa nije povezano sa njim.
Ponovo povežite kabl za napajanje sa uređajem i zatim ponovo pokrenite uređaj.
Iz zvučnika se čuju šumovi.
Proverite povezanost kabla. Uverite se da video kabl nije povezan sa ulaznim audio priključkom.
Proverite jačinu signala nakon povezivanja kabla.
Slab nivo signala može izazvati oštećen zvuk.
106
Problemi sa zvukom
Zvuk se čuje kada je jačina zvuka privremeno isključena.
Kada je opcija Speaker Selection podešena na External Speaker, dugme za jačinu zvuka i funkcija
privremenog isključivanja su onemogućeni.
Podesite jačinu zvuka za spoljne zvučnike.
Audio postavke za glavne zvučnike su odvojene od postavki unutrašnjih zvučnika proizvoda.
Promena ili privremeno isključivanje jačine zvuka na proizvodu ne utiče na spoljni pojačivač (dekoder).
Iz zvučnika se čuje eho.
Različite brzine dekodiranja između zvučnika proizvoda i spoljnih zvučnika mogu izazvati eho.
U tom slučaju podesite opciju Speaker Selection na External Speaker.
Problemi sa daljinskim upravljačem
Daljinski upravljač ne funkcioniše.
Proverite da li su baterije pravilno postavljene (+/-).
Proverite da li su baterije ispražnjene.
Proverite da li postoje problemi sa napajanjem.
Proverite da li je priključen kabl za napajanje.
Proverite da li u blizini ima specijalnih svetlosnih ili neonskih znakova.
Problemi sa izvornim uređajem
Prilikom pokretanja računara čuje se zvučni signal.
Ako se prilikom pokretanja računara čuje zvučni signal, odnesite računar na servisiranje.
107
Drugi problemi
Proizvod miriše na plastiku.
Miris plastike je normalan i nestaće tokom vremena.
Monitor izgleda nakrivljeno.
Uklonite postolje, a zatim ga ponovo spojite sa proizvodom.
Slika ili zvuk povremeno nestaju.
Proverite povezanost kabla i ponovo ga povežite ako je potrebno.
Korišćenje veoma čvrstog ili gustog kabla može oštetiti audio i video datoteke.
Uverite se da su kablovi dovoljno fleksibilni da obezbede istrajnost. Tokom postavljanja proizvoda na
zid preporučuje se korišćenje kablova pod pravim uglom.
Male čestice se nalaze na ivicama proizvoda.
Čestice su deo dizajna proizvoda. Proizvod nije oštećen.
Meni Multi Screen nije dostupan.
Meni je omogućen ili onemogućen u zavisnosti od režima Source.
Kada pokušam da promenim rezoluciju računara, pojavi se
poruka „The defined resolution is not currently supported.“.
Poruka „The defined resolution is not currently supported.“ se pojavljuje ako rezolucija ulaznog
signala premašuje maksimalnu rezoluciju monitora.
Da biste rešili taj problem, promenite rezoluciju računara u rezoluciju koja je podržana na monitoru.
Nema zvuka iz zvučnika u režimu HDMI kada je DVI-HDMI
kabl povezan.
DVI kablovi ne prenose zvučne podatke.
HDMI Black Level ne radi ispravno na HDMI uređaju sa
YCbCr izlazom.
Ova funkcija je dostupna samo kada je izvorni uređaj, kao što je DVD plejer i STB, povezan sa
proizvodom pomoću HDMI kabla (RGB signal).
Nema zvuka u HDMI režimu.
Prikazane boje slika možda ne budu izgledale normalno. Slika ili zvuk možda ne budu dostupni. To
se može desiti ako je izvorni uređaj koji podržava samo stariju verziju HDMI standarda povezan sa
proizvodom.
Uverite se da ste povezali audio kabl sa odgovarajućim ulaznim konektorom da biste omogućili zvuk.
Ako se pojave drugi problemi, povežite audio kabl zajedno sa HDMI kablom.
Neke grafičke kartice računara možda automatski ne prepoznaju HDMI signale koji ne obuhvataju
zvuk. U tom slučaju ručno izaberite ulaz za zvuk.
Ulaz za zvuk
Režim ekrana
PC
Automatsko
Postavke računara
DVI PC
Audio In (Streo portovi)
Postavke računara
108
Drugi problemi
Funkcija HDMI-CEC ne radi.
Ovaj proizvod ne podržava funkciju HDMI-CEC.
Da biste koristili nekoliko spoljnih uređaja kompatibilnih sa funkcijom HDMI-CEC koji su povezani
sa HDMI1, HDMI2 i HDMI3 portom na proizvodu, isključite funkciju HDMI-CEC na svim spoljnim
uređajima. U spoljne uređaje spadaju Blu-ray i DVD plejeri.
Korišćenje spoljnog uređaja kada je omogućena funkcija HDMI-CEC može automatski da zaustavi
ostale spoljne uređaje.
Da biste promenili postavke funkcije HDMI-CEC, pogledajte korisnički vodič za uređaj ili pomoć
potražite od proizvođača uređaja.
IR senzor ne radi.
Uverite se da se svetlo senzora uključuje kada se dugmad na daljinskom upravljaču pritiska.
•• Ako se svetlo senzora ne uključuje, isključite prekidač za napajanje i ponovo ga uključite na
poleđini proizvoda.
(LED indikator napajanja zasija crveno kada se ekran isključi.)
Ako se svetlo senzora opet ne uključi nakon isključivanja i uključivanja prekidača za napajanje,
unutrašnji konektor možda nije povezan.
Obratite se najbližem centru za usluge radi servisiranja proizvoda.
•• Ako svetlo senzora koje je uključeno ne treperi crveno kada se pritisne dugme na daljinskom
upravljaču, IR senzor je možda oštećen.
Obratite se najbližem centru za usluge radi servisiranja proizvoda.
•• Ova funkcija je dostupna samo kada je izvorni uređaj, kao što je DVD plejer i STB, povezan sa
proizvodom pomoću HDMI kabla (RGB signal).
ada pokrećete računar sa ulaznim signalom podešenim na
DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3, ekranBIOS i ekran
pokretanja se ne pojavljuju.
•• Pokrenite računar kada je postavka uključena ili kada ulazni signal nije DisplayPort1,
DisplayPort2, DisplayPort3.
109
Pitanja i odgovori
Pitanje
Kako mogu da promenim frekvenciju?
Odgovor
Podesite frekvenciju na grafičkoj kartici.
•• Windows XP: Izaberite stavke Kontrolna tabla → Izgled i teme → Ekran → Postavke →
Napredno → Monitor i podesite frekvenciju u stavki Postavke monitora.
•• Windows ME/2000: Izaberite stavke Kontrolna tabla → Ekran → Postavke → Napredno →
Monitor i podesite frekvenciju u stavci Postavke monitora.
-- Dodatna uputstva za prilagođavanje
potražite u priručniku za korisnike
računara ili grafičke kartice.
•• Windows Vista: Izaberite stavke Kontrolna tabla → Izgled i personalizacija → Personalizuj →
Postavke ekrana → Napredne postavke → Monitor i podesite frekvenciju u stavki Postavke
monitora.
•• Windows 7: Izaberite stavke Kontrolna tabla → Izgled i personalizacija → Ekran → Podesi
rezoluciju → Napredne postavke → Monitor i podesite frekvenciju u stavki Postavke
monitora.
•• Windows 8: Izaberite stavke Postavke → Kontrolna tabla → Izgled i personalizacija →
Ekran → Podesi rezoluciju → Napredne postavke → Monitor i podesite frekvenciju u stavki
Postavke monitora.
Kako da promenim rezoluciju?
•• Windows XP: Izaberite Kontrolna tabla → Izgled i teme → Prikaz → Postavke i podesite
rezoluciju.
•• Windows ME/2000: Izaberite Kontrolna tabla → Prikaz → Postavke i podesite rezoluciju.
•• Windows Vista: Izaberite Kontrolna tabla → Izgled i personalizacija → Personalizuj →
Postavke prikaza i podesite rezoluciju.
•• Windows 7: Izaberite Kontrolna tabla → Izgled i personalizacija → Prikaz → Podesi
rezoluciju i podesite rezoluciju.
•• Windows 8: Izaberite stavke Postavke → Kontrolna tabla → Izgled i personalizacija → Ekran
→ Podesi rezoluciju i podesite rezoluciju.
110
Pitanje
Kako mogu da podesim režim za uštedu energije?
Odgovor
•• Windows XP: Režim za uštedu energije možete da podesite ako izaberete Kontrolna tabla →
Izgled i teme → Prikaz → Postavke čuvara ekrana ili pomoću BIOS-a na računaru.
•• Windows ME/2000: Režim za uštedu energije možete da podesite ako izaberete Kontrolna tabla
→ Prikaz → Postavke čuvara ekrana ili pomoću BIOS-a na računaru.
•• Windows Vista: Režim za uštedu energije možete da podesite ako izaberete Kontrolna tabla
→ Izgled i personalizacija → Personalizuj→ Postavke čuvara ekrana ili pomoću BIOS-a na
računaru.
•• Windows 7: Režim za uštedu energije možete da podesite ako izaberete Kontrolna tabla →
Izgled i personalizacija → Personalizuj → Postavke čuvara ekrana ili pomoću BIOS-a na
računaru.
•• Windows 8: Podesite režim za uštedu energije u stavkama Postavke → Kontrolna tabla →
Izgled i personalizacija → Personalizuj → Postavke čuvara ekrana ili pomoću postavke
BIOS-a na računaru.
111
Poglavlje 12
Specifikacije
-
Opšte
Veličina
Naziv modela
Panel
-
Površina ekrana
V
Š
Dimenzije (Š x V x D)
D
Veličina
Klasa 85 (84,5 inča / 214 cm)
Površina ekrana
1872,0 mm (V) x 1053,0 mm (Š)
Dimenzije (Š x V x D)
1903,4 x 1090,5 x 105,1 mm
Težina (bez postolja)
55,5 kg
Napajanje
AC od 100 do 240 VAC (+/- 10%), 60 / 50 Hz ± 3 Hz
Pogledajte oznaku na poleđini proizvoda zato što standardni napon može da se razlikuje u zavisnosti od zemlje.
Zaštita okoline
-
QM85D
Rad
Temperatura: 0 C ~ 40 C (32 F ~ 104 F)
Vlažnost vazduha : 10 % ~ 80 %, bez kondenzacije
Skladištenje
Temperatura: -20 C ~ 45 C (-4 F ~ 113 F)
Vlažnost vazduha : 5 % ~ 95 %, bez kondenzacije
V
Š
112
――Plug-and-Play
Ovaj monitor može da se instalira i koristi sa sistemima koji podržavaju funkciju Plug-and-Play. Dvosmerna razmena podataka između monitora i računara poboljšava
postavke monitora.
――Instalacija monitora obavlja se automatski. Međutim, ako želite, možete da prilagodite postavke instalacije.
――Zbog prirode proizvodnje ovog proizvoda, na panelu otprilike 1 piksel u milion (1 p/m) može da izgleda svetlije ili tamnije. Ova nepravilnost ne utiče na performanse
proizvoda.
――Ovaj uređaj je digitalni aparat klase A.
[Preporuka] – samo za Evropu
•• Ovim putem kompanija Samsung Electronics izjavljuje da je ovaj Monitor usklađen sa osnovnim zahtevima i drugim
primenljivim odredbama direktive 1999/5/EC.
•• Zvaničnu izjavu o usklađenosti možete da pronađete na veb lokaciji www.samsung.com/displaysolutions, tako što ćete
izabrati stavku „Podrška“ > „Pretraži podršku za proizvod“ i uneti naziv modela.
•• Ovu opremu moguće je koristiti u svim zemljama EU.
113
Ušteda energije
Funkcija uštede energije na ovom proizvodu smanjuje potrošnju struje tako što isključuje ekran i menja boju LED indikatora napajanja kada se proizvod ne koristi određeni
vremenski period. Napajanje se ne isključuje u režimu za uštedu energije. Da biste ponovo uključili ekran, pritisnite bilo koji taster na tastaturi ili pomerite miš. Režim za
uštedu energije je dostupan samo kada je proizvod povezan sa računarom koji poseduje funkciju za uštedu energije.
Ušteda energije
Normalan rad
Ocena
Indikator napajanja
Isključeno
Potrošnja energije
450 W
standardno
375 W
Maks
495 W
Režim za uštedu energije
(SOG Signal:ne podržava DPM režim)
Isključeno
napajanje
Treperi
Uključeno
0,5 W
0,5 W
――Prikazani nivo potrošnje energije može da se razlikuje u zavisnosti od radnih uslova ili promene postavki.
――SOG (Sync On Green) nije podržano.
――Da biste smanjili potrošnju energije na 0, iskopčajte kabl za napajanje. Isključite kabl za napajanje ako ne nameravate da koristite proizvod duži vremenski period (tokom
odmora itd.)
114
Prethodno podešeni režimi za tajmer
――Zahvaljujući karakteristikama ekrana, ovaj proizvod može da se podesi na samo jednu rezoluciju za svaku veličinu ekrana kako bi se postigao optimalni kvalitet slike.
Ako ne izaberete navedenu rezoluciju, već neku drugu, kvalitet slike može da bude umanjen. Da biste ovo izbegli, preporučuje se da izaberete optimalnu rezoluciju
navedenu za vaš proizvod.
――Proverite frekvenciju posle zamene CDT proizvoda (povezanog sa računarom) LCD proizvodom. Ako LCD proizvod ne podržava frekvenciju od 85 Hz, promenite
-- Horizontalna frekvencija
Vreme potrebno za skeniranje jedne
linije od leve do desne strane ekrana
naziva se horizontalni ciklus. Inverzni
broj horizontalnog ciklusa naziva se
horizontalna frekvencija. Horizontalna
frekvencija meri se u kilohercima (kHz).
-- Vertikalna frekvencija
Proizvod prikazuje jednu sliku više puta
u sekundi (kao fluorescentno svetlo)
kako bi se prikazala slika koju gledalac
vidi. Učestalost prikazivanja jedne slike u
sekundi naziva se vertikalna frekvencija
ili učestalost osvežavanja. Vertikalna
frekvencija meri se u hercima (Hz).
vertikalnu frekvenciju na 60 Hz pomoću CDT proizvoda pre nego što ga zamenite LCD proizvodom.
Naziv modela
Sinhronizacija
Rezolucija
QM85D
Horizontalna frekvencija
30 ~ 81 kHz, 30 ~ 134 kHz (DisplayPort), 30 ~ 90 kHz (HDMI)
Vertikalna frekvencija
48 ~ 75 Hz, 56 ~ 75 Hz (DisplayPort), 24 ~ 75 Hz (HDMI)
RGB analogni, Digitalni RGB usklađen sa DVI (Digital Visual Interface)
Optimalna rezolucija
1920 x 1080 @ 60 Hz, 3840 x 2160 @ 60 Hz (DisplayPort1, DisplayPort2)
Maksimalna rezolucija
1920 x 1080 @ 60 Hz, 3840 x 2160 @ 30 Hz (HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort3)
Maksimalna brzina osvežavanja piksela
148,5 MHz (analogno, digitalno), 533 MHz (DisplayPort), 297 MHz (HDMI)
Ekran će automatski biti podešen ako se sa računara emituje signal koji pripada sledećim standardnim signalnim režimima. Ako signal koji se emituje sa računara ne spada
u ove signalne režime, može da bude prikazan prazan ekran, uz uključen LED indikator. U tom slučaju, promenite postavke u skladu sa sledećom tabelom, pridržavajući se
korisničkog priručnika za grafičku karticu.
115
Rezolucija
Horizontalna
frekvencija
(kHz)
Vertikalna frekvencija
(Hz)
Sat u pikselima
(MHz)
Polaritet sinhronizacije
(H/V)
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
116
Rezolucija
Horizontalna
frekvencija
(kHz)
Vertikalna frekvencija
(Hz)
Sat u pikselima
(MHz)
Polaritet sinhronizacije
(H/V)
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 3840 x 2160
133,313
59,997
533,250
+/-
CEA, 3840 x 2160
133,313
59,997
533,250
+/-
117
Poglavlje 13
Dodatak
Odgovornost za uslugu plaćanja
(trošak za klijente)
Oštećenje proizvoda do kojeg je došlo krivicom
klijenta
――Kada se zahteva usluga, uprkos garanciji možemo vam naplatiti posetu servisera u sledećim
Ako je do oštećenja proizvoda dovelo sledeće:
slučajevima.
Nije u pitanju kvar proizvoda
Čišćenje proizvoda, prilagođavanje, objašnjavanje, ponovna instalacija itd.
•• Ako serviser daje uputstva za korišćenje proizvoda ili jednostavno prilagođava opcije bez
rasklapanja proizvoda.
•• Ako su do kvara doveli faktori iz okruženja (Internet, antena, žični signal itd.)
•• Ako se proizvod ponovo instalira ili se povežu dodatni uređaji nakon prve instalacije kupljenog
proizvoda.
•• Ako se proizvod ponovo instalira da bi se premestio na drugo mesto ili u drugu kuću.
•• Ako klijent zahteva uputstva za upotrebu zbog proizvoda drugog preduzeća.
•• Ako klijent zahteva uputstva za upotrebu mreže ili proizvoda drugog preduzeća.
•• Ako klijent zahteva instalaciju i podešavanje softvera za proizvod.
•• Ako serviser uklanja/čisti prašinu ili strane materijale iz proizvoda.
Oštećenje proizvoda do kojeg je dovelo nepravilno rukovanje klijenta ili neispravna popravka.
•• spoljni udarac ili pad.
•• Korišćenje robe ili nespecifikovanog Samsung proizvoda koji se prodaje odvojeno.
•• Popravka od strane osobe koja nije inženjer spoljnog preduzeća za pružanje usluga ili partnera
preduzeća Samsung Electronics Co., Ltd.
•• Prepravka ili popravka proizvoda od strane klijenta.
•• Korišćenje proizvoda na neispravnom naponu ili sa neovlašćenim električnim vezama.
•• Nepoštovanje „upozorenja“ u korisničkom priručniku.
Ostalo
•• Ako proizvod otkaže usled prirodne katastrofe. (grom, požar, zemljotres, poplava itd.)
•• Ako se potrošne komponente iskoriste. (baterija, toner, fluorescentna svetla, glava, vibrator,
lampica, filter, traka itd.)
――Ako klijent zahteva uslugu u slučaju nepostojanja kvara na proizvodu, može se naplatiti naknada za
pružanje usluge. Zato prvo pročitajte korisnički priručnik.
•• Ako klijent zahteva dodatnu instalaciju nakon kupovine proizvoda putem kupovine od kuće ili na
mreži.
118
WEEE
Pravilno odlaganje ovog proizvoda (Odlaganje električne i elektronske opreme)
(Primenjuje su u zemljama sa odvojenim sistemima za prikupljanje otpada)
Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice,
USB kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja. Da biste sprečili moguće
ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode od ostalog otpada i
odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.
Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa
detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.
Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski
dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju saostalim komercijalnim otpadom.
Ispravno odlaganje baterija za ovaj uređaj
(Primenjuje su u zemljama sa odvojenim sistemima za prikupljanje otpada)
Ova oznaka na bateriji, priručniku ili na pakovanju znači da baterija u ovom proizvodu ne sme da se odloži sa ostalim otpadom iz
domaćinstva, kada prestane da radi. Tamo gde postoje sledeće oznake hemisjkih elemenata Hg, Cd ili Pb, to označava da baterija sadrži
živu, kadmijum ili olovo u količinama iznad nivoa dozvoljenog prema direktivi EC Directive 2006/66.
Ukoliko se baterije ne odlože na pravilan način, ove supstance mogu biti štetne po zdravlje ili po životnu okolinu.
Da biste zaštitili prirodna bogatstva i da biste promovisali ponovnu upotrebu recikliranog materijala, odvojite baterije od ostalog otpada
I reciklirajte ih pomoću svog lokalnog sistema za reciklažu baterija.
119
Optimalni kvalitet slike i sprečavanje
„sagorevanja“ ekrana usled zadržavanja slike
Optimalni kvalitet slike
•• Zbog načina proizvodnje ovog uređaja, na monitoru približno 1 u milion piksela može da bude
svetliji ili tamniji. Ova nepravilnost ne utiče na performanse proizvoda.
-- Broj potpiksela po tipu panela: 6.220.800
•• Pokrenite stavku Auto Adjustment da biste unapredili kvalitet slike. Ako i dalje ima šuma čak i
nakon automatskog podešavanja, podesite stavku Coarse ili Fine.
Šta je „sagorevanje“ ekrana usled zadržavanja slike?
Do „sagorevanja“ ekrana usled zadržavanja slike ne bi trebalo da dođe kada LCD ekran radi normalno.
Normalan rad podrazumeva neprekidno menjanje video obrasca. Ako se duži vremenski period na LCD
ekranu prikazuje nepromenljiv obrazac (više od 12 sati), može da dođe do male razlike u naponu između
elektroda u pikselima koje kontrolišu tečne kristale.
Ta razlika u naponu između elektroda vremenom se povećava, usled čega se tanje tečni kristali. Kada do
toga dođe, prethodna slika može da se zadrži na ekranu prilikom promene obrasca. Da bi se to sprečilo,
akumulirana razlika u naponu treba da se smanji.
――Do „sagorevanja“ ekrana usled zadržavanja slike ne bi trebalo da dođe kad LCD ekran radi u
odgovarajućim uslovima.
Crna matrica
Zajednička
elektroda (ITO)
Filter boje
•• Ako se na ekranu prikazuje statična slika duži vremenski period, može da dođe do „sagorevanja“
ekrana usled zadržavanja slike ili pojave oštećenih piksela.
-- Aktivirajte režim za uštedu energije ili dinamični čuvar ekrana ako ne nameravate da koristite
proizvod duži vremenski period.
Sprečavanje „sagorevanja“ ekrana usled zadržavanja
slike
Izvor
Trošenje
Postavljanje obrasca protiv pregorevanja
Obrazac protiv pregorevanja automatski radi u režimu mirovanja.
•• Onemogućavanje obrasca protiv pregorevanja
Na daljinskom upravljaču pritisnite 2 → 2 → 7 → CH
TFT
Prola
Elektroda
piksela (ITO)
Skladišni
kondenzator (Cs)
Linija interfejsa podataka
→ 0.
Ako senzor na daljinskom upravljaču zatreperi jednom, obrazac je onemogućen.
•• Omogućavanje obrasca protiv pregorevanja
Na daljinskom upravljaču pritisnite 2 → 2 → 7 → CH
→ 0.
Ako senzor na daljinskom upravljaču zatreperi dva puta, obrazac je omogućen.
――Nakon isključivanja ekrana obrazac protiv pregorevanja će raditi još dva sata.
――Nastavak rada obrasca protiv pregorevanja izaziva dodatnu potrošnju energije.
120
Sprečavanje „sagorevanja“ usled zadržavanja slike
――Najbolji način da zaštitite proizvod od „pregorevanja“ usled zadržavanja slike jeste da isključite
napajanje ili da podesite računar ili sistem da pokrene čuvar ekrana kada se ne koristi. Takođe, servis
obuhvaćen garancijom može da bude ograničen u zavisnosti od korisničkog priručnika.
•• Isključivanje, čuvar ekrana i režim za uštedu energije
-- Isključite napajanje na 2 sata nakon 12 sati korišćenja.
-- Izaberite stavke „Svojstva ekrana“ > „Napajanje“ na računaru i podesite proizvod da se isključuje
po potrebi.
-- Preporučuje se korišćenje čuvara ekrana.
Najbolje je da koristite jednobojnu ili pokretnu sliku kao čuvar ekrana.
•• Standardna promena boje
-- Korišćenje 2 boje
Smenjivanje 2 boje na svakih 30 minuta, kao što je prikazano iznad.
Type 1
•• Standardna promena boje teksta
-- Koristite svetle boje slične osvetljenosti.
Interval: Menjajte boju teksta i pozadine na svakih 30 minuta
FLIGHT : TIME
OZ348
FLIGHT : TIME
OZ348
TIME
FLIGHT
TIME
OZ348
20:30
OZ348
20:30
UA102
21:10
UA102
21:10
•• Izbegavajte kombinacije boje teksta i pozadine kontrastnog osvetljenja.
(Svetlina: ukazuje na svetlinu ili zatamnjenost boje koja se razlikuje u zavisnosti od količine
emitovane svetlosti.)
――Izbegavajte sivu boju jer može da prouzrokuje „sagorevanje“ ekrana usled zadržavanja slike.
――Izbegavajte boje kontrastne osvetljenosti (crna i bela; siva).
FLIGHT : TIME
FLIGHT : TIME
OZ348 : 20:30
OZ348 : 20:30
: 20:30
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
-- Premestite i promenite tekst na svakih 30 minuta, na način koji je opisan u nastavku.
Type 2
FLIGHT
: 20:30
FLIGHT : TIME
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 1 ]
[ Step 2 ]
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 3 ]
-- Redovno prikazujte pokretnu sliku uz logotip.
Interval: Prikažite pokretnu sliku sa logotipom u trajanju od 60 sekundi nakon 4 sata korišćenja.
121
Licenca
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the
HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in
the United States and other countries.
Obaveštenje o licenciranju za softver otvorenog koda
U slučaju da koristite softver otvorenog koda, licence za otvoreni kôd dostupne su u meniju
proizvoda. Obaveštenje o licenci za otvoreni kôd dostupno je samo na engleskom.
Da biste dobili informacije o obaveštenju o licenci za otvoreni kôd, kontaktirajte Samsung korisnički
centar ili pošaljite poruku e-pošte na oss.request@samsung.com.
122
Terminologija
480i / 480p / 720p / 1080i /
1080p____ Svaka od gorenavedenih
brzina skeniranja predstavlja broj
efektivnih linija skeniranja koji određuje
rezoluciju ekrana. Brzina skeniranja
može biti označena sa i (isprepletano) ili
p (progresivno), u zavisnosti od načina
skeniranja.
- Skeniranje
Skeniranje se odnosi na proces slanja
piksela koji progresivno kreiraju sliku.
Veliki broj piksela obezbeđuje jasniju i
živopisniju sliku.
- Progresivno
U režimu progresivnog skeniranja, sve
linije piksela se pojedinačno skeniraju
(progresivno) na ekranu.
- Isprepletano
U režimu isprepletanog skeniranja,
skenira se svaka druga linija piksela od
vrha do dna ekrana, a zatim se skeniraju
preostale linije piksela (koje prethodno
nisu skenirane).
Neisprepleteni režim i isprepleteni
režim____ U neisprepletenom režimu
(progresivno skeniranje), horizontalna
linija se progresivno prikazuje od
vrha do dna ekrana. U isprepletanom
režimu prikazuju su prvo neparne, a
zatim parne linije. Neisprepletani režim
se uglavnom koristi za monitore jer
obezbeđuje jasnu sliku, a isprepletani
režim se uglavnom koristi za televizore.
Veličina tačaka____ Ekran se sastoji od
crvenih, zelenih i plavih tačaka. Što je
manja udaljenost između tačkica, viša
je rezolucija. Veličina tačkica se odnosi
na najmanju udaljenost između tačkica
iste boje. Veličina tačkica se meri u
milimetrima.
Vertikalna frekvencija____ Proizvod
prikazuje jednu sliku više puta u sekundi
(kao fluorescentno svetlo koje treperi)
kako bi se prikazala slika za korisnika.
Učestalost prikazivanja jedne slike u
sekundi naziva se vertikalna frekvencija
ili učestalost osvežavanja. Vertikalna
frekvencija meri se u hercima (Hz).
Na primer, frekvencija od 60 Hz znači
da se jedna slika prikazuje 60 puta u
sekundi.
Horizontalna frekvencija____
Vreme potrebno za skeniranje jedne
linije od leve do desne strane ekrana
naziva se horizontalni ciklus. Inverzni
broj horizontalnog ciklusa naziva se
horizontalna frekvencija. Horizontalna
frekvencija meri se u kilohercima (kHz).
Izvor____ Izvor ulaznog signala se
odnosi na izvorni video uređaj, poput
kamkordera i video ili DVD plejera, koji
je povezan sa proizvodom.
Plug & Play____ Plug & Play je funkcija
koja omogućava automatsku razmenu
informacija između monitora i računara
u cilju postizanja optimalnog okruženja
za prikaz. Proizvod koristi VESA DDC
(međunarodni standard) za izvršavanje
funkcije Plug & Play.
DVD (digitalni promenljivi disk)____
DVD se odnosi na disk za skladištenje
podataka veličine CD-a na kom možete
da sačuvate multimedijalne aplikacije
(audio, video ili igra) pomoću MPEG2 tehnologije za komprimovanje video
zapisa.
Rezolucija____ Rezolucija predstavlja
ukupan broj horizontalnih tačaka
(piksela) i vertikalnih tačaka (piksela)
koje čine ekran. Rezolucija označava
nivo detalja prikaza. Pri višoj rezoluciji
na ekranu može da bude prikazano više
podataka, a i pogodna je za istovremeno
obavljanje više zadataka.
Na primer, rezolucija 1920 X 1080
sadrži 1920 horizontalnih (horizontalna
rezolucija) i 1080 vertikalnih piksela
(vertikalna rezolucija).
HDMI (interfejs multimedije visoke
rezolucije)____ To je interfejs koji
omogućava povezivanje na digitalni
audio izvor, kao i na izvor video zapisa
visoke rezolucije pomoću jednog kabla,
bez komprimovanja.
Kontrola višestrukog prikaza
(MDC)____ MDC (kontrola višestrukog
prikaza) je aplikacija koja omogućava
istovremenu kontrolu više uređaja za
prikaz putem računara. Komunikacija
između računara i monitora se obavlja
pomoću RS232C (serijski prenos
podataka) i RJ45 (LAN) kablova.
123
Download PDF

advertising