Samsung | SBB-SSF | Samsung SBB-SSF Korisnički priručnik

Korisnički priručnik
SBB-SSF
Boja i izgled mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda, a
specifikacije podležu promenama bez prethodnog obaveštenja, radi
poboljšanja performansi.
Sadržaj
Pre upotrebe proizvoda
Autorska prava
5
Bezbednosne mere predostrožnosti
6
Struja i bezbednost
6
Instalacija7
Rad8
10
Čišćenje
Skladištenje
10
Priprema
Provera komponenti
Komponente
11
11
Delovi
Kontrolna tabla
Druga strana
Postavljanje Signage igračke kutije
Povezivanje sa Signage igračkom kutijom
Daljinski upravljač
12
12
13
14
14
15
Daljinski upravljač (RS232C)
Povezivanje pomoću kabla
Veza
Kontrolni kodovi
17
17
20
21
Povezivanje i korišćenje
izvornog uređaja
Funkcija Player
Pre povezivanja
Lista za proveru pre povezivanja
28
28
Povezivanje sa računarom
Povezivanje pomoću HDMI kabla
Povezivanje pomoću DP kabla
28
28
29
Povezivanje sa video uređajem
Povezivanje pomoću HDMI kabla
30
30
Povezivanje LAN kabla
Player
40
Gledanje sadržaja
40
Prilikom prikazivanja sadržaja
41
Dostupni meni
41
Formati datoteka kompatibilni sa programom
42
Player
Formati datoteka kompatibilni sa programom
Video Wall
47
Schedule
49
31
Clone Product
50
Promena ulaznog signala
Source
32
32
Web Browser
Settings
Refresh Options
33
33
35
ID Settings
Device ID
Device ID Auto Set
PC Connection Cable
51
51
51
51
Video Wall
Video Wall
Horizontal x Vertical
Screen Position
Format
52
52
52
52
53
Network Status
54
On/Off Timer
On Timer
Off Timer
Holiday Management
55
55
56
56
Ticker
57
URL Launcher
58
Korišćenje aplikacije MDC
Instalacija/deinstalacija programa MDC
Instalacija
Deinstalacija
36
36
36
Povezivanje sa MDC-om
37
Korišćenje MDC-a preko kabla RS-232C (standardi
za serijsku komunikaciju među podacima) 37
Korišćenje MDC-a putem Ethernet mreže
38
2
Sadržaj
URL Launcher Settings
59
Odobravanje povezanog uređaja sa servera 60
Podešavanje trenutnog vremena
61
Language
65
Reset OnScreen Display
65
Prilagođavanje zvuka
Picture
HDMI UHD Color
62
HDMI Black Level
62
Picture Size
Picture Size
Auto Wide
Fit to Screen
Zoom/Position
63
63
63
63
63
Reset Picture
63
OnScreen Display
Display Orientation
Onscreen Menu Orientation
Source Content Orientation
Aspect Ratio
64
64
64
64
Message Display
Source Info
No Signal Message
MDC Message
Download Status Message
65
65
65
65
65
System
Accessibility
Menu Transparency
High Contrast
Enlarge
72
72
72
72
Start Setup
73
Time
Clock Set
DST
Sleep Timer
Power On Delay
73
73
73
73
73
Sound Mode
66
Balance
66
Equaliser
67
Auto Volume
67
Reset Sound
67
Auto Source Switching
Auto Source Switching
Primary Source Recovery
Primary Source
Secondary Source
74
74
74
74
74
Network Status
68
Open Network Settings
Podešavanja mreže
68
69
Server Network Settings
Connect to server
MagicInfo Mode
Server Access
FTP Mode
Proxy server
71
71
71
71
71
71
Power Control
Auto Power On
Max. Power Saving
Standby Control
Network Standby
Power Button
74
74
74
75
75
75
Eco Solution
No Signal Power Off Auto Power Off
75
75
75
Device Name
71
Temperature Control
75
Input Device Manager
Keyboard Language
76
76
Network
3
Sadržaj
Keyboard type
Input Language Shortcut
76
76
Play via
76
Change PIN
76
Security
76
76
Safety Lock On
Button Lock77
USB Auto Play Lock77
Touch Control Lock77
General
77
Smart Security77
Anynet+ (HDMI-CEC)78
HDMI Hot Plug
79
Game Mode
79
Reset System
79
Podrška
Software Update
Update now
Auto update
80
80
80
Contact Samsung
80
Reset All
80
Reprodukcija fotografija i video
zapisa (reprodukcija medija)
Pitanja i odgovori
Pročitajte tekst u nastavku pre nego što počnete
da reprodukujete multimedijalne sadržaje sa
81
USB uređaja
Korišćenje USB uređaja
83
Funkcije koje su ponuđene na stranici sa spiskom
multimedijalnih sadržaja
84
Stavke menija na stranici spiska multimedijalnih
sadržaja
85
Dostupna dugmad i funkcije tokom reprodukcije
86
fotografija
Dostupna dugmad i funkcije tokom reprodukcije
video zapisa
86
Podržani formati titlova i formata datoteka za
reprodukciju medija
87
Titlovi87
Podržane rezolucije slika
87
Podržani formati muzičkih datoteka
88
88
Podržani video formati
97
Specifikacije
Opšte
99
Prethodno podešeni režimi za tajmer
100
Dodatak
Odgovornost za uslugu plaćanja (trošak za
klijente)
102
Nije u pitanju kvar proizvoda
102
Oštećenje proizvoda do kojeg je došlo krivicom
102
klijenta
Ostalo
102
Licenca
103
Terminologija
104
Vodič za rešavanje problema
Zahtevi pre obraćanja Samsung centru za
korisničku službu
Testiranje proizvoda
Provera rezolucije i frekvencije
Proverite sledeće.
90
90
90
91
4
Poglavlje 01
Pre upotrebe proizvoda
Autorska prava
Sadržaj ovog priručnika je podložan promenama bez obaveštenja da bi se poboljšao kvalitet.
© 2016 Samsung Electronics
Samsung Electronics je vlasnik autorskih prava na ovaj materijal.
Upotreba ili reprodukovanje ovog priručnika, celog ili u delovima, bez ovlašćenja preduzeća Samsung Electronics se zabranjuje.
Microsoft, Windows su registrovani žigovi korporacije Microsoft.
VESA, DPM i DDC su registrovani žigovi korporacije Video Electronics Standards Association.
Vlasništvo nad svim drugim žigovima pripada njihovim vlasnicima.
•• Nadoknada za administrativne usluge može biti naplaćena ako
–– (a) inženjer, koga ste pozvali, ne otkrije nikakav kvar na proizvodu.
(odnosno, ako niste pročitali korisnički priručnik).
–– (b) na uređaju, koji ste doneli u servisni centar, nije pronađen nikakav kvar.
(odnosno, ako niste pročitali korisnički priručnik).
•• Bićete obavešteni o iznosu takve nadoknade pre servisiranja, odnosno dolaska inženjera.
5
Bezbednosne mere predostrožnosti
Struja i bezbednost
Upozorenje
Upozorenje
Pažnja
Ako se ne slede uputstva, može doći do
ozbiljne ili fatalne povrede.
Ako se ne slede uputstva, može doći do lične
povrede ili oštećenja svojine.
Ne koristite oštećeni kabl za napajanje ili priključak niti labavu utičnicu.
•• Može doći do strujnog udara ili požara.
Nemojte koristiti više proizvoda sa jednom utičnicom.
•• Pregrejane utičnice mogu da dovedu do požara.
Aktivnosti označene ovim simbolom su
zabranjene.
Uputstva označena ovim simbolom su
obavezna.
Ne dodirujte priključak za napajanje mokrim rukama. U suprotnom, može doći do električnog
udara.
Ubacite priključak za napajanje do kraja, tako da ne bude labav.
•• Neobezbeđena veza može da dovede do požara.
Povežite utikač sa uzemljenom utičnicom (samo izolovani uređaji tipa 1).
•• Može doći do električnog udara ili povrede.
Nemojte savijati niti silom povlačiti kabl za napajanje. Pazite da ne ostavite kabl za napajanje
ispod nekog teškog predmeta.
•• Oštećenje kabla može da dovede do požara ili električnog udara.
Ne postavljajte kabl za napajanje ili proizvod u blizinu izvora toplote.
•• Može doći do požara ili električnog udara.
Očistite prašinu oko priključaka utikača ili utičnice suvom tkaninom.
•• Može doći do požara.
6
Pažnja
Instalacija
Ne iskopčavajte kabl za napajanje dok se proizvod koristi.
Upozorenje
•• Proizvod može da bude oštećen električnim udarom.
Koristite samo kabl za napajanje koji Samsung isporučuje uz vaš proizvod. Ne koristite kabl za
napajanje sa drugim proizvodima.
•• Može doći do požara ili električnog udara.
Utičnica u koju se priključuje kabl za napajanje ne sme da ima bilo kakvih smetnji.
•• Kada dođe do problema, neophodno je isključiti kabl za napajanje da bi se prekinulo
napajanje proizvoda.
•• Imajte na umu da se proizvod ne isključuje kompletno ako se koristi samo taster za
napajanje na daljinskom upravljaču.
Držite utikač kad iskopčavate kabl za napajanje iz utičnice.
•• Može doći do strujnog udara ili požara.
Ne postavljajte sveće, lampe za insekte ili cigarete na proizvod. Ne postavljajte proizvod u
blizini izvora toplote.
•• Može doći do požara.
Nosač koji se postavlja na zid trebalo bi da instalira tehničar.
•• Instalacija nekvalifikovane osobe može da dovede do povrede.
•• Koristite samo odobrene komode.
Ne postavljajte proizvod u loše provetrenim prostorima kao što su police za knjige ili ormari.
•• Povećana unutrašnja temperatura može da dovede do požara.
Postavite proizvod najmanje na 10 cm udaljenosti od zida kako biste omogućili ventilaciju.
•• Povećana unutrašnja temperatura može da dovede do požara.
Držite plastično pakovanje izvan domašaja dece.
•• Deca mogu da se uguše.
Nemojte postavljati proizvod na nestabilnu ili vibrirajuću površinu (nesigurnu policu, nagnutu
površinu itd.).
•• Proizvod može da padne i ošteti se i/ili dovede do povrede.
•• Upotreba proizvoda u oblasti sa prekomernom vibracijom može da ošteti proizvod ili
dovede do požara.
Nemojte instalirati proizvod u vozilu ili na mestu izloženom prašini, vlazi (curenje vode itd.),
ulju ili dimu.
•• Može doći do požara ili električnog udara.
Nemojte izlagati proizvod direktnom suncu, toploti ili vrućim predmetima kao što je šporet.
•• Životni vek proizvoda može biti umanjen ili može doći do požara.
Nemojte postavljati proizvod u domašaju male dece.
•• Proizvod može da padne i povredi decu.
7
Jestivo ulje, na primer sojino ulje, može da ošteti ili izmeni proizvod. Ne postavljajte proizvod u
kuhinju ili blizu kuhinjske radne površine.
Pažnja
Nemojte da ispustite proizvod pri premeštanju.
•• Može doći do otkazivanja proizvoda ili lične povrede.
Ne spuštajte proizvod na prednji deo.
•• Ekran može da se ošteti.
Pri postavljanju proizvoda na komodu ili policu, uverite se da donja ivica prednjeg dela
proizvoda ne štrči.
•• Proizvod može da padne i ošteti se i/ili dovede do povrede.
•• Proizvod postavljajte samo na komode ili police odgovarajuće veličine.
Rad
Upozorenje
U proizvodu postoji visoka voltaža. Nikad nemojte sami rastavljati, popravljati ili menjati
proizvod.
•• Može doći do požara ili električnog udara.
•• U slučaju potrebe za popravkom, obratite se Samsung centru za korisničku službu.
Pre premeštanja proizvoda, isključite prekidač za napajanje i iskopčajte kabl za napajanje i sve
druge povezane kablove.
•• Oštećenje kabla može da dovede do požara ili električnog udara.
Ako proizvod ispušta neobične zvuke, miris paljevine ili dim, odmah iskopčajte kabl za
napajanje i obratite se Samsung centru za korisničku službu.
•• Može doći do strujnog udara ili požara.
Pažljivo spustite proizvod.
•• Može doći do otkazivanja proizvoda ili lične povrede.
Postavljanje proizvoda na nestandardnom mestu (mestu izloženom velikoj količini fine prašine,
hemijskih supstanci, ekstremnim temperaturama ili velikoj količini vlage, odnosno na mestu
gde bi proizvod trebalo neprekidno da radi duže vreme) može ozbiljno da utiče na njegov rad.
•• Obavezno konsultujte Samsung centar za korisničku službu ako želite da instalirate
proizvod na takvom mestu.
Ako ispustite proizvod ili se ošteti spoljno kućište, isključite prekidač za napajanje i iskopčajte
kabl za napajanje. Zatim se obratite Samsung centru za korisničku službu.
•• Neprekidna upotreba može da dovede do požara ili električnog udara.
Ne stavljajte teške predmete ili stvari koje deca vole (igračke ili slatkiše) na proizvod.
Tokom grmljavina ili oluje, isključite proizvod iz struje i sklonite kabl za napajanje.
•• Može doći do požara ili električnog udara.
Ne spuštajte predmete na proizvod i ne udarajte ga.
•• Može doći do požara ili električnog udara.
Nemojte pomerati proizvod povlačenjem kabla za napajanje ili bilo kog drugog kabla.
•• Zbog oštećenog kabla može doći do otkazivanja proizvoda, električnog udara ili požara.
Ako dođe do curenja gasa, ne dodirujte proizvod ili utikač. Takođe, odmah provetrite prostoriju.
•• Varnice mogu da izazovu eksploziju ili požar.
Nemojte podizati ili pomerati proizvod povlačenjem kabla za napajanje ili bilo kog drugog
kabla.
•• Zbog oštećenog kabla može doći do otkazivanja proizvoda, električnog udara ili požara.
8
Nemojte koristiti ili čuvati sprej koji može da eksplodira ili zapaljive supstance u blizini
proizvoda.
•• Može doći do eksplozije ili požara.
Uverite se da stolnjaci ili zavese ne blokiraju ventile.
•• Povećana unutrašnja temperatura može da dovede do požara.
Nemojte ubacivati metalne predmete (čačkalicu, novčić, ukosnicu itd.) ili lako zapaljive
predmete (papir, šibice itd.) u proizvod (putem otvora ili ulaznih/izlaznih portova).
•• Uverite se da ste isključili proizvod i iskopčali kabl za napajanje ako u proizvod dopru voda
ili druge strane supstance. Zatim se obratite Samsung centru za korisničku službu.
•• Može doći do otkazivanja proizvoda, strujnog udara ili požara.
Ne postavljajte predmete koji sadrže tečnost (vaze, bokale, flaše itd.) ili metalne predmete na
proizvod.
•• Uverite se da ste isključili proizvod i iskopčali kabl za napajanje ako u proizvod dopru voda
ili druge strane supstance. Zatim se obratite Samsung centru za korisničku službu.
•• Može doći do otkazivanja proizvoda, strujnog udara ili požara.
Pažnja
Iskopčajte kabl za napajanje iz utičnice ako ne planirate da koristite proizvod u dužem
vremenskom periodu (odmor itd.).
•• Prikupljena prašina u kombinaciji sa toplotom može da dovede do požara, električnog
udara ili električnog varničenja.
Ne stavljajte adaptere za naizmeničnu/jednosmernu struju jedan pored drugog.
•• U suprotnom, može doći do požara.
Uklonite plastičnu vreću sa adaptera za naizmeničnu/jednosmernu struju pre nego što ga
upotrebite.
•• U suprotnom, može doći do požara.
Nemojte dozvoliti da voda uđe u adapter za naizmeničnu/jednosmernu struju ili da se uređaj
pokvasi.
•• Može doći do strujnog udara ili požara.
•• Izbegavajte da proizvod koristite napolju gde može biti izložen kiši ili snegu.
•• Pazite da ne pokvasite adapter za naizmeničnu/jednosmernu struju dok perete pod.
Ne stavljajte adapter za naizmeničnu/jednosmernu struju blizu uređaja za grejanje.
•• U suprotnom, može doći do požara.
Držite adapter za naizmeničnu/jednosmernu struju u dobro provetrenoj oblasti.
Ako postavite adapter za naizmeničnu/jednosmernu struju tako da visi o kabl, a ulaz je usmeren
naviše, voda ili druge strane supstance mogu da uđu u adapter i izazovu kvar adaptera.
Vodite računa da adapter za naizmeničnu/jednosmernu struju bude ravno postavljen na sto ili
pod.
Ne koristite ovlaživače vazduha ili šporet u blizini proizvoda.
•• Može doći do požara ili električnog udara.
Male delove pribora čuvajte izvan domašaja dece.
Ne postavljajte teške premete na proizvod.
•• Može doći do otkazivanja proizvoda ili lične povrede.
9
Pri korišćenju slušalica, nemojte previše pojačavati zvuk.
•• Prejak zvuk može da izazove oštećenje sluha.
Vodite računa da deca ne stavljaju bateriju u usta kada je izvadite iz daljinskog upravljača.
Postavite bateriju na mesto koje deca ne mogu da dohvate.
•• Ako dete stavi bateriju u usta ili je proguta, odmah se obratite lekaru.
Prilikom zamene baterije, umetnite je vodeći računa o polaritetu (+, -).
•• U suprotnom, može doći do oštećenja baterije ili požara, telesnih povreda i oštećenja
usled curenja unutrašnje tečnosti.
Koristite isključivo predviđene standardne baterije i nemojte istovremeno koristiti nove i
korišćene baterije.
•• U suprotnom, može doći do oštećenja baterija ili požara, telesnih povreda i oštećenja
usled curenja unutrašnje tečnosti.
Baterijе (i punjivе baterijе) nisu običan otpad i moraju da se vrate radi recikliranja. Korisnik je
dužan da vrati istrošene ili punjive baterije radi recikliranja.
•• Kupac može da vrati korišćene ili punjive baterije u obližnji javni centar za reciklažu ili u
prodavnicu koja prodaje isti tip baterija ili punjivih baterija.
Nemojte odlagati baterije u vatru.
Čišćenje
――Budite pažljivi pri čišćenju jer je panel i spoljašnjost naprednih LCD-ova lako ogrebati.
――Pri čišćenju izvršite sledeće korake.
1
Isključite proizvod i računar.
2
Iskopčajte kabl za napajanje iz proizvoda.
――Držite kabl za napajanje za priključak i ne dodirujte kabl mokrim rukama. U suprotnom,
može doći do električnog udara.
3
Obrišite proizvod čistom, mekom i suvom tkaninom.
•• Ne koristite deterdžente koji sadrže alkohol, razređivač ili površinski aktivne agense.
•• Ne prskajte vodu ili deterdžent direktno na proizvod.
4
Ovlažite meku i suvu tkaninu vodom i dobro je iscedite da biste obrisali spoljašnjost
proizvoda.
5
Povežite kabl za napajanje sa proizvodom kada završite sa čišćenjem.
6
Uključite proizvod i računar.
Skladištenje
Zbog karakteristika proizvoda sa visokim sjajem korišćenje UV ovlaživača u blizini može stvoriti
bele fleke na proizvodu.
――Obratite se centru za korisničku službu ako je potrebno očistiti unutrašnjost proizvoda (biće
naplaćena naknada za uslugu).
10
Poglavlje 02
Priprema
Provera komponenti
Komponente
-
-
+
+
–– Ako neka komponenta nedostaje,
obratite se prodavcu kod koga ste
kupili ovaj proizvod.
Garancijska kartica
Baterije
Vodič kroz propise
Kabl za napajanje
DP kabl
Adapter za naizmeničnu/
jednosmernu struju
Kabl IR blastera
Guma (x 2)
Zavrtanj (M4 L8) (x 5)
Zavrtanj (M4 L8 B tip) (x 4)
Vodič za brzo postavljanje
(Nije dostupno na nekim
lokacijama)
Daljinski upravljač
RS232C (IN) adapter
–– Izgled komponenti može se razlikovati
od onoga što je prikazano na slikama.
–– RS232C adapter može da se koristi
za povezivanje sa drugim monitorom
pomoću D-SUB (9-pinski) tipa RS232C
kabla.
(Nije dostupno na nekim
lokacijama)
Čičak-traka
11
Delovi
Tasteri
Opis
Isključite proizvod.
Power Off
Kontrolna tabla
Izaberite povezani ulazni signal.
――Kada je proizvod uključen, pritisnite P da biste prikazali kontrolni meni.
Kontrolni meni
Na ekranu kontrolnog menija, pritisnite P da biste pomerili kursor na taster
Power Off , a zatim pritisnite i držite taster P da biste isključili proizvod.
Source
Na ekranu kontrolnog menija, pritisnite P da biste pomerili kursor na taster
Source , a zatim pritisnite i držite taster P da biste prikazali ekran ulaznog
signala.
Dok je ekran ulaznog signala prikazan, pritisnite i zadržite taster P da biste
promenili ulazni signal.
――Taster P može da se koristi za kontrolu samo Power Off i Source.
――Da biste zatvorili ekran kontrolnog menija, sačekajte duže od 3 sekunde bez pritiskanja tastera P.
Power Off
Press: Move
Source
Press & Hold: Select
12
Druga strana
――Boja i oblik delova mogu da se razlikuju od delova prikazanih na slici. Specifikacije mogu da se promene bez najave radi poboljšanja performansi.
DISP
LAY
OUT
Priključak
Opis
Priključak
Opis
POWER STATUS
Prikaz statusa napajanja Signage igračke kutije.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
Povezivanje sa spoljnim uređajem pomoću HDMI ili HDMI-DVI kabla.
P
Uključivanje ili isključivanje Signage igračke kutije.
DP IN
Povezuje se sa računarom pomoću DP kabla.
IR IN
Povežite sa spoljnim IR blaster kablom.
DISPLAY OUT
Povezuje se sa drugim uređajem za prikaz pomoću DP kabla.
USB ¨
Povezuje se sa memorijskim USB uređajem.
DVI OUT
RS232C OUT
Povežite na MDC pomoću RS232C adaptera.
Koristite DVI kabl ili HDMI-DVI kabl da biste povezali Signage igračku
kutiju (Signage Player Box) sa uređajem za prikaz.
RJ45
Povezuje se sa MDC programom pomoću LAN kabla. (10/100 Mbps)
DC 14V
Povezuje se sa adapterom za naizmeničnu/jednosmernu struju.
SD Card
Povežite se sa SD memorijskom karticom.
RS232C IN
AUDIO OUT
Šalje zvuk na audio uređaj putem audio kabla.
13
Postavljanje Signage igračke kutije
Povezivanje sa Signage igračkom kutijom
Koristite DP ili DVI kabl za povezivanje DISPLAY OUT ili DVI OUT porta na Signage igračkoj kutiji
sa uređajem za prikazivanje.
* Pritisnite SOURCE na daljinskom upravljaču koji dolazi sa uređajem za prikazivanje, da biste
promenili ulazni izvor u MagicInfo.
* Da biste medije gledali u UHD rezoluciji, upotrebite priloženi DP kabl.
――Ovaj uređaj može da stvara toplotu u toku rada. Potreban je oprez.
Kada povezujete Signage Player Box sa uređajem za prikaz pomoću veze DVI na DVI, postavite
opciju HOT PLUG DETECT (meni Samsung ekrana: HDMI Hot Plug) uređaja za prikaz na On.
Da biste ugradili Signage igračku kutiju unutar proizvoda, postarajte se da ju je ugradio tehničar
koji je obučen za ugradnju i rasklapanje proizvoda.
* Proverite da ventili ( A ) nisu blokirani nikakvim predmetom.
* Ako montirate ovu Signage igračku kutiju na svom uređaju za prikazivanje, Samsung ultra
tanki zidni nosač (WMN1000*/WMN2000*) ne može da se koristi.
14
Daljinski upravljač
――Korišćenje nekog drugog uređaja za prikaz u oblasti u kojoj se koristi daljinski upravljač za ovaj proizvod može da ometa upravljanje drugim uređajima za
prikaz.
――Dugme bez opisa na slici ispod nije podržano za proizvod.
Uključite proizvod.
Isključite proizvod.
Numerička dugmad
Unesite lozinku u OSD meni.
–– Funkcije dugmadi na daljinskom
upravljaču mogu da se razlikuju u
zavisnosti od proizvoda.
Isključivanje zvuka.
Podesite jačinu zvuka.
promena ulaznog signala.
Prikazivanje/sakrivanje menija na ekranu ili
povratak na prethodni meni.
Ponovno uključivanje zvuka: Ponovo
pritisnite dugme MUTE ili upotrebite
dugmad za kontrolu jačine zvuka (+ VOL -).
Ovu prečicu na tastaturi upotrebite za
direktan pristup opciji MagicInfo.
Ova prečica na tastaturi je dostupna kada je
povezana Signage igračka kutija.
Dugme za pokretanje Player.
15
Brzi izbor često korišćenih funkcija.
Prikazivanje informacija o izabranom izvoru
signala.
Prelazak na gornji, donji, levi ili desni meni/
podešavanje postavke opcije.
Potvrđivanje izbora menija.
Povratak na prethodni meni.
Izlazak iz izabranog menija.
Ručno izaberite povezani izvor ulaza iz HDMI 1,
HDMI 2 ili DisplayPort.
Koristi se u multimedijalnom režimu.
POWER ON / POWER OFF
Uključite ili isključite Smart Signage uređaj.
SOURCE
Prikažite ili izaberite spoljni uređaj koji je
povezan sa Smart Signage uređajem.
Da biste zamenili baterije u daljinskom upravljaču
–– Funkcije dugmadi na daljinskom
upravljaču mogu da se razlikuju u
zavisnosti od proizvoda.
Pritisnite dugme na daljinskom
upravljaču tako što ćete ga
usmeriti prema senzoru na
prednjoj strani proizvoda da biste
izveli odgovarajuću funkciju.
–– Korišćenje nekog drugog uređaja
za prikaz u oblasti u kojoj se koristi
daljinski upravljač za ovaj proizvod
može da ometa upravljanje drugim
uređajima za prikaz.
Koristite daljinski upravljač na
udaljenosti od 7–10 m od senzora
na proizvodu, pod uglom od 30
nalevo i nadesno.
–– Baterije držite van domašaja dece i
reciklirajte ih.
–– Nemojte da kombinujete nove i stare
baterije. Istovremeno zamenite obe
baterije.
–– Izvadite baterije ako daljinski
upravljač ne nameravate da koristite
duže vreme.
16
Daljinski upravljač (RS232C)
•• Dodeljivanje pinova
1 2 3 4 5
5 4 3 2 1
6 7 8 9
9 8 7 6
<Muški tip>
<Ženski tip>
Povezivanje pomoću kabla
RS232C kabl
Interfejs
RS232C (9-pinski)
Pin
TxD (br.2), RxD (br.3), GND (br.5)
Brzina protoka podataka
9600 b/s
Bitovi podataka
8-bitno
Paritet
Nije primenljivo
Stop bit
1-bitno
Kontrola protoka
Nije primenljivo
Maksimalna dužina
15 m (samo zaštićeni tip)
Pin
Signal
1
Prepoznavanje prenosnika podataka
2
Primljeni podaci
3
Poslati podaci
4
Pripremanje terminala za podatke
5
Uzemljenje signala
6
Pripremanje skupa podataka
7
Slanje zahteva
8
Odobreno slanje
9
Indikator zvona
17
LAN kabl
•• RS232C kabl
Priključak: 9-pinski D-Sub do stereo kabla
6
•• Dodeljivanje pinova
3
2
1
1
1 2 3 4 5 6 7 8
-P2-
5
9
-P1-
-P1Muški tip
-P1-
-P2-
-P2-
Rx
3
----------
2
Tx
STEREO
Tx
2
----------
1
Rx
PRIKLJUČAK
Gnd
5
----------
3
Gnd
(ø 3,5)
Broj pinova
Standardna boja
Signal
1
Bela i narandžasta
TX+
2
Narandžasta
TX-
3
Bela i zelena
RX+
4
Plava
NC
5
Bela i plava
NC
6
Zelena
RX-
7
Bela i braon
NC
8
Braon
NC
18
Ukršteni LAN kabl (PC do PC)
•• Priključak: RJ45
Direktni LAN kabl (PC do HUB)
HUB
RJ45
P2
RJ45
P1
P2
P1
P1
P2
RJ45 MDC
Signal
P1
TX+
1
P2
Signal
<-------->
3
RX+
P2
Signal
TX-
2
<-------->
6
RX-
<-------->
1
TX+
RX+
3
<-------->
1
TX+
2
<-------->
2
TX-
RX-
6
<-------->
2
TX-
RX+
3
<-------->
3
RX+
RX-
6
<-------->
6
RX-
Signal
P1
TX+
1
TX-
19
Veza
•• Veza 2
――Obavezno povežite svaki adapter na odgovarajući RS232C IN ili OUT priključak na proizvodu.
•• Veza 1
DISPLA
Y OUT
DISPLA
Y OUT
•• Veza 3
DISPLA
Y OUT
20
Kontrolni kodovi
Npr. napajanje uključeno i ID=0
Prikazivanje kontrolnog statusa (prikaži kontrolnu naredbu)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
Tip naredbe
ID
Količina
podataka
Kontrolni
zbir
0
Kontrolisanje (postavi kontrolnu naredbu)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
Tip naredbe
ID
Količina podataka
Podaci
1
Vrednost
Kontrolni zbir
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x11
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x11
ID
ID
Količina podataka
Podaci 1
1
"Power"
Količina podataka
Podaci 1
1
1
Kontrolni zbir
12
•• Za istovremenu kontrolu svih uređaja povezanih pomoću serijskog kabla, nezavisno od IDova uređaja, podesite ID na „0xFE“ i pošaljite naredbe. Svaki uređaj će pojedinačno izvršiti
naredbe, ali neće biti dobijena pozitivna potvrda (ACK).
Naredba
Ne.
Tip naredbe
Naredba
Opseg vrednosti
1
Kontrola napajanja
0x11
0~1
2
Kontrola jačine zvuka
0x12
0~100
3
Kontrola ulaznog izvora
0x14
-
4
Bezbednosno zaključavanje
0x5D
0~1
•• Sva komunikacija se obavlja u heksadecimalnom obliku. Kontrolni zbir se dobija
sabiranjem svih vrednosti osim zaglavlja. Ako kontrolni zbir ima više od 2 cifre, kao u
primeru u nastavku (11+FF+01+01=112), prva cifra se briše.
21
Kontrola napajanja
Kontrola jačine zvuka
•• Funkcija
Proizvod može da se uključi i isključi pomoću računara.
•• Funkcija
Jačina zvuka na proizvodu može da se podesi pomoću računara.
•• Prikazivanje statusa napajanja (prikaži status uključivanja/isključivanja napajanja)
•• Prikazivanje statusa jačine zvuka (prikaži status jačine zvuka)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x11
ID
Količina podataka Kontrolni zbir
Zaglavlje
Naredba
0
0xAA
0x12
•• Uključivanje/isključivanje napajanja (uključi/isključi napajanje)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x11
ID
Količina podataka
Podaci
1
"Power"
ID
0
•• Podešavanje jačine zvuka (podesi jačinu zvuka)
Kontrolni zbir
"Power": Kôd za napajanje koji je potrebno postaviti na proizvodu.
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x12
ID
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
•• Ack (pozitivna potvrda)
Naredba
ID
0xFF
Količina
podataka
3
r-CMD
Ack/Nak
(pozitivna/
negativna
potvrda)
Vrednost1
„A“
"Power"
0x11
"Volume"
Kontrolni zbir
Naredba
0xFF
ID
Količina
podataka
3
r-CMD
Ack/Nak
(pozitivna/
negativna
potvrda)
Vrednost1 Kontrolni zbir
„N“
"ERR"
0x11
Količina
podataka
r-CMD
Ack/Nak
(pozitivna/
negativna
potvrda)
Vrednost1 Kontrolni
zbir
3
„A“
"Volume"
0x12
"Volume": Kôd vrednosti jačine zvuka koji je potrebno postaviti na proizvodu. (0-100)
•• Nak (negativna potvrda)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
•• Nak (negativna potvrda)
0xAA
1
Kontrolni
zbir
"Power": Kôd za napajanje koji je potrebno postaviti na proizvodu.
Zaglavlje
Podaci
•• Ack (pozitivna potvrda)
0: Isključeno
0xAA
Količina podataka
"Volume": Kôd vrednosti jačine zvuka koji je potrebno postaviti na proizvodu. (0-100)
1: Uključeno
Zaglavlje
Količina podataka Kontrolni zbir
ID
Količina
podataka
r-CMD
Ack/Nak
(pozitivna/
negativna
potvrda)
Vrednost1
3
„N“
"ERR"
0x12
Kontrolni
zbir
"ERR" : Kôd koji ukazuje na grešku do koje je došlo.
"ERR" : Kôd koji ukazuje na grešku do koje je došlo.
22
Kontrola ulaznog izvora
•• Ack (pozitivna potvrda)
Zaglavlje Naredba
•• Funkcija
Izvor signala na proizvodu može da se promeni pomoću računara.
ID
Količina
podataka
r-CMD
Ack/Nak
(pozitivna/
negativna
potvrda)
Vrednost1
3
„A“
"Input
Source"
•• Prikazivanje statusa izvora signala (prikaži status izvora signala)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x14
ID
Količina podataka
Kontrolni zbir
0xAA
Naredba
0xAA
0x14
"Input Source": Kôd za izvor signala koji je potrebno postaviti na proizvodu.
ID
Količina
podataka
Podaci
1
"Input Source"
Kontrolni
zbir
"Input Source": Kôd za izvor signala koji je potrebno postaviti na proizvodu.
0x0C
Izvor signala
0x20
MagicInfo
0x1F
DVI_video
0x21
HDMI1
0x22
HDMI1_PC
0x23
HDMI2
0x24
HDMI2_PC
0x14
0
•• Postavljanje izvora signala (postavi izvor signala)
Zaglavlje
0xFF
Kontrolni
zbir
•• Nak (negativna potvrda)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Količina
podataka
r-CMD
Ack/Nak
(pozitivna/
negativna
potvrda)
Vrednost1
3
„N“
"ERR"
0x14
Kontrolni
zbir
"ERR" : Kôd koji ukazuje na grešku do koje je došlo.
――Opcije DVI_video, HDMI1_PC i HDMI2_PC ne mogu da se izaberu pomoću naredbe „Postavi“.
One mogu biti izabrane samo pomoću naredbe „Prikaži“.
――Ovaj model ne podržava HDMI1, HDMI1_PC, HDMI2 i HDMI2_PC portove.
――MagicInfo je dostupan samo kod modela koji sadrže funkciju MagicInfo.
23
Kontrola režima video zida
Bezbednosno zaključavanje
•• Funkcija
Video Wall režim može biti aktiviran na proizvodu pomoću računara.
Ova kontrola je dostupna samo na proizvodu čiji je režim Video Wall omogućen.
•• Prikazivanje režima video zida (prikaži režim video zida)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x5C
ID
Količina podataka
Naredba
0xAA
0x5C
ID
Količina
podataka
Podaci
Kontrolni
zbir
1
"Video Wall Mode"
0: Natural
ID
0xFF
Količina
podataka
r-CMD
Ack/Nak
(pozitivna/
negativna
potvrda)
Vrednost1
3
„A“
"Video Wall
Mode"
0x5C
Kontrolni
zbir
0xFF
Količina podataka
Kontrolni zbir
ID
0
•• Omogućavanje ili onemogućavanje bezbednosnog zaključavanja (omogući/onemogući
bezbednosno zaključavanje)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x5D
ID
Količina podataka
Podaci
1
"Safety Lock"
Kontrolni zbir
0: ISKLJ.
•• Ack (pozitivna potvrda)
Zaglavlje Naredba
ID
0xFF
Količina
Ack/Nak (pozitivna/
podataka negativna potvrda)
r-CMD
Vrednost1
3
0x5D
"Safety Lock"
„A“
Kontrolni
zbir
"Safety Lock": Kôd za unkcije za bezbednosno zaključavanje koji je potrebno postaviti na
proizvodu
•• Nak (negativna potvrda)
•• Nak (negativna potvrda)
0xAA
0x5D
0xAA
"Video Wall Mode": Kôd koji se koristi za aktiviranje režima „Video Wall“ na proizvodu
Zaglavlje Naredba
0xAA
ID
1: UKLJ.
•• Ack (pozitivna potvrda)
0xAA
Naredba
"Safety Lock": Kôd za unkcije za bezbednosno zaključavanje koji je potrebno postaviti na
proizvodu
1: Full
Naredba
Zaglavlje
0
"Video Wall Mode": Kôd koji se koristi za aktiviranje režima „Video Wall“ na proizvodu
Zaglavlje
Ova funkcija je dostupna i kada je napajanje isključeno.
•• Prikazivanje statusa bezbednosnog zaključavanja (prikaži status bezbednosnog zaključavanja)
Kontrolni zbir
•• Postavljanje video zida (postavi režim video zida)
Zaglavlje
•• Funkcija
Računar može da se koristi za uključivanje ili isključivanje funkcije Safety Lock On na
proizvodu.
Količina
podataka
3
r-CMD
Ack/Nak
(pozitivna/
negativna
potvrda)
Vrednost1
„A“
"ERR"
"ERR" : Kôd koji ukazuje na grešku do koje je došlo
0x5C
Kontrolni zbir
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Količina Ack/Nak (pozitivna/ r-CMD
podataka negativna potvrda)
Vrednost1
3
"ERR"
„N“
"ERR" : Kôd koji ukazuje na grešku do koje je došlo
0x5D
Kontrolni
zbir
24
Video zid je uključen
Korisnička kontrola video zida
•• Funkcija
Lični računar UKLJUČUJE/ISKLJUČUJE video zid proizvoda.
•• Funkcija
Lični računar uključuje/isključuje video zid proizvoda.
•• Preuzmite status uključivanja/isključivanja video zida
•• Preuzmite status video zida
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x84
ID
Količina
podataka
Kontrolni zbir
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x89
ID
Količina podataka
Kontrolni zbir
0
0
•• Podesite video zid
•• Podesite uključivanje/isključivanje video zida
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x84
ID
Količina
podataka
Podaci
Kontrolni zbir
1
V.Wall_On
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x89
ID
Količina
podataka
Vrednost1
Vrednost2
2
Wall_Div
Wall_SNo
Kontrolni zbir
Wall_Div: Šifra podele video zida za podešavanje na proizvodu
•• V.Wall_On : Šifra video zida za podešavanje na proizvodu
1: Video zid je UKLJUČEN
0: Video zid je ISKLJUČEN
•• Ack (pozitivna potvrda)
Zaglavlje Naredba
0xAA
ID
0xFF
Količina
podataka
r-CMD
Ack/Nak
(pozitivna/
negativna
potvrda)
Vrednost1
3
„A“
V.Wall_On
0x84
Kontrolni zbir
V.Wall_On : Isto kao iznad
•• Nak (negativna potvrda)
Zaglavlje Naredba
0xAA
0xFF
ID
Količina
podataka
r-CMD
Ack/Nak
(pozitivna/
negativna
potvrda)
Vrednost1
3
„N“
ERR
"ERR" : Kôd koji ukazuje na grešku do koje je došlo
0x84
Kontrolni zbir
25
10x10 model video zida
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Isključeno
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
1
0x11
0x12
0x13
0x14
0x15
0x16
0x17
0x18
0x19
0x1A
0x1B
0x1C
0x1D
0x1E
0x1F
2
0x21
0x22
0x23
0x24
0x25
0x26
0x27
0x28
0x29
0x2A
0x2B
0x2C
0x2D
0x2E
0x2F
3
0x31
0x32
0x33
0x34
0x35
0x36
0x37
0x38
0x39
0x3A
0x3B
0x3C
0x3D
0x3E
0x3F
4
0x41
0x42
0x43
0x44
0x45
0x46
0x47
0x48
0x49
0x4A
0x4B
0x4C
0x4D
0x4E
0x4F
5
0x51
0x52
0x53
0x54
0x55
0x56
0x57
0x58
0x59
0x5A
0x5B
0x5C
0x5D
0x5E
0x5F
6
0x61
0x62
0x63
0x64
0x65
0x66
0x67
0x68
0x69
0x6A
0x6B
0x6C
0x6D
0x6E
0x6F
7
0x71
0x72
0x73
0x74
0x75
0x76
0x77
0x78
0x79
0x7A
0x7B
0x7C
0x7D
0x7E
N/A
8
0x81
0x82
0x83
0x84
0x85
0x86
0x87
0x88
0x89
0x8A
0x8B
0x8C
N/A
N/A
N/A
9
0x91
0x92
0x93
0x94
0x95
0x96
0x97
0x98
0x99
0x9A
0x9B
N/A
N/A
N/A
N/A
10
0xA1
0xA2
0xA3
0xA4
0xA5
0xA6
0xA7
0xA8
0xA9
0xAA
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11
0xB1
0xB2
0xB3
0xB4
0xB5
0xB6
0xB7
0xB8
0xB9
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12
0xC1
0xC2
0xC3
0xC4
0xC5
0xC6
0xC7
0xC8
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
13
0xD1
0xD2
0xD3
0xD4
0xD5
0xD6
0xD7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
14
0xE1
0xE2
0xE3
0xE4
0xE5
0xE6
0xE7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
15
0xF1
0xF2
0xF3
0xF4
0xF5
0xF6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
26
Wall_SNo : Šifra broja proizvoda je podešena na proizvodu
10x10 model video zida: ( 1 ~ 100)
Podesite broj
Podaci
1
0x01
2
0x02
...
...
99
0x63
100
0x64
•• Ack (pozitivna potvrda)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Količina
podataka
Ack/Nak
(pozitivna/
negativna
potvrda)
r-CMD
Vrednost1
Vrednost2
4
„A“
0x89
Wall_Div
Wall_SNo
Kontrolni zbir
•• Nak (negativna potvrda)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Količina podataka
Ack/Nak
(pozitivna/
negativna
potvrda)
r-CMD
Vrednost1
3
„N“
0x89
ERR
Kontrolni zbir
"ERR" : Kôd koji ukazuje na grešku do koje je došlo
27
Poglavlje 03
Povezivanje i korišćenje izvornog uređaja
Pre povezivanja
Lista za proveru pre povezivanja
――Pre nego što povežete izvorni uređaj, pročitajte korisnički priručnik koji ste dobili uz njega.
Broj i položaj priključaka na izvornom uređaju može da se razlikuje u zavisnosti od uređaja.
――Kabl za napajanje uključite tek kada dovršite povezivanje.
U suprotnom, možete da oštetite proizvod.
――Pravilno povežite priključke za zvuk: levi = beli i desni = crveni.
Povezivanje sa računarom
•• Nemojte povezivati kabl za napajanje pre ostalih kablova.
Prvo povežite izvorni uređaj pre kabla za povezivanje.
•• Računar može da se poveže sa proizvodom na više načina.
Izaberite način povezivanja koji je najpogodniji za vaš računar.
――Priključci mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda.
Povezivanje pomoću HDMI kabla
――Proverite tipove priključaka na poleđini uređaja koji želite da povežete.
DISP
LAY
OUT
HDMI IN 1, HDMI IN 2
28
Povezivanje pomoću DP kabla
DISP
LAY
OUT
DP IN
•• Mere predostrožnosti prilikom korišćenja DP
――Neke grafičke kartice koje nisu usklađene sa DP standardom mogu sprečavati
prikazivanje ekrana Windows pokretanja/Biosa kada je proizvod u režimu uštede energije.
Ako se to desi, obavezno uključite proizvod pre uključivanja računara.
――Interfejs DP IN na proizvodu i isporučeni DP kabl dizajnirani su u skladu sa VESA
standardima. Korišćenje DP kabla koji ne ispunjava VESA standarde može da dovede
do kvara proizvoda. Kompanija Samsung Electronics neće biti odgovorna za probleme
nastale zbog korišćenja kabla koji ne ispunjava standarde.
Proverite da li koristite DP kabl koji je naveden u VESA standardima.
――Da biste koristili optimalnu rezoluciju (3840 x 2160 na 60 Hz) kada je ulazni signal
DisplayPort, preporučuje se korišćenje DP kabla koji je kraći od 5 m.
――Onemogućavanje režima za uštedu energije kada je ulazni signal DisplayPort
može da uveze nove informacije o rezoluciji i da vrati veličinu ili lokaciju prozora na
podrazumevane postavke.
29
Povezivanje sa video uređajem
•• Nemojte povezivati kabl za napajanje pre ostalih kablova.
Prvo povežite izvorni uređaj pre kabla za povezivanje.
•• Video uređaj možete da povežete sa proizvodom pomoću kabla.
――Priključci mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda.
――Pritisnite dugme SOURCE na daljinskom upravljaču da biste promenili izvor.
Povezivanje pomoću HDMI kabla
Korišćenje HDMI kabla
•• Radi bolje slike i kvaliteta zvuka, povežite se sa digitalnim uređajem pomoću HDMI kabla.
•• HDMI kabl podržava digitalne video i audio signale i ne zahteva audio kabl.
•• Slika se možda neće normalno prikazati (ako se uopšte prikaže) ili zvuk neće funkcionisati
ako je spoljni uređaj koji koristi stariju verziju HDMI režima povezan sa proizvodom. Ako
dođe do takvog problema, pitajte proizvođača spoljnog uređaja za HDMI verziju i ukoliko
je istekla, zatražite nadogradnju.
•• Uverite se da koristite HDMI kabl debljine 14 mm ili manje debljine.
DISP
LAY
OUT
HDMI IN 1, HDMI IN 2
•• Uverite se da ste kupili certifikovani HDMI kabl. U suprotnom, slika se možda neće
prikazati ili može doći do greške u vezi.
•• Preporučuje se osnovni HDMI kabl velike brzine ili kabl sa ethernet funkcijom.
Ovaj proizvod ne podržava ethernet funkciju preko HDMI kabla.
30
Povezivanje LAN kabla
――Priključci mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda.
DISP
LAY
OUT
RJ45
•• Koristite Cat 7(*STP tip) kabl za vezu.
*Oklopljena upredena parica
31
Promena ulaznog signala
Stavka Source vam dozvoljava da izaberete razne izvore, kao i da promenite ime izvornog uređaja.
Source
――Slika na ekranu možda neće biti ispravno prikazana ako je izabran pogrešan izvor za izvorni uređaj na koji želite
Možete da prikažete listu izvornih uređaja koji su povezani sa proizvodom. Izaberite izvor iz liste da biste prikazali
ekran izabranog izvora.
――Ulazni signal se može promeniti i pritiskom na dugme SOURCE na daljinskom upravljaču.
da pređete.
sSOURCE → Source
Edit
Source
sSOURCE → Source → u → Edit → E
Uredite naziv i tip povezanog spoljnog uređaja.
MagicInfo S
Web Browser
HDMI 1
HDMI 2
–– Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
DisplayPort
•• Spisak može da sadrži sledeće izvorne uređaje. Izvorni uređaji na spisku razlikuju se s obzirom na izabrani
izvor.
HDMI 1 / HDMI 2 / DisplayPort / Cable Box / Game Console / PC / Blu-ray player
•• Sledeće izvore nećete moći da uređujete.
MagicInfo S / URL Launcher / Web Browser
Information
INFO
Možete videti detaljne informacije o izabranom spoljnom uređaju.
32
Web Browser
Settings
sSOURCE → Source → Web Browser → u → Settings → E
sSOURCE → Source → Web Browser → E
General
Automatsko sakrivanje kartica i trake sa alatkama
Ako se kartice, meni ili traka sa alatkama u pregledaču ne koristi duže vreme, automatski će nestati. Ako želite da
se ponovo prikažu, pomerite pokazivač, odnosno fokus na vrh ekrana.
•• Upotrebi / Nemoj upotrebiti
Web Browser
Blokiranje iskačućih prozora
Za prijatnije pregledanje blokirajte iskačuće prozore.
•• Upotrebi / Nemoj upotrebiti
Vraćanje postavki na podrazumevane vrednosti
–– Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
–– Povežite LAN kabl da biste pristupili Internetu sa proizvoda, slično kao što pristupate
Internetu sa računara.
Sve vaše prilagođene postavke veb-pregledača biće vraćene na podrazumevane vrednosti. Vaši obeleživači i istorija
ostaće nepromenjeni.
Search Engine
Ako u polje za unos URL-a/ključne reči unesete ključnu reč, veb-pregledač otvoriće stranicu sa rezultatima
pretrage.
Izaberite pretraživač koji želite da koristite.
•• Google / Bing
33
Privacy & Security
Blocked pages
Bezbedan režim rada
Blocked pages
Dajte upozorenja o nebezbednim stranicama ili blokirajte pristup da biste poboljšali
bezbednost veb pregledača.
Blokirajte pristup stranicama koje ste dodali na spisak blokiranih stranica.
To može usporiti rad veb-pregledača.
•• Upotrebi / Nemoj upotrebiti
Privatno pregledanje
Ako je uključeno privatno pregledanje, istorija vašeg pregledanja neće biti sačuvana.
•• Upotrebi / Nemoj upotrebiti
•• Upotrebi / Nemoj upotrebiti
Spisak blokiranih stranica
Blokirajte ili odblokirajte određenu stranicu.
•• Dodavanje
Approved pages
Do Not Track
Approved pages
Zatražite od veb-sajta da vas ne prati.
Omogućite pristup vebu samo stranicama koje ste odobrili.
•• Upotrebi / Nemoj upotrebiti
•• Upotrebi / Nemoj upotrebiti
JavaScript
Lozinka za odobrene stranice
Dozvolite svim veb-sajtovima da pokrenu JavaScript radi prijatnijeg pregledanja.
Postavite lozinku za upravljanje odobrenim stranicama.
•• Upotrebi / Nemoj upotrebiti
•• Postavljanje lozinke
Brisanje istorije
Spisak odobrenih stranica
Obrišite svu istoriju pregledanja.
Odobrite određenu stranicu ili je skinite sa spiska odobrenih stranica.
Brisanje podataka o pregledanju
•• Dodavanje
Obrišite sve podatke o pregledanju kao što su kolačići, keširane slike i ostali podaci.
Vaši obeleživači i istorija ostaće nepromenjeni.
34
Encoding
Refresh Options
Encoding
sSOURCE → Source → Web Browser → u → Refresh Options → E
Izaberite način kodiranja veb-stranica. Trenutno je izabran automatski način.
Refresh Interval
•• Automatski/ručni način (trenutno: Unicode)
Odredite koliko vremena treba veb-pregledač da sačeka pre vraćanja na matičnu stranicu.
•• Off / 5 min / 10 min / 15 min / 30 min
Zoom
Odredite razmeru zumiranja koja treba da se primeni prilikom osvežavanja veb-pregledača.
•• 50% / 75% / 100% / 125% / 150%
Home Page
Odredite veb-sajt koji treba da se prikaže prilikom osvežavanja veb-pregledača.
•• Samsung Display / Custom
Custom
Unesite URL željene stranice za koju želite da bude matična stranica.
•• Enter URL
――Dostupno je samo kad je stavka Home Page podešena na vrednost Custom.
35
Poglavlje 04
Korišćenje aplikacije MDC
Kontrola višestrukog prikaza „MDC“ je aplikacija koja vam dozvoljava jednostavnu istovremenu kontrolu više uređaja za prikaz pomoću računara.
-Za informacije o korišćenju programa MDC pogledajte Pomoć nakon instaliranja programa. Program MDC je dostupan na veb-sajtu.
Instalacija/deinstalacija programa MDC
Instalacija
――Instalacija programa MDC može da utiče na grafičku karticu, matičnu ploču i postavke
7
instaliranje programa, a zatim izaberite stavku „Install“.
8
Prikazaće se tok instalacije.
9
Kliknite na dugme „Finish“ u prikazanom prozoru „InstallShield Wizard Complete“.
mreže.
1
Kliknite na program za instalaciju sistema MDC Unified.
2
Izaberite jezik za instalaciju. Zatim kliknite na dugme „OK“.
3
Kad se ekran „Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified“ pojavi, izaberite
――Potvrdite izbor u polju „Launch MDC Unified“ i kliknite na dugme „Finish“ da biste odmah
pokrenuli program MDC.
10 Nakon instalaciju, na radnoj površini će se pojaviti ikona prečice za program MDC Unified.
――Ikona za instalaciju programa MDC možda neće biti prikazana u zavisnosti od računarskog
sistema ili specifikacija proizvoda.
――Pritisnite taster F5 ako se ikona za instalaciju ne pojavi.
stavku „Next“.
4
U prikazanom prozoru „License Agreement“ izaberite stavku „I accept the terms in the
license agreement“ i kliknite na dugme „Next“.
5
6
Deinstalacija
1
Izaberite stavke Postavke > Kontrolna tabla u Start meniju i kliknite dvaput na stavku
Dodaj/izbriši program.
U prikazanom prozoru „Customer Information“ popunite sva polja za informacije, a zatim
kliknite na dugme „Next“.
U prikazanom prozoru „Ready to Install the Program“ proverite putanju direktorijuma za
2
U listi izaberite stavku MDC Unified, a zatim kliknite na dugme Izmeni/ukloni.
U prikazanom prozoru „Destination Folder“ izaberite putanju direktorijuma na kojoj želite
da instalirate program, a zatim kliknite na dugme „Next“.
――Ako ne izaberete putanju, program će se instalirati na podrazumevanoj putanji
direktorijuma.
36
Povezivanje sa MDC-om
Korišćenje MDC-a preko kabla RS-232C (standardi za serijsku komunikaciju među
podacima)
RS-232C serijski kabl mora da se poveže sa serijskim portovima na računaru i monitoru.
DISP
LAY
OUT
Monitor 1
RS232C IN RS232C OUT
Monitor 2
Računar
37
Korišćenje MDC-a putem Ethernet mreže
Unesite IP za primarni uređaj za prikaz i povežite uređaj sa računarom. Uređaji za prikazivanje se mogu povezati jedan sa drugim pomoću LAN kabla.
Povezivanje pomoću direktnog LAN kabla
――Više proizvoda se može povezati pomoću RJ45 porta na proizvodu i LAN portova na HUB.
DISP
LAY
OUT
Računar
RJ45
HUB
Monitor 1
Monitor 2
38
Povezivanje pomoću ukrštenog LAN kabla
――Više proizvoda se može povezati pomoću RS232C ULAZ/IZLAZ porta na proizvodu.
Monitor 1
DISP
LAY
RJ45
OUT
RS232C OUT
Monitor 2
Računar
39
Poglavlje 05
Funkcija Player
Dostupno kada se koristi dugme
na daljinskom upravljaču.
Player
Ne.
→ Player → E
1
Izaberite unutrašnju ili spoljnu memoriju.
2
Reprodukujte sadržaj, šablone i rasporede koji su konfigurisani na serveru.
Reprodukujte razne sadržaje, kao što su kanali sa dodeljenim rasporedima, šablonima ili
datotekama.
Player
Used
199.33 MB
Internal Memory
1
Filter By: All
5
Opis
•• Na ekranu Player možete da vidite da li je server povezan (odobrenje). Da
biste videli da li je server povezan kada je aktivan mrežni kanal, pritisnite
dugme INFO na daljinskom upravljaču.
1
Available
4.26 GB(95%)
ako nijedan kanal nije registrovan u opciji Network Channel.
Options
6
2
No channels
2
Network Channel
3
Network File
4
My Templates
Izaberite Network Channel na ekranu Player. Pojaviće se poruka No channels
Izvršavaće se Network Channel.
3
Reprodukuje sadržaj sačuvan na serveru.
4
Reprodukujte predložak sačuvan u unutrašnjoj memoriji.
5
Izaberite tip sadržaja kao kriterijum za traženje željenog spiska sadržaja.
6
Podesite različite opcije za Player.
Gledanje sadržaja
1
Izaberite unutrašnju ili spoljnu memoriju. Prikazaće se datoteke sačuvane u izabranoj
memoriji.
–– Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
–– Da biste koristili funkciju Player, podesite opciju Play via na MagicInfo u meniju System.
2
Izaberite željenu datoteku. Sadržaj će se pojaviti na ekranu. (više informacija o
kompatibilnim formatima datoteka pronaći ćete u odeljku „Formati datoteka kompatibilni
sa reproduktorom“).
40
Prilikom prikazivanja sadržaja
Dostupni meni
Dugmad na daljinskom upravljaču
Pritisnite dugme TOOLS na daljinskom upravljaču tokom reprodukovanja sadržaja da biste
konfigurisali postavke.
Pomoću dugmadi na daljinskom upravljaču možete da reprodukujete sadržaj, privremeno
prekinete njegovo reprodukovanje ili izaberete drugi sadržaj sa spiska sadržaja za
reprodukovanje.
Dugme
Funkcija
TOOLS
Koristi se za prikaz trake menija.
INFO
Koristi se za prikaz informacija o sadržaju.
►
Koristi se za prelazak na sledeću datoteku ili stranicu.
◄
Koristi se za prelazak na prethodnu datoteku ili stranicu.
E/∆/³
Koristi se za reprodukovanje ili privremeni prekid reprodukovanja
projekcije slajdova ili video sadržaja.
´
Koristi se za prekid prikazivanja sadržaja i otvaranje ekrana Player.
π
Koristi se za premotavanje video sadržaja unazad.
µ
Koristi se za premotavanje video sadržaja prema napred.
Menu
Opis
Playlist
Prikazuje spisak stavki sadržaja koji se trenutno reprodukuje.
Channel List
Network Channel / Internal Channel
Sound Mode
Prilagođava postavke zvuka za sadržaj koji se trenutno reprodukuje.
Repeat
Podesite režim ponavljanja.
Background Music
Izaberite muziku za reprodukovanje u pozadini tokom prikazivanja
sadržaja.
Reset
Vratite pozadinsku muziku na podrazumevane postavke.
Pause
Privremeno prekinite reprodukovanje pozadinske muzike.
Prev
Reprodukujte prethodnu datoteku pozadinske muzike sa spiska.
Next
Reprodukujte sledeću datoteku pozadinske muzike sa spiska.
――Reset, Pause, Prev, Next biće prikazani samo ako je izabrana pozadinske muzika.
41
Formati datoteka kompatibilni sa programom Player
•• Podržani sistemi datoteka su FAT32 i NTFS.
•• Nije moguće reprodukovati datoteku čija je vertikalna i horizontalna rezolucija veća od
maksimalne rezolucije.
Proverite vertikalnu i horizontalnu rezoluciju datoteke.
•• Proverite podržane tipove i verzije video i audio kodeka.
•• Proverite podržane verzije datoteka.
–– Podržana je verzija programa PowerPoint do izdanja 97 – 2007
•• Prepoznaje se samo USB uređaj koji je poslednji povezan.
Višestruki okvir mrežnog rasporeda
Ograničenja reprodukcije
•• Moguće je reprodukovati najviše dve video datoteke (Video) odjednom.
•• U režimu uspravne reprodukcije samo jedna video datoteka može da se reprodukuje
odjednom.
Datoteke predloška i LFD (.lfd) datoteke
Ograničenja
•• Proverite da li distribuirana fascikla (sadržaj / rasporedi) postoji u Internal / USB memoriji.
Ograničenja reprodukcije
•• Moguće je reprodukovati najviše dve video datoteke (Video).
•• Za Office datoteke (PPT i Word datoteke) PDF datoteke u svakom trenutku je podržan
samo jedan tip datoteke.
•• Nije moguće reprodukovati više video zapisa (Video) na jednom ekranu video zida
istovremeno.
Ograničenja izlaza zvuka
•• Nije moguće koristiti više od jednog izlaza zvuka.
•• Prioritet reprodukcije: BGM na mreži > lokalni BGM > video datoteka u glavnom okviru koje
bira korisnik
•• Za Office datoteke (PPT i Word datoteke) PDF datoteke u svakom trenutku je podržan
samo jedan tip datoteke.
•• LFD (.lfd) datoteke nisu podržane.
Ograničenja izlaza zvuka
•• Nije moguće koristiti više od jednog izlaza zvuka.
•• Prioritet reprodukcije: BGM na mreži > lokalni BGM > video datoteka u glavnom okviru koje
bira korisnik
――BGM na mreži: postavke mogu da se konfigurišu u 1. koraku pri kreiranju rasporeda
servera.
――Lokalna BGM: postavke BGM-a mogu da se konfigurišu pomoću alatki koje se prikazuju
kad se pritisne taster TOOLS tokom reprodukcije u programu Player.
――Glavni okvir koji bira korisnik: postavke glavnog okvira mogu da se konfigurišu u 2.
koraku pri kreiranju rasporeda servera.
42
Sadržaj
Oznaka tipa
datoteke
Kontejner
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.asf
ASF
*.wmv
MP4
*.mp4
3GP
*.mov
MOV
*.3gp
*.vro
*.mpg
VOB
*.mpeg
PS
Video kodek
H.264 BP / MP / HP
Rezolucija
4096x2160
Broj slika u sekundi Brzina protoka
podataka
(fps)
(Mb/s)
4096X2160: 24
40
3840X2160: 30
60
80
Motion JPEG
30
80
60
20
1920 x 1080
AC3
LPCM
HEVC (H.265 - Main, Main10, Main4:2:2 10)
MVC
Audio kodek
ADPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
FLV
Divx 3.11 / 4 / 5 / 6
DD+
VRO
MPEG4 SP / ASP
MPEG(MP3)
*.ts
TS
MPEG2
*.tp
SVAF
MPEG1
*.trp
DTS (Core , LBR)
Window Media Video v9 (VC1)
G.711(A-Law, μ-Law)
Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3
*.mov
*.flv
Window Media Video v7(WMV1),v8(WMV2)
*.vob
H 263 Sorenson
*.svi
VP6
*.m2ts
30
20
*.mts
*.divx
*.webm
WebM
VP8
1920x1080
90
20
VP9
4096x2160
4096X2160: 24
20
Vorbis
3840X2160: 30
*.rmvb
RMVB
RV8/9/10 (RV30/40)
1920x1080
60
20
RealAudio 6
43
Video
•• Nije podržan 3D video.
Audio
•• Nije podržan sadržaj sa rezolucijom većom od rezolucije
navedene u tabeli iznad.
•• Audio sadržaj koji ima veću brzinu protoka ili broj slika
u sekundi od vrednosti navedenih u tabeli iznad može
prouzrokovati isprekidani zvuk tokom reprodukcije.
•• Video sadržaj koji ima veću brzinu protoka ili broj slika
u sekundi od vrednosti navedenih u tabeli iznad može
prouzrokovati isprekidani video tokom reprodukcije.
•• Audio sadržaj se neće reprodukovati ili se neće
ispravno reprodukovati ako postoji greška u sadržaju ili
kontejneru.
•• Video sadržaj se neće reprodukovati ili se neće
ispravno reprodukovati ako postoji greška u sadržaju ili
kontejneru.
•• Neki USB uređaji/digitalni fotoaparati možda neće biti
kompatibilni sa plejerom.
•• Neki USB uređaji/digitalni fotoaparati možda neće biti
kompatibilni sa plejerom.
Slika
•• Kompatibilni format datoteke slike: JPEG, PNG, BMP
――Podržane su 32-bitne, 24-bitne i 8-bitne BMP datoteke.
•• Podržana maksimalna rezolucija: 4096 x 4096
•• Maksimalna podržana veličina datoteke: 20 MB
•• Podržani efekti slike: 9 efekata
(Fade1, Fade2, Blind, Spiral, Checker, Linear, Stairs, Wipe,
Random)
•• Podržava WMA 10 Pro 5.1 kanal. Nije podržan WMA zvuk
bez gubitka kvaliteta.
•• QCELP, AMR NB/WB nisu podržani.
•• Podržava do H.264, Level 4.1
•• H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / AP L4 i AVCHD nisu
podržani.
•• Za sve video kodeke osim MVC, VP8, VP6:
–– Ispod 1280 x 720: 60 okvira maks.
–– Iznad 1280 x 720: 30 okvira maks.
•• Nije podržan GMC 2 ili novija verzija.
•• Podržava samo BD MVC Spec.
•• Samo jedna video datoteka može da se reprodukuje
u isto vreme ako video datoteke na monitoru koriste
nekompatibilne kodeke ili je rezolucija 1080 x 1920.
•• Kada se reprodukuje jedna video datoteka, režim tečne
reprodukcije nije podržan u sledećim uslovima:
–– Nekompatibilni kodek (MVC, VP3, MJPEG) ↔
Nekompatibilni kodek
–– Nekompatibilni kodek ↔ Kompatibilni kodek
–– Rezolucija se razlikuje od rezolucije monitora
–– Frekvencija se razlikuje od frekvencije monitora
44
Power Point
•• Kompatibilni formati datoteke dokumenta
–– Oznaka tipa datoteke: ppt, pptx
–– Verzija: Office 97 ~ Office 2007
•• Funkcije nisu podržane
–– Efekat animacije
–– 3D oblici (koji će biti prikazani u 2D-u)
–– Zaglavlje i podnožje (neke podređene stavke nisu
podržane)
–– Word Art
–– Poravnaj
Može doći do greške u poravnavanju grupe
–– Office 2007
SmartArt nije u potpunosti podržan. Podržano je 97 od
115 podstavki.
––
––
––
––
––
Umetanje objekta
Znakovi sa pola širine
Razmak između slova
Grafikoni
Vertikalni tekst
Neke podstavke nisu podržane
PDF
•• Kompatibilni formati datoteke dokumenta
–– Oznaka tipa datoteke: pdf
•• Funkcije nisu podržane
–– Sadržaj sa manje od 1 piksela nije podržan zbog
pogoršanja performansi.
–– Sadržaj sa maskiranom slikom i poređanim slikama
nije podržan.
–– Sadržaj sa rotiranim tekstom nije podržan.
–– 3D efekti senke nisu podržani.
–– Neki znakovi nisu podržani
(Specijalni znakovi su možda oštećeni)
WORD
•• Kompatibilni formati datoteke dokumenta
–– Oznaka tipa datoteke: .doc, .docx
–– Verzija: Office 97 ~ Office 2007
•• Funkcije nisu podržane
–– Efekat pozadine stranice
–– Neki stilovi pasusa
–– Word Art
–– Poravnaj
Može doći do greške u poravnavanju grupe
–– 3D oblici (koji će biti prikazani u 2D-u)
–– Office 2007
SmartArt nije u potpunosti podržan. Podržano je 97 od
115 podstavki.
––
––
––
––
Grafikoni
Znakovi sa pola širine
Razmak između slova
Vertikalni tekst
Neke podstavke nisu podržane
–– Beleške i propratni sadržaj slajdova
–– Beleške i propratni sadržaj slajdova
45
Datoteke predloška
•• Kreiranje/uređivanje/reprodukcija dostupni su samo u
okviru Template.
LFD
•• Podržano u Network Channel
•• Kompatibilni formati datoteke dokumenta
–– Oznaka tipa datoteke: .lfd
46
Formati datoteka kompatibilni sa programom Video Wall
――Više informacija potražite u <uputstvu za korisnike za MagicInfo Server>.
Video
Slika
•• Nije podržan 3D video.
•• Kompatibilni format datoteke slike: Jpeg, bmp, png
•• Nije podržan sadržaj sa rezolucijom većom od rezolucije navedene u
tabeli iznad.
•• Podržana maksimalna rezolucija: 15360 x 8640
――Prikazivanje slike u većoj rezoluciji na ekranu može da potraje duže.
•• Video sadržaj koji ima veću brzinu protoka ili broj slika u sekundi od
vrednosti navedenih u tabeli iznad može prouzrokovati isprekidani
video tokom reprodukcije.
•• Video sadržaj se neće reprodukovati ili se neće ispravno reprodukovati
ako postoji greška u sadržaju ili kontejneru.
•• Neki USB uređaji/digitalni fotoaparati možda neće biti kompatibilni
sa plejerom.
•• Podržava do H.264, Level 4.1
•• H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 i AVCHD nisu podržani.
•• Za sve video kodeke osim MVC, VP8, VP6:
–– Ispod 1280 x 720: 60 okvira maks.
–– Iznad 1280 x 720: 30 okvira maks.
•• Nije podržan GMC 2 ili novija verzija.
•• Podržava samo BD MVC Spec.
•• Neki kodeci možda nisu podržani u režimu uspravne reprodukcije.
47
Ograničenja
•• Na jednom klijentu moguće je reprodukovati samo jednu video datoteku (Video).
――Datoteke sa različitim sadržajem mogu da se reprodukuju na ekranima video zida.
Nije moguće reprodukovati dve video datoteke (Video) na jednom ekranu video zida.
Dostupno
Dostupno
Nije dostupno
48
Schedule
Raspored reprodukovanja sadržaja možete da pogledate na serveru, uvozom iz spoljnog
uređaja za skladištenje ili na mobilnom telefonu.
Ne.
→ Schedule → E
Schedule
Connected
1
Network
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
1
Izaberite server ili spoljnu memoriju.
2
Pogledajte nedeljni raspored reprodukovanja sadržaja.
Izaberite kako biste pogledali detaljne informacije o pojedinačnom događaju.
Sat
AM
3
2
Information
All day
All day
All day
PM
All day
All day
Opis
Location:
Internal Memory
Pogledajte sličicu i kratke informacije o sadržaju.
3
Date:
**-**-**** ~
**-**-****
Repeat:
Daily
Time:
All day
AM
–– Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
49
Clone Product
Izvezite postavke sa proizvoda na spoljni uređaj za skladištenje. Takođe možete da uvezete postavke sa spoljnog
uređaja za skladištenje.
Ova opcija je korisna ako imate nekoliko proizvoda kojima dodeljujete iste postavke.
→ Clone Product → E
MENU
Kada se duplikat datoteke ne pronađe na spoljnom uređaju za skladištenje
1
Povežite spoljni uređaj za skladištenje, a zatim pokrenite funkciju Clone Product.
2
Pojaviće se poruka No cloning file found on the external storage device. Export this device's settings to the
external storage device?.
Kada se duplikat datoteke pronađe na spoljnom uređaju za skladištenje
Clone Product
–– Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
1
Povežite spoljni uređaj za skladištenje, a zatim pokrenite funkciju Clone Product.
2
Pojaviće se poruka Cloning file found. Please select an option..
Pokrenite funkciju Clone from External Storage Device ili Clone to External Storage Device.
–– Clone from External Storage Device: Kopira postavke sačuvane na spoljnom uređaju za skladištenje na
proizvod.
–– Clone to External Storage Device: Kopira postavke sa proizvoda na spoljni uređaj za skladištenje.
――Nakon završetka konfigurisanja, proizvod se automatski ponovo pokreće.
50
ID Settings
→ ID Settings → E
Dodelite ID uređaju.
Device ID
Unesite ID broj proizvoda povezanog putem ulaznog kabla za prijem ulaznog signala. (opseg: 0~224)
――Pritisnite u/d da biste izabrali broj, a zatim pritisniteE.
――Unesite željeni broj pomoću numeričke dugmadi na daljinskom upravljaču.
Device ID Auto Set
Ova funkcija automatski dodeljuje identifikacioni broj uređaju koji je povezan preko RS232C kabla.
ID Settings
Kada je povezano više uređaja, omogućite ovu funkciju na prvom ili na poslednjem uređaju.
――Ova funkcija je dostupna samo kod prvog uređaja u grupi serijski povezanih uređaja kablom RS-232C daisy chain.
PC Connection Cable
–– Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
Izaberite metod za povezivanje sa MDC-om kako biste dobili MDC signal.
•• RS232C cable
Komunicira sa MDC signalom putem RS232C kabla.
•• RJ-45 (LAN)/Wi-Fi Network
komunikacija sa MDC signalom putem RJ45 kabla.
51
Video Wall
→ Video Wall → E
Prilagodite raspored više ekrana koji su povezani kako biste kreirali video zid.
Takođe, možete da prikažite deo cele slike ili da ponovite istu sliku na svakom od povezanih ekrana.
Da biste prikazali više slika, pogledajte odeljak „MDC pomoć“ ili MagicInfo korisnički vodič. Neki modeli ne
podržavaju funkciju „MagicInfo“.
Video Wall
Funkciju Video Wall možete da aktivirate ili deaktivirate.
Da biste organizovali video zid, izaberite opciju On.
•• Off / On
Video Wall
Horizontal x Vertical
Ova funkcija automatski deli ekran video zida na osnovu podešavanja matrice video zida.
Unesite matricu video zida.
–– Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
Ekran video zida podeljen je na osnovu podešene matrice. Broj vertikalnih ili horizontalnih uređaja za prikaz može
se podesiti u rasponu od 1 do 15.
――Ekran video zida može se podeliti na najviše 100 ekrana.
――Opcija Horizontal x Vertical je omogućena samo kad je funkcija Video Wall podešena na opciju On.
Screen Position
Da biste preuredili podeljene ekrane, podesite broj za svaki proizvod u matrici tako što ćete koristiti funkciju Screen
Position.
Izborom opcije Screen Position prikazaće se matrica video zida sa brojevima koji su dodeljeni proizvodima koji čine
video zid.
Za preuređivanje proizvoda koristite dugmad za usmeravanje na daljinskom upravljaču da biste pomerili proizvod
na drugi željeni broj. Pritisnite dugme E.
――Screen Position omogućava da podelite ekran na najviše 100 prikaza (15 x 15). Maksimalan broj podeljenih
prikaza kada su proizvodi povezani preko sistema DP Loopout takođe je 100.
――Opcija Screen Position je omogućena samo kad je funkcija Video Wall podešena na opciju On.
――Da biste koristili ovu funkciju, proverite da li je opcija Horizontal x Vertical podešena.
52
Format
Izaberite kako će se slike prikazivati na ekranu video zida.
•• Full: prikazuje slike na celom ekranu bez margina.
•• Natural: prikazuje slike u originalnoj razmeri bez povećanja ili smanjenja veličine.
――Opcija Format je omogućena samo kad je funkcija Video Wall podešena na opciju On.
53
Network Status
Proverite trenutni status mreže i interneta.
→ Network Status → E
Network Status
–– Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
54
On/Off Timer
→ On/Off Timer → E
――Morate da podesite Clock Set pre nego što budete mogli da koristite ovu funkciju.
On Timer
Podesite funkciju On Timer kako bi se proizvod automatski uključio na dan i u vreme koje odaberete.
Napajanje se uključuje sa određenom jačinom zvuka ili određenim ulaznim signalom.
On Timer: podešavanje uključivanja tajmera izborom neke od sedam opcija. Prvo podesite trenutno vreme.
(On Timer 1 ~ On Timer 7)
•• Setup: izbor stavke Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun ili Manual. Ako izaberete opciju Manual,
možete da odaberete dane kojima želite da funkcija On Timer uključi proizvod.
–– Oznaka potvrde ukazuje na dane koje ste izabrali.
On/Off Timer
•• Time: podešavanje sati i minuta. Koristite dugmad sa brojevima ili tastere sa strelicama nagore i nadole da
biste uneli brojeve. Koristite dugmad sa strelicama nalevo i nadesno da biste promenili polja za unos.
•• Volume: podešavanje željenog nivoa jačine zvuka. Koristite dugmad sa strelicama nalevo i nadesno da biste
promenili nivo jačine zvuka.
•• Source: podešavanje željenog ulaznog signala.
–– Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
•• Content (kad je stavka Source podešena na opciju Internal/USB): Sa USB uređaja ili iz interne memorije
uređaja izaberite fasciklu u kojoj se nalazi sadržaj koji želite da reprodukujete kada se proizvod uključi. Sadržaj
može da sadrži muziku, fotografije ili video datoteke.
――Ova funkcija je dostupna samo kad je USB uređaj povezan.
――Ako na USB uređaju ne postoji muzička datoteka ili ako ne izaberete fasciklu u kojoj se nalazi muzička datoteka,
funkcija „Timer“ ne radi ispravno.
――Ako na USB-u postoji samo jedna datoteka sa fotografijom, Slide Show se neće reprodukovati.
――Ako je ime fascikle predugačko, fascikla ne može biti izabrana.
――Svakom USB-u koji koristite dodeljuje se zasebna fascikla. Ako koristite veći broj USB-ova istog tipa, uverite se
da fascikle dodeljene svakom USB-u imaju različita imena.
――Preporučuje se da pri korišćenju funkcije On Timer koristite USB memoriju i čitač za više tipova kartica.
――Funkcija On Timer možda neće raditi sa USB uređajima sa ugrađenom baterijom, MP3 plejerima ili PMP-ovima
određenih proizvođača zato što će proizvodu možda biti potrebno previše vremena za prepoznavanje ovih
uređaja.
55
Off Timer
Podesite tajmer za isključenje (Off Timer) izborom neke od sedam opcija. (Off Timer 1 ~ Off Timer 7)
•• Setup: izbor stavke Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun ili Manual. Ako izaberete opciju Manual,
možete da odaberete dane kojima želite da funkcija Off Timer isključi proizvod.
–– Oznaka potvrde ukazuje na dane koje ste izabrali.
•• Time: podešavanje sati i minuta. Koristite dugmad sa brojevima ili tastere sa strelicama nagore i nadole da
biste uneli brojeve. Koristite dugmad sa strelicama nalevo i nadesno da biste promenili polja za unos.
Holiday Management
Tajmer će biti onemogućen u toku perioda koji je određen kao praznik.
•• Add Holiday: određivanje vremenskog perioda koji želite da dodate kao praznik.
Izaberite datum početka i završetka praznika koji želite da dodate koristeći dugmad u/d i kliknite na dugme
Done.
Period će biti dodat u listu praznika.
–– Start: postavljanje datuma početka praznika.
–– End: postavljanje datuma završetka praznika.
――Delete: Izbrišite izabrane stavke sa spiska praznika.
――Edit: Izaberite praznik, a zatim promenite datum.
•• Set Applied Timer: podešavanje da se funkcije On Timer i Off Timer ne aktiviraju tokom državnih praznika.
–– Pritisnite dugme E da biste izabrali postavke funkcija On Timer i Off Timer koje ne želite da aktivirate.
–– Izabrane funkcije On Timer i Off Timer se neće aktivirati.
56
Ticker
Unesite tekst dok su video ili slika prikazani i prikažite tekst na ekranu.
•• Off / On
→ Ticker → E
•• Message: unos poruke za prikaz na ekranu.
•• Time: podešavanje stavki Start Time i End Time za prikaz u stavci Message.
•• Font options: Odredite font i boju za tekst poruke.
•• Position: Izaberite orijentaciju da biste prikazali Message.
•• Scroll: Odredite Direction i Speed za listanje poruke.
•• Preview: Pregledajte konfigurisane postavke natpisa.
Ticker
–– Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
57
URL Launcher
Za informacije o tome kako se koristi URL Launcher funkcija stupite u kontakt sa trgovcem kod kojeg ste kupili
proizvod.
――Da biste koristili funkciju URL Launcher, podesite opciju Play via na URL Launcher u meniju System.
→ URL Launcher → E
URL Launcher
URL Launcher
–– Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
58
URL Launcher Settings
→ URL Launcher Settings → E
•• Install Web App: unesite URL kako biste instalirali veb-aplikaciju.
•• Install from USB Device: instalirajte veb-aplikaciju sa USB uređaja za skladištenje.
•• Uninstall: uklonite instaliranu veb-aplikaciju.
•• Timeout Setting: podesite vremensko ograničenje povezivanja sa URL-om.
•• Developer Mode: omogućite programerski režim.
URL Launcher
Settings
–– Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
59
Odobravanje povezanog uređaja sa servera
――Pre nego što odobrite uređaj, najpre konfigurišite server Server Network Settings.
1
Pristupite serveru koji ste dodelili uređaju.
2
Unesite ID i lozinku da biste se prijavili.
4
Izaberite stavku Unapproved u podmenijima.
5
Izaberite uređaj sa spiska i kliknite dugme Approve.
6
Unesite informacije potrebne za odobravanje uređaja.
――Device Name: unos imena uređaja.
――Device Group: izbor stavke
3
Izaberite stavku Device sa trake menija na vrhu.
radi navođenja grupe.
――Location: unos trenutne lokacije uređaja.
――Expired: podesite datum isteka odobrenja uređaja. Ako ne želite da podesite datum isteka
odobrenja, izaberite stavku Never expired.
――Ako pritisnete taster INFO na daljinskom upravljaču dok je mrežni raspored pokrenut,
biće prikazani detalji rasporeda. Proverite da li je izabran ispravan uređaj prikazivanjem
ID-a uređaja u detaljima.
60
Podešavanje trenutnog vremena
Raspored se možda neće pokrenuti ako se vreme podešeno na uređaju razlikuje od trenutnog
vremena servera.
7
Izaberite meni All da biste proverili da li je uređaj registrovan.
8
Kada server odobri uređaj, raspored registrovan u izabranoj grupi biće preuzet na uređaj.
Raspored će se pokrenuti nakon preuzimanja.
――Dodatne detalje o konfigurisanju rasporeda potražite u <MagicInfo Lite Server uputstvu za
korisnike>.
――Ako se uređaj izbriše sa liste uređaja koju odobri server, uređaj će se ponovo pokrenuti da
poništi opstavke.
1
Izaberite stavku Device na bočnoj traci menija.
2
Izaberite uređaj.
3
Izaberite stavku Edit → Setup.
4
Izaberite Time Zone.
――Kada se prvi put povežete sa serverom, vreme na proizvodu se postavlja pomoću GMT
vremena regiona u kojem je server instaliran.
――Vreme na proizvodu se može promeniti sa servera kao što je prikazano u 3. koraku.
――Isključivanje proizvoda i ponovno uključivanje će vratiti postavku vremena na poslednje
vreme koje je podešeno sa servera.
――Dodatne detalje o upravljanju vremenom (pravljenje rasporeda, upravljanje praznicima itd.)
potražite u <MagicInfo Lite Server uputstvu za korisnike>.
61
Poglavlje 06
Picture
Raspored opcija u meniju Picture može da se razlikuje u zavisnosti od proizvoda.
HDMI UHD Color
Picture
HDMI UHD Color
HDMI Black Level
Picture Size
m MENU → Picture → HDMI UHD Color → E
Auto
16:9 Standard
Reset Picture
–– Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
Omogućite kako biste optimizovali kvalitet slike kod veze HDMI UHD.
•• HDMI 1 (Off / On)
•• HDMI 2 (Off / On)
•• Display Port (Off / On)
HDMI Black Level
m MENU → Picture → HDMI Black Level → E
Izbor nivoa crne boje na ekranu radi podešavanja dubine ekrana.
•• Normal / Low / Auto
――Dostupno samo u režimima HDMI 1 i HDMI 2 (AV podešavanje vremena : 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p).
62
Picture Size
m MENU → Picture → Picture Size → E
odaberite veličinu i odnos širina/visina slike prikazane na ekranu.
Fit to Screen
Koristi se za podešavanje položaja slike. Ako se izabere ova stavka, prikazaće se cela slika
programa. Nijedan deo slike neće biti odsečen.
•• Off / On / Auto
Picture Size
Zoom/Position
――Različite opcije prilagođavanja ekrana će se prikazati u zavisnosti od trenutnog izvora
Podešava zumiranje i položaj slike. Ova opcija je dostupna kada je ulazni signal postavljen
na HDMI 1, HDMI 2, DisplayPort (1080i/1080p). Opcija Picture Size mora biti postavljena na
Custom da bi bila dostupna.
signala.
•• 16:9 Standard: postavlja sliku u široki režim prikaza 16:9 Standard.
•• Custom: menja rezoluciju u skladu sa željenim opcijama korisnika.
•• 4:3: postavlja sliku u osnovni režim prikaza (4:3).
――Nemojte postavljati proizvod u format 4:3 na duže vreme.
Ivice prikazane sa leve i desne strane ili na vrhu i dnu ekrana mogu izazvati zadržavanje
slike (pregorevanje ekrana) koje nije obuhvaćeno garancijom.
Auto Wide
Kada se podesi na On (Uključeno), televizor će automatski koristiti veličinu slike koju
preporučuje pružalac usluga televizijskog programa.
4:3 Screen Size
Dostupno samo kada je veličina slike podešena na Auto Wide. Možete odrediti željenu veličinu
slike na veličini „4:3 WSS“ (usluga širokog ekrana) ili originalnoj veličini. Svaka evropska zemlja
zahteva drugačiju veličinu slike.
1
Pritisnite dugme d da biste izabrali funkciju Zoom/Position. Pritisnite dugme E.
2
Izaberite funkciju Zoom ili Position. Pritisnite dugme E.
3
Pritisnite dugme u/d/l/r da biste pomerili sliku.
4
Pritisnite dugme E.
――Ako želite da vratite sliku na prvobitnu poziciju, izaberite stavku Reset na ekranu Zoom/
Position. Slika će biti vraćena na podrazumevanu poziciju.
Reset Picture
m MENU → Picture → Reset Picture → E
Vraća trenutni režim slike na podrazumevane postavke.
63
Poglavlje 07
OnScreen Display
Display Orientation
OnScreen Display
Display Orientation
m MENU → OnScreen Display → Display Orientation → E
Message Display
Language
English
Reset OnScreen Display
Onscreen Menu Orientation
Podesite orijentaciju ekrana menija.
•• Landscape: prikazuje meni u položenom režimu (podrazumevano).
•• Portrait: prikazuje meni u uspravnom režimu na desnoj strani ekrana proizvoda.
–– Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
Source Content Orientation
Podesite orijentaciju sadržaja sa spoljnih uređaja povezanih sa uređajem.
•• Landscape: prikazuje ekran u položenom režimu (podrazumevano).
•• Portrait: prikazuje ekran u uspravnom režimu.
Aspect Ratio
Podesite rotirani ekran preko celog ekrana ili u originalnim dimenzijama.
•• Full Screen: prikaz rotiranog ekrana preko celog ekrana.
•• Original ratio: prikaz rotiranog ekrana u originalnim razmerama slike.
――Dostupno samo kad je režim Source Content Orientation podešen na opciju Portrait.
64
Message Display
Language
m MENU → OnScreen Display → Message Display → E
m MENU → OnScreen Display → Language → E
Source Info
Podesite jezik menija.
――Promena postavke za jezik biće primenjena na prikaz menija na ekranu. Ova postavka neće
Izaberite da li će se prikazati OSD izvor kada se ulazni signal promeni.
biti primenjena na druge funkcije na računaru.
•• Off / On
No Signal Message
Izaberite da li će se prikazati ekran s obaveštenjem da nema signala kada signal nije pronađen.
•• Off / On
MDC Message
Reset OnScreen Display
m MENU → OnScreen Display → Reset OnScreen Display → E
Ova opcija vraća trenutne postavke kod OnScreen Display na podrazumevane fabričke
postavke.
Izaberite da li će se prikazati MDC ekran kada MDC kontroliše proizvod.
•• Off / On
Download Status Message
Izaberite da biste prikazali status kada preuzimate sadržaj sa servera ili drugog uređaja.
•• Off / On
65
Poglavlje 08
Prilagođavanje zvuka
Konfigurišite postavke zvuka (Sound) za proizvod.
Sound Mode
Sound
Sound Mode
Standard
Režim zvuka možete izabrati tako da odgovara vašim ličnim željenim opcijama.
Balance
•• Standard: bira normalan režim zvuka.
Equaliser
Auto Volume
m MENU → Sound → Sound Mode → E
•• Music: naglašava muziku u odnosu na glasove.
Off
Reset Sound
–– Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
•• Movie: obezbeđuje najbolji zvuk za filmove.
•• Clear Voice: naglašava glasove u odnosu na druge zvukove.
•• Amplify: povećava intenzitet zvuka visoke frekvencije da bi se osobama sa oštećenim sluhom omogućilo da
bolje čuju.
Balance
m MENU → Sound → Balance → E
Podesite nivo jačine zvuka zvučnika za optimizaciju ravnoteže zvuka.
•• Balance L/R: podešava balans između desnog i levog zvučnika.
66
Equaliser
Reset Sound
m MENU → Sound → Equaliser → E
m MENU → Sound → Reset Sound → E
Podesite ekvilajzer da biste prilagodili jačinu zvuka i visinu tona i zvučni izlaz učinili bogatijim.
Vratite sve postavke zvuka na podrazumevane fabričke postavke.
•• 100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz(Podešavanja propusnog opsega): Podešava nivo
frekvencija određenog propusnog opsega.
•• Reset: vraća ekvilajzer na podrazumevane postavke.
――Dostupno samo kad je režim Sound Mode podešen na opciju Standard.
Auto Volume
m MENU → Sound → Auto Volume → E
Jačina zvuka može da varira u zavisnosti od kanala.
Automatski izjednačite nivo jačine zvuka pri prebacivanju na drugi kanal.
•• Off / Normal / Night
Opcija Normal izjednačava nivo jačine zvuka na svakom kanalu, tako da prilikom promene
kanala nivo jačine zvuka ostaje isti.
Opcija Night izjednačava i smanjuje nivo jačine zvuka na svakom kanalu tako da je svaki kanal
tiši. Opcija Night je korisna noću, kada želite da jačina zvuka bude smanjena.
――Da biste koristili kontrolu jačine zvuka povezanog izvornog uređaja, podesite funkciju Auto
Volume na opciju Off. Promena kontrole jačine zvuka povezanog izvornog uređaja možda
neće biti primenjena ako je funkcija Auto Volume podešena na opciju Normal ili Night.
67
Poglavlje 09
Network
Network Status
Network
Network Status
m MENU → Network → Network Status → E
Open Network Settings
Možete proveriti trenutni status mreže i Interneta.
Server Network Settings
Device Name
[Signage]Display 1
Open Network Settings
m MENU → Network → Open Network Settings → E
–– Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
Podesite mrežne postavke da biste koristili različite funkcije pametnog čvorišta (smart hub), kao što je pretraživanje
po internetu, deljenje sadržaja u kućnoj mreži i ažuriranje funkcija.
68
Podešavanja mreže
•• U zavisnosti od konfiguracije mreže, možda ćete moći da priključite proizvod na LAN tako
što ćete povezati LAN port na poleđini proizvoda direktno sa zidnom utičnicom mreže
pomoću LAN kabla.
Pogledajte dijagram ispod. Imajte u vidu da je zidna utičnica povezana sa modemom ili
ruterom na drugom mestu u kući.
Povezivanje sa ožičenom mrežom
Svoj proizvod na tri načina možete priključiti na LAN pomoću kabla.
•• Proizvod možete priključiti na LAN tako što ćete LAN port na poleđini proizvoda povezati
sa spoljnim modemom pomoću LAN kabla.
Pogledajte dijagram ispod.
LAN
Zidna uti nica za modem
RJ45
LAN
Spoljni modem
(ADSL/VDSL)
Zidna utičnica za modem
Kabl za modem
RJ45
LAN kabl
•• Proizvod možete priključiti na LAN tako što ćete povezati LAN port na poleđini proizvoda
i IP Sharer koji je povezan sa spoljnim modemom. Za povezivanje koristite LAN kabl.
Pogledajte dijagram ispod.
LAN
Zidna utičnica za modem
Spoljni modem
(ADSL/VDSL)
Ruter
(sa DHCP serverom)
RJ45
LAN kabl
Ako imate dinamičku mrežu, treba da koristite ADSL modem ili ruter koji podržava Dynamic
Host Configuration Protocol (DHCP). Modemi i ruteri koji podržavaju DHCP automatski
obezbeđuju IP adresu, podmrežnu masku, mrežni prolaz i DNS vrednosti koje su vašem
proizvodu potrebne za pristup Internetu tako da ne morate ručno da ih unosite. Većina kućnih
mreža su dinamičke mreže.
Neke mreže zahtevaju statičnu IP adresu. Ako vaša mreža zahteva statičnu IP adresu,
morate ručno uneti IP adresu, podmrežnu masku, mrežni prolaz i DNS vrednosti na ekranu
za podešavanje kablovske proizvoda pri podešavanju mrežne veze. Da biste dobili IP adresu,
podmrežnu masku, mrežni prolaz i DNS vrednosti, obratite se svom dobavljaču Internet usluga
(ISP).
Ako imate Windows računar, ove vrednosti možete dobiti i putem računara.
――Možete koristiti ADSL modeme koji podržavaju DHCP ako vaša mreža zahteva statičnu IP
adresu.
――ADSL modemi koji podržavaju DHCP takođe vam omogućavaju da koristite statične IP
Kabl za modem
LAN kabl
LAN kabl
adrese.
69
Podesite mrežnu vezu kako biste koristili Internet usluge poput obavljanja nadogradnje
softvera.
Automatske postavke mreže Open Network Settings
Povežite se sa mrežom pomoću LAN kabla.
Ručno podešavanje
1
Izaberite Open Network Settings. Počinje sesija Open Network Settings.
2
Pojavljuje se ekran za test mreže i pokreće se proces provere. Pritisnite dugme Stop.
Proces provere se zaustavlja.
Prvo se uverite da je LAN kabl povezan.
Automatsko podešavanje
3
Izaberite stavku IP Settings na ekranu mrežne veze. Pojavljuje se ekran IP Settings.
1
Izaberite Open Network Settings. Počinje sesija Open Network Settings.
4
Izaberite polje na vrhu, pritisnite dugme E, a zatim podesite stavku IP Settings na opciju
2
Pojavljuje se ekran za test mreže i proverava mrežnu vezu.
Kad je veza potvrđena, pojaviće se poruka „Your device is connected to the Internet. If you
have any problems using online services, please contact your Internet service provider.“.
――Ako proces povezivanja ne uspe, proverite vezu sa LAN portom.
Enter manually. Ponovite proces unosa za svako polje u okviru stavke IP Address.
――Podešavanje stavke IP Settings na opciju Enter manually automatski menja postavku
DNS Setting na opciju Enter manually.
5
Pojavljuje se ekran za test mreže i pokreće se proces provere.
――Ako automatski proces ne može da pronađe vrednosti mrežne veze ili ako želite ručno da
podesite vezu, pređite na sledeći odeljak, Ručno podešavanje
mrežeOpen Network Settings.
Kad završite, kliknite na dugme OK na dnu stranice, a zatim pritisnite dugme E.
6
Kad je veza potvrđena, pojaviće se poruka „Your device is connected to the Internet. If you
have any problems using online services, please contact your Internet service provider.“.
Kancelarije mogu da koriste statičke IP adrese.
Ako je to slučaj, tražite administratoru mreže IP adresu, podmrežnu masku, mrežni prolaz i
adresu DNS servera. Ručno unesite te vrednosti.
Preuzimanje vrednosti mrežne veze
Da biste prikazali vrednosti mrežne veze na većini Windows računara, sledite ove korake.
1
Kliknite desnim tasterom miša na ikonu mreže u donjem desnom uglu ekrana.
2
Iz iskačućeg menija koji se pojavljuje izaberite stavku „Status“.
3
U dijalogu koji se pojavi izaberite karticu Support.
4
Na kartici Support kliknite na dugme Details. Prikazuju se vrednosti mrežne veze.
70
Server Network Settings
FTP Mode
Navedite FTP režim rada.
m MENU → Network → Server Network Settings → E
•• Active / Passive
Connect to server
Proxy server
Da biste pokrenuli stavku Player, povežite se sa mrežom.
Podesite vezu sa posredničkim serverom i povezane funkcije.
•• Server Address / SSL / Port
――Ako je opcija SSL omogućena, server se konfiguriše za korišćenje protokola https i prenos
Off / On
podataka se šifruje.
――Unesite IP adresu i broj porta servera. Koristite 7001 kao broj porta. (Ako nije moguće
povezati se sa serverom pomoću porta broj 7001, obratite se administratoru servera da biste
pronašli ispravan broj, a zatim ga promenite.)
MagicInfo Mode
•• Address / Port / ID / Password
――Stavke Address / Port / ID i Password su omogućene samo kad je funkcija Proxy server
podešena na opciju On.
Device Name
Izaberite odgovarajući režim MagicInfo Mode u skladu s okruženjem u kojem koristite proizvod.
•• Lite / Premium
m MENU → Network → Device Name → E
Izaberite ili unesite ime uređaja.
Server Access
Izaberite metodu za povezivanje sa serverskom mrežom.
Ovo ime se može prikazati na mrežnim daljinskim upravljačima putem mreže.
•• [Signage]Display 1 ~ 6 / User Input
•• Allow / Deny
71
Poglavlje 10
System
Accessibility
System
Accessibility
m MENU → System → Accessibility → E
Start Setup
Menu Transparency
Time
Prilagodite prozirnost okvira menija.
Auto Source Switching
•• High / Low
Power Control
High Contrast
Eco Solution
Temperature Control
100
Postavlja pozadinu i font na boje visokog kontrasta u meniju. Providni delovi menija postaju neprovidni kada se
izabere ova opcija.
•• Off / On
Enlarge
–– Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
Podešava da li da se poveća istaknuta stavka u meniju.
•• Off / On
72
Start Setup
DST
Uključuje ili isključuje funkciju „DST“ (letnje/zimsko računanje vremena).
m MENU → System → Start Setup → E
Prođite kroz prve korake za podešavanje, kao prilikom prvog korišćenja ovog proizvoda.
――Unesite četvorocifreni PIN broj. Podrazumevani PIN broj je „0-0-0-0“.
Ukoliko želite da promenite PIN broj, upotrebite funkciju Change PIN.
Off / On
•• Start Date: Podesite datum početka letnjeg/zimskog računanja vremena.
•• End Date: Podesite datum kraja DST.
•• Time Offset: Izaberite tačno vreme u vašoj vremenskoj zoni.
――Stavke Start Date, End Date i Time Offset su omogućene samo kad je funkcija DST podešena
na opciju On.
Time
m MENU → System → Time → E
Funkciju Clock Set ili Sleep Timer možete da konfigurišete. Takođe, pomoću funkcije Timer
možete da podesite proizvod da se uključi ili isključi u određeno vreme.
――Pritisnite dugme INFO ako želite da prikažete trenutno vreme.
Clock Set
Izaberite Clock Set. Izaberite funkciju Date ili Time, a zatim pritisnite dugme E.
Da biste uneli brojeve, koristite dugmad sa brojevima ili pritiskajte dugmad sa strelicama
nagore ili nadole. Koristite dugmad sa strelicama nalevo u nadesno da biste se premestili sa
jednog polja za unos na drugo. Pritisnite dugme E kada završite.
――Funkcije Date i Time možete podesiti direktno pritiskom na dugmad sa brojevima na
Sleep Timer
Automatski isključuje proizvod posle unapred podešenog vremenskog perioda.
(Off / 30 min / 60 min / 90 min / 120 min / 150 min / 180 min)
――Koristite strelice nagore i nadole da biste izabrali vremenski period, a zatim pritisnite
dugme E. Da biste otkazali funkciju Sleep Timer, izaberite opciju Off.
Power On Delay
Kada povezujete više proizvoda, podesite vreme uključivanja za svaki proizvod da biste sprečili
preopterećenje električne mreže (u rasponu od 0 do 50 sekundi).
daljinskom upravljaču.
73
Auto Source Switching
Primary Source
Navedite stavku Primary Source za automatski ulazni signal.
m MENU → System → Auto Source Switching → E
Ako uključite monitor dok stavka Auto Source Switching ima vrednost On, a prethodni izvor
video signala nije aktivan, monitor će automatski pretražiti različite ulazne izvore video signala
kako bi pronašao aktivni video signal.
Auto Source Switching
Kad stavka Auto Source Switching ima vrednost On, aktivan video signal će se automatski
tražiti na video izvoru monitora.
Izbor Primary Source će biti aktiviran ako trenutni video izvor nije prepoznat.
Izbor Secondary Source će postati aktivan ako nijedan primarni video izvor nije dostupan.
Ako ne bude prepoznat primarni ni sekundarni izvor signala, monitor će dva puta obaviti
pretragu aktivnih izvora, a prilikom svake od njih će prvo biti proveren primarni, a zatim
sekundarni izvor. Ako nijedna pretraga ne uspe, monitor će se vratiti na prvi izvor video signala
i prikazaće poruku da nema signala.
Kad je izbor Primary Source podešen na opciju All, monitor će dvaput zaredom pretražiti sve
ulazne izvore video signala u potrazi za aktivnim izvorom video signala, pa će se vratiti na prvi
izvor video signala u nizu ako ne pronađe nijedan drugi.
Primary Source Recovery
Izaberite da li želite da vratite primarni izvor ulaza u prethodno stanje kada je povezan.
――Funkcija Primary Source Recovery je onemogućena ako je stavka Primary Source podešena
na opciju All.
Secondary Source
Navedite stavku Secondary Source za automatski ulazni signal.
――Funkcija Secondary Source je onemogućena ako je stavka Primary Source podešena na
opciju All.
Power Control
m MENU → System → Power Control → E
Auto Power On
Ova funkcija automatski uključuje proizvod čim se priključi na električnu mrežu. Pritiskanje
dugmeta za uključivanje nije neophodno.
•• Off / On
Max. Power Saving
Isključuje proizvod kako bi se smanjila potrošnja energije nakon što je računar proveo navedeni
vremenski period u stanju mirovanja.
•• Off / On
74
Standby Control
Možete da podesite da režim mirovanja ekrana bude primenjen prilikom prijema ulaznog
signala.
•• Auto
Ako nema ulaznog signala, aktiviraće se režim za uštedu energije čak i ako je izvorni
uređaj priključen na monitor.
Ako izvorni uređaj nije priključen, prikazaće se poruka „No Signal“.
•• Off
Poruka No Signal će se pojaviti ako nijedan ulazni signal nije pronađen.
――Ako se poruka No Signal prikaže iako je izvorni uređaj povezan, proverite da li je kabl
priključen.
――Ako je opcija No Signal Message podešena na Off, poruka No Signal se ne prikazuje.
Ako je ovo slučaj, postavite No Signal Message na On.
•• On
Ako nema ulaznog signala, aktiviraće se režim za uštedu energije.
Network Standby
Eco Solution
m MENU → System → Eco Solution → E
No Signal Power Off
Uštedite energiju isključivanjem uređaja kad se ni iz jednog izvora ne prima signal.
•• Off / 15 min / 30 min / 60 min
――Ovo je onemogućeno kada je povezani računar u režimu uštede energije.
――Proizvod će se automatski isključiti u navedeno vreme. Vreme se po potrebi može promeniti.
Auto Power Off
Proizvod će se automatski isključiti ako ne pritisnete dugme na daljinskom upravljaču ili ako ne
dodirnete dugme na prednjoj tabli proizvoda u okviru izabranog vremenskog perioda kako bi se
sprečilo pregrevanje.
•• Off / 4 hours / 6 hours / 8 hours
Ova funkcija održava napajanje kada se proizvod isključi.
•• Off / On
Power Button
Dugme za uključivanje se može podesiti tako da uključuje uređaj ili uključuje/isključuje uređaj.
Temperature Control
m MENU → System → Temperature Control → E
•• Power on only: Podesite dugme za uključivanje tako da uključuje uređaj.
Ova funkcija služi za detekciju unutrašnje temperature proizvoda. Možete da navedete
prihvatljivi temperaturni opseg.
•• Power on and off: Podesite dugme za uključivanje tako da uključuje/isključuje uređaj.
Podrazumevana temperatura je podešena na 100 °C.
Preporučena radna temperatura za ovaj proizvod je od 95 do 100 °C (na osnovu ambijentalne
temperature od 40 °C).
――Ekran će postati tamniji ako trenutna temperatura premaši navedeno ograničenje
temperature. Ako temperatura nastavi da raste, proizvod će se isključiti kako bi se sprečilo
pregrevanje.
75
Input Device Manager
Change PIN
m MENU → System → Input Device Manager → E
m MENU → System → Change PIN → E
Konfigurišite mogućnosti za spoljne ulazne uređaje priključene na proizvod.
Pojaviće se ekran Change PIN.
Keyboard Language
Konfigurišite kombinaciju tastera koja će se koristiti za promenu jezika za unos podataka.
Odaberite bilo koje 4 cifre za PIN i unesite ih u polje Enter New PIN. Ponovo unesite 4 iste cifre
u polje Confirm New PIN.
Proizvod je memorisao novi PIN kôd.
――Podrazumevana lozinka: 0 - 0 - 0 - 0
Keyboard type
Odredite tip tastature.
Input Language Shortcut
Izaberite tastere za prečicu do promene jezika za unos podataka.
Security
m MENU → System → Security → E
――Unesite četvorocifreni PIN broj. Podrazumevani PIN broj je „0-0-0-0“.
Ukoliko želite da promenite PIN broj, upotrebite funkciju Change PIN.
Play via
m MENU → System → Play via → E
Izaberite odgovarajući Play via režim u skladu s okruženjem u kojem koristite proizvod.
Početni ekran se može razlikovati u zavisnosti od podešavanja.
•• MagicInfo / URL Launcher
Safety Lock On
Sve menije i svu dugmad proizvoda i daljinskog upravljača, osim dugmeta LOCK na daljinskom
upravljaču, funkcija Safety Lock On će zaključati.
Da biste otključali menije i tastere, pritisnite bilo koji taster i unesite lozinku (podrazumevana
lozinka: 0-0-0-0).
Uključite Power On Button da biste omogućili da dugme za napajanje na daljinskom upravljaču
uključuje uređaj kada je omogućena opcija Safety Lock On.
Power On Button
Uključite ovu funkciju da biste omogućili da dugme za napajanje na daljinskom upravljaču
uključuje uređaj kada je omogućena opcija Safety Lock On.
•• Off / On
76
Button Lock
General
Ovaj meni možete koristiti za zaključavanje dugmadi na proizvodu.
Samo daljinski upravljač može da kontroliše proizvod ako je funkcija Button Lock podešena na
opciju On.
•• Off / On
m MENU → System → General → E
Smart Security
USB Auto Play Lock
Bezbednost koja je obezbeđena da bi se zaštitili vaš televizor i povezani uređaji za skladištenje
od virusa obuhvata sledeće.
Izaberite da li da se automatski reprodukuje MagicInfo sadržaj koji se nalazi na povezanom USB
uređaju.
Scan
•• Off
Reprodukuje automatski MagicInfo sadržaj koji se nalazi na USB uređaju.
Pregleda televizor i povezane uređaje za skladištenje da bi se proverilo da li postoje virusi.
•• On
Ne reprodukuje automatski MagicInfo sadržaj koji se nalazi na USB uređaju.
Isolated List
――Povezivanje USB uređaja na kojem se nalazi MagicInfo sadržaj prikazuje „USB Auto Play
Lock : On“ pet sekundi.
Ovo je spisak stavki koje su izolovane zato što sadrže viruse.
Real-Time Monitoring
Touch Control Lock
Traži viruse praćenjem uređaja za prikaz u stvarnom vremenu.
Zaključajte režim kontrole dodirnog ekrana da biste sprečili da se uređajima upravlja dodirom.
Monitoring Results
•• Off / On
Pogledajte spisak datoteka, mreža i procesa koji su blokirani.
77
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ je funkcija koja vam omogućava da kontrolišete sve povezane Samsung uređaje koji
podržavaju Anynet+ pomoću daljinskog upravljača za Samsung proizvod. Sistem Anynet+ može
se koristiti samo sa Samsung uređajima koji imaju funkciju Anynet+. Da biste se uverili da vaš
Samsung uređaj ima ovu funkciju, proverite da li na njemu postoji Anynet+ logotip.
Rešavanje problema sa sistemom Anynet+
Problem
Anynet+ ne radi.
Moguće rešenje
•• Proverite da li je uređaj Anynet+ uređaj. Sistem Anynet+
podržava samo Anynet+ uređaje.
•• Proverite da li je kabl za napajanje Anynet+ uređaja ispravno
povezan.
•• Proverite da li je Video/Audio/HDMI kabl Anynet+ uređaja
priključen.
•• Off / On
――Anynet+ uređaje ne možete kontrolisati pomoću dugmadi na proizvodu, već samo pomoću
•• Proverite da li je stavka Anynet+ (HDMI-CEC) podešena na
opciju On u meniju System.
daljinskog upravljača za proizvod.
――Daljinski upravljač za proizvod možda neće raditi u određenim uslovima. Ako do toga dođe,
•• Proverite da li je daljinski upravljač kompatibilan sa
sistemom Anynet+.
ponovo izaberite Anynet+ uređaj.
――Sistem Anynet+ radi kad je AV uređaj koji podržava režim Anynet+ u statusu mirovanja ili je
•• Anynet+ ne radi u određenim situacijama. (prvobitna
instalacija)
uključen.
――Sistem Anynet+ ukupno podržava najviše 12 AV uređaja. Imajte u vidu da možete povezati
•• Ako ste uklonili, a zatim ponovo povezali HDMI kabl,
obavezno ponovo pretražite uređaje ili isključite i ponovo
uključite proizvod.
najviše 3 uređaja istog tipa.
•• Proverite da li je funkcija Anynet+ uključena na Anynet
uređaju.
Želim da pokrenem
Anynet+.
•• Proverite da li je Anynet+ uređaj ispravno povezan sa
proizvodom i da li je stavka Anynet+ (HDMI-CEC) podešena
na opciju On u meniju System.
Želim da izađem iz
sistema Anynet+.
•• Pritisnite dugme SOURCE na daljinskom upravljaču
proizvoda i izaberite uređaj koji nije Anynet+.
Poruka „Disconnecting
Anynet+ device ...“ se
pojavljuje na ekranu.
•• Daljinski upravljač nije moguće koristiti tokom konfigurisanja
sistema Anynet+ ili prebacivanja u režim prikaza.
Anynet+ uređaj ne radi.
•• Funkciju za reprodukciju ne možete da koristite dok je
prvobitna instalacija u toku.
•• Daljinski upravljač koristite kada proizvod dovrši
konfiguraciju sistema Anynet+ ili završi sa prebacivanjem na
Anynet+.
78
Problem
Povezani uređaj se ne
prikazuje.
Moguće rešenje
•• Proverite da li uređaj podržava funkcije sistema Anynet+ ili
ne.
•• Proverite da li je HDMI kabl ispravno povezan.
•• Proverite da li je stavka Anynet+ (HDMI-CEC) podešena na
opciju On u meniju System.
•• Ponovo pretražite Anynet+ uređaje.
HDMI Hot Plug
Ova funkcija se koristi da bi se aktiviralo vremensko kašnjenje kojim se uključuje DVI/HDMI
izvorni uređaj.
•• Off / On
Game Mode
•• Anynet+ zahteva HDMI vezu. Uverite se da je uređaj povezan
sa proizvodom putem HDMI kabla.
Prilikom povezivanja sa konzolom za igru kao što je PlayStation™ ili Xbox™, možete da
izaberete režim igre da biste uživali u realističnijem utisku pri igranju.
•• Neki HDMI kablovi možda ne podržavaju funkcije sistema
Anynet+.
•• Off / On
――Mere predostrožnosti i ograničenja za režim Game Mode
•• Ako je veza prekinuta zato što je došlo do problema sa
napajanjem ili je HDMI kabl isključen, ponovite skeniranje
uređaja.
Da biste prekinuli vezu sa konzolom za igru i povezali se sa drugim spoljnim uređajem,
podesite režim Game Mode na opciju Off u meniju instalacije.
Reset System
m MENU → System → Reset System → E
Ova opcija vraća trenutne postavke u okviru „System“ na podrazumevane fabričke postavke.
79
Poglavlje 11
Podrška
Software Update
Contact Samsung
m MENU → Support → Software Update → E
m MENU → Support → Contact Samsung → E
Meni Software Update vam omogućava da nadogradite softver proizvoda na najnoviju verziju.
――Pazite da ne isključite napajanje dok se nadogradnja ne dovrši. Kada se dovrši nadogradnja
Prikažite ove informacije kada proizvod ne radi ispravno ili kada želite da nadogradite softver.
softvera, proizvod će se automatski isključiti i uključiti.
――Kada nadogradite softver, sve postavke video sadržaja i zvuka koje ste podesili vratiće
se na podrazumevane vrednosti. Savetujemo vam da zabeležite postavke kako biste ih
jednostavno vratili posle nadogradnje.
Update now
Ažurirajte softver na najnoviju verziju.
Auto update
Ova funkcija automatski ažurira proizvod kada se on ne koristi.
Možete pronaći informacije u vezi sa našim centrima za podršku i načinu preuzimanja proizvoda
i softvera.
――Izaberite stavku Contact Samsung i pronađite vrednosti Model Code i Software Version za
proizvod.
Reset All
m MENU → Support → Reset All → E
Pomoću ove opcije možete da vratite sve trenutne postavke monitora na podrazumevane
fabričke postavke.
•• Off / On
80
Poglavlje 12
Reprodukcija fotografija i video zapisa (reprodukcija medija)
Uživajte u video zapisima i fotografijama koji se nalaze na uređaju USB Mass Storage Class (MSC).
Reprodukujte fotografije ili video zapise na uređaju za skladištenje.
Reprodukujte razne sadržaje pomoću sledećih metoda.
•• Korišćenje USB uređaja: Reprodukujte multimedijalni sadržaj, kao što su video zapisi i fotografije sa USB uređaja.
•• Povezivanje uređaja za skladištenje: Reprodukujte multimedijalni sadržaj koji se nalazi na uređaju za skladištenje, kao što je pametni telefon, kamera,
računar ili usluge u oblaku.
Pročitajte tekst u nastavku pre nego što počnete da reprodukujete
multimedijalne sadržaje sa USB uređaja
Pažnja
•• Pre povezivanja USB uređaja sa proizvodom, napravite rezervne kopije datoteka da biste se uverili da podaci nisu oštećeni ili izgubljeni.
Preduzeće Samsung Electronics nije odgovorno ni za kakvo oštećenje ili gubitak podataka.
•• Nemojte uklanjati USB uređaj dok se učitava.
•• Ako je USB uređaj povezan putem USB produžnog kabla, USB uređaj možda neće biti prepoznat ili datoteke sačuvane na uređaju možda neće moći da
se čitaju.
•• Ako proizvod ne prepozna povezani USB uređaj, datoteke na USB uređaju su možda oštećene ili ih nije moguće reprodukovati.
Ako dođe do ovoga, povežite USB uređaj sa računarom da biste ga formatirali, a zatim se uverite da je ispravno povezan.
•• USB HDD veći od 2 TB nije podržan.
81
Uređaji koji su kompatibilni sa reprodukcijom medija
•• Neke USB digitalne kamere, pametni telefoni i audio uređaji možda nisu kompatibilni sa proizvodom.
•• Reprodukcija medija je kompatibilna samo sa USB MSC uređajima.
•• MSC uređaj se odnosi na Mass Storage Class Bulk-Only uređaj za prenos.
Primeri MSC uređaja uključuju mini disk jedinice, čitače flash kartica i USB HDD-ove. (USB čvorišta nisu podržana.)
Ovi MSC uređaji moraju biti povezani direktno sa USB portom na proizvodu.
•• Ako je povezano više uređaja protokola za prenos slika (PTP), radiće samo jedan po jedan.
•• Ako je povezano više MSC uređaja, neki uređaji možda neće biti prepoznati.
•• USB uređaji koji zahtevaju veliko napajanje (veće od 500mA ili 5V) možda neće biti podržani.
•• Ako se pojavi poruka sa upozorenjem o pregrevanju kada se USB uređaj poveže ili koristi, USB uređaj možda neće biti prepoznat ili neće ispravno
funkcionisati.
•• Čuvar ekrana se aktivira ako se proizvod ostavi u stanju mirovanja u vremenskom periodu navedenom u okviru stavke Auto Protection Time.
•• Režim uštede energije na nekim spoljnim čvrstim diskovima može se automatski deaktivirati nakon povezivanja sa proizvodom.
Sistem datoteka i formati
•• Reprodukcija medija možda neće raditi ispravno sa nelicenciranim multimedijalnim datotekama.
•• Protokol za prenos medija (MTP) nije podržan.
•• Podržani sistemi datoteka uključuju FAT16, FAT32 i NTFS (samo za čitanje).
•• Reprodukcija medija podržava sekvencijalni JPEG format.
Ne podržava progresivni JPEG format.
•• Slikama sa većom rezolucijom potrebno je više vremena da se prikažu na ekranu.
•• Maksimalna podržana JPEG rezolucija je 15360x8640 piksela.
•• Ako je datoteka nekompatibilna ili oštećena, pojavljuje se poruka Not Supported File Format..
•• Prilikom sortiranja datoteka u režimu prikaza fascikle, maksimalno 1000 datoteka se može prikazati u svakoj fascikli.
•• Ako USB uređaj sadrži 8000 ili više datoteka i fascikli, neke datoteke i fascikle se možda neće otvoriti.
•• DRM MP3 datoteke preuzete sa Veb lokacija koje naplaćuju naknade ne mogu se reprodukovati.
Upravljanje digitalnim pravima (DRM) odnosi se na sistem za zaštitu autorskog prava podataka koji kruže putem Interneta ili drugih digitalnih medija
tako što omogućava bezbednu distribuciju i/ili onemogućavanje ilegalne distribucije podataka.
82
Korišćenje USB uređaja
Povezivanje USB uređaja
1
Uključite proizvod.
2
Povežite USB uređaj koji sadrži fotografiju i/ili datoteke filma sa USB portom na zadnjoj ili bočnoj tabli proizvoda.
3
Stranica Player se automatski pojavljuje čim se USB uređaj poveže sa proizvodom.
――Ako je povezan samo jedan USB uređaj, datoteke sačuvane na USB uređaju se prikazuju automatski.
–– Preporučuje se da koristite USB
HDD koji ima adapter za napajanje.
――Da biste prikazali sadržaj sačuvan na USB uređaju, povežite USB uređaj sa USB portom na proizvodu.
Uklanjanje USB uređaja
Uklanjanje USB uređaja iz stavke Source
1
Pritisnite taster
na daljinskom upravljaču.
→ Player → Options → Safely Remove
–– Preporučuje se da uklonite USB
uređaj pomoću funkcije Safely
Remove.
2
Izaberite stavku Safely Remove i sačekajte dok se veza sa USB uređajem ne prekine. Prekinuta je veza sa USB uređajem.
83
Funkcije koje su ponuđene na stranici sa spiskom multimedijalnih
sadržaja
→ Player → Uređaj za skladištenje → USB
Stranica sa spiskom multimedijalnih sadržaja na uređaju za skladištenje pruža sledeće funkcije.
•• Uređaj za skladištenje
Internal Memory / USB
•• Filter By
Prikazuje datoteke sadržaja samo pod željenim formatom datoteke među opcijama Video, Image, PDF, Office i My Templates.
•• Options
84
Stavke menija na stranici spiska
multimedijalnih sadržaja
Play Selected
Send
Delete
Internal Memory
Storage
Safely Remove
Content Size
Slideshow Speed
Random
Slideshow Effect
Ime opcije
Operacije
Play Selected
Izaberite sadržaj koji želite da reprodukujete, a zatim izaberite taster za
reprodukciju na vrhu ekrana.
Send
Izaberite sadržaj koji želite da pošaljete na drugi uređaj, a zatim izaberite taster
Send na vrhu ekrana.
Delete
Izaberite sadržaj koji želite da obrišete, a zatim izaberite taster Delete na vrhu
ekrana.
Storage
Izaberite lokaciju za čuvanje rasporeda preuzetih sa magicInfo servera i drugih
uređaja.
Safely Remove
Bezbedno uklanja USB memoriju
Content Size
Podesite veličinu ekrana za sadržaj.
Content Orientation
Landscape
Slideshow Speed
Podesite vreme tokom kojeg će se reprodukovati svaki slajd.
Default content
MagicINFO
Slideshow Effect
Podesite efekat prelaza koji će se primenjivati između slajdova slika.
Content Orientation
Promenite položaj sadržaja reprodukcije na režim Landscape ili Portrait.
Default content
Ovaj podrazumevani sadržaj će se prikazivati ako pustite kanal dok na njemu
nema programa.
Reset
Vratite sve vrednosti u podrazumevano stanje proizvoda kad je kupljen u okviru
Options.
Reset
Select the content you want to play, then select the Play button at the top of the
screen.
–– Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
85
Dostupna dugmad i funkcije tokom reprodukcije fotografija
Pritiskom na taster E ili π, ∂, ∑, µ prikazaćete sledeće tastere. Dugme RETURN uklanja prikaz dugmadi.
•• Pauziraj / Reprodukuj
Pokreće ili zaustavlja projekciju slajdova. Korišćenjem projekcije slajdova mogu se reprodukovati sve fotografije u direktorijumu.
–– Pritiskom na dugme INFO dok je
izabrano ime uređaja prikazuju se
informacije o izabranom uređaju.
–– Pritiskom na dugme INFO dok je
izabrana datoteka prikazuju se
informacije o toj datoteci.
•• Prethodno / Sledeće
Prikazuje prethodnu ili sledeću fotografiju.
Dostupna dugmad i funkcije tokom reprodukcije video zapisa
Pritiskom na taster E ili π, ∂, ∑, µ prikazaćete sledeće tastere. Dugme RETURN uklanja prikaz dugmadi.
•• Pauziraj / Reprodukuj
Pauzira ili reprodukuje video zapis.
Sledeće funkcije su dostupne u režimu pauze. Imajte u vidu da zvuk ne može da se čuje u režimu pauze.
•• Premotaj unazad / Premotaj unapred
Premotava video snimak unazad ili unapred. Ubrzava reprodukciju do 3x, po potrebi. Da biste vratili brzinu reprodukcije na originalnu brzinu, izaberite
∂.
•• Prethodno / Sledeće
Da biste reprodukovali prethodni video zapis, dvaput izaberite π. Ako jednom izaberete π, trenutni video zapis će se reprodukovati od početka.
Da biste reprodukovali sledeći video zapis, dvaput izaberite µ
86
Podržani formati titlova i formata datoteka za reprodukciju medija
Titlovi
Spoljni
Interni
•• MPEG-4 timed text (.ttxt)
•• Xsub
Kontejner: AVI
•• SAMI (.smi)
•• SubStation Alpha
Kontejner: MKV
•• SubRip (.srt)
•• SubViewer (.sub)
•• Advanced SubStation Alpha
Kontejner: MKV
•• Micro DVD (.sub ili .txt)
•• SubStation Alpha (.ssa)
•• SubRip
Kontejner: MKV
•• Advanced SubStation Alpha (.ass)
•• Powerdivx (.psb)
•• MPEG-4 timed text
Kontejner: MP4
Podržane rezolucije slika
Oznaka tipa datoteke
Tip
Rezolucija
*.jpg, *.jpeg
JPEG
15360 x 8640
*.png
PNG
1920 x 1080
*.bmp
BMP
1920 x 1080
*.mpo
MPO
15360 x 8640
87
Podržani formati muzičkih datoteka
Oznaka tipa datoteke
Tip
Kodek
Komentari
*.mp3
MPEG
MPEG1 Audio Layer 3
*.m4a, *.mpa, *.aac, *.3ga
MPEG4
AAC
*.flac
FLAC
FLAC
Funkcija „Traži“ („Pređi na“) nije podržana.
Podržava do 2 kanala
Podržani video formati
•• Video sadržaj se neće reprodukovati ili se neće ispravno reprodukovati ako postoji greška u sadržaju ili kontejneru.
•• Zvuk ili video neće funkcionisati ako sadržaj ima standardnu brzinu protoka/broj slika u sekundi iznad kompatibilnog broja slika/sekundi prikazanog u
gorenavedenoj tabeli.
•• Ako je tabela indeksa pogrešna, funkcija „Traži“ („Pređi na“) nije podržana.
•• Može doći do zastoja datoteke prilikom reprodukcije video zapisa putem mrežne veze.
•• Biće potrebno više vremena da se meni pojavi ako brzina protoka video zapisa premašuje 10 Mb/s.
•• Neki USB uređaji/digitalni fotoaparati možda neće biti kompatibilni sa plejerom.
Video dekoder
Audio dekoder
Podržava do H.264, Level 4.1
Podržava WMA 10 Pro 5.1 kanal.
H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 i AVCHD nisu podržani.
Nije podržan WMA zvuk bez gubitka kvaliteta.
Za sve video kodeke osim MVC, VP8, VP6:
QCELP, AMR NB/WB nisu podržani.
•• Ispod 1280 x 720: 60 okvira maks.
Ako je Vorbis samo u Webm kontejneru, podržava do 2 kanala.
•• Iznad 1280 x 720: 30 okvira maks.
Program GMC 2 ili novija verzija nije podržana.
Podržava samo BD MVC Spec.
88
Oznaka tipa
datoteke
Kontejner
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.asf
ASF
*.wmv
MP4
*.mp4
3GP
*.mov
VRO
*.3gp
VOB
*.vro
PS
*.mpg
TS
Video kodek
DivX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x
Rezolucija
1920 x 1080
Broj slika u
sekundi
(fps)
6~30
Brzina
protoka
podataka
(Mb/s)
30
Audio kodek
AC3
LPCM
ADMPCM
MPEG4 SP / ASP
(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
H.264 BP / MP / HP
WMA
DD+
Motion JPEG
MPEG(MP3)
*.mpeg
DTS Core
*.ts
Window Media Video v9
G.711(ALaw,μ-Law)
*.tp
*.trp
MPEG2
*.mov
*.flv
MPEG1
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx
*.webm
WebM
VP6
640 x 480
MVC
1920 x 1080
VP8
4
24 / 25 / 30
40
6 ~ 30
8
Vorbis
89
Poglavlje 13
Vodič za rešavanje problema
Zahtevi pre obraćanja Samsung centru za korisničku službu
Testiranje proizvoda
–– Pre nego što se obratite korisničkoj
službi kompanije Samsung,
testirajte proizvod na sledeći način.
Ako problem i dalje postoji, obratite
se korisničkoj službi kompanije
Samsung.
–– Ako je ekran i dalje prazan, proverite
računarski sistem, video kontroler i
kabl.
Pomoću funkcije za testiranje proizvoda proverite da li proizvod radi ispravno.
Ako na ekranu nema prikaza, a LED indikator napajanja treperi čak i kada je proizvod pravilno povezan sa računarom, obavite testiranje proizvoda.
1
Isključite računar i proizvod.
2
Isključite sve kablove iz proizvoda.
3
Uključite proizvod.
4
Ako je stavka No Signal prikazana, proizvod normalno radi.
Provera rezolucije i frekvencije
Režim Not Optimum Mode će nakratko biti prikazan ako je režim koji premašuje podržanu rezoluciju izabran
(pogledajte odeljak „Podržane rezolucije“).
90
Proverite sledeće.
Problemi sa instalacijom (PC režim)
Ekran se neprestano uključuje i isključuje.
Proverite kabl kojim je uređaj povezan sa računarom i da li je kabl pravilno povezan.
Na ekranu je vidljiv prazan prostor sa sve četiri strane kada
su proizvod i računar povezani pomoću HDMI ili HDMI-DVI
kabla.
Uzrok pojave praznog prostora na ekranu nema veze sa proizvodom.
Pojavu praznog prostora na ekranu izaziva računar ili grafička kartica. Da biste rešili ovaj
problem, podesite veličinu ekrana u HDMI ili DVI postavkama za grafičku karticu.
Ako u meniju sa postavkama grafičke kartice ne postoji opcija za podešavanje veličine ekrana,
ažurirajte upravljački program za grafičku karticu na najnoviju verziju.
(Detaljne informacije o načinu podešavanja postavki ekrana potražite od proizvođaču grafičke
kartice ili računara.)
Problemi sa ekranom
LED indikator napajanja je isključen. Ekran ne može da se
uključi.
Proverite da li je priključen kabl za napajanje.
Na ekranu će se prikazati poruka No Signal.
Proverite da li je kabl pravilno priključen u uređaj.
Proverite da li je uređaj koji je povezan sa proizvodom uključen.
Režim Not Optimum Mode je prikazan.
Ova poruka će se prikazati kada signal sa grafičke kartice premaši maksimalnu rezoluciju i
frekvenciju proizvoda.
Pogledajte tabelu standardnih signalnih režima i podesite maksimalnu rezoluciju i frekvenciju
u skladu sa specifikacijama proizvoda.
Slika na ekranu je izobličena.
Proverite da li su kablovi ispravno povezani sa proizvodom.
91
Problemi sa ekranom
Slika na ekranu je nejasna. Slika na ekranu je zamućena.
Uklonite dodatnu opremu (produžni video kabl itd.) i pokušajte ponovo.
Podesite rezoluciju i frekvenciju na preporučeni nivo.
Slika na ekranu je nestabilna i podrhtava.
Na levoj strani ekrana se pojavljuju senke ili dvostruke
slike.
Proverite da li je rezolucija i frekvencija računara i grafičke kartice podešena u okviru opsega
koji je kompatibilan sa proizvodom. Zatim, ako je potrebno, promenite postavke ekrana u
skladu sa dodatnim informacijama u meniju proizvoda i tabelom standardnih signalnih režima.
Koristite HDMI kabl da biste dobili kvalitet slike visoke rezolucije (HD).
Kvalitet slike proizvoda razlikuje se od kvaliteta iz
prodavnice gde je proizvod kupljen.
Na ekranu nema slike, a LED indikator napajanja treperi
na svakih 0,5–1 sekundi.
Proizvod je u režimu za uštedu energije.
Ovaj proizvod će se isključiti automatski.
Idite do stavke System i uverite se da je opcija Sleep Timer podešena na Off.
Pritisnite bilo koji taster na tastaturi ili pomerite miš da biste se vratili na prethodni ekran.
Ako je računar povezan sa proizvodom, proverite status napajanja računara.
Uverite se da je kabl za napajanje pravilno povezan sa proizvodom i utičnicom.
Ako nema signala iz povezanog uređaja, proizvod će se automatski isključiti nakon 10 do 15
minuta.
Prikaz ekrana ne izgleda normalno.
Šifrovani video sadržaj može izazvati da prikaz izgleda oštećeno u scenama koje sadrže objekte
koji se brzo kreću, kao na primer u sportskim događajima ili akcionim filmovima.
Slab nivo signala ili nizak kvalitet slike mogu izazvati da monitor izgleda oštećeno. To ne znači
da je proizvod oštećen.
Mobilni telefon u udaljenosti do jednog metra može izazvati smetnje na analognim i digitalnim
proizvodima.
Svetlina i boja ne izgledaju normalno.
Idite na stavku System i podesite postavke Eco Solution.
Vratite postavke ekrana na podrazumevane postavke.
92
Problemi sa ekranom
Na ekranu se prikazuju linije (crvene, zelene ili plave).
Te linije se prikazuju kada postoji kvar u stavci DATA SOURCE DRIVER IC na monitoru. Obratite
se Samsung centru za usluge da biste rešili problem.
Prikaz izgleda nestabilno, a zatim se zamrzne.
Ekran može da se zamrzne kada se koristi rezolucija koja nije preporučena ili ako signal nije
stabilan. Da biste rešili problem, promenite rezoluciju računara u preporučenu rezoluciju.
Ekran se ne može prikazati preko celog ekrana.
SD datoteka sadržaja sa podešenom razmerom (4:3) može izazvati crne trake sa obe strane
ekrana HD kanala.
Video zapis sa odnosom širina/visina drugačijim od odnosa širina/visina proizvoda može
izazvati crne trake na vrhu i dnu ekrana.
Promenite postavku veličine ekrana na ceo ekran na proizvodu ili izvornom uređaju.
Problemi sa zvukom
Nema zvuka.
Proverite vezu audio kabla ili prilagodite jačinu zvuka.
Proverite jačinu zvuka.
Jačina zvuka je preslaba.
Podesite jačinu zvuka.
Ako se zvuk slabo čuje i nakon što ste ga pojačali na maksimalni nivo, podesite jačinu zvuka
na zvučnoj kartici računara ili u programu.
93
Problemi sa zvukom
Slika je dostupna ali nema zvuka.
Ako je HDMI kabl povezan, proverite postavke audio izlaza na računaru.
Ako se koristi izvorni uređaj
•• Uverite se da je audio kabl ispravno povezan sa ulaznim audio portom na proizvodu.
•• Proverite postavke audio izlaza za izvorni uređaj.
(Na primer, ako je HDMI kabl povezan sa monitorom, možda je potrebno promeniti audio
postavku za kablovsku kutiju na HDMI.)
Ako se koristi DVI-HDMI kabl, potreban je poseban audio kabl.
Ako proizvod ima priključak za slušalice, uverite se da ništa nije povezano sa njim.
Ponovo povežite kabl za napajanje sa uređajem i zatim ponovo pokrenite uređaj.
Iz zvučnika se čuju šumovi.
Proverite povezanost kabla. Uverite se da video kabl nije povezan sa ulaznim audio
priključkom.
Proverite jačinu signala nakon povezivanja kabla.
Slab nivo signala može izazvati oštećen zvuk.
Zvuk se čuje kada je jačina zvuka privremeno isključena.
Audio postavke za glavne zvučnike su odvojene od postavki unutrašnjih zvučnika proizvoda.
Promena ili privremeno isključivanje jačine zvuka na proizvodu ne utiče na spoljni pojačivač
(dekoder).
94
Problemi sa daljinskim upravljačem
Daljinski upravljač ne funkcioniše.
Proverite da li su baterije pravilno postavljene (+/-).
Proverite da li su baterije ispražnjene.
Proverite da li postoje problemi sa napajanjem.
Proverite da li je priključen kabl za napajanje.
Proverite da li u blizini ima specijalnih svetlosnih ili neonskih znakova.
Problemi sa izvornim uređajem
Prilikom pokretanja računara čuje se zvučni signal.
Ako se prilikom pokretanja računara čuje zvučni signal, odnesite računar na servisiranje.
Drugi problemi
Proizvod miriše na plastiku.
Miris plastike je normalan i nestaće tokom vremena.
Slika ili zvuk povremeno nestaju.
Proverite povezanost kabla i ponovo ga povežite ako je potrebno.
Korišćenje veoma čvrstog ili gustog kabla može oštetiti audio i video datoteke.
Uverite se da su kablovi dovoljno fleksibilni da obezbede istrajnost. Tokom postavljanja
proizvoda na zid preporučuje se korišćenje kablova pod pravim uglom.
Kada pokušam da promenim rezoluciju računara, pojavi se
poruka „The defined resolution is not supported.“.
Poruka „The defined resolution is not supported.“ se pojavljuje ako rezolucija ulaznog signala
premašuje maksimalnu rezoluciju monitora.
Da biste rešili taj problem, promenite rezoluciju računara u rezoluciju koja je podržana na
monitoru.
Nema zvuka iz zvučnika u režimu HDMI kada je DVI-HDMI
kabl povezan.
DVI kablovi ne prenose zvučne podatke.
Uverite se da ste povezali audio kabl sa odgovarajućim ulaznim konektorom da biste
omogućili zvuk.
95
Drugi problemi
HDMI Black Level ne radi ispravno na HDMI uređaju sa
YCbCr izlazom.
Ova funkcija je dostupna samo kada je izvorni uređaj, kao što je DVD plejer i STB, povezan sa
proizvodom pomoću HDMI kabla (RGB signal).
Nema zvuka u HDMI režimu.
Prikazane boje slika možda ne budu izgledale normalno. Slika ili zvuk možda ne budu dostupni.
To se može desiti ako je izvorni uređaj koji podržava samo stariju verziju HDMI standarda
povezan sa proizvodom.
Neke grafičke kartice računara možda automatski ne prepoznaju HDMI signale koji ne
obuhvataju zvuk. U tom slučaju ručno izaberite ulaz za zvuk.
IR senzor ne radi.
Uverite se da se svetlo senzora uključuje kada se dugmad na daljinskom upravljaču pritiska.
•• Ako se svetlo senzora ne uključuje, isključite prekidač za napajanje i ponovo ga uključite
na poleđini proizvoda.
(LED indikator napajanja zasija crveno kada se ekran isključi.)
Ako se svetlo senzora opet ne uključi nakon isključivanja i uključivanja prekidača za
napajanje, unutrašnji konektor možda nije povezan.
Obratite se najbližem centru za usluge radi servisiranja proizvoda.
•• Ako svetlo senzora koje je uključeno ne treperi crveno kada se pritisne dugme na
daljinskom upravljaču, IR senzor je možda oštećen.
Obratite se najbližem centru za usluge radi servisiranja proizvoda.
•• Ova funkcija je dostupna samo kada je izvorni uređaj, kao što je DVD plejer i STB,
povezan sa proizvodom pomoću HDMI kabla (RGB signal).
U režimu za uštedu energije, kada je ulazni signal
DisplayPort, nije moguće sačuvati postavke prikaza
računara.
Idite na System → Power Control i podesite Max. Power Saving na Off. Druga mogućnost je da
ponovo konfigurišete izlazne postavke prikaza računara. Uverite se da je postavka uključena.
ada pokrećete računar sa ulaznim signalom podešenim
na DisplayPort, ekran BIOS i ekran pokretanja se ne
pojavljuju.
Pokrenite računar kada je postavka uključena ili kada ulazni signal nije DisplayPort.
96
Pitanja i odgovori
Pitanje
Kako mogu da promenim frekvenciju?
Odgovor
Podesite frekvenciju na grafičkoj kartici.
•• Windows XP: Izaberite stavke Kontrolna tabla → Izgled i teme → Ekran → Postavke → Napredno →
Monitor i podesite frekvenciju u stavki Postavke monitora.
•• Windows ME/2000: Izaberite stavke Kontrolna tabla → Ekran → Postavke → Napredno → Monitor i
podesite frekvenciju u stavci Postavke monitora.
–– Dodatna uputstva za prilagođavanje
potražite u priručniku za korisnike
računara ili grafičke kartice.
•• Windows Vista: Izaberite stavke Kontrolna tabla → Izgled i personalizacija → Personalizuj → Postavke
ekrana → Napredne postavke → Monitor i podesite frekvenciju u stavki Postavke monitora.
•• Windows 7: Izaberite stavke Kontrolna tabla → Izgled i personalizacija → Ekran → Podesi rezoluciju →
Napredne postavke → Monitor i podesite frekvenciju u stavki Postavke monitora.
•• Windows 8: Izaberite stavke Postavke → Kontrolna tabla → Izgled i personalizacija → Ekran → Podesi
rezoluciju → Napredne postavke → Monitor i podesite frekvenciju u stavki Postavke monitora.
•• Windows 10: Izaberite Postavke → Sistem → Ekran → Napredne postavke za prikaz → Prikaz svojstava
adaptera → Monitor, a zatim podesite Brzina osvežavanja ekrana u okviru Postavke monitora.
Kako da promenim rezoluciju?
•• Windows XP: Izaberite Kontrolna tabla → Izgled i teme → Prikaz → Postavke i podesite rezoluciju.
•• Windows ME/2000: Izaberite Kontrolna tabla → Prikaz → Postavke i podesite rezoluciju.
•• Windows Vista: Izaberite Kontrolna tabla → Izgled i personalizacija → Personalizuj → Postavke prikaza i
podesite rezoluciju.
•• Windows 7: Izaberite Kontrolna tabla → Izgled i personalizacija → Prikaz → Podesi rezoluciju i podesite
rezoluciju.
•• Windows 8: Izaberite stavke Postavke → Kontrolna tabla → Izgled i personalizacija → Ekran → Podesi
rezoluciju i podesite rezoluciju.
•• Windows 10: Izaberite Postavke → Sistem → Ekran → Napredne postavke za prikaz i podesite rezoluciju.
97
Pitanje
Kako mogu da podesim režim za uštedu
energije?
Odgovor
•• Windows XP: Režim za uštedu energije možete da podesite ako izaberete Kontrolna tabla → Izgled i
teme → Prikaz → Postavke čuvara ekrana ili pomoću BIOS-a na računaru.
•• Windows ME/2000: Režim za uštedu energije možete da podesite ako izaberete Kontrolna tabla →
Prikaz → Postavke čuvara ekrana ili pomoću BIOS-a na računaru.
•• Windows Vista: Režim za uštedu energije možete da podesite ako izaberete Kontrolna tabla → Izgled i
personalizacija → Personalizuj → Postavke čuvara ekrana ili pomoću BIOS-a na računaru.
•• Windows 7: Režim za uštedu energije možete da podesite ako izaberete Kontrolna tabla → Izgled i
personalizacija → Personalizuj → Postavke čuvara ekrana ili pomoću BIOS-a na računaru.
•• Windows 8: Podesite režim za uštedu energije u stavkama Postavke → Kontrolna tabla → Izgled i
personalizacija → Personalizuj → Postavke čuvara ekrana ili pomoću postavke BIOS-a na računaru.
•• Windows 10: Režim za uštedu energije možete da podesite ako izaberete Postavke → Personalizacija
→ Zaključan ekran → Postavke za istek vremena ekrana → Napajanje i stanje spavanja ili pomoću
podešavanja BIOS-a na računaru.
98
Poglavlje 14
Specifikacije
Opšte
Naziv modela
SBB-SSF
Napajanje
AC100-240V~ 50/60Hz
Na osnovu napona naizmenične struje adaptera. Informacije o naponu jednosmerne struje proizvoda potražite
na nalepnici na proizvodu.
Zaštita okoline
Rad
Temperatura: 0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F)
* Da biste instalirali kućište, održavajte unutrašnju temperaturu ispod 40 ℃.
Vlažnost vazduha: 10% – 80%, bez kondenzacije
Skladištenje
Temperatura: -20 °C - 45 °C (-4 °F - 113 °F)
Vlažnost vazduha: 5% – 95%, bez kondenzacije
Podržani modeli
DCE, QMF
――Plug-and-Play
Ovaj monitor može da se instalira i koristi sa sistemima koji podržavaju funkciju Plug-and-Play. Dvosmerna razmena podataka između monitora i
računara poboljšava postavke monitora. Instalacija monitora obavlja se automatski. Međutim, ako želite, možete da prilagodite postavke instalacije.
――Ovo je proizvod klase A. U kućnom okruženju ovaj proizvod može da stvori radio-smetnje u kom slučaju će korisnik možda morati da preduzme
odgovarajuće mere.
――Detaljne specifikacije uređaja potražite na veb-lokaciji kompanije Samsung Electronics.
99
Prethodno podešeni režimi za tajmer
――Zahvaljujući karakteristikama ekrana, ovaj proizvod može da se podesi na samo jednu rezoluciju za svaku veličinu ekrana kako bi se postigao optimalni
kvalitet slike. Ako ne izaberete navedenu rezoluciju, već neku drugu, kvalitet slike može da bude umanjen. Da biste ovo izbegli, preporučuje se da
izaberete optimalnu rezoluciju navedenu za vaš proizvod.
――Proverite frekvenciju posle zamene CDT proizvoda (povezanog sa računarom) LCD proizvodom. Ako LCD proizvod ne podržava frekvenciju od 85 Hz,
promenite vertikalnu frekvenciju na 60 Hz pomoću CDT proizvoda pre nego što ga zamenite LCD proizvodom.
–– Horizontalna frekvencija
Vreme potrebno za skeniranje
jedne linije od leve do desne strane
ekrana naziva se horizontalni ciklus.
Inverzni broj horizontalnog ciklusa
naziva se horizontalna frekvencija.
Horizontalna frekvencija meri se u
kilohercima (kHz).
–– Vertikalna frekvencija
Proizvod prikazuje jednu sliku više
puta u sekundi (kao fluorescentno
svetlo) kako bi se prikazala slika koju
gledalac vidi. Učestalost prikazivanja
jedne slike u sekundi naziva se
vertikalna frekvencija ili učestalost
osvežavanja. Vertikalna frekvencija
meri se u hercima (Hz).
Sinhronizacija
Rezolucija
Horizontalna frekvencija
30 – 135 kHz
Vertikalna frekvencija
30 – 75 Hz
Optimalna rezolucija
3840 x 2160 @ 60 Hz
Maksimalna rezolucija
3840 x 2160 @ 60 Hz
Ekran će automatski biti podešen ako se sa računara emituje signal koji pripada sledećim standardnim signalnim režimima. Ako signal koji se emituje sa
računara ne spada u ove signalne režime, može da bude prikazan prazan ekran, uz uključen LED indikator. U tom slučaju, promenite postavke u skladu sa
sledećom tabelom, pridržavajući se korisničkog priručnika za grafičku karticu.
Rezolucija
Horizontalna
frekvencija
(kHz)
Vertikalna frekvencija
(Hz)
Sat u pikselima
(MHz)
Polaritet
sinhronizacije
(H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
100
Rezolucija
Horizontalna
frekvencija
(kHz)
Vertikalna frekvencija
(Hz)
Sat u pikselima
(MHz)
Polaritet
sinhronizacije
(H/V)
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 3840 x 2160
67,500
30,000
297,000
+/+
VESA, 3840 x 2160
135,000
60,000
594,000
+/+
101
Poglavlje 15
Dodatak
Odgovornost za uslugu plaćanja (trošak za
klijente)
Oštećenje proizvoda do kojeg je došlo krivicom
klijenta
――Kada se zahteva usluga, uprkos garanciji možemo vam naplatiti posetu servisera u sledećim
Ako je do oštećenja proizvoda dovelo sledeće:
slučajevima.
Nije u pitanju kvar proizvoda
Čišćenje proizvoda, prilagođavanje, objašnjavanje, ponovna instalacija itd.
•• Ako serviser daje uputstva za korišćenje proizvoda ili jednostavno prilagođava opcije bez
rasklapanja proizvoda.
•• Ako su do kvara doveli faktori iz okruženja (Internet, antena, žični signal itd.)
•• Ako se proizvod ponovo instalira ili se povežu dodatni uređaji nakon prve instalacije
kupljenog proizvoda.
•• Ako se proizvod ponovo instalira da bi se premestio na drugo mesto ili u drugu kuću.
•• Ako klijent zahteva uputstva za upotrebu zbog proizvoda drugog preduzeća.
•• Ako klijent zahteva uputstva za upotrebu mreže ili proizvoda drugog preduzeća.
•• Ako klijent zahteva instalaciju i podešavanje softvera za proizvod.
•• Ako serviser uklanja/čisti prašinu ili strane materijale iz proizvoda.
Oštećenje proizvoda do kojeg je dovelo nepravilno rukovanje klijenta ili neispravna popravka.
•• spoljni udarac ili pad.
•• Korišćenje robe ili nespecifikovanog Samsung proizvoda koji se prodaje odvojeno.
•• Popravka od strane osobe koja nije inženjer spoljnog preduzeća za pružanje usluga ili
partnera preduzeća Samsung Electronics Co., Ltd.
•• Prepravka ili popravka proizvoda od strane klijenta.
•• Korišćenje proizvoda na neispravnom naponu ili sa neovlašćenim električnim vezama.
•• Nepoštovanje „upozorenja“ u korisničkom priručniku.
Ostalo
•• Ako proizvod otkaže usled prirodne katastrofe. (grom, požar, zemljotres, poplava itd.)
•• Ako se potrošne komponente iskoriste. (baterija, toner, fluorescentna svetla, glava,
vibrator, lampica, filter, traka itd.)
――Ako klijent zahteva uslugu u slučaju nepostojanja kvara na proizvodu, može se naplatiti
naknada za pružanje usluge. Zato prvo pročitajte korisnički priručnik.
•• Ako klijent zahteva dodatnu instalaciju nakon kupovine proizvoda putem kupovine od
kuće ili na mreži.
102
Licenca
Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license
from DTS, Inc. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, DTS
Premium Sound|5.1, DTS Digital Surround, DTS Express, and DTS Neo2:5
are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States
and/ or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license
from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol
together are registered trademarks, and HEADPHONE:X and the DTS
HEADPHONE:X logo are trademarks of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights
Reserved.
DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium
content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX,
LLC and are used under license.
This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video.
To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your
registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.
Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
8,656,183; 8,731,369; RE45,052.
This device supports DivX Plus Streaming® for enjoying HD movies and TV shows with
advanced features (multi-language subtitles, multiple audio tracks, chapters, smooth FF/RW,
etc.) streamed to your device.
Obaveštenje o licenciranju za softver otvorenog koda
U slučaju da koristite softver otvorenog koda, licence za otvoreni kôd dostupne su u meniju
proizvoda. Obaveštenje o licenci za otvoreni kôd dostupno je samo na engleskom.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the
HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing
LLC in the United States and other countries.
Da biste dobili informacije o obaveštenju o licenci za otvoreni kôd, kontaktirajte Samsung
korisnički centar ili pošaljite poruku e-pošte na oss.request@samsung.com.
103
Terminologija
480i / 480p / 720p / 1080i /
1080p____ Svaka od gorenavedenih
brzina skeniranja predstavlja broj
efektivnih linija skeniranja koji
određuje rezoluciju ekrana. Brzina
skeniranja može biti označena sa i
(isprepletano) ili p (progresivno), u
zavisnosti od načina skeniranja.
- Skeniranje
Skeniranje se odnosi na proces
slanja piksela koji progresivno
kreiraju sliku. Veliki broj piksela
obezbeđuje jasniju i živopisniju sliku.
- Progresivno
U režimu progresivnog skeniranja,
sve linije piksela se pojedinačno
skeniraju (progresivno) na ekranu.
- Isprepletano
U režimu isprepletanog skeniranja,
skenira se svaka druga linija piksela
od vrha do dna ekrana, a zatim se
skeniraju preostale linije piksela
(koje prethodno nisu skenirane).
Neisprepleteni režim i isprepleteni
režim____ U neisprepletenom
režimu (progresivno skeniranje),
horizontalna linija se progresivno
prikazuje od vrha do dna ekrana. U
isprepletanom režimu prikazuju su
prvo neparne, a zatim parne linije.
Neisprepletani režim se uglavnom
koristi za monitore jer obezbeđuje
jasnu sliku, a isprepletani režim se
uglavnom koristi za televizore.
Veličina tačaka____ Ekran se sastoji
od crvenih, zelenih i plavih tačaka.
Što je manja udaljenost između
tačkica, viša je rezolucija. Veličina
tačkica se odnosi na najmanju
udaljenost između tačkica iste
boje. Veličina tačkica se meri u
milimetrima.
Vertikalna frekvencija____ Proizvod
prikazuje jednu sliku više puta u
sekundi (kao fluorescentno svetlo
koje treperi) kako bi se prikazala
slika za korisnika. Učestalost
prikazivanja jedne slike u sekundi
naziva se vertikalna frekvencija ili
učestalost osvežavanja. Vertikalna
frekvencija meri se u hercima (Hz).
Na primer, frekvencija od 60 Hz
znači da se jedna slika prikazuje 60
puta u sekundi.
Horizontalna frekvencija____
Vreme potrebno za skeniranje
jedne linije od leve do desne strane
ekrana naziva se horizontalni ciklus.
Inverzni broj horizontalnog ciklusa
naziva se horizontalna frekvencija.
Horizontalna frekvencija meri se u
kilohercima (kHz).
Izvor____ Izvor ulaznog signala se
odnosi na izvorni video uređaj, poput
kamkordera i video ili DVD plejera,
koji je povezan sa proizvodom.
Plug & Play____ Plug & Play
je funkcija koja omogućava
automatsku razmenu informacija
između monitora i računara u cilju
postizanja optimalnog okruženja
za prikaz. Proizvod koristi VESA
DDC (međunarodni standard) za
izvršavanje funkcije Plug & Play.
DVD (digitalni promenljivi
disk)____ DVD se odnosi na disk
za skladištenje podataka veličine
CD-a na kom možete da sačuvate
multimedijalne aplikacije (audio,
video ili igra) pomoću MPEG-2
tehnologije za komprimovanje video
zapisa.
Rezolucija____ Rezolucija
predstavlja ukupan broj
horizontalnih tačaka (piksela) i
vertikalnih tačaka (piksela) koje
čine ekran. Rezolucija označava nivo
detalja prikaza. Pri višoj rezoluciji
na ekranu može da bude prikazano
više podataka, a i pogodna je
za istovremeno obavljanje više
zadataka.
Na primer, rezolucija 1920 X
1080 sadrži 1920 horizontalnih
(horizontalna rezolucija) i 1080
vertikalnih piksela (vertikalna
rezolucija).
HDMI (interfejs multimedije visoke
rezolucije)____ To je interfejs koji
omogućava povezivanje na digitalni
audio izvor, kao i na izvor video
zapisa visoke rezolucije pomoću
jednog kabla, bez komprimovanja.
Kontrola višestrukog prikaza
(MDC)____ MDC (kontrola
višestrukog prikaza) je aplikacija
koja omogućava istovremenu
kontrolu više uređaja za prikaz
putem računara. Komunikacija
između računara i monitora se
obavlja pomoću RS232C (serijski
prenos podataka) i RJ45 (LAN)
kablova.
104
Download PDF

advertising