Samsung | NC221 | Samsung NC221 Korisnički priručnik

Korisnički
priručnik
NC191
NC221
NC241
Boja i izgled mogu da se razlikuju u zavisnosti od
proizvoda, a specifikacije podležu promenama bez
prethodnog obaveštenja, radi poboljšanja performansi.
BN46-00327A-06
Sadržaj
PRE UPOTREBE
PROIZVODA
PRIPREMA
UPOTREBA FUNKCIJE
"PCOIP"
7
Autorska prava
7
7
Ikone korišćene u ovom priručniku
Simboli za bezbednosne mere predostrožnosti
8
Čišćenje
8
9
9
Čišćenje
Bezbedan prostor za instalaciju
Mere predostrožnosti za skladištenje
10
Bezbednosne mere predostrožnosti
10
11
13
Struja i bezbednost
Instalacija
Rad
17
Pravilno držanje tela prilikom upotrebe
proizvoda
18
Provera sadržaja pakovanja
18
19
Uklanjanje materijala za pakovanje
Provera komponenti
21
Delovi
21
23
Prednji tasteri
Druga strana
25
Instalacija
25
26
26
27
29
Prilaganje baze
Podešavanje nagiba i visine proizvoda
Rotiranje monitora
Instaliranje kompleta za montažu na zid ili
stonog postolja
Uređaj za zaštitu od krađe
30
Šta je "PC over IP"?
Sadržaj
2
Sadržaj
POVEZIVANJE I
KORIŠĆENJE IZVORNOG
UREĐAJA
PODEŠAVANJE EKRANA
31
Veza sa odeljkom Korišćenje "PCoIP"
31
31
32
32
32
33
33
Mrežna veza
Povezivanje USB uređaja
Povezivanje mikrofona
Povezivanje slušalica ili zvučnika
Povezivanje SERIJSKOG kabla
Povezivanje sa sekundarnim monitorom
Priključivanje na izvor napajanja
34
Spajanje sa glavnim računarom uz
pomoć LAN kabla
35
Instaliranje WDM upravljačkog programa
38
"PCoIP"
38
38
39
40
55
59
61
68
70
71
72
73
OSD (prikaz na ekranu)
Ekran za povezivanje
OSD meni Options
Prozor Configuration
Prozor Diagnostics
Prozor Information
Prozor User Settings
Prozor Password
Wake On LAN
Wake on USB
OSD Logo Upload
Firmware Update
74
Pre povezivanja
74
Lista za proveru pre povezivanja
75
Povezivanje i korišćenje računara
75
76
77
78
Povezivanje sa računarom
"Windows Driver" instalacija
Podešavanje optimalne rezolucije
Promena rezolucije pomoću računara
80
Brightness
80
Podešavanje funkcije Brightness
Sadržaj
3
Sadržaj
KONFIGURISANJE
SVETLE NIJANSE
PROMENA VELIČINE ILI
PREMEŠTANJE EKRANA
81
Contrast
81
Konfigurisanje funkcije Contrast
82
Sharpness
82
Konfigurisanje funkcije Sharpness
83
SAMSUNG MAGIC Bright
83
Konfigurisanje funkcije SAMSUNG MAGIC
Bright
84
Coarse
84
Prilagođavanje funkcije Coarse
85
Fine
85
Prilagođavanje funkcije Fine
86
SAMSUNG MAGIC Color
86
Konfigurisanje funkcije SAMSUNG MAGIC
Color
87
Red
87
Konfigurisanje funkcije Red
88
Green
88
Konfigurisanje funkcije Green
89
Blue
89
Konfigurisanje funkcije Blue
90
Color Tone
90
Konfigurisanje postavki u meniju Color Tone
91
Gamma
91
Konfigurisanje funkcije Gamma
92
H-Position i V-Position
92
Konfigurisanje funkcija H-Position i VPosition
93
Menu H-Position i Menu V-Position
93
Konfigurisanje funkcija Menu H-Position i
Menu V-Position
Sadržaj
4
Sadržaj
PODEŠAVANJE I
USPOSTAVLJANJE
POČETNIH VREDNOSTI
MENI INFORMATION I
DRUGI MENIJI
INSTALACIJA SOFTVERA
VODIČ ZA REŠAVANJE
PROBLEMA
SPECIFIKACIJE
94
Reset
94
Vraćanje početnih postavki (Reset)
95
Language
95
Promena postavke opcije Language
96
Display Time
96
Konfigurisanje funkcije Display Time
97
Menu Transparency
97
Promena opcije Menu Transparency
98
Power Key
98
Omogućavanje Power Key
99
INFORMATION
99
Prikaz menija INFORMATION
99
Konfigurisanje opcije Volume na
početnom ekranu
100
Natural Color
100
Šta je Natural Color?
101
MultiScreen
101
102
Instalacija softvera
Uklanjanje softvera
103
Šta je potrebno da uradite pre nego što
se obratite korisničkoj službi kompanije
Samsung
103
103
103
Testiranje proizvoda
Provera rezolucije i frekvencije
Proverite sledeće.
106
Pitanja i odgovori
108
Opšte
110
Ušteda energije
Sadržaj
5
Sadržaj
DODATAK
111
Tabela standardnih signalnih režima
115
Kontaktirajte Samsung
121
Odgovornost za uslugu plaćanja
(trošak za klijente)
121
121
121
Nije u pitanju kvar proizvoda
Oštećenje proizvoda do kojeg je došlo
krivicom klijenta
Ostalo
122
Ispravno odlaganje
122
122
Pravilno odlaganje ovog proizvoda (Odlaganje
električne i elektronske opreme)
Ispravno odlaganje baterija za ovaj uređaj
123
Terminologija
INDEKS
Sadržaj
6
Pre upotrebe proizvoda
Autorska prava
Sadržaj ovog priručnika je podložan promenama bez obaveštenja da bi se poboljšao kvalitet.
© 2013 Samsung Electronics
Samsung Electronics je vlasnik autorskih prava na ovaj materijal.
Upotreba ili reprodukovanje ovog priručnika, celog ili u delovima, bez ovlašćenja preduzeća Samsung
Electronics se zabranjuje.
Microsoft i Windows su registrovani žigovi korporacije Microsoft.
VESA, DPM i DDC su registrovani žigovi korporacije Video Electronics Standards Association.

Nadoknada za administrativne usluge može biti naplaćena ako

(a) inženjer, koga ste pozvali, ne otkrije nikakav kvar na proizvodu.
(odnosno, ako niste pročitali korisnički priručnik).

(b) na uređaju, koji ste doneli u servisni centar, nije pronađen nikakav kvar.
(odnosno, ako niste pročitali korisnički priručnik).

Bićete obavešteni o iznosu takve nadoknade pre servisiranja, odnosno dolaska inženjera.
Ikone korišćene u ovom priručniku
Sledeće slike su obezbeđene samo kao referenca. Situacije u
stvarnom životu mogu se razlikovati od onoga što je prikazano na
slikama.
Simboli za bezbednosne mere predostrožnosti
Upozorenje
Ako se ne slede uputstva, može doći do ozbiljne ili fatalne povrede.
Pažnja
Ako se ne slede uputstva, može doći do lične povrede ili oštećenja
svojine.
Aktivnosti označene ovim simbolom su zabranjene.
Uputstva označena ovim simbolom su obavezna.
Pre upotrebe proizvoda
7
Pre upotrebe proizvoda
Čišćenje
Čišćenje
Budite pažljivi pri čišćenju jer je panel i spoljašnjost naprednih LCD-ova lako ogrebati.
Pri čišćenju izvršite sledeće korake.
1. Isključite monitor i računar.
2. Iskopčajte kabl za napajanje iz monitora.
Držite kabl za napajanje za priključak i ne dodirujte kabl mokrim
rukama. U suprotnom, može doći do električnog udara.
3. Očistite ekran pomoću čiste, meke i suve krpe.

Ne koristite sredstvo za čišćenje koje sadrži alkohol,
razređivač ili aktivne površinske supstance pri čišćenju
monitora.
!

Ne prskajte vodu ili deterdžent direktno na proizvod.
4. Ovlažite meku i suvu tkaninu vodom i dobro je iscedite da biste obrisali
spoljašnjost monitora.
5. Povežite kabl za napajanje sa proizvodom nakon njegovog čišćenja.
6. Uključite monitor i računar.
!
Pre upotrebe proizvoda
8
Pre upotrebe proizvoda
Bezbedan prostor za instalaciju

Obezbedite dovoljno prostora oko proizvoda za ventilaciju. Povećanje unutrašnje temperature
proizvoda može da dovede do požara ili oštećenja proizvoda. Prilikom instalacije proizvoda
obavezno ostavite dole prikazanu količinu prostora ili više.
Spoljni izgled može da se razlikuje u zavisnosti od proizvoda.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Mere predostrožnosti za skladištenje
Obavezno se obratite Samsung centru za korisničku službu (stranica 115) ako je potrebno očistiti
unutrašnjost monitora. (biće naplaćena naknada za uslugu.)
Pre upotrebe proizvoda
9
Pre upotrebe proizvoda
Bezbednosne mere predostrožnosti
Struja i bezbednost
Sledeće slike su obezbeđene samo kao referenca. Situacije u stvarnom životu mogu se razlikovati
od onoga što je prikazano na slikama.
Upozorenje
Ne koristite oštećeni kabl za napajanje ili priključak niti labavu utičnicu.

Može doći do strujnog udara ili požara.
Nemojte priključivati veliki broj proizvoda u istu utičnicu.

U suprotnom, utičnica može da se pregreje i dovede do požara.
Ne dodirujte priključak za napajanje mokrim rukama.

U suprotnom, može doći do električnog udara.
Ubacite priključak za napajanje do kraja, tako da ne bude labav.

Nestabilna veza može da dovede do požara.
!
Povežite utikač sa uzemljenom utičnicom. (samo izolovani uređaji tipa 1).

Može doći do električnog udara ili povrede.
!
Nemojte savijati niti silom povlačiti kabl za napajanje. Nemojte pritisnuti kabl za
napajanje teškim predmetom.

Oštećeni kabl za napajanje može da dovede do strujnog udara ili požara.
Ne postavljajte kabl za napajanje ili proizvod u blizinu izvora toplote.

Može doći do strujnog udara ili požara.
Uklonite strane supstance kao što je prašina oko priključaka i utičnice suvom
tkaninom.
!

U suprotnom, može doći do požara.
Pre upotrebe proizvoda
10
Pre upotrebe proizvoda
Pažnja
Nemojte isključivati kabl za napajanje kada se proizvod koristi.

Proizvod može da bude oštećen električnim udarom.
Nemojte koristiti kabl za napajanje za proizvode koji nisu odobreni proizvodi
koje isporučuje Samsung.

!
Može doći do strujnog udara ili požara.
Utičnica u koju se priključuje kabl za napajanje ne sme da ima bilo kakvih
smetnji.

!
Ako se desi neki problem sa proizvodom, isključite kabl za napajanje da
biste potpuno prekinuli napajanje proizvoda.
Struju koja napaja proizvod nije moguće potpuno prekinuti tasterom za
napajanje.
Držite utikač kad iskopčavate kabl za napajanje iz utičnice.

Može doći do strujnog udara ili požara.
!
Instalacija
Upozorenje
Ne postavljajte sveće, lampe za insekte ili cigarete na proizvod. Ne postavljajte
proizvod u blizini izvora toplote.

U suprotnom, može doći do požara.
Izbegavajte postavljanje proizvoda u uskom prostoru sa lošom ventilacijom kao
što je polica za knjige ili zidni ormar.

U suprotnom, može doći do požara zbog povećane unutrašnje
temperature.
Plastičnu vreću za pakovanje proizvoda čuvajte na mestu van domašaja dece.

Deca mogu da se uguše.
!
Pre upotrebe proizvoda
11
Pre upotrebe proizvoda
Nemojte postavljati proizvod na nestabilnu ili vibrirajuću površinu (nesigurnu
policu, nagnutu površinu itd.).

Proizvod može da padne i razbije se ili dovede do lične povrede.

Upotreba proizvoda u oblasti sa prekomernom vibracijom može da ošteti
proizvod ili dovede do požara.
Nemojte instalirati proizvod u vozilu ili na mestu izloženom prašini, vlazi
(curenje vode itd.), ulju ili dimu.

!
Može doći do strujnog udara ili požara.
Nemojte izlagati proizvod direktnom suncu, toploti ili vrućim predmetima kao
što je šporet.

U suprotnom, životni vek proizvoda može biti umanjen ili može doći do
požara.
Nemojte postavljati proizvod u domašaju male dece.

Proizvod može da padne i povredi decu.
Pažnja
Pazite da ne ispustite proizvod dok ga premeštate.

U suprotnom, može da dođe do otkazivanja proizvoda ili lične povrede.
!
Ne spuštajte proizvod na prednji deo.

Ekran može da se ošteti.
Pri postavljanju proizvoda na komodu ili policu, uverite se da donja ivica
prednjeg dela proizvoda ne štrči.

Proizvod može da padne i razbije se ili dovede do lične povrede.

Proizvod postavljajte samo na komode ili police odgovarajuće veličine.
Pre upotrebe proizvoda
12
Pre upotrebe proizvoda
Pažljivo spustite proizvod.

Proizvod može da padne i razbije se ili dovede do lične povrede.
!
SAMSUNG
!
Postavljanje proizvoda na nestandardnom mestu (mestu izloženom velikoj
količini fine prašine, hemijskih supstanci, ekstremnim temperaturama ili velikoj
količini vlage, odnosno na mestu gde bi proizvod trebalo neprekidno da radi
duže vreme) može ozbiljno da utiče na njegov rad.

Obavezno konsultujte Samsung centar za korisničku službu (stranica 115)
pre instalacije ako želite da instalirate proizvod na takvom mestu.
Rad
Upozorenje
Kroz proizvod prolazi jaka struja. Ne pokušavajte sami da rastavite, popravite
ili izmenite proizvod.


Može doći do strujnog udara ili požara.
U slučaju potrebe za popravkom, obratite se Samsung centru za
korisničku službu (stranica 115).
Pre premeštanja proizvoda, isključite prekidač za napajanje i iskopčajte kabl za
napajanje i sve druge povezane kablove.
!

U suprotnom, kabl za napajanje može da bude oštećen i može doći do
požara ili strujnog udara.
Ako proizvod ispušta neobične zvuke, miris paljevine ili dim, odmah uklonite
kabl za napajanje i obratite se Samsung centru za korisničku službu (stranica
115).
!

Može doći do strujnog udara ili požara.
Ne dozvolite deci da hvataju proizvod ili da se penju na njega.

Proizvod može da padne i da povredi ili ozbiljno ozledi vaše dete.
Ako proizvod padne ili se njegova spoljašnjost ošteti, isključite ga, uklonite kabl
za napajanje i obratite se Samsung centru za korisničku službu (stranica 115).

U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.
Pre upotrebe proizvoda
13
Pre upotrebe proizvoda
Ne stavljajte teške predmete, igračke ili slatkiše na proizvod.

Proizvod ili teški predmeti mogu da padnu dok deca pokušavaju da
dohvate igračku ili slatkiše što može da dovede do ozbiljne povrede.
U slučaju grmljavine ili sevanja, isključite napajanje i iskopčajte kabl za
napajanje.

!
Može doći do strujnog udara ili požara.
Ne spuštajte predmete na proizvod i ne udarajte ga.

Može doći do strujnog udara ili požara.
!
Nemojte pomerati proizvod povlačenjem kabla za napajanje ili bilo kog drugog
kabla.

U suprotnom, kabl za napajanje može da bude oštećen i može doći do
otkazivanja proizvoda, požara ili strujnog udara.
Ako dođe do curenja gasa, ne dodirujte proizvod ili utikač. Takođe, odmah
provetrite prostoriju.
!
GAS

Varnice mogu da izazovu eksploziju ili požar.
Nemojte podizati ili pomerati proizvod povlačenjem kabla za napajanje ili bilo
kog drugog kabla.

U suprotnom, kabl za napajanje može da bude oštećen i može doći do
otkazivanja proizvoda, požara ili strujnog udara.
Nemojte koristiti ili čuvati sprej koji može da eksplodira ili zapaljive supstance u
blizini proizvoda.
!

Može doći do eksplozije ili požara.
Uverite se da stolnjaci ili zavese ne blokiraju ventile.

U suprotnom, može doći do požara zbog povećane unutrašnje
temperature.
Pre upotrebe proizvoda
14
Pre upotrebe proizvoda
100
Nemojte ubacivati metalne predmete (čačkalicu, novčić, ukosnicu itd.) ili
zapaljive predmete (papir, šibicu itd.) u otvore ili portove proizvoda.

Ako voda li neka strana supstanca uđe u proizvod, uverite se da ste
isključili proizvod, uklonite kabl za napajanje i obratite se Samsung centru
za korisničku službu (stranica 115).

Može doći do otkazivanja proizvoda, strujnog udara ili požara.
Ne postavljajte predmete koji sadrže tečnost (vaze, bokale, flaše itd.) ili
metalne predmete na proizvod.

Ako voda li neka strana supstanca uđe u proizvod, uverite se da ste
isključili proizvod, uklonite kabl za napajanje i obratite se Samsung centru
za korisničku službu (stranica 115).

Može doći do otkazivanja proizvoda, strujnog udara ili požara.
Pažnja
Ako se na ekranu prikazuje statična slika duži vremenski period, može da dođe
do „sagorevanja“ ekrana usled zadržavanja slike ili pojave oštećenih piksela.

!
Ako proizvod nećete koristiti u dužem vremenskom periodu, aktivirajte
režim za uštedu energije ili čuvar ekrana sa pokretnim slikama.
-_!
Iskopčajte kabl za napajanje iz utičnice ako ne planirate da koristite proizvod u
dužem vremenskom periodu (odmor itd.).

U suprotnom, može da dođe do požara zbog nakupljene prašine,
pregrevanja, strujnog udara ili električnog varničenja.
Proizvod koristite sa preporučenom rezolucijom i frekvencijom.

Može negativno uticati na vaš vid.
!
Gledanje u ekran sa prevelike blizine u dužem vremenskom periodu može
negativno da utiče na vaš vid.
!
Nemojte držati monitor naopačke ili ga pomerati držeći ga za postolje.

Proizvod može da padne i razbije se ili dovede do lične povrede.
Ne koristite ovlaživače vazduha ili šporet u blizini proizvoda.

Može doći do strujnog udara ili požara.
Pre upotrebe proizvoda
15
Pre upotrebe proizvoda
Odmarajte oči duže od 5 minuta na svaki 1 sat upotrebe proizvoda.

Umanjiće se zamor očiju.
!
Ne dodirujte ekran ako je proizvod bio uključen u dužem vremenskom periodu
jer će postati vreo.
Male delove pribora koje koristite sa proizvodom držite izvan domašaja dece.
!
Budite pažljivi pri prilagođavanju ugla proizvoda ili visine postolja.
!

U suprotnom, deca mogu da zaglave i povrede prste ili šake.

Prekomerno naginjanje proizvoda može da dovede do njegovog pada i
ličnih povreda.
Ne postavljajte teške premete na proizvod.

Može da dođe do otkazivanja proizvoda ili lične povrede.
Nemojte previše povećavati jačinu zvuka prilikom korišćenja slušalica
(slušalica - „bubica“).

Veća jačina zvuka se može odraziti na sluh.
Pre upotrebe proizvoda
16
Pre upotrebe proizvoda
Pravilno držanje tela prilikom upotrebe proizvoda
Koristite proizvod u sledećem ispravnom položaju:

Ispravite leđa.

Razmak između očiju i ekrana treba da bude od 45 do 50 cm i trebalo bi da na
ekran gledate blago nadole.
Neka vam oči budu direktno ispred ekrana.

Prilagodite ugao tako da nema odsjaja svetlosti na ekranu.

Neka vam podlaktice budu pod pravim uglom u odnosu na nadlaktice i u ravni sa
nadlanicama.

Držite laktove otprilike pod pravim uglom.

Prilagodite visinu proizvoda tako da možete da držite kolena savijena pod uglom
od 90 stepeni ili više, pete spuštene na pod, a ruke niže od visine srca.
Pre upotrebe proizvoda
17
1
1.1
Priprema
Provera sadržaja pakovanja
1.1.1 Uklanjanje materijala za pakovanje
1
Otvorite kutiju za pakovanje. Budite pažljivi da ne oštetite proizvod kad otvarate pakovanje oštrim
instrumentom.
2
Uklonite stiropor sa proizvoda.
3
Proverite komponente i uklonite stiropor i plastičnu kesu.


4
Izgled dobijenih komponenti može da se razlikuje od komponenti koje su prikazane na slici
u nastavku.
Ova slika služi samo kao referenca.
Odložite kutiju na suvo mesto da biste mogli da je iskoristite za budući transport proizvoda.
1 Priprema
18
1
Priprema
1.1.2 Provera komponenti


Obratite se prodavcu od koga ste kupili proizvod ako neka stavka nedostaje.
Izgled komponenti i prodatih delova može da se razlikuje od komponenti i delova prikazanih na
slici u nastavku.
Komponente
Vodič za brzo postavljanje
Garancijska kartica
(Nije dostupno na nekim lokacijama)
Kabl za napajanje
Osnova postolja
Korisnički priručnik
Komponente mogu da se razlikuju u zavisnosti od lokacije.
1 Priprema
19
1
Priprema
Stavke koje se prodaju odvojeno
Sledeće stavke možete da kupite kod najbližeg prodavca.
LAN kabl
D-SUB kabl
USB kabl
RS232C kabl
Stereo-kabl
DVI kabl
USB miš
Tastatura
Slušalice
Mikrofon
1 Priprema
20
1
1.2
Priprema
Delovi
1.2.1 Prednji tasteri
Boja i oblik delova mogu da se razlikuju od delova prikazanih na slici. Specifikacije mogu da se
promene bez najave radi poboljšanja performansi.
SOURCE
SOURCE
AUTO
AUTO
Ikone
Opis

Otvorite ili zatvorite meni prikazan na ekranu (OSD) ili se vratite na
poslednji meni.

Zaključavanje kontrole menija na ekranu: Zadržite trenutne
postavke ili zaključajte OSD kontrolu da biste sprečili slučajne
promene postavki.
Omogući: Da biste zaključali OSD kontrolu, pritisnite taster MENU
[ MENU ] i držite ga pet sekundi.
Onemogući: Da biste otključali zaključanu OSD kontrolu, pritisnite
taster MENU [ MENU ] i držite ga duže od pet sekundi.
Uspostavite vezu sa serverom.
Pređite na gornji ili donji meni ili prilagodite vrednost opcije u OSD
meniju.
Podesite Volume.
Kada je OSD vodič prikazan, dugme [
dugmetu Volume.
] aktivira funkciju dodeljenu
1 Priprema
21
1
Priprema
Ikone
Opis
Potvrđivanje izbora menija.
Pritisak tastera [
] kad nije prikazan OSD meni promeniće ulazni
signal (Client/Analog). Ako uključite proizvod ili promenite ulazni
signal pritiskom tastera [
], u gornjem levom uglu ekrana
pojaviće se poruka koja pokazuje promenjeni ulazni signal.
Analog režim: Automatski prilagodite postavke ekrana.
Client režim: Prekinite vezu sa serverom.
Uključivanje/isključivanje proizvoda.



Idite na SETUP&RESET
Power Key i izaberite Power Off
ili Screen Off. (Više informacija o funkciji Power Key potražite
na "7.5 Power Key").
Da biste uključili ili isključili proizvod kada je izabran Power
Off, pritisnite dugme za napajanje.
Podrazumevana postavka je Power Off.
Kada je pritisnuto kontrolno dugme na proizvodu, pre nego što se
otvori meni na ekranu prikazaće se OSD vodič. (Vodič prikazuje
funkciju pritisnutog dugmeta.)
Vodič za meni na
ekranu
Da biste pristupili meniju na ekranu kada je vodič prikazan, ponovo
pritisnite odgovarajuće dugme.
OSD vodič se može razlikovati u zavisnosti od funkcije ili modela
proizvoda. Pogledajte sâmi proizvod.
1 Priprema
22
1.2.2 Druga strana
Boja i oblik delova mogu da se razlikuju od delova prikazanih na slici. Specifikacije mogu da se
AUDIO IN
MIC
promene bez najave radi poboljšanja performansi.
RGB IN
1
Priprema
DVI OUT
POWER IN
SERIAL
LAN
ON
Priključak
Opis
Povezuje se sa audio izlaznim uređajem kao što su slušalice.
MIC
AUDIO IN
Povezivanje mikrofona.
Povežite sa ulaznim audio signalom pomoću audio kabla.
Povezivanje USB uređaja.
RGB IN
DVI OUT
SERIAL
LAN
Povezuje se sa računarom pomoću D-SUB kabla.
Povežite sa sekundarnim monitorom pomoću DVI kabla.
Povežite sa uređajem koji podržava RS-232C vezu (interfejs).
Povezuje se sa mrežom preko LAN kabla.
1 Priprema
23
1
Priprema
Priključak
Opis
POWER IN
ON
Povežite sa kablom za napajanje.
Zvučnici
Ako je 11. cifra koda modela M, proizvod poseduje ugrađene
zvučnike.
Npr.) LF19NEBHBNM, LF22NTBHBNM, LF24NEBHBNM
1 Priprema
24
1
1.3
Priprema
Instalacija
1.3.1 Prilaganje baze
Stavite zaštitnu tkaninu ili jastuk Umetnite osnovu postolja u
na ravnu površinu. Zatim
postolje u pravcu na koji
postavite monitor na tkaninu ili ukazuje strelica.
jastuk tako da bude okrenut
prednjim delom nadole.
Nemojte da uklanjate iglu za
fiksiranje dok ne završite sa
montiranjem postolja.
Snažno pritegnite zavrtanj
Nakon instaliranja postolja
(pomoću odvijača ili novčića) sa proizvod postavite uspravno.
donje strane osnove postolja.
Sada možete da uklonite iglu za
fiksiranje i da podesite postolje.
- Pažnja
Nemojte da držite proizvod
okrenut naopako samo za
postolje.


Rasklapanje se obavlja obrnutim redosledom od sklapanja.
Boja i oblik delova mogu da se razlikuju od delova prikazanih na slici. Specifikacije mogu da se
promene bez najave radi poboljšanja performansi.
1 Priprema
25
1
Priprema
1.3.2 Podešavanje nagiba i visine proizvoda
Boja i oblik delova mogu da se razlikuju od delova prikazanih na slici. Specifikacije mogu da se
promene bez najave radi poboljšanja performansi.
-3°(±2°) ~ 25°(±2°)

Uklonite iglu za fiksiranje da biste podesili visinu.

Moguće je podesiti nagib i visinu monitora.

Uhvatite gornji središnji deo proizvoda i pažljivo podesite visinu.
1.3.3 Rotiranje monitora
Monitor možete da rotirate na sledeći način.



Obavezno u potpunosti izvucite postolje pre rotiranja monitora.
Ako budete rotirali monitor bez potpunog izvlačenja postolja, ivica monitora može da udari u
pod i da se ošteti.
Nemojte da rotirate monitor u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljke na satu. Može da
dođe do oštećenja monitora.
1 Priprema
26
1
Priprema
1.3.4 Instaliranje kompleta za montažu na zid ili stonog postolja
Pre instaliranja
Isključite proizvod i isključite kabl za napajanje iz utičnice.
Stavite zaštitnu tkaninu ili jastuk Otpustite zavrtanj sa zadnje
na ravnu površinu. Zatim
strane proizvoda.
postavite monitor na tkaninu ili
jastuk tako da bude okrenut
prednjim delom nadole.
Podignite i odvojite postolje.
Instaliranje kompleta za montažu na zid ili stonog postolja
2
1
A
3
4
B
A Ovde postavite komplet za montažu na zid ili stono postolje
B Nosač (prodaje se odvojeno)
Poravnajte žlebove i snažno pritegnite zavrtnje na nosaču na proizvodu sa odgovarajućim delovima
na kompletu za montažu na zid ili stonom postolju koje želite da montirate.
1 Priprema
27
1
Priprema
Napomene





Korišćenje zavrtnja čija je dužina veća od standardne može da dovede do oštećenja unutrašnjih
komponenti proizvoda.
Dužina zavrtanja za montažu na zid koja nije u skladu sa VESA standardima može da se
razlikuje u zavisnosti od specifikacija.
Nemojte da koristite zavrtnje koji nisu u skladu sa VESA standardima. Nemojte da postavljate
komplet za montažu na zid ili stono postolje uz upotrebu prekomerne sile. Proizvod može da se
ošteti ili da padne i da izazove povrede. Kompanija Samsung neće biti odgovorna ni za kakvo
oštećenje ili povredu izazvanu korišćenjem neodgovarajućih zavrtanja ili postavljanjem
kompleta za montažu na zid/stonog postolja uz upotrebu prekomerne sile.
Kompanija Samsung ne može se smatrati odgovornom ni za kakvo oštećenje ili povredu
izazvanu korišćenjem kompleta za montažu na zid koji nije naveden ovde ili pokušajem
samostalnog instaliranja kompleta za montažu na zid.
Da biste ovaj proizvod instalirali na zid, obavezno kupite komplet za montažu na zid koji je
moguće instalirati tako da bude udaljen 10 cm ili više od zida.

Obavezno koristite komplet za montažu na zid koji je usklađen sa standardima.

Da biste instalirali monitor koristeći nosač za zid, odvojte osnovu postolja od monitora.
1 Priprema
28
1
Priprema
1.3.5 Uređaj za zaštitu od krađe
Uređaj za zaštitu od krađe omogućava bezbedno korišćenje proizvoda, čak i na javnim mestima. Oblik
uređaja za zaključavanje i način zaključavanja razlikuju se u zavisnosti od proizvođača. Više
informacija potražite u korisničkom priručniku koji se dobija uz uređaj za zaključavanje protiv krađe.
Uređaj za zaključavanje se prodaje odvojeno.
Da biste zaključali uređaj za zaštitu od krađe:
1
2
3
4
Vežite kabl uređaja protiv krađe za težak predmet, kao što je sto.
Provucite jedan kraj kabla kroz omču na drugom kraju kabla.
Uređaj za zaključavanje umetnite u otvor na poleđini proizvoda.
Zaključajte uređaj za zaključavanje.



Uređaj za zaključavanje protiv krađe može da se kupi odvojeno.
Više informacija potražite u korisničkom priručniku koji se dobija uz uređaj za zaključavanje
protiv krađe.
Uređaj za zaključavanje može da se kupi u prodavnici elektronske opreme ili putem Interneta.
1 Priprema
29
2
2.1
Upotreba funkcije "PCoIP"
Šta je "PC over IP"?

Ovaj monitor može da dekodira i da prikaže ekran sa servera koji je kodiran i prenosi se putem
mreže (LAN), kao i da prikaže ekran računara poput konvencionalnih monitora. Ovaj monitor
poseduje mnogo bolje performanse od uobičajenog RDP i podržava rezoluciju
1280*1024(NC191), 1920*1080(NC221, NC241) piksela koja je pogodna za grafičku obradu.

Ovaj monitor poseduje unapređenu bezbednost zbog toga što se koristi povezivanjem na server,
čime se korisnicima omogućava pristup Internetu, kreiranje dokumenata i uređivanje vrednosti.
Takođe, ovaj novi koncept monitora omogućava korisnicima da reprodukuju muziku, video zapise
i igraju igre povezivanjem spoljnog uređaja, kao što je DSC, MP3 plejer, spoljni uređaj za
skladištenje itd. putem USB priključka.

Ovaj monitor može da se koristi za druge namene, kao što su video konferencije i udruženi rad
prikazivanjem mrežnog ekrana na drugom monitoru kada je veza ostvarena putem DVI OUT
priključka.
2 Upotreba funkcije "PCoIP"
30
2
2.2
Upotreba funkcije "PCoIP"
Veza sa odeljkom Korišćenje "PCoIP"

Nemojte povezivati kabl za napajanje pre ostalih kablova.
Prvo povežite izvorni uređaj pre kabla za povezivanje.
2.2.1 Mrežna veza
LAN
1
Povežite mrežni kabl na priključak [LAN] sa zadnje strane proizvoda.

Nije podržano kada je brzina mreže 10 Mb/s ili manja.

Koristite Cat 7(*STP tip) kabl za vezu.
*STP: Oklopljena upredena parica
2.2.2 Povezivanje USB uređaja


1
[
] port podržava sve verzije do USB 2.0.
Potreban je VMware View 4.6 ili noviji. Brzina prenosa podataka može biti manja u zavisnosti
od uslova na mreži.
Povežite USB uređaj, na primer tastaturu ili miš, sa [ ] portom na zadnjoj strani proizvoda.
2 Upotreba funkcije "PCoIP"
31
2
Upotreba funkcije "PCoIP"
2.2.3 Povezivanje mikrofona
MIC
1
Mikrofon povežite na priključak [MIC] sa zadnje strane proizvoda.
2.2.4 Povezivanje slušalica ili zvučnika
1
Povežite izlazni audio uređaj, na primer slušalice ili zvučnike, sa portom [[
]] na zadnjoj strani
proizvoda.
2.2.5 Povezivanje SERIJSKOG kabla
SERIAL
1
Pomoću RS-232C kabla, povežiteconnect [SERIAL] sa zadnje strane proizvoda sa [SERIAL] na
uređaju ili računaru koji podržava RS232C vezu (interfejs).
2 Upotreba funkcije "PCoIP"
32
2
Upotreba funkcije "PCoIP"
2.2.6 Povezivanje sa sekundarnim monitorom
1
DVI OUT
RGB IN
DVI OUT
DVI IN
Povežite [DVI OUT] na proizvodu sa [DVI IN] ili [RGB IN] na drugom monitoru pomoću DVI ili DVI
na D-SUB kabla.



Port [DVI OUT] može da se koristi samo za povezivanje sa dvojnim monitorom.
Spojite na [DVI OUT] priključak da biste mogli da prikažete istu sliku na drugom monitoru,
naprimer na projektoru. (za prezentacije)
Maksimalna rezolucija je 1920 x 1200 kada je povezan dvojni monitor.
2.2.7 Priključivanje na izvor napajanja
POWER IN
1
Povežite kabl za napajanje sa proizvodom i utičnicom, zatim uključite prekidač za napajanje.
(Ulazni napon se automatski prebacuje).
2 Upotreba funkcije "PCoIP"
33
2
2.3
Upotreba funkcije "PCoIP"
Spajanje sa glavnim računarom uz pomoć LAN kabla
1
Glavni računar
2
Razdelnik
3
LAN kabl
4
Monitor
1
Spojite kabl za napajanje na terminal za napajanje sa zadnje strane monitora.
2
Spojite miš i tastaturu na USB priključke.
3
Spojite LAN priključak koji se nalazi sa zadnje strane monitora i razdelnik.
4
Spojite razdelnik i LAN priključak glavnog računara.
Glavni računar mora da ima IP adresu.
Nakon spajanja LAN-a i postavljanja IP adrese na monitoru možete da vidite ekran glavnog
računara.
Koristite USB priključak za spajanje sa spoljnim uređajem za čuvanje podataka (npr. DSC, MP3,
eksterna memorija itd.).
Povezivanje jednog host računara na više klijentskih uređaja moguće je samo kada je na host
računaru instalirano neko rešenje za virtuelizaciju poput softvera vmware.
2 Upotreba funkcije "PCoIP"
34
2
Upotreba funkcije "PCoIP"
2.3.1 Instaliranje WDM upravljačkog programa
1
Sačuvajte datoteku WDM upravljačkog programa za željenu virtuelnu mašinu (VM) i odzipajte
datoteku.
2
Idite na „Start
Kontrolna tabla
Upravljač uređajima“.
Ako "TUSB3410 Device" nije prikazan na spisku upravljača uređaja, prekinite i ponovo
uspostavite vezu sa VM-om. Ovaj simptom je već poznat i biće popravljen kasnije u verziji 4.0.3
Teradici firmvera.
2 Upotreba funkcije "PCoIP"
35
2
Upotreba funkcije "PCoIP"
3
Kliknite desnim tasterom miša na stavku "TUSB3410 Boot Device" i izaberite stavku "Update
Driver Software".
Zatim izaberite stavku "Browse my computer for driver software".
4
Kliknite na dugme "Browse" da biste izabrali fasciklu u kojoj je upravljački program sačuvan.
5
Ako iskoči Windows bezbednosna poruka, izaberite stavku "Install this driver software anyway".
2 Upotreba funkcije "PCoIP"
36
2
Upotreba funkcije "PCoIP"
6
Kada se instalacija dovrši, kliknite na dugme "Close".
7
Idite na „Start
Kontrolna tabla
Upravljač uređajima“.
Proverite da li je TUSB3410 uređaj pravilno prepoznat putem COM porta.
2 Upotreba funkcije "PCoIP"
37
2
2.4
Upotreba funkcije "PCoIP"
"PCoIP"
2.4.1 OSD (prikaz na ekranu)
Lokalni grafički korisnički interfejs menija na ekranu (OSD) prikazuje se korisniku nakon uključivanja
uređaja, ako nije u toku PCoIP sesija. OSD omogućava korisniku da se poveže sa host uređajem
preko prozora Connect.
Prozor Connect omogućava pristup stranici Options, koja obezbeđuje neke od funkcija
administrativnog Veb interfejsa.
Da biste pristupili stranici Options, kliknite na meni Options u prozoru Connect.
2.4.2 Ekran za povezivanje
Prozor Connect će se pojaviti tokom pokretanja, osim kada je klijent konfigurisan za kontrolisano
pokretanje ili automatsko ponovno povezivanje.
Možete promeniti logotip koji se prikazuje iznad dugmeta Connect, tako što ćete otpremiti novu sliku
preko Upload menija administrativnog Veb interfejsa.
Dugme Connect
Kliknite na dugme Connect da biste pokrenuli PCoIP sesiju. Dok se PCoIP veza nalazi na čekanju, u
lokalnom GUI u OSD-u biće prikazana poruka "Connection Pending". Nakon uspostavljanja veze,
lokalni GUI u OSD-u će nestati i pojaviće se slika sesije.
Slika 2-1: OSD - ekran za povezivanje (povezivanje)
2 Upotreba funkcije "PCoIP"
38
2
Upotreba funkcije "PCoIP"
2.4.3 OSD meni Options
Kada izaberete meni Options, prikazaće se lista izbora. OSD meni Options opcije sadrži sledeće
stavke:

Configuration
Ova opcija omogućava konfigurisanje raznih postavki uređaja poput postavki mreže, tipa sesije,
jezika i drugih.

Diagnostics
Ova opcija služi za rešavanje problema na uređaju.

Information
Ova opcija služi za prikazivanje određenih detalja o uređaju.

User Settings
Ova opcija korisniku omogućava definisanje stavki certificate checking mode, Mouse, Keyboard,
Display Topology, kao i kvaliteta slike PCoIP protokola.

Password
Ova opcija omogućava ažuriranje administrativne lozinke za uređaj.
U slučaju verzija frimvera 4.6.0 i novijih, podrazumevana lozinka je podešena da bude prazna.
Ako se klikne na dugme Unlock i pritisne taster Enter, otključaće se proizvod.
Izborom opcije prikazuje se prozor sa postavkama.
Slika 2-2: OSD meni Options
2 Upotreba funkcije "PCoIP"
39
2
Upotreba funkcije "PCoIP"
2.4.4 Prozor Configuration
Opcija Configuration u administrativnom Veb interfejsu i OSD-u omogućava konfigurisanje različitih
postavki za uređaj.
Prozor Configuration sadrži sledeće kartice:

Network

IPv6

SCEP

Label

Discovery

Session

Language

Power

Display

Access

Audio

Reset
Svaka kartica ima sledeću dugmad: OK, Cancel i Apply. Ova dugmad administratoru dozvoljavaju da
prihvati ili otkaže izvršene izmene.




Opcije za OSD konfiguraciju su podskup opcija dostupnih u administrativnom Veb interfejsu.
Posetite Teradici Support Site: http://techsupport.teradici.com da biste dobili više informacija o
karticama SCEP, Label i Access.
Da biste dobili optimalne performanse, instalirajte Teradici Audio Driver na VM i izaberite ga kao
podrazumevani uređaj za reprodukciju.
Da biste dobili više podataka, posetite Teradici Support Site na adresi
http://techsupport.teradici.com i prijavite se.
Pređite u Download Center
Teradici Virtual Audio Driver.
2 Upotreba funkcije "PCoIP"
40
2
Upotreba funkcije "PCoIP"
Kartica Network
Postavke mreže klijenta i hosta možete konfigurisati sa stranice Initial Setup ili Network. Kada
ažurirate parametre na ovoj stranici, kliknite na Apply da biste sačuvali promene.
Mrežne parametre moguće je konfigurisati i pomoću administrativnog Veb interfejsa.
Slika 2-3: Network - podešavanje

Enable DHCP
Kada je uključena opcija Enable DHCP uređaj će kontaktirati DHCP radi dobijanja IP adrese,
mrežne maske, IP adrese mrežnog prolaza i adrese DNS servera. Kada je ova opcija isključena
neophodno je ručno uneti ove parametre.

IP Address
IP adresa uređaja. Ako je DHCP onemogućen, u ovo polje morate uneti važeću IP adresu. Ako je
DHCP omogućen, ne možete urediti ovo polje.

Subnet Mask
Podmrežna maska uređaja. Ako je DHCP onemogućen, u ovo polje morate uneti važeću
podmrežnu masku. Ako je DHCP omogućen, ne možete urediti ovo polje.
Moguće je konfigurisati nevažeću kombinaciju IP adrese/podmrežne maske (npr. nevažeću
masku), čime uređaj postaje nedostupan. Uverite se da ste pravilno postavili podmrežnu
masku.

Gateway
IP adresa mrežnog prolaza uređaja. Ako je DHCP onemogućen, ovo polje je zahtevano. Ako je
DHCP omogućen, ne možete urediti ovo polje.
2 Upotreba funkcije "PCoIP"
41
2
Upotreba funkcije "PCoIP"

Primary DNS Server
Primarna DNS IP adresa uređaja. Ovo polje je opcionalno. Ako je IP adresa DNS servera
konfigurisana pomoću upravljača za uspostavljanje veze, adresa može biti postavljena kao
FQDN umesto IP adrese.

Secondary DNS Server
Sekundarna DNS IP adresa uređaja. Ovo polje je opcionalno. Ako je IP adresa DNS servera
konfigurisana pomoću upravljača za uspostavljanje veze, adresa može biti postavljena kao
FQDN umesto IP adrese.

Domain Name
Korišćeno ime domena (npr. 'domain.local'). Ovo polje je opcionalno. Ovo polje navodi hosta ili
domen klijenta.

FQDN
Potpuno određeno ime domena za host ili klijenta. Podrazumevana vrednost je pcoip-host<MAC> ili pcoipportal-<MAC> gde je <MAC> MAC adresa hosta ili klijenta. Ime domena je
priloženo ako se koristi (npr. pcoip-host-<MAC>.domain.local). Ovo polje je samo za čitanje na
ovoj stranici.

Ethernet Mode
Omogućava konfigurisanje Ethernet režima hosta ili klijenta kao:

Auto

100 Mbps Full-Duplex

10 Mbps Full-Duplex
Kada odaberete 10 Mbps Full-Duplex ili 100 Mbps Full-Duplex i kliknete na Apply, pojaviće se
poruka upozorenja.
„Upozorenje: Kada je automatsko usaglašavanje onemogućeno na PCoIP uređaju, mora se
onemogućiti i na komutatoru. Isto tako, PCoIP uređaj i komutator moraju biti konfigurisani da
koriste istu brzinu i duplex parametere. Različiti parametri mogu dovesti do gubitka mrežne veze.
Želite li zaista da nastavite?“ Kliknite na dugme OK da biste promenili parametar.
Ethernet Mode treba uvek da podesite na Auto i da koristite samo 10 Mbps Full-Duplex ili
100 Mbps Full-duplex kada je ostala mrežna oprema (npr. komutator) takođe konfigurisana da
koristi 10 Mbps Full-Duplex ili 100 Mbps Full-duplex. Nepravilno konfigurisan Ethernet režim
može dovesti do toga da mreža koristi half-duplex koji PCoIP protokol ne podržava. Sesija će
biti znatno usporena i na kraju otkazana.

Enable 802.1X Security: Ako povezana mreža podržava 802.1x, opcija Enable 802.1X Security
treba da bude omogućena i biće moguće korišćenje samo uređaja čija bezbednost je potvrđena.
Ako je omogućena opcija Enable 802.1X Security, konfigurišite postavke Authentication,
Identity i Client Certificate. Trenutno je podržan samo protokol TLS (Transport Layer
Security) kao protokol potvrde identiteta.

Identity: Unesite ID proizvoda koji će se koristiti na mreži.

Client Certificate: Izaberite certifikat koji je otpremljen sa stranice Certificate Upload.
2 Upotreba funkcije "PCoIP"
42
2
Upotreba funkcije "PCoIP"
Kartica IPv6
Na IPv6 stranici možete omogućiti IPv6 za PCoIP uređaje povezane sa IPv6 mrežom.
Kada promenite neku postavku na ovoj stranici, morate ponovo pokrenuti uređaj da bi promena
stupila na snagu.
Slika 2-4: IPv6 - podešavanje

Enable IPv6
Omogućite ovo polje da biste omogućili IPv6 za PCoIP uređaje.

Link Local Address
Ovo polje se automatski popunjava.

Gateway
Unesite adresu mrežnog prolaza.

Enable DHCPv6
Omogućite ovo polje da biste podesili Dynamic Host Configuration Protocol version 6 (DHCPv6)
za svoj uređaj.

Primary DNS
Primarna DNS IP adresa uređaja. Ako je DHCPv6 omogućen, ovo polje automatski popunjava
DHCPv6 server.

Secondary DNS
Sekundarna DNS IP adresa uređaja. Ako je DHCPv6 omogućen, ovo polje automatski popunjava
DHCPv6 server.

Domain Name
Korišćeno ime domena (npr. 'domain.local') za host ili klijenta. Ako je DHCPv6 omogućen, ovo
polje automatski popunjava DHCPv6 server.
2 Upotreba funkcije "PCoIP"
43
2
Upotreba funkcije "PCoIP"

FQDN
Potpuno kvalifikovano ime domena za host ili klijent. Ako je DHCPv6 omogućen, ovo polje
automatski popunjava DHCPv6 server.

Enable SLAAC
Omogućite ovo polje da biste podesili stateless address auto-configuration (SLAAC) za svoje
uređaje.

Enable Manual Address
Omogućite ovo polje da biste podesili ručnu (statičku) adresu uređaja.

Manual Address
Unesite IP adresu uređaja.
2 Upotreba funkcije "PCoIP"
44
2
Upotreba funkcije "PCoIP"
Kartica Label
Stranica Label je dostupna sa hosta ili klijenta. Stranica Label omogućava dodavanje informacija za
uređaj.
Parametre oznake portala moguće je konfigurisati i pomoću administrativnog Veb interfejsa.
Slika 2-5: Label - podešavanje

PCoIP Device Name
Ako PCoIP Device Name omogućava administratoru da hostu ili portalu dodeli logično ime.
Podrazumevana vrednost je „pcoip-host-MAC“ ili „pcoip-portal-MAC“, gde MAC predstavlja MAC
adresu hosta ili portala.

PCoIP Device Description
Opis i dodatne informacije poput lokacije krajnje tačke za uređaj. Firmver ne koristi ovo polje.
Namenjeno je samo za administratora.

Generic Tag
Informacije o opštoj oznaci za uređaj. Firmver ne koristi ovo polje. Namenjeno je samo za
administratora.
2 Upotreba funkcije "PCoIP"
45
2
Upotreba funkcije "PCoIP"
Kartica Discovery
Koristite postavke na stranici Discovery da biste obrisali otkrivanje hostova i klijenata u PCoIP
sistemu i dramatično smanjili aktivnosti konfigurisanja i održavanja složenih sistema. Mehanizam
otkrivanja radi nezavisno od DNS SRV otkrivanja.
Da bi SLP otkrivanje funkcionisalo, ruteri moraju biti konfigurisani da preusmeravaju multicast
saobraćaj između podmreža. DNS-SRV otkrivanje je preporučeni mehanizam otkrivanja, zato što
većina primena ne dozvoljava ovo.
Slika 2-6: Discovery - podešavanje

Enable Discovery
Ako je uključena opcija Enable Discovery, uređaj će dinamički otkrivati srodne uređaje pomoću
SLP otkrivanja, bez prethodnih informacija o njihovim lokacijama na mreži. To može značajno da
smanji količinu rada na podešavanju i održavanju složenih sistema.
SLP otkrivanje zahteva da ruteri budu konfigurisani da dozvoljavaju multicast. DNS-SRV
otkrivanje je preporučeni metod.
2 Upotreba funkcije "PCoIP"
46
2
Upotreba funkcije "PCoIP"
Kartica Session
Stranica Session omogućava konfigurisanje načina na koji se host ili klijent povezuju sa srodnim
uređajima ili prihvataju veze od njih.
Parametre sesije moguće je konfigurisati i pomoću administrativnog Veb interfejsa.
Slika 2-7: Session - podešavanje

Connection Type
Izaberite Direct to Host na stranici Session da biste prikazali sledeće stavke postavki:

Direct to Host: Povežite na računar ili radnu stanicu na kojima je instalirana opcija Host Card.

DNS Name or IP Address: Unesite DNS ime ili IP adresu servera sa kojim se vrši povezivanje.
Slika 2-8: Connection Type - podešavanje
2 Upotreba funkcije "PCoIP"
47
2
Upotreba funkcije "PCoIP"
Kada izaberete tip View Connection Server na stranici Session, pojaviće se odgovarajuće
opcije konfiguracije.

View Connection Server: Izvršite povezivanje sa serverom
VMware VDI (Virtual Desktop Infrastructure). VMware VDI je rešenje za virtuelnu radnu
površinu.

DNS Name or IP Address: Unesite DNS ime ili IP adresu servera
VMware View Connection.
Slika 2-9: Connection Type - podešavanje

Advanced
Posetite Teradici Support Site: Više informacija potražite na adresi
http://techsupport.teradici.com.
2 Upotreba funkcije "PCoIP"
48
2
Upotreba funkcije "PCoIP"
Kartica Language
Stranica Language omogućava promenu jezika korisničkog interfejsa.

Ova postavka utiče na lokalni GUI OSD-a. Dostupna je samo na klijentu.

Parametre jezika moguće je konfigurisati i pomoću administrativnog Veb interfejsa.
Slika 2-10: Language - podešavanje

Language
Konfigurišite jezik OSD-a. Ova postavka određuje jezik samo za OSD. Ne utiče na postavku
jezika za trenutnu sesiju korisnika.
Podržani jezici: English, French, German, Greek, Spanish, Italian, Portuguese, Korean,
Japanese, Traditional Chinese, Simplified Chinese

Keyboard Layout
Promenite raspored tastera na tastaturi. Kada korisnik započne sesiju, ova postavka se kontroliše
preko virtuelne mašine. Ako je Windows Group Policy Object (GPO) podešen da dozvoli
postavku rasporeda tastera na tastaturi, postavka se primenjuje tokom sesije korisnika. Ako
Windows GPO nije podešen da dozvoli postavku, postavka se ne primenjuje.
2 Upotreba funkcije "PCoIP"
49
2
Upotreba funkcije "PCoIP"
Kartica Power
Slika 2-11: Power - podešavanje

OSD Screen-Saver Timeout (kada nije povezano sa sesijom): Povezani monitori će preći u
režim pripravnosti ako budu neaktivni određeni period (u sekundama). Unesite „0“ ako ne želite
da koristite funkciju režima pripravnosti.

Display Suspend Timeout (kada je povezano sa sesijom): Povezani monitori će preći u režim
pripravnosti ako budu neaktivni određeni period (u sekundama). Unesite „0“ ako ne želite da
koristite funkciju režima pripravnosti.
2 Upotreba funkcije "PCoIP"
50
2
Upotreba funkcije "PCoIP"
Kartica Display
Na stranici Display možete da omogućite Extended Display Identification Data(EDID) režim
zamene.
Ova funkcija je dostupna samo preko OSD-a.
Tokom redovnog rada, GPU na host računaru kontaktira monitor povezan sa zero klijent da bi utvrdio
mogućnosti monitora. Monitor u nekim situacijama može biti povezan sa klijentom tako da sprečava
klijenta da čita EDID informacije, na primer prilikom povezivanja preko određenih KVM uređaja.
Opcije na ovoj stranici konfigurišu klijenta da šalje podrazumevane EDID informacije na GPU.
Omogućavanje zamene ekrana nameće korišćenje informacija o podrazumevanom monitoru koje
možda nisu kompatibilne sa povezanim monitorom. To može dovesti do toga da na ekranu nema
prikaza. Zamenu ekrana omogućite samo kada nema važećih EDID informacija i kada su poznate
karakteristike prikaza ekrana.
Slika 2-12: Display - podešavanje

Enable Attached Display Override
Ova opcija je namenjena starijim sistemima. Konfiguriše klijenta da šalje podrazumevane EDID
informacije hostu kada nije moguće otkriti monitor ili kada nije povezan sa klijentom. U verzijama
operativnog sistema Windows starijim od Windows 7, kada host nema EDID informacije,
pretpostavlja se da monitor nije povezan i ne proverava se ponovo. Ova opcija obezbeđuje da
host uvek ima EDID informacije kada je klijent u sesiji.
Sledeće podrazumevane rezolucije se šalju kada je opcija omogućena:

800x600 @60 Hz

1024x768 @60 Hz (prikazana osnovna rezolucija)

1280x800 @60 Hz
2 Upotreba funkcije "PCoIP"
51
2
Upotreba funkcije "PCoIP"

1280x960 @60Hz

1280x1024 @60 Hz

1600x1200 @60 Hz

1680x1050 @60 Hz

1920x1080 @60 Hz

1920x1200 @60 Hz
Ako je aktivirana opcija Enable Attached Display Override, svi ekrani koji su povezani sa klijentom
postavljaju se na podrazumevanu rezoluciju od 1024 x 768.

Enable Display Cloning
Ova funkcija omogućava da istovremeno prikažete isti ekran na dva monitora u režimu za dva
monitora.
2 Upotreba funkcije "PCoIP"
52
2
Upotreba funkcije "PCoIP"
Kartica Audio
Konfigurišite audio postavke (npr. mikrofon i slušalice).
Slika 2-13: Audio - podešavanje

Enable Local USB Audio Driver
Zvuk će se reprodukovati sa internih zvučnika kada se reprodukuje muzika sa servera.

Izlaz zvuka i povezani uređaji
Povezani uređaji
Enable Local USB
Audio Driver
Device Type
Izlaz zvuka
USB slušalice i slušalice
Izaberite (
)
USB
USB slušalice
USB slušalice i slušalice
Izaberite (
)
Analogne
slušalice
Samo slušalice
Opozovite izbor (
)
-
slušalice
-
Opozovite izbor (
)
-
Interni zvučnici
2 Upotreba funkcije "PCoIP"
53
2
Upotreba funkcije "PCoIP"
Kartica Reset
Stranica Reset omogućava vraćanje konfiguracije i dozvole na fabričke vrednosti uskladištene u fleš
memoriji.


Resetovanje je moguće obaviti i pomoću administrativnog Veb interfejsa.
Vraćanje parametara na podrazumevane fabričke vrednosti ne vraća firmver niti briše
prilagođeni OSD logotip.
Slika 2-14: Reset - podešavanje

Reset Parameters
Kada kliknete na ovo dugme, pojavljuje se poruka koja zahteva potvrdu. Ovo sprečava slučajno
resetovanje.
2 Upotreba funkcije "PCoIP"
54
2
Upotreba funkcije "PCoIP"
2.4.5 Prozor Diagnostics
Meni Diagnostic sadrži veze do stranica sa informacijama o vremenu pokretanja i funkcijama
korisnim za rešavanje problema
Opcije Diagnostic u OSD-u su podskup opcija dostupnih u administrativnom Veb interfejsu.

Event Log

Session Statistics

PCoIP Processor

Ping
Svaka kartica sadrži dugme Close koje služi za zatvaranje prozora.
Kartica Event Log
Stranica Event Log omogućava prikazivanje i brisanje poruka evidencije događaja sa hosta ili
klijenta.
Administrativni Veb interfejs omogućava promenu postavki filtera evidencije na uređaju koje kontrolišu
nivo detalja u poruci evidencije. Kada postavite filter „terse“, uređaj će evidentirati kratke i sažete
poruke.
Stranica Event Log nudi opciju omogućavanja i definisanja opcije syslog za prikupljanje i izveštavanje
o događajima koji ispunjavaju IETF standard za evidentiranje programskih poruka.
Event Log je moguće pokrenuti i pomoću administrativnog Veb interfejsa.
Slika 2-15: Event Log - podešavanje

View event log messages
Polje View event log messages služi za prikazivanje poruka evidencije sa informacijama o
vremenu. Dostupna su dva dugmeta.

Refresh
Dugme Refresh služi za osvežavanje prikazanih poruka evidencije događaja.
2 Upotreba funkcije "PCoIP"
55
2
Upotreba funkcije "PCoIP"

Clear
Kliknite da biste izbrisali sve poruke evidencije događaja uskladištene na uređaju.
Kartica Session Statistics
Stranica Session Statistics omogućava prikaz trenutne statistike kada je sesija aktivna. Ako sesija
nije aktivna, možete prikazati statistiku prethodne sesije.
Session Statistics je moguće prikazati i pomoću administrativnog Veb interfejsa.
Slika 2-16: Session Statistics - podešavanje

Statistika PCoIP paketa

PCoIP Packets Sent
Ukupan broj PCoIP paketa poslatih u trenutnoj/prethodnoj sesiji.

PCoIP Packets Received
Ukupan broj PCoIP paketa primljenih u trenutnoj/prethodnoj sesiji.

PCoIP Packets Lost
Ukupan broj PCoIP paketa izgubljenih u trenutnoj/prethodnoj sesiji.

Statistika bajtova

Bytes Sent
Ukupan broj bajtova poslatih u trenutnoj/prethodnoj sesiji.

Bytes Received
Ukupan broj bajtova primljenih u trenutnoj/prethodnoj sesiji.

Round Trip Latency
Minimalni, prosečni i maksimalni sistem PCoIP saobraćaja (npr. od hosta do klijenta i nazad do
hosta) i mrežno vreme kašnjenja u milisekundama (+/- 1 ms).
2 Upotreba funkcije "PCoIP"
56
2
Upotreba funkcije "PCoIP"
Kartica PCoIP Processor
Stranica PCoIP Processor omogućava resetovanje hosta ili klijenta i prikaz vremena rada PCoIP
procesora klijenta od poslednjeg pokretanja.
Vreme rada za PCoIP Processor moguće je prikazati i pomoću administrativnog Veb interfejsa.
Slika 2-17: PCoIP Processor - podešavanje
2 Upotreba funkcije "PCoIP"
57
2
Upotreba funkcije "PCoIP"
Kartica Ping
Stranica Ping omogućava da pošaljete ping signal uređaju da biste proverili da li je dostupan preko IP
mreže. Na taj način možete utvrditi da li je host dostupan. Kao rezultat izdanja firmvera 3.2.0 i
nametanja opcije „do not fragment flag“ u komandi pinga, ovu funkciju možete da koristite za
određivanje maksimalne veličine MTU-a.
Slika 2-18: Ping - podešavanje

Podešavanja ping signala

Destination
IP adresa ili FQDN na koji treba poslati ping signal

Interval
Interval između ping paketa

Packet Size
Veličina ping paketa

Packets

Sent
Broj prenetih ping paketa

Received
Broj primljenih ping paketa
2 Upotreba funkcije "PCoIP"
58
2
Upotreba funkcije "PCoIP"
2.4.6 Prozor Information
Stranica Information omogućava prikazivanje detalja o uređaju. Administrativni Veb interfejs
prikazuje verziju, VPD i informacije o priloženom uređaju. OSD omogućava prikazivanje informacija o
verziji uređaja.
Stranica Version omogućava prikazivanje detalja o verziji hardvera i firmvera za uređaj.
Slika 2-19: Version - podešavanje

VPD informacije
Vital Product Data (VPD) su informacije koje se podešavaju u fabrici i koje jedinstveno identifikuju
svaki portal ili host.

MAC Address
Jedinstvena MAC adresa hosta/klijenta

Unique Identifier
Jedinstveni identifikator hosta/klijenta

Serial Number
Jedinstveni serijski broj hosta/klijenta

Firmware Part Number
Broj dela trenutnog firmvera

Hardware Version
Broj verzije hardvera hosta/klijenta

Informacije o firmveru
Informacije o firmveru sadrži detaljne informacije o trenutnom PCoIP firmveru.

Firmware Version
Verzija trenutnog firmvera
2 Upotreba funkcije "PCoIP"
59
2
Upotreba funkcije "PCoIP"

Firmware Build ID
Kôd revizije trenutnog firmvera

Firmware Build Date
Datum kreiranja trenutnog firmvera

PCoIP Processor Family
Prikazuje se ime porodice Tera. Tera host procesor kompanije Teradici. Ovaj proizvod koristi
TERA2321 iz novije generacije Tera2 porodice host procesora i prikazuje se kao Tera2.

PCoIP Processor Revision
Silikonska revizija PCoIP procesora. Revizija B silikona označena je sa 1.0.

Informacije o alatki za pokretanje sistema
Informacije o alatki za pokretanje sistema odražavaju trenutne detalje o PCoIP alatki za
pokretanje sistema.

Bootloader Version
Verzija trenutne alatke za pokretanje sistema

Bootloader Build ID
Kôd revizije trenutne alatke za pokretanje sistema

Bootloader Build Date
Datum kreiranja trenutne alatke za pokretanje sistema
2 Upotreba funkcije "PCoIP"
60
2
Upotreba funkcije "PCoIP"
2.4.7 Prozor User Settings
Stranica User Settings omogućava pristup karticama za definisanje režima provere certifikata,
postavki miša i tastature, kvaliteta slike PCoIP protokola i topologije ekrana.
Meni User Settings sadrži sledeće kartice:

Certificate

Mouse

Keyboard

Image

Display Topology

Touch Screen
Kartica Certificate
Na ovoj kartici izaberite sledeće korake koji treba da se izvrše kada ne može da se potvrdi
bezbednost veze sa serverom. Preporučuje sa da promenite ovu postavku samo ako imate odobrenje
menadžera sistema.
Slika 2-20: Certificate - podešavanje

Never connect to untrusted servers: Izaberite ovu opciju ako ne želite da se izvrši povezivanje
sa serverom koji nema certifikat ili ima nepouzdani certifikat.

Warn before connecting to untrusted servers: Izaberite ovu opciju ako želite da prikažete upit
sa upozorenjem pre povezivanja sa nepouzdanim serverom.

Do not verify server identity certificates: Izaberite ovu opciju ako želite da dozvolite
povezivanje sa serverom bez potvrđivanja certifikata ID-a servera.
2 Upotreba funkcije "PCoIP"
61
2
Upotreba funkcije "PCoIP"
Kartica Mouse
Stranica Mouse omogućava promenu postavki brzine kursora miša za OSD sesije.
OSD postavka brzine pokazivača miša ne utiče na postavke pokazivača miša kada je aktivna PCoIP
sesija, osim kada se koristi funkcija upravljačkog programa za tastaturu na lokalnom hostu.
Pogledajte "PCoIP Host Software for Windows User Guide: TER0810001" za dodatne detalje. Ova
funkcija je dostupna samo preko OSD-a. Nije dostupno u administrativnom Veb interfejsu.
Slika 2-21: Mouse - podešavanje

Mouse Speed
Konfigurišite brzinu kursora miša.
Možete da konfigurišete brzinu miša preko softvera PCoIP hosta. Pogledajte "PCoIP Host
Software for Windows User Guide: TER0810001" za dodatne detalje.
2 Upotreba funkcije "PCoIP"
62
2
Upotreba funkcije "PCoIP"
Kartica Keyboard
Stranica Keyboard omogućava promenu postavki ponavljanja za tastaturu za OSD sesije.


Postavke tastature ne utiču na postavke tastature kada je PCoIP sesija aktivna, osim ako se
koristi funkcija upravljačkog programa za tastaturu na lokalnom hostu. Pogledajte "PCoIP Host
Software for Windows User Guide: TER0810001" za dodatne detalje. Ova postavka je dostupna
samo preko OSD-a. Ne pojavljuje se u administrativnom Veb interfejsu.
Postavke ponavljanja tastature možete konfigurisati i preko softvera PCoIP hosta. Pogledajte
"PCoIP Host Software for Windows User Guide: TER0810001" za dodatne detalje.
Slika 2-22: Keyboard - podešavanje

Keyboard Repeat Delay
Neka korisnici konfigurišu odlaganje ponavljanja tastature klijenta.

Keyboard Repeat Rate
Neka korisnici konfigurišu brzinu ponavljanja tastature klijenta.

Repeat Settings Test Box
Neka korisnici testiraju odabrane postavke tastature.
2 Upotreba funkcije "PCoIP"
63
2
Upotreba funkcije "PCoIP"
Kartica Image
Stranica Image omogućava promene kvaliteta slike PCoIP sesije.
Slika 2-23: Image - podešavanje

Image Quality Preference
Koristite klizač da biste podesili odnos između oštrine slike i glatkog pokreta tokom PCoIP sesije
kada je propusni opseg mreže ograničen.
Ovo polje je dostupno i na hostu ako je instaliran softver PCoIP hosta. Klizač se nalazi na kartici
Image na softveru hosta.
2 Upotreba funkcije "PCoIP"
64
2
Upotreba funkcije "PCoIP"
Kartica Display Topology
Da biste primenili funkciju topologije ekrana na PCoIP sesiju između zero klijenta i PCoIP hosta, na
hostu morate imati instaliran softver PCoIP hosta. Pogledajte "PCoIP Host Software for Windows
User Guide: TER0810001" za dodatne detalje.
Kartica Display Topology nema odgovarajući meni u administrativnom Veb interfejsu.
Za detalje o funkciji Display Topology za PCoIP sesiju između host kartice i zero klijenta pogledajte
"PCoIP Host Software for Windows User Guide: TER0810001".
Uvekl menjajte postavku topologije ekrana pomoću kartice Display Topology na interfejsu zero
klijenta OSD
Options
User Settings interface.
Slika 2-24: Display Topology - podešavanje

Enable Configuration
Na uređaju se mogu konfigurisati postavke položaja ekrana, rotacije i rezolucije ako je omogućen.
Postavke se čuvaju kada kliknete na Apply ili OK i primenjuju se kada se uređaj resetuje.

Display Layout
Izaberite da li želite horizontalni ili vertikalni raspored ekrana (A i B). Ova postavka treba da
oslikava fizički raspored ekrana na stolu.

Horizontal: Izaberite da biste rasporedili A i B horizontalno, gde je A levo od B.

Vertical: Izaberite da biste postavili A i B vertikalno, gde je A iznad B.
Istovremeno mogu biti omogućena najviše dva ekrana.

Alignment
Izaberite poravnavanje za A i B kada su različite veličine.
2 Upotreba funkcije "PCoIP"
65
2
Upotreba funkcije "PCoIP"
Ova postavka utiče na to koje oblasti ekrana će se koristiti kada pomerate kursor sa jednog
ekrana na drugi. Opcije poravnavanja sa padajućoj listi zavise od toga da li ste izabrali
horzontalni ili vertikalni raspored.

Primary
Konfigurišite koji DVI port na zero klijentu će biti primarni port.
Monitor koji je povezan sa primarnim portom postaje primarni monitor (npr. monitor koji sadrži
OSD menije pre pokretanja PCoIP sesije i monitor koji je potreban za Windows traku zadataka
kada pokrenete sesiju).


Port 1: Izaberite da biste konfigurisali DVI-1 port na zero klijentu kao primarni port.

Port 2: Izaberite da biste konfigurisali DVI-2 port na zero klijentu kao primarni port.
Position
Navedite koji ekran je fizički povezan sa Port 1 i Port 2.

Rotation
Konfigurišite rotiranje ekrana za Port 1 i Port 2:


No rotation

90˚ clockwise

180˚ rotation

90˚ counter-clockwise
Resolution
Rezoluciju monitora možete konfigurisati za PCoIP sesiju između virtuelne mašine ili hosta i zero
klijenta. Zero klijent otkriva podržane rezolucije monitora i unosi ih u padajući meni. Osnovna
rezolucija monitora se koristi po podrazumevanoj vrednosti.

Revert
Vraća konfiguracije na ovoj stranici na poslednje sačuvane postavke..
2 Upotreba funkcije "PCoIP"
66
2
Upotreba funkcije "PCoIP"
Kartica Touch Screen
Stranica Touch Screen omogućava konfigurisanje i kalibraciju određenih postavki povezanog
Elo TouchSystems ekrana na dodir.
Stranica Touch Screen je dostupna samo preko OSD-a. Nije dostupno u administrativnom Veb
interfejsu.
Slika 2-25: Touch Screen - podešavanje

Enable right click on hold
Izaberite ovo polje za potvrdu da biste dozvolili korisnicima da emuliraju desni klik kada dodirnu
ekran i drže nekoliko sekundi. Ako se onemogući, desni klik nije podržan.

Right click delay
Prevucite pokazivač na položaj između stavki „Long“ i „Short“ da biste odredili koliko dugo
korisnik mora da pritisne i drži prst na ekranu da bi emulirao desni klik.

Touch screen calibration
Kada prvi put povežete ekran na dodir sa zero klijentom, program kalibracije se pokreće. Na
ekranu dodirnite svaku od tri teme kad se pojave.
Da biste testirali kalibraciju, prevucite prst preko monitora i proverite da li ga kursor prati. Ako ne
bude uspešno, program kalibracije se automatski ponovo pokreće. Kada se kalibriraju, koordinate
se skladište u fleš memoriji.
Da biste ručno pokrenuli program kalibracije, na OSD stranici Touch Screen kliknite na Start.
Pratite uputstva na ekranu.
2 Upotreba funkcije "PCoIP"
67
2
Upotreba funkcije "PCoIP"
2.4.8 Prozor Password
Ovu opciju nudi Management Console Program.
Posetite Teradici Support Site: Više informacija potražite na adresi http://techsupport.teradici.com.
Stranica Password omogućava ažuriranje lokalne administrativne lozinke za uređaj. Lozinka ne sme
biti duža od 20 znakova.

Ovaj parametar utiče na administrativni Veb interfejs i lokalni OSD GUI.

Pazite kada ažurirate lozinku klijenta jer klijent može postati neupotrebljiv ako se lozinka izgubi.
Slika 2-26: Change Password - podešavanje

Old Password
Ovo polje se mora podudarati sa trenutnom administrativnom lozinkom da biste mogli da
ažurirate lozinku.

New Password
Nova administrativna lozinka za administrativni Veb interfejs i lokalni OSD GUI.

Confirm New Password
Ovo polje se mora podudarati sa poljem New Password za lozinku koja se ažurira.

Reset
Ako se lozinka klijenta izgubi, možete kliknuti na dugme Reset da biste zahtevali kôd odgovora
od proizvođača klijenta Kôd upita moguće je poslat proizvođaču. Prodavac pregleda zahtev i
vraća kôd odgovora koji je odobrio Teradici.
Kada se kôd odgovora pravilno unese, lozinka klijenta se postavlja na praznu vrednost. Morate
uneti novu lozinku.
Više informacija u vezi sa autorizovanim resetovanjem lozinke potražite od proizvođača klijenta. Ova
opcija nije dostupna u administrativnom Veb interfejsu. Dostupna je samo preko OSD-a.
Slika 2-27: Authorized Password Reset - podešavanje
2 Upotreba funkcije "PCoIP"
68
2
Upotreba funkcije "PCoIP"
Detaljne informacije o načinu korišćenja PCoIP-a podložne su promenama bez najave. Da biste
pregledali najnovije informacije, posetite Teradici Web lokaciju http://www.teradici.com.
2 Upotreba funkcije "PCoIP"
69
2
Upotreba funkcije "PCoIP"
2.4.9
Wake On LAN
Ova funkcija vam dozvoljava da uključite proizvod slanjem unapred određene komande iz spoljnog
sistema u proizvod preko mreže.
Uverite se da je mreža sposobna za komunikaciju podataka sa računarom koji šalje komandu
proizvodu. Uverite se da imate program koji može da generiše Wake on LAN signale.


Uverite se da je izvor napajanja uvek povezan da biste obezbedili da funkcija radi kada je
proizvod isključen.
Funkcija je namenjena za uključivanje proizvoda. (Ona ne podržava funkciju za isključivanje
proizvoda.)
Konfigurisanje postavki
1
Podesite IP adrese proizvoda i računara da biste omogućili proizvodu da se poveže sa
računarom preko mreže.
2
Unesite IP adresu za proizvod u polje za URL adresu na računaru da biste pristupili
administrativnoj Veb stranici proizvoda.
3
4
Da biste promenili postavke napajanja, prijavite se (Log In) i izaberite Configuration
Power.
Konfigurišite postavke u skladu sa okruženjem u kojem se proizvod koristi. (Pogledajte
dolenavedenu sliku.)
2 Upotreba funkcije "PCoIP"
70
2
Upotreba funkcije "PCoIP"
2.4.10
Wake on USB
Ako isključite napajanje posle aktiviranja opcije Wake On USB na administrativnoj Veb stranici
proizvoda, sistem se prebacuje u stanje pripravnosti.
Funkcija Wake on USB prebacuje sistem iz stanja pripravnosti u normalno stanje ako je otkrivena
neka promena u unosu tastature ili miša.
Promene uključuju klik na dugme miša ili pritiskanje tastera na tastaturi.
Konfigurisanje postavki
1
Podesite IP adrese proizvoda i računara da biste omogućili proizvodu da se poveže sa
računarom preko mreže.
2
Unesite IP adresu za proizvod u polje za URL adresu na računaru da biste pristupili
administrativnoj Veb stranici proizvoda.
3
4
Da biste promenili postavke napajanja, prijavite se (Log In) i izaberite Configuration
Power.
Konfigurišite postavke u skladu sa okruženjem u kojem se proizvod koristi. (Pogledajte
dolenavedenu sliku.)
2 Upotreba funkcije "PCoIP"
71
2
Upotreba funkcije "PCoIP"
2.4.11
OSD Logo Upload
Pomoću stranice OSD Logo Upload promenite logotip prikazan na Teradici OSD.
Konfigurisanje postavki
1
Podesite IP adrese proizvoda i računara da biste omogućili proizvodu da se poveže sa
računarom preko mreže.
2
Unesite IP adresu za proizvod u polje za URL adresu na računaru da biste pristupili
administrativnoj Veb stranici proizvoda.
3
Prijavite se u (Log In) i izaberite Upload
OSD Logo. Pojavljuje se stranica
OSD Logo Upload. (Pogledajte dolenavedenu sliku.)
4
Izaberite novu datoteku da biste zamenili logotip i pritisnite Upload.
Uverite se da je datoteka OSD logotipa Bitmap datoteka od 24 bpp koja ne premašuje 256 x 64
piksela.
2 Upotreba funkcije "PCoIP"
72
2
Upotreba funkcije "PCoIP"
2.4.12
Firmware Update
Pomoću stranice Firmware Update promenite Teradici Firmware.
Konfigurisanje postavki
1
Podesite IP adrese proizvoda i računara da biste omogućili proizvodu da se poveže sa
računarom preko mreže.
2
Unesite IP adresu za proizvod u polje za URL adresu na računaru da biste pristupili
administrativnoj Veb stranici proizvoda.
3
Prijavite se u (Log In) i izaberite Upload
Firmware. Pojavljuje se stranica Firmware Upload.
(Pogledajte dolenavedenu sliku.)
4
5
Izaberite Firmware da biste zamenili logotip i pritisnite Upload.
Kada se završi otpremanje, pojaviće se dugme Reset. Kliknite na dugme Reset da bi se ponovo
pokrenuo klijent.
Pređite na Options
Information i pogledajte informacije Firmware Version.
2 Upotreba funkcije "PCoIP"
73
3
3.1
Povezivanje i korišćenje izvornog uređaja
Pre povezivanja
3.1.1 Lista za proveru pre povezivanja

Pre nego što povežete izvorni uređaj, pročitajte korisnički priručnik koji ste dobili uz njega.
Broj i položaj priključaka na izvornom uređaju može da se razlikuje u zavisnosti od uređaja.

Kabl za napajanje uključite tek kada dovršite povezivanje.
U suprotnom, možete da oštetite proizvod.

Proverite tipove priključaka na poleđini uređaja koji želite da povežete.
3 Povezivanje i korišćenje izvornog uređaja
74
3
3.2
Povezivanje i korišćenje izvornog uređaja
Povezivanje i korišćenje računara
3.2.1 Povezivanje sa računarom

Nemojte povezivati kabl za napajanje pre ostalih kablova.
Prvo povežite izvorni uređaj pre kabla za povezivanje.

Izaberite način povezivanja koji je najpogodniji za vaš računar.
Priključci mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda.
Povezivanje putem D-SUB kabla (analogni tip)
RGB IN
1
Povežite D-SUB kabl na [RGB IN] priključak sa zadnje strane proizvoda i na RGB priključak na
računaru.
2
Povežite DC adapter za napajanje na proizvod i zidnu utičnicu. Zatim pomerite prekidač za
napajanje na računaru u položaj za uključivanje.
(Detaljne informacije potražite u odeljku "2.2.7
3
Pritisnite taster [
Priključivanje na izvor napajanja".)
] da biste ulazni signal promenili u Analog.
Povezivanje stereo kabla
AUDIO IN

Priključite [AUDIO IN] priključak sa zadnje strane monitora na zvučnu karticu računara.
3 Povezivanje i korišćenje izvornog uređaja
75
3
Povezivanje i korišćenje izvornog uređaja
3.2.2 "Windows Driver" instalacija


Da biste podesili optimalnu rezoluciju i frekvenciju za ovaj proizvod, instalirajte odgovarajuće
upravljačke programe.
Upravljački program se nalazi na CD-u koji ste dobili uz proizvod.
1
2
3
4
Ubacite CD sa korisničkim priručnikom koji ste dobili uz proizvod u CD-ROM uređaj.
5
U prozoru „Svojstva prikaza“ proverite rezoluciju i učestalost osvežavanja.
Izaberite stavku "Windows Driver".
Pratite uputstva na ekranu da biste obavili instalaciju.
Odaberite model proizvoda iz liste modela.
Više informacija potražite u priručniku za operativni sistem Windows.
3 Povezivanje i korišćenje izvornog uređaja
76
3
Povezivanje i korišćenje izvornog uređaja
3.2.3 Podešavanje optimalne rezolucije
Kad prvi put uključite proizvod nakon kupovine, pojavljuje se informativna poruka o podešavanju
optimalne rezolucije.
Izaberite jezik i promenite rezoluciju na optimalnu vrednost.
NC191
NC221
The optimal resolution for this monitor is as follows:
NC241
The optimal resolution for this monitor is as follows:
The optimal resolution for this monitor is as follows:
1280 x 1024 60Hz
1920 x 1080 60Hz
1920 x 1080 60Hz
Follow the above settings to set the resolution.
Follow the above settings to set the resolution.
Follow the above settings to set the resolution.
English
English
English
AUTO
1
2
Pritisnite taster [
] da biste prešli na željeni jezik i pritisnite taster [
AUTO
].
Da biste sakrili informativnu poruku, pritisnite taster [ MENU ].



Ako se ne izabere optimalna rezolucija, poruka će se pojaviti najviše tri puta u određenom
vremenskom periodu čak i kad se proizvod ponovo isključi i uključi.
Ako se proizvod koristi kao standardni monitor, optimalnu rezoluciju možete konfigurisati na
kontrolnoj tabli računara.
Da biste konfigurisali rezoluciju kada koristite proizvod kao mrežni monitor, pogledajte "2.4
"PCoIP"".
3 Povezivanje i korišćenje izvornog uređaja
77
3
Povezivanje i korišćenje izvornog uređaja
3.2.4 Promena rezolucije pomoću računara



Dolenavedena uputstva važe samo kada se proizvod koristi kao standardni monitor.
Podesite rezoluciju i učestalost osvežavanja na kontrolnoj tabli računara kako biste postigli
optimalni kvalitet slike.
Kvalitet slike na TFT-LCD monitorima može da bude umanjen ako nije izabrana optimalna
rezolucija.
Menjanje rezolucije u operativnom sistemu Windows XP
Idite na kontrolnu tablu
Ekran
Postavke i promenite rezoluciju.
Menjanje rezolucije u operativnom sistemu Windows Vista
Idite na kontrolnu tablu
Personalizacija
Postavke ekrana i promenite rezoluciju.
4
3 Povezivanje i korišćenje izvornog uređaja
78
3
Povezivanje i korišćenje izvornog uređaja
Menjanje rezolucije u operativnom sistemu Windows 7
Idite na kontrolnu tablu
Ekran
Postavke i promenite rezoluciju.
4
Menjanje rezolucije u operativnom sistemu Windows 8
Idite na Postavke
4
kontrolnu tablu
Ekran
Postavke i promenite rezoluciju.
5
3 Povezivanje i korišćenje izvornog uređaja
79
4
4.1
Podešavanje ekrana
Konfigurišite postavke ekrana kao što su svetlina i ton boja.
Brightness
Služi za podešavanje opšteg nivoa osvetljenosti slike. (opseg: 0~100)
Veća vrednost znači da će slika biti svetlija.
SAMSUNG
Ovaj meni nije dostupan kada je funkcija MAGIC
Bright postavljena u režim Dynamic Contrast.
4.1.1 Podešavanje funkcije Brightness
1
Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali OSD vodič. Zatim pritisnite
dugme [ MENU ] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
2
3
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju Picture i pritisnite taster [
Pritisnite taster [
] da biste prešli na funkciju Brightness i pritisnite taster [
] na proizvodu.
] na
proizvodu. Prikazaće se sledeći ekran.
PICTURE
Brightness
:
Contrast
:
Sharpness
:
SAMSUNG
MAGIC Bright
: Custom
Coarse
:
Fine
:
ࢇࢷ֩Ѝ
4
AUTO
࣏ࢽ
Prilagodite opciju Brightness pomoću tastera [
۴੔
].
4 Podešavanje ekrana
80
4
4.2
Podešavanje ekrana
Contrast
Podesite kontrast između predmeta i pozadine. (opseg: 0~100)
Veća vrednost će povećati kontrast kako bi predmet bio jasnije prikazan.


SAMSUNG
Ovaj meni nije dostupan kada je funkcija MAGIC
Bright u režimima Cinema ili Dynamic
Contrast.
SAMSUNG
Ovaj meni nije dostupan kada je funkcija MAGIC
Color u režimima Full ili Intelligent.
4.2.1 Konfigurisanje funkcije Contrast
1
Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali OSD vodič. Zatim pritisnite
dugme [ MENU ] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
2
3
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju Picture i pritisnite taster [
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju Contrast i pritisnite taster [
] na proizvodu.
] na proizvodu.
Prikazaće se sledeći ekran.
PICTURE
Brightness
:
Contrast
:
Sharpness
:
SAMSUNG
MAGIC Bright
: Custom
Coarse
:
Fine :
ࢇࢷ֩Ѝ
4
Prilagodite opciju Contrast pomoću tastera [
AUTO AUTO
࣏ࢽ
۴੔
].
4 Podešavanje ekrana
81
4
4.3
Podešavanje ekrana
Sharpness
Podesite da ivice predmeta budu jasnije ili zamućenije. (opseg: 0~100)
Veća vrednost znači da će ivice predmeta biti jasnije.


SAMSUNG
Ovaj meni nije dostupan kada je funkcija MAGIC
Bright u režimima Cinema ili Dynamic
Contrast.
SAMSUNG
Ovaj meni nije dostupan kada je funkcija MAGIC
Color u režimima Full ili Intelligent.
4.3.1 Konfigurisanje funkcije Sharpness
1
Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali OSD vodič. Zatim pritisnite
dugme [ MENU ] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
2
3
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju Picture i pritisnite taster [
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju Sharpness i pritisnite taster [
] na proizvodu.
] na
proizvodu. Prikazaće se sledeći ekran.
PICTURE
Brightness
:
Contrast
:
Sharpness
:
SAMSUNG
MAGIC Bright
: Custom
Coarse
:
Fine
:
ࢇࢷ֩Ѝ
4
AUTO AUTO
࣏ࢽ
Prilagodite opciju Sharpness pomoću tastera [
۴੔
].
4 Podešavanje ekrana
82
4
4.4
Podešavanje ekrana
SAMSUNG MAGIC Bright
Ovaj meni obezbeđuje optimalni kvalitet slike podesan za okruženje u kojem će se proizvod koristiti.
Svetlinu možete prilagoditi po želji.
4.4.1 Konfigurisanje funkcije SAMSUNG MAGIC Bright
1
Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali OSD vodič. Zatim pritisnite
dugme [ MENU ] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
2
3
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju Picture i pritisnite taster [
Pritisnite taster [
SAMSUNG
] da biste prešli na opciju MAGIC
Bright i pritisnite taster [
] na proizvodu.
] na
proizvodu. Prikazaće se sledeći ekran.
PICTURE
Brightness
:
Contrast
:
Sharpness
:
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
: Custom
Coarse
: Off
Game
Fine
:
ࢇࢷ֩Ѝ
Standard
Cinema
Dynamic Contrast
࣏ࢽ
AUTO AUTO
۴੔

Custom: Po potrebi prilagodite kontrast i svetlinu.

Standard: Postignite kvalitet slike pogodan za uređivanje dokumenata ili upotrebu Interneta.

Game: Postignite kvalitet slike pogodan za igranje igara koje imaju veliki broj grafičkih
efekata i dinamičnih pokreta.

Cinema: Postignite svetlinu i oštrinu televizora pogodnu za uživanje u video i DVD sadržaju.

Dynamic Contrast: Postignite uravnoteženu svetlinu putem automatskog prilagođavanja
kontrasta.
4
5
Pritisnite [
] da biste izabrali željenu opciju, a zatim pritisnite [ MENU ].
Izabrana opcija će biti primenjena.
4 Podešavanje ekrana
83
4
4.5
Podešavanje ekrana
Coarse
Prilagodite frekvenciju ekrana.
Dostupno samo u režimu Analog.
4.5.1 Prilagođavanje funkcije Coarse
1
Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali OSD vodič. Zatim pritisnite
dugme [ MENU ] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
2
3
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju Picture i pritisnite taster [
] na proizvodu.
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju Coarse i pritisnite taster [
] na proizvodu.
Prikazaće se sledeći ekran.
PICTURE
Brightness
:
Contrast
:
Sharpness
:
SAMSUNG
MAGIC Bright
: Custom
Coarse
:
Fine
:
ࢇࢷ֩Ѝ
4
Prilagodite opciju Coarse pomoću tastera [
࣏ࢽ
AUTO AUTO
۴੔
].
4 Podešavanje ekrana
84
4
4.6
Podešavanje ekrana
Fine
Detaljno podesite ekran da biste dobili realističnu sliku.
Dostupno samo u režimu Analog.
4.6.1 Prilagođavanje funkcije Fine
1
Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali OSD vodič. Zatim pritisnite
dugme [ MENU ] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
2
3
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju Picture i pritisnite taster [
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju Fine i pritisnite taster [
] na proizvodu.
] na proizvodu.
Prikazaće se sledeći ekran.
PICTURE
Brightness
:
Contrast
:
Sharpness
:
SAMSUNG
MAGIC Bright
: Custom
Coarse
:
Fine
:
ࢇࢷ֩Ѝ
4
Prilagodite opciju Fine pomoću tastera [
࣏ࢽ
AUTO AUTO
۴੔
].
4 Podešavanje ekrana
85
5
Konfigurisanje svetle nijanse
SAMSUNG
Prilagodite svetlu nijansu ekrana. Ovaj meni nije dostupan kada je funkcija MAGIC
Bright
postavljena u režime Cinema ili Dynamic Contrast.
5.1
SAMSUNG MAGIC Color
MAGICColor
SAMSUNG
je nova tehnologija za poboljšanje slike koju je nezavisno razvio Samsung i koja pruža
jarke, prirodne boje bez umanjenja kvaliteta slike.
5.1.1 Konfigurisanje funkcije SAMSUNG MAGIC Color
1
Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali OSD vodič. Zatim pritisnite
dugme [ MENU ] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
2
3
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju COLOR i pritisnite taster [
Pritisnite taster [
SAMSUNG
] da biste prešli na opciju MAGIC
Color i pritisnite taster [
] na proizvodu.
] na
proizvodu. Prikazaće se sledeći ekran.
COLOR
4
5
SAMSUNG
MAGIC Color
:
Red
:
Green
:
Blue
:
Color Tone
: Normal
Gamma
: Mode 1
ࢇࢷ֩Ѝ
࣏ࢽ
Off
Demo
Full
Intelligent
AUTO AUTO
۴੔

SAMSUNG
Off: Onemogućite funkciju MAGIC
Color.

SAMSUNG
Demo: Uporedite normalni režim ekrana sa režimom MAGIC
Color.

Full: Postignite realističan kvalitet slike za sve oblasti, uključujući boje kože na slici.

Intelligent: Poboljšajte hromu za sve oblasti osim boja kože na slici.
Pritisnite [
] da biste izabrali željenu opciju, a zatim pritisnite [ MENU ].
Izabrana opcija će biti primenjena.
5 Konfigurisanje svetle nijanse
86
5
5.2
Konfigurisanje svetle nijanse
Red
Prilagodite vrednost crvene boje na slici. (opseg: 0~100)
Veća vrednost će povećati intenzitet boje.
SAMSUNG
Ovaj meni nije dostupan kada je funkcija MAGIC
Color u režimima Full ili Intelligent.
5.2.1 Konfigurisanje funkcije Red
1
Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali OSD vodič. Zatim pritisnite
dugme [ MENU ] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
2
3
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju COLOR i pritisnite taster [
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju Red i pritisnite taster [
] na proizvodu.
] na proizvodu.
Prikazaće se sledeći ekran.
COLOR
4
SAMSUNG
MAGIC Color
: Off
Red
:
Green
:
Blue
:
Color Tone
: Normal
Gamma
: Mode 1
ࢇࢷ֩Ѝ
ࢇࢷ֩Ѝ
࣏ࢽ
࣏ࢽ
Prilagodite opciju Red pomoću tastera [
AUTO AUTO
۴੔
].
5 Konfigurisanje svetle nijanse
87
5
5.3
Konfigurisanje svetle nijanse
Green
Prilagodite vrednost zelene boje na slici. (opseg: 0~100)
Veća vrednost će povećati intenzitet boje.
SAMSUNG
Ovaj meni nije dostupan kada je funkcija MAGIC
Color u režimima Full ili Intelligent.
5.3.1 Konfigurisanje funkcije Green
1
Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali OSD vodič. Zatim pritisnite
dugme [ MENU ] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
2
3
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju COLOR i pritisnite taster [
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju Green i pritisnite taster [
] na proizvodu.
] na proizvodu.
Prikazaće se sledeći ekran.
COLOR
4
SAMSUNG
MAGIC Color
: Off
Red
:
Green
:
Blue
:
Color Tone
: Normal
Gamma
: Mode 1
ࢇࢷ֩Ѝ
ࢇࢷ֩Ѝ
࣏ࢽ
࣏ࢽ
Prilagodite opciju Green pomoću tastera [
AUTO AUTO
۴੔
].
5 Konfigurisanje svetle nijanse
88
5
5.4
Konfigurisanje svetle nijanse
Blue
Prilagodite vrednost plave boje na slici. (opseg: 0~100)
Veća vrednost će povećati intenzitet boje.
SAMSUNG
Ovaj meni nije dostupan kada je funkcija MAGIC
Color u režimima Full ili Intelligent.
5.4.1 Konfigurisanje funkcije Blue
1
Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali OSD vodič. Zatim pritisnite
dugme [ MENU ] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
2
3
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju COLOR i pritisnite taster [
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju Blue i pritisnite taster [
] na proizvodu.
] na proizvodu.
Prikazaće se sledeći ekran.
COLOR
4
SAMSUNG
MAGIC Color
: Off
Red
:
Green
:
Blue
:
Color Tone
: Normal
Gamma
: Mode 1
ࢇࢷ֩Ѝ
ࢇࢷ֩Ѝ
࣏ࢽ
࣏ࢽ
Prilagodite opciju Blue pomoću tastera [
AUTO AUTO
۴੔
].
5 Konfigurisanje svetle nijanse
89
5
5.5
Konfigurisanje svetle nijanse
Color Tone
Služi za podešavanje opšte nijanse boje slike.
SAMSUNG
Ovaj meni nije dostupan kada je funkcija MAGIC
Color u režimima Full ili Intelligent.
5.5.1 Konfigurisanje postavki u meniju Color Tone
1
Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali OSD vodič. Zatim pritisnite
dugme [ MENU ] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
2
3
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju COLOR i pritisnite taster [
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju Color Tone i pritisnite taster [
] na proizvodu.
] na
proizvodu. Prikazaće se sledeći ekran.
COLOR
SAMSUNG
MAGIC Color
: Off
Red
:
Green
:
Blue
:
Color Tone
Gamma
ࢇࢷ֩Ѝ
4
5
Cool 2
Cool 1
: ૲ࣱ
Normal
Warm 1
: ֻҖ
Warm 2
Custom
࣏ࢽ
AUTO AUTO
۴੔

Cool 2: Podesite temperaturu boje da bude hladnija od opcije Cool 1.

Cool 1: Podesite temperaturu boje da bude hladnija od režima Normal.

Normal: Prikažite standardni ton boje.

Warm 1: Podesite temperaturu boje da bude toplija od režima Normal.

Warm 2: Podesite temperaturu boje da bude toplija od opcije Warm 1.

Custom: Prilagodite ton boje.
Pritisnite [
] da biste izabrali željenu opciju, a zatim pritisnite [ MENU ].
Izabrana opcija će biti primenjena.
5 Konfigurisanje svetle nijanse
90
5
5.6
Konfigurisanje svetle nijanse
Gamma
Podesite osvetljenost slike u srednjem opsegu (gama).
5.6.1 Konfigurisanje funkcije Gamma
1
Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali OSD vodič. Zatim pritisnite
dugme [ MENU ] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
2
3
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju COLOR i pritisnite taster [
] na proizvodu.
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju Gamma i pritisnite taster [
] na proizvodu.
Prikazaće se sledeći ekran.
COLOR
4
5
Pritisnite [
SAMSUNG
MAGIC Color
: Off
Red
:
Green
:
Blue
:
Color Tone
: Normal
Gamma
: Mode1
ֻҖ
Mode2
Mode3
ࢇࢷ֩Ѝ
࣏ࢽ
AUTO AUTO
۴੔
] da biste izabrali željenu opciju, a zatim pritisnite [ MENU ].
Izabrana opcija će biti primenjena.
5 Konfigurisanje svetle nijanse
91
6
6.1
Promena veličine ili premeštanje ekrana
H-Position i V-Position
H-Position: Pomerite ekran nalevo ili nadesno.
V-Position: Pomerite ekran nagore ili nadole.
Dostupno samo u režimu Analog.
6.1.1 Konfigurisanje funkcija H-Position i V-Position
1
Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali OSD vodič. Zatim pritisnite
dugme [ MENU ] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
2
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju SIZE&POSITION i pritisnite taster [
] na
proizvodu.
3
Pritisnite taster [
[
] da biste prešli na opcije H-Position ili V-Position, a zatim pritisnite taster
]. Prikazaće se sledeći ekran.
SIZE&POSITION
H-Position
:
50
H-Position
:
50
V-Position
:
50
V-Position
:
50
Menu H-Position
:
50
Menu H-Position
:
50
Menu V-Position
:
1
Menu V-Position
:
1
ࢇࢷ֩Ѝ
4
SIZE&POSITION
Pritisnite taster [
࣏ࢽ
AUTO AUTO
۴੔
ࢇࢷ֩Ѝ
࣏ࢽ
AUTO AUTO
۴੔
] da biste konfigurisali opcije H-Position ili V-Position.
6 Promena veličine ili premeštanje ekrana
92
6
6.2
Promena veličine ili premeštanje ekrana
Menu H-Position i Menu V-Position
Menu H-Position: Pomerite položaj menija nalevo ili nadesno.
Menu V-Position: Pomerite položaj menija nagore ili nadole.
6.2.1 Konfigurisanje funkcija Menu H-Position i Menu V-Position
1
Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali OSD vodič. Zatim pritisnite
dugme [ MENU ] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
2
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju SIZE&POSITION i pritisnite taster [
] na
proizvodu.
3
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opcije Menu H-Position ili Menu V-Position, a zatim
pritisnite taster [
]. Prikazaće se sledeći ekran.
SIZE&POSITION
H-Position
:
50
H-Position
:
50
V-Position
:
50
V-Position
:
50
Menu H-Position
:
50
Menu H-Position
:
50
Menu V-Position
:
1
Menu V-Position
:
1
ࢇࢷ֩Ѝ
4
SIZE&POSITION
Pritisnite taster [
࣏ࢽ
AUTO AUTO
۴੔
ࢇࢷ֩Ѝ
࣏ࢽ
AUTO AUTO
۴੔
] da biste konfigurisali opcije Menu H-Position ili Menu V-Position.
6 Promena veličine ili premeštanje ekrana
93
7
7.1
Podešavanje i uspostavljanje početnih
vrednosti
Reset
Vratite sve postavke proizvoda na podrazumevana fabrička podešavanja.
7.1.1 Vraćanje početnih postavki (Reset)
1
Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali OSD vodič. Zatim pritisnite
dugme [ MENU ] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
2
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju SETUP&RESET i pritisnite taster [
] na
proizvodu.
3
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju Reset i pritisnite taster [
] na proizvodu.
Prikazaće se sledeći ekran.
SETUP&RESET
Reset
Language
No
Yes
English
Display Time
20 sec
Menu Transparency
On
Power Key
Power Off
ࢇࢷ֩Ѝ
ࢇࢷ֩Ѝ
4
5
Pritisnite [
࣏ࢽ
࣏ࢽ
ࢇѰ
AUTO AUTO
۴੔
۴੔
] da biste izabrali željenu opciju, a zatim pritisnite [ MENU ].
Izabrana opcija će biti primenjena.
7 Podešavanje i uspostavljanje početnih vrednosti
94
7
7.2
Podešavanje i uspostavljanje početnih
vrednosti
Language
Podesite jezik menija.

Promena postavke za jezik biće primenjena na prikaz menija na ekranu.

Ova postavka neće biti primenjena na druge funkcije na računaru.
7.2.1 Promena postavke opcije Language
1
Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali OSD vodič. Zatim pritisnite
dugme [ MENU ] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
2
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju SETUP&RESET i pritisnite taster [
] na
proizvodu.
3
Pritisnite taster [
] da biste prešli na funkciju Language i pritisnite taster [
] na
proizvodu. Prikazaće se sledeći ekran.
SETUP&RESET
Reset
Language
Display Time
Menu Transparency
Power Key
'HXWVFK
(QJOLVK
(VSDxRO
)UDQoDLV
,WDOLDQR
0DJ\DU
3ROVNL
3RUWXJXrV
ƧNJLjLjǁƿǀ
6YHQVND
7UNoH
ᣣᧄ⺆
ଞ˲߭
∝䇁
ࢇࢷ֩Ѝ
4
5
Pritisnite taster [
ࢇѰ
AUTO AUTO
۴੔
] da biste prešli na željeni jezik i pritisnite taster [ MENU ].
Izabrana opcija će biti primenjena.
7 Podešavanje i uspostavljanje početnih vrednosti
95
7
7.3
Podešavanje i uspostavljanje početnih
vrednosti
Display Time
Podesite meni prikazan na ekranu (OSD) da automatski nestane ako se ne koristi u navedenom
vremenskom periodu.
Funkcija Display Time može da se koristi za navođenje vremena nakon kojeg želite da OSD meni
nestane.
7.3.1 Konfigurisanje funkcije Display Time
1
Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali OSD vodič. Zatim pritisnite
dugme [ MENU ] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
2
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju SETUP&RESET i pritisnite taster [
] na
proizvodu.
3
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju Display Time i pritisnite taster [
] na
proizvodu. Prikazaće se sledeći ekran.
SETUP&RESET
Reset
Language
English
Display Time
5 sec
10 sec
20 sec
200 sec
Menu Transparency
Power Key
Return
4
5
Pritisnite [
Adjust
AUTO AUTO
Enter
] da biste izabrali željenu opciju, a zatim pritisnite [ MENU ].
Izabrana opcija će biti primenjena.
7 Podešavanje i uspostavljanje početnih vrednosti
96
7
7.4
Podešavanje i uspostavljanje početnih
vrednosti
Menu Transparency
Podesite prozirnost prozora menija:
7.4.1 Promena opcije Menu Transparency
1
Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali OSD vodič. Zatim pritisnite
dugme [ MENU ] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
2
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju SETUP&RESET i pritisnite taster [
] na
proizvodu.
3
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju Menu Transparency i pritisnite taster [
] na
proizvodu. Prikazaće se sledeći ekran.
SETUP&RESET
Reset
Language
English
Display Time
20 sec
Menu Transparency
Off
On
Power Key
Return
4
5
Pritisnite [
Adjust
AUTO AUTO
Enter
] da biste izabrali željenu opciju, a zatim pritisnite [ MENU ].
Izabrana opcija će biti primenjena.
7 Podešavanje i uspostavljanje početnih vrednosti
97
7
7.5
Podešavanje i uspostavljanje početnih
vrednosti
Power Key
Dugme za napajanje na proizvodu se koristi za vršenje dve funkcije.
Podrazumevana postavka je Power Off.
7.5.1 Omogućavanje Power Key
1
Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali OSD vodič. Zatim pritisnite
dugme [ MENU ] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
2
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju SETUP&RESET i pritisnite taster [
] na
proizvodu.
3
Pritisnite [
] da biste izabrali opciju Power Key, a zatim pritisnite [
]. Prikazaće se
sledeći ekran.
SETUP&RESET
Reset
Language
English
Display Time
20 sec
Menu Transparency
On
Power Key
Screen Off
Power Off
AUTO

Ako je izabran Screen Off, koristite dugme za napajanje na sledeći način:

Isključivanje ekrana: Pritisnite dugme za napajanje. Pojavljuje se poruka: "The screen
will turn off in 5 seconds. Power Off: Press & hold
for 2 seconds." Posle 5 sekundi,
ekran se isključuje. Indikator napajanja na prednjoj strani proizvoda se menja između
isključivanja na 3 sekunde i uključivanja na jednu sekundu.


Uključivanje ekrana/napajanja: Pritisnite dugme za napajanje.

Isključivanje napajanja: Pritisnite dugme za napajanje na duže od 2 sekunde.
Da biste uključili ili isključili proizvod kada je izabran Power Off, pritisnite dugme za
napajanje.
4
5
Pritisnite [
] da biste izabrali željenu opciju, a zatim pritisnite [ MENU ].
Izabrana opcija će biti primenjena.
7 Podešavanje i uspostavljanje početnih vrednosti
98
8
8.1
Meni INFORMATION i drugi meniji
INFORMATION
Prikažite trenutni ulazni signal, frekvenciju i rezoluciju.
8.1.1 Prikaz menija INFORMATION
1
Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali OSD vodič. Zatim pritisnite
dugme [ MENU ] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
2
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju INFORMATION. Pojaviće se trenutni ulazni
signal, frekvencija i rezolucija.
PICTURE
COLOR
Analog
64.0kHz 60Hz PP
SIZE&POSITION
1280 x 1024
SETUP&RESET
INFORMATION
EXIT
֩Ѝ‫ی‬Ԃक
࣏ࢽ
AUTO AUTO
۴੔
Prikazane stavke menija mogu se razlikovati u zavisnosti od modela.
8.2
Konfigurisanje opcije Volume na početnom ekranu
Prilagodite stavku Volume pritiskom na taster [
1
Pritisnite bilo koje dugme na prednjem delu proizvoda (kada meni na ekranu nije prikazan) da
biste prikazali OSD vodič. Zatim pritisnite [
2
] dok je prikazan OSD vodič.
].
Prikazaće se sledeći ekran.
9ROXPH
50
EXIT
3
Prilagodite opciju Volume pomoću tastera [
].
8 Meni INFORMATION i drugi meniji
99
9
9.1
Instalacija softvera
Natural Color
9.1.1 Šta je Natural Color?
Jedan od problema sa kojima se susreću korisnici računara je da se boje koje se prikazuju na ekranu
razlikuju od boja na odštampanim ili originalnim slikama kreiranim pomoću skenera ili digitalnog
fotoaparata. Natural Color je sistem za upravljanje bojama koji je razvila kompanija Samsung
Electronics radi rešavanja tog problema. Ovaj softver radi isključivo sa proizvodima kompanije
Samsung i omogućava podešavanje prikaza boja na ekranu kako bi odgovarao prikazu boja na
odštampanim slikama. Više informacija potražite u pomoći na mreži u okviru softvera (F1).
Program Natural Color je dostupan na mreži. Možete da ga preuzmete sa donje Web lokacije i da ga
instalirate;
http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/naturalcolorexpert/pop_download.html
9 Instalacija softvera
100
9
9.2
Instalacija softvera
MultiScreen
MultiScreen program se može instalirati na virtuelnoj mašini VDI servera ili na glavnom računaru sa
kompatibilnim operativnim sistemom iz serije Windows.
Infrastruktura virtuelne radne površine: računar koji ima VMware View i Teradici Hostcard
MultiScreen
Funkcija MultiScreen omogućava korisnicima da koriste monitor tako da ekran bude podeljen na
delove.
9.2.1 Instalacija softvera
1
2
Stavite instalacioni CD u [CD-ROM] uređaj.
Odaberite program za podešavanje funkcije "MultiScreen".
Ako se iskačući ekran za instalaciju softvera ne pojavi na glavnom ekranu, pronađite i dva put
kliknite na datoteku za instalaciju programa "MultiScreen" na CD-u.
3
4
Kada se pojavi čarobnjak za instalaciju kliknite na "Next".
Pratite uputstva na ekranu da biste obavili instalaciju.



Softver možda neće ispravno raditi ako nakon instalacije ponovo ne pokrenete računar.
Ikona programa "MultiScreen" možda se neće pojaviti, u zavisnosti od računarskog
sistema i specifikacija proizvoda.
Ako se ikona prečice ne pojavi, pritisnite dugme "F5".
Ograničenja i problemi u vezi sa instalacijom programa (MultiScreen)
Na instalaciju programa "MultiScreen" može uticati grafička kartica, matična ploča i mrežno okruženje.
Operativni sistem
"Operativni sistem"

"Windows 2000"

"Windows XP Home Edition"

"Windows XP Professional"

"Windows Vista 32bit"

"Windows 7 32bit"

"Windows 8 32bit"
9 Instalacija softvera
101
9
Instalacija softvera
Za korišćenje programa "MultiScreen" preporučuje se operativni sistem "Windows 2000" ili
noviji.
"Hardver"

Najmanje 32 MB memorije

Najmanje 60 MB slobodnog prostora na čvrstom disku
9.2.2 Uklanjanje softvera
Kliknite na [Start], izaberite [Settings (Podešavanja)]/[Control Panel (Kontrolna tabla)], a zatim
dvaput kliknite na [Add or Remove Programs (Dodaj ili ukloni programe)].
Izaberite "MultiScreen "iz spiska programa, a zatim kliknite na dugme [Add/Delete (Dodaj/izbriši)].
9 Instalacija softvera
102
10
Vodič za rešavanje problema
10.1 Šta je potrebno da uradite pre nego što se obratite
korisničkoj službi kompanije Samsung
10.1.1 Testiranje proizvoda
Pre nego što se obratite korisničkoj službi kompanije Samsung, testirajte proizvod na sledeći način.
Ako problem i dalje postoji, obratite se korisničkoj službi kompanije Samsung.
Pomoću funkcije za testiranje proizvoda proverite da li proizvod radi ispravno.
Ako je ekran isključen, a indikator napajanja trepće iako je proizvod ispravno povezan sa računarom,
izvršite samostalni dijagnostički test.
1
2
3
4
Isključite računar i proizvod.
Iskopčajte kabl iz proizvoda.
Uključite proizvod.
Ako se pojavi poruka Check Signal Cable, proizvod ispravno funkcioniše.
Ako je ekran i dalje prazan, proverite računarski sistem, video kontroler i kabl.
10.1.2 Provera rezolucije i frekvencije
Za režim koji premašuje podržanu rezoluciju (pogledajte "11.3 Tabela standardnih signalnih režima")
nakratko će se pojaviti poruka Not Optimum Mode.
10.1.3 Proverite sledeće.
Problemi sa instalacijom (PC režim)
Ekran se neprestano uključuje i isključuje.
Proverite da li je kabl između proizvoda i
računara ispravno povezan i da li su konektori
dobro legli. (Pogledajte "3.2 Povezivanje i
korišćenje računara")
Problemi sa ekranom
LED indikator napajanja je isključen. Ekran
ne može da se uključi.
Proverite da li je kabl za napajanje ispravno
povezan. (Pogledajte "3.2 Povezivanje i
korišćenje računara")
10 Vodič za rešavanje problema
103
10
Vodič za rešavanje problema
Problemi sa ekranom
Pojavljuje se poruka Check Signal Cable.
Proverite da li je kabl ispravno povezan sa
proizvodom. (Pogledajte "3.2 Povezivanje i
korišćenje računara")
Proverite da li je uređaj koji je povezan sa
proizvodom uključen.
Prikazaće se poruka Not Optimum Mode.
Ova poruka se pojavljuje ako signal sa grafičke
kartice premašuje maksimalnu rezoluciju ili
frekvenciju za proizvod.
Promenite maksimalnu rezoluciju i frekvenciju
tako da odgovaraju performansama proizvoda u
skladu sa tabelom standardnog signalnog
režima (stranica 111).
Slika na ekranu je izobličena.
Proverite vezu kabla sa proizvodom (pogledajte
"3.2 Povezivanje i korišćenje računara")
Slika na ekranu je nejasna. Slika na ekranu je
zamućena.
Prilagodite opcije Coarse (stranica 84) i Fine
(stranica 85).
Uklonite dodatnu opremu (produžni video kabl
itd.) i pokušajte ponovo.
Podesite rezoluciju i frekvenciju na preporučeni
nivo. (Pogledajte "11.1 Opšte")
Slika na ekranu je nestabilna i podrhtava.
Na levoj strani ekrana se pojavljuju senke ili
dvostruke slike.
Proverite da li su rezolucija i frekvencija za
računar unutar opsega rezolucija i frekvencija
kompatibilnih sa proizvodom. Zatim, po potrebi,
promenite postavke tako što ćete kao referencu
koristiti tabelu standardnih signalnih režima
(stranica 111) u ovom priručniku i meni
INFORMATION na proizvodu.
Ekran je previše osvetljen. Ekran je premalo
osvetljen.
Prilagodite opcije Brightness (stranica 80) i
Contrast (stranica 81).
Boje na ekranu nisu usaglašene.
Promenite postavke funkcije COLOR.
(Pogledajte " Konfigurisanje svetle nijanse")
Boje na ekranu imaju senku i izobličene su.
Promenite postavke funkcije COLOR.
(Pogledajte " Konfigurisanje svetle nijanse")
Bela boja nije u potpunosti bela.
Promenite postavke funkcije COLOR.
(Pogledajte " Konfigurisanje svetle nijanse")
Na ekranu nema slike, a LED indikator
napajanja treperi na svakih 0,5–1 sekundi.
Proizvod je u režimu za uštedu energije.
Pritisnite bilo koji taster na tastaturi ili pomerite
miš da biste se vratili na prethodni ekran.
10 Vodič za rešavanje problema
104
10
Vodič za rešavanje problema
Problemi sa izvornim uređajem
Prilikom pokretanja računara čuje se zvučni
signal.
Ako se prilikom pokretanja računara čuje zvučni
signal, odnesite računar na servisiranje.
10 Vodič za rešavanje problema
105
10
Vodič za rešavanje problema
10.2 Pitanja i odgovori
Pitanje
Kako mogu da promenim
frekvenciju?
Odgovor
Podesite frekvenciju na grafičkoj kartici.

Windows XP: Izaberite stavke Kontrolna tabla
teme
Prikaz
Postavke
Izgled i
Više opcija
Monitor, i
prilagodite stavku Učestalost osvežavanja u okviru
Postavke monitora.

Windows ME/2000: Izaberite stavke Kontrolna tabla
Ekran
Postavke
Više opcija
Monitor i prilagodite
stavku Učestalost osvežavanja u okviru Postavke
monitora.

Windows Vista: Izaberite stavke Kontrolna tabla
personalizacija
Personalizacija
Više opcija za postavke
Izgled i
Postavke prikaza
Monitor i prilagodite stavku
Učestalost osvežavanja u okviru Postavke monitora.

Windows 7: Izaberite stavke Kontrolna tabla
personalizacija
opcija za postavke
Ekran
Izgled i
Rezolucija ekrana
Više
Monitor i prilagodite stavku
Učestalost osvežavanja u okviru Postavke monitora.

Windows 8: Izaberite stavke Postavke
Izgled i personalizacija
Više opcija za postavke
Ekran
Kontrolna tabla
Rezolucija ekrana
Monitor i prilagodite stavku
Učestalost osvežavanja u okviru Postavke monitora.
10 Vodič za rešavanje problema
106
10
Vodič za rešavanje problema
Pitanje
Kako da promenim rezoluciju?
Odgovor

Windows XP: Izaberite Kontrolna tabla
Prikaz

Izgled i teme
Postavke i podesite rezoluciju.
Windows ME/2000: Izaberite Kontrolna tabla
Prikaz
Postavke i podesite rezoluciju.

Windows Vista: Izaberite Kontrolna tabla
personalizacija
Personalizuj
Izgled i
Postavke prikaza i
podesite rezoluciju.

Windows 7: Izaberite Kontrolna tabla
personalizacija
Prikaz
Izgled i
Podesi rezoluciju i podesite
rezoluciju.

Windows 8: Izaberite Postavke
i personalizacija
Prikaz
Kontrolna tabla
Izgled
Podesi rezoluciju, i podesite
rezoluciju.
Kako mogu da podesim režim
za uštedu energije?

Windows XP: Režim za uštedu energije možete da podesite
ako izaberete Kontrolna tabla
Izgled i teme
Prikaz
Postavke čuvara ekrana ili pomoću BIOS-a na računaru.

Windows ME/2000: Režim za uštedu energije možete da
podesite ako izaberete Kontrolna tabla
Prikaz
Postavke čuvara ekrana ili pomoću BIOS-a na računaru.

Windows Vista: Režim za uštedu energije možete da podesite
ako izaberete Kontrolna tabla
Personalizuj
Izgled i personalizacija
Postavke čuvara ekrana ili pomoću BIOS-a
na računaru.

Windows 7: Režim za uštedu energije možete da podesite ako
izaberete Kontrolna tabla
Personalizuj
Izgled i personalizacija
Postavke čuvara ekrana ili pomoću BIOS-a
na računaru.

Windows 8: Režim za uštedu energije možete da podesite ako
izaberete Postavke
personalizacija
Kontrolna tabla
Personalizuj
Izgled i
Postavke čuvara ekrana
ili pomoću BIOS-a na računaru.
Dodatna uputstva za prilagođavanje potražite u priručniku za korisnike računara ili grafičke kartice.
10 Vodič za rešavanje problema
107
11
Specifikacije
11.1 Opšte
Naziv modela
Panel
Sinhronizacija
NC191
NC221
NC241
Veličina
slike
19 inča (48,1 cm)
21,5 inča (54,6 cm)
23,6 inča (59 cm)
Površina
ekrana
376,32 mm (V) x
301,06 mm (Š)
476,64 mm (V) x
268,11 mm (Š)
521,28 mm (V) x
293,22 mm (Š)
Horizontalna
frekvencija
31 ~ 80 kHz
Vertikalna
frekvencija
56 ~ 75 Hz
Boje ekrana
Rezolucija
16,7 miliona
Optimalna
rezolucija
1280 x 1024 @
60 Hz
1920 x 1080 @ 60 Hz
Maksimalna
rezolucija
1280 x 1024 @
75 Hz
1920 x 1080 @ 60 Hz
135,00 MHz
(analogno/digitalno)
148,50 MHz (analogno/digitalno)
Maksimalna brzina
osvežavanja piksela
Priključak za server
Gigabit Ethernet port (LAN Port)
Ovaj proizvod koristi napajanje od 100 do 240 V.
Napajanje
Pogledajte oznaku na poleđini proizvoda jer standardni napon
može da se razlikuje u zavisnosti od zemlje.
Priključci za signal
RGB IN, DVI OUT
Zvučnici
1 W x 2 (stereo)
Sa
postoljem
Dimenzije (Š x
D x V)/težina
Bez postolja
(Minimum)407,0 X
352,9 X 210,0 mm /
5,0 kg
(Minimum)504,3 X
335,4 X 210,0 mm /
4,9 kg
(Minimum) 554,6 X
380,3 X 224 mm /
6,1 kg
(Maksimalno) 407,0
X 452,9 X 210,0 mm
/ 5,0 kg
(Maksimalno)
504,3 X 435,4 X
210,0 mm / 4,9 kg
(Maksimalno) 554,6
X 510,3 X 224 mm /
6,1 kg
407,0 X 336,0 X
60,6 mm / 3,6 kg
504,3 X 301,9 X
61,2 mm / 3,4 kg
554,6 X 330,5 X
61,2 mm / 4,5 kg
VESA
100 mm X 100 mm
Nagibno postolje
-3˚(±2˚) ~ 25˚(±2˚)
USB
USB 2.0 x 4 (ulazni)
11 Specifikacije
108
11
Specifikacije
Naziv modela
Zaštita
okoline
NC191
NC221
NC241
Rad
Temperatura: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
Vlažnost vazduha: 10 % – 80 %, bez kondenzacije
Skladištenje
Temperatura: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Vlažnost vazduha: 5 % – 95 %, bez kondenzacije
Plug-and-Play
Ovaj monitor može da se instalira i koristi sa sistemima koji
podržavaju funkciju Plug-and-Play. Dvosmerna razmena
podataka između monitora i računara poboljšava postavke
monitora. Instalacija monitora obavlja se automatski. Međutim,
ako želite, možete da prilagodite postavke instalacije.
Tačke na ekranu (pikseli)
Zbog načina proizvodnje ovog uređaja, na LCD monitoru približno
1 u milion piksela može da bude svetliji ili tamniji. Ova
nepravilnost ne utiče na performanse proizvoda.
Navedene specifikacije mogu da se promene bez najave radi poboljšanja kvaliteta.
Ovaj uređaj je digitalni aparat klase B.
11 Specifikacije
109
11
Specifikacije
11.2 Ušteda energije
Funkcija uštede energije na ovom proizvodu smanjuje potrošnju struje tako što isključuje ekran i
menja boju LED indikatora napajanja kada se proizvod ne koristi određeni vremenski period.
Napajanje se ne isključuje u režimu za uštedu energije. Da biste ponovo uključili ekran, pritisnite bilo
koji taster na tastaturi ili pomerite miš. Režim za uštedu energije je dostupan samo kada je proizvod
povezan sa računarom koji poseduje funkciju za uštedu energije.
Normalan rad
Ušteda energije
Lampica napajanja
Potrošnja
energije


standard
no
Ocena
Uključen
NC191
26 W
41 W
NC221
31 W
46 W
NC241
28 W
52 W
Panel Off
stanje
Isključeno
napajanje
(Dugme za
napajanje je
isključeno)
Isključeno
napajanje
(Mehaničko
isključivanje)
Treperi
Isključen
Isključen
manje od 7,5 W
manje od 1,1 W
0W
Prikazani nivo potrošnje energije može da se razlikuje u zavisnosti od radnih uslova ili promene
postavki.
Da biste smanjili potrošnju energije na 0 vati, isključite prekidač za napajanje na zadnjoj strani
proizvoda ili iskopčajte kabl za napajanje. Uverite se da ste iskopčali kabl za napajanje ako
nećete koristiti proizvod u dužem vremenskom periodu. Da biste potrošnju struje sveli na 0 vata
kada nije dostupan prekidač za napajanje, isključite kabl za napajanje.
11 Specifikacije
110
11
Specifikacije
11.3 Tabela standardnih signalnih režima


Zahvaljujući karakteristikama ekrana, ovaj proizvod može da se podesi na samo jednu
rezoluciju za svaku veličinu ekrana kako bi se postigao optimalni kvalitet slike. Zbog toga
rezolucija koja se razlikuje od navedene može da umanji kvalitet slike. Da biste to izbegli,
preporučuje se da izaberete optimalnu rezoluciju navedenu za veličinu ekrana vašeg proizvoda.
Proverite frekvenciju nakon što običan monitor (povezan sa računarom) zamenite LCD
monitorom. Ako LCD monitor ne podržava frekvenciju od 85 Hz, promenite vertikalnu
frekvenciju na 60 Hz na običnom monitoru, pre nego što ga zamenite LCD monitorom.
Ako se signal koji pripada sledećim standardnim signalnim režimima prenosi sa računara, ekran će se
automatski prilagoditi. Ako signal koji se emituje sa računara ne spada u ove signalne režime, može
da bude prikazan prazan ekran, uz uključen LED indikator. U tom slučaju, promenite postavke u
skladu sa sledećom tabelom, pridržavajući se korisničkog priručnika za grafičku karticu.
NC191
Rezolucija
Horizontalna
frekvencija
(kHz)
Vertikalna
frekvencija
(Hz)
Brzina
osvežavanja
piksela (MHz)
Polaritet
sinhronizacije
(H/V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA,640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA,800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA,800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA,800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA,800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC,832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA,1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA,1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA,1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA,1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC,1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA,1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
11 Specifikacije
111
11
Specifikacije
Rezolucija
Horizontalna
frekvencija
(kHz)
Vertikalna
frekvencija
(Hz)
Brzina
osvežavanja
piksela (MHz)
Polaritet
sinhronizacije
(H/V)
VESA,1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA,1280 x 960
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA,1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA,1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
Rezolucija
Horizontalna
frekvencija
(kHz)
Vertikalna
frekvencija
(Hz)
Brzina
osvežavanja
piksela (MHz)
Polaritet
sinhronizacije
(H/V)
MAC,640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA,640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA,640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA,640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
IBM,720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA,800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA,800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA,800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA,800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC,832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA,1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA,1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA,1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA,1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC,1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA,1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA,1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA,1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA,1600 x 900 RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA,1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA,1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
NC221
11 Specifikacije
112
11
Specifikacije
NC241
Rezolucija
Horizontalna
frekvencija
(kHz)
Vertikalna
frekvencija
(Hz)
Brzina
osvežavanja
piksela (MHz)
Polaritet
sinhronizacije
(H/V)
IBM,640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
MAC,640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA,640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA,640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA,640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
IBM,720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA,800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA,800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA,800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA,800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC,832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA,1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA,1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA,1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA,1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC,1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA,1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA,1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA,1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA,1600 x 900 RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA,1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA,1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+

Horizontalna frekvencija
Vreme potrebno za skeniranje jedne linije od leve do desne strane ekrana naziva se
horizontalni ciklus. Inverzni broj horizontalnog ciklusa naziva se horizontalna frekvencija.
Horizontalna frekvencija meri se u kilohercima (kHz).
11 Specifikacije
113
11
Specifikacije

Vertikalna frekvencija
Ponavljanje iste slike desetinama puta u sekundi omogućava vam prikazivanje prirodnih slika.
Frekvencija ponavljanja naziva se „vertikalna frekvencija“ ili „učestalost osvežavanja“ i meri se u
Hz.
11 Specifikacije
114
Dodatak
Kontaktirajte Samsung
Veb-lokacija: www.samsung.com/displaysolutions
Ukoliko imate pitanja ili komentare vezane za Samsung proizvode, molimo Vas kontaktirajte
Samsung korisnički centar.
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
LATIN AMERICA
ARGENTINE
0800-333-3733
BOLIVIA
800-10-7260
BRAZIL
0800-124-421
(Demais cidades e regiões)
4004-0000
(Capitais e grandes centros)
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
COLOMBIA
Bogotá 600 12 72
Gratis desde cualquier parte del país 01 8000 112 112 ó desde su celular
#SAM(726)
COSTA RICA
0-800-507-7267
00-800-1-SAMSUNG (726-7864)
DOMINICA
1-800-751-2676
ECUADOR
1-800-10-72670
1-800-SAMSUNG (72-6786)
EL SALVADOR
800-6225
GUATEMALA
1-800-299-0013
1-800-299-0033
HONDURAS
800-27919267
800-2791-9111
JAMAICA
1-800-234-7267
1-800-SAMSUNG (726-7864)
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
NICARAGUA
001-800-5077267
PANAMA
800-7267
800-0101
Dodatak
115
Dodatak
LATIN AMERICA
PARAGUAY
009-800-542-0001
PERU
0-800-777-08
PUERTO RICO
1-800-682-3180
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
URUGUAY
000-405-437-33
VENEZUELA
0-800-SAMSUNG (726-7864)
EUROPE
AUSTRIA
0800 - SAMSUNG
(0800 - 7267864)
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
051 331 999
BULGARIA
800 111 31,
CROATIA
072 726 786
CYPRUS
8009 4000 only from landline,
toll free
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00
- Praha 4
DENMARK
70 70 19 70
EIRE
0818 717100
ESTONIA
800-7267
FINLAND
030-6227 515
FRANCE
01 48 63 00 00
GERMANY
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/
Anruf)
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile
and land line
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
Dodatak
116
Dodatak
EUROPE
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
LATVIA
8000-7267
LITHUANIA
8-800-77777
LUXEMBURG
261 03 710
MONTENEGRO
020 405 888
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
NORWAY
815 56480
POLAND
0 801-172-678*
lub +48 22 607-93-33 *
!"#$%"'
()(!/
PORTUGAL
808 20 7267
ROMANIA
08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG) Apel GRATUIT
SERBIA
011 321 6899
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
SLOVENIA
080 697 267
090 726 786
SPAIN
0034902172678
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
CIS
ARMENIA
0-800-05-555
AZERBAIJAN
0-88-555-55-55
BELARUS
810-800-500-55-500
GEORGIA
0-800-555-555
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799, VIP care 7700)
KYRGYZSTAN
8-10-800-500-55-500
MOLDOVA
0-800-614-40
MONGOLIA
7-495-363-17-00
RUSSIA
8-800-555-55-55
Dodatak
117
Dodatak
CIS
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
UKRAINE
0-800-502-000
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
CHINA
CHINA
400-810-5858
HONG KONG
(852) 3698 4698
MACAU
0800 333
S.E.A
AUSTRALIA
1300 362 603
INDONESIA
021-56997777
08001128888
JAPAN
0120-363-905
MALAYSIA
1800-88-9999
603-77137477 (Overseas contact)
MYANMAR
01-2399888
NEW ZEALAND
0800 726 786
PHILIPPINES
1-800-10-7267864 [PLDT]
1-800-8-7267864 [Globe landline
and Mobile]
02-4222111 [Other landline]
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
TAIWAN
0800-329999
THAILAND
0-2689-3232,
1800-29-3232
VIETNAM
1800 588 889
S.W.A
BANGLADESH
INDIA
09612300300
1800 3000 8282 - Toll Free
1800 266 8282 - Toll Free
SRI LANKA
0094117540540
0094115900000
Dodatak
118
Dodatak
MENA
ALGERIA
021 36 11 00
BAHRAIN
8000-GSAM (8000-4726)
EGYPT
08000-726786
16580
IRAN
021-8255
JORDAN
0800-22273
06 5777444
KUWAIT
183-CALL (183-2255)
MOROCCO
080 100 22 55
OMAN
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
PAKISTAN
0800-Samsung (72678)
QATAR
800-CALL (800-2255)
SAUDI ARABIA
920021230
SYRIA
18252273
TUNISIA
80-1000-12
TURKEY
444 77 11
U.A.E
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
AFRICA
BOTSWANA
8007260000
BURUNDI
200
CAMEROON
7095-0077
COTE D’ IVOIRE
8000 0077
DRC
499999
GHANA
0800-10077
0302-200077
KENYA
0800 545 545
MOZAMBIQUE
847267864 / 827267864
NAMIBIA
08 197 267 864
NIGERIA
0800-726-7864
RWANDA
9999
SENEGAL
800-00-0077
SOUTH AFRICA
0860 SAMSUNG (726 7864)
Dodatak
119
Dodatak
AFRICA
SUDAN
1969
TANZANIA
0800 755 755
UGANDA
0800 300 300
ZAMBIA
0211 350370
Dodatak
120
Dodatak
Odgovornost za uslugu plaćanja (trošak za klijente)
Kada se zahteva usluga, uprkos garanciji možemo vam naplatiti posetu servisera u sledećim
slučajevima.
Nije u pitanju kvar proizvoda
Čišćenje proizvoda, prilagođavanje, objašnjavanje, ponovna instalacija itd.



Ako serviser daje uputstva za korišćenje proizvoda ili jednostavno prilagođava opcije bez
rasklapanja proizvoda.
Ako su do kvara doveli faktori iz okruženja (Internet, antena, žični signal itd.)
Ako se proizvod ponovo instalira ili se povežu dodatni uređaji nakon prve instalacije kupljenog
proizvoda.

Ako se proizvod ponovo instalira da bi se premestio na drugo mesto ili u drugu kuću.

Ako klijent zahteva uputstva za upotrebu zbog proizvoda drugog preduzeća.

Ako klijent zahteva uputstva za upotrebu mreže ili proizvoda drugog preduzeća.

Ako klijent zahteva instalaciju i podešavanje softvera za proizvod.

Ako serviser uklanja/čisti prašinu ili strane materijale iz proizvoda.

Ako klijent zahteva dodatnu instalaciju nakon kupovine proizvoda putem kupovine od kuće ili na
mreži.
Oštećenje proizvoda do kojeg je došlo krivicom klijenta
Oštećenje proizvoda do kojeg je dovelo nepravilno rukovanje klijenta ili neispravna popravka.
Ako je do oštećenja proizvoda dovelo sledeće:

spoljni udarac ili pad.

Korišćenje robe ili nespecifikovanog Samsung proizvoda koji se prodaje odvojeno.

Popravka od strane osobe koja nije inženjer spoljnog preduzeća za pružanje usluga ili partnera
preduzeća Samsung Electronics Co., Ltd.

Prepravka ili popravka proizvoda od strane klijenta.

Korišćenje proizvoda na neispravnom naponu ili sa neovlašćenim električnim vezama.

Nepoštovanje „upozorenja“ u korisničkom priručniku.
Ostalo

Ako proizvod otkaže usled prirodne katastrofe. (grom, požar, zemljotres, poplava itd.)

Ako se potrošne komponente iskoriste. (baterija, toner, fluorescentna svetla, glava, vibrator,
lampica, filter, traka itd.)
Ako klijent zahteva uslugu u slučaju nepostojanja kvara na proizvodu, može se naplatiti naknada za
pružanje usluge. Zato prvo pročitajte korisnički priručnik.
Dodatak
121
Dodatak
Ispravno odlaganje
Pravilno odlaganje ovog proizvoda (Odlaganje električne i elektronske
opreme)
(Primenjuje su u zemljama sa odvojenim sistemima za prikupljanje otpada)
Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i
njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se odlažu
zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja. Da biste
sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled
nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga
reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.
Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili
lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji
mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.
Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o
kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se
mešaju saostalim komercijalnim otpadom.
Ispravno odlaganje baterija za ovaj uređaj
(Primenjuje su u zemljama sa odvojenim sistemima za prikupljanje otpada)
Ova oznaka na bateriji, priručniku ili na pakovanju znači da baterija u ovom proizvodu
ne sme da se odloži sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada prestane da radi.
Tamo gde postoje sledeće oznake hemisjkih elemenata Hg, Cd ili Pb, to označava da
baterija sadrži živu, kadmijum ili olovo u količinama iznad nivoa dozvoljenog prema
direktivi EC Directive 2006/66. Ukoliko se baterije ne odlože na pravilan način, ove
supstance mogu biti štetne po zdravlje ili po životnu okolinu.
Da biste zaštitili prirodna bogatstva i da biste promovisali ponovnu upotrebu
recikliranog materijala, odvojite baterije od ostalog otpada I reciklirajte ih pomoću
svog lokalnog sistema za reciklažu baterija.
Dodatak
122
Dodatak
Terminologija
OSD (prikaz na ekranu)
Prikaz na ekranu (OSD) omogućava vam da konfigurišete postavke na ekranu da biste
optimizovali kvalitet slike prema potrebama. Omogućava vam da promenite svetlinu ekrana,
nijansu, veličinu i mnoge druge postavke pomoću menija prikazanih na ekranu.
Grubo podešavanje
Grubo podešavanje se odnosi na frekvenciju vibracija radio-talasa u sekundi. Veća frekvencija
prenosi veću količinu podataka i lakše se reflektuje. Niža frekvencija lakše prelazi preko prepreka i
može dalje da putuje, ali prenosi manju količinu podataka. Meni za grubo podešavanje omogućava
vam da ručno prilagodite frekvenciju da biste postigli optimalni kvalitet slike. Prilagodite grubo
podešavanje u skladu sa tabelom standardnog signalnog režima (stranica 111) na osnovu
performansi svog proizvoda i uživajte u boljem kvalitetu slike.
Gama
Meni za gamu prilagođava skalu sivih tonova koja predstavlja srednje nijanse na ekranu.
Prilagođavanje svetline osvetljava ceo ekran, ali prilagođavanje game posvetljava samo srednju
svetlinu.
Skala sivih tonova
Skala predstavlja nivoe intenziteta boje koji pokazuju varijacije promene boje od tamnih oblasti ka
svetlijim oblastima na ekranu. Promene svetline ekrana se izražavaju varijacijama crne i bele, a
skala sivih tonova se odnosi na srednju oblast između crne i bele. Promena skale sivih tonova
putem prilagođavanja game promeniće srednju svetlinu ekrana.
Brzina skeniranja
Brzina skeniranja ili učestalost osvežavanja predstavlja učestalost osvežavanja ekrana. Podaci
ekrana se prenose dok se osvežava kako bi se prikazala slika iako to osvežavanje nije vidljivo
golim okom. Broj osvežavanja ekrana se naziva brzina skeniranja i meri se u Hz. Brzina skeniranja
od 60 Hz znači da se ekran osvežava 60 puta u sekundi. Brzina skeniranja ekrana zavisi od
performansi grafičkih kartica u računaru i monitora.
Horizontalna frekvencija
Znakovi ili slike prikazani na ekranu monitora sastoje se od brojnih tačaka (piksela). Pikseli se
prenose u horizontalnim linijama koje se zatim vertikalno raspoređuju da bi se kreirala slika.
Horizontalna frekvencija se meri u kHz i predstavlja broj prenosa horizontalnih linija po sekundi i
njihovog prikaza na ekranu monitora. Horizontalna frekvencija od 85 znači da se horizontalne linije
koje čine sliku prenose 85000 puta po sekundi. Horizontalna frekvencija se označava kao 85 kHz.
Dodatak
123
Dodatak
Vertikalna frekvencija
Jednu sliku čine brojne horizontalne linije. Vertikalna frekvencija se meri u Hz i predstavlja broj
slika koje je moguće kreirati u sekundi putem tih horizontalnih linija. Vertikalna frekvencija od 60
znači da se slika prenosi 60 puta u sekundi. Vertikalna frekvencija se naziva i „učestalost
osvežavanja“ i utiče na treperenje ekrana.
Rezolucija
Rezolucija je broj horizontalnih i vertikalnih piksela koji čine ekran. Rezolucija označava nivo
detalja prikaza.
Viša rezolucija prikazuje veću količinu informacija na ekranu i pogodna je za izvršavanje više
zadataka istovremeno.
Na primer, rezolucija od 1920 x 1080 sastoji se od 1920 horizontalnih piksela (horizontalna
rezolucija) i 1080 vertikalnih linija (vertikalna rezolucija).
Na primer, rezolucija od 1920 x 1200 sastoji se od 1920 horizontalnih piksela (horizontalna
rezolucija) i 1.200 vertikalnih linija (vertikalna rezolucija).
Plug & Play
Funkcija Plug & Play omogućava automatsku razmenu informacija između monitora i računara da
bi se stvorilo optimalno okruženje za prikaz.
Monitor koristi VESA DDC (međunarodni standard) za izvršavanje funkcije Plug & Play.
Dodatak
124
Indeks
K
"PCoIP" 38
A
Konfigurisanje opcije Volume na početnom
ekranu 99
Kontaktirajte Samsung 115
Kontrast 81
Autorska prava 7
B
M
MultiScreen 101
Bezbednosne mere predostrožnosti 10
C
Crvena 87
Č
Čišćenje 8
N
Natural Color 100
Nijansa boje 90
O
Opšte 108
Osvetljenost 80
D
Oštrina 82
Delovi 21
P
F
Pitanja i odgovori 106
Fino 85
Plava 89
Povezivanje i korišćenje računara 75
G
Power Key 98
Gama 91
Pravilno držanje tela prilikom upotrebe
proizvoda 17
Grubo 84
Pre povezivanja 74
Prikaži vreme 96
I
Provera sadržaja pakovanja 18
INFORMACIJE 99
Prozirnost menija 97
Instalacija 25
R
J
Resetuj 94
Jezik 95
S
SAMSUNG MAGIC Bright 83
Indeks
125
Indeks
SAMSUNG MAGIC Color 86
Spajanje sa glavnim računarom uz pomoć
LAN kabla 34
Š
Šta je PC over IP 30
Šta je potrebno da uradite pre nego što se
obratite korisničkoj službi kompanije
Samsung 103
T
Tabela standardnih signalnih režima 111
Terminologija 123
V
Veza sa odeljkom Korišćenje PCoIP 31
Z
Zelena 88
Indeks
126
Download PDF

advertising