Samsung | RT22FARADWW | Samsung RT22FARADWW Инструкция по использованию

2
16
19
26
2
3
DA68-02832M(1.3)_P4.pdf
1
7/24/2014
8:54:36 AM
4
5
,
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Установите холодильник в месте, где
температура составляет от 10 °C до 43 °C.
Установите холодильник в месте, где
температура составляет от 10 °C до 43 °C.
Если ваш холодильник установлен в
месте, где окружающая температура
слишком низкая или слишком высокая,
внутренняя система охлаждения может
работать неправильно.
17
18
19
Летом (выше 35 °С),
В зимний период,
В зимний период,
Летом (выше 35 °С),
Летом (выше 35 °С),
В зимний период,
20
21
22
23
24
25
26
220-240, 50
220-240, 50
220-240, 50
69
67
61
63
61
56
706x692x1840
706x739x1780
631x746x1780
27
58
54.5
53
50.5
54
49
49
46
28
2
14
17
24
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Встановіть холодильник у місці, де
температура становить +10 °C до +43 °C.
Встановіть холодильник у місці, де
температура становить +10 °C до +43 °C.
Якщо ваш холодильник встановлений
у місці з занадто низькою або високою
температурою, внутрішня система
охолодження може працювати
некоректно.
15
16
17
Влітку (вище 35 °С),
У зимовий період,
Влітку (вище 35 °С),
Влітку (вище 35 °С),
У зимовий період,
18
19
20
21
22
23
24
2
22
25
32
Қазақша - 2
Қазақша - 3
Қазақша - 4
Қазақша - 5
Қазақша - 6
Қазақша - 7
Қазақша - 8
Қазақша - 9
Қазақша - 10
DA68-02832M(1.3)_P67.pdf
1
7/24/2014
9:01:27 AM
Қазақша - 11
Қазақша - 12
Қазақша - 13
Қазақша - 14
Қазақша - 15
Қазақша - 16
Қазақша - 17
Қазақша - 18
Қазақша - 19
DA68-02832M(1.3)_P76.pdf
1
7/24/2014
9:05:04 AM
Қазақша - 20
Қазақша - 21
(C)
A
B
1040
1040
964
964
964
Қазақша - 22
C
115˚
115˚
115˚
115˚
135˚
135˚
135˚
135˚
135˚
10 °C -
43 °C-
10 °C -
43 °C-
,
.
Қазақша - 23
Қазақша - 24
Қазақша - 25
Қазақша - 26
Қазақша - 27
Қазақша - 28
Қазақша - 29
Қазақша - 30
Қазақша - 31
Қазақша - 32
36 Al-Farabi ave. , Block B (3-4)floor, Almaty, Kazakhstan
Tel : 8-10-800-500-55-500(GSM: 7799, VIP care 7700)
www.samsung.com/kz_ru/support
MUNDARIJA
TEXNIKA XAVFSIZLIGIGA OID MA’LUMOT………………………………………………………………… 2
SOVUTGICHNI O’RNATISH ………………………………………………………………….…………............15
SAMSUNG SOVUTGICHINI ISHLATISH……………………………………………………………………….18
NOSOZLIKLARNI IZLASH VA BARTARAF ETISH ……………………………………………………………25
Texnika xavfsizligiga oid ma’lumot
“Oziqovqat mahsulotlari
uchun emas” belgisi
Bojxona ittifoqining
005/2011 sonli “O’ram
xavfsizligi to’g’risida”gi
mahsulotning
o’rami qayta
foydalanish uchun
mo’ljallanmaganligini va
u utilizatsiya qilinishi
lozimligini ko’rsatadi.
Mazkur mahsulot
o’ramidan oziqovqat
mahsulotlarini saqlash
uchun foydalanish
ta’qiqlanadi.
“ Myobuis lentasi” belgisi
o’ramni utilizatsiya qilish
ko’rinishida
beriladigan o’ram materiali
belgisi qo’shimcha qilinishi
mumkin.
TEXNIKA
XAVFSIZLIGIGA OID
MA’LUMOT
• Sovutgich bilan ishni
boshlashdan oldin mazkur
qo’llanma bilan tanishib chiqing
va kelgusida undan
ma’lumotnoma o’rnida
foydalanish uni olib qo’ying.
• Ushbu anjomdandan faqat
mazkur qo’llanmada
ko’rsatilgan maqsadlar uchun
foydalaning.
Mazkur anjomni jismoniy,
sezish va aqliy imkoniyatlari
cheklangan insonlar (shu
jumladan, bolalar), shuningdek,
tegishli foydalanish bilim va
ko’nikmasiga ega bo’lmagan
insonlar ishlatishi ko’zda
tutilmaydi; faqatgina bu
insonlarning xavfsizligi uchun
javobgar bo’lgan kishilar ularga
tegishli nazorat yoki ishlatish
yo’riqlarini bersagina ular ushbu
anjomni ishlatishlari mumkin.
2
DIQQAT
OGOHLANTIRISH
3
TEXNIKA XAVFSIZLIGIGA OID MA’LUMOT
• Ushbu qo’llanmada berilgan
foydalaniladigan sovutuvchi
ogohlantirishlar va xavfsizlik
agent miqdoriga qarab belgilash
bo’yicha yo’riqlar sodir bo’lishi
mumkin.
mumkin bo’lgan barcha
• Agar jihozda biror shikastlanish
shartsharoitlar va vaziyatlarni
belgilari bo’lsa, aslo uni ishga
qamrab olmaydi. Ushbu
tushirmang.
anjominigzni o’rnatish, unga
Agar shubha tug’ilsa,dileringizga
xizmat ko’rsatish va uni
murojaat qiling.Jihoz ichidagi har
ishlatishda o’z hattiharakatingiz
bir 8 g R-600a sovutuvchi agent
uchun sovutgich qo’yiladigan
javob berasiz.
joy 1 м3 hajmga ega bo’lishi kerak.
• Quyida keltirilgan ishlatish
Har bir jihozda sovutuvchi agent
bo’yicha yo’riqlar turli
miqdori uning ichidagi pasport
modellarni qamrab oladi, shu
tablochasida ko’rsatilgan.
bois, siz xarid qilgan
Sovutish agenti quvurdan oqib
•
sovutgichning xarakteristikasi
chiqib otilishi natijasida
ushbu qo’llanmada bayon
alangalanish vujudga kelishi yoki
etilgan xarakteristikadan biroz
ko’znishikastlashi mumkin.
farq qilishi mumkin.
Quvurdan sovutuvchi agent oqib
Sovutuvchi agent sifatida
chiqqanda, ochiq olovga yo’l
R-600a yoki R-134a ishlatiladi.
Sovutgichda qanday sovutish
qo’ymang, mahsulotdan barcha
agenti ishlatilishini bilish uchun yonuvchi narsalarni olib tashlang
jihoz orqa tomonida joylashgan
va binoni darhol shamollating.
kompressor yorlig’iga yoki
- Ushbu talablarni bajarmaslik
sovutgich ichida joylashgan
yong’in yoki portlashga oib
pasport tablochasiga qarang.
kelishi mumkin.
Agar ushbu mahsulotda
yonuvchi gaz (R-600a
Muhim xavfsizlik belgilari
sovutuvchi agenti) mavjud
bo’lsa, ushbu mahsulotni xavfsiz va ehtiyotkorlik choralari:
Jiddiy jarohat yoki
utilizatsiya qilish masalalari bo’
o’limga olib kelishi
yicha mas’ul mahalliy vakolatli
organga murojaat qiling.
• Sovutish konturida yong’in
Yengil jarohat yoki
keltirib chiqarishi mumkin
mol-mulkka zarar
bo’lgan gaz-havo aralashmasi
yetishiga olib kelishi
hosil bo’lishini oldini olish
mumkin bo’lgan
uchun jihoz joylashtiriladigan
binoning kattaligini
tashish va o’rnatish vaqtida
Urinib KO’RMANG.
ehtiyotkor bo’lish lozim.
Ochib TASHLAMANG.
- Quvurdan sovutish agentini oqib
TEGMANG.
chiqishi alangalanish yoki
Ko’rsatmalarga
ko’zning shikastlanishiga olib
bekami-ko’st amal qiling.
kelishi mumkin. Agar oqib
Quvvat vilkasini devor
chiqish holati aniqlansa,bir
rozetkasidan sug’uring.
necha daqiqa ochiq alangadan
Elektr toki bilan
yoki potensial alangalanish
shikastlanishga yo’l
manbalarini yo’q qiling va jihoz
qo’ymaslikuchun jihoz yerga
joylashgan binoni shamollating.
tutashganligiga ishonch hosil
qiling.
- Ushbu jihozda unchalik ko’p
Ko’mak uchun murojaatlar
bo’lmagan miqdorda izobutan
markazi bilan bog’laning.
sovutish agenti mavjud (R-600a)
Eslatma.
bo’lib,
yuqori
Bu ogohlantiruvchi belgilar siz
bo’lsa-da, baribir yunuvchi gaz
va boshqa insonlarning jarohat
hisoblanadi. Sovutish konturi
olishiga yo’l qo’ymaslik uchun
berilgan.
detallariga shikast yetkazmaslik
Barcha ko’rsatmalarga diqqat
uchun tashish va o’rnatish
bilan rioya qiling.
vaqtida ehtiyotkor bo’lish lozim.
Ushbu hujat bilan tanishib
• Tashish va o’rnatish vaqtida
chiqib bo’lganingizdan keyin uni
sovutgich orqali tomonida
kelgusidan foydalanish uchun
joylashgan suv shlangiga
olib qo’ying.
tegmang.
- Bu sovutgichga shikast
TASHISH VA
yetkazishi mumkin, buning
JOYIGA O’RNATISH
natijasida, suv kuleridan
BILAN BOG’LIQ
foydalanib bo’lmasligi mumkin.
DIQQAT
JIDDIY
OGOHLANTIRUVCHI
BELGILAR
• Sovutish konturi detallariga
shikast yetkazmaslik uchun
4
DIQQAT
elekt toki simidan
O’RNATISH BILAN
foydalanmang.
BOG’LIQ JIDDIY
• Quvvat simini qattiq kuch bilan
OGOHLANTIRUVCHI tortmang yoki bukmang.
BELGILAR
• Quvvat simi o’ralib yoki tugulib
qolmasin.
• Quvvat simini metal predmetga
ilmang, uning ustiga o’gir
predmetlarni qo’ymang, quvvat
simini predmetlar orasidan
o’tkazmang, uni jihoz joylashgan
maydondan tashqariga tortmang.
- Sovutgichni boshqa yerga
ko’chirganda quvvat simiga
qoqilib ketmaslik yoki unga
shikast yetkazmaslik uchun
e’tiborli bo’ling.
- Bu elekt toki bilan shikastlanish
yoki yong’inga olib kelishi
mumkin.
• Sovutgich yaqinida aerozollardan
foydalanmang.
- Sovutgich yaqinida aerozollardan
foydalanish yong’in yoki
portlashga oib kelishi mumkin.
- Quvvat simini qattiq kuch bilan
bukmang, uning ustiga og’ir
predmetlarni qo’ymang.
• Sovutgichdan
oshiradi.
foydalanishdan oldin uni
• Agar devor rozetkasi yaxshi
qotirilmagan bo’lsa,unga quvvat
yerga joylashtiring.
vilkasini tiqmang.
Sovutgichni
nam
joyga yoki
•
sovutgich suv bilan kontaktga
vujudga kelishi
kirishishi mumkin bo’lgan yerga
mumkin.
o’rnatmang.
• Shikastlanish belgilari mavjud
5
TEXNIKA XAVFSIZLIGIGA OID MA’LUMOT
• Elektrli qismlar
izolyatsiyasi sifatining
yomonlashuvi elekt toki
bilan shikastlanish yoki
yong’inga olib kelishi
mumkin.
• Sovutgichni bevosita quyosh
nuri tushadigan yoki pech, uy
isitgichlari yoki boshqa issiqlik
tarqatuvchi jihozlar yaqinida
joylashtirmang.
• Bir nechta jihozlarni bitta elektr
ta’minoti shitiga ulamang.
Sovutgichni nominal kuchlanishi
pasport
elektr
rozatkaziga ulash lozim.
- Bu jihozni yanada samarali
ishlashini ta’minlaydi va elektr
simlari zanjirining zo’riqishini
oldini oladi, zero elektr simlari
zanjirining zo’riqishi elektr
simlari
DA68-02832M(1.3)_P96.pdf
1
7/24/2014
9:34:22 AM
- Elektrli qismlar izolyatsiyasi
sifatining yomonlashuvi elekt
toki bilan shikastlanish yoki
yong’inga olib kelishi mumkin.
• Quvvat simi vilkasini to’g’ri
holatda rozetkaga tiqing; bunda
sim osilib turgan holatda bo’lishi
kerak.
- Agar quvvat simi vilkasi teskari,
ya’ni tepaga qaragan holatda
tiqilsa, quvvat simi uzilib ketishi
va yong’in yoki elekt tokidan
shikastlanish holatiga sabab
bo’lishi mumkin.
• Quvvat simining sovutgichning
orqa devoriga juda yaqin kelib
qolishini oldini oling, quvvat
simini sovutgich orqa devori
shikastlashiga yo’l qo’ymang.
• Sovutgichni boshqa yerga
ko’chirganda quvvat simiga
qoqilib ketmaslik yoki unga
shikast yetkazmaslik uchun
e’tiborli bo’ling.
-
• Jihozni nam, moylangan yoki
chang bosgan yerga,
to’g’ridan-to’g’ri quyosh nuri
tushadigan yoki suv ta’siri
ostida (yomg’ir tomchisi)
bo’lgan yerda o’rnatmang.
• Jihozni gaz chiqishi mumkin
bo’lgan joyga o’rnatmang.
- Bu elekt toki bilan shikastlanish
yoki yong’inga olib kelishi
mumkin.
• Sovutgichda chang yoki suv
bo’lsa, quvvat simi vilkasini
sug’urib oling va Samsung
Electronics xizmat ko’rsatish
markaziga murojaat qiling.
-
• Jihoz ustiga predmetlar qo’ymang
(masalan, yuviladigan kirlar,
yoqib qo’yilgan shamlar,
tutatilgan sigaretalar, idishtovoqlar, kimyoviy moddalar,
metal predmetlar va hokazo).
- Bu elekt toki bilan shikastlanish,
yong’in, mahsulotga shikast
• O’ram materiallarini bolalar
qo’li yetmaydigan joyda saqlang.
yetishi yoki jarohatga olib kelishi
- Agar bolalar u yerga boshini
mumkin.
tiqsa, nafas qisilib o’lish
• Jihozni to’g’ri yerga ulash
• Jihozni quvvat vilkasi bemalol
lozim.
olish mumkin bo’lgan yerda
• Jihozni gaz quvuri, plastik suv
joylashtirish lozim.
quvuri yoki telefon liniyasi orqali
- Ushbu talablarga amal qilmaslik
yerga ulamang.
elekt toki bilan shikastlanish yoki - Tok chiqishi yoki sovutgichdan
tok chiqishi natijasida paydo
tok chiqishi natijasida elektr toki
bo’ladigan yong’in holatiga
bilan shikastlanishni oldini olish
olib kelishi mumkin.
uchun
sovutgichni yerga ulash kerak.
• Jihozni isitgich yoki yonuvchi
material yaqinida o’rnatmang.
6
DIQQAT
• Quvvat simi shikastlangan
vaqtda uni almashtirish
uchun darhol ishlab
chiqaruvchi yoki texnik
ta’minot xizmatiga
murojaat qiling.
Sovutgichdagi
eruvchan
•
predoxranitel malakali
mutaxassis yoki kompaniya
xizmatchisi tomonidan
almashtirilishi kerak.
- Ushbu talablarni bajarmaslik
elektr toki bilan shikastlanish
yoki jarohatga olib kelishi
mumkin.
OGOHLANTIRISH
OGOHLANTIRUVCHI
BELGILAR
• Quvvat simi vilkasiga
ho’l qo’lingiz bilan tegmang.
- Bu elekt toki bilan
shikastlanishga olib
kelishi mumkin.
• Jihoz ustiga narsalar qo’ymang.
- Eshikni ochganda yoki yopganda
qo’yilgan narsalar yerga tushib
ketishi va jarohat va/yoki moddiy
zarar yetkazishi mumkin.
• Jihoz ustiga suv to’ldirilgan
idishlar qo’ymang.
- Idishdan suv to’kilganda elektr
toki urishi yoki
O’RNATISHDAGI
OHOGLANTIRUVCHI • Muzlatgich bo’lma ichki devorlari
yoki unda saqlanayotgan
BELGILAR
mahsulotlarga ho’l qo’lingiz bilan
• Jihoz korpusidadi
ventillatsiya teshiklari yoki - tegmang.
Bu sovuq urishiga sabab bo’lishi
montaj konstruksiya
mumkin.
to’siqlardan xoli bo’lishi
• Tez o’t oladigan purkagichlar va
kerak.
boshqa predmetlar,quruq muz,
• Jihozni o’rnatgandan keyin
dori yoki kimyoviy moddalar kabi
2 soat kutib turish zarur.
haroratga ta’sirchan bo’lgan
• Sovutgichni o’rnatishni yoki
moddalarni sovutgich yaqinida
unga texnik xizmat ko’rsatishni
foydalanmang yoki
malakali mutaxassis yoki
joylashtirmang.
kompaniya xizmatchisi amalga
oshirishi tavsiya etiladi.
7
TEXNIKA XAVFSIZLIGIGA OID MA’LUMOT
- Bu elekt toki bilan shikastlanish, - Ushbu talablarni bajarmaslik
yong’in, portlash yoki
elektr toki bilan shikastlanish,
mahsulotga shikast yetishiga olib portlash, mahsulotga shikast
kelishi mumkin.
yetishi yoki jarohatga olib kelishi
- Hech qachon noto’g’ri yerga
mumkin.
ulangan rozetkaga quvvat simini
ulamang; rozetka mahalliy va
FOYDALANISH BILAN
milliy standartlarga javob
BOG’LIQ JIDDIY
berishini tekshiring.
Sovutgichda uchuvchan yoki tez
o’t oluvchan predmetlar yoki
moddalarni (benzol, etirgich,
propan,spirt, suyultirilgan gaz va
boshqa shunga o’xshashmahsulotlar)
saqlamang.
- Mazkur muzlatgich faqat
oziq-ovqat mahsulotlarini
saqlash uchun mo’ljallangan.
- Bu yong’in yoki portlashga olib
kelishi mumkin.
• Sovutgichda tibbiy, kimyoviy
yoki harorat o’zgarishiga
ta’sirchan bo’lgan boshqa
moddalarni sovutgichda
saqlamang.
- Haroratning qattiq nazoratini
talab etuvchi moddalarni
sovutgichda saqlamang.
• Sovutgich yoki muzlatgich
bo’lmasiga elektr priborlarini
joylashtirmang va uning ichida
ishlab chiqaruvchi tavsiya
etmagan elektr priborlarini
foydalanmang.
• Agar kimyoviy hid yoki tutun
hidini sezsangiz, darhol quvvat
simi vilkasini rozetkadan
sug’urib oling va Samsung
Electronics xizmat ko’rsatish
markaziga murojaat qiling.
• Sovutgichda chang yoki suv
bo’lsa, quvvat simi vilkasini
sug’urib oling va Samsung
Electronics xizmat ko’rsatish
markaziga murojaat qiling.
-
• Agar oqib chiqish holati aniqlansa,
bir necha minut davomida
sovutgich joylashgan joyda ochiq
olov yoki uchqunlanuvchi
potensial manbalarini yo’q qiling.
• Muzni eritish jarayonini
tezlashtirish uchun ishlab boshqa
foydalanmang.
• Sovutish konturiga shikast
yetishiga yo’l qo’ymang.
• Jihozni yuzasiga insektitsid kabi
uchuvchan material sepmang.
- Bu nafaqat inson uchun zararli,
balki elekt toki bilan shikastlanish,
yong’in yoki mahsulotga shikast
yetishiga olib kelishi ham mumkin.
• Sovutgichda fendan foydalanmang.
Yoqimsiz hidlarni yo’qotish
maqsadida sovutgich ustiga
yoqilgan shamch qo’ymang.
- Bu elekt toki bilan shikastlanish
yoki yong’inga olib kelishi
mumkin.
• Suv idishi, muz tagligi va suv
kubiklarini faqat ichimlik suvi
(ma’danli yoki tozalangan suv)
bilan to’ldiring.
- Idishni choy, sharbat yoki sport
ichimliklari bilan to’ldirmang,
negaki, bu sovutgichga zarar
yetkazishi mumkin.
• Bolalar sovutgich devoriga
osilishiga yo’l qo’ymang.
Aks holda ular jiddiy jarohat
olishlari mumkin.
Bolalarning sovutgich ichiga kirib
olishiga yo’l qo’ymang.
8
xonani darhol shamollating.
Jihoz yoki quvvat simi vilkasiga
tegmang.
- Ventilatordan foydalanmang.
- Uchqun chiqishi yong’in yoki
portlashga olib kelishi mumkin.
• Faqat ishlab chiqaruvchi yoki
xizmat ko’rsatish agenti
tomonidan yetkazib beriladigan
diod chiroqli lampalardan
foydalaning.
Bolalarning
sovutgich yaqinida
•
o’ynamayotganinga ishonch hosil
qiling.
• Ehtiyot bo’lib, baqmog’ingizni
qisib qolinadigan yerga
qo’ymang; eshik va shkaf
o’rtasidagi bo’shliq juda kichik.
• Bolalar sovutgich devoriga
osilishiga yo’l qo’ymang.
Aks holda ular jiddiy jarohat
olishlari mumkin.
•
Bolalarning sovutgich ichiga kirib
olishiga yo’l qo’ymang.
• Butilkalarni ular yiqilib ketmasligi
uchun bir-biriga zich holda
qo’yish lozim.
• Mazkur muzlatgich faqat maishiy
sharoitlarda oziq-ovqat
mahsulotlarini saqlash uchun
mo’ljallangan.
• Hech qachon barmog’ingizni yoki
boshqa predmetni kuler teshigiga
Gaz
(masalan,
propan,
•
suyultirilgan gaz va hokazo) yoki muz generatori savatiga
tiqmang.
chiqish holati sodir
- Bu jarohat yoki qurilmaga zarar
bo’lganda quvvat simi
yetishiga olib kelishi mumkin.
vilkasiga tegmagan holda
9
TEXNIKA XAVFSIZLIGIGA OID MA’LUMOT
• Sovutgich qarovsiz qolganda,
eshigini ochiq qoldirmang,
bolalarning sovutgich ichiga
kirib olishiga yo’l qo’ymang.
• Go’dak va yosh bolalarning quti
ichiga kirib olishiga yo’l qo’ymang.
- Bu bolaning qamalib qolishi
natijasida nafasi qisib o’lib
qolishi yoki jarohatga olib
kelishi mumkin.
• Muzni eritish jarayonini
tezlashtirish uchun ishlab
chiqaruvchi tavsiya etgan
qurilmalar yoki usullardan
boshqa qandaydir mexanik
qurilmalar va usullardan
foydalanmang.
• Sovutish konturiga shikast
yetishiga yo’l qo’ymang.
Sovutgich
polkasini tepasini
•
pastga qilib qo’ymang.
Polkaning stopor mexanizmi
ishlamasligi mumkin.
- Bu polka shishasining qulashi
natiasida jarohatga olib kelishi
mumkin.
• Sovutgich polkasini quti o’rniga
qo’ymang. Ichki devorlari yoki
shishaga qattiq kuch bilan
muomala qilinsa, sinib ketishi
mumkin.
- Bu esa jarohat yoki qurilmaga
zarar yetishiga olib kelishi
mumkin.
• Qo’l, oyoq yoki metal
mumkin.
predmetlarni (masalan, ovqat
• Sovutgich ichidagi lampani
yeydigan tayoqchalar) sovutgich
almashtirishdan oldin quvvat simi
tagiga yoki orqa tomoniga tiqmang.
vilkasini rozetkadan sug’uring.
- Bu elekt toki bilan
shikastlanish yoki jarohatga
olib kelishi mumkin.
• Yoritish elementlarini
- O’tkir qirrali chekkalar jarohat
almashtirishda qiynalayotgan
yetkazishi mumkin.
bo’lsangiz, xizmat ko’rsatish
agentiga murojaat qiling.
• Jihozning o’zingiz mustaqil
• Agar jihozda svetodiod lampa
ravishda ta’mirlashga,
o’rnatilgan bo’lsa, uni o’zingiz
qismlarini ochishga yoki
mustaqil ravishda lampa
o’zgartirishga harakat
qopqog’ini va svetodiod lampani
qilmang.
ochmang.
- Standart predoxraniteldan farqli
bo’lgan boshqa predoxraniteldan - Xizmat ko’rsatish agentiga
murojaat qiling.
(masalan, mis yoki po’lat simli)
• Quvvat simi vilkasini devor
foydalanmang.
rozetkasiga yaxshilab tiqing.
- Agar jihozni ta’mirlash yoki
Shikast yegan quvvat simi vilkasi
qayta o’rnatish kerak bo’lsa,
yoki quvvat simi, shunindek,
yaqin oradagi xizmat ko’rsatish
yaxshi qotirilmagan devor
markaziga murojaat qiling.
rozetkasidan foydalanmang.
- Ushbu talablarni bajarmaslik
Bu
elekt toki bilan shikastlanish
elektr toki bilan shikastlanish,
yoki
yong’inga olib kelishi
portlash, yong’in, mahsulotga
mumkin.
shikast yetishi yoki jarohatga
Jihoz ustiga suyuqlik to’ldirilgan
•
olib kelishi mumkin.
idishlar qo’ymang.
• Agar sovutgichdan g’alati - Idishdan suv to’kilganda elektr
shovqin, kuyish hidi yoki
toki urishi yoki yong’in
tutun chiqayotgan bo’lsa,
darhol quvvat simi
• Hech qachon uzoq vaqt davomida
vilkasini sug’urib oling va
svetodiodli UB-lampaga tikilib
yaqin oradagi xizmat
turmang.
ko’rsatish markaziga
- Bu ultrabinafsha nurlar ta’siri
murojaat qiling.
natijasida ko’zning haddan ortiq
- Ushbu talablarni bajarmaslik
zo’riqishiga olib kelishi mumkin.
elektr toki bilan shikastlanish
yoki yong’inga olib kelishi
10
OGOHLANTIRISH
muzlatgichdan chiqarib olish zarur.
FOYDALANISHDAGI
Muzlatgichni o’chiring, uni
OGOHLANTIRUVCHI tozalang, yuvib, quriting.
BELGILAR
• Muzlatish bo’lmasiga gazlangan
yoki vijillovchi ichimliklarni
qo’ymang.
Muzlatish bo’lmasiga butilka yoki
shisha idishlar qo’ymang.
- Chunki ularning ichidagi suyuqlik
muzlaganda, shisha yorilib sinishi
va bu jarohat yoki moddiy zarar
yetkazishi mumkin.
• Muzlatgichning funksional
vazifalarini o’zgartirmang, unga
o’zgartirish kiritmang.
va/yoki moddiy zarar
yetkazilishiga olib kelishi mumkin.
Ushbu jihozda uchinchi tomon
tomonidan amalga
TEXNIKA XAVFSIZLIGIGA OID MA’LUMOT
• Mahsulotdan maksimal
darajada samarali
foydalanish uchun,
- Oziq-ovqat mahsulotlarini jihoz
orqa devoridagi ventillatsiya
teshiklariga judayam yaqin
qo’ymang, negaki, bu sovutish
bo’lmasida havoning erkin
aylanishiga xalaqit qilishi mumkin.
- Mahsulotlarni sovutgichga
joylashdan oldin ularni tegishli
ravishda o’giring yoki uni germetik
konteynerga joylashtiring.
- Yangi olib kelingan mahsulotni
muzatish uchun qo’yayotganda,
uni allaqachon muzlagan
mahsulotlar yoniga qo’ymang.
• Muzlatish bo’lmasiga stakanlar,
butilkalar yoki gazlangan
ichimliklarni qo’ymang.
- Idish muzlab qolishi va yorilib
sinishi mumkin, bu esa jarohatga
olib kelishi mumkin.
• Muzlatiladigan mahsulotlar
uchun belgilangan saqlash s
analari va yaroqlilik
muddatlariga amal qiling.
•
uyda
bo’lmaydigan bo’lsangiz,
muzlatgichni quvvat tarmog’idan
uzib qo’yishning hojati yo’q.
natijasida vujudga kelgan
nosozliklar uchun Samsung’ning
kafolat bo’yicha xizmat ko’rsatish
markazi texnik xizmat ko’rsatmaydi;
bunda Samsung kompaniyasi
uchinchi tomon tomonidan
kelishi mumkin
bo’lgan xavfsizlik yoki zarar bilan
bog’liq muammolar uchun javobgar
emas.
• Ventilatsiya teshiklarini bekitib
qo’ymang.
- Agar ventilatsiya teshiklari to’silib
qolsa, xususan, plastic xalta bilan
to’silib qolsa, sovutgich haddan
ortiq sovutib tashlashi mumkin.
bo’lmaydigan
• Faqat sovutgich bilan birga berilgan
bo’lsangiz, barcha mahsulotlarni muz generatoridan foydalaning.
11
• Jihoz ichidagi ho’lni artib tashlang
va eshikni ochiq qoldiring.
- Aks holda yoqimsiz hid va
mog’or hosil bo’ladi.
• Sovutgichda suv bo’lsa, quvvat
simi vilkasini sug’urib oling va
Samsung Electronics xizmat ko’
rsatish markaziga murojaat qiling.
• Ehtiyot bo’ling, barmog’ingiz
eshigiga qisilib qolmasin
•
-
OGOHLANTIRISH
TOZALASH VA XIZMAT
KO’RSATISHDAGI
OGOHLANTIRUVCHI
BELGILAR
• Tozalovchi vositani
bevosita ma’lumotlar
tablochasiga sepmang.
va kontakt nuqtalaridagi chang
yoki suv kabi narsalarni quruq
latta bilan muntazam artib turing.
- Quvvat simi vilkasini rozetkadan sug’
uring va uni quruq latta bilan arting.
- Ushbu talablarni bajarmaslik elektr
toki bilan shikastlanish yoki
yong’inga olib kelishi mumkin.
• Jihozga bevosita suv purkagan
holda uni yuvmang.
• Tozalash uchun benzol, eritgich
yoki xlodirddan foydalanmang.
yaratishi mumkin.
Hech
qachon
barmog’ingizni
yoki
•
boshqa predmetni dispenser
teshigiga tiqmang.
- Bu esa jarohat yoki qurilmaga zarar
yetishiga olib kelishi mumkin.
• Tozalash yoki xizmat
ko’rsatishdan oldin jihozni
elektr tarmog’idan uzing.
- Ushbu talablarni bajarmaslik
elektr toki bilan shikastlanish yoki
yong’inga olib kelishi mumkin.
UTILIZATSIYA BILAN
BOG’LIQ JIDDIY
OGOHLANTIRUVCHI
BELGILAR
• Agar sovutgichda suv kabi boshqa
modda paydo bo’lsa, quvvat simi
• Bolalar sovutgich ichiga kirib
olmasliklari uchun polkalarni
vilkasini sug’urib oling va yaqin
chiqarib olmang.
oradagi xizmat ko’rsatish
• Utilizatsiya qilishdan oldin jihoz
markaziga murojaat qiling.
orqasidagi birorta ham truba shikast
- Ushbu talablarni bajarmaslik
yemaganiga ishonch hosil qiling.
elektr toki bilan shikastlanish
• Sovutuvchi agent sifatida R600a
yoki yong’inga olib kelishi
yoki R134a ishlatiladi. Sovutgichda
mumkin.
qanday sovutish agenti
• Quvvat simi vilkasi klemmasida
DIQQAT
12
tozalovchi gaz sifatida
siklopentan ishlatiladi.
Izolyatsiyalangan materialdagi
gazlar maxsus utilizatsiya
protsedurasini amalga
oshirishni talab qiladi.
Ushbu mahsulotni ekologik
jihatdan xavfsiz utilizatsiya qilish
masalalari bo’yicha mas’ul
bo’lgan mahalliy vakolatli
organgan murojaat qiling.
Utilizatsiya qilishdan oldin jihoz
orqa qismida joylashgan
trubalarning birortasiga ham
shikast yetmaganiga ishonch
hosil qiling.Trubalarni ochiq
yerda utilizatsiya qilish lozim.
Ochiq maydonda trubkalar
shikast yeyishi mumkin.
• Ushbu mahsulotni toki boshqa
sovutgichlarni utilizatsiya
qilishda, bolalar yoki hayvonlar
sovutgich ichiga qamalib
qolmasligi uchun eshik yoki
eshik zichlamasini yechib oling.
Bolalarning sovutgichga
kirmaganiga yoki uning
yaqinida o’ynamayotganinga
ishonch hosil qiling.
- Ichkaridan eshikni yopganda,
bola jarohat olishi va nafasi
bo’g’ilib o’lishi mumkin.
• Ushbu mahsulotning o’ramini
ekologik toza usulda utilizatsiya qiling.
• O’ram materiallarini bolalar
qo’li yetmaydigan
bo’lishi mumkin.
- Agar bola boshini xaltaga tiqsa,
bu uning nafasi bo’g’ilib qolishi
olib kelishi mumkin.
TO’G’RI ISHLATISH
BO’YICHA QO’
SHIMCHA
MASLAHATLAR
TEXNIKA XAVFSIZLIGIGA OID MA’LUMOT
ishlatilishini bilish uchun jihoz
orqa tomonida joylashgan
kompressor yorlig’iga yoki
sovutgich ichida joylashgan
pasport tablochasiga qarang.
Agar ushbu mahsulotda
yonuvchi gaz (R-600a sovutuvchi
agenti) mavjud bo’lsa, ushbu
mahsulotni xavfsiz utilizatsiya
qilish masalalari bo’yicha mas’ul
mahalliy vakolatli organga
• Elektr ta’minoti yo’q bo’lganda,
elektr energiyasi kompaniyasining
mahalliy bo’linmasiga murojaat
qiling va elektr toki yo’qligi qancha
muddatga cho’zilishi bilib oling.
- Aksariyat elektr energiyasi o’chishi
holatlari bir yoki ikki soatdan uzoqqa
cho’zilmaydi va bu sovutgich ichidagi
haroratga salbiy ta'sir etmaydi.
Shunday bo’lsa-da, elektr toki uzilgan
vaqtda eshikni imkon qadar kamroq
ochishga harakat qiling.
- Agar elektr energiyasi yo’qligi
24 soatdan uzoqqa cho’zilsa,
barcha muzlatilgan oziq-ovqat
mahsulotlarini chiqarib oling.
• Agar sovutgichda kalit bo’lsa,
uni bolalar qo’li yetmaydigan
va sovutgichdan uzoq yerda
13
saqlang, bolalarning qo'i
yetmaydigan joyda saqlang.
• Sovutgich uchun belgilangan
minimal harorat doirasidan
tashqarida bo’lgan haroratli
joyda o’rnatganda, u barqaror
ishlamasligi mumkin
(mahsulotlar muzdan erishi
yoki muzlatgich bo’lmasida
harorat ko’tarilishi mumkin).
• Past haroratda tezda buziladigan
mahsulotlarni saqlamang
(masalan, banan, qovun).
• Ushbu jihoz muzlatuvchi
sovutgich emas, bu esa qo’lda
muzni eritishga zarurat
yo’qligini anglatadi, u avtomatik
ravishda bajariladi.
• Muzni eritish jarayonida
haroratning oshishi ISO
standartlariga javob beradi.
Biroq agar jihozda muzni eritish
jarayonida muzlatilgan mahsulot
haroratining haddan tashqari
yuqoriga ko’tarilishini oldini
olmoqchi bo’lsangiz, muzlatilgan
mahsulotni bir necha qavat
qog’ozga o’rang.
• Muzni eritish jarayonida
muzlatilgan mahsulot haroratining
istalgan darajada oshishi ushbu
mahsulot saqlash muddatini
qisqartirishi mumkin.
• Butunlay muzdan erigan
mahsulotlarni takror muzlatmang.
Energiyani tejash bo’yicha
maslahatlar
- Sovutgichni yetarlicha havo
-
-
-
aylanadigan quruq xonaga
o’rnating. Unga bevosita quyosh
nuri tushmasligini ta’minlang va
uni hech qachon bevosita issiqlik
chiqaruvchi manba (masalan,
isitish batareyalari) yonida
o’rnatmang.
Hech qachon sovutgichdagi
teshik yoki panjarani to’sib
qo’ymang.
Issiq ovqatni sovutgichga
qo’yishdan oldin uning xona
haroratigacha sovishini kuting.
Muzdan eritmoqchi bo’lgan
mahsulotlarni sovutish
bo’lmasiga qo’ying.
Bu holatda sovutish bo’lmasida
mahsulotlarni sovutish uchun
muzlatilgan mahsulotlarning
past haroratidan foydalanishingiz
mumkin.
Sovutgichga mahsulotlar
qo’yayotganda yoki undan
mahsulotlarni olayotganda
uning eshigini uzoq vaqt
ochiq saqlamang. Eshik qancha
kam vaqt davomida ochiq
holda bo’lsa, muzlatish
bo’lmasida shuncha kam muz
hosil bo’ladi.
Sovutgichni o’rnatayotganda
o’ng, chap, orqa va tepa
tomondan bo’shliq qoldiring.
Bu sizga
haqi miqdorini qisqartirish
imkonini beradi.
14
SOVUTGICHNI O’RNATISH
SOVUTGICHNI O’RNATISHGA
TAYYORLASH
- Ishlatishda talab etildigan umumiy maydon. Sovutgichni
joylashtirish bo’yicha qo’shimcha ma’lumot olish uchun
quyidagi o’lchamlar berilgan rasmga qarang.
Samsung sovutgichini xarid qilganingiz uchun rahmat.
Umid qilamizki, ushbu jihozning ko’pgina zamonaviy
funksiya va imkoniyatlari sizni mamnum qiladi.
100 mm
O'RNATISH
• Sovutgichdan foydalanishdan oldin uni
DIQQAT
yerga joylashtiring.
• Jihozni mazkur qo’llanmada ko’rsatilgan
tartibda ishlating.
• Mazkur sovutgichda amalga oshiriladigan
har qanday ta’mir malakali mutaxassis
tomonidan bajarilishi kerak.
• Ushbu mahsulotning o’ramini ekologik toza
usulda utilizatsiya qiling.
• Sovutgich ichidagi lampani almashtirishdan
oldin quvvat simi vilkasini rozetkadan
sug’uring.
- Aks holda elektr toki bilan shikastlanish
mavjud.
KAMIDA
KAMIDA
50 mm
50 mm
(C )
119
1275 mm (A)
50 mm
1001 mm (B )
Sovutgich uchun eng maqbul joyni
tanlash
• Sovutgichni bevosita quyosh nuri tushmaydigan
yerga o’rnating.
• Sovutgichni tekis (yoki deyarli tekis) yuzali yerga
o’rnating.
• Sovutgich eshiklari ochilishi uchun yetarli
bo’shliq bo’lishini ta’minlang.
• Sovutgichni tekis yuzali joyga o’rnatish uchun
joy bo’lishini ta’minlang.
- Agar sovutgich gorizontal yuzaga tekis holatda
o’rnatilmasa, ichki sovutish tizimi to’g’ri
ishlamaydi.
Yuqoridagi rasmda RT38* modeli keltirilgan.
Model
RT38
RT38 (Faqat shisha eshik)
RT35
RT35 (Faqat shisha eshik)
RT32
RT29
RT25
RT22
RT20
15
A
1275
1290
1275
1290
1221
1221
1141
1141
1141
B
1001
1001
1001
1001
1040
1040
964
964
964
C
115
115
115
115
135
135
135
135
135
POYDEVOR
tirgovich
tirgovich
Sovutgichni to’g’ri o’rnatish uchun polning boshqa
qismlari bilan bir xil balandlikda bo’lgan va mustahkam
materialdan bo’lgan tekis yuza bo’lishi zarur. Bu yuza
sovutgich og’irligini (yoki taxminan 100 kgni) ko’tara
olishi uchun yetarli darajada mustahkam bo’lishi kerak.
Pol yuzasini himoyalash uchun o’ram kartondan kata
bo’lak kesib oling va uni sovutgich tagiga qo’ying.
Sovutgichni surib tortish yoki itarish polga
shikast yetkazishi mumkin.O’rnatgandan
keyin sovutgichni boshqa yerga ko’chirish
polga shikast yetkazishi mumkin.
Kashakdagi qog’ozni olib tashlang va so’ngra,
yaxshi ishlashi uchun ikkita kashakni (ko’k blok)
sovutgich orqa tomoniga mahkamlang.
Sovutgichni o’rnatish vaqtida ikki dona
kashakni quyidagi rasmda ko’rsatilganidek
mahkamlash kerak. Bu sovutgich ish
samaradorligini oshiradi.
Sovutgichni o’rnatayotganda havo aylanishi
uchun o’ng, chap, orqa va tepa tomondan
bo’shliq qoldiring.
o’z-o’zidan elektr haqi miqdorini qisqartirish
imkonini beradi.
Muzlatgichni havo harorati 10 °C dan 43 °C
gacha bo’lgan joyga o’rnating.
Jihozni shunday o’rnatingki, jihozga texnik
yoki servis xizmati ko’rsatiladigan vaqtda uni
bemalol boshqa yerga olish mumkin bo’lsin.
OGOHLANTIRISH
OGOHLANTIRISH
OGOHLANTIRISH
OGOHLANTIRISH
E’tiborli bo’ling: Sovutgichni boshqa yerga
ko’chirganda himoya oyog’iga shikast
yetmasin. Himoya oyog’i sim va shlangni
himoya qiladi. Agar unga shikast yetsa,
sovutgichga ham shikast yetishi mumkin.
(qo’shimcha)
Muzlatgichni havo harorati 10 °C dan 43 °C
gacha bo’lgan joyga o’rnating.
Agar sizning muzlatgichingiz nihoyatda
sovuq yoki issiq haroratli joyga o’rnatilgan
bo’lsa, ishki tizim noto’g’ri ishlashi mumkin.
Halqa qopqog'I
Jihozni shunday o’rnatingki, jihozga texnik
yoki servis xizmati ko’rsatiladigan vaqtda
uni bemalol boshqa yerga olish mumkin.
bo’lsin.O’rnatish, orqa tomonidan xizmat
ko’rsatish yoki tozalash vaqtida, ish
tugallangach, sovutgichni o’zingizga torting
va faqat to’g’ri chiziq bo’lab yana orqaga
itaring. Shuningdek, polning yuklangan
sovutgichni to’liq ushlab turganinga ishonch
hosil qiling.
Aks holda u polga shikast yetkazishi mumkin
Quvvat siming ortiqcha qismi polga
tegmasligi va sovutgichni boshqa yerga
ko’chirayotganda, uning g’ildiraklari simni
shikastlamasligi uchun uni sovutgich orqa
devoriga bog’lang.
16
SOVUTGICHNI
TEKISLASH
Taglik
Agar jihozning old qismi orqa
qismiga nisbatan biroz yuqori
bo’lsa, eshikni ochish va yopish
osonroq bo’ladi.
< 2-holat >
1-holat. Jihoz chapga og’gan.
Chap sozlovchi oyoqchani
strelka yo’nalishi bo’yicha
toki jihoz tekis holat
turgunigacha burang.
2-holat. Jihoz o’nga og’gan.
O’ng sozlovchi oyoqchani
strelka yo’nalishi bo’yicha
toki jihoz tekis holat
turgunigacha burang.
Sovutgich uchun poydevor bo’lib xizmat
qiluvchi qo’shimcha taglikdan foydalanganda,
tekislikni sozlovchi oyoqchani burash mumkin
emas.(Ushbu modelda taglik yo’q).
SOVUTGICHNI SOZLASH
Sovutgichni o’rnatgandan keyin uniz sozlab,
jihozning barcha imkoniyatlaridan bahramand
bo’lishingiz mumkin.
Sovutgich funksiyalarini sozlash uchun quyidagi
qadamlarni bajarish zarur.Jihoz to’g’ri ishlamaydigan
bo’lsa, elektr ta’minoti manbasi va elektr tokini
tekshiring yoki ushbu qo’llanma oxirida berilgan
nosozliklarni bartaraf etish bo’limiga qarang.
Qo’shimcha savollar tug’ilsa, Samsung Electronics
servis markaziga murojaat qiling.
1.
devor o’rtasida yetarlicha bo’sh joy bo’lishini
ta’minlang.
Mazkur qo’llanmada bayon etilgan o’rnatishga
oid yo’riqlarga qarang.
2. Sovutgichda quvvatni yoqqandan keyin eshikni
ochganda ichki yoritish tizimi ishlayotganinga
ishonch hosil qiling.
3. Harorat sozlagichni minimal qiymatga o’rnating
va bir soat kutib turing.
Muzlatish bo’lmasi biroz sovib olishi, motor esa
barqaror ishlab olishi kerak.
4.
harorat darajasini o’rnatish uchun bir necha
soat kerak bo’ladi.
Kerakli harorat darajasini o’rnatgandan keyin
sovutgichga mahsulot va ichimliklarni joylash
mumkin.
17
O'RNATISH
< 1-holat >
Qo'yish
muzlatgich haroratini 1~2°C (Displey modeli)
yoki Optimal~5 ga (Displeyniki bo'lmagan
model) o'rnating.
Agar ko'p miqdordagi oziq-ovqat mahsulotlarini
muzlatmoqchi bo'lsangiz, muzlatish kamerasi
haroratini kamida 24 soat oldin o'ng tomonning
oxiriga, muzlatgich haroratini 1~2°C
(Displey modeli) yoki Optimal~5 ga
(Displeyniki bo'lmagan model) o'rnating.
Ushbu funksiyadan foydalanayotganingizda
U sizga kerak bo'lmaganda uni o'chirib qo'ying
va muzlatish kamerasini dastlabki harorat
sozlamasiga qaytaring.
Agar ko'p miqdordagi oziq-ovqat mahsulotlarini
muzlatmoqchi bo'lsangiz, muzlatish kamerasi
haroratini kamida 24 soat oldin o'ng tomonning
oxiriga,
18
Yozda (35 ° С dan yuqori),
Qishki vaqtda,
Qishki vaqtda,
Yozda (35 °С dan yuqori),
Yozda (35 °С dan yuqori),
Qishki vaqtda,
19
Nov aylanishni boshlamaguncha ruchkalardan
birini soat mili yo’nalishi bo’yicha burang.
Natija : Muz kubiklari savatchaga tushadi.
Agar zarur bo’lsa, novning ikkinchi yarimi uchun
ushbu ketma-ketlikni takrorlang.Muz savatchani
chiqarib olish uchun quyidagi harakatni bajaring.
• Uni ko’taring
• O’zingizga torting
OGOHLANTIRISH
Kuler har bir ishlatishda 1 l ga yaqin
sig’imda 1 minutga yaqin vaqt davomida
ishlash uchun mo’ljallangan.
Suv idishni sal ko’taring va tortib chiqarib oling.
• Suv idishni sal ko’tarish uchun uning
chekalaridan ushlang.
• Suv idishni ilk bor foydalanilayotganda,
uni yuvish zarur.
• Suv idishni ajratib olgandan keyin sovutgichning
ichki yuzasini shunday artingki, u toza va quruq
bo’lsin.
• Hech qachon suyuq solingan shisha
butilkalarni muzlatish bo’lmasiga
qo’ymang, negaki, undagi suyuqlik
muzlaganda, shisha yorilib ketishi mumkin.
MUZ TAYYORLASH (QO’SHIMCHA)
Muz kubiklar tayyorlash
Muz novini maksimal daraja ko’rsatilgan belgigacha
suv bilan to’ldiring, ushbu belgi novning orqa
tomonida ko’rsatilgan.
Muz novini muzlatish bo’lmasiga qo’ying.
Muz kubiklarni chiqarib olish
Muz novning ikki chetida ushlang va uni ehtiyotkorlik
bilan ag’dargan holda undagi muz kubiklarni chiqarib
oling.
Keyin
OGOHLANTIRISH
Sovutgichda yanada ko’proq joy bo’lishini
ta’minlash uchun suv idishdagi suvni to’kib
tashlang, qopqoqni oling, idishni yana
qaytarib joyiga qo’ying va undan
mahsulotlarni saqlash uchun qo’shimcha
joy o’rnida foydalanishingiz mumkin.
Idishni suv bilan to’ldiring, bunda idishni tekis
yerga qo’ying va ortiqcha suv to’kilishi uchun
joy borligini ta’minlang.
• Suv idish sig’imi 5 l. Agar idishdagi suv bundan
ko'p bo'lsa, qopqoqni yopganda, ortiqcha suv
to'kilishi mumkin.
• Idish sovutgichda bo’lganda, uni suvga to’ldirish
mumkin emas.
1-usul.
Ochishni ko’rsatuvchi strelka yo’nalishida aylana
qopqoqni ko’targan holda suv soling.
SUV SOVUTISH KULERIDAN
FOYDALANISH (QO’SHIMCHA)
Kuler yordamida sovutgich eshigini ochmay turib
sovutilgan suv olish mumkin.
Agar kuler richagini uzluksiz ravishda 1 minut
ga yaqin bosilsa, kuler ishlashdan to’xtaydi.
Yana suv olish uchun yana richagni bosasiz.
Suv idishni yana qayta o’z joyiga
o’rnatgandan keyin uning ostidagi polkani
ajratib olmang. Bu esa jarohat yoki qurilmaga
zarar yetishiga olib kelishi mumkin.
Suv idishi
2-usul.
Katta qopqoqni ko’tarib, ushlab turgan holda suv
soling.
20
Stakanni suv chiqadigan qism tagiga qo’ying va
stakan bilan sekin kuler richagini bosing.
Stakandan suv to’kilib ketmasligi uchun u kuler
bilan bir chiziqda turishi kerak.
OGOHLANTIRISH
Suv idishni o’rnatgandan keyin sovutgich
eshigini yoping.
• Eshik yopilgandan keyin dispenser jo’mragi
tashqarida ekanini tekshiring.
Agar suv kuleridan 2~3 kun (xususan yozda)
davomida foydalanmasangiz, chiqariladigan
suvdan yoqimsiz hid yoki ta’m kelishi mumkin.
Bu holatda sifatli suvni olish uchun dastlabki
1~2 stakanni to’kib tashlash tavsiya etiladi.
Agar sovutgichni endigina o’rnatgan bo’lsangiz, suv
uzatish tizimini yuvib tozalash uchun dastlabki olti
stakan suvni to’kib tashlang. Suvdan iste’mol qilish
maqsadida foydalanishni boshlashdan oldin yana bir
bor toza suv oqayotganiga ishonch hosil qiling.
OGOHLANTIRISH
Uzoq muddatli ta’tilga yoki ish bo’yicha
safarga otlanayotgan bo’lsangiz, suv idishida
suv yo’qligiga ishonch hosil qiling.
Suv to’kilishiga yo’l qo’ymaslik uchun
stakanga suv to’ldirgandan keyin uni 1
sekundcha olmay turing.
Agar kulerdan birinchi marta foydalanayotgan
bo’lsangiz, shlangdagi havoni chiqarib
tashlash uchun uning richagini 1 ~ 10 sekund
davomida bosing.
OGOHLANTIRISH
OGOHLANTIRISH
OGOHLANTIRISH
OGOHLANTIRISH
Suv idishni sovutgich ichidagi polkaga
mahkamlang. Aks holda idish noto’g’ri
ishlashi mumkin.
Suv idishi bo’lmasa, sovutgichdan
foydalanmang.
Aks holda bu sovutgich ishlashiga salbiy ta’sir
qilishi mumkin. Idishni qotirish paytida
ehtiyot bo’ling, barmog’ingiz qisilib qolmasin.
Avto muz generatoridan
foydalanish (Qo’shimcha)
Muz tayyorlash uchun sovutgich yoqilgan holatida muz
generatorini 1 - 2 davomida qoldiring.Shundan keyin,
aralashmalarni yo’qitish uchun muzlatish bo’lmasidagi
dastlabki 1 yoki 2 savatcha muzni oling.
< Oldin >
< Keyin >
Idishni faqat suv (ma’danli yoki tozalangan)
bilan to’ldiring, boshqa hech qanday
suyuqlik ishlatmang.
Ehtiyot bo’ling, sovutgichni boshqa yerga
ko’chirayotganda, idish qulab tushmasin;
bu jarohat yetkazishi mumkin, sababi, idish
suvga to’ldirilgan bo’ladi.
Suv idishga ulangan ichki nasosni ochib
olmang,Ehtiyot bo’ling, suv idish shlangi va
qisqa quvurchasiga shikast yetkazmang.
Agar u ochilgan bo’lsa yoki shikastlangan
bo’lsa, kuler ishlay olmaydi.
Test tugmasi
* Yuqoridagi rasmda qo’shimcha avto muz generatorli
model ko’rsatilgan.
Tepadagi suv novi to’la bo’lganda, tepa va pastdagi
novlar o’rnini almashtiring.
OGOHLANTIRISH
21
Test tugmasi
• Agar muz chiqmasa, muz turgan savatchani
chiqarib oling va muz generator o’ng
tomonida joylashgan Test tugmasini
bosing.
• Agar har ikki muz generator to’plamini
olib qo’ymoqchi bo’lsangiz, avval o’ng
tomondagisi olinishi zarur (faqat Ice Мах
opsiyali modellar uchun)
• Mahsulotning yanada yuqori energiya
samaradorligiga erishish uchun barcha
polkalar, qutilar va savatchalarni
15-betdagi rasmda ko’rsatilganidek,
o’z joyiga qo’ying.
• Muzlatgich kamerasining pastki himoya
elementi – faqat ikki yulduzli seksiya.
Shu sababli pastki himoya elementi
sovutgichning to’g’ri ishlashini ta’minlash
uchun o’z joyida turishi kerak.
Modellar va opsiyalarga qarab, rasmda
ko’rsatilgan ayrim detallar siz xarid qilgan
sovutgichnikidan farq qilishi mumkin
(masalan, suv novi, avto muz generatori,
muz tayyorlanadigan aylanuvchi nov,
Cool Pack, polka yoki suv kuleri).
DIQQAT
• Agar uzoq muddat davomida uyda
bo’lmaydigan bo’lsangiz, sovutgichni
mahsulotlardan bo’shating va uni
o’chiring. Jihoz ichidagi ho’lni artib
tashlang va eshikni ochiq qoldiring.
Bu yoqimsiz hid va mog’or hosil bo’lishini
oldini olishga yordam beradi.
• Aga sovutgich uzoq vaqt
foydalanilmaydigan bo’lsa, quvvat simi
vilkasini rozetkadan sug’uring.
• Displeyli modellarda Alarm (Signalizatsiya)
funksiyasi eshik ochiq holatda bo’lganda
ishlaydi.Shuningdek, muzlatish bo’lmasi
eshigi yopilgan holatda ekanligini ham
tekshiring; muzlatish bo’lmasi eshigi ochiq
holatda bo’lganda, signal yangramaydi.
Displeysiz modellarda signal yangramaydi,
hattoki sovutgich va muzlatish bo’lmasi
eshiklari ochiq holatda bo’lsa ham.
Eshiklar yopilgan holatda ekanini tekshiring.
• Shuningdek, muzlatish bo’lmasi tepadagi
himoya elementining o’ng tomonida
yuklamani cheklash liniyasi mavjud.
Iltimos, yuklamani cheklash liniyasi o’ng
tomoniga oziq-ovqat mahsulotlarini
qo’ymang. (Qo’shimcha)
• Muzlatish kamerasida ko’proq joy ochish
uchun jihozning hech qanday
asbobuskuna yordamisiz olib qo’yish
mumkin bo’lgan qo’shimcha elementlarini
olib qo’yishingiz mumkin, masalan,
Cool Pack, polkalar, muz tayyorlash
uchun aylanuvchi nov, muz savatchalari
va ularni ko’tarib turuvchi elementlar.
Jihozning harorat va mexanik
xarakteristikalariga bu ta’sir ko’rsatmaydi.
Ko’rsatilgan muzlatish kamerasi sig’imi
undagi barcha predmetlarni chiqarib olib
qo’ygandan keying sig’im ko’rsatkichidir.
22
SUVUTGICH AKSESSUARLARINI
OLIB QO’YISH
OGOHLANTIRISH
Sovutgich qismlarini yig’ishda muzlatish
bo’lmasi polkalari, sovutgich polkalari va
2. Muzlatish kamerasi polkasini yoki Cool Pack’ni
ozgina ko’taring va uni oldinga suring, so’ng,
muz novi va qutini chiqarib oling. Muz novi
tayanchini chiqarib oling.
(Faqat muzlatish bo’lmasi polkalari yoki
Cool Pack opsiyasi mavjud modellarda)
tepasini pastga qaratib qo’ymang.Bu jarohat
yoki qurilmaga zarar yetishiga olib kelishi
mumkin
3. Muz novini olib qo’ying, so’ng muzlatish bo’lmasi
polkasini ozgina ko’taring va oldinga torting.
(Faqat muz nov opsiyali modellarda).
1. Muz novi va qutini chiqarib oling, so’ng, muz
novi tayanchining o’ng tomonini chiqarib oling.
Chap tomondagisi uchun ham xuddi shu
harakatni amalga oshirasiz.
(faqat Ice Max opsiyali modellarda)
OGOHLANTIRISH
4. Sovutgich polkalarini o’zingizga torting.
• Sovutgich polkalarini olib qo’yishda,
agar eshikni lang ochish imkoni bo’lsa,
polkalarni oldinga torting, biroz ko’taring
va so’ng, chiqarib oling.
• Sovutgich polkalarini olib qo’yishda, agar
eshikni lang ochish mumkin bo’lmasa,
polkalarni oldinga torting, biroz ko’taring
va so’ng, chiqarib olish uchun ularni
qiyaroq qilingь.
• Polkalarni qayta joyiga qo'yishda yuzasida
"Rear (Orqa tarafi)" belgisi bo'lgan tomonini
muzlatgichning orqa tarafiga qo'yilganligiga
ishonch hosil qiling.
Muz novi tayanchlarini tortib olishda ehtiyot
bo’lib, negaki, u birdaniga siz tomonga qarab
siljib borishi mumkin.
Muz novi tayanchlarini ochib olish va
yig’ishda ehtiyot bo’ling, sababi, uning yuqori
qismida uchlik qirra bor. U barmoqlarga
jarohat yetkazishi mumkin.
5. Cool Pack’ni ozgina ko’taring va oldinga torting.
(Faqat avto muz generatorli modellarda)
Yig’ish uchun muz novi tayanchini o’yiqlar
ustiga shunday qo’yingki, o’ng tomon
baland bo’lsinлотка .Uning o’rta qismini
pastdan ushlab turing, muz novi tayanchini
o’z joyiga tushgunga qadar itaring
23
6. Katalizatsiyalovchi dezodarantdagi asos
chekkasini bosgan holda uni chiqarib oling.
( Факат Деодорайзер Филтери мавжуд булган
моделлар учун)
ICHKI YORITISH ELEMENTLARINI
ALMASHTIRISH
Svetodiod lampalarni almashtirish yuzasidan
xizmat ko’rsatish muhandisiga murojaat
qiling.
Katalizatsiya
7. Eshikning himoya elementlarini ozgina ko’taring
va chiqarib oling.
Har qanday aksessuarni yechib olishdan
oldin bunga mahsulotlar to’sqinlik qilmasligiga
ishonch hosil qiling.
kamaytirish uchun mahsulotlarni ham
chiqarib oling.
SOVUTGICHNI SOZLASH
DIQQAT
Tozalashdan benzol, eritgich, yoki Clorox™
dan foydalanmang. Ular jihoz yuzasiga zarar
Sovutgich elektr tarmog’iga ulangan
bo’lganda, unga suv sepmang, chunki bu
elektr toki bilan shikastlanishga olib kelishi
mumkin.
Sovutgichni benzol, eritgich yoki avtomobillar
uchun mo’ljallangan yuvish vositasi bilan
chiqarishi mumkin.
1. Sovutgich quvvat simini elektr tarmog’idan uzing.
2. Puxsiz yumshoq mato yoki qog’oz salfetkani
suvda biroz ho’llab oling.
Sovutgichni tozalashda hech qanday yuvish
vositalaridan foydalanmang, chunki bu
sovutgich rangining o’chishi yoki unga
shikast yetishiga olib kelishi mumkin.
3. Sovutgichning ichki va tashqi yuzasini shunday
artingki, u toza va quruq bo’lsin.
4. Sovutgich quvvat simini elektr tarmog’iga ulang.
24
Nosozliklarni izlash va bartaraf etish
YECHIMI
Jihoz umuman
ishlamayapti yoki
harorat judayam yuqori.
• Quvvati simi elektr tarmog’iga to’g’ri ulanganini tekshiring.
• Old paneldagi harorat sozlagich to’g’ri o’rnatilganmi?
• Jihozga bevosita quyosh nuri tushadimiyoki jihoz yaqinida biror
issiqlik chiqaruvchi manba bormi?
• Jihozning orqa tomoni devorga yaqin turibdimi?
• Old paneldagi harorat sozlagich eng past haroratga o’rnatilganmi?
• Tevarak atrofdagi harorat judayam past emasmi?
• Tarkibida suv miqdori yuqori bo’lgan mahsulotlarni sovutgichning
eng sovuq qismida saqladingizmi?
Sovutgichdagi
mahsulotlar
muzlab qolgan
Sovutgichdan g’alati
shovqin chiqyapti.
•
•
•
•
•
Jihoz old qirralari va yon
yuzalari issiq; bug’ hosil
bo’la boshlayapti.
• Jihoz old burchaklarida issiqqa bardoshli trubalar o’rnatilgan bo’lib,
ular bug’ hosil bo’lishini oldini oladi.Tevarak atrofdagi harorat
ko’tarilganda, bu har doim ham samara bermaydi. Shu bilan birga,
bu hol normal bo’lmagan holat hisoblanmaydi.
• O’ta namchil ob-havoda jihozning tashqi yuzasiga bug’ hosil bo’ladi,
bu paytda havodagi hamlik jihozning sovuq yuzasi bilan to’qnashadi.
Muz generator muz
tayyorlamayapti.
• Muz tayyorlashni boshlashdan oldin, sovutgichni o’rnatgandan keyin
12 soat kutdingizmi?
• Muz tayyorlashning qo’l funksiyasini to’xtatdingizmi?
• Muzlatish bo’lmasi harorat juda yuqorimi? Muzlatish bo’lmasida
pastroq haroratni o’rnatib ko’ring.
• Suv idishni suvga to’ldirdingizmi?
• Suv idishni to’g’ri ulanganligini tekshirdingizmi?
Suv kuleri ishlamayapti.
• Sovutgichdagi judayam past harorat tufayli suv idish muzlab qoldimi?
Raqamli displeyda yuqoriroq harorat qiymatini o’rnatib ko’ring.
• Suv idishni suvga to’ldirdingizmi?
• Suv idishni to’g’ri ulanganligini tekshirdingizmi?
Jihoz ichidan qulqullagan
tovush eshitiladi.
Jihoz ichida yoqimsiz
hid bor.
Jihoz mustahkam, tekis polga o’rnatilganligini tekshiring.
Jihozning orqa tomoni devorga yaqin turibdimi?
Jihoz orqa yoki tagiga begona predmetlar tushmaganmi?
Shovqin jihoz kompressoridan chiqyaptimi?
Sovutgich ichidan tiqillovchi tovush eshitilishi mumkin; bu normal
holat. Turli aksessuarlarning siqilishi yoki kengayishi natijasida
shunday ovoz chiqadi.
• Bu sovutuvchi agent bo’lib, jihoz ichida sovutishni amalga oshiradi.
• Ichida buzilgan mahsulot bormi?
• O’tkir hidli oziq-ovqat mahsulotlari (masalan, baliq) germetik material
bilan o’ralganligiga ishonch hosil qiling.
• Vaqti-vaqti bilan muzlatish bo’lmasini tozalab turing va barcha
buzilgan yoki buzilganga o’xshagan mahsulotlarni tashlab yuboring.
Jihoz devorlarida qirov
qatlami bor.
• Sovutgich ichida saqlanayotgan mahsulotlar ventilatsiya teshiklarini
to’sib qo’ymaganini tekshiring.
• Mahsulotlarni shunday joylangki, bo’lmada maksimal ventilyatsiya
ta’minlansin.
• Eshik oxirigacha yopilganmi?
Jihozning ichki devorlari va
• Tarkibida suv miqdori yuqori bo’lgan mahsulotlar ochiq holatda va
yuqori namlik darajasi sharoitida saqlanmoqda yoki eshik uzoq vaqt
ochiq holatda qoldirilgan.
• Mahsulotlarni qopqoqli idishda yoki germetik konteynerlarda saqlang
hosil bo’lyapti.
25
NOSOZLIKLARNI IZLASH VA BARTARAF ETISH
MUAMMO
Last page _84.pdf
1
10/12/2556
19:59:32
00-800-500-55-500 (GSM: 7799)
www.samsung.com/support
Code No. DA68-02832M REV(1.7)
Download PDF

advertising