Samsung | SR-52NXAS | Samsung SR-52NXAS Инструкция по использованию

DA99-00477M-0.0(EE)
11/17/03 11:58 AM
Page 1
KASUTUSJUHEND
KÜLMIK
Palun lugege kogu kasutusjuhend hoolikalt läbi enne
külmiku kasutamist ja hoidke see alles,et hiljem oleks
vajadusel võimalik seda jälle lugeda.
❇ Kui te tõmbasite külmiku voolupistiku pistikupesast välja,siis oodake kindlasti viis minutit,
enne kui ühendate külmiku uuesti vooluvõrku.
DA99-00477M-0.0(EE)
11/17/03 11:58 AM
Page 2
LISAFUNKTSIOONID
Ühtlaselt külm õhk külmikus!
• Toiduained säilivad värskemana ühtlasemas külmas,
sest isegi nurkadesse juhivad külma külmaava juurde
paigaldatud tiivikud.(Ringleva õhuga jahutussüsteem.)
Ühtlaselt külm õhk sügavkülmikus!
• Toiduaineid saab ühtlasemalt külmutada,,sest õhu
sissepuhumisfunktsioon võimaldab sügavkülmikusse
ühtlaselt külma puhuda.
X-Flow jahutussüsteem on uudne ringleva
õhuga jahutussüsteem,mis jahutab külmiku
sisemuse kiiresti ja ühtlaselt,sest pöörlevad
tiivikud juhivad õhu kõikidesse nurkadesse.
Hoiatus!
Värskus biodesodoraatori abil!
• Biodesodoraator eemaldab külmikust toidulõhna
ja säilitab toiduainete algse maitse.
Kiire avamine ja sulgemine tänu liugursüsteemile!
• Külmakao vältimiseks on köögiviljadele ja puuviljadele
niiskema õhuga köögiviljakastis ja erikambris tagatud
kiire ligipääs liugursüsteemi abil,mille sujuvaks
kasutamiseks tuleb seda vaid käepidemest jõudu
rakendamata tõmmata ja lükata.
Isegi pisut paokil uks sulgub automaatselt ise!
• Kui külmiku uks jääb paokile,sulgeb selle
automaatselt energiasäästlik sulgurfunktsioon.
•Palun lugege kogu kasutusjuhend põhjalikult läbi enne seadme kasutamist ja hoidke see alles,et hiljem oleks vajadusel võimalik seda uuesti lugeda.
•Kuna järgmised kasutusjuhised kehtivad
mitmete mudelite kohta,võivad teie külmiku
omadused siin kirjeldatutest veidi erineda.
•Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks
väikelaste või ebakindlatele inimeste poolt
ilma järelevalveta.
•Laste puhul tuleb jälgida,et nad ei mängiks
külmikuga.
•Külmik tuleb paigaldada nii,et pistikule oleks
tagatud juurdepääs ka pärast paigaldamist.
SISUKORD
LISAFUNKTSIOONID ............................................................1
HOIATUS TURVALISUSE HUVIDES.....................................2
ETTEVAATUSABINÕUD TURVALISUSE HUVIDES.............4
KÜLMIKU TÖÖKORDA SEADMINE......................................6
TOIDUAINETE ÕIGE SÄILITAMINE......................................7
PAIGALDAMINE ....................................................................8
SÜGAVKÜLMIKU KASUTAMINE...........................................9
KÜLMIKU KASUTAMINE .....................................................11
TARVIKUTE DEMONTEERIMINE .......................................14
PUHASTAMINE ...................................................................16
KÜLMIKU PAIGALDAMINE .................................................18
ETTEVAATUSABINÕUD KASUTAMISEL............................19
KUI TEKIB PROBLEEM.......................................................20
VASTUS KÜSIMUSELE.......................................................22
1
DA99-00477M-0.0(EE)
11/17/03 11:58 AM
Page 3
HOIATUS TURVALISUSE HUVIDES
Käesolev hoiatus on mõeldud selleks,et toodet kasutataks õigesti ja ei tekiks vigastusi.
Järgige kindlasti siin toodud ohutusnõudeid.(Pärast lugemist hoidke ohutusnõuded
kindlas kohas,et saaksite neid vajaduse korral uuesti lugeda.)
Ettevaatust/Hoiatus
Simboli usati nel manuale
Tähistab keeldu.
HOIATUS
Tähistab olukorda,mis võib
põhjustada surma või raskeid
kehavigastusi.
Tähistab demonteerimise keeldu.
Tähistab kokkupuute keeldu.
Tähistab asju,millele tuleb tähelepanu pöörata.
ETTEVAATUST Tähistab olukorda,mis võib
põhjustada kehavigastusi või
materiaalset kahju.
Tähistab olukorda,mil voolupistik tuleb
pistikupesast välja tõmmata.
Tähistab maandust elektrilöögi vältimiseks.
HOIATUS
Ärge ühendage mitut seadet mitmikpistikupesa abil vooluvõrku
samaaegselt!
• See võib põhjustada
ülekuumenemise või tulekahju.
Jätke piisavalt ruumi külmiku
tagakülje ja pistiku vahele!
• Vigane pistik võib ülekuumene
mise tõttu põhjustada tulekahju.
Ärge pritsige vett otse
külmiku välis-või
sisepindadele!
• Tulekahju või elektrilöögi oht.
Ärge kasutage külmiku läheduses kergestisüttivat gaasi või
aerosooli!
• Plahvatuse või tulekahju oht.
Ärge painutage voolujuhet
ülemäärase jõuga ning ärge asetage sellele raskeid esemeid!
• Tulekahju või elektrilöögi oht.(Kui
Ärge hoidke külmikus
lenduvaid ja kergestisüttivaid aineid!
• Benseeni,,vedeldi,alkoholi,
eetri,vedelpropaangaasi jne
hoidmine võib põhjustada
toitejuhe on vigastatud,laske see tootjal,tootja poolt volitatud teenindusfirmal või vastava
kvalifikat-siooniga spetsialistil välja vahetada.)
2
DA99-00477M-0.0(EE)
11/17/03 11:58 AM
Page 4
HOIATUS
Ärge hoidke külmiku peal veega
täidetud anumaid!
• Vesi võib üle ääre loksuda ja
kahjustada elektriliste osade
isolatsiooni -tulekahju või
elektrilöögi oht.
Ärge paigaldage külmikut
niiskesse või märga kohta!
• Elektriliste osade isolatsiooni
kahjustumine võib põhjustada
elektrilöögi või tulekahju ohtu.
Ärge võtke voolupistikut märja
käega kinni!
• Võite saada elektrilöögi..
Ärge demonteerige külmikult
tarvikuid,remontige seda ise ega
muutke midagi!
• See võib põhjustada
tulekahju või ei tööta külmik
siis korralikult.See võib
põhjustada ka kehavigastusi.
Külmiku pirni vahetamiseks
tõmmake voolupistik
pistikupesast välja!
• Vastasel juhul võite saada
elektrilöögi.
Veenduge,et külmik oleks
maandatud!
• Ilma maanduseta võib külmik rikki
minna ja te võite saada
elektrilöögi.(Vt lk 6).
Gaasilekke korral tuulutage viivitamatult ruumi
ilma külmikut ja pistikut puudutumata!
• Gaasiplahvatus võib põhjustada tulekahju ja
põletushaavu.
Kui külmik tuleb minema visata,eemaldage
kõigepealt selle uks või uksetihendid!
• Lapsed võivad mängimiseks külmikusse ronida ja
see on ohtlik.
3
DA99-00477M-0.0(EE)
11/17/03 11:58 AM
Page 5
ETTEVAATUSABINÕUD TURVALISUSE HUVIDES
ETTEVAATUST
Ärge hoidke külmikus liiga palju toiduaineid!
• Ukse avamisel võivad asjad välja kukkuda
ja kedagi vigastada.
Ärge hoidke väiksel universaalriiulil
kitsaid ja kõrgeid pudeleid!
• Ukse avamisel ja sulgemisel võivad need välja
kukkuda ja teid vigastada.
Kui pistikupesa on viga saanud,ärge
ühendage sinna voolupistikut!
• Elektrilöögi või tulekahju oht..
Ärge pange sügavkülmikusse
klaaspudeleid ega -nõusid!
• Sisu külmumine võib klaasnõu purustada
ja nii kehavigastusi põhjustada.
Ärge hoidke asju külmiku peal!
• Ukse avamisel või sulgemisel võivad need
maha kukkuda ja vigastusi põhjustada.
Pistiku pistikupesast eemaldamisel
ärge tõmmake juhtmest!
• Juhtme vigastamine võib põhjustada tulekahju
ja elektrilöögi.
Ärge laske lastel ukse küljes rippuda!
• Kui külmik läheb ümber või lapse sõrm jääb
ukse vahele,võib laps viga saada.
Ärge hoidke külmikus ravimeid, teadustöödeks
kasutatavaid jms aineid!
• Selles külmikus ei tuleks hoida tooteid,,
mille säilitustemperatuuri peab kindlal
tasemel olema.
4
DA99-00477M-0.0(EE)
11/17/03 11:58 AM
Page 6
ETTEVAATUST
Ärge puudutage märja käega sügavkülmikus asuvaid toidunõusid ega toiduaineid!
• See võib põhjustada külmakahjustust..
Ärge pistke kätt külmiku alla!
• Terav serv võib tekitada vigastusi.
Pühkige pistiku metallotsad puhtaks!
• Määrdunud pistiku kasutamine võib
põhjustada tulekahju.
Kui olete külmiku pistiku pistiku-pesast eemaldanud,aga soovite külmikut uuesti tööle panna,
oodake kindlasti viis minutit enne külmiku vooluvõrku ühendamist.
• Külmutusseadme ebanormaale töö võib seadme
rikkuda.
Viie minuti pärast
Külmiku teisaldamisel hoidke kinni ülemisest
käepidemest külmiku tagaküljel ja alumisest käepidemest külmiku esiküljel!
• Kui te hoiate mujalt kinni,võite libeda pinna tõttu
viga saada.
Avage ja sulgege külmikut käepidet kasutades!
• Vastasel juhul võivad sõrmed ukse vahele jäädes
viga saada.
Kui teil pole plaanis külmikut pikemat aega kasutada,tõmmake pistik pistikupesast välja!
• Isolatsiooni kahjustumine võib tulekahju
põhjustada.
Kui külmik teeb imelikku häält või sealt tuleb imelikku lõhna või suitsu,tõmmake viivitamatult
pistik pistikupesast välja ja pöörduge lähimasse
teenindus-keskusesse!
5
DA99-00477M-0.0(EE)
11/17/03 11:58 AM
Page 7
KÜLMIKU TÖÖKORDA SEADMINE
selle ümber piisavalt ruumi
Külmik tuleb paigaldada
tasasele pinnale ja jätta
Pühkige külmik puhtaks
• Pühkige külmiku sise--ja
välispindu kuivaksväänatud
nõudepesulapiga.
• Kui külmik pole loodis,,võib kostuda
ebaharilik hääl ning jahutussüsteem ei
pruugi hästi toimida.
5cm
5c
m
30cm
Ühendage pistik eraldi pistikupessa
• Pistikupesa peaks olema
maandusega.
• Soovitav on lülitada külmik vooluvõrku
soovitatavalt alles tund aega pärast
selle paigaldamist.
Asetage toiduained külmikusse
• Toiduained on soovitatav
asetada külmikusse 2-3 tundi
pärast seadme vooluvõrku
ühendamist,et külmik jõuaks
kõigepealt jahtuda.
Maandus
•Maandus on vajalik selleks,et vältida lühisest ja lekkevoolust põhjustatud elektrilööki.
•Ärge maandage külmikut gaasitoru,telefoniliini ega piksekaitsme abil,sest see on pikselöökide
ajal väga ohtlik.
Eraldi maandusklemmiga pistikupesa puhul
• Maandusklemmiga pistikupesa puhul
ei vaja külmik eraldi maandamist.
Ilma maandusklemmita
pistikupesa puhul
• Ühendage ""maandusjuhe" vaskplaadiga ja
matke vaskplaat 25 cm sügavusele
niiskesse pinnasesse.
6
DA99-00477M-0.0(EE)
11/17/03 11:58 AM
Page 8
TOIDUAINETE ÕIGE SÄILITAMINE
Säilitage vedelaid toiduaineid külmiku riiuli
eesmisel osal!
Lake kuumadel toiduainetel enne külmikusse asetamist jahtuda!
• Kui lasete kuumadel toiduainetel kõigepealt jahtuda,kulub vähem elektrit ning jahutamine on palju
tõhusam.
Ärge hoidke külmikus toiduaineid, mida madalal
temperatuur võib kahjustada!
• Näiteks banaanid,,ananass,tomatid jne.
Jätke külmikus toiduainete vahele piisavalt
ruumi!
• Vastasel juhul säilivad toiduained halvemini,sest
külma-avast tulev õhk ei pääse ringlema.
Toiduaineid tuleks säilitada kaanega nõus või
kilega kaetult.
7
DA99-00477M-0.0(EE)
11/17/03 11:58 AM
Page 9
KÜLMIKU PAIGALDAMINE
Külmiku paigaldamisel jätke külgedele ja taha vähemalt 5 cm ruumi.Nii on elektrikulu väiksem.
5c
m
30cm
5cm
5cm
SEADKE KÜLMIK LOODI
Kui te reguleerite külmiku esiosa veidi kõrgemale,on ust kergem avada ja sulgeda.
Kui uks on alla vasakule kaldus
Pöörake vasakut reguleeritavat
jalga noolega näidatud suunas
ja seadke külmik loodi.
Kui uks on alla paremale kaldus
Pöörake paremat reguleeritavat jalga noolega näidatud
suunas ja seadke külmik loodi.
8
DA99-00477M-0.0(EE)
11/17/03 11:58 AM
Page 10
SÜGAVKÜLMIKU KASUTAMINE
JÄÄKARP
TEMPERATUURIREGULAATOR SÜGAVKÜLMIKUS
SÜGAVKÜLMIKU VALGUSTI
KUIV ALA
ÕHUPUHUR:ÕHUPUHURI FUNKTSIOON - TOIDUAINETE KÜLMUTAMINE ON ÜHTLASEM, SEST
KÜLM JAOTUB SÜGAVKÜLMIKUS ÜHTLASELT.
(LISAVARUSTUS)
KÜLMA SISSETÕMBEAVA
Elektrooniline mudel
JÄÄ VALMISTAMINE
Kallake jääkarpi vett noolega
tähistatud veetasemeni.
Asetage jääkarp sügavkülmikusse õhupuhuri riiulile.
VEETASE
9
DA99-00477M-0.0(EE)
11/17/03 11:58 AM
Page 11
SÜGAVKÜLMIKU TEMPERATUURI REGULEERIMINE
1.Mehhaaniline mudel
COLDER:
Kui on vaja külmutada suurt kogust toiduaineid või kiiresti jääd teha
•Keerake sügavkülmiku temperatuurinupp asendisse "COLDER".
COLDER ja "COLD vahel:
Kui on vaja külmutada keskmist kogust toiduaineid
•Keerake sügavkülmiku temperatuurinupp asendite "COLDER"ja "COLD"vahele.
COLD:
Kui soovite külmutada väikest kogust toiduaineid
•Keerake sügavkülmiku temperatuurinupp asendisse "COLD".
2.Elektrooniline mudel
Vajutage "CONTROL TEMP."nupule.
•Sõltuvalt toiduainete kogusest saate valida temperatuuri (Ultra,High,Middle,Low).
•Kui nupule vajutada,liiguvad tulukesed järgmises järjekorras (nt Middle ➞ High ➞ Ultra ➞ Low)
•"ULTRA"-kõik tulukesed põlevad (suure toidukoguse säilitamiseks).
Vajutage "QUICK FREEZE"nupule.
•Vajutage sellele nupule,kui soovite kiiresti jääd teha või toiduaineid külmutada.
•Nupule vajutamisel süttib tuluke ja funktsioon aktiveerub.
•Kui tahate funktsiooni peatada,vajutage veelkord nupule.
Vajutage "DOOR ALARM"nupule.
•Selle signaaliga saate kontrollida ukse õhukindlust.
•Kui külmiku uks jääb lahti üle 5 ° nurga all,,annab 10 sekundit kõlav signaal sellest iga 2 minuti järel korduvalt
märku.
•Funktsioon aktiveerub kohe,kui te külmiku vooluvõrku ühendate.Kui te ei soovi seda funktsiooni kasutada,siis vaju
tage nupule -tuluke kustub.
SOOVITUS
•Sügavkülmikusse asetage pikemat aega säilitatavad toiduained,nagu jäätis,kala,liha jne.
•Kuival alal on soovitav säilitada kuivatatud toiduaineid,millele niiskus on
vastunäidustatud,näiteks kuivatatud kala ja jahvatatud pipar.
Jääle võib tekkida lõhn:
•Kui säilitate liha või kala külmikus lahtiselt.
•Kui säilitate toiduaineid lõhna eraldavates plastpakendites.
10
DA99-00477M-0.0(EE)
11/17/03 11:58 AM
Page 12
KÜLMIKU KASUTAMINE
KÜLMIKU TEMPERATUURIREGULAATOR
X-FLOW SÜSTEEM
MULTI FLOW SÜSTEEM
MULTI FLOW SÜSTEEM KOOS
TRAATRIIULIGA
Külmiku ukse sage avamine võib tekitada külmikus kondensaati.
SOOVITUS
11
DA99-00477M-0.0(EE)
11/17/03 11:58 AM
Page 13
KÜLMIKU TEMPERATUURI REGULEERIMINE
COLDER:
Kui hoiate külmikus suurt kogust toiduaineid või kui külmik pole piisavalt külm
• Keerake külmiku temperatuurinupp asendisse "COLDER".
COLDER ja COLD vahel:
Kui hoiate külmikus keskmist kogust toiduaineid
• Keerake külmiku temperatuurinupp asendite "COLDER" ja "COLD" vahele.
COLD:
Kui säilitatavad toiduained on juba külmunud või külmikus on vähe toiduaineid.
• Keerake sügavkülmiku temperatuurinupp asendisse "COLD".
ETTEVAATUST
Kui ümbritseva õhu temperatuur on alla 5 °C ,peaks temperatuur külmikus
olema keskmisest madalam,et vältida säilitatavate toiduainete külmumist.
12
DA99-00477M-0.0(EE)
11/17/03 11:58 AM
Page 14
TOIDUAINETE SÄILITAMINE KÜLMIKUS
Niiskema õhuga erikamber
Külmiku riiul
• Hoidke siin säilituskarpides või
toidunõudes olevaid toidu- aineid ja
muid säilitatavaid toiduaineid ning
jätke nende vahele piisavalt ruumi.
• Hoidke siin kergelt külmunud toiduaineid,nt
liha,kala ja toorest liha,mida hakkate peagi kasutama.
Munarest
• Hoidke siin mune.
• Munaresti riiulit võib universaalriiulina kasutada vaid juhul,kui eemaldate munaresti.
Ukseriiul
• Hoidke siin jooke ja väikestes pakendites toiduaineid,nt või, piim, jogurt
jne.
Pudeliriiulid
Niiskema õhuga köögiviljakast
• Hoidke alumisel riiulil õlut, liitriseid piima-ja
mahlapakke ning ülemisel riiulil 1,5-ja 2-liitriseid
pakke või pudeleid.
Ülemine riiul
• Liugursüsteemiga ja niiskema õhuga köögiviljakastis kasutatakse kaudset jahutussüsteemi,et
algne niiskus säiliks pikka aega.
Alumine riiul
13
DA99-00477M-0.0(EE)
11/17/03 11:58 AM
Page 15
TOIDUAINETE SÄILITAMINE KÜLMIKUS
Niiske õhuga erikambri riiul
• Tõstke erikambri kate üles ja lükake eemaldamiseks paremat poolt (nr. ➀) sissepoole ja
eemaldage vasak pool (nr. ➁)
• Riiulit noole poole tõmmates tõstke seda
eemaldamiseks lahtisest osast.
Riiuli äravõtmine
• Tõstke riiuli eesmist osa veidi ülespoole, lükake
rullik liugurite vahele ning siis lükake.
• Asetage erikambri vasakpoolne osa (nr ➀) paika
nagu noolega näidatud ning tõmmake parempoolset lahtist osa (nr ➁)noolega näidatud suunas sissepoole,kuni riiul on paigas.
Riiuli paigaldamine
14
DA99-00477M-0.0(EE)
11/17/03 11:58 AM
Page 16
Sügavkülmiku riiul
• Kõigepealt eemaldage jääkarp ning
siis tõstke riiuli eesmist osa ülespoole
ja eemaldage riiul.
Biodesodoraator
• Vajutage ja lükake külmiku üla-osas
paikneva biodesodoraatori ees
asuva haaratsi otsa alla-poole.
Külmiku riiul
• Võtke külmiku riiuli eesmisest osast
kinni ja tõmmake,kuni see välja tuleb.
Joogiriiul
• Tõstke riiulit ülespoole ning seejärel
eemaldage.
Köögiviljakast ja selle
kaas
• Tõstke köögiviljakasti ja tõmmake
seda ettesuunas poolele teele ja siis
eemaldage see üles tõstes.
15
DA99-00477M-0.0(EE)
11/17/03 11:58 AM
Page 17
PUHASTAMINE
Jääkuubikute alus
• Puhastage jääkuubikute alust
pärast selle eemaldamist veega.
Jahutava õhu sissetõmbeava
sügavkülmikus
• Pühkige sissetõmbeava kuiva lapiga
vertikaalselt vastavalt ava kujule,et
võõrkehad ava ei ummistaks.
16
DA99-00477M-0.0(EE)
11/17/03 11:58 AM
Page 18
Külmiku riiul
• Eemaldage külmiku riiul ja puhastage
seda siis vee ja pesuainega.
Biodesodoraator
• Kui külmikust tuleb halba lõhna,
eemaldage bio-desodoraator,leotage
katalüsaatorit puhtas vees ja kuivatage
seda enne kasu-tamist päikesevalguse
käes.
KATALÜSAATOR
Kummist tihendid
• Puhastage kummist tihendeid
pesuainega niisutatud nõudepesulapiga ning tihendite sooni puupulgaga,mille otsa on pandud
riidetükk.
Pudeliriiul
• Peske pudeliriiulit pärast selle eemal
damist veega.
HOIATUS
Köögiviljakast
• Pühkige köögiviljakasti pärast eemaldamist märja lapiga.
• Kui te puhastate külmikut või ei kasuta seda pikemat
aega, tõmmake voolupistik pistiku-pesast välja ja avage
uks,et külmik saaks kuivada.
• Ärge piserdage puhastamisel külmiku peale vett ega
kasutage benseeni või vedeldit.
17
DA99-00477M-0.0(EE)
11/17/03 11:58 AM
Page 19
PAIGALDAMINE
ETTEVAATUSABINÕUD PAIGALDAMISEL
Ärge asetage külmikusse
kergestisüttivaid aineid!
• Kergestisüttivad aerosoolid võivad
põhjustada tulekahju.
• Gaasilekke ajal on vooluvõrgust
lahtiühendamine ohtlik.
Vältige soojus-allikaid ja niiskust!
• Külmkapp võib rooste minna või
värv muutuda.
Ärge pange asju
külmiku peale ega taha!
Paigaldage külmik
kohta,kus ümbritseva
õhu temperatuur on madal!
• Külmik jahutab tõhusamalt.
• Külmikut ei tohiks paigaldada otsese
päikesevalguse kätte.
• Halb õhuringlus võib takistada jahutamist,sest
kuumus ei pääse välja.
• Ärge pange külmiku peale asju,sest need võivad
sealt maha kukkuda!
SISEVALGUSTI PIRNI VAHETAMINE
• Kõigepealt eemaldage pistik pistikupesast..
ETTEVAATUST
Sügavkülmiku sisevalgusti
Külmiku sisevalgusti
• Eemaldage riiul..Vajutage kruvikeera
jaga lambikatte ülaosale ning tõm
make seda ette-ja pisut
allapoole,seejärel vahetage pirn välja.
• Lükake kruvikeeraja lambikatte tagumisse soonde ja tõmmake seda
ettepoole,seejärel eemaldage
see allapoole tõmmates.Pärast pirni vahetamist
asetage kõigepealt kohale katte eesmine serv ja
seejärel asetage tagumine serv soone sisse.
18
DA99-00477M-0.0(EE)
11/17/03 11:58 AM
Page 20
ETTEVAATUSABINÕUD KASUTAMISEL
klaaspudeleid ja -nõusid!
Ärge asetage sügavkülmikusse
• Sisu külmumine võib pudeli purustada ja põhjustada kehavigastusi.
Ärge painutage voolujuhet
ülemäärase jõuga ega asetage
sellele raskeid esemeid!
Ärge laske lastel
ukse küljes rippuda!
Jahutage kuumi toiduaineid enne
külmikusse asetamist !
• Kui kuumad toidud on enne
külmikusse asetamist
jahtunud,kulub vähem elektrit ning
jahutamine on palju tõhusam.
Säilitage vedelaid
toiduaineid külmiku
riiuli eesosas!
Toiduaineid tuleks säilitada
kaanega nõus või kilega kaetult.
19
DA99-00477M-0.0(EE)
11/17/03 11:58 AM
Page 21
KUI TEKIB PROBLEEM
PROBLEEM
MIDA KONTROLLIDA
Külmik ei tööta üldse või ei jahuta piisavalt.
• Kontrollige,et pistik oleks korralikult pistikupesas.
• Kas temperatuurinupp on asendis "COLD"?
• Kas külmik on päikesevalguse käes või
soojusallikate läheduses?
• Kas külmiku tagakülg on seinale liiga lähedal?
Külmik teeb imelikku häält
• Kas temperatuurinupp on asendis "COLDER"?
• Kas ümbritseva õhu temperatuur on liiga madal?
• Kas te ikka asetasite vedelad toiduained külmiku
riiuli eesäärele?
Külmik teeb imelikku häält
• Kontrollige,et külmik ei oleks paigaldatud kõikuvale
pinnale.
• Kas külmiku tagakülg on seinale liiga lähedal?
• Kas külmiku taha või alla on kukkunud asju?
• Kas tegemist on kompressorist tuleva müraga?
• Külmiku sisemusest võib kosta "tiksumist", see aga
ei tähenda riket.Selline heli tekib siis,kui erinevaid
tarvikud paisuvad ja kahanevad jahtumise mõjul.
Külmiku eesmised nurgad ja küljed on soojad ja
sinna tekib kondensaat.
• Külmiku eesmistesse nurkadesse on paigaldatud
kuumuskindlad torud,mis takistavad kondensaadi
teket.Kui ümbritseva õhu temperatuur tõuseb,ei pruugi sellest mõnikord abi olla.Sellegi- poolest ei ole
tegemist rikkega.
• Suure õhuniiskusega ruumis võib kondensaat tekkida külmiku välispinnale, sest niiske õhk puutub
kokku külmiku jahedate pindadega.
20
DA99-00477M-0.0(EE)
11/17/03 11:58 AM
Page 22
PROBLEEM
MIDA KONTROLLIDA
Külmikust kostub veevulinat
• Tegemist on külmiku jahutus-vedeliku vulinaga.
Külmikus on tunda lõhna
• Te ei katnud lõhnavaid toiduaineid kinni.
• Kui külmikus on halb lõhn,puhastage biodesodoraatorit.
• Asetage lõhnavad toiduained pärast kinnikatmist
külmikusse ja puhastage külma-ava.
Külmiku seintele tekib härmatis
• Kas õhu väljapuhkeava on ummistunud?
• Jätke toiduainete vahel piisavalt ruumi, et õhk neile
paremini juurde pääseks.
• Kas uks on korralikult suletud?
Külmiku siseseintele ja köögiviljade
ümber tekib kondensaat
• Kas niiskema õhuga erikambris on hoitud lahtiseid
toiduaineid või on uks kaua lahti olnud?
• Säilitage toiduaineid kaetuna või kinnises nõus.
21
DA99-00477M-0.0(EE)
11/17/03 11:58 AM
Page 23
VASTUS KÜSIMUSELE
MIS ON BIODESODORAATOR?
BIODESODORAATOR
Biodesodoraator on paigaldatud külmikusse külma
sissetõmbeava juurde,et õhk
ringleks automaatselt ja
eemaldaks toidulõhna.
SOOVITUS
Desodoraator neelab ja
lahustab lõhna täielikult ning
tal on suurepärane
depolariseerimisvõime.
• Biodesodoraator ei toimi siiski igavesti.
• Biodesodoraator on inimestele ja toiduainetele täiesti ohutu,,seda kasutatakse vaid külmikust
toidulõhnade kõrvaldamiseks.
• Tugevalõhnalisi toiduaineid säilitage pakitult või asetage need kinnistesse
nõudesse -siis ei jää lõhn külmiku seinte ega teiste toiduainete külge.
ETTEVAATUST
22
Если у вас есть предложения или вопросы по продуктам Samsung,
связывайтесь с информационным центром Samsung.
RUSSIA : 8-800-200-0400
www.samsung.ru
UKRAINE : 8-800-502-0000
www.samsung.com/ur
Download PDF