Samsung | SR-52NXAS | Samsung SR-52NXAS Инструкция по использованию

DA99-00477M(LT)-0.0
11/17/03 11:56 AM
Page 1
VARTOTOJO INSTRUKCIJA
ŠALDYTUVAS
Prieš pradòdami naudotis gaminiu, ∞dòmiai perskaitykite šià vartotojo
instrukcijà ir išsaugokite jà naudojimui ateityje.
❇ Jeigu Js ištraukòte maitinimo laido šakut∏ iš elektros tinklo,
nejunkite šakutòs vòl ∞ tinklà, kol nepraeis penkios minutòs.
DA99-00477M(LT)-0.0
11/17/03 11:56 AM
Page 2
CHARAKTERISTIKOS
Tolygus šalčio šaldytuve
paskirstymas!
• Maistas ilgiau išlieka šviežias, tolygiai
paskirstant šalt∞ ir šaldant net šaldytuvo
kampus besisukanãið mentelið dòka,
∞montuotð šaldytuvo šalto oro ∞einamosiose
angose.
X-Flow šaldymo sistema – nauja
šaldymo sistema, šaldanti
šaldytuvo kamerà greitai ir tolygiai
besisukanãið mentelið dòka,
paskirstanãið šaltà orà tolygiai net
šaldytuvo kampuose.
Tolygus šalčio šaldytuve
paskirstymas!
• Maistas šaldomas tolygiau oro dušo (Air
ØSPñJIMAI
Shower) sistemos dòka, tolygiai ∞puãiant or à
∞ šaldytuvà.
Šviežumas su Biodeodorantu!
• Biodeodorantas, pašalinantis iš šaldytuvo
∞vairius kvapus, padeda ilgiau išlikti
originaliems produktð kvapams.
Greitas darinòjimas
slankiojančios sistemos dòka!
• Daržovòs ir vaisiai gali bti greitai išimti iš
šaldytuvo, neišleidžiant šalãio, naudojant
bògiðtipo mechanizmà ypatingai aukšto oro
drògnumo skyriuje, kuris lygiai dirba, smarkiai traukiant ar trenkiant dureles.
Net vos pravertos durelòs
automatiškai užsidaro pačios!
• Tuo atveju, jei durelòs liks šiek tiek pravertos,
jos automatiškai užsidarys, suveikus energij à
taupanãiai automatinio uždarymo funkcijai.
• Prieš naudodamiesi šaldytuvu, ∞dòmiai
perskaitykite šià naudojimo instrukcijð
išsaugokite jà ateiãiai.
• Kadangi ši knygelò yra skirta keleto modelið
šaldytuvams, Jsð šaldytuvo ypatybòs gali
šiek tiek skirtis nuo aprašytðið šioje knygelòje.
• Jei šaldytuvu naudojasi vaikai ar garbaus
amžiaus žmonòs, yra reikalinga priežira.
• Reikia pasirpinti, kad vaikai nežaistð su
šaldytuvu.
• Šaldytuvà reikia pastatyti taip, kad btð
lengva pasiekti jo elektros laido šakut∏.
TURINYS
CHARAKTERISTIKOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
ØSPñJIMAI DñL SAUGUMO LAIKYMOSI . . . . . . . . . . . . . . .2
PERSPñJIMAI DñL SAUGUMO LAIKYMOSI . . . . . . . . . . . .4
ŠALDYTUVO PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI . . . . . . . . . . . .6
KAIP TEISINGAI LAIKYTI PRODUKTUS . . . . . . . . . . . . . . .7
ŠALDYTUVO PASTATYMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
ŠALDIKLIO NAUDOJIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
ŠALDYTUVO NAUDOJIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
PRIEÐ IŠARDYMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
VALYMO METODAI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
PASTATYMO PROCEDÌRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
PERSPñJIMAI DñL NAUDOJIMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
KÑ REIKIA PATIKRINTI, PRIEŠ KREIPIANTIS ∫
APTARNAVIMO BIURÑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
ATSAKYMAI ∫ KLAUSIMUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
1
DA99-00477M(LT)-0.0
11/17/03 11:56 AM
Page 3
∫SPñJIMAI DñL SAUGUMO LAIKYMOSI
Šie ∞spòjimai skirti tam,kad apsaugoti šaldytuvo vartotojà ir kitus asmenis nuo sužeidimð.
Saugumo priemonið, išvardintð šiuose ∞spòjimuose,btinai turi bti laikomasi.Perskait∏
šiuos ∞spòjimus, laikykite juos saugioje vietoje, kad prireikus juos vòl btð galima panaudoti.
Øspòjimð/perspòjimð simboliai
Kiti naudojami simboliai
Nurodo, kad kažkas draudžiama
ØSPñJIMAS
Øspòja dòl mirties arba
sunkaus sužalojimo
pavojaus
Nurodo, kad draudžiama kažkà tai išmontuoti
Nurodo, kad draudžiama kažkà tai liesti, kad
nenukentòtð rankos oda
Nurodo, kad btina laikytis tam tikrð taisyklið
PERSPñJIMAS
Perspòja, kad galimas
žmogaus sužeidimas arba
šaldytuvo pažeidimas
Nurodo, kad btina ištraukti maitinimo laido
šakut∏ iš elektros tinklo
Nurodo, kad btinas ∞žeminimas, siekiant
išvengi elektros srovòs iškrovos
ØSPñJIMAI
Nesinaudokite prailgintojais,
∞ kuriuos galima sujungti
daug prietaisð.
• Perkaitòs lizdas gali sugesti ir
sukelti gaisrà.
Øsitikinkite,kad laido šakutò
neprispausta ir nepažeista
galinòs šaldytuvo sienelòs.
• Pažeista tinklo šakutò perkaitusi
gali sukelti gaisrà.
Nelaistykite vandeniu
išorinið arba vidinið
šaldytuvo sienelið.
• Tai gali sukelti gaisrà arba
gali trenkti elektros srovò.
Netoli nuo šaldytuvo nepurškite
lengvai užsidegančið dujð.
• Tai gali sukelti sprogimà
arba gaisrà.
Neprispauskite tinklo laido
sunkiais daiktais.
• Tai gali sukelti gaisrà. (Jei tinklo
Nesaugokite šaldytuve lakið
arba greitai užsidegančið
medžiagð.
• Benzolo, tirpiklið, etilo spirito, susl
ògtð dujð ir panašið medžiagð
saugojimas šaldytuve gali sukelti
sprogimà.
laidas pažeistas,jis turi bti nedelsiant
pakeistas firmos gamintojos,jos agento arba atitinkamos kvalifikacijos specialisto.)
2
DA99-00477M(LT)-0.0
11/17/03 11:56 AM
Page 4
ØSPñJIMAI
Nestatykite ant gaminio indð
pripildytð vandeniu.
• Tai gali sukelti gaisrà arba elektros nuotòk∞.
Nestatykite šaldytuvo šlapioje
vietoje arba vietoje kur jis btð
taškomas vandeniu.
• Elektrinið šaldytuvo detalið izoliacijos
suprastòjimas gali sukelti gaisrà arba
elektros nuotòk∞.
Nejunkite šakutòs ∞ elektros
tinklà šlapiomis rankomis.
• Galimas nutrenkimas elektros
srove.
Neišrikinòkite, neremontuokite ir
nieko nekeiskite šaldytuve
savarankiškai.
• Tai gali baigtis gaisru arba neteisingu
šaldytuvo darbu, kas gali tapti kno
sužalojimð priežastimi.
Prieš keisdami apšvietimo lempà,
∞taisytà šaldytuvo viduje, išjunkite
tinklo šakut∏ iš elektros lizdo.
• Galimas nutrenkimas elektros
srove.
Btinai ∞žeminkite šaldytuvà.
• Jeigu nòra ∞žeminimo, tai gali išvesti
šaldytuvà iš rikiuotòs ir gròsti
nutrenkimu elektros srove.
Jeigu patalpoje ∞vyko dujð nutekòjimas, nedelsiant
išvòdinkite kambar∞, neliesdami šaldytuvo ir jo tinklo
laido.
• Dujð sprogimas gali baigtis gaisru ir nudegimais.
Jeigu norite išmesti šaldytuvà, prieš darydami tai,
nuplòškite šaldytuvo dureles arba jas sandarinančià
juostà.
• Jeigu vaikas žais su išmestu šaldytuvu ir atsitiktinai
uždarys dureles, tai gali sukelti pavojð jo gyvybei.
3
DA99-00477M(LT)-0.0
11/17/03 11:56 AM
Page 5
PERSPñJIMAI DñL SAUGUMO LAIKYMOSI
PERSPñJIMAI
Neprikraukite∞ šaldytuvà pernelygdaug produktð.
• Tai gali sukelti gaisrà arba elektros nuotòk∞.
Nestatykite šaldytuvo šlapioje vietoje arba vietoje
kur jis btð taškomas vandeniu.
• Elektrinið šaldytuvodetalið izoliacijossuprastòjimas
gali sukelti gaisrà arba elektros nuotòk∞.
Nejunkite šakutòs ∞ elektros tinklà
šlapiomis rankomis.
• Galimas nutrenkimas elektros srove.
Neišrikinòkite, neremontuokite ir nieko
nekeiskite šaldytuve savarankiškai.
• Tai gali baigtis gaisru arba neteisingu šaldytuvo darbu,
kas gali tapti kno sužalojimð priežastimi.
Prieš keisdami apšvietimo lempà, ∞taisytà šaldytuvo
viduje, išjunkite tinklo šakut∏ iš elektros lizdo.
• Galimas nutrenkimas elektros srove.
Btinai ∞žeminkite šaldytuvà.
• Jeigu nòra ∞žeminimo, tai gali išvesti šaldytuvà iš
rikiuotòs ir gròsti nutrenkimu elektros srove.
Jeigu patalpoje ∞vyko dujð nutekòjimas,
nedelsiant išvòdinkite kambar∞,
neliesdami šaldytuvo ir jo tinklo laido.
• Dujð sprogimas gali baigtis gaisru ir
nudegimais.
Jeigu norite išmesti šaldytuvà, prieš
darydami tai, nuplòškite šaldytuvo
dureles arba jas sandarinančià juostà.
• Jeigu vaikas žais su išmestu šaldytuvu ir atsitiktinai
uždarys dureles, tai gali sukelti pavojð jo gyvybei.
4
DA99-00477M(LT)-0.0
11/17/03 11:56 AM
Page 6
PERSPñJIMAI
Nesilieskite šlapiomis rankomis prie vidinið šaldiklio
sienelið arba produktð , laikomð šaldiklyje.
• Oda gali prišalti.
Nekiškite rankos po apatine
šaldytuvo briauna.
• Aštri briauna gali Jus sužeisti.
Prašome rpestingai nuvalyti apnašas
nuo metalinið šakutòs dalið.
• Jeigu naudositòs purvina šakute, galite sukelti gaisrà.
Jeigu ištrauk∏ šakut∏ iš elektros lizdo, Jsvòl norite
∞jungti šaldytuvà, padarykite tai ne greičiau kaip po
penkið minučið.
• Nesilaikymas šio perspòjimo gali baigtis nenormaliu
šaldymo agregato darbu ir jo išvedimu iš rikiuotòs.
Po penkið minuãið
Perneškite šaldytuvà , paòm∏ už viršutinòs
rankenòlòs prie jo galinòs sienelòs ir už
apatinòs rankenòlòs prie jo priekinòs sienelòs.
• Laikant už kitos dalies, nuslydus rankai galima
susižeisti.
Atidarinòdami šaldytuvo dureles,
naudokite rankenà.
• Naudojant kitas dalis, galima susižeisti arba
prisispausti pirštà .
Jeigu nesinaudosite šaldytuvu ilgesn∞ laikà išjunkite
j∞ iš elektros tinklo.
• Elektros izoliacijos suprastòjimas gali baigtis gaisru.
Jeigu atsiranda ne∞prastas garsas, kvapas
arba dmai, nedelsdami išjunkite šaldytuvà
iš tinklo ir susisiekite su aptarnavimo centru.
5
DA99-00477M(LT)-0.0
11/17/03 11:56 AM
Page 7
ŠALDYTUVO PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI
Išvalykite šaldytuvà.
• Nutrinkite ir išvalykite šaldytuvà
iš vidaus ir išoròs sudròkintu
indð plovimo skuduròliu.
Pastatykite šaldytuvà
pakankamai erdvioje vietoje
ant tvirtð ir lygið grindð.
• Jeigu šaldytuvas pastatytas ne vertikaliai, tai gali
sukelti ne∞prastà triukšmà ir prastà šaldymà.
5cm
5c
m
30cm
Sudòkite produktus ∞ šaldytuvà.
• Mes rekomenduojame Jums sudòti
produktus ∞ šaldytuvà po to, kai jo
vidiniai paviršiais atvòs, todòl
rekomenduojama ∞jungti j∞ ∞ tinklà 2-3
valandas prieš sudedant produktus ∞
šaldytuvà.
Øjunkite tinklo laido šakut∏ ∞ atskirà
elektros lizdà.
• Šis gaminys turi bti tinkamu bdu
∞žemintas.
• Mes rekomenduojame ∞jungti šaldytuvà valandà
po šaldytuvo pastatymo ∞ išrinktà vietà.
Øžeminimo metodas
• Šaldytuvas turi bti ∞žemintas tam, kad btð išvengta trumpo sujungimo arba nutrenkimo
elektros srove, kas galòtð sukelti elektros srovòs nutekòjimà iš šaldytuvo.
• Øžeminimui nenaudokite telefono linijos, dujð vamzdžio ir kitð daiktð, kuriais gali nutekòti
elektra žaibo atveju.
Naudojant atskirà elektros lizdà su
∞žeminimo kontaktu.
• Naudojant atskirà elektros lizdà su
∞žeminimo kontaktu, nereikia
papildomai ∞žeminti šaldytuvà.
Naudojant elektros lizdà be
∞žeminimo kontakto.
• Prijunkite “∞žeminimo laidà” prie vario
plokštòs ir užkaskite plokšt∏ ∞ drògnà žem∏
gylyje, ne mažesniame nei 25 centimetrai.
6
DA99-00477M(LT)-0.0
11/17/03 11:56 AM
Page 8
KAIP TEISINGAI LAIKYTI PRODUKTUS
Laikykite vandeningus produktus
priekinòje šaldytuvo korpuso dalyje
Karštà maistà ∞ šaldytuvà dòkite tik
atvòsin∏ j∞.
• Tik šaltð produktð laikymas šaldytuve taupo
elektros energijà ir užtikrinà deramà atšaldymà.
Nelaikykite produktð, kurie genda
žemoje temperatroje.
• Pvz., bananð, ananasð, pomidorð ir t.t.
Palikite tarp produktð tarpus.
• Produktð laikymo efektyvumas sumažòja dòl
prastos šalto oro cirkuliacijos.
Rekomenduojama produktus laikyti
uždengiamuose induose arba
suvyniotus folijà.
7
DA99-00477M(LT)-0.0
11/17/03 11:56 AM
Page 9
ŠALDYTUVO PASTATYMAS
Statant gamin∞, patariama iš kairòs ir dešinòs pusòs bei prie galinòs sienelòs palikti 5 cm tarpus
– tai padòs taupant elektros energijà.
5c
m
30cm
5cm
5cm
ŠALDYTUVO IŠLYGINIMAS
Jeigu Js pastatysite priekin∏ šaldytuvo pus∏ kiek aukštesniame lygyje nei galin∏, jo durelòs lengvai
atsidarinòs ir užsidarinòs.
Jeigu durelòs palink∏ ∞
dešin∏, ∞ apačià.
• Pasukite dešiniàjà reguliuojamà kojel∏
rodyklòs kryptimi ir išlyginkite
šaldytuvà.
Jeigu durelòs palink∏ ∞
kair∏, ∞ apačià.
• Pasukite kairiàjà reguliuojamà kojel∏
rodyklòs kryptimi ir išlyginkite
šaldytuvà.
8
DA99-00477M(LT)-0.0
11/17/03 11:56 AM
Page 10
ŠALDIKLIO NAUDOJIMAS
KONTEINERIS LEDO GAMINIMUI
Šaldiklio temperatros reguliatorius
Šaldiklio vidaus apšvietimo lempa
Sausa niša
“Oro dušo” (Air shower) sistema: “oro dušo”
funkcijos dòka maistas šaldomas lygiau,
tolygiau paskirstant šalt∞ šaldiklyje.
Šalto oro ∞òjimo angos
Modelis su elektroniniu valdymu
LEDO GAMINIMAS
• Pripilkite vandens ∞ konteiner∞ ledo gaminimui
iki maksimalaus vandens lygio žymòs.
Vandens lygis
9
• Østatykite konteiner∞ ledo gaminimui
po pakabinama lentynòle šaldiklyje.
DA99-00477M(LT)-0.0
11/17/03 11:56 AM
Page 11
TEMPERATÌROS REGULIAVIMAS ŠALDIKLYJE
COLDER (šalčiau):
Laikant didel∞ produktð kiek∞ arba norint greitai pagaminti ledà.
• Nustatykite šaldiklio temperatros reguliatorið ties pozicija “COLDER”.
Tarp COLDER ir COLD:
Laikant vidutin∞ produktð kiek∞.
• Nustatykite šaldiklio temperatros reguliatorið tarp “COLDER” ir “COLD” pozicijð.
COLD (šalta):
Norint šaldyti nedidel∞ kiek∞ produktð.
• Nustatykite šaldiklio temperatros reguliatorið ties pozicija “COLD”.
• Produktus, kuriuos ketinate laikyti ilgai, tokius kaip ledus, žuv∞ ir mòsà,
sudòkite ∞ šaldikl∞.
•
PASTABOS Rekomenduojama džiovintus produktus, kurie nemògsta drògmòs
(tokius kaip džiovinta žuvis, malti pipirai), laikyti sausojoje nišoje.
Šiais atvejais ledas gali ∞gauti kvapà :
• Laikant neuždengtà mòsà arba žuv∞.
• Laikant neuždengtus džiovintus produktus, tokius kaip džiovintos žuvys.
• Laikant produktus, suvyniotus ∞ pakuotes, sugerianãias kvapus.
10
DA99-00477M(LT)-0.0
11/17/03 11:57 AM
Page 12
ŠALDYTUVO NAUDOJIMAS
Šaldytuvo temperatros reguliatorius
TIPAS A, D
(X-Flow sistema)
TIPAS B
(Multi Flow sistema)
TIPAS C
(Multi Flow Sistema + vielinòs lentynòlòs)
Dažnai darinòjant šaldytuvo dureles, viduje gali susikondensuoti vandens lašai.
PASTABA
11
DA99-00477M(LT)-0.0
11/17/03 11:57 AM
Page 13
TEMPERATÌROS REGULIAVIMAS ŠALDYTUVE
COLDER (šalčiau):
Laikant didel∞ produktð kiek∞ arba norint greitai pagaminti ledà.
• Nustatykite šaldytuvo temperatros reguliatorið ties pozicija “COLDER”.
Tarp COLDER ir COLD:
Laikant vidutin∞ produktð kiek∞.
• Nustatykite šaldytuvo temperatros reguliatorið tarp “COLDER” ir “COLD” pozicijð.
COLD (šalta):
Norint šaldyti nedidel∞ kiek ∞ produktð, arba kai maistas šaldytuve sušàla.
• Nustatykite šaldytuvo temperatros reguliatorið ties pozicija “COLD”.
• Tuo atveju, kai aplinkos temperatra žemesnò už 5°C, temperatra turòtð bti
aukštesnò nei vidutinò, norint apsaugoti produktus nuo sušalimo.
PASTABA
12
DA99-00477M(LT)-0.0
11/17/03 11:57 AM
Page 14
PRODUKTÐ LAIKYMAS ŠALDYTUVE
Specialus aukšto drògnumo
lygio oro skyrius
Šaldytuvo lentynòlò
• âia laikykite garnyrus, sudòtus ∞
atskirus indus laikymui, o taip
pat kitus produktus taip, kad
tarp jð liktð šiokie tokie tarpeliai.
• Šiame skyriuje laikykite produktus,
paruoštus pagaminimui, tokius kaip
mòsa, žalia žuvis arba lengvai
užšaldyti produktai.
Padòklas kiaušiniams
• Laikykite ãia kiaušinius.
• Lentynòlò kiaušiniams gali pavirsti
lentynòle ∞vairiems produktams,
išòmus padòklà kiaušiniams.
Lentynòlò su apsauginiu
aptvaru ∞vairiems produktams
• âia laikykite produktus smulkiose
pakuotòse, tokius kaip sviestas,
pienas, jogurtas ir kiti gòrimai.
Lentyn ò l ò s su aptvaru buteliams
• Laikykite alð ir pieno, sulãið butelius,
kurið tris 1 litras, viršutinòje lentynòlòje,
o butelius, kurið tris 1,5 litro ir butelius
su geriamuoju vandeniu apatinòje lentynòlòje.
Viršutinò lentynòlò
Ypatingai aukštos drògmòs
oro skyrius daržovið laikymui
• Šiame skyriuje galima laikyti daržoves
ir vaisius. Šis skyrius hermetiškas,
todòl maistas, kuris jame saugomas, neturi tiesioginio
kontakto su šaldymo sistema. Tai padeda išsaugoti
produktuose drògm∏ ir išlaikyti juos šviežius ilgesn∞ laikà.
Apatinò lentynòlò
13
DA99-00477M(LT)-0.0
11/17/03 11:57 AM
Page 15
PRIEDÐ IŠARDYMAS
Specialus aukšto oro drògnumo skyrius
• Kilstelkite skyriaus dangt∞ ir pastumkite dešin∞ kraštà
∞ vidð (Nr. ➀ ), kad atlaisvintumòte j∞, tada kairiàjà
pus∏ (Nr. ➁ ) pastumkite rodyklòs kryptimi ir
ištraukite dangt∞.
• Stumdami specialaus skyriaus dangt∞ rodyklòs kryptimi, kilstelòkite j∞ ties sukimosi tašku, tada išimkite.
• Kilstelkite priekin ∏ specialaus skyriaus
lentynos dal∞, ∞statykite ratukus ∞
bògelius ir pastumkite jà.
• Østatykite kairiàjà specialaus skyriaus
dal∞ (Nr. ➀ ) rodyklòs kryptimi ir ∞statykite
dešiniàjà pakabinamà dal∞ (Nr. ➁ ), kaip
parodyta rodykle, kol ji atsistos ∞ vietà.
Išardymo procedra
Surinkimo procedra
14
DA99-00477M(LT)-0.0
11/17/03 11:57 AM
Page 16
Šaldiklio lentynòlò
• Pirmiausia išimkite konteiner∞
ledui, tada kilstelòkite priekin∏
lentynòlòs dal∞ ir ištraukite jà.
Biologinis deodorantas
• Nuspauskite ir nuleiskite žemyn
pakabinamo dangãio kraštà
priešais biologinio deodoranto
∞rengin∞, esant∞ šaldytuvo viršuje.
Šaldytuvo lentynòlò
• Paimkite lentynòl∏ už priekinòs
dalies ir ištraukite jà.
Lentynòlò buteliams
• Kilstelkite ir ištraukite jà.
Skyrius daržovið laikymui
• Patraukite aukšto oro
drògnumo skyrið daržovið
laikymui ∞ priek∞ iki pusòs, tada
išimkite skyrið traukdami ir tuo
paãiu pakeldami ∞ viršð.
15
DA99-00477M(LT)-0.0
11/17/03 11:57 AM
Page 17
VALYMO METODAI
Ledogaminimo ∞renginys
• Nuplaukite ledo gaminimo ∞rengin∞ po
tekanãiu vandeniu, išòm∏ j∞.
Šaltooro ∞einamosiosangos
šaldiklyje
• Nuvalykite oro ∞einamàsias angas
nusausintu skuduròliu, kad angos
neužsikimštð nešvarumais.
16
DA99-00477M(LT)-0.0
11/17/03 11:57 AM
Page 18
Biologinis deodorantas
• Jeigu šaldytuvo viduje atsiranda
nemalonus kvapas, atjunkite biologin∞
deodorantà, panardinkite katalizatorið ∞
švarð vanden∞ ir išdžiovinkite j∞
saulòje prieš vòl naudodami.
Šaldytuvo lentynòlò
• Išimkite lentynòl∏ ir nuplaukite
jà vandeniu, naudodami
valymo priemon∏.
KATALIZATORIUS
Lentynòlò su aptvaru buteliams
• Išòm∏ lentynòl∏ buteliams,
nuplaukite jà vandeniu.
Guminò dureles sandarinanti juosta
• Jeigu dureles sandarinanti juosta nešvari,
durelòs užsidaro nesandariai, ir šaldytuvas
negali efektyviai dirbti. Išplaukite gumin∏
sandarinanãià juostà indð plovimo skuduròliu, suvilgytu
skalbimo miltelið tirpale, onešvarumus grioveliuose
išvalykite mediniu pagaliuku, apsuk∏ apie j∞ skuduròl∞.
PASTABA
Aukšto oro drògnumo skyrius
daržovið laikymui
• Ištrauk∏ skyrið daržovòms,
nušluostykite j∞ drògnu skuduròliu.
• Prieš valydami šaldytuvà , išjunkite
j∞ iš elektros tinklo, o išval∏ palikite
dureles atviras, kol išdžius.
• Valymui nenaudokite benzolo
arba tirpiklið.
17
DA99-00477M(LT)-0.0
11/17/03 11:57 AM
Page 19
PASTATYMO PROCEDÌRA
PRODUKTÐ LAIKYMAS ŠALDYTUVE
Šaldytuve nelaikykite degið
medžiagð.
• Degios medžiagos gali sukelti gaisrà.
• Esant dujð nutekòjimui, pavojinga
išjungti šaldytuvà iš elektros tinklo.
Nelaistykite šaldytuvo
• Gali pradòti rdyti arba nusilupti
dažai.
Ant šaldytuvo arba prie jo
nelaikykite daiktð.
Pastatykite šaldytuvà patalpo je,
kurioje temperatra žema.
• Šaldymas tampa efektyvesnis.
• Gaminio neturòtð siekti tiesioginiai saulòs
spinduliai.
• Dòl prastos oro cirkuliacijos, užblokavus
karštà orà, šaldytuvas gali prastai šaldyti.
• Daiktai nuo šaldytuvo viršaus gali nukristi.
VIDINñS APŠVIETIMO LEMPOS KEITIMAS
• Pirmiausia išjunkite šaldytuvà/šaldikl∞ iš tinklo.
PERSPÑJIMAS
Vidinò apšvietimo lempa šaldiklyje
Vidinò apšvietimo lempa
šaldiklyje
• Išimkite specialaus skyriaus lentynòl∏.
Naudodami atsuktuvà plokšãiu galu,
užkabinkite viršutin∞ lempà dengianãio gaubto
kraštà ir atlaisvinkite j∞. Nuòm∏ gaubtà, pakeiskite
lempà.
• Užkiškite atsuktuvà plokšãiu galu už
lempos gaubto ir palenkite atsuktuvà,
tada išimkite gaubtà, traukdami rodyklòs
kryptimi. Pakeit∏ lempà, ∞ statykite gaubtà, pirmiausia
∞statydami priekin∏ dal∞, o tada užtvirtindami likusià.
18
DA99-00477M(LT)-0.0
11/17/03 11:57 AM
Page 20
PERSPñJIMAI DñL NAUDOJIMO
Nelaikykite butelið arba kitokið
stiklinið indð šaldiklyje.
• Suskilus stiklui, galima susižeisti.
Neprispauskite elektros tinklo
laido arba nesulenkite jo
pernelyg stipriai.
Neleiskite vaikams pasikabinti
ant šaldytuvo durelið.
Karštà maistà ∞ šaldytuvà
dòkite tik atvòsin∏ j∞.
• Tik šaltð produktð laikymas šaldytuve
taupo elektros energijà ir užtikrinà
deramà atšaldymà.
Laikykite vandeningus
produktus priekinòje šaldytuvo
korpuso dalyje.
Laikykite maistà uždengtuose
induose arba suvyniotus ∞
folijà.
19
DA99-00477M(LT)-0.0
11/17/03 11:57 AM
Page 21
KÑREIKIA PATIKRINTI, PRIEŠ KREIPIANTIS Ø APTARNAVIMO BIURÑ
SIMPTOMAI
PATIKRINIMAS
Gaminys visai nedirba arba prastai
šaldo produktus
• Patikrinkite, ar tinkamai tinklo šakutò ∞jungta
∞ lizdà.
• Ar priekinòe valdymo panelòje nenustatytas
režimas “COLD” (silpnas šaldymas)?
• Ar ant šaldytuvo nekrinta tiesioginiai saulòs
spinduliai ir ar nòra netoliese šilumos
šaltinið?
• Ar galinò šaldytuvo sienel ò ne pernelyg arti
sienos?
Produktai šaldytuve sušalo
• Ar priekin ò je valdymo panelòje nenustatytas
režimas “COLDER” (stiprus šaldymas)?
• Ar ne pernelyg žema temperatra
kambaryje?
• Ar nesudòjote vandening ð produktð ∞
šaldymo skyrið?
Girdimi ne∞prasti garsai
• Patikrinkite, ant koki ð grindð – tvirtð ar silpnð
– pastatytas šaldytuvas.
• Ar galinò šaldytuvo sienelò ne pernelyg arti
sienos?
• Ar nenumetòte kokio nors pašalinio daikto
ant šaldytuvo arba po juo?
• Ar triukšmo šaltinis nòra šaldytuvo kompresorius?
• Iš šaldytuvo vidaus gali bti girdimi “traškesiai”,
bet tai normalu. Toks garsas girdimas, kai
∞vairs priedai šaldytuvo viduje pleãiasi arba
traukiasi, keiãiantis temperatrai.
Priekiniai šaldytuvo kampai ir
šoninòs sienelòs ∞kaista ir ant jð
kondensuojasi vandens lašai
• Siekiant išvengti drògmòs kondensacijos ir
vandens lašð susidarymo, priekiniuose
šaldytuvo kampuose ∞montuotos šilumà
izoliuojantys vamzdeliai. Kai supanti
temperatra kyla, kai kuriais atvejais to gali
nepakakti. Taãiau tai nòra nenormalu.
• Esant aukštos drògmòs orui, ant išorinòs
gaminio sienelòs gali susidaryti lašai,
kadangi drògmò ore kontaktuoja su vòsiu
gaminio paviršiumi.
20
DA99-00477M(LT)-0.0
11/17/03 11:57 AM
Page 22
SIMPTOMAI
PATIKRINIMAS
Šaldytuvo viduje girdimas vandens
burbuliavimas
• Tai burbuliuoja šaldymo agentas, kuris šaldo
vidin∏ šaldytuvo ertm∏.
Šaldytuvo viduje jau č iamas
nemalonus kvapas
• Js sandariai nesupakavote produktð,
turinãið stiprð kvapà.
• Kai jauãiamas nemalonus kvapas, išvalykite
biologin∞ deodorantà.
• Sudòkite produktus, turinãius stiprð kvapà, ∞
šaldytuvà, juos hermetiškai uždar∏ ir išval∏
šalto oro ∞einamàsias angas.
Ant šaldytuvo sienelið atsirado
šerkšno sluoksnis
• Ar kuo nors neuždengtos angos orui?
• Kad btð užtikrinta gera ventiliacija,
saugokite produktus taip, kad tarp jð btð tarpai.
• Ar gerai uždarytos šaldytuvo durelòs?
Ant vidinið šaldytuvo sienelið ir
aplink daržovið skyrið atsirado
vandens lašai
• Tai ∞vyksta, kai vandeningi produktai
saugomi neuždengti aukšto oro drògnumo
skyriuje, arba kai šaldytuvo durelòs
atidarytos ilgesn∞ laikà.
• Saugokite produktus uždengtus arba
hermetiškai supakuotus.
21
DA99-00477M(LT)-0.0
11/17/03 11:57 AM
Page 23
ATSAKYMAI Ø KLAUSIMUS
KAS YRA BIODEODORANTAS?
BIODEODORANTAS
Biologinis deodorantas ∞statytas greta
∞einamðjð oro angð, pro kurias ∞ šaldytuvà
patenka oras, taigi oras cirkuliuoja
automatiškai be papildomos pagalbos, o
deodorantas visiškai sugeria ir pašalina
produktð kvapus.
PASTABOS
PERSPñJIMAS
Šis deodorantas sukurtas
absorbuoti ir visiškai pašalinti
kvapus, tad jis puikiai gaivina.
• Biologinio deodoranto tarnavimo laikas yra pusiau pastovus.
• Biologinis deodorantas visiškai nekenksmingas šaldytuve laikomiems
produktams ir žmogui, jis naudojamas tik produktð, laikomð šaldytuve,
kvapo pašalinimui.
• Produktus, kurie turi stiprð kvapà, laikykite uždengtus arba sandariai
supakuotus, kadangi depoliarizacijos efektas gali sumažòti, kvapui
siskverbiant ∞ šaldytuvo sieneles ar kitus produktus.
22
Если у вас есть предложения или вопросы по продуктам Samsung,
связывайтесь с информационным центром Samsung.
RUSSIA : 8-800-200-0400
www.samsung.ru
UKRAINE : 8-800-502-0000
www.samsung.com/ur
Download PDF

advertising