Samsung | SR-52NXAS | Samsung SR-52NXAS Инструкция по использованию

DA99-00477M-0.0(LV)
11/12/03 1:04 PM
Page 1
Lieto‰anas pamÇc¥ba
LEDUSSKAPIS
Pirms ier¥ces lieto‰anas izlasiet lieto‰anas pamÇc¥bu un
saglabÇjiet turpmÇkai uzzi¿ai.
❈ Ja ledusskapis ir atvienots no elektrot¥kla, pievienojiet to pïc piecÇm mintïm.
DA99-00477M-0.0(LV)
11/12/03 1:04 PM
Page 2
X-Flow dzesï‰anas sistïma ir jauna rotïjo‰a
dzesï‰anas sistïma, kas Çtri un vienmïr¥gi
atdzesï ledusskap¥ ievietotos produktus,
izmantojot rotïjo‰o ventilatoru, kas nogÇdÇ
auksto gaisu katrÇ ledusskapja str¥.
FUNKCIJAS
Vienmïr¥ga aukstuma
nodro‰inljana ledusskap¥!
• Produkti tiek vienmïr¥gÇk un vairÇk
atdzesïti, jo ledusskapja aukstÇ gaisa
atverï uzstÇd¥tais rotïjo‰ais ventilators
nogÇdÇ auksto gaisu pat ledusskapja
stros. (Rotïjo‰Ç dzesï‰anas sistïma)
• Pirms ier¥ces lieto‰anas izlasiet lieto‰anas pamÇc¥bu un
saglabÇjiet turpmÇkai uzzi¿ai.
• ·¥ lieto‰anas pamÇc¥ba attiecas uz vairÇkiem mode∫iem,
tÇdï∫ ledusskapja ¥pa‰¥bas var nedaudz at‰˙irties no ‰ajÇ
pamÇc¥bÇ aprakst¥tajÇm ¥pa‰¥bÇm.
• ·o ier¥ci nedr¥kst lietot bïrni vai inval¥di bez pieaugu‰o
uzraudz¥bas.
• Ne∫aujiet bïrniem rota∫Çties ar ledusskapi.
• UzstÇdiet ledusskapi tÇ, lai kontaktspraudnis ir viegli
pieejams.
UZMAN±BU
Vienmïr¥ga aukstuma
nodro‰inljana saldïtavÇ!
• Produkti tiek sasaldïti vienmïr¥gi.
Izmantojot gaisa plsmu funkciju,
aukstais gaiss vienmïr¥gi izplatÇs
saldïtavÇ.
Gaisa bioatsvaidzinÇtÇjs!
• Gaisa atsvaidzinÇtÇjs novïrs¥s produktu
nepat¥kamo smaku ledusskap¥ un saglabÇs produktu svaiguma smarÏu.
Åtra atvïr‰ana un aizvïr‰ana,
izmantojot slieÏu sistïmu!
• DÇrze¿i un aug∫i ir viegli pieejami un
netiks rad¥ts aukstuma zudums, izmantojot slieÏu veida sistïmu dÇrze¿u nodal¥jumÇ un ¥pa‰u produktu nodal¥jumÇ,
kas darbojas, vienmïr¥gi pavelkot un
viegli pab¥dot rokturi.
Pat nedaudz atvïrtas durvis tiek
automÇtiski aizvïrtas!
• Ja ledusskapja durvis ir nedaudz
atvïrtas, tÇs tiks automÇtiski aizvïrtas,
izmantojot
enerÆijas
taup¥‰anas
automÇtisko aizvïr‰anas funkciju.
SATURS
Funkcijas ____________________________________________________ 2
InformÇcija dro‰¥bai____________________________________________ 3
Br¥dinÇjumi __________________________________________________ 5
Ledusskapja sagatavo‰ana ____________________________________ 7
Produktu pareiza uzglabljana __________________________________ 8
UzstÇd¥‰anas veids____________________________________________ 9
Saldïtavas lieto‰ana__________________________________________ 10
Ledusskapja lieto‰ana ________________________________________ 12
Piederumu iz¿em‰ana ________________________________________ 15
T¥r¥‰ana ____________________________________________________ 17
UzstÇd¥‰ana ________________________________________________ 19
Br¥dinÇjumi par ier¥ces lieto‰anu ________________________________ 20
K∫mju novïr‰ana ____________________________________________ 21
JautÇjums un atbilde __________________________________________ 23
2
2
DA99-00477M-0.0(LV)
11/12/03 1:04 PM
Page 3
InformÇcija dro‰¥bai
InformÇcija dro‰¥bai nepiecie‰ama, lai nerastos savainojumi, pareizi lietojot ‰o ier¥ci. Ievïrojiet ‰os dro‰¥bas
norÇd¥jumus. (SaglabÇjiet ‰os norÇd¥jumus turpmÇkai uzzi¿ai.)
LIETOTIE BR±DINÅJUMA SIMBOLI
CITI LIETOTIE SIMBOLI
NEDR±KST veikt ‰¥s darb¥bas!
NorÇda, ka pastÇv draudi dz¥v¥bai vai
nopietna ievainojuma briesmas.
AIZLIEGTS izjaukt!
BR±DINÅJUMS0
NEPIESKARTIES!
NorÇda, ka var rasties savainojumi
vai materiÇlu bojÇjumi.
Ievïrojiet ‰os norÇd¥jumus.
UZMAN±BU
Atvienojiet elektrot¥kla vadu no elektr¥bas
rozetes!
Nepiecie‰ams zemïjums, lai
neizrais¥tu elektriskÇs strÇvas triecienu.
BR±DINÅJUMS!
Nepievienojiet vairÇkas
elektroier¥ces vienlaic¥gi.
• Var pÇrmïr¥gi sakarst vai izcelties
ugunsgrïks.
Neizsmidziniet aerosolus
ledusskapja tuvumÇ.
• Tas var izrais¥t sprÇdzienu vai
ugunsgrïku.
Elektrot¥kla vada kontaktNe‰∫akstiet deni tie‰i
spraudnis nedr¥kst bt piespiests ledusskapja iek‰pusï un Çrpusï.
• Var izcelties ugunsgrïks vai rasties
pie ledusskapja aizmugures.
• BojÇts elektrot¥kla vada
kontaktspraudnis pÇrkarstot var
izrais¥t aizdeg‰anos.
PÇrmïr¥gi nelokiet elektrot¥kla
vadu un nenovietojiet uz tÇ
smagus priek‰metus.
• Tas var izrais¥t elektriskÇs strÇvas
triecienu vai ugunsgrïku.
elektriskÇs strÇvas trieciens.
NeuzglabÇjiet ledusskap¥
gaisto‰as un viegli iztvaikojo‰as
vielas.
• UzglabÇjot ledusskap¥ benzolu,
‰˙¥dinÇtÇju, spirtu, ïteri, saspiestu
(Ja elektrot¥kla vads ir bojÇts, vïrsieties pie
gÇzi u. tml., var rasties sprÇdziens.
raÏotÇja vai tÇ preãu izplat¥tÇja, vai cita
kvalificïta speciÇlista.)
33
DA99-00477M-0.0(LV)
11/12/03 1:04 PM
Page 4
BR±DINÅJUMS!
Nenovietojiet uz ledusskapja ar
deni pild¥tus traukus.
NeuzstÇdiet ledusskapi ∫oti
mitrÇs vietÇs vai vietÇs, kur to
• Ìdenim izl¥stot, ledusskapja elektris- var ap‰∫akst¥t ar deni.
ko sastÇvda∫u izolÇcija tiek bojÇta un • Elektrisko sastÇvda∫u izolÇcijas
var izcelties ugunsgrïks vai rasties
bojÇjumi var izrais¥t elektriskÇs
elektriskÇs strÇvas trieciens.
strÇvas triecienu vai ugunsgrïku.
Neizjauciet, neremontïjiet un
nemainiet ledusskapja
sastÇvda∫as.
• Var izcelties ugunsgrïks, rasties
ledusskapja bojÇjumi vai
savainojumi.
Pirms spuldzes nomain¥‰anas
ledusskap¥ vai saldïtavÇ
atvienojiet elektrot¥kla vadu no
elektr¥bas rozetes.
Neievietojiet elektrot¥kla vada
kontaktspraudni elektr¥bas
rozetï ar mitrÇm rokÇm.
• Var rasties elektriskÇs strÇvas
trieciens.
Sazemïjiet ledusskapi.
• Sazemïjiet ledusskapi, lai izvair¥tos
no elektriskÇs strÇvas nopldes vai
trieciena. (Sk. 6. lpp.)
• Var rasties elektriskÇs strÇvas
trieciens.
Ja rodas gÇzes noplde, nekavïjoties izvïdiniet
telpu un nepieskarieties ledusskapim un
kontaktspraudnim.
Pirms ledusskapja izme‰anas, no¿emiet tÇ durvis
un izolÇcijas materiÇlus.
• Tas var bt b¥stami, ja, bïrnam rota∫Çjoties, ledusskapja
durvis nejau‰i aizveras.
• GÇzes eksplozija var rad¥t ugunsgrïku un aizdeg‰anos.
4
4
DA99-00477M-0.0(LV)
11/12/03 1:04 PM
Page 5
Br¥dinÇjumi
BR±DINÅJUMS!
NepÇrpildiet ledusskapi ar produktiem.
Nenovietojiet ‰auras un garas pudeles vai
produktus mazÇ nodal¥jumÇ.
• Produktiem izkr¥tot no ledusskapja, kad tiek atvïrtas tÇ
durvis, var gt savainojumus.
• Produktiem nokr¥tot, kad tiek atvïrtas vai aizvïrtas
ledusskapja durvis, var gt savainojumus.
Ja elektr¥bas rozetes atveres ir izkustïju‰Çs,
neievietojiet tajÇ elektrot¥kla vada
kontaktspraudni.
Neievietojiet saldïtavÇ pudeles vai citus stikla
priek‰metus.
• Trauka saturam sasalstot, var gt savainojumus.
• Var rasties elektriskÇs strÇvas trieciens vai izcelties
ugunsgrïks.
Nenovietojiet uz ledusskapja priek‰metus.
Atvienojot no elektrot¥kla, nevelciet aiz
elektrot¥kla vada.
• Atverot un aizverot ledusskapja durvis, ‰ie priek‰meti
var nokrist un rad¥t savainojumus.
• Elektrot¥kla vada bojÇjumi var izrais¥t ugunsgrïku vai
elektriskÇs strÇvas triecienu.
Ne∫aujiet bïrniem ‰poties uz ledusskapja
durv¥m.
NeglabÇjiet ledusskap¥ farmÇcijas preparÇtus,
zinÇtniskÇs izpïtes u. c. materiÇlus.
• Bïrni var gt ievainojumus, izkr¥tot produktiem, vai
iespiest durv¥s pirkstus.
• NeglabÇjiet ledusskap¥ produktus, kuru uzglabljanai
nepiecie‰ama prec¥za temperatra.
55
DA99-00477M-0.0(LV)
11/12/03 1:04 PM
Page 6
Br¥dinÇjumi
BR±DINÅJUMS!
Nepieskarieties ar mitrÇm rokÇm ledusskapja
saldïtavas iek‰ïjÇm sienÇm vai produktiem, kas
atrodas saldïtavÇ.
Neaiztieciet ledusskapja apak‰ïjo malu.
• Ar aso malu var savainot rokas.
• Var rasties apsaldïjumi.
Rp¥gi not¥riet kontaktspraud¿a metÇla da∫as.
Ja vïlaties ledusskapja elektrot¥kla vadu
pievienot atkÇrtoti, pievienojiet 5 mintes pïc tÇ
atvieno‰anas.
• Net¥rs kontaktspraudnis var izrais¥t ugunsgrïku.
• Saldï‰anas ier¥ces darb¥bas traucïjumi var izrais¥t tÇs
bojÇjumus.
Pïc piecÇm mintïm
Lai pÇrvietotu ledusskapi, satveriet tÇ
aizmugurï eso‰o aug‰ïjo rokturi un priek‰pusï
eso‰o apak‰ïjo rokturi.
Atverot un aizverot ledusskapja durvis, satveriet
to aiz roktura.
• Izmantojot citas ledusskapja da∫as, var iespiest
pirkstus.
• Satverot aiz citas ledusskapja da∫as, tas var izsl¥dït un
rad¥t savainojumus.
Ja neizmantosiet ledusskapi ilgÇku laiku,
atvienojiet elektrot¥kla vadu no elektr¥bas
rozetes.
Ja ledusskapja darb¥bas laikÇ ir dzirdama
neparasta ska¿a, jtama smaka vai redzami
dmi, nekavïjoties atvienojiet elektrot¥kla vada
kontaktspraudni un vïrsieties servisa centrÇ.
• ElektroizolÇcijas nolieto‰anÇs var izrais¥t ugunsgrïku.
6
6
DA99-00477M-0.0(LV)
11/12/03 1:04 PM
Page 7
Ledusskapja sagatavo‰ana
UzstÇdiet ledusskapi uz l¥dzenas
virsmas, atstÇjot pietiekamu
atstarpi.
Izt¥riet ledusskapi.
Not¥riet ier¥ces iek‰ïjÇs un ÇrïjÇs
virsmas ar t¥ru, sausu drÇnu.
• Ja ier¥ce nav novietota taisni, bs
dzirdami neparasti trok‰¿i.
vairÇk nekÇ 5 cm
va
irÇ
k
ne
kÇ
5
cm
vairÇk nekÇ 30 cm
Ievietojiet kontaktspraudni
elektr¥bas rozetï.
Ievietojiet ledusskap¥ produktus.
• Ieteicams produktus ievietot
ledusskap¥ 2 – 3 stundas pïc
pievieno‰anas elektrot¥klam, lai
ier¥ces iek‰iene varïtu atdzist.
• Sazemïjiet ledusskapi.
• Ieteicams pievienot ier¥ci
elektrot¥klam vienu stundu pïc
uzstÇd¥‰anas.
Ledusskapja sazemï‰ana
• Zemïjiet ledusskapi, lai izvair¥tos no ¥ssavienojuma vai elektriskÇs strÇvas trieciena, kas rodas elektriskÇs strÇvas
nopldes gad¥jumÇ.
• Sazemïjumam neizmantojiet gÇzes cauru∫vadus, telefona l¥nijas vai zibensnovedïju, jo var iespert zibens.
Elektr¥bas rozete ar zemïjuma kontaktu
Elektr¥bas rozete bez zemïjuma
kontakta
• Ja izvïlaties elektr¥bas rozeti ar zemïjuma
kontaktu, papildu zemïjums nav
nepiecie‰ams.
• Pievienojiet «zemïjuma vadu» vara plÇksnei
un ievietojiet to mitrÇ zemï 25 cm dzi∫umÇ.
77
DA99-00477M-0.0(LV)
11/12/03 1:04 PM
Page 8
Produktu pareiza uzglabljana
Ìde¿ainus produktus novietojiet ledusskapja
plaukta priek‰ïjÇ da∫Ç.
Atdzesïjiet karstus produktus pirms to
ievieto‰anas ledusskap¥.
• Elektr¥bas patïri¿‰ samazinÇsies un dzesï‰ana bs
efekt¥vÇka, nekÇ dzesïjot karstus produktus.
NeglabÇjiet zemÇ temperatrÇ produktus, kas
Çtri bojÇjas.
Novietojiet produktus pietiekamÇ attÇlumÇ vienu
no otra.
• Piemïram, banÇni, ananÇsi, tomÇti u. c.
• Ja dzesï‰anas atvere ir aizklÇta, produktu
uzglabljanas efektivitÇte samazinÇs, jo aukstuma
cirkulÇcija ir traucïta.
Ieteicams produktus uzglabÇt traukÇ ar vÇku vai
apklÇtus ar pÇrtikas plïvi.
88
DA99-00477M-0.0(LV)
11/12/03 1:04 PM
Page 9
UzstÇd¥‰anas veids
UzstÇdot ledusskapi, atstÇjiet 5 cm atstarpi tÇ labajÇ, kreisajÇ pusï un aizmugurï, tÇdïjÇdi samazinÇsies elektr¥bas
patïri¿‰.
Ledusskapja l¥me¿o‰ana
UzstÇdiet ledusskapi tÇ, lai tÇ priek‰puse btu nedaudz augstÇk, jo tad ledusskapja durvis varïs vieglÇk atvïrt un aizvïrt.
Ja ledusskapja durvis ir
sasvïru‰Çs pa kreisi un uz leju.
Ja ledusskapja durvis ir
sasvïru‰Çs pa labi un uz leju.
• Pagrieziet kreiso regulï‰anas kÇji¿u
bultas norÇd¥tajÇ virzienÇ un
nol¥me¿ojiet ier¥ci.
• Pagrieziet labo regulï‰anas kÇji¿u
bultas norÇd¥tajÇ virzienÇ un
nol¥me¿ojiet ier¥ci.
99
DA99-00477M-0.0(LV)
11/12/03 1:04 PM
Page 10
Saldïtavas lieto‰ana
LEDUS TRAUKS
Saldïtavas temperatras regulators
Saldïtavas apgaismojuma lampa
Sausais nodal¥jums
AukstÇ gaisa
iesknï‰anas atvere
Gaisa plsmas. Gaisa plsmu funkcija:
produkti tiek vienmïr¥gÇk sasaldïti, jo
aukstums saldïtavÇ tiek vienmïr¥gi izplat¥ts.
(Papildu.)
Elektroniskais modelis
Ledus sagatavo‰ana
Novietojiet ledus trauku saldïtavÇ uz
gaisa plsmu plaukta.
Ielejiet deni ledus traukÇ l¥dz
norÇd¥tajam dens l¥menim (bulta).
Ìdens l¥menis
10
10
DA99-00477M-0.0(LV)
11/12/03 1:04 PM
Page 11
Saldïtavas temperatras regulï‰ana
1. MehÇniskais modelis
COLDER (aukstÇks)
Ja uzglabÇjat lielu daudzumu produktu sasaldï‰anai, vai ja nepiecie‰ams Çtri sagatavot ledu.
• Noregulïjiet saldïtavas temperatras regulatoru poz¥cijÇ «COLDER».
No COLDER (aukstÇks) l¥dz COLD (auksts)
Parasti lietojot.
• Noregulïjiet saldïtavas temperatras regulatoru starp «COLDER» un «COLD» poz¥ciju.
COLD (auksts)
Ja uzglabÇjat nelielu daudzumu produktu sasaldï‰anai.
• Noregulïjiet saldïtavas temperatras regulatoru poz¥cijÇ «COLD».
2. Elektroniskais modelis
Piespiediet «CONTROL TEMP.» tausti¿u.
● Varat izvïlïties temperatru (Ultra (¥pa‰i augsta), High (augsta), Middle (vidïja), Low (zema)) atkar¥bÇ no produktu
daudzuma.
● PiespieÏot tausti¿u, indikatora poz¥cija mainÇs ‰ÇdÇ sec¥bÇ. (Piemïram: Middle t High t Ultra t Low)
● Ja ir izgaismoju‰ies visi indikatori, ir izvïlïts «ULTRA» reÏ¥ms. (Liela daudzuma produktu glabljanai.)
Piespiediet «QUICK FREEZE» tausti¿u.
● Piespiediet tausti¿u, ja vïlaties sagatavot ledu vai Çtri atdzesït produktus.
● PiespieÏot tausti¿u, indikators izgaismojas un funkcija sÇk darboties.
● Ja vïlaties pÇrtraukt funkcijas darb¥bu, piespiediet tausti¿u vïlreiz.
Piespiediet «DOOR ALARM» tausti¿u.
● Izmantojot ska¿as signÇlu, varat pÇrbaud¥t, vai ledusskapja durvis ir cie‰i noslïgtas.
● Ja ledusskapja durvis ir atvïrtas vairÇk nekÇ 5° le¿˙¥, ska¿as signÇls atkÇrtoti atskanïs 10 sekundes ik pa
2 mintïm.
● Pievienojot ledusskapi elektrot¥klam, ‰¥ funkcija sÇk darboties. Ja neizmatojat ‰o funkciju, piespiediet tausti¿u un
indikators nodzis¥s.
● Ievietojiet saldïtavÇ produktus, kas paredzïti ilgsto‰ai uzglabljanai, piemïram, saldïjums, zivis, ga∫a utt.
Piez¥me0
● ÎÇvïtus produktus, piemïram, ÏÇvïtas zivis, smalkos piparus, kam kaitï mitrums, ieteicams uzglabÇt
sausajÇ nodal¥jumÇ.
Smaka var bt jtama no ledus, ja:
● uzglabÇjat va∫ïju ga∫u vai zivis,
● uzglabÇjat produktus, kuru iesai¿ojumam, piemïram, vinilam, ir smaka.
11
11
DA99-00477M-0.0(LV)
11/12/03 1:04 PM
Page 12
Ledusskapja lieto‰ana
Ledusskapja temperatras regulators
X-Flow sistïma
VairÇku plsmu sistïma
Piez¥me0
VairÇku plsmu sistïma un stiep∫u plaukts
BieÏi atverot ledusskapja durvis, tÇ iek‰ienï rad¥sies mitrums.
12
12
DA99-00477M-0.0(LV)
11/12/03 1:04 PM
Page 13
Ledusskapja temperatras regulï‰ana
COLDER (aukstÇks)
Ja uzglabÇjat lielu daudzumu produktu atdzesï‰anai vai ja nevïlaties produktus pÇrÇk atdzesït.
• Noregulïjiet ledusskapja temperatras regulatoru poz¥cijÇ «COLDER».
No COLDER (aukstÇks) l¥dz COLD (auksts)
Parasti lietojot.
• Noregulïjiet ledusskapja temperatras regulatoru starp «COLDER» un «COLD» poz¥ciju.
COLD (auksts)
Ja ievietotie produkti ir sasalu‰i vai ja uzglabÇjat nelielu daudzumu produktu.
• Noregulïjiet ledusskapja temperatras regulatoru poz¥cijÇ «COLD».
Ja apkÇrtïjÇs vides temperatra ir zemÇka nekÇ 5 °C, temperatrai jÇbt zemÇkai par vidïjo, lai uzglabÇtie
Piez¥me0 produkti nesasaltu.
13
13
DA99-00477M-0.0(LV)
11/12/03 1:04 PM
Page 14
Produktu uzglabljana ledusskap¥
±pa‰s nodal¥jums ar augstu
mitruma pakÇpi
Ledusskapja plaukts
• Traukus ar produktiem un atsevi‰˙us
produktus novietojiet pietiekamÇ
attÇlumÇ vienu no otra.
• UzglabÇjiet gatavo‰anai paredzïtus
produktus, piemïram, ga∫u, zivis un
svaigas zivis, kÇ ar¥ nedaudz
sasalu‰us produktus.
Olu paliktnis
Plaukts piena produktiem
• Olu uzglabljanai.
• Iz¿emot olu paliktni, tÇ nodal¥jumu var
izmantot ar¥ citiem nolkiem.
• UzglabÇjiet produktus nelielÇ
iesai¿ojumÇ, piemïram, sviestu,
pienu, jogurtu un dzïrienus.
Plaukts pudelïm
DÇrze¿u nodal¥jums ar augstu
mitruma pakÇpi
• Apak‰ïjÇ da∫Ç uzglabÇjiet alu, 1 l
piena pudeles, sulu un aug‰ïjÇ da∫Ç
uzglabÇjiet 1,5 l un 2 l traukus vai
dens pudeles.
Aug‰ïjÇ da∫a
• DÇrze¿u nodal¥jumÇ, kas apr¥kots ar
sliedïm, darbojas netie‰a
dzesï‰anas sistïma, lai produktiem
piek∫tu aukstums. TÇdïjÇdi mitrums
tajos saglabÇjas ilgÇk.
Apak‰ïjÇ da∫a
14
14
DA99-00477M-0.0(LV)
11/12/03 1:04 PM
Page 15
Piederumu iz¿em‰ana
±pa‰Ç nodal¥juma plaukts
● Paceliet ¥pa‰Ç nodal¥juma vÇku uz aug‰u, un
piespiediet labo pusi (Nr. 1) uz iek‰u, lai no¿emtu,
pïc tam virziet kreiso pusi (Nr. 2) bultas norÇd¥tajÇ
virzienÇ un pavelciet to.
● Nedaudz paceliet plaukta priek‰ïjo da∫u un ievietojiet
riten¥ti starp sliedïm, tad piespiediet to.
● Ievietojiet plaukta kreiso pusi (Nr. 1) bultas
norÇd¥tajÇ virzienÇ, un pavelciet labo pusi (Nr. 2) uz
iek‰u bultas norÇd¥tajÇ virzienÇ, l¥dz tas nostiprinÇs.
● Virzot ¥pa‰Ç nodal¥juma plauktu bultas virzienÇ,
paceliet to uz aug‰u l¥dz stiprinÇjuma vietai, lai
no¿emtu.
No¿em‰ana
Piestiprinljana
15
15
DA99-00477M-0.0(LV)
11/12/03 1:04 PM
Page 16
Saldïtavas plaukts
Gaisa bioatsvaidzinÇtÇjs
• Vispirms iz¿emiet ledus trauku,
paceliet plaukta priek‰ïjo da∫u un
pavelciet uz Çru, lai iz¿emtu.
• Piespiediet un pab¥diet uz leju sviru,
kas atrodas ledusskapja aug‰pusï
novietotÇ gaisa atsvaidzinÇtÇja
priek‰pusï.
Ledusskapja plaukts
Dzïrienu plaukts
• Satveriet ledusskapja plaukta
priek‰ïjo da∫u un izvelciet plauktu.
• Paceliet to uz aug‰u un no¿emiet.
DÇrze¿u nodal¥juma vÇks un
trauks
• Paceliet uz aug‰u un izkustiniet
dÇrze¿u trauku, tad pavelciet trauku
uz priek‰u l¥dz pusei un iz¿emiet to,
pace∫ot uz aug‰u.
16
16
DA99-00477M-0.0(LV)
11/12/03 1:04 PM
Page 17
T¥r¥‰ana
Ledus trauks
AukstÇ gaisa iesknï‰anas
atvere saldïtavÇ
● Pïc ledus trauka iz¿em‰anas izskalojiet to ar
deni.
● Noslaukiet iesknï‰anas atveri ar sausu drÇnu
vertikÇlÇ virzienÇ, neaizklÇjot to.
17
17
DA99-00477M-0.0(LV)
11/12/03 1:04 PM
Page 18
Ledusskapja plaukts
Gaisa bioatsvaidzinÇtÇjs
• Iz¿emiet ledusskapja plauktu, pïc
tam t¥riet to, izmantojiet deni un
mazgljanas l¥dzekli.
• Ja ledusskap¥ ir nepat¥kama smaka,
no¿emiet gaisa atsvaidzinÇtÇju,
iemïrciet katalizatoru t¥rÇ den¥ un
noÏÇvïjiet saules gaismÇ pirms tÇ
turpmÇkÇs lieto‰anas.
Katalizators
Plaukts pudelïm
Durvju gumijas izolÇcija
• Iz¿emiet plauktu un nomazgÇjiet ar
deni.
• T¥riet gumijas izolÇciju ar t¥r¥‰anas
l¥dzek∫i samitrinÇtu drÇnu. ·aurÇs
spraugas t¥riet ar drÇnu, kas apt¥ta ap
irbuli.
• Pirms t¥r¥‰anas vai ja nelietosiet
ledusskapi ilgÇku laiku, atvienojiet
elektrot¥kla vadu no elektr¥bas
rozetes un atveriet durvis, lai
BR±DINÅJUMS0 ledusskapis izÏtu.
• T¥rot ledusskapi, neapsmidziniet to
ar deni un nelietojiet benz¥nu vai
‰˙¥dinÇtÇju.
Mitrumu saglabÇjo‰a atvilktne
dÇrze¿iem
• Izvelciet atvilktni un izslaukiet ar mitru
drÇnu.
18
18
DA99-00477M-0.0(LV)
11/12/03 1:04 PM
Page 19
UzstÇd¥‰ana
Br¥dinÇjumi par uzstÇd¥‰anu
Neievietojiet ier¥cï viegli
uzliesmojo‰as vielas.
Izvairieties no siltuma avotiem
un mitruma.
• Viegli uzliesmojo‰i aerosoli var rad¥t
aizdeg‰anos.
• Ja ir radusies gÇzes noplde,
ledusskapja atvieno‰ana no
elektrot¥kla ir b¥stama.
• Ledusskapis var sarsït vai zaudït
krÇsu.
Nenovietojiet priek‰metus uz
ledusskapja vai aiz tÇ.
UzstÇdiet ledusskapi vietÇ, kur ir
zema apkÇrtïjÇs vides
temperatra.
• Gaisa cirkulÇcijas traucïjumi var
ietekmït dzesï‰anas funkciju, jo
karstums netiek izvad¥ts.
• Nenovietojiet priek‰metus uz ledusskapja , jo tie
var nokrist.
• Dzesï‰ana bs efekt¥vÇka.
• Nenovietojiet ier¥ci tie‰Ç saules
gaismÇ.
Ledusskapja apgaismojuma spuldzes nomain¥‰ana
• Vispirms atvienojiet elektrot¥kla vadu.
UZMAN±BU!
Saldïtavas apgaismojums
Ledusskapja apgaismojums
• Ievietojiet plakano skrvgriezi lampas
vÇka aizmugurïjÇ rievÇ un pavelciet
to uz priek‰u, pïc tam no¿emiet
virzienÇ uz leju. Kad spuldze ir
nomain¥ta, vispirms ievietojiet
priek‰ïjo da∫u un pïc tam
aizmugurïjo da∫u nostipriniet rievÇ.
• Iz¿emiet ¥pa‰Ç nodal¥juma plauktu.
Piespiediet lampas vÇku aug‰pusï ar
skrvgriezi un pavelciet uz priek‰u,
mazliet pavirzot uz leju. Pïc tam, kad
vÇks ir no¿emts, nomainiet spuldzi.
19
19
DA99-00477M-0.0(LV)
11/12/03 1:04 PM
Page 20
Br¥dinÇjumi par ier¥ces lieto‰anu
Neievietojiet saldïtavÇ pudeles
un stikla traukus.
PÇrmïr¥gi nelokiet elektrot¥kla
vadu un nenovietojiet uz tÇ
smagus priek‰metus.
• To saturam sasalstot, var rasties
savainojumi.
Ne∫aujiet bïrniem ‰poties uz
ledusskapja durv¥m.
Atdzesïjiet karstus produktus
pirms to ievieto‰anas
ledusskap¥.
• Elektr¥bas patïri¿‰ samazinÇsies, un
dzesï‰ana bs efekt¥vÇka, nekÇ
dzesïjot karstus produktus.
Ìde¿ainus produktus novietojiet
ledusskapja plaukta priek‰ïjÇ
da∫Ç.
Ieteicams produktus uzglabÇt
traukÇ ar vÇku vai apklÇtus ar
pÇrtikas plïvi.
20
20
DA99-00477M-0.0(LV)
11/12/03 1:04 PM
Page 21
K∫mju novïr‰ana
DARB±BAS
PAZ±MES
• PÇrbaudiet, vai elektrot¥kla vada kontaktspraudnis ir
cie‰i pievienots elektr¥bas rozetei.
Ledusskapis nedarbojas vai
neatdzesï produktus.
• Vai temperatras regulators uzstÇd¥ts uz «COLD»?
• Vai ledusskapis nav novietots tie‰Ç saules gaismÇ vai
siltuma avotu tuvumÇ?
• Vai ledusskapja aizmugure nav pÇrÇk tuvu sienai?
• Vai temperatras regulators uzstÇd¥ts uz «COLDER»?
Produkti ledusskap¥ sasalst.
• Vai telpÇ nav pÇrÇk zema temperatra?
• Vai ledusskap¥ nav ievietoti de¿aini produkti?
• PÇrbaudiet, vai ledusskapis ir uzstÇd¥ts uz l¥dzenas un
stabilas virsmas.
Dzirdami neparasti trok‰¿i.
• Vai ledusskapja aizmugure nav pÇrÇk tuvu sienai?
• Vai aiz ledusskapja vai zem tÇ nav aizkritis kÇds
priek‰mets?
• Vai ledusskapja kompresors nerada ‰o troksni?
• Ledusskapja iek‰ienï var bt dzirdamas «tik‰˙o‰as»
ska¿as; tas ir normÇli. ·Çdas ska¿as rodas,
piederumiem saraujoties vai izple‰oties temperatras
mai¿as ietekmï.
• Lai novïrstu mitruma kondensÇciju, ledusskapja
priek‰ïjos stros ir uzstÇd¥tas sildo‰as caurul¥tes. Ja
apkÇrtïjÇs vides temperatra paaugstinÇs, daÏreiz
siltums nav jtams. Tie nav ier¥ces darb¥bas traucïjumi.
Ledusskapja stri un tÇ aizmugure
sakarst, un veidojas mitrums.
• πoti mitrÇ laikÇ uz ier¥ces ÇrïjÇs virsmas var veidoties
mitruma lÇs¥tes, kas rodas gaisa mitrumam saskaroties
ar ier¥ces vïsajÇm virsmÇm.
21
21
DA99-00477M-0.0(LV)
11/12/03 1:04 PM
Page 22
DARB±BAS
PAZ±MES
Dzirdama ‰˙idruma burbu∫o‰ana
ledusskapja iek‰ienï.
• ·Çdu ska¿u rada dzesï‰anas l¥dzeklis, kas dzesï
ledusskapja iek‰ieni.
• Produkti ar spïc¥gu aromÇtu nav hermïtiski noslïgti.
Ledusskapja iek‰ienï ir nepat¥kama
smaka.
• Ja ledusskap¥ ir nepat¥kama smaka, not¥riet gaisa
atsvaidzinÇtÇju.
• Hermïtiski noslïdziet produktus ar spïc¥gu aromÇtu un
izt¥riet aukstÇ gaisa ieejas atveri.
• Vai nav aizklÇtas gaisa izejas atveres?
Ledusskapja virsmas ir
apsarmoju‰as.
• Lai gaiss cirkulïtu, nenovietojiet produktus cie‰i blakus.
• Vai ledusskapja durvis ir cie‰i aizvïrtas?
• Ìde¿aini produkti tiek uzglabÇti bez vÇka ∫oti mitrÇ vidï
vai durvis ir atvïrtas ilgu laiku.
Ledusskapja iek‰pusï un ap
dÇrze¿iem rodas mitrums.
• UzglabÇjiet produktus traukÇ ar vÇku vai hermïtiski
noslïgtus.
22
22
DA99-00477M-0.0(LV)
11/12/03 1:04 PM
Page 23
JautÇjums un atbilde
KAS IR GAISA BIOATSVAIDZINÅTÅJS
GAISA BIOATSVAIDZINÅTÅJS
Gaisa bioatsvaidzinÇtÇjs ir uzstÇd¥ts
pie aukstÇ gaisa iesknï‰anas atveres
ledusskap¥, lai gaiss cirkulï automÇtiski
un novïr‰ produktu smaku.
Piez¥me0
·is gaisa atsvaidzinÇtÇjs ir izveidots, lai
absorbïtu un piln¥gi atbr¥votos no
smakÇm, un tam ir lieliskas
depolarizÇcijas spïjas.
• Gaisa atsvaidzinÇtÇja darb¥ba ir ilgsto‰a.
• Gaisa atsvaidzinÇtÇja darb¥ba nav kait¥ga produktiem un cilvïkiem, bet tas tiek izmantots, vien¥gi lai
novïrstu produktu smakas ledusskap¥.
• Ja vïlaties uzglabÇt produktus ar spïc¥gu smaku, iesai¿ojiet tos vai ievietojiet traukÇ ar vÇku, jo tie var
rad¥t depolarizÇcijas samazinljanos, un smakas ievilksies ledusskapja sienÇs un citos produktos.
UZMAN±BU!
23
23
Если у вас есть предложения или вопросы по продуктам Samsung,
связывайтесь с информационным центром Samsung.
RUSSIA : 8-800-200-0400
www.samsung.ru
UKRAINE : 8-800-502-0000
www.samsung.com/ur
Download PDF