Samsung | HW-F750 | Samsung HW-F750 Quick start guide

HW-F750
HW-F751
Crystal Surround Air Track
(Акустическая система)
Руководство пользователя
ɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɢɦ ɡɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɤɨɦɩɚɧɢɢ
Samsung.
Ⱦɥɹ ɧɚɢɥɭɱɲɟɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɣɬɟ ɫɜɨɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ:
www.samsung.com/register
функции
SoundShare
Ʉɧɨɩɤɚ SoundShare ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɡɜɭɤ, ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɣ ɫ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɚ, ɧɚ ɚɤɭɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɱɟɪɟɡ
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ Bluetooth ɢ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɝɪɨɦɤɨɫɬɶɸ.
HDMI
ɉɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ HDMI ɜɢɞɟɨ- ɢ ɚɭɞɢɨɫɢɝɧɚɥɵ ɩɟɪɟɞɚɸɬɫɹ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɹ ɛɨɥɟɟ ɱɟɬɤɨɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ.
ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɮɭɧɤɰɢɢ ɪɟɜɟɪɫɢɜɧɨɝɨ ɡɜɭɤɨɜɨɝɨ ɫɢɝɧɚɥɚ ɡɜɭɤ ɜɚɲɟɝɨ Ɍȼ ɦɨɠɟɬ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ Crystal
Surround Air Track ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɚɛɟɥɹ HDMI. ɗɬɚ ɮɭɧɤɰɢɹ ɞɨɫɬɭɩɧɚ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɜɚɲɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɨ ɤ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɭ, ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɦɭ ɫ ɮɭɧɤɰɢɟɣ ɪɟɜɟɪɫɢɜɧɨɝɨ ɡɜɭɤɨɜɨɝɨ ɫɢɝɧɚɥɚ.
3D SOUND PLUS
ɉɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɮɭɧɤɰɢɢ 3D SOUND PLUS ɡɜɭɤ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɝɥɭɛɨɤɨ ɢ ɨɛɴɟɦɧɨ.
Ȼɟɫɩɪɨɜɨɞɧɨɣ ɫɚɛɜɭɮɟɪ
ɋ ɛɟɫɩɪɨɜɨɞɧɵɦ ɦɨɞɭɥɟɦ Samsung ɛɨɥɶɲɟ ɧɟ ɧɚɞɨ ɩɨɞɤɥɸɱɚɬɶ ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɢ ɫɚɛɜɭɮɟɪ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ
ɤɚɛɟɥɟɣ.
Ɍɟɩɟɪɶ ɫɚɛɜɭɮɟɪ ɩɨɞɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɤ ɤɨɦɩɚɤɬɧɨɦɭ ɛɟɫɩɪɨɜɨɞɧɨɦɭ ɦɨɞɭɥɸ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ.
ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ ɪɟɠɢɦ ɡɜɭɤɚ
Ɇɨɠɧɨ ɜɵɛɪɚɬɶ ɨɞɢɧ ɢɡ 7 ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɪɟɠɢɦɨɜ ɡɜɭɤɨɜɵɯ ɩɨɥɟɣ (MUSIC, NEWS, DRAMA, CINEMA, SPORTS, GAME ɢ
OFF (ɆɍɁɕɄȺ, ɇɈȼɈɋɌɂ, ɋɉȿɄɌȺɄɅɂ, ɄɂɇɈ, ɋɉɈɊɌ, ɂȽɊȺ ɢ ɈɌɄɅɘɑȿɇɈ (ɢɫɯɨɞɧɵɣ ɡɜɭɤ)) ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɬɢɩɚ
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɢɦɨɝɨ.
Ɇɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɩɭɥɶɬ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɉɪɢɥɚɝɚɟɦɵɣ ɩɭɥɶɬ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɞɥɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɨɦ, ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɧɵɦ ɤ
ɷɬɨɦɭ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ. (ɩɪɢɦɟɧɢɦ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɨɜ Samsung)
Ɉɞɧɢɦ ɧɚɠɚɬɢɟɦ ɝɨɪɹɱɟɣ ɤɥɚɜɢɲɢ ɧɚ ɩɭɥɶɬɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɨɠɧɨ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɮɭɧɤɰɢɹɦɢ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɚ.
Ⱥɤɬɢɜɧɚɹ ɚɤɭɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ
ȼɵɫɨɤɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɡɜɭɤɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɚɤɭɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɤɨɦɩɚɤɬɧɨɝɨ ɞɢɡɚɣɧɚ.
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɧɟ ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ ɝɪɨɦɤɨɝɨɜɨɪɢɬɟɥɢ-ɫɚɬɟɥɥɢɬɵ ɢɥɢ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɚɛɟɥɟɣ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ
ɨɛɵɱɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɴɟɦɧɨɝɨ ɡɜɭɱɚɧɢɹ.
ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ USB-ɯɨɫɬɚ
Ɇɨɠɧɨ ɩɨɞɤɥɸɱɚɬɶ ɢ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɮɚɣɥɵ ɫ ɜɧɟɲɧɢɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ USB ɫ ɧɚɤɨɩɢɬɟɥɹɦɢ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ MP3-ɩɪɨɢɝɪɵɜɚɬɟɥɹ,
ɮɥɷɲ-ɩɚɦɹɬɢ USB ɢ ɬ.ɞ., ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɮɭɧɤɰɢɸ USB HOST ɫɢɫɬɟɦɵ Air Track.
Ɏɭɧɤɰɢɢ Bluetooth
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ Bluetooth ɦɨɠɧɨ ɩɨɞɤɥɸɱɢɬɶ ɤ ɫɢɫɬɟɦɟ SAT ɞɥɹ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɦɭɡɵɤɢ ɫ ɜɵɫɨɤɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦ
ɫɬɟɪɟɨɡɜɭɱɚɧɢɟɦ, ɩɪɢɱɟɦ ɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɩɪɨɜɨɞɨɜ.
ɅɂɐȿɇɁɂə
ɉɪɨɢɡɜɟɞɟɧɨ ɩɨ ɥɢɰɟɧɡɢɢ Dolby Laboratories. Dolby ɢ ɫɢɦɜɨɥ ɞɜɨɣɧɨɝɨ D ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɬɨɜɚɪɧɵɦɢ ɡɧɚɤɚɦɢ Dolby
Laboratories.
ɂɡɝɨɬɨɜɥɟɧɨ ɩɨ ɥɢɰɟɧɡɢɢ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɭɸ ɜɵɞɚɧɵ ɩɚɬɟɧɬɵ ɋɒȺ ʋ 5,956,674, 5,974,380, 6,487,535, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɪɭɝɢɟ
ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɜ ɋɒȺ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɩɚɬɟɧɬɵ ɢ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɩɚɬɟɧɬɵ. DTS ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɫɢɦɜɨɥ,
DTS ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɫɢɦɜɨɥ ɜɦɟɫɬɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɬɨɜɚɪɧɵɦɢ ɡɧɚɤɚɦɢ, ɚ DTS 2.0 Channel
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨɜɚɪɧɵɦ ɡɧɚɤɨɦ DTS, Inc. ȼ ɞɚɧɧɵɣ ɩɪɨɞɭɤɬ ɜɯɨɞɢɬ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ.. © DTS, Inc. ȼɫɟ ɩɪɚɜɚ
ɡɚɳɢɳɟɧɵ.
HDMI, HDMI High-De¿nition Multimedia Interface ɢ ɥɨɝɨɬɢɩ HDMI ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɬɨɜɚɪɧɵɦɢ ɡɧɚɤɚɦɢ
ɢɥɢ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɬɨɜɚɪɧɵɦɢ ɡɧɚɤɚɦɢ HDMI Licensing LLC ɜ ɋɒȺ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɫɬɪɚɧɚɯ.
- ȼɨɩɪɨɫɵ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɧɚɩɪɚɜɥɹɣɬɟ ɜ Samsung ɩɨ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɟ (oss.request@samsung.com).
2
RUS
меры предосторожности
ɉɊȿȾɍɉɊȿɀȾȿɇɂə ȾɅə ȻȿɁɈɉȺɋɇɈȽɈ ɂɋɉɈɅɖɁɈȼȺɇɂə
ȼɈ ɂɁȻȿɀȺɇɂȿ ɉɈɊȺɀȿɇɂə ɗɅȿɄɌɊɂɑȿɋɄɂɆ ɌɈɄɈɆ ɇȿ ɈɌɄɊɕȼȺɃɌȿ ɄɊɕɒɄɍ (ɂɅɂ ɁȺȾɇɘɘ ɉȺɇȿɅɖ) ɍɋɌɊɈɃɋɌȼȺ.
ȼɇɍɌɊɂ ɍɋɌɊɈɃɋɌȼȺ ɈɌɋɍɌɋɌȼɍɘɌ ȾȿɌȺɅɂ, ɊȿɆɈɇɌ ɄɈɌɈɊɕɏ ɆɈɀȿɌ ȼɕɉɈɅɇəɌɖ ɉɈɅɖɁɈȼȺɌȿɅɖ.
ɈȻɋɅɍɀɂȼȺɇɂȿ ȾɈɅɀɇɈ ɉɊɈɂɁȼɈȾɂɌɖɋə ɄȼȺɅɂɎɂɐɂɊɈȼȺɇɇɕɆɂ ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌȺɆɂ.
ȼɇɂɆȺɇɂȿ!
ɈɉȺɋɇɈɋɌɖ ɉɈɊȺɀȿɇɂə
ɗɅȿɄɌɊɂɑȿɋɄɂɆ ɌɈɄɈɆ
ɇȿ ɈɌɄɊɕȼȺɌɖ!
Ⱦɚɧɧɵɣ ɫɢɦɜɨɥ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɧɚɥɢɱɢɟ
ɜɧɭɬɪɢ ɤɨɪɩɭɫɚ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɩɨɞ
ɜɵɫɨɤɢɦ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ, ɱɬɨ ɦɨɠɟɬ
ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɩɨɪɚɠɟɧɢɸ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦ
ɬɨɤɨɦ ɢɥɢ ɬɪɚɜɦɟ.
Ⱦɚɧɧɵɣ ɫɢɦɜɨɥ ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬ ɜɚɠɧɵɟ
ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ.
ɋɢɦɜɨɥ «ɧɟ ɞɥɹ ɩɢɳɟɜɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ» ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɦ Ɍɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɫɨɸɡɚ «Ɉ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɭɩɚɤɨɜɤɢ» 005/2011 ɢ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ
ɭɩɚɤɨɜɤɚ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɧɟ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ. ɍɩɚɤɨɜɤɭ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɡɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɞɥɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɩɢɳɟɜɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ.
ɋɢɦɜɨɥ «ɩɟɬɥɹ Ɇɟɛɢɭɫɚ» ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ ɭɩɚɤɨɜɤɢ. ɋɢɦɜɨɥ ɦɨɠɟɬ
ɛɵɬɶ ɞɨɩɨɥɧɟɧ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɭɩɚɤɨɜɤɢ ɜ ɜɢɞɟ ɰɢɮɪɨɜɨɝɨ ɢ/ɢɥɢ ɛɭɤɜɟɧɧɨɝɨ
ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ.
ɉɊȿȾɍɉɊȿɀȾȿɇɂȿ : ɑɬɨɛɵ ɫɧɢɡɢɬɶ ɪɢɫɤ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɩɨɠɚɪɚ ɢɥɢ ɩɨɪɚɠɟɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦ ɬɨɤɨɦ, ɧɟ
ɩɨɞɜɟɪɝɚɣɬɟ ɷɬɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɸ ɞɨɠɞɹ ɢɥɢ ɜɥɚɝɢ.
ȼɇɂɆȺɇɂȿ : ȼɈ ɂɁȻȿɀȺɇɂȿ ɉɈɊȺɀȿɇɂə ɗɅȿɄɌɊɂɑȿɋɄɂɆ ɌɈɄɈɆ ɉɈɅɇɈɋɌɖɘ ȼɋɌȺȼɖɌȿ ɒɂɊɈɄɂɃ
ɉɅɈɋɄɂɃ ɄɈɇɌȺɄɌ ȼɂɅɄɂ ȼ ɒɂɊɈɄɂɃ ɋɅɈɌ
• Ⱦɚɧɧɨɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɜɫɟɝɞɚ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɨɞɤɥɸɱɚɬɶ ɤ ɫɟɬɟɜɨɣ ɪɨɡɟɬɤɟ ɫ ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɟɦ.
• ɑɬɨɛɵ ɨɬɤɥɸɱɢɬɶ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɨɬ ɷɥɟɤɬɪɨɫɟɬɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɡɜɥɟɱɶ ɜɢɥɤɭ ɤɚɛɟɥɹ ɩɢɬɚɧɢɹ ɢɡ ɪɨɡɟɬɤɢ,
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɜɢɥɤɚ ɜɫɟɝɞɚ ɞɨɥɠɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶɫɹ ɜ ɢɫɩɪɚɜɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ.
ȼɇɂɆȺɇɂȿ!
• ɇɟ ɩɨɞɜɟɪɝɚɣɬɟ ɷɬɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɸ ɜɨɞɵ. ɇɟ ɫɬɚɜɶɬɟ ɧɚ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɪɟɞɦɟɬɵ, ɡɚɩɨɥɧɟɧɧɵɟ
ɠɢɞɤɨɫɬɶɸ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɜɚɡɵ.
• Ⱦɥɹ ɩɨɥɧɨɝɨ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹ ɩɢɬɚɧɢɹ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɫɥɟɞɭɟɬ ɢɡɜɥɟɱɶ ɜɢɥɤɭ ɢɡ ɪɨɡɟɬɤɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɜɢɥɤɚ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ
ɜɫɟɝɞɚ ɞɨɫɬɭɩɧɚ.
3
ɆȿɊɕ ɉɊȿȾɈɋɌɈɊɈɀɇɈɋɌɂ
2.7 inch
68.6mm
3.9 inch
99.1mm
3.9 inch
99.1mm
3.9 inch
99.1mm
ɍɛɟɞɢɬɟɫɶ, ɱɬɨ ɛɵɬɨɜɨɣ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɩɢɬɚɧɢɹ ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɬɨɤɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɧɚɤɥɟɣɤɟ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɣ ɧɚ
ɡɚɞɧɟɣ ɩɚɧɟɥɢ ɜɚɲɟɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ. ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨ ɧɚ ɩɨɞɯɨɞɹɳɭɸ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ (ɦɟɛɟɥɶ), ɨɛɟɫɩɟɱɢɜ
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɦɟɫɬɚ ɜɨɤɪɭɝ ɧɟɝɨ ɞɥɹ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɢ (7 - 10 ɫɦ). ɍɛɟɞɢɬɟɫɶ, ɱɬɨ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɨɧɧɵɟ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ ɧɟ ɩɟɪɟɤɪɵɬɵ. ɇɟ
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɣɬɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɧɚ ɭɫɢɥɢɬɟɥɢ ɢɥɢ ɞɪɭɝɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɦɨɠɟɬ ɫɢɥɶɧɨ ɧɚɝɪɟɬɶɫɹ. Ⱦɚɧɧɨɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɨ ɞɥɹ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ. Ⱦɥɹ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɨɬɫɨɟɞɢɧɢɬɟ ɫɟɬɟɜɭɸ ɜɢɥɤɭ ɢɡ ɪɨɡɟɬɤɢ.
ȿɫɥɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɨɬɤɥɸɱɢɬɟ ɟɝɨ ɨɬ ɫɟɬɢ.
ȼ ɜɪɟɦɹ ɝɪɨɡɵ ɨɬɫɨɟɞɢɧɹɣɬɟ
ȼɨ
ɣ ɫɟɬɟɜɭɸ ɜɢɥɤɭ ɨɬ ɪɨɡɟɬɤɢ. ɋɤɚɱɤɢ
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɩɢɬɚɧɢɹ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɝɪɨɡɵ ɦɨɝɭɬ ɩɨɜɪɟɞɢɬɶ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ.
ɇɟ ɩɨɞɜɟɪɝɚɣɬɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɸ ɩɪɹɦɵɯ ɫɨɥɧɟɱɧɵɯ
ɥɭɱɟɣ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɬɟɩɥɚ.
ɗɬɨ ɦɨɠɟɬ ɜɵɡɜɚɬɶ ɩɟɪɟɝɪɟɜ ɢ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
Phones
Ɂɚɳɢɳɚɣɬɟ ɩɪɨɢɝɪɵɜɚɬɟɥɶ ɨɬ ɩɨɩɚɞɚɧɢɹ ɜɥɚɝɢ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ,
ɜɨɞɚ ɢɡ ɜɚɡɵ), ɧɟ ɩɨɞɜɟɪɝɚɣɬɟ ɟɝɨ ɱɪɟɡɦɟɪɧɨɦɭ ɧɚɝɪɟɜɚɧɢɸ
(ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɧɟ ɫɬɚɜɶɬɟ ɪɹɞɨɦ ɫ ɤɚɦɢɧɨɦ) ɢ ɧɟ ɨɫɬɚɜɥɹɣɬɟ
ɜɛɥɢɡɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ, ɢɡɥɭɱɚɸɳɢɯ ɫɢɥɶɧɵɟ ɦɚɝɧɢɬɧɵɟ
ɢɥɢ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɥɹ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɨɬɫɨɟɞɢɧɢɬɟ ɤɚɛɟɥɶ ɩɢɬɚɧɢɹ ɨɬ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ
ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɬɨɤɚ. Ⱦɚɧɧɨɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɧɟ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɨ ɞɥɹ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ. ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɨ
ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɥɢɱɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ.
ɉɪɢ ɯɪɚɧɟɧɢɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɧɢɡɤɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ
ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɚ. ɉɪɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɟ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɜ ɡɢɦɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɟ ɜɤɥɸɱɚɣɬɟ ɟɝɨ
ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 2 ɱɚɫɨɜ, ɩɨɤɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɧɟ ɞɨɫɬɢɝɧɟɬ ɤɨɦɧɚɬɧɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ.
Ȼɚɬɚɪɟɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɢɟɫɹ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ
Ȼɚɬɚɪɟɢ,
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ, ɫɨɞɟɪɠɚɬ
ɜɪɟɞɧɵɟ ɞɥɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ.
ɇɟ ɜɵɛɪɚɫɵɜɚɣɬɟ ɛɚɬɚɪɟɢ ɜ ɤɨɪɡɢɧɭ ɫ ɛɵɬɨɜɵɦɢ ɨɬɯɨɞɚɦɢ.
ɇɟ ɛɪɨɫɚɣɬɟ ɛɚɬɚɪɟɢ ɜ ɨɝɨɧɶ.
ɇɟ ɞɨɩɭɫɤɚɣɬɟ ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ ɡɚɦɵɤɚɧɢɹ ɢɥɢ ɧɚɝɪɟɜɚɧɢɹ
ɛɚɬɚɪɟɣ, ɧɟ ɪɚɡɛɢɪɚɣɬɟ ɢɯ.
ɉɪɢ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ ɡɚɦɟɧɟ ɛɚɬɚɪɟɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ
ɜɡɪɵɜɚ. Ⱦɥɹ ɡɚɦɟɧɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɬɨɥɶɤɨ ɬɚɤɢɟ ɠɟ ɢɥɢ
ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɟ ɛɚɬɚɪɟɢ.
Ɣ Рисунки и иллюстрации в данном руководстве пользователя представлены только для справки. Они могут отличаться
от реального внешнего вида устройства.
Ɣ Плата за обслуживание может взиматься в следующих случаях.
(a) Если вы вызовете специалиста, и он не обнаружит неисправности устройства (это возможно, если вы не знакомы с
настоящим руководством).
(b) Если вы передадите устройство в ремонтный центр, и его специалисты не обнаружат неисправности (это
возможно, если вы не знакомы с настоящим руководством).
Ɣ Размер этой платы будет сообщен вам перед тем, как сотрудник компании выедет на место.
4
ɎɍɇɄɐɂɂ
2
3
6
7
ɆȿɊɕ ɉɊȿȾɈɋɌɈɊɈɀɇɈɋɌɂ
ɇȺɑȺɅɈ ɊȺȻɈɌɕ
RUS
содержание
2
2
Ɏɭɧɤɰɢɢ
Ʌɢɰɟɧɡɢɹ
3
ɉɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ ɞɥɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
Ɇɟɪɵ ɩɪɟɞɨɫɬɨɪɨɠɧɨɫɬɢ
4
6
ɉɟɪɟɞ ɩɪɨɱɬɟɧɢɟɦ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ
Ʉɨɦɩɥɟɤɬ ɩɨɫɬɚɜɤɢ
ɈɉɂɋȺɇɂȿ
7
8
ɉɟɪɟɞɧɹɹ/ɧɢɠɧɹɹ ɩɚɧɟɥɶ
Ɂɚɞɧɹɹ ɩɚɧɟɥɶ
ɉɍɅɖɌ ȾɂɋɌȺɇɐɂɈɇɇɈȽɈ
ɍɉɊȺȼɅȿɇɂə
9
Ɂɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫ ɩɭɥɶɬɨɦ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
10
11
12
22
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɧɚ ɫɬɟɧɟ
ɉɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ɛɟɫɩɪɨɜɨɞɧɨɝɨ ɫɚɛɜɭɮɟɪɚ
ɉɨɞɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɬɨɪɨɢɞɚɥɶɧɨɝɨ
ɮɟɪɪɢɬɨɜɨɝɨ ɫɟɪɞɟɱɧɢɤɚ ɤ ɤɚɛɟɥɸ
ɩɢɬɚɧɢɹ ɫɚɛɜɭɮɟɪɚ
ɉɨɞɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɬɨɪɨɢɞɚɥɶɧɨɝɨ
ɮɟɪɪɢɬɨɜɨɝɨ ɫɟɪɞɟɱɧɢɤɚ ɤ ɫɚɛɜɭɮɟɪɭ
Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɚɥɢɛɪɨɜɤɚ ɡɜɭɤɚ (ASC)
ɉɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɫ
ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɚɛɟɥɹ HDMI
ɉɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɫ
ɩɨɦɨɳɶɸ ɚɭɞɢɨɤɚɛɟɥɹ (ɚɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨ) ɢɥɢ
ɨɩɬɢɱɟɫɤɨɝɨ (ɰɢɮɪɨɜɨɝɨ) ɤɚɛɟɥɹ
ɋɛɨɪɤɚ ɡɚɠɢɦɚ ɞɥɹ ɤɚɛɟɥɹ
Ɋɟɠɢɦ ɜɯɨɞɚ
Bluetooth
SoundShare
USB
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɭɥɶɬɚ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
Ɉɛɧɨɜɥɟɧɢɟ ɩɨ
23
ɉɨɢɫɤ ɢ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɟɣ
24
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
9
10
ɉɈȾɄɅɘɑȿɇɂə
6
12
12
13
14
ɎɍɇɄɐɂɂ
15
ɉɈɂɋɄ ɂ ɍɋɌɊȺɇȿɇɂȿ
ɇȿɂɋɉɊȺȼɇɈɋɌȿɃ
23
24
ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ
14
15
15
17
18
19
5
начало работы
ɉȿɊȿȾ ɉɊɈɑɌȿɇɂȿɆ ɊɍɄɈȼɈȾɋɌȼȺ ɉɈɅɖɁɈȼȺɌȿɅə
ɉɟɪɟɞ ɩɪɨɱɬɟɧɢɟɦ ɞɚɧɧɨɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ ɨɛɪɚɬɢɬɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɬɟɪɦɢɧɵ.
Ɂɧɚɱɤɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɟ
Ɂɧɚɱɨɤ
Ɍɟɪɦɢɧ
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ
ȼɧɢɦɚɧɢɟ!
ɗɬɨɬ ɡɧɚɱɨɤ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɜ ɬɟɯ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɤɨɝɞɚ ɮɭɧɤɰɢɹ ɧɟ ɪɚɛɨɬɚɟɬ
ɢɥɢ ɜɨɡɦɨɠɧɚ ɨɬɦɟɧɚ ɧɚɫɬɪɨɟɤ.
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ.
Ɉɡɧɚɱɚɟɬ ɫɨɜɟɬɵ ɢɥɢ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɩɨɦɨɝɚɸɳɢɟ ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ.
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɨ ɬɟɯɧɢɤɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ. ɉɨɢɫɤ ɢ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɟ
ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɟɣ
1) ɉɟɪɟɞ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɞɚɧɧɨɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɨɡɧɚɤɨɦɶɬɟɫɶ ɫ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦɢ ɩɨ
ɬɟɯɧɢɤɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ. (ɋɦ. ɫɬɪ. 3)
2) ɉɪɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ ɫɦ. ɪɚɡɞɟɥ "ɉɨɢɫɤ ɢ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɟɣ". (ɋɦ. ɫɬɪ. 23)
Ⱥɜɬɨɪɫɤɨɟ ɩɪɚɜɨ
© Samsung Electronics Co.,Ltd. 2013
ȼɫɟ ɩɪɚɜɚ ɡɚɳɢɳɟɧɵ. ɇɢɤɚɤɚɹ ɱɚɫɬɶ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɚ ɢɥɢ
ɫɤɨɩɢɪɨɜɚɧɚ ɛɟɡ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɝɨ ɫɨɝɥɚɫɢɹ ɤɨɦɩɚɧɢɢ Samsung Electronics Co.,Ltd.
ɄɈɆɉɅȿɄɌ ɉɈɋɌȺȼɄɂ
ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ ɧɚɥɢɱɢɟ ɜɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɬ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɟɣ, ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɧɢɠɟ.
POWER
SOURCE
TV POWER
AUTO
POWER
SPEAKER TV SOURCE
(Ⱦɟɪɠɚɬɟɥɶ
ɜɢɧɬɚ: 2 ɒɌ.)
(ȼɢɧɬ: 2 ɒɌ.)
SoundShare
REPEAT
TV VOL
TV MUTE
TV CH
SOUND EFFECT
S/W
LEVEL
AUDIO SYNC
TV INFO TV PRE-CH VT DIMMER
VOL
MUTE
SMART VOLUME
S/W
LEVEL
VOL
3D SOUND
PLUS
DRC
AH59-02545A
ɉɭɥɶɬ
ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ/
ɛɚɬɚɪɟɢ
(ɪɚɡɦɟɪ AAA)
Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ
Ʉɪɨɧɲɬɟɣɧ ɞɥɹ
ɧɚɫɬɟɧɧɨɝɨ
ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ
ȼɢɧɬ
Ʉɚɛɟɥɶ USB
Ɂɚɠɢɦ ɞɥɹ
ɤɚɛɟɥɹ
(ɞɥɹ ɤɚɛɟɥɹ ɩɢɬɚɧɢɹ
ɫɚɛɜɭɮɟɪɚ - 1 ɒɌ.)
Ʉɚɛɟɥɶ ɩɢɬɚɧɢɹ
Ⱥɞɚɩɬɟɪ
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ
ɬɨɤɚ
Ʉɚɛɟɥɶ Aux
Ɇɢɤɪɨɮɨɧ ASC
Ɍɨɪɨɢɞɚɥɶɧɵɣ
ɮɟɪɪɢɬɨɜɵɣ
ɫɟɪɞɟɱɧɢɤ
ƒ ȼɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɟɣ ɦɨɠɟɬ ɨɬɥɢɱɚɬɶɫɹ ɨɬ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɣ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɟ.
ƒ ɑɬɨɛɵ ɩɨɞɤɥɸɱɢɬɶ ɜɧɟɲɧɢɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ USB ɤ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɩɪɢɥɚɝɚɟɦɵɣ ɤɚɛɟɥɶ USB.
6
RUS
описание
ɉȿɊȿȾɇəə/ɇɂɀɇəə ɉȺɇȿɅɖ
1
2 3
4
ȽɊɈɆɄɈɋɌɖ +/- ȼȺɄɍɍɆɇȺə ɌɊɍȻɄȺ
ɍɋɂɅɂɌȿɅə
● ɈɉɂɋȺɇɂȿ
5V
0.5A
ȾɂɋɉɅȿɃ
Ɉɬɨɛɪɚɠɚɟɬ ɬɟɤɭɳɢɣ ɪɟɠɢɦ.
- ȿɫɥɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɢɥɢ ɩɭɥɶɬɚ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 15 ɫɟɤɭɧɞ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɜɜɟɞɟɧɨ ɧɢɤɚɤɢɯ
ɞɚɧɧɵɯ, ɞɢɫɩɥɟɣ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɨɬɤɥɸɱɢɬɫɹ.
- Ⱦɢɫɩɥɟɣ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɨɬɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɪɟɠɢɦɚɯ BT
READY, TV READY ɢ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ USB.
ɉɈɊɌ USB
ɉɨɞɤɥɸɱɚɣɬɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ USB, ɧɚɩɪɢɦɟɪ MP3ɩɪɨɢɝɪɵɜɚɬɟɥɶ, ɞɥɹ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯɫɹ ɧɚ ɧɢɯ
ɮɚɣɥɨɜ
ɄɇɈɉɄȺ
ɉɂɌȺɇɂə
ȼɤɥɸɱɟɧɢɟ ɢ ɜɵɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ Crystal Surround Air Track.
ɄɇɈɉɄȺ
ɎɍɇɄɐɂɃ
ȼɵɛɨɪ ɜɯɨɞɚ: ɐɂɎɊɈȼɈɃ, AUX, HDMI, BT, TV, USB.
- ȿɫɥɢ ɧɚɠɚɬɶ ɢ ɭɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɛɨɥɟɟ 3 ɫɟɤɭɧɞ ɤɧɨɩɤɭ ( ) ɩɪɢ
ɜɤɥɸɱɟɧɧɨɦ ɩɢɬɚɧɢɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, ɨɧɚ ɛɭɞɟɬ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɤɧɨɩɤɢ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹ ɡɜɭɤɚ MUTE Ⱦɥɹ ɞɟɡɚɤɬɢɜɚɰɢɢ
ɪɟɠɢɦɚ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹ ɡɜɭɤɚ MUTE ɫɧɨɜɚ ɧɚɠɦɢɬɟ ɢ
ɭɞɟɪɠɢɜɚɣɬɟ ɤɧɨɩɤɭ ( ) ɛɨɥɟɟ 3 ɫɟɤɭɧɞ.
ƒ ɉɨɫɥɟ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɩɢɬɚɧɢɹ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɫɦɨɠɟɬ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɡɜɭɤ ɱɟɪɟɡ 4 - 5 ɫɟɤɭɧɞ.
ƒ Ɇɨɛɢɥɶɧɵɟ ɬɟɥɟɮɨɧɵ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɟ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɟ
ɜɛɥɢɡɢ ɜɚɤɭɭɦɧɨɣ ɬɪɭɛɤɢ ɭɫɢɥɢɬɟɥɹ ɢɥɢ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, ɦɨɝɭɬ ɜɵɡɜɚɬɶ
ɡɜɭɤɨɜɵɟ ɩɨɦɟɯɢ.
ƒ ɋɥɟɞɢɬɟ ɡɚ ɬɟɦ, ɱɬɨɛɵ ɞɟɬɢ ɧɟ ɩɪɢɤɚɫɚɥɢɫɶ ɤ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɚɸɳɟɝɨ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ. Ɉɧɚ ɦɨɠɟɬ ɨɤɚɡɚɬɶɫɹ ɝɨɪɹɱɟɣ.
7
описание
5
HDMI OUT
6
DC 24V
ASC IN
1
HDMI IN
4
AUX IN
3
OPTICAL IN
DC 24V
ASC IN
ɁȺȾɇəə ɉȺɇȿɅɖ
2
ɊȺɁɔȿɆ ASC IN
Ɋɚɡɴɟɦ ɞɥɹ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɦɢɤɪɨɮɨɧɚ ASC.
ȼɏɈȾɇɈɃ
ɊȺɁɔȿɆ
ɂɋɌɈɑɇɂɄȺ
ɉɂɌȺɇɂə
ɋɨɟɞɢɧɢɬɟ ɪɚɡɴɟɦ ɚɞɚɩɬɟɪɚ ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɬɨɤɚ ɫ ɜɯɨɞɧɵɦ
ɪɚɡɴɟɦɨɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɡɚɬɟɦ ɜɫɬɚɜɶɬɟ ɜɢɥɤɭ
ɚɞɚɩɬɟɪɚ ɩɢɬɚɧɢɹ ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɬɨɤɚ ɜ ɫɟɬɟɜɭɸ ɪɨɡɟɬɤɭ.
OPTICAL IN
ɉɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ɤ ɰɢɮɪɨɜɨɦɭ (ɨɩɬɢɱɟɫɤɨɦɭ) ɜɵɯɨɞɭ ɜɧɟɲɧɟɝɨ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ.
ɉɨɪɬ AUX IN
ɉɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ɤ ɚɧɚɥɨɝɨɜɨɦɭ ɜɵɯɨɞɭ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ.
5
ɊȺɁɔȿɆ HDMI
OUT
Ɉɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɜɵɜɨɞ ɰɢɮɪɨɜɵɯ ɜɢɞɟɨ- ɢ ɚɭɞɢɨɫɢɝɧɚɥɨɜ ɫ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɤɚɛɟɥɹ HDMI.
6
ɊȺɁɔȿɆ HDMI IN
Ɉɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɰɢɮɪɨɜɵɯ ɜɢɞɟɨ- ɢ
ɚɭɞɢɨɫɢɝɧɚɥɨɜ ɫ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ
ɤɚɛɟɥɹ HDMI.
ƒ ɉɪɢ ɨɬɫɨɟɞɢɧɟɧɢɢ ɤɚɛɟɥɹ ɩɢɬɚɧɢɹ ɚɞɚɩɬɟɪɚ ɩɢɬɚɧɢɹ ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɬɨɤɚ ɨɬ
ɪɨɡɟɬɤɢ ɞɟɪɠɢɬɟ ɟɝɨ ɡɚ ɜɢɥɤɭ. ɇɟ ɬɹɧɢɬɟ ɡɚ ɤɚɛɟɥɶ ɩɢɬɚɧɢɹ.
ƒ ɇɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɨɞɤɥɸɱɚɬɶ ɷɬɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɤ ɪɨɡɟɬɤɟ
ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɬɨɤɚ ɩɨɤɚ ɧɟ ɛɭɞɭɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ ɜɫɟ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ.
8
RUS
пульт дистанционного управления
ɁɇȺɄɈɆɋɌȼɈ ɋ ɉɍɅɖɌɈɆ ȾɂɋɌȺɇɐɂɈɇɇɈȽɈ ɍɉɊȺȼɅȿɇɂə
TV VOLUME
ɇɚɫɬɪɨɣɤɚ ɭɪɨɜɧɹ ɝɪɨɦɤɨɫɬɢ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɚ.
TV MUTE
Ɉɬɤɥɸɱɟɧɢɟ ɡɜɭɤɨɜɨɝɨ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɧɚ
Ɍȼ. Ⱦɥɹ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɝɨ
ɭɪɨɜɧɹ ɝɪɨɦɤɨɫɬɢ ɟɳɟ ɪɚɡ ɧɚɠɦɢɬɟ ɤɧɨɩɤɭ.
TV INFO, TV PRE-CH
Ɉɬɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɚ.
ɉɟɪɟɯɨɞ ɤ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦɭ ɤɚɧɚɥɭ Ɍȼ.
ɄɇɈɉɄɂ CONTROL
ȼɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ, ɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɨɫɬɚɧɨɜ
ɢɥɢ ɨɫɬɚɧɨɜ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ
ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɝɨ ɮɚɣɥɚ ɢɥɢ ɩɨɢɫɤ
ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɢɥɢ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɝɨ ɮɚɣɥɚ.
SOUND EFFECT
ȼɵɛɨɪ ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɜɭɤɨɜɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬɚ.
(MUSIC, NEWS, DRAMA, CINEMA,
SPORTS, GAME, OFF (ɢɫɯɨɞɧɵɣ ɡɜɭɤ))
3D SOUND PLUS
ɋ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɷɬɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɡɜɭɤ
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɝɥɭɛɨɤɨ ɢ ɨɛɴɟɦɧɨ.
MUTE
Ɉɬɤɥɸɱɟɧɢɟ ɡɜɭɤɨɜɨɝɨ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ
ɧɚ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ. Ⱦɥɹ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ
ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɝɪɨɦɤɨɫɬɢ ɟɳɟ ɪɚɡ
ɧɚɠɦɢɬɟ ɤɧɨɩɤɭ.
ƒ
ƒ
ƒ
POWER
SOURCE
TV POWER
AUTO
POWER
SPEAKER TV SOURCE
SoundShare
REPEAT
TV VOL
TV MUTE
TV CH
TV INFO TV PRE-CH VT DIMMER
SOUND EFFECT
S/W
LEVEL
AUDIO SYNC
VOL
MUTE
SMART VOLUME
S/W
LEVEL
VOL
3D SOUND
PLUS
DRC
ɄɇɈɉɄȺ TV POWER
ȼɤɥɸɱɟɧɢɟ ɢ ɜɵɤɥɸɱɟɧɢɟ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɚ Samsung.
SPEAKER
ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɷɬɨɣ ɤɧɨɩɤɢ ɡɜɭɤ ɦɨɠɟɬ
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɜɚɲɟɦ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɟ
ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ Air Track.
TV SOURCE
ɇɚɠɦɢɬɟ ɞɥɹ ɜɵɛɨɪɚ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɧɨɝɨ ɤ
ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɭ ɜɢɞɟɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ.
SoundShare
ɗɬɚ ɮɭɧɤɰɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ
ɡɜɭɤ, ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɣ ɫ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɚ, ɧɚ
ɫɢɫɬɟɦɟ SAT ɱɟɪɟɡ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ Bluetooth ɢ
ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɝɪɨɦɤɨɫɬɶɸ.
Anynet+
Anynet+ - ɷɬɨ ɮɭɧɤɰɢɹ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɦɨɠɧɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɞɥɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɪɭɝɢɦɢ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ Samsung ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɭɥɶɬɚ
ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɚ Samsung.
AUDIO SYNC
ɂɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɞɥɹ ɭɩɪɨɳɟɧɢɹ
ɫɢɧɯɪɨɧɢɡɚɰɢɢ ɡɜɭɤɚ ɫ ɜɢɞɟɨɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟɦ
ɩɪɢ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɢ ɤ ɰɢɮɪɨɜɨɦɭ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɭ.
VT DIMMER
Ɇɨɠɧɨ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɹɪɤɨɫɬɶɸ
ȼȺɄɍɍɆɇɈɃ ɌɊɍȻɄɂ ɍɋɂɅɂɌȿɅə.
TV CHANNEL
ɉɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɞɨɫɬɭɩɧɵɦɢ
Ɍȼ-ɤɚɧɚɥɚɦɢ.
SMART VOLUME
Ɋɟɝɭɥɢɪɨɜɤɚ ɢ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɹ ɭɪɨɜɧɹ
ɝɪɨɦɤɨɫɬɢ ɩɪɢ ɟɟ ɪɟɡɤɢɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɯ.
AH59-02545A
VOLUME, S/W LEVEL
ɇɚɫɬɪɨɣɤɚ ɭɪɨɜɧɹ ɝɪɨɦɤɨɫɬɢ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ. ɇɚɫɬɪɚɢɜɚɟɬ ɭɪɨɜɟɧɶ
ɝɪɨɦɤɨɫɬɢ ɫɚɛɜɭɮɟɪɚ.
DRC
Ɇɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɷɬɭ ɮɭɧɤɰɢɸ ɞɥɹ
ɩɪɨɫɥɭɲɢɜɚɧɢɹ ɡɜɭɤɚ ɜ ɪɟɠɢɦɟ Dolby
Digital ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɫɦɨɬɪɚ ɮɢɥɶɦɨɜ ɫ
ɧɢɡɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɡɜɭɤɚ ɜ ɧɨɱɧɨɟ ɜɪɟɦɹ
(ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɵɣ, ɆȺɄɋ, Ɇɂɇ).
SAT - ɚɛɛɪɟɜɢɚɬɭɪɚ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ Surround Air Track, ɤɨɬɨɪɨɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦ ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ Samsung.
ɉɭɥɶɬ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɨɜ SAMSUNG.
ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ, ɦɨɠɟɬ ɨɤɚɡɚɬɶɫɹ ɬɚɤ, ɱɬɨ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɭɥɶɬɚ ɛɭɞɟɬ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ
ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɨɦ.
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɛɚɬɚɪɟɣ ɜ ɩɭɥɶɬ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
1.
ɋɧɢɦɢɬɟ ɤɪɵɲɤɭ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɭɸ 2.
ɧɚ ɡɚɞɧɟɣ ɫɬɨɪɨɧɟ ɩɭɥɶɬɚ
ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɜɜɟɪɯ, ɤɚɤ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ.
ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɟ ɞɜɟ ɛɚɬɚɪɟɢ ɪɚɡɦɟɪɚ
AAA.
ɍɛɟɞɢɬɟɫɶ, ɱɬɨ ɩɨɥɸɫɚ "+" ɢ "-"
ɛɚɬɚɪɟɣ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɩɨɥɸɫɚɦ ɧɚ
ɪɢɫɭɧɤɟ ɜɧɭɬɪɢ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ.
3. Ɂɚɤɪɨɣɬɟ ɤɪɵɲɤɭ. ɉɪɢ
ɨɛɵɱɧɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ
ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɚ ɫɪɨɤ ɫɥɭɠɛɵ
ɛɚɬɚɪɟɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɩɪɢɦɟɪɧɨ
ɨɞɢɧ ɝɨɞ.
Ɋɚɞɢɭɫ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɭɥɶɬɚ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɉɭɥɶɬ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 7 ɦɟɬɪɨɜ ɨɬ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɩɨ ɩɪɹɦɨɣ
ɥɢɧɢɢ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɟɝɨ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨ ɩɨɞ ɭɝɥɨɦ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 30° ɨɬ ɞɚɬɱɢɤɚ ɩɪɢɟɦɚ ɫɢɝɧɚɥɚ
ɩɭɥɶɬɚ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ.
9
● ɉɍɅɖɌ ȾɂɋɌȺɇɐɂɈɇɇɈȽɈ ɍɉɊȺȼɅȿɇɂə
ɄɇɈɉɄȺ POWER
ȼɤɥɸɱɟɧɢɟ ɢ ɜɵɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ
Crystal Surround Air Track.
SOURCE
ɇɚɠɦɢɬɟ ɞɥɹ ɜɵɛɨɪɚ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɧɨɝɨ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ SAT (SAT: ɫɢɫɬɟɦɚ Air Track)
AUTO POWER
ɉɪɢ ɜɤɥɸɱɟɧɢɢ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɚ ɫɢɧɯɪɨɧɢɡɢɪɭɟɬ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ Air
Track ɱɟɪɟɡ ɨɩɬɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ.
REPEAT
ȼɵɛɨɪ ɩɨɜɬɨɪɚ ɨɞɧɨɝɨ ɮɚɣɥɚ, ɜɫɟɯ
ɮɚɣɥɨɜ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɵɣ ɜɵɛɨɪ.
подключения
ɍɋɌȺɇɈȼɄȺ ɇȺ ɋɌȿɇȿ
ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɪɨɧɲɬɟɣɧɚ ɞɥɹ ɧɚɫɬɟɧɧɨɝɨ ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɤɪɟɩɢɬɶ ɞɚɧɧɨɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɤ ɫɬɟɧɟ.
Ɇɟɪɵ ɩɪɟɞɨɫɬɨɪɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ
• ɍɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɣɬɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɯ ɫɬɟɧɚɯ.
• ɇɟ ɜɵɛɢɪɚɣɬɟ ɞɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɫ ɜɵɫɨɤɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ ɢɥɢ ɜɥɚɠɧɨɫɬɶɸ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɫɬɟɧɵ, ɧɟ ɫɩɨɫɨɛɧɵɟ ɜɵɞɟɪɠɚɬɶ ɜɟɫ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ.
• ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ ɫɬɟɧɵ. ȿɫɥɢ ɫɬɟɧɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɪɨɱɧɚɹ, ɭɤɪɟɩɢɬɟ ɟɟ ɢɥɢ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɟ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɧɚ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɟɧɟ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɣ ɜɵɞɟɪɠɚɬɶ ɜɟɫ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ.
• ɉɪɢɨɛɪɟɬɢɬɟ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɜɢɧɬɵ ɢ ɞɸɛɟɥɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɢɩɨɦ ɫɬɟɧɵ (ɲɬɭɤɚɬɭɪɤɚ, ɫɬɚɥɶ,
ɞɟɪɟɜɨ ɢ ɬ.ɞ.). ȿɫɥɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɡɚɤɪɟɩɢɬɟ ɜɢɧɬɵ ɜ ɫɬɨɣɤɚɯ ɤɚɪɤɚɫɚ ɫɬɟɧɵ.
• Ʉɚɛɟɥɢ, ɩɨɞɤɥɸɱɚɟɦɵɟ ɤ ɜɧɟɲɧɢɦ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɨɞɫɨɟɞɢɧɢɬɶ ɤ ɞɚɧɧɨɦɭ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɞɨ
ɟɝɨ ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɧɚ ɫɬɟɧɭ.
• ɉɟɪɟɞ ɭɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɭɛɟɞɢɬɟɫɶ, ɱɬɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɜɵɤɥɸɱɟɧɨ ɢ ɨɬɫɨɟɞɢɧɟɧɨ ɨɬ ɷɥɟɤɬɪɨɫɟɬɢ.
ȼ ɩɪɨɬɢɜɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɷɬɨ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɩɨɪɚɠɟɧɢɸ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦ ɬɨɤɨɦ.
1. ɉɪɢɠɦɢɬɟ ɤɪɨɧɲɬɟɣɧ ɞɥɹ ɧɚɫɬɟɧɧɨɝɨ ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɤ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɫɬɟɧɵ ɢ ɡɚɤɪɟɩɢɬɟ ɞɜɭɦɹ ɜɢɧɬɚɦɢ.
ȿɫɥɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɫɬɟɧɟ ɩɨɞ
ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɨɦ, ɬɨ ɩɪɢ ɤɪɟɩɥɟɧɢɢ ɤɪɨɧɲɬɟɣɧɚ ɩɪɨɜɟɪɶɬɟ,
ɱɬɨɛɵ ɫɬɪɟɥɤɚ ( ) ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɥɚɫɶ ɩɨ ɰɟɧɬɪɭ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɚ.
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɩɪɨɜɟɪɶɬɟ, ɱɬɨɛɵ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɥɨɫɶ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɱɟɦ ɧɚ 5 ɫɦ ɧɢɠɟ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɚ.
5V
0.5A
2. ɋɨɜɦɟɫɬɢɬɟ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ ɩɨɞ ɜɢɧɬɵ ɧɚ ɨɛɨɢɯ ɫɬɨɪɨɧɚɯ
ɈɋɇɈȼɇɈȽɈ ȻɅɈɄȺ ɫ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹɦɢ ɞɟɪɠɚɬɟɥɟɣ
ɜɢɧɬɨɜ ɢ ɡɚɜɟɪɧɢɬɟ ɜɢɧɬɵ.
3. ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɪɚɡɴɟɦɵ
ɤɪɨɧɲɬɟɣɧɚ. Ⱦɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɧɚɞɟɠɧɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ
ɭɛɟɞɢɬɟɫɶ, ɱɬɨ ɲɩɢɥɶɤɢ ɞɥɹ ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ
ɫɚɦɨɦ ɧɢɡɭ ɪɚɡɴɟɦɨɜ.
1
2
4. ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɡɚɜɟɪɲɟɧɚ.
5 ɫɦ ɢɥɢ ɛɨɥɟɟ
ƒ ɉɨɫɥɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɧɟ ɨɩɢɪɚɣɬɟɫɶ ɧɚ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɢ ɧɟ ɩɨɞɜɟɪɝɚɣɬɟ ɟɝɨ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɦɭ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɸ.
ƒ Ɍɳɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢɤɪɟɩɢɬɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɤ ɫɬɟɧɟ, ɱɬɨɛɵ ɨɧɨ ɧɟ ɭɩɚɥɨ. ɉɪɢ ɩɚɞɟɧɢɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɦɨɠɟɬ
ɫɥɨɦɚɬɶɫɹ ɢɥɢ ɧɚɧɟɫɬɢ ɬɪɚɜɦɵ.
ƒ ɉɨɫɥɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɧɚ ɫɬɟɧɟ ɭɛɟɞɢɬɟɫɶ, ɱɬɨ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɧɵɟ ɤɚɛɟɥɢ ɧɟɞɨɫɬɭɩɧɵ ɞɥɹ
ɞɟɬɟɣ. ȿɫɥɢ ɬɹɧɭɬɶ ɡɚ ɤɚɛɟɥɢ, ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɦɨɠɟɬ ɭɩɚɫɬɶ.
ƒ Ⱦɥɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɚɤɭɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɢ ɟɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ ɧɚ ɫɬɟɧɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ, ɱɬɨɛɵ
ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɝɪɨɦɤɨɝɨɜɨɪɢɬɟɥɹɦɢ ɢ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɨɦ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɨ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 5 ɫɦ.
ƒ ȿɫɥɢ ɧɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɧɚ ɫɬɟɧɭ, ɬɨ ɜ ɰɟɥɹɯ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɩɨɥɨɠɢɬɶ ɟɝɨ ɧɚ ɩɪɨɱɧɭɸ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ.
ƒ Ⱦɥɹ ɥɭɱɲɟɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɡɜɭɱɚɧɢɹ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɣɬɟ ɫɚɛɜɭɮɟɪ ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 ɫɦ ɨɬ
ɫɬɟɧɵ.
10
RUS
ɉɈȾɄɅɘɑȿɇɂȿ ȻȿɋɉɊɈȼɈȾɇɈȽɈ ɋȺȻȼɍɎȿɊȺ
Ʉɨɞ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɫɚɛɜɭɮɟɪɚ ɡɚɞɚɟɬɫɹ ɜ ɡɚɜɨɞɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɩɪɢ ɜɤɥɸɱɟɧɢɢ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ
ȿɫɥɢ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ LINK ɧɟ ɝɨɪɢɬ, ɤɨɝɞɚ ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɢ ɫɚɛɜɭɮɟɪ ɪɚɛɨɬɚɸɬ,
ɡɚɞɚɣɬɟ ɤɨɞ, ɜɵɩɨɥɧɢɜ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ.
1. ɉɨɞɤɥɸɱɢɬɟ ɤɚɛɟɥɢ ɩɢɬɚɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɢ ɫɚɛɜɭɮɟɪɚ ɤ ɫɟɬɟɜɨɣ ɪɨɡɟɬɤɟ.
2. ɇɚɠɢɦɚɣɬɟ ɤɧɨɩɤɭ ID SET ɧɚ ɡɚɞɧɟɣ ɩɚɧɟɥɢ ɫɚɛɜɭɮɟɪɚ ɬɨɧɤɢɦ ɨɫɬɪɵɦ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɫɟɤɭɧɞ.
ID SET
3. ɉɨɤɚ ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɜɵɤɥɸɱɟɧɨ (ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɪɟɠɢɦɟ
ɨɠɢɞɚɧɢɹ), ɧɚɠɢɦɚɣɬɟ ɤɧɨɩɤɭ MUTE ɧɚ ɩɭɥɶɬɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɫɟɤɭɧɞ.
POWER
SOURCE
TV POWER
AUTO
POWER
SoundShare
REPEAT
TV VOL
4. ɇɚ ɞɢɫɩɥɟɟ OLED ɩɨɹɜɢɬɫɹ ɫɨɨɛɳɟɧɢɟ ID SET.
TV MUTE
TV CH
• Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɢ ɫɚɛɜɭɮɟɪ ɫɨɟɞɢɧɟɧɵ.
• ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ (ɫɢɧɢɣ) ɧɚ ɫɚɛɜɭɮɟɪɟ ɜɤɥɸɱɟɧ.
• Ʌɭɱɲɢɣ ɡɜɭɤ ɱɟɪɟɡ ɛɟɫɩɪɨɜɨɞɧɨɣ ɫɚɛɜɭɮɟɪ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ,
ɜɵɛɪɚɜ ɡɜɭɤɨɜɨɣ ɷɮɮɟɤɬ. (ɫɦ. ɫɬɪ. 20)
S/W
LEVEL
SOUND EFFECT
VOL
SMART VOLUME
AUDIO SYNC
TV INFO TV PRE-CH VT DIMMER
SOUND EFFECT
5. ɑɬɨɛɵ ɡɚɜɟɪɲɢɬɶ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ, ɩɨɤɚ ɦɢɝɚɟɬ ɫɢɧɢɣ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ
ɧɚ ɫɚɛɜɭɮɟɪɟ, ɜɤɥɸɱɢɬɟ ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ.
SPEAKER TV SOURCE
VOL
MUTE
SMART VOLUME
S/W
LEVEL
MUTE
S/W
LEVEL
S/W
LEVEL
VOL
3D SOUND
PLUS
DRC
AH59-02545A
VOL
3D SOUND
PLUS
DRC
ƒ ɉɪɟɠɞɟ ɱɟɦ ɩɟɪɟɦɟɳɚɬɶ ɢɥɢ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ, ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɜɵɤɥɸɱɢɬɟ ɟɝɨ ɢ
ɨɬɫɨɟɞɢɧɢɬɟ ɤɚɛɟɥɶ ɩɢɬɚɧɢɹ.
ƒ ɉɪɢ ɜɵɤɥɸɱɟɧɢɢ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɫɚɛɜɭɮɟɪ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬ ɜ ɪɟɠɢɦ ɨɠɢɞɚɧɢɹ ɢ ɜ ɟɝɨ
ɜɟɪɯɧɟɣ ɱɚɫɬɢ ɡɚɝɨɪɢɬɫɹ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɪɟɠɢɦɚ ɩɨɫɥɟ ɦɢɝɚɧɢɹ
ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ (ɫɢɧɟɝɨ ɰɜɟɬɚ) ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 30 ɫɟɤɭɧɞ.
ƒ ȿɫɥɢ ɞɥɹ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɬɚ ɠɟ ɱɚɫɬɨɬɚ, ɱɬɨ ɢ ɞɥɹ ɫɢɫɬɟɦɵ, (2,4 ȽȽɰ), ɬɨ ɦɨɝɭɬ
ɢɦɟɬɶ ɦɟɫɬɨ ɩɨɦɟɯɢ ɜ ɡɜɭɤɟ.
ƒ Ⱦɥɹ ɛɟɫɩɪɨɜɨɞɧɨɣ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɫɢɝɧɚɥɨɜ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɞɨ
ɫɚɛɜɭɮɟɪɚ ɞɨɥɠɧɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɨɤɨɥɨ 10 ɦ, ɨɞɧɚɤɨ ɨɧɨ ɦɨɠɟɬ ɦɟɧɹɬɶɫɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ
ɨɬ ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɪɟɞɵ. ȿɫɥɢ ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɢ ɛɟɫɩɪɨɜɨɞɧɨɣ ɫɚɛɜɭɮɟɪ ɪɚɡɞɟɥɹɟɬ
ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɚɹ, ɫɬɚɥɶɧɚɹ ɢɥɢ ɛɟɬɨɧɧɚɹ ɫɬɟɧɚ, ɬɨ ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɨɠɟɬ ɧɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɬɶ,
ɬɚɤ ɤɚɤ ɦɟɬɚɥɥ ɧɟ ɩɪɨɩɭɫɤɚɟɬ ɪɚɞɢɨɜɨɥɧɵ.
ƒ ȿɫɥɢ ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɧɟ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɛɟɫɩɪɨɜɨɞɧɨɟ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɫ ɫɚɛɜɭɮɟɪɨɦ,
ɜɵɩɨɥɧɢɬɟ ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɲɚɝɢ 1-5 ɞɥɹ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ.
ƒ ɉɪɢɟɦɧɚɹ ɚɧɬɟɧɧɚ ɛɟɫɩɪɨɜɨɞɧɨɣ ɫɜɹɡɢ ɜɫɬɪɨɟɧɚ ɜ ɛɟɫɩɪɨɜɨɞɧɨɣ ɫɚɛɜɭɮɟɪ.
Ɉɛɟɪɟɝɚɣɬɟ ɟɟ ɨɬ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜɥɚɝɢ ɢ ɩɪɹɦɨɝɨ ɩɨɩɚɞɚɧɢɹ ɜɨɞɵ.
ƒ Ⱦɥɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɫɥɭɲɢɜɚɧɢɹ ɭɛɟɞɢɬɟɫɶ, ɱɬɨ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜɨɤɪɭɝ ɛɟɫɩɪɨɜɨɞɧɨɝɨ
ɫɚɛɜɭɮɟɪɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɹ.
11
● ɉɈȾɄɅɘɑȿɇɂə
• ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ STANDBY (ɊȿɀɂɆ ɈɀɂȾȺɇɂə) ɩɨɝɚɫɧɟɬ, ɚ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ LINK (ɉɈȾɄɅɘɑȿɇɂȿ) (ɫɢɧɢɣ)
ɧɚɱɧɟɬ ɦɢɝɚɬɶ.
подключения
ɉɈȾɋɈȿȾɂɇȿɇɂȿ ɌɈɊɈɂȾȺɅɖɇɈȽɈ ɎȿɊɊɂɌɈȼɈȽɈ
ɋȿɊȾȿɑɇɂɄȺ Ʉ ɄȺȻȿɅɘ ɉɂɌȺɇɂə ɋȺȻȼɍɎȿɊȺ
ɉɨɞɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɬɨɪɨɢɞɚɥɶɧɨɝɨ ɮɟɪɪɢɬɨɜɨɝɨ ɫɟɪɞɟɱɧɢɤɚ ɤ ɤɚɛɟɥɸ
ɩɢɬɚɧɢɹ ɫɚɛɜɭɮɟɪɚ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɬɢɬɶ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ
ɪɚɞɢɨɱɚɫɬɨɬɧɵɯ ɩɨɦɟɯ, ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɵɯ ɪɚɞɢɨɫɢɝɧɚɥɚɦɢ.
1. Ⱦɥɹ ɨɬɤɪɵɬɢɹ ɧɚɠɦɢɬɟ ɧɚ ɮɢɤɫɢɪɭɸɳɢɣ ɳɢɬɨɤ ɬɨɪɨɢɞɚɥɶɧɨɝɨ
ɮɟɪɪɢɬɨɜɨɝɨ ɫɟɪɞɟɱɧɢɤɚ.
2. ɋɞɟɥɚɣɬɟ ɞɜɟ ɩɟɬɥɢ ɤɚɛɟɥɟɦ ɩɢɬɚɧɢɹ ɫɚɛɜɭɮɟɪɚ.
3. ɉɨɞɫɨɟɞɢɧɢɬɟ ɬɨɪɨɢɞɚɥɶɧɵɣ ɮɟɪɪɢɬɨɜɵɣ ɫɟɪɞɟɱɧɢɤ ɤ ɤɚɛɟɥɸ
ɩɢɬɚɧɢɹ ɫɚɛɜɭɮɟɪɚ, ɤɚɤ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ, ɢ ɧɚɠɦɢɬɟ ɞɨ
ɳɟɥɱɤɚ.
ID SET
ɉɈȾɋɈȿȾɂɇȿɇɂȿ ɌɈɊɈɂȾȺɅɖɇɈȽɈ ɎȿɊɊɂɌɈȼɈȽɈ
ɋȿɊȾȿɑɇɂɄȺ Ʉ ɋȺȻȼɍɎȿɊɍ
ɉɨɞɧɢɦɢɬɟ, ɱɬɨɛɵ
ɨɫɜɨɛɨɞɢɬɶ ɡɚɦɨɤ ɢ
ɨɬɤɪɵɬɶ ɫɟɪɞɟɱɧɢɤ.
ɋɞɟɥɚɣɬɟ ɞɜɟ ɩɟɬɥɢ ɤɚɛɟɥɟɦ
ɩɢɬɚɧɢɹ ɫɚɛɜɭɮɟɪɚ ɜɨɤɪɭɝ
ɤɚɬɭɲɤɢ. (ɇɚɱɢɧɚɣɬɟ ɨɛɦɨɬɤɭ,
ɨɬɫɬɭɩɢɜ ɧɚ 5-10 ɫɦ ɨɬ ɪɚɡɴɟɦɨɜ).
Ɂɚɤɪɨɣɬɟ ɡɚɦɨɤ.
ȺȼɌɈɆȺɌɂɑȿɋɄȺə ɄȺɅɂȻɊɈȼɄȺ ɁȼɍɄȺ (ASC)
Ɏɭɧɤɰɢɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɚɥɢɛɪɨɜɤɢ ɡɜɭɤɚ ɩɨɦɨɠɟɬ ɜ ɩɨɡɢɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɢ ɧɚɫɬɪɨɣɤɟ ɫɢɫɬɟɦɵ Air
Track ɢ ɡɜɭɤɨɜɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫɚɛɜɭɮɟɪɚ. Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɧɚɫɬɪɨɣɤɚ ɛɚɥɚɧɫɚ ɫ ɭɱɟɬɨɦ
ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ ɢ ɱɚɫɬɨɬɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ
ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɞɨɛɢɬɶɫɹ ɧɚɢɜɵɫɲɟɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɡɜɭɱɚɧɢɹ.
DC 24V
5V
0.5A
2. ɉɨɞɤɥɸɱɢɬɟ ɦɢɤɪɨɮɨɧ ASC ɤ ɝɧɟɡɞɭ ASC IN ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɟ
Air Track. Ʉɚɥɢɛɪɨɜɤɚ ɧɚɱɧɟɬɫɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɢ ɡɚɣɦɟɬ
ɩɪɢɦɟɪɧɨ 2 ɦɢɧɭɬɵ.
• ȿɫɥɢ ɜɵɤɥɸɱɢɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ Air Track ɢɥɢ ɨɬɤɥɸɱɢɬɶ
ɦɢɤɪɨɮɨɧ ASC ɞɨ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɚ ɞɢɫɩɥɟɟ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ ɨ
ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɢ ɤɚɥɢɛɪɨɜɤɢ, ɩɪɨɰɟɫɫ ɛɭɞɟɬ ɩɪɟɪɜɚɧ. ȼ
ɬɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɜɬɨɪɧɨ ɩɨɞɤɥɸɱɢɬɶ
ɦɢɤɪɨɮɨɧ ASC ɤ ɝɧɟɡɞɭ ASC IN.
• ɉɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɢ ɤɚɥɢɛɪɨɜɤɢ ɦɨɠɧɨ ɜɵɛɪɚɬɶ ɪɟɠɢɦ
ASC, ɧɚɠɚɜ ɤɧɨɩɤɭ Sound Effect (Ɂɜɭɤɨɜɨɣ ɷɮɮɟɤɬ) ɧɚ
ɩɭɥɶɬɟ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ.
ASC IN
1. Ɋɚɫɩɨɥɨɠɢɬɟ ɦɢɤɪɨɮɨɧ ASC ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɨɫɥɭɲɢɜɚɧɢɹ.
• ɍɛɟɞɢɬɟɫɶ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɬɨɱɧɨɣ ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɢɤɪɨɮɨɧ ASC
ɪɚɡɦɟɳɟɧ ɜ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ ɦɟɫɬɟ ɩɪɨɫɥɭɲɢɜɚɧɢɹ.
Ɇɢɤɪɨɮɨɧ ASC
ƒ ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɥɢɛɪɨɜɤɢ ASC ɜɫɟ ɤɧɨɩɤɢ, ɤɪɨɦɟ ɤɧɨɩɤɢ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɧɟ ɪɚɛɨɬɚɸɬ.
ƒ Ɋɚɛɨɬɚ ɮɭɧɤɰɢɢ ASC ɡɚɜɟɪɲɢɬɫɹ ɫ ɨɲɢɛɤɨɣ, ɟɫɥɢ ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ
ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɥɢɛɪɨɜɤɢ ASC.
12
RUS
ɉɈȾɄɅɘɑȿɇɂȿ ȼɇȿɒɇȿȽɈ ɍɋɌɊɈɃɋɌȼȺ ɋ ɉɈɆɈɓɖɘ
ɄȺȻȿɅə HDMI
HDMI - ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɣ ɰɢɮɪɨɜɨɣ ɢɧɬɟɪɮɟɣɫ ɞɥɹ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɬɚɤɢɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ, ɤɚɤ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪ,
ɩɪɨɟɤɬɨɪ, ɩɪɨɢɝɪɵɜɚɬɟɥɢ DVD ɢ Blu-ray, ɬɟɥɟɩɪɢɫɬɚɜɤɚ ɢ ɞɪɭɝɢɟ.
HDMI ɭɫɬɪɚɧɹɟɬ ɥɸɛɵɟ ɩɨɬɟɪɢ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ ɩɪɢ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɰɢɮɪɨɜɨɝɨ ɫɢɝɧɚɥɚ ɜ ɚɧɚɥɨɝɨɜɵɣ,
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɹ ɜɵɫɨɤɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɜɢɞɟɨ ɢ ɡɜɭɤɚ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ ɤɚɱɟɫɬɜɭ ɢɫɯɨɞɹɳɟɝɨ ɰɢɮɪɨɜɨɝɨ ɫɢɝɧɚɥɚ.
HDMI IN
HDMI OUT
AUX IN
OPTICAL IN
DC 24V
ASC IN
● ɉɈȾɄɅɘɑȿɇɂə
Ʉɚɛɟɥɶ HDMI
HDMI IN
ɐɢɮɪɨɜɵɟ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
HDMI OUT
Ʉɚɛɟɥɶ HDMI
Ɋɚɡɴɟɦ HDMI IN
ɉɨɞɤɥɸɱɢɬɟ ɤɚɛɟɥɶ HDMI (ɧɟ ɜɯɨɞɢɬ ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɬ) ɜ ɝɧɟɡɞɨ HDMI IN ɧɚ ɡɚɞɧɟɣ ɩɚɧɟɥɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɢ
ɝɧɟɡɞɨ HDMI OUT ɰɢɮɪɨɜɨɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ.
ɢ
ɪɚɡɴɟɦ HDMI OUT
ɉɨɞɤɥɸɱɢɬɟ ɤɚɛɟɥɶ HDMI (ɧɟ ɜɯɨɞɢɬ ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɬ) ɜ ɝɧɟɡɞɨ HDMI OUT ɧɚ ɡɚɞɧɟɣ ɩɚɧɟɥɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɢ
ɝɧɟɡɞɨ HDMI IN ɧɚ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɟ.
ƒ HDMI – ɷɬɨ ɢɧɬɟɪɮɟɣɫ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɣ ɰɢɮɪɨɜɭɸ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɜɢɞɟɨ- ɢ
ɚɭɞɢɨɞɚɧɧɵɯ ɱɟɪɟɡ ɨɞɢɧ ɪɚɡɴɟɦ.
ɊȺɁɔȿɆ HDMI OUT (ARC) (Ɋɟɜɟɪɫɢɜɧɵɣ ɡɜɭɤɨɜɨɣ ɤɚɧɚɥ)
• Ɏɭɧɤɰɢɹ ARC ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɜɵɜɨɞ ɰɢɮɪɨɜɨɝɨ ɚɭɞɢɨɫɢɝɧɚɥɚ ɱɟɪɟɡ ɩɨɪɬ HDMI OUT (ARC).
Ɏɭɧɤɰɢɹ ɛɭɞɟɬ ɞɨɫɬɭɩɧɚ, ɬɨɥɶɤɨ ɟɫɥɢ ɫɢɫɬɟɦɚ Air Track ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɚ ɤ Ɍȼ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ
ɮɭɧɤɰɢɸ ARC.
• ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɤɥɸɱɢɬɶ ɮɭɧɤɰɢɸ Anynet+.
ƒ Ⱦɚɧɧɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ ɧɟɞɨɫɬɭɩɧɚ, ɟɫɥɢ ɤɚɛɟɥɶ HDMI ɧɟ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ARC.
13
подключения
ɉɈȾɄɅɘɑȿɇɂȿ ȼɇȿɒɇȿȽɈ ɍɋɌɊɈɃɋɌȼȺ ɋ ɉɈɆɈɓɖɘ
ȺɍȾɂɈɄȺȻȿɅə (ȺɇȺɅɈȽɈȼɈȽɈ) ɂɅɂ ɈɉɌɂɑȿɋɄɈȽɈ
(ɐɂɎɊɈȼɈȽɈ) ɄȺȻȿɅə
OPTICAL
OUT
AUX IN
OPTICAL IN
Ɉɩɬɢɱɟɫɤɢɣ ɤɚɛɟɥɶ
(ɧɟ ɜɯɨɞɢɬ ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɬ)
HDMI OUT
ɉɪɨɢɝɪɵɜɚɬɟɥɶ
ɞɢɫɤɨɜ BD/DVD/
ɩɪɢɫɬɚɜɤɚ/ɢɝɪɨɜɚɹ
ɤɨɧɫɨɥɶ
OPTICAL IN
DC 24V
ASC IN
ȼ ɷɬɨɦ ɪɚɡɞɟɥɟ ɨɩɢɫɚɧɵ ɞɜɚ ɦɟɬɨɞɚ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɤ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɭ (ɰɢɮɪɨɜɨɣ ɢ ɚɧɚɥɨɝɨɜɵɣ).
Ⱦɚɧɧɨɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɨɫɧɚɳɟɧɨ ɨɞɧɢɦ ɨɩɬɢɱɟɫɤɢɦ ɰɢɮɪɨɜɵɦ ɪɚɡɴɟɦɨɦ ɢ ɨɞɧɢɦ ɚɧɚɥɨɝɨɜɵɦ
ɚɭɞɢɨɪɚɡɴɟɦɨɦ ɞɥɹ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɚ.
HDMI IN
ɢɥɢ
AUDIO
OUT
AUX IN
ȺɍȾɂɈɄȺȻȿɅɖ
ɉɨɪɬ AUX IN
ɉɨɞɤɥɸɱɢɬɟ ɩɨɪɬ AUX IN (ɚɭɞɢɨ) ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɤ ɚɭɞɢɨɜɵɯɨɞɭ Ɍȼ ɢɥɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ-ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ.
ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɰɜɟɬɨɜ ɪɚɡɴɟɦɨɜ.
ɢɥɢ
Ɋɚɡɴɟɦ OPTICAL IN
ɋɨɟɞɢɧɢɬɟ ɰɢɮɪɨɜɨɣ ɜɯɨɞ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ ɫ ɨɩɬɢɱɟɫɤɢɦ ɜɵɯɨɞɨɦ ɧɚ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɟ ɢɥɢ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ-ɢɫɬɨɱɧɢɤɟ.
ƒ ɇɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɨɞɤɥɸɱɚɬɶ ɤɚɛɟɥɶ ɩɢɬɚɧɢɹ ɷɬɨɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɢɥɢ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɚ ɤ ɫɟɬɟɜɨɣ
ɪɨɡɟɬɤɟ, ɩɨɤɚ ɧɟ ɛɭɞɭɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ ɜɫɟ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ.
ƒ ɉɪɟɠɞɟ ɱɟɦ ɩɟɪɟɦɟɳɚɬɶ ɢɥɢ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ, ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɜɵɤɥɸɱɢɬɟ ɟɝɨ ɢ
ɨɬɫɨɟɞɢɧɢɬɟ ɤɚɛɟɥɶ ɩɢɬɚɧɢɹ.
ɋȻɈɊɄȺ ɁȺɀɂɆȺ ȾɅə ɄȺȻȿɅə
DC 24V
HDMI IN
DC 24V
HDMI IN
ASC IN
ASC IN
HDMI OUT
HDMI OUT
AUX IN
AUX IN
OPTICAL IN
OPTICAL IN
14
RUS
функции
ɊȿɀɂɆ ȼɏɈȾȺ
Ɇɨɠɧɨ ɜɵɛɪɚɬɶ ɥɢɛɨ ɜɯɨɞɵ D.IN, AUX, HDMI, BT, TV, ɥɢɛɨ USB ɜɯɨɞ.
ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɤɧɨɩɨɤ ɧɚ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɦ ɩɭɥɶɬɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɨɠɧɨ ɜɵɛɪɚɬɶ ɧɭɠɧɵɣ
ɪɟɠɢɦ ɢɥɢ, ɧɚɠɚɜ ɧɚ ɤɧɨɩɤɭ ɜɵɛɪɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɪɟɠɢɦɵ: D.IN, AUX, HDMI, BT, TV, ɥɢɛɨ USB.
Ⱦɢɫɩɥɟɣ
● ɎɍɇɄɐɂɂ
Ɋɟɠɢɦ ɜɯɨɞɚ
ɨɩɬɢɱɟɫɤɢɣ ɰɢɮɪɨɜɨɣ
ɜɯɨɞ
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ
AUX
ȼɯɨɞ HDMI
D.IN
AUX
HDMI
Ɋɟɠɢɦ BLUETOOTH
BT
Ɋɟɠɢɦ TV (Ɍȼ)
Ɍȼ
Ɋɟɠɢɦ USB
USB
POWER
SOURCE
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɜɵɤɥɸɱɢɬɫɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ.
• ɊȿɀɂɆ BT/TV/USB/HDMI/ARC/D.IN
- ȿɫɥɢ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 20 ɦɢɧɭɬ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɚɭɞɢɨɫɢɝɧɚɥ.
• Ɋɟɠɢɦ AUX
- ȿɫɥɢ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 8 ɱɚɫɨɜ ɧɟ ɧɚɠɚɬɨ ɧɢ ɨɞɧɨɣ ɤɧɨɩɤɢ ɩɪɢ
ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɧɨɦ ɤɚɛɟɥɟ.
- ȿɫɥɢ ɤɚɛɟɥɶ AUX ɧɟ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 20 ɦɢɧɭɬ.
TV POWER
AUTO
POWER
POWER
TV POWER
SPEAKER TV SOURCE
SoundShare
REPEAT
SOURCE
TV VOL
TV MUTE
TV CH
AUTO
POWER
SPEAKER TV SOURCE
AUDIO SYNC
TV INFO TV PRE-CH VT DIMMER
SoundShare
SOUND EFFECT
S/W
LEVEL
VOL
MUTE
SMART VOLUME
VOL
3D SOUND
PLUS
REPEAT
S/W
LEVEL
DRC
TV VOL
TV CH
AUDIO SYNC
AH59-02545A
TV MUTE
TV INFO TV PRE-CH VT DIMMER
ƒ Ɏɭɧɤɰɢɹ ARC ɜ ɪɟɠɢɦɟ D.IN ɞɨɫɬɭɩɧɚ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪ,
ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɵɣ ɫ ARC.
ƒ ɑɬɨɛɵ ɨɬɤɥɸɱɢɬɶ ɮɭɧɤɰɢɸ ARC, ɨɬɤɥɸɱɢɬɟ ɮɭɧɤɰɢɸ Anynet.
ƒ ɂɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɉɪɢɥɚɝɚɟɦɵɣ Ʉɚɛɟɥɶ, ȿɫɥɢ Ɏɥɟɲ-ɉɚɦɹɬɶ USB ɇɟ Ɇɨɠɟɬ Ȼɵɬɶ ɉɨɞɤɥɸɱɟɧɚ Ʉ
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɇɚɩɪɹɦɭɸ.
BLUETOOTH
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ Bluetooth ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɞɥɹ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɦɭɡɵɤɢ ɫ ɜɵɫɨɤɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦ
ɫɬɟɪɟɨɡɜɭɱɚɧɢɟɦ ɛɟɡ ɩɪɨɜɨɞɨɜ.
ɑɬɨ ɬɚɤɨɟ Bluetooth?
Bluetooth - ɷɬɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ Bluetooth-ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɵɦ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦ ɥɟɝɤɨ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɛɟɫɩɪɨɜɨɞɧɨɝɨ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɧɚ ɤɨɪɨɬɤɨɦ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ.
• ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ Bluetooth ɦɨɠɟɬ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɩɨɦɟɯɢ ɢɥɢ ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɤ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɜ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ.
- ɉɪɢ ɤɨɧɬɚɤɬɟ ɱɚɫɬɢ ɬɟɥɚ ɫ ɩɪɢɟɦɧɨɣ ɢɥɢ ɩɟɪɟɞɚɸɳɟɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ Bluetooth ɢɥɢ
ɫɢɫɬɟɦɨɣ Air Track.
- ɉɪɢ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɢ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɢɡ-ɡɚ ɧɚɥɢɱɢɹ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɣ ɞɥɹ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ
ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɯ ɜɨɥɧ ɜ ɜɢɞɟ ɫɬɟɧɵ, ɭɝɥɨɜ ɢɥɢ ɨɮɢɫɧɵɯ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɨɤ.
- ɉɪɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɯ ɩɨɦɟɯ ɨɬ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɜ ɬɨɦ ɠɟ ɱɚɫɬɨɬɧɨɦ
ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ, ɦɢɤɪɨɜɨɥɧɨɜɵɟ ɩɟɱɢ ɢ ɛɟɫɩɪɨɜɨɞɧɵɟ
ɫɟɬɟɜɵɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ.
• ȼ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɤɨɝɞɚ ɫɨɩɪɹɠɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ Air Track ɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ Bluetooth ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ
ɛɥɢɡɤɨɦ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ.
• ɑɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɫɢɫɬɟɦɨɣ Air Track ɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ Bluetooth, ɬɟɦ ɯɭɠɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɫɜɹɡɢ. ȿɫɥɢ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɞɢɚɩɚɡɨɧ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ Bluetooth, ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ
ɩɪɟɪɜɟɬɫɹ.
• ȼ ɦɟɫɬɚɯ ɫ ɩɥɨɯɢɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɩɪɢɟɦɚ ɫɜɹɡɶ Bluetooth ɦɨɠɟɬ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨ.
• ɉɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ Bluetooth ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɛɥɢɡɨɫɬɢ ɨɬ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ. ȿɫɥɢ
ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɩɪɟɜɵɫɢɬ ɭɤɚɡɚɧɧɵɣ ɞɢɚɩɚɡɨɧ, ɬɨ ɫɜɹɡɶ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɨɬɤɥɸɱɢɬɫɹ. Ⱦɚɠɟ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ
ɷɬɨɝɨ ɞɢɚɩɚɡɨɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɡɜɭɤɚ ɦɨɠɟɬ ɭɯɭɞɲɚɬɶɫɹ ɢɡ-ɡɚ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɣ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɫɬɟɧ ɢɥɢ ɞɜɟɪɟɣ.
• Ⱦɚɧɧɨɟ ɛɟɫɩɪɨɜɨɞɧɨɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦ ɩɨɦɟɯɚɦ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɵ.
15
функции
ɉɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ Air Track ɤ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ Bluetooth
ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ, ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɥɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ Bluetooth ɮɭɧɤɰɢɸ Bluetooth-ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɵɯ ɫɬɟɪɟɨɧɚɭɲɧɢɤɨɜ.
ɉɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ Bluetooth
1. ɇɚɠɦɢɬɟ ɤɧɨɩɤɭ SOURCE ɧɚ ɩɭɥɶɬɟ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ Air Track ɞɥɹ
ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ BT.
• ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɩɪɢɦɟɪɧɨ 4 ɫɟɤɭɧɞ ɧɚ ɞɢɫɩɥɟɟ ɩɟɪɟɞɧɟɣ ɩɚɧɟɥɢ ɫɢɫɬɟɦɵ Air Track ɛɭɞɟɬ
ɨɬɨɛɪɚɠɚɬɶɫɹ ɫɨɨɛɳɟɧɢɟ WAIT, ɚ ɡɚɬɟɦ ɩɨɹɜɢɬɫɹ ɫɨɨɛɳɟɧɢɟ BT READY.
2. ȼɵɛɟɪɢɬɟ ɦɟɧɸ Bluetooth ɧɚ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ Bluetooth, ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɞɤɥɸɱɢɬɶ. (ɫɦ.
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ Bluetooth)
3. ȼɵɛɟɪɢɬɟ ɦɟɧɸ Stereo headset (ɋɬɟɪɟɨɧɚɭɲɧɢɤɢ) ɧɚ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ Bluetooth.
• Ɉɬɨɛɪɚɡɢɬɫɹ ɫɩɢɫɨɤ ɧɚɣɞɟɧɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ.
4. ȼɵɛɟɪɢɬɟ "[Samsung] AirTrack" ɜ ɫɩɢɫɤɟ.
• ɉɨɫɥɟ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ Air Track ɤ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ Blutooth ɧɚ ɩɟɪɟɞɧɟɦ ɞɢɫɩɥɟɟ
ɨɬɨɛɪɚɡɢɬɫɹ BT CONNECTED ➡ BT.
• ȿɫɥɢ ɫɨɩɪɹɠɟɧɢɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ Bluetooth ɢ ɫɢɫɬɟɦɵ Air Track ɧɟ ɭɞɚɥɨɫɶ, ɬɨ ɭɞɚɥɢɬɟ
ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɨɢɫɤɚ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ Bluetooth "[Samsung] AirTrack" ɢ ɜɨɡɨɛɧɨɜɢɬɟ ɩɨɢɫɤ
ɫɢɫɬɟɦɵ Air Track.
5. ȼɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɢɬɟ ɦɭɡɵɤɭ ɧɚ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɧɨɦ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ.
• Ɇɨɠɧɨ ɩɪɨɫɥɭɲɢɜɚɬɶ ɦɭɡɵɤɭ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɧɨɦ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ
Bluetooth, ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɱɟɪɟɡ ɫɢɫɬɟɦɭ Air Track.
• Ɏɭɧɤɰɢɢ Play(ȼɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ)/Repeat (ɉɨɜɬɨɪ)/Stop (ɋɬɨɩ)/Next (Ⱦɚɥɟɟ)/Prev (ɉɪɟɞ.)
ɧɟɞɨɫɬɭɩɧɵ ɜ ɪɟɠɢɦɟ BT.
ƒ ɉɪɢ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ Bluetooth ɤ ɫɢɫɬɟɦɟ Air Track ɩɨɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɜɜɨɞɢɬɶ PIN-ɤɨɞ
(ɩɚɪɨɥɶ). ȿɫɥɢ ɩɨɹɜɢɬɫɹ ɨɤɧɨ ɜɜɨɞɚ PIN-ɤɨɞɚ, ɜɜɟɞɢɬɟ <0000>.
ƒ ɋɢɫɬɟɦɚ Air Track ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɞɚɧɧɵɟ SBC (44,1 ɤȽɰ, 48 ɤȽɰ).
ƒ Ɏɭɧɤɰɢɹ AVRCP ɧɟ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ.
ƒ ɋɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɫ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ Bluetooth, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɮɭɧɤɰɢɸ
A2DP (AV).
ƒ ɋɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɫ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ Bluetooth, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɬɨɥɶɤɨ
ɮɭɧɤɰɢɸ HF (Ƚɪɨɦɤɚɹ ɫɜɹɡɶ).
ƒ Ɍɨɥɶɤɨ ɨɞɧɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ Bluetooth ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɫɨɩɪɹɠɟɧɨ ɡɚ ɨɞɢɧ ɪɚɡ.
ƒ ɋɨɩɪɹɠɟɧɢɟ ɧɟ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɩɪɢ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɢ ɫɢɫɬɟɦɵ Air Track ɢ
ɩɪɟɪɵɜɚɧɢɢ ɫɨɩɪɹɠɟɧɢɹ. Ⱦɥɹ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɜɬɨɪɢɬɶ
ɫɨɩɪɹɠɟɧɢɟ ɫ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ.
ƒ ɉɨɢɫɤ ɢɥɢ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ Air Track ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɧɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɨ ɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦ
ɨɛɪɚɡɨɦ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ.
- ȿɫɥɢ ɪɹɞɨɦ ɫ ɫɢɫɬɟɦɨɣ Air Track ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɫɢɥɶɧɨɟ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɟ ɩɨɥɟ.
- ȿɫɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ Bluetooth ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫɨɩɪɹɠɟɧɵ ɫ ɫɢɫɬɟɦɨɣ Air Track.
- ȿɫɥɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ Bluetooth ɜɵɤɥɸɱɟɧɨ, ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɢɥɢ ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨ.
- Ɉɛɪɚɬɢɬɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ, ɱɬɨ ɬɚɤɢɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, ɤɚɤ ɦɢɤɪɨɜɨɥɧɨɜɚɹ ɩɟɱɶ, ɚɞɚɩɬɟɪ
ɛɟɫɩɪɨɜɨɞɧɨɣ ɥɨɤɚɥɶɧɨɣ ɫɟɬɢ, ɮɥɭɨɪɟɫɰɟɧɬɧɵɟ ɥɚɦɩɵ ɢ ɝɚɡɨɜɵɟ ɩɥɢɬɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ
ɬɚɤɨɣ ɠɟ ɞɢɚɩɚɡɨɧ ɱɚɫɬɨɬ, ɤɚɤ ɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ Bluetooth, ɩɨɷɬɨɦɭ ɨɧɢ ɦɨɝɭɬ ɫɬɚɬɶ
ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɦɟɯ.
16
RUS
Ɉɬɤɥɸɱɟɧɢɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ Bluetooth ɨɬ ɫɢɫɬɟɦɵ Air Track
Ɇɨɠɧɨ ɨɬɤɥɸɱɢɬɶ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ Bluetooth ɨɬ ɫɢɫɬɟɦɵ Air Track. ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɫɦ. ɜ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɟ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ Bluetooth.
• ɋɢɫɬɟɦɚ Air Track ɛɭɞɟɬ ɨɬɤɥɸɱɟɧɚ.
• ɉɨɫɥɟ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ Air Track ɨɬ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ Bluetooth ɧɚ ɞɢɫɩɥɟɟ ɩɟɪɟɞɧɟɣ ɩɚɧɟɥɢ
ɫɢɫɬɟɦɵ Air Track ɩɨɹɜɢɬɫɹ ɫɨɨɛɳɟɧɢɟ BT DISCONNECTED
Ɉɬɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ Air Track ɨɬ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ Bluetooth
ƒ ȼ ɪɟɠɢɦɟ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ Bluetooth ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ Bluetooth ɛɭɞɟɬ ɩɪɟɪɜɚɧɨ, ɟɫɥɢ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ
ɦɟɠɞɭ ɫɢɫɬɟɦɨɣ Air Track ɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ Bluetooth ɩɪɟɜɵɫɢɬ 5 ɦɟɬɪɨɜ.
ƒ ȿɫɥɢ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɞɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ Bluetooth ɜɟɪɧɟɬɫɹ ɜ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɣ ɞɢɚɩɚɡɨɧ ɢ ɛɭɞɟɬ
ɩɨɜɬɨɪɧɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ, ɫɨɩɪɹɠɟɧɢɟ ɫ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ Bluetooth ɦɨɠɧɨ ɛɭɞɟɬ
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɶ.
ƒ ȼ ɪɟɠɢɦɟ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɫɢɫɬɟɦɚ Air Track ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɨɬɤɥɸɱɢɬɫɹ ɱɟɪɟɡ 20 ɦɢɧɭɬ.
SOUNDSHARE
ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɪɚɡɞɟɥɟ ɨɩɢɫɚɧɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɚɤɭɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ Crystal Surround Air Track
Ʉ ɌȿɅȿȼɂɁɈɊȺɆ SAMSUNG, ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɵɦ ɫ Bluetooth.
ɉɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ɚɤɭɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ Crystal Surround Air Track ɤ
ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɭ Samsung ɝɨɞɚ ɜɵɩɭɫɤɚ, ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɦɭ ɫ Bluetooth
ɉɨɞɤɥɸɱɢɬɟ
Ʉɨɫɧɢɬɟɫɶ ɤɧɨɩɤɢ ( ) ɱɬɨɛɵ ɜɵɛɪɚɬɶ ɪɟɠɢɦ TV (Ɍȼ), ɡɚɬɟɦ ɩɨɞɤɥɸɱɢɬɟ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪ ɤ
ɚɤɭɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ Crystal Surround Air Track.
• ɉɪɢ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɢ ɤ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɭ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɛɭɞɟɬ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɡɜɭɤ, ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɣ ɫ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɚ.
• ȿɫɥɢ ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɪɟɠɢɦ, ɨɬɥɢɱɧɵɣ ɨɬ ɪɟɠɢɦɚ SoundShare, ɢɥɢ ɨɬɤɥɸɱɢɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ Air Track, ɡɜɭɤ
ɫɧɨɜɚ ɛɭɞɟɬ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɫ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɚ.
<ɋɨɩɪɹɠɟɧɢɟ ɫ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɨɦ>
Ⱦɥɹ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɡɜɭɤɚ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɚ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɢɫɬɟɦɵ Air Track ɱɟɪɟɡ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ Bluetooth
ɫɧɚɱɚɥɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɫɨɩɪɹɠɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɨɦ, ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɵɦ ɫ Bluetooth.
ɉɨɫɥɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɫɨɩɪɹɠɟɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɡɚɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ ɢ ɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹ.
ɋɨɨɛɳɟɧɢɟ ɨ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɢ Bluetooth ɛɨɥɶɲɟ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɨɬɨɛɪɚɠɚɬɶɫɹ. ɉɟɪɟɞ ɫɨɩɪɹɠɟɧɢɟɦ
ɬɟɥɟɜɢɡɨɪ ɞɨɥɠɟɧ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɧɟɛɨɥɶɲɨɦ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ ɨɬ ɫɢɫɬɟɦɵ Air Track.
1. ȼɤɥɸɱɢɬɟ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪ Samsung ɢ ɫɢɫɬɟɦɭ Air Track.
• ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɟ ɜ ɦɟɧɸ ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ SoundShare ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɚ Add New Device (Ⱦɨɛɚɜɢɬɶ ɧɨɜɨɟ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ) ɡɧɚɱɟɧɢɟ On (ȼɤɥ.).
17
● ɎɍɇɄɐɂɂ
ɇɚɠɦɢɬɟ ɤɧɨɩɤɭ ( ) ɧɚ ɩɟɪɟɞɧɟɣ ɩɚɧɟɥɢ ɫɢɫɬɟɦɵ Air Track, ɱɬɨɛɵ ɩɟɪɟɤɥɸɱɢɬɶɫɹ ɢɡ ɪɟɠɢɦɚ BT
ɜ ɞɪɭɝɨɣ ɪɟɠɢɦ ɢɥɢ ɨɬɤɥɸɱɢɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ Air Track.
• ɉɨɞɤɥɸɱɟɧɧɨɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ Bluetooth ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɧɟɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɛɭɞɟɬ ɨɠɢɞɚɬɶ ɨɬɜɟɬɚ ɨɬ
ɫɢɫɬɟɦɵ Air Track. (ɜɪɟɦɹ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹ ɦɨɠɟɬ ɨɬɥɢɱɚɬɶɫɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ Bluetooth)
• ɉɨɞɤɥɸɱɟɧɧɨɟ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɛɭɞɟɬ ɨɬɤɥɸɱɟɧɨ.
функции
2. ȿɫɥɢ ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɪɟɠɢɦ ɫɢɫɬɟɦɵ Air Track ɧɚ TV (Ɍȼ), ɩɨɹɜɢɬɫɹ ɫɨɨɛɳɟɧɢɟ ɫ ɡɚɩɪɨɫɨɦ ɧɚ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɫɨɩɪɹɠɟɧɢɹ ɫ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ Bluetooth. ɇɚ ɷɤɪɚɧɟ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɚ ɨɬɨɛɪɚɡɢɬɫɹ ɫɨɨɛɳɟɧɢɟ
"[Samsung] AirTrack".
3. ȼɵɛɟɪɢɬɟ <Yes (Ⱦɚ)> ɧɚ ɷɤɪɚɧɟ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɚ, ɡɚɬɟɦ ɫɨɩɪɹɠɟɧɢɟ ɫ ɫɢɫɬɟɦɨɣ Air Track ɛɭɞɟɬ ɡɚɜɟɪɲɟɧɨ.
• ɉɨɫɥɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɫɨɩɪɹɠɟɧɢɹ ɩɪɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɪɟɠɢɦɚ TV (Ɍȼ) ɢɡ ɞɪɭɝɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ ɜɜɨɞɚ ɛɭɞɟɬ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶɫɹ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ɤ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɭ.
• ɉɪɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɪɟɠɢɦɚ Air Track ɧɚ ɞɪɭɝɨɣ ɪɟɠɢɦ ɮɭɧɤɰɢɹ SoundShare ɛɭɞɟɬ ɨɬɤɥɸɱɟɧɚ.
• ȿɫɥɢ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɨɬɦɟɧɢɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɟ ɫɨɩɪɹɠɟɧɢɟ ɜ ɧɚɫɬɪɨɣɤɚɯ ɫɢɫɬɟɦɵ Air Track ɢ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɟɟ
ɫɨɩɪɹɠɟɧɢɟ ɫ ɞɪɭɝɢɦ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɨɦ,
- ɇɚɠɦɢɬɟ ɤɧɨɩɤɭ PLAY/ PAUSE (ȼɈɋɉɊɈɂɁȼȿȾȿɇɂȿ/ ɉȺɍɁȺ) ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɵ Air Track ɢ ɭɞɟɪɠɢɜɚɣɬɟ ɟɟ
ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɫɟɤɭɧɞ ɜ ɪɟɠɢɦɟ ɜɜɨɞɚ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɚ, ɱɬɨɛɵ ɨɬɦɟɧɢɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɟ ɫɨɩɪɹɠɟɧɢɟ.
• Ⱦɥɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɝɪɨɦɤɨɫɬɶɸ ɢ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹ ɡɜɭɤɚ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɭɥɶɬɵ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɚ ɢ ɫɢɫɬɟɦɵ SAT ɜ ɪɟɠɢɦɟ SoundShare.
ƒ Ɋɚɞɢɭɫ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɮɭɧɤɰɢɢ SoundShare ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɚ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
- Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɵɣ ɞɢɚɩɚɡɨɧ ɫɨɩɪɹɠɟɧɢɹ: ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨ 50 ɫɦ
- Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɵɣ ɪɚɛɨɱɢɣ ɞɢɚɩɚɡɨɧ: ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨ 5 ɦ
ȿɫɥɢ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɫɢɫɬɟɦɨɣ Air Track ɢ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɨɦ Samsung ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɛɨɥɟɟ 5 ɦ, ɫɜɹɡɶ ɢɥɢ
ɡɜɭɤ ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɩɚɞɚɬɶ. ȿɫɥɢ ɷɬɨ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ, ɫɧɨɜɚ ɩɨɞɤɥɸɱɢɬɟɫɶ ɤ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ Bluetooth ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ
ɞɢɚɩɚɡɨɧɚ ɟɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ.
ɉɟɪɟɞ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɷɬɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɛɟɞɢɬɶɫɹ, ɱɬɨ ɪɟɠɢɦ SoundShare ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɚ
Samsung ɜɤɥɸɱɟɧ.
Ʉɧɨɩɤɢ PLAY (ȼɈɋɉɊ.), NEXT (ɋɅȿȾ.), PREV (ɉɊȿȾ.), STOP (ɋɌɈɉ) ɧɟ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɜ ɪɟɠɢɦɟ SoundShare.
ȼɤɥɸɱɟɧɢɟ/ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɟ ɪɟɠɢɦɚ ɨɠɢɞɚɧɢɹ Bluetooth
- ȿɫɥɢ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪ ɢ Air Track ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɵ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɮɭɧɤɰɢɢ SoundShare, Air Track ɛɭɞɟɬ
ɜɤɥɸɱɚɬɶɫɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɩɪɢ ɜɤɥɸɱɟɧɢɢ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɚ.
- ȼɤɥɸɱɟɧɢɟ/ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɠɚɬɢɟɦ ɤɧɨɩɤɢ ɜɵɛɨɪɚ SOURCE
ɛɨɥɟɟ 5 ɫɟɤɭɧɞ ɩɪɢ ɜɵɤɥɸɱɟɧɧɨɦ ɩɢɬɚɧɢɢ Air Track. ɉɪɢ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɢ ɷɬɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɜɵɤɥɸɱɢɬɫɹ, ɧɨ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɜɤɥɸɱɢɬɫɹ.
- Ⱦɚɧɧɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɚɯ, ɜɵɩɭɳɟɧɧɵɯ ɫ 2013 ɝ.
Ɏɭɧɤɰɢɹ SoundShare ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɚɯ, ɜɵɩɭɳɟɧɧɵɯ ɫ 2012 ɝ. ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ,
ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɥɢ ɜɚɲ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪ ɷɬɭ ɮɭɧɤɰɢɸ. (ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɫɦ.
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɚ).
USB
1. ɉɨɞɤɥɸɱɢɬɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ USB ɤ ɩɨɪɬɭ USB ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ.
2. ɇɚɠɢɦɚɣɬɟ ɤɧɨɩɤɭ ( ) ɧɚ ɩɟɪɟɞɧɟɣ ɩɚɧɟɥɢ ɫɢɫɬɟɦɵ Air Track ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡ, ɩɨɤɚ ɧɟ ɩɨɹɜɢɬɫɹ ɢɧɞɢɤɚɰɢɹ USB.
3. ɇɚɞɩɢɫɶ USB ɨɬɨɛɪɚɡɢɬɫɹ ɧɚ ɷɤɪɚɧɟ ɢ ɡɚɬɟɦ ɢɫɱɟɡɧɟɬ.
• Ɂɚɜɟɪɲɟɧɨ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ Crystal Surround Air Track.
• ȿɫɥɢ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 20 ɦɢɧɭɬ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ USB ɧɟ ɩɨɞɫɨɟɞɢɧɟɧɨ, ɬɨ ɨɧɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɨɬɤɥɸɱɚɟɬɫɹ (Auto Power
Off) (Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɜɵɤɥɸɱɟɧɢɟ ɩɢɬɚɧɢɹ).
ƒ ȼɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ ɨɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ, ɟɫɥɢ ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ
ɮɚɣɥɨɜ ɫ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ USB.
ɉɟɪɟɞ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ USB
18
5V
0.5A
ȼɚɠɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ:
• ɇɚɡɜɚɧɢɟ ɮɚɣɥɚ ɩɚɩɤɢ ɧɟ ɨɬɨɛɪɚɡɢɬɫɹ ɧɚ ɞɢɫɩɥɟɟ OLED, ɟɫɥɢ
ɨɧɨ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɛɨɥɶɲɟ 10 ɫɢɦɜɨɥɨɜ.
• Ⱦɚɧɧɨɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɧɟɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨ ɫ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɢ ɬɢɩɚɦɢ ɧɨɫɢɬɟɥɟɣ USB.
• ɋɢɫɬɟɦɚ Air Track ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɮɚɣɥɨɜɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ FAT16 ɢ
FAT32.
- Ɏɚɣɥɨɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ NTFS ɧɟ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ.
Ʉɨɞɟɤ
MPEG 1 Layer2
*.mp3
MPEG 1 Layer3
MPEG 2 Layer3
Wave_Format_MSAudio1
*.wma
Wave_Format_MSAudio2
AAC
AAC-LC
*.aac
HE-AAC
*.wav
*.Ogg
OGG 1.1.0
*.Flac
FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1
Ⲽ ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɱɚɫɬɨɬɭ ɞɢɫɤɪɟɬɢɡɚɰɢɢ ɜɵɲɟ 16 ɤȽɰ
● ɎɍɇɄɐɂɂ
Ɏɨɪɦɚɬ
ɂɋɉɈɅɖɁɈȼȺɇɂȿ ɉɍɅɖɌȺ ȾɂɋɌȺɇɐɂɈɇɇɈȽɈ ɍɉɊȺȼɅȿɇɂə
POWER
SOURCE
ȼɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ/ɉɚɭɡɚ/ɋɬɨɩ
TV POWER
AUTO
POWER
SPEAKER TV SOURCE
SoundShare
REPEAT
TV VOL
TV MUTE
TV CH
AUDIO SYNC
TV INFO TV PRE-CH VT DIMMER
SOUND EFFECT
S/W
LEVEL
VOL
MUTE
TV INFO TV PRE-CH VT DIMMER
SMART VOLUME
S/W
LEVEL
VOL
3D SOUND
PLUS
TV MUTE
DRC
SOUND EFFECT
SMART VOLUME
AH59-02545A
POWER
SOURCE
SPEAKER TV SOURCE
SoundShare
TV VOL
TV MUTE
TV CH
AUDIO SYNC
TV INFO TV PRE-CH VT DIMMER
TV MUTE
SOUND EFFECT
S/W
LEVEL
VOL
MUTE
TV INFO TV PRE-CH VT DIMMER
SMART VOLUME
S/W
LEVEL
VOL
3D SOUND
PLUS
DRC
ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɧɚɠɦɢɬɟ ɤɧɨɩɤɭ ►,.
• ɋɧɨɜɚ ɧɚɠɦɢɬɟ ɤɧɨɩɤɭ ► ɞɥɹ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɨɫɬɚɧɨɜɚ
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɮɚɣɥɚ.
Ⱦɥɹ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɜɵɛɪɚɧɧɵɯ ɮɚɣɥɨɜ ɧɚɠɦɢɬɟ ɤɧɨɩɤɭ ►.
• ɑɬɨɛɵ ɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ, ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ
ɧɚɠɦɢɬɟ ɤɧɨɩɤɭ Stop ().
ɉɪɨɩɭɫɤ ɜɩɟɪɟɞ/ɧɚɡɚɞ
TV POWER
AUTO
POWER
REPEAT
SOUND EFFECT
SMART VOLUME
ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɧɚɠɦɢɬɟ ɤɧɨɩɤɭ #,$.
• ȿɫɥɢ ɢɦɟɟɬɫɹ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɮɚɣɥɨɜ, ɩɪɢ ɧɚɠɚɬɢɢ ɤɧɨɩɤɢ $ ɛɭɞɟɬ
ɜɵɛɪɚɧ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɮɚɣɥ.
• ȿɫɥɢ ɢɦɟɟɬɫɹ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɮɚɣɥɨɜ, ɩɪɢ ɧɚɠɚɬɢɢ ɤɧɨɩɤɢ # ɛɭɞɟɬ
ɜɵɛɪɚɧ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɣ ɮɚɣɥ.
AH59-02545A
POWER
SOURCE
TV POWER
AUTO
POWER
POWER
TV POWER
SPEAKER TV SOURCE
SoundShare
REPEAT
TV VOL
TV MUTE
TV CH
AUDIO SYNC
SOURCE
AUTO
POWER
SPEAKER TV SOURCE
TV INFO TV PRE-CH VT DIMMER
SoundShare
SOUND EFFECT
S/W
LEVEL
VOL
MUTE
SMART VOLUME
REPEAT
S/W
LEVEL
VOL
3D SOUND
PLUS
DRC
TV VOL
AH59-02545A
TV CH
AUDIO SYNC
RUS
• ɉɨɞɤɥɸɱɢɬɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ USB ɤ ɩɨɪɬɭ USB ɧɚ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ. ȼ ɩɪɨɬɢɜɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɷɬɨ ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ ɩɪɢɱɢɧɨɣ
ɧɟɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ ɫ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ USB.
• ɇɟ ɩɨɞɤɥɸɱɚɣɬɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɤ ɞɚɧɧɨɦɭ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɱɟɪɟɡ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɫɱɢɬɵɜɚɧɢɹ ɤɚɪɬ
ɩɚɦɹɬɢ. Ɉɧɨ ɦɨɠɟɬ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨ.
• ɉɪɨɬɨɤɨɥɵ PTP ɞɥɹ ɰɢɮɪɨɜɨɣ ɤɚɦɟɪɵ ɧɟ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɬɫɹ.
• ɇɟ ɢɡɜɥɟɤɚɣɬɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ USB ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɟɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ.
• Ɇɭɡɵɤɚɥɶɧɵɟ ɮɚɣɥɵ ɫ DRM (MP3, WMA), ɡɚɝɪɭɠɟɧɧɵɟ ɫ ɩɥɚɬɧɨɝɨ ɫɚɣɬɚ, ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɧɟ ɛɭɞɭɬ.
• ȼɧɟɲɧɢɟ ɠɟɫɬɤɢɟ ɞɢɫɤɢ ɧɟ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɬɫɹ.
• Ɇɨɛɢɥɶɧɵɟ ɬɟɥɟɮɨɧɵ ɧɟ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɬɫɹ.
• ɋɩɢɫɨɤ ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ REPEAT
ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɦɨɠɧɨ ɩɨɜɬɨɪɧɨ
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɮɚɣɥ, ɜɫɟ ɮɚɣɥɵ, ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɮɚɣɥɵ ɜ
ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɢɥɢ ɨɬɤɥɸɱɚɬɶ ɮɭɧɤɰɢɸ ɩɨɜɬɨɪɚ.
ɇɚɠɦɢɬɟ ɤɧɨɩɤɭ REPEAT.
• REPEAT OFF (ɉɈȼɌɈɊ ɈɌɄɅɘɑȿɇ): ɜɵɤɥɸɱɟɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ
ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ.
• REPEAT FILE (ɉɈȼɌɈɊ ɎȺɃɅȺ): ɉɨɜɬɨɪɧɨɟ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ
ɬɪɟɤɚ.
• REPEAT ALL (ɉɈȼɌɈɊɂɌɖ ȼɋȿ): ɉɨɜɬɨɪɧɨɟ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ
ɜɫɟɯ ɬɪɟɤɨɜ.
• REPEAT RANDOM (ɉɈȼɌɈɊɂɌɖ ȼ ɉɊɈɂɁȼɈɅɖɇɈɆ
ɉɈɊəȾɄȿ): ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ ɬɪɟɤɨɜ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ.
(ɦɨɠɧɨ ɩɨɜɬɨɪɢɬɶ ɬɪɟɤ, ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɵɣ ɜ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ)
ƒ Ɏɭɧɤɰɢɸ REPEAT ɜɵ ɦɨɠɟɬɟ ɧɚɫɬɪɨɢɬɶ ɜɨ ɜɪɟɦɹ
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɯ ɮɚɣɥɨɜ ɫ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ USB.
19
функции
POWER
SOURCE
TV POWER
AUTO
POWER
SPEAKER TV SOURCE
SoundShare
SOUND EFFECT
REPEAT
TV VOL
TV MUTE
TV CH
SMART VOLUME
AUDIO SYNC
S/W
LEVEL
VOL
MUTE
SMART VOLUME
S/W
LEVEL
MUTE
VOL
DRC
3D SOUND
PLUS
AH59-02545A
POWER
TV POWER
AUTO
POWER
S/W
LEVEL
S/W
LEVEL
VOL
3D SOUND
PLUS
TV MUTE
DRC
TV INFO TV PRE-CH VT DIMMER
SPEAKER TV SOURCE
SoundShare
REPEAT
TV VOL
TV MUTE
Ɉɬɤɥɸɱɟɧɢɟ ɡɜɭɤɚ
ɗɬɨ ɩɨɥɟɡɧɨ, ɤɨɝɞɚ ɡɜɨɧɹɬ ɜɨ ɜɯɨɞɧɭɸ ɞɜɟɪɶ ɢɥɢ ɧɭɠɧɨ ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɧɚ
ɬɟɥɟɮɨɧɧɵɣ ɡɜɨɧɨɤ.
TV INFO TV PRE-CH VT DIMMER
SOUND EFFECT
SOURCE
VOL
TV CH
AUDIO SYNC
TV INFO TV PRE-CH VT DIMMER
SOUND EFFECT
S/W
LEVEL
VOL
MUTE
VOL
2. Ⱦɥɹ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹ ɡɜɭɤɚ Ɍȼ ɧɚɠɦɢɬɟ ɤɧɨɩɤɭ TV MUTE ( ) ɧɚ ɩɭɥɶɬɟ
ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ.
3. ɉɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɜɤɥɸɱɢɬɶ ɡɜɭɤ ɫɧɨɜɚ ɧɚɠɦɢɬɟ ɧɚ ɤɧɨɩɤɭ MUTE/ TV
MUTE ( ) ɧɚ ɩɭɥɶɬɟ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ (ɢɥɢ ɧɚɠɦɢɬɟ ɧɚ
ɤɧɨɩɤɭ VOLUME +/-).
SMART VOLUME
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ 3D SOUND PLUS
SMART VOLUME
S/W
LEVEL
VOL
3D SOUND
PLUS
SOUND EFFECT
1. Ⱦɥɹ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹ ɡɜɭɤɚ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɧɚɠɦɢɬɟ ɤɧɨɩɤɭ MUTE ɧɚ ɩɭɥɶɬɟ
ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ.
DRC
S/W
LEVEL
MUTE
S/W
LEVEL
AH59-02545A
ɉɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɮɭɧɤɰɢɢ 3D SOUND PLUS ɡɜɭɤ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ
ɛɨɥɟɟ ɝɥɭɛɨɤɨ ɢ ɨɛɴɟɦɧɨ.
ɇɚɠɦɢɬɟ ɤɧɨɩɤɭ 3D SOUND PLUS ɧɚ ɩɭɥɶɬɟ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ.
POWER
SOURCE
TV POWER
AUTO
POWER
SPEAKER TV SOURCE
SoundShare
SOUND EFFECT
REPEAT
TV VOL
TV MUTE
TV CH
VOL
SMART VOLUME
AUDIO SYNC
TV INFO TV PRE-CH VT DIMMER
SOUND EFFECT
S/W
LEVEL
VOL
MUTE
SMART VOLUME
S/W
LEVEL
MUTE
S/W
LEVEL
ƒ ɉɪɢ ɜɤɥɸɱɟɧɢɢ ɮɭɧɤɰɢɢ 3D Sound Plus ɪɚɧɟɟ ɡɚɞɚɧɧɵɣ
S/W
LEVEL
VOL
3D SOUND
PLUS
DRC
VOL
3D SOUND
PLUS
AH59-02545A
POWER
SOURCE
DRC
SPEAKER TV SOURCE
SoundShare
SOUND EFFECT
REPEAT
TV VOL
TV MUTE
TV CH
VOL
SMART VOLUME
AUDIO SYNC
TV INFO TV PRE-CH VT DIMMER
SOUND EFFECT
S/W
LEVEL
VOL
MUTE
SMART VOLUME
S/W
LEVEL
MUTE
S/W
LEVEL
S/W
LEVEL
VOL
3D SOUND
PLUS
DRC
VOL
AH59-02545A
POWER
SOURCE
3D SOUND
PLUS
DRC
SoundShare
SOUND EFFECT
TV VOL
TV CH
VOL
SMART VOLUME
AUDIO SYNC
TV INFO TV PRE-CH VT DIMMER
SOUND EFFECT
S/W
LEVEL
ɇɚɠɦɢɬɟ ɤɧɨɩɤɭ SMART VOLUME ɧɚ ɩɭɥɶɬɟ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ.
• ɉɪɢ ɤɚɠɞɨɦ ɧɚɠɚɬɢɢ ɤɧɨɩɤɢ ɪɟɠɢɦɵ ɢɡɦɟɧɹɸɬɫɹ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ
ɩɨɪɹɞɤɟ: SMART VOLUME ON ➡ SMART VOLUME OFF
SPEAKER TV SOURCE
REPEAT
TV MUTE
ɗɬɚ ɮɭɧɤɰɢɹ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɤɭ ɢ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɸ ɭɪɨɜɧɹ
ɝɪɨɦɤɨɫɬɢ ɩɪɢ ɟɟ ɪɟɡɤɢɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɯ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɹ ɤɚɧɚɥɨɜ
ɢɥɢ ɫɦɟɧɵ ɫɰɟɧ.
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ SOUND EFFECT
TV POWER
AUTO
POWER
ɡɜɭɤɨɜɨɣ ɷɮɮɟɤɬ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɨɬɤɥɸɱɚɟɬɫɹ.
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ SMART VOLUME
TV POWER
AUTO
POWER
• ɉɪɢ ɤɚɠɞɨɦ ɧɚɠɚɬɢɢ ɤɧɨɩɤɢ ɪɟɠɢɦɵ ɢɡɦɟɧɹɸɬɫɹ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ
ɩɨɪɹɞɤɟ: 3D SOUND PLUS OFF ➡ 3D SOUND PLUS MUSIC ➡ 3D
SOUND PLUS MOVIE
VOL
MUTE
SMART VOLUME
S/W
LEVEL
MUTE
S/W
LEVEL
S/W
LEVEL
VOL
3D SOUND
PLUS
DRC
VOL
3D SOUND
PLUS
AH59-02545A
DRC
Ɇɨɠɧɨ ɜɵɛɪɚɬɶ ɨɞɢɧ ɢɡ 7 ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɪɟɠɢɦɨɜ ɡɜɭɤɨɜɵɯ ɩɨɥɟɣ MUSIC, NEWS, DRAMA, CINEMA, SPORTS, GAME ɢ OFF (ɢɫɯɨɞɧɵɣ
ɡɜɭɤ)- ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɬɢɩɚ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɨɝɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ.
ɇɚɠɦɢɬɟ ɤɧɨɩɤɭ SOUND EFFECT ɧɚ ɩɭɥɶɬɟ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ.
• ȼɵɛɟɪɢɬɟ ɪɟɠɢɦ OFF ɞɥɹ ɩɪɨɫɥɭɲɢɜɚɧɢɹ ɢɫɯɨɞɧɨɝɨ ɡɜɭɤɚ ɛɟɡ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ.
ƒ Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɜɵɛɢɪɚɬɶ ɡɜɭɤɨɜɨɣ ɷɮɮɟɤɬ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ
ɢɫɯɨɞɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɢ ɥɢɱɧɵɯ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɣ.
ƒ ɉɪɢ ɜɵɛɨɪɟ ɮɭɧɤɰɢɢ Sound Effect (ɡɜɭɤɨɜɨɣ ɷɮɮɟɤɬ) (ɤɪɨɦɟ
ɪɟɠɢɦɚ off) ɮɭɧɤɰɢɹ 3D depth Sound (ɨɛɴɟɦɧɨɟ ɡɜɭɱɚɧɢɟ)
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɨɬɤɥɸɱɚɟɬɫɹ.
ƒ ɉɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɢ ɤɚɥɢɛɪɨɜɤɢ asc ɛɭɞɟɬ ɞɨɛɚɜɥɟɧ ɪɟɠɢɦ asc
(ɋɆ. ɋɌɊ. 12).
POWER
SOURCE
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ S/W LEVEL
TV POWER
AUTO
POWER
SPEAKER TV SOURCE
SoundShare
SOUND EFFECT
REPEAT
TV VOL
TV MUTE
TV CH
VOL
SMART VOLUME
AUDIO SYNC
Ɇɨɠɧɨ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɝɪɨɦɤɨɫɬɶɸ ɫɚɛɜɭɮɟɪɚ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɧɨɩɤɢ S/W Level
ɧɚ ɩɭɥɶɬɟ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ.
TV INFO TV PRE-CH VT DIMMER
SOUND EFFECT
S/W
LEVEL
VOL
MUTE
SMART VOLUME
S/W
LEVEL
MUTE
S/W
LEVEL
S/W
LEVEL
VOL
3D SOUND
PLUS
2. ɇɚ ɷɤɪɚɧɟ ɨɬɨɛɪɚɡɢɬɫɹ ɧɚɞɩɢɫɶ “SW 0”.
DRC
VOL
AH59-02545A
20
3D SOUND
PLUS
1. ɇɚɠɦɢɬɟ ɤɧɨɩɤɭ S/W LEVEL ɧɚ ɩɭɥɶɬɟ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ.
DRC
3. ɇɚɠɦɢɬɟ ɧɚ ɢɥɢ ɤɧɨɩɤɢ LEVEL, ɱɬɨɛɵ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɢɥɢ ɭɦɟɧɶɲɢɬɶ
ɝɪɨɦɤɨɫɬɶ ɫɚɛɜɭɮɟɪɚ. Ɇɨɠɧɨ ɜɵɛɪɚɬɶ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɨɬ SW-6 ɞɨ SW+6.
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ AUTO POWER LINK
POWER
TV POWER
AUTO
POWER
POWER
TV POWER
SPEAKER TV SOURCE
SoundShare
REPEAT
TV VOL
TV MUTE
TV CH
AUDIO SYNC
SOURCE
AUTO
POWER
SPEAKER TV SOURCE
TV INFO TV PRE-CH VT DIMMER
ɋɢɫɬɟɦɚ Crystal Surround Air Track ɜɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɩɪɢ ɜɤɥɸɱɟɧɢɢ
ɩɢɬɚɧɢɹ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɚ ɢɥɢ ɥɸɛɨɝɨ ɞɪɭɝɨɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɧɨɝɨ ɫ
ɩɨɦɨɳɶɸ ɨɩɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɚɛɟɥɹ Air Track.
RUS
SOURCE
SoundShare
SOUND EFFECT
S/W
LEVEL
VOL
MUTE
ɇɚɠɦɢɬɟ ɤɧɨɩɤɭ AUTO POWER ɧɚ ɩɭɥɶɬɟ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɞɚɧɧɨɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ.
SMART VOLUME
REPEAT
S/W
LEVEL
VOL
3D SOUND
PLUS
DRC
TV VOL
TV CH
AUDIO SYNC
AH59-02545A
• Ɏɭɧɤɰɢɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɰɟɩɢ ɩɢɬɚɧɢɹ ɜɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɢ
ɜɵɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɤɚɠɞɵɣ ɪɚɡ ɩɪɢ ɧɚɠɚɬɢɢ ɧɚ ɤɧɨɩɤɭ AUTO POWER.
Ɏɭɧɤɰɢɹ AUTO POWER LINK
Ⱦɢɫɩɥɟɣ
POWER LINK ON
ȼɕɄɅ.
POWER LINK OFF
ƒ ȿɫɥɢ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪ ɢɥɢ ɥɸɛɨɟ ɞɪɭɝɨɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ, ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɧɨɟ ɤ ɫɢɫɬɟɦɟ
Air Track ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɨɩɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɚɛɟɥɹ, ɜɵɤɥɸɱɟɧɨ ɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
ɰɢɮɪɨɜɨɣ ɜɯɨɞ, ɫɢɫɬɟɦɚ Air Track ɨɬɤɥɸɱɢɬɫɹ ɱɟɪɟɡ 20 ɦɢɧɭɬ.
ƒ Ⱦɚɧɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɞɨɫɬɭɩɧɵ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɨɬɤɥɸɱɟɧɚ
ɮɭɧɤɰɢɹ Anynet+ (HDMI-CEC).
POWER
SOURCE
TV POWER
AUTO
POWER
POWER
TV POWER
SPEAKER TV SOURCE
SoundShare
REPEAT
TV VOL
TV MUTE
TV CH
AUDIO SYNC
SOURCE
AUTO
POWER
SPEAKER TV SOURCE
TV INFO TV PRE-CH VT DIMMER
SoundShare
SOUND EFFECT
S/W
LEVEL
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ AUDIO SYNC
VOL
MUTE
SMART VOLUME
REPEAT
S/W
LEVEL
VOL
3D SOUND
PLUS
DRC
TV VOL
TV CH
AUDIO SYNC
Ʉɨɝɞɚ ɤɚɛɟɥɶ Air Track ɩɨɞɤɥɸɱɟɧ ɤ ɰɢɮɪɨɜɨɦɭ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɭ, ɜɢɞɟɨ ɦɨɠɟɬ
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɫɹ c ɡɚɞɟɪɠɤɨɣ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɚɭɞɢɨ. ȼ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɜɪɟɦɹ ɡɚɞɟɪɠɤɢ ɚɭɞɢɨ, ɱɬɨɛɵ ɡɜɭɤ ɫɨɜɩɚɞɚɥ ɫ ɜɢɞɟɨ.
ɇɚɠɦɢɬɟ ɧɚ AUDIO SYNC +/- ɧɚ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɦ ɩɭɥɶɬɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɞɚɧɧɨɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ.
• ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɧɨɩɨɤ + ɢ - ɦɨɠɧɨ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɜɪɟɦɹ ɡɚɞɟɪɠɤɢ ɚɭɞɢɨ ɜ
ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ ɨɬ 0 ɞɨ 300 ɦɫ.
AH59-02545A
ƒ ȼ ɪɟɠɢɦɟ USB, TV ɢɥɢ BT ɮɭɧɤɰɢɹ Audio Sync (ɫɢɧɯɪɨɧɢɡɚɰɢɹ
ɡɜɭɤɚ) ɦɨɠɟɬ ɧɟ ɪɚɛɨɬɚɬɶ.
POWER
SOURCE
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ DRC
TV POWER
AUTO
POWER
SPEAKER TV SOURCE
SoundShare
REPEAT
SOUND EFFECT
TV VOL
TV MUTE
TV CH
AUDIO SYNC
VOL
SMART VOLUME
TV INFO TV PRE-CH VT DIMMER
SOUND EFFECT
S/W
LEVEL
VOL
MUTE
SMART VOLUME
S/W
LEVEL
S/W
LEVEL
MUTE
S/W
LEVEL
VOL
3D SOUND
PLUS
DRC
VOL
3D SOUND
PLUS
AH59-02545A
POWER
SOURCE
TV POWER
AUTO
POWER
TV MUTE
DRC
TV INFO TV PRE-CH VT DIMMER
SoundShare
TV CH
TV INFO TV PRE-CH VT DIMMER
SOUND EFFECT
S/W
LEVEL
VOL
MUTE
VOL
SMART VOLUME
Ⱦɚɧɧɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ ɭɩɪɚɜɥɹɟɬ ɹɪɤɨɫɬɶɸ ȼȺɄɍɍɆɇɈɃ ɌɊɍȻɄɂ ɍɋɂɅɂɌȿɅə.
SMART VOLUME
S/W
LEVEL
S/W
LEVEL
MUTE
S/W
LEVEL
VOL
3D SOUND
PLUS
• ɉɪɢ ɤɚɠɞɨɦ ɧɚɠɚɬɢɢ ɤɧɨɩɤɢ ɪɟɠɢɦɵ ɢɡɦɟɧɹɸɬɫɹ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ
ɩɨɪɹɞɤɟ: DRC STANDARD ➡ DRC MAX ➡ DRC MIN
AUDIO SYNC
SOUND EFFECT
TV MUTE
ɇɚɠɦɢɬɟ ɤɧɨɩɤɭ DRC ɧɚ ɩɭɥɶɬɟ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ.
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ VT DIMMER
SPEAKER TV SOURCE
REPEAT
TV VOL
ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɷɬɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɦɨɠɧɨ ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɬɶ ɞɢɚɩɚɡɨɧ ɦɟɠɞɭ ɫɚɦɵɦɢ
ɝɪɨɦɤɢɦɢ ɢ ɫɚɦɵɦɢ ɬɢɯɢɦɢ ɡɜɭɤɚɦɢ. Ɇɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɷɬɭ ɮɭɧɤɰɢɸ
ɞɥɹ ɩɪɨɫɥɭɲɢɜɚɧɢɹ ɡɜɭɤɚ ɜ ɪɟɠɢɦɟ Dolby Digital ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɫɦɨɬɪɚ
ɮɢɥɶɦɨɜ ɫ ɧɢɡɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɡɜɭɤɚ ɜ ɧɨɱɧɨɟ ɜɪɟɦɹ.
DRC
ɇɚɠɦɢɬɟ ɧɚ ɤɧɨɩɤɭ VT DIMMER ɧɚ ɩɭɥɶɬɟ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɞɚɧɧɨɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ.
• ɉɪɢ ɤɚɠɞɨɦ ɧɚɠɚɬɢɢ ɤɧɨɩɤɢ ɪɟɠɢɦɵ ɢɡɦɟɧɹɸɬɫɹ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ
ɩɨɪɹɞɤɟ: VT DIMMER OFF ➡ VT DIMMER MIN ➡ VT DIMMER MAX
AH59-02545A
VOL
ƒ ɉɪɢ ɩɟɪɜɨɦ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ VT DIMMER ɧɟ ɛɭɞɟɬ
ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 30 ɫɟɤɭɧɞ.
POWER
SOURCE
TV POWER
AUTO
POWER
POWER
TV POWER
SPEAKER TV SOURCE
SoundShare
REPEAT
TV VOL
TV MUTE
TV CH
AUDIO SYNC
SOURCE
AUTO
POWER
SPEAKER TV SOURCE
TV INFO TV PRE-CH VT DIMMER
SoundShare
SOUND EFFECT
S/W
LEVEL
Ʉɧɨɩɤɚ SPEAKER (ȽɊɈɆɄɈȽɈȼɈɊɂɌȿɅɖ)
VOL
MUTE
SMART VOLUME
REPEAT
S/W
LEVEL
ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɷɬɨɣ ɤɧɨɩɤɢ ɡɜɭɤ ɦɨɠɟɬ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɥɢɛɨ ɫ Ɍȼ, ɥɢɛɨ
ɫ Air Track ɩɪɢ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɢ ɩɨ ɤɚɛɟɥɸ HDMI.
ɇɚɠɦɢɬɟ ɤɧɨɩɤɭ SPEAKER ɧɚ ɩɭɥɶɬɟ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ.
VOL
3D SOUND
PLUS
DRC
TV VOL
AH59-02545A
TV CH
AUDIO SYNC
ȺɍȾɂɈɊȿɀɂɆ
ȼɏɈȾ HDMI
ARC
ȽɊɈɆɄɈȽɈȼɈɊɂɌȿɅɖ
Ɍȼ
Air Track
Ɍȼ
Air Track
ɉɨɥɨɫɚ ɩɪɨɤɪɭɬɤɢ ɧɚ
ɞɢɫɩɥɟɟ
TV SPEAKER
AVR SPEAKER
TV SPEAKER
AVR SPEAKER
Ⱦɢɫɩɥɟɣ
TV SPK
HDMI
S MUTE
TV ARC
21
● ɎɍɇɄɐɂɂ
ȼɄɅ.
функции
POWER
TV POWER
AUTO
POWER
SOURCE
POWER
TV POWER
SPEAKER TV SOURCE
SoundShare
AUTO
POWER
REPEAT
SOURCE
TV VOL
TV CH
SPEAKER TV SOURCE
AUDIO SYNC
TV INFO TV PRE-CH VT DIMMER
TV MUTE
SoundShare
SOUND EFFECT
SMART VOLUME
VOL
S/W
LEVEL
REPEAT
S/W
LEVEL
MUTE
VOL
3D SOUND
PLUS
DRC
TV VOL
TV CH
AUDIO SYNC
AH59-02545A
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ Anynet+(HDMI-CEC)
Anynet+ - ɷɬɨ ɮɭɧɤɰɢɹ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɞɥɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɞɪɭɝɢɦɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ Samsung ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɭɥɶɬɚ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɚ Samsung.
Ɏɭɧɤɰɢɹ Anynet+ ɜɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɢ ɜɵɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɤɚɠɞɵɣ ɪɚɡ ɩɪɢ ɧɚɠɚɬɢɢ ɧɚ
ɤɧɨɩɤɭ Anynet+.
1. ɉɨɞɫɨɟɞɢɧɢɬɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɤ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɭ Samsung ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ
ɤɚɛɟɥɹ HDMI. (ɋɦ. ɫɬɪ. 13)
2. ȼɤɥɸɱɢɬɟ ɧɚ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɟ ɮɭɧɤɰɢɸ Anynet+ ɢ ɚɤɬɢɜɢɪɭɣɬɟ ɫɢɫɬɟɦɭ
SAT. (Ⱦɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɫɦ. ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɚ).
ƒ ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɬɢɩɚ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɜɵɯɨɞɧɵɯ ɫɢɝɧɚɥɨɜ HDMI ɦɨɝɭɬ ɧɟ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶɫɹ.
ƒ ɋɦ. ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɚ. ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ ɧɚɥɢɱɢɟ
ɥɨɝɨɬɢɩɚ
(ɟɫɥɢ ɧɚ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɟ ɢɦɟɟɬɫɹ ɥɨɝɨɬɢɩ
ɡɧɚɱɢɬ, ɱɬɨ ɨɧ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɮɭɧɤɰɢɸ Anynet+).
POWER
SOURCE
TV POWER
AUTO
POWER
POWER
TV POWER
SPEAKER TV SOURCE
SoundShare
REPEAT
TV VOL
TV MUTE
TV CH
AUDIO SYNC
SOURCE
AUTO
POWER
SPEAKER TV SOURCE
TV INFO TV PRE-CH VT DIMMER
SOUND EFFECT
S/W
LEVEL
VOL
MUTE
SoundShare
SMART VOLUME
S/W
LEVEL
REPEAT
VOL
3D SOUND
PLUS
DRC
AH59-02545A
TV VOL
TV MUTE
TV CH
AUDIO SYNC
TV INFO TV PRE-CH VT DIMMER
, ɷɬɨ
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɣ ɌV (ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ
ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɌȿɅȿȼɂɁɈɊȺɏ Samsung)
• ɇɚɠɦɢɬɟ ɤɧɨɩɤɭ TV SOURCE ɧɚ ɩɭɥɶɬɟ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɱɬɨɛɵ
ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɜɯɨɞɧɨɝɨ ɫɢɝɧɚɥɚ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɚ.
• ɇɚɠɦɢɬɟ ɤɧɨɩɤɭ TV INFO ɧɚ ɩɭɥɶɬɟ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɥɹ
ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨ ɤɚɧɚɥɚɯ Ɍȼ.
• ɇɚɠɦɢɬɟ ɧɚ ɤɧɨɩɤɭ TV CH ɧɚ ɩɭɥɶɬɟ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɥɹ
ɜɵɛɨɪɚ Ɍȼ ɤɚɧɚɥɚ.
• ɇɚɠɦɢɬɟ ɧɚ ɤɧɨɩɤɭ TV VOL ɧɚ ɩɭɥɶɬɟ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɥɹ
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɢɥɢ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ ɝɪɨɦɤɨɫɬɢ.
• ɂɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɤɧɨɩɤɭ TV PRE-CH ɞɥɹ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɤ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦɭ Ɍȼ
ɤɚɧɚɥɭ ɜ ɪɟɠɢɦɟ TV (Ɍȼ).
ƒ ɉɪɢ ɧɚɠɚɬɢɢ ɤɧɨɩɤɢ SoundShare ɡɜɭɤ ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɫɢɫɬɟɦɭ
Air Track ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ Bluetooth. ɋɢɫɬɟɦɚ Air Track ɬɚɤɠɟ
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɝɪɨɦɤɨɫɬɶ ɡɜɭɤɚ, ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɡɜɭɱɚɧɢɹ ɢ ɬ.ɞ.
ƒ ɉɭɥɶɬ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ
ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɨɜ SAMSUNG.
ɈȻɇɈȼɅȿɇɂȿ ɉɈ
5V
0.5A
ȼ ɛɭɞɭɳɟɦ ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɹ Samsung ɦɨɠɟɬ ɩɪɟɞɥɚɝɚɬɶ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɞɥɹ
ɦɢɤɪɨɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɫɢɫɬɟɦɵ Crystal Surround Air Track.
ȿɫɥɢ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɨ, ɬɨ ɦɢɤɪɨɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɦɨɠɧɨ ɨɛɧɨɜɢɬɶ ɩɭɬɟɦ
ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ USB ɫ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹɦɢ ɤ ɩɨɪɬɭ USB, ɤɨɬɨɪɵɣ
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɟ Air Track.
Ɉɛɪɚɬɢɬɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɟɫɥɢ ɟɫɬɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɮɚɣɥɨɜ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ, ɬɨ
ɜɵ ɦɨɠɟɬɟ ɡɚɝɪɭɡɢɬɶ ɢɯ ɧɚ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ USB ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɨ
ɨɞɧɨɦɭ ɞɥɹ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɦɢɤɪɨɩɪɨɝɪɚɦɦɵ.
Ⱦɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɡɚɝɪɭɡɤɟ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɣ ɩɨɫɟɬɢɬɟ ɜɟɛ-ɫɚɣɬ
Samsung.com ɢɥɢ ɨɛɪɚɬɢɬɟɫɶ ɜ ɨɩɟɪɚɬɨɪɫɤɢɣ ɰɟɧɬɪ Samsung.
ƒ ȼɫɬɚɜɶɬɟ ɞɢɫɤ USB ɫ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɦɢɤɪɨɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɜ ɩɨɪɬ USB ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ.
ƒ ɇɟ ɨɬɫɨɟɞɢɧɹɣɬɟ ɩɢɬɚɧɢɟ ɢ ɧɟ ɢɡɜɥɟɤɚɣɬɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ USB, ɤɨɝɞɚ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɨɬɤɥɸɱɢɬɫɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɩɨɫɥɟ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɦɢɤɪɨɩɪɨɝɪɚɦɦɵ.
ɉɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɢ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɧɚɫɬɪɨɟɤ ɛɭɞɭɬ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨ ɭɦɨɥɱɚɧɢɸ (ɡɚɜɨɞɫɤɢɟ).
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɡɚɩɢɫɵɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ, ɱɬɨɛɵ ɢɯ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɥɟɝɤɨ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɩɨɫɥɟ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ.
ƒ ɉɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɤɥɸɱɢɬɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ, ɡɚɬɟɦ
ɧɚɠɦɢɬɟ ɢ ɭɞɟɪɠɢɜɚɣɬɟ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɧɟɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɤɧɨɩɤɭ () ɞɥɹ ɩɟɪɟɡɚɩɭɫɤɚ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ.
ƒ ɉɪɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɦɢɤɪɨɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɨɬɮɨɪɦɚɬɢɪɨɜɚɬɶ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
USB ɜ ɮɨɪɦɚɬɟ FAT16 ɢ ɩɨɜɬɨɪɢɬɶ ɩɨɩɵɬɤɭ.
ƒ ȼ ɰɟɥɹɯ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɧɟ ɮɨɪɦɚɬɢɪɭɣɬɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ USB ɜ ɮɨɪɦɚɬɟ NTFS (ɧɟ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɫɢɫɬɟɦɨɣ).
ƒ ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɚ USB ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɦɨɝɭɬ ɧɟ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶɫɹ.
22
RUS
поиск и устранение неисправностей
ɉɪɟɠɞɟ ɱɟɦ ɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹ ɜ ɫɟɪɜɢɫɧɵɣ ɰɟɧɬɪ, ɩɪɨɜɟɪɶɬɟ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ.
ɇɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɶ
ɉɪɨɜɟɪɢɬɶ
ɍɫɬɪɚɧɟɧɢɟ
• ɉɨɞɤɥɸɱɟɧ ɥɢ ɤɚɛɟɥɶ
ɩɢɬɚɧɢɹ ɤ ɪɨɡɟɬɤɟ?
• ȼɫɬɚɜɶɬɟ ɜɢɥɤɭ ɫɟɬɟɜɨɝɨ
ɲɧɭɪɚ ɜ ɪɨɡɟɬɤɭ.
Ɏɭɧɤɰɢɹ ɧɟ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɩɪɢ ɧɚɠɚɬɢɢ
ɤɧɨɩɤɢ.
• ɇɟɬ ɥɢ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɹ
ɫɬɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɬɜɚ?
• Ɉɬɫɨɟɞɢɧɢɬɟ ɜɢɥɤɭ ɫɟɬɟɜɨɝɨ
ɲɧɭɪɚ ɨɬ ɪɨɡɟɬɤɢ, ɢ ɡɚɬɟɦ
ɜɧɨɜɶ ɜɫɬɚɜɶɬɟ ɟɟ ɜ ɪɨɡɟɬɤɭ.
Ɂɜɭɤ ɧɟ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ.
• ɉɨɞɤɥɸɱɟɧɨ ɥɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɤ Ɍȼ?
• ɉɨɞɤɥɸɱɢɬɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ.
• Ɋɚɛɨɬɚɟɬ ɥɢ ɮɭɧɤɰɢɹ
ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹ ɡɜɭɤɚ?
• Ⱦɥɹ ɨɬɦɟɧɵ ɮɭɧɤɰɢɢ
ɧɚɠɦɢɬɟ ɤɧɨɩɤɭ Mute.
• ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɥɢ ɝɪɨɦɤɨɫɬɶ ɧɚ
ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɞɢɚɩɚɡɨɧ?
• ɇɚɫɬɪɨɣɤɚ ɝɪɨɦɤɨɫɬɢ.
ɂɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɧɟ ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬɫɹ ɧɚ
ɷɤɪɚɧɟ Ɍȼ ɞɚɠɟ ɩɪɢ ɜɵɛɨɪɟ ɷɬɨɣ
ɮɭɧɤɰɢɢ.
• ɉɪɚɜɢɥɶɧɨ ɥɢ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧ
Ɍȼ?
• ɉɨɞɤɥɸɱɢɬɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ.
ɇɟ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɩɭɥɶɬ
ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ.
• ɇɟ ɪɚɡɪɹɠɟɧɵ ɥɢ ɛɚɬɚɪɟɢ?
• ȼɫɬɚɜɶɬɟ ɧɨɜɵɟ ɛɚɬɚɪɟɣɤɢ.
• ɇɟ ɫɥɢɲɤɨɦ ɥɢ ɛɨɥɶɲɨɟ
ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɩɭɥɶɬɨɦ
ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɢ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ?
• ɉɨɞɨɣɞɢɬɟ ɛɥɢɠɟ ɤ
ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ.
Ɂɜɭɤ ɢɡ ɥɟɜɨɝɨ ɢ ɩɪɚɜɨɝɨ
ɝɪɨɦɤɨɝɨɜɨɪɢɬɟɥɟɣ ɧɟ
ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧ.
• ɉɪɚɜɢɥɶɧɨ ɥɢ ɩɨɞɫɨɟɞɢɧɟɧɵ
ɤɚɛɟɥɢ ɨɬ ɚɭɞɢɨɜɵɯɨɞɚ Ɍȼ ɤ
ɥɟɜɨɦɭ ɢ ɩɪɚɜɨɦɭ
ɝɪɨɦɤɨɝɨɜɨɪɢɬɟɥɹɦ?
• ɉɪɨɜɟɪɢɬɶ ɥɟɜɵɣ ɢ ɩɪɚɜɵɣ
ɝɪɨɦɤɨɝɨɜɨɪɢɬɟɥɢ ɢ
ɩɨɞɤɥɸɱɢɬɶ ɢɯ ɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦ
ɨɛɪɚɡɨɦ.
Ɉɲɢɛɤɚ ɮɭɧɤɰɢɢ SoundShare
(ɫɨɩɪɹɠɟɧɢɟ ɫ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɨɦ).
• ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɥɢ ɜɚɲ
ɬɟɥɟɜɢɡɨɪ ɪɟɠɢɦ
SoundShare?
• Ɏɭɧɤɰɢɹ SoundShare
ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ
ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɚɯ Samsung,
ɜɵɩɭɳɟɧɧɵɯ ɩɨɫɥɟ 2012 ɝ.
ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ, ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɥɢ
ɜɚɲ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪ ɷɬɭ ɮɭɧɤɰɢɸ.
• əɜɥɹɟɬɫɹ ɥɢ ɜɟɪɫɢɹ
ɦɢɤɪɨɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɚ
ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ?
• ɇɟ ɜɨɡɧɢɤɥɚ ɥɢ ɜɨ ɜɪɟɦɹ
ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɨɲɢɛɤɚ?
• ɉɪɨɢɡɜɟɞɢɬɟ ɫɛɪɨɫ ɪɟɠɢɦɚ
TV ɢ ɩɨɜɬɨɪɢɬɟ
ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ.
• Ɉɛɧɨɜɢɬɟ ɦɢɤɪɨɩɪɨɝɪɚɦɦɭ
ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɚ ɞɨ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ
ɜɟɪɫɢɢ.
• Ɉɛɪɚɬɢɬɟɫɶ ɜ ɨɩɟɪɚɬɨɪɫɤɢɣ
ɰɟɧɬɪ.
• ɑɬɨɛɵ ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɫɛɪɨɫ
ɧɚɫɬɪɨɟɤ ɩɪɨɞɭɤɬɚ, ɧɚɠɦɢɬɟ
ɧɚ 5 ɫɟɤɭɧɞ ɤɧɨɩɤɭ .
23
● ɉɈɂɋɄ ɂ ɍɋɌɊȺɇȿɇɂȿ ɇȿɂɋɉɊȺȼɇɈɋɌȿɃ
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɧɟ ɜɤɥɸɱɚɟɬɫɹ.
приложение
Ⱥɤɭɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ Air Track - ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɟ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɜɭɤɨɜɨɝɨ
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ ɩɪɢ ɩɪɨɫɦɨɬɪɟ ɜɢɞɟɨɮɢɥɶɦɨɜ, ɜɢɞɟɨɩɪɨɝɪɚɦɦ ɢɥɢ ɩɪɨɫɥɭɲɢɜɚɧɢɢ ɚɭɞɢɨɤɨɦɩɨɡɢɰɢɣ ɜ
ɞɨɦɚɲɧɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ.
ɌȿɏɇɂɑȿɋɄɂȿ ɏȺɊȺɄɌȿɊɂɋɌɂɄɂ
ɇɚɡɜɚɧɢɟ ɦɨɞɟɥɢ
HW-F750/ HW-F751
Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɂɫɬɨɱɧɢɤɚ
ɩɢɬɚɧɢɹ
24ȼ
(PS-WF750,
AC110-240 ~50/60
PS-WF751)
0,3
29
(PS-WF750,
25
PS-WF751)
ɈȻɓȺə
ɂɇɎɈɊɆȺɐɂə
USB
5
/ 0,5
3,5
(PS-WF750,
8,15
PS-WF751)
933 x 46 x 120
(
x
(PS-WF750,
290 x 370 x 290
PS-WF751)
x )
5°C
35°C
10%
75%
40
/
,6
,
40
/
,6
,
(PS-WF750, 150
PS-WF751)
/
(1
*
*:
-
/
(
= 1%, 1
,
= 10%, 100
) 65
)
,
,3
= 1%, 1
65
AES (
Samsung Electronics Co., Ltd
,
-
).
.
.
- Импортер: ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани»
Российская Федерация, 123242, г. Москва, Новинский бульвар, д. 31, помещение 1, 2
24
Настоящий продукт произведен под полным производственным контролем
«Samsung Electronics Со., ltd». Наименование изготовителя (зависит от модели и указано на
изделии), адрес производства:
1. Самсунг Электроникс Хуйжоу Co.,Ltd.
256, Чжункай шесть дорога, улица Ченжань, зоны развития высокотехнологий Чжункай,
город Хуэйчжоу, провинция Гуандун, Китай
2. P.T. Самсунг Электроникс Индонезия Co.
Промышленная площадка JI Сикаранг, Джабабека Рая Блок F 29-33 Сикаранг, Бекаси 17530,
Индонезия
ɋɜɹɡɵɜɚɣɬɟɫɶ ɫ SAMSUNG ɩɨ ɜɫɟɦɭ ɦɢɪɭ
ȿɫɥɢ ɭ ɜɚɫ ɟɫɬɶ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɢɥɢ ɜɨɩɪɨɫɵ ɩɨ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ Samsung, ɨɛɪɚɳɚɣɬɟɫɶ, ɩɨɠɚɥɭɣɫɬɚ, ɜ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɰɟɧɬɪ ɤɨɦɩɚɧɢɢ Samsung.
Ɋɟɝɢɨɧ
Ʉɨɧɬɚɤɬɧɵɣ ɰɟɧɬɪ ȼɟɛ-ɭɡɟɥ
RUSSIA
GEORGIA
ARMENIA
AZERBAIJAN
KAZAKHSTAN
UZBEKISTAN
8-800-555-55-55
0-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500(GSM: 7799, VIP care 7700)
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com/ru/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
Mongolia
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
'7-800-555-55-55
UKRAINE
0-800-502-000
BELARUS
MOLDOVA
810-800-500-55-500
0-800-614-40
www.samsung.com/kz_ru/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/ua/support (Ukrainian)
www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
ɉɪɚɜɢɥɶɧɚɹ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɹ ɢɡɞɟɥɢɹ
(ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɨɟ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɟ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɟ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ)
[ɉɪɚɜɢɥɶɧɚɹ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɹ ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɨɜ]
(Ⱦɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɞɥɹ ɫɬɪɚɧ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɢɯ ɫɢɫɬɟɦɭ
ɪɚɡɞɟɥɶɧɨɝɨ ɫɛɨɪɚ ɨɬɯɨɞɨɜ)
ɇɚɥɢɱɢɟ ɷɬɨɝɨ ɫɢɦɜɨɥɚ ɧɚ ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɟ, ɧɚ ɟɝɨ ɭɩɚɤɨɜɤɟ ɢɥɢ ɜ
ɫɨɩɪɨɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɩɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɫɪɨɤɚ
ɫɥɭɠɛɵ ɢɡɞɟɥɢɟ ɧɟ ɞɨɥɠɧɨ ɜɵɛɪɚɫɵɜɚɬɶɫɹ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɛɵɬɨɜɵɦɢ ɨɬɯɨɞɚɦɢ.
ɇɚɥɢɱɢɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɣ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ Hg, Cd ɢ Pb ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ
ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɪɬɭɬɶ, ɤɚɞɦɢɣ ɢɥɢ ɫɜɢɧɟɰ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɷɬɚɥɨɧɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɜ Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɟ ȿɋ 2006/66.
ɇɟɩɪɚɜɢɥɶɧɚɹ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɹ ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɨɜ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɧɚɧɟɫɟɧɢɸ ɜɪɟɞɚ
ɡɞɨɪɨɜɶɸ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢɥɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɟ.
ɑɬɨɛɵ ɡɚɳɢɬɢɬɶ ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɩɨɜɬɨɪɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɩɨɠɚɥɭɣɫɬɚ ɧɟ ɜɵɛɪɚɫɵɜɚɣɬɟ ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɵ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɨɬɯɨɞɚɦɢ,
ɚ ɫɞɚɜɚɣɬɟ ɢɯ ɧɚ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɭ ɜ ɦɟɫɬɧɭɸ ɛɟɫɩɥɚɬɧɭɸ ɫɥɭɠɛɭ ɩɪɢɟɦɚ
ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɨɜ.
(Ⱦɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɞɥɹ ɫɬɪɚɧ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɢɯ ɫɢɫɬɟɦɭ ɪɚɡɞɟɥɶɧɨɝɨ ɫɛɨɪɚ
ɨɬɯɨɞɨɜ)
ɇɚɥɢɱɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɡɧɚɱɤɚ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɢɡɞɟɥɢɟ ɢ ɟɝɨ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɤɫɟɫɫɭɚɪɵ
(ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɡɚɪɹɞɧɨɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ, ɝɚɪɧɢɬɭɪɚ, ɤɚɛɟɥɶ USB) ɩɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɢɯ ɫɪɨɤɚ
ɫɥɭɠɛɵ ɧɟɥɶɡɹ ɭɬɢɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɛɵɬɨɜɵɦɢ ɨɬɯɨɞɚɦɢ.
ȼɨ ɢɡɛɟɠɚɧɢɟ ɧɚɧɟɫɟɧɢɹ ɜɪɟɞɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɟ ɢ ɡɞɨɪɨɜɶɸ ɥɸɞɟɣ ɩɪɢ
ɧɟɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɨɣ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɞɥɹ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɭɬɢɥɢɡɢɪɭɣɬɟ ɢɡɞɟɥɢɟ ɢ ɟɝɨ
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɤɫɟɫɫɭɚɪɵ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɨɬ ɩɪɨɱɢɯ ɨɬɯɨɞɨɜ. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɟɫɬɟ ɢ
ɫɩɨɫɨɛɟ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ ɢɡɞɟɥɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɧɨɪɦɚɦɢ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɨɝɨ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɭ ɩɪɨɞɚɜɰɚ ɢɥɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.
Ȼɢɡɧɟɫ-ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɢ ɞɨɥɠɧɵ ɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹ ɤ ɫɜɨɟɦɭ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɭ ɢ ɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɫ
ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ. Ɂɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ ɭɬɢɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɢɡɞɟɥɢɟ ɢ ɟɝɨ
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɤɫɟɫɫɭɚɪɵ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɨɬɯɨɞɚɦɢ.
HW-F750
HW-F751
Crystal Surround Air Track
(Акустикалық жүйе)
пайдаланушы нұсқаулығы
ɦԛɦɤɿɧɞɿɤɬɟɪɞɿ ɟɥɟɫɬɟɬɿɩ
ɤԧɪɿԙɿɡ
Ɉɫɵ Samsung ԧɧɿɦɿɧ ɫɚɬɵɩ ɚɥԑɚɧɵԙɵɡԑɚ ɪɚԕɦɟɬ.
Ɍɨɥɵԑɵɪɚԕ ԕɵɡɦɟɬ ɚɥɭ ԛɲɿɧ, ԧɧɿɦɞɿ
www.samsung.com/register
ɬɨɪɚɛɵɧɞɚ ɬɿɪɤɟԙɿɡ.
мүмкіндіктері
SoundShare
SoundShare Bluetooth ɛɚɣɥɚɧɵɫɵ ɚɪԕɵɥɵ SAT ɠԛɣɟɫɿɧɞɟ ɬɟɥɟɞɢɞɚɪ ɞɵɛɵɫɵɧ ɲɵԑɚɪɚɞɵ ɠԥɧɟ ɞɵɛɵɫɬɵ ɛɚɫԕɚɪɚɞɵ.
HDMI
HDMI ɛɿɪ ɭɚԕɵɬɬɚ ɛɟɣɧɟ ɠԥɧɟ ɞɵɛɵɫ ɫɢɝɧɚɥɞɚɪɵɧ ɬɚɫɵɦɚɥɞɚɣɞɵ ɠԥɧɟ ɚɣԕɵɧɵɪɚԕ ɫɭɪɟɬ ɛɟɪɟɞɿ.
Ԧɧɿɦ ɞɵɛɵɫɬɵ Crystal Surround Air Track ɚɪԕɵɥɵ HDMI ɤɚɛɟɥɿɦɟɧ ɬɟɥɟɞɢɞɚɪɞɚɧ ɟɫɬɭɝɟ ɦԛɦɤɿɧɞɿɤ ɛɟɪɟɬɿɧ ARC
ɮɭɧɤɰɢɹɫɵɦɟɧ ɠɚɛɞɵԕɬɚɥԑɚɧ. Ȼԝɥ ɮɭɧɤɰɢɹɧɵ ԧɧɿɦ ɬɟɤ ARC ԛɣɥɟɫɿɦɞɿ ɬɟɥɟɞɢɞɚɪԑɚ ɠɚɥԑɚɧԑɚɧɞɚ ԕɨɥɞɚɧɭԑɚ ɛɨɥɚɞɵ.
3D SOUND PLUS
3D SOUND PLUS ɦԛɦɤɿɧɞɿɝɿ ɠɚԕɫɵ ɬɵԙɞɚɭ ԛɲɿɧ ɬɟɪɟԙɞɿɤ ɩɟɧ ɟɪɤɿɧɞɿɤ ԕɨɫɚɞɵ.
ɋɵɦɫɵɡ ɫɚɛɜɭɮɟɪ
ɇɟɝɿɡɝɿ ԕԝɪɵɥԑɵԑɚ ɫɚɛɜɭɮɟɪɞɿ ԕɨɫɭ ԛɲɿɧ ԕɨɫɵɦɲɚ ɫɵɦɫɵɡ Samsung ɦɨɞɭɥɿ ԕɚɠɟɬ ɟɦɟɫ.
Ɉɧɵԙ ɨɪɧɵɧɚ, ɫɚɛɜɭɮɟɪ ɧɟɝɿɡɝɿ ԕԝɪɵɥԑɵɦɟɧ ɛɚɣɥɚɧɵɫɚɬɵɧ ɲɚԑɵɧ ɫɵɦɫɵɡ ɦɨɞɭɥɶɝɟ ɠɚɥԑɚɧɚɞɵ.
Ⱥɪɧɚɣɵ ɞɵɛɵɫ ɪɟɠɢɦɿ
Ɍɵԙɞɚɣɬɵɧ ɦɚɡɦԝɧ ɬԛɪɿɧɟ ɛɚɣɥɚɧɵɫɬɵ 7 ɬԛɪɥɿ ɞɵɛɵɫ ɪɟɠɢɦɿɧɿԙ ɛɿɪɿɧ ɬɚԙɞɚɭԑɚ ɛɨɥɚɞɵ: MUSIC (ɆɍɁɕɄȺ), NEWS
(ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ), DRAMA (ȾɊȺɆȺ), CINEMA (ɄɂɇɈɌȿȺɌɊ), SPORTS (ɋɉɈɊɌ), GAME (ɈɃɕɇ) ɠԥɧɟ OFF (ԦɒȱɊɍɅȱ)
(Ȼɚɫɬɚɩԕɵ ɞɵɛɵɫ).
Ʉԧɩ ɮɭɧɤɰɢɹɥɵ ԕɚɲɵԕɬɚɧ ɛɚɫԕɚɪɭ ԕԝɪɚɥɵ
ɀɢɧɚԕɩɟɧ ɛɟɪɿɥɝɟɧ ԕɚɲɵԕɬɚɧ ɛɚɫԕɚɪɭ ԕԝɪɚɥɵɧ ɨɫɵ ԕԝɪɵɥԑɵԑɚ ɠɚɥԑɚɧԑɚɧ ɬɟɥɟɞɢɞɚɪ ɠԝɦɵɫɵɧ ɛɚɫԕɚɪɭ ԛɲɿɧ
ɩɚɣɞɚɥɚɧɭԑɚ ɛɨɥɚɞɵ. (Ɍɟɤ Samsung ɬɟɥɟɞɢɞɚɪɥɚɪɵɦɟɧ ɠԝɦɵɫ ɿɫɬɟɣɞɿ)
Ԕɚɲɵԕɬɚɧ ɛɚɫԕɚɪɭ ԕԝɪɚɥɵɧɞɚ ɠɚɣ ԑɚɧɚ ɛɿɪ ɪɟɬ ɛɚɫɭ ɚɪԕɵɥɵ ԥɪɬԛɪɥɿ ԥɪɟɤɟɬɬɟɪɞɿ ɨɪɵɧɞɚɭԑɚ ɛɨɥɚɬɵɧ ɬɟɥɟɞɢɞɚɪɞɵ
ɠɵɥɞɚɦ ԕɨɫɭ ɬԛɣɦɟɫɿ ɛɚɪ.
Ȼɟɥɫɟɧɞɿ ɞɢɧɚɦɢɤ ɠԛɣɟɫɿ
Ȼԝɥ ԕԝɪɵɥԑɵɞɚ ɛɿɪɬԝɬɚɫ ɠԝԕɚ ԕԝɪɵɥԑɵ ɚɪԕɵɥɵ ɠɨԑɚɪɵ ɫɚɩɚɥɵ ɞɵɛɵɫɩɟɧ ԕɚɦɬɚɦɚɫɵɡ ɟɬɟɬɿɧ Ȼɟɥɫɟɧɞɿ ɞɢɧɚɦɢɤ ɠԛɣɟɫɿ ɛɚɪ.
Ȼԝɥ ԕԝɪɵɥԑɵԑɚ ԥɞɟɬɬɟ ԕɚɥɵɩɬɵ ɤԧɥɟɦɞɿ ɞɵɛɵɫ ɠԛɣɟɥɟɪɿɦɟɧ ɛɚɣɥɚɧɵɫɬɵ ԕɚɧɞɚɣ ɞɚ ɛɿɪ ԕɨɫɵɦɲɚ ɞɢɧɚɦɢɤ ɠԛɣɟɥɟɪɿ
ɧɟɦɟɫɟ ɞɢɧɚɦɢɤ ɤɚɛɟɥɶɞɟɪɿ ԕɚɠɟɬ ɟɦɟɫ.
USB Host ԕɨɥɞɚɭɵ
Air Track's USB HOST ɮɭɧɤɰɢɹɫɵ ɚɪԕɵɥɵ MP3 ɨɣɧɚɬԕɵɲɵ, USB ɮɥɟɲ-ɠɚɞɵ, ɬ.ɛ. ɫɵɪɬԕɵ USB ɫɚԕɬɚɭ ԕԝɪɵɥԑɵɥɚɪɵɧ
ɠɚɥԑɚɩ, ɦɭɡɵɤɚ ɮɚɣɥɞɚɪɵɧ ɨɣɧɚɬɭԑɚ ɛɨɥɚɞɵ.
Bluetooth ɮɭɧɤɰɢɹɫɵ
ɀɨԑɚɪɵ ɫɚɩɚɥɵ ɫɬɟɪɟɨ ɞɵɛɵɫɩɟɧ ɦɭɡɵɤɚɧɵ ɫɵɦɫɵɡ ɬɵԙɞɚɭ ԛɲɿɧ Bluetooth ԕԝɪɵɥԑɵɫɵɧ SAT ɠԛɣɟɫɿɧɟ ԕɨɫɭԑɚ ɛɨɥɚɞɵ!
ɅɂɐȿɇɁɂə
Dolby Laboratories ɥɢɰɟɧɡɢɹɫɵ ɛɨɣɵɧɲɚ ɠɚɫɚɥԑɚɧ. «Dolby» ɠԥɧɟ ԕɨɫ D ɬɚԙɛɚɫɵ Dolby Laboratories ɤɨɦɩɚɧɢɹɫɵɧɵԙ
ɫɚɭɞɚ ɛɟɥɝɿɥɟɪɿ ɛɨɥɵɩ ɬɚɛɵɥɚɞɵ.
5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 ɧԧɦɿɪɥɿ ȺԔɒ ɩɚɬɟɧɬɬɟɪɿ ɛɨɣɵɧɲɚ ɠԥɧɟ ɛɚɫԕɚ ȺԔɒ ɩɟɧ ɞԛɧɢɟ ɠԛɡɿɧɞɟɝɿ ɛɟɪɿɥɝɟɧ ɠԥɧɟ
ԕɚɪɚɫɬɵɪɵɥɵɩ ɠɚɬԕɚɧ ɩɚɬɟɧɬɬɟɪ ɛɨɣɵɧɲɚ ԧɧɞɿɪɿɥɝɟɧ. DTS, Ɍɚԙɛɚ, ɫɨɧɞɚɣ-ɚԕ DTS ɩɟɧ Ɍɚԙɛɚ – ɛɚɪɥɵԑɵ DTS, Inc
ɤɨɦɩɚɧɢɹɫɵɧɵԙ ɬɿɪɤɟɥɝɟɧ ɫɚɭɞɚ ɛɟɥɝɿɥɟɪ, ɚɥ DTS 2.0 Channel ɫɚɭɞɚ ɛɟɥɝɿɫɿ ɛɨɥɵɩ ɬɚɛɵɥɚɞɵ. Ԧɧɿɦɞɟ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɥɵԕ
ԕԝɪɚɥ ɛɚɪ. © DTS, Inc. Ȼɚɪɥɵԕ ԕԝԕɵԕɬɚɪɵ ԕɨɪԑɚɥԑɚɧ.
HDMI ɦɟɧ HDMI High-De¿nition Multimedia Interface ɠԥɧɟ HDMI ɥɨɝɨɬɢɩɿ HDMI Licensing LLC ɤɨɦɩɚɧɢɹɫɵɧɵԙ
ȺԔɒ-ɬɚԑɵ ɠԥɧɟ ɛɚɫԕɚ ɟɥɞɟɪɞɟɝɿ ɫɚɭɞɚ ɛɟɥɝɿɥɟɪɿ ɧɟɦɟɫɟ ɬɿɪɤɟɥɝɟɧ ɫɚɭɞɚ ɛɟɥɝɿɥɟɪɿ ɛɨɥɵɩ ɬɚɛɵɥɚɞɵ.
- Ⱥɲɵԕ ɤԧɡɞɟɪɝɟ ɛɚɣɥɚɧɵɫɬɵ ɫԝɪɚԕɬɚɪ ɦɟɧ ԧɬɿɧɿɲɬɟɪɿԙɿɡɞɿ ɷɥɟɤɬɪɨɧɞɵԕ ɩɨɲɬɚ (oss.request@samsung.com) ɚɪԕɵɥɵ
Samsung ɤɨɦɩɚɧɢɹɫɵɧɚ ɠɿɛɟɪɿԙɿɡ.
2
KAZ
қауіпсіздік туралы ақпарат
ԔȺɍȱɉɋȱɁȾȱɄ ȿɋɄȿɊɌɍɅȿɊȱ
ɌɈɄ ɋɈԐɍ ԔȺɍɉȱɇ ȺɁȺɃɌɍ Ԛɒȱɇ, ԔȺԔɉȺԐɕɇ (ɇȿɆȿɋȿ ȺɊɌԔɕ ɉȺɇȿɅȱɇ) ȺɒɉȺԘɕɁ.
ȱɒȱɇȾȿ ɉȺɃȾȺɅȺɇɍɒɕ ɀԦɇȾȿɃɌȱɇ ȻԦɅɒȿɄɌȿɊ ɀɈԔ. ȻȱɅȱɄɌȱ ԔɕɁɆȿɌ ɄԦɊɋȿɌɍɒȱ ɆȺɆȺɇԐȺ ɀԦɇȾȿɌȱԘȱɁ.
ȿɋɄȿɊɌɍ
ɌɈɄ ɋɈԐɍ ԔȺɍɉȱ
ȺɒɉȺԘɕɁ
Ȼԝɥ ɛɟɥɝɿ ԧɧɿɦɞɟ ɬɨɤ ɫɨԑɭ ɧɟɦɟɫɟ
ɠɚɪɚԕɚɬ ɚɥɭ ԕɚɭɩɿɧ ɬɭɞɵɪɚɬɵɧ "ɠɨԑɚɪɵ
ɤɟɪɧɟɭɞɿԙ" ɛɚɪɵɧ ɛɿɥɞɿɪɟɞɿ.
Ȼԝɥ ɛɟɥɝɿ ԧɧɿɦ ԕԝɠɚɬɬɚɪɵɧɞɚ ɦɚԙɵɡɞɵ
ɧԝɫԕɚɭɥɚɪɞɵԙ ɛɚɪɵɧ ɛɿɥɞɿɪɟɞɿ.
Ȼɟɥɝɿ Ʉɟɞɟɧɞɿɤ ɨɞɚԕɬɵԙ 005/2011 ɬɟɯɧɢɤɚɥɵԕ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɿɧɟ ɫԥɣɤɟɫ ԕɨɥɞɚɧɵɥɚɞɵ ɠԥɧɟ ɨɫɵ
ԧɧɿɦɧɿԙ ԕɚɩɬɚɦɚɫɵɧ ɟɤɿɧɲɿ ɪɟɬ ɩɚɣɞɚɥɚɧɭԑɚ ɚɪɧɚɥɦɚԑɚɧɵɧ ɠԥɧɟ ɠɨɸԑɚ ɠɚɬɚɬɵɧɵɧ ɤԧɪɫɟɬɟɞɿ.
Ɉɫɵ ԧɧɿɦɧɿԙ ԕɚɩɬɚɦɚɫɵɧ ɚɡɵԕ-ɬԛɥɿɤ ԧɧɿɦɞɟɪɿɧ ɫɚԕɬɚɭ ԛɲɿɧ ɩɚɣɞɚɥɚɧɭԑɚ ɬɵɣɵɦ ɫɚɥɵɧɚɞɵ.
Ȼɟɥɝɿ ԕɚɩɬɚɦɚɧɵ ɠɨɸ ɦԛɦɤɿɧɞɿɝɿɧ ɤԧɪɫɟɬɟɞɿ. Ȼɟɥɝɿ ɫɚɧɞɵԕ ɤɨɞ ɠԥɧɟ/ɧɟɦɟɫɟ ԥɪɿɩ ɛɟɥɝɿɥɟɪɿ
ɬԛɪɿɧɞɟɝɿ ԕɚɩɬɚɦɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵɧɵԙ ɛɟɥɝɿɫɿɦɟɧ ɬɨɥɵԕɬɵɪɵɥɭɵ ɦԛɦɤɿɧ.
ȺȻȺɃɅȺԘɕɁ: ԧɪɬ ɲɵԑɭɵɧ ɧɟɦɟɫɟ ɬɨɤ ɫɨԑɭɵɧ ɛɨɥɞɵɪɦɚɭ ԛɲɿɧ, ԕԝɪɵɥԑɵɧɵ ɠɚԙɛɵɪɞɚ
ԕɚɥɞɵɪɦɚԙɵɡ ɧɟɦɟɫɟ ɿɲɿɧɟ ɵɥԑɚɥɞɵԙ ɤɿɪɭɿɧɟ ɠɨɥ ɛɟɪɦɟԙɿɡ.
ȿɋɄȿɊɌɍ: ɌɈɄ ɋɈԐɍɕɇ ȻɈɅȾɕɊɆȺɍ Ԛɒȱɇ, ɄȿԘ ɒɌȿɉɋȿɅɖȾȱ ԜɒɌɕ ɄȿԘ ԜəԐȺ ɄȿɅɌȱɊȱɉ,
ɌɈɅɕԔ ȿɇȽȱɁȱԘȱɁ.
• Ȼԝɥ ԧɧɿɦ ԥɪԕɚɲɚɧ ɠɟɪɝɟ ԕɨɫɵɥԑɚɧ ɚɭɵɫɩɚɥɵ ɬɨɤ ɪɨɡɟɬɤɚɫɵɧɚ ԕɨɫɵɥɭɵ ɬɢɿɫ.
• Ⱥɩɩɚɪɚɬɬɵ ɬɨɤ ɤԧɡɿɧɟɧ ɚɠɵɪɚɬɭ ԛɲɿɧ, ɲɬɟɩɫɟɥɶɞɿɤ ԝɲɬɵ ɪɨɡɟɬɤɚɞɚɧ ɫɭɵɪɵɩ ɚɥɭ ɤɟɪɟɤ, ɫɨɧɞɵԕɬɚɧ
ɪɨɡɟɬɤɚ ɵԙԑɚɣɥɵ ɠɟɪɞɟ ɨɪɧɚɥɚɫɭɵ ɬɢɿɫ.
ȿɋɄȿɊɌɍ
• Ȼԝɥ ԕԝɪɵɥԑɵԑɚ ɟɲ ɧԥɪɫɟ ɬɚɦɛɚɭɵ ɧɟɦɟɫɟ ɲɚɲɵɪɚɦɚɭɵ ɬɢɿɫ. Ԧɧɿɦɝɟ ɜɚɡɚ ɫɢɹԕɬɵ ɫԝɣɵԕɬɵԕ
ԕԝɣɵɥԑɚɧ ɛԝɣɵɦɞɚɪɞɵ ԕɨɣɦɚԙɵɡ.
• Ԕԝɪɵɥԑɵɧɵ ɬɨɥɵԑɵɦɟɧ ԧɲɿɪɭ ԛɲɿɧ ԕɭɚɬ ɚɲɚɫɵɧ ɪɨɡɟɬɤɚɞɚɧ ɫɭɵɪɭ ɤɟɪɟɤ. ɋɨɧɞɵԕɬɚɧ, ԕɭɚɬ ɚɲɚɫɵɧɚ
ԥɪԕɚɲɚɧ ԕɨɥ ɠɟɬɤɿɡɭ ɨԙɚɣ ɛɨɥɭɵ ɬɢɿɫ.
3
ɋȺԔɌɕԔ ɒȺɊȺɅȺɊɕ
68.6mm
2.7 inch
99.1mm
3.9 inch
99.1mm
3.9 inch
3.9 inch
99.1mm
Ԛɣɿԙɿɡɞɟɝɿ ɚɣɧɵɦɚɥɵ ɬɨɤ ɤԧɡɿ ԧɧɿɦɧɿԙ ɚɪɬɵɧɞɚ ɨɪɧɚɥɚɫԕɚɧ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɹɥɵԕ ɠɚɩɫɵɪɦɚɞɚ ɤԧɪɫɟɬɿɥɝɟɧɝɟ ɫɚɣ ɟɤɟɧɿɧɟ ɤԧɡ
ɠɟɬɤɿɡɿԙɿɡ. Ԧɧɿɦɞɿ ɵԙԑɚɣɥɵ ɠɟɪɝɟ (ɠɢԣɚɡɞɵԙ ԛɫɬɿɧɟ), ɚɣɧɚɥɚɫɵɧɞɚ ɠɟɥɞɟɬɭɝɟ ɠɟɬɤɿɥɿɤɬɿ ɛɨɫ ɨɪɵɧ (7-10 ɫɦ) ԕɚɥɞɵɪɵɩ,
ɤԧɥɞɟɧɟԙ ԕɨɣɵԙɵɡ. ɀɟɥɞɟɬɤɿɲ ԝɹɥɚɪɞɵԙ ɠɚɛɵɥɵɩ ԕɚɥɦɚɭɵɧ ԕɚɞɚԑɚɥɚԙɵɡ. Ɉɣɧɚɬԕɵɲɬɵ ɤԛɲɟɣɬɤɿɲɬɟɪɞɿԙ ɧɟɦɟɫɟ ɛɚɫԕɚ ɵɫɵɩ
ɤɟɬɟɬɿɧ ɠɚɛɞɵԕɬɵԙ ԛɫɬɿɧɟ ԕɨɣɦɚԙɵɡ. Ȼԝɥ ԧɧɿɦ ԝɡɚԕ ɩɚɣɞɚɥɚɧɭԑɚ ɚɪɧɚɥԑɚɧ. Ԕԝɪɵɥԑɵɧɵ ɬɨɥɵԑɵɦɟɧ ԧɲɿɪɭ ԛɲɿɧ ɚɣɧɵɦɚɥɵ ɬɨɤ
ɲɬɟɩɫɟɥɶɞɿɤ ԝɲɵɧ ɪɨɡɟɬɤɚɞɚɧ ɫɭɵɪɵɩ ɚɥɵԙɵɡ. Ԝɡɚԕ ɭɚԕɵɬ ɩɚɣɞɚɥɚɧɛɚɣɬɵɧ ɛɨɥɫɚԙɵɡ, ԕԝɪɵɥԑɵɧɵ ɚɠɵɪɚɬɵԙɵɡ.
ɇɚɣɡɚԑɚɣɥɵ ɞɚɭɵɥ ɛɨɥԑɚɧɞɚ ɚɣɧɵɦɚɥɵ ɬɨɤ ɲɬɟɩɫɟɥɶɞɿɤ
ԝɲɵɧ ɪɨɡɟɬɤɚɞɚɧ ɫɭɵɪɵԙɵɡ. ɇɚɣɡɚԑɚɣɞɚɧ ɤɟɪɧɟɭɞɿԙ
ɛɚɪɵɧɲɚ ɤԛɪɬ ɠɨԑɚɪɵɥɚɭɵ ԕԝɪɵɥԑɵɧɵ ɡɚԕɵɦɞɚɭɵ ɦԛɦɤɿɧ.
Ԕԝɪɵɥԑɵԑɚ ɤԛɧ ɫԥɭɥɟɫɿɧ ɧɟɦɟɫɟ ɛɚɫԕɚ ɠɵɥɭ ɤԧɡɞɟɪɿɧ
ɬԛɫɿɪɦɟԙɿɡ.
Ȼԝɥ ԕԝɪɵɥԑɵɧɵԙ ɲɚɦɚɞɚɧ ɬɵɫ ԕɵɡɭɵɧɚ ɠԥɧɟ ɞԝɪɵɫ ɠԝɦɵɫ
ɿɫɬɟɦɟɭɿɧɟ ԥɤɟɥɭɿ ɦԛɦɤɿɧ.
Phones
Ԧɧɿɦɞɿ ɵɥԑɚɥɞɚɧ (ɦɵɫɚɥɵ
(ɦɵɫɚɥɵ, ԕԝɦɵɪɚɥɚɪɞɚɧ)
ԕԝɦɵɪɚɥɚɪɞɚɧ), ɲɚɦ
ɲɚɦɚɞɚɧ ɬɵɫ
ɠɵɥɭɞɚɧ (ɦɵɫɚɥɵ, ɤɚɦɢɧ) ɠԥɧɟ ɤԛɲɬɿ ɦɚɝɧɢɬɬɿɤ ɧɟɦɟɫɟ
ɷɥɟɤɬɪ ԧɪɿɫɬɟɪɿɧ ɬɭɞɵɪɚɬɵɧ ɠɚɛɞɵԕɬɚɪɞɚɧ ԕɨɪԑɚԙɵɡ.
Ԧɧɿɦ ɠԝɦɵɫɵɧɞɚ ɚԕɚɭɥɵԕ ɩɚɣɞɚ ɛɨɥɫɚ, ԕɭɚɬ ɤɚɛɟɥɿɧ
ɚɣɧɵɦɚɥɵ ɬɨɤ ɤԧɡɿɧɟɧ ɚɠɵɪɚɬɵԙɵɡ. Ԧɧɿɦ ԧɧɞɿɪɿɫɬɿɤ ɦɚԕɫɚɬɬɚ
ɩɚɣɞɚɥɚɧɭԑɚ ɚɪɧɚɥɦɚԑɚɧ. Ȼԝɥ ԧɧɿɦ ɬɟɤ ɠɟɤɟ ɩɚɣɞɚɥɚɧɭԑɚ
ɚɪɧɚɥԑɚɧ.
Ԧɧɿɦ ɫɭɵԕ ɠɟɪɞɟ ɫɚԕɬɚɥԑɚɧ ɛɨɥɫɚ, ɤɨɧɞɟɧɫɚɰɢɹ ɨɪɵɧ
ɚɥɭɵ ɦԛɦɤɿɧ. ȿɝɟɪ ԕԝɪɵɥԑɵ ԕɵɫɬɚ ɬɚɫɵɦɚɥɞɚɧԑɚɧ ɛɨɥɫɚ,
ɩɚɣɞɚɥɚɧɭ ɚɥɞɵɧɞɚ ɨɥ ɛԧɥɦɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɫɵɧɚ ɠɟɬɤɟɧɲɟ
ɲɚɦɚɦɟɧ 2 ɫɚԑɚɬ ɤԛɬɿԙɿɡ.
Ɉɫɵ ԧɧɿɦɧɿԙ ɛɚɬɚɪɟɹɥɚɪɵɧɞɚ ԕɨɪɲɚԑɚɧ ɨɪɬɚԑɚ ɡɡɢɹɧɞɵ
ɯɢɦɢɹɥɵԕ ɡɚɬɬɚɪ ɛɚɪ.
Ȼɚɬɚɪɟɹɥɚɪɞɵ ԛɣ ԕɨԕɵɫɵɦɟɧ ɛɿɪɝɟ ɬɚɫɬɚɦɚԙɵɡ.
Ȼɚɬɚɪɟɹɥɚɪɞɵ ɨɬԕɚ ɬɚɫɬɚɦɚԙɵɡ.
Ȼɚɬɚɪɟɹɥɚɪɞɵ ԕɵɫԕɚ ɬԝɣɵԕɬɚɭԑɚ, ɛԧɥɲɟɤɬɟɭɝɟ ɧɟɦɟɫɟ ԕɚɬɬɵ
ԕɵɡɞɵɪɭԑɚ ɛɨɥɦɚɣɞɵ.
Ȼɚɬɚɪɟɹɧɵ ɞԝɪɵɫ ɫɚɥɦɚԑɚɧ ɤɟɡɞɟ ɠɚɪɵɥɵɫ ɲɵԑɭ ԕɚɭɩɿ ɛɚɪ.
Ȼɚɬɚɪɟɹɧɵԙ ɨɪɧɵɧɚ, ɞԥɥ ɨɫɵɧɞɚɣ ɛɚɬɚɪɟɹɧɵ ɫɚɥɵԙɵɡ.
Ɣ Ɉɫɵ ɩɚɣɞɚɥɚɧɭɲɵ ɧԝɫԕɚɭɥɵԑɵɧɞɚԑɵ ɫɭɪɟɬɬɟɪ ɦɟɧ ɤɟɫɤɿɧɞɟɪ ɬɟɤ ɚɧɵԕɬɚɦɚ ɪɟɬɿɧɞɟ ɛɟɪɿɥɝɟɧ ɠԥɧɟ ԧɧɿɦɧɿԙ ɧɚԕɬɵ
ɬԛɪɿ ԧɡɝɟɲɟ ɛɨɥɭɵ ɦԛɦɤɿɧ.
Ɣ Ɍԧɦɟɧɞɟɝɿ ɠɚԑɞɚɣɞɵԙ ɛɿɪɿɧɞɟ ԥɤɿɦɲɿɥɿɤ ɚԕɵ ɚɥɵɧɭɵ ɦԛɦɤɿɧ:
(a) ɢɧɠɟɧɟɪ ԧɬɿɧɿɲ ɛɨɣɵɧɲɚ ɲɚԕɵɪɵɥɫɚ, ɛɿɪɚԕ ԧɧɿɦɞɟ ɟɲԕɚɧɞɚɣ ɚԕɚɭ ɛɨɥɦɚɫɚ (ɹԑɧɢ, ɨɫɵ ɩɚɣɞɚɥɚɧɭɲɵ
ɧԝɫԕɚɭɥɵԑɵɧ ɨԕɵɦɚԑɚɧɫɵɡ).
(b) ԕԝɪɵɥԑɵɧɵ ɠԧɧɞɟɭ ɨɪɬɚɥɵԑɵɧɚ ɚɩɚɪɫɚԙɵɡ, ɛɿɪɚԕ ԧɧɿɦɞɟ ɟɲԕɚɧɞɚɣ ɚԕɚɭ ɛɨɥɦɚɫɚ (ɹԑɧɢ, ɨɫɵ ɩɚɣɞɚɥɚɧɭɲɵ
ɧԝɫԕɚɭɥɵԑɵɧ ɨԕɵɦɚԑɚɧɫɵɡ).
Ɣ Ɇԝɧɞɚɣ ԥɤɿɦɲɿɥɿɤ ɚԕɵɧɵԙ ɤԧɥɟɦɿ ԕɚɧɞɚɣ ɞɚ ɛɿɪ ɠԝɦɵɫ ɨɪɵɧɞɚɥɦɚɫɬɚɧ ɧɟɦɟɫɟ ԛɣɝɟ ɛɚɪɦɚɫɬɚɧ ɛԝɪɵɧ ɯɚɛɚɪɥɚɧɚɞɵ.
4
KAZ
мазмұны
ɆԚɆɄȱɇȾȱɄɌȿɊȱ
2
2
Ɇԛɦɤɿɧɞɿɤɬɟɪɿ
Ʌɢɰɟɧɡɢɹ
ԔȺɍȱɉɋȱɁȾȱɄ ɌɍɊȺɅɕ ȺԔɉȺɊȺɌ
3
4
Ԕɚɭɿɩɫɿɡɞɿɤ ɟɫɤɟɪɬɭɥɟɪɿ
ɋɚԕɬɵԕ ɲɚɪɚɥɚɪɵ
ɉȺɃȾȺɅȺɇɍԐȺ ȾȺɃɕɇȾɕԔ
6
6
ɉɚɣɞɚɥɚɧɭɲɵ ɧԝɫԕɚɭɥɵԑɵɧ ɨԕɵɦɚɫɬɚɧ
ɛԝɪɵɧ
Ԕԝɪɚɦɵ
ɋɂɉȺɌɌȺɆȺɋɕ
7
8
Ⱥɥɞɵԙԑɵ/ɚɫɬɵԙԑɵ ɩɚɧɟɥɶ
Ⱥɪɬԕɵ ɩɚɧɟɥɶ
ԔȺɒɕԔɌȺɇ ȻȺɋԔȺɊɍ ԔԜɊȺɅɕ
9
Ԕɚɲɵԕɬɚɧ ɛɚɫԕɚɪɭ ԕԝɪɚɥɵɦɟɧ ɬɚɧɵɫɭ
10
11
12
14
Ԕɚɛɵɪԑɚ ɤɪɨɧɲɬɟɣɧɿɧ ɨɪɧɚɬɭ
ɋɵɦɫɵɡ ɫɚɛɜɭɮɟɪɝɟ ԕɨɫɵɥɭ
Ɍɨɪɨɢɞɬɵԕ ɮɟɪɪɢɬ ԧɡɟɝɿɧ ɫɚɛɜɭɮɟɪɞɿԙ
ԕɭɚɬ ɫɵɦɵɧɚ ɬɿɪɤɟɭ
Ɍɨɪɨɢɞɬɵԕ ɮɟɪɪɢɬɬɿ ɫɚɛɜɭɮɟɪɝɟ ɨɪɧɚɬɭ
Auto Sound Calibration
(Ⱦɵɛɵɫɬɵ ɚɜɬɨ ɦԧɥɲɟɪɥɟɭ) (ASC)
ɋɵɪɬԕɵ ԕԝɪɵɥԑɵɧɵ HDMI ɤɚɛɟɥɿɧ
ɩɚɣɞɚɥɚɧɵɩ ԕɨɫɭ
ɋɵɪɬԕɵ ԕԝɪɵɥԑɵɧɵ ɚɭɞɢɨ (ɚɧɚɥɨɝɬɵԕ)
ɧɟɦɟɫɟ ɨɩɬɢɤɚɥɵԕ (ɫɚɧɞɵԕ) ɤɚɛɟɥɶɞɿ
ɩɚɣɞɚɥɚɧɵɩ ԕɨɫɭ
Ʉɚɛɟɥɶ ԕɵɫԕɵɲɵɧ ɠɢɧɚɭ
15
15
17
18
19
22
Ʉɿɪɿɫ ɪɟɠɢɦɿ
Bluetooth
SoundShare
USB
Ԕɚɲɵԕɬɚɧ ɛɚɫԕɚɪɭ ԕԝɪɚɥɵɧ ɩɚɣɞɚɥɚɧɭ
Ȼɚԑɞɚɪɥɚɦɚɥɵԕ ԕԝɪɚɥɞɵ ɠɚԙɚɪɬɭ
23
Ⱥԕɚɭɥɵԕɬɚɪɞɵ ɠɨɸ
24
Ɍɟɯɧɢɤɚɥɵԕ ɫɢɩɚɬɬɚɪ
2
3
6
7
9
10
ȻȺɃɅȺɇɕɋɌȺɊ
12
12
13
14
ɎɍɇɄɐɂəɅȺɊ
15
ȺԔȺɍɅɕԔɌȺɊȾɕ ɀɈɘ
23
ԔɈɋɕɆɒȺ
24
5
пайдалануға дайындық
ɉȺɃȾȺɅȺɇɍɒɕ ɇԜɋԔȺɍɅɕԐɕɇ ɈԔɕɆȺɋɌȺɇ ȻԜɊɕɇ
ɉɚɣɞɚɥɚɧɭɲɵ ɧԝɫԕɚɭɥɵԑɵɧ ɨԕɵɦɚɫɬɚɧ ɛԝɪɵɧ ɤɟɥɟɫɿ ɬɟɪɦɢɧɞɟɪɞɿ ԕɚɪɚɩ ɚɥɵԙɵɡ.
Ɉɫɵ ɧԝɫԕɚɭɥɵԕɬɚ ɩɚɣɞɚɥɚɧɵɥԑɚɧ ɛɟɥɝɿɲɟɥɟɪ
Ȼɟɥɝɿɲɟ
Ɍɟɪɦɢɧ
Ⱥɧɵԕɬɚɦɚɫɵ
ȿɫɤɟɪɬɭ
Ԕɵɡɦɟɬɬɿԙ ɿɫɬɟɦɟɣɬɿɧɿɧ ɧɟɦɟɫɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɥɟɪɞɿԙ ɤԛɲɿ ɠɨɣɵɥɭɵ ɦԛɦɤɿɧ
ɟɤɟɧɿɧ ɛɿɥɞɿɪɟɞɿ.
ȿɫɤɟɪɬɩɟ
Ȼɟɬɬɟɝɿ ԥɪɛɿɪ ɮɭɧɤɰɢɹɧɵ ɿɫɤɟ ɚɫɵɪɭԑɚ ɤԧɦɟɤɬɟɫɟɬɿɧ ɤɟԙɟɫɬɟɪ ɦɟɧ
ɧԝɫԕɚɭɥɚɪɞɵ ɛɿɥɞɿɪɟɞɿ.
Ԕɚɭɿɩɫɿɡɞɿɤ ɧԝɫԕɚɭɥɚɪɵ ɦɟɧ ɚԕɚɭɥɵԕɬɚɪɞɵ ɠɨɸ
1) Ɉɫɵ ԧɧɿɦɞɿ ԕɨɥɞɚɧɛɚɫ ɛԝɪɵɧ ɦɿɧɞɟɬɬɿ ɬԛɪɞɟ ԕɚɭɿɩɫɿɡɞɿɤ ɧԝɫԕɚɭɥɚɪɵɦɟɧ ɬɚɧɵɫɵɩ ɲɵԑɵԙɵɡ.
(3-ɛɟɬɬɿ ԕɚɪɚԙɵɡ)
2) Ԕɢɵɧɞɵԕɬɚɪ ɬɭɵɧɞɚԑɚɧ ɠɚԑɞɚɣɞɚ Ⱥԕɚɭɥɵԕɬɚɪɞɵ ɠɨɸ ɛԧɥɿɦɿɧ ԕɚɪɚԙɵɡ. (23-ɛɟɬɬɿ ԕɚɪɚԙɵɡ)
Ⱥɜɬɨɪɥɵԕ ԕԝԕɵԕ
©2013 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Ȼɚɪɥɵԕ ԕԝԕɵԕɬɚɪɵ ԕɨɪԑɚɥԑɚɧ. Samsung Electronics Co. ɤɨɦɩɚɧɢɹɫɵɧɵԙ ɚɥɞɵɧ ɚɥɚ ɠɚɡɛɚɲɚ
ɪԝԕɫɚɬɵɧɫɵɡ ɨɫɵ ɩɚɣɞɚɥɚɧɭɲɵ ɧԝɫԕɚɭɥɵԑɵɧ ɿɲɿɧɚɪɚ ɧɟɦɟɫɟ ɬɨɥɵԕ ԕɚɣɬɚ ɛɚɫɭԑɚ ɧɟɦɟɫɟ
ɤԧɲɿɪɭɝɟ ɬɵɣɵɦ ɫɚɥɵɧɚɞɵ.
ԔԜɊȺɆɕ
Ɍԧɦɟɧɞɟɝɿ ɠɢɧɚԕɩɟɧ ɛɟɪɿɥɝɟɧ ԕɨɫɚɥԕɵ ԕԝɪɚɥɞɚɪɞɵԙ ɛɚɪ-ɠɨԑɵɧ ɬɟɤɫɟɪɿԙɿɡ.
POWER
SOURCE
TV POWER
AUTO
POWER
(Ԝɫɬɚԑɵɲ
ɛԝɪɚɧɞɚ:2EA)
SPEAKER TV SOURCE
SoundShare
REPEAT
TV VOL
TV MUTE
TV CH
SOUND EFFECT
S/W
LEVEL
AUDIO SYNC
TV INFO TV PRE-CH VT DIMMER
VOL
MUTE
SMART VOLUME
S/W
LEVEL
(Ȼԝɪɚɧɞɚ:2EA)
VOL
3D SOUND
PLUS
DRC
AH59-02545A
Ԕɚɲɵԕɬɚɧ
ɛɚɫԕɚɪɭ ԕԝɪɚɥɵ/
ɛɚɬɚɪɟɹɥɚɪ
(ȺȺȺ ԧɥɲɟɦɞɿ)
ɉɚɣɞɚɥɚɧɭɲɵ
ɧԝɫԕɚɭɥɵԑɵ
Ԕɚɛɵɪԑɚ
ɤɪɨɧɲɬɟɣɧɿ
Ȼԝɪɚɧɞɚ
USB ɤɚɛɟɥɿ
Ʉɚɛɟɥɶ
ԕɵɫԕɵɲɵ
(Ɍɨɪɨɢɞɬɵԕ ɮɟɪɪɢɬ
ԧɡɟɝɿ 1EA)
Ԕɭɚɬ ɫɵɦɵ
Ɍԝɪɚԕɬɵ ɬɨɤ
ɚɞɚɩɬɟɪɿ
Ԕɨɫɚɥԕɵ ɤɚɛɟɥɶ
ASC
ɦɢɤɪɨɮɨɧɵ
Ɍɨɪɨɢɞɬɵԕ
ɮɟɪɪɢɬ ԧɡɟɝɿ
ƒ Ԕԝɪɚɥ-ɠɚɛɞɵԕɬɚɪɞɵԙ ɫɵɪɬԕɵ ɬԛɪɿ ɠɨԑɚɪɵɞɚԑɵ ɫɭɪɟɬɬɟɪɞɟɧ ɤɿɲɤɟɧɟ ԧɡɝɟɲɟ ɛɨɥɭɵ ɦԛɦɤɿɧ.
ƒ ɋɵɪɬԕɵ USB ԕԝɪɵɥԑɵɥɚɪɵɧ ԧɧɿɦɝɟ ɠɚɥԑɚɭ ԛɲɿɧ ɛɟɪɿɥɝɟɧ USB ɤɚɛɟɥɿɧ ɩɚɣɞɚɥɚɧɵԙɵɡ.
6
KAZ
сипаттамалары
ȺɅȾɕԘԐɕ/ȺɋɌɕԘԐɕ ɉȺɇȿɅɖ
1
2 3
4
VOLUME +/-
ȼȺɄɍɍɆȾɕ ɅȺɆɉȺ
ɄԚɒȿɃɌɄȱɒȱ
● ɋɂɉȺɌɌȺɆȺɅȺɊɕ
5V
0.5A
ȾɂɋɉɅȿɃ
Ⱥԑɵɦɞɚԑɵ ɪɟɠɢɦɞɿ ɤԧɪɫɟɬɟɞɿ.
- ȿɝɟɪ ԧɧɿɦɧɟɧ ɧɟɦɟɫɟ ԕɚɲɵԕɬɚɧ ɛɚɫԕɚɪɭ ԕԝɪɚɥɵɧɚɧ 15
ɫɟɤɭɧɞ ɛɨɣɵ ɤɿɪɿɫ ɛɨɥɦɚɫɚ, ɞɢɫɩɥɟɣ ɚɜɬɨɦɚɬɬɵ ɬԛɪɞɟ
ԧɲɟɞɿ.
- Ⱦɢɫɩɥɟɣ BT READY, TV READY ɠԥɧɟ USB ɨɣɧɚɬɭ
ɪɟɠɢɦɞɟɪɿɧɞɟ ɚɜɬɨɦɚɬɬɵ ɬԛɪɞɟ ԧɲɩɟɣɞɿ.
USB ɉɈɊɌɕ
Ɇԝɧɞɚ ԕԝɪɵɥԑɵɥɚɪɞɚԑɵ ɮɚɣɥɞɚɪɞɵ ɨɣɧɚɬɭ ԛɲɿɧ MP3
ɨɣɧɚɬԕɵɲɬɚɪɵ ɫɢɹԕɬɵ USB ԕԝɪɵɥԑɵɥɚɪɵɧ ԕɨɫɵԙɵɡ.
ԔɍȺɌ ɌԚɃɆȿɋȱ
Crystal Surround Air Track ԕԝɪɚɥɵɧ ԕɨɫɚɞɵ ɠԥɧɟ ԧɲɿɪɟɞɿ.
FUNCTIONS
(ɎɍɇɄɐɂəɅȺɊ)
ɌԚɃɆȿɋȱ
D.IN, AUX, HDMI, BT, TV, USB ɤɿɪɿɫɿɧ ɬɚԙɞɚɣɞɵ.
- Ԕԝɪɵɥԑɵɧɵԙ ԕɭɚɬɵ ԕɨɫɵɥɵɩ ɬԝɪԑɚɧɞɚ, ( ) ɬԛɣɦɟɫɿɧ 3
ɫɟɤɭɧɞɬɚɧ ɤԧɛɿɪɟɤ ɛɚɫɭ ɬԛɣɦɟɧɿ MUTE (ȾɕȻɕɋɌɕ ԦɒȱɊɍ)
ɬԛɣɦɟɫɿ ɪɟɬɿɧɞɟ ɨɪɧɚɬɚɞɵ. MUTE (ȾɕȻɕɋɌɕ ԦɒȱɊɍ)
ɬԛɣɦɟɫɿ ɨɪɧɚɬɵɦɵɧ ɛɨɥɞɵɪɦɚɭ ԛɲɿɧ ( ) ɬԛɣɦɟɫɿɧ
ԕɚɣɬɚɞɚɧ 3 ɫɟɤɭɧɞɬɚɧ ɤԧɛɿɪɟɤ ɛɚɫɵԙɵɡ.
ƒ Ԕԝɪɵɥԑɵɧɵԙ ԕɭɚɬɵɧ ԕɨɫԕɚɧ ɤɟɡɞɟ ɨɥ ɞɵɛɵɫ ɲɵԑɚɪԑɚɧɲɚ 4-5 ɫɟɤɭɧɞɬɚɣ ɤɿɞɿɪɿɫ
ɛɨɥɚɞɵ.
ƒ ȿɝɟɪ ԕɚɥɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧɵ ɧɟɦɟɫɟ ɦɨɛɢɥɶɞɿ ԕԝɪɵɥԑɵ ɜɚɤɭɦɦɞɵ ɥɚɦɩɚ ɤԛɲɟɣɬɤɿɲɿɧɿԙ
ɠɚɧɵɧɞɚ ɬԝɪɫɚ ɧɟɦɟɫɟ ɛɚɫԕɚ ɷɥɟɤɬɪɨɧɞɵԕ ԕԝɪɵɥԑɵɥɚɪɞɵ ԧɧɿɦɧɿԙ ԛɫɬɿɧɟ ԕɨɣɫɚԙɵɡ,
ɞɵɛɵɫɬɚɧ ɲɭɵɥ ɟɫɬɿɥɭɿ ɦԛɦɤɿɧ.
ƒ ɀɢɧɚԕ ɠԝɦɵɫ ɿɫɬɟɩ ɬԝɪԑɚɧɞɚ ɛɚɥɚɥɚɪɞɵԙ ԧɧɿɦ ɛɟɬɿɧɟ ɬɢɦɟɭɿɧ ԕɚɞɚԑɚɥɚԙɵɡ. Ȼɟɬ
ɵɫɬɵԕ ɛɨɥɚɞɵ.
7
сипаттамалары
5
HDMI OUT
6
DC 24V
ASC IN
1
HDMI IN
4
AUX IN
3
OPTICAL IN
DC 24V
ASC IN
ȺɊɌԔɕ ɉȺɇȿɅɖ
2
ASC IN Ԝəɋɕ
ASC ɦɢɤɪɨɮɨɧɵɧ ԕɨɫɭ ԛɲɿɧ ɩɚɣɞɚɥɚɧɵɥɚɞɵ.
ԔɍȺɌɌɕԘ ɄȱɊȱɋ
ɄԦɁȱ
Ⱥɣɧɵɦɚɥɵ ɬɨɤ ɚɞɚɩɬɟɪɿɧɿԙ ԝɹɫɵɧ ԕɭɚɬ ɤԧɡɿɧɟ ɞԝɪɵɫ ɠɚɥԑɚɩ,
ɚɣɧɵɦɚɥɵ ɬɨɤ ɚɞɚɩɬɟɪɿɧɿԙ ɲɬɟɩɫɟɥɶɞɿɤ ԝɲɵɧ ɪɨɡɟɬɤɚԑɚ
ԕɨɫɵԙɵɡ.
OPTICAL IN
ɋɵɪɬԕɵ ԕԝɪɵɥԑɵɧɵԙ ɫɚɧɞɵԕ (ɨɩɬɢɤɚɥɵԕ) ɲɵԑɵɫɵɧɚ ԕɨɫɚɞɵ.
AUX IN (ɤɿɪɿɫɿ)
ɋɵɪɬԕɵ ԕԝɪɵɥԑɵɧɵԙ ɚɧɚɥɨɝɬɵԕ ɲɵԑɵɫ ԝɹɫɵɧɚ ɠɚɥԑɚɧɚɞɵ.
5
HDMI OUT JACK
(ɲɵԑɵɫ ԝɹɫɵ)
HDMI ɤɚɛɟɥɿɧɿԙ ɤԧɦɟɝɿɦɟɧ ɫɚɧɞɵԕ ɛɟɣɧɟ ɠԥɧɟ ɞɵɛɵɫ
ɫɢɝɧɚɥɞɚɪɵɧ ɛɿɪ ɭɚԕɵɬɬɚ ɲɵԑɚɪɚɞɵ.
6
HDMI IN JACK
(ɤɿɪɿɫ ԝɹɫɵ)
HDMI ɤɚɛɟɥɿɧ ɩɚɣɞɚɥɚɧɵɩ ɫɵɪɬԕɵ ɤԧɡɞɟɧ ɛɿɪ ɭɚԕɵɬɬɚ ɫɚɧɞɵԕ
ɛɟɣɧɟ ɠԥɧɟ ɞɵɛɵɫɬɵԕ ɫɢɝɧɚɥɞɚɪɞɵ ԕɚɛɵɥɞɚɣɞɵ.
ƒ Ⱥɣɧɵɦɚɥɵ ɬɨɤ ɚɞɚɩɬɟɪɿɧɿԙ ԕɭɚɬ ɤɚɛɟɥɿɧ ɪɨɡɟɬɤɚɞɚɧ ɫɭɵɪɵɩ ɚɥԑɚɧ ɤɟɡɞɟ
ɲɬɟɩɫɟɥɶɞɿɤ ԝɲɬɵ ԝɫɬɚɩ ɬԝɪɵԙɵɡ. Ʉɚɛɟɥɶɞɟɧ ɬɚɪɬɩɚԙɵɡ.
ƒ Ȼԧɥɲɟɤɬɟɪ ɚɪɚɫɵɧɞɚԑɵ ɛɚɣɥɚɧɵɫ ɬɨɥɵԑɵɦɟɧ ɨɪɧɚԑɚɧɲɚ, ԕԝɪɵɥԑɵɧɵ ɧɟɦɟɫɟ ɨɧɵԙ
ɛԧɥɲɟɤɬɟɪɿɧ ɚɭɵɫɩɚɥɵ ɬɨɤ ɪɨɡɟɬɤɚɫɵɧɚ ɠɚɥԑɚɦɚԙɵɡ.
8
KAZ
қашықтан басқару құралы
ԔȺɒɕԔɌȺɇ ȻȺɋԔȺɊɍ ԔԜɊȺɅɕɆȿɇ ɌȺɇɕɋɍ
CONTROL BUTTON
Ɇɭɡɵɤɚ ɮɚɣɥɵɧ ɨɣɧɚɬɚɞɵ, ɭɚԕɵɬɲɚ ɤɿɞɿɪɬɟɞɿ
ɧɟɦɟɫɟ ɨɣɧɚɬɭɞɵ ɬɨԕɬɚɬɚɞɵ ɧɟ ɛɨɥɦɚɫɚ
ɦɭɡɵɤɚ ɮɚɣɥɵɧ ɚɥɞɵԑɚ ɧɟ ɚɪɬԕɚ ɿɡɞɟɣɞɿ.
SOUND EFFECT
Ⱦɵɛɵɫ ԥɫɟɪɿɧ ɬɚԙɞɚɣɞɵ: (MUSIC (ɆɍɁɕɄȺ),
NEWS (ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ), DRAMA (ȾɊȺɆȺ),
CINEMA (ɄɂɇɈɌȿȺɌɊ), SPORTS (ɋɉɈɊɌ), GAME
(ɈɃɕɇ), OFF (ԦɒȱɊɍɅȱ) (Ȼɚɫɬɚɩԕɵ ɞɵɛɵɫ)
3D SOUND PLUS
Ȼԝɥ ɦԛɦɤɿɧɞɿɤ ɞɵɛɵɫԕɚ ɬɟɪɟԙɞɿɤ ɩɟɧ
ɟɪɤɿɧɞɿɤ ԕɨɫɚɞɵ.
MUTE
Ԕԝɪɵɥԑɵɧɵԙ ɞɵɛɵɫɵɧ ԧɲɿɪɟɞɿ. Ⱦɵɛɵɫɬɵ
ɚɥɞɵԙԑɵ ɞɟԙɝɟɣɞɟ ԕɨɫɭ ԛɲɿɧ ԕɚɣɬɚɞɚɧ ɛɚɫɵԙɵɡ.
ƒ
ƒ
ƒ
POWER
SOURCE
TV POWER
AUTO
POWER
SPEAKER TV SOURCE
SoundShare
REPEAT
TV VOL
TV MUTE
TV CH
TV INFO TV PRE-CH VT DIMMER
SOUND EFFECT
S/W
LEVEL
AUDIO SYNC
VOL
MUTE
SMART VOLUME
S/W
LEVEL
VOL
3D SOUND
PLUS
DRC
AH59-02545A
TV POWER ɌԚɃɆȿɒȱȽȱ
Samsung ɬɟɥɟɞɢɞɚɪɵɧ ԕɨɫɚɞɵ ɧɟɦɟɫɟ ԧɲɿɪɟɞɿ.
SPEAKER
Ȼԝɥ ɬԛɣɦɟ ɞɵɛɵɫɬɵ Air Track
ɧɟɦɟɫɟ ɬɟɥɟɞɢɞɚɪɞɚɧ ɬɵԙɞɚɭɞɵ
ɬɚԙɞɚɭԑɚ ɦԛɦɤɿɧɞɿɤ ɛɟɪɟɞɿ.
TV SOURCE
ɀɚɥԑɚɧԑɚɧ ɬɟɥɟɞɢɞɚɪɞɵԙ ɛɟɣɧɟ ɤԧɡɿɧ
ɬɚԙɞɚɭ ԛɲɿɧ ɛɚɫɵԙɵɡ.
SoundShare
Ȼԝɥ Bluetooth ɛɚɣɥɚɧɵɫɵ ɚɪԕɵɥɵ SAT
ԕԝɪɵɥԑɵɫɵɧɞɚ ɌȾ ɞɚɭɫɵɧ ɲɵԑɚɪɚɞɵ
ɠԥɧɟ ɞɵɛɵɫɬɵ ɛɚɫԕɚɪɚɞɵ.
Anynet+
Anynet+ – Samsung TV ԕɚɲɵԕɬɚɧ ɛɚɫԕɚɪɭ
ԕԝɪɚɥɵɦɟɧ ɛɚɫԕɚ Samsung ԕԝɪɵɥԑɵɥɚɪɵɧ
ɛɚɫԕɚɪɭԑɚ ɦԛɦɤɿɧɞɿɤ ɛɟɪɟɬɿɧ ɮɭɧɤɰɢɹ.
AUDIO SYNC
ɋɚɧɞɵԕ ɬɟɥɟɞɢɞɚɪԑɚ ԕɨɫɭɥɵ ɤɟɡɿɧɞɟ
ɜɢɞɟɨɧɵ ɞɵɛɵɫԕɚ ɫԥɣɤɟɫɬɟɧɞɿɪɭɝɟ
ɤԧɦɟɤɬɟɫɟɞɿ.
VT DIMMER
ȼȺɄɍɍɆȾɕ ɅȺɆɉȺ ɄԚɒȿɃɌɄȱɒȱɇȱԘ
ɠɚɪɵԕɬɵԑɵɧ ɛɚɫԕɚɪɭԑɚ ɛɨɥɚɞɵ.
TV CHANNEL
Ɍɟɥɟɞɢɞɚɪ ɚɪɧɚɥɚɪɵɧ ɚɭɵɫɬɵɪɚɞɵ.
SMART VOLUME
Ⱦɵɛɵɫ ɞɟԙɝɟɣɿɧ ɲԝԑɵɥ ɞɵɛɵɫ ԧɡɝɟɪɿɫɿɧɟ
ɫԥɣɤɟɫ ɪɟɬɬɟɣɞɿ ɠԥɧɟ ɬԝɪɚԕɬɚɧɞɵɪɚɞɵ.
VOLUME, S/W LEVEL
Ԕԝɪɚɥɞɵԙ ɞɵɛɵɫ ɞɟԙɝɟɣɿɧ ɪɟɬɬɟɣɞɿ.
ɋɚɛɜɭɮɟɪ ɞɵɛɵɫ ɞɟԙɝɟɣɿɧ ɪɟɬɬɟɣɞɿ.
DRC
Ȼԝɥ ɮɭɧɤɰɢɹɧɵ ɬԛɧɞɟ ɤɢɧɨ ɤԧɪɭ
ɤɟɡɿɧɞɟ ɬԧɦɟɧɝɿ ɞɵɛɵɫɬɚ Dolby Digital
ɮɨɪɦɚɬɵɧɞɚ ɬɵԙɞɚɭ ԛɲɿɧ ԕɨɥɞɚɧɭԑɚ
ɛɨɥɚɞɵ (Ԕɚɥɵɩɬɵ,ȿԘ ɀɈԐȺɊԐɕ, ȿԘ
ɌԦɆȿɇȽȱ).
SAT ɚɛɛɪɟɜɢɚɬɭɪɚɫɵ Surround Air Track ɞɟɝɟɧɞɿ ɛɿɥɞɿɪɟɞɿ, ɨɥ — Samsung ɤɨɦɩɚɧɢɹɫɵ ԧɧɿɦɿɧɿԙ
ɮɢɪɦɚɥɵԕ ɚɬɚɭɵ.
Ԕɚɲɵԕɬɚɧ ɛɚɫԕɚɪɭ ԕԝɪɚɥɵ ɬɟɤ SAMSUNG ɤɨɦɩɚɧɢɹɫɵ ɲɵԑɚɪԑɚɧ ɬɟɥɟɞɢɞɚɪɦɟɧ ɠԝɦɵɫ ɿɫɬɟɣɞɿ.
ɉɚɣɞɚɥɚɧɵɩ ɨɬɵɪԑɚɧ ɬɟɥɟɞɢɞɚɪԑɚ ɛɚɣɥɚɧɵɫɬɵ ɨɫɵ ԕɚɲɵԕɬɚɧ ɛɚɫԕɚɪɭ ԕԝɪɚɥɵɧ ɬɟɥɟɞɢɞɚɪԑɚ
ԕɨɥɞɚɧɚ ɚɥɦɚɭɵԙɵɡ ɦԛɦɤɿɧ. Ԕɨɥɞɚɧɚ ɚɥɦɚɫɚԙɵɡ, ɬɟɥɟɞɢɞɚɪɞɵ ɛɚɫԕɚɪɭ ԕԝɪɚɥɵɦɟɧ ɛɚɫԕɚɪɵԙɵɡ.
Ԕɚɲɵԕɬɚɧ ɛɚɫԕɚɪɭ ԕԝɪɚɥɵɧɚ ɛɚɬɚɪɟɹɥɚɪɞɵ ɫɚɥɭ
1.
Ԕɚɲɵԕɬɚɧ ɛɚɫԕɚɪɭ ԕԝɪɚɥɵɧɵԙ
ɚɪɬԕɵ ɠɚԑɵɧɞɚԑɵ ԕɚԕɩɚԕɬɵ
ɫɭɪɟɬɬɟ ɤԧɪɫɟɬɿɥɝɟɧɞɟɣ ɠɨԑɚɪɵ
ԕɚɪɚɣ ɲɵԑɚɪɵɩ ɚɥɵԙɵɡ.
2. ȿɤɿ AAȺ ԧɥɲɟɦɞɿ ɛɚɬɚɪɟɹɧɵ ɫɚɥɵԙɵɡ.
Ȼɚɬɚɪɟɹɥɚɪɞɵԙ “+” ɠԥɧɟ “–” ɩɨɥɸɫɬɟɪɿ
ɛԧɥɿɦɧɿԙ ɿɲɤɿ ɠɚԑɵɧɞɚԑɵ ɫɵɡɛɚɧԝɫԕɚԑɚ
ɫԥɣɤɟɫ ɨɪɧɚɥɚɫɬɵɪɵɥԑɚɧɵɧɚ ɤԧɡ
ɠɟɬɤɿɡɿԙɿɡ.
3. Ԕɚԕɩɚԕɬɵ ɠɚɛɵԙɵɡ.
Ɍɟɥɟɞɢɞɚɪɞɵ ԕɚɥɵɩɬɵ
ɩɚɣɞɚɥɚɧԑɚɧ ɠɚԑɞɚɣɞɚ,
ɛɚɬɚɪɟɹɥɚɪɞɵԙ ɠɚɪɚɦɞɵɥɵԕ
ɦɟɪɡɿɦɿ ɲɚɦɚɦɟɧ ɛɿɪ ɠɵɥ ɛɨɥɚɞɵ.
Ԕɚɲɵԕɬɚɧ ɛɚɫԕɚɪɭ ԕԝɪɚɥɵɧɵԙ ɠԝɦɵɫ ɞɢɚɩɚɡɨɧɵ
Ԕɚɲɵԕɬɚɧ ɛɚɫԕɚɪɭ ԕԝɪɚɥɵɧ ɬɿɤ ɫɵɡɵԕ ɛɨɣɵɧɲɚ ԧɧɿɦɧɟɧ 23 ɮɭɬ (7 ɦɟɬɪ) ԕɚɲɵԕɬɵԕɬɚ ԕɨɥɞɚɧɭԑɚ ɛɨɥɚɞɵ.
ɋɨɧɞɚɣ-ɚԕ, ɤԧɥɞɟɧɟԙ ɠɟɪɞɟ ԕɚɲɵԕɬɚɧ ɛɚɫԕɚɪɭ ԕԝɪɚɥɵɧɵԙ ɫɟɧɫɨɪɵɧ 30° ɛԝɪɵɲɬɚ ɠԝɦɵɫ ɿɫɬɟɣɞɿ.
9
● ԔȺɒɕԔɌȺɇ ȻȺɋԔȺɊɍ ԔԜɊȺɅɕ
ԔɍȺɌ ɌԚɃɆȿɋȱ
Crystal Surround Air Track ԕԝɪɚɥɵɧ
ԕɨɫɚɞɵ ɠԥɧɟ ԧɲɿɪɟɞɿ.
SOURCE
ɀɚɥԑɚɧԑɚɧ SAT ɤԧɡɿɧ ɬɚԙɞɚɭ ԛɲɿɧ
ɛɚɫɵԙɵɡ. (SAT:Surround Air Track)
AUTO POWER
Air Track ԕԝɪɚɥɵɧ Optical ԝɹɫɵ ɚɪԕɵɥɵ
ɨɩɬɢɤɚɥɵԕ ɛɚɣɥɚɧɵɫɩɟɧ ԕɚɞɚɦɞɚɫɬɵɪɚɞɵ,
ɫɨɧɞɚ ɨɥ ɬɟɥɟɞɢɞɚɪɞɵ ԕɨɫԕɚɧɞɚ
ɚɜɬɨɦɚɬɬɵ ɬԛɪɞɟ ԕɨɫɵɥɚɬɵɧ ɛɨɥɚɞɵ.
REPEAT
Repeat File (Ɏɚɣɥɞɵ Ԕɚɣɬɚɥɚɭ), All
(Ȼɚɪɥɵԑɵ), Random (Ʉɟɡɞɟɣɫɨԕ)
ɩɚɪɚɦɟɬɪɥɟɪɿɧ ɬɚԙɞɚɣɞɵ.
TV VOLUME
Ɍɟɥɟɞɢɞɚɪɞɵԙ ɞɵɛɵɫ ɞɟԙɝɟɣɿɧ ɪɟɬɬɟɣɞɿ.
TV MUTE
Ɍɟɥɟɞɢɞɚɪ ɞɵɛɵɫɵɧ ԧɲɿɪɟɞɿ. Ⱦɵɛɵɫɬɵ ɚɥɞɵԙԑɵ
ɞɟԙɝɟɣɞɟ ԕɨɫɭ ԛɲɿɧ ԕɚɣɬɚɞɚɧ ɛɚɫɵԙɵɡ.
TV INFO, TV PRE-CH
Ⱥԑɵɦɞɚԑɵ ɬɟɥɟɞɢɞɚɪ ɤԛɣɿɧ ɤԧɪɫɟɬɟɞɿ.
Ⱥɥɞɵԙԑɵ ɬɟɥɟɚɪɧɚԑɚ ԧɬɤɿɡɟɞɿ.
байланыстар
ԔȺȻɕɊԐȺ ɄɊɈɇɒɌȿɃɇȱɇ ɈɊɇȺɌɍ
Ɉɫɵ ԕԝɪɵɥԑɵɧɵ ԕɚɛɵɪԑɚ ɤɪɨɧɲɬɟɣɧɿɧɿԙ ɤԧɦɟɝɿɦɟɧ ԕɚɛɵɪԑɚԑɚ ɿɥɭɿԙɿɡɝɟ ɛɨɥɚɞɵ.
Ɉɪɧɚɬɭɞɵԙ ɫɚԕɬɵԕ ɲɚɪɚɥɚɪɵ
• Ɍɟɤ ɬɿɤ ԕɚɛɵɪԑɚԑɚ ɨɪɧɚɬɵԙɵɡ.
• Ɉɪɧɚɬɭ ԛɲɿɧ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɫɵ ɧɟɦɟɫɟ ɵɥԑɚɥɞɵԑɵ ɠɨԑɚɪɵ ɠɟɪɞɿ ɧɟ ɛɨɥɦɚɫɚ ԕԝɪɵɥԑɵ ɫɚɥɦɚԑɵɧ
ɤԧɬɟɪɟ ɚɥɦɚɣɬɵɧ ԕɚɛɵɪԑɚԑɚ ɨɪɧɚɬɩɚԙɵɡ.
• ȿɝɟɪ ԕɚɛɵɪԑɚ ԕԝɪɵɥԑɵɧɵ ԝɫɬɚɩ ɬԝɪɭ ԛɲɿɧ ɠɟɬɤɿɥɿɤɬɿ ɤԛɲɬɿ ɛɨɥɦɚɫɚ, ԕɚɛɵɪԑɚɧɵ ԕɚɬɚɣɬɵԙɵɡ
ɧɟɦɟɫɟ ԕԝɪɵɥԑɵɧɵ ɫɚɥɦɚԑɵɧ ԝɫɬɚɩ ɬԝɪɚ ɚɥɚɬɵɧ ɛɚɫԕɚ ԕɚɛɵɪԑɚԑɚ ɨɪɧɚɬɵԙɵɡ.
• ɋɿɡɞɟɝɿ ԕɚɛɵɪԑɚɧɵԙ ɬԛɪɿɧɟ (ɝɢɩɫɨɤɚɪɬɨɧ, ɬɟɦɿɪ ɬɚԕɬɚ, ɚԑɚɲ, ɬ.ɛ.) ɠɚɪɚɣɬɵɧ ɛɟɤɿɬɭ ɛԝɪɚɧɞɚɥɚɪɵɧ
ɩɚɣɞɚɥɚɧɵԙɵɡ. Ɇԛɦɤɿɧ ɛɨɥɫɚ ɛԝɪɚɧɞɚɥɚɪɞɵ ԕɚɛɵɪԑɚ ɲɟɝɟɥɟɪɿɧɟ ɛɟɤɿɬɿԙɿɡ.
• Ԕԝɪɵɥԑɵɧɵ ԕɚɛɵɪԑɚԑɚ ɨɪɧɚɬɩɚɫ ɛԝɪɵɧ ɨɧɵԙ ɤɚɛɟɥɶɞɟɪɿɧ ɫɵɪɬԕɵ ԕԝɪɵɥԑɵԑɚ ɠɚɥԑɚԙɵɡ.
• Ɉɪɧɚɬɩɚɫ ɛԝɪɵɧ ԕԝɪɵɥԑɵɧɵԙ ɫԧɧɿɩ ɠԥɧɟ ɚɠɵɪɚɬɵɥɵɩ ɬԝɪԑɚɧɵɧ ɬɟɤɫɟɪɿԙɿɡ. Ԥɣɬɩɟɫɟ, ɬɨɤ ɫɨԑɭɵ
ɦԛɦɤɿɧ.
1. Ԕɚɛɵɪԑɚ ɤɪɨɧɲɬɟɣɧɿɧ ԕɚɛɵɪԑɚ ɛɟɬɿɧɟ ԕɨɣɵɩ, ɨɧɵ ɟɤɿ
ɛԝɪɚɧɞɚɦɟɧ ɛɟɤɿɬɿԙɿɡ.
Ԕԝɪɵɥԑɵɧɵ ɬɟɥɟɞɢɞɚɪɞɚɧ ɬԧɦɟɧ ɿɥɿɩ ɠɚɬɫɚԙɵɡ,
ɤԧɪɫɟɬɤɿ ( ) ɬɟɥɟɞɢɞɚɪɞɵԙ ɨɪɬɚɫɵɧɚ ԕɨɣɵɥɚɬɵɧɞɚɣ
ɟɬɿɩ ԕɚɛɵɪԑɚԑɚ ɨɪɧɚɬɭ ɤɪɨɧɲɬɟɣɧɿɧ ɦɿɧɞɟɬɬɿ ɬԛɪɞɟ
ɨɪɧɚɬɵԙɵɡ.
ɋɨɧɞɚɣ-ɚԕ, ԕԝɪɵɥԑɵɧɵԙ ɬɟɥɟɞɢɞɚɪɞɚɧ ɤɟɦɿɧɞɟ ɟɤɿ
ɞɸɣɦ (5 ɫɦ) ɬԧɦɟɧ ɟɤɟɧɿɧ ɬɟɤɫɟɪɿԙɿɡ.
5V
0.5A
2. ɇȿȽȱɁȽȱ ԔԜɊɕɅԐɕɇɕԘ ɟɤɿ ɠɚԑɵɧɞɚԑɵ ɛԝɪɚɧɞɚ
ɬɟɫɿɤɬɟɪɿɧ ԜɋɌȺԐɕɒ ȻԜɊȺɇȾȺɇɕԘ ɛԝɪɚɧɞɚ
ɬɟɫɿɤɬɟɪɿɧɟ ɬɭɪɚɥɚɩ, ɨɧɵ ɛԝɪɚɧɞɚɥɚɪɦɟɧ ɛɟɤɿɬɿԙɿɡ.
3. Ԕԝɪɵɥԑɵɧɵ ԕɚɛɵɪԑɚ ɤɪɨɧɲɬɟɣɧɿɧɿԙ ɬɢɿɫɬɿ ԝɹɥɚɪɵɧɚ
ɫɚɥɵԙɵɡ. Ɉɪɧɚɬɭ ԕɚɭɿɩɫɿɡ ɛɨɥɭ ԛɲɿɧ ɛԝɪɚɧɞɚɥɚɪ
ԝɹɥɚɪɞɵԙ ɬԧɦɟɧɝɿ ɛԧɥɿɝɿɧɟ ɬԛɫɤɟɧɿɧ ԕɚɞɚԑɚɥɚԙɵɡ.
1
2
4. Ɉɪɧɚɬɭ ɚɹԕɬɚɥɞɵ.
5 ɫɦ ɧɟɦɟɫɟ ɤԧɛɿɪɟɤ
ƒ Ɉɪɧɚɬɵɥԑɚɧ ԕԝɪɵɥԑɵɧɵԙ ԛɫɬɿɧɟ ɟɲ ɧԥɪɫɟ ɿɥɦɟԙɿɡ ɠԥɧɟ ɨɧɵԙ ɫɨԑɵɥɦɚɭɵɧ ԕɚɞɚԑɚɥɚԙɵɡ.
ƒ Ԕԝɪɵɥԑɵɧɵ ԕɚɛɵɪԑɚԑɚ ԕԝɥɚɦɚɣɬɵɧɞɚɣ ɟɬɿɩ ɛɟɤɿɬɿԙɿɡ. ȿɝɟɪ ԕԝɪɵɥԑɵ ԕԝɥɚɩ ԕɚɥɫɚ, ɨɥ ԧɧɿɦ
ɠԝɦɵɫɵɧɵԙ ɚԕɚɭɥɵԑɵɧ ɬɭɞɵɪɭɵ ɦԛɦɤɿɧ.
ƒ Ԕԝɪɚɥ ԕɚɛɵɪԑɚԑɚ ɨɪɧɚɬɵɥɵɩ ɛɨɥԑɚɧ ɫɨԙ, ɛɚɥɚɧɵԙ ɠɚɥԑɚɧԑɚɧ ɤɚɛɟɥɶɞɟɪɞɿ ɬɚɪɬɩɚɭɵɧ
ԕɚɞɚԑɚɥɚԙɵɡ, ɛԝɥ ԕԝɪɵɥԑɵɧɵԙ ԕԝɥɚɩ ɤɟɬɭ ԕɚɭɩɿɧ ɬɭɞɵɪɚɞɵ.
ƒ Ԕɚɛɵɪԑɚԑɚ ɨɪɧɚɬɵɥԑɚɧ ԕԝɪɵɥԑɵ ɨԙɬɚɣɥɵ ɠԝɦɵɫ ɿɫɬɟɭɿ ԛɲɿɧ ɞɢɧɚɦɢɤɬɟɪɞɿ ɬɟɥɟɞɢɞɚɪɞɚɧ
ɤɟɦ ɞɟɝɟɧɞɟ 5 ɫɦ ԕɚɲɵԕԕɚ ԕɨɣɵԙɵɡ.
ƒ Ԕɚɭɿɩɫɿɡɞɿɤ ԛɲɿɧ ԕɚɛɵɪԑɚ ɤɪɨɧɲɬɟɣɧɿɧɟ ɨɪɧɚɬɩɚԑɚɧ ɛɨɥɫɚԙɵɡ, ԧɧɿɦɞɿ ɬԝɪɚԕɬɵ ɛɟɬɤɟ
ԕɨɣɵɩ ɩɚɣɞɚɥɚɧɵԙɵɡ.
ƒ Ⱦɵɛɵɫɬɵ ɠɚԕɫɵ ɟɫɬɭ ԛɲɿɧ ɨɪɧɚɬɭ ɤɟɡɿɧɞɟ ɫɚɛɜɭɮɟɪɞɿ ԕɚɛɵɪԑɚɞɚɧ ɤɟɦɿɧɞɟ 30 ɫɦ ɚɥɵɫ
10
ԕɨɣɵԙɵɡ.
KAZ
ɋɕɆɋɕɁ ɋȺȻȼɍɎȿɊȽȿ ԔɈɋɕɅɍ
Ⱥɪɧɚ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɬɨɪɵ (ID) ɡɚɭɵɬɬɚ ɠɚɫɚɥɭ ɤɟɡɿɧɞɟ ɨɪɧɚɬɵɥɚɞɵ, ɫɨɧɞɵԕɬɚɧ ɧɟɝɿɡɝɿ ԕԝɪɵɥԑɵ ɦɟɧ
ɫɚɛɜɭɮɟɪ ԕԝɪɵɥԑɵɧɵ ԕɨɫԕɚɧ ɤɟɡɞɟ ɚɜɬɨɦɚɬɬɵ ɬԛɪɞɟ ɛɚɣɥɚɧɵɫɭɵ ɤɟɪɟɤ. ȿɝɟɪ ɧɟɝɿɡɝɿ ԕԝɪɵɥԑɵ ɦɟɧ
ɫɚɛɜɭɮɟɪ ԕɨɫɵɥԑɚɧ ɤɟɡɞɟ LINK (Ȼɚɣɥɚɧɵɫ) ɤԧɪɫɟɬɤɿɲɿ ɠɚɧɛɚɫɚ, ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɬɨɪɞɵ ɬԧɦɟɧɞɟɝɿ
ɩɪɨɰɟɫɬɿ ɨɪɵɧɞɚɭ ɚɪԕɵɥɵ ɨɪɧɚɬɵԙɵɡ.
1. ɇɟɝɿɡɝɿ ԕԝɪɵɥԑɵ ɠԥɧɟ ɫɚɛɜɭɮɟɪɞɿԙ ԕɭɚɬ ɫɵɦɞɚɪɵɧ ɚɣɧɵɦɚɥɵ ɬɨɤ ɪɨɡɟɬɤɚɫɵɧɚ ԕɨɫɵԙɵɡ.
● ȻȺɃɅȺɇɕɋɌȺɊ
2. ɋɚɛɜɭɮɟɪɞɿԙ ɚɪɬԕɵ ɠɚԑɵɧɞɚ ɨɪɧɚɥɚɫԕɚɧ ID SET ɬԛɣɦɟɫɿɧ ɲɚԑɵɧ ԧɬɤɿɪ ɡɚɬɩɟɧ 5 ɫɟɤɭɧɞ ɛɚɫɵɩ
ɬԝɪɵԙɵɡ.
• STANDBY ɤԧɪɫɟɬɤɿɲɿ ԧɲɿɪɭɥɿ ɛɨɥɚɞɵ, ɚɥ LINK ɤԧɪɫɟɬɤɿɲɿ (ɄԦɄ) ɬɟɡ ɠɵɩɵɥɵԕɬɚɣɞɵ.
ID SET
3. ɇɟɝɿɡɝɿ ԕԝɪɵɥԑɵ ԧɲɿɪɿɥɿɩ ɬԝɪԑɚɧɞɚ (STANDBY (Ʉԛɬɭ) ɪɟɠɢɦɿ)
ԕɚɲɵԕɬɚɧ ɛɚɫԕɚɪɭ ԕԝɪɚɥɵɧɞɚԑɵ MUTE ɬԛɣɦɟɫɿɧ 5 ɫɟɤɭɧɞ
ɛɚɫɵɩ ɬԝɪɵԙɵɡ.
POWER
SOURCE
TV POWER
AUTO
POWER
SoundShare
REPEAT
TV VOL
4. ɇɟɝɿɡɝɿ ԕԝɪɵɥԑɵɧɵԙ ȼɎ ɞɢɫɩɥɟɣɿɧɟ (OLED) ID SET ɯɚɛɚɪɵ
ɲɵԑɚɞɵ.
SPEAKER TV SOURCE
TV MUTE
TV CH
SOUND EFFECT
S/W
LEVEL
5. Ȼɚɣɥɚɧɵɫɬɵ ɚɹԕɬɚɭ ԛɲɿɧ ɫɚɛɜɭɮɟɪɞɿԙ Ʉԧɤ ɀɒȾ
ɠɵɩɵɥɵԕɬɚɩ ɬԝɪԑɚɧɞɚ ɧɟɝɿɡɝɿ ԕԝɪɵɥԑɵɧɵԙ ԕɭɚɬɵɧ ԕɨɫɵԙɵɡ.
• ɇɟɝɿɡɝɿ ԕԝɪɵɥԑɵ ɦɟɧ ɫɚɛɜɭɮɟɪ ԕɚɡɿɪ ɛɚɣɥɚɧɵɫɬɵ (ԕɨɫɵɥɞɵ).
• ɋɚɛɜɭɮɟɪɞɿԙ Link (Ȼɚɣɥɚɧɵɫ) ɤԧɪɫɟɬɤɿɲɿ (ɤԧɤ ɀɒȾ) ԕɨɫɵɥɞɵ.
• Ⱦɵɛɵɫ ԥɫɟɪɿɧ ɬɚԙɞɚɭ ɚɪԕɵɥɵ ɫɵɦɫɵɡ ɫɚɛɜɭɮɟɪɞɟɧ ɞɵɛɵɫɬɵ
ɠɚԕɫɵɪɚԕ ɟɫɬɭɝɟ ɛɨɥɚɞɵ. (20-ɛɟɬɬɿ ԕɚɪɚԙɵɡ)
SOUND EFFECT
VOL
SMART VOLUME
AUDIO SYNC
TV INFO TV PRE-CH VT DIMMER
VOL
MUTE
SMART VOLUME
S/W
LEVEL
S/W
LEVEL
MUTE
S/W
LEVEL
VOL
3D SOUND
PLUS
DRC
AH59-02545A
VOL
3D SOUND
PLUS
DRC
ƒ Ԧɧɿɦɞɿ ɠɵɥɠɵɬɩɚɫ ɧɟɦɟɫɟ ɨɪɧɚɬɩɚɫ ɛԝɪɵɧ, ԕɭɚɬɬɵԙ ɠԥɧɟ ԕɭɚɬ ɫɵɦɵɧɵԙ
ɚɠɵɪɚɬɵɥԑɚɧɵɧ ɬɟɤɫɟɪɿԙɿɡ.
ƒ ȿɝɟɪ ɧɟɝɿɡɝɿ ԕԝɪɵɥԑɵ ԧɲɿɪɿɥɫɟ, ɫɵɦɫɵɡ ɫɚɛɜɭɮɟɪ ɤԛɬɭ ɪɟɠɢɦɿɧɞɟ ɛɨɥɚɞɵ ɠԥɧɟ
LINK (Ȼɚɣɥɚɧɵɫ) ɤԧɪɫɟɬɤɿɲɿ (ɤԧɤ ɀɒȾ) 30 ɫɟɤɭɧɞ ɠɵɩɵɥɵԕɬɚԑɚɧɧɚɧ ɤɟɣɿɧ ɠɨԑɚɪԑɵ
ɠɚԕɬɚԑɵ STANDBY LED (ɄԚɌɍ ɀɒȾ) ԕɨɫɵɥɚɞɵ.
ƒ ȿɝɟɪ ɠԛɣɟɧɿԙ ɠɚɧɵɧɞɚ ɛɿɪɞɟɣ ɠɢɿɥɿɤɬɿ (2,4 ȽȽɰ) ɩɚɣɞɚɥɚɧɚɬɵɧ ԕԝɪɵɥԑɵɧɵ
ԕɨɥɞɚɧɫɚԙɵɡ, ɤɟɞɟɪɝɿɞɟɧ ɞɵɛɵɫɬɵԙ ɠɨԑɚɥɵɩ ɤɟɬɭɿ ɦԛɦɤɿɧ.
ƒ ɋɵɦɫɵɡ ɫɢɝɧɚɥɞɚɪɞɵԙ ɠɿɛɟɪɿɥɭ ɚɪɚ ԕɚɲɵԕɬɵԑɵ ɲɚɦɚɦɟɧ — 1005 ɦ, ɚɥɚɣɞɚ ɠԝɦɵɫ
ɿɫɬɟɭ ɨɪɬɚɫɵɧɚ ɛɚɣɥɚɧɵɫɬɵ ɛɚɫԕɚɲɚ ɛɨɥɭɵ ɦԛɦɤɿɧ. ȿɝɟɪ ɧɟɝɿɡɝɿ ԕԝɪɵɥԑɵ ɦɟɧ ɫɵɦɫɵɡ
ɫɚɛɜɭɮɟɪɞɿԙ ɚɪɚɫɵɧɞɚ ɬɟɦɿɪ ɛɟɬɨɧɞɵ ɧɟɦɟɫɟ ɦɟɬɚɥ ԕɚɛɵɪԑɚ ɛɨɥɫɚ, ɫɵɦɫɵɡ
ɫɢɝɧɚɥɞɚɪ ɬɟɦɿɪɞɟɧ ԧɬɟ ɚɥɦɚɣɬɵɧ ɛɨɥԑɚɧɞɵԕɬɚɧ ɠԛɣɟ ɦԛɥɞɟ ɠԝɦɵɫ ɿɫɬɟɦɟɭɿ ɦԛɦɤɿɧ.
ƒ ȿɝɟɪ ɧɟɝɿɡɝɿ ԕԝɪɵɥԑɵɧɵԙ ɫɵɦɫɵɡ ɛɚɣɥɚɧɵɫɵ ɨɪɧɚɦɚԑɚɧ ɛɨɥɫɚ, ɠɨԑɚɪɵɞɚԑɵ 1-5
ԕɚɞɚɦɞɚɪɞɵ ԕɚɣɬɚɞɚɧ ɠɚɫɚԙɵɡ.
ƒ ɋɵɦɫɵɡ ɫɢɝɧɚɥɞɚɪ ԕɚɛɵɥɞɚɣɬɵɧ ɚɧɬɟɧɧɚ ɫɚɛɜɭɮɟɪɞɿԙ ɿɲɿɧɟ ɨɪɧɚɬɵɥԑɚɧ.
Ԕԝɪɵɥԑɵɧɵ ɫɭɞɚɧ ɠԥɧɟ ɵɥԑɚɥɞɚɧ ɚɭɥɚԕ ԝɫɬɚԙɵɡ.
ƒ Ɉԙɬɚɣɥɵ ɬԛɪɞɟ ɬɵԙɞɚɭ ԛɲɿɧ, ɫɵɦɫɵɡ ɫɚɛɜɭɮɟɪɞɿԙ ɚɣɧɚɥɚɫɵɧɞɚ ɤɟɞɟɪɝɿɥɟɪɞɿԙ
ɠɨԕ ɟɤɟɧɿɧ ɬɟɤɫɟɪɿԙɿɡ.
11
байланыстар
ɌɈɊɈɂȾɌɕԔ ɎȿɊɊɂɌ ԦɁȿȽȱɇ ɋȺȻȼɍɎȿɊȾȱԘ ԔɍȺɌ ɋɕɆɕɇȺ
ɌȱɊɄȿɍ
ȿɝɟɪ ɬɨɪɨɢɞɬɵԕ ɮɟɪɪɢɬ ԧɡɟɝɿɧ ɫɚɛɜɭɮɟɪɞɿԙ ԕɭɚɬ ɫɵɦɵɧɚ ɬɿɪɤɟɫɟԙɿɡ,
ɨɥ ɪɚɞɢɨ ɫɢɝɧɚɥɞɚɪɵɧɚɧ ɤɟɥɟɬɿɧ ɠɨԑɚɪɵ ɠɢɿɥɿɤɬɿ ɤɟɞɟɪɝɿɥɟɪɞɿ
ɛɨɥɞɵɪɦɚɭԑɚ ɤԧɦɟɤɬɟɫɟɞɿ.
1. Ɍɨɪɨɢɞɬɵԕ ɮɟɪɪɢɬ ԧɡɟɝɿɧ ɚɲɭ ԛɲɿɧ ɨɧɵԙ ɛɟɤɿɬɤɿɲ ɬɿɥɿɧ ɬɚɪɬɵԙɵɡ.
2. ɋɚɛɜɭɮɟɪɞɿԙ ԕɭɚɬ ɫɵɦɵɧɞɚ ɟɤɿ ɿɥɦɟɤ ɠɚɫɚԙɵɡ.
3. Ɍɨɪɨɢɞɬɵԕ ɮɟɪɪɢɬ ԧɡɟɝɿɧ ɫɚɛɜɭɮɟɪɞɿԙ ԕɭɚɬ ɫɵɦɵɧɚ ɫɭɪɟɬɬɟ
ɤԧɪɫɟɬɿɥɝɟɧɞɟɣ ɟɬɿɩ ɬɿɪɤɟɩ, ɫɵɪɬ ɟɬɤɟɧ ɞɵɛɵɫ ɲɵԕԕɚɧɲɚ
ɛɚɫɵԙɵɡ.
ID SET
ɌɈɊɈɂȾɌɕԔ ɎȿɊɊɂɌɌȱ ɋȺȻȼɍɎȿɊȽȿ ɈɊɇȺɌɍ
Ʉԧɬɟɪɿɩ
ɮɢɤɫɚɬɨɪɞɵ
ɛɨɫɚɬɵԙɵɡ
ɠԥɧɟ ԧɡɟɤɬɿ
ɚɲɵԙɵɡ.
Ɏɢɤɫɚɬɨɪɞɵ ԕɚɣɬɚ
ɠɚɛɵԙɵɡ.
Ʉɚɛɟɥɶɞɿ ɨɪɚɭɵɲԕɚ ɟɤɿ
ɚɣɧɚɥɞɵɪɵɩ ԧɬɿԙɿɡ.
(Ԕɨɫԕɵɲɬɚɧ 5-10 ɫɦ ԥɪɿ
ɨɪɚɭɞɵ ɛɚɫɬɚԙɵɡ).
AUTO SOUND CALIBRATION (ȾɕȻɕɋɌɕ ȺȼɌɈ ɆԦɅɒȿɊɅȿɍ) (ASC)
ȿԙ ɠɚԕɫɵ ɞɵɛɵɫ ɬԥɠɿɪɢɛɟɫɿɧ ɛɟɪɭ ԛɲɿɧ ASC ԕԝɪɵɥԑɵɥɚɪ ɚɪɚɫɵɧɞɚԑɵ ԕɚɲɵԕɬɵԕɬɵ ɠԥɧɟ ɠɢɿɥɿɤ
ɫɢɩɚɬɬɚɦɚɥɚɪɵɧ ɟɫɤɟɪɿɩ ɞɵɛɵɫ ɛɚɥɚɧɫɵɧ ɚɜɬɨɦɚɬɬɵ ɬԛɪɞɟ ɪɟɬɬɟɭ ɚɪԕɵɥɵ Air Track ɠԛɣɟɫɿɧ ɠԥɧɟ
ɞɵɛɵɫɬɵԕ ԕԝɪɵɥԑɵɥɚɪɞɵ, ɫɨɧɵԙ ɿɲɿɧɞɟ, ɫɚɛɜɭɮɟɪɞɿ ԕɚɣɬɚ ɨɪɧɚɥɚɫɬɵɪɭԑɚ ɠԥɧɟ ɦԧɥɲɟɪɥɟɭɝɟ
ɤԧɦɟɤɬɟɫɟɞɿ.
1. ASC ɦɢɤɪɨɮɨɧɵɧ ɬɵԙɞɚɭ ɤԛɣɿɧɟ ԕɨɣɵԙɵɡ.
• Ⱦɢɫɩɥɟɣɞɟ ɚɹԕɬɚɭ ɬɭɪɚɥɵ ɯɚɛɚɪ ɩɚɣɞɚ ɛɨɥɦɚɣ ɬԝɪɵɩ
Air Track ɠԛɣɟɫɿɧ ԧɲɿɪɫɟԙɿɡ ɧɟɦɟɫɟ ASC ɦɢɤɪɨɮɨɧɵɧ
ɚɠɵɪɚɬɫɚԙɵɡ, ɦԧɥɲɟɪɥɟɭ ɬɨԕɬɚɬɵɥɚɞɵ ɠԥɧɟ
ɚɹԕɬɚɥɦɚɣɞɵ. Ɇԝɧɞɚɣ ɠɚԑɞɚɣɞɚ ASC ɦɢɤɪɨɮɨɧɵɧ ASC
IN ԝɹɫɵɧɚ ԕɚɣɬɚɞɚɧ ԕɨɫɵԙɵɡ.
• Ɇԧɥɲɟɪɥɟɭ ɚɹԕɬɚɥԑɚɧɞɚ, ԕɚɲɵԕɬɚɧ ɛɚɫԕɚɪɭ
ԕԝɪɚɥɵɧɞɚԑɵ Sound Effect (Ⱦɵɛɵɫ ԥɫɟɪɿ) ɬԛɣɦɟɫɿɧ ɛɚɫɭ
ɚɪԕɵɥɵ ASC ɪɟɠɢɦɿɧ ɬɚԙɞɚɭԑɚ ɛɨɥɚɞɵ.
DC 24V
5V
0.5A
2. ASC ɦɢɤɪɨɮɨɧɵɧ Air Track ɠԛɣɟɫɿɧɞɟɝɿ ASC IN ԝɹɫɵɧɚ
ɠɚɥԑɚԙɵɡ. Ɇԧɥɲɟɪɥɟɭ ɚɜɬɨɦɚɬɬɵ ɬԛɪɞɟ ɛɚɫɬɚɥɚɞɵ
ɠԥɧɟ ɲɚɦɚɦɟɧ 2 ɦɢɧɭɬ ɚɥɭɵ ɦԛɦɤɿɧ.
ASC IN
• Ⱦԥɥ ɪɟɬɬɟɭ ԛɲɿɧ ASC ɦɢɤɪɨɮɨɧɵɧɵԙ ɧɚԕɬɵ
ɬɵԙɞɚɥɚɬɵɧ ɠɟɪɝɟ ԕɨɣɵɥԑɚɧɵɧ ɬɟɤɫɟɪɿԙɿɡ.
ASC ɦɢɤɪɨɮɨɧɵ
ƒ ASC ɦԧɥɲɟɪɥɟɭ ɤɟɡɿɧɞɟ ԕɭɚɬ ɬԛɣɦɟɫɿɧɟɧ ɛɚɫԕɚ ɛɚɪɥɵԕ ɬԛɣɦɟɥɟɪ ɠԝɦɵɫ ɿɫɬɟɦɟɣɞɿ.
ƒ ASC ɦԧɥɲɟɪɥɟɭ ɨɪɬɚɫɵɧɞɚ ɬɟɥɟɞɢɞɚɪ ɨɪɧɵɧ ԧɡɝɟɪɬɫɟԙɿɡ, ASC ԕɚɬɟɦɟɧ ɬɨԕɬɚɣɞɵ.
12
HDMI — ɬɟɥɟɞɢɞɚɪ, DVD ɨɣɧɚɬԕɵɲɵ, Blu-ray ɨɣɧɚɬԕɵɲɵ, ɬɟɥɟɞɢɞɚɪɞɵԙ ɚɛɨɧɟɧɬɬɿɤ ԕɨɫɵɦɲɚɫɵ, ɬ.ɛ.
ɫɢɹԕɬɵ ԕԝɪɵɥԑɵɥɚɪԑɚ ɠɚɥԑɚɧɭԑɚ ɚɪɧɚɥԑɚɧ ɫɬɚɧɞɚɪɬɬɵ ɫɚɧɞɵԕ ɢɧɬɟɪɮɟɣɫɿ.
KAZ
ɋɕɊɌԔɕ ԔԜɊɕɅԐɕɇɕ HDMI ɄȺȻȿɅȱɇ ɉȺɃȾȺɅȺɇɕɉ ԔɈɋɍ
HDMI ɢɧɬɟɪɮɟɣɫɿ ɚɧɚɥɨɝɬɵԕ ɬԛɪɥɟɧɞɿɪɭ ɤɟɡɿɧɞɟ ɫɢɝɧɚɥɞɵԙ ɠɨԑɚɥɭɵɧ ɛɨɥɞɵɪɦɚɣɞɵ ɠԥɧɟ ɛɟɣɧɟ ɦɟɧ
ɞɵɛɵɫɬɵ ɫɚɧɞɵԕ ɤԧɡɞɟ ɠɚɫɚɥԑɚɧ ɬԛɩɧԝɫԕɚɥɵ ɫɚɩɚɞɚ ɬɚɦɚɲɚɥɚɭԑɚ ɦԛɦɤɿɧɞɿɤ ɛɟɪɟɞɿ.
HDMI IN
HDMI OUT
AUX IN
OPTICAL IN
DC 24V
ASC IN
● ȻȺɃɅȺɇɕɋɌȺɊ
HDMI ɤɚɛɟɥɿ
HDMIHDMI
ɒɕԐɕɋɕ
IN
ɋɚɧɞɵԕ ԕԝɪɵɥԑɵɥɚɪ
HDMI
HDMI ɄȱɊȱɋȱ
OUT
HDMI ɤɚɛɟɥɿ
HDMI IN (HDMI ɄȱɊȱɋȱ)
Ԧɧɿɦɧɿԙ HDMI IN (HDMI ɤɿɪɿɫɿ) ԝɹɫɵɧ HDMI ɤɚɛɟɥɿ (ɠɢɧɚԕɩɟɧ ɛɿɪɝɟ ɛɟɪɿɥɦɟɣɞɿ) ɚɪԕɵɥɵ ɬɟɥɟɞɢɞɚɪɞɵԙ
HDMI OUT (HDMI ɲɵԑɵɫɵ) ԝɹɫɵɧɚ ɠɚɥԑɚԙɵɡ.
ɠԥɧɟ
HDMI OUT (HDMI ɒɕԐɕɋɕ)
Ԧɧɿɦɧɿԙ HDMI OUT (HDMI ɲɵԑɵɫɵ) ԝɹɫɵɧ HDMI ɤɚɛɟɥɿ (ɠɢɧɚԕɩɟɧ ɛɿɪɝɟ ɛɟɪɿɥɦɟɣɞɿ) ɚɪԕɵɥɵ
ɬɟɥɟɞɢɞɚɪɞɵԙ HDMI IN (HDMI ɤɿɪɿɫɿ ) ԝɹɫɵɧɚ ɠɚɥԑɚԙɵɡ.
ƒ HDMI – ɛɟɣɧɟ ɠԥɧɟ ɞɵɛɵɫ ɞɟɪɟɤɬɟɪɞɿ ɬɟɤ ɛɿɪ ԕɨɫԕɵɲ ɚɪԕɵɥɵ ɫɚɧɞɵԕ ɬԛɪɞɟ
ɬɚɫɵɦɚɥɞɚɭԑɚ ɦԛɦɤɿɧɞɿɤ ɛɟɪɟɬɿɧ ɢɧɬɟɪɮɟɣɫ.
HDMI OUT (ARC)
• ARC ɮɭɧɤɰɢɹɫɵ ɫɚɧɞɵԕ ɞɵɛɵɫɬɵ HDMI OUT (ARC) ɩɨɪɬɵ ɚɪԕɵɥɵ ɲɵԑɚɪɭԑɚ ɦԛɦɤɿɧɞɿɤ ɛɟɪɟɞɿ.
Ɉɥ Air Track ԕԝɪɚɥɵ ARC ɮɭɧɤɰɢɹɫɵɧ ԕɨɥɞɚɣɬɵɧ ɬɟɥɟɞɢɞɚɪԑɚ ɠɚɥԑɚɧԑɚɧɞɚ ԑɚɧɚ ԕɨɫɵɥɚɞɵ.
• Anynet+ ԕɨɫɵɥɭɵ ɬɢɿɫ.
ƒ HDMI ɤɚɛɟɥɿ ARC ɫɢɝɧɚɥɵɧ ԕɨɥɞɚɦɚɫɚ, ɛԝɥ ɮɭɧɤɰɢɹɧɵ ɩɚɣɞɚɥɚɧɭ ɦԛɦɤɿɧ ɟɦɟɫ.
13
байланыстар
ɋɕɊɌԔɕ ԔԜɊɕɅԐɕɇɕ ȺɍȾɂɈ (ȺɇȺɅɈȽɌɕԔ) ɇȿɆȿɋȿ
ɈɉɌɂɄȺɅɕԔ (ɋȺɇȾɕԔ) ɄȺȻȿɅɖȾȱ ɉȺɃȾȺɅȺɇɕɉ ԔɈɋɍ
OPTICAL
OUT
AUX IN
OPTICAL IN
Ɉɩɬɢɤɚɥɵԕ ɤɚɛɟɥɶ
(ɠɚɛɞɵԕɬɚɥԑɚɧ)
HDMI OUT
BD/DVD
ɨɣɧɚɬԕɵɲɬɚɪɵ /
Ɍɟɥɟɞɢɞɚɪ
ɚɛɨɧɟɧɬɬɿɤ
ԕɨɫɵɦɲɚɫɵ/Ɉɣɵɧ
ԕɨɫɵɦɲɚɫɵ
OPTICAL IN
DC 24V
ASC IN
Ȼԝɥ ɛԧɥɿɦɞɟ ԕԝɪɵɥԑɵɧɵ ɬɟɥɟɞɢɞɚɪԑɚ ԕɨɫɭɞɵԙ ɟɤɿ ɠɨɥɵ ɫɢɩɚɬɬɚɥɚɞɵ (ɫɚɧɞɵԕ ɠԥɧɟ ɚɧɚɥɨɝɬɵԕ).
Ɉɫɵ ԕԝɪɵɥԑɵɧɵԙ ɬɟɥɟɞɢɞɚɪԑɚ ԕɨɫɭԑɚ ɛɨɥɚɬɵɧ ɛɿɪ ɨɩɬɢɤɚɥɵԕ ɫɚɧɞɵԕ ԝɹ ɠԥɧɟ ɛɿɪ ɚɧɚɥɨɝɬɵԕ ɚɭɞɢɨ
ԝɹɫɵ ɛɚɪ.
HDMI IN
ɧɟɦɟɫɟ
AUDIO
OUT
AUX IN
ȾɕȻɕɋ ɄȺȻȿɅȱ
AUX IN
ɇɟɝɿɡɝɿ ԕԝɪɵɥԑɵɧɵԙ AUX IN (Audio) ɤɿɪɿɫɿɧ ɬɟɥɟɞɢɞɚɪɞɵԙ ɧɟɦɟɫɟ Ȼɚɫɬɚɩԕɵ ԕԝɪɵɥԑɵɧɵԙ AUDIO OUT
ԝɹɫɵɧɚ ɛɚɣɥɚɧɵɫɬɵɪɵԙɵɡ. Ԕɨɫԕɵɲ ɬԛɫɬɟɪɿ ɫԥɣɤɟɫ ɟɤɟɧɿɧɟ ɤԧɡ ɠɟɬɤɿɡɿԙɿɡ.
ɧɟɦɟɫɟ,
OPTICAL IN
ɇɟɝɿɡɝɿ ԕԝɪɵɥԑɵɧɵԙ ɋɚɧɞɵԕ ɤɿɪɿɫɿɧ ɬɟɥɟɞɢɞɚɪɞɵԙ ɧɟɦɟɫɟ Ȼɚɫɬɚɩԕɵ ԕԝɪɵɥԑɵɧɵԙ OPTICAL OUT
ԝɹɫɵɧɚ ɛɚɣɥɚɧɵɫɬɵɪɵԙɵɡ.
ƒ Ԧɧɿɦɧɿԙ ɧɟɦɟɫɟ ɬɟɥɟɞɢɞɚɪɞɵԙ ɬɨɤ ɫɵɦɵɧ ɛԧɥɲɟɤɬɟɪ ɚɪɚɫɵɧɞɚԑɵ ɛɚɣɥɚɧɵɫ
ɬɨɥɵԑɵɦɟɧ ɨɪɧɚԑɚɧɲɚ ԕɨɫɩɚԙɵɡ.
ƒ Ԧɧɿɦɞɿ ɠɵɥɠɵɬɭ ɧɟɦɟɫɟ ɨɪɧɚɬɩɚɫ ɛԝɪɵɧ, ԕɭɚɬ ɤԧɡɿɧɿԙ ԧɲɿɪɿɥɝɟɧɿɧ ɠԥɧɟ ԕɭɚɬ ɫɵɦɵɧɵԙ
ɚɠɵɪɚɬɵɥԑɚɧɵɧ ɬɟɤɫɟɪɿԙɿɡ.
ɄȺȻȿɅɖ ԔɕɋԔɕɒɕɇ ɀɂɇȺɍ
DC 24V
HDMI IN
DC 24V
HDMI IN
ASC IN
ASC IN
HDMI OUT
HDMI OUT
AUX IN
AUX IN
OPTICAL IN
OPTICAL IN
14
KAZ
функциялар
ɄȱɊȱɋ ɊȿɀɂɆȱ
D.IN, AUX, HDMI, BT, TV ɤɿɪɿɫɿ ɧɟɦɟɫɟ USB ɤɿɪɿɫɿɧ ɬɚԙɞɚɭԑɚ ɛɨɥɚɞɵ.
Ԕɚɠɟɬɬɿ ɪɟɠɢɦɞɿ ɬɚԙɞɚɭ ԛɲɿɧ ԕɚɲɵԕɬɚɧ ɛɚɫԕɚɪɭ ԕԝɪɚɥɵɧɞɚԑɵ ɬɢɿɫɬɿ ɬԛɣɦɟɧɿ ɛɚɫɵԙɵɡ ɧɟɦɟɫɟ
ɦɵɧɚɥɚɪɞɚɧ ɛɿɪɟɭɿɧ ɬɚԙɞɚɭ ԛɲɿɧ ɬԛɣɦɟɫɿɧ ɛɚɫɵԙɵɡ: D.IN, AUX, HDMI, BT, TV ɧɟɦɟɫɟ USB ɪɟɠɢɦɿ.
Ⱦɢɫɩɥɟɣ
D.IN
AUX ɤɿɪɿɫɿ
AUX
HDMI ɤɿɪɿɫɿ
HDMI
BLUETOOTH ɪɟɠɢɦɿ
BT
ɌȾ ɪɟɠɢɦɿ
TV
USB ɪɟɠɢɦɿ
USB
● ɎɍɇɄɐɂəɅȺɊ
Ʉɿɪɿɫ ɪɟɠɢɦɿ
Ɉɩɬɢɤɚɥɵԕ ɫɚɧɞɵԕ ɤɿɪɿɫ
POWER
Ɇɵɧɚɞɚɣ ɠɚԑɞɚɣɞɚ ԕԝɪɵɥԑɵ ɚɜɬɨɦɚɬɬɵ ɬԛɪɞɟ ԧɲɟɞɿ:
• BT/TV/USB/HDMI/ARC/D.IN ɊȿɀɂɆȱ
- 20 ɦɢɧɭɬ ɛɨɣɵ ɞɵɛɵɫɬɵԕ ɫɢɝɧɚɥ ɛɨɥɦɚɫɚ.
• AUX ɪɟɠɢɦɿ
- Ʉɚɛɟɥɶ ԕɨɫɭɥɵ ɤɟɡɞɟ 8 ɫɚԑɚɬ ɛɨɣɵ ɌԚɃɆȿɆȿɇ ɟɧɝɿɡɭ ɛɨɥɦɚɫɚ.
- 20 ɦɢɧɭɬ ɛɨɣɵ AUX ɤɚɛɟɥɿ ԕɨɫɵɥɦɚɫɚ.
SOURCE
TV POWER
AUTO
POWER
POWER
TV POWER
SPEAKER TV SOURCE
SoundShare
REPEAT
SOURCE
TV VOL
TV MUTE
TV CH
AUTO
POWER
SPEAKER TV SOURCE
AUDIO SYNC
TV INFO TV PRE-CH VT DIMMER
SoundShare
SOUND EFFECT
S/W
LEVEL
VOL
MUTE
SMART VOLUME
VOL
3D SOUND
PLUS
REPEAT
S/W
LEVEL
DRC
TV VOL
TV CH
AUDIO SYNC
AH59-02545A
TV MUTE
TV INFO TV PRE-CH VT DIMMER
ƒ Ԕԝɪɵɥԑɵ ARC ԕɨɥɞɚɣɬɵɧ ɬɟɥɟɞɢɞɚɪԑɚ ԕɨɫɵɥɫɚ, ARC ɮɭɧɤɰɢɹɫɵ D.IN ɪɟɠɢɦɿɧɞɟ ԕɨɫɵɥɚɞɵ.
ƒ ARC ɮɭɧɤɰɢɹɫɵɧ ɚɠɵɪɚɬɵɩ, Anynet ɪɟɠɢɦɿɧ ɫԧɧɞɿɪɿԙɿɡ.
ƒ USB ɠɚɞ ɤɚɪɬɚɫɵ ԕԝɪɵɥԑɵɞɚɧ ɬɿɤɟɥɟɣ ԕɨɫɵɥɦɚɫɚ, ɛɟɪɿɥɝɟɧ ɤɚɛɟɥɶɞɿ ɩɚɣɞɚɥɚɧɵԙɵɡ.
BLUETOOTH
ɀɨԑɚɪɵ ɫɚɩɚɥɵ ɫɬɟɪɟɨ ɞɵɛɵɫɩɟɧ ɦɭɡɵɤɚɧɵ ɫɵɦɫɵɡ ɬɵԙɞɚɭ ԛɲɿɧ Bluetooth ԕԝɪɵɥԑɵɫɵɧ
ɩɚɣɞɚɥɚɧɭԑɚ ɛɨɥɚɞɵ!
Bluetooth ɞɟɝɟɧɿɦɿɡ ɧɟ?
Bluetooth — Bluetooth-ԛɣɥɟɫɿɦɞɿ ԕԝɪɵɥԑɵɥɚɪԑɚ ɛɿɪ ɛɿɪɿɦɟɧ ԕɵɫԕɚ ɫɵɦɫɵɡ ԕɨɫɵɥɵɦɞɵ
ɩɚɣɞɚɥɚɧɵɩ ɨԙɚɣ ԕɨɫɵɥɭԑɚ ɦԛɦɤɿɧɞɿɤ ɛɟɪɟɬɿɧ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ.
• Bluetooth ԕԝɪɵɥԑɵɫɵ ɦɵɧɚɞɚɣ ɠɚԑɞɚɣɞɚ ԕɨɥɞɚɧɵɫԕɚ ɛɚɣɥɚɧɵɫɬɵ ɲɭɞɵ ɧɟɦɟɫɟ ɞԝɪɵɫ ɠԝɦɵɫ
ɿɫɬɟɦɟɭɞɿ ɬɭɞɵɪɭɵ ɦԛɦɤɿɧ:
- ȿɝɟɪ ɞɟɧɟ ɛԧɥɿɝɿ Bluetooth ԕԝɪɵɥԑɵɫɵɧɵԙ ɧɟɦɟɫɟ Air Track ԕԝɪɚɥɵɧɵԙ ԕɚɛɵɥɞɚɭ/
ɬɚɫɵɦɚɥɞɚɭ ɠԛɣɟɫɿɦɟɧ ɛɚɣɥɚɧɵɫɬɚ ɛɨɥԑɚɧɞɚ.
- Ԕɚɛɵɪԑɚ, ɛԝɪɵɲ ɧɟɦɟɫɟ ɤɟԙɫɟ ɛԧɥɝɿɲɬɟɪɿ ɚɪԕɵɥɵ ɬɭɵɧɞɚԑɚɧ ɤɟɞɟɪɝɿɥɟɪɞɟɧ ɷɥɟɤɬɪɥɿɤ
ԧɡɝɟɪɿɫɤɟ ɛɚɣɥɚɧɵɫɬɵ ɛɨɥɚɞɵ.
- Ɇɟɞɢɰɢɧɚɥɵԕ ԕԝɪɚɥɞɵ, ɦɢɤɪɨɬɨɥԕɵɧɞɵ ɩɟɲɬɿ ɠԥɧɟ ɫɵɦɫɵɡ ɠɟɪɝɿɥɿɤɬɿ ɠɟɥɿɧɿ ԕɨɫɚ ɛɿɪɞɟɣ
ɠɢɿɥɿɤ ɞɢɚɩɚɡɨɧɵɧɞɚԑɵ ԕԝɪɵɥԑɵɥɚɪɞɚɧ ɛɨɥԑɚɧ ɷɥɟɤɬɪɥɿɤ ɠɢɿɥɿɤɤɟ ԥɥɫɿɡ ɛɨɥɚɞɵ.
• Air Track ԕԝɪɚɥɵɧ ɠɚԕɵɧ ԕɚɲɵԕɬɵԕɬɵ ɫɚԕɬɚɣ ɨɬɵɪɵɩ Bluetooth ԕԝɪɵɥԑɵɫɵɦɟɧ
ɠԝɩɬɚɫɬɵɪɵԙɵɡ.
• Air Track ԕԝɪɚɥɵ ɦɟɧ Bluetooth ԕԝɪɵɥԑɵɫɵ ɚɪɚɫɵɧɞɚԑɵ ԕɚɲɵԕɬɵԕ ɚɥɵɫɬɚԑɚɧ ɫɚɣɵɧ ɫɚɩɚ
ɧɚɲɚɪɥɚɣɞɵ. ȿɝɟɪ ԕɚɲɵԕɬɵԕ Bluetooth ɠԝɦɵɫ ɚɭԕɵɦɵɧɚɧ ɚɫɫɚ, ԕɨɫɵɥɵɦ ɠɨԑɚɥɚɞɵ.
• ɇɚɲɚɪ ԕɚɛɵɥɞɚɭ ɫɟɡɿɦɬɚɥɞɵԑɵ ɚɣɦɚԕɬɚɪɵɧɞɚ Bluetooth ԕɨɫɵɥɵɦɵ ɞԝɪɵɫ ɠԝɦɵɫ ɿɫɬɟɦɟɭɿ
ɦԛɦɤɿɧ.
• Bluetooth ɛɚɣɥɚɧɵɫɵ ɬɟɤ ԕԝɪɵɥԑɵԑɚ ɠɚԕɵɧ ɛɨɥԑɚɧ ɤɟɡɞɟ ɿɫɬɟɣɞɿ. ȿɝɟɪ ԕɚɲɵԕɬɵԕ ɨɫɵ ɚɭԕɵɦɧɚɧ
ɬɵɫ ɛɨɥɫɚ, ԕɨɫɵɥɵɦ ɚɜɬɨɦɚɬɬɵ ɬԛɪɞɟ ԕɢɵɥɚɞɵ. Ɉɫɵ ɚɭԕɵɦ ɿɲɿɧɞɟ ɛɨɥԑɚɧɞɚ ɞɚ, ɞɵɛɵɫ
ɫɚɩɚɫɵ ԕɚɛɵɪԑɚɥɚɪ ɧɟɦɟɫɟ ɟɫɿɤɬɟɪ ɫɢɹԕɬɵ ɤɟɞɟɪɝɿɥɟɪ ɚɪԕɵɥɵ ɬԧɦɟɧɞɟɭɿ ɦԛɦɤɿɧ.
• Ȼԝɥ ɫɵɦɫɵɡ ԕԝɪɵɥԑɵ ɠԝɦɵɫ ɿɫɬɟɭ ɤɟɡɿɧɞɟ ɷɥɟɤɬɪɥɿɤ ɤɟɞɟɪɝɿɥɟɪɞɿ ɬɭɞɵɪɭɵ ɦԛɦɤɿɧ.
15
функциялар
Air Track ԕԝɪɚɥɵɧ Bluetooth ԕԝɪɵɥԑɵɫɵɧɚ ԕɨɫɭ
Bluetooth ԕԝɪɵɥԑɵɫɵ Bluetooth-ԛɣɥɟɫɿɦɞɿ ɫɬɟɪɟɨ ԕԝɥɚԕɚɫɩɚɩ ɮɭɧɤɰɢɹɫɵɧ ԕɨɥɞɚɣɬɵɧɞɵԑɵɧ ɬɟɤɫɟɪɿԙɿɡ.
Ԕɨɫɭ
Bluetooth ԕԝɪɵɥԑɵɥɚɪɵɧɚ
1. BT ɯɚɛɚɪɵɧ ɤԧɪɫɟɬɭ ԛɲɿɧ, Air Track ԕԝɪɚɥɵɧɵԙ ԕɚɲɵԕɬɚɧ ɛɚɫԕɚɪɭ ԕԝɪɚɥɵɧɞɚԑɵ SOURCE
ɬԛɣɦɟɫɿɧ ɛɚɫɵԙɵɡ.
• WAIT ɯɚɛɚɪɵ 4 ɫɟɤɭɧɞɬɚɣ ɤԧɪɫɟɬɿɥɟɞɿ, ɨɞɚɧ ɤɟɣɿɧ Air Track ԕԝɪɚɥɵɧɵԙ ɚɥɞɵԙԑɵ ɞɢɫɩɥɟɣɿɧɞɟ
BT READY ɯɚɛɚɪɵ ɤԧɪɿɧɟɞɿ.
2. Ԕɨɫɵɥɭ ԕɚɠɟɬ Bluetooth ԕԝɪɵɥԑɵɫɵɧɞɚ Bluetooth ɦԥɡɿɪɿɧ ɬɚԙɞɚԙɵɡ. (Bluetooth ԕԝɪɵɥԑɵɫɵɧɵԙ
ɩɚɣɞɚɥɚɧɭɲɵ ɧԝɫԕɚɭɥɵԑɵɧ ԕɚɪɚԙɵɡ)
3. Bluetooth ԕԝɪɵɥԑɵɫɵɧɞɚ Stereo headset (ɋɬɟɪɟɨ ԕԝɥɚԕɚɫɩɚɩ) ɦԥɡɿɪɿɧ ɬɚԙɞɚԙɵɡ.
• ɋɤɚɧɟɪɥɟɧɝɟɧ ԕԝɪɵɥԑɵɥɚɪ ɬɿɡɿɦɿɧ ɤԧɪɟɫɿɡ.
4. Ɍɿɡɿɦɧɟɧ "[Samsung] AirTrack" ɬɚɪɦɚԑɵɧ ɬɚԙɞɚԙɵɡ.
• Bluetooth ԕԝɪɵɥԑɵɫɵɧɚ Air Track ԕɨɫɵɥԑɚɧ ɛɨɥɫɚ, ɨɥ ɚɥɞɵԙԑɵ ɞɢɫɩɥɟɣɞɟ BT CONNECTED ➡
BT ɯɚɛɚɪɵɧ ɤԧɪɫɟɬɟɞɿ.
• ȿɝɟɪ Bluetooth ԕԝɪɵɥԑɵɫɵ Air Track ԕԝɪɚɥɵɦɟɧ ɠԝɩɬɚɥɦɚɫɚ, Bluetooth ԕԝɪɵɥԑɵɫɵ ɬɚɩԕɚɧ
ɚɥɞɵԙԑɵ "[Samsung] AirTrack" ԕԝɪɵɥԑɵɫɵɧ ɠɨɣɵԙɵɡ ɞɚ, Air Track ԕԝɪɚɥɵɧ ԕɚɣɬɚɞɚɧ ɿɡɞɟɬɿԙɿɡ.
5. Ԕɨɫɵɥԑɚɧ ԕԝɪɵɥԑɵɞɚ ɦɭɡɵɤɚɧɵ ɨɣɧɚɬɵԙɵɡ.
• Ԕɨɫɵɥԑɚɧ Bluetooth ԕԝɪɵɥԑɵɫɵɧɞɚ ɨɣɧɚɩ ɠɚɬԕɚɧ ɦɭɡɵɤɚɧɵ Crystal Surround Air Track
ɠԛɣɟɫɿɧɟɧ ɬɵԙɞɚɣ ɚɥɚɫɵɡ.
• BT ɪɟɠɢɦɿɧɞɟ, Play/Repeat/Stop/Next/Prev (Ɉɣɧɚɬɭ/Ԕɚɣɬɚɥɚɭ/Ɍɨԕɬɚɬɭ/Ʉɟɥɟɫɿ/Ⱥɥɞɵԙԑɵ)
ɮɭɧɤɰɢɹɥɚɪɵ ԕɨɥ ɠɟɬɿɦɞɿ ɟɦɟɫ.
ƒ Bluetooth ԕԝɪɵɥԑɵɫɵɧ Air Track ԕԝɪɚɥɵɧɚ ɠɚɥԑɚԑɚɧɞɚ PIN ɤɨɞɬɵ (ԕԝɩɢɹ ɫԧɡɞɿ) ɟɧɝɿɡɭ
ɫԝɪɚɥɭɵ ɦԛɦɤɿɧ. PIN ɤɨɞ ɟɧɝɿɡɭ ɬɟɪɟɡɟɫɿ ɲɵԕԕɚɧɞɚ <0000> ɫɚɧɵɧ ɟɧɝɿɡɿԙɿɡ.
Air Track SBC ɞɟɪɟɤɬɟɪɿɧ (44,1 ɤȽɰ, 48 ɤȽɰ) ԕɨɥɞɚɣɞɵ.
AVRCP ɮɭɧɤɰɢɹɫɵɧ ԕɨɥɞɚɦɚɣɞɵ.
Ɍɟɤ A2DP (AV) ɮɭɧɤɰɢɹɫɵɧ ԕɨɥɞɚɣɬɵɧ Bluetooth ԕԝɪɵɥԑɵɫɵɧɚ ԕɨɫɵԙɵɡ.
Ɍɟɤ HF (Ȼɨɫ ԕɨɥ) ɮɭɧɤɰɢɹɫɵɧ ԕɨɥɞɚɣɬɵɧ Bluetooth ԕԝɪɵɥԑɵɫɵɧɚ ԕɨɫɵɥɚ ɚɥɦɚɣɫɵɡ.
Ȼɿɪ ɭɚԕɵɬɬɚ ɬɟɤ ɛɿɪ Bluetooth ԕԝɪɵɥԑɵɫɵɧ ɠԝɩɬɚɭԑɚ ɛɨɥɚɞɵ.
Air Track ԕԝɪɚɥɵɧ ԧɲɿɪɝɟɧ ɫɨԙ ɠԥɧɟ ɠԝɩɬɚɫɭ ɚɠɵɪɚɬɵɥԑɚɧɞɚ ɠԝɩɬɚɫɭ ɚɜɬɨɦɚɬɬɵ ɬԛɪɞɟ
ԕɚɥɩɵɧɚ ɤɟɥɬɿɪɿɥɦɟɣɞɿ. Ԕɚɣɬɚ ԕɨɫɵɥɭ ԛɲɿɧ ԕԝɪɵɥԑɵɧɵ ԕɚɣɬɚɞɚɧ ɠԝɩɬɚɫɬɵɪɭ ԕɚɠɟɬ.
ƒ Ʉɟɥɟɫɿ ɠɚԑɞɚɣɥɚɪɞɚ Air Track ɬɚɪɚɩɵɧɚɧ ɿɡɞɟɭ ɧɟɦɟɫɟ ԕɨɫɵɥɵɦ ɞԝɪɵɫ ɨɪɵɧɞɚɥɦɚɭɵ
ɦԛɦɤɿɧ:
- Air Track ԕԝɪɚɥɵɧɵԙ ɚɣɧɚɥɚɫɵɧɞɚ ԕɚɬɬɵ ɷɥɟɤɬɪɢɤɚɥɵԕ ԧɪɿɫ ɛɨɥɫɚ.
- Ȼɿɪɧɟɲɟ Bluetooth ԕԝɪɵɥԑɵɫɵ Air Track ԕԝɪɚɥɵɦɟɧ ɛɿɪ ɭɚԕɵɬɬɚ ɠԝɩɬɚɥɫɚ.
- Bluetooth ԕԝɪɵɥԑɵɫɵ ɤɟɧɟɬɬɟɧ ԧɲɫɟ ɧɟɦɟɫɟ ɞԝɪɵɫ ɠԝɦɵɫ ɿɫɬɟɦɟɫɟ.
- Ɇɢɤɪɨɬɨɥԕɵɧɞɵ ɩɟɲɬɟɪ, ɫɵɦɫɵɡ ɠɟɪɝɿɥɿɤɬɿ ɠɟɥɿ ɚɞɚɩɬɟɪɥɟɪɿ, ɥɸɦɢɧɟɫɰɟɧɬɬɿɤ
ɠɚɪɵԕɬɚɪ ɠԥɧɟ ɝɚɡ ɩɥɢɬɚɥɚɪɵ ɫɢɹԕɬɵ ԕԝɪɵɥԑɵɥɚɪ Bluetooth ԕԝɪɵɥԑɵɫɵ ɫɢɹԕɬɵ ɛɿɪɞɟɣ
ɠɢɿɥɿɤ ɞɢɚɩɚɡɨɧɵɧ ɩɚɣɞɚɥɚɧɚɬɵɧɵɧ ɟɫɤɟɪɿԙɿɡ, ɨɥ ɷɥɟɤɬɪ ɤɟɞɟɪɝɿɫɿɧ ɬɭɞɵɪɭɵ ɦԛɦɤɿɧ.
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
16
KAZ
Bluetooth ԕԝɪɵɥԑɵɫɵɧ Air Track ԕԝɪɚɥɵɧɚɧ ɚɠɵɪɚɬɭ ԛɲɿɧ
Bluetooth ԕԝɪɵɥԑɵɫɵɧ Air Track ԕԝɪɚɥɵɧɚɧ ɚɠɵɪɚɬɚ ɚɥɚɫɵɡ. ɇԝɫԕɚɭɥɚɪɞɵ Bluetooth
ԕԝɪɵɥԑɵɫɵɧɵԙ ɩɚɣɞɚɥɚɧɭɲɵ ɧԝɫԕɚɭɥɵԑɵɧɚɧ ԕɚɪɚԙɵɡ.
• Air Track ԕԝɪɚɥɵ ɚɠɵɪɚɬɵɥɚɞɵ.
• Air Track Bluetooth ԕԝɪɵɥԑɵɫɵɧɚɧ ɚɠɵɪɚɬɵɥԑɚɧɞɚ, Air Track ɚɥɞɵԙԑɵ ɞɢɫɩɥɟɣɞɟ BT
DISCONNECTED ɯɚɛɚɪɵɧ ɤԧɪɫɟɬɟɞɿ.
Air Track ԕԝɪɚɥɵɧ Bluetooth ԕԝɪɵɥԑɵɫɵɧɚɧ ɚɠɵɪɚɬɭ ԛɲɿɧ
● ɎɍɇɄɐɂəɅȺɊ
BT ɪɟɠɢɦɿɧɟɧ ɛɚɫԕɚ ɪɟɠɢɦɝɟ ɚɭɵɫɭ ɧɟɦɟɫɟ Air Track ԕԝɪɚɥɵɧ ԧɲɿɪɭ ԛɲɿɧ, Air Track ԕԝɪɚɥɵɧɵԙ
ɚɥɞɵԙԑɵ ɩɚɧɟɥɿɧɞɟɝɿ ( ) ɬԛɣɦɟɫɿɧ ɛɚɫɵԙɵɡ.
• Ԕɨɫɵɥԑɚɧ Bluetooth ԕԝɪɵɥԑɵɫɵ ԕɨɫɵɥɵɦɞɵ ɬɨԕɬɚɬɩɚɫɬɚɧ ɛԝɪɵɧ Air Track ԕԝɪɚɥɵɧɚɧ ɠɚɭɚɩɬɵ
ɛɟɥɝɿɥɿ ɛɿɪ ɭɚԕɵɬ ɤԛɬɟɞɿ. (Bluetooth ԕԝɪɵɥԑɵɫɵɧɚ ɛɚɣɥɚɧɵɫɬɵ ɚɠɵɪɚɬɭ ɭɚԕɵɬɵ ԥɪɬԛɪɥɿ ɛɨɥɭɵ
ɦԛɦɤɿɧ)
• Ⱥԑɵɦɞɚԑɵ ԕɨɫɵɥԑɚɧ ԕԝɪɵɥԑɵ ɚɠɵɪɚɬɵɥɚɞɵ.
ƒ Bluetooth ɛɚɣɥɚɧɵɫɵ ɪɟɠɢɦɿɧɞɟ Air Track ɩɟɧ Bluetooth ԕԝɪɵɥԑɵɫɵɧɵԙ ɚɪɚɫɵɧɞɚԑɵ
ԕɚɲɵԕɬɵԕ (5 ɦɟɬɪ) ɚɪɬɫɚ, Bluetooth ɛɚɣɥɚɧɵɫɵ ɠɨԑɚɥɚɞɵ.
ƒ Bluetooth ԕԝɪɵɥԑɵɫɵ ɬɢɿɦɞɿ ɚɭԕɵɦɧɚɧ ɬɵɫ ɛɨɥɫɚ ɠԥɧɟ ɚɠɵɪɚɬɭɞɚɧ ɤɟɣɿɧ ԕɚɣɬɚɞɚɧ
ԕɨɫɵɥɫɚ, Bluetooth ԕԝɪɵɥԑɵɫɵɦɟɧ ɠԝɩɬɚɭɞɵ ԕɚɥɩɵɧɚ ɤɟɥɬɿɪɭ ԛɲɿɧ ԕɚɣɬɚ ɿɫɤɟ ԕɨɫɚ ɚɥɚɫɵɡ.
ƒ Ⱦɚɣɵɧ ɤԛɣɿɧɞɟ 20 ɦɢɧɭɬ ɬԝɪԑɚɧɧɚɧ ɤɟɣɿɧ Air Track ԕԝɪɚɥɵ ɚɜɬɨɦɚɬɬɵ ɬԛɪɞɟ ԧɲɟɞɿ.
SOUNDSHARE
Ȼԝɥ ɛԧɥɿɦɞɟ Crystal Surround Air Track ɠԛɣɟɫɿɧ Bluetooth ԕɵɡɦɟɬɿɦɟɧ ԛɣɥɟɫɿɦɞɿ SAMSUNG
ɬɟɥɟɞɢɞɚɪɥɚɪɵɧɚ ԕɨɫɭ ɠɨɥɵ ɬԛɫɿɧɞɿɪɿɥɟɞɿ.
Crystal Surround Air Track ɠԛɣɟɫɿɧ Bluetooth ԛɣɥɟɫɿɦɞɿ Samsung
ɬɟɥɟɞɢɞɚɪɵɧɚ ɠɚɥԑɚɭ
Ԕɨɫɭ
TV ɪɟɠɢɦɿɧ ɬɚԙɞɚɭ ԛɲɿɧ (
ԕɨɫɵԙɵɡ.
) ɬԛɣɦɟɫɿɧ ɛɚɫɵɩ, ɬɟɥɟɞɢɞɚɪɞɵ Crystal Surround Air Track ɠԛɣɟɫɿɧɟ
• Ɍɟɥɟɞɢɞɚɪԑɚ ԕɨɫɭɥɵ ɤɟɡɞɟ ԕԝɪɵɥԑɵ ɬɟɥɟɞɢɞɚɪ ɞɵɛɵɫɵɧ ɨɣɧɚɬɚɞɵ.
• Ɍɟɥɟɞɢɞɚɪɞɵԙ SoundShare ɪɟɠɢɦɿɧɟɧ ɛɚɫԕɚ ɪɟɠɢɦɝɟ ԧɡɝɟɪɬɫɟԙɿɡ ɧɟɦɟɫɟ ɨɧɵ ԧɲɿɪɫɟԙɿɡ,
ɬɟɥɟɞɢɞɚɪ ɞɵɛɵɫɵɧ ԕɚɣɬɚɞɚɧ ɟɫɬɢɫɿɡ.
<Ɍɟɥɟɞɢɞɚɪɦɟɧ ɠԝɩɬɚɭ>
Air Track ɠԛɣɟɫɿɧɞɟ Bluetooth ɛɚɣɥɚɧɵɫɵ ɚɪԕɵɥɵ ɬɟɥɟɞɢɞɚɪ ɞɵɛɵɫɵɧ ɲɵԑɚɪɭ ԛɲɿɧ ɚɥɞɵɦɟɧ
ɠԛɣɟɧɿ Bluetooth ԛɣɥɟɫɿɦɞɿ ɬɟɥɟɞɢɞɚɪɦɟɧ ɠԝɩɬɚɭ ԕɚɠɟɬ. ɀԝɩɬɚɭ ɨɪɧɚɬɵɥԑɚɧɧɚɧ ɤɟɣɿɧ ɠԝɩɬɚɭ
ɬɭɪɚɥɵ ɚԕɩɚɪɚɬ ɠɚɡɵɥɵɩ, ɫɚԕɬɚɥɚɞɵ ɠԥɧɟ ɤɟɥɟɫɿ ɪɟɬɬɟ ɟɲɛɿɪ ԕɨɫɵɦɲɚ Bluetooth ɛɚɣɥɚɧɵɫɵ
ɬɭɪɚɥɵ ɚԕɩɚɪɚɬ ɩɚɣɞɚ ɛɨɥɦɚɣɞɵ. ɀԝɩɬɚɦɚɫɬɚɧ ɛԝɪɵɧ, Air Track ɠԛɣɟɫɿ ɦɟɧ ɬɟɥɟɞɢɞɚɪɞɵ ɛɿɪɝɟ
ɠɚԕɵɧ ԕɨɣɵԙɵɡ.
1. Samsung ɬɟɥɟɞɢɞɚɪɵɧ ɠԥɧɟ Air Track ɠԛɣɟɫɿɧ ԕɨɫɵԙɵɡ.
• Ɍɟɥɟɞɢɞɚɪɞɵԙ SoundShare Setting (SoundShare ɩɚɪɚɦɟɬɪɿ) ɦԥɡɿɪɿɧɿԙ Add New Device (ɀɚԙɚ
ԕԝɪɵɥԑɵ ԕɨɫɭ) ɬɚɪɦɚԑɵɧ On (Ԕɨɫɭ) ɦԥɧɿɧɟ ɨɪɧɚɬɵԙɵɡ.
17
функциялар
2. Air Track ɪɟɠɢɦɿɧ TV ɞɟɩ ԧɡɝɟɪɬɤɟɧɞɟ, Bluetooth ɚɪԕɵɥɵ ɠԝɩɬɚɭɞɵ ɠɚɥԑɚɫɬɵɪɭ ɤɟɪɟɤɬɿɝɿ ɬɭɪɚɥɵ ɫԝɪɚɣɬɵɧ
ɯɚɛɚɪ ɩɚɣɞɚ ɛɨɥɚɞɵ. Ɍɟɥɟɞɢɞɚɪɞɵԙ ɷɤɪɚɧɵɧɞɚ "[Samsung] AirTrack" ɯɚɛɚɪɵ ɩɚɣɞɚ ɛɨɥɚɞɵ.
3. Ɍɟɥɟɞɢɞɚɪ ɷɤɪɚɧɵɧɞɚ <Yes> (ɂԥ) ɩԥɪɦɟɧɿɧ ɬɚԙɞɚԙɵɡ, ɫɨɧɞɚ Air Track ɠԛɣɟɫɿɦɟɧ ɠԝɩɬɚɭ ɚɹԕɬɚɥɚɞɵ.
• ɀԝɩɬɚɭ ɨɪɧɚɬɵɥԑɚɧɧɚɧ ɤɟɣɿɧ, ɌȾ ɪɟɠɢɦɿɧ ɛɚɫԕɚ ɤɿɪɿɫ ɪɟɠɢɦɿɧɟɧ ԧɡɝɟɪɬɤɟɧɞɟ ɨɥ ɬɟɥɟɞɢɞɚɪԑɚ
ɚɜɬɨɦɚɬɬɵ ɬԛɪɞɟ ԕɨɫɵɥɚɞɵ.
• Air Track ɠԛɣɟɫɿɧ ɬɟɥɟɞɢɞɚɪ ɪɟɠɢɦɿɧɟɧ ɤɟɡ ɤɟɥɝɟɧ ɛɚɫԕɚ ɪɟɠɢɦɝɟ ԧɡɝɟɪɬɭ SoundShare ԕɨɫɵɥɵɦɵɧ ԛɡɟɞɿ.
• SAT ԕԝɪɵɥԑɵɫɵɧɞɚ ɛԝɪɵɧɧɚɧ ɛɚɪ ɠԝɩɬɚɭɞɵ ɬɨԕɬɚɬɵɩ, SAT ԕԝɪɵɥԑɵɫɵɧ ɛɚɫԕɚ ɬɟɥɟɞɢɞɚɪɦɟɧ
ɠԝɩɬɚԑɵԙɵɡ ɤɟɥɫɟ,
- Ȼɚɪ ɠԝɩɬɚɭɞɵ ɛɨɥɞɵɪɦɚɭ ԛɲɿɧ ɬɟɥɟɞɢɞɚɪ ɤɿɪɿɫ ɪɟɠɢɦɿɧɞɟ SAT ɠԛɣɟɫɿɧɞɟɝɿ PLAY /PAUSE
ɬԛɣɦɟɫɿɧ 5 ɫɟɤɭɧɞ ɛɨɣɵ ɛɚɫɵԙɵɡ. ȿɧɞɿ ɨɧɵ ɛɚɫԕɚ ɬɟɥɟɞɢɞɚɪɦɟɧ ɠԝɩɬɚɭԑɚ ɛɨɥɚɞɵ.
• SoundShare (Ⱦɵɛɵɫɬɵ ɛԧɥɿɫɭ) ɪɟɠɢɦɿɧɞɟ ɬɟɥɟɞɢɞɚɪɞɵԙ ԕɚɲɵԕɬɚɧ ɛɚɫԕɚɪɭ ԕԝɪɚɥɵɧ ɞɚ, SAT
ԕԝɪɵɥԑɵɫɵɧɵԙ ԕɚɲɵԕɬɚɧ ɛɚɫԕɚɪɭ ԕԝɪɚɥɵɧ ɞɚ ɩɚɣɞɚɥɚɧɵɩ, ɞɵɛɵɫ ɞɟԙɝɟɣɿɧ ɛɚɫԕɚɪɭԑɚ ɧɟɦɟɫɟ
ɞɵɛɵɫɬɵ ԧɲɿɪɭɝɟ ɛɨɥɚɞɵ.
ƒ ɌȾ SoundShare ɮɭɧɤɰɢɹɫɵɧɵԙ ɠԝɦɵɫ ɚɭԕɵɦɵ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
- ԝɫɵɧɵɥԑɚɧ ɠԝɩɬɚɭ ɚɭԕɵɦɵ: 50 ɫɦ ɿɲɿɧɞɟ
- ԝɫɵɧɵɥԑɚɧ ɠԝɦɵɫ ɚɭԕɵɦɵ: 5 ɦ ɿɲɿɧɞɟ
ȿɝɟɪ SAT ɠԛɣɟɫɿ ɦɟɧ Samsung ɬɟɥɟɞɢɞɚɪɵ ɚɪɚɫɵɧɞɚԑɵ ԕɚɲɵԕɬɵԕ 5 ɦ-ɞɟɧ ɚɫɫɚ, ԕɨɫɵɥɵɦ
ɧɟɦɟɫɟ ɞɵɛɵɫ ԧɲɭɿ ɦԛɦɤɿɧ. ȿɝɟɪ ɛԝɥ ɨɪɵɧ ɚɥɫɚ, Bluetooth ԕԝɪɵɥԑɵɫɵɧ ɠԝɦɵɫ ɚɭԕɵɦɵɧɞɚ
ԕɚɣɬɚɞɚɧ ԕɨɫɵԙɵɡ.
Ȼԝɥ ɮɭɧɤɰɢɹɧɵ ɩɚɣɞɚɥɚɧɛɚɣ ɬԝɪɵɩ Samsung ɌȾ SoundShare ɪɟɠɢɦɿ ԕɨɫɭɥɵ ɟɤɟɧɿɧ ɬɟɤɫɟɪɿԙɿɡ.
PLAY, NEXT, PREV, STOP (ɈɃɇȺɌɍ, ɄȿɅȿɋȱ, ȺɅȾɕԘԐɕ, ɌɈԔɌȺɌɍ) ɬԛɣɦɟɥɟɪɿ SoundShare
(Ⱦɵɛɵɫɬɵ ɛԧɥɿɫɭ) ɪɟɠɢɦɿɧɞɟ ɠԝɦɵɫ ɿɫɬɟɦɟɣɞɿ.
Bluetooth Standby On (Ʉԛɬɭ ɪɟɠɢɦɿɧ ԕɨɫɭ) ɮɭɧɤɰɢɹɫɵ
- Air Track ɦԛɦɤɿɧɞɿɝɿ ɬɟɥɟɞɢɞɚɪ ɦɟɧ Air Track ɦԛɦɤɿɧɞɿɝɿɧ SoundShare ɮɭɧɤɰɢɹɫɵɦɟɧ
ԕɨɫɫɚԙɵɡ, ɬɟɥɟɞɢɞɚɪ ԕɨɫɵɥԑɚɧɞɚ ɚɜɬɨɦɚɬɬɵ ɬԛɪɞɟ ԕɨɫɵɥɚɞɵ
- Air Track ԧɲɿɪɿɥɝɟɧɞɟ, ɤԧɡ ɩɟɪɧɟɫɿɧ 5 ɫɟɤɭɧɞɬɚɧ ɚɪɬɵԕ ɛɚɫɭ ɚɪԕɵɥɵ ɨɫɵ ɮɭɧɤɰɢɹɧɵ ԕɨɫɭԑɚ/ԧɲɿɪɭɝɟ
ɛɨɥɚɞɵ. Ȼԝɥ ɮɭɧɤɰɢɹɧɵ ԧɲɿɪɫɟԙɿɡ, ԧɧɿɦ ɚɜɬɨɦɚɬɬɵ ɬԛɪɞɟ ԧɲɟɞɿ, ɛɿɪɚԕ ɚɜɬɨɦɚɬɬɵ ɬԛɪɞɟ ԕɨɫɵɥɦɚɣɞɵ.
- Ȼԝɥ ɦԛɦɤɿɧɞɿɤɬɿ 2013 ɠɵɥɞɚɧ ɤɟɣɿɧ ɲɵԕԕɚɧ ɬɟɥɟɞɢɞɚɪɥɚɪ ԕɨɥɞɚɣɞɵ.
SoundShare ɦԛɦɤɿɧɞɿɝɿɧ 2012 ɠɵɥɞɚɧ ɤɟɣɿɧ ɲɵԕԕɚɧ ɬɚԙɞɚɭɥɵ ԛɥɝɿɥɟɪ ԕɨɥɞɚɣɞɵ. Ɍɟɥɟɞɢɞɚɪ
ɛԝɥ ɮɭɧɤɰɢɹԑɚ ԕɨɥɞɚɭ ɤԧɪɫɟɬɟɬɿɧɞɿɝɿɧ ɬɟɤɫɟɪɿԙɿɡ. (Ԕɨɫɵɦɲɚ ɚԕɩɚɪɚɬɬɵ ɬɟɥɟɞɢɞɚɪɞɵԙ
ɩɚɣɞɚɥɚɧɭɲɵ ɧԝɫԕɚɭɥɵԑɵɧɚɧ ԕɚɪɚԙɵɡ)
USB
1. USB ԕԝɪɵɥԑɵɫɵɧ ԧɧɿɦɧɿԙ USB ɩɨɪɬɵɧɚ ɠɚɥԑɚԙɵɡ.
2. Air Track ԕԝɪɚɥɵɧɵԙ ɚɥɞɵԙԑɵ ɩɚɧɟɥɿɧɞɟɝɿ ( ) ɬԛɣɦɟɫɿɧ USB ɩɚɣɞɚ ɛɨɥԑɚɧɲɚ ԕɚɣɬɚɥɚɩ ɛɚɫɚ ɛɟɪɿԙɿɡ.
3. ɗɤɪɚɧɞɚ USB ɠɚɡɭɵ ɤԧɪɫɟɬɿɥɿɩ, ԧɲɟɞɿ.
• Crystal Surround Air Track ԕɨɫɵɥɵɦɵ ɚɹԕɬɚɥɞɵ.
• 20 ɦɢɧɭɬԕɚ ɞɟɣɿɧ ɟɲɛɿɪ USB ԕԝɪɵɥԑɵɫɵ ɠɚɥԑɚɧɛɚɫɚ, ɨɥ ɚɜɬɨɦɚɬɬɵ ɬԛɪɞɟ ԧɲɟɞɿ (Auto Power Off).
ƒ USB ԕԝɪɵɥԑɵɫɵɧɚɧ ɮɚɣɥɞɚɪɞɵ ɨɣɧɚɬɭ ɤɟɡɿɧɞɟ ɬɟɥɟɞɢɞɚɪ ɨɪɧɵɧ ԧɡɝɟɪɬɫɟԙɿɡ, ɨɣɧɚɬɭ ɬɨԕɬɚɣɞɵ.
USB ԕԝɪɵɥԑɵɫɵɧ ԕɨɫɩɚɫ ɛԝɪɵɧ
18
5V
0.5A
Ɇɵɧɚɥɚɪɞɵ ɟɫɤɟɪɿԙɿɡ:
• USB ԕԝɪɵɥԑɵɫɵɧɞɚԑɵ ԕɚɥɬɚɧɵԙ ɮɚɣɥ ɚɬɚɭɵ 10 ɬɚԙɛɚɞɚɧ
ɚɫɚɬɵɧ ɛɨɥɫɚ, ɨɥ OLED ɷɤɪɚɧɵɧɞɚ ɤԧɪɫɟɬɿɥɦɟɣɞɿ.
• Ԧɧɿɦɧɿԙ USB ɠɚɞ ԕԝɪɚɥɵɧɵԙ ɚɪɧɚɣɵ ɬԛɪɥɟɪɿɦɟɧ
ԛɣɥɟɫɿɦɞɿ ɛɨɥɦɚɭɵ ɦԛɦɤɿɧ.
• FAT16 ɠԥɧɟ FAT32 ɮɚɣɥ ɠԛɣɟɥɟɪɿɧɟ ԕɨɥɞɚɭ ɛɚɪ.
- NTFS ɮɚɣɥɞɵԕ ɠԛɣɟɫɿɧɟ ԕɨɥɞɚɭ ɠɨԕ.
Ʉɨɞɟɤ
MPEG 1 2-ԕɚɛɚɬ
*.mp3
MPEG 1 3-ԕɚɛɚɬ
MPEG 2 3-ԕɚɛɚɬ
Wave_Format_MSAudio1
*.wma
Wave_Format_MSAudio2
AAC
*.aac
AAC-LC
HE-AAC
*.wav
-
*.Ogg
OGG 1.1.0
*.Flac
FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1
Ⲽ 16 ɄȽɰ-ɬɟɧ ɠɨԑɚɪɵ ɿɪɿɤɬɟɭ ɠɢɿɥɿɝɿɧ ԕɨɥɞɚɣɞɵ
ԔȺɒɕԔɌȺɇ ȻȺɋԔȺɊɍ ԔԜɊȺɅɕɇ ɉȺɃȾȺɅȺɇɍ
POWER
SOURCE
Ɉɣɧɚɬɭ/ɍɚԕɵɬɲɚ ɬɨԕɬɚɬɭ/Ɍɨԕɬɚɬɭ
TV POWER
AUTO
POWER
SPEAKER TV SOURCE
Ɉɣɧɚɬɭ ɛɚɪɵɫɵɧɞɚ ►, ɬԛɣɦɟɫɿɧ ɛɚɫɵԙɵɡ.
SoundShare
REPEAT
TV VOL
TV MUTE
TV CH
AUDIO SYNC
TV INFO TV PRE-CH VT DIMMER
SOUND EFFECT
S/W
LEVEL
VOL
MUTE
TV INFO TV PRE-CH VT DIMMER
SMART VOLUME
S/W
LEVEL
VOL
3D SOUND
PLUS
TV MUTE
DRC
SOUND EFFECT
SMART VOLUME
AH59-02545A
POWER
SOURCE
TV POWER
AUTO
POWER
ȱɥɝɟɪɭ/ɤɟɪɿ ԧɬɭ
SPEAKER TV SOURCE
SoundShare
REPEAT
TV VOL
TV MUTE
TV CH
AUDIO SYNC
TV INFO TV PRE-CH VT DIMMER
TV MUTE
SOUND EFFECT
S/W
LEVEL
VOL
MUTE
TV INFO TV PRE-CH VT DIMMER
SMART VOLUME
S/W
LEVEL
VOL
3D SOUND
PLUS
DRC
SOUND EFFECT
SMART VOLUME
AH59-02545A
POWER
SOURCE
TV POWER
AUTO
POWER
POWER
TV POWER
SoundShare
TV VOL
TV CH
AUDIO SYNC
SOURCE
AUTO
POWER
SPEAKER TV SOURCE
TV INFO TV PRE-CH VT DIMMER
SoundShare
SOUND EFFECT
S/W
LEVEL
Ɉɣɧɚɬɭ ɛɚɪɵɫɵɧɞɚ #,$ ɬԛɣɦɟɫɿɧ ɛɚɫɵԙɵɡ.
• Ȼɿɪɧɟɲɟ ɮɚɣɥ ɛɨɥԑɚɧɞɚ $ ɬԛɣɦɟɫɿ ɛɚɫɵɥɫɚ, ɤɟɥɟɫɿ ɮɚɣɥ
ɬɚԙɞɚɥɚɞɵ.
• Ȼɿɪɧɟɲɟ ɮɚɣɥ ɛɨɥԑɚɧɞɚ # ɬԛɣɦɟɫɿ ɛɚɫɵɥɫɚ, ɚɥɞɵԙԑɵ ɮɚɣɥ
ɬɚԙɞɚɥɚɞɵ.
REPEAT ɮɭɧɤɰɢɹɫɵɧ ɩɚɣɞɚɥɚɧɭ
SPEAKER TV SOURCE
REPEAT
TV MUTE
• Ɏɚɣɥɞɵ ɨɣɧɚɬɭɞɵ ɭɚԕɵɬɲɚ ɬɨԕɬɚɬɭ ԛɲɿɧ ► ɬԛɣɦɟɫɿɧ ԕɚɣɬɚ
ɛɚɫɵԙɵɡ.
Ɍɚԙɞɚɥԑɚɧ ɮɚɣɥɞɵ ɨɣɧɚɬɭ ԛɲɿɧ ► ɬԛɣɦɟɫɿɧ ɛɚɫɵԙɵɡ.
• Ɉɣɧɚɬɭɞɵ ɬɨԕɬɚɬɭ ԛɲɿɧ ɨɣɧɚɬɭ ɤɟɡɿɧɞɟ Stop (Ɍɨԕɬɚɬɭ) ()
ɬԛɣɦɟɫɿɧ ɛɚɫɵԙɵɡ.
VOL
MUTE
SMART VOLUME
REPEAT
S/W
LEVEL
VOL
3D SOUND
PLUS
DRC
TV VOL
AH59-02545A
TV CH
AUDIO SYNC
Ԕɚɣɬɚ ɨɣɧɚɬɭ ɮɚɣɥɞɵ ԕɚɣɬɚɥɚɩ ɨɣɧɚɬɭԑɚ, ɛɚɪɥɵԑɵɧ ԕɚɣɬɚɥɚɭԑɚ,
ɮɚɣɥɞɚɪɞɵ ɪɟɬɫɿɡ ɨɣɧɚɬɭԑɚ ɧɟɦɟɫɟ ԕɚɣɬɚɥɚɭɞɵ ԧɲɿɪɭɝɟ ɦԛɦɤɿɧɞɿɤ
ɛɟɪɟɞɿ.
REPEAT ɬԛɣɦɟɫɿɧ ɛɚɫɵԙɵɡ.
• REPEAT OFF (ԔȺɃɌȺɅȺɍȾɕ ԦɒȱɊɍ): ԕɚɣɬɚ ɨɣɧɚɬɭɞɵ ɬɨԕɬɚɬɚɞɵ.
• REPEAT FILE (ɎȺɃɅȾɕ ԔȺɃɌȺɅȺɍ): ɠɨɥɞɵ ԕɚɣɬɚ ɨɣɧɚɬɭ.
• REPEAT ALL (ȻȺɊɅɕԐɕɇ ԔȺɃɌȺɅȺɍ): ɛɚɪɥɵԕ ɠɨɥɞɚɪɞɵ ԕɚɣɬɚ
ɨɣɧɚɬɭ.
• REPEAT RANDOM (ɄȿɁȾȿɃɋɈԔ ԔȺɃɌȺɅȺɍ): ɠɨɥɞɚɪ ɤɟɡ ɤɟɥɝɟɧ
ɪɟɬɩɟɧ ɨɣɧɚɬɵɥɚɞɵ. (Ɉɣɧɚɬɵɥԑɚɧ ɠɨɥ ԕɚɣɬɚ ɨɣɧɚɬɵɥɭɵ ɦԛɦɤɿɧ.)
ƒ USB ԕԝɪɵɥԑɵɫɵɧɚɧ ԥɭɟɧɞɿ ɨɣɧɚɬɭ ɤɟɡɿɧɞɟ ԔȺɃɌȺɅȺɍ
ɮɭɧɤɰɢɹɫɵɧ ɨɪɧɚɬɭԑɚ ɛɨɥɚɞɵ.
19
● ɎɍɇɄɐɂəɅȺɊ
ɉɿɲɿɦ
KAZ
• USB ԕԝɪɵɥԑɵɥɚɪɵɧ ԧɧɿɦɧɿԙ USB ɩɨɪɬɵɧɚ ɬɿɤɟɥɟɣ ɠɚɥԑɚԙɵɡ.Ԥɣɬɩɟɫɟ, USB ɫԥɣɤɟɫɬɿɤ ɚԕɚɭɥɵԑɵ
ɬɭɵɧɞɚɭɵ ɦԛɦɤɿɧ.
• Ɇɭɥɶɬɢɤɚɪɬɚ ԕԝɪɚɥɵ ɚɪԕɵɥɵ ԧɧɿɦɞɿ ɛɿɪɧɟɲɟ ɫɚԕɬɚɭ ԕԝɪɵɥԑɵɥɚɪɵɧɚ ɠɚɥԑɚɦɚԙɵɡ. Ɉɥ ɞԝɪɵɫ
ɠԝɦɵɫ ɿɫɬɟɦɟɭɿ ɦԛɦɤɿɧ.
• ɋɚɧɞɵԕ ɤɚɦɟɪɚ PTP ɩɪɨɬɨɤɨɥɞɚɪɵɧɚ ԕɨɥɞɚɭ ɤԧɪɫɟɬɿɥɦɟɣɞɿ.
• USB ԕԝɪɵɥԑɵɫɵ ɨԕɵɥɵɩ ɠɚɬԕɚɧɞɚ ɨɧɵ ɲɵԑɚɪɵɩ ɚɥɦɚԙɵɡ.
• Ʉɨɦɦɟɪɰɢɹɥɵԕ ɜɟɛ-ɬɨɪɚɩɬɵԙ DRM-ԕɨɪԑɚɥԑɚɧ ɦɭɡɵɤɚ ɮɚɣɥɞɚɪɵ (MP3, WMA) ɨɣɧɚɬɵɥɦɚɣɞɵ.
• ɋɵɪɬԕɵ ԕɚɬɬɵ ɞɢɫɤɿɥɟɪɝɟ ԕɨɥɞɚɭ ɤԧɪɫɟɬɿɥɦɟɣɞɿ.
• Ɇɨɛɢɥɶɞɿ ԕԝɪɵɥԑɵɥɚɪԑɚ ԕɨɥɞɚɭ ɤԧɪɫɟɬɿɥɦɟɣɞɿ.
• Ԛɣɥɟɫɿɦɞɿɥɿɤ ɬɿɡɿɦɿ
функциялар
POWER
SOURCE
Ⱦɵɛɵɫɬɵ ԧɲɿɪɿɩ ɬɚɫɬɚɭ
TV POWER
AUTO
POWER
SPEAKER TV SOURCE
SoundShare
SOUND EFFECT
REPEAT
TV VOL
TV MUTE
TV CH
SMART VOLUME
TV INFO TV PRE-CH VT DIMMER
SOUND EFFECT
S/W
LEVEL
VOL
MUTE
SMART VOLUME
S/W
LEVEL
MUTE
VOL
DRC
3D SOUND
PLUS
AH59-02545A
POWER
TV POWER
AUTO
POWER
S/W
LEVEL
S/W
LEVEL
VOL
3D SOUND
PLUS
SOURCE
VOL
AUDIO SYNC
TV MUTE
DRC
TV INFO TV PRE-CH VT DIMMER
SPEAKER TV SOURCE
SoundShare
REPEAT
TV VOL
TV MUTE
TV CH
AUDIO SYNC
TV INFO TV PRE-CH VT DIMMER
SOUND EFFECT
S/W
LEVEL
VOL
MUTE
VOL
SMART VOLUME
S/W
LEVEL
DRC
S/W
LEVEL
MUTE
S/W
LEVEL
POWER
TV POWER
AUTO
POWER
SPEAKER TV SOURCE
SoundShare
SOUND EFFECT
REPEAT
TV VOL
TV MUTE
TV CH
VOL
SMART VOLUME
AUDIO SYNC
TV INFO TV PRE-CH VT DIMMER
SOUND EFFECT
S/W
LEVEL
VOL
MUTE
SMART VOLUME
S/W
LEVEL
MUTE
S/W
LEVEL
• Ɍԛɣɦɟ ɛɚɫɵɥԑɚɧɞɚ ɬɚԙɞɚɭ ɬԧɦɟɧɞɟɝɿɞɟɣ ԧɡɝɟɪɟɞɿ:
3D SOUND PLUS OFF ➡ 3D SOUND PLUS MUSIC ➡ 3D SOUND
PLUS MOVIE
S/W
LEVEL
VOL
3D SOUND
PLUS
3D Sound Plus ɦԛɦɤɿɧɞɿɝɿ ɞɵɛɵɫԕɚ ɬɟɪɟԙɞɿɤ ɩɟɧ ɟɪɤɿɧɞɿɤ ԕɨɫɚɞɵ.
Ԕɚɲɵԕɬɚɧ ɛɚɫԕɚɪɭ ԕԝɪɚɥɵɧɞɚԑɵ 3D SOUND PLUS ɬԛɣɦɟɫɿɧ
ɛɚɫɵԙɵɡ.
AH59-02545A
SOURCE
1. Ԕԝɪɵɥԑɵɧɵԙ ɞɵɛɵɫɵɧ ԧɲɿɪɭ ԛɲɿɧ ԕɚɲɵԕɬɚɧ ɛɚɫԕɚɪɭ ԕԝɪɚɥɵɧɚɧ
MUTE ɬԛɣɦɟɫɿɧ ɛɚɫɵԙɵɡ.
2. Ɍɟɥɟɞɢɞɚɪɞɵԙ ɞɵɛɵɫɵɧ ԧɲɿɪɭ ԛɲɿɧ ԕɚɲɵԕɬɚɧ ɛɚɫԕɚɪɭ
ԕԝɪɚɥɵɧɚɧ TV MUTE (
) ɬԛɣɦɟɫɿɧ ɛɚɫɵԙɵɡ.
3. Ⱦɵɛɵɫɬɵ ԕɨɫɭ ԛɲɿɧ ԕɚɲɵԕɬɚɧ ɛɚɫԕɚɪɭ ԕԝɪɚɥɵɧɞɚԑɵ MUTE
) ɬԛɣɦɟɫɿɧ (ɧɟɦɟɫɟ VOLUME +/– ɬԛɣɦɟɫɿɧ)
/ TV MUTE (
ԕɚɣɬɚɞɚɧ ɛɚɫɵԙɵɡ.
3D SOUND PLUS ɮɭɧɤɰɢɹɫɵɧ ɩɚɣɞɚɥɚɧɭ
SMART VOLUME
VOL
3D SOUND
PLUS
SOUND EFFECT
Ȼԝɥ ɮɭɧɤɰɢɹ ԛɣɝɟ ɛɿɪɟɭ ɤɟɥɝɟɧɞɟ ɧɟɦɟɫɟ ɬɟɥɟɮɨɧ ԕɨԙɵɪɚɭɵɧɚ
ɠɚɭɚɩ ɛɟɪɝɟɧɞɟ ɩɚɣɞɚɥɵ ɛɨɥɚɞɵ.
DRC
VOL
3D SOUND
PLUS
AH59-02545A
DRC
ƒ 3D Sound Plus ɦԛɦɤɿɧɞɿɝɿɧ ԕɨɫԕɚɧɞɚ, ɞɵɛɵɫ ԥɫɟɪɿ
ɚɜɬɨɦɚɬɬɵ ɬԛɪɞɟ OFF (ԦɒȱɊɍɅȱ) ɤԛɣɿɧɟ ԧɡɝɟɪɟɞɿ.
SMART VOLUME ɮɭɧɤɰɢɹɫɵɧ ɩɚɣɞɚɥɚɧɭ
POWER
SOURCE
TV POWER
AUTO
POWER
SPEAKER TV SOURCE
SoundShare
SOUND EFFECT
REPEAT
TV VOL
TV MUTE
TV CH
VOL
SMART VOLUME
AUDIO SYNC
TV INFO TV PRE-CH VT DIMMER
SOUND EFFECT
S/W
LEVEL
VOL
MUTE
SMART VOLUME
S/W
LEVEL
MUTE
S/W
LEVEL
S/W
LEVEL
VOL
3D SOUND
PLUS
DRC
VOL
AH59-02545A
POWER
SOURCE
3D SOUND
PLUS
DRC
SPEAKER TV SOURCE
SoundShare
REPEAT
SOUND EFFECT
TV VOL
TV MUTE
TV CH
VOL
SMART VOLUME
AUDIO SYNC
TV INFO TV PRE-CH VT DIMMER
SOUND EFFECT
S/W
LEVEL
VOL
MUTE
SMART VOLUME
S/W
LEVEL
MUTE
S/W
LEVEL
S/W
LEVEL
VOL
3D SOUND
PLUS
DRC
VOL
3D SOUND
PLUS
AH59-02545A
Ԕɚɲɵԕɬɚɧ ɛɚɫԕɚɪɭ ԕԝɪɚɥɵɧɞɚԑɵ SMART VOLUME ɬԛɣɦɟɫɿɧ
ɛɚɫɵԙɵɡ.
• Ɍԛɣɦɟ ɛɚɫɵɥԑɚɧɞɚ ɬɚԙɞɚɭ ɬԧɦɟɧɞɟɝɿɞɟɣ ԧɡɝɟɪɟɞɿ:
SMART VOLUME ON ➡ SMART VOLUME OFF
SOUND EFFECT ɮɭɧɤɰɢɹɫɵɧ ɩɚɣɞɚɥɚɧɭ
TV POWER
AUTO
POWER
Ⱦɵɛɵɫ ɞɟԙɝɟɣɿɧ ɚɪɧɚɧɵ ԧɡɝɟɪɬɤɟɧ ɧɟɦɟɫɟ ɤԧɪɿɧɿɫ ɚɭɵɫԕɚɧ ɤɟɡɞɟ
ɬɭɵɧɞɚɣɬɵɧ ɲԝԑɵɥ ɞɵɛɵɫ ԧɡɝɟɪɿɫɿɧɟ ɫԥɣɤɟɫ ɪɟɬɬɟɣɞɿ ɠԥɧɟ
ɬԝɪɚԕɬɚɧɞɵɪɚɞɵ.
DRC
ɉɚɣɞɚɥɚɧɚɬɵɧ ɦɚɡɦԝɧ ɬԛɪɿɧɟ ɛɚɣɥɚɧɵɫɬɵ 7 ɬԛɪɥɿ ɞɵɛɵɫ ɪɟɠɢɦɿɧɿԙ
ɿɲɿɧɟɧ ɛɿɪɟɭɿɧ ɬɚԙɞɚɭԑɚ ɛɨɥɚɞɵ: MUSIC (ɆɍɁɕɄȺ), NEWS
(ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ), DRAMA (ȾɊȺɆȺ), CINEMA (ɄɂɇɈɌȿȺɌɊ), SPORTS
(ɋɉɈɊɌ), GAME (ɈɃɕɇ) ɠԥɧɟ OFF (ԦɒȱɊɍɅȱ) (Ȼɚɫɬɚɩԕɵ ɞɵɛɵɫ).
Ԕɚɲɵԕɬɚɧ ɛɚɫԕɚɪɭ ԕԝɪɚɥɵɧɞɚԑɵ SOUND EFFECT ɬԛɣɦɟɫɿɧ ɛɚɫɵԙɵɡ.
• Ȼɚɫɬɚɩԕɵ ɞɵɛɵɫɩɟɧ ɬɵԙɞɚɭ ԛɲɿɧ OFF ɪɟɠɢɦɿɧ ɬɚԙɞɚԙɵɡ.
ƒ Ԕɨɪ ɤԧɡɿ ɦɚɬɟɪɢɚɥɞɚɪɵɧɚ ɠԥɧɟ ɠɟɤɟ ɬɚɥԑɚɦɵԙɵɡԑɚ
ɧɟɝɿɡɞɟɥɝɟɧ ɞɵɛɵɫ ԥɫɟɪɿɧ ɬɚԙɞɚɭɞɵ ԝɫɵɧɚɦɵɡ
ƒ Ⱦɵɛɵɫ ԥɫɟɪɿɧ (OFF (ԦɒȱɊɍɅȱ) ɪɟɠɢɦɿɧɟɧ ɛɚɫԕɚ)
ɬɚԙɞɚԑɚɧɞɚ, 3D Sound Plus ɚɜɬɨɦɚɬɬɵ ɬԛɪɞɟ ԧɲɟɞɿ.
ƒ ASC ɦԧɥɲɟɪɥɟɭɞɿ ɚɹԕɬɚԑɚɧɧɚɧ ɤɟɣɿɧ ASC ɪɟɠɢɦɿ
ԕɨɫɵɥɚɞɵ.(12-ɛɟɬɬɿ ԕɚɪɚԙɵɡ)
POWER
SOURCE
S/W LEVEL ɮɭɧɤɰɢɹɫɵɧ ɩɚɣɞɚɥɚɧɭ
TV POWER
AUTO
POWER
SPEAKER TV SOURCE
SoundShare
SOUND EFFECT
REPEAT
TV VOL
TV MUTE
TV CH
VOL
SMART VOLUME
AUDIO SYNC
TV INFO TV PRE-CH VT DIMMER
SOUND EFFECT
S/W
LEVEL
VOL
MUTE
SMART VOLUME
S/W
LEVEL
MUTE
S/W
LEVEL
S/W
LEVEL
DRC
VOL
AH59-02545A
20
3D SOUND
PLUS
1. Ԕɚɲɵԕɬɚɧ ɛɚɫԕɚɪɭ ԕԝɪɚɥɵɧɞɚԑɵ S/W LEVEL ɬԛɣɦɟɫɿɧ ɛɚɫɵԙɵɡ.
2. Ⱦɢɫɩɥɟɣɞɟ “SW 0” ɞɟɝɟɧ ɠɚɡɭ ɲɵԑɚɞɵ.
VOL
3D SOUND
PLUS
Ԕɚɲɵԕɬɚɧ ɛɚɫԕɚɪɭ ԕԝɪɚɥɵɧɞɚԑɵ S/W Level ɬԛɣɦɟɫɿ ɚɪԕɵɥɵ ɧɟɝɿɡɝɿ
ɞɵɛɵɫɬɵ ɛɚɫԕɚɪɭԑɚ ɛɨɥɚɞɵ.
DRC
3. ɋɚɛɜɭɮɟɪ ɞɵɛɵɫɵɧ ɤԛɲɟɣɬɤɿԙɿɡ ɧɟɦɟɫɟ ɚɡɚɣɬԕɵԙɵɡ ɤɟɥɫɟ,
LEVEL ɬԛɣɦɟɫɿɧɞɟɝɿ ɧɟɦɟɫɟ ɛɟɥɝɿɫɿɧ ɛɚɫɵԙɵɡ. Ɉɧɵ SW -6
ɠԥɧɟ SW +6 ɚɪɚɥɵԑɵɧɞɚ ɨɪɧɚɬɭԑɚ ɛɨɥɚɞɵ.
POWER
TV POWER
AUTO
POWER
POWER
TV POWER
SPEAKER TV SOURCE
SoundShare
REPEAT
TV VOL
TV MUTE
TV CH
AUDIO SYNC
SOURCE
AUTO
POWER
SPEAKER TV SOURCE
TV INFO TV PRE-CH VT DIMMER
SoundShare
SOUND EFFECT
S/W
LEVEL
VOL
MUTE
SMART VOLUME
REPEAT
S/W
LEVEL
VOL
3D SOUND
PLUS
DRC
TV VOL
TV CH
AUDIO SYNC
AUTO POWER LINK ɮɭɧɤɰɢɹɫɵɧ ɩɚɣɞɚɥɚɧɭ
KAZ
SOURCE
Air Track ԕԝɪɚɥɵɧɚ ɨɩɬɢɤɚɥɵԕ ɤɚɛɟɥɶɦɟɧ ɠɚɥԑɚɧԑɚɧ ɬɟɥɟɞɢɞɚɪɞɵԙ
ɧɟɦɟɫɟ ɛɚɫԕɚ ԕԝɪɵɥԑɵɧɵԙ ԕɭɚɬɵɧ ԕɨɫԕɚɧ ɤɟɡɞɟ, Crystal Surround Air
Track ԕԝɪɚɥɵ ɚɜɬɨɦɚɬɬɵ ɬԛɪɞɟ ԕɨɫɵɥɚɞɵ.
Ɉɫɵ ԕԝɪɵɥԑɵɧɵԙ ԕɚɲɵԕɬɚɧ ɛɚɫԕɚɪɭ ԕԝɪɚɥɵɧɞɚԑɵ AUTO POWER
ɬԛɣɦɟɫɿɧ ɛɚɫɵԙɵɡ.
AH59-02545A
• Ԕɭɚɬɬɵԙ ɚɜɬɨɦɚɬɬɵ ɬԛɪɞɟ ԕɨɫɵɥɭ/ԧɲɿɪɿɥɭ ɦԛɦɤɿɧɞɿɝɿ AUTO POWER
ɬԛɣɦɟɫɿɧ ԥɪ ɛɚɫԕɚɧ ɫɚɣɵɧ ԕɨɫɵɥɚɞɵ.
Ⱦɢɫɩɥɟɣ
POWER LINK ON
POWER LINK OFF
ƒ Air Track ԕԝɪɚɥɵɧɚ ɨɩɬɢɤɚɥɵԕ ɤɚɛɟɥɦɟɧ ɠɚɥԑɚɧԑɚɧ ɬɟɥɟɞɢɞɚɪ
ɧɟɦɟɫɟ ɛɚɫԕɚ ԕԝɪɥɵԑɵ ԧɲɿɪɿɥɿɩ, ɫɚɧɞɵԕ ɫɢɝɧɚɥ ɛɨɥɦɚɫɚ, Air
Track ɚɜɬɨɦɚɬɬɵ ɬԛɪɞɟ 20 ɦɢɧɭɬɬɚɧ ɫɨԙ ԧɲɟɞɿ.
ƒ Ȼԝɥ ɮɭɧɤɰɢɹɥɚɪ ɬɟɤ Anynet+ (HDMI-CEC) ԧɲɿɪɭɥɿ ɤɟɡɞɟ ԕɨɥ
ɠɟɬɿɦɞɿ ɛɨɥɚɞɵ.
POWER
SOURCE
TV POWER
AUTO
POWER
POWER
TV POWER
SoundShare
TV VOL
TV MUTE
TV CH
AUDIO SYNC
SOURCE
AUTO
POWER
SPEAKER TV SOURCE
TV INFO TV PRE-CH VT DIMMER
SoundShare
SOUND EFFECT
S/W
LEVEL
AUDIO SYNC ɮɭɧɤɰɢɹɫɵɧ ɩɚɣɞɚɥɚɧɭ
SPEAKER TV SOURCE
REPEAT
VOL
MUTE
SMART VOLUME
REPEAT
S/W
LEVEL
VOL
3D SOUND
PLUS
DRC
TV VOL
TV CH
AUDIO SYNC
Air Track ԕԝɪɚɥɵ ɫɚɧɞɵԕ ɬɟɥɟɞɢɞɚɪԑɚ ɠɚɥԑɚɧԑɚɧɞɚ, ɛɟɣɧɟ ɞɵɛɵɫɬɚɧ
ԕɚɥɵɩ ɤԧɪɫɟɬɿɥɭɿ ɦԛɦɤɿɧ. Ɉɧɞɚɣ ɠɚԑɞɚɣ ɨɪɵɧ ɚɥɫɚ, ɞɵɛɵɫɬɵ ɤɟɲɿɤɬɿɪɭ
ɭɚԕɵɬɵɧ ɛɟɣɧɟɦɟɧ ɫԥɣɤɟɫɬɟɧɞɿɪɿԙɿɡ.
Ɉɫɵ ԕԝɪɵɥԑɵɧɵԙ ԕɚɲɵԕɬɚɧ ɛɚɫԕɚɪɭ ԕԝɪɚɥɵɧɞɚԑɵ AUDIO SYNC +/–
ɬԛɣɦɟɫɿɧ ɛɚɫɵԙɵɡ.
AH59-02545A
• Ⱦɵɛɵɫɬɵԙ ɤɿɞɿɪɿɫ ɭɚԕɵɬɵɧ 0-300 ɦɫ ɚɪɚɥɵԑɵɧɞɚ ɨɪɧɚɬɭ ԛɲɿɧ +, ɬԛɣɦɟɥɟɪɿɧ ԕɨɥɞɚɧɭԑɚ ɛɨɥɚɞɵ.
ƒ USB ɪɟɠɢɦɿɧɞɟ, ɬɟɥɟɞɢɞɚɪ ɪɟɠɢɦɿɧɞɟ ɧɟɦɟɫɟ BT ɪɟɠɢɦɿɧɞɟ
Audio Sync ɮɭɧɤɰɢɹɫɵ ɠԝɦɵɫ ɿɫɬɟɦɟɭɿ ɦԛɦɤɿɧ.
POWER
SOURCE
DRC ɮɭɧɤɰɢɹɫɵɧ ɩɚɣɞɚɥɚɧɭ
TV POWER
AUTO
POWER
SPEAKER TV SOURCE
SoundShare
REPEAT
SOUND EFFECT
TV VOL
TV MUTE
TV CH
AUDIO SYNC
VOL
SMART VOLUME
TV INFO TV PRE-CH VT DIMMER
SOUND EFFECT
S/W
LEVEL
VOL
MUTE
SMART VOLUME
S/W
LEVEL
S/W
LEVEL
MUTE
S/W
LEVEL
Ȼԝɥ ɮɭɧɤɰɢɹ ɟԙ ɬԧɦɟɧɝɿ ɠԥɧɟ ɟԙ ɠɨԑɚɪԑɵ ɞɵɛɵɫ ɚɪɚɥɵԑɵɧɞɚԑɵ
ɚɣɵɪɦɚɲɵɥɵԕɬɵ ɪɟɬɬɟɣɞɿ. Ȼԝɥ ɮɭɧɤɰɢɹɧɵ ɬԛɧɞɟ ɤɢɧɨ ɤԧɪɭ ɤɟɡɿɧɞɟ
ɬԧɦɟɧ ɞɵɛɵɫɬɵ Dolby Digital ɩɿɲɿɦɿɧɞɟ ɬɵԙɞɚɭ ԛɲɿɧ ԕɨɥɞɚɧɭԑɚ ɛɨɥɚɞɵ.
Ԕɚɲɵԕɬɚɧ ɛɚɫԕɚɪɭ ԕԝɪɚɥɵɧɞɚԑɵ DRC ɬԛɣɦɟɫɿɧ ɛɚɫɵԙɵɡ.
VOL
3D SOUND
PLUS
DRC
VOL
3D SOUND
PLUS
AH59-02545A
POWER
SOURCE
TV POWER
AUTO
POWER
TV MUTE
DRC
TV INFO TV PRE-CH VT DIMMER
SPEAKER TV SOURCE
SoundShare
REPEAT
TV VOL
TV CH
AUDIO SYNC
SOUND EFFECT
TV MUTE
TV INFO TV PRE-CH VT DIMMER
SOUND EFFECT
S/W
LEVEL
VOL
MUTE
VOL
SMART VOLUME
SMART VOLUME
S/W
LEVEL
S/W
LEVEL
MUTE
S/W
LEVEL
VOL
3D SOUND
PLUS
DRC
• Ɍԛɣɦɟ ɛɚɫɵɥԑɚɧɞɚ ɬɚԙɞɚɭ ɬԧɦɟɧɞɟɝɿɞɟɣ ԧɡɝɟɪɟɞɿ:
DRC STANDARD ➡ DRC MAX ➡ DRC MIN
VT DIMMER ɮɭɧɤɰɢɹɫɵɧ ɩɚɣɞɚɥɚɧɭ
Ȼԝɥ ɦԛɦɤɿɧɞɿɤ ȼȺɄɍɍɆȾɕ ɅȺɆɉȺ ɄԚɒȿɃɌɄȱɒȱɇȱԘ ɠɚɪɵԕɬɵԑɵɧ
ɛɚɫԕɚɪɚɞɵ.
Ԕɚɲɵԕɬɚɧ ɛɚɫԕɚɪɭ ԕԝɪɚɥɵɧɞɚԑɵ VT DIMMER ɬԛɣɦɟɫɿɧ ɛɚɫɵԙɵɡ.
• Ɍԛɣɦɟ ɛɚɫɵɥԑɚɧɞɚ ɬɚԙɞɚɭ ɬԧɦɟɧɞɟɝɿɞɟɣ ԧɡɝɟɪɟɞɿ:
VT DIMMER OFF ➡ VT DIMMER MIN ➡ VT DIMMER MAX
AH59-02545A
VOL
ƒ Ԧɧɿɦɞɿ ɛɿɪɿɧɲɿ ɪɟɬ ԕɨɫԕɚɧɞɚ VT DIMMER 30 ɫɟɤɭɧɞ ɛɨɣɵ
ɠԝɦɵɫ ɿɫɬɟɦɟɣɞɿ.
POWER
SOURCE
TV POWER
AUTO
POWER
POWER
TV POWER
SPEAKER TV SOURCE
SoundShare
REPEAT
TV VOL
TV MUTE
TV CH
AUDIO SYNC
SOURCE
AUTO
POWER
SPEAKER TV SOURCE
TV INFO TV PRE-CH VT DIMMER
SoundShare
SOUND EFFECT
S/W
LEVEL
VOL
MUTE
SMART VOLUME
REPEAT
S/W
LEVEL
VOL
3D SOUND
PLUS
DRC
TV VOL
AH59-02545A
TV CH
AUDIO SYNC
SPEAKER ɬԛɣɦɟɫɿ
Ȼԝɥ ɬԛɣɦɟ HDMI ɤɚɛɟɥɿɦɟɧ ɠɚɥԑɚɧԑɚɧɞɚ ɞɵɛɵɫɬɵ ɬɟɥɟɞɢɞɚɪɞɚɧ
ɧɟɦɟɫɟ Air Track ɚɪԕɵɥɵ ɬɵԙɞɚɭɞɵ ɬɚԙɞɚɭԑɚ ɦԛɦɤɿɧɞɿɤ ɛɟɪɟɞɿ.
Ԕɚɲɵԕɬɚɧ ɛɚɫԕɚɪɭ ԕԝɪɚɥɵɧɞɚԑɵ SPEAKER ɬԛɣɦɟɫɿɧ ɛɚɫɵԙɵɡ.
ȾɕȻɕɋ
ɊȿɀɂɆȱ
HDMI ɄȱɊȱɋȱ
ARC
ȾɂɇȺɆɂɄ
TV
Air Track
TV
Air Track
Ⱦɢɫɩɥɟɣɞɿ ɚɣɧɚɥɞɵɪɭ
TV SPEAKER
AVR SPEAKER
TV SPEAKER
AVR SPEAKER
Ⱦɢɫɩɥɟɣ
TV SPK
HDMI
S MUTE
TV ARC
21
● ɎɍɇɄɐɂəɅȺɊ
AUTO POWER LINK
ԔɈɋɍɅɕ
ԦɒȱɊɍ
функциялар
POWER
POWER
TV POWER
AUTO
POWER
SOURCE
TV POWER
SPEAKER TV SOURCE
SoundShare
REPEAT
SOURCE
TV VOL
TV MUTE
TV CH
AUTO
POWER
SPEAKER TV SOURCE
AUDIO SYNC
TV INFO TV PRE-CH VT DIMMER
SoundShare
SOUND EFFECT
SMART VOLUME
VOL
S/W
LEVEL
REPEAT
S/W
LEVEL
MUTE
VOL
3D SOUND
PLUS
DRC
TV VOL
TV CH
AUDIO SYNC
AH59-02545A
Anynet+(HDMI CEC) ɮɭɧɤɰɢɹɫɵɧ ɩɚɣɞɚɥɚɧɭ
Anynet+ - ɛɚɫԕɚ Samsung ԕԝɪɵɥԑɵɥɚɪɵɧ Samsung ɬɟɥɟɞɢɞɚɪɵɧɵԙ
ԕɚɲɵԕɬɚɧ ɛɚɫԕɚɪɭ ԕԝɪɚɥɵɦɟɧ ɛɚɫԕɚɪɭԑɚ ɦԛɦɤɿɧɞɿɤ ɛɟɪɟɬɿɧ ɮɭɧɤɰɢɹ.
Anynet+ ɮɭɧɤɰɢɹɫɵ Anynet+ ɬԛɣɦɟɫɿɧ ɛɚɫԕɚɧ ɫɚɣɵɧ ԕɨɫɵɥɚɞɵ ɠԥɧɟ
ԧɲɟɞɿ.
1. Ԧɧɿɦɞɿ Samsung ɬɟɥɟɞɢɞɚɪɵɧɚ HDMI ɤɚɛɟɥɿɦɟɧ ɠɚɥԑɚԙɵɡ.
(13-ɛɟɬɬɿ ԕɚɪɚԙɵɡ)
2. Ɍɟɥɟɞɢɞɚɪɵԙɵɡɞɚԑɵ ɠԥɧɟ SAT ɠԛɣɟɫɿɧɞɟɝɿ Anynet+ ɮɭɧɤɰɢɹɫɵɧ
ON (ԔɈɋɍɅɕ) ɤԛɣɿɧɟ ɨɪɧɚɬɵԙɵɡ. (Ԕɨɫɵɦɲɚ ɚԕɩɚɪɚɬ ɚɥɭ ԛɲɿɧ
ɬɟɥɟɞɢɞɚɪɞɵԙ ɩɚɣɞɚɥɚɧɭɲɵ ɧԝɫԕɚɭɥɵԑɵɧ ԕɚɪɚԙɵɡ.)
ƒ Ɍɟɥɟɞɢɞɚɪ ɬԛɪɿɧɟ ɛɚɣɥɚɧɵɫɬɵ, ɤɟɣɛɿɪ HDMI ɲɵԑɵɫ
ɚɠɵɪɚɬɵɦɞɵɥɵԕɬɚɪɵ ɠԝɦɵɫ ɿɫɬɟɦɟɭɿ ɦԛɦɤɿɧ.
ƒ Ɍɟɥɟɞɢɞɚɪɵԙɵɡɞɵԙ ɩɚɣɞɚɥɚɧɭɲɵ ɧԝɫԕɚɭɥɵԑɵɧ ԕɚɪɚԙɵɡ.
ɥɨɝɨɬɢɛɿɧ ɬɟɤɫɟɪɿԙɿɡ (ȿɝɟɪ ɬɟɥɟɞɢɞɚɪɞɚ
ɛɨɥɫɚ, ɨɧɞɚ ɨɥ Anynet+ ɮɭɧɤɰɢɹɫɵɧ ԕɨɥɞɚɣɞɵ.)
POWER
SOURCE
TV POWER
AUTO
POWER
POWER
TV POWER
SPEAKER TV SOURCE
SoundShare
REPEAT
TV VOL
TV MUTE
TV CH
SOURCE
SPEAKER TV SOURCE
TV INFO TV PRE-CH VT DIMMER
SOUND EFFECT
S/W
LEVEL
AUDIO SYNC
AUTO
POWER
VOL
MUTE
SoundShare
SMART VOLUME
S/W
LEVEL
REPEAT
VOL
3D SOUND
PLUS
DRC
TV VOL
AH59-02545A
TV MUTE
TV CH
AUDIO SYNC
TV INFO TV PRE-CH VT DIMMER
ɥɨɝɨɬɢɛɿ
ɌV ɮɭɧɤɰɢɹɥɚɪɵɧ ɩɚɣɞɚɥɚɧɭ
(ɬɟɤ Samsung ɬɟɥɟɞɢɞɚɪɥɚɪɵɧɞɚ)
• ɌȾ ɤɿɪɿɫ ɤԧɡɿɧ ԧɡɝɟɪɬɭ ԛɲɿɧ ԕɚɲɵԕɬɚɧ ɛɚɫԕɚɪɭ ԕԝɪɚɥɵɧɞɚ TV
SOURCE ɬԛɣɦɟɫɿɧ ɛɚɫɵԙɵɡ.
• ɌȾ ɚɪɧɚɫɵ ɬɭɪɚɥɵ ɚԕɩɚɪɚɬɬɵ ɤԧɪɫɟɬɭ ԛɲɿɧ ԕɚɲɵԕɬɚɧ ɛɚɫԕɚɪɭ
ԕԝɪɚɥɵɧɞɚ TV INFO ɬԛɣɦɟɫɿɧ ɛɚɫɵԙɵɡ.
• Ɍɟɥɟɞɢɞɚɪ ɚɪɧɚɫɵɧ ɬɚԙɞɚɭ ԛɲɿɧ ԕɚɲɵԕɬɚɧ ɛɚɫԕɚɪɭ ԕԝɪɚɥɵɧɞɚԑɵ
TV CH ɬԛɣɦɟɫɿɧ ɛɚɫɵԙɵɡ.
• Ⱦɵɛɵɫ ɞɟԙɝɟɣɿɧ ɚɪɬɬɵɪɭ ɧɟɦɟɫɟ ɬԧɦɟɧɞɟɬɭ ԛɲɿɧ ԕɚɲɵԕɬɚɧ
ɛɚɫԕɚɪɭ ԕԝɪɚɥɵɧɞɚԑɵ TV VOL ɬԛɣɦɟɫɿɧ ɛɚɫɵԙɵɡ.
• ɌȾ ɪɟɠɢɦɿɧɞɟ ɚɥɞɵԙԑɵ ɌȾ ɚɪɧɚɫɵɧɚ ɠɵɥɠɭ ԛɲɿɧ TV PRE-CH
ɬԛɣɦɟɫɿɧ ɩɚɣɞɚɥɚɧɵԙɵɡ.
ƒ SoundShare ɬԛɣɦɟɫɿɧ ɛɚɫԕɚɧɞɚ, ɌȾ ɞɵɛɵɫɵ Air Track ɠԛɣɟɫɿ
Bluetooth ɛɚɣɥɚɧɵɫɵ ɚɪԕɵɥɵ ɬɚɪɚɬɵɥɚɞɵ. ɋɨɧɞɚɣ-ɚԕ, Air Track
ɞɵɛɵɫ ɞɟԙɝɟɣɿɧ, ɞɵɛɵɫ ɫɚɩɚɫɵɧ, ɬ.ɛ. ɛɚɫԕɚɪɚɞɵ.
ƒ Ԕɚɲɵԕɬɚɧ ɛɚɫԕɚɪɭ ԕԝɪɚɥɵ ɬɟɤ SAMSUNG ɬɟɥɟɞɢɞɚɪɥɚɪɵɧɚ
ԑɚɧɚ ԕɨɥɞɚɧɵɥɚɞɵ.
ȻȺԐȾȺɊɅȺɆȺɅɕԔ ԔԜɊȺɅȾɕ ɀȺԘȺɊɌɍ
5V
0.5A
Samsung ɤɨɦɩɚɧɢɹɫɵ ɛɨɥɚɲɚԕɬɚ Crystal Surround Air Track
ɠԛɣɟɫɿɧɿԙ ɚɩɩɚɪɚɬɬɵԕ ԕԝɪɚɥɞɚɪɵɧɚ ɚɪɧɚɥԑɚɧ ɠɚԙɚɪɬɭɥɚɪ
ԝɫɵɧɭɵ ɦԛɦɤɿɧ.
ɀɚԙɚɪɬɭ ɫԝɪɚɥɫɚ, USB ɞɢɫɤɿɫɿɧ ɨɧɞɚ ɫɚԕɬɚɥԑɚɧ ɚɩɩɚɪɚɬɬɵԕ
ԕԝɪɚɥɞɚɪɞɵ ɠɚԙɚɪɬɭԑɚ ԕɨɫɭ ɚɪԕɵɥɵ Air Track ԕԝɪɚɥɵɧɞɚԑɵ
USB ɩɨɪɬɵɧɚ ɚɩɩɚɪɚɬɬɵԕ ԕԝɪɚɥɞɚɪɞɵ ɠɚԙɚɪɬɭԑɚ ɛɨɥɚɞɵ.
Ɇԝɧɞɚ ɛɿɪɧɟɲɟ ɠɚԙɚɪɬɭ ɮɚɣɥɞɚɪɵ ɛɚɪ ɟɤɟɧɿɧ ɟɫɤɟɪɿԙɿɡ,
ɨɥɚɪɞɵ USB ԕԝɪɵɥԑɵɫɵɧɚ ɠɟɤɟɥɟɩ ɠԛɤɬɟɭ ԕɚɠɟɬ ɠԥɧɟ
ɨɞɚɧ ɤɟɣɿɧ ɛɿɪɬɿɧɞɟɩ ɚɩɩɚɪɚɬɬɵԕ ԕԝɪɚɥɞɚɪɞɵ ɠɚԙɚɪɬɵԙɵɡ.
ɀɚԙɚɪɬɵɥԑɚɧ ɮɚɣɥɞɚɪɞɵ ɠԛɤɬɟɩ ɚɥɭ ɬɭɪɚɥɵ ɚԕɩɚɪɚɬ ɚɥɭ
ԛɲɿɧ Samsung.com ɫɚɣɬɵɧɚ ɤɿɪɿԙɿɡ ɧɟɦɟɫɟ Samsung
ɛɚɣɥɚɧɵɫ ɨɪɬɚɥɵԑɵɧɚ ɯɚɛɚɪɥɚɫɵԙɵɡ.
ƒ Ɇɢɤɪɨɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚ ɠɚԙɚɪɬɭɵɧ ԕɚɦɬɢɬɵɧ USB ɮɥɷɲ-ɠɚɞɵɧ ɧɟɝɿɡɝɿ ԕԝɪɵɥԑɵɞɚԑɵ USB ɩɨɪɬɵɧɚ ԕɨɫɵԙɵɡ.
ƒ ɀɚԙɚɪɬɭɥɚɪ ɨɪɧɚɬɵɥɵɩ ɠɚɬԕɚɧɞɚ ɷɥɟɤɬɪ ԕɭɚɬɵɧ ɚɠɵɪɚɬɩɚԙɵɡ ɠԥɧɟ USB ԕԝɪɵɥԑɵɫɵɧ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
22
ɲɵԑɚɪɦɚԙɵɡ. Ⱥɩɩɚɪɚɬɬɵԕ ԕԝɪɚɥɞɚɪ ɠɚԙɚɪɬɵɥԑɚɧɧɚɧ ɤɟɣɿɧ ɧɟɝɿɡɝɿ ԕԝɪɚɥ ɚɜɬɨɦɚɬɬɵ ɬԛɪɞɟ ԧɲɟɞɿ.
Ȼɚԑɞɚɪɥɚɦɚɥɵԕ ԕԝɪɚɥ ɠɚԙɚɪɬɵɥԑɚɧɞɚ ɨɪɧɚɬɵɥԑɚɧ ɩɚɪɚɦɟɬɪɥɟɪ ԕɚɣɬɚɞɚɧ ԥɞɟɩɤɿ (ɡɚɭɵɬɬɵԕ)
ɩɚɪɚɦɟɬɪɥɟɪɝɟ ɤɟɥɬɿɪɿɥɟɞɿ. ɀɚԙɚɪɬɭɞɚɧ ɤɟɣɿɧ ɨԙɚɣ ԕɚɥɩɵɧɚ ɤɟɥɬɿɪɭ ԛɲɿɧ ɩɚɪɚɦɟɬɪɥɟɪɞɿ ɠɚɡɵɩ
ɚɥɭɞɵ ԝɫɵɧɚɦɵɡ.
Ԧɧɿɦɧɿԙ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵɧ ɠɚԙɚɪɬɭ ɚɹԕɬɚɥԑɚɧɞɚ, ԧɧɿɦɞɿ ԧɲɿɪɿԙɿɡ ɞɟ, ԧɧɿɦɞɿ ԕɚɥɩɵɧɚ ɤɟɥɬɿɪɭ ԛɲɿɧ ()
ɬԛɣɦɟɫɿɧ ɛɚɫɵɩ ɬԝɪɵԙɵɡ.
Ɇɢɤɪɨɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚ ɠɚԙɚɪɬɵɥɦɚɫɚ, USB ԕԝɪɵɥԑɵɫɵɧ FAT16 ɟɬɿɩ ɩɿɲɿɦɞɟɩ, ԥɪɟɤɟɬɬɿ ԕɚɣɬɚɥɚɭ
ԝɫɵɧɵɥɚɞɵ.
ɀɟɬɿɥɞɿɪɭ ɦɚԕɫɚɬɵɧɞɚ USB ɞɢɫɤɿɫɿɧ NTFS ɩɿɲɿɦɿɧɟ ɩɿɲɿɦɞɟɦɟԙɿɡ. Ɏɚɣɥ ɠԛɣɟɫɿ ɨԑɚɧ ԕɨɥɞɚɭ ɤԧɪɫɟɬɩɟɣɞɿ.
Ԧɧɞɿɪɭɲɿɝɟ ԕɚɪɚɣ, USB ԕԝɪɵɥԑɵɫɵɧɚ ԕɨɥɞɚɭ ɤԧɪɫɟɬɿɥɦɟɭɿ ɦԛɦɤɿɧ.
KAZ
ақаулықтарды жою
Ԕɵɡɦɟɬ ɤԧɪɫɟɬɭ ɨɪɬɚɥɵԑɵɧɚ ɯɚɛɚɪɥɚɫɩɚɫ ɛԝɪɵɧ, ɦɵɧɚɥɚɪɞɵ ɬɟɤɫɟɪɿԙɿɡ:
Ȼɟɥɝɿ
Ɍɟɤɫɟɪɭ
ɀԧɧɞɟɭ
• Ԕɭɚɬ ɫɵɦɵ ɪɨɡɟɬɤɚԑɚ
ԕɨɫɵɥԑɚɧ ɛɚ?
• Ԕɭɚɬ ɫɵɦɵɧ ɪɨɡɟɬɤɚԑɚ
ԕɨɫɵԙɵɡ.
Ɍԛɣɦɟ ɛɚɫɵɥԑɚɧ ɤɟɡɞɟ ɮɭɧɤɰɢɹ
ɠԛɡɟɝɟ ɚɫɩɚɣɞɵ
• Ⱥɭɚ ɚԑɵɦɵɧɞɚ ɫɬɚɬɢɤɚɥɵԕ
ɷɥɟɤɬɪ ɡɚɪɹɞɵ ɛɚɪ ɦɚ?
• Ԕɭɚɬɬɵ ԧɲɿɪɿɩ, ԕɚɣɬɚɞɚɧ
ԕɨɫɵɩ ɤԧɪɿԙɿɡ.
Ⱦɵɛɵɫ ɲɵԕɩɚɣɞɵ.
• Ԕԝɪɚɥ ɬɟɥɟɞɢɞɚɪɵԙɵɡԑɚ
ɞԝɪɵɫ ɠɚɥԑɚɧԑɚɧ ɛɚ?
• Ⱦɵɛɵɫɬɵ ԧɲɿɪɭ ɮɭɧɤɰɢɹɫɵ
ԕɨɫɭɥɵ ɟɦɟɫ ɩɟ?
• Ⱦɵɛɵɫ ɟԙ ɬԧɦɟɧɝɿ ɞɟԙɝɟɣɝɟ
ԕɨɫɵɥɦɚԑɚɧ ɛɚ?
● ȺԔȺɍɅɕԔɌȺɊȾɕ ɀɈɘ
Ԕԝɪɚɥ ԕɨɫɵɥɦɚɣɞɵ.
• Ⱦԝɪɵɫ ɛɚɣɥɚɧɵɫɬɵɪɵԙɵɡ.
• Mute («Ⱦɵɛɵɫɬɵ ԧɲɿɪɭ»)
ɮɭɧɤɰɢɹɫɵɧɚɧ ɛɚɫ ɬɚɪɬɭ
ԛɲɿɧ, ɬԛɣɦɟɧɿ ԕɚɣɬɚɞɚɧ
ɛɚɫɵԙɵɡ.
• Ⱦɵɛɵɫ ɞɟԙɝɟɣɿɧ ɪɟɬɬɟԙɿɡ.
Ɏɭɧɤɰɢɹ ɬɚԙɞɚɥԑɚɧ ɤɟɡɞɟ
ɬɟɥɟɞɢɞɚɪɞɚ ɫɭɪɟɬ ɲɵԕɩɚɣɞɵ.
• Ⱥɧɬɟɧɧɚ ɬɢɿɫɬɿ ɬԛɪɞɟ
ԕɨɫɵɥԑɚɧ ɛɚ?
• Ⱦԝɪɵɫ ɛɚɣɥɚɧɵɫɬɵɪɵԙɵɡ.
Ԕɚɲɵԕɬɚɧ ɛɚɫԕɚɪɭ ԕԝɪɚɥɵ
ɠԝɦɵɫ ɿɫɬɟɦɟɣɞɿ.
• Ȼɚɬɚɪɟɹɥɚɪɞɵԙ ɡɚɪɹɞɵ
ɛɿɬɬɿ ɦɟ?
• ɀɚԙɚ ɛɚɬɚɪɟɹԑɚ
ɚɭɵɫɬɵɪɵԙɵɡ.
• Ԕɚɲɵԕɬɚɧ ɛɚɫԕɚɪɭ ԕԝɪɚɥɵ
ɦɟɧ ɧɟɝɿɡɝɿ ԕԝɪɵɥԑɵ
ɚɪɚɫɵɧɞɚԑɵ ԕɚɲɵԕɬɵԕ ɬɵɦ
ɚɥɲɚԕ ɟɦɟɫ ɩɟ?
• Ԕԝɪɵɥԑɵԑɚ ɠɚԕɵɧɵɪɚԕ
ɠɵɥɠɵԙɵɡ.
ɋɨɥ/ɨԙ ɠɚԕ ɚɪɧɚɥɚɪɵɧɵԙ
ɞɚɭɵɫɵ ɲɵԕɩɚɣɞɵ.
• Ɍɟɥɟɞɢɞɚɪɞɵԙ ɫɨɥ/ɨԙ ɠɚԕ
ɞɵɛɵɫ ɲɵԑɚɪɭ ɤɚɛɟɥɿ
ɞԝɪɵɫ ɠɚɥԑɚɧԑɚɧ ɛɚ?
• ɋɨɥ/ɨԙ ɠɚԕ ɚɪɧɚɥɚɪɵɧ
ɬɟɤɫɟɪɿɩ, ɨɥɚɪɞɵ ɞԝɪɵɫɬɚɩ
ɠɚɥԑɚԙɵɡ.
SoundShare (Ɍɟɥɟɞɢɞɚɪɦɟɧ
ɠԝɩɬɚɭ) ɫԥɬɫɿɡ ɚɹԕɬɚɥɞɵ.
• Ɍɟɥɟɞɢɞɚɪ SoundShare
ԛɲɿɧ ԕɨɥɞɚɭ ɤԧɪɫɟɬɟɞɿ ɦɟ?
• SoundShare ɮɭɧɤɰɢɹɫɵɧɚ
2012 ɠɵɥɞɚɧ ɤɟɣɿɧ
ɲɵԑɚɪɵɥԑɚɧ Samsung
ɬɟɥɟɞɢɞɚɪ ԛɥɝɿɥɟɪɿ ԕɨɥɞɚɭ
ɤԧɪɫɟɬɟɞɿ. Ɍɟɥɟɞɢɞɚɪ ɛԝɥ
ɮɭɧɤɰɢɹԑɚ ԕɨɥɞɚɭ
ɤԧɪɫɟɬɟɬɿɧɞɿɝɿɧ ɬɟɤɫɟɪɿԙɿɡ.
• Ɍɟɥɟɞɢɞɚɪ
ɦɢɤɪɨɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵɧɵԙ
ɧԝɫԕɚɫɵ ɫɨԙԑɵ ɦɚ?
• Ԕɨɫɭ ɤɟɡɿɧɞɟ ԕɚɬɟ ɨɪɵɧ ɚɥɚ
ɦɚ?
• TV ɊȿɀɂɆȱɇ ԕɚɥɩɵɧɚ
ɤɟɥɬɿɪɿɩ, ԥɪɟɤɟɬɬɿ
ԕɚɣɬɚɥɚԙɵɡ.
• Ɍɟɥɟɞɢɞɚɪɞɵ ɫɨԙԑɵ
ɦɢɤɪɨɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚԑɚ
ɠɚԙɚɪɬɵԙɵɡ.
• Ȼɚɣɥɚɧɵɫ ɨɪɬɚɥɵԑɵɧɚ
ɯɚɛɚɪɥɚɫɵԙɵɡ.
• Ԧɧɿɦɞɿ ԕɚɥɩɵɧɚ ɤɟɥɬɿɪɭ
ԛɲɿɧ
ɬԛɣɦɟɫɿɧ 5 ɫɟɤɭɧɞ
ɛɨɣɵ ɛɚɫɵԙɵɡ.
23
қосымша
ɌȿɏɇɂɄȺɅɕԔ ɋɂɉȺɌɌȺɊ
Ԛɥɝɿ ɚɬɵ
HW-F750/ HW-F751
ɇɟɝɿɡɝɿ ԕԝɪɵɥԑɵ
Ԕɭɚɬɬɵԙ ɤɿɪɿɫ
Ʉԛɬɭ ɪɟɠɢɦɿɧɞɟ ɬԝɪԑɚɧɞɚ ɷɧɟɪɝɢɹɧɵ ɬԝɬɵɧɭ
ɇɟɝɿɡɝɿ ԕԝɪɵɥԑɵ
ɗɧɟɪɝɢɹɧɵ ɬԝɬɵɧɭ
ɀȺɅɉɕ
0,3 ȼɬ
29 ȼɬ
ɋɚɛɜɭɮɟɪ
25 ȼɬ
(PS-WF750, PS-WF751)
5 ȼ / 0,5 A
USB
ɇɟɝɿɡɝɿ ԕԝɪɵɥԑɵ
ɋɚɥɦɚԑɵ
24ȼ
ɋɚɛɜɭɮɟɪ
AC110-240ȼ~50/60Ƚɰ
(PS-WF750, PS-WF751)
3,5 ɤɝ
ɋɚɛɜɭɮɟɪ
8,15 ɤɝ
(PS-WF750, PS-WF751)
ɇɟɝɿɡɝɿ ԕԝɪɵɥԑɵ
933 x 46 x 120 ɦɦ
Ԧɥɲɟɦɞɟɪɿ (ɟɧɿ x
ɋɚɛɜɭɮɟɪ
ɛɢɿɤɬɿɝɿ x ԕɚɥɵԙɞɵԑɵ)
290 x 370 x 290 ɦɦ
(PS-WF750, PS-WF751)
ɀԝɦɵɫ ɿɫɬɟɭ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɫɵ
ɀԝɦɵɫ ɿɫɬɟɭ ɵɥԑɚɥɞɵɥɵԑɵ
ɇɨɦɢɧɚɥɞɵ ɲɵԑɵɫ
ԕɭɚɬɵ
ɄԚɒȿɃɌɄȱɒ
+5 °C ɩɟɧ +35 °C ɚɪɚɫɵɧɞɚ
10 % ɩɟɧ 75 % ɚɪɚɫɵɧɞɚ
ɇɟɝɿɡɝɿ ɚɥɞɵ
40ȼɬ/ɚɪɧɚ, 6 ɨɧɦ, Ƚɨɪɦɨɧɢɤ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɿ
= 1%, 1kȽɰ
ɇɟɝɿɡɝɿ ԛɫɬɿ
40ȼɬ/ɚɪɧɚ, 6 ɨɧɦ, Ƚɨɪɦɨɧɢɤ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɿ
= 1%, 1kȽɰ
ɋɚɛɜɭɮɟɪ
150ȼɬ/ɚɪɧɚ, 3 ɨɧɦ, Ƚɨɪɦɨɧɢɤ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɿ =
(PS-WF750, PS-WF751) 10%, 100Ƚɰ
ɋɢɝɧɚɥ/ɲɭ ԕɚɬɵɧɚɫɵ (ɚɧɚɥɨɝɬɵԕ ɤɿɪɿɫ)
65 ɞȻ
Ɍɟɪɛɟɥɿɫɬɟɪ (1ɤȽɰ)
65 ɞȻ
* ɋɢɝɧɚɥ/ɲɭ ԕɚɬɵɧɚɫɵ, ɤɟɞɟɪɝɿ, ԕɚɲɵԕɬɵԕ ɠԥɧɟ ɟԙ ɬԧɦɟɧɝɿ ɫɟɡɿɦɬɚɥɞɵԕ AES (Ⱦɵɛɵɫɬɵԕ ɬɟɯɧɢɤɚ
ɢɧɠɟɧɟɪɥɟɪɿ ԕɨԑɚɦɵ) ɧԝɫԕɚɭɥɚɪɵ ɛɨɣɵɧɲɚ ɠԛɪɝɿɡɿɥɝɟɧ ԧɥɲɟɦɝɟ ɧɟɝɿɡɞɟɥɝɟɧ.
*: ɇɨɦɢɧɚɥɞɵ ɬɟɯɧɢɤɚɥɵԕ ɫɢɩɚɬɬɚɪ
- Samsung Electronics Co., Ltd ɤɨɦɩɚɧɢɹɫɵ ɬɟɯɧɢɤɚɥɵԕ ɫɢɩɚɬɬɚɪɞɵ ɟɫɤɟɪɬɭɫɿɡ ԧɡɝɟɪɬɭɝɟ ԕԝԕɵɥɵ.
- ɋɚɥɦɚԑɵ ɦɟɧ ԧɥɲɟɦɞɟɪɿ ɲɚɦɚɦɟɧ ɚɥɵɧԑɚɧ.
- SAMSUNG ELECTRONICS CENTRAL EURASIA” (ɋȺɆɋɍɇȽ ɗɅȿɄɌɊɈɇɂɄɋ ɐȿɇɌɊȺɅɖɇȺə
ȿȼɊȺɁɂə) ɀɒɋ ɌɈɈ “SAMSUNG ELECTRONICS CENTRAL EURASIA” (ɋȺɆɋɍɇȽ
ɗɅȿɄɌɊɈɇɂɄɋ ɐȿɇɌɊȺɅɖɇȺə ȿȼɊȺɁɂə) 050059, Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵ, Ⱥɥɦɚɬɵ ԕɚɥɚɫɵ,
Ԥɥ Ɏɚɪɚɛɢ ɞɚԙԑɵɥɵ, 36, Ȼɥɨɤ Ȼ, 3, 4 ԕɚɛɚɬ. 050059, Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ, ɝɨɪɨɞ Ⱥɥɦɚɬɵ, ɩɪ.
Ⱥɥɶ Ɏɚɪɚɛɢ, ɞ. 36, Ȼɥɨɤ Ȼ, 3, 4 ɷɬɚɠɢ.
Ȼԝɥ ԧɧɿɦ «Samsung Electronics ɋɨ., ltd» ɬɨɥɵԕ ԧɧɞɿɪɿɫɬɿɤ ɛɚԕɵɥɚɭɵɧɞɚ ԧɧɞɿɪɿɥɝɟɧ.
Ԧɧɞɿɪɭɲɿ ɚɬɚɭɵ (ԛɥɝɿɫɿɧɟ ɠԥɧɟ ɤԧɪɫɟɬɿɥɝɟɧ ɡɚɬɬɚԙɛɚɫɵɧɚ ɛɚɣɥɚɧɵɫɬɵ), ԧɧɞɿɪɿɫ ɦɟɤɟɧɠɚɣɵ:
1. ɋɚɦɫɭɧɝ ɗɥɟɤɬɪɨɧɢɤɫ ɏɭɣɠɨɭ Co.,Ltd.
ʋ 256, ɑɠɭɧɤɚɣ ɚɥɬɵ ɠɨɥ, ɑɟɧɠɚɧɶ ɤԧɲɟɫɿ, ɑɠɭɧɤɚɣ ɠɨԑɚɪɵ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɧɵ ɞɚɦɵɬɭ ɚɣɦɚԑɵ,
ɏɭɷɣɱɠɨɭ ԕɚɥɚɫɵ, Ƚɭɚɧɞɭɧ ɚɭɞɚɧɵ, Ԕɵɬɚɣ
2. P.T. ɋɚɦɫɭɧɝ ɗɥɟɤɬɪɨɧɢɤɫ ɂɧɞɨɧɟɡɢɹ Co.
ɋɢɧɚɪɚɧɝ JI Ԧɧɟɪɤԥɫɿɩ ɚɥɚԙɵ, Ⱦɠɚɛɚɛɟɤɚ Ɋɚɹ Ȼɥɨɤ F 29-33 ɋɢɤɚɪɚɧɝ, Ȼɟɤɚɫɢ 17530,
ɂɧɞɨɧɟɡɢɹ
24
SAMSUNG ɄɈɆɉȺɇɂəɋɕɆȿɇ ȾԚɇɂȿɀԚɁȱ ȻɈɃɕɇɒȺ ɯɚɛɚɪɥɚɫɵԙɵɡ
Samsung ԧɧɿɦɞɟɪɿɧɟ ԕɚɬɵɫɬɵ ɤɟɡ ɤɟɥɝɟɧ ɫɚɭɚɥɞɚɪɵԙɵɡ ɧɟɦɟɫɟ ɩɿɤɿɪɥɟɪɿԙɿɡ ɛɨɥɫɚ, SAMSUNG ɬԝɬɵɧɭɲɵɧɵ ԕɨɥɞɚɭ
ɨɪɬɚɥɵԑɵɧɚ ɯɚɛɚɪɥɚɫɵԙɵɡ.
AreaȺɭɦɚԕ
ɏɚɛɚɪɥɚɫɭ ɨɪɬɚɥɵԑɵ ȼɟɛ-ɬɨɪɚɩ
RUSSIA
GEORGIA
ARMENIA
AZERBAIJAN
KAZAKHSTAN
UZBEKISTAN
8-800-555-55-55
0-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500(GSM: 7799, VIP care 7700)
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com/ru/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
Mongolia
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
'7-800-555-55-55
UKRAINE
0-800-502-000
BELARUS
MOLDOVA
810-800-500-55-500
0-800-614-40
www.samsung.com/kz_ru/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/ua/support (Ukrainian)
www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
[Ɉɫɵ λɧɿɦɞɟɝɿ ɛɚɬɚɪɟɹɥɚɪɞɵ ɞαɪɵɫ ɬɚɫɬɚɭ]
(Ȼԧɥɟɤ ɠɢɧɚɭ ɠԛɣɟɥɟɪɿ ɛɚɪ ɟɥɞɟɪɞɟ ԕɨɥ ɠɟɬɿɦɞɿ)
Ȼɚɬɚɪɟɹɞɚ, ɧԝɫԕɚɭɥɵԕɬɚ ɧɟɦɟɫɟ ԕɚɩɬɚɦɚɞɚ ɤԧɪɫɟɬɿɥɝɟɧ
ɛԝɥ ɛɟɥɝɿ ɨɫɵ ԧɧɿɦɞɟɝɿ ɛɚɬɚɪɟɹɥɚɪ ԕɵɡɦɟɬɿ ɚɹԕɬɚɥԑɚɧɧɚɧ
ɤɟɣɿɧ ԧɡɝɟ ԛɣ ԕɚɥɞɵԕɬɚɪɵɦɟɧ ɛɿɪɝɟ ɬɚɫɬɚɥɦɚɭɵ ɬɢɿɫ ɟɤɟɧɿɧ
ɤԧɪɫɟɬɟɞɿ. Ȼɟɥɝɿ ɬԝɪɫɚ, Hg, Cd ɧɟɦɟɫɟ Pb ɯɢɦɢɹɥɵԕ ɬɚԙɛɚɥɚɪɵ
ɛɚɬɚɪɟɹɞɚԑɵ ɫɵɧɚɩ, ɤɚɞɦɢɣ ɧɟɦɟɫɟ ԕɨɪԑɚɫɵɧ ɦԧɥɲɟɪɿ 2006/66
ȿɈ ɞɢɪɟɤɬɢɜɚɫɵɧɞɚ ɤԧɪɫɟɬɿɥɝɟɧ ɞɟԙɝɟɣɥɟɪɞɟɧ ɠɨԑɚɪɵ ɟɤɟɧɿɧ
ɛɿɥɞɿɪɟɞɿ. Ȼɚɬɚɪɟɹɥɚɪɞɵ ɬɢɿɫɬɿ ɬԛɪɞɟ ɬɚɫɬɚɦɚɫɚ, ɛԝɥ ɡɚɬɬɚɪ ɚɞɚɦ
ɞɟɧɫɚɭɥɵԑɵɧɚ ɧɟɦɟɫɟ ԕɨɪɲɚԑɚɧ ɨɪɬɚԑɚ ɡɚɪɞɚɩ ɬɢɝɿɡɭɿ ɦԛɦɤɿɧ.
Ɍɚɛɢԑɢ ɪɟɫɭɪɫɬɚɪɞɵ ԕɨɪԑɚɭ ɠԥɧɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɞɚɪɞɵԙ ԕɚɣɬɚ
ɩɚɣɞɚɥɚɧɭɵɧ ɵɧɬɚɥɚɧɞɵɪɭ ԛɲɿɧ, ɛɚɬɚɪɟɹɥɚɪɞɵ ԧɡɝɟ
ԕɚɥɞɵԕɬɚɪɞɚɧ ɬɵɫ ԝɫɬɚɩ, ɠɟɪɝɿɥɿɤɬɿ ɛɚɬɚɪɟɹɥɚɪɞɵ ԕɚɣɬɚɪɭ
ɠԛɣɟɫɿ ɚɪԕɵɥɵ ԕɚɣɬɚ ԧԙɞɟԙɿɡ.
Ɉɫɵ ɦɨɧɢɬɨɪɞɵ ɞԝɪɵɫ ɬɚɫɬɚɭ
(ԕɨԕɵɫ ɷɥɟɤɬɪ ɠԥɧɟ ɷɥɟɤɬɪɨɧɞɵԕ ɠɚɛɞɵԕɬɚɪ)
(Ȼԧɥɟɤ ɠɢɧɚɭ ɠԛɣɟɥɟɪɿ ɛɚɪ ɟɥɞɟɪɞɟ ԕɨɥ ɠɟɬɿɦɞɿ)
Ɇɨɧɢɬɨɪɞɚԑɵ, ɤɟɪɟɤ-ɠɚɪɚԕɬɚɪɞɚԑɵ ɧɟɦɟɫɟ ԥɞɟɛɢɟɬɬɟɝɿ ɛԝɥ ɛɟɥɝɿ
ɦɨɧɢɬɨɪ ɠԥɧɟ ɨɧɵԙ ɷɥɟɤɬɪɨɧɞɵԕ ɤɟɪɟɤ-ɠɚɪɚԕɬɚɪɵɧ (ɦɵɫɚɥɵ,
ɡɚɪɹɞɬɚԑɵɲ, ɝɚɪɧɢɬɭɪɚ, USB ɤɚɛɟɥɿ) ɠԝɦɵɫ ɦɟɪɡɿɦɿɧɿԙ ɫɨԙɵɧɞɚ
ɛɚɫԕɚ ԛɣ ԕɨԕɵɫɵɦɟɧ ɛɿɪɝɟ ɬɚɫɬɚɦɚɭ ɤɟɪɟɤ ɟɤɟɧɿɧ ɛɿɥɞɿɪɟɞɿ.
Ȼɚɫԕɚɪɵɥɦɚɣɬɵɧ ԕɨԕɵɫɬɵ ɬɚɫɬɚɭɞɚɧ ԕɨɪɲɚԑɚɧ ɨɪɬɚԑɚ ɧɟɦɟɫɟ
ɚɞɚɦ ɞɟɧɫɚɭɥɵԑɵɧɚ ɦԛɦɤɿɧ ɡɢɹɧɞɵ ɛɨɥɞɵɪɦɚɭ ԛɲɿɧ ɦɚɬɟɪɢɚɥɞɵԕ
ɪɟɫɭɪɫɬɚɪɞɵԙ ԕɨɪɲɚԑɚɧ ɨɪɬɚԑɚ ɡɢɹɧɫɵɡ ԕɚɣɬɚ ɩɚɣɞɚɥɚɧɵɥɭɵɧ
ɵɧɬɚɥɚɧɞɵɪɭ ԛɲɿɧ ɛԝɥ ɡɚɬɬɚɪɞɵ ɛɚɫԕɚ ԕɨԕɵɫ ɬԛɪɥɟɪɿɧɟɧ ɛԧɥɿԙɿɡ
ɠԥɧɟ ɠɚɭɚɩɤɟɪɲɿɥɿɤɩɟɧ ɬɚɫɬɚԙɵɡ. Ԛɣ ɩɚɣɞɚɥɚɧɭɲɵɥɚɪɵ ɨɫɵ
ɡɚɬɬɚɪɞɵ ԕɨɪɲɚԑɚɧ ɨɪɬɚԑɚ ԕɚɭɿɩɫɿɡ ԕɚɣɬɚ ɩɚɣɞɚɥɚɧɭ ɦɚԕɫɚɬɵɧɞɚ
ԕɚɣɞɚ ɠԥɧɟ ԕɚɥɚɣ ɚɩɚɪɚ ɚɥɚɬɵɧɵ ɬɭɪɚɥɵ ɦԥɥɿɦɟɬɬɟɪ ɚɥɭ ԛɲɿɧ
ɨɫɵ ԧɧɿɦɞɿ ɫɚɬɵɩ ɚɥԑɚɧ ɫɚɬɭɲɵԑɚ ɧɟɦɟɫɟ ɠɟɪɝɿɥɿɤɬɿ ɦɟɤɟɦɟɝɟ
ɯɚɛɚɪɥɚɫɭ ɤɟɪɟɤ.
Ԧɧɟɪɤԥɫɿɩɬɿɤ ɬԝɬɵɧɭɲɵɥɚɪ ɠɟɬɤɿɡɭɲɿɝɟ ɯɚɛɚɪɥɚɫɭɵ ɠԥɧɟ ɫɚɬɵɩ
ɚɥɭ ɤɟɥɿɫɿɦɿɧɿԙ ɲɚɪɬɬɚɪɵɧ ɬɟɤɫɟɪɭɿ ɤɟɪɟɤ. Ȼԝɥ ɦɨɧɢɬɨɪɞɵ ɠԥɧɟ
ɨɧɵԙ ɷɥɟɬɤɪɨɧɞɵԕ ɤɟɪɟɤ-ɠɚɪɚԕɬɚɪɵɧ ɬɚɫɬɚɭ ɤɟɡɿɧɞɟ ɛɚɫԕɚ
ɩɚɣɞɚɥɚɧɵɥԑɚɧ ɨɪɚɦɧɵԙ ԕɚɥɞɵԕɬɚɪɵɦɟɧ ɚɪɚɥɚɫɬɵɪɦɚɭ ɤɟɪɟɤ.
HW-F750
HW-F751
Crystal Surround Air Track
(Акустична система)
Посібник користувача
Уявіть можливості
Дякуємо, що придбали цей продукт компанії
Samsung.
Щоб отримати повний комплект послуг,
зареєструйте продукт за адресою:
www.samsung.com/register
особливості
SoundShare (Спільне відтворення звуку)
Функція SoundShare (Спільне відтворення звуку) виводить звук телевізора на акустичну систему SAT через підключення
Bluetooth і регулює його.
HDMI
HDMI одночасно передає відео- й аудіосигнали та забезпечує чіткіше зображення.
Пристрій також має вбудовану функцію ARC, яка дає змогу отримувати звук телевізора за допомогою активної акустичної
системи Crystal Surround Air Track (використовується кабель HDMI). Функція ARC доступна лише в тому випадку, якщо
пристрій підключено до сумісного телевізора.
3D SOUND PLUS
Функція 3D SOUND PLUS додає звуку неймовірної глибини й об’ємності.
Бездротовий сабвуфер
У бездротових модулях Samsung більше не використовуються кабелі, які з’єднують головний пристрій і сабвуфер.
Натомість сабвуфер підключено до компактного бездротового модуля, який сполучається з головним пристроєм.
Спеціальні режими звуку
Можна вибрати сім різних режимів звуку (МУЗИКА, НОВИНИ, ТЕАТР, КІНО, СПОРТ, ІГРИ та ВИМК. (оригінальний звук) залежно від
вмісту для прослуховування.
Універсальний пульт дистанційного керування
До комплекту входить пульт ДК, за допомогою якого можна керувати підключеним до пристрою телевізором.
(сумісний лише з телевізорами Samsung).
На пульті ДК розташована гаряча клавіша телевізора, яка дає змогу одним натисканням виконувати різноманітні дії.
Активна акустична система
Активна акустична система забезпечує високу якість звучання за допомогою єдиного тонкого пристрою.
Для цього пристрою не потрібні додаткові динаміки та кабельні підключення, які зазвичай використовуються із системами
об’ємного звуку.
Підтримка USB-хосту
Завдяки функції USB HOST акустичної системи Air Track для відтворення файлів можна підключати зовнішні запам’ятовуючі
пристрої USB, наприклад MP3-плеєри, флеш-пам’ять USB тощо.
Функція Bluetooth
Підключіть пристрій Bluetooth до акустичної системи SAT і насолоджуйтеся високоякісним стереозвуком, а дроти залиште в
минулому.
ЛІЦЕНЗІЯ
Виготовлено згідно з ліцензією DolbyLaboratories.
Dolby та подвійний символ D є торговельними марками компанії DolbyLaboratories.
Вироблено за ліцензією США. Номери патентів: 5 956 674; 5 974 380; 6 487 535 та інші американські й усесвітні
патенти, які було видано або які очікують на видачу. DTS і відповідний символ, а також їх комбінація є
зареєстрованими торговими марками. DTS 2.0 Channel є торговою маркою компанії DTS, Inc. У комплект постачання
продукту входить програмне забезпечення. © DTS, Inc. Усі права захищено.
HDMI, High-Definition Multimedia Interface (інтерфейс мультимедіа високої чіткості) і логотип HDMI є
торговими марками або зареєстрованими торговими марками HDMI Licensing LLC в США й інших країнах.
- Щоб надіслати запит стосовно відкритих вихідних кодів, зверніться до компанії Samsung за допомогою
електронної пошти (oss.request@samsung.com).
2
UKR
інформація щодо
безпечного використання
ПОПЕРЕДЖЕННЯ СТОСОВНО БЕЗПЕКИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ЩОБ ЗМЕНШИТИ РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НЕ ЗНІМАЙТЕ КРИШКУ (АБО ЗАДНЮ ПАНЕЛЬ).
ПРОДУКТ НЕ МІСТИТЬ ДЕТАЛЕЙ, ЩО ОБСЛУГОВУЮТЬСЯ КОРИСТУВАЧЕМ. ЯКЩО ПОТРІБНО ПРОВЕСТИ ТЕХНІЧНЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ, ЗВЕРНІТЬСЯ ДО КВАЛІФІКОВАНИХ ФАХІВЦІВ.
ɁȺɋɌȿɊȿɀȿɇɇə
РИЗИК УРАЖЕННЯ
ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ НЕ
ВІДКРИВАТИ
Цей символ указує на те, що внутрішні
деталі пристрою перебувають під
високою напругою. Це може стати
причиною ураження електричним
струмом або отримання травм.
Цей символ указує на те, що інструкція з
експлуатації містить важливі вказівки
стосовно роботи продукту.
УВАГА! : Щоб зменшити ризик займання чи ураження електричним струмом, уникайте потрапляння виробу під дощ або
використання його в середовищі з високим рівнем вологості.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ : ЩОБ ЗАПОБІГТИ УРАЖЕННЮ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, ЩО ШИРОКИЙ КОНТАКТ ШТЕПСЕЛЯ
ПОВНІСТЮ ВСТАВЛЕНО У ВІДПОВІДНИЙ ОТВІР РОЗЕТКИ.
• Продукт необхідно підключати до розетки змінного струму з належним захисним заземленням.
• Щоб відключити пристрій від джерела живлення, необхідно витягти штекер із розетки, тому він має бути завжди
доступним.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
• Уникайте потрапляння на пристрій крапель або бризок. Не розміщуйте на пристрої предмети з водою, наприклад
вази.
• Щоб повністю вимкнути цей продукт, витягніть штепсель зі стінної розетки. Штепсель має бути легкодоступним
за будь-яких умов.
3
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
2.7 inch
68.6mm
99.1mm
3.9 inch
99.1mm
3.9 inch
99.1mm
3.9 inch
Переконайтеся, що доступне джерело живлення змінного струму відповідає вимогам на ідентифікаційній наклейці, яка
розміщена на задній панелі пристрою. Установлюйте пристрій горизонтально на стійкій поверхні (наприклад, на меблях) і
забезпечте достатньо простору для належної вентиляції (7–10 см). Переконайтеся, що вентиляційні отвори не заблоковано.
Не розміщуйте пристрій на підсилювачі чи іншому обладнанні, яке може нагріватися. Цей пристрій розроблено для тривалого
використання. Щоб повністю вимкнути пристрій, від’єднайте штепсель від стінної розетки зі змінним струмом. Якщо пристрій не
використовуватиметься тривалий час, від’єднайте штекер живлення від розетки.
Відключайте штекер живлення від електричної розетки зі змінним
струмом під час грози. Перепади напруги, спричинені блискавкою,
можуть пошкодити пристрій.
Уникайте потрапляння на пристрій прямого сонячного світла,
утримуйте його на відстані від інших джерел тепла.
Це може призвести до перегрівання та неправильної роботи
пристрою.
Phones
Забез е е захист
Забезпечте
за с пристрою
р с рою від
і діїії вологи
о о (наприклад,
( а р
вази з
водою), надмірного тепла (наприклад, камін) та обладнання,
яке створює потужні магнітні чи електричні поля. У разі
неправильної роботи пристрою відключіть його від джерела
живлення. Цей пристрій не призначений для промислового
використання. Його призначено виключно для особистого
використання.
Якщо пристрій зберігається в умовах низької температури,
це може стати причиною виникнення конденсату. У разі
транспортування пристрою в зимовий період перед
його використанням зачекайте приблизно 2 години, щоб
температура зрівнялася з кімнатною.
Б
Батареї,
ї що використовуються в цьому пристрої,ї містять хімічні
речовини, небезпечні для навколишнього середовища.
Не утилізуйте батареї разом зі звичайним домашнім сміттям.
Не кидайте батареї у вогонь.
Не замикайте полюси батарей, не розбирайте і не перегрівайте
батареї.
У разі неналежного встановлення батарей може статися
вибух. Заміняйте батареї лише на батареї такого самого чи
еквівалентного типу.
Ɣ Малюнки й ілюстрації в посібнику користувача виконують функцію довідкового матеріалу. Фактичний вигляд продукту
може відрізнятися від зображеного тут.
Ɣ З вас може бути стягнуто комісійний збір, якщо:
(a) Спеціаліст із технічної підтримки приймає виклик і виявляє, що в роботі продукту немає несправностей (наприклад,
якщо ви не ознайомилися з цим посібником користувача й не знали, як використовувати ту чи іншу функцію).
(b) Ви приносите продукт до сервісного центру, і виявляється, що в роботі продукту немає несправностей (наприклад,
якщо ви не ознайомилися з цим посібником користувача й не знали, як використовувати ту чи іншу функцію).
Ɣ Вам буде повідомлено про суму оплати за таке обслуговування перед виконанням будь-яких ремонтних робіт або
здійсненням візиту за викликом.
4
UKR
зміст
ОСОБЛИВОСТІ
2
2
Особливості
Ліцензія
ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕЧНОГО
ВИКОРИСТАННЯ
3
Попередження стосовно безпеки
експлуатації
Застереження
ПОЧАТОК РОБОТИ
6
2
3
6
7
9
10
4
6
Перед ознайомленням із посібником
користувача
Комплект поставки
ОПИС
7
8
Передня/задня панель
Задня панель
ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО
КЕРУВАННЯ
9
Огляд пульта дистанційного керування
10
11
12
Встановлення настінного кріплення
Підключення бездротового сабвуфера
Прикріплення тороїдального феритового
осердя до кабелю живлення сабвуфера
Кріплення тороїдального феритового
осердя до сабвуфера
Режим автоматичного калібрування звуку
Підключення зовнішнього пристрою за
допомогою кабелю HDMI
Підключення зовнішнього пристрою
за допомогою аудіо- (аналогового) чи
оптичного (цифрового) кабелю
Установлення кліпси кабелю
ПІДКЛЮЧЕННЯ
12
12
13
14
14
ФУНКЦІЇ
22
Режим прийому вхідного сигналу
Bluetooth
Спільне відтворення звуку
USB
Використання пульта дистанційного
керування
Оновлення програмного забезпечення
УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
23
Усунення несправностей
ДОДАТОК
24
Технічні характеристики
15
23
24
15
15
17
18
19
5
початок роботи
ПЕРЕД ОЗНАЙОМЛЕННЯМ ІЗ ПОСІБНИКОМ КОРИСТУВАЧА
Перед використанням посібника користувача ознайомтеся з наведеними нижче термінами.
Піктограми, що використовуються в посібнику
Піктограма
Термін
Визначення
Застереження
Примітка
Описується випадок, коли функція не працює або параметри
можуть бути скасовані.
Описуються підказки чи інструкції, які надають довідкову
інформацію про роботу кожної функції.
Інструкції з техніки безпеки та усунення несправностей
1) Перед використанням цього продукту ознайомтеся з інструкціями з техніки безпеки (див. стор. 3).
2) У разі виникнення проблеми перегляньте розділ стосовно усунення несправностей (див. стор. 23).
Авторські права
©2013 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Усі права захищено. Забороняється повністю або частково відтворювати чи копіювати вміст цього
посібника користувача без попередньої письмової згоди компанії Samsung Electronics Co.,Ltd.
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Перевірте наявність у комплекті поставки наведених нижче аксесуарів.
POWER
SOURCE
TV POWER
AUTO
POWER
SPEAKER TV SOURCE
SoundShare
REPEAT
TV VOL
TV MUTE
TV CH
SOUND EFFECT
S/W
LEVEL
(Стопорний гвинт:2EA)
(Гвинт:2EA)
AUDIO SYNC
TV INFO TV PRE-CH VT DIMMER
VOL
MUTE
SMART VOLUME
S/W
LEVEL
VOL
3D SOUND
PLUS
DRC
AH59-02545A
Пульт
дистанційного
керування/батареї
(розмір AAA)
Посібник
користувача
Настінний
кронштейн
Гвинт
USB-кабель
Кліпса кабелю
(Для кабелю живлення
сабвуфера 1 ШТ)
Кабель живлення
Адаптер
постійного
струму
Кабель Aux
Мікрофон ASC
Тороїдальне
феритове
осердя
ƒ Зовнішній вигляд аксесуарів може відрізнятися від зображень, наведених нижче.
ƒ Для підключення зовнішніх пристроїв USB до продукту необхідно використовувати спеціальний
кабель USB.
6
UKR
опис
ПЕРЕДНЯ/ЗАДНЯ ПАНЕЛЬ
1
2 3
4
VOLUME +/-
ВАКУУМНА ЛАМПА
ПІДСИЛЮВАЧА
● ОПИС
5V
0.5A
ДИСПЛЕЙ
Відображення поточного режиму.
- Якщо допродукту або пульта ДК не надходить жодного
вхідного сигналу протягом 15 секунд, дисплей вимикається
автоматично.
- Дисплей не вимикається автоматично в режимах BTREADY,
TVREADY та під час відтворення з USB-пристрою.
ПОРТ USB
Підключайте сюди USB-пристрої, наприклад MP3-плеєри, щоб
відтворювати збережені на них файли.
КНОПКА
ЖИВЛЕННЯ
Увімкнення та вимкнення акустичної системи Crystal Surround
Air Track.
Вибір джерела вхідного сигналу (ЦИФРОВИЙ, ЗОВНІШНІЙ,
HDMI, BT, TV або USB).
- Якщо пристрій увімкнено, після натискання кнопки ( ) та її
утримання протягом більш ніж 3 секунд вона функціонуватиме
як кнопка MUTE.Щоб скасувати призначення кнопці функції
MUTE, натисніть кнопку ( ) знову й утримуйте її більш ніж 3
секунд.
ФУНКЦІОНАЛЬНА
КНОПКА
ƒ Після ввімкнення живлення пристрою спостерігатиметься невелика затримка (4-5
секунд) перед початком відтворення звуку.
ƒ Якщо розмістити мобільний телефон або пристрій поруч із вакуумною лампою чи
покласти на верхню панель продукту інший електронний пристрій, це може
спричинити появу шумів під час відтворення звуку.
ƒ Не дозволяйте дітям торкатися поверхні продукту під час його роботи.
Вона може бути гарячою.
7
опис
5
HDMI OUT
6
DC 24V
ASC IN
1
HDMI IN
4
AUX IN
3
OPTICAL IN
DC 24V
ASC IN
ЗАДНЯ ПАНЕЛЬ
2
ГНІЗДО ASCIN
Використовується для підключення мікрофона ASC.
Підключення
джерела
живлення
Підключіть адаптер змінного струму до гнізда для джерела
живлення, як указано на малюнку, а потім під’єднайте штепсель
адаптера до електричної розетки.
ОПТИЧНИЙ ВХІД
Підключення зовнішнього пристрою до цифрового (оптичного)
виходу.
ВХІД AUX
Підключення зовнішнього пристрою до аналогового виходу.
5
РОЗНІМ HDMI
OUT (вихід)
За допомогою кабелю HDMI дає змогу одночасно виводити
цифрові відео- й аудіосигнали.
6
РОЗНІМ HDMI IN
(вхід)
За допомогою кабелю HDMI із зовнішнього джерела одночасно
отримуються цифрові відео- й аудіосигнали.
ƒ Під час від’єднання шнура живлення адаптера змінного струму від електричної
розетки необхідно тримати його за штепсель. Не тягніть за кабель.
ƒ Не підключайте пристрій або його компоненти до розетки зі змінним струмом, доки
всі підключення між пристроями не буде завершено.
8
UKR
пульт дистанційного керування
ОГЛЯД ПУЛЬТА ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ
AUTO POWER
Синхронізація акустичної системи Air Track із
пристроєм, підключеним за допомогою
оптичного розніму. Під час ввімкнення
телевізора пристрій вмикається автоматично.
REPEAT
Повторення файлу, усіх файлів або
довільне відтворення файлів.
TV VOLUME
Налаштування рівня гучності телевізора.
TV MUTE
Вимкнення звуку, який відтворюється
телевізором. Натисніть ще раз, щоб
увімкнути звук із попереднім рівнем гучності.
TVINFO (ВІДОМОСТІ ПРО
ТЕЛЕВІЗОР), TV PRE-CH (ПЕРЕХІД
ДО ПОПЕРЕДНЬОГО КАНАЛУ)
Відображення поточної інформації про телевізор.
Перехід до попереднього телеканалу.
КНОПКА КЕРУВАННЯ
Відтворення, призупинення або повне
зупинення музичного файлу, пошук
попереднього чи наступного музичного файлу.
SOUND EFFECT
Вибір звукового ефекту: МУЗИКА,
НОВИНИ, ТЕАТР, КІНО, СПОРТ, ІГРИ та
ВИМК. (оригінальний звук).
3D SOUND PLUS
Функція тривимірного звуку додає звуку
неймовірної глибини та об’ємності.
КНОПКА ЖИВЛЕННЯ ТЕЛЕВІЗОРА
Увімкнення та вимкнення телевізора Samsung.
POWER
SOURCE
TV POWER
AUTO
POWER
SPEAKER TV SOURCE
SoundShare
REPEAT
TV VOL
TV MUTE
TV CH
TV INFO TV PRE-CH VT DIMMER
SOUND EFFECT
S/W
LEVEL
AUDIO SYNC
VOL
SMART VOLUME
MUTE
S/W
LEVEL
VOL
3D SOUND
PLUS
DRC
AH59-02545A
SoundShare
Ця функція відтворює та регулює звук
телевізора в акустичній системі SAT
через підключення Bluetooth.
Anynet+
Anynet+ – це функція, яка дає змогу
керувати іншими пристроями
Samsung за допомогою пульта ДК
телевізора Samsung.
AUDIO SYNC
Синхронізація відео- й аудіосигналу за
умови підключення до цифрового
телевізора.
VTDIMMER (ЗАТЕМНЕННЯ VT)
Можна налаштувати яскравість
ВАКУУМНОЇ ЛАМПИ ПІДСИЛЮВАЧА.
TV CHANNEL
Перемикання доступних телевізійних
каналів.
SMART VOLUME
Ця функція дає змогу регулювати й
стабілізувати рівень гучності, щоб уникнути
його різкої зміни.
VOLUME, S/W LEVEL
Налаштування рівня гучності пристрою.
Налаштування рівня сабвуфера.
DRC
Цю функцію можна використовувати,
щоб насолоджуватися звуком Dolby
Digital під час перегляду фільмів уночі з
невеликою гучністю (стандартне,
максимальне та мінімальне значення).
MUTE
Вимкнення звуку пристрою. Натисніть
ще раз, щоб увімкнути звук із попереднім
рівнем гучності.
ƒ
ƒ
ƒ
SPEAKER
Ця кнопка дає змогу вибрати
відтворення звуку за допомогою
акустичної системи Air Track або
телевізора.
TV SOURCE
Вибір підключеного телевізора.
SAT означає Surround Air Track. Це запатентована назва, що належить компанії Samsung.
Пульт дистанційного керування можна використовувати лише з телевізорами SAMSUNG.
Деякими моделями телевізорів неможливо керувати за допомогою цього пульта дистанційного керування.
Якщо пульт ДК не діє, керування можна здійснювати за допомогою пульта ДК відповідного телевізора.
Встановлення батарей у пульт дистанційного керування
1.
Підніміть догори кришку
на задній панелі пульта
дистанційного керування, як
показано на малюнку.
2. Установіть дві батареї розміром AAA.
Переконайтеся, що полюси батареї "+" і "–"
збігаються з малюнком усередині відділення
для батарей.
3. Установіть кришку батареї на місце.
За умов звичайного використання
телевізора батареї працюватимуть
приблизно один рік.
Діапазон дії пульта дистанційного керування
Пульт ДК можна використовувати на відстані до 23 футів (7 метрів) у межах прямої видимості. Його можна
спрямувати на відповідний датчик під горизонтальним кутом до 30°.
9
● ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ
КНОПКА ЖИВЛЕННЯ
Увімкнення та вимкнення акустичної
системи Crystal Surround Air Track.
SOURCE
Натисніть для вибору підключеної акустичної
системи SAT. (SAT: Surround Air Track)
підключення
ВСТАНОВЛЕННЯ НАСТІННОГО КРІПЛЕННЯ
Щоб зафіксувати пристрій на стіні, можна скористатися настінним кріпленням.
Застереження щодо встановлення
• Монтаж кріплення необхідно здійснювати лише на вертикальних стінах.
• Під час встановлення уникайте дії високих температур або вологи, інакше стіна може не витримати
вагу кріплення.
• Перевірте міцність стіни. Якщо вона недостатньо міцна, щоб витримати пристрій, укріпіть стіну або
встановіть прилад на іншій.
• Залежно від матеріалу, з якого побудована стіна (пластик, залізо, дерево тощо), придбайте й
використовуйте відповідні фіксуючі гвинти. Якщо можливо, використайте також фіксатори для
гвинтів задля більшої надійності.
• Перед встановленням пристрою на стіну необхідно під’єднати всі кабелі, які підключено до зовнішніх
пристроїв.
• Перед встановленням переконайтеся, що пристрій вимкнено. Інакше це може призвести до
ураження електричним струмом.
1. Розмістіть кронштейн у потрібному місці на стіні й
зафіксуйте його за допомогою двох гвинтів.
Якщо пристрій підвішується під телевізором, установіть
настінний кронштейн таким чином, щоб стрілка ( )
розміщувалася по центру телевізора.
Також переконайтеся, що відстань між пристроєм і
телевізором становить принаймні два дюйми (5 см).
5V
0.5A
2. Виберіть таке положення, щоб отвори з обох сторін
ГОЛОВНОГО ПРИСТРОЮ були навпроти отворів
СТОПОРНОГО ГВИНТА, і закріпіть пристрій за
допомогою гвинтів.
3. Розмістіть пристрій у пазах настінного кріплення. Для
безпечної установки переконайтеся, що кріпильні
фіксатори надійно закріплено в пазах.
1
2
4. Встановлення завершено.
2 дюйми (5 см) чи більше
ƒ Не розміщуйте нічого на встановленому пристрої й уникайте будь-якого впливу на нього.
ƒ Надійно розмістіть пристрій на стіні, щоб він не впав. Якщо пристрій упаде, це може
призвести до отримання травм або пошкодження продукту.
ƒ Після завершення встановлення пристрою на стіні переконайтеся, що діти не зможуть
потягнути жоден із з’єднувальних кабелів, інакше пристрій може впасти.
ƒ Для оптимальної роботи продукту, установленого за допомогою настінного кріплення,
систему динаміків слід розмістити на відстані принаймні 2 дюйми (5 см) від телевізора.
ƒ З міркувань безпеки слід розміщувати продукт на надійній поверхні або кріпити його на
стіні за допомогою відповідних засобів.
ƒ Щоб підвищити якість звуку, розмістіть сабвуфер на відстані щонайменше 30 см від стіни.
10
Ідентифікатор каналу сабвуфера попередньо встановлено виробником, а головний пристрій і сабвуфер
мають автоматично пов’язуватися (шляхом бездротового підключення) після ввімкнення головного
пристрою. Якщо індикатор підключення (LINK) не світиться, коли ввімкнено головний пристрій і
сабвуфер, налаштуйте ідентифікатор, виконавши вказані нижче дії.
UKR
ПІДКЛЮЧЕННЯ БЕЗДРОТОВОГО САБВУФЕРА
1. Під’єднайте шнури живлення головного пристрою та сабвуфера до електричної розетки змінного
струму.
● ПІДКЛЮЧЕННЯ
2. На задній панелі сабвуфера натисніть і утримуйте невеликим гострим предметом кнопку ID SET
протягом 5 секунд.
• Індикатор РЕЖИМУ ОЧІКУВАННЯ вимикається, а індикатор ПІД’ЄДНАННЯ (синій) швидко блимає.
ID SET
3. Доки головний пристрій вимкнуто (перебуває в режимі
очікування), натисніть і протягом 5 секунд утримуйте кнопку
MUTE на пульті дистанційного керування.
POWER
SOURCE
TV POWER
AUTO
POWER
SoundShare
REPEAT
TV VOL
4. На дисплеї головного пристрою відобразиться повідомлення
ID SET.
5. Щоб здійснити з’єднання, увімкніть живлення головного
пристрою, доки блимає синій індикатор сабвуфера.
SPEAKER TV SOURCE
TV MUTE
TV CH
SOUND EFFECT
S/W
LEVEL
VOL
MUTE
VOL
SMART VOLUME
SMART VOLUME
S/W
LEVEL
MUTE
S/W
LEVEL
S/W
LEVEL
VOL
3D SOUND
PLUS
DRC
AH59-02545A
• Головний пристрій і сабвуфер тепер з’єднано (між ними
встановлено підключення).
• Індикатор з’єднання (синій) на сабвуфері ввімкнено.
• Якщо вибрати звуковий ефект, можна покращити якість звуку за
допомогою сабвуфера (див. стор. 20).
SOUND EFFECT
AUDIO SYNC
TV INFO TV PRE-CH VT DIMMER
VOL
3D SOUND
PLUS
DRC
ƒ Перед переміщенням або встановленням продукту переконайтеся в тому, що
живлення вимкнено й кабель живлення відключено.
ƒ Якщо головний пристрій вимкнено, бездротовий сабвуфер працює в режимі
очікування, індикатор з’єднання (синій) блимає 30 секунд, а потім на верхній панелі
починає світитись ІНДИКАТОР РЕЖИМУ ОЧІКУВАННЯ.
ƒ Якщо поруч із системою працює пристрій, який використовує відповідну частоту (2,4
ГГц), перешкоди можуть призводити до переривання звуку.
ƒ Максимальна відстань передачі сигналу від головного пристрою до сабвуфера становить
приблизно 10 м, але може змінюватися залежно від робочого середовища. Якщо між
головним пристроєм і сабвуфером стоїть залізобетонна чи металева стіна, система може
взагалі не функціонувати, оскільки бездротовий сигнал не проходить через метал.
ƒ Якщо для головного пристрою не встановлено бездротове з’єднання, виконайте
зазначені вище кроки 1–5, щоб повторно встановити з’єднання між головним
пристроєм і сабвуфером.
ƒ Бездротова антена для приймання сигналу вбудована в бездротовий сабвуфер.
Уникайте потрапляння вологи та води на пристрій.
ƒ Для оптимального прослуховування переконайтеся, що навколо бездротового
сабвуфера немає перешкод.
11
підключення
ПРИКРІПЛЕННЯ ТОРОЇДАЛЬНОГО ФЕРИТОВОГО ОСЕРДЯ ДО
КАБЕЛЮ ЖИВЛЕННЯ САБВУФЕРА
Прикріплення тороїдального феритового осердя до кабелю живлення
сабвуфера допоможе запобігти виникненню перешкод від радіосигналів.
1. Потягніть фіксатор тороїдального феритового осердя, щоб відкрити
його.
2. Складіть кабель живлення сабвуфера так, щоб утворилися дві петлі.
3. Прикріпіть тороїдальне феритове осердя до кабелю живлення сабвуфера, як
показано на рисунку, і натисніть до характерного клацання.
ID SET
КРІПЛЕННЯ ТОРОЇДАЛЬНОГО ФЕРИТОВОГО ОСЕРДЯ ДО САБВУФЕРА
Потягніть фіксатор,
щоб розімкнути його
й відкрити осердя.
Складіть кабель живлення
навколо осердя так, щоб
утворилося дві петлі.
(Виток необхідно починати на
відстані 5–10 см від перемикача).
Закрийте фіксатор.
РЕЖИМ АВТОМАТИЧНОГО КАЛІБРУВАННЯ ЗВУКУ
Щоб насолоджуватися найякіснішим звучанням, скористайтеся режимом ASC, який повторно
встановлює та калібрує акустичну систему Air Track і звукові пристрої, включаючи сабвуфер, автоматично
змінюючи звуковий баланс з урахуванням відстані між пристроями та частотних характеристик.
1. Розмістіть мікрофон ASC у позиції для прослуховування.
DC 24V
ASC IN
• Щоб виконати точне налаштування, розмістіть мікрофон
ASC у точці прослуховування.
2. Під’єднайте мікрофон ASC до гнізда ASCIN на акустичній
системі Air Track. Калібрування розпочнеться автоматично
та може тривати близько 2 хвилин.
5V
0.5A
• Якщо вимкнути акустичну систему Air Track або від’єднати
мікрофон ASC до появи на дисплеї повідомлення про
завершену процедуру, калібрування може бути скасоване
або виконано неповністю.У такому випадку під’єднайте
мікрофон ASC до гнізда ASCIN знову.
Мікрофон ASC
• Щойно калібрування буде завершено, можна вибрати
режим ASC, натиснувши кнопку SoundEffect (Звуковий
ефект) на пульті ДК.
ƒ Під час калібрування ASC всі інші кнопки (окрім кнопки живлення) не працюють.
ƒ Якщо положення продукту буде змінено в процесі калібрування ASC, роботу функції
ASC буде перервано з помилкою.
12
UKR
ПІДКЛЮЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО ПРИСТРОЮ ЗА ДОПОМОГОЮ
КАБЕЛЮ HDMI
HDMI – стандартний цифровий інтерфейс для підключення до таких пристроїв, як телевізор, проектор,
програвач DVD або Blu-ray, декодер каналів кабельного телебачення тощо.
HDMI запобігає втраті сигналу під час аналогового перетворення, даючи змогу досягти такої якості відео
та звуку, яку можна було б отримати із цифрового джерела.
HDMI IN
HDMI OUT
AUX IN
OPTICAL IN
DC 24V
ASC IN
● ПІДКЛЮЧЕННЯ
Кабель HDMI
HDMI IN
Цифрові пристрої
HDMI OUT
Кабель HDMI
HDMI IN
Під’єднайте кабель HDMI (не входить до комплекту поставки) до розніму HDMI IN (ВХІД HDMI) на задній
панелі продукту і до розніму HDMI OUT (ВИХІД HDMI) на цифрових пристроях.
і
HDMI OUT (HDMI)
Під’єднайте один кінець кабелю HDMI до розніму HDMI OUT (ВИХІД HDMI) на задній панелі продукту, а
інший – до розніму HDMI IN (ВХІД HDMI) на телевізорі.
ƒ HDMI – це інтерфейс, який дає змогу передавати цифрові відео- й аудіодані за
допомогою єдиного розніму.
HDMI OUT (ARC)
• Функція ARC дає змогу передавати цифровий аудіосигнал через порт HDMI OUT (ARC) (ВИХІД HDMI).
Ця функція може бути ввімкнена, якщо акустичну систему підключено до сумісного телевізора.
• Функцію Anynet+ має бути ввімкнено.
ƒ Ця функція не доступна, якщо кабель HDMI не підтримує ARC.
13
підключення
ПІДКЛЮЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО ПРИСТРОЮ ЗА ДОПОМОГОЮ
АУДІО- (АНАЛОГОВОГО) ЧИ ОПТИЧНОГО (ЦИФРОВОГО) КАБЕЛЮ
У цьому розділі описується цифровий і аналоговий спосіб підключення пристрою до телевізора.
OPTICAL IN
Оптичний кабель
(не входить у комплект поставки)
HDMI OUT
BD/DVDпрогравач/
декодер каналів
кабельного
телебачення/
ігрова консоль
AUX IN
OPTICAL
OUT
OPTICAL IN
DC 24V
ASC IN
Пристрій обладнано оптичним цифровим гніздом і аналоговим аудіогніздом для підключення телевізора.
HDMI IN
або
AUDIO
OUT
AUX IN
АУДІОКАБЕЛЬ
AUX IN (ВХІД AUX)
З’єднайте відповідним кабелем аудіовхід AUX IN (ВХІД AUX) на головному пристрої з рознімом AUDIO
OUT (АУДІОВИХІД) телевізора чи іншого зовнішнього пристрою.
Не переплутайте розніми за кольорами.
або
OPTICAL IN (ОПТИЧНИЙ ВХІД)
З’єднайте відповідним кабелем цифровий вхід на головному пристрої з рознімом OPTICAL OUT
(ОПТИЧНИЙ ВИХІД) телевізора чи вихідного пристрою.
ƒ Не під’єднуйте шнур живлення пристрою чи телевізора до настінної розетки, доки не буде
встановлено з’єднання між усіма компонентами.
ƒ Перед пересуванням або встановленням продукту вимкніть живлення та відключіть кабель
живлення.
УСТАНОВЛЕННЯ КЛІПСИ КАБЕЛЮ
DC 24V
HDMI IN
DC 24V
HDMI IN
ASC IN
ASC IN
HDMI OUT
HDMI OUT
AUX IN
AUX IN
OPTICAL IN
OPTICAL IN
14
UKR
функції
РЕЖИМ ПРИЙОМУ ВХІДНОГО СИГНАЛУ
Можна вибрати вхідний сигнал D.IN, AUX, HDMI, BT, TV або USB.
Для вибору потрібного режиму натисніть відповідну кнопку на пульті дистанційного керування або
натисніть . Це дасть змогу вибрати один із таких режимів: D.IN, AUX, HDMI, BT, TV або USB.
Дисплей
Цифровий оптичний вхід
D.IN
Вхід AUX
AUX
Вхід HDMI
HDMI
Режим BLUETOOTH
BT
Режим TV (Телевізор)
Телевізор
Режим USB
USB
● ФУНКЦІЇ
Режим входу
POWER
Пристрій вимикається автоматично в наведених нижче ситуаціях.
• РЕЖИМ BT/TV/USB/HDMI/ARC/D.IN
- Якщо аудіосигнал не надходить протягом 20 хвилин.
• Режим AUX
- Якщо після підключення кабелю протягом 8 годин не було введено КОД.
- Якщо кабель AUX не було підключено протягом 20 хвилин.
SOURCE
TV POWER
AUTO
POWER
POWER
TV POWER
SPEAKER TV SOURCE
SoundShare
REPEAT
SOURCE
TV VOL
TV MUTE
TV CH
AUTO
POWER
SPEAKER TV SOURCE
AUDIO SYNC
TV INFO TV PRE-CH VT DIMMER
SoundShare
SOUND EFFECT
S/W
LEVEL
VOL
MUTE
SMART VOLUME
VOL
3D SOUND
PLUS
REPEAT
S/W
LEVEL
DRC
TV VOL
TV CH
AUDIO SYNC
AH59-02545A
TV MUTE
TV INFO TV PRE-CH VT DIMMER
ƒ Функцію ARC активовано в режимі D.IN, якщо пристрій підключено до сумісного телевізора.
ƒ Щоб вимкнути функцію ARC, вимкніть функцію Anynet.
ƒ Якщо флеш-пам’ять USB не вдається підключити безпосередньо до пристрою, скористайтеся
спеціальним кабелем із комплекту постачання.
BLUETOOTH
Використовуйте пристрій Bluetooth, щоб прослуховувати музику та насолоджуватися високоякісним
стереозвучанням без будь-яких дротів.
Що таке Bluetooth?
Bluetooth – це технологія, яка дозволяє телефонам і зовнішнім пристроям із функцією Bluetooth
легко взаємодіяти між собою на невеликій відстані за допомогою бездротового зв’язку.
• Залежно від наведених нижче умов використання в роботі пристрою Bluetooth можуть виникати
шуми та несправності.
- Якщо частина тіла торкається системи прийому/передачі пристрою Bluetooth або акустичної
системи Air Track.
- Коливання електричного сигналу через вплив перешкод (стін, кутків і кабінок офісу).
- Електричні перешкоди, викликані пристроями з такою самою частотою (медичним
обладнанням, мікрохвильовими печами та бездротовими мережами).
• Розташуйте акустичну систему Air Track і пристрій Bluetooth на незначній відстані одне від одного.
• Що більшою буде відстань між акустичною системою Air Track і пристроєм Bluetooth, то гіршою
буде якість зображення та звуку.
Якщо відстань перевищує робочий діапазон пристрою Bluetooth, з’єднання буде втрачено.
• У зонах із низьким рівнем прийому сигналу з’єднання Bluetooth може не працювати належним
чином.
• Підключення Bluetooth працює лише за умови, що пристрої знаходяться поруч. З’єднання з
пристроєм буде автоматично перервано, якщо відстань до нього перевищуватиме робочий
діапазон. Навіть у межах цієї відстані якість звучання може погіршуватися через такі перешкоди,
як стіни чи двері.
• Цей бездротовий пристрій може призводити до виникнення електромагнітних перешкод під час
роботи.
15
функції
Підключення акустичної системи Air Track до пристрою Bluetooth
Перевірте, чи підтримує пристрій Bluetooth можливість підключення сумісної стереогарнітури Bluetooth.
Підключення
пристрою Bluetooth
1. Натисніть кнопку SOURCE на пульті дистанційного керування акустичної системи Air Track, щоб
відобразити повідомлення BT.
• Протягом 4 секунд на передньому дисплеї акустичної системи Air Track відображатиметься напис
WAIT , після цього з’явиться повідомлення BT READY.
2. Виберіть меню Bluetooth на пристрої Bluetooth, який потрібно підключити (див. посібник
користувача пристрою Bluetooth).
3. Виберіть меню стереогарнітури на пристрої Bluetooth.
• З’явиться перелік знайдених пристроїв.
4. Зі списку виберіть "[Samsung] AirTrack".
• Якщо акустичну систему Air Track підключено до пристрою Bluetooth, на передньому дисплеї
відобразиться напис BT CONNECTED ➡ BT.
• Якщо пристрій Bluetooth не вдалося з’єднати з акустичною системою Air Track, видаліть попередньо
знайдений пристрій "[Samsung] AirTrack" і знову повторіть процес пошуку акустичної системи Air Track.
5. Відтворіть музику на підключеному пристрої.
• Акустична система Crystal Surround Air Track дає змогу слухати музику, яка відтворюється з
пристрою Bluetooth.
• У режимі BT функції відтворення/повторення/зупинення/переходу вперед/назад не доступні.
ƒ Можливо, знадобиться ввести PIN-код (пароль) під час підключення пристрою Bluetooth до
акустичної системи Air Track. Якщо з’являється вікно для введення PIN-коду, введіть <0000>.
Акустична система Air Track підтримує дані SBC (44,1 кГц, 48 кГц).
Функція AVRCP не підтримується.
Підключення до пристрою Bluetooth лише з підтримкою профілю A2DP (AV).
Не можна підключити пристрій Bluetooth, який підтримує лише функцію HF (гарнітура).
Одночасно можна підключати лише один пристрій Bluetooth.
Після вимкнення акустичної системи Air Track і розірвання з’єднання, воно не
відновлюватиметься автоматично. Для відновлення підключення необхідно повторити
відповідні дії.
ƒ Пошук або підключення акустичної системи Air Track може не здійснюватися належним
чином за наведених нижче умов.
- Якщо акустичну систему Air Track оточує сильне електромагнітне поле.
- Якщо до акустичної системи Air Track одночасно підключено кілька пристроїв Bluetooth.
- Якщо пристрій Bluetooth вимкнено, він перебуває поза межами дії або функціонує
неналежним чином.
- Зауважте, що такі пристрої, як мікрохвильові печі, адаптери бездротової мережі, лампи
денного світла й газові плити використовують той самий частотний діапазон, що й
пристрій Bluetooth. Отже, це може призвести до виникнення електромагнітних перешкод.
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
16
Можна відключити пристрій Bluetooth від акустичної системи Air Track. Інструкції див. у посібнику
користувача пристрою Bluetooth.
UKR
Відключення пристрою Bluetooth від акустичної системи Air Track
• Акустичну систему Air Track буде відключено.
• Коли акустичну систему Air Track буде відключено від пристрою Bluetooth, на передньому дисплеї
системи відобразиться напис BT DISCONNECTED.
Відключення акустичної системи Air Track від пристрою Bluetooth
• Підключений пристрій Bluetooth певний час зачекає на відповідь акустичної системи Air Track, переш
ніж розірвати підключення. (Залежно від пристрою Bluetooth час для відключення може різнитися.)
• Підключений у цей момент пристрій буде відключено.
ƒ У режимі зв’язку Bluetooth підключення може перерватися, якщо допустиму відстань між
акустичною системою Air Track і пристроєм Bluetooth буде перевищено (5 м).
ƒ Якщо відстань зменшиться до прийнятної та відбудеться повторне підключення, можна
виконати перезапуск для відновлення з’єднання з пристроєм Bluetooth.
ƒ Акустична система Air Track автоматично вимикається через 20 хвилин перебування в стані
готовності.
СПІЛЬНЕ ВІДТВОРЕННЯ ЗВУКУ
У цьому розділі пояснюється, як підключити акустичну систему Crystal Surround Air Track до телевізорів
SAMSUNG, що підтримують технологію Bluetooth.
Підключення акустичної системи Crystal Surround Air Track до
телевізора Samsung року випуску, який підтримує технологію Bluetooth
Підключення
Натисніть кнопку ( ), щоб вибрати режим TV(Телевізор3), а потім підключіть телевізор до акустичної
системи Crystal Surround Air Track.
• Пристрій почне відтворювати звук, щойно його буде підключено до телевізора.
• Якщо вибрати інший режим (окрім TVSoundShare) або вимкнути його, звук почне знову
відтворюватися через телевізор.
<Установлення з’єднання з телевізором>
Щоб відтворити звук телевізора на акустичній системі Air Track через підключення Bluetooth,
необхідно спершу підключити систему до телевізора, що підтримує цю технологію. Після підключення
інформація про нього записується та зберігається. Надалі повідомлення про підключення Bluetooth
не відображатиметься.Під час підключення між акустичною системою Air Track і телевізором має бути
невелика відстань.
1. Увімкніть телевізор Samsung і акустичну систему Air Track.
• Установіть для параметра AddNewDevice (Додати новий пристрій) у меню SoundShareSetting
(Налаштування SoundShare) на телевізорі значення On (Увімк.).
17
● ФУНКЦІЇ
Натисніть кнопку ( ) на передній панелі акустичної системи Air Track, щоб перейти з режиму BT до
іншого режиму чи вимкнути систему.
функції
2. Якщо ви змінюєте режим акустичної системи Air Track на TV (ТЕЛЕВІЗОР), відображається повідомлення із
запитанням щодо продовження процедури підключення за допомогою технології Bluetooth. На екрані
телевізора відобразиться повідомлення "[Samsung] AirTrack".
3. Виберіть <Yes> (Так) на екрані телевізора, щоб завершити підключення до акустичної системи.
• Якщо підключення вже виконувалося раніше, зв’язок буде встановлено автоматично, якщо на акустичній
системі змінити будь-який режим входу на TV (Телевізор).
• Якщо змінити режим акустичної системи Air Track на будь-який інший, функцію спільного відтворення звуку
буде вимкнено.
• Якщо ви хочете скасувати поточне підключення й підключити акустичну систему SAT до нового телевізора,
виконайте такі дії:
- На акустичній системі в режимі прийому вхідного сигналу TV (Телевізор) натисніть і утримуйте кнопку
PLAY /PAUSE (ВІДТВОРЕННЯ/ПАУЗА) протягом 5 секунд, щоб скасувати поточне підключення. Тепер
акустичну систему можна підключити до іншого телевізора.
• У режимі спільного відтворення звуку регулювати рівень гучності чи вимкнути звук можна за допомогою
пульта дистанційного керування як телевізора, так і акустичної системи.
ƒ Діапазон дії функції SoundShare на телевізорі
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
- рекомендована відстань для підключення: на відстані 50 см.
- рекомендований діапазон дії: на відстані 5 м.
Якщо відстань між акустичною системою SAT і телевізором Samsung становить більше 5 м, підключення
або відтворення звуку може перериватися. За цієї умови підключіть пристрій Bluetooth повторно в
межах робочого діапазону.
Перш ніж використовувати цю функцію, переконайтеся, що на телевізорі Samsung активовано режим SoundShare.
Урежимі SoundShareкнопки PLAY(ВІДТВОРЕННЯ), NEXT(НАСТУПНИЙ), PREV(ПОПЕРЕДНІЙ), STOP(зупинення)
не функціонуватимуть.
Функція ввімкнення режиму очікування Bluetooth
- Систему Air Track буде ввімкнено автоматично разом із телевізором, якщо пристрої підключено за
допомогою функції SoundShare.
- Щоб ввімкнути та вимкнути цю функцію, натисніть і утримуйте кнопку SOURCE більше 5 секунд, коли
систему Air Track вимкнуто. Якщо вимкнути цю функцію, пристрій автоматично вимкнеться. Проте він
не вмикається автоматично.
- Ця функція підтримується в телевізорах, що випускаються з 2013 року.
Функція SoundShare підтримується в окремих моделях, що випускаються з 2012 року. Переконайтеся, що
ваш телевізор підтримує цю функцію. (Додаткові відомості див. у посібнику користувача для телевізора.)
USB
1. Підключіть USB-пристрій до порту USB продукту.
2. Натисніть кілька разів кнопку ( ) на передній панелі акустичної системи Air Track, доки не з’явиться напис USB.
3. На дисплеї деяки3й час відображається повідомлення USB.
• Підключення акустичної системи Crystal Surround Air Track завершено.
• Система автоматично вимикається (функція автоматичного вимкнення), якщо впродовж 20 хвилин не буде
підключено жодного пристрою USB.
ƒ Якщо положення продукту буде змінено під час відтворення файлів із USB-пристрою, відтворення буде
зупинено.
Перед підключенням пристрою USB
Зверніть увагу на наведені нижче зауваження :
18
5V
0.5A
• Якщо довжина імені файлу чи папки на пристрої USB перевищує 10
символів, воно не відображатиметься на дисплеї.
• Цей продукт може бути не сумісний із певними типами
накопичувачів USB.
• Підтримуються файлові системи FAT16 і FAT32.
- Файлова система NTFS не підтримується.
Кодек
MPEG 1 Layer2
*.mp3
MPEG 1 Layer3
MPEG 2 Layer3
Wave_Format_MSAudio1
*.wma
Wave_Format_MSAudio2
AAC
*.aac
AAC-LC
HE-AAC
*.wav
-
*.Ogg
OGG 1.1.0
*.Flac
FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1
Ⲽ Підтримує частоту дискретизації понад 16 кГц
ВИКОРИСТАННЯ ПУЛЬТА ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ
POWER
SOURCE
Відтворення/пауза/зупинення
TV POWER
AUTO
POWER
SPEAKER TV SOURCE
Під час відтворення натисніть кнопку ►,.
SoundShare
REPEAT
TV VOL
TV MUTE
TV CH
AUDIO SYNC
TV INFO TV PRE-CH VT DIMMER
SOUND EFFECT
S/W
LEVEL
VOL
MUTE
TV INFO TV PRE-CH VT DIMMER
S/W
LEVEL
VOL
3D SOUND
PLUS
TV MUTE
SMART VOLUME
DRC
SOUND EFFECT
SMART VOLUME
AH59-02545A
POWER
SOURCE
Перехід уперед/назад
TV POWER
AUTO
POWER
Під час відтворення натисніть кнопку #,$.
SPEAKER TV SOURCE
SoundShare
REPEAT
TV VOL
TV MUTE
TV CH
AUDIO SYNC
TV INFO TV PRE-CH VT DIMMER
TV MUTE
SOUND EFFECT
S/W
LEVEL
VOL
MUTE
TV INFO TV PRE-CH VT DIMMER
SMART VOLUME
S/W
LEVEL
VOL
3D SOUND
PLUS
DRC
• Натисніть кнопку ► знову, щоб тимчасово зупинити відтворення
файлу.
Натисніть кнопку ►, щоб відтворити вибраний файл.
• Щоб зупинити відтворення, натисніть кнопку зупинення ().
SOUND EFFECT
SMART VOLUME
• Якщо в пам’яті збережено більше одного файлу, після натискання
кнопки $ відбувається перехід до наступного.
• Якщо в пам’яті збережено більше одного файлу, після натискання
кнопки # відбувається перехід до попереднього.
AH59-02545A
POWER
SOURCE
TV POWER
AUTO
POWER
POWER
TV POWER
SPEAKER TV SOURCE
SoundShare
REPEAT
TV VOL
TV MUTE
TV CH
AUDIO SYNC
SOURCE
AUTO
POWER
SPEAKER TV SOURCE
TV INFO TV PRE-CH VT DIMMER
SoundShare
SOUND EFFECT
S/W
LEVEL
VOL
MUTE
SMART VOLUME
REPEAT
S/W
LEVEL
VOL
3D SOUND
PLUS
DRC
TV VOL
AH59-02545A
TV CH
AUDIO SYNC
Використання функції REPEAT
Функція повтору дає змогу повторно відтворювати один файл, усі
файли, здійснювати відтворення в довільному порядку чи вимкнути
повторення.
Натисніть кнопку REPEAT.
• REPEAT OFF (ВИМК. ПОВТОР): Скасування повторного відтворення.
• REPEAT FILE (ПОВТОР ФАЙЛУ): Повторне відтворення звукової
доріжки.
• REPEAT ALL (ПОВТОР УСІХ): Повторне відтворення всіх звукових
доріжок.
• REPEAT RANDOM (ПОВТОР У ДОВІЛЬНОМУ ПОРЯДКУ): Відтворення
звукових доріжок у довільному порядку (звукова доріжка, яка вже
відтворювалася, може відтворюватися повторно).
ƒ Функцію ПОВТОРУ можна ввімкнути під час відтворення
музичних файлів із накопичувача USB.
19
● ФУНКЦІЇ
Формат
UKR
• Пристрій USB необхідно підключати безпосередньо до порту USB продукту. Інакше може виникнути
проблема сумісності USB.
• Не підключайте до продукту кілька запам’ятовуючих пристроїв за допомогою пристрою для
читання карт пам’яті. Це може призвести до неналежної роботи.
• Протоколи PTP цифрової камери не підтримуються.
• Не від’єднуйте пристрій USB в процесі читання.
• Музичні файли (MP3, WMA) з комерційних веб-сайтів, які захищено технологією керування
цифровими правами (DRM), не відтворюватимуться.
• Зовнішні жорсткі диски не підтримуються.
• Мобільні телефони/пристрої не підтримуються.
• Список сумісних файлів
функції
POWER
SOURCE
Вимкнення звуку
TV POWER
AUTO
POWER
SPEAKER TV SOURCE
SoundShare
SOUND EFFECT
REPEAT
TV VOL
TV MUTE
TV CH
SMART VOLUME
AUDIO SYNC
TV INFO TV PRE-CH VT DIMMER
SOUND EFFECT
S/W
LEVEL
VOL
MUTE
SMART VOLUME
S/W
LEVEL
MUTE
3D SOUND
PLUS
AH59-02545A
TV POWER
AUTO
POWER
TV MUTE
DRC
TV INFO TV PRE-CH VT DIMMER
SPEAKER TV SOURCE
SoundShare
REPEAT
TV VOL
TV MUTE
TV CH
AUDIO SYNC
TV INFO TV PRE-CH VT DIMMER
SOUND EFFECT
S/W
LEVEL
VOL
MUTE
SOUND EFFECT
VOL
SMART VOLUME
S/W
LEVEL
DRC
S/W
LEVEL
MUTE
S/W
LEVEL
POWER
TV POWER
AUTO
POWER
SPEAKER TV SOURCE
SoundShare
SOUND EFFECT
REPEAT
TV VOL
TV MUTE
TV CH
2. Щоб вимкнути звук телевізора натисніть кнопку TV MUTE (
пульті дистанційного керування.
) на
)на пульті дистанційного
3. Натисніть кнопку MUTE / TV MUTE (
керування ще раз (або натисніть кнопку VOLUME +/–), щоб відновити
гучність.
Функція 3D Sound Plus додає звуку неймовірної глибини й об’ємності.
Натисніть кнопку 3D SOUND PLUS на пульті дистанційного
керування.
AH59-02545A
SOURCE
1. Щоб вимкнути звук пристрою, натисніть кнопку MUTE на пульті
дистанційного керування.
Використання функції 3D SOUND PLUS
SMART VOLUME
VOL
3D SOUND
PLUS
Ця функція корисна, коли потрібно відповісти на дзвінок домофону чи
телефону.
VOL
DRC
POWER
S/W
LEVEL
S/W
LEVEL
VOL
3D SOUND
PLUS
SOURCE
VOL
VOL
SMART VOLUME
• З кожним натисканням кнопки режими будуть змінюватися в такій :
3D SOUND PLUS OFF ➡ 3D SOUND PLUS MUSIC ➡ 3D SOUND
PLUS MOVIE
AUDIO SYNC
TV INFO TV PRE-CH VT DIMMER
SOUND EFFECT
S/W
LEVEL
VOL
MUTE
SMART VOLUME
S/W
LEVEL
MUTE
S/W
LEVEL
ƒ Якщо ввімкнути 3D Sound Plus, функцію Sound Effect
(Звуковий ефект) буде автоматично вимкнено.
S/W
LEVEL
VOL
3D SOUND
PLUS
DRC
VOL
3D SOUND
PLUS
AH59-02545A
POWER
SOURCE
DRC
TV POWER
AUTO
POWER
SPEAKER TV SOURCE
SoundShare
SOUND EFFECT
REPEAT
TV VOL
TV MUTE
TV CH
VOL
SMART VOLUME
S/W
LEVEL
VOL
MUTE
SMART VOLUME
S/W
LEVEL
MUTE
S/W
LEVEL
S/W
LEVEL
VOL
3D SOUND
PLUS
DRC
VOL
AH59-02545A
POWER
SOURCE
3D SOUND
PLUS
DRC
TV POWER
AUTO
POWER
SPEAKER TV SOURCE
SoundShare
REPEAT
SOUND EFFECT
TV VOL
TV MUTE
TV CH
VOL
SMART VOLUME
AUDIO SYNC
TV INFO TV PRE-CH VT DIMMER
SOUND EFFECT
S/W
LEVEL
VOL
MUTE
Ця функція дає змогу регулювати та стабілізувати рівень гучності, щоб
уникнути його різкої зміни у випадку перемикання каналу або
переходу до іншого сцени.
AUDIO SYNC
TV INFO TV PRE-CH VT DIMMER
SOUND EFFECT
Використання функції SMART VOLUME
SMART VOLUME
S/W
LEVEL
MUTE
S/W
LEVEL
S/W
LEVEL
Натисніть кнопку SMART VOLUME на пульті дистанційного керування.
• Із кожним натисканням кнопки режими будуть змінюватися в такій
послідовності: SMART VOLUME ON ➡ SMART VOLUME OFF
Використання функції SOUND EFFECT
Можна вибрати сім різних режимів звуку (МУЗИКА, НОВИНИ, ТЕАТР,
КІНО, СПОРТ, ІГРИ та ВИМК. (оригінальний звук) залежно від вмісту
для прослуховування.
Натисніть кнопку SOUND EFFECT на пульті дистанційного керування.
• Виберіть OFF якщо бажаєте насолодитись оригінальним звучанням.
VOL
3D SOUND
PLUS
DRC
VOL
3D SOUND
PLUS
AH59-02545A
DRC
ƒ Рекомендується вибирати звукові ефекти відповідно до вмісту
та власного смаку.
ƒ Якщо ввімкнути функцію Sound Effect (Звуковий ефект),
функцію 3D Sound Plus буде автоматично вимкнено.
ƒ Після завершення калібрування ASC буде додано режим ASC
(див. стор. 12).
POWER
SOURCE
Використання функції S/W LEVEL
TV POWER
AUTO
POWER
SPEAKER TV SOURCE
SoundShare
SOUND EFFECT
REPEAT
TV VOL
TV MUTE
TV CH
VOL
SMART VOLUME
AUDIO SYNC
TV INFO TV PRE-CH VT DIMMER
SOUND EFFECT
S/W
LEVEL
VOL
MUTE
SMART VOLUME
S/W
LEVEL
MUTE
S/W
LEVEL
2. На дисплеї відображається повідомлення “SW 0”.
DRC
VOL
AH59-02545A
20
1. Натисніть кнопку S/W LEVEL на пульті дистанційного керування.
S/W
LEVEL
VOL
3D SOUND
PLUS
Можна регулювати базову гучність за допомогою кнопки S/W Level
(Рівень сабвуфера) на пульті дистанційного керування.
3D SOUND
PLUS
DRC
3. Якщо потрібно збільшити чи зменшити гучність сабвуфера,
натисніть кнопку або для LEVEL. Можна налаштувати гучність
від SW -6 до SW +6.
POWER
TV POWER
AUTO
POWER
POWER
TV POWER
SPEAKER TV SOURCE
Використання функції AUTO POWER LINK
UKR
SOURCE
SoundShare
REPEAT
TV VOL
TV MUTE
TV CH
AUDIO SYNC
SOURCE
AUTO
POWER
SPEAKER TV SOURCE
TV INFO TV PRE-CH VT DIMMER
SoundShare
SOUND EFFECT
S/W
LEVEL
VOL
MUTE
SMART VOLUME
REPEAT
S/W
LEVEL
VOL
3D SOUND
PLUS
DRC
TV VOL
TV CH
AUDIO SYNC
AH59-02545A
Акустична система Crystal Surround Air Track вмикається автоматично,
якщо ввімкнути живлення телевізора чи будь-якого іншого пристрою,
підключеного за допомогою оптичного кабелю.
Натисніть кнопку AUTO POWER на пульті дистанційного керування
пристрою.
• Натискаючи кнопку AUTO POWER, можна почергово вмикати й
вимикати функцію автоматичного міжсистемного зв’язку.
Дисплей
● ФУНКЦІЇ
Кнопка АВТОМАТИЧНОГО
МІЖСИСТЕМНОГО ЗВ’ЯЗКУ
УВІМК.
ВИМК.
POWER LINK ON
POWER LINK OFF
ƒ Якщо телевізор або будь-який інший пристрій, до якого за
допомогою оптичного кабелю підключено акустичну систему
Air Track, вимкнути, то акустична система вимикається через 20
хвилин (якщо цифровий вхід не задіяний).
ƒ Ці функції доступні, лише якщо Anynet+ (HDMI-CEC) вимкнено.
POWER
SOURCE
TV POWER
AUTO
POWER
POWER
TV POWER
Використання функції AUDIO SYNC
SPEAKER TV SOURCE
SoundShare
REPEAT
TV VOL
TV MUTE
TV CH
AUDIO SYNC
SOURCE
AUTO
POWER
SPEAKER TV SOURCE
TV INFO TV PRE-CH VT DIMMER
SoundShare
SOUND EFFECT
S/W
LEVEL
VOL
MUTE
SMART VOLUME
REPEAT
S/W
LEVEL
VOL
3D SOUND
PLUS
DRC
TV VOL
TV CH
AUDIO SYNC
Коли акустичну систему Air Track підключено до цифрового телевізора,
передача зображення може відставати від звуку. У цьому випадку необхідно
налаштувати затримку звуку, щоб синхронізувати його з відеосигналом.
Натисніть кнопку AUDIO SYNC +/–. на пульті дистанційного керування
пристрою.
AH59-02545A
• За допомогою кнопок + та - час затримки звуку можна встановлювати в
діапазоні 0–300 мс.
ƒ У режимах USB, TV або BT функція Audio Sync (Синхронізація
аудіосигналу) може не працювати.
POWER
SOURCE
Використання функції DRC
TV POWER
AUTO
POWER
SPEAKER TV SOURCE
SoundShare
REPEAT
SOUND EFFECT
TV VOL
TV MUTE
TV CH
AUDIO SYNC
VOL
SMART VOLUME
TV INFO TV PRE-CH VT DIMMER
SOUND EFFECT
S/W
LEVEL
VOL
MUTE
SMART VOLUME
S/W
LEVEL
S/W
LEVEL
MUTE
S/W
LEVEL
Натисніть кнопку DRC на пульті дистанційного керування пристрою.
VOL
3D SOUND
PLUS
DRC
VOL
3D SOUND
PLUS
AH59-02545A
POWER
SOURCE
За допомогою цієї функції можна збалансувати рівень надто гучних і надто
тихих звуків. Цю функцію можна використовувати, щоб насолоджуватися
звуком Dolby Digital під час перегляду фільмів уночі з невеликою гучністю.
TV POWER
AUTO
POWER
TV MUTE
DRC
TV INFO TV PRE-CH VT DIMMER
• Із кожним натисканням кнопки режими будуть змінюватися в такій
послідовності: DRC STANDARD ➡ DRC MAX ➡ DRC MIN
Використання функції VT DIMMER
SPEAKER TV SOURCE
SoundShare
REPEAT
TV VOL
TV CH
AUDIO SYNC
SOUND EFFECT
TV MUTE
TV INFO TV PRE-CH VT DIMMER
SOUND EFFECT
S/W
LEVEL
VOL
MUTE
VOL
SMART VOLUME
SMART VOLUME
S/W
LEVEL
S/W
LEVEL
MUTE
S/W
LEVEL
VOL
3D SOUND
PLUS
Ця функція контролює яскравість ВАКУУМНОЇ ЛАМПИ ПІДСИЛЮВАЧА.
Натисніть кнопку VT DIMMER на пульті дистанційного керування пристрою.
DRC
• З кожним натисканням кнопки режими будуть змінюватися в такій
послідовності: VT DIMMER OFF ➡ VT DIMMER MIN ➡ VT DIMMER MAX
AH59-02545A
ƒ Якщо ви вперше вмикаєте продукт, функція VT DIMMER
VOL
(ЗАТЕМНЕННЯ ТЕЛЕВІЗОРА) не працюватиме протягом 30 секунд.
POWER
SOURCE
TV POWER
AUTO
POWER
POWER
TV POWER
SoundShare
TV VOL
TV MUTE
TV CH
AUDIO SYNC
SOURCE
AUTO
POWER
SPEAKER TV SOURCE
TV INFO TV PRE-CH VT DIMMER
SoundShare
SOUND EFFECT
S/W
LEVEL
Кнопка SPEAKER
SPEAKER TV SOURCE
REPEAT
VOL
MUTE
SMART VOLUME
REPEAT
S/W
LEVEL
АУДІОРЕЖИМ
VOL
3D SOUND
PLUS
Ця кнопка дає змогу відтворювати звук за допомогою телевізора чи
акустичної системи Air Track за умови підключення через кабель HDMI.
Натисніть кнопку SPEAKER на пульті дистанційного керування пристрою.
DRC
TV VOL
TV CH
AUDIO SYNC
AH59-02545A
HDMI IN
ARC
ДИНАМІК
TV
Air Track
TV
Air Track
Прокручування дисплея
TV SPEAKER
AVR SPEAKER
TV SPEAKER
AVR SPEAKER
Дисплей
TV SPK
HDMI
S MUTE
TV ARC
21
функції
POWER
SOURCE
POWER
TV POWER
AUTO
POWER
TV POWER
SPEAKER TV SOURCE
SoundShare
REPEAT
SOURCE
TV VOL
TV MUTE
TV CH
AUTO
POWER
SPEAKER TV SOURCE
AUDIO SYNC
TV INFO TV PRE-CH VT DIMMER
SoundShare
SOUND EFFECT
S/W
LEVEL
VOL
MUTE
SMART VOLUME
REPEAT
S/W
LEVEL
VOL
3D SOUND
PLUS
DRC
TV VOL
TV CH
AUDIO SYNC
AH59-02545A
Використання функції Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ – це функція, яка дає змогу керувати іншими пристроями Samsung
за допомогою пульта дистанційного керування телевізора Samsung.
Функцію Anynet+ можна ввімкнути й вимкнути, натиснувши кнопку Anynet+.
1. Підключіть пристрій за допомогою кабелю HDMI до телевізора
Samsung. (див. стор. 13).
2. Увімкніть функцію Anynet+ на телевізорі й акустичній системі SAT.
(детальну інформацію див. у посібнику користувача телевізора).
ƒ Залежно від моделі телевізора певні значення роздільної
здатності вихідного сигналу HDMI можуть не підтримуватися.
ƒ Див. посібник користувача телевізора. Перевірте наявність
логотипа (якщо на вашому телевізорі є логотип
підтримує функцію Anynet+).
POWER
SOURCE
TV POWER
AUTO
POWER
POWER
TV POWER
SPEAKER TV SOURCE
SoundShare
REPEAT
TV VOL
TV MUTE
TV CH
AUDIO SYNC
SOURCE
AUTO
POWER
S/W
LEVEL
VOL
MUTE
SoundShare
SMART VOLUME
S/W
LEVEL
REPEAT
VOL
3D SOUND
PLUS
DRC
TV VOL
AH59-02545A
TV MUTE
Використання функцій TV
(лише для телевізорів Samsung)
SPEAKER TV SOURCE
TV INFO TV PRE-CH VT DIMMER
SOUND EFFECT
, він
TV CH
AUDIO SYNC
TV INFO TV PRE-CH VT DIMMER
• Натисніть кнопку TV SOURCE на пульті ДК, щоб змінити джерело
вхідного відеосигналу телевізора.
• Натисніть кнопку TV INFO на пульті дистанційного керування, щоб
відобразити інформацію про телеканал.
• Натисніть кнопку TV CH на пульті дистанційного керування, щоб
вибрати канал.
• Натисніть кнопку TV VOL на пульті дистанційного керування, щоб
збільшити чи зменшити рівень гучності.
• Використовуйте кнопку TV PRE-CH для переходу до попереднього
телеканалу в режимі TV (Телевізор).
ƒ Натискання кнопки SoundShareпризводить до передачі звуку
телевізора на акустичну систему Air Track через підключення
Bluetooth. На акустичній системі Air Track також здійснюється
керування гучністю, якістю звуку тощо.
ƒ Пульт дистанційного керування можна використовувати лише з
телевізорами SAMSUNG.
ОНОВЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
5V
0.5A
Надалі компанія Samsung надаватиме оновлення для
програмного забезпечення акустичної системи Crystal Surround
Air Track.
Якщо доступна нова версія, можна оновити програмне
забезпечення. Для цього потрібно підключити флеш-пам’ять
USB з оновленою версією програмного забезпечення до порту
USB акустичної системи Air Track.
Зауважте, якщо представлено кілька файлів для оновлення,
необхідно завантажити їх на флеш-пам’ять USB, а потім
скористатися ними для оновлення мікропрограмного
забезпечення.
Завітайте на веб-сайт Samsung.com або зверніться до
сервісного центру компанії Samsung, щоб отримати
інформацію про завантаження файлів для оновлення.
ƒ Під’єднайте флеш-пам’ять USB з файлами для оновлення програмного забезпечення до порту USB на
головному пристрої.
ƒ Будьте обережні, щоб не від’єднати живлення або флеш-пам’ять USB під час оновлення. Головний пристрій
ƒ
ƒ
ƒ
22
ƒ
автоматично вимкнеться, коли буде завершено оновлення мікропрограмного забезпечення.Після оновлення
програмного забезпечення встановлені налаштування буде скинуто до стандартних (заводських).
Рекомендується записати всі встановлені налаштування, щоб потім швидко відновити їх після оновлення.
Щойно оновлення ПЗ продукту буде завершено, вимкніть продукт, а потім натисніть і протягом
короткого часу утримуйте кнопку (), щоб скинути настройки продукту.
Якщо не вдається виконати оновлення мікропрограмного забезпечення, відформатуйте флеш-пам’ять
USB у файлову систему FAT16 і повторіть спробу.
Не форматуйте флеш-пам’ять USB у файлову систему NTFS з метою оновлення, оскільки така файлова
система не підтримується.
Флеш-пам’ять USB може не підтримуватися (залежно від виробника).
UKR
усунення несправностей
Перш ніж звернутися до служби обслуговування, ознайомтеся з наведеним нижче
відомостями.
Проблема
Перевірка
Спосіб усунення
• Чи підключено кабель
живлення до електричної
розетки?
• Підключіть кабель живлення
до електричної розетки.
Під час натискання кнопки
функція не працює.
• Чи немає в повітрі статичної
електрики?
• Відключіть кабель живлення
та підключіть його знову.
Звук не відтворюється.
• Чи правильно підключено
пристрій до телевізора?
• Підключіть його належним
чином.
• Чи вимкнено звук за
допомогою відповідної
функції?
• Натисніть відповідну кнопку,
щоб вимкнути функцію.
• Налаштуйте гучність.
• Чи налаштовано гучність на
мінімум?
Якщо функцію ввімкнено, на
екрані телевізора не
відображається зображення.
• Чи правильно підключено
телевізор?
• Підключіть його належним
чином.
Пульт дистанційного керування
не працює.
• Чи не розряджені батареї?
• Вставте нові батареї.
• Чи не завелика відстань між
пультом дистанційного
керування та головним
пристроєм?
• Підійдіть ближче до
пристрою.
Не відтворюється звук із лівого/
правого каналів.
• Чи правильно підключені
правий/лівий аудіокабелі
телевізора?
• Перевірте лівий/правий
канали та підключіть кабелі
належним чином.
Увімкнути функцію спільного
відтворення звуку (виконати
підключення до телевізора) не
вдалося.
• Ваш телевізор підтримує
функцію SoundShare?
• Технологія
SoundShareпідтримується
моделями телевізорів
Samsung, випущених після
2012 року. Переконайтеся,
що ваш телевізор підтримує
цю функцію.
• Чи використовуєте ви останню
версію програмного
забезпечення для телевізора?
• Чи виникають проблеми під
час підключення?
• Скиньте РЕЖИМ TV і
встановіть підключення
знову.
• Установіть останню версію
програмного забезпечення
для телевізора.
• Зверніться до сервісного
центру.
• Натисніть і утримуйте кнопку
протягом 5 секунд, щоб
скинути налаштування
продукту.
23
● УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
Пристрій не вмикається.
додаток
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Назва моделі
HW-F750/ HW-F751
Головний пристрій
24В
джерела живлення Сабвуфер
AC110-240В~50/60Гц
(PS-WF750, PS-WF751)
Енергоспоживання в режимі очікування
Головний пристрій
0,3 Вт
29 Вт
Енергоспоживання Сабвуфер
25 Вт
(PS-WF750, PS-WF751)
ЗАГАЛЬНА
ІНФОРМАЦІЯ
USB
5 В / 0,5 A
Головний пристрій
Вага
3,5 кг
Сабвуфер
8,15 кг
(PS-WF750, PS-WF751)
Головний пристрій
933 x 46 x 120 мм
Розміри (Ш х В х Д) Сабвуфер
290 x 370 x 290 мм
(PS-WF750, PS-WF751)
Робочий діапазон температур
+5 °C до +35 °C
Робочий діапазон вологості
від 10% до 75%
Ƚɨɥɨɜɧɢɣ ɩɟɪɟɞɧɿɣ
Номінальна
Ƚɨɥɨɜɧɢɣ ɜɟɪɯɧɿɣ
вихідна потужність
40 Вт/канал, 6 Ом, повний коефіцієнт
гармонік = 1%, 1 кГц
40 Вт/канал, 6 Ом, повний коефіцієнт
гармонік = 1%, 1 кГц
Сабвуфер
150 Вт/канал, 3 Ом, повний коефіцієнт
(PS-WF750, PS-WF751) гармонік = 10%, 100 Гц
ПІДСИЛЮВАЧ
Співвідношення сигнал/шум
(аналоговий вхід)
65 дБ
Розділення (1 кГц)
65 дБ
* Співвідношення сигнал/шум, викривлення, розділення й ефективна чутливість базуються на вимірах за
допомогою нормативів AES (Товариства інженерів звукової техніки).
*: Номінальні технічні характеристики
- Компанія Samsung Electronics Co., Ltd зберігає право змінювати специфікації без попередження.
- Значення маси та розмірів приблизні.
- Зверніться до етикетки щоб визначити країну виробництва.
24
Зв'язуйтесь з SAMSUNG по всьому світу
Якщо у вас є пропозиції або питання по продуктах Samsung, зв'яжіться с інформаційним центром
Samsung.
Регіон
Центр взаємодії з клієнтами Веб-сайт
RUSSIA
GEORGIA
ARMENIA
AZERBAIJAN
KAZAKHSTAN
UZBEKISTAN
8-800-555-55-55
0-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500(GSM: 7799, VIP care 7700)
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com/ru/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
Mongolia
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
'7-800-555-55-55
UKRAINE
0-800-502-000
BELARUS
MOLDOVA
810-800-500-55-500
0-800-614-40
www.samsung.com/kz_ru/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/ua/support (Ukrainian)
www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
[ɉɪɚɜɢɥɚ ɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀ ɚɤɭɦɭɥɹɬɨɪɿɜ ɜɢɪɨɛɭ]
ɋɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɤɪɚʀɧ, ɜ ɹɤɢɯ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɨʀ ɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀ)
ɉɨɡɧɚɱɤɚ ɧɚ ɚɤɭɦɭɥɹɬɨɪɿ, ɩɨɫɿɛɧɢɤɭ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɚɛɨ ɭɩɚɤɨɜɰɿ ɨɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ
ɚɤɭɦɭɥɹɬɨɪ ɰɶɨɝɨ ɜɢɪɨɛɭ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɢɞɚɬɢ ɪɚɡɨɦ ɡ ɿɧɲɢɦ ɩɨɛɭɬɨɜɢɦ
ɫɦɿɬɬɹɦ ɩɿɫɥɹ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɭ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ.
ɏɿɦɿɱɧɿ ɫɢɦɜɨɥɢ Hg, Cd ɚɛɨ Pb ɨɡɧɚɱɚɸɬɶ, ɳɨ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɧɚɹɜɧɨʀ ɜ ɚɤɭɦɭɥɹɬɨɪɿ
ɪɬɭɬɿ, ɤɚɞɦɿɸ ɚɛɨ ɫɜɢɧɰɹ ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ, ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɣ ɭ
Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɿ ȯɋ 2006/66. Ɂɚ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨʀ ɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀ ɚɤɭɦɭɥɹɬɨɪɿɜ ɰɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ
ɦɨɠɭɬɶ ɡɚɜɞɚɬɢ ɲɤɨɞɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɸ ɥɸɞɟɣ ɚɛɨ ɞɨɜɤɿɥɥɸ.
Ⱦɥɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ
ɭɬɢɥɿɡɭɣɬɟ ɚɤɭɦɭɥɹɬɨɪɢ ɨɤɪɟɦɨ ɜɿɞ ɿɧɲɢɯ ɬɢɩɿɜ ɜɿɞɯɨɞɿɜ ɿ ɜɿɞɞɚɜɚɣɬɟ ʀɯ ɧɚ
ɩɟɪɟɪɨɛɤɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦ ɦɿɫɰɟɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɚɤɭɦɭɥɹɬɨɪɿɜ.
AH68-02617K-06
ɉɪɚɜɢɥɶɧɚ ɭɬɢɥɿɡɚɰɿɹ ɜɢɪɨɛɭ
(ȼɿɞɯɨɞɢ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨɝɨ ɬɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ)
(ɋɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɤɪɚʀɧ, ɜ ɹɤɢɯ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ ɫɢɫɬɟɦɢ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɨʀ
ɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀ)
ɐɹ ɩɨɡɧɚɱɤɚ ɧɚ ɜɢɪɨɛɿ, ɚɤɫɟɫɭɚɪɚɯ ɚɛɨ ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɞɨ ɧɢɯ ɜɤɚɡɭɽ, ɳɨ ɜɢɪɿɛ, ɚ
ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɚɤɫɟɫɭɚɪɢ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɡɚɪɹɞɧɢɣ ɩɪɢɫɬɪɿɣ, ɝɚɪɧɿɬɭɪɚ,
USB-ɤɚɛɟɥɶ) ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɢɞɚɬɢ ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɩɨɛɭɬɨɜɢɦ ɫɦɿɬɬɹɦ ɩɿɫɥɹ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ
ɬɟɪɦɿɧɭ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ. ɓɨɛ ɡɚɩɨɛɿɝɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿɣ ɲɤɨɞɿ ɞɨɜɤɿɥɥɸ ɚɛɨ ɡɞɨɪɨɜ›ɸ
ɥɸɞɢɧɢ ɱɟɪɟɡ ɧɟɤɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɭ ɭɬɢɥɿɡɚɰɿɸ, ɭɬɢɥɿɡɭɣɬɟ ɰɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɨ ɜɿɞ
ɿɧɲɢɯ ɜɢɞɿɜ ɜɿɞɯɨɞɿɜ, ɜɿɞɞɚɸɱɢ ɣɨɝɨ ɧɚ ɩɟɪɟɪɨɛɤɭ ɬɚ ɭɦɨɠɥɢɜɥɸɸɱɢ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ
ɩɨɜɬɨɪɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ.
Ɏɿɡɢɱɧɿ ɨɫɨɛɢ ɦɨɠɭɬɶ ɡɜɟɪɧɭɬɢɫɹ ɞɨ ɩɪɨɞɚɜɰɹ, ɭ ɹɤɨɝɨ ɛɭɥɨ ɩɪɢɞɛɚɧɨ ɜɢɪɿɛ, ɚɛɨ
ɞɨ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɭɪɹɞɨɜɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ, ɳɨɛ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɦɿɫɰɹ ɬɚ ɫɩɨɫɨɛɢ
ɧɟɲɤɿɞɥɢɜɨʀ ɞɥɹ ɞɨɜɤɿɥɥɹ ɜɬɨɪɢɧɧɨʀ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɜɢɪɨɛɭ.
Ʉɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɦ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ ɫɥɿɞ ɡɜɟɪɧɭɬɢɫɹ ɞɨ ɫɜɨɝɨ ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɬɚ
ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɩɪɚɜɢɥɚ ɣ ɭɦɨɜɢ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɩɪɨ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ. ɐɟɣ ɜɢɪɿɛ ɩɨɬɪɿɛɧɨ
ɭɬɢɥɿɡɭɜɚɬɢ ɨɤɪɟɦɨ ɜɿɞ ɿɧɲɢɯ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɜɿɞɯɨɞɿɜ.
AH68-02617K-06
Download PDF

advertising